Gi¸o tr×nh: tr×

®iÒu khiÓn lËp tr×nh tr×

Ch-¬ng 1: lý thuyÕt c¬ së Ch-¬ng 2: Mét sè øng dông m¹ch logic

trong ®iÒu khiÓn
Ch-¬ng 3: Lý luËn chung vÒ ®iÒu khiÓn logic lËp tr×nh PLC tr× Ch-¬ng 4: Bé ®iÒu khiÓn PLC ± CPM1A CPM1 Ch-¬ng 5: Bé ®iÒu khiÓn PLC - S5 (Siemen)

Ch-¬ng 6: Bé ®iÒu khiÓn PLC - S7-200 Ch-¬ng 7: Bé ®iÒu khiÓn PLC - S7-300 Ch-¬ng 8: C¸C øNG DôNG TRONG CN
C¸c ch-¬ng Next
1

Ch-¬ng 1: lý thuyÕt c¬ së 1:

1.1. Nh÷ 1.1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n 1.2. C¸c ph-¬ng ph¸p biÓu diÔn hµm logic 1.3. C¸c ph-¬ng ph¸p tèi thiÓu ho¸ hµn logic 1.4. C¸c hÖ m¹ch logic 1.5.Grafcet ®Ó m« t¶ m¹ch tr×nh tù tr× trong c«ng nghiÖp
Back Néi dung C1 Next
2

1.1. Nh÷ 1.1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n 1.1.1. 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ logic hai tr¹ng th¸i 1.1.2. 1.1.2. C¸c hµm logic c¬ b¶n 1.1.3. 1.1.3. C¸c phÐp tÝnh c¬ b¶n 1.1.4. 1.1.4. TÝnh chÊt vµ mét sè hÖ thøc c¬ b¶n
Back C1 T1 Next
3

®iÒu khiÓn lËp tr×nh tr× Ch-¬ng 1: LÝ ThuyÕt C¬ S¬ 1.1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n Nh÷ 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ logic hai tr¹ng th¸i Trong cuéc sèng c¸c sù vËt vµ hiÖn t-îng thÓ ë hai tr¹ng th¸i nh-: s¹ch vµ bÈn, nh-: ®¾t vµ rÎ, giái vµ dèt, tèt vµ xÊu... xÊu... Trong kü thuËt cã kh¸i niÖm vÒ hai tr¹ng th¸i: ®ãng vµ c¾t nh- ®ãng ®iÖn vµ th¸i: c¾t ®iÖn, ®ãng m¸y vµ ngõng m¸y... m¸y...
Back C1 T1 Next
4

Trong to¸n häc ta dïng hai gi¸ trÞ: 0 vµ trÞ: 1, ta gäi c¸c gi¸ trÞ 0 hoÆc 1 ®ã lµ c¸c gi¸ trÞ logic. logic. C¸c nhµ b¸c häc ®· x©y dùng c¸c c¬ së to¸n häc ®Ó tÝnh to¸n c¸c hµm vµ c¸c biÕn chØ lÊy hai gi¸ trÞ 0 vµ 1 nµy, hµm vµ biÕn ®ã ®-îc gäi lµ hµm vµ biÕn logic, c¬ së to¸n häc ®Ó tÝnh to¸n hµm vµ biÕn logic gäi lµ ®¹i sè logic còng cã tªn lµ ®¹i sè Boole. Boole.

Back

C1 T1

Next

5

1.1.2. C¸c hµm logic c¬ b¶n Mét hµm y ! f (x1 , x 2 ,..., x n ) víi c¸c biÕn x1, x2, ... xn chØ nhËn hai gi¸ trÞ: 0 hoÆc 1 trÞ: vµ hµm y còng chØ nhËn hai gi¸ trÞ: 0 hoÆc trÞ: 1 th× gäi lµ hµm logic. th× logic. y: 1.1.2.1. Hµm logic mét biÕn: f ( x ) biÕn! Víi biÕn x sÏ nhËn hai gi¸ trÞ: 0 hoÆc 1, trÞ: nªn hµm y cã 4 kh¶ n¨ng hay th-êng gäi lµ 4 hµm y0, y1, y2, y3. C¸c kh¶ n¨ng vµ c¸c ký hiÖu m¹ch r¬le vµ ®iÖn tö cña hµm mét biÕn nh- trong b¶ng 1 .1 .
Back C1 T1 Next
6

.

Back

C1 T1

Next

7

1.1.2.2. Hµm logic hai biÕn! f ( x1 , x 2 ) y Víi hai biÕn logic x1, x2, mçi biÕn nhËn hai gi¸ trÞ 0 vµ 1, nh- vËy cã 16 tæ hîp logic t¹o thµnh 16 hµm. C¸c hµm nµy ®-îc thÓ hµm. hiÖn trªn b¶ng1.2. b¶ng1

Back

C1 T1

Next

8

Back

C1 T1

Next

9

Back

C1 T1

Next

10

Back

C1 T1

Next

11

Back

C1 T1

Next

12

y 1.1.2.3. Hµm logic n biÕn! ( x1 , x 2 ,..., x n ) Víi hµm logic n biÕn, mçi biÕn nhËn mét trong hai gi¸ trÞ 0 hoÆc 1 nªn ta cã 2n tæ hîp biÕn, mçi tæ hîp biÕn l¹i nhËn hai gi¸ trÞ 0 hoÆc 1, do vËy sè hµm logic tæng lµ: lµ:

hµm, nh- vËy, khi sè biÕn t¨ng th× sè hµm cã kh¶ vËy, th× n¨ngBack thµnh rÊt línC1 T1 t¹o Next
13

Ta thÊy: thÊy: 1 biÕn cã 4 kh¶ n¨ng t¹o hµm, 2 biÕn cã 16 kh¶ n¨ng t¹o hµm, th× 3 biÕn cã 256 kh¶ n¨ng t¹o th×

2

2n

1.1.3. C¸c phÐp tÝnh c¬ b¶n PhÐp phñ ®Þnh (®¶o): (®¶o): ký hiÖu b»ng dÊu ³-´ phÝa trªn ký hiÖu cña biÕn. biÕn. PhÐp céng (tuyÓn): (tuyÓn): ký hiÖu b»ng dÊu ³+´ (song song) PhÐp nh©n (héi): (héi): ký hiÖu b»ng dÊu ³.´ (nèi tiÕp). tiÕp).

Back

C1 T1

Next

14

1.1.4. TÝnh chÊt vµ mét sè hÖ thøc c¬ b¶n 1.1.4.1. C¸c tÝnh chÊt TÝnh chÊt cña ®¹i sè logic ®-îc thÓ hiÖn ë bèn luËt c¬ b¶n lµ: lµ: + luËt ho¸n vÞ, + luËt kÕt hîp, + luËt ph©n phèi + luËt nghÞch ®¶o. ®¶o.

Back

C1 T1

Next

15

+ luËt ho¸n vÞ
x1 x 2 ! x 2 x1

x 1.x 2 ! x 2 .x 1 + luËt kÕt hîp
x1 x 2 x 3 ! ( x1 x 2 ) x 3 ! x1 ( x 2 x 3 )

x 1 .x 2 .x 3 ! ( x 1.x 2 ).x 3 ! x 1 .( x 2 .x 3 ) + luËt ph©n phèi ( x 1 x 2 ).x 3 ! x 1 .x 3 x 2 .x 3 x1 x 2 .x 3 ! ( x1 x 2 ).( x1 x 3 ) KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña luËt ph©n phèi
Back C1 T1 Next
16

Back

C1 T1

Next

17

Back

C1 T1

Next

18

+ LuËt nghÞch ®¶o tæng qu¸t: qu¸t: (®Þnh lý De Morgan)

x 1 .x 2 .x 3 .... ! x 1 x 2 x 3 ...

x1 x 2 x 3 ... ! x1.x 2 .x 3 ...

Back

C1 T1

Next

19

1.1.4.2. C¸c hÖ thøc c¬ b¶n Mét sè hÖ thøc c¬ b¶n th-êng dïng trong ®¹i sè logic ®-îc cho ë b¶ng 1.5:

Back

C1 HÕtT1

Next

20

1.2. C¸c ph-¬ng ph¸p biÓu diÔn hµm logic 1.2.1. Ph-¬ng ph¸p biÓu diÔn b»ng b¶ng tr¹ng th¸i 1.2.2. Ph-¬ng ph¸p biÓu diÔn h×nh

häc

1.2.3. Ph-¬ng ph¸p biÓu diÔn b»ng biÓu thøc ®¹i sè 1.2.4. Ph-¬ng ph¸p biÓu diÔn b»ng Back C1 T2 Next b ×a
21

Back

C1 T2

Next

22

1.2.2.Ph-¬ng ph¸p biÓu diÔn h×nh häc + Hµm n biÕn ®-îc biÓu diÔn trong kh«ng gian n chiÒu, + tæ hîp biÕn ®-îc biÓu diÔn thµnh mét ®iÓm trong kh«ng gian. gian. + Ph-¬ng ph¸p nµy rÊt phøc t¹p khi sè biÕn lín nªn Ýt dïng. dïng.

Back

C1 T2

Next

23

1.2.3. BiÓu diÔn b»ng biÓu thøc ®¹i sè Mét hµm logic n biÕn bÊt kú bao giê còng cã thÓ biÓu diÔn thµnh c¸c hµm tæng chuÈn ®Çy ®ñ vµ tÝch chuÈn ®Çy ®ñ. ®ñ. + Hµm tæng chuÈn lµ hµm ch-a tæng c¸c tÝch mµ mçi tÝch cã ®ñ tÊt c¶ c¸c biÕn cña hµm! x1.x 2 .x 3 x1.x 2 .x 3 x1.x 2 .x 3 x1.x 2 .x 3 hµm. f . VÝ dô: dô: + Hµm tÝch chuÈn lµ hµm ch-a tÝch c¸c tæng mµ(xmçi2 x3)(x1 x2 x3cã1 x2 tÊt x1 xc¸cx3) f ! 1 x tæng ®Òu )(x ®ñ x3 )( c¶ 2 biÕn cña hµm. hµm. VÝ dô: dô:
Back C1 T2 Next
24

1.2.4. BiÓu diÔn b»ng b¶ng Karnaugh (b×a (b× can«) Nguyªn t¾c x©y dùng b¶ng Karnaugh lµ: lµ: §Ó biÓu diÔn hµm logic n biÕn cÇn thµnh lËp mét b¶ng cã 2n «, mçi « t-¬ng øng víi mét tæ hîp biÕn. §¸nh sè thø tù c¸c « biÕn. trong b¶ng t-¬ng øng víi thø tù c¸c tæ hîp biÕn. biÕn. C¸c « c¹nh nhau hoÆc ®èi xøng nhau chØ cho phÐp kh¸c nhau vÒ gi¸ trÞ cña 1 biÕn. biÕn. Trong c¸c « ghi gi¸ trÞ cña hµm t-¬ng Next øng Back gi¸ trÞ tæ hîp C1 T2 . víi biÕn biÕn.
25

VÝ dô : b¶ng Karnaugh cho hµm ba biÕn trªn nh- b¶ng 1.7 sau: sau:

Back

C1 HÕt T2

Next

26

1.3. C¸c ph-¬ng ph¸p tèi thiÓu ho¸ hµm logic Ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò tèi thiÓu ho¸ hµm logic. Bëi v×: logic. + Cïng mét gi¸ trÞ hµm logic cã thÓ cã nhiÒu hµm kh¸c nhau, nhiÒu c¸ch biÓu diÔn kh¸c nhau, + Nh-ng chØ tån t¹i mét c¸ch biÓu diÔn gän nhÊt, tèi -u vÒ sè biÕn vµ sè sè h¹ng hay thõa sè ®-îc gäi lµ d¹ng tèi thiÓu. thiÓu. Tèi thiÓu ho¸ hµm logic mang ý nghÜa kinh tÕ vµ kü thuËt lín. lín.
Back C1 T3 Next
27

VÝ dô: Hai s¬ ®å h×nh 1.3 ®Òu cã chøc dô: n¨ng nh- nhau. nhau.
x1 x2
p

p
=

x1 x2

y

y b,
H×nh 1.3

a,

Cã hai nhãm ph-¬ng ph¸p lµ: lµ:
Ph-¬ng ph¸p biÕn ®æi ®¹i sè Ph-¬ng ph¸p dïng thuËt to¸n. to¸n.
Back C1 T3 Next
28

1.3.1.Ph-¬ng ph¸p tèi thiÓu ho¸ hµm logic b»ng biÕn ®æi ®¹i sè ë ph-¬ng ph¸p nµy ta ph¶i dùa vµo c¸c tÝnh chÊt vµ c¸c hÖ thøc c¬ b¶n cña ®¹i sè logic ®Ó thùc hiÖn tèi gi¶n c¸c hµm logic. logic. Nh-ng do tÝnh trùc quan cña ph-¬ng ph¸p nªn nhiÒu khi kÕt qu¶ ®-a ra vÉn kh«ng kh¼ng ®Þnh râ ®-îc lµ ®· tèi thiÓu hay ch-a. ch-a. Nh- vËy, ®©y kh«ng ph¶i lµ ph-¬ng ph¸p f phÐp x ®éng ho¸ chÆt chÏ ®Ó cho ! x1x 2 tù1x 2 x1x 2 qu¸ tr×nh tr× tèi thiÓu ho¸. ho¸. ! (x1x 2 x1x 2 ) (x1x 2 x1x 2 ) VÝ dô: cho hµm: ! x 2 (x1 x1 ) x1 (x 2 x 2 ) ! x1 x 2 dô: hµm:
Back C1 T3 Next
29

1.3.2.Ph-¬ng ph¸p tèi thiÓu ho¸ hµm logic dïng thuËt to¸n Ph-¬ng ph¸p dïng b¶ng Karnaugh: §©y Karnaugh: lµ ph-¬ng ph¸p th«ng dông vµ ®¬n gi¶n nhÊt, nh-ng chØ tiÕn hµnh ®-îc víi hÖ cã sè biÕn. biÕn. Ph-¬ng ph¸p Quine Mc. Cluskey: §©y lµ Mc. Cluskey: ph-¬ng ph¸p cã tÝnh tæng qu¸t, cho phÐp tèi thiÓu ho¸ mäi hµm logic víi sè l-îng biÕn vµo lín

Back

C1 HÕt T3

Next

30

1.4. C¸c hÖ m¹ch logic C¸c phÐp to¸n vµ ®Þnh lý cña ®¹i sè Boole gióp cho thao t¸c c¸c biÓu thøc logic. logic. Trong kü thuËt thùc tÕ lµ b»ng c¸ch nèi cæng logic cña c¸c m¹ch logic víi nhau (theo kÕt cÊu ®· tèi gi¶n nÕu cã). cã). §Ó thùc hiÖn mét bµi to¸n ®iÒu khiÓn phøc t¹p, sè m¹ch logic sÏ phô thuéc vµo sè l-îng ®Çu vµo vµ c¸ch gi¶i quyÕt b»ng lo¹i m¹ch logic nµo, sö dông c¸c phÐp to¸n hay ®Þnh lý nµo. §©y lµ mét bµi to¸n tèi -u nhiÒu nµo. khi cã kh«ng chØ mét lêi gi¶i. gi¶i.
Back C1 T3 C1 T4 Next
31

Tuú theo lo¹i m¹ch logic mµ viÖc gi¶i c¸c bµi to¸n cã nh÷ng ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau. VÒ c¬ nh÷ nhau. b¶n c¸c m¹ch logic ®-îc chia lµm hai lo¹i: lo¹i: + M¹ch logic tæ hîp + M¹ch logic tr×nh tù. tr× tù. 1.4.1.M¹ch logic tæ hîp M¹ch logic tæ hîp lµ m¹ch mµ ®Çu ra t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo chØ phô thuéc tæ hîp c¸c tr¹ng th¸i cña ®Çu vµo ë thêi ®iÓm ®ã. ®ã.
Back C1 T3 C1 T4 Next
32

Nh- vËy, m¹ch kh«ng y1 cã phÇn tö nhí. Theo x1 nhí. M¹ch y2 x2 quan ®iÓm ®iÒu khiÓn tæ hîp . . . . th× m¹ch tæ hîp lµ th× . . ym xn hë, m¹ch hë, hÖ kh«ng cã ph¶n håi, nghÜa lµ H×nh 1.4 tr¹ng th¸i ®ãng më cña c¸c phÇn tö trong m¹ch hoµn toµn kh«ng bÞ ¶nh h-ëng cña tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ®Çu ra. ra. S¬ ®å m¹ch logic tæ hîp nh- h×nh 1.4
Back C1 T3 C1 T4 Next
33

Víi m¹ch logic tæ hîp tån t¹i hai lo¹i bµi to¸n lµ bµi to¸n ph©n tÝch vµ bµi to¸n tæng hîp. hîp. + Bµi to¸n ph©n tÝch cã nhiÖm vô lµ tõ m¹ch tæ hîp ®· cã, m« t¶ ho¹t ®éng vµ viÕt c¸c hµm logic cña c¸c ®Çu ra theo c¸c biÕn ®Çu vµo vµ nÕu cÇn cã thÓ xÐt tíi viÖc tèi thiÓu ho¸ m¹ch. m¹ch.

Back

C1 T3 C1 T4

Next

34

+ Bµi to¸n tæng hîp thùc chÊt lµ thiÕt kÕ m¹ch tæ hîp. NhiÖm vô chÝnh lµ thiÕt kÕ hîp. ®-îc m¹ch tæ hîp tho¶ m·n yªu cÇu kü thuËt nh-ng m¹ch ph¶i tèi gi¶n. Bµi to¸n tæng hîp lµ gi¶n. bµi to¸n phøc t¹p, v× ngoµi c¸c yªu cÇu vÒ chøc n¨ng logic, viÖc tæng hîp m¹ch cßn phô thuéc vµo viÖc sö dông c¸c phÇn tö, ch¼ng h¹n nh- phÇn tö lµ lo¹i: r¬le - c«ng t¾c t¬, lo¹i lo¹i: phÇn tö khÝ nÐn hay lo¹i phÇn tö lµ b¸n dÉn vi m¹ch... m¹ch... Víi mçi lo¹i phÇn tö logic ®-îc sö dông th× ngoµi nguyªn lý chung vÒ m¹ch logic cßn th× ®ßi hái ph¶i bæ sung nh÷ng nguyªn t¾c riªng nh÷ lóc tæng hîp vµ thiÕt kÕ hÖ thèng. thèng.
Back C1 T3 C1 T4 Next
35

VÝ dô vÒ m¹ch logic tæ hîp x1 x2 x2 x3
H×nh 1.5

x3 x1

y1

y2

Back

C1 T3 C1 T4

Next

36

1.4.2.M¹ch logic tr×nh tù tr× M¹ch tr×nh tù hay cßn gäi lµ m¹ch d·y tr× (sequential circuits) lµ m¹ch trong ®ã tr¹ng th¸i cña tÝn hiÖu ra kh«ng nh÷ng phô thuéc nh÷ tÝn hiÖu vµo mµ cßn phô thuéc c¶ tr×nh tù tr× t¸c ®éng cña tÝn hiÖu vµo, nghÜa lµ cã nhí c¸c tr¹ng th¸i. th¸i. Nh- vËy, vÒ mÆt thiÕt bÞ th× ë m¹ch th× tr×nh tù kh«ng nh÷ng chØ cã c¸c phÇn tö tr× nh÷ ®ãng më mµ cßn cã c¶ c¸c phÇn tö nhí. nhí. S¬ ®å nguyªn lý m¹ch logic tr×nh tù nh- h×nh tr× 1 .6
Back C1 T3 C1 T4 Next
37

XÐt m¹ch logic tr×nh tr× tù nh- h×nh 1.7. Ta x1 xÐt ho¹t ®éng cña xn m¹ch khi thay ®æi tr¹ng th¸i ®ãng më cña x1 vµ x2.

«

M¹ch logic tr×nh tù

y1 y2 ym

F

H×nh 1.6

BiÓu ®å h×nh 1.7b m« t¶ ho¹t ®éng cña m¹ch, trong biÓu ®å c¸c nÐt ®Ëm biÓu hiÖn tÝn hiÖu cã gi¸ trÞ 1, cßn nÐt m¶nh biÓu hiÖn tÝn hiÖu cã gi¸ trÞ 0.
Back C1 T3 C1 T4 Next
38

Tõ biÓu ®å h×nh 1.7b ta thÊy, tr¹ng th¸i z ! 1 chØ ®¹t ®-îc khi thao t¸c theo tr×nh!tù tr× x1 1 , tiÕp theo2 ! 1 . NÕuxcho tr-íc, sau x 2 !1 ®ã!cho x1 1 th× c¶ y vµ z ®Òu kh«ng thÓ b»ng 1. th×
x1 x2 y x2 y

y z

x1 1 x2 y z
1

1

2

1

2

3

2

1

4

5 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a,

b, H×nh 1.7

Víi m¹ch logic tr×nh tù ta còng cã bµi to¸n ph©n tr× tÝch vµ bµi to¸n tæng hîp. hîp.
Back C1 T3 C1 HÕt T4 Next
39

1.5. Grafcet ®Ó m« t¶ m¹ch tr×nh tù tr× trong c«ng nghiÖp 1.5.1. §Þnh nghÜa Grafcet 1.5.2. Mét sè ký hiÖu trong Grafcet 1.5.3. C¸ch x©y dùng m¹ng Grafcet

Back

C1 T5

Next

40

1.5.1. §Þnh nghÜa Grafcet Grafcet lµ tõ viÕt t¾t cña tiÕng Ph¸p ³Graphe fonctionnel de commande Ðtape transition´ (chuçi chøc n¨ng ®iÒu khiÓn giai ®o¹n - chuyÓn tiÕp), do hai c¬ quan AFCET (Liªn hîp Ph¸p vÒ tin häc, kinh tÕ vµ kü thuËt) vµ ADEPA (tæ chøc nhµ n-íc vÒ ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt tù ®éng ho¸) hîp t¸c so¹n th¶o th¸ng 11/1982 ®-îc ®¨ng ký ë tæ chøc 11/ tiªu chuÈn ho¸ Ph¸p. Ph¸p.

Back

C1 T5

Next

41

Nh- vËy, m¹ng grafcet ®· ®-îc tiªu chuÈn ho¸ vµ ®-îc c«ng nhËn lµ mét ng«n ng÷ ng÷ thÝch hîp cho viÖc m« t¶ ho¹t ®éng d·y cña qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ trong s¶n xuÊt. tr× xuÊt. M¹ng grafcet m« t¶ thµnh chuçi c¸c giai ®o¹n trong chu tr×nh s¶n xuÊt. M¹ng grafcet tr× xuÊt. cho mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ mét h×nh tr× khÐp kÝn tõ tr¹ng th¸i ®Çu ®Õn tr¹ng th¸i cuèi vµ tõ tr¹ng th¸i cuèi vÒ tr¹ng th¸i ®Çu. ®Çu.

Back

C1 T5

Next

42

1.5.2.Mét sè ký hiÖu trong grafce Mét tr¹ng th¸i (giai ®o¹n) ®-îc biÓu diÔn b»ng mét h×nh vu«ng cã ®¸nh sè thø tù chØ tr¹ng th¸i. G¾n liÒn víi biÓu t-îng tr¹ng th¸i lµ th¸i. mét h×nh ch÷ nhËt bªn c¹nh, trong h×nh ch÷ ch÷ ch÷ nhËt nµy cã ghi c¸c t¸c ®éng cña tr¹ng th¸i ®ã h×nh 1.8a vµ b. Mét tr¹ng th¸i cã thÓ t-¬ng øng víi mét hoÆc nhiÒu hµnh ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. tr× xuÊt. Tr¹ng th¸i khëi ®éng ®-îc thÓ hiÖn b»ng 2 h×nh vu«ng lång vµo nhau, thø tù th-êng lµ 1 nh- h×nh 1.18c 18c
Back C1 T5 Next
43

Tr¹ng th¸i ho¹t ®éng (tÝch cùc) cã thªm dÊu ³.´ ë trong h×nh vu«ng tr¹ng th¸i h×nh 1 .8d .
3
Khëi ®éng ®éng c¬

4

H·m ®éng c¬

1

3.

a,

b,
H×nh 1.8

c,

d,

Back

C1 T5

Next

44

ViÖc chuyÓn tiÕp tõ tr¹ng th¸i nµy sang tr¹ng th¸i kh¸c chØ cã thÓ ®-îc thùc hiÖn khi c¸c ®iÒu kiÖn chuyÓn tiÕp ®-îc tho¶ m·n. m·n. Ch¼ng h¹n, viÖc chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c tr¹ng gi÷ th¸i 3 vµ 4 h×nh 1.9a ®-îc thùc hiÖn khi t¸c ®éng lªn biÕn b, chuyÓn tiÕp gi÷a tr¹ng th¸i 5 vµ 6 ®-îc gi÷ thùc hiÖn ë s-ên t¨ng cña biÕn c h×nh 1.9b, ë h×nh 1.9c lµ t¸c ®éng ë s-ên gi¶m cña biÕn d.

Back

C1 T5

Next

45

ChuyÓn tiÕp gi÷a tr¹ng th¸i 9 vµ 10 gi÷ h×nh 1.9d sÏ x¶y ra sau 2s kÓ tõ khi cã t¸c ®éng cuèi cïng cña tr¹ng th¸i 9 ®-îc thùc hiÖn
3 b 4 a , 6 5 c 8 7 d

9
t/q/2 10 s

b c, , H×nh 1.9

d ,

Back

C1 T5

Next

46

Ký hiÖu ph©n nh¸nh nh- h×nh 1.10: Cã hai 10: lo¹i lµ rÏ nh¸nh vµ song song. song. S¬ ®å rÏ nh¸nh lµ phÇn s¬ ®å cã hai ®iÒu kiÖn liªn hÖ gi÷a ba tr¹ng th¸i nh- h×nh gi÷ 1.10a vµ b. 10a S¬ ®å song song lµ s¬ ®å chØ cã mét ®iÒu kiÖn liªn hÖ gi÷a 3 tr¹ng th¸i nh- h×nh gi÷ 1.10c vµ d. 10c ë h×nh 1.10a, khi tr¹ng th¸i 1 ®ang ho¹t 10a, ®éng, nÕu chuyÓn tiÕp t12 tho¶ m·n th× th× tr¹ng th¸i 2 ho¹t ®éng; nÕu chuyÓn tiÕp t13 ®éng; tho¶ m·n th× tr¹ng th¸i 3 ho¹t ®éng. th× ®éng.
Back C1 T5 Next
47

ë h×nh 1.10b nÕu tr¹ng th¸i 7 ®ang ho¹t 10b ®éng vµ cã t79 th× tr¹ng th¸i 9 ho¹t ®éng, nÕu th× tr¹ng th¸i 8 ®ang ho¹t ®éng vµ cã t89 th× tr¹ng th× th¸i 9 ho¹t ®éng. ®éng. ë h×nh 1.10c nÕu tr¹ng th¸i 1 ®ang ho¹t 10c ®éng vµ cã t123 th× tr¹ng th¸i 2 vµ 3 ®ång thêi th× ho¹t ®éng. ®éng. ë h×nh 1.10d nÕu tr¹ng th¸i 7 vµ 8 ®ang 10d cïng ho¹t ®éng vµ cã t789 th× tr¹ng th¸i 9 ho¹t th× ®éng. ®éng.

Back

C1 T5

Next

48

1. 2 t12 a, 1. t123 2 c,
H×nh 1.10
Back C1 T5

7. 3 t13 t79
9

8. t89

b,

7.
9 d,

8.
t789

3

Next

49

Ký hiÖu b-íc nh¶y nh- h×nh 1.11. 11. + Khi tr¹ng th¸i 2 ®ang ho¹t ®éng nÕu cã ®iÒu kiÖn a th× qu¸ tr×nh sÏ chuyÓn ho¹t th× tr× ®éng tõ tr¹ng th¸i 2 sang tr¹ng th¸i 5 bá qua c¸c tr¹ng th¸i trung gian 3 vµ 4, nÕu ®iÒu kiÖn a kh«ng ®-îc tho¶ m·n th× qu¸ tr×nh th× tr× chuyÓn tiÕp theo tr×nh tù 2, 3, 4, 5. tr× + H×nh 1.11b khi tr¹ng th¸i 8 ®ang ho¹t 11b ®éng nÕu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn f th× qu¸ th× tr×nh chuyÓn sang tr¹ng th¸i 9, nÕu kh«ng tr× tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 8 th× qu¸ tr×nh quay l¹i th× tr× tr¹ng 7.
Back C1 T5 Next
50

2 a 3 b 4 c 5 a,
H×nh 1.11
Back C1 T5

6

a
7

d e 8
9 b,

f

Next

51

1.5.3.C¸ch x©y dùng m¹ng grafcet §Ó x©y dùng m¹ng grafcet cho mét qu¸ tr×nh nµo ®ã th× ta ph¶i: tr× th× ph¶i: + M« t¶ mäi hµnh vi tù ®éng bao gåm c¸c giai ®o¹n vµ c¸c ®iÒu kiÖn chuyÓn tiÕp, + Lùa chän c¸c dÉn ®éng vµ c¸c c¶m biÕn råi m« t¶ chóng b»ng c¸c ký hiÖu, + Sau ®ã kÕt nèi chóng l¹i theo c¸ch m« t¶ cña grafcet. grafcet.

Back

C1 T5

Next

52

VÝ dô: ®Ó kÑp chÆt chi tiÕt c vµ khoan trªn dô: ®ã mét lç h×nh 1.12 th× tr-íc tiªn ng-êi ®iÒu th× khiÓn Ên nót khëi ®éng d ®Ó khëi ®éng chu tr×nh c«ng nghÖ tù ®éng, qu¸ tr×nh b¾t ®Çu tr× tr× tõ giai ®o¹n 1: + Giai ®o¹n S1: pÝtt«ng A chuyÓn ®éng theo chiÒu A+ ®Ó kÑp chÆt chi tiÕt c. Khi lùc kÑp ®¹t yªu cÇu ®-îc x¸c ®Þnh bëi c¶m biÕn ¸p suÊt a1 th× chuyÓn sang giai ®o¹n 2. th×

Back

C1 T5

Next

53

Back

C1 T5

Next

54

+ Giai ®o¹n S2: ®Çu khoan B ®i xuèng theo chiÒu B+ vµ mòi khoan quay theo chiÒu R th× qu¸ tr×nh chuyÓn sang giai ®o¹n 3. th× tr× + Giai ®o¹n S3: khi khoan ®ñ s©u, x¸c ®Þnh b»ng nót b1 th× kÕt thóc ®éng t¸c khoan vµ th× mòi khoan ®i lªn theo chiÒu B- vµ ngõng quay. quay. Khi mòi khoan lªn ®ñ cao, x¸c ®Þnh b»ng b0 th× khoan dõng vµ chuyÓn sang giai th× ®o¹n 4. + Giai ®o¹n S4: pÝtt«ng A trë vÒ theo chiÒu A- níi láng chi tiÕt, vÞ trÝ trë vÒ ®-îc x¸c ®Þnh bëi a0, khi ®ã pÝtt«ng ngõng chuyÓn ®éng, kÕt thóc mét chu kú gia c«ng. c«ng.
Back C1 T5 Next
55

M¹ng Grafcet nh- h×nh 1.13

Back

C1 T5

Next

56

1.5.4. Ph©n tÝch m¹ng grafcet 1.5.4.1.Qui t¾c v-ît qua, chuyÓn tiÕp Mét tr¹ng th¸i tr-íc chØ chuyÓn tiÕp sang tr¹ng th¸i sau khi nã ®ang ho¹t ®éng (tÝch cùc) vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn tiÕp. tiÕp. Khi qu¸ tr×nh ®· chuyÓn tiÕp sang tr¹ng tr× th¸i sau th× giai ®o¹n sau ho¹t ®éng (tÝch th× cùc) vµ sÏ khö bá ho¹t ®éng cña tr¹ng th¸i tr-íc ®ã (giai ®o¹n tr-íc hÕt tÝch cùc). cùc).

Back

C1 T5

Next

57

Víi c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng nh- trªn th× th× cã nhiÒu khi s¬ ®å kh«ng ho¹t ®éng ®-îc hoÆc ho¹t ®éng kh«ng tèt. tèt. Ng-êi ta gäi: gäi: + S¬ ®å kh«ng ho¹t ®éng ®-îc lµ s¬ ®å cã nh¸nh chÕt. (S¬ ®å cã nh¸nh chÕ cã thÓ chÕt. vÉn ho¹t ®éng nÕu nh- kh«ng ®i vµo nh¸nh chÕt). chÕt). + S¬ ®å kh«ng s¹ch lµ s¬ ®å mµ t¹i mét vÞ trÝ nµo ®ã ®-îc ph¸t lÖnh hai lÇn. lÇn.

Back

C1 T5

Next

58

s¹ch)

VÝ dô 1:

(s¬ ®å cã nh¸nh chÕt, s¬ ®å s¹ch vµ s¬ ®å kh«ng

S¬ ®å h×nh 1.14 lµ s¬ ®å cã nh¸nh chÕt. chÕt. S¬ ®å nµy kh«ng thÓ lµm viÖc ®-îc do S2 vµ S4 kh«ng thÓ cïng tÝch cùc v× gi¶ sö hÖ ®ang ë tr¹ng th¸i ban ®Çu S0 nÕu cã ®iÒu kiÖn 3 th× S0 hÕt tÝch cùc vµ chuyÓn th× sang S3 tÝch cùc. Sau ®ã nÕu cã ®iÒu kiÖn cùc. 4 th× S3 hÕt tÝch cùc vµ S4 tÝch cùc. th× cùc. NÕu lóc nµy cã ®iÒu kiÖn 1 th× S1 th× còng kh«ng thÓ tÝch cùc ®-îc v× S0 ®· hÕt tÝch cùc. Do ®ã kh«ng bao giê S2 tÝch cùc cùc. ®-îc n÷a mµ ®Ó S5 tÝch cùc th× ph¶i cã S2 th× vµ S4 tÝch cùc kÌm ®iÒu kiÖn 5 nh- vËy hÖ Back C1 Next sÏ n»m im ë vÞ trÝ S4. T5
59

S0 1 S1 2 S2 S4 5
S5

3 S3 4

6
H×nh 1.14. S¬ ®å cã nh¸nh chÕt
Back C1 T5 Next
60

S0 1 S1 2 S2 5 S5 6
H×nh 1.15. S¬ ®å kh«ng s¹ch
Back C1 T5

S0 1 S1 3 S4 4 S2 5
S5 S3

3

S3

2
S4

4 6

7
H×nh 1.16. S¬ ®å s¹ch
Next
61

1.5.4.2. Ph©n tÝch m¹ng grafcet Nh- ph©n tÝch ë trªn th× nhiÒu khi th× m¹ng grafcet kh«ng ho¹t ®éng ®-îc hoÆc ho¹t ®éng kh«ng tèt. Nh-ng ®èi víi c¸c m¹ng tèt. kh«ng ho¹t ®éng ®-îc hoÆc ho¹t ®éng kh«ng tèt vÉn cã thÓ lµm viÖc ®-îc nÕu nh- kh«ng ®i vµo nh¸nh chÕt. Trong thùc tÕ s¶n xuÊt chÕt. mét hÖ thèng cã thÓ ®ang ho¹t ®éng rÊt tèt, nh-ng nÕu v× lý do nµo ®ã mµ hÖ thèng ph¶i thay ®æi chÕ ®é lµm viÖc (do sù cè tõng phÇn hoÆc do thay ®æi c«ng nghÖ...) nghÖ...) th× cã thÓ hÖ thèng sÏ kh«ng ho¹t ®éng ®-îc th× nÕuBack lµ nh¸nh chÕt. T5 ®ã chÕt. C1 Next
62

Víi c¸ch ph©n tÝch s¬ ®å nh- trªn th× th× khã ®¸nh gi¸ ®-îc c¸c m¹ng cã ®é phøc t¹p lín. lín. Do ®ã ta ph¶i xÐt mét c¸ch ph©n tÝch m¹ng grafcet lµ dïng ph-¬ng ph¸p gi¶n ®å ®iÓm. ®iÓm. §Ó thµnh lËp gi¶n ®å ®iÓm ta ®i theo c¸c b-íc sau: sau: + VÏ mét « ®Çu tiªn cho gi¶n ®å ®iÓm, ghi sè 0. XuÊt ph¸t tõ giai ®o¹n ®Çu trªn grafcet ®-îc coi lµ ®ang tÝch cùc, giai ®o¹n nµy ®ang cã dÊu ³*´, khi cã mét ®iÒu kiÖn ®-îc thùc hiÖn, sÏ cã c¸c giai ®o¹n míi ®-îc tÝch cùc th×: th×
- §¸nh dÊu ³*´ vµo c¸c giai ®o¹n võa ®-îc tÝch Back 63 C1 T5 Next cùc trªn grafcet. grafcet.

- Xo¸ dÊu ³*´ ë giai ®o¹n hÕt tÝch cùc trªn grafcet. grafcet. - T¹o mét « míi trªn gi¶n ®å ®iÓm sau ®iÒu kiÖn võa thùc hiÖn. hiÖn. - Ghi hÕt c¸c giai ®o¹n tÝch cùc cña hÖ (cã dÊu t¹o. ³*´) vµo « míi võa t¹o.

+ Tõ c¸c « ®· thµnh lËp khi mét ®iÒu kiÖn nµo ®ã l¹i ®-îc thùc hiÖn th× c¸c giai ®o¹n th× tÝch cùc l¹i ®-îc chuyÓn ®æi, ta l¹i lÆp l¹i bèn b-íc nhá trªn. trªn. + Qu¸ tr×nh cø nh- vËy tiÕp tôc, ta cã thÓ vÏ tr× hoµn thiÖn ®-îc gi¶n ®å ®iÓm (s¬ ®å t¹o thµnh m¹ch liªn tôc, sau khi kÕt thóc l¹i trë vÒ Back C1 T5 Next ®iÓm xuÊt ph¸t) hoÆc kh«ng vÏ hoµn thiÖn
64

Nh× Nh×n vµo gi¶n ®å ®iÓm ta sÏ cã c¸c kÕt luËn sau: sau: - NÕu trong qu¸ tr×nh vÏ ®Õn giai ®o¹n tr× nµo ®ã kh«ng thÓ vÏ tiÕp ®-îc n÷a (kh«ng hoµn thiÖn s¬ ®å) th× s¬ ®å ®ã lµ s¬ ®å cã th× nh¸nh chÕt, - NÕu vÏ ®-îc hÕt mµ ë vÞ trÝ nµo ®ã cã c¸c ®iÓm lµm viÖc cïng tªn th× lµ s¬ ®å th× kh«ng s¹ch - NÕu vÏ ®-îc hÕt vµ kh«ng cã vÞ trÝ nµo cã c¸c ®iÓm lµm viÖc cïng tªn th× lµ s¬ th× ®å lµm viÖc tèt, s¬ ®å s¹ch.
Back C1 T5 Next
65

VÝ dô 1: VÏ gi¶n ®å ®iÓm cho s¬ ®å s¹ch h×nh 1.17a. 17a
S0 S1 2 S2. S5 6 a,
Back

0

1

1

S3 4 S4. 5

2 2,3 4

1,3

4
1,4
2

2,4

5 5 6

b, H×nh 1.17. Gi¶n ®å ®iÓm cho s¬ ®å s¹ch
C1 T5 Next
66

VÝ dô 2: VÏ gi¶n ®å ®iÓm cho s¬ ®å cã nh¸nh chÕt h×nh 1.14 ®-îc gi¶n ®å h×nh 1.18
S0 1 S1 2 S2 S3. 4 3 1
1

0

3
3
4

S4
5 S5 6
H×nh 1.14

2 2 4 H×nh 1.18

Back

C1 T5

Next

67

VÝ dô 3: Gi¶n ®å ®iÓm s¬ ®å kh«ng s¹ch h×nh 1.5
0 1 2 5 6 2
133

S0 1
4
1,5

1,3

3
1,4

2,3

3 2
2,4

S1
6
1,0

S3 2 3 S4 5
S5

3,5

3 5
4,5

4 2
2,5

0,3

S2
1
113

3 6
0,4

4 5
5,5

6 2
2,0

4

3
134

4 6
0,5

6 5
5,0

1
123

6 6
0,0

6
H×nh 1.15

H×nh 1.19 Back HÕt C1 T5 Ch-¬ng 2
68

Ch-¬ng 2 Mét sè øng dông m¹ch logic trong ®iÒu khiÓn 2.1. C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn

2.2. C¸c s¬ ®å khèng chÕ ®éng c¬ r«to lång sãc 2.3. C¸c s¬ ®å khèng chÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to d©y quÊn 2.4. Khèng chÕ ®éng c¬ mét chiÒu
Back Néi dung C2 Next

69

2.1. C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 2.1.1. C¸c nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn ViÖc ®iÒu khiÓn th-êng ®-îc thùc hiÖn víi c¸c ®éng c¬ ®iÖn, ®éng c¬ ®iÖn võa lµ ®èi t-îng ®iÒu khiÓn, võa lµ ®éng lùc cña m¹ch ®iÒu khiÓn. Ta xÐt c¸c nguyªn t¾c khiÓn. ®iÒu khiÓn ®Ó ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÖn. ®iÖn. - Nguyªn t¾c thêi gian: ViÖc ®ãng c¾t gian: ®Ó thay ®æi tèc ®é ®éng c¬ dùa theo nguyªn t¾c thêi gian. PhÇn tö c¶m biÕn lµ gian. r¬le thêi gian. gian.
Back C2 T1 Next
70

- Nguyªn t¾c tèc ®é: ViÖc ®ãng c¾t ®é: ®Ó thay ®æi tèc ®é ®éng c¬ dùa vµo tèc ®é tøc thêi cña ®éng c¬. PhÇn tö c¶m biÕn lµ c¬. r¬le tèc ®é. ®é. - Nguyªn t¾c dßng ®iÖn: ViÖc ®ãng ®iÖn: c¾t dùa vµo dßng ®iÖn ®éng c¬ ®iÖn. ®iÖn. PhÇn tö c¶m biÕn vµ khèng chÕ c¬ b¶n ë ®©y lµ r¬le dßng ®iÖn. ®iÖn. Mçi nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn ®Òu cã -u nh-îc ®iÓm riªng, tïy tõng tr-êng hîp cô thÓ mµ chän c¸c ph-¬ng ph¸p cho phï hîp. hîp.
Back C2 T1 Next
71

2.1.2. C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn §Ó ®iÒu khiÓn sù lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ cÇn ph¶i cã c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn. khiÓn. §Ó ®ãng c¾t kh«ng th-êng xuyªn ta th-êng dïng ¸pt«m¸t. ¸pt«m¸t. ¸pt«m¸t lµ thiÕt bÞ ®ãng c¾t b»ng tay cã bé phËn b¶o vÖ qu¸ t¶i. t¶i. §Ó ®ãng c¾t th-êng xuyªn ta dïng c«ng t¾c t¬ (khëi ®éng tõ), c«ng t¾c t¬ t¸c dông nhê lùc hót ®iÖn tõ. tõ.
Back C2 T1 Next
72

§Ó b¶o vÖ ta dïng c¸c r¬ le, tuú theo nguyªn lý t¸c ®éng ng-êi ta chÕ t¹o nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¸c nhau nh- r¬le dßng ®iÖn, r¬le ®iÖn ¸p, r¬le thêi gian.... gian.... Tuú theo tr¹ng th¸i tiÕp ®iÓm ng-êi ta chia ra c¸c lo¹i tiÕp ®iÓm kh¸c nhau. nhau. Mét sè ký hiÖu th-êng gÆp nh- b¶ng 2 .1 .

Back

C2 T1

Next

73

Back

C2 HÕt T1

Next

74

2.2. C¸c s¬ ®å khèng chÕ ®éng c¬ r«to lång sãc 2A.2.1. S¬ ®å khèng chÕ ®¬n gi¶n
B C D CD T4 K§N T1 T2 T3 N1 N2 N3 N4 T5
N

K§T

N5

T

RN1 RN2

RN2

RN1

§C

H×nh 2.1
Back C2 T2 Next
75

2.2.2. S¬ ®å khèng chÕ ®¶o chÒu cã gi¸m s¸t
A B C

tèc ®é
P1 CD P2
K§T1

D

P
K§N1

K§T2 K§N2

N5 T4
K§N3 K§T3

T

RN1 RN2

T1 T2

T3

N1 N2 N3

N4

T5

N

RN2

RN1

P3 §C

KT KN

H×nh 2.2
Back C2 T2 Next
76

2.2.3. Khèng chÕ ®éng cã lång sãc kiÓu ®æi nèi / cã ®¶o chiÒu
D A B C T4
K§T2 K§N2

K§T1 K§N1

N5

T

T1

N1

1

S1 T6 N6

N4 Tg1 Tg2
4

T5

N S

5

S5

§C

6

Tg

H×nh 2.3
Back C2 HÕt T2 Next
77

2.3. C¸c s¬ ®å khèng chÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to d©y quÊn

Back

C2 T3

Next

78

2.3.1. Khëi ®éng ®éng c¬ r«to d©y quÊn theo nguyªn t¾c thêi gian
K1 K2 K3 D K§ K4 K5 RN2 RN1

K 1Tg 1K

RN2

RN1

2K3
1Tg

§C
2K1 1K1 2K2 R1 1K2 R2

1K3 2Tg 2K4

2Tg

2K

H×nh 2.4
Back C2 T3 Next
79

2.3.2. Thay ®æi tèc ®é ®éng c¬ r«to d©y quÊn b»ng thay ®æi ®iÖn trë phô
+
H1 H2
-

A

B

C

1S1 2S 3S
K5 K4 H3
3 1

KC
2

RN2

RN1

K

R RN2

4 6 8 10

1S
3S1
2S1

RN1

5 7

2S 3S 1K

§C
2K1 2K2

9 11

r1
1K1 1K2

1K 2S 3S
0 1 2

12

2K
1Tg 2Tg

a,
3 2
KC

r2
3 2
1-2 5-6 9-10 12

3
3-4 3 7-8 11-

2

1

2S

3S

1Tg

2Tg

H

1 0 1

c,

b,

H×nh 2.5
Back C2 HÕt T3 Next
80

2.4. Khèng chÕ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu
-

+

+

-

2K1

1K1
r2 2Tg

D

K§ RN K2

K
1Tg

§C
H1 Rh

RN

r1

K1

K3
3Tg1 1K2 K4 1Tg1 2Tg1

1K 2K 3Tg

a,

b,

H

H×nh 2.6
Back HÕt C2 T4 Ch-¬ng 3
81

Ch-¬ng 3

lý luËn chung vÒ ®iÒu khiÓn logic lËp tr×nh tr× PLC

3.1. 3.1. Më ®Çu 3.2. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña mét bé PLC 3.3. C¸c vÊn ®Ò vÒ lËp tr×nh tr× 3.4. §¸nh gi¸ -u nh-îc ®iÓm cña PLC

Back

Néi dung C3

Next

82

3.1. Më ®Çu Sù ph¸t triÓn cña kü thuËt ®iÒu khiÓn tù ®éng hiÖn ®¹i vµ c«ng nghÖ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh dùa trªn c¬ së ph¸t triÓn cña tr× tin häc mµ cô thÓ lµ sù ph¸t triÓn cña kü thuËt m¸y tÝnh. tÝnh. Kü thuËt ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh tr× PLC (Programmable Logic Control) ®-îc ph¸t triÓn tõ nh÷ng n¨m 1968 -1970. Trong gia nh÷ 1970. ®o¹n ®Çu c¸c thiÕt bÞ kh¶ tr×nh yªu cÇu tr× ng-êi sö dông ph¶i cã kü thuËt ®iÖn tö, ph¶i cã tr×nh ®é cao. Ngµy nay c¸c thiÕt bÞ PLC tr× cao. ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ cã møc ®é phæ cËp cao. cao.
Back C2 T1 Next
83

C¸c nhµ thiÕt kÕ PLC ph¶i lËp tr×nh tr× s½n sao cho ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn cã tr× thÓ nhËp b»ng c¸ch sö dông ng«n ng÷ ®¬n ng÷ gi¶n. gi¶n. Ng-êi vËn hµnh nhËp ch-¬ng tr×nh vµo tr× PLC. PLC. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn PLC sÏ gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c quy t¾c ®iÒu khiÓn ®· ®-îc lËp tr×nh. tr×nh. C¸c PLC t-¬ng tù m¸y tÝnh, nh-ng m¸y tÝnh ®-îc tèi -u ho¸ cho c¸c t¸c vô tÝnh to¸n vµ hiÓn thÞ, cßn PLC ®-îc chuyªn biÖt cho c¸c t¸c vô ®iÒu khiÓn vµ m«i tr-êng c«ng nghiÖp. nghiÖp. V× vËy PLC ®-îc thiÕt kÕ bÒn, cã s½n giao diÖn vµo ra, ®-îc lËp tr×nh dÔ tr× dµng víi ng«n ng÷ ®iÒu khiÓn dÔ hiÓu, chñ ng÷ C2 phÐp to¸n logic vµ Next yÕuBack gi¶i quyÕt c¸c T1
84

VÒ c¬ b¶n chøc n¨ng cña bé ®iÒu khiÓn logic PLC còng gièng nh- chøc n¨ng cña bé ®iÒu khiÓn thiÕt kÕ trªn c¬ së c¸c r¬le c«ng t¾c t¬ hoÆc trªn c¬ së c¸c khèi ®iÖn tö. tö. Riªng ®èi víi m¸y c«ng cô vµ ng-êi m¸y c«ng nghiÖp th× bé PLC cã thÓ liªn kÕt víi th× bé ®iÒu khiÓn sè NC hoÆc CNC h×nh thµnh bé ®iÒu khiÓn thÝch nghi. Trong hÖ nghi. thèng trung t©m gia c«ng, mäi quy tr×nh tr× c«ng nghÖ ®Òu ®-îc bé PLC ®iÒu khiÓn tËp trung. trung.
Back C2 HÕt T1 Next
85

3.2. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña mét bé PLC 3.2.1. CÊu h×nh phÇn cøng HÖ thèng PLC th«ng dông cã n¨m bé phËn c¬ b¶n gåm: gåm: bé xö lý, bé nhí, bé nguån, giao diÖn vµo/ra vµ thiÕt bÞ lËp tr×nh. tr×nh. S¬ ®å hÖ thèng nh- h×nh 3.1
Back C2 T2 Next
86

ThiÕt bÞ lËp tr×nh
Bé nhí Giao diÖn vµo Giao diÖn ra

Bé xö lý

Nguån cung cÊp

H×nh 3.1

Back

C2 T2

Next

87

3.2.1.1. Bé xö lý Bé xö lý biªn dÞch c¸c tÝn hiÖu vµo vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn theo ch-¬ng tr×nh tr× ®-îc l-u trong bé nhí cña CPU, truyÒn c¸c quyÕt ®Þnh d-íi d¹ng tÝn hiÖu ho¹t ®éng ®Õn c¸c thiÕt bÞ ra. ra. Nguyªn lý lµm viÖc cña bé xö lý tiÕn hµnh theo tõng b-íc tuÇn tù. Bé xö lý liªn kÕt c¸c tÝn tù. hiÖu vµo vµ ®-a kÕt qu¶ ra ®Çu ra. ra. Khèng chÕ sù lµm viÖc tuÇn tù b»ng bé ®Õm ch-¬ng tr×nh. tr×nh. Mét chu kú lµm viÖc gäi lµ thêi gian quÐt (Scan), thêi gian quÐt phô thuéc dung l-îng bé nhí, vµo tèc ®é CPU. Chu C2 T2 CPU. kú thêi gian quÐt nh- h×nh Back 88 Next 3.2.

4. ChuyÓn d÷ liÖu tõ bé ®Öm ¶o ra thiÕt bÞ ngo¹i vi 3. TruyÒn th«ng vµ kiÓm tra lçi
H×nh 3.2

1. NhËp d÷ liÖu tõ TB ngo¹i vi vµo bé ®Öm ¶o 2. Thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh

Sù thao t¸c tuÇn tù cña ch-¬ng tr×nh dÉn tr× ®Õn mét thêi gian trÔ trong khi bé ®Õm cña ch-¬ng tr×nh ®i qua mét chu tr×nh ®Çy ®ñ, sau tr× tr× ®ã b¾t ®Çu l¹i tõ ®Çu. ®Çu.
Back C2 T2 Next
89

§¸nh gi¸ thêi gian trÔ b»ng viÖc ®o thêi gian quÐt cña mét ch-¬ng tr×nh dµi 1Kbyte. tr× Kbyte. Thêi gian trÔ lµ chØ tiªu ®Ó so s¸nh c¸c PLC. PLC. Khi thêi gian trÔ g©y ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn th× ph¶i cã biªn ph¸p xö lý tr× th× nh-: nh-: + LÆp nhiÒu lÇn gäi quan träng trong thêi gian mét lÇn quÐt, + §iÒu khiÓn c¸c th«ng tin chuyÓn giao ®Ó bá bít ®i nh÷ng lÇn gäi Ýt quan träng, nh÷ NÕu c¸c gi¶i ph¸p trªn kh«ng tho¶ m·n th× ph¶i dïng PLC cã thêi gian quÐt ng¾n th× C2 T2 Next h¬n. h¬nBack .
90

3.2.1.2.Bé nguån Bé nguån cã nhiÖm vô chuyÓn ®æi ®iÖn ¸p AC thµnh ®iÖn ¸p thÊp cho bé vi xö lý vµ cho c¸c m¹ch ®iÖn trong c¸c module cßn l¹i. C¸c ®iÖn ¸p ra th-êng lµ 5v ®Ó cung l¹i. cÊp cho c¸c vi xö lý, 24v ®Ó cÊp cho c¸c 24v modul. modul.

Back

C2 T2

Next

91

3.2.1.3. ThiÕt bÞ lËp tr×nh tr× ThiÕt bÞ lËp tr×nh ®-îc sö dông ®Ó lËp tr× c¸c ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn cÇn thiÕt sau tr× ®ã ®-îc chuyÓn cho PLC. PLC. ThiÕt bÞ lËp tr×nh cã thÓ lµ thiÕt bÞ lËp tr× tr×nh chuyªn dông, tr× cã thÓ lµ thiÕt bÞ lËp tr×nh cÇm tay tr× gän nhÑ, cã thÓ lµ phÇn mÒm ®-îc cµi ®Æt trªn m¸y tÝnh c¸ nh©n. nh©n.
Back C2 T2 Next

92

3.2.1.4. Bé nhí Bé nhí lµ n¬i l-u gi÷ ch-¬ng tr×nh sö gi÷ tr× dông cho c¸c ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn. C¸c khiÓn. d¹ng bé nhí cã thÓ lµ RAM, ROM, EPROM. EPROM. Ng-êi ta lu«n chÕ t¹o nguån dù phßng cho RAM ®Ó duy tr× ch-¬ng tr×nh trong tr-êng tr× tr× hîp mÊt ®iÖn nguån, thêi gian duy tr× tuú tr× thuéc vµo tõng PLC cô thÓ. thÓ. Bé nhí còng cã thÓ ®-îc chÕ t¹o thµnh module cho phÐp dÔ dµng thÝch nghi víi c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cã kÝch cì kh¸c nhau, khi cÇn më réng cã thÓ c¾m thªm. thªm.
Back C2 T2 Next
93

3.2.1.5. Giao diÖn vµo/ra Giao diÖn vµo lµ n¬i nhËn th«ng tin tõ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi. TÝn hiÖu vµo cã thÓ tõ vi. c¸c c«ng t¾c, c¸c bé c¶m biÕn nhiÖt ®é, c¸c tÕ bµo quang ®iÖn.... ®iÖn.... TÝn hiÖu ra cã thÓ cung cÊp cho c¸c cuén d©y c«ng t¾c t¬, c¸c r¬le, c¸c van ®iÖn tõ, c¸c ®éng c¬ nhá... nhá... TÝn hiÖu vµo/ra cã thÓ lµ tÝn hiÖu rêi r¹c, tÝn hiÖu liªn tôc, tÝn hiÖu logic... logic...

Back

C2 T2

Next

94

Nót bÊm vµ c¸c c«ng t¾c logic giíi h¹n

Bé chuyÓn m¹ch, c«ng t¾c hµnh tr×nh, giíi h¹n

tÝn C¸c tham sè C¸c ®iÒu khiÓn hiÖu b¸o nh- t0, ¸p suÊt, ®éng ... ¸p lùc

Bé PLC
C¸c cuén hót
C¸c ®Ìn

C¸c van

H×nh 3.3

Back

C2 T2

Next

95

C¸ch ly tÝn hiÖu vµo Mçi ®iÓm vµo ra cã mét ®Þa chØ duy nhÊt ®-îc PLC sö dông. dông. C¸c kªnh vµo/ra ®· cã c¸c chøc n¨ng c¸ch ly vµ ®iÒu ho¸ tÝn hiÖu sao cho c¸c bé c¶m biÕn vµ c¸c bé t¸c ®éng cã thÓ nèi trùc tiÕp víi chóng mµ kh«ng cÇn thªm m¹ch ®iÖn kh¸c. kh¸c. TÝn hiÖu vµo th-êng ®-îc ghÐp c¸ch ®iÖn (c¸ch ly) nhê linh kiÖn quang nh- h×nh 3 .4
Back C2 T2 Next
96

D¶i tÝn hiÖu nhËn vµo cho c¸c PLC cì lín cã thÓ lµ 5v, 24v, 110v, 24v, 110v, GhÐp nèi PLC quang 220v 220v. C¸c PLC TÝn TÝn hiÖu hiÖu cì nhá th-êng ®Õn vµo CPU chØ nhËp Diode tÝn hiÖu 24v 24v b¶o
vÖ M¹ch ph©n ¸p

H×nh 3.4
Back C2 T2 Next

97

C¸ch ly tÝn hiÖu ra TÝn hiÖu ra còng ®-îc ghÐp c¸ch ly, cã thÓ c¸ch ly kiÓu r¬le nh- h×nh 3.5a, c¸ch ly kiÓu quang nh- h×nh 3.5b. TÝn hiÖu ra cã thÓ lµ tÝn hiÖu chuyÓn m¹ch 24v, 100mA; 110v, 1A mét chiÒu; thËm 24v, 100mA; 110v, chiÒu; chÝ 240v, 1A xoay chiÒu tuú lo¹i PLC. 240v, PLC. Tuy nhiªn, víi PLC cì lín d¶i tÝn hiÖu ra cã thÓ thay ®æi b»ng c¸ch lùa chän c¸c module ra thÝch hîp. hîp.

Back

C2 T2

Next

98

R¬le

TÝn hiÖu ra

GhÐp nèi quang

CÇu ch×

TÝn hiÖu ra

PLC
a, b,
H×nh 3.5
Back C2 T2

PLC

Next

99

3.2.2. CÊu t¹o chung cña PLC C¸c PLC cã hai kiÓu cÊu t¹o c¬ b¶n lµ: kiÓu lµ: hép ®¬n vµ kiÓu modulle nèi ghÐp. ghÐp.
æ c¸p nèi víi bªn ngoµi

oooooooooooo

Ch©n c¾m vµo

oooooooooooo

Ch©n c¾m ra

H×nh 3.6

Bé nguån

Bé xö lý

C¸c module vµo/ra...

H×nh 3.7
C2 T2 Next
100

Back

6
IN 0CH 00 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

1

5

omron

2 3

PWR RUN

ERR ALM COMM

SYSMAC CPM1A

OUT 10CH

00

01

02

03

04

05

06

07

5

4

H×nh khèi mÆt tr-íc PLC CPM1A

Back

C2 T2

Next

101

PLC S7-200

Back

C2 T2

Next

102

PLC S7-300
Back C2 T2 Next
103

PLC S7-400 Back C2 T2 Next
104

Logo! OBA4
Back C2 HÕt T2 Next
105

3.3. C¸c vÊn ®Ò vÒ lËp tr×nh tr× 3.3.1. Kh¸i niÖm chung Sù kh¸c nhau chÝnh gi÷a bé ®iÒu khiÓn gi÷ kh¶ tr×nh PLC vµ c«ng nghÖ r¬le hoÆc b¸n dÉn tr× lµ ë chç kü thuËt nhËp ch-¬ng tr×nh vµo bé ®iÒu tr× khiÓn nh- thÕ nµo. nµo. Trong ®iÒu khiÓn r¬le, bé ®iÒu khiÓn ®-îc chuyÓn ®æi mét c¸ch c¬ häc nhê ®Êu nèi d©y ³®iÒu khiÓn cøng´. cøng´. Cßn víi PLC th× viÖc lËp tr×nh ®-îc thùc th× tr× hiÖn th«ng qua mét thiÕt bÞ lËp tr×nh hoÆc m¸y tr× tÝnh vµ mét ngo¹i vi. vi. Qui tr×nh lËp tr×nh nh- h×nh 3.8 tr× tr×
Back C2 T3 Next
106

BiÓu ®å chøc n¨ng

BiÓu ®å thêi gian

C¸n bé kü thuËt

BiÓu ®å c«ng t¾c Tñ ®iÒu khiÓn

BiÓu ®å b¸n dÉn

BiÓu ®å d·y

PLC

Bé nhí

M¸y vi tÝnh

Bé lËp tr×nh

H×nh 3.8
Back

C2 T3

Next

107

ViÖc lùa chän m« h×nh nµo trong c¸c m« h×nh trªn cho thÝch hîp lµ tuú thuéc vµo lo¹i PLC. PLC. §a sè c¸c thiÕt bÞ l-u hµnh trªn thÞ tr-êng hiÖn nay lµ dïng m« h×nh d·y hoÆc biÓu ®å nèi d©y. Nh÷ng PLC hiÖn ®¹i cho d©y. Nh÷ phÐp ng-êi dïng chuyÓn tõ mét ph-¬ng ph¸p nhËp nµy sang mét ph-¬ng ph¸p nhËp kh¸c ngay trong qu¸ tr×nh nhËp. tr× nhËp. Mçi nhµ chÕ t¹o ®Òu cã nh÷ng thiÕt kÕ nh÷ vµ ph-¬ng thøc thao t¸c thiÕt bÞ lËp tr×nh tr× riªng, v× thÕ khi cã mét lo¹i PLC míi th× ph¶i th× cã thêi gian vµ cÇn ph¶i ®-îc huÊn luyÖn ®Ó lµm quen víi nã. nã.
Back C2 T3 Next
108

3.3.2. C¸c ph-¬ng ph¸p lËp tr×nh tr× Tõ c¸c c¸ch m« t¶ hÖ tù ®éng c¸c nhµ chÕ t¹o PLC ®· so¹n th¶o ra c¸c ph-¬ng ph¸p lËp tr×nh kh¸c nhau. C¸c ph-¬ng ph¸p lËp tr× nhau. tr×nh ®Òu ®-îc thiÕt kÕ ®¬n gi¶n, gÇn víi tr× c¸c c¸ch m« t¶ ®· ®-îc biÕt ®Õn. Nãi chung ®Õn. cã ba ph-¬ng ph¸p lËp tr×nh c¬ b¶n lµ: tr× lµ: + ph-¬ng ph¸p b¶ng lÖnh STL, + ph-¬ng ph¸p biÓu ®å bËc thang LAD, + ph-¬ng ph¸p l-u ®å ®iÒu khiÓn CSF. CSF. Trong ®ã, hai ph-¬ng ph¸p b¶ng lÖnh STL vµ biÓu ®å bËc thang LAD ®-îc dïng phæ biÕn h¬n c¶. c¶.
Back C2 T3 Next
109

3.3.2.1. Mét sè ký hiÖu chung 5 4 CÊu tróc lÖnh: lÖnh: 004 A I 00.2 Mét lÖnh th-êng cã 2 1 3 ba phÇn chÝnh: chÝnh: H×nh 3.9 1. §Þa chØ t-¬ng ®èi cña lÖnh (th-êng khi lËp tr×nh thiÕt bÞ lËp tr×nh tr× tr× tù ®-a ra) 2. PhÇn lÖnh lµ néi dung thao t¸c mµ PLC ph¶i t¸c ®éng lªn ®èi t-îng cña lÖnh, trong lËp tr×nh LAD th× phÇn nµy tù thÓ hiÖn trªn tr× th× thanh LAD, kh«ng ghi ra. ra.
Back C2 T3 Next
110

3. §èi t-îng lÖnh, lµ phÇn mµ lÖnh t¸c ®éng theo yªu cÇu ®iÒu khiÓn, trong ®èi t-¬ng lÖnh l¹i cã hai phÇn: phÇn: 4. Lo¹i ®èi t-îng, cã tr-êng hîp sau lo¹i ®èi t-îng cã dÊu ³:´, lo¹i ®èi t-îng nh- tÝn hiÖu vµo, tÝn hiÖu ra, cê (r¬le néi)... néi)... 5. Tham sè cña ®èi t-îng lÖnh ®Ó x¸c ®Þnh cô thÓ ®èi t-îng, c¸ch ghi tham sè còng phô thuéc tõng lo¹i PLC kh¸c nhau. nhau.

Back

C2 T3

Next

111

Ký hiÖu th-êng cã trong mçi lÖnh: lÖnh: C¸c ký hiÖu trong lÖnh, qui -íc c¸ch viÕt víi mçi quèc gia cã kh¸c nhau, thËm chÝ mçi h·ng, mçi thêi chÕ t¹o cña h·ng cã thÓ cã c¸c ký hiÖu riªng. riªng. Tuy nhiªn, c¸ch ghi chung nhÊt cho mét sè quèc gia lµ: lµ:

Back

C2 T3

Next

112

* Mü: Mü: + Ký hiÖu ®Çu vµo lµ I (In), ®Çu ra lµ Q (out tr¸nh nhÇm O lµ kh«ng) + C¸c lÖnh viÕt gÇn ®ñ tiÕng Anh vÝ dô ra lµ out + LÖnh ra (g¸n) lµ out + Tham sè cña lÖnh dïng c¬ sè 10 + PhÝa tr-íc ®èi t-îng lÖnh cã dÊu % + Gi÷a c¸c sè cña tham sè kh«ng cã dÊu Gi÷ chÊm. chÊm. VÝ dô: AND% I09; out%Q10. dô: AND% 09; out% 10.
Back C2 T3 Next
113

* NhËt: NhËt: + §Çu vµo ký hiÖu lµ X, ®Çu ra ký hiÖu lµ Y + C¸c lÖnh hÇu nh- ®-îc viÕt t¾t tõ tiÕng anh + LÖnh ra (g¸n) lµ out + Tham sè cña lÖnh dïng c¬ sè 8. + Gi÷a c¸c tham sè kh«ng cã dÊu chÊm. Gi÷ chÊm. VÝ dô: A X 10; dô: 10; out Y 07

Back

C2 T3

Next

114

* T©y ®øc + §Çu vµo ký hiÖu lµ I, ®Çu ra ký hiÖu lµ Q + C¸c lÖnh hÇu nh- ®-îc viÕt t¾t tõ tiÕng Anh + LÖnh ra (g¸n) lµ = + Tham sè cña lÖnh dïng c¬ sè 8 + Gi÷a c¸c sè cña tham sè cã dÊu chÊm ®Ó Gi÷ ph©n biÖt khe vµ kªnh VÝ dô: A I 1.0; = Q 0.7 dô:
Back C2 T3 Next
115

Ngoµi c¸c ký hiÖu kh¸ chung nh- trªn th× th× mçi h·ng cßn cã c¸c ký hiÖu riªng, cã bé lÖnh riªng. riªng. Ngay cïng mét h·ng ë c¸c thêi chÕ t¹o kh¸c nhau còng cã ®Æc ®iÓm kh¸c nhau víi bé lÖnh kh¸c nhau. nhau. Do ®ã, khi sö dông PLC th× mçi lo¹i th× PLC ta ph¶i t×m hiÓu cô thÓ h-íng dÉn sö dông cña nã. nã. Mét sè ký hiÖu kh¸c nhau víi c¸c lÖnh c¬ b¶n ®-îc thÓ hiÖn râ trªn b¶ng 3.1

Back

C2 T3

Next

116

Back

C2 T3

Next

117

3.3.3.2. Ph-¬ng ph¸p h×nh thang LAD (Ladder Logic) Ph-¬ng ph¸p h×nh thang cã d¹ng cña biÓu ®å nót bÊm. C¸c phÇn tö c¬ b¶n cña bÊm. ph-¬ng ph¸p h×nh thang lµ: lµ: + TiÕp ®iÓm: th-êng më ®iÓm: th-¬ng kÝn + Cuén d©y (m« t¶ c¸c r¬le) + Hép (m« t¶ c¸c hµm kh¸c nhau, c¸c lÖnh ®Æc biÖt)
Back C2 T3 Next
118

M¹ng LAD lµ ®-êng nèi c¸c phÇn tö thµnh mét m¹ch hoµn chØnh, theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng d-íi. d-íi. Qu¸ tr×nh quÐt cña PLC còng theo thø tr× tù nµy. Mçi mét nÊc thang x¸c ®Þnh mét sè nµy. ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn. tr× khiÓn. Mét s¬ ®å LAD cã nhiÒu nÊc thang. thang. Trªn mçi phÇn tö cña biÕu ®å h×nh thang LAD cã c¸c tham sè x¸c ®Þnh tuú thuéc ký hiÖu cña tõng h·ng s¶n xuÊt PLC. PLC.

Back

C2 T3

Next

119

VÝ dô: mét nÊc cña ph-¬ng ph¸p h×nh thang dô: nh- h×nh 3.10 H×nh 3.10a cña Misubishi, 10a
X400 X402

y430

X401

a,
Back C2 T3 Next

120

h×nh 3.10b cña Siemens, h×nh 3.10c Allen 10b 10c Bradley
I0.0 I0.2
Q3.0
I:001/01 I:011/01 O:010/01

I0.1

I:002/01

b,

c,

Back

C2 T3

Next

121

3.3.1.3. Ph-¬ng ph¸p liÖt kª lÖnh STL (Statement List) ë ph-¬ng ph¸p nµy c¸c lÖnh ®-îc liÖt kª thø tù. Tuy nhiªn, ®Ó ph©n biÖt c¸c ®o¹n tù. ch-¬ng tr×nh ng-êi ta th-êng dïng c¸c m· nhí, tr× mçi m· nhí t-¬ng øng víi mét nÊc thang cña biÓu ®å h×nh thang. thang. §Ó khëi ®Çu mçi ®o¹n (t-¬ng øng nhkhëi ®Çu mét nÊc thang) ta sö dông c¸c lÖnh khëi ®Çu nh- LD, L, A, O... KÕt thóc mçi ®o¹n th-êng lµ lÖnh g¸n cho ®Çu ra, ®Çu ra cã thÓ lµ ®Çu ra cho thiÕt bÞ ngo¹i vi cã thÓ lµ ®Çu ra cho c¸c r¬le néi. néi.
Back C2 T3 Next
122

VÝ dô: Mét ®o¹n STL cña PLC S5 (Siemens) dô: 0 A I 0 .0 1 A I 0 .1 2 = Q 1 .0 Mét ®o¹n (Siemens) STL 0 1 3
Back C2 T3

cña

PLC

S7-200

LD I 0.1 A I 0 .2 = Q 1 .0
Next
123

Mét ®o¹n STL cña PLC MELSEC F1(NhËt) 0 LD X 400 1 O X 403 2 ANI X 404 3 OUT Y 433 Mét ®o¹n STL cña CPM1A (OMRON) CPM1 0 LD 000.01 000. 1 OR 010.00 010. 2 AND NOT000.00 NOT000. 3 AND 000.03 000. 4 OUT 010.00 010.
Back C2 T3 Next
124

3.3.1.4. Ph-¬ng ph¸p l-u ®å ®iÒu khiÓn CSF (Control System Flow) Ph-¬ng ph¸p l-u ®å I0.0
®iÒu khiÓn CSF tr×nh bµy I0.1 tr× Q0.0 c¸c phÐp to¸n logic víi H×nh 3.15: Ph-¬ng ph¸p biÓu diÔn CSF c¸c ký hiÖu ®å ho¹ ®· ®-îc tiªu chuÈn ho¸ nh- h×nh 3.15. 15. Ph-¬ng ph¸p l-u ®å ®iÒu khiÓn thÝch hîp víi ng-êi ®· quen víi ®iÒu khiÓn b»ng ®¹i sè Booole. Booole.
Back C2 T3 Next
125

3.3.2. C¸c r¬le néi Trong c¸c lo¹i PLC cã nhiÒu thuËt ng÷ ng÷ dïng ®Ó chØ c¸c linh kiÖn lo¹i nµy, vÝ dô: dô: r¬le phô, bé v¹ch dÊu, cê hiÖu, l-u tr÷ bÝt, tr÷ bit nhí... nhí...

Back

C2 T3

Next

126

R¬ le néi lµ linh kiÖn cung cÊp c¸c chøc n¨ng ®Æc biÖt g¾n liÒn víi PLC vµ ®-îc dïng phæ biÕt trong lËp tr×nh. tr×nh. R¬le néi t-¬ng tù nh- r¬le trung gian trong s¬ ®å r¬le c«ng t¾c t¬. t¬. R¬le néi còng ®-îc coi lµ c¸c ®Çu ra ®Ó nhËn c¸c lÖnh g¸n ®Çu ra, nh-ng thùc chÊt ®Çu ra nµy kh«ng ®-a ra ngoµi mµ chØ n»m néi t¹i trong PLC. PLC nhá cã thÓ cã tíi hµng PLC. tr¨m r¬le néi, c¸c r¬le néi ®Òu ®-îc nu«i b»ng tr¨ nguån dù phßng khi mÊt ®iÖn. ®iÖn.
Back C2 T3 Next
127

Back

C2 T3

Next

128

VÝ dô: sö dông r¬le néi (cña Misibishi) dô: 0 1 2 3 4 5 6 LD OR ANI OUT LD AND OUT X X X M M X Y 400 403 404 100 100 401 430
X400 X404 M100

X403

M100

X401

Y430

H×nh 3.16

Back

C2 T3

Next

129

3.3.3. C¸c r¬le thêi gian Trong c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn lu«n lu«n ph¶i sö dông r¬le thêi gian ®Ó duy tr× tr× thêi gian cho qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn. tr× khiÓn. Trong c¸c PLC ng-êi ta còng g¾n c¸c r¬le thêi gian vµo trong ®ã, tuy nhiªn thêi gian ë ®©y ®-îc x¸c ®Þnh nhê ®ång hå trong CPU. CPU. C¸c r¬le thêi gian còng cã c¸c tªn gäi kh¸c nhau nh-ng th-êng gäi nhÊt lµ bé thêi gian (Time). (Time).
Back C2 T3 Next
130

C¸c nhµ s¶n xuÊt PLC kh«ng thèng nhÊt vÒ c¸ch lËp tr×nh cho c¸c r¬le thêi gian tr× nµy. nµy. Mçi lo¹i PLC (thËm chÝ trong cïng h·ng) còng cã c¸c ký hiÖu vµ c¸ch lËp tr×nh rÊt tr× kh¸c nhau cho r¬le thêi gian. Sè l-îng r¬le gian. thêi gian trong mçi PLC còng rÊt kh¸c nhau. nhau. §iÓm chung nhÊt ®èi víi c¸c r¬le thêi gian lµ c¸c h·ng ®Òu coi r¬le thêi gian lµ c¸c ®Çu ra néi, do ®ã r¬le thêi gian lµ ®Çu ra cña nÊc thang, hay cña mét ®o¹n ch-¬ng tr×nh. tr×nh.
Back C2 T3 Next
131

3.3.4. C¸c bé ®Õm Bé ®Õm cho phÐp ®Õm tÇn suÊt xuÊt hiÖn tÝn hiÖu vµo. vµo. Bé ®Õm cã thÓ ®-îc dïng trong tr-êng hîp ®Õm c¸c s¶n phÈm di chuyÓn trªn b¨ng chuyÒn vµ sè s¶n phÈm x¸c ®Þnh cÇn chuyÓn vµo thïng. thïng. Bé ®Õm cã thÓ ®Õm sè vßng quay cña trôc, hoÆc sè ng-êi ®i qua cöa. cöa. C¸c bé ®Õm nµy ®-îc c¸i ®Æt s½n trong PLC. PLC.
Back C2 T3 Next
132

Cã hai lo¹i bé ®Õm lµ bé ®Õm tiÕn vµ bé ®Õm lïi. C¸c nhµ s¶n xuÊt PLC còng sö lïi. dông c¸c bé ®Õm theo nh÷ng c¸ch cã kh¸c nh÷ nhau. nhau. Tuy nhiªn, còng nh- c¸c bé thêi gian, bé ®Õm còng ®-îc coi lµ ®Çu ra cña PLC vµ ®©y còng lµ ®Çu ra néi, ®Ó xuÊt tÝn hiÖu ra ngoµi ph¶i qua ®Çu ra ngo¹i vi (cã ch©n nèi ra ngoµi PLC). PLC).

Back

C2 HÕt T3

Next

133

3.4. §¸nh gi¸ -u nh-îc ®iÓm cña PLC Ngµy nay PLC ®-îc ¸p dông réng r·i trong c¸c lÜnh vùc kü thËt. Cã thÓ kÓ ra c¸c thËt. -u ®iÓm cña PLC nh+ ChuÈn bÞ vµo ho¹t ®éng nhanh + §é tin cËy cao + DÔ dµng thay ®æi ch-¬ng tr×nh tr× + §¸nh gi¸ nhu cÇu ®¬n gi¶n + Kh¶ n¨ng t¸i t¹o + TiÕt kiÖm kh«ng gian
Back C2 T4 Next
134

+ Cã tÝnh chÊt nhiÒu chøc n¨ng. ng. + VÒ gi¸ trÞ kinh tÕ: Khi xÐt vÒ gi¸ trÞ tÕ: kinh tÕ cña PLC ta ph¶i ®Ò HÖ r¬le Gi¸ c¶ cËp ®Õn sè l-îng HÖ PLC ®Çu ra vµ ®Çu vµo. vµo. Quan hÖ vÒ gi¸ thµnh víi sè l-îng Sè l-îng vµo/ra ®Çu vµo/ra cã d¹ng nh- h×nh 3.17. 17. H×nh 3.17

Back

C2 T4

Next

135

Khi tÝnh ®Õn gi¸ c¶ cña PLC th× ph¶i th× kÓ ®Õn c¸c bé ph©n phô nh- thiÕt bÞ lËp tr×nh, m¸y in, b¨ng ghi... c¶ viÖc ®µo t¹o tr× ghi... nh©n viªn kü thuËt. Nãi chung nh÷ng phÇn thuËt. nh÷ mÒm ®Ó thiÕt kÕ lËp tr×nh cho c¸c môc tr× ®Ých ®Æc biÖt lµ kh¸ ®¾t. ®¾t. Ngµy nay nhiÒu h·ng chÕ t¹o PLC ®· cung cÊp chän bé ®ãng gãi phÇn mÒm ®· ®-îc thö nghiÖm, nh-ng viÖc thay thÕ, söa ®æi c¸c phÇn mÒm lµ nhu cÇu kh«ng thÓ tr¸nh khái, do ®ã, vÉn cÇn thiÕt ph¶i cã kü n¨ng phÇn mÒm. mÒm.
Back C2 T4 Next
136

Ph©n bè gi¸ c¶ cho viÖc l¾p ®Æt mét PLC th-êng nh- sau: sau: + 50% cho phÇn cøngcña PLC 50% + 10% cho thiÕt kÕ khu©n khæ ch-¬ng 10% tr×nh tr× + 20% cho so¹n th¶o vµ lËp tr×nh 20% tr× + 15% cho ch¹y thö nghiÖm 15% + 5% cho tµi liÖu. liÖu. ViÖc l¾p ®Æt mét PLC tiÕp theo chØ b»ng kho¶ng 1/2 gi¸ thµnh cña bé ®Çu tiªn, nghÜa lµ hÇu nh- chØ cßn chi phÝ phÇn cøng. cøng.
Back HÕt C3 T4 Ch-¬ng 4
137

Ch-¬ng 4

Bé ®iÒu khiÓn PLC ± OMRON
4.1. 4.1. CÊu h×nh cøng h× 4.2. 4.2. GhÐp nèi 4.3. 4.3. Ng«n ng÷ lËp tr×nh ng÷ tr×

Back

Néi dung C4

Next

138

4.1. CÊu h×nh cøng 4.1.1. CÊu t¹o cña hä PLC - CPM1A. CPM1 PLC - CPM1A thuéc hä OMRON do CPM1 NhËt b¶n s¶n xuÊt. §©y lµ lo¹i PLC ®¬n khèi xuÊt. cã thÓ l¾p ghÐp thªm c¸c module vµ l¾p ghÐp nhiÒu PLC víi nhau. nhau. §¬n vÞ c¬ b¶n cña PLC CPM1A nhCPM1 h×nh 4.1

Back

C4 T1

Next

139

Trong ®ã: ®ã: 1. C¸c ®Ìn b¸o hÖ thèng: thèng: + §Ìn PWR (xanh): b¸o nguån. xanh) nguån. + §Ìn RUN (xanh): PLC ®ang ë chÕ ®é xanh) ch¹y hoÆc kiÓm tra, (®Ìn t¾t th× PLC ®ang th× ë chÕ ®é lËp tr×nh hoÆc cã lçi). tr× lçi). ®á) s¸ng: + §Ìn ERR/ALM (®á): s¸ng: cã lçi, PLC kh«ng ho¹t ®éng. ®éng. nhÊp nh¸y, hoÆc t¾t: nh¸y, t¾t: PLC ®ang ho¹t ®éng. ®éng. + COMM (da cam): D÷ liÖu ®ang ®-îc cam) truyÒn tíi cæng ngo¹i vi
Back C4 T1 Next
140

2. Cæng ghÐp nèi víi m¸y tÝnh hoÆc thiÕt bÞ lËp tr×nh (cã n¾p ®Ëy). tr× ®Ëy). 3. C¸c ®Ìn chØ thÞ vµ ®Þa chØ ra, (s¸ng nÕu cã tÝn hiÖu ra). ra). 4. Ch©n nèi cho ®Çu ra (cã n¾p ®Ëy). ®Ëy). 5. C¸c ®Ìn chØ thÞ vµ ®Þa chØ vµo, (s¸ng nÕu cã tÝn hiÖu vµo). vµo). 6. Ch©n nèi cho ®Çu vµo (cã n¾p ®Ëy). ®Ëy).

Back

C4 T1

Next

141

4.1.2. C¸c th«ng sè kü thuËt 4.1.2.1. C¸c lo¹i CPM1A CPM1

Back

C4 T1

Next

142

4.1.2.2. Th«ng sè chung 4.1.2.3. C¸c ®Æc tr-ng 4.1.2.4. CÊu tróc vïng nhí 4.1.2.5. Cùc vµo ra më réng

Back

C4 T1

Next

143

4.2. GhÐp nèi PLC CPM1A cã thÓ ghÐp nèi víi 32 bé CPM1 PLC cïng lo¹i thµnh hÖ thèng. §Ó lËp tr×nh thèng. tr× cho PLC th× cã thÓ ghÐp nèi nã víi thiÕt bÞ th× lËp tr×nh cÇm tay, bé lËp tr×nh chuyªn dông tr× tr× hoÆc m¸y tÝnh t-¬ng thÝch. thÝch. 4.2.1. KÕt nèi víi thiÕt bÞ lËp tr×nh cÇm tay tr× Ta nèi trùc tiÕp c¸p cña thiÕt bÞ cÇm tay vµo PLC nh- h×nh 4.2

Back

C4 T2

Next

144

Back

C4 T2

Next

145

4.2.2. KÕt nèi víi thiÕt bÞ lËp tr×nh chuyªn tr× dông hoÆc m¸y tÝnh t-¬ng thÝch Khi ghÐp nèi víi m¸y tÝnh t-¬ng thÝch ta dïng c¸p nèi chuÈn RS-232C vµ bé phèi hîp RS-232C RSRS-232 (hoÆc RS-422) hoÆc c¸p chuyÓn RS-422) ®æi lo¹i CQM1-CIF02 khi ghÐp nèi víi thiÕt CQM1 CIF02 bÞ lËp tr×nh chuyªn dông nh- h×nh 4.3. tr× PLC ®-îc ghÐp nèi víi cæng nèi tiÕp (COM) cña m¸y tÝnh. tÝnh.

Back

C4 T2

Next

146

Back

C4 T2

Next

147

4.2.3. KÕt nèi nhiÒu PLC vµ m¸y tÝnh Sè PLC CPM1A cã thÓ ghÐp tèi ®a lµ CPM1 32, 32, hÖ thèng nµy cã thÓ nèi víi m¸y tÝnh t-¬ng thÝch. thÝch.

Back

C4 T2

Next

148

Back

C4 HÕt T2

Next

149

4.3 Ng«n ng÷ lËp tr×nh ng÷ tr× 4.3.1 CÊu tróc ch-¬ng tr×nh PLC CPM1A. tr× CPM1 C¸c ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn víi PLC tr× CPM1 CPM1A cã thÓ ®-îc viÕt ë d¹ng ®¬n khèi hoÆc ®a khèi. khèi. Ch-¬ng tr×nh ®¬n khèi tr× Ch-¬ng tr×nh ®¬n khèi chØ viÕt cho c¸c tr× c«ng viÖc tù ®éng ®¬n gi¶n, c¸c lÖnh ®-îc viÕt tuÇn tù trong mét khèi. Khi viÕt ch-¬ng khèi. tr×nh ®¬n khèi ng-êi ta dïng khèi OB1. Bé tr× OB1 PLC quÐt khèi theo ch-¬ng tr×nh, sau khi tr× quÐt ®Õn lÖnh cuèi cïng nã quay trë l¹i lÖnh C4 T3 Next ®ÇuBack . tiªn tiªn.
150

Ch-¬ng tr×nh ®a khèi (cã cÊu tróc) tr× Khi nhiÖm vô tù ®éng ho¸ phøc t¹p ng-êi ta chia ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ra tr× thµnh tõng phÇn riªng gäi lµ khèi. khèi. Ch-¬ng tr×nh cã thÓ xÕp lång khèi nµy tr× vµo khèi kia. kia. Ch-¬ng tr×nh ®ang thùc hiÖn ë khèi tr× nµy cã thÓ dïng lÖnh gäi khèi ®Ó sang lµm viÖc víi khèi kh¸c, sau khi ®· kÕt thóc c«ng viÖc ë khèi míi nã quay vÒ thùc hiÖn tiÕp ch-¬ng tr×nh ®· t¹m dõng ë khèi cò. tr× cò.
Back C4 T3 Next
151

FB1
FC1 1

...

FC7

HÖ ®iÒ u hµn h

OB1

. . . FB1

. . . FC3

. . .

...

FB9

Sè c¸c lÖnh gäi lång nhau nhiÒu nhÊt cho phÐp lµ 8
LËp tr×nh cã cÊu tróc

Back

C4 T3

Next

152

4.3.2. B¶ng lÖnh cña PLC CPM 1A 4.3.3. LËp tr×nh c¸c lÖnh logic c¬ b¶n tr× Víi PLC nµy cã: cã: 000. 12 ®Çu vµo víi ®Þa chØ tõ 000.00 ®Õn 000. 000.11 8 ®Çu ra víi ®Þa chØ tõ 010.00 ®Õn 010. 010. 010.07 Khi lËp tr×nh phÇn mÒm lËp tr×nh ®· tù tr× tr× hiÓu c¸c ®Þa chØ trªn, kh«ng cÇn ®-a kh¸i niÖm ®Ó ph©n biÖt vµo/ra. NÕu ®-a thªm kh¸i vµo/ra. niÖm vµo/ra (X/Y) m¸y sÏ kh«ng chÊp nhËn. X/Y) nhËn. KÕt thóc ch-¬ng tr×nh ph¶i cã lÖnh kÕt thóc tr× Back C4 Next END ch-¬ng tr×nh míiT3ch¹y. H-íng dÉn lËp tr× ch¹y.
153

1. LÖnh AND LËp tr×nh d¹ng LAD (cã thÓ lËp tr×nh tr× tr× d¹ng STL vµ kiÓm tra l¹i d¹ng LAD). LAD). LD AND AND OUT LËp tr×nh tr×
Back C4 T3 Next
154

000.00 000. 000.03 000. 000.04 000. 010.00 010.

000.00 000.03 000.04

010.00

END (01) H×nh 4.5: LÖnh AND

2. LÖnh AND NOT D¹ng STL LD 000.03 000. AND NOT000.00 NOT000. AND 000.04 000. OUT 010.01 010. END LËp tr×nh tr×
Back C4 T3 Next
155

000.03

000.00

000.04

010.00

END (01)
H×nh 4.6: LÖnh AND NOT

3. LÖnh OR: OR: LD 000.03 000. OR 000.04 000. OR 000.05 000. OUT 010.02 010. END
000.03 010.02

000.04

000.05

END
H×nh 4.7: LÖnh OR

LËp tr×nh tr×
Back C4 T3 Next
156

4. LÖnh OR NOT D¹ng STL
000.03 010.02

LD 00.03 00. OR NOT 00.04 00. OR 000.05 000. OUT 010.02 010. END LËp tr×nh tr×
Back

000.04 000.05

END H×nh 4.8: LÖnh OR NOT

C4 T3

Next

157

5. LÖnh OR gi÷a hai lÖnh AND gi÷ LD 000.03 000. AND 000.04 000. LD 000.05 000. AND 000.06 000. OR LD OUT 010.00 010. END LËp tr×nh tr×
Back

000.03

000.04

010.00

000.05

000.06

END

H×nh 4.9: LÖnh OR vµ AND

C4 T3

Next

158

6. LÖnh thêi gian trÔ D¹ng STL LD 000.03 000. TIM 000 #010 LD TIM000 TIM000 OUT 010.00 010. END

000.03
TIM 000 #010 0010 bcd

Time

TIM000

010.00

END (01)

End

H×nh 4.10: LÖnh thêi gian

LËp tr×nh tr×
Back C4 T3 Next
159

Chó ý: + Trong lÖnh (TIM 000 #010) lo¹t sè 010) ®Çu chØ sè hiÖu cña r¬le thêi gian (r¬le thêi gian sè 0), lo¹t sè thø hai chØ thêi gian ®Æt 10s (10s). + Khi ®Çu vµo 000.03 cã gi¸ trÞ 1 th× 000. th× bé thêi gian b¾t ®Çu tÝnh thêi gian, khi ®ñ 10s th× 10s th× bé thêi gian cho gi¸ trÞ ra, tøc ®Çu ra 010.00 cã gi¸ trÞ 1. 010.

Back

C4 T3

Next

160

7. Bé ®Õm
000.03

LD 000.03 000. LD 000.00 000. CNT 001 #005 LD CNT000 CNT000 OUT 010.00 010. END LËp tr×nh tr×
Back C4 T3

CNT
000.00

001 #005
0005 bcd

Counter

CNT001

010.00

END (01)

End

H×nh 4.11: Bé ®Õm

Next

161

Chó ý: + §Çu vµo thø nhÊt (000.03) lµ ®Çu 000.03) vµo ®Õm, mçi khi ®Çu vµo nµy nhËn gi¸ trÞ 1 th× bé ®Õm ®Õm mét lÇn. th× lÇn. 000.00) + §Çu vµo thø hai (000.00) lµ ®Çu vµo reset bé ®Õm, khi ®Çu vµo nµy nhËn gi¸ trÞ 1 th× bé ®Õm bÞ reset vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu th× + Trong lÖnh (CNT 001 #005) lo¹t sè 005) ®Çu chØ sè hiÖu cña bé ®Õm (bé ®Õm sè 1), lo¹t sè thø hai chØ sè ®Õm ®· ®Æt (5 sè), khi ®Çu vµo 000.03 ®¹t 5 lÇn gi¸ trÞ 1 000. th× bé ®Õm cho gi¸ trÞ ra, tøc ®Çu ra th× 010. 010.00 cã gi¸ trÞ 1
Back HÕt C4 T3 Ch-¬ng 5
162

Ch-¬ng 5 Bé ®iÒu khiÓn PLC - S5 (Siemen) (Siemen) 5.1. CÊu t¹o cña hä PLC Step5 Step5 5.2. §Þa chØ vµ g¸n ®Þa chØ 5.3. Vïng ®èi t-îng 5.4. CÊu tróc cña ch-¬ng tr×nh S5 tr× 5.5. B¶ng lÖnh cña S5 5.6. Có ph¸p mét sè lÖnh c¬ b¶n

Back

Néi dung C5

Next

163

5.1. CÊu t¹o cña hä PLC Step5 Step5 PLC Step 5 thuéc hä Simatic do h·ng Siemens s¶n xuÊt. §©y lµ lo¹i PLC hçn hîp xuÊt. võa ®¬n khèi võa ®a khèi. khèi. CÊu t¹o c¬ b¶n cña lo¹i PLC nµy lµ mét ®¬n vÞ c¬ b¶n sau ®ã cã thÓ ghÐp thªm c¸c modue më réng vÒ phÝa bªn ph¶i, cã c¸c module më réng tiªu chuÈn S5-100U. 100U Nh÷ Nh÷ng module më réng bao gåm nh÷ng nh÷ ®¬n vÞ chøc n¨ng ®Ó cã thÓ tæ hîp l¹i cho phï hîp víi nh÷ng nhiÖm vô kü thuËt cô thÓ. nh÷ thÓ.
Back C5 T1 Next
164

5.1.1. §¬n vÞ c¬ b¶n §¬n vÞ c¬ b¶n cña PLC S5- 95U nh95U h×nh 5.1

Back

C5 T1

Next

165

5.1.2. C¸c modul vµo ra më réng Khi qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ ®ßi hái sè tr× l-îng ®Çu vµ ®Çu ra nhiÒu h¬n sè l-îng s½n cã trªn ®¬n vÞ c¬ b¶n hoÆc khi cÇn nh÷ng chøc n¨ng ®Æc biÖt th× cã nh÷ th× thÓ më réng ®¬n vÞ c¬ b¶n b»ng c¸ch g¸ thªm c¸c modue ngoµi. ngoµi. Tèi ®a cã thÓ g¸ thªm 8 modue vµo ra qua 8 vÞ trÝ cã s½n trªn panen vÒ phÝa ph¶i. ph¶i. Th-êng Step 5 sö dông c¸c module më Back C5 T1 Next réng: réng:
166

+ Modue vµo, ra sè duy tr×. tr× + Modue vµo, ra sè kh«ng duy tr× tr× lÊy tõ S5-100U. 100U
+ Modue vµo, ra t-¬ng tù kh«ng duy tr× tr× lÊy tõ S5-100U. 100U + Modue th«ng tin kh«ng duy tr× CCP. tr× CCP. Qui -íc c¸c ch©n cña module më réng nh- h×nh 5.2

Back

C5 T1

Next

167

+ Ch©n 1: D-¬ng nguån (L+) + Ch©n 2: ¢m nguån (M) + Ch©n 4: Kªnh sè 0 + Ch©n 3: Kªnh sè 1 1 3 5 7 9 · · · · · + Ch©n 6: Kªnh sè 2 · · · · · 2 4 6 8 10 + Ch©n 5: Kªnh sè 3 H×nh 5.2: S¬ ®å + Ch©n 8: Kªnh sè 4 ch©n + Ch©n 7: Kªnh sè 5 module më réng + Ch©n 10: Kªnh sè 6 10: + Ch©n 9: Kªnh sè 7
Back C5 T1 Next
168

5.2. §Þa chØ vµ g¸n ®Þa chØ §Þa chØ lµ con sè hoÆc tæ hîp c¸c con sè ®i theo sau ch÷ c¸i. Ch÷ c¸i chØ lo¹i ®Þa ch÷ c¸i. Ch÷ chØ, con sè hoÆc tæ hîp con sè chØ sè hiÖu ®Þa chØ. chØ. Trong PLC cã nh÷ng bé phËn ®-îc g¸n nh÷ ®Þa chØ ®¬n nh- bé thêi gian (T), bé ®Õm (C) vµ cê (F), chØ cÇn mét trong 3 ch÷ c¸i ch÷ ®ã kÌm theo mét sè lµ ®ñ, vÝ dô: T1, C32, dô: 32, F6... C¸c ®Þa chØ ®Çu vµo vµ ®Çu ra cïng víi c¸c module chøc n¨ng cã ®Þa chØ phøc, C5 T2 nhau. Next c¸chBack ®Þa chØ gièng nhau. g¸n
169

Cã hai lo¹i ®Çu vµo ra: ra: + §Çu vµo ra trªn khèi c¬ b¶n (g¾n liÒn víi CPU), c¸c ®Çu vµo ra nµy cã ®Þa chØ kh«ng ®æi, víi S5-95U lµ I32.0 ®Õn I33.7, 95U 32. 33. Q32.0 ®Õn Q33.3. 32. 33. + §Çu vµo ra trªn c¸c module më réng th× ®Þa chØ phô thuéc vµo vÞ trÝ l¾p ®Æt th× cña module trªn Panen. Chç l¾p module trªn Panen. Panen gäi lµ khe (Slot), c¸c khe ®Òu cã ®¸nh sè, khe sè 0 ®øng liÒn víi ®¬n vÞ cã b¶n vµ cø thÕ tiÕp tôc. tôc.
Back C5 T2 Next
170

§Þa chØ vµo/ra trªn module sè Khe sè: 0 1 2 3 ... Module sè m¹ng §¬n 0 0 0 0 sè hiÖu cña khe, mçi vÞ 1 1 1 1 ®Çu vµo, ra lµ mét kªnh, c¬ : : : : b¶n 7 7 7 7 c¸c kªnh ®Òu ®-îc ®¸nh H×nh 53: Sè hiÖu khe vµ kªnh trªn module sè. sè. §Þa chØ cña mçi ®Çu sè vµo ra lµ sè ghÐp cña sè hiÖu khe vµ kªnh, sè hiÖu khe ®øng tr-íc, sè hiÖu kªnh ®øng sau, gi÷a hai sè cã dÊu chÊm. VÝ dô: ®Þa gi÷ chÊm. dô: chØ cña kªnh sè 2 trªn module c¾m vµo khe sè 0 lµ 0.2.
Back C5 T2 Next
171

Mçi ®Çu vµo ra trªn module sè chØ thÓ hiÖn ®-îc t¹i mét thêi ®iÓm mét trong hai tr¹ng th¸i ³1´ hoÆc ³0´. Nh- vËy mçi kªnh cña module sè chØ ®-îc biÓu diÔn b»ng mét bit sè liÖu, v× vËy ®Þa chØ cña kªnh trªn module sè cßn ®-îc gäi lµ ®Þa chØ bit, mçi module mang nhiÒu kªnh tøc lµ chøa nhiÒu bit, th-êng lµ 8 bit hay mét byte, v× vËy ®Þa chØ khe cßn gäi lµ ®Þa chØ byte. byte. Module sè cã thÓ ®-îc l¾p trªn bÊt kú khe nµo trªn Panen cña PLC. PLC.
Back C5 T2 Next
172

§Þa chØ vµo ra trªn module t-¬ng tù §Ó diÔn t¶ mét gi¸ trÞ t-¬ng tù ta ph¶i cÇn nhiÒu bit. Trong PLC S5 ng-êi ta dïng bit. 16 bit (mét word). Mçi khe cã 4 kªnh, mçi word). kªnh mang 2 ®Þa chØ ®¸nh sè tõ 64+65 64+ (®Çu khe 0) ®Õn 126+127 (cuèi khe 7) nh126+ h×nh 5.4. Nh- vËy, mçi kªnh mang ®Þa chØ riªng kh«ng kÌm theo ®Þa chØ khe, ®äc ®Þa chØ kªnh lµ ®· biÕt nã n»m ë khe nµo. nµo.

Back

C5 T2

Next

173

Khe sè: 7

0 64+65 66+67 68+69 70+71

1 72+73 74+75 76+77 78+79 80+81 82+83 84+85 86+87

2 88+89 90+91 92+93 94+95

3 96+97 98+99 100+101 102+103

4 104+105 106+107 108+109 110+111

5 112+113 114+115 116+117 118+119

6 120+121 122+123 124+125 126+127

§¬n vÞ c¬ b¶n

H×nh 5.4: §Þa chØ module t-¬ng tù

VÝ dô: Mét module t-¬ng tù l¾p vµo khe sè 2 dô: trªn ®ã kªnh sè 0 mang ®Þa chØ byte 80 vµ 81. 81. Chó ý: C¸c khe trèng bao giê còng cã tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ³0´.
Back C5 HÕt T2 Next
174

5.3. Vïng ®èi t-îng

Back

C5 T3

Next

175

5.4. CÊu tróc ch-¬ng tr×nh S5 tr× 5.4.1. CÊu tróc ch-¬ng tr×nh tr× C¸c ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn víi PLC tr× S5 cã thÓ ®-îc viÕt ë d¹ng ®¬n khèi hoÆc ®a khèi. khèi. Ng-êi lËp tr×nh cã thÓ xÕp lång khèi tr× nµy vµo khèi kia thµnh líp, tèi ®a lµ 16 líp. líp. NÕu sè líp v-ît qu¸ giíi h¹n th× PLC tù ®éng th× vÒ tr¹ng th¸i dõng. dõng.

Back

C5 T4

Next

176

FB1
FC1 1

...

FC7

HÖ ®iÒ u hµn h

OB1

. . . FB1

. . . FC3

. . .

...

FB9

Sè c¸c lÖnh gäi lång nhau nhiÒu nhÊt cho phÐp lµ 16 LËp tr×nh cã cÊu tróc

Back

C5 T4

Next

177

5.4.2. Khèi vµ ®o¹n (Block and Segment) CÊu tróc mçi khèi gåm cã: cã: + §Çu khèi gåm tªn khèi, sè hiÖu khèi vµ x¸c ®Þnh chiÒu dµi khèi. khèi. + Th©n khèi: ThÓ hiÖn néi dung khèi vµ ®-îc khèi: chia thµnh ®o¹n (Segment) thùc hiÖn tõng c«ng ®o¹n cña tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt. Mçi xuÊt. ®o¹n l¹i bao gåm mét sè dßng lÖnh phôc vô viÖc gi¶i bµi to¸n logic. KÕt qu¶ cña phÐp logic. to¸n logic ®-îc göi vµo RLO (Result of logic operation). operation). ViÖc ph©n chia ch-¬ng tr×nh tr× thµnh c¸c ®o¹n còng ¶nh h-ëng ®Õn RLO. RLO. Khi b¾t ®Çu mét ®o¹n míi th× t¹o ra mét gi¸ th× trÞ RLO míi, kh¸c víi gi¸ trÞ RLO cña ®o¹n Back C5 T4 Next tr-íc. tr-íc.
178

+ KÕt thóc khèi: PhÇn kÕt thóc khèi lµ lÖnh khèi: kÕt thóc khèi BE. BE. C¸c lo¹i khèi: khèi: * Khèi tæ chøc OB (Organisation Block): Block): Khèi tæ chøc qu¶n lý ch-¬ng tr×nh tr× ®iÒu khiÓn vµ tæ chøc viÖc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh. tr×nh. * Khèi ch-¬ng tr×nh PB (Program Block): tr× Block): Khèi ch-¬ng tr×nh s¾p xÕp ch-¬ng tr× tr×nh ®iÒu khiÓn theo chøc n¨ng hoÆc tr× khÝa c¹nh kü thuËt. thuËt.
Back C5 T4 Next
179

* Khèi d·y SB (Sequence Block): Block): Khèi d·y lµ lo¹i khèi ®Æc biÖt ®-îc ®iÒu khiÓn theo ch-¬ng tr×nh d·y vµ ®-îc xö lý nhtr× khèi ch-¬ng tr×nh. tr×nh. * Khèi chøc n¨ng FB (Function Block): Block): Khèi chøc n¨ng lµ lo¹i khèi ®Æc biÖt dïng ®Ó lËp tr×nh c¸c phÇn ch-¬ng tr×nh tr× tr× ®iÒu khiÓn t¸i diÔn th-êng xuyªn hoÆc ®Æc biÖt phøc t¹p. Cã thÓ g¸n tham sè cho c¸c t¹p. khèi ®ã vµ chóng cã mét nhãm lÖnh më réng. réng. * Khèi d÷ liÖu DB (Data Block): Block): Khèi d÷ liÖu l-u tr÷ c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt tr÷ cho viÖc xö lý ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. tr× khiÓn.
Back C5 T4 Next
180

5.5. B¶ng lÖnh cña S5 5.5.1. Nhãm lÖnh c¬ b¶n Nhãm lÖnh c¬ b¶n gåm nh÷ng lÖnh sö nh÷ dông cho c¸c chøc n¨ng, thùc hiÖn trong c¸c khèi tæ chøc OB, khèi ch-¬ng tr×nh PB, khèi tr× d·y SB vµ khèi chøc n¨ng FB. Ngo¹i trõ hai FB. lÖnh sè häc +F vµ -F chØ ®-îc biÓu diÔn b»ng ph-¬ng ph¸p d·y lÖnh STL, cßn l¹i tÊt c¶ c¸c lÖnh c¬ b¶n kh¸c ®Òu cã thÓ ®-îc biÓu diÔn b»ng c¶ ba ph-¬ng ph¸p ®ã lµ b¶ng lÖnh STL, l-u ®å ®iÒu khiÓn CSF vµ biÓu ®å bËc thang LAD. LAD.
Back C5 T5 Next
181

5.5.2. Nhãm lÖnh bæ trî Nhãm lÖnh bæ trî bao gåm c¸c lÖnh sö dông cho c¸c chøc n¨ng phøc t¹p, vÝ dô nh- c¸c lÖnh thay thÕ, c¸c chøc n¨ng thö nghiÖm, c¸c lÖnh dÞch chuyÓn hoÆc chuyÓn ®æi... ®æi... C¸c lÖnh bæ trî dïng trong khèi chøc n¨ng vµ ®-îc biÓu diÔn b»ng ph-¬ng ph¸p b¶ng lÖnh STL. STL. ChØ cã rÊt Ýt lÖnh ®-îc sö dông ë ph-¬ng ph¸p l-u ®å. ®å.

Back

C5 T5

Next

182

5.5.3. Nhãm lÖnh hÖ thèng C¸c lÖnh hÖ thèng ®-îc phÐp th©m nhËp trùc tiÕp vµo hÖ thèng ®iÒu hµnh vµ chØ cã thÓ ®-îc biÓu diÔn b»ng ph-¬ng ph¸p b¶ng lÖnh STL. ChØ khi thùc sù am STL. hiÓu vÒ hÖ thèng míi nªn sö dông c¸c lÖnh hÖ thèng. thèng. DiÔn d¶i cña c¸c lÖnh xem phÇn B¶ng lÖnh cña S5

Back

C5 HÕt T5

Next

183

5.6. Có ph¸p mét sè lÖnh c¬ b¶n cña S5 5.6.1. Nhãm lÖnh logic c¬ b¶n Khi thùc hiÖn lÖnh ®Çu tiªn cña mét lo¹t phÐp to¸n logic th× néi dung cña ®èi th× t-îng lÖnh ®-îc lÊy vµo sÏ ®-îc n¹p ngay vµo RLO (kÕt qu¶ cña phÐp to¸n logic) mµ kh«ng cÇn thùc hiÖn phÐp to¸n. to¸n. §èi t-îng cña c¸c lÖnh logic lµ: I, Q, F, T, C lµ: H-íng dÉn lËp tr×nh tr×

Back

C5 T6

Next

184

1. LÖnh A LËp tr×nh d¹ng STL tr× (cã thÓ lËp tr×nh d¹ng I 32.0 tr× LAD vµ kiÓm tra l¹i d¹ng STL). STL). A I 32.0 32. A I 32.1 32. A I 32.2 32. = Q 32.0 32. BE
Back C5 T6

I 32.1

I 32.2

Q32.0
( )

:BE

H×nh 5.5: LÖnh A

Next

185

2. LÖnh AN LËp tr×nh d¹ng STL. tr× STL. A I 32.0 32. AN I 32.1 32. A I 32.2 32. = Q 32.0 32. BE

I 32.0 I 32.1 I 32.2

Q32.0
( )

:BE
H×nh 5.6: LÖnh
AN

Back

C5 T6

Next

186

3. LÖnh O LËp tr×nh d¹ng STL. tr× STL. O I 32.0 32. O I 32.1 32. O I 32.2 32. = Q 32.0 32. BE

I 32.0 I 32.1 I 32.2

Q32.0
( )

:BE

H×nh 5.7: LÖnh O

Back

C5 T6

Next

187

4. LÖnh ON d¹ng STL. STL. O ON O = BE I I I Q 32.0 32. 32.1 32. 32.2 32. 32.0 32.

I 32.0

Q32.0
( )

I 32.1

I 32.2 :BE
H×nh 5.8: LÖnh ON

Back

C5 T6

Next

188

5. LÖnh O gi÷a hai lÖnh gi÷ d¹ng STL. STL. A I 32.0 32. I 32.0 A I 32.1 32. O I 32.2 A I 32.2 32. A I 32.3 32. = Q 32.0 32. BE

I 32.1 I 32.3

Q32.0
( )

:BE
H×nh 5.9: LÖnh O vµ A

Back

C5 T6

Next

189

6. LÖnh "(" vµ lÖnh ")" LËp tr×nh d¹ng STL tr× O I 32.0 32. I 32.0 Q32.0 ( ) O A I 32.1 32. I 32.1 I 32.2 A( I 32.3 O I 32.2 32. :BE O I 32.3 32. H×nh 5.10: LÖnh "(" vµ lÖnh ")" ) = Q 32.0 32. BE
Back C5 T6 Next
190

5.6.2. Nhãm lÖnh set vµ reset LÖnh set vµ reset l-u gi÷ kÕt qu¶ cña phÐp gi÷ to¸n logic, ®èi t-îng lµ I, Q, F. Q32.0 I 32.0 S VÝ dô 1:A I 32.0 32. I 32.1 ( ) S Q 32.0 32. R :BE A I 32.1 32. H×nh 5.11: LÖnh set /reset R Q 32.0 32. NOP 0 Khi I32.0 cã th× Q32.0 cã vµ ®-îc gi÷ l¹i dï I32.0 32. th× 32. gi÷ 32. mÊt, chØ khi I32.1 cã th× l¹i xo¸ nhí. 32. th× nhí. LÖnh NOP 0 lµ lÖnh gi÷ chç cho ph-¬ng ph¸p gi÷ LAD
Back C5 T6 Next
191

VÝ dô 2: A I 32.0 32. F17 I 32.0 R F 17 R Q32.0 I 32.1 A I 32.1 32. ( ) S S F 17 Q :BE A F 17 H×nh 5.12: LÖnh set /reset = Q 32.0 32. §©y lµ vÝ dô vÒ lÖnh set tréi, v× khi I32.0 cã 32. tr¹ng th¸i 1 th× nã sÏ xo¸ tr¹ng th¸i tÝn hiÖu trªn cê th× F17 vÒ ³0´ cho ®Õn khi I32.1 cã tr¹ng th¸i 1 th× 32. th× nã sÏ ®Æt tr¹ng th¸i 1 cho cê F17 sau ®ã kh«ng phô thuéc I32.0 n÷a. Khi cã nhËn tr¹ng th¸i 1 th× 32. th× sÏ g¸n cho ®Çu ra Q32.0 tr¹ng th¸i 1. Khi c¶ I32.0 32. 32. vµ I32.1 cïng cã tr¹ng th¸i 1 th× cã sÏ cã tr¹ng th¸i 1 32. th× vÝ lÖnh set ë sau, gäi lµ -u tiªn set. set.
Back C5 T6 Next
192

5.6.3. Nhãm lÖnh n¹p vµ truyÒn LÖnh n¹p vµ truyÒn ®Ó trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c vïng ®èi t-îng kh¸c nhau, chuÈn gi÷ bÞ gi¸ trÞ thêi gian vµ gi¸ trÞ ®Õm cho c¸c lÖnh thêi gian vµ lÖnh ®Õm, n¹p h»ng sè phôc vô viÖc xö lý ch-¬ng tr×nh. tr×nh. Th«ng tin ®-îc n¹p vµ truyÒn th«ng qua hai thanh ghi ACCU1 vµ ACCU2, mçi thanh ACCU1 ACCU2 ghi cã ®é dµi 16 bit. bit.

Back

C5 T6

Next

193

Cã thÓ n¹p hoÆc truyÒn c¸c ®èi t-îng theo byte hoÆc tõ. tõ. §Ó trao ®æi theo byte, th«ng tin l-u tr÷ tr÷ trong byte ph¶i tøc lµ byte thÊp cña thanh ghi, sè bit cßn thõa (ngoµi 8 bit) ®-îc ®Æt kh«ng. kh«ng. Cã thÓ dïng c¸c lÖnh kh¸c nhau ®Ó xö lý c¸c th«ng tin trong hai thanh ghi. ghi. C¸c lÖnh thuéc nhãm nµy lµ: lµ:

Back

C5 T6

Next

194

1. LÖnh n¹p L Néi dung cña ®èi t-îng (®¬n vÞ byte) ®-îc chÐp vµo ACCU1 kh«ng phô thuéc vµo ACCU1 RLO vµ RLO còng kh«ng bÞ ¶nh h-ëng. Néi h-ëng. dung tr-íc ®ã cña ACCU1 ®-îc chuyÓn dÞch ACCU1 sang ACCU2, néi dung cò cña ACCU2 sÏ bÞ ACCU2 ACCU2 mÊt. mÊt. VÝ dô: N¹p liªn tiÕp IB7 vµ IB8 tõ vïng ®Öm dô: IB7 IB8 PII vµo thanh ghi ta cã s¬ ®å n¹p nh- h×nh 3.23. 23.

Back

C5 T6

Next

195

ACCU2 Th«ng tin bÞ mÊt

ACCU1

Byte d Byte c

Byte b Byte a
L IB7

Vïng ®Öm PII

Byte d Byte c

Byte b Byte a
0

0

Byte m
L IB8

Byte m

Byte b Byte a

Byte m

0

Byte n

Byte n

H×nh 5.13

Back

C5 T6

Next

196

2. LÖnh truyÒn T Néi dung cña ACCU1 ®-îc g¸n cho ®èi ACCU1 t-îng lÖnh kh«ng phô thuéc RLO vµ RLO còng kh«ng bÞ ¶nh h-ëng. h-ëng. Khi truyÒn th× th«ng tin tõ ACCU1 ®-îc th× ACCU1 chÐp vµo vïng nhí ®· ®-îc ®Þa chØ ho¸ (vÝ dô vïng ®Öm ®Çu ra PIQ). Néi dung cña PIQ). ACCU1 ACCU1 kh«ng bÞ mÊt. Gi¸ trÞ tr-íc ®ã cña mÊt. vïng ®Öm ®Çu ra PIQ bÞ mÊt. mÊt. M« t¶ lÖnh nh- h×nh 5.14

Back

C5 T6

Next

197

ACCU2

ACCU1

Vïng ®Öm PIQ

Byte d Byte c

Byte b Byte a
T QB5

A
Byte a

Byte d Byte c

Byte b Byte a

Th«ng tin bÞ mÊt

A

H×nh 5.14

Back

C5 T6

Next

198

3. LÖnh LD Sè ®Õm vµ sè thêi gian ®-îc n¹p vµo ACCU1 ACCU1 d¹ng m· BCD, kh«ng phô thuéc vµo RLO vµ RLO còng kh«ng bÞ ¶nh h-ëng. h-ëng. §èi t-îng cña c¸c lÖnh nµy lµ: lµ: + LÖnh L: IB, IW, QB, QW, FY, FW, DR, DL, DW, PB/PY, PW, T, C, KM, KH, KF, KY, KB, KS, KT, KC. KC. + LÖnh T: IB, IW, QB, QW, FY, FW, DR, DL, DW, PB/PY, PW. PW. + LÖnh LD: T, C. LD:
Back C5 T6 Next
199

5.6.4. Nhãm lÖnh thêi gian * N¹p gi¸ trÞ thêi gian Khi mét bé thêi gian ®-îc khëi ph¸t th× th× néi dung trong ACCU1 (d¹ng tõ 16 bit) ®-îc ACCU1 dïng lµm gi¸ trÞ tÝnh thêi gian. gian. Do ®ã, muèn dïng c¸c lÖnh thêi gian ph¶i n¹p gi¸ trÞ thêi gian cÇn ®Æt vµo ACCU1 ACCU1 tr-íc khi bé thêi gian ho¹t ®éng. ®éng.

Back

C5 T6

Next

200

Cã thÓ n¹p c¸c kiÓu d÷ liÖu sau dïng cho c¸c lÖnh thêi gian: gian: + KT: gi¸ trÞ thêi gian h»ng sè KT: + DW: word d÷ liÖu DW: IW: + IW: word ®Çu vµo QW: + QW: word ®Çu ra + FW: word cê FW: Trõ lo¹i KT c¸c lo¹i cßn l¹i ph¶i ë d¹ng m· BCD. BCD.

Back

C5 T6

Next

201

N¹p thêi gian h»ng sè: L KT 40.2 sè: 40. Trong lÖnh cã: cã: KT chØ râ lµ h»ng sè Sè 40: hÖ sè (cã thÓ g¸n tõ 0 ®Õn 999) 40: 999) Sè 2: lµ m·, cã 4 m·: m·: 0 t-¬ng øng 0,01s 01s 1 t-¬ng øng 0,1s 2 t-¬ng øng 1s 3 t-¬ng øng 40 vs s ! 40s 10s (t ! 10 1 Víi sè trªn th× thêi gian ®-îc tÝnh lµ th× Víi m· cµng nhá th× gi¸ trÞ thêi gian th× cµng chÝnh x¸c, v× vËy nªn dïng m· nhá. nhá.
Back C5 T6 Next
202

N¹p thêi gian d-íi d¹ng ®Çu vµo, ®Çu ra, hoÆc tõ d÷ liÖu NÕu tr-íc ®ã trong DW2 cã c¸c sè nh- h×nh DW2 5.15: 15: muèn n¹p gi¸ trÞ thêi gian nµy vµo ACCU1 ta ACCU1 15 sau: 11 7 3 0 DW2 viÕt sau: L DW2
1 0 0 1 1 0 0 0

(2)

(6)

1 (3)

1

1

0

0 (8)

0

HÖ sè H×nh 5.15

Do ®ã, tr-íc khi thùc hiÖn lÖnh n¹p th× gi¸ trÞ th× thêi gian ®· ®-îc l-u s½n trong tõ d÷ liÖu DW2 DW2 d-íi d¹ng m· BCD.T6 BCD. Back C5 Next
203

VËy, tr-íc khi dïng lÖnh n¹p trªn ta ph¶i dïng ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ®Ó viÕt gi¸ tr× trÞ thêi gian vµo tõ d÷ liÖu DW2 sau ®ã n¹p DW2 vµo ACCU1 nh- sau: ACCU1 sau: C DB3 DB3 L KT 270.1 270. T DW2 DW2 ... L DW2 DW2

Back

C5 T6

Next

204

* §äc gi¸ trÞ thêi gian hiÖn hµnh Cã thÓ dïng hai lÖnh L vµ LD ®Ó ®-a gi¸ trÞ thêi gian hiÖn hµnh cña bé thêi gian T vµo ACCU1 ACCU1 ®Ó xö lý. lý. L T1 % ®äc gi¸ trÞ thêi gian d¹ng nhÞ ph©n LD T1 % ®äc gi¸ trÞ thêi gian d¹ng BCD Chó ý: LÖnh L vµ T ®i víi T vµ C th× bao giê th× còng ®äc gi¸ trÞ nhÞ ph©n. ph©n. LÖnh L vµ T ®i víi c¸c ®èi t-îng kh¸c th× th× còng cã thÓ ®äc gi¸ trÞ nhÞ ph©n hoÆc d¹ng BCD tuú theo tr-êng hîp cô thÓ. thÓ.
Back C5 T6 Next
205

1. Bé thêi gian xung SP Bé thêi gian ®-îc khëi ph¸t lªn 1 t¹i s-êi lªn cña RLO khi RLO lµ 1 th× bé thêi gian th× vÉn duy tr× tr¹ng th¸i 1 cho ®Õn khi ®¹t gi¸ tr× trÞ ®Æt míi xuèng. xuèng. Nh-ng khi RLO vÒ kh«ng th× bé thêi th× gian vÒ kh«ng ngay. ngay. LËp tr×nh d¹ng STL (cã thÓ lËp tr×nh tr× tr× d¹ng LAD vµ kiÓm tra l¹i d¹ng STL). STL).

Back

C5 T6

Next

206

I 32.0

T1 1
BI DE

> 5

< 5
I32.0

KT 500.0

TV

Q32.0
R Q

Q32.0

( )
:BE

5

Thêi gian (s)

H×nh 5.16: Gi¶n ®å thêi gian vµ d¹ng LAD LÖnh SP

A I L KT SP T NOP
Back

32.0 32. 500.0 500. 1 0
C5 T6

NOP A BE

0 NOP T 1 = Q
Next

0 32.0 32.
207

2. Bé thêi gian më réng SE Bé thêi gian xung më réng SE ®-îc khëi ph¸t lªn 1 t¹i s-ên lªn cña RLO sau ®ã kh«ng phô thuéc RLO n÷a cho ®Õn khi ®ñ thêi gian ®Æt míi vÒ kh«ng. kh«ng.

Back

C5 T6

Next

208

C DB L KT T IW A I L IW SE T NOP NOP NOP A T2 = Q BE
Back

3 500.0 500. 16 33.0 33. 16 2 0 0 0 33.0 33.

>5

<5

I33.0 Q33.0
5 5

Thêi gian (s)

H×nh 5.17: Gi¶n ®å thêi gian lÖnh SE

C5 T6

Next

209

3. Bé thêi gian b¾t ®Çu trÔ SD Thêi gian b¾t ®Çu chËm h¬n so víi s-ên lªn cña RLO b»ng kho¶ng thêi gian ®Æt trong lÖnh. lÖnh. Khi RLO vÒ kh«ng th× bé thêi gian th× còng bÞ ®Æt ngay vÒ kh«ng. kh«ng.

Back

C5 T6

Next

210

C DB L KT T FW A I L FW SD T NOP0 NOP 0 NOP0 NOP 0 NOP0 NOP 0 A T = Q BE
Back

3 50.1 50. 16 33.0 33. 16 3

>5

<5

I33.0 Q33.0 5 5 Thêi gian (s)

3 33.0 33.

H×nh 5.18: Gi¶n ®å thêi gian lÖnh SD

C5 T6

Next

211

4. Bé thêi gian b¾t ®Çu trÔ l-u tr÷ SS tr÷ Thêi gian b¾t ®Çu chËm h¬n so víi s-ên lªn cña RLO mét kho¶ng thêi gian b»ng thêi gian ®Æt trong lÖnh vµ sau ®ã kh«ng phô thuéc RLO n÷a. Nã chØ vÒ kh«ng khi cã lÖnh xo¸ R.

Back

C5 T6

Next

212

A I L KT SS T A I R T NOP NOP A T = Q BE
Back

33.0 33. 500.0 500. 4 32.0 32. 4 0 0 4 32.0 32.

I 33.0

T4
T!-!S

KT 500.0 I 32.0

TV

BI
DE

Q32.0
R
Q

( )
:BE

I33.0
I32.0 Q32.0

5
lÖnh SS C5 T6

5

Thêi gian (s)

H×nh 5.19: Gi¶n ®å thêi gian vµ d¹ng LAD
Next
213

5.Bé thêi gian t¾t trÔ SF Bé thêi gian lªn 1 t¹i s-ên lªn cña RLO. RLO. Khi RLO vÒ kh«ng th× bé thêi gian tiÕp th× tôc duy tr× tr¹ng th¸i mét kho¶ng thêi gian tr× n÷a b»ng kho¶ng ®· ®Æt trong lÖnh råi míi vÒ kh«ng. kh«ng. §Ó xo¸ thêi gian dïng lÖnh R, khi cã lÖnh R tõ 0 lªn 1 th× bé thêi gian ®-îc ®Æt th× vÒ kh«ng vµ tr¹ng th¸i tÝn hiÖu vÉn gi÷ 0 cho gi÷ ®Õn khi bé thêi gian ®-îc khëi ph¸t l¹i. l¹i.

Back

C5 T6

Next

214

A I 33.0 33. I 33.0 T5 0!-!T L KT 50.1 50. BI TV KT DE SF T 4 050.1 Q33.0 ( ) R Q NOP0 NOP 0 :BE NOP 0 NOP 0 I33.0 A T 4 Q33.0 = Q 33.0 33. Thêi gian 5 5 (s) BE H×nh 5.20: Gi¶n ®å thêi gian vµ d¹ng LAD lÖnh SF H-íng dÉn lËp tr×nh tr×
Back C5 T6 Next
215

5.6.5. Nhãm lÖnh ®Õm * N¹p gi¸ trÞ ®Õm Còng nh- bé thêi gian khi mét bé ®Õm ®-îc khëi ph¸t th× néi dung trong ACCU1 th× ACCU1 (d¹ng tõ 16 bit) ®-îc dïng lµm gi¸ trÞ ®Õm. ®Õm. Do ®ã, muèn dïng c¸c lÖnh ®Õm ph¶i n¹p gi¸ trÞ ®Õm vµo ACCU1 tr-íc khi bé ACCU1 ®Õm ho¹t ®éng. ®éng.

Back

C5 T6

Next

216

Cã c¸c kiÓu d÷ liÖu sau dïng cho c¸c lÖnh ®Õm: ®Õm: + KC: gi¸ trÞ h»ng sè KC: + DW: tõ (word) d÷ liÖu DW: IW: + IW: tõ (word) ®Çu vµo QW: + QW: tõ (word) ®Çu ra + FW: tõ (word) cê FW: Trõ lo¹i KC c¸c lo¹i cßn l¹i ph¶i ë d¹ng m· BCD. BCD. *N¹p gi¸ trÞ ®Õm h»ng sè: sè: L KC 38 Back C5 Next SèT6 ®Õm tõ 0 ®Õn 999

217

* N¹p thêi gian d-íi d¹ng ®Çu vµo, ®Çu ra, hoÆc tõ d÷ liÖu: liÖu: VÝ dô muèn n¹p mét gi¸ trÞ ®Õm tõ mét tõ d÷ liÖu DW2 vµo ACCU1 ta viÕt lÖnh sau: DW2 ACCU1 sau: L DW2 DW2
15 11 7 3 0

0 1 1 0 (6)
Kh«ng dïng

0 0 1 1 (3)
Sè 638 d¹ng BCD

1 0 0 0 (8)

H×nh 5.21

Back

C5 T6

Next

218

Nh- vËy, tr-íc khi thùc hiÖn lÖnh nµy th× gi¸ trÞ ®Õm ®· ®-îc l-u s½n trong tõ d÷ th× liÖu DW2 d-íi d¹ng m· BCD, nÕu trong DW2 DW2 DW2 cã c¸c sè nh- h×nh 5.21 th× sè 638 ®-îc n¹p th× vµo DW2. DW2 §èi t-îng cña lÖnh: lÖnh: C¶ hai lÖnh ®Õm chØ cã mét ®èi t-îng lµ bé ®Õm C víi c¸c sè hiÖu tuú thuéc lo¹i PLC. PLC.
Back C5 T6 Next
219

* ChuÈn bÞ thùc hiÖn c¸c lÖnh ®Õm + §Æt bé ®Õm: ®Õm: Sau khi n¹p gi¸ trÞ ®Õm ta dïng lÖnh S cho bé ®Õm lµm viÖc. viÖc. + Xo¸ bé ®Õm: ®Õm: Khi ®· ®Õm tíi mét gi¸ trÞ nµo ®ã ta dïng lÖnh R ®Ó xo¸, tøc lµ ngõng ®Õm vµ ®-a gi¸ trÞ ®Õm vÒ kh«ng, nÕu kh«ng dung lÖnh nµy khi ®Õm ®ñ gi¸ trÞ ®Æt bé ®Õm gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i kh«ng vÒ kh«ng. gi÷ kh«ng.
Back C5 T6 Next
220

+ QuÐt bé ®Õm: ®Õm: Ta dïng lÖnh logic boole ®Ó quÐt bé ®Õm (vÝ dô lÖnh A). NÕu bé ®Õm ch-a vÒ A). kh«ng th× kÕt qu¶ quÐt cã tr¹ng th¸i bé 1. th× + XuÊt ra tr¹ng th¸i bé ®Õm hiÖn hµnh: hµnh: Cã thÓ dïng lÖnh L vµ LD ®Ó ®-a tr¹ng th¸i bé ®Õm hiÖn hµnh vµo ACCU1 ®Ó xö lý ACCU1 sau nµy, lÖnh L dïng cho sè nhÞ ph©n, lÖnh LD dïng cho sè BCD. BCD.
Back C5 T6 Next

221

1. LÖnh ®Õm xuèng CD Sè ®Õm gi¶m ®i mét ®¬n vÞ lóc xuÊt hiÖn mét s-ên lªn cña RLO. RLO. Khi RLO vÒ kh«ng sè ®Õm kh«ng bÞ ¶nh h-ëng. h-ëng.

Back

C5 T6

Next

222

A I CD C NOP 0 A I L KC S C NOP 0 NOP 0 NOP 0 A C = Q BE
Back

32.1 32. 1 32.2 32. 7 1

I 32.1

C1
CD CU

I 32.2
S
KC 007

BI DE

CV R
Q

Q33.1
( )

:BE

1 33.1 33.

H×nh 5.22: LÖnh ®Õm xuèng
CD

C5 T6

Next

223

2.LÖnh ®Õm lªn CU Sè ®Õm t¨ng mét ®¬n vÞ lóc xuÊt hiÖn s-ên lªn cña RLO. RLO. Khi RLO vÒ kh«ng sè ®Õm kh«ng bÞ ¶nh h-ëng

Back

C5 T6

Next

224

A I CU C NOP 0 NOP 0 NOP 0 A I R C NOP 0 NOP 0 A C = Q BE
Back

32.1 32. 1

I 32.1

C1 CU
CD BI

33.1 33. 1

S

DE

I 33.1

CV R

Q33.2
Q
:

( )
BE

1 33.1 33.

H×nh 5.23: LÖnh ®Õm lªn CU

HÕt C5 T6

Next

225

Ch-¬ng 6 Bé ®iÒu khiÓn PLC - S7-200 S76.1. CÊu t¹o cña PLC - S7-200 6.2. CÊu tróc bé nhí 6.3. LËp tr×nh cho PLC S7-200 tr× 6.4. LËp tr×nh mét sè lÖnh c¬ b¶n cña S7tr× 200

Back

Néi dung C6

Next

226

6.1. CÊu t¹o cña PLC - S7-200 PLC Step 7 thuéc hä Simatic do h·ng Siemens s¶n xuÊt. §©y lµ lo¹i PLC hçn hîp xuÊt. võa ®¬n khèi võa ®a khèi. khèi. CÊu t¹o c¬ b¶n cña lo¹i PLC nµy lµ mét ®¬n vÞ c¬ b¶n sau ®ã cã thÓ ghÐp thªm c¸c module më réng vÒ phÝa bªn ph¶i, cã c¸c module më réng tiªu chuÈn. chuÈn.

Back

C6 T1

Next

227

6.1.1. §¬n vÞ c¬ b¶n §¬n vÞ c¬ b¶n cña PLC S7-200 (CPU 314) 314) nh- h×nh 6.1 1. Ch©n c¾m cæng ra. ra. 2. Ch©n c¾m cæng vµo. vµo. 3. C¸c ®Ìn tr¹ng th¸i: th¸i: SF (®Ìn ®á): B¸o hiÖu hÖ thèng bÞ ®á): háng. háng. RUN (®Ìn xanh): ChØ ®Þnh r»ng PLC xanh): ®ang ë chÕ ®é lµm viÖc. viÖc. STOP (®Ìn vµng): ChØ ®Þnh vµng): r»ngBack ®ang ë chÕ ®é dõng. PLC dõng. C6 T1 Next
228

1 
        
SF RUN STOP I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 I0.7 I1.0 I1.1 I1.2 I1.3 I1.4 I1.5 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7

7
Q1.0 Q1.1

SIEMENS

SIMATIC S7-200 
        

2

3

4

5

6

H×nh 6.1: H×nh khèi mÆt tr-íc PLC S7-200

H×nh thËt
Back C6 T1 Next
229

4. §Ìn xanh ë cæng vµo chØ ®Þnh tr¹ng th¸i tøc thêi cña cæng vµo. vµo. 5. Cæng truyÒn th«ng. th«ng. 6. §Ìn xanh ë cæng ra chØ ®Þnh tr¹ng th¸i tøc thêi cña cæng ra. ra. 7. C«ng t¾c. t¾c. ChÕ ®é lµm viÖc: C«ng t¾c chän chÕ ®é viÖc: lµm viÖc cã ba vÞ trÝ: trÝ:

Back

C6 T1

Next

230

+ RUN: cho phÐp PLC thùc hiÖn RUN: ch-¬ng tr×nh trong bé nhí. PLC sÏ tù chuyÓn tr× nhí. vÒ tr¹ng th¸i STOP khi m¸y cã sù cè, hoÆc trong ch-¬ng tr×nh gÆp lÖnh STOP, do ®ã tr× khi ch¹y nªn quan s¸t tr¹ng th¸i thùc cña PLC theo ®Ìn b¸o. b¸o. + STOP: c-ìng bøc PLC dõng c«ng viÖc STOP: ®ang thùc hiÖn, chuyÓn vÒ tr¹ng th¸i nghØ. nghØ. ë chÕ ®é nµy PLC cho phÐp hiÖu chØnh l¹i ch-¬ng tr×nh hoÆc n¹p mét ch-¬ng tr×nh míi. tr× tr× míi. + TERM: cho phÐp PLC tù quyÕt ®Þnh TERM: mét chÕ ®é lµm viÖc (hoÆc RUN hoÆc STOP). STOP). Back C6 T1 Next
231

ChØnh ®Þnh t-¬ng tù: Nóm ®iÒu chØnh tù: t-¬ng tù ®Æt d-íi n¾p ®Ëy c¹nh cæng ra, nóm ®iÒu chØnh t-¬ng tù cho phÐp ®iÒu chØnh tÝn hiÖu t-¬ng tù, gãc quay ®-îc 2700. 2700. Pin vµ nguån nu«i bé nhí: Nguån pin ®-îc tù nhí: ®éng chuyÓn sang tr¹ng th¸i tÝch cùc khi dung l-îng nhí bÞ c¹n kiÖt vµ nã thay thÕ ®Ó d÷ liÖu kh«ng bÞ mÊt. mÊt. Cæng truyÒn th«ng: S7-200 sö dông cæng th«ng: truyÒn th«ng nèi tiÕp RS 485 víi phÝch c¾m 9 ch©n ®Ó phôc vô cho viÖc ghÐp nèi víi thiÕt bÞ lËp tr×nh hoÆc víi c¸c PLC kh¸c. tr× kh¸c. Tèc ®é truyÒn cho m¸y lËp tr×nh kiÓu PPI lµ tr× Back C6 T1 Next 9600 boud. boud.
232

C¸c ch©n cña cæng truyÒn th«ng lµ 1. ®Êt 5 4 3 2 2. 24v DC 24v 3. truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu 9 8 7 6 4. kh«ng dïng H×nh 6.2 5. ®Êt 6. 5v DC (®iÖn trë trong 100;) 100; 7. 24v DC (120 mA) 24v 8. truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu 9. kh«ng dïng
Back C6 T1 Next

1

233

* Th«ng sè c¬ b¶n: Víi CPU 214 b¶n:

+ 14 cæng vµo vµ 10 cæng ra logic. logic. + Cã thÓ më réng thªm 7 module bao gåm c¶ module analog, + Tæng sè cæng vµo vµ ra cùc ®¹i lµ: 64 vµo, 64 lµ: ra. ra. + 2048 tõ ®¬n (4Kbyte) thuéc miÒn nhí ®äc/ghi kh«ng ®æi ®Ó l-u ch-¬ng tr×nh (vïng nhí giao tr× diÖn víi EFROM). EFROM). + 2048 tõ ®¬n (4Kbyte) thuéc miÒn nhí ®äc/ghi ®Ó ghi d÷ liÖu, trong ®ã cã 512 tõ ®Çu thuéc miÒn kh«ng ®æi. ®æi. + 128 bé thêi gian (Times) chia lµm ba lo¹i theo ®é ph©n d¶i kh¸c nhau: 4 bé 1ms, 16 bé 10ms vµ nhau: 10ms 108 bé 100ms. Back100ms. 234 C6 T1 Next

+ 128 bé ®Õm chia lµm hai lo¹i: chØ ®Õm tiÕn vµ lo¹i: võa ®Õm tiÕn võa ®Õm lïi. lïi. + 688 bit nhí ®Æc biÖt ®Ó th«ng b¸o tr¹ng th¸i vµ ®Æt chÕ ®é lµm viÖc. viÖc. + C¸c chÕ ®é ng¾t vµ xö lý ng¾t gåm: ng¾t gåm: truyÒn th«ng, ng¾t theo s-ên lªn hoÆc xuèng, ng¾t thêi gian, ng¾t cña bé ®Õm tèc ®é cao vµ ng¾t truyÒn xung. xung. + Ba bé ®Õm tèc ®é cao víi nhÞp 2KHz vµ 7KHz. KHz. + 2 bé ph¸t xung nhanh cho d·y xung kiÓu PTO hoÆc kiÓu PWM. PWM. + 2 bé ®iÒu chØnh t-¬ng tù. tù. + Toµn bé vïng nhí kh«ng bÞ mÊt d÷ liÖu trong kho¶ng thêi gian 190h khi PLC bÞ mÊt nguån 190h cungBack . cÊp cÊp. 235 C6 T1 Next

Víi CPU 212 + 8 cæng vµo vµ 6 cæng ra logic. Cã thÓ më logic. réng thªm 2 module bao gåm c¶ module analog. analog. + Tæng sè cæng vµo vµ ra cùc ®¹i lµ: 64 lµ: vµo, 64 ra. ra. + 512 tõ ®¬n (1Kbyte) thuéc miÒn nhí ®äc/ghi kh«ng ®æi ®Ó l-u ch-¬ng tr×nh tr× (vïng nhí giao diÖn víi EFROM). EFROM). + 512 tõ ®¬n l-u d÷ liÖu, trong ®ã cã 100 tõ nhí ®äc/ghi thuéc miÒn kh«ng ®æi. ®æi. + 64 bé thêi gian trÔ (Times) trong ®ã: 2 bé ®ã: Back C6 T1 Next 1ms, 8 bé 10ms vµ 54 bé 100ms. 10ms 100ms.
236

+ 64 bé ®Õm chia lµm hai lo¹i: chØ ®Õm lo¹i: tiÕn vµ võa ®Õm tiÕn võa ®Õm lïi. lïi. + 368 bit nhí ®Æc biÖt ®Ó th«ng b¸o tr¹ng th¸i vµ ®Æt chÕ ®é lµm viÖc. viÖc. + C¸c chÕ ®é ng¾t vµ xö lý ng¾t gåm: ng¾t gåm: truyÒn th«ng, ng¾t theo s-ên lªn hoÆc xuèng, ng¾t thêi gian, ng¾t cña bé ®Õm tèc ®é cao vµ ng¾t truyÒn xung. xung. + Toµn bé vïng nhí kh«ng bÞ mÊt d÷ liÖu trong kho¶ng thêi gian 50h khi PLC bÞ mÊt 50h nguån cung cÊp. cÊp.
Back C6 T1 Next
237

6.1.2. C¸c module vµo ra më réng Cã thÓ më réng ®¬n vÞ c¬ b¶n b»ng c¸ch g¸ thªm c¸c module ngoµi. ngoµi. Tèi ®a cã thÓ g¸ thªm 7 module vµo ra qua 7 vÞ trÝ cã s½n trªn Panen vÒ phÝa ph¶i. ph¶i. C¸ch g¸n ®Þa chØ ®-îc thÓ hiÖn trªn h×nh 6.3.

Back

C6 T1

Next

238

Back

C6 HÕt T1

Next

239

6.2. CÊu tróc bé nhí Bé nhí ®-îc chia thµnh 4 vïng chÝnh ®ã lµ: lµ: 6.2.1. Vïng nhí ch-¬ng tr×nh tr× Vïng nhí ch-¬ng tr×nh lµ miÒn bé nhí tr× ®-îc sö dông ®Ó l-u gi÷ c¸c lÖnh ch-¬ng gi÷ tr×nh. Vïng nµy thuéc kiÓu kh«ng ®æi (nontr×nh. (nonvolatile) ®äc / ghi ®-îc. ®-îc. 6.2.2. Vïng tham sè Vïng tham sè l-u gi÷ c¸c tham sè nh-: tõ gi÷ nh-: kho¸, ®Þa chØ tr¹m... vïng nµy thuéc vïng tr¹m... kh«ng ®æi ®äc / ghi ®-îc. ®-îc.
Back C6 T2 Next
240

6.2.3. Vïng d÷ liÖu Vïng d÷ liÖu ®Ó cÊt c¸c d÷ liÖu cña ch-¬ng tr×nh gåm kÕt qu¶ cña c¸c phÐp tr× tÝnh, c¸c h»ng sè trong ch-¬ng tr×nh.... vïng tr×nh.... d÷ liÖu lµ miÒn nhí ®éng, cã thÓ truy nhËp theo tõng bit, byte, tõ (word) hoÆc tõ kÐp. kÐp. Vïng d÷ liÖu ®-îc chia thµnh c¸c vïng nhí nhá víi c¸c c«ng dông kh¸c nhau ®ã lµ: lµ:

Back

C6 T2

Next

241

Back

C6 T2

Next

242

§Þa chØ truy nhËp ®-îc qui -íc víi c«ng thøc * Truy nhËp theo bit Tªn miÒn + ®Þa chØ byte.chØ byte. sè bit. bit. VÝ dô: V150.4 lµ ®Þa chØ bÝt sè 4 cña byte dô: 150. 150 thuéc miÒn V. * Truy nhËp theo byte Tªn miÒn + B vµ ®Þa chØ byte. byte. VÝ dô: VB150 lµ ®Þa chØ byte 150 thuéc dô: VB150 miÒn V. * Truy nhËp theo word Back C6 T2 Next
243

VÝ dô: VW150 lµ ®Þa chØ tõ ®¬n gåm hai dô: VW150 byte 150 vµ 151 thuéc miÒn V, trong ®ã byte 150 cã vai trß byte cao cña tõ. tõ. * Truy nhËp theo tõ kÐp: kÐp: Tªn miÒn + D vµ ®Þa chØ byte cao cña tõ. tõ. VÝ dô: VD150 lµ ®Þa chØ tõ kÐp gåm bèn dô: VD150 byte 150, 151, 152 vµ 153 thuéc miÒn V, 150, 151, trong ®ã byte 150 cã vai trß byte cao, 153 cã vai trß lµ byte thÊp cña tõ kÐp. kÐp.

Back

C6 T2

Next

244

TÊt c¶ c¸c byte thuéc vïng d÷ liÖu ®Òu cã thÓ truy nhËp b»ng con trá. Con trá ®-îc ®Þnh nghÜa trá. trong miÒn V hoÆc c¸c thanh ghi AC1, AC2, AC1 AC2 AC3 AC3. Mçi con trá chØ ®Þa chØ gåm 4 byte (tõ kÐp). kÐp). Qui -íc sö dông con trá ®Ó truy nhËp nhsau: sau: & + ®Þa chØ byte cao VÝ dô: + AC1 = &VB150 lµ thanh ghi AC1 chøa dô: AC1 VB150 AC1 ®Þa chØ byte 150 thuéc miÒn V. + VD100 = &VW150 lµ tõ kÐp VD100 chøa VD100 VW150 VD100 ®Þa chØ byte cao cña tõ ®¬n VW150 thuéc miÒn VW150 V. VD150 AC2 + AC2 = &VD150 lµ thanh ghi AC2 chøa AC2 ®Þa Back byte cao 150 cña tõ kÐp VD150 thuéc chØ VD150 245 C6 T2 Next miÒn V.

To¸n h¹ng ³*´ (con trá): lµ lÊy néi trá) dung cña byte, tõ hoÆc tõ kÐp mµ con trá ®ang chØ vµo. Víi c¸c ®Þa chØ ®· x¸c ®Þnh vµo. trªn ta cã c¸c vÝ dô: dô: VÝ dô: + LÊy néi dung cña byte VB150 lµ: dô: VB150 lµ: *AC1. AC1 + LÊy néi dung cña tõ ®¬n VW150 lµ: VW150 lµ: *VD100. VD100. + LÊy néi dung cña tõ kÐp VD150 lµ: VD150 lµ: *AC2. AC2 PhÐp g¸n ®Þa chØ vµ sö dông con trá nh- trªn còng cã t¸c dông víi nh÷ng thanh ghi nh÷ 16 bit cña bé thêi gian, bé ®Õm thuéc ®èi t-îng. t-îngBack . C6 T2 Next
246

6.2.4. Vïng ®èi t-îng Vïng ®èi t-îng ®Ó l-u gi÷ d÷ liÖu cho c¸c gi÷ ®èi t-îng lËp tr×nh nh- c¸c gi¸ trÞ tøc thêi, gi¸ tr× trÞ ®Æt tr-íc cña bé ®Õm, hay bé thêi gian. gian. D÷ liÖu kiÓu ®èi t-îng bao gåm c¸c thanh ghi cña bé thêi gian, bé ®Õm, c¸c bé ®Õm cao tèc, bé ®Öm t-¬ng tù vµ c¸c thanh ghi AC. AC. KiÓu d÷ liÖu ®èi t-îng bÞ h¹n chÕ rÊt nhiÒu v× c¸c d÷ liÖu kiÓu ®èi t-îng chØ ®-îc ghi theo môc ®Ých cÇn sö dông cña ®èi t-îng ®ã. ®ã.
Back C6 T2 Next
247

Back

C6 T2

Next

248

6.3. LËp tr×nh cho PLC S7-200 tr× 6.3.1. CÊu tróc ch-¬ng tr×nh S7-200 tr× C¸c ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn víi PLC tr× S7-200 ®-îc viÕt cã cÊu tróc bao gåm ch-¬ng tr×nh chÝnh (main program), sau ®ã tr× ®Õn c¸c ch-¬ng tr×nh con. tr× con. - Ch-¬ng tr×nh chÝnh ®-îc kÕt thóc tr× b»ng lÖnh kÕt thóc ch-¬ng tr×nh MEND. tr× MEND.

Back

C6 T3

Next

249

- Ch-¬ng tr×nh con lµ mét bé phËn cña tr× ch-¬ng tr×nh, ch-¬ng tr×nh con ®-îc kÕt thóc tr× tr× b»ng lÖnh RET. RET. C¸c ch-¬ng tr×nh con ph¶i ®-îc viÕt sau tr× lÖnh kÕt thóc ch-¬ng tr×nh chÝnh MEND, tr× Cã thÓ tù do trén lÉn c¸c ch-¬ng tr×nh tr× con ®»ng sau ch-¬ng tr×nh chÝnh h×nh 6.4 tr× B¶ng lÖnh cña S7 200 H-íng dÉn lËp tr×nh tr×
Back C6 T3 Next
250

Main Program 1 MEND
SBR 0 1 RET Ch-¬ng tr×nh con thø nhÊt

SBR n 1 RET INT 0 1 RET INT n 1 RETI

Ch-¬ng tr×nh con thø n +1

Ch-¬ng tr×nh xö lý ng¾t thø nhÊt

Ch-¬ng tr×nh xö lý ng¾t thø n +1

Back

H×nh 6.4: CÊu tróc ch-¬ng tr×nh cña S7200 C6 HÕt T3

Next

251

6.4. LËp tr×nh mét sè lÖnh c¬ b¶n cña S7tr× 200 1. LÖnh LD vµ lÖnh A I 0.0 I 0.1 I 0.2 Q1.0 LD I 0 .0 ( ) A I 0 .1 H×nh 6.5: LÖnh LD vµ A A I 0 .2 = Q 1 .0 Q1.0 I 0.0 I 0.1 I 0.2 2. LÖnh AN ( LD I 0 .0 ) H×nh 6.6: LÖnh AN AN I 0 .1 A I 0 .2 = Q 1 .0 LËp tr×nh tr×
Back C6 T4 Next
252

3. LÖnh O LD I O I O I = Q 4. LÖnh ON LD I ON I O I = Q
Back

I 0.0

Q1.0

0 .0 0 .1 0 .2 1 .0

( )
I 0.1 I 0.2

H×nh 6.7: LÖnh O I 0.0

Q1.0 ( )

I 0.1 0 .0 I 0.2 0 .1 0 .2 H×nh 6.8: LÖnh ON 1.0 LËp tr×nh tr×
C6 T4 Next

253

5. LÖnh OLD LD I A I LD I OLD = Q 6. LÖnh ALD LD I LD I O I ALD = Q
Back

0. 0 0. 1 0. 2 1. 0 0. 0 0. 1 0. 2 1. 0

I 0.0

I 0.1

Q1.0

( )
I 0.2

H×nh 6.9: LÖnh OLD

I 0.0

I 0.1 I 0.2

Q1.0

( )

H×nh 6.10: ALD

C6 T4

Next

254

7. LÖnh LPS, LRD, LPP Q0.0 I 0.0 I 0.1 LD I 0.0 ( ) LPS I 0.2 LD I 0.1 O I 0.2 ALD I 0.3 Q0.1 = Q 0.0 ( ) LRD I 0.4 LD I 0.3 O I 0.4 Q0.2 I 0.5 ALD ( ) = Q 0.1 LPP H×nh 6.11: LPS, LRD, A I 0.5 LPP = Q 0.2 B¶ng lÖnh LËp tr×nh tr×
Back C6 T4 Ch-¬ng 7
255

8. LÖnh TON NETWORK 1 LD I0.0 AN I0.1 TON T32, VW0 32, VW0 NETWORK 2 LD T32 = Q0

H×nh 6.12. LÖnh TON

LËp tr×nh tr×
Back C6 T4 Ch-¬ng 7
256

9. LÖnh TONR NETWORK 1 LD I0.0 AN I0.1 TONR T32, VW0 32, VW0 NETWORK 2 LD T32 = Q0 .0

H×nh 6.13. LÖnh TONR

LËp tr×nh tr×
Back C6 T4 Ch-¬ng 7
257

10. 10. LÖnh CTU NETWORK 1 LD I0.0 LD I0.2 CTU C0, +12 NETWORK 2 LD C0 = Q0 .0
LËp tr×nh tr×
Back C6 T4

H×nh 6.14. LÖnh CTU

Ch-¬ng 7

258

11. 11. LÖnh CTUR NETWORK 1 LD I0.0 LD I0.2 LD I0.1 CTUD C48, VW0 48, VW0 NETWORK 2 LD C0 = Q0 .0

H×nh 6.15. LÖnh CTUR

LËp tr×nh tr×
Back HÕt C6 T4 Ch-¬ng 7
259

Ch-¬ng 7 Bé ®iÒu khiÓn PLC - S7-300 S77.1. CÊu h×nh cøng 7.2. Vïng ®èi t-îng 7.3. Ng«n ng÷ lËp tr×nh ng÷ tr×

Back

Néi dung C7

Next

260

7.1. CÊu h×nh cøng 7.1.1. CÊu t¹o cña hä PLC- S7-300 PLCPLC Step 7-300 thuéc hä Simatic do h·ng Siemens s¶n xuÊt. §©y lµ lo¹i PLC ®a xuÊt. khèi. khèi. CÊu t¹o c¬ b¶n cña lo¹i PLC nµy lµ mét ®¬n vÞ c¬ b¶n (chØ ®Ó xö lý) sau ®ã ghÐp thªm c¸c module më réng vÒ phÝa bªn ph¶i, cã c¸c module më réng tiªu chuÈn. chuÈn. 7.1.1.1. §¬n vÞ c¬ b¶n §¬n vÞ c¬ b¶n cña PLC S7-300 nh- h×nh 7 .1
Back C7 T1 Next
261

CPU 314 siemens
SF BAF DC 5v FRCE RUN STOP
MC 951 / 16 KB 6E7 9510FD0 00AA0

1

2

RUN-P RUN

STOP MRES
Simatic S7 - 300

314-1AE00OABO

H×nh 7.1: H×nh khèi mÆt tr-íc CPU314 Back C7 T1

H×nh thËt
Next
262

1. C¸c ®Ìn b¸o + §Ìn SF: b¸o lçi CPU. SF: CPU. + §Ìn BAF: B¸o nguån ¾c qui. BAF: qui. + §Ìn DC 5v: B¸o nguån 5v. + §Ìn RUN: B¸o chÕ ®é PLC ®ang lµm RUN: viÖc. viÖc. + §Ìn STOP: B¸o PLC ®ang ë chÕ ®é STOP: dõng. dõng. 2. C«ng t¾c chuyÓn ®æi chÕ ®é + RUN-P: ChÕ ®é võa ch¹y võa söa RUNch-¬ng tr×nh. tr×nh. C7 chÕ ®é lµm viÖc. Next + Back : §-a PLC vµoT1 RUN: RUN viÖc.
263

+ MRES: VÞ trÝ chØ ®Þnh chÕ ®é xo¸ MRES: ch-¬ng tr×nh trong CPU. tr× CPU. Muèn xo¸ ch-¬ng tr×nh th× gi÷ nót bÊm tr× th× gi÷ vÒ vÞ trÝ MRES ®Ó ®Ìn STOP nhÊp nh¸y, khi th«i kh«ng nhÊp nh¸y th× nh¶ tay. Lµm l¹i th× tay. nhanh mét lÇn n÷a (kh«ng ®Ó ý ®Ìn STOP) nÕu ®Ìn vµng nh¸y nhiÒu lÇn lµ xong, nÕu kh«ng th× ph¶i lµm l¹i. th× l¹i.

Back

C7 T1

Next

264

7.1.2. C¸c kiÓu modul Tuú theo qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ ®ßi hái tr× sè l-îng ®Çu vµo vµ ®Çu ra ta ph¶i l¾p thªm bao nhiªu module më réng còng nh- lo¹i module cho phï hîp. Tèi ®a cã thÓ g¸ thªm 32 hîp. module vµo ra trªn 4 panen (r·nh), trªn mçi panen ngoµi module nguån, CPU vµ module ghÐp nèi cßn g¸ ®-îc 8 c¸c module vÒ bªn ph¶i. ph¶i. Th-êng Step 7-300 sö dông c¸c module sau: sau: + Module nguån PS + Module ghÐp nèi IM (Intefare Back C7 T1 Next Module): Module):
265

+ Module tÝn hiÖu SM (Signal Module): Module): - Vµo sè: 8 kªnh, 16 kªnh, 32 kªnh. sè: kªnh. - Ra sè: 8 kªnh, 16 kªnh, 32 kªnh. sè: kªnh. - Vµo, ra sè: 8 kªnh vµo 8 kªnh ra, sè: 16 kªnh vµo 16 kªnh ra. ra. - Vµo t-¬ng tù: 2 kªnh, 4 kªnh, 8 kªnh. tù: kªnh. - Ra t-¬ng tù: 2 kªnh, 4 kªnh, 8 kªnh. tù: kªnh. - Vµo, ra t-¬ng tù: 2 kªnh vµo 2 kªnh ra, tù: 4 kªnh vµo 4 kªnh ra. ra.

Back

C7 T1

Next

266

+ Module hµm (Function Module). Module). - §Õm tèc ®é cao. cao. - TruyÒn th«ng CP 340, CP340-1, 340, CP340CP341. CP341. + Module ®iÒu khiÓn (Control Module): Module): - Module ®iÒu khiÓn PID. PID. - Module ®iÒu khiÓn Fuzzy. Fuzzy. - Module ®iÒu khiÓn r« bot. bot. - Module ®iÒu khiÓn ®éng c¬ b-íc. b-íc. - Module ®iÒu khiÓn ®éng c¬ Servo. Servo.
Back C7 T1 Next
267

7.1.3. §Þa chØ vµ g¸n ®Þa chØ Trong PLC cã nh÷ng bé phËn ®-îc g¸n nh÷ ®Þa chØ ®¬n nh- bé thêi gian (T), bé ®Õm (C)... (C)... chØ cÇn mét ch÷ c¸i ®ã kÌm theo mét sè ch÷ 32... lµ ®ñ, vÝ dô: T1, C32... dô: C¸c ®Þa chØ ®Çu vµo vµ ®Çu ra cïng víi c¸c module chøc n¨ng cã c¸ch g¸n ®Þa chØ gièng nhau. nhau. §Þa chØ phô thuéc vµo vÞ trÝ g¸ cña module trªn Panen. Panen. Chç g¸ module trªn panen gäi lµ khe (Slot), c¸c khe ®Òu cã ®¸nh sè, khe sè 1 lµ khe Back tiªn cña vµ cø T1 tiÕp tôc. Next ®Çu tôc. C7 thÕ
268

, §Þa chØ vµo ra trªn module sè: sè: Khi g¸ module sè vµo, ra lªn mét khe nµo lËp tøc nã ®-îc m¹ng ®Þa chØ byte cña khe ®ã, mçi khe cã 4 byte ®Þa chØ. chØ. Trªn mçi module th× mçi ®Çu vµo, ra lµ th× mét kªnh, c¸c kªnh ®Òu cã ®Þa chØ bit lµ 0 ®Õn 7. §Þa chØ cña mçi ®Çu vµo, ra lµ sè ghÐp cña ®Þa chØ byte vµ ®Þa chØ kªnh, ®Þa chØ byte ®øng tr-íc, ®Þa chØ kªnh ®øng sau, gi÷a hai sè cã dÊu chÊm. gi÷ chÊm. Khi module g¸ trªn khe th× ®Þa chØ th× ®-îc tÝnh tõ byte ®Çu cña khe, c¸c ®Çu vµo vµ ra cña mét khe cã cïng ®Þa chØ h×nh 7.2. Back C7 T1 Next
269

§Þa chØ byte vµ ®Þa chØ kªnh nh- h×nh 7 .2 . 1 2 3 Khe sè: 4 5 ...
Byte sè: 11 28z31 PS §¬n IM vÞ c¬ R·nh 0 b¶n Byte sè: R·nh 1 Byte sè: R·nh 2 Byte sè: 124z127 R·nh 3
IM
IM

0z3

4z7 ...

0.0 1.0 2.0 3.0 0.1 1.1 2.1 3.1 : : : : 0.7 1.7 2.7 3.7

28.0 29.0 30.0 31.0 28.1 29.1 30.1 31.1 : : : : 28.7 28.7 30.7 31.7

32z35 64z 67 96z99
IM

...

60z63 92z95

...

...

H×nh 7.2: §Þa chØ khe vµ kªnh trªn module sè

Back

C7 T1

Next

270

VÝ dô: dô: Module 2 ®Çu vµo, 2 ®Çu ra sè g¸ vµo khe sè 5 r·nh 0 cã ®Þa chØ lµ I4.0, I4.1 vµ Q 4 . 0 , Q 4 . 1. Module sè cã thÓ ®-îc g¸ trªn bÊt kú khe nµo trªn panen cña PLC. PLC.

Back

C7 T1

Next

271

, §Þa chØ vµo ra trªn module t-¬ng tù Trong PLC S7-300 ng-êi ta dïng 16 bit (mét word) cho mét kªnh. Mét khe cã 8 kªnh kªnh. víi ®Þa chØ ®Çu tiªn lµ PIW256 hoÆc PIW256 PQW256 PQW256 (byte 256 vµ 257) cho ®Õn 257) PIW766 PIW766 hoÆc PQW766 nh- h×nh 3.45. PQW766 45. Module t-¬ng tù cã thÓ ®-îc g¸ vµo bÊt kú khe nµo trªn panen cña PLC, c¸c khe trèng bao giê còng cã tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ³0´. VÝ dô: Mét module t-¬ng tù 2 vµo, 1 ra g¸ dô: vµo khe sè 6 r·nh 0 cã ®Þa chØ lµ PIW288, PIW288, PIW290, PQW288. PIW290, PQW288.
Back C7 T1 Next
272

Khe sè: 1 11
PS

2
§¬n vÞ c¬ b¶n

3
IM

4
256-257 258-259 ... 270-271

5

...
368-369 370-371 ... 382-383

R·nh 0

R·nh 1 R·nh 2 R·nh 3

IM

384-385 ... 512-513 ... 640-641 ...

... 510-511 ... 638-639 ... 766-767

IM

IM

H×nh 7.3: §Þa chØ cña module t-¬ng tù

Back

C7 HÕt T1

Next

273

7.2. Vïng ®èi t-îng 7.2.1. C¸c vïng nhí B¶ng 7.1

Back

C7 T2

Next

274

7.2.2. NhËp c¸c h»ng sè C¸c h»ng sè ®-îc viÕt gåm phÇn ®Çu vµ tham sè ®i liÒn nhau vÝ dô B#16#1A lµ B#16# sè: sè: (viÕt d¹ng byte, c¬ sè 16, gi¸ trÞ lµ 1A 16, t-¬ng øng c¬ sè thËp ph©n lµ 26). 26) C¸c sè vÒ thêi gian ®-îc viÕt theo c¸c ký ngµy_ giê_ hiÖu: hiÖu: D (Date) ngµy_ H (Hours) giê_ M (minuter) phót_ S (seconds) gi©y_ MS phót_ gi©y_ (milliseconds) mili gi©y vÝ dô 2D_23H_10M_50S_13MS lµ: (2 ngµy, 23 D_23H_10M_50S_13MS lµ: giê, 10 phót, 50 gi©y, 13 mili gi©y). gi©y). C¸c kiÓu viÕt h»ng sè ®-îc thÓ hiÖn trªn Back C3 T4 Next b¶ng7 b¶ng7.2
275

7.3. Ng«n ng÷ lËp tr×nh ng÷ tr× 7.3.1. CÊu tróc ch-¬ng tr×nh S7-300 tr× C¸c ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn víi PLC tr× S7-300 cã thÓ ®-îc viÕt ë d¹ng ®¬n khèi hoÆc ®a khèi. khèi. Ch-¬ng tr×nh ®¬n khèi tr× Ch-¬ng tr×nh ®¬n khèi chØ viÕt cho c¸c tr× c«ng viÖc tù ®éng ®¬n gi¶n, c¸c lÖnh ®-îc viÕt tuÇn tù trong mét khèi. Khi viÕt ch-¬ng khèi. tr×nh ®¬n khèi ng-êi ta dïng khèi OB1. Bé tr× OB1 PLC quÐt khèi theo ch-¬ng tr×nh, sau khi tr× quÐt ®Õn lÖnh cuèi cïng nã quay trë l¹i lÖnh ®Çu tiªn. tiªn.
Back C7 T3 Next
276

Ch-¬ng tr×nh ®a khèi (cã cÊu tróc) tr× Khi nhiÖm vô tù ®éng ho¸ phøc t¹p ng-êi ta chia ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ra tr× thµnh tõng phÇn riªng gäi lµ khèi. Ch-¬ng khèi. tr×nh cã thÓ xÕp lång khèi nµy vµo khèi kia. tr× kia. Ch-¬ng tr×nh ®ang thùc hiÖn ë khèi nµy cã tr× thÓ dïng lÖnh gäi khèi ®Ó sang lµm viÖc víi khèi kh¸c, sau khi ®· kÕt thóc c«ng viÖc ë khèi míi nã quay vÒ thùc hiÖn tiÕp ch-¬ng tr×nh ®· t¹m dõng ë khèi cò. tr× cò. C¸c khèi ®-îc xÕp thµnh líp. Mçi khèi cã: líp. cã: + §Çu khèi gåm tªn khèi, sè hiÖu khèi vµ x¸c ®Þnh chiÒu dµi khèi. khèi.
Back C7 T3 Next
277

+ Th©n khèi: khèi: ThÓ hiÖn néi dung khèi vµ ®-îc chia thµnh ®o¹n (Segment) thùc hiÖn tõng c«ng ®o¹n cña tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt. Mçi ®o¹n l¹i xuÊt. bao gåm mét sè dßng lÖnh phôc vô viÖc gi¶i bµi to¸n logic. KÕt qu¶ cña phÐp to¸n logic logic. ®-îc göi vµo RLO (Result of logic operation). operation). ViÖc ph©n chia ch-¬ng tr×nh thµnh c¸c ®o¹n tr× còng ¶nh h-ëng ®Õn RLO. Khi b¾t ®Çu mét RLO. ®o¹n míi th× t¹o ra mét gi¸ trÞ RLO míi, kh¸c th× víi gi¸ trÞ RLO cña ®o¹n tr-íc. tr-íc. + KÕt thóc khèi: khèi: PhÇn kÕt thóc khèi lµ lÖnh kÕt thóc khèi BEU. BEU. Back C7 T3 Next
278

C¸c lo¹i khèi: khèi: * Khèi tæ chøc OB (Organisation Block) Khèi tæ chøc qu¶n lý ch-¬ng tr×nh tr× ®iÒu khiÓn vµ tæ chøc viÖc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh. tr×nh. * Hµm sè FC (Functions) Khèi hµm sè FC lµ mét ch-¬ng tr×nh do tr× ng-êi sö dông t¹o ra hoÆc cã thÓ sö dông c¸c hµm chuÈn s½n cã cña SIEMENS. SIEMENS.

Back

C7 T3

Next

279

* Khèi hµm FB (Function Block) Khèi hµm lµ lo¹i khèi ®Æc biÖt dïng ®Ó lËp tr×nh c¸c phÇn ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn tr× tr× t¸i diÔn th-êng xuyªn hoÆc ®Æc biÖt phøc t¹p. t¹p. Cã thÓ g¸n tham sè cho c¸c khèi ®ã vµ chóng cã mét nhãm lÖnh më réng. réng. Ng-êi sö dông cã thÓ t¹o ra c¸c khèi hµm míi cho m×nh, cã thÓ sö dông c¸c khèi hµm s½n cã cña SIEMENS. SIEMENS.

Back

C7 T3

Next

280

* Khèi d÷ liÖu: cã hai lo¹i lµ liÖu: + Khèi d÷ liÖu dïng chung DB (Shared Data Block) Khèi d÷ liÖu dïng chung l-u tr÷ c¸c d÷ liÖu tr÷ chung cÇn thiÕt cho viÖc xö lý ch-¬ng tr×nh tr× ®iÒu khiÓn. khiÓn. + Khèi d÷ liÖu riªng DI (Instance Data Block) Khèi d÷ liÖu dïng riªng l-u tr÷ c¸c d÷ liÖu tr÷ riªng cho mét ch-¬ng tr×nh nµo ®ã cho viÖc tr× xö lý ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. tr× khiÓn. Ngoµi ra trong PLC S7-300 cßn hµm hÖ thèng SFC (System Function) vµ khèi hµm Back C7 Function Block). Next hÖ thèng SFB (SystemT3 Block).
281

7.3.2. LËp tr×nh mét sè lÖnh c¬ b¶n tr× C¸c ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn víi PLC tr× S7-300 cã thÓ ®-îc viÕt ë d¹ng: d¹ng: ®¬n khèi hoÆc ®a khèi. khèi. B¶ng lÖnh cña S7 300 H-íng dÉn lËp tr×nh tr× A. LËp tr×nh víi nhãm lÖnh logic tr×

Back

C7 T3

Next

282

1. LÖnh A LËp tr×nh d¹ng STL. tr× STL. A I 0 .0 A I 0 .1 A I 0 .2 = Q 1 .0 2. LÖnh AN A I 0 .0 AN I 0 .1 A I 0 .2 = Q 1 .0
Back

I 0.0

I 0.1

I 0.2

Q1.0

( )
H×nh 7.4: LÖnh A

I 0.0

I 0.1

I 0.2

Q1.0

( )
H×nh 7.5: LÖnh AN

LËp tr×nh tr×
C7 T3 Next
283

3. LÖnh O O I O I O I = Q 4. LÖnh ON O I ON I O I = Q
Back

I 0.0

Q1.0

0 .0 0 .1 0 .2 1 .0 0 .0 0 .1 0 .2 1 .0
C7 T3

( )

I 0.1 I 0.2
H×nh 7.6: LÖnh O

I 0.0 I 0.1 I 0.2
H×nh 7.7: LÖnh ON

Q1.0

( )

Next

284

5. LÖnh A vµ lÖnh O A I 0.0 A I 0.1 O I 0.2 = Q 1.0 6. LÖnh ( vµ lÖnh ) A I 0.0 A( O I 0.1 O I 0.2 ) = Q 1.0
Back

I 0.0

I 0.1

Q1.0

( )
I 0.2

H×nh 7.8: LÖnh OLD

I 0.0

I 0.1 I 0.2

Q1.0

( )

H×nh 7.9: LÖnh ( vµ lÖnh )

LËp tr×nh tr×
C7 T3 Next
285

7. LËp tr×nh víi vïng d÷ liÖu t¹m thêi L tr× A I 0.0 = L 20.0 20. Q0.0 I 0.0 I 0.1 A L 20.0 20. ( ) A( I 0.2 O I 0.1 O I 0.2 Q0.1 ) I 0.3 = Q 0.0 ( ) A L 20.0 20. I 0.4 A( O I 0.3 Q0.2 I 0.5 0 I 0.4 ( ) ) = Q 0.1 H×nh 7.10: LËp tr×nh víi vïng d÷ liÖu t¹m A L 20.0 20. thêi A I 0.5 =
Back

Q

0.2
C7 T3

LËp tr×nh tr×
Next
286

8. LËp tr×nh víi bÝt nhí néi M tr× Nework 1 A I 0.0 M10.0 I 0.0 = M 10.0 10. ( ) Nework 2 A I 0.1 = M 10.1 10. Q0.0 A M 10.1 I 0.1 10. M10.1 = Q 0.0 (# ) ( ) Nework 3 A( O I 1.0 Q1.0 I 0.3 M10.0 M10.1 I 1.0 O Q 1.0 ( ) ) A M 10.0 Q1.0 10. A M 10.1 10. AN I 1.0 H×nh 7.11: LËp tr×nh víi bÝt nhí néi = Q 1.0 M
Back C7 T3 Next
287

B.> LËp tr×nh víi nhãm lÖnh thêi gian tr× Ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn sö dông c¸c tr× lÖnh thêi gian ®Ó theo dâi, kiÓm so¸t vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn thêi gian. gian. Khi mét bé thêi gian ®-îc khëi ph¸t th× th× gi¸ trÞ thêi gian ®-îc n¹p vµo thanh ghi CV (Current value). Do ®ã, muèn dïng c¸c lÖnh value). thêi gian ph¶i n¹p gi¸ trÞ thêi gian cÇn ®Æt vµo thanh ghi CV tr-íc khi bé thêi gian ho¹t ®éng. ®éng. Cã thÓ n¹p c¸c kiÓu d÷ liÖu sau dïng C7 Next cho Back lÖnh thêi gian: T3 c¸c gian:
288

+ D÷ liÖu thêi gian thùc: S5T#H_M_S_MS thùc: + D¹ng sè nguyªn 16 bÝt: W#16#.... (ë d¹ng bÝt: W#16# m· BCD). BCD). N¹p thêi gian thùc: L S5T#10s thùc: T#10s Víi lÖnh trªn gi¸ trÞ thêi gian ®-îc n¹p lµ 10s 10s

Back

C7 T3

Next

289

N¹p thêigian d¹ng m· BCD: BCD: VÝ dô: dô: L W#16#2127 W#16# Th× Th× sè trªn sÏ ®-îc n¹p vµo thanh ghi CV d¹ng m· BCD nh- h×nh 3.54. 54. Trong thanh ghi CV th×: th× Ba sè cuèi chØ hÖ sè: Sè 127 (cã thÓ g¸n tõ sè: 0 ®Õn 999) 999) Sè ®Çu chØ m· sè, cã 4 m·: 0 t-¬ng øng m·: 0,01s 01s 1 t-¬ng øng 0,1s 2 t-¬ng øng 1s 3 t-¬ng øng 10s 10s
Back C7 T3 Next
290

Víi sè ®· vµo thanh ghi CV nh- trªn th× thêi th× gian ®-îc tÝnh lµ: lµ:
(t ! 127 v 1s ! 127s

Víi m· cµng nhá th× gi¸ trÞ thêi gian cµng th× chÝnh x¸c, v× vËy nªn dïng m· nhá. nhá.
15 1 0 (2) M· 11 0 0 0 (1) 1 7 0 0 1 (2) HÖ sè 0 3 0 1 1 (7) 0 1

H×nh 7.12

Back

C7 T3

Next

291

Trong c¸c bé thêi gian cña S7-300 ngoµi tÝn hiÖu kÝch thÝch chÝnh (b¾t ®Çu) nhc¸c bé thêi gian cña c¸c PLC kh¸c, cßn cã tÝn hiÖu kÝch thÝch c-ìng bøc. bøc. TÝn hiÖu kÝch thÝch c-ìng bøc cho phÐp tÝnh l¹i thêi gian tõ ®Çu khi cã s-ên lªn cña tÝn hiÖu nµy. Tuy nhiªn, tÝn hiÖu kÝch nµy. thÝch c-ìng bøc chØ cã gi¸ trÞ khi tÝn hiÖu kÝch thÝch chÝnh cã gi¸ trÞ 1. LÖnh thùc hiÖn kÝch thÝch c-ìng bøc (cã ®iÒu kiÖn) lµ: FR, lÖnh FR chØ cã ë d¹ng lËp tr×nh lµ: FR, tr× STL. STL. Bé thêi gian còng cã thÓ dïng lÖnh R ®Ó xo¸. xo¸.
Back C7 T3 Next
292

1. Bé thêi gian xung SP Bé thêi gian ®-îc khëi ph¸t lªn 1 t¹i s-êi lªn cña RLO khi RLO lµ 1 th× bé thêi gian th× vÉn duy tr× tr¹ng th¸i 1 cho ®Õn khi ®¹t gi¸ tr× trÞ ®Æt míi xuèng. Nh-ng khi RLO vÒ kh«ng xuèng. th× bé thêi gian vÒ kh«ng ngay. th× ngay. Cã hai kiÓu lËp tr×nh: tr×nh:

Back

C7 T3

Next

293

KiÓu thø nhÊt cã lÖnh NOP A I 0 .1 L S5T#10S T#10S SP T 1 A I 0 .2 I0.2 <10 >10 R T 1 I0.1 NOP 0 Q1.0 NOP 0 Thêi gian (s) 10 A T 1 H×nh 7.13: D¹ng LAD vµ gi¶n ®å thêi gian = Q 1.0 LËp tr×nh lÖnh SP kiÓu 1 tr×
Back C7 T3 Next
294

KiÓu thø hai (kh«ng dïng lÖnh NOP) Nework 1: A I 0 .0 L S5T#10S T#10S SP T 1 Nework 2: A T 1 = Q 0 .1 Nework 3: H×nh 7.14: D¹ng LAD lÖnh SP kiÓu 2 A I 0 .2 R T 1 LËp tr×nh tr×
Back C7 T3 Next
295

2. Bé thêi gian më réng SE Bé thêi gian xung më réng SE ®-îc khëi ph¸t lªn 1 t¹i s-ên lªn cña RLO sau ®ã kh«ng phô thuéc RLO n÷a cho ®Õn khi ®ñ thêi gian ®Æt míi vÒ kh«ng. kh«ng. Còng t-¬ng tù nh- bé thêi gian SP, ë c¸c bé thêi gian kh¸c còng lu«n cã hai kiÓu lËp tr×nh. tr×nh.

Back

C7 T3

Next

296

LËp tr×nh cã lÖnh NOP tr× A I 0 .0 <10 >10 L S5T#10S T#10S I0.1 SE T 1 Q1.0 NOP 0 Thêi gian (s) 10 10 L T 1 T MW 2 LC T 1 T MW 5 A T 1 = Q 0.1 LËp tr×nh 7.15: LÖnh SE tr× H×nh
Back C7 T3 Next
297

3.Bé thêi gian b¾t ®Çu trÔ SD Thêi gian b¾t ®Çu chËm h¬n so víi s-ên lªn cña RLO mét kho¶ng b»ng thêi gian ®Æt trong lÖnh. Khi RLO vÒ kh«ng th× bé lÖnh. th× thêi gian còng bÞ ®Æt ngay vÒ kh«ng. kh«ng.

Back

C7 T3

Next

298

A I 0 .1 L S5T#10S T#10S SD T 1 A I 0 .2 R T 1 NOP 0 NOP 0 A T 1 = Q 1 .0 LËp tr×nh tr×
Back

>10

<10 I0.1 Q1.0

10

10

Thêi gian (s)

H×nh 7.16: LÖnh SD

C7 T3

Next

299

4.Bé thêi gian b¾t ®Çu trÔ l-u tr÷ SS tr÷ Thêi gian b¾t ®Çu chËm h¬n so víi s-ên lªn cña RLO mét kho¶ng thêi gian b»ng thêi gian ®Æt trong lÖnh vµ sau ®ã kh«ng phô thuéc RLO n÷a. Nã chØ vÒ kh«ng khi cã lÖnh xo¸ R.

Back

C7 T3

Next

300

A I 0 .1 L S5T#10S T#10S SS T 1 A I 0 .2 R T 1 NOP 0 NOP 0 A T 1 = Q 1 .0 LËp tr×nh tr×
Back

I0.1 I0.2 Q1.0

10

10

Thêi gian (s)

H×nh 7.17: LÖnh SS
C7 T3 Next
301

5.Bé thêi gian t¾t trÔ SF Bé thêi gian lªn 1 t¹i s-ên lªn cña RLO. RLO. Khi RLO vÒ kh«ng th× bé thêi gian tiÕp tôc th× duy tr× tr¹ng th¸i mét kho¶ng thêi gian n÷a tr× b»ng kho¶ng ®· ®Æt trong lÖnh råi míi vÒ kh«ng. kh«ng. §Ó xo¸ thêi gian dïng lÖnh R, khi cã lÖnh R tõ 0 lªn 1 th× bé thêi gian ®-îc ®Æt th× vÒ kh«ng vµ tr¹ng th¸i tÝn hiÖu vÉn gi÷ 0 cho gi÷ ®Õn khi bé thêi gian ®-îc khëi ph¸t l¹i. l¹i.

Back

C7 T3

Next

302

A I 0 .1 L S5T#10S T#10S SF T 1 A I 0 .2 R T 1 NOP 0 NOP 0 A T 1 = Q 1 .0 LËp tr×nh tr×
Back

I0.1 Q1.0 10 10 Thêi gian (s)

H×nh 7.18: LÖnh SF
C7 T3 Next
303

C. Nhãm lÖnh ®Õm Gi¸ trÞ trong thanh ghi CV (current value) lµ gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi cña bé ®Õm, CV lu«n kh«ng ©m, do ®ã lÖnh ®Õm lïi sÏ kh«ng ®Õm khi CV = 0. Gi¸ trÞ ®Õm PV cã thÓ ®-îc ®Æt tr-íc b»ng lÖnh L, vÝ dô L C#4 (®Æt gi¸ trÞ ®Õm C#4 b»ng 4). Tuy nhiªn, kh¸c víi bé thêi gian, gi¸ trÞ ®Õm chØ ®-îc n¹p vµo CV khi cã lÖnh ®Æt bé ®Õm (S). NÕu kh«ng ®Æt gi¸ trÞ (S). ®Õm th× bé ®Õm cã tÕm tiÕn, (chØ khi CV th× = 0 th× kh«ng ®Õm lïi). th× lïi). Gi¸ trÞ ®Çu ra cña bé ®Õm sÏ lµ 1 nÕu CV { 0, b»ng 0 nÕu CV = 0. Back C7 T3 Next
304

Bé ®Õm cã thÓ ®-îc xo¸ chñ ®éng b»ng tÝn hiÖu xo¸ (R). (R). Còng t-¬ng tù nh- bé thêi gian, bé ®Õm còng cã thÓ dïng lÖnh kÝch ®Õm (®Õm c-ìng bøc) FR (lÖnh cã ®iÒu kiÖn), bé ®Õm còng ®Õm xung khi ®iÒu kiÖn cña FR ®¶m b¶o. b¶o. LÖnh FR chØ cã ë d¹ng lËp tr×nh STL. tr× STL. Cã thÓ dïng lÖnh L hoÆc LC ®Ó ®äc gi¸ trÞ tøc thêi cña bé ®Õm vµo ACCU1 ®Ó ACCU1 sö lý. LÖnh L ®äc sè d¹ng c¬ sè 2, lÖnh LC lý. ®äc sè d¹ng BCD. BCD.
Back C7 T3 Next
305

1. LÖnh ®Õm lªn CU A I 0 .0 CD C 2 BLD 101 NOP 0 NOP 0 0 NOP 0 NOP 0 NOP 0 0 A C 2 0 = Q 1 .0
Back

I0.0 3 2 1 Q1.0 CV

H×nh 7.19: LÖnh ®Õm lªn CU
Next
306

C7 T3

LÖnh BLD ®Ó hiÓn thÞ d¹ng LAD. LAD. Víi c¸c lÖnh trªn khi ®Çu vµo I0.0 cã s-ên lªn th× gi¸ trÞ bé ®Õm CV t¨ng thªm 1 th× ®¬n vÞ, tøc lµ khi ®· cã chØ mét lÇn s-ên lªn cña I0.0 th× ®Çu ra Q1.0 lu«n lµ 1 (kh«ng th× xo¸). xo¸). Ch©n CV lµ ch©n ®Ó lÊy gi¸ trÞ ®Õm d¹ng nhÞ ph©n, ch©n CV_BCD lµ ch©n ®Ó lÊy gi¸ trÞ thêi gian d¹ng m· BCD, cã thÓ dïng lÖnh L hoÆc LC ®Ó ®äc c¸c gi¸ trÞ ®Õm. ®Õm.
Back C7 T3 Next
307

2. LÖnh ®Õm xuèng CD A I 0.0 CD C 2 BLD 101 A I 0.1 H×nh 7.20: LÖnh ®Õm xuèng CD L C#4 C#4 I0.0 0 S C 2 I0.1 0 NOP 0 4 3 NOP 0 2 1 NOP 0 0 0 CV A C 2 Q1.0 0 0 = Q 1.0 H×nh 7.21: Xung ®Õm lÖnh ®Õm xuèng
CD

Back

C7 T3

Next

308

Trong c¸c lÖnh trªn cã: LÖnh L C#4 lµ cã: C#4 n¹p sè ®Õm b»ng 4. Nh- trªn h×nh 7.20 khi I0.0 cã tr-íc, bé ®Õm vÉn kh«ng lµm viÖc v× khi ®ã CV = 0, cho ®Õn khi cã lÖnh ®Æt bé ®Õm, I0.1 cã th× bé ®Õm b¾t ®Çu ®-îc n¹p gi¸ trÞ ®Õm, th× CV = 4. Tõ khi nµy mçi lÇn I0.0 cã th× gi¸ trÞ th× ®Õm gi¶m mét ®¬n vÞ, sau 4 xung vµo gi¸ trÞ ®Õm CV = 0. Khi CV { 0 ®Çu ra Q1.0 cã, khi CV = 0 ®Çu ra Q1.0 mÊt. mÊt.
Back C7 T3 Next
309

3. LÖnh ®Õm võa tiÕn võa lïi A I 0.0 CU C 1 A I 0.1 CD C 1 A I 0.2 0 I0.0 L C#3 C#3 S C 1 I0.3 I0.1 A I 0.3 0 R C 1 I0.2 4 L C 1 3 3 T MW 0 2 1 1 LC C 1 CV 0 0 T MW 1 Q1.0 0 0 A C 1 H×nh 7.22: Võa ®Õm tiÕn võa ®Õm = Q 1.0 LËp tr×nh tr× lïi
Back C7 T3 Next
310

Tõ gi¶n ®å ta thÊy: khi ®Çu vµo ®Õm thÊy: tiÕn cã lËp tøc bé ®Õm lµm viÖc, gi¸ trÞ ®Õm t¨ng 1 ®¬n vÞ, CV { 0, ®Çu ra Q1.0 cã. cã. TiÕp ®ã ®Çu vµo ®Õm lïi cã, do ®ã bé ®Õm l¹i gi¶m 1 ®¬n vÞ (CV = 0) ®Çu ra Q1.0 l¹i mÊt. mÊt. Tuy nhiªn, nÕu ®Çu vµo ®Õm lïi cã tr-íc th× bé ®Õm kh«ng ®Õm v× khi ®ã. TiÕp ®ã th× ®ã. ®Çu vµo ®Æt bé ®Õm SET cã lµm gi¸ trÞ ®Õm ®-îc n¹p vµo CV (), tõ ®ã nÕu cã ®Çu ®Õm tiÕn th× gi¸ trÞ ®Õm t¨ng 1 ®¬n vÞ, cã th× ®Çu ®Õm lïi gi¸ trÞ ®Õm gi¶m 1 ®¬n vÞ, ®ÇuBack Q1.0 cã. Khi cã ®Çu RESET gi¸ trÞ ra cã. C7 T3 Next ®Õm lËp tøc vÒ 0, ®Çu ra Q1.0 vÒ 0
311

Ch-¬ng 8 C¸c øng dông trong c«ng nghÖp
8.1. øng dông trong c«ng nghiÖp c¬ khÝ 8.2. øng dông trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn ho¸ chÊt 8.3. øng dông trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n 8.4. øng dông trong giao th«ng vËn t¶i
Back Néi dung C4 Next
312

8.1. øng dông trong c«ng nghiÖp c¬ khÝ Cã nhiÒu øng dông PLC trong c«ng nghiÖp c¬ khÝ, nh- ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh tr× lµm viÖc cña c¸c m¸y mãc trong c¸c ph©n x-ëng, ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh lµm viÖc cña tr× c¸c ®éng c¬... XÐt s¬ ®å ®iÒu khiÓn ®éng c¬... c¬ r«to d©y cuèn. cuèn. 8.1.1. Yªu cÇu chung cña hÖ thèng 8.1.1.1 Giíi thiÖu chung vÒ hÖ thèng Nh- ®· biÕt Imm = (20 z 25)% I®m . 25)
Back C8 T1 Next

313

§Ó h¹n chÕ dßng nµy ta cã thÓ gi¶m Unguån tøc Uf ®Æt vµo phÇn øng ®éng c¬ ®iÖn hoÆc nèi thªm ®iÖn trë phô Rf vµo m¹ch phÇn øng. øng. Trong bµi nµy ta ®Ò cËp ®Õn c¸ch thªm ®iÖn trë phô vµo m¹ch phÇn øng ®éng c¬. c¬. Cã hai c¸ch ®iÒu khiÓn viÖc nèi ®iÖn trë phô: phô: - c¸ch thø nhÊt lµ dïng m¹ch r¬le ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc ®ãng thø tù c¸c ®iÖn trë phô; phô; - c¸ch thø hai lµ dïng m¹ch thêi gian ®Ó Back C8 T1 Next x¸c ®Þnh thêi gian ®ãng lÇn l-ît c¸c ®iÖn trë
314

8.1.1.2 Yªu cÇu ho¹t ®éng cña hÖ thèng B©y giê ta xÐt hÖ thèng khëi ®éng ®éng c¬ r«to d©y quÊn qua ba cÊp ®iÖn trë, cã ®¶o chiÒu dïng PLC h×nh 8.1. §èi víi PLC c¸ch thuËn tiÖn lµ dïng c¸c m¹ch ®Þnh thêi gian ®Ó tiÕn hµnh viÖc nµy. nµy. Thêi gian gi÷a c¸c lÇn ®ãng ®iÖn trë phô gi÷ ®-îc x¸c ®Þnh tõ m¹ch cô thÓ vµ cã thÓ chØnh ®Þnh mét c¸ch dÔ dµng. PLC sÏ lÇn dµng. l-ît ®-a tÝn hiÖu ®Ó ®ãng 1K, 2K, 3K ®Ó lo¹i dÇn c¸c ®iÖn trë phô theo nguyªn t¾c thêi gian. gian.
Back C8 T1 Next
315

A
B

T T T N N N

RN1
§C

3K

2K

1K

C

RN2

3K

2K

1K

H×nh 8.1: S¬ ®å hÖ thèng khëi ®éng ®éng c¬ r«to d©y quÊn qua ba cÊp ®iÖn trë cã ®¶o chiÒu.

Back

C8 T1

Next

316

8.1.2. Ph©n c«ng vµo ra TÝn hiÖu ®-a vµo PLC * TÝn hiÖu ®Ó b¾t ®Çu khëi ®éng ®éng c¬ quay thuËn. thuËn. * TÝn hiÖu ®Ó b¾t ®Çu khëi ®éng ®éng c¬ quay ng-îc. ng-îc. * TÝn hiÖu STOP ®Ó dõng ®éng c¬ * TÝn hiÖu tõ r¬le nhiÖt RN1. * TÝn hiÖu tõ r¬le nhiÖt RN2. C¸c gi¸ trÞ kho¶ng thêi gian t1, t2, t3 ®Ó tiÕn hµnh c¾t ®iÖn trë phô. phô.
Back C8 T1 Next
317

TÝn hiÖu tõ PLC ®-a ra ®Ó ®iÒu khiÓn * TÝn hiÖu ®ãng ®éng c¬ ch¹y thuËn * TÝn hiÖu ®ãng ®éng c¬ ch¹y ng-îc. ng-îc. * TÝn hiÖu ®ãng 1K (lo¹i ®iÖn trë thø nhÊt) * TÝn hiÖu ®ãng 2K (lo¹i ®iÖn trë thø hai) * TÝn hiÖu ®ãng 3K (lo¹i ®iÖn trë thø ba)

Back

C8 T1

Next

318

G¸n ®Çu vµo ra cho PLC
PhÇn tö Çu Çu vµo ra 000.0 ChÕ ®é dõng 010.00 0 000.0 ChÕ ®é ch¹y 010.01 1 thuËn 000.0 ChÕ ®é ch¹y 010.02 2 ng-îc 000.0 R¬ le nhiÖt 1 4 000.0 R¬ le nhiÖt 2 Back 5 010.03 010.04
C8 T1

PhÇn tö éng c¬ thuËn éng c¬ ng-îc ãng K1 ãng K2 ãng K3
Next
319

ch¹y ch¹y

8.1.3.1. D¹ng STL Network1 Network1 LD NOT 000.00 000. AND NOT000.04 NOT000. AND NOT000.05 NOT000. OUT TR0 TR0 AND 000.01 000. LD TR0 TR0 AND 010.00 010. OR LD
Back C8 T1 Next
320

OR LD AND NOT000.02 NOT000. AND NOT010.01 NOT010. OUT 010.00 010. LD TR0 TR0 AND 000.02 000. LD TR0 TR0 AND 010.01 010. OR LD AND NOT000.01 NOT000. AND NOT010.00 NOT010.
Back C8 T1 Next
321

OUT 010.01 010. Network2 Network2 LD 010.00 010. OR 010.01 010. AND NOT000.01 NOT000. AND NOT000.02 NOT000. TIM 000 #0010 AND TIM000 TIM000 OUT 010.02 010. TIM 001 #0010
Back C8 T1 Next
322

AND TIM001 TIM001 OUT 010.03 010. TIM 003 #0010 AND TIM003 TIM003 OUT 010.04 010. Network3 Network3 END LËp tr×nh thùc tr×

Back

C8 HÕt T1

Next

323

8.2. øng dông trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn ho¸ chÊt 8.2.1. Yªu cÇu chung Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ho¸ chÊt cÇn pha tr× trén 3 lo¹i dung dÞch A, B, C theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh. ®Þnh. S¬ ®å hÖ thèng trén ho¸ chÊt nh- h×nh 8.2. Trong ®ã: ®ã: + Y1, Y2, Y3: Van ®ãng më cho dung dÞch A, B, C vµo thïng. thïng. + Y4: Van x¶ dung dÞch. dÞch. + M1, M2, M3: Sensor ®o møc cña ba lo¹i dung dÞch A, B, C trong thïng trén. trén. + M: ®éng c¬ khuÊy trén dung dÞch. dÞch. BackH: PhÇn tö gia C8 T2 . 324 Next + nhiÖt nhiÖt.

Y1 Y3

A B Y3 C
M1

M

M2 M3
H

T

Y4

H×nh 8.2: S¬ ®å hÖ thèng pha trén dung
dÞch
Back C8 T2 Next
325

Yªu cÇu ho¹t ®éng cña hÖ nh- sau: sau: + Khi cã tÝn hiÖu khëi ®éng, van Y3 më cho vËt liÖu C vµo. vµo. + Khi c«ng t¾c M3 t¸c ®éng th× van Y3 th× ®ãng, van Y2 më cho vËt liÖu B vµo. vµo. + Khi c«ng t¾c M2 t¸c ®éng th× van Y2 th× ®ãng, van Y1 më cho vËt liÖu A vµo. vµo.

Back

C8 T2

Next

326

+ Khi c«ng t¨c M1 t¸c ®éng th× van Y1 th× ®ãng, ®éng c¬ M ho¹t ®éng trong mét kho¶ng thêi gian ®Ó hoµ trén dung dÞch trong b×nh, ®ång thêi ®ãng thiÕt bÞ gia nhiÖt H. + Khi ®ñ thêi gian hoµ trén th× ®éng c¬ th× M dõng, ®ång thêi nÕu ®ñ nhiÖt ®é (tiÕp ®iÓm nhiÖt më) th× van Y4 më ®Ó x¶ hçn th× hîp ra ngoµi. ngoµi.

Back

C8 T2

Next

327

8.2.2. Ph©n c«ng vµo ra
Çu vµo 000.0 0 000.0 1 000.0 2 000.0 3 000.0 4
PhÇn tö

Tín hiÖu khëi ®éng TÝn hiÖu dõng C«ng t¾c møc M1 C«ng t¾c møc M2 C«ng t¾c møc M3

Çu ra 010.0 0 010.0 1 010.0 2 010.0 3 010.0 4

PhÇn tö Van cÊp Y1 Van cÊp Y2 Van cÊp Y3 Van x Y4 ãng ®éng trén M ãng phÇn Next c¬
328

000.0 TiÕp ®iÓm 010.0 Back C8 T2 5 nhiÖt T 5

8.2.3.1. LËp tr×nh d¹ng STL tr× Networ 1: LD 000.00 000. AND NOT000.01 NOT000. OUT TR0 TR0 AND NOT010.00 NOT010. AND NOT010.01 NOT010. AND NOT000.04 NOT000. OUT 010.02 010. LD TR0 TR0
Back C8 T2 Next
329

AND NOT010.00 NOT010. AND NOT010.02 NOT010. AND 000.04 000. AND NOT000.03 NOT000. OUT 010.01 010. LD TR0 TR0 AND NOT010.01 NOT010. AND NOT010.02 NOT010. AND 000.03 000. AND NOT000.02 NOT000.
Back C8 T2 Next
330

OUT 010.00 010. LD TR0 TR0 AND 000.02 000. OUT TR1 TR1 AND NOTTIM000 NOTTIM000 OUT 010.04 010. LD TR1 TR1 AND NOT000.05 NOT000. OUT 010.05 010. LD TR1 TR1
Back C8 T2 Next
331

AND 000.05 000. AND NOT010.04 NOT010. OUT 010.03 010. LD TR1 TR1 TIM 000 #0050 Networ 2: END LËp tr×nh thùc tr×

Back

C8 HÕt T2

Next

332

8.3. øng dông trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n

XÐt mét øng dông trong chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm nh- hÖ thèng ®ãng gãi s¶n phÈm: phÈm:
8.3.1. Yªu cÇu chung cña hÖ thèng ®ãng gãi s¶n phÈm

8.3.1.1. Giíi thiÖu chung vÒ hÖ thèng Trong c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, viÖc ®ãng gãi s¶n phÈm ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch tù ®éng. ViÖc ®ãng gãi s¶n phÈm ®éng. nµy ®¬n gi¶n th-êng sö dông hai b¨ng Back C8 thø chuyÒn, b¨ng chuyÒn T3 nhÊt ®Ó Next chuyÓn
333

Trong bµi nµy ta tiÕn hµnh xem xÐt d©y chuyÒn ®ãng gãi c¸c qu¶ t¸o vµo nh÷ng nh÷ chiÕc hép, mçi mét chiÕc hép chøa n qu¶ t¸o nµo ®ã. ®ã. S¬ ®å m« t¶ nh- h×nh 8.3. 8.3.1.2. Yªu cÇu ho¹t ®éng - Khi nhÊn nót START th× d©y chuyÒn th× b¾t ®Çu lµm viÖc, b¨ng chuyÒn hép sÏ ch¹y theo chiÒu nh- h×nh 8.3. B¨ng chuyÒn hép ch¹y cho ®Õn khi sensor b¸o cã hép SE2 ph¸t SE2 hiÖn ra cã hép, lóc nµy b¨ng chuyÒn lËp tøc Back C8 T3 Next dõng l¹i
334

PB1

PB2
SE1

START STOP

SE2

H×nh 8.3. S¬ ®å hÖ thèng ®ãng gãi s¶n phÈm.
Back C8 T3 Next
335

- Khi b¨ng chuyÒn hép dõng l¹i th× b¨ng th× chuyÒn chuyÓn t¸o sÏ ch¹y, c¸c qu¶ t¸o lÇn l-ît ®-îc r¬i xuèng hép, mçi khi qu¶ t¸o r¬i xuèng hép sensor SE1 sÏ ph¸t hiÖn vµ ®-a SE1 thªm mét xung vµo bé ®Õm, khi sè t¸o b»ng n th× lËp tøc b¨ng chuyÒn t¸o dõng l¹i. B¨ng th× l¹i. chuyÒn hép l¹i tiÕp tôc ch¹y vµ sè n trong bé ®Õm sÏ ®-îc xo¸ vÒ 0 ®Õn khi SE2 b¸o cã SE2 hép ... vµ qu¸ tr×nh l¹i tiÕp tôc cho ®Õn khi tr× nót Ên STOP PB2 ®-îc Ên xuèng th× hÖ PB2 th× thèng dõng l¹i. l¹i.
Back C8 T3 Next
336

8.3.2. Ph©n c«ng vµo ra cho hÖ thèng
Ph©n c«ng ®Çu vµo 000.00 000.01 000.02 000.03 Ph©n c«ng ®Çu ra 010.01
Back

PhÇn tö Nót Ên START (PB1) Nót Ên STOP (PB2) KiÓm tra cã t¸o (SE1) KiÓm tra cã hép (SE2) PhÇn tö iÒu khiÓn b ng chuyÒn t¸o iÒu khiÓn b ng chuyÒn C8 T3 Next hép

010.02

337

8.3.3.1.D¹ng STL LD 000.00 000. OR 010.00 010. AND NOT 000.01 000. OUT 010.00 010. LD 010.00 010. AND NOT010.02 NOT010. OUT 010.01 010. LD 000.02 000. LD NOT 000.00 000.
Back C8 T3 Next
338

CNT 010 010 LD CNT 010 OR NOT 000.03 000. AND 010.00 010. OUT 010.02 010. END LËp tr×nh thùc tr×

Back

C8 HÕt T3

Next

339

8.4. øng dông trong giao th«ng vËn t¶i XÐt hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®Ìn giao th«ng sö dông PLC: PLC: 8.4.1. Yªu cÇu chung §Ìn giao th«ng t¹i ng· t- ®¶m b¶o qu¸ tr×nh giao th«ng ®-îc diÔn ra ®¶m b¶o an tr× toµn, trËt tù. HÖ ®iÒu khiÓn giao th«ng ë tù. ng· t- ®-îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c thêi gian, hÖ gåm 3 lo¹i tÝn hiÖu: hiÖu:
Back C8 T4 Next

340

+ §á: CÊm c¸c ph-¬ng tiÖn qua l¹i. l¹i. + Xanh: Cho phÐp c¸c ph-¬ng tiÖn qua Xanh: l¹i. l¹i. + Vµng: Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ xanh Vµng: tr× sang ®á, chØ cho phÐp c¸c ph-¬ng tiÖn ®ang ë xa lé ®i tiÕp. tiÕp. Gi¶n ®å thêi gian qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn tr× ®Ìn giao th«ng nh- h×nh 8.4

Back

C8 T4

Next

341

Luång giao th«ng 1
Xanh Vµng §á

7s 3s 10s

Luång giao th«ng 2
Xanh Vµng §á

7s 3s 10s

H×nh 8.4: Gi¶n ®å thêi gian giao th«ng
Back C8 T4 Next
342

S¬ ®å bè trÝ ®Òn giao th«ng ë ng· tLuång giao th«ng 2

H×nh 8.5: S¬ ®å bè trÝ ®Ìn giao th«ng ng· tBack C8 T4 Next
343

Ph©n c«ng vµo ra
PhÇn tö Çu Çu vµo ra 000.0 Tín hiÖu khëi 010.00 0 ®éng 000.0 TÝn hiÖu 010.01 1 dõng 010.02 010.03 010.04 010.05
Back C8 T4

PhÇn tö Ìn ®á luång giao th«ng 1 Ìn xanh luång giao th«ng 1 Ìn vµng luång giao th«ng 1 Ìn ®á luång giao th«ng 2 Ìn xanh luång giao th«ng 2 Ìn vµng luång giao th«ng 344 Next 2

8.4.3.1. LËp tr×nh d¹ng STL tr× Networ 1: LD 000.00 000. OR 200.00 200. AND NOT000.01 NOT000. OUT 200.00 200. Networ 2: LD 200.00 200. AND NOTTIM002 NOTTIM002 OUT 200.01 200.
Back C8 T4 Next
345

Networ 3: LD 200.01 200. OUT TR0 TR0 AND NOT010.01 NOT010. AND NOT010.02 NOT010. AND NOTTIM000 NOTTIM000 OUT 010.00 010. LD TR0 TR0 TIM 000 #0100 AND NOT010.00 NOT010.
Back C8 T4 Next
346

AND NOT010.02 NOT010. AND NOTTIM001 NOTTIM001 OUT 010.01 010. LD TR0 TR0 AND TIM000 TIM000 TIM 001 #0070 LD TR0 TR0 AND NOT010.01 NOT010. AND NOT010.00 NOT010. OUT 010.02 010.
Back C8 T4 Next
347

LD TR0 TR0 AND TIM001 TIM001 TIM 002 #0030 Networ 4: LD 200.00 200. AND NOTTIM005 NOTTIM005 OUT 200.02 200. Networ 5: LD 200.02 200. OUT TR0 TR0
Back C8 T4 Next
348

AND NOT010.03 NOT010. AND NOT010.05 NOT010. AND NOTTIM003 NOTTIM003 OUT 010.04 010. LD TR0 TR0 TIM 003 #0070 AND NOT010.03 NOT010. AND NOT010.04 NOT010. AND NOTTIM004 NOTTIM004 OUT 010.05 010.
Back C8 T4 Next
349

LD TR0 TR0 AND TIM003 TIM003 TIM 004 #0030 LD TR0 TR0 AND NOT010.04 NOT010. AND NOT010.05 NOT010. OUT 010.03 010. LD TR0 TR0 AND TIM004 TIM004 TIM 005 #0100
Back C8 T4 Next
350

Networ 6: END LËp tr×nh thùc tr×

Back

C8 T4

Next

351

Xin chân thành c m n!

Back

Trang néi dung

352

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful