Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit

Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
Th̿y giáo: Nguy͝n Anh Dũng
DAPANDETHI.BLOGSPOT.COM
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
Nӝi dung
1. Nhҳc lҥi lí thuyӃt
2. Giӟi hҥn
3. Giӟi hҥn
4. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ mũ
5. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ logarit
´ )
x 0
ln 1 x
lim 1
x
÷
+
=
x
x 0
e 1
lim 1
x
÷

=
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
1. Nhҳc lҥi lí thuyӃt
Vӟi a là sӕ dương khác 1:
Hàm sӕ dҥng y = a
x
đưӧc gӑi là hàm sӕ mũ. Hàm sӕ xác đӏnh và liên
tөc trên R.
Hàm sӕ dҥng y = log
a
x đưӧc gӑi là hàm sӕ logarit cơ sӕ a. Hàm sӕ xác
đӏnh và liên tөc trong (0 ; + g).
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
1. Nhҳc lҥi lí thuyӃt (tt)
´ )
x 0
x
x 0
x x
x x
u( x) u( x)
u( x) u( x)
Ðnh lí 1:
ln 1 x
lim 1
x
e 1
lim 1
x
Ðnh lí 2:
y e y' e
y a y' a lna
y e y' u'(x)e
y a y' u'(x)a lna
÷
÷
+
=

=
= ÷ =
= ÷ =
= ÷ =
= ÷ =
Þ
Þ
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
1. Nhҳc lҥi lí thuyӃt (tt)
a
a
Ð h lí :
l x '
x
'(x)
y l (x) y'
(x)
1
y log x y'
xl a
'(x)
y log (x) y'
(x)l a
! !
! !
! !
! !
Þ
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
1. Nhҳc lҥi lí thuyӃt (tt)
BiӃn thiên cӫa hàm sӕ mũ:
Các hàm sӕ y = a
x
, y = log
a
x đӗng biӃn khi a > 1, nghӏch biӃn khi 0 < a < 1.
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
´ )
x 0
ln 1 x
2. Gi i h n lim 1
x
÷
+
= í ¹
Bài tұp 1:
´ )
x 0
l 1 si x
Tí L li
x
p

!
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
´ )
´ )
x 0
ln 1 x
2. Gi i h n lim 1 tt
x
÷
+
= í ¹
Bài tұp 1 (tt)
Bài giҧi
´ ) ´ )
´ ) ´ )
´ )
x 0 x 0
x 0 t 0
x 0
l 1 si x l 1 si x
si x
T có: L li li . .
x si x x
l 1 si x l 1 t
ì li li 1 t si x .
si x t
si x
li
x
p p
p p
p

! ! !

! ! !
!
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
Bài tұp 2:
´ )
´ )
x 0
ln 1 x
2. Gi i h n lim 1 tt
x
÷
+
= í ¹
´ )
2
x 0
l c s2x
Tí L li
x
p
!
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
Bài tұp 2 (tt)
Bài giҧi
´ )
´ )
x 0
ln 1 x
2. Gi i h n lim 1 tt
x
÷
+
= í ¹
´ ) ´ )
´ )
´ )
´ ) ´ )
´ )
÷ ÷
÷
÷ ÷
÷ ÷

= =

= =

+
= = =

+
= =
¦
' '
2
2 2
x 0 x 0
2
2
2 2
x 0
2
2
2
t 0 t 0
2
2
2
x 0 x 0
ln 1 2sin x
ln cos2x
Ta c : lim lim
x x
ln 1 2sin x
sin x
lim . 2 2
2sin x x
ln 1 2sin x
ln 1 t
Vì lim lim 1 t 2sin x
2sin x t
sin x sinx
lim lim 1
x x
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
Bài tұp 3:
´ )
´ )
x 0
ln 1 x
2. Gi i h n lim 1 tt
x
÷
+
= í ¹
´ )
x 0
ln sinx cos x
Tính lim
x
÷
+
=
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
Bài tұp 3 (tt)
Bài giҧi
´ )
´ )
x 0
ln 1 x
2. Gi i h n lim 1 tt
x
÷
+
= í ¹
´ ) ´ )
´ ) ´ )
´ ) ´ )
´ )
2
x 0 x 0
x 0 x 0
x 0 t 0
x 0
ln sinx cosx ln sinx cosx
Ta c : lim lim
x 2x
ln 1 sin2x ln 1 sin2x
sin2x
lim lim . 1
2x sin2x 2x
ln 1 sin2x ln 1 t
Vì lim lim 1 t sin2x
sin2x t
sin2x
lim 1
2x
÷ ÷
÷ ÷
÷ ÷
÷
+ +
= =
+ +
= = =
+ +
= = =
=
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
Bài tұp 4:
x
x 0
e 1
. i i li 1
x
p

! í ¹
tan3x
x 0
e 1
Tính lim
x
÷

=
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
Bài tұp 4 (tt)
Bài giҧi
´ )
x
x 0
e 1
. i i li 1 tt
x
p

! í ¹
´ )
p p
p p p
p p

! ! !

! ! ! ! !
! !
t x t x
x 0 x 0
t x t x t
x 0 x 0 t 0
x 0 x 0
e 1 e 1 t x
T có: L li li .
x t x x
e 1 e 1 e 1
Vì: L li li li 1 t t x
x t x t
t x si x
li li .
x x c s x
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
Bài tұp 5:
´ )
x
x 0
e 1
. i i li 1 tt
x
p

! í ¹
1 cos2x
2
x 0
e 1
Tính lim
x

÷

=
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
Bài tұp 5 (tt)
Bài giҧi
´ )
x
x 0
e 1
. i i li 1 tt
x
p

! í ¹
´ )

p p
p
p p
p p

! !

! !

! ! !
+
!
¦
' '
2
2
2
1 c s2x 2si x
2 2
x 0 x 0
2si x 2
2 2
x 0
2si x t
2
2
x 0 t 0
2
2
2
x 0 x 0
e 1 e 1
T có L li li
x x
e 1 2si x
li . 2
2si x x
e 1 e 1
Vì li li 1 t 2si x
2si x t
2si x si x
li li 2 2
x x
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
Bài tұp 6:
´ )
x
x 0
e 1
. i i li 1 tt
x
p

! í ¹
c s x c s x
2
x 0
e 1
Tí L li
x

p

!
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
Bài tұp 6 (tt)
Bài giҧi
´ )
x
x 0
e 1
. i i li 1 tt
x
p

! í ¹
´ )

p p p
p p
p

! ! !

! ! !

!
2sin2x sin x
cos x cos3x 2sin2x sin x
2 2 2
x 0 x 0 x 0
2sin2x sin x 2sin2x sin x
2
x 0 x 0
2sin2x sin x
x 0
e 1 e 1 e 1
Ta c : lim lim lim
x x x
e 1 2sin2x sinx e 1 sin2x sinx
lim . lim . . .4 4
2sin2x sinx x 2sin2x sinx 2x x
e 1
Vì lim
2sin2x sinx
´ )
÷
÷
÷

= =
=
=
t
t 0
x 0
x 0
e 1
lim 1 t 2sin2xsinx
t
sin2x
lim 1
2x
sinx
lim 1
x
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
4. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ mũ
x x
x x
( x) u( x)
u( x) u( x)
y e y' e
y a y' a l a
y e y' u'(x)e
y a y' u'(x)a l a
! !
! !
! !
! !
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
4. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ mũ (tt)
Bài tұp 7:
2
x 2x 2
Tìm kho g g i , gh ch i c a hàm s y e

! ¶ ®å Õ Þ Õ ñ è
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
4. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ mũ (tt)
Bài tұp 7 (tt)
Bài giҧi
Do đó, hàm sӕ đӗng biӃn trong khoҧng (1 ; +g)
hàm sӕ nghӏch biӃn trong khoҧng (±g ; 1).
´ ) ´ )
2 2 2
x 2x 2 2 x 2x 2 x 2x 2
Ta có:
y e y x 2x 2 ' e 2x 2 e
y' 0 x 1; y' 0 x 1; y' 0 x 1
+ + +
= ÷ = + =
= ÷ = > ÷ > · ÷ ·
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
4. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ mũ (tt)
Bài tұp 8:
x
L p pt ti p tuy n t i m x 1 v i th hàm s y 2

! ! Ë Õ Õ ¹ ®iÓ í ®å Þ è
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
4. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ mũ (tt)
Bài tұp 8 (tt)
Bài giҧi
´ )
´ )
x 3
x 3 x 3
Ta có:
2 .ln2
y 2 y' x 3 ' 2 .ln2
2 x 3
y'(1) ln2; y(1) 4
PTTT : y ln2. x 1 4
+
+ +
= ÷ = + =
+
= =
= +
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
4. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ mũ (tt)
Bài tұp 9:
2
x
ho hàm s y xe . i i ph ng trình y' 0.

! ! è ¶ - ¬
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
4. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ mũ (tt)
Bài tұp 9 (tt)
Bài giҧi
´ )
´ )
´ )
2 2 2 2 2
2
2
'
x x x x 2 x
x 2
x 2 2
Ta có: y xe y' e x e e 2x .e
y' e 1 2x
1
PT : y' 0 e 1 2x 0 1 2x 0 x
2

= ÷ = + =
÷ =
= ÷ = ÷ = ÷ = ±
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
5. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ logarit
a
a
1
y ln x y'
x
u'(x)
y ln u(x) y'
u(x)
1
y log x y'
xlna
u'(x)
y log u(x) y'
u(x)lna
= ÷ =
= ÷ =
= ÷ =
= ÷ =
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
5. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ logarit (tt)
Bài tұp 10
´ )
Cho hàm s y ln sinx 3.cos x x , x 0; . Gi i h ng trình y' 0.
2
x +
= + + =
¦
' '
è ¶ -
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
5. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ logarit (tt)
Bài tұp 10 (tt)
Bài giҧi
´ )
´ )
'
sinx 3.cosx x
Ta có: y ln sinx 3.cosx x y'
sinx 3.cosx x
cosx 3 sinx 1
y'
sinx 3.cosx x
y' 0 cosx 3 sinx 1 0
3 1 1
3 sinx cosx 1 sinx cosx
2 2 2
x 2k
x 2k
1
6 6
sin x ;
3
6 2 5
x 2k x 2k
6 6
+ +
= + + ÷ =
+ +
+
÷ =
+ +
= ÷ + =
÷ = ÷ =
x x
x = + x

= + x
x +

÷ = ÷ ÷
¦

x x
' '

= x + x = + x

x 0; x
2 3
x x +
÷ =
¦
' '
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
5. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ logarit (tt)
Bài tұp 11:
x
Cho hàm s y ln tan . Gi i h ng trình y' 2.
2
+
= =
¦
' '
è ¶ -
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
5. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ logarit (tt)
Bài tұp 11 (tt)
Bài giҧi
'
2
x
K tan 0
2
x
tan
x 1 1 2
y ln tan y'
x x x x x
2
tan 2cos tan 2cos sin
2 2 2 2 2
1
y'
sinx
x 2k (tm)
1 1
6
PT : y' 2 2 sinx
sinx 2 5
x 2k (tm)
6
"
+
¦
+
' '
! ! ! !
¦
' '
!
T
! T

!  !  ! 
T

! T

§
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
5. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ logarit (tt)
Bài tұp 12: ұ hương trình tiӃ tuyӃn tҥi điӇm x = 1 vӟi đӗ thӏ hàm sӕ
y = log
2
(4
x
+ 4).
Hàm sӕ mũ và hàm sӕ logarit
5. Đҥo hàm cӫa hàm sӕ logarit (tt)
Bài tұp 12 (tt)
Bài giҧi
´ )
´ )
´ ) ´ )
'
x
x
x
2
x x
x
x
4 4
4 .ln4
Ta có: y log 4 4 y'
4 4 ln2 4 4 ln2
2.4
y' y'(1) 1; y(1) 3
4 4
PTTT : y x 2.
+
= + ÷ = =
+ +
÷ = ÷ = =
+
= +