GRILA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ TRIMESTRUL I - IANUARIE-MARTIE 2009

Nr. Crt.

Denumirea programului
Urbanism și amenajarea teritoriului Managementul resurselor umane în instituțiile din administrația publică- program regional de formare continuă

Tematica
Legislaţia aplicabilă în domeniu; Principiile dezvoltării durabile a localităţilor; Habitatul urban şi problema locuirii; Autorizarea executării lucrărilor de construcţii; Planul urbanistic general; Planul urbanistic de detaliu şi studiul de amplasament; Regulamentul local de urbanism; Agenda 21 la nivel local.
Cadru juridic al statutului personalului din administrația publică; Statutul funcționarului public și legislația privind aceasta; Salarizarea personalului din instituțiile publice; Reguli privind deontologia profesională a personalului din administrația publică; Structura fişei postului; Exemple de fişe de post; Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi de contestare a calificativelor acordate. Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; Organizarea recrutării şi selecţiei personalului;Întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului angajat; Întocmirea dosarului de pensionare;

Perioada, locația 2-6 februarie 2009 IAȘI 2-6 februarie 2009 Iași sau Vatra Dornei 2-6 februarie 2009 Iași 9-13 februarie 2009 Vatra Dornei

Suma (Lei) 700

1.

2.

700

3.

Aplicarea HG 1066/2008 pentru
aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici

Metodologia de aplicare a HG 1066/2008 – curs adresat responsabililor cu formarea profesională. nerespectarea procedurilor Hotărârii respective poate atrage dupa sine sanctiunea înapoierii banilor cheltuiti de institutie cu formarea profesionala de catre conducatorul institutiei sau/si de catre functionar.. Cadrul juridic al planificării si al dezvoltării urbane durabile; Strategii, parteneriate si responsabilități vizand realizarea echilibrului intre cresterea economică, echitatea socială si protecția mediului; Dezvoltare urbană si calitatea mediului: opțiuni si alternative; Tehnici si metode ale managementului urban; Planul de dezvoltare a comunității si posibilități de Finanțare; Tipuri de finanțări europene pentru proiectele prin care se implementează, la nivel local, acquis-ului comunitar din domeniul mediului; Preocupările UE in domeniul energiei si schimbărilor climatice. Implicații asupra strategiilor si programelor naționale din domeniul energiei; Conceptul de calitate in administrația publică; Asumarea de roluri si alocarea de sarcini in cresterea calității si implementarea standardelor de calitate; Proceduri si standarde in managementul calității: tipologie, mecanisme de implementare; Auto-evaluarea ca metodă de analiză diagnostic pentru sistemul de management al calității in administrația publică. Problematică si cazuistică in realizarea si implementarea sistemelor de management al calității in administrațiapublică. Proceduri si documente aferente certificării ISO 9001:2000; Sisteme de management a calității. Proiectul; Matricea proiectului; Ciclul de viață; Schema elaborării unui proiect; Obiective: identificare, analize și formulare; Cadrul metodologic pentru analiza SWOT; Bugetul proiectului; Modele de bugete; Parteneriate, planificare, participare; Ghid pentru întocmirea proiectelor; Metode de management; Instrumente ale managementului proiectelor; Monitorizare și evaluare; Continuitate. Scop și principii în achiziţii publice; Domeniu de aplicare şi excepţii; Tipuri de contracte de achiziţie publică; Aspecte practice: Reguli privind organizarea şi desfăşurarea unei achiziţii publice; Modalităţi de publicitate; Proceduri de atribuire; Sisteme speciale de atribuire; Documentaţia de atribuire; Atribuirea contractelor sectoriale; Căi de atac. Soluţionarea contestaţiilor la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Soluţionarea litigiilor în instanţă

150 (2 zile)

4.

Dezvoltare durabiă și protecția mediului în UE - program regional de formare continuă

700

5.

Managementul Calității în Administrația Publică Locală program regional de formare continuă Elaborarea și implementarea proiectelor de finanțare de succes - program regional de formare continuă Achiziții publice Exerciții practice - program regional de formare continuă

9-13 februarie 2009 Vatra Dornei 16-20 februarie 2009 Vatra Dornei

700

6.

700

7.

16-20 februarie 2009 Vatra Dornei

700

Modalităţi de publicitate. Adoptarea acquis-ului comunitar în domeniul asistenței sociale. Stare civilă și evidența populației 11. Programe și proiecte de asistență financiară în domeniul social Cunoaşterea și înţelegerea capacității de aplicare a normelor de drept comunitar. Regimul juridic al adopţiei. Categorii de documente supuse legii 544/2001: Secretul de serviciu. modul de utilizare a suprafeței agricole. Anularea.Ciclul Managementului de Proiect . completarea registrului agricol. Serviciile sociale pentru copiii aflați în dificultate. Menţiunile de stare civilă. mijloc de identificare a persoanei fizice. Organizarea.Contractare. Practica judiciară în materia contenciosului administrativ Legea 544/2001 privind informațiile publice. GIS (utilizare. Contracte cu membrii echipei. Noţiuni generale de dreptul familiei. 700 700 . Reglementarea legală. problematica TVA. Managementul serviciilor sociale . în mod critic. Familiarizarea cu noţiunile. Agenda 21 la nivel local. Sisteme speciale de atribuire. Achiziții publice Controlul legalității actelor administrative prin contenciosul administrativ Transparență decizională și liberul acces la informațiile publice conform legii 544/2001 Management agricol în context european . modul de înscriere a animalelor și utilajelor. Întocmirea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate. Reforma în domeniul cadastrului. 15.raportarea în cadrul proiectelor . Cadru juridic. Codul numeric personal.. Managementul financiar al proiectelor . Registrul agricol. promovarea interesului naţional la nivel european. Căi de atac.program regional de formare continuă 9. instituţionale şi funcţionale ale UE. Certificatele de stare civilă.auditul financiar. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap. structura instituţională. Transcrierea actelor/certificatelor de stare civilă. Soluţionarea litigiilor în instanţă Noțiunea contenciosului administrativ. Tipuri de contencios administrativ.8.E. Organizarea şi atribuţiile serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor la nivel judeţean şi local. din punctul de vedere al numărului de voturi pe care îl are în cadrul Consiliului UE.rolul și caracterul său. Realizarea planului de intervenție și a planului individualizat de îngrijire și asistență de către serviciile publice de asistență socială. Dobândirea şi schimbarea numelui persoanelor fizice pe cale administrativă. Atribuirea contractelor sectoriale. Înregistrarea cetăţenilor români în evidenţa populaţiei. Conceptul de management de proiect . Scop și principii în achiziţii publice. Noutăţi despre fondurile structurale. Selectarea şi intruirea personalului. comunicare în interior şi exterior. Dobândirea unor cunoştinţe de strictă specialitate din domeniul dreptului comunitar. Rolul autorităților locale în managementul serviciilor sociale Particularitățile vârstei a treia și calitatea vieții. Soluţionarea contestaţiilor la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. actorii cheie şi locul acestora în procesul de coordonare a politicilor comunitare.Managementul timpului. implicaţiile participării României în cadrul Consiliului UE. Actele de stare civilă. obiectiv şi riguros. Reguli privind organizarea şi desfăşurarea unei achiziţii publice. Drept comunitar și integrare europeană . centralizarea datelor din registrul agricol și estimarea producțiilor. Jurisdicțiile administrative. aplicare) Registrul agricol . Procedura de soluționare a litigiilor de contencioc administrativ. Tipuri de contracte de achiziţie publică.program regional de formare continuă 10. conceptele. Documentaţia de atribuire. Condiții de admisibilitate ale acțiunilor în contencios administrativ. Formarea deprinderilor participanţilor de a analiza.. Proceduri de atribuire. modificarea. etapele formării echipei. rectificarea sau completarea actelor de stare civilă. Excepția de nelegalitate. Achiziţii publice. Serviciile sociale – componența sistemului de asistență socială. aspectele procedurale. Legea fondului funciar. funcționarea și finanțarea sistemului serviciilor sociale. Cadrul organizatoric şi funcţional al activităţilor de stare civilă. Bonitatea terenurilor și încadrarea acestora în clase de 23-27 februarie 2009 Vatra Dornei 700 23-27 februarie 2009 Iași sau Vatra Dornei 700 2-6 martie 2009 Iași 700 2-6 martie 2009 Vatra Dornei 2-6 martie 2009 Vatra Dornei 9-13 martie 2009 Iași 9-13 martie 2009 Iași sau Vatra Dornei 16-20 martie 2009 Vatra Dornei 700 700 700 14.program regional de formare continuă 13. Stare civila Starea civilă. Noţiunea de proiect . Domeniu de aplicare şi excepţii.proiecte finanţate de U. Executarea hotărârilor pronunțate de instanțele de contencios administrativ. Management de proiect program regional de formare continuă 12.

Management public modern decizii. redistribuirea. 23-28 martie Transpunerea planului de conturi.01. 20.Domeniul public si privat al statului.). organizarea și 700 desfășurarea concursurilor. Implementarea politicilor agrare comunitare. Contabilitatea institutiilor 2009 Contul de execuție bugetară. Raportul dintre Instituții si autoritățile 23-28 martie Patrimoniu public și privat. reportajul jurnalistic. Protecţie şi Pază.2009 Marius Daniel BOJOR NOTĂ: Această grilă este orientativă şi poate fi modificată în funcţie de cererile cursanţilor şi condiţiilor concrete de piaţă. talk – show-ul. Situații financiare. etc. bugetare . formatul de televiziune. ascunderea emoțiilor. Monitorizarea audienței. Director. Comportament si practică in fața camerelor video (intrari in rol. instituţii. Raiting & share. fișa postului.program regional de specifice T. Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Iaşi – Nord-Est. 16-20 martie 2009 Iași 700 Abordări majore ale managementului public: caracteristici. administrației publice locale.program regional de Aplicații. la cerere. Aplicarea HG nr. Acțiunea in revendicare in 2009 700 dreptul comun. în domeniul managementului public.: debriefing (analiza inregistrărilor. cursuri precum: Poliţie Comunitară. limbajul trupului. interviul. Interferenţa între sistemul decizional şi sistemul informaţional în adoptarea unei 700 2009 17. Statutul Aleşilor Locali. 20. funcţii. 700 19. gesturile. regional de formare continuă Dornei Deontologia profesională a personalului in administrația publică.calitate. menținerea terenurilor într-o bună stare agricolă și ecologică 16. principii. 23-28 martie pentru comunicarea cu mass2009 gestionare situații neplăcute. Iași sau Vatra formare continuă Clarificarea problemelor legate de implementarea noului sistem de contabilitate. Audiență si măsurători Iași sau Vatra specifice. raporturi. modele operaționale.V. Toate cursurile se încheie cu primirea unui Certificat eliberat de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Institutul Naţional de Administraţie. Metode si tehnici specifice: mapa de atac si mapa de formare continuă Dornei apărare. talk – show. Evaluarea valorică a terenurilor. tipuri de emisiuni. media . Excepția de nelegalitate si de neconstituționalitate. Analiză comparativă între România şi ţările U. 2009 18. Managementul funcției publice 16-20 martie Gestiunea funcției publice. Regimul proprietăţii . Repartizarea competențelor puterii judecătoresti si puterii executive in materia proprietății. costuri şi număr de participanţi putând fi stabilite ulterior. a funcționarilor publici și procedurilor administrative. Iași Managementul gestiunii resurselor patrimoniale. toate detaliile legate de locaţie. Aplicarea legislației muncii în unitățile de învățământ preuniversitar Legislația muncii. financiare şi umane în administraţia publică. privitul la reporter. . tehnici de negociere a formatului. GestionareaSituaţiilor de Urgenţă. Dezvoltarea carierei funcționarilor publici.. Metode şi tehnici utilizate în 16-20 martie managementul public. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici etc. program regional de formare Managementul funcției publice – planul de ocupare.program Iași sau Vatra Regimul juridic al imobilelor preluate in mod abuziv. Metode 700 21. Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Iaşi – Nord-Est organizează. Dornei Sistemul autorităților administrației publice: locul si rolul acestora.E. Practica judiciară in domeniu. bunele practici). mimica. motivarea și remunerarea continuă Vatra Dornei funcționarilor publici. etc. Dezvoltarea de abilități și practici Reporterul vs moderator. Aspecte practice ale legislației muncii în unitățile de învățământ preuniversitar. Televiziunea: caracteristici principale. Sistemul organelor administraţiei publice: principii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful