Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik , 09.09.

2002 tarih ve 24871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte değişiklik yapan düzenlemeler ; 18.08.2003 tarih ve 25203 sayılı, 19.09.2004 tarih ve 25588 sayılı ve 04.07.2006 tarih ve 26218 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanmıştır.) Amaç ve Kapsam: Madde 1 – Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan fakülte ve yüksekokullar ile Devlet Konservatuvarı’nın Müzikoloji Bölümünde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır. Tanımlar: Madde 2 – Bu Yönetmelikte geçen: Üniversite : Hacettepe Üniversitesini, Rektör : Hacettepe Üniversitesi Rektörünü, Fakülte : Hacettepe Üniversitesine bağlı Fakülteleri Yüksekokul : Hacettepe Üniversitesine bağlı Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokullarını, İlgili Kurul : Fakültelerde Fakülte Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul Kurulunu, İlgili Yönetim Kurulu : Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul Yönetim Kurulunu, Senato : Hacettepe Üniversitesi Senatosunu, ifade eder. Öğrenci Katkı Payı Madde 3 – Öğrenciler her öğretim yılında, yasalara uygun olarak yapılacak düzenlemelerle belirlenen miktarda ve zamanda katkı payı (öğrenim harcı) ödemekle yükümlüdür. Katkı payını ödemeyen öğrencinin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

Üniversiteye Kayıt Madde 4 – Hacettepe Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde istenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

Kesin kaydını yaptıran öğrenci 5’inci maddeye göre akademik takvimde belirtilen süre içinde yeni kaydolduğu birimin öğretim programındaki dersleri alarak işlemlerini tamamlamak zorundadır.

Kayıt Yenileme ve Geçici Kayıt:

Madde 5 – Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra danışmanı gözetiminde ders programını yaparak kaydını yeniler. Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci de her yarıyıl/yıl başında katkı payını ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi yaptırır. Programını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde ders alma-bırakma günlerinde program yaptırabilir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere bunu izleyen yarıyılın başında kaydını yeniler. Bu hak eğitimöğretim süresi içinde bir defadan fazla kullanılamaz. Aksi halde, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu şekilde kaybedilen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

7/11/2005 tarihli ve 25986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan güz yarıyılı yeterlik sınavında başarılı olarak hazırlık eğitimini güz yarıyıl sonunda tamamlayan öğrenciler de isterlerse, kendi lisans programlarının bahar yarıyılı zorunlu/seçmeli derslerinden kayıt yaptırmak koşuluyla dersler alabilirler. Bu şekilde geçirilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Ancak alınan derslerdeki başarı durumu, genel akademik ortalamayı etkiler. Bahar yarıyılına kayıt yaptırmayan öğrenci zorunlu izinli sayılır. Geçirilen bu izin süresi 36’ncı maddede belirtilen izin süresinden sayılmaz. Öğrenci, zorunlu izinli sayıldığı bu süre için katkı payını öder. Bahar yarıyılında zorunlu izinli sayılan öğrenci bir sonraki güz yarıyılında kendi lisans programına kayıt yaptırmak zorundadır.

Yabancı Dil Hazırlık Programı Madde 7 – Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan eğitim-öğretim programı öğrencileri Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavına girerler. Yeterlikdüzey belirleme sınavında başarılı olamayanlar ile bu sınava girmeyenler yada yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yabancı dil hazırlık programına devam ederler. Türkçe Hazırlık Programı Madde 8 – Türkçe Yeterlik-düzey belirleme sınavını başaran yada Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayarak yeterli görülen yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar. İlişiği kesilen öğrencinin o yarıyıl için yatırmış olduğu öğrenim harcı kendisine iade edilir. bahar yarıyılında kendi lisans programlarına başlayabilirler. Bu öğrenciler hakkında Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen (en az % 30) yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir. Kesin belirlemeler sonucuna göre ilgili yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilen veya akademik başarısızlık nedeniyle yarıyıl tekrar etme durumunda olan öğrencilerin kayıtları geçici olarak yenilenmiş olsa bile bu öğrenciler kazanılmış hak iddiasında bulunamazlar. Ancak ilgili kurulların önerisi. Yeterlik-düzey belirleme sınavını başaranlar yada Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlayarak yeterli görülenler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar.Yarıyıl sonu başarı durumu. fiili imkansızlıklar nedeniyle belirlenemeyen öğrencinin bir sonraki yarıyıl için geçici kaydı yapılır. Güz yarıyılı yeterlik sınavında başarılı olarak hazırlık eğitimini güz yarıyıl sonunda tamamlayan öğrenciler isterlerse. Bu öğrenciler hakkında Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğretim Dili Madde 6 – Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında eğitimöğretim dili Türkçe’dir. Türkçe Yeterlik-düzey belirleme sınavına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık programına devam ederler. Eğitim-Öğretim Türleri .

Staj ve yaz kurslarının süresi ve uygulama esasları ilgili kurulların önerisi üzerine Senato kararıyla düzenlenir. 35 ve 36’ncı maddelerinde belirtilen süreler dikkate alınmaz. dört yıllık lisans programlarını en çok yedi yılda tamamlamak zorundadır. iki yıllık önlisans programlarını en çok dört. Eğitim-Öğretim Dönemleri Madde 10 – Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. açık öğretim ve dışarıdan (ekstern) öğretim de yapılabilir. a –Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilere zorunlu stajlarını tamamlamamış olsalar bile aşağıdaki hükümler sırasıyla uygulanır. yaygın. uzaktan. Normal öğretim süresi beş yıl olan programların öğrencileri de öğrenimlerini sekiz yılda tamamlamak zorundadır. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır. Senato’nun kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile ikinci öğretim. güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Öğrenim süresinin hesaplanmasında. Yabancı DilTürkçe Hazırlık Programlarında geçen ve bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında. 8/6/2003 tarihli ve 25132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde düzenlenen ilke ve esaslara göre açılır. Kayıt dönemleri bu süresinin dışındadır. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süreler Madde 11 . Akademik yıl. . Kayıt. eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim her yıl Senatonun onayıyla yürürlüğe girer. Öğrenci bu süreler için katkı payı öder. Yaz dönemi ise. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri.Madde 9 – Üniversiteye bağlı birimlerde esas itibariyle örgün öğretim yapılır.” 1) Programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için genel sınav hakkı elde edemediği ders sayısı toplamı beşten fazla olan öğrencinin ilişiği kesilir. Bir yarıyıl sınavlar dahil en az 16 (onaltı) haftadır.Öğrenciler. Ancak ilgili kurulların önerisi üzerine Senato bir dersin iki yarıyıl (yıllık) okutulmasına karar verilebilir.

anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanıp Senato’ya sunulur. genel akademik ortalamasını yükseltmek üzere son dört yarıyılın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. 5) Azami öğrenim süresi sonunda ya da yukarıdaki (2). b –Mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden başarılı olduğu yada başarılı sayıldığı halde genel akademik ortalamasının 2. Bu sınavlar sonunda. dört yıllık . mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını dört ya da beşe indiren öğrenciye. mezun olması için başarması gereken ders sayısını. beşe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir. 4) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan. Bu durumda olan öğrenciler. 3) Ek sınavlar sonunda. sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın genel sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili yönetim kuruluna verir. Bu ek süre’nin sonunda başarısız olduğu ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir. programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere. Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi. Öğretim Programları Madde 12 – Öğretim programları ilgili bölüm. mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını dört ya da beşe indiren öğrenciye üç yarıyıl ek süre verilir. Ancak bu süre sonunda mezun olamayan öğrenciler sadece sınav haklarından yararlanmaya devam ederler. mezun olması için başarması gereken ders sayısı en fazla üç olan öğrencinin ilişiği kesilmez ve bu dersler için sınırsız sınav hakkı verilir. bu sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmezse sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve öğrencinin ilişiği kesilir.2) Azami öğrenim süresi sonunda (1) nolu alt bend dışında kalan öğrenciye. Sınav hakları ancak bu derslerin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Ek süre sonunda başarısız olduğu ders sayısını üç ve daha aza indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir. izleyen yarıyılın başlamasından önce dilekçeyle ilgili yönetim kuruluna başvurması halinde dört yarıyıl ek süre verilir. Azami öğrenim süresini tamamlandıktan sonra sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci. azami öğrenim sürelerini tamamlayıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanırlar. Ortak zorunlu dersler dışında beş yıllık öğretim programlarının en az 160. devam koşulunu yerine getirerek başarısız olduğu tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. (3) ve (4) nolu alt bentlerinde belirtilen ek sınav ve ek süreleri kullanarak.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciye. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler her yıl en geç mayıs ayı içinde aynı yolla belirlenir.

laboratuar. Yabancı Dil Hazirlik Sınıfı olmayan programlardaki Yabancı Dil dersleri) dahil değildir. bu derslerin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde kabul edilen pratik ders ve stajlar ilgili fakülte ve yüksekokulun öğretim üyeleri veya onların görevlendirdiği personelin gözetim ve denetiminde yapılır. haftalık toplam kredisi en az 15 ve en çok 19 kredi olacak şekilde düzenlenir. Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar. Öğretim programı. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı ilgili kurulların önerileri üzerine Senato tarafından karara bağlanır. teorik derslerle bir bütünlük oluşturan. Öğretim programları. atölye. . Dersler Madde 14 – Kredili veya kredisiz dersler. Öğrenci Danışmanlığı Madde 13 – Her öğrenci için. meslek yüksekokulu programlarının ise en az 64 kredilik dersleri kapsaması gerekir. seçmeli. ilgili birim başkanı tarafından bir danışman görevlendirilir. eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. 1-3 saatlik seminer. ders alma-bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır. Danışman öğrenciyi izler. Ancak ilgili kurullarca. Bu sınırlamaya. Yönetim kurulları bu yetkisini gerektiğinde ilgili birime devredebilir.öğretim programlarının en az 128. 2-4 saatlik laboratuar (atölye veya klinik) çalışması ve benzeri uygulamaların karşılığını ifade eder. okul uygulamaları vb. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders. klinik çalışma. önkoşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim programlarında yer alır.) oluşur. zorunlu. teorik dersler ve/veya uygulamalardan (seminer. a) Zorunlu Dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir. Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için her birimde “Öğrenci İzleme Dosyası” tutulur. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir. Bir dersin kredisi. ortak zorunlu dersler (Türk Dili. Öğrencinin kayıt yenileme. saha uygulaması. ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen kamu ve özel kuruluşlarda yapılabilir.

Danışman onayı ile ders alarak program yaptıran öğrenci. programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür. programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamaz ve alındığında başarılı olunması gereken derslerdir. Ancak. ilgili kurulların önerisi ve Senato’nun kararıyla belirlenir. . öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alıp başarılı olması gereken derslerdir. kredi toplamı 22’den çok olamaz. ancak bilgi-görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla kendi isteği ve danışman onayıyla aldığı derslerdir. c) Önkoşullu Dersler: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir. Önkoşullu dersler. d) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değişik 5. mezuniyet durumunda birbirini izleyen iki yarıyılda 25 krediyi geçmemek üzere bu sınır ilgili yönetim kurulu kararıyla aşılabilir. Ders alma-bırakma günlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklenmesi ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz. akademik takvimde belirtilen süre ve Rektörlükçe belirlenen yöntemle danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler. tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir. Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki Yabancı Dil dersleridir. Öğrenci yarıyıl başında programına öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersleri yazmak zorundadır. öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezun olabilmesi için seçerek almak zorunda olmadığı. akademik takvimde belirlenen ders alma-bırakma günlerinde de yine danışman onayı ile yeni dersler alabilir. (2)İsteğe bağlı seçmeli dersler. Ders Alma .Bırakma Madde 15 – Öğrenci her yarıyılın başlamasından önce. ortak zorunlu dersler ile yandal ve çift anadalın öğrencinin lisans anadal dersleri ile ortak olmayan dersleri hariç.b) Seçmeli Dersler: Seçmeli dersler. İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler.nci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Önkoşullu dersler hariç. öğrenci üst yarıyıl/yıl programından da kredi sınırları içinde danışman onayıyla ders alabilir. Bu şekilde alınan derslerin. (1)Programa bağlı seçmeli dersler.

Öğrenci. . Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Eşdeğerlik koşulu aranmaksızın alınan seçmeli dersler alındığı üniversitenin ders adı ve koduyla transkriptine işlenebilir. süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı (kayıt yapmadığı) derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının veyayarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl başına kadar ilgili yönetim kuruluna başvurabilir. Bu tür derslerden muaf olabilmek için yatay ve dikey geçişlerle gelenler hariç derslerin alınmasının üzerinden iki yıldan daha fazla süre geçmemiş olması gerekir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar. Diğer Üniversitelerden Ders Alma Madde 18 . ilgili yönetim kurulu kararı ile ara sınavlara girmek kaydıyla devam koşulu aranmayabilir. Kuramsal (Teorik) saatlerin %30’undan.Öğrenciler. Öğrenciler bu sınavlara. girse de notu iptal edilir. dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. b) Fakülte/Yüksekokula ilk kez kayıt yaptıran öğrenci. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az C1 notu almak gerekir. Derslere Devam Madde 16 – Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi. Ders Muafiyetleri Madde 17 – a) Muafiyet sınavları. ilgili fakülte yada yüksekokul yönetim kurulundan önceden izin almak koşuluyla diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerden aldığı notları bir sonraki yarıyılın genel sınav dönemi sonuna kadar transkriptine işletebilir. bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen notlara dönüştürülerek transkriptinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir ve akademik ortalamalara dahil edilir. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar. Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse.

Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurtdışındaki üniversitelere gönderilebilir. Bu dersin kredisi.Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları. İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi transkriptine işlenir. bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre. Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalara göre yürütülür.” Değişim Programları Madde 19 – Üniversite ile yabancı ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Belirlenen bu derslerden. Avrupa Birliği Yükseköğretim Programları (ERASMUS) çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurtdışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler bölüm koordinatörü tarafından belirlenir. . Ancak diğer üniversitelerden alınan kredisiz bir dersin üniversitemiz öğretim programlarında yer alan kredili bir derse eşdeğer sayılması durumunda eşdeğer sayılan bu kredili derse “G” notu verilir. adı ve ECTS kredisi ile birlikte transkriptine işlenir.” Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Hacettepe Üniversitesine gelen öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir. akademik ortalama hesaplanmasında dikkate alınmaz. öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte. kendi kodu. Bu değerlendirmede getirilen notun katsayısı. rakamlı not ise puanlar. eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak. bu Yönetmelikteki katsayılardan hangisine daha yakınsa o katsayı esas alınır. harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir.

tek ders sınavı. c) Muafiyet Sınavı: Muafiyet sınavları. Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. genel sınav döneminden önce ilan edilir. Bu sınavlar yazılı. b) Genel Sınav: Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Öğrenciler sınava ilan edilen gün. ilan edilmiş olsa da iptal edilir. laboratuar. dilekçeyle başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bu duruma geldikleri yarıyılı izleyen ilk yarıyılda tek ders sınavına girebilirler. bitirme ödevi. sınırsız sınav ve mazeret sınavı olmak üzere yedi türdür. genel akademik ortalamalarını yükseltmek üzere son dört yarıyıla ait diledikleri tek bir dersten. Dersi programına alarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler genel sınava girebilir. d) Tek Ders Sınavı: Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş oldukları tek dersi kalan öğrenciler ile mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde genel akademik ortalaması 2. atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. genel sınav.Sınavlar Madde 20 – Ortak Hükümler: Sınavlar. İlgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce uygun görülen sınav tarihleri ilgili bölümlerce sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için yarıyıl başında yapılır. saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. ara sınav. ek sınav. Öğrencinin. Ara sınavların sayı ve tarihleri ise dersin sorumlu öğretim elemanının önerisi üzerine. Ayrı ders niteliğindeki proje. program haftası ile ders alma- . Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. o yarıyılın ilk ayı içinde ilgili bölüm veya anabilim/anasanat dalı başkanlığınca öğrencilere duyurulur. hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not. a) Ara Sınav: Her ders için en az iki ara sınav yapılır. Tek ders sınavları. muafiyet sınavı. Ara sınav sonuçları.00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler.

Sınırsız sınav haklarından yararlanma durumunda olan öğrenciler.00’ın altında olan öğrenciye de bu Yönetmeliğin 11. Ek sınav haklarını kullanma durumunda olan öğrenciler program yaptıramazlar ve sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. ancak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Öğrenciler ek sınav haklarını. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav tarihi verilmez. Öğrenciler Akademik takvimde belirtilen. ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde. Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edilir. iki ek sınav hakkı verilir.bırakma günleri arasında yapılır ve akademik takvimde belirtilir. program yaptıramaz ve sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. bu yönetmeliğin 11. İtiraz ve Notların Kesinleşmesi Madde 21 – Sınav sonuçları. maddi hata . genel akademik ortalaması 2. f) Sınırsız Sınav: Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere. yüksekokul müdürlüğü veya bölüm/ anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen gün. sınav sonuçlarının Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na son teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde. Tek ders sınavına girecek öğrenciler o yarıyılın öğrenim harcını yatırmak zorundadır. genel sınav haklarını da mazeretlerinin bitimini izleyen ilk genel sınav döneminde dekanlık. Maddesinin (a) bendinin (2) nolu alt bendindeki kapsam ve koşullarında. Maddesinin (a) bendinin (5) nolu alt bendi kapsamında. yer ve saatte kullanırlar. Maddesinin (b) bendi kapsamında. Bu sınavlara girme hakkı olduğu halde giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli nedenleri (mazeretleri) ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir.” g) Mazeret Sınavı: Mazeret sınavı. Sınırsız sınav hakları derslerin açıldığı yarıyılların genel sınav döneminde kullanılır. mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olduğu halde. ilgili yönetim kurulu kararıyla sınırsız sınav hakkı verilir. bu Yönetmeliğin 11’inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler hariç. Sınav Sonuçlarının İlanı. bu yönetmeliğin 11. azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen ilk ve ikinci genel sınav dönemlerinde kullanırlar. e) Ek Sınav: Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararıyla. ancak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler.

) ve genel sınavın birlikte değerlendirmesiyle elde edilir.50 1. katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir.50 2. gerek öğrencinin itirazı üzerine.gerekçesi ile dekanlığa/ yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak süretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. notlar. ilgili Yönetim Kurulları tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilir. İtiraz üzerine ilgili birim başkanlığınca yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse. en çok % 60 olabilir. gerekse dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından talep edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz. ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak. F1 : Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok. genel . ödevler. Süresi içinde yapılan not değişikliği talepleri de.00 1.00 G : Kredisiz derslerde başarılı.00 0. değişiklik için ön görülen son başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde.00 3. öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar. K : Kredisiz derslerde başarısız. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 40.00 0. 100 (yüz) üzerinden puanlara dönüştürülerek genel başarı notu verilir. Sınavlardan alınan ham puanlar. F3 : Genel sınava girdi. Puanlar 90-100 85-89 75-84 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 0-49 Notlar A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 F3 F2 F1 Katsayılar 4. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.00 0. başarısız.50 3. Notlar Madde 23 – Ders başarı notlarını ifade eden puanlar. uygulamalı çalışmalar vb.00 2. dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. H (Mazeretli): İlgili yönetim kurulunca geçerli görülen mazereti nedeni ile. Onbeş günlük sürenin bitiminden sonra. Ders başarı notu. F2 : Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi. başarısız. Ders Başarı Notu Madde 22 – Bir dersteki başarı durumu Ders Başarı Notu ile belirlenir. Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkileri ve öğrencinin başarılı sayılması için genel sınavda alması gereken en az not ile dersin uygulama planı. gerekli düzeltme yapılmak üzere dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.50 0. başarısız.

Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde. A2. B1. b) Bir dersten F1. yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir.sınava giremeyen öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kaydedilen nottur. alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. a) Bir dersten A1. o derslerden aldığı en son not akademik ortalamalarına katılır. Yarıyıl akademik ortalaması. bu notların alındığı yarıyılı tekrarlamak (Madde 26) durumuna düşmemesi şarttır. çift anadal dersleri ile öğretim programında yer almasına rağmen G ve H notları alınan dersler akademik ortalama hesabında dikkate alınmaz. Yandal. alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Öğrencinin mazereti nedeniyle genel sınavına girmediği derslerin notu (H-notu) mazeretin bitiminden sonra o ders/derslerin genel sınavına girdikleri yarıyılın akademik ortalama hesabında dikkate alınır. Akademik Ortalama Madde 24 – Öğrencilerin başarı durumu. F2. öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının. o dersi . B2. Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi. F3 ve K notlarından birini alan öğrenci. Genel akademik ortalama ise. öğrencinin o yarıyılda programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının. F2. C1 ve G notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bir veya birkaç dersten C2. Ders Tekrarı Madde 25 – Bir dersten F1. D1 ve D2 notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için. Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. F3 ve K notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmamış sayılır ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

F2. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerli olup. öğrenimine kaldığı yerden devam eder. daha önce hiç almadığı dersleri programına alamaz. ders açıldığı halde iki yarıyıl/yıl üst üste almadığı takdirde üniversite ile ilişiği kesilir.80 ve üzerine çıkaramadığı sürece. Genel akademik ortalama hesabında. a) Bu Yönetmeliğin 5’inci maddesindeki hüküm saklı kalmak kaydıyla. İlişik Kesme Madde 27 – Öğrencinin bu Yönetmelikte öngörülen eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın. öğrenci bu derslerden birini ilgili yönetim kurulu kararıyla almayabilir. Öğrencinin başarısız olduğu bu seçmeli ders. Öğrenciler genel akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak. Yarıyıl tekrarında öğrenciler öncelikle F1. yerine başka bir seçmeli ders almadıkça. daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Ancak not ve akademik ortalama yükseltmek amacıyla C2. kaydını iki yarıyıl yenilememesi. tekrar edilen yarıyılda alınan notlar dikkate alınır. F3 ve K notu aldıkları dersleri tekrar alırlar. Yarıyıl tekrarı sonucunda genel akademik ortalamasını 1. . Öğrenci. ders alma-bırakma günleri sonuna kadar başka seçmeli dersleri alabilir. Yarıyıl tekrarlama durumunda olan öğrenci.açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan ders seçmeli ders ise öğrenci bu dersin yerine. Yarıyıl Tekrarı Madde 26 – Genel akademik ortalaması iki yarıyıl üst üste 1. üzerinden silinmez.80 ve üzerine çıkaran öğrenci. Ancak tekrarlanan derslerin yarıyıl ders programlarında çakışması halinde. tekrarlamak ve almak zorunda olduğu bir dersi ilgili yönetim kurulu kararı olmadan.80’nin altına düşen öğrenci bu yarıyıl / yarıyılları tekrarlama durumuna düşer. D1 ve D2 notu aldıkları dersleri de tekrar alabilirler. genel akademik ortalamasını 1. gerekçeli olarak ilgili yönetim kurulu kararıyla. akademik ortalamalara bu not dahil edilir.

e) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma” cezası almış olması. azami ve ek süreler) içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden alınacak sağlık raporunun incelenmesi sonucunda öğrenimlerine devam edemeyeceklerine karar verilmiş olması. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Yandal programı. Yandal programına kaydolmak için öğrencinin genel akademik ortalamasının en az 2. Geçici Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ilgili programın diplomaları verilir. d) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal ve bedensel rahatsızlık nedeniyle tüm öğrenim süresi (normal.b) Başarısız olduğu dersi gerekçesiz olarak üst üste açıldığı iki yarıyıl/yılda programına almaması. c) 11’inci maddede belirtilen süreler içerisinde öğrenimini tamamlamaması. ilgili birimin isteği. Çift Anadal Programı ile ilgili hususlar Senato tarafından bir yönergeyle belirlenir. Yandal programı en az 18 krediden oluşur. f) Kendi isteği ile kaydını alması. Yandal Programları Madde 28 – Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenler. Yandal programıyla ilgili hususlar Senato’nun çıkaracağı bir yönergeyle ve ilgili birimlerin işbirliği ile yürütülür.70 olması gerekir. . durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır. Sertifika. Çift Anadal Programı Madde 29 – Öğrenciler kendi bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir lisans öğrenimini aynı zamanda takip edebilirler. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere “Hacettepe Üniversitesi Diploma. fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi ve Senato’nun kararı ile açılır. Mezuniyet ve Diploma Madde 30 . halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla. kendi lisans programlarına ek olarak bir yandal programına kaydolabilirler.

Mazeretler . Yüksek Lisans Diploması Madde 34 – Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülmekte olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans programlarında mezuniyet için öngörülen koşulları sağlayan öğrencilere “Yüksek Lisans Diploması” verilir. Bir meslek yüksekokulunun eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler de “Önlisans Diploması” almaya hak kazanırlar. uygulamaları ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.00 genel akademik ortalamayı tutturmak. Önlisans Diploması Madde 31 – Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin önlisans diploması alabilmesi veya bir meslek yüksekokuluna intibak ettirilmesi. Yükseköğretim Kurulu’nca düzenlenen Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri. b) Programın gerektirdiği minimum krediyi almak. d) 27’nci maddede belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.” Lisans Diploması Madde 33 – Bir fakülte ve yüksekokulun 8 yarıyıllık (4 yıllık) eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan ve Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Birleştirilmiş Lisans Artı Tezsiz Yüksek Lisans programlarının lisans kademesini tamamlayan (alan bilgisi dersleri ile öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin ilk yarıyılını) öğrenciler “Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. c) En az 2.

Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Ancak. Ayrıca hangi nedenle olursa olsun öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi nedeniyle askere alınması. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez. kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs. mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. öğrencinin tutuklu bulunması (gözetim altı dahil) ve tutukluluğunun takipsizlik kararı ile veya beraat etmesi suretiyle sona ermesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldırılmasını gerektirmeyen mahkumiyet durumlarında da öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeretli sayılır. uzun süreli tedaviyi gerektiren ruhsal ve bedensel hastalıklarda alınan sağlık raporunun süresi öğrencinin azami öğrenim süresi içinde dört yarıyılı aşamaz. Öğrenci katkı payları eğitim-öğretim yılı için belirlendiğinden bir yarıyıl veya farklı eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı için izinli sayılan öğrenciler.Madde 35 – Öğrencinin mazeretli sayılmasına. Tek bir sınav gününü kapsayan sağlık raporları kabul edilmez. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu olanaktan bir kez yararlanabilir. Senato tarafından . Öğrencinin mazeretli olduğu süre derslerin devamsızlık sınırını aşıyorsa bu dersler. İzinler Madde 36 – Öğrencilere. araştırma ve benzeri olanakların ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Yatay Geçişler Madde 37 – Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli fakülte/yüksekokullarında uygulanan programlar arasında ve yurtiçi – yurtdışındaki diğer üniversitelerden Hacettepe Üniversitesi’nin eşdeğer programlarına. Öğrencinin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığının Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinden. kanıtlayıcı belgelerle beraber. staj. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne başvurması gerekir. haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde. katkı paylarını ödemeye devam ederler. bunun mümkün olmadığı zorunlu hallerde herhangi bir resmi tedavi kurumundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gereklidir. Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır. ilgili yönetim kurulunca karar verilir. ilgili yönetim kurulu kararıyla programından silinir.

Anayasa Mahkemesi ve diğer yargı organlarının kararlarına ve yetkili organlarca yürürlüğü sağlanan idari düzenlemelere uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin Bazı Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönerge” hükümleri uygulanır. Yatay geçişlere ve intibak programına ilgili Yönetim Kurulu karar verir. Özel öğrenciler. Disiplin İşleri . Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan ilişiği kesilenler özel öğrenci olamazlar. Bu konuda yasal mevzuata.belirlenen Yönergeye göre ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirlediği kontenjanlar dahilinde yatay geçişler yapılabilir. özel öğrenci olarak bir yarıyılda en çok iki derse kayıt olabilirler. belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla. Genel Görünüş ve Giyiniş Madde 40 – Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi üniversite öğrencisine yakışır bir şekilde ve fakülte/yüksekokul eğitiminin özelliklerinin gerektirdiği şartlara uygun olmalıdır. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak. ilgili yönetim kurulu kararıyla. Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. Bu öğrenciler yazıldığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Özel Öğrenciler Madde 39 – Üniversitedeki dersleri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite öğrencileri. dersi açan birimin o yarıyıl için belirlenen katkı payını öderler. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir. Dikey Geçişler Madde 38 – Dikey geçişle lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans mezunları hakkında Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ayrıca Üniversite Senato’su uygulamaya ilişkin düzenlemeleri doğrudan yapabilir. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler Madde 44 – 09. 30. 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren hesaplanacak genel akademik ortalamalarına göre belirlenir. Yetki Madde 43 – Fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği konular ile bu Yönetmelikte yer almayan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin diğer konular ilgili kurulların kararı ve Senato’nun onayı ile düzenlenebilir. maddesi. dört yarıyıllık meslek yüksekokulların üç ve daha üst yarıyıllarında okuyacak öğrencilerin mezuniyetleri için bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (c) bendinde belirtilen koşul aranmaz.nin altıncı fıkrası.09. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversitede kayıtlı olan öğrencilerin (hazırlık programında olan öğrenciler hariç) yarıyıl tekrarlama durumu. Tebligat ve Adres Bildirme Madde 42 – Her türlü tebligat. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve 32. Geçici Madde 2 – 2002-2003 eğitim-öğretim yılı başında sekiz yarıyıllık fakülte ve yüksekokulların yedi ve daha üst yarıyıllarında. .Madde 41 – Disiplin soruşturmasının açılması.2002 tarih ve 24871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikte 15. Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır. öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. yürütülmesi ve sonuçlandırılması Yükseköğretim Kanunun 54’üncü maddesinde belirtilen hükümler ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır.

Yürürlük Madde 45 – Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihde yürürlüğe girer. . Yürütme Madde 46 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful