Dhua Found effective to break magic

Dear brothers and sisters in islam,
I am sharing you a dhua and the way i ask some of my patients to perform, not as bidhua, but as a dhua and a ruqya
tested and found working. Please any scholar or raaqi or moderator tell me if it will be a bidhua. My father is a sheikh,
and this dhua is combined by me and my father together. But i tested the way to perform and I found it working faster to
break magic. According to my father the way I practiced it through my patients wont be bidha.
Here is dhua and I request someone helpful to translate it to English, because I am not so fluent to translate such thing to
english. I know the dhivehi translation of it.

‫ﻌ ﹶﻞ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺽ‬
 ‫ﺭ‬ ‫ﻭﹾﺍ َﻷ‬ ‫ﺕ‬
 ‫ﺍ‬‫ﺎﻭ‬‫ﺴﻤ‬
ّ ‫ﻖ ﺍﻟ‬ ‫ﺧﹶﻠ‬ ‫ﻱ‬‫ ﺍّﹶﻟﺬ‬‫ﻟّﹶﻠﻪ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻴ ﹺﻢ ﹶﺍﹾﻟ‬‫ﺣ‬ ‫ﺮ‬ّ ‫ﻤ ﹺﻦ ﺍﻟ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺮ‬ّ ‫ﷲ ﺍﻟ‬
ِ ‫ﺴ ﹺﻢ ﺍ‬
 ‫ﹺﺑ‬
‫ﺎ‬‫ﺯ ﹾﻗﻨ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍ‬‫ﺣ ﹰﻘّﺎ ﻭ‬ ‫ﻖ‬ّ ‫ﺤ‬
 ‫ﺎ ﺍﹾﻟ‬‫ﻢ ﹶﺃ ﹺﺭﻧ‬ّ ‫ﻬ‬ ‫ﺪﻟﹸﻮﻥﹶ ﺍﹶﻟّﹶﻠ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺮّﹺﺑ ﹺﻬ‬ ‫ﻭﺍ ﹺﺑ‬‫ﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮ‬ ‫ﻳ‬‫ﻢ ﺍّﹶﻟﺬ‬ّ ‫ﺭ ﹸﺛ‬ ‫ّﻮ‬‫ﺍﻟﻨ‬‫ﺕ ﻭ‬
 ‫ﺎ‬‫ﺍﻟ ّﹸﻈﹸﻠﻤ‬
, ‫ﻦ‬ ‫ﻴ‬‫ﻤ‬ ‫ﻠ‬‫ﺴ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬‫ﻡ ﻭ‬ ‫ﻼ‬
‫ﺳ ﹶ‬ ‫ﺰ ﹾﺍ ِﻹ‬ّ ‫ﻋ‬ ‫ﻢ ﹶﺍ‬ّ ‫ﻬ‬ ‫ ﺍﹶﻟّﹶﻠ‬. ‫ﻪ‬ ‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﺘﻨ‬‫ﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﺯ ﹾﻗﻨ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍ‬‫ﻼ ﻭ‬
‫ﻃ ﹰ‬ ‫ﺎ‬‫ﻃ ﹶﻞ ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﺍﹾﻟﺒ‬‫ﻭﹶﺃ ﹺﺭﻧ‬ , ‫ﻪ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﺘﺒ‬ّ‫ﺍﻟ‬
‫ﻦ‬ ‫ﻳ‬‫ﺪ‬ّ ‫ﺍ َﺀ ﺍﻟ‬‫ﻋﺪ‬ ‫ﻭﹶﺍ‬ ‫ﺎ‬‫ﺍﹶﺋﻨ‬‫ﻋﺪ‬ ‫ﺮ ﹶﺍ‬ ‫ﻣ‬ّ ‫ﺩ‬ ‫ﻭ‬ . ‫ﻦ‬ ‫ﻴ‬‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬‫ﺍﻟ ﹶﻈّﺎ‬‫ﻢ ﻭ‬ ‫ﺫ ّﹶﻝ ﺍﻟ ّﹸﻈﹸﻠ‬ ‫ﻭﹶﺍ‬ . ‫ﻦ‬ ‫ﻴ‬‫ﻛ‬ ‫ﺸ ﹺﺮ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬‫ﻙ ﻭ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺸ‬
ّ ‫ﺫ ّﹶﻝ ﺍﻟ‬ ‫ﻭﹶﺍ‬
. ‫ﻦ‬ ‫ﻴ‬‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬‫ﺮ ﺍﻟ ﹶﻈّﺎ‬ّ ‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑﻨ‬ّ‫ﺭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﻗﻨ‬‫ﻭ‬ , ‫ﻦ‬ ‫ﻴ‬‫ﻤ‬ ‫ﻟ‬‫ﻦ ﺍﻟ ﹶﻈّﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻴﻨ‬‫ﻋﹶﻠ‬ ‫ﺝ‬
 ‫ﺮ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻤ ﹶﻞ‬ ‫ﺸ‬
 ‫ﺖ ﺍﻟ‬
 ‫ﺘ‬ّ‫ﺷ‬ ‫ﻭ‬ ,
‫ﺮ ﺁ ﹺﻝ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﺳ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﺑ ﹶﻄ ﹾﻠ‬‫ﺎ ﹶﺃ‬‫ﺮ ﹶﻛﻤ‬ ‫ﺤ‬
‫ﺴ‬
ِّ ‫ﻋﹺﻨّﻲ ﺍﻟ‬ ‫ﻄ ﹸﻞ‬ ‫ﺑ‬‫ﻢ ﺃﹶ‬ّ ‫ﻬ‬ ‫ ﺍﹶﻟّﹶﻠ‬.‫ﻦ‬ ‫ﻳ‬‫ﻓ ﹺﺮ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻘﹶﻮ ﹺﻡ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﺮﻧ‬ ‫ﺼ‬
 ‫ﻧ‬‫ﻓﹶﺎ‬
‫ﺖ‬
 ‫ﺑ ﹶﻄ ﹾﻠ‬‫ﻤﺎ ﹶﺃ‬ ‫ﻭ ﹶﻛ‬ .‫ﻪ‬ ‫ﺎ ﺍﹶﻟﹶﻠ‬‫ﺭ ﻳ‬ ‫ﻬّﺎ‬ ‫ﺎ ﹶﻗ‬‫ﻢ ﻳ‬ ‫ﺣ ﹶﻜ‬ ‫ﺎ‬‫ﻖ ﻳ‬ّ ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻡ ﻳ‬ ‫ﻼ‬
‫ﺴّ ﹶ‬
 ‫ﻪ ﺍﻟ‬ ‫ﻴ‬‫ﻋﹶﻠ‬ ‫ﻰ‬‫ﻮﺳ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻮ ﹶﻥ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻓ‬
‫ﺐ‬
 ‫ﻟ‬‫ﺎ ﻏﹶﺎ‬‫ﻢ ﻳ‬ ‫ﺳّﹶﻠ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬‫ﻋﹶﻠ‬ ‫ﷲ‬
ُ ‫ﺻﹶﻠّﻰ ﺍ‬
 ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ّ ‫ﺤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺮ‬ّ ‫ﻧﹺﺒ ّﹺﻲ ﺍﻟ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺼ ﹺﻢ‬
 ‫ﻋ‬ ‫ﺑ ﹺﻦ ﹾﺍ َﻷ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻴ‬‫ﺒ‬‫ﺮ ﹸﻟ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﺳ‬
‫ﻪ‬ ‫ﺮ ﹺﺇ ّﹶﻥ ﺍﻟّﹶﻠ‬ ‫ﺤ‬
‫ﺴ‬
ِّ ‫ﻪ ﺍﻟ‬ ‫ﻢ ﹺﺑ‬‫ﺎ ﹺﺟﹾﺌﺘ‬‫ﺳﻰٰ ﻣ‬ ‫ﻮ‬‫ﺍ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻣ‬‫ﻤّﺎ ﹶﺃﹾﻟ ﹶﻘﻮ‬ ‫ﺤ ّﹺﻖ ﹶﻓﹶﻠ‬
 ‫ﻪ ﹺﺑ‬ ‫ﺎ ﺍﻟﹶﻠ‬‫ﻢ ﻳ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺘ‬‫ﻨ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﺭ ﻳ‬ ‫ﺒّﺎ‬‫ﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬
‫ﻩ‬ ‫ﻮ ﹶﻛ ﹺﺮ‬ ‫ﻭﹶﻟ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺗ‬‫ﺎ‬‫ﻠﻤ‬‫ﻖ ﹺﺑ ﹶﻜ‬ّ ‫ﺤ‬
 ‫ﻪ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻖ ﺍﻟّﹶﻠ‬ّ ‫ﺤ‬
 ‫ﻭﻳ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻳ‬‫ﺴﺪ‬
ِ ‫ﻤ ﹾﻔ‬ ‫ﻤ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺢ‬ ‫ﻠ‬‫ﺼ‬
 ‫ﻳ‬ ‫ﻪ ﹶﻻ‬ ‫ﻪ ﹺﺇ ّﹶﻥ ﺍﻟّﹶﻠ‬ ‫ﻄﹸﻠ‬ ‫ﺒ‬‫ﻴ‬‫ﺳ‬
‫ﺎ‬‫ﻒ ﻣ‬
 ‫ﺗ ﹾﻠ ﹶﻘ‬ ‫ﻚ‬
 ‫ﻴﹺﻨ‬‫ﻤ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻲ‬‫ﺎ ﻓ‬‫ﻭﹶﺃﹾﻟ ﹺﻖ ﻣ‬ ٰ‫ﻋﹶﻠﻰ‬ ‫ﺖ ﺍﹾ َﻷ‬
 ‫ﻚ ﺃﹶﻧ‬
 ‫ﻧ‬ّ‫ﻒ ﹺﺇ‬
 ‫ﺨ‬
 ‫ﺗ‬ ‫ﺎ ﻟﹶﺎ‬‫ﺤ ّﹺﻖ ﹸﻗ ﹾﻠﻨ‬
 ‫ﻭﹺﺑ‬ ‫ﻮ ﹶﻥ‬‫ﺠﺮﹺﻣ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬
‫ﻖ‬ّ ‫ﺤ‬
 ‫ﺎ َﺀ ﺍﹾﻟ‬‫ﻭﹸﻗ ﹾﻞ ﺟ‬ ٰ‫ﺗﻰ‬‫ﺚ ﹶﺃ‬
‫ﻴ ﹸ‬‫ﺣ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺴّﺎ‬
 ‫ﺢ ﺍﻟ‬ ‫ﻠ‬‫ﻳ ﹾﻔ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ‫ﺣ ﹴﺮ‬ ‫ﺎ‬‫ﺪ ﺳ‬ ‫ﻴ‬‫ﻮﺍ ﹶﻛ‬‫ﻨﻌ‬‫ﺻ‬
 ‫ﺎ‬‫ﻧﻤ‬ّ‫ﻮﺍ ﹺﺇ‬‫ﻨﻌ‬‫ﺻ‬

‫ﻃ ﹶﻞ‬ ‫ﺎ‬‫ﻃ ﹸﻞ ﹺﺇ ّﹶﻥ ﺍﹾﻟﺒ‬ ‫ﺎ‬‫ﻖ ﺍﹾﻟﺒ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻖ‬ّ ‫ﺤ‬
 ‫ﺎ َﺀ ﺍﹾﻟ‬‫ﻭﹸﻗ ﹾﻞ ﺟ‬ . ‫ﻮﻗﹰﺎ‬‫ﺯﻫ‬ ‫ﻃ ﹶﻞ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ‬ ‫ﺎ‬‫ﻃ ﹸﻞ ﹺﺇ ّﹶﻥ ﺍﹾﻟﺒ‬ ‫ﺎ‬‫ﻖ ﺍﹾﻟﺒ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﻭ‬
Dhua by Ajnaadh Ali

ajnaadh@gmail.com

‫‪Dhua Found effective to break magic‬‬

‫ﺤ ّ‪‬ﻖ ‪‬ﻭ ‪‬ﺯ ‪‬ﻫ ‪‬ﻖ ﺍﹾﻟﺒ‪‬ﺎ ‪‬ﻃ ﹸﻞ ﹺﺇ ّﹶﻥ ﺍﹾﻟﺒ‪‬ﺎ ‪‬ﻃ ﹶﻞ ﹶﻛﺎ ﹶﻥ ‪‬ﺯﻫ‪‬ﻮﻗﹰﺎ ‪ .‬ﺍﻟّﹶﻠ ‪‬ﻬ ‪‬ﻢ‬
‫ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ‪‬ﺯﻫ‪‬ﻮﻗﹰﺎ ‪ .‬ﻭﹸﻗ ﹾﻞ ﺟ‪‬ﺎ َﺀ ﺍﹾﻟ ‪‬‬
‫ﻆ‬
‫ﻆ ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﺣ ‪‬ﻔ‪‬ﻴ ﹸ‬
‫ﺸﻴ‪‬ﺎ ‪‬ﻃ‪‬ﻴ ﹺﻦ ﻳ‪‬ﺎﺣ‪‬ﺎ‪‬ﻓ ﹸ‬
‫ﺠ ّﹺﻦ ﻭ‪‬ﺍﻟ ّ‪‬‬
‫ﺲ ﻭ‪‬ﺍﹾﻟ ﹺ‬
‫ﺴّﺎ ‪‬ﺣ ﹺﺮ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﹾﺍ ِﻹ‪‬ﻧ ﹺ‬
‫ﺤﺮﹺﺍﻟ ‪‬‬
‫ﺍﺣ‪ ‬ﻔ ﹾﻈﹺﻨ ‪‬ﻲ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﹸﻛ ّﹺﻞ ‪‬ﺳ ‪‬‬
‫ﺖ‬
‫ﻚ ‪‬ﻋﻨّﹺ ‪‬ﻲ ﹸﻛ ّﹺﻞ ‪‬ﺷ‪‬ﻴﻄﹶﺎ ‪‬ﻥ ﻣ‪‬ﺎ ﹺﺭ ‪‬ﺩ ‪‬ﻭ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﹸﻛ ّﹺﻞ ‪‬ﻋ ﹾﻔ ﹺﺮ‪‬ﻳ ‪‬‬
‫ﷲ‪ .‬ﺍﹶﻟّﹶﻠ ‪‬ﻬ ّ‪‬ﻢ ‪‬ﻫّ‪‬ﻠ ‪‬‬
‫ﺐ ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﻭ ‪‬ﻛ‪‬ﻴ ﹸﻞ ﻳ‪‬ﺎﹶﺍ ُ‬
‫ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﺭ‪‬ﻗ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫ﻕ ‪‬ﺟ ‪‬ﻤ ‪‬ﻌ ‪‬ﻬ ‪‬ﻢ ‪,‬‬
‫ﷲ ﺍﹶﻟّﹶﻠ ‪‬ﻬ ّ‪‬ﻢ ﹶﻓ ّﹺﺮ ‪‬‬
‫ﻼ ‪‬ﻡ ﻳ‪‬ﺎ ﺍ ُ‬
‫ﺴﹶ‬
‫ﺤ ّﹺﻖ ‪‬ﺳﹶﻠ‪‬ﻴﻤ‪‬ﺎ ﹶﻥ ‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴ ‪‬ﻪ ﺍﻟ ّ‪‬‬
‫ﺠ ّﹺﻦ ﹺﺑ ‪‬‬
‫ﺡ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﺍﹾﻟ ﹺ‬
‫‪‬ﻭﹾﺍ َﻷ ‪‬ﺭ ‪‬ﻭﺍ ﹺ‬
‫‪‬ﻭﺯ‪‬ﺍﹾﻟ ﹺﺰ ﹸﻝ ﹶﺃ ﹾﻗﺪ‪‬ﺍ ‪‬ﻣ ‪‬ﻬ ‪‬ﻢ ‪ ,‬ﻭﹸﻓ ّﹶﻞ ‪‬ﺣ ّ‪‬ﺪ ‪‬ﻫ ‪‬ﻢ ‪‬ﻭﹶﺃ ﹾﻗ‪‬ﻠ ﹾﻞ ‪‬ﻋ ‪‬ﺪ ‪‬ﺩ ‪‬ﻫ ‪‬ﻢ ‪ ,‬ﺍﹶﻟّﹶﻠ ‪‬ﻬ ّ‪‬ﻢ ﺍ ‪‬ﺟ ‪‬ﻌ ﹺﻞ ﺍﻟ ‪‬ﺪّﺍ‪‬ﺋ ‪‬ﺮ ﹶﺓ ‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴ ﹺﻬ ‪‬ﻢ ‪,‬‬
‫ﺤ ﹾﻠ ﹺﻢ ‪ ,‬ﻭ‪‬ﺍ ‪‬ﺳﹸﻠ‪‬ﺒ ‪‬ﻬ ‪‬ﻢ ‪‬ﻣ ‪‬ﺪ ‪‬ﺩﹾﺍ ِﻹ‬
‫ﺏ ﹺﺇﹶﻟ‪‬ﻴﻬﹺ ‪‬ﻢ ﺍﹶﻟّﹶﻠ ‪‬ﻬ ّ‪‬ﻢ ﹶﺃ ‪‬ﺧ ﹺﺮ ‪‬ﺟ ‪‬ﻬ ‪‬ﻢ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﺩ‪‬ﺍ‪‬ﺋ ‪‬ﺮ ‪‬ﺓ ﺍﹾﻟ ‪‬‬
‫ﺍﹶﻟّﹶﻠ ‪‬ﻬ ّ‪‬ﻢ ﹶﺍ ‪‬ﺭ ‪‬ﺳ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌﺬﹶﺍ ‪‬‬
‫ﺤ ّﹺﻖ ﻭ‪‬ﺇﺫﹶﺍ‬
‫ﻂ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻗﹸﻠﻮ‪‬ﹺﺑ ﹺﻬ ‪‬ﻢ ‪‬ﻭ ﹶﻻ ﺗ‪‬ـ‪‬ﺒّ‪‬ﻠ ‪‬ﻐ ‪‬ﻬ ‪‬ﻢ ﺍﹾﻵﻣ‪‬ﺎ ﹶﻝ ﹺﺑ ‪‬‬
‫‪‬ﻣﻬ‪‬ﺎ ﹺﻝ ‪ ,‬ﻭ ﹸﻏ ّﹶﻞ ﹶﺃ‪‬ﻳ ‪‬ﺪ‪‬ﻳ ﹺﻬ ‪‬ﻢ ‪ ,‬ﻭ‪‬ﺍ ‪‬ﺭ‪‬ﺑ ﹾ‬
‫ﺸ‪‬ﺘ ‪‬ﻢ‬
‫ﺸ‪‬ﺘ ‪‬ﻢ ‪‬ﺑ ﹶﻄ ‪‬‬
‫ﺸ‪‬ﺘ ‪‬ﻢ ‪‬ﺟ‪‬ﺒّﺎ ﹺﺭ‪‬ﻳ ‪‬ﻦ ‪ .‬ﻭ‪‬ﺇﺫﹶﺍ ‪‬ﺑ ﹶﻄ ‪‬‬
‫ﺸ‪‬ﺘ ‪‬ﻢ ‪‬ﺑ ﹶﻄ ‪‬‬
‫ﺸ‪‬ﺘ ‪‬ﻢ ‪‬ﺟ‪‬ﺒّﺎ ﹺﺭ‪‬ﻳ ‪‬ﻦ ‪ .‬ﻭ‪‬ﺇﺫﹶﺍ ‪‬ﺑ ﹶﻄ ‪‬‬
‫ﺸ‪‬ﺘ ‪‬ﻢ ‪‬ﺑ ﹶﻄ ‪‬‬
‫‪‬ﺑ ﹶﻄ ‪‬‬
‫ﺿ ‪‬ﻌ‪‬ﻴﻔﹶﺎ‬
‫ﺸ‪‬ﻴﻄﹶﺎ ‪‬ﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ‪‬‬
‫ﺿ ‪‬ﻌ‪‬ﻴﻔﹶﺎ ‪ .‬ﹺﺇ ّﹶﻥ ﹶﻛ‪‬ﻴ ‪‬ﺪ ﺍﻟ ّ‪‬‬
‫ﺸ‪‬ﻴﻄﹶﺎ ‪‬ﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ‪‬‬
‫ﺤ ّﹺﻖ ﹺﺇ ّﹶﻥ ﹶﻛ‪‬ﻴ ‪‬ﺪ ﺍﻟ ّ‪‬‬
‫‪‬ﺟ‪‬ﺒّﺎ ﹺﺭ‪‬ﻳ ‪‬ﻦ ‪ .‬ﻭﹺﺑ ‪‬‬
‫ﺿ ‪‬ﻌ‪‬ﻴﻔﹶﺎ ‪ .‬ﺍﹶﻟّﹶﻠ ‪‬ﻬ ّ‪‬ﻢ ﺍ ‪‬ﺣ ‪‬ﻔ ﹾﻈﹺﻨ ‪‬ﻲ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﹸﻛ ّﹺﻞ ﹺﺟ ّﹴﻦ ‪‬ﻭ ‪‬ﺷ‪‬ﻴﻄﹶﺎ ‪‬ﻥ‬
‫ﺸ‪‬ﻴﻄﹶﺎ ‪‬ﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ‪‬‬
‫‪ .‬ﹺﺇ ّﹶﻥ ﹶﻛ‪‬ﻴ ‪‬ﺪ ﺍﻟ ّ‪‬‬
‫ﺤ ّﹺﻖ ﻓﹶﺎ ﷲ ‪‬ﺧ‪‬ﻴ ‪‬ﺮ ﺣ‪‬ﺎ‪‬ﻓﻈﹰﺎ ‪‬ﻭ ‪‬ﻫ ‪‬ﻮ ﹶﺃ ‪‬ﺭ ‪‬ﺣ ‪‬ﻢ‬
‫ﻆ ﹺﺑ ‪‬‬
‫ﻚ ﻳ‪‬ﺎ ‪‬ﺣﻔ‪‬ﻴ ﹸ‬
‫ﺤ ﹾﻔ ‪‬ﻈ ‪‬‬
‫ﺖ ‪‬ﻭﻣ‪‬ﺎ ﹺﺭ ‪‬ﺩ ﹺﺑ ‪‬‬
‫‪‬ﻭ ‪‬ﻋ ﹾﻔ ﹺﺮ‪‬ﻳ ‪‬‬
‫ﷲ ‪‬ﻭ ‪‬ﺟ ‪‬ﻌ ﹾﻠﻨ‪‬ﺎ‬
‫ﺤ ﹶﻔ ﹸﻈ ‪‬ﻮ‪‬ﻧ ‪‬ﻪ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﹶﺃ ‪‬ﻣ ﹺﺮ ﺍ ِ‬
‫ﺕ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﺑ‪‬ﻴ ﹺﻦ ‪‬ﻳ ‪‬ﺪ‪‬ﻳ ‪‬ﻪ ‪‬ﻭ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﺧ ﹾﻠ ‪‬ﻔ ‪‬ﻪ ‪‬ﻳ ‪‬‬
‫ﺍﻟ ‪‬ﺮّﺍ ‪‬ﺣ ‪‬ﻤ‪‬ﻴ ‪‬ﻦ‪ .‬ﹶﻟ ‪‬ﻪ ‪‬ﻣ ‪‬ﻌ ّ‪‬ﻘﺒ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﺤﻔﹸﻮﻇﹰﺎ‪ .‬ﻭ ‪‬ﺣ ﹶﻔ ﹾﻈﻨ‪‬ﺎﻫ‪‬ﺎ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﹸﻛ ّﹺﻞ ‪‬ﺷ‪‬ﻴﻄﹶﺎ ‪‬ﻥ ﺍﻟ ّ‪‬ﺮ ﹺﺟ‪‬ﻴ ﹺﻢ‪ .‬ﻭ ‪‬ﺣ ﹾﻔﻈﹰﺎ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﹸﻛ ّﹺﻞ‬
‫ﺴﻤ‪‬ﺎ َﺀ ‪‬ﺳ ﹾﻘﻔﹰﺎ ‪‬ﻣ ‪‬‬
‫ﺍﻟ ّ‪‬‬
‫ﻚ ‪‬ﺗ ﹾﻘ ‪‬ﺪ‪‬ﻳ ‪‬ﺮ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ ﹺﺰ‪‬ﻳ ﹺﺰ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ‪‬ﻠ‪‬ﻴ ﹺﻢ ‪‬ﻭ ﹶﻻ ‪‬ﻳﺌﹸﻮ ‪‬ﺩ ‪‬ﻩ ‪‬ﺣ ﹾﻔ ﹸﻈ ‪‬ﻬﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﻭ ‪‬ﻫ ‪‬ﻮ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ‪‬ﻠ ّ‪‬ﻲ‬
‫‪‬ﺷﻴ‪‬ﻄﹶﺎ ‪‬ﻥ ﻣ‪‬ﺎ ﹺﺭ ‪‬ﺩ‪ .‬ﻭ ‪‬ﺣ ﹾﻔﻈﹰﺎ ﺫﹶﺍ‪‬ﻟ ‪‬‬
‫ﺸﻘﹶﺎ ِﺀ ‪ ,‬ﻭﺳ‪‬ﻮ ِﺀ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻀ‪‬ﺎ ِﺀ ‪,‬‬
‫ﻼ ِﺀ ‪ ,‬ﻭ ‪‬ﺩ ‪‬ﺭ ‪‬ﻙ ﺍﻟ ّ‪‬‬
‫ﻚ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﺟ ‪‬ﻬ ‪‬ﺪ ﺍﹾﻟ‪‬ﺒ ﹶ‬
‫ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌﻈ‪‬ﻴ ‪‬ﻢ ‪ .‬ﺃﹶﻟّﹶﻠ ‪‬ﻬ ّ‪‬ﻢ ﺇّﹺﻧ ‪‬ﻲ ﹶﺃﻋ‪‬ﻮ ﹸﺫﹺﺑ ‪‬‬
‫‪ajnaadh@gmail.com‬‬

‫‪Dhua by Ajnaadh Ali‬‬

‫‪Dhua Found effective to break magic‬‬

‫ﺏ ﹶﺃ ﹾﻥ‬
‫ﻚ ‪‬ﺭ ّﹺ‬
‫ﺸﻴ‪‬ﺎ ‪‬ﻃ‪‬ﻴ ﹺﻦ ‪‬ﻭﹶﺃﻋ‪‬ﻮ ﹸﺫﹺﺑ ‪‬‬
‫ﺕ ﺍﻟ ّ‪‬‬
‫ﻚ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﻫ ‪‬ﻤﺰ‪‬ﺍ ‪‬‬
‫‪‬ﻭ ‪‬ﺷﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﺗ ‪‬ﺔ ﹾﺍ َﻷ ‪‬ﻋﺪ‪‬ﺍ ِﺀ ‪ .‬ﺍﹶﻟّﹶﻠ ‪‬ﻬ ّ‪‬ﻢ ﹺﺇّﹺﻧ ‪‬ﻲ ﹶﺃﻋ‪‬ﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ ‪‬‬
‫ﺴﻤ‪‬ﺎ ِﺀ‬
‫ﺽ ‪‬ﻭ ﹶﻻ ﰲ ﺍﻟ ّ‪‬‬
‫ﻀ ّ‪‬ﺮ ‪‬ﻣ ‪‬ﻊ ﺍ ‪‬ﺳ ‪‬ﻤ ‪‬ﻪ ‪‬ﺷ ‪‬ﻲ ٌﺀ ﻓ‪‬ﻲ ﹾﺍ َﻷ ‪‬ﺭ ﹺ‬
‫ﻱ ﹶﻻ ‪‬ﻳ ‪‬‬
‫ﷲ ﺍّﹶﻟ ‪‬ﺬ ‪‬‬
‫ﺴ ﹺﻢ ﺍ ِ‬
‫ﻀﺮ‪‬ﻭ ﹶﻥ ‪ .‬ﹺﺑ ‪‬‬
‫ﺤ‪‬‬
‫‪‬ﻳ ‪‬‬
‫ﺽ ‪‬ﻭ ﹶﻻ ﰲ‬
‫ﻀ ّ‪‬ﺮ ‪‬ﻣ ‪‬ﻊ ﺍ ‪‬ﺳ ‪‬ﻤ ‪‬ﻪ ‪‬ﺷ ‪‬ﻲ ٌﺀ ﻓ‪‬ﻲ ﹾﺍ َﻷ ‪‬ﺭ ﹺ‬
‫ﻱ ﹶﻻ ‪‬ﻳ ‪‬‬
‫ﷲ ﺍّﹶﻟ ‪‬ﺬ ‪‬‬
‫ﺴ ﹺﻢ ﺍ ِ‬
‫ﺴﻤ‪‬ﻴ ‪‬ﻊ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ‪‬ﻠ‪‬ﻴ ‪‬ﻢ ‪ .‬ﹺﺑ ‪‬‬
‫‪‬ﻭ ‪‬ﻫ ‪‬ﻮ ﺍﻟ ّ‪‬‬
‫ﺽ‬
‫ﻀ ّ‪‬ﺮ ‪‬ﻣ ‪‬ﻊ ﺍ ‪‬ﺳ ‪‬ﻤ ‪‬ﻪ ‪‬ﺷ ‪‬ﻲ ٌﺀ ﻓ‪‬ﻲ ﹾﺍ َﻷ ‪‬ﺭ ﹺ‬
‫ﻱ ﹶﻻ ‪‬ﻳ ‪‬‬
‫ﷲ ﺍّﹶﻟ ‪‬ﺬ ‪‬‬
‫ﺴ ﹺﻢ ﺍ ِ‬
‫ﺴﻤ‪‬ﻴ ‪‬ﻊ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ‪‬ﻠ‪‬ﻴ ‪‬ﻢ ‪ .‬ﹺﺑ ‪‬‬
‫ﺴﻤ‪‬ﺎ ِﺀ ‪‬ﻭ ‪‬ﻫ ‪‬ﻮ ﺍﻟ ّ‪‬‬
‫ﺍﻟ ّ‪‬‬
‫ﺕ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﺷ ّﹺﺮ ﻣ‪‬ﺎ ‪‬ﺧﹶﻠ ‪‬ﻖ‬
‫ﷲ ﺍﻟ‪‬ﺘّﺎ ‪‬ﻣّﺎ ‪‬‬
‫ﺕﺍِ‬
‫ﺴﻤ‪‬ﻴ ‪‬ﻊ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ‪‬ﻠ‪‬ﻴ ‪‬ﻢ‪ .‬ﹶﺃﻋ‪‬ﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ ﹶﻜ‪‬ﻠﻤ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﺴﻤ‪‬ﺎ ِﺀ ‪‬ﻭ ‪‬ﻫ ‪‬ﻮ ﺍﻟ ّ‪‬‬
‫‪‬ﻭ ﹶﻻ ﰲ ﺍﻟ ّ‪‬‬
‫ﺕ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ‬
‫ﷲ ﺍﻟ‪‬ﺘّﺎ ‪‬ﻣّﺎ ‪‬‬
‫ﺕﺍِ‬
‫ﺕ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﺷ ّﹺﺮ ﻣ‪‬ﺎ ‪‬ﺧﹶﻠ ‪‬ﻖ ‪ .‬ﹶﺃﻋ‪‬ﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ ﹶﻜ‪‬ﻠﻤ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﷲ ﺍﻟ‪‬ﺘّﺎ ‪‬ﻣّﺎ ‪‬‬
‫ﺕﺍِ‬
‫‪ .‬ﹶﺃﻋ‪‬ﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ ﹶﻜ‪‬ﻠﻤ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﻚ ﻳ‪‬ﺎ ﺷ‪‬ﺎ‪‬ﻓ ‪‬ﻲ ‪ .‬ﻭ‪‬ﻧ‪‬ﻨ ّﹺﺰ ﹸﻝ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ‪‬ﺁ ‪‬ﻥ ﻣ‪‬ﺎ ‪‬ﻫ ‪‬ﻮ ‪‬ﺷﻔﹶﺎ ٌﺀ‬
‫ﺸﻔﹶﺎ‪‬ﺋ ‪‬‬
‫‪‬ﺷ ّﹺﺮ ﻣ‪‬ﺎ ‪‬ﺧﹶﻠ ‪‬ﻖ ﺍﹶﻟّﹶﻠ ‪‬ﻬ ّ‪‬ﻢ ﺍ ‪‬ﺷ ‪‬ﻔﹺﻨ ‪‬ﻲ ﹺﺑ ‪‬‬
‫ﺐ‬
‫ﺤ ّ‪‬‬
‫ﻚ ‪‬ﻋ ﹸﻔ ّ‪‬ﻮ ﹶﻛ ﹺﺮ‪‬ﻳ ‪‬ﻢ ‪‬ﺗ ‪‬‬
‫ﲔ ﹺﺇ ّﹶﻻ ‪‬ﺧﺴ‪‬ﺎﺭ‪‬ﺍ ‪ .‬ﺍﹶﻟّﹶﻠ ‪‬ﻬ ّ‪‬ﻢ ﹺﺇّ‪‬ﻧ ‪‬‬
‫ﲔ ‪‬ﻭ ﹶﻻ ‪‬ﻳﺰﹺﻳ ‪‬ﺪ ﺍﻟ ﹶﻈّﺎ‪‬ﻟ ‪‬ﻤ ‪‬‬
‫‪‬ﻭ ‪‬ﺭ ‪‬ﺣ ‪‬ﻤ ﹲﺔ ّ‪‬ﻟ ﹾﻠ ‪‬ﻤ ‪‬ﺆ ‪‬ﻣﹺﻨ ‪‬‬
‫ﺠﹺﻨ ‪‬ﻲ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﺍﻟ‪‬ﻨّﺎ ﹺﺭ‪ .‬ﺍﹶﻟّﹶﻠ ‪‬ﻬ ّ‪‬ﻢ‬
‫ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ‪‬ﺒ ﹺﺮ ‪‬ﻭ‪‬ﻧ ّﹺ‬
‫ﺠﻨﹺ ‪‬ﻲ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ‪‬ﻋﺬﹶﺍ ﹺ‬
‫ﻒ ‪‬ﻋّﹺﻨ ‪‬ﻲ ‪ .‬ﺍﹶﻟّﹶﻠ ‪‬ﻬ ّ‪‬ﻢ ‪‬ﻧ ّﹺ‬
‫ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ ﹾﻔ ‪‬ﻮ ﻓﹶﺎ ‪‬ﻋ ‪‬‬
‫ﻚ ﻳ‪‬ﺎ ﹶﺃ ‪‬ﺭ ‪‬ﺣ ‪‬ﻢ ﺍﻟ ‪‬ﺮّﺍ ‪‬ﺣ ‪‬ﻤ‪‬ﻴ ‪‬ﻦ ‪ .‬ﺭّ‪‬ﺑﻨ‪‬ﺎ ﹶﻻ ‪‬ﺗﺆ‪‬ﺍ ‪‬ﺧ ﹾﺬﻧ‪‬ﺎ ﺇﹺﻥ ّ‪‬ﻧﺴِﻴﻨ‪‬ﺎ ﹶﺃ ‪‬ﻭ ﹶﺃ ‪‬ﺧ ﹶﻄ ﹾﺄﻧ‪‬ﺎ ‪‬ﺭّ‪‬ﺑﻨ‪‬ﺎ‬
‫ﺍ ‪‬ﺭ ‪‬ﺣ ‪‬ﻤﹺﻨ ‪‬ﻲ ﹺﺑ ‪‬ﺮ ‪‬ﺣ ‪‬ﻤ‪‬ﺘ ‪‬‬
‫ﺤ ّ‪‬ﻤ ﹾﻠﻨ‪‬ﺎ ﻣ‪‬ﺎ ﹶﻻ‬
‫ﺻﺮ‪‬ﺍ ﹶﻛﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﺣ ‪‬ﻤ ﹾﻠ‪‬ﺘ ‪‬ﻪ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ﺍّﹶﻟﺬ‪‬ﻳ ‪‬ﻦ ﻣ‪‬ﻦ ﹶﻗ‪‬ﺒ‪‬ﻠﻨ‪‬ﺎ ‪‬ﺭّ‪‬ﺑﻨ‪‬ﺎ ‪‬ﻭ ﹶﻻ ‪‬ﺗ ‪‬‬
‫ﺤ ‪‬ﻤ ﹾﻞ ‪‬ﻋﹶﻠ‪‬ﻴﻨ‪‬ﺎ ﹺﺇ ‪‬‬
‫‪‬ﻭ ﹶﻻ ‪‬ﺗ ‪‬‬
‫ﺼ ‪‬ﺮﻧ‪‬ﺎ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ‪‬ﻮ ﹺﻡ‬
‫ﺖ ‪‬ﻣ ‪‬ﻮ ﹶﻻﻧ‪‬ﺎ ﻓﹶﺎﻧ ‪‬‬
‫ﻒ ‪‬ﻋ‪‬ﻨّﺎ ﻭ‪‬ﺍ ﹾﻏ ‪‬ﻔ ‪‬ﺮ ﹶﻟﻨ‪‬ﺎ ﻭ‪‬ﺍ ‪‬ﺭ ‪‬ﺣ ‪‬ﻤﻨ‪‬ﺎ ﺃﹶﻧ ‪‬‬
‫ﻃﹶﺎﹶﻗ ﹶﺔ ﹶﻟ‪‬ﻨﺎ ﹺﺑ ‪‬ﻪ ﻭ‪‬ﺍ ‪‬ﻋ ‪‬‬
‫ﺤﹺﺒ ‪‬ﻪ ﹶﺃ ‪‬ﺟ ‪‬ﻤ ‪‬ﻌ‪‬ﻴ ‪‬ﻦ ‪ .‬ﺳ‪‬ﺒﺤ‪‬ﺎ ﹶﻥ‬
‫ﺻ‪‬‬
‫ﺤ ّ‪‬ﻤ ‪‬ﺪ ‪‬ﻭ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ﺁ‪‬ﻟ ‪‬ﻪ ‪‬ﻭ ‪‬‬
‫ﷲ ‪‬ﻭ ‪‬ﺳّﹶﻠ ‪‬ﻢ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ‪‬ﻣ ‪‬‬
‫ﺻﹶﻠّﻰ ﺍ ُ‬
‫ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ‪‬ﻓﺮﹺﻳ ‪‬ﻦ ‪ .‬ﻭ ‪‬‬
‫ﲔ‪.‬‬
‫ﺏ ﺍﹾﻟﻌ‪‬ﺎﹶﻟ ‪‬ﻤ ‪‬‬
‫ﺤ ‪‬ﻤ ‪‬ﺪ ‪‬ﻟّﹶﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﺭ ّﹺ‬
‫ﲔ ﻭ‪‬ﺍﹾﻟ ‪‬‬
‫ﻼ ‪‬ﻡ ‪‬ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻤ ‪‬ﺮ ‪‬ﺳ‪‬ﻠ ‪‬‬
‫ﺼﻔﹸﻮ ﹶﻥ ‪‬ﻭ ‪‬ﺳ ﹶ‬
‫ﺏ ﺍﹾﻟ ‪‬ﻌ ّ‪‬ﺰ ‪‬ﺓ ‪‬ﻋ ‪‬ﻤّﺎ ‪‬ﻳ ‪‬‬
‫ﻚ ‪‬ﺭ ّﹺ‬
‫ﺭ‪ّ‬ﹺﺑ ‪‬‬
‫ﺁ ‪‬ﻣ‪‬ﻴ ‪‬ﻦ‬

‫‪.‬‬

‫‪ajnaadh@gmail.com‬‬

‫‪Dhua by Ajnaadh Ali‬‬

Dhua Found effective to break magic
I am writing how I ask my patients to perform it.
I ask them to perform midnight prayer and recite this prayer.
Another way is recite this prayer after each prayer after reciting surathul Masadh 9 times. I found this way and first way
really effective.
Another way is Perform a haajath prayer. After prayer go to sajdha and recite

10 times

‫ﻴ ﹺﻢ‬‫ﻈ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻠ ّﹺﻲ ﺍﹾﻟ‬‫ﻌ‬ ‫ﷲ ﺍﹾﻟ‬
ِ ‫ﻮ ﹶﺓ ﹺﺇ ّﹶﻻ ﺑﹺﺎ ﺍ‬ّ ‫ﻭ ﹶﻻ ﹸﻗ‬ ‫ﻮ ﹶﻝ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺒ‬‫ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛ‬
ُ ‫ﺍ‬‫ﷲ ﻭ‬
ُ ‫ﻪ ﹺﺇ ّﹶﻻ ﺍ‬ ‫ﻭ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟ‬ ‫ﷲ‬
ِ ِ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﺍﹾﻟ‬‫ﷲ ﻭ‬
ِ ‫ﺎ ﹶﻥ ﺍ‬‫ﺒﺤ‬‫ﺳ‬

10 times

‫ﻨّﺎ ﹺﺭ‬‫ﺏ ﺍﻟ‬
 ‫ﻋﺬﹶﺍ‬ ‫ﺎ‬‫ﻗﻨ‬‫ﻭ‬ ‫ﻨ ﹰﺔ‬‫ﺴ‬
 ‫ﺣ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﻲ ﺍﹾﻵ‬‫ﻭﻓ‬ ‫ﻨ ﹰﺔ‬‫ﺴ‬
 ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧﻴ‬‫ﺪ‬ّ ‫ﻲ ﺍﻟ‬‫ﺎ ﻓ‬‫ﺗﻨ‬‫ﺎﺁ‬‫ﺑﻨ‬ّ‫ﺭ‬

get back from sajidha and recite soorathul masadh 9 times and read this prayer.
If you choose any of these way also, recite this prayer after each farul prayer.
Thank you and may Allah benefit you all from this prayer. Aaameeen.

Dhua by Ajnaadh Ali

ajnaadh@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful