You are on page 1of 454

ǿǼȂǶȍ * SOFIA

2006
BULGARIAN BIODIVERSITY FOUNDATION

CONSPECTUS OF THE BULGARIAN
VASCULAR FLORA

Distribution maps and floristic elements
Third revised and enlarged edition

Compiled by:
B. Assyov A. Petrova D. Dimitrov R. Vassilev

Edited by:
B. Assyov & A. Petrova

SOFIA
2006
ȻɔɅȽȺɊɋɄȺ ɎɈɇȾȺɐɂə ȻɂɈɊȺɁɇɈɈȻɊȺɁɂȿ

ǸǼǻǿǽdzǸȀ ǻǮ ǰǶǿȆǮȀǮ ȂǹǼǾǮ ǻǮ
ǯȈǹDZǮǾǶȍ

ȃȜȞȜșȜȑȖȭ Ȗ ȢșȜȞțȖ ȓșȓȚȓțȠȖ
ȀȞȓȠȜ ȒȜȝȨșțȓțȜ Ȗ ȝȞȓȞȎȏȜȠȓțȜ ȖȕȒȎțȖȓ

ǿȨȟȠȎȐȖȠȓșȖ:
ǯ. ǮȟȪȜȐ Ǯ. ǽȓȠȞȜȐȎ Dz. DzȖȚȖȠȞȜȐ Ǿ. ǰȎȟȖșȓȐ

ǽȜȒ ȞȓȒȎȘȤȖȭȠȎ țȎ:
ǯ. ǮȟȪȜȐ & Ǯ. ǽȓȠȞȜȐȎ

ǿǼȂǶȍ
2006
© ǯȜȞȖȟ ǮȟȪȜȐ, 2006
© ǮțȠȜȎțȓȠȎ ǽȓȠȞȜȐȎ, 2006
© DzȖȚȖȠȨȞ DzȖȚȖȠȞȜȐ, 2006
© ǾȜȟȓț ǰȎȟȖșȓȐ, 2006

ISBN-10: 954-9959-35-X
ISBN-13: 978-954-9959-35-2
ǽǾdzDzDZǼǰǼǾ ǸȈǺ ȀǾdzȀǼȀǼ ǶǵDzǮǻǶdz

ǰȖȒȜȐȜȠȜ ȏȜȑȎȠȟȠȐȜ țȎ ȒȎȒȓțȎ ȠȓȞȖȠȜȞȖȭ ȓ ȒȖțȎȚȖȥțȎ ȐȓșȖȥȖțȎ ȝȜȞȎȒȖ
țȎȐșȖȕȎțȓȠȜ țȎ țȜȐȖ ȐȖȒȜȐȓ Ȗ ȖȕȥȓȕȐȎțȓȠȜ țȎ țȭȘȜȖ ȜȠ ȟȨȧȓȟȠȐȡȐȎȧȖȠȓ.
ǿȝȖȟȨȤȖȠȓ țȎ ȐȖȒȜȐȓ ȕȎ ȒȎȒȓțȎ ȠȓȞȖȠȜȞȖȭ (ȢșȜȞȖ, ȘȜțȟȝȓȘȠȖ) ȟȓ ȖȕȚȓțȭȠ
ȝȜȞȎȒȖ ȝȞȜȚȓțȖȠȓ ȐȨȐ ȐȖȒȜȐȜȠȜ ȏȜȑȎȠȟȠȐȜ, țȜ Ȗ Ȑ ȞȓȕȡșȠȎȠ țȎ țȜȐȖ
ȠȎȘȟȜțȜȚȖȥțȖ ȐȖȔȒȎțȖȭ Ȗ ȘȜțȤȓȝȤȖȖ. ǽȜȞȎȒȖ ȠȓȕȖ ȟȨȜȏȞȎȔȓțȖȭ, ȘȜȑȎȠȜ Ȑ
țȎȥȎșȜȠȜ țȎ 2006 ȑ. ȟȠȎțȎ ȭȟțȜ, ȥȓ ȠȖȞȎȔȨȠ țȎ ȐȠȜȞȜȠȜ ȖȕȒȎțȖȓ țȎ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ
(2002 ȑ.) ȓ ȝȜȥȠȖ ȖȕȥȓȞȝȎț, ȞȓȦȓțȖȓȠȜ ȓȟȠȓȟȠȐȓțȜ ȏȓ ȒȎ ȝȜȒȑȜȠȐȖȚ țȜȐȜ
ȖȕȒȎțȖȓ.
ǸȞȎȠȘȖȭȠ ȝȓȞȖȜȒ, ȖȕȚȖțȎș ȜȠ ȜȠȝȓȥȎȠȐȎțȓȠȜ țȎ ȐȠȜȞȜȠȜ ȖȕȒȎțȖȓ, ȓ
ȝȓȞȖȜȒ țȎ ȖțȠȓțȕȖȐțȖ ȝȞȜȡȥȐȎțȖȭ țȎ ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ. ǽȞȖȘșȬȥȓțȖ ȟȎ ȖșȖ
ȟȎ Ȑ ȣȜȒ ȞȓȒȖȤȎ ȝȞȜȓȘȠȖ. ȅȎȟȠ ȜȠ Ƞȭȣ ȟȎ ȟȐȨȞȕȎțȖ ȟ ȖțȠȓțȕȖȐțȎ ȠȓȞȓțțȎ
ȞȎȏȜȠȎ, ȝȜȘȞȖȐȎȧȎ ȤȭșȎȠȎ ȠȓȞȖȠȜȞȖȭ țȎ ȟȠȞȎțȎȠȎ. ǰ ǶțȟȠȖȠȡȠȎ ȝȜ ȏȜȠȎțȖȘȎ
ȝȞȖ ǯȨșȑȎȞȟȘȎ ȎȘȎȒȓȚȖȭ țȎ țȎȡȘȖȠȓ ȟȎ ȏȎȕȖȞȎțȖ ȝȞȜȓȘȠȖȠȓ:
„ǯȖȜȞȎȕțȜȜȏȞȎȕȖȓ țȎ ȢșȜȞȎȠȎ Ȗ ȞȎȟȠȖȠȓșțȜȟȠȠȎ țȎ ǾȜȒȜȝȖȠȓ” (2001-2003),
„ǽȞȜȡȥȐȎțȓ țȎ ȠȞȓȐțȖȠȓ ȟȨȜȏȧȓȟȠȐȎ Ȑ ǯȨșȑȎȞȖȭ” (2002-2004), „ǼȤȓțȘȎ țȎ
ȝȜȠȓțȤȖȎșțȖȠȓ ȐȎȔțȖ ȚȓȟȠȎ ȕȎ ȞȎȟȠȓțȖȭȠȎ Ȑ ǯȨșȑȎȞȖȭ” (2003-2005), „ȅȓȞȐȓțȖ
ȟȝȖȟȨȤȖ țȎ ȞȎȟȠȓțȖȭ Ȗ ȑȨȏȖ” (2003-2005), „ȅȓȞȐȓțȎ ȘțȖȑȎ țȎ ǯȨșȑȎȞȖȭ. ȀȜȚ 1.
ǾȎȟȠȓțȖȭ Ȗ ȑȨȏȖ” (2004-2007), „ǼȤȓțȘȎ țȎ ȥȡȔȒȖȠȓ ȕȎ ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ Ȗ
ȚȖȘȜȠȎ ȐȖȒȜȐȓ” (2005-2007). ǽȞȜȡȥȐȎțȖȭȠȎ, ȟȐȨȞȕȎțȖ ȟ ȖȕȞȎȏȜȠȐȎțȓ țȎ
ȝșȎțȜȐȓ ȕȎ ȡȝȞȎȐșȓțȖȓ țȎ ȕȎȧȖȠȓțȖ ȠȓȞȖȠȜȞȖȖ, Ȑ Ƞ. ȥ. țȎ ȑȜșȓȚȖ ȠȎȘȖȐȎ, ȘȎȠȜ
țȎȤȖȜțȎșțȖȠȓ Ȗ ȝȞȖȞȜȒțȖ ȝȎȞȘȜȐȓ (ȄȓțȠȞȎșȓț ǯȎșȘȎț, ǾȖșȎ, ǽȖȞȖț, ǰȖȠȜȦȎ,
ǿȠȞȎțȒȔȎ, ǿȖțȖȠȓ ȘȎȚȨțȖ, ǾȖșȟȘȖ ȚȎțȎȟȠȖȞ, ǾȡȟȓțȟȘȖ ǹȜȚ), ȘȎȘȠȜ Ȗ țȎ
ȞȓȒȖȤȎ ȞȓȕȓȞȐȎȠȖ, ȜȏȜȑȎȠȖȣȎ ȣȜȞȜșȜȑȖȥțȎȠȎ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ ȕȎ ȞȓȒȖȤȎ ȐȖȒȜȐȓ.
ǽȞȖțȜȟ Ȑ ȠȜȐȎ ȜȠțȜȦȓțȖȓ ȒȎȒȜȣȎ Ȗ ȝȞȜȓȘȠȖȠȓ ȝȜ ȖȕȑȞȎȔȒȎțȓ țȎ ȚȞȓȔȎȠȎ
NATURA 2000 Ȑ ǯȨșȑȎȞȖȭ.
ǶȕȘșȬȥȖȠȓșțȜ ȐȎȔȓț ȝȞȖțȜȟ ȕȎ ȖȕȭȟțȭȐȎțȓ țȎ ȟȨȟȠȎȐȎ țȎ ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ
ȢșȜȞȎ ȖȚȎȠ ȏȖȜȟȖȟȠȓȚȎȠȖȥțȖȠȓ ȝȞȜȡȥȐȎțȖȭ, ȟȞȓȒ ȘȜȖȠȜ ȝȞȓȕ ȝȜȟșȓȒțȖȠȓ
ȑȜȒȖțȖ ȟȓ ȜȠȘȞȜȭȐȎȠ ȠȓȕȖ ȐȨȞȣȡ ȝȎȝȞȎȠȜȐȖȒțȖȠȓ ȞȎȟȠȓțȖȭ, ȘȎȘȠȜ Ȗ
ȟȓȚȓȗȟȠȐȎȠȎ Asteraceae (ȞȜȒȜȐȓȠȓ Achillea, Centaurea, Hieracium, Crepis),
Brassicaceae, Campanulaceae, Fabaceae ȝȞȖ ȤȐȓȠțȖȠȓ ȞȎȟȠȓțȖȭ.
ǰ ȝȞȭȘȎ ȐȞȨȕȘȎ ȟ ȖțȠȓțȕȖȐțȜȟȠȠȎ țȎ ȝȞȜȡȥȐȎțȖȭȠȎ, ȖȕȚȖțȎșȖȭȠ ȝȓȞȖȜȒ
ȓ ȏȜȑȎȠ țȎ ȝȡȏșȖȘȎȤȖȖ ȐȨȞȣȡ ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ. ǼȏȟȠȜȓț ȜȏȕȜȞ țȎ
ȝȞȜȡȥȐȎțȖȭȠȎ Ȗ ȝȡȏșȖȘȎȤȖȖȠȓ ȕȎ ȝȓȞȖȜȒȎ 1993-2004 ȑ. ȒȎȐȎȠ PETROVA, A. & AL.
(2005). ǽȞȓȕ 2003 ȑ. Ȗȕșȓȕȓ ȜȠ ȝȓȥȎȠ Ȗ ǼȝȞȓȒȓșȖȠȓș țȎ ȞȎȟȠȓțȖȭȠȎ Ȑ ǯȨșȑȎȞȖȭ
(DELIPAVLOV & ÿEŠMEDŽIEV, 2003), Ȑ ȘȜȗȠȜ ȟȎ ȐȘșȬȥȓțȖ 3800 ȒȖȐȜȞȎȟȠȭȧȖ Ȗ
530 ȖțȠȞȜȒȡȤȖȞȎțȖ Ȗ ȘȡșȠȖȐȖȞȎțȖ ȐȖȒȎ.

ǰ țȎȟȠȜȭȧȓȠȜ, ȠȞȓȠȜ ȖȕȒȎțȖȓ țȎ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ ȟȎ ȐȘșȬȥȓțȖ ȜȏȧȜ 3997
ȐȖȒȎ ȐȖȟȦȖ ȞȎȟȠȓțȖȭ, ȘȜȓȠȜ ȓ ȟ 147 ȐȖȒȎ ȝȜȐȓȥȓ ȜȠ ȏȞȜȭ Ȑ ȝȞȓȒȣȜȒțȜȠȜ.
ǿȨȧȓȟȠȐȓțȜ ȞȎȕșȖȥȖȓ ȓ ȐȘșȬȥȐȎțȓȠȜ țȎ ȐȖȒȜȐȓ, ȥȖȓȠȜ ȝȞȖȟȨȟȠȐȖȓ Ȑ
ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ ȓ țȓȝȜȠȐȨȞȒȓțȜ, țȜ ȐȓȞȜȭȠțȜ. ǽȞȖ ȝȜȐȓȥȓȠȜ ȜȠ Ƞȭȣ (26
ȐȖȒȎ) ȜȟțȜȐȎțȖȓ ȕȎ ȐȘșȬȥȐȎțȓȠȜ ȖȚ Ȑ țȎȟȠȜȭȧȖȭ ǸȜțȟȝȓȘȠ ȓ ȝȜȟȜȥȐȎțȓȠȜ ȖȚ

5
ȝȜȒ ȐȨȝȞȜȟ Ȑ ǼȝȞȓȒȓșȖȠȓșȭ țȎ ȐȖȟȦȖȠȓ ȞȎȟȠȓțȖȭ (KOZHUHAROV, 1992).
ǰȘșȬȥȐȎțȓȠȜ țȎ ȜȟȠȎțȎșȖȠȓ ȐȖȒȜȐȓ ȓ ȐȨȕ ȜȟțȜȐȎ țȎ ȞȎȕșȖȥțȖ ȠȞȡȒȜȐȓ Ȗ
ȝȡȏșȖȘȎȤȖȖ (ANÿEV, 2001; ERBEN, 2002; FRÖHNER, 1997 Ȗ Ƞ.ț.). ǰ ȟșȡȥȎȖȠȓ,
ȘȜȑȎȠȜ ȖȚȎ ȝȞȓȒȝȜșȜȔȓțȖȭ ȕȎ ȟȞȓȧȎțȓȠȜ țȎ ȐȖȒȎ Ȑ ȘȜțȘȞȓȠȓț ȞȎȗȜț, ȓ
ȝȜȟȠȎȐȓț ȐȨȝȞȜȟȖȠȓșȓț ȕțȎȘ (“?”) ȐȨȞȣȡ ȞȎȗȜțȎ (ȞȎȗȜțȖȠȓ). ǸȜȑȎȠȜ ȟȓ ȒȜȝȡȟȘȎ
ȟȞȓȧȎțȓȠȜ țȎ ȐȖȒȎ Ȑ ǯȨșȑȎȞȖȭ, țȜ ȏȓȕ ȘȜțȘȞȓȠȓț ȞȎȗȜț, ȐȨȝȞȜȟȖȠȓșțȖȭȠ ȕțȎȘ
ȓ ȝȜȟȠȎȐȓț ȐȨȞȣȡ ȘȎȞȠȎȠȎ țȎ ȤȭșȎȠȎ ȟȠȞȎțȎ.
ǼȝȖȟȎțȖ țȜȐȖ ȕȎ țȎȡȘȎȠȎ ȐȖȒȜȐȓ ȜȠ ȟȠȞȎțȎȠȎ ȝȞȓȕ ȠȜȕȖ ȝȓȞȖȜȒ ȟȎ
Alyssum orbelicum AnĀev & Uzunov (ANÿEV & UZUNOV, 2002), Bolboschoenus
platycarpus Marhold, Hroudová, DucháĀec & Zákravský (MARHOLD & AL., 2004),
Festuca achtarovii VelĀev & Vassilev, F. calcarea VelĀev ex Denchev, F.
maleschevica VelĀev & Vassilev, F. staroplaninica VelĀev, F. vandovii VelĀev ex
Denchev, (DENCHEV, 2004; VELÿEV, 2002; VELÿEV & VASSILEV 2002a), Hieracium
kittaniae Vladimir., H. petrovae Vladimir. & Szelag (VLADIMIROV, 2003a;
VLADIMIROV & SZELćG, 2006), Vicia jordanovii VelĀev (VELÿEV, 2002).
DzȜȏȎȐȓțȖ ȟȎ ȟȨȧȜ ȠȎȘȎ ȞȓȒȖȤȎ ȐȖȒȜȐȓ, ȜȝȖȟȎțȖ ȜȠ ǯȨșȑȎȞȖȭ ȝȞȓȒȖ
2002 ȑ., țȜ ȜȟȠȎțȎșȖ țȓȜȠȞȎȕȓțȖ Ȑ ȝȞȓȒȣȜȒțȜȠȜ ȖȕȒȎțȖȓ. ȀȎȘȖȐȎ ȟȎ: Alchemilla
sirjaȓvii Plochek (PLOCHEK, 1983), Bromus orbelicus (Velen.) Petrova, Kožucharov
& Ehrend. (PETROVA & AL., 1997), Bromus parilicus Petrova, Kožucharov &
Ehrend. (PETROVA & AL., 1997), Carex riloensis Stoeva & Popova (STOEVA & POPOVA,
1993), Myosotis margaritae Štďpánková (ŠTĎPÁNKOVÁ, 1993). ǰȝȓȥȎȠșȭȐȎȧ ȓ
ȏȞȜȭȠ țȎ ȐȘșȬȥȓțȖȠȓ ȕȎ ȝȞȨȐ ȝȨȠ Ȑ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ ȐȖȒȜȐȓ ȜȠ ȞȜȒ Taraxacum –
ȜȏȧȜ 43. ǿȞȓȒ Ƞȭȣ ȟȎ 20 ȐȖȒa, ȜȝȖȟȎțȖ ȜȠ ǯȨșȑȎȞȖȭ (DOLL, 1978; KIRSCHNER &
ŠTĎPÁNEK 1993, 1998). ǿ ȜȑșȓȒ țȎ țȎȟȠȨȝȖșȖȠȓ ȝȞȜȚȓțȖ Ȑ ȠȎȘȟȜțȜȚȖȥțȎȠȎ
ȘȜțȤȓȝȤȖȭ țȎ ȠȜȕȖ ȞȜȒ, ȟȠȎȠȡȟȨȠ țȎ ȥȎȟȠ ȜȠ ȠȓȕȖ ȐȖȒȜȐȓ (DOLL, 1978) ȚȜȔȓ ȒȎ
ȏȨȒȓ ȜȏȓȘȠ țȎ ȏȨȒȓȧȎ ȘȞȖȠȖȥțȎ ȝȞȓȜȤȓțȘȎ.
ǻȜȐȖ ȕȎ ȟȠȞȎțȎȠȎ ȐȖȒȜȐȓ Ȗ ȠȎȘȖȐȎ țȓȜȠȞȎȕȓțȖ Ȑ ȝȞȓȒȖȦțȜȠȜ ȖȕȒȎțȖȓ
țȎ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ ȟȎ Achillea asplenifolia Vent., Arabis ciliata Clairv., Bulpeurum
ranunculoides L., Carex caespitosa L., C. elata All., C. hartmanii Cajander, C.
lasiocarpa Ehrh., Centaurium littorale (Turn.) Gilm., Cerastium tenoreanum Ser.,
Clypeola microcarpa Moris, Crocus pallidus Kitanov & Drenkovsky, Dryopteris
affinis (Lowe) Fraser-Jenk., Epipactis gracilis B.& H. Baumann, E. greuteri H.
Baumann & Künkele, E. leptochila (Godgery) Godfery, E. pontica Taubenheim,
Equisetum × moorei Newman, Geranium aristatum Freyn. & Sint., Gymnadenia
densiflora (Wahlenb.) A. Dietr., Lathyrus filiformis (Lam.) Gay, Leontodon saxatilis
Lam., L. tuberosus L., Linaria angustissima (Loisel) Borbás, Luzula divulgata
Kirshner, L. falax Kirschner, Myosotis michaelae Štďpánková, Ophrys reinholdii
Spruner ex Fleishm., Polycarpon diphyllum Cav., Polypodium interjectum Shivas,
P. × mantoniae Rothm., Quercus trojana Webb., Rumex confertus Willd., Sagittaria
latifolia Willd., Sesleria argentea (Savi) Savi, S. autumnalis (Scop.) F.W. Schultz, S.
robusta Schott, Nym. & Kotschy, S. filifolia Hoppe, S. uliginosa Opiz, Thesium
procumbens C.A. Mey, Thlaspi viridisepalum (Podp.) Greuter & Burdet, Thymelaea
gussonei Boreau, Tragopogon floccosus Waldst. & Kit., Vulpia fasciculata (Forssk.)
Samp. (ANÿEV, 2001; BERGMAN & AL., 2004; DELIPAVLOV, 2000; DELIPAVLOV &
ÿEŠMEDŽIEV, 2003; DIMITROVA & AL., 2005; GUSSEV & AL., 2005; HÁJdzK & AL., 2005;
HENDRYCH, 1994; IVANOVA, 2004; IVANOVA, in press; JORDANOV & AL., 1974;
KIRSCHNER, 1991; KITANOV & AL., 1977; KOSTADINOVA & DIMITROV, 2002; KRÁL 1988,

6
LATOWSKI, 1993; PETROVA, 2000; PETROVA, in press; PETROVA, ANT. & AL., 2005;
PETROVA, ANT. & VENKOVA, 2006; PETROVA, ANT. & VENKOVA, in press; PETROVA, ANT.
& VENKOVA, submitted; PLOCHEK, 1983; SAUKEL & AL., 2003; ŠTĎPÁNKOVÁ, 1994b;
STOEVA, 1994; STOEVA & AL., 2005; STOYANOV, 2004; TOSHEVA, 2005; VELÿEV &
VASSILEV, 2002b; VLADIMIROV & DIMITROVA, 2006; VLADIMIROV & TSONEVA, 2006).
ȁȟȝȜȞȓȒțȜ ȟ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȎȠȎ țȎ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ ȟȓ ȝȜȒȑȜȠȐȭȦȓ țȜȐȜ ȖȕȒȎțȖȓ țȎ
“ǮȠșȎȟ țȎ ȓțȒȓȚȖȥțȖȠȓ ȞȎȟȠȓțȖȭ Ȑ ǯȨșȑȎȞȖȭ” (PETROVA, 2006). ǰȨȐ ȐȘșȬȥȓțȖȭ
Ȑ ȎȠșȎȟȎ ȟȝȖȟȨȘ țȎ ȏȨșȑȎȞȟȘȖȠȓ ȓțȒȓȚȖȠȖ (PETROVA & VELÿEV, 2006) ȖȚȎ
ȐȖȒȜȐȓ, ȘȜȖȠȜ Ȑ ȥȎȟȠ ȜȠ ȜȏȜȏȧȎȐȎȧȖȠȓ ȖȕȒȎțȖȭ ȕȎ ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ ȟȎ
ȞȎȕȑșȓȔȒȎțȖ ȘȎȠȜ ȐȨȠȞȓȐȖȒȜȐȖ ȠȎȘȟȜțȖ Ȗ ȘȎȠȜ ȠȎȘȖȐȎ țȓ ȟȎ ȏȖșȖ ȐȘșȬȥȓțȖ Ȑ
ȝȞȓȒȖȦțȜȠȜ ȖȕȒȎțȖȓ țȎ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ. ȀȜȐȎ ȟȎ Alchemilla damianicensis Pawã.,
Centaurea kamciensis KoĀev & GanĀev, Colchicum rhodopaeum Kov., Hieracium
asenovgradense Jasiewicz & Pawl., H. ferdinandii-regis Zahn, Jurinea bulgarica
Velen.
ǸȎȘȠȜ ȠȜȐȎ ȏȓȦȓ ȜȠȏȓșȭȕȎțȜ Ȗ ȐȨȐ ȐȠȜȞȜȠȜ ȖȕȒȎțȖȓ, ȝȜ ȝȞȖțȤȖȝ ȟȚȓ ȟȓ
ȐȨȕȒȨȞȔȎșȖ ȜȠ ȐȕȓȚȎțȓ țȎ ȠȎȘȟȜțȜȚȖȥțȖ ȞȓȦȓțȖȭ Ȗ ȟȚȓ ȜȠȞȎȕȭȐȎșȖ ȐȎșȖȒțȜ
ȝȡȏșȖȘȡȐȎțȖȠȓ ȜȠ ȟȠȞȎțȎȠȎ ȠȎȘȟȜțȖ. ǽȜțȭȘȜȑȎ ȠȜȐȎ ȓ Ȑ ȝȞȜȠȖȐȜȞȓȥȖȓ ȟ
țȎȦȖȠȓ ȟȣȐȎȧȎțȖȭ. DELIPAVLOV (1998) ȝȡȏșȖȘȡȐȎ ȘȎȠȜ țȜȐ ȕȎ țȎȡȘȎȠȎ ȐȖȒ
Oenothera bulgarica Delip. ȜȠ ȌȔțȎ ǿȠȞȡȚȟȘȎ ȒȜșȖțȎ. VELÿEV & VASSILEV
(2002b) ȝȡȏșȖȘȡȐȎȠ ȜȠ ȟȨȧȖȭ ȞȎȗȜț O. stricta Ledeb. ex Link. ǰ ȟșȡȥȎȭ
ȐȓȞȜȭȠțȜ ȟȓ ȘȎȟȎȓ ȕȎ ȓȒȖț Ȗ ȟȨȧ ȠȎȘȟȜț Ȗ ȒȜȘȜșȘȜȠȜ ȞȜȒ Oenothera ȓ
ȎȚȓȞȖȘȎțȟȘȖ, ȜȝȖȟȐȎțȓȠȜ țȎ țȜȐȖ ȐȖȒȜȐȓ ȜȠ țȎȣȜȒȖȧȎ ȖȕȐȨț ȓȟȠȓȟȠȐȓțȖȭ ȖȚ
ȎȞȓȎș țȓ ȓ ȒȜȏȞȜ ȞȓȦȓțȖȓ.
ǰ ȞȓȕȡșȠȎȠ țȎ ȏȖȜȟȖȟȠȓȚȎȠȖȥțȖ ȝȞȜȡȥȐȎțȖȭ ȓ ȝȜȠȐȨȞȒȓț ȐȖȒȜȐȖȭȠ
ȟȠȎȠȡȟ țȎ ȞȓȒȖȤȎ ȐȖȒȜȐȓ Ȑ ȞȜȒ Centaurea (BANCHEVA, 1999; BANCHEVA &
RAIMONDO, 2003; BANCHEVA & GREILHUBER, 2006). ǵțȎȥȖȠȓșțȖ Ȗ ȞȎȕșȖȥțȖ ȝȜ
ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȟȎ ȝȞȜȚȓțȖȠȓ, țȎȟȠȨȝȖșȖ Ȗ Ȑ ȟȓȚȓȗȟȠȐȜ Brassicaceae (ANÿEV, 1997,
2001; ANÿEV & GORANOVA, 2006; ANÿEV & POLATSCHEK, 1998, 2003, 2006; ANÿEV
& TOMŠOVIC, 1999). ǿȨȧȓȟȠȐȓțȖ ȟȎ Ȗ ȝȞȜȚȓțȖȠȓ, ȞȓȕȡșȠȎȠ ȜȠ ȕȎȒȨșȏȜȥȓțȜ
ȝȞȜȡȥȐȎțȓ țȎ ȞȜȒ Achillea Ȑ ǯȨșȑȎȞȖȭ (NEDELCHEVA, 1998; SAUKEL & AL., 2003).
ǰ ȟȞȎȐțȓțȖȓ ȟ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ ȜȠ 2002 ȑ., ȜȠ ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ ȜȠȝȎȒȎȠ 20
ȠȎȘȟȜțȎ. ǰ țȭȘȜȖ ȟșȡȥȎȖ ȟȓ ȘȎȟȎȓ ȕȎ ȝȜȑȞȓȦțȜ ȟȨȜȏȧȓțȖ ȕȎ ȟȠȞȎțȎȠȎ ȐȖȒȜȐȓ,
țȎȝȞ. Ophrys argolica H. Fleischman (BERGMAN & AL., 2004; TSVETANOV & AL., in
press). ǽȜȒȜȏȓț ȓ ȟșȡȥȎȭȠ ȟ Campanula trichocalycina Ten., ȝȜȑȞȓȦțȜ
ȝȜȟȜȥȐȎțȎ ȕȎ ȟȠȞȎțȎȠȎ ȐȚȓȟȠȜ Asyneuma pichleri (Vis.) Lakušiþ & P. Conti
(LAKUŠIý & CONTI, 2004). ǼȠ ȞȜȒ Rosa ȜȠȝȎȒȎȠ ȝȓȠ ȐȖȒȎ ȝȜȞȎȒȖ ȘȞȖȠȖȥțȎ
ȝȞȓȜȤȓțȘȎ țȎ ȠȓȣțȖȭ ȟȠȎȠȡȟ (ZIELIĘSKI & AL., 2004).
ǰȨȝȞȜȟȨȠ ȕȎ țȎȐșȖȕȎțȓȠȜ țȎ ȎțȠȞȜȝȜȢȖȠȖ ȐȨȐ ȢșȜȞȎȠȎ ȓ ȖȕȘșȬȥȖȠȓșțȜ
ȎȘȠȡȎșȓț Ȑ țȎȦȖ ȒțȖ (PETROVA & VLADIMIROV, 2002). ǾȓȑȖȟȠȞȖȞȎțȖ ȕȎ ȝȨȞȐȖ
ȝȨȠ ȕȎ ȟȠȞȎțȎȠȎ ȟȎ Fallopia × bohemia (Chrtek & Chrtekova) J. P. Baylei,
Helianthus tuberosus L., Solidago gigantea Ait., Bidens frondosa L., Sycios
angulatus L., Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. (PETROVA, ANT., 2006;
ŠUMBEROVA & AL., 2004; TZONEV, 2005; VLADIMIROV, 2003, 2006). ǽȜ ȎȐȠȜȞȜȐȖ
țȎȏșȬȒȓțȖȭ Ȑ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ ȟȎ ȐȘșȬȥȓțȖ Ȗ țȭȘȜȖ ȒȞȡȑȖ ȎȒȐȓțȠȖȐțȖ ȐȖȒȜȐȓ,
țȓȜȠȞȎȕȓțȖ Ȑ ȝȞȓȒȖȦțȜȠȜ ȖȕȒȎțȖȓ – Armoracia rusticana (Lam.) P. Gaertn.,
Fraxinus americana L., F. pensylvanica H. Marshall, Gleditsia triacanthos L.,

7
Opuntia tortispina Engel, O. vulgaris Mill. (= O. compressa (Salisb.) Macbr.),
Robinia pseudoacacia L.
DzȜȘȜșȘȜȠȜ ȘȎȠȜ ȏȜȠȎțȖȤȖ ȖțȠȓȞȓȟȖȠȓ țȖ ȟȎ ȜȟțȜȐțȜ ȟȐȨȞȕȎțȖ ȟ
ȢșȜȞȖȟȠȖȥțȖȠȓ ȝȞȜȡȥȐȎțȖȭ, ȢȖșȜȟȜȢȖȭȠȎ țȖ ȕȎ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ ȓ ȠȜȗ ȒȎ
ȝȞȓȒȟȠȎȐȭ țȎȑșȓȒțȜ ȞȎȕȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȓȠȜ țȎ ȐȖȒȜȐȓȠȓ Ȑ ȟȠȞȎțȎȠȎ Ȗ ȒȎ
ȝȜȒȝȜȚȎȑȎ ȖȕȭȟțȭȐȎțȓȠȜ Țȡ. ǰ ȠȎȕȖ ȐȞȨȕȘȎ Ȗ Ȑ ȠȜȐȎ ȖȕȒȎțȖȓ ȓ ȕȎȝȎȕȓț
ȡȠȐȨȞȒȓțȖȭȠ Ȑ ȝȞȓȒȣȜȒțȖȠȓ ȢȜȞȚȎȠ. ȀȜȗ ȜȏȎȥȓ ȜȠ ȟȐȜȭ ȟȠȞȎțȎ țȎșȎȑȎ țȭȘȜȖ
ȜȑȞȎțȖȥȓțȖȭ. ǻȎ ȝȨȞȐȜ ȚȭȟȠȜ ȠȜȐȎ ȓ șȖȝȟȎȠȎ țȎ ȟȖțȜțȖȚȖ, ȐȨȠȞȓȐȖȒȜȐȖ
ȠȎȘȟȜțȖ Ȗ ȘȜȚȓțȠȎȞȖ. ǽȜȞȎȒȖ ȠȜȐȎ Ȑ ȞȓȒȖȤȎ ȟșȡȥȎȖ ȕȎ țȎȟ ȏȓȦȓ ȚțȜȑȜ ȠȞȡȒțȜ
ȒȎ ȐȕȓȚȓȚ ȞȓȦȓțȖȓ ȕȎ țȎȕȐȎțȖȓȠȜ, ȝȜȒ ȘȜȓȠȜ ȐȘșȬȥȐȎȚȓ ȒȎȒȓț ȠȎȘȟȜț Ȑ
ǸȜțȟȝȓȘȠȎ, ȘȎȘȠȜ Ȗ ȕȎ țȎȥȖțȎ țȎ ȐȘșȬȥȐȎțȓ țȎ ȠȎȘȟȜțȖ, ȝȞȖ ȘȜȖȠȜ ȖȚȎ
ȞȎȕșȖȥțȖ ȐȖȔȒȎțȖȭ ȕȎ ȜȏȓȚȎ. ǼȠȥȖȠȎȗȘȖ, ȥȓ ȖȕȒȎțȖȓȠȜ ȓ ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțȜ țȓ
ȟȎȚȜ ȕȎ ȝȞȜȢȓȟȖȜțȎșțȖ ȏȜȠȎțȖȤȖ, Ȏ ȕȎ ȦȖȞȜȘ ȘȞȨȑ ȥȖȠȎȠȓșȖ, ȟȚȓ ȝȜȒȣȜȔȒȎșȖ
ȝȞȓȒȖ ȐȟȖȥȘȜ ȜȠ ȝȞȎȘȠȖȥțȎ ȑșȓȒțȎ ȠȜȥȘȎ, ȝȞȓȒȝȜȥȖȠȎȗȘȖ ȝȜȕțȎȠȖȠȓ Ȑ
ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȏȜȠȎțȖȥȓȟȘȎ șȖȠȓȞȎȠȡȞȎ ȖȚȓțȎ ȖșȖ ȠȎȘȟȜțȜȚȖȥțȖ ȘȜțȤȓȝȤȖȖ.
ǻȎȝȞȖȚȓȞ, ȞȜȒ Centaurea ȓ ȞȎȕȑșȓȒȎț Ȑ ȦȖȞȜȘ ȟȚȖȟȨș, ȐȘșȬȥȐȎȗȘȖ Ȑ țȓȗțȖȭ
ȜȏȓȚ ȞȜȒȜȐȓȠȓ Cyanus, Rhaponticoides Ȗ Colymbada. ǿȨȧȜȠȜ ȟȓ ȜȠțȎȟȭ Ȗ ȕȎ
țȭȘȜȖ ȐȖȒȜȐȓ, țȎȝȞ. Montia fontana L., ȘȜȭȠȜ ȕȎȝȎȕȐȎȚȓ Ȑ ȦȖȞȜȘ ȟȚȖȟȨș.
ǻȓȕȎȐȖȟȖȚȜ ȜȠ ȠȜȐȎ, ȝȜ țȜȚȓțȘșȎȠȡȞțȖ ȝȞȖȥȖțȖ ȟȎ ȐȨȕȝȞȖȓȠȖ țȎȒ 30
ȝȞȜȚȓțȖ Ȑ ȖȚȓțȎȠȎ țȎ ȞȎȕșȖȥțȖ ȐȖȒȜȐȓ. ǶȕȝȨșțȭȐȎțȖȭȠ Ȑ ǶțȟȠȖȠȡȠȎ ȝȜ
ȏȜȠȎțȖȘȎ ȘȨȚ ǯǮǻ ȝȞȜȓȘȠ ȕȎ ȖȕȑȜȠȐȭțȓ țȎ ȟȖțȜțȖȚȓț ȞȓȥțȖȘ țȎ ȐȖȟȦȖȠȓ
ȞȎȟȠȓțȖȭ Ȑ ǯȨșȑȎȞȖȭ ȏȓȕȟȝȜȞțȜ ȓ ȘȞȎȗțȜ țȓȜȏȣȜȒȖȚ Ȗ ȧȓ ȕȎȝȨșțȖ ȓȒțȎ
ȝȞȎȕțȜȠȎ Ȑ ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȏȜȠȎțȖȥȓȟȘȎ șȖȠȓȞȎȠȡȞȎ.
ȇȜ ȟȓ ȜȠțȎȟȭ ȒȜ ȟȨȘȞȎȧȓțȖȭȠȎ țȎ ȎȐȠȜȞȜȐȖȠȓ ȖȚȓțȎ țȎ ȞȎȟȠȓțȖȭȠȎ, Ȑ
țȎȟȠȜȭȧȓȠȜ ȖȕȒȎțȖȓ ȟȚȓ ȟȓ ȝȜȟȠȎȞȎșȖ ȒȎ ȟșȓȒȐȎȚȓ ȟȠȎțȒȎȞȠȎ țȎ BRUMMITT &
POWEL (1992). ǼȠȟȠȞȎțȓțȖ ȟȎ țȭȘȜȖ ȒȜȟȎȒțȖ țȓȠȜȥțȜȟȠȖ Ȑ ȖȕȝȖȟȐȎțȓȠȜ țȎ
ȐȖȒȜȐȖȠȓ ȖȚȓțȎ, ȥȎȟȠ ȜȠ Ƞȭȣ ȢȖȑȡȞȖȞȎȧȖ Ȑ țȭȘȜȖ ȜȠ ȜȟțȜȐțȖȠȓ ȖȕȠȜȥțȖȤȖ ȝȜ
ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ.
ǸȎȘȠȜ Ȗ Ȑ ȝȞȓȒȣȜȒțȜȠȜ ȖȕȒȎțȖȓ, ȣȜȞȜșȜȑȖȥțȎȠȎ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ ȓ
ȜȟȨȐȞȓȚȓțȓțȎ ȟ ȒȎțțȖȠȓ ȜȠ ȒȜȟȠȨȝțȎȠȎ șȖȠȓȞȎȠȡȞȎ, ȟ ȞȓȕȡșȠȎȠȖȠȓ ȜȠ
ȝȞȜȐȓȞȘȖȠȓ Ȑ ȏȨșȑȎȞȟȘȖȠȓ ȣȓȞȏȎȞȖȡȚȖ Ȗ ȝȜ ȟȜȏȟȠȐȓțȖ țȓȝȡȏșȖȘȡȐȎțȖ ȒȎțțȖ.
ǼȏȧȜ Ȑ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ ȟȎ ȜȠȞȎȕȓțȖ ȜȘȜșȜ 1500 ȝȞȜȚȓțȖ Ȑ ȞȎȕȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȓȠȜ țȎ
ȐȖȒȜȐȓȠȓ ȝȜ ȢșȜȞȖȟȠȖȥțȖ ȞȎȗȜțȖ. Ȁȓ ȟȎ ȞȓȕȡșȠȎȠ țȎ ȜȏȜȏȧȎȐȎțȓȠȜ țȎ
ȒȎțțȖȠȓ ȜȠ ȑȜȞȓȤȖȠȖȞȎțȖȠȓ Ȗ Ȝȧȓ 121 ȝȡȏșȖȘȎȤȖȖ - ȘȎȘȠȜ ȟȨȐȞȓȚȓțțȖ, ȠȎȘȎ
Ȗ țȭȘȜȖ ȝȜ-ȟȠȎȞȖ ȞȎȏȜȠȖ, ȒȎțțȖȠȓ ȜȠ ȘȜȖȠȜ ȟȎ ȝȞȓțȓȏȞȓȑțȎȠȖ Ȑ ȒȞȡȑȖ
ȜȏȜȏȧȎȐȎȧȖ ȖȕȒȎțȖȭ (ALBACH & VLADIMIROV, 2002; ANÿEV & POLATSCHEK, 2006;
ASSYOV & VASSILEV, 2004; ATANASOVA & MARINOVA, 2005; BANCHEVA, in press;
BANCHEVA & DELCHEVA, 2004; BANCHEVA & GREILHUBER, 2006; BANCHEVA & AL.,
2002, 2004; BONDEV & AL., 1967; CHERNEVA, 2003; ÿEŠMEDŽIEV, 1977;
ÿEŠMEDŽIEV & STOJCHEV, 1994; DELIPAVLOV, 2000; DELIPAVLOV & CHESHMEDZHIEV
2003; DENCHEV, 1970; DIMITROV, 2002a, 2002b, 2002c, 2002d, 2004; 2005,
DIMITROV & ASSYOV, 2003; ȚȓȟȠȖ ȟȓ ȠȡȘ DIMITROV & PAVLOVA, 2002; DIMITROV &
SIDJIMOVA, 2003; DIMITROV, & TZONEV, 2002; DIMITROV, & VUTOV, 2004; 2006,
DIMOVA & VLADIMIROV, 2006; DIMOVA & AL. 2002; FILIPOVA-MARINOVA, & PETROVA,
2003; GANCHEV, & DENCHEV, 1965, 1967, 1971; GANCHEV, & KOCHEV, 1963, 1968;
GEORGIEVA, 2000; GERASIMOVA & AL., 2003; GORANOVA, & VASSILEV, in press;
GROZEVA, & GEORGIEVA, 2004; GROZEVA, & AL., 2004; GUSSEV & AL., 2005; HÁJEK &

8
AL., 2005; IVANOVA, 1997, 1999, 2003; IVANOVA, & AL. 2005; JORDANOV, 1966;
JORDANOV & KOCHEV, 1973; JORDANOV & AL, 1965a,b, 1974; KIRSCHNER, 1991,
1992; KOSTADINOVA & DIMITROV, 2002; MEYER, 1985; MILANOVA, & GUSSEV, 2002;
PANOV, 1972, 1996; PAVLOVA, 2004, 2006; PAVLOVA, & TOSHEVA, 2002; PAVLOVA, &
AL, 2006; PEDASHENKO, submitted; PEEV & VASILEV, 1972; PETROVA, 2000; PETROVA,
ANT., 2004a, 2004b, 2004c, 2005, 2006; PETROVA, ANT. & AL., 1998, 2004, 2006;
PETROVA, ANT. & AL., submitted; PETROVA, ANT. & AL, in prep.; RADKOV, 2003;
RADOSLAVOVA, 2002; SAVCHEV, 1969; SOPOTLIEVA & PETROVA, ANT., 2001, 2002;
STEFANOV & BUNKOV, 1971; STANEV, 1969, 1970, 1971, 1979a, b, 2005; STOEVA, &
POPOVA, 1993; STOEVA & AL., 2005; STOYANOV, K., 2005; STOYANǼV, S., 2004, 2005;
ŠUMBEROVA, & AL., 2004; TASHEV, 2003; TOSHEVA, 2004; 2005; TOSHEVA, &
PAVLOVA, 2003; TRIFONOV, 2005; TSVETANOV & AL;.in press; TZONEV, & ŠUMBEROVÁ,
2004; TZONEV, in press; UZUNOVA & UZUNOV, 2005; VALEV, 1963; 1968; VASSILEVA
& VIHODCEVSKY,1974; VELÿEV & BONDEV, 1964, 1965, 1975; VELÿEV & VASSILEV,
1969, 1971, 2002b; VELÿEV & AL., 1968, 1973; VIHODCEVSKY, 1963, 1968, 1977;
VLADIMIROV, 2001a, 2001b, 2006; VUTOV & DIMITROV, 2002; ZAHARIEV & GENOVA,
2005; ŽUKOWSKI, 1993 Ȗ ȒȞ.).

ǽȞȖ ȜȠȒȓșțȖ ȐȖȒȜȐȓ ȝȞȜȚȓțȖȠȓ Ȑ ȞȎȕȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȓȠȜ ȟȎ ȕțȎȥȖȠȓșțȖ,
țȎȝȞ. ȝȞȖ Carex panicea L. (ASSYOV & VASSILEV, 2004; PETROVA, ANT., 2005;
PETROVA, ANT. & AL., submitted), Eleocharis uniglumis (Link) Schultes (HÁJEK & AL.,
2005; PETROVA, ANT., 2005), Scabiosa argentea L. (ASSYOV & VASSILEV, 2004;
PETROVA, ANT., 2005; PETROVA, ANT. & AL., submitted) Ȗ ȒȞ. ǽȜțȭȘȜȑȎ
ȤȓșȓțȎȟȜȥȓțȖȠȓ ȝȞȜȡȥȐȎțȖȭ ȝȜȘȎȕȐȎȠ, ȥȓ ȐȖȒȜȐȓ ȟȥȖȠȎțȖ ȕȎ ȞȓȒȘȖ, Ȑ
ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșțȜȟȠ ȟȎ ȟȞȎȐțȖȠȓșțȜ ȦȖȞȜȘȜ ȞȎȕȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖ Ȑ ȟȠȞȎțȎȠȎ. ȀȎȘȖȐȎ
ȟȎ Buglossoides glandulosa (Velen.) R. Fern. (KIRYAKOV & PETROVA 2003), Thesium
linophyllon L. (PETROVA, ANT., ASSYOV, VASSILEV & GORANOVA, in prep.) Ȗ ȒȞ.
ǽȞȖȚȓȞ ȕȎ ȝȞȓȤȖȕțȜ ȜȠȞȎȕȭȐȎțȓ țȎ ȣȜȞȜșȜȑȖȭȠȎ ȟȎ ȞȎȏȜȠȖȠȓ țȎ IVANOVA (2003),
STOYANOV, K. (2005) Ȗ ȒȞ. ǿșȓȒȐȎ ȟȨȧȜ ȠȎȘȎ ȒȎ ȟȓ ȜȠȏȓșȓȔȖ Ȗ ȝȞȓȜȠȘȞȖȐȎțȓȠȜ
țȎ ȐȖȒȜȐȓ, ȒȜȟȘȜȞȜ ȟȚȭȠȎțȖ ȕȎ ȖȕȥȓȕțȎșȖ ȜȠ ȠȓȞȖȠȜȞȖȭȠȎ țȎ ȟȠȞȎțȎȠȎ, țȎȝȞ.
Astragalus physocalyx Fisch. (STOYANOV, S. & AL., 2006).
ǻȎȗ-ȑȜșȭȚ ȏȞȜȗ ȟȎ ȢșȜȞȖȟȠȖȥțȖȠȓ ȟȨȜȏȧȓțȖȭ ȕȎ ǿȠȎȞȎ ȝșȎțȖțȎ (țȎȒ
200), ȘȜȓȠȜ ȓ ȟȐȨȞȕȎțȜ ȝȞȓȒȖ ȐȟȖȥȘȜ ȟ ȝȡȏșȖȘȎȤȖȭȠȎ țȎ GROZEVA & AL. (2004),
țȜ ȟȨȧȜ ȠȓȕȖ țȎ DIMITROV, 2005; PETROVA, ANT., 2004a, ȘȎȘȠȜ Ȗ țȭȘȜȖ ȝȜ-ȟȠȎȞȖ
ȞȎȏȜȠȖ (GANCHEV & DENCHEV, 1965, 1967, 1971 Ȗ ȒȞ.). ǵțȎȥȖȠȓșȓț ȓ ȏȞȜȭȠ țȎ
țȜȐȖȠȓ ȕȎȝȖȟȖ ȕȎ ǾȜȒȜȝȖȠȓ, ȜȏȧȜ ȜȘȜșȜ 150 ȕȎ ȠȞȖȠȓ ȝȜȒȞȎȗȜțȎ (BANCHEVA &
AL., 2004; PAVLOVA, 2004; PETROVA, ANT., 2004c, 2005; PETROVA, ANT. & AL., 2004,
2006 Ȗ ȒȞ.). ǻȎ ȠȞȓȠȜ ȚȭȟȠȜ ȟȓ țȎȞȓȔȒȎ ǿȞȓȒțȎ ȑȜȞȎ, ȕȎ ȘȨȒȓȠȜ ȖȚȎ ȑȜșȭȚ
ȏȞȜȗ țȜȐȖ ȟȨȜȏȧȓțȖȭ Ȗ ȝȜ-ȟȠȎȞȖ ȝȡȏșȖȘȎȤȖȖ ȜȠ ȞȓȒȖȤȎ ȎȐȠȜȞȖ (ASSYOV &
VASSILEV, 2004; DIMITROV, 2002c; PEDASHENKO, submitted; PETROVA, ANT., 2004b;
STANEV, 1979a; VELÿEV & VASSILEV, 2002, Ȗ ȒȞ.). ǾȜȒȜȐȓ, ȕȎ ȘȜȖȠȜ ȖȚȎ
ȕțȎȥȖȠȓșȓț ȏȞȜȗ țȜȐȖ ȒȎțțȖ ȟȎ Achillea, Carex, Centaurea, Cerastium, Silene.
ǻȎȠȞȡȝȎțȖȭȠ ȜȝȖȠ ȜȠ ȠȞȖȠȓ ȖȕȒȎțȖȭ țȎ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ țȖ ȡȏȓȔȒȎȐȎ Ȑ
țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȠȎ ȜȠ ȝȜȒȒȨȞȔȎțȓ țȎ ȟȨȐȞȓȚȓțțȎ Ȗ ȒȜȟȠȨȝțȎ ȏȎȕȎ ȜȠ ȒȎțțȖ ȕȎ
ȟȨȟȠȎȐȎ țȎ ȢșȜȞȎȠȎ țȎ ǯȨșȑȎȞȖȭ Ȗ ȣȜȞȜșȜȑȖȭȠȎ țȎ ȐȖȒȜȐȓȠȓ. ȀȎȘȎ ȧȓ ȟȓ
ȖȕȏȓȑțȎȠ ȟșȡȥȎȖȠȓ țȎ țȓȘȜșȘȜȘȞȎȠțȜ ȝȡȏșȖȘȡȐȎțȓ țȎ “țȜȐȖ” ȕȎ ȟȠȞȎțȎȠȎ Ȗ
ȜȠȒȓșțȖ ȞȎȗȜțȖ ȐȖȒȜȐȓ. ǰȝȓȥȎȠșȭȐȎȧ Ȑ ȠȜȐȎ ȜȠțȜȦȓțȖȓ ȓ ȟșȡȥȎȭȠ ȟ Bellevalia

9
sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronov, ȝȡȏșȖȘȡȐȎțȎ ȝȜȟșȓȒȜȐȎȠȓșțȜ ȜȠ PRODAN
(1939), KITANOV & AL. (1977), BERG & AL. (1989) Ȗ DELIPAVLOV (1998). ǮțȎșȜȑȖȥțȜ,
Knautia degenii Borb. ex Form., ȓ ȟȨȜȏȧȓțȎ ȜȠ KRÁL (1983), GUSSEV (1998) Ȗ
DELIPAVLOV & ÿEŠMEDŽIEV (1998). ȀȡȘ ȚȜȑȎȠ ȒȎ ȟȓ ȒȜȏȎȐȭȠ Ȝȧȓ Carex caespitosa
L. (JORDANOV & al., 1974; STOEVA & AL., 2005). ǻȓȞȭȒȘȜ ȖțȠȓȞȓȟțȖ ȢșȜȞȖȟȠȖȥțȖ
ȒȎțțȖ ȜȟȠȎȐȎȠ “ȟȘȞȖȠȖ” Ȑ ȘȎȞȖȜșȜȑȖȥțȖ ȝȞȜȡȥȐȎțȖȭ, țȎȝȞ. Carex elata All.
(STOEVA, 1994); Sesleria robusta Schott, Nym. & Kotschy (PETROVA, 2000).
ǼȟȚȖȟșȭțȓȠȜ țȎ ȠȜȕȖ ȕțȎȥȖȠȓșȓț ȢȎȘȠȜșȜȑȖȥȓț ȚȎȠȓȞȖȎș ȕȎ ȢșȜȞȎȠȎ țȎ
ǯȨșȑȎȞȖȭ țȓȚȖțȡȓȚȜ țȎȐȓȔȒȎ țȎ țȭȘȜȖ ȜȏȜȏȧȓțȖȭ. ǼȟȐȓț ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜ
ȟșȜȔțȖȠȓ Ȑ ȠȎȘȟȜțȜȚȖȥțȜ ȜȠțȜȦȓțȖȓ ȞȜȒȜȐȓ (țȎȝȞ. Hieracium, Rosa, Rubus,
Taraxacum Ȗ ȒȞ.), ȟȓ ȜȥȓȞȠȎȐȎȠ ȞȜȒȜȐȓ, Ȑ ȘȜȖȠȜ ȖȕȑșȓȔȒȎ ȓ țȓȜȏȣȜȒȖȚȎ
ȕȎȒȨșȏȜȥȓțȎ ȞȎȏȜȠȎ ȕȎ ȖȕȭȟțȭȐȎțȓ țȎ ȟȨȟȠȎȐȎ ȖȚ Ȑ ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ
(Cerastium, Colchicum, Dactylorhiza, Dianthus, Epipactis, Gagea, Ornithogalum,
Orobanche, Scilla, Sesleria, Viola). ǺțȜȑȜȏȞȜȗțȖ ȟȎ ȟȨȧȜ ȠȎȘȎ Ȗ ȞȜȒȜȐȓȠȓ, Ȑ
ȘȜȖȠȜ ȞȓȒȖȤȎ ȐȖȒȜȐȓ ȟȓ țȡȔȒȎȭȠ ȜȠ ȖȕȭȟțȭȐȎțȓ țȎ ȎȘȠȡȎșțȜȠȜ
ȞȎȕȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȓ Ȑ ȟȠȞȎțȎȠȎ (Aegilops, Agrostis, Arum, Bromus, Carex, Elymus,
Euphorbia, Festuca, Iris, Phleum Ȗ ȒȞ.).

ǯșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ

ǾȎȏȜȠȎȠȎ ȝȜ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ ȟȓ ȜȘȎȕȎ ȠȞȡȒȜȓȚȘȎ Ȗ țȓșȓȘȎ ȕȎȒȎȥȎ, ȘȜȭȠȜ
țȎȒȎșȖ ȏȖ ȏȖșȎ ȡȟȝȓȦțȎ Ȑ ȘȞȎȠȘȖȠȓ ȟȞȜȘȜȐȓ, ȎȘȜ țȓ ȏȓ ȟȨȒȓȗȟȠȐȖȓȠȜ țȎ ȚțȜȑȜ
ȘȜșȓȑȖ Ȗ ȝȞȖȭȠȓșȖ. ǽȞȓȒȖ ȐȟȖȥȘȜ, ȖȕȘȎȕȐȎȚȓ țȎȦȖȠȓ ȟȨȞȒȓȥțȖ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ
țȎ Ȓ-Ȟ ǮțȎ ǽȓȠȞȜȐȎ ȕȎ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐȓțȖȠȓ ȝȡȏșȖȘȎȤȖȖ Ȗ ȒȎțțȖ, ȕȎ
ȖȕȘșȬȥȖȠȓșțȎȠȎ ȜȠȕȖȐȥȖȐȜȟȠ ȘȨȚ ȚțȜȑȜȏȞȜȗțȖȠȓ țȖ Ȗ ȞȎȕțȜȟȠȞȎțțȖ ȐȨȝȞȜȟȖ.
ǯșȎȑȜȒȎȞȖȚ ȕȎ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐȓțȎȠȎ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ, ȝȡȏșȖȘȎȤȖȖ Ȗ ȘȜțȟȡșȠȎȤȖȖ țȎ
ȘȜșȓȑȖȠȓ ȅȎȐȒȎȞ DZȡȟȓȐ, ǰșȎȒȖȚȖȞ ǰșȎȒȖȚȖȞȜȐ, ȝȞȜȢ. ǶșȖȭ ȅȓȦȚȓȒȔȖȓȐ,
ȝȞȜȢ. ǺȖțȥȜ ǮțȥȓȐ, Ȓ-Ȟ ǿȐȓȠșȎțȎ ǯȎțȥȓȐȎ, ǿȠȜȭț ǿȠȜȭțȜȐ, Ȓ-Ȟ ǾȜȟȓț ȄȜțȓȐ,
ǰȎșȭ DZȜȞȎțȜȐȎ, ȃȞȖȟȠȜ ǽȓȒȎȦȓțȘȜ. ǿȝȓȤȖȎșțȖ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ ȕȎ
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐȓțȖȠȓ ȒȎțțȖ Ȗ ȘȞȖȠȖȥțȖ ȏȓșȓȔȘȖ ȒȨșȔȖȚ ȟȨȧȜ ȠȎȘȎ țȎ DzȎțȖȓșȎ
ǶȐȎțȜȐȎ (ȐȨȞȣȡ ȝȎȝȞȎȠȜȐȖȒțȖȠȓ ȞȎȟȠȓțȖȭ) Ȗ țȎ ǮțȖȠȎ ȀȜȦȓȐȎ (ȐȨȞȣȡ ȞȜȒ
Lathyrus). ǯșȎȑȜȒȎȞȖȚ țȎ ȘȡȞȎȠȜȞȖȠȓ țȎ ȣȓȞȏȎȞȖȡȚȖȠȓ țȎ ǶțȟȠȖȠȡȠȎ ȝȜ
ȏȜȠȎțȖȘȎ, ǯǮǻ (SOM), ǿȜȢȖȗȟȘȖ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠ „ǿȐ. ǸșȖȚȓțȠ ǼȣȞȖȒȟȘȖ” (SO) Ȗ
ǮȑȞȎȞțȖȭ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠ, ǽșȜȐȒȖȐ (SOA) ȕȎ șȬȏȓȕțȜ ȜȘȎȕȎțȜȠȜ țȖ ȟȨȒȓȗȟȠȐȖȓ.
ǻȎȘȞȎȭ, țȜ țȓ țȎ ȝȜȟșȓȒțȜ ȚȭȟȠȜ, ȖȕȝȜșȕȐȎȚȓ ȐȨȕȚȜȔțȜȟȠȠȎ ȒȎ ȖȕȘȎȔȓȚ
ȟȐȜȭȠȎ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠ țȎ ȖțȟȠȖȠȡȤȖȖȠȓ, Ȑ ȘȜȖȠȜ ȞȎȏȜȠȖȚ, ȕȎ ȟȨȕȒȎȒȓțȖȠȓ
ȡȟșȜȐȖȭ ȕȎ ȝȜșȕȜȠȐȜȞțȎ ȞȎȏȜȠȎ. ǻȜȐȎȠȎ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ Ȑ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ ȓ ȞȓȕȡșȠȎȠ Ȗ
țȎ ȒȨșȑȜȑȜȒȖȦțȖ ȏȜȠȎțȖȥȓȟȘȖ ȝȞȜȡȥȐȎțȖȭ Ȑ ȞȎȕșȖȥțȖ ȘȞȎȖȧȎ țȎ ȟȠȞȎțȎȠȎ.
ǯșȎȑȜȒȎȞȖȚ țȎ ȐȟȖȥȘȖ ȘȜșȓȑȖ Ȗ ȝȞȖȭȠȓșȖ, ȟ ȘȜȖȠȜ ȟȚȓ ȞȎȏȜȠȖșȖ ȟȨȐȚȓȟȠțȜ țȎ
ȠȓȞȓțȎ.

10
FOREWORD TO THE THIRD EDITION

The species diversity of an individual territory is a dynamic figure depending on
the emergence of new species and the extinction of others. The species lists
regarding specific territory (Flora, Conspectus) change because of the species
diversity changes, but also as a result of introduction of more contemporary
taxonomic concepts and ideas. In the beginning of 2006, when it became clear
that the second edition of the Conspectus (2002) was almost completely out of
print, the above considerations brought to the logical solution of preparing a new
edition.
Despite of the short period since the printing out of the second edition this time
was dedicated to extensive studies of the Bulgarian flora. A number of projects
have just been finalized or have been on-going. Part of them involve intensive field
work, covering the whole territory of the country. The Institute of Botany at the
Bulgarian Academy of Sciences has hosted some of these projects: „Biodiversity
of the Flora and the Vegetation of the Rhodopes” (2001-2003), „Study of the Grass
Communities in Bulgaria” (2002-2004), „Evaluation of the potential Important
Plant Areas Bulgaria” (2003-2005), „Red Lists țȎ plants Ȗ fungi” (2003-2005),
„Red Data Book of Bulgaria, Volume I Plants and Fungi” (2004-2007), „Evaluation
of the Alien to the Bulgarian Flora and Mycota Species” (2005-2007). The studies
concerned with the elaboration of management plans for protected areas,
including spatious ones like the National and Nature Parks (Central Balkan, Rila,
Pirin, Vitosha, Strandja, Sinite Kamani, Rila Monastery, Rusenski Lom), as well
as these of a number of nature reserves, have enriched the chorological
information on a number of species. The projects aiming at the establishment of
the NATURA 2000 network in Bulgaria have also contributed.
Extremely important for clarifying the Bulgarian flora composition have also been
the biosystematic studies amongst which during the last years especially
noticeable have been these concerned with the fern plants, as well as with the
families Asteraceae (genera Achillea, Centaurea, Hieracium, Crepis), Brassicaceae,
Campanulaceae, Fabaceae of the flowering plants.
Being directly dependent of the studies intensity, a number of publications on the
Bulgarian flora have been issued during this period. An extensive review of the
studies and the publications during the period 1993-2004 have provided
PETROVA, A. & AL. (2005). In 2003 Field Guide to the Plants in Bulgaria
(DELIPAVLOV & ÿEŠMEDŽIEV, 2003) has been published, which includes 3,800 wild
and 530 introduced and cultivated species.
The present third edition of the Conspectus includes a total of 3,997 vascular
plant species, which number exceeds by 147 the number of species included in
the previous edition. Substantial difference makes the inclusion of species the
occurrence of which in the Bulgarian flora is probable but not confirmed yet.
Justification for including most of them (26 species) in the present Conspectus

11
provides the fact they are mentioned under question in The Vascular Plants
Guide Book (KOZHUHAROV, 1992). The inclusion of the other species is justified by
different papers and publications (ANÿEV, 2001; ERBEN, 2002; FRÖHNER, 1997,
etc.). In the cases when a species is supposed to occur in a specific region, it is
indicated by a question mark (“?”) on the region (regions). When the occurrence of
the species in Bulgaria is supposed without indications for a specific region the
question mark is posed on the map of the whole country.
The new for the science species described in the country in this period include
Alyssum orbelicum AnĀev & Uzunov (ANÿEV & UZUNOV, 2002), Bolboschoenus
platycarpus Marhold, Hroudová, DucháĀec & Zákravský (MARHOLD & AL., 2004),
Festuca achtarovii VelĀev & Vassilev, F. calcarea VelĀev ex Denchev, F.
maleschevica VelĀev & Vassilev, F. staroplaninica VelĀev, F. vandovii VelĀev ex
Denchev, (DENCHEV, 2004; VELÿEV, 2002; VELÿEV & VASSILEV 2002a), Hieracium
kittaniae Vladimir., H. petrovae Vladimir. & Szelag (VLADIMIROV, 2003a;
VLADIMIROV & SZELćG, 2006), Vicia jordanovii VelĀev (VELÿEV, 2002).
A number of species described for Bulgaria before 2002 that have not been
covered by the previous edition have also been added. Such are: Alchemilla
sirjaȓvii Plochek (PLOCHEK, 1983), Bromus orbelicus (Velen.) Petrova, Kožucharov
& Ehrend. (PETROVA & AL., 1997), Bromus parilicus Petrova, Kožucharov &
Ehrend. (PETROVA & AL., 1997), Carex riloensis Stoeva & Popova (STOEVA & POPOVA,
1993), Myosotis margaritae Štďpánková (ŠTĎPÁNKOVÁ, 1993). The number of
species included for the first time in the Conspectus belonging to the Taraxacum
genus is impressive – a total of 43. Among them are 20 species described from
Bulgaria (DOLL, 1978; KIRSCHNER & ŠTĎPÁNEK 1993, 1998). In the light of the
changes that have occurred in the taxonomic concept of this genus, the status of
some of these species (DOLL, 1978) could become a subject of a future critical
review.
The new to the country species and the ones that are not covered by the previous
edition of the Conspectus are: Achillea asplenifolia Vent., Arabis ciliata Clairv.,
Bulpeurum ranunculoides L., Carex caespitosa L., C. elata All., C. hartmanii
Cajander, C. lasiocarpa Ehrh., Centaurium littorale (Turn.) Gilm., Cerastium
tenoreanum Ser., Clypeola microcarpa Moris, Crocus pallidus Kitanov &
Drenkovsky, Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., Epipactis gracilis B.& H.
Baumann, E. greuteri H. Baumann & Künkele, E. leptochila (Godgery) Godfery, E.
pontica Taubenheim, Equisetum × moorei Newman, Geranium aristatum Freyn. &
Sint., Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr., Lathyrus filiformis (Lam.) Gay,
Leontodon saxatilis Lam., L. tuberosus L., Linaria angustissima (Loisel) Borbás,
Luzula divulgata Kirshner, L. falax Kirschner, Myosotis michaelae Štďpánková,
Ophrys reinholdii Spruner ex Fleishm., Polycarpon diphyllum Cav., Polypodium
interjectum Shivas, P. × mantoniae Rothm., Quercus trojana Webb., Rumex
confertus Willd., Sagittaria latifolia Willd., Sesleria argentea (Savi) Savi, S.
autumnalis (Scop.) F.W. Schultz, S. robusta Schott, Nym. & Kotschy, S. filifolia
Hoppe, S. uliginosa Opiz, Thesium procumbens C.A. Mey, Thlaspi viridisepalum
(Podp.) Greuter & Burdet, Thymelaea gussonei Boreau, Tragopogon floccosus
Waldst. & Kit., Vulpia fasciculata (Forssk.) Samp. (ANÿEV, 2001; BERGMAN & AL.,

12
2004; DELIPAVLOV, 2000; DELIPAVLOV & ÿEŠMEDŽIEV, 2003; DIMITROVA & AL., 2005;
GUSSEV & AL., 2005; HÁJdzK & AL., 2005; HENDRYCH, 1994; IVANOVA, 2004; IVANOVA,
in press; JORDANOV & AL., 1974; KIRSCHNER, 1991; KITANOV & AL., 1977;
KOSTADINOVA & DIMITROV, 2002; KRÁL 1988, LATOWSKI, 1993; PETROVA, 2000;
PETROVA, in press; PETROVA, ANT. & AL., 2005; PETROVA, ANT. & VENKOVA, 2006;
PETROVA, ANT. & VENKOVA, in press; PETROVA, ANT. & VENKOVA, submitted;
PLOCHEK, 1983; SAUKEL & AL., 2003; ŠTĎPÁNKOVÁ, 1994b; STOEVA, 1994; STOEVA &
AL., 2005; STOYANOV, 2004; TOSHEVA, 2005; VELÿEV & VASSILEV, 2002b; VLADIMIROV
& DIMITROVA, 2006; VLADIMIROV & TSONEVA, 2006).
The new edition of the Atlas of the Endemic Plants in Bulgaria has been
elaborated in parallel with the Conspectus (PETROVA, 2006). The list of the
Bulgarian endemic species included in the Atlas (PETROVA & VELÿEV, 2006)
contains species, which are presented as intraspecific taxa in some of the general
publications on the Bulgarian flora and being such, have not been included in the
previous edition of the Conspectus. Such are: Alchemilla damianicensis Pawã.,
Centaurea kamciensis KoĀev & GanĀev, Colchicum rhodopaeum Kov., Hieracium
asenovgradense Jasiewicz & Pawl., H. ferdinandii-regis Zahn, Jurinea bulgarica
Velen.
As already noted in the second edition we have in general restrained from making
taxonomic decisions and have reflected the taxa validly published for the country.
Sometimes this has been in contradiction with our perceptions. DELIPAVLOV (1998)
has published Oenothera bulgarica Delip. from the Southern Struma Valley as a
new species for the science. VELÿEV & VASSILEV (2002b) have published O. stricta
Ledeb. ex Link from the same region. The same taxon is most probably concerned
in this case. Given that the genus Oenothera is American the describing of new
species for localities outside their native range of distribution does not seem to be
a good decision.
Resulting from the biosystematic studies, the species status of a number of
species belonging to the Centaurea genus has been confirmed (BANCHEVA, 1999;
BANCHEVA & RAIMONDO, 2003; BANCHEVA & GREILHUBER, 2006). Substantial and of
different character have also been the changes concerning the Brassicaceae
family (ANÿEV, 1997, 2001; ANÿEV & GORANOVA, 2006; ANÿEV & POLATSCHEK, 1998,
2003, 2006; ANÿEV & TOMŠOVIC, 1999). Significant are also the changes resulting
from the comprehensive study of Achillea genus in Bulgaria (NEDELCHEVA, 1998;
SAUKEL & AL., 2003).
Compared to the 2002 Conspectus 20 taxa have been excluded from the
Bulgarian flora. In some cases this concerns species that have been reported for
the country by mistake, for example. Ophrys argolica H. Fleischman (BERGMAN &
AL., 2004; TSVETANOV & AL., in press). Similar is the case with Campanula
trichocalycina Ten., wrongly reported for the country instead of Asyneuma pichleri
(Vis.) Lakušiþ & P. Conti (LAKUŠIý & CONTI, 2004). Following the critical review of
the status five species have been excluded from Rosa genus (ZIELIĘSKI & AL.,
2004).
The issue with the introduction of anthropophytes in the flora is extremely
important now-a-days (PETROVA & VLADIMIROV, 2002). The following have been

13
registered for the first time in the country: Fallopia × bohemia (Chrtek &
Chrtekova) J. P. Baylei, Helianthus tuberosus L., Solidago gigantea Ait., Bidens
frondosa L., Sycios angulatus L., Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
(PETROVA, ANT., 2006; ŠUMBEROVA & AL., 2004; TZONEV, 2005; VLADIMIROV, 2003,
2006). The authors judgments have justified the inclusion of some other
adventive species in the previous edition – Armoracia rusticana (Lam.) P. Gaertn.,
Fraxinus americana L., F. pensylvanica H. Marshall, Gleditsia triacanthos L.,
Opuntia tortispina Engel, O. vulgaris Mill. (= O. compressa (Salisb.) Macbr.),
Robinia pseudoacacia L.
Given that our interests as botanists are especially concerned with the floristic
studies, the philosophy of the Conspectus is to present in a visual manner the
species distribution in the country and to facilitate its clarifying. In this relation,
the design accepted for the previous editions is also kept in the current one.
However, it has imposed certain limitations. At first place this is the lack of
synonyms, intraspecific taxa and comments. Therefore, in a number of cases it
has been especially difficult for us to take decision on the name under which an
individual taxon to be included in the Conspectus, as well as on the mode of
inclusion of taxa for which volume different visions exist. Considering that the
edition is addressing not only the professional botanists but a large range of
readers we have tried to be as practical as possible preferring the popular in the
Bulgarian botanic literature names or taxonomic concepts. For example,
Centaurea genus has been discussed in the broad sense, including in its volume
also the genera Cyanus, Rhaponticoides and Colymbada. The same refers to some
species, for example. Montia fontana L. Despite of this, more than 30 changes in
names of the different species have been accepted for nomenclature reasons.
Undoubtedly, the Synonym glossary of the vascular plants in Bulgaria elaborated
under a project of The Institute of Botany, BAS is more than needed and will fill
an important gap in the Bulgarian botanic literature.
Concerning the abbreviating of the plant author names the present edition has
tried to follow the standard of BRUMMITT & POWEL (1992). Some boring
inaccuracies in the spelling of the species names have been corrected, although
part of them are also present in some of the main sources for the Bulgarian flora.
Similar to the previous edition the chorological information has been updated
with information from the available literature, with the results from the review of
the Bulgarian herbaria and with our own unpublished data. A total of some 1,500
changes in the species distribution by floristic regions have been reflected in the
Conspectus. They result from summarizing the data of the above cited sources as
well as other 121 publications, both contemporary and historical, the data of
which have been neglected by other summarizing publications (ALBACH &
VLADIMIROV, 2002; ANÿEV & POLATSCHEK, 2006; ASSYOV & VASSILEV, 2004;
ATANASOVA & MARINOVA, 2005; BANCHEVA, in press; BANCHEVA & DELCHEVA, 2004;
BANCHEVA & GREILHUBER, 2006; BANCHEVA & AL., 2002, 2004; BONDEV & AL., 1967;
CHERNEVA, 2003; ÿEŠMEDŽIEV, 1977; ÿEŠMEDŽIEV & STOJCHEV, 1994; DELIPAVLOV,
2000; DELIPAVLOV & CHESHMEDZHIEV 2003; DENCHEV, 1970; DIMITROV, 2002a,
2002b, 2002c, 2002d, 2004; 2005, DIMITROV & ASSYOV, 2003; ȚȓȟȠȖ ȟȓ ȠȡȘ

14
DIMITROV & PAVLOVA, 2002; DIMITROV & SIDJIMOVA, 2003; DIMITROV, & TZONEV,
2002; DIMITROV, & VUTOV, 2004; 2006, DIMOVA & VLADIMIROV, 2006; DIMOVA & AL.
2002; FILIPOVA-MARINOVA, & PETROVA, 2003; GANCHEV, & DENCHEV, 1965, 1967,
1971; GANCHEV, & KOCHEV, 1963, 1968; GEORGIEVA, 2000; GERASIMOVA & AL.,
2003; GORANOVA, & VASSILEV, in press; GROZEVA, & GEORGIEVA, 2004; GROZEVA, &
AL., 2004; GUSSEV & AL., 2005; HÁJEK & AL., 2005; IVANOVA, 1997, 1999, 2003;
IVANOVA, & AL. 2005; JORDANOV, 1966; JORDANOV & KOCHEV, 1973; JORDANOV & AL,
1965a,b, 1974; KIRSCHNER, 1991, 1992; KOSTADINOVA & DIMITROV, 2002; MEYER,
1985; MILANOVA, & GUSSEV, 2002; PANOV, 1972, 1996; PAVLOVA, 2004, 2006;
PAVLOVA, & TOSHEVA, 2002; PAVLOVA, & AL, 2006; PEDASHENKO, submitted; PEEV &
VASILEV, 1972; PETROVA, 2000; PETROVA, ANT., 2004a, 2004b, 2004c, 2005, 2006;
PETROVA, ANT. & AL., 1998, 2004, 2006; PETROVA, ANT. & AL., submitted; PETROVA,
ANT. & AL, in prep.; RADKOV, 2003; RADOSLAVOVA, 2002; SAVCHEV, 1969;
SOPOTLIEVA & PETROVA, ANT., 2001, 2002; STEFANOV & BUNKOV, 1971; STANEV,
1969, 1970, 1971, 1979a, b, 2005; STOEVA, & POPOVA, 1993; STOEVA & AL., 2005;
STOYANOV, K., 2005; STOYANǼV, S., 2004, 2005; ŠUMBEROVA, & AL., 2004; TASHEV,
2003; TOSHEVA, 2004; 2005; TOSHEVA, & PAVLOVA, 2003; TRIFONOV, 2005;
TSVETANOV & AL;.in press; TZONEV, & ŠUMBEROVÁ, 2004; TZONEV, in press; UZUNOVA
& UZUNOV, 2005; VALEV, 1963; 1968; VASSILEVA & VIHODCEVSKY,1974; VELÿEV &
BONDEV, 1964, 1965, 1975; VELÿEV & VASSILEV, 1969, 1971, 2002b; VELÿEV & AL.,
1968, 1973; VIHODCEVSKY, 1963, 1968, 1977; VLADIMIROV, 2001a, 2001b, 2006;
VUTOV & DIMITROV, 2002; ZAHARIEV & GENOVA, 2005; ŽUKOWSKI, 1993, etc.).
The changes in the distribution have been significant for individual species, for
example Carex panicea L. (ASSYOV & VASSILEV, 2004; PETROVA, ANT., 2005;
PETROVA, ANT. & AL., submitted), Eleocharis uniglumis (Link) Schultes (HÁJEK &
AL., 2005; PETROVA, ANT., 2005), Scabiosa argentea L. (ASSYOV & VASSILEV, 2004;
PETROVA, ANT., 2005; PETROVA, ANT. & AL., submitted) etc. Sometimes the specific
studies prove that species regarded as rare have in fact been relatively widely
distributed in the country. Such are Buglossoides glandulosa (Velen.) R. Fern.
(KIRYAKOV & PETROVA 2003), Thesium linophyllon L. (PETROVA, ANT., ASSYOV,
VASSILEV & GORANOVA, in prep.), etc. Examples of precise reflection of chorology
have been the papers of IVANOVA (2003), STOYANOV, K. (2005), etc. The rediscovery
of species considered since now extinct from the territory of the country, for
example Astragalus physocalyx Fisch. (STOYANOV & AL., 2006) should also be
noted.
The largest is the number of the floristic entries from Stara Planina (over 200),
which are mostly connected with the publications of GROZEVA & AL. (2004) also of
DIMITROV, 2005; of PETROVA, ANT., 2004a, as well as some older papers (GANCHEV
& DENCHEV, 1965, 1967, 1971, etc. ). The number of the new entries for the
Rhodopes is also significant, a total of some 150 for the three sub-regions
(BANCHEVA & AL., 2004; PAVLOVA, 2004; PETROVA, ANT., 2004c, 2005; PETROVA, ANT.
& AL., 2004, 2006, etc.). The third ranks Sredna Gora, where a large number of
new reports and older publications from a number of authors exist (ASSYOV &
VASSILEV, 2004; DIMITROV, 2002c; PEDASHENKO, submitted; PETROVA, ANT., 2004b;
STANEV, 1979a; VELÿEV & VASSILEV, 2002, etc.). The genera for which a

15
substantial volume of new data is present are Achillea, Carex, Centaurea,
Cerastium, Silene.
The experience gained through the three editions of the Conspectus has
convinced us in the need of maintenance of updated and accessible data base on
the Bulgarian flora composition and the species distribution. This will help avoid
the cases of repeated publication of “new” to the country and individual regions
species. In this respect the case with Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi)
Woronov, published consequently by PRODAN (1939), KITANOV & AL. (1977), BERG &
AL. (1989) and DELIPAVLOV (1998) is impressive. Analogous is the situation with
Knautia degenii Borb. ex Form., reported by KRÁL (1983), GUSSEV (1998) and
DELIPAVLOV & ÿEŠMEDŽIEV (1998). We can also add Carex caespitosa L. (JORDANOV
& al., 1974; STOEVA & AL., 2005) to this list. Quite often interesting floristic data
remain hidden into the karyologic studies for example Carex elata All. (STOEVA,
1994), Sesleria robusta Schott, Nym. & Kotschy (PETROVA, 2000).
The comprehension of this substantial factual data on the flora of Bulgaria
inevitably brings to certain generalizations. Besides the genera that are
traditionally complex in taxonomic terms (for example Hieracium, Rosa, Rubus,
Taraxacum, etc.), genera emerge which need in-depth exploration to clarify their
composition in the Bulgarian flora (Cerastium, Colchicum, Dactylorhiza, Dianthus,
Epipactis, Gagea, Ornithogalum, Orobanche, Scilla, Sesleria, Viola). The genera in
which a number of species need actual distribution clarifying are also numerous
(Aegilops, Agrostis, Arum, Bromus, Carex, Elymus, Euphorbia, Festuca, Iris,
Phleum).

Acknowledgements
The elaboration of the Conspectus turned out to be a laborious and complex task,
which would hardly be successfully accomplished without the cooperation of
many colleagues and friends. First of all we wish to cordially thank Ana Petrova,
Ph.D. for the publications and data made available, for the readiness to discuss
our numerous and diverse questions. We thank for the information, publications
and consultations offered by the colleagues ÿavdar Gussev, Vladimir Vladimirov,
Prof. Iliya ÿešmedžiev, Prof. MinĀo AnĀev, Svetlana Bantcheva Ph.D., Stoyan
Stoyanov, Rossen Tzonev Ph.D., Valya Goranova, Hristo Pedashenko. Our special
thanks for the data provided and the critical comments also go to Daniela Ivanova
(on the ferns) and Anita Tosheva (on Lathyrus genus). We also thank to the
curators of herbaria of the Institute of Botany, BAS (SOM), University of Sofia „St.
Kliment Ohridski” (SO) and the Agrarian University in Plovdiv (SOA) for the kind
cooperation. Last but not least we use the opportunity to tanks to the institutions
in which we work for the favorable conditions for fruitful work. The new
information in the Conspectus is a result of many years of botanical studies in
different parts of the country. We thank all friend and colleagues with whom we
worked together in the field.

16
ǽǾdzDzDZǼǰǼǾ ǸȈǺ ǰȀǼǾǼȀǼ ǶǵDzǮǻǶdz

ǰȨȝȞȓȘȖ ȟȐȜȭȠȎ țȓȑȜșȭȚȎ ȠȓȞȖȠȜȞȖȭ ǯȨșȑȎȞȖȭ ȞȎȕȝȜșȎȑȎ ȟ ȠȐȨȞȒȓ ȏȜȑȎȠȎ Ȗ
ȞȎȕțȜȜȏȞȎȕțȎ ȢșȜȞȎ, ȜȏȡȟșȜȐȓțȎ ȜȠ ȟȞȓȒȖțțȜȠȜ ȑȓȜȑȞȎȢȟȘȜ ȝȜșȜȔȓțȖȓ țȎ
ȟȠȞȎțȎȠȎ, țȓȗțȖȭ ȞȎȕțȜȜȏȞȎȕȓț șȎțȒȦȎȢȠ Ȗ ȝȞȓȐȞȎȠțȎȠȎ ȑȓȜșȜȔȘȎ ȖȟȠȜȞȖȭ țȎ
țȓȗțȖȠȓ ȕȓȚȖ. ȀȡȘ ȟȓ ȟȞȓȧȎȠ țȎȒ 3800 ȐȖȒȎ ȐȖȟȦȖ ȞȎȟȠȓțȖȭ (ȏȓȕ ȚȨȣȜȐȓȠȓ),
ȘȜȓȠȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȐȎ țȎȒ ȝȜșȜȐȖțȎȠȎ ȜȠ ȜȏȧȜȠȜ ȐȖȒȜȐȜ ȏȜȑȎȠȟȠȐȜ țȎ ǯȎșȘȎțȟȘȖȭ
ȝȜșȡȜȟȠȞȜȐ. ǻȎ ȠȜȕȖ ȢȜț Ȑ ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ ȟȓ ȞȎȕȐȖȐȎ ȏȜȑȎȠ ȓțȒȓȚȖȥȓț
ȓșȓȚȓțȠ, ȐȘșȬȥȐȎȧ ȘȎȘȠȜ ȏȎșȘȎțȟȘȖ, ȠȎȘȎ Ȗ ȏȨșȑȎȞȟȘȖ ȓțȒȓȚȖȠȖ, ȟȨȟȠȎȐșȭȐȎȧȖ
ȜȘȜșȜ 8% ȜȠ ȞȎȟȠȖȠȓșțȜȠȜ ȏȜȑȎȠȟȠȐȜ țȎ ȟȠȞȎțȎȠȎ (VELCHEV & AL., 1992).

ȃȜȞȜșȜȑȖȥțȖ ȒȎțțȖ
ǯȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ ȝȜțȎȟȠȜȭȧȓȚ ȟȓ ȟȚȭȠȎ ȕȎ ȟȞȎȐțȖȠȓșțȜ ȒȜȏȞȓ ȝȞȜȡȥȓțȎ
ȐȨȐ ȢșȜȞȖȟȠȖȥțȜ ȜȠțȜȦȓțȖȓ (PEEV & AL., 1993). ǮȘȠȖȐțȖȠȓ ȖȕȟșȓȒȐȎțȖȭ ȝȞȓȕ
ȝȜȟșȓȒțȖȠȓ ȑȜȒȖțȖ, ȒȜȐȓșȖ ȒȜ țȎȠȞȡȝȐȎțȓȠȜ țȎ ȑȜșȭȚȜ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜ ȒȎțțȖ (cf.
PETROVA, A., 2001), ȒȎȐȎȠ ȜȏȎȥȓ ȜȟțȜȐȎțȖȭ ȒȎ ȟȓ ȘȎȔȓ, ȥȓ ȝȞȜȤȓȟȨȠ Ȑȟȓ Ȝȧȓ țȓ ȓ
ȕȎȐȨȞȦȖș. ǾȎȕȝȜȕțȎȐȎțȓȠȜ Ȗ ȜȝȖȟȐȎțȓȠȜ țȎ țȜȐȖ ȕȎ țȎȡȘȎȠȎ ȠȎȘȟȜțȖ, Ȑ Ƞ.ȥ. Ȗ ȟ
ȐȖȒȜȐ ȞȎțȑ, ȓ țȓȞȭȒȘȜ ȟȨȏȖȠȖȓ (ANÿEV & POLATSCHEK, 1998; ÿEŠMEDŽIEV, 1997;
DELIPAVLOV, 1990, 1998; ERBEN, 1989; PANOV, 1996; PAVLOVA & AL., 1999; SZELćG,
2001). ǰ ȞȓȕȡșȠȎȠ țȎ ȠȎȘȟȜțȜȚȖȥțȖ ȝȞȜȡȥȐȎțȖȭ ȟȓ ȝȜȠȐȨȞȔȒȎȐȎ ȟȠȜȗțȜȟȠȠȎ țȎ
ȠȎȘȟȜțȖ, ȝȞȓțȓȏȞȓȑȐȎțȖ ȜȠ ȥȡȔȒȓȟȠȞȎțțȖȠȓ ȖȕȟșȓȒȜȐȎȠȓșȖ (MARHOLD & ANÿEV,
1999) ȖșȖ ȟȓ ȘȜȞȖȑȖȞȎȠ ȟȣȐȎȧȎțȖȭȠȎ ȕȎ ȐȖȒȜȐȎȠȎ ȝȞȖțȎȒșȓȔțȜȟȠ țȎ
ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȖ țȎ ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ (DELIPAVLOV, 1987; PAVLOVA & KOZHUHAROV,
1994).
ǿ țȎȟȠȜȭȧȖȭ ǸȜțȟȝȓȘȠ ȟȓ ȤȓșȖ țȎȠȞȡȝȎțȎȠȎ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ ȒȎ ȟȠȎțȓ
ȒȜȟȠȨȝțȎ ȕȎ ȝȜ-ȦȖȞȜȘ ȘȞȨȑ ȏȜȠȎțȖȤȖ Ȗ șȬȏȖȠȓșȖ. ǽȞȖ țȓȑȜȐȜȠȜ ȟȨȟȠȎȐȭțȓ ȕȎ
ȠȎȘȟȜțȜȚȖȥțȎ ȏȎȕȎ ȓ ȐȨȕȝȞȖȓȠ ǼȝȞȓȒȓșȖȠȓș țȎ ȐȖȟȦȖȠȓ ȞȎȟȠȓțȖȭ Ȑ ǯȨșȑȎȞȖȭ
(KOZHUHAROV, 1992), ȘȎȠȜ ȟȎ ȐțȓȟȓțȖ țȓȜȏȣȜȒȖȚȖȠȓ ȒȜȝȨșțȓțȖȭ. ǶȕȘșȬȥȓțȖȓ ȓ
țȎȝȞȎȐȓțȜ ȕȎ ȟȓȚȓȗȟȠȐȜ Orchidaceae (ȝȜ PETROVA, ANT. & AL., ined.) Ȗ ȞȜȒȜȐȓȠȓ
Allium L. (ȝȜ ȅȓȦȚȓȒȔȖȓȐ Ȑ DELIPAVLOV, 1992Ȏ, 413-418 pp.), Verbascum L. (ȝȜ
ǿȠȓȢȎțȜȐȎ-DZȎȠȓȐȎ Ȑ JORDANOV, 1995, 26-30 pp.), Linaria L. (ȝȜ DzȓșȖȝȎȐșȜȐ &
ǽȜȝȜȐȎ Ȑ JORDANOV, 1995, 111-124 pp.), ȘȎȘȠȜ Ȗ ȕȎ țȭȘȜȖ ȞȜȒȜȐȓ ȜȠ ȟȓȚȓȗȟȠȐȜ
Brassicaceae (ȝȜ ANCHEV, 2001). ǶȕȝȜșȕȐȎțȎ ȓ ȚțȜȑȜȠȜȚțȎȠȎ ȎȘȎȒȓȚȖȥțȎ “ȂșȜȞȎ
țȎ ǾȓȝȡȏșȖȘȎ ǯȨșȑȎȞȖȭ” (JORDANOV, 1964–1995). ǼȝȖȟȎțȖȠȓ ȜȠ ȞȎȕșȖȥțȖ ȎȐȠȜȞȖ
țȜȐȖ ȕȎ țȎȡȘȎȠȎ ȠȎȘȟȜțȖ ȟȎ ȐȨȕȝȞȖȓȠȖ ȠȎȘȎ, ȘȎȘȠȜ ȟȎ ȏȖșȖ ȝȡȏșȖȘȡȐȎțȖ, ȘȎȠȜ
ȟȨȟȠȎȐȖȠȓșȖȠȓ ȟȎ ȟȓ ȐȨȕȒȨȞȔȎșȖ ȒȎ ȐȕȓȚȎȠ ȜȠțȜȦȓțȖȓ ȝȜ ȠȓȣțȖȭ ȟȠȎȠȡȟ (ȟ
ȖȕȘșȬȥȓțȖȓ țȎ ȐȖȒȜȐȓȠȓ, ȜȝȖȟȎțȖ ȜȠ GEORGIEV, D., 1997, ȝȞȖ ȥȖȓȠȜ ȜȏțȎȞȜȒȐȎțȓ
ȎȐȠȜȞȨȠ țȓ ȓ ȟȝȎȕȖș ȝȞȎȐȖșȎȠȎ țȎ ǺȓȔȒȡțȎȞȜȒțȖȭ ȘȜȒȓȘȟ ȕȎ ȏȜȠȎțȖȥȓȟȘȎ
țȜȚȓțȘșȎȠȡȞȎ).
ǰȘșȬȥȓțȖ ȟȎ țȜȐȜȟȨȜȏȧȓțȖȠȓ ȖșȖ ȝȜȠȐȨȞȒȓțȖ ȕȎ ǯȨșȑȎȞȖȭ ȐȖȒȜȐȓ,
ȜȠțȎȟȭȧȖ ȟȓ ȝȜțȭȘȜȑȎ ȘȨȚ țȜȐȖ ȕȎ ȟȠȞȎțȎȠȎ ȞȜȒȜȐȓ Ȗ ȒȜȞȖ ȟȓȚȓȗȟȠȐȎ (ANÿEV &

17
GORANOVA, 1997; BANCHEVA & DENCHEV, 2000; BERG & AL., 1989; ÿEŠMEDŽIEV, 1988;
DELIPAVLOV, 1980, 1990, 1992b, 1998, 1999; DELIPAVLOV & ÿEŠMEDŽIEV, 1984a, b,
1989; DELIPAVLOV & STOJCHEV, 1994; DENEVA & LJUBENOVA, 1996; DIMITROV, 1997,
1998; DIMITROV & DENCHEV, 1999; DIMITROV & LAZAROV, 2001; DIMITROV & AL., 1997,
2001; GERASIMOVA & AL., 1998; GUSSEV, 1997; GUSSEV & DIMITROV, 1997; GUSSEV &
AL., 1997; GUSSEV, DENCHEV & AL., 1998; GUSSEV, UZUNOV & AL., 1998; KITANOV &
AL.,1987; KOCHEVA & DIMITROV, 1997; LINDING & LINDING, 1991; MARKOVA & CHERNEVA,
1984; NIKETIÿ, 2000; PASHALIEV & DIMITROV, 1994; PAVLOVA & KOZHUHAROV, 1994;
PAVLOVA & AL., 1997, 2000; PETROVA, ANT., & AL., 1998; ROUSSAKOVA, 1995, 1996;
SIERING & HENNING, 1989a, b, c; STOEVA, 1991; STOYANOV, S., 1998; TAN &
VLADIMIROV, 2001; TASHEV, 2002; VELCHEV & AL., 1989; ZIELINSKI, 1992).
ǼȠȞȎȕȓțȖ ȟȎ ȞȓȕȡșȠȎȠȖȠȓ ȜȠ ȞȓȐȖȕȖȖȠȓ țȎ ȏȨșȑȎȞȟȘȖȠȓ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȖ țȎ
ȞȜȒȜȐȓȠȓ Avena L. (DELIPAVLOV, 1999) Ȗ Crataegus L. (cf. ZIELINSKI & AL., 2001),
ȘȎȘȠȜ Ȗ țȭȘȜȖ ȒȎțțȖ ȜȠ ȒȖȟȓȞȠȎȤȖȜțțȖȠȓ ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȖ ȐȨȞȣȡ ȞȜȒ Achillea L.
ȟȓȘȤȖȭ Filipendulinae (NEDELCHEVA, 1998) Ȗ ȞȜȒ Centaurea L. ȟȓȘȤȖȖ Cyanus Ȗ
Lepteranthus (BANCHEVA, 1999).
ȃȜȞȜșȜȑȖȥțȎȠȎ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ, ȝȞȓȒȟȠȎȐȓțȎ Ȑ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ, ȓ ȎȘȠȡȎșȖȕȖȞȎțȎ ȟ
ȒȜȟȠȨȝțȖȠȓ țȜȐȜȝȡȏșȖȘȡȐȎțȖ ȟȨȜȏȧȓțȖȭ ȕȎ ȞȎȕȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȓȠȜ țȎ ȜȠȒȓșțȖ
ȐȖȒȜȐȓ Ȑ ȟȠȞȎțȎȠȎ (APOSTOLOVA & DENCHEV, 1997; BONDEV & LJUBENOVA, 1984;
CHERNEVA, 1997; ÿEŠMEDŽIEV & VODENICHAROV, 1998; ÿEŠMEDŽIEV & AL., 1998;
DELIPAVLOV, 1988, 1990, 1992b, 1998; DELIPAVLOV & ÿEŠMEDŽIEV, 1984a, b, 1989,
1997; DELIPAVLOV & STOJCHEV, 1994; DELIPAVLOV & AL., 1984; DENCHEV & AL., 1997,
2000; DIMITROV, 1988, 1990, 1991, 1994a, b, 1995, 2002; DIMITROV & DENCHEV,
1997, 1999; DIMITROV & GEORGIEV, 1999; DIMITROV & GUSSEV, 1994; DIMITROV &
LAZAROV, 2001; DIMITROV & NIKOLOV, 1998; DIMITROV & PAVLOVA. 2000; DIMITROV &
VUTOV, 2000; GEORGIEV, V., 1997; GUSSEV & NOVOSELSKI, 1997; GUSSEV & AL., 1997,
1998a, b; KITANOV & AL., 1987; KOCEVA & DIMITROV, 1994; MESHINEV & AL., 2000;
NEDELCHEVA, 1998; NYAGOLOV & AL., 2001; PASHALIEV & DIMITROV, 1994; PASHALIEV,
1995; PAVLOVA & NEDELCHEVA, 2001; PAVLOVA & AL., 1997; PETROVA, ANT. & AL., 1998,
1999, 2001; SOPOTLIEVA & PETROVA, ANT., 2001; STOJANOV & GEORGIEV, 2001; TASHEV,
2001; TZONEV, 1997, 2000; UZUNOV, 1997; UZUNOV & AL., 1998; VLADIMIROV, 2001a,
b; VLADIMIROV & KOZHUHAROV, 1999; VUTOV & DIMITROV, 2000a, b; ZHELEV &
GOGUSHEV, 2000). ǼȠȞȎȕȓțȖ ȟȎ ȟȐȓȒȓțȖȭȠȎ, ȝȜșȡȥȓțȖ ȜȠ ȝȞȜȡȥȐȎțȖȭȠȎ Ȑ ȞȎȚȘȖȠȓ
țȎ ǯȨșȑȎȞȜ-ȆȐȓȗȤȎȞȟȘȎȠȎ ȝȞȜȑȞȎȚȎ ȕȎ ȜȝȎȕȐȎțȓ țȎ ȏȖȜȞȎȕțȜȜȏȞȎȕȖȓȠȜ (1994–
2000), ȘȎȘȠȜ Ȗ ȞȓȕȡșȠȎȠȖȠȓ ȜȠ ȞȓȐȖȕȖȖȠȓ țȎ ȣȓȞȏȎȞțȖȠȓ ȘȜșȓȘȤȖȖ țȎ ǿȜȢȖȗȟȘȖȭ
ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠ (SO) Ȗ ǰȖȟȦȖȭ ȟȓșȟȘȜ-ȟȠȜȝȎțȟȘȖ ȖțȟȠȖȠȡȠ – ȑȞ. ǽșȜȐȒȖȐ (SOA, IAP).
ǶȕȝȜșȕȐȎțȖ ȟȎ ȟȨȧȜ ȠȎȘȎ Ȗ țȭȘȜșȘȜ ȝȜ-ȟȠȎȞȖ ȟȨȜȏȧȓțȖȭ Ȗ ȞȓȐȖȕȖȖ, ȝȜ ȓȒțȎ ȖșȖ
ȒȞȡȑȎ ȝȞȖȥȖțȎ ȜȟȠȎțȎșȖ țȓȜȠȞȎȕȓțȖ Ȑ ȜȟțȜȐțȖȠȓ șȖȠȓȞȎȠȡȞțȖ ȖȕȠȜȥțȖȤȖ
(BONDEV & AL., 1976, 1979; BROWICZ & ZIELINSKI, 1977; GANCHEV & DENCHEV., 1971;
GANCHEV & KOCHEV,1963, 1968; HINKOVA, 1960; JORDANOV & MARKOVA, 1970;
JORDANOV & AL.,1965, 1968; PANOV, 1975a, b, C, 1978; STOJANOV, N., 1965; VELCHEV
& AL., 1966).

18
ǼȠȝȎȒȎȠ ȜȠ ȟȨȟȠȎȐȎ țȎ ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ Achillea biebersteinii Afan. (ȝȜ
NEDELCHEVA, 1998), Astragalus fraxinifolius DC. (PAVLOVA & KOZHUHAROV, 1994) Ȗ
Celtis caucasica Willd. (BROWICZ & ZIELINSKI, 1977), ȠȨȗ ȘȎȠȜ ȟȨȜȏȧȓțȖȭȠȎ ȕȎ Ƞȭȣ ȟȓ
ȏȎȕȖȞȎȠ țȎ ȝȜȑȞȓȦțȜ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖ ȚȎȠȓȞȖȎșȖ. DzȖȟȘȡȟȖȜțȓț ȓ ȐȨȝȞȜȟȨȠ ȕȎ
țȎȚȖȞȎțȓȠȜ ȡ țȎȟ țȎ Adenophora liliifolia (L.) DC., Aruncus dioicus (Walter) Fernald,
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P. F. Hunt et Summerhayes, Globularia trichosantha
Fisch. et C. A. Meyer, Teucrium botrys L. Ȗ ȒȞ., ȜȠ ȘȜȖȠȜ Ȑ ȏȨșȑȎȞȟȘȖȠȓ ȣȓȞȏȎȞȖȡȚȖ
țȭȚȎ ȟȨȣȞȎțȓțȖ ȜȏȞȎȕȤȖ; ȝȜȞȎȒȖ ȠȜȐȎ ȠȓȕȖ ȐȖȒȜȐȓ țȓ ȟȎ ȐȘșȬȥȓțȖ Ȑ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ.
ǽȜȠȐȨȞȒȓțȜ ȓ ȞȎȕȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȓȠȜ țȎ Aldrovanda vesiculosa L. (BAEVA, 1992),
Carex rupestris Bell. ex All., Hammarbia paludosa (L.) O. Kuntze (VODENICHAROV &
VASSILEV, 1999), Lathyrus panĀiĀii (Juris.) Adam. (PETROVA, ANT., APOSTOLOVA &
GEORGIEV, in prep.) Ȗ Viola pumila Chaix (ANDREEV, 1993), ȟȥȖȠȎțȖ ȒȜȟȘȜȞȜ ȕȎ
ȖȕȥȓȕțȎșȖ ȜȠ țȎȦȎȠȎ ȢșȜȞȎ. ǽȞȖȟȨȟȠȐȖȓȠȜ Ȑ ǯȨșȑȎȞȖȭ țȎ ȐȖȒȜȐȓ ȘȎȠȜ Ammania
verticillata (Ard.) Lam., Angelica archangelica L., Astragalus cornutus Pallas, Caldesia
parnassifolia (Bassi) Parl., Hypericum setiferum Stefanov, Liparis loeselii (L.) L. C.
Richard, Salix rosmarinifolia L., Tetragonolobus maritimus (L.) Roth, Theligonum
cynocrambe L. Ȑ țȎȦȖ ȒțȖ ȓ țȓȟȖȑȡȞțȜ (VELCHEV, 1984), țȜ Ƞȓ ȜȟȠȎȐȎȠ ȥȎȟȠ ȜȠ
ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ. ȀȜȐȎ ȐȎȔȖ Ȗ ȕȎ Arnica montana L., ȖțȒȓțȠȖȢȖȤȖȞȎțȎ ȝȜ
ȣȓȞȏȎȞțȖ ȚȎȠȓȞȖȎșȖ ȜȠ Dz. DzȖȚȖȠȞȜȐ ȝȜ ȐȞȓȚȓ țȎ ȞȎȏȜȠȎȠȎ ȝȜ ȖȕȑȜȠȐȭțȓȠȜ țȎ
ǸȜțȟȝȓȘȠȎ.
ǰ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ ȟȎ ȐȘșȬȥȓțȖ țȓȝȡȏșȖȘȡȐȎțȖ ȒȜ ȚȜȚȓțȠȎ ȒȎțțȖ ȕȎ
ȞȎȕȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȓȠȜ țȎ țȭȘȜȖ țȜȐȖ ȖșȖ ȝȜȠȐȨȞȒȓțȖ ȕȎ ȟȠȞȎțȎȠȎ ȐȖȒȜȐȓ.
ǽȜȒȞȜȏțȎ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ ȕȎ ȠȓȕȖ țȎȣȜȒȘȖ ȧȓ ȏȨȒȓ ȟȨȜȏȧȓțȎ ȒȞȡȑȎȒȓ (DIMITROV &
ASSYOV, submited; DIMITROV & SIDJIMOVA, submited; KOSTADINOVA & DIMITROV,
submitted; TZONEV & ZIELINSKI, accepted; PETROVA, ANT. & AL., ined., DIMITROV, ined.).
ǶȕȐȓȟȠțȖȠȓ ȕȎ ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ ȣȖȏȞȖȒțȖ ȘȜȚȏȖțȎȤȖȖ țȓ ȟȎ ȜȠȞȎȕȓțȖ Ȑ
ȠȜȐȎ ȖȕȒȎțȖȓ. ǼȏȟȠȜȓț ȝȞȓȑșȓȒ țȎ ȣȖȏȞȖȒȖȠȓ ȝȞȖ ȏȨșȑȎȞȟȘȖȠȓ ȐȖȟȦȖ ȞȎȟȠȓțȖȭ ȓ
țȎȝȞȎȐȓț ȜȠ ANÿEV (1984).
ǾȎȕȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȓȠȜ țȎ ȜȠȒȓșțȖȠȓ ȐȖȒȜȐȓ ȟșȓȒȐȎ ȐȨȕȝȞȖȓȠȎȠȎ ȐȨȐ “ȂșȜȞȎ țȎ
ǻǾ ǯȨșȑȎȞȖȭ” (JORDANOV, 1966) ȢȖȠȜȑȓȜȑȞȎȢȟȘȎ ȝȜȒȭșȏȎ, ȠȨȗ ȘȎȠȜ ȠȜȐȎ
ȜȟȖȑȡȞȭȐȎ șȓȟțȎ ȐȞȨȕȘȎ ȚȓȔȒȡ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ Ȗ ȝȞȓȒȖȦțȖ ȢșȜȞȖȟȠȖȥțȖ ȖȕȒȎțȖȭ.
ǻȎȒȚȜȞȟȘȖȠȓ ȐȖȟȜȥȖțȖ ȕȎ ȝȜ-ȑȜșȭȚȎȠȎ ȥȎȟȠ ȜȠ ȐȖȒȜȐȓȠȓ ȟȎ ȝȜȟȜȥȓțȖ ȝȜ
KOZHUHAROV (1992). ǸȜȞȓȘȤȖȖ ȖȚȎ ȕȎ ȐȖȒȜȐȓȠȓ, ȕȎ ȘȜȖȠȜ Ȑ ȤȖȠȖȞȎțȎȠȎ
șȖȠȓȞȎȠȡȞȎ ȖȚȎ ȝȜȟȜȥȓțȖ ȞȎȕșȖȥțȖ ȒȎțțȖ ȕȎ ȑȜȞțȎȠȎ ȖșȖ ȒȜșțȎȠȎ ȑȞȎțȖȤȎ țȎ
ȐȓȞȠȖȘȎșțȜ ȞȎȕȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȓ, Ȗ Ȑ ȟșȡȥȎȖȠȓ, ȘȜȑȎȠȜ ȟȨȟȠȎȐȖȠȓșȖȠȓ ȖȚȎȠ șȖȥțȖ
ȘȜțȘȞȓȠțȖ țȎȏșȬȒȓțȖȭ.
ǵȎȧȖȠȓțȖȠȓ ȐȖȒȜȐȓ ȟȎ ȜȠȏȓșȭȕȎțȖ țȎ ȜȟțȜȐȎȠȎ țȎ ȟȝȖȟȨȘȎ Ȑ ǽȞȖșȜȔȓțȖȓ 3
țȎ ǽȞȜȓȘȠȜȕȎȘȜțȎ ȕȎ ȜȝȎȕȐȎțȓ țȎ ȏȖȜȞȎȕțȜȜȏȞȎȕȖȓȠȜ, ȘȜȗȠȜ ȓ Ȑ ȝȞȜȤȓȟ țȎ
ȝȞȖȓȚȎțȓ ȜȠ ǻȎȞȜȒțȜȠȜ ȟȨȏȞȎțȖȓ țȎ ǾȓȝȡȏșȖȘȎ ǯȨșȑȎȞȖȭ.

19
ȂșȜȞțȖ ȓșȓȚȓțȠȖ
ȂșȜȞȓț ȓșȓȚȓțȠ ȓ ȑȞȡȝȎ ȜȠ ȐȖȒȜȐȓ, ȝȞȜȖȕșȖȕȎȧȖ ȜȠ ȓȒȖț Ȗ ȟȨȧ ȢșȜȞȓț
ȞȎȗȜț. DZȓȜȑȞȎȢȟȘȜȠȜ ȝȜșȜȔȓțȖȓ țȎ ǯȨșȑȎȞȖȭ ȜȏȡȟșȎȐȭ ȕțȎȥȖȠȓșțȜ ȞȎȕțȜȜȏȞȎȕȖȓ
țȎ ȢșȜȞțȖ ȓșȓȚȓțȠȖ. DzȜșȖțȖȠȓ țȎ ȞȓȘȖȠȓ ǿȠȞȡȚȎ, ǺȓȟȠȎ, ǺȎȞȖȤȎ Ȗ ǮȞȒȎ, ȘȎȘȠȜ
Ȗ ȬȔțȖȠȓ ȥȎȟȠȖ țȎ ȅȓȞțȜȚȜȞȟȘȜȠȜ ȘȞȎȗȏȞȓȔȖȓ ȟȎ ȝȨȠȖȧȎ ȕȎ țȎȐșȖȕȎțȓȠȜ Ȑ
ȏȨșȑȎȞȟȘȎȠȎ ȢșȜȞȎ țȎ ȚțȜȔȓȟȠȐȜ ȟȞȓȒȖȕȓȚțȜȚȜȞȟȘȖ ȓșȓȚȓțȠȖ. ǻȭȘȜȖ ȜȠ Ƞȭȣ
ȒȜȟȠȖȑȎȠ țȎ ȟȓȐȓȞ ȒȜ ȬȔțȖȠȓ ȟȘșȜțȜȐȓ țȎ ȟȠȎȞȜȝșȎțȖțȟȘȎȠȎ ȐȓȞȖȑȎ, ȘȨȒȓȠȜ țȎ
ȚȓȟȠȎ ȟȓ ȢȜȞȚȖȞȎȠ ȚȓȒȖȠȓȞȎțȟȘȖ ȜȎȕȖȟȖ. ȁțȖȘȎșțȎ ȝȜ ȟȐȜȭ ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȓ ȢșȜȞȎȠȎ
țȎ ǿȠȞȎțȒȔȎ ȝșȎțȖțȎ, ȟ țȎșȖȥȖȓȠȜ Ȑ țȓȭ țȎ ȞȓșȖȘȠțȖ ȓȐȘȟȖțȟȘȖ ȐȖȒȜȐȓ. ǼȠ
ȬȑȜȖȕȠȜȘ Ȑ țȎȦȎȠȎ ȢșȜȞȎ ȝȞȜțȖȘȐȎȠ țȭȘȜȖ ȝȞȓȒțȜȎȕȖȎȠȟȘȖ ȓșȓȚȓțȠȖ, Ȏ Ȑ
ȟȓȐȓȞȜȖȕȠȜȥțȎ ȝȜȟȜȘȎ Ƞȭ ȟȓ ȜȏȜȑȎȠȭȐȎ Ȗ ȟ ȝȜțȠȖȗȟȘȖ ȐȖȒȜȐȓ, ȣȎȞȎȘȠȓȞțȖ ȕȎ
ȟȠȓȝȖȠȓ țȎ ǿȓȐȓȞțȜȠȜ ȅȓȞțȜȚȜȞȖȓ Ȗ ǸȎȟȝȖȗȟȘȜ ȚȜȞȓ. ǼȠ ȟȓȐȓȞȜȕȎȝȎȒ
ȟȠȎȞȜȝșȎțȖțȟȘȎȠȎ ȐȓȞȖȑȎ ȓ ȐȎȔȓț ȝȨȠ ȕȎ țȎȐșȖȕȎțȓȠȜ țȎ ȎșȝȜ-ȘȎȞȝȎȠȟȘȖ
ȑȓȜȓșȓȚȓțȠȖ, Ȏ Ȑ ȬȑȜȕȎȝȎȒțȎ ȝȜȟȜȘȎ, ȝȜ ȝșȎțȖțȟȘȖȠȓ ȚȎȟȖȐȖ țȎ ǼȟȜȑȜȐȟȘȎ
ȝșȎțȖțȎ, ǰșȎȣȖțȎ, ǼȑȞȎȔȒȓț Ȗ ǽȖȞȖț, ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȝȜșȡȥȎȐȎ Ȗ ȟȘȎȞȒȜ-ȝȖțȒȟȘȖȭȠ
ȓțȒȓȚȖȥȓț ȢșȜȞȓț ȓșȓȚȓțȠ. ǼȠȒȓșțȎ ȑȞȡȝȎ ȟȎ țȎȟȠȎțȖșȖȠȓ ȟȓ ȡ țȎȟ Ȑ ȞȓȕȡșȠȎȠ țȎ
ȥȜȐȓȦȘȎ ȒȓȗțȜȟȠ ȥȡȔȒȜȕȓȚțȖ ȐȖȒȜȐȓ, ȘȜȖȠȜ Ȑ ȠȜȐȎ ȖȕȒȎțȖȓ ȟȎ ȜȕțȎȥȓțȖ ȘȎȠȜ
ȎȒȐȓțȠȖȐțȖ, țȓȕȎȐȖȟȖȚȜ ȜȠ ȐȞȓȚȓȠȜ Ȗ țȎȥȖțȎ țȎ ȝȞȖȟȠȖȑȎțȓȠȜ ȖȚ (ȐȖȔ PETROVA,
A. & VLADIMIROV, 2001).
ǰ țȎȟȠȜȭȧȖȭ ǸȜțȟȝȓȘȠ ȜȠțȎȟȭțȓȠȜ țȎ ȐȖȒȜȐȓȠȓ ȘȨȚ ȒȎȒȓț ȢșȜȞȓț ȓșȓȚȓțȠ
ȓ țȎȝȞȎȐȓțȜ ȝȜ ȘșȎȟȖȢȖȘȎȤȖȭȠȎ țȎ Walter, ȟ țȭȘȜȖ ȖȕȚȓțȓțȖȭ Ȗ ȒȜȝȨșțȓțȖȭ.

ǯșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠ
ǿȨȟȠȎȐȖȠȓșȖȠȓ ȖȕȞȎȕȭȐȎȠ ȟȐȜȭȠȎ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠ țȎ Ȓ-Ȟ ǽȖȓȞ DZȎșȎț Ȗ țȎ
ȝȞȜȢ. ǶșȖȭ ȅȓȦȚȓȒȔȖȓȐ ȕȎ ȠȓȣțȖȠȓ ȘȞȖȠȖȥțȖ ȏȓșȓȔȘȖ ȐȨȞȣȡ ȤȭșȜȠȜ ȖȕȒȎțȖȓ,
țȎ Ȓ-Ȟ ȀȓțȬ ǺȓȦȖțȓȐ Ȗ Ȓ-Ȟ ǶȐȎ ǮȝȜȟȠȜșȜȐȎ ȕȎ ȠȓȣțȖȠȓ ȤȓțțȖ ȟȨȐȓȠȖ ȝȞȖ
ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȎȠȎ țȎ ȖȕȒȎțȖȓȠȜ, țȎ ȘȜșȓȑȎȠȎ ǾȜȟȓț ȄȜțȓȐ ȕȎ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐȓțȖȠȓ
țȓȝȡȏșȖȘȡȐȎțȖ ȒȎțțȖ, ȘȎȘȠȜ Ȗ țȎ ȠȓȣțȖȥȓȟȘȖȠȓ ȟȨȠȞȡȒțȖȤȖ ǽșȎȚȓț ǿȠȜȭțȜȐ,
ǰșȎȒȖȚȖȞ ȀȞȖȢȜțȜȐ Ȗ ǵȐȓȕȒȓșȖțȎ ǿȠȜȭțȜȐȎ ȕȎ ȝȞȓȤȖȕțȎȠȎ ȖȚ ȞȎȏȜȠȎ ȝȜ
ȖȕȒȎțȖȓȠȜ. ǮȐȠȜȞȖȠȓ ȒȨșȔȎȠ ȜȟȜȏȓțȎ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠ țȎ ǯȨșȑȎȞȜ-ȆȐȓȗȤȎȞȟȘȎȠȎ
ȝȞȜȑȞȎȚȎ ȕȎ ȜȝȎȕȐȎțȓ țȎ ȏȖȜȞȎȕțȜȜȏȞȎȕȖȓȠȜ Ȗ țȎ ǽȞȜ ǻȎȠȡȞȎ – ȆȐȓȗȤȎȞȖȭ ȕȎ
ȜȘȎȕȎțȎȠȎ ȢȖțȎțȟȜȐȎ ȝȜȒȘȞȓȝȎ.

ǰ ȖȕȒȎțȖȓȠȜ ȐȓȞȜȭȠțȜ ȚȜȑȎȠ ȒȎ ȏȨȒȎȠ ȜȠȘȞȖȠȖ ȝȞȜȝȡȟȘȖ Ȗ țȓȠȜȥțȜȟȠȖ. ǻȎ
ȐȟȖȥȘȖ, ȘȜȖȠȜ ȥȞȓȕ ȟȐȜȖȠȓ ȘȞȖȠȖȥțȖ ȏȓșȓȔȘȖ ȧȓ ȟȝȜȚȜȑțȎȠ Ƞȓ ȒȎ ȏȨȒȎȠ
ȜȠȟȠȞȎțȓțȖ, ȟȨȟȠȎȐȖȠȓșȖȠȓ ȖȕȘȎȕȐȎȠ ȝȞȓȒȐȎȞȖȠȓșțȜ ȟȐȜȭȠȎ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠ.
ǸȜȚȓțȠȎȞȖ, ȕȎȏȓșȓȔȘȖ Ȗ țȜȐȖ ȣȜȞȜșȜȑȖȥțȖ ȒȎțțȖ ȟȎ ȜȥȎȘȐȎțȖ țȎ ȓșȓȘȠȞȜțȓț
ȎȒȞȓȟ: flora_bg@dir.bg.

20
INTRODUCTION TO THE SECOND EDITION

In spite of the its small territory Bulgaria boasts of quite rich and diverse flora,
which is due to the medial geographic location of the country, its varied landscape
and the turns in its geological history of its lands. More than 3800 higher plants
species (without the mosses), which is more than half of the flora on the Balkan
peninsula, occur there. On this background the Bulgarian flora features a rich
endemic component including both Balkan and Bulgarian endemic species, which
constitute about 8% of the country’s flora (VELCHEV & AL., 1992).

Plant distribution data
Presently the Bulgarian flora is considered to be comparatively well studied in
floristic respect (PEEV & AL., 1993). However, the active research in the last few
years, which led to the accumulation of quite a big amount of new data (cf. PETROVA,
A., 2001), shows that the study process cannot be considered completed. The
identifying and describing of taxa new for the science, including such ranking as
species, is not an infrequent event (ANÿEV & POLATSCHEK, 1998; ÿEŠMEDŽIEV, 1997;
DELIPAVLOV, 1990, 1998; ERBEN, 1989; PANOV, 1996; PAVLOVA & AL., 1999; SZELćG,
2001). Taxonomical studies confirm the value of taxa neglected by foreign
researchers (MARHOLD & ANÿEV, 1999) or correct the understanding of the species
affiliation of some elements of the Bulgarian flora (DELIPAVLOV, 1987; PAVLOVA &
KOZHUHAROV, 1994).
This Conspectus aims at bringing the existing information to a broader circle of
botanists and students. In the compiling of this book the taxonomic basis used by
KOZHUHAROV in “Identification guide to the vascular plants in Bulgaria” (1992) has
been used with some additions and amendments. Exceptions have been made for
the family of Orchidaceae (according to PETROVA, ANT. & AL., ined.), for the genera
Allium L. (according to ÿešmedžiev in DELIPAVLOV, 1992Ȏ, 413-418 pp.), Verbascum
L. (according to Stefanova-Gateva in JORDANOV, 1995, 26-30 pp.), Linaria L.
(according to Delipavlov in JORDANOV, 1995, 111-124 pp.), and certain genera of the
family of Brassicaceae (ANCHEV, 2001). The academic multi-volume work “Flora of
the Republic of Bulgaria” (JORDANOV, 1964–1995) has been largely used. The species
newly described by different authors have been added the way they have been
published and the compilers do not express opinion on their status (except for the
species described by GEORGIEV, D., 1997, published by the author contrary to the
rules of the International Code for Botanical Nomenclature).
New plant species for the Bulgarian flora reported or confirmed recently, sometimes
belonging to genera and even families new for the country, are also included in the
Conspectus (ANÿEV & GORANOVA, 1997; BANCHEVA & DENCHEV, 2000; BERG & AL.,

21
1989; ÿEŠMEDŽIEV, 1988; DELIPAVLOV, 1980, 1990, 1992b, 1998, 1999; DELIPAVLOV &
ÿEŠMEDŽIEV, 1984a, b, 1989; DELIPAVLOV & STOJCHEV, 1994; DENEVA & LJUBENOVA,
1996; DIMITROV, 1997, 1998; DIMITROV & DENCHEV, 1999; DIMITROV & LAZAROV, 2001;
DIMITROV & AL., 1997, 2001; GERASIMOVA & AL., 1998; GUSSEV, 1997; GUSSEV &
DIMITROV, 1997; GUSSEV & AL., 1997; GUSSEV, DENCHEV & AL., 1998; GUSSEV, UZUNOV
& AL., 1998; KITANOV & AL.,1987; KOCHEVA & DIMITROV, 1997; LINDING & LINDING,
1991; MARKOVA & CHERNEVA, 1984; NIKETIÿ, 2000; PASHALIEV & DIMITROV, 1994;
PAVLOVA & KOZHUHAROV, 1994; PAVLOVA & AL., 1997, 2000; PETROVA, ANT., & AL.,
1998; ROUSSAKOVA, 1995, 1996; SIERING & HENNING, 1989a, b, c; STOEVA, 1991;
STOYANOV, S., 1998; TAN & VLADIMIROV, 2001; TASHEV, 2002; VELCHEV & AL., 1989;
ZIELINSKI, 1992).
The results of the revisions of the Bulgarian representatives of genera Avena L.
(DELIPAVLOV, 1999) and Crataegus L. (cf. ZIELINSKI & AL., 2001) have been taken into
account, as well as data from works on genus Achillea L. section Filipendulinae
(NEDELCHEVA, 1998) and genus Centaurea L. sections Cyanus and Lepteranthus
(BANCHEVA, 1999).
The data, concerning the distribution of the species throughout the country have
been updated with a review of the newly published articles on the Bulgarian flora
(APOSTOLOVA & DENCHEV, 1997; BONDEV & LJUBENOVA, 1984; CHERNEVA, 1997;
ÿEŠMEDŽIEV & VODENICHAROV, 1998; ÿEŠMEDŽIEV & AL., 1998; DELIPAVLOV, 1988,
1990, 1992b, 1998; DELIPAVLOV & ÿEŠMEDŽIEV, 1984a, b, 1989, 1997; DELIPAVLOV &
STOJCHEV, 1994; DELIPAVLOV & AL., 1984; DENCHEV & AL., 1997, 2000; DIMITROV,
1988, 1990, 1991, 1994a, b, 1995, 2002; DIMITROV & DENCHEV, 1997, 1999;
DIMITROV & GEORGIEV, 1999; DIMITROV & GUSSEV, 1994; DIMITROV & LAZAROV, 2001;
DIMITROV & NIKOLOV, 1998; DIMITROV & PAVLOVA. 2000; DIMITROV & VUTOV, 2000;
GEORGIEV, V., 1997; GUSSEV & NOVOSELSKI, 1997; GUSSEV & AL., 1997, 1998a, b;
KITANOV & AL., 1987; KOCEVA & DIMITROV, 1994; MESHINEV & AL., 2000; NEDELCHEVA,
1998; NYAGOLOV & AL., 2001; PASHALIEV & DIMITROV, 1994; PASHALIEV, 1995; PAVLOVA
& NEDELCHEVA, 2001; PAVLOVA & AL., 1997; PETROVA, ANT. & AL., 1998, 1999, 2001;
SOPOTLIEVA & PETROVA, ANT., 2001; STOJANOV & GEORGIEV, 2001; TASHEV, 2001;
TZONEV, 1997, 2000; UZUNOV, 1997; UZUNOV & AL., 1998; VLADIMIROV, 2001a, b;
VLADIMIROV & KOZHUHAROV, 1999; VUTOV & DIMITROV, 2000a, b; ZHELEV & GOGUSHEV,
2000). The results of studies carried out in the framework of the Bulgarian-Swiss
Biodiversity Conservation Programme (1994-2000) and of the revisions of the
herbarium collections of Sofia University “St. Kliment Ohridski” (SO) and the Higher
Agricultural Institute – Plovdiv (SOA and IAP) are also included in the Conspectus.
Some previous publications, not reflected in the main literary sources, have also
been used (BONDEV & AL., 1976, 1979; BROWICZ & ZIELINSKI, 1977; GANCHEV &
DENCHEV., 1971; GANCHEV & KOCHEV,1963, 1968; HINKOVA, 1960; JORDANOV &
MARKOVA, 1970; JORDANOV & AL.,1965, 1968; PANOV, 1975a, b, C, 1978; STOJANOV,
N., 1965; VELCHEV & AL., 1966).

22
Some species have been removed from the list of the Bulgarian flora, since their
publication has been based on misidentification: Achillea biebersteinii Afan.
(NEDELCHEVA, 1998), Astragalus fraxinifolius DC. (PAVLOVA & KOZHUHAROV, 1994) and
Celtis caucasica Willd. (BROWICZ & ZIELINSKI, 1977). The distribution in Bulgaria of
some other species is contestable, since no sample material of them is available in
the Bulgarian herbaria: Adenophora liliifolia (L.) DC., Aruncus dioicus (Walter)
Fernald, Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P. F. Hunt et Summerhayes, Globularia
trichosantha Fisch. et C. A. Meyer, Teucrium botrys L. and others. Therefore they
have not been included in the present Conspectus.
The presence of species until recently considered extinct from the Bulgarian flora
has been confirmed: Aldrovanda vesiculosa L. (BAEVA, 1992), Carex rupestris Bell. ex
All., Hammarbia paludosa (L.) O. Kuntze (VODENICHAROV & VASSILEV, 1999), Lathyrus
panĀiĀii (Juris.) Adam. (PETROVA, ANT., APOSTOLOVA & GEORGIEV, in prep.) and Viola
pumila Chaix (ANDREEV, 1993). The presence of other species nowadays remains
doubtful (VELCHEV, 1984) - Ammania verticillata (Ard.) Lam., Angelica archangelica L.,
Astragalus cornutus Pallas, Caldesia parnassifolia (Bassi) Parl., Hypericum setiferum
Stefanov, Liparis loeselii (L.) L. C. Richard, Salix rosmarinifolia L., Tetragonolobus
maritimus (L.) Roth, Theligonum cynocrambe L.; - but they are still part of the
Bulgarian flora. This is valid also for Arnica montana L., identified by Dr. D. Dimitrov
in the herbaria during the preparation of the Conspectus.
Some unpublished data of new or confirmed species of the Bulgarian flora have also
been included in this Conspectus. Detailed information about these findings will be
reported elsewhere (DIMITROV & ASSYOV, submited; DIMITROV & SIDJIMOVA, submited;
KOSTADINOVA & DIMITROV, submitted; TZONEV & ZIELINSKI, accepted; PETROVA, ANT. &
AL., ined., DIMITROV, ined.).

The known hybrid combinations in the Bulgarian flora have not been included in
this publication. Comprehensive review of the hybrids of the higher Bulgarian plants
has been made by ANÿEV (1984).
In order to ensure the compatibility with previous publications, the phyto-
geographic division accepted by “Flora of the Republic of Bulgaria” (JORDANOV, 1966)
has been used. The altitudes of distribution are given according to KOZHUHAROV
(1992), corrected whenever the cited sources are indicating different figures for the
vertical distribution, or whenever the compilers have personal observations.
The protected species are marqued according to the Annex 3 of the draft Law on
biodiversity, in process of adoption by the Parliament of Republic of Bulgaria.

23
Floristic elements
A floristic element is a group of species originating from the same floristic region,
which determine their appearance of a certain geographical region. Bulgaria’s
geographic location is the reason for the considerable diversity of floristic elements
in its flora. Many Mediterranean elements enter along the valleys of the bigger rivers
in southern Bulgaria – the Struma, the Mesta, the Maritsa, the Arda – and along the
southern Black Sea coast. Mediterranean oases exist even on the southern slopes of
the Balkan Mountain. The flora of the Strandja Mountain is unique for Europe with
its relict Euxinic elements. Some Middle Eastern elements penetrate from the
southeast and Pontic elements, typical for the steppes of the northern Black Sea and
the Caspian Sea coasts, enter from the northeast. Alpine – Carpathian geo-elements
enter from the northwest, mainly along the Balkan Mountain chain. Scardic
elements penetrate from the southwest, following the orientation of the mountain
massifs of the Osogovska Mountain, Vlahina, Ograzhden, Belasitsa and Pirin. The
alien plants that have found their place in the Bulgarian flora due to human
intervention are also included in the current edition and are termed adventives,
regardless of the way and the time they have come (see PETROVA, A. & VLADIMIROV,
2001).
In the current Conspectus the species of the Bulgarian flora are affiliated to a
certain floristic element on the basis of the classification done by Walter, with some
amendments and completions.

Acknowledgements
The compilers express their gratitude to Dr. Pierre Galland and to Prof. Ilia
Cheshmedjiev for their critical remarks on the whole edition, to Dr. Tenyo Meshinev,
and Dr. Iva Apostolova for their kind co-operation and valuable advise during the
preparation of this publication, to Rossen Tsonev for the unpublished data, and to
the technical assistants Plamen Stoyanov, Vladimir Trifonov, Zvezdelina Stoyanova
for their precise work. The authors owe special thanks to the Bulgarian-Swiss
Biodiversity Conservation Programme and the Swiss League for Nature Protection
Pro Natura for the financial support.

The present Conspectus may contain certain omissions and inaccuracies. The
compilers would be very grateful to anyone who would help to find and eliminate
them. Please send your comments, notes or new plant distribution data to:
flora_bg@dir.bg.

24
ǶȕȝȜșȕȐȎțȓ țȎ ǸȜțȟȝȓȘȠȎ How to use the Conspectus

ȀȜȕȖ ǸȜțȟȝȓȘȠ ȐȘșȬȥȐȎ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ This Conspectus provides information
ȕȎ ȞȎȕȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȓȠȜ Ȗ ȘȜțȟȓȞȐȎ- on the distribution and the conser-
ȤȖȜțțȜȠȜ ȕțȎȥȓțȖȓ țȎ 3996 ȐȖȒȎ vation status of 3996 species of plants,
ȐȖȟȦȖ ȞȎȟȠȓțȖȭ, ȝȜȒȞȓȒȓțȖ ȝȜ listed in alphabetical order. The
Ȏȕȏȡȥȓț ȞȓȒ. ǰȟȓȘȖ ȐȖȒ ȞȎȕȝȜșȎȑȎ ȟȨȟ following data fields are available for
ȟșȓȒțȖȠȓ ȝȜșȓȠȎ ȟ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ : each species:

ɂɦɟ ɧɚ ɜɢɞɚ / Name of the species

ɂɦɟ(ɧɚ) ɧɚ ɚɜɬɨɪ(ɢɬɟ) / Author’s name(s)

Ʉɚɪɬɚ ɧɚ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɜɢɞɚ ɜɴɜ
ɮɥɨɪɢɫɬɢɱɧɢɬɟ ɪɚɣɨɧɢ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ /
Map of the distribution of the species in
the floristic regions in Bulgaria

ɇɚɞɦɨɪɫɤɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚ ɧɚ
ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ (ɜ ɦɟɬɪɢ ɧɚɞ
ɦɨɪɫɤɨɬɨ ɪɚɜɧɢɳɟ) / Altitudes of
distribution (in meters above sea level)

Ɂɚɳɢɬɟɧ ɜɢɞ ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ
ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɬɨ (ɨɬɛɟɥɹɡɚɧ ɫ !) /
Protected species by the Bulgarian
Biodiversity Act (marqued with !)

Ɏɥɨɪɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ / Floristic element

25
ȂșȜȞȖȟȠȖȥțȖ ȞȎȗȜțȖ Ȗ ȝȜȒȞȎȗȜțȖ / Floristic regions and sub-regions in Bulgaria

1. The Danubian Plain 1. DzȡțȎȐȟȘȎ ȞȎȐțȖțȎ
2. North-Eastern Bulgaria 2. ǿȓȐȓȞȜȖȕȠȜȥțȎ ǯȨșȑȎȞȖȭ
3. The Predbalkan (West) 3. ǽȞȓȒȏȎșȘȎț (ȕȎȝȎȒȓț)
4. The Predbalkan (East) 4. ǽȞȓȒȏȎșȘȎț (ȖȕȠȜȥȓț)
5. Stara Planina (the Balkan) (West) 5. ǿȠȎȞȎ ǽșȎțȖțȎ (ȕȎȝȎȒțȎ)
6. Stara Planina (the Balkan) (Central) 6. ǿȠȎȞȎ ǽșȎțȖțȎ (ȤȓțȠȞȎșțȎ)
7. Stara Planina (the Balkan) (East) 7. ǿȠȎȞȎ ȝșȎțȖțȎ (ȖȕȠȜȥțȎ)
8. Sredna Gora (West) 8. ǿȞȓȒțȎ ȑȜȞȎ (ȕȎȝȎȒțȎ)
9. Sredna Gora (East) 9. ǿȞȓȒțȎ ȑȜȞȎ (ȖȕȠȜȥțȎ)
10. Znepole Region 10. ǵțȓȝȜșȟȘȖ ȞȎȗȜț
11. West Frontier Mountains 11. ǵȎȝȎȒțȖ ȑȞȎțȖȥțȖ ȝșȎțȖțȖ
12. Sofia Region 12. ǿȜȢȖȗȟȘȖ ȞȎȗȜț
13. Vitosha Region 13. ǰȖȠȜȦȘȖ ȞȎȗȜț
14. The Rila 14. ǾȖșȎ
15. The Pirin (North) 15. ǽȖȞȖț (ȟȓȐȓȞȓț)
16. The Pirin (South) 16. ǽȖȞȖț (ȬȔȓț)
17. The Belasitza 17. ǯȓșȎȟȖȤȎ
18. The Slavianka 18. ǿșȎȐȭțȘȎ
19. The Struma Valley (North) 19. DzȜșȖțȎȠȎ țȎ ǿȠȞȡȚȎ (ȟȓȐȓȞțȎ)
20. The Struma Valley (South) 20. DzȜșȖțȎȠȎ țȎ ǿȠȞȡȚȎ (ȬȔțȎ)
21. The Mesta Valley 21. DzȜșȖțȎȠȎ țȎ ǺȓȟȠȎ
22. The Rhodopes (West) 22. ǾȜȒȜȝȖ (ȕȎȝȎȒțȖ)
23. The Rhodopes (Central) 23. ǾȜȒȜȝȖ (ȟȞȓȒțȖ)
24. The Rhodopes (East) 24. ǾȜȒȜȝȖ (ȖȕȠȜȥțȖ)
25. Thracian Plane 25. ȀȞȎȘȖȗȟȘȎ ȞȎȐțȖțȎ
26. The Tundja Hilly Plane 26. ȀȡțȒȔȎțȟȘȎ ȞȎȐțȖțȎ
27. The Strandja 27. ǿȠȞȎțȒȔȎ
28. The Black Sea coast (South) 28. ȅȓȞțȜȚȜȞȟȘȜ ȘȞȎȗȏȞȓȔȖȓ (ȬȔțȜ)
29. The Black Sea coast (North) 29. ȅȓȞțȜȚȜȞȟȘȜ ȘȞȎȗȏȞȓȔȖȓ (ȟȓȐȓȞțȜ)

26
ǸȎȞȠȎ țȎ ȢșȜȞțȖȠȓ ȓșȓȚȓțȠȖ / Map of the floristic elements

ȂșȜȞțȖ ȓșȓȚȓțȠȖ / Floristic elements

Adv ɚɞɜɟɧɬɢɜɟɧ Adventive Eux ɟɜɤɫɢɧɫɤɢ Euxinian
Afr ɚɮɪɢɤɚɧɫɤɢ African Hybr ɯɢɛɪɢɞɟɧ Hybridogenous
Alp ɚɥɩɢɣɫɤɢ Alpine Jap ɹɩɨɧɫɤɢ Japanese
Anat ɚɧɚɬɨɥɢɣɫɤɢ Anatolian Kos ɤɨɫɦɨɩɨɥɢɬɟɧ Cosmopolitan
Ap ɚɩɟɧɢɧɫɤɢ Apenninian Med ɫɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɫɤɢ Mediterranean
Am ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢ American OT ɨɪɢɟɧɬɚɥɨ-ɬɭɪɚɧɫɤɢ Oriental-Turanian
Arct ɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢ Arctic Paleo (Adv) ɩɚɥɟɨ-ɚɞɜɟɧɬɢɜɟɧ Paleoadventive
As ɚɡɢɚɬɫɤɢ Asiatic Pann ɩɚɧɨɧɫɤɢ Pannonian
Atl ɚɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɢ Atlantic Pont ɩɨɧɬɢɣɫɤɢ Pontic
Bal ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ Balkan Sib ɫɢɛɢɪɫɤɢ Siberian
Boreal ɛɨɪɟɚɥɟɧ Boreal
Bul ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ Bulgarian Prefixes:
Carp ɤɚɪɩɚɬɫɤɢ Carpathian sub- ɫɭɛ- sub
Cauc ɤɚɜɤɚɡɤɢ Caucasus S- ɸɠɧɨ- south
Ch ɤɢɬɚɣɫɤɢ Chinese W- ɡɚɩɚɞɧɨ- west
Dac ɞɚɤɢɣɫɤɢ Dacian N- ɫɟɜɟɪɧɨ- north
Eur ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ European C- ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ- central

27
28
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Abies alba Acanthus spinosus
Mill. L.

2000 700

Ú Ú
400 0

!
Boreal Med

Abies borisii-regis Acer campestre
Mattf. L.

2000 1600

Ú Ú
400 0

Bal Eur-OT

Abutilon theophrasti Acer heldreichii
Medicus Orph.

700 1900

Ú Ú
0 800

!
Eur-As Bal

Acalypha virginica Acer hyrcanum
L. Fisch. & C. A. Mey.

700 1200

Ú Ú
300 300

Adv subMed

Acanthus balcanicus Acer monspessulanum
Heywood & I. Richardson L.

1000 600

Ú Ú
0 100

Bal subMed

29
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Acer negundo Achillea asplenifolia
L. Vent.

1000 700

Ú Ú
0 400

Adv Pan

Acer platanoides Achillea chrysocoma
L. Friv.

1500 2900

Ú Ú
500 2000

subMed Bal

Acer pseudoplatanus Achillea clypeolata
L. Sm.

1400 2000

Ú Ú
100 0

Eur-Med Bal

Acer tataricum Achillea coarctata
L. Poir.

800 1000

Ú Ú
0 0

subMed Pont-Med

Achillea ageratifolia Achillea collina
(Sm.) Boiss. J. Becker ex Rchb.

2500 1000

Ú Ú
500 0

Bal Eur-subMed

30
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Achillea crithmifolia Achillea lingulata
Waldst. & Kit. Waldst. & Kit.

1500 2800

Ú Ú
0 1000

Pann-Bal Carp-Bal

Achillea distans Achillea millefolium
Waldst. & Kit. ex Willd. L.

2000 2000

Ú Ú
0 0

Alp-Carp-Bal Eur-Sib

Achillea grandifolia Achillea multifida
Friv. (DC.) Boiss.

2000 2400

Ú Ú
500 900

Bal-Anat Carp-Bal

Achillea kotschyi Achillea nobilis
Boiss. L.

1500 1000

Ú Ú
1300 0

Bal-Anat Eur-WAs

Achillea leptophylla Achillea pannonica
M. Bieb. Scheele

200 2000

Ú Ú
0 0

!
Pont-Bal Pann-Bal

31
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Achillea pseudopectinata Acinos alpinus
Janka (L.) Moench

1000 2700

Ú Ú
0 500

Bal Alp-Carp

Achillea setacea Acinos arvensis
Waldst. & Kit. (Lam.) Dandy

1000 1000

Ú Ú
0 0

subMed Eur-Med

Achillea thracica Acinos rotundifolius
Velen. Pers.

300 700

Ú Ú
0 0

!
Bul Med-CAs

Achnatherum bromoides Acinos suaveolens
(L.) Beauv. (Sm.) Don

800 1500

Ú Ú
0 0

subMed subMed

Achnatherum calamagrostis Aconitum anthora
(L.) P. Beauv. L.

800

Ú Ú
0

subMed

32
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Aconitum burnatii Actaea spicata
J. Gay L.

2500 1800

Ú Ú
1500 800

Eur-As

Aconitum lycoctonum Adenostyles alliariae
L. (Gouan) A. Kern.

2400 2000

Ú Ú
650 0

subMed Alp-Carp-Bal

Aconitum variegatum Adiantum capillus-veneris
L. L.

2350 1000

Ú Ú
1200 0

!
subMed subBoreal

Acorellus pannonicus Adonis aestivalis
(Jacq.) Palla L.

200 1000

Ú Ú
0 0

Boreal Eur-subMed

Acorus calamus Adonis annua
L. L.

500 300

Ú Ú
0 0

!
Boreal subMed

33
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Adonis flammea Aegilops biuncialis
Jacq. Vis.

1200 800

Ú Ú
0 0

Eur-subMed Med

Adonis microcarpa Aegilops columnaris
DC. Zhuk.

300 300

Ú Ú
0 0

Med Pont-CAs

Adonis vernalis Aegilops comosa
L. Sm.

1100

Ú Ú
0

!
Eur-Sib Med

Adonis volgensis Aegilops cylindrica
DC. Host

300 1000

Ú Ú
0 0

!
Eur-As Eur-As

Adoxa moschatellina Aegilops geniculata
L. Roth

1500 1000

Ú Ú
0 0

!
Boreal Med

34
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Aegilops markgrafii Aeluropus littoralis
(Greuter) Hammer (Gouan) Parl.

100 0

Ú Ú
0 0

! !
Bal-Anat Med

Aegilops neglecta Aesculus hippocastanum
Req. ex Bertol. L.

1000 600

Ú Ú
0 200

!
subMed Bal

Aegilops speltoides Aethionema arabicum
Tausch (L.) Andrz. ex O.E.Schulz

500 300

Ú Ú
0 0

!
Med subMed

Aegilops triuncialis Aethionema saxatile
L. (L.) R. Br.

600 1200

Ú Ú
0 0

Eur-As subMed

Aegopodium podagraria Aethusa cynapium
L. L.

2000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Eur-Sib

35
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Agrimonia eupatoria Agrostis canina
L. L.

1500 1500

Ú Ú
100 0

Eur-Med Eur-Sib

Agrimonia procera Agrostis capillaris
Wallr. L.

1600 2000

Ú Ú
500 0

Eur-Med Boreal

Agropyron brandzae Agrostis castellana
PanĦu & Solacolu Boiss. & Reut.

700 1000

Ú Ú
0 0

Pont Bal-Anat

Agropyron cristatum Agrostis gigantea
(L.) Gaertn. Roth

1000 100

Ú Ú
0 0

Eur-Pont Boreal

Agrostemma githago Agrostis rupestris
L. All.

1400 2900

Ú Ú
0 1500

Eur-As Alp-Carp-Bal

36
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Agrostis stolonifera Ajuga chamaepitys
L. (L.) Schreb.

300 2300

Ú Ú
0 0

Boreal Pont-Med

Agrostis verticillata Ajuga genevensis
Vill. L.

1000 1300

Ú Ú
0 0

Eur-As sPont

Ailanthus altissima Ajuga laxmannii
(Mill.) Swingle (L.) Benth.

1000 1800

Ú Ú
0 0

Adv SSib

Aira caryophyllea Ajuga pyramidalis
L. L.

200 2400

Ú Ú
0 1200

subMed Eur-Med

Aira elegantissima Ajuga reptans
Schur L.

800 2000

Ú Ú
0 0

Med Eur-Med

37
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ajuga salicifolia Alchemilla acutiloba
(L.) Schreb. Opiz

800 2600

Ú Ú
0 1200

subMed Eur-Sib

Alcea heldreichii Alchemilla anisiaca
(Boiss.) Boiss. Wettst.

1100 2200

Ú Ú
150 2000

Pont-Med Eur

Alcea pallida Alchemilla asteroantha
(Waldst. & Kit. ex Willd.) Waldst. et Kit. Rothm.

1000 2000

Ú Ú
0 1800

!
subMed Bul

Alcea rosea Alchemilla bandericensis
L. Pawã.

1000 2300

Ú Ú
0 2300

!
Med Bul

Alchemilla achtarowii Alchemilla bulgarica
Pawã. Rothm.

2100 2500

Ú Ú
1700 1800

!
Bul Bal

38
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Alchemilla catachnoa Alchemilla erythropoda
Rothm. Juz

2300 2800

Ú Ú
1800 1600

Bal Pont

Alchemilla cinerea Alchemilla fissa
Buser Günter & Schummel

2500 2200

Ú Ú
1800 1800

Eur Eur

Alchemilla connivens Alchemilla flabellata
Buser Buser

2600 2800

Ú Ú
1400 1600

Eur Alp-Carp

Alchemilla crinita Alchemilla glabra
Buser Neygenf.

2200 2400

Ú Ú
1400 1800

Eur Eur-Sib

Alchemilla damianicensis Alchemilla glaucescens
Pawã. Wallr.

2000 2500

Ú Ú
1400 1200

Bul Eur

39
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Alchemilla gorcensis Alchemilla incisa
Pawã. Buser

1800 2500

Ú Ú
1000 1600

Carp-Bal Alp-Carp-Bal

Alchemilla gracilis Alchemilla indivisa
Opiz (Buser) Rothm.

2500 2000

Ú Ú
1500 1600

Eur-Sib Bal

Alchemilla gracillima Alchemilla jumrukczalica
Rothm. Pawã.

2400 1800

Ú Ú
1600 1700

!
Bal Bul

Alchemilla grossidens Alchemilla lunaria
Buser Fróhner

2100

Ú Ú
1900

Eur

Alchemilla heterophylla Alchemilla mollis
Rothm. (Buser) Rothm.

2300 1700

Ú Ú
2000 1600

!
Bal Carp-Bal

40
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Alchemilla monticola Alchemilla pyrenaica
Opiz Dufour

2100 2400

Ú Ú
1200 1800

Eur-Sib Eur-subMed

Alchemilla obtusa Alchemilla reniformis
Buser Buser

2000 2400

Ú Ú
1200 1800

Eur-subMed Eur-subMed

Alchemilla pawlowskii Alchemilla sirjaevi
Assenov Plocek

2500 2500

Ú Ú
2500 1500

Bul Bul

Alchemilla pirinica Alchemilla straminea
Pawã. Buser

2300 1800

Ú Ú
1900 1100

!
Bal Alp-Carp-Bal

Alchemilla plicatula Alchemilla subcrenata
Gand. Buser

2300 1800

Ú Ú
1900 1000

Eur Arct-Alp

41
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Alchemilla viridiflora Alisma plantago-aquatica
Rothm. L.

1800 1000

Ú Ú
1200 0

Bal Boreal

Alchemilla xanthochlora Alkanna graeca
Rothm. Boiss. & Spruner

2100 600

Ú Ú
1200 300

Eur Bal

Aldrovanda vesiculosa Alkanna jordanovii
L. Kožuharov

100 400

Ú Ú
0 0

! !
Kos Bul

Alisma gramineum Alkanna primuliflora
Lej. Griseb.

1000 900

Ú Ú
0 0

!
Boreal Bal

Alisma lanceolatum Alkanna stojanovii
With. Kožuharov

1000 400

Ú Ú
0 0

Boreal Bul

42
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Alkanna stribrnyi Allium ampeloprasum
Velen. L.

800 1000

Ú Ú
0 0

!
Bal Eur-As

Alkanna tinctoria Allium angulosum
(L.) Tausch L.

600 500

Ú Ú
0 0

!
subMed Eur-Sib

Alliaria petiolata Allium atropurpureum
(M. Bieb.) Cavara & Grande Waldst. & Kit.

1500 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Pont

Allium albidum Allium atroviolaceum
Fisch.ex M. Bieb. Boiss.

1500 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Eur-As

Allium amethystinum Allium carinatum
Tausch L.

1000 2900

Ú Ú
0 0

Pont-Med

43
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Allium cirrhosum Allium fuscum
Vandas Waldst. & Kit.

2000 1000

Ú Ú
1000 0

Carp-Bal

Allium coppoleri Allium guttatum
Tineo (Steven) Regel

100 1000

Ú Ú
0 0

Pont-Med

Allium cupani Allium longispathum
Raf. Redouté

2900 1000

Ú Ú
1000 0

Med

Allium cyrilli Allium margaritaceum
Ten. Sm.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Allium flavum Allium melanantherum
L. PanĀiþ

2900 2900

Ú Ú
0 1000

Med Bal

44
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Allium montanum Allium paczoskianum
F. W. Schmidt Tuzson

2900 2000

Ú Ú
2000 0

!
Eur

Allium moschatum Allium pallens
L. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Pont-subMed Pont

Allium nanum Allium paniculatum
(Asch. & Graebn.) Cheschm. L.

1500 1500

Ú Ú
1000 0

Pont-subMed

Allium nigrum Allium rhodopaeum
L. Velen.

1500 1000

Ú Ú
0 0

subMed Bul

Allium oleraceum Allium rotundum
L. L.

2500 1000

Ú Ú
0 0

Eur Eur-OT

45
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Allium saxatile Allium thracicum
M. Bieb. Halácsy & Georgieff

1000 2900

Ú Ú
0 2000

Med-As Bul

Allium schoenoprasum Allium ursinum
L. L.

2900 2000

Ú Ú
1800 300

Boreal Eur

Allium scorodoprasum Allium victoriale
L. L.

1000 2900

Ú Ú
0 2000

Eur-Med Boreal

Allium sphaerocephalon Allium vineale
L. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Med Eur-NAm

Allium tenuiflorum Allium webbii
Ten. Clementi

1000 2000

Ú Ú
0 0

46
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Alnus glutinosa Alopecurus geniculatus
(L.) Gaertn. L.

1000 1600

Ú Ú
0 0

Med-CAs Eur-As

Alnus incana Alopecurus gerardii
(L.) Moench Vill.

1400 2900

Ú Ú
600 1800

subMed Alp-Ap-Bal

Alnus viridis Alopecurus myosuroides
(Chaix) DC. Huds.

2100 1000

Ú Ú
900 0

Alp-Carp-Bal Eur-As

Alopecurus aequalis Alopecurus pratensis
Sobol. L.

1600 1600

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-As

Alopecurus arundinaceus Alopecurus rendlei
Poir. Eig

600 1500

Ú Ú
0 0

subBoreal Med

47
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Alopecurus riloensis Alyssoides utriculata
(Hack.) Pawã. (L.) Moench

2900 1900

Ú Ú
1800 50

Bul subMed

Alopecurus thracicus Alyssum alyssoides
Penev & Kožuharov (L.) L.

200 1100

Ú Ú
0 0

!
Bul Eur-Med

Althaea canabina Alyssum bertolonii
L. Desv.

1000 900

Ú Ú
0 0

Med-As Med

Althaea hirsuta Alyssum borzaeanum
L. Nyár.

1000 400

Ú Ú
0 0

!
Med-As Pont-Med

Althaea officinalis Alyssum caliacrae
L. Nyár.

1000 500

Ú Ú
0 0

Boreal Pont

48
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Alyssum campestre Alyssum murale
L. Waldst. & Kit.

1000 1700

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-subMed

Alyssum corymbosoides Alyssum obtusifolium
Formánek Steven ex DC.

900 700

Ú Ú
0 0

Pont-Bal Eur-Sib

Alyssum hirsutum Alyssum orbelicum
M. Bieb. AnĀev & Uzunov

900 2700

Ú Ú
0 2000

subMed Bul

Alyssum minutum Alyssum pirinicum
Schltdl. ex DC. (Stoj. & Acht.) AnĀev

1000 2800

Ú Ú
0 2200

!
Eur-Med Bul

Alyssum montanum Alyssum pulvinare
L. Velen.

2100 900

Ú Ú
0 0

Eur-Med Bal-Dac

49
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Alyssum reiseri Alyssum trichostachyum
Velen. Rupr.

1200 2800

Ú Ú
500 1300

subMed subMed

Alyssum rostratum Alyssum turkestanicum
Steven Regel & Schmalh.

700 1200

Ú Ú
0 0

subMed Eur-Med

Alyssum stribrnyi Alyssum umbellatum
Velen. Desv.

1100 500

Ú Ú
500 0

!
Bal-Anat subMed

Alyssum strigosum Alyssum wierzbickii
Banks & Sol. Heuff.

700 1000

Ú Ú
0 0

subMed subMed

Alyssum tortuosum Amaranthus albus
Willd. L.

900 1000

Ú Ú
100 0

Pont-Med CAm (Adv)

50
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Amaranthus blitoides Amaranthus hybridus
Watson L.

1000 800

Ú Ú
0 0

NAm (Adv) SAm (Adv)

Amaranthus commutatus Amaranthus hypochondriacus
A. Kern. L.

0 300

Ú Ú
0 0

Adv NAm (Adv)

Amaranthus crispus Amaranthus lividus
(Lesp. & Thévenau) N. Terracc. L.

500 1000

Ú Ú
0 0

SAm (Adv) CAm (Adv)

Amaranthus deflexus Amaranthus retroflexus
L. L.

600 1000

Ú Ú
0 0

SAm (Adv) Kos

Amaranthus graecizans Amaranthus scleropoides
L. Uline & Bray

1000 0

Ú Ú
0 0

Med Adv

51
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Amaranthus spinosus Ammophila arenaria
L. (L.) Link

100 0

Ú Ú
0 0

NAm (Adv) Eur-Med

Ambrosia artemisiifolia Amorpha fruticosa
L. L.

300 500

Ú Ú
0 0

Adv Adv

Amelanchier ovalis Amygdalus delipavlovii
Medicus S. Seraf.

1900 300

Ú Ú
0 100

!
Pont-Med Bul (Hybr)

Ammannia auriculata Amygdalus nana
Willd. L.

200 1600

Ú Ú
0 0

Eur-As

Ammannia verticillata Anacamptis pyramidalis
(Ard.) Lam. (L.) Rich.

50 1000

Ú Ú
0 0

! !
subMed subMed

52
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Anagalis arvensis Anchusa hybrida
L. Ten.

800 1000

Ú Ú
0 0

Kos Eur

Anagalis minima Anchusa leptophylla
(L.) Krause Roem. & Schult.

1000 600

Ú Ú
0 0

Eur subMed

Anchusa azurea Anchusa macedonica
Mill. Degen & Dörfl.

1000 200

Ú Ú
0 0

!
subMed Bal

Anchusa barrelieri Anchusa ochroleuca
(All.) Vitman M. Bieb.

1000 1000

Ú Ú
0 0

subMed subMed

Anchusa davidovii Anchusa officinalis
Stoj. L.

2100 1000

Ú Ú
1500 0

Bul Pont-Med

53
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Anchusa procera Androsace elongata
Besser L.

600 1000

Ú Ú
0 0

Pont-Bal Eur-Sib

Anchusa stylosa Androsace hedraeantha
M. Bieb. Griseb.

600 2900

Ú Ú
0 2000

subMed Bal

Anchusa thessala Androsace maxima
Boiss. & Spruner L.

300 1000

Ú Ú
0 0

Pont-Med Eur-As

Anchusa velenovskyi Androsace obtusifolia
(Guüul.) Stoj. All.

200 2200

Ú Ú
0 2200

! !
Bal Alp-Carp

Andrachne telephioides Androsace villosa
L. L.

500 2900

Ú Ú
0 1700

Pont-Med Arct-Alp

54
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Andrzeiowskia cardamine Anemone ranunculoides
Rchb. L.

300 1500

Ú Ú
0 0

Med Eur-subMed

Anemone apennina Anemone sylvestris
L. L.

700 1500

Ú Ú
100 0

!
subMed Eur-As

Anemone narcissiflora Anethum graveolens
L. L.

2750 800

Ú Ú
1800 0

!
Boreal Med-As

Anemone nemorosa Angelica archangelica
L. L.

1800 2000

Ú Ú
500 0

!
subBoreal Eur-As

Anemone pavonina Angelica pancicii
Lam. Vandas

400 2000

Ú Ú
0 700

!
Med Bal

55
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Angelica sylvestris Anthemis auriculata
L. Boiss.

1000 800

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Bal-Anat

Antennaria dioica Anthemis austriaca
(L.) Gaertn. Jacq.

2900 2000

Ú Ú
1700 0

Arct-Alp Eur-Med

Anthemis altissima Anthemis carpatica
L. Willd.

200 2500

Ú Ú
0 0

subMed Carp-Bal

Anthemis argyrophylla Anthemis cotula
(Halácsy & Georgiev) Velen. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

!
Bul Eur-Sib

Anthemis arvensis Anthemis cretica
L. L.

2000 2500

Ú Ú
0 0

Eur-Med Med

56
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Anthemis gaudium-solis Anthemis parnassica
Velen. (Boiss. & Heldr.) Fernan.

1000 400

Ú Ú
0 0

!
Bul

Anthemis jordanovii Anthemis regis-borisii
Stoj. & Acht. Stoj. & Acht.

500 200

Ú Ú
500 0

! !
Bul Bul

Anthemis macedonica Anthemis rumelica
Boiss. (Velen.) Stoj. & Acht.

1000 1000

Ú Ú
0 0

!
Bal Bul

Anthemis macrantha Anthemis ruthenica
Heuff. M. Bieb.

800 2000

Ú Ú
0 0

!
Carp-Bal subMed

Anthemis orbelica Anthemis sancti-johannis
PanĀiþ Turrill

2000 2300

Ú Ú
0 1600

! !
Bul Bul

57
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Anthemis strybrnyi Anthemis virescens
Velen. Velen.

1000 1000

Ú Ú
0 0

! !
Bul Bul

Anthemis tenuiloba Anthericum liliago
(DC.) R. Fern. L.

2000 2900

Ú Ú
0 1000

Bal subMed

Anthemis thracica Anthericum ramosum
Velen. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Bul Eur

Anthemis tinctoria Anthoxanthum aristatum
L. Boiss.

2000 800

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Eur-As

Anthemis triumfetii Anthoxanthum odoratum
(L.) DC. L.

1000 2300

Ú Ú
0 0

Eur Eur-As

58
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Anthriscus caucalis Anthyllis aurea
M. Bieb. Welden

800 2100

Ú Ú
0 800

!
Eur-Med Bal

Anthriscus cereifolium Anthyllis montana
(L.) Hoffm. L.

1100 2100

Ú Ú
0 1000

Eur-Med Alp-Med

Anthriscus nemorosa Anthyllis vulneraria
(M. Bieb.) Spreng. L.

2300 2900

Ú Ú
300 0

Eur-As Eur-Med

Anthriscus nitida Antirrhinum majus
(Wahlenb.) Garcke L.

2100 1200

Ú Ú
800 0

Eur Med (Adv)

Anthriscus sylvestris Apera interrupta
(L.) Hoffm. (L.) P. Beauv.

1500 500

Ú Ú
0 0

!
Eur

59
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Apera spica-venti Apium repens
(L.) P. Beauv. (Jacq.) Lag.

1200

Ú Ú
0

!
subBoreal

Aphanes arvensis Aquilegia aurea
L. Janka

1000 2300

Ú Ú
0 1800

!
Eur Bal

Aphanes microcarpa Aquilegia nigricans
(Boiss. & Reut.) Rothm. Baumg.

1200 2000

Ú Ú
500 1300

!
Eur-NAm Bal

Apium graveolens Arabidopsis thaliana
L. (L.) Heynh.

500 1500

Ú Ú
0 0

Eur-As subBoreal

Apium nodiflorum Arabis alpina
(L.) Lag. L.

100 2900

Ú Ú
0 1000

!
Eur-As Arct-Alp

60
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Arabis auriculata Arabis hirsuta
Lam. (L.) Scop.

1400 1200

Ú Ú
0 0

Eur-As Boreal

Arabis ciliata Arabis hornungiana
Clairv. Schur

2000 1000

Ú Ú
1000 0

Eur subMed

Arabis collina Arabis nova
Ten. Vill.

1800 1100

Ú Ú
1300 0

! !
Med subMed

Arabis ferdinandi-coburgii Arabis procurrens
Kellerer & SĬnd. Waldst. & Kit.

2800 1500

Ú Ú
2100 500

!
Bul Eur

Arabis glabra Arabis sagittata
(L.) Bernh. (Bertol.) DC.

1600 1200

Ú Ú
0 0

Boreal Eur-Med

61
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Arabis sudetica Arctium lappa
Tausch. L.

2200 1500

Ú Ú
1700 0

subMed Eur-Med

Arabis turrita Arctium minus
L. Bernh.

1600 1000

Ú Ú
0 0

subMed Eur-As

Arbutus andrachne Arctium nemorosum
L. Lej.

350 2000

Ú Ú
350 0

!
Med Eur

Arbutus unedo Arctium tomentosum
L. Mill.

350 2000

Ú Ú
350 0

!
subMed-As Eur-Med

Arceutobium oxycedri Arctostaphylos uva-ursi
(DC.) M. Bieb. (L.) Spreng.

1100 2500

Ú Ú
300 1000

subMed-As Boreal

62
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Aremonia agrimonoides Arenaria leptoclados
(L.) DC. (Rchb.) Guss.

1600 1500

Ú Ú
0 0

subMed Eur-As

Arenaria biflora Arenaria pirinica
L. Stoj.

2900 2400

Ú Ú
1500 2300

!
Alp-Carp-Bal Bul

Arenaria ciliata Arenaria procera
L. Spreng.

2600 1000

Ú Ú
2400 0

! !
Alp Eur

Arenaria cretica Arenaria rhodopaea
Spreng. Delip.

2100 1300

Ú Ú
1900 1200

! !
Med Bul

Arenaria filicaulis Arenaria rigida
Fenzl M. Bieb.

1000 200

Ú Ú
0 0

!
Bal-Anat subMed

63
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Arenaria rotundifolia Aristolochia pallida
M. Bieb. Willd.

2900 1000

Ú Ú
1000 0

Bal-Anat subMed-As

Arenaria serpyllifolia Aristolochia rotunda
L. L.

1000 300

Ú Ú
0 0

!
Eur-As Med

Argusia sibirica Armeria alpina
(L.) Dandy Willd.

0 2800

Ú Ú
0 1700

!
Eur-As Alp-Carp-Bal

Aristolochia clematitis Armeria rumelica
L. Boiss.

700 2000

Ú Ú
0 400

Eur-Med Bal

Aristolochia macedonica Armoracia macrocarpa
Bornm. (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.

1000 200

Ú Ú
0 0

Bal Eur

64
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Armoracia rusticana Artemisia alba
(Lam.) P. Gaertn. L.

700 1500

Ú Ú
0 0

Adv subMed

Arnica montana Artemisia annua
L. L.

0 1000

Ú Ú
0 0

Eur Eur-Med

Arrhenatherum elatius Artemisia austriaca
(L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl Jacq.

1600 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Sib

Arrhenatherum palaestinum Artemisia campestris
Boiss. L.

500 1000

Ú Ú
0 0

Med Eur-Sib

Artemisia absinthium Artemisia chamaemelifolia
L. Vill.

2000 1500

Ú Ú
0 0

!
Pont-Med Alp-Cauc

65
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Artemisia eriantha Artemisia scoparia
Ten. Waldst. & Kit.

2500 1000

Ú Ú
1800 0

Carp-Bal Eur-As

Artemisia lerchiana Artemisia vulgaris
Weber L.

300 1000

Ú Ú
0 0

!
subMed subBoreal

Artemisia pedemontana Arum alpinum
Balb. Schott & Kotschy

100 1000

Ú Ú
0 500

! !
Pont-Med Eur

Artemisia pontica Arum elongatum
L. Steven

1500 1000

Ú Ú
0 0

Pont Pont-OT

Artemisia santonicum Arum italicum
L. Mill.

500 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Med Med

66
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Arum maculatum Asparagus aphyllus
L. L.

1800 100

Ú Ú
0 0

Eur-subMed Med

Arum orientale Asparagus brachyphyllus
M. Bieb. Turcz.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Med Pont-As

Asarum europaeum Asparagus maritimus
L. (L.) Mill.

1200 500

Ú Ú
0 0

Eur-Sib SSib

Asclepias syriaca Asparagus officinalis
L. L.

600 1000

Ú Ú
0 0

Adv Eur

Asparagus acutifolius Asparagus tenuifolius
L. Lam.

1000 2500

Ú Ú
0 0

Med Pont-Med

67
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Asparagus verticillatus Asperula cretacea
L. Willd.

1000 350

Ú Ú
0 200

Pont-As Pont

Asperugo procumbens Asperula cynanchica
L. L.

1000 2500

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Med

Asperula aristata Asperula involucrata
L. f. Wahlenb.

2800 100

Ú Ú
200 0

subMed Bal-Anat

Asperula arvensis Asperula purpurea
L. (L.) Ehrend.

1000 1500

Ú Ú
0 300

Eur-Med subMed

Asperula capitata Asperula rumelica
Kit. ex Schult. Boiss.

2000 800

Ú Ú
1500 0

Carp-Bal subMed

68
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Asperula setulosa Asphodeline lutea
Boiss. (L.) Rchb.

1000 1200

Ú Ú
0 0

Pont Pont-Med

Asperula taurina Asphodeline taurica
L. (Pall. ex M. Bieb.) Kunth

1000 2000

Ú Ú
300 1000

Pont-Med Pont-Med

Asperula tenella Asphodelus albus
Heuff. ex Degen Mill.

1200 1600

Ú Ú
300 800

subMed subMed

Asperula tinctoria Asplenium adianthum-nigrum
L. L.

1000 2200

Ú Ú
600 0

Eur-Sib subBoreal

Asphodeline liburnica Asplenium cuneifolium
(Scop.) Rchb. Viv.

1000 2900

Ú Ú
0 1000

!
Pont-Med Eur

69
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Asplenium fissum Asplenium trichomanes
Kit. ex Willd. L.

2800 1700

Ú Ú
1800 0

Ap-Bal Kos

Asplenium lepidum Asplenium viride
C. Presl Huds.

700 2300

Ú Ú
0 800

!
Ap-Bal Boreal

Asplenium onopteris Aster alpinus
L. L.

1900 2900

Ú Ú
200 1300

Arct-Alp

Asplenium ruta-muraria Aster amellus
L. L.

1500 1000

Ú Ú
0 0

Boreal Eur-Med

Asplenium septentrionale Aster linosyris
(L.) Hoffm. (L.) Bernh.

2000 1000

Ú Ú
100 0

Boreal Eur-Med

70
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Aster oleifolius Asterolinon linum-stellatum
(Lam.) Wagenitz (L.) Duby

1000 500

Ú Ú
0 0

Pont-Sib Med

Aster salignus Astracantha aitosensis
Willd. (Ivan.) Podl.

500 400

Ú Ú
0 100

!
Adv Bul

Aster squamatus Astracantha thracica
(Spreng.) Hieron. (Griseb.) Podl.

200 800

Ú Ú
0 0

!
Adv Bal

Aster tripolium Astragalus alopecurus
L. Pall.

500 2000

Ú Ú
0 1000

!
Eur-Sib Alp

Asteriscus aquaticus Astragalus angustifolius
(L.) Less. Lam.

1000 2000

Ú Ú
0 0

Med subMed

71
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Astragalus asper Astragalus corniculatus
Jacq. M. Bieb.

200 500

Ú Ú
0 200

!
Eur Pont

Astragalus australis Astragalus cornutus
(L.) Lam. Pall.

2700 50

Ú Ú
2000 0

!
Eur-As Pont-As

Astragalus austriacus Astragalus dasyanthus
L. Pall.

100 500

Ú Ú
0 0

!
subMed subMed

Astragalus cicer Astragalus depressus
L. L.

1800 1800

Ú Ú
0 0

Eur-Sib subMed

Astragalus contortuplicatus Astragalus excapus
L. L.

100 0

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur

72
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Astragalus gladiatus Astragalus monspessulanus
Boiss. L.

100 1000

Ú Ú
0 0

Bal Pont-Med

Astragalus glaucus Astragalus onobrychis
M. Bieb. L.

200 1500

Ú Ú
0 0

Pont Eur-As

Astragalus glycyphylloides Astragalus physocalyx
DC. Fisch.

1800 100

Ú Ú
0 0

!
subMed Bal-Anat

Astragalus glycyphyllos Astragalus ponticus
L. Pall.

1800 200

Ú Ú
0 0

sPont Pont-Med

Astragalus hamosus Astragalus pubiflorus
L. DC.

500 200

Ú Ú
0 0

Eur-As subMed

73
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Astragalus sesameus Astragalus wilmottianus
L. Stoj.

400 1000

Ú Ú
0 0

!
Med Bal

Astragalus spruneri Astrantia major
Boiss. L.

800 1900

Ú Ú
0 800

Bal subMed

Astragalus suberosus Astrodaucus littoralis
Banks & Sol. (M. Bieb.) Drude

500 0

Ú Ú
0 0

!
Bal subMed

Astragalus varius Asyneuma anthericoides
S. G. Gmel. (Janka) Bornm.

100 1300

Ú Ú
0 0

Pont-As Bal

Astragalus vesicarius Asyneuma canescens
L. (Waldst. & Kit.) Griseb. et Schenk

1000 1900

Ú Ú
0 0

Eur-Med Pont-Bal

74
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Asyneuma limonifolium Atriplex heterosperma
(L.) Janch. Bunge

2100 0

Ú Ú
900 0

Ap-Bal Adv

Asyneuma pichleri Atriplex hortensis
(Vis.) D. Lakušiþ & F. Conti L.

2300 500

Ú Ú
1200 0

Med Adv

Athyrium distentifolium Atriplex micrantha
Tausch ex Opiz Ledeb.

2900 0

Ú Ú
2200 0

Boreal Pont

Athyrium filix-femina Atriplex nitens
(L.) Roth Schkuhr

2300 1000

Ú Ú
0 0

Kos Eur-As

Atriplex hastata Atriplex oblongifolia
L. Waldst. & Kit.

800 500

Ú Ú
0 0

Boreal Eur-As

75
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Atriplex patula Aubrieta gracilis
L. Spruner ex Boiss.

600 2400

Ú Ú
0 1800

!
Boreal Bal

Atriplex rosea Aurinia saxatilis
L. (L.) Desv.

800 1700

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Med

Atriplex tatarica Aurinia uechtritziana
L. (Bornm.) Cullen & Dudley

800 100

Ú Ú
0 0

!
Eur-As Pont

Atropa bella-donna Avena barbata
L. Pott ex Link

1800 500

Ú Ú
450 0

Eur Med-SAm

Aubrieta columnae Avena clauda
Guss. Durieu

1800 500

Ú Ú
1100 0

subMed Med-CAs

76
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Avena eriantha Avenula compressa
Durieu (Heuffel) Sauer & Chmelitschek

50 1000

Ú Ú
0 0

Bal-Dac

Avena fatua Avenula planiculmis
L. (Schrad.) Sauer & Chmelitschek

800 2000

Ú Ú
0 1500

Boreal Bal-Anat

Avena ludoviciana Avenula pubescens
Durieu (Huds.) Dumort.

1000 1500

Ú Ú
0 0

Med-CAs SSib

Avena sterilis Avenula versicolor
L. (Vill.) Lainz

300 2400

Ú Ú
0 1700

Eur-As (Adv) Alp-Carp-Bal

Avena wiestii Azolla caroliniana
Steud. Willd.

800 100

Ú Ú
0 0

Boreal

77
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Azolla filiculoides Barbarea stricta
Lam. Andrz.

100 500

Ú Ú
0 0

Boreal Eur-As

Ballota nigra Barbarea vulgaris
L. R. Br.

1000 1200

Ú Ú
0 0

Eur-Med Eur-As

Barbarea balcana Bartsia alpina
PanĀiþ L.

2200 2600

Ú Ú
1600 2100

Bal Boreal

Barbarea bracteosa Bassia hirsuta
Guss. (L.) Asch.

2100 0

Ú Ú
1500 0

Ap-Bal Eur-As

Barbarea longirostris Beckmannia eruciformis
Velen. (L.) Host

1500 1000

Ú Ú
0 0

Bal subBoreal

78
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Bellardia trixago Bellis sylvestris
(L.) All. Cyr.

300 500

Ú Ú
0 0

Med Med

Bellardiochloa violacea Berberis vulgaris
(Bellardi) Chiov. L.

2600 1000

Ú Ú
400 0

subMed-Anat Eur-Med

Bellevalia sarmatica Berteroa incana
(Pall. ex Georgi) Woronov (L.) DC.

100 1500

Ú Ú
0 0

!
Pont sPont

Bellis annua Berteroa mutabilis
L. (Vent.) DC.

2000 800

Ú Ú
0 0

Med Med

Bellis perennis Berteroa obliqua
L. (Sm.) DC.

1200 500

Ú Ú
0 0

Eur-As Med

79
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Berula erecta Betonica officinalis
(Huds.) Coville L.

800 1500

Ú Ú
0 0

Eur-Sib subMed

Beta trigyna Betonica scardica
Waldst. & Kit. Griseb.

600 1000

Ú Ú
0 600

!
Med Bal

Beta vulgaris Betula pendula
L. Roth

1000 2000

Ú Ú
0 0

subMed Eur-Sib

Betonica bulgarica Bidens cernua
Degen & Nejceff L.

1500 1000

Ú Ú
1000 0

!
Bul Boreal

Betonica haussknechtii Bidens frondosa
Uechtr. ex Hausskn. L.

1000

Ú Ú
600

!
Bal Adv

80
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Bidens tripartita Bisserula pelecinus
L. L.

1000 200

Ú Ú
0 0

Boreal Med

Bifora radians Bistorta major
M. Bieb. Gray

1300 2200

Ú Ú
800 700

Eur-Med Eur-As

Bifora testiculata Bistorta vivipara
(L.) Roth (L.) Gray

500 2750

Ú Ú
0 1600

Med-CAs Boreal

Bilderdykia convolvulus Bituminaria bituminosa
(L.) Dumort. (L.) Stirt.

1900 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Pont-Med

Bilderdykia dumetorum Blackstonia perfoliata
(L.) Dumort. (L.) Huds.

1100 700

Ú Ú
0 0

!
Eur-Med subMed

81
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Blechnum spicant Botrychium lunaria
(L.) Roth (L.) Sw.

1900 2500

Ú Ú
200 1000

Boreal Boreal

Blysmus compressus Botrychium matricariifolium
(L.) Panz. ex Link A. Braun ex Koch

2300 1500

Ú Ú
1500 1500

!
Eur-As Boreal

Bolboschoenus laticarpus Brachiaria eruciformis
Marhold, Hroudová, DoucháĀek & Zákravský (Sm.) Griseb.

700 300

Ú Ú
0 0

Eur Med-CAs

Bolboschoenus maritimus Brachypodium glaucovirens
(L.) Pall. Murb.

1000 1200

Ú Ú
0 0

Kos Eur-OT

Bombycilaena erecta Brachypodium pinnatum
(L.) Smoljan. (L.) P. Beauv.

1000 2200

Ú Ú
0 0

Eur-Med SSib

82
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Brachypodium sylvaticum Brassica nigra
(Huds.) P. Beauv. (L.) Koch

1600 500

Ú Ú
0 0

Eur-As Kos

Brassica elongata Brassica rapa
Ehrh. L.

500 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Med-Atl

Brassica jordanoffii Briza humilis
O. E. Schultz M. Bieb.

2800 500

Ú Ú
2100 0

!
Bul Pont-Med

Brassica juncea Briza maxima
(L.) Czern. & Coss. L.

300 200

Ú Ú
0 0

As Med

Brassica napus Briza media
L. L.

400 1800

Ú Ú
0 0

Adv Eur

83
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Bromus arvensis Bromus inermis
L. Leyss.

1400 1200

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-As

Bromus barcensis Bromus intermedius
Simonk. Guss.

1500 1000

Ú Ú
1000 0

Eur-As Med-subMed

Bromus benekenii Bromus japonicus
(Lange) Trimen Thunb.

1500 800

Ú Ú
1000 0

Eur-As Med-CAs

Bromus commutatus Bromus lacmonicus
Schrad. Hausskn.

600 2000

Ú Ú
0 1600

subMed Bal

Bromus erectus Bromus lanceolatus
Huds. Roth

800 200

Ú Ú
0 0

!
subMed Eur-As

84
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Bromus madritensis Bromus racemosus
L. L.

500 1000

Ú Ú
0 0

Med Eur

Bromus moesiacus Bromus ramosus
Velen. Huds.

800 1500

Ú Ú
0 300

!
Bul subMed-As

Bromus mollis Bromus riparius
L. Rehmann

1600 1000

Ú Ú
0 0

Boreal Pont

Bromus orbelicus Bromus scoparius
(Velen.) Petrova, Kožucharov & Ehrend. L.

2000 800

Ú Ú
1000 0

Bul subMed

Bromus parilicus Bromus secalinus
Petrova, Kožucharov & Ehrend. L.

2000 1300

Ú Ú
1000 0

!
Bul subBoreal

85
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Bromus squarrosus Bruckenthalia spiculifolia
L. (Salisb.) Rchb.

2900 2250

Ú Ú
0 1000

subMed subMed

Bromus sterilis Bryonia alba
L. L.

600 1000

Ú Ú
0 0

Boreal Eur-OT

Bromus tectorum Bryonia cretica
L. L.

1000 400

Ú Ú
0 200

Boreal Med

Bromus transsilvanicus Bufonia paniculata
Steud. Dubois

1500 200

Ú Ú
0 0

Carp-Bal

Broussonetia papyrifera Bufonia tenuifolia
L. L.

50 1000

Ú Ú
0 0

Adv Eur

86
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Buglossoides arvensis Buglossoides tenuiflora
(L.) I. M. Johnst. (L. f.) I. M. Johnst.

1500 200

Ú Ú
0 0

Eur-As Pont-Med

Buglossoides glandulosa Bunias erucago
(Velen.) R. Fern. L.

300 500

Ú Ú
100 0

!
subMed Med

Buglossoides incrassata Bunias orientalis
(Guss.) I. M. Johnst. L.

500 300

Ú Ú
0 0

Med Eur-Sib

Buglossoides purpurocaerulea Bunium ferulaceum
(L.) I. M. Johnst. Sm.

1000 500

Ú Ú
0 0

Eur-As Med

Buglossoides sibthorpiana Bupleurum affine
(Griseb.) Czerep. Sadler

1000 800

Ú Ú
0 0

Med subMed

87
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Bupleurum apiculatum Bupleurum flavum
Friv. Forssk.

400 800

Ú Ú
0 0

Bal Med

Bupleurum asperuloides Bupleurum fontanesii
Heldr. ex Boiss. Guss. ex Caruel

300 400

Ú Ú
0 0

subMed Med

Bupleurum baldense Bupleurum gerardi
Turra All.

500 600

Ú Ú
0 0

!
Eur Eur-As

Bupleurum commutatum Bupleurum longifolium
Boiss. & Balansa L.

800 1800

Ú Ú
0 1100

!
Pont-Med Eur-As

Bupleurum falcatum Bupleurum praealtum
L. L.

1700 800

Ú Ú
300 0

subMed subMed

88
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Bupleurum ranunculoides Cachrys alpina
L. M. Bieb.

2000 1100

Ú Ú
1700 250

!
Eur Pont

Bupleurum rotundifolium Cakile maritima
L. Scop.

1000 0

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Med

Bupleurum sibthorpianum Calamagrostis arundinacea
Sm. (L.) Roth

2700 2000

Ú Ú
1300 300

subMed subBoreal

Bupleurum tenuissimum Calamagrostis canescens
L. (Weber) Roth

800 1500

Ú Ú
0 1000

Eur-Med Eur-Sib

Butomus umbellatus Calamagrostis epigeios
L. (L.) Roth

700 2000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-As

89
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Calamagrostis pseudophragmites Caldesia parnassifolia
(Haller f.) Koeler (L.) Pall.

1500 500

Ú Ú
0 0

!
Eur-As Eur-As

Calamagrostis villosa Calendula arvensis
(Chaix) J. F. Gmel. L.

2300 0

Ú Ú
1500 0

Eur Med

Calamintha grandiflora Calepina irregularis
(L.) Moench (Asso) Thell.

2000 1000

Ú Ú
200 0

Pont-OT Med

Calamintha nepeta Callitriche brutia
(L.) Savi Petagna

1000 100

Ú Ú
0 0

!
Eur-Med Eur-As

Calamintha sylvatica Callitriche cophocarpa
Bromf. Sendtn.

1500 1700

Ú Ú
200 600

Eur-OT Eur-As

90
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Callitriche palustris Caltha cornuta
L. Schott, Nyman & Kotschy

2400 200

Ú Ú
1600 100

Kos subMed

Callitriche platicarpa Caltha laeta
Kütz. Schott, Nyman & Kotschy

750 2000

Ú Ú
0 1500

Eur-Pont subMed

Callitriche stagnalis Caltha minor
Scop. Mill.

100 1700

Ú Ú
0 500

Kos Boreal

Calluna vulgaris Caltha palustris
(L.) Hull L.

500 1600

Ú Ú
200 0

!
subBoreal Eur

Caltha alpestris Caltha polypetala
Schott, Nyman & Kotschy Hochst. ex Lorent

2500 700

Ú Ú
1800 500

Eur Pont-Med

91
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Caltha rostrata Camelina microcarpa
Borbás DC.

2200 1000

Ú Ú
1700 0

Eur Pont-CAs

Calystegia sepium Camelina rumelica
(L.) R. Br. Velen.

1000 800

Ú Ú
0 0

Kos Pont-CAs

Calystegia silvatica Camelina sativa
(Kit.) Griseb. (L.) Crantz

1000 1000

Ú Ú
0 0

Med Pont-CAs

Calystegia soldanella Campanula alpina
(L.) R. Br. Jacq.

0 2900

Ú Ú
0 1700

!
Kos Alp-Carp

Camelina alyssum Campanula bononiensis
(Mill.) Thell. L.

1300 1500

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur

92
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Campanula cervicaria Campanula grossekii
L. Heuff.

2300 1300

Ú Ú
700 0

sPont Bal-Dac

Campanula cochlearifolia Campanula hemschinica
Lam. Koch

2900

Ú Ú
1900

Alp-Carp

Campanula euxina Campanula jordanovii
(Velen.) AnĀev AnĀev & Kovanda

500 1900

Ú Ú
0 700

!
Bul Bal

Campanula foliosa Campanula lanata
Ten. Friv.

1500

Ú Ú
500

!
Bal

Campanula glomerata Campanula latifolia
L. L.

2300 1700

Ú Ú
900 1000

!
Eur-OT Eur-Sib

93
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Campanula lingulata Campanula persicifolia
Waldst. & Kit. L.

1300 2000

Ú Ú
0 0

Ap-Bal Eur-Sib

Campanula macrostachya Campanula phrygia
Waldst. & Kit. Jaub. & Spach

700 500

Ú Ú
0 0

Med

Campanula moesiaca Campanula rapunculoides
Velen. L.

2900 1900

Ú Ú
1200 0

Bal Eur

Campanula orphanidea Campanula rapunculus
Boiss. L.

2100 1300

Ú Ú
1000 0

!
Bal Eur-Sib

Campanula patula Campanula rotundifolia
L. L.

2500 2900

Ú Ú
500 1000

Eur Boreal

94
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Campanula scheuchzeri Campanula thyrsoides
Vill. L.

2000 2300

Ú Ú
1300 2000

Eur Alp-Bal

Campanula scutellata Campanula trachelium
Griseb. L.

1000 1500

Ú Ú
200 0

Bal Boreal

Campanula sibirica Campanula transsilvanica
L. Schur ex Andrae

700 2700

Ú Ú
0 1900

!
subMed Carp-Bal

Campanula sparsa Campanula trojanensis
Friv. Kovanda & AnĀev

1700 2000

Ú Ú
300 1300

Bal Bul

Campanula spatulata Campanula velebitica
Sm. Borbás

2200 2500

Ú Ú
1500 700

Bal

95
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Campanula versicolor Capsella rubella
Andrews Reut.

600 700

Ú Ú
0 0

!
EMed subMed

Camphorosma annua Caragana frutex
Pall. (L.) C. Koch

300 200

Ú Ú
0 200

!
subMed Pont-Sib

Camphorosma monspeliaca Cardamine acris
L. Griseb.

500 2200

Ú Ú
0 1400

Eur-As subMed

Cannabis sativa Cardamine amara
L. L.

500 2200

Ú Ú
0 1000

Adv Eur-As

Capsella bursa-pastoris Cardamine bulbifera
(L.) Medicus (L.) Crantz

2000 1400

Ú Ú
0 0

Kos subBoreal

96
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Cardamine flexuosa Cardamine matthioli
With. Moretti

1500 1000

Ú Ú
600 0

Boreal Eur

Cardamine glauca Cardamine parviflora
Spreng. L.

2600 250

Ú Ú
1600 250

!
subMed Eur-As

Cardamine graeca Cardamine pectinata
L. Pall. ex DC.

1200 1600

Ú Ú
0 800

Med subMed

Cardamine hirsuta Cardamine penzesii
L. AnĀev & Marhold

1000 50

Ú Ú
0 0

!
Eur-As Eux

Cardamine impatiens Cardamine quinquefolia
L. (M. Bieb.) Schmalh.

1500 600

Ú Ú
400 0

Eur-As subMed

97
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Cardamine resedifolia Carduus acicularis
L. Bertol.

2500 1500

Ú Ú
1800 0

Carp-Bal Med

Cardamine rivularis Carduus adpressus
Schur C. A. Mey.

2400 2000

Ú Ú
1000 1000

!
Carp-Bal Bal-Anat

Cardaminopsis arenosa Carduus candicans
(L.) Hayek Waldst. & Kit.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur Bal-Dac

Cardaria draba Carduus carduelis
(L.) Desv. (L.) Gren.

1000 2500

Ú Ú
0 1800

Eur-Med Eur

Carduus acanthoides Carduus crispus
L. L.

1000 2000

Ú Ú
0 0

Eur Eur-Med

98
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Carduus hamulosus Carduus thoermeri
Ehrh. Weinm.

500 1500

Ú Ú
0 0

Med Pont-Pan-Bal

Carduus kerneri Carduus thracicus
Simonk. (Velen.) Hayek

2800 1000

Ú Ú
2000 0

!
Eur Bal

Carduus nutans Carduus tmoleus
L. Boiss.

1500 2000

Ú Ú
0 1500

Eur-Med Bal

Carduus personata Carex acuta
(L.) Jacq. L.

2500 2400

Ú Ú
0 0

Eur Eur-Sib

Carduus pycnocephallus Carex acutiformis
L. Ehrh.

500 1100

Ú Ú
0 0

Med Kos

99
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Carex atrata Carex caespitosa
L. L.

2600 800

Ú Ú
2000 400

Eur Eur-As

Carex brevicollis Carex caryophyllea
DC. in Lam. Latourr.

1000 2700

Ú Ú
200 200

Eur-Med Boreal

Carex bueckii Carex curta
Wimm. Good.

1000 2500

Ú Ú
0 1400

Eur

Carex bulgarica Carex curvula
(Domin) Lazare All.

2600 2900

Ú Ú
1500 2300

Bul Alp-Med

Carex buxbaumii Carex dacica
Wahlenb. Heuff.

1300 2700

Ú Ú
600 2300

Kos Carp-Bal-Cauc

100
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Carex depauperata Carex divisa
Curtis ex With. Huds.

1000 1000

Ú Ú
0 0

subMed Eur-As

Carex digitata Carex divulsa
L. Stokes

2400 1600

Ú Ú
0 200

Eur-Sib Eur-As

Carex distachya Carex echinata
Desf. Murr.

400 2500

Ú Ú
0 500

Med Kos

Carex distans Carex elata
L. All.

1300 1500

Ú Ú
0 400

Eur-As Eur

Carex disticha Carex ericetorum
Huds. Pollich

700 2600

Ú Ú
20 2100

!
Pont-Sib Eur-Sib

101
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Carex extensa Carex hallerana
Good. Asso

200 1000

Ú Ú
0 200

Eur-Am Eur-As

Carex ferruginea Carex hartmanii
Scop. Cajander

2100

Ú Ú
2100

!
Alp-Med Boreal

Carex flacca Carex heleonastes
Schreb. Ehrh. ex L. f.

1000 2000

Ú Ú
0 1800

Kos Eur-Sib

Carex flava Carex hirta
L. L.

1600 1500

Ú Ú
1000 0

Boreal Boreal

Carex fuliginosa Carex hordeistichos
Schkuhr Vill.

2700 1000

Ú Ú
2000 100

!
Boreal subBoreal

102
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Carex hostiana Carex lepidocarpa
DC. Tausch

100 1600

Ú Ú
0 1000

Eur Boreal

Carex humilis Carex ligerica
Leyss. J. Gay

1300 200

Ú Ú
100 0

Eur-As Eur

Carex kitaibeliana Carex limosa
Degen ex Bech. L.

2900 1800

Ú Ú
900 1300

!
subMed Boreal

Carex laevigata Carex liparocarpos
Sm. Gaudin

1200 2000

Ú Ú
200 0

Eur Pont-Med

Carex lasiocarpa Carex melanostachya
Ehrh. M. Bieb. ex Willd.

600

Ú Ú
200

subMed

103
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Carex michelii Carex ovalis
Host Good.

1200 2400

Ú Ú
0 0

Eur Kos

Carex montana Carex pallescens
L. L.

1900 2000

Ú Ú
200 300

Eur-Sib Boreal

Carex muricata Carex panicea
L. L.

1500 1600

Ú Ú
200 200

Kos Boreal

Carex nigra Carex paniculata
(L.) Rchb. L.

2800 2000

Ú Ú
1500 600

Alp-Carp subBoreal

Carex otrubae Carex parviflora
Podp. Host

1000 2400

Ú Ú
200 2000

!
Eur

104
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Carex pendula Carex pyrenaica
Huds. Wahlenb.

1800 2500

Ú Ú
0 2000

subMed Alp-Med

Carex pilosa Carex remota
Scop. L.

2000 2000

Ú Ú
700 0

Eur-As Eur-As

Carex praecox Carex riloensis
Schreb. Stoeva & Popova

1000

Ú Ú
0

Eur-Sib Bul

Carex pseudocyperus Carex riparia
L. Curtis

2000 1000

Ú Ú
0 200

Kos Eur-As

Carex punctata Carex rostrata
Gaudin Stokes

500 2400

Ú Ú
0 1800

!
Eur-Med Boreal

105
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Carex rupestris Carex sylvatica
Bellardi ex All. Huds.

2800 1600

Ú Ú
2400 200

!
Boreal subMed

Carex sempervirens Carex tomentosa
Vill. L.

2800 1500

Ú Ú
800 200

Alp-Med Eur-Sib

Carex serotina Carex tricolor
Mérat Velen.

2000 2700

Ú Ú
800 1700

Bul

Carex spicata Carex umbrosa
Huds. Host

1500 2000

Ú Ú
200 1500

Eur-As Eur

Carex strigosa Carex vesicaria
Huds. L.

100 1400

Ú Ú
0 200

Eur-OT Boreal

106
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Carlina acanthifolia Carpinus betulus
All. L.

2000 1500

Ú Ú
0 0

Eur Eur-subMed

Carlina corymbosa Carpinus orientalis
L. Mill.

1000 1100

Ú Ú
0 0

Med subMed

Carlina lanata Carthamus dentatus
L. (Forssk.) Vahl

1000 1000

Ú Ú
0 0

Med Bal-Anat

Carlina vulgaris Carthamus lanatus
L. L.

1500 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Med subMed

Carpesium cernuum Carum carvi
L. L.

1000 1600

Ú Ú
0 700

Eur-As Eur-As

107
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Carum graecum Celtis australis
Boiss. & Heldr. L.

2100 500

Ú Ú
900 0

Bal Med

Carum multiflorum Celtis glabrata
(Sm.) Boiss. Steven

1000 500

Ú Ú
0 0

Med Pont

Castanea sativa Centaurea achtarovii
Mill. Urum.

1000 2500

Ú Ú
0 2000

!
Med Bul

Catabrosa aquatica Centaurea affinis
(L.) P. Beauv. Friv.

800 1000

Ú Ú
0 0

Boreal Bal-Dac

Caucalis platycarpos Centaurea alba
L. L.

1200 1500

Ú Ú
0 0

Eur-CAs subMed

108
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Centaurea amplifolia Centaurea bovina
Boiss. & Heldr. Velen.

200 500

Ú Ú
0 0

! !
Bal Bul

Centaurea apiculata Centaurea calcitrapa
Ledeb. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Med

Centaurea arenaria Centaurea caliacrae
M. Bieb. Prodán

300 200

Ú Ú
0 0

!
Eur-Med Bal

Centaurea atropurpurea Centaurea calvescens
Waldst. & Kit. PanĀiþ

1000 1000

Ú Ú
0 0

!
Pont subMed

Centaurea biebersteinii Centaurea chrysolepis
DC. Vis.

1500 1000

Ú Ú
1000 0

subMed Bal

109
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Centaurea cuneifolia Centaurea deusta
Sm. Ten.

1000 1500

Ú Ú
0 0

Bal subMed

Centaurea cyanus Centaurea diffusa
L. Lam.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Med Pont-Med

Centaurea davidovii Centaurea euxina
Urum. Velen.

1700 200

Ú Ú
1600 0

Bul Bul

Centaurea degeniana Centaurea gracilenta
H. Wagner Velen.

500 1800

Ú Ú
0 500

!
Eur Pont

Centaurea depressa Centaurea grinensis
M. Bieb. Reut.

500 1500

Ú Ú
0 0

Med-CAs

110
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Centaurea iberica Centaurea kamciensis
Trev. ex Spreng. KoĀev & S. P. GanĀev

1000 500

Ú Ú
0 0

subMed Bul

Centaurea immanuelis-loewii Centaurea kernerana
Degen Janka

500 2700

Ú Ú
0 1800

! !
Bal Bul

Centaurea indurata Centaurea kotschyana
Janka Heuff. ex Koch

1500 2900

Ú Ú
0 1500

Carp-Bal Carp-Bal

Centaurea inermis Centaurea mannagettae
Velen. Podp.

500 1000

Ú Ú
0 0

! !
Bul Bal

Centaurea jacea Centaurea marshalliana
L. Spreng.

1500 500

Ú Ú
0 0

!
Eur-Sib Pont-Sib

111
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Centaurea moesiaca Centaurea ognianoffii
Urum. & H. Wagner Urum.

1300 1500

Ú Ú
450 0

Bul Bul

Centaurea napulifera Centaurea orbelica
Rochel Velen.

2000 2100

Ú Ú
0 800

Pann-Bal Bal

Centaurea neiceffii Centaurea orientalis
Degen & H. Wagner L.

1000 1500

Ú Ú
0 0

Bul Pont-Med

Centaurea nervosa Centaurea ovina
Willd. Pall. ex Willd.

2900 500

Ú Ú
1800 0

Alp-Carp-Bal Pont

Centaurea nigrescens Centaurea pallidior
Willd. Halácsy

1000 1800

Ú Ú
0 0

!
subMed Bal

112
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Centaurea pannonica Centaurea rocheliana
(Heuffel) Simonk. (Heuffel) Dostál

2000 800

Ú Ú
0 0

Pont-Sib Eur

Centaurea parilica Centaurea rumelica
Stoj. & Stef. Boiss.

2000 500

Ú Ú
1000 0

! !
Bal Bal

Centaurea phrygia Centaurea rupestris
L. L.

1500 800

Ú Ú
500 0

!
Eur subMed

Centaurea pichleri Centaurea rutifolia
Sm. Sm.

800 500

Ú Ú
0 0

!
Bal Pont

Centaurea pseudoaxillaris Centaurea salonitana
Stef. & T. Georg. Vis.

450 1000

Ú Ú
100 0

!
Bul Pont-Med

113
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Centaurea scabiosa Centaurea sterilis
L. Steven

1500 200

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Pont

Centaurea solstitialis Centaurea stoebe
L. L.

1000 2700

Ú Ú
0 100

Eur-Med subMed

Centaurea splendens Centaurea subcilliaris
L. Boiss. & Heldr.

1500

Ú Ú
0

Pont-Med Bal

Centaurea stenolepis Centaurea tenuiflora
A. Kern. DC.

1000 1000

Ú Ú
0 0

subMed Eur

Centaurea stereophylla Centaurea thirkei
Besser Sch. Bip.

1000 800

Ú Ú
0 0

Pont Bal-Anat

114
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Centaurea thracica Centaurea varnensis
(Janka) Hayek Velen.

1000 500

Ú Ú
0 0

Eux-Pont Bal

Centaurea triumfetti Centaurea velenovskyi
All. Adamoviþ

2900 2000

Ú Ú
500 1800

subMed Bal

Centaurea tuberosa Centaurium erythraea
Vis. Raf.

2200 1500

Ú Ú
1000 0

Bal subMed

Centaurea tymphaea Centaurium littorale
Hausskn. (D. Turn.) Gilm.

500 50

Ú Ú
0 0

!
Bal

Centaurea vandasii Centaurium maritimum
Velen. (L.) Fritsch

1000 100

Ú Ú
0 0

!
Bul Med

115
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Centaurium pulchellum Cephalanthera epipactoides
(Sw.) Druce Fisch. & C. A. Mey.

1000 300

Ú Ú
0 0

!
Eur-As Bal-Anat

Centaurium spicatum Cephalanthera longifolia
(L.) Fritsch (L.) Fritsch

600 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-OT

Centaurium turcicum Cephalanthera rubra
(Velen.) Ronniger ex Fritsch (L.) Rich.

900 1700

Ú Ú
0 0

subMed Eur-As

Centranthus kellereri Cephalaria flava
(Stoj., Stef. & T. Georg.) Stoj. et Stef. (Sm.) Szabó

2400 2900

Ú Ú
1000 1000

!
Bul Bal

Cephalanthera damasonium Cephalaria laevigata
(Mill.) Druce (Waldst. & Kit.) Schrad.

1500 1000

Ú Ú
0 0

subMed subMed

116
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Cephalaria syriaca Cerastium arvense
(L.) Roem. & Schult. L.

1000 2000

Ú Ú
0 1000

Pont-Med Boreal

Cephalaria transsylvanica Cerastium banaticum
(L.) Roem. & Schult. (Rochel) Heuff.

1000 2000

Ú Ú
0 1000

Pont-Med subMed

Cephalaria uralensis Cerastium brachypetalum
(Murr.) Roem. & Schult. Pers.

1000 500

Ú Ú
0 0

Pont-Med Eur-Med

Cephalorrhynchus tuberosus Cerastium bulgaricum
(Steven) Schchian Uechtr.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Pont Bul

Cerastium alpinum Cerastium cerastoides
L. (L.) Britton

2900 2900

Ú Ú
1500 2000

Arct-Alp Arct-Alp

117
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Cerastium decalvans Cerastium moesiacum
Schloss. Friv.

2500 2000

Ú Ú
0 0

Bal Bal

Cerastium dubium Cerastium perfoliatum
(Bast.) Guépin L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur Pont-Med

Cerastium fontanum Cerastium petricola
Baumg. PanĀiþ

2400 1500

Ú Ú
0 0

Eur Bal

Cerastium glomeratum Cerastium pumilum
Thuill. Curtis

1000 1400

Ú Ú
0 0

Kos Eur-Med

Cerastium luridum Cerastium rectum
Guss. Friv.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Med Bal-Dac

118
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Cerastium roeseri Ceratocarpus arenarius
Boiss. & Heldr. L.

2900 300

Ú Ú
1000 0

Eur-Med Eur-As

Cerastium semidecandrum Ceratocephalus falcatus
L. (L.) Pers.

1000 700

Ú Ú
0 0

Eur-Med subMed-CAs

Cerastium tauricum Ceratocephalus testiculatus
Spreng. (Crantz) Roth

2900 700

Ú Ú
1000 0

Pont-Med Eur-As

Cerastium tenoreanum Ceratophyllum demersum
Ser. L.

800 200

Ú Ú
500 0

subMed Kos

Cerastium velenovskyi Ceratophyllum muricatum
Hayek Cham.

500 200

Ú Ú
0 100

Bul Med-CAs

119
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ceratophyllum submersum Chaenorhinum minus
L. (L.) Lange

200 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Med

Cercis siliquastrum Chaerophyllum aureum
L. L.

500 2100

Ú Ú
0 800

Med-OT Eur-Med

Cerinthe glabra Chaerophyllum bulbosum
Mill. L.

2500 1300

Ú Ú
1500 0

subMed Eur-As

Cerinthe minor Chaerophyllum byzantinum
L. Boiss.

1200 1300

Ú Ú
0 0

Pont-Med Bal-Anat

Ceterach officinarum Chaerophyllum hirsutum
DC. L.

1500 2200

Ú Ú
0 900

subMed subMed

120
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Chaerophyllum temulentum Chamaecytisus calcareus
L. (Velen.) Kuzmanov

1200 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Med Bal

Chamaecytisus absinthioides Chamaecytisus ciliatus
(Janka) Kuzmanov (Wahlenb.) Rothm.

2500 1800

Ú Ú
500 0

Bal Pont-Med

Chamaecytisus albus Chamaecytisus danubialis
(Hack.) Rothm. (Velen.) Rothm.

1500 100

Ú Ú
100 0

Eur Pont

Chamaecytisus austriacus Chamaecytisus frivaldszkyanus
(L.) Link (Degen) Kuzmanov

1500 1200

Ú Ú
0 0

Eur-Med Bul

Chamaecytisus banaticus Chamaecytisus glaber
(Griseb. & Schenk) Rothm. (L. f.) Rothm.

1000 1500

Ú Ú
0 0

Pann-Bal Bal-Dac

121
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Chamaecytisus heuffelii Chamaecytisus neiceffii
(Wierzb.) Rothm. (Urum.) Rothm.

1500 500

Ú Ú
500 200

!
Pann-Bal Bul

Chamaecytisus hirsutus Chamaecytisus polytrichus
(L.) Link (M. Bieb.) Rothm.

2000 1000

Ú Ú
0 500

Eur-Sib Med

Chamaecytisus jankae Chamaecytisus pygmaeus
(Velen.) Rothm. (Willd.) Rothm.

1500 2400

Ú Ú
0 1300

Bal Bal-Anat

Chamaecytisus kovacevii Chamaecytisus ratisbonensis
(Velen.) Rothm. (Schaeff.) Rothm.

1500 1000

Ú Ú
0 1000

! !
Bul subMed

Chamaecytisus lejocarpus Chamaecytisus rochelii
(A. Kern.) Rothm. (Wierzb.) Rothm.

1600 1200

Ú Ú
200 0

Bal-Dac Pont-Med

122
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Chamaecytisus supinus Cheilanthes persica
(L.) Link (Bory) Mett. ex Kuhn

1000 1500

Ú Ú
0 0

!
Eur-Med Med-CAs

Chamaespartium sagittale Chelidonium majus
(L.) Gibbs L.

2000 1500

Ú Ú
0 0

Eur Eur-As

Chamomilla recutita Chenopodium acuminatum
(L.) Rauscher Willd.

1000 100

Ú Ú
0 0

Eur-As

Chamomilla suaveolens Chenopodium album
(Pursh) Rydb. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Adv Kos

Cheilanthes marantae Chenopodium ambrosioides
(L.) Domin. L.

1200 250

Ú Ú
0 0

subMed Adv

123
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Chenopodium bonus-henricus Chenopodium hybridum
L. L.

2000 1000

Ú Ú
800 0

Alp-Med Boreal

Chenopodium botrys Chenopodium multifidum
L. L.

900 300

Ú Ú
0 0

Boreal Adv

Chenopodium chenopodioides Chenopodium murale
(L.) Aellen. L.

100 1000

Ú Ú
0 0

subBoreal Kos

Chenopodium ficifolium Chenopodium opulifolium
Sm. Schrad. ex Koch & Ziz

1000 800

Ú Ú
0 0

Eur-As Med-CAs

Chenopodium glaucum Chenopodium polyspermum
L. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Sib

124
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Chenopodium rubrum Chondrilla juncea
L. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

subBoreal Eur-Sib

Chenopodium schraderianum Chondrilla urumoffii
Schult. Degen

1000 1800

Ú Ú
0 800

!
Adv Bal

Chenopodium urbicum Chorispora tenella
L. (Pall.) DC.

1000 150

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-As

Chenopodium virgatum Chrozophora tinctoria
L. (L.) Juss.

900 300

Ú Ú
0 0

Eur Med

Chenopodium vulvaria Chrysopogon gryllus
L. (L.) Trin.

800 1300

Ú Ú
0 0

Eur-As Pont-Med

125
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Chrysosplenium alternifolium Cichorium endivia
L. L.

1800 200

Ú Ú
0 0

subBoreal Med

Cicer montbretii Cichorium inthybus
Jaub. & Spach L.

300 1000

Ú Ú
0 0

!
Bal-Anat Eur-Sib

Cicerbita alpina Cicuta virosa
Wallr. L.

2000 100

Ú Ú
1500 0

!
Eur-Med Eur-As

Cicerbita panþiþii Cionura erecta
(Vis.) P. Beauv. (L.) Griseb.

2000 300

Ú Ú
1500 0

Bal Med

Cicerbita plumieri Circaea alpina
(L.) Kirschl. L.

2000 1450

Ú Ú
1000 1450

!
Alp-Med Boreal

126
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Circaea luteciana Cirsium candelabrum
L. Griseb.

2000 2000

Ú Ú
0 1000

Boreal Carp-Bal

Cirsium alatum Cirsium canum
(S. G. Gmel.) Bobr. (L.) All.

0 1000

Ú Ú
0 0

Pont-Sib Eur-Med

Cirsium appendiculatum Cirsium creticum
Griseb. (Lam.) D'Urv.

2500 1000

Ú Ú
1000 0

Bal Med

Cirsium arvense Cirsium heterotrichum
(L.) Scop. PanĀiþ

2000 2500

Ú Ú
0 0

Eur-As Bal

Cirsium bulgaricum Cirsium italicum
DC. (Savi) DC.

200 1000

Ú Ú
0 0

!
Bal-Anat Med

127
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Cirsium ligulare Cistus incanus
Boiss. L.

1800 700

Ú Ú
0 0

Med Med

Cirsium oleraceum Cistus salviifolius
(L.) Scop. L.

1500 200

Ú Ú
600 0

!
Pont-Sib Eur-As

Cirsium pannonicum Citrullus colocynthis
(L. f.) Link (L.) Schrad.

700 200

Ú Ú
0 0

Eur-Med Adv

Cirsium stojanovii Cladium mariscus
Kuzmanov (L.) Pohl

500 400

Ú Ú
0 0

! !
Bal Kos

Cirsium vulgare Cleistogenes bulgarica
(Savi) Ten. (Bornm.) Keng

1500 100

Ú Ú
0 0

Eur-Med Pont

128
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Cleistogenes serotina Clematis vitalba
(L.) Keng L.

1000 2000

Ú Ú
0 0

Eur-subMed Eur

Clematis alpina Clematis viticella
(L.) Mill. L.

2000 1000

Ú Ú
1000 0

!
Eur Pont-Med

Clematis flammula Cleome ornithopodioides
L. L.

1000 800

Ú Ú
0 0

Med Med-CAs

Clematis integrifolia Clinopodium vulgare
L. L.

1000 2000

Ú Ú
0 0

Eur-As subBoreal

Clematis recta Clypeola jonthlaspi
L. L.

2000 700

Ú Ú
0 0

subMed Med

129
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Clypeola microcarpa Colchicum autumnale
Moris L.

1000 2900

Ú Ú
0 0

Med Eur

Cnicus benedictus Colchicum biebersteinii
L. Rouy

1500 1000

Ú Ú
0 0

Med Med

Cnicus bulgaricus Colchicum bivonae
Panov Guss.

1000 1000

Ú Ú
500 0

!
Bul Bal

Cnidium silaifolium Colchicum borisii
(Jacq.) Simonk. Stef.

1800 1700

Ú Ú
0 1000

!
Med-Sib Bul

Coeloglossum viride Colchicum callycimbium
(L.) Hartm. Stearn & Stef.

2400 500

Ú Ú
1000 0

Boreal Bul

130
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Colchicum davidovii Colutea arborescens
Stef. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

!
Bul subMed

Colchicum diampolis Comandra elegans
Delip. & Cheschm. (Rochel ex Rchb.) Rchb. f.

600 1200

Ú Ú
0 0

!
Bul Bal-Dac-Anat

Colchicum doerfleri Commelina communis
Halácsy L.

1000 500

Ú Ú
0 0

Bal Adv

Colchicum rhodopaeum Conium maculatum
Kov. L.

1000 1200

Ú Ú
500 0

!
Bul Eur-As

Colchicum turcicum Conringia austriaca
Janka (Jacq.) Sweet

2900 1000

Ú Ú
1000 0

Bal-Anat subMed

131
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Conringia orientalis Consolida regalis
(L.) Dumort. Gray

1000 500

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Med

Conringia planisiliqua Convallaria majalis
Fisch. & C. A. Mey. L.

200 1500

Ú Ú
0 0

!
OT Boreal

Consolida ajacis Convolvulus althaeoides
(L.) Schur L.

900 200

Ú Ú
0 0

!
subMed Med

Consolida hellespontica Convolvulus arvensis
(Boiss.) Chater L.

500 1500

Ú Ú
0 0

Med Kos

Consolida hispanica Convolvulus betonicifolius
(Costa) Greuter & Burdet Mill.

300 500

Ú Ú
0 0

Med Pont-Med

132
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Convolvulus boissieri Conyza bonnariensis
Steud. (L.) Cronquist

2000 300

Ú Ú
0 0

!
Med SAm (Adv)

Convolvulus cantabrica Conyza canadensis
L. (L.) Cronquist

1000 1000

Ú Ú
0 0

Pont NAm (Adv)

Convolvulus holosericeus Corallorhiza trifida
M. Bieb. Châtel

1000 1700

Ú Ú
0 0

!
Pont-Med Boreal

Convolvulus lineatus Coriandrum sativum
L. L.

100 300

Ú Ú
0 0

!
Eur-As Pont-Med

Convolvulus persicus Corispermum marschalii
L. Steven

10 50

Ú Ú
0 0

!
Pont-As Pont-Sib

133
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Corispermum nitidum Coronilla emerus
Kit. L.

100 900

Ú Ú
0 0

Eur subMed

Cornus mas Coronilla scorpioides
L. (L.) C. Koch

1300 300

Ú Ú
0 0

subMed subMed

Cornus sanguinea Coronilla varia
L. L.

1800 2000

Ú Ú
0 0

subMed Eur-Med

Coronilla cretica Coronopus squamatus
L. (Forssk.) Asch.

500 1000

Ú Ú
0 0

Med Eur-Med

Coronilla elegans Corothamnus agnipilus
L. (Velen.) Klásk.

300 1500

Ú Ú
0 300

Pont Bal

134
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Corothamnus procumbens Corydalis marschalliana
(Waldst. & Kit.) C. Presl (Pall.) Pers.

1000 2000

Ú Ú
0 0

Eur-Med subMed

Corothamnus rectipilosus Corydalis slivenensis
(Adamoviþ) Skalická Velen.

2000 1200

Ú Ú
600 0

Bal subMed

Corrigiola litoralis Corydalis solida
L. (L.) Schwarz

1000 2600

Ú Ú
0 0

subMed Eur-Med-CAs

Cortusa mathioli Corylus avellana
L. L.

2000 1800

Ú Ú
1300 0

!
Arct-Alp Med-CAs

Corydalis bulbosa Corylus colurna
(L.) DC. L.

2500 1200

Ú Ú
0 0

Eur-Med Pont-CAs

135
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Corynephorus divaricatus Crambe maritima
(Pourret) Breistr. L.

300 300

Ú Ú
0 0

!
Pont-Med Eur

Cotinus coggygria Crambe tataria
Scop. Sebeók

1000 300

Ú Ú
0 0

!
Med-As Eur-Sib

Cotoneaster integerrimus Crassula tillaea
Medicus Lest.-Garl.

2600 500

Ú Ú
300 0

!
Eur-Sib subMed

Cotoneaster nebrodensis Crataegus heldreichii
(Guss.) C. Koch Boiss.

2000 500

Ú Ú
800 0

subMed Bal

Cotoneaster niger Crataegus microphylla
(Thunb.) Fr. C. Koch

700 100

Ú Ú
50 0

Eur-As Eux

136
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Crataegus monogyna Crepis bithynica
Jacq. Boiss.

1500 2500

Ú Ú
0 1800

!
subBoreal Bal

Crataegus orientalis Crepis capillaris
Pall. ex M. Bieb. (L.) Wallr.

1000 600

Ú Ú
200 0

!
Med subMed

Crataegus pentagyna Crepis conyzifolia
Waldst. & Kit. (Gouan) A. Kern.

400 2300

Ú Ú
50 600

subMed subMed

Crataegus rhipidophylla Crepis foetida
Gand. L.

1500 1000

Ú Ú
0 0

subBoreal Eur-Med

Crepis biennis Crepis mollis
L. (Jacq.) Asch.

1600 2800

Ú Ú
0 2500

subMed Eur

137
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Crepis nicaeensis Crepis sancta
Balb. (L.) Babc.

800 1000

Ú Ú
0 0

subMed subMed

Crepis paludosa Crepis schachtii
(L.) Moench Babcock

2800 2200

Ú Ú
2000 1300

Eur-Sib Bul

Crepis pannonica Crepis setosa
(Jacq.) C. Koch Haller f.

500 1000

Ú Ú
0 0

Pont-OT Eur-Med

Crepis praemorsa Crepis stojanovii
(L.) Tausch T. Georg.

2000 1000

Ú Ú
0 0

Pont-Sib Bul

Crepis pulchra Crepis tectorum
L. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Med Eur-Sib

138
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Crepis viscidula Crocus chrysanthus
Froel (Herbert) Herbert

1800 1800

Ú Ú
1300 0

Carp-Bal Bal-Anat

Crepis zacintha Crocus flavus
(L.) Babcock Weston

1000 1500

Ú Ú
0 0

Med Eur-Pont

Cressa cretica Crocus olivieri
L. J. Gay

0 1000

Ú Ú
0 0

! !
Med-CAs Bal

Crithmum maritimum Crocus pallasii
L. Goldb.

100 1000

Ú Ú
0 0

subMed Pont-Med

Crocus biflorus Crocus pallidus
Mill. Kitanov & Drenkovsky

1800 200

Ú Ú
0 0

Med Bal

139
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Crocus pulchellus Crucianella graeca
Herbert Boiss.

1500 1000

Ú Ú
0 200

Bal-Anat Bal

Crocus reticulatus Crucianella latifolia
Steven ex Adams L.

1000 300

Ú Ú
0 200

Pont-Med Med

Crocus tommasinianus Cruciata glabra
Herbert (L.) Ehrend.

700 2500

Ú Ú
600 300

!
Bal sMed-CAs

Crocus veluchensis Cruciata laevipes
Herbert Opiz

2500 1900

Ú Ú
1500 100

Bal sMed-CAs

Crucianella angustifolia Cruciata pedemontana
L. (Bellardi) Ehrend.

1300 1700

Ú Ú
0 0

Med Med-CAs

140
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Crupina crupinastrum Cryptogramma crispa
(Moris) Vis. (L.) R. Br.

800 2500

Ú Ú
0 2000

!
Med Eur-Sib

Crupina vulgaris Cucubalus baccifer
Cass. L.

1500 1300

Ú Ú
0 0

subMed Eur-As

Crypsis aculeata Cuscuta approximata
(L.) Aiton Bab.

200 1500

Ú Ú
0 200

Eur-As Med-NAm

Crypsis alopecuroides Cuscuta campestris
(Piller & Mitterp.) Schrad. Yunck.

1200 1800

Ú Ú
0 0

Eur-As NAm (Adv)

Crypsis schoenoides Cuscuta cesatiana
(L.) Lam. Bertol.

200 300

Ú Ú
0 0

Boreal Kos

141
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Cuscuta epilinum Cuscuta planiflora
Weihe Ten.

800 1500

Ú Ú
800 200

Eur-As Med

Cuscuta epithymum Cuscuta trifolii
(L.) L. Bab.

1800 0

Ú Ú
0 0

Eur subMed

Cuscuta europaea Cyclamen coum
L. Mill.

2600 500

Ú Ú
0 0

!
subBoreal Pont-Med

Cuscuta lupuliformis Cyclamen hederifolium
Krock. Aiton

300 600

Ú Ú
0 0

Eur-As subMed

Cuscuta monogyna Cymbalaria muralis
Vahl Gaertn., B.Mayer & Schreb

1500 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Med

142
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Cynanchum acutum Cynoglossum officinale
L. L.

300 1500

Ú Ú
0 0

Med-CAs SPont

Cynodon dactylon Cynoglossum rotatum
(L.) Pers. Velen.

800 2000

Ú Ú
0 1000

!
Kos Bul

Cynoglossum creticum Cynosurus cristatus
Mill. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Med-CAs Eur

Cynoglossum germanicum Cynosurus echinatus
Jacq. L.

2900 1200

Ú Ú
1000 0

!
Eur-Med subMed

Cynoglossum hungaricum Cyperus difformis
Simonk. L.

2000 500

Ú Ú
0 100

subMed Kos

143
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Cyperus fuscus Cytinus clusii
L. (Nyman) Gand.

1000 300

Ú Ú
0 0

!
Boreal Med

Cyperus strigosus Dactylis glomerata
L. L.

200 1500

Ú Ú
0 0

Nam (Adv) Eur-As

Cypripedium calceolus Dactylorhiza baumanniana
L. Hölz. & Künkele

1500 2000

Ú Ú
800 500

!
Eur-As Bal

Cystopteris alpina Dactylorhiza cordigera
(Lam.) Desv. (Fries) Sóo

2500 2400

Ú Ú
1200 700

!
Kos Carp-Bal

Cystopteris fragilis Dactylorhiza incarnata
(L.) Bernh. (L.) Sóo

2300 1500

Ú Ú
0 0

!
Kos Arct-Alp

144
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Dactylorhiza kalopisii Danthonia alpina
E. Nelson Vest

1000 1500

Ú Ú
0 0

!
Bal Eur

Dactylorhiza pindica Danthoniastrum compactum
B. & E. Willing (Boiss. & Heldr.) Holub

1500 300

Ú Ú
500 0

Bal Bal-Anat

Dactylorhiza romana Daphne blagayana
(Sebast. & Mauri) Sóo Freyer

500 1900

Ú Ú
0 1500

!
Med-CAs Carp-Bal

Dactylorhiza saccifera Daphne cneorum
(Brongn.) Sóo L.

2200 2700

Ú Ú
0 900

Eur-Sib subMed

Dactylorhiza sambucina Daphne laureola
(L.) Sóo L.

2200 1900

Ú Ú
500 1000

!
Eur subMed

145
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Daphne mezereum Daucus broteri
L. Ten.

2000 300

Ú Ú
600 0

Eur-Sib Med

Daphne oleoides Daucus carota
Schreb. L.

2500 800

Ú Ú
1000 0

!
subMed Eur-As

Daphne pontica Daucus guttatus
L. Sm.

700 300

Ú Ú
50 0

!
Pont subMed

Dasypyrum villosum Delphinium balcanicum
(L.) Cand. Pawã.

1000 500

Ú Ú
0 0

subMed Bal

Datura stramonium Delphinium fissum
L. Waldst. & Kit.

800 2000

Ú Ú
0 300

!
Am (Adv) subMed

146
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Delphinium peregrinum Dianthus armeria
L. L.

500 1800

Ú Ú
0 0

Med Eur

Deschampsia caespitosa Dianthus barbatus
(L.) P. Beauv. L.

2900 2000

Ú Ú
500 700

Boreal Eur-Med

Descurainia sophia Dianthus burgasensis
(L.) Webb ex Prantl Tutin

1650 50

Ú Ú
0 0

Eur-As Bal

Desmazeria rigida Dianthus capitatus
(L.) Tutin Balb. ex DC.

500 1000

Ú Ú
0 0

subMed Pont

Dianthus aridus Dianthus cartusianorum
Griseb. ex Janka L.

1000 200

Ú Ú
0 0

!
Pont-Sib Eur

147
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Dianthus cruentus Dianthus giganteiformis
Griseb. Borbás

2600 1500

Ú Ú
0 500

Bal Pann-Bal

Dianthus deltoides Dianthus giganteus
L. D'Urv.

2000 2000

Ú Ú
0 0

Eur-Sib subMed

Dianthus diffusus Dianthus gracilis
Sm. Sm.

200 2200

Ú Ú
0 500

Bal

Dianthus drenowskyanus Dianthus leptopetalus
Rech. f. Willd.

2000

Ú Ú
1000

Bal

Dianthus freynii Dianthus membranaceus
Vand. Borbás

500

Ú Ú
0

Pont

148
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Dianthus microlepis Dianthus pelviformis
Boiss. Heuff.

2700 1400

Ú Ú
1400 1000

Bal Bal

Dianthus moesiacus Dianthus petraeus
Vis. & PanĀiþ Waldst. & Kit.

1500 2000

Ú Ú
0 0

Bal Bal-Dac

Dianthus nardiformis Dianthus pinifolius
Janka Sm.

400 1500

Ú Ú
0 0

!
Pont Bal-Dac

Dianthus pallens Dianthus pontederae
Sm. A. Kern.

0 400

Ú Ú
0 0

!
Bal-Dac subMed

Dianthus pallidiflorus Dianthus pseudarmeria
Ser. M. Bieb.

0 1000

Ú Ú
0 0

!
Pont-Sib Med

149
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Dianthus puberulus Dianthus strybrnyi
(Sm.) A. Kern. Velen.

1500

Ú Ú
0

!
Bal

Dianthus quadrangulus Dianthus superbus
Velen. L.

1500 1800

Ú Ú
0 800

Bal Eur-As

Dianthus roseo-luteus Dianthus trifasciculatus
Velen. Kit.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Pont-Sib Pont-Med

Dianthus simulans Dianthus tristis
Stoj. & Stef. Velen.

2000 2600

Ú Ú
1000 1000

Bal Bal

Dianthus stenopetalus Dianthus urumoffii
Griseb. Stoj. & Acht.

1500 700

Ú Ú
0 200

!
Bal Bul

150
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Dichanthium ischaemum Digitalis grandiflora
(L.) Roberty Mill.

1000 1800

Ú Ú
0 500

sMed-As Eur-Sib

Dichostylis hamulosa Digitalis laevigata
(M. Bieb.) Nees Waldst. & Kit.

500 1500

Ú Ú
0 400

!
Pont-Sib Bal

Dichostylis michelianus Digitalis lanata
(L.) Nees Ehrh.

200 1500

Ú Ú
0 0

!
Eur-As subMed

Dictamnus albus Digitalis viridiflora
L. Lindl.

1200 2000

Ú Ú
0 1000

Eur-As Bal

Digitalis ferruginea Digitaria ischaemum
L. (Schreb.) Muhl.

2000 300

Ú Ú
400 0

subMed Eur-As

151
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Digitaria sanguinalis Diplotaxis viminea
(L.) Scop. (L.) DC.

500 700

Ú Ú
0 0

Kos Eur-Med

Diphasiastrum alpinum Dipsacus ferox
(L.) Holub Loisel.

2100 1000

Ú Ú
1700 0

!
Boreal Med

Diphasiastrum complanatum Dipsacus fullonum
(L.) Holub L.

1400 1000

Ú Ú
1400 0

!
Boreal Eur-OT

Diplotaxis muralis Dipsacus laciniatus
(L.) DC. L.

900 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Med Eur-Med

Diplotaxis tenuifolia Dipsacus pilosus
(L.) DC. L.

800 2000

Ú Ú
0 0

Eur-Med Pont-sMed

152
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Dittrichia graveolens Doronicum orientale
(L.) Greuter Hoffm.

500 1000

Ú Ú
0 0

Med Bal-Dac

Dittrichia viscosa Dorycnium germanicum
(L.) Greuter (Gremli) Rikli

200 1200

Ú Ú
0 300

!
subMed Eur

Doronicum austriacum Dorycnium graecum
Jacq. (L.) Ser.

2000 500

Ú Ú
1000 0

Eur-Med Pont

Doronicum columnae Dorycnium herbaceum
Ten. Vill.

2500 1700

Ú Ú
0 0

Pont-Med Eur-Med

Doronicum hungaricum Draba compacta
Rchb. Schott

2000 2000

Ú Ú
100 1000

Pann-Bal

153
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Draba korabensis Dracunculus vulgaris
Kumm. & Degen ex Jav. Schott

2200 200

Ú Ú
2200 200

! !
Bal Med

Draba lasiocarpa Drosera rotundifolia
Rochel L.

1500 2000

Ú Ú
0 1500

!
Eur-Med Boreal

Draba muralis Dryas octopetala
L. L.

1500 2900

Ú Ú
0 2000

Eur-Med Boreal

Draba siliquosa Dryopteris affinis
M. Bieb. (Lowe) Fraser-Jenk.

2600 1950

Ú Ú
1800 200

Alp-Carp

Dracocephalum triflorum Dryopteris carthusiana
L. (Vill.) H. P. Fuchs

300 2700

Ú Ú
0 1000

subMed Boreal

154
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Dryopteris dilatata Ecballium elaterium
(Hoffm.) A. Gray (L.) A. Rich.

2300 400

Ú Ú
1500 0

Boreal Med

Dryopteris expansa Echinaria capitata
(C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy (L.) Desf.

2000 500

Ú Ú
1500 0

Med

Dryopteris filix-mas Echinochloa crus-galli
(L.) Schott (L.) P. Beauv.

1800 500

Ú Ú
0 0

Boreal Kos

Dryopteris pallida Echinochloa oryzoides
(Bory) Maire & Petitm. (Ard.) Fritsch

2900 50

Ú Ú
2400 0

!
subBoreal As

Duchesnea indica Echinocystis lobata
(Andrews) Focke (Michx.) Torr. & Gray

300 200

Ú Ú
0 0

Adv NAm (Adv)

155
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Echinophora sibthorpiana Echinops ritro
Guss. L.

300 800

Ú Ú
0 0

Pont-Med Eur-Sib

Echinops banaticus Echinops sphaerocephalus
Rochel ex Schrad. L.

1500 1000

Ú Ú
300 0

subMed Eur-Med

Echinops exaltatus Echium italicum
Schrad. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur subMed

Echinops microcephallus Echium plantagineum
Sm. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

subMed subMed

Echinops oxyodontus Echium russicum
Bornm. & Diels J. F. Gmel.

700 1000

Ú Ú
0 0

Bal subMed

156
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Echium vulgare Elatine alsinastrum
L. L.

1500 500

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-As

Edraianthus graminifolius Elatine ambigua
(L.) DC. Wigth

500 500

Ú Ú
0 0

Bal Pont-As

Edraianthus serbicus Elatine triandra
(A. Kern.) PetroviĀ Schkuhr

1300 500

Ú Ú
0 100

!
Bal Boreal

Elaeagnus angustifolia Eleocharis acicularis
L. (L.) Roem. & Schult.

500 600

Ú Ú
0 50

Adv Boreal

Elaeagnus multiflora Eleocharis carniolica
L. W. Koch

50 50

Ú Ú
0 50

!
Adv Eur

157
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Eleocharis mamillata Eleusine tristachya
Lindb. f. (Lam.) Lam.

2400 500

Ú Ú
2100 0

Boreal Adv

Eleocharis palustris Elodea canadensis
(L.) R. Br. Michx.

2200 1000

Ú Ú
50 0

Kos NAm (Adv)

Eleocharis quinqueflora Elymus caninus
(Hartm.) O. Schwartz (L.) L.

1000 1700

Ú Ú
50 0

Arct Boreal

Eleocharis uniglumis Elymus elongatus
(Link) Schult. (Host) Runemark

500 900

Ú Ú
50 0

Kos Pont-sMed

Eleusine indica Elymus farctus
(L.) Gaertn. (Viv.) Runemark ex Melderis

500 0

Ú Ú
0 0

Adv subMed

158
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Elymus hispidus Empetrum hermaphroditum
(Opiz) Melderis Hagerup

1400 2700

Ú Ú
0 2200

!
Pont-CAs Boreal

Elymus panormitanus Ephedra distachya
(Parl.) Tzvelev L.

1200 600

Ú Ú
0 0

!
Pont-Med Pont-Med

Elymus pycnanthus Ephedra fragilis
(Godr.) Melderis Desf.

50 300

Ú Ú
0 0

! !
Med Med

Elymus repens Epilobium alpestre
(L.) Gould. (Jacq.) Krock.

1600 1800

Ú Ú
0 0

Boreal Alp-Med

Elymus varnensis Epilobium alsinifolium
(Velen.) Kožuharov Vill.

300 1400

Ú Ú
0 800

Pont Eur

159
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Epilobium anagallidifolium Epilobium lanceolatum
Lam. Sebast. & Mauri

2500 1200

Ú Ú
0 500

Boreal subMed

Epilobium angustifolium Epilobium montanum
L. L.

1800 1500

Ú Ú
100 0

subBoreal Eur-OT

Epilobium collinum Epilobium nutans
C. C. Gmel. F. W. Schmidt

2700 2500

Ú Ú
0 0

Eur-Med Eur

Epilobium dodonaei Epilobium obscurum
Vill. Schreb.

2000 1500

Ú Ú
500 500

Pont-Med Eur-Med

Epilobium hirsutum Epilobium palustre
L. L.

1400 2100

Ú Ú
0 500

Boreal subBoreal

160
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Epilobium parviflorum Epipactis gracilis
Schreb. P. & H. Baumann

1200 1800

Ú Ú
0 1000

subBoreal EMed

Epilobium roseum Epipactis greuteri
Schreb. H. Baumann & Künkele

1500 1200

Ú Ú
500 900

Eur-Med EMed

Epilobium tetragonum Epipactis helleborine
L. (L.) Crantz

1400 1500

Ú Ú
0 0

subBoreal subBoreal

Epimedium pubigerum Epipactis leptochila
(DC.) Morren & Decne (Godfery) Godfery

300 1500

Ú Ú
0 700

!
Bal-Anat Eur

Epipactis atrorubens Epipactis microphylla
(Hoffm.) Besser (Ehrh.) Sw.

1000 2000

Ú Ú
0 0

Eur-As subMed

161
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Epipactis palustris Equisetum arvense
(L.) Crantz L.

1000 1600

Ú Ú
0 0

subMed Boreal

Epipactis persica Equisetum fluviatile
(Sóo) Nannf. L.

1500 1800

Ú Ú
0 600

EEur-Anat Boreal

Epipactis pontica Equisetum hyemale
Taubenheim L.

1400 1900

Ú Ú
800 100

SEur-Anat Boreal

Epipactis purpurata Equisetum moorei
Sm. Newman

800 1200

Ú Ú
0 200

subBoreal Hybr

Epipogium aphyllum Equisetum palustre
Sw. L.

1700 1500

Ú Ú
0 0

Eur-As Boreal

162
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Equisetum ramosissimum Eragrostis pilosa
Desf. (L.) P. Beauv.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Boreal Kos

Equisetum sylvaticum Eranthis bulgaricus
L. (Stef.) Stef.

2000 400

Ú Ú
1000 400

!
Boreal Bul

Equisetum telmateia Erianthus ravennae
Ehrh. (L.) P. Beauv.

1100 100

Ú Ú
0 0

!
Boreal Med-CAs

Eragrostis cilianensis Erianthus strictus
(All.) Vignolo (Host) Bluff

1000 500

Ú Ú
0 0

Eur-As Med

Eragrostis minor Erica arborea
Host L.

1000 500

Ú Ú
0 100

!
subBoreal Pont-Med

163
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Erigeron acer Erigeron uniflorus
L. L.

2000 2900

Ú Ú
0 2000

!
Boreal Eur-OT

Erigeron alpinus Eriolobus trilobata
L. M. Roem.

2500 150

Ú Ú
1800 150

!
Boreal Med

Erigeron annuus Eriophorum angustifolium
(L.) Pers. Roth

500 2700

Ú Ú
0 2000

Boreal Boreal

Erigeron atticus Eriophorum gracile
Vill. Koch ex Roth

2600 2700

Ú Ú
1100 2000

Alp-Med Boreal

Erigeron glabratus Eriophorum latifolium
Hoppe & Hornsch. ex Bluff et Fingerh. Hoppe

2900 2700

Ú Ú
1800 900

Alp-Med Boreal

164
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Eriophorum vaginatum Erophila verna
L. (L.) Chevall.

2700 1500

Ú Ú
2000 0

Eur-As Eur-Med-CAs

Erodium absinthoides Eruca vesicaria
Willd. (L.) Cav.

1200 1000

Ú Ú
1200 0

!
Bal Med

Erodium ciconium Eryngium campestre
(L.) L'Hér. L.

1000 900

Ú Ú
0 0

subMed Pont-Med

Erodium cicutarium Eryngium creticum
(L.) L'Hér. Lam.

1500 200

Ú Ú
0 0

subBoreal Med

Erodium hoefftianum Eryngium maritimum
C. A. Mey. L.

800 0

Ú Ú
0 0

!
Pont-CAs Eur-Med

165
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Eryngium palmatum Erysimum cuspidatum
PanĀiþ & Vis. (M. Bieb.) DC.

1100 1800

Ú Ú
500 0

!
Bal Eur-OT

Erysimum bulgaricum Erysimum diffusum
(Velen.) AnĀev & Polatschek Ehrh.

700 1200

Ú Ú
100 0

Bal CSEur

Erysimum cheiranthoides Erysimum drenowskyi
L. Degen

450 2000

Ú Ú
100 0

Eur-As Bal

Erysimum comatum Erysimum moesiacum
PanĀiþ Velen.

1750 1000

Ú Ú
450 0

!
Bal subBoreal

Erysimum crassistylum Erysimum odoratum
C. Presl Ehrh.

900 1000

Ú Ú
100 300

Bal Pont-Med

166
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Erysimum pirinicum Erysimum sylvestre
AnĀev & Polatschek (Crantz) Scop.

2000 1000

Ú Ú
1300 0

Bal

Erysimum pseudoatticum Erysimum welchevii
AnĀev & Polatschek Urum.

2600 1300

Ú Ú
700 0

Bul Bul

Erysimum quandrangulum Erythronium dens-canis
(L'Hér.) Desf. L.

250 1200

Ú Ú
50 500

!
Pont-Sib Med

Erysimum repandum Euclidium syriacum
L. (L.) R. Br.

900 800

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-As

Erysimum slavjankae Eupatorium cannabinum
AnĀev & Polatschek L.

2200 1000

Ú Ú
1800 0

!
Bul Eur-As

167
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Euphorbia agraria Euphorbia chamaesyce
M. Bieb. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

subMed Eur-As

Euphorbia aleppica Euphorbia cyparissias
L. L.

300 2200

Ú Ú
0 0

!
Med Eur

Euphorbia amygdaloides Euphorbia esula
L. L.

2400 900

Ú Ú
0 0

Eur Eur-As

Euphorbia apios Euphorbia exigua
L. L.

900 800

Ú Ú
100 0

subMed Eur-Med

Euphorbia barrelieri Euphorbia falcata
Savi L.

2400 1200

Ú Ú
100 0

Med Med-As

168
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Euphorbia helioscopia Euphorbia nicaeensis
L. All.

1300 800

Ú Ú
100 0

Eur-As Eur-Med

Euphorbia lathyris Euphorbia niciciana
L. Borbás

500 1000

Ú Ú
0 0

Jap-Ch (Adv) Med

Euphorbia lucida Euphorbia nutans
Waldst. & Kit. Lag.

150 500

Ú Ú
0 0

!
Eur-Sib NAm (Adv)

Euphorbia maculata Euphorbia oblongata
L. Griseb.

500 1000

Ú Ú
0 200

NAm (Adv) Med

Euphorbia myrsinites Euphorbia palustris
L. L.

2000 800

Ú Ú
0 200

subMed Eur-As

169
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Euphorbia paralias Euphorbia salicifolia
L. Host

0 1400

Ú Ú
0 0

Eur-Med subMed

Euphorbia peplis Euphorbia seguerana
L. Neck.

0 350

Ú Ú
0 0

!
Eur-Pont Eur-As

Euphorbia peplus Euphorbia serrulata
L. Thuill.

600 1600

Ú Ú
0 100

Boreal sMed-As

Euphorbia plathyphyllos Euphorbia taurinensis
L. All.

1000 1200

Ú Ú
0 0

Eur-Med subMed

Euphorbia polychroma Euphorbia velenovskyi
A. Kern. Bornm.

1300 1400

Ú Ú
200 100

Eur Bal

170
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Euphorbia villosa Euphrasia montana
Waldst. & Kit. Jord.

1000 2000

Ú Ú
0 1000

subMed Eur-As

Euphrasia hirtella Euphrasia pectinata
Jord. ex Reut. Ten.

2500 2000

Ú Ú
800 400

Eur-As subMed

Euphrasia illyrica Euphrasia picta
Wettst. Wimm.

2000 2000

Ú Ú
1000 500

subMed subMed

Euphrasia liburnica Euphrasia rostkoviana
Wettst. Hayne

2000 2000

Ú Ú
500 200

Carp-Bal Eur-As

Euphrasia minima Euphrasia salisburgensis
Jacq. ex DC. Funck

2900 2500

Ú Ú
2000 1000

Alp-Carp-Bal subMed

171
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Euphrasia stricta Fagus sylvatica
D. Wolff. L.

1800 2000

Ú Ú
0 100

Eur-Med Eur

Evonymus europaeus Falcaria vulgaris
L. Bernh.

1800 800

Ú Ú
200 0

Eur-As Eur-As

Evonymus latifolius Fallopia bochemica
(L.) Mill. (Chrtek & Chrtkova) J. P. Baylei

1600

Ú Ú
0

Eur-Med Hybr

Evonymus verrucosus Fallopia japonica
Scop. (Houtt.) Dcne.

1500

Ú Ú
0

Eur-Med Adv

Fagus orientalis Ferula heuffelii
Lipsky Griseb.

800 1000

Ú Ú
0 0

SEux Carp-Bal

172
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ferula orientalis Festuca altissima
L. All.

500 1700

Ú Ú
0 0

!
Pont subBoreal

Ferulago campestris Festuca amethystina
(Besser) Grecescu L.

1200 2900

Ú Ú
0 2000

Eur-Sib Pont-Med

Ferulago sylvatica Festuca arenicola
(Besser) Rchb. (Prodán) Sóo

900 100

Ú Ú
0 0

subMed Pont

Festuca achtarovii Festuca arundinacea
VelĀev & Vassilev Schreb.

500 1000

Ú Ú
0 0

Bul Pont-SAs

Festuca airoides Festuca balcanica
Lam. (Acht.) Markgr.-Dann.

1800 1600

Ú Ú
1400 0

Boreal Bul

173
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Festuca callieri Festuca hercegovinica
(Hack. ex St-Yves) Markgr.-Dann. (Acht.) Markgr.-Dann.

1000 1800

Ú Ú
0 1500

Pont-Med Bal

Festuca dalmatica Festuca heterophylla
(Hack.) K. Richt. Lam.

2000 1400

Ú Ú
1000 0

subMed Boreal

Festuca diffusa Festuca hirtovaginata
Dumort. (Acht.) Markgr.-Dann.

1300 2000

Ú Ú
0 1700

Eur

Festuca drymeja Festuca horvatiana
Mert & Koch Markgr.-Dann.

1500 2000

Ú Ú
0 1600

subMed

Festuca gigantea Festuca illyrica
(L.) Vill. Markgr.-Dann.

1700 1000

Ú Ú
0 700

Boreal Bal

174
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Festuca koritnicensis Festuca panciciana
Vetter ex Hayek (Hack.) K. Richt.

2200 2000

Ú Ú
2200 1500

Boreal

Festuca macedonica Festuca paniculata
Vetter (L.) Schinz & Thell.

1500 2900

Ú Ú
1000 1000

Bal Alp-Carp-Bal

Festuca maleschevica Festuca penzesii
VelĀev & Vassilev (Acht.) Markgr.-Dann.

2000 2900

Ú Ú
1000 1000

Bul Bal

Festuca nigrescens Festuca peristerea
Lam. (Vetter) Markgr.-Dann.

2200 2400

Ú Ú
700 1500

Eur Bal

Festuca oviniformis Festuca picturata
Vetter Pils.

600 2900

Ú Ú
0 2000

175
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Festuca pirinensis Festuca riloensis
(Acht.) Acht. (Hack. ex Hayek) Markgr.-Dann.

2500 2900

Ú Ú
1500 2000

Bul Bal

Festuca pirinica Festuca rubra
Horv. ex Markgr.-Dann. L.

2900 1200

Ú Ú
2200 0

!
Bal Boreal

Festuca pratensis Festuca rupicola
L. Heuff.

1500 1200

Ú Ú
0 200

Boreal Pann-Bal

Festuca pseudodalmatica Festuca spectabilis
Krajina ex Domin Jan.

1500 0

Ú Ú
900 0

Festuca pseudovina Festuca stojanovii
Hack. ex Wiesb. (Acht.) Kožuharov

200 1000

Ú Ú
0 700

subMed Bal

176
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Festuca thracica Festuca xanthina
(Acht.) Markgr.-Dann. Roem. & Schult.

800 2900

Ú Ú
0 1000

Bal Carp-Bal

Festuca trichophylla Festucopsis sancta
(Duer. ex Gaudin) Richt. (Janka) Melderis

1500 1200

Ú Ú
0 700

!
Eur Bal

Festuca vaginata Festulolium loliaceum
Waldst. & Kit. ex Willd. (Hudson) P. Fourn.

0 1000

Ú Ú
0 0

SPont Hybr

Festuca valesiaca Fibigia clypeata
Schleich. ex Gaudin (L.) Medicus

800 750

Ú Ú
0 0

Pont Med

Festuca valida Ficus carica
(Uechtr.) Pénzes L.

2600 300

Ú Ú
1700 0

Bal Med (Adv)

177
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Filaginella uliginosa Filipendula ulmaria
(L.) Opiz (L.) Maxim.

2000 2300

Ú Ú
1000 400

Boreal subBoreal

Filago eriocephala Filipendula vulgaris
Guss. Moench

1000 1400

Ú Ú
0 0

Boreal Eur-Med

Filago lutescens Fimbristylis bisumbellata
Jord. (Forssk.) Bubani

1800 500

Ú Ú
0 0

Boreal Kos

Filago pyramidata Foeniculum vulgaris
L. Mill.

500 200

Ú Ú
0 0

Eur subMed

Filago vulgaris Fragaria moschata
Lam. Duchesne

2000 2000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Pont

178
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Fragaria vesca Fraxinus americana
L. L.

2000 500

Ú Ú
0 0

subBoreal NAm (Adv)

Fragaria viridis Fraxinus excelsior
Duchesne L.

1300 1500

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Eur-Med

Frangula alnus Fraxinus ornus
Mill. L.

1500 1500

Ú Ú
0 0

subBoreal subMed

Frangula rupestris Fraxinus oxycarpa
(Scop.) Schur M. Bieb. ex Willd.

1500 300

Ú Ú
0 0

Med Med

Frankenia pulverulenta Fraxinus pallisiae
L. Wilmott

50 300

Ú Ú
0 0

!
Med-Sib Pont-Med

179
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Fraxinus pennsylvanica Fritillaria pontica
H. Marshall Wahlenb.

300 1500

Ú Ú
0 0

!
NAm (Adv) Med

Fritillaria drenovskyi Fritillaria skorpilii
Degen & Stoj. Velen.

1800 1500

Ú Ú
1000 0

!
Bal Bal

Fritillaria gussichiae Fritillaria stribrnyi
(Degen & Dörfl.) Rix Velen.

1500 1000

Ú Ú
1000 500

! !
Bal Bal

Fritillaria meleagroides Fumana arabica
Patrin ex Schult. f. (L.) Spach

700 300

Ú Ú
0 0

!
Pont-CAs Med

Fritillaria orientalis Fumana procumbens
Adams (Dunal) Gren. & Godr.

1400 1000

Ú Ú
800 0

!
subMed Pont-Med

180
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Fumaria densiflora Fumaria rostellata
DC. Knaf

0 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Eur-Med

Fumaria kralikii Fumaria schleicheri
Jord. Soy.-Will.

800 800

Ú Ú
0 0

subMed Eur-As

Fumaria officinalis Fumaria schrammii
L. (Asch.) Velen.

1000 500

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Eur-As

Fumaria parviflora Fumaria thuretii
Lam. Boiss.

500 200

Ú Ú
0 0

Eur-CAfr Pont-Med

Fumaria petteri Fumaria vaillantii
Rchb. Loisel.

200 1000

Ú Ú
0 0

Pont-Bal Eur-CAs

181
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Gagea arvensis Gagea minima
(Pers.) Dumort. (L.) Ker Gawl.

1500 2900

Ú Ú
0 1000

Pont-Med Pont

Gagea bohemica Gagea peduncularis
(Zauschn.) Schult. & Schult. f. (J. & C. Presl) Pascher

1000 2000

Ú Ú
0 300

Eur-Pont Med

Gagea chrysantha Gagea pratensis
(Jan.) Schult. & Schult. f. (Pers.) Dumort.

300 2000

Ú Ú
0 0

!
Med Eur

Gagea fistulosa Gagea pusilla
(Ramond ex DC.) Ker Gawl. (F. W. Schmidt) Schult. & Schult. f.

2900 1000

Ú Ú
1000 0

subMed Pont

Gagea lutea Gagea reticulata
(L.) Ker Gawl. (Pall.) Schult. & Schult. f.

2000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Pont

182
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Gagea saxatilis Galega officinalis
(Mert & Koch) Schult. et Schult. f. L.

300 1300

Ú Ú
0 0

Pont-Med

Gagea taurica Galeopsis angustifolia
Steven Ehrh. ex Hoffm.

200 1000

Ú Ú
0 0

Pont Eur

Gagea villosa Galeopsis bifida
(M. Bieb.) Duby Boenn.

1000 2000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-As

Galanthus elwesii Galeopsis ladanum
Hook. f. L.

1500 1600

Ú Ú
0 0

!
Eur Eur-As

Galanthus nivalis Galeopsis speciosa
L. Mill.

1500 2000

Ú Ú
0 0

!
Eur Eur-As

183
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Galeopsis tetrahit Galium album
L. Mill.

2000 1700

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-As

Galilea mucronata Galium anisophyllon
(L.) Parl. Vill.

0 2900

Ú Ú
0 1600

Med Alp-Carp

Galinsoga ciliata Galium aparine
(Raf.) S. F. Blake L.

1000 1500

Ú Ú
0 0

SAm (Adv) Eur-As

Galinsoga parviflora Galium boreale
Cav. L.

1000 1700

Ú Ú
0 900

SAm (Adv) Boreal

Galium aegaeum Galium debile
(Stoj. & Kitanov) AnĀev Desv.

2000 900

Ú Ú
1200 0

Bal subMed

184
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Galium demissum Galium heldreichii
Boiss. Halácsy

2700 1700

Ú Ú
2100 200

!
Bal-Anat Bal-Anat

Galium divaricatum Galium humifusum
Pourret ex Lam. M. Bieb.

1500 500

Ú Ú
0 0

Med Eur-Med

Galium elongatum Galium lovcense
C. Presl Urum.

1200 1700

Ú Ú
0 200

subMed Bal-Anat

Galium flavescens Galium lucidum
Borbás All.

1200 1900

Ú Ú
300 250

Bal-Dac subMed

Galium glaucum Galium macedonicum
L. Krendl

900 1000

Ú Ú
200 200

subMed Bal

185
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Galium mirum Galium paschale
Rech. f. Forssk.

500 700

Ú Ú
200 0

Bal Bal-Anat

Galium octonarium Galium procurrens
(Klokov) Sóo Ehrend.

900 1400

Ú Ú
0 1200

Med-CAs Bal

Galium odoratum Galium pseudoaristatum
(L.) Scop. Schur

1700 1300

Ú Ú
0 150

Eur-As Pann-Bal

Galium palustre Galium rhodopeum
L. Velen.

1900 1400

Ú Ú
0 300

!
Boreal Bal

Galium parisiense Galium rivale
L. (Sm.) Griseb.

500 1500

Ú Ú
250 0

Eur-Med Pont-Sib

186
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Galium rotundifolium Galium tenuissimum
L. M. Bieb.

1700 1000

Ú Ú
600 0

subMed Pont-CAs

Galium rubioides Galium tricornutum
L. Dandy

500 700

Ú Ú
200 0

!
Eur Eur-As

Galium scabrifolium Galium uliginosum
(Boiss.) Hausskn. L.

400 1500

Ú Ú
300 500

Bal-Anat Eur-As

Galium schultesii Galium velenovskyi
Vest AnĀev

1600 500

Ú Ú
500 250

subMed Bul

Galium spurium Galium verticillatum
L. Danth. ex Lam.

1000 1400

Ú Ú
0 0

Eur-As Med-As

187
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Galium verum Genista carinalis
L. Griseb.

1700 2000

Ú Ú
0 500

Eur-As Bal-Anat

Galium volhynicum Genista depressa
Pobed. M. Bieb.

500 2900

Ú Ú
0 300

Pont subMed

Gastridium ventricosum Genista germanica
(Gouan) Schinz & Thell. L.

300 1600

Ú Ú
0 0

!
subMed Eur

Gaudinia fragilis Genista januensis
(L.) P. Beauv. Viv.

300 1600

Ú Ú
0 0

Med subMed

Genista anatolica Genista lydia
Boiss. Boiss.

300 900

Ú Ú
0 100

Bal-Anat Bal-Anat

188
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Genista ovata Genista tinctoria
Waldst. & Kit. L.

1500 1500

Ú Ú
0 0

Eur Eur-Sib

Genista pilosa Gentiana acaulis
L. L.

2000 2900

Ú Ú
500 1400

! !
Eur Eur

Genista rumelica Gentiana asclepiadea
Velen. L.

1500 2900

Ú Ú
0 1000

Bal Eur

Genista sessilifolia Gentiana cruciata
DC. L.

1000 2900

Ú Ú
0 200

subMed Eur-Sib

Genista subcapitata Gentiana frigida
PanĀiþ Haenke

2600 2900

Ú Ú
500 2000

!
Bal Alp-Bal

189
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Gentiana lutea Gentiana utriculosa
L. L.

2900 2900

Ú Ú
1200 900

!
Eur subMed

Gentiana nivalis Gentiana verna
L. L.

2900 2900

Ú Ú
1800 1500

Boreal Eur-As

Gentiana pneumonanthe Gentianella amarella
L. (L.) Börner

2000 2900

Ú Ú
500 1800

!
CAs Eur

Gentiana punctata Gentianella bulgarica
L. (Velen.) Holub

2900 2500

Ú Ú
1500 800

!
Alp-Carp Pont

Gentiana pyrenaica Gentianella ciliata
L. (L.) Borkh.

2900 2000

Ú Ú
1500 800

Alp-Carp subMed

190
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Gentianella crispata Geranium aristatum
(Vis.) Holub Freyn. & Sint.

2000 1500

Ú Ú
1500 1000

!
Med Bal

Gentianella engadinensis Geranium asphodeloides
(Wettst.) Holub Burm.

2900 1000

Ú Ú
1500 0

!
subMed subMed

Gentianella germanica Geranium bohemicum
(Willd.) Börner L.

2900 1500

Ú Ú
1500 0

!
Eur subMed

Gentianella lutescens Geranium brutium
(Velen.) Holub Gasp.

2900 1000

Ú Ú
1000 0

subMed Med

Gentianella praecox Geranium coeruleatum
(A. & J. Kern.) Dostál Schur

2900 2500

Ú Ú
1500 1700

Eur Carp-Bal

191
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Geranium columbinum Geranium macrostylum
L. Boiss.

700 1500

Ú Ú
0 300

!
subMed subMed

Geranium dissectum Geranium molle
L. L.

1500 2000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Med

Geranium divaricatum Geranium palustre
Ehrh. L.

1300 1500

Ú Ú
0 300

!
Eur-As Eur-Med

Geranium lucidum Geranium phaeum
L. L.

1500 1800

Ú Ú
0 100

Eur-As Eur

Geranium macrorrhizum Geranium pratense
L. L.

2500 1500

Ú Ú
300 700

Eur-Med Eur-Med

192
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Geranium purpureum Geranium rotundifolium
Vill. L.

500 1000

Ú Ú
0 0

Med Eur-As

Geranium pusillum Geranium sanguineum
L. L.

1500 1700

Ú Ú
0 0

Eur-Med Eur

Geranium pyrenaicum Geranium sylvaticum
Burm. f. L.

2000 2200

Ú Ú
0 1000

subMed Boreal

Geranium reflexum Geranium tuberosum
L. L.

1800 800

Ú Ú
300 0

Ap-Bal subMed

Geranium robertianum Geum bulgaricum
L. PanĀiþ

2000 2800

Ú Ú
0 2000

!
subBoreal Bal

193
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Geum coccineum Geum rivale
Sm. L.

2300 2100

Ú Ú
900 1200

subMed subBoreal

Geum molle Geum urbanum
Vis. & PanĀiþ L.

1800 1500

Ú Ú
1000 200

Ap-Bal subBoreal

Geum montanum Gladiolus communis
L. L.

2700 1500

Ú Ú
1600 0

Alp-Carp-Bal Med

Geum reptans Gladiolus illyricus
L. Koch

2900 1500

Ú Ú
2300 0

Alp-Carp-Bal Med-OT

Geum rhodopaeum Gladiolus imbricatus
Stoj. & Stef. L.

1500 2900

Ú Ú
1200 1000

!
Bal Eur-sMed

194
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Gladiolus italicus Glechoma hederacea
Mill. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Med Eur-As

Gladiolus palustris Glechoma hirsuta
Gaudin Waldst. & Kit.

1500 1000

Ú Ú
0 0

!
subMed Eur-Med

Glaucium corniculatum Gleditsia triacanthos
(L.) Rudolph L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As NAm (Adv)

Glaucium flavum Glinus lotoides
Crantz L.

150 200

Ú Ú
0 0

Eur Med-CAs

Glaucium leiocarpum Globularia aphyllanthes
Boiss. Crantz

100 2200

Ú Ú
0 0

Med Eur

195
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Globularia cordifolia Glyceria maxima
L. (Hartm.) Holmb.

2800 1000

Ú Ú
300 0

Alp-Carp-Anat Boreal

Globularia meridionalis Glyceria nemoralis
(Podp.) Schwarz (Uechtr.) Uechtr. & Körn.

300

Ú Ú
0

CEur

Globularia trichosantha Glyceria plicata
Fisch. & C. A. Mey. (Fr.) Fr.

1500

Ú Ú
0

!
Kos

Glyceria arundinacea Glycyrrhiza echinata
Kunth L.

1000 300

Ú Ú
0 0

subBoreal subMed

Glyceria fluitans Glycyrrhiza glabra
(L.) R. Br. L.

1000 200

Ú Ú
0 0

!
Kos Med (Adv)

196
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Gnaphalium luteo-album Goodyera repens
L. (L.) R. Br.

1000 1500

Ú Ú
0 900

!
Kos Boreal

Goniolimon besseranum Gratiola officinalis
(Schult. ex Rchb.) Kusn. L.

200 1000

Ú Ú
0 0

!
Pont Eur-Med

Goniolimon collinum Groenlandia densa
(Griseb.) Boiss. (L.) Fourr.

500 300

Ú Ú
0 0

!
Pont Eur-SAs

Goniolimon dalmaticum Gymnadenia conopsea
(C. Presl) Rchb. f. (L.) R. Br.

1500 2200

Ú Ú
1000 0

!
Bal Eur-As

Goniolimon tataricum Gymnadenia densiflora
(L.) Boiss. (Wahllenb.) A. Dietr.

1000 2000

Ú Ú
0 500

!
Pont-Med Eur

197
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Gymnadenia frivaldii Gypsophila paniculata
Hampe ex Griseb. L.

2400 500

Ú Ú
1200 0

Carp-Bal Eur-As

Gymnocarpium dryopteris Gypsophila petraea
(L.) Newman (Baumg.) Rchb.

2500 2900

Ú Ú
600 1800

Boreal Carp

Gymnocarpium robertianum Gypsophila tekirae
(Hoffm.) Newman Stef.

2300 400

Ú Ú
0 0

!
subBoreal Bul

Gypsophila glomerata Gypsophila trichotoma
Pall. ex M. Bieb. Wend.

1000 0

Ú Ú
0 0

!
subMed Eur-As

Gypsophila muralis Haberlea rhodopensis
L. Friv.

1500 2000

Ú Ú
0 800

!
Eur-As Bal

198
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hainardia cyllindrica Haplophyllum suaveolens
(Willd.) Greuter (DC.) G. Don

100 1200

Ú Ú
0 0

Med Med

Halimione pedunculata Haplophyllum thesioides
(L.) Aellen (Fisch.ex DC.) G. Don

0 400

Ú Ú
0 0

! !
Eur-As Med

Halimione portulacoides Hedera helix
(L.) Aellen L.

0 1800

Ú Ú
0 0

!
Eur-As Eur-As

Hammarbya paludosa Hedypnois cretica
(L.) Kuntze (L.) Dum. Cours.

1400 1000

Ú Ú
0 0

!
Eur-As Med

Haplophyllum balcanicum Hedysarum grandiflorum
Vandas Pall.

2900 300

Ú Ú
1000 0

! !
Bal Pont-Med

199
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hedysarum tauricum Helianthus tuberosus
Pall. ex Willd. L.

400 1000

Ú Ú
0 0

!
Pont Adv

Helianthemum aegyptiacum Helichrysum arenarium
(L.) Mill. (L.) Moench

200 500

Ú Ú
100 0

Med Eur-Sib

Helianthemum lasiocarpum Helichrysum plicatum
Desf. ex Willk. DC.

1000 1400

Ú Ú
50 0

!
Med Bal-Anat

Helianthemum nummularium Heliotropium dolosum
(L.) Mill. De Not.

2600 0

Ú Ú
0 0

Alp-Med subMed

Helianthemum salicifolium Heliotropium europaeum
(L.) Mill. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

subMed subMed

200
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Heliotropium suaveolens Heptaptera triquetra
M. Bieb. (Vent.) Tutin

1000 400

Ú Ú
0 0

subMed Bal

Heliotropium supinum Heracleum angustisectum
L. (Stoj. & Acht.) Peev

500 2500

Ú Ú
0 2000

subMed Bul

Helleborus cyclophyllus Heracleum sibiricum
(A. Braun) Boiss. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

subMed Eur-As

Helleborus odorus Heracleum ternatum
Waldst. & Kit. Velen.

1500 2000

Ú Ú
0 0

Eur-sMed Med

Hepatica nobilis Heracleum verticillatum
Mill. PanĀiþ

1650 2500

Ú Ú
200 1000

Eur-Sib Bal

201
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Herminium monorchis Herniaria olympica
(L.) R. Br. J. Gay

1400 1700

Ú Ú
800 1700

!
Eur-As Bal

Herniaria glabra Herniaria parnassica
L. Heldr. & Sart. ex Boiss.

1500 2900

Ú Ú
0 1000

Eur-As Bal

Herniaria hirsuta Hesperis dinarica
L. Beck

1200 2500

Ú Ú
0 1500

Eur-As Bal

Herniaria incana Hesperis laciniata
Lam. All.

1000 1300

Ú Ú
0 0

Eur-Med subMed

Herniaria nigrimontium Hesperis matronalis
Herm. L.

2200 1000

Ú Ú
700 0

Bal Med

202
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hesperis sylvestris Hieracium alpicola
Crantz Schleich. ex Gaudin

1000 2800

Ú Ú
0 500

!
Eur Alp-Carp-Bal

Hesperis theophrasti Hieracium ancevii
Borbás Szelag

500 1750

Ú Ú
0 1750

!
Bal Bul

Hesperis tristis Hieracium asenovgradense
L. Jasiewicz & Pawã.

900 1400

Ú Ú
0 400

Eur Bul

Hibiscus trionum Hieracium aurantiacum
L. L.

1000 2900

Ú Ú
0 2000

Kos Eur

Hieracium acuminatum Hieracium banaticola
Jord. Sudre

2000 1600

Ú Ú
500 0

203
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hieracium belogradcense Hieracium densiflorum
T. Georg. & Kitanov Tausch

2000 1000

Ú Ú
800 0

Bul

Hieracium biflorum Hieracium divergens
Arv. - Touv. Naeg. & Peter

2900 2500

Ú Ú
2000 1000

Alp-Bal Bul

Hieracium brachiatum Hieracium djimilense
Bertol. ex Lam. Boiss. & Balansa

1800 2700

Ú Ú
0 1800

Med Carp-Bal-Anat

Hieracium caespitosum Hieracium dolopicum
Dumort. Freyn & Sint.

2900 2900

Ú Ú
1000 1500

Eur-Sib Bal

Hieracium cymosum Hieracium echioides
L. Lumn.

1800 2900

Ú Ú
0 1000

Eur-Sib subMed

204
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hieracium erythrocarpum Hieracium grizebachii
Peter A. Kern.

2000

Ú Ú
800

Bal-OT

Hieracium ferdinandii-regis Hieracium halimifolium
Zahn Froel ex Fr.

2900 1500

Ú Ú
2300 0

Bul subMed

Hieracium florentinoides Hieracium heldreichii
Arvet - Tow. Boiss.

1800 2800

Ú Ú
0 0

Eur-Med BAl

Hieracium gentile Hieracium heterogynum
Jord. ex Boreau (Froel.) Gut.

2000 2000

Ú Ú
1000 800

subMed Bal

Hieracium gregorii-bakurianii Hieracium hoppeanum
S. Bräut. Schult.

2000 2500

Ú Ú
0 0

Bul Eur-Med

205
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hieracium jankae Hieracium leithneri
Uechtr. (Heldr. & Sart. ex Boiss.) Zahn

2900 2000

Ú Ú
1500 1800

Bal-Dac

Hieracium kittaniae Hieracium maculatum
Vladimir. Sm.

1500 2900

Ú Ú
1000 1500

Bul Eur-As

Hieracium laevigatum Hieracium marmoreum
Willd. PanĀiþ

2200 2500

Ú Ú
1500 1000

SPont Bal

Hieracium latifolium Hieracium marotii
Froelich ex Link T. Georg. & Zahn

1500 2000

Ú Ú
0 1500

subMed

Hieracium laurinum Hieracium mattffeldianum
Arvet - Tow. Zahn

2000 2500

Ú Ú
1500 1000

subMed Bul

206
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hieracium medschedsense Hieracium olympicum
Zahn Boiss.

2000 2000

Ú Ú
1800 1800

Pont Bal

Hieracium merxmulleranum Hieracium ossaeum
S. Bräut. Zahn

2000 2500

Ú Ú
500 1000

Bul Bal

Hieracium muricellum Hieracium oxyodon
Griseb. Fr.

2200 2900

Ú Ú
1500 1500

Bal-Anat

Hieracium naegelianum Hieracium pannosum
PanĀiþ Boiss.

2800 2900

Ú Ú
2500 2000

Bal Bal

Hieracium nipholasum Hieracium pavichii
T. Georg. & Zahn Heuff.

2500 2600

Ú Ú
1000 0

Bul Bal-Dac

207
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hieracium petrovae Hieracium praealtum
Vladimir. & Szelag Vill. ex Goch.

1500

Ú Ú
0

Bul

Hieracium pilosella Hieracium praecox
L. Sch.Bip.

2000 2000

Ú Ú
0 1800

Eur-Med subMed

Hieracium piloselloides Hieracium praecurrens
Vill. Vuk.

2600 2000

Ú Ú
0 1000

subMed Alp-Bal

Hieracium pilosissimum Hieracium pseuderiopus
Friv. Zahn

2000 2200

Ú Ú
0 1500

Bal Bal

Hieracium pirinicola Hieracium pseudopilosella
T. Georg. & Zahn Ten.

2000 2900

Ú Ú
0 2000

Bul Med

208
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hieracium racemosum Hieracium scardicum
Waldst. & Kit. Bornm. & Zahn

1800 2500

Ú Ú
1000 1000

Eur-Med Bal

Hieracium retyezatense Hieracium schmidtii
Degen & Zahn Tausch

2000 2500

Ú Ú
1000 2000

Alp-Carp-Bal Eur-Med

Hieracium ruprechtii Hieracium semisilvaticum
Boiss. (Zahn) P. D. Sell

2900 2000

Ú Ú
1000 1000

Ap-Bal

Hieracium sabaudum Hieracium sericophyllum
L. Nejceff

2000 2900

Ú Ú
1500 1500

Eur-Med Bal

Hieracium sartorianum Hieracium sparsum
Boiss. Friv.

2000 2800

Ú Ú
1900 2000

subMed

209
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hieracium stefanoffii Hieracium tschamkorijense
Zahn Zahn

2500 2000

Ú Ú
1000 500

Bul Bal-Alp

Hieracium tephrocephalum Hieracium umbellatum
Vuk. L.

2900 2000

Ú Ú
1000 1600

Hybr Boreal

Hieracium tommassinii Hieracium urumoffii
Rchb. Nejceff & Zahn

1500 2900

Ú Ú
0 1000

Bal Bul

Hieracium transylvanicum Hieracium vandasii
Heuff. Frein.

2000 2000

Ú Ú
0 1800

Hieracium trebevicianum Hieracium villosum
K. Maly L.

2000 2000

Ú Ú
1800 800

Alp-Carp-Bal Alp-Ap-Bal

210
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hieracium virosum Himantoglossum caprinum
Pall. (M. Bieb.) Spreng.

2200 1000

Ú Ú
800 0

!
Pont-Sib Med

Hieracium wolffii Hippocrepis ciliata
Zahn Willd.

0 600

Ú Ú
0 0

subMed

Hieracium zizianum Hippocrepis comosa
Tausch L.

0 2200

Ú Ú
0 0

Eur subMed

Hierochloe australis Hippocrepis unisiliquosa
(Schrad.) Roem. & Schult. L.

500 300

Ú Ú
0 300

!
Eur Med

Hierochloe repens Hippomarathrum cristatum
(Host) Simonk. (DC.) Boiss.

700 300

Ú Ú
0 0

Boreal Med

211
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hippophae rhamnoides Holosteum umbellatum
L. L.

0 1100

Ú Ú
0 0

!
Eur-As Eur-As

Hippuris vulgaris Homogyne alpina
L. (L.) Cass.

500 2500

Ú Ú
0 0

Boreal Alp-Carp-Bal

Holcus lanatus Hordelymus europaeus
L. (L.) Harz

1500 2000

Ú Ú
0 0

Eur Eur-sMed

Holcus mollis Hordeum bulbosum
L. L.

1400 1000

Ú Ú
0 0

Eur Eur-As

Holoschoenus vulgaris Hordeum hystrix
Link Roth

1800 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-As

212
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hordeum leporinum Hottonia palustris
Link L.

1000 500

Ú Ú
0 0

!
Med-CAs Boreal

Hordeum marinum Huetia cynapioides
Huds. (Guss.) P. W. Ball

500 1800

Ú Ú
0 0

Med-CAs Ap-Bal

Hordeum murinum Humulus lupulus
L. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Boreal Eur-Sib

Hordeum secalinum Huperzia selago
Schreb. (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.

1000 2800

Ú Ú
0 1500

Boreal Kos

Hornungia petraea Hyacinthella leucophaea
(L.) Reichȓnb. (Steven ex Kunth) Schur

800 1500

Ú Ú
0 0

Eur-sMed Pont-Med

213
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hydrocharis morsus-ranae Hypecoum imberbe
L. Sm.

1200 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As subMed

Hymenocarpus circinatus Hypecoum pendulum
(L.) Savi L.

100 700

Ú Ú
0 0

Med subMed

Hymenolobus procumbens Hypecoum ponticum
(L.) Nutt. Velen.

500 800

Ú Ú
0 0

!
sMed-CAs Bal

Hyoscyamus albus Hypecoum procumbens
L. L.

700 600

Ú Ú
0 0

subMed Med

Hyoscyamus niger Hypericum androsaemum
L. L.

1000 100

Ú Ú
0 0

!
Eur-As Eur-OT

214
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hypericum annulatum Hypericum cerastoides
Moris (Spach) N. Robson

1800 1700

Ú Ú
0 0

Med subMed

Hypericum aucheri Hypericum elegans
Jaub. & Spach Stephan ex Willd.

800 800

Ú Ú
0 0

subMed Eur-Sib

Hypericum barbatum Hypericum hirsutum
Jacq. L.

1200 1000

Ú Ú
0 0

subMed Eur-Sib

Hypericum boissieri Hypericum hyssopifolium
PetroviĀ Chaix

400 700

Ú Ú
0 0

!
Bal subMed

Hypericum calycinum Hypericum linarioides
L. Bosse

100 2500

Ú Ú
0 1400

!
Pont-Med Pont-Med

215
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hypericum maculatum Hypericum rochelii
Crantz Griseb. & Schenk

2000 1000

Ú Ú
0 0

Boreal Bal-Dac

Hypericum montbretii Hypericum rumeliacum
Spach Boiss.

1800 1000

Ú Ú
0 0

subMed Bal

Hypericum olympicum Hypericum setiferum
L. Stef.

1500 900

Ú Ú
300 0

!
subMed Bul

Hypericum perforatum Hypericum tetrapterum
L. Fr.

2000 1000

Ú Ú
0 0

Kos Eur-Sib

Hypericum richeri Hypericum thasium
Vill. Griseb.

1000 1000

Ú Ú
0 0

!
subMed Bal

216
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Hypericum umbellatum Hyssopus officinalis
A. Kern. L.

1000 1000

Ú Ú
0 500

Bal Eur-As

Hypochaeris cretensis Iberis saxatilis
(L.) Bory & Chaub. L.

1000 2500

Ú Ú
0 1400

!
Med Med

Hypochaeris glabra Iberis sempervirens
L. L.

1000 2300

Ú Ú
0 1500

Eur-Med Bal-Anat

Hypochaeris maculata Ilex aquifolium
L. L.

2500 1200

Ú Ú
1500 400

!
Eur-Sib subMed

Hypochaeris radicata Ilex colchica
L. Poj.

2000 400

Ú Ú
500 200

!
Eur-Med Pont

217
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Impatiens glandulifera Inula bifrons
Royle (L.) L.

1400 1000

Ú Ú
0 0

Adv Eur-Med

Impatiens noli-tangere Inula britannica
L. L.

1600 2900

Ú Ú
400 1000

Eur-As Eur-Med

Impatiens parviflora Inula conyza
DC. L.

1500 1000

Ú Ú
1000 0

Eur-As (Adv) Eur-Med

Imperata cylindrica Inula ensifolia
(L.) Raeusch. L.

300 2000

Ú Ú
0 1000

Med-CAs Eur-Med

Inula aschersoniana Inula germanica
Janka L.

1000 2000

Ú Ú
0 0

Bal subMed

218
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Inula helenium Inula thapsoides
L. (M. Bieb. ex Willd.) Spreng.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Med Pont-OT

Inula hirta Iris aphylla
L. L.

1000 700

Ú Ú
0 0

!
Eur-Sib Pont-Anat

Inula oculus-christi Iris graminea
L. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Med Pont-Med

Inula salicina Iris pseudacorus
L. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur

Inula spiraeifolia Iris pumila
L. L.

500 1000

Ú Ú
0 0

!
Med subMed

219
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Iris reichenbachii Isatis praecox
Heuff. Kit. ex Tratt.

2200 700

Ú Ú
0 0

Bal-Dac subMed

Iris sibirica Isatis tinctoria
L. L.

1300 300

Ú Ú
0 0

Pont-Sib Eur-As

Iris sintenisii Isoetes lacustris
Janka L.

1000 2700

Ú Ú
0 1900

!
Med Boreal

Iris suaveolens Isolepis setacea
Boiss. & Reut. (L.) R. Br.

1000 1000

Ú Ú
0 0

bal Kos

Iris variegata Isolepis supina
L. (L.) R. Br.

2900 100

Ú Ú
0 0

!
subMed Boreal

220
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Isopyrum thalictroides Jasione montana
L. L.

1200

Ú Ú
0

Eur

Iva xanthifolia Jasminum fruticans
Nutt. L.

500 1000

Ú Ú
0 0

NAm (Adv) Pont-CAs

Jasione bulgarica Jovibarba heuffelii
Stoj. & Stef. (Schott) A. & D. LĞve

2700 2200

Ú Ú
1900 600

!
Bul Carp-Bal

Jasione heldreichii Juglans regia
Boiss. & Orph. L.

1500 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Med Eur-As/Paleo

Jasione laevis Juncus acutiflorus
Lam. Ehrh. ex Hoffm.

2800 300

Ú Ú
1900 0

Bal-Anat Eur

221
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Juncus alpinus Juncus compressus
Vill. Jacq.

2900 1000

Ú Ú
2000 0

Eur-NAm Eur-As

Juncus articulatus Juncus conglomeratus
L. L.

2900 1800

Ú Ú
0 0

Boreal Eur

Juncus atratus Juncus effusus
Krock. L.

1500 1600

Ú Ú
0 0

subMed subBoreal

Juncus bufonius Juncus filiformis
L. L.

2000 2900

Ú Ú
0 1800

subBoreal Kos

Juncus capitatus Juncus gerardii
Weigel Loisel.

1000 700

Ú Ú
0 0

subMed Boreal

222
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Juncus inflexus Juncus tenageia
L. L. f..

1500 1000

Ú Ú
0 0

subBoreal Eur-Sib

Juncus littoralis Juncus tenuis
C. A. Mey. Willd.

300 1500

Ú Ú
0 0

OT NAm (Adv)

Juncus maritimus Juncus tomasii
Lam. Ten.

200 2500

Ú Ú
0 400

Kos Carp-Bal

Juncus ranarius Juncus trifidus
Song. & Perr. ex Bill. L.

500 2900

Ú Ú
0 1800

!
Eur Boreal

Juncus subnodulosus Juncus triglumis
Schrank L.

1000 2500

Ú Ú
0 2000

subMed Arct-Alp

223
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Juniperus communis Juniperus sibirica
L. Burgsd.

1700 2400

Ú Ú
200 1900

subBoreal Boreal

Juniperus excelsa Jurinea albicaulis
M. Bieb. Bunge

1200 100

Ú Ú
0 0

!
Med-OT Pont-Bal

Juniperus oxycedrus Jurinea bulgarica
L. Velen.

1100 1500

Ú Ú
0 0

Med Bul

Juniperus pygmaea Jurinea consanguinea
C. Koch DC.

1700 2000

Ú Ú
1500 0

Med subMed-Sib

Juniperus sabina Jurinea glicacantha
L. (Sm.) DC.

2500 1500

Ú Ú
1000 1000

!
Pont-Sib Pann-Bal

224
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Jurinea ledebourii Kickxia commutata
Bunge (Bernh. ex Rchb.) Fritsch

500 100

Ú Ú
0 0

!
Pont Med

Jurinea mollis Kickxia elatine
(L.) Rchb. (L.) Dumort.

2400 1000

Ú Ú
0 0

Pont-Med subMed

Jurinea stoechadifolia Kickxia spuria
(M. Bieb.) DC. (L.) Dumort.

200 1000

Ú Ú
0 0

Pont-Bal subMed

Jurinea tzar-ferdinandii Knautia ambigua
Davidov (Friv.) Boiss. & Orph.

1000 2000

Ú Ú
0 300

!
Bul Bal

Kernera saxatilis Knautia arvensis
(L.) Rchb. (L.) Coult.

2500 2900

Ú Ú
1800 500

Alp-Carp-Bal Eur-Sib

225
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Knautia byzantina Knautia macedonica
Fritsch Griseb.

500 1000

Ú Ú
0 0

Bal Bal

Knautia degenii Knautia midzorensis
Borbás ex Formánek Formánek

500 2900

Ú Ú
0 1500

Bal

Knautia dinarica Knautia orientalis
(Murb.) Borbás L.

2900 1000

Ú Ú
2500 0

Bal Med

Knautia drymeia Kobresia myosuroides
Heuff. (Vill.) Fiori

2000 2700

Ú Ú
0 2100

!
Alp-Carp-Bal Arct-Alp

Knautia integrifolia Kochia laniflora
(L.) Bertol. (S. G. Gmel.) Borbás

1000 350

Ú Ú
0 0

Med Pont-Sib

226
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Kochia prostrata Koeleria fenzliana
(L.) Schrad. Schur

300 2400

Ú Ú
0 300

Eur-As

Kochia scoparia Koeleria macrantha
(L.) Schrad. (Ledeb.) Schult.

1000 1500

Ú Ú
0 0

Adv. Eur

Koeleria brevis Koeleria mitruschii
Steven Ujhelyi

300 1800

Ú Ú
0 0

Pont-Med

Koeleria davidovii Koeleria nitidula
(Acht.) Kožuharov Velen.

100 900

Ú Ú
0 0

Bul Pont

Koeleria eriostachya Koeleria obscura
PanĀiþ (Velen.) Kožuharov

2300 600

Ú Ú
1500 0

Alp-Bal Pont-Med

227
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Koeleria penzesii Lactuca perennis
Ujhelyi L.

1400 1000

Ú Ú
0 0

Eur

Koeleria pyramidata Lactuca quercina
(Lam.) P. Beauv. L.

2200 2900

Ú Ú
1800 0

subMed Eur

Koeleria schurii Lactuca saligna
Ujhelyi L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Pont-OT

Koeleria simonkaii Lactuca serriola
Adamoviþ L.

1300 1000

Ú Ú
0 0

Bal Eur-As

Lactuca aurea Lactuca tatarica
(Sch.Bip. ex PanĀiþ) Stebbins (L.) C. A. Mey.

1000 200

Ú Ú
200 0

Bal-Dac Pont-As

228
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Lactuca viminea Lamium bifidum
(L.) J. & C. Presl Cyr.

1000 1000

Ú Ú
0 200

Eur-Med Med

Lagoecia cuminoides Lamium galeobdolon
L. (L.) L.

500 1500

Ú Ú
0 0

Med-OT Med

Lagurus ovatus Lamium garganicum
L. L.

100 2900

Ú Ú
0 700

Pont-Med Med

Lamium album Lamium maculatum
L. L.

800 2000

Ú Ú
500 0

Eur-Sib subBoreal

Lamium amplexicaule Lamium moshcatum
L. Mill.

1000

Ú Ú
0

Eur-As

229
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Lamium purpureum Laser trilobum
L. (L.) Borkh.

1000 1400

Ú Ú
0 0

Eur-Med Eur-Med

Lappula barbata Laserpitium archangelica
(M. Bieb.) Gürke Wulfen

1000 1000

Ú Ú
0 1000

!
Med-CAs Carp-Bal

Lappula marginata Laserpitium krapfii
(M. Bieb.) Gürke Crantz

300 2100

Ú Ú
0 1000

Eur-As Alp-Carp-Bal

Lappula squarrosa Laserpitium latifolium
(Retz.) Dumort. L.

1000 1600

Ú Ú
0 1100

subBoreal subMed

Lapsana communis Laserpitium prutenicum
L. L.

2000 1400

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Eur-Med

230
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Laserpitium siler Lathyrus aphaca
L. L.

1800 1000

Ú Ú
1000 0

subMed subBoreal

Lathraea rhodopea Lathyrus aureus
Dingl. (Steven) BrândzĆ

1650 600

Ú Ú
200 0

!
Bal Eux

Lathraea squamaria Lathyrus cicera
L. L.

2000 800

Ú Ú
0 0

Eur-As subMed

Lathyrus alpestris Lathyrus digitatus
(Waldst. & Kit.) Kit. ex ÿelak. (M. Bieb.) Fiori

2500 800

Ú Ú
1500 0

Bal Med

Lathyrus annuus Lathyrus filiformis
L. (Lam.) Gay

800 1750

Ú Ú
0 1250

Eur-As Med

231
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Lathyrus grandiflorus Lathyrus laxiflorus
Sm. (Desf.) Kuntze

1300 1900

Ú Ú
100 0

Med-Anat subMed

Lathyrus hallersteinii Lathyrus linifolius
Baumg. (Rchb.) Bässler

1000 1800

Ú Ú
0 1500

!
SEur Eur

Lathyrus hirsutus Lathyrus niger
L. (L.) Bernh.

800 1200

Ú Ú
0 0

Eur-Med Eur-Med

Lathyrus inconspicuus Lathyrus nissolia
L. L.

500 1000

Ú Ú
0 0

Med-Cas Eur-sMed

Lathyrus latifolius Lathyrus pallescens
L. (M. Bieb.) C. Koch

900 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Med subMed

232
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Lathyrus palustris Lathyrus saxatilis
L. (Vent.) Vis.

1100 200

Ú Ú
0 0

! !
Eur-As Med

Lathyrus pancicii Lathyrus setifolius
(Jurišiþ) Adamoviþ L.

700 800

Ú Ú
0 0

!
Bal Pont-Med

Lathyrus pannonicus Lathyrus sphaericus
(Jacq.) Garcke Retz.

800 1000

Ú Ú
0 0

sMed-Sib Eur-As

Lathyrus pratensis Lathyrus sylvestris
L. L.

1500 800

Ú Ú
0 0

subBoreal Eur-sMed

Lathyrus sativus Lathyrus transsilvanicus
L. (Spreng.) Fritsch

800 1600

Ú Ú
0 0

!
subMed Carp-Bal

233
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Lathyrus tuberosus Lavatera thuringiaca
L. L.

1000 1600

Ú Ú
0 0

Eur-As Pont-Sib

Lathyrus venetus Leersia oryzoides
(Mill.) Wohlf. (L.) Sw.

1500 1100

Ú Ú
0 0

Eur-Med subBoreal

Lathyrus vernus Legousia pentagonia
Bernh. (L.) Thell.

1200 500

Ú Ú
0 100

Eur-Sib Med

Laurocerasus officinalis Legousia speculum-veneris
M. Roem. (L.) Chaix

1400 1000

Ú Ú
200 0

Eux Eur-Med

Lavandula angustifolia Lembotropis nigricans
Mill. (L.) Griseb.

1000 1000

Ú Ú
500 0

Med(Adv) Eur-Med

234
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Lemna gibba Leontice leontopetalum
L. L.

300 300

Ú Ú
0 0

Kos Med

Lemna minor Leontodon autumnalis
L. L.

1000 2800

Ú Ú
0 1000

Kos Eur-Sib

Lemna trisulca Leontodon cichoraceus
L. (Ten.) Sanguin.

1000 500

Ú Ú
0 0

Kos subMed

Lens ervoides Leontodon crispus
(Brign.) Grande Vill.

300 2800

Ú Ú
0 0

!
Med Pont-Med

Lens nigricans Leontodon hispidus
(M. Bieb.) Godr. L.

1000 2000

Ú Ú
100 0

Pont-Med Eur-Med

235
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Leontodon rilaensis Leonurus marrubiastrum
Hayek L.

2500 1000

Ú Ú
2000 0

Bul Eur-As

Leontodon saxatilis Lepidium campestre
Lam. (L.) R. Br.

500 1200

Ú Ú
400 0

Eur Eur-sMed

Leontodon tuberosus Lepidium graminifolium
L. L.

100 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Med

Leontopodium alpinum Lepidium latifolium
Cass. L.

2900 1000

Ú Ú
1800 0

!
Alp-Med Eur-Med

Leonurus cardiaca Lepidium perfoliatum
L. L.

1000 1500

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-CAs

236
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Lepidium ruderale Leucanthemum pallens
L. (Gay) DC.

1500 500

Ú Ú
0 0

Eur-As

Lepidium sativum Leucanthemum vulgare
L. Lam.

1400 2000

Ú Ú
0 0

Eur Eur-Sib

Lepidium spinosum Leucojum aestivum
Ard. L.

200 300

Ú Ú
0 0

EMed-Anat Eur

Lerchenfeldia flexuosa Leymus racemosus
(L.) Schur (Lam.) Tzvelev

2500 0

Ú Ú
800 0

Boreal Pont-Sib

Leucanthemella serotina Ligularia glauca
(L.) Tzvelev (L.) Hoffm.

200 2000

Ú Ú
0 1600

!
Eur Carp-Bal-Alp

237
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ligularia sibirica Lilium martagon
(L.) Cass. L.

1000 2000

Ú Ú
0 0

!
Eur-Sib Eur-As

Ligusticum mutellina Lilium rhodopaeum
(L.) Crantz Delip.

2900 2900

Ú Ú
1800 1000

!
Alp-Carp-Bal Bal

Ligustrum vulgare Limodorum abortivum
L. (L.) Schwarz

1500 900

Ú Ú
0 0

!
subMed Med

Lilium albanicum Limonium asterotrichum
Griseb. (Salmon) Salmon

1500 450

Ú Ú
1500 450

! !
Bal Bul

Lilium jankae Limonium bulgaricum
A. Kern. AnĀev

2900 250

Ú Ú
1500 200

! !
Bal Bul

238
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Limonium gmelinii Linaria angustissima
(Willd.) Kuntze (Loisel.) Borbás

150

Ú Ú
0

!
Eur-As subMed

Limonium latifolium Linaria arvensis
(Sm.) Kuntze (L.) Desf.

250 2500

Ú Ú
0 2500

!
Pont subMed

Limonium meyeri Linaria brachyphylla
(Boiss.) Kuntze Delip.

150 1700

Ú Ú
0 1500

! !
Pont-CAs Bul

Limonium vulgare Linaria chalepensis
Mill. (L.) Mill.

250 700

Ú Ú
0 150

!
Eur Med

Limosella aquatica Linaria dalmatica
L. (L.) Mill.

1000 1800

Ú Ú
0 0

Kos Med

239
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Linaria genistifolia Linaria vulgaris
(L.) Mill. Mill.

1800 1800

Ú Ú
0 0

Pont-Sib Eur-Sib

Linaria grandiflora Lindernia dubia
Desf. (L.) Pennell

1800 500

Ú Ú
600 0

Bal-Anat NAm (Adv)

Linaria pelisseriana Lindernia procumbens
(L.) Mill. (Krock.) Philcox

1000 1000

Ú Ú
0 0

!
Med Eur-As

Linaria peloponesiaca Linum alpinum
Boiss. & Heldr. Jacq.

850 2900

Ú Ú
500 1400

!
Bal Alp-Med

Linaria simplex Linum austriacum
(Willd.) DC. L.

800 1000

Ú Ú
100 0

Med subMed

240
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Linum bienne Linum extraaxillare
Mill. Kit.

700 2000

Ú Ú
0 1400

!
Med Carp-Bal

Linum capitatum Linum flavum
Kit. ex Schult. L.

2200 1600

Ú Ú
1000 0

Ap-Bul subMed

Linum catharticum Linum hirsutum
L. L.

2600 1700

Ú Ú
200 0

subBoreal subMed

Linum corymbulosum Linum hologynum
Rchb. Rchb.

800 2000

Ú Ú
0 600

Med subMed

Linum elegans Linum nervosum
Spruner ex Boiss. Waldst. & Kit.

2000 1300

Ú Ú
500 100

!
Bal subMed

241
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Linum nodiflorum Linum thracicum
L. (Griseb.) Degen

700 1000

Ú Ú
0 200

Med Bal

Linum pallasianum Linum trigynum
Schult. L.

200 900

Ú Ú
0 0

Pont subMed

Linum strictum Linum uninerve
L. (Rochel) Borbás

300 1600

Ú Ú
0 1000

Med-OT Pont

Linum tauricum Liparis loeselii
Willd. (L.) Rich.

1400 500

Ú Ú
0 0

!
Pont-Med Boreal

Linum tenuifolium Listera cordata
L. (L.) R. Br.

1600 1600

Ú Ú
0 1000

!
Pont-Med Boreal

242
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Listera ovata Logfia minima
(L.) R. Br. (Sm.) Dumort.

1400 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Sib

Lithospermum officinale Lolium loliaceum
L. (Bory & Chaub.) Hand.-Mazz.

2000 100

Ú Ú
0 0

Eur-As Pont-Med

Lloydia serotina Lolium multiflorum
(L.) Rchb. Lam.

2900 800

Ú Ú
700 0

!
Boreal subMed

Logfia arvensis Lolium perenne
(L.) Holub L.

1000 1800

Ú Ú
0 0

Eur-Med Eur-As

Logfia gallica Lolium remotum
(L.) Coss. & Germ. Schank

200 1000

Ú Ú
0 0

subMed Eur-As

243
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Lolium rigidum Lonicera xylosteum
Gaudin L.

1000 1700

Ú Ú
0 0

Med-As Eur-Sib

Lolium temulentum Lophochloa cristata
L. (L.) Hyl.

1500 500

Ú Ú
0 0

Boreal Med

Lonicera caerulea Loranthus europaeus
L. Jacq.

1700 1500

Ú Ú
900 0

Alp-Med Pont-Med

Lonicera etrusca Lotononis genistoides
Santi (Fenzl) Benth.

700 1000

Ú Ú
0 0

Med Med

Lonicera nigra Lotus aegaeus
L. (Griseb.) Boiss.

1900 1000

Ú Ú
900 0

Alp-Bal Med

244
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Lotus angustissimus Ludwigia palustris
L. (L.) Elliott

1000 400

Ú Ú
0 0

!
Med Eur-NAm

Lotus corniculatus Lunaria annua
L. L.

2300 1300

Ú Ú
0 0

Eur-Med Med

Lotus strictus Lunaria rediviva
Fisch.& C. A. Mey. L.

300 1400

Ú Ú
0 750

Pont-Med Eur

Lotus tenuis Lupinus albus
Waldst. & Kit. L.

1000 800

Ú Ú
0 0

!
Eur-CAs Med

Lotus uliginosus Lupinus angustifolius
Schkuhr L.

100 500

Ú Ú
0 0

!
Eur-Med Med

245
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Lupinus graecus Luzula forsteri
Boiss. & Spruner (Sm.) DC.

500 1500

Ú Ú
0 0

Bal-Anat Boreal

Luzula alpino-pillosa Luzula glabrata
(Chaix) Breistr. (Hoppe) Desf.

2900 2900

Ú Ú
2200 2000

!
Arct-Alp Alp-Bal

Luzula campestris Luzula italica
(L.) Lam. & DC. Parl.

1500 2300

Ú Ú
0 1800

subBoreal subBoreal

Luzula divulgata Luzula luzulina
Kirschner (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.

2500

Ú Ú
1700

Alp-Med

Luzula falax Luzula luzuloides
Kirschner (Lam.) Dandy

2500

Ú Ú
0

Eur

246
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Luzula multiflora Lychnis coronaria
(Retz.) Lej. (L.) Desr.

1500 1500

Ú Ú
0 0

Kos Med-OT

Luzula pilosa Lychnis flos-cuculi
(L.) Willd. L.

1200 1400

Ú Ú
0 0

Boreal Eur-Sib

Luzula pindica Lycium barbarum
(Hausskn.) Chr. & Krs. L.

2600 500

Ú Ú
2000 0

subBoreal Med (Adv)

Luzula sudetica Lycopodiella inundata
(Willd.) DC. (L.) Holub

2900 1600

Ú Ú
2000 1200

!
Kos Eur-NAm

Luzula sylvatica Lycopodium clavatum
(Hudson) Gaudin L.

1900 2200

Ú Ú
300 1600

Eur Kos

247
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Lycopsis arvensis Lysimachia nummularia
L. L.

1000 1500

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur

Lycopus europaeus Lysimachia punctata
L. L.

1000 1200

Ú Ú
0 0

Eur-As Pont-Med

Lycopus exaltatus Lysimachia thyrsiflora
L. f.. L.

1000 250

Ú Ú
0 250

!
Eur-As subBoreal

Lysimachia atropurpurea Lysimachia vulgaris
L. L.

300 1400

Ú Ú
0 0

Med Eur-As

Lysimachia dubia Lythrum hyssopifolia
Sol. L.

800 1900

Ú Ú
0 0

subMed Kos

248
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Lythrum salicaria Malabayla aurea
L. (Sm.) Boiss.

1700 300

Ú Ú
0 0

subBoreal Med

Lythrum thymifolia Malabayla graveolens
L. (M. Bieb.) Hoffm.

400 1000

Ú Ú
0 0

!
Med-Sib subMed

Lythrum tribracteatum Malcolmia africana
Salzm. ex Spreng. (L.) R.Br.

800 100

Ú Ú
0 0

Pont-Sib Adv

Lythrum virgatum Malcolmia orsiniana
L. (Ten.) Ten.

1500 1500

Ú Ú
100 600

!
Eur-As Bal-Ap

Mahonia aquifolium Malus dasyphylla
(Pursh) Nutt. Borkh.

700 1500

Ú Ú
0 0

Adv Pann-Pont

249
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Malus praecox Malva neglecta
(Pall.) Borkh. Wallr.

1500 1500

Ú Ú
0 0

Pont-CAs subMed

Malus sylvestris Malva nicaeensis
Mill. All.

1500 200

Ú Ú
300 0

Eur subMed

Malva alcea Malva pusilla
L. Sm.

1100 1000

Ú Ú
300 0

Eur Eur-As

Malva crispa Malva sylvestris
(L.) L. L.

1000 1400

Ú Ú
1000 0

Jap-Ch (Adv) Kos

Malva moschata Malvella sherardiana
L. (L.) Jaub. & Spach

2000 500

Ú Ú
400 100

subMed Med-OT

250
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Maresia nana Marsilea quadrifolia
(DC.) Batt. L.

50 200

Ú Ú
0 0

! !
Med Boreal

Marrubium friwaldskyanum Matricaria caucasica
Boiss. (Willd.) Poir.

1400 2500

Ú Ú
200 1000

Bul Bal-Cauc

Marrubium parviflorum Matricaria disciformis
Fisch. & C. A. Mey. (C. A. Mey.) DC.

500 300

Ú Ú
0 0

Med

Marrubium peregrinum Matricaria perforata
L. Mérat

1000 1000

Ú Ú
0 0

subMed Eur-Med

Marrubium vulgare Matricaria trichophylla
L. (Boiss.) Boiss.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Med

251
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Matthiola fruticulosa Medicago constricta
(L.) Maire Durieu

1300 100

Ú Ú
0 0

subMed Med

Matthiola odoratissima Medicago coronata
(M. Bieb.) R. Br. (L.) Bartal.

300 100

Ú Ú
0 0

!
Pont-Med Med

Medicago arabica Medicago disciformis
(L.) Huds. DC.

1000 100

Ú Ú
0 0

Eur-Med Med

Medicago bondevii Medicago falcata
Kožuharov L.

800 1400

Ú Ú
0 0

Bul Eur-As

Medicago carstiensis Medicago littoralis
Wulfen Rihde ex Loisel.

200 0

Ú Ú
100 0

! !
Ap-Bal Pont

252
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Medicago lupulina Medicago praecox
L. DC.

1600 100

Ú Ú
0 0

Eur-As Pont-Med

Medicago marina Medicago rhodopea
L. Velen.

0 500

Ú Ú
0 0

!
Med Bul

Medicago minima Medicago rigidula
(L.) Bartal. (L.) All.

1000 800

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Med

Medicago orbicularis Medicago sativa
All. L.

900 1200

Ú Ú
0 0

Eur-Med CAs (Adv)

Medicago polymorpha Melampyrum arvense
L. L.

1200 1000

Ú Ú
0 0

Kos Eur-Med

253
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Melampyrum bihariense Melica altissima
A. Kern. L.

1000 500

Ú Ú
0 0

Eur Pont-CAs

Melampyrum cristatum Melica ciliata
L. L.

2000 2000

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Eur-subMed

Melampyrum pratense Melica nutans
L. L.

2900 2000

Ú Ú
200 0

Eur-Sib Eur-As

Melampyrum scardicum Melica picta
Wettst. C. Koch

2000 1000

Ú Ú
0 0

Bal subMed

Melampyrum sylvaticum Melica transsilvanica
L. Schur

2900 1500

Ú Ú
2000 0

Eur Bal-Dac

254
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Melica uniflora Melissa officinalis
Retz. L.

2000 1200

Ú Ú
0 0

Eur subMed

Melilotus alba Melittis melissophyllum
Medicus L.

1500 1500

Ú Ú
0 0

subBoreal Eur

Melilotus indica Mentha aquatica
(L.) All. L.

300 1000

Ú Ú
0 0

Med-CAs Boreal

Melilotus neapolitana Mentha arvensis
Ten. L.

300 2000

Ú Ú
0 0

subMed Eur-As

Melilotus officinalis Mentha longifolia
(L.) Pall. (L.) Huds.

1000 1200

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Sib

255
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Mentha pulegium Mercurialis ovata
L. Sternb. & Hoppe

1600 1500

Ú Ú
0 0

Eur-As subMed

Mentha spicata Mercurialis perennis
L. L.

1700 1500

Ú Ú
0 0

Eur subMed

Mentha suaveolens Merendera attica
Ehrh. (Spruner ex Tomm.) Boiss. ex Spruner

400 700

Ú Ú
0 0

!
Eur Bal

Menyanthes trifoliata Merendera sobolifera
L. C. A. Mey.

1800 700

Ú Ú
0 0

!
Boreal Med-OT

Mercurialis annua Mespilus germanica
L. L.

800 400

Ú Ú
0 100

!
subMed Pont-Med

256
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Meum athamanticum Micromeria juliana
Jacq. (L.) Benth. ex Rchb.

2900 600

Ú Ú
1800 200

!
Alp-Carp-Bal Med

Mibora minima Micropyrum tenellum
(L.) Desv. Link

400

Ú Ú
0

subMed

Micromeria cristata Middendorfia borystenica
(Hampe) Griseb. (Schrank) Trautv.

1500 180

Ú Ú
200 180

!
Bal-Anat Pont-Med

Micromeria dalmatica Milium effusum
Benth. L.

1500 2000

Ú Ú
200 0

Bal subBoreal

Micromeria frivaldszkyana Milium vernale
(Degen) Velen. M. Bieb.

1500 700

Ú Ú
200 0

!
Bul subMed

257
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Mimulus guttatus Minuartia bulgarica
DC. (Velen.) Graebn.

1000 1600

Ú Ú
0 500

NAm (Adv) Bal

Minuartia adenotricha Minuartia caespitosa
Schischk. (Ehrh.) Degen

800 1500

Ú Ú
0 0

Pont-Med Eur-Med

Minuartia anatolica Minuartia garckeana
(Boiss.) Woron. (Asch. & Graebn.) Mattf.

500 1000

Ú Ú
0 0

Bal-Anat Bal

Minuartia attica Minuartia glomerata
(Boiss. & Spruner) Vierh. (M. Bieb.) Degen

500 2900

Ú Ú
0 0

Med Eur-Med

Minuartia bosniaca Minuartia hirsuta
(Beck) K. Maly (M. Bieb.) Hand.-Mazz.

1500 2100

Ú Ú
0 0

Bal subMed

258
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Minuartia hybrida Minuartia montana
(Vill.) Schischk. L.

500 1000

Ú Ú
0 0

Med-CAs subMed

Minuartia intermedia Minuartia mutabilis
Panov Schinz & Thell.

0 600

Ú Ú
0 0

Bul Eur

Minuartia janevii Minuartia recurva
Panov (All.) Schinz & Thell.

500 2900

Ú Ú
0 1000

Bul Med-CAs

Minuartia mediterranea Minuartia rhodopaea
(Ledeb.) K. Maly (Degen) Kožuharov & Kuzmanov

500 1700

Ú Ú
0 0

Med Bal

Minuartia mesogitana Minuartia rumelica
(Boiss.) Hand.-Mazz. Panov

300 200

Ú Ú
0 0

!
Med Bul

259
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Minuartia saxifraga Minuartia verna
(Friv.) Graebn. (L.) Hiern

2200 2900

Ú Ú
700 1000

Med subBoreal

Minuartia setacea Minuartia viscosa
(Thuill.) Hayek (Schreb.) Schinz & Thell.

2400 1400

Ú Ú
0 0

Pont Eur-Med

Minuartia stojanovii Misopates orontium
(Kit.) Kožuharov & Kuzmanov (L.) Raf.

2000 1000

Ú Ú
2000 0

!
Bal Eur-Med

Minuartia strandjensis Moehringia grisebachii
Panov Janka

500 700

Ú Ú
100 0

Bul Bal

Minuartia velutina Moehringia jankae
(Boiss. & Orph.) Graebn. Griseb. ex Janka

1700 500

Ú Ú
1000 0

!
Bal Bal

260
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Moehringia muscosa Moenchia mantica
L. (L.) Bartl.

2000 1300

Ú Ú
0 0

subMed Eur-Med

Moehringia pendula Molineriella minuta
(Waldst. & Kit.) Fenzl (L.) Rouy

2500 500

Ú Ú
700 0

Carp-Bal Med

Moehringia trinervia Molinia arundinacea
(L.) Clairv. Schrank

2500 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Pann-Bal

Moenchia erecta Molinia coerulea
(L.) Gaertn., B. Meyer & Scherb. (L.) Moench

300 1500

Ú Ú
0 0

subMed Boreal

Moenchia graeca Molinia horanzskyi
Boiss. & Heldr. Milk.

600 2200

Ú Ú
0 800

Bal

261
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Mollugo cerviana Morina persica
(L.) Ser. L.

600 2000

Ú Ú
0 1000

!
Pont-Med Med-OT

Moneses uniflora Morus alba
(L.) A. Gray L.

2100 500

Ú Ú
1300 0

Boreal Adv

Monotropa hypopitys Morus nigra
L. L.

2000 500

Ú Ú
300 0

Boreal Adv

Montia fontana Muscari armeniacum
L. Leichtlin ex Baker

1100 1000

Ú Ú
0 0

Kos Bal

Montia sibirica Muscari botryoides
(L.) Howell (L.) Mill.

1400 2900

Ú Ú
1300 0

NAm (Adv) Med

262
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Muscari comosum Muscari vandasii
(L.) Mill. Velen.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Med Bul

Muscari neglectum Myagrum perfoliatum
Guss. ex Ten. L.

1000 700

Ú Ú
0 0

Med-OT Eur-Med

Muscari pulchellum Mycelis muralis
Heldr. & Sart. ex Boiss. (L.) Dumort.

1500 1500

Ú Ú
0 0

Med-OT Med

Muscari racemosum Myosotis alpestris
DC. F. W. Schmidt

1500 2900

Ú Ú
0 1500

subMed Eur-Med

Muscari tenuiflorum Myosotis arvensis
Tausch (L.) Hill

2900 1700

Ú Ú
1000 0

Pont-Med Eur-As

263
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Myosotis aspera Myosotis laxa
Velen. Lehm.

1000 1500

Ú Ú
100 0

Bul subBoreal

Myosotis cadmea Myosotis macedonica
Boiss. Velen. & Charrel

1800 300

Ú Ú
100 0

Med Bal

Myosotis cyanea Myosotis margaritae
(Boiss. & Heldr.) Peev et N. Andreev Štśpánková

1900 0

Ú Ú
300 0

Med-SAs Bal-Dac

Myosotis incrassata Myosotis michaelae
Guss. Štśpánková

800 0

Ú Ú
0 0

subMed

Myosotis jordanovii Myosotis nemorosa
N. Andreev & Peev Besser

2300 2900

Ú Ú
1500 1000

Bul subMed-As

264
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Myosotis olympica Myosotis sicula
Boiss. Guss.

2900 1200

Ú Ú
2000 0

Bal-Anat Eur-As

Myosotis orbelica Myosotis sparsiflora
(Velen.) Peev & N. Andreev Mikan ex Pohl

2900 2000

Ú Ú
1800 300

Bul Eur-As

Myosotis ramosissima Myosotis stricta
Rochel Link ex Roem. & Schult.

1500 1000

Ú Ú
0 0

subMed Eur-As

Myosotis rhodopea Myosotis suaveolens
Velen. Waldst. & Kit.

300 2900

Ú Ú
0 1500

Bul Bal

Myosotis scorpioides Myosotis sylvatica
L. Ehrh. ex Hoffm.

2000 2300

Ú Ú
0 300

Eur-NAm Eur-As

265
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Myosoton aquaticum Myrrhoides nodosa
(L.) Moench (L.) Cannon

1200 800

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-As

Myosurus minimus Najas graminea
L. Delile

500 200

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Paleo (Adv)

Myricaria germanica Najas marina
(L.) Desv. L.

1000 100

Ú Ú
0 0

!
Eur-WAs Boreal

Myriophyllum spicatum Najas minor
L. All.

500 900

Ú Ú
0 0

Boreal Paleo (Adv)

Myriophyllum verticillatum Narcissus pseudonarcissus
L. L.

600 1000

Ú Ú
0 500

Boreal Adv

266
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Nardus stricta Nepeta cataria
L. L.

2400 1500

Ú Ú
1200 0

Arct-Alp Eur-As

Nasturtium officinale Nepeta nuda
R. Br. L.

1500 1900

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-As

Neatostema apulum Nepeta parviflora
(L.) I. M. Johnst. M. Bieb.

1000 300

Ú Ú
0 0

!
Med subMed

Nectaroscordum siculum Nepeta ucranica
(Ucria) Lindl. L.

1000 300

Ú Ú
0 0

!
Pont-Med Eur-As

Neottia nidus-avis Neslia paniculata
(L.) Rich. (L.) Desv.

1800 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As As

267
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Nicandra physaloides Nigritella nigra
(L.) Gaertn. (L.) Rchb. f.

400 2700

Ú Ú
0 1700

SAm (Adv) Eur

Nigella arvensis Nonea atra
L. Griseb.

1000 1000

Ú Ú
0 0

subMed Bal

Nigella damascena Nonea obtusifolia
L. (Willd.) DC.

700 0

Ú Ú
0 0

subMed Med

Nigella elata Nonea pallens
Boiss. PetroviĀ

500 1000

Ú Ú
0 0

Pont-Med Pont

Nigella orientalis Nonea pulla
L. (L.) DC.

700 1000

Ú Ú
0 0

!
subMed subMed

268
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Nonea ventricosa Odontites lutea
(Sm.) Griseb. (L.) Clairv.

1000 1800

Ú Ú
0 300

subMed Eur

Nuphar lutea Odontites serotina
(L.) Sm. (Lam.) Dumort.

200 1000

Ú Ú
0 0

!
Eur-As Eur

Nymphaea alba Oenanthe angulosa
L. Griseb.

200 800

Ú Ú
0 0

!
Eur-Med subMed

Nymphoides peltata Oenanthe aquatica
(S. G. Gmel.) Kuntze (L.) Poir.

100 1000

Ú Ú
0 0

!
Eur-Sib Eur-Sib

Odontites glutinosa Oenanthe banatica
(M. Bieb.) Benth. Heuff.

2900 1600

Ú Ú
1000 0

Pont-Med Pont

269
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Oenanthe fistulosa Oenanthe stenoloba
L. Schur

1000 1700

Ú Ú
0 0

Eur-Med subMed

Oenanthe lachenalii Oenanthe tenuifolia
C. C. Gmel. Boiss. & Orhp.

1000 300

Ú Ú
0 0

subMed Bal

Oenanthe millefolia Oenothera biennis
Janka L.

1000 400

Ú Ú
0 0

Bul Am (Adv)

Oenanthe pimpinelloides Oenothera bulgarica
L. Delip.

500 500

Ú Ú
0 0

Eur-Med Bul (Adv)

Oenanthe silaifolia Oenothera parviflora
M. Bieb. L.

1600 600

Ú Ú
0 600

Eur-Med NAm (Adv)

270
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Oenothera stricta Onobrychis alba
Ledeb. ex Link (Waldst. & Kit.) Desv.

200 1700

Ú Ú
0 200

Adv (NAm) subMed

Omalotheca norvegica Onobrychis arenaria
(Gunn.) Sch. Bip. & F. Schul. (Kit.) DC.

1000 1200

Ú Ú
0 0

Boreal SPont

Omalotheca supina Onobrychis caput-gali
(L.) DC. (L.) Lam.

2900 300

Ú Ú
2000 0

Boreal subMed

Omalotheca sylvatica Onobrychis degenii
(L.) Sch. Bip. & F. Schul. Dörfl.

2000 800

Ú Ú
1000 0

Eur-WAs Bal

Onobrychis aequidentata Onobrychis gracilis
(Sm.) D'Urv. Besser

300 800

Ú Ú
0 0

subMed Pont-Med

271
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Onobrychis inermis Onobrychis viciifolia
Steven Scop.

600 600

Ú Ú
0 0

Pont-Med Eur

Onobrychis lasiostachya Ononis adenotricha
Boiss. Boiss.

800 1200

Ú Ú
0 100

Bal-Anat Med

Onobrychis montana Ononis arvensis
DC. L.

2200 1600

Ú Ú
0 0

Carp-Bal Eur-As

Onobrychis pindicola Ononis pusilla
Hausskn. L.

2200 1000

Ú Ú
1500 0

Bal subMed

Onobrychis tanaitica Ononis reclinata
Spreng. L.

600 500

Ú Ú
0 100

Pont-Sib subMed

272
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ononis repens Onopordum tauricum
L. Willd.

1500 1000

Ú Ú
0 0

Eur Med

Ononis spinosa Onosma arenaria
L. Waldst. & Kit.

300 700

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur

Onopordum acanthium Onosma aucherana
L. DC.

1500 1800

Ú Ú
0 0

Eur-Med subMed

Onopordum bracteatum Onosma echioides
Boiss. & Heldr. L.

100 1500

Ú Ú
0 0

!
Med Med

Onopordum illyricum Onosma heterophylla
L. Griseb.

100 1500

Ú Ú
0 0

Pont-Med subMed

273
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Onosma rhodopaea Ophrys apifera
Velen. Huds.

1500 1000

Ú Ú
500 0

! !
Bal Eur

Onosma taurica Ophrys cornuta
Pall. ex Willd. Steven

1200 1400

Ú Ú
0 0

!
subMed Bal-Anat

Onosma thracica Ophrys insectifera
Velen. L.

600 1000

Ú Ú
0 0

!
Bal Eur

Onosma visianii Ophrys mammosa
Clementi Desf.

1800 1400

Ú Ú
0 0

!
Pont-Med Pont

Ophioglossum vulgatum Ophrys reinholdii
L. Spruner ex Fleishm.

2000 400

Ú Ú
0 0

Boreal EMed

274
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Opopanax chironium Orchis elegans
(L.) Koch Heuff.

500 1000

Ú Ú
0 0

!
Med Eur-OT

Opopanax hispidum Orchis lactea
(Friv.) Griseb. Poir.

500 1000

Ú Ú
0 0

Med Pont-Med

Opuntia tortispina Orchis laxiflora
Engelm. Lam. s. str.

100 1000

Ú Ú
0 0

NAm subMed

Opuntia vulgaris Orchis mascula
Mill. L. s. str.

200 2000

Ú Ú
0 0

NAm Eur-Sib

Orchis coriophora Orchis militaris
L. L.

1500 1500

Ú Ú
0 0

!
Eur-subMed Pont-Med

275
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Orchis morio Orchis provincialis
L. Balb.

1500 300

Ú Ú
0 0

!
Eur-subMed Med

Orchis ovalis Orchis purpurea
F. W. Schmidt ex Mayer Huds.

1500 1500

Ú Ú
0 0

EEur subMed

Orchis pallens Orchis simia
L. Lam.

1500 1800

Ú Ú
0 0

SPont subMed

Orchis papilionacea Orchis spitzelii
L. Saut. ex Koch

1000 1000

Ú Ú
0 0

! !
subMed subMed

Orchis pinetorum Orchis tridentata
Boiss. & Kotschy Scop.

1500 1600

Ú Ú
0 0

subMed Eur-subMed

276
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Orchis ustulata Ornithogalum amphibolum
L. Zahar.

2000

Ú Ú
0

Eur-Sib

Origanum vulgare Ornithogalum boucheanum
L. Asch.

1700 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Pont-Med

Orlaya daucorlaya Ornithogalum comosum
Murb. L.

200 1000

Ú Ú
0 0

subMed Med

Orlaya grandiflora Ornithogalum divergens
(L.) Hoffm. Boreau

900

Ú Ú
0

Ap-Bal

Orlaya kochii Ornithogalum fimbriatum
Heywood Willd.

500 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Pont

277
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ornithogalum kochii Ornithogalum pyramidale
Parl. L.

2900 600

Ú Ú
0 0

Eur-subMed CEur

Ornithogalum montanum Ornithogalum pyrenaicum
Cyr. L.

2900 1000

Ú Ú
1000 0

Ap-Bal Med

Ornithogalum narbonense Ornithogalum refractum
L. Kit. ex Schlecht.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Med subMed

Ornithogalum nutans Ornithogalum sibthorpii
L. Greuter

1500 2900

Ú Ú
0 0

Eur Bal-Anat

Ornithogalum oligophyllum Ornithogalum sphaerocarpum
Clarke A. Kern.

1000

Ú Ú
0

Bal-Anat

278
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ornithogalum umbellatum Orobanche amethystea
L. Thuill.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Pont-subMed Med-OT

Ornithopus compressus Orobanche arenaria
L. Borkh.

800 1000

Ú Ú
0 0

subMed Eur-Med

Orobanche aegyptiaca Orobanche caryophyllacea
Pers. Sm.

1000 1000

Ú Ú
0 300

Med-CAs Eur

Orobanche alba Orobanche crenata
Stephan ex Willd. Forssk.

2000 300

Ú Ú
0 0

Eur-Med Med

Orobanche alsatica Orobanche cumana
Kirschl. Wallr.

400 800

Ú Ú
0 0

subMed-CAs Med-Sib

279
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Orobanche elatior Orobanche minor
Sutton Sm.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-CAs Med

Orobanche esulae Orobanche mutelii
PanĀiþ F. W. Schultz

700 1000

Ú Ú
0 0

Bal Med-OT

Orobanche gracilis Orobanche nana
Sm. (Reut.) Noë ex Beck

1000 1350

Ú Ú
0 0

Eur-Med Med-OT

Orobanche loricata Orobanche oxyloba
Rchb. (Reut.) Beck

800 1000

Ú Ú
0 0

subMed Med-CAs

Orobanche lutea Orobanche panþiþii
Baumg. G. Beck

1100 1500

Ú Ú
0 0

Eur-As Bal

280
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Orobanche picridis Orobanche reticulata
F. Schultz ex Koch Wallr.

1800

Ú Ú
0

Eur

Orobanche pubescens Orobanche serbica
D'Urv. Beck & PetroviĀ

1000 800

Ú Ú
0 0

Med Bal

Orobanche purpurea Orobanche teucrii
Jacq. Holandre

1000 800

Ú Ú
0 0

Eur subMed

Orobanche ramosa Orthilia secunda
L. (L.) House

1200 2000

Ú Ú
0 1100

Eur-Med Boreal

Orobanche rapum-genistae Osmunda regalis
Thuill. L.

1000 500

Ú Ú
0 0

!
Kos

281
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ostrya carpinifolia Oxalis dillenii
Scop. Jacq.

1200 500

Ú Ú
0 0

subMed NAm (Adv)

Osyris alba Oxalis fontana
L. Bunge

1000 300

Ú Ú
0 0

Med NAm (Adv)

Otanthus maritimus Oxalis stricta
(L.) Hoffm. & Link L.

0 800

Ú Ú
0 0

!
Med Adv

Oxalis acetosella Oxyria digyna
L. (L.) Hill

2000 2800

Ú Ú
400 1800

subBoreal Arct-Alp

Oxalis corniculata Oxytropis campestris
L. (L.) DC.

1000 2500

Ú Ú
0 2500

Eur-As Boreal

282
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Oxytropis kozhucharovii Paeonia tenuifolia
D. Pavlova, D. Dimitrov, M. Nikolova L.

2400 600

Ú Ú
2200 0

! !
Bul subMed

Oxytropis pilosa Paliurus spina-christi
(L.) DC. Mill.

800 600

Ú Ú
0 0

Eur-CAs Eur-As

Oxytropis urumovii Pallenis spinosa
Jav. (L.) Cass.

2900 500

Ú Ú
2500 0

! !
Bul Med

Paeonia mascula Pancratium maritimum
(L.) Mill. L.

1500 0

Ú Ú
0 0

! !
Pont-Med Pont-Med

Paeonia peregrina Panicum capillare
Mill. L.

1000 300

Ú Ú
0 0

subMed Adv

283
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Papaver apulum Papaver pinnatifidum
Ten. Moris

1000 600

Ú Ú
0 0

Med Med

Papaver degenii Papaver rhoeas
(Urum. & Jav.) Kuzmanov L.

2900 1300

Ú Ú
2100 0

!
Bul Eur-Sib

Papaver dubium Papaver rumelicum
L. Velen.

1000 500

Ú Ú
0 0

Med subMed

Papaver hybridum Parapholis incurva
L. (L.) C. E. Hubb.

500 0

Ú Ú
0 0

Med-CAs subMed

Papaver laevigatum Parentucellia latifolia
M. Bieb. (L.) Caruel

1000 1000

Ú Ú
0 0

subMed Med

284
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Parietaria diffusa Paris quadrifolia
Mert & Koch L.

500 1800

Ú Ú
0 600

subMed Eur-Sib

Parietaria erronea Parnassia palustris
Panov L.

700 2000

Ú Ú
200 400

Bul subBoreal

Parietaria lusitanica Paronychia cephalotes
L. (M. Bieb.) Besser

1000 2200

Ú Ú
0 0

Med-As Pont

Parietaria officinalis Paronychia kapela
L. (Hacq.) A. Kern.

700 2900

Ú Ú
0 500

Eur subMed

Parietaria rhodopaea Partenocissus quinquefolia
Panov (L.) Planch.

1000 500

Ú Ú
500 0

Bul NAm (Adv)

285
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Parvotrisetum myrianthum Pastinaca umbrosa
(Bertol.) Chrtek Steven & DC.

100 500

Ú Ú
0 0

!
Med Med

Paspalum paspaloides Pedicularis comosa
(Michx) Scribn. L.

200 1300

Ú Ú
0 0

Paleo (Adv) Eur-Med

Pastinaca argyrophylla Pedicularis grisebachii
Delip. Wettst.

2000 1500

Ú Ú
1800 100

!
Bul Bal

Pastinaca hirsuta Pedicularis hoermanniana
PanĀiþ K. Maly

2000 2000

Ú Ú
500 1300

Bal Bal

Pastinaca sativa Pedicularis leucodon
L. Griseb.

1500 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Bal

286
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Pedicularis moesiaca Pedicularis petiolaris
Standl. Ten.

1200 2500

Ú Ú
200 1000

Bal Ap-Bal

Pedicularis occulta Pedicularis verticillata
Janka L.

2000 2900

Ú Ú
1000 1000

Bal Boreal

Pedicularis oederi Peganum harmala
Vahl L.

2900 100

Ú Ú
2000 0

Arct-Alp Eur-As

Pedicularis orthantha Peplis alternifolia
Griseb. M. Bieb.

2500 200

Ú Ú
1400 0

!
Bal Pont-WAs

Pedicularis palustris Peplis portula
L. L.

1000 1400

Ú Ú
500 0

!
Eur-As Eur-Sib

287
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Periploca graeca Persicaria minor
L. (Huds.) Opiz

300 1500

Ú Ú
0 0

Pont-Med Eur-As

Persicaria amphibia Persicaria mitis
(L.) Gray (Schrank) Opiz

1200 1000

Ú Ú
0 0

Kos Eur-Med

Persicaria hydropiper Petasites albus
(L.) Opiz (L.) Gaertn.

1000 2500

Ú Ú
0 1800

Eur-As Eur-Pont

Persicaria lapathifolia Petasites hybridus
(L.) Gray (L.) Gaertn.

1000 1800

Ú Ú
0 0

Boreal Eur

Persicaria maculata Petasites kablikianus
(Raf.) Gray Tausch ex Berch.

1700 2000

Ú Ú
0 0

!
Eur-As Carp-Bal

288
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Petrorhagia alpina Petrorhagia velutina
(Hablitz) P. W. Ball & Heywood (Guss.) P. W. Ball & Heywood

1500 1000

Ú Ú
1000 0

!
Med

Petrorhagia illyrica Petrosimonia brachiata
(Ard.) P. W. Ball & Heywood (Pall.) Bunge

1000 0

Ú Ú
0 0

Pont-Med Pont-CAs

Petrorhagia prolifera Peucedanum aegopodioides
(L.) P. W. Ball & Heywood (Boiss.) Vandas

1200 1200

Ú Ú
0 100

Pont-Med Bal

Petrorhagia saxifraga Peucedanum alsaticum
(L.) Link L.

1300 1000

Ú Ú
0 0

subMed subMed

Petrorhagia thessala Peucedanum arenarium
(Boiss.) P. W. Ball & Heywood Waldst. & Kit.

1000 1600

Ú Ú
700 0

!
Bal Eur-Med

289
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Peucedanum austriacum Peucedanum oligophyllum
(Jacq.) Koch (Griseb.) Vandas

1900 2600

Ú Ú
1000 1100

Pont Bal

Peucedanum carvifolium Peucedanum ostruthium
Vill. (L.) Koch

1200 800

Ú Ú
300 600

subMed

Peucedanum cervaria Peucedanum palustre
(L.) Lapeyr. (L.) Moench

1000 650

Ú Ú
0 650

!
subMed Eur-Sib

Peucedanum longifolium Peucedanum ruthenicum
Waldst. & Kit. M. Bieb.

600 500

Ú Ú
100 300

!
subMed Pont

Peucedanum officinale Peucedanum vittijugum
L. Boiss.

900 500

Ú Ú
100 100

Eur-Med Bal

290
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Phacelia tanacetifolia Phalaris paradoxa
Benth. L.

500 0

Ú Ú
0 0

Adv Adv

Phacelurus digitatus Phillyrea latifolia
(Sm.) Griseb. L.

100 500

Ú Ú
0 0

Med Med

Phalaris aquatica Phleum alpinum
L. L.

100 2500

Ú Ú
0 1600

Med Arct-Alp

Phalaris arundinacea Phleum graecum
L. Boiss. & Heldr.

600 700

Ú Ú
0 0

Boreal subMed-As

Phalaris canariensis Phleum hirsutum
L. Honck.

400 2300

Ú Ú
0 1700

Med Alp-Carp-Bal

291
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Phleum montanum Phlomis herba-venti
C. Koch L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Med Eur-As

Phleum paniculatum Phlomis tuberosa
Huds. L.

500 1200

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Sib

Phleum phleoides Pholiurus pannonicus
(L.) Karst. (Host) Trin.

2000 500

Ú Ú
0 0

Eur-As Pont-CAs

Phleum pratense Phragmites australis
L. (Cav.) Trin. ex Steud.

1700 1500

Ú Ú
0 0

Eur-subMed Kos

Phleum subulatum Phyllitis scolopendrium
(Savi) Asch. & Graebn. (L.) Newman

700 1800

Ú Ú
0 0

Eur-As subBoreal

292
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Physalis alkekengii Picnomon acarna
L. (L.) Cass.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Med

Physospermum cornubiense Picris altissima
(L.) DC. Delile

1700 500

Ú Ú
0 0

Eur-Med subMed

Phyteuma confusum Picris echiodes
A. Kern. L.

2300 1000

Ú Ú
1700 0

Alp-Carp-Bal Med

Phytolacca americana Picris hieracioides
L. L.

500 2000

Ú Ú
0 300

Adv Eur-As

Picea abies Picris pauciflora
(L.) Karst. Willd.

2200 1000

Ú Ú
1400 0

Boreal Med

293
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Picris sprengerana Pinguicula balcanica
(L.) Poir. Casper

1000 2800

Ú Ú
0 900

Med Bal

Pimpinella major Pinus brutia
(L.) Huds. Ten.

1000 300

Ú Ú
0 300

Eur Med

Pimpinella peregrina Pinus heldreichii
L. Christ.

400 2400

Ú Ú
0 1400

Pont-Med Ap-Bal

Pimpinella saxifraga Pinus mugo
L. Turra

1800 2500

Ú Ú
400 1700

Eur-As Alp-Carp-Bal

Pimpinella tragium Pinus nigra
Vill. Arnold

1400 1600

Ú Ú
0 0

Pont-subMed subMed

294
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Pinus peuce Pistacia terebinthus
Griseb. L.

2200 400

Ú Ú
1200 0

Bal Pont-Med

Pinus sylvestris Pisum elatius
L. M. Bieb.

2200 800

Ú Ú
1000 0

subBoreal Eur

Piptatherum holciforme Pisum sativum
(M. Bieb.) Roem. & Schult. L.

400 500

Ú Ú
0 0

subMed Eur

Piptatherum virescens Plantago afra
(Trin.) Boiss. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Med Med-SAs

Pirinia koenigii Plantago altissima
M. Král L.

2300 1000

Ú Ú
2300 0

Bul Eur-Sib

295
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Plantago argentea Plantago gentianoides
Chaix Sm.

1000 2900

Ú Ú
0 1500

subMed Bal-CAs

Plantago atrata Plantago lagopus
Hoppe L.

2900 500

Ú Ú
1500 0

subMed Med

Plantago bellardii Plantago lanceolata
All. L.

500 2000

Ú Ú
0 0

Med Kos

Plantago cornuti Plantago major
L. L.

500 2000

Ú Ú
0 0

!
Med-CAs Boreal

Plantago coronopus Plantago media
L. L.

100 2000

Ú Ú
0 0

Eur-Med Boreal

296
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Plantago scabra Platanus orientalis
Moench L.

1000 600

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Med

Plantago subulata Pleuropteropyrum undulatum
L. (A. Murray) A. & D. LĞve

2900 2700

Ú Ú
500 1500

Med Eur-As

Plantago tenuiflora Pleurospermum austriacum
Waldst. & Kit. (L.) Hoffm.

600 900

Ú Ú
0 900

!
Pont-CAs subMed

Platanthera bifolia Plumbago europaea
(L.) Rich. L.

1500 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As subMed

Platanthera chlorantha Poa aitosensis
(Custer) Rchb. Kožuharov & Stoeva

1200 500

Ú Ú
0 0

!
Eur-Sib Bul

297
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Poa alpina Poa cenisia
L. All.

2000 2900

Ú Ú
1500 2000

Boreal Arct-Alp

Poa angustifolia Poa chaixii
L. Vill.

1500 2400

Ú Ú
0 1900

Kos Alp-Carp-Bal

Poa annua Poa compressa
L. L.

2000 1500

Ú Ú
0 0

Kos Eur-subMed

Poa badensis Poa jordanovii
Haenke ex Willd. Kožuharov & Stoeva

1800 1600

Ú Ú
0 1600

!
Eur-As Bul

Poa bulbosa Poa jubata
L. A. Kern.

1000 300

Ú Ú
0 0

Eur-As

298
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Poa laxa Poa palustris
Haenke L.

2900 1600

Ú Ú
2000 0

!
Alp-Med Boreal

Poa macedonica Poa perconcinna
(Acht.) Stoeva & Kožuharov Edmonds

2300

Ú Ú
1800

Bal

Poa media Poa pirinica
Schur Stoj. & Acht.

2800 2900

Ú Ú
1700 2000

!
Carp-Bal Bal

Poa molinerii Poa pratensis
Balb. L.

1600 1500

Ú Ú
1600 0

Boreal Kos

Poa nemoralis Poa pseudoconcina
L. Schur

2000 1600

Ú Ú
0 0

Boreal Eur-As

299
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Poa sterilis Polycarpon tetraphyllum
M. Bieb. (L.) L.

300 1000

Ú Ú
0 0

Pont Eur-Med

Poa sylvicola Polycnemum arvense
Guss. L.

1500 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Sib

Poa timoleontis Polycnemum heuffelii
Heldr. ex Boiss. Lang.

500 200

Ú Ú
0 0

CAs subMed

Poa trivialis Polycnemum majus
L. A. Braun

1000 1000

Ú Ú
0 0

Boreal Eur-As

Polycarpon diphyllum Polygala acarnanica
Cav. (Chodat) Kožuharov & Petrova

400 1800

Ú Ú
0 1800

!
subMed Bal

300
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Polygala alpestris Polygala hospita
Rchb. Heuff.

1600 800

Ú Ú
1400 300

!
subMed Pann-Bal

Polygala amarella Polygala major
Crantz Jacq.

2200 2000

Ú Ú
900 0

!
Eur Eur-Sib

Polygala anatolica Polygala mediterranea
Boiss. & Heldr. (Chodat) Dalla Torre & Sarnth.

1600 1700

Ú Ú
0 0

Med subMed

Polygala carniolica Polygala monspeliaca
A. Kern. L.

1500 700

Ú Ú
500 0

Bal Med

Polygala comosa Polygala oxyptera
Schkuhr Rchb.

2000 1700

Ú Ú
0 0

subMed Eur

301
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Polygala rhodopea Polygonatum multiflorum
(Velen.) Janch. (L.) All.

1600 1000

Ú Ú
500 0

Bal Boreal

Polygala sibirica Polygonatum odoratum
L. (Mill.) Druce

300 2000

Ú Ú
0 1000

!
Pont-Sib Eur-Sib

Polygala supina Polygonatum verticillatum
Schreb. (L.) All.

700 2900

Ú Ú
0 2000

subMed Eur-As

Polygala vulgaris Polygonum arenastrum
L. Boreau

1700 2300

Ú Ú
0 0

Eur-Med Kos

Polygonatum latifolium Polygonum aviculare
(Jacq.) Desf. L.

2000 1200

Ú Ú
0 0

Boreal Kos

302
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Polygonum cognatum Polygonum rurivagum
Meisn. Jord. ex Boreau

300 1000

Ú Ú
0 0

subMed subBoreal

Polygonum maritimum Polypodium cambricum
L. L.

0

Ú Ú
0

!
subBoreal Kos

Polygonum mesembricum Polypodium interjectum
Chrtek Shivas

0

Ú Ú
0

Pont

Polygonum patulum Polypodium mantoniae
M. Bieb. Rothm.

800

Ú Ú
0

Boreal Hybr

Polygonum pulchellum Polypodium vulgare
Loisel. L.

1000 2000

Ú Ú
0 0

subMed Boreal

303
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Polypogon monspeliensis Populus alba
(L.) Desf. L.

200 1000

Ú Ú
0 0

Kos Eur-As

Polypogon viridis Populus canescens
(Gouan) Breistr. (Aiton) Sm.

1000

Ú Ú
0

Eur-Med

Polystichum aculeatum Populus nigra
(L.) Roth L.

2000 700

Ú Ú
0 0

Boreal Eur-As

Polystichum lonchitis Populus tremula
(L.) Roth L.

2700 1900

Ú Ú
1100 0

Boreal subBoreal

Polystichum setiferum Portulaca oleracea
(Forssk.) Moore L.

1500 1000

Ú Ú
0 0

Kos Adv

304
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Potamogeton acutifolius Potamogeton gramineus
Link L.

800 200

Ú Ú
200 0

Kos Boreal

Potamogeton alpinus Potamogeton lucens
Balb. L.

1600 1500

Ú Ú
0 0

Boreal

Potamogeton berchtoldii Potamogeton natans
Fieb. L.

1500

Ú Ú
0

Boreal

Potamogeton crispus Potamogeton nodosus
L. Poir.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Kos Boreal

Potamogeton friesii Potamogeton pectinatus
Rupr. L.

200 600

Ú Ú
0 0

!
Kos Kos

305
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Potamogeton perfoliatus Potentilla alba
L. L.

1000 2000

Ú Ú
0 700

Kos Pann-Pont

Potamogeton polygonifolius Potentilla anserina
Pourret L.

500 300

Ú Ú
0 100

Kos Kos

Potamogeton praelongus Potentilla apennina
Wulfen Ten.

2000 2800

Ú Ú
200 2000

Boreal Ap-Bal

Potamogeton pusillus Potentilla argentea
L. L.

200 1700

Ú Ú
0 0

Kos SPont

Potamogeton trichoides Potentilla astracanica
Cham. & Schlecht. Jacq.

200 1000

Ú Ú
0 100

!
Eur-As Pont-Med

306
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Potentilla bornmuelleri Potentilla emili-popii
Borbás Nyár.

1000 300

Ú Ú
50 150

!
Pont-Bal Bal

Potentilla chrysantha Potentilla erecta
Trevir. (L.) Raeusch.

1100 2800

Ú Ú
1000 0

!
Pont-Sib subBoreal

Potentilla cinerea Potentilla fruticosa
Chaix ex Vill. L.

2200 1600

Ú Ú
0 1400

!
Eur Boreal

Potentilla crantzii Potentilla haynaldiana
(Crantz) Beck ex Fritsch Janka

2700 2800

Ú Ú
1800 1400

Arct-Alp Carp-Bal

Potentilla detommasii Potentilla inclinata
Ten. Vill.

2000 1000

Ú Ú
400 0

subMed Eur-As

307
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Potentilla laciniosa Potentilla nicici
Waldst. & Kit. ex Nestl. Adamoviþ

1500 700

Ú Ú
0 600

!
subMed Bal

Potentilla micrantha Potentilla obscura
Ramond ex DC. Willd.

2000 1700

Ú Ú
300 0

Eur-subMed Eur

Potentilla mollicrinis Potentilla palustris
(Borbás) Stankov (L.) Scop.

1000 1600

Ú Ú
0 1400

!
Pont-Med Boreal

Potentilla montenegrina Potentilla patula
Pant. Waldst. & Kit.

1700 1000

Ú Ú
1500 200

!
Bal Eur

Potentilla neglecta Potentilla pedata
Baumg. Willd.

1900 1200

Ú Ú
0 0

subBoreal Med

308
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Potentilla pilosa Potentilla rupestris
Willd. L.

1800 2000

Ú Ú
0 500

Eur Boreal

Potentilla pindicola Potentilla sulphurea
(Nyman) Hausskn. Lam.

600 1800

Ú Ú
150 0

Pont-Med subMed

Potentilla pirotensis Potentilla supina
(Borbás) Markova L.

500 1000

Ú Ú
150 150

Bal subBoreal

Potentilla regis-borisii Potentilla ternata
Stoj. C. Koch

2000 2600

Ú Ú
300 1400

Bal Carp-Bal

Potentilla reptans Prangos ferulacea
L. (L.) Lindl.

1800 300

Ú Ú
0 0

!
Kos Med-OT

309
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Prenanthes purpurea Primula frondosa
L. Janka

2300 2000

Ú Ú
1000 900

!
Eur-Med Bul

Primula acaulis Primula halleri
(L.) L. J. F. Gmel.

900 2800

Ú Ú
0 2250

! !
Eur Alp-Carp-Bal

Primula deorum Primula minima
Velen. L.

2800 2900

Ú Ú
1900 2000

!
Bul Alp-Carp-Bal

Primula elatior Primula veris
(L.) Hill L.

2800 2500

Ú Ú
2200 0

Eur Eur-Med

Primula farinosa Pritzelago alpina
L. (L.) Kuntze

2600 2500

Ú Ú
1600 200

!
Eur Alp-Bal

310
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Prunella grandiflora Prunus domestica
(L.) Scholler L.

2000 1400

Ú Ú
0 0

subMed Hybr

Prunella laciniata Prunus fruticosa
(L.) L. Pall.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur Eur-Sib

Prunella vulgaris Prunus mahaleb
L. L.

2000 800

Ú Ú
0 0

Kos Eur-Med

Prunus avium Prunus padus
L. L.

2000 1000

Ú Ú
0 0

subMed Eur-As

Prunus cerasifera Prunus spinosa
Ehrh. L.

1500 1200

Ú Ú
0 0

Eur-As SPont

311
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Pseudorchis albida Ptilostemon afer
(L.) A. & D. LĞve (Jacq.) Greuter

2700 1500

Ú Ú
1200 0

Arct-Alp Med

Pseudotsuga menziesii Puccinelia festuciformis
(Mirb.) Franco (Host) Parl.

0 50

Ú Ú
0 0

NȺm(Adv) Sib

Psilurus incurvus Puccinelia hauptiana
(Gouan) Schinz & Thell. (Trin.) Krecz.

500 200

Ú Ú
0 0

subMed

Pteridium aquilinum Puccinellia convoluta
(L.) Kuhn (Hornem.) P.Fourr.

1800 500

Ú Ú
0 0

Kos subMed-Sib

Pterocephalus papposus Puccinellia distans
(L.) Coult. (L.) Parl.

1000 200

Ú Ú
0 0

Med Boreal

312
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Puccinellia limosa Pulmonaria mollis
(Schur) Holmb. Wulfen ex Hornem.

200 2900

Ú Ú
0 300

Pont-Pann Eur

Puccinellia salinaria Pulmonaria obscura
(Simonk.) Holmb. Dumort.

0 1000

Ú Ú
0 0

Med-Sib subMed

Pulicaria dysenterica Pulmonaria officinalis
(L.) Bernh. L.

1000 2900

Ú Ú
0 500

Eur-Med Eur

Pulicaria vulgaris Pulmonaria rubra
Gaertn. Schott

1000 2900

Ú Ú
0 600

Eur-As Carp-Bal

Pulmonaria angustifolia Pulsatilla halleri
L. (All.) Willd.

2900 1400

Ú Ú
300 300

!
subMed Alp-Carp-Bal

313
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Pulsatilla montana Pycreus glaber
(Hoppe) Rchb. (L.) Hayek

700 1000

Ú Ú
0 0

Eur Eur-As

Pulsatilla pratensis Pycreus globosus
(L.) Mill. (All.) Rchb.

800 150

Ú Ú
0 150

!
Eur Kos

Pulsatilla slaviankae Pycreus glomeratus
(Zimm.) Jordanov & Kožuharov (L.) Hayek

1500 200

Ú Ú
1000 0

!
Bal Eur-As

Pulsatilla vernalis Pycreus longus
(L.) Mill. (L.) Hayek

2200 1000

Ú Ú
1700 0

!
Eur Kos

Pycreus flavescens Pycreus rotundus
(L.) Rchb. (L.) Hayek

1000 1300

Ú Ú
0 0

Kos Kos

314
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Pycreus serotinus Pyrola rotundifolia
(Rottb.) Hayek L.

500 2000

Ú Ú
0 1750

!
Eur-As Boreal

Pyracantha coccinea Pyrus amygdaliformis
M. Roem. Vill.

500 1200

Ú Ú
50 0

!
Pont-Med Med

Pyrola chlorantha Pyrus bulgarica
Sw. Khutath. & Sachok.

2100 1000

Ú Ú
1300 0

!
Boreal Bal

Pyrola media Pyrus elaeagrifolia
Sw. Pall.

1900 1500

Ú Ú
1200 0

Eur-Sib Med

Pyrola minor Pyrus nivalis
L. Jacq.

2900 1200

Ú Ú
1000 1000

Boreal Eur-As

315
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Pyrus pyraster Quercus erucifolia
Burgsd. Steven

1900 900

Ú Ú
0 0

subMed Pont-Med

Quercus brachyphylla Quercus frainetto
Kotschy Ten.

500 1000

Ú Ú
0 0

Med Eur

Quercus cerris Quercus hartwissiana
L. Steven

1200 500

Ú Ú
0 0

!
Eur-subMed Pont-Eux

Quercus coccifera Quercus longipes
L. Steven

350 1000

Ú Ú
0 0

!
Med Pont-Eux

Quercus dalechampii Quercus mestensis
Ten. Bondev & GanĀev

1500 1000

Ú Ú
0 1000

!
subMed Bul

316
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Quercus pedunculiflora Quercus thracica
C. Koch Stef. & Nedjalkov

800 300

Ú Ú
0 300

!
Pont-Med Bul (Hybr)

Quercus petraea Quercus trojana
(Mattuschka) Liebl. Webb

1300 1000

Ú Ú
0 900

Eur Bal

Quercus polycarpa Quercus virgiliana
Schur (Ten.) Ten.

1200 1000

Ú Ú
0 0

SEux subMed

Quercus pubescens Queria hispanica
Willd. L.

1500 1000

Ú Ú
0 0

Eur-subMed subMed

Quercus robur Radiola linoides
L. Roth

500 1200

Ú Ú
0 0

subMed Eur-As

317
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ramonda serbica Ranunculus bulbosus
PanĀiþ L.

1000 2000

Ú Ú
600 1000

!
Bal Eur

Ranunculus acris Ranunculus carinthiacus
L. Hoppe

2000 2500

Ú Ú
0 1500

Kos Eur

Ranunculus aquatilis Ranunculus cassubicus
L. L.

2300 800

Ú Ú
0 0

Kos Eur

Ranunculus arvensis Ranunculus chius
L. DC.

1000 700

Ú Ú
0 0

Eur-Med Pont-Med

Ranunculus auricomus Ranunculus circinatus
L. Sibth.

1000

Ú Ú
0

Eur-Med

318
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ranunculus crenatus Ranunculus gracilis
Waldst. & Kit. E. D. Clarke

2600 800

Ú Ú
1600 0

Alp-Carp-Bal Med

Ranunculus fallax Ranunculus hayekii
(Wimm. & Grab.) A. Kern. Dörfl.

1500 1700

Ú Ú
0 1400

Eur Bal

Ranunculus ficaria Ranunculus illyricus
L. L.

2000 1500

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Eur-subMed

Ranunculus flammula Ranunculus incomparabilis
L. Janka

1700 2300

Ú Ú
500 1300

Eur-Med Bal

Ranunculus fontanus Ranunculus lanuginosus
C. Presl L.

2000 1500

Ú Ú
0 0

!
Med Eur

319
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ranunculus lateriflorus Ranunculus neapolitanus
DC. Ten.

800 1000

Ú Ú
0 0

Med-CAs Med

Ranunculus lingua Ranunculus nemorosus
L. DC.

1500 2000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur

Ranunculus millefoliatus Ranunculus ophioglossifolius
Vahl Vill.

800 1700

Ú Ú
0 0

subMed subMed

Ranunculus montanus Ranunculus oxyspermus
Willd. M. Bieb.

1000

Ú Ú
0

Med-CAs

Ranunculus muricatus Ranunculus pedatus
L. Waldst. & Kit.

800 600

Ú Ú
0 0

Med Eur-As

320
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ranunculus peltatus Ranunculus psilostachys
Schrank Griseb.

2300 1600

Ú Ú
0 0

Kos subMed

Ranunculus penicillatus Ranunculus repens
(Dumort.) Bab. L.

1000 2000

Ú Ú
0 0

subMed

Ranunculus platanifolius Ranunculus rionii
L. Lagger

2200 50

Ú Ú
1200 0

Eur Eur-As

Ranunculus polyanthemos Ranunculus rumelicus
L. Griseb.

2000 1200

Ú Ú
0 300

Eur-subMed Med

Ranunculus pseudomontanus Ranunculus sardous
Schur Crantz

1700 1000

Ú Ú
1500 0

Eur Eur-Med

321
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ranunculus sartorianus Ranunculus stojanovii
Boiss. & Heldr. Delip.

2500 1250

Ú Ú
1000 200

!
subMed Bul

Ranunculus sceleratus Ranunculus strigulosus
L. Schur

1000 1200

Ú Ú
0 500

Eur-Med Pont-subMed

Ranunculus serbicus Ranunculus trichophyllus
Vis. Chaix

1500 2500

Ú Ú
0 300

Ap-Bal Kos

Ranunculus sphaerospermus Ranunculus velutinus
Boiss. & Blanche Ten.

100 800

Ú Ú
0 0

Med-Bal Med

Ranunculus sprunerianus Ranunculus villosus
Boiss. DC.

1500 500

Ú Ú
500 0

subMed subMed

322
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Raphanus raphanistrum Reseda lutea
L. L.

1500 900

Ú Ú
0 0

Eur-Sib subBoreal

Rapistrum perenne Reseda luteola
(L.) All. L.

500 800

Ú Ú
0 0

Eur Eur-Med

Rapistrum rugosum Rhagadiolus stellatus
(L.) All. (L.) Gaertn.

500 500

Ú Ú
0 0

Med-CAs Med

Reichardia picroides Rhamnus alpinus
(L.) Roth L.

200 1400

Ú Ú
0 600

! !
Med Med

Reseda inodora Rhamnus catharticus
Rchb. L.

500 1200

Ú Ú
0 0

Eur-Med Eur-As

323
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Rhamnus rhodopeus Rhinanthus gracilis
Velen. Schur

500 1500

Ú Ú
200 1500

Bal

Rhamnus saxatilis Rhinanthus javorkae
Jacq. Sóo

1200 2900

Ú Ú
0 2000

Eur-Med Bul

Rheum rhaponticum Rhinanthus minor
L. L.

2400 2000

Ú Ú
1500 0

!
Bul Eur-Sib

Rhinanthus alpinus Rhinanthus rumelicus
Baumg. Velen.

2900 2900

Ú Ú
2000 1000

Alp-Carp-Bal Eur-Med

Rhinanthus angustifolius Rhinanthus wagneri
C. C. Gmel. Degen

2000 2900

Ú Ú
1000 1000

Eur subMed

324
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Rhodax alpestris Rhus coriaria
(Jacq.) Fuss L.

2500 700

Ú Ú
1400 0

Alp-Med Med-As

Rhodax canus Rhynchocorys elephas
(L.) Fuss (L.) Griseb.

2800 2000

Ú Ú
50 1000

!
Pont subMed

Rhodiola rosea Ribes alpinum
L. L.

2600 2000

Ú Ú
1800 1200

!
Boreal Eur

Rhododendron myrtifolium Ribes multiflorum
Schott & Kotschy Kit. ex Roem. & Schult.

2500 1200

Ú Ú
2000 900

!
Carp-Bal Ap-Bal

Rhododendron ponticum Ribes nigrum
L. L.

300 1800

Ú Ú
150 1600

! !
Eux Arct-Alp

325
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ribes petraeum Roemeria hybrida
Wulfen (L.) DC.

2100 500

Ú Ú
1200 0

subMed Med-CAs

Ribes uva-crispa Romulea bulbocodium
L. (L.) Sebast. & Mauri

1500 500

Ú Ú
750 0

!
subMed Med

Rindera umbellata Romulea linaresii
(Waldst. & Kit.) Bunge Parl.

500 300

Ú Ú
0 0

!
Pont EMed

Robinia pseudoacacia Rorippa amphibia
L. (L.) Besser

1000 500

Ú Ú
0 0

NAm (Adv) Eur-As

Rochelia disperma Rorippa armoratioides
(L. f.) K. Koch (Tausch) Fuss

200 500

Ú Ú
100 0

Med-CAs Hybr

326
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Rorippa austriaca Rorippa thracica
(Crantz) Besser (Griseb.) Fritsch

1000 1600

Ú Ú
0 0

Eur-Med subMed

Rorippa palustris Rosa agrestis
(L.) Besser Savi

1000 1000

Ú Ú
0 0

subBoreal subMed

Rorippa prolifera Rosa arvensis
(Heuff.) Neilr. Huds.

1000 1000

Ú Ú
0 50

Bal-Dac subMed

Rorippa pyrenaica Rosa caesia
(L.) Rchb. Sm.

1000 2000

Ú Ú
0 300

subMed Eur

Rorippa sylvestris Rosa canina
(L.) Besser L.

1000 2000

Ú Ú
0 0

Eur-As subMed

327
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Rosa caryophyllacea Rosa glauca
Besser Pourret

1000 2000

Ú Ú
0 1000

subMed subMed

Rosa corymbifera Rosa heckeliana
Borkh. Tratt.

1000 1200

Ú Ú
0 800

Eur-As Eur

Rosa dumalis Rosa jundzillii
Bechst. Besser

1500 1800

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur

Rosa elliptica Rosa micrantha
Tausch Borrer ex Sm.

1500 1200

Ú Ú
500 0

subMed subMed

Rosa gallica Rosa mollis
L. Sm.

1000 1500

Ú Ú
0 400

Eur-Med Eur-Med

328
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Rosa myriacantha Rosa pimpinellifolia
DC.ex Lam. & DC. L.

1500 1500

Ú Ú
300 1000

subMed subMed

Rosa nitidula Rosa pulverulenta
Besser M. Bieb.

1000 2000

Ú Ú
0 800

Eur Med

Rosa obtusifolia Rosa pumila
Desv. Jacq.

1200 1600

Ú Ú
0 100

Eur subMed

Rosa oxyodon Rosa tomentosa
Boiss. Sm.

1600 1200

Ú Ú
1000 100

Med subMed

Rosa pendulina Rosa turcica
L. Rouy

2500 1600

Ú Ú
1000 0

subMed Med

329
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Rosa villosa Rubus caesius
L. L.

1500 1600

Ú Ú
1000 0

subMed Eur-As

Rosa vosagiaca Rubus canescens
Desp. DC.

2000 1800

Ú Ú
500 0

subMed Eur-Med

Rubia tinctorum Rubus cerasifolius
L. Sudre

1000 1100

Ú Ú
0 700

Med

Rubus anoplocladus Rubus condensatus
Sudre P. J. Müll.

1500 1800

Ú Ú
600 200

Eur Eur

Rubus apiculatus Rubus crassus
Weihe & Nees Holuby

1100 1400

Ú Ú
500 900

Eur

330
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Rubus discolor Rubus glandulosus
Weihe & Nees Bellardi

1400 1400

Ú Ú
0 1000

subMed subMed

Rubus euryanthemus Rubus guentheri
W. Watson Weihe & Nees

1500 1400

Ú Ú
1400 900

Eur Eur

Rubus finitimus Rubus hebecaulis
Sudre Sudre

1000 500

Ú Ú
700 300

Eur Eur

Rubus fragariiflorus Rubus hercynicus
P. J. Müll. G. Braun ex Focke

1600 1000

Ú Ú
800 900

!
Eur Eur

Rubus geniculatus Rubus hirtus
Kaltenb. Waldst. & Kit.

300 1400

Ú Ú
0 800

Eur subMed

331
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Rubus humifusus Rubus macrophyllus
Weihe & Nees Weihe & Nees

500 600

Ú Ú
400 600

!
Eur Eur

Rubus idaeus Rubus macrostachys
L. P. J. Müll.

2200 700

Ú Ú
100 400

subBoreal Eur

Rubus incultus Rubus melanoxylon
Wirtg. ex Focke P. J. Müll. & Wirtg. ex Genev.

1500 1800

Ú Ú
400 1500

Eur Eur

Rubus koehleri Rubus minutidentatus
Weihe & Nees Sudre

600 1400

Ú Ú
400 800

Eur Eur

Rubus lloydianus Rubus minutiflorus
Genev. P. J. Müll.

1600 1400

Ú Ú
0 800

Eur Eur

332
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Rubus miostilus Rubus rivularis
Boulay Wirtg. & P. J. Müll.

1200 1000

Ú Ú
800 200

subMed Eur

Rubus oblongoobovatus Rubus sanguineus
Markova Friv.

1400 600

Ú Ú
1400 0

Bul Pont-Med

Rubus pectinatus Rubus saxatilis
Sudre & Grav. L.

1000 1900

Ú Ú
900 1000

Eur Eur-As

Rubus posoniensis Rubus scaber
Sabr. Weihe & Nees

1200 1500

Ú Ú
700 900

Eur Eur

Rubus radula Rubus schleicheri
Weihe ex Boenn. Weihe ex Tratt.

1100 1400

Ú Ú
800 900

Eur Eur

333
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Rubus serpens Rubus trachyadenes
Weihe ex Lej. & Court. Sudre

1400 1400

Ú Ú
800 800

Eur Eur

Rubus spinosulus Rubus vepallidus
Sudre Sudre

1000 1100

Ú Ú
900 800

Eur Eur

Rubus tereticaulis Rumex acetosa
P. J. Müll. L.

1400 2300

Ú Ú
800 0

Eur Boreal

Rubus thyrsanthus Rumex acetosella
Focke L.

1200 2500

Ú Ú
200 0

Eur Eur-subMed

Rubus thyrsiflorus Rumex alpinus
Weihe & Nees L.

700 2200

Ú Ú
700 1400

!
Eur Alp-Carp-Bal

334
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Rumex aquaticus Rumex cristatus
L. DC.

1800 100

Ú Ú
0 0

Eur-As

Rumex arifolius Rumex dentatus
All. L.

2100 300

Ú Ú
1500 0

subBoreal Med-CAs

Rumex confertus Rumex hydrolapathum
Willd. Huds.

500 400

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Med

Rumex conglomeratus Rumex kerneri
Murr. Borbás

2000 1500

Ú Ú
0 0

Eur-As subMed

Rumex crispus Rumex maritimus
L. L.

1000 50

Ú Ú
0 0

Boreal Eur-As

335
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Rumex obtusifolius Rumex scutatus
L. L.

2000 2700

Ú Ú
0 1800

Eur-Med subMed

Rumex palustris Rumex stenophyllus
Sm. Ledeb.

300 200

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-As

Rumex patientia Rumex tenuifolius
L. (Wallr.) A. LĞve

300 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur

Rumex pulcher Rumex thyrsiflorus
L. Fingerh.

2000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-As

Rumex sanguineus Rumex tuberosus
L. L.

1000 1500

Ú Ú
0 0

Eur-Med Boreal

336
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Ruppia cirrhosa Sagina apetala
(Petagna) Grande Ard.

0 600

Ú Ú
0 0

Kos subMed

Ruppia maritima Sagina maritima
L. Don

0 0

Ú Ú
0 0

Kos Eur-Med

Ruscus aculeatus Sagina nodosa
L. (L.) Fenzl

1000

Ú Ú
0

SPont

Ruscus hypoglossum Sagina procumbens
L. L.

1000 2100

Ú Ú
0 0

Pont Boreal

Ruta graveolens Sagina saginoides
L. (L.) Karst.

400 2900

Ú Ú
0 1500

!
Pont-Med Boreal

337
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Sagittaria latifolia Salix appendiculata
Willd. Vill.

0 2700

Ú Ú
0 2500

Adv Alp-Bal

Sagittaria sagitifolia Salix aurita
L. L.

800 1600

Ú Ú
0 1200

Eur-As Eur

Salicornia europaea Salix caprea
L. L.

0 2500

Ú Ú
0 0

Eur-As subBoreal

Salicornia ramosissima Salix cinerea
Woods L.

200 1600

Ú Ú
0 0

Eur Eur-As

Salix alba Salix eleagnos
L. Scop.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As subMed

338
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Salix fragilis Salix purpurea
L. L.

1700 1600

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Med-CAs

Salix hastata Salix reticulata
L. L.

2500 2900

Ú Ú
2500 2500

Eur-As Arct-Alp

Salix herbacea Salix retusa
L. L.

2900 2900

Ú Ú
2400 2500

!
Boreal Alp

Salix lapponum Salix rosmarinifolia
L. L.

2600 650

Ú Ú
1500 650

!
Eur-Sib Eur-As

Salix pentandra Salix silesiaca
L. Willd.

1700 2500

Ú Ú
1700 1200

!
Eur-Sib Carp-Bal

339
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Salix triandra Salvia aethiopis
L. L.

1600 1000

Ú Ú
0 0

subBoreal Eur-As

Salix waldsteiniana Salvia amplexicaulis
Willd. Lam.

2500 2000

Ú Ú
1500 0

Alp-Carp-Bal Bal-Dac

Salix xanticola Salvia argentea
Christensen L.

500 1000

Ú Ú
0 0

!
Bal Med

Salsola ruthenica Salvia austriaca
Iljin Jacq.

600 500

Ú Ú
0 0

Pont-CAs Eur

Salsola soda Salvia forskahlei
L. L.

200 800

Ú Ú
0 100

!
Eur-As SEux

340
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Salvia glutinosa Salvia pratensis
L. L.

2500 1000

Ú Ú
1000 0

Eur-As Eur-Med

Salvia nemorosa Salvia ringens
L. Sm.

2000 1000

Ú Ú
0 0

Eur-OT Bal

Salvia nutans Salvia scabiosifolia
L. Lam.

1000 200

Ú Ú
0 200

!
Eur-Sib Pont

Salvia officinalis Salvia sclarea
L. L.

300 1000

Ú Ú
0 0

Adv Med-As

Salvia pinnata Salvia tomentosa
L. Mill.

160 1000

Ú Ú
160 0

!
Med subMed

341
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Salvia verbenaca Sambucus deborensis
L. (Košanin) Košanin

1000 1500

Ú Ú
200 50

subMed Bal

Salvia verticillata Sambucus ebulus
L. L.

1400 1700

Ú Ú
0 0

subMed Eur-Med

Salvia virgata Sambucus nigra
Jacq. L.

1000 1700

Ú Ú
0 0

Med-CAs Eur-Med

Salvia viridis Sambucus racemosa
L. L.

1000 1900

Ú Ú
0 0

Pont-Med Boreal

Salvinia natans Samolus valerandii
(L.) All. L.

2000 200

Ú Ú
0 0

!
Boreal Kos

342
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Sanguisorba minor Saponaria officinalis
Scop. L.

1200 1000

Ú Ú
0 0

subBoreal Eur-Sib

Sanguisorba officinalis Saponaria stranjensis
L. Jordanov

2200 800

Ú Ú
800 0

!
subBoreal Bal

Sanicula europaea Satureja coerulea
L. Janka

1900 1000

Ú Ú
0 100

Eur-Sib subMed

Saponaria bellidifolia Satureja cuneifolia
Sm. Ten.

2900 1500

Ú Ú
1000 200

Med subMed

Saponaria glutinosa Satureja montana
M. Bieb. L.

1000 1000

Ú Ú
0 100

subMed Pont-Med

343
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Satureja pilosa Saxifraga androsacea
Velen. L.

1500 2900

Ú Ú
200 2200

!
Bal Eur-Sib

Satureja rumelica Saxifraga bryoides
Velen. L.

400 2900

Ú Ú
100 1800

Bul Alp-Med

Saussurea discolor Saxifraga bulbifera
(Willd.) DC. L.

2800 1500

Ú Ú
2500 100

!
Alp subMed

Saxifraga adscendens Saxifraga carpatica
L. Rchb.

2900 2700

Ú Ú
1600 2350

Boreal Carp-Bal

Saxifraga aizoides Saxifraga exarata
L. Vill.

1250 2900

Ú Ú
1250 2000

!
Boreal Eur-Anat

344
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Saxifraga ferdinandi-coburgi Saxifraga oppositifolia
Kellerer & SĬnd. L.

2900 2900

Ú Ú
900 2300

Bal Arct-Alp

Saxifraga graeca Saxifraga paniculata
Boiss. Mill.

1900 2500

Ú Ú
100 800

Ap-Bal Eur-Am

Saxifraga luteo-viridis Saxifraga pedemontana
Schott & Kotschy All.

2900 2900

Ú Ú
900 2000

Carp-Bal Alp-Ap-Carp-Ba

Saxifraga marginata Saxifraga retusa
Sternb. Gouan

2000 2900

Ú Ú
900 2500

! !
Alp-Carp-Bal Alp-Ap-Carp-Ba

Saxifraga mollis Saxifraga rotundifolia
Sm. L.

500 1900

Ú Ú
0 0

!
Bal-Anat subMed

345
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Saxifraga sancta Saxifraga tridactilites
Griseb. L.

2900 1200

Ú Ú
2000 0

Bal subBoreal

Saxifraga sempervivum Scabiosa argentea
C. Koch L.

1800 1000

Ú Ú
400 0

Bal Bal-Anat

Saxifraga spruneri Scabiosa atropurpurea
Boiss. L.

2900 1000

Ú Ú
1900 0

Bal Med

Saxifraga stellaris Scabiosa balcanica
L. Velen.

2500 2900

Ú Ú
1800 2000

Boreal Bal

Saxifraga stribrnyi Scabiosa columbaria
(Velen.) Podp. L.

2200 2900

Ú Ú
500 1000

Bal Eur-Med

346
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Scabiosa cosmoides Scabiosa rhodopensis
Boiss. Stoj. & Stef.

1000 1500

Ú Ú
0 500

Bal-Anat Bal

Scabiosa hispidula Scabiosa rotata
Boiss. M. Bieb.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Med Med

Scabiosa lucida Scabiosa sicula
Vill. L.

2900 1000

Ú Ú
2000 0

Alp-Carp Med

Scabiosa micrantha Scabiosa triniifolia
Desf. Friv.

1000 2900

Ú Ú
0 0

Pont-Med Bal

Scabiosa ochroleuca Scabiosa webbiana
L. D. Don

2900 2900

Ú Ú
1000 1800

Eur-Sib Bal

347
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Scandix australis Schoenoplectus mucronatus
L. (L.) Palla

500 500

Ú Ú
0 100

Eur-Med Kos

Scandix pecten-veneris Schoenoplectus tabernemontanii
L. (C. C. Gmel.) Palla

900 100

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-As

Schivereckia doerfleri Schoenoplectus triqueter
(Wettst.) Bornm. (L.) Palla

2900 100

Ú Ú
2500 0

! !
Bal Boreal

Schoenoplectus lacustris Schoenus ferrugineus
(L.) Palla L.

100 150

Ú Ú
0 0

Kos Eur

Schoenoplectus litoralis Schoenus nigricans
(L.) Palla L.

100 200

Ú Ú
0 0

!
Eur-As Eur-CAs

348
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Scilla autumnalis Scleranthus collinus
L. Hornung ex Opiz

1000 300

Ú Ú
0 0

Pont-subMed subMed

Scilla bifolia Scleranthus dichotomus
L. Schur

2000 1500

Ú Ú
1000 0

Pont-subMed subMed

Scilla bithynica Scleranthus neglectus
Boiss. Rochel ex Baumg.

1000 2900

Ú Ú
0 1000

!
Pont subMed

Scirpus sylvaticus Scleranthus perennis
L. L.

1500 1500

Ú Ú
0 0

subBoreal Eur-Med

Scleranthus annuus Scleranthus polycarpos
L. L.

1600 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Sib subMed

349
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Scleranthus uncinatus Scorzonera austriaca
Schur Willd.

2700 1600

Ú Ú
1000 0

subMed Eur-Sib

Sclerochloa dura Scorzonera cana
(L.) P. Beauv. (C. A. Mey.) Hoffm.

800 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Med

Scolymus hispanicus Scorzonera hispanica
L. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Med Med

Scolymus maculatus Scorzonera laciniata
L. L.

500 1000

Ú Ú
0 0

Med Med

Scorpiurus subvillosus Scorzonera lanata
L. (L.) Hoffm.

0 1000

Ú Ú
0 0

Pont-Med Med

350
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Scorzonera mollis Scrophularia canina
M. Bieb. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Med Eur-Med

Scorzonera parviflora Scrophularia nodosa
Jacq. L.

300 1500

Ú Ú
0 0

!
Med subBoreal

Scorzonera purpurea Scrophularia scopolii
L. Hoppe ex Pers.

2800 1800

Ú Ú
2000 0

subMed Eur-Med

Scrophularia aestivalis Scrophularia umbrosa
Griseb. Dumort.

2500 1000

Ú Ú
1000 0

Bal Eur-As

Scrophularia bulgarica Scutellaria albida
(Stoj.) Peev L.

2500 500

Ú Ú
1000 0

Bul subMed

351
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Scutellaria alpina Scutellaria orientalis
L. L.

2700 1000

Ú Ú
900 0

Alp-Med Pont-Med

Scutellaria altissima Scutellaria velenovskyi
L. Rech. f.

1200 500

Ú Ú
0 200

Eur Pont-Med

Scutellaria columnae Secale montanum
All. Guss.

1500 2500

Ú Ú
0 1500

subMed Med

Scutellaria galericulata Secale rhodopaeum
L. Delip.

2000 1500

Ú Ú
0 900

!
Boreal Bul

Scutellaria hastifolia Secale sylvestre
L. Host

1000 100

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Eur-As

352
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Securigera securidaca Sedum annuum
(L.) Degen & Dörfl. L.

100 2200

Ú Ú
0 0

Med Eur-Sib

Sedum acre Sedum anopetalum
L. DC.

2000 1800

Ú Ú
0 0

Eur-Med subMed

Sedum aetnense Sedum atratum
Tineo L.

400 2900

Ú Ú
0 1700

Pont-Med Alp-Carp-Bal

Sedum album Sedum caespitosum
L. (Cav.) DC.

2500 800

Ú Ú
0 0

subMed Med

Sedum alpestre Sedum cepaea
Vill. L.

2500 2000

Ú Ú
1250 800

subMed subMed

353
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Sedum confertiflorum Sedum maximum
Boiss. (L.) Suter

300 1500

Ú Ú
300 0

Bal-Anat subBoreal

Sedum dasyphyllum Sedum pallidum
L. M. Bieb.

1200 1000

Ú Ú
0 0

subMed Med

Sedum hispanicum Sedum rubens
L. L.

1500 800

Ú Ú
0 0

Eur-Med Eur-Med

Sedum kostovii Sedum sexangulare
Stef. L.

2000 500

Ú Ú
0 500

! !
Bul Eur

Sedum magellense Sedum stefco
Ten. Stef.

2000 1000

Ú Ú
1500 0

! !
Med Bal

354
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Sedum tenuifolium Selaginella selaginoides
(Sm.) Strobl (L.) Link

800 2800

Ú Ú
0 2200

subMed Boreal

Sedum tuberiferum Selinum carvifolia
Stoj. & Stef. (L.) L.

1500 1600

Ú Ú
0 1000

Bal Eur-Sib

Sedum urvillei Sempervivum ciliosum
DC. Craib

1000 1000

Ú Ú
0 0

!
Eur Bal

Sedum zollikoferi Sempervivum erythraeum
F. Hernm. & Stef. Velen.

1700 2700

Ú Ú
800 1000

!
Bul Bal

Selaginella helvetica Sempervivum leucanthum
(L.) Spring PanĀiþ

2400 2000

Ú Ú
400 800

subBoreal Bul

355
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Sempervivum marmoreum Senecio doronicum
Griseb. (L.) L.

2700 2700

Ú Ú
300 1800

subMed Carp-Bal

Sempervivum zeleborii Senecio erucifolius
Schott L.

700 2900

Ú Ú
0 1000

subMed Eur-As

Senecio abrotanifolius Senecio jacobaea
L. L.

2800 2900

Ú Ú
1500 1000

Carp-Bal Eur-Med

Senecio aquaticus Senecio macedonicus
Hill Griseb.

0 2500

Ú Ú
0 1500

Eur Bal

Senecio doria Senecio nemorensis
L. L.

2000 2800

Ú Ú
0 1500

Eur Boreal

356
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Senecio othonnae Senecio subalpinus
M. Bieb. Koch

1600 2000

Ú Ú
1000 1700

Bal-Cauc Carp-Bal

Senecio paludosus Senecio sylvaticus
L. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Eur Eur-Sib

Senecio panþiþii Senecio vernalis
Degen Waldst. & Kit.

2600 1000

Ú Ú
1800 0

Bal Eur-Med

Senecio papposus Senecio viscosus
(Rchb.) Less. L.

2500 2000

Ú Ú
0 1000

Carp-Bal Eur-Med

Senecio rupestris Senecio vulgaris
Waldst. & Kit. L.

2500 1000

Ú Ú
1500 0

subMed Eur-As

357
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Serapias vomeracea Seseli bulgaricum
(Burm.) Briq. P. W. Ball

400 1800

Ú Ú
0 1000

!
Med Bul

Serratula bulgarica Seseli degenii
Acht. & Stoj. Urum.

1000 800

Ú Ú
0 600

! !
Carp-Bal Bul

Serratula radiata Seseli libanotis
(Waldst. & Kit.) M. Bieb. (L.) Koch

1000 1600

Ú Ú
0 500

SPont Eur-Sib

Serratula tinctoria Seseli pallasii
L. Besser

1500 1000

Ú Ú
1000 0

Eur-Sib Eur

Seseli annuum Seseli peucedanoides
L. (M. Bieb.) Koso-Pol.

1700 1700

Ú Ú
900 900

Eur-As Med-OT

358
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Seseli rhodopaeum Sesleria automnalis
Velen. (Scop.) F. W. Schultz

1800 200

Ú Ú
200 0

Bul

Seseli rigidum Sesleria bielzii
Waldst. & Kit. Schur

2500 2900

Ú Ú
0 1000

subMed Carp-Bal

Seseli tortuosum Sesleria caerulea
L. (L.) Ard.

500 1000

Ú Ú
0 0

subMed Eur

Sesleria alba Sesleria coerulans
Sm. Friv.

100 1000

Ú Ú
0 0

Carp-Bal

Sesleria argentea Sesleria comosa
(Savi) Savi Velen.

200 2900

Ú Ú
0 1000

Bal

359
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Sesleria filifolia Sesleria uliginosa
Hoppe Opiz

800 400

Ú Ú
500 200

Bal CEur

Sesleria korabensis Setaria italica
(Kumm. & Jav.) Deyl (L.) P. Beauv.

2900 400

Ú Ú
1500 0

!
Bal subBoreal

Sesleria latifolia Setaria pumila
(Adamoviþ) Degen (Poir.) Schult.

1500 800

Ú Ú
0 0

Bal Kos

Sesleria rigida Setaria verticillata
Heuffel ex Rchb. (L.) P. Beauv.

1500 800

Ú Ú
0 0

Carp-Bal Kos

Sesleria robusta Setaria viridis
Schott, Nym. & Kotschi (L.) P. Beauv.

2000 800

Ú Ú
1000 0

Boreal

360
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Sherardia arvensis Sideritis montana
L. L.

1500 1500

Ú Ú
0 0

Med subMed

Sibbaldia parviflora Sideritis scardica
Willd. Griseb.

2000 2000

Ú Ú
2000 1000

Anat-Bal Bal

Sibbaldia procumbens Sideritis syriaca
L. L.

2800 400

Ú Ú
2000 0

!
Boreal Med

Sicyos angulatus Sieglingia decumbens
L. (L.) Bernh.

400 100

Ú Ú
0 0

NAm (Adv) Eur-Med

Sideritis lanata Silaum silaus
L. (L.) Schinz & Thell.

500 1800

Ú Ú
200 800

Med Eur

361
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Silene acaulis Silene balcanica
(L.) Jacq. (Urum.) Hayek

2900 2900

Ú Ú
2200 1500

Arct-Alp Bal

Silene alba Silene borysthenica
(Mill.) E. Krause (Gruner) Walters

1500 200

Ú Ú
0 0

Eur-Sib Pont-Sib

Silene alpina Silene bupleuroides
(Lam.) E. Thomas Chater & Walters

1000 2400

Ú Ú
800 0

Pont-subMed

Silene armeria Silene caliacrae
L. Jordanov & Panov

1500 50

Ú Ú
300 0

!
Eur Bul

Silene asterias Silene chlorantha
Griseb. (Willd.) Ehrh.

2900 700

Ú Ú
1000 0

Bal Eur-Sib

362
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Silene ciliata Silene densiflora
Pourret D'Urv.

2400 500

Ú Ú
1800 0

Alp-Med subMed

Silene compacta Silene dichotoma
Fisch. Ehrh.

800 700

Ú Ú
0 0

Med Eur-Med

Silene conica Silene dioica
L. (L.) Clairv.

1100 1000

Ú Ú
0 0

subMed-As Eur-As

Silene cretica Silene euxina
L. (Rupr.) Hand.-Mazz.

500 0

Ú Ú
0 0

! !
Med Pont

Silene csereii Silene exaltata
Baumg. Friv.

1100

Ú Ú
300

Bal-Dac

363
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Silene fabarioides Silene gigantea
Hausskn. L.

2200 1300

Ú Ú
500 0

Bal Bal

Silene flavescens Silene graeca
Waldst. & Kit. Boiss. & Spruner

1600 800

Ú Ú
0 0

!
Carp-Bal Bal

Silene frivaldszkyana Silene heuffelii
Hampe Sóo

1100 1500

Ú Ú
0 0

Bal Bal-Dac

Silene gallica Silene italica
L. (L.) Pers.

600 1600

Ú Ú
0 0

Kos Eur-Med

Silene gallinyi Silene lerchenfeldiana
Rchb. Baumg.

1200 2600

Ú Ú
0 200

subMed Carp-Bal

364
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Silene lydia Silene pusilla
Boiss. Waldst. & Kit.

1000 2600

Ú Ú
500 1300

!
EMed Alp-Med

Silene moldavica Silene radicosa
(Klokov) Šourkova Boiss. & Heldr.

100 1800

Ú Ú
0 1800

Pont-Bal

Silene noctiflora Silene roemeri
L. Friv.

1200 2700

Ú Ú
0 300

Eur-Sib Bal

Silene nutans Silene saxifraga
L. L.

1500 2900

Ú Ú
0 1000

Eur-As Alp-Med

Silene otites Silene sendtneri
(L.) Wibel Boiss.

1000 1500

Ú Ú
0 0

Eur-Med Bal

365
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Silene skorpilii Silene trojanensis
Velen. (Velen.) Jordanov & Panov

600 2300

Ú Ú
0 1000

Bal Bul

Silene stojanovii Silene velcevii
Panov Jordanov & Panov

2900 400

Ú Ú
1000 200

!
Bul Bul

Silene subconica Silene velenovskyana
Friv. Jordanov & Panov

1400 2900

Ú Ú
0 1000

subMed Bal

Silene supina Silene viridiflora
M. Bieb. L.

1200 2000

Ú Ú
0 0

Pont-Med Med

Silene thymifolia Silene vulgaris
Sm. (Moench) Garcke

0 2600

Ú Ú
0 0

Bal Eur-As

366
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Silene waldsteinii Sisymbrium altissimum
Griseb. L.

2400 1000

Ú Ú
600 0

Bal Pont-subMed

Silene wolgensis Sisymbrium irio
(Hornem.) Otth L.

500 300

Ú Ú
0 0

Pont subBoreal

Silybum marianum Sisymbrium loeselii
(L.) Gaertn. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

Med Eur-As

Sinapis arvensis Sisymbrium officinale
L. (L.) Scop.

1200 1100

Ú Ú
0 0

Med Eur-Sib

Sison amomum Sisymbrium orientale
L. L.

600 1000

Ú Ú
0 0

Eur-Med Eur-As

367
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Sisymbrium polyceratium Sium sisarum
L. L.

1000 500

Ú Ú
0 0

!
Med Eur-As

Sisymbrium polymorphum Smilax excelsa
(Murr.) Roth L.

500 1000

Ú Ú
0 0

!
Eur-As subMed

Sisymbrium strictissimum Smyrnium perfoliatum
L. L.

850 1200

Ú Ú
0 0

Eur Eur-Med

Sisyrinchium montanum Smyrnium rotundifolium
Greene Mill.

100 500

Ú Ú
0 0

Adv Med

Sium latifolium Solanum alatum
L. Moench

800 900

Ú Ú
0 0

Boreal subMed

368
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Solanum dulcamara Soldanella pindicola
L. Hausskn.

900 2000

Ú Ú
0 1500

Eur-As

Solanum luteum Soldanella pusilla
Mill. Baumg.

1000 2900

Ú Ú
0 2200

subMed Alp-Carp-Bal

Solanum nigrum Soldanella rhodopaea
L. F. K. Mey.

1000 2900

Ú Ú
0 1400

Kos Bal

Solanum schultesii Solidago canadensis
Opiz L.

800 500

Ú Ú
0 0

Pont Adv

Soldanella chrysostricta Solidago gigantea
Kress Aiton

2700 1000

Ú Ú
1500 0

!
Carp-Bal NAm (Cult)

369
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Solidago virgaurea Sorbus aria
L. (L.) Crantz

2800 1800

Ú Ú
500 0

Boreal Eur

Sonchus arvensis Sorbus aucuparia
L. L.

1000 2000

Ú Ú
0 600

Eur-As subBoreal

Sonchus asper Sorbus austriaca
(L.) Hill (Beck) Hedl.

1000 1100

Ú Ú
0 800

Eur Alp-Carp-Bal

Sonchus oleraceus Sorbus chamaemespilus
L. (L.) Crantz

1000 2100

Ú Ú
0 1700

Kos Alp-Med

Sonchus palustris Sorbus domestica
L. L.

500 1000

Ú Ú
0 0

Eur-As Eur-Med

370
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Sorbus graeca Sparganium emersum
(Spach) Kotschy Rehmann

1300 1000

Ú Ú
500 0

Pont-Med Boreal

Sorbus torminalis Sparganium erectum
(L.) Crantz L.

1700 1000

Ú Ú
0 0

Pont-Med Boreal

Sorbus umbellata Sparganium minimum
(Desf.) Fritsch Wallr.

1600 1600

Ú Ú
600 0

!
subMed Boreal

Sorghum halepense Spartium junceum
(L.) Pers. L.

1000 1000

Ú Ú
0 0

subMed-As Med (Adv)

Sparganium angustifolium Spergula arvensis
Michx. L.

1800 1800

Ú Ú
1000 0

!
subBoreal Kos

371
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Spergula pentandra Spiraea crenata
L. L.

1000 500

Ú Ú
0 0

!
subMed Pont

Spergularia marina Spiraea hypericifolia
(L.) Griseb. L.

500 300

Ú Ú
0 300

!
subBoreal Pont-Sib

Spergularia media Spiraea media
(L.) C. Presl F. W. Schmidt

500 2000

Ú Ú
0 500

Eur-As Pont-Sib

Spergularia rubra Spiraea salicifolia
(L.) J. & C. Presl L.

2000 1200

Ú Ú
0 1200

!
subBoreal Boreal

Spiraea chamaedryfolia Spiranthes spiralis
L. (L.) Chevall.

1800 1000

Ú Ú
1000 0

!
Pont-As subMed

372
Conspectus of the vascular flora of Bulgaria Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɲɚɬɚ ɮɥɨɪɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Spirodela polyrhiza Stachys annua
(L.) Schleid. (L.) L.

1000 1400

Ú Ú
0 0

Kos Eur-As

Sporobolus indicus Stachys arenariaeformis
(L.) R. Br. Rouy

100 200

Ú Ú
0 0

!
Am (Adv) Bal-Dac

Stachys alpina Stachys atherocalyx
L. C. Koch

2000