You are on page 1of 24

AESTUVER

AESTUVER
Protupožarna zaštita
za podzemna
prometna postrojenja
Više sigurnosti kroz
istraživanje i razvitak
Rastuća pokretljivost i ubrzani razvitak volumena
prometa u društvenim zajednicama pokazuju,
da će izgradnja modernih i učinkovitih tunela
još dugo biti aktualna.

S našim opsežnim
tehnološkim znanjima
i iskustvima, koje smo
stekli u brojnim
projektima i
specijalnim rješenjima,
u svakom vam
trenutku stojimo na
raspolaganju.

Pri tome se planiraju i konstruiraju Sigurnosni standard tunela rukovodi koncepata u podzemnim prometnim
sve duža i kompleksnija tunelska se uvelike prema scenariju mogućih postrojenjima. U posljednje vrijeme
postrojenja, ili moderniziraju nesreća koje uključuju požar, budući nalazi svoju sve veću primjenu i
postojeći tuneli. da požar predstavlja najveći rizik po zaštita konstrukcije- betona od
Uslijed teških prometnih nesreća ljude, vozila i gradnju, uslijed drobljenja, na temelju vrlo brzog
s požarima i ozbiljnim materijalnim prostornog ograničenja tunela i s porasta temperature i visokim
štetama, kao i gubicima ljudskih time povezanim otežanim bijegom, toplinskim unosom, kao i instaliranje
života, zadnjih godina pokrenute spašavanjem i naknadnim učinkovitih odvoda dima kod
su brojne diskusije o sigurnosnim popravcima. Stoga je oblikovanje zaštitne opreme.
standardima u tunelskim sigurnih izlaza u hitnim slučajevima,
Stoga u području građevinske
postrojenjima. izolacije požarnog opterećenja protupožarne zaštite, AESTUVER
Ova razmatranja danas se u prolazima za bijeg i spašavanje, nudi proizvode, čiji je razvitak posebno
najčešće kreću u smjeru te održanje funkcionalnosti električnih usmjeren uporabi i zahtjevima
projektiranja gradnje tunela. postrojenja, temelj sigurnosnih podzemnih prometnih postrojenja.

2
Ponašanje betona u slučaju požara
Zahvaljujući svojoj dostatnoj toplinskoj Oznake protueksplozijske zaštite U betonskim slojevima u blizini površine,
izolaciji i negorivosti, beton je označen betona predstavljaju termohidraulične pojavljuje se svestrano izjednačenje
kao požarno otporan. Na osnovu preduvjete i počivaju na sljedećem razlika tlakova. To dovodi do sušenja
zahtjeva vremensko-temperaturne mehanizmu: betona na površini. U dubljim slojevima
krivulje za podzemna prometna kroz brzi porast temperature u slučaju nastane, na osnovu kondenzacije, vodom
postrojenja, beton se ni u kom slučaju požara, u betonu se oslobađa kemijski skoro zasićena zona. Kod daljnjeg porasta
ne može označavati kao požarno i fizikalno vezana voda. Kod tako temperature dolazi do vrlo visokih tlakova
otporan na temelju svojih povezanog prijelaza u plinovito stanje, pare unutar betona. Ako se vlačna
termohidrauličkih, mehaničkih i nastaje porast volumena čvrstoća betona prekorači, dolazi do
kemijskih promjena. za faktor 1.100. eksplozivnih, većinom ljuskavih
odlamanja. Ovo odlamanje pada sa
čvrstoćom konstrukcijskog betona, jer kod
čvršćih betona opada sadržaj pora a time
i permeabilnost. Sljedeći nepovoljni faktor je
masivna građevna geometrija
1.400 °C u tunelogradnji.
Beton u fazi taljenja
1.300 °C
Daljnji mehanizmi uništenja:
Konstrukcijski beton jako oštećen

Zbog visokih temperatura nastupaju


Počinje proces taljenja 1.200 °C
strukturne promjene, posebice u
dodacima koji sadrže kvarc,
što dovodi do drobljenja betona.

Keramičke veze 800 °C


Ukupni gubitak hidratne vode Kroz uske pukotine u betonu koje nastaju
Raspadanje karbonata 700 °C kroz požarno opterećenje, mogu pojačano
prodirati nastali dimni plinovi u beton,
Znatni porast te ubrzati karbonizaciju
toplinskog puzanja 600 °C
i nagrizati betonski čelik.
β -kvarcni skok u dodatnim tvarima
500 °C

Portlandit dehidracija
400 °C
Kritična temperatura vode

Početak gubitka čvrstoće betona 300 °C


Eksplozivno
odlamanje

Dehidracija pojedinih kremena


200 °C
Hidrotermičke reakcije

Gubitak kemijski povezane vode 100 °C


Permeabilnost značajno raste
Gubitak fizikalno povezane
vode kod 1 atm 20 °C

Kemijske promjene u betonu

3
Vremensko-temperaturne krivulje u Europi
1400

1200

1000
Temperatura prostora gorenja [°C]

ETK
800 ZTV
EBA
HC
600 HCM
RWS

400

200

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Vrijeme [min]

Lilla Bommen tunel Göteborg Švedska,


"dicon tu" 30 mm ubetonirano,
konstrukcija ispitana prema
HC-krivulji preko 180 min

Tunel Bruyčres,
vatrogasna vježba, obloge
konstrukcijskog betona u
području vježbe s
AESTUVER protupožarnim
pločama dicon tu

4
Mogućnosti obojenog oblikovanja
Tvorničko bojanje
AESTUVER Protupožarne ploče
za podzemna prometna postrojenja
mogu imati svoj površinski sloj
tvornički obojan
s betonskim bojama.
Na taj način se postiže trajna
i atmosferski otporna boja.

Postoji mogućnost matiranih


tonova boja u crvenom, žutom,
smeđem i antracit kao
i zelenom i plavom tonu.

5
AESTUVER Protupožarna zaštita
iz laganog betona sa staklenim vlaknima
za podzemna prometna postrojenja

AESTUVER Protupožarne daljnje mogu dovesti do smanjenja


ploče za podzemna čvrstoće i pojave vrlo uskih pukotina.
Dimni plinovi koji nastaju u požaru,
prometna postrojenja
mogu stoga lakše prodrijeti u
Ako u tunelu izbije požar, neobloženi nezaštićeni beton i dovesti do
konstrukcijski beton će biti izložen korozije betonskog čelika.
vrlo brzom porastu temperature i
visokom unosu topline. Osobito kod
danas sve češće upotrebljavanih
betona visoke čvrstoće, dolazi nakon
kraćeg vremena do eksplozivnog Zaštita betona u podzemnim prometnim
odlamanja. Na taj način se oslabljuje postrojenjima s AESTUVER protupožarnim
nosivost konstrukcije, dovodi u pitanje pločama pouzdano čuva beton od
stabilnost, a korisnik tunela kao i službe posljedica požarnog opterećenja
za spašavanje se dodatno ugrožavaju. do RWS vremensko-temperaturne
Nadalje može nastati unos topline krivulje s vršnom temperaturom
duboko u beton, a time i do 1.350 °C (prema vrsti proizvoda) i od
strukturne promjene koje odlamanja i drobljenja.

6
Sandwich način izgradnje
AESTUVER Protupožarnih
ploča za podzemna
prometna postrojenja

Postupak
prskanja
vlakana

Lagani beton sa staklenim AESTUVER metoda


vlaknima – ispitani prskanja vlakana
građevni materijal
AESTUVER godinama nudi Sve protupožarne ploče pod gusto i ravnomjerno raspoređenu
prokušane protupožarne ploče, tvorničkim nazivom AESTUVER, vlaknastu strukturu.
posebno namijenjene podzemnim proizvode se sa dokazano
prometnim postrojenjima. pouzdanom AESTUVER metodom Zahvaljujući toj tehnici je moguće
Njih primjenjuju brojne poznate prskanja. Ova tehnička metoda sastavljanje tankih ploča s višom
tvrtke koje se bave građevinskom dorade omogućava ugrađivanje tlačnom čvrstoćom i čvrstoćom na
protupožarnom zaštitom, na osnovu dugačkih staklenih vlakana u beton. savijanje, kao i višom otpornošću
njihovih dokazano pouzdanih Tako nastaju vrlo dobra na trošenje.
značajki, prije svega u područjima armaturna svojstva. Glatke i stabilne površine, te
sa stalnim ili povremenim jednoliki rubovi, omogućavaju
opterećenjima vlagom i/ili visokim Tijekom postupka prskanja, svestrane primjene i mogućnosti
mehaničkim zahtjevima. beskrajna vlakna se u reznom alatu obrade.
režu na 5 cm dugačke komade,
AESTUVER Protupožarne ploče i izravno upuhuju u mlaz morta.
za podzemna prometna postrojenja Staklena vlakna i matrica se u
nisu gorive, potpuno su na automatskom procesu dorade
mineralnoj osnovi, hidraulički nanose ravnomjerno i pod visokim
povezane protupožarne ploče iz tlakom, u slojevima.
laganog betona sa staklenim AESTUVER protupožarne ploče
vlaknima klase građevnih za podzemna prometna postrojenja
materijala A1 prema pokazuju stoga, preko
normi DIN 4102. cjelokupnog presjeka ploča,

7
Značajke
Nepropusno na tlak do
Visoka tlačna čvrstoća 1350 °C

AESTUVER Protupožarnih ploča Ne gorivo Visoka tlačna Visoka Visoka


čvrstoća čvrstoća postojanost
za podzemna prometna na savijanje na trošenje
postrojenja je zajamčena kroz
gustu, jednoliku strukturu ploča.
Primjena staklenih vlakana u
matričnoj izvedbi također
pridonosi visokoj tlačnoj čvrstoći.
Postojano Otpornost Mogućnost Laka
na vodu na smrzavanje čišćenja obradivost
Čvrstoća na savijanje
Visoka čvrstoća na savijanje od
AESTUVER protupožarnih ploča
za podzemna prometna
postrojenja rezultira iz primjene
staklenih vlakana, koja su
ravnomjerno raspodijeljena
Mogućnost čišćenja pluća, koja je ranije često postojala
Zahvaljujući njihovoj ravnomjernoj, kod obrade azbesta kao «azbestoza»,
uzduž cijele strukture ploča.
glatkoj i čvrstoj površini, čišćenje kod protupožarnih ploča ne postoji.
ploča je moguće s najrazličitijim
Postojanost na trošenje postupcima, vodenim i parnim Prednosti AESTUVER
Visoka postojanost na trošenje čistačima, kao i primjenom
AESTUVER protupožarnih ploča protupožarne ploče za
dodataka za čišćenje, bez ikakvih
za podzemna prometna postrojenja problema i uz trajnu primjenu
podzemna prometna
se u prvom redu postiže kroz (prema preporukama za čišćenje). postrojenja:
jednoliko sabijanje površina.
■ Mogućnost čišćenja s uobičajenim
Tom tehnikom optimizirana
vidljiva površina ne pokazuje Prednosti obrade postupcima čišćenja bez dodatnih
Izuzetne mehaničke značajke tretmana ploča
skoro nikakve vidljive pore i
uslijed svoje glatke površinske AESTUVER Protupožarnih ploča
dorade je vrlo dobro zaštićena za podzemna prometna postrojenja ■ Nema problema prianjanja kod
protiv habanja. daju ovom materijalu mnogostruke betona visoke čvrstoće
mogućnosti primjene. Kako kod ■ Obloge od pokretnih fuga
industrijske obrade normiranih
Postojanost na vodu građevnih dijelova i građevnih
■ Obloge je moguće provjeravati
AESTUVER protupožarne ploče bez uništenja uz uporabu
sustava, tako i kod pojedinačnih, MULTI-MONTI® sidrenih vijaka
za podzemna prometna postrojenja
individualno skrojenih izrada (obratite pozornost na dozvolu
pokazuju vrlo dobru postojanost
konstrukcija na gradilištu, provedbe za sidrene vijke)
na vodu. Ova prednost temelji se
su moguće bez ikakvih problema.
na cementno povezanoj matričnoj ■ Otporno na vodu, smrzavanje i
Glatke površine su osim toga
izvedbi i svojstvu slabog sol za posipavanje cesta, nema
idealna podloga za premazivanje
upijanja vode. gubitka čvrstoće kroz utjecaj vlage
ili oblaganje.

I kod visokih opterećenja vlagom,


AESTUVER protupožarne ploče za Mogućnosti primjene
fizičke značajke AESTUVER
podzemna prometna postrojenja
Protupožarnih ploča za podzemna AESTUVER Protupožarnih
mogu se jednostavno piliti, glodati,
bušiti, zabijati čavlima i stezati vijcima. ploča za podzemna
prometna postrojenja zanemarivo
se mijenjaju. Stoga protupožarne prometna postrojenja
Prednost dobre strojne obradivosti
ploče nije potrebno dodatno
povećava se još kroz malo
obrađivati radi vodonepropusnosti. Slijedi opis najčešćih mogućnosti
ispuštanje prašine.
primjene AESTUVER Protupožarnih
Otpornost na smrzavanje i Nema zdravstvenih rizika
ploča za podzemna prometna
na sol za posipavanje cesta postrojenja. Zahvaljujući vrlo dobrom
AESTUVER Protupožarne ploče za svojstvima obrade i kakvoći materijala,
Otpornost na smrzavanje i na sol za podzemna prometna postrojenja se moguća su specijalna rješenja, kao
posipavanje cesta ispitani su izrađuju isključivo s vlaknima npr. protupožarna zaštita dilatacijskih
dugotrajnim testovima. nekritičnih dimenzija (prema WHO). fuga, što se obavlja jednostavno
AESTUVER protupožarne ploče Na taj način je obrada od i učinkovito.
za podzemna prometna postrojenja AESTUVER protupožarnih ploča
postigle su vrlo dobru otpornost za podzemna prometna postrojenja
prema hladnoći i soli, što je zdravstveno zanemariva. Opasnost
potvrđeno certifikatima. dospijeća vlakna u dišne putove ili
8
Zaštita
konstrukcijskog betona
Naknadno oblaganje Zabetonirane obloge
Kod naknadnog oblaganja, Kod zabetoniranih obloga, AESTUVER
AESTUVER protupožarne ploče protupožarne ploče za podzemna
za podzemna prometna postrojenja prometna postrojenja se u oplati tupo
mogu se učvršćivati na konstrukciju spajaju. Fuge se mogu, npr. kod primjene
tunela s minimalno 10 mm debelim samosabijenog betona dodatno zabrtviti
podložnim trakama u uzdužnom i s ljepljivim vrpcama, kako bi se spriječilo
poprečnom smjeru ili izravno na istjecanje cementne vode ispod
konstrukcijski beton u sustavu protupožarnih ploča. Fuge se mogu
provlačne montaže, npr. sa polagati s podložnim trakama s
AESTUVER T-sidrenim čavlima. minimalnom debljinom od 10 mm iz
Opcijske podložne trake dodatno materijala ploča. Trake se mogu
zaštićuju fuge od prodora požara i zaklamati ili uvrnuti. One stvaraju dodatnu
omogućavaju značajno ravnomjerniju stabilnost kod polaganja armature i
površinu zahvaljujući premošćenju zaštićuju fuge kod betoniranja i u slučaju
pomaka i neravnina. požara. Držači razmaka za armature se
mogu izravno postavljati
Kod uporabe samoureznih betonskih na protupožarne ploče.
sidra s navojem za učvršćenje,
mogu se isti do 10 puta popuštati U kutovima ili lukovima, može se
i opet učvršćivati. dodatno umetnuti AESTUVER T-
Tako su inspekcije i popravci brzi, Fugenband 1330 - T - trake za fuge.
troškovno povoljni i jednostavni. Traka za fuge mogu, zahvaljujući
svojoj stlačivosti, preuzeti manja
kretanja i tako zaštićuje rubove ploče.
Nadalje je zajamčena sigurna
protupožarna zaštita u
ovim područjima.

Fuge s podložnim
trakama

Daljnje mogućnosti i
detalje o konstrukcijama,
naći ćete na stranicama
16/17.

9
Oklop požarnog opterećenja na putovima
za bijeg i spašavanje, te održanje
funkcionalnosti električnih postrojenja
s AESTUVER protupožarnim
kabelskim kanalima
Ako vatra zahvati kablove, nastaju ne samo oštećenja od gustog dima, već također
vrlo otrovni plinovi. Unutar nekoliko minuta mogu tako putovi za bijeg i spašavanje
postati smrtonosna zamka. Osim toga otežan je rad službe za spašavanje
ili je čak postao nemoguć.

AESTUVER protupožarni kabelski kanali


održavaju u slučaju požara putove
spašavanja bez dima i osiguravaju,
da postrojenja, koja su od životne
važnosti za sigurnost u podzemnim
prometnim postrojenjima, i dalje
funkcioniraju. AESTUVER protupožarni
kabelski kanali su ispitani prema
normi DIN 4102, dio 11 i 12.
Institut za ispitivanje materijala na IBMB
tehničkog sveučilišta Braunschweig je
u tu svrhu proveo opširna ispitivanja Berlin - glavni kolodvor -
na gorenje. Opća građevinski odobrena Lehrter kolodvor s AESTUVER
ispitna odobrenja i dopunska stručna protupožarnim kabelskim
mišljenja potvrđuju, da AESTUVER kanalima
protupožarni kabelski kanali posjeduju
visoku sigurnost u slučaju požara
Regionalni kolodvor
Potsdamer Platz;
zaštićeni s AESTUVER
protupožarnim kabelskim
kanalima
10
AESTUVER protupožarni ■ U klasi vatrootpornosti E 30-E 120 Profili omogućavaju fleksibilno projektiranje.
kabelski kanali postoje u AESTUVER protupožarni kabelski Na razmaknute trake ugrađeni žljebovi
kanali osiguravaju, da nikakva vatra sustavnih rešetki brinu za prolaznu stražnju
dvije različite izvedbe:
ne može prodrijeti u kanal, a ventilaciju unutar kanala, a uobičajene
■ U klasi vatrootpornosti I 30-I 120 temperature u kanalu ostaju niske. odvojne lamele mogu se na to učvršćivati
AESTUVER protupožarni kabelski Time je zajamčeno, da ne dolazi do bez ikakvih problema. AESTUVER
kanali sprječavaju da kod gorenja kratkih spojeva ili prekida napajanja protupožarni kabelski kanali se unaprijed
kabela vatra prijeđe u put za el. energijom. E-kanali su posebice izrađuju u tvornici i po želji ("upravo na
spašavanje i da nastanu vrlo propisani ondje, gdje valja zajamčiti vrijeme (just in time)") su spremni za
otrovni dimnih plinovi. održanje funkcionalnosti sigurnosno ugrađivanje. Tako je moguće za najkraće
Kabelski izlazi za pojedinačne relevantnih dijelova postrojenja u vrijeme montirati kabelske kanale.
kablove i kabelske snopove su slučaju požara, kao npr. kod Budući da kanalni poklopac kod
ispitani zajedno sa sustavom. vatrodojavnih sustava, postrojenja za AESTUVER protupožarnih kabelskih kanala
Točno prilagođeni vijčani spojevi odvođenje dima i topline i rasvjete za samo labavo naliježe, u kanale se mogu u
jamče, da se pojedine stijenke nuždu u podzemnim svakom trenutku naknadno polagati, a
kanala brzo, bez napora i vlačno prometnim postrojenjima. postrojenja lako provjeravati.
sigurno mogu međusobno povezati.

AESTUVER
Kabelski kanali
na ovjesima

Daljnje mogućnosti i
detalje o konstrukcijama,
naći ćete na
stranici 18.

11
Oblikovanje putova za bijeg i spašavanje
Prohodni i dinamički opteretivi AESTUVER elementi protupožarne
zaštite D+2 mogu se upotrebljavati za poklapanje betonskih korita
pored staze tračnica ili kao sredstvo za prekrivanje drvenih greda
za sigurno oblikovanje putova za bijeg i spašavanje.

Prohodni i dinamički opteretivi


AESTUVER Brandschutzelement Daljnje mogućnosti
D+2 - protupožarni element,
je posebno razvijen za prekrivanje
i detalje o
betonskih korita (prema potrebi konstrukcijama,
kao zamjena za puno drvo) ili za
sigurno oblikovanje putova
naći ćete na
za spašavanje u temeljima stranici 18.
tračničkih staza.

Lagani beton sa staklenim


vlaknima jamči smanjenu težinu
za brzo i lako polaganje, kao i
revizije, te mogućnost
jednostavnog i učinkovitog
obavljanja rezova na licu mjesta

Na zahtjev se AESTUVER
Brandschutzelement D+2 -
protupožarni element može
opremiti za određena područja
primjene s protuproklizavajućim
ili naknadno svjetlećim premazima

Podzemna
željeznica Berlin,
prekrivanje
drvenih
pragova

12
Zidne konstrukcije okna
za zaštitu sigurnosnih uređaja

Za zaštitu sigurnosnih uređaja,


kao npr. razdjelničkih kutija,
uklopnih ormarića i niša za Daljnje mogućnosti
hitne pozive u tunelskim i detalje o
zidovima u podzemnim
prometnim postrojenjima konstrukcijama,
gdje se niše prekrivaju s naći ćete na
AESTUVER protupožarnim
pločama, primjenjuju se stranici 19.
dijelom s oblogama od
plemenitog čelika.
Tako se pomoću uske
konstrukcije dolazi do
Konstrukcija
protupožarne zaštite zidnih okna
oznake F 90-A, trajno pod F 90-A
visokim zahtjevima u
podzemnim prometnim
postrojenjima.

Tiergarten tunel
Berlin

Daljnja protupožarno-tehnička
rješenja moguća su prema
individualnim ispitivanjima.
Vidi također kompletan
AESTUVER program:
■ Zid / strop
■ Ventilacija
■ Elektrika
■ Protupožarne kabelske zapreke/cijevi
■ Protupožarna zaštita za fuge
■ Premazi za čelik/drvo

13
Protupožarna zaštita sa AESTUVER
Slijede primjeri brojnih mogućnosti primjene
za AESTUVER proizvode u cestovnim
i tračničkim tunelima.

Konstrukcija 1: Konstrukcija 2: Konstrukcija 6:


Naknadno Ubetonirane obloge Kabelski kanali za
protupožarno protupožarne zaštite protupožarnu zaštitu AESTUVER
oblaganje (zid i strop) (stropa i kosine) ploča za protupožarnu zaštitu/
AESTUVER T AESTUVER T AESTUVER T

Konstrukcija 5: Konstrukcija 4:
Zaklopke, vrata i poklopci Oblikovanje putova za
AESTUVER ploča za protupožarnu bijeg i spašavanje
zaštitu/AESTUVER T Element protupožarne zaštite D+2

14
Konstrukcija 1: Konstrukcija 3:
Naknadno oblaganje Stropovi za odvođenje
protupožarne zaštite dima AESTUVER T
(zida i stropa)
AESTUVER T

Konstrukcija 5:
Zaklopke, vrata i poklopci
AESTUVER protupožarna ploča/
AESTUVER T

15
Konstrukcija 1: Naknadne obloge protupožarne
zaštite za stropove i zidove
Naknadno oblaganje

Tumač znakova
3 1
1 AESTUVER T
Protupožarna ploča
2600/3000 x 625 mm
2 AESTUVER T
Podložne trake za fuge
100 x 10 mm (izborno)
3 AESTUVER T-sidreni čavli ili
vijci za beton
Razmak cca 600 mm
4 AESTUVER T- masa za fugiranje
5 Traka za fuge/brtvena masa
6 Protupožarna traka za fuge
7 AESTUVER T-sidreni čavli
8 AESTUVER T
protupožarna ploča
kao proširenje 2 4
9 AESTUVER traka za fuge DSB
1,5 mm Naknadno protupožarno oblaganje Obloge protupožarne zaštite elemenata
pokretnih fuga za učvršćenje za tunelsku tehniku
10 Vijci za brzu ugradnju
11 Čahura od plemenitog čelika 8 10 9 1
za podupiranje učvršćenja na
konstrukcijski beton 1 6 5 7

Probijanje ploča protupožarne zaštite


s učvrsnim sredstvima

1 11

16
Zabetonirane obloge Konstrukcija 2:
protupožarne zaštite
Zabetonirane obloge
protupožarne zaštite
1 13 12 Tumač znakova
1 AESTUVER T
Ploča za protupožarnu zaštitu
2600/3000 x 625 mm
12 AESTUVER T - Trake za
podlaganje fuga
10 x 70 mm
13 Uporne klamice
14 AESTUVER T traka za fuge - 1330

Zabetonirane obloge protupožarne


zaštite u području pregiba

12 1

14

Slika: STRABAG International

17
Entrauchungsdecke

Konstrukcija 3:
Strop za odvođenje dima
16 15 17

Tumač znakova
15 AESTUVER T protupožarna ploča
- obostrano dvoslojna
16 AESTUVER T poluobloge
Obloge protupožarne zaštite
ovjesnih šipki
19 18
17 AESTUVER T protupožarna ploča
zaklopki za odvođenje dima
18 AESTUVER T protupožarna ploča
nosive rešetke
19 Samourezni vijci

Izlaz u slučaju nužde između pragova

Konstrukcija 4: Oblikovanje
putova za bijeg i spašavanje

Tumač znakova
20 D+2 Element protupožarne zaštite
21 Dugo naknadno 20 21 22

svjetleće oznake
Izborno
22 Protuklizni
premaz
Izborno

Pokrivanje kabelskih korita kao puta za hitno spašavanje

20 22

18
Reverzibilno prekrivanje kabelskih niša Konstrukcija 5: Zaklopke,
vrata, poklopci protupožarne
zaštite za prekrivanje
kabelskih niša
23

Tumač znakova
23 Gornji zaustavni držač
24 Elementi iz AESTUVER
protupožarnih ploča, 2-slojno
zalijepljeno sa stepenastim
žlijebom i zaštitom brida
25 Donji zaustavni držač
26 AESTUVER protupožarna ploča

25 24

Prekrivanje niša

26

Protupožarna vrata

26

19
Konstrukcija 6: 4-strani protupožarni kabelski kanal
Protupožarni kabelski kanali

Tumač znakova
27 Labavo naliježući poklopac 27
28 Vijčani spojevi
29 Korito kabelskog kanala sa
žlijebom sustavnih rešetki
30 Trake za brtvljenje
31 Ovjes za E-kanale
32 Kabelski izlaz
33 Vijčani spoj i učvršćenje

30 29 28 32 31

3-strani protupožarni kabelski kanal

33

30

2-strani protupožarni kabelski kanal

20
Uz najbolje reference
Slijede referentni popisi
protupožarnih ploča AESTUVER: ■ AESTUVER Brandschutzelement D+2 za primjene u podzemnim
- element protupožarne zaštite D+2 prometnim postrojenjima.
■ AESTUVER Brandschutzplatte -
protupožarna ploča dicon tu kao i Tehničke podatke za ploče i
■ dicon tu ■ AESTUVER protupožarni kabelski pripadna ispitivanja i certifikate,
■ AESTUVER T kanali (AESTUVER kabelski naći ćete u pojedinim tehničkim
■ AESTUVER Brandschutzplatte - kanali se izrađuju tvornički iz podacima o proizvodu.
protupožarna ploča protupožarnih ploča AESTUVER)

Reference za: AESTUVER Brandschutzplatte - protupožarna ploča dicon tu


Tunel Mjesto Godina Vrsta obloge Zahtjev Količina
Nadgrađivanje Köln 2000 Obloge nosača/potpornja, obloge ZTV-krivulja 6.000 m 2
pristupa sjever-jug učvrsnoj čeličnoj konstrukciji
4. cijevi Hamburg 2001/ Strop za odvođenje dima, obostrane - ZTV-krivulja 125.000 m 2
Elb tunel 2002 oplate čelične konstrukcije, 2 x 25 mm
Bahrmühlen- Chemnitz 2001/ Zaštita konstrukcijskog betona kroz ZTV-krivulja 2.200 m 2
vijadukt BAB A4 2002 oblaganje ploča, 20 mm na 10 mm
podlaganje fuga
Weser tunel Dedesdorf 2003 Obloge protupožarne zaštite Tübbinge ZTV-krivulja 47.000 m 2
iznad Prallwände, 20 mm na 10 mm
podlaganje fuga

Reference za: AESTUVER Brandschutzelement D+2 - element protupožarne zaštite (prohodan)


Tunel Mjesto Godina Vrsta obloge Zahtjev Količina
Nadzemna željeznica München 2002 Prekrivanje korita A1 ploča 200 m 2
(S-Bahn) München
Prijelazi preko Nürnberg 2003 Izlaz u slučaju nužde/prijelaz A1 ploča 100 m 2
tračnica Fürth
Nürnberg Fürth
Podzemna željeznica
(U-Bahn) Berlin Berlin od 2004 Izlaz u slučaju nužde između tračnica A1 ploča 1.750 m 2
Podzemna željeznica Köln od 2005 Prekrivanje korita A1 ploča 3.500 m 2
(U-Bahn) Köln
Deutzer Köln 2007 Pokrivanje kabelskih korita s premazom A1 ploča 1.800 m 2
most protiv proklizavanja R 13

4. Elbröhre
Hamburg

Prilaz sjever-jug, Köln,


Nadgrađivanje
Peek & Cloppenburg

21
Reference za: dicon tu od AESTUVER
Tunel Mjesto Godina Vrsta obloge Zahtjev Količina
Prilaz sjever-jug / Köln 2003 Obloge nosača/potpornja, obloge ZTV-krivulja 12.000 m 2
Nadgrađivanje protupožarne zaštite konstrukcijskog
Peek & betona, obloge protupožarne zaštite
Cloppenburg nosive čelične konstrukcije

Moorfleet tunel Hamburg 2003 Protupožarni kabelski kanali, 2-strani ZTV-krivulja 2.100 m 2
kabelski kanal za održanje 1200 °C
funkcionalnosti; 2 x 25 mm do 95. min

Lilla Bommen Göteborg 2004/ Zabetonirane obloge stropa tunela, HC-krivulje 8.000 m 2
tunel Švedska 2005 30 mm s 10 mm podlaganje fuga 180 minuta

Saniranje Hamburg 2004 Obloge pregradnih zidova i kosine ZTV-krivulja 22.000 m 2


1. Cijevi Elb tunel prema stropu tunela 20 + 25 mm
Herren tunel Lübeck 2004 Obloge protupožarne zaštite Tübbinge ZTV-krivulja 25.000 m 2
Lübeck iznad Prallwände, 20 mm na 10 mm
podlaganje fuga
Saniranje Hamburg 2005/ Obloge pregradnih zidova i kosine ZTV-krivulja 22.000 m 2
1. Cijevi Elb tunel 2006 prema stropu tunela 20 + 25 mm 3-struka sigurnost
Saniranje Hamburg 2006 Obloge pregradnih zidova 20 + 25 mm i ZTV-krivulja 22.000 m 2
1. Cijevi Elb tunel kosine prema stropu tunela 2 x 25 mm
Tunel Horburg Basel 2006 Obloge stropa tunela i zidne trake, ZTV-krivulja 8.000 m 2
Švicarska 20 mm na 10 mm podlaganje fuga

Tunel Köln 2007 Obloge stropa tunela, 2 x 30 mm ZTV-krivulja 1.700 m 2


Trankgasse 3-struka sigurnost

Tunel zrakoplovne Berlin 2007 Obloge stropa tunela, ZTV-krivulja 26.000 m 2


luke Tegel 25 mm s 10 mm podlaganje fuga
Cestovni tunel Limerick 2007/ Obloge stropa tunela s antracitno HCM 120; 12.000 m 2
Limerick Irska 2008 obojanim pločama, 30 mm betonirano ISO 240
s 10 mm podlaganjem fuga
Theater tunel Frankfurt 2007/ Obloge zidova tunela 20 mm na 10 mm ZTV-krivulja 4.300 m 2
Frankfurt 2008 podlaganje fuga

Saniranje
3. Cijevi Elb tunel
Hamburg

Tunel
Horburg
Basel

Tunel
Zrakoplovna luka
Tegel, Berlin

22
Reference za: AESTUVER T
Tunel Mjesto Godina Vrsta obloge Zahtjev Količina
Gotschna tunel Klosters 2005 Obloge stropa klimatizacijske centrale; ZTV-krivulja 300 m2
Švicarska 20 mm na 10 mm podlaganje fuga
Tunel Antony Pariz, 2005 Obloge stropa tunela i zidne trake, HCM-krivulja 1.600 m2
Francuska 30 mm na 10 mm podlaganje fuga

Tunel Nanterre Pariz, 2005 Obloge stropa tunela i zidne trake, HCM-krivulja 800 m2
Francuska 30 mm na 30 mm podlaganje fuga

Tunel Pariz, 2007 Obloge stropa tunela i zidne stijenke, HCM-krivulja 14.000 m2
Luka Porte Francuska 30 mm na 10 mm podlaganje fuga 120 minuta
de Vanves

Kivaahn tunel Helsinki 2007/ Obloge stropa tunela, HCM-krivulja 6.500 m2


Finska 2008 30 mm ubetonirano s podlaganjem fuga 120 minuta
E6 Skansen Trondheim 2008 Obloge stropa tunela i zidova; RWS-krivulja 3.500 m2
Löpet tunel Norveška 30 mm na 10 mm podlaganje fuga
i 10 mm izravno

Söderleds tunel Stockholm 2008 Obloge T-nosača stropa tunela; ZTV-Ing 60 4.000 m2
Švedska 20 mm na 20 mm podlaganje
fuga na plemenitom čeliku UK

Reference za: AESTUVER Brandschutzplatte - protupožarna ploča


Tunel Mjesto Godina Vrsta obloge Zahtjev Količina
Tiergarten B 96 Berlin 2005 Oplata za niše; 2 x 25 mm E 90 oko 2.500 m2
Guadarama Španjolska 2006/ Tunelska vrata 60 mm AESTUVER T 90 5.000 m2
tunel 2007 Brandschutzplatte - protupožarna ploča
Tunel zrakoplovne Berlin 2008 Prekrivanje niša u tunelskom zidu E 90 1.900 tm
luke Tegel

Reference za: AESTUVER kabelski kanali


Tunel Mjesto Godina Vrsta obloge Zahtjev Količina

Heiligenberg Kaisers- 2002/ Prohodan kabelski kanal E 90 3.000 m


tunel lautern- 2003
Ludwigs-
hafen
Glavni kolodvor Berlin 2004/ Kabelski kanali E 30 + I 30 oko 7.500 m
2005
Lehrter Bhf. Berlin 2005 Kabelski kanali E 30 + I 30 oko 2.000 m
(želj. postaja)
Potsdamer Platz
DB Sjever-jug Berlin 2005 Kabelski kanali E 90 oko 7.000 m
povezivanje

Reference za: Powerpanel


Tunel Mjesto Godina Vrsta obloge Zahtjev Količina
Wienerwald Chorherrn 2008 Odvojna ploča za fuge, za čvrstu voznu A1 ploča 3.000 m2
tunel Austrija stazu, produžetak betoniranih sekcija

Tunel Airbus
Nanterre Hala
Paris Hamburg

23
AESTUVER

Fermacell GmbH
Predstavništvo Austrija
Bürocenter B17
Brown-Boveri-Straße 6/4/24
2351 Wiener Neudorf
Telefon: +43(0)2236-42506
Telefax: +43(0)2236-42509

Grafikon na stranici 3: Ponašanje betona kod temperaturnog opterećenja; Fermacell je registrirana marka i samostalna tvrtka grupacije XELLA.
Pasivna protupožarna zaštita u gradnji tunela i niskogradnji (gradnja cesta;
Harald Pflanzl; Cement i beton, posebna brošura; Kolloquium 2002

Pridržano pravo na tehničke izmjene. Stanje 09/2009


Vrijedi aktualno izdanje.
Ako ne nađete odgovarajuće informacije u ovom dokumentu, nazovite nas.

Fotografije: Dirk Silz, Martin Mohr

Fermacell informacijski ured za kupce:


Mobil: 00385 98 277 154
Fax: 00385 1 387 41 61
E-mail: mihael-miso.bulum@xella.com
www.fermacell.at