You are on page 1of 8

‫عاملهاي ‪ UNIX‬و ‪Windows‬‬

‫‌‬ ‫مقايسه سيستم‌‬

‫‪1‬مقدمه‬

‫در روزهاي اوليه صنعت كامپيوتر (دهه هفتاد)‪ ،‬بيشتر كامپيوترهايي كه توليد مي‌شدد ‪ mainframe‬دبودند و افراد‬
‫خاصي از آنها استفاده مي‌كردند‪ .‬هر سازنده براي سخت افزار خود يك سيستم عامل مجزا مي‌نوشت كه فقط بر‬
‫روي آن سخت افزار خاص اجرا مي‌شد؛ يعني سخت افزار و سيستم عامل مربوط به آن با هم بعنوان يك محصول‬
‫فروخته مي‌شدند‪ .‬در آن زمان آزمايشگاه ‪ Bell‬كه قسمتي از شركت ‪ AT&T‬بود (امروزه بصورت مستقل و تحت‬
‫نام ‪ Lucent Technologies‬فعاليت مي‌كند) به علت مشكلت كارمندان شركت در كار كردن با سيتمهاي ‪mainframe‬‬
‫شروع به نوشتن سيستم عامل ‪ UNIX‬و زبان برنامه نويسي ‪ C‬براي استفاده داخلي كارمندان خود نمود‪.‬‬
‫در آن زمان ‪ AT&T‬اجازه فروش سخت افزار و نرم افزار بنام خود را نداشت‪ ،‬لذا پس از مدتي كد سيستم عامل‬
‫‪ UNIX‬درا براي مصارف آكادميك به دانشگاهها عرضه كرد‪ .‬از آنجايي كه سيستم عاملد ‪ UNIX‬دطوري طراحي‬
‫شده بود كه به سادگي قابل انتقال بر روي سخت افزارهاي مختلف بود‪ ،‬مورد توجه دانشگاهها قرار گرفت‪ .‬آنها با‬
‫استفاده دازد ‪ UNIX‬دمي‌توانستندد ديكد دسيستم دعامل دواحدد دبر درويد دسخت دافزارهايد دمختلفد دخودد دداشتهد دباشند‪.‬د ‪Ken‬‬
‫‪ ،Thompson‬يكي از پديد آورندگان ‪ ،UNIX‬آن را به دانشگاههاي ‪ California‬و ‪ Berkeley‬برد و در آنجا تغييرات‬
‫عمده‌اي توسط دانشجويان در كد ‪ UNIX‬اعمال شد كه منجر به پديد آمدن ‪ 1BSD UNIX‬گرديد‪.‬‬
‫پس از مدتي كه شركت اجازه ورود به تجارت كامپيوتر را پيدا كرد استفاده رايگان ‪ UNIX‬ممنوع شد و همين امر‬
‫باعث شد عده‌اي به فكر ايجاد يك نسخه رايگان ‪ UNIX‬بيفتند‪ .‬پروژه‌هاي ‪ FreeBSD، NetBSD، OpenBSD‬و بعدها‬
‫‪ Linux‬داز اين جمله مي‌باشند‪ .‬از طرفي شركتهاي بزرگي مانندد ‪ Sun، IBM، DEC، SCO‬دود ‪ HP‬دبه توليد سيستم‬
‫عاملهاي مخصوص خود بر پايه ‪ BSD‬پرداختند‪ .‬شركت ‪ AT&T‬نيز سرگرم توليد نسخه خاص خود به نام ‪System‬‬
‫‪ V‬بود‪ .‬ورود سيستم عاملهاي جديد بر پايه ‪ UNIX‬باعث كنار زدن ساير سيستم عاملهاي انحصاري شد‪ .‬تنها سيستم‬
‫عاملهايي كه توانستند بازار خود را حفظ كنند ‪ MVS‬محصول شركت ‪ IBM‬و ‪ OpenVMS‬محصول شركت ‪DEC‬‬
‫بودند (‪ MVS‬به علت تعداد بالي نسخه‌هاي نصب شده و ‪ OpenVMS‬به علت امنيت و قابليت اطمينان بال)‪.‬‬
‫با دتوليدد ريزكامپيوترهاد و دكامپيوترهاي دشخصي دسازندگاند سختد افزارد دوبارهد شروعد بهد دارائهد سيستمد عاملهاي‬
‫انحصاري خود نمودند؛ حتي با ارتقاء سخت افزار سيستم عاملها نيز تغيير مي‌كردند‪ .‬شركتهايد ‪ Commodore‬دو‬
‫‪ Apple‬دسيستمد دعاملهايد دنسبتاً دگرافيكيد دبرايد دكامپيوترهايد ‪ PET، C64‬دود ‪ Apple‬دارائهد دكردند‪.‬د دشركتد ‪Digital‬‬
‫‪ Research‬نيز سيستم عامل ‪ CP/M‬را ارائه كرد كه روي عده‌اي از سخت افزارها قابل اجرا بود‪ .‬پس از مدتي و با‬
‫همه‌گير شدن كامپيوترهاي شخصي شركتهايد ‪ Commodore، Atari‬دود ‪ Apple‬دسيستم عاملهاي گرافيكي خود را با‬
‫نامهاي ‪ Amiga، GEM‬و ‪ Macintosh‬به بازار عرضه كردند‪ .‬بعدها شركت ‪ Microsoft‬يك كپي از ‪ CP/M‬بنام ‪MS-‬‬
‫‪ DOS‬دو يك كپي ازد ‪ Macintosh‬دبنامد ‪ Windows‬درا وارد بازار كرد‪ .‬نقطه قوت اين سيستم عاملها واسط كاربر‬
‫گرافيكي آنها بود كه استفاده كردن از آنها را خيلي ساده‌تر مي‌كرد و همين نكته باعث شد در بين عموم طرفداران‬
‫زيادي پيدا كنند‪.‬‬
‫در ميان اين سيستم عاملهاد ‪ Amiga‬دود ‪ GEM‬دداراي پايه‌هاي بسيار قوي بودند درحاليكهد ‪ Macintosh‬دود ‪Windows‬‬
‫چنين وضعيتي نداشتند‪ Amiga .‬به علت مديريت نامناسب و تصميم گيريهاي بد شركت ‪ Commodore‬و ‪ GEM‬نيز‬
‫به علت مشكلت مالي شركت ‪ Atari‬از دور رقابت كنار رفتند‪ Microsoft .‬با ارائه نسخه‌هاي ‪ NT ،98 ،95‬و ‪2000‬‬
‫مرتباً دسعيد ددرد دبهبودد ددادند دوضعيتد دسيستمد دعاملد ‪ Windows‬دنمود‪.‬د ‪ Apple‬دنيزد دسعيد دكردد دايند دكارد دراد دباد دارائه‬
‫‪ Copeland‬د(كه هيچوقت به بازار عرضه نشد) ود ‪ Mac OS X‬دانجام دهد‪ .‬در ميان سيستم عاملهاي كامپيوترهاي‬

‫‪1‬‬
‫‪Berkeley Standard Distribution form of UNIX‬‬
‫شخصي‪،‬د ‪ OS/2‬دكه توسط شركتد ‪ IBM‬دعرضه شد تنها سيستم عاملي بود كه واسط كاربر گرافيكي خوب و يك‬
‫ساختار پايه‌اي محكم را باهم دارا بود‪ ،‬ولي ‪ Microsoft‬با تاكتيكهايي كه در پيش گرفت (از جمله ائتلف با ‪Intel‬‬
‫بعنوان مطرحترين سازنده قطعات كامپيوترهاي شخصي) مانع از گسترش و همگاني شدن آن شد‪.‬‬
‫از زماني كه كامپيوترهاي شخصي وارد بازار شدند نسخه‌هايي از ‪ UNIX‬نيز براي آنها ايجاد شد‪ ،‬مانند گونه‌هاي‬
‫مختلف پروژه‌هايد ‪ BSD‬دود ‪ Linux. Linux‬داولين سيستم عامل مبتني برد ‪ UNIX‬داست كه در دنياي كامپيوترهاي‬
‫شخصي متداول شد و براي اين منظور طراحي شده كه بعنوان يك جايگزين براي ‪ Windows‬باشد‪ .‬كار بر روي‬
‫‪ Linux‬توسط ‪ Linus Torvalds‬شروع شد و امروزه دهها هزار برنامه‌نويس داوطلب در سرتاسر دنيا روي آن كار‬
‫مي‌كنند‪ .‬دو گروه ‪ KDE‬و ‪ GNOME‬بر روي واسط كاربر گرافيكي ‪ Linux‬كار مي‌كنند و حاصل كار آنها اين است‬
‫كه امروزه‪ ،‬صرفنظر از مشكلت موجود در نصب كردن سيستم‪ ،‬عده زيادي از افراد غيرمتخصص مي‌توانند از‬
‫‪ Linux‬استفاده كنند‪ .‬پيش‌بيني مي‌شود كه در آينده نزديك ‪ Linux‬بعنوان يك سيستم عامل با ساختار پايه‌اي محكم و‬
‫واسط كاربر گرافيكي مدرن بتواند جاي خود را در بين كاربران كامپيوتر پيدا كند‪.‬‬

‫‪2‬معرفي كلي برخي از سيستم عاملهاي موجود‬

‫در جدول زير ليست يك سري سيستم عاملهاي متداول و نسبتاً قوي به همراه يك سري خصوصيات كلي آنها آمده‬
‫است‪ .‬قبل از اينكه جدول را مطالعه كنيد توضيح چند نكته ضروري است‪:‬‬
‫‪-‬منظور از تعداد بيت‪ ،‬تعداد بيتهايي است كه مي‌توان براي دسترسي به فضاي آدرس و‬
‫داده استفاده كرد‪ .‬تعداد بيتها حداكثر ميزان ديسك و حافظه قابل مديريت توسط سيستم‬
‫را تعيين مي‌كند‪.‬‬
‫‪ supercomputer-‬ها كامپيوترهايي با قدرت محاسباتي بسيار بال مي‌باشند كه براي انجام‬
‫اعمال پيچيده رياضي از آنها استفاده مي‌شود‪.‬‬
‫‪ mainframe‬ها از لحاظ قدرت عملياتي بعد از ‪ supercomputer‬ها قرار دارند كه در زمان واحد قادر به‬
‫انجام حجم زيادي از عمليات مي‌باشند‪ .‬سرورهاي ‪ cluster‬شده نيز مي‌توانند مانند ‪ mainframe‬ها حجم‬
‫عملياتي باليي را مديريت كنند‪.‬‬

‫حداكثر تعداد‬
‫كاربرد‬ ‫تعداد بيت‬ ‫سخت افزار‬ ‫نام سيستم عامل‬
‫پردازنده‬
‫‪Pentium,‬‬
‫سرورهاي با بار زياد‬ ‫‪32‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪PowerPC,‬‬ ‫‪FreeBSD‬‬
‫‪Alpha‬‬

‫‪Pentium,‬‬
‫‪PowerPC,‬‬
‫‪SPARC,‬‬
‫‪ 32 & 64‬سرورهاي با بار زياد‬ ‫‪1‬‬
‫‪Alpha,‬‬
‫‪NetBSD‬‬
‫‪MIPS,‬‬
‫‪VAX, HP‬‬

‫‪2‬‬
Pentium,
SPARC,
‫سرورهاي با بار زياد‬ 64 4
Alpha,
OpenBSD
MIPS, HP

‫سرورهاي با بار متوسط‬ 64 2 Power PC Mac OS X

Pentium,
PowerPC,
‫ سرورهاي با بار زياد‬32 & 64 4 SPARC, Linux
MIPS,
Alpha, HP

،‫سددددددرورهاي بددددددا بار زياد‬ SPARC,


64 64 Solaris
supercomputer Pentium

mainframe ،‫سرورهاي با بار زياد‬ 64 128 HP HP-UX

mainframe ،‫سرورهاي با بار زياد‬ 64 4 Alpha Digital UNIX

mainframe ،‫سرورهاي با بار زياد‬ 64 24 PowerPC AIX

mainframe ،‫سرورهاي با بار زياد‬ 32 4 Pentium SCO UnixWare

،‫سددددددرورهاي بددددددا بار زياد‬ 64 128 MIPS IRIX


supercomputer

Alpha,
mainframe ،‫ سرورهاي با بار زياد‬32 & 64 16
VAX
OpenVMS

IBM 360
mainframe ،‫سرورهاي با بار زياد‬ 64 18
370 390
MVS

‫سرورهاي با بار كم‬ 32 1 Pentium OS/2

‫سرورهاي با بار زياد‬ 32 4 Pentium NetWare

PowerPC,
‫سرورهاي با بار كم‬ 32 2
Pentium
Amiga

‫سرورهاي با بار كم‬ 32 4 Pentium Windows NT

Windows 2000
‫سرورهاي با بار كم‬ 64 8 Pentium
Advanced Server

‫سرورهاي با بار كم‬ 32 4 Pentium Windows 2000

3
‫‪Server‬‬

‫‪Windows 2000‬‬
‫سرورهاي با بار كم‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Pentium‬‬
‫‪Professional‬‬

‫‪Windows XP‬‬
‫سرورهاي با بار كم‬ ‫‪64‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Pentium‬‬
‫‪Advanced Server‬‬

‫‪Windows XP Server‬‬
‫سرورهاي با بار كم‬ ‫‪32‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Pentium‬‬

‫‪Windows XP‬‬
‫سرورهاي با بار كم‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Pentium‬‬
‫‪Professional‬‬

‫‪3‬مقايسه ‪ Windows‬و ‪UNIX‬‬

‫در اين قسمت نگاهي اجمالي مي‌اندازيم به تفاوتهاي موجود در سيستم عاملهاي ‪ Windows‬و ‪ .UNIX‬اين تفاوتها از‬
‫چند نظر مورد بررسي قرار مي‌گيرند‪ ،‬از جمله‪:‬‬
‫‪-‬قابليت اطمينان‬
‫‪-‬مديريت‬
‫‪-‬هزينه‬
‫‪-‬امنيت‬
‫‪-‬سرعت‬

‫‪ 3.1‬قابليت اطمينان‬

‫سيستمهاي مبتني بر ‪ UNIX‬معمول از قابليت اطمينان باليي نسبت به سيستمهاي ‪ Windows‬برخوردارند‪ .‬پديده‌هايي‬
‫مانند ‪ hang‬و ‪ crash‬در سيستمهاي ‪ Windows‬بيشتر اتفاق مي‌افتد‪ .‬اغلب كاربران سيستمهاي ‪ Windows‬با آن صفحه‬
‫آبي معروف بهد ‪ Blue Screen of Death‬آشنا هستند‪ . 2‬علوه بر اين در سيستمهايد ‪ Windows‬دبراي ايجاد تغييرات‬
‫كوچك يا حتي نصب يك نرم افزار سيستم بايدد ‪ reboot‬دشود‪ .‬معمولً براي ارائه سرويسهايي كه قرار استد ‪24‬‬
‫ساعته در دسترس باشند (مانند وب) از سيستمهاي ‪ Windows‬استفاده نمي‌كنند چون ‪ reboot‬شدن سيستمي كه چنين‬
‫سرويسي را ارائه مي‌كند اصلً جنبه خوشايندي ندارد‪ ،‬مخصوصاً اگر سرويس ارائه شده تجاري باشد در دسترس‬
‫نبودن سرويس ممكن است زيانهاي اقتصادي فراواني به همراه داشته باشد‪ .‬در مقابل براي ارائه سرويس چاپ‬

‫‪ 22‬هنگام بروز مشكل در مديريت حافظه ليست هگزادسيمال آدرسهاي حافظه و نام ‪ module‬ها با رنگ سفيد‬
‫بر روي پشت زمينه آبي نمايش داده مي‌شود و تنها راه حل مشكل در اين شرايطط ‪ reboot‬طكردن سيستم‬
‫مي‌باشد‪.‬‬

‫‪4‬‬
‫مي‌توان از ‪ Windows‬استفاده كرد چون براي مثال يك بار در هفته ‪ reboot‬شدن يك سرور چاپ براي كسي اهميت‬
‫چنداني ندارد‪.‬‬
‫سيستم عاملهايد ‪ Windows‬ددر اصل يك مشكل بزرگ دارند و آن در مورد استفاده ازد ‪ registry‬دمي‌باشد‪ .‬سيستم‬
‫عاملهاي مبتني بر ‪ UNIX‬از دايركتوري ‪ etc/‬براي نگهداري اطلعات پيكربندي و تنظيمات خود سيستم عامل و‬
‫كاربردهاي نصب شده بر روي آن استفاده مي‌كنند ولي سيستم عامل ‪ Windows‬از يك پايگاه داده براي نگهداري‬
‫اين اطلعات استفاده مي‌كند‪ .‬اين ايده ممكن است از لحاظ منطقي خيلي بهتر از روش ‪ UNIX‬و نگهداري فايلهاي‬
‫پيكربندي بصورت پراكنده در دايركتوريهاي مختلف باشد‪ ،‬ولي عمل ثابت كرده كه اينگونه نيست‪ .‬كل ‪ registry‬در‬
‫يك فايل باينري نگهداري مي‌شود كه سيستم عامل و تمام كاربردها قبل از اجرا محتويات آن فايل را تماماً بررسي‬
‫مي‌كنند‪ .‬از اينجا اين نكته روشن مي‌شود كه ‪ registry‬يك فايل بزرگ است كه مدام نيز در حال تغيير است و در‬
‫نتيجه امكان صدمه ديدن آن نيز بسيار زياد است و در صورت صدمه ديدند ‪ registry‬دنه سيستم عامل و نه هيچ‬
‫كاربرد ديگر نمي‌تواند به درستي بر روي سيستم اجرا شود‪ .‬سيستمهاي ‪ UNIX‬فايلهاي پيكربندي و تنظيمات مربوط‬
‫به سيستم عامل و كاربردها را در فايلهاي متني جداگانه در دايركتوري ‪ etc/‬نگهداري مي‌كنند‪ .‬گذشته از پراكندگي‬
‫فايلها كه يك عيب براي اين روش محسوب مي‌شود مزاياي قابل توجهي از آن حاصل مي‌شود‪ .‬هر نرم افزار براي‬
‫اجرا شدن فقط فايلهاي مربوط به خودش را مي‌خواند و در صورت معيوب بودن يكي از فايلها فقط در نرم افزار‬
‫مربوطه تاثير مي‌گذارد نه در كل سيستم‪ ،‬بعلوه اينكه تصحيح فايلهاي متني خيلي ساده‌تر از تصحيح فايل باينري‬
‫‪ registry‬مي‌باشد‪.‬‬
‫شركتد ‪Microsoft‬‬ ‫يك شاهد بر اين مدعا راه اندازي سايتد ‪ MSN‬دمي‌باشد‪ .‬موقع راه اندازي اين سايت مهندسان‬
‫سعي در استفاده از ‪ Windows NT‬براي سرورهاي شبكه داشتند ولي پس از دو هفته تلش موفق به اين كار نشدند‬
‫و بالجبار از سيستمهاي ‪ UNIX‬استفاده كردند‪ .‬استفاده از ‪ UNIX‬براي آنها متضمن پرداخت هزينه اضافي بود در‬
‫صورتيكه براي استفاده از ‪ Windows‬هيچ هزينه‌اي متحمل نمي‌شدند‪ ،‬از طرف ديگر مهندسان شركت كار ديگري‬
‫مهمتر از يافتن و رفع مشكلت ‪ Windows‬نداشتند؛ يعني اگر مشكل قابل رفع شدن بود مسلماً آنها اين كار را انجام‬
‫مي‌دادند و هزينه اضافي صرف خريد سيستمهاي ‪ UNIX‬نمي‌كردند‪ .‬تنها نتيجه معقولي كه حاصل مي‌شود اين است‬
‫كه سيستمهاي ‪ Windows‬داراي مشكلت اساسي بودند كه استفاده از آنها را بعنوان سرورهاي عملياتي غيرممكن‬
‫مي‌ساخت‪ ،‬مشكلتي در پايه كه رفع آنها به معناي دور ريختن تمامي كدهاي نوشته شده بود‪ .‬مهمترين اين مشكلت‬
‫استفاده از ‪ registry‬مي‌باشد كه همچنان به قوت خود باقيست‪ .‬هم اكنون نيز بخش عظيمي از سرورهاي شبكه ‪MSN‬‬
‫را سيستمهايد ‪ UNIX‬دتشكيل مي‌دهد‪ ،‬هرچند ادعاي خودد ‪ Microsoft‬داين است كه فقط قسمت كوچكي از شبكه از‬
‫سيستمهاي ‪ UNIX‬استفاده مي‌كند و شركت در حال تبديل اين قسمت به سيستمهاي ‪ Windows‬مي‌باشد‪.‬‬

‫‪ 3.2‬مديريت‬

‫سيستمهاي ‪ Windows‬نياز به مديريت و مراقبت بيشتري نسبت به سيستمهاي ‪ UNIX‬دارند‪ .‬از آنجا كه سيستمهاي‬
‫‪ Windows‬دامكانات زيادي جهت مديريت اتوماتيك ندارند به همين علت لزوم مديريت مستقيم و حضور فيزيكي‬
‫مدير سيستم بيشتر مي‌شود كه همين باعث صرف وقت و هزينه زيادي مي‌شود‪ .‬يكي از ابزارهايي كه مديريت يك‬
‫سيستم را ساده‌تر مي‌كند اجراي اتوماتيك دستورات و برنامه‌ها مي‌باشد‪ Windows .‬طوري طراحي نشده است كه‬
‫امكانات زيادي براي اجراي اتوماتيك دستورها داشته باشد‪ .‬در ‪ Windows‬مي‌توان اجراي دستورات را زمان بندي‬
‫كردد وليد از دآنجاد كهد اكثرد دكارهاد درد ‪ Windows‬دنيازمندد دمداخله دكاربرد مي‌باشدد دو داغلبد با دماوسد انجام دمي‌شود‬
‫اتوماتيك كردن اين كارها دشوار است‪ .‬در بسياري از مواقع با نصب برخي ابزارها مانند ‪ perl‬مي‌توان انجام اين‬
‫كار را ساده‌تر كرد ولي مديران سيستمهاي ‪ Windows‬با اين قبيل ابزارها كمتر آشنا هستند‪.‬‬
‫در مقابل در سيستمهاي ‪ UNIX‬از دستور ‪ at‬و سرويس ‪ cron‬براي اجراي برنامه‌ها و دستورات در سر زمانهاي‬
‫خاص استفاده مي‌شود كه با استفاده از آنها تقريباً تمام كارهاي لزم را مي‌توان بر روي سيستم انجام داد‪ .‬يكي از‬
‫ضعفهاي ديگر سيستمهايد ‪ Windows‬دمربوط به سرويسد ‪ telnet‬دمي‌باشد‪ .‬در سيستمهايد ‪ Windows‬دبا استفاده از‬
‫‪ telnet‬فقط مي‌توان يك سري اعمال محدود را انجام داد‪ ،‬يعني فقط همانهايي كه از طريق اعلن ‪ DOS‬امكانپذيرند‪.‬‬
‫در مقابل در سيتمهاي ‪ UNIX‬كاربر هنگام استفاده از سرويس ‪ telnet‬از اكثر امكانات سيستم بصورت متني (بدون‬

‫‪5‬‬
‫گرافيك) مي‌تواند استفاده كند‪ .‬تفاوت ‪ Windows‬و ‪ UNIX‬در اين است كه در ‪ UNIX‬تمام قابليتهاي سيستم از طريق‬
‫اعلن دستور قابل دسترسي است و نيازي به استفاده از محيط گرافيكي نمي‌باشد‪ .‬امروزه با گسترش سيستمهاي‬
‫‪( UNIX‬بخصوص ‪ )Linux‬در بازار تعداد كساني كه به دنبال مديريت اين نوع سيستمها مي‌روند بيشتر شده و از‬
‫اين ميان بيشتر آنها ترجيح مي‌دهند واسط گرافيكي و كار كردن با كاربردهاي موجود را ياد بگيرند تا اصول كار و‬
‫كار كردن با محيط متني و دستورات كه همين امر تاثيرات سوئي را در آينده به دنبال خواهد داشت‪.‬‬

‫‪ 3.3‬هزينه‬

‫هزينه‌اي كه بابت خريد سخت افزار و سيستم عامل صرف مي‌شود معمولً قسمت كوچكي از كل هزينه‌هاي يك‬
‫سرور را شامل مي‌شود‪ .‬هزينه‌هاي ديگر و حتي مهمتري نيز هستند كه اغلب ناديده گرفته مي‌شوند كه منجر به‬
‫اتخاذ تصميم اشتباه هنگام خريد سيستم مي‌گردد‪ .‬هزينه‌هايي كه مي‌توان براي يك سرور در نظر گرفت شامل‬
‫موارد زير مي‌باشد‪:‬‬
‫‪-‬هزينه خريد سخت افزار‬
‫‪-‬هزينه خريد سيستم عامل و نرم افزارهاي ديگر‬
‫‪-‬هزينه پشتيباني فني‬
‫‪-‬هزينه ارتقاء سخت افزار‬
‫‪-‬هزينه ارتقاء سيستم عامل و نرم افزارها‬
‫‪-‬هزينه‌ها و ضررات ناشي از در دسترس نبودن سرويس‬
‫‪-‬هزينه بازيابي اطلعات ناشي از بروز اشكالت در سخت افزار يا سيستم عامل‬
‫‪-‬هزينه پرسنل جهت نگهداري و مديريت سيستم‬
‫اگر ددرد دخريدد دسختد دافزار دود دسيستمد دعاملد ددقت دكافي دصورت دنگيردد دساير دهزينه‌هاد دكه دهزينه‌هاي دپنهان دناميده‬
‫مي‌شوند به شدت افزايش خواهند يافت‪ .‬براي مثال ممكن است خريد يك سيستم ‪ Intel Pentium‬به همراه ‪Windows‬‬
‫‪ 2000 Advanced Server‬چيزي كمتر از ‪ 000,4‬دلر هزينه داشته باشد ولي در عوض هزينه خريد يك سيستم ‪Sun‬‬
‫‪ UltraSparc‬به همراه ‪ Solaris‬بيش از ‪ 000,40‬دلر خواهد بود‪ .‬در صورت خريد يك سيستم ‪ Windows-Intel‬صرفه‬
‫جويي زيادي در هزينه خريد انجام مي‌شود ولي در مقابل هزينه‌هاي پنهاني كه اين سيستم به مرور زمان اعمال‬
‫مي‌كند جبران صرفه جويي در هزينه اوليه را خواهد كرد‪.‬‬

‫‪ 3.4‬امنيت‬

‫سيستم دعاملد ‪UNIX‬‬ ‫سيستمهايد مبتنيد برد ‪ UNIX‬داز دامنيتد بالييد نسبتد بهد سيستمهايد ‪ Windows‬دبرخوردارند‪.‬د‬
‫چيزي فراتر از ‪ 30‬سال عمر دارد و در اين مدت عده زيادي برنامه‌نويس داوطلب بدون هيچگونه چشمداشتي بر‬
‫روي آن كار كرده‌اند‪ .‬كوچكترين ‪ bug‬يا اشكال امنيتي فوراً بر روي اينترنت اعلم مي‌شود و عده زيادي در جهت‬
‫حل آن دست بكار مي‌شوند‪ ،‬به همين علت تعداد سايتها و گروههاي خبري مربوط به ‪ UNIX‬خيلي بيشتر از تعداد‬
‫سايتهاي مربوط به ‪ Windows‬مي‌باشد‪ .‬در مقابل ‪ Windows‬يك سيستم عامل نسبتاً جديد است كه بيش از ‪ 13‬سال‬
‫سابقه ندارد‪ .‬كد اين سيستم عامل در انحصار شركت ‪ Microsoft‬است و بنابراين تنها مرجع رفع مشكلت بوجود‬
‫آمده خود شركت مي‌باشد‪ .‬بديهي است كه مدت زمان رفع مشكلت و ‪ bug‬هاي ‪ Windows‬بسيار طولنيتر از همين‬
‫زمان براي سيستم عامل ‪ UNIX‬خواهد بود‪ .‬همين مي‌تواند مهمترين دليل براي اين باشد كه سيستمهاي ‪Windows‬‬
‫بيشتر در معرض حملت مهاجمين يا ويروسها قرار مي‌گيرند‪.‬‬

‫‪6‬‬
‫موسسه امريكايي ‪ 3NSA‬در سال ‪ 1983‬استانداردي بنام ‪ 4TCSEC‬يا ‪ Orange Book‬تدوين كرده كه در سال ‪1990‬‬
‫يك استاندارد اروپايي بنام ‪ 5ITSEC‬نيز از روي آن تهيه شده است‪ .‬اين استانداردها بعنوان يك ابزار براي سنجش‬
‫ميزان امنيت سيستمها بكار مي‌روند‪ .‬چهار طبقه ‪ D‬تا ‪ A‬در اين استانداردها وجود دارد كه ‪ D‬نشانگر كمترين امنيت‬
‫و ‪ A‬نشانگر بيشترين امنيت مي‌باشد‪ .‬جدول زير مشخصات دقيقتر اين طبقه بنديها را نشان مي‌دهد‪:‬‬

‫‪Category‬‬ ‫‪Description‬‬

‫‪D‬‬ ‫‪Minimal Protection‬‬

‫‪C‬‬ ‫‪Discretionary Protection‬‬

‫‪C1‬‬ ‫‪Discretionary Security Protection‬‬

‫‪C2‬‬ ‫‪Controlled Access Protection‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪Mandatory Protection‬‬

‫‪B1‬‬ ‫‪Labelled Security Protection‬‬

‫‪B2‬‬ ‫‪Structured Protection‬‬

‫‪B3‬‬ ‫‪Security Domains‬‬

‫‪A‬‬ ‫‪Verified Protection‬‬

‫تمام سيستم عاملهاي ‪ Windows‬كه بر پايه تكنولوژي ‪ NT‬ساخته شده اند در طبقه بندي ‪ C2‬مي‌باشند‪ .‬اين در حالي‬
‫است كه بسياري از سيستمهايد ‪ UNIX‬داز جملهد ‪ Solaris، HP-UX، Ultrix‬دود ‪ IRIX‬ددر طبقه بنديد ‪ B‬دقرار دارند‬
‫(براي مثال ‪ Solaris‬در طبقه بندي ‪ B1‬قرار دارد)‪ .‬همين نكته تفاوت اين دو نوع سيستم عامل را از نظر امنيتي‬
‫روشن مي‌كند‪ .‬اين طبقه بنديها بر اساس حداكثر امكانات موجود در سيستم عامل صورت مي‌گيرد ولي ميزان بهره‬
‫برداري از سيستم بستگي به مدير سيستم دارد كه بتواند به نحو مقتضي از اين امكانات استفاده نمايد‪.‬‬

‫‪ 3.5‬سرعت‬

‫سرعت يك سيستم هم به مشخصات سخت افزار بستگي دارد و هم به سيستم عامل‪ .‬ميزان فضاي حافظه‪ ،‬نوع‬
‫پردازنده (‪ RISC‬دياد ‪ CISC‬دبودن معماري پردازنده)‪ ،‬سرعت كار پردازنده و ساير قطعات (از جمله برد اصلي‪،‬‬
‫ديسك‪ ،‬كارت شبكه‪ )... ،‬از جمله فاكتورهاي سخت افزاري تعيين كننده سرعت مي‌باشند‪ .‬نحوه عملكرد سيستم‬
‫عاملد دنقشد دمهميد ددرد دسرعتد دسيستمد ددارد‪.‬د دسرعتد دسيستمهايد ‪ UNIX‬دبهد دمراتبد دبهترد دازد دسيستمهايد ‪Windows‬‬
‫مي‌باشند‪ Windows .‬مشكلت زيادي در مديريت حافظه دارد ولي ‪ UNIX‬از حافظه استفاده بهينه مي‌كند و فضاي‬

‫‪3‬‬
‫‪National Security Agency‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Trusted Computer System Evaluation Criteria‬‬
‫‪5‬‬
‫‪Information Technology Security Evaluation Criteria‬‬

‫‪7‬‬
‫حافظه را هدر نمي‌دهد بطوريكه حتي قسمتهايي از خود سيستم عامل نيز بصورتد ‪ module‬دمي‌باشند كه فقط در‬
‫صورت نياز در حافظه قرار مي‌گيرند‪ .‬يكي از مشكلت ‪ Windows‬در زمينه سرعت مربوط به استفاده از ‪registry‬‬
‫مي‌باشد‪ .‬همانطور كه قبلً توضيح داده شد اطلعات پيكربندي و تنظيمات سيستم عامل و كاربردها همگي در‬
‫‪ registry‬ذخيره مي‌شوند‪ .‬سيستم عامل و كاربردها قبل از اجرا شدن اين پايگاه داده را بطور كامل خوانده و آن را‬
‫بررسي مي‌كنند‪ .‬به همين علت نصب چند نرم افزار باعث مي‌شود سرعت كل سيستم پايين بيايد حتي اگر نرم‬
‫افزارهاي نصب شده هرگز مورد استفاده قرار نگيرند‪ .‬يك سيستم ‪ Windows‬در روزهاي اول نصب شدن با حداكثر‬
‫سرعت خود كار مي‌كند و به مرور زمان با اضافه كردن نرم افزارهاي مختلف از سرعت آن كاسته مي‌شود‪.‬‬

‫‪8‬‬

Rate