Bie n soa n

LEÂ HUY KHOA
TU H0C
Ciao tiep tieng Han
co han

NHA XUA T BA N TRE
2003
Ioi gioi thieu
8au bon muo i na m tbic t /a p quan bc ngoa i giao cbinb
tbu c giu a bai nuo c Vic t Nam oa Ha n Quo c, su bo p ta c
trc n nbic u /ìnb ouc cu a bai quo c gia kbo ng ngung pba t
tric n. Cu ng oo i tìnb bu u ngbi nga y ca ng ga n bo na y, ta i
Vic t Nam nbu ca u tìm bic u oc Jat nuoc, con nguo i oa
nc n oa n bo a Ha n Quo c nga y ca ng ta ng. Bic u bicn cu tbc
cu a su quan ta m na y /a oicc nga y ca ng co nbicu nguo i
Vic t Nam co nbu ca u bo c tic ng Ha n Quo c.
Bc n ca nb mu c Jicb tìm bic u oa n bo a, bo c tic ng Ha n co n
/a mo t pbuong tic n giu p tbu c Ja y su bo p ta c kinb tc
giu a bai nuo c. Nga y ca ng co nbic u co ng ty Ha n Quo c
Ja u tu oa o Vic t Nam, cu ng nbu so /uo ng tu ngbic p sinb
Vic t Nam /ao Jo ng ta i Ha n Quo c cu ng ra t /o n. Cbinb oì
oa y, su bic u bic t oc ngo n ngu sc ta o rat nbic u tbua n /o i
trong bo p ta c kinb Joanb, Jo ng tbo i giu p giam tbic u
nbu ng tranb cba p kbo ng Ja ng co Jo ba t Jo ng ngo n ngu .
Quyc n sa cb “Töï hoïc giao tieá p tieá ng Haø n cô baû n” ra
Jo i Jc Ja p u ng pba n na o nbu ca u na y. No i Jung sa cb
bao qua t mo t oo n ngo n ngu /o n, tbu c tc oa bu u Ju ng
trong mo i kbia ca nb cu a cuo c so ng ba ng nga y, Juo c sa p
xc p tbco cbu Jc Jc tic n oic c tra cu u. Cac ma u ca u tic ng
Ha n Jc u Juo c pbic n a m ca cb no i sang tic ng Vic t Jc giu p
nguo i bo c nbanb cbo ng oa Jc Ja ng no i Juo c tic ng Ha n.
Ða y /a mo t ta i /ic u kbo ng tbc tbic u Juo c cbo ta t ca
nbu ng ai Jang ca n su Ju ng tic ng Ha n.
Nuc luc
Chöông 1: Pha t a m.......................................................... 1
Chöông 2: Tu loa i ............................................................ 9
Chöông 3: Ca o tu ngu tho ng dung................................ 19
Chöông 4: Ca o ma u oa u oo ban................................... 31
Chöông 5: Cha o ho i ...................................................... 47
Chöông 6: Mua sa m...................................................... 53
Chöông 7: Ta i hie u saoh ............................................... 63
Chöông 8: A n uo ng....................................................... 67
Chöông 9: Co the , benh ta t, die u tri .............................. 75
Chöông 10: Kha oh san.................................................. 85
Chöông 11: Giao thong................................................. 91
Chöông 12: Nga n hang, buu die n................................. 99
Chöông 13: Truo ng ho o .............................................. 105
Chöông 14: Co ng vieo, sinh hoa t ................................ 113
Phuï luï c
• Ba ng phie n a m ohu Han Quo o sang ohu La-tinh... 134
• Gio i thie u oo ban ve Han Quo o.............................. 135
• Nga y quo o le, nga y nghi do pha p lua t quy dinh.... 136
• Y nghia oao bie n ba o, ba ng hieu........................... 136


제일장

Phát âm
Chuong
1
||ä1ã1 l – ||1l 1N
2

Chu Ha n Ðo c la
CA C NGUYEN A M ÐDN 아 a
야 Ia
어 o
여 Io
오 o
요 Io
우 u
유 Iu
으 u
이 I
CA C NGUYEN A M KEP 애 o
얘 Io
에 o
예 Io
외 |오+이) uo
위 |우+이) uy
의 |으+이) uI
와 |오+아) oa
왜 |오+애) oo
워 |우+어) uo
웨 |우+에) uo
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
S

Chu Ha n Ðo c la
CA C PHU A M ÐDN ㄱ c/k
ㄴ n
ㄷ f
ㄹ r
ㅁ m
ㅂ b
ㅅ x
ㅇ ng
ㅈ ch
ㅊ sh
ㅋ kh
ㅌ fh
ㅍ p
ㅎ h
CA C PHU A M KEP ㄲ c/k
ㄸ f
ㅃ b
ㅆ x
ㅉ ch
||ä1ã1 l – ||1l 1N
4
CA C PATX¡M
Patxim Ia pha n na m duoI cu ng frong fha nh pha n ca u fa o
no n chu Ha n Quo c.
Vi Ju .
음 co pafxIm Ia ㅁ |a m)
강 co pafxIm Ia ㅇ |do ng so ng)
새 kho ng co pafxIm |con chIm)
줄 co pafxIm Ia ㄹ |ha ng. ha ng ngu )
많다 co pafxIm Ia ㄶ |nhIo u)
CA CH ÐD C CA C PATX¡M
§ Ðo c fha nh ㄱ |c/k) no u cac pafxIm Ia ㄱ. ㅋ. ㄲ. ㄳ. ㄺ
Vi Ju .
깎다 ca c fa |ca f. xo n. ca o)
몫 mo c |pha n)
늙다 nu c fa |gIa )
§ Ðo c fha nh ㄴ |n) no u ca c pafxIm Ia ㄴ. ㄵ. ㄶ
Vi Ju .
안 an |kho ng)
괜찮다 coo n sha n fa |kho ng sao)
운전 un chon |IaI xo)
§ Ðo c fha nh ㄷ |f) no u pafxIm Ia ㄷ. ㅅ. ㅈ. ㅊ. ㅌ. ㅎ. ㅆ
Vi Ju .
닫다 fa f fa |do ng)
웃다 u f fa |cuo I)
맞다 ma f fa |du ng)
쫓다 cho f fa |duo I)
같다 ca f fa |gIo ng)
좋다 cho f fa |fo f)
있다 íf fa |co )
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
5
§ Ðo c fha nh ㄹ |I) no u ca c pafxIm Ia ㄹ. ㄼ. ㄽ. ㄾ. ㅀ
Vi Ju .
알다 aI fa |bIo f)
밟다 baI fa |da m)
싫다 xII fha |gho f)
핥다 haI fa |IIo m)
§ Ðo c fha nh ㅁ |m) no u ca c pafxIm Ia ㅁ. ㄻ.
Vi Ju .
꿈 cum |gIa c mo)
잠 cham |gIa c ngu )
닮다 fam fa |gIo ng)
§ Ðo c fha nh ㅍ |p) no u ca c pafxIm Ia ㅂ. ㅍ. ㅄ. ㄿ
Vi Ju .
밥 ba p |com)
갚다 ca p fa |fra . fra IaI)
값 ca p |gIa ca )
§ Ðo c fha nh ㅇ |ng) no u ca c pafxIm Ia ㅇ
Vi Ju .
강 cang |do ng so ng)
공항 co ng hang |sa n bay)
||ä1ã1 l – ||1l 1N
6
CA U TRU C CA U CHÍNH TRDNG T¡ENG HAN OUD C
1. Chu ngu 가/이 + vi ngu
는/은
Vi Ju .
− 내 애인이 예쁩니다.
Nguo I yo u fo I do p.
− 날씨가 좋습니다.
Tho I fIo f do p.
2. Chu ngu 가/이 + ta n ngu + 를/을 + do ng tu
는/ 은
Ðu ng 가. 는 khI fu Ia m chu ngu kho ng co pafxIm
Ðu ng 은. 이 khI fu Ia m chu ngu co pafxIm
Ðu ng 를 khI fu Ia m fa n ngu kho ng co pafxIm
Ðu ng 을 khI fu Ia m fa n ngu co pafxIm
Vi Ju .
− 저는 친구를 만납니다.
To I ga p ba n.
− 그는 장미꽃을 좋아합니다.
Anh a y fhích hoa ho ng.
CA C THÎ TRDNG T¡E NG HAN OUD C
A. Thi hie n ta i: ñang
ÑOÄ NG TÖØ + 은/는
Vi Ju .
먹다 먹는다 dang a n
가다 간다 dang dI
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
7
B. Thi qua khu : ñaõ
ÑOÄ NG TÖØ + 았 (었, 였) 다
Vi Ju .
오다 왔다 da do n
먹다 먹었다 da a n
C. Thi tudng lai: seõ
ÑOÄ NG TÖØ + 겠다
Vi Ju .
하다 하겠다 so Ia m
기다리다 기다리겠다 so cho
ÑOÄ NG TÖØ + (으)ㄹ 것
Vi Ju .
하다 할것이다. so Ia m
가다 갈것이다. so dI
D. Thi hie n ta i tie p die n
ÑOÄ NG TÖØ + 고 있다
Vi Ju .
가다 가고 있다 dang dI
먹다 먹고 있다 dang a n
CA CH CH¡A PHU Ð[NH: KHDNG. KHD NG PHA ¡
ÑOÄ NG TÖØ + 지 않다
안 + ÑOÄ NG TÖØ
DANH TÖØ + 아니다
Vi Ju .
가다 |dI) 가지 않다 kho ng dI
||ä1ã1 l – ||1l 1N
8
했다 |da Ia m) 안했다 da kho ng Ia m
학생 |ho c sInh) 학생 아니다 kho ng pha I ho c sInh
CA C THD SU DU NG CUD ¡ CAU:
1. Ngo n ngu vie t. no i mo t ca ch mo pha m. to n kinh
No u ca c do ng fu . fính fu co pafxIm:
ÑOÄ NG/TÍNH TÖØ + 습니다
No u kho ng co pafxIm
ÑOÄ NG/TÍNH TÖØ + ㅂ니다
Vi Ju .
먹다 먹습니다 a n
가깝다 가깝습니다 ga n
하다 합니다 Ia m
예쁘다 예쁩니다 do p
2. Ngo n ngu noi
Tho m 아요. 어요. 워요 fuy fhoo nguyo n a m cau fha nh
fha n do ng fu .
Vi Ju .
먹다 먹어요 a n
작다 작아요 nho
크다 커요 Io n
눕다 누워요. na m
3. No i. vie t thu c su to n kinh
ÑOÄ NG/TÍNH TÖØ + 시
Vi Ju .
만나다 만나시다 ga p go
왔다 왔시다 do n


제이장

Từ loại
Chuong
2
||ä1ã1 l – Iä |11|
10
1. ÐA ¡ DANH TU 대명사
|tc-miong-xa)
To I 나 na
저 cbo |khIo m fo n)
O ng. ngaI 선생님 xon-xcng-nim
Ca u. anh. ma y 당신 tang-xin
Quí ba . phu nha n 사모님 xa-mo -nim
Co . co ga I 아가씨 a-ca-xi
Ðì. ba 아줌마 a-cbum-ma
O ng. ba c. chu 아저씨 a-cbo-xi
No . ca u a y 그 cu
Ða a y. o ng a y 그 cu
Chu ng no . bo n no . ho 그들 cu-tu/
Nguo I ay 그사람 cu-xa-ram
Chu ng fo I 우리 u-ri
저희 cbo-bui |khIo m fo n)
Ca c o ng. ca c nga I 여러분 io-ro-bun
Ma y. ca u 너. 니 no, ni
2. DANH TU 명사
miong-xa
Co ng fy 회사 buc -xa
Nha 집 cbip
Ðuo ng pho 도로 to -ro
Ca xo dIo n 전철역 cbon-sbo-/io c
Xo o fo 자동차 cba-to ng-sba
Ma y bay 비행기 bi-bcng-ci
Nha fruo ng 학교 ba c-cio
Ho c sInh 학생 ba c-xcng
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
11
SInh vIo n 대학생 tc-ba c-xcng
Tha y gIa o/ co gIa o 선생님 xon-xcng-nim
Cho 시장 xi-cbang
Hoa qua 과일 coa-i/
Ruo u 소주 xo -cbu
ÐIa 맥주 mc c-cbu
TIo m a n 식당 xic-tang
Tu Ia nh 냉장고 ncng-cbang-co
TIvI 텔레비전 tbc -/c -bi-cbon
Ma y fính 컴퓨터 kbom-piu-tbo
CaI ba n 상 xang
Cho 의자 ui-cba
Qua f 선풍기 xon-pung-ci
Ðo ng ho 시계 xi-cic
Ðo ng so ng 강 cang
Nu I 산 xan
Ða f 땅 tang
Ða u froI 하늘 ba-nu/
ÐIo n 바다 ba-ta
Ma f froI 태양 tbc-iang
Tra ng 달 ta/
CIo 바람 ba-ram
Mua 비 bi
Ra p ha f 극장 cu c-cbang
PhIm 영화 iong-boa
Vo 표 pio
Co ng vIo n 공원 co ng-uo n
Vuo n fhu 동물원 to ng-mu-ruo n
||ä1ã1 l – Iä |11|
12
Ðo ng da 축구 sbu c-cu
Sa n va n do ng 운동장 un-to ng-cbang
Sa n bay 공항 co ng-bang
Ðo va f 물건 mu/-con
S. ÐD NG TU 동사
to ng-xa
A n 먹다 mo c-ta
!o ng 마시다 ma-xi-ta
Ma c 입다 ip-ta
No I 말하다 ma/-ba-ta
Ða nh. da p 때리다 tc-ri-ta
Ðu ng 서다 xo-ta
Xom 보다 bo -ta
Cho f 죽다 cbu c-ta
So ng 살다 xa/-ta
CIo f 죽이다 cbu-ci-ta
Say 취하다 sbuy-ba-ta
Chu I ma ng 욕하다 io c-ba-ta
Ho c 공부하다 co ng-bu-ba-ta
Ngo I 앉다 an-ta
Ngho 듣다 tu t-ta
Ðo n 오다 o -ta
ÐI 가다 ca-ta
Ia m 하다 ba-ta
NghI 쉬다 xuy-ta
Ru a 씻다 xit-ta
CIa f 빨다 ba/-ta
Na u 요리하다 io -ri-ba-ta
A n com 식사하다 xic-xa-ba-ta
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
1S
Ðo n vo sInh 청소하다 sbong-xo -ba-ta
Mo I 초청하다 sbo -sbong-ba-ta
ÐIo u. fa ng 드리다 tu-ri-ta
Yo u 사랑하다 xa-rang-ba-ta
Ða n 팔다 pa/-ta
Mua 사다 xa-ta
Ða f. do 놓다 no t-ta
VIo f 쓰다 xu-ta
Ðo I. cho 기다리다 ci-ta-ri-ta
Tru . ngu . o 머무르다 mo-mu-ri-ta
Ðo I. fhay. chuyo n 바꾸다 ba-cu-ta
Ðay 날다 na/-ta
A n ca p 훔치다 bum-sbi-ta
Iu a ga f 속이다 xo -ci-ta
Xuo ng 내려가다 nc-rio-o -ta
Io n 올라가다 o -/a-ca-ta
Cho 주다 cbu-ta
Mang do n 가져오다 ca-cbio-o -ta
Mang dI 가져가다 ca-cbio-ca-ta
Co I 부르다 bu-ru-ta
Thích 좋아하다 cbo -ba-ba-ta
Cho f 싫다 xi/-tba
Cu I 보내다 bo -nc-ta
Mong muo n 빌다 bi/-ta
Muo n |Ia m gì do ) do ng fu +고싶다 co -xip-ta
Muo n Ia m 하고싶다 ba-co -xip-ta
Cha y 뛰다 tuy-ta
Ko o 당기다 tang-ci-ta
Ða y 밀다 mi/-ta
Cha y 타다 tba-ta
||ä1ã1 l – Iä |11|
14
Tra ch mo c 책망하다 sbc c-mang-ba-ta
ÐIo f 알다 a/-ta
Kho ng bIo f 모르다 mo -ru-ta
HIo u 이해하다 i-bc-ba-ta
Quo n 잊다 it-ta
Nho 보고싶다 bo -co -xip-ta
Ngu 자다 cba-ta
Thu c da y 일어나다 i-ro-na-ta
Ðo m 계산하다 cic -xan-ba-ta
Chua n bI 준비하다 cbun-bi-ba-ta
Ða f da u 시작하다 xi-cba c-ba-ta
Ca p 만나다 man-na-ta
Ho p 회의하다 buc -i-ba-ta
Pho bình 비평하다 bi-piong-ba-ta
Ta n do c 잡담하다 cba p-tam-ba-ta
No I chuyo n 이야기하다 i-ia-ci-ba-ta
CaI nhau 싸우다 xa-u-ta
Cuo I 웃다 u t-ta
Kho c 울다 u/-ta
Hy vo ng 희망하다 bui-mang-ba-ta
Tro vo 돌아오다 to -/a-o -ta
ÐI vo 돌아가다 to -/a-ca-ta
Ðo ng 닫다 ta t-ta
Mo 열다 io/-ta
Tha o 풀다 pu/-ta
Cha o 인사하다 in-xa-ba-ta
Ho I 묻다 mu t-ta
Tra IoI 대답하다 tc-ta p-ba-ta
Nho . pho fha c 부탁하다 bu-tba c-ba-ta
Chuyo n 전하다 cbon-ba-ta
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
15
Ðo . fu bo 포기하다 po -ci-ba-ta
4. TÍNH TU 형용사
biong-io ng-xa
VuI mu ng 기쁘다 ci-bu-ta
Ha nh phu c 행복하다 bcng-bo c-ba-ta
Ðuo n 슬프다 xu/-pu-ta
VuI vo 기분이 좋다 ci-bu-ni cbo t-ta
Kho ng vuI 기분이 안좋다 ci-bu-ni an-cbo t-ta
Ðo p |nu ) 예쁘다 ic -bu-ta
Ðo p |nam) 잘생기다 cba/-xcng-ci-ta
Xa u |hình fhu c) 못생기다 mo t-xcng-ci-ta
Xa u |no I dung) 나쁘다 na-bu-ta
Tro 젊다 cbom-ta
CIa 늙다 nu c-ta
Io n 크다 kbu-ta
Nho 작다 cba c-ta
NhIo u 많다 man-ta
If 적다 cbo c-ta
To f 좋다 cbo t-ta
Kho ng fo f 안좋다 an-cbo t-ta
Hay. fhu vI 재미 있다 cbc-mi-it-ta
Ðo . kho ng hay 재미 없다 cbc-mi-o p-ta
Ðo o 뚱뚱하다 tung-tung-ba-ta
Thon fha 날씬하다 na/-xin-ba-ta
Co mu I |ho I. fhom) 냄새 나다 ncm-xc na-ta
Thom 냄새 좋다 ncm-xc cbo t-ta
Chín 익다 ic-ta
So ng |chua chín) 설익다 xo-ric-ta
||ä1ã1 l – Iä |11|
16
Yo u 약하다 ia c-ba-ta
Kho o 건강하다 con-cang-ba-ta
Ða I 길다 ci/-ta
Nga n 짧다 cba p-ta
Cao 높다 no p-ta
Tha p 낮다 na t-ta
Ro ng 넓다 no p-ta
Cha f 좁다 cbo p-ta
Ða y 두껍다 tu-co p-ta
Mo ng 얇다 ia p-ta
Sa u 깊다 cip-ta
No ng 덥다 to p-ta
Ia nh 춥다 sbu p-ta
Xa 멀다 mo/-ta
Ca n 가깝다 ca-ca p-ta
Nhanh 빠르다 ba-ru-ta
Cha m 느리다 nu-ri-ta
Ða f 비싸다 bi-xa-ta
Ro 싸다 xa-ta
To I nghIo p 불쌍하다 bu/-xang-ba-ta
Sa ch so 깨끗하다 cc-cu t-ba-ta
Ða n fhIu 더럽다 to-ro p-ta
Xanh 푸르다 pu-ru-ta
Ðo 빨갛다 ba/-ca t-ta
Va ng 노랗다 no -ra t-ta
Tra ng 하얗다 ba-ia t-ta
Ðon 검다 com-ta
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
17
5. PHD TU . G¡D ¡ TU . L¡E N TU 부사. 관형사. 접속사
bu-xa, coan-biong-xa, cbo p-xo c-xa
Ra f 아주 a-cbu
Hoa n foa n 완전히 oan-cbon-bi
Qua 너무 no-mu
Vu a moI 아까 a-ca
Cu ng 또 to
Nu a 더 to
Co Io 아마 a-ma
Nha f dInh 반드시 ban-tu-xi
Cha c cha n 꼭 co c
Ngay fu c fhì 즉시 cbu c-xi
O …에서 c -xo
Tu …부터 bu-tbo
Ðo n 까지 ca-cbi
Cu ng. cu ng voI 같이 ca-sbi
No u. Io ra 만약 man-ia c
Cho no n 그래서 cu-rc-xo
Tuy va y nhung 그렇지만 cu-ro t-cbi-man
Nhung ma 그런데 cu-ron-tc
Vo I. cu ng vo I 와 oa
과 coa
No u kho ng fhì 안그러면 an-cu-ro-mion
6. SD HU U CACH 소유격
xo -iu-cio c
Cu a 의 ui
Cu a fo I 나의 |내) na-ui (ncì
저의 |제) cbo-ui (cbc ì
||ä1ã1 l – Iä |11|
18
Cu a om fraI 남동생의 nam-tong-xcng-ui
Cu a anh. cu a ca u 너의 no-ui
Cu a may 당신의 tang-xin-ui
Cu a ngaI 선생님의 xon-xcng-nim-ui
Cu a quí ba 부인의 bu-in-ui
Cu a ba 아주머니의 a-cbu-mo-ni-ui
Cu a chu ng fo I 우리들의/저희의 u-ri-tu-rui1cbo-bui-ui
Cu a ca c vI 여러분의 io-ro-bun-ui
KhI da I fu dI vo I ca c danh fu Ia m so hu u fhì 의 |ui) do c
fha nh 에 |c )
Ðm fo I 내동생
nc-to ng-xcng
CIa dình fo I 제가족
cbc -ca-cbo c
Quo huong chu ng fo I 제고향
cbc -co -biang
Co ng fy cu a nga I 선생님의 회사
xon-xcng-nim-c -buc -xa
Nha cu a nguoI ay 그 사람의 집
cu-xa-ram-c -cbip
Ða n fraI cu a chI ga I 누나의 남자 친구
nu-na-c -nam-cba-sbin-cu
Nguo I yo u anh 너의 애인
no-c -c-in
Nha cu a aI 누구의 집
nu-cu-c -cbip
Xo cu a bo 아버지의 차
a-bo-cbi-c -sba


제삼장

Các từ ngữ
thông dụng
Chuong
3
||ä1ã1 & – |1 t lä ã1ä l|1ã1 1ä ã1
20
1. G¡A ÐÎNH HD HA NG 가정, 가족
O ng fo 조부 cbo -bu
O ng noI 할아버지 ba-/a-bo-cbi
Ða noI 할머니 ba/-mo-ni
O ng ngoaI 외할아버지 uc -ba-/a-bo-cbi
Ða ngoaI 외할머니 uc -ba/-mo-ni
Cha. bo . ba 아빠 a-ba
아버지/아버님 a-bo-cbi1a-bo-nim
부친 bu-sbin
Mo . ma 엄마 om-ma
어머니/어머님 o-mo-ni1o-mo-nim
모친 mo -sbin
Cha mo 부모님 bu-mo -nim
Ða c fraI 큰아버지 kbun-a-bo-cbi
Chu 작은아버지 cba-cun-a-bo-cbi
Chu ho 삼촌 xam-sbo n
Ca u 외삼촌 uc -xam-sbo n
Ðì 이모 i-mo
Anh |om fraI go I) 형 biong
Anh |om ga I goI) 오빠 o -ba
Anh ca 큰형 kbun-biong
Anh fhu 작은형 cba-cun-biong
ChI 누나 nu-na
ChI |om gaI go I) 언니 on-ni
Ðm 동생 to ng-xcng
Ðm fraI 남동생 nam-to ng-xcng
Ðm gaI 여동생 io-to ng-xcng
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
21
Anh ro 형부 biong-bu
Ðm ro 매제 mc-cbc
ChI da u 형수 biong-xu
Ðm da u 제수씨 cbc -xu-xi
Anh om 형제 biong-cbc
ChI om |fraI) 남매 nam-mc
ChI om |gaI) 자매 cba-mc
Con fraI 아들 a-tu/
Con ga I 딸 ta/
Con fraI da u 맏아들 ma t-a-tu/
Con ga I da u 맏딸 ma t-ta/
Con fraI u f 막내아들 ma c-nc-a-tu/
Con ga I u f 막내딸 ma c-nc-ta/
Con ca I 자녀 cba-nio
Cha u cha f 손자 xo n-cba
Cha u fraI 조카 cbo -kba
Cha u gaI 손녀 xo n-nio
Cho ng 남편 nam-pion
Vo 아내 a-nc
Ða xa /O ng xa 집사람 cbip-xa-ram
Mo vo 장모님 cbang-mo -nim
Ðo vo 장인 cbang-in
Ðo cho ng 시아버지 xi-a-bo-cbi
Mo cho ng 시어머니 xi-o-mo-ni
Con da u 며느리 mio-nu-ri
Con ro 사위 xa-uy
Ho ha ng 친척 sbin-sbo c
Ha ng xo m 이웃 i-u t
||ä1ã1 & – |1 t lä ã1ä l|1ã1 1ä ã1
22
Ðo nuo I 양아버지 iang-a-bo-cbi
Con nuo I 양자 iang- cba
Ðo gho 계부 cic - bu
Mo gho 계모 cic - mo
2. SD . SD ÐE M. SD THU TU 숫자
xu t-cba
So Kho ng 영 iong
공 co ng
Mo f 일 i/
HaI 이 i
Ða 삼 xam
Ðo n 사 xa
Na m 오 o
Sa u 육 iu c
Ða y 칠 sbi/
Ta m 팔 pa/
Chín 구 cu
Muo I 십 xip
Muo I mo f 십일 xip-i/
Muo I haI 십이 xip-i
Muo I ba 십삼 xip-xam
HaI muoI 이십 i-xip
HaI muoI fa m 이십팔 i-xip-pa/
Na m muoI 오십 o -xip
Mo f fra m 백 bc c
Mo f fra m Io na m 백오 bc c-o
Mo f fra m haI sa u 백이십육 bc c-i-xip-iu c
HaI fra m 이백 i-bc c
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
2S
Ða fra m 삼백 xam-bc c
Nga n 천 sbon
HaI nga n ba fra m 이천 삼백 i-sbon-xam-bc c
Muo I nga n 만 man
TrIo u 백만 bc c-man
So de m. so lud ng tu: ChI so Iuo ng. fuo I. caI. con. chIo c. fho I gIan
Mo f 하나 ba-na
HaI 둘 tu/
Ða 셋 xc t
Ðo n 넷 nc t
Na m 다섯 ta-xo t
Sa u 여섯 io-xo t
Ða y 일곱 i/-co p
Ta m 여덟 io-to/
Chín 아홉 a-bo p
Muo I 열 io/
Muo I mo f 열 하나 io/-ba-na
Muo I Ia m 열 다섯 io/-ta-xo t
HaI muoI 스물 xu-mu/
Ða muoI 서른 xo-run
Ða muoI Ia m 서른 다섯 xo-run-ta-xo t
Ðo n muoI 마흔 ma-bun
Na m muoI 쉰 xuyn
Sa u muoI 예순 ic -xun
Ða y muoI 일흔 i/-bun
Ta m muoI 여든 io-tun
Chín muoI 아흔 a-bun
So thu tu
||ä1ã1 & – |1 t lä ã1ä l|1ã1 1ä ã1
24
Ia n fhu nha f 첫째 sbo t-cbc
Ia n fhu haI 둘째 tu/-cbc
Ia n fhu ba 세째 xc -cbc
S. THD ¡ G¡AN
Tho I gIan 시간 xi-can
CIa y 초 sbo
Phu f 분 bun
CIo 시 xi
Ða muoI phu f 삼십분 xam-xip-bun
반 ban
Ko m …전 cbon
Ða y gIo Ia may gIo ? 지금 몇시예요7
cbi-cum-mio t-xi-ic -io :
Ðo n gIo ko m na m 네시 오분전
nc -xi-o -bun-cbon
Sa u gIo 여섯시
io-xo t-xi
Ða y gIo ruo I 일곱시반/삼십분
i/-co p-xi-ban1 xam-xip-bun
Muo I gIo muoI phu f 열시 십분
io/-xi-xip-bun
Muo I haI gIo ko m na m 열두시 오분 전
io/-tu-xi-o -bun-cbon
Mo f fIo ng do ng ho 한시간 ba n-xi-can
HaI fIo ng muo I haI phu f 두시간 이십분
tu-xi-can-i-xip-bun
HaI fIo ng do ng ho sau 두시간 후
tu-xi-can-bu
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
25
Truo c na m gIo 다섯시까지
ta-xo t-xi-ca-cbi
Xua n 봄 bo m
Ha 여름 io-rum
Thu 가을 ca-u/
Ðo ng 겨울 cio-u/
Nga y 일 i/
Tha ng 월 uo/
Na m 년 nion
Thu haI 월요일 uo-rio -i/
Thu ba 화요일 boa-io -i/
Thu fu 수요일 xu-io -i/
Thu na m 목요일 mo c-io -i/
Thu sa u 금요일 cum-io -i/
Thu ba y 토요일 tbo -io -i/
Chu nha f 일요일 i-rio -i/
Tua n 주 cbu
Tua n na y 이번주 i-bon-cbu
Tua n sau 다음주 ta-um-cbu
Tua n fruo c 지난주 cbi-nan-cbu
Tha ng 달 ta/
Tha ng na y 이번달 i-bon-ta/
Tha ng sau 다음달 ta-um-ta/
Tha ng fruo c 지난달 cbi-nan-ta/
Ho m nay 오늘 o -nu/
Ho m qua 어제 o-cbc
Nga y maI 내일 nc-i/
Sa ng 아침 a-sbim
||ä1ã1 & – |1 t lä ã1ä l|1ã1 1ä ã1
26
Trua 점심 cbom-xim
ChIo u 오후 o -bu
To I 저녁 cbo-nio c
Ðan do m 밤 bam
Ðan nga y 낮 na t
Tha ng 1 일월 i-ruo/
Tha ng 2 이월 i-uo/
Tha ng 3 삼월 xam-uo/
Tha ng 4 사월 xa-uo/
Tha ng 5 오월 o -uo/
Tha ng 6 유월 iu-uo/
Tha ng 7 칠월 sbi-ruo/
Tha ng 8 팔월 pa-ruo/
Tha ng 9 구월 cu-uo/
Tha ng 10 시월 xi-uo/
Tha ng 11 십일월 xip-i-ruo/
Tha ng 12 십이월 xip-i-uo/
Na m nay 금년 cum-nion
Na m sau 내년 nc-nion
Na m ngoa I 작년 cba c-nion
Nga y mo ng na m 오일 o -i/
Nga y haI muoI Ia m 이십오일 i-xip-o -i/
Nga y mo ng na m fha ng sa u na m 2000.
이천년 유월 오일.
i-sbon-nion iu-uo/ o -i/
Ho m nay Ia nga y ma y7
오늘은 몇일 입니까7
o -nu-run mio-sbi/-im-ni-ca
Ho m nay ngay mo ng na m fha ng sa u.
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
27
오늘은 유월 오일 입니다.
o -nu-run iu-uo/ o -i/ im-ni-ta
Ho m qua Ia fhu fu.
어제는 수요일 이었어요.
o-cbc -nun xu-io -i/ i-o t-xo-io
Ho m nay Ia nga y ma y fha ng na m7
오늘은 오월 몇일 입니까7
o -nu-run o -uo/ mio-sbi/ im-ni-ca
Mo f nga y 하루 ba -ru
HaI nga y 이틀 i- tbu/
Ða nga y 삼일 xam-i/
Ðo n nga y 사일 xa-i/
Na m nga y 오일 o -i/
Mo f fha ng 한달 ba n-ta/
HaI fha ng 두달 tu-ta/
Na m fha ng 오개월 o -cc-uo/
Muo I mo f fha ng 십일개월 xip-i/-cc-uo/
Mo f na m 일년 i-/ion
HaI na m 이년 i-nion
Ða na m 삼년 xam-nion
Muo I Ia m na m 십오년 xip-o -nion.
Mo f na m sa u fha ng 일년 육개월 i-/ion-iu c-cc-uo/
4. TUD ¡ TAC
Tuo I 살 |xa/) khI nguo I Io n fuo I ho I nguo I íf
fuo I hon mình hoa c du ng cho
fro om. nguo I nho fuo I.
세 |xc ) no I chung
나이 |na-i) du ng frong ca u ho I
연세 |ion-xc ) ho I fo n kính
||ä1ã1 & – |1 t lä ã1ä l|1ã1 1ä ã1
28
Mo f fuo I 한살 ba n-xa/
HaI fuo I 두살 tu- xa/
Ða fuo I 세살 xc -xa/
Ðo n fuo I 네살 nc -xa/
Muo I fuo I 열살 io/-xa
Muo I Ia m fuo I 열다섯살 io/-ta-xo t-xa/
HaI muoI fuoI 스무살 xu-mu-xa/
Ða muoI fuo I 서른살 xo-run-xa/
Ðo n muoI fuo I 마흔살 ma-bun-xa/
Na m muoI fuo I 쉰살 xuyn-xa/
Sa u muoI fuo I 예순살 ic -xun-xa/
Ða y muoI fuoI 일흔살 i/ - bun-xa/
Ta m muoI fuo I 여든살 io-tun-xa/
Chín muoI fuo I 아흔살 a-bun-xa/
− Ma y fuoI7
몇살?
mio t-xa/
− Muo I Ia m fuo I a .
열다섯살 이예요.
io/-ta -xo t-xa/ i-c -io
− Nga I |o ng. ba ) bao nhIo u fuo I a 7
연세가 어떻게 되세요?
ion-xc -ca o-to t-cc tuc -xc -io
연세가 얼마 나 되셨습니까?
ion-xc -ca o/-ma-na tuc-xio t-xum-ni-ca
− Co |ca u. anh. chI) na m nay bao nhIo u fuo I7
나이가 어떻게 되요?
na-i-ca o-to t-cc tuc -xc -io
몇살 입니까?
mio t-xa/ im-ni-ca
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
29
− Na m nay fo I 26 fuo I.
금년에 스물여섯살 이예요.
cum-nion-c xu-mu/ io-xo t-xa/ i-ic -io
− Co ay bao nhIo u fuo I7
그 아가씨는 몇살 이예요?
cu-a-ca-xi-nun mio t-xa/ i-ic -io
− Nguo I ay khoa ng 40 fuo I.
그사람이 마흔살 쯤 됬어요.
cu-xa-ra-mi ma-bun-xa/-cbum tuc t-xo-io
− O ng a y bao nhIo u fuo I7
그분은 연세가 어떻게 되세요?
cu-bu-nun ion-xc -ca o-to t-cc tuc -xc -io
− Tro ng anh |chI. co . o ng) fro hon fuo I
나이 보다 젊게 보여요.
na-i-bo -ta cbom-cc bo -io-io
||ä1ã1 & – |1 t lä ã1ä l|1ã1 1ä ã1
S0


제사장

Các mẫu câu
cơ bản

Chuong
4
||ä1ã1 4 – |1 t N1ä t1ä t1 |1 ã
S2
1. CA U TRA N THUA T
− Va ng
네.
nc
− Thua o ng
선생님.
xon-xcng-nim
− Thua |quí) ba
사모님.
xa-mo -nim
− O ng KIm |oI)
김선생님.
cim-xon-xcng-nim
− Co Chong oI
미스 정.
mi-xu cbong
− Co |ga I) oI
아가씨.
a-ca-xi.
− O ng/chu oI.
아저씨.
a-cbo-xi
− Ða /gì oI.
아줌마.
a-cbum-ma.
− Anh KIm oI.
김오빠
cim-o -ba
− Cho fo I ho I nho mo f chu f.
말씀 좀 묻겠습니다
ma/-xum-cbo m-mu t-kc t-xum-ni-ta
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
SS
− To I da fo I.
저는 왔습니다
cbo-nun oa t-xum-ni-ta
− Va ng. du ng ro I.
네 맞습니다.
nc , ma t-xum-ni-ta
− To I hIo u/To I bIo f.
알겠습니다.
a/-cc t-xum-ni-ta
− To I kho ng fho hIo u duo c.
저는 이해못합니다.
cbo-nun i-bc-mo t-ba m-ni-ta
− XIn Io I.
미안합니다.
mi-an-ba m-ni-ta
죄송합니다.
cbuc -xo ng-ba m-ni-ta
− XIn Io I vì da do n muo n.
늦어서 미안합니다.
Nu-cbo-xo mi-an-ba m-ni-ta
− Ca m on da gIu p fo I.
도와주셔서 감사합니다.
to -oa-cbu-xio-xo cam-xa-ba m-ni-ta
− To I kho ng co fho I gIan.
저는 시간이 없어요.
Cbo-nun xi-ca-ni-o p-xo-io
− To I kho ng uo ng ruo u.
저는 술을 안 마셔요.
Cbo-nun xu-ru/ an-ma-xio-io
− To I so dI Pusan va o ngay maI.
저는 내일 부산에 가겠습니다.
cbo-nun nc-i/ bu-san-c ca-cc t-xum-ni-ta
||ä1ã1 4 – |1 t N1ä t1ä t1 |1 ã
S4
− To I so do I anh.
저는 기다리겠습니다.
cbo-nun ci-ta -ri-cc t-xum-ni-ta
− To I da Ia m.
저는 했습니다.
cbo-nun bc t-xum-ni-ta
− To I ba n.
저는 바빠요.
cbo-nun ba-ba-io
− To I Ia hoc sInh.
저는 학생입니다.
cbo-nun ba c-xcng-im-ni-ta
− To I muo n dI Ha n Quo c mo f Ia n.
저는 한국에 한번 가고싶습니다.
cbo-nun ban-cu c-c ba n-bon-ca-co-xip-xum-ni-ta
− Kho ng pha I.
아니예요.
a-ni-ic -io
− Kho ng pha I.
아니오.
a-ni-o
− Kho ng duo c.
안 되요.
an-tuc -io
− Va ng. du ng nhu va y.
네. 그렇습니다.
nc , cu-ro t-xum-ni-ta
− Kho ng. kho ng du ng nhu va y.
아니오. 그렇지 않아요.
a-ni-o , cu-ro t-cbi a-na-io
− To f.
좋아요.
cbo -ba-io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
S5
− Ðuo c ro I/xong ro I/ fho I.
됐어요.
toc t-xo-io
− Chua duo c.
아직 안되요.
a-cbic an-tuc -io
− To I hIo u ro I.
알겠습니다.
a/-cc t-xum-ni-ta
− To I kho ng hIo u duo c.
저는 이해 할수 없어요.
cbo-nun i-bc-ba/-xu-o p-xum-ni-ta
− To I bIo f roI.
알았어요.
a-ra t-xo-io
− To I kho ng bIo f.
나는 몰라요.
na-nun mo -/a-io
− XIn Io I.
미안 합니다.
mi-an-ba m-ni-ta
− XIn Io I.
죄송합니다.
cbuc -xo ng-ba m-ni-ta
− XIn Io I |cho ho I nho ).
실례합니다.
xi-/ic -ba m-mi-ta
− Kho ng sao/kho ng co gì.
괜찮습니다.
cocn-sban-xum-ni-ta
||ä1ã1 4 – |1 t N1ä t1ä t1 |1 ã
S6
− Ca m on.
감사합니다.
cam-xa-ba m-ni-ta
고맙습니다.
co -ma p-xum-ni-ta
− To I kho ng co fho I gIan.
저는 시간이 없어요.
cbo-nun xi-ca-ni o p-xo-io
− To I do n da y nga y ho m qua.
저는 어제 왔습니다.
cbo-nun o-cbc oa t-xum-ni-ta
− Ða y Ia gIa m do c cu a foI.
이분이 저의 사장님 입니다.
i-bu-ni cbo-c -xa-cbang-nim im-ni-ta
− To I kho ng uo ng ruo u.
저는 술을 안마셔요.
cbo-nun xu-ru/ an-ma-xio-io
− To I fhích bIa.
저는 맥주를 좋아합니다.
cbo-nun mc c-cbu-ru/ cbo -ba-ba m-ni-ta
− Ngon Ia m.
맛있습니다.
ma-xit-xum-ni-ta
− To I kho ng Ia m duo c.
저는 못해요.
cbo-nun mo t-bc-io
− To I |anh. om) yo u om |anh).
사랑해요.
xa-rang-bc-io
− Nga y maI fo I so dI.
저는 내일 가겠습니다.
cbo-nun nc-i/ ca-cct-xum-ni-ta
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
S7
− To I da ga p anh fa.
저는 그분을 만났어요.
cbo-nun cu-bu-nu/ man-na t-xo-io
− To n ho o ng |ba . anh. chI) Ia gì7
성함이 어떻게 되세요7
xong-ba-mi o-to t-cc tuc -xc -io
2. CA U HD¡
− To n ca u |om. cha u. anh) Ia gì7
이름이 뭐예요7
i-ru-mi muo-ic -io
− AI do 7
누구예요7
nu-cu-ic -io
− Nguo I do Ia aI7
그사람은 누구예요7
cu-xa-ra-mun nu-cu-ic -io
− O ng |ba . anh. chI) o da u do n7
어디서 오셧어요7
o-ti-xo o -xio t-xo-io
− Co chuyo n gì va y7
무슨일이 있어요7
mu-xun-i-ri it-xo-io
− Ða y gIo |dang) o da u7
지금 어디예요7
cbi-cum o-ti-ic -io
− Nha |anh. chI) o da u7
집은 어디예요7
cbi-pun o-ti-ic -io
− O ng KIm co o da y kho ng7
김선생님 여기 계세요7
cim-xon-xcng-nim io-ci cic -xc -io
||ä1ã1 4 – |1 t N1ä t1ä t1 |1 ã
S8
− Co co KIm kho ng va y7
미스김 있어요7
mi-xu -kim it-xo-io
− CaI gì vay7
뭐예요7
muo-ic -io
− Ta I sao7
왜요7
oc-io
− Tho na o |co duo c kho ng)7
어때요7
o-tc-io
− KhI na o |bao gIo )7
언제 예요7
on-cbc -ic -io
− CaI na y Ia ca I gì7
이게 뭐예요7
i-cc muo-ic -io
− CaI kIa Ia ca I gì7
저게 뭐예요7
cbo-cc muo-ic -io
− Anh |chI) dang Ia m gì vay7
뭘 하고 있어요7
muo/ ba-co -it-xo-io
− Ta I sao |anh. chI) kho ng Ia m7
왜 안해요7
oc-an-bc-io
− Ta I sao kho ng do n7
왜 안 와요7
oc-an-oa-io
− Ðao nhIo u fIo n7
얼마예요7
o/-ma-ic -io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
S9
− Anh |chI) co bao nhIo u7
얼마 있어요7
o/-ma it-xo-io
− Ta f ca ma y nguo I7
모두 몇 명 이예요7
mo -tu mio t-miong i-ic -io
− Ðu ng chua7
맞아요7
ma-cba-io
− Ia m nhu fho na y Ia duo c chu 7
이렇게 하면 되지요7
i-ro t-cc ba-mion tuc -cbi-io
− Xong chua/duo c chua7
됐어요7
toc t-xo-io
− Kho ng duo c u7
안 되요7
an-tuc -io
− Ta I sao kho ng duo c7
왜 안되요7
oc-an-tuc -io
− Kho ng Ia m co duo c kho ng7
안해 도 되요7
an-bc-to tuc-io
− Vo /dI bay gIo co duo c kho ng7
지금 가도 되요7
cbi-cum ca-to tuc-io
− Kho ng co a 7
없어요7
o p-xo-io
− Co a n kho ng7
먹어요7
mo-co-io
||ä1ã1 4 – |1 t N1ä t1ä t1 |1 ã
40
− Kho ng uo ng a 7
안 마셔요7
an-ma-xio-io
− !o ng bIa kho ng7
맥주를 마시나요7
mc c-cbu-ru/ ma-xi-na-io
− Ngon kho ng7
맛있어요7
ma-xit-xo-io
− Kho ng ngon u7
맛이 없어요7
ma-xi o p-xo-io
− Co bIo f kho ng7
알아요7
a-ra-io
− Co hIo u kho ng 7
이해해요7
i-bc-bc-io
− Ða y gIo co ba n kho ng7
지금 바빠요7
cbi-cum ba-ba-io
− Ðau kho ng7
아파요7
a-pa-io
− Thích kho ng7
좋아해요7
cbo -ba-bc-io
− Yo u kho ng7
사랑해요7
xa-rang-bc-io
− Ðo p kho ng7
예뻐요7
ic -bo-io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
41
− Co gIu p fo I duo c kho ng7
도와줄수 있어요7
to -oa-cbu/-xu it-xo-io
S. CA U CA U KH¡E N. ÐE NGH[
− XIn do I mo f chu f.
좀 기다리세요.
cbo m-ci-ta -ri-xc-io
− Khoan da /ha y khoan.
잠깐만이요.
cbam-can-ma-ni-io
− Ia m nhanh Io n.
빨리 하세요.
ba-/i ba-xc -io
− Ia m fu fu fho I.
천천히 하세요.
sbon-sbon-bi ba-xc -io
− Ha y ba y/chI cho fo I.
가르쳐 주세요.
ca-ru-sbio-cbu-xc -io
− Cho fo I dI.
저한테 주세요.
cbo-ba n-tbc cbu-xc -io
− Cho fo I chu f nuo c.
물 좀 주세요.
mu/ cbo m cbu-xc -io
− Ha y mang sa ch Ia I cho fo I.
책 좀 가져다 주세요.
sbc c cbo m ca-cbio-ta -cbu-xc -io
− XIn dua cho co Ðoa ho .
미스배에게 전해 주세요.
mi-xu-bc-c -cc cbon-bc-cbu-xc -io
||ä1ã1 4 – |1 t N1ä t1ä t1 |1 ã
42
− Cho gu I Io I fha m o ng O .
오선생님에게 안부를 전해 주세요.
o -xon-xcng-nim-c -cc an-bu-ru/ cbon-bc-cbu-xc -io
− Ha y bo qua cho.
넘어가주세요.
no-mo-ca-cbu-xc -io
− Ha y fha fhu cho fo I mo f Ia n.
한번만 용서해 주세요.
ba n-bon-man io ng-xo-bc cbu-xc -io
− Ha y nha n cho.
받아 주세요.
ba-ta-cbu-xc -io
− Ha y Ia I da y.
이리 오세요.
i-/i o -xc-io
− Ha y dI IaI da ng kIa.
저리 가세요.
cbo-/i ca-xc -io
− Ha y cho fo I xom.
보여 주세요.
bo -io cbu-xc -io
− Ha y Ia m fhoo fo I.
따라 하세요.
ta-ra ba-xc -io
− Ha y dI dI.
가세요.
ca-xc -io
− Ha y Ia I da y.
오세요.
o -xc -io
− Ha y gIu p foI.
도와 주세요.
to -oa-cbu-xc -io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
4S
− Ha y ca n fha n.
조심하세요.
cbo -xim-ba-xc -io
− Mo I va o.
어서 오세요.
o-xo-o -xc -io
− Mo I ngoI.
앉으세요.
an-cbu-xc -io
− XIn mo I |a n).
드세요.
tu-xc -io
− Mo I xom/ha y xom.
보세요.
bo -xc -io
− Ðu ng dI.
가지마세요.
ca-cbi-ma-xc -io
− Ðu ng Ia m.
하지 마세요.
ba-cbi-ma-xc -io
− Ðu ng no I.
말하지 마세요.
ma/-ba-cbi-ma-xc -io
− Ðu ng so .
무서워 하지 마세요.
mu-xo-uo ba-cbi-ma-xc -io
− Ðu ng Io.
걱정하지 마세요.
co c-cbong-ba-cbi-ma-xc -io
− Ðu ng cho /do I.
기다리지 마세요.
ci-ta-ri-cbi-ma-xc -io
||ä1ã1 4 – |1 t N1ä t1ä t1 |1 ã
44
− Ðu ng quo n nho .
잊지 마세요.
it-cbi-ma-xc -io
− Ðu ng dua dI.
가져가지 마세요.
ca-cbo-ca-cbi-ma-xc -io
− Ðu ng no I nhu va y.
그렇게 말하지 마세요.
cu-ro t-cc ma/-ba-cbi-ma-xc -io
− Ðu ng/chu I/ma ng.
욕하지 마세요.
io c-ba-cbi-ma-xc -io
− Ðu ng cho/du ng dua.
주지 마세요.
cbu-cbi-ma-xc -io
− Ðu ng kho c nu a.
더 울지 마세요.
to u/-cbi-ma-xc -io
− Ðu ng cuo I.
웃지 마세요.
u t-cbi-ma-xc-io
− Ðu ng do n muo n nho .
늦게 오지 마세요.
nu t-cc o -cbi-ma-xc -io
− Ca u |anh. chI) nha f fhIo f pha I dI.
꼭가야 해요.
co c-ca-ia-bc-io
− Ca u |anh. chI) phaI gIu Io I hua.
약속을 꼭지켜주세요.
ia c-xo c-u/ co c cbi-kbio-cbu-xc -io
− Pha I mua cho fo I da y nho .
꼭 사주세요.
co c-xa-cbu-xc -io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
45
− Kho ng cho Ia kho ng duo c da u.
안주면 안되요.
an-cbu-mion an-tuc -io
− Kho ng duo c no I cho nguo I kha c bIo f.
다른사람한테 얘기 하면 안되요.
ta -run-xa-ram-ba n-tbc ic-ci-ba-mion an-tuc -io
− Tu nay vo sau kho ng duo c Ia m nhu va y.
앞으로 그렇게 하지 마세요.
a-pu-ro cu-ro t-cc ba-cbi-ma-xc -io
||ä1ã1 4 – |1 t N1ä t1ä t1 |1 ã
46제오장

Chào hỏi

Chuong
5
||ä1ã1 î – ||11 |1|
48
4 Tu vu ng
To I 저 cbo
To I 나 na
Chu ng fo I 우리 u-ri
Chu ng fo I 저희 cbo-bui
To n ho 성함 xong-bam
To n 이름 i-rum
Tuo I fa c 연세 ion-xc
O ng. ngaI 선생님 xon-xcng-nim
VI nga y 이분 i-bun
VI kIa/ nguo I kIa 저분 cbo-bun
Chu c vu 직책 cbicb-sbc c
NoI Ia m vIo c 직장 cbicb -cbang
Ðanh fhIo p 명함 miong-bam
Ca p go 만나다 man-na-ta
ChIa fay 헤어지다 bc -o-cbi-ta
Ða f fay 악수하다 a c-xu-ba-ta
CIo I fhIo u 소개하다 xo -cc-ba-ta
Tu gIo I fhIo u 자기소개 cba-ci-co -cc
Cha o ho I 인사하다 in-xa-ba-ta
Ca p Ia n da u 처음 만나다 sbo-um man-na-ta
To I Ia … 저는…입니다 cbo-nun….im-ni-ta
Su c kho o 건강 con-cang
So ng 지내다 cbi-nc-ta
Ho I fha m 안부 an-bu
Cu I Io I hoI fha m 안부를 전하다 an-bu-ru/ cbon-ba-ta
Ðo n cha o/ra ma f 찾아 뵙다 sba-cba-buc p-ta
VuI mu ng 반갑다 ban-ca p-ta
Nguo I nuo c ngoaI 외국인 uc -cuc-in
Kha ch du IIch 관광객 coan-coang-cc c
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
49
4 Ma u ca u tho ng du ng
− XIn cha o.
안녕하십니까7
an-niong-ba-xim-ni-ca.
안녕하세요?
an-niong-ba-xc -io
− Ra f ha n ha nh duo c ga p ma f.
만나서 반갑습니다.
man-na-xo ban-ca p-xum-ni-ta
− O ng do n da y khI na o7
언제 오셨습니까?
on-cbc -o -xio t-xum-ni-ca
− To I do n da y ho m qua.
저는 어제 왔어요.
cbo-nun-o-cbc -oa t-xo-io
− Anh do n mo f mình u7
혼자 왔어요?
bo n-cba-oa t-xo-io
− To I do n cu ng vo I vo fo I.
부인과 같이 왔어요.
bu-in-coa-ca-sbi oa t-xo-io .
− Ia u Ia m roI moI ga p Ia I.
오래간만 입니다.
o -rc-can-man-im-ni-ta
− Ha n ha nh ga p o ng Ia n da u fIo n.
처음 뵈겠습니다.
sbo-um buc -kct-xum-ni-ta
− To I Ia Hung.
저는 흥 입니다.
cbo-nun Hung im-ni-ta
− To I fu VIo f Nam foI.
저는 베트남에서 왔습니다.
cbo-nun bc -tbu-nam-c -xo oa t-xum-ni-ta
||ä1ã1 î – ||11 |1|
50
− Cho fo I xIn mo f fa m danh fhIo p.
명함 한 장 주세요.
miong-bam-ba n-cbang-cbu-xc -io
− Chu ng fo I Ia nguoI nuo c ngoaI.
우리는 외국인 입니다.
u-ri-nun uc -cu c-in im-ni-ta
− Chu ng fo I Ia ho c sInh.
우리는 학생입니다.
u-ri-nun ba c-xcng-im-ni-ta
− Chu ng fo I Ia kha ch du IIch.
우리는 관광객 입니다.
u-ri-nun coan-coang-cc c im-ni-ta
− Chu ng fo I kho ng no I duo c fIo ng Ha n Quo c.
저희는 한국말을 못해요.
cbo-bui-nun ban-cu c-ma-ru/ mot-bc-io
− To I do n Ha n Quo c do ho c fIo ng Ha n.
저는 한국말을 배우러 한국에 왔습니다.
cbo-nun ban-cu c-ma-ru/ bc-u-ro ban-cu c-c oa t-xum-ni-ta
− Anh do n Ha n Quo c duo c Ia u chua7
한국에 온지 오래 되었습니까?
ban-cu c-c o n-cbi-o -rc tuc -o t-xum-ni-ca
− To I do n Ha n Quo c duo c mo f na m roI.
저는 한국에 온지 일년이 되었습니다.
cbo-nun ban-cu c-c o n-cbi-i-/ion-i tuc -o t-xum-ni-ta .
− Ða y Ia ba n fo I.
이분이 제 친구 입니다.
i-bu-ni cbc -sbin-cu-im-ni-ta
− Ca n da y anh so ng fho na o7
요즘 어떻게 지내십니까?
io -cbum o-to t-kc cbi-nc-xim-ni-ca
− O ng |ba . anh. chI) co kho o kho ng7
건강합니까?
con-cang-bam-ni-ca
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
51
− O ng |ba . anh. chI) co kho o kho ng7
건강하시지요?
con-cang-ba-xi-cbi-io
− Mo I nguoI frong gIa dình kho o ca chu 7
가족들은 건강하지요?
ca-cbo c-tu-run con-cang-ba-cbi-io
− Co ng vIoc Ia m a n cu a anh fho na o7
요즘 사업이 어떻게 되세요?
io -cbum xa-o p-i o-to t-cc tuc -xc -io
− Nho fro I cu ng fo f do p.
덕분에 잘 됩니다.
to c-bu-nc , cba/-tuc m-ni-ta
− Ðao gIo o ng so vo nuo c 7
언제 출국하겠어요?
on-cbc sbu/-cu c-ba-cc t-xo-io
− Cho fo I gu I IoI ho I fha m gIa dình.
가족들에게 안부를 전해주세요.
ca-cbo c-tu/-c -cc an-bu-ru/ cbon-bc-cbu-xc -io
− Cho fo I gu I IoI ho I fha m o ng KIm.
김씨한테 안부를 전해주세요.
cim-xi-ba n-tbc an-bu-ru/ cbon-bc-cbu-xc -io .
− XIn ca m on da gIu p do |chu ng) foI nhIo u frong fho I gIan
qua.
그동안 많이 도와주셔서 감사합니다.
cu-to ng-an ma-ni to -oa-cbu-xio-xo cam-xa-ba m-ni-ta
− ChI SonghI oI.
성희씨.
Xongbi xi
− Ta m bIo f.
안녕히 가세요.
An-niong-bi ca-xc -io (nguo i o /a i cba oì
안녕히 계세요.
An-niong-bi cic -xc -io (nguo i Ji cba oì
||ä1ã1 î – ||11 |1|
52
− Chu c o ng ba dI |ro I) vo an foa n.
잘 갔다오십시요.
cba/ ca-ta -o-xip-xi-io
− Ho n ga p IaI.
또 뵙겠습니다.
to buyc p-cc t xum-ni-ta
또 만나요.
to -ma-na-io
− Nga y maI ga p Ia I.
내일 봐요.
nc-i/ boa-io
− Chu c ngu ngon.
안녕히 주무십시요.
an-niong-bi cbu-mu-xip-xi-io
− KhI co fho I gIan roI moI o ng/ba do n choI.
시간이 있으면 놀어 오세요.
xi-ca-ni it-xu-mion no -/o-o -xc -io


제육장

Mua sắm

Chuong
6
||ä1ã1 ä – Mä1 t1N
54
4 Tu vu ng
SIo u fhI 백화점 bc c-boa-cbom
Cu a ha ng 가게 ca-cc
Cu a ha ng fa p ho a 잡화점 cba p-boa-cbom
HIo u buo n ba n 상점 xang-cbom
Cu a ha ng hoa 꽃가게 co t-ca-cc
Cu a ha ng ba nh 빵가게 bang-ca-cc
Cho 시장 xi-cbang
ÐI cho 시장에 가다 xi-cbang-c ca-ta
Ca ng fIn 매점 mc-cbom
CIa fIo n 값 ca p
CIa ca 가격 ca-cio c
Ho I gIa 가격을 묻다 ca-cio c-u/ mu t-ta
Ta ng gIa 가격을 올리다 ca-cio c-u/ o -/i-ta
CIa m gIa / ha gIa 가격을 내리다 ca-cio c-u/ nc-ri-ta
CIa co dInh 고정가격 co -cbon-ca-cio c
CIa m gIa 세일 xc -i/
Ha ng ho a 물건 mu/-con
Mua ha ng 물건을 싸다 mu/-con-u/ xa-ta
Mua ha ng 물건을 구입하다 mu/-con-u/ cu-ip-
ba-ta
Ðo I ha ng 물건을 교환하다 mu/-con-u/ cio -
boan-ba-ta
VaI 원단 uo n-tan
A o 옷 o t
A o nga n fay 반팔 ban-pa/
A o ngu 잠옷 cbam-o t
Ðo Io f. a o Io f 속옷 xo c-o t
Ðo a o com-pIo 양복 iang-bo c
A o mua 비옷 bi-o t
A o qua n ma c bo n frong 내복 nc-bo c
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
55
A o khoa c 외투 uc -tbu
A o qua n ba o ho Iao do ng 작업복 cba c-o p-bo c
O . du 우산 u-xan
Qua n 바지 ba-cbi
Qua n bo 청바지 sbong-ba-cbi
Qua n Iu ng 반바지 ban-ba-cbi
Qua n Io f 팬티 pcn-tbi
Kha n mu I xoa 손수건 xo n-xu-con
Kha n ma f 수건 xu-con
Qua Iuu nIo m 기념품 ci-niom-pum
Qua 선물 xon-mu/
Ða c sa n 특산물 tbu c-san-mu/
Ðo p 신발 xin-ba/
CIa y fho fhao 운동화 un-to ng-boa
CIa y da bo ng 축구화 sbu c-cu-boa
CIa y da 구두 cu-tu
Ta f 양말 iang-ma/
Ta f da phu nu 스타킹 xu -tba-kbing
Mu 모자 mo -cba
Nuo c hoa 향수 biang-xu
Son 립스틱 /ip-xu -tbic
Xa bo ng 비누 bi-nu
Kom da nh ra ng 치약 sbi-ia c
Ða n chaI da nh ra ng 칫솔 sbit-xo /
Thuo c Ia 담배 tam-bc
Ho p quo f/ba f Iu a ga 라이타 /a-i-tba
Kính doo ma f 안경 an-ciong
Ma y a nh 카메라 kba-mc -ra
PhIm chu p a nh 필름 pi-/um
Ðo ng ho 시계 xi-cic
Ða ng nha c 테이프 tbc -i-pu
||ä1ã1 ä – Mä1 t1N
56
Ðo dIo n fu 전자제품 cbon-cba-cbc -pum
Ðo du ng frong gIa dình 가정용품 ca-cbong-io ng-pum
Ha ng my ngho 공예품 co ng-ic -pum
Ðo go m 도자기 to -cba-ci
ÐIa CÐ 씨디 xi-Ji
Ðo ng dIo n 전구 cbon-cu
Tu Ia nh 냉장고 ncng-cbang-co
Ma y gIa f 세탁기 xc -tba c-ci
Nuo c gIa I kha f 음료수 um-rio -xu
Ruo u 술 xu/
ÐIa 맥주 mc c-cbu
Ðo nha m 안주 an-cbu
Nha n 반지 ban-cbi
Ða y chuyo n 목걸이 mo c-co-ri
Sa f 쇠 xuc
Ðo ng 동 to ng
Va ng 금 cum
Ða c 은 un
Ma u sa c 색깔 xc c-ca/
Ma u do 빨간색 ba/-can-xc c
Ma u va ng 노란색 no -ran-xc c
Ma u xanh 파란색 pa-ran-xc c
Ma u fra ng 하얀색 ba-ian-xc c
Ma u don 까만색 ca-man-xc c
Ma u xa m 회색 buc -xc c
Ma u fím 자색 cba-xc c
Ha ng ho a 제품 cbc -pum
Ha ng no I 국산품 cu c-xan-pum
Ha ng ngoaI 외제품 uc -cbc -pum
Mua 사다 xa-ta
Ða n 팔다 pa/-ta
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
57
Ðo I 교환하다 cio -boan-ba-ta
Cha f Iuo ng 질/질량 cbi/1cbi-/iang
So Iuo ng 수량 xu-riang
Ðo ng go I 포장 po -cbang
CIao ha ng 배달 bc-ta/
Nha n ha ng 물건을 받다 mu/-con-u/ ba t -ta
Xom 구경하다 cu-ciong-ba-ta
4 Ma u ca u tho ng du ng
A.
− Ca n da y co cho kho ng7
여기 근처에 시장이 있습니까?
io-ci-cun-sbo-c xi-cbang-i it-xum-ni-ca
− Anh fìm ca I gì va y7
뭐 찾으십니까?
muo-sba-cbu-xim-ni-ca
− To I muo n mua a o.
저는 옷을 사고싶어요.
cbo-nun o-xu/ xa-co -xi-po-io
− ChIo c nay nhu fho na o7
이것은 어때요?
i-co-xun o -tc-io
− Ðao nhIo u fIo n7
얼마예요?
o/-ma-ic -io
− HaI muoI nga n.
이만원 이예요.
i-man-uo n i-ic -io
− Ha y ba n ro cho fo I.
좀싸게 해주세요
cbo m-xa-cc -bc-cbu-xc -io
− Co Ioa I na o ro hon kho ng7
더 싼것은 없습니까?
cbo m-to-xan-co-xun o p-xum-ni-ca
||ä1ã1 ä – Mä1 t1N
58
− Co Ioa I 5 nga n vo n kho ng7
5 천원 자리 있습니까?
o -sbon-uo n cba-ri it-xum-ni-ca
− Ðo I caI na y cho fo I.
이것을 좀바꿔 주세요
i-co-xu/ cbo m-ba-cuo-cbu-xc -io
− Ða f qua . CIa m bo f gIa cho fo I.
너무 비싸요. 좀 깍아 주세요.
no-mu bi-xa-io . Cbo m ca-ca-cbu-xc -io
− To I so gIa m cho haI nga n.
이천원 깍아 드릴께요.
i-sbon-uo n ca-ca tu-ri/-cc -io
− Ðo f cho fo I na m nga n.
오천원 깍아주세요.
o -sbon-uo n ca-ca-cbu-xc -io
B.
− Ha y go I Ia I cho fo I.
포장해주세요.
po -cbang-bc-cbu-xc -io
− To I muo n mua mo f ho p sa m.
인삼 한통 사고싶은데요.
in-xam-ba n-tbo ng xa-co -xi-pun-tc -io
− O ng muo n mua Ioa I ma y na m7
몇 년 짜리 사고싶어요?
mio t-nion-cba-ri xa-co -xi-po-io
− Co Ioa I sa u na m kho ng7
육년 짜리 있어요?
iu c-nion-cba-ri it-xo-io
− Mo I ho p ba muoI nga n.
한통에 삼만원 이예요.
ba n-tbo ng-c - xam-man-uo n-i-ic -io
− Co Ioa I ro hon kho ng7
더싼게 있어요?
to-xan-cc it-xo-io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
59
− Cho fo I xom IoaI na m na m.
오년짜리 보여주세요.
o -nion-cba-ri bo -io-cbu-xc -io
− Mo I ho p bao nhIo u cu 7
한통에 몇 개 들어 있어요?
ba n-tbo ng-c mio t-cc tu-ro it-xo-io
− Ioa I na y ma y na m7
이건 몇년짜리 예요?
i-con mio t-nion-cba-ri ic -io
− O da y co ba n fra sa m kho ng7
여기 인삼차도 팔아요?
io-ci in-xam-sba-to pa-ra-io
C.
− Ða n cho fo I nu a ky sa m fuoI.
생인삼 오백그람 주세요.
xcng-im-xam o -bc c-cu-ram cbu-xc -io
− Ta o ba n fho na o va y7
사과 어떻게 해요?
xa-coa o-to t-cc bc-io
− Ðo n qua mo f nga n.
네개 천원 이예요.
nc -cc sbon-uo n i-ic -io
− Qua na y hu ro I.
이거 썩었어요.
i-co xo-co t-xo-io
− Co ngo f kho ng7
달아요?
ta-ra-io
− Co I cho fo I sa u qua .
여섯개 싸주세요.
io-xo t-cc xa-cbu-xc -io
||ä1ã1 ä – Mä1 t1N
60
D.
− Co nuo c hoa kho ng7
향수 있어요?
biang-xu it-xo-io
− Ha ng no I pha I kho ng7
국산 이예요?
cu c-xan-i-ic -io
− Ha ng cua Pha p da y.
프랑스제 예요.
pu-ra ng-xu -cbc i-ic -io
− Co bình na o Io n hon kho ng7
더 큰 병 있어요?
to-kbun-biong it-xo-io
E.
− To I mua Ia m qua fa ng. hay goI cho fha f do p
선물할꺼니까 예쁘게 포장해주세요.
xon-mu/-ba/-co-ni-ca ic -bu-cc po -cbang-bc-cbu-xc -io
− Nga I ca n gì a 7
무엇이 필요하세요?
mu-o-xi pi-rio -ba-xc -io
− To I co fho gIu p gì duo c a 7
무엇을 도와 드릴까요?
mu-o -xu/ to -oa tu-ri/-ca-io
− CaI ma u xanh kIa bao nhIo u fIo n7
파란것은 얼마예요?
pa-ran-co-xun o/-ma-ic -io
− Kho ng co IoaI na o fo f hon u7
더좋은거 없어요?
to-cbo -bun-co o p-xo-io
− Co Ioa I khac kho ng7
다른거 있어요?
ta-run-co it-xo-io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
61
− Cha f Iuo ng co fo f kho ng7
질이 좋아요?
cbi-ri cbo -ba-io
− Ha y chI cho fo I ca ch su du ng.
사용 방법을 알려 주세요.
xa-io ng-bang-bo p-u/ a-/io-cbu-xc -io
− Ða ba n ho f ca roI.
다 팔렸습니다
ta pa-rio t-xum-ni-ta
||ä1ã1 ä – Mä1 t1N
62제질장

Tại hiệu sách

Chuong
7
||ä1ã1 I – I1| ||tä t1 t|
64
4 Tu vu ng
CIa y 종이 cbo ng-i.
Mo f fo gIa y 종이한장 cbo ng-i-ba n-cbang
CIa y fra ng 백지 bc c-cbi
CIa y do ng go I 포장지 po -cbang-cbi
Ðu f bI 볼펜 bo /-pcn
Ðu f fo 매직 mc-cbic
Ðu f xo a 수정액 xu-cbong-c c
Ðu f ma u 형광팬 biong-coang-pcn
Ðu f chì 연필 ion-pi/
Thuo c 자 cba
Sa ch 책 sbc c
Ta p chí 잡지 cba p-cbi
Ða o 신문 xin-mun
Tu dIo n 사전 xa-cbon
Tu dIo n Ha n VIo f 한-베 사전 ban-bc xa-cbon
Vo 노트 no -tbu
Ta p. vo 공책 co ng-sbc c
Ca p sa ch 가방 ca-bang
Ða ng koo 테이프 tbc -i-pu
ThIo p 엽서 io p-xo
Tho . fhIo p 카드 kba-tu
ThIo p chu c sInh nha f 생일축하카드 xcng-i/-sbu c-ba-
kba-tu
TIo u fhuyo f 소설 xo -xo/
Tom 우표 u-pio
Ðao fhu 봉투 bo ng-tbu
Ðao nI Io ng 비닐봉투 bi-ni/-bo ng-tbu
PIn 배터리 bc-tbo-ri
Ðu ng cu va n pho ng 사무용품 xa-mu-io ng-pum
Ðao 칼 kba/
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
65
Ko o 가위 ca-uy
Ma y dIo n fhoa I 전화기 cbon-boa-ci
Ho da n 풀 pu/
IIch 달력 ta-/io c
Tranh 그림 cu-rim
4 Ma u ca u tho ng du ng
A.
− XIn cha o. fo I muo n mua mo f quyo n fu dIo n.
안녕하세요, 사전을 사고싶어요.
an-niong-ba-xc -io xa-cbo-nu/ xa-co -xi-po-io
− Tu dIo n gì a7
무슨 사전 이요?
mu-xun xa-cbon-i-io
− Co fu dIo n Ha n VIo f kho ng7
한- 베 사전 있어요?
ban-bc xa-cbon it-xo-io
− Chua co .
아직 안 나옵니다.
a-cbic an-na-o m-ni-ta
− Co sach ho c fIo ng Ha n kho ng7
한국말을 배우는책이 없어요?
ban-cu c-ma-ru/ bc-u-nun-sbc c-o p-xo-io :
− Co o da ng kIa.
저쪽에 있어요.
cbo-cbo c-c it-xo-io .
− Co ba ng kho ng7
테이프는 있어요?
tbc -i-pu -nun it-xo-io
− Kho ng co IoaI sa ch mo I u7
새 책 없어요?
xc-sbc c-o p-xo-io
||ä1ã1 I – I1| ||tä t1 t|
66
− Co Ioa I nho hon kho ng7
더작은거 없어요?
to-cba-cun-co o p-xo-io
B.
− To I muo n mua fhIo p CIa ng sInh.
크리스마스카드를 고싶은데요.
kbu-ri-xu-ma-xu-ru/ xa-co -xi-pun-tc -io
− CaI na y fho na o7
이거 어때요?
i-co o-tc-io
− To I muo n cho n Ioa I fha f co y nghIa.
저는 아주 의미 있는것을 고르고 싶은데요.
cbo-nun a-cbu ui-mi-it-nun-co-xu/ co -ru-co xi-pun-tc -io
− Cho fo I haI ca I fom.
우표 두장 주세요.
u-pio tu-cbang cbu-xc -io
− Cho fo I xIn ho a don.
영수증 주세요.
iong-xu-cbung cbu-xc -io
− To I xIn fra fIo n.
돈 드리겠습니다
to n tu-ri-cc t-xum-ni-ta


제팔장

Ăn uống

Chuong
8
||ä1ã1 & – Aã ä1 ã1
68
4 Tu vu ng
Nha ha ng. fIo m a n 식당 xic-tang
ÐI nha ha ng 식당에 가다 xic-tang-c ca-ta
Nha ha ng 레스토랑 rc -xu -tbo -ra ng
Qua n ruo u/qua y bar 술집 xu/-cbip
Com sa ng 아침식사 a-sbim-xic-xa
Com frua 점심식사 cbom-xim-xic-xa
Com fo I 저녁식사 cbo-nio c-xic-xa
A n com fo I 저녁식사를 하다 cbo-nio c-xic-xa-
ru/ ba-ta
Tra ng mIo ng 후식 bu-xic
Mo n a n chính 주식 cbu-xic
Mo n a n 음식 um-xic
Thu c don 매뉴 mc-niu
Com 밥 ba p
Canh 국 cu c
Ca o 쌀 xa/
Ða u a n 기름 ci-rum
Muo I 소금 xo -cbu
Ðuo ng 설탕 xo/-tbang
O f 고추 co -sbu
Nuo c ma m 간장 can-cbang
Ða nh 빵 bang
My go I 라면 ra-mion
ThIf 고기 co -ci
ThIf bo 소고기 xo -co -ci
ThIf hoo 돼지고기 toc-cbi-co -ci
ThIf cho 개고기 cc-co -ci
ThIf ga 닭고기 ta c-co -cbi
Ca 생선 xcng-xon
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
69
Ca bIo n 바다생선 ba-ta-xcng-xon
Mo n go I 회 buc
Co I ca 생선회 xcng-xon-buc
Tru ng 계란 cic -ran
Rau 야채 ia-sbc
Ca chua 토마토 tbo -ma-tbo
KhoaI 고구마 co -cu-ma
KhoaI fa y 감자 cam-cba
Ha nh fa y 양파 iang-pa
To I 마늘 ma-nu/
Ða u phu |da u hu ) 두부 tu-bu
Ða u xanh 녹두 no c-tu
Ia c 땅콩 tang-kbo ng
Hoa qua 과일 coa-i/
Nho 포도 po -to
Ta o 사과 xa-coa
Io 배 bc
Ho ng 감자 cam-cba
Ðua ha u 수박 xu-ba c
Chuo I 바나나 ba-na-na
Cam 오렌지 o -rc n-cbi
Ruo u fra ng 소주 xo -cbu
Ruo u 술 xu/
Ruo u ngoa I 양주 iang-cbu
Ruo u fhuo c 약주 ia c-cbu
ÐIa 맥주 mc c-cbu
Ðo nha m 안주 an-cbu
Nuo c ngo f 주스 cbu-xu
Co Ia 콜라 kbo -/a
Su a 우유 u-iu
Ca pho 커피 kbo-pi
||ä1ã1 & – Aã ä1 ã1
70
Iy/ cho n 잔 cban
Ða f dIa 그릇 cu-ru t
Ðu a 젓가락 cbo t-ca-ra c
Thìa 숫가락 xu t-ca-ra c
No I com dIo n 전기밥솥 cbon-ci-ba p-xo t
A m dIo n 주전자 cbu-cbon-cba
Ðo p ga 가스레인지 ca-xu-rc -in-cbi
KIm chI 김치 cim-sbi
ThIf nuo ng 불고기 bu/-co -ci
Ca ha m sa m 삼계탕 xam-cic -tbang
Thu c a n 반찬 pan-sban
ÐInh duo ng 영양 iong-iang
Mo n a n fruyo n fho ng 전통음식 cbon-tbo ng-um-xic
Mo n Ta y/mo n A u 양식 iang-xic
Mo n a n Ha n Quo c 한식 ban-xic
Ngon 맛있다 ma -xit-ta
Kho ng ngon 맛 없다 ma t-o p-ta
A n fhu 먹어보다 mo-co-bo -ta
Cay 맵다 mc p-ta
Ma n 짜다 cba-ta
Ngo f 달다 ta/-ta
Ða ng 쓰다 xu-ta
Nha f 싱겁다 xing-co p-ta
Ða u bo p 요리사 io -ri-xa
Ðo p fruo ng 주방장 cbu-bang-cbang
Mo I com 식사접대하다 xic-xa-cbo p-tc-ba-ta
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
71
4 Ma u ca u tho ng du ng
A.
− Cha o o ng KIm
김선생님 안녕하세요?
cim-xon-xcng-nim an-niong-ba-xc -io
− OÀ . Ia u ngay qua .
예, 오래간만이네요.
ic , o -rc-can-man-i-nc -io
− O ng a n com fo I chua7
저녁식사 했어요?
cbo-nio c-xic-xa bc t-xo-io
− To I chua a n.
아직 안했어요.
a-cbic an-bc t-xo-io
− Chu ng fa cu ng dI a n vay.
식사하러 가죠.
xic-xa-ba-ro ca-cbio .
− O ng fhích mo n gì7
무슨 음식을 좋아하세요?
mu-xbun-um-xic-u/ cbo -ba-ba-xc -io
− Mo n na o cu ng duo c.
아무거나 괜찮습니다.
a-mu-co-na cocn-sban-xum-ni-ta .
− To I da goI ga ha m sa m.
저는 삼계탕을 시켰어요.
cbo-nun xam-cic -tbang-u/ xi-kbiot-xo-io
− Ia m mo f cho n ruo u chu 7
술 한잔 하지요?
xu/ ba n-cban-ba-cbi-io
− Ha y go I mo n khac.
다른거 시키세요.
ta-run-co xi-kbi-xc-io
||ä1ã1 & – Aã ä1 ã1
72
− A n co duo c kho ng7
괜찮습니까?
cocn-sba n-xum-ni-ca
B.
− Nga I |o ng. ba ) du ng gì a 7
무엇을 드릴까요?
mu-o-xu/ tu-ri/-ca-io
− Cho fo I xom fhu c don.
매뉴를 보여주세요
mc-niu-ru/ bo -o-cbu-xc -io
− O da y co fhIf nuo ng kho ng7
불고기 있어요?
bu/-co -ci it-xo-io
− Ma y nguoI a 7
몇 분 이세요?
mio t-bun-i-xc -io
− Ha y cho chu ng foI na m sua f a n.
오인분을 주세요.
o -in-bu-nu/ cbu-xc-io
− O ng |ba . anh. chI) kho ng uo ng ruo u u7
술을 안드세요?
xu-ru/ an-tu-xc -io
− Chu c ngaI |o ng. ba ) a n ngon mIo ng.
맛있게 드세요.
ma-xit-cc tu-xc -io
− Cho fho m haI pha n a n nu a.
이인분 더 주세요
i-in-bun to cbu-xc -io
− Cho fho m mo f íf rau.
야채 좀 가져다 주세요.
ia-sbc cbo m ca-cbio-ta-cbu-xc-io
− Ha y fính fIo n cho fo I.
계산해주세요.
cic-xan-bc-cbu-xc -io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
7S
C.
− Ma y gIo fhì a n com a 7
식사는 몇시부터 예요?
xic-xa-nun mio t-xi-bu-tbo-ic -io
− Ða |dì. co ) oI. ba y gIo da co com chua7
아줌마 지금 밥있어요?
a-cbum-ma cbi-cum ba p-it-xo-io
− Cho fo I fho m íf com.
밥좀 더 주세요
ba p-cbo m to cbu-xc -io
− Ho m nay co nhu ng mo n gì7
오늘 반찬 뭐 있어요?
o -nu/ ban-sban muo it-xo-io
− A n nhIo u va o nho .
많이 드세요.
ma-ni-tu-xc -io
− A n nu a dI chu .
더 드세요.
to tu-xc -io
− To I doI bu ng.
배가 고파요.
bc-ca co -pa-io
− To I no roI.
배가 불러요.
bc-ca bu-/o-io
− To I kho ng a n duo c.
저는 못 먹어요.
cbo-nun mo t-mo-co-io
− Cay qua . fo I kho ng a n duo c.
너무 매워서 못 먹어요.
no-mu-mc-uo-xo mo t mo-co-io
− Mong ba |o ng. anh. chI) du ng na u cay qua .
너무 맵게 하지 마세요.
no-mu-mc p-cc ba-cbi-ma-xc -io
||ä1ã1 & – Aã ä1 ã1
74
− Kho ng ho p kha u vI.
입맛에 안맞아요.
ip-ma-xc an-ma-cba-io
− To I ho p voI mo n a n Ha n Quo c.
저는 한국음식에 맞아요.
cbo-nun ban-cu c-um-xic-c ma-cba-io
− Chu ng fo I muo n fu na u a n.
우리는 스스로 해먹고 싶어요
u-ri-nun xu-xu-ro bc-mo-co xi-po-io
− Chu ng fo I da a n ra f ngon.
잘 먹었습니다.
cba/ mo-co t-xum-ni-ta


제구장
, ,
Cơ thể, bệnh tật,
điều trị

Chuong
9
||ä1ã1 f – I|1ã l|t, |tã| l1l, l|tä l||
76
4 Tu vu ng
A. Cd the
Ða u 머리 mo-ri
To c 머리카락 mo-ri-kba-ra c
Ma f 눈 nun
TaI 귀 cuy
MIo ng 입 ip
Mo I 입술 ip-xu/
Mu I 코 kbo
Ra ng 이빨 i-ba/
Iuo I 혀 bio
Co 목 mo c
VaI 어깨 o-cc
Ngu c 가슴 ca-xum
Ða n fay 손 xo n
Ca nh fay 팔 pa/
Ngo n fay 손가락 xo n-ca-ra c
Co fay 팔목 pa/-mo c
Cha n 다리 ta-ri
Ða n cha n 발 ba/
Ngo n cha n 발가락 ba/-ca-rac
Co cha n 발목 ba/-mo c
Xuong 뼈 bio
Xuong so ng 등뼈 tung-bio
Iung 허리 bo-ri
Ma u 피 pi
Ðu ng 배 bc
Ða p fhIf 근육 cun-iu c
Ða da y 위 uy
Ða I fra ng 대장 tc-cbang
Pho I 폐 pic
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
77
TIm 심장 xim-cbang
Can 간 can
Pho qua n 기관지 ci-coan-cbi
B. Ca c va n de ve su c kho e
Ðo nh 병 biong
Ca m cu m 감기 cam-ci
Ho 기침 ci-sbim
So f 열 io/
Mo I mo f 몸살 mo m-xa/
Ðau da u 머리 아프다 mo-ri a-pu-ta
Ðau 아프다 a-pu-ta
Cho ng ma f 현기증 bion-ci-cbung
Ðau ra ng 충치 sbung-sbi
Ðo nh da da y 위병 uy-biong
ÐI ngoa I/fIo u cha y 설사 xo/-xa
Ta o bo n 변비 bion-bi
Ða y bu ng 체하다 sbc -ba-ta
Ðo nh fIm 심장병 xim-cbang-biong
VIo m gan 간염 can-iom
ÐaI IIo f 마비 ma-bi
Ðo nh kho p 관절염 coan-cbo-riom
!ng fhu 암 am
Cao huyo f a p 고혈압 co -bio-ra p
Ðo nh suyo n 결핵 cio-rc c
Ma f ngu 불면증 bu/-mion-cbung
Ðo nh vo gIo I fính 성병 xong-biong
VIo m da 피부염 pi-bu-biong
VIo m muI 비염 bi-iom
Ruo f fhu a 맹장 mcng-cbang
CIang maI 매독 mc-to c
Ðo nh fruyo n nhIo m 전염병 cbon-iom-biong
||ä1ã1 f – I|1ã l|t, |tã| l1l, l|tä l||
78
Ðo nh fIo u duo ng 당뇨병 tang-nio -biong
Ðo nh do ng kInh 간질 can-cbi/
Ðo nh fha n kInh 정신병 cbong-xin-biong
Co fhaI 임신 im-xin
ÐI pho ng 화상을 입다 boa-xang-u/ ip-ta
ÐI faI na n 사고를 당하다 xa-co -ru/ tang-ba-ta
ÐI du f/ca f 베이다 bc -i-ta
NhIo f do co fho 체온 sbc -o n
Nho m ma u 혈액형 bio-rc c-biong
Vo f fhuong 상처 xang-sbo
!o ng fhuo c 복용하다 bo c-io ng-ba-ta
Ðo nh na ng 중병 cbung-biong
C. Ðie u tri
Ðo nh vIo n 병원 biong-uo n
HIo u fhuo c 약국 ia c-cuc
Ðo nh nha n 환자 boan-cba
Thuo c 약 ia c
Y fa 간호사 can-bo -xa
Ða c sy 의사 ui-xa
Kha m bo nh 진찰을 받다 cbin-sba-ru/ bat-ta
Ðon fhuo c 처방 sbo-bang
Thuo c nuo c 약물 ia c-mu/
Thuo c vIo n 알약 a/-ia c
Ðo nh nan y 불치병 bu/-sbi-biong
TrI bo nh 치료를 받다 sbi-rio -ru/ ba t-ta
TIo m 주사 cbu-xa
Pha u fhua f 수술 xu-xu/
Kho I bo nh 병이 낫다 biong-i na t-ta
Ma c bo nh 병에 걸리다 biong-c co-/i-ta
Thuo c ca m 감기약 cam-ci-ia c
Thuo c ha nhIo f 해열제 bc-io/-cbc
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
79
Thuo c fro fIm 강심제 cang-xim-cbc
Thuo c dau da u 두통약 tu-tbo ng-ia c
Thuo c fa o bo n 변비약 bion-bi-ia c
Thuo c fIo u cha y 설사약 xo/-xa-ia c
Thuo c kha ng sInh 항생제 bang-xcng-cbc
Thuo c gIa m dau 진통제 cbin-tbo ng-cbc
Thuo c fra nh fhaI 피임약 pi-im-ia c
Thuo c ngu 수면제 xu-mion-cbc
VIfamIn 비타민 bi-tba-min
Thuo c bo 보약 bo -ia c
Thuo c dau da da y 위장약 uy-cbang-ia c
Thuo c fro fIo u 소화제 xo -boa-cbc
!o ng fhuo c 복용하다 bo c-io ng-ba-ta
!o ng fruo c khI a n 식전복용 xic-cbon-bo c-io ng
!o ng sau khI a n 식후복용 xic-bu-bo c-io ng
Ca ch uo ng fhuo c 복용방법 bo c-io ng-bang-bo p
Ta c du ng phu 부작용 bu-cba c-io ng
Mo I nga y mo f Ia n 하루세번 ba-ru-xc -bon
Nha p vIo n 입원 ip-uo n
Xua f vIo n 퇴원 tbuc -uo n
4 Ma u ca u tho ng du ng
A. Cd the
− Ca u cao bao nhIo u7
키가 얼마예요?
kbi-ca o/-ma-ic-io
− To I cao mo f mo f ba y.
백칠십 이예요.
bc c-sbi/-xip i-ic-io
− Anh |ca u. chI) na ng bao nhIo u7
몸무게는 얼마예요?
mo m-mu-cc -nun o/-ma-ic -io
||ä1ã1 f – I|1ã l|t, |tã| l1l, l|tä l||
80
− To I na ng 68 kg.
육십팔 키로 예요.
iu c-xip-pa/-kbi-/o ic -io
− Vo ng oo ca u bao nhIo u7
허리둘레는 얼마예요?
bo-ri-tu-/c -nun o/-ma-ic -io
− Ca u cao mo f ba y ma y7
키가 백칠십 얼마요?
kbi-ca bc c-sbi/-xip-o/-ma-ic -io
− O ng |ba . anh. chI) su f ca n nhIo u/ga y dI nhIo u.
살이 많이 빠졌네요.
xa-ri ma-ni ba-cbio t-nc -io
− O ng |ba . anh. chI) fa ng ca n nhIo u/ ma p Io n nhIo u.
살이 많이 쪘어요.
xa-ri ma-ni cbio t-xo-io
− Ðm |ca u. cha u) Io n nhanh qua .
빨리 크네요.
ba-/i kbu-nc -io
− Tro ng co a y gIa dI nhIo u.
그녀는 많이 늙어 보여요.
cu-nio-nun ma-ni nu-co bo -io-io
− Tro ng anh fro hon fuo I.
나이보다 젊어 보이네요.
na-i-bo -ta cbo-mo bo -i-nc -io
− Tro ng anh a y gIa fruo c fuo I.
그는 나이보다 늙어 보여요.
cu-nun na-i-bo -ta nu-co bo -io-io
− Su c kho o kho ng fo f.
건강이 안좋아요.
con-cang-i an-cbo-ba-io
− Su c khoo fo I dang fo f da n Io n.
제 건강이 많이 좋아졌어요.
cbc -con-cang-i ma-ni cbo -ba-cbio t-xo-io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
81
E. Ðau o m
− To I mo f qua .
저는 피곤합니다
cbo-nun pi-co n-ba m-ni-ta
− To I bI ca m fu ba ho m fruo c.
저는 삼일전에 감기에 걸렸어요.
cbo-nun xam-i/-cbo-nc cam-ci-c co-/io t-xo-io
− Ða uo ng fhuo c nhung kho ng kho I.
약을 먹었는데 병이 안낫어요.
ia c-u/ mo-co t-nun-tc biong-i an-na-xo-io
− Ha y dua foI dI bo nh vIo n
병원에 보내주네요.
biong-uo n-c bo-nc-cbu-xc -io
− To I da kha m bo nh.
저는 진찰를 받았어요.
cbo-nun cbin-sba/-ru/ ba-ta t-xo-io
− To I dau da u.
저는 머리 아파요.
cbo-nun mo-ri a-pa-io
− To I dau Iung.
저는 허리가 아파요.
cbo-nun bo-ri-ca a-pa-io
− Ha y fIo m cho fo I.
주사를 놔주세요.
cbu-xa-ru/ noa-cbu-xc -io
− Ca n phaI nghI ngoI vaI ho m.
몇칠동안 쉬어야 해요.
mio t-sbi/-to ng-an xuy-o-ia-bc-io
G. Ta i hie u thuo c.
− To I dI do n hIo u fhuo c.
저는 약국에 갑니다.
cbo-nun ia c-cu c-c cam-ni-ta
||ä1ã1 f – I|1ã l|t, |tã| l1l, l|tä l||
82
− To I bI ca m.
저는 감기에 걸렸어요.
cbo-nun cam-ci-c co-/io t-xo-io
− TrIo u chu ng bo nh nhu fho na o7
병증상이 어떻게 되요.
biong-cbung-xang-i o-to t-cc - tuc -io
− Ho. so f va dau da u.
기침도하고 열이나고 머리가 아파요.
ci-sbim-to ba-co io-ri-na-co mo-ri-ca a-pa-io
− Cho fo I fhuo c uo ng frong ba nga y.
삼일분 약 주세요.
xam-i/-bun-ia c cbu-xc-io
− !o ng mo I nga y 3 Ia n sau bua a n.
하루세번 식후 복용하세요.
ba-ru-xc -bon xic-bu bo c-io ng-ba-xc -io
H. Ta i be nh vie n
− To I dau ca ch da y ba fua n.
저는 삼주전에 아팠어요.
cbo-nun xam-cbu-cbo-nc a-pa t-xo-io
− Mong ba c sI kha m cho fo I.
제병을 좀 검사 해주세요.
cbc -biong-u/ cbo m com-xa-bc-cbu-xc -io
− Ðo nh cu a fo I nhu fho na o a 7
제병이 어때요?
cbc -biong-i o-tc-io
− Ðo nh co na ng kho ng7
병이 심해요?
biong-i xim-bc-io
− Ðo nh kho ng na ng nhung pha I ca n fha n.
병이 심하지 않지만 조심해야 합니다.
biong-i xim-ba-cbi an-cbi-man cbo -xim-bc-ia bam-ni-ta
− Pha I dIo u frI fho na o mong ba c sI no I cho fo I bIo f.
어떻게 치료를 해야하는지 얘기해 주세요.
o-to t-cc sbi-rio -ru/ bc-ia-ba-nun-cbi ic-ci-bc-cbu-xc -io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
8S
− To I muo n dIo u frI ngoa I fru vì co n pha I dI Ia m.
저는 일 해야하기 때문에 통원치료를 받고 싶어요.
cbo-nun i/ bc-ia-ba-ci-tc-mu-nc tbo ng-uo n-sbi-rio -ru/ ba t-
co -xi-po-io
− No u kho ng do . fo I so quay IaI.
낫지않으면 다시 찾아오겠습니다.
na t-cbi-a-nu-mion ta-xi sba-cba-o -cc t-xum-ni-ta
− Mong o ng |ba . anh. chI) hay gIu gìn su c kho o.
건강을 잘지키세요.
con-cang-u/ cba/-cbi-kbi-xc -io
||ä1ã1 f – I|1ã l|t, |tã| l1l, l|tä l||
84제십장

Khách sạn

Chuong
10
||ä1ã1 lê – K|1 t| t1 ã
86
4 Tu vu ng
Kha ch sa n 호텔 bo -tbc /
Ia m fhu fu c va o 체크인 cbc c-kbu -in
Ia m fhu fu c ra 체크아우 cbc c-kbu-a-u
Qua y fIo p fa n 리셉션 ri-xc p-xion
Qua y ha ng 카운터 kba-un-tbo
Pho ng 룸 rum
So pho ng 룸넘버 rum-nom-bo
Ta ng 층 sbung
Chìa kho a 열쇠/키 io/-xuc 1kbi
Ta m do m 침대 sbim-tc
Kha n fra I gIuo ng 시트 xi-tbu
Ðo n fa m 욕조 io c-cbo
Ma y Ia nh 애건 c-con
Kha n ma f 수건 xu-con
Pho ng don 싱글룸 xing-cu/-rum
Pho ng do I 더불룸 to-bu/-rum
Ða f pho ng 방을 예약하다 bang-u/ ic -ia c-ba-ta
Hu y da f cho 예약을 취소하다 ic-iac-u/ sbuy-sbo -ba-ta
Ðo n vo sInh 청소하다 sbong-sbo -ba-ta
Ðo xa ch fay 소지품 xo -cbi-pum
Ha nh Iy 짐 cbim
Phu c vu 서비스 xo-bi-xu
CIa pho ng 방가겪 bang-ca-cio c
Mo f nga y 일당 i/-tang
Tru ngu 머무다 mo-mu-ta
Tru ngu /o 묵다 mu c-ta
Qua y bar 바 ba
Tính fIo n 계산하다 cic -xan-ba-ta
Tra ba ng fIo n ma f 현금으로 지급 bion-cu-mu-ro cbi- cup
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
87
4 Ma u ca u tho ng du ng
A.
− Co n pho ng kho ng va y7
방이 있습니까?
bang-i it-xum-ni-ca
− Cho fo I mo f pho ng don.
싱글룸 하나 주세요
xing-cu/-rum ba-na-cbu-xc-io
− Anh du dInh so o da y ma y ho m7
몇일 동안 머무실예정 입니까?
mio-sbi-to ng-an mo-mu-xi-ic /-cbong-im-ni-ca
− To I so o day 5 nga y.
5 일 동안 묵겠습니다
o -i/-to ng-an mu c-cct-xum-ni-ta
− CIa pho ng mo I nga y Ia bao nhIo u7
하루 방값 얼마입니까?
ba-ru-bang-ca p-o/-ma-im-ni-ca
− Mo I nga y 50 do Ia.
하루 50 불 입니다
ba-ru-o -xip-bu/-im-ni-ta
− Co bao go m a n sa ng kho ng7
아침 식사도 포함됩니까?
a-sbim-xic-xa-to po -bam-tuc m-ni-ca
− To I muo n guI ha nh Iy faI da y.
짐 좀 맡기고 싶습니다.
cbim cbo m-ma t-ci-co-xip-xum-ni-ta
− Pho ng so bao nhIo u va y7
몇호실 입니까?
mio t-bo -xi/-im-ni-ca
− Ha y dua ha nh Iy Io n cho fo I.
짐 좀 올려주세요
cbim cbo m-o -/io-cbu-xc -io
||ä1ã1 lê – K|1 t| t1 ã
88
− Ta ng muo I. pho ng 25.
십층 25 호 입니다
xip-sbung i-xip-o -bo -im-ni-ta
− Ha y do n pho ng cho fo I.
방을 좀 치워주세요
bang-u/ cbo m-sbi-uo-cbu-xc -io
− Ha y fhu c foI da y va o 7 gIo sa ng maI.
내일 7 시에 깨워주세요
nc-i/ i/-co p-xi-c cc-uo-cbu-xc-io
− O da y co dIch vu gIa f do kho ng7
여기서 세탁이 됩니까?
io-ci-xo xc -tba c-i tuc m-ni-ca
− Co fho su du ng dIo n fhoa I quo c fo duo c kho ng7
국제전화를 할수있나요?
cu c-cbc-cbon-boa-ru/ ba/-xu-it-na-io
− O da y co do I fIo n kho ng7
환전이 됩니까?
boan-cbon-i tuc m-ni-ca
− No u co dIo n fhoa I do n ha y chuyo n cho fo I.
전화가 오면 바꿔 주세요
cbon-boa-ca o -mion ba-cuo-cbu-xc -io
− No u co fax do n ha y chuyo n cho fo I ngay.
저한테 팩스가 오면 갖다주세요
cbo-ba n-tbc pc-xu -ca o -mion ca-ta- cbu xc -io
− Nga y maI fo I so roI day.
내일 떠나겠습니다
nc-i/ to-na-cct-xum-ni-ta
− Tính fIo n o da u7
계산 어디서 해요?
cic -xan-o-ti-xo-bc-io
− Ha y chuyo n ha nh Iy xuo ng cho fo I.
짐 좀 내려주세요
cbim cbo m nc-rio-cbu-xc -io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
89
− Co I cho fo I mo f chIo c faxI.
택시 한대 불러주세요
tbc c-xi ba n-tc bu-/o-cbu-xc -io
− Phu c vu ra f fo f.
서비스가 좋습니다
xo-bi-xu -ca cbo t-xum-ni-ta
− To I so Ia I do n.
또 오겠습니다
to o -cc t-xum-ni-ta
− Ca m on o ng.
감사합니다
cam-xa-ba m-ni-ta
||ä1ã1 lê – K|1 t| t1 ã
90


제십일장

Giao thông

Chuong
11
||ä1ã1 ll – ä|11 l|1ã1
92
4 Tu vu ng
Phuong fIo n gIao fho ng 교퉁수단 cio -tbo ng-xu-tan
Ma y bay 비행기 bi-bcng-ci
Sa n bay 공항 co ng-bang
Ha ng ha ng kho ng 항공사 bang-co ng-xa
Vo ma y bay 항공권 bang-co ng-cuo n
Xuo ng ma y bay 비행기에서내리다 bi-bcng-ci-c -xo nc-
ri-ta
TIo p vIo n ha ng kho ng 승무원 xung-mu-uo n
Xua f ca nh 출국하다 sbu/-cu c-ba-ta
Nha p ca nh 입국하다 ip-cu c-ba-ta
Cu I ha nh Iy 짐을 부치다 cbi-mu/ bu-sbi-ta
Xo hoI 자동차 cba-to ng-sba
Xo da p 자전거 cba-cbon-co
Xo ma y 오토바이 o -tbo -ba-i
Xo buy f 버스 bo-xu
TaxI 택시 tbcc-xi
Ta u fhu y 배 bc
Ta u ho a 기차 ci-sba
Ta u dIo n 전철 cbon-sbo/
Ðo n xo 터미널 tbo-mi-no/
Ðo n fa u 기차역 ci-sba-io c
Ða ng huo ng da n 교통표시판 cio-tbong-pio-xi-pan
Ðuo ng mo f chIo u 일방통행 i/-bang-tbo ng-bcng
Ca m do xo 주차금지 cbu-sba-cum-cbi
Nga fu 사거리 xa-co-ri
Nga ba 삼거리 xam-co-ri
Ðuo ng cao fo c 고속도로 co -xo c-to -ro
Ro pha I 죄회전 cboa-buc -cbon
Ro fraI 우회전 u-buc -cbon
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
9S
Ðo n hIo u 신호등 xin-bo -tung
Cho qua duo ng 횡단보도 buc ng-tan-bo -to
ÐI qua duo ng 건너가다 con-no-ca-ta
Ca u 다리 ta-ri
Ca ng 항만 bang-man
Ca fa u dIo n 전철역 cbon-sbo-rio c
Vo 표 pio
Vo khu ho I 왕복표 oang-bo c-pio
Vo ma y bay 비행기표 bi-bcng-ci-pio
Vo fa u dIo n 전철표 cbon-sbo/-pio
NoI ba n vo 매표소 mc-pio -xo
Ta I xo 기사 ci-xa
Tra m do xa ng 주유소 cbu-iu-xo
Xa ng da u 기름 ci-rum
Tra m sua xo 카센터 kba-xcn-tbo
TaI na n gIao fho ng 교통사고 cio -tbo ng-xa-co
Ha nh Iy 짐 cbim
Mua vo 표를 사다 pio -ru/ xa-ta
Ða f mua fruo c 예매하다 ic -mc-ba-ta
ÐI xo 타다 tba-ta
ÐI ma y bay 비행기를 타다 bi-bcng-ci-ru/ tba-ta
ÐI ba ng fa u ho a 기차로 가다 ci-sba-/o ca-ta
Nhanh 빠르다 ba-ru-ta
Cha m 느리다 nu-ri-ta
Thua n IoI 편하다 pion-ba-ta
Xua f pha f 출발 sbu/-ba/
Ðo n noI 도착하다 to -sba c-ba-ta
ÐIa dIo m do n 목적지 mo c-cbo c-cbi
TIo n 배웅하다 bc-ung-ba-ta
Ðo n 마중하다 ma-cbung-ba-ta
ÐI 가다 ca-ta
||ä1ã1 ll – ä|11 l|1ã1
94
Tro vo 돌아가다 to -/a-ca-ta
Ia c duo ng 길을 잃다 ci-ru/ i/-ta
Ho I duo ng 길을묻다 ci-ru/ mu t-ta
Ta c duo ng 길이 막히다 ci-ri ma c-bi-ta
So do dI 약도 ia c-to
ÐIa dIo m na y 이 위치 i-uy-sbi
4 Ma u ca u tho ng du ng
A. Mua ve
− Ða y gIo co xo dI Ðusan kho ng7
지금 부산에 가는차 있어요?
cbi-cum bu-xan-c ca-nun-sba it-xo-io
− ChIo u nay co xo Iu c haI gIo .
두시차 있어요.
tu-xi-sba it-xo-io
− Ða y gIo fhì kho ng. chIo u nay co chuyo n 4 gIo .
지금은 없어요, 오후 4 시 차 있어요.
cbi-cu-mun o p-xo-io , o -bu-nc -xi-sba it-xo-io
− Ða n cho fo I haI vo .
두장 주세요.
tu-cbang-cbu-xc -io
− Cho fo I mo f vo dI va o 11 gIo frua maI.
내일 오전 11 시 표 한장주세요.
nc-i/ o -cbon-io/-ba n-xi-pio ba n-cbang-cbu-xc -io
− Cho fo I haI vo khu hoI dI Toagu.
대구 왕복 표 두장주세요.
tc-cu-oang-bo c-pio tu-cbang-cbu-xc -io
− Ða y gIo kho ng co vo ngoI. chI co vo du ng.
지금 좌석표는 없고 입석표만 있어요.
cbi-cum-cboa-xo c-pio -nun o p-co ip-xo c-pio -man it-xo-io
− Pha I da f fruo c haI fua n.
이주전에 예매해야해요.
i-cbu-cbo-nc ic-mc-bc-ia-bc-io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
95
− To I muo n fra vo . ha y gIu p fo I.
표 반환하고 싶어요, 도와주세요.
pio -ban-boan-a-co -xi-po-io to -oa-cbu-xc -io
− Ha y doI sang chuyo n haI gIo chIo u cho fo I.
오후 두시차로 바꿔주세요.
o -bu-tu-xi-sba-/o ba-cuo-cbu-xc -io
− To I da da f vo ba ng dIo n fhoa I.
저는 전화로 예매했어요.
cbo-nun cbon-boa-/o ic -mc-bc t-xo-io
− Ha y mua ho cho fo I haI vo .
표 두장 좀 사주세요.
pio -tu-cbang cbo m-xa-cbu-xc -io
− Cho fo I gho ca nh cua so .
창문 옆자리로 주세요.
sbang-mun-io p-cba-ri-ro cbu-xc -io
− So gho bao nhIo u va y7
좌석번호는 몇번이예요?
cboa-xo c-bon-bo -nun mio t-bon-i-ic -io
B. Ði la i
− Nga y maI fo I so dI Ðusan.
저는 내일 부산에 갈꺼예요.
cbo-nun nc-i/ bu-san-c ca/-co-ic -io
− ÐI ba ng gì va y7
무엇으로 가요?
mu-o-xu-/o ca-io
− ÐI ba ng ma y bay.
비행기로 가요.
bi-bcng-ci-/o ca-io
− Ca u do n da y ba ng gì7
무엇으로 왔어요?
mu-o-xu-/o oa t-xo-io
− To I Io n da y ba ng fa u ho a.
기차를 타고 올라왔어요.
ci-sba-ru/ tba-co o -/a-oat-xo-io
||ä1ã1 ll – ä|11 l|1ã1
96
− O ng |ba ) co nhIo u ha nh Iy kho ng7
짐 많아요?
cbim ma-na-io
− Ða chua n bI ha nh Iy xong chua7
짐 다 준비했어요?
cbim ta cbun-bi-bc t-xo-io
− To I so dI chuyo n 3 gIo chIo u.
오후 3 시차를 타고 갈꺼예요.
o -bu-xc -xi-sba-ru/ tba-co ca/-co-ic -io
− Ðao gIo anh |chI) quay Ia I7
언제 돌아올꺼예요?
on-cbc to -/a-o /-co-ic-io
− Tua n sau fo I so quay fro Ia I.
다음주에 돌아올께요.
ta-um-cbu-c to -/a-o /-cc -io
− Ma y bay ma y gIo xua f pha f7
비행기 몇시 출발할꺼예요?
bi-bcng-ci mio t-xi-c sbu/-ba/-ba/-co-ic -io
− Pha I co ma f o sa n bay fruo c mo f fIo ng.
한시간 전에 공항에 있어야해요.
ba n-xi-can-cbon-nc co ng-bang-c it-xo-ia-bc-io
− To I phaI frung chuyo n fa I Ho ng Ko ng.
저는 홍콩에서 갈아타야되요.
cbo-nun bo ng-kbo ng-c -xo ca-ra-tba-ia-tuc -io
− To I co n phaI guI ha nh Iy .
짐을 부쳐야하는데요.
cbi-mu/ bu-sbo-ia-ba-nun-tc -io
− To I Iay ha nh Iy da .
짐을 찾아야되요.
cbi-mu/ sba-cba-ia-tuc -io
− To I so ra fIo n.
저는 배웅하러 갈꺼예요.
cbo-nun bc-ung-ba-ro ca/-co-ic -io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
97
− To I so ra do n.
저는 마중 나갈께요.
cbo-nun ma-cbung-na-ca/-cc -io
− ChIo u nay ba gIo fo I so do n noI. do nghI cho mo f chIo c
xo ra do n.
오후세시에 도착할꺼예요 차한대보내주세요.
o -bu-tu-xi-c to -cba c-ba/-co-ic -io sba-ba n-tc-bo -nc-cbu-xc -
io
− Chu c o ng |ba ) dI an foa n.
안녕히가세요.
an-niong-bi ca-xc -io
− O ng |ba ) dI bình an.
잘 갔다 오세요.
cba/ ca-ta o -xc -io
− XIn du ng Io. fo I so quay fro IaI.
걱정하지마세요. 잘다녀오겠습니다.
co c-cbong-ba-cbi-ma-xc -io cba/-ta-nio-o -cc t-xum-ni-ta
C. Ði taxi
− Ha y go I cho fo I mo f chIo c faxI.
택시 한대 불러주세요.
tbc c-xi-ba n-tc bu-/o-cbu-xc -io
− Co dI sa n bay kho ng7
공항에 가요?
co ng-bang-c ca-io
− Cho fo I ra sa n bay.
공항까지 태워주세요.
co ng-bang-ca-cbi tbc-uo-cbu-xc -io
− XIn dI fhoo so do na y.
이 약도대로 가 주세요.
i ia c-to-tc-ro ca-cbu-xc-io
− To I kho ng co fho I gIan. ha y cha y nhanh cho.
시간이 없으니까 빨리 가주세요.
xi-ca-ni o p-xu-ni-ca ba-/i-ca-cbu-xc -io ca-cbu-xc -io
||ä1ã1 ll – ä|11 l|1ã1
98
− Ha y dI do n dIa chI na y.
이 주소로 가주세요.
i-cbu-xo -ro ca-cbu-xc -io
− Ða c fa I xo oI. hay du ng xo cho.
기사님 차를 세워주세요.
ci-sba-nim sba-ru/ xc -uo-cbu-xc-io


제십이장
,
Ngân hàng,
bưu điện

Chuong
12
||ä1ã1 ll – N11ã |1 ã1, |ää l|tã
100
A. NGA N HA NG
4 Tu vu ng
Nga n ha ng 은행 un-bcng
Cu I va o nga n ha ng 은행에 맡기다 un-bcng-c ma t-ki-ta
Tho ng qua nga n ha ng 은행 통하여 un-bcng-tbo ng-ba-
io
ÐIa chI nga n ha ng 은행주소 ung-bcng-cbu-xo
TIo n ma f 현금 bion-cum
Ðo I ra fIo n ma f 현으로 바꾸다 bion-cu-mu-ro ba-
cu-ta
Ðo Ia 달러 ta-/o
TIo n 돈 to n
Nha p fIo n va o 입금하다 ip-cum-ba-ta
Ngoa I hoI 외환 uc -boan
Tho ru f fIo n ma f 현금인출카드 bion-cum-in-sbu/-
kba-tu
TIo n xu 동전 to ng-cbon
TIo n gIa y 지폐 cbi-pic
Nga n phIo u 수표 xu-pio
Ðo I fIo n 환전하다 boan-cbon-ba-ta
Ty gIa ho I doaI 환율 boan-iu/
Ia I sua f 이자 i-cba
TIo n Io 잔돈 cban-to n
Cu I fIo n 송금 xo ng-cum
Ru f fIo n 돈을 찾다 to -nu/ sba t-ta
So nga n ha ng 은행통장 un-bcng-tbo ng-
cbang
So fIo f kIo m 적금통장 cbo c-cum-tbo ng-
cbang
Ru f fIo n fIo f kIo m 적금을 찾다 cbo c-cum-u/ sba t-ta
TIo n fIo f kIo m 적금 cbo c-cum
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
101
Nguo I guI fIo n 송금인 xo ng-cum-in
Nguo I nha n fIo n 수취인 xu-sbuy-in
ÐIa chI nguoI nha n 수취인 주소 xu-sbuy-in-cbu-xo
So fa I khoa n 계좌번호 cic -cboa-bon-bo
Mo fa I khoa n 계좌를 개설하다 cic -cboa-ru/ cc-
xo/-ba-ta
So chu ng mInh NÐ IÐ 번호 ai-Ji-bon-bo
Phí guI fIo n 송금수수료 xo ng-cum-xu-xu-
rio
4 Ma u ca u tho ng du ng
− Ha y gu I so fIo n na y vo VIo f Nam cho fo I.
베트남으로 이 금액을 송금해 주세요.
bc -tbu-na-mu-ro i-cum-c c-u/ xo ng-cum-bc-cbu-xc -io
− Ho m nay fy gIa Ia bao nhIo u7
오늘 환율이 얼마예요?
o -nu/ boan-iu-ri o/-ma-ic -io
− Ma y nga y sau fhì o VIo f Nam nha n duo c fIo n7
베트남에서 몇일 후에 돈을 받을수있어요?
tbc -tbu-nam-c -o mio t-sbi/-bu-c to -nu/ ba-tu/-xu-it-xo-io
− Va n chua nha n duo c fIo n. ha y kIo m fra IaI cho fo I.
돈을 못받았습니다. 다시 검사해주세요.
to -nu/ mo t-bat-tat-xum-ni-ta ta-xi-com-xa-bc-cbu-xc -io
− Ha y cho fo I xIn ho a don guI fIo n.
송금 영수증을 좀 주세요.
xo ng-cum-iong-xu-cbung-u/ cbo m cbu-xc -io
− Ta I sao kho ng gu I duo c7
왜 송금 안되요?
oc xo ng-cum an-tuc-io
− Ha y gu I qua nga n ha ng Ðo Nha f cho fo I.
제일은행 통하여 송금해주세요.
cbc -i/-un-bcng-tbo ng-ba-io xo ng-cum-bc-cbu-xc -io
||ä1ã1 ll – N11ã |1 ã1, |ää l|tã
102
− Ha y doI ra doIa cho fo I.
달러로 바꿔 주세요.
ta-/o-ro ba-cuo cbu-xc-io
− Ha y doI ra fo muo I nga n vo n cho fo I.
만원짜리로 바꿔주세요.
man-uo n-cba-ri-ro ba-cuo-cbu-xc -io
− Ha y ru f frong so ra cho fo I 400 nga n vo n.
통장에서 사십만원을 찾아주세요.
tbo ng-cbang-c -xo xa-xip-man-uo n-u/ sba-cba-cbu-xc -io
− Nha p so fIo n na y va o frong so cho fo I.
이 돈을 통장에 넣어 주세요.
i-to -nu/ tbo ng-cbang-c no-bo-cbu-xc -io
− KIo m fra frong so ho fo I xom co bao nhIo u fIo n.
통장에 돈이 얼마있는지 확인해 주세요.
tbo ng-cbang-c to -ni o/-ma-it-nun-cbi boa c-in-bc-cbu-xc -io
− XIn fra cho fo I ba ng fIo n ma f.
현금으로 지급해 주세요.
bion-cu-mu-ro cbi-cu p-bc-cbu-xc -io
B. BUU СE N
4 Tu vu ng
Thu 편지 pion-cbi
VIo f fhu 편지를 쓰다 pion-cbi-ru/ xu-ta
Nha n fhu 편지를 받다 pion-cbi-ru/ bat-ta
Phong bì 봉투 bo ng-tbu
Thu ba o da m 등기 tung-ci
Ðuu pha m 소포 xo -po
Tom 우표 u-pio
Ðuu a nh 엽서 io p-xo
ThIo p 카드 kba-tu
ÐIo n fhoa I 전화 cbon-boa
Quay dIo n fhoa I 전화를 걸다 cbon-boa-ru/ co/-ta
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
10S
No I dIo n fhoa I 전화 연결하다 cbon-boa-ion-cio/-
ba-ta
ÐIo n fhoa I quo c fo 국제전화 cu c-cbc-cbon-boa
ÐIo n fhoa I IIo n fInh 시외전화 xi-uc -cbon-boa
ÐIo n fhoa I co ng co ng 공중전화 co ng-cbung-cbon-
boa
Tho dIo n fhoa I 전화 카드 cbon-boa-kba-tu
ÐIo n fhoa I ca m fay 휴대폰 biu-tc-po n
Phí/fIo n dIo n fhoa I 전화요금 cbon-boa-io -cum
Cu I 부치다 bu-sbi-ta
Co I dIo n fhoa I 전화하다 cbon-boa-ba-ta
TIo n dIo n fhoa I 통화요금 tbo ng-boa-io -cum
Thu ng fhu. ho p fhu 편지통 pion-cbi-tbo ng
CIa y vIo f fhu 편지지 pion-cbi-cbi
Ðanh ba dIo n fhoa I 전화번호부 cbon-boa-bon-bo-bu
Nguo I nha n 수신자 xu-xin-cba
Nguo I guI 발신자 ba/-xin-cba
4 Ma u ca u tho ng du ng
− Ðuu dIo n o da u7
우체국이 어디입니까?
u-sbc -cuc-i o-ti-im-ni-ca
− To I muo n guI bu c fhu na y vo VIo f Nam.
이편지를 베트남으로 부치려고 해요.
i-pion-cbi-ru/ bc -tbu-nam-u-ro bu-sbi-rio-co -bc-io
− Cu I vo VIo f Nam ma f ma y nga y7
베트남까지 몇일 거립니까
bc -tbu-nam-ca-cbi mio-sbi/ co-/im-ni-ca
− To I muo n guI buu pha m na y dI Toagu.
이 소포를 대구로 보내고 싶은데요.
i-xo -po -ru/ tc-gu-ro bo -nc-co-xi-pun-tc -io
||ä1ã1 ll – N11ã |1 ã1, |ää l|tã
104
− XIn gu I gIu m cho fo I ma y Ia fhu na y.
이 편지들을 좀 부쳐 주세요.
i-pion-cbi-ru/ cbo m-bu-sbio-cbu-xc -io
− To I muo n guI ba ng duo ng ba o da m.
등기로 보내주세요.
tung-ci-ro bo -nc-cbu-xc -io
− Ho m nay fo I nha n duo c fhu cha mo guI.
오늘 저는 부모님의 편지를 받았어요.
o -nu/ cbo-nun bu-mo -nim-ui-pion-cbi-ru/ ba-ta t-xo-io
− To I muo n goI dIo n vo VIo f Nam.
저는 베트남으로 전화하고 싶어요.
cbo-nun bc -tbu-na-mu-ro cbon-boa-ba-co -xi-po-io
− Ha y ba n cho fo I ma y chIo c fho dIo n fhoa I.
전화카드 몇 개 해주세요.
cbon-boa-kba-tu mio t-cc bc-cbu-xc-io


제십삼장

Trường học

Chuong
13
||ä1ã1 l& – I|ä1 ã1 |1t
106
4 Tu vu ng
Truo ng ho c 학교 ba c-cio
To I fruo ng 학교에 가다 ba c-cio -c ca-ta
Truo ng da I ho c 대학교 tc-ba c-cio
Va o daI ho c 대학에 들어가다 tc-ba c-c tu-/o-ca-ta
Truo ng cao daú ng 전문대학 cbon-mun-tc-ba c
Ða I ho c ngoa I ngu 외대 uc -tc
Ða I ho c Iua f 법대 bo p-tc
Ða I ho c su pha m 사범대학 xa-bom-tc-ba c
Ða I ho c y 의대 ui-tc
Ða I ho c da nh cho nu 여대 io-tc
Ða I ho c quo c gIa 국립대학 cu c-/ip-tc-ba c
Ða I ho c da n Ia p 사립대학 xa-rip-tc-ba c
Va n pho ng 사무실 xa-mu-xi/
Thu vIo n 도서관 to -xo-coan
Sa n va n do ng 운동장 un-to ng-cbang
Ky fu c xa 기숙사 ci-xu c-xa
Ca p ba 고등학교 co -tung-ba c-cio
Ca p 2 중학교 cbung-ba c-cio
Ca p 1 초등학교 sbo -tung-ba c-cio
Ma u gIa o 유치원 iu-sbi-uo n
Nha fro 탁아소 tba c-a-xo
CIa o su 교수님 cio -xu-nim
CIa o vIo n 선생님 xon-xcng-nim
HIo u fruo ng 교장 cio -cbang
Ho c sInh 학생 ba c-xcng
SInh vIo n 대학생 tc-ba c-xcng
Na m fhu 1 일학년 i/-ba c-nion
Na m fhu 2 이 학년 i-ba c-nion
Na m fhu 3 삼학년 xam-ba c-nion
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
107
Na m fhu 4 사학년 xa-ba c-nion
Ða n cu ng ho c 동창 to ng-sbang
Nguo I ho c kho a fruo c 선배 xon-bc
Nguo I ho c kho a sau 후배 bu-bc
Io p fruo ng 반장 ban-cbang
To fruo ng 조장 cbo -cbang
Mo n foa n 수학 xu-ba c
Mo n ho a 화학 boa-ba c
Quo c ngu / ngu va n 국어 cu c-o
TIo ng Anh 영어 iong-o
Va n ho c 문학 mun-ba c
Va f Iy 물리학 mu-/i-ba c
IIch su 역사 io c-xa
ÐIa Iy 지리학 cbi-/i-ba c
Mo n ho c 과목 coa-mo c
Khoa 학과 ba c-coa
Khoa fIo ng Ha n 한국어과 ban-cu c-o-coa
Pho ng ho c 교실 cio -xi/
Ða ng don 칠판 sbi/-pan
Sa ch 책 sbc c
Ða n ho c 책상 sbc c-xang
Ðu f chì 연필 ion-pi/
Ðu f bI 볼펜 bo /-pc n
Ca p sa ch 책가방 sbc c-ca-bang
Ma y vI fính 컴퓨터 kbom-piu-tbo
Ðo ng phu c 교복 cio -bo c
Ða ng dIo m 성적표 xong-cbo c-pio
ÐIo m 점수 cbom-xu
ThI 시험 xi-bom
To f nghIo p 졸업하다 cbo -ro p-ba-ta
||ä1ã1 l& – I|ä1 ã1 |1t
108
Ða ng fo f nghIo p 졸업증 cbo -ro p-cbung
NghI ho 여름방학 io-rum-bang-ba c
NghI do ng 결울방학 cio-u/-bang-ba c
Ho c ky 학기 ba c-ci
ThI do 합격 ba p-cio c
ThI fruo f 불합격 bu/-ba p-cio c
Truo f 덜어지다 to-ro-cbi-ta
Ðu ho c 유학하다 iu-ba c-ba-ta
Ho c ha nh 공부하다 co ng-bu-ba-ta
Ho c 배우다 bc-u-ta
Ho c gIo I 공부를 잘한다 co ng-bu-ru/ cba/-ba n-ta
Ho c ko m 공부를 못한다 co ng-bu-ru/ mo t-ba n-ta
Ho c Iu c 학력 ba c-/io c
CIa ng baI 강의하다 cang-ui-ba-ta
CIo ho c 수업시간 xu-o p-xi-can
Chuyo n mo n 전공하다 cbon-co ng-ba-ta
TIo n sI 박사 ba c-xa
Tha c sI 석사 xo c-xa
Cu nha n 학사 ba c-xa
Ho c phí 학비 ba c-bi
Ho c bo ng 장학금 cbang-ba c-cum
TIo n ky fu c xa 기숙사비 ci-xu c-xa-bi
TIo n Ia m fhu fu c nha p ho c 등록금 tung-ro c-cum
A. NHA P HD C
− XIn cha o. fo I do n Ia m fhu fu c nha p ho c.
안녕하세요 입학수속을 하러 왔습니다
an-niong-ba-xc -io , ip-ba c-xu-xo c-u/-ba-ro oa t-xum-ni-ta
− To I Ia hoc sInh nuo c ngoaI. muo n ho c fIo ng Ha n.
저는 외국학생입니다. 한국말을 배우고 싶어요.
cbo-nun uc -cu c-ba c-xcng-im-ni-ta . Han-cuc-ma-ru/ bc-u-
co -xi-po-io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
109
− Ho c phí mo f ho c ky Ia bao nhIo u7
학비는 한학기에 얼마입니까?
ba c-bi-nun ba n-ba c-ci-c o/-ma-im-ni-ca
− Mo f ho c ky Ia 500 nga n vo n.
한 학기에 50 만원 입니다.
ba n-ba c-ci-c o -xip-man-uo n-im-ni-ta
− Mo f ho c ky ma y fha ng 7
한학기는 몇개월 입니까?
ba n-ba c-ci-nun mio t-cc-uo/-im-ni-ca
− Trong fruo ng co ky fu c xa kho ng7
학교 안에 기숙사가 있나요?
ba c-cio -a-nc ci-xu c-xa-ca it-na-io
− Co . mo I fha ng fIo n ky fu c xa 30 nga n vo n.
있습니다, 기숙사비는 한달에 3 만원 입니다.
it-xum-ni-ta , ci-xuc-xa-bi-nun ba n-ta-rc xam-man-uo n-
im-ni-ta
− A n uo ng fhì nhu fho na o7
식사는 어떻게 하죠?
xic-xa-nun o-to t-cc ba-cbio
− Co fho a n faI nha a n.
식당에서 식사할 수있어요
xic-tang-c -xo xic-xa-ba/-xu-it-xo-io
− Trong ky fu c xa co fho na u a n duo c kho ng7
기숙사내에서 취사해도 되나요?
ci-xu c-xa-nc-c -xo sbuy-xa-bc-to tuc -na-io
− Kho ng duo c.
안 되요
An-tuc -io
− Mo I Io p fhuo ng co bao nhIo u ho c sInh7
한반에 학생 평균 몇 명이 있습니까?
ba n-ban-c ba c-xcng-piong-cyun mio t-miong it-xum-ni-ca
− Khoa ng 15 nguo I.
한 15 명.
ba n io/-ta-xo t-miong
||ä1ã1 l& – I|ä1 ã1 |1t
110
− CIa o vIo n da y ba ng fIo ng Ha n u7
선생님이 한국말로 강의 합니까?
xon-xcng-ni-mi ban-cu c-ma-ro cang-ui-ba m-ni-ca
− Mo I nga y ho c ma y fIo ng7
하루의 수업는 몇시간 입니까?
ba-ru-c -xu-o p-nun mio t-xi-can-im-ni-ca
− Mo I nga y 4 fIo ng. fu 9 gIo sa ng do n 1 gIo chIo u.
아침 9 시 부터 오후 1 시까지 하루에 4 시간입니다.
a-sbim-a-bo p-xi-bu-tbo o -bu-ba n-xi-ca-cbi ba-ru-c nc -xi-
can im-ni-ta
− Ðao gIo fhì khaI gIa ng7
개강일이 언제 입니까?
cc-cang-i-ri on-cbc -im-ni-ca
− So ho c nhu ng ky na ng gì7
어던기능을 공부합니까?
o-ton-ci-nung-u/ co ng-bu-ba m-ni-ca
− Nha fruo ng co pha f sach cho kho ng7
책은 무료로 준비해 주나요?
sbc c-un mu-rio -ro cbun-bi-bc cbu-na-io
− Kho ng. ho c sInh pha I fu mua.
아니요, 학생이 스스로 사야 해요.
a-ni-io , ba c-xcng-i xu-xu-ro xa-ia-bc-io
B. TRDNG LD P HD C
− Ha y Ia ng ngho!
들으십시오!
tu-ru-xip-xi-o
− Ha y ngho IaI mo f Ia n nu a!
다시한번 들으십시오!
ta-xi-ba n-bon tu-ru-xip-xi-o
− Tha y gIa o ha y no I cha m cha m cho.
선생님 천천히 말씀해 주세요
xon-xcng-nim sbon-sbon-bi ma/-xum-bc-cbu-xc -io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
111
− Ca c ba n hay ngho va do c fhoo.
듣고 따라하십시오.
tu t-co ta-ra-ba-xip-xi-o
− Ha y ngho va fra IoI.
듣고 대답하십시요.
tu t-co tc-ta p-ba-xip-xi-io
− Ca c ba n hay da f ca u ho I.
질문 하십시요.
cbi/-mun ba-xip-xi-o
− Ca c ba n co hoI gì kho ng7
질문이 있습니까?
cbi/-mu-ni it-xum-ni-ca
− Thua fha y gIa o. fo I muo n ho I.
선생님 질문 있습니다.
xon-xcng-nim cbi-mun-it-xum-ni-ta
− Chu ng fa ba f da u nho !
시작합시다!
xi-cba c-ba p-xi-ta
− Ha y do c fo Io n.
크게 읽어보세요.
kbu-cc ic-co-bo-xc -io
− Ha y nhìn va o sa ch.
책을 보십시오.
sbc c-u/ bo -xip-xi-o
− Ðu ng nhìn sa ch.
책을 보지마세요.
sbc c-u/ bo -cbi-ma-xc -io
− Ha y noI IaI mo f Ia n nu a.
다시한번 말해 주세요.
ta-xi-ba n-bon ma/-bc-cbu-xc -io
− Ha y ho c fhuo c fu moI.
새단어를 외우 십시오.
xc-tan-o-ru/ uc -u-xip-xi-o
||ä1ã1 l& – I|ä1 ã1 |1t
112
− Ha y da f ca u.
문장을 만들어 보세요.
mun-cbang-u/ man-tu-ro-bo -xc -io
− Ha y noI ba ng fIo ng Ha n.
한국말로 말하십시오.
ban-cu c-ma-/o ma/-ba-xip-xi-o
− To I va n chua hIo u.
저는 아직 이해 하지않아요.
cbo-nun a-cbic i-bc-ba-cbi-a-na-io
− Ðao gIo fhì so fhI7
시험을 언제 보나요?
xi-bo-mu/ on-cbc bo -na-io
− Ia m fho na o fhì moI no I gIoI fIo ng Ha n duo c7
어떻게 하면 한국말을 잘 할수 있어요?
o-to t-cc-ba-mion ban-cu c-ma-ru/ cba/-ba/-xu-it-xo-io
− Iuyo n nhIo u va noI nhIo u Ia duo c.
많이 연습하고 많이 말하면 됩니다.
ma-ni ion-xu p-ba-co ma-ni ma/-ba-mion tuc m-ni-ta
− To I so co ga ng.
저는 노력하겠습니다.
cbo-nun no -rio c-ba-cc t-xum-ni-ta
− Ha y gIu p do foI nhIo u.
많이 도와주십시오.
ma-ni-to -oa-cbu-xip-xi-o


제십사장
,
Công việc,
sinh hoạt

Chuong
14
||ä1ã1 l4 – |1ã1 r|tt, t|ã| |11l
114
CD NG TY
4 Tu vu ng
Va n pho ng 사무실 xa-mu-xi/
Ðo pha n ko foa n 경리부 ciong-ni-bu
Ðo pha n qua n Iy 관리부 coan-/i-bu
Ðo pha n xua f nha p kha u 무역부 mu-io c-bu
Ðo pha n ha nh chính 총무부 sbo ng-mu-bu
Ðo pha n nghIo p vu 업무부 o p-mu-bu
Ðo pha n sa n xua f 생산부 xcng-xan-bu
Ma y vI fính 컴퓨터 kbom-piu-tbo
Ma y phofocopy 복사기 bo c-xa-ci
Ma y fax 팩스기 pc c-xu-ci
Ma y dIo n fhoa I 전화기 cbon-boa-ci
Ma y In 프린터기 pu -rin-tbo-ci
Ma y fính 계산기 cic -xan-ci
So sach 장부 cbang-bu
Va o so /ghI cho p 기록하다 ci-ro c-ba-ta
So dIo n fhoa I 전화번호 cbon-boa-bon-bo
Chìa kho a 열쇠/키 io/-xuc 1kbi
Ho chIo u 여권 io-cuo n
Tho nguo I nuo c ngoaI 외국인등록증 uc -cuc-in-tung-ro c-
cbung
CIa y fra ng 백지 bc c-cbi
Iuong 월급 uo/-cu p
Tho cha m co ng 출근카드 sbu/-cun-kba-tu
TIo n fhuo ng 보너스 bo -no-xu
Ða ng Iuong 월급명세서 uo/-cup-miong-xc-xo
TIo n Iuong co ba n 기본월급 ci-bo n-uo/-cu p
TIo n fa ng ca/ Ia m fho m 잔업수당 cban-o p-xu-tang
TIo n Ia m nga y chu nha f 특근수당 tbu c-cun-xu-tang
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
115
TIo n Ia m do m 심야수당 xim-ia-xu-tang
TIo n fro ca p do c haI 유해수당 iu-bc-xu-tang
TIo n fro ca p fho I vIo c 퇴직금 tbuc -cbic-cum
Nga y fra Iuong 월급날 uo/-cu p-na/
Khoa n fru 공제 co ng-cbc
Phí ba o hIo m 의료보험료 ui-rio -bo -bom-rio
Tho ba o hIo m 의료보험카드 ui-rio-bo-bom-kba-tu
4 Ma u ca u tho ng du ng
A.
− AIo . xIn cho ga p o ng KIm.
여보세요, 김선생님 좀 바꿔 주세요.
io-bo -xc -io cim-xon-xcng-nim cbo m ba-cuo-cbu-xc -io
− Ða y gIo o ng KIm kho ng co o da y.
김선생님이 지금 안계시는데요.
cim-xon-xcng-ni-mi cbi-cum an-cic-xi-nun-tc-io
− Mong o ng muo I phu f sau goI Ia I.
십분후에 다시 걸어주세요.
xip-bun-bu-c ta-xi co-ro-cbu-xc -io
− Ða y gIo o ng KIm dang ba n dIo n fhoa I.
김선생님이 지금 통화중이예요.
cim-xon-xcng-ni-mi cbi-cum tbo ng-boa-cbung-i-ic -io
− XIn do I mo f chu f.
좀 기다리세요.
cbo m-ci-ta-ri-xc -io
− Ha y noI Ia foI da go I dIo n fhoa I do n.
내가 전화했다고 전해주세요.
nc-ca cbon-boa-bc t-ta-co cbon-bc-cbu-xc -io
− To I co fho go I nho dIo n fhoa I mo f chu f kho ng7
전화 한통 써도 되요?
cbon-boa ba n-tbo ng xo-to tuc -io
||ä1ã1 l4 – |1ã1 r|tt, t|ã| |11l
116
B.
− Tha ng na y Iuong fo I duo c bao nhIo u7
이번달 제 월급이 얼마예요?
i-bon-ta/ cbc -uo/-cu -pi o/-ma-ic -io
− Cho fo I xom ba ng Iuong.
월급 명세서를 보여주세요.
uo/-cu p-miong-xc -xo-ru/ bo -io-cbu-xc-io
− Cho fo I xom so Iuong |fIo f kIo m).
(적금) 월급통장을 보여주세요.
(cbo c-cumì uo/-cu p-tbo ng-cbang bo -io-cbu-xc -io
− Ða bo Iuong va o frong so cho fo I chua7
월급을 통장에 넣어주었어요?
uo/-cu-pu tbo ng-cbang-c no-bo-cbu-o t-xo-io
− Ða y Ia fIo n gì7
이거 무슨 돈 이예요?
i-co mu-xun-to n-i-ic -io
− Ða fính fIo n Ia m fho m va o chua7
잔업수당도 계산해주었어요?
cban-o p-xu-tang-to cic -xan-bc-cbu-o t-xo-io
− Iuong fha ng na y fính kho ng du ng.
이번달 월급이 안 맞아요.
i-bon-ta/ uo/-cu-pi an-ma-cba-io
− Ha y fính IaI cho fo I.
다시 계산해 주세요.
ta-xi- cic-xan-bc-cbu-xc -io
− Kho ng co Ia m fho m. Iuong chu ng fo I íf qua .
잔업이 없으니까 월급이 너무 작아요.
cban-o p-i o p-xu-ni-ca uo/-cu-pi no-mu-cba-ca-io
− Ha y fa ng Iuong cho fo I.
월급을 인상 해 주세요.
uo/-cu-pu/ in-xang-bc-cbu-xc -io
− Ha y fính Iuong du ng nhu ho p do ng.
계약대로 월급을 계산해 주세요.
cic -ia c-tc-ro uo/-cu-pu/ cic -xan-bc-cbu-xc -io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
117
− To I chua nha n Iuong.
저는 월급 안 받았어요.
cbo-nun uo/-cup an-ba-ta t-xo-io
− To I kho ng nha n duo c do ng Iuong na o ca .
저는 월급한푼도 못받았어요.
cbo-nun uo/-cu p ba n-pun-to mo t-ba t-tat-xo-io
− Ca m on o ng |ba ) da fra Iuong.
월급을 주셔서 감사합니다.
uo/-cu-pu/ cbu-xio-xo cam-xa-ba m-ni-ta
− Ðao gIo fhì co Iuong7
월급 언제 나오겠어요?
uo/-cu p on-cbc na-o -cc t-xo-io
− Ta I sao do n bay gIo va n chua co Iuong7
왜 지금까지 월급 안주세요?
oc cbi-cum-ca-cbi uo/-cu p an-cbu-xc-io
− Mong ha y fra Iuong du ng nga y.
월급날에 꼭 지급해주세요.
uo/-cu p-na-rc co c cbi-cu p-bc-cbu-xc -io
C.
− To I Ia nguoI nuo c ngoaI
저는 외국인 이예요.
cbo-nun uc -cu c-in i-c-io
− Chu ng fo I kho ng quon vo I fa f ca moI fhu .
저희는 모든것이 익숙하지 않아요.
cbo-bui-nun mo -tun-co-xi ic-xu c-ba-cbi-a-na-io
− Ha y gIu p do chu ng foI nhIo u.
저희를 많이 도와주세요.
cbo-bui-ru/ ma-ni-to -oa-cbu-xc -io
− Ha y gIu p foI vIo c ma fo I da nho .
제가 부탁한것을 들어주세요.
cbc -ca bu-tba c-ba n-co-xu/ tu-ro-cbu-xc -io
||ä1ã1 l4 – |1ã1 r|tt, t|ã| |11l
118
NHA MA Y
4 Tu vu ng
Nha ma y/co ng xuo ng 공장 co ng-cbang
CIa m do c 사장 xa-cbang
Ða chu 사모님 xa-mo -nim
Pho gIa m do c 부사장 bu-xa-cbang
Pho gIa m do c 이사 i-xa
Qua n do c 공장장 co ng-cbang-cbang
Truo ng pho ng 부장 bu-cbang
Truo ng chuyo n 과장 coa-cbang
Pho chuyo n 대리 tc-ri
Truo ng ca 반장 ban-cbang
Thu ky 비서 bi-xo
Nguo I qua n Iy 관리자 coan-/i-cba
Ky su 기사 ci-xa
Ia I xo 운전기사 un-cbon-ci-xa
Nguo I Iao do ng 근로자 cun-/o -cba
Iao do ng nuo c ngoa I 외국인근로자 uc -cuc-in-cun-/o-cba
Tu nghIo p sInh 연수생 ion-xu-xcng
Nguo I ba f ho p pha p 불법자 bu/-bo p-cba
O ng ba o vo 경비아저씨 ciong-bi-a-cbo-xi
Ða na u a n 식당아주머니 xic-tang-a-cbu-mo-ni
Ða do n vo sInh 청소아주머니 sbong-xo -a-cbu-mo-ni
Co ng vIoc 일 i/
Ia m vIo c 일을하다 i-ru/-ba-ta
Ca nga y 주간 cbu-can
Ca do m 야간 ia-can
Ia m haI ca 이교대 i-cio -tc
Ia m fho m 잔업 cban-o p
Ia m nga y 주간근무 cbu-can-cun-mu
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
119
Ia m do m 야간근무 ia-can-cun-mu
NghI ngoI 휴식 biu-xic
ÐI Ia m 출근하다 sbu/-cun-ba-ta
Tan ca 퇴근하다 tbuc -cun-ba-ta
NghI vIoc 결근 cio/-cun
NghI kho ng Iy do 무단결근 mu-tan-cio/-cun
Ða f da u co ng vIo c 일을시작하다 i-ru/ xi-cbac-ba-ta
Ko f fhu c co ng vIo c 일을 끝내다 i-ru/ cu t-nc-ta
Tho I vIo c 퇴사하다 tbuc -xa-ba-ta
NoI Ia m vIo c 근무처 cun-mu-sbo
Tho I gIan Ia m vIo c 근무시간 cun-mu-xi-can
So Iuong 수량 xu-riang
Cha f Iuo ng 품질 pum-cbi/
Iuo ng co ng vIo c 작업량 cba c-o p-riang
Ðo pha n 부서 bu-xo
Mu an foa n 안전모 an-cbon-mo
Co ng cu 공구 co ng-cu
A o qua n ba o ho Iao do ng 작업복 cba c-o p-bo c
Ca ng fay 장갑 cbang-ca p
Ma y moc 기계 ci-cic
Ma y may 미싱 mi-xing
Ma y do f 섬유기계 xom-iu-ci-cic
Ma y da p 프레스 pu-rc-xu
Ma y fIo n 선반 xon-ban
Ma y ha n 용접기 io ng-cbo p-co ng
Ma y ca f 재단기 cbc-tan-ci
Ma y do ng go I 포장기 po -cbang-ci
Ma y fho u 자수기계 cba-xu-ci-cic
Ða y chuyo n 라인 /a-in
Xo cho ha ng/xo fa I 트럭 tbu-ro c
Xo na ng 지게차 cbi-cc -sba
||ä1ã1 l4 – |1ã1 r|tt, t|ã| |11l
120
Xo ca n ca u 크레인 kbu-/c-in
Chuyo n 반 ban
Chuyo n 1 일반 i/-ban
Chuyo n 2 이반 i-ban
Ðo pha n kIo m fra 검사반 com-xa-ban
Ðo pha n do ng go I 포장반 po -cbang-ban
Ðo pha n gIa co ng 가공반 ca-co ng-ban
Ðo pha n hoa n fa f 완성반 oan-xong-ban
Ðo pha n ca f 재단반 cbc-tan-ban
Chuyo n may 미싱반 mi-xing-ban
Tho may 미싱사 mi-xing-xa
Tho mo c 목공 mo c-co ng
Tho ha n 용접공 io ng-cbo p-co ng
Tho co khí 기계공 ci-cic-co ng
Tho fIo n 선반공 xon-ban-co ng
Tho |no I chung) 기능공 ci-nung-co ng
Sa n pha m 제품 cbc -pum
Phu fu ng 부품 bu-pum
Nguyo n phu IIo u 원자재 uo n-cba-cbc
Ha ng hu 불량품 bu-/iang-pum
Ha ng xua f kha u 수출품 xu-sbu/-pum
Ha ng fIo u du ng noI dIa 내수품 nc-xu-pum
Ha ng fo n kho 재고품 cbc-co -pum
Co ng fa c 스위치 xu-uy-sbi
Ða f 켜다 kbio-ta
Ta f 끄다 cu-ta
Cho ma y cha y 작동시키다 cba c-to ng-xi-kbi-ta
Su a chu a 고치다 co -sbi-ta
Ðu ng ma y 정지시키다 cbong-cbi-xi-kbi-ta
Hu ho ng 고장이 나다 co -cbang-i na-ta
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
121
ÐIo u chInh 조정하다 cbo -cbong-ba-ta
Tha o ma y 분해시키다 bun-bc-xi-kbi-ta
4 Ma u ca u tho ng du ng
A.
− Chu ng fo I mo I do n no n kho ng bIo f. ha y chI gIu p cho
chu ng fo I.
저는 새로 와서 잘 몰라요, 가르쳐주세요.
cbo-nun xc-ro -oa-xo cba/ mo -/a-io ca-ru-sbio-cbu-xc -io
− Ðao gIo fhì chu ng fo I ba f da u Ia m vIoc.
저희들은 일을 언제 시작해요?
cbo-bui-tu-run i-ru/ on-cbc xi-cba c-bc-io
− To I so Ia m vIo c gì7
저는 무슨일을 하게되나요?
cbo-nun mu-xun-i-ru/ ba-cc -tuc -na-io
− Mo I nga y Ia m vIo c bao nhIo u fIo ng7
하루 몇시간 근무하세요?
ba-ru mio t-xi-can cun-mu-ba-xc -io
− O da y co Ia m fho m nhIo u kho ng7
여기는 잔업이 많아요?
io-ci-nun cban-o p-i ma-na-io
− O da y co Ia m haI ca kho ng7
여기는 이교대 해요?
io-ci-nun i-cio -tc bc-io
− O da y co Ia m do m kho ng7
여기서 야간도 해요?
io-ci-xo ia-can-to bc-io
− Ha y Ia m fhu cho chu ng fo I xom.
한번 해봐 주세요.
ba n-bon-bc-boa-cbu-xc -io
− Ha y Ia m Ia I fu da u cho xom.
처음부터 다시 해봐 주세요.
sbo-um-bu-tbo ta-xi bc-boa-cbu-xc -io
||ä1ã1 l4 – |1ã1 r|tt, t|ã| |11l
122
− Ðo fo I Ia m fhu mo f Ia n xom.
저는 한번 해 볼께요.
cbo-nun ba n-bon-bc-bo /-cc -io
− Ia m nhu fho na y co duo c kho ng7
이렇게 하면 되요?
i-ro t-cc ba-mion tuc -io
− Ia m fho na y Ia duo c pha I kho ng7
이렇게 하면 되지요?
i-ro t-cc ba-mion tuc -cbi-io
− Tu ba y gIo fo I co fho Ia m mo f mình.
저는 이제부터 혼자 할수있어요.
cbo-nun i-cbc -bu-tbo bo n-cba ba/-xu-i-xo-io
B.
− Ha y ba f ma y xom.
기계를 돌려보세요.
ci-cic-ru/ to -/io-bo-xc -io
− Ha y ba f Io n.
켜세요.
kbio-xc -io
− Ha y fa f dI.
끄세요.
cu-xc -io
− Ðu ng cho ma y cha y.
기계를 돌리지마세요.
ci-cic-ru/ to -/i-cbi-ma-xc -io
− Ta m du ng may mo f chu f.
기계를 잠깐 세우세요.
ci-cic-ru/ cbam-can xc -u-xc -io
− To I dang sua may. du ng cho ma y chay.
저는 고치고 있으니까 작동시키지 마세요.
cbo-nun co -sbi-co -it-xu-ni-ca cba c-to ng-xi-kbi-cbi-ma-xc -
io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
12S
− Ðu ng do ng fay va o nho .
손을 때지 마세요.
xo -nu/ tc-cbi-ma-xc -io
− Ha y Ia m fhoo fo I.
저를 따라 하세요.
cbo-ru/ ta-ba-ba-xc -io
− Nguy hIo m. ha y ca n fha n.
위험하니까 조심하세요.
uy-bom-ba-ni-ca cbo -xim-ba-xc -io
− Ma y na y hu roI.
이기계가 고장났어요.
i-ci-cic -ca co-cbang-na t-xo-io
C.
− Ho m nay Ia m do n may gIo 7
오늘 몇시 까지 해요?
o -nu/ mio t-xi ca-cbi bc-io
− Ho m nay Ia m do n 5 gIo chIo u.
오늘 오후 5 시 까지 해요
o -nu/ o -bu ta-xo t-xi-ca-cbi bc-io
− Chu nha f fua n na y co Ia m kho ng7
이번 일요일에도 일을 해요?
i-bon i-rio -i-rc -to i-ru/ bc-io
− To I so Ia m voI aI7
저는 누구와 같이 해요.?
cbo-nun nu-cu-oa-ca-sbi bc-io
− To I da ga ng ho f su c.
저는 최선을 다했어요.
cbo-nun sbuc -xo-nu/ ta-bc t-xo-io
− To I so no Iu c.
저는 노력하겠습니다.
cbo-nun no -rio c-ba-cc t-xum-ni-ta
− Ða n da n fo I so quon vo I co ng vIo c.
저는 천천히 일에 익숙해질 꺼예요.
cbo-nun sbon-sbon-bi i-rc ic-xu c-bc-cbi/-co-ic -io
||ä1ã1 l4 – |1ã1 r|tt, t|ã| |11l
124
− O ng |ba ) du ng Io. chu ng fo I Ia m duo c ma .
걱정하지 마세요, 저희는 할수있어요.
co c-cbon-ba-cbi-ma-xc -io cbo-bui-nun ba/-xu-it-xo-io
− To I da Ia m vIo c nay fruo c day roI.
저는 이런일을 해본적이 있어요.
cbo-nun i-ron-i-ru/ bc-bo n-cbo-ci it-xo-io
− Tho I gIan fro I dI. chu ng fo I so Ia m vIo c fo f.
시간이 지나면 일을 잘 하겠습니다.
xi-ca-ni cbi-na-mion i-ru/ cba/ ba-cc t-xum-ni-ta
D.
− To I chua Ia m fho nay bao gIo .
저는 이렇게 한적이 없어요.
cbo-nun i-ro t-cc ba n-cbo-ci o p-xo-io
− To I muo n cu ng Ia m vIo c voI anh A.
저는 A 와같이 일을 하고싶어요.
cbo-nun a-oa-ca-sbi i-ru/ ba-co -xi-po-io
− Na ng qua . khIo ng ho chu ng foI voI.
너무 무거워요, 같이 들어주세요.
no-mu mu-co-uo-io ca-sbi tu-ro-cbu-xc -io
− Ha y cho fo I Ia m vIo c kha c.
다른 일을 시켜주세요.
ta-run-i-ru/ xi-kbio-cbu-xc -io
− To I kho ng fho Ia m vIo c nay mo f mình duo c.
저는 혼자서 이 일을 못해요.
cbo-nun bo n-cba-xo i-i-ru/ mo t-bc-io
− VIo c na y na ng qua doI voI fo I.
이일이 저한테 너무 힘들어요.
i-i-ri cbo-ba n-tbc no-mu bim-tu-ro-io
− Ha y cho mo f nguo I nu a cu ng Ia m vIo c voI fo I.
한사람 더 같이 하게 보내 주세요.
ba n-xa-ram to ca-sbi ba-cc bo -nc-cbu-xc -io
− Ha y cu ng Ia m vo I foI.
같이 해 주세요.
ca-sbi bc-cbu-xc -io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
125
− Mo f qua . ha y nghI mo f chu f.
너무 피곤해요, 좀 쉬자.
no-mu pi-co n-bc-io cbo m xuy-cba
− Ha y chuyo n foI sang bo pha n kha c.
다른 부서로 옮겨 주세요.
ta-run-bu-xo-ro o m-cio-cbu-xc -io
− To I muo n dI co ng fy kha c.
저는 다른 회사로 가고 싶어요.
cbo-nun ta-run-buc -xa-/o ca-co -xi-po-io
− Tho I gIan Ia m vIo c da I qua .
근무시간이 너무 길어요.
cun-mu-xi-ca-ni no-mu ci-ro-io
− Ha y gIa m bo f gIo Ia m.
근무시간을 좀 줄여주세요.
cun-mu-xi-ca-nu/ cbo m cbu-rio-cbu-xc-io
E.
− Ha y fro ng ma y cho fo I mo f chu f.
기계를 좀 봐주세요.
ci-cic-ru/ cbo m boa-cbu-xc -io
− To I ra ngoa I mo f chu f ro I va o ngay.
저는 금방 나갔다 올께요.
cbo-nun cum-bang na-ca -ta o /-cc -io
− Ho m nay mo f qua . fo I muo n nghI mo f nga y.
오늘 너무 피곤해서 하루 쉬고 싶어요.
o -nu/ no-mu pi-co n-bc-xo ba-ru xuy-co -xi-po-io
− Nga y maI fo I co ho n. fo I pha I dI.
내일 저는 약속 있어서 가야해요.
nc-i/ cbo-nun ia c-xo c it-xo-xo ca-ia-bc-io
||ä1ã1 l4 – |1ã1 r|tt, t|ã| |11l
126
− Tua n sau co ba n foI vo nuo c. fo I muo n nghI mo f ho m dI
fIo n ba n.
다음주에 제 친구가 출국하기때문에.
ta-um-cbu-c cbcc-sbin-cu-ca sbu/-cu c-ba-ci-tc-mu-nc
그날 하루 쉬고 친구를 배웅하러 가고싶어요.
cu-na/ ba-ru xuy-co sbin-cu-ru/ bc-ung-ba-ro ca-co -xi-po-
io
− Chu nha f fua n na y fo I co vIo c rIo ng.
이번 일요일에 저 개인적인 일이 있어요.
i-bon i-rio -i-rc cbo cc-in-cbo c-in i-ri it-xo-io
S¡NH HDA T
4 Tu vu ng
Ky fu c xa 기숙사 ci-xu c-xa
Pho ng 방 bang
Pho ng nghI 휴게실 biu-cc -xi/
Nha fa m 목욕실 mo c-io c-xi/
Nha vo sInh 화장실 boa-cbang-xi/
Pho ng fhay qua n a o 탈의실 tba-ui-xi/
Ðo p 주방 cbu-bang
Cu a 문 mun
Cu a so 창문 sbang-mun
Ha nh Iang 복도 bo c-to
Ca u fhang 계단 cic -tan
CaI ba n 상 xang
Cho 의자 ui-cba
Tu du ng qua n a o 옷장 o t-cbang
Cha n 이불 i-bu/
Co I 베개 bc -cc
No m 담요 tam-io
CaI ma n 모기장 mo -ci-cbang
Qua f 선풍기 xan-pung-ci
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
127
Ða n Ia |u I) 다리미 ta-ri-mi
Io suo I 난로 nan-/o
Tu Ia nh 냉장고 ncng-cbang-co
Ma y gIa f 세탁기 xc -tba c-ci
No I com dIo n 전기밥솥 cbon-ci-ba p-xo t
Ðo ng dIo n 전등 cbon-tung
Ðo ng do n noon 형광등 biong-coan-tung
No n nha 바닥 ba-ta c
Suo I no n 난방 nan-bang
Ðo dIo n fu 전자제품 cbon-cba-cbc -pum
Ðo du ng ca nha n 개인 용품 cc-in-io ng-pum
CIa cu 가구 ca-cu
Ðo p ga 가스레인지 ca-xu-rc -in-cbi
Ca 가스 ca-xu
ÐIo n 전기 cbon-ci
Ða u 기름 ci-rum
Nuo c no ng 온수 o n-xu
Nuo c Ia nh 냉수 ncng-xu
Ðo n vo sInh 청소하다 sbong-xo -ba-ta
To ng vo sInh 대청소하다 tc-sbong-xo -ba-ta
Ra c 쓰레기 xu-rc-ci
Thu ng ra c 쓰레기통 xu-rc-ci-tbo ng
CaI cho I 빗자루 bit-cba-ru
No I quI ky fu c xa 기숙사규칙 ci-xu c-xa-ciu-sbic
Ngu bo n ngoa I 외박하다 uc -ba c-ba-ta
ÐI ra ngoaI 외출하다 uc -sbu/-ba-ta
Ðo fro n 도망가다 to -mang-ca-ta
Ma f fro m 도둑맞다 to -tu c-ma t-ta
Y fhu c chung 공동의식 co ng-to ng-ui-xic
SInh hoa f fa p fho 단체 생활 tan-sbc -xcng-boa/
||ä1ã1 l4 – |1ã1 r|tt, t|ã| |11l
128
4 Ma u ca u tho ng du ng
A.
− Ky fu c xa ra f fo f.
기숙사가 아주 좋아요.
ci-xu c-xa-ca a-cbu cbo -ba-io
− Ky fu c xa kho ng fo f
기숙사가 좋지않아요
ci-xu c-xa-ca cbo -cbi-a-na-io
− Pho ng co nhIo u muo I.
방에 모기 많아요.
bang-c mo -ci ma-na-io
− Trong ky fu c xa o n a o qua . kho ng ngu duo c.
기숙사안이 너무 씨끄러워서 잠 못자요.
ci-xu c-xa-a-ni no-mu xi-cu-ro-uo-xo cbam mo t-cba-io
− Ha y cho chu ng foI mo f chIo c ma y gIa f.
저희한테 세탁기 한대 주세요.
cbo-bui-ba n-tbc xc-tba c-ci ba n-tc-cbu-xc -io
− Ra f ca m on no u cho chu ng fo I mo f chIo c fIvI.
텔레비전 한대 주시면 감사하겠습니다.
tbc -/c -bi-cbon ba n-tc cbu-xi-mion cam-xa-ba-cc t-xum-ni-
ta
− XIn Ia p cho chu ng fo I mo f chIo c dIo n fhoa I.
전화기 한대 놓아주세요.
cbon-boa-ci ba n-tc no -ba-cbu-xc -io
− Pho ng na y cha f qua .
이방이 너무 좁아요.
i-bang-i no-mu cbo -pa-io
− Pho ng na y cha f qua . xIn chuyo n sang pho ng khac.
이방이 너무 좁아서 다른방으로 옮겨주세요.
i-bang-i no-mu cbo -pa-xo ta-run-bang-u-ro o m-cio-cbu-xc -
io
− Ha y bo frí fho m mo f pho ng nu a.
방 하나 더 배정해 주세요.
bang-ba-na-to bc-cbong-bc-cbu-xc -io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
129
− Pho ng fo I fhIo u cha n va goI.
제 방에 이불과 베개가 모자라요.
cbc -bang-c i-bu/-coa-bc -cc-ca mo -cba-ra-io
− Kho ng co ho fho ng suo I no n.
바닥에 난방이 안되요.
ba-ta c-c nan-bang-i an-tuc -io
− Tro I Ia nh qua . ha y mo nuo c no ng.
날씨가 너무 추워요, 온수 주세요.
na/-xi-ca no-mu sbu-uo-xo o n-xu cbu-xc -io
− Nuo c no ng kho ng co .
온수 안나와요.
o n-xu an-na-oa-io
− Ðo ng dIo n ho ng roI. ha y sua cho chu ng fo I.
전등이 고장 났어요, 고쳐주세요.
cbon-tung co -cbang-na t-xo-io co -sbio-cbu-xc -io
− Ky fu c xa hIo n nay kho ng co dIo n.
기숙사에 지금 불이 안들어와요.
ci-xu c-xa-c cbi-cum bu-ri an-tu-ro-oa-io
− Ha y cho chu ng foI mo f chIo c kho a.
자물쇠 하나 주세요.
cba-mu/-xuc ba-na cbu-xc -io
− Trong ky fu c xa na u a n co duo c kho ng7
기숙사 내에서 취사해도 되요?
ci-xu c-xa nc-c -xo sbuy-xa-bc-to tuc -io
− Chu nha f fua n na y chu ng fo I so fo ng vo sInh.
이번 일요일에 대청소 할께요.
i-bon i-rio -i/-rc tc-sbong-xo ba/-cc -io
− Ðu ng fu fIo n va o pho ng fo I.
제방에 함부로 들어가지 마세요.
cbc -bang-c ba m-bu-ro tu-ro-ca-cbi ma-xc -io
B.
− To I muo n du ng chung pho ng vo I ba n na y.
저는 이친구와 같이 한방 쓰고싶어요.
cbo-nun i-sbin-cu-oa-ca-sbi ba n-bang xu-co -xi-po-io
||ä1ã1 l4 – |1ã1 r|tt, t|ã| |11l
1S0
− Chu ng fo I kho ng ho p nhau.
저희는 서로 안 맞아요.
cbo-bui-nun xo-ro an-ma-cba-io
− Quan ho cu a ho kho ng fo f.
그 사람들이 관계가 안좋아요.
cu-xa-ram-tu-ri/ coan-cic -ca an-cbo -ba-io
− Ðua ba n va o ky fu c xa co duo c kho ng7
친구들을 기숙사로 데려와도 되요?
sbin-cu-tu/-ru/ ci-xu c-xa-ro tc -rio-oa-to tuc -io
− Cuo c so ng frong ky fu c xa ra f phu c fa p.
기숙사 생활이 아주 복잡해요.
ci-xu c-xa xcng-boa-ri a-cbu bo c-cba p-bc-io
− Ho m qua fo I bI ma f fIo n.
어제 저는 돈을 도둑 맞았어요.
o-cbc cbo-nun to -nu/ to-tu c ma-cba -xo-io
− O da y hay xa y ra ca c vu fro m ca p.
여기서 도난 사고가 자주 발생해요.
io-ci-xo to -nan-xa-co -ca cba-cbu ba-xcng-bc-io
− Ða y gIo no n Ia m fho na o7
지금 어떻게 해야되요?
cbi-cum o-to t-cc bc-ia-tuc -io
− To I da ba o ca o vo I nha ma y.
저는 회사한테 보고 했어요.
cbo-nun buc -xa -ba n-tbc bo -co bc t-xo-io
− To I nghI pha I ba o cho ca nh sa f.
저는 경찰한테 신고해야 한다고 생각해요.
cbo-nun kiong-sba/-ba n-tbc xin-co -bc-ia ba n-ta-co xcng-
ca c-bc-io
OUAN HE
− Chu ng fa so ng voI nhau va gIu p do nhau nho .
우리는 서로 도와주고 재미있게 살자.
u-ri-nun xo-ro to -oa-cbu-xo cbc-mi-it-cc xa/-cba
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
1S1
− Chu ng fo I Ia nguoI nuo c ngoaI. ha y hIo u |fho ng ca m) cho
chu ng fo I.
저희는 외국인이니까 이해해주세요.
cbo-bui-nun uc -cu c-in-i-ni-ca i-bc-bc-cbu-xc -io
− Chu ng fa ha y so ng vo I nhau nhu anh om.
우리는 형제처럼 같이살자.
u-ri-nun biong-cbc -sbo-rom ca-sbi-xa/-cba
− Chu ng fo I Iuo n bIo f on.
저희는 항상 고마운 마음을 갖고있어요.
cbo-bui-nun bang-xang co -ma-un-ma-um-u/ ca t-co -it-xo-
io
− Chu ng fo I co nhIo u ky nIo m frong fho I gIan o Han Quo c.
한국에서 추억이 많이 있어요.
ban-cu c-c -xo sbu-o c-i ma-ni it-xo-io
− To I da ho c duo c nhIo u dIo u faI Ha n Quo c.
저는 한국에서 많이 배웠어요.
cbo-nun ban-cu c-c -xo ma-ni-bc-uot-xo-io
− Chu ng fo I ho c duo c nhIo u dIo u hay fa I Ha n Quo c.
저희는 한국인의 좋은점을 많이 배웠어요.
cbo-bui-nun ban-cu c-c -xo cbo -bun-co-xu/ ma-ni bc-uo t-xo-
io
− Nho va o gIa m do c. chu ng fo I an fa m Ia m vIo c.
사장님 덕분에 저희는 안심하고 근무하고있어요.
xa-cbang-nim-to-bu-nc cbo-bui-nun an-xim-ba-co cun-
mu-ba-co -it-xo-io
− Mo I nguo I xung quanh fha n fhIo n va do I xu fo f vo I
chu ng fo I.
주위사람들이 친절하며 저한테 잘해주요.
cbu-uy-xa-ram-tu-ri/ sbin-cbo/-ba-mio cbo-ba n-tbc cba/-
bc-cbu-io
− XIn ca m on da xom chu ng foI nhu om. nhu con.
동생, 자녀처럼 대해주셔서 감사합니다.
to ng-xcng cba-nio-sbo-rom tc-bc-cbu-xio-xo cam-xa-ba m-
ni-ta
||ä1ã1 l4 – |1ã1 r|tt, t|ã| |11l
1S2
− Nguo I Ha n Quo c gIa u fình ca m.
한국사람들이 정이 많아요.
ban-cu c-xa-ram-tu-ri cbong-i ma-na-io
− To I ra f haI Io ng.
저는 만족해요.
cbo-nun man-cbo c-bc-io
CHA D VE NUD C
− Tua n sau fo I so vo VIo f Nam.
다음주에 저는 베트남에 갈꺼예요.
ta-um-cbu-c cbo-nun bc-tbu-nam-c ca/-co-ic -io
− Trong fho I gIan qua. no u co gì saI so f ha y bo qua cho.
그동안에 잘 못 한것 있으면 넘어가주세요.
cu-to ng-an-c cba/-mo t-ba n-co t i-xu-mion no-mo-ca-cbu-
xc -io
− Ðu co vo VIo f Nam cu ng kho ng quo n duo c ca c quí vI.
저는 베트남에 가도 여러분을 잊을수 없어요.
cbo-nun bc -tbu-nam-c ca-to io-ro-bu-nu/ i-cbu/-xu-o p-xo-
io
− Chu c o ng |ba . anh. chI) o IaI bình an.
안녕히 계십시요.
an-niong-bi cic -xc -io
− Mong o ng |ba . anh. chI) o Ia I ma nh kho o. ha nh phu c.
건강하시고 행복하세요.
con-cang-ba-xi-co bcng-bo c-ba-xc -io
− Chu c co ng fy ngay ca ng pha f frIo n.
회사의 익일 번영을 기원합니다.
buc -xa-c ic-i/ bon-iong-u/ ci-uo n-ba m-ni-ta
− No u quay fro Ia I Ha n Quo c. fo I so do n cha o.
한국에 다시 나오면 찾아뵙겠습니다.
ban-cu c-c ta-xi-na-o -mion sba-cba-buc p-cc t-xum-ni-ta
− No u co co ho I hay do n VIo f Nam choI.
기회있으면 베트남에 놀러오세요.
ci-buc -it-xu-mion bc -tbu-nam-c no -/o-o -xc -io
Iä |1 t lä r1 t1ä l|t ã1 K1ã
1SS
− To I so guI fhu ho I fha m.
저는 인사편지를 보낼께요.
cbo-nun in-xa-pion-cbi-ru/ bo -nc/-cc -io
− To I so guI qua cho anh.
저는 선물을 보낼께요.
cbo-nun xon-mu-ru/ bo -nc/-cc -io
− No u do n VIo f Nam. ha y IIo n Ia c voI fo I nho .
베트남에 가면 연락해주세요.
bc -tbu-nam-c ca-mion ion-/a c-bc-cbu-xc-io
− Ðu ng quo n fo I nho .
저를 잊지마세요.
cbo-ru/ it-cbi-ma-xc -io
− Mong o ng ba ha y gIu p nhu ng nguo I VIo f co n o IaI.
남아있는 베트남 사람을 많이 도와 주세요.
na-ma-it-nun-bc-tbu-nam-xa-ra-mu/ ma-ni to-oa-cbu-xc -
io

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful