1 1.

Pengenalan Saban hari kita mendengar dan membaca berita-berita berkaitan isu pendidikan samada melalui akhbar, televisyen atau melalui laman web. Paparan tentang gejal-gejala sosial mendapat perhatian masyarakat dan menimbulkan kebimbangan kepada pelbagai pihak . Budaya lepak, merempit, berjudi, berfoya-foya dan ragut yang melibatkan anak-anak belasan tahun ini sering kita baca dan ditonton melalui pelbagai media. Persoalannya , apa sudah jadi dengan golongan muda hari ini ?Adakah pendidikan di negara kita sudah gagal untuk membentuk dan mendidik nilai-nilai yang dikehendaki dalam masyarakat?Banyak faktor yang menyumbang kepada fenomena ini. Perubahan gaya hidup masyarakat dan kesan globalisasi adalah sebahagian penyumbangnya. Dasar negara yang digubal meletakkan pendidikan sebagai aset penting penjana kecemerlangan negara. Dasar negara dapat dicap ai melalui pendidikan yang berkualiti dan dijelmakan bila lahirnya masyarakat Malaysia yang mempunyai modal insan dan mampu bersaing di persada dunia. Tugasan ini membincangkan tentang dasar-dasar negara yang sentiasa memberi fokus kepada meningkatkan kualiti pendidikan dengan mensasarkan pembentukan individu yang berhemah, masyarakat yang dinamik dan berdaya saing. Juga membincangkan tentang prinsip -prinsip pendidikan yang membentuk dan membina para guru dan institusi pendidikan ke arah melahirkan Ätowering personality¶ . Terdapat pelbagai ukuran yang digunakan untuk menilai keberkesanan sesebuah organisasi yang menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan. Ukuran ini dinilai berdasarkan kualiti dan kuantiti output dan outcome . Dalam konteks pengukuran ini, saya memilih Key Performance Indicator 2 (KPI) dan bagaimana KPI digunakan di dalam menentukan kualiti pendidikan di sesebuah institusi pendidikan kerana pendidikan adalah penentu kepada standard satu bangsa atau sebuah negara. ³Memikirkan tentang pendidikan adalah memikirkan tentang isu-isu utama dalam kehidupan manusia«. Memikirkan tentang tujuan-tujuan pendidikan pula memikirkan tentang rupa bentuk wajah manusia, jenis ketrampilan, jenis matlamat yang paling sesuai untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kualiti tamadun bangsa´.

(Magazine, Winter,hal 6)

2.

Huraian Dasar 2.1

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) ³Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani , emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi menzahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketrampilan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.´ (Akta Pendidikan 1996) FPK telah menjadi asas dalam membentuk sistem pendidikan negara. FPK telah menyatakan dengan jelas bahawa setiap warganegara Malaysia telah diberi peluang dalam pendidikan dari peringkat yang paling rendah kepada peringkat tertinggi dan bersifat ³long life learning´. Fungsi utama pendidikan ialah untuk melahirkan dan mengasah bakat secara intrisit dan eksplisit ke arah melahirkan manusia yang seimbang dari segi fizikal dan mental. 3 Keseimbangan dan kesepaduan ini merupakan saluran penting untuk menjayakan hasrat dan cita-cita negara. Salah satu yang terkandung dalam FPK ialah kepercayaan kepada Tuhan selaras dengan prinsip pertama dalam Rukun Negara. Walaupun agama Islam ialah agama rasmi negara, namun kebebasan memilih agama tetap menjadi prinsip utama kerajaan berdemokrasi. Penekanan kepada ketuhanan dapat membentuk kesepaduan fitrah diri pelajar supaya berbudi pekerti mulia dan berakhlak diri yang tinggi selaras dengan kehendak agama dan kepercayaan masing-masing sekaligus menjadi ciri-ciri asasi seorang ahli keluarga , masyarakat dan warganegara yang baik dan terdidik. Satu daripada konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah melahirkan insan yang berintelek di mana akhirnya membentuk warganegara yang berilmuan. Kekuatan ilmu boleh mempengaruhi, mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia. Penguasaan ilmu yang tinggi dapat memartabatkan diri dan kedudukan seseorang dalam masyarakat dan sekaligus menjulang nama baik negara dipersada dunia. Tumpuan pendidikan bukan sahaja setakat di alam persekolahan, tetapi ianya sebagai satu proses dan aktiviti sepanjang hayat . ³long live learning¶ ini merupakan satu kaedah meningkatkan pengalaman, memperkaya , memperkukuh dan mencabar dan mengubah ilmu sedia ada pada manusia. FPK juga melihat individu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan 4 bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara. Berdasarkan FPK, jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma, tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia, dan berbakti. Jika disempitkan kepada institusi

persekolahan dan difokuskan kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah, FPK menuntut erti pendidikan berkualiti. Berdasarkan kehendak FPK dan dihubungkaitkan dengan sistem pendidikan , KPM dan masyarakat berharap ramai calon yang lulus cemerlang dalam peperiksaan UPSR, PMR, SPM,STPM dan lain-lain peperiksaan peringkat kebangsaan. Ramai belia akan cemerlang dalam bidang sukan dan permainan dan mencapai tahap yang ditentukan. Ramai anak-anak muda berkunjung ke tempat-tempat ibadat, memakai pakaian bersopan, tidak melepak, tidak merempit dan sebagainya. Akhirnya semua belia mempunyai kesedaran sivik yang mendalam yang boleh dilihat dalam perbuatan mereka seharian. Gejala sosial tidak menjadi perkara yang membimbangkan dalam masyarakat. Ciri-ciri ini hanya membataskan kepada hasil pendidikan formal sahaja. Ukuran kualiti di sini dinilai dari kekuatan keintelektulan dan keilmuan yang diperolehi oleh pelajar-pelajar dalam peperiksaan awam. FPK bukan sahaja melihat kepada pencapaian peratus cemerlang , tetapi lebih melihat kepada sifat kemanusiaan dalam erti kata sebenar. 5 2.2

Misi Nasional 2006-2020 Misi Nasional ialah satu rangka kerja pembangunan Malaysia yang menggariskan keutamaan negara untuk tempoh 15 tahun (2006-2020) yang dalam tempoh ini RMK 9 mengandungi agenda pembangunan untuk tempoh 5 tahun pertama dalam misi ini. Tujuan Misi Nasional ialah bagi mencapai wawasan dan matlamat negara. Dasar Misi Nasional berfokuskan kepada pembangunan sumber manusia tidaklah sekadar meliputi latihan, pembangunan dan pembelajaran sepanjang hayat sahaja tetapi skopnya lebih luas yang juga merangkumi kaunseling orgnanisasi, pembangunan kerjaya, sebahagian daripada aktiviti pembangunan organisasi dan organisasi pembelajaran. Semasa membangunkan modal insan atau sumber manusia, majikan hendaklah menitikberatkan pembangunan insan secara menyeluruh dan seimbang yang mencakupi ilmu pengetahuan dan kemahiran, nilai etika, minda yang progresif dan budaya kerja yang mulia. Keseimbangan inilah yang akan meningkatkan produktiviti dan daya saing pekerja Malaysia. .Misi Nasional mengambil kira pengalaman pengalaman lampau, sistem nilai, budaya dan Islam Hadhari yang diperkenalkan pada tahun 2004. Islam Hadhari menekankan penguasaan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi individu bagi menyediakan sumber tenaga manusia yang seimbang . Fokus utama Misi Nasional ialah memberi penekanan tinggi ke atas pembangunan modal insan ³minda kelas pertama´

pengamalan nilai . Kesemua elemen dalam membentuk modal insan ini ditegaskan di dalam Pelan Intergriti Nasional (PIN). Bagi mencapai prestasi yang tinggi dan impak maksimum daripada pembangunan nasional. pembudayaan sikap progresif. Teknologi dan Keusahawan. kreativiti dan inovasi negara serta memupuk Äminda kelas pertama . Misi Nasional telah menggariskan lima teras utama iaitu : Jadual 1 : Teras Misi Nasional Teras Pertama Meningkatkan nilai tambah dalam ekonomi negara Teras Kedua Meningkatkan keupayaan pengetahuan. keintelektualan dalam ilmu Sains.dan bina upaya sebagai pendekatan utama bagi melonjak ke status negara maju. Teras Ketiga Menangani masalah ketidaksamaan sosioekonomi secara membina dan produktif. Modal insan perlu dibangunkan secara 6 holistik melalui penguasaan ilmu pengetahuan. Teras keempat Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup Teras kelima Mengukuhkan keupayaan institusi dan . etika dan moral yang tinggi.

Kedua-dua teras ini memberi fokus utama kepada pembangunan pendidikan negara dan harapan yang diberikan oleh kerajaan dan pendidikan sebagai pemangkin pembangunan sumber manusia. Persekitaran yang menggalakkan akan diwujudkan untuk menjana lebih banyak usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D). Penekanan juga diberi kepada merapatkan jurang antara sekolah Bandar dan luar Bandar menikmatik peluang akses pendidikan berkualiti melalui pendidikan sepanjang hayat.2. Sejajar dengan teras ini. Berfokuskan kepada aliran perdana.pelaksanaan negara. 8 swasta . Antara strategi yang dirangka ialah berfokuskan kepada pembangunan pendidikan dengan membuat penambahbaikan di dalam sistem pendidikan dan latihan.1 Misi Nasional Teras Kedua: Meningkatkan keupayaan pengetahuan. 7 2. Kesemua strategi yang dilaksanakan nanti dapat membina dan melahirkan masyarakat yang inovatif dan dinamik dan mempunyai pengetahuan dalam bidang Sains dan Teknologi. Di dalam membicarakan Misi Nasional. kreativiti dan inovasi negara serta memupuk Äminda kelas pertama . . perbincangan tugasan hanya memberi tumpuan perbincangan kepada Teras Kedua dan Ketiga. Matlamat akhir pendidikan supaya dapat memberikan pengupayaaan kepada rakyat untuk terus berketrampilan dan berintelektualan yang tinggi dengan budaya kerja cemerlang serta mampu bersaing . Kerajaan akan melaksanakan usaha penambahbaikan sistem pendidikan negara secara menyeluruh. bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga keperibadian. Kekuatan keintelektualan yang tinggi membentuk corak pemikiran baru dalam masyarakat Malaysia untuk memperkukuhkan perpaduan nasional dengan mengenepikan kepentingan kaum masing-masing. ibu bapa dan masyarakat dalam pembangunan modal insan. sekolah kebangsaan menjadi agenda utama untuk diberi ditingkatkan kualitinya dari segi prasarana dan keperluan kurikulum supaya corak pendidikan di sekolah kebangsaan mendapat tempat di hati rakyat. dari peringkat pra-sekolah hinggalah ke peringkat tinggi dan vokasional. Perpaduan yang mantap ini dapat memperluaskan forum perbincangan antara kerajaan. penekanan akan diberi kepada usaha memupuk masyarakat berbudaya dan memiliki kekuatan moral. Kejayaan masa hadapan bergantung kepada mutu modal insan yang dimiliki. Pada masa yang sama.

2. penambahbaikan program pendidikan . dapat meningkatkan bilangan pengurus dan profesional Bumiputra terutama dalam sektor swasta.Aktiviti ekonomi yang dijanakan nanti dapat meningkatkan pendapatan penduduk bandar dan luar bandar dan jurang sosio-ekonomi antara keduanya dapat dikurangkan.2. ³ Pendidikan akan terus menjadi agenda utama dalam melaksanakan Misi Nasional dan objektifnya.Walaupun dengan model ekonomi yang bakal diperkenalkan oleh kerajaan namun ia tidak mungkin dapat dicapai sehingga atau kecuali bila negara . KPM terus memberi perhatian yang serius demi memastikan Misi Nasional terus dilaksanakan dan menjadi pemangkin kepada kecermerlangan institusi pendidikan negara kerana hanya melalui pendidikan sahaja modal insan dapat dilahirkan ke arah memperkukuhkan nilai-nilai jati diri sebagaimana yang termaktub di dalam FPK. Melalui pendekatan strategi yang berfokuskan kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Strategi berfokuskan kepada meningkatkan pendapatan isi keluarga dengan meningkatkan produktiviti menerusi pembangunan modal insan setelah berlakunya peningkatan keintelektualan melalui system pendidikan yang berkualiti.2 Misi Nasional Teras Ketiga Menangani masalah ketidaksamaan sosioekonomi secara membina dan produktif.

Inilah tujuan sebenar pendidikan ´.. (Sumber : Utusan Malaysia : 27 Jun 2009) 9 Petikan dari ucapan YAB Perdana Menteri Malaysia. ³Pendidikan bukan semata -mata melahirkan seorang insan akademik. membuktikan bahawa pendidikan menjadi nadi utama dalam menentukan kecemerlangan pembangunan negara.Tambahnya.ianya mengenai seorang yang menerima pendidikan dalam hati dan minda. yang dikaitkan dengan pendidikan dan nilai-nilai hidup. Kemajuan sesebuah negara diukur melalui tahap kemajuan ilmu yang dimiliki oleh rakyat sesebuah negara dan dipamerkan kerancakan institusi pendidikan dan kurangnya kadar buta huruf rakyat. Kualiti pendidikan penentu kejayaan hala tuju negara di persada dunia. Rancangan Malaysia Kesembilan merupakan pelan pertama daripada tiga rancangan lima tahun bagi Misi Nasional.. Pelan ini penting untuk negara meletakkan asas kukuh ke arah kejayaan lonjakan yang seterusnya dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh dan Rancangan Malaysia Kesebelas. KPM sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan secara langsung dalam merealisasikan hasrat negara. . Teras strategik dalam Misi Nasional jelas menunjukkan pendidikan sebagai elemen utama bagi kejayaan usaha ini.mampu melahirkan masyarakat berkualiti dan sesuai.

Matlamat akhir kedua-dua dasar ini akhirnya menjurus kepada pencapaian FPK. Ia adalah cetusan fikiran seorang . FPK menjadi tunjang sistem pendidikan negara merupakan paksi utama dalam menentukan hala tuju dan Wawasan 2020 . Untuk menangani kecelaruan budaya yang dibawa oleh era globalisasi. keadaan sosial dan kekuatan rohani. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global.PIPP adalah kesinambungan dari dasar dan strategik pembangunan yang termaktub dalam Misi Nasional. teknologi dan maklumat. Dan bahawasanya pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan Wawasan Negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. Teras 2 dalam Misi Nasional mempunyai jaringan dan hubungkait dengan keenam-enam teras dalam PIPP . demokratik . Kedua-dua ini boleh dicapai melalui pendidikan yang 10 berkualiti yang disediakan oleh pihak KPM . Masyarakat luar bandar dan kawasan pedalaman telah diberi fokus utama dengan menikmati peluang pendidikan dan taraf hidup yang selesa. liberal dan dinamik. 2. Arus perkembangan globalisasi boleh mengakibatkan pelbagai kesan baik dan buruk kepada pembangunan bangsa dan negara. kesan daripada perkembangan pesat sains. Dasar KPM untuk menyamaratakan masyarakat melalui pendidikan memang satu pendekatan strategik yang baik . (A Pendidikan 1996) kta YAB Tun Mahathir Mohamed telah membentangkan Wawasan 2020 di Persidangan Pertama Majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1992. setiap warganegara hendaklah meningkatkan pengetahuan dan kemahiran . moral dan etika ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu.3 Wawasan 2020 ³ Dan bahawasanya tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu.

Cabaran yang penting globalisasi yang berkuasa bukan sahaja menggerakkan modal. negara dan bangsa Malaysia yang maju dan bersatu padu akan terbentuk . liberal dan bertolak ansur .pemimpin negara yang memetakan hala tuju negara dalam gerakan pembinaan dan pembangunan bangsa Malaysia yang berdaulat dan bermaruah dalam abad ke 21. nilai dan jati diri yang sudah diperturunkan sejak zaman berzaman. perkongsian ekonomi yang adil dan saksama. budaya. tangkas serta mempunyai daya ketahanan´. 12 Hasrat Wawasan 2020 ialah tidak ada golongan yang tercicir dari arus kemajuan negara . Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri iaitu mencapai kemajuan seimbang daripada segi ekonomi. banyak cabaran yang perlu dilalui. berbudi. dinamik. Dengan berpegang kepada Wawasan 2020. Pembentukan ini berasaskan kepada ekonomi yang berdaya tahan . ditunjangi oleh nilai-nilai moral dan etika yang utuh. berpegang teguh kepada nilai agama. Menjelang tahun 2020. Mahathir Mohamad Melangkah Ke Hadapan. Fasa tersebut telah mengetengahkan bidang pendidikan yang memerlukan penambahbaikan dan perhatian khusus agar melakukan lonjakan terakhir untuk mencapai status negara maju yang dicita-citakan dalam Wawasan 2020. Di samping itu. ³ Menjelang tahun 2020 Malaysia boleh menjadi sebuah negara yang bersatu padu . Bangsa yang lalai dengan perubahan yang dibawa oleh globalisasi dan menerima sewenang -wenangnya perubahan tersebut akhirnya akan lenyap begitu sahaja . adil dan saksama ekonominya .progresif dan makmur serta menguasai ekonomi yang mampu bersaing. Sepanjang tempoh tersebut.politik. Dalam usaha mencapai negara maju. barangan dan manusia malah ianya berupaya mengubah gagasan. pengagihan kekayaan yang lebih adil dan saksama. Pada waktu yang sama . tangkas serta berdaya tahan. budaya dan nilai yang menjadi pegangan rakyat serta institusi sosial perlu diperkukuhkan sejajar dengan hasrat negara untuk maju mengikut acuannya sendiri. moral dan etika serta menikmati k ehidupan yang demokratik. banyak kemajuan telah dicapai dalam pelbagai bidang.4 . kerohanian dan kebudayaan. menikmati kehidupan dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Malaysia kini berada pada peringkat pertengahan dan sedang memasuki fasa 15 tahun yang kedua ke arah mencapai Wawasan 2020. dinamis. Wawasan 2020 sebenarnya adalah wawasan pembangunan manusia . progresif dan makmur. dan sepenuhnya menguasai ekonomi yang mampu bersaing. dengan masyarakat Malaysia mempunyai rasa keyakinan diri. 1991 2. Namun perubahan pesat dunia menuntut Malaysia segera berubah dan melonjak ke tahap yang lebih maju. Petikan dari ucapan YAB Tun Dr. Malaysia berhasrat menjadi negara yang masyarakatnya bersatu padu dan mempunyai keyakinan diri yang 11 tinggi . liberal lagi bertolak ansur . minda . kerajaan berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan supaya tidak berlaku ketidakseimbangan ekonomi yang boleh mengugat pembangunan negara.

Hasrat ini boleh menjadi keny ataan melalui sistem pendidikan negara yang cuba diseragamkan antara bandar dan luar 13 bandar. Sekolah yang mencapai melangkaui sasaran selalunya mendapat perhatian ibu bapa. 3. Prinsip-Prinsip Kualiti Institusi Pendidikan Kecemerlangan sekolah dinilai dari pelbagai aspek. Anugerah Sekolah Kluster. beraspirasi tinggi dan mampu bersaing di peringkat tempatan atau pengantarabangsaan. Taraf ekonomi. malahan kerapkali menjadi penyelamat kepada JPN bila adanya pelawat luar atau masuk calon untuk bertanding di peringkat kebangsaan. Keintelektulan yang melepasi persempadanan ini akhirnya membentuk masyarakat yang berfikiran dinamik.1 Definisi kualiti . apakah dasar yang digunakan di sekolah-sekolah ini yang menyebabkan ianya dinobatkan sebagai sekolah berkualiti? 14 3. Bagaimana kriteria kecemerlangan diambil kira? Apakah langkah langkah yang sepatutnya dibuat supaya sekolah kekal cemerlang dan tetap menjadi pilihan masyarakat? Persoalan-persoalan ini menjadi lumrah bila adanya pemenang kategori yang dipertandingkan di peringkan atasan. Sekolah Cemerlang dan Anugerah Kualiti Perdana Menteri adalah antara anugerah yang diberikan kepada sekolah yang berjaya dan mencapai kualiti yang ditetapkan oleh pihak pembuat dasar. Persoalannya . Ä berfikir secara glokal dan bertindak secara global . berdikari dan berkemampuan berfikir melepasi sempadan dirinya.Rumusan FPK. Misi Nasional dan Wawasan 2020 digubal demi melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai keperibadian yang tinggi. Biasanya kecemerlangan prestasi akademik menjadi ukuran kualiti sekolah. mempunyai nilai intergriti dan berdaya saing. Sekolah Harapan Negara. Sekolah Bestari. masyarakat dan bangs Malaysia a yang berhemah. sosial . pendapatan isi rumah perlu ditangani supaya jurang ekonomi tidak menjadi penghalang ke arah melahirkan individu . Ketiga-tiga dasar mempunyai pertautan dan kesenimbungan antara satu sama lain. apa sudah jadi dengan sekolah-sekolah lain?. Persoalannya . Objektif akhir yang ingin dicapai menjurus kepada pembentukan individu yang mempunyai nilai-nilai diri yang tinggi.Sekolah-sekolah ini juga dijadikan penandaarasan . Pusat Sumber Cemerlang. Inilah hasrat yang terkandung dalam dasar-dasar negara dan FPK.

kebolehpercayaan dan mudah diperolehi. Kualiti dilihat suatu konsep perbandingan . bersifat subjektif dan dinamik. Hoy dan Miskel (1996) membahaskan terdapat beberapa parameter Äproses seperti iklim sekolah. Kualiti produk dinilai dari aspek pembuatan. antara ciri perkhidmatan berkualiti yang dapat memenuhi kehendak pelanggan ialah menepati masa. kepuasan kerja guru. 15 Jika kualiti pembuatan dinilai berdasarkan produk yang dihasilkan . (PKPA 2004). ketepatan fakta.kualiti perkhidmatan pendidikan dinilai dari parameter Äproses bagi mengukur keberkesanan sekolah (Hoy & Miskel. pengalaman dan jaringan yang dimiliki oleh individu untuk menghasilkan sesuatu produk atau perkhidmatan. Pengguna adalah penentu kepada tahap kualiti barangan atau perkhidmatan.Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (2004). layanan mesra. Crosby (1979) . Ibrahim Mamat dan Zaiton Hassan (2008) . Juran (1988) .kualiti ialah kebolehan.Ahli falsafah kualiti Barat yang terkenal seperti Philip B. komitmen guru. budaya sekolah. Produk atau barangan dikatakan bernilai tinggi jika ianya mempunyai Ä . ISO 9001:2000 mentakrifkan kualiti ialah keseluruhan ciri atau sifat-sifat sesuatu barangan atau perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak yang dinyatakan atau tersirat. kecekapan.1996). Johnson and Winchell (1990) telah berjaya menyedarkan masyarakat pada ketika zamannya tentang pentingnya memahami konsep dan pengurusan kualiti supaya barangan atau perkhidmatan bertahan lama di pasaran. keselesaan. motivasi guru. Dengan itu kualiti outcomes yang dihasilkan adalah bergantung sepenuhnya kepada kualiti pengajaran guru di dalam atau di luar bilik darjah. ilmu. Rushami Zien Yusoff (2005) mendefisikan kualiti dalam institusi pendidikan sebagai ³pemimpin yang berkeupayaan untuk membentuk visi kualiti organisasi dan seterusnya merangsang barisan pekerja untuk memberikan komitmen sepenuhnya 14 indicat perancangan dan pelaksanaan prinsip-prinsip kualiti ke dalam organisasi bagi mencapai matlamat kualiti yang ditetapkan secara berterusan´. kompetensi guru dan pengupayaan guru merupakan Indikator utama mewujudkan pengajaran berkualiti di mana akhirnya menghasilkan pembelajaran dan pendidikan yang berkualiti .Deming (1986). pemasaran dan kemudahan perkhidmatan selepas jualan. efikasi guru. kemahiran.

pandangan dan penilaian yang berbeza-beza tentang perkhidmatan yang disediakan di sekolah. Mendidik melibatkan 16 proses yang berterusan. 3. dan melibatkan satu tempoh waktu yang panjang. Chen Ai Yuen (1990) menjelaskan . Proses mendidik membawa maksud proses yang berlaku ketika pengajaran dan pembelajaran di dalam atau di luar bilik darjah. Maksudnya.Bertitik tolak kepada pengisian keperluan guru.qualit y of conformance¶ di pasaran. 1997). Ini amat berbeza dengan perkhidmatan pendidikan kerana sektor ini mempunyai nilai Ä intangibility yang paling tinggi jika dibandingkan dengan lain -lain perkhidmatan.2 Standard Kualiti Guru Malaysia Ibrahim Mamat (1998) menghuraikan pendidikan ialah usaha memberi ilmu pengetahuan kepada manusia untuk menjadikannya aman. Good (1990) mengatakan bahawa dalam usaha untuk menyampaikan maklumat kepada murid. memberi komitmen dalam pengajaran serta adil dalam memberi penilaian kepada murid. Berg (1988) mendapati guru yang mempunyai konsep-kendiri yang tinggi terhadap keupayaan mengajar dapat mempengaruhi kemajuan akademik murid.. (Shostack. tenteram dan bahagia. Dapatan kajian dari penyelidikan lepas menjelaskan kepada kita bahawa kompetensi guru harus merangkumi pengetahuan isi kandungan.L. Aktiviti Äproses memberi kesan penting dalam melahirkan kualiti outcomes.membuat refleksi. pelanggan mempunyai pendapatan. guru yang berkualiti ialah mereka yang mengamalkan piawai spesifik dalam profesioan perguruan. kemahiran dan sikap dalam menghasilkan seorang guru yang berkesan.. Laudon (1991) . G. guru perlu menguasai isi pengetahuan kandungan mata pelajaran yang diajar. menjelaskan untuk menjadi guru yang berkualiti dan berkesan. Antaranya mengetahui secara mendalam tentang topik yang diajar. guru hendaklah mendedahkan murid kepada maklumat baru yang spesifik di samping membolehkan mereka faham dengan mudah dan jelas. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Bahagian Pendidikan Guru (BPG) telah menetapkan garis panduan dalam mengkualitikan guru melalui satu standard guru dan digunapakai dalam menginstitusikan keprofesionalisma keguruan. maka BPG telah merangka standard .

(S2) Pengetahuan dan kefahaman . Alimuddin Hj Mohd Dom (2007). Rajah 1 menjelaskan standard kualiti yang guru perlu ada iaitu (S1) amalan nilai professional keguruan . Gambarajah 1 : Komponen Kualiti Guru (Sumber : Standard Guru Malaysia) (S1) terdiri dari tiga domain iaitu pertamanya domain diri mencakupi pegangan nilai diri guru yang sedia ada . kualiti yang dimaksudkan bukan sahaja meliputi kualiti proses tetapi kualiti hasilnya ( output ) juga. Rusmini.(Standard Kualiti Guru.guru ke arah membina kerangka kualiti guru .2007) 17 Keberkesanan sekolah boleh dicapai jika ada kesepaduan antara kompetensi guru dan efikasi guru . (S3) kemahiran pengajaran dan pembelajaran.2000. Hoy & Miskel. Keduanya ialah domain profesion . Dapatan kajian telah membuktikannya.2005.1996) . diperkembangkan untuk mencapai matlamat sistem pendidikan negara. Goddard.1993.(Bandura. merujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan secara telus dalam ASAS PENENTUA N STANDARD DAN KEPERLUAN KEPERLUAN STANDAR D S1: Amalan Nilai Profesionalisma Keguruan .

S2: Pengetahuan dan Kefahaman S3: Kemahiran P&P - Misi Nasional - Falsafah Pendidikan Kebangsaan - Falsafah Pendidikan Guru - Tatasusila Profesion Keguruan - Etika Kerja KPM .

. kurikulum dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru . Akhirnya domain sosial iaitu guru sebagai agen sosialisasi dan penjana modal insan dalam masyarakat. Pentaksiran dan Penilaian K3: Kolaborasi K4 : Insfrastruktur dan Infostruktur K5 : Jaminan Kualiti Guru Kompeten Modal Insan Unggul 18 menjalankan tugasnya sebagai guru. (S3) berfokuskan kepada kebolehan guru untuk membuat perancangan. (S2) memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengkhususan. pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pembelajaran akademik dan kokurikulum.K1 : Kelayakan Masuk Program Latihan Perguruan K2: Latihan . Perkhidmatan pendidikan berhubungkait dengan Äproses dan . imu pendidikan.

lebih pantas menjadi guru berkesan dan berkarismatik sementara yang lain sedang menuju ke arah Ä burn out¶ . Pembangunan insan ialah aktiviti-aktiviti pemahaman guru terhadap tingkahlaku. proses kognitif. Äproses yang seharusnya dikuasai berfokuskan pertamanya ialah kepada ilmu tentang pelajar dan bagaimana mereka belajar dan berkembang dalam konteks sosial yang tertentu . pembangunan dan penguasaan bahasa mereka. perkembangan manusia 3. metacognitif dan memotivasikan pelajar supaya meningkatkan pengupayaan untuk mencapai proses pendidikan. hubungan sosial dan tahap keintelektual setiap ilmu tentang pelajar & perkembangan mereka dalam konteks sosial: 1.(Mohammad Sani Ibrahim. Untuk itu guru perlu mengintergrasikan keempat-empat komponen iaitu pelajar dan proses pembelajaran mereka. 2007) .untuk memahami kandungan Äproses bukanlah perkara yang mudah . Keduanya ialah memahami kandungan subjek dan ketrampilan yang perlu diajar selari dengan tujuan pendidikan. pembelajaran 2. Kajian yang dibuat oleh Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysi a mendapati. 19 Gambarajah 2 : Kerangka Konseptual Untuk Memahami ³Proses´ P&P (Sumber : Jurnal IAB 25-27 Jun 2007) Bulatan 1 dalam Gambarajah 2 menerangkan tentang ilmu dan ketrampilan yang perlu dikuasai oleh guru-guru tentang pelajar dan proses pembelajaran. Jika guru memahami dan menghayati Äproses . bahasa Ilmu tentang subjek dan matamat kurikulum: matlamat pendidikan dan tujuan untuk ketrampilan isi kandungan dan .

Empat bidang ilmu dan ketrampilan yang penting dalam proses ini ialah ilmu kemahiran pedagogi. Selain dari itu . kandungan termasuk pedagogi kandungan 2. Kemahiran memahami konseptual Äproses ini melahirkan guru -guru yang berkompetensi tinggi . Bulatan 2 menjelaskan ilmu tentang kandungan matapelajaran dan matlamat kurikulum yang mesti dikuasai oleh guru. pengajaran di bilik darjah dapat dilakukan dengan berkesan selama tempoh pembelajaran pelajar samada di peringkat rendah atau menengah. Bulatan 3 berkaitan ilmu tentang proses pengajaran yang melibatkan kemahiran mengajar guru. Ini sangat berguna untuk mengurus kelas secara efektif. Kefasihan dan kelancaran bahasa guru boleh menyelesaikan pelbagai perkara dalam pengajaran dan menarik minat pelajar untuk mendekati guru. laras bahasa guru mestilah bersesuaian dengan umur pelajar.bidang Ilmu pengajaran: 1. Dengan kemahiran ini juga . memberi tugasan yang sesuai. ilmu bagaimana hendak mengajar murid yang pelbagai. Gambarajah 2 di atas ialah kerangka konseptual untuk memahami proses pengajaran dan pembelajaran . memberi bimbingan dan meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar. pengurusan kelas Satu visi amalan profesional 20 pelajarnya . 21 3. Guru juga perlu membina satu kurikulum yang koheran dan responsive kepada keperluan pelajar. dapat melahirkan murid yang mempunyai nilainilai Ä towering personality¶ . Akhirnya dengan kompentensi guru ini . ilmu tentang pengujian dan peperiksaan dan ilmu kemahiran mengurus bilik darjah supaya aktiviti bilik darjah lebih terurus dan bertujuan. pengujian dan peperiksaan 4. Ia melibatkan proses menyusun kurikulum selaras dengan objektif pengajaran.3 Prinsip-prinsip KPI . mengajar pelbagai pelajar 3.

diukur dalam keadaan normal dan selaras dengan misi dan visi organisisi. Menurut Story (2002) sistem pengukuran prestasi menggunakan KPI harus diamalkan dalam organisasi pendidikan sebagai satu strategi pengurusan.1 Pendahuluan Kualiti dinilai berdasarkan pencapaian murid dan tahap kompetensi guru. 23 3. 22 KPI adalah satu sistem pengukuran yang mudah. KPI adalah ukuran spesifik dalam bidang tertentu prestasi organisasi.3. John Reh (2004) menjelaskan KPI adalah suatu parameter yang boleh diukur .2005). KPI penting kerana terdapat persepsi serta nilai yang berbeza daripada pelbagai pihak terhadap keberkesanan sekolah. Prinsipprinsip KPI ialah meletakkan sasaran . Tujuan KPI adalah untuk memberikan pengukuran ke atas faktor-faktor utama yang akan memberikan kejayaan jangka panjang kepada organisasi. Dalam mengukur tahap kualiti dalam perkhidmatan. Sharifah (2000). Aspek pencapaian akademik murid. KPI digunapakai selaras dengan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 Tahun 2005 yang telah diedarkan ke semua institusi pendidikan. KPI adalah penunjuk kejayaan yang membantu organisasi mentaktif dan mengukur kemajuan pencapaian matlamat. kerajaan telah memperkenalkan dasardasar meningkatkan kualiti melalui pekeliling-pekeliling perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam.3. saya memilih prinsip Key Performance Indicator (KPI) sebagai indikator pengukuran. Modul KPI Gambarajah 3: Model Pengukuran Prestasi Agensi Kerajaan Berasaskan Proses (sumber : Pekeliling Perkhidmatan Pentadbiran Awam . dan kompetensi guru adalah intipati Äproses kepada kualiti. Untuk membincangkan prinsip kualiti dalam pendidikan. Untuk KPI berfungsi dan memberikan faedah kepada organisasi.3. Maklumat ini akan digunakan sebagai tanda aras yang akan menjadi komponen utama sesebuah organisasi bagi mencapai konsep amalan terbaik.3. Ringkasnya KPI adalah kaedah mengukur pencapaian matlamat. 3.1 Tahun 2005) Tetapkan . berkesan dan membantu organisasi menjelaskan dan mengawal tahap kemajuan sesuatu proses perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan selaras dengan misi dan visi sesebuah organisasi (PKPA. Bil . yang telah dipersetujui bersama. dan yang akan mencerminkan kejayaan sesuatu organisai.2 Definisi KPI F.pembentukan sahsiah . ianya harus diukur secara berterusan dan mempunyai hubung kait dengan bidang yang ingin dilakukan penambahbaikan. boleh diukur dengan angka.3.

Perkhidmatan Teras Tentukan Proses Utama Kenalpasti Perkhidmatan yang Disampaikan VISI DAN MISI Wujudkan KPI dan tetapkan Sasaran Prestasi Ukur dan Nilai Prestasi Pantau Tahap Prestasi Tambah baik Prestasi Dapatkan maklum balas pelanggan Nilai secara berterusan Kaji semula prestasi Perkhidmatan yang .

3. Perlaksanaan Pengukuran prestasi memerlukan pembinaan KPI dan sasaran prestasi sebagai asas pengukuran.IAB) 3.Sasaran prestasi yang ditetapkan mengambil kira : Tambah baik prestasi Pantau tahap prestasi Ukur dan nilai prestasi Wujudkan KPI dan tetapkan sasaran Penambahbaikan berterusan .4 Prinsip-Prinsip Asas Pengukuran Prestasi Tujuan KPI untuk mengukur prestasi dan penyampaian sesebuah organisasi.2005). Elemen KPI mencakupi aspek kecekapan dan keberkesanan proses-proses utama dalam menghasilkan dan menyampaikan perkhidmatan utama kepada pelanggan serta aspek kepuasan hati pelanggan terhadap perkhidmatan yang diterima (PKPA.memuaskan hati pelanggan 24 Gambarajah 4 :Langkah-langkah Untuk Mewujudkan KPI dan Melaksanakan Pengukuran Prestasi (Sumber : Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan .

rating (CPGA 3 ke atas). realistic and time bound . b. keperluan sumber manusia . Gambarajah 5 menjelaskan bagaimana KPI digunakan dalam sesuatu organisasi perkhidmatan. peratus. ekpektasi dan maklumbalas pelanggan atau sasaran prestasi yang ditetapkan hendaklah memenuhi ciri SMART ( specific. peralatan. Contohnya organisasi pendidikan. SMART berbentuk r atio. (Top 10. Äranking ÄTotal number/cost/kuantiti. Kehendak. angka.kewangan. ianya diukur berdasarkan jumlah pelanggan yang menerima perkhidmatan atau jumlah perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. measurable. 26 . infrastruktur yang sesuai serta kepuasan dan kehendak pelanggan. achievable. keupayaan proses yang meliputi aliran kerja.Pelanggan mencakupi pelanggan luaran dan dalaman.Best in the world). Input ialah sumber yang terdapat dalam sesebuah organisasi dan berkaitan secara langsung untuk menghasilkan output yang dinilai berdasarkan perkhidmatan atau barangan yang dihasilkan atau outcomes yang menjurus kepada sumber manusia. level of achievement.Masa Tahap Prestasi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 25 a.

Gambarajah 5 : Develop Results and Process Measures Sumber : http://www.scribd.com/doc/4653682/panduan pembinaan -KPITahap kecekapan organisasi berdasarkan kepada kos, unit kos atau kuantiti perkhidmatan yang digunakan dalam menghasilkan outcomes atau outputs.Kuantiti Outcomes merupakan pencapaian sebenar yang diberikan dalam sesebuah organisasi, biasanya diukur dengan membandingkan antara pencapaian sebenar dan sasaran yang ditetapkan . 3.3.5 Bagaimana Membina KPI? 3.3.5.1 Rujuk kepada Gambarajah 3; langkah 1-5 , dimulakan dengan membina visi , misi matlamat dan objektif organisasi berdasarkan mandat dan punca kuasa. Dalam sektor pendidikan People

System

Information

aktivity

aktivity

aktivity

Output/outcome

results

Process/activiti

inputs

Inputs measures

Proses measures

Result measures

Performance

measures

Are we doing things right?

Are we doing the right things? 27 biasanya pencapaian peperiksan awam, niche sekolah, kecemerlangan kokurikulum atau pencapaian cemerlang yang paling tinggi yang dicapai samada peringkat daerah, zon , negeri atau kebangsaan digunakan untuk membina hala tuju sekolah. Seterusnya kita dikehendaki mengenalpasti dan menyenaraikan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan kepada objektif .KPI merupakan satu proses pencapaian jangka panjang. Diikuti dengan membina objektif iaitu apa yang hendak dicapai. Objektif boleh dibina lebih dari satu .Setiap objektif dipadankan dengan strategi yang dirancang untuk mencapai sasaran yang ditetapkan..Kita juga perlu merangka apakah indikator yang digunakan bagi mencapai objektif. Indikator adalah merujuk kepada perkara-perkara yang hendak diukur berdasarkan SMART. Indikator boleh berbentuk kualitatif atau kuantitatif dan mengukur inputs, perkembangan progress atau

output . Tetapkan target .Target ialah sasaran yang hendak dicapai.Ia bersifat anjal ; samada dalam jumlah yang kecil, besar atau kedua-duanya.Results ialah pencapaian sebenar yang diperolehi. 3.3.5.2 Rujuk Gambarajah 4 : Proses mewujudkan KPI dan menetapkan sasaran iaitu proses mengukur dan membina dan menilai prestasi . Langkah ini menjurus kepada membina perhubungan antara isu strategik, matlamat Strategik, Objektif , KPI dan Sasaran Prestasi . Jadual 2 dan jadual 3 di bawah menjelaskan perkaitan elemen-elemen tersebut. 28 Jadual 2 : Membina Matlamat Strategik, objektif , KPI dan Menetapkan sasaran MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

SASARAN

KURIKULUM

TOV

Ä09

Ä10

Ä11

Ä12

6 Gambarajah 4 .3. perbandingan antara . Buat perbandingan antara pencapaian sebenar dengan sasaran prestasi bagi setiap KPI yang ditetapkan . Matlamat. KPI dan objektif 3.Meningkatkan kecemerlangan akademik Meningkatkan pencapaian cemerlang dalam UPSR % keputusan pencapaian UPSR 78.5. Tindakan yang perlu diambil dengan mengumpulkan data mengenai pencapaian sebenar bagi setiap KPI.6% 84. langkah 2 iaitu melaksanakan pengukuran penilaian prestasi ialah tindakan yang dipertanggungjawabkan kepada ketua atau pengerusi sesuatu organisasi atau unit.5 % 81.6% 83.6% Jadual 3: Membina Isu strategik. Untuk mendapat lebih jitu.

Buat analisis dan rumusan pencapaian bagi setiap perkhidmatan. Akhir sekali .kedua KPI tadi dikira dalam bentuk peratus. sediakan laporan prestasi berdasarkan kepada : ISU STRATEGIK BIDANG KURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI SASARAN TOV Ä09 Ä10 Ä11 Ä12 .

6% kelulusan UPSR (kuantiti) Dan 40% pelajar mendapat 5A (kualiti) % kelulusan .Pencapaian akademik murid masih lagi belum cemerlang Meningkatkan kecemerlanga n akademik pelajar Mendapat 84.

6 38% .keseluruhan % pelajar mendapat 5A 78.5 36 % 81.

6 39% 84.83.6 40% 29 Analisis pencapaian sasaran prestasi setiap perkhidmatan Analisis jurang .

Jadual 4 : Contoh pelaporan Tahap Pencapaian Prestasi : Bidang : KURIKULUM Visi : Misi: Matlamat Objektif: Mengadakan mesyuarat kurikulum sekolah mengikut jumlah kuantiti ujian dan peperiksaan KPI Sasaran Prestasi Pen c apaian sebenar Catatan Jumlah mesyuarat .Punca berlakunya jurang Lihat Jadual 4 dan Jadual 5 adalah contoh hubungan KPI dan penilaian prestasi dinilai atau diukur.

pengurusan kurikulum 4 kali setahun (2 kali setiap semester) 3 kali setahun Tidak mencapai sasaran kerana tarikh mesyuarat diisi dengan program LDP/ guru terlibat dengan OUM Jadual 5 :Contoh pelaporan Tahap Pencapaian Prestasi Bidang : HAL EHWAL PELAJAR Visi : Misi: Matlamat .

Objektif Pelajar hadir ke kelas tambahan mengikut takwim perancangan KPI Sasaran Prestasi Pencapaian sebenar Catatan % kehadiran pelaja r dalam aktiviti kelas tambahan 35/41 = 85% % pelajar hadir .

68% Melebihi pencapaian kerana penguatkuasaan disiplin dan tindakan sekolah memohon kerjasama waris 30 3.5.7 Rajah 4 . Sebagai ketua jabatan. (4) keperluan sumber manusia. isu dan jurang yang wujud. jika pencapaian tidak mencapai sasaran yang ditetapkan . langkah 3 iaitu tindakan ketua jabatan mengambil langkah-langkah mewujudkan KPI dan melaksanakan tahap prestasi.3. peralatan dan kelengkapan.68% +7. (5) mengambil tindakan untuk meningkatkan keupayaan proses-proses untuk mencapai sasaran yang dikehendaki Dalam peringkat ini. ketua jabatan perlu bertindak dengan berfokuskan kepada tindakan penambahbaikan dengan memberi tumpuan kepada 1.Purata hadir sebulan 38 orang 92. kita hendakla h mengkaji dan menganalisis sasaran dan pencapaian sebenar dengan memberi fokus kepada lima perkara iaitu (1) pencapaian setiap prestasi perkhidmatan yang disediakan. (3) mengenalpasti masalah. (2) tahap kepuasan pelanggan. Peningkatan k ecekapan dan keberkesanan proses Ä .

reenginering dan pelaksanaan ICT 2. pembangunan dan inovasi. Peningkatan kompetensi 5. pernyataan visi dan misi organisasi 2. langkah 4 iaitu langkah-langkah mewujudkan KPI dan melaksanakan pengukuran prestasi .5. pernyataan objektif yang berkaitan dengan matlamat . pernyataan matlamat 3. .3.3. (Contohnya satu matlamat ada 3 objektif) 4. Tindakannya dengan melaksanakan penambahbaikan yang diputuskan dalam 3. Langkah 2 hingga 4 hendaklah diberi perhatian kerana inilah langkah -langkah yang pelu dikaji dan disesuaikan untuk mencapai keberkesanan perkhidmatan.8 Rajah 4 . senarai strategik yang berkaitan dengan objektif yang berkenaan 5. 31 Kandungan pelaporan KPI sebagai alat pengukuran kualiti terdiri dari : 1. Semua pelaksanaan penambaikan yang dibuat hendaklah dilaporkan setiap tiga bulan sekali. Perlaksanaan penyelidikan . 3.5. Penggunaan sumber manusia secara optimum 6.7 di atas. Penyediaan peralataan atau kelengkapan yang mencukupi 3. Penurunan kuasa 4.

sasaran dan data perstasi . analisa jurang prestasi 7. penggunaan KPI sebagai alatan pengukuran dalam organisasi pendidikan difokuskan kepada tiga perkara . Melalui KPI. perlaksanaan strategik 6. Kesesuaian strategi yang telah diimplementasikan juga boleh dinilai semula . Setiap warga sekolah akan mengenal pasti dan menghubungkaitkan sasaran kerja tahunan individu dan sasaran kerja tahunan panitia dengan perancangan strategik sekolah dan seterusnya dapat menentukan sama ada sasaran yang ditetapkan itu telah tercapai atau tidak. iaitu : (1) menjelaskan hala tuju organisasi. tindakan -tindakan pembetulan dan penambahbaikan boleh dilakukan. Keseluruhannya KPI dapat membantu sekolah dalam proses penambahbaikan melalui tumpuan kepada hala tuju . penumpuan kepada bidang-bidang utama yang disampaikan kepada pelanggan dan penilaian semula prestasi yang telah disasarkan. 33 4. Penggunaan KPI dapat membantu sekolah dalam menentukan tindakan yang perlu diambil.pengukuran prestasi : KPI. Ini menyebabkan segala usaha ditumpukan kepada perkara-perkara tidak produktif dan merugikan masa. Sebagai rumusan perbincangan di atas. cadangan tindakan : pembetulan atau penambahbaikan berterusan. Kegagalan menghasilkan sistem pengukuran yang betul akan memberikan kesan yang ukuran kepada 32 prestasi organisasi. Dengan adanya komitmen pihak sekolah terhadap pengukuran. Sistem pengukuran prestasi yang baik akan memberikan gambaran yang jelas mengenai pengukuran sesuatu matlamat berdasarkan kepada perancangan strategik sekolah. (3) membolehkan sekolah menilai semula sasaran yang telah disasarkan. Pengukuran secara tekal akan dapat membantu sekolah mengenal pasti perkara-perkara yang menghalang keberkesanannya. Melalui pembinaan KPI. (2) dengan mengaplikasikan sistem KPI sekolah akan dapat memberikan tumpuan kepada bidang-bidang utama yang disampaikan kepada ibu bapa dan pihak berkepentingan. ianya akan dapat membentuk satu budaya yang mementingkan pencapaian iaitu setiap individi bekerja ke arah mencapai visi dan misi sekolah. Sistem pengukuran KPI bersifat dinamik. warga sekolah dapat menyedari perkara-perkara penting dan patut diberi perhatian dalam menjayakan visi dan misi sekolah. Huraian Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Gambarajah 6 : Kerangka Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (Sumber : Pelancaran PIPP : 2006) ASAS PEMBANGUNAN . Prestasi sekolah dapat dimantapkan dengan membuat perbandingan pencapaian masa lalu semasa dan akan datang.

Misi Nasional Dasar Dasar Pembangunan Negara Dasar Pendidikan Kebangsaan Islam Hadhari Pelan Intergriti Nasional TERAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN .

Akses Ekuiti Kualiti Kecekapan Dan Keberkesanan Pengurusan Pendidikan PENDEKATAN Kesemarataaan Peluang Pendidikan .

Kecemerlangan Institusi PENDEKATAN TERAS STRATEGIK PIPP Membina Negara Bangsa Membangunkan Modal Insan Memperkasakan Sek Kebangsaan Merapatkan jurang pendidikan Memartabatkan Profesion .

Keguruan Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN Kerjasama Dan Komitmen Warga Pendidikan Kerjasama Dan Komitmen Pihak Berpentingan System Penyampaian Pendidikan .

patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. PIPP mempunyai enam teras strategik bagi memperkukuhkan sistem pendidikan negara. kaum. membina disiplin pelajar kepada 3K (kebersihan. guru terlatih yang mencukupi serta mengikut opsyen . 35 Teras 4: Merapatkan Jurang Pendidikan.System Pemantauan Dan Penilaian MATLAMAT Pendidikan Berkualiti Untuk Semua 34 Gambarajah 6 menjelaskan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan(PIPP) dilancarkan pada 16 Januari 2007 . jenis sekolah. tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. jantina. kesihatan dan keselamatan) Teras 3: Memperkasa Sekolah Kebangsaan. sahsiah. Teras-teras dalam PIPP dihuraikan seperti di bawah: Teras 1: Membina Negara Bangsa ± KPM berhasrat untuk membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal. Kesemua ini untuk mengurangkan perbezaan dari segi kemudahan fizikal dan bukan fizikal. . Hasrat ini dicapai melalui memperkasakan Bahas Melayu. meningkatkan a disiplin pelajar. Pelajar yang bakal dilahirkan berkompeten dalam Sains dan Teknologi. bekalan air dan elektrik serta kemudahan ICT.KPM akan memberikan tumpuan kepada sistem nilai. menggiatkan aktiviti RIMUP (Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan) serta menggalakkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. Sistem peperiksaan berfokuskan kepada sistem pentaksiran dan penilaian holistik. Teras 2: Membangun Modal Insan. akhlak dan jati diri pelajar. Dilengkapkan dengan kemudahan asas pendidikan yang mencukupi dan berkualiti.Penekanan dalam merapatkan jurang pendidikan antara lokasi. aspek disiplin. inovatif dan kreatif serta kebolehpasaran.Mencakupi rendah dan menengah dan menjadikan sekolah ini menjadi sekolah pilihan utama masyarakat.

Untuk itu Institut perguruan dinaik taraf dan kelayakan guru diperingkatkan ke Ijazah. kreatif dan berinovatif . dan perancangan strategi KPM. 36 institusi pendidikan dengan mewujudkan kluster Kedua-dua pendekatan ini adalah selaras dengan hala tuju dan aspirasi kerajaan masa kini. Menyamaratakan peluang pendidikan untuk semua 2. PIPP sudah sampai hampir sampai ke penghujungnya. Bengkel ini diadakan untuk menilai . kesemua kerangka strategi dan program yang dirancang dapat dijalankan dengan baik dan mencapai sasaran yang dikehendaki. Bengkel KajianSemula PIPP telah diadakan dan dirasmikan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan . Teras 5: Memartabatkan Profesion Guru ± Tujuan bagi memastikan profesion dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan dalam membina generasi masa depan.Pendidikan yang berkualiti bukan sahaja dapat memenuhi hasrat negara malahan dapat melahirkan modal insan berminda kelas pertama yang mampu bersaing di . Sejak dilancarkan hingga ke hari ini. kokurikulum. kaum minoriti. Sekolah ini juga menjadi penanda aras dan showcase pada peringkat antarabangsa. Fokus utama membangunkan insfrastruktur di luar Bandar termasuk Sabah dan Sarawak sekurang-kurangnya mempunyai standard yang minimum. dan bekalan guru mencukupi. mengurangkan jurang digital. PIPP dilaksanakan dengan dua pendekatan iaitu: 1. Menjelang tahun 2010. Pemilihan dan kebajikan guru juga akan dipertingkatkan. PIPP adalah penentu keberkesanan dan kejayaan misi. visi . menjadi sekolah contoh .prestasi dan keciciran. mempunyai jati diri. berketrampilan. bersifat progresif . peperiksaan peringkat antarabangsa. Dalam FPK. sukan atau niche areas. Ciri-ciri warganegara Malaysia yang diharapkan ini dapat dicapai melalui pendidikan yang berterusan dan berkualiti . mengkaji dan berusaha untuk membuat penambahbaikan . berkeperluan khas. hasrat yang dinyatakan dalam pendidikan ialah melahirkan masyarakat yang berpengetahuan. Teras 6: Melonjakkan Kecemerlangan Institusi PendidikanKecemerlangan dibentuk melalui kluster kecemerlangan sekolah berasaskan akademik. Melonjakkan kecemerlangan kecemerlangan. Bantuan kepada murid miskin. Sekolah yang terpilih mendapat keistimewaan seperti dirangkaikan dengan institusi ternama tempatan dan luar negara. sejauh manakah usaha-usaha telah dibuat untuk mencapai pendekatan yang dinyatakan? Apakah indikator yang digunapakai dalam menentu kejayaan PIPP telah mencapai hasrat dalam Wawasan 2020? Pada 20 Julai 2009 yang lalu.

insfrastruktur. Sekiranya tercapai. Dalam merealisasikan hasrat murni ini. Juga peningkatan kualiti pendidikan guru sebagai pemangkin kecemerlangan pendidikan di kawasan luar bandar. ekuiti dan kualiti pendidikan di luar bandar. Kesemua yang bakal dilaksanakan dalam PIPP ini nanti memberi ruang dan peluang kepada murid untuk mengakses maklumat dan pengetahuan melalui teknologi. guru dan murid juga hendaklah diperlengkapkan dengan kemahiran mengakses maklumat dan pengetahuan melalu teknologi yang disediakan . akan meningkatkan akses. outcome yang dilahirkan nanti ialah murid yang berkualiti dan sekurang-kurangnya memiliki dan mengamalkan tiga Q iaitu Intelektual Quotient (IQ) . usaha juga dilipatkan untuk menyediakan infostruktur supaya jurang digital dapat dirapatkan. KPM juga memberi fokus dalam menyediakan kemudahan untuk pendidikan prasekolah di kawasan orang asli dan Penan. Selain dari itu . KPM memberi penekanan khusus kepada perkembangan pendidikan sekolah-sekolah di luar bandar dan kawasan pedalaman dengan mengurangkan pengasingan sosial demi mengelakkan ketidaksamarataan sosial. bertanggungjawab. infostruktur. perisian dan latihan ICT. peluang pembelajaran elektronik dan jarak jauh dan menyediakan sumber pembelajaran digital . KPM berpendapat masalah ini perlu diselesaikan dengan memastikan semua murid diberi peluang dan berkeupayaan yang sama sama untuk mengakses pendidikan. Jumlah sasaran yang ditetapkan ialah 2348 buah prasekolah di kawasan luar bandar akan didirikan. Emotional Quotient (EQ) dan Social Quotient (SQ). Sejajar dengan penyediaan infostruktur .000 orang anak-anak yang tinggal di kawasan pedalaman sepatutnya mengikuti pendidikan rendah tidak bersekolah . Segala usaha yang telah dan bakal dilakukan oleh KPM ini adalah demi memastikan peratus keciciran murid di kawasan pedalaman dan terpencil dapat dikurangkan. berakhlak mulia. Antara yang disediakan ialah kemahiran teknologi maklumat. 37 Teras keempat dalam PIPP. Berasaskan kepada jumlah ini. 3600 buah pusat akses akan didirikan. merapatkan jurang pendidikan dengan memberi fokus untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.8 juta murid di kawasan luar bandar dapat menikmati kemud ahannya. Dapatan menunjukkan seramai 125. Sasaran yang ditetapkan ialah 2257 buah makmal komputer. Dalam merapatkan jurang digital tumpuan diberikan dalam penyediaan infrastruktur. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri .persada dunia yang kompleks dan mencabar. Dengan penambahbaikan prasarana di kawasan luar bandar . Melalui sistem pendidikan kebangsaan. Program ini mencakupi naik taraf prasarana. KPM telah merangka dan menyediakan program yang berbeza dan bersepadu untuk dilaksanakan di sekolah -sekolah di kawasan berkenaan. Elemen ini memberi sumbangan ke arah pembentukan keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 38 seramai 2.

menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan 39 murid belajar mengikut bahasa yang mereka fahami. Elemen-elemen ini merupakan asas kepada membina pendidikan yang berkualiti. PIPP dapat dicapai jika kesemua warga pendidikan membuat lonjakan berganda atau leap-frog . buku teks yang berkualiti. Hubungan Antara Amalan Prinsip Kualiti Dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Bahagian ini membincangkan tentang peranan dan tanggungjawab pemimpin organisasi mengamalkan dan menerapkan prinsip-prinsip kualiti untuk memastikan PIPP mencapai objektifnya. pembangunan modal insan. adakah PIPP dapat dicapai sepenuhnya? Pendidikan tidak akan tercapai dan FPK juga akan kecundang jika kualiti pendidikan tidak diberi keutamaan. Kesuntukan masa ini. buku teks. Pendidikan perlu dinamik dan terus maju ke hadapan.untuk meningkatkan pengetahuan . Pendidikan berkualiti menjadi tunjang dan wadah penting kepada : ³ pembinaan negara bangsa. menyemai dan memupuk perpaduan pelbagai kaum . Dalam ucapan perasmian Bengkel Kajian Semula PIPP. Untuk memastikan kesemua tenaga digerakkan. 40 Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan KPM telah mensasarkan peningkatan kualiti berlandaskan kepada penyediaan kurikulum. Kesemua ini boleh dicapai melalui pendidikan yang berkualiti. KPM mestilah perteguhkan iltizam dan melonjakkan usaha untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan. Kualiti Pendidikan merangkumi elemen penyediaan kurikulum. memantapkan latihan guru.pemangkin utama yang mampu mendidik anak bangsa berfikir dan melewati sempadan kaum masingmasing´. Anjakan bersifat futuristik berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi dengan dimulakan oleh pembuat dasar di KPM hinggalah ke pelaksana dasar di sekolah iaitu para guru. memantapkan latihan guru. tindakan asas yang perlu dilaksanakan ialah berfikir dan bertindak secara positif dalam memenuhi tanggungjawab dan tugas yang diamanahkan. kesemua warga pendidik hendaklah menggemblengkan tenaga dan melipatkan gandakan usaha bagi menghadapi cabaran . Jika kesemua infostruktur dan infrastruktur telah disediakan . Demi memastikan PIPP mencapai sasaran yang ditetapkan. Matlamat utama pendidikan ialah untuk mempersiapkan murid dengan ilmu pengetahuan. menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan murid belajar mengikut bahasa yang mereka fahami.kemahiran dan perspektif bagi membolehkan mereka bersaing di dunia yang kompleks dan mencabar. PIPP memberi fokus kepada pendidikan yang berkualiti . Elemen-elemen ini merupakan asas kepada membina pendidikan yang berkualiti ke arah melahirkan modal insan cemerlang dan . 5.

industrialized and modernised¶ Berdasarkan senario di atas . pengurusan masa yang berkesan serta membuat keputusan yang berkesan.kebolehpasaran. dedikasi. Proses memahami dan melaksanakan etika kerja ini dapat meningkatkan prestasi diri dan organisasi. 1996) Kini sistem pendidikan di mana jua sedang menghadapi cabaran -cabaran globalisasi dan inovasi dalam bidang teknologi. the noble teaching profession¶ . berkualiti. profesionalisma. Kejayaan organisasi Perkhidmatan Awam untuk mencapai kualiti dan kecemerlangan yang diharapkan terletak pada kecekapan dan keupayaan pengurusan sumber manusia yang menganggotai Perkhidmatan Awam . kreativiti dan inovasi. Malaysia juga tidak terkecuali . anggun dan cemerlang yang dapat memberikan pe ndidikan yang bermutu selaras dengan keperluan negara maju. Perkhidmatan Awam yang berkualiti memerlukan pengurusan berkualiti bagi menghasilkan perkhidmatan dan keluaran secara efektif. kejujuran intelektual.neutraliti. akauntabiliti. bekerjasama. pengurusan diri dan kemajuan diri. kepemimpinan. Semua institusi keguruan sama ada fakulti pendidikan di universiti atau institut pendidikan guru (IPG) adalah dipertanggungjawabkan untuk melahirkan guru yang unggul. Apa juga pembaharuan kepada pendidikan guru perlu ditafsir dan difahami supaya strategi yang dirangka dapat memperseimbangkan sistem persekolahan secara 41 keseluruhannya untuk memenuhi keperluan-keperluan K-ekonomi yang bercorak global. bersahsiah. dan mempunyai jati diri untuk menghadapi cabaran-cabaran tersebut. is and will always be. Ini adalah kerana . Nilai-nilai kualiti merangkumi nilai intergriti. jelaslah bahawa negara perlu melatih dan membekalkan guru yang mempunyai ilmu pengetahuan. Apabila Malaysia menjadi sebuah negara maju. Sebagai penjawat awam. harmonis. berketrampilan. masyarakat Malaysia aka n menjadi Ä urbanized. berakhlak mulia serta bersikap positif.(Wan Azmi Ramli. berorientasikan pelanggan. Ä The crucial agent of change in the evolution of our education system to meet the challenges of the 21¶ century. kita hendaklah berpegang kepada empat aspek etika kerja dalam pengurusan organisasi Perkhidmatan Awam ialah nilai-nilai kualiti. berdisiplin.

gemblengkan kelima-lima kuasa 43 . . infsturktur dan infostruktur tidak kira samada di luar bandar atau kawasan pedalaman.KPM mampu dan yakin boleh menyelesaikan isu-isu berkaitan melengkapkan prasarana. Pernyataan di atas memberikan gambaran bagaimana sukarnya menilai kualiti pendidikan kerana ianya bersifat terlalu subjektif.menyebabkan banyak tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap sekolah. Kecemerlangan akademik. Selain dari memenuhi kepuasan pengguna dan pelanggan. Sebagai seorang pengurus sekolah. Yang Berbahagi Ketua Setiausaha KPM .(New Straits Times. Sekolah yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan tercanggih belum lagi dapat dikatakan berkualiti kerana.2000) . berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menyediakan pembelajaran murid yang kondusif. ms 7) Enam teras PIPP merupakan cabaran penting yang perlu dicapai oleh KPM. Kesemua kekuatan dan peluang digemblengkan dalam organisasi dan dilaksanakan secara bersama antara pemimpin sekolah dan warga guru supaya dapat memenuhi jangkaan dan persepsi yang dikehendaki oleh pelajar. (Sharifah. sah. Maksudnya jika di sekolah. menjalankan aktiviti Äproses untuk mencapai objektif pengajaran . menyatakan bahawa : 42 ³ di KPM . ganjaran. amalan -amalan . ibu bapa dan murid dan kepentingan KPM iaitu pendidikan berkualiti untuk rakyat. Ini adalah kerana terdapat persepsi serta nilai yang berbeza daripada pelbagai pihak terhadap keberkesanan sekolah. objektif dan strategi organisasi yang dirancang boleh dicapai jika setiap pengurus sekolah dan institusi pendidikan mempunyai kecekapan dan keupayaan dalam mentadbir urus pengurusan sumber manusia yang dipimpinnya. disiplin yang baik. ibu bapa dan masyarakat. matlamat. 24 Mac 1990. (Sumber : Majalah Pendidik. fizikal. Bil 17-2005). serta memahami standard kualiti guru seperti yang dikehendaki oleh BPG . paksaan. Guru Besar atau Pengetua adalah pemimpin yang semestinya boleh memberi momentum dan membina paradigma supaya guru di bawah seliaannya mempunyai dan menghayati empat teras etika perkhidmatan awam. rujukan dan pujukan dengan menggerakkan sumber-sumber dalaman ke arah membina hala tuju organisasi. KPI digunakan berikutan dari perubahan paradigma masyarakat . Guru adalah asset utama yang diberi perhatian dan penentu kepada kejayaan kualiti outcome . indikator ukuran kualiti adalah imbangan antara dua elemen iaitu kepentingan pelanggan iaitu guru-guru. kualiti juga dinilai berdasarkan kehendakkehendak stake holder . Hala tuju. kokurikulum.

Sekolah harus menentukan sendiri perkhidmatan teras dan proses-proses utama mengikut konteks dan kesesuaian budaya sekolah masing-masing. disiplin. Sekolah perlulah menggariskan aspek-aspek perkhidmatan utama dan fungsinya yang boleh menyumbang kepada keberkesanan sekolah seperti pengurusan kurikukum dan pengajaran. Faktor-faktor kritikal yang boleh dibina KPI c. Aktiviti-aktiviti penambahbaikan kepada proses yang tidak mencapai sasaran yang ditetapkan . ancaman dan peluang untuk menentukan faktor-faktor yang menyumbang kepada keberkesanan sekolah b. KPI juga dapat mengesan segera kelemahan yang berlaku di sekolah berada di bawah pencapaian .pengurusan .Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada keberkesanan sekolah. Lakukan aktiviti sumbangsaran dan perbincangan bersama pengurus sekolah dan guru-guru untuk mencari dan menganalisis: a. Faktor kritikal ialah faktor yang akan menyebabkan kegagalan kepada pencapaian utama sekolah (Kelly. faktorfaktor ini perlu dianalisis untuk mengasingkan antara utama dan faktor kritikal.2006) Jadual 6: KPI dan Sasaran Prestasi bagi Pengurusan Kurikulum dan Pengajaran KPI Proses . pengurusan persekitaran sekolah dan pengurusan hubungan dengan pelanggan. kompetensi guru yang tinggi memerlukan komitmen yang tinggi . KPI dan sasaran prestasi secara keseluruhannya boleh juga diperincikan lagi oleh kumpulan-kumpulan panitia mata pelajaran. sasaran prestasi untuk mengukur prestasi sekolah 44 d. dapat menjelaskan pertautan antara sebahagian aktiviti proses utama yang dapat dijanakan dengan menggunakan pengukuran KPI dan sasaran prestasi . Jika ini terjadi . KPI mempunyai satu indikator ukuran yang baik untuk melihat dan membandingkan prestasi sekolah. pengurusan kewangan. Pengukuran prestasi menggunakan KPI dan sasaran prestasi di sekolah merangkumi proses-proses utama serta keberkesanan dari segi pencapaian matlamat atau bilangan output yang dihasilkan. Contoh dari jadual di bawah. perkembangan staf. kepimpinan . (Ku Rusmini Ku Ahmad .2001). kekuatan. strategi penambahbaikan sistem perlu diwujudkan untuk meningkatkan keberkesanan sekolah. KPI dan sasaran prestasi boleh diukur dari segi proses yang disampaikan dan output yang dihasilkan di sekolah seperti dalam jadual di bawah. kelemahan. kepimpinan.

Sasaran prestasi Kekerapan perjumpaan mesyuarat kurikulum (AJK Kurikulum dan panitia) 4 kali setahun Penilaian ke atas pencapaian murid Setiap bulan Perjumpaan pihak pengurusan sekolah dengan guru Setiap 2 minggu Perbincangan sekolah dengan waris 3 kali setahun Perjumpaan guru dengan kumpulan sasaran murid Setiap bulan Penyemakan rekod mengajar guru oleh pihak pengurusan sekolah .

Setia p minggu Pemantauan pencapaian murid oleh pihak pengurusan sekolah Setiap bulan KPI Output Sasaran prestasi Pencapaian murid dalam setiap mata pelajaran Sekurang kurangnya 80% 45 Jadual 7: KPI dan Sasaran Prestasi bagi Pengurusan Disiplin KPI Proses .

Sasaran prestasi Semakan peraturan Disiplin sekolah 2 kali setahun Peringatan peraturan disiplin kepada guru dan murid Setiap minggu Penyebaran peraturan disiplin kepada ibu bapa 2 kali setahun Perjumpaan guru dengan murid bermasalah Sekurang kurangnya sekali seminggu / bila perlu Pemeriksaan laporan disiplin oleh pihak pengurusan sekolah .

Setiap miggu KPI Output Sasaran prestasi Peratus murid yang melanggar peraturan sekolah Kurang daripada 5% Jadual 8: KPI dan Sasaran Prestasi Pembangunan Staf KPI Proses Sasaran prestasi Analisis keperluan kemahiran staf 2 kali setahun Perbincangan profesionalisma panitia mata pelajaran Setiap bulan Program perkembangan staf .

Seperkara yang perlu diingati ialah bagaimanakah pula strategi-strategi meningkatkan 46 martabat profesion supaya nilai proses menghasilkan outcome yang berkualiti dan menjurus kepada pencapaian PIPP. perkhidmatan .memahami Selain dari menghayati teras etika dalam menjalankan tugas dapat . .4 kali setahun Penilaian Kompetensi /kemahiran staf 2 kali setahun KPI Output Sasaran prestasi Peratus staf yang menunjukkan peningkatan dari segi kompetensi dan kemahiran 95% Contoh-contoh di atas ialah sebahagian dari core-business yang menjadi ukuran kepada kejayaan organisasi.

Pelan Intergrasi ini berfokus kepada arahan kendiri dalam pendidikan dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan daripada segi orientasi peranan guru dan pelajar seperti yang distrukturkan dalam Gambarajah 7. 2007) Melahirkan guru yang berkualiti merupakan satu amalan yang berterusan dalam kerjaya guru. KPM juga telah merangka beberapa perubahan dasar kurikulum supaya masyarakat berminat untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah aliran perdana. Perancangan dan perubahan akan mencapai kejayaan jika guru menjadi pemangkinnya. kita memperkatakan hal-hal yang berkaitan dengan usaha untuk memartabatkan sumber manusia yang memainkan peranan utama dalam pembangunan pendidikan sesebuah negara. pengurusan dan emosi dan dimanifestasikan melalui perlakuan. diploma atau ijazah pendidikan. Strategi mempertingkatkan ilmu. prasarana. tindakan dan cara bekerja yang penuh intergriti serta dapat memuaskan kehendak pelanggan .standard kualiti guru dan konseptual Äproses p&p. Terdapat empat strategi memartabatkan kualiti guru ke tahap profesionalisma yang lebih mantap . moral dan tingkahlaku dan tidak berhenti selepas penganugerahan sijil. Ianya satu peningkatan intelek. Tanpa golongan guru yang berkualiti. misi dan matlamatnya. Memartabatkan profesion perguruan bukan sahaja dipikul di peringkat atasan malahan boleh dilakukan di peringkat organisasi . keseluruhan organisasi juga hendaklah berpegang kepada prinsip membina ÄBudaya Kerja Cemerlang iaitu Äamalan terbaik dan terpuji yang melebihi daripada kebiasaan. kepakaran serta kemahiran guru dalam pelbagai sub-bidang pendidikan berkaitan membabitkan usaha pembangunan staf yang terancang supaya mereka boleh berfungsi dengan berkualiti dalam kerjaya Ciri - . Jesteru itu apabila kita memperkatakan mengenai usaha memartabatkan guru. kemudahan fizikal . tinggi dan gemilang mutunya dalam sistem kebangsaan dan boleh dijayakan di peringkat organisasi . 47 Gambarajah 7 : Program Pendidikan Guru Yang Bersepadu (Sumber : Journal IAB. Memperkasakan sekolah kebangsaan ialah tindakan-tindakan yang dijalankan oleh pengurus sekolah untuk menarik perhatian masyarakat supaya berminat terhadap kurikulum. Pertamanya ialah pembangunan ilmu atau intelektualisma guru secara berterusan. Ia merangkumi aspek pemikiran. Hussein Ahmad (2009) menterjemahkan guru sebagai sumber manusia yang amat penting dalam organisasi pendidikan. tenaga pengajar dan aktiviti Äproses yang ditawarkan merupakan sebahagian dari agenda memperkasakan sekolah kebangsaan. organisasi pendidikan tidak dapat menghasilkan visi.

dialog. pendedahan yang luas dan mendalam kepada bidang dan kemahiran baru adalah amat dan menjadi teras kepada usaha meningkatkan intelektualisma mereka. Pengisian strategi ini merangkumi inisiatif meningkatkan kompetensi. aktiviti peningkatan ilmu melalui sesi bengkel. Jesteru. kursus khas . kefahaman dan kemahiran yang perlu ada pada mereka untuk berfungsi secara berkesan sebagai guru yang berwibawa dan professional. perbincangan .ciri c alon guru Pemilihan guru Pendidikan Guru Praservice Program induksi untuk guru guru permulaan Latihan dalam perkhidmaan dan Program Perkembangan Profesional 48 pendidikan. seminar. kapasiti dan kebolehan. Strategi ini adalah sebahagian daripada proses berterusan semasa bekerja melalui pelbagai bentuk dan pendekatan program dan aktiviti professional seperti program penyeliaan instruksional oleh guru besar dan guru-guru kanan.

muridnya juga mungkin berperangai terlalu lembut. Ini bermakna. dilihat bahkan ditiru oleh murid di sekolah.maka kemungkinannya kualiti guru di negara ini akan meningkat. Jesteru unsur kualiti guru seperti ini perlu diterap dan dimantapkan dalam pembangunan sahsiah guru dari segi emotional quotient mereka. Jika gelagat dan perangai guru kasar. Strategi ini penting kerana ia berteraskan kepada keperluan unsur psikologi yang positif seperti emosi stabil. besar kemungkinan perangai dan gelagat murid juga akan kasar.dalam bidang masing-masing. sikap dan berhemah yang terunggul. keupayaan dan kompetensi guru mempunyai kaitan rapat dengan keupayaan pelajar atau kolerasi yang positif dan tinggi. Tujuannya membolehkan proses peningkatan ilmu profesionalisma yang lebih luas dan mendalam kepada kaum guru berjalan dengan lancar. mereka sewajarnya sentiasa perlu mempunyai sifat. Segala gelagat mereka sentiasa diperhati. ataupun dialog . Banyak kajian menunjukkan kekuatan pertalian ini. Langkah kedua ialah melalui program dan insiatif untuk mempertingkatkan sifat siasah serta perwatakan guru ke tahap lebih unggul. Strategi ini boleh dilakukan secara berterusan melalui aktiviti bengkel tidak terlalu formal. perbincangan. usaha ke arah peningkatan kualiti ini memerlukan peruntukkan khas yang lebih spesifik daripada bajet pendidikan negara kepada setiap sekolah bagi menentuk pelaksanaan program ini. Jika guru dapat menjiwai dan menghayati serta menterjemahkan personaliti mereka yang terunggul dalam bentuk dan sifat seperti yang diperkatakan di atas. Jika guru terlalu lembut. perangai disenangi. Pada prinsipnya strategi ini menekankan guru harus menjadi a good specialist dalam bidang 49 ilmu dan kepakaran masing-masing dan a strong generalist dalam bidang pendidikan dan pedagogi yang lebih luas. Ini bermakna. penghargaan masyarakat 50 . rakan setugas dan pihak atasan yang meyakinkan dan sebagainya. Tujuannya ialah supaya mereka terutama guru muda dapat menghayati dan menjiwai sifat dan personaliti pendidik atau guru terunggul. Guru sentiasa berdepan dengan murid. Banyak kajian dan pengalaman menunjukkan strategi ini boleh memantapkan lagi usaha memartabatkan kebolehupayaan guru untuk sedia berubah dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti berkaitan di sekolah. besar kemungkinan pelajar mereka akan mengikuti sifat sedemikian. tutur bahasa yang menarik. interaksi berkala dan sebagainya. gaya berinteraksi dan berkomunikasi dengan murid. Kecekapan. Sebaliknya jika guru tegas tetapi mempunyai sifaf dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Ini adalah kerana kualiti profesionalisma mereka boleh meningkat daripada tahap terdahulu iaitu selepas mereka mengikuti program pre-service.

terutama semasa sambutan Hari Guru dan perlu dilaksanakan di peringkat Jabatan . Namun begitu. 52 . maka sukar sekali murid mendapat banyak menafaat . Masyarakat Malaysia tidak boleh lari daripada aspek ini. banyak daripada potensi mereka terpendam pada ketika ini. ramai daripada kalangan guru mempunyai pengalaman dan bidang pengajian berlainan di peringkat universiti atau institusi pendidikan. keluasan minda. Secara tidak langsung martabat guru di kaca masyarakat dapat dipertingkatkan. terutama guru besar. Sekiranya kepentingan aspek ini tidak dideahkan kepada guru melalui aktiviti agama dan sabagainya seperti usrah. Pendidikan Daerah dan sekolah. kepentingannya kelak kurang dihiraukan dan akan terkebelakang. persidangan. Sokongan pihak kepimpinan sekolah untuk menggalakkan dan mendorong mereka dalam pembangunan personaliti murid melalui potensi dan keupayaan semulajadi mereka amat penting untuk meningkatkan martabat guru di kaca mata murid. kepintaran komunikasi dan bahasa. Sedangkan asas pendidikan pasti berpaksikan kepada sistem nilai yang tidak boleh lari daripada Al-Quran dan hadis bagi murid Islam dan Etika dan Moral bagi murid bukan Islam. Secara tidak langsung. maruah dan martabat guru itu akan meningkat lebih tinggi lagi. tetapi juga bijak dan cekap dalam beberapa bidang lain yang dikuasainya dan boleh memberi manafaat kepada mereka. diaolog .ini bermakna. Perlu diketahui bahawa cerita yang baik mengenai guru sering juga di bawa ke rumah untuk disampaikan kepada ibu bapa. Strategi yang tidak kurang penting dalam usaha memartabatkan kualiti guru ialah berteraskan kepada aktiviti pengukuhan aspek kerohanian.akan mudah diberi. bengkel . kepelbagaian potensi terpendam yang ada pada mereka perlu dihidup. Sebenarnya strategi ini yang berdasarkan kepada prinsip pembangunan multiple interligence quotient guru dianggap penting dalam pembangunan dan pengurusan sumber manusia. Apatah lagi. martabat mereka berterusan terus meningkat. komputer dan teknologi dan sebagainya wajar digarapkan dan disokong oleh pemimpin sekolah demi memanfaatkan kepada murid secara seluas mungkin. diperkembang dan dipertengahkan untuk memberi menafaat kepda murid. Bahkan proses pendidikan di sekolah pun boleh menjadi membosankan kepada ramai murid. etika dan moral mereka. kemahiran dan pengalaman mereka akan menjadi lebih sempit. seminar . kesukanan. kesusasteraan. Setiap guru mempunyai potensi yang pelbagai. Maklumat sebegini boleh menjadikan ibu bapa turut hormat dan menghargai kepakaran dan khidmat guru berkenaan. Program dan latihan ini perlu ditambah. usaha menggarap kompetensi mereka dijuruskan ke arah ilmu pendidikan dan pedagogi. Sehubungan ini. Langkah ketiga ialah berkaitan dengan proses mengembang luas dan memupuk potensi guru. Jika murid melihat gu mereka bukan ru sahaja bijaksana dalam pengajaran dan pedagogi . pihak pemimpin sekolah . kreativiti saintifik. guru penolong kanan ketua bidang perlu mempunyai sikap keterbukaan dan nilai penghargaan untuk memberi ruang kepada guru membangunkan murid mereka dengan kepelbagaian potensi yang ada pada mereka Jika tidak digalakkan pihak sekolah untuk guru membangunkan keupayaan murid berdasarkan potensi guru yang pelbagia. perbincangan . Hanya apabila mereka menjurus ke bidang perguruan. Keu payaan guru dalam bidang 51 kesenian.

pangkat. semakin mudah mereka menerima hakikat bahawa maruah dan martabat guru sentiasa dalam keadaan terunggul dan terkawal. sokongan dan kepimpinan daripada KPM menerusi struktur organisasinya di negeri dan daerah terhadap menentukan strategi dan program seumpamam ini dilaksanakan secara berkesan tidak boleh dipertikaikan. semakin senang masyarakat berbangga dengan profesion guru. siapakah pelanggan utamanya? . Program seperti ini akan mengingatkan guru. terutama pengetua dan 53 guru besar dan guru sendiri terutama guru lama dan berpengalaman. jawatan. formal dan separa formal. berkala. kes seperti guru berkonflik sesama sendiri. mendedahkan kepada peraturan profesion dan etika guru.Ini bermakna pembangunan nilai berkait dengan moral. Jesteru. Sebagai kesimpulan dari huraian tugasan . perlakuan kurang bermoral dan beretika di kalangan pendidik. Semuanya ini boleh dilakukan secara terancang. strategi ini boleh mengurangkan kes perlanggaran tata tertib. apakah kualiti yang dapat memenuhi citarasa pelanggan? Dan bagaimanakah bentuk outcomes atau output . gelagat guru mengabaikan tugas utama kerana kesibukan mengejar kebendaan yang tidak pernah cukup. Kesimpulannya dalam memartabatkan profesion guru membabitkan usaha kepimpinan sekolah. Misi Nasional. Dalam semua hal yang diperkatakan di atas. etika sikap positif . apakah proses utama yang perlu dikenalpasti dalam organisasi yang diterajuinya?. Jesteru sekali-sekala sekolah perlu mengadakan sesi dialog dan perbincangan mengenai aktiviti kerohanian. perlakuan guru tidak wajar kepada pelajar dan pemimpin sekolah. Rumusan Dan Penutup Daripada perbincangan di atas . titik tolak kejayaan FPK. Wawasan 2020 dan PIPP adalah bertunjangkan dari kualiti guru dan keupayaan sesebuah institusi pendidikan mengoptimumkan sumber-sumber input untuk menzahirkan outcomes atau pelajar yang mempunyai modal insan yang tinggi. Mereka akan sentiasa berusaha utuk mengelak daripada terjebak dalam situasi negatif yang berkaitan. Peranan kepimpinan mereka amat perlu untuk mempimpin guru baru. Elemen yang paling kecil tetapi sangat penting ialah kepekaan pemimpin organisasi untuk mengenalpasti . Bahkan. 6. hobi . telah memperjelaskan satu gambaran berkaitan organisasi pendidikan dan kepentingan perkhidmatan pendidikan dalam melahirkan generasi yang berkualiti selaras dengan kehendak dasar-dasar negara. kerohanian tinggi mengikut agama masing-masing perlu menjadi teras untuk digarapkan dalam membincangkan usaha ke arah memartabatkan guru. Semakin kurang kes negatif dilaporkan oleh media massa. semakin mudah mereka memahami kehendak profesion dan kerjaya mereka sendiri. Ini kerana semakin kerap mereka terdedah dengan isu berkaitan. etika dan m oral demi memperkukuhkan integriti guru sepanjang masa. terutama yang muda dan kurang pengalaman mengenai betapa pentingnya memahami peranan mereka dalam usaha meningkatkan maruah dan martabat kaum guru . populariti melalui parti politik atau NGO dan sebagainya wajar menjadi bahan dan isu perbincangan dan dialog.

PIPP adalah fokus utama KPM dalam membina dan mencapai kualiti pendidikan negara . pemimpin organisasi perlulah memikir dan merangka strategi-strategi yang bertetapatan untuk mencapai visi organisasi.rohani dan ke intelektualannya. Adalah menjadi tugas para pendidik untuk mengubah paradigma masyarakat yang mengukur kejayaan pendidikan berdasarkan kepada kuantiti pencapaian peperiksaan dan pentaksiran. Sebagai pemimpin hendaklah selalu menyedarkan guru-guru di bawah seliaannya supaya mempraktikkan konsep bekerja berdasarkan lunas-lunas agama dan menanamkan sikap bekerja sebagai satu ibadah . dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berlatarbelakangkan kehendak semasa ini mencirikan kehendak masyarakat. Dasar . Akhirnya dengan kualiti pendidikan yang dizahirkan melalui kualiti guru. Dalam membina sikap dan sifat ini. Kesedaran dalaman ini membina sifat jati diri dan berintergriti dalam tugas dan tindakan. Strategi-strategi yang dirancang. objektif . menyediakan alat-alat mengukur untuk menilai dan membuat nilai tambah supaya perkhidmatan yang disediakan mencapai kualiti melebihi dari jangkaan pelanggan. Guru yang berkualiti dinilai berdasarkan kompetensi yang ada dan sejauh mana kita berusaha meningkatkan tahap profesionalisma diri. Fokus penilaian berasaskan Ä hardskill diubah kepada penilaian berasaskan Ä softskill dan Ä living s kill . impian dan nilainilai murni yang terkandung dalam FPK dan Etika Perkhidmatan Awam dapat disatukan di dalam satu titik pertemuan di bilik darjah ke arah melahirkan pelajar yang mantap dari segi jasmani. emosi.yang dihasilkan nanti? 54 Dalam memahami elemen-elemen inilah. 55 Persepsi masyarakat menilai kualiti pelajar berfokuskan kepada jumlah ³A´ dalam peperiksaan patut diubah . Peningkatan nilai-nilai kendiri inilah yang menjadi penyumbang utama untuk melahirkan keghairahan dan keikhlasan bekerja supaya pada akhirnya dapat menghasilkan guru yang sayang kepada anak-anak muridnya sebagaimana guru menyayangi dirinya sendiri. kesedaran dalaman diri perlu sentiasa dipupuk supaya nilai-nilai tambah terbentuk.

³ Amalan Nilai Dan Prestasi Kerja Di Kalangan Guru . ³ Four Pillar of Education´ inilah yang mendasari pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan hala tuju institusi pendidikan negara. & Dr Azizah Ismail et. Ini adalah kerana konsep pembelajaran sendiri berpaksikan ³ Learning to know. 2. 56 Biblografi 1. Selangor: International Law Book Services. learning to be and learning to live together´ . Al. Abdul Ghani Abdullah Dr.-dasar sedia ada KPM juga hendaklah dibuat sedikit penambahbaikan . learning to do. yakni kesinambungan system pendidikan di peringkat pengajian tinggi bukan lagi berasaskan pencapaian hardskill tetapi berasaskan kualiti pencapaian pentaksiran berasaskan softskill dan living skill . (25-27 Jun 2007). 2003. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan-Peraturan Terpilih .

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka 5. Kuala Lumpur : PTS Professional . Abdul Rahman Ibrahim. 2009. 2007. Pengurusan Kualiti Menyeluruh . IAB Genting Highlands. . Ibrahim Mamat dan Zaiton Hassan . Pengurusan Sumber Manusia Perspektif Modal Insan . & Balasundaran Ramiah. 3. 2008. Kepimpinan Instruksional Satu Panduan Praktikal . 4. Prosiding Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke 14 Tema Membangunkan Kapasiti Kepimpinan Sekolah . Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.´. James Ang Jit Eng Dr.

A. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam . Mohammed Sani Ibrahim Dr. Ku Rusmini Ku Ahmad. Benchmarking For School Improvement: A Practical Guide For Comparing and Improving Effectiveness . London : Routledge Falmer 7. Kelly. 2006. Tema Membangunkan Kapasiti Kepimpinan Sekolah. IAB Genting Highlands. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan : Jld 16(01) 8. ³ Strategi Menginstitusikan Program Mentoran Ke Arah Memperkembangkan Kerjaya Guru-Guru Novis Di Malaysia´. Penggunaan Petunjuk-Petunjuk Prestasi Utama atau KPI untuk Penambahbaikan Sekolah. 57 9.6. . Prosiding Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke 14 . 2001. (2527 Jun 2007).

Story. 10. Sharifah Md Noor. KPM : Perpustakaan Negara Malaysia . Keberkesanan Sekolah. ³ Performance Management in Schools: Could The Balanced Scorecard Helped?. Edisi Pelancaran 2006. 22 321-338 14. 2002. 13. 2004. Bhd. Scholl Leadership and Management´ . 11. . 12. Satu Perspektif Sosiologi . Serdang : Universiti Putra Malaysia. Shah Alam: Universiti Teknologi Mara. 2005. Pengurusan Kualiti Prinsip dan Pelaksanaan . Rushami Zien Yusoff . Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 . 2000.. Kuala Lumpur : MDC Publishers Sdn.a.

Pendidik : Bil 58 17. Martabat Guru Agenda Semua . 2007 15.Mac. Budaya Kerja Kelas Pertama. 15-18. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia .scribd.Sumber : 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Tinggi di Malaysia (1957- 2007) ± Penerbit USM. Hussein Ahmad . 2007. 16. 2009 . From The World http://www. Muhd Bustamam Abd Manaf . (IAB Genting Hinghland ).com/doc/4653682/panduan pembinaan -KPI58 Wide: .