www.azirastukreben.

hu

Honnan tudom, mit érez irántam?
avagy „y”- grafológiában a „g” és az ő „y”-ja a grafológiában

Írta: Szabó Szilvia

www.azirastukreben.hu

„Honnan tudhatom, mit érez irántam? Honnan tudhatom, hogy milyennek látja a kapcsolatunkat? Vajon tényleg ő az Igazi?”- tesszük fel gyakran a kérdést. A párkapcsolati összeillőség vizsgálat egy külön területe a grafológiának. Ilyenkor a pár mind a két tagjának a kézírását kielemezzük, majd összevetjük. A párkapcsolati grafológia elemzés révén megtudhatjuk, hogy a partnerek személyisége hogyan fér össze egymással, melyek azok a területek, amelyek előreviszik, harmonikussá teszik a kapcsolatot, és melyek azok, ahol a személyiségük különbözősége, illetve egyéni igényeik miatt súrlódások, konfliktusok adódhatnak. A párkapcsolati elemzésnél fontos szerep jut a kétjegyű (pl.: gy, ny, ly), illetve a kettőzött mássalhangzók (ll, tt) vizsgálatának, hiszen ezeknél az első betű a kézírás készítőjét, a második pedig a társát jelöli. A két betű méretbeli viszonya és távolsága érdekes dolgokat árul el a pár tagjainak egymáshoz való viszonyáról. A betűk közül kiemelt szerepet kap a „gy” betű, ami a Bodroghy Péter féle grafológiai betűszimbolika szerint a párkapcsolat betűje. A „gy” jellegzetes kettős betű, ami csak a magyar nyelvben fordul elő.

Miből is áll a „gy” betű?
A „gy” betű első tagja a „g”, amit a grafológia a szexualitás betűjeként tart számon. A „g” egy középzónás oválból és egy alsózónás hurokból áll. Az oválrész a biológiai és a szexualitáshoz kapcsolódó én-érzetet mutatja, az alsózónás hurok pedig a biológiai, illetve szexuális téren megmutatkozó élményigényt, élménykészséget, illetve az élmények feldolgozását, megélést jelzi. A „gy” második tagja, az „y” a társat, a partnert szimbolizálja, aki lehet férj, élettárs, szerelmi partner. Az „y”-nak is van egy középzónás része és egy alsózónás hurokja, vagyis társ a mindennapokban és a szexualitásban. Ám, hogy milyen társ is ő, azt a „gy” betűkben az írás készítőjének szemén keresztül látjuk. A „gy” kapcsolatában a "g" ugyanis mindig azt az embert jelöli, aki az írást készíti, az "y" pedig a tárását. Az én írásomban a „g” vagyok én, és te vagy az „y”, a társam, míg a te írásodban te vagy a „g” és és én vagyok a te „y”-od, a társad – ugye érthető? ;-)

www.azirastukreben.hu

A grafológiában a "gy" tehát arról árulkodik, hogy az írás készítője, milyennek látja párját, hogyan viszonyul hozzá, illetve milyennek érzi, értékeli kettejük kapcsol kapcsolatát. Ez az ő véleménye, az ő megítélése. A „gy” betűnek számtalan variációja lehet lehetséges, így most a teljesség igénye nélkül csak irányvonalakat, a leggyakoribb, a legjellegzetesebb és grafológiai szempontból érdekes „gy” kombinációkat szeretném bemutatni Neked. nációkat

Mit is érdemes a „gy” betűkön vizsgálni?
A sztenderd szerinti „gy” betűkben (amit általános iskolában tanultál) a két betűrész középzónás része egyforma magas és széles, az alsózónás hurkok is egyforma hosszúak és teltek, száruk párhuza párhuzamos, és a két betű távolsága fél betűszélesség. tű Grafológiai értelemben ez az író szerint harmonikus, kiegyensúlyozott kapcs kapcsolatról árulkodik, ahol a partnerek testileg, lelkileg és érzelmileg is közel érzik m magukat egymáshoz, de nem egymásban, hanem együtt élnek, vagyis mindketten megtarto mindketten megtartották önállóságukat. Ha a "gy" betűn belül akár a méretben, akár a kidolgozottságban különbség vagy kü eltérés van az sajátos grafo ológiai jelentést hordoz.

Társ a mindennapokban mindennapokban?
Vizsgáljuk meg először a „gy” közép középzónás részét, és megtudhatjuk, hogy a minde atjuk, mindennapok gyakorlatában, a hétköznapi életben ki az irányító fél a kapcsolatban, h hogyan értékeli az írás készítője a partnerét. Előfordul, hogy a „g” feje nagyobb, magasabban van, vagy kido gozottabb, mint az kidolgozottabb, „y” feje. Ez grafológiai ért értelemben arra utal, hogy az író önmagát sokkal többre gát értékeli, társát pedig valamiért lenézi. Ez adódhat akár szellemi fölényből társafölényből, dalmi rangból, népszerűségből, vagy abból, hogy az író hordja a nadr nadrágot a kapcsolatban, illetve úgy érzi, hogy ő többet latban, tesz ezért a kapcsolatért, több időt, energiát fektet , bele. Amikor azonban az „y” feje lesz a nagyobb vagy a kidolg kidolgozottabb a „g”-hez képest, az jelzi, hogy az írás készítője hez felnéz társára, idealizálja őt, illetve társához képes kev kevesebbnek, jelentéktelenebbnek érzi önmagát, vagy alávetett szerepben van. enebbnek repben

www.azirastukreben.hu

Érdemes megnézni azt is, hogy az „y” középzónás szárai között van eltérés. van-e Ha ugyanis az „y” „g” felőli szára magasabb, mint a jobboldali szár, akkor az írás készítője sokkal többre értékeli, jobban elismeri párját, mint a jobban amennyire ezt a külvilág teszi. Sokszor előfordul, hogy a . környezet, a család és a barátok, nem értik az illetőt, hogy mit „eszik” a partnerén. Ha azonban az „y” „g” felőli szára kisebb, mint a jobboldali szár, akkor az író tu tudja, hogy társának vannak sikerei, amiért őt a, a közösség és a környezet elismeri, b nyezet becsüli, de az író számára ezek nem sokat érnek, vagy nem ezek nem olyan vonások, ami m miatt fel tud nézni a másikra. sikra. Még mindig a középzónában maradva nagyon érdekes jelenség, am amikor az „y” feje hiányzik, vagy egy domború ívvé válik. Ilyenkor a „g” számára az „y” már nem szellemi partner, nem érzelmi mi érzelmi-lelki társ. Maximum a megszokás, aximum a közös anyagi érdek, a biológiai szükségletek és a szexual szexualitás köti össze még őket - amennyiben a két betű kötött és az alsó hurkok kidolgozo kidolgozottak.

Partner az ágyban? A grafológiában az alsó hurokszár hossza az élménykészség mértékét, vagyis az igény nagyságát mutatja, míg a hurok teltsége azt jelzi, hogy ez mennyire jelent élményt, a duktor mennyire tudja magát az élménynek önfeledten átadni és me ire megélni, élvezni azt. A „gy” betűn belüli hurkok nagyság, teltség és formai jellegzetességei és különbs különbségei végtelen számú kombinációt és grafológiai jelentést hordoz. Ha például a „g” hurokja hosszabb, akkor az írónak van nagyobb igénye a szexuális együttlétre, ha az „y” hurokja hosszabb, akkor az író szerint a párjának. Ha eme emellett a hurkok teltek, öblösek is, akkor az együttlétek során nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is fon fontos a betűnek megfelelő fél számára. Gondot jelenthet a kapcsolatban, ha akár a „g”, akár az „y” hurokja nagyon s kapcsolatban, sovány, fedővonalas, alulhurkolt, vagy szöges, háromszög alakú, esetleg horgas és a horgas, partneré pedig nem.

www.azirastukreben.hu

A soványság és az alulkötött hurkok esetén elfojtások, gátlások, neveltetés probl gátlások, problémák akadályozzák az önfeledt együttlétet. Ilyenkor a pár adott tagja nem tudja elengedni magát, vagy csak megfelelő körülmények esetén képes erre (csak söté sötétben, csak éjszaka, csak, ha már minden el van mosogatva stb.). Az szexuális együttlétek rendszerint a megszokott „menetrend és forgatókönyv” szerint zajl zajlanak. Ha valamelyik hurok szögessé vált, megtörik, vagy háromszög alakot vesz fel, akkor kot az adott fél a szexuális életben is akar akaratos, túl határozott. Az ő elképzelése sz . szerint kell, hogy alakuljanak a pászto pásztorórák, vagy csak a saját kielégülésére összpont összpontosít.

Engedj közelebb…
Korábban már volt arról szó, hogy ideális esetben a „gy” ben a két betű kötött és „gy”-ben köztük fél betűszélességnyi távolság van, valamint a két betű párhuzam párhuzamos. Ez grafológiai értelemben kettejük összetartozását fejezi ki, mégpedig úgy hogy eközben úgy, mindkét fél megőrizte identitását. Kapcsolatuk harmonikusnak mondható. Vannak azonban olyan emberek, akiknek sokkal nagyobb az intimitás és közelsé emberek, közelségigényük, ezért fontos számukra, hogy a másik mindig jelen legyen, illetve fizikai, rt érintés-közelben legyen. A „gy” betűknél mindez úgy jelentkezik, hogy a betűk közötti kötővonal a minimálisra csökken, vagy nem zötti ritkán a két betű összetapad egymásba olvad. Ha az írás egyéb jele összetapad, is nagy kötödés igényre utalnak, akkor felt feltételezhető az író személ z személyre jellemző kapcsolati függőség, a kisajátítás veszélye Vagyis, az veszélye. adott fél a legkisebb érzelmi vagy fizikai eltávolodás jeleire pánikba esik. Abban az esetben, ha a „gy” betűk kötöttek ugyan, de a két betű közötti távolság betűk megnőtt, akkor megvan a pár két tagja között az öszszetartozás érzése, de az (már) kevésbé intenzív Érintenzív. zelmileg eltávolodtak, a fizikai kontaktus, a szexu szexuális együttlét sem olyan fontos a számukra. ra. Ha a két betű már nem kapcsolódik össze (kivételt jelent, ha eleve kötetlen az írás), akkor vélhető, hogy a partnerek már ág ágytól-asztaltól elváltak, az érzelmi és a asztaltól testi kontaktus is megszűnt köztük, legfeljebb a hiv hivatalos keretek (pl.: házassági szerződés) va a gyerevagy kek, esetleg az anyagi érdek miatt va vannak még együtt.

www.azirastukreben.hu

Egyedül
Párkapcsolati grafológiai elemzés előtt mindig tisztázni kell, hogy a vizsgált sz mindig személynek van-e létező párkapcsolata vagy esetleg jelen pillanatban egyedül van. Amennyiben nincs párkapcsolata az írónak, és a „gy” ben „y”-nak nincs kidolgozva árkapcsolata nak a fej, viszont az alsózónás hurkok rendben vannak, a akkor az illető vágyik a párkapcsolatra, a szerelemre, ábrándozik róla. Talán még nincs is konkrét ember, aki neki tetszik, vagy szimpatikus lenne, de már készen áll a kapcsolat fogaenne, dására. Ha azonban az „y”-nak mind a feje, mind a hurokrésze leegyszerűsített, kidolgoza nak kidolgozatlan, esetleg az alsó zónába csúszott, úgy az író jelenleg nem akar párkapcsolatot, sőt elzárkózik tőle. Azt a teljes írás grafológiai vizsgálatával deríthető ki, hogy ez fológiai vajon tudatos döntés eredménye eredménye-e, és hogy jól érzi-e magát az író ebben az életformában, avagy ez egy kényszerdöntés eredménye, mivel eddigi csalódásai miatt kiábrándult, és fél , újra kockáztatni a szívét, fél a csalód vét, csalódástól, vagy mert a lelke jelenleg is sebekkel teli, és még nem áll készen egy új ka kel kapcsolatra. Az ilyen „gy” betűk gyakran fájdalmas szakítás, válás után jelennek meg. latra.

Szeretnél további érdekes cikkek ovábbi cikkeket olvasni a grafológiával és az fológiával önismerettel kapcsolatban kapcsolatban? Akkor látogass el a

www.azirastukreben.hu
oldalra.