You are on page 1of 6

PROTOKdL NR 39

Z POSIEDENIAKOMISI COSIODARK PRZESTRZENNEJ I


IMCJATYW GOSPODARCZYCq RNDY MIASTA TORT'NIA
z dniat0lulego200srcku

Posiedzmieprcwadzil adny J6zef SUme pzewodniczacyKomisji cospoddki


Pzestzemdj i hicjaty'v cospoddczych.

PROPONOWNY PORZADEKPOSEDZENIA:
I Sprawyorgeizaoyjne:

c.pE lqcrePoz4dkuposiedzenia.

Ckia I pasielze"iaKanisii WJAZDO!4A


Wizja iNstycji nlqz!trych z r€alizacj{ drusicj preprayy no$b*ej.

C4ii I posiedtehja
Fonisii w tdli nr 33 UneduMiata
r .spmsy orgdracyft:
. sNrd/flrc quorum. o. prl ecie popadk, pos.eo/cr.d.
c. ppv.e.rep-o,okot,/

2. \V}!Eowm.e.krctr .{, KonrslrJory./a.eeooudo\\ uruS.eCo


aosE drcEowego
*

3. z&piniowoie pojekl6w uchwatpzed 40 sesjqRMT.

s.wolne vnioski i zapttmia.

AD, I . REALIZACIA PORZADKUOBR{D:

Ad. a snviadzenieauorum.
Na posiedhiu obecnychbylo 6 czlonl6w Konisji. Listaobecnodci
sleowi zatnantk nr 1
4q-p!s!g}s!E
Ad. b. pzliecie protokotu.
Prolok6lz lopzedniegoposiedzenia
zostatpzialy.
Ad.c.przviecie
boaadk! bosiedhia
Zapmponowany pozqdekposiedzenia
zosutzmicniony.WprowadenonNrepuj4ce
puntty:
1l Ro2par/erreprctelEuclwat] ! spm\,eDodtec.,
.Lralal/mrr,rrv-h do bldocJ \
oruarnowoeo<tadron'2urto*esorToMiL Drtrkhr88J.
r 2.roz?d.pearp oFLtum NitJ r spm\re,n irv r.\\dry do.\!/a(et
op,aryugo$ej i
7a@uDdldu ohrlTco nr,e.enenra!aT6M.a.Druk nr889,
3.3.RozpaFzenie
prcjekruurhwalyt! sprawiepzystalifiia do pbjektu ,MasleringChmge,,
spdlEnmsowdego ze Srodk6wEuopejskiegoFudusa Spotecaeso.Drtrk nr 88?.

wizl. inw6bcii aiar.nvch z reatiac

2. wmcowaniestmwiskaronisiiaotwzac eonslu drceoweEo


w
&Bdq
!ga4!4
Rszald Ohzwski
Zepltal o t62nice w koszirch budowy noqego nostu wedlus popzedniej koicepcji
pmbiesn i obecnie pi'entowdej pze? penronocnika ds. hw;strji sr;tesichyrh.
Poplosil o pu edsiNidie rcniqzan skzyzowai, kt6F bed4ztokalizo;n; na l€si; nowego
pzebiegu dmgi tu 15wru z mosld drogowyn.
Bemed Kwiarkoqski
OdpowiedziEi, re nie dysponujekoetorysen tego lredsieMiecia. ?odke3lit, 2e zalEs
rob6tolejmujeodcineko dlusolci 3,6*h, ktory biegnieod ul. L6d?,kiejpopzezLipnowsk4
peez Wisla pzez ul. Lubick4 do ul. Wschodniej.pozostatyodci;di nie j6t o6jatt
wromnidh /.,r.6m. Omaqrdj odcinertesrDp.goro$e) dorcai/,.J poJwgte;;;
fon alnlm w naiblt"/F rminie gnrtu ppw4tt Jo os,o..elr pr2erssxna ljbor
pa..jlt'nlareeood.intrdogirv / nolem. Kosr (d.ra.jr w]ae.,e t"0-200mjnzl.

Popbsil o pzedshwieniekoncepcjilotalizacji nosru orM uzasadnieniewybotu pz€bieC!


dostuw na*ysoloSci WschodniejZ6lkiewskieeo
Bened Kwiatkowski
Zepoaal konisja z popozycjmi lokalizmji mosru, tt6re byly pzedmiotm analizy i
o.pmlqnia pR? Ce0e"ln: DrietcJr D'og pubtc/1y.r I Ctremtu Drre\c.e D@g
^? o*1ch I qrosddd I LotstrzcJamo{L n0Iso*oniWrr\iego. * prrbFeu tra'J
].lomm!:tfl:j, 2. Na *ysokosci ul. w$hodniej Z6tkiewskiego, w prabiegu arogi
kflloq" \r 15lz"atceproq.nro'le/ CDDDr CDD(ia J Lo.at.?e noiu nc wsrcj:i
lrgr Pol,Uej. u pp.b'e$ ri Io.tl(rer do I e, potlte.,Po]i5ifr-" --o"a|*co*r'- Z<
kc;r pop?epowadtann-7;Ftdnnq-T;T'ttdi/ jaii
udadniajqce atcept&je omatrimeso pzebiegu fistu tE; Minisrn
IJrd*rrukrury l.7apry1'dre bezlo i/ynego ppebieCudrosi r tr p?e, mis,6,2
rsrrej,.esomorr: r wlbrctrcd/trhr(hu uflMowego/
zabj4kowegocentm nilsla; 4. SkonDnikowmie mflijajacych sia osiedtj nieszkaniowydh
Podg6@ z mjwielcza dzielnic4 nisra Rubinlowen; 5. Uspravnienie obslusi lrMrb;ej
npEedyslowionycn ejon6w lewobre2nej i prawob%aej czpdci Totuia m h6rych
zlokalircwm€sq taldeza&ladyjak: EIaa S.A.. Tom ?acific,Bella S.A.. Budlex S.A..
Cenhm T-dnsf.ryle(hnolosri./dtdd] ( wiii Budowtde,W sdderCer.DrcsedS a
AleksandqRoi€wski
Zaprlal jak bad4siq rczldadalykoszty realizacjiinw6tycji, jati
kwocie 200nln bedziemusialpohies6budz€rgminy?

WIainil, zejezeli inw$tycja bQdziercatircwea w opmiu o $)kozystmie iciezki SPOT,


w6wca hloiejemozliwo<dotzyndia dofinesowmiaw wsoko6ci 75 %. Jezeliomawimv
p@bieeuyska dectzjQakce !j4c4bQdzienona skouyslaajeszcre ze <odk6w(rajowego
FuduszuDrogoweeo(w dyspozycjiBCK) Dodal,ze ndterrnJmeta?en,kt6regorealizeja
-id2v ra gninie jelt pFyeo'oLdie irqen)ctIstonM,e pzebiegl oplaco$mie
do{lnenrrii. u)kup C'br6q).W np.,..entr oodbe,it. /e proporowd)ozebie8no.r
znajdujesie w ostatnimw niee dostQl)nym do budowykor}1Mu. ziajduje sia w p6ie ?z
erunt'jw nalez{cychdo eDiny i Skebu tanstwa. wybuzeniu pnwdopodobniebedzie
nuiah ulecstdszasubsrancja nieszkdiow! 2 lub 3 nietuchomoscr.

Popmsilo podeie slmu wl6.oici gml6w mjdujacych sia w tksi€ nowegoprubiegu


dogikrajowej r ls ord w tr6G Nowomosrowei.
BenardKwiatkoqski
Odpowndzisl,2e rcalizacjanostu r! t6ie NowonostosejwiezalabtsiQz koni€chojci4 -
\rlkLpr ppez gninq o\olo 60 o0 srur ds eanowi{c}lt wtsno.c pryadle. w 7
DrcDorowdryn ozebresxqr{hrl Drocelowyw)nosiporret 40. poradiototatlaE
Tcto m dl waryri.|lego r4masaLb] d*i.ia ppez erenytab')ii wrflerbergcra
t€rendwwrrobiska,F.lnonki wojsloscj na kt6Ej zlokalizowane
sqbudynj dow6dztN;. a
tax2epuez wez€lPKP i .eze$at pe)rcdy KepaBudow4. Po dflgiej $onie zeki dost
pzebiegalbynad ulice Lubick4 na qysokoici ?Oh. Zakonczcnieuktsdukonuikacvinem
pzewidFvme w rel kon!€jjj! kolu obenienienozliwe do zrealizow&ia, ? 7
(Ilffiqzku z plmmi ualltwnimia Dworca Miasto. budowy szybkjej koleiki
I € proponovua lokrl;'.i"
Fnn ieslnaikozvqnrcE2Jz dotvc
n.!h, rL 7 7
Dvskusia
AleksmderRoiewski
Po$ie!/ial.rc q 7 d lokalnd
pok/al!. /e \ /wivtL . p-opo/yctq
Dpeb.eC,,o$esomodu
otlremJa,t pred le$obrp/la !a\ia To.u h no/ii$o,cr a
pod. nmkcje pzemyslowe jak i bDdownicrwonieszkanioNe.J€go zdmjeb .alsy
$\kb?,s,] wd.e .r''ldti reJ w,/nei inweryrr. rrT bdrdrrer./e pr.bres ie.l
xozyrhrqszyod u.4snrelproponos4]ch.
J6zefSlme
PNiedzial, te o koniecaoici budo$t drusiejpzep6*7 mostowejn6si siejuz od jrech
.lziesiecioleciw og6lnlm pla.ie zasospodmwmiapzestrzennesoTorunia wskueo
rohez przebl€gdrusiesomostudrcsow.eo oru zdezeNowtuo leMy pod lokatizacje
zqqaneso z nim ukladudrcsowego.Podtrcllit. 2ebeiprzdniorowaj€st dyskusjana ftn;
polrzeby realizacji tej irwesttcji, nozna sia $iemi o jcj tokalizacje.w nivku ?
n6'laj{cyn siQruchenkolow}m mi$to bardzoczeslojesrzakorkowoe,srruacjastajesiaco
E bar.lziejdrdalyczna. Dlateso lez kazderczwiazei€ popEwiajqcewewn9tzhy tucb
koto*7 w nieSciej€st poz4dee. PodkE<lil.2€ due zn&zenje ma r6hie2 noiisola
Rlkozysrdia arcdk6wpozabud2elo{ych. kl6E sqnozliwe do pozyskdjajereli s sFos6b
racjo.arnyzostanepoqazany Newnaleny uklad konunikrcyjny niasr! z ukladen dr6e
!J,Jow)ch. Odris <redo p-oporoqAneso p?eDes, nojd arogouego r o4su drcg:
I k o n ! e p !. : e 4 o t ' ) m a t n a j r a t e ) )j { r e 4 t / o q a .
Rsztrd Olszwski
?owGdzial.ze a pzyjwien omawimegoozwiEzaia lEenawiaj4 pzede wsz'rtkim
nruse. Mia$o nigdy de badziew staniel}budos,ad nosru z \vlsnych jbdk6w. czy le2
bpv Np6lld/;le wlad/ \o$od/.r'r Drus" p./epr,vd noqoqa rej 1.e/bedn;dd
d dy o g o r c / w o i r n : d c r d l d t e c o0 : p r o p o / { i e f i , d . o \ d j ? r i e t r . , o d p m r T o i /

kak;on p-ioDr.r6v. Doddr. ze odls4 m/\oJ n id"b bedTresrTrsat Lonie!/rosc


lokalizmji nasla)nych pzepnw mostowycb i rozbudowy rowMyszacych in utrad6w
drcgosfch, dhlego tez ko.ceFji kt6re powsraly wczeini€j nie nalezy nesowaa. W
dzniejszych uwaronhowmiach lrzprawa nosto$a ztokalizo na na rys;kdci ul.
wschodniej i Z6lkiwski ego j esrnajkozrst iejszai nale2yrczpoczai j ej rcalizacja.

Pzedsrasil czlonlom Konnji pmjekt rczolucji tonisji w sprawie toralizacji nostu


drcgowegoprzr rzekewisla w Toruniu v ci4!u drogi klajos€j nr I5.

,,! L Rada Midsa Totukja pt?jduje ,iaterj.t Mjnxba rnJrustruktut, co .jo ndtiwoici
ltiaw pt dlDeikt uo"e, tJ. w ta ta*-t . cj ra\.pe. qo.fu dlaAorpsa Jrn lo
"bcat
tp?tn,en.e
oe?ki\-4 4ietupokolenn e\zhn,.i na..e!o h,ta!,r
lj 2 Rada Mia'a Tarunit, pa dakonaneja,alizie ptubiesu jst,ieig.h dt,ts kftjo||ych,
wt\ra Pftldnta Mialo Toufia do podjecia d2i.hn majqqch ," retu p4got;va;i. i
r e a l E " . p b u d o * a o t L d . o E a \ p g o4 , t : z d . . t d o t u q,A to.z.r.t tolot..a,t 4d
4sot:i.1\ \ z 6 a L , 1 M \ . 1 o d o zot*Ft.hesop,za n?t4 M:t( tJeet p;pz.
ur< Ltphtuskq do uh4 Lodzktet.

Jedti! tiosl. dloc:ry iln Pitsu.tskiesa o sklakntci nwinchki 9.0 n jee ..rqskin
Eddlen^ ukla.1ukonhikacljnesa hiatu tia naicje zbieEajqsie.ttuEi Arajo;e. tu I i;r jj
u po\'adie iredhi.Lloboee hate.anie ruchu okob 4A 000 paj/dobe
ryeeryanie
przpBtoraicj ndtu \| aod2inachrzc,tht por ad\e spdali.ofunie nchtu h nndnie!;iu jat
i na ntieiki.h odci*ach .ltog ktaja\q.h D t, 10, t5 i A0 M \|iete godzir. pneprow,lz;ne
.l.peh^p.hn,ca,\\krr\.:ro,ft"\-.anarataaibh-.--Dr4.zto..it\di..kLl?,t\
do bpnahPga '"nonu. Po-tdo totun )'a@ua qe na sta p eb?At n?t, d,oe
krao,,\.h nn,L^h JLc ),Eni. u\to,tk rr" pa,.o{h k;,u. Dat,", o pr"J:
"
'sztsklh t.ktchdta2rtk
t. aubstralla A-| .naj.tuj4ca sie tu t4 kojrtuz\ tra,spo arrn l''N-I,
2. .hasa eksprctawaS-10 (potudntiawaabwodniu kiaja Totunia),
3 drcsa kftjowa t I (hie h!,arado,a 87,
4. drcsa bajowa,r 15
5 rltuea krajow nl 8A.
Papdn@Rn amlL'\ v,nate^tua lahra.L1uj Depo,hnmtu Dhe pubh\,nr.h otaz
a.a"tat"a Dvcl,il Dros R.azn\.h t 4utoshadn w-.s mrc bA !;a,h a.Je no lu db
n6 tettuj4.ych ptu bi eE6v :
'1) ttu. f4\)
iouoaorot?j r l.Mhzacieaosb ar \,tsoka,,i tt ary,,kiesai
2) dla dt.g hqota hr ]J - re, pEcbpetn od ae!]a ,Khdh- do ;ad.h"J orc
,optkz ul. l.tpaawsr4 da tt ..had4i?i + tuttt;za.iq hoju na "t. rr,tokoi.t ut.
ws.hodnPJ. ^il kte*sk epo),
3) uL Lnd,k4 do tl. Liei Pabkiej e bttlitu.j4 nastu na vrsakoj.i ut. Ligj patskiej)
Pozlr,nq ak.eplo.je uzlstal pnebiee wanantu 2. Przyjhuj4. takie razeiq.ania ita n.wega ??
pftebieeu &ogi krajo|'ej w | 5, kietuworo siQ naeQpujacynjtulddiaki:
> .dci42ehiacentrun niaia i ist ej4cesohastu,
> ztqtunienia spruvheea i bdkalizrjheqa rEebjesu dnei I 5 pEez hiaaa,
> vykoE stania rdn tqqavyh, "r
> paqavy bepiedaisrwa nchn drogtuego,
> Wprovadzenia ruch! ttuhryoweAa z zahytkoweEo ertrun
SrdahjejskieCoepisanegona iwiatavq tistedziedzictua UNESCO,
- achrcry zabltkiv
fl kkeeni e an akcyjnoi ci n1ryt tr.2 nej,
- zninihnlizovanie zogoien ekolosicznych,
- zndcqregosbbe a qsu padrna.!pze niasta,
> m,livoin sprMnega pEeprcM.lzenia renantt kdyreso mst droEowso
lzez .eke
Wsle in. Pilstulskieso,nie p.wo.luj4c .haostukonu ttc],jnego tu abu eeicjach ni6ta

> sk nntk ia,ie dlnnidhie rcNiajqcr.h sie6kdti hiszktniowch dzietnir pods6n


2 hafuieLtu dzielnic4^iasto Totunia- R,bi,ktua ti.z!c4 ak.t O0 tys.nj*k4ic6||:
> rspmtunie e obslryi na$poflo\'ej uprzenyt.wi@r.ch rcja"ttn tMbEe.ftJ
i prwobrntrcj ..eki niasta, gdzie zlotatxawahe t.t takie zaklad! jak: EtM SA.,
Apat.r 5.4., 1'oruti-Pocrlic CereatPafln*s Patq , Zoklad! MaErjattu Opatrunkovych
,,aetb S.A., Cdtrd Logistrere, Budler 5.A., Ce,ttuh Tra$fm Te.h"alosii, Zaklady
Ceroniki Budowldkej wie"efteryeL DrosedS.A.Siedt4he Zaila.lr Drabiarckie.
,lkeplo.Ja pcu Minrra lmnaalbl .aapSop, pbRgL.t'og, r-oto^tt ar t. vta z I
nojea .troeaaa pt c, ceie u ^le lanon i 9 a oae dta rtad- n,atra fotuLia .Delni.nia I
\|ieloletni.h .lqzei o bdave no*ej ttus, h6to*ej lno.ti|'ia.i4cej adci4.enie is,niej4cej : ,

w Ej sttuacji steiehlza sic, ,e prceadre"ie dah4.h drskusji \| sprd\|ie lokdtjacji noves.


flostu p@ reke wisk, jest nieceloweI nie slu.4.e dobru MszeEoMi^ta .

co do lieici Ezolucji czlonkowie Komisji nie Mieili uwag.

KonGja Cospoddki Pzslrzemej i hicjatl v Coslodmzych z&piniowata pozrrlMie


pos'],zszaie@lucjastosu.lien glos6w:
6t0t0
(onisji srdowiz.laarik nr 2 doororokotn.
Rezolucja
r

Adzci JeioBki
Powi€dzidl,z. ci€y go idcjar]ra Koni.ji, nie na upag do tej pbpozrji, w peldi ja

PrrsodDirzrarypoinio@owd,,e bdzie Miosr,wat o hiqz.aie l%leji w poEadk!


psi€dmia ujblireej AadyMidll

rttttqfz 49 khnl(
lndotal,4,'