(Transcribed by J. Gilbert jgilb@videotron.

ca)

WEST END BLUES

("Louis Armstrong and His Hot Five" Columbia CK45142)

&b

ÏCadenza
Ï

Ï

3

Louis Armstrong

3

Ï
3 ÏU
Ï
Ï Ï

j
j
Ï ÏÏÏ
#Ï Ï Ï Ï b Ï nÏ Ï Ï #Ï nÏ Ï Ï Ï
3

3

Ï3 ÏÏ Ïb Ï Ï Ï Ï
3
3
3
3 U
Ï
Ï
Ï
Ï
b
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
4
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
#
Ï
ÏÏnÏ
Ïb ÏnÏ
&b ä
Ïb Ï#Ï Ï Ï ÏnÏ ÏÏ#ÏÏÏ 4
ÏÏ

2

3

a tempo Slow
C7+

4
&b 4 ú

5

Bb9

&b ú

9

C7

12

F

1 F

Î #Ï. Ï w

Ï #Ï. Ï Ï Ï. Ï
ú

Bb7

3

F

4

&b

ä #Ïj Ï Ï

3

3

3

F7

C7

ÏÏÏÏÏÏÏ
6

ú.

35

SOLOS (bone/Clar/Piano)

Î

1

ðð
ñ

î

Î

F

Ï bú

j
Ï ä Ï

Ddim

F7

6

Bb7

Ï Ï
Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

#Ï. Ï 1 w

w

w

Ï Ï Ï Ï b Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï b Ï Ï Ï Ï3 ÏÏ Ï3 Ï Ï Ï3 Ï Ï Ï
bÏ Ï
ä

~~~~ Ï. Ï Ï Ï3
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï ÏÏ Î
Ï
ÏÏ
& b Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï nÏ Ï

&b

ä. Ï Ï Ï Ï Ï
R

3

3

7

10

F7

Ï Ï Ï3 Ï
Ï Ï ÏÏÏÏ Î ÏÏ ÏÏ Ï
Ïb Ï
Î
Ï Ï ÏÏÏ
ÏÏ
J Ï Ï Ï Ï Ï
Ï
Ï
3

Ï Ï
& b Ï ä J # Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï ú
&b

3

jä Î
Ï

U
·

Trpt Rit

j
ä Ï ÏÏÏ

Piano cue

9

Î

Ï

Ï ä Ï
J

3
U
j
Ï Ï Ï. Ï Ï.ÏÏÏ ú .

Î

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful