DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul ___________________________________________,
Administrator al SC/ PF/ AF____________________________________
cu sediul in Iasi, str. _______________________________,nr. _______,
bl. ____________, sc. __________, et. ______, ap. ______, inregistrata
in Registrul Comertului cu nr. _______________________, cod fiscal
____________________, solicit eliberarea / prelungirea / preluarea
contractului de folosinta teren pentru amplasare masuta plianta
pentru

comercializare

flori

naturale

in

Iasi,

str._____________________________________________________ ___.

Anexez:
copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;
copie dupa autorizatia de functionare conform Legii 300 / 2004
(Legii 507 / 2002);
contractul de folosinta anterior, in original (in cazul prelungirilor
de contracte);
cererea de reziliere din partea fostului titular de contract (in cazul
preluarilor de contracte);
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea Codului Penal, ca
actele depuse in copie sunt conforme cu originalele.

Data: _____________

Semnatura
si stampila: ______________

FM.01.SMI.01/28.11.2005

Pag.1/11