..

SULIT 453/1 Physics Kertas 1 Ogos

1'/4 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

ANJURAN

PERSIDANGAN IEEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA seK()LAft'MENENGAIt~VSIACAWANGAN PERLIS

PHYSICS

KERTAS 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

2. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam Bahasa Melayu.

3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 28 halaman bercetak

4531/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

4531/1

The following information may be useful. The symbols have their usual meaning. Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

10. 11. 12. 13.

14. 15. 16.

17.

18.

19.

20.

21. 22. 23. 24.

25.

26. 27.

4531/1

v-u a=-t

v2 = u2 + 2as 1

s = ut + -at2

2

Momentum = mv

F =ma

. 1 2

Kinetic energy / Tenaga kinetik = 2'mv

Gravitational potential energy / Tenaga keupayaan graviti = mgh 1

Elastic potential energy / Tenaga keupayaan kenyal = 2' Fx

m

p=-

V

Pressure / Tekanan, P = hpg

F Pressure / Tekanan, P = A

Heat / H aba, Q = mc8 Heat / Haba, Q = ml

pV

T = constant / pemalar

E =mc2

v =fA

energy Power, P = -.__;;.;_

time 1 1 1 -=-+-

f u v

ax A=-

D sin i n=--

sin r

real depth

n=---~-

apparent depth

Q=1t

V = IR

tenaqa Kuasa, P = --masa

dalam nyata n=

dalam ketara

Power / Kuasa, P = IV

Ns Vs

=

Np Vp

. IsVs

Efficiency / Kecekapan = - x 100% IpVp

9 = 10 ms·2

SULIT

SULIT

3

453111

1 The following equation is written in term of base quantity. .

Persamaan di bawah ditulis dalam kuantiti asas

Q=

mass x length time x time

Q=

jisim x panjang masa x masa

Which of the following quantity is Q? Yang manakah antara beriku ialah Q?

A Velocity

halaju

B Acceleration

pecutan

C Density

ketumpatan

D Force

Daya

2 Diagram 1 shows a compression balance with zero error.

Rajah 1 menunjukkan penimbang dengan ralat sifar

Diagram 1 / Rajah 1

Which of the following statement is NOT TRUE to correct the error?

Yang manakah antara pernyataan berikut TIDAK BENAR untuk memperbetulkan ralat tersebut?

A Use different compression balance Guna penimbang yang lain

B Deduct zero error from readings

Menolak ralat sifar dari bacaan-bacaan

C Calibrate the zero error

Memperbetulkan ralat sifar pada penimbang

Take many readings of the same quantity and find the mean value Mengambil beberapa bacaan dan mendapatkan nilai purata bacaan

D

4531/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

4531/1

A student walked 3 km due east, and then 4 km due north. Which of the following diagram can be use to study his displacement?

Seorang pelajar berjalan 3 km ke arah timur, dan seterusnya 4 km ke arah utara. Antara rajah berikut, yang manakah boleh digunakan untuk menentukan sesarannya?

A B

3

3km

c

3km

4km

4km

4km

4 The graph shows the movement of the car at position A, B, C, D, E

Graph menunjukkan pergerakkan sebuah kereta pada kedudukan A, B, C, D, E

displacement/m sesaranltti

5km

3km

D

4km

3km

Which part show the car is accelerating

Pada bahagian manakah menunjukkan kereta itu sedang memecut

A AB

B C D

BC CD DE

4531/1

time/s masals

SULIT

SULIT

5

453111

5

The worker is trying maintaining the bucket to be stationary by putting the force F in the given direction as shown in diagram 2. The weight of the bucket is 12 kg.

Seorang pekerja cuba untuk mengekalkan suatu bekas supaya berada dalam keadaan tidak bergerak dengan mengenakan daya.F seperti ditunjukkan dalam rajah 2. Diberi jisim bekas itu ialah 12 kg

Diagram 2 / Rajah 2

Find the tension in the string T? Cari nilai tegangan tali T?

A 60 N

B 60v2 N

C 8013N

D 80 N

6 A customer pushes a trolley of mass 5 kg up a smooth inclined plane as shown in diagram 3.

Seorang pelanggan menolak sebuah troli menaiki landasan condong yang ficin seperti ditunjukkan dalam rajah 3

Diagram 3 / Rajah 3 What is the work done by him to move the trolley up

Apakah kerja yang dilakukan oleh lelaki itu untuk menolak troli itu ke atas

A 100J

B· 150 J

C 200 J

D 250 J

4531/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

4531/1

7

Diagram 4 show an astronaut released a piece of paper and a rock on moon simultaneously.

Rajah 4 menunjukkan seorang angkasawan melepaskan sekeping kertas dan seketul batu di atas permukaan bulan secara serentak

Diagram 4 I Rajah 4 Which physical quantity remain constant?

Kuantiti fizik yang manakah kekal tetap?

A Kinetic energy Tenaga kinetik

B Momentum

Momentum

C Acceleration

Pecutan

D Velocity

Halaju

8 Diagram 5 shows an athlete performing the high jump

Rajah 5 menunjukkan seorang atlit sedang melakukan lompat tinggi

Diagram 5 I Rajah 5

What is the function of the mattress? Apakah Jungsi tilam itu?

A To reduce the collision time between the atlete and the mattress Mengurangkan masa perlanggaran antara atlit dengan tilam

To reduce the change of momentum of the athlete when he hit thye mattress Mengurangkan perubahan momentum athlete semasa kena tilam

To reduce the impulsive force acting on the athlete when he hit the mattress Mengurangkan daya impuls yang bertindak ke atas athlete semasa kena tilam

B

C

4531/1

SULIT

SULIT

7

453111

9

Diagram 6 show a biker decelerating as it approached his destination

Rajah 6 menunjukkan penunggang motosikal memperlahankan motosikalnya setelah menghampiri destinasinya

Thrust

Geseran

Diagram 6 / Rajah 6

Which relationship between the forces acting on the biker is correct?

Hubungan yang manakah antara daya-daya yang bertindak keatas penunggang motosikal itu benar?

A Thrust = Resistant - Friction

Daya tujah = Daya rintangan - Geseran

B Thrust > Friction + Resistant

Daya tujah > Geseran + Daya rintangan

C Thrust = Friction + Resistant

Daya tujah = Geseran + Daya rintangan

D Thrust < Friction + Resistant

Daya tujah < Geseran + Daya rintangan

lOA trolley is released to go down an inclined plane with constant velocity. The forces that act on the trolley is given in the diagram 7.

Suatu troli dibiarkan menuruni landasan dengan halaju malar. Daya yang bertindak keatas troli itu adalah seperti yang diberikan pada rajah 7.

wooden block

w

Diagram 7 / Rajah 7

Which of the following statement is true regarding the forces that act on the trolley?

Yang manakah antara pernyataan berikut adalah benar tentang daya-daya yang bertindak ke atas troli itu?

A G=F

B G =W cos 60°

C G = W cos 60° + F

D F = W sin 30°

4531/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

11 Diagram 8 show a cradle with spring x

Rajah 8 menunjukkan satu buaian dengan spring x

Diagram 8 / Rajah 8

Which one of the following CANNOT increase the elasticity of the spring? Manakah antara berikut TIDAK DAPAT meningkatkan kekenyalan spring?

A Increasing the spring length Meningkatkan panjang spring

B Increasing the spring diameter Meningkatkan diameter spring

C Increasing the diameter of the spring wire Meningkatkan diameter dawai spring

D Use spring with lower spring constant

Menggunakan spring yang lebin rendah pemalar spring

12 Diagram 9 shows a mercury barometer.

Rajah 9 menunjukkan sebuah barometer merkuri

Mercury Merkuri

Diagram 9 / Rajah 9 What happen to the height h if the glass tube is tilted?

Apakah yang berlaku kepada tinggi ,h jika tabung uji itu dicondongkan?

A decreases

berkurangan increases

bertambah

B

C

remains unchanged Tiada pe rubahan'

4531/1

4531/1

SULIT

SULIT

9

453111

13 Diagram 10 shows a hydraulic lift.

Rajah 10 menunjukkan sebuah pengangkat hidraulik

Load Behan

Diagram 10 / Rajah 10

Which comparison is true?

Pernyataan perbandingan yang manakah benar?

A The force F is the same as the weight of the load.

Daya F sama dengan be rat beban.

B The force F is greater than the weight of the load.

Daya F lebih besar dari berat beban

C The pressure on piston P is the same as the pressure on piston Q.

Tekanan keatas piston P sama dengan tekanan keatas piston Q

D The pressure on piston P is smaller than the pressure on piston Q.

Tekanan keatas piston P lebih kecil daripada tekanan keatas piston Q

14 A wooden block with the dimensions of 0.3 m x 0.4 m x 5 m is placed on a floor. If the mass of the wooden block is 400 kg.

Satu blok kayu dengan dimensi 0.3 m x 0.4 m x 5 m diletakan diatas lantai.Jika jisim blok kayu tersebut ialah 400 kg

What is the maximum pressure that can be exerted by the wooden block on the floor? Berapakah tekanan maksimun yang dikenakan oleh blok kayu tersebut keatas lantai.

A 1.00 x 104 N m? B 2.00 x 104 N m?

C 3.33 x 104 N m' D 4.80 x 104 N m?

15 Diagram 11 shows the cross-section of an aero foil.

Rajah 11 menunjukkan keratan rentas sebuah aerotoil.

Diagram II/Rajah 11

When air blows across the aerofoil, which of the regions marked A, B, C or D experiences the lowest pressure?

Bila angin bertiub melalui aerofoil, dimanakah kawasan yang ditandakan A, B, C atau D mengalami tekanan paling rendah?

4531/1

[Lihat sebelah SULIT

---------------------"---"--- --_--

SULIT

10

4531/1

16 Diagram 12 shows a situation where some water is pumped through a hose from a lower level to an upper level.

Rajah 12 menunjukkan keadaan bila air yang dipam melalui paip dari aras rendah ke aras yang tinggi

Water out Air keluar

upper level aras alas

________ Water in

--:-:-:-:-:-:-:.!f- Air masuk lower level

aras bawah

Diagram 12 / Rajah 12 Compared to the water at lower lever, the water at upper level ......

Jika dibandingkan dengan air pada aras bawah, air pada aras atas .

A has greater speed and greater pressure

Mempunyai kelajuan yang lebih tinggi dan tekanan yang lebih tinggi

B has greater speed and less pressure

Mempunyai kelajuan yang lebih tinggi dan tekanan yang rendah

C has less speed and less pressure Kurang kelajuan dan tekanan rendah

D has less speed and greater pressure

Kurang kelajuan dan tekanan lebih tinggi

17 When air is blown into the filter funnel in the direction as shown in the diagram 13 it is found that the pingpong ball does not fall down.

Bila udara ditiupkan kedalam corong turas melalui arah yang ditunjukkan didalam rajah 13, didapati bola ping pong tidak jatuh kebawah.

air ludara

l

ping pong ball I bola ping pong

Diagram 13/ Rajah 13 This phenomenon can be explained by

Fenomena ini boleh diterangkan oleh

A Archimedes' Principle.

Prinsip Archimedes

B Bernoulli's Principle.

Prinsip Bernoulli

C Pascal's Principle.

Prinsip Pascal

4531/1

SULIT

~----- -----------

SULIT

11

4531/1.

18 Diagram 14 shows two identical toy ducks floating on the surface of liquid X and liquid Y.

Rajah 14 menunjukkan 2 ekor itik mainan terapung diatas permukaan cecair X dan cecair Y.

toy duck

/ itik mainan ~

~~

- _-_ - -.. .. - - - - .. - ..

.. - - ..

Liquid X CecairX

Liquid Y Cecair Y

Diagram 14 / Rajah 14 Which of the following statements is true?

Yang manakah pernyataan berikut adalah benar?

A The density of liquid X is less than the density of liquid Y.

Ketumpatan cecair X kurang daripada ketumpatan cecair Y

B The buoyant force acting on the duck in liquid X is higher than the buoyant force acting on the duck in liquid Y.

Daya tujah keatas yang bertindak keatas itik dalam cecair X lebih tinggi dari daya tujah keatas yang bertindak keatas itik dalam cecair Y

C The buoyant force in liquid X and liquid Y are the same.

Daya tujah keatas dalam cecair X sama dengan daya tujah keatas dalam cecair Y

19 More heat energy require to change 1 kg of water at 100 DC to steam than to totally melt 1 kg of ice because

Lebih banyak haba diperlukan untuk menukarkan 1 kg air pada 100 °C kepada stim daripada meleburkan sepenuhnya 1 kg ais kerana

A Specific heat capacity of water higher than specific heat capacity of ice.

Muatan haba tentu air lebih tinggi dari muatan haba tentu ais.

B Specific heat capacity of water lower than specific heat capacity of ice.

Muatan haba tentu air lebib rendah dari muatan haba tentu ais.

C Specific latent heat of vaporisation of water higher than specific latent heat of fusion of ice.

Haba pendam tentu pemgewapan air lebih tinggi dari haba pendam tentu perlakuran ais.

D Specific latent heat of vaporisation of water lower than specific latent heat of fusion of ice.

Haba pendam tentu pemgewapan air lebih rendah dari haba pendam tentu perlakuran ais.

4531/1

[Lihat sebelah SULIT

------------------------------

SULIT

12

4531/1

20 Diagram 15 shows 200 em" water with initial temperature 80 DC and 50 em:' water with initial temperature 30 DC.

Rajah 15 menunjukkan 200 em' air dengan suhu awal 80°C dan 50 em' air dengan suhu awal 30°C.

Diagram IS/Rajah 15

Which graph is correct when the water mixed and achieved thermal equilibrium?

Graph manakah yang benar bila air tersebut dieampur dan meneapai keseimbangan terma?

A Tt'C

30

t/min

c

Tt'C

80

30

t/min

4531/1

B Tt'C

80

30

tlmin

D

t/min

SULIT

..

SULIT

13

4531/1

21 Diagram 16 shows a balloon fill with air

Rajah 16 menunjukkan belon yang dipenuhi udara

Diagram 16 / Rajah 16

Which condition will make the size of the balloon is the biggest? Keadaan manakah yang akan membuat sai: belon paling besar?

A B C D

Temperature inside the balloon! Pressure outside the balloon!
Suhu dalam belon Tekanan di luar belon
Increases / bertambah Increases / bertambah
Decreases / berkurang Decreases / berkurang
Decreases / berkurang Increases / bertambah
Increases / bertambah Decreases / berkurang 22 56000 J heat energy is required to raise the temperature of 1 kg of substance X from 20°C to 100°C.

How much heat energy is required to raise the temperature of 3 kg substance X from 100°C to 150 DC?

56 000 J tenaga haba diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan X dari 20 DC kepada 100 DC. Berapakah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 3 kg bahan X dari 100 °C kepada 150 DC?

A 56000J

B C D

100000 J 105000 J 112000J

4531/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

14

4531/1

23 Which of the graph below represent Boyle's Law?

Manakah di antara graf di bawah mewakili Hukum Boyle?

p

p

T

A

B

ltv

v

p

v

c

D

24 A plane mirror is usually used as a rear view mirror of a car because the image formed is

Cermin satah sering digunakan sebagai cermin pandang belakang kerana imej yang terhasil adalah

A magnified

dibesarkan
B diminished
mengecil
C real
nyata
D upright
tegak 4531/1

SULIT

---~ ... _.-- -----_----

SULIT

15

4531/1

25 Diagram 17 shows a light ray being incident at an angle of 10° being reflected by a plane mirror PM.

The mirror is then rotated anticlockwise through an angle of 30°.

Rajah 17 menunjukkan sinar tuju pada sudut 10° dan dipantulkan oleh cermin satah PM. Cermin itu kemudiannya diputarkan arah lawan jam pada sudut 30°.

Q

M

P

Diagram 17 I Rajah 17 What is the new angle of reflection of this light ray?

Berapah sudut pantulan yang baru bagi sinar ini?

A 10°

B 60°

C 80°

D 40°

4531/1

[Lihat sebelah SUUT

Diagram 18 / Rajah 18 What is the phenomenon that can be observed?

Fenomena yang manakah dapat diperhatikan?

A Interference
Interferens
B Refraction
Pembiasan
C Reflection
Pantulan
D Diffraction
Pembelauan
[Lihat sebelah
4531/1 SULIT SULIT

17

453111

28 Which of the following correctly describes the image formed by a concave lens?

Antara berikut yang manakah menggambarkan imej yang dihasilkan oleh kanta cekung?

A Real, inverted and diminished.

Nyata, song sang dan lenyap.

B Real, inverted and magnified.

Nyata, song sang dan dibesarkan.

C Virtual, upright and diminished.

Maya, tegak dan lenyap.

D Virtual, upright and magnified.

Maya, tegak dan dibesarkan.

29 Diagram 18 shows a wave patterns.

Rajah 18 menunjukan satu corak gelombang.

Diagram 18 / Rajah 18 What is the phenomenon that can be observed?

Fenomena yang manakah dapat diperhatikan?

A Interference
1nterferens
B Refraction
Pembiasan
C Reflection
Pantulan
D Diffraction
Pembelauan
[Lihat sebelah
4531/1 SULIT SULIT

18

453111

30 Diagram 19 shows wave propagates slowly when moving from Sea-bed to the shore.

Rajah 19 menunjukkan ombak merambat perlahan apabila bergerak dari kawasan dasar laut ke kawasan pantai.

Diagram 19 / Rajah 19

Which of the following diagrams shows refraction of the wave ? Rajah yang manakah yang menunjukkan pembiasan gelombang?

Sea-bed Dasar 'aut

B

Sea-bed Dasar 'aut

A

Shore Pantai

Shore Pantai

C Sea-bed Dasar 'aut

D

Sea-bed Dasar 'aut

Pantai

Shore Pantai

4531/1

SULIT

SULIT

19

453111

31 Diagram 20(i) and 20(ii) show displacement-time graph and displacement-distance graph respectively for a wave.

Rajah 20(i) dan 20(ii) masing-masing menunjukkan graf sesaran-masa dan graf sesaran- jarak bagi satu gelombang.

Displacement / em Sesaran

Displacement / em Sesaran

10

distance / ern jarak

time / s Masa

Diagram 20 (i)/ Rajah 20(i) What is the velocity of the wave ? Berapakah halaju gelombang itu ?

Diagram 20 (ii)/ Rajah 20(ii)

A 10 cms'
B 20 cms'
C 30 ems:'
D 40 ems:' 32 Why the effect of refraction of light wave is very weak compared to sound wave?

Mengapa kesan pembelauan gelombang cahaya adalah sangat lemah jika dibandingkan dengan gelombang bunyi ?

A The light wavelength is very short

Panjang gelombang cahaya adalah sangat pendek

B The light wave speed is very high

Laju gelombang cahaya adalah sangat tinggi

C The light wave frequency is high

Frekuensi gelombang cahaya adalah tinggi

D The light wave is an electromagnet wave

Gelombang cahaya ialah gelombang elektromagnet

4531/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

20

4531/1

33 Which of the following will increase when the amplitude of a wave increases?

.... Antara berikut yang manakah akan bertambah apabila amplitud suatu gelombang bertambah ?

A Wavelength
Panjang gelombang
B Period of wave
tempoh gelombang
C Wave frequency
Frekuensi gelombang
D Wave energy
Tenaga gelombang
34 Diagram 21 shows waves propagating through three regions P, Q and R.
Rajah 21 menunjukkan suatu gelombang merambat melalui tiga kawasan P, Q dan R. p

15cm

Q

R

Diagram 21 / Rajah 21

What is the wave speed in region R if the wave speed in region P is 6 m s' ?

[Berapakah laju gelombang dalam kawasan R jika laju suatu gelombang dalam kawasan P ialah 6 m s' ? J

A 2ms-1

B -l m s'

C 6ms-1

D 9ms-1

4531/1

SULIT

SULIT

21

4531/1

35 Which graph shows the relationship between potential difference, V, and current, I, for a resistor that obeys Ohm's law?

Graph yang manakah menunjukkan hubungan beza keupayaan, V, dengan arus, I, bagi satu perintang yang mematuhi hukum Ohm

A

B

v

~------------~I

c

v

D

v

36 Diagram 22 shows a circuit containing four bulbs, A,B, C and D, which are lit at normal brightness.

Rajah 22 menunjukkan litar, yang mengandungi empat mentol A, B, C dan D, yang menyala dengan kecerahan normal

B

D

A

C

Diagram 22 / Rajah 22 Which bulb .when faulty will cause all the other bulbs not to light up?

Mentol yang manakah apabila terbakar akan menyebabkan semua mentollain tidak menyala?

4531/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

22

4531/1

37 Diagram 23 shows three similar bulbs connected in the series to a battery and an ammeter.

.. Rajah 23 menunjukkan tiga mentol yang serupa disambung sesiri kepada bateri dan ammeter dalam satu litar tertutup.

Diagram 23 / Rajah 23

What will happen to the ammeter reading and the brightness of the bulbs when one of the bulb is removed from the circuit?

Apakah yang akan berlaku kepada bacaan ammeter dan kecerahan mentol apabila satu mentol dikeluarkan dari litar tertutup tersebut?

Ammeter reading Brightness of the bulbs

Bacaan ammeter Kecerahan mentol

A Increase Increase
Bertambah Bertambah
B Increase Decrease
Bertambah Berkurang
C Decrease Increase
Berkurang Bertambah
D Decrease Decrease
Berkurang Berkurang 38 An electrical kettle has a power rating of 2400 W 240 v.

Calculate the charge flow in two minutes

Sebuah cerek elektrik mempunyai kuasa berkadar 2400 W 240 V Hitung pengaliran cas selama 2 minit

A B C D

20C 600C 1200C 2400C

4531/1

SULIT

SULIT

23

4531/1

39 Diagram 24 shows three identical resistors connected to a dry cell

.. Rajah 24 menunjukkan tiga perintang yang serupa disambungkan ke sel kering

R

Is

Diagram 24 / Rajah 24 Which of the following statements is true?

Antara berikut, perenyataan manakah yang betul?

A I] = Is and 12 = 13 = 14

B I] = 12 = Is and 13 = 14

C 12 = 13 + 14 and 12 = 13 = 14

D I] > 12 > Is and 12 = 13 + 14

40 What is represented by first finger in Fleming's right-hand Rule?

Apakah yang diwakili oleh jari telunjuk dalam hukum Tangan Kanan Fleming ?

A Motion

Gerakan
B Magnetic field
Medan magnet
C Induced current
Arus aruhan
D Force
Daya 4531/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

24

4531/1

41 A galvanometer has a resistance of 50n and a full scale deflection of 1 rnA. Which of diagram below shows a correct connection to modified the galvanometer to ammeter so that it can measure currents from 0 - 5.0 A ?

Sebuah galvanometer mempunyai rintangan dalam 50 Q dan skala pesongan penuh 1 mAo Antara rajah berikut, yang manakah menunjukkan. sambungan betul galvanometer itu yang telah diubah suaikan menjadi ammeter untuk mengukur arus dari 0 - 5.0 A ?

A

B

0.05Q

c

D

0.01Q

42 Which of the following is not the characteristic of step-up transformer?

Yang manakah antara berikut bukan ciri-ciri transformer injak-naik ?

A Number of turns in the secondary coil is more than that in the primary coil.

Bilangan lilitan pada gegelung sekunder lebih banyak daripada bilangan lilitan pada gegelung primer.

B Secondary voltage is more than primary voltage.

Voltan sekunder lebih besar daripada voltan primer.

C Secondary current is less than primary current.

Arus sekunder lebih kecil daripada arus primer.

D Secondary current is more than primary current.

Arus sekunder lebih besar daripada arus primer.

4531/1

SULIT

--~-------.-

SULIT

25

43 When the magnitude of the induced current is maximum?

Bilakan magnitud arus aruhan menjadi maksima ?

Diagram 25 / Rajah 25

A When the conductor cut across the magnetic field perpendicularly.

Apabila konduktor memotong medan magnet secara berserenjang.

B When the conductor cut across the magnetic field parallel.

Apabila konduktor memotong medan magnet secara selari.

C When the magnet is moved further apart.

Apabila konduktor bergerak dengan laju.

D When the power supply increase.

Apabila punca bekalan bertambah.

44 What is the function of diode?

Apakah fungsi diod?

A

To convert direct current to alternating current. Menukarkan arus terus ke arus ulang-alik.

To convert alternating current to direct current. Menukarkan arus ulang-alik ke arus terus.

To raise the potential different of alternating current. Membesarkan beza keupayaan arus ulang-alik.

To raise the potential different of direct current. Membesarkan beza keupayaan arus terus.

B

C

D

453111

---~-- ~ -~--~-- ~~

4531/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

26

453111

45 What is the advantages of using alternating current in the transmission of electricity?

Apakah kebaikan menggunakan arus ulang-alik semasa pemindahan arus elektrik?

A Alternating current save cost.

Arus ulang-alik lebih menjimatkan.

B Less energy loss in alternating current.

Kehilangan tenaga dalam arus ulang-alik adalah kurang.

C Less pollution are produce.

Arus ulang-alik kurang menghasilkan pencemaran.

D The voltage can be easily increased or decreased with transformers.

Voltan mudah dibesarkan atau dikecilkan dengan transformer.

46 Factors that influence the rate of thermionic emission are except

Faktor yang mempengaruhi kadar pancaran termion adalah kecuali

A Temperature of the cathode

Suhu katod.

B The strength of the magnetic field.

Kekuatan medan magnet.

C Surface area of the cathode

Luas permukaan katod

D Type of metal.

Jenis logam

47 If the potential difference between the cathode and the anode in a Cathode Ray Oscilloscope (CRO) is 4.2 kV, calculate the maximum speed of the electron which hit the screen of CRO.

[ e = 1.6 x 10 -19 C; m= 9 x 10 -31 kg]

Jika beza keupayaan antara katod dan anod dalam Osiloskop Sinar Katod, OSK adalah 4.2 kV, kirakan kelajuan maksima bagi electron apabila menghentam skrin OSK.

3.87 X 107 ms'

A B C D

2.74 X 107 ms'

0.75 X 1015 ms'

1.50 X 1015 ms'

4531/1

SULIT

SULIT

27

48 Which of the following has a similar characteristics to a - particles?

Antara berikut, yang manakah mempunyai sifat yang sama dengan zarali a

A Electron

Elektron

B Neutron

Neutron

C Helium nucleus Nukleus helium

D Electromagnetic wave .

Gelombang elektromagnet

49 Why Cobalt -60 is use in medical field?

Kenapa Kobalt - 60 digunakan dalam bidang perubatan?

A Has a long half life

Mempunyai setengah hayat yang panjang

B Has no side effect

Tiada kesan sampingan

C Radiates gamma rays

Memancarkan sinar gamma

D Decays spontaneously

Mereput secara spontan

50 The following equation represents a decay of a uranium nucleus Persamaan berikut mewakili pereputan nucleus uranium

219 211 4 0
U Pb + X a +y ~
85 82 2 -1
What are the values of x and y?
Berapakah nilai x dan y? x 1 2 1 2

y 1 1 2 2

A B C D

END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT

4531/1

4531/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

28

4531/1

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON

1. This question paper consist of 50 questions.

Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.

2. Answer all questions.

Jawab semua soalan.

3. Each question is followed by either three or four options. Choose the best option for each question and blacken the correct space on the answer sheet.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh sama ada tiga atau empat pilihan jawapan. Pilin satu jawapan yang terbaik bagi setiap soalan dan hitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan anda.

4. Blacken only one space for each question.

Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan.

5. If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have made. Then blacken the space for the new answer.

Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

6. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.

Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. You may use a non-programmable scientific calculator.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh deprogram.

8. A list of formulae is provided on page 2.

Satu senarai formula disediakan di halaman 2.

453111

SULIT

SULIT I :KATAN
453112
Physics
Kertas 2
Ogos
" 2009
21J2 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

ANJURAN

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS

PHYSICS

KERTAS 2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

2. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam Bahasa Melayu.

3. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu.

4. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

Untuk Kegunaan Pemeriksa
Bahagian Soalan Markah Markah
Penuh Diperoleh
1 5
2 7
3 7
A 4 6
5 8
6 8
7 10
8 9
B 9 20
10 20
C 11 20
12 20
Jumlah Kertas soalan ini mengandungi 32 halaman bercetak

453112

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

The following information may be useful. The symbols have their usual meaning. Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa .

..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. 4531/2

v-u a=--

t

V2 = u2 + 2as 1

s = ut + -at2

2

Momentum = mv

F=ma

1 Kinetic energy / Tenaga kinetik = '2mv2

Gravitational potential energy / Tenaga keupayaan graviti = mgh 1

Elastic potential energy / Tenaga keupayaan kenyal = '2Fx

m

p=-

V

Pressure / Tekanan,

p= hpg F Pressure / Tekanan, P=-

A

Heat / H aba, Q = mc8

Heat / Haba, Q = ml

pV

T = constant / pemalar

E =mc2

v =fA

energy Power, P = -.___;'-

time

1 1 1 -=-+-

f u v

ax

A=j)

sin i n=-sin r

real depth

n=-----

apparent depth

Q=lt

V = IR

tenaga Kuasa, P = --masa

dalamnyata

n=-----

dalam ketara

Power / Kuasa, P = IV Ns Vs

-=-

Np Vp

IsVs Efficiency / Kecekapan = I V. x 100% p p

9 = 10 ms?

4531/2

SULIT

SULIT

3

4531/2

Section A BahagianA

[60 marks/markah]

Answer all questions in this section.

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1 (a) Diagram 1.1 shows a photo picture of a stroboscope for a motion of an air puck.

The stroboscope is set to give 20 flashes per second.

Rajah 1.1 menunjukkan gambar Joto stroboskop bagi gerakan pak udara. Alat pemancar stroboskop dilaraskan untuk mengeluarkan 20 pancaran sesaat

A B C D E F
00 0 0 0 0
. . .
I I I I I I I I I I I I I I I I
0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E
T-N C")-q- L() CD I"- CO 0') 0 T- N C") -q- L()
T- T- T- T- T- T- O
Diagram 1.1 I Rajah 1.1
(i) Explain the motion of the air puck.
Terangkan gerakan pak udara itu. [1 marklmarkah]

(ii) How many images will be produced in 2 s?

Berapakah imej yang akan dihasilkan dalam 2 s?

[1 marklmarkah]

4531/2

[Lihat sebelah SULIT

..

SULIT

4

453112

(b) Diagram 1.2 shows the photo picture of a moving ping pong ball taken by a mechanical stroboscope which has two slits and rotate with 5 rotation per second.

Rajah 1.2 menunjukkan bagi gerakan bola ping pong yang diambil menggunakan alat stroboskop mekanikal yang mempunyai 2 celah dan berputar pada kadar 5 putaran sesaat

A B C D E
0 0 0 0 CD
1-0-- 20cm •

Diagram 1.2 / Rajah 1.2 (i) What is the time interval between two adjacent images?

Apakah sela masa di antara dua imej yang berturutan?

[1 marklmarkah]

(ii) Find the average speed for the motion Tentukan halaju purata gerakan tersebut

[1 marklmarkah]

(iii) If the number of slit of the stroboscope is increase, what will happen to the distance between the images

Sekiranya bilangan celah stroboskop itu ditambah, apakah akan berlaku pada jarak di antara imej tersebut

[1 marklmarkah]

4531/2

SULIT

SULIT

5

4531/2

2. Diagram 2.1 and 2.2 shows two ventury tubes for the purpose of studying the relationship between the velocity of fluid and pressure.

Rajah 2.1 dan 2.2 menunjukkan dua buah tiub venture untuk tujuan mengkaji perhubungan antara halaju bendalir dan tekanan.

Direction of air flow

c

___ ~) B

Arab aliran udara

Diagram 2.1/ Rajah 2.1

water flow

F

Direction of D

)

E

Arab aliran air

Diagram 2.2 / Rajah 2.2

(a) State the similarities of cross section area, velocity and pressure at point A and E, if A is compared to points B and C in diagram 2.1 and E is compared to points D and F in diagram 2.2.

Nyatakan kesamaan tentang luas keratan rentas, halaju dan tekanan pada kawasan A dan E, jika A dibandingkan dengan kawasan B dan C dalam rajah 2.1 dan E dibandingkan dengan kawasan D dan F dalam rajah 2.2.

(i) Cross section area I Luas keratan rentas :

(ii)

Velocity I Halaju :

(iii)

Pressure I Tekanan :

4531/2

[3 markslmarkah] [Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

4531/2

(b) Based on the answers in 1 (a) name the physics principle involved.

Berdasarkan jawapan di 1 (a) namakan prinsip fizik yang terlibat.

[1 marklmarkah]

(c) Mark the water level at A , Band C in diagram 2.1

Tandakan kenaikan aras air di A,B dan C dalam rajah 2.1

[1 marklmarkah]

(d) Compare the pressure at D, E and F in diagram 2.2 when water is flowing.

Bandingkan tekanan di D,E dan F dalam rajah 2.2 apabila air mengalir.

[2 markslmarkah]

453112

SULIT

SULIT

7

4531/2

3

Diagram 3 shows an aluminium sphere of mass 100 g is heated in boiling water and then transferred to a block of ice at a "C.

Rajah 3 menunjukkan sebiji sfera aluminium berjisim 100 g dipanaskan di dalam air mendidih dan kemudian dipindahkan ke dalam blok ais bersuhu 0 "C,

[ Specific heat capacity,c of Aluminium = 900 Jkg' °C1 ] [ Muatan haba tentu,c Aluminium = 900 Jkg-1 °C-l ]

[ Specific latent heat of fusion of ice = 3.36 x 105Jkg-1 ]

[ Haba pendam tentu pelakuran ais = 3.36 x 105 Jkg' ]

Sfera aluminium

Ice cube/

Aluminium sphere/

Kiub ais

Boiling water/

Air mendidih 100°C

/

Ice melted/

Ais melebur

. Diagram 3/Rajah 3

4531/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

453112

(a) What is meant by specific heat capacity,c ?

Apakah yang dimaksudkan oleh muatan haba tentu,c ?

[1 mark I markah]

(b) What is initial temperature of the aluminium sphere?

Apakah suhu awal bagi sfera aluminium ?

••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0. °; .•....• 0 •••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0 •••• 0 •••••••••••••••

[1 marks I markah]

(c) (i) Calculate the mass of ice melted?

Kirakan jisim ais yang lebur ?

[3 marks I markah]

(ii) If aluminium sphere is changed to copper sphere of the same mass, calculate the mass of ice melted?

Jika sfera aluminium digantikan dengan sfera kuprum yang mempunyai jisim yang sama, berapakah jisim ais yang dileburkan ?

[ Specific heat capacity of copper = 400 Jkg' DCI ] [ Muatan haba tentu kuprum = 400 Jkg:! 0C-' 1

[2 marks I markah]

453112

SULIT

SULIT

9

453112

4 Diagram 4.1 below shows an object, 0, placed. in front of a type of lens. F is the focal point of the lense.

Rajah 4.1 di bawah menunjukkan objek, 0, yang diletakkan di hadapan sejenis kanta. F adalah titik focus untuk kanta terse but.

o

F

Diagram 4.1lRajah 4.1

Based on the diagram, Berdasarkan rajah tersebut,

(a) name the lens.

namakan kanta terse but

[1 mark I markah]

(b) draw ray diagram from the object, ° to show how the image of the object is formed in Diagram 4.1.

lukiskan gambarajah sinar dari objek, 0 untuk menunjukkan bagaimana imej terbentuk pada Rajah 4.1.

(c) state one characteristic of the image formed. nyatakan satu ciri imej yang terbentuk.

[2 marks I markah]

[1 mark I markah]

(d) Given that the distance of the object from the lens is 3 em and the focal length is 5 em, find the image distance.

Diberi bahawa jarak objek dari kanta adalah 3 em dan panjang fokus adalah 5 em, cari jarak imej.

453112

[2 marks I markah]

[Llhat sebelah SUUT

SULIT

10

4531/2

5

Diagram 5.1 and Diagram 5.2 show two sets of ripple tank with gaps of different sizes. Rajah 5.1 dan 5.2 menunjukkan dua susunan tangki riak yang berlainan saiz celah.

Diagram 5.1 IRajah 5.1

Diagram 5.2 IRajah5.2

(a) What is the wave phenomena studied in the experiment above.

Apakah jenomena gelombang yang dikaji daripada eksperimen di atas.

[1 mark I markah]

(b) Draw the wave pattern formed in diagram 5.3 and diagram 5.4.

Lukis corak gelombang yang terhasil pada rajah 5.3 dan rajah 5.4.

o

o

453112

Diagram 5.3 IRajah 5.3

o

o

Diagram 5.4 IRajah 5.4

[2 marks I markah]

SULIT

----- --------------------------

SULIT

11

453112

(c) Diagram 5.5 shows propagating of waves from ocean to headland.

Rajah 5.5 menunjukkan suatu gelombang yang merambat dari laut lepas ke tanjung.

Diagram 5.5 I Rajah 5.5

(i) Explain why the wave pattern labelled X is different from the wave pattern labelled Y.

Terangkan mengapa corak gelombang bertanda X berbeza dengan corak gelombang bertanda Y .

.........•......•.................•.•................ -< .......•....................................•.•....•.•......•.•.•....•.•.

[2 marks I markah]

(ii) What is the physical quantity shown by two lines labelled Z ?

Apakah kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh dua garisan yang berturutan, Z ?

[1 mark I markah]

453112

[Llhat sebelah SUUT

SULIT

12

453112

(d) Diagram 5.6 shows propagation of waves when it is vibrated at 5 Hz.

.. Rajah 5.6 menunjukkan rambatan gelombang apabila ia digetarkan pada jrekuensi 5 Hz.

24cm

Diagram 5.6/ Rajah 5.6 Calculate the speed of the wave?

Kira kelajuan gelombang itu ?

/

[2 marks / markah]

453'12

SULIT

SULIT

13

453112

6

(a) Diagram 6.1 shows a bar magnet being moved towards a solenoid. P and Q are the poles of the bar magnet.

The direction of induced current produced, and the poles of the solenoid are as shown in the diagram.

Rajah 6.1 menunjukkan sebatang magnet bar digerakkan kepada satu solenoid. P dan Q ialah kutub magnet bar tersebut.

Arah arus aruhan dan kutub solenoid yang terhasil ditunjukkan seperti dalam rajah

;~J .. "f··J.-J .W. ·Jf·-rN.·r

,_ - _._ 0- ._ __ _~; __ ~

QJ

Mag net moves towards solenoid

Magnet digerakkan ke arah solenoid

Diagram 6.1 / Rajah 6.1

State the polarity of the poles of the bar magnet.

Nyatakan kekutuban magnet bar.

P: ..

Q:

[2 marks / markah]

453112

[Lihat sebelah $ULIT

SULIT

14

453112

(b) The magnet is then moved away from the solenoid. This is as shown in Diagram 6.2.

Magnet tersebut digerakkan menjauhi solenoid. Gerakan ini seperti dalam Rajah 6.2.

11111-11--(\

. . . . . . . S ..

.. ',.

-_ - - ._._ -- -. - - --~

Q)

Magnet moves away from solenoid

Magnet bergetak menjauhi solenoid

Diagram 6.2 / Rajah 6.2

(i) Draw the direction of induced current, I in Diagram 6.2.

Lukis arah arus aruhan yang terhasil, I dalam Rajah 6.2.

[1 mark / markah]

(ii) State Lenz's Law.

Nyatakan hukum Lenz .

................................................................................................................................

................................................................................................................................

[1 mark / markah]

453112

SULIT

"

SULIT

453112

15

(iii) State two ways to increase the magnitude of the induced current.

453112

Nyatakan dua kaedah untuk meningkatkan magnitude arus aruhan.

1 , .

2 .

[2 marks / markah]

..

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

16

4531fl

(d) Diagram 6.3 shows an experimental set-up to study several materials to be used as the core of an electromagnet.

Rajah 6.3 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji beberapa jenis bahan yang boleh digunakan sebagai teras elektromagnet.

Power supply Selcalan lcuass

Core teras

Coil ~-- gege/ung

A

Drawing pins janJm pen;ti

Rheostat Rheostat

Diagram 6.3/Rajah 6.3

(i) State the type of power supply that is suitable for this experiment

Nyatakan jenis bekalan kuasa yang sesuai untuk eksperimen tersebut

[1 mark / markah]

(ii) Give one reason to justify your answer in (d)(i).

Berikan satu sebab untuk menyokong jawapan di (d)(i).

[1 mark / markah]

4531fl

SULIT

SULIT

17

453112

7 Diagram 7.1 shows the main structure of Cathode Ray Oscilloscope (C.R.O) Rajah 7.1 menunjukkan struktur utama Osiloskop Sinar Katod (O.S.K)

, , , , , , ,

' ...... ----

w

Diagram 7.1 / Rajah 7.1

(a) State the main component of c.R.O, W, as shown in Diagram 7.1.

Nyatakan komponen utama O.S.K, W seperti ditunjukkan dalam Rajah 7.1

[1 marklmarkah]

(b) Diagram 7.2 shows the electron beam moving towards Y-plates with a positive voltage applied to the plates.

Rajah 7.2 menunjukkan alur elektron menuju ke plat- Y yang disambungkan ke bekalan positif bekalan kuasa.

t A positive voltage

Electron beam

I

Diagram 7.2 / Rajah 7.2

(i) Complete the path of the electron beam in Diagram 7.2 Lengkapkan alur elektron pada Rajah 7.2

[1 marklmarkah]

(ii) State what happens to the electron beam, if

Nyatakan apa yang akan terjadi kepada alur elektron, jika (a) voltage applied to the Y-plates increases

voltan yang disambungkan ke plat- Y ditambah

.............................................................................................................. " ........

[1 marklmarkah]

453112

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

18

(b) velocity of the electron beam increases. halaju alur elektron bertambah

(c) a negative voltage applied to the Y-plates voltan negatif disambungkan kepada plat-Y

453112

[1 marklmarkah]

[1 marklmarkah]

(c) Diagram 7.3 shows c.R.O is used to displays wave form of alternating current (a. c) voltage.

Rajah 7.3 menunjukkan O.S.K yang digunakan untuk memaparkan bentuk gelombang voltan arus ulang-alik.

/ """\


r<:» RO I -, _/
- @
~
- A.C

Diagram 7.3 / Rajah 7.3

(i) Sketch the wave form of a.c voltage at the c.R.O screen in Diagram 7.3.

Lakar bentuk gelombang voltan a.u pada skrin O.S.K pada Rajah 7.3.

[1 marklmarkah]

(ii) Diagram 7.4 shows two electronic components P and Q added to the circuit.

Rajah 7.4 menunjukkan dua komponen elektronik P dan Q disambungkan ke litar.

453112

@

Diagram 7.4 / Rajah 7.4

SULIT

SULIT

19

453112

Diagram 7.5 (a) shows the wave form when the switch S opened and Diagram 7.5 (b) shows the wave form when switch S is closed

Rajah 7.5(a) menunjukkan bentuk gelombang ketika suis S dibuka dan diagram 7.5(b) menunjukkan bentuk gelombang ketika suis S ditutup

Diagram 7.5(a) I Rajah 7.5( a)

Diagram 7.5(b) I Rajah 7.5(b)

Name electronic component P and Q and state the function of both components

Namakan komponen elektronik P dan Q dan nyatakan fungsi kedua-duanya.

(a) P: ..

FunctionlFungsi : .

(b) Q: .

FunctionlFungsi : .

[4 markslmarkah]

453112

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

20

453112

8

The equation below shows the decay of radium - 226. From the equation, radium - 226 emits a- particles and ~-particles to become polonium- 210

Persamaan di bawah radium -226 mereput. Daripada persamaan, radium membebaskan zarah «dan zarab P untuk menghasilkan polonium- 210

226 Ra 88

210

Po + ma + n~ 84

(a) Find the value of m and n Cari nilai m dan n

m= .

n = .

[ 2 marks I markah]

(b) Write the numbers of proton and neutron of polonium - 210.

Tuliskan bilangan proton dan bilangan neutron bagi polonium - 210

Proton : .

Neutron : .

[ 2 marks I markah]

(c) The nuclear reaction of one nucleus of radium -226 experiences a mass defect of 3.5 x 10-20 kg.

The speed of light, c is 3 X 108 ms', Calculate the energy released in the reaction.

Tindakbalas nuclear bagi satu nucleus radium -226 mengalami kecacatan jisim sebanyak 3.5 x 10-20 kg. Halaju cahaya, c adalah 3 x 108 ms:', Hitung tenaga yang dibebaskan dalam tindakbalas itu.

[ 2 marks I markah]

453112

SULIT

SULIT

21

453112

(d) In an experiment using a radioactive substance P, the number of counts recorded was 10000. 1 hour later, the experiment was repeated and the number of counts recorded was 1250.

Dalam satu eksperimen menggunakan bahan radioactive P, bilangan dicatatkan adalah 10 000. Selepas satu jaffJ,eksperiin'(!n diulangi dan bilangan dicatatkan 1250.

(i) Determine the halflifeofradioactivesubstanceP.

Tentukan separub hayat bagi bahan radioactive P.

[ 2 marks / markah]

(ii) Predict the number of counts of substance P after 2 hours.

Ramalkan bilangan bahan P selepas 2 jam.

[ 1 mark / markah]

453112

[Llhat sebelah SULIT

SULIT

22

453112

Section B Bahagian B

[20 marks] [20 markah]

Answer anyone question from this section.

Jawab mana-manasatu·sorllandaripada bahagian ini

9 Diagram 9.1 and 9.2 show parallel rays of light directed towards convex mirror P and Q. F refers to the focal point of the respective mirror.

Rajah 9.1 dan 9.2 menunjukkan sinar cahaya selari yang ditujukan ke arah cermin cembung P dan Q. F adalah titik fokus bagi setiap cermin tersebut.

Q

Diagram 9.lIRajah 9.1

Diagram 9.2lRajah 9.2

(a) What is the focal length of a convex mirror?

Apakah panjang fokus bagi suatu cermin cembung?

[1 mark I markah]

(b) Referring to the above diagram, compare the curve of the mirror and the way the rays are bend on passing through the mirror. State the relationship between the curve of the mirror and its focal length.

Merujuk kepada gambarajah di atas,bandingkan bentuk cermin dan bengkokan sinaran cahaya selepas melalui cermin tersebut. Nyatakan hubungan di antara bentuk cermin dengan panjang fokus.

[4 marks I markah]

453112

SULIT

SULIT

23

4531/2

(c) You are given one convex mirror, one concave mirror and a bulb (as the source of light ray).

With aid of a suitable ray diagram, choose any two of the materials and arrange them to produce a parallel light ray.

Anda di beri satu cermin.cembung, satu cermin cekung dan mentol (sebagai sumber cahaya), Dengan bansuan. gambar,ajah sinar, pilik dua dari bahan dan susun keduanya untuk menghasilkan cahaya selari.

[5 marks / markah]

(d) Diagram 9.3 shows the use of mirror in our daily life.

Rajah 9.3 menunjukkan kegunaan cermin dalam kehidupan harian.

Diagram 9.3 / Rajah 9.3

Encik Ahmad wants to put up a mirror so that he can watch over his customer, especially the shoplifter in his supermarket. Explain the suitability of the mirror he chooses. In your explanation, state clearly

Encik Ahmad ingin meletakkan cermin untuk memerhatikan pelanggannya terutama pencuri di supermarketnya. Terangkan cermin yang sesuai digunakan. Dalam penerangan anda, nyatakandengan jelas

(i) the type of the mirror,

jenis cermin

(ii) the size of the mirror, saiz cermin

(iii) the location of the mirror. kedudukan cermin

[6 marks / markah]

The same type of mirror is also being use elsewhere in our daily lives. Name two other places where the mirror is being used and explain why.

Jenis cermin yang sama juga digunakan dalam keadaan lain dalam kehidupan harian. Namakan dua tempat di mana cermin tersebut digunakan dan jelaskan mengapa.

[4 marks / markah]

453112

[Lihat sebelah SULIT

..

SULIT

24

453112

10 Diagram 10.1 shows a photograph of a circuit with six new identical dry cells with 1.5 V, while Diagram 10.2 shows a photograph of a circuit consists of a new dry cell with 9 V. Each circuit is connected to a bulb.

Rajah 10.1 menunjukkan fotograf bagi satu litar yang mengandungi enam sel kering baru yang serupa setiap satunya 1.5V, sementara Rajah 10.2 menunjukkanfotograf bagi satu litar yang mengandungi satu sel kering baru 9V, masing-masing disambungkan kepada sebiji mentol yang serupa.

Diagram 10.1/Rajah 10.1

Diagram 10.2 IRajah 10.2

( a) What is iliemeaning of 9 V battery ?

Apakah mak$ud 9V pada bateritersebut ?

[1 mark / markah]

(b) (i) State the energy transformation that take place in the bulb.

Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku pada mentol.

[1 mark / markah] (ii) Using Diagram 10.1 and Diagram 10.2, compare the bulb brightness with the types of the dry cell used.

Relate the bulb brightness with the amount of current flow to make a deduction regarding the relationship between the bulb brightness and the internal resistance.

Menggunakan Rajah 10.1 dan Rajah 10.2, bandingkan kecerahan mentol dengan jenis sel kering yang digunakan.

Hubungkaitkan kecerahan mentol dengan jumlah arus yang mengalir untuk membuat kesimpulan tentang hubungan antara kecerahan mentol dengan rintangan dalam bagi sel kering.

[4 marks I markah]

453112

SULIT

SULIT

25

453112

(c) Diagram 10.3 shows a 12V accumulator used to start a car engine.

Rajah 10.3 menunjukkan akumulator 12V yang digunakan untuk meghidupkan enjin sebuah kereta.

negative terminal terminal negatif

gas vents pengalir gas

positive terminal terminal positif

insulating case bekas penebat

lead plumbum

Diagram 10.3/ Rajah 10.3

(i) What is the type of this accumulator?

Apakah jenis akumulator ini?

[1 mark / markah] (ii) Diagram 10.4 shows a 12V accumulator ( internal resistance, r = 0.010 ) is replaced with eight 1.5V dry cells ( internal resistance, r = 0.50 ).

Rajah 10.4 menunjukkan akumulator 12V (rintangan dalam, r = 0.01 Q) digantikan dengan lapan sel kering 1.5 V(rintangan dalam, r = 0.5Q ).

Diagram 10.4/ Rajah 10.4

Can the car be started ? Explain your answer

Adakah kereta tersebut dapat dihidupkan ? Terangkan jawapan anda.

[3 marks / markah]

4531/2

[Lihat sebelah SULIT

"

SULIT

26

4531/2

(d) Diagram 10.5 shows the condition in a closed room with unsuitable installation of lamp.

Rajah 10.5 menunjukkan suasana dalam sebuah bilik yang tertutup dan pemasangan lampu yang tidak sesuai.

Bulb Mentol

Diagram 10.5 / Rajah 10.5

Using appropriate physics concepts, explain suitable modification to the room and the lamp so that the room condition becomes brighter and more comfortable.

Your answer should include the following aspects:

Menggunakan konsep fizik yang sesuai, terangkan pengubahsuaian pada bilik dan mental tersebut supaya suasana bilik menjadi lebili terang dan selesa.

Jawapan anda hendaklah merangkumi aspek-aspek berikut:

( i ) Type of the lamp.

Jenis lampu tersebut.

( ii ) Position of the lamp.

Kedudukan /ampu itu.

( iii) The energy efficiency of the lamp.

Kecekapan tenaga /ampu itu.

( iv ) Safety feature of the lamp.

Ciri keselamatan untuk /ampu itu.

( v ) Wiring system for the lamp.

Sistem pendawaian untuk lampu itu.

[10 marks / markah]

4531/2

SULIT

SULIT 27 4531/2
Section C
.. Bahagian C
[20 marks]
[20 markah] Answer anyone question from this section.

Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini

11 (a) Diagram 11.1 shows a parachutist descending using a parachute. The rope used in making the

parachute is very important to ensure the safety of the parachutist. Table 11.1 below shows a few types of ropes and its characteristic.

Rajah 11.1 menunjukkan seorang ahli payung terjun turun menggunakan payung terjun. Tali yang digunakan dalam membina payung terjun adalah amat penting bagi menjamin keselamatan penerjun. Jadual 11.1 di bawah menunjukkan beberapa jenis tali dan ciricirinya.

Diagram 11.1 / Rajah 11.1

Rope/ Type/ Density/ Snaping Force/ Diameter/
tali Jenis Ketumpatan Daya sentapan diameter
p Static/ statik 1.1 g cm' 550N 3.0 x 10-3 m
Q Dynamic/ dinamik 1.7 g em" 2500N 3.5 x 10-3 m
R Dynamic/ dinamik 4.6 g em? 1250N 5.0 x 10-3 m
S Static/ statik 3.6 g cm' 2600N 1.4 x 10-2 m Table 11.1 / Jadual11.1

(i) What is gravitational force?

Apakah daya tarikan gravity?

[1 mark / markah] [Lihat sebelah

4531/2 SULIT

---------------------"-~ - _--------

..

SULIT

28

4531/2

(ii) You are asked to investigate the characteristic of the ropes in table 11.1 which could be used to make a parachute. Explain the suitability of each characteristic in table and hence, determine which rope is the most suitable to be used to make the parachute.

Anda diminta untuk menyiasat ciri-ciri setiap tali yang diberikan dalam jadual 11.1 untuk digunakan untuk membuat payung terjun. Terangkan kesesuaian setiap ciri di dalam jadual dan tentukan tali manakah yang paling sesuai untuk digunakan

[10 marks Imarkah] (b) During training, a parachutist descending with a uniform velocity

Semasa suatu sesi latihan, seorang penerjun payung terjun dengan halaju malar (i.) Name 3 forces that act on the parachute

Namakan 3 daya yang bertindak ke atas payung terjun

[3 marks Imarkah]

(ii.) State the relationship between the 3 forces Nyatakan hubungan di antara 3 daya itu

[2 marks / markah]

Inelastic string

5kg

Skg

Diagram 11.2 I Rajah 11.2

(ii) Diagram 11.2 shows a pulley system with mass of 5 kg and 8 kg tied together through frictionless pulley using an inelastic string. Find the acceleration of both masses and the tension of the string

Rajah 11.2 menunjukkan pemberat berjisim 5 kg dan 8 kg bersambung dengan tali tak kenyal yang melalui takal licin. Hitungkan pecutan kedua-dua pemberat dan ketegangan tali tak kenyal itu

[4 markslmarkah]

453112

SULIT

~-~----- ------------------------

SULIT

29

4531/2

12

Diagram 12.1 shows a building with a lightning conductor.

Rajah 12.1 menunjukkan sebuah bangunan yang mempunyai pengalir kilat.

Diagram 12.1 / Rajah 12.1

The function of the lightning conductor is to attract lightning towards it. In order to increase the chances of lightning striking the lightning conductor, some radioactive substance is sometimes placed at the tip of the lightning conductor. The radioactive substance will emit radiations which ionize the air around it. The ions provide a conducting region in the air and this will help attract the lightning bolt.

Fungsi pengalir kilat ialah untuk menarik kilat kepadanya. Untuk meningkatkan keberangkalian kilat memanah pengalir kilat, satu bahan radioaktif telah diletakkan di hujung pengalir kilat tersebut. Bahan radioaktif tersebut akan memancarkan sinaran di mana ia akan mengionkan udara di sekelilingnya. Pengionan ini akan menwujudkan satu kawasan bercas yang akan membantu menarik kilat.

4531/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

30

4531/2

Table 12.1 shows the characteristics of five radioactive substances which may be used in the lightning conductor for the purpose describe above.

ladual 12.1 menunjukkan ciri-ciri lima bahan radioaktiJ yang digunakan pada pengalir kilat untuk tujuan yang diterangkan di atas.

Radioactive Substance Physical State Ionizing Power Half life
Bahan RadioaktiJ Keadaan fizikal Kuasa Pengionan Separuh Hayat
P Solid I Pepejal High I Tinggi 1600 years / tahun
Q Solid I Pepejal Low / Rendah 5 years I tahun
R Liquid I Cecair High I Tinggi 30 years I tahun
S Gas I Gas Low I Rendah 4 years I tahun
T Liquid I Cecair High I Tinggi 50 years I tahun Table 12.1I1aduaI12.1

( a) ( i)

What is the structure of a beta particle? Apakah struktur zarah beta?

[2 marks I markah]

(ii) You are assigned to study the characteristics of some radioactive substances that are suitable for use in lightning conductor as in Diagram 12.1. Explain your choice.

Anda ditugaskan untuk mengkaji ciri-ciri beberapa bah an radioaktif yang sesuai untuk digunakan dalam pengalir kilat seperti dalam Rajah 12.1. Terangkan pilihan anda.

[6 markslmarkah]

(iii) Determine the most suitable radioactive substance to be used and give one reason for your choice.

Tentukan bahan radioaktiJ yang paling sesuai untuk digunakan dalam pengalir kilat dan berikan sebabnya.

[2 marks / markah]

4531/2

SULIT

..

SULIT

31

4531/2

(b)

Technitium - 99 m is radioactive substance which is commonly used in medical diagnosis to detect defects in bones, heart, kidneys and other organs. It has a half life of 6 hours and it emits low energy gamma rays. Based on the information given about Technitium-99 m, explain why it is suitable for medical diagnosis.

Technitium - 99 m ialah bahan radioaktif yang digunakan dalam bidang perubatan untuk tujuan mengesan kecacatan pada tulang, hati, buah ping gang dan sebagainya. fa mempunyai separuh hayat selama 6 jam dan memancarkan sinar gamma yang bertenaga rendah. Berdasarkan maklumat yang diberikan tentang Technitium-99 m, terangkan mengapa ia sesuai digunakan dalam bidang perubatan.

[5 marks I markah]

(c) Diagram 12.2 shows the rate of activity of a radioactive substance against time Rajah 12.2 menunjukkan kadar aktiviti satu bahan radioaktif melawan masa.

Rate of activity / fl Kadar aktiviti / s'

1200

Time / minute ~20~-----:8-'::-o---7Masa / minit

75

Diagram 12.2 IRajah 12.2

(i) From the graph, determine the half life of the radioactive substance.

Daripada graf, tentukan separuh hayat bahan radioaktif di atas.

[2 marks I markah] (ii) If the initial mass of radioactive substance is 5 g, calculate the mass of the radioactive substance which decays after 45 minutes using the half-life you have determined in (c) i.

Jika jisim asal bahan radioaktif ialah 5 g, kirakan jisim bahan radioaktif tersebut selepas 45 minit ia mereput dengan menggunakan separuh hayat yang kamu perolehi dalam (c)i.

[3 marks I markah]

END OF QUESTION PAPER KERTAS SOAIAN TAMAT

4531/2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

32

453112

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON .

1. This question paper consist of three sections: Section A, Section B and Section C.

Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan BahagianC.

2. Answer all questions in Section A. Write your answers for Section A in the spaces provided in the question paper.

Jawab semua soalan dalam Bahagian A. Jawapan anda bagi Bahagian A hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

3. Answer one question from Section B and one question from Section C.

Write your answers for Section B and Section C on the extra answer sheets.

Jawab satu soalan daripada Bahagian B dan satu soalan daripada Bahagian C.

Jawapan anda bagi Bahagian B dan Bahagian C hendaklah ditulis dalam helaian tambahan.

4. Show your working, it may help you to get marks.

Tunjukkan kerja mengira, ini membantu anda mendapatkan markah.

5. If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done. Then write down the new answer.

Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, batalkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru.

6. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.

Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. A list of formulae is provided on page 3.

Satu senarai formula disediakan di halaman 3.

8. The marks allocated for each question or part question are shown in brckets.

Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.

9. You are advised to spend 90 minutes to answer questions in Section A, 30 minutes for Section B and 30 minutes for Section C.

Anda dinasihati supaya mengambil masa 90 minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian A, 30 minit untuk Bahagian B dan 30 minit untuk Bahagian C.

10. You may use a non-programmable scientific calculator.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh dep rog ram.

453112

SULIT

SULIT 453113 Physics Kertas 3 September 2009

1'/2 jam

I =KATAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

ANJURAN

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS

PHYSICS

KERTAS 3

Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis Nama dan Tingkatan anda pada petak yang disediakan.

2. Kertas soalan in! adalah dalam dwibahasa

3. Soalan dalam Bahasa /nggeris mendahului soalan yang sepadan da/am Bahasa Melayu.

4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan soalan atau sebahagian soalan sama ada dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu.

5. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

Untuk Kegunaan Pemeriksa
Sahagian Soalan Markah Markah
Penuh Diperoleh
1 16
A
2 12
3 12
B
4 12
JUMLAH Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak

[Lihat sebelah

SULIT

2

4531/3

Section A BahagianA

[28 marks] [28 markah]

Answer all questions in this section.

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1 A student carries out an experiment to investigate the relationship between mass, m, and the difference of height, h of the liquid.

The arrangement of the apparatus is shown in Diagram 1.1.

The total mass, m of the experiment is the sum of the slotted mass, mi, and the mass of piston, mi. [m = m, + m2].

The mass of the piston in the experiment, ma = 50.0 g.

Seorang pelajar menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim, m dan perbezaan tinggi, h, suatu cecair.

Susunan radas ditunjukkan pada Rajah 1.1.

Jumlah jisim, m bagi eksperimen adalah hasil tambah jisim pemberat, mi dan jisim piston, ms. [m = m, + mil.

Jisim piston bagi eksperimen, ni: = 50.0 g.

Slotted mass

Piston

_-_-_-_ t h

Diagram 1.1 / Rajah 1.1

4531/3

SULIT

SULIT

3

4531/3

A slotted mass, ml= 50.0 g is placed at the top of the piston and the difference in the height, h of the liquid is taken. The actual difference in the height, h is shown in Diagram 1.2 .

Pemberat, mI=50.0 g diletakkan di atas piston dan perbezaan ketinggian, h, bagi cecair diambil. Perbezaan tinggi sebenar h ditunjukkan pada Rajah 1.2 .

The above procedure is repeated by varying the values of mi, to be 100.0 g, 150.0 g, 200.0 g and 250.0 g. The actual difference in height of the liquid are shown in Diagram 1.3, lA, 1.5 and 1.6 respectively.

Prosedur di atas diulangi dengan mengubah nilai mi, menjadi 100.0 g, 150.0 g, 200.0 g dan 250.0 g. Perbezaan ketinggian sebenar cecair masing-masing ditunjukkan pada Rajah 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6.

------------------ :~~~~

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

------------------

4531/3

Diagram 1.21Rajah 1.2 mi= 50.0 g

(m2= 50.0 g)

Diagram 1.3 IRajah 1.3

mi= 100.0 ~ (m2= 50.0 g)

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

------------------ ==~~~-

4531/3

Diagram 1.4 IRajah 1.4

mi » 150.0 g tmx= 50.0 g)

Diagram 1.51Rajah 1.5

mj= 200.0 g tm:= 50.0 g)

Diagram 1.6 IRajah 1.6

mi= 250.0 g (m2= 50.0 g)

4531/3 SULIT

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

----------------.

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

----------------~

-----------------

------------------

SULIT

5

4531/3

(a) For the experiment described on pages 2, 3 and 4, identify:

Bagi eksperimen yang diterangkan di halaman 2, 3 dan 4, kenaI pasti:

(i) The manipulated variable Pembolehubah dimanipulasikan

[1 marklmarkah]

(ii) The responding variables

Pembolehubah bergerakbalas

[1 marklmarkah]

(iii) The constant variable Pembolehubah dimalarkan

[1 marklmarkah]

(b) Determine h for every difference in height on Diagram 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6.

Tentukan h bagi setiap perbezaan ketinggian pada Rajah 1.2, 1.3, 1 . .4, 1.5 dan 1.6.

Tabulate your results for m and h for every value of mi in the space below.

Jadualkan keputusan anda bagi m dan h untuk setiap nilai mi pada ruang di bawah

[7 markslmarkah]

(c) On the graph paper on page 6, draw graph of h against m.

Pada kertas graf di halaman 6, lukiskan graf h melawan m.

[5 markslmarkah]

(d) Use your graph in (c), to state the relationship between m and h.

Berdasarkan graf anda di (c),' nyatakan hubungan antara m dan h.

[1 marklmarkah]

[Lihat sebelah

SULIT

6

4531/3

Graph h against m Graf h melawan m

+++tH-r++-1H-+++- ++-+++-+:t - -

1-+-1-+,-: . -:-t-

+

I

~ I __

l -

--++1- _7:+-t-

H l- +-

-+i-

+-

-T"T -I

+ +;-

$~t1l Ut+:

- -:-1---

-' 1 - -- --

-+ ~+ I

-tt--

,

- 4-

:

-+t+++H--t+H +

- +--

-+

±± -Ff--

.1 __ ,+-!-_,

++

++--t-

J1=+ H- +- f+

+- -H- +f+l

-+ -1-_ :.t-+

-+

+- +.

1- -j- .

+t--+

+ -1::+ +

+ +:-

=f +

I" -- t

:t - -T_t:

-j--- -

_L

+- H---

-:r t; :rtt r:

H--i::j: - +r

-+

-+

~_ J

-+'

1f+

: :-t -

- -----t--

-_. t-t-

+-

t

- j 1- -+

-t- -rr-r-

,I t

r+

ft j i++-

,

+- ~

:r-::t:

.i.,

+

+-

-+-

---1+

-+

T.

-l i I

+ =r+-

+H

, .

I

,

:t-

+-, ,

++

,

t m! +

ff ++"1::

I ::(::

+

l--- +

+ --

+---j:

I

-t

+"1' 1~

+f--l+_ -1+

- -::it -

H+

+

,it

. _. I-H-j-+ - .t ±

+-

.-t I

4531/3

++ll - +-j:±t

- ++i-r

~IIIIT

SULIT

7

4531/3

2 A student investigates how the potential difference, V across a resistance wire depends upon its length, x as in Diagram 2.1

Seorang pelajar menyiasat bagaimana beza keupayaan , V merentasi dawai perintang bergantung kepada panjang dawai perintang , x seperti dalam Rajah 2.1

power supply R

--0

resistance wire

~jockey

A~I·------~x~--~~ 'J

B

Diagram 2.1 / Rajah 2.1

The student places the jockey on the wire at a point J. The voltmeter reading V and the length x of resistance wire are recorded. The student repeats the experiment with different values for x. All the readings are recorded.

Pelajar tersebut meletakkan joki di atas wayar pada titik 1. Bacaan voltmeter, V dan panjang wayar perintang, x dicatat. Beliau mengulangi eksperimen untuk beberapa bacaan x yang berlainan.

Diagram 2.2 is a graph obtained from the readings taken during the experiment.

Rajah 2.2 menunjukka.n graph daripada keputusan eksperimen.

4531/3

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4531/3

VN

0.9 0.8 0.7 0.6

0.1 -

8

4531/3

Graph of V against x Graf V melawan x

1.1

0.5 0.4

0.3

o

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 .0 xlm

Diagram 2.2 / Rajah 2.2

SULIT

SULIT

9

4531/3

(a) Based on the graph in Diagram 2.2, Berdasarkan graf pada Rajah 2.2,

(i) state the relationship between V and x. nyatakan hubungan antara V dan x

[1 marklmarkah]

(ii) Determine the value of V, when x = 1.0 m.

Show the graph, how you determine the value of V. Tentukan nilai V, apabila x = ]:0 m.

Tunjukkan pada graf itu bagaimana anda menentukan nilai V.

[2 markslmarkah]

(b) The resistivity, p, is given by the formula p = rnA, where m is the gradient of the graph and A is the cross-sectional area of the wire.

Kerintangan, p , bagi dawai itu dinyatakan oleh persamaan, p = rnA , di mana m adalah kecerunan graf dan A ialah luas keratan rentas dawai.

(i) Calculate the gradient, m, of the graph. Show on the graph how you calculate m.

Hitung kecerunan, m. Tunjukkan pada graf itu bagaimana anda menghitung m.

m =

[3 markslmarkah]

453113

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4531/3

10

4531/3

(ii) Determine the value of p, if A = 1.5 x 1O-5cm2.

Tentukan nilai p, jika A = 1.5 x 1O-5cm2.

[2 marks/markah]

(iii) Another identical constantan wire with the same resistance is connected in parallel to the wire where R = xm and x = 0.5 m. m is the gradient of the graph.

Calculate R.

Satu dawai konstantan yang serupa yang mempunyai rintangan yang sarna dengan R disambung secara selari pada dawai di mana R = xm dan x = 0.5 m. m adalah kecerunan graf. Hitungkan R.

R = .

[1 marklmarkah)

(iv) The effective resistance, R', of two constantan wire in parallel is given by the formula

1 1 1

R' = R + R· Calculate R'.

Rintangan berkesan, R', bagi dua dawai konstantan ini diberi oleh formula

R' = .

[2 marks/markah]

State one precaution that can be taken to improve the accuracy of the readings in the experiment. Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang boleh diambil untuk memperbaiki ketepatan bacaan dalam eksperimen ini.

[1 marklmarkah)

SULIT

SULIT

11

4531/3

Section B Bahagian B

[12 marks] [12 markah]

Answer anyone questions from this section.

Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.

3 Diagram 3.1 shows a plastic bottle containing hot water. The plastic bottle is then put into a basin of ice. They found that the plastic bottle crumpled as shown in Diagram 3.2.

Rajah 3.1 menunjukkan sebotol bekas plastik yang mengandungi air panas. Botol plastik itu kemudiannya diletakkan ke dalam sebuah besen yang mengandungi ais. Mereka mendapati bahawa botol itu kemek seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.2.

Hot water Air panas

Diagram 3.1/ Rajah 3.1

Ice Ais

Diagram 3.2 / Rajah 3.2

[Lihat sebelah LIT

SULIT

12

4531/3

Based on the observation on Diagram 3.1 and Diagram 3.2 and using your knowledge of the gas laws:

Berdasarkan pemerhatian anda pada Rajah 3.1 dan Rajah 3.2 dan menggunakan pengetahuan anda tentang hukum gas:

(a) State one suitable inference.

Nyatakan satu inferens yang sesuai.

[1 marklmarkah)

(b) State one suitable hypothesis.

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.

[1 marklmarkah)

(c) With the use of apparatus such as bourdon gauge and other apparatus, describe an experimental framework to investigate the hypothesis stated in 3(b).

Dengan menggunakan radas seperti tolok bourdon dan radas-radas lain, terangkan satu rangka kerja untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan di 3(b).

In your description, state clearly the following:

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

(i) The aim of the experiment.

Tujuan eksperimen.

(ii) The variables in the experiment.

Pembolehubah dalam eksperimen.

(iii) The list of apparatus and materials.

Senarai radas dan bahan.

(iv) The arrangement of the apparatus.

Susunan radas

(v) The procedure of the experiment which should include one method of controlling manipulated variable and one method of measuring the responding variable.

Prosedur eksperimen yang mesti termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas.

(vi) The way you tabulate the data.

Cara anda menjadualkan data.

(vii) The way you analyse the data.

Cara anda menganalisis data.

[10 markslmarkah]

4531/3

SULIT

SULIT

13

4531/3

4 Diagram 4.1 and Diagram 4.2 shows the interference pattern formed by two continuous coherent water waves with different distance between two spherical dippers.

Rajah 4.1 dan Rajah 42 menunjukkan corak interferens yang terbentuk bagi dua sumber gelombang air yang koheren dengan jarak yang berbeza bagi dua penggetar membulat.

.. ~ a

Diagram 4.1/ Rajah 4.1

a

Diagram 4.2 / Rajah 4.2

4531/3

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

14

4531/3

Based on the above information and observation:

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) State one suitable inference.

Nyatakan satu inferens yang sesuai.

[1 marklmarkah]

(b) State one suitable hypothesis.

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.

[1 marklmarkah]

(c) With the use of apparatus such as ripple tank, a vibration motor and other apparatus, describe an experimental framework to investigate the hypothesis stated in 4(b).

Dengan menggunakan radas seperti tangki riak, motor penggetar dan radas-radas lain, terangkan satu rangka kerja untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan di 4(b).

In your description, state clearly the following:

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

(i) The aim of the experiment.

Tujuan eksperimen.

(ii) The variables in the experiment.

Pembolehubah dalam eksperimen.

(iii) The list of apparatus and materials.

Senarai radas dan bahan.

(iv) The arrangement of the apparatus.

Susunan radas

(v) The procedure of the experiment which should include one method of controlling manipulated variable and one method of measuring the responding variable.

Prosedur eksperimen yang mesti termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas.

(vi) The way you tabulate the data.

Cara anda menjadualkan data.

(vii) The way you analyse the data.

Cara anda menganalisis data.

[10 marks/markah]

END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT

SULIT

15

4531/3

HALAMAN KOSONG

4531/3

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

16

4531/3

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON

1. This question paper consist of two sections: Section A and Section B.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Answer all questions in Section A. Write your answers for Section A in the spaces provided in the question paper.

Jawab semua soalan dalam Bahagian A. Jawapan anda bagi Bahagian A hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.

3. Answer one question from Section B. Write your answers for Section B onthe extra answer sheets. You may use equations, diagrams, tables, graphs and other suitable methods to explain your answers.

Jawab satu soalan daripada Bahagian B. Jawapan anda bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam helaian jawapan tambahan. Anda boleh menggunakan persamaan, rajah, jadual, graf dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan anda.

4. Show your working, it may help you to get marks.

Tunjukkan kerja mengira, ini membantu anda mendapatkan markah.

5. If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done. Then write down the new answer.

Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, batalkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru.

6. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.

Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. The marks allocated for each question or part question are shown in brackets.

Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.

8. You are advised to spend 60 minutes to answer questions in Section A and 30 minutes for Section B.

Anda dinasihati supaya mengambil masa 60 minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian A dan 30 minit untuk Bahagian B.

9. You may use a non-programmable scientific calculator.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful