Isang mapagpalayang araw sa iyo! Ang ikalawang kalatagan (sheet) ay naglalaman ng mga kataga sa Wikang Ingles.

Ibigay ang kahulugan ng mga kataga sa Wikang Filipino. Mangyaring sagutan sa nakalaang puwang, sa pamamagitan ng pagpindot sa mga titik sa iyong talapindutan. Pagkakalooban ka ng isang punto sa bawat tamang sagot. Mabuhay ang Wikang Filipino! Magsimula na.

agitan ng .

(noun) but calendar calf care chalk city clock cloud compare copy customs danger department dictionary erase excite fake feature .Bilang Kataga sa Ingles Kahulugan sa Filipino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 adjective advise alternate announcement approach art attach author benefit blackboard book building.

(mail) level life list mention needle newspaper meeting notebook noun office 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 finance flame foreign gerund green group guest guide half hall history home idiom instruction interview invitation joy judge justice knowledge language leaf letter.

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 palm park petal picture prefix print pronoun province rectangle refreshment report research rhyme ribbon river room school science sewerage society song spider square stage standard station suggestion test tool total truth try valley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

97 98 99 100 verb war whisper window 0 0 0 0 0 . .

Bilang ng Tamang Sagot .

.

.

.

Reaksiyon .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times