P. 1
hp_kniha

hp_kniha

|Views: 20,700|Likes:
Published by Martin Bodnar

More info:

Published by: Martin Bodnar on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Úvod do hospodárskej politiky
 • 1.1 Definícia a predmet hospodárskej politiky
 • 1.2 Nositelia hospodárskej politiky
 • 1.3 Ciele hospodárskej politiky
 • 1.3.1 Všeobecné a tradičné ciele
 • 1.3.2 Racionalita cieľov, hierarchia cieľov a vzťahy medzi cieľmi
 • 1.4 Nástroje hospodárskej politiky
 • 1.5 Vzťah medzi cieľmi a nástrojmi hospodárskej politiky
 • 1.6 Typy hospodárskej politiky
 • 1.6.1 Makroekonomická a mikroekonomická hospodárska politika
 • 1.6.2 Systémotvorná a regulatívna hospodárska politika
 • 1.6.3 Dopytovo orientovaná a ponukovo orientovaná hospodárska politika
 • 1.7 Inštitucionálne podmienky realizácie hospodárskej politiky
 • 1.8 Hranice hospodárskej politiky
 • 1.9 Hospodársko-politické rozhodovanie
 • 1.9.1 Informácie pre hospodársku politiku
 • 2. Vývoj hospodárskej politiky
 • 2.1 Prehľad vývoja hospodárskej politiky
 • 2.1.1 Zrod hospodárskej politiky
 • 2.1.2 Zdroje formovania hospodárskej politiky
 • 2.1.3 Formovanie hospodárskej politiky
 • 2.1.4 Reakcie na keynesiánsku hospodársku politiku
 • 2.1.5 Súčasný vývoj hospodárskej politiky
 • 2.2 Koncepcie hospodárskej politiky
 • 2.2.1 Liberálna hospodárska politika
 • 2.2.2 Intervencionistická hospodárska politika
 • 3.1 Stabilita a rovnováha
 • 3.2 Ekonomický cyklus
 • 3.2.1 Súvislosti politicko-ekonomického cyklu
 • 3.3 Stabilizačná politika ako nástroj stabilizácie ekonomiky
 • 3.3.1 Ciele stabilizačnej politiky
 • 3.3.2 Nástroje stabilizačnej politiky
 • 3.3.3 Časové oneskorenia v stabilizačnej politike
 • 3.3.4 Koncepcie stabilizačnej politiky
 • 3.4 Prorastovo orientovaná hospodárska politika
 • 4.1 Fiškálna a rozpočtová politika
 • 4.2 Ciele fiškálnej politiky
 • 4.3 Nástroje fiškálnej politiky
 • 4.3.1 Vládne výdavky
 • 4.3.2 Zmeny daní
 • 4.3.3 Vzťah medzi výdavkovým a daňovým multiplikátorom
 • 4.3.4 Vplyv daňových zmien a vládnych výdavkov na agregátnu ponuku
 • 4.4 Typy fiškálnej politiky
 • 4.4.1 Vplyv expanzívnej fiškálnej politiky na ekonomiku
 • 4.4.2 Vplyv reštriktívnej fiškálnej politiky na ekonomiku
 • 4.5 Štátny rozpočet – základný nástroj fiškálnej politiky
 • 4.5.1 Rozpočtový schodok
 • 4.5.2 Financovanie schodku štátneho rozpočtu
 • 4.6 Daňová reforma
 • 4.7 Problémy a komplikácie fiškálnej politiky
 • 4.7.1 Problémy načasovania
 • 4.7.2 Problém politického cyklu a náchylnosť k expanzii
 • 4.7.3 Efekt vytesnenia
 • 4.7.4 Fiškálna politika v otvorenej ekonomike
 • 4.7.5 Dvojité deficity v malých otvorených ekonomikách
 • 5. Menová politika
 • 5.1 Vzájomný vzťah monetárnej a menovej politiky
 • 5.2 Ciele menovej politiky a menové kritériá
 • 5.2.1 Vzájomný vzťah medzi cieľmi menovej politiky a hospodárskej politiky
 • 5.3 Nástroje menovej politiky
 • 5.3.1 Priame nástroje menovej politiky
 • 5.3.2 Nepriame nástroje menovej politiky
 • 5.3.3 Súčasnosť nástrojov menovej politiky
 • 5.4 Typy menovej politiky
 • 5.4.1 Vplyv expanzívnej menovej politiky na ekonomiku
 • 5.4.2 Vplyv reštriktívnej menovej politiky na ekonomiku
 • 5.4.3 Dilema centrálnej banky
 • 5.5 Vzájomný vzťah fiškálnej a menovej politiky
 • 5.5.1 Súbežné pôsobenie a dôsledky kombinácií fiškálnej a menovej politiky
 • 6. Vonkajšia hospodárska politika
 • 6.1 Vymedzenie vonkajšej hospodárskej politiky
 • 6.1.1 Segmenty vonkajších ekonomických vzťahov
 • 6.2 Ciele a nástroje vonkajšej hospodárskej politiky
 • 6.2.1 Autonómne nástroje vonkajšej hospodárskej politiky
 • 6.2.2 Zmluvné nástroje vonkajšej hospodárskej politiky
 • 6.3 Platobná bilancia
 • 6.4 Devízový kurz
 • 6.5 Vyrovnávacie procesy
 • 6.5.1 Automatické vyrovnávacie mechanizmy
 • 6.5.2 Vyrovnávacie mechanizmy hospodársko-politických rozhodnutí
 • 6.6 Teoréma lokomotívy a princíp importovanej inflácie
 • 6.6.1 Teoréma lokomotívy
 • 6.6.2 Princíp importovanej inflácie
 • 7. Štruktúrna politika
 • 7.1 Východiska štruktúrnej politiky
 • 7.1.1 Štruktúra ekonomiky
 • 7.1.2 Štruktúrne zmeny
 • 7.1.3 Konkurencieschopnosť
 • 7.2 Vymedzenie štruktúrnej politiky
 • 7.3 Ciele a nástroje štruktúrnej politiky
 • 7.3.1 Ciele štruktúrnej politiky
 • 7.3.2 Nástroje štruktúrnej politiky
 • 7.3.3 Základné oblasti a nástroje štrukturálnej politiky
 • 7.4 Prístupy k štruktúrnej politike
 • 7.4.1 Tradičná štruktúrna politika
 • 7.4.2 Nový (liberálny) smer štruktúrnej politiky
 • 7.5 Druhy štruktúrnej politiky
 • 7.6 Ukazovatele merania stavu a vývoja štruktúry ekonomiky
 • 7.7 Úspešnosť štruktúrnej politiky
 • 8.1 Východiská politiky hospodárskej súťaže
 • 8.2 Vývoj teoretickej a praktickej politiky ochrany hospodárskej súťaže
 • 8.3 Ciele a nástroje politiky hospodárskej súťaže
 • 8.4 Relevantný trh
 • 8.5 Formy obmedzovania konkurencie
 • 8.5.1 Dohody a formy dohodnutého správania sa trhových subjektov
 • 8.5.2 Zneužitie ekonomickej sily
 • 8.5.3 Zlučovanie subjektov – koncentrácie
 • 8.5.4 Štátny zásah alebo regulácia
 • 8.6 Ukazovatele štruktúry odvetvia
 • 8.6.1 Stupeň koncentrácie
 • 8.6.2 Herfindahl-Hirschmanov index
 • 8.6.3 Larnerov index
 • 8.7 Úspešnosť uplatnenia politiky ochrany hospodárskej súťaže
 • 9.1 Východiská politiky rozdeľovania a dôchodkovej politiky
 • 9.2 Meranie nerovnosti
 • 9.2.1 Lorenzová krivka
 • Graf 9.1 Lorenzová krivka
 • 9.2.2 Giniho koeficient
 • 9.3 Ciele a nástroje prerozdeľovacej a dôchodkovej politiky
 • 9.4 Makroekonomická výkonnosť a prerozdeľovanie
 • 10. Sociálna politika a politika zamestnanosti
 • 10.1 Sociálna politika
 • 10.1.1 Východiská sociálnej politiky a jej vymedzenie
 • 10.1.2 Vymedzenie sociálnej politiky
 • 10.1.3 Vzťah sociálnej politiky a hospodárskej politiky
 • 10.1.4 Princípy sociálnej politiky
 • 10.1.5 Funkcie sociálnej politiky
 • 10.1.6 Ciele a nástroje sociálnej politiky
 • 10.2 Politika zamestnanosti
 • 10.2.1 Východiská existencie politiky zamestnanosti
 • 10.2.2 Vymedzenie politiky zamestnanosti
 • 10.2.3 Ciele a nástroje politiky zamestnanosti
 • 10.2.4 Miera nezamestnanosti a jej meranie
 • 10.2.5 Náklady spojené s existenciou nezamestnanosti
 • 10.2.6 Dôsledky existencie nezamestnanosti
 • 11. Environmentálna politika
 • 11.1 Východiská environmentálnej politiky
 • 11.1.1 Životné prostredie a ekológia
 • 11.1.2 Vymedzenie environmentálnej politiky
 • 11.2 Ciele a nástroje environmentálnej politiky
 • 11.4 Ekonomicky optimálne množstvo znečistenia
 • 12. Hodnotenie výsledkov hospodárskej politiky
 • 12.1 Spôsoby hodnotenia výsledkov hospodárskej politiky
 • 12.1.1 Tempo ekonomického rastu
 • 12.1.2 Magický n-uholník
 • 12.1.4 Rating
 • 13. Makroekonomický vývoj Slovenska
 • 13.1 Stručný prehľad makroekonomického vývoja Slovenska
 • 13.1.1 Východiskový stav (do roku 1989)
 • 13.1.2 I. etapa – Etapa počiatočnej stabilizácie (1990 – 1992)
 • 13.1.3 II. etapa – Etapa oživenia ekonomiky (1993 – 1995)
 • 13.1.4 III. etapa – Etapa nerovnovážneho rastu (1996 – 1998)
 • 13.1.5 IV. etapa – Etapa obnovenia rovnováhy (1998 – 2002)
 • 13.1.6 V. etapa – Etapa napredovania (2002 – 2006)

Konkrétna praktická hospodárska politika sa tvorí v konkrétnom prostredí a vychádza zo
skutočnosti, že spoločnosť disponuje základnými regulujúcimi prvkami, ako sú vžité
konvencie, normy konania, zvykové správanie sa, napodobňovanie či vytváranie precedensov.
Okrem týchto dlhodobo sa vytvárajúcich prvkov, ktoré môžeme všeobecne zaradiť do širšieho
kultúrneho rámca spoločnosti, existuje aj regulačná realita alebo stav legislatívnej úpravy
vytvárania ekonomického systému. Regulatívny charakter hospodárskej politiky je len
jedným z prvkov tejto politiky.
Tvorca nemeckého ekonomického zázraku V. Eucken v tomto smere definuje dva typy
princípov hospodárskej politiky:
systémotvornú hospodársku politiku vytvárajúcu podmienky pre hospodársky systém,
regulatívnu hospodársku politiku pomáhajúcu udržiavať systém schopný fungovania.
Hlavný dôraz je kladený na konštruujúce prvky, pričom regulujúce prvky sú na nich
závislé. Účinná hospodárska politika predstavuje optimálnu kombináciu oboch týchto politík.
Systémotvorný typ hospodárskej politiky je zameraný na výstavbu legislatívneho rámca
pre fungovanie ekonomiky. Hospodársky systém, akokoľvek spontánne vzniknutý, si na
určitom stupni vývoja spoločnosti vyžaduje ochranu alebo úpravu v súvislosti so zmenami
celkového vývoja spoločnosti. Problémom je, aby konštruujúca hospodárska politika bola
trhovo konformná, aby nedávala príčinu k presadzovaniu záujmov len určitých záujmových
skupín. Demokratické spoločnosti sa snažia tento problém riešiť v rámci demokratických
pravidiel, deľby moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Spoločnosť má v tejto súvislosti za
úlohu v oblasti hospodárstva zabezpečiť: ochranu súkromného vlastníctva, ochranu zmlúv
a voľný prístup na trhy.

Regulovanie v trhových ekonomikách vyplýva z trhových nedokonalostí. Medzi dôvody
pre reguláciu patrí najmä: zabezpečenie prirodzených verejných potrieb (obrana, právo,
administratíva, ochrana životného prostredia) a prijímanie zodpovednosti vlády za

Hospodárska politika

21

rozdeľovanie a prerozdeľovanie (sociálna politika, regulácia cien miezd, obmedzenie
v rozhodovaní napr. pri drogách a pod.).
Regulácia zohráva pozitívnu úlohu v trhovej ekonomike iba v krátkom, prípadne strednom
časovom horizonte. Pri realizácii regulačných opatrení vzniká celý rad negatívnych vedľajších
dopadov. Za najdôležitejšie možno považovať dopady vyvolávajúce nepotrebné výdavky
a tým zvyšujúce sa celkové náklady regulácie, obmedzovanie rozsahu slobody voľby a tým
destimuláciu ekonomickej aktivity a inovačného potenciálu a konzervovanie existujúcej
štruktúry ekonomiky.

Zásadným argumentom proti regulácii je skutočnosť, že každý regulačný zásah zavádza
ekonomiku smerom, ktorým by sa sama nepohybovala, a navyše, každý vládny zásah
spôsobuje okrem trhových deformácií aj náklady na jeho realizáciu. Riešením vyššie
uvedených problémov regulácie sa zaoberá politika deregulácie. Základnými nástrojmi
deregulácie je zrušenie už nefungujúcich regulačných opatrení, ďalej prešetrenie, či nepôsobia
proti stanoveným cieľom a preverenie regulačných opatrení z hľadiska nákladov a výnosov.
Politiku deregulácie sprevádza demonopolizácia a privatizácia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->