FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBML 2103: MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEMESTER SEPTEMBER 2010

1.

Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja. Sila jawab dalam Bahasa Melayu. 2. Tugasan anda perlu ditaip atas kertas A4 dengan menggunakan saiz font 12 “Times New Roman” dan langkau baris 1.5. 3. Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus. 4. Tugasan ini perlu disiapkan secara individu. 5. Anda perlu menghantar tugasan kepada tutor bersemuka. 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan sebelum atau pada Tutorial ke 4. Serahan selepas tarikh tidak akan diterima. 7. Tugasan ini terhad kepada 10-12 muka surat sahaja. 8. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan yang diberikan dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan. 9. Plagiarisma dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Bahan tugasan yang diplagiat tidak akan diterima dan markah sifar (0) akan diberikan.

1

membuat refleksi antara 200 perkataan hasil dapatan analisis (20 markah) 2. Anda dikehendaki: (a) (b) (c) menjelaskan definisi morfologi dan sintaksis menganalisis aspek morfologi dan sintaksis dengan mengemukakan contoh-contoh berdasarkan petikan tersebut. Merujuk akhbar Berita Harian. Usaha memartabatkan pengayaan khazanah ilmu dan persuratan Melayu. (10 markah) bahasa dapat dilakukan dengan [Jumlah: 30 Markah] 2 . 1. Hasilan bahan perlu diserahkan bersama tugasan dalam bentuk ‘softcopy’ (CD). Pelbagai program terus dipertingkatkan bagi memperkasa bahasa Melayu. pilih satu petikan daripada Minda Pengarang. Membina brosur yang bertemakan ‘Kebahasaan’ dengan mengaplikasikan aspek Morfo-Sintaksis dengan tepat dan jelas serta persembahan yang menarik.SOALAN TUGASAN Kerjasama kerajaan dengan wartawan dalam pertumbuhan dan penyebaran bahasa Melayu memang tidak dapat dinafikan.

Perlu berbincang dengan tutor tentang cara menulis bibliografi yang betul Melampirkan bahan kajian (petikan) yang telah diambil daripada akhbar Berita PANDUAN TUTOR / PENSYARAH 1. 3 . 4. 3. 2. sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam Internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberikan contoh yang tepat dan sesuai. Membimbing pelajar membina brosur yang bertemakan ‘Kebahasaan’ dengan mengaplikasikan aspek Morfo-Sintaksis bagi menggambarkan kecekapan bahasa yang berkesan. Membimbing para pelajar memberi takrifan/ definisi morfologi dan sintaksis. Merujuk modul. 3. Harian. 2. Memberi markah berdasarkan kreativiti pelajar menterjemah konsep MorfoSintaksis dalam memenuhi keperluan tugasan secara keseluruhan dan seterusnya memasukkan markah tersebut ke dalam OMES.PANDUAN PELAJAR 1. 4. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. Anda perlu menyediakan tugasan ini secara individu. menganalisis data dan membuat refleksi dapatan kajian dengan tepat dan jelas.