All DEL DIRECTOR CEIP MESTRE RAMIRO SABELL MOSQUERA BARRAL sin 36860 PONTEAREAS

D. David Soto Carballido con :-:::~-.;~ , con domicilio a efectos de comunicacion

no C.E.I.P. MESTRE RAMIRO SABELL MOSQUERA, barrio Barral s/n,36860 Ponteareas , en calidade de Presidente da Anpa e en representacion da mesma.

INFORME:

Dende a Anpa informamos que no dia lOde setembro de 2010 tras unha pequena inspeccion ocular a parte do recinto e instalacions do centro atopamos unha serie de anomalias que requiren dende 0 noso punto de vista dunha actuacion inmediata polas consecuencias que poida acarrexar.

1. Na zoa cuberta que esta na entrada do comedor nos atopamos almacenado unhas vallas de obra mais a valla do antiga area de recreo.

2. Na zoa considera como patio cuberto, tamen nos atopamos igual que na zoa do punto 1, materias para 0 cal solicitamos a retirada inminente deses materiais do alcance dos nenos.

3. Na nova zoa recreativa, nos atopamos unha serie de deficiencias algunhas das cales eran as culpables de non inaugurar 0 parque no curso anterior:

• A base de caucho do chan totalmente solta, 0 cal significa que vai acumular auga, humidade e converterase nun criadeiro de xermes e bacterias.

• Parafuso medios soltos.

• Unha das mais graves dende 0 noso punto de vista e a valla que fai de limite coa fine a colindante, tanto pola altura como polo debil da estrutura.

4. Na parte traseira facendo de limite co camino que era para dar servizo os do novo instituto nos atopamos cunha valla endeble e media rota e cunha altura que facilmente po de saltar un neno e sair do centro, ou calquera persoa acceder 0 recinto

http://anpapenadoeguilibrio.blogspot.com/ anparamirosabell@gmail.com

rfn :600790500

A.N.P.A A PENA DO EQUILIBRIO

C.E.I.P. Mestre Ramiro Sabell Mosquera Barral sin, 36860 Ponteareas http://anpapenadoequilibrio.blogspot.com/ anparamirosabell@gmail.com

escolar. Polo que compre que coa maior celeridade posible se tome medidas neste tema, dende a execu tiva recomendamos reforzar a valla e darlie mais altura.

5. No terreo onde se atopaba 0 antigo recinto de recreo, nos atopamos cunha tapa de arqueta rota.

6. Nas inmediacions do parque nos atopamos unha acequia colindante coa edificacion vecifia, 0 que pode dar lugar ratas, infeccions ....

7. No pavilion de deportes nos atopamos unha serie de deficiencias moi graves no tema de seguridade:

• Os enchufes en mal estado a maioria coa tapa de proteccion rota.

• A altura dos mesmos entendemos que por tratarse de nenos seria conveniente subilos a unha altura razoable, tendo en conta que 0 pavillon e usado por nenos. • Eo mais grave tubos de canalizacion de cables, con estes soltos mal metidos dentro do tubo, xa que carece do mecanismo do enchufe.

8. No comedor se aprecia zoas da parece onde esta a pintura pic ada e se fai bastante evidente a necesidade de que hai que pintar.Tamen se solicita proteccion para as column as da sala do comedor, compre lembrar que no curso pasado ocorreu un incidente, do que foi necesaria a asistencia medica.

http://anpapenadoeguilibrio.blogspot.com/ anparamirosabeli@gmail.com

Tfn :600790500

A.N.P.A A PENA DO EQUILIBRIO

C.E.I.P. Mestre Ramiro Sabell Mosquera Barral sin, 36860 Ponteareas http:(lanpapenadoeguilibrio.blogspot.com/ anparamirosabell@gmail.com

http:Uanpapenadoeguilibrio.blogspot.com/ anparamirosabell@gmail.com

Tfn :600790500

A.N.P.A A PENA DO EQUILIBRIO

C.E.I.P. Mestre Ramiro Sabell Mosquera Barral sIn, 36860 Ponteareas http://anpapenadoeguilibrio. blogspot.coml anparamirosabell@gmail.com

http://anpapenadoeguilibrio.blogspot.com/ anparamirosabell@gmail.com

Tfn :600790500

A.N.P.A A PENA DO EQUILIBRIO C.E.I.P. Mestre Ramiro Sabell Mosquera Barral sjn, 36860 Ponteareas

h Up: I / anpapenadoequilihrio. hlogspot .com / anparamirosabell@gmail.com

Asinado

Presidente da Anpa David

647534686

http://anpapenadoeguilibrio.blogspot.com/ anparamirosabell@gmail.com

Tfn :600790500

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful