SV lưu ý mỗi phần đều có bài tập, SV xem hạn nộp bài tập ngoài website môn học

. Hướng dẫn học lập trình VB.NET: 1. Lập trình hướng lệnh (dạng console) 2. Lập trình hướng thủ tục, hàm (dạng console) 3. Lập trình hướng đối tượng (dạng console) 4. Lập trình giao diện, sự kiện 1. Trong lập trình hướng lệnh. SV phải nắm được: -Cách tạo 1 project dạng console (tham khảo file SachVBNET.pdf) -Các kiểu dữ liệu cơ bản (tham khảo file Phan_LT.pdf) -Cách khai báo biến (tham khảo file Phan_LT.pdf) -Cấu trúc điều kiện (If…Then…Else, Select … Case) (tham khảo file Phan_LT.pdf) -Cấu trúc lặp (While….Do…., Do… While, For…Next…) (tham khảo file Phan_LT.pdf) (*) SV có thể tham khảo cú pháp ngắn gọn trong phần 3 và hướng dẫn debug phần 1.3 file 1-LT-Lap_trinh_su_kien_Giao_dien_VB.pdf. (*) SV tham khảo thêm khai báo và sử dụng mảng trong file Phan_LT.pdf 2. Bài tập luyện tập cho lập trình hướng lệnh: -Nhập vào n và tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n -Nhập vào n và tính tổng S(n) = 3 1 + 3 2 + 3 3 +… + 3 n -Giải phương trình bậc 2 -Nhập vào họ tên học sinh, điểm toán, điểm văn, tính điểm trung bình và xuất kết quả 3. Trong lập trình hướng thủ tục, hàm. SV phải nắm được: -Các khai báo thủ tục (Sub) (tham khảo file Phan_LT.pdf) -Cách khai báo hàm (Function) (tham khảo file Phan_LT.pdf) -Cách khai báo tham số dạng tham trị(tham khảo file Phan_LT.pdf) -Cách khai báo tham số dạng tham chiếu(tham khảo file Phan_LT.pdf) 4. Bài tập luyện tập cho lập trình hướng thủ tục: -Làm lại tất cả bài tập trong lập trình hướng lệnh bằng phương pháp hướng thủ tục, hàm 5. Trong lập trình hướng đối tượng. SV phải nắm được: -Cách khai báo lớp (tham khảo file SachVBNET.pdf, Phan_LT.pdf) -Khai báo thuộc tính (tham khảo file SachVBNET.pdf, Phan_LT.pdf) -Câu lệnh Property, nhận diện readonly Property (tham khảo file SachVBNET.pdf, Phan_LT.pdf) -Hàm tạo mặc định (tham khảo file SachVBNET.pdf, Phan_LT.pdf) -Khái niệm huỷ đối tượng trong VB.NET (tham khảo file SachVBNET.pdf) -Định nghĩa phương thức trong thân lớp (tham khảo file SachVBNET.pdf, Phan_LT.pdf) -Định nghĩa các toán tử Operator (tham khảo file SachVBNET.pdf) -Định nghĩa lớp dẫn xuất (kế thừa) (tham khảo file Phan_LT.pdf)

Thông tin chi tiết phức bao gồm mã số chi tiết. tính tổng lương của công ty. Công ty có nhiều nhân viên làm việc trong 3 bộ phận khác nhau. đường tròn. C là công ty sản xuất thú nhồi bông. Hãy thiết kế lớp thích hợp để thực hiện các yêu cầu sau: nhập thông tin của các nhân viên để phục vụ cho việc tính lương. phân số.Định nghĩa lớp đối tượng và viết chương trình minh hoạ cách sử dụng những lớp sau: học sinh.pdf) 6.exe . tìm kiếm 1 chi tiết máy theo nhiều mã số. sản xuất.000 + trợ cấp Đối với nhân viên sản xuất: Lương = lương cơ bản + số sản phẩm*2000 Đối với nhân viên quản lý: Lương = lương cơ bản* hệ số công việc + thưởng Ngoài ra công ty cần quản lý các thông tin về nhân viên như: họ tên. Bộ phận quản lý. Giá tiền của chi tiết phức bằng tổng giá tiền của các chi tiết thành phần. Overloads (tham khảo file Phan_LT. danh sách các chi tiết thành phần.-Phần đa xạ: phân biệt các từ khoá Overridable. Overrides. sự kiên: -Các bài hướng dẫn trên -Lab: Không có hướng dẫn SV tự tìm hiểu làm chương trình giống như mẫu giao diện EX0201. số lượng các chi tiết thành phần. Chi tiết phức là chi tiết chứa nhiều chi tiết thành phần bên trong nó. văn phòng. sự kiện: -Làm theo hương dẫn Seminar_1_Vi_Du_Dan_Nhap. Chi tiết đơn là chi tiết không chứa chi tiết khác bên trong nó. Bài tập phần giao diện. và các thông tin trên để tính lương cho các nhân viên trong công ty. B.ppt -Làm theo hướng dẫn 2-Lam_viec_voi_cac_control_co_ban. Lập trình giao diện.ppt . Mỗi chi tiết thành phần có thể là chi tiết đơn hoặc chi tiết phức. -Quản lý nhân viên: Công ty A. thực hiện việc tính lương cho từng nhân viên. xuất các chi tiết máy. Hãy thiết kế các lớp để thực hiện các yêu cầu: nhập các chi tiết cho 1 máy.pdf (*) Mảng các đối tượng SV tham khảo thêm trong file MotSoLuuYKhiLapTrinhVBNET. mỗi chi tiết có thể là chi tiết đơn hoặc chi tiết phức. Bài tập luyện tập cho lập trình hướng đối tượng: (*) SV tham khảo thêm khai báo và sử dụng mảng trong file Phan_LT. Việc tính lương cho nhân viên dựa vào các yếu tố sau: Đối với nhân viên văn phòng: Lương = lương cơ bản + số ngày làm việc*100. Thông tin chi tiết đơn bao gồm mã số chi tiết. tam giác -Quản lý chi tiết máy: một máy có nhiều chi tiết. tính tiền cho 1 chi tiết máy hoặc cho máy. ngày sinh. xuất thông tin của các nhân viên.pdf 8. điểm oxy. giá tiền.ppt -Đọc thêm file Seminar_1_Window_Controls. 7. tìm kiếm nhân viên theo họ tên.pdf -Làm theo hướng dẫn 3-BT-Lam_viec_voi_ListBox-DataGrid.