Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

I. DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË BUXHETIT TË SHTETIT 1. KONTROLL NË BASHKINË E RRËSHENIT Në zbatim të programit të kontrollit nr. 273/1, datë 26.4.2007, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, u ushtrua kontroll në Bashkinë e Rrëshenit, me objekt “Mbi kontrollin e ligjshmërisë, rregullshmërisë dhe aktivitetit ekonomikofinanciar”. Kontrolli u krye nga data 02.5.2007 deri në datën 01.6.2007, sipas drejtimeve të përcaktuara në këtë program kontrolli, për periudhën e veprimtarisë së ushtruar nga subjekti i kontrolluar nga data 01.01.2005 deri më datën 31.12.2006. Kontrolli u krye për zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë duke verifikuar sipas rastit dokumentacionin e plotë dhe me zgjedhje. Përveç kontrollit të dokumentacionit jemi bazuar edhe në këshillimin dhe ballafaqimet me stafin drejtues e atë administrativ të subjektit të kontrollit. Në përfundim të kontrollit rezultoi:

Zbatimi i detyrave dhe masave disiplinore të rekomanduara në kontrollet e mëparshme.
Në Bashkinë Rrëshen, për veprimtarinë ekonomiko-financiare të viteve 2005 dhe 2006, nuk është ushtruar kontroll nga ana e Kontrollit të Lartë të Shtetit. Në këtë institucion ka ushtruar kontroll të përgjithshëm Njësia e Auditimit Financiar të Prefekturës së Qarkut Lezhë. Për moszbatimin e plotë të detyrave të lëna nga kontrollet e Njësisë së Auditit Financiar të prefekturës së Qarkut Lezhë mban përgjegjësi ish-kryetari i Bashkisë Rrëshen dhe ish-përgjegjësi i Seksionit të Financës, me të cilët u mbajt aktverifikimi nr. 1, datë 14.5.2007.

Mbi kontrollin e zbatimit të buxhetit.
Bazuar në ligjin nr. 8379, datë 29.7.1998 "Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit në Republikën e Shqipërisë" dhe në ligjin nr. 8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore" në Bashkinë Rrëshen janë hartuar projektbuxhetet, projekte të cilat janë miratuar nga këshilli brenda afateve dhe kritereve të përcaktuara në ligjin nr. 9339, datë 21.12.2004 "Për buxhetin e shtetit për vitin 2005", në ligjin nr. 9464, datë 28.12.2005 "Për buxhetin e shtetit për vitin 2006" dhe udhëzimeve përkatëse të Ministrisë së Financave. Me rastin e miratimit të buxhetit vjetor, nga Këshilli i Bashkisë është miratuar për vitin 2005, fondi rezervë në vlerën 1.400 mijë lekë dhe fondi emergjencave në vlerën 1.600 mijë lekë dhe për vitin 2006 vetëm fond emergjencash në vlerën 1.250 mijë lekë. Sipas të dhënave të paraqitura, evidencave të rakorduara me Degën e Thesarit në Rrëshen dhe nga kontrolli i kryer në drejtim të zbatimit të buxhetit rezulton se janë ruajtur kufijtë e miratuar të shpenzimeve në total dhe për çdo artikull. Nuk është rakorduar periodikisht për çdo muaj me Degën e Thesarit në Rrëshen. Rezulton se për të dy vitet, buxheti i Bashkisë është bazuar kryesisht në fondet e deleguara me pjesëmarrje të ulët nga të ardhurat, U verifikua evidentimi i shpenzimeve të kryera sipas titujve, kapitujve dhe artikujve, nga rezulton se janë evidentuar drejtë me përjashtim të investimit të kryer
1

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

ne objektin “Ura Jezull” ku kontrata ka vlerën 2.993.239 lekë, kurse sipas dokumenteve të zbatimit të objektit, situacionit (pa datë) te likuiduar, procesverbalit të kolaudimit nga kolaudatori datë 26.9.2006 dhe aktmarrjes në dorëzim nga komisioni i emëruar, vlera e objektit përcaktohet në shumën 3.885.831 lekë ose 892.392 lekë më tepër se kontrata. Ka mosrealizim në total në vlerën 1.752 mijë lekë, për vitin 2005 dhe 4.953 mijë lekë, për vitin 2006, që vërtetohen kryesisht në: - Artikullin “paga e sigurime shoqërore” përkatësisht në vlerën164 mijë lekë dhe 509 mijë lekë në vitin 2005 dhe 499 mijë lekë dhe 952 mijë lekë në vitin 2006 që kanë ardhur kryesisht nga programimi me rezervë i buxhetit të kushtëzuar për këtë artikull, të deleguar nga ministria e arsimit. Duke mos marrë në konsideratë fondet e akorduara për përkrahjen sociale dhe paaftësinë, shpenzimet për "paga" zënë 49% të totalit të shpenzimeve të vërtetuara në fakt për vitin 2005 dhe 48.4% për vitin 2006, duke u financuar kryesisht nga buxheti. Më hollësisht trajtohen në çështjen e posaçme të raportit. - Artikullin “investime”, përkatësisht sipas viteve, në shumat 493 mijë lekë që vjen si diferencë e vlerës më të ulët të ofertave dhe kontratave nga fondet e miratuar dhe 2.068 mijë lekë, që ka ardhur nga vlera më e ulët e ofertave nga fondet e miratuar dhe mosrealizimi i investimeve të programuara. Shpenzimet për "investime" zënë 18.8% të totalit të shpenzimeve të vërtetuara në fakt për vitin 2005 dhe 20.4% për vitin 2006. Janë financuar për vitin 2005 nga buxheti, në masën 16.625 mijë lekë dhe nga të ardhurat e grandit në masën 16.305 mijë lekë, kurse për vitin 2006, nga buxheti shumën 16.646 mijë lekë dhe nga të ardhurat fondet grant në shumën 43.551 mijë lekë. - Artikullin “shpenzimet operative”, në vlerën 345 mijë lekë në vitin 2005 dhe 225 mijë lekë në vitin 2006. "Shpenzimet operative" zënë 18.6% të totalit të shpenzimeve të vërtetuara në fakt për vitin 2005 dhe 18.9% për vitin 2006, duke u financuar kryesisht nga të ardhurat dhe fondet në "grand". U verifikuan "shpenzimet operative" të realizuara dhe të evidentuara në artikullin "602" nga rezultoi se: - Në evidentimin e shpenzimeve për energji elektrike u konstatua se për të gjithë periudhën nga ana e filialit elektrik, faturat kanë të shënuar të dhënat e konsumit të energjisë sipas kontatorit për çdo objekt dhe janë faturuar e likuiduar sipas faturave tatimore të paraqitura. Janë realizuar për vitin 2005, në vlerën 1.523.314 lekë dhe për vitin 2006, në vlerën 2.036.520 lekë, brenda kufijve të programuar. Rritja rezulton si rezultat i ndryshimit të çmimit. - Janë kryer likuidime për shpenzime gjatë vitit, për ujë të pijshëm, sipas kontratës, për vitin 2005 në vlerën 980.438 lekë dhe për vitin 2006 në vlerën 1.726.273 lekë. Nga verifikimi i të gjithë faturave tatimore të likuiduara rezulton se konsumi i ujit është faturuar bazuar në kontatorin. - “Kancelari e shtypshkrime”, për vitin 2005 në vlerën 800.529 lekë dhe për vitin 2006 në vlerën 727.000 lekë. Për blerjen e kancelarive për të dy vitet është përdorur procedura e prokurimit “tender i kufizuar”. Është ruajtur kufiri në vlerë i programuar të shpenzimeve.
2

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

- "Shpenzimet për udhëtim e dieta", për aparatin e Bashkisë, në vlerën 1.127.000 lekë për vitin 2005 dhe 1.386.780 lekë për vitin 2006, zënë vend me rëndësi në shpenzimet operative të vërtetuara në fakt dhe përbëjnë 6% të totalit për vitin 2005 dhe 6.6% për vitin 2006. Për vitin 2006 janë realizuar 399.280 lekë shpenzime për udhëtime jashtë shtetit. - Rezulton se janë kryer “shpenzime për pritje-përcjellje” dhe trajtimin e delegacioneve të huaja në vitin 2005, në shumën 233.940 lekë dhe për vitin 2006, në shumën 296.670 lekë. Dokumentacioni justifikues për shpenzimet e kryera rezulton se për çdo rast ka bashkëngjitur urdhrin e titullarit, ku nuk është përcaktuar funksioni i vizitorëve dhe kuota e shpenzimit sipas grupit të përcaktuar në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 15.05.1995 si dhe në të gjithë rastet mungojnë listat ku të janë shënuar emrat e pjesëmarrësve, si për personat e huaj, ashtu edhe për palën pritëse. Nuk ka programe të miratuara nga Këshilli i Bashkisë për pritjet e organizuara sipas kritereve të përcaktuara në pikën 5, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 15.05.1995, si dhe mungojnë relacionet për qëllimin e vizitës dhe realizimin e saj. Ka raste ku rezulton se nuk janë zbatuar kriteret e përcaktuara në ligjin nr. 8560, datë 22.12.1999, neni 67, si dhe udhëzimit nr. 2, datë 10.4.2002 të Ministrisë së financave "Për procedurat tatimore", pika 3.1.5, duke pranuar shërbimin si dhe kryer likuidimet përkatëse pa lëshimin e faturave tatimore të miratuara nga Dega e Tatimtaksave, nga subjektet apo personat fizikë, në lokalet ku është kryer pritja. Për të metat dhe mangësitë e mësipërme u mbajt procesverbali nr. 3, datë 21 maj 2007, ku ngarkohet me përgjegjësi ish-kryetari i Bashkisë dhe ish-përgjegjësi i Sektorit të Financës të Bashkisë. - Shpenzimet për karburantin të realizuara në vlerën 1.183.280 lekë për 15.200 litra në vitin 2005 dhe 1.387.200 lekë për 14.400 litra në vitin 2006, zënë përkatësisht 6.3% dhe 6.6% të totalit të shpenzimeve operative te aparatit sipas viteve. Janë të dokumentuara me fletëdaljet mujore për të tre mjetet nga magazina, por vërehet si e metë se fletët e udhëtimit nuk janë të administruara për të gjithë periudhën dhe nuk është llogaritur konsumi i karburantit me kilometrat e përshkuara të paraqitura. Nga kontrolli rezulton se janë ruajtur kufijtë për vlerën e programuar të shpenzimit. - "Shpenzime blerje pjesë këmbimi" në shumën 711.450 lekë për vitin 2005 dhe 720.900 lekë për vitin 2006. Likuidimet për këto objekte janë kryer pa përcaktuar nevojën e kryerjes së shërbimit, pa u mbajtur kartela apo libra për çdo automjet ku të pasqyrohen pjesët e zëvendësuara dhe koha e përdorimit të tyre si dhe afatet për shërbimet e kryera, pa paraqitje të faturave tatimore dhe në raste të veçanta me fotokopje fature tatimore model 4, duke mos plotësuar kriteret e përcaktuara në ligjin nr. 8560, datë 22.12.1999 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë", neni 67, si dhe udhëzimit nr. 2, datë 10.04.2002 të Ministrisë së Financave "Për procedurat tatimore". - U verifikuan shpenzimet për përdorimin telefonave celular, nga ku rezulton se janë kryer ritmikisht për çdo muaj, brenda kufijve limit mujor të përcaktuar në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 343, datë 11.7.2002 "Për pajisjen me numër telefoni celular të personave juridikë publik".

3

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

Shpenzimet për telefonat fiks rezultojnë 1.076.409 lekë për vitin 2005 dhe 1.130.624 lekë për vitin 2006, me rritje në masën 5%. Janë ruajtur kufijtë e miratuar të shpenzimit por nuk janë caktuar limite për çdo seksion të Bashkise.

Mbi marrëdhëniet e punës (paga, shpërblime, sigurime etj.).
Me vendimin e Këshillit të Bashkisë Rrëshen nr. 13, datë 07.4.2004 dhe urdhrit të brendshëm të titullarit të kësaj Bashkie nr. 6, datë 18.01.2005, për vitin 2005 dhe nr. 8, datë 17.3.2006 dhe urdhrit të brendshëm të titullarit të kësaj Bashkie nr. 27, datë 10.5.2006, për vitin 2006 janë miratuar struktura dhe numri i punonjësve për funksionimin dhe ushtrimin e aktivitetit të administratës si dhe fondi i pagave të cilat janë konfirmuar për shprehje ligjshmërie nga Prefektura e Qarkut në Lezhë. Për të gjithë periudhën e kontrolluar rezulton se janë zbatuar drejtë struktura, organika dhe pagat e miratuara nga Këshilli i Bashkisë dhe në asnjë rast nuk ka tejkalim, si në numrin e punonjësve, ashtu edhe në fondin e pagave të miratuar. Gjithashtu është zbatuar rregullisht edhe struktura dhe numri i punonjësve të Gjendjes Civile dërguar nga Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit, punonjësve të Sektorit të Arsimit, dërguar nga Drejtoria Arsimore Mirditë dhe miratuar nga Ministria e Financave me shkresat respektive. Përcaktimi i nivelit të pagave është bërë në përputhje të plotë me klasifikimin e funksioneve dhe grupimit të njësive të qeverisjes vendore si dhe vendeve të punës në shërbimin civil. Nga kontrolli i njëpasnjëshëm i ushtruar në listëpagesat e muajve prill, maj, qershor dhe tetor, nëntor e dhjetor 2005 dhe janar, shkurt, mars, dhe tetor, nëntor e dhjetor të vitit 2006, rezultoi se pagat janë përllogaritur drejtë, sipas tabelës së pagave dhe drejtë janë llogaritur edhe shtesat e ndryshme mbi paga sikurse edhe kompensimet. Gjithashtu saktësisht për të gjithë periudhën e kontrolluar janë përllogaritur, ndaluar dhe xhiruar detyrimet për tatimin mbi të ardhurat, tatimin në burim për shërbimet si dhe kontributi i sigurimeve shoqërore, për të cilat janë mbajtur periodikisht aktrakordime me Degën e Tatimeve Mirditë. Përmbledhëset e pagave janë të kuadruara me listëpagesat dhe me urdhërpagesat e mandatpagesat respektive dhe të nënshkruara nga punonjësi i financës dhe titullari. Është mbajtur në kompjuter saktësisht dhe azhurnuar periodikisht regjistri i punëmarrësve (libri i pagave). Janë respektuar drejtë dispozitat ligjore për kohëzgjatjen e punës (orët jashtë orarit) të paguar dhe pushimeve të paguara. Nga kontrolli mbi respektimin e dispozitave ligjore për krijimin e fondit të veçantë dhe dhënien e shpërblimit për vitin 2005 u konstatua se janë planifikuar 5.099 mijë lekë dhe janë paguar 5.005 mijë lekë, ndërsa për vitin 2006 janë planifikuar 4.822 mijë lekë dhe janë paguar 4.365 mijë lekë për shpërblimin e punonjësve, konform përcaktimeve të bëra me VKM nr. 19, datë 11.1.1993 “Për fondin e veçantë të institucioneve buxhetore”, ndryshuar me VKM nr. 434, datë 28.6.2006 “Për fondin e veçantë në institucionet buxhetore”, duke u respektuar kufiri në masën prej 5% mbi fondin e pagave. Pagesat e kryera si më sipër për shpërblimet e punonjësve si dhe për raste ndihme apo fatkeqësie në të gjitha rastet janë bërë me vendimin e Këshillit të Bashkisë. Për periudhën e kontrolluar në lidhjen e kontratës me punonjësit, marrjen dhe largimin e tyre nga puna, jo në të gjitha rastet janë zbatuar drejtë dispozitat ligjore,
4

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

pasi në periudhën e kontrolluar, në tre raste me efekte financiare për 768.738 lekë, sipas urdhërekzekutimeve dhe vendimeve të gjykatës janë paguar (jo me listëpagesa por me arkë dhe me bankë) punonjësit për largimet nga puna. Me gjithë kontrollin e ushtruar nga Zyra e Ndihmës Ekonomike, për plotësimin e kërkesave për familjet që duhet të përfitojnë përkrahjen sociale dhe punën e bërë nga Bashkia e Rrëshenit, për inicimin për punë, për vitin 2005, nga ana e Bashkisë janë trajtuar mesatarisht me ndihmë ekonomike 800 familje në muaj me një fond page prej 23.300 mijë lekë ose nga 2.900 lekë për familje, ndërsa për vitin 2006 janë trajtuar mesatarisht 820 familje me 21.600 mijë lekë ose nga 2.683 lekë për familje dhe vazhdojnë të trajtohen. Pagesat e mësipërme janë kryer gjithnjë me projektvendimin e paraqitur nga Zyra e Ndihmës Ekonomike dhe vendimin përkatës të Këshillit të Bashkisë.

Zbatimi i rregullave për mbajtjen e kontabilitetit dhe rregullshmërisë, e ligjshmërisë në veprimet e kryera.
Kontabiliteti është organizuar dhe mbahet sipas kritereve të përcaktuara ligjin nr. 7661, datë 19.01.1993 "Për kontabilitetin", ndryshuar me ligjin nr. 9228, datë 29.4.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", VKM nr. 248, datë 10.4.1998 "Për miratimin e planit kontabël të përgjithshëm", ndryshuar me VKM nr. 325, datë 20.01.2001. Nga ana e Degës të Financës janë mbajtur ditarët analitik të arkës, bankës, magazinës dhe të shpenzimeve, në fund të periudhës dhe të gjitha veprimet kontabile janë kryer dhe pasqyruar në centralizator me artikuj kontabël. Në zbatim të ligjit nr. 6942, datë 25.12.1984 u krye kontroll në veprimet e kryera me arkë në drejtim të ruajtjes, dokumentimit të gjendjes dhe lëvizjes së vlerave monetare për të gjithë periudhën nga ku rezultoi: Nga verifikimi rast pas rasti për periudhën nga 1 janar 2005 deri më 31 dhjetor 2006, mbi tërheqjet e kryera me çek sipas urdhërshpenzimeve të kaluara nga Dega e Thesarit Mirditë me arkëtimet e kryera në arkën e Bashkisë Rrëshen nuk rezultojnë diferenca. Veprimet e mësipërme janë evidentuar dhe pasqyruar saktësisht të dhënat në llogarinë "xhirim i vlerave monetare" e cila për të gjithë periudhën e kontrolluar në mënyrë periodike sikurse në fund të vitit 2005 dhe në fund të vitit 2006 rezulton e kuadruar. Gjatë gjithë periudhës së kontrolluar libri i arkës është nënshkruar rregullisht për çdo muaj nga arkëtari dhe përgjegjësi i financës. Nga kontrolli i njëpasnjëshëm radhazi i të gjithë pagesave të punonjësve me arkë për periudhën nga 1 janar 2005 deri më 31 dhjetor 2006 ku, përveç shkeljeve dhe pagesave të tepërta të konstatuara nga ana e auditit të brendshëm, gjatë ushtrimit të kontrollit nga ana jonë, u konstatuan shkelje të dispozitave ligjore dhe pagesa të pajustifikuara dhe argumentuara me dokumentacionin ligjor si vijon: Gjatë muajve janar dhe qershor të vitit 2005 është tejkaluar limiti i arkës në mënyrë të ndjeshme, të paarsyeshme, të pajustifikuar dhe të paargumentuar, veprim ky në kundërshtim me udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 3077, datë 03.7.1994 “Për limitin e arkës në institucionet buxhetore”. Për të gjithë periudhën e kontrolluar, në të gjitha rastet e pagesave për kthimin e arkëtimeve të bëra për kopshte, çerdhe dhe konvikt, këto të pakonsumuara, mandatpagesa nuk disponon asnjë lloj dokumenti justifikues dhe argumentues të kryerjes së kësaj pagese dhe nuk është bërë (kryqëzimi) rakordimi i arkëtimeve me pagesat.
5

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

Për periudhën e kontrolluar me pagesat e arkës janë kryer shpenzime në shuma të konsiderueshme për shërbime të ndryshme në vlera të vogla, si shpenzime pritjeje, servis automjeti, servis fotokopje, servis kompjuteri, servis printeri, etj... pa specifikimet e duhura teknike, pa përmendur proceset e punës së kryer, veprime këto që bien në kundërshtim me kriteret për blerjet dhe shërbimet në vlera të vogla, të përcaktuara në VKM nr. 335, datë 23.6.2000 "Për rregullat e prokurimit publik", ndryshuar me VKM nr. 228, datë 24.5.2002. Në të gjitha rastet e prokurimeve publike, si për punimet e ndërtimit, shërbimet apo mallrat, nuk është hartuar kontratë por si e tillë është quajtur formulari i kontratës, kushtet e përgjithshme dhe kushtet e veçanta të saj, bashkë me anekset e tjera. Në lëvrimin e mallrave të kontraktuar nuk është patur parasysh hartimi dhe zbatimi i një grafiku kohor të lëvrimit të tyre. Situacionet e punimeve nuk mbajnë datën e përpilimit të tyre. Më hollësisht, këto probleme janë trajtuar në pikën e prokurimeve publike për të cilën është mbajtur procesverbali nr. 6, datë 25.5.2007. Me mandatpagesën nr. 283, datë 03.5.2005 janë paguar për udhëtim dhe dieta jashtë shtetit shuma prej 327.830 lekë, për periudhën nga 04.4.2005 deri në datën 11.4.2005, për pjesëmarrje në vizitë në Komunën Spinetoli të provincës Askoli, në Itali, sipas kërkesës së Bashkisë Rrëshen datë 01.3.2005, miratuar edhe nga Ministria e Pushtetit Vendor e Decentralizimit me shkresën nr. 827, datë 18.3.2005. Nisur nga ftesa e palës italiane dhe dokumentet justifikuese dhe argumentuese të shpenzimeve, bashkëngjitur urdhërshërbimeve, në bazë të përllogaritjeve aritmetikore rezulton se 8 punonjësit që kanë marrë pjesë në këtë vizitë kanë përfituar më tepër shumën prej 124.102 lekë. Me mandatpagesën nr. 435, datë 28.12.2006 janë paguar, përveç shpenzimeve të udhëtimit të paguara me bankë, sipas urdhërpagesës nr. 351, datë 14.12.2006, në shumën prej 277.600 lekë, me kontratën e lidhur me 15.11.2006, ndërsa urdhërprokurimi mban nr. 359, datë 23.11.2006 dhe procesverbali i komisionit të blerjeve datë 23.11.2006, për dieta e hotele jashtë shtetit shuma prej 399.280 lekë, për periudhën nga 24.11.2006 deri në datën 28.11.2006, për udhëtim studimor sipas autorizimit të titullarit datë 17.11.2006, me itinerar Rrëshen - Mali i Zi – Kosovë – Maqedoni – Rrëshen. Nisur nga autorizimi i titullarit për 25 veta, bazuar në vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 7, datë 17.3.2006, konfirmuar me rezerva “për udhëtim studimor këshilli” nga Prefektura e Qarkut të Lezhës me shkresën nr. 351/1, datë 04.4.2006, pa program pune studimore dhe me dokumentet e parregullta justifikuese dhe argumentuese të shpenzimeve, bashkëngjitur urdhërshërbimeve, (vërtetimi i hotelit) në bazë të përllogaritjeve aritmetikore rezulton se 15 punonjësit që kanë marrë pjesë në këtë vizitë kanë përfituar më tepër shumën prej 399.280 lekë. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me kriteret e përcaktuara me ligjin nr. 6942, datë 25.12.1984 dhe VKM nr. 70, datë 11.3.1985 "Për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare", me udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 3077, datë 03.7.1994 “ Për limitin e arkës në institucionet buxhetore”, në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë“ me ndryshimet e mëvonshme, në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 304, datë 08.5.2003 “Për mbulimin e shpenzimeve të udhëtimeve dhe për dietat për punonjësit e ministrive dhe të institucioneve buxhetore, kur dalin jashtë shtetit”, dhe me germën b, pika 2, të udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 16, datë 24.7.2003 dalë në zbatim të këtij vendimi.
6

si ato të trashëguara. me të cilët u mbajt procesverbali nr.5. veprim ky në përputhje me kriteret e përcaktuara në ligjin nr. Në këtë Bashki. datë 18. në të gjithë rastet janë kryer me paraqitjen e faturave tatimore nga ana e tyre. ishpërgjegjësi i financës për lejimin e kryerjes të këtyre veprimeve dhe kontrollin e pamjaftueshëm të ushtruar në dokumentacionin e gjendjen fizike të arkës dhe llogaritare-arkëtare për tejkalimin e limitit dhe kontrollin e pamjaftueshëm të ushtruar në dokumentacionin dhe gjendjen fizike të arkës. Nga krahasimi i regjistrimeve të kryera në regjistrat përkatës me dokumentet bazë të bankës rezultoi se nuk ka diferenca dhe janë kryer sipas çdo kapitulli. datë 25.12.1999 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë". datë 18. 2.2007. si për furnizimet e rastit apo shërbimet. ruajtjen.2000 me ndryshimet e mëvonshme. datë 22. ashtu edhe për shpenzimet operative të zakonshme nën vlerën e përcaktuar nga vendimi i Këshillit të Ministrave nr. me personat përgjegjës. Si për vitin 2005. për vitin 2005 kanë rezultuar si kontribute të prindërve të nxënësve në shkolla. të cilat megjithëse janë evidentuar nga Zyra e Taksave Vendore nuk janë dërguar për kontabilizim në Sektorin e Financës. 2. vlera materiale. Dokumentimi i lëvizjes së vlerave materiale në kontabilitet. 7 . 1. artikulli e zëri të shpenzimit. 335. për vitin 2005 dhe vitin 2006. Për vitin 2005 dhe për vitin 2006 është azhurnuar ditari i magazinës dhe janë mbajtur kartelat analitike në kompjuter.640 lekë. Dokumentet shoqëruese të furnitorëve.1984 “Për administrimin. neni 67. rezulton se çdo urdhër shpenzimi i lëshuar ka të bashkëngjitur dokumentet justifikues të shpenzimeve të kryera. duke u barazuar gjendja kontabile me inventarët fizik.12. për të cilën.6. u mbajt procesverbali nr. datë 10. vlera materiale. të cilat dokumentohen në inventarizimin fizik të vitit 2005 sikurse dhe për vitin 2006 kanë rezultuar si kontribute të prindërve të nxënësve në shkolla. datë 23. ashtu edhe ato të krijuara gjatë ushtrimit të aktivitetit. Nga kontrolli rezulton se ka rakordime periodike për lëvizjen e vlerave materiale magazinë-sektor finance. rezulton se në përgjithësi janë zbatuar kriteret e përcaktuara në këtë vendim. dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare”. inventar e pajisje. Në lidhje me dokumentacionin shoqërues të blerjeve si dhe për të gjithë furnizimet dhe shpenzimet për shërbimet e kryera nga të tretët dhe të likuiduara me arkë dhe bankë. Nga kontrolli i kryer në dokumentacionin e veprimeve të magazinës rezulton se: Magazina ka funksionuar normalisht duke u kryer hyrje-daljet e materialeve sipas kritereve të përcaktuara në zbatim të ligjit nr.5. Për periudhën e kontrolluar hyrja e vlerave materiale në institucion është dokumentuar me fletëhyrje dhe brenda afateve të përcaktuara. Nga kontrolli i kryer në dokumentacionin e likuidimeve të kryera për të gjithë periudhën. në shumën 70. ashtu edhe për vitin 2006 nuk janë pasqyruar në kontabilitet dhe nuk janë ndjekur si duhet detyrimet për taksat vendore. 1. rakordimi dhe kuadrimi i tyre analitikisht është pasqyruar saktësisht edhe në bilancin kontabël.4. me bankë. ashtu edhe për ato me kontratë me subjektet persona fizikë apo juridikë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për veprimet e kryera si më sipër mban përgjegjësi ish-kryetari i Bashkisë. 6942. 8560.2007. pikat 3. 5.2002 të Ministrisë së Financave "Për procedurat tatimore". si dhe udhëzimit nr.

me shkresën me nr.01. 8982. të cilat fillojnë nga fundi i vitit 2004.12. datë 12.02. 6942. Nga kontrolli për të gjithë periudhën rezultojë se ka gjetur zbatim të plotë ligji nr. llogaritë debitore. pasi u konstatua se në ditarët analitik si për arkën. datë 19. 248. datë 12.02.206 mijë lekë.4. për bankën. ndryshuar me ligjin nr. llogaritë e inventarëve dhe shpjegojnë arsyet e detyrimeve karshi të tretëve. të cilat dokumentohen në inventarizimin fizik të vitit 2006.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". datë 10.2001. 325.1984 "Për administrimin. ruajtjen. dokumentimin e qarkullimin e vlerave materiale e monetare“. si gjatë vitit 2005.2007.12. datë 28. 7661. por duhet theksuar se për periudhën e kontrolluar. në shumën 820 mijë lekë. ndryshuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.2006. Sikurse për vitin 2005 dhe për vitin 2006. detyrimet për taksat vendore për 153 subjekte në shumën prej 2. ndërsa bilanci kontabël i vitit ushtrimor 2006 është hartuar dhe paraqitur nga Bashkia Rrëshen pranë Degës të Thesarit në Mirditë. në shumën 742 mijë lekë dhe nga fundi i vitit 2006. Nxjerrja e llogarisë vjetore (bilanci kontabël) dhe inventarizimi i llogarive dhe pasurisë publike. nga fundi i vitit 2005. si dhe me “Manualin për klasifikimin buxhetor ekonomik”. extra prot.1998 "Për miratimin e planit kontabël të përgjithshëm". pasi janë dokumentuar dhe kontabilizuar veprimet me magazinën dhe janë kryer azhurnimet sipas artikujve nga Dega e Financës. prandaj ato nuk nxjerrin bilanc kontabël më vete. kreditore.01. ndryshuar me ligjin nr. në shumën 240.2007 dhe është miratuar nga Dega e Thesarit në Mirditë me datën 28. Përveç sa më sipër nuk ka pasur ndihma humanitare. Dokumentacionin ekonomiko–financiar të subjekteve në vartësi të Bashkisë e evidenton vetë Sektori i Financës së Bashkisë. për 58 subjekte. brenda afateve të përcaktuara nga Ministria e Financave dhe është miratuar nga Dega e Thesarit në Mirditë me datën 28. ato nuk janë evidentuar në kontabilitet. vendimin e Këshillit të Ministrave nr. sikurse nuk ka patur dhe nuk ka gjendje mallra stoqe dhe me qarkullim të ngadalshëm.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 inventar e pajisje. Relacionet dhe sqarimet plotësuese janë të plota.02. Bilanci kontabël i llogarisë të vitit ushtrimor 2005 është hartuar dhe paraqitur nga Bashkia e Rrëshenit pranë Degës së Thesarit në Mirditë me datën 28. për 44 subjekte. furnitore janë pasqyruar të klasifikuara sipas kërkesave të planit kontabël.02.960 lekë.2004. të cilët rakordojnë me të dhënat e bilancit të vitit ushtrimor. për magazinën ka artikuj kontabël dhe centralizator të mbajtur rregullisht. në shumën 644 mijë lekë. megjithëse janë ndjekur dhe pasqyruar nga Sektori i Taksave.4. për të cilën 8 . për 51 subjekte. pasi pasqyrojnë pozicionin e debi-kredive.2002 “Për taksën vendore të biznesit të vogël”.2006..1993 "Për kontabilitetin". 9228. Për dokumentimin dhe pasqyrimin në kontabilitet të shpenzimeve për investime të kryera nga vetë Bashkia dhe nga institucionet e tjera për llogari të Bashkisë.01. datë 20. 9237 datë 06. ligjin nr. ligjin nr. 8978. datë 29.2002 “Për sistemin e taksave vendore”. Nga kontrolli rezulton se bilanci është plotësuar konform dispozitave ligjore ne fuqi. ashtu dhe gjatë vitit 2006 janë kryer veprimet e sistemimit të tyre me artikuj kontabël në “aktive të qëndrueshme të trupëzuara” konform dispozitave ligjore në fuqi. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me kriteret e përcaktuara në ligjin nr. datë 25.12.

15 datë 27. Nga ana e komisionit janë kryer inventarizimet fizike të vlerave te pasurisë publike të Bashkisë për vitin 2005.5. 8652. brenda afatit të përcaktuar.2005. dhe nga Dega e Financës është përgatitur relacioni përfundimtar i datës 28.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 mbajnë përgjegjësi përgjegjësi i Sektorit të Financës dhe përgjegjësi i Sektorit te Taksave sipas procesverbalit nr. dhe nga Dega e Financës është përgatitur relacioni përfundimtar i datës 24. brenda afatit të përcaktuar.640 lekë. të cilat argumentohen si kontributet e prindërve të nxënësve në shkolla dhe kanë rezultuar materiale jashtë përdorimit në vlerën prej 2. datë 02.2006 ka miratuar nxjerrjen jashtë përdorimit të tyre dhe asgjësimin e vlerave materiale si më sipër. ku është përcaktuar komisioni i inventarizimit për 20 subjektet në vartësi të Bashkisë. për të gjithë subjektet në vartësi.2007. 9 . Komisioni i inventarizimit do të përfundonte këtë detyrë brenda datës 25.4.2001 të Ministrisë së Pushtetit Lokal “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të aseteve të njësive të qeverisjes vendore”. nga ana e kryetarit të Bashkisë është nxjerrë urdhri nr. komisioni i nxjerrjes jashtë përdorimit të vlerave materiale dhe komisioni i asgjësimit të vlerave materiale të nxjerra jashtë përdorimit.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.10.2006. ku nuk kanë rezultuar diferenca në mungesa. për vitin 2006. ku është përcaktuar komisioni i inventarizimit prej 19 punonjësish. Komisioni i inventarizimit do të përfundonte këtë detyrë brenda datës 25. pikat II/a dhe II/c.12. datë 31.270 lekë e cila i përket inventarit të imët në përdorim. nga ana e kryetarit të Bashkisë është nxjerrë urdhër nr.2006. 1798. komisioni i nxjerrjes jashtë përdorimit të vlerave materiale dhe komisioni i asgjësimit të vlerave materiale të nxjerra jashtë përdorimit. 80/1 prot. kanë rezultuar teprica në vlerën 240.2006 dhe më vonë. për vitin 2005. Nga krahasimi i të dhënave të paraqitura në situacionin përfundimtar të shpenzimeve.. kanë rezultuar teprica në vlerën 70. Për inventarizimin e pasurisë publike të Bashkisë Rrëshen. datë 30. Dokumentacioni i nxjerrjes jashtë përdorimit të vlerave materiale për vitin 2005 është hartuar duke u bazuar në dispozitat ligjore për administrimin dhe dokumentimin e vlerave materiale e monetare dhe në shkresën nr. neni 8.102. të nënshkruara nga Bashkia e Rrëshenit dhe nga Dega e Thesarit të rrethit Mirditë.12. si dhe në ligjin nr. Për inventarizimin e pasurisë publike të Bashkisë Rrëshen.2007.4. rezulton se ka përputhje dhe janë të njëjta me pasqyrën e bilancit vjetor dhe me të dhënat e situacionit të datës 31 dhjetor të secilit vit respektiv. datë 02. për vitin 2005 dhe për vitin 2006. 398. për të cilat Këshilli i Bashkisë akoma nuk ka vendosur për nxjerrjen jashtë përdorimit dhe asgjësimin e vlerave materiale si më sipër. 2. për të cilat Këshilli i Bashkisë me vendimin e tij nr. Dega e Financës do të rakordonte llogarinë fizike me kontabilitetin dhe do të përgatit materialin përfundimtar të inventarizimeve për shqyrtim pranë kryetarit dhe Këshillit të Bashkisë.07.01.960 lekë.02. datë 18. ku nuk kanë rezultuar diferenca në mungesa.496. Nga ana e komisionit janë kryer inventarizimet fizike të vlerave te pasurisë publike të komunës për vitin 2006. Dega e Financës do të rakordonte llogarinë fizike me kontabilitetin dhe do të përgatit materialin përfundimtar të inventarizimeve për shqyrtim pranë kryetarit dhe Këshillit të Bashkisë.12.2005 dhe më pastaj.259 lekë e cila i përket inventarit të imët në përdorim të 16 subjekteve ne vartësi të Bashkisë. të cilat argumentohen si kontributet e prindërve të nxënësve në shkolla dhe kanë rezultuar materiale jashtë përdorimit në vlerën prej 2.

pikat 5. të nenit 10. Nga shuma e mësipërme ulja në masën 1.392 lekë më tepër se kontrata dhe se ajo në regjistër. vlera e objektit përcaktohet në shumën 3. të cilat u paraqitën.1 dhe 5. Prokurimin e fondeve publike. inventarit të imët në përdorim si teprica apo të nxjerra jashtë përdorimit dhe të asgjësuara. Për 23 objektet e tjera të prokuruar.885. 7971. si teprica dhe ato jashtë përdorimit. Veprimi i mësipërm përbën shkelje të pikës 3.831 lekë ose 892. por i painventarizuar.2001 "Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit".710 mijë lekë. të nenit 10. për prokurimet vjetore të kryera për vitet 2005 dhe 2006. nga komisionet përkatëse me procesverbale.500 mijë lekë i takon vetëm një objekti "Sistemim e asfaltim rruga e kinemasë". datë 20. 10 . datë 26.4% e vlerës së prokuruar.910. janë zhvilluar në fakt 24 prokurime nga të cilat sipas ofertave fituese janë lidhur kontratat në vlerën 63. për çdo prokurim. nuk është i inventarizuar dhe as i arkivuar në arkivin e institucionit apo në Zyrën e Urbanistikës.1995 "Për prokurimin publik" me ndryshimet e mëvonshme dhe ngarkon me përgjegjësi njësinë e prokurimit.1 dhe 2.7.Dokumentacioni i paraqitur për zhvillimin e të gjithë prokurimeve për të dy vitet është i arkivuar në dosje të veçantë. inventarizimi dhe vlerat materiale.993. 453 mijë lekë më pak ose 1% e vlerës së prokuruar.256. datë 15. kreu II.239 lekë. Diferenca ndërmjet vlerës së fondeve limit me atë të ofertave fituese me të cilën janë lidhur edhe kontratat rezulton mjaft e ulët.2. Diferenca ndërmjet vlerës së fondeve limit me atë të ofertave fituese me të cilën janë lidhur edhe kontratat rezulton 2. të ligjit nr.936 mijë lekë më pak ose 4.2 "Regjistri i parashikimit" dhe "Regjistri i realizimit të prokurimeve publike".02. 675. gjë e cila pasqyrohet në përmbledhësen e inventarëve dhe në informacionin e hartuar për këtë qëllim ku përcaktohet llogaria përkatëse e materialeve.500 mijë lekë ose 3% e fondeve në dispozicion. .131. Sipas programit të kontrollit të miratuar u kërkua. 3.12. 7971 datë 26.068 mijë lekë. bashkëngjitur dokumenteve të likuidimeve të kryera me bankë. nuk është ruajtur renditja e dokumenteve sipas radhës së procedurave të prokurimeve të zhvilluara.7. Po kështu investimi i kryer ne objektin “Ura Jezull” është paraqitur në regjistrin e realizimit te prokurimeve në vlerën 2. të ligjit nr. pikat 2.2002.364 lekë.Dokumentacioni teknik për realizimin e objekteve i mbajtur nga mbikëqyrësit e punimeve nuk është i plotë sipas përcaktimit në pikën 14.848 lekë. por administrohet pjesërisht pranë Degës së Financës. kurse sipas dokumenteve të zbatimit të objektit. Për vitin 2006 janë parashikuar të zhvillohen 24 prokurime me vlerë 66. janë zhvilluar në fakt 21 prokurime. bazuar në pikat 1 dhe 3. nuk është përcaktuar numri i fletëve dhe i kopjeve për çdo dokument të administruar. si dhe kreu V.1995 "Për prokurimin publik" me ndryshimet e mëvonshme dhe në VKM nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Në bilancin kontabël të viteve 2005 dhe 2006. kjo diferencë është minimale në masën 1. nga të cilat sipas ofertave fituese janë lidhur kontratat në vlerën 44. Për vitin 2005 janë parashikuar 21 prokurime me vlerë 44. Nga kontrolli u konstatua se: . janë pasqyruar duke u sistemuar në kontabilitet për shumën e mësipërme. por nisur nga data e protokollit janë dërguar tej afateve në APP.027. situacionit (pa datë) te likuiduar. të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.

ndryshuar me udhëzimin nr. datë 10. pasi në të gjithë rastet mungon lista e azhornuar e subjekteve të specializuara për realizimin e prokurimit Nisur nga të dhënat vërehet se pothuajse për të gjithë prokurimet janë ftuar dhe kanë marrë pjesë në konkurrim të njëjtët subjekte.5. datë 26.7.2003. datë 06. 1 datë 01.Nuk janë paraqitur në zbatim të kritereve të përcaktuara në nenet 14 e 26.5. . . germa "b".7.7.1995 "Për prokurimin publik". dekorit dhe mirëmbajtjes së varrezave e funeralit ka mangësi. blerje dru zjarri.1996. Veçanërisht në dokumentacionin e tenderit për shërbimin e pastrimit. datë 24. projektet e objekteve nuk janë te plota.01. Po kështu në të gjithë rastet e zhvillimit të prokurimit. datë 10. blerje mishi. pasi janë dhënë ofertat përkatëse për konkurrentët dhe pranuar ofertat pa përcaktuar volumet e punës sipas çdo shërbimi dhe pa përcaktuar qartë specifikimet teknike. 7971. 3 subjektet dhe tre herë 1 subjekt. 11 .01. në të dhënat e ofertës. 3. gjë që ngarkon me përgjegjësi anëtarët e njësisë së prokurimit dhe të komisionit të vlerësimit të ofertave.7. të ligjit nr. . Shumë nga projektet janë të panënshkruar nga projektuesit apo zyra e urbanistikës dhe të pavulosura nga Bashkia. të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.Në ngritjen e njësisë së prokurimit me specialistë të fushës që lidhen me objektin e prokurimit.1995 “Për prokurimin publik” me ndryshimet e mëvonshme dhe të kapitullit IV. "pjesa e veçantë".2002 dhe nr. 1. janë shpallur fitues të njëjtët subjekte.2003. blerje pjesë këmbimi dhe blerje artikuj ushqimor për të dy vitet. procedurat nuk janë kryer në përputhje me kriteret e përcaktuara në nenin 7. datë 24. . 7971. ndryshuar me udhëzimin nr. . pika 1. të ligjit nr.2003. specifikimet e plota teknike të përcaktuara qartë sipas veçorisë prokurimit.1996. përcaktimi i fondit limit nuk është argumentuar në bazë të çmimeve të publikuara nga INSTAT-i dhe institucionet e tjera shtetërore përkatëse apo sipas testimit të tregut si përcaktohet në pikën 3.1995 "Për prokurimin publik" me ndryshimet e mëvonshme dhe të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. pika 4.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Më se 70% e objekteve me karakter ndërtimi janë marrë në dorëzim pa plotësuar dhe arkivuar dokumentacionin e domosdoshëm të zbatimit pranë Bashkisë. datë 26.2002 dhe nr. datë 01. për vitin 2005 dhe për vitin 2006.2003. blerje buke. 1.7. 3. datë 01.Nuk janë zbatuar kriteret e përcaktuara në pikën "b".1996. ndryshuar me udhëzimin nr.01. 3. 1.1996.Mungon dokumentacioni për argumentimin e llogaritjes së fondit limit për çdo objekt. të hollësishme e të lexueshme.2003. veprim ky në kundërshtim me kriteret e përcaktuara në kapitullin III "Dokumentet e tenderit". datë 10. e udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. Po kështu konstatohet se në prokurimet për blerje kancelari e shtypshkrime. datë 10.2002 dhe nr. 1.5. Në prokurimet për objektet me karakter ndërtimi janë shpallur fitues nga dy here 3 subjektet.2002 dhe nr. të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. datë 24.Nga verifikimi rezulton se për të gjithë mbikëqyrjet dhe kolaudimet janë emëruar persona të paregjistruar në organet tatimore. 1.01. të nenit 36. 1. datë 01.5. pasi nuk u paraqitën analiza për llogaritjen dhe caktimin e çmimit për njësi për çdo volum të preventivuar të punimeve. pika 1.7.01. 1.7.Nuk është mbajtur dhe nuk është arkivuar "Regjistri i procedurave të prokurimit publik". ndryshuar me udhëzimin nr. Më hollësisht trajtohet si çështje e posaçme. germa “dh”. datë 24. . 3. . 7971. të ligjit nr. sipas kërkesave të udhëzimit të APP nr. datë 26.Konstatohet se për objektet me karakter ndërtimi. 1.

për diferenca të konstatuara e të trajtuara hollësisht në procesverbalin nr. . Subjekti për diferenca të konstatuara e të trajtuara hollësisht në procesverbalin nr.7. dhënë ofertuesve bashkë me dokumentat e tenderit.4. shumë e cila kërkohet të arkëtohet. 7. 3. Për objektin "Sistemim.000 mijë lekë miratuar me vendimin nr. Fondi limit i përcaktuar në urdhrin e prokurimit nr. rruga “At Gjergj Fishta”.2007 dhe në projektraport ka përfituar padrejtësisht 79. Projekti dhe preventivi i hartuar. datë 30. në bazë të së cilës është nënshkruar edhe formulari i kontratës (quajtur kontratë) me të njëjtën vlerë. datë 17. Për sa sipër mbajnë përgjegjësi mbikëqyrësi i punimeve që nuk ka ndjekur punimet dhe nuk ka kërkuar librezë masash. Për sa sipër mbajnë përgjegjësi mbikëqyrësi i punimeve që jo vetëm nuk ka ndjekur punimet por nuk ka kërkuar librezë masash. Nga kontrolli i plotë i dokumentacionit të zbatimit të objekteve dhe nga krahasimi i preventivave të ofertave me volumet e punimeve të paraqitura në situacionet respektive dhe nga matjet në fakt të kryera. dhe përgjegjësja e Zyrës së Urbanistikës së Bashkisë.2007 dhe në projektraport ka përfituar padrejtësisht më tepër 212. datë 30. 2. për diferenca të konstatuara e të trajtuara hollësisht në procesverbalin nr.Për të gjithë objektet kontratat nuk janë të plota por janë quajtur të mirëqena si kontratat formularët e kontratave dhe "pjesë integrale të saj" dhe të gjithë dokumentet e tenderit të përcaktuara në nenin 26. datë 27. ku kërkohej të administrohej dokumentacioni teknik i zbatimit të objektit. datë 30. Për objektin "Rikonstruksion ura Jezull". të ligjit "Për prokurimin publik". 12 .960 lekë. në mungesë të librezave të masave. 7. 7. asfaltim i rrugës blloku 4.760 lekë. dhe përgjegjësja e Zyrës së Urbanistikës së Bashkisë.7. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi mbikëqyrësja e punimeve që jo vetëm nuk ka ndjekur punimet por nuk ka kërkuar librezë masash.03.239 lekë. asfaltim. Është paraqitur nga subjekti oferta në vlerën 2. shumë e cila kërkohet të arkëtohet. Reç”.7. Për objektin "Sistemim. blloku nr. ku kërkohej të administrohej dokumentacioni teknik i zbatimit të objektit. shumë e cila kërkohet të arkëtohet. dhe përgjegjësja e Zyrës së Urbanistikës së Bashkisë. .000 mijë lekë.Kthimi i garancive të objekteve është kryer nga Dega e Financës pa miratim nga Zyra e Urbanistikës apo komisioni i posaçëm për gjendjen e objektit.2006 të Keshillit të Bashkisë. ku kërkohej të administrohej dokumentacioni teknik i zbatimit të objektit. 1. Subjekti.800 lekë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Pagesat janë kryer pa paraqitur fatura tatimore nga ana e tyre. kolaudatorja që nuk ka kontrolluar dokumentacionin dhe punimet në fakt. kolaudatori që nuk ka kontrolluar dokumentacionin dhe punimet në fakt. është pjesor dhe përmban vetëm ndërtimin e këmbëve dhe shpatullave të urës. Subjekti. 520. 7.2006 ka vlerën 3. rezultuan diferenca në pagesat e likuidimeve të kryera për objektet si më poshtë: 1. Objekti "Rikonstruksion KUZ Rrëshen". 4.993. kolaudatori që nuk ka kontrolluar dokumentacionin dhe punimet në fakt.2007 dhe në projektraport ka përfituar padrejtësisht 120. Objekti është financuar nga fondet e akorduara në grant dhe nga të ardhurat në vlerën 3. duke u mbajtur tatim në burim.

Aktualisht. datë 30 maj 2006.01. me nenin nr. ç dhe pikën 5. 22/1.9. datë 23.12. shumë e cila kërkohet të arkëtohet. Nga krahasimi i volumit të punimeve të paraqitura e të likuiduara në situacion me preventivin e ofertës dhe kontratën.885. në vlerën vjetore 4. Sipas akt marrjes në dorëzim të objektit datë 27. datë 17. të ligjit nr. Nuk janë parashikuar burime financimi për përfundimin e objektit në periudhën në vazhdim.2001. 8402.3. përgjegjësja e Zyrës së Urbanistikës së Bashkisë. Nga verifikimi i kryer në situacionet mujore të paraqitura për vitin 2005. subjektit i është lidhur kontrata bazë për shërbimin e pastrimit. të ligjit nr. megjithëse punimet e tjera të kryera në vlerën 57.2001 "Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit". 12. 8405.9.2006 dhe aktmarrjes në dorëzim nga komisioni i emëruar.2007 dhe në projektraport.2003 “Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. Parregullsitë e konstatuara në të gjithë objektet e mësipërme. ashtu si është trajtuar hollësisht në procesverbalin nr. datë 30. b. juristi dhe anëtarët e njësisë prokurimit dhe të komisionit të vlerësimit te ofertave. situacionit (pa datë).1998 “Për urbanistikën”.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”.000 lekë.3.Nga kontrolli i shpenzimeve të kryera në zbatim të kontratës “Shërbimi publik i grumbullimit dhe evadimit të mbeturinave” u konstatua se: Ndërmjet Bashkisë së Rrëshenit dhe sipërmarrësit. 7. me afat 5-vjeçar. 7.831 lekë ose 892.9. Për sa më sipër u mbajtën procesverbalet nr. 7. objekti është i papërfunduar dhe jashtë funksionit. 1300 Tiranë. afati i garancisë është përcaktuar të fillojë në këtë datë me afat një vit dhe nisur nga momenti aktual për objektin mbetet gjysma e afatit në ditë që të përfundoje garancia.353 m2 në 43. në vlerën 1. c.750 euro nga Reparti Ushtarak nr. c. nga subjekti dhe të likuiduara. si dhe me pikën 4. datë 17.7. procesverbalit të kolaudimit nga kolaudatori datë 26.2001 deri 15.Për shërbimin e pastrimit janë shpenzuar 4.392 lekë më tepër se kontrata. datë 15. Për të gjithë ndryshimet e volumit të punimeve si më sipër nuk disponohen dokumente në subjekt por u paraqit bashkë me vërejtjet për procesverbalin nr.2006.852. 6. te udhëzimit nr.02.3. .545 m2. kontrata shtesë me preventivin e ndryshuar dhe libreza e masave.2006 dhe aktmarrëveshjes datë 16. Nuk ka miratim për shtesë fondi për të financuar punimet shtesë.2006.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Sipas dokumenteve të zbatimit të objektit. germat b. 8991.656 lekë.114. date 25 maj 2007 dhe nr.704 lekë. germat a. datë 15. ku ngarkohen me përgjegjësi ish-titullari i entit prokurues.2006. duke u rritur sipërfaqja e pastrimit nga 27. ku kërkohej të administrohej dokumentacioni teknik i zbatimit të objekteve dhe mbikëqyrësit dhe kolaudatorët e përmendur sipas çdo objekti. 13 . pa u vënë në shfrytëzim. janë veprim në kundërshtim me nenet 7. rezulton se subjekti ka përfituar më tepër 210.03.955. për periudhën nga 15. sipas aktdorëzimit datë 13. Ndryshimi nuk është shoqëruar me aneks kontrate përkatëse vjetore ku përcaktohen sipërfaqet dhe volumet e kryerjes së shërbimit.4. vlera e objektit përcaktohet në shumën 3. nga mbikëqyrësi i punimeve. që ka ruajtur efektet deri 15. rezulton se janë kryer pagesat si vijon: .12. dekorit dhe mirëmbajtjes varrezave e funeralit.2003. në drejtim të ndryshimit të projekt zbatimit sipas të dhënave me sipër dhe të pasqyrimit joreal te volumit të punimeve të kryera në fakt në situacionet respektive dhe mosarkivimi i librezave të masave.2006. date 30 maj 2007. 3.877 lekë Është hartuar kontratë shtesë datë 02.

4. 3.7. Veprimi i mësipërm përbën shkelje te pikës 3. në vlerën 298. të ligjit nr.068 lekë. shpenzimet për këtë shërbim janë likuiduar në emër të të interesuarve nga Zyra e Financës së Bashkisë Rrëshen. pika 4. ndryshuar me udhëzimin nr. të dekorit dhe mirëmbajtjes varrezave e funeralit". datë 09. Në zbatim të vendimit Këshillit të Ministrave nr. mangësi e cila është konstatuar që në hartimin e kërkesave specifike nga hartuesit e dokumentave të tenderit.008 lekë.177 lekë • Likuidimi 1.5. pikat 1 e 2.443 lekë çdo muaj. për 59 raste.2003. 7726.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 "Zbatimi i shërbimeve publike të pastrimit. i inventarizuar. të vendimit nr. . nga të interesuarit.087.7.2. në momentin e zhvillimit të prokurimit. nenet 1. duke respektuar masën e ndihmës për zonat rurale e urbane për rrethin Mirditë. konkretisht për vitin 2005.2006 deri 16. por paraqiten vetëm në vlerë 3. grumbullimit. për të cilat situacionet mujore paraqiten pa volume pune e çmime për njësi. datë 29. të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. 3912. . 5. subjekti nuk mund të përfitojë financime për këtë shërbim. dhe të udhëzimit te ministrit të Rregullimit të Territorit dhe Turizmit dhe të ministrit të Financave nr.01. 09.1998 “Për përballimin e shpenzimeve të shërbimit të varrimit për shtetasit shqiptare.7.6. Nga më sipër.2. datë 26.2002 dhe nr.Dokumentacioni i paraqitur për zhvillimin e prokurimit është i arkivuar në dosje te veçante.579 lekë.7.177 lekë U konstatua se: .1993 "Për arkivat" dhe ngarkon me përgjegjësi njësinë e prokurimit. por paraqiten vetëm në vlerë “shërbime funerale” në shumën vjetore 187. 14 . të ligjit nr.221 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i hapur” • Vlera e kontratës 7. Nga kontrolli i kryer në dokumentacionin e paraqitur për prokurimin me objekt • Urdhërprokurimi nr.800 lekë. 426.2006 • Fondi limit 7. .756 lekë dhe të pajustifikuara me volume pune e çmime për njësi. për këto shërbime me subjektin është hartuar kontratë provizore me vlerë të njëjtë mujore. shumë qe kërkohet të arkëtohet. Për periudhën 16. të nenit 10. nuk është përcaktuar numri i fletëve dhe i kopjeve për çdo dokument të administruar. që vdesin brenda dhe jashtë shtetit”. duke qënë se këto përfitime tërhiqen duke iu referuar pikës 1. 7971.1998 “Për përballimin e shpenzimeve të shërbimit të varrimit për shtetasit shqiptare.824 lekë. procedura nuk është kryer në përputhje me kriteret e përcaktuara në nenin 7.7. datë 10. 2. 1. 426.Në ngritjen e njësisë së prokurimit me specialistë të fushës që lidhen me objektin e prokurimit. datë 26.1996. Nga rillogaritjet në situacionet për këtë shërbim janë te justifikuara vetëm shpenzimet për “mirëmbajtje varrezash” ne vlerën 579.1995 "Për prokurimin publik" me ndryshimet e mëvonshme si dhe të ligjit nr. datë 21.3. datë 09.6.7. datë 24. në shumën vjetore 49. dt. 1 datë 01.1995 “Për prokurimin publik“ me ndryshimet e mëvonshme dhe të kapitullit IV.087.2006. me të dhënat e mëposhtme: Konstatohet se janë përfshirë në situacione në zërin për "edukim publik" shpenzime të pajustifikuara me volume pune e çmim për njësi.Për dekorin e qytetit janë shpenzuar 184. që vdesin brenda dhe jashtë shtetit” të Këshillit të Ministrave.Për shërbimin "mirëmbajtje varrezash e funeral" janë shpenzuar 766. 7971. evadimit të mbeturinave. por nuk është ruajtur renditja e dokumenteve sipas radhës së procedurave të zhvilluara.2004. 3.

në 67 raste. formulari i kontratës dhe të gjithë dokumentet e tenderit të përcaktuara në nenin 26. për periudhën 16. të mirëmbajtjes së varrezave dhe atë funeral.839 lekë. ku preventivi paraprak ka shërbyer edhe për argumentimin e llogaritjes së fondit limit për çdo shërbim që është kryer në total. Konkretisht për vitin 2006.2003.000 lekë. nuk ka analiza për llogaritjen dhe caktimin e çmimit për njësi për çdo volum të preventivuar të shërbimit të dekorit.1998 “Për përballimin e shpenzimeve te shërbimit te varrimit për shtetasit shqiptare.872 lekë të parashikuara në vit në preventivin paraprak të hartuar.4.177 lekë.4. Si rezultat ka ndryshuar struktura në vlerë e parashikuar në preventivin paraprak të hartuar mbi të cilin është llogaritur fondi limit. gjë që ngarkon me përgjegjësi anëtarët e njësisë së prokurimit dhe të komisionit të vlerësimit të ofertave. qe vdesin brenda dhe jashtë shtetit”.155 lekë. 3. dekorit dhe të mirëmbajtjes së varrezave dhe funeralit është bashkuar në një përmbledhëse preventivash për çdo shërbim.2002 dhe nr.7.640 lekë të parashikuara në vit sipas preventivit paraprak. ndryshuar me udhëzimin nr. specifikimet teknike nuk janë të përcaktuara qartë sipas veçorisë së shërbimit. duke qenë se janë quajtur "pjesë integrale e saj". Kontrata bazë nuk është shoqëruar me aneks vjetor. me një diferencë më pak për këtë shërbim në shumën 2. për këtë shërbim janë likuiduar në emër të të interesuarve nga Zyra e Financës se Bashkisë.Dokumentacioni teknik për realizimin e shërbimeve të pastrimit. datë 26. përfshirë ne total shërbimin e pastrimit. vlera 381.191. 3912. germa “dh“. dhe te udhëzimit te ministrit te Rregullimit te Territorit dhe Turizmit dhe te ministrit te Financave nr. është pranuar për vitin 2006 në vlerën 4. 15 .7. me situacione pa volume pune e çmime sipas zërave por paraqiten vetëm në vlerë.087. Përcaktimi i fondit limit nuk është argumentuar në bazë të çmimeve të publikuara nga INSTAT-i dhe institucionet e tjera shtetërore. datë 24.7. Janë kryer likuidimet. është pranuar për vitin 2006 në vlerën 360. 3.1996. Kjo kontratë nuk është e plotë.5.Dekori nga 165. 1. ku përcaktohen volumet mujore sipas llojit të kryerjes së shërbimit. datë 10. datë 01. përkatëse apo sipas testimit te tregut si përcaktohet në pikën 3. të dekorit dhe atë të funeralit. 2. datë 01.087. të mirëmbajtjes së varrezave dhe të funeralit. në vlerën totale vjetore 7.01. për vitin 2006. datë 10. te ligjit "Për prokurimin publik". të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 .278. 7971. 1. ku shpenzimet për këtë shërbim likuidohen në emër të të interesuarve nga Zyra e Financës së Bashkisë. 426.1996. në vlerën 4.06.360 lekë.717 lekë. nenet 1. ndryshuar me udhëzimin nr.2006 deri 16. Në këtë rast nuk janë zbatuar kriteret e përcaktuara në nenet 14 dhe 26. date 21. pikat 1 e 2.5.1995 "Për prokurimin publik" me ndryshimet e mëvonshme dhe të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. të ligjit nr. Mbas zhvillimit të prokurimit me procedurën "tender i hapur". Janë kryer likuidimet për vitin 2006.600 leke. pasi në të dhënat e ofertës. është pranuar oferta dhe është quajtur e lidhur kontrata me afat 5-vjeçar me paraqitjen nga subjekti fitues të formularit të kontratës. . datë 09. të paraqitura nga ofertuesi. duke respektuar masën e ndihmës për zonat rurale e urbane për rrethin Mirdite. datë 24. 1. me një diference më tepër 194.2004.282.01. sipas shërbimeve si vijon: .2002 dhe nr. Për prokurimin e shpenzimeve për “shërbime funerale” nuk janë mbajtur parasysh kriteret e vendimit Këshillit te Ministrave nr.2011. 1. pa përcaktuar volume pune dhe çmime sipas zërave për shërbimin e dekorit.7.2003. 3.Shërbimi i pastrimit nga 6.

janë ulur shpenzimet për pastrimin në vlerën 569. me afat trevjeçar.082 lekë të justifikuara me volumet e punës të përcaktuar dhe çmimet për njësi.326.358 lekë në vit të parashikuara në preventivin paraprak është pranuar në ofertën fituese për vitin 2006.569.2011. te dekorit dhe varrezave publike”. dhe te udhëzimit te ministrit te Rregullimit te Territorit dhe Turizmit dhe te ministrit te Financave nr.093.3. 3912. 3. deri 31.7. të nenit 6 "Kushtet e veçanta" dhe në ligjin nr.557 lekë.054. 1.7.5. të kontratës datë 16. datë 10.803.01. të UKM nr.839 308. në shumën 7.4. datë 26.145 DIFERENCA .1995 "Për prokurimin publik" me ndryshimet e mëvonshme.12. 1.4. në zbatim te VKM nr. pasi nga ana e sipërmarrësit nuk janë paraqitur raporte përmbledhës shpenzimesh mujore për kryerjen e shërbimit si dhe mungon dhe nuk është paraqitur raporti vjetor për kryerjen e këtij shërbimi sipas pikës 8.093.865 lekë duke u rritur të paargumentuara ato për dekorin në vlerën 124. Duke krahasuar shpenzimet e realizuara në fakt për vitin 2006 me ato të vitit 2005. Vlera e paguar sipas situacioneve të paraqitura për këtë periudhë rezulton 5. Veprimet e mësipërme përbëjnë shkelje te kritereve të përcaktuara në nenin 3.852. kapitulli III. datë 01. datë 21.167 16 .105.865 + 124.625 leke. datë 03.815 + 854.2006. për vitet 2005 e 2006.4. .për shërbimin”funeral” në vlerën 1. të VKM nr. nga te cilat: . 2. dhe mirëmbajtje varrezash në vlerën 1.2004.2006. dekor dhe mirëmbajtje varrezash e funeral rezulton: Në lekë 1 2 3 Shërbimi i PASTRIMIT Shërbimi i DEKORIT Shërbimi i MIREMBAJTJES FUNERAL 2005 4.815 lekë.684.598 lekë në muaj ose 5.667 2.7. germa "a".326.1994 “Për prokurimin me sipërmarrje të shërbimeve publike të pastrimit dhe grumbullimit të mbeturinave”. 473.609 Me lidhjen dhe zbatimin e kontratës datë 16. është lidhur kontrata datë 23. qe vdesin brenda dhe jashtë shtetit”. si dhe me situacione te paargumentuara me volume pune e çmime për njësi. Nisur nga vlera vjetore e kontratës datë 16.824 5.087. me situacione mujore në vlerën totale 2. date 09. e cila kërkohet të arkëtohet.1998 “Për përballimin e shpenzimeve të shërbimit të varrimit për shtetasit shqiptare.639 lekë.Mbi kontrollin e kryer në zbatimin e kontratës të sipërmarrjes së shërbimit të gjelbërimit.639 6.6. pa paraqitur dokumentacion justifikues me volume pune e çmime sipas zërave. shumën 1.659 +1.10. ne kundërshtim me kriteret e përcaktuara në VKM nr. nenet 1.611 lekë më tepër nga kontrata. 426.2006.1994 “Për prokurimet në sipërmarrje te sipërfaqeve te gjelbëruara. 7971.282. Në lidhje me kryerjen e këtij shërbimi.642 lekë. në vlerën vjetore 2.2004. datë 24.601.695 lekë ose 85. sipas shërbimeve pastrim.1996.000 lekë me një diference më tepër 1. subjekti ka përfituar për shërbimin “funeral”. .2003.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 .020.695 lekë.008 766. ndërmjet Bashkisë në Rrëshen dhe sipërmarrësit të subjektit.për shërbimin "mirëmbajtje varrezash publike" në shumën 679.4. me afat deri 16. si dhe pa paraqitur fatura për shërbimet funerale të kryera gjatë vitit Si përfundim.640.704 184.2006.2002 dhe nr. date 21. pikat 1 e 2. ndryshuar me udhëzimin nr.4.3. formulari i ofertës. Janë kryer likuidimet për vitin 2006.414.177 lekë rezulton që shpenzimi mujor për shërbimet e përmendura të jetë 590.536 2006 4.863.2006.06. 319. Nuk është zbatuar neni 9 i kontratës. vlera 2.084 lekë për periudhën 16.Shërbimi mirëmbajtje varreza e funeral nga 776.

duke u shoqëruar me anekset përkatëse.sh.v.209. nuk paraqitet.2004.7. 4. datë 30 maj 2007.254 lekë.242. U konstatua se nëse në të dhënat e ofertës për prokurimin e zhvilluar.10. datë 24 maj 2007 dhe nr. pa t.2003.2005 në vlerën 273.3. 7971. ish-përgjegjësi i Sektorit të Financës dhe mbikëqyrësi i këtij shërbimi.167 lekë.2005. Është hartuar kontratë shtesë datë 05. datë 24.v.987 lekë shpenzime.933 lekë për vitin 2006. në vlerën vjetore 2. Për vitin 2006.059 lekë. strukturë e cila për vitin 2006 është miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak nr. përkatësisht 2. ofertë e cila përmban veç shpenzimeve direket edhe 20% t. Në Bashkinë Rrëshen është miratuar me vendimin nr. Veprimet e mësipërme përbëjnë shkelje te kritereve te përcaktuara në ligjin nr. datë 10. Volumet e punimeve në situacione paraqiten uniforme.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 lekë. datë 26. struktura e sektorit të tatimtaksave për administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore. datë 01. është përcaktuar dhe pranuar në masën 20%. kapitulli III. ndryshuar me udhëzimin nr. është në strukturën organike të Bashkisë. të dekorit dhe varrezave publike”.. Kontrata datë 23. efekti i së cilës fillon që nga 05. demi ekonomik ndaj buxhetit të shtetit ka vlerën 769. Duke zbritur nga kjo shumë. 1. nisur nga stina dhe kushtet atmosferike si dhe nga periudha e kryerjes së shërbimit.140 lekë.01. pa u pasqyruar ndryshimet e mundshme që efektivisht ekzistojnë.sh.1994 “Për prokurimet në sipërmarrje të sipërfaqeve te gjelbëruara.234.333 lekë për vitin 2005 dhe 2. të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. formulari i ofertës. 8. 17 .v. Nisur nga vlera e shpenzimeve direkte të likuiduara në adresë të subjektit.468 lekë.199 lekë. e papaguar në shumën 874.5% ose në vlerën vjetore 33.4.v. ku ngarkohen me përgjegjësi ish-kryetari i Bashkisë. ashtu edhe në ofertën fituese të subjektit. datë 03.3. pika 7. shumë e cila kërkohet te arkëtohet nga përfituesi.sh. 1.889 lekë për vitin 2005.sh.5. 13.453 lekë.7. mbi te cilat është aplikuar tatim në masën 4% për periudhën janar-mars dhe 3% për periudhën prill-dhjetor 2005 ose në vlerën vjetorë 72. Mbi parashikimin. për çdo muaj janë paraqitur fatura të thjeshta tatimore mod. sipas situacioneve mujore të paraqitura për shërbimin e gjelbërimit dhe urdhërpagesave të likuiduara për këtë qëllim janë realizuar shpenzime në vlerën 2.1996. mbi të cilat është aplikuar tatim në masën 1. germa "a".01.v. Sipas situacioneve mujore të paraqitura për shërbimin e gjelbërimit dhe urdhërpagesave për likuidimet e kryera gjate vitit 2005 janë realizuar 2. realizimin dhe kontrollin e taksave e tarifave vendore.054. datë 17. në situacionet dhe faturat respektive mujore të paraqitura dhe të likuiduara për vitet 2005 dhe 2006.1995 "Për prokurimin publik" me ndryshimet e mëvonshme. 3. 8. t. mbi të cilën është lidhur kontrata bazë. në vlerën 342.sh. ku përcaktohen sipërfaqet e gjelbra si dhe preventivat e shpenzimeve për paga e sigurime shoqërore dhe shpenzimet materiale vjetore të kryerjes së shërbimit. 473. me të cilat është kryer edhe likuidimi. pasi punonjësi i ngarkuar me këtë detyrë. datë 07.2006.162.01. Në pagesën e kontrollorit (mbikëqyrësit) është vepruar në kundërshtim me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. Nga subjekti. 5. rezulton t.2004 të këshillit. tatimin e paguar në të dy vitet në vlerën 105. është lidhur bazuar ne ofertën fituese të paraqitur nga subjekti. Për të metat dhe mangësitë e mësipërme u mbajtën procesverbalet nr. t.361 lekë.2002 dhe nr.

000 lekë. . 8982.Programimi. përcaktimit të llojit të aktivitetit. sipas përcaktimit të nenit 4. si në drejtim të përcaktimit të saktë të numrit të subjekteve që detyrohen t’i nënshtrohen pagesës. datë 12.Realizimi. nga 1. numri i familjeve të evidentuara rezulton 3.409 20.2002 "Për sistemin e taksave vendore". paraqiten: Në 000/lekë .03.717 mijë lekë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Bazuar në kriteret e ligjit nr. Për vitin 2006. kështu për periudhën deri 31.961 mijë lekë dhe më pak se realizimi në fakt për vitin 2005.2002 "Për taksën vendore të biznesit të vogël" janë aplikuar për vitin 2005 taksat e tarifat e vendosura.904 familje në vlerën 140 mijë lekë dhe për vitin 2006.688 familje. Nuk është parashikuara për të arkëtuar "tatim mbi ndërtesat" nga familjaret.Nga mosarkëtimi i tatimit mbi ndërtesat përkatësit në vlerat nga 890. te cilat zënë edhe vendin kryesor te arkëtimeve. ato të miratuara me vendimin nr. Nga më sipër konstatohet se në programim nuk është patur parasysh metodologjia e planifikimit duke mos përcaktuar saktë numrin e subjekteve si dhe nivelin e të ardhurave të realizuara në vitet e mëparshëm. 2. për të dy vitet dhe janë arkëtuar për vitin 2005 detyrimet nga 1. të ardhurat nga taksat dhe tarifat janë programuar në vlerë më të ulët se realizimi në fakt për vitin 2004. rezulton se për vitin 2005.Për të dy vitet.195 mijë lekë. të ardhurat janë realizuar në masën 93% ndaj programimit. për vitin 2005. Realizimi i të ardhurave në total si dhe i arkëtimeve nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2004. të ligjit nr. Mosrealizimet kryesisht vërtetohen: .Nga krahasimi i vlerës së programuar me arkëtimet e realizuara në fakt. programimi rezulton në vlerë më të ulët se ai për vitin 2005 në shumën 3. datë 03. kurse për vitin 2006 rezultojnë 3. Nuk ka aktrakordime të kryera nga Zyra e Tatimtaksave të Bashkisë me Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.033 mijë lekë. viti 2006 23.370 22.442 19. Sipas regjistrave të Zyrës së Gjendjes Civile të Bashkisë. ashtu edhe të dokumentacionit të plotë të objektit që i nënshtrohet detyrimit. viti 2004 . Nga më sipër rezulton se arkëtimet e programuara nuk janë realizuar.2005 dhe për vitin 2006.Nuk është krijuar me të dhëna të plota regjistri i taksave vendore.604 Nga kontrolli i kryer në drejtim të programimit dhe realizimit të tyre u konstatua se: .12.12.Programimi. pika 2. datë 12.2006 nuk janë plotësuar kartelat analitike për çdo tatimpagues.12. datë 25.12. si dhe parashikimi dhe realizimi i tyre për vitet 2005 e 2006. 8978.2002 "Për sistemin e taksave vendore" dhe ligjit nr.Realizimi në fakt. viti 2005 . viti 2006 . datë 12.01.2006. Degën e Tatimtaksave të rrethit dhe Zyrën e Gjendjes Civile për saktësimin e numrit të familjeve dhe sipërfaqeve respektive te 18 . viti 2005 . ne masën 106% ose më teper në shumën 1. Në këtë tejkalim kanë influencuar arkëtimet nga "taksa e ndikimit në infrastrukturë" dhe “taksa për ndërtimet e reja" në vlerën 4. . bazuar në nivelet dhe emërtimet e miratuara nga Këshilli i Bashkisë me vendimin nr. 1. 8982.Realizimi. në shumën 3. ashtu edhe për vitin 2006.550 familje vlera 110 mijë lekë.650 mijë lekë dhe për vitin 2006. si për vitin 2005.520 23.698 familje. me diferencë më pak në shumën 1.

2006. në vlerën 1. Për të dy vitet. Nisur nga numri i subjekteve private.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 pasurisë. Nisur nga numri i personave fizik dhe juridik që kanë arkëtuar rezulton se programimi është i pabazuar. në vlerat respektive 820 mijë lekë. Konstatohet se megjithëse është rritur numri i subjekteve që kanë arkëtuar detyrimin vlera e arkëtuar është ulur. si dhe vendet ku pastrohet. mbi të cilët bazuar në vendimin e Këshillit të Bashkisë kërkohet të aplikohen dhe të arkëtohen detyrimet. në vlerën 1. .698 familje kanë paguar këtë taksë 1. që kane arkëtuar për vitet 2005 dhe 2006. Si konkluzion programimi dhe arkëtimet nga kjo tarife kane vlere te ulet si rezultat i përcaktimit me rezerve te numrit te familjeve dhe mos ndjekjes se arkëtimit nga të gjithë familjet.904 familje në vlerën 210 mijë lekë për vitin 2005 dhe nga 3.Nuk është programuar dhe ndjekur arkëtimi i taksës së kalimit të drejtës së pronësisë.2002 "Për sistemin e taksave vendore dhe vendimet e Këshillit te Bashkisë. 742 mije lekë dhe 644 mijë lekë nuk është kontabilizuar. megjithëse është përcaktuar për çdo vit nga Këshilli në masën 700 leke/ha.Nga mosarkëtimi "i taksës së tokës bujqësore" e cila. .688 familje te evidentuara sipas regjistrave te Zyrës se Gjendjes Civile te Bashkisë.002 mijë lekë. veprim ky që duke marrë për bazë numrin e njësive me aktivitetin e therrjes dhe te shitjes se mishit.Nuk është programuar dhe as arkëtuar "taksa për fjetjen në hotele" megjithëse është përcaktuar në vendimet respektive të Këshillit Bashkisë në masën 4% të çmimit të fjetjes.12. . veprim ky në kundërshtim 19 .2005 dhe datë 31. përkatësisht 246 dhe 259 subjekte rezulton se programimi në vlerë për këtë tarifë është i pabazuar dhe ka rezerva. Për vitin 2006 ka tejkalim 163 mijë lekë. persona fizik dhe juridik. destinacionin dhe sipërfaqet respektive mbi të cilat kërkohet të aplikohet kjo taksë. datë 12. është kryer në kundërshtim me ligjin nr. . . 8982. arkëtimet nga familjaret janë realizuar në vlerë më të ulët se vlera e parashikuar si rezultat i mosarkëtimit nga te gjithë familjet.12. Nuk është parashikuar numri i subjekteve persona fizik e juridik që detyrohen të paguajnë detyrimin dhe nuk është siguruar dokumentacioni i rakorduar me Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për pasuritë që disponohen. kanë paguar këtë taksë 1.Nga mosarkëtimi "tarifës së pastrimit". nuk është programuar. . datë 12.Nga mosarkëtimi i "taksës së tabelës" në vlerën 60 mijë lekë për vitin 2005.Mosprogramimi dhe mosarkëtimi i "taksës së therrjes". Nga 3.916 familje në vlerën 215 mijë lekë për vitin 2006.12. Nuk është rakorduar me Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme si agjent tatimor.12. Gjendja e detyrimeve debitore sipas viteve dhe numrit të familjeve dhe subjekteve fizike e juridike. e paraqitur sipas evidencave të Drejtorisë së Taksave të Bashkisë. për tarifën e pastrimit.425 leke mijë lekë dhe për vitin 2006. veprim ky që është kryer në kundërshtim me ligjin nr. datë 31.12. 8982.2002 "Për sistemin e taksave vendore dhe vendimet e Këshillit te Bashkisë”. Programimi është kryer duke marrë për bazë numrin 3000 familje. tatimit mbi ndërtesat dhe taksën e tabelës me datë 31.2004. Për vitin 2005 kanë arkëtuar këtë detyrim 246 subjekte në vlerën 469 mijë lekë dhe për vitin 2006 kanë arkëtuar nga 259 subjekte në vlerën 290 mijë lekë. për vitin 2005.

te ligjit nr.2005 dhe datë 12. Sipas të dhënave të paraqitura nga Zyra e Urbanistikës për lejet e ndërtimit të akorduara gjatë vitit 2005 rezulton se janë miratuar 13 leje ndërtimi dhe janë arkëtuar detyrimet nga 13 persona në vlerën 1. datë 10. pika 3.280 lekë.1998 "Për urbanistikën" me ndryshimet.1998 "Për urbanistikën" me ndryshimet është aplikuar taksa 2% për marrjen e lejes së ndërtimit. 8405.1998 "Për miratimin e planit kontabël publik për organet e pushtetit lokal. pasi në të gjitha rastet është paraqitur informacioni zyrtar i Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për vlerën mesatare për m2. datë 17. 8405.4. Nga Bashkia. Po kështu në këtë periudhë janë shitur në tre raste 475 m2 truall. 25.5. Nuk ka aktrakordime mujore e periodike ndërmjet Zyrës së Financës së Bashkisë me seksionin e urbanistikës për arkëtimet e realizuara nga aplikimi i taksës për lejet e ndërtimit dhe të ndikimit në infrastrukturë.5 m2 truall në vlerën 171.1995 "Për shitblerjen e trojeve". për vitet 2004. Për të metat dhe mangësitë e mësipërme u mbajt procesverbali nr.01.800 lekë.536. 248. Nuk janë llogaritur dhe arkëtuar detyrimet për objektet për të cilët nuk janë tërhequr lejet e ndërtimit. sipas lejeve të ndërtimit të akorduara në vitet e mëparshme. sipas shkresave pa numër protokolli datë 08.936. Nuk janë paraqitur pranë Seksionit të Financës së Bashkisë.9. Janë shitur në një rast 495 m2 truall në vlerën 198.9.7. Ato janë evidentuar dhe aktualisht evidentohen e ndiqen jashtë kontabilitetit në regjistra. 7980. Nga verifikimi vërtetohet se në zbatim të nenit 51. pasi nuk ka kartela të veçanta për çdo person fizik apo juridik. në të gjithë rastet e shitjes së trojeve si më sipër është vepruar në kundërshtim me kriteret e përcaktuara në nenin 3. 169. datë 17. sipas shitjeve të regjistruara në zonat përkatëse brenda një viti nga data e kërkesës.3.2001 si dhe në "Manualin për klasifikimin buxhetor ekonomik".02.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 me kriteret e përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.2003.240 lekë.907 lekë.2006. sipas studimeve urbanistike pjesore dhe lejeve të ndërtimit të miratuara nga KRRT e Bashkisë. kreu II. kryesisht rrugë e trotuare në rikonstruksion te financuara nga vetë Bashkia. duke mos u kontabilizuar. Nuk janë arkëtuar detyrimet për objekte. e llogaritur bazuar në vlerën e investimit llogaritur sipas kostos mesatare të ndërtimit si dhe taksa e ndikimit në infrastrukturë sipas vendndodhjes në masën 1%. Nisur nga destinacioni. datë 20. Të dhënat e paraqitura nga Zyra e Urbanistikës për shumën e arkëtuar nga lejet e ndërtimit dhe të ndikimit në infrastrukturë në vlerën 5.399. 2.617 lekë për vitet 2005 dhe 2006 nuk pasqyrohen të veçanta në të dhënat e evidencës së realizimit të të 20 . Për vitin 2006 rezulton se janë miratuar 18 leje ndërtimi dhe janë arkëtuar detyrimet nga 18 persona në vlerën 4. datë 27. ndryshuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. veprimi justifikohet me faktin se trojet janë shitur bazuar në ligjin nr. të ligjit nr. në vlerën 225. Janë shitur në dy raste 523. ku përcaktohen qartë rastet e kalimit të trojeve të lira nga pronë shtetërore në private. detyrimet e paarkëtuara të viteve të mëparshme. bazuar në vendimin e Këshillit të Bashkisë.710 lekë. datë 18 maj 2007. 2005 dhe 2006. ku ngarkohen me përgjegjësi përgjegjësi i Sektorit të Taksave të Bashkisë dhe përgjegjës i Sektorit të Financës. institucionet shtetërore qendrore e lokale si dhe të njësive që varen prej tyre". Në vlerësimin e truallit janë zbatuar kriteret e përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. datë 13.

datë 15. për vitin 2005 dhe vendimit të Këshillit të Bashkisë nr.3. por nuk është rikonfirmuar dokumentacioni në momentin e miratimit të strukturës së Bashkisë. datë 17. ku kjo shumë paraqitet vetëm si e ardhur nga arkëtimet për "taksën e ndikimit në infrastrukturë". përgjegjësja e Sektorit të Urbanistikës dhe përgjegjësi i Sektorit të Financës.5.2005. 13. Është legjitimuar në kohen e emërimit personeli i efektivit të Policisë nga Komisariati i Policisë Rrëshen dhe Prefektura e Qarkut Lezhë. 9009. realizimin e detyrave dhe problemet e dalë gjatë shërbimit. 8. 6. persona fizik e juridik për detyrime fiskale ndaj Bashkisë. 6. datë 10. Për kohën e emërimit te efektivit janë zbatuar kriteret e nenit 5.2003 "Për auditimin e brendshëm në sektorin publik".2004 dhe urdhrit të brendshëm të titullarit të kësaj Bashkie nr.2005. 8. Rezulton se ky sektor ka vepruar duke zbatuar urdhrat e titullarit duke pasqyruar me shkrim e raporte punën e kryer. datë 17. Kanë mbetur pa arkëtuar 4 gjoba në vlerën 2. për vitin 2006. datë 10. për çdo vit. 8224. bazuar në nenin 6. 4 për ndotje ambienti. Libri i shërbimit 24 orësh është mbajtur në formën e ditarit dhe pasqyron vendosjen në shërbim. date 21 maj 2007.1.2004 dhe urdhrit të brendshëm të titullarit të kësaj Bashkie nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 ardhurave të paraqitura dhe të rakorduara me Degën e Thesarit.5.1997 "Për organizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe Komunave". për vitin 2005 dhe vendimit të këshillit të Bashkisë Rrëshen nr.3. për vitin 2006 është organizuar dhe funksionon pranë Bashkisë struktura e Policisë Bashkiake. sipas vendimit të këshillit të Bashkisë Rrëshen nr. Mbikëqyrja e auditit të brendshëm.2006. datë 18. e përbëre nga një inspektor dhe tre policë.5.4. bazuar në kriteret e përcaktuara në nenin 8. Për mangësitë e më sipërme u mbajt procesverbali nr.2006 dhe urdhrit të brendshëm të titullarit të kësaj Bashkie nr. ku janë miratuar struktura dhe numri i punonjësve për funksionimin dhe ushtrimin e aktivitetit të 21 . datë 13. të ligjit nr. numri i masave për mosarkëtimin e tyre kërkohet të jetë në nivel më të lartë. datë 07.02.2006 dhe urdhrit të brendshëm të titullarit të kësaj Bashkie nr.000 mijë lekë nga të cilat 14 për aktivitet tregtar të paligjshëm. 2 gjoba për mosarkëtim të detyrimeve fiskale dhe 1 gjobë për dëmtim të pasurisë. ku ngarkohen me përgjegjësi ish-kryetari i Bashkisë.4. 27. datë 18. Gjobat e vendosura nuk janë kontabilizuar. datë 07.01. të ligjit të sipërpërmendur.5. 27. 8224. Organizimi dhe funksionimi i Policisë Bashkiake. datë 15. të ligjit nr. Auditi i Brendshëm është organizuar dhe ka funksionuar në zbatim të ligjit nr. pika 3 dhe nenin 13.2006. 4. si dhe nga fakti që për të gjithë periudhën nga kjo strukturë janë dokumentuar vetëm 2 raste shkelje për mosarkëtim të detyrimeve fiskale dhe janë vendosur 2 gjoba.1997 "Për organizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe Komunave". Nga gjendja e debitorëve. U kërkua dhe u paraqit dokumentacioni për pasqyrimin e veprimtarisë së Policisë së Bashkisë për vitet 2005 e 2006. 13. Sipas vendimit të Këshillit të Bashkisë në Rrëshen nr. Për vitin 2006 janë vendosur gjithsej 20 gjoba në vlerën 13.500 lekë.

kopshte e çerdhe. shpërndarë për fermerët sipas aktrakordimit me projektin të datës 31. i cili ka funksionuar duke mbledhur dhe përpunuar gjithë dokumentacionin e nevojshëm sipas kërkesave ligjore. por duhet theksuar se sigurimi i cilësisë së auditimit për secilin minisubjekt të Bashkisë dhe respektimi i manualit të auditimit.600 litra naftë. të ndarë sipas kulturave dhe 1. magazinë. në 8 raste për shumën e mësipërme. Klubin Shumësportesh. 1. duke mbetur pa shpërndarë sasia prej 8. nga të cilët kanë aplikuar 447 fermerë ose 29%.2006. Për periudhën e kontrolluar. datë 16. 703.6.12. 22 . Për vitin 2006 janë tërhequr nga projekti. mbi të cilin janë ushtruar auditime tematike në Pallatin e Kulturës Mirditë. në shumën prej 506. datë 28.960 litra naftë me vlerë 492. datë 06. datë 29. serat me ngrohje dhe subjektet që kanë kaldaja në linjat e përpunimit të qumështit”. duke rakorduar me Zyrën e Kadastrës së Bashkisë dhe me projektin “2KR” dhe mbi bazën e normativave janë bërë përllogaritjet.170 litra. Dokumentimi i veprimeve të përllogaritjes dhe shpërndarjes së naftës pa akcizë është realizuar konform me kriteret e përcaktuara në pikën 6. Mirditë.350 lekë. Detyrimi për naftën pa akcizë për vitin 2005. në 6 raste për shumën e mësipërme. të nënshkruara nga të gjithë anëtarët e komisionit dhe më pas është kryer edhe shpërndarja sipas listave. Zyrën e Përkrahjes Sociale.542 fermerë. Nga ana e Bashkisë është ngritur grupi i punës që kryesohet nga kryetari i Bashkisë. në 6 raste. datë 29.2005. për rritjen e efektivitetit të auditimit dhe parandalimin e shkeljeve me dëme ekonomike e financiare. nga ana e auditit të brendshëm është bërë evidentimi i minisubjekteve në varësi të Bashkisë për efekt ushtrim kontrolli.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 administratës. sipas fletëhyrjes nr. 231.800 lekë.5.16 hektar ose 26. Mirditë. gjendjen civile dhe në situacionet e firmës pastrim e gjelbërimit të qytetit Mirditë. arkë. Mbi rezultatet nga kontrollet e ushtruara është njoftuar titullari i cili ka mbështetur propozimet e auditit të brendshëm. 212. konviktin e Shkollës së Mesme. të udhëzimit nr. në bazë fshatrash. e cila është kthyer për llogari të projektit. është hartuar dhe miratuar tek titullari i Bashkisë programi mujor i auditimit.4%.550 lekë është arkëtuar nga fermerët.600 litra me vlerë prej 664. është hartuar dhe miratuar tek titullari i Bashkisë programi vjetor i auditimit.000 lekë e cila është arkëtuar nga fermerët dhe derdhur për llogari të projektit pranë bankës Mirditë. Pas grumbullimit dhe përpilimit të dokumentacionit analitik për të 14 fshatrat që ka kjo Bashki me sipërfaqe toke prej 908.2005.5 hektar. e cila është dokumentuar me fletëhyrjen nr. për 9.11.02. Mbi kontrollin e shpërndarjes së naftës pa akcizë.9.2005 të Ministrisë së Financave dhe Ministrisë Bujqësisë dhe Ushqimit. dhe derdhur për llogari të projektit pranë bankës në Mirditë.170 litra naftë me vlerë 994. ku është aplikuar për 240. 341. për 8. në të ardhmen duhen vlerësuar më shumë. për sasinë prej 9. Nga kontrolli i dokumentacionit të shpërndarjes së karburantit pa akcizë në Bashkinë Rrëshen rezulton se për vitin 2005. sasia prej 16. dalë në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. sasia prej 17. si dhe është përcaktuar edhe një punonjëse inspektore e auditit të brendshëm. nga e cila janë shpërndarë 16. megjithëse është tërhequr nga projekti.2006.2005 ”Për furnizimin me karburant pa akcizë për mekanikën bujqësore. duke mbyllur dhe rakorduar llogarinë për vitin 2005.000 litra dhe me fletëhyrjen nr.210 litra naftë. janë hartuar listat e fermerëve me sasinë përkatëse të karburantit që i takon secilit.

2007.5. dokumentimin dhe 23 .Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për përmirësimin e gjendjes u rekomandua marrja e masave.12. nga 10. nga 11. KONTROLL NË KOMUNËN QENDËR NË LIBRAZHD Në zbatim të programit të kontrollit nr.6 milionë lekë shpenzime gjithsej janë realizuar 11.2005 deri 1. mosgrumbullimin e taksave vendore etj. vetëm shpenzimet për udhëtim e dieta zënë 1/3 e këtij zëri të shpenzimeve të administratës së Komunës ose 100 mijë lekë në muaj. 2. rezultoi se në disa raste u konstatuan shpenzime të tepërta për pjesë këmbimi.2007 të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit. .01. Kështu nga kontrolli i dokumenteve të arkës për pagesën e dietave rezultoi se në disa raste ishin me korigjime. Ky plan është miratuar në Këshillin e Komunës dhe konfirmuar nga Prefektura e Qarkut në Elbasan. 25.1998 "Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit të Republikës së Shqipërisë" dhe në ligjin nr. Gjatë kontrollit të kryer për zbatimin e ligjshmërisë e rregullshmërisë së veprimtarisë financiare. .Për vitin 2006.12. Në përfundim të kontrollit rezultoi: Mbi kontrollin e zbatimit të buxhetit. mosllogaritje penalitetesh për moszbatim të kontratave.2006. janë realizuar 10. Kontrolli u krye për zbatimin e ligjshmërisë dhe të rregullshmërisë financiare duke verifikuar sipas rastit dokumentacionin me zgjedhje dhe përveç kontrollit të dokumentacionit jemi bazuar edhe në këshillimin dhe ballafaqimet me stafin drejtues e atë administrativ të subjektit të kontrollit.3 milionë lekë. dt.7. që nisur nga aktiviteti i vogël i Komunës janë peshë e madhe në buxhetin e saj. gjithashtu janë ruajtur dhe strukturat buxhetore të parashikuara. të nenit 44 “Kompetencat dhe detyrat e kryetarit të komunës ose bashkisë”. moszbatim të kontratave për objektet e ndërtimeve. në masën 97% ose më pak 0. Ne kundershtim me ligjin nr. sipas drejtimeve të përcaktuara në programin e kontrollit. ruajtjen. Kontrolli u krye nga data 14.4.2007 deri në datën 16. 8379. datë 29. Nga kontrolli i përgjithshëm i shpenzimeve sipas zërave rezulton se në krahasim me parashikimin nuk ka tejkalime. 8652 datë 31.7 milion lekë. është nxjerrë dhe nënshkruar në Degën e Thesarit Librazhd situacioni i shpenzimeve buxhetore. goma.6. 70 ne zbatim te tij “Për administrimin. në masën 100%.Për vitin 2005. karburant. datë 26. u ushtrua kontroll në Komunën Qendër në Librazhd. duke verifikuar sipas rastit dokumentacionin me zgjedhje ose të njëpasnjëshëm që iu vu në dispozicion grupit të kontrollit. 6942.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore".7. për periudhën e kontrollit 01. 279/1.7 milionë lekë shpenzime gjithsej. me objekt “Mbi kontrollin e zbatimit të ligjshmërisë dhe të rregullshmërisë të aktivitetit ekonomiko-financiar”. shkelje të procedurave të blerjeve me dëm ekonomik dhe të prokurimit publik.Nga ana e kryetarit të Komunës nuk është raportuar në këshill për gjendjen ekonomiko-financiare të paktën çdo 6 muaj ose më shpesh. Shpenzimet operative nuk janë planifikuar sipas zërave.3 milion lekë. siç përcaktohet në shkronjën ç. Plani i buxhetit së bashku me investimet dhe ndryshimet për të dy vitet 2005 2006 është hartuar bazuar në kriteret e përcaktuara në ligjin nr. në Komunën Qendër në Librazhd. .1984 dhe VKM nr.

të kryetarit të Komunës thuhet: “Pagesa të kryhet pasi të dorëzohet në Degën e Financës dokumentacioni përkatës për urdhrat e punës. Komuna Qender.06. janë paguar me dt..720 lekë ose 412 litra në muaj. datë 19. paraqiten në pasqyrën e mëposhtme: Në lekë FADROMA 2005 2006 0 510 720 0 0 0 153 600 AUTOVETURA 2005 2006 469 550 470 400 305 300 321 500 150 000 0 Karburant Pjese kembimi Goma Për kontrollin e harxhimit të karburantit të autoveturës tip “mitcubishi” është hartuar procesverbali datë 21. procesverbal i cili është nënshkruar nga një komision i përbërë nga 4 veta. 1. të ligjit nr. dhe të neneve 7 e 8.normativa e harxhimit të karburantit për autoveturën të jetë 14 litra/km. në vitin 2005 janë harxhuar 4.12. datë 25. si dhe nuk ishin hapur kartelat e mjeteve (Libri i Makinerisë).normativa e harxhimit të karburantit për fadromën të jetë me kuotë 1 000 litra në muaj. me kuotë mujore 350 litra. Ngarkohet Zyra e Urbanistikës për ndjekjen e punimeve të këtij mjeti si dhe plotësimin e dokumentacionit përkatës për këtë qëllim”. 24 .2006. 342. volumet e punës së kryer në objekte e për çdo muaj si dhe harxhimin e karburantit për çdo orë pune sipas normativave. në lekë.950 litra karburant në vlerën 510. 3.4.2006. 04. normativa është vendosur vetëm për vitin 2004 në këtë procesverbal dhe është zbatuar edhe për vitin 2005 – 2006. Librazhd ka në inventarin e saj dy mjete: një autoveturë me vlerë 1 180 mijë lekë dhe një fadromë me vlerë 4 440 mijë lekë (blerë në dhjetor 2005). 27. të pafirmosura nga Zyra e Financës. Shpenzimet në karburant. Ky procesverbal ka mangësi se: nuk përmenden viti i prodhimit. fuqia motorike. provat për këtë mjet janë bërë vetëm për dy rrugë.2004 i cili është miratuar nga kryetari. ruajtjen e qarkullimin e vlerave materiale e monetare”. ndërsa për vitin 2006 janë harxhuar 4200 litra karburant me vlerën 470 400 lekë ose mesatarisht 350 litra në muaj. po kështu dhe vjetërsia në punë. moscaktimi çdo vit me procesverbal i normativës së karburantit për autoveturën është në kundërshtim me ligjin nr. riparimin e ruajtjen e makinerive e të pajisjeve”.1984 “Për administrimin. gjendja teknike. dt. numri i kubikëve dhe i pistonave për mjetin.01. . amortizimi.1985 “Për shfrytëzimin.2006 të Këshillit të Komunës për miratimin e buxhetit vendor thuhet: . dokumentimin. 6942. km e përshkruara etj. në urdhrin nr. . pjesë këmbimi dhe goma. kryetarit të Komunës 55 600 lekë dhe shoferit 55 600 lekë. lidhja nr.2006 nëpërmjet arkës. nenet 3 e 7. datë 06. gjë që e bën atë të parregullt. shërbime e dieta të kryera në periudhën prill–qershor 2006. 7661.01. pika b. duke mos zbatuar nenet 27 e 28.1993 “Për kontabilitetin”. shpenzimet për fadromën të përballohen vetëm me të ardhurat e realizuara prej saj.5. mirëmbajtjen. Gjithashtu u konstatua se nga ana e administratës së Komunës Qendër në Librazhd nuk është bërë analiza e harxhimit të karburantit për çdo muaj. për vitet 2005 e 2006.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 qarkullimin e vlerave materiale monetare”. Për vitin 2005. 2. neni 3 e 7. normativa e konsumit të karburantit të autoveturës që kishte komuna nuk është miratuar në Këshillin e Komunës. të urdhëresës së KM nr. veprim ky që ngarkon me përgjegjësi ish-kryetarin.3. datë 06. Për autoveturën.02. datë 21. 194.për çdo mosrealizim të të ardhurave nga fadroma të bëhen korigjimet e pagës dhe harxhimit të materialeve. Lidhur me mjetin e tipit “fadromë”. Në vendimin nr. Hartimi me mangësi i procesverbalit. veprim ky në kundërshtim me kërkesat e udhëzimit të Ministrisë së Pushtetit Lokal nr.

të pajustifikuara me raporte teknike. Mbi konsumin e gomave dhe pjesëve të këmbimit: Mbi kontrollin e marrëdhënieve të punës (paga. dt. administratori dhe përgjegjësi i Zyrës së Urbanistikës.1979 “Për administrimin dhe përdorimin e gomave”.1979. datë 05. të ndarë: personel administrativ 18 vetë.4. datë 21. në vitin 2005 për pjesë këmbimi 305 300 lekë dhe për vitin 2006 – 321 500 lekë. sigurime etj. shpërblime. Për vitet 2005 e 2006.4. Numri i familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike në këtë Komunë zë rreth 30% të familjeve gjithsej. duke mos zbatuar VKM nr.2005 dhe nr. datë 21.2003 “Për përdorimin e automjeteve të ministrive dhe institucioneve të tjera të administratës shtetërore”. Mbi ndihmat ekonomike: për vitin 2005 janë dhënë për ndihmat ekonomike 11 166 mijë lekë. dt. Gjithashtu nga ana e kryetarit nuk është nxjerrë udhëzim sipas pikës 9. 139.10.12. të cilat janë miratuar edhe në mbledhjet e Këshillit të Komunës.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për miratim të normativave pa mbështetje ligjore dhe moskontrollin e analizimin e harxhimit të karburantit për çdo muaj dhe sipas mjeteve mban përgjegjësi ish-kryetari. datë 08. pika 9. 01.1979. Në këto vendime është bërë edhe kategorizimi i nivelit 25 . ku përcaktohet se: mbi bazën e normativave të reja të caktojë normativa për çdo automjet në përputhje me kategoritë e rrugëve që përshkon.1984 “Për administrimin. 147. për autoveturën janë dhënë 5 goma me vlerë 150 mijë lekë dhe për vitin 2006 për fadromën janë dhënë 2 copë goma në vlerën 153 600 lekë.1979 “Për administrimin dhe përdorimin e gomave”. 328. që është nivel i lartë. 6942.2006. 328. 80. përgjegjësi i Zyrës së Financës. personel shërbimi 7 veta. datë 05. 25. të urdhrit të Këshillit të Ministrave nr. dokumentimin.). duke trajtuar 586 familje me një fond mesatar mujor prej 865 mijë lekë. përgjegjësi i Zyrës së Financës.02.11. nenet 4 e 7 nuk janë ruajtur në magazinë pjesët e vjetra të zëvendësuara. Gjatë kontrollit konstatohet se ka vend për një verifikim më të mirë të situatës reale social ekonomike të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike. datë 08. 129. 80. Nga kontrolli rezulton se këto shpenzime janë bërë në kundërshtim me VKM nr. ndërsa për vitin 2006 – 10 374 mijë lekë. ndryshuar me VKM nr. si rrjedhojë për autoveturën janë shpenzuar pa raporte teknike. pika 2 dhe urdhrit të Këshillit të Ministrave nr. Për vitin 2005. sapo ky mjet kishte filluar të punonte për Komunën dhe për të cilën duhet të ishte kërkuar garanci nga shitësi. duke trajtuar mesatarisht 599 familje me një fond mesatar mujor prej 930 mijë lekë. pika 2. ish-përgjegjësi i Zyrës së Financës.11.2006 është miratuar struktura e administratës së Komunës prej 28 punonjësish dhe 25 punonjësish. datë 25.3. administratori dhe 3 drejtuesit e mjeteve.2003 “Për përdorimin e automjeteve të ministrive dhe institucioneve të tjera të administratës shtetërore”. si rrjedhojë vlera gjithsej prej 626 800 lekë shpenzuar për goma e pjesë këmbimi përbën dëm ekonomik për të cilin mbajnë përgjegjësi ish-kryetari. 147. ruajtjen e qarkullimin e vlerave materiale e monetare”. gjë që do të bënte të rritej përfitimi për frymë i familjeve në nevojë. me vendimet e Këshillit të Komunës nr. administratori dhe 2 drejtuesit e mjeteve. Për zëvendësimin dhe harxhimin e gomave nuk janë evidentuar km e përshkuara. të cilat janë bërë dalje me 24. në vlera të konsiderueshme dhe në periudha të shpeshta kohore si dhe në kundërshtim me ligjin nr.4.10. Për shkeljet e mësipërme në administrimin e gomave që kanë patur rrjedhojë dëm ekonomik prej 353 600 lekë mbajnë përgjegjësi ish-kryetari. ndryshuar me VKM nr.

12. 7961.6. dt. 141 punonjës në juridiksionin e komunës të ndarë sipas cikleve.2005 të ish-kryetarit. por që nuk pasqyron ndryshimet e bëra në organikë gjatë periudhës së mëvonshme. Është krijuar dhe miratuar fondi i veçantë në masën 5% të fondit të pagave për punonjësit e administratës së Komunës. Në caktimin e pagave të administratës së Komunës është zbatuar vendimi i Këshillit të Ministrave nr. nga kjo Komunë janë paguar me dt.7. 815. brenda periudhes se percaktuar me lart. datë 2. dt. Për vitet 2005-2006 janë marrë në punë 3 punonjës të rinj me urdhër të kryetarit të Komunës. nga Ministria e Arsimit dhe Drejtoria Arsimore është dërguar numri i këtyre punonjësve për vitin 2005.3. kemi moszbatim të nenit 93. datë 12. 144 punonjës dhe 2006. Kompensimi me pagë i lejes së zakonshme është bërë në bazë të urdhrit të mësipërm të kryetarit të Komunës pa u shoqëruar me relacion për justifikimin e pagesës vetëm për këta 7 punonjës të administratës me nevojat dhe volumin e punës së kryer. veprim ky në kundërshtim me nenin 12. të VKM nr.10. 6-mujorin e I dhe 6-mujorin të II të vitit 2006 janë zbatuar VKM nr. datë 28. dt. 7 punonjësve të administratës për leje të zakonshme të pakryera të vitit 2004.2006.2006. datë 12.7..2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”.2005. 11.. Nga kontrolli rezultoi se për arsimin.2006 “Për fondin e veçantë në institucionet buxhetore” dhe VKM nr.2002 “Për klasifikimin e funksioneve dhe grupimin e njësive të qeverisjes vendore. pa u mbyllur 3-mujori i I-rë i vitit 2005. 551.1995 “Kodi i punës në RSH” me 26 . 7961. të “Kodi i punës si dhe të pikave 2 dhe 3. datë 07. 1. 24 punonjës. 17. ndërsa për Sektorin e Shëndetësisë nga Drejtoria e Shëndetit Publik Librazhd për vitet 2005 dhe 2006.2005. Sa më sipër. Nuk janë lidhur kontratat e punes me punonjësit. për të cilën kanë përgjegjësi ish-kryetari i Komunës Qendër Librazhd. nese nepunesi civil apo punonjesi nuk e kryen pushimin vjetor.. 943/1. ai ka te drejte te kompensohet me pagen perkatese“. të pushimeve të paguar ose jo. si dhe kjo pagesë është kryer me dt. duke mos zbatuar nenin 26 të rregullores së Komunës. 657/1. 511. ish-përgjegjësi i Zyrës së Financës dhe ish-administratori.3. ku thuhet se “për marrjen në punë të punonjësve të rinj në administratën e Komunës zbatohen kriteret e përcaktuara në ligjin mbi statusin e nëpunësit civil. honorare etj: Nga kontrolli i dokumentacionit të këtyre të pagave përkatëse. 19.1995 “Kodin i punës” dhe pikës 13. ku thuhet se: “ne qofte se pushimi vjetor nuk kryhet brenda vitit kalendarik perkates. pagesave rezulton se me urdhrin nr.2005 dhe nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Respektimi i dispozitave ligjore për kohëzgjatjen e punës. shuma 98 000 lekë. datë 24. ndryshuar me VKM nr. 434. Është mbajtur libri i pagave të punojësve me të dhënat e nevojshme sipas kërkesave të nenit 95. të ligjit nr. punonjësit e shëndetësisë dhe për arsimtarët definitiv është dhënë shpërblim një page mujore (paga e 13). akte këto të konfirmuara edhe nga Prefektura e Elbasanit me shkresat nr. të ligjit nr. për efekt page. në listëpagesën e periudhës 1–15 mars 2005. Pjesën më të madhe në fondin e pagave e zënë pagat për punonjësit e arsimit dhe shëndetësisë. 17.3. Nga kontrolli i listëpagesave me zgjedhje rezultoi se është respektuar organika. pika 3. ai mund te kryhet deri ne tremujorin e pare te vitit kalendarik pasardhes. 08. dt. për caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”. 11. 15. të nenit 26 të rregullores ekzistuese të Komunës. Nga ana e Komunës është hartuar në vitin 2001 një rregullore e funksionimit ku përcaktohen kompetencat.3. struktura dhe niveli i pagave të përcaktuara. për orët shtesë.111993.3. Nga kontrolli i dokumentacionit për fondin e veçantë konstatohet se për krijimin dhe përdorimin i tij për vitin 2005.11.

9228. por ka rënduar edhe njëherazi padrejtësisht vitet ushtrimore veprime që bien ndesh me nenet 23 e 24. me gjendjen e kësaj logarie në partitarin analitik dhe nuk kishte ndonjë diferencë dhe veprimet ishin pasqyruar saktë në bilanc për shtesat dhe pakësimet e ndodhura gjate viteve ushtrimore përkatës. Nga kontrolli dhe shqyrtimi i dokumentacionit të arkës per peridhën objekt kontrolli u konstatua se është hapur dhe mbahej ditari i arkës. U kontrollua gjendja e llogarisë “aktive të qendrueshme të trupëzuara”. 22. datë 11.1993 dhe nr. dt. 27 3. date 29. 2006. magazinës dhe ditarit të veprimeve të ndryshme. për vitet 2005.2007). për shumën 59.389 leke. por veprimet ishin kryer direkt nga ditarët në mënyrë ekstrakontabile nga jashte kështu që ishte e vështirë të kontrollohej zbatimi i kuadrit ligjor të kontabilitetit. U kontrollua gjithashtu edhe llogaritja e amortizimit për aktivet e qëndrueshme të trupëzuara dhe rezultoi se ato ishin llogaritur drejt dhe saktë. në shumën 589 120 lekë dhe gjatë kuadrimit nuk rezultoi ndonje diferencë.1998) dhe ngarkojnë me përgjegjësi ish-përgjegjësin e Zyrës se Financës. shuma e llogarise 401 “furnitorë e llogari të lidhura me to” paraqitej me gjendje të madhe kreditore në shumën 1 349 811 lekë. bankës. 2006.6. 4. 7661. datë 11. Zbatimi i rregullave për mbajtjen e kontabilitetit dhe rregullshmërisë ligjore në veprimet me arkën. në shuma të njëjta me ato të dokumenteve justifikuese që kanë mbështetur këto veprime dhe në mënyrë kronologjike sipas kohës së kryer të veprimit përkatës. ndërsa ne fund te vitit 2005. ndërsa për vitin 2006. Theksojmë se likuidimi kësaj llogarie është bërë në vitet pasardhëse pa u miratuar më parë në Këshillin e Komunës. Arkëtimet e kryera për për periudhën e kontrolluar janë dokumentuar me mandatarkëtimi të rregullt. në shumën 5 981 478 lekë (për këtë problem është mbajtur procesverbali nr. rezultoi se të dhënat që ishin paraqitur në bilanc nuk ishin hedhur më parë në centralizator.01. dt. bankën. Nga kontrolli që u bë për nxjerrjen e bilancit. Nga kontrolli që iu bë disa llogarive kryesore që paraqiteshin në bilanc me partitarët u konstatua se ne fund të vitit 2004.111. Janë zbatuar kërkesat e ligjit nr. 8399. Kjo llogari është paraqitur me rritje gjate dy viteve ushtrimor dhe konkretisht për vitin 2005.4. Në këto ditarë janë bërë regjistrimet në mënyrë kronologjike dhe të mbështetura ne dokumenta justifikues.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 ndryshimet.1993 “Për buxhetin lokal” (ndryshuar me ligjin nr. për vitet 2005.2004 “Për kontabilitetin” si dhe “Plani kontabël i institucioneve buxhetore”.1 Mbi kontrollin e veprimeve me arkën (për këtë problem mbajt procesverbali nr. 7. magazinën dhe inventaret.06. U krye kontrolli i plotë i tërhëqjeve me çek nëpërmjet bankës (llogaria 580 “xhirime të brendëshme”) dhe nuk rezultoi ndonjë pasaktësi. kështu nuk rezulton asnjë vendim gjykate të ekzekutuar për këtë problem. dt. te ligjit nr. Të gjitha veprimet financiare të Komunës janë pasqyruar në kontabilitet nëpërmjet librave ditarë të arkës.9. 19. 7776.2007): . Nuk ka patur efekte financiare për largimet nga puna. 09. Të ardhurat e punonjësvet janë azhornuar periodikisht. U kontrollua dhe llogaria 4342 “të tjera operacione me shtetin debitor” dhe ajo paraqiste ne debi të saj detyrimet që kishte Komuna ne lidhje me punonjsit dhe detyrimet e saj ndaj organeve të sigurimeve shoqërore e shendetësore si dhe Zyrës së Tatimeve për tatimin mbi pagë.12.

6. 1. fletëdalja nr. 258.2004 firma. 53. 30. arka ishte me gjëndje në shumën 62 446 lekë.2004 dhe procesverbal dt. . 42. 31. përcjellje dhe trajtimin që i bëhet delegacioneve të huaja” i ndryshuar. mandatpagesa nr. me dëm ekonomik në një vlerë prej 179 805 lekë për blerjet e kryera dhe likuidimin e tyre nëpërmjet bankës.2005 është likuiduar firma. kështu në fund të vitit 2004. sipas urdhrit nr. . Në kundërshtim me VKM nr.5. dt 03. dt. 7.3. llogaria është mjaftuar me gjendjen kontabile. 6.4. 26. 4 “Për shpenzime pritje e përcjellje dhe trajtimit që u bëhet delegacioneve të huaja”.02. dt. 73. dt 16.Me urdhërpagesën nr.2004 është likuiduar me urdhërpagesën nr. 1. pikat 4. dt.12. 243. Limiti i arkës shpesh herë nuk respektohej. 243.6.6. 5 e 6 janë bërë nëpëmjet arkës pagesa më shumë se limiti ditor prej 10 000 lekësh dhe vetëm me një ofertë si më poshtë: Mandatpagesa nr. Shpenzimi i kësaj shume nuk ka lidhje me Komunën dhe është kryer në kundërshtim me VKM nr.6. ne shumën 22 200 lekë (riparim printeri e shpenzime transporti). mungojnë oferta të tjera dhe firma që ka kryer këto lloj shërbimesh në organet tatimore është regjistruar si firmë me aktivitet tregtar.12.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Gjatë kontrollit u vu re se mandatarkëtimet që priteshin për pagesat që bëheshin për tatimin mbi tokën bëheshin me permbledhëse. Theksojmë se firma e mësipërme nuk është e specializuar për këto lloj shërbimesh dhe shuma e mësipërme prej 8 400 lekë është dëm ekonomik. dt. dt. Nga kontrolli që u krye me veprimet nëpërmjet bankës rezultoi se janë hapur librat e kontabilitetit (ditarët dhe partitarët) dhe ishin azhornuar veprimet në to në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.12. dt.2 Mbi kontrollin e veprimeve të kryera nëpërmjet bankës (për këtë problem mbajt procesverbali nr.1996 “Për blerjet me vlera të vogla”.2005 është likuoduar shuma 58 500 leke (blerje artikuj te ndryshëm ushqimorë) për llogari të firmës. 53. 7. dt.Me urdhërpagesën nr. ne shumën 22 500 leke për blerje blloqesh ceku. ku sherbimet e kryera si larja e makinës. 3.Me urdhrin e prokurimit nr. pikat 2.2005 dhe kontratës me numër 4/2.99.1995 “Për shpenzimet për pritje. dt 15. Në kundërshtim me UKM dt 19. dt 25. grasatim makine dhe larje motori.2007): .2005. Nga kontrolli rezultoi se inventarizimet ne arkë nuk janë kryer në mënyrë të rregullt ne fund te muajit.Me urdhërpagesën nr.2006. sipas urdhrit nr. Të gjitha shërbimet sipas procesverbalit dhe urdhërprokurimit i bie të jenë kryer në një ditë. larja e motorit të makinës dhe grasatimi i saj trajtohen si shërbime emergjente.6. dt. 4.4.02.5.2005. 48. Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi ish-kryetarin e Komunës si dhe komisionin e blerjeve të vogla. në shumën 8 400 lekë për shërbime: larje makine. 07. veprim ky qe linte mundësi për abuzime dhe mandatarkëtimi kryhej me përmbledhëse 5 ditore. ndërsa taksapaguesit i vulosej aktdetyrimi i lëshuar nga komuna . 7. por nga kontrolli u konstatuan edhe shkelje në zbatimin e procedurave ligjore. 6. 39.2005. transporte materiale te ndryshme e 28 3. datë 11. dt 28. 44.04. për punime emergjente të kryera si pastrim bore. .01.2005. si më poshtë: . për shumën 8 400 lekë. Pra të gjitha dokumentet që shoqërojne likudimin e kësaj pagese janë fiktive dhe kemi të bëjmë me dëm ekonomik në shumën 8 400 lekë. për shpenzime pritjepërcjellje për dhenie titull nderi nje personi nga ana e Bashkisë. likuidohet firma për shumën 443 867 lekë.1995.2006 të kryetarit të Komunës janë blerë mallra me listëpagesë nëpërmjet arkës në shumën 43 950 lekë. ndryshuar me VKM nr. 7. dt 15.

4.06. 23.4. dt.2005.2005. 53. 23.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 shërbime të tjera. për 214995 lekë u morën parasysh dhe nuk u trajtuan në këtë raport përfundimtar kontrolli. ku si urdhërprokurimi. procesverbali dhe fletëhyrja e Komunës janë prerë me vonesë. urdhërprokurimi nr. 36 dt. Veprimi është fiktiv pasi si urdhërprokurimi.Me urdhërpagesën nr. 9/2.2005. prandaj edhe shuma 24 300 lekë përbën dëm ekonomik. dt. 10. 26.2005.2005.7 leke/litri. ndërsa fatura e shitësit ka datën 2.Me urdhërprokurimin nr. procesverbal dt. sipas urdhërprokurimit nr.Me urdhërpagese nr.2005.2005. 26. 21. i ndryshuar që përcakton si limit vlerën deri në 300 mijë lekë. dt.2005.9. 9/3 dhe fletëhyrjet e magazinës 105 dhe 105/1.2005 eshtë likuiduar firma (që nuk është e specializuar për këto lloj shërbimesh) për shumën 18 300 lekë për këto zëra punimesh: larje makine 30 herë x 200 lekë = 6 000 lekë. 12.4. 28. dt.2005. 94. 8.2005. .7.1 dhe 3. prandaj shuma 41 500 lekë përbën dëm ekonomik.7. dt.2 është mbajtur procesverbali nr. 115. dt. 22. procesverbali dt.Me urdhërpagesën nr.4.12.4. paguar më tepër se sa lejon vendimi i mësipërm i KM. është likuiduar firma per 350 litra karburant të shitur Komunës me çmimin 110 lekë për litër. . 119. ku aktiviteti i kësaj firme është thjesht një aktivitet tregtar dhe situacioni i likuidimit të punimeve është thjeshtë një kopje e preventivit. për llogari të sujektit. dt. për fletedaljet me nr. urdhërpagesën nr.9. . dt. 23. prandaj shuma 15 800 lekë përbën dëm ekonomik. urdhërprokurimi nr. 5. prandaj shuma 47 200 lekë përbën dëm ekonomik. dt. 20.2000 “Për rregullat e prokurimit publik”. 20. 7.2005.9.04. 10.06. 21.2005 për pjesë këmbimi likuiduar për 29 100 lekë 29 . 26.9. 8.4. Shuma e fletëhyrjeve ne një ditë eshtë 1 112 930 lekë. 26.2005 sipas fletëdaljes se subjektit me nr. 3. procesverbal dt.2005 është likuiduar firma në shumën 1 683 400 lekë.2005 është likuiduar edhe shuma 24 300 lekë. urdhërprokurimi nr. 12.2005.2005. veprim ky në kundërshtim flagrant me VKM nr.2005 dhe procesverbalit të datës 1. 15. Për shkeljet e bëra në pagesat e cituara në pikat 3. . 335. pika 4/b. sipas faturës me nr. sipas urdhërpageses më dt.2005. 7. pasi firma ka përfituar më tepër.2005 dhe me nr.4. 127. 1. Për këto punime nuk ka as preventiv dhe as situacion për punimet e kryera dhe nuk dihet as destinacioni ku është kryer prandaj dhe shuma 32 000 lekë është dëm ekonomik. fletëhyrje të Komunës me nr. 119. dt. sipas fletëdaljes së firmës është likuiduar shuma 32 000 lekë për riparim rrjeti “ujëra të zeza” (64 ml x 500 lekë /ml = 32 000 lekë).2005 është likuiduar firma në shumën 47 200 lekë.7. 22. ashtu dhe procesverbali që shoqërojnë kryerjen e shërbimit janë prerë me vonesë pasi është kryer shërbimi. larje motori 3 x 800 lekë = 2 400 lekë. dt. . dt. për shërbime në makinë. Procesverbali ka datën 3. 10. grasatim 3 x 800 lekë = 2 400. dt. .08. 9/1.08. 119 dt.9.2005. Ndërsa blerja e bërë me urdhërprokurimin nr. 3/1.Me urdhërpagesën nr.Me urdhërpagesën nr. 3 anëtarët (për vitin 2006). 8. 2.3.Me urdhërpagesën nr. që tregon se veprimi është fiktiv. 25.6. në vlerën 62 300 lekë. kur çmimi në procesverbal i marrë nga oferta është 103. dt.2005. 5. . 131. hapje kamio 1 x 5 000 lekë = 5 000 leke.2005. datë 11. procesverbal dt. dt.6. 4. 51.6.6.2005 dhe procesverbal dt.7. 3. dt. dt.4. Shuma 2 205 lekë është dëm ekonomik. pra kemi një diferencë prej 812 930 lekësh. fletë-hyrje të komunës me nr.6. kryetarin e komisionit të blerjeve dhe 3 anëtarët (për vitin 2005). për vendosje parulle pa asnjë lloj dokumenti justifikues.2007 dhe për vërejtjet e bëra nga personat përgjegjës për shërbimet e kryera me urdhër pagesën nr.9.2005 është likuiduar firma për shumën 41 500 lekë. Këto veprime ngarkojnë me përgjegjësi ish-kryetarin.

Gjatë këtyre inventarizimeve janë plotësuar drejt. 21 të ligjit të mësipërm. Dokumentimi i ndihmave nga donatorë të ndryshëm: Në Komunën Qendër Librazhd. vlera e ndihmave nga donatorët ishte në shumën 905 020 lekë. 3. nga ana e grupit të kontrollit të KLSH u kontrollua vetëm zbatimi i kontratave të objekteve. dt. 70.497 mijë lekë. Kontroll i veprimeve ne magazinën: Gjatë kontrollit rezultoi se në përgjithësi dokumentet ishin plotësuar sipas rendit kronologjik të regjistruara dhe kontabilizuara në ditarët përkatës. dt. të cilat kishin kryer inventarizimin në shkolla. Për diferencat e konstatura. 1.580 mijë lekë dhe janë lidhur kontratat në shumën 10. 11. dt. blerjet e të cilave janë trajtuar në tërësi në pikën 2 të këtij raporti (kontrolli i zbatimit të buxhetit).5. Fletëhyrjet për të gjitha rastet ishin shoqëruar me dokumentet nga vinte malli dhe fletëdaljet për çdo rast kishin urdhërdorëzimet të firmosura nga titullari ose administratori dhe përgjegjesi i financës. 6942. për vitin 2005. gjatë inventarit ne shumën e 123 273 lekëve. ndërsa për vitin 2006 ishte ne vlerën 1 301 888 lekë.3. sipas tabelës së poshtëshënuar: Në 000 lekë 30 .4.4. 25. veprim ky i dubluar edhe në situacionin e disa punimeve emergjente. Mbi kontrollin e prokurimeve me fondet publike.9.2005.1985. Këshilli i Komunës ka miratuar për të nxjerrë jashtë përdorimit materialet në vlerën 836 680 lekë. Gjatë kontrollit u vu re se në shumë fletëhyrje kishte diferencë midis kohës së prerjes se fletëdaljes së subjektit furnizues dhe fletëhyrjes së magazinës (veprime që janë trajtuar në veprimet me bankën). Po ashtu.1984 dhe VKM nr. diferenca këto të ardhura për humbje materialesh në shkolla kryesisht gjatë pushimeve për të cilat ishin lajmëruar edhe organet e rendit. 3. në masën 98% e fondit limit. me urdhërpagesën e dt. saktë dhe pa gabime fletet e inventarzimt.2005 dhe urdhrin nr. në Komunën Qendër në Librazhd janë zhvilluar 14 procedura prokurimi me fond limit 24. Këshilli i Komunës ka miratuar dhe nxjerrë jashtë përdorimit edhe diferencat.2005. qendrat shëndetësore dhe në zyrat e Komunës.836 mijë lekë dhe janë lidhur kontratat në shumën 24. 6. veprim që u sistemua në ditarin e veprimeve të ndryshme. kontrolli i procedurave të prokurimeve ishte kryer nga Drejtoria e Auditit të Prefekturës Elbasan. Këshilli i Komunës është njohur me rezultatet e inventarizimeve dhe ka marrë vendimet përkatëse ne lidhje me diferencat e konstatuara. Meqënëse për periudhën vjetore korrik 2005–2006.Për vitin 2005 janë zhvilluar 3 procedura prokurimi me fond limit 10. Kontrolli mbi inventarizimin e pasurisë publike. Për vitet 2005-2006. dt. vendimet e Këshillit të Komunës janë të konfirmuara edhe nga prefekti i qarkut. 30. Për të dy vitet ishin ngritur nga dy komisione. sistemimi i diferencave dhe nxjerjet jashtë përdorimit: Në zbatim te ligjit nr. 84 mijë lekë më pak ose 99% e fondit limit.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 firmës.12. për shumën 57 750 lekë.352 mijë lekë ose 484 mijë lekë më pak.10.10. Sipas viteve prokurimet paraqiten: A . gjatë vitit 2005. Nga kontrolli u konstatua se ishte kontabilizuar gabim fletëhyrja me nr. 25. 3. 28. në përputhje me nenet 20.3. 35. Po ashtu. titullari i Komunes kishte nxjerë urdhrin nr. dt.2006 për të kryer inventarizimin e pasurisë së Komunës. materialeve. 25. Gjatë kontrollit të tyre nuk rezultoi ndonjë pasaktësi. si dhe ato tendera që nuk ishin objekt të këtij kontrolli të cilat do të trajtohen më poshtë. Këto ndihma ishin evidentuar në dokumentet e magazinave dhe u ishin dhënë për përdorim kryesisht shkollave.

Kontrolli i Lartë i Shtetit
OBJEKTI I PROKURUAR Data e kontra. Fondi limit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007
Vl era Diferen Shtesë ca e fondit kontr. kontr limit 4.440 10 4.440 84 4.837 63 4.837 63 1219 11 1.220 10 10 496

Nr. A 1 B 1 C 1

Tender i hapur Blerje fadrome 30.11.05 Tender i kufizuar Rikonstruksion i Ujësjellësit Togëz 10.06.05 Kërkesë me kuotim Rik. Këmba e urës Spatharë 4.10.2005 Shuma

4.450 4.497 4.900 4.900 1.230 1.230 10 500

1- Në tenderin me objekt “Blerje fadrome” me fond limit 4.497.000 lekë, është lidhur kontrata datë 17.7.2006 me firmën fituese me vlerë 4.440.000 lekë ose më pak 57.000 lekë, u konstatuan këto shkelje procedurale: 1.1 - Nga kontrolli i dosjes rezulton se ftesa për ofertë është dërguar në Agjencinë e Prokurimit Publik, 5 muaj pas daljes së urdhrit të prokurimit. Data e zhvillimit të tenderit është në 7.11.2005. Sa më sipër ngarkon me përgjegjësi juristen dhe hartuesit e dokumenteve të tenderit. 1.2 - Nuk është justifikuar fondi limit, pasi nuk janë paraqitur referencat e çmimeve, sipas udhëzimit nr. 1, datë 1.01.1996 i ndryshuar, kap. I, pika 3, ku thuhet: “Përcaktimi i fondit limit të bëhet në bazë të çmimeve të publikuara nga INSTAT–i, institucionet e tjera shtetërore ose sipas testimit të tregut”. Përsa i përket problemit të diferencës së çmimit prej 940 mijë lekësh, trajtuar në projektraport kontroll u morën parasysh vërejtjet e bëra në observacionin e datës 14.08.2007, pasi kontrata me të cilën fituesi ka blerë fillimisht fadromën me vlerë 3.500.000 lekë nuk ka qenë pjesë e dokumentwve të tenderit si dhe objekt për gjykim nga anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave. 1.3. Në njësinë e prokurimit kanë marrë pjesë dy ekspertë të jashtëm të cilët kanë hartuar specifikimet teknike, por në dosje nuk ndodhen licencat e tyre. Specifikimet teknike nuk janë të plota, pasi në to nuk janë shënuar vendi e viti i prodhimit, kapaciteti, koha e përdorimit, si dhe janë të pafirmosura nga ekspertët të cilët mund t’i kenë hartuar në kundërshtim me udhëzimin nr. 1, datë 1.01.1996 i ndryshuar, kap. III, germa b, ku thuhet: “Specifikimet teknike duhet të shprehin qartë përshkrimin e mallit në lidhje me cilësinë, funksionimin, sigurinë, në bazë të nenit 14, të ligjit nr. 7971, datë 26.7.1995”. 1.4. Likuidimi i fadromës është bërë me urdhërpagesën nr. 186, datë 13.12.2005, sipas faturës nr. 186, datë 13.12.2005, faturë jotatimore. Mungesa e faturës tatimore është evazion fiskal, pasi sipas vërtetimit nr. 1, datë 7.10.2005 të Degës së Tatimeve Librazhd rezulton se administratori i subjektit juridik është dhe subjekt i t.v.sh. Vlera e t.v.sh. prej 740 000 lekë per fadromen e blerë nga Komuna Qendër Librazhd përbën dëm ekonomik. Përgjegjësi për këtë veprim mban ish-kryetari i entit prokurues që ka firmosur kontratën me firmën. 2. Në tenderin me objekt “Këmba e Urës Spatharë” me fond limit 1.230.000 është lidhur kontrata më datën 4.10.2005, me firmën fituese me vlerë 1.219.000 lekë ose më pak 11.000 leke, u konstatuan këto shkelje procedurale: 2.1 - Nuk është justifikuar fondi limit, pasi nuk janë paraqitur referencat e çmimeve, burimet nga kanë ardhur, në mbështetje të udhëzimit nr. 1, datë 1.01.1996 i ndryshuar, kap. I, pika 3, ku thuhet, përcaktimi i fondit limit të bëhet në bazë të
31

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

çmimeve të publikuara nga INSTAT–i, institucionet e tjera shtetërore ose sipas testimit të tregut. 2.2 – Nuk është zbatuar kap. III, pika “b/1”, e udhëzimit nr. 1, datë 1.01.1996 i ndryshuar, pasi mungon projekti i zbatimit, grafiku për kryerjen e punimeve, si dhe nuk është zbatuar neni 5 i kontratës, ku thuhet: “Enti prokurues merr përsipër mbikëqyrjen e punimeve nëpërmjet inxhinierit, si dhe kolaudimin e tij mbi bazën e detyrimeve kontraktuale të përcaktuara, si dhe të hartojë procesverbalin e kolaudimit…në dy kopje të firmosura” . Në këtë rast mungon aktkolaudimi, gjë e cila ngarkon me përgjegjësi inxhinierin dhe ish-kryetarin e entit prokurues. 3. Në tenderin me objekt “Rikonstruksion i Ujësjellësit të fshatit Togëz” me fond limit 4.900.000 lekë është lidhur kontrata më datën 10.6.2005, me firmën fituese me vlerë 4.837.000 lekë ose më pak 63.000 leke, u konstatuan këto shkelje procedurale: 3.1 – Nuk është zbatuar nenin 30, pika 3, e ligjit nr. 7971, datë 26.7.1996 të ndryshuar, ku thuhet: ofertuesi që ka dorëzuar ofertën para afatit të fundit të dorëzimit ka të drejtë ta zëvëndësojë ose ta tërheqë atë, me përjashtim të ditës së fundit të hapjes së tenderit. Firma ka paraqitur dy formularë të ofertës me vlera të ndryshme në datë 25.4.2005 (dita e zhvillimit të tenderit). Një formular është orgjinal me vlerë 4.861.609, në të cilin është llogaritur gabim vlera, pasi t.v.sh. është llogaritur edhe për vlerën e caktuar për drejtuesin e punimeve dhe kolaudatorin dhe pas korrigjimeve të bëra nga anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave është dorëzuar dhe nje tjetër (fotokopje) me vlerën reale të korrigjuar, gjë për të cilën mbajnë përgjegjësi anëtarët e komisionit. 3.2 - Ka mospërputhje midis vlerave të fondit limit të paraqitura në urdhrin e prokurimit dhe ftesën për ofertë prej 4.900 mijë lekë, dhe vlerës së preventivit prej 4.994 mijë lëkësh. Parregullsia e shprehur në diferencën prej 94.000 lekësh ngarkon me përgjegjësi ish-kryetarin, si dhe njësinë e prokurimit. 3.3 - Nuk është zbatuar neni 10, i ligjit nr. 7971, datë 26.7.1996 të ndryshuar, pasi mungon procesverbali me shkrim dore ditën e zhvillimit të tenderit. Përgjegjësi për këto mangësi procedurale mbajnë kryetari i komisionit të vlerësimit të ofertave dhe juristja. 3.4.- Nuk është justifikuar fondi limit, pasi nuk janë paraqitur referencat e çmimeve, burimet nga kanë ardhur, në mbështetje të udhëzimit nr. 1, datë 1.01.1996 i ndryshuar, kap I, pika 3. 3.5 - Mungon urdhri i ish-kryetarit, për caktimin e kulaudatorit dhe mbikqyrësit të punimeve, në kundërshtim me vendimin nr. 444, datë 5.9.1994 “Për tarifat e studimit, projektimit, drejtimit dhe kolaudimit të veprave të ndërtimit, për pagesat e superizorit dhe kolaudatorit”. Kontrata e lidhur më datë 12.06.2005, midis ish-kryetarit dhe inxhinierit të licencuar, nuk ka të përcaktuar masën e shpërblimit prej 108.000 lekësh. Nga kontrolli rezulton se paga e superizorit ka kaluar në llogari të firmës, sipas urdhërpagesës nr. 198, datë 20.12.2005. Pra kjo firmë ka përftuar padrejtësisht shumën prej 108.000 lekësh, me të cilën duhet të ishte paguar mbikqyrësi i punimeve. B - Për vitin 2006 janë zhvilluar 11 procedura prokurimi me fond limit 14.256 mijë lekë dhe janë lidhur kontrata në shumën 13.856 mijë lekë ose 400 mijë lekë më pak, në masën 97% e fondit limit. Për vitin 2006 u kontrolluan 7 dosje prokurimesh, nga kontrolli rezultoi si më poshtë:
32

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

1. Tenderi me objekt: “Blerje dru zjarri” me fond limit 1.000.000 lekë, është lidhur kontrata në datë 12.12.06, me firmën me vlerë 1.000.000 lekë u konstatuan këto shkelje procedurale: 1.1. Për këtë tender në rrugë verbale, juristja u shpreh se është zhvilluar disa herë, por nuk ka përfunduar për arsye të ndryshme të cilat nuk na u bënë prezent pasi në dosje mungonte regjistri i procedurave të prokurimit publik, në të cilin duhet të shënoheshin të gjitha procedurat, kjo në kundërshtim me kapitullin VII “Të përgjithshme”, të VKM nr. 1, datë 1.01.1996 me ndryshimet përkatëse, gjë e cila ngarkon me përgjegjësi juristen. 1.2 Nuk është zbatuar neni 4 i kontratës, pasi në magazinë janë bërë hyrje vetëm 241 mst dru në datë 26.12.2006. Pjesa tjetër prej 97 mst dru zjarri është likuiduar nga Komuna në kundërshtim me ligjin nr. 6942, dt. 25.12.1984 “Për administrimin, dokumentimin, ruajtjen e qarkullimin e vlerave materiale e monetare”, neni 7, pasi për këtë sasi nuk janë kryer veprimet hyrje-dalje në magazinën e Komunës. Nuk është zbatuar afati i zbatimit të kontratës së lidhur më datë 12.12.2006 sepse deri në periudhën që ushtrohet ky kontroll nuk janë bërë hyrje akoma 12 mst dru zjarri. Sipas nenit 24/1 te kushtet e përgjithshme të kontratës për mallrat, likuidimi i dëmeve për vonesën në furnizimin e mallit, për çdo ditë vonesë, firma duhet të penalizohet 4/1000 e vlerës së përgjithshme të kontratës, 4.000 lekë në ditë dhe për vonesën prëj 45 ditëve me shumën prej 180.000 lekësh. Gjatë kontrollit rezultoi se: për tenderin “Blerje dru zjarri” të zhvilluar në vitin 2005, me kontratë të lidhur po me firmën, me afat deri në 30.4.06, me fletëhyrjen nr. 19, datë 24.4.2006 është likuiduar shuma prej 357 mijë lekë për llogari të firmës me dëftesën tatimore nr. 20, datë 30.3.2006. Në fletëhyrje janë futur dhe shpenzimet për prerje dru zjarri të paparashikuara në kontratë, në shumën 60 mijë lekë, e cila përbën dëm ekonomik. Shuma prej 60 mijë lekë është përfituar padrejtësisht nga firma, pasi shërbimi i prerjes së druve është parashikuar në specifikimet teknike dhe në kontratë. Përgjegjësi për këtë mbajnë ish-shefi i financës dhe ish-kryetari. 2. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i rrugës rurale, Arrëz Llangë” me fond limit 2.320.872 lekë, është lidhur kontrata më datën 20.6.2006, me firmën fituese me vlerë 1.967.872 lekë ose më pak 353.000 leke, u konstatuan këto shkelje procedurale: 2.1 Nuk është zbatuar ligji nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, neni 7, si dhe UKM nr. 3, datë 15.02.2001 “Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit pasi caktimi i mbikëqyrësit të punimeve është bërë formal. Kontrata e lidhur me mbikëqyrësin është datë 16.7.2006, kurse urdhri i kryetarit për caktimin e tij është datë 20.7.2006, pra katër ditë më vonë. Kontrata nuk ka të caktuar vlerën në lekë për pagesën e mbikëqyrësit si dhe nuk ndodhet licenca e tij në dosje. 2.2. Nuk është zbatuar afati u kontratës, për këtë arsye në kontrollin e ushtruar nga inspektorët e Sektorit të Auditimit të Prefekturës të Qarkut Elbasan e konkretisht në raportin përfundimtar të kontrollit të datës 2.10.2006, kjo firmë është penalizuar në shumën 363.895 lekë. 3. Tender me objekt “Blerje karburanti”, me fond limit 1.950.000 lekë, është lidhur kontrata më datën 13.6.2006, me firmën fituese me vlerë 1.945.000 lekë ose më pak 5.000 leke, u konstatuan këto shkelje procedurale:
33

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

3.1 Nuk është zbatuar udhëzimi nr. 1, datë 1.01.1996 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, kapitulli III “Dokumentet e tenderit”, pika 2/b (Për prokurimin e mallrave), ku thuhet: “Specifikimet teknike duhet të shprehin qartë përshkrimin e mallit, në lidhje me cilësinë, simbolet” etj., në bazë të nenit 14, të ligjit nr. 7971, datë 26.7.1995 “Për prokurimin publik”, pasi nga kontrolli rezultoi se nuk ishin hartuar këto specifikime. 3.2 Nuk është zbatuar afati i kontratës së lidhur në datë 13.6.2006, pasi sipas fletëhyrjeve nr. 42, dt. 6.10.06, nr. 64, dt. 26.12.06 dhe nr. 69, dt. 29.12.06, janë lëvruar vetëm 8710 l naftë ose 53% e mallit të prokuruar. Meqënëse gjatë kontrollit nuk u gjet ndonjë njoftim me shkrim për ndërprerjen e kësaj kontrate në përputhje me nenin 11 të saj, për sasinë e mallin të palëvruar, për firmën do të zbatohet kushti penal. Sipas nenit 24/1 te kushtet e përgjithshme të kontratës për mallrat, likuidimi i dëmeve për vonesën në furnizimin e mallit, për çdo ditë vonesë, firma “Rajca” duhet të penalizohet 2/1000 në ditë, pra 3.890 lekë në ditë ose 521.260 lekë. 4. Tenderi me objekt “Rikonstruksion i rrugëve rurale Ortojan dhe Skeja”, me fond limit 2.623.000 lekë, është lidhur kontrata më datën 13.6.2006, me firmën fituese me vlerë 2.550.882 lekë dhe u konstatuan këto shkelje procedurale: 4.1 Nga kontrolli i librit të masave dhe situacionit për punën e kryer në rikonstruksionin e rrugës auto “Ortojan”, rezultuan këto diferenca: a – Për zërin punime në gërmim dheu seksion i lirë në situacion është raportuar sasia 85 m3, kurse në librin e masave, nga veprime matematikore të gabuara jep vlerën 7.7 m3, pra një diferëncë për punë të pakryer për 77m3 x 200 l/m3 x 1.2 = 18.480 lekë. b – Gërmim dheu kanal 60 m3, në situacion ekziston, por nuk është shënuar në librin e masave, pra del si punë e pakryer për 60 m3 x 280 l/m3 x 1.2 = 20.160 lekë. c – Tombino diam. 300, diferenca, situacion libër masash është 7 ml; 7 ml x 1500 l/ml x 1.2 = 12.600 lekë. d – Punime shtresë T = 5 – 20 cm ka diferencë 260 m2; 260 x 140 l/m2 x 1.2 = 43.680 lekë. Nga kontrolli i librit të masave dhe situacionit për punën e kryer në rikonstruksionin e rrugës auto “Skeja”, rezultuan këto diferenca: a. Gërmim dheu kanal: Situacioni përfundimtar pasqyron 84 m3 të ofertës direkte. Libri i masave pasqyron volumin 42 ml gjatësi x 50 ml gjërësi x 40 m lartësi = 84.000 m3 (Veprim jo në përputhje me situacionin përfundimtar) për rrjedhojë zbritet shuma prej 84 m3 x 300 l/m3 x 1.2 t.v.sh. = 30.240 lekë. Pra, firma ka përfituar për punime të pakryera padrejtësisht shumën prej 125.160 lekë. 5. Tender me objekt “Furnizim me zhavor, gabiona, tumbino të rrugëve të Komunës Qendër” me fond limit 1.177.560 lekë, është lidhur kontrata më datën 30.9.2006, me firmën fituese me vlerë 1.168.824 lekë, u konstatuan këto shkelje procedurale: 5.1. Në preventivin e ofertës direkte të hartuar nga inxhinieri nuk ishte shënuar vlera në lekë për pagesën e mbikëqyrësit të punimeve, gjë që është në kundërshtim me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 444, datë 5.9.1994 “Për tarifat e studimit, projektimit, drejtimit dhe kolaudimit të veprave të ndërtimit, për pagesat e supervizorit dhe klaudatorit”. Megjithatë në datë 6.10.2006 ka dalë nga ish-kryetari urdhri nr. 1 që cakton mbikqyrësin dhe po në të njëjtën datë është lidhur dhe kontrata midis tyre për
34

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

shumën prej 25.000 lekësh, vlerë kjo e paparashikuar në fondin limit. Përgjegjësi për këtë mbajnë anëtari i njësisë së prokurimit dhe ish-kryetari. 6. Tender me objekt “Rikonstruksion i rrugëve rurale Bahiti, Lëmi i Gjerë dhe Mreshër” me fond limit 3.122.000 lekë, është lidhur kontrata më datën 13.6.2006 me firmën fituese, me vlerë 3.110.464 lekë, u konstatuan këto shkelje procedurale: 6.1 Nuk është hartuar procesverbali nr. 4 për klasifikimin e firmës fituese nga anëtarët e komisionit dhe preventiv-ofertat e pranuara nga tre firmat pjesëmarrëse janë të plotësuara me laps. Për këto mbajnë përgjegjësi anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave dhe të njësisë së prokurimit, pasi këto veprime janë në kundërshtim me udhëzimin nr. 1, datë 1.01.1996 të ndryshuar. 6.2, Nuk është zbatuar neni 10 i kontratës, pika 20/2, pasi nuk është caktuar kolaudatori për kryerjen e kolaudimit të punimeve. Nuk është zbatuar neni 14 i kontratës, ku thuhet: “Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhë atë dhe duhet t’i mbarojë ndërtimet brenda datës”. Në fakt, kontrata është lidhur më datë 13.6.2006, kurse afati për fillimin e punimeve është caktuar data 27.6.2006 dhe mbarimi 27.8.2006. Për këtë mban përgjegjësi ish-kryetari që ka nënshkruar këtë kontratë edhe pse në formularin e kontratës thuhet se kontrata fillon në ditën e nënshkrimit të saj. 7. Tender me objekt “Shërbime në shkolla dhe ambulanca” me fond limit 1.200.000 lekë, është lidhur kontrata më datën 25.9.2006 me firmën fituese, me vlerë 1.189.588 lekë ose më pak 10.412 leke, u konstatuan këto shkelje procedurale: 7.1 Nuk është zbatuar vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 335, datë 23.6.2000 i ndryshuar, pika 2, ku thuhet: “Enti prokurues do të përdorë tenderin e kufizuar në përputhje me gërmën “b” të nenit 18, dhe nenin 36 të ligjit, kur vlera e përllogaritur nuk është më e madhe se 1 milion lekë për prokurimin e shërbimeve. Në këtë rast, vlera është 1.200.000 lekë, pra duhej tender i hapur. Përgjegjësi për këtë mban juristja. 7.2 Në preventiv nuk është shënuar vlera për pagesën e mbikëqyrësit të punimeve gjë që është në kundërshtim me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 444, datë 05.9.1994 “Per tarifat e studimit, projektimit dhe kolaudimit të veprave të ndërtimit, për pagesat e superizorit dhe kolaudatorit”. Në datë 6.10.2006 me urdhrin nr. 1 caktohet mbikëqyrësi dhe po në të njëjtën datë lidhet kontrata me të, për shumën prej 20.000 lekë, vlerë e paparashikuar në vlerën e fondit të tenderuar. Përgjegjësi për këtë mban inxhinieri si anëtar i hartimit të dokumentave të tenderit. 7.3 Nga krahasimi i situacioneve me preventivin e ofertës direkte rezulton se nuk janë kryer punime për: a) – zërin sherbetim me gelqere për 65 m2 x 28/l = 1820 lekë. b) - zërin suvatime të pjesshme për 2 m2 x 800 /l = 1600 lekë Për këto ndryshime duhet të mbahej një procesverbal ku të pasqyroheshin pakësime ose shtime punimesh në përputhje me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 13.8.2005: “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”. Gjithashtu nga situacioni rezulton se me këtë tender do të kryheshin punimet për 29 objekte dhe në fakt janë kryer për 20, pra kemi morealizim të afatit kohor të kontratës në kundërshtim me nenin 32,5 të saj dhe UKM nr. 2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, kreu II “Zbatimi i punimeve të ndërtimit”, pika 9, ku përcaktohet se: në rastet kur sipërmarrësi nuk është në gjendje të respektojë afatin e kryerjes së punimeve për shkaqe që nuk varen prej tij, ai paraqet
35

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

mbikëqyrësit të paktën dy muaj para përfundimit të afatit një kërkesë propozim për shtyrje afati”, gjë e cila në këtë rast nuk është bërë dhe ngarkon me përgjegjësi mbikëqyrësin dhe anëtarët e komisionit të marrjes në dorëzim të objektit. Si përfundim në mënyre të përmbledhur në tenderat e kontrolluar, janë konstatuar këto shkelje ligjore: 1. Mungon regjistri i procedurave të prokurimit publik, në kundërshtim me kapitullin VII “të përgjithshme”, në udhëzimin nr. 1, datë 1.01.1996 të ndryshuar. 2. Nuk është zbatuar pika 9, e VKM nr. 335, datë 23.6.2000 me ndryshimet përkatëse, sipas së cilës enti prokurues është i detyruar të krijojë regjistrin e prokurimeve në fillim të çdo viti ku të shënohet rregullshmëria e zbatimit të procedurave të prokurimit”. 3. Nuk është zbatuar neni 35, i ligjit nr. 7971, date 26.7.1995 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, pika 6, ku përcaktohet se: “Organi i cili vë në dispozicion fondet pas lidhjes së kontratës ushtron mbikëqyrjen dhe përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata”, si dhe pikën 7, ku thuhet se: “Procedura e prokurimit përfundon kur realizohen të gjitha detyrimet kontraktore të paleve”. Dosjet e tenderave nuk janë të inventarizuara dhe të arkivuara sipas ligjit për arkivat, gjë që ngarkon me përgjegjësi juristen. 4. Nuk ka argumentim për justifikimin e fondit limit sipas pikës 3, të udhëzimit nr. 1, datë 1.01.1996, pasi nuk janë përcaktuar burimet e çmimeve. 5. Nuk është zbatuar neni 27, i ligjit nr. 7971, datë 26.7.1995 “Për prokurimin publik”, pasi nuk është përllogaritur çmimi i shitjes së dokumentave standarte të tenderit. 6. Nuk është zbatuar kap. IV - Komisioni i vlerësimit të ofertave, i UKM nr. 1, datë 1.01.1996 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, pasi për vitin 2006, anëtarët e njësisë së prokurimit dhe ata të komisionit të vlerësimit të ofertave nuk kishin depozituar e firmosur deklaratën për moslidhje familjare a gjaku me firmat pjesëmarrëse dhe në kundërshtim me udhëzimin nr. 2, datë 27.01.2006 “Për një shtesë në udhëzimin nr. 1, datë 01.01.1996, të KM “Për prokurimin publik” të ndryshuar kap. IV -“Komisioni i vlerësimit të ofertave dhe hartuesit e dokumenteve të tenderit”, ku citohet: “Personat e caktuar ushtrojnë përgjegjësinë si antarë të njësisë së prokurimit a të komisionit të vlerësimit ofertave, vetëm kur kanë plotësuar dhe depozituar më parë, pranë titullarit të entit formularin e lidhjeve nepotike me pushtetin”. 7. Për moszbatimin e afateve të kontratave nuk janë aplikuar penalitete në rastet e përmendura më sipër për tenderat e veçantë. Për kontrollin e prokurimeve është mbajtur procesverbali nr. 3, datë 05.6.2007dhe në vërejtjet e bëra nga personat përkatës, vonesat në zbatimin e kontratave paraqiten si nevojë e Komunës, gjë e cila nuk është zyrtarizuar ndërmjet palëve dhe që bie ndesh me kërkesat ligjore të përmenduara hollësisht më sipër.

Mbi parashikimin dhe realizimin e taksave vendore.
Në Komunën Qëndër, Librazhd, për të dy vitet e kontrolluara 2005–2006, Zyra e Tatimtaksave ka funksionuar si sektor, në përbërje të të cilit ka patur 2 punonjës sipas strukturës të miratuar nga Këshilli Komunës, në përbërje të cilit janë një përgjegjës zyre, një specialist. Me vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 130, datë 25.02.2005 janë miratuar taksat dhe tarifat vendore dhe mënyra e vjeljes së tyre, në përputhje me ligjin nr. 8560, datë 22.11.1999 “Për procedurat tatimore”, si dhe ligjin nr. 8982, datë 12.12.2002 “Për sistemin e taksave vendore”.
36

duke mos gjetur zbatim udhëzimi i përbashkët nr. për vitin 2005 janë realizuar në vlerë 2. Kjo flet për një një bashkëpunim jo të mirë me degën e tatim taksave të rrethit.8 70.2006. Pervit. mosrealizimi arrin në shumën 2. prandaj kjo taksë për vitin 2006 është realizuar 88%.799 mijë lekë ose në masën 71. nr. 5. Për mospërputhje të listës së subjekteve të biznesit të vogël në fakt me atë të regjistruar në Degën e Tatimtaksave. Planifikimi i kësaj takse për vitin 2006 është 145% të shumës së realizuar në vitin 2005. ndërsa realizimi për vitin 2006 është në vlerë 186 mijë lekë më pak se ato të realizuara në vitin 2005. dt.3. datë 16. kjo taksë është realizuar 67 mijë lekë më tepër se në vitin 2005. ndërsa për vitin 2006 janë realizuar 2. 21.8.2 1746 51 1795 42 793 39 656 546 88 31 75.2003 të Ministrisë së Financave dhe MPVD “Mbi bashkëpunimin ndërmjet organeve tatimore qëndrore dhe organeve të pushtetit vendor lidhur me administrimin e taksës vendore mbi biznesin e vogël dhe tatimin e thjeshtuar mbi fitimin”. gjë për të cilën nuk është kthyer përgjigje. Me gjithë uljen e taksës për biznesin e vogël.subjektit Plan Fakt Realizimi Diferenca Nr. subjektit Realizimi Diferenca Plan Fakt Vlere ne % Plan Fakt Plan Fakt Vlere ne.2006.7 Nga krahasimi të dhënave për dy vitet del se ka patur një ritëm të ulët. Planifikimi dhe realizimi i disa prej taksave e tarifave të kontrolluara me zgjedhje paraqitet si më poshtë: 1. për vitet 2005 e 2006.8 400 40 360 3800 190 40 0 130 671 3885 2799 71. Kjo tregon se treguesit e planit për shumicën e zërave janë përcaktuar në bazë të realizimeve të mëparshme dhe jo në bazë të gjendjes reale. Taksa mbi biznesin e vogel Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin Taksa e regj. ndërsa Degën e Tatimtaksave nuk i është përgjigjur korrespondencës dhe kërkesave zyrtare te Bashkise. për taksën e biznesit të vogël dhe tatimin e thjeshtuar mbi fitimin për vitet 2005–2006.6 39 106 200 70 687 16 54 291 22.2005. ashtu edhe në realizimin e të ardhurave. për dy vitet. si në planifikimin. Taksa e biznesit të vogël: Për vitin 2006. Më hollësisht. realizimi sipas zërave paraqitet si më poshtë: Emertimi i te ardhurave Te ardhurat nga taksat vendore (a + b) Te ardhurat nga taksa formul. mosrealizimet janë më të mëdha se ndikimi i kësaj ulje.7%.6 90.273 mijë lekë ose rreth 29. 27.613 mijë lekë ose 68. automjeteve Te ardhurat nga taksa te tjera Taksa e tokes bujqesore Taksa e nderteses Takse tabele Takse e ndikim ne infrastukturë Hapësira publike Te tjera Te ardhurat nga tarifat Leje transporti Tarife gjuetie Tarife reklame Te tjera TOTALI Nr. % 3615 2092 3400 1852 1935 1150 693 241 1082 764 160 145 1680 942 1250 733 430 209 785 452 318 15 738 517 221 1660 17 350 13 1150 39 160 1740 699 900 733 400 786 308 357 121 1066 354 424 1 258 15 14 761 95 12 654 2613 50 50 46 13 15 43 34. 3 e 5. dt.6% të ardhurave vjetore.5 68. Sipas tabelës së mësipërme rezulton se për të dy vitet janë 31 subjekte të cilat i detyrohen Komunës në një vlerë prej 1578 mijë lekë (vlerë e paarkëtuar). gjë që flet për marrëdhëniet jonormale ndërmjet tyre. Komuna Qendër Librazhd i është drejtuar kësaj dege me shkresën e dërguar datë 1.02. Siç del nga tabela. planifikimi për vitin 2005 është 85 mijë lekë më teper se në vitin 2006.3.5%. 72.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Të ardhurat.6 50 50 46 2328 1308 2374 1281 57. Janë kryer rakordime periodike mujore për realizimin e të ardhurave nga kjo taksë kryesisht me degën e thesarit. respektivisht pikat 1. 37 . e përbërë kjo nga shuma e diferencës së krijuar plan-fakt.

duke mos patur bashkëpunim midis administratës së Komunës dhe përfaqësuesve te fshatit. 3. 4. kjo taksë është realizuar 51% ose realizuar më pak 221 mijë lekë (nga kjo jofamiljare 104 mije lekë) dhe për vitin 2006 është realizuar në masën 106%. ish-përgjegjësi i Zyrës së Kadastrës dhe inspektori i kadastrës. tonazhit etj. pra 1 063 lekë më pak ose 50%. 9. gjë për të cilën është njoftuar Dega e Tatimtaksave. rreth 2130 familje me një numer banorësh prej 11. në vitin 2004 nga kryetari i Bashkisë është ngritur komisioni i verifikimit të pasurive të paluajtshme (ndërtesa dhe banesa). Për vitin 2005 janë planifikuar 1 250 mijë lekë “për taksën e tokës” që do të arkëtohej nga 2. datë 04. me rreth 10. Për vitet 2005–2006. Për subjektet që nuk kanë shlyer detyrimet vendore nuk janë bërë njoftimet zyrtare.576 veta dhe për vitin 2006. Këto detyrime të pavjelura në të ardhurat e Komunës. por nga ana e saj nuk është marrë asnjë masë. planifikimi i kësaj takse ka qenë 900 mijë lekë për 1700 familje dhe realizuar 354 mijë lekë (të arkëtuara nga 699 familje). përgjegjësi për këtë mban përgjegjësja e Zyrës së Taksave.943 banorë të shpërndarë në 14 fshatra.312 jamilje dhe në fakt janë arkëtuar 733 mijë lekë. rreth 2064 familje. Për vitin 2006.2%.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 2. i cili ka bërë evidentimin që administrohet nga sektori i tatim taksave. realizuar më tepër 24 mijë lekë (jofamiljar 201 mijë lekë). 38 . Edhe pse kemi nje realizim rreth 106%. Në juridiksionin e kësaj komune janë regjistruar perkatësisht për vitin 2005. Mosvjelja e të ardhurave sipas tarifave të miratuara nga Këshilli i Komunës gjithsej 1 634 770 lekë ngarkon me përgjegjësi ish-kryetarin dhe përgjegjësen e Zyrës së Tatimtaksave. Taksa e ndërtesës: Për përcaktimin e saktë të numrit dhe sipërfaqeve të ndërtesave të banimit dhe numrit të familjeve në territorin e Komunës.02. realizimi nga familjarët lë për të dëshiruar që tregon për një punë të dobët të përgjegjëses së Zyrës së Taksave të Komunës. më pak 546 mijë lekë ose 39%. kjo taksë ka qenë planifikuar 2 150 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 1 087 mijë lekë. U verifikua regjistri i subjekteve që kanë detyrime të prapambetura e të paarkëtuara dhe u konstatua se këto detyrime për dy vitet kapin shumën 1 634 770 lekë. nuk është lëshuar ndonjë urdhër bllokimi për aktivitetet si dhe nuk është kërkuar nga degët e bankave që kanë aktivitet në Librazhd të bllokojnë llogaritë bankare të tyre. Për ketë taksë. për vitin 2005 janë 783 560 lekë dhe për vitin 2006 – 851 210 lekë.138 familje pra më pak 517 mijë lekë ose 57. për 1. Zyra e Tatimeve nuk ka një inventar të plotë të mjeteve në pronësi të qytetarëve sipas llojit të tyre. që i përkasin 21 subjekteve të biznesit të vogël dhe detyrimeve të 1 174 familjeve për taksë të tokës bujqësore dhe taksë ndërtese. Në vjeljen e kësaj takse nuk është zbatuar udhëzimi i përbashkët i MPVD dhe Ministrisë së Financave nr. nga të cilat me vendim të Këshillit të Komunës trajtohen me ndihmë ekonomike rreth 590 familje. Zyra e Taksave të Komunës ka evidentuar 21 subjekte debitore të biznesit të vogël dhe 2 të biznesit të madh që ushtrojnë aktivitet pa licencë. Taksa e tokës bujqësore. gjë që flet për një planifikim joreal dhe mosndjekje nga Zyra e Tatimtaksave.2003 “Për regjistrimin e përvitshëm të mjeteve të transportit” sepse akt rakordimet nuk kanë listë emërore të personave që kanë paguar këtë taksë. Për vitin 2005. Taksa e regjistrimit të përvitshëm te automjeteve: Niveli i arkëtimeve nga kjo takse ka rënie nga viti 2005 në vitin 2006 ose në shume 39 mijë lekë më pak.

Nga kontrolli për zbatimin e detyrave të lëna nga kontrolli i mëparshëm. Lidhur me praktikën dhe dokumentacionin e ushtrimit të këtij kontrolli.5. datë 14. e cila është bërë hyrje në këtë protokoll 39 . Për periudhën 15.01. 659/4. Mungojnë raporti përfundimtar i kontrollit.2007. si dhe shkresat “kthim përgjigje për raportimin e masave të marra dhe rekomandimeve të zbatuara”. Në përfundim të kontrollit rezultoi: Mbi zbatimin e detyrave të lëna nga kontrolli i mëparshëm. prandaj edhe Policia e Komunës ka vepruar vetëm në bazë të urdhrave të kryetarit duke mos aplikuar asnjë gjobë. datë 22. datë 27. që sipas kontrollit të ushtruar në arkivin e këtij institucioni rezulton se nuk ka. Prefektura e Qarkut. b. 659/11.12. sipas drejtimeve të përcaktuara në këtë program kontrolli. duke verifikuar sipas rastit dokumentacionin e plotë dhe me zgjedhje.2004 deri më datën 31. 9154.2003 “Për arkivat” dhe ngarkojnë me përgjegjësi ish-sekretarja dhe arkiviste.2004.2007 deri më datën 22. Kontrolli u krye për vlerësimin e veprimtarisë së subjektit të kontrolluar në zbatim të ligjshmërisë dhe rregullshmërisë. të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit.2005 deri 15. Kjo ngarkon me përgjegjësi ish-kryetarin dhe Këshillin e Komunës Qendër Librazhd. 3. 659/8. u ushtrua kontroll në Zyrën Rajonale të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. 659/3.12. Fier është kontrolluar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Qarku i Fierit. për mosderdhjen e tyre nuk ka miratuar gjoba apo rregullore për policinë. 659/7.2006.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Organizimi dhe funksionimi i Policisë së Komunës: Në këtë komunë funksionon policia e komunës në zbatim të ligjit nr.6. datë 15.7. si dhe shkresat nr. veprime këto në kundërshtim me ligjin nr. nga data 01. 8224.2004. ku të parashikoheshin sanksione. datë 06.9.2004.5. 659. 659/6. Nuk u vu në dispozicion hartimi i programit të punës “për zbatimin e detyrave të lëna nga KLSH”. datë 04.1998 “Për krijimin e Policisë Bashkiake”. u konstatua se: 1. QARKU I FIERIT Në zbatim të programit të kontrollit nr.2006 mbajnë përgjegjësi 2 ish-kryetarët e KVKPP. datë 22. sipas praktikës nr. me objekt kontrolli “Mbi procedurën e kthimit dhe kompensimit të pronave dhe veprimtarinë ekonomiko-financiare”. 659/5. 659/11.nr. Qarku Fier (ZRAKKP). Për përmirësimin e gjendjes u rekomandua marrja e masave. por nuk janë arkivuar. e përbërë nga dy inspektorë policie.9.10. për periudhën e veprimtarisë së ushtruar nga subjekti i kontrolluar.2004 .11. 307/1. të cilat janë protokolluar nga kjo zyrë. dërguar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit me shkresën nr. Kontrolli u krye nga data 21.11. KONTROLL NË ZYRËN RAJONALE TË AGJENCISË SË KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE.7. Megjithëse Këshilli i Komunës ka miratuar çdo vit taksat dhe tarifat vendore. Përveç kontrollit të dokumentacionit jemi bazuar edhe në këshillimin dhe ballafaqimet me stafin drejtues e atë administrativ të subjektit të kontrollit. në arshivën e këtij komisioni mungojnë dokumentet si më poshtë: a. Komisioni Vendor i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ish-Pronarëve.2007. megjithëse faktohet ekzistenca e shkresës së fundit nr.

udhëtim e dieta. Nr.Bazuar në rregulloren nr. Për vitin 2005 dhe 8-mujorin e vitit 2006 nuk u gjetën pranë kësaj zyre kopjet e mandateve të regjistruara në librin e arkës dhe regjistrin përkatës. 679. rezultoi se bëhet nga Zyra Qendrore e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave (AKKP).2005.3.1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”. datë 23. aktualisht ZRAKKP.12. moszbatimi i detyrave. u konstatua se: 1. 122.8.pagesës për tarifat e shërbimeve. datë 23. në lidhje me pagesat dhe arkëtimet e kryera nëpërmjet arkës. shpenzimet për paga. 2 ish-kryetarët ngarkohen me përgjegjësi. bankës. 1 2 Lloji i shërbimit Hapje dosje të reja Ankimim vendimesh Tarifa 3000 2000 Viti 2005 Raste Lekë 9 27.12. bankës. si dhe moskthimi i përgjigjes në afat. 107. 566. datë 15. kur ligjërisht është e përcaktuar që kopje e dokumenteve ruhen edhe pranë Institucionit që i plotëson. Ndërsa në Zyrat Rajonale të AKKP në qarqe. datë 05.2006. bëhen derdhjet në llogarinë përkatëse të bankës. lidhur me arkëtimet dhe pagesat e kryera ndërmjet arkës. 8270. kryhen vetëm arkëtimet për shërbimet sipas tarifave përcaktuara me vendimin nr. Pra.000 SHUMA Raste Lekë 71 213. për pasojë dhe ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të kontrollit të ushtruar nga KLSH.000 5 10.000 5 10. me ndryshime dhe ngarkojnë me përgjegjësi 2 ishkryetarët e KVKKP. 2006.. si dhe përgatiten listë-prezencat e punonjësve.2005 “Për tarifat e shërbimeve” të Komitetit Shtetëror të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave dhe për derdhjet në llogarinë e bankës. datë 26. rregullimi i organizimit të mbajtjes së evidencës financiare për ish-KVKKP. konform vendimit nr. të cilat u tërhoqën nga i ngarkuari i kësaj dhe u bë kontrolli i tyre. a. mbajtjen e llogarive dhe përdorimin e buxhetit. . datë 24. të ligjit nr. Mbi kontrollin ekonomiko-financiar për periudhën janar 2004 deri dhjetor Nga kontrolli për periudhën 2005-2006. Këto veprime nuk përcaktohen në asnjërën prej rregulloreve të punës së këtij institucioni. Gjithashtu.5. mosmarrja e masave të kërkuara dhe rekomanduara nga KLSH. pranë këtij institucioni nuk u gjendën kopjet e mandateve të arkëtimit. prokurimet. inventarët. marrjen në dorëzim dhe dorëzimin e detyrave. datë 22. edhe kësaj shkrese institucioni nuk i është përgjigjur.2005 të KSHKKP e shkresës nr. VKM nr. por ato ndodheshin në KSHKKP.11. Pagesat dhe arkëtimet e kryera nëpërmjet arkës. Detyra e mbajtjes të librit të arkës “për arkëtimet” dhe pagesat e shërbimeve në ketë institucion është kryer nga anëtari i komisionit. prokurimet dhe bilancet financiare. 4. Pra.Nga kontrolli rezulton se është mbajtur libri i arkës sipas modelit përkatës dhe janë regjistruar mandatet e arkëtimit .Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 me nr. inventarët e rakordimit të llogarive. 4.2004. janë veprime në kundërshtim me nenet 9 e 16.2006. shpenzimet për paga udhëtim e dieta etj. Pra.000 40 . hartimin e bilanceve financiare. Për periudhën e kontrolluar të ardhurat e krijuara nga këto shërbime paraqiten në tabelën e më poshtme: Të ardhurat nga shërbimet për vitet 2005 – 2006. pika 15.000 Viti 2006 Raste Lekë 62 186. Qarku i Fierit.4. pasi nuk kanë të dokumentuar me procesverbale përkatëse. Moshartimi i programit të punës.

d. e cila pasqyron 71 raste hapje dosje “të reja” dhe 69 raste plotësim dosje ekzistuese.000 9. nuk u vunë në dispozicion të grupit të kontrollit dokumentacioni përkatës. kthim dhe kompensim të tokës truall” u konstatua: Gjatë periudhës korrik 2004 deri më 31 dhjetor 2006. pasqyruar në librin e arkës.100 359.500 285. Në lidhje me shpenzimet për pagat. mungonin kopjet e listëprezencave të paraqitjes në punë të personelit të kësaj zyre për vitet 2005 deri tetor 2006. Nr. Tiranë. Në Zyrën Rajonale të AKKP. Hartimi i bilanceve financiarë. që nuk ndodheshin në Zyrën Qendrore.000 36. i cili evidenton 155 dosje të hapura dhe të plotësuara.100 9. të ngarkuarit me datë 19. pranë llogarisë në emër të KSHKKP dhe AKKPP depozituar në bankë. me shumat e derdhura në bankë. për të cilat duhej të ishin prerë mandatet përkatëse.500 100 20.200 30.784 m2.200 b. sipas dokumentacionit të paraqitur nga 17 dosje të kontrolluara. dosje ekzistuese Informacione dosje Vërtetime Fotokopje dokumenti TOTALI 1000 500 100 100 10 53 11 95 10. njohje të së drejtës së kompensimit.100 285.000 1. të cilat pasi u spontuan me ato që ndodheshin në zyrën qendrore dolën se janë të sakta.000 26.200 Derdhjet 74. janë marrë 17 vendime për zërin tokë “truall” për njohje.100 59 19 1 205 Buletini i kontrolleve të vitit 2007 59.500 1.200 Nga krahasimi i evidencës së mësipërme. për 13 dosje u evidentuan mangësitë si vijon: 41 . udhëtim e dieta. Vendimet e KVKKP-së janë marrë përgjithësisht mbi bazën e vendimeve të reja.603 m2. c.100 285. Nga kontrolli i ushtruar “për vendimet e marra për njohje. kthim në natyrë. e.Kontrolli i Lartë i Shtetit 3 4 5 6 Plot. Mbi vendimet e marra nga Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave (aktualisht Zyra Rajonale e Kthimit e Kompensimit të Pronave). Qarku i Fierit “për kthimin në natyrë të pronave si dhe dokumentacionin mbështetës të këtyre vendimeve”.538 m2.100 359. Qarku i Fierit. gjithsej 140 raste me të dhënat e regjistrit të kërkesave të subjekteve të shpronësuara. Konstatohet se nga krahasimi i shumave të arkëtuara. inventarët. Derdhjet e mjeteve monetare në llogarinë e bankës. paraqitur si më poshtë. sipërfaqen prej 49. udhëtim e dieta si dhe shpenzimet e tjera. gjë që tregon për rregullshmëri të kryerjes së veprimeve të arkëtimeve dhe pagesave. si dhe korrigjime vendimesh. për sipërfaqen 505.06. pasi evidenca kontabile përkatëse e këtyre shpenzimeve dhe menaxhimi i buxhetit kryhet nga Drejtoria e Financës së Zyrës Qendrore të AKKP.000 359.100 69 72 12 300 69. Të ardhurat e realizuara nga zbatimi i tarifave për vitet 2005 dhe 2006 janë derdhur rregullisht e në kohë. Pagesat dhe arkëtimet e kryera nëpërmjet bankës.2007.214 m2. Zbatimi i legjislacionit në kryerjen e prokurimeve. pas kërkesave të vazhdueshme të grupit të kontrollit. njëkohësisht plotësohen dhe me mandatet e muajit shtator me numrat e mandatarkëtimeve 170 deri 187. nuk ka diferenca dhe janë të barabarta. sipërfaqen 306.500 74. Mbi shpenzimet për pagat. Kjo diferencë justifikohet me: sjelljen e kopjeve të mandatarkëtimeve dhe mandatpagesave si dhe të librit të arkës. rezulton diferenca prej 15 rastesh dosje të hapura dhe plotësuara. sipërfaqen prej 189. 1 2 VITI 2005 2006 TOTALI Arkëtimet 74. rakordimi i llogarive.

duke njohur 11. 694. kthyer 9.12.2006 shpreh për sipërfaqe të pronës 640 m2.Aktverifikimi (procesverbali) i datës 17. 24.Mungon procesverbali i dorëzimit të pronës.1994 të ish-KKPP.3.2006 shpreh se sipërfaqja e xhamisë është 1. 2. . pasi nuk është firmosur nga kryetari.631 m2. Dosja nr. ndodhur në lagjen “Skënder Libohova”.Projektvendimit “për njohjen dhe kompensimin e pronës” nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. sipërfaqe e “zënë” 440 m2 . përgatitur nga anëtari përgjegjës është marrë vendimi nr.04.100 m2. Këtë vendim. me sipërfaqe prej 100 m2. . përgatitur nga anëtari përgjegjës është marrë vendimi nr. trashëgimtarët e subjekti të shpronësuar e kanë kundërshtuar në Gjykatën e Shkallës së Parë. në dosje ndodhen dy kopjet e vendimit. me sipërfaqe 392 m2. ndodhur në lagjen “Kongresi i Lushnjes”. datë 26. Në vendimin përkatës. Lushnje.02. relacioni dhe planvendosja në kalk.049 m2. 18.2006.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 1. Aktverifikimi datë 14.051 m2 dhe të drejtë kompensimi për 2. Dosja ka këto mangësi: . datë 26. Dosja nr. si dhe refuzimin e kërkesës për 1. ku në një pjesë të saj kishte filluar puna për ndërtimin e një objekt banimi për sipërfaqen prej 392 m2 dhe ka mbivendosje me pronën e trashëgimtarëve të një tjetri subjekti të shpronësuar. për pasurinë e llojit “truall”. 3. por pa përcaktuar kufizimet e pronës. viti 1999). . datë 27. aktualisht me sipërfaqe 492 m2. kthyer 160 m2 dhe të drejtë kompensimi për 480 m2. të cilit me vendimin nr.2006.2006. 23. Bashkia e Lushnjes i është njohur 7.Aktverifikimi (procesverbali) i datës 13.2005. Në dosje ndodhen tre kopjet e vendimit të komisionit të kthimit të pronave. datë 20. përgatitur nga anëtari përgjegjës është marrë vendimi nr. pasi kjo sipërfaqe e ndodhur në lagjen “Kongresi i Lushnjes” Lushnje i është njohur një tjetër subjekti të shpronësuar. 28. 16/66 është 7. nga kjo: sipërfaqe e “lirë” 200 m2.7.420 m2 dhe sipërfaqja totale e pasurisë 16/69 është 1.2006.2003. Lushnje.Projektvendimit “për njohjen dhe kompensimin e pronës” nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. Dosja ka këto mangësi: . sipërfaqja totale e pronës rezulton 10. gjithashtu procesverbali i dorëzimit të pronës nuk është nënshkruar nga topografi dhe nga përfaqësuesi i subjekti të shpronësuar. datë 17.100 m2. . datë 13. për pasurinë e llojit “truall”.12.4.4.136 m2.2005 (lidhet me dosjen nr. ka 42 nuk justifikohet sipërfaqja prej 549 m2. datë 07. të ndodhur në lagjen “Kongresi i Lushnjes”.Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale.Vendimi nuk është shprehur për marrje të formës së prerë.000 m2. duke njohur 640 m2. pra është shprehur për t’u kthyer më pak 40 m2 . sipërfaqja e pasurisë nr. 47.500 m2. në aktverifikim. pra . Dosja ka këto mangësi: .02. Lushnje. Pra.500 m2 dhe kthyer 3.9. Lushnje. e cila me vendimin nr. mbi refuzimin e nxjerrjes së aktit administrativ për njohjen e pasurisë së llojit “truall”. komisioni shprehet për kthim sipërfaqe 160 m2. datë 27. si dhe njohjen për kompensim të pronës së llojit “truall”. 93.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk.4. . 82. Dosja nr. ndërsa sipërfaqja sipas vendimit përkatës është 11. 17.2006 shpreh se prona e paluajtshme e llojit “truall”. nga e cila 100 m2 e zënë me rrugë që të çojnë te shtëpia e pritjes dhe 392 m2 sipërfaqe e lirë.551 m2.

100 m2.2006. nr.4. për njohjen. Bazuar në vendimin e KSHKKP është marrë dhe vendimi nr.2006.6.9. pronë që pretendon subjekti i shpronësuar. duke njohur 46. të KVKKP. Dosja ka këto mangësi: .Projektvendimit i mungon planvendosja në letër. nga komisionari dhe specialisti. pra sipërfaqe prej 32 m2.000 m2.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 vendosur ndryshimin e vendimit të KKKP të Bashkisë në Lushnje nr. 32. Komuna Qendër. Qarkut Fier. 878. për njohje të drejtës së kompensimit për pasurinë e llojit “truall” me sipërfaqe prej 1.05. Fier. 45.1934. po kështu në vendim nuk shprehet mendimi i pakicës. Fier. datë 07.2006.2006.11. ndodhur në z.2006 dhe ka vendosur shfuqizimin e vendimit nr. . datë 27. . Ky vendim është i pavulosur dhe pa nënshkruar nga kryetari i komisionit. Dosja nr. . datë 18. 188. datë 09.324 m2 dhe të njohë të drejtën e kompensimit për sipërfaqen prej 8. ka vendosur lënien në fuqi të vendimit nr.7. . 82.804 m2. kompensimin dhe të drejtën e parablerjes së objekteve. bashkëlidhur vendimit shtrihet mbi rrugë me sipërfaqe 100 m2. datë 23.Planvendosja bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit.3. duke i kthyer fizikisht truallin me sipërfaqe 4. kthimin. Nga kontrolli i dokumentacionit rezulton se bazuar në kërkesën ankimore. .6. datë 27. ndodhur në fshatin Drizë. Dosja ka këto mangësi: .2005”. 26.2006 (lidhet me dosjen nr.1994.2006. Subjekti i shpronësuar në bazë të neneve 20 dhe 16/a i është drejtuar KSHKKP-së për shfuqizim të vendimit nr. 1. 5.872 m2. Dosja nr. datë 07. 159. kthimin. datë 29. në fshatin Drizë.Mungon aktverifikimi (procesverbali) i verifikimit në terren. .2005 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor. datë 29. mbi bazën e të cilit është marrë 43 . nuk përcaktohen kufijtë e dorëzimit të pronës.2006. më shumë (gjatësi 22 m dhe gjerësi 6 m). . i cili nuk është përfshirë në vendimin e gjykatës. i KVKKP ish-Pronarëve të Rrethit të Fierit dhe vendimi nr. 1.Në dosje ndodhen 2 kopjet e vendimit të hartuar nga KKP të Pronave.11. është marrë vendimi nr. si dhe sipas elementeve që përbëjnë sipërfaqen e këtij trualli ajo rezulton 132 m2. 4.Në vendim mungojnë kufizimet e pronës për njohjen. me objekt “ankim të vendimit nr.02. kthyer 11. . 31. Qarku i Fierit. vendimi nr. Qarku i Fierit. përgatitur nga anëtari përgjegjës është marrë vendimi nr. 23. datë 29.7. Prona e kthyer sipas planvendosjes. datë 20. datë 23. 821).k.5. 23.4. për pasurinë e llojit “truall”. ndodhur në lagjen “Konferenca e Pezës”.4. 32. si dhe vendimi nuk ka marrë formë të prerë. njohjen e të drejtës së parablerjes për privatizim të objektet shtetërore të ndërtuara në brendësi të pronës me sipërfaqe nën objekt dhe sipërfaqe funksionale prej 25.Në procesverbalin e dorëzimit të pronës.1995.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. që duhej të plotësohej nga relatuesi i dosjes.2006.11. 1557 e shtrirë në pasurinë nr. përgatitur nga anëtari përgjegjës. i cili me vendimin nr. datë 29. 43.2005 dhe kthimin për rishqyrtim pranë KVKKP.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk.000 m2. Fier. Fier. datë 14.Në dosje mungon nota e transkriptimit datë 16.Planvendosja bashkëlidhur vendimit te hartuar nga topografi nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit. 1. KSHKKP ka marrë vendimin nr. kompensimit dhe të drejtën e parablerjes së objekteve.

46. ku subjektit të shpronësuar. 585/1.1 m2. datë 14. Vendimi është i fotokopjuar dhe i panoterizuar dhe nuk vendimi nr.2005. datë 24. Gjatë kontrollit rezultoi se për njohjen e pronës së paluajtshme “tokë truall” me sipërfaqe 46. ndërsa në aktverifikimin (procesverbali) e datës 10. datë 17.2006.3.k. datë 01. në pikën 1. 1.1994.2006.09. është shprehur e drejta e parablerjes të objektit “Kinemaja Dimërore” ndërsa me vendimin nr.000 m2. 59. Nga kontrolli i dosjes rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor.000 m2. Bashkia e Lushnjes. 88. Bashkia e Lushnjes.2006. ndodhur në lagjen “Kongresi i Lushnjes” Lushnje. 3. Qarkut të Fierit. Fier. 1011. 32. Fier. datë 04. . datë 23.8. vendimi nr.3. datë 02.1993.09.7. pasi në zonën kadastrale në të cilën ndodhet prona.2006. nr.2005 dhe nr. nuk është vendosur emri i 2 specialistëve.8. 88. që subjekti duhet të paguaj në momentin e plotësimit të dosjes.k. datë 24.3.2006 i KVKKP. 44 . në pjesën përmbyllëse të tij.07. 43. të KVKKP. pa paraqitur ndryshime.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 deklarimin e pavlefshëm të kontratës së shitjes të realizuar për objektin “Kinema” me gjithë shtesat e saj. Komuna Qendër. i cili vërteton faktin juridik të njohjes së sipërfaqes “tokë truall” prej 1. 32. të vendimit nr. 1996. të subjektit të shpronësuar. ndodhur në z. datë 04. në regjistrin hipotekar nr.8. 8531 me nr.05.7. datë 14. i KVKKP.2006. 7.9 m2. nr.04. 8571. të KKKP. 3. të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor. me shkresën nr. datë 14. datë 07.ZVRPP. Lushnje nr.2006.000 m2 dhe të drejtën e parablerjes të ndërtimeve prej 8. Dosja nr. për plotësimin e pikës 1. ndodhur në z. 43. të cilat nuk janë regjistruar as në fletën e inventarit të dosjes nr. shpreh të njëjtën përmbajtje si dhe vendimet nr.1994. ndodhur në fshatin Drizë.2 ha. me sipërfaqe prej 392 m2. pasuria nr. Qarku i Fierit.09. datë 16. datë 24. datë 04.2006.3. . i cili vërteton shprehet për sipërfaqen “tokë truall”. Fier me shkresën nr.1993 dhe vendimi nr.2006. të KKKP të Ish-Pronarëve. përcakton njohjen e pronësisë. 771/1.12. 1.2006. datë 24.Mungon mandatpagesa e subjektit të shpronësuar që lidhet me tarifën e shërbimit. në z. rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin nr. 88.9. Qarku i Fierit. mungon planvendosja në letër dhe kalk. 32. Aktverifikimi (procesverbali) datë 12. janë në pronësi të shoqërisë “SERVCOM” dhe të regjistruara pranë ZVRPP.1994 të KKKP.1993. është marrë vendimi nr. 1. Pra. për pasurinë e llojit “truall” me sipërfaqe prej 392 m2. përgatitur nga anëtari përgjegjës.k.6. përgatitur nga anëtarja përgjegjëse është marrë vendimi nr. si dhe vendimi nuk shprehet për marrje të formës së prerë. Bashkia e Lushnjes. i njihet e drejta e pronësisë dhe e parablerjes për sipërfaqen e truallit prej 46.1993. përgatitur nga anëtari përgjegjës.8.524.7. datë 26. Në dosjen nr. 6. Fier.2006 shpreh se prona ishte e llojit truall dhe ndodhej në qendër të qytetit. Nga kontrolli i dosjes. datë 04. datë 02. 43. dhe sipërfaqen funksionale prej 3. është marrë vendimi nr. nuk ka përfunduar procesi i regjistrimit fillestar. konfirmon se të gjitha objektet brenda territorit të NJRFISH.04. nr.“SERVCOM”. 141.2005. projektvendimi me relacionin përkatës. 1557. Fier.4.2006. Dosja nr. për pasurinë e llojit “truall” duke njohur 12. Në dosje ndodhen dy kopjet e vendimit nr. Fier. pasurie 7/130. por është nënshkruar vetëm nga komisionarja. por pa përcaktuar sipërfaqen e pronës.3. 188. datë 16. konfirmon se nuk mund të japim informacion mbi gjendjen tekniko-juridike të kësaj prone. 96.2006. datë 16. janë hapur dy dosje me nr. . Me vendimin nr. të cilët kanë marrë pjesë në verifikimin e pronës në terren.475. në këto kushte.

2006 nga drejtori i AKKP. . e llojit “truall” me sipërfaqe 9.Në fshatin Gjikalli. datë 09.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. 27.05. Qerim. Vendimi i KSHKKP ka marrë formë të prerë me datë 20.4 ha.Në fshatin Topojë. 24 e llojit “truall”. . 190/1.Komisioni nuk është shprehur për gjendjen aktuale të tokës së ndarë sipas ligjit nr. për sa i përket pasurisë të llojit “tokë bujqësore” me vendndodhje në fshatin Rreth. 25. prona në fshatin Topojë. . të fshatit Topojë dhe janë të zëna me ndërtime.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 datë 26. Qerim është “tokë bujqësore me sipërfaqe 240.5. shprehet se prona në fshatin Gjikalli është “tokë bujqësore” me sipërfaqe 17.Në fshatin Topojë. Aktverifikimi datë 10.3 m2. 32/1.1 ha. 14. sipas planvendosjes.4 ha. 26.SAMT. 26. 7501. 26. 13. datë 17. me sipërfaqe 19. ndërsa sipërfaqja e 28 objekteve është 7.02. nr. Pasuria nr. 16 dhe 22 ndodhen brenda vijës së verdhë. 371/1. Dosja nr. Qarku i Fierit me shkresat nr.2006.2006. 7501. me sipërfaqe prej 60 ha. me shkresën nr. Pishë–Poro”. datë 13.07. Nga kontrolli i dosjes.2006.1991 “Për tokën”. datë 09. të njohë dhe kompensojë 11. ndodhen në ekonominë pyjore “bregdet.2006 dhe kthimi për rishqyrtim. datë 09. . me shkresë nr. datë 19.2006. që i përket dosjes nr. me sipërfaqe totale trualli prej 52.3.2006. .03. 26.8 ha. të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor. 30. rezulton se njohja e pronës është kryer bazuar në vendimin gjyqësor nr. Stavro.2006.1991. 26. 558. datë 19.05. përgatitur nga anëtari përgjegjës është marrë vendimi nr. është e regjistruar “shtet”. 22 e llojit “truall”. Aktverifikimi datë 02. Fier.8 ha. . Seman–Ndërmenas” dhe “bregdet. i cili vërteton faktin juridik të njohjes së pronësisë mbi këto toka: .4 ha. të cilat janë të regjistruara në emër të qytetarëve.361.07. Fier dhe të refuzojë shqyrtimin e njohjes së të drejtës së pronësisë. datë 27. pasuria nr..Planvendosja bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit.2006. 26. për njohjen dhe kompensimin e pasurisë së llojit “tokë bujqësore”. dhe me vendimin nr. .1995.ZVRPP Fier.604 m2.10.602 m2. një sipërfaqe tokë bujqësore prej 809.3. me vendndodhje në fshatin Gjikalli të Rrethit Fier.500 m2. 45 . datë 28.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk.Në fshatin Rreth Stavre. e cila ndodhet në lagjen “16 Prilli”. 29.2006. 8. . me sipërfaqe 30.02. Trashëgimtarët e subjektit të shpronësuar kanë ankimuar në KSHKKP vendimin nr. 191/1 dhe 192/1.Drejtoria e Shërbimit Pyjor. është e regjistruar “shtet”. . një sipërfaqe tokë bujqësore prej 17. datë 09.2006 shpreh se prona është truall.7. një sipërfaqe tokë bujqësore prej 240. aktualisht pronë e Njësisë së Riparimit dhe Furnizimit të Instrumenteve të Shpimit. konfirmon se prona për të cilën pretendon subjekti në fjalë.7. 182. prona në fshatin Topojë është “truall” me sipërfaqe prej 11. Fier.8 ha tokë “truall” me vendndodhje në fshatin Topojë.02. konfirmon se parcela të llojit “tokë arë” janë ndarë sipas ligjit nr. që në vendimin e Gjykatës nuk përshkruhet që të njihen “toka pyll apo pyje”.Planvendosja bashkëlidhur vendimit e hartuar nga inxhinieri nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së njohjes së pronës. datë 28.5. . .2006.4 ha.2006 është vendosur shfuqizimi i vendimit nr. datë 15.02. një sipërfaqe tokë “truall” prej 11.830 m2 është e regjistruar “shtet”. konfirmon se pasuritë nr.

Lushnje. me shkresë nr. shprehet për 9 pasuri “troje të zëna” me ndërtime dhe të pavërtetuara me pronar.Procesverbali pa datë shpreh për sipërfaqe boshe prej 1. . Nga kontrolli i dosjes rezulton se njohja e pronës është bazuar në vendimin gjyqësor nr.2006. përgatitur nga anëtari përgjegjës dhe kryetari.5 m2 dhe të drejtën e kompensimit për 63. datë 06. për pasurinë e llojit “truall”. me shkresën nr. Vendimi nuk konfirmohet nga planvendosja bashkangjitur me vulën lidhëse të gjykatës.644 m2. . Lushnje. datë 11. për pasurisë e llojit “tokë truall”.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk si dhe procesverbali i dorëzimit te pronës. duke njohur 1644 m2. Dosja nr. datë 03. datë 14. si dhe për tre pasuri të llojit “ndërtesa”. . mbi vërtetimin e faktit juridik të pronësisë për pasurinë “truall” prej 3. 296/1.320 m2. përgatitur nga anëtari përgjegjës është marrë vendimi nr. . Dosja nr.6.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. Dosja nr. .Procesverbali i verifikimit të pronës (faqe 23 e inventarit të dosjes) është pa datë dhe pa nënshkrimin e specialistëve që kanë kryer këtë verifikim.8. por pa u shprehur për sipërfaqen prej 344 m2. kthyer 1310 m2 dhe të drejtën e kompensimit për 334 m2. duke njohur 3.2006.500 m2.12. ndërsa sipërfaqja prej 334 m2 është e zënë nga subjekte private.2005 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor. 84.7.310 m2 është pasuri “shtet” dhe nuk disponon dokumente regjistrimi nga subjekte të tjera. 295/1.000 m2. rezulton se njohja e pronës është bazuar në vendimin gjyqësor nr. ndodhur në Divjakë. . të paaplikuara e të inventarizuara paraprakisht “shtet”. është marrë vendimi nr.6. Lushnje.500 m2 dhe të drejtën e kompensimit për 1.k. 738/1.07. megjithëse shoqërohet me material eksperti. ndodhur në z. si dhe procesverbali i dorëzimit te pronës. duke njohur 404 m2. kthyer 1. 55. përgatitur nga anëtari përgjegjës është marrë vendimi nr.7.ZVRPP.5 m2 dhe refuzon njohjen e pronës për sipërfaqen 96 m2. pa përcaktuar kufizimet dhe procesverbali është i nënshkruar vetëm nga një person.2006. me toponimin “vreshti i vjetër”. nr.7. për pasurinë e llojit “truall”.2006.Planvendosja bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit. konfirmon për tre pasuri të ndodhura në lagjen “Çlirim”. Fier.2006 shpreh se prona është truall.2006.2005. datë 04.Procesverbali datë 11.Urbanistika. datë 05. datë 15.Planvendosja bashkëlidhur vendimit te hartuar nga topografi nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit. ndodhur në lagjen “Çlirimi”. 8532. 90.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 9.2001 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor. neni 16.2006.2006. me shkresën nr. 89. 10. në kundërshtim me rregulloren nr. kthyer 340.2006. 736. mbi vërtetimin e faktit juridik të njohjes së pronësisë për pasurinë tokë “truall” prej 1. pa praninë e specialistit dhe përfaqësuesit të subjektit . konfirmon se sipërfaqja e truallit prej 1. datë 05.ZVRPP. Lushnje.08. e cila pjesërisht është zënë nga ndërtime si dhe nga kopshti 1.3.04. Dosja ka këto mangësi: . datë 26. me sipërfaqe 855 m2 truall.7. Lushnje. 11. datë 18.12. Nga kontrolli i dosjes.2006. . datë 03. 122. 85.500 m2. pa përcaktuar sipërfaqen. 1239.Mungon konfirmimi nga SAMT. Lushnje. në disponim të personave fizik.000 m2. . datë 05. . 46 . 48.

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

- Në dosje mungon dorëzimi i vendimit tek qytetari, procesverbali i dorëzimit të pronës, kopja e hartës në letër kalk dhe vendimi nuk është dërguar në ZVRPP, në kundërshtim me VKM nr. 556, datë 23.10.2000 dhe me rregulloren nr. 122, datë 15.03.2005. 12. Dosja nr. 69, datë 09.5.2006, hartuar nga anëtari përgjegjës dhe kryetari, është marrë vendimi nr. 89 (pa datë), viti 2006, për pasurinë e llojit “truall”, duke njohur 204.300 m2 tokë truall, ndodhur në qytetin Rroskovec, kthyer fizikisht 98.532 m2, ndarë në sipërfaqet (63.128 m2, 17.125 m2, 2.450 m2, 2.000 m2, 7.612 m2, 2.460 m2 dhe 3.757 m2) dhe njehur të drejtën e kompensimit për sipërfaqen 105.768 m2. Dosja ka këto mangësi: - Si vendimi ashtu edhe projektvendimi nuk përmbajnë datat e hartimit. - Planvendosjet e sipërfaqeve që kthehen (63.128 m2 dhe 35.404 m2) nuk i bashkëlidhen me vulë lidhëse vendimit, përkundrazi ato përmbajnë ende vulat e ZVRPP, Fier, si dhe mungon planvendosja e sipërfaqes që kompensohet prej 105.768 m 2. - Shkallët e planvendosjes të shprehura 1/500 nuk janë të sakta, kur në formatin e hartës janë përmasat 1 x 1 m. Pra, nuk pasqyrojnë realitetin sipas shkallës së përcaktuar, mungojnë planvendosjet në letër e kalk. - Procesverbali i aktverifikimit datë 10.7.2006 është me shkrim dore të pa kuptueshëm dhe nuk shpreh asnjë lloj përmase të llojeve të pronave, objekt i vendimit. - Mungon relacioni i komisionarit. - Procesverbali i dorëzimit të pronës, datë 21.3.2007 ndodhet në pesë kopje dhe në asnjë prej 7 sipërfaqeve, nuk shpreh përmasat e pasurive truall që dorëzohen. Pra, ai është i parregullt dhe jo në përputhje me anën formale, shprehur në pikat përkatëse të vendimit. - Sistemimi dhe inventarizimi i dosjes është i parregullt, pasi nuk përcakton analitikisht emërtimet e secilit dokument, nr. e fletëve përkatëse dhe si i tillë, nuk siguron mirë administrim arkivor të kësaj dosje. 13. Dosja nr. 120, datë 10.7.2006, hartuar nga anëtari përgjegjës dhe kryetari, është marrë vendimi nr. 91, datë 04.8.2006, për pasurinë e llojit “truall”, me sipërfaqe 65.250 m2, duke kthyer 29.125 m2, ndarë në sipërfaqet (4.350 m2, 17.150 m2, 2.202 m2, 1.512 m2, 1.377 m2 dhe 2.534 m2) dhe të drejtën e kompensimit për 36.125 m2, ndodhur në lagjen “1 Maji”, Fier. Dosja ka këto mangësi: - Projektvendimi nuk përcakton datën e paraqitjes. - Planvendosjet e sipërfaqeve që kthehen fizikisht nuk i bashkëlidhen me vulë lidhëse vendimit. - Mungon planvendosja e sipërfaqes që kompensohet prej 36.125 m2, si dhe planvendosjet në letër kalk, gjë që bën të pamundur identifikimin në hartat përkatëse. - Procesverbali i aktverifikimit datë 31.7.2006, i kryer vetëm nga një specialist në mungesë të specialistit topograf, është me shkrim dore të palexueshëm dhe nuk shpreh asnjë lloj përmase ose distance të pronave objekt vendimi. - Mungon relacioni i komisionarit dhe data e hartimit të projektvendimit. - Procesverbali i dorëzimit të pronës, datë 30.01.2007, me 6 muaj vonesë, nuk shpreh asnjë përmasë të 6 sipërfaqeve të pasurive që dorëzohen, përkundrazi sipërfaqet prej 2.202 m2, 1.512 m2 dhe 1.377 m2, rezultojnë të pa dorëzuara për shkak të mospërputhjes me vendndodhjen reale, fakt që tregon, pasaktësinë në përpilimin e
47

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

hartave përkatëse, pasaktësi që rrjedh edhe nga mungesa e përpilimit të këtyre hartave në kalk. - Sistemimi dhe inventarizimi i dosjes është i parregullt, pasi nuk përcakton analitikisht emërtimet e secilit dokument, nr. e fletëve përkatëse dhe si i tillë, nuk siguron miradministrim arkivor të kësaj dosje. Ky vendim rezulton të jetë në proces ankimimi, procedurat e zgjidhjes dhe të trajtimit shtrihen në vitin 2007, periudhë e cila nuk është objekt kontrolli. Për shkeljet të metat e mangësitë e trajtuara në këtë raport përfundimtar kontrolli mbajnë përgjegjësi: 2 ish-kryetarë në Komisionin Vendor të Kthimit dhe Kompensimit te Pronave; 2 ish-komisionarë, 2 specialistë në komision, sipas dosjeve dhe vendimeve të marra, të cilat vijnë në kundërshtim me ligjin nr. 9235, datë 29.7.2004, rregulloren nr. 122, datë 15.3.2005 dhe me udhëzimin nr. 1, datë 15.3.2005.

Mbi vendimet e marra nga Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave (aktualisht Zyra Rajonale e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave), Qarku i Fierit “Për kompensimin në vlerë të tokës bujqësore dhe dokumentacioni mbështetës i këtyre vendimeve”.
Nga kontrolli mbi vendimet e marra për njohje, kthim dhe kompensim të tokës bujqësore si dhe dokumentacionin mbështetës të tyre u konstatua se: Gjatë periudhës korrik 2004 deri dhjetor 2006 janë shqyrtuar 31 kërkesa në zërat kadastrale “tokë bujqësore”, duke marrë vendime për njohje të një sipërfaqeje prej 6.343.427 m2, kthim në natyrë sipërfaqen prej 843.600 m2, njohje e drejtë kompensimit sipërfaqen prej 5.484.827 m2 dhe refuzim mosnjohje sipërfaqen prej 15.000 m2. Vendimet e KVKKP-së janë marrë përgjithësisht mbi bazën e njohjes së faktit juridik nëpërmjet vendimeve të gjykatave. Nga kontrolli i 28 vendimeve të marra për njohjen, kthimin dhe kompensimin në tokë bujqësore rezulton si më poshtë: 1. Dosja nr. 6, datë 05.10.2005, përgatitur nga anëtari përgjegjës, është marrë vendimi nr. 1, datë 05.01.2006, për njohjen dhe kompensimin e pasurisë së llojit “tokë bujqësore”, me sipërfaqe 23.600 m2, ndodhur në Komunën Topojë, Fier. Nga kontrolli rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin gjyqësor nr. 3084, datë 15.11.1996 për vërtetimin e faktit juridik të ekzistencës së pronësisë, duke vërtetuar sipërfaqen e shpronësuar prej 23.6000 m2. Dosja ka këto mangësi: - Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. - Aktverifikimi (procesverbali) datë 19.12.2005 nuk përcakton sipërfaqen dhe kufizimet e pronës dhe nuk është nënshkruar prej tyre. - Mungon relacioni, planvendosja në kalk dhe procesverbali i dorëzimit të pronës. 2. Dosja nr. 8, datë 21.11.2005, përgatitur nga anëtari përgjegjës, është marrë vendimi pa numër e datë, për njohjen dhe kompensimin e pasurisë së llojit “tokë bujqësore”, me sipërfaqe prej 39.38 ha, ndodhur në vendin e quajtur “Grizë Godolesh”, Komuna Sharrëz, Fier. Dosja ka këto mangësi: - Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale.

48

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

ndodhur në fshatin Buzmadh, Komuna Cakran, Fier.

- Aktverifikimi (procesverbali) datë 12.01.2006 nuk përcakton kufizimet, shprehet për gjendjen aktuale të pronës prej 185 dy dhe nuk është nënshkruar prej tyre. - Mungon procesverbali i dorëzimit të pronës, relacioni dhe planvendosja në kalk. - Në dosje ndodhen 3 kopjet e vendimit të komisionit si dhe nuk është firmosur marrja formë të prerë e vendimit nga ish-kryetari. - Në planvendosjen bashkangjitur vendimit, përgatitur nga topografi, në rubrikën sipërfaqe e njohur është përcaktuar 393.800 m2, ndërsa në vendim sipërfaqja për kompensim është 398.800 m2, pra 5.000 m2 më tepër se sipërfaqja e njohur. 3. Dosja nr. 10, datë 24.11.2005, përgatitur nga anëtari përgjegjës, është marrë vendimi nr. 9, datë 17.03.2006, për njohjen dhe kompensimin e pasurisë së llojit “tokë bujqësore”, me sipërfaqes prej 20.2 ha, ndodhur në fshatin Ngracie, Komuna Qendër, Mallakastër. Dosja ka këto mangësi: Nga kontrolli rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin gjyqësor nr. 576, datë 01.11.1996, për vërtetimin e faktit juridik të njohjes së pronësisë për tokën bujqësore prej 20.2 ha, ndodhur në fshatin Ngracie, Komuna Qendër, Mallakastër. - Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. - Në dosje ndodhet projekt vendimi i firmosur nga të gjithë anëtarët e komisionit si dhe i vulosur,kur ai duhet të firmoset vetëm nga komisionari relatues. - Aktverifikimi (procesverbali) datë 02.3.2006 nuk përcakton sipërfaqen dhe kufizimet, aktverifikimi (procesverbali) datë 02.3.2006, në pjesën e parë paraqet specialistin dhe në fund të procesverbalit nuk paraqitet emri për nënshkrim. - Mungojnë kufizimet e pronës së llojit “tokë bujqësore”. - Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk, vendim nuk është shprehur për marrje të formës prerë dhe nuk është vulosur me vulën e komisionit. - Mungon procesverbali i dorëzimit të pronës. 4. Dosja nr. 12, datë 24.11.2005, përgatitur nga anëtari përgjegjës, është marrë vendimi nr. 11, datë 28.3.2006, për njohjen e pasurisë së llojit “tokë bujqësore” prej 17.6 dy, tokë pa fryt prej 6.5 dy dhe 4.1 dy, ndodhur në fshatin Buzmadh, Komuna Cakran, Fier, duke kthyer parcalat me 6.5 dhe 4.1 dy dhe njohur për kompensim 17.6 dy, si dhe të mos i njohë pasurinë e llojit ”tokë truall” me sipërfaqe prej 2.3 dy Nga kontrolli rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin gjyqësor nr. 1716, datë 19.11.2003, për vërtetimin e faktin juridik të njohjes së pronësisë për tokën bujqësore prej 17.6 dy dhe tokë pa fryt me sipërfaqe 6.5 dy dhe 4.1 dy, ndodhur në fshatin Buzmadh, Komuna Cakran, Fier, si dhe vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë nr. 278, datë 25.05.2004, mbi ndreqjen e paragrafit të parë të dispozitivit të vendimit nr.1716, datë 19.11.2003, për njohjen e pronësisë të subjektit të shpronësuar mbi një sipërfaqe prej 30.5 ha. Konfirmimi i ZVRPP-së Fier me shkresën nr. 1448/1, datë 09.12.2005, shprehet se fshati Buzmadh nuk është futur në sistem regjistrimi. Konfirmimi nga SAMT, Qarku i Fierit me shkresën nr. 825/1, datë 03.02.2006, konfirmon se parcela 175/1, është ndarë sipas ligjit nr. 7501, datë 17.9.1991. Dosja ka këto mangësi:
49

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

- Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. - Aktverifikimi (procesverbali) datë 02.3.2006 nuk përcaktohen sipërfaqen totale të pronës “tokë pa fryt”, si dhe nuk përcaktohen sipërfaqet dhe kufizimet e pronës së kthyer dhe kompensuar. - Procesverbali i dorëzimit të pronës së pafrytshme datë 16.6 2006, nuk është inventarizuar dhe nuk i është bashkëlidhur vendimit përkatës. - Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk, vendimi nuk është shprehur për marrje të formës së prerë. 5. Dosja nr. 13, datë 24.11.2005, përgatitur nga anëtari përgjegjës, është marrë vendimi pa numër e datë, për njohjen dhe kompensimin e pasurisë së llojit “tokë bujqësore”, me sipërfaqe prej 4.7 ha, ndodhur në fshatin Visokë, Komuna Qendër, Mallakastër. Dosja ka këto mangësi: - Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. - Në dosje ndodhet projektvendimi i firmosur nga të gjithë anëtarët e komisionit si dhe i vulosur, kur ai duhet të firmoset vetëm nga komisionari relatues. - Aktverifikimi (procesverbali) datë 14.12.2005 nuk përcakton kufizimet e pronës dhe shprehet se gjendjen aktuale e pronës është ndarë sipas ligjit nr. 7501, datë 19.7.1991. - Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk, vendimi nuk është shprehur për marrje të formës prerë dhe nuk është firmosur nga kryetari. - Në dosje ndodhen tre kopjet e vendimit të komisionit të padorëzuar subjektit të shpronësuar dhe ZVRPP Mallakastër, si dhe njëra kopje e vendimit është pa planvendosje. 6. Dosja nr. 14, datë 07.12.2005 (lidhet me dosjen nr. 128) përgatitur nga anëtari përgjegjës, është marrë vendimi nr. 86, datë 04.08.2006, për njohjen e pasurisë së llojit “tokë truall”, “tokë bujqësore” dhe “tokë pa fryt” me sipërfaqe prej 3.7 ha, kthyer 0.7 ha, kompensuar 1.5 ha dhe refuzimin e nxjerrjes së aktit administrativ për pasurinë e llojit “tokë pyll”, me sipërfaqe 1.5 ha, ndodhur në fshatin Peshtan i Madh, Komuna Frakull, Fier. Nga kontrolli rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin gjyqësor nr. 711, datë 09.06.2001, për vërtetimin e faktin juridik të njohjes së pronësisë për tokë bujqësore, truall, tokë “pa fryt” me sipërfaqe prej 4.2 ha. - ZVRPP Fier me shkresën nr. 243, datë 21.02.2006, konfirmon se fshati Peshtan, Bregas nuk është futur në sistem regjistrimi. - DSHP Fier, me shkresën pa numër datë 13.06.2005, konfirmon se sipërfaqja prej 1.5 ha është në parcelën nr. 13/b në ekonominë pyjore Levan - Shtyllas. - SAMT, Qarku i Fierit, me shkresën nr. 109/3, datë 04.4.2006 dhe nr. 877/1, datë 19.01.2006, konfirmon se kjo sipërfaqe prej 71.000 m2, është ndarë pjesërisht sipas ligjit nr. 7501, datë 17.9.1991. Vendim i komisionit nuk shprehet për sipërfaqen prej 0.5 ha, si diferencë ndërmjet vendimeve të gjykatës dhe atij të komisionit (4.2 - 3.7 = 0. 5 ha). Dosja ka mangësitë: - Në pikën 1 dhe 3 të vendimit mungojnë kufizimet e pronës për njohje dhe kompensim. - Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale.
50

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

- Aktverifikimi (procesverbali) datë 03.4.2006 konfirmon se, kjo pronë në përbërje të saj kishte pyje, ullishte, tokë pa fryt me sipërfaqe prej 42.000 m2, por pa përcaktuar kufizimet e pronës. - Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk, vendim është shprehur për marrje të formës së prerë duke tejkaluar afatet ligjore, i cili është firmosur dhe shpallur nga drejtori i ZRAKKP, Qarku i Fierit. - Në dosje ndodhen dy kopjet e vendimit të komisionit, mungon procesverbali i dorëzimit të pronës që duhet t’i bashkëlidhej vendimit të komisionit. 7. Dosja nr. 15, datë 07.12.2005 (lidhet me dosjen nr. 1184) është marrë vendimi nr. 22, datë 27.4.2006, për njohjen dhe kompensim e pronës së llojit “tokë bujqësore”, me sipërfaqe prej 28.75 ha, ndodhur në fshatin Varibob, Komuna Cakran, Fier. Nga kontrolli rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin gjyqësor nr. 2235, datë 11.9.1996, për vërtetimin e faktin juridik të njohjes së pronësisë për tokë bujqësore prej 28.75 ha. Dosja ka këto mangësi: - Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. Aktverifikimi (procesverbali) datë 17.3.2006 nuk shprehet për sipërfaqen totale të pronës dhe nuk përcakton kufizimet e pronës. - Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. - Vendimi nuk është shprehur për marrje të formës së prerë dhe nuk është firmosur nga kryetari Në dosje ndodhen tre kopjet e vendimit të komisionit të kthimit të pronave. - Në planvendosjen bashkëlidhur vendimit, në rubrikën “sipërfaqe e njohur dhe e kompensuar”, e cila përbëhet nga 5 pasuri në zona të ndryshme, në secilën planvendosje është shënuar sipërfaqja për njohje e kompensim 287.500 m2, kur duhej shënuar sipërfaqja e çdo parcele, të cilat në total kanë shumën 287.500 m2. 8. Dosja nr. 25, datë 10.02.2006, përgatitur nga anëtari përgjegjës, është marrë vendimi nr. 35, datë 09.6.2006, për njohjen dhe kompensimin e pronës së llojit “tokë bujqësore”, me sipërfaqe prej 38.027 m2, ndodhur në fshatin Dukas, Bashkia e Patosit. Konfirmimi nga SAMT, Qarku i Fierit, me shkresën nr. 323/1, datë 19.4.2006, konfirmon se parcela nr. 213, pa sipërfaqe, në zërin kadastral tokë pa fryt, nuk është ndarë sipas ligjit për tokën. Konfirmimi nga Bashkia në Patos me shkresën nr. 128/1, datë 01.3.2006, konfirmon se parcela nr. 213 është ndarë sipas ligjit nr. 7501, datë 19.07.1991. Siç del sa më lart, nga dy institucione ka prononcime të ndryshme në lidhje me parcelën nr. 213, por pa përcaktuar sipërfaqen. Dosja ka këto mangësi: - Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. - Aktverifikimi (procesverbali) pa datë, shprehet se prona e llojit “tokë bujqësore”, aktualisht është ndarë sipas ligjit nr. 7501, datë 19.7.1991, por nuk përcaktohet sipërfaqja totale dhe nuk përcaktohen kufizimet e pronës. Gjithashtu procesverbali është i panënshkruar nga personat verifikues të komisionit. - Planvendosja bashkëlidhur vendimit te hartuar nga topografi nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit. - Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk.

51

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

9. Dosja nr. 39, datë 10.3.2006, përgatitur nga anëtari përgjegjës, është marrë vendimi nr. 79, datë 03.8.2006, për njohjen dhe kompensimin e pronës të llojit “tokë bujqësore” me sipërfaqe prej 1.28 ha, ndodhur në fshatin Kafaraj, Fier. Dosja ka këto mangësi: - Në dosjen e hartuar nga komisionari “për njohjen e pronës” nuk ka kërkesa të dërguara nga KVKKP, Qarku i Fierit, drejtuar SAMT-së në qark dhe Drejtorisë së Shërbimit Pyjor, Fier “për njohjen e gjendjes juridike të pronës”, por janë mjaftuar vetëm me përgjigjen e ardhur nga ZVRPP, Fier. - Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. - Në dosje ndodhet projektvendimi i firmosur nga të gjithë anëtarët e komisionit si dhe i vulosur, kur ai duhet të firmoset vetëm nga komisionari relatues. - Aktverifikimi (procesverbali) datë 04.5.2006 nuk shprehet për emërtimin kadastral të pronës, por shprehet se nga verifikimi në vend, aktualisht kjo tokë është e zënë me stacionin e pompimit dhe stacionin elektrik. Stacioni i pompimit me 2 depot e ujit ka sipërfaqe prej 5.251 m2, kurse në anën tjetër shtrihej stacioni elektrik me sipërfaqe 5.896 m2, si dhe argjinatura e objektit me sipërfaqe 700 m2. Sipërfaqja e shprehur “për njohje dhe kompensim” sipas vendimit të komisionit është 12.800 m2, ndërsa sipas aktverifikimit është për 11.847 m2, pra me një diferencë më pak prej 953 m2, për të cilën komisionari nuk shprehet në (12.800 - 11.847 = 953), pasi dhe sipërfaqet e zëna me objekte janë 11.847 m2 (5.251 + 5.896 + 700). - Në procesverbalin e datës 04.5.2006 nuk përcaktohen kufizimet e pronës, si dhe nuk është nënshkruar nga specialisti. - Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. Planvendosja e hartuar nga topografi, datë 03.8.2006, që i bashkëlidhet vendimit të komisionit nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit. - Drejtori i ZRAKKP është shprehur “për marrje të formës së prerë të vendimit” vetëm në njërën prej kopjeve të vendimit dhe jo në të dyja, si dhe ka tejkaluar afatet kohore, përcaktuar në udhëzimin nr. 368, datë 23.11.2006 “Për procedurat për dhënien e formës së prerë të vendimeve të marra nga komiteti shtetëror/komisionet vendore të kthimit dhe kompensimit të pronave pika 1”. 10. Dosja nr. 40, datë 04.4.2006, përgatitur nga anëtari përgjegjës, është marrë vendimi nr. 21, datë 27.4.2006, për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore” me sipërfaqe prej 3.55 ha, ndodhur në fshatin Hamil, Komuna Dermenas, Fier. Dosja ka këto mangësi: - Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. - Aktverifikimi (procesverbali) datë 25.4.2006 shpreh se prona është tokë arë me sipërfaqe 3.35 ha, ka formë drejtkëndëshi dhe ishte ndarë sipas ligjit nr. 7501, datë 19.7.1991 “Për tokën”. Në procesverbalin e datës 04.5.2006 nuk përcaktohen kufizimet e pronës së paluajtshme të llojit “tokë arë” si dhe vendndodhjen e pronës, veprim në kundërshtim me nenin 16, të rregullores nr. 122, datë 15.3.2005. - Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk, kjo në kundërshtim me nenin 22, pika 3, e rregullores nr. 122, datë 15.3.2005. Drejtori i ZRAKKP është shprehur për marrje të formës së prerë vetëm në dy prej kopjeve të vendimit, me datë 08.7.2006, kurse për kopjen tjetër nuk është shprehur, pra janë tejkaluar afatet kohore, përcaktuar në udhëzimin nr. 368, datë
52

7 ha dhe “tokë bujqësore” 3 ha. .2006 “Për procedurat për dhënien e formës së prerë të vendimeve të marra nga komiteti shtetëror/komisionet vendore të kthimit dhe kompensimit të pronave pika 1”. me sipërfaqe 3 ha. 907 e 761. datë 03. në pjesën përmbyllëse të tij. 70. 7501 “Për tokën”. Fier.11. datë 01.2006.2006 shpreh se prona është tokë bujqësore me sipërfaqe prej 4. pika 1”. për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore”. është marrë vendimi nr. 13.2006. nr.Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale.06.5 ha. përgatitur nga anëtari përgjegjës është marrë vendimi nr. mungon relacioni dhe planvendosja në kalk.2006. ndodhur në fshatin Portëz. është marrë vendimi nr. 14.Vendimi nuk ka marrë formë të prerë. datë 23. nuk është vendosur emri i specialistit i cili ka marrë pjesë në verifikimin e pronës në terren.07.07.07.06. datë 02. me sipërfaqe 15 dy. Komuna Qendër.Procesverbali i verifikimit në terren të pronës është pa datë. Dosja nr. por pa përcaktuar kufizimet e pronës. në fshatin Portëz.Drejtori i ZRAKKP është shprehur për marrje të formës së prerë për vendimin nr. datë 02.2006. është marrë vendimi nr. me sipërfaqe prej 4.5. .7. . Nga kontrolli rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin gjyqësor nr.Mungojnë kufizimet e pronës .Në aktverifikimin (procesverbali) datë 10. 53 . 11. . 12.2006. të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. 53.2006 shpreh se prona është tokë bujqësore e shtrirë në disa parcela si dhe mbi të ka vepruar ligji nr. Dosja nr.2006.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk.Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. përgatitur nga anëtari përgjegjës. 54.8. Dosja ka këto mangësi: .Aktverifikimi (procesverbali) datë 12. 368.8.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk.1995. 41. nuk është vendosur emri i specialistit i cili ka marrë pjesë në verifikimin e pronës ne terren.08.k. 98. për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore”. përgatitur nga anëtari përgjegjës. . datë 01. për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore” me sipërfaqe prej 38.07. .2006 “Për procedurat për dhënien e formës së prerë të vendimeve të marra nga komiteti shtetëror/komisionet vendore të kthimit dhe kompensimit të pronave. duke tejkaluar afatet kohore përcaktuar në udhëzimin nr.2006. për vërtetimin e faktin juridik të njohjes së pronësisë për një sipërfaqe “truall” 0. ndodhur në qytetin Divjakë.5 ha. 73.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 23. 463. Fier. . por pa përcaktuar kufizimet e pronës.7. 1492. Në aktverifikimin (procesverbali) datë 10. 83. .5 ha. Dosja nr. datë 19. përgatitur nga anëtari përgjegjës.11. në pasuritë nr.Mungojnë kufizimet e pronës.2006.02. në pjesën përmbyllëse të tij. 131. Dosja nr. Lushnje. Dosja ka këto mangësi: . në fshatin Mbrostar – Ferko. datë 31. datë 14. datë 06. datë 27. për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore” në z. Dosja ka këto mangësi: . 66.2006.Aktverifikimi (procesverbali) datë 12.2006. e shtrirë në dy parcela dhe mbi të ka vepruar ligji “Për tokën”. ndodhur në fshatin Zharrëz.2006.7.

Planvendosja. Komuna Dermenas. 17. Bashkia Roskovec. 7501.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. Qarkut të Fierit. me sipërfaqe 12. Dosja nr. Dosja ka këto mangësi: . 19. përgatitur nga anëtari përgjegjës.Mungon konfirmimi nga SAMT. datë 09.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. datë 19. nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit.Mungon konfirmimi nga SAMT.1991.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. .05.2006.Planvendosja bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi.06. Dosja nr.Procesverbali datë 08. për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore”. është marrë vendimi nr.06.07. Komuna Strum. me sipërfaqe 35. në fshatin Zharrëz. me sipërfaqe 230 dy. 579). me sipërfaqe 30.5 ha.Procesverbali i hartuar është pa datë dhe i panënshkruar prej tyre. Dosja ka këto mangësi: . 3532.2006 shpreh se prona aktualisht është ndarë sipas ligjit nr. 15. Qarku i Fierit. si dhe nuk përcaktohen kufizimet. Dosja ka këto mangësi: .2006.12. Dosja ka këto mangësi: . 68. dhe ka marrë formë të prerë më datë 26.7 ha.2006. si dhe aktverifikimi apo procesverbali “për verifikimin në terren” të saj. përgatitur nga anëtari përgjegjës. . si dhe është i panënshkruar nga të gjithë.2006. 31.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Dosja ka këto mangësi: .2006. .2006 (lidhet me dosjen nr.2006 nga drejtori. 698). 16. në zonën kadastrale nr. është marrë vendimi nr. datë 26.07. nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit. dhe ka marrë formë të prerë me datë 27. .2006. për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore”. për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore”.Mungon konfirmimi nga SAMT.Planvendosja bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. datë 09. datë 29.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. 84.2006. në fshatin Strum. . datë 19. datë 06. 64. 7501.07. datë 08. por nuk 54 . Komuna Cakran.1 ha.2006 (lidhet me dosjen nr. përgatitur nga anëtari përgjegjës.07. aktualisht është ndarë sipas ligjit nr. 65. është marrë vendimi nr. përgatitur nga anëtari përgjegjës është marrë vendimi nr.05. Dosja nr. . për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore”. datë 01. për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore”.2006 shpreh se prona e paluajtshme e llojit “tokë bujqësore”.1991. Dosja nr. ndodhur në fshatin Suk. në fshatin Hambar. Fier.05.2006 (lidhet me dosjen nr. . në fshatin Radostinë. 74. 63. datë 02.05. përgatitur nga anëtari përgjegjës. Fier. 67. 230).07. 42. Qarku Fier si dhe kërkesa nga KVKKP për këtë qëllim.05.2006. datë 08. . nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit. Komuna Zharrëz. Dosja nr. 18. me sipërfaqe 8 ha.05.08. 39.Procesverbali i verifikimit ne vend datë 14. datë 09. bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi. Dosja ka këto mangësi: .08. është marrë vendimi nr. por nuk përcaktohet sipërfaqja totale e pronës.

05. datë 02. Dosja ka këto mangësi: .05. si dhe është kryer pa praninë e ndonjë personi tjetër. është marrë vendimi nr.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. datë 01. 74.2006 shpreh se prona e paluajtshme e llojit “tokë bujqësore”. 21.Mungon aktverifikimi apo procesverbali “për verifikimin në terren të pronës” dhe gjendja aktuale të saj. Dosja nr.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk.06. me sipërfaqe 34 ha.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 përcaktohet sipërfaqja totale e pronës. sipas vendimit të Gjykatës nr. 71. .Mungon konfirmimi nga SAMT.2006. 55 .6. datë 22. Fier. .Planvendosja bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi. ndodhur në fshatin Sheqishtë. 78. datë 01. datë 09.08. . për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore”.2006. 29. . bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi. bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi.07. Komuna Zharrëz. Fier. (lidhet me dosjen nr. 22. në fshatin Bishan.Procesverbali datë 15.Mungon në dosje konfirmimi nga SAMT. Komuna Levan. datë 09.Planvendosja. është marrë vendimi nr. Komuna Zharrëz. nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit. Qarku Fier dhe kërkesa nga KVKKP për këtë qëllim. nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit.Planvendosja bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit. përgatitur nga anëtari përgjegjës është marrë vendimi nr. . 23. viti 2002). 1530. në fshatin Sheqishtë. në fshatin Bubullim. përgatitur nga anëtari përgjegjës. kufizimet e saj si dhe është i panënshkruar prej verifikuesve. të tjetërsuar në “tokë bujqësore”. Qarku Fier dhe kërkesa nga KVKKP për këtë qëllim.1991.03. . datë 19.1994. për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë truall”. . me sipërfaqe 34 ha.2006. Dosja ka këto mangësi: Aktverifikimi datë 07.Planvendosja. 1542 të vitit 2004). 20.07. 75. 72. me sipërfaqe prej 8 dynym. Dosja ka këto mangësi: . 33. 1002. . datë 15. .Mungon konfirmimi nga SAMT.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. përgatitur nga anëtari përgjegjës.2006 nuk përcaktohen kufizimet dhe është i nënshkruar prej saj. kufizimet e saj si dhe nuk është nënshkruar nga të gjithë. për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore”.183).08. Dosja nr. nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit. për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore”. përgatitur nga anëtari përgjegjës.2006 (lidhet me dosjen nr. 7501.2006. është marrë vendimi i ndërmjetëm pa numër e datë.05.2006 (lidhet me dosjen nr. . Dosja ka këto mangësi: . por nuk përcaktohet sipërfaqja totale e pronës.Mungon aktverifikimi apo procesverbali “për verifikimin në terren të pronës” dhe gjendja aktuale të saj.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk.2006. Lushnje.07. Dosja nr. . Dosja nr. aktualisht është ndarë sipas ligjit nr. datë 27. me sipërfaqe 5 ha.

7. Dosja nr.1991 dhe pikërisht: parcelat nr. 25.Mungon konfirmimi nga SAMT. datë 05. në fshatin Bubullimë. të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. 7501.2006.05. . 80. përgatitur nga anëtari përgjegjës. Dosja nr. Komuna Levan. në fshatin Peshtan të Vogël. 79. përgatitur nga anëtari përgjegjës. 2006. . planvendosja në kalk dhe procesverbali i dorëzimit te pronës.2 ha tokë të pafrytshme. datë 29. 77. me sipërfaqe 115. Nga kontrolli rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin gjyqësor nr. është marrë vendimi nr. 7501. përgatitur nga anëtari përgjegjës. Dosja ka këto mangësi: . për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore”. Dosjet 78 dhe 79 duhet të risistemohen dhe rinumërohen fletët e inventarit për shkak të kalimit te dokumenteve nga njera dosje tek tjetra.03 ha “tokë bujqësore”.2006.5.1991. datë 30. i hartuar pa praninë e topografit.2006. datë 31. vendim i cili nuk konfirmohet me planvendosje bashkangjitur me vulën lidhëse të Gjykatës.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 .2006.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk.2006. datë 19. në fshatin Vajkan. si dhe i njeh dhe kthen 0.Aktverifikimi (procesverbali) është pa datë. datë 19.05.Procesverbali datë 06. përgatitur nga anëtari përgjegjës është marrë vendimi nr. 311.05.08. Lushnje. Komuna Frakull. me sipërfaqe 10. . datë 02. për vërtetimin e faktin juridik të njohjes së pronësisë për tokë bujqësore. nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit. për njohje dhe kompensim të pronës së llojit “tokë bujqësore”. Fier. nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit. Fier.2006. 82.Planvendosja bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit. .Planvendosja bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi. shprehet se prona e paluajtshme është tokë bujqësore. 56 .1995. datë 01.5. për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore”. datë 06. Fier.07.Mungon relacioni. me sipërfaqe prej 6.08. si dhe njohjen dhe kompensim të pronës “tokë truall” me sipërfaqe 3. Dosja nr. 26. 2354. 428/1. . datë 22. datë 22. Fier. 87.3 ha. pa përcaktim sipërfaqesh sasiore. është marrë vendimi nr. për njohje dhe kompensimi të pronës së llojit “tokë bujqësore”. 71.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. është marrë vendimi nr. .SAMT me shkresën nr. Dosja ka këto mangësi: . aktualisht është ndarë sipas ligjit nr.7.5 ha + 3.3 ha (ndarë në dy pasuri 2. 24. Komuna Mbrostar.Planvendosja bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi. me sipërfaqe 20 ha.8. Dosja nr. 88. me sipërfaqe 6.27 ha.6 dy. ndërsa vendimi i gjykatës shprehet për “tokë bujqësore”. .Planvendosja bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit.8 ha). 27. Në aktverifikim kanë marrë pjesë dhe 2 persona.2006. 307. konfirmon se prona është “tokë ullishte” dhe e ndarë me ligjin nr. por pa e nënshkruar atë. 43.9.2006. për të cilat nuk përcaktohen kufizimet. me vendndodhje në fshatin Kafaraj. datë 03. 306 dhe 302.7. por pa përcaktuar kufizimet.2006. Dosja ka këto mangësi: . .

07. Fier për vërtetimin e faktin juridik të njohjes së pronësisë të një sipërfaqe prej 13. pra është i parregullt. . 31/2 janë ndarë me ligjin për tokën. 57 . të Gjykatës të Rrethit Gjyqësor.Aktverifikimi (procesverbali) datë 30. Gjithashtu. Procesverbali i dorëzimit të pronës datë 17.01. është i shkëputur në dy pjesë.07.2 ha) “toke bujqësore”.Planvendosjet që shoqërojnë vendimin nr. ndarë në 7 parcela. 0.Mungon relacioni. me sipërfaqe 60 ha. .Planvendosja bashkëlidhur vendimit e hartuar nga topografi.1991 dhe dy trojet janë të reparteve ushtarake. 52 mbajnë datën 31. procesverbali është i nënshkruar.07. 510/1. nuk shprehin në fakt shkallën 1:2500. . 910. si dhe nuk përputhet me anën formale të shprehur në pikat 1-6. Kryekuq. me shkresën nr. në z.2006 është emëruar drejtori i ri i ZRKKP. Pirre.05.970 m2 dhe parcela me nr. 28. Dosja ka këto mangësi: . . hartuar nga anëtari përgjegjës. në fshatrat: Karbunarë e Poshtme. nr.04.2006. planvendosja në kalk dhe procesverbali i dorëzimit të pronës. për sipërfaqen prej 0. 18 me sipërfaqe 4.06. si dhe i njeh dhe i kthen pronësinë për sipërfaqen prej 22.09. . Lumth.k. ndërkohë që vendimi nr. . ndodhur në fshatin Karbunarë e Poshtme.ZVRPP në Fier. pa datë.2007 nuk përcakton llojet dhe sasitë e pasurive që dorëzohen. ndërsa pasuria nr. .Vendimmarrja është bërë në 04. pasi nuk shpreh analitikisht emërtimet e dokumenteve që përbëjnë dosjen.07.592 m2 dhe pasuria nr. 52. 3915 me sipërfaqe 650 m2 janë truall në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes.2006. shtrirë në 7 zona kadastrale. njeh të drejtën e pronësisë dhe kompensimit për sipërfaqen prej 62 dy (6. për njohje dhe kompensim të pronës së llojit “tokë bujqësore”. gjë që nuk siguron miradministrimin e saj.28 ha është e pandarë. pa praninë e specialistëve dhe përfaqësuesit të subjektit të shpronësuar. pasi planvendosja e tokës pyjore e cila paraqitet në hartë është me format fizik 100 x 70 cm. . përkatësisht me 2.5 ha. në një kohë që ky komision ligjërisht nuk duhej të funksiononte. Qarku i Fierit.6 ha të llojit “tokë pyll”. 7501. 1075.2 ha. Ngrehëz e Madhe. shprehet se prona e llojit “tokë bujqësore”. sipas të cilit në faqen 112 përmban firmat e dy anëtarëve. nuk është plotësuar me shenjat konvencionale të formës së kompensimit. 3 ha. 2285. .5 ha.12. Sipas pikave 5 dhe 6 te vendimit te mësipërm.Sistemimi dhe inventarizimi i dosjes është i parregullt. aktualisht është ndarë sipas ligjit nr.SAMT me shkresën nr.Procesverbali i verifikimit në terren datë 17. 2. i hartuar nga. Pa përcaktuar zërat kadastral në 6 parcela nga 7 parcelat. në fshatin Kryekuq. 38. 31/1 dhe nr. për të cilat nuk përcaktohen kufizimet.5 ha.5 ha dhe 2 ha. datë 14.5. datë 17. Dosja nr. nuk shpreh asnjë lloj përmase të pronave “objekt të vendimit”. është marrë vendimi nr. datë 19.1996. Pra. të vendimit nr.2006. i palexueshëm. 52.2006 është me shkrim dore. pasi funksioni i tij është ndërprerë në muajin gusht 2006 dhe më datë 25. ndërsa për sipërfaqen tjetër shprehet se është ndarë nga ligji për tokën.2006 konfirmon se ngastra 10 është tokë e pafrytshme prej se cilës 0. 52 nuk ka datë.Mungon relacioni i anëtarit përgjegjës dhe data e hartimit të projektvendimit. datë 03. konfirmon se 13. datë 09. ndërsa në faqen 113 ka vetëm firmën e anëtarit përgjegjës dhe mungon firma e anëtarit të dytë. 1 ha “truall” dhe 2 ha “tokë ullishte”.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga kontrolli rezulton se njohja është bazuar në vendimin gjyqësor nr.2006. Lushnje. kryetari.2006.

Për shkeljet.2003 “Për arkivat”. 9235. e cila vjen në kundërshtim me nenin 17.11.01. përgatitur nga anëtari përgjegjës.1 ha.Aktverifikimi (procesverbali) i datës 26.3.212. 122. 9524. “kthim në natyrë” për sipërfaqen prej 8. . 2.2005.Në aktverifikim nuk përcaktohen kufizimet e pronës. ligjin nr. Dosja nr.2005. ndërsa sipas vendimit nr.11.09. kthim dhe kompensim të pronave pyje. duke njohur të drejtën e bashkëpronësisë dhe kthimin 58 . 2. të cilat vijnë në kundërshtim me ligjin nr.000 m2 dhe të mos njohje (një rast) për sipërfaqen prej 40.11.3.3 ha dhe parcela nr. mbajnë përgjegjësi ish-kryetarë të Komisionin Vendor të Kthimit dhe Kompensimit te Pronave. përgatitur nga anëtari përgjegjës është marrë vendimi nr.800 m2. aktualisht “pyll e kullotë”. Mallakastër.1 ha. datë 15. Mbi vendimet e marra nga Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave (aktualisht Zyra Rajonale e Agjencisë së Kthimit e Kompensimit të Pronave) Fier. . 3. 9235. i njeh dhe kthen pronën e paluajtshme të llojit “pyll e kullotë” me sipërfaqe 149.8 ha. si dhe 2 specialistë. 1424. . të KVKKP.2004 dhe me ligjin nr. mbajnë përgjegjësi ish-komisionerja dhe ish-kryetari. 11 me sipërfaqe 23. për të cilat janë marrë vendime “për njohje” për sipërfaqen prej 8.3 ha më pak. 1. Nga kontrolli mbi vendimet e marra për njohje.Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale sipas (shtojcës 2 dhe 3).000 m2.3.11. datë 09. datë 25.3. 2.1-148. datë 15.11. 2 ish-komisionarë. datë 29. kur sipas aktverifikimit e gjitha është “kullotë” dhe 0. për njohje dhe kthimin fizik të pasurisë të llojit “pyll e kullotë”.1 ha. “njohje të drejtë kompensimi” për sipërfaqen prej 43.8 = 0. datë 15. datë 25. të rregullores nr. 2.2005. livadheve dhe kullotave si dhe mbi dokumentacionin mbështetës të këtyre vendimeve. Dosja ka këto mangësi: . 1.2004. 6 është me sipërfaqe 7 ha. datë 15. kthim dhe kompensim të pyjeve.800 m2. datë 01.169. është marrë vendimi nr. për njohje.Sipas vendimit të Gjykatës nr. 1424. pasi sipas DSHP dhe ZRPP është pyll e kullotë. datë 30.7.2005. parcela nr. 122. përcaktohet tokë “kullotë” me sipërfaqe prej 148.2005 konstaton nga verifikimi se parcela nr. pra 0. Pra. Mallakastër. datë 01. të metat e mangësitë e trajtuara në këtë pikë të programit të kontrollit. rregulloren nr. Nga kontrolli i 10 dosjeve në lidhje me vendimet e marra për kthimin dhe kompensimin në pyje dhe kullota rezulton si më poshtë: 1. .2005. Vendimet e KVKKP-së janë marrë përgjithësisht mbi bazën e njohjes të “faktit juridik” nëpërmjet vendimeve të gjykatave.3 ha më shumë se vendimi i gjykatës (149. janë të gjitha “kullotë” me sipërfaqe gjithsej 149.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për mangësitë e mësipërme që vijnë në kundërshtim me rregulloren nr.2005.1999. datë 06.9. për vërtetimin e faktit juridik të njohjes së pronësisë të një sipërfaqe prej 148.2005 dhe me udhëzimin nr. 122. Nga kontrolli rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin gjyqësor nr. kullota e livadhe”. livadhe dhe kullota si dhe dokumentacionin mbështetës të tyre. në fshatin Çorrush. u konstatua se: Gjatë periudhës korrik 2004 deri më 31 dhjetor 2006 janë shqyrtuar 12 dosje në zërat kadastrale “pyje.8 ha “pyll e kullotë”.8 ha.2005.Mungon relacioni dhe planvendosja e pronës në kalk. datë 30.3 ha). zëri në aktverifikim nuk është i saktë. Dosja nr.1999. 7 është me sipërfaqe 118. me sipërfaqe 149.9. datë 30.7.2005. ndodhur në fshatin Çorrush. sipas dosjeve dhe vendimeve të marra.

000 m2. 1202/1.Të mos njohë sipërfaqen prej 21. 122. 80. pra ka mospërputhje të sipërfaqeve nga institucionet e lartpërmendura.5 ha “tokë pyll”. duke kthyer fizikisht 556.5 ha.Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. ndryshon me vendimin e gjykatës për 2 ha. datë 18. vërteton se këto prona bëjnë pjesë ne ekonominë pyjore “Lumi Vjosa”. Pra. me sipërfaqe 49.2005 shprehet se për këtë sipërfaqe nuk ka veprime me persona fizik e juridik.2006.5 ha tokë pyll. vërteton se sipërfaqja e pasurisë të llojit “pyll” është në pronësi shtet. për vërtetimin e faktit juridik të ekzistencës së pronësisë. ZVRPP me shkresën nr. 717.2005. Konfirmimi i DSHP në Fier me shkresën nr. Komuna Remas.1991.5 ha. datë 28.Aktverifikimi (procesverbali) i datës 30.12. datë 14.09. .000 m2. 7501. është në zërin kadastral “tokë pyll”.2005 konfirmon se sipërfaqja prej 60 ha ndodhet në fondin pyjor. duke vërtetuar se sipërfaqja e shpronësuar ka qenë 49. që i përket fondit pyjor. në zërin kadastral “pyll”. por në këtë shkresë nuk është përcaktuar sipërfaqen e pronës e llojit “pyll”.000 m2 dhe truall 500 m2).07.Sipërfaqja prej 474. të Rregullores nr. datë 29. Fier.11. . datë 19. e cila vjen në kundërshtim me nenin 17.9.Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale sipas (shtojcës 2 dhe 3). Dosja ka këto mangësi: . Komuna Levan. 1043.04. DSHP me shkresë pa numër. Nga kontrolli rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin gjyqësor nr. datë 14. Konfirmimi i ZVRPP. në fshatin Ferras. 419/1. 3.000 m2. datë 21. datë 12. 37/1. është marrë vendimi nr.2005. datë 19. Bordi Kullues në Lushnje me shkresën nr. Fier. shtetëror apo privat.02. 699/1. Qarku i Fierit me shkresën nr. 59 .07. ndarë sipas ligjit nr.2005. vërteton se sipërfaqja prej 47.09.Aktverifikimi (procesverbali) datë 08.2004. datë 09.2004. për njohje të pasurisë të llojit “tokë pyll” me sipërfaqe 600. ndodhur në fshatin Ferras. datë 20.000 m2. në zërin kadastral “pyll”.2006 nuk përcakton sipërfaqen dhe kufizimet. me shkresën nr.Mungon relacioni i hartuar për pronën dhe planvendosja në kalk. .Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. Nga kontrolli rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin gjyqësor nr.04.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 fizikisht të pronës së paluajtshme të llojit “tokë pyll” me kufizimet përkatëse. Lushnje. Fier. përgatitur nga anëtari përgjegjës.03.2005.12. 17. por “tokë bujqësore”. si më poshtë: .Mungojnë kufizimet e pronës.5 ha dhe nuk ndodhen në zona të mbrojtura apo turistike. por është në fakt prej 47 ha dhe diferenca prej 2.500 m2 dhe kompensuar 43. Dosja nr.500 m2 (nga e cila rezervuari me sipërfaqe 43. ndodhur në fshatin Kryekuq. 7. . Konfirmimi i SAMT.2006 sqaron se kjo pronë është në funksion për qëllimin për të cilin është ndërtuar. ndërsa shkresa e SAMT shprehet për 47. Komuna Levan. për vërtetimin e faktit juridik të njohjes së pronësisë të një sipërfaqe “tokë pyll” prej 60 ha. . . si dhe nuk shprehet për gjendjen e aktuale të pronës me sipërfaqe prej 600. Dosja ka këto mangësi: .10.15 ha nuk është “tokë pyll dhe kullotë”.2005 konstaton se sipërfaqja në terren nuk ishte 49.

01.8 dy. Dosja nr. Dosja nr. datë 27. Komuna Ruzhdie dhe është e llojit “pyll”. Fier.04.2006. për njohje dhe kthim fizikisht.2006.04. 21. konfirmon se parcela kadastrale nr. me shkresën pa numër.5.8 ha dhe nuk është objekt i ligjit nr. . me shkurre.2006. por pa përcaktuar kufizimet e kësaj prone. . por pa përcaktuar sipërfaqen totale të saj. 48. datë 25. me shkresën nr. 30.02. 45.4. Fier.2006 shpreh se prona aktualisht posedohej nga trashëgimtarët e subjektit të shpronësuar. . Qarku i Fierit. ZVRPP në Mallakastër me shkresën nr. Fier.2003.Aktverifikimi (procesverbali) datë 04. sipas planvendosjes bashkangjitur.2006 shpreh se prona e llojit tokë “kullotë”. datë 10.04. Fier. 709. për njohjen e gjendjes juridike të pronës. të cilat nuk evidentohen në vendimin e njohjes dhe të kthimit fizik.07.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 4. Qarku i Fierit. Komuna Rruzhdie. ndodhur në fshatin Kasnicë.4. 41.Projektvendimit për njohjen dhe kthimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. aktualisht është në pronësi të komunës.8 ha. të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor. për njohje dhe kthim të pasurisë të llojit “pyll e tokë pa fryt” me sipërfaqe prej 99 ha. por janë mjaftuar vetëm me përgjigjen e ardhur nga ZVRPP. mbajtur nga anëtari përgjegjës e dosjes. nuk është inventarizuar si pjesë e vendimit dhe e planvendosjes “për kthimin fizik të pronës”.2005 konfirmon se nuk administron pasurinë nr. 32. datë 29. 432. .Siç rezulton sa më lart ka mospërputhje të zërave kadastral midis SAMT e institucioneve të tjera. DSHP në Fier. aktualisht është kullotë dhe me bimësi të tjera.03.8 dy.04. me sipërfaqe prej 18. viti 2003) është marrë vendimi nr. për njohje dhe kthim të pasurisë të llojit “tokë kullotë” me sipërfaqe prej 31 dy. Nga kontrolli rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin gjyqësor nr.Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale.2006. me shkresën nr. datë 06. Dosja nr. për vërtetimin e faktit juridik të njohjes së pronësisë të një sipërfaqe “tokë kullotë” prej 31 dy. Komuna Ruzhdie. ta pasurisë të llojit “kullotë” me sipërfaqe prej 18. datë 24. Fier.5. .07. datë 28. 158. datë 29. përgatitur nga anëtari përgjegjës.2006.Procesverbali i dorëzimit të pronës datë 03. Komuna Rruzhdie.2006. viti 2000) përgatitur nga anëtari përgjegjës.2006 konfirmon se pasuria kadastrale nr. me sipërfaqe totale 45. është marrë vendimi nr. . me sipërfaqe totale 45. 20.Në dosje nuk ndodhen kërkesa të dërguara nga KVKKP. (lidhet me dosjen nr. .Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. Dosja ka këto mangësi: . 432 ndodhet në fshatin Kasnec.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk.2006 (lidhet me dosjen nr. Komuna Portëz. e llojit “kullotë”. pasi nuk përfshihet në fondin (pyjor/kullosor) të kësaj drejtorie. 6. datë 21. 66. datë 07. datë 31.1991 “Për tokën”.2006. SAMT. si dhe kufizimet e pronës. 132.9. konfirmon se prona llojit “kullotë” është e pashpallur si pasuri dhe zyra nuk disponon të dhëna në lidhje me këtë pronë. është marrë vendimi nr.2006. drejtuar institucioneve si: SAMT dhe DSHP. Fier.Aktverifikimi i datës 19. 5. 60 . ndodhur në fshatin Kraps. datë 19. 432. 7501.7. . 68/1. Komuna Libofshë. ndodhur në Adriatik. ndodhur në fshatin Kasnicë.

.10. datë 15. konfirmon se kjo pronë ndodhet në dy ekonomi pyjore: 1. 17/a. nga ku përbërja e parcelës 17/a. . .3. me shkresën nr. 122.2006.05.7.10.2005. Ndërmenas” ndodhen parcelat: nr. 66. c në këtë zonë.3. parcela nr. 104. 61 . gjithashtu është i painventarizuar.5. tokë ranore me bimësi të rrallë. të Gjykatës të Rrethit Gjyqësor. pra. ka njohur dhe kthyer fizikisht pronën e paluajtshme të llojit ”pyll e tokë pa fryt” me sipërfaqe prej 99 ha. 2.2006.4 ha dhe nr. Ekonomia pyjore “Bregdet Seman Ndërmenas” bën pjesë në “zonë turistike” dhe parcela nr. datë 06. të cilat nuk janë objekt i ligjit “Për tokën. Nga llogaritjet e bëra dhe nga verifikimi në terren. 83.Drejtori i ZRAKKP është shprehur për marrje të formës së prerë për vendimin nr. Pra.2006.5 ha pyll me pisha të egra dhe 7. 11 me sipërfaqe 38 ha.07.Aktverifikimi (procesverbali) pa datë nuk përcaktohen kufizimet e pronës së paluajtshme të llojit “tokë pyll e tokë pa fryt”. Në ekonominë pyjore “Bregdet Seman.2000. 4/a me sipërfaqe 8. . 1013. 122. 3/a me sipërfaqe 0.11. 4 figuron me plepa. parcela nr. konfirmon se parcela kadastrale nr.5 ha pyll me marinë dhe pjesa para pyllit.Në dosje nuk ndodhet shkresa për dërgimin e vendimeve të formës së prerë të KVKKP. datë 31. 122. nga ku parcelat nr.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. në kundërshtim me nenin 20.6 ha + 8. për vërtetimin e faktit juridik të njohjes së pronësisë të një sipërfaqe “tokë pyll” prej 998 dy. datë 15. Komisioni me vendimin nr.” DSHP Fier.2006 “Për procedurat për dhënien e formës së prerë të vendimeve të marra nga komiteti shtetëror/komisionet vendore të kthimit dhe kompensimit të pronave pika 1”. 468/1. kurse parcela 11 e 17/c janë me marinë.2005.4 ha. Parcela nr. 66. me sipërfaqe 33 ha. me sipërfaqe 8. të rregullores nr. me shkresën nr. datë 23. 11.6 ha janë “tokë pyll”. 1 me sipërfaqe 41 ha janë “tokë pa fryt”. .Nga komisioni nuk është bërë ndarja e pasurisë së paluajtshme të llojit “tokës pyll dhe tokë pa fryt”.2007 nuk i është bashkëlidhur vendimit nr.3. datë 31. Qarku i Fierit. rezulton sipërfaqja prej 98 ha (1. 17/a.2000.2006. në kundërshtim me nenin 16.7. datë 31. b. b.2005. duke tejkaluar afatet kohore përcaktuar në udhëzimin nr. ndërsa parcela kadastrale nr.3.8 ha më pak se vendimi të Gjykatës nr. 66. rezultoi me sipërfaqe 48 ha. e rregullores nr. 3. me sipërfaqe 38 ha në përbërje ka pyll të mbjellë me marrin dhe 2 ha tokë ranore.4 ha + 48 ha + 38 ha + 2 ha = 98 ha). datë 31. datë 15. 368. 40 me sipërfaqe 48 ha dhe nr.Procesverbali i dorëzimit të pronës datë 08.Projektvendimit për njohjen dhe kthimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. datë 06. komisioni ka njohur dhe kthyer 1 (një) ha më shumë se matjet në terren dhe 0. 2 dhe nr.2005. pra nuk ka ndarë zërat kadastral. 101. 122. b është me marinë e pishë të egër. pika 3. 2 me sipërfaqe 1. datë 15. datë 31.2006. . është tokë pa fryt. c me sipërfaqe 15 ha dhe parcela nr. pika 3. veprim ky në kundërshtim me rregullores nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga kontrolli rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin gjyqësor nr. SAMT.03. nga kjo 7. Në ekonominë pyjore “Lumi i Semanit 1” ndodhen parcelat: nr. kjo në kundërshtim me nenin 22. pothuajse e zhveshur.2 ha. të rregullores nr. Dosja ka këto mangësi: .6 ha. Fier. 1013. me sipërfaqe 1. sipas kadastrës pyjore figuron me eukalipte dhe parcela nr.

datë 26.2006. Qarku i Fierit.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. ndodhur në Ardenicë. datë 19.5.1994. si dhe ZVRPP në Fier për regjistrim.Vendimet nuk janë dërguar subjektit të shpronësuar. pishë. me sipërfaqe 61. i cili ka marrë pjesë në verifikimin e pronës në terren. datë 29.Duke krahasuar hartën që shoqëron këtë shkresë del se prona e kërkuar ndodhet në parcelën 1/d. 159 nuk disponon të dhëna. 37.2006 konfirmon se nga verifikimi i kryer rezulton se.6. 75. . Dosja ka këto mangësi: . Fier plotësim e vendimit të mësipërm e cila me vendimin e nr. Por.2006 shpreh se prona e paluajtshme e llojit “pyll” ka në përbërje lis. datë 29. por pa përcaktuar numrin parcelave. 8.2006 nuk është firmosur nga specialistit. e ndodhur në vendin e quajtur Ardenicë. Në lidhje me parcelën prej 2 ha qytetari (trashëgimtar) ka kërkuar në Gjykatën e Faktit të Rrethit. datë 26.1994. . 56. 825.38 ha është truall sipas vendimit të Gjykatës. . . ndodhur në fshatin Libofshë. për njohje dhe kthimit të pasurisë të llojit “tokë pyll” me sipërfaqe prej 2 ha. si dhe nuk i është bashkëlidhur planvendosja përkatëse.Drejtoria e Shërbimit Pyjor në Fier. në të cilin ndodhet dhe trualli i shtëpisë prej 1850 m2. 50. 95.Procesverbali datë 05. datë 29.03.ZVRPP e Fieriy me shkresën nr.e bimësi pyjore. pasuria nr. të vërtetuar me vendimin gjyqësor nr. për njohje dhe kthimit të pasurisë të llojit “tokë pyll” me sipërfaqe prej 30 ha. e subjektit të shpronësuar.07. del që subjektit të shpronësuar t’i jetë kthyer sipërfaqja në parcelën 2/b.4. në pjesën “vëren” shprehet se: subjekti i shpronësuar ka qenë pronar i një pasurie e llojit “pyll” me sipërfaqe 2 ha. Nga kontrolli rezulton se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin gjyqësor nr. Fier.3.2006. ndërsa verifikimi në vend dhe shkresat e DSHP shprehen për pyll.5. Komuna Libofshë.Projektvendimit për njohjen dhe kompensimin e pronës nuk i është bashkëlidhur planvendosja me shenjat konvencionale. datë 26. ..5. ka vendosur plotësimin e vendimit nr.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. . konfirmon se sipërfaqja e pretenduar bën pjesë në fondin pyjor shtetëror (parcela 2/b) e cila administrohet nga DSHP. është marrë vendimi nr. janë tjetërsuar në truall 2. . . përgatitur nga anëtari përgjegjës. me shkresën nr. ndërsa për pasurinë me nr.04. përgatitur nga anëtari përgjegjës.03.. është marrë vendimi nr. 825.2006. duke përcaktuar së nga parcela prej 38 ha “tokë bujqësore”.6. 37.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 7. Komuna në Libofshë. 830.6. sipas kufizimeve përkatëse. të Gjykatës të Rrethit Gjyqësor. ndodhur në fshatin Kraps.2006. 62 .1994. Dosja nr.Në dosje ndodhen 3 kopjet e vendimit të hartuar nga KVKKP. me sipërfaqe prej 10 ha dhe e llojit “lis”.920 m2. Komuna në Libofshë. ku njëra kopje e vendimit nuk është shprehur për marrje të formës së prerë. 98.2006. Sipas vendimit nr. 825. nga ballafaqimi i parcelave me hartën e Drejtorisë së Shërbimit Pyjor. e llojit “kullotë”.09. për vërtetimin e faktit juridik të njohjes së pronësisë të një sipërfaqe “tokë bujqësore” prej 40 ha. datë 12. Fier. datë 27.1994. Dosja nr. 84 është e regjistruar si pasuri “shtet” në volumin 7.2006. datë 09. datë 19. faqe 165. e ndarë në dy parcela: Parcela e parë prej 38 ha dhe parcela e dytë prej 2 ha. Duke ballafaquar me përshkrimin në vendim del që sipërfaqja prej 2.Aktverifikimi (procesverbali) datë 10. .38 ha. që është sipërfaqja 2 ha “pyll” e jo truall. .

Nga komisioni nuk është bërë përputhja e zërave kadastral. datë 15. në fshatin Grykë.2006. Fier.09. sektori plazh. në fshatin Grykë.2005.2005 (lidhet me dosjen ekzistuese nr. datë 04. të llojit “lis”. duke pasur një votë kundër.50 ha). tokë në fondin pyjor. të Komunës në Seman. datë 08. datë 20. ka mospërputhje të zërave kadastral.10. viti 1997). Vendim është marrë nga 4 anëtarë kundrejt 5 anëtarëve që duhej të jenë në përbërje dhe është votuar pro nga 3 anëtarë. 4.68 ha + 12. të Komunës Topojë. sipas të cilit u njeh trashëgimtarëve të drejtën e pronësisë mbi sipërfaqen totale prej 464 ha. sipas të cilëve me vendimin nr. 9235. datë 26. 13. Procesverbali i dorëzimit të pronës me datë 27. në kundërshtim me ligjin nr. Me shkresën nr. e cila është shprehur si mendim pakice në këtë vendim.42 ha + 14. datë 23.2006 dosja që shoqëron vendimin nr.03. por vendimi është i parakorduar për 10 ha. 9. Në bazë të autorizimit nr. datë 09. Sot kjo sipërfaqe rezulton: 193 ha tokë arë. datë 17. nga ku dolën mospërputhje të dokumentacionit si vijon: .11. 9235. hartuar nga anëtari përgjegjës. datë 18. Komuna e Libofshës.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Pra. 37. lidhur me kthimin dhe dorëzimin e pronës qytetarit. Fier.02. Gjithashtu vendimit nuk i bashkëlidhet harta shoqëruese me vulën lidhëse të gjykatës. 4. ish-NB në Povelçë.03. pra të zhvendosur dhe të shmangur nga pyll të llojit “lis” në pyll të llojit “pish”.2004. 380/3.2000 “Për funksionet e shërbimit pyjor në RSH”.2005 dhe rregulloren nr. Po sipas vendimit nr. 389.1997.2006 të KVKKP.05.07.11. datë 04. të llojit 60 ha tokë bujqësore. rrugë e kanale brenda 248 ha (truall i tjetërsuar 248 ha) dhe truall i tjetërsuar 4 ha.2006. datë 18.2007 u bë verifikimi i procedurave ligjore në Drejtorinë e Shërbimit Pyjor. 122. kreu i III. Veprimet e mësipërme kanë çuar në përfitim të padrejtë të sipërfaqes prej 2 ha pyll. 5. përsa i përket gjendjes juridike dhe teknike të pronës të llojit “pyll”. Dosja nr.21 ha + 10. 4 i është dërguar KSHKKP në Tiranë.2006 shprehet për dorëzimin e pronave: 404 ha “pyll dhe sipërfaqe të fondit pyjor” dhe 60 ha “tokë bujqësore” dhe nuk shprehet për përmasat e sipërfaqeve si dhe nuk i referohet planvendosjeve.3. duke mos ruajtur origjinën e pronës së njohur me vendim gjykate.19 ha + 10. 2530. 629.10.06. i kthen fizikisht tokë pyll me sipërfaqe 193 ha dhe fond pyjor me sipërfaqe prej 211 ha në bregdetin “Seman”. 241 ha tokë pyll.07. por ky vendim nuk shoqërohet me hartën bashkëlidhur me vulën e Gjykatës. 193 ha pyll.1995 dhe nr. të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor në Fier. rregulloren e DSHP në Fier. të ndarë në ish-kullotë. pika 4 dhe ngarkohet me përgjegjësi ish-drejtori i DSHP dhe përgjegjësjae Seksionit të Administrimit dhe Menaxhimit të Shërbimit Pyjor. 63 . 629. neni 22. 168 ha kullotë. sipas kërkesës së tij. pa origjinë prone pyll por truall. Seksioni i Administrim-Menaxhimit. 2530. në lidhje me vendimin nr. 98. Këtë ndryshim të parcelës nga 1/d në 2/b e përforcon shkresa e DSHP në Fier me nr.1995.05. tokë pyll dhe shkurre. datë 29. Nga kontrolli se njohja e pronësisë është bazuar në vendimin gjyqësor nr. Sipas pikës 2 të këtij vendimi i kthen fizikisht tokë bujqësore prej 60 ha (ndarë në sipërfaqet 12. kjo në kundërshtim me rregullores nr.11.Harta e DSHP Fier shprehet për parcelën 1/d. datë 08. pika 3 dhe ligjin nr. për vërtetimin e faktit juridik të njohjes së pronësisë të një sipërfaqe “tokë bujqësore” prej 1057 ha. ndërsa harta e KVKKP shprehet për parcelën 1/d me konfiguracionin e parcelës 2/b. është marrë vendimi nr.1997. ndodhur në Ardenicë. 193 ha tokë pyll dhe 211 ha. Gjykata e Rrethit të Fierit. datë 04. në plotësim të vendimit të mëparshëm ka vendosur njohjen e 1057 ha.

datë 15. datë 15.5 mujor 2006.500 + 20.2005 dhe me udhëzimin nr. Për shkeljet. nga minimumi 10 raportime – evidenca që duhej të bëheshin. datë 03.12. raportim 6-mujori parë 2006 dhe raportim deri 10. ndodhur në fshatin Hekal dhe Kolec. Kështu gjatë periudhës janar 2005 deri korrik 2006 (19-mujore). Mallakastër. kthimit dhe kompensimit të pronave. miratimin e formateve tip të regjistrave që KVKKP-ja apo ZRAKKP-ja detyrohen të mbajnë për ecurinë e ndjekjes së procesit dhe procedurave të reformës në prona (kërkesë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Me vendimin nr. 2 ishanëtare.Mungon relacioni dhe planvendosja në kalk. nga të cilat 8 raportime me periudha 2-mujore dhe 2 raportime me periudha vjetore.2006. rezultojnë të jenë bërë vetëm 4 raportime. ndjekja e radhës së kërkesave për njohje. për periudhën janar 2005 deri korrik 2006 u konstatua se: raportimit të ecurisë së procesit në shqyrtimin e kërkesave. Pra çështja është në gjykatë dhe nga kjo zyrë nuk na u vu në dispozicion. c.07. kthim dhe kompensim të pronave. Kontroll mbi zbatimin e pagesës së shërbimit nga ish-pronarët apo trashëgimtarët e tyre. mungesë kjo në mos përmbushje të kapitullit IV. datë 20. Dosja ka këto mangësi: . 83.Mungojnë ose nuk iu paraqitën grupit të kontrollit. datë 29. me sipërfaqe 22. ndarë në dy parcela (2. kthim dhe kompensim të pronës. lidhur me pasqyrimin e ecurisë së procesit njohje.000). rregulloren nr. urdhrat e brendshme të organit të vartësisë. kompensim etj.Mungon raportimi sipas një evidence standarde të unifikuar për çdo periudhë 2-mujore e progresive. raportim i dy mujorit të parë 2006. kthim dhe kompensim të pronës. Ky rishqyrtim sipas pikës së dytë të këtij vendimi të kryhet pas dhënies së vendimit gjyqësor në gjyqin e themelit.03.09. të rregullores nr.2004. është marrë vendimi nr.2006. 64 . të Komunës Hekal. 79. të rregullores nr. të metat e mangësitë e trajtuara në këtë pikë të programit të kontrollit. mbajtjen e dokumentacionit përkatës dhe zbatimin e pagesës së shërbimit.500 m2. mbajnë përgjegjësi: 2 ish-kryetarë të KVKKP. 80. procedurave e vendim marrjen e njohjes. i cili është kryer nga drejtori aktual. 9235. njohje.03. raportim 2. 10.2006. . sipas dosjeve dhe vendimeve të marra të cilat vijnë në kundërshtim me ligjin nr. dokumentacioni përkatës.Nuk ka konfirmim nga DSHP. për njohje dhe kthim të pronës së llojit “kullotë”. Dosja nr. KSHKKP e Tiranës konstaton pavlefshmëri absolute të këtij vendimi dhe kthimin për rishqyrtim në këtë komision.05. 207 me emrin popullor “Brinja e Sulos”. 122.2006.Ka ndryshim të zërit kadastral nga “tokë e pafrytshme” në “kullote” për parcelën nr.Mungon procesverbali i verifikimit në vend dhe procesverbali i dorëzimit te pronës. Nga kontrolli mbi zbatimin dhe ndjekjen e radhës së kërkesave për njohje.08.03. nenit 37.Standardin e evidentimit. neni 24. kthim. 1.2005.03. nga të cilat: një raportim për vitin 2005. evidenca gjithsej. sipas kapitullit VII. I.2005. 2 specialistë. . që normojnë lidhur me: a.Standardin e raportimit dhe me evidencat tip të miratuara me përpunimin racional të informacionit. b.2005. Mbi normat e brendshme në rregullim të mbajtjes së dokumentacionit dhe 1. 122. datë 29. .). të nisur nga palët pretenduese. datë 15. datë 15. 122. përgatitur nga anëtari përgjegjës.

304. 751 dhe 761. mangësi këto që vijnë në kundërshtim me formën standarde të mbajtjes së këtij libri themelor.03. 249.3. datë 15. por edhe të raportimit periodik të aktivitetit.Mbi kontrollin e dokumentacionit. shoqërohet me mangësi e parregullsi të tilla si: mosruajtja e vazhdimësisë kronologjike të regjistrimeve sipas periudhave. Pavarësisht nga objekti dhe karakteri i këtyre kërkesave të qytetarëve apo përfaqësuesve të tyre. pranuar dhe regjistruar kërkesat si më poshtë: Kërkesat e pranuara sipas viteve: Nr. sipas nenit 13. II. por informacioni i dhënë prej tyre dhe treguesit e paraqitur. 24. 366.5. të rregullores nr.Mungojnë procesverbalet e marrjes në dorëzim dhe dorëzimit të detyrave.01. përkatësisht me nr. të liruar dhe emëruar nga detyra. 65 e 68. 1 2 VITI Viti 2005 Viti 2006 TOTAL Gjithsej 18 137 155 65 Numrat rendor 1 . 521. 623. Në lidhje me evidentimin e kërkesave të qytetarëve ose përfaqësuesve të tyre. të rregullores “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në RSH”. 2. si dhe mosplotësimi i rregullt i kolonës “shkurtimi i lëndës”. 514. 19.1999 “Kodi i procedurës administrative” për të cilën mbajnë përgjegjësi 2 ish-kryetarë të KVKKP. është hapur regjistri përkatës nga i cili evidentohen se janë paraqitur. 232. të rregullores nr. 724. 122. ngarkojnë me përgjegjësi 2 ish-kryetarë komisioni dhe 3 ishsekretare–arkiviste. dhënë përgjigje me shkrim vetëm kërkesës nr. dhe në bazë të kreut të V. të rregullores nr. 711. Për vitin 2006 janë regjistruar 14 kërkesa përkatësisht me numra prot. apo mos evidentimi për vazhdim procedurash nga ky institucion. 521. kërkesa të konsideruara në përputhje me formën e përcaktuar. nuk janë të unifikuar dhe të njëjtë për secilën periudhë. madje humbet kuptimi i informacionit të shkurtuar të shkresës së hyrë apo të dalë. të pranuara për vazhdim procedure. 122. datë 15. 748. vjen në kundërshtim me ligjin nr.2005. 41. Sipas regjistrit të përgjithshëm të hyrjes dhe daljes së korrespondencës evidentohen se janë regjistruar dhe i janë dhënë përgjigje kërkesave të qytetarëve paraqitur në mënyrë të grupuar si më poshtë: Për vitin 2005 janë regjistruar 7 kërkesa. 8485. datë 12.2003 “Për arkivat” dhe me rregulloren përkatëse.2003 “Për arkivat”. ndërmjet 3 sekretare–arkivisteve dhe 2 kryetarëve të komisionit. mbajtjen e regjistrave ekzistues lidhur 1.2005. fakt ky që ndërmjet të tjerash.3. 2005 dhe 2006. 9154. Gjithashtu mbajtja e regjistrit të korrespondencës për vitet 2004.18 19 . jo vetëm që ka sjellë mangësi në dokumentacion dhe mungesë të ecurisë dhe ndjekjes në vazhdimësi të detyrave. me nenin 7.2005. në kundërshtim me ligjin nr. fakt ky i konstatuar në raportet e sipërpërmendura dhe që vjen në kundërshtim me nenet 24 e 37.155 . 51. nenet 26 e 28.2005. datë 15. 2. ndërsa 13 kërkesa janë pa përgjigje. me evidentimin dhe procedurën e kërkesave deri në vendim marrje për periudhën janar 2005 deri gusht 2006. datë 21. 9154. që përgjithësisht lidhen me probleme të pronësisë apo të marrëdhënieve të tjera të lidhura me to. ku nuk jepet qartë dhe saktë. datë 06. datë 06.155 1 . nga të cilat i është dhënë përgjigje vetëm kërkesës nr. ndërsa 5 kërkesa janë pa përgjigje. 19. Këto mangësi janë në kundërshtim me ligjin nr. 241. jo vetëm që ato nuk ndjekin rregullisht periudhat 2-mujore. moskthimi i përgjigjeve zyrtare.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Pra nga raportimet e mësipërme del se.02. 9.01. 122. 373.

Në lidhje me shpërndarjen e numrave të shortit ndërmjet komisionarëve.1. Gjithashtu kjo mangësi reflektohet dhe në librin e protokollit të mbledhjeve për hedhjen e shortit. sipas periudhave përkatëse si më poshtë: Nr. rezulton të jenë shpërndarë.424 1 . fakt ky që tregon pasaktësinë ndërmjet evidencës. si dhe janë kapërcyer numrat rendor 1423. për 6-mujorin e parë të vitit 2006 dhe regjistrit të vendimmarrjes. pra numrave të shpërndarë ndërmjet komisionarëve i cili është 900 me ato që raportohen sipas analizës i cili është 884. Sipas listës e librit të protokollit të shortit. për periudhën janar 2005 deri gusht 2006. Hedhja e shortit nuk përcakton ndonjë rregullshmëri për mënyrën e zhvillimit të tij. 1 2 VITET Viti 2005 “ 2006 TOTAL Gjithsej 904 520 1. për të dy vitet rezulton të jenë hapur apo shtuar 155 dosje “dokumentacion pronarësh”. 12. duke kaluar tek numri 1425. i komisionerëve 1 2 3 4 5 6 SHUMA Shorti 228 226 223 223 900 Kerkesa Analiz 224 220 220 220 884 Takime 75 100 103 79 357 Dosje të hapura 3 3 Vendime të marra 3 3 Vërejtje - Nga tabela e mësipërme. Nga kontrolli i regjistrit “lista e shortit”. konstatojmë mospërputhjet e mangësitë si më poshtë: a. evidentohen të jenë pranuar dhe shpërndarë numrat short. ndonëse në fakt rezultojnë 94. analizave dhe evidencave të paraqitura për vitin 2005. por referuar numrave të fiksuar në protokollin e çdo mbledhjeje. 1424. Pra. nuk rezulton të jetë 1425 sikundër evidentohet. 14 deri 16. me këtë paraqitje është e pamundur përcaktimi saktësisht i radhës kronologjike të kërkesës. numri total i numrave të shpërndarë sipas shortit. 4. ato nuk shoqërohen me numrin përkatës të protokollit të regjistrit të korrespondencës. ndonëse janë në përputhje me formatin tip. Pra diferenca prej 16 numrash nuk sqarohet. del se ndarja e numrave është bërë mbi bazën e mbajtjes së radhës së numrit rendor të secilit komisionar dhe radhës së renditur të numrave të listës së kërkuesve. sipas viteve 2005 e 2006.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Konstatohet se këto kërkesa. 5. 3. lidhur me të dhënat e marra nga dokumentacioni i përmendur. por 1420 sikundër saktësohet. 66 .424 Në mbajtjen e këtij regjistri konstatohen mangësi e pasaktësi si: mungojnë emrat e personave kërkues për numrat e shortuar 1 deri 9. ndërkohë që dosje të shoqëruara me vendime raportohen 91. periudhën nëntor 2005 deri në 04. Për diferencën nuk jepet asnjë informacion për gjendjen dhe ecurinë e tyre. Për këtë shkak.2006. mosnjohje prone e refuzime prone dhe në mënyrë të përmbledhur të dhënat paraqiten në tabelën si vijon: Për vitin 2005 Nr.424 Numrat rendor 1 . figuron se janë marrë 94 vendime. Sipas regjistrit. referuar librit protokoll të hedhjes së shortit dhe librit të mbledhjeve “për shpërndarjen analitike të numrave”.08.Ka mospërputhje ndërmjet kërkesave sipas shortit. raportimit dhe analizës.904 905 – 1. nga të cilat 32 vendime janë për shtyrje afati.

ndërsa sipas analizës së 6-mujorit pasqyrohen 417 kërkesa. tregues ky që shpreh efektivitetin e shqyrtimit dhe trajtimit të kërkesave.. kthimit dhe kompensimit të pronave për vitet 2005 – 2006.. vendimeve të marra. megjithëse përmirësimet dhe ekzistencës së të njëjtave konkluzione të vitit 2005 dhe të vitit 2006.03.. Mungojnë kopjet e shkresave përcjellëse të dërgimit të vendimeve dhe në shumë raste në librin e protokollit shënohet shprehja e shkurtuar “dërgim vendimi”.Paqartësi e mospërputhje ka edhe në raportin ndërmjet numrave të shpërndarë (900)..Qytetarëve u janë dorëzuar sipas librit të protokollit. Sipas librit të protokollit të korrespondencës (pasi mungon një evidencë).. 556.. dosjet e hapura. rezultojnë nivele të ulëta efektiviteti dhe ka mangësi e mospërputhje si vijon: a. c.. në lidhje me zbatimin e vendimit nr. Nuk ka një korrespondencë apo informacion lidhur me mungesën e kontaktimit dhe trajtimit të 543 kërkesave të pa trajtuara. i komisionerëve 1 2 3 4 5 6 SHUMA 7-muj. të dhëna këto që po të pasqyroheshin për secilin komisionar. 6. pra duke u pasqyruar më pak 76 kërkesa.. ..Nuk është dërguar për botim në Gazetën Zyrtare asnjë vendim i marrë nga ky komision për vitin 2005–2006.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 b... Nr.. raport i cili është tepër i ulët (357 : 900). Për 8-mujorin e vitit 2006. rezultojnë të dhënat si më poshtë: a...Raportime të pasakta: sipas evidencës së 6-mujorit paraqiten 493 kërkesa. d... 3 kundrejt numrave të shpërndarë dhe takimeve të realizuara për vitin 2005. 113 Vendime të marra 8-mujori 40 11 20 18 2 91 .Shpërndarje e barabartë numrash ndërmjet komisionarëve dhe rezultate të ndryshme nga secili prej tyre. . Të dhënat e paraqitura në tabelën e mësipërme për periudhën e 8-mujorit 2006. .. . 417 Dosje hapura .2005. . . do të shërbenin në rritjen e efektivitetit të punës të secilit komisionari. datë 15... nenin 22.. . që në unitet shprehin raporte të zhdrejta. vendimet në 38 raste kundrejt 94 vendimeve të marra gjithsej. 138 35 130 129 61 493 Takime Analiza 6-m i Irë 5 .. shprehet qartë mungesa e harmonizimit të të dhënave dhe treguesve në përgjithësi.Tregues minimal i dosjeve të hapura. numrit të takimeve të bëra nga komisionarët (357). . lidhur me kthimin e pronave nga kjo zyrë...Konstatohet ngadalësi dhe mosdërgim i vendimeve të marra. dosje të hapura 155. kohëzgjatje të procesit. në ecurinë e reformës së njohjes..Konstatohet mungesë unifikimi e raportimi në evidentim të treguesve ndërmjet dy viteve. c. . b. tej afatit ligjor dhe efektivitet të ulët të punës së këtij institucioni. fakt që del qartë nga krahasimi i të dy tabelave.10.. . . Nga sa pasqyruar më sipër... . por pa përcaktuar numrin dhe datën e vendimit të 67 . b.. vendime të marra 94. gati 30%.2000 “Për dorëzimin e dokumentacionit të pronësisë në Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”.Mungojnë e nuk raportohen të dhënat. në kundërshtim me të rregullores nr. 122. takimet e 6-mujorit. datë 23. në ZVRPP. Kjo del nga radhitja e thjeshtë e numrave të shpërndarë që është 1420. 146 35 136 136 67 520 Kerkesa 6-muj.. paraqitur sipas kolonave më sipër si: analiza e 6-mujorit.. pika 5.

09. Për mangësitë dhe shkeljet e cituara më sipër mbajnë përgjegjësi: 2 ishkryetarë të KVKKP të Qarkut Fier përkatësisht në periudhat 14. datë 14. nga data e lëshimit. 3 ish-sekretare-arkiviste në (ish-KVKKP.2004.07. rezulton të jetë bërë inventarizimi fizik i numrit të dosjeve të arshivës.2006.2006 dhe nr. nr. 122. siç rezulton nga procesverbali datë 20. u konstatua se: 1. në afat dhe në mënyrë të plotë.11. 393. Nga kontrolli për aktivitetin e këtij institucioni.04. datë 29. c. periudhë e cila përmbledh ristrukturimin dhe riorganizimin e KVKKP.2005.03. 9235. KSHKKP liron nga detyra ish-kryetarin. të VKM nr. në bazë të neneve 26 e 29.11. vjen dhe në kundërshtim me pikat 2. 17. datë 03.2005 deri 13.5.” 68 . duke emëruar një tjetër dhe gjithashtu për shkaqe të riorganizimit të kësaj strukture.01.2006 deri 30. të rregullores nr.Sipas procesverbalit datë 20. datë 26. mosveprime këto që ngarkojnë me përgjegjësi 2 ish-kryetarë të KVKKP së Qarkut në Fier.09. Këto veprime. ligjit nr. c. 9235. 48. datë 29.2004. pra kalimin nga vartësia e Prefekturës së Qarkut në vartësi të ish-Komitetit Shtetëror të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave (KSHKKP).3.2004 e datë 23.2006. Mosfunksionimi efektiv i KVKKP të Qarkut në Fier. datë 26. pasi një evidencë e veçantë mungon. 1 të programit të kontrollit rezulton se aktiviteti i KVKKP.07. 46. Kjo mangësi e bën të pamundur nxjerrjen saktësisht të një evidence për dorëzimin e vendimeve të marra dhe ndjekjen e afatit 2-mujor të dërgimit.2004 dhe dy procesverbaleve datë 22. 9235.6.10.2003). 3 e 4. datë 23. 30. mbërritur me datë 18.09. Mos dërgimi i rregullt. 4600/1. Referuar çështjes nr.2004. përkatësisht në periudhat 14. sipas ligjit nr.11.2004.7. nr. 14. 9154. gjithsej janë dërguar vetëm 6 vendime. dërgohet VKM nr. gjatë periudhës së 6-mujorit të dytë të vitit 2004 dhe mënyrën e raportimit të tij.11. 556.2004 dhe nr. datë 15.2006.03. datë 06.2004. datë 06. i vendimeve të marra në ZVRPP-të e qarkut.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 dërguar. rezulton se pranë ZVRPP-ve janë dërguar vendimet nr.2004 dhe ligjit nr. Qarku Fier.03. nga KSHKKP kërkohen mundësi për sistemimin me ambiente zyre të këtij institucioni.2006. marrja në dorëzim dhe bllokimi i arshivës si dhe dyllosja e dyerve të këtij institucioni nga Prefektura e Qarkut Fier. apo aktiviteti ka qenë i kufizuar. datë 03. datë 02. nr.10.06.07.2004.2006.2006. pa vendimmarrje. 38. pretendohet se janë kryer për keqadministrim të dosjeve të arshivës. Kjo gjendje evidentohet sidomos pas daljes së ligjit nr. renditur si më poshtë: a. prandaj dhe procesverbali është mbajtur me pjesëmarrjen e punonjësit të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor në Fier.10. 11.7.2006 deri 30. date 29.2006.7.Me shkresat nr. nr.2000.03. brenda 2 muajve. pasi ato duhet të dërgohen me procesverbal dorëzimi.09. 14. 2.2004 “Për vazhdimin e funksionimit të Komitetit Shtetëror të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave dhe të Komisioneve të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ish-Pronarëve. pasqyrohet nga shqyrtimi i dokumentacionit shkresor të këtij institucioni.2004.2005 deri 13. gjatë 6-mujorit të dytë të vitit 2004.03.2006.2006. Për periudhën e 6-mujorit të dytë të vitit 2004 konstatohet se komisioni nuk ka ushtruar aktivitet. 631.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”.Me shkresën nr. ndryshimin e vartësisë. përveç se pengon bashkëpunimin ndërmjet institucioneve dhe vonon procesin e kthimit e kompensimit të pronave. datë 29.07.4. Pra. b. 392/1. të Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit. datë 26. është kontrolluar nga KLSH për periudhën deri 30.Gjithashtu sipas librit të protokollit. datë 28.

07.10. 631.2004. datë 17. të ligjit nr. 9583.08. lidhur me miratimin e koeficientit të kthimit të pemëtarisë dhe vreshtarisë.2006. 3. mangësi kjo që vjen në mospërmbushje të nenit 6/1.2004 I.2004. të ligjit nr. dokumentacioni lidhur me raportimin e veprimtarisë të aktivitetit të këtij komisioni për periudhën e 6-mujorit të dytë dhe vjetorit 2004.2006. pa përgjigje shkresore zyrtare. datë 17. nxjerrja nga KM e një akti nënligjor lidhur me përcaktimin e rregullave dhe kritereve për trajtimin e vendimeve të kompensimit financiar. datë 25. Observacioni merret ne konsiderate për shkaqe objektive të fatkeqësisë që lidhet me mosekzistencën e ish-kryetarit të KKKP. datë 26. Qarku i Fierit nuk disponohen dhe nuk raportohet me dokumente për periudhën 20.2006. Mungon akti nënligjor. 69 . si dhe njoftimi i kësaj shkrese organeve shtetërore. Kërkesa nr. shoqëruar me listën e pasurive të paluajtshme të shpronësuara. datë 03. 107. aktet nënligjore dhe dokumentacioni. Pra i konvertimit të tyre në tokë bujqësore.2006. pa përgjigje shkresore zyrtare.2006.07. Sipas procesverbaleve nr. pa përgjigje shkresore zyrtare.07. 9235. datë 17.2004. datë 10.10. 94. u konstatua se: . Në lidhje me aktivitetin e këtij institucioni dhe mënyrën e raportimit.Nga kontrolli për masat e marra në zbatim të ligjit nr. 9583.12.2004. Gjithashtu për këtë periudhë mungojnë ose nuk u vunë në dispozicion të grupit të kontrollit. Qarku Fier.11. 9583.2004 dhe nr. 95. pa përgjigje shkresore zyrtare. 3. datë 17. 631.05. të ligjit nr.07.07. si vijon: 1. 2.11. datë 03.2006. në kundërshtim me nenin 10. mangësi këto që vijnë në kundërshtim me VKM nr. “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” ndryshuar me ligjin nr. Mungon.10. në kundërshtim me nenin 8/1. në administrim të këtyre komisioneve (pika 4). paraqitur si me poshtë: Kërkesa nr. 9583. kalimi i arkivës dhe i dokumentacionit tjetër. Kërkesa nr. Mungon nxjerrja nga arkiva dhe hartimi i shkresës lidhur me listën e subjekteve që kanë marrë shpërblim për pronat e shpronësuara. 4. deri më 31. gjatë periudhës 6-mujorit të dytë 2004 evidentohen të jenë protokolluar në librin e korrespondencës kërkesat e qytetarëve. Kërkesa nr. 9583. 4. Për mangësitë e konstatuara në mungesën e dokumentacionit të raportimit të aktivitetit si dhe pamjaftueshmërinë e efektivitetit të veprimtarisë së ish-KVKKP.11.10. pra nuk disponohet.2006. kërkesa të cilat nuk evidentohen t’u jetë dhënë përgjigje apo të jenë nisur procedurat ligjore të shqyrtimit.07. nga kryetari dhe anëtarët e komisionit.2004 përcaktohet vazhdimi i veprimtarisë (pika 1). por që nuk përdoren për interes publik.12.2004. 67. Nga Zyra Rajonale e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave (ZRAKKP). datë 17. për ndalimin e dhënies me qira të objekteve shtetërore ndodhur në troje të ish-pronarëve.10. pika 2. datë 20.2006 dhe të akteve nënligjore në zbatim të tyre për periudhën korrik 2004 deri 31. Kjo mangësi vjen në mospërmbushje të nenit 17. të ligjit nr. 106.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Sipas VKM nr.2004 janë rinumëruar dosjet e arkivës pas hapjes së saj. datë 08. nr. zgjidhja e problemit të zyrave. Mungon hartimi i shkresës në lidhje me vënien në dijeni të institucioneve shtetërore. 94/1. datë 29. datë 20.2004. datë 18. mbajnë përgjegjësi ish-Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. 105.

183.2006. drejtorit të përgjithshëm dhe Prefektit të qarkut. datë 29.6.07.7. 6. datë 23. 566.m. deri me datë 28. Mangësitë e trajtuara më sipër.7. 9583. cituar në pikat “a” e “b”. vjen në mospërmbushje të nenit 28. datë 08. konstatojmë se: a.2006. 718. që sipas vlerësimit të drejtorit të Zyrës Rajonale.2006 dhe vendimin nr.th. datë 17.7. Kjo mangësi për ZRAKKP. datë 28.2006. të ligjit nr. Mungon procesverbali i marrjes në dorëzim dhe i dorëzimit të detyrës. që sjellin pasojë vonesat në ecurinë e procesit të kompensimit të pronave dhe që vijnë në kundërshtim me ligjin nr. Të dhëna për çdo çështje tjetër. detyrë kjo e përcaktuar nga AKKP. konstatojmë se: Për periudhën 4-mujore (shtator. mungesë kjo në kundërshtim me pikën 10. nëntor e dhjetor) të vitit 2006. konstatojmë se: 1. 9583.6.2006. b. b. pa kundërshpërblim të pasurisë së paluajtshme toke. Të dhënat e përgjithshme për ecurinë e procesit të njohjes. me emërimin sipas shkresës nr. Të dhëna për nivelin e bashkëpunimit me institucionet e tjera shtetërore të qarkut. si dhe numrin e çështjeve të ankimuara në zyrën qendrore.2006.4. përcaktuar sipas shtojcës nr. duhet të vihet në dijeni drejtori i përgjithshëm apo prefekti. Numrin e kërkesave të paraqitura nga subjektet e shpronësuara dhe llojin e pasurisë. Indeksin e rasteve të ankimit gjyqësor. datë 17. që ka sjellë mosndjekjen e mosraportimin e kësaj detyre të rëndësishme në procesin e kompensimit të pronave. c. përgjithësisht mungojnë raportet e informacionet me shkrim të drejtorit të ZRAKKP. 9583. indeksin e saktë të çështjeve të pranuara a të rrezuara. objekt kërkimi. Mungon akti nënligjor lidhur me përcaktimin e miratimin e “Fondit të pasurive të paluajtshme shtetërore që vihen në dispozicion të kompensimit fizik”. datë 17. Në lidhje me përpilimin e hartës së vlerës së pronës.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 5.2006. tetor. përcaktuar në nenin 29. të VKM nr. të plotësimit me aktet e nevojshme nënligjore në zbatim të ligjit. Mungon akti nënligjor i KM lidhur me verifikimin e ligjshmërisë së tjetërsimeve dhe përcaktimin e masave administrative për vendosjen e ligjshmërisë në vend që rrjedh nga zbatimi i ligjshmërisë së procesit të kalimit në përdorim ose ne pronësi. si dhe fillimin e procesit të kompensimit. Mungon dokumentacioni dhe raportimi i ecurisë dhe niveli i realizimit të kësaj detyre.11. II. Qarku i Fierit. Qarku i Fierit. datë 17.2005 të Kuvendit të Shqipërisë. për të cilën kërkohet informacion apo. e cila duhej të kryhej brenda datës 30.06. e. të ligjit nr. Numrin e kërkesave të shoqëruara dhe raportet e kthimit e të kompensimit. Në lidhje me detyrimin.2006 “Për 70 . kthimit dhe kompensimit të pronave në qark dhe për mbarëvajtjen e këtij procesi dhe detyrimin për të raportuar për sipërfaqen dhe vlerën në lekë. Për mosveprimet e mësipërme. 1 dhe shtojcës 1/1. vijnë në kundërshtim me afatin ligjor 90-ditor. d. 9583. ç.2006. ngarkohet me përgjegjësi ish-kryetar i KVKKP së Qarkut dhe drejtori i ZRAKKP. Qarku Fier. që drejtori i ZRAKKP ka për raportimin me shkrim çdo muaj. 157. sipas shkresës nr. Është fakt që deri në datën e mbajtjes së këtij aktverifikimi nuk rezulton një hartë e vlerës së pronës për Qarkun e Fierit. nga ZRAKKP. Në lidhje me aktivitetin e periudhës gusht-dhjetor 2006. raport i cili përmban: a. 2. të ligjit nr.8. Kjo mangësi vjen në mospërmbushje të nenit 28/2 “Vërtetimi i ligjshmërisë së tjetërsimeve”. d. masat që duhen marrë për përpilimin e saj.

340. fakt ky që tregon mungesën e tyre. 109. kërkon listën e qiramarrësve në banesat pronë e subjekteve të shpronësuara. Me shkresën nr.2006. 157.2003 “Për arkivat” dhe me kushtet e paravendosura në kontratën e punës ndërmjet palëve. për të cilat ngarkohet me përgjegjësi drejtori i ZRAKKP.11. bëhen shkak për keqadministrim të dokumentacionit dhe vështirësojnë evidentimin e përgjegjësisë qysh nga momenti i lëshimit të librezave për punonjësit e larguar. datë 28. Këto mangësi janë në kundërshtim me ligjin nr. që ish punonjësi ka pasur në administrim. tërheq vëmendjen për moskryerjen rregullisht të detyrës së raportimit.06.12. AKKP ka kërkuar informacion për muajin korrik–gusht 2006. datë 31. veprim i cili është në kundërshtim me nenin 9.2006. sipas pikës 10. Pra këto dosje nuk i përkasin periudhës korrik–gusht 2006. datë 22.2006. të VKM nr. 566. Ndërsa për 17 dosje të tjera. por nga ana e ZRAKKP. Qarku i Fierit. AKKP. 5. datë 27.12.8.12. pika 3. 1. datë 23. rezulton i dhënë vetëm një informacion i pjesshëm. Drejtoria Rajonale e Entit Kombëtar të Banesave. Fier me shkresën nr.2006.07. 9583.2006. Në informacionin me shkresën nr. duke mos evidentuar procesin e dorëzimit të detyrës dhe dokumentacionit përkatës. Gjendet gjithashtu dhe një informacion i Sektorit Juridik me nr. Nga libri i protokollit rezulton të mos ketë përgjigje shkresa e mësipërme. Theksojmë se me kërkesën të ripërsëritur me datë 25. ndërsa me shkresën nr.2006. nga ZRAKKP e Qarkut të Fierit. Me shkresën nr.11. datë 16.2007. nuk u bë e mundur kontrolli për arsye të mosndodhjes fizikisht në ZRKKP.2006 e dhënë nga kjo zyrë raportohet për 91 dosje–kërkesa të trajtuara gjatë periudhës së vitit 2006 si dhe 4 kërkesa të reja. Mungesa e procesverbaleve në arkivin e ZRAKKP të marrjes në dorëzim të detyrës nga personeli i emëruar dhe procesverbaleve të dorëzimit të detyrës nga personat e tjerë. datë 07. Pra nga 4 informacione e raporte mujore dhe 1 informacion vjetor që kjo zyrë duhej të përgatiste. nga arkiva u vu në dispozicion 23 dosje mbi të cilat është zbatuar procedura dhe janë marrë vendime për shtyrje afati të dhënies së vendimit nga 1–6 muaj dhe 33 dosje të hapura në proces. datë 28. pas kërkesës së grupit të kontrollit datë 25. por nga kjo zyrë nuk rezulton ndonjë përgjigje shkresore e protokolluar e dhënë në afatin e kërkuar. u konstatua se: I. nuk u vu në dispozicion. 268.01.05. të hapura gjatë vitit 2006. 4. datë 18. të VKM nr. Qarku i Fierit. këto dokumente janë kërkuar nga grupi i kontrollit. por janar–korrik 2006. Më datën 20.2006 i cili raporton periudhën 4 ditore të aktivitetit të këtij sektori. në kërkim të informacionit dhe raportit ndaj kësaj zyre. nr. 566. datë 23.5. 9154. Nga kontrolli në lidhje me ecurinë e vazhdimit të procedurave të vendim marrjes për dosjet e hapura në vitin 2006. por që janë përcjellë në AKKP Tiranë gjatë vitit 2007. datë 06.11.2007. 245. 680.12. nr. 254. datë 17.2006 dhe ngarkon me përgjegjësi drejtorin.10. që përfshin periudhat e veprimtarisë para ristrukturimit të institucionit.2006.12. sjellin vështirësi në ecurinë e pandërprerë të reformës së pronave. 179. AKKP kujton dhe kërkon zbatimin e pikës 10.2006 dhe 245.8. të ligjit nr.2007.10 2006. datë 31.2006. drejtuar ZRAKKP.Në lidhje me dosjet për të cilat është marrë vendim shtyrje afati konstatojmë: 71 . Qarku i Fierit. por që nuk është dhënë asnjë vendim. 3. 454.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave” dhe ngarkon me përgjegjësi drejtorin e ZRAKKP. në zbatim të urdhrave nr. datë 06.

pa numër dhe pa datë. 139. 27.2007 deri më 05. ndërsa sipas tabelës kanë filluar procedurat për 27 dosje dhe nuk kanë filluar procedurat. datë 03. 48. 179. Pra. 9235. 9154. 52. 857.Gjithashtu sipas evidencës së sekretari–arkivës rezulton se.01. Citimi i bërë në vendimin e ndërmjetëm. 195. datë 24. konstatojmë: a. duke ndërprerë procedurat pa ndonjë shkak ligjor. sipas të cilit shtyn afatin për 6 muaj nga momenti i regjistrimit të kërkesës (03. 60 e 62. pasi nuk u gjend asnjë shkresë përcjellëse. procedurat kanë rifilluar sipas shkresës nr. për pasojë duhej kërkuar nga gjykata një saktësim për këtë vendim.2006 nuk ka dhënë informacionin për pasurinë përkatëse. 70. Për mos vazhdim të procedurave. duke u shtrirë procedura e vendimmarrjes në vitin 2007.2006 të KSHKKP në Tiranë. 140. 23. nuk është i saktë dhe i arsyetuar qartë. II. 22. b. 34.2005. 48.2004 dhe ligjin nr. 36.06. Konstatohet se procedurat për këto dosje kanë filluar nga fundi i muajit dhjetor 2006 deri në maj 2007. rezulton: 1. datë 15. Pra. ligjin nr. pra nga 4–8 muaj vonesë.7.2006 deri 03. shtyhet afati i dhënies së vendimit për 30 ditë me arsyetimin e mos dërgimit të informacionit nga ZVRPP e Fierit.1995 mbi të cilën është njohur prona. 33. .03. ligjin nr. janë marrë dy vendimet si më poshtë: . datë 15. 35. 61.08.7. 55. 88. datë 19. e konkretisht: nr. Rifillimi i procedurave pasqyrohet në kolonën e tabelës përkatëse. 56.2003. Qarku i Fierit dhe drejtori i ZRKKP. Sipas dosjes nr. pas të cilit duhet të rifillonin procedurat pas datës 31.2006.8.12. 19.Vendimi nr. 72 . 37. në dy dosje.7. 120. 36. janë marrë vendimet si më poshtë: .02. 9235. Qarku i Fierit. datë 19.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 a.2007 janë përcjellë nga Qarku i Fierit në AKKP rreth 21 dosje. nuk rezulton të ketë as vendim për shtyrje afati dhe as ndonjë lloj vendimi tjetër të marrë.2006). 76.2006. veprim në kundërshtim me rregulloren nr.3. sipas të cilit i shtyhet afati i dhënies së vendimit për 30 ditë. 46. gjë që nuk siguron miradministrimin arkivor të dokumentacionit në dosje. Pra.08. 58. 111.Me vendimin nr. 45.2006. e konkretisht ato me nr. pa emërtimet analitike të secilit dokument me numër fletësh përkatëse. për pasojë kontrolli nuk u shtri mbasi programi parashikon afatin deri 31.Në lidhje me 33 dosjet të hapura në vitin 2006 për të cilat nuk është marrë asnjë vendim.02. pra siç konstatohet afati është tejkaluar.12. 149. datë 12. Ndërsa për 11 dosje të tjera.01. 34. duke mos përcaktuar faktin e mospërputhjes së/apo pasaktësisë së vërejtur në vendimin nr. me mbarimin e afatit datë 31.6. mbajnë përgjegjësi ish-kryetari i KVKKP. pa radhitje e sistemim si dhe 4 dosje janë të pa inventarizuara. datë 19. 82. datë 12. 122. 44. 77.Në lidhje me vazhdimin e procedurave të këtyre dosjeve konstatohet se nuk janë caktuar komisionarët për vazhdimin e procedurave deri në vendim marrje.2005. 138. 122.2004.2006. me numrat 122. nga të cilat 20 dosje me nr. 42. Më tej procedurat kanë vazhduar në vitin 2007.4. për dosjet: nr. thyerje të afateve ligjore dhe mosmarrje vendimi për 25 dosje.2006 2. 75. për 6 dosje.06.07. 86 e 91. III. 49. 47. 51.Inventarët e 29 dosjeve rezultuan të parregullta. 153 dhe 155. 36 e 62. datë 31.2006. duke iu referuar vendimit nr.Për 11 dosje janë tejkaluar afatet e shtyrjes së vendimit. 39/1.2006. duke mos rifilluar procedurat.2006 të subjektit privat. Nga kontrolli me zgjedhje. nga data 22. Sipas dosjes nr. datë 24. ende nuk kanë rifilluar procedurat. datë 15. datë 06. periudhë e cila nuk përfshihet në program kontrolli. 66. 81.07. veprime dhe mosveprime që vijnë në kundërshtim me rregulloren nr. ndërsa për 3 dosje. pasi ZVRPP e Mallakastrës me shkresën nr. se për ç’shkak shtyhet afati.Vendimi i ndërmjetëm.

30. kthimin dhe kompensimin e pronës.6. 114. 397/1. rezultojnë të dorëzuara 154 dosje. Mungesa dhe mosdorëzimi sipas inventarit i kësaj dosjeje vjen në kundërshtim me ligjin nr. është mbajtur me të meta e mangësi.11. 98. u konstatua se : Për periudhën e kontrolluar.2006. Qarku i Fierit. 122.2003 “Për arkivat” dhe sipas rregullores nr. shprehjen e qartë të vendimmarrjes të cilat krijojnë vështirësi dhe pasaktësi në zbardhjen e vendimeve të mara për njohjen. kufizimet. të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit. pikat 1–5 ngarkohet me përgjegjësi punonjësja e cila ka pasur detyrë administrimin dhe dorëzimin e rregullt të dosjeve sipas inventarit. Për përmirësimin e gjendjes u rekomandua marrja e masave. Duke kryer spontimin e dosjeve sipas regjistrit me ato të dorëzuara. Gjithashtu.2004 deri më 31.8. Qarku i Fierit. sipërfaqen. vendndodhjen. Mbajtja e këtyre dosjeve për gati 1 deri 5 muaj në AKPP. në subjektin Prefekturën 73 . mungon një dosje dhe pikërisht dosja në radhorin e regjistrit nr. KONTROLL NË PREFEKTURËN E QARKUT TË DURRËSIT Në zbatim të programit të kontrollit nr. nga 01.01. Nga kontrolli i librit të procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit për periudhën 23. si: numrin e datën e dosjes. u konstatua se: 1. 24.2005 “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Vendor të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”. rezulton se procesverbali i mbledhjeve të KVKKP. u ushtrua kontroll. Nga kontrolli për administrim–inventarizimit të dosjeve të pronarëve. 120 dhe 52. datë 15. 55.02. rezulton se komisioni është mbledhur në 75 raste dhe ka shqyrtuar kërkesat e subjekteve të shpronësuara duke marrë për vendime si më poshtë: Nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 5. 9154.01. për njohjen. neni 29.2005 deri më 20. nga të cilat: 59 dosje janë në listën e dorëzuar me vendime të marra dhe 95 dosje janë dorëzuar pa vendime. janë rikthyer vetëm 3 dosje dhe pikërisht dosjet me nr.2006.2007. 4. Ndërsa sipas procesverbalit date 30. me numër fletësh të vulosura dhe nënshkruar nga drejtuesi i institucionit.9.Sipas regjistrit të kërkesave dosje të hapura të pronarëve gjatë viteve 2005– 2006 inventarizohen 155 dosje. procesverbali është mbyllur me shënimin përkatës. janë të hapura gjatë vitit 2006. nënshkruar nga dorëzuesja dhe marrësja në dorëzim. Nga këto. Verifikim ankesash të periudhave të ndryshme etj.03. duke mos shënuar të dhënat e nevojshme.12.2006. datë 03.2006. në mbyllje të veprimtarisë së këtij institucioni. datë 27. të meta dhe mangësi të cilat janë trajtuar për çdo dosje. datë 06. është mbajtur në libër të sekretuar. nga ish-kryetari i KVKKP. tregon mosrespektime të afateve. Nga kontrolli i mbajtjes së procesverbaleve të mbledhjeve për marrjen e vendimeve në KVKKP. zonën kadastrale. 82 dhe 95. procedurave nga AKKP. kthimin fizik dhe njohje të drejtës së kompensimi të ish-pronarëve. emrin e subjektit të shpronësuar. 1 Vendime pozitive 48 Vendime kërkesa refuz 11 Vendim shtyrje afati 15 Vendime apeluara 1 Totali 75 Nga kontrolli rezultoi se procesverbali i mbledhjes për marrjen e vendimeve në KVKKP.

7.11. sipas drejtimeve të përcaktuara në këtë program kontrolli.7. datë 6. 305.12. 74 . datë 29. për shpenzimet është bërë veç sipas strukturës buxhetore qe kanë. 424. 2006. 7. Për numrin e punonjësve të Prefekturës se Qarkut të Durrësit është zbatuar urdhri i kryeministrit nr.2004. datë 9. si shpenzimet për pagën bazë. Shpenzimet për pagat.2005 deri në datën 31.2002 “Për miratimin e strukturës të institucionit te Prefektit”.01.2004 të kryeministrit. 167/4. 527/4. datë 12. si 2005.07. ashtu dhe shtesat mbi pagat. Hartimi i projektbuxhetit për të dy vitet.6. 298/6.01. shpenzimet për personelin janë planifikuar 6% më të larta.2004. evidentimin dhe administrimin e të ardhurave qe realizon administrata e prefektit nga shërbimet që u ofrojnë të tretëve te ministrisë së financave. Planifikimi për mallra e shërbime është bërë duke përdorur klasifikimin e ri ekonomik. Projektplanet e investimeve për vitet 2005.2007 deri më datën 20.2007. Parashikimi i shpenzimeve për pagat është llogaritur mbi të pritshmin e viteve paraardhës. për periudhën e veprimtarisë së ushtruar nga subjekti i kontrolluar nga data 01. datë 16. Paga bazë dhe shtesat për aparatin e Prefekturës është llogaritur sipas VKM nr. datë 13.07. 1678/2.2004.01. Kontributi i sigurimeve shoqërore është llogaritur sipas VKM nr. 8379. Mbi kontrollin e zbatimit të buxhetit. duke verifikuar sipas rastit dokumentacionin e plotë dhe me zgjedhje.2004 janë dërguar rekomandimet.2004 të ministrit të Financave. për PMNZSH janë planifikuar mbi të pritshmin e vitit paraardhës. dt. Për vitet 2005 dhe 2006. datë 2. për të cilat të 4 detyrat e lëna rezultojnë të realizuara. dërguar me shkresën nr. Përveç kontrollit të dokumentacionit. 2006. 31. datë 14. ku shpenzimet materiale janë planifikuar për çdo funksion në veçanti.2003. nga Prefektura e Durrësit është kthyer përgjigje mbi masat e marra. Për PMNZSH. nga Kontrolli i Lartë i Shtetit është ushtruar kontroll në vitin 2004 dhe me nr.07.2003 “Për krijimin. Hartimi i projektbuxhetit për vitet 2005.03. Kontrolli mbi përdorimin e fondeve buxhetore për vitet 2005. numri i punonjësve është planifikuar sipas nr. 2. Kontrolli u krye për zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së aktivitetit ekonomiko financiar. datë 9. Të ardhurat janë planifikuar sipas udhëzimit nr. konform udhëzimit nr. datë 16.2004 të ministrit të Financave.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 e Qarkut në Durrës.07. jemi bazuar edhe në këshillimin dhe ballafaqimet me stafin drejtues e atë administrativ të subjektit të kontrollit. në Prefekturën Durrës është bërë konform ligjit nr.2004 “Për hartimin e zbatimin e buxhetit të shtetit në Republikën e Shqipërisë”. 2006. Në Prefekturën e Durrësit. 7. Investimet janë planifikuar në përputhje me nevojat prioritare dhe këto janë të detajuara.2006. për të cilat me nr. Kontrolli u krye nga data 02. si dhe udhëzimit nr. me objekt kontrolli: “Mbi kontrollin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së aktivitetit ekonomiko-financiar”. Në planifikimin e shpenzimeve për personelin janë përfshirë.07. Në përfundim të kontrollit rezultoi: Zbatimi i detyrave dhe masave disiplinore të rekomanduara në kontrollet e mëparshme. 172.01. ashtu dhe viti 2006.

4.2006 “Për pagat e punonjësve mbështetës”. bankës.2006 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së administratës së prefektit të Qarkut Durrësit” ka miratuar strukturën organike të saj me 28 punonjës dhe emërimin e nëpunëseve e punonjësve në përshtatje me strukturën e re. ligjin nr. datë 14.2002 “Për prefektin”. 370. të VKM nr. gjithashtu mbajtur saktë dhe libri i pagave nga Dega e Llogarisë.2002 “Për prefektin”. Shpenzimet për udhëtim dhe dieta zënë një peshë relativisht të vogël.6. 8927.duke zbatuar legjislacionin në fuqi. të pushimeve. datë 25. 66. datë 13. Fondi i veçantë është krijuar 5% mbi fondin e pagave dhe është në shumën.6. datë 31.6. për ndihma dhe fatkeqësi. urdhrit të kryeministrit nr. shkresës së Ministrisë së Brendshme me nr.2004 “Për miratimin e manualit të procedurave të auditimit të brendshëm. pika 1.1999 “Statusi i nëpunësit civil”.2003 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. datë 25. gjë e cila duhet të mbahet nga dega e personelit. 296. ligjin nr.2006 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve të administratës së prefektit”. 8549. datë 10. Në Prefekturën e Qarkut në Durrës mbahej regjistri i punëmarrësve. datë 14. 8927.7. Zbatimi i rregullave për mbajtjen e kontabilitetit dhe rregullshmërisë e të ligjshmërisë në veprimet me arkën e bankën.7. 56. 345. datë 30. 31. Nga verifikimi i përllogaritjeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore.2002 “Për prefektin”. VKM nr. ligjin nr. datë 14. zyre e specialisti. 370.11.8. urdhrin e kryeministrit nr. të kartës së auditimit të brendshëm publik” etj.2006 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së administratës së prefektit”. në mbështetje të ligjit nr. VKM nr. Kontroll mbi marrëdhëniet e punës (paga. i cili është përdorur për shpërblime të mira në punë. të tatimit mbi pagë. shpërblime. urdhrin e kryeministrit nr.8. si për vitin 2005 dhe vitin 2006 nuk rezultuan diferenca.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Përdorimi i fondeve për të dy vitet objekt kontrolli në Prefekturën e Durrësit.2006. datë 1.2006 për sqarimin e vendimit nr. datë 15. në mbështetje të nenit 9. dhe ishin derdhur në buxhetin e shtetit për çdo muaj brenda afateve të caktuara. 9009.4. Me urdhrin nr.04. urdhrit të kryeministrit nr.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e organeve të qeverisjes vendore”.2002 “Për miratimin e detyrave të administratës së prefektit”. të ligjit nr. Përcaktimi i pagave te administratës është bërë sipas klasave. të kodit etik për auditimin e brendshëm. 66.11. në “Kodin e punës së Republikës së Shqipërisë”. datë 10. sigurime etj. datë 01.2006 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së administratës së prefektit të Qarkut Durrës”.4. të tatimit në burim nuk u gjetën mangësi. 6918 prot. funksioneve dhe grupimit të qeverisjes vendore dhe vendeve të punës në shërbimin civil. të paraqitura në situacionet përfundimtare të firmosura edhe nga Dega e Thesarit dhe të rakorduara me bilancet përfundimtar paraqiten brenda kufijve te planifikuar. Për kohëzgjatjen e punës.2006. magazinës dhe ditarit të 75 .2006. datë 25. 8652. nëpërmjet librave ditarë të arkës.7.. Të gjitha veprimet financiare qe kanë ndodhur në prefekturë janë pasqyruar drejt dhe saktë. datë 10. datë 06. Prefektura e Qarkut në Durrës me urdhrin nr. Nga krahasimi me të zgjedhur i përmbledhëses së listëpagesave me shumat e urdhërshpenzimeve për pagesat e kryera. datë 07.) Rregullorja e brendshme e funksionimit të administratës të institucionit të prefektit të Qarkut në Durrës është hartuar duke u bazuar në ligjin nr. për orët shtesë janë respektuar dispozitat ligjore në fuqi. 8927.02.6. Në rregullore janë përcaktuar detyrat e çdo sektori. 403. 66.07.

Nga kontrolli që u krye në lidhje me veprimet që kryheshin nëpërmjet bankës nuk rezultoi ndonjë pasaktësi. objekt kontrolli. ashtu dhe arkëtimet ishin të shoqëruara me dokumentin qe justifikonte lëvizjen e mjeteve monetare. U krye kontroll i plotë i tërheqjeve me çek (llogaria 580 “xhirime te brendshme”) dhe nuk rezultoi ndonjë pasaktësi. Nga vetë natyra e institucionit.630. Nga kontrolli i detajuar që iu bë. datë 19. Veprimet ishin të azhurnuara konform dispozitave në fuqi. Nxjerrja e llogarisë vjetore (bilanci kontabël) dhe inventarizimi i llogarive dhe pasurisë publike. 219) 31. Janë zbatuar ne mënyrë korrekte kërkesat e ligjit nr. bilancet kontabile ishin mbyllur respektivisht në datat 20. Të gjitha fletehyrjet e prera në magazinë kishin dokumentin e tyre shoqërues dhe kishte përputhje të plotë midis sasisë dhe vlerës së mallit të fletëdaljes se furnitorit dhe fletëhyrjes së magazinës së institucionit.2007. . datë 11. Për vitet 2005 e 2006.Kontroll mbi dokumentimin e ndihmave nga donatorë të ndryshëm.t. 7661. 76 . Për të gjitha ndihmat e akorduar Prefekturës së Durrësit ishte prerë fletëhyrje e veçantë e shoqëruar me të gjithë dokumentacionin përkatës si dhe ishin kryer veprimet në kontabilitet sipas llogarive përkatëse. Theksojmë se për vetë natyrën e institucionit veprimet me arkën ishin shumë të pakta dhe për periudhën që u kontrollua realizoheshin kryesisht vetëm pagesat për punonjësit e PMNZSH-së. . ruajtjen dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare si dhe VKM nr. Ishte hapur ditari i bankës dhe regjistrimet në të kryheshin në mënyrë kronologjike. Nga shtatori i vitit 2005 e në vazhdim. Amortizimi i a. veprimet në magazinë ishin të kufizuara dhe nga kontrolli i tyre nuk vumë re ndonjë pasaktësi. në total për vitin 2005 paraqiten në bilanc në shumën 106. Ishte hapur dhe mbahej ditari i arkës.Kontrolli i veprimeve me arkën. datë 25.Kontrolli i veprimeve me bankën. Fletëdaljet ishin të shoqëruara për çdo rast me urdhërdorëzimin përkatës dhe firmosur nga punonjësi i autorizuar për këtë qëllim. (llog. Nga kontrolli dhe shqyrtimi i dokumentacionit të arkës për vitin 2005 u konstatua se veprimet me arkën ishin kryer në mënyrë të menjëhershme në kohën e ndodhur dhe konform kërkesave të ligjit nr. arka nuk funksionon më pasi edhe pagat e punonjësve kryhen nëpërmjet një banke private.944 lekë. Aktivet qarkulluese kapin vlerën e 5.02. konform ligjeve dhe udhëzimeve në fuqi.973 lekë.989 lekë.2006 dhe 23.1993 “Për kontabilitetin” si dhe plani kontabël i institucioneve buxhetore. vlera e ndihmave nga donatorë të ndryshëm për të dy vitet e marra së bashku arrinte vlerën e 4.01.555. Në ditarë dhe partitarët.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 veprimeve të ndryshme. si nga Dega e Financës. regjistrimet janë bërë në mënyrë kronologjike dhe të mbështetura këto në dokumente justifikuese.1985. .520 lekëve. Të gjitha veprimet si urdhërpagesat. 6942. .12. rezultoi se llogaritë e bilancit ishin të kuadruara si në tërësinë e tyre (aktiv–pasiv) dhe sipas grupeve të veçanta të llogarive që përbëjnë atë.q. Ishte hapur dhe mbahej libri i magazinës.451.3. 70. ashtu dhe nga punonjësja e magazinës ku kryhej dhe rakordimi periodik për gjendjen kontabile.013.Kontroll mbi veprimet e kryera në magazinë. Aktivet e qendrueshme të trupëzuara.1984 “Për administrimin. Në Prefekturën e Durrësit.02.

950. në shumën 3. 435 dhe 436 në pasiv të bilancit.291 354.q. shumë kjo e barabartë me tepricën kreditore të llogarisë “fonde te veta”.989 5. materialeve në magazinë.471 3. Për të kryer inventarizimin në fund te vitit kishte dalë urdhri nga titullari i institucionit me nr.q. Bilanci përfundimtar në fund të tij ka një relacion shoqërues.079.729 19.555.018 lekë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Në total shuma debitore e tri grupeve te veçanta (a. + a.994.873 19.706 11. 212 Llog. në përgjithësi është punuar mirë ne nxjerrjen dhe paraqitjen e llogarive në bilanc. Detyrimet e mësipërme të institucionit u kontrolluan edhe me likuidimet që ato kishin kryer në urdhër pagesat e muajit janar dhe nuk kishte ndonjë pasaktësi.956. – llog.q. 431.470.2006. llogari këto që paraqisnin detyrimet e institucionit për pagat e punonjësve te 15-ditorit të dytë të muajit dhjetor sipas viteve dhe detyrimet ndaj institucioneve të ndryshme si Degës së Tatimeve dhe Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësorë për muajin dhjetor të viteve paraardhës. datë 18. është në shumën 104. kemi një tendencë në rënie për këto llogari e cila vjen edhe si rezultat i investimeve të pakta që kryhet në këto institucione por theksojmë se edhe kërkesat që paraqiten për investime nuk janë të larta.2005.330 7. 32 2005 106.108 5.451.693 leke.490.023 lekë.11. shume kjo e barabartë me tepricën kreditore të llogarisë “fonde te veta”.400. ndërsa amortizimi i a. Për vitin 2006. Në këtë institucion vlen të theksohet se. Dinamika e debi–kredive në Prefekturën e Qarkut të Durrësit paraqitet si më poshtë: Në lekë Aktivet e qendrueshme të trupëzuara Nga këto: Llog.995.t. Objekt i inventarizimit ishin të gjithë aktivet e qëndrueshme dhe inventari i imët në përdorim si dhe materialet gjendje në magazinë e përdorim të 77 Inventarizimi i pasurisë publike. por edhe për faktin se kur planifikohen nuk janë realizuar..225. Gjithashtu gjatë kontrollit u verifikuan edhe saktësia e gjendjeve te llogarive kryesore që paraqiten në bilanc me shumat që ato kishin në partitarët analitikë dhe nuk rezultoi ndonjë pasaktësi. . U kontrollua për të dy vitet edhe teprica debitorë e llogarisë 4342 “të tjera operacione me shtetin debitor” e cila sipas viteve ishte përkatësisht për 2005 në një vlerë prej 2.178.905.746.601 68.255 377. Miratimi i tij nga Dega e Thesarit Durrës është bërë brenda afateve kohorë që parashikon ligji. për vitin 2006. ashtu si në vitin 2006 që është realizuar në masën e 50%. a.606 9.t. 214 Llog. 31 Llog. 62 prot. 74. totali i llogarive për a.531 67.889. 219) është në vlerën e 80.t. datë 4.490.471 lekë. për vitin 2005 dhe nr. 215 Llog.863.729.734 2006 104.595.136.q.q.558 7. 218 Aktivet qarkulluese Nga këto: Llog.734 Gjendja e debi–kredive dhe dinamika e tyre. shuma të cilat ishin të kuadruara me tepricat kreditore të llogarive 421.950. ku ishin përcaktuar objektivat dhe ishin ngritur komisionet e inventarizimit.12.949 lekë dhe 2006 në shumën 2. nga ku merr një informacion te mjaftueshëm mbi të gjithë treguesit ekonomik dhe financiar të institucionit. Siç shihet edhe nga tabela.262 3. në shumën 41.

74/2. për vitin 2006.2000 “Për rregullat e prokurimit publik”. . ku janë përcaktuar objekti i prokurimit. i përbërë nga specialistë të PMNZSH pranë ministrisë së rendit dhe specialistë të DRSH të automjeteve.2006.2005. datë 26. vendimit të Këshillit të Ministrave nr. datë 01. pranimi i ofertave dhe hapja e zarfeve.2003 “Për përdorimin e fondeve publike”.2002. 7971.12.Për vitin 2006 janë zhvilluar 2 tendera me një vlerë prej 2. Për këtë mjet ishte bërë kallëzim penal. 1 tender “kërkesë për kuotim” me një vlerë prej 1.1995 “Për prokurimin publik” me ndryshimet përkatëse. 64.05. Kontrolli i prokurimeve me fonde publike u bë në mbështetje të ligjit nr. klasifikimi i ofertave dhe hartimi i raportit për titullarin e entit prokurues. datë 18. Si për vitin 2005 e për vitin 2006 është hartuar regjistri i parashikimeve të prokurimeve. ndryshuar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. për vitin 2005 dhe nr. datë 30.6. Gjatë procesit të inventarizimit në materiale dhe mjete transporti disa objekte inventari dhe mallrat ë ndryshme duke parë gjendjen e tyre konkrete si rezultat i plotësimit të afateve kohorë të punës dhe normativës së amortizimit të dalin jashtë përdorimit. 78 .000.12. Për çdo fazë të zhvillimit të tenderit është mbajtur procesverbal. 372/5.974 mijë lekë. 228.12. datë 20. datë 23. me person në ngarkim shoferin ne përdorim të Nënprefekturës në Krujë. Ftesat për ofertë janë dërguar dhe janë botuar në buletinet përkatëse te Agjencisë së Prokurimit Publik. 675.2005 dhe nr.12. Prokurimi i fondeve publike. Për të gjithë tenderat e zhvilluara nga ana e titullarit të entit prokurues janë lëshuar urdhrat e prokurimit.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 punonjësve.001 mijë lekë dhe 1 prokurime të drejtpërdrejta me një vlerë prej 2. Nga Prefektura Durrës: .652 mijë lekë. komisioni i vlerësimit të ofertave me jo më pak se 5 anëtarë dhe hartuesit e dokumenteve të tenderit me jo më pak se 3 anëtarë nga të cilët 1 jurist. Për këtë ishte përpiluar urdhri nr. 335.8.974 mijë lekë.000 mijë lekë dhe 1 prokurim të drejtpërdrejtë me një vlerë prej 1.Për vitin 2005 janë zhvilluar 3 tendera me një vlerë prej 3. vendimit të Këshillit të Ministrave nr. Ndërsa për mjetet e transportit ishte kërkuar një komision më i specializuar. si për subjektet që do të ftohen. 1. 2 tender “kërkesë për kuotim” me një vlerë prej 1.1996 “Për prokurimin publik” me ndryshimet përkatëse. brenda afateve të përcaktuara ne vendimin e Këshillit të Ministrave nr. dhe është dërguar në Agjencinë e Prokurimeve Publike.2002.11. dt. por deri në momentin e kontrollit mjeti nuk ishte kthyer në prefekturë.651 mijë lekë. 1. 675. fondi limit.7. me vlerë inventari 1. 20. ashtu edhe nga përgjegjësit që i kishin ato në ngarkim. datë 24. udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.01. Gjatë inventarizimit mungonte mjeti tip “Benz” me numër shasie WDB1241281C092234. Gjatë procesit të inventarizimit në stacionet e PMNZSH në Durrës ishin gjetur materiale tepër të dhuruara nga persona të ndryshëm për të cilat ishin prerë fletë-hyrjet dhe ishin bërë veprimet ne kontabilitet. për klasifikimin e ofertave e shpalljen e fituesit. procedura e prokurimit. datë 30.000 lekë. me ndryshimet përkatëse dhe udhëzimit të Agjencisë së Prokurimit Publik nr. shërbime e ndërtime”. datë 4. Fletët e inventarizimit ishin përpiluar saktë dhe pa gabime dhe ishin të gjitha të nënshkruara. Për tenderët me prokurim të drejtpërdrejtë është marrë miratim nga Agjencia e Prokurimeve Publike konkretisht me shkresat nr.2002 “Për përdorimin e fondeve buxhetore të planifikuara për mallra. si nga komisioni.

2006. datë 23. datë 26. 7971. 13. Tenderi me objekt “Riparim automjeti”: a. pika 3. 1.7. datë 26.6. neni 12. 3.7.1995. miratuar me UKM nr.8. 7971. nenet 43.7. b. datë 26. në të dy vitet e kontrolluara janë për blerje karburanti për PMNZSH-së nga ARMO. 45. 1.Në kundërshtim me kreun VIII “Ankimimi administrativ”.01.01. datë 26. gjë e cila ngarkon me përgjegjësi entin prokurues.7. Tenderi me objekt “Blerje pajisje”: a. Këto 2 tendera. në kundërshtim me pikën nr. 7. pika 1/a. pika 1/a.Nuk ka kërkesa specifike për të përcaktuara aftësinë e duhur profesionale. Në dokumentet e tenderit nuk ka dokumentacion për realizimin e detyrimeve kontraktuare. gjë e cila ngarkon me përgjegjësi entin prokurues. 13. Dokumentet e tenderit nuk janë plotësuar sipas kërkesave të ligjit nr. si dhe pikat 12. veprim i cili ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe hartuesit e dokumenteve të tenderit. personel.1996 me ndryshime. 44. teknike dhe organizative.1996 me ndryshime. nga kandidatët pjesëmarrës. 7971. .2000 “Për rregullat e prokurimit publik” me ndryshime. b. 2. me ndryshime. 7971. Fondi limit nuk është i argumentuar sipas kërkesave të UKM nr.01. Nuk ka afat vlefshmërisë të ofertës në të dhënat e ofertës. Kërkesat për kualifikim nuk janë përcaktuar sipas kërkesave të ligjit nr.1995. veprim i cili ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe hartuesit e dokumenteve të tenderit. teknike dhe organizative. 44. 335. 45. c. Përcaktimi i tij nuk është bazuar në një preventiv të hartuar pa u analizuar më parë çmimi dhe tregu i këtyre pajisjeve. datë 01. b. Dokumentet e tenderit nuk janë plotësuar sipas kërkesave të ligjit nr. të ligjit nr. 1. datë 01.7. Kërkesat për kualifikim nuk janë përcaktuar sipas kërkesave të ligjit nr. Tenderi me objekt “Rikonstruksion i PMNZSH”: a. datë 01.7. .Nuk janë kërkuar burimet financiare për të realizuar prokurimin.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 9124/5 datë 18.01. të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 7971. datë 01. Përcaktimi i tij nuk është bazuar në një listë kërkesë dhe pa një preventiv të hartuar pa u analizuar më parë çmimi dhe tregu i këtyre pajisjeve.7. 1.1996.1995 “Për prokurimin publik” me ndryshime.2000 “Për rregullat e prokurimit publik” me ndryshime. me ndryshime. pika 3. datë 26. datë 26. gjë e cila ngarkon me përgjegjësi entin prokurues.7.1996 me ndryshime.6. datë 01. Fondi limit nuk është i argumentuar sipas kërkesave të UKM nr. Nuk ka afat vlefshmërie në të dhënat e ofertës. të ligjit nr. nga kandidatët pjesëmarrës. të ligjit nr. pasi: . pika 3.01. si dhe pikat 12.Në kundërshtim me kreun VIII “Ankimimi administrativ”. pasi: . neni 12. personel. Fondi limit nuk është i argumentuar sipas kërkesave të UKM nr.1995 “Për prokurimin publik” me ndryshime dhe dokumentet standarde të tenderit.Nuk ka kërkesa specifike për të përcaktuara aftësinë e duhur profesionale.1995 “Për prokurimin publik” me ndryshime dhe dokumentet standarde të 79 . nenet 43. 7971. Dokumentet e tenderit nuk janë plotësuar sipas kërkesave të ligjit nr.1996.1995 “Për prokurimin publik” me ndryshime. nuk ka një preventiv për ta përcaktuar atë. 1. . 1. 335. miratuar me UKM nr. datë 23.1995 “Për prokurimin publik” me ndryshime dhe dokumentet standarde të tenderit. datë 26. të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 7971.1995 “Për prokurimin publik” me ndryshime. 7971. datë 26. të nenin 37.

7.Në kundërshtim me kreun VIII “Ankimimi administrativ”. A/4 nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve fiskale.1995 “Për prokurimin publik” me ndryshime.1996. Organika e miratuar për këtë strukturë kontrolli ka qenë konform urdhrit të kryeministrit të vitit 2002.Në kundërshtim me kërkesat përgjithshme për kualifikim: A/1. 1. në vartësi të prefektit. datë 10. datë 13. Struktura “Drejtoria e Kontrollit Financiar” ka vazhduar te quhet e tillë edhe me miratimin dhe hyrjen në fuqi të ligjit nr. Referuar ligjit nr.Nuk janë kërkuar burimet financiare për të realizuar prokurimin. datë 13.5. Ndryshimi është realizuar në muajin prill 2006.7. Kërkesat për kualifikim nuk janë përcaktuar sipas kërkesave të ligjit nr.1995. bazuar në UKM nr. 2006 konstatuam se ishin hartuar planet strategjik të auditimit dhe të miratuara këto nga titullari i institucionit 80 . veprim i cili nuk është kryer nga komisionin e vlerësimit të ofertave. nuk ka paraqitur dokumentacion që të vërtetojë që nuk është në proces falimentimi. Kjo strukturë aktualisht funksionon si “Sektori i Auditimit të Brendshëm”. të gjithë punonjësit e kësaj njësie kontrolli plotësojnë kërkesat për t’u punësuar në këtë sektor dhe kanë arsimin e duhur. Afati i vlefshmërisë së ofertës në të dhënat e ofertës është kërkuar për 30 ditë. e konkretisht: .02. gjë që i ngarkon me përgjegjësi. miratuar me UKM nr. gjatë miratimit të strukturës së re sipas urdhrit të kryeministrit nr. veprim i cili ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe hartuesit e dokumenteve të tenderit. datë 23. si dhe pikat 12. Vlerësimi i veprimtarisë së auditit të brendshëm. 7971.06.2006. të ligjit nr. teknike dhe organizative. kjo strukturë është paraqitur me emrin “Drejtoria e Auditit te Brendshëm”. datë 26. neni 12. datë 26.2003 “Për Auditin e Brendshëm në Sektorin Publik”. Gjatë kontrollit të ushtruar në sektorin e auditimit për vitet 2005. 217. në varësi të titullarit të institucionit dhe ka në përbërje të saj 4 punonjës: 1 përgjegjës sektori dhe 3 specialist auditi. 9009.2000 “Për kontrollin financiar” i cili gjatë kësaj periudhe ka qenë i shfuqizuar. 7971. 335.2003. 13.2000 “Për rregullat e prokurimit publik” me ndryshime. përbëjnë kusht për refuzimin e tyre dhe anulimin e tenderit. personel. Gjatë vitit 2005 deri në muajin prill 2006. datë 5. nenet 43. neni 32. Funksionimin i saj deri ne prill të vitit 2006. Mungesat në dokumentet për kualifikim. megjithëse në materialet e auditimit. pasi : . c. datë 01. pika 3.01. nga kandidatët pjesëmarrës. pasi nuk ka paraqitur dokumente të plotë për kualifikim.1995 me ndryshime. datë 01. 66. pika 1/a.1996. të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 9009. me ndryshime. . datë 26.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 tenderit. 44. të kandidatit pjesëmarrës dhe të shpallur fitues.4. neni 13. me ndryshime.02. 1.01. . 7971. kapitulli i IV. Kandidati fitues është kualifikuar në kundërshtim me ligjin nr.7. mbi bazën e VKM nr. dhe 45. struktura e Auditit të Brendshëm në Prefekturën e Qarkut Durrës ka qenë e organizuar në nivel drejtorie me emërtimin: “Drejtoria e Kontrollit Financiar”.Nuk ka kërkesa specifike për të përcaktuara aftësinë e duhur profesionale. gjë që nuk plotëson afatet kohore të ankimit nëse ka. për 7 punonjës dhe po kaq kanë qenë të punësuar.

neni 6 i tij.2 milion lekë evazion fiskal. për vitet 2005. si projektraporti. Krujë. krahas kontrollit për drejtori të veçanta të Bashkisë te programojë njëkohësisht edhe kontrolle në njësitë vartëse të saj. datë 25. Bazuar në ligjin nr. ndërsa memorandumi paraqitej i shkurtuar dhe ku mungonin disa dokumente të auditit si karta e pavarësisë. Krujë. nga të cilat rreth 1.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” këto njësi i nënshtrohen vetëm kontrollit të jashtëm financiar nga KLSH-ja dhe se Sektori i Audit i Prefekturës vlerësohet si kontroll i brendshëm. konstatuam se nuk ishte planifikuar auditim në aparatin e Prefekturës. ndërsa për vitin 2006 rreth 4.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Duke analizuar dhe kontrolluar listën e subjekteve që ishin planifikuar për auditim.2002 “Për prefektin”. ku përfshihen Sektori i Financës dhe drejtori të tjera të këtij institucioni për auditimin e performancës dhe vlerësimin e drejtimit. 8927. nga ku vlerësojmë se struktura e auditit te Prefektit ka të drejtë të kontrollojë subjektet në vartësi të Bashkisë. Fushë-Krujë. Njësia e Auditimit nuk e ka të dokumentuar këtë problem dhe nuk ka argumentuar se programi i kontrollit i KLSH-së ka përfshirë të gjithë tematikën e programit të auditivit. 8652.2004.7. ashtu dhe raporti final ishin gati të njëjta. Nga kontrollet e kryera nga Sektori i Auditit. si pjesë e sistemit të kontrollit të brendshëm.12. kontrollon dhe bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore në nivel vendor. Manzë. Sukth.6 milionë leke shkelje te disiplinës financiare. për vitin 2005 kanë rezultuar këto zbulime të shkeljes se disiplinës financiare me dëm ekonomik rreth 3. si dhe periudhën e programuar nga ana e saj për auditim. nga ku rezultoi se për Bashkinë e Shijakut kishte një përshkrim të hollësishëm dhe të panevojshëm të procedurave të prokurimit ne programin tematik për dy investime të kryera ku. në raportin e hartuar nga grupi i auditivit. për vitet 2005 e 2006. Sektori i Auditimit pranë Prefekturës. përcakton se: “Prefekti mbikëqyr. paraqitet si më poshtë: Emërtimi Auditime gjithsej Nga këto: Auditime të plota Auditime tematikë Viti 2005 Programuar Realizuar 36 27 24 12 16 11 Viti 2006 Programuar Realizuar 29 28 14 15 13 15 Siç shihet dhe nga tabela për vitin 2005 rezulton se janë kryer auditime të plota vetëm për 16 njësi të qeverisjes vendore dhe ka shmangie nga programi vjetor. ku 2. Po ashtu duke krahasuar programin e kontrollit me numër protokolli 1027. dhe Komunat Thumanë dhe Cudhi. pasqyra për zbulimet dhe inventari i dosjes.7. Ndërsa për subjektet në vartësi të Bashkisë së Durrësit paraqitet argumenti se nuk janë lejuar nga kjo e fundit me pretendimin se çdo njësi e qeverisjes vendore sipas ligjit nr. Ndërsa për vitin 2006 u kontrolluan dosjet për Bashkitë në Shijak. gjatë kontrollit të Sektorit të Auditit u kontrolluan me të zgjedhur 7 dosje. por për të realizuar këtë duhet që gjatë hartimit te programit të auditivit. për auditimin e tenderit 81 . me sqarimin se janë kontrolluar nga KLSH. 2006.5 milionë lekë. për vitin 2005 dhe pikërisht dosjet e kontrollit për Bashkitë: Shijak. Sukth dhe për Komunën në Cudhi. datë 31. datë 6. Nga ana jonë. Realizimi i programeve vjetorë të auditivit.1 milionë lekë janë evazion fiskal. për 2 njësi të qeverisjes vendore për Bashkitë Fushë-Krujë dhe Shijak dhe për një auditim tematik (zbatim detyrash në njësitë e mësipërme). për të shmangur çdo keqkuptim dhe të jetë konform ligjit. pika b.

229.2006. nga 118 zona kadastrale u kontrolluan gjithsej 20 zona kadastrale.000..2007. Përveç kontrollit të dokumentacionit jemi bazuar edhe në këshillimin dhe ballafaqimet me stafin drejtues e atë administrativ të subjektit të kontrollit. datë 10.515. nga të cilat 2 zona urbane në qytetet Lushnjë e Divjakë dhe 13 zona rurale.2002 i është dërguar raporti përfundimtar i kontrollit. Duke kontrolluar dhe analizuar auditimet e plota dhe tematike dhe raportet finale të paraqitura nga Sektori i Auditimit. 229/1.4. 5.2007. datë 25. ku realizimet e të ardhurave shkojnë deri në nivelin e 20-30% dhe nuk nxirren shkaqet dhe arsyet e mosrealizimeve dhe të përcaktohet përgjegjësia konkrete e sektorëve përkatës në bashki e komuna që mbulojnë taksat dhe tatimet vendore. 82 .000 lekë për të cilën është kërkuar arkëtimi dhe mase për punonjësit e Bashkisë. Kontrolli u krye për zbatimin e ligjshmërisë. datë 07.05. si dhe lënie detyrash e marrje masash.04. Realizimi i detyrave. ndërsa sipas auditimit me nr.2007. po për të njëjtin objekt tenderimi. Për zgjedhjen e zonave u mor parasysh shtrirja gjeografike e tyre si dhe ato zonat që lidhen me pronën shtetërore.12. Nisur nga shtrirja e madhe e zonave kadastrale. 2006). u ushtrua kontroll në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Lushnjë. Në përfundim të kontrollit rezultoi: Mbi zbatimin e detyrave të lëna nga kontrolli i mëparshëm. 2005. sipas drejtimeve të përcaktuara në programin e kontrollit nr. për periudhën e kontrollit nga data 01.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 me objekt: “Ndërtimi i qendrës kulturore e sportive” Shijak me fond limit 15. 1 masë zhdëmtimi.11.2007 dhe datë 07. nga 6 detyra gjithsej: janë realizuar plotësisht 3. 606/12. Zyra vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në Lushnje është kontrolluar nga KLSH-ja dhe me shkresën nr. Nga kontrolli rezultoi si më poshtë: a. me objekt: “Mbi procedurën e pranimit të dokumentacionit për regjistrimin fillestar të pasurive të paluajtshme dhe veprimtarinë ekonomiko-financiare të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme”.2007. datë 10. sipas raportit final dërguar Bashkisë Shijak nga përgjegjësi dhe 2 anëtarë kemi një shtesë të paargumentuar preventive prej 1. Janë lënë: 6 detyra. vlerësues e rregullshmërinë ekonomiko-financiare.01.2004 deri më 31.04. të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit. (ZVRPP).2007 deri më datën 23. ZVRPP Lushnje nuk ka hartuar program për zbatimin e detyrave dhe rekomandimeve të lëna nga KLSH-ja për kontrollin e kryer në vitin 2002.04. duke verifikuar sipas rastit dokumentacionin e plotë dhe me zgjedhje.000 lekë nuk ka rezultuar shkelje. për të ardhurat vihet re tendenca për të paraqitur sa me shumë shifra në materialet e përpiluara. dhe parealizuar 3. Kontrolli u krye nga data 11. të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit. KONTROLL NË ZYRËN VENDORE TË REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME NË LUSHNJE Në zbatim të programeve të kontrollit nr. 1135 prot.05. si autostrada Rrogozhinë-Lushnjë. 2 masa disiplinore dhe 2 detyra për përmirësim dispozitash ligjore. nga numri i madh i regjistrimeve si dhe nga periudha që i përket këtij kontrolli (viti 2004.

7698. pa pasqyruar ndryshimet në AMTP (tapitë).Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Kontroll mbi mënyrën e regjistrimit fillestar dhe pranimin e dokumentacionit për regjistrimin e pasurive të paluajtshme. veprim i cili është në kundërshtim me pikat nr.079 m2. të cilit i është kthyer prona. në zonat kadastrale të kontrolluara. 9. datë 21.04. Regjistrimi fillestar i pronës. për sipërfaqen shtesë prej 165. ZVRPP Lushnje duhet të pranonte dokumentacionin e sjellë nga pronarët. pika 9. 1.756 m2. 7698. nr. 8. Në disa raste. të udhëzimit “Etapat e regjistrimit fillestar” dhe ligjin nr. Mungesa e “aktit të dorëzimit të pronës” është në kundërshtim me kreun IV “Mënyra e regjistrimit fillestar”. ndarë sipas ligjit nr. të përfituara nga ligji nr. 7699. Në lidhje me regjistrimin e pasurive të tokës bujqësore. 3. nuk janë regjistruar në kohë nga ZVRPP Lushnje. dokumentacioni nuk ka ndjekur rrugën zyrtare për dërgimin e dokumentacionit nga KKKP ish-pronarëve për në ZVRPP.2004 ”Për kthimin dhe kompensimin e pronës” dhe akteve ligjore e nënligjore në zbatim të tyre. dokumente të tipit “urdhërzhbllokimi”.7. ligji nr.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish–pronarëve” mungon akti i dorëzimit të pronës për vendimet e marra nga ky komision. pas zbatimit të procedurave të regjistrimit fillestar rezulton se.121 m2 “mbi tapitë”. a. në shumën totale 644. Kontroll mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e tokës bujqësore.12. të marra KKKP sipas ligjit nr. ZVRPP në Lushnje në z.1993 ”Për kompensimin në natyrë dhe vlerë të tokës bujqësore”.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”. Nga kontrolli u konstatua se. ku në pikën 3 theksohet se: çdo dokument pronësie që lëshohet pas datës 31.965 m2.1993 ”Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve”.2000 “Për dorëzimin e dokumentacionit të pronësisë në zyrat e pasurive të paluajtshme”. Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ish-Pronarëve (KKKP). 556. pas kalimit të afatit 90ditor dhe pasi kanë kaluar disa vite pas evidentimit të këtij problemi. 7501.2000 duhet të dorëzohet pranë zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme brenda dy muajve nga data e lëshimit të tij. që ky dokumentacion të vijë në mënyrë zyrtare. veçojmë zonën e Divjakës: 1.12. të lëshuara nga Bashkia Divjakë pa miratimin 83 .1994. datë 13.7. datë 29. veprim i cili vjen në kundërshtim me VKM nr.4. të cilët janë marrë që në viti 1994. ende nuk ka përputhshmëri për sipërfaqen për 477. Për periudhën e kontrollit janar 2004 dhjetor 2006. pasi të kërkonte nga institucioni përkatës. ndërmjet kartelës së pasurisë së paluajtshme dhe AMTP. të përfituar nga ligji nr. ku pjesë e dokumentacionit për regjistrimin e pasurisë është edhe procesverbali i marrjes në dorëzim të pronës nga ana e pronarit.10.7. Vendimet e Komisionit Vendor të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ishPronarëve “Për njohjen dhe kthimin fizik të tyre”. familjet fermere kanë përfituar tokë bujqësore (të llojit arë e arëtruall) mbi sipërfaqet e përcaktuara në aktet e marrjes së tokës në pronësi (AMTP). 7501. në 3 raste me sipërfaqe 10. 8053. 2. Lushnje. mungesa e dokumentit të AMTP në mënyre të kundraligjshme është zëvendësuar dhe përdorur me lëshimin e certifikatave. datë 15. Në zbatim të këtij vendimi.04.1991 ”Për tokën” dhe ligji nr. 7843. datë 21. Nga zonat kadastrale të kontrolluara. ligji nr. datë 23. 1492 të Divjakës.k. 9235. ZVRPP ka shpërndarë certifikatat e këtyre pasurive. datë 15. përfituar nga vendimet e KKKP. 7.04. datë 19.

të rregullores nr.8.2002. nr. 28. 1. të përfituara nga ligji nr. datë 13. datë 08. si dhe me kreun e IV. Rast i veçantë. shoqëruar me numrat përkatës.12. 184. në volumet nr. 2166.8. nr. Përfitimi mbi tapitë i pasurisë “tokë bujqësore dhe tokë truall”. Në lidhje me regjistrimin e tokës. drejtuar Kryetarit të Bashkisë Divjakë. nr. 2164. ndërsa ZQRPP Tiranë. 179. të kreut IV. pa pasur “tagër” dhe kanë lëshuar certifikata pronësie me të cilat janë kryer transaksione të ndryshme.2006 dhe regjistruesin nga 01. 2187. si: genplanet janë hartuar nga topografë pa licencë. Për shkeljet e trajtuara më sipër. pika 1. Nga rastet e paraqitura në tabelat bashkëlidhur për transaksionet në Divjakë. 46.06. Pas lëshimit të certifikatave të pronësisë nga pronarët përkatës janë kryer veprime. që ndodhet po në Divjakë. 2. kontrata këmbimi. pika 6. me të cilat ka kaluar sipërfaqja tepër prej 1504 m2.4. dhe nr.1991 dhe ligji nr. rezultuar nga kontrolli në KPP-të pasqyruar si më sipër. 2700 Divjakë. në z. Për sipërfaqen në certifikatën e pronësisë mbi 10% se sipërfaqja në AMTP ngarkon me përgjegjësi ish-regjistruesin për periudhën deri 01. datë 19.3. nr.2003 të ZQ të RPP.7.2006. të rregullores nr. si: kontrata shitje.03. datë 18. 45. mbi kontrollin e kryer për pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e tokës bujqësore. veprim i cili është në kundërshtim me ligjin nr. 7843. dëshmi trashëgimie etj. paragrafi 5. 235. datë 24. të pasurive që kanë rezultuar me sipërfaqe “tepër” prej 78 323 m2 (30 480 + 47 843).1991 “Për tokën”. me nenin 38.1994 dhe ngarkohen me përgjegjësi 4 regjistrues. ndarje e pjesëtim pasurie. të ligjit nr. datë 21.1999 dhe me nenin 5. 5. pra 5 vjet më vonë. 22. kreun e VI dhe kreun e II.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.4. 21 dhe disa pasuri të shtrira nga këto volume. janë çelur kartelat e pasurive të paluajtshme në 45 volume. datë 4. veçojmë referencat nr. datë 13. nr. 184. 2185. 1492 dhe nr. pika 1..1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”. datë 24.2006 ”Saktësim prone“. 7843.4. veprime në kundërshtim me kreun IV. vetëm kur këto sipërfaqe tepër të miratoheshin nga Komisioni i Ndarjes së Tokës në Komunë dhe kalimit të dokumentacionit nëpërmjet SAMT-s në Qark. dhe pikërisht: volumet nr. 1.2006 e në vazhdim. të përfituar sipas ligjit “Për tokën”. Pra. kontrata këmbimi etj. që ZVRPP Lushnje të vepronte me këto pasuri. 33 si dhe volumet 1. 3. datë 21.4. si: shitje. janë tej afatit 90-ditor.k. të cilat kanë mangësi.k.2006. nga të cilat u zgjodhën dhe u kontrolluan në mënyrë të plotë 6 volume. urdhri i regjistruesit për verifikim “përshkrimi i veçantë“ i shpjegimit të gabimeve dhe lejimi i ndryshimit. nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 e Seksionit të Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (SAMT) në Qark. 7501. z. të ZVRPP Lushnje.8.1999. 43.07. sipas shkresës nr. datë 24. datë 24. 7501. mos kryerja e korrigjimeve apo mosmiratimi i tyre nëpërmjet komisionit të ndarjes së tokës dhe SAMT është në kundërshtim me ligjin nr. Veprimet e mosveprimet e mësipërme sjellin si pasojë mosrespektimin e normës për frymë në ndarjen e tokës.1995 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore” mbajnë përgjegjësi 5 regjistrues. rezulton se kjo praktikë është përdorur për të ligjëruar sipërfaqet tepër “mbi tapitë” dhe në asnjë rast nuk është zbatuar alternativa.03. të ligjit nr.1991 dhe pikën 1. datë 19. mungon procesverbali i veçantë. datë 19.03. 4. kanë marrë përsipër zgjidhjen e problemit. të rregullores nr .7.180.07. 8053. 2700. 2. datë 08. 7501. 84 . Referuar shkresës nr. 4.2006 dhe nr. nr.8. për tolerancën e pranuar prej maksimumi 10% mbi sipërfaqen e përcaktuar në AMTP (tapi).

249/2 dhe lëshim të certifikatës për pasurinë nr. Bashkëngjitur urdhrit është harta e zonës kadastrale e cila tregon pasurinë nr. pa datë e pa firmë. si dhe kartela e Pasurisë së Paluajtshme. 85 .7125 m2. fshati Karavasta e Re. dhe kolona “Arkivimi manual” është e paplotësuar. me sipërfaqe 46. 2. 249/3 me sipërfaqe 45 1125 m2.2006 është plotësuar aplikimi nr. Pasuria nr. 9949/1.11. Rubrika “veprime në zyrën e regjistrimit”. 2. nuk është shënuar numri i pasaportës së aplikantit. volumi dhe faqja. 1.2006 të regjistruesit. .11. 249/1.Seksioni i pronësisë “shtet”. zona kadastrale nr. me sipërfaqe 12 000 m2. ku kërkohet ndarja e pasurisë 249/2. 249/5. datë 13. e cila më datë 21.Seksioni i identifikimit të pasurisë nr. .1994. Nga pritësja më datë 20. me sipërfaqe 3000 m2. veprim i cili është në kundërshtim me nenin 21. për ndarjen e pasurisë nr. Nga verifikimi i pagesës së kryer rezultoi se aplikuesi ka kërkuar regjistrim fillestar për pasurinë nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Në aplikimin e kryer nga pritësja nuk është plotësuar rubrika “për se kryhet aplikimi”. në pjesën përshkrim i veçantë sqarohet se është tokë e kripur. B. e llojit “arë”.10. 249/1 me sipërfaqe 4 000 m2. neni 21. ku përcaktohet forma e ndarjes. me sipërfaqe 46. këto pasuri nuk ekzistojnë në këto numra. faqe 27. Në referencën nr. 9948. me sipërfaqe 9000 m2. 249. 249. 00209. 12393 është fotokopje si dhe mungon data e lëshimit. a. ku në seksionet A. 249/2”. si dhe të lëshimit të certifikatës për pasurinë nr. datë 20. . në dokumentacionin për referencën nr. për ndarjen e pasurisë së paluajtshme mbështetur në ligjin nr. 249/1. pa e regjistruar më parë këtë pasuri. 2085.7. faqe 27. të pranuar nga pritësja mungojnë: . Pritësja ka kryer aplikim për ndarje pasurie.2006 “për regjistrim fillestar të pasurisë nr.7125 m2. 249.Pasuria nr.11.7125 m2.2001. dokument i plotësuar nga komisioni i ndarjes së tokë dhe ZMMT (Zyra e Mbrojtjes dhe Menaxhimit të Tokës) në komunë. 9949 dhe nr. 249.2005. si dhe është i panënshkruar nga topografi i licencuar dhe i pakonfirmuar nga hartografi i Zyrës. 5.7. 249/1.1994. . 249/2 me sipërfaqe 12 000 m2. faqe 27. Pasuria nr. 444.12. ref. e cila është nënshkruar nga hartografi.2006 është e regjistruar me nr.Seksioni i përshkrimit të pasurisë e llojit “arë” me sipërfaqe 46. 7843. 249/1. datë 13. nr. B. volumi 5. .Shkresa përcjellëse e SAMT në Qark. C.Pasuria nr.Akti i marrjes së tokës në pronësi nr.Planrilevimi nuk është i plotësuar në formularin tip. kartela në vol.12. drejtuar ZVRPP në Lushnjë për regjistrimin e kësaj pasurie. rezultoi se deri më datën 05. C bëhet përshkrimi i pasurisë: A. me pronar ”shtet”. është pa e plotësuar në kolonën “ndryshime në hartën treguese”. pa datë dhe firmë. 2085.Pasuria nr. nomenklatura K-34-111-(94-A). Për aplikimin nr. LN mars 2001. 00212. datë 05. Ndarja e pasurinë shtetërore nr. 249. 7843. të ligjit nr. sipas urdhrit nr. volumi 5. 249/4. në dy pjesë: 1. data e regjistrimit 20. si më poshtë: .Formulari 6. Nga verifikimi i kartelës së pasurisë së paluajtshme dhe hartës së zonës kadastrale nr.

të zërit “arë”. 3. Veprimet për korrigjimin e kartelës të pasurisë së paluajtshme.9. brenda datës 05. 12393. urdhëron korrigjimin e kartelës në regjistrin e pasurive të paluajtshme të fshatit Karavasta e Re.2006. datë 07. 117.12. për pasurinë nr. si dhe pasuria “rrugë” 120/4 me sipërfaqe 364 m2 t’i hiqen dhe të regjistrohen pronë “shtet” e llojit “arë”. 120/4”. dhënë me aktin nr. 249/1 dhe ndarjen e pasurisë nr. 287. 2 49/2. Pasuria nr. me sipërfaqe 16. Sipas shkresës nr. në Karavasta. 17.2007. 249/3 me sipërfaqe 451125 m2. LN. zëri kadastral “arë”. Në referencën nr.11. 10708 dhe nr.12. Ndarja e pasurisë nr. Pasuria nr.2007. faqe 126. por vetëm vula “mbyllet”. 249/4 me sipërfaqe 9000 m2. ka diskutuar kërkesën e banuesit në fshatin Karavasta e Re. c. nënshkruar nga kryetari i Komunës. nuk është miratuar në Seksionin e Administrimit dhe Mbrojtjes të Tokës në Qark. për pasurinë nr. kjo pasuri mbyllet dhe vijon në volumin 6. në pasuri me pronar “shtet”.05. si dhe transaksionet e tjera të këtyre pasurive. për kalimin nga pasuri private. dërgohet vendimi nr. faqe 61 deri faqe 63. pika dh. mbështetur në ligjin nr. për regjistrimin e kontratës së shitjes për pasurinë nr. 444 “për ndarjen e pasurisë nr. zëri kadastral “arë”. 2. 445 “për çregjistrimin e pasurisë nr.2007. 7843. 445. janë kryer njëherësh disa veprime si më poshtë: 1. 249”.12. datë 03. neni 48. Urdhri i regjistruesit nr. 4.000 m2. Ky vendim. 120/4. janë trajtuar më hollësisht në procesverbalin nr.2006. në tre pjesë: a. ref. datë 13. nga ZVRPP e Lushnjës. Vendimi nr. 249/2. në ngastrën nr. 249/2 me sipërfaqe 12 000 m2. 249/1. Regjistrimi i pasurisë nr. 249/2 me sipërfaqe 12000 m2. Pasuria nr. 00210. për kalimin e pronësisë nga privat në shtet. datë 07. Si përfundim. i Komisionit të Tokës. regjistruesi me urdhrin nr. 31 dhe ka marrë vendimin për pasurinë në aktin nr. 249/1 me sipërfaqe 4 000 m2 dhe nr. Për sa i përket observacionit.125 m2.12. datë 14. 86 . Pra. të ardhur nga ana juaj me shkresën nr. 3. në dy pjesë: a. ngastra 120/4. me sipërfaqe 467. me sipërfaqe 16000 m2 dhe regjistrimin në pronësi të shtetit.2006. janë regjistruar edhe pasuritë me nr. 249/5. 12393. Pasuria nr. 120/4” me sipërfaqe 16000 m2 nga pronar privat dhe kalimin e saj në pasuri shtetërore.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Në volumin 5. regjistruar sipas aktit nr.2006 nga juristi. nomenklatura K-34-111-(112-D). datë 11. në po të njëjtën datë (05. pronar shteti. Urdhri i regjistruesit nr. i Komisionit të Tokës në Komunë. 249”. pasuria nr. zëri kadastral “arë”. ky person është banues në Tiranë.2006. Për kryerjen e veprimit të mbylljes së kësaj pasurie nuk ka në kartelë nënshkrim të kartelistit përgjegjës. si dhe në Këshillin e Qarkut. e llojit “arë”. Pasuria nr.11. nr. janë kryer në datën 05. me sipërfaqe 16000 m2.12. në përgjithësi qëndron dhe u mor parasysh.Aplikimet e tjera nr. si dhe të dokumenteve të sjella nga Komuna Rremas. 249/1 me sipërfaqe 4000 m2 pronar shteti. me pronar shtet. datë 21. 00210. referenca nr. b. pronar shteti. 12393. nga ana e Komunës Rremas. 120/4. 249/5 me sipërfaqe 3000 m2. volumi 1. mars 2001.2.1994. në rrugën “Selaudin Zorba”.2006. 10709. 120/4.2006) që ka dalë urdhri i regjistruesit për “për ndarjen e pasurisë shtetërore nr. 7. b. kur sipas kontratës së shit-blerjes datë 9. në Komunën Rremas. dhe me kërkesën e pronarit. .07. faqe 126. faqe 27.11. nr. 229/11. datë 05. nga pronar shtet në privat.2006. dërguar ZVRPP së Lushnjes për heqjen e pasurisë. volumi 1.

me ndryshimet përkatëse.1994. Në praktikën hipotekare nr. Nga këto veçojmë regjistrimin e pasurive sipas lejeve të ndërtimit për praktikat hipotekare. me sipërfaqe 896 m2.01. 2005.1995. datë 05. Në praktikën hipotekare nr. Ne dokumentacionin shoqërues mungon akti i kolaudimit.5 m2 dhe nga Komuna Golem janë shitur për vitin 2005.11. 04.1998 “Për urbanistikën”. sipërfaqja e ndërtimit. në zbatim të ligjit nr. datë 26. Veprimet e mësipërme përbëjnë shkelje të ligjit nr. datë 15. nr. datë 17. 15. për vitet 2004.1997. Nga Bashkia Lushnje. i kateve. 187. datë 16. në 2 raste. që kanë ardhur për regjistrim. 8405. si dhe sipërfaqen e ndërtimit janë marrë nga planvendosja bashkëngjitur dokumenteve. datë 05.2004 dhe leje ndërtimi nr. 03.2004 dhe leje ndërtimi nr.1995. 1.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Kontroll mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e objekteve me leje ndërtimi “mbi trojet publike dhe private”. sipërfaqen e ndërtimit.05.11. Në praktikën hipotekare nr.2004 dhe leje ndërtimi nr. si dhe kur ai është hartuar. 8402. Në zonën urbane të qytetit: B.2004 dhe leje ndërtimi nr.8.02.2001 ”Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e objekteve të ndërtimit”. datë 87 . 48 datë 26. A. ku ZVRPP në Lushnjë ka kryer regjistrimin mbi bazën e dokumentacionit të dërguar nga Drejtoria e Urbanistikës së Bashkisë në Lushnjë. datë 02.2004 dhe leje ndërtimi nr. 451.09.09. të dhëna në vendimet e miratimit të shesheve te ndërtimit. kur ato janë të specifikuara apo nuk janë të specifikuara.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e ndërtimeve” dhe udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. datë 14.03. 288. datë 13. Regjistrimi i këtyre pasurive nga ZVRPP në Lushnje “për sipërfaqen e sheshit dhe sipërfaqen e ndërtimit” është bazuar kryesisht në planvendosjen e sheshit të ndërtimit.10. datë 05. Në lidhje me praktikat për regjistrimin e pasurive sipas lejeve të ndërtimit paraqiten si më poshtë: Në praktikën hipotekare nr.570. nuk përcakton asnjë të dhënë për sipërfaqen e sheshit te ndërtimit. 41. me sipërfaqe 10.02. si dhe të objektit në këtë shesh. numrin e kateve.5. të regjistruara në ZVRPP të Lushnjes. Në vendimet për dhënien e lejeve të ndërtimit si më sipër nuk përcaktohet sipërfaqja e sheshit të ndërtimit. Në praktikën hipotekare nr. Shitja e trojeve publike të kryer nga Bashkia e Lushnjes. 2006 janë shitur troje individëve të ndryshëm në 30 raste. Observacioni i paraqitura në lidhje me shkeljet në regjistrimin e objekteve me leje ndërtimi.1994. e të dhëna të tjera te cilat individualizojnë objektin. të cilat nuk janë ballafaquar me kondicionet urbane. 12. Në praktikën hipotekare nr.02. sipërfaqen e ndërtimit për çdo kat. Regjistrimi i objekteve dhe i truallit sipas lejeve të ndërtimeve. dhënë nga KRRT-ja dhe kontrata te shit-blerjeve. por që duhet të përshkruheshin ne aktin e kolaudimit.2004 dhe leje ndërtimi nr. Komuna Golem dhe Komuna Dushk i Madh. datë 24. ne emër të subjekteve private. Të dhënat për sipërfaqen e sheshit të ndërtimit. e të dhëna të tjera. u mor pjesërisht parasysh. datë 10. 3.12. datë 24. 28. 124. realizuar nga Bashkia e Lushnjës për vitin 2004 dhe periudhën 2005-2006. 287.

12. z. Ligjërisht. me sipërfaqe 896 m2. 20.01.1995 ”Për shit-blerjen e trojeve”. 88 .10.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 04. dhe te regjistruara ne Zyrën Vendore te Regjistrimit të Pasurive te Paluajtshme në Lushnje. datë 07.2006 dhe leje ndërtimi nr. Nga kontrolli i bëre konstatohen 32 praktika që kane shërbyer për regjistrimin e trojeve publike në emër te subjekteve private.2002. Komuna Golem ka shitur troje në 2 raste. datë 21. datë 19. Në praktikën hipotekare nr. për sipërfaqen e sheshit dhe sipërfaqen e ndërtimit është bazuar kryesisht në planvendosjen e sheshit të ndërtimit si dhe të objektit në këtë shesh. datë 01. Në kundërshtim me këtë detyrë të lënë. ku pika 2 thekson: Të mos pranohen për regjistrim kontrata trojesh private të përfituara nga trojet publike në kundërshtim me nenin 3. ZVRPP ka vazhduar të regjistrojë kontrata të shit-blerjeve të trojeve publike. Bashkia Lushnje nuk ka të regjistruar në pronësi të vet pranë kësaj zyre titull pronësie trualli.1994. që shërben për regjistrimin e pasurive në ZVRPP. Regjistrimi i këtyre pasurive. nuk përcaktohen sipërfaqja e sheshit të ndërtimit.1996. sipërfaqet e ndërtimit.07. 126. 51. 38.11. Në praktikën hipotekare nr.09. Pra. sipërfaqja për çdo kat e të dhëna të tjera. 1582 ka shitur troje në 4 raste. realizuar me kontrata shit-blerjeve.2005 dhe leje ndërtimi nr 51. 4. datë 01. Praktikat e shit-blerjes të trojeve janë dërguar nga Zyra e Urbanistikës. Në vendimet për dhënien e shesheve të ndërtimit. ZVRPP nuk ka zbatuar një nga detyrat e lëna nga Kontrolli i Larte i Shtetit me nr. B. datë 27. 606/12.2004 dhe leje ndërtimi nr. datë 26. është kryer nga ZVRPP në Lushnje. datë 16. datë 16.01. datë 27. 8.01. kryer nga Zyra e ZVRPP Lushnje. datë 25. bazuar në Buletinin nr.1992. ZVRPP e Lushnjës nuk duhet t’i pranonte kontratat e shit-blerjeve të trojeve publike si të pabazuara në ligj. Për vitin 2005. të cilat individualizojnë objektin.10. ne emër te subjekteve private.2005 dhe leje ndërtimi nr.2004 të Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. datë 08. datë 14.2005 dhe leje ndërtimi nr. kaluar në pronësi të subjekteve private.1991. 13. numri i kateve.11. ku përcaktohen kondicionet urbane të shesheve të ndërtimit mbi bazën e të cilave janë dhënë lejet e ndërtimit. të ligjit nr. Komuna në Dushk të Madh.3.1991.k. mbi bazën e dokumentacionit të dërguar nga Drejtoria e Urbanistikes së Bashkisë në Lushnjë.03. nr. Në praktikën hipotekare nr. 448. nuk plotëson kushtet për regjistrimin e pasurive. Mbi shitjen e trojeve publike. të kryer nga Bashkia Lushnjë dhe Komuna Golem. bashkëngjitur dokumentacionit te regjistrimit te objektit ose dërguar direkt Zyrës së Regjistrimit “për regjistrimin e trojeve në emër te subjekteve private”. Në praktikën hipotekare nr. 658. Kontrolli mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme të përfituara nga privatizimi. 7980.01. dokumentacioni i ardhur nga Drejtoria e Urbanistikës në Bashkinë Lushnje.1991. Në praktikën hipotekare nr.04. Për vitet 2004 e 2005. Regjistrimi i objekteve me numrat hipotekar të cituar me sipër. 21.

11. 408. 9 Nr.93 E vjetër 18. 473.04 27.92 E vjetër 01. 32m2 Data e kontratës 27.04 10. por nuk u gjet marrëdhënia kontraktuale e truallit me subjektin.11. në dokumentet që kanë shërbyer për regjistrim nuk u gjet kontrata e qiradhënies së truallit midis organeve të qeverisjes vendore dhe pronarëve të rinj të objekteve.04 08.2006 20.04. 473 dhe në vitin 1998.04 07.2004 “depo” me sipërfaqe 140 m2.01.09.2005 20.98 E vjetër 09. datë 08.07.04.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 1.nd. 27 Nr. . paraqiten si më poshtë: Nr.11.11. a. 255 m2 T + dep. Observacionin për regjistrimin e pronave me kontrata shitje të AKP u mor parasysh. hipotekar 93.11.04 E vjetër 01.11.92 E vjetër 23.92 Theksojmë se kontrata e regjistruar me nr.02. nr.92 25. kuajsh 216 m2 St. 131. plas. 594.04.2005 24. Prona te regjistruara sipas kontratave te shitjes nga AKP. akull 555 m2 Truall 104m2 Njësi tregtare 74m2 Njësi ushqimore 43 m2 Arti. 689.10. 597. 689. 145. kontrata me nr. janë lidhur nga AKP gjatë vitit 1992.03. në vitin 1993.2006 12.04 Sipërfaqe m2 Truall 140 m2 Truall 43 m2 Objekt 40 m2 Truall 40 m2 Ofiçinë 150 m2 T + mak.04 09. 1125 s.02. paraqiten në tabelën si më poshtë: Nr. nr.08.Për vitin 2004.12. .02. 190 Data e regjistrimit 12.06.10.2004 dhe kontratat e shit-blerjes nr. 131.95 E vjetër 26.2004 “njësi ushqimore” me sipërfaqe 43 m2.09.02. sipas tabelës së mëposhtme: 89 .08.2006 Sipërfaqe m2 St.01. 222.04 02.2004 “ofiçinë” me sipërfaqe 150 m2.08.92 E vjetër 26.01.95 11.09.01.02.95 E vjetër 13.03. qesh 154 m2 St.04 29.03.04 26. 15 93 116 126 131 145 147 151 222 408 414 473 498 594 597 689 Data regjist.92 E vjetër 13. 498.01. Prona të regjistruara sipas kontratave të shitblerjes nga EKB-ja. 414.04 07.Për pronën e regjistruar me nr. hipotekar 15. 190. 310 m2 Truall 167 m2 Sip. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nr. datë 27.2004 “artikuj plastik” me sipërfaqe 32 m2. datë 14. i cili ka privatizuar objektin. kontrata me nr. 9. të regjistruara në librat e hipotekës. kontratat me nr. U kontrolluan 25 praktika.04 15.04.06. 1330 m2 29 m2 18 m2 R.02. për periudhën 2005-2006.92 E vjetër 10. Këto kontrata bashkë me dokumentacionin përkatës janë paraqitur për regjistrim nga vetë qytetarët. nr.10.2004 “repart akulli” me sipërfaqe 555 m2.92 E vjetër 23. Nga kontrolli i kryer rezultoi se.n 675 m2 Sp. 597. 8. 66 m2 Data e kontratës 18.10. 2.02.1005 18. për vitin 2004 janë regjistruar në librin e hipotekës 17 raste dhe për periudhën 2005-2006 janë regjistruar 4 raste.10. 8 Nr.01.2005 23. Prona të regjistruara sipas kontratave të shitjes nga AKP.2004 “njësi tregtare” me sipërfaqe 74 m2. datë 18. nr. Nr. 594.01. B.04 17.02. në vitin 1995. hpotek.04 09. 147. datë 02.04 18.04 08.03. datë 09. datë 29.11. 27. 116. në dosjet përkatëse dhe në regjistrimet e bëra në librin e hipotekës. banesa të shitura nga Enti Kombëtar i Banesave.2006 Për pasuritë nr. nga viti 1992 deri vitin 2004. nd.04 E vjetër 27.01. 08. trualli është shënuar shtet.04 14. nr. 01 E vjetër 18.07. 1 2 3 4 Nr hipot.

02. është rilidhur kontratë nga ana e qytetarëve me EKB.2004 15. hipotekor Nr.2004. si dhe dokumente të tjerë. 46.2004 24. 57 m2 Ap.2004 E vjetër 14.2004 13.1994 Rilidhur 12.01. datë 21.2004 20.2004 27.4. e rregullores nr. 621 Nr.01.2004 Rilidhur 21. datë 15.2004. nr. 1440.01.1994 E vjetër 15. 564 Nr. U kontrollua dokumentacioni dhe në dosjet përkatëse sipas tabelave të mësipërme. 72 m2 Ap.01.1993.2005 25. sipas kreut IV.2004 24.01.01.01.2004.N 36 Ban.02.1994 19.01.2004 21. 95 m2 Ap. 2005 15.4.03.12.01. 149 Nr.03.11. datë “Për punën e Zyrave Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”.3 m2 Ap. 55.Për periudhën 2005-2006.06.2004 15.11.02.01.10.2004.2004 23.2004 27.2004 Rilidhur 01.10.11. certifikata e gjendjes familjare në 01.09. 2005 23. pasi kontratat për vitet e përmendura më sipër nuk kanë qenë të lidhura në prani të noterit.1991.02. sipas kontratës së shitjes më datë 13.02.2004.06.98.1995 Rilidhur 24. sipas pasqyrave të mëposhtme: Për vtin 2005 Nr.2004.10. 578 Nr.03. 54 m2 Ap. sipas kontratës së shitjes më datë 14.2004 Rilidhur 16. 2005 18.1994 Rilidhur 09.06.01.93 m2 75.10. 559 Nr.2004 09. 50. 33.09.2005 24. .6 m2 Ap.2004 Rilidhur 16.1993.01.10. 54 m2 Ap.01. 2005 07. 2005 14. sipas kontratës së shitjes më datë 08.02. sipas kontratës së shitjes më datë 15.2004 E vjetër 22.63 m2 Data e kontratës E vjetër 16.01.1994.9 m2 Ap. 84 m2 Ap 68 m2 T54 m2.2004 27.2004 E vjetër 12.2004 21.09. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nr. datë 04. si: kontrata e shit-blerjes.2004 Rilidhur 28.2004. nr.01.07. 2005 01.12.1993 E vjetër 08.03.01.6. datë 19.2004 Rilidhur 23.93 m2 78 m2 80 m2 75 m2 48 m2 75.2004 Rilidhur 03. datë 13.02. datë 21.1994.4 m2 Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Data e lidhjes dhe rilidhjes së kontr.01. 68. 34 m2 Ap.08.2004 Rilidhur 30. sipas kontratës së shitjes më datë 09. 150 Data e regjistrimit 06.1993.2005 Rilidhur 27. 273. 46 Nr. planimetria ose genplani i apartamentit. 33.1993 Rilidhur 21.7.2004 13.2004 E vjetër 01.10. 65 m2 Ap.06.2005 31.3.9.11.11. 64. të banesave të shitura nga EKB apo të privatizuara nga organet e pushtetit lokal.1992.1991 Nga regjistrimet në tabelën më sipër rezultoi se: . të nevojshëm për regjistrimin e apartamenteve në emër të qytetarëve.03.2004 06. hipotekës 4 21 26 33 38 44 46 61 70 74 75 122 130 166 203 273 378 397 496 534 598 601 673 682 340 Data e regjistrimit 06.2004 04.2004 Rilidhur 24. m2 81 m2 75. 2005 14. 2005 e 2006. 340.01. sipas kontratës së shitjes më datë 12. nr. sipas kontratës së shitjes më datë 22.2004 Rilidhur 21. sipas kontratës së shitjes më datë 01.Edhe për kontratat e tjera. së shit-blerjes Rilidhur 22. 2005 Siperf.1995 dhe nr.11.04. 43 m2 Ap.2004 19. 73 m2 Ap.07. datë 09. 57 m2 Ap. për vitet 2004.03.12.2004 07.2004 31. 27 Nr.01.6. sipas kompetencave që iu jep dekreti nr.11.02. 21.01. 33 m2 Ap. 61. pika 8. 74 m2 Ap.01.07.12. nr. 50 m2 Ap. datë 09.09. 74. 2005 21. u gjet dokumentacioni i nevojshëm që shërben për regjistrimin fillestar të pasurisë. 63 m2 Ap.2007.1996.2004 Rilidhur 21. 184.12. .01. 2005 01. datë 27.2003 E vjetër 01.12.07. 54 m2 Ap.01.78 m2 Ap.Kontrolli i Lartë i Shtetit Nr. 2 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nr. nr. 2005 90 .10. 75 m2 Ap.2003 E vjetër 13.01.6.01.08.2004 27.12.2004 05.2004 27.1994.06.04.93 m2 34.2004 09.2004 19.5 m2 Ap.. dokumentacioni në ZVRPP është pranuar me kontrata të noterizuara në prani të palëve. 115.2004 Përshkrimi i pronës Ap.Për banesat me hipotekë nr. nr.09. 2005 21.2005 01.1993 Rilidhur 27.

bashkangjitur këtij vendimi gjyqësor mungon kontrata e shitjes së truallit. 146 Nr.2006 31.Me vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor. 903.1999.01. si dhe 3 raste “për regjistrim trualli dhe objekt”. hipotekor Nr. që t’i kthejë të paditurit vlerën e blerjes së truallit në shumën 386.2005 detyrohet ZVRPP të regjistrojë sipërfaqen e truallit prej 175 m2 në emër të një qytetari. si dhe detyrimin e Bashkisë. 564 Nr. 811. datë 05.2006 10. 2005 15.03. Për vitin 2005. të shoqëruara me vendim ekzekutimi dhe/ose me vendim të përmbaruesit gjyqësor. ndërmjet Bashkisë së Lushnjes si palë shitëse dhe të paditurit si blerës (praktika hipotekare nr. 2005 Për vitin 2006 Nr.2006 04. Të gjitha vendimet e Gjykatës. 177 Nr.05.05 m 68 m Data e kontratës 23. sipërfaqe trualli.7. . që bëjnë të mundur identifikimin dhe individualizimin e regjistrimit.2006 03. 49 Nr. me vendimin e Gjykatës nr.67 m 84 m 83 m 57 m 41.10.2006 Siperf.93 m2 Buletini i kontrolleve të vitit 2007 25. 4 kontrata shit-blerje të AKP. është vendosur pavlefshmëria absolute e kontratës së shitjes e lidhur më datë 03.10. me vendim gjykate janë atakuar vendime 3 raste “për regjistrim trualli” dhe 1 rast për çregjistrim trualli. nga kontrolli i 7 praktikave të regjistrimit të pasurive në emër të subjekteve private.1998. të përfituara nga vendime gjyqësore të formës së prerë. 811.2006 04.2005. siç u trajtua më sipër: “Për trojet e shitura nga Bashkia e Lushnjes”. 3 regjistrime të ZVRPP-s dhe 4 vendime të Bashkisë Lushnje. 178 Nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit 10 11 Nr. pasi Bashkia nuk ka të regjistruar në ZVRPP në pronësi të vet.2006 18.2006 Kontrolli mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme. 2005 18. 184.2006).2006 21.03.07. me arsyetimin se trualli është shitur nga Këshilli i Rrethit Lushnje më datë 10. Nga praktikat veçojmë: .05. 1 2 3 4 5 6 Nr. Për vitin 2004. e cila është zbatuar duke bërë çregjistrimin e sipërfaqes së truallit në emër të të paditurit prej 537 m2. 323 Data e regjistrimit 02. nga kontrolli i 7 praktikave të regjistrimit të pasurive në emër të subjekteve private. Për vitin 2006. Observacionin për regjistrimin e pronave me vendime gjyqësore merret pjesërisht parasysh.2006 20.02.Në praktikën hipotekare nr. janë atakuar 6 vendime të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave.03.12.05.04.4.05. 621 01. nga kontrolli i 18 praktikave të regjistrimeve të pasurive në emër të subjekteve private me vendim gjykate.02. 65. datë 10. sipas kontratave përkatëse është e pabazuar në ligj.640 lekë. m2 45.01. datë 13.2006 19. datë 91 . datë 04. hartuar nga Këshilli i Rrethit Lushnje.08. me vendim gjykate është atakuar 1 vendim i Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave.11. për faktin se në lidhje me vendimin e Gjykatës nr.2005. 2005 75 m2 75. Nga kjo del.2006 12. 207 Nr. Por. që detyrojnë Zyrën e Regjistrimit te Pasurive të Paluajtshme “në emër të subjekteve të ndryshme” janë të shoqëruara me dokumentacionin përkatës. 3 regjistrime të ZVRPP-s dhe 2 vendime të Bashkisë. 432. datë 08.11.2002. Dokumentacioni që e shoqëron vendimin e Gjykatës është i plotë dhe konform kërkesave të rregullores për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme nr.02. 1 kontratë shit-blerje e AKP-së.01. Lushnje nr.

datë 13. me sipërfaqe trualli 770 2 është kryer në bazë të notës së transkriptimit nr.10.. si dhe dokumente të ndryshme. datë 06. 1813 kol. kontrata shit-blerje të ndryshme e të tjera. pasi oborri (770 m2) është më i madh se ai i përcaktuar në dokumentet ligjore të pronësisë dhe kjo pjesë “tepër” do të regjistrohej si pasuri me pronar “shtet”. Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme “për banesat dhe truallin funksional të banesave”. Në këtë notë transkriptimi pohohet blerja e shtëpisë. është bërë regjistrimi i banesave mbi këtë sipërfaqe.9. por vetëm atë të banesës.2006. Në zbatim të urdhrit të kryeregjistruesit nr. 25.2000 është plotësuar edhe vërtetimi nga njësia administrative.. në lidhje me pronësinë e kufijtë e pasurisë që pretendohet. deklaratë noteriale të pronarëve fqinj “për vërtetimin i cili është thënë në kërkesë”.2002.2004. e vërtetuar tek noteri. bazuar në dokumentet arkivore “vërtetim arkivi”. 2. notë transkriptimi i siguruar nga arkivi. nr. ka miratuar regjistrimet në bazë të nenit 24/b dhe miratimi “për regjistrim” është firmosur nga anëtarët e grupit. Përveç sa më sipër: 1. kreu IV.1959. të rregullores së ZVRPP. në bazë të nenit 24/b.7. 1849 rep.10. Por. hipotekar 584. si dhe në dokumentacionin e përcaktuar më lart.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 13. të cilat janë në kundërshtim me kontratën e shit-blerjes. të ligjit nr. Por. Regjistrimi me nr. Grupi i punës i ngritur.6. me sipërfaqe 5 500 m2 truall gjithsej.6. për vitet 2004-2005-2006.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. objekt i shkeljes së cituar në këtë regjistrim është shit-blerja e truallit dhe jo siç pretendohet në observacion. për 28 rastet e mësipërme.2005. e nenit 24. datë 17.. datë m 18. 7843. Pra. 322/1.7.. me sipërfaqe trualli 2. Nga kontrolli i praktikave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme sipas nenit 24/b. 37. datë 17. sipas të cilit jepen të dhëna qe vlera e truallit të shitur është 9 320 lekë etj.1959. genplani i pasurisë. me nr. Kontrolli mbi pranimin e dokumentacionit dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme. nga kontrolli i dokumentacionit me te cilin është kryer regjistrimi u konstatuan edhe parregullsi në drejtim te regjistrimit të sipërfaqes së truallit të banesës. 92 . Nga ZVRPP. megjithëse mungojnë dokumentet që të vërtetojnë pronësinë e truallit të pronarit. si: kërkesa e qytetarit për regjistrim pronësie.02.1937. Procedura për regjistrimin e pasurive sipas nenit 24/b është kryer në përputhje me kërkesat që përmban pika b. Transaksione mbi këtë tokë shtetërore në vitet e mëvonshme nuk ka. rezulton se vlera prej 9 320 lekë është për ndërtesën. vërtetimi i lëshuar nga Arkivi Shtetëror i Qarkut Fier nuk pasqyron të dhëna të sakta. si dhe vendimi i Komitetit Ekzekutiv të KP të Rrethit nr. u konstatua se: 1.. hipoteke 584 është në kundërshtim me pikën 13.e ngrehur shtëpia në fjalë në tokë shtetnore".10. bashkëlidhur kësaj praktike. Regjistrimi i kësaj sipërfaqeje prej 770 m2. sipas të cilit vërtetohet se pronari ka qenë banor i kësaj njësie përpara vitit 1991. 466 m datë 24. deklarata personale e pronësisë. që mbështesin kërkesën për regjistrim. por theksohet: ". pa pasur dokument mbi origjinën e pronësisë së truallit. datë 26. kryesisht është shfrytëzuar dokumenti i siguruar nga arkivi shtetëror i Qarkut në Fier. Regjistrimi me numër hipoteke 454. është bërë sipas vërtetimit të lëshuar nga arkivi i Qarkut në Fier nr. referuar lidhjes së kontratës së shit-blerjes datë 31. pasi nuk janë paraqitur dokumente. ku në seksionin E të kartelës do të regjistrohej “posedimi”.

61 dhe nenit 24 të ligjit. 61. për raste të veçanta.05 24. 61. 1 2.8. Siperf. Pra. Mbi kontrollin e mbajtjes së kartelave të regjistrimit të pronave të .Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për sa më sipër... datë 02.. dalë në zbatim të nenit 3. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me pikën 16. por ka marrë të mirëqenë vërtetimin e lëshuar nga ana e Arkivit Shtetëror të Qarkut Fier.12.. regjistrimet e veprimeve në përgjithësi dhe të veprimeve kufizuese.7.02 . 26682 27020 27014 27016 27013 24130 23667 26661/2 26659 24478 24131 26990 23924 23925 23878 23880 23879 23926 26661/94 Shuma Zbritkorig Shuma regjistruar AMT nr. mbështetur në rregulloren “Për regjistrimin fillestar të PPL në raste të veçanta”. 2110 8571 8571 8571 8571 8572 8572 8572 8572 8572 8572 8572 8572 8572 8572 8572 8572 8572 8572 14 Praktikat e mësipërme përgjithësisht rezultojnë në përputhje me procedurat dhe me dokumentacionin e nevojshëm. 93 I. tokës m2 4900 4100 5000 6000 2000 3562 3100 2660 12300 11741 3652 4865 2850 2850 1533 1533 1533 1533 8400 84203 979 83224 Arë 2200 -3562 3100 12300 11742 3652 4865 2850 2850 1533 1533 1533 1533 8400 61743 61743 Nga kjo Pemëtor 1781 1781 879 1781 Frutore 2700 F 4100 U 5000 U 5900 U 2000 U 19700 100 19700 Z. 28. 173. është i parregullt dhe krahas përgjegjësisë së ZQRPP për nxjerrjen e këtij urdhri ka përgjegjësi edhe regjistruesi i ZVRPP Lushnje. datë 25. Kontrolli mbi mënyrën e plotësimit të kartelave të pasurive të paluajtshme. ... paluajtshme...1999.04.05 15. .02 . . Pra. në zonat kadastrale që janë futur në sistemin e ri të regjistrimit.k. i cili e ka zbatuar. . .08.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. 7843.03.12. datë 02.. . 1972/1 1041/1 905/1 2181/1 1223/1 642/1 2225/1 1107/1 173 1667/1 91/1 1533/1 255/1 .04 28.05 23. Urdhri i kryeregjistruesit Nr.05 28.1999 “Për punën e ZVRPPP dhe mbajnë përgjegjësi: ish-regjistruesi.11. pasqyruar në tabelën e mëposhtme: Mbi regjistrimet e veçanta sipas urdhrit nr. si dhe pikën 17.09.04. 1.05 30. datë 08. . 3. përjashtuar praktikën me reference nr.06.03. pas regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme.. germa “f”. 122/1 . . të rregullores nr.06 25. këto pagesa nuk janë bërë dhe trualli është regjistruar në mënyrë të kundraligjshme për sipërfaqet mbi 200 m2. 184..04.04..06 30.07.4.06 22. .04 28. të ligjit nr. 19.. .8. regjistruesi dhe juristja.04 04. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nr. në zbatim të urdhrit të kryeregjistruesit nr.10.. ku urdhri i kryeregjistruesit nr. Në lidhje me regjistrimin e pasurive “për rastet e veçanta”. kreu IV. për zonat rurale dhe urbane. Kontroll mbi zbatimin e urdhrit të kryeregjistruesit nr. nga ana e ZVRPP Lushnje janë hapur regjistrimet përgatitore. 05854. datë 13. është pa numër tapie (AMTP) dhe nuk përcakton sipërfaqen.05. komisioni nuk ka shqyrtuar dhe ballafaquar me përgjegjësi dokumentacionin e paraqitur nga ana e qytetarit “për regjistrim banese dhe trualli”.1999.

në ZVRPP në Lushnje për vitet 2004. të ndërtuar mbi këtë truall. ndodhur në fshatin Kolonjë. Për këtë. të regjistrimeve kufizuese. 0749.2006 (ku përfshihet akti 24. 2. e AAPSK protokolluar me nr. datë 11.4.3. mbi bazën e dokumentacionit shkresor dhe të kontrollit me zgjedhje të KPP-ve. 7843. afateve kufizuese dhe organeve urdhëruese. regjistri kufizuese 93 79 51 94 .me vendim nr. Numër ..1999.”.03. rrethi Lushnje. 34 dhe me nenin 44. 9154. datë 08. kjo evidencë u përgatit dhe sipas saj bashkëlidhur. Nr. datë 30.1999.3. Mbi kontrollin e plotësimit të kartelave të pasurive të paluajtshme.2006. Në lidhje me regjistrimin e kufizimeve dhe marrëveshjeve kufizuese në seksionet përkatëse D. kreu IV. Pra.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 1. me sipërfaqe 2000 m2. kufizime etj. Tiranë. të kartelave të pasurive të paluajtshme. llojeve të tyre.9. E.2006.7. ndërsa sipas seksionit B “Përshkrimi i pasurisë” rezulton se kjo pasuri është e llojit “arë”. 152. 1 2 3 Viti 2004 2005 2006 Njësia nr. datë 23. nr. që në mënyrë të grupuar paraqiten në tabelën si më poshtë: Nr.. datë 13.1999 dhe palë blerëse i cili është pajisur me certifikatën e pronësisë datë 09. datë 27.2. në zbatim të marrëveshjeve dhe urdhrave ekzekutive të organeve përkatëse në zbatim të neneve 43.7. datë 06.2004. mangësi këto në kundërshtim me rregulloren nr. rezulton se kjo pasuri është regjistruar në seksionin “A”. është aktualisht në pronësi të AAPSK. fl.3.3. me indeks harte K-34-112-(132-A). Në seksionin “E” të kartelës “Seksioni hipotekar. datë 23.11. volumi 1. fl. 2006 nuk disponohet ndonjë evidencë përmbledhëse e pronave për mbajtjen dhe plotësimin e KPP-ve me regjistrime kufizuese.1999. me nr. 43. shkresës nr. në pronësi të një qytetari. 43.k. 2207.. në z. por nuk rezulton të jetë vendosur masë sekuestrimi ndaj pasurisë të llojit “ndërtesë”. datë 06. kjo tokë arë është kaluar në pronësi të qytetarit me banim në lagjen “Liri Gero” Fier.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe me ligjin nr.2. 238/1/6. 44. pika 5. 7843. Për të metat e mangësitë e mësipërme mbajnë përgjegjësi: regjistruesi dhe hartografi. 184. të ligjit nr. sipas referencës nr. bashkëlidhur vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda.9.1994. 45.Lidhur me rregullshmërinë e kryerjes së veprimeve të mësipërme konstatohet se mungon urdhri me firmë i regjistruesit dhe praktika është e painventarizuar. 2005.2003 “Për arkivat”. pasuria me nr.2004 është regjistruar në zërin “sekuestro” .3. ka kërkuar sekuestrim dhe kufizim (bllokim) të pronës nr. 3.2006. hoteli mbi sipërfaqen 2000 m2 arë. datë 30. 3. në seksionin “C” është regjistruar pronar “Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara” Tiranë me shënimin përkatës “vendim gjykate”. Sipas referencës nr. II. 591.2006. 1. . të ligjit nr. ..9. Nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara Tiranë.3. 0372. 283/1/6 e llojit arë me sipërfaqe 2000 m2. vendimit të Gjykatës. 283/1/6. Sipas kartelës së regjistrimit të pronës së paluajtshme. gjatë kontrollit. rezulton se kjo zyrë ka regjistruar dhe ekzekutuar marrëveshje dhe urdhra “kufizimi” mbi pasuritë e llojeve të ndryshme. Në shkronjën C “Seksioni i pronës” pasqyrohen transaksionet (regjistrimet) si vijon: Sipas referencës 007. datë 13. sipas shkresës nr. nëpërmjet kontratës së shitjes datë 10. datë 22.

2003 “Për çmimin e shitblerjes së trojeve”. që gjendja e arkës ishte mbi limitet e përcaktuara.3.3. 231/1.2004. Pra. datë 03. datë 21. për periudhën e kontrolluar janë të pasqyruara në ditarin e bankës. Në vitin 2006.12. të pasurive të sekuestruara. Në lidhje me kërkesat për dhënie informacioni të “çmimit mesatar të shitjes së trojeve e tokës”. b. të KPP-ve. 90/1. kur pasuria ka hyrë në sistem. sistemim. kërkesave të institucioneve drejtuar kësaj zyre “Për regjistrime kufizuese”. urdhërpagese). datë 11. Edhe veprimet e kryera nëpërmjet bankës. Kjo përgjigje nuk justifikon mos kryerjen e kufizimit të regjistrimit për shkak të pamundësisë.1985.. duke derdhur çdo ditë lekët në bankë dhe duke pasur në pjesën më të madhe të ditëve. kanë të bashkangjitur urdhrin e 95 . ZVRPP-ja u përgjigjet për pamundësi të regjistrimit të bllokimit në regjistrat e hipotekës. në zona të ndryshme të qytetit dhe të rrethit.3.2003 dhe Kodin e Procedurës Administrative. me shkresën nr. ashtu dhe në kolonën “transkriptime”. ka ekzistuar mundësia dhe burimi i të dhënave. gjatë kësaj periudhe janë regjistruar transaksione të shitjes se trojeve. në vazhdim të procedurave “aplikime për regjistrim përfundimtar” e kalim në pronësi të tyre. nuk rezulton të jenë kryer nga këto institucione. ZVRPP nuk disponon të dhëna. mund dhe duhet të nxirreshin të dhënat mesatare sipas VKM nr. Pagesat dhe arkëtimet e kryera nëpërmjet arkës. gjendjen e arkës “zero”. sipas të cilit kjo zyrë ka për detyrë të japë çmimet mesatare të shit-blerjes së trojeve. E. si në seksionet D. Dokumentet justifikuese për çdo shpenzim të kryer rezulton se për çdo rast. Llogaria “kompensimi” i vlerave monetare është e kuadruar rregullisht për të gjithë periudhën e kontrolluar 1 janar 2004 deri në 31 dhjetor 2006. por ai është i mundur të kryhet përkatësisht. është në kundërshtim me VKM nr. Pra. të cilat nuk kanë hyrë në sistem. drejtuar Zyrës së Përmbarimit Lushnje.12. përgjigja negative e kërkesës së Zyrës së Përmbarimit Lushnje. a.8. të tokës bujqësore etj. konstatohet se sipas shkresës nr. evidentimi dhe grupimi i të dhënave statistikore “për vlerën e shitjeve të trojeve dhe tokës bujqësore” mbi të cilën. u krye kontrolli “Mbi dokumentimin e gjendjes dhe lëvizjes të vlerave monetare”. Kontrolli ekonomiko-financiar për periudhën janar 2004-dhjetor 2006. Të gjitha veprimet e regjistruara në ditar janë të shoqëruara me dokumente justifikues (çek. Në zbatim të ligjit nr. sipas zonës përkatëse në afatin kohor prej një viti. 169. 3. 6942. por ka munguar përmbledhja. 169. Pagesat dhe arkëtimet e kryera nëpërmjet veprimeve të bankës. tej afateve kohore. datë 25. Sipas pasqyrave evidentuese të regjistrimeve “kufizuese” konstatohet se në lidhje me regjistrimet kufizuese të tipit “sekuestrim” të pronave të bëra për llogari të kërkesave të Agjencisë së Trajtimit të Kredive. kur prona ka kaluar në sistemin e ri të regjistrimit.Kontrolli i Lartë i Shtetit Shuma Numër 223 Buletini i kontrolleve të vitit 2007 2. 169.2004. Gjithashtu konstatohet se nga ZVRPP. Në vitet 2004 dhe 2005 ka pasur raste.3.1984 dhe të VKM nr. datë 21. të cilat kapin peshën më të madhe në numër dhe vlerë pasurore. datë 21. ky problem është zgjidhur. për llogari të buxhetit të shtetit apo për llogari të Albtelekomit. ku rezultoi se: Libri i arkës është i firmosur rregullisht për çdo muaj nga financieri dhe kuadron me ditarin e arkës. 70. veprim në kundërshtim me VKM nr. datë 07. Çdo dokument arke është i shoqëruar me dokumentet justifikues për kryerjen e veprimit. të librit hipotekar për pronat. Në disa raste. 4.2003.

ka qenë sipas strukturave të miratuara.Kontroll mbi shpenzimet për pagat. etj. Në tabelën më sipër janë pasqyruar shpenzimet operative sipas zërave dhe rezulton se që të gjithë zërat janë realizuar në nivelin e planit ose më poshtë. Në mbështetje të këtij urdhri. 726. të Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. ku është përcaktuar kuota e shpenzimeve sipas grupit të përcaktuar në VKM nr. Në Degën e Financës plotësohet libri i pagesës për çdo person. .1995. lidhja e II-të. datë 21. rezultoi se janë kryer sipas udhëzimit nr. rezultoi se: numri i punonjësve në ZVRPP Lushnje për të gjithë periudhën e kontrollit.Kontroll për shpërblimin e punonjësve. të listëpagesave rezulton se. datë 21. rezultoi se: Shpenzimet e bëra nga ZVRPP Lushnje janë kryer sipas zërave buxhetore. me shkresën nr. pagën bazë.5.01.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 titullarit. . . shtesat dhe pakësimet. 76. 1557. Në vitin 2005 janë kryer 4811 mijë lekë ose 701 mijë lekë më pak se në vitin 2004. udhëtime e dietë. E njëjta mënyrë është përdorur edhe për veprimet e arkës. të KM datë 19. Kjo strukturë ka qenë deri në datë 10. gjë e cila ka ardhur nga planifikimi jo i drejtë i këtyre treguesve. nga ZQRPP është dërguar organika e ZVRPP Lushnje. Nga kontrolli i ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së shpërblimeve për punonjësit rezulton se: shpërblimi nga të ardhurat.2005 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. në shumën 381 mijë lekë.5%. në vitin 2005 janë kryer 4114 mijë lekë shpenzime për paga ose 85% e totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2006 janë kryer 5465 mijë lekë shpenzime për paga ose 81% e totalit të shpenzimeve. duke pasqyruar periudhën e pagesës. 96 . ku peshën kryesore e zë kap.Nga kontrolli me zgjedhje. janë bërë sipas limiteve të përcaktuara në ligjin nr.2006.2006. sipas VKM nr.5. Veprimet e kryera nëpërmjet bankës kanë kaluar nëpërmjet Degë së Thesarit në Lushnje. të kryera si nëpërmjet arkës dhe bankës. 5. 2005 dhe 2006.1996. për periudhën e kontrolluar. Gjatë kontrollit të shpenzimeve për periudhën 1 janar 2004 deri në 31 dhjetor 2006.Kontroll për organikën e punonjësve.Nga kontrolli me zgjedhje që iu bë listëpagesave për vitet 2004. nga të cilët kapitulli Irë është realizuar 100% dhe kapitulli i 5të është realizuar 93. Në asnjë zë të shpenzimeve nuk ka tejkalim të planit të miratuar. të bëra nga ZQRPP.12. kur ka dalë urdhri nr.7. Në vitin 2004 janë kryer 3854 mijë lekë shpenzime për paga ose 70% e totalit të shpenzimeve.01. janë të kuadruara dhe rakordojnë me dokumentet e arkës dhe të bankës. shpenzimet e planifikuara janë realizuar 97%. përmbledhëset e tyre janë firmosur nga personat përgjegjës. . 3. Në vitin 2006 janë realizuar 1951 mijë lekë më shumë se në vitin 2005 dhe 1250 mijë lekë më shumë se në vitin 2004.2004. Me shkresën nr. ato janë të sakta.06. . 243. artikulli 602. Për vitin 2006.2000 “Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore” të ndryshuar. 96 i kryeministrit “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. datë 30. datë 18. Lushnje”. shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore janë realizuar në nivel të ulë. Për të gjitha shpenzimet e kryera ka urdhër të titullarit dhe janë kaluar nëpërmjet Degës së Thesarit në Lushnje. i është dërguar struktura organike ZVRPPnë Lushnje.Nga kontrolli i blerjeve me vlera të vogla. 506. si dhe pagën neto. Pagat janë në përputhje me tabelën e pagave. datë 15. fondi i veçantë dhe si agjent tatimor për taksat e pullave. Në vitin 2004. .

datë 08. për periudhën e kontrolluar rezultoi se pagat janë llogaritur drejtë sipas tabelave.2003 “Për disa ndryshime në vendimin nr.7. Në llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat nga Dega e Financës janë zbatuar drejtë ligjet: nr. 8435.02. 8435.2003 “Për tatimin mbi të ardhurat”. 1. Në vitin 2005. 8713.1998. rezultoi se është kryer saktë.8.12.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 7843. datë 26. Llogaritja e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga kontrolli me zgjedhje. datë 18. VKM nr.1994. d. datë 19. 19. 1.4. datë 26.12.2000 dhe nr.2004 dhe udhëzimit të përbashkët të Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale nr. 143. datë 15. 97 .1994 “Për regjistrimin e pasurive te paluajtshme”. Realizimi i të ardhurave nga ZVRPP në Lushnje.01. për shpërblimin si agjent tatimor. datë 28. Më poshtë po paraqesim tabelën e realizimit të ardhurave për periudhën e kontrolluar: Të ardhurat e realizuara janë pasqyruar në tabelën më poshtë. datë 28. c. Nga kontrolli me zgjedhje rezultoi se janë zbatuar me korrektësi të gjitha tarifat dhe taksat për të gjithë shërbimet sipas ligjeve dhe VKM të cituara më sipër.12. përmbledhëset e pagave janë të sakta dhe të nënshkruara nga personat përgjegjës dhe janë të kuadruara me urdhërpagesat apo mandatpagesat përkatëse respektove. janë bërë ndalesat me listëpagesat dhe janë xhiruar sistematikisht në favor të tyre. si dhe udhëzimet e Ministrisë së Financave nr. nr. nga shërbimet që kryen sipas tarifave të caktuara nga VKM nr. datë 13. datë 11. ndërsa në vlerë ato janë rritur nga viti në vit. të cilat janë xhiruar rregullisht në buxhetin e shtetit. datë 10. 184.1998 “Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë”. datë 24.01. brenda afatit të përcaktuar në ligj. 8435.2004 “Për masën e indeksimit të pagave”. datë 18. në vitin 2004 janë realizuar + 14% dhe në vitin 2006 janë realizuar + 12%). datë 10. 9161.1998 dhe nr.02.12. Janë llogaritur drejtë dhe janë rakorduar me Degën e Tatimtaksave në Lushnje të ardhurat e përfituara nga pullat. 5. 8713. 292. realizimi në përqindje është më i madh se në vitet 2004 dhe 2006 (në vitin 2005 janë realizuar + 28%. VKM nr. datë 28. 184.7. dhe për periudhën e kontrolluar nuk u konstatuan parregullsi.2000 “Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. datë 15.1998.12.1998. Nga kontrolli me zgjedhje i listëpagesave.05. 8435.1998 “Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë”. Në 000/lekë EMERTIMI Plan 15000 1250 2004 Fakt 17071 1423 % 114 114 VITET 2005 Plan Fakt 17000 21786 1417 1816 2006 Fakt 23500 1958 Të ardhurat Mesatarja mujore % 128 128 Plan 21000 1750 % 112 112 Nga të dhënat e tabelës rezulton se të ardhurat janë realizuar çdo vit me tejkalim.04.2005 “Për tatimin mbi të ardhurat”.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”.4. 7843.1996 të KM “Për caktimin e tarifave të shërbimit të zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme” dhe rregullores të ZQRPP në Tiranë nr.1993 “Për krijimin e përdorimin e fondit të veçantë” dhe ligjit nr.12. të ligjit nr. sipas ligjit nr. Arkëtimi i tarifave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe krahasimi i ZVRPP në Lushnje realizon të ardhura në zbatim të ligjit nr. datë 28. 549. tyre me librin e regjistrimit. datë 13. Shtesat në paga janë llogaritur dhe zbatuar sipas VKM nr.12.

0 16. udhëtime e dieta etj. sipas dispozitave ligjore të cituara më lart. EMERTIMI 2004 1 2 3 4 5 6 7 Kërkesë për hapje kartele HTR Lëshim certifikate të pasurisë Regjistrim kalim pronësie Gjoba Regjistrim fillestar Shërbime për bankat Të tjera TOTALI Vlerë 3585 3073 3073 3875 990 922 1553 17071 REALIZIMI SIPAS VITEVE 2005 % 21.0 17.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”. në vitin 2006 është ulur. a.0 22. për faktin se nuk mund të parashikohen kërkesat që do të kenë qytetarët për regjistrime apo dokumente të tjera. 184. në aktrakordimin që bëhet me financën. Në këtë ulje ka ndikuar dhe puna e bërë nga ZVRPP për afishimin dhe propagandimin e ligjit.0 100 Vlerë 4818 4606 2984 3690 1551 3736 2115 23500 Nga të dhënat e tabelës rezulton se katër zërat e parë zënë peshën kryesore.4 9. 184. 8/7.0 4. Ka raste kur nuk kryhet arkëtimi brenda ditës sipas fletëaplikimeve të plotësuara. Rritja ka ardhur si rezultat i rritjes së regjistrimit të pasurive nga ana e qytetarëve. në vitin 2004 janë realizuar 2071 mijë lekë më shumë se plani.7 5. në fund të ditës përpilohet me shkrim aktrakordimi midis financës dhe pritësit të popullit.0 18. Zbatimi i buxhetit nga ana e Zyrës së Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme në Lushnje.5 19. Edhe ritmet e mesatares mujore të realizimit të ardhurave kanë ardhur në rritje nga viti në vit. veprim ky që ka ardhur nga mungesa e njohjes së ligjit. Mandatarkëtimet e aplikimeve të pranuara firmosen nga financieri. dhjetor 2005 dhe qershor. kërkesë e nenit nr.5 4. përsëri konstatohen fletëaplikime me korrigjime dhe me gabime.4.0 18. del numri i atyre që janë larguar dhe bëhet anulimi i fletëaplikimeve. Kjo ka ardhur nga fakti që qytetarët nuk janë treguar të kujdesshëm në kryerjen e veprimeve në kohën e përcaktuar.6 12.6 15. Me gjithë përmirësimet në plotësimin e fletëaplikimeve. të rregullores nr.4.1999.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Konkretisht. Vlen të theksohet se zëri “gjoba”. Nga kontrolli me zgjedhje që u ushtrua për muajin prill 2004. d.0 12. në vitet 2004 dhe 2005 zë peshën më të madhe. Konkretisht në vitin 2004.1 100 Vlerë 5229 3486 3704 4902 871 2614 980 21786 % 24.5 100 2006 % 20. për vitin 2005 janë realizuar 4786 mijë lekë më shumë se plani dhe për vitin 2006 janë realizuar 2500 mijë lekë më shumë se plani. për vitin 2005 janë realizuar 1816 mijë lekë dhe për vitin 2006 janë realizuar 1958 mijë lekë. Kontrolli mbi shpenzimet për pagat. për aplikimet e pranuara dhe të arkëtuara. Struktura e të ardhurave sipas zërave paraqitet në tabelën e mëposhtme. Në 000/lekë Nr. të ardhurat mujore janë realizuar 1423 mijë lekë. sipas ligjit (pas kryerjes së veprimeve të shitblerjes dhe për të kryer veprimet në ZVRPP duhet të paraqiten brenda muajit). dhjetor 2006 u konstatua se. rritja është 4715 mijë lekë më shumë në vitin 2005 se në vitin 2004 dhe 1714 mijë lekë më shumë në vitin 2006 se në vitin 2005.8 5.7 15. Pozitiv është fakti që ky zë. Tarifat e aplikimeve për periudhën e kontrolluar janë të sakta. 98 .9 9. Ndërsa nga viti në vit. datë 08. duke sqaruar qytetarët për kryerjen e veprimeve në kohën e përcaktuar në ligj.0 22. Shërbimi për aplikimet është kryer konform rregullores së ZQRPP nr. Plani është bërë duke u bazuar në realizimin faktik të vitit më parë. datë 08. pasi nuk mund të ketë një planifikim më të saktë.7 6. Në rastin kur qytetari largohet.

c.Inventarizimet në ZVRPP e Lushnjes. 255 269 lekë për vitin 2005 dhe 424 993 lekë për vitin 2006.01. në ditarin e veprimeve të ndryshme dhe në ditarin sintetik (centralizator). Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit. debitorët kanë qenë: 153 786 lekë për vitin 2004. datë 24. për shtesa dhe pakësime në zëra të buxhetit.2002 “Për mbylljen e llogarive në institucionet qendrore e organet e pushtetit vendor”.12. 7661. mënyra klasike e mbajtjes dhe e pasqyrimit të rezultatit. 2005 dhe 2006 janë mbyllur sipas udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. Për inventarin është llogaritur 3% dhe për kompjutera 25%.2005 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2006”). ndryshuar me VKM nr. Bilancet janë të kuadruara. 19.01.2007. 99 . sigurime shoqërore dhe shëndetësore dhe tatimi mbi pagën për pagat e periudhës 16-31 dhjetor të çdo viti.01. datë 19. datë 20.1999 “Për kontabilitetin”. 9165.2003 “Për përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore të institucioneve qendrore. nga ZVRPP dhe Dega e Thesarit në Lushnje.12.02. 17/1. Konkretisht. 248. në ditarët analitik përkatës. Çeljet buxhetore të bëra nga Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për periudhën e kontrolluar. Debitorët e ZVRPP në Lushnje përbëhen nga detyrimet për paga. Për të gjitha kërkesat. Rakordimi është bërë me aktrakordimin e situacionit përfundimtar të çdo viti.1993 “Për miratimin e planit kontabël të përgjithshëm” dhe VKM nr. datë 29. Bilancet vjetore të viteve 2004. 7761. si dhe në udhëzimet e dhëna për unifikimin e kontabilitetit në të gjithë Zyrat e RPP.3. datë 21.2003 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2004”. të miratuara këto nga Ministria e Financave. janë bërë me shkresat nr. bilanci i vitit 2005 është dorëzuar me datën 20.7. Shpenzimet buxhetore janë bërë sipas ligjeve të buxhetit për secilin vit dhe udhëzimeve të Ministrisë së Financave për zbatimin e buxhetit të secilit vit (ligji nr. Amortizimi është llogaritur sipas dispozitave ligjore. Shifrat e pasqyruara në llogaritë përkatëse kuadrojnë me pasqyrat dhe evidencat shoqëruese të bilanceve.12. 25. Gjendja dhe dinamika e debi-kredive është e azhornuar periodikisht dhe e pasqyruar në bilancet vjetore.2004. datë 19. . 128. 2005 dhe 2006 ka zbatuar ligjet e buxhetit.2006. 334.2005 dhe nr. 9339.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik për organet e pushtetit lokal. datë 28. Bilanci i vitit 2004 është dorëzuar me datën 24. Mbajtja dhe azhornimi i kontabilitetit në ZVRPP e Lushnjes është bërë në mbështetje të ligjit nr.12. janë bërë lëvizjet buxhetore të miratuara nga ZQRPP dhe Dega e Buxhetit në Lushnje.01. 9464.1993 “Për kontabilitetin”. Në llogarinë e amortizimit është pasqyruar saktë amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara. organeve të pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre”.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Zyra e Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme në Lushnje. Këto shifra kanë ardhur duke u rritur nga viti në vit. nr. për vitet 2004. Debitorë të tjerë të krijuar për gjoba apo arsye të tjera janë mbyllur brenda vitit. datë 23. datë 09. rakordon me planin e çelur dhe lëvizjet e bëra gjatë vitit.01.2006 dhe bilanci i vitit 2006 është dorëzuar me datën 20. datë 10. të VKM nr.2004 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2005” dhe ligji nr.02.2005. Janë pasqyruar saktë të gjitha veprimet ekonomiko-financiare të aktivitetit. Janë pasqyruar saktë vlera e aktiveve të qendrueshme dhe aktiveve qarkulluese. si rezultat i rritjes të organikës dhe të pagave të punonjësve. datë 24. ligji nr. institucionet shtetërore qendrore e lokale si dhe njësitë që varen prej tyre”.4. 56. Plani i shpenzimeve të raportuar në situacionin përfundimtar të çdo viti nga ZVRPP në Lushnje.02. datë 14. Bilancet janë dorëzuar brenda afateve të përcaktuara në ligjin nr.

6942. regjistrimit të veprimeve në përgjithësi e të veprimeve kufizuese”.2007. 1222610. pasi është trajtuar në raportin përfundimtar të kontrollit të ushtruar në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe konfiskuara. me urdhrin nr.12. 2 “Mbi kontrollin e mbajtjes së kartelave të pasurive të paluajtshme dhe librave hipotekare. transaksionet. 319. datë 25. Me urdhrin e titullarit të ZVRPP nr. Lushnje”. mbi bazën e dokumenteve të marra dorazi në Drejtorinë e Administrimit dhe Shitjes së Pronës Tiranë.09. ruajtjen. datë 28. sipas të cilit është shlyer shuma prej 4. sipas shkresës nr. materialeve dhe inventarit të imët është e barabartë me gjendjen kontabël. Nga inventarizimet e bëra nuk ka rezultuar asnjë diferencë. 8571. 1492.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Inventarët janë bërë çdo vit.1984 dhe në VKM nr. 100 .1999 të Bankës së Kursimeve. ndodhur në zonën kadastrale nr. dërguar Ministrisë së Financave me shkresën nr.2006 është ngritur komisioni i inventarizimit të vitit 2006. Divjakë dhe zona kadastrale nr. datë 11. datë 03. pasi u mor parasysh observacioni nr. 70. 2002/9.12. datë 29. nuk trajtohet në raportin përfundimtar të kontrollit.2007. Sipas fletëve të inventarëve të kryera rezulton se gjendja fizike e makinerive dhe pajisjeve.562. datë 21. dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare”. në raportin përfundimtar nuk trajtohet pika nr.llog. 2189. kufizimet e pasurive të paluajtshme të subjektit “Kooperativa e Peshkimit” Karavasta. Konkretisht ato paraqiten më poshtë sipas viteve: Për vitin 2004 Nr. datë 23.600 lekë për pagesën e truallit.12.llog.3. datë 21. 6. 214 218 312 327 Emërtimet Makineri e pajisje Inventari ekonomik Materiale Inventar i imët Gjendja faktike 1304 095 lekë 1 948 292 lekë 348 328 lekë 414 390 lekë Teprica bilanc 1 304 095 lekë 1 948 292 lekë 348 328 lekë 414 390 lekë Për vitin 2006 Nr. kjo bazuar në vërtetimin e lëshuar nga Seksioni i Financës së Këshillit të Rrethit Lushnje dhe mandatarkëtimit nr. Dokumentet e kryerjes së inventarizimit për çdo vit janë plotësuar konform ligjit të cituar më lart. Në ndryshim nga projektraport. datë 18. 214 218 312 327 Emërtimet Makineri e pajisje Inventari ekonomik Materiale Inventar i imët Gjendja faktike 1 428 597 lekë 4 056 476 lekë 195 413 lekë 414 390 lekë Teprica bilanc 1 428 597 lekë 4 056 476 lekë 195 413 lekë 414 390 lekë Inventarët janë bërë edhe për çdo zyrë apo person përgjegjës dhe totali i tyre jep shumën e inventarit sipas dokumenteve të inventarizimit.8. inventarit ekonomik. 218 312 327 Emërtimet Inventari ekonomik Materiale Inventar i imët Gjendja faktike 3 232 087 lekë 699 520 lekë 410 390 lekë Teprica bilanc 3 232 087 lekë 699 520 lekë 410 390 lekë Për vitin 2005 Nr. 523. teprica të cilat janë pasqyruar saktë edhe në bilancet e viteve.1999 të Agjencisë Kombëtare të Privatizimit. faqet nr. 36-37.2005 është krijuar komisioni i inventarizimit për vitin 2005 dhe me urdhrin nr. 229/11. ku del se shoqëria tregtare (ish-Kooperativa e Peshkimit Karavasta) nuk ka detyrime për qiranë e truallit. mbështetur në ligjin nr. 415.8.12.8. për vitin 2004. Probleme të ndryshme të dalë gjatë kontrollit.llog.1985 “Për administrimin.2004 është krijuar komisioni i inventarizimit. Gjithashtu edhe pika nr. 1 “Mbi kontrollin e kryer për regjistrimet.

396 Regjistrimi i pasurisë truall të autostradës.3.2006 dhe regjistruesi. pasuri publike.” të VKM nr. b.5. 402/2. sipas shkresës nr.1999 328.9. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Tiranë ka bërë pranë ZVRPP Lushnje.02. pasuritë ku regjistrimi është në proces. 1. në zbatim të VKM nr. konstatohet se problematika e mësipërme është në trajtim dhe procedim nga Prokuroria e Krimeve të Rënda.117 21.1999 Totali 15.02. si dhe pasuritë për të cilat nuk është aplikuar nga DPRR Tiranë. Sipas VKM-ve të sipërcituara.2001 57. me anë të së cilës është urdhëruar ZVRPP të bëjë bllokimin e pronave të mësipërme. 93.5.1999 “Për shpronësimin për interes publik të pasurive të paluajtshme që preken nga ndërtimi i autostradës Rrogozhinë-Lushnje të korridorit veri-jug.1999 “Për punën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme” mbajnë përgjegjësi ish-regjistruesi deri me datën 01. VKM nr.12. sipas nenit 25. 553. në kundërshtim me ligjin nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për të dy pikat e trajtuara më sipër. megjithëse është kryer pagesa. datë 04. datë 4.02.117 21. 8561. 3265. datë 03.396 - - 101 . Sipërfaqja m2 Zona kadastrale Tokë bujqësorm2 Nr.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit” dhe rregulloren nr. ligjin nr.2002 “Për ecurinë e punës në shpronësimet dhe regjistrimet e tyre pranë Zyrave të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”.3. 184.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”. datë 17. datë 22. aplikimet për regjistrim e ndarje të pasurive dhe ka bërë pagesat përkatëse me urdhërxhirime.2.2001 “Për shpronësimin për interes publik të pasurive të paluajtshme të cilat preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Rrogozhinë-Lushnje. Mbi kontrollin e kryer për regjistrimin fillestare të pronave të paluajtshme publike të përfituara nga shpronësimi për ndërtimin e autostradës segmenti në Lushnje. datë 02. VKM nr. të ligjit nr. pasqyrohen si më poshtë: Për vonesat në regjistrime. pasi një evidencë e saktë mungon në ZVRPP. 8743. datë 08. c. datë 09. VKM nr. datë 22. 8743. ka dërguar në ZVRPP të Lushnjes dokumentacionin për regjistrimin e ri të pasurive të shpronësuara (tjetërsimit).2003.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.12. 328. Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit (Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve) me shkresat nr. datë 22. 4673.1999 “Për shpronësimin dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurive pronë private për interesa publike”. datë 4. familjeve të Vresht m2 Objekt m2 Truall m2 Agrume rrënjë Nr. urdhrit të përbashkët nr. a. datë 13.565 4. 57.2.02.565 4.7.1999. datë 17. datë 04. Fshati Thanasaj Thanasaj Çermë sipër 1 2 3 3590 3590 1381 44 34 26 15. datë 57.7.2006. Sa më sipër. ndërmjet dy institucioneve dhe në zbatim të ligjit nr. datë 13. Sipas të dhënave operative.4.6. në rrethet Kavajë e Lushnje”.2002 dhe nr. pasuritë e shpronësuara në interes publik dhe të dërguara për regjistrim në pronësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve paraqiten në tabelën si më poshtë vijon: Regjistrimi i pasurisë nga shpronësimi për autostradën segmenti në Lushnje.1999 “Për shpronësimin për interes publik të pasurive të paluajtshme të cilat që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Rrogozhinë-Lushnje në territorin e qarqeve Tiranë dhe Fier”. Në lidhje me regjistrimin e pasurive të paluajtshme publike të përfituara nga shpronësimi i pronarëve për ndërtimin e autostradës Rrogozhinë-Lushnje. 7843. datë 26. zgjatje të këtij procesi për gati 4 vjet dhe mospërfundim të kësaj detyre. pasuritë e regjistruara.

Kontrolli i Lartë i Shtetit
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 328, datë 17.5.2001 57, datë 4.2.1999 93, datë 21.3.2002 57, datë 4.2.1999 93, datë 21.3.2002 57, datë 4.2.1999 93, datë 21.3.2002 57, datë 4.2.1999 57, datë 4.2.1999 328, datë 17.5.2001 93, datë 21.3.2002 328, datë 17.5.2001 93, datë 21.3.2002 93, datë 21.3.2002 57, datë 4.2.1999 57, datë 4.2.1999 328, datë 17.5.2001 93, datë 21.3.2002 57, datë 4.2.1999 93, datë 21.3.2002 553, datë 2.12.1999 Shuma 1381 3916 3916 3915 3915 1841 1841 2218 1583 1583 1583 1583 1582 3983 3983 1789 1789 1789 2087 2087 1789 Çermë sipër Zham sektor Zham sektor Zham fshat Zham fshat Gramh Gramh Konjat Dushk-Peqi Dushk-Peqi Dushk-Peqi Dushk-Peqi Dushk-Sekt Golem i Vogël Golem i Vogël Glem-Madh Glem-Madh Glem-Madh Karbunarë Karbunarë Glem-Madh 3 143 1 54 26 74 32 34 49 2 17 2 6 44 45 18 1 10 47 54 766 626 24.360 880 14.198 1.870 55.775 4.305 23.792 41.069 4.105 66 4.625 6.179 3.799 14.489 1.414 35.832 18.199 296.661 -

Buletini i kontrolleve të vitit 2007
596 100 600 524 336 1.820 164 350 86 596 1.222 24.360 880 14.198 1.870 55.775 4.305 23.792 41.069 600 4.105 590 4.625 6.179 3.799 14.489 336 3.234 35.832 18.199 1.025 301.562

-

-

1025 4.305

4 4

Pra sipërfaqja totale sipas VKM–ve prej 301.562 m2, e kërkuar për regjistrim në pronësi të shtetit, përbëhet nga shuma e elementeve tokë bujqësore prej 296.661 m2, truall me sipërfaqe 4305 m2 dhe vreshta prej 596 m2, paraqitur në tabelën si më sipër. Nga krahasimi i pasqyrës së mësipërme me pasqyrën e printuar që shoqëron shkresën nr. 3265, datë 09.6.2003 të DPRR, rezulton një diferencë në sipërfaqe prej 14. 593 m2, e cila del nga zbritja 316.155-301.562. Për këtë mospërputhje nuk ka dokumente sqaruese prej ZVRPP në Lushnje dhe DPRR në Tiranë. d. Gjithashtu mungon pasqyrimi dhe ndarja e sipërfaqes së pasurisë së rrugës ekzistuese, e cila nga bashkimi i pasurisë ekzistuese me pasurinë e shpronësuar, sipërfaqja e përgjithshme do të përbëjë pasurinë “truall” të Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve, të objektit “Autostrada e segmentit Rrogozhinë-Lushnje 2”. Mosrakordimi dhe pasaktësia e sipërfaqeve është në kundërshtim me kreun e II, pika 5, të rregullores nr. 184, datë 08.04.1999 dhe me ligjin nr.7843, datë 13.7.1994, ligjin nr. 8743, datë 22.02.2001 dhe me udhëzimin nr. 1, datë 26.7.2002, dhe mbajnë përgjegjësi ish-regjistruesi dhe regjistruesi në ZVRPP Lushnje si dhe Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve. Gjithashtu, ZVRPP në Lushnje ka përgjegjësi për moskryerjen e shërbimit megjithëse është arkëtuar tarifa për regjistrimin e një pjesë të pasurisë së kësaj rruge. Për përmirësimin e gjendjes u rekomandua marrja e masave. 6. KONTROLL NË BASHKINË E KORÇËS Në zbatim të programeve të kontrollit nr. 141/1, datë 02.3.2007 dhe nr. 308/1, datë 14.5.2007, të miratuar nga kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, u ushtrua kontroll në Bashkinë Korçë, me objekt kontrolli: “Mbi kontrollin e ligjshmërisë dhe të rregullshmërisë të aktivitetit ekonomiko-financiar, mbi procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të studimeve urbanistike, shesheve e lejeve të ndërtimit, lejet e shfrytëzimit të objekteve, legalizimin e ndërtimeve dhe shtesave pa leje, administrimin e aseteve, vlerësimin për shitje të trojeve nën objekt, shitjen e trojeve,
102

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

dhënien me qira të objekteve pronë publike dhe zbatimin e detyrave për mbrojtjen e mjedisit”. Kontrolli u krye nga data 12.3.2007 deri më datën 20.4.2007 dhe nga data 21.5.2007 deri më datën 29.6.2007, sipas drejtimeve të përcaktuara në këtë program kontrolli, për periudhën e veprimtarisë së ushtruar nga subjekti i kontrolluar nga data 01.01.2005 deri 31.12.2006. Kontrolli u krye për zbatimin e ligjshmërisë, rregullshmërisë dhe vlerësues, duke verifikuar sipas rastit dokumentacionin e plotë dhe me zgjedhje. Përveç dokumentacionit jemi bazuar edhe në këshillimin dhe ballafaqimet me stafin drejtues e atë administrativ të subjektit të kontrollit. Në përfundim të kontrollit rezultoi:

Zbatimi i detyrave dhe masave disiplinore të rekomanduara në kontrollet e mëparshme.
Në Bashkinë e Korçës është ushtruar kontroll nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, në vitin 2005 dhe në përfundim të tij, me shkresën nr. 66/12, datë 13.9.2005 janë rekomanduar për zbatim 10 masa organizative, 153 masa zhdëmtimi, 5 masa administrative dhe 11 masa disiplinore. Bashkia e Korçës me shkresën nr. 1300/1, datë 11.11.2005 ka njoftuar Kontrollin e Lartë të Shtetit për realizimin e tyre, i cili paraqitet si vijon: Janë realizuar 9 detyra dhe nuk është realizuar 1 prej tyre, konkretisht: Për diferencën prej 23.301.750 lekë për vitin 2003 dhe 2.565.972 lekë për vitin 2004 të ardhura të munguara për buxhetin lokal, në kundërshtim me koston e përcaktuar në UKM nr. 1, datë 08.05.2003. Nga Kontrolli i Lartë i Shtetit janë rekomanduar për zhdëmtim 27.783.871 lekë për 153 persona, nga të cilat është kontabilizuar detyrimi prej 25.145.619 lekë për 53 persona dhe nuk janë konsideruar rekomandimet për 100 persona në shumën 2.638.252 lekë. - Subjekti juridik në shumën 262.252 lekë, për qira të papaguar për vitet 2003 dhe 2004, me argumentin se kjo diferencë nuk ekziston pasi me dokumentacion vërtetohet se kjo pagesë është kryer.

A. Masat organizative.

B. Masa zhdëmtimi.

C. Masa administrative.

- Janë zbatuar plotësisht.

D. Masa disiplinore. Janë zbatuar me ndryshime nga rekomandimet e kërkuara si vijon: Është rekomanduar masa disiplinore për 11 punonjës. Moszbatimi i detyrave të rekomanduara bie ndesh me germën d, të pikës 1, të nenit 12, të ligjit nr. 9009, datë 13.02.2003 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” dhe ngarkon me përgjegjësi ish-kryetarin e Bashkisë.

Mbi kontrollin e zbatimit të buxhetit.
Për vitet 2005 dhe 2006, buxhetet lokale të Bashkisë Korçë janë miratuar nga Këshilli i Bashkisë me vendimet përkatës, për bazën ligjore të të cilit është shprehur pozitivisht edhe prefektura e Qarkut Korçë.

103

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

Shpenzimet e buxhetit lokal gjithsej për vitin 2005, janë realizuar 97% ose 27.341 mijë lekë më pak ndaj shpenzimeve të programuara prej 871.227 mijë lekë, nga të cilat 16.100 mijë lekë janë të trashëgueshme. Kjo diferencë është kryesisht rezultat i mosrealizimit të investimeve në shumën 20.082 mijë lekë për shkak të mosrealizimit të tenderëve nga buxheti i kushtëzuar brenda afatit kohor në shumën 9 227 mijë lekë dhe mosrealizimit të të ardhurave të veta në shumën 10.750 mijë lekë. Për vitin 2006, shpenzimet e buxhetit lokal janë realizuar 92% ose 73.756 mijë lekë më pak ndaj shpenzimeve të programuara prej 887.845 mijë lekë, kryesisht si rezultat i mosrealizimit të shpenzimeve nga të ardhurat e veta, nga të cilat 1.527 mijë lekë janë të trashëgueshme. Në buxhetin lokal, shpenzimet nga të ardhurat e vetë Bashkisë zënë 62% te totalit për vitin 2005 dhe 68% për vitin 2006. Rritja nuk është pasojë vetëm e rritjes së shpenzimeve nga të ardhurat e veta, por edhe e uljes së peshës specifike të financimeve të kushtëzuara, kryesisht të investimeve, por që sidoqoftë paraqet realisht mundësitë e Bashkisë për kryerjen e funksioneve të saj. Nga krahasimi i shpenzimeve të realizuara sipas artikujve midis vitit 2006 dhe 2005 konstatohet se: - Ka ulje të ndjeshme të shpenzimeve të kushtëzuara në shumën 22.725 mijë lekë. - Duke krahasuar realizimin e shpenzimeve nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta për vitin 2005 ne vlerën 199.813 mijë lekë, me realizimin e shpenzimeve për vitin 2006 në vlerën 250.790 mijë lekë vihet re se ka rritje të ndjeshme të shpenzimeve nga buxheti i pavarur në shumën 51.707 mijë lekë. Këto ndryshime konsiderohen pozitive sepse i japin më shumë pavarësi Bashkisë, në kryerjen e funksioneve të veta. Rritje e shpenzimeve ka shkuar kryesisht në rritjen e shpenzimeve për investime në shumën 44.488 mijë lekë, për paga në shumën 5.968 mijë lekë, shpenzimeve operative në shumën 2.634 mijë lekë. Përfundimisht vërehet se efektiviteti i përdorimit të fondeve nga Bashkia, është i orientuar drejt, pra në rritjen e shpenzimeve për investime. Nga kontrolli u konstatua respektim i shpenzimeve sipas strukturës buxhetore deri në nivel artikulli. Fondi rezervë për vitet 2005 dhe 2006 është krijuar përkatësisht 8.500 mijë lekë dhe 7.500 mijë lekë, pra brenda kufirit të parashikuar nga neni 6, i ligjit nr. 8399, datë 09.9.1998 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7776, datë 22.12.1993 “Për buxhetin lokal”. Në çdo rast përdorimi i tij është bërë më vendim të Këshillit të Bashkisë. Shpenzimet operative të aparatit të Bashkisë janë të konsiderueshme, por përgjithësisht ato kanë qenë objekt tenderi dhe vetëm 5% e tyre nuk u janë nënshtruar procedurave të prokurimit, kryesisht shpenzimet për energji elektrike dhe ujë. Nga kontrolli i ushtruar u konstatua se është bërë programimi i shpenzimeve operative sipas mallrave ose shërbimeve dhe nuk ka tejkalim të tyre në total dhe për çdo artikull.

Kontroll mbi marrëdhëniet e punës.
U kontrollua numri i punonjësve sipas strukturës organike të miratuar me strukturën faktike sipas emërtesave dhe nuk rezultuan ndryshime. U kontrollua baza ligjore e klasave, kategorive, pagat sipas grupit, emërtimeve, burimit, shtesave për vjetërsi e pozicion, të vendosura nga Këshilli i Bashkisë dhe u
104

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

konstatua zbatim i saktë i udhëzimit të Këshillit te Ministrave nr. 1, datë 13.6.2000 “Për strukturën e renditjes të punëve në shërbimin civil, metodologjisë përkatëse dhe përshkrimit përgjithësues të rolit të sekretarit të përgjithshëm në këtë shërbim” aneksi nr. 2, si dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 551, datë 7.11.2002 “Për klasifikimin e funksioneve dhe grupimin e njësive të qeverisjes vendore, për efekt page e për caktimin e kufijve te pagave te organeve të qeverisjes vendore”. Nga shqyrtimi i praktikave për marrjen në punë u konstatua se përgjithësisht janë respektuar kërkesat e ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i punës në Republikën e Shqipërisë” dhe akteve normativ dalë në zbatim të tyre. Krahas sa më sipër u konstatuan dhe mangësitë si vijon: a. Shpallja e konkurrimit është botuar vetëm në gazetën e Bashkisë, në kundërshtim me nenet 12 dhe 13, të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999. b. Në shpalljen për konkurim nuk është përcaktuar fusha e njohurive që do të testohen, llojet e testeve si dhe bibliografia përkatëse, në kundërshtim me pikën 6/e “Shpallja e konkurrimit për vendin e lirë”, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 231, datë 11.5.2000 Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenet 12 e 13, të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, dhe pikat 6, 7, 11, 16, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 231, datë 11.5.2000 “Për pranimin në Shërbimin Civil dhe periudhën e provës”, dhe ngarkon me përgjegjësi drejtorin e Drejtorisë së Personelit. Gjatë vitit 2005 janë larguar nga puna 10 punonjës gjithsej, nga të cilët: 6 punonjës me dëshirën e tyre, 1 punonjës në pension dhe 3 punonjës sepse janë shkarkuar në detyrë. Largimi i tyre nuk është shoqëruar me efekte financiare. Gjatë vitit 2006 janë larguar nga puna 4 punonjës gjithsej, nga të cilët: 3 punonjës me dëshirën e tyre, 1 punonjës ka dalë në pension. Largimi nga puna për 1 punonjëse është shoqëruar me efekte financiare prej 576.814 lekë, paga e 1 viti, në dëm të Bashkisë. U kontrolluan pagesat e kryera për shpërblimin e anëtarëve të Këshillit të Bashkisë dhe u konstatua se kjo pagesë është në zbatim të pikës 13, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 551, datë 7.11.2002 U kontrollua krijimi dhe përdorimi i fondit të veçantë dhe u konstatua se krijimi dhe përdorimi i tij është në përputhje me vendimin e Këshillit te Ministrave nr. 19, datë 11.1.1993 dhe nr. 434, datë 28.6.2006 “Për fondin e veçantë të institucioneve buxhetore”.

Zbatimi i rregullave për mbajtjen e kontabilitetit dhe rregullshmërisë dhe ligjshmërisë në veprimet me arkë dhe bankë. a. Mbi veprimet e kryera me arkë. U krye inventari i befasishëm i arkës dhe nuk rezultuan diferenca midis gjendjes kontabël dhe asaj fizike. U ushtrua kontroll i plotë për gjithë dokumentacionin e arkës dhe u konstatua se janë hapur librat e kontabilitetit dhe janë azhurnuar veprimet në to, në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 248, datë 10.4.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik, për organet e pushtetit lokal, institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale si dhe të njësive që varen prej tyre” me ndryshimet e mëvonshme. U kontrolluan hyrjet në arkë për tërheqjet me çek nga banka, krahasuar me ditarin e bankës, llogaria 580 “xhirime të brendshme” e cila në fund të vitit 2005.
105

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

U kontrollua dokumentacioni i plotë i bankës për gjithë periudhën e programuar dhe u konstatua se janë hapur librat e kontabilitetit dhe janë azhurnuar veprimet në to në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 248, datë 10.4.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik, për organet e pushtetit lokal, institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale si dhe të njësive që varen prej tyre” me ndryshimet e mëvonshme. Çdo veprim është i shoqëruar me dokumentacionin e nevojshëm justifikues. Urdhërpagesat janë të përpiluara saktë dhe të plotësuara në të gjithë ekstremet e tyre, të firmosura nga personat përgjegjës dhe me vulë nga Dega e Thesarit. Totali i ekstraktit të bankës në datë 31.12.2004 dhe 2005 përputhet me situacionin e shpenzimeve, ditarin e bankës, librin e madh. Nga kontrolli rezultoi se përgjithësisht, veprimet e kryera për blerjet me vlera te vogla, janë në zbatim të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. 3, datë 19.02.1996 “Për blerjet me vlera te vogla”. Krahas sa më sipër, në veprimet me bankën u konstatuan dhe shkelje të disiplinës financiare pa dëm ekonomik si vijon: Në 3 raste, për shumën 173.100 lekë, për blerjet me vlera të vogla, fatura tatimore nuk ka numër serie dhe nuk është e vulosur nga organet tatimore, çka bie ndesh me nenin 7 “Lëshimi i faturës”, të ligjit nr. 7758, datë 12.11.1993 “Për dokumentimin e mbajtjen e llogarive për tatimet” dhe ngarkon me përgjegjësi drejtoren e Drejtorisë së Financës, në cilësinë e kryetares të komisionit “Për blerjet me vlera të vogla”. c. Mbi veprimet me magazinën. Çdo blerje është bërë hyrje në magazinë. Hyrjet dhe daljet e vlerave materiale në magazinë, në çdo rast janë shoqëruar me dokumentacionin e nevojshëm justifikues. Në këtë institucion nuk ka mallra në ruajtje, stok dhe me qarkullim të ngadalshëm. Në përgjithësi kryerja e veprimeve me magazinën është në përputhje me kreun e III “Dokumentimi i veprimeve ekonomike–financiare”, të ligjit nr. 6942, datë 25.12.1984 “Për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare”.

b. Mbi veprimet e kryera me bankë.

Nxjerrja e llogarisë vjetore dhe inventarizimi i llogarive dhe pasurisë publike.
Për vitet 2005 e 2006 është nxjerrë llogaria vjetore dhe është miratuar nga inspektoria e kontabilitetit në Degën e Thesarit të Korçës, brenda afatit ligjor datë 28.02.2003. Ajo është e shoqëruar me inventarët kontabël të posteve te bilancit, situacionin vjetor te shpenzimeve dhe pasqyrën e të ardhurave, të rakorduar me Degën e Thesarit, si dhe relacionin shpjegues. Përgjithësisht nxjerrja e saj është në zbatim të ligjit nr. 7661, datë 19.01.1993 “Për kontabilitetin” dhe udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 19, datë 24.12.2003 “Për përgatitjen e pasqyrave vjetore të institucioneve qendrore, organeve të pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre”. Në nxjerrjen e llogarisë vjetore të vitit 2006 e metë e konstatuar është se: - Për të dhënat e hedhura, nga centralizatori, në bilanc, nuk është ndjekur procedura e paraqitjes llogarive në aktiv dhe pasiv, dhe për diferencë, por të dhënat janë hedhur në bilanc nga jashtë, duke mos përdorur artikujt kontabël për mbylljen e llogarive të shpenzimeve, të cilat nuk paraqiten në bilanc. Me mënyrën që është
106

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

proceduar për mbajtjen e kontabilitetit dhe transportin e të dhënave nga ditarët analitikë, në centralizator dhe në bilancin vjetor, është i vështirë të kontrollohet zbatimi i kuadrit ligjor të kontabilitetit. Sa më sipër bie ndesh me nenin 6 “Evidenca mbështetëse”, të ligjit nr. 9.228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 19, datë 24.12.2003 “Për mbajtjen e llogarive në institucione të ndryshme” etj. - Nuk është bërë evidentimi i taksave vendore në kontabilitet, çka bie ndesh me nenin 6, të ligjit nr. 7661, datë 19.01.1993 “Për kontabilitetin”. Të metat e përshkruara ngarkon me përgjegjësi drejtoren e Drejtorisë së Financës.

Inventarizimi i pasurisë publike. Për vitet 2004 e 2005 janë kryer inventarët për aparatin e Bashkisë, është nxjerrë rezultati dhe është bërë miratimi i tyre nga Këshilli i Bashkisë duke nxjerrë dhe vendimet përkatëse. Prokurimi i fondeve publike.
Gjatë vitit 2005, në Bashkinë e Korçës janë realizuar 39 tendera me fond limit të përgjithshëm të prokuruar 149.416 mijë lekë dhe vlerë të përgjithshme të kontratave të lidhura 143.064 mijë lekë, kurse gjatë vitit 2006 janë zhvilluar 41 tendera me fond limit të përgjithshëm të prokuruar 270.325 mijë lekë dhe vlerë të përgjithshme të kontratave të lidhura 258.830 mijë lekë. U ushtrua kontroll i plotë i të gjithë dosjeve të tenderave dhe u konstatua se përgjithësisht procedura e zhvillimit të tenderave është e saktë, në zbatim të ligjit nr. 7971, datë 26.7.1995 dhe dispozitave ligjore të rrjedhura prej tij. A. Krahas sa më sipër u konstatuan dhe shkelje të dispozitave ligjore për të cilat nuk mund të përcaktohet dëmi ekonomik në tenderat me objekt si vijon: 1. “Blerje vezë” 2005. Në tender kanë marrë pjesë tre pjesëmarrës. a. Firma sh.p.k. tek kapacitetet teknike ka paraqitur një kontratë bashkëpunimi me shoqërinë tjetër sh.p.k. për shitjen e vezëve. Nga ana e shoqërisë së dytë është lëshuar një shkresë, ku vërtetohet se është furnizuar me vezë nga firma e parë. Kjo shkresë furnizimi duhet të vërtetohej nga Dega e Tatimtaksave Korçë, një gjë e tillë nuk është bërë, si rrjedhojë oferta nuk duhet të ishte pranuar, kjo shoqëri duhet të s’kualifikohej dhe tenderi të anulohej. Sa më sipër bie ndesh me kërkesat për kualifikim, pikën B të dokumenteve standarde të tenderit (Mallrat - tender i hapur), miratuar me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 01.01.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. Nga komision janë bërë vërejtje të cilat nuk u konsideruan nga grupi i kontrollit, me argumentet e paraqitur në projektraport dhe procesverbalin përkatës. 2. ''Blerje mish viçi viti 2005'' dhe ''Blerje djathë e gjalpë viti 2005''. Prokurimi për këto dy blerje është realizuar më datë 23.8.2005. Në të dy rastet kanë marrë pjesë në tender tre firma. Në tenderin “Blerje djathë e gjalpë” me fond limit 5.015.000 lekë, komisioni i vlerësimit të ofertave ka s’kualifikuar nga gara firmën “Gea”, mbasi nuk plotësonte disa nga kushtet e veçanta për kualifikim, si kontrata për marrjen me qira të makinës transportuese, për rrjedhojë në garë mbeten dy konkurues. Në tenderin “Blerje mish” me fond limit 5.820.000 lekë, komisioni i vlerësimit të ofertave ka s’kualifikuar nga gara një firmë, pasi nuk plotësonte disa nga kushtet e
107

tender i hapur). të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. si dhe të VKM 108 . Firma pjesëmarrëse edhe pse në këtë rast ka sjellë të njejtën dokumentacion si në rastin e tenderit blerje djathë e gjalpë. miratuar me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. Nga komisioni janë bërë vërejtje të cilat nuk u konsideruan nga grupi i kontrollit. “Blerje fruta perime” viti 2005.3. 1.254 lekë.sh.p.p. Shoqëria pjesëmarrëse.p. U kontrollua procedura dokumentare e zbatimit dhe likuidimit të tenderave dhe u konstatua përgjithësisht zbatim i saktë i ligjit nr. 3. nuk është s’kualifikuar. Kapaciteti teknik të dokumenteve standarde të tenderit (Ndërtime . 4.02.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe juristet sipas përshkrimit të bërë më lart.ç. në kundërshtim me kërkesat për kualifikim pikën B.02. blloku i kolektorëve”. “Blerje mallra ushqimore” viti 2006.01. datë 15. 7. në kundërshtim me kërkesat për kualifikim pikën B të dokumenteve standarde të tenderit (Mallrat .tender i hapur).c.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”. “Sistemim. datë 10. “Rikonstruksion shkolla “Asdreni”. datë 01. Për të 3 tenderat. në kërkesat për kualifikim.1996. datë 01. me argumentet e paraqitur në projektraport dhe procesverbalin përkatës. 5.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”.01.k. asfaltim.k.Situacioni përfundimtar i objektit është i firmosur vetëm nga firma ndërtuese. Në tender kanë marrë pjesë katër shoqëri ndërtimi. 6.1996. Shoqëria sh.3. datë 15. në kundërshtim me kërkesat për kualifikim pikën B. miratuar me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr.254. datë 01.v. me argumentet e paraqitur në projektraport dhe procesverbalin përkatës. “Blerje mallra ushqimore” 2005. të dokumenteve standarde të tenderit (Ndërtime . në kërkesat për kualifikim nuk iu është kërkuar dhe nuk kanë araqitur kapacitetin financiar dhe kapacitetin teknik. dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. 1. 1. çka bie ndesh me kërkesat specifike për kualifikim pika B. udhëzimit të KM nr. por nuk është konfirmuar nga Dega e Tatimtaksave për të vërtetuar pagesën e t.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. me argumentet e paraqitur në projektraport dhe procesverbalin përkatës. datë 01. Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 veçanta për kualifikim. për rrjedhojë në garë mbeten dy konkurues.3 të dokumenteve standarde të tenderit (Mallrat . . Nga verifikimi i dokumentacionit ligjor kualifikues të tyre u konstatuan mangësitë si vijon: a.c. Firma sh. për kapacitetin teknik nuk ka paraqitur aktin e kolaudimit të objektit për “Rikonstruksion konvikt shkolla “Faik Konica” me vlerë 19. Nga komisioni janë bërë vërejtje të cilat nuk u konsideruan nga grupi i kontrollit.tender i hapur). viti 2006.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. 1. 8402. 3 subjekteve të kualifikuara. b. në kapacitetin teknik nuk ka paraqitur aktkolaudimin e këtij objekti.tender i hapur).01. miratuar me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. duke qenë se nuk kishte eksperienca të mëparshme. nga të cilat dy janë skualifikuar dhe në garë kanë mbetur 2 shoqëritë sh. 3. miratuar me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr.9. për kapacitetin teknik. 3. Nga komisioni janë bërë vërejtje të cilat nuk u konsideruan nga grupi i kontrollit.së nga kjo firmë.01. në aktkolaudimin e objektit të punimeve të mëparshme nuk është përcaktuar vlera e objektit. çka bie ndesh me pikën 3.k.

3. Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga ky subjekt rezulton se ka siguruar dhe paguar pranë kësaj agjencie kontributin për 30 të punësuar duke përfituar padrejtësisht kontributin e sigurimeve shoqërore për 9 punonjës në shumën 564.Viti 2005 328.Viti 2004 304. drejtimit dhe kolaudimit të veprave të ndërtimit…”. “Ruajtje me roje civile të armatosura viti 2006”.p. por është bërë nga Bashkia e Korçës e cila sipas viteve është: .2006 deri më 28. prokurimi për këtë shërbim është kërkuar për 39 roje objekti i ndarë në tre lote. gjithsej për 6 muaj.p. për një roje është caktuar 22.9.100 lekë.794 lekë .648 lekë.300 lekë 109 . . B.Viti 2006 93. Bashkia ka llogaritur dhe derdhur kontribute në sigurimet shoqërore për pagën e mbikëqyrësit të shërbimit publik të pastrimit dhe grumbullimit të mbeturinave sipas viteve si vijon: . për një periudhë dymbëdhjetë mujore.Ruajtje e objekteve Bashkia e Korçës. kurse në kërkesat specifike është kërkuar leje ushtrimi profesioni vetëm për 20 persona nga 39 roje që duhen sipas vendrojave.436 lekë Gjithsej 991.910 lekë Gjithsej 288. 444. 7971.k.940 lekë . U konstatuan këto shkelje të dispozitave ligjore në fuqi: a. “Ruajtje me roje civile të armatosura viti 2005”. datë 26.Viti 2004 93. Veprimet e përshkruara më lart bien ndesh me nenin 9.02. Gjatë kontrollit të zbatimit të kontratës për tenderin e pastrimit të qytetit u konstatua se paga e mbikëqyrësit të punimeve. b.1994 “Për tarifat e studimit.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”.5.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 nr.454. Bashkia e Korçës i ka paguar subjektit fitues kontributin e sigurimeve për 7 punonjës të pasiguruar për një periudhë gjashtë mujore në shumën 98.7. është 662. ka paraqitur ofertë dhe ka lidhur kontratë me Bashkinë Korçë dhe institucionet në varësi të Bashkisë për 39 roje objekti.Ruajtje e objekteve Zyrat e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike. e konkretisht: .k. të ligjit nr. për periudhën 01. 2. për të dy vitet 2005 e 2006. me objekt si vijon: 1.000 lekë në muaj. nuk është kryer nga shoqëria e pastrimit sh.. datë 05.1995 “Për prokurimin publik” dhe ngarkonin me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave.136 lekë. U konstatua i njëjti fenomen si në vitin 2005. Në kërkesat për kualifikim nuk është përcaktuar numri minimal i të punësuarve.9. Fidanishte dhe Serat e Luleve për 13 roje. datë 11. projektimit.Viti 2005 100. 7703.236 lekë. të ligjit nr. .Viti 2006 358. Parku i Automjeteve.610 lekë Po për këto vite.Bashk” sh. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me nenin 12.2007. Tregtorja e Mishit në tregun e qytetit dhe Drejtoria Mbështetëse e Arsimit për 12 roje. në 9 tendera. muzeu “Bratko” dhe teatri “Andon Zako Çajupi” për 14 roje. Firma fituese “Sot . Krahas sa më sipër u konstatuan dhe shkelje të dispozitave ligjore me dëm efektiv prej 7. Për të tre lotët shërbimi. biblioteka e qytetit “Thimi Mitko”.450 lekë .Ruajtje objekteve Pallati i Kulturës. Shuma e përfituar padrejtësisht nga subjekti.380 lekë .

“Ndërtime për meremetimin e gropave në rrugët e qytetit”. “Sistemim–asfaltim i rrugës “Kristaq Sotiri”.2005 deri 01. Akti i kolaudimit është hartuar më 25. Për vonesën. dhe afat të kryerjes së punimeve 26.910 lekë. Nga verifikimi i afatit të dorëzimit të punimeve u konstatua se sipërmarrësi nuk ka njoftuar me shkrim mbikëqyrësin e punimeve për përfundimin e tyre dhe i ka dorëzuar ato 25 ditë me vonesë. shoqërisë nuk i është llogaritur penaliteti në shumën 2.496.2005 Nga verifikimi i afatit të dorëzimit të punimeve u konstatua se sipërmarrësi nuk ka njoftuar me shkrim mbikëqyrësin e punimeve për përfundimin e tyre dhe i ka dorëzuar ato 30 ditë me vonesë. Për vonesën. deri 30.514 lekë.6. Nga verifikimi i afatit të dorëzimit të punimeve u konstatua se sipërmarrësi nuk ka njoftuar me shkrim mbikëqyrësin e punimeve për përfundimin e tyre dhe i ka dorëzuar ato 30 ditë me vonesë. fituar nga shoqëria ndërtuese me vlerë të kontratës të lidhur 4. fituar nga shoqëria ndërtuese me vlerë të kontratës të lidhur 2. Nga verifikimi i afatit të dorëzimit të punimeve u konstatua se sipërmarrësi nuk ka njoftuar me shkrim mbikëqyrësin e punimeve për përfundimin e tyre dhe i ka dorëzuar ato 25 ditë me vonesë. “Partizani”.114 lekë dhe afat të kryerjes së punimeve 16.08. 4.6.2005. Akti i kolaudimit është hartuar më 10. “Sistemim rruge tek sheshi i pazarit”.p.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për të dy elementët mbikëqyrësit të punimeve i janë paguar padrejtësisht 1. Akti i kolaudimit është hartuar më 30. shoqërisë nuk i është llogaritur penaliteti në shumën 356. fituar nga shoqëria ndërtuese me vlerë të kontratës të lidhur 19.05.9. dhe mbikëqyrësin e punimeve.8.2005. shoqërisë nuk i është llogaritur penaliteti në shumën 318. dhe ngarkon me përgjegjësi shoqërinë sh. Akti i kolaudimit është hartuar më 25. të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.2005.2005 deri 26. “Sistemim trotuare në unazën e vogël të qytetit”.114 lekë dhe ngarkon me përgjegjësi shoqërinë dhe mbikëqyrësin e punimeve.2005. Për vonesën. Nga Bashkia janë bërë vërejtje të cilat nuk u konsideruan me argumentet e paraqitur në projektraport dhe procesverbalin përkatës. datë 21.1994 “Për prokurimin me sipërmarrje të shërbimeve publike të pastrimit dhe grumbullimit të mbeturinave”.8.470.2005.960.336.2005.07.089 lekë dhe ngarkon me përgjegjësi mbikëqyrësin e punimeve.955 lekë.2005. në kundërshtim me pikën 7.07. 319. ku theksohet se: “Organet e pushtetit lokal duhet të caktojnë një kontrollor të zbatimit të kontratës.899 lekë dhe afat të kryerjes së punimeve 13.2005.08.670 lekë dhe ngarkon me përgjegjësi shoqërinë dhe mbikëqyrësin e punimeve.212. fituar nga shoqëria ndërtuese me vlerë të kontratës të lidhur 14. 5.6. 8.972.10. 110 . 6.10.2005.7.279.2005.k. Akti i kolaudimit është hartuar më 30. Për vonesën. “Sistemim rrugë e trotuare rr. shoqërisë nuk i është llogaritur penaliteti në shumën 1.188.08.8.250 lekë. fituar nga shoqëria ndërtuese me vlerë të kontratës të lidhur 3. 7.563 lekë dhe afat të kryerjes së punimeve 16.2005 deri 10. dhe afat të kryerjes së punimeve 10. deri 01.2005. i cili do të paguhet nga buxheti i caktuar për shërbimin e pastrimit”.

8982.11. shoqërisë sh. mbas përfundimit të garancisë ishin marrë në dorëzim nga një komision i ngritur për këtë qëllim. Nga kontrolli i dokumentacionit të të ardhurave vendore. 8982. të gjithë objektet e investimeve të realizuara në vitet 2005 dhe 2006. të ligjit nr. u konstatua se janë hapur regjistrat e taksave vendore në të cilët janë regjistruar subjektet juridike e fizike që kryejnë aktivitet privat. në kundërshtim me nenin 11.Në disa raste mungojnë dhe vetë deklarimet e sipërfaqeve të godinave të subjekteve dhe të familjeve.Mungojnë të dhënat nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për sipërfaqet e godinave të biznesit dhe popullatës.Mungojnë të dhënat nga matja në vend nga specialistët e Bashkisë për sipërfaqet e banesave të biznesit dhe popullatës . si dhe detyrimet përkatëse. kushtet e përgjithshme (Ndërtimet – tender i hapur) të dokumenteve standarde të tenderit.610 lekë dhe afat të kryerjes së punimeve 04. Nga verifikimi i afatit të dorëzimit të punimeve u konstatua se sipërmarrësi nuk ka njoftuar me shkrim mbikëqyrësin e punimeve për përfundimin e tyre dhe i ka dorëzuar ato 15 ditë me vonesë. shoqërisë sh. me vlerë të kontratës të lidhur 6. Për vonesën. Nga Bashkia në Korçë. Nga kontrolli i dokumentacionit u konstatua përgjithësisht zbatim i saktë i taksave dhe tarifave në përputhje me pasqyrat anekse bashkëngjitur ligjit nr.12.k. si dhe dokumentacionit përkatës justifikues të të ardhurave u konstatuan edhe mangësitë si vijon: . Për vonesën. Bashkia realizon nga puna e vet 57% të të ardhurave dhe 43% nga agjentët. datë 01.356 lekë dhe ngarkon me përgjegjësi mbikëqyrësin e punimeve. Nga subjekti janë bërë vërejtje lidhur me llogaritjen dhe ndalesën për zbatimin e penaliteteve. në drejtim të programimit real.2005.2005 Akti i kolaudimit është hartuar më 15. Krahas sa më sipër. a. datë 12.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga verifikimi i afatit të dorëzimit të punimeve u konstatua se sipërmarrësi nuk ka njoftuar me shkrim mbikëqyrësin e punimeve për përfundimin e tyre dhe i ka dorëzuar ato 35 ditë me vonesë. ky raport ka ndryshuar ndjeshëm në drejtim pozitiv. Vlera e inventarit të këtyre objekteve ishte pasqyruar në llogarinë e aktiveve të qëndrueshme. “Sistemim–asfaltim rrugë lagjja 10”.k. Në vitin 2006.01. të udhëzimit të Ministrisë 111 . Drejtoria e Tatimeve të Rrethit e Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor dhe me 46% nga puna e vetë.10. pikës 4. nuk i është llogaritur penaliteti në shumën 415.p. datë 12. Bashkia realizon 54% të të ardhurave nga agjentët tatimor.2002 “Për sistemin e taksave vendore” dhe dispozitave ligjore dalë në mbështetje të tij. 9. për vitet 2005 e 2006.12. Mbi parashikimin dhe realizimin e taksave vendore. bie ndesh me nenin 24 “Likuidimi i dëmeve për vonesën në mbarimin e punimeve të ndërtimit”.p. të cilat nuk u konsideruan me argumentet e paraqitur në procesverbalet përkatës dhe projektraport. për vitet 2005 e 2006.2002 “Për sistemin e taksave vendore”.7. fituar nga shoqëria ndërtuese sh. miratuar me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. . Për vitin 2005.758 lekë dhe ngarkon me përgjegjësi mbikëqyrësin e punimeve. Moszbatimi i penaliteteve sipas përshkrimit të bërë më lart.k.p.1996. nuk i është llogaritur penaliteti në shumën 589.2005 deri 30.922. pa rezerva. 1.

400 mijë lekë.7.090 lekë. Në zbatim të nenit 13. të cilat janë kryesisht në taksën mbi ndërtesat. gjithsej 31 persona në shumën 79.07. Organizimi dhe funksionimi i Policisë Bashkiake.500 lekë dhe janë arkëtuar brenda vitit 834. 7661. datë 12.29 persona në vlerën 77.Nuk janë kontabilizuar debitorët.2003 “Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor”. Mangësi e vërejtur është se gjobat e vendosura nuk janë diskutuar brenda 15 ditëve nga data e aplikimit dhe nuk janë arkëtuar plotësisht brenda 1 viti. tarifën e pastrimit. Nga kryetari i Bashkisë janë falur 6 gjoba në shumën 28.02. Mbi parashikimin.800 lekë. datë 15. 8224.2003 “Taksa mbi ndërtesat”. Mbikëqyrja e auditit të brendshëm.290 lekë për mosnxjerrje në kohë të lejes së qarkullimit. Të metat e përshkruara më lart bien ndesh me pikën 3. Rezultojnë debitorë 13 subjekte në shumën 627. Në Bashkinë e Korçës funksionon Policia Bashkiake në zbatim të ligjit nr. . 8982. si vijon: . përkatësisht 16. datë 04.2002 “Për sistemin e taksave vendore”. Nga kryetari i Bashkisë janë falur gjobat në 7 raste për shumën 30.487. . datë 07.4.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit dhe Ministrisë së Financave nr.12. 8224. të ligjit nr.500 lekë. b. datë 15. Nga Policia Bashkiake janë aplikuar gjoba për mosshlyerje në kohë të detyrimeve për taksat dhe tarifat për 276 subjekte biznesi. realizimin dhe vjeljen e taksës së parkimit të autobuzave interurban për vitet 2005 e 2006. të ligjit nr. 7697. të ligjit nr.200 mijë lekë dhe 22. Nga kontrolli rezulton se nuk kanë shlyer detyrimet. biznes i madh. veprim në kundërshtim me nenin 9. datë 04. të ligjit nr.800 lekë për autobusët. dhe ngarkojnë me përgjegjësi specialistin për transportin në Drejtorinë e të Ardhurave në Bashki. 8982. Për vitin 2006 janë aplikuar gjoba në 360 raste për vlerën 1.1993 “Për kundërvajtje administrative” dhe ngarkon me përgjegjësi ish-drejtori i Policisë Bashkiake. datë 19.12.01. për 970. 6. Mangësitë e pasqyruara më lart ngarkojnë me përgjegjësi ish-drejtori në drejtorinë e të ardhurave.1993 “Për kontabilitetin”.000 lekë. shërbime publike si dhe në mospagimin në afat të taksave dhe tarifave të cilat janë kontabilzuar.000 lekë. Për vitin 2005 janë aplikuar gjoba në 283 raste. 9.500 lekë. të ligjit nr. neni 19. 112 . Për 5 subjekte nuk është vjelë gjoba sipas afatit 1 vjeçar në vlerën 33.640 lekë ose më pak 134. në kundërshtim me nenet 14 e 23.1998 janë aplikuar gjoba nga 500 deri 5000 lekë për kundravajtje në urbanistikë.000 lekë.1998 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë”.02.000 lekë dhe janë arkëtuar 995. taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor dhe udhëzimin e MPVD dhe Ministrisë së Financave nr. për mos derdhje të detyrimit vjetor. datë 12.2 persona për vlerën 1. nga të cilat nuk kanë shlyer detyrimet 30 subjekte për shumën 300. Për vitet 2005 e 2006 është bërë programim me rezerva i të ardhurave nga taksat dhe tarifat për familjet. ndriçimit etj.2002 “Për sistemin e taksave vendore”.860 lekë. në kundërshtim me nenin 50. aneksi 1.

Nga evidencat statistikore të zbulimeve të kontrollit rezulton se për vitin 2005 janë zbuluar shkelje të disiplinës financiare me dëm për 16 persona për shumën 14 mijë lekë.1998 “Për urbanistikën” dhe VKM nr. nga të cilat: 3 vendime për studime zonale.2003 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. Përgjithësisht në kontrollet e kryera janë zbatuar kërkesat të ligjit nr. nga ana e KRRT-së së Bashkisë Korçë janë zhvilluar gjithsej 11 mbledhje.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për vitet 2005 e 2006 janë hartuar programet vjetore të auditimit.02. 1 vendim për ndryshim në projekt. duke u shprehur për të. Nga auditi i brendshëm nuk janë kërkuar masa disiplinore. Për vitit 2006. nga të cilat: 2 vendime për detyrë projektimi për studime urbanistike. 138 vendime për miratimin e lejeve të ndërtimit në sektorin privat. nga te cilat 196 mije shkelje të disiplinës financiare me dem ekonomik. 42 vendime për miratimin e lejeve të ndërtimit për objekte shtetërore. dhe 48 dosje për miratimin e lejeve të shesheve ndërtimi dhe leje ndërtimi. si dhe 10 kontrolle të plota në vitin 2006. Janë realizuar plotësisht kontrollet e programuara.9. Gjatë vitit 2006. zbulimet nga auditimet janë për 29 persona në shumën 307 mijë lekë. 6 vendime për legalizim ndërtimesh. të cilat mbulojnë gjithë tematikën e kontrollit. 91 vendime për miratimin e lejeve të ndërtimit në sektorin privat. 9009. datë 13. 33 vendime për prishje ndërtimesh të vjetra. 722. 112 vendime për miratimin e leje të shesheve të ndërtimit. 58 vendime për detyra projektimi. 345. Gjatë vitit 2005. datë 19. 62 vendime për miratimin e lejeve të ndërtimit për objekte shtetërore. në zbatim të programit vjetor. nga ana e KRRT së Bashkisë në Korçë janë zhvilluar 8 mbledhje. 2 vendime për ndryshim destinacioni. datë 17. dispozita ligjore me të cilën bie ndesh dhe personi përgjegjës. U kontrollua rregullshmëria formale e kontrolleve të kryera nga auditi i brendshëm dhe u konstatua se në programet e hartuara është përfshirë gjithë tematika sipas standardeve të kontrollit. Ata janë të përshtatura me natyrën e subjektit objekt kontrolli dhe të miratuara nga drejtori i drejtorisë dhe titullari i Bashkisë. 8405. 18 vendime për ndryshim destinacioni në sektorin privat. duke marrë gjithsej 358 vendime. Për vitin 2005 u kontrolluan gjithsej 33 dosje për miratimin e studimeve urbanistike pjesore dhe 35 dosje për miratimin e lejeve të shesheve të ndërtimit dhe lejeve të ndërtimit ndërsa për vitin 2006 u kontrolluan gjithsej 42 dosje për miratimin e studimeve urbanistike pjesore. në zbatim të ligjit nr. 60 vendime për miratimin e lejeve të shesheve të ndërtimit. 58 vendime për studime urbanistike pjesore. 108 vendime për studime urbanistike pjesore. 14 vendime për saktësim dhe rifreskim leje ndërtimi në sektorin privat. 113 . datë 01. 3 vendime për mosmiratim të lejeve të ndërtimit dhe 1 vendim për ndryshimin e rregullores së urbanistikës të Bashkisë. duke marrë 617 vendime.6.2004 “Për miratimin e manualit të procedurave të auditimit”.11. Kontroll në hartimin e studimeve urbanistike pjesore.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. 108 vendime për detyra projektimi për studimet urbanistike pjesore. 55 vendim për prishje objektesh të vjetra dhe 2 vendime për probleme të ndryshme. Për problemet e konstatuara janë mbajtur procesverbale ose aktverifikime në të cilat është shprehur shkelja e konstatuar. përkatësisht: 11 auditime të plota dhe 5 tematike për vitin 2005.

datë 23.1995. sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005 Nr. B. që i bashkëngjitet këtij vendimi. tradicional të qytetit të Korçës. 36/5 dhe nr. . 142. Kontroll për përgatitjen e dokumentacionit teknik për hartimin e studimeve urbanistike pjesore. Këto dosje grupohen si më poshtë: a. 3. është bërë në kundërshtim me zonimin funksional të planit të përgjithshëm rregullues të qytetit. Kontroll mbi studimet urbanistike pjesore mbi bazën e të cilave janë dhënë lejet e ndërtimit në zbatim të planit të përgjithshëm rregullues. si dhe miratimin e rregullores së administrimit të tyre. datë 04. datë 25. datë 27. Shpalljen “Ansambël urbanistik.2005 “Për shpalljen “Qendër historike dhe ansambël urbanistik. 2. tradicional” i qytetit të Korçës. arkitektonik.1994.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga kontrolli rezultoi se Bashkia e Korçës disponon instrumentet urbanistike të hartuara dhe miratuara në përputhje me ligjin nr.9. . 2.1998 “Për urbanistikën” dhe konkretisht si më poshtë: A. Planin e përgjithshëm rregullues së bashku me vijën kufizuese të ndërtimit të qytetit të Korçës.02. arkitektonik. datë 04. Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 45/2. që i bashkëngjitet këtij vendimi. sipas hartës. Për 1 studim urbanistik pjesore.3. Në këtë vendim përcaktohet: a. b. 8405. vijën kufizuese të ndërtimit dhe ligjin nr. 455. 15/2. Për sheshe ndërtimi me sipërfaqe deri 80-200 m2. nuk qendron për arsye se vendimi i KRRT së Rrethit nr. . tradicional” të disa zonave të qytetit të Korçës”. b.9.2006. në zbërthim dhe zbatim të planit të përgjithshëm rregullues dhe paraqitja e dokumentacionit për Këshillin e Rregullimit të Territorit. 3.7. 8405.Një pjesë e lagjes nr.1998 “Për urbanistikën”. të miratuar nga Këshilli i Ministrave me vendimin nr. Observacioni për lejen e ndërtimit të miratuar me vendim të KRRT-së nr.Ansambli muzeal i Pazarit të Vjetër.Bulevardi “Republika” dhe ansambli muzeal në të dy krahët e tij.1994 . Për 2 studime urbanistike pjesore mbi bazën e të cilave janë dhënë leje ndërtimi për objekte banimi.02. përcaktohet: Koeficienti i shfrytëzimit të territorit për sheshe ndërtimi me sipërfaqe deri 80 2 mund të jetë deri në 100%. në zonën industriale. duke parashikuar objekt banimi në zonë sportive 114 . Shpallja “Qendër historike” e qytetit të Korçës. Për sheshe me sipërfaqe mbi 200 m2. të lagjeve 1. ky koeficient duhet të jetë deri 70%. datë 17. 11 dhe pjesërisht të lagjeve 3 e 12. Nga kontrolli i studimeve urbanistike pjesore rezultoi se 6 prej tyre janë miratuar në kundërshtim me planin e përgjithshëm rregullues. 1. mbi bazën e së cilës është dhënë leje ndërtimi në zonë sportive sipas vendimit të KRRT-së: Viti 2006 Nr. së bashku me vijën kufizuese të ndërtimit të qytetit të Korçës.6. 3. datë 17. 15/2. të miratuar nga Këshilli i Ministrave me vendimin nr. arkitektonik.Një pjesë e lagjes nr. Në rregulloren e administrimit të qendrës historike dhe ansamblit urbanistik. m koeficienti i shfrytëzimit të territorit duhet të jetë 80%. të zonave si më poshtë: . 12. sipas hartës.

09.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 dhe për rrjedhojë edhe miratimi i studimit urbanistik pjesor dhe i lejes së ndërtimit (me objekt: banesë 5 kate me 1 kat parkim nëntokë) është i kundërligjshëm. Nga kontrolli rezultoi: A.08. të shqyrtohen vetëm pas miratimit përfundimtar në KRRTRSH të studimeve të reja për këto qendra.9. të ligjit nr. Kufijtë e zonës së qendrës për këto qytete të përcaktohen nga bashkitë përkatëse.1998 “Për urbanistikën”). nga ana e KRRT së Bashkisë Korçë është miratuar studimi i mëposhtëm: . datë 27. datë 24. nuk qëndron për arsye se në këto zona nuk lejohet ndërtimi i objekteve me funksion të ndryshëm nga ai i përcaktuar në planin e përgjithshëm rregullues. Për 3 studime urbanistike pjesore.9. për arsye se nuk ka mbështetje ligjore. Kontroll mbi zbatimin e vendimit të KRRTRSH-së nr. Në mbështetje të neneve 7 dhe 9.1998 dhe 125. Ministria e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit i ka dërguar për zbatim Bashkisë së Korçës: .2003 “Për miratimin e detyrës së projektimit për studimin urbanistik të qendrës së qytetit të Korçës dhe vijën kufizuese të kësaj qendre”. 8405. si dhe Struktura e Akademisë së Shkencave sipas rastit”. Në zbatim të vendimit të mësipërm. Për sa më sipër.: 45/4 dhe nr. i cili përcakton shprehimisht: .11. datë 04.2002 “Për dhënien e lejeve të ndërtimit në qendrat e qyteteve”. Institutin e Studimeve dhe Projektimeve Urbanistike. datë 17. ndryshuar me VKM nr. Institutin e Monumenteve të Kulturës. 64. “Sheshet dhe lejet e ndërtimit për objekte që propozohen brenda zonës së qendrave të qyteteve për Bashkinë e Tiranës dhe bashkitë e kategorisë së parë (sipas nenit 15. Nga kontrolli rezultoi se nga ana e Bashkisë së Korçëa nuk janë marrë masat tekniko-organizative për hartimin e studimit të qendrës së qytetit të Korçës në zbatim 115 3. 24/1. 3. observacioni i dërguar nuk merret parasysh. datë 21. 753. ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së. 60/4 Viti 2006 Nr.04. si dhe në zbatim të VKM nr.1997 “Për krijimin e Këshillit të Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë”. për arsye se nuk ka mbështetje ligjore. Në lidhje me observacionin e dërguar. në bashkëpunim me Ministrinë e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit. me vendimin nr. B. datë 17. do të nënkuptohen studimet e bëra dhe të miratuara në KRRTRSH pas 1 janarit 2003.02. 8405. Për sa më sipër observacioni i dërguar nuk merret parasysh.Vendimin e KRRTRSH nr. datë 19. përgjegjësja e Sektorit të Planifikimit Urban. c. sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005 Nr. Me studim të ri të qendrës.12. mbi bazën e të cilave janë dhënë leje ndërtimi në zonën e gjelbërimit mbrojtës.1998 “Për urbanistikën”. Në lidhje me mangësitë e trajtuara më sipër ngarkohet me përgjegjësi: ishkryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së. sipas përcaktimeve ligjore në fuqi”. 1.2002. të ligjit nr. datë 19. sqarojmë: Observacioni juaj për hartimin e studimit urbanistik pjesor dhe dhënien e lejes së ndërtimit për objekt banimi në zonën e gjelbërimit mbrojtës. 627.2002.Detyra e projektimit për studimin urbanistik të qendrës së qytetit të Korçës dhe vijën kufizuese të kësaj qendre.

të pikës 2. 9/12/B.2002 “Për dhënien e lejeve të ndërtimit në qendrat e qyteteve”. datë 23. datë 23.08. 54/9 (pjesërisht brenda qendrës). përgjegjësja e Sektorit të Planifikimit Urban. 3.01. Nga kontrolli rezultoi se janë miratuar 5 studime urbanistike pjesore mbi bazën e të cilave janë dhënë 5 leje ndërtimi. 5. 58/7 dhe nr.8.2003. Për germat a. ç dhe d. ç dhe d. përgjegjësja e Sektorit të Planifikimit Urban. datë 23. të ligjit nr. 8991. i cili përcakton konkretisht: 116 . c. të nenit 20 të këtij ligji.01. datë 17. të nenit 20. të ligjit nr. nr. 8405. ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së.2004 “Për mënyrën e ushtrimit të kompetencës për planifikimin e territorit nga njësitë e qeverisjes vendore”.8. 4.9. a.1998. 4. 8405. sipas përcaktimit në germat a. b. 4. Kontroll mbi zbatimin e nenit 20.09. pika 4 përcakton shprehimisht: Ushtrimi i vendimmarrjes nga KRRT-të në Bashki/Komunë bëhet në përputhje me nenin 20. nga Bashkia Korçë nuk është dërguar për miratim në KRRT-në e Qarkut asnjë studim urbanistik nga ato të dërguara në KRRTRSH. c. të nenit 20.2003). b. datë 17. të ligjit nr. shqyrtimi dhe miratimi nga KRRT e Bashkisë/Komunës nuk është përfundimtar. masterplanet dhe me planet e zhvillimit rajonal si dhe në përputhje me germat a. b. nr. miratimi përfundimtar bëhet nga KRRTRSH. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr. Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së. e ligjit nr.2004. ç dhe d. të nenit 20. shqyrtimi dhe miratimi nga KRRT e qarkut nuk është përfundimtar.09. datë 17. datë 17. datë 17. ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së. 8405. Për germat a. datë 11. b. miratimi përfundimtar bëhet nga KRRT e Qarkut. C. pika 2. 9/13. të pikës 1. pasi për një rakordim me politikat kombëtare dhe qeveritare si dhe në përputhje me nenin 9. 8405. ç dhe d. c.1998 “Për urbanistikën”. në kundërshtim me vendimin e mësipërm të KRRTRSH-së dhe konkretisht sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2006 Nr: 9/12/A.09. Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së. 8991.1998 “Për urbanistikën”. të ligjit nr. neni 62.1998 “Për urbanistikën”. 8405. në kundërshtim me nenin 20. nr. duhet të bëhet shqyrtimi dhe miratimi në KRRT e Qarkut”. datë 17.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 të vendimit të KRRTRSH-së me nr. i ndryshuar me nenin 6. përcakton shprehimisht se: “Për çdo studim urbanistik. datë 11. b. Nga kontrolli rezultoi se për vitet 2004-2006.01. pika 2.2003 dhe udhëzimit të Ministrisë së Rregullimit të Territorit dhe Turizmit nr. pasi për një rakordim me planet rajonale.09. të miratuar nga KRRT-ja e Bashkisë. i ndryshuar me nenin 6. ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së.1998 ( i ndryshuar me nenin 6. të ligjit nr. 8405. datë 21. të ligjit nr. Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së.1998 dhe udhëzimit të Ministrisë së Rregullimit të Territorit dhe Turizmit nr. të ligjit nr.9. Kontroll mbi lejet e ndërtimit të dhëna brenda qendrës së qytetit dhe vijës kufizuese të saj. 8991. të pikës 1. Udhëzimi i mësipërm në pikën 6.

ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së. Kontroll mbi zbatimin e VKM nr. përgjegjësen e Sektorit të Planifikimit Urban. në hartimin dhe miratimin e studimeve urbanistike pjesore. për miratimin e lejeve të shesheve të ndërtimit dhe lejeve të ndërtimit. 24/16. . Nga kontrolli i 33 dosjeve të vitit 2005 dhe 42 dosjeve të vitit 2006. pika 47.rrugë. sheshe publike dhe vendqëndrime.sheshe dhe hapësira ndërmjet blloqeve të ndërtuara të banesave. rezultoi se detyrat e projektimit që ndodhen në këto dosje përmbajnë të dhëna vetëm për projektin arkitektonik të objektit dhe për këtë arsye. të dhëna për monumentet me vlera historike e ndërtime karakteristike që ndodhen brenda studimit urbanistik pjesor. ato nuk mund të konsiderohen si detyra projektimi për hartimin e studimeve urbanistike pjesore.. datë 19. 722. elektrik. duhet të përmbajë edhe të dhëna të tjera inxhiniero-gjeologjike.11. VKM nr. kanalizim. Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së. Asnjë nga detyrat e projektimit nuk përmban të dhënat e mësipërme dhe rrjedhimisht studimet urbanistike pjesore.territore sportive.1998. telefoni etj. në zbatim të pikës 47.11.territore të gjelbëruara. kur këto prona gjenden në territore të tilla. pronarët e tokave kanë të drejtë të kërkojnë kompensim sipas ligjeve në fuqi”. .).Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 “KRRT-të e qarqeve. 722. Për rastet e pronave të kthyera nga Komisionet e Kthimit dhe të Kompensimit të Pronave ish-Pronarëve. sqarojmë: 117 .territore të objekteve social kulturore. 6. nuk kanë të drejtë të miratojnë asnjë ndërtim të përhershëm ose provizor. Në këto raste. a. jashtë funksionit të territorit të përcaktuar në studimet e miratuara. të përcaktuara e interpretuara në rregulloren e urbanistikës. në territore publike të tilla si: . datë 19.11. topografike e sizmologjike. . të VKM nr. Nga kontrolli rezultoi se në kundërshtim me nenin 62. Kontroll për hartimin e studimeve urbanistike pjesore mbi bazën e detyrës së projektimit. të dhëna demografike. përcakton se detyra e projektimit për hartimin e studimit urbanistik pjesor përveç planimetrive të zonave funksionale të planit rregullues dhe zonës për të cilën hartohet studimeve urbanistike pjesore. 722. të ligjit të mësipërm janë miratuar 2 leje ndërtimi në sheshe dhe hapësira ndërmjet blloqeve të ndërtuara të banesave dhe konkretisht sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2006 Nr: 24/15 dhe nr. mungesa e tyre ka ndikuar negativisht duke i reduktuar në përgjithësi këto studime vetëm për një shesh ndërtimi dhe jo si studime urbanistike pjesore të mirëfillta në zbërthim të planit të përgjithshëm rregullues për zona funksionale të qytetit ose pjesë të tyre. datë 19. azhurnimin e rrjetit inxhiniero-nëntokësor e ajror (ujësjellës. si dhe të dhëna të tjera për zonën e studiuar. jo vetëm që janë hartuar pa detyrë projektimi por. të bashkive të qyteteve të kategorisë së parë. KRRT-të e të gjitha niveleve nuk kanë të drejtë të ndryshojnë destinacionin e përcaktuar në studimin e miratuar. Në lidhje me observacionin e dërguar.. të dhëna mbi bazën e studimeve urbanistike pjesore.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. .1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. Ndërtimet që mund të bëhen janë vetëm ato të përcaktuara në studimin urbanistik në përputhje të plotë me funksionin e miratuar.

1998 dhe tregon për një punë formale. përcakton shprehimisht: “KRRT-të në Bashki ose Komunë kanë kompetencë të shqyrtojnë dhe të miratojnë: “Detyrat e projektimit. Së treti: detyrat e projektimit që ndodhen në dosjet e lejeve të ndërtimit nuk janë hartuar sipas përcaktimeve të VKM nr.11. datë 17. 8405. i ndryshuar. duhet të hartohen për një zonë funksionale të qytetit. studimet urbanistike.1998. Së treti: detyrat e projektimit nuk përmbajnë kufirin e zonës që do të studiohet. Së dyti: detyrat e projektimit përmbajnë të dhëna vetëm për projektimin e objektit dhe nuk plotësojnë kërkesat e VKM nr. pika 43 dhe për pasojë kjo e metë i ka lënë dorë të lirë subjekteve ndërtuese. pika 3 përcakton kompetencat e Njësisë së Urbanistikës së Bashkisë. ndërsa një shesh ndërtimi si rregull duhet të studiohet në rastet kur është i shkëputur nga zonat funksionale dhe jo të kthehet në metodë pune. neni 22/1. vetëm për sheshin e ndërtimit për të cilin janë të interesuar.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Observacioni juaj për detyrat e projektimit nuk qendron. që të porosisin dhe të hartojnë studime urbanistike pjesore. bie ndesh me pikave 20 e 22/1.. Së katërti: detyra e projektimit nuk përmban kufirin e zonës për të cilën duhet hartuar studimi urbanistik pjesor.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. Kontroll mbi përmbajtjen e projektidesë dhe projektzbatimit të studimeve urbanistike pjesore.1998. ato nuk janë hartuar për studimet urbanistike pjesore. në përputhje me ligjin.1998. bie ndesh me nenet e mësipërme të ligjit nr. 118 . datë 17. Së dyti: ligji i mësipërm. Së pesti: miratimi i detyrës së projektimit dhe i studimeve urbanistike pjesore në të njëjtën datë. datë 19. 722. të VKM nr.. miratimi i të cilave është kompetencë e KRRT së Bashkisë/Komunës. datë 19. pika 2/a. datë 17. 722. në zbatim të pikave 46. 8405. pasi ka marrë më parë rekomandimin e KRRT-së dhe ia paraqet asaj për miratim”. Pika 43 e rregullores së urbanistikës përcakton se studimet urbanistike pjesore. pika 47. pika 47. 8405.11. Mosmiratimi i detyrave të projektimit për hartimin e studimeve urbanistike pjesore nga kryetari dhe sekretari i KRRT-së. një pjesë të saj në zbërthim të planit të përgjithshëm rregullues siç janë. dhe konkretisht: “Harton dhe porosit. zonat e banimit të qytetit. a dhe b. datë 19. siç është vepruar praktikisht nga ana e KRRT-së.1998. studimet e pjesshme..9.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”.11. por vetëm për projektimin e objektit. të ligjit nr.9. datë 19.11. për arsye se nuk ka mbështetje ligjore. për këto arsye: Së pari: ligji nr. Për sa më sipër observacioni i dërguar nuk merret parasysh. i ndryshuar neni 20. Fakti që detyrat e projektimit përmbajnë të dhëna kryesisht për hartimin e projektit arkitektonik të objektit dhe nuk kanë datën e hartimit të tyre tregon se. në institucionet projektuese. b. 48. Si përfundim nxjerrim këto konkluzione: Së pari: detyrat e projektimit nuk janë miratuar nga kryetari i KRRT-së dhe sekretari i saj. në zbatim të VKM nr. 722.9. 722. në territorin brenda juridiksionit të saj”. të licencuara në fushën e studimeve urbanistike. shtetërore ose private. pasi studimet urbanistike pjesore duhet të hartohen mbi bazën e detyrës së projektimit dhe jo të shoqërohen me detyrë projektimi mbas miratimit të tyre.

koeficienti i shfrytëzimit të territorit është mbi 35% dhe varion në disa raste deri 100%. në zbatim të pikave 72. por edhe në rastet kur është dhënë ndonjë prej këtyre treguesve si p. c. sipërfaqja m2/banorë dhe intensiteti i ndërtimit neto. 4 dhe nr.Hapësirat për vepra me interes publik si çerdhe. shëndetësore. . 91 (tabelat nr.Plani i piketimit..Projektidea dhe projekti teknik i rrjetit rrugor dhe i infrastrukturës inxhinierike. objekte publike.Fazat e rikonstruksionit dhe ndërtimet që do të shemben dhe lista e zërit kadastral për t’u shpronësuar.b të VKM nr. 5) të VKM nr. sheshe sportive. distanca e objekteve nga bordura e rrugës. distanca e objekteve nga kufiri i pronës. datë 19.sh. nr.Plani i sistemimeve. 119 . rekreative etj.1998.Koeficientet e shfrytëzimit të territorit dhe kushtëzime të tjera urbanistike si: distanca e objekteve nga aksi i rrugës. 2. Në pjesën më të madhe të studimeve urbanistike pjesore mungon relacioni shpjegues dhe pothuajse në të gjitha mungon përmbajtja për elementë të rëndësishëm që lidhen me realizimin e projektidesë. shkolla. distancat ndërmjet objekteve si dhe numri i vendeve të parkimit etj. 722. . kopshte. .11. p. . Si përfundim nxjerrim këto konkluzione: Së pari: studimet urbanistike pjesore në përgjithësi janë hartuar vetëm për sheshin e ndërtimit. sidomos për zona me reliev të aksidentuar. ai nuk i përgjigjet normativës përkatëse. duke paraqitur një vlerë shumë më e lartë se sa vlera e këtij koeficienti për njësinë strukturore urbanistike më të vogël të grupit të banimit. datë 19. Nga kontrolli rezultoi se në përgjithësi në planimetritë e studimeve urbanistike pjesore të miratuara nga KRRT mungojnë treguesit normativ të projektimit. .. .11. banorë/ha. dhe të projekt zbatimit si: . duke mënjanuar qëllimin kryesor të tyre në zbërthim të planit të përgjithshëm rregullues të qytetit..Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga kontrolli i dosjeve të studimeve urbanistike pjesore rezultoi se përmbajtja e tyre nuk i përgjigjet kërkesave të rregullores së urbanistikës.sh. . në studimet urbanistike pjesore të kontrolluara. . ky koeficient duhet të jetë 28. si: .Pamjet arkitektonike dhe panoramike të ndërtimeve gjatë rrugëve etj.Projekti teknik i rrjetit rrugor dhe i rrjetit inxhinierik etj.5%. Në përgjithësi.Plani i piketimit dhe të kuotimit te objekteve. për të cilin sipas pikës 72 të rregullores së urbanistikës për ndërtesat shumë familjare. parqe. sipërfaqja m2/banorë.: treguesi i numrit të banorëve dhe treguesit e tjerë urbanistik si: dendësia e banimit bruto e neto. Së dyti: përmbajtja e studimeve urbanistike pjesore nuk plotëson kërkesat e pikave 46 dhe 48/a. . kuotimit dhe sistemimeve. Relacionet që shoqërojnë disa prej studimeve urbanistike pjesore nuk përmbajnë treguesit normativë të projektimit. Kontroll mbi respektimin e normativave të projektimit urbanistik në hartimin e studimeve urbanistike pjesore.. 722.Vlerësimi i ndikimit ne mjedis. .1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”.Nënndarjet parcelore dhe vendosja e ndërtimeve në lidhje me kufijtë e sheshit të ndërtimit.Trasimi dhe projekti i rrjetave të komunikacionit dhe infrastrukturës inxhinerike së bashku me profilet dhe kuotat e kondicionet altimetrike.

60/3. nr. Në lidhje me mangësitë e trajtuara më sipër ngarkohet me përgjegjësi: ishdrejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT. vihet re tendenca 120 . 36/4. nr. mbi mënyrën dhe procedurat e ndjekura në hartimin dhe miratimin e studimeve urbanistike pjesore. nr. 9/7. nr. i cili përbën dhe bazën mbështetëse për miratimin e lejeve të shesheve të ndërtimit dhe të lejeve të ndërtimit është nënvlerësuar ose është konsideruar vetëm si një veprim formal dhe jo si një domosdoshmëri në drejtim të zbërthimit dhe zbatimit të planit të përgjithshëm rregullues të qytetit. 9/6. nr. e cila përcakton se: Distanca minimale e banesave ose objekteve nga bordura e rrugës. Gjithashtu. nr. 65/1. sheshet e lojrave sporteve etj. 79/9. 24/12. datë 19. 4/10. 9/10. nr. përgjegjësja e Sektorit të Planifikimit Urban. nr. 9/12/A. 41. siç janë: objektet shoqërore të çerdheve.11. 4/1. nr. nr. 43/5.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. nr. 4/12. objekteve social kulturore e tregtare. . 45/3. lidhet me parashikimin në zonat e banimit të të gjithë elementëve të domosdoshëm social në shërbim të banorëve. Në lidhje me observacionin e dërguar. 41/1. 24/3. 34/18. 60/5. nr. 45/1. nr. për rrugë qyteti të jetë: . pika 66 “Për distancat minimale të banesave nga bordura e rrugës”. nr. nr. nr. duke zvogëluar sipërfaqet e lira për sheshe lodrash për fëmijë. Për sa më sipër. 9/5. 56/5. nr. 36/9. nr. Nga kontrolli në 75 studime urbanistike pjesore. a. 4/13. nr. mbi bazën e të cilave janë miratuar lejet e shesheve të ndërtimit dhe lejet e ndërtimit. Në lidhje me observacionin e dërguar. 45/2.5 m për rrugë me gjerësi 7-15 m. territoret e gjelbëruara për lulishte e parqe. nr. Kontroll mbi zbatimin e kondicioneve urbanistike. nr. 54/9 dhe nr. kopshteve dhe shkollave. 34/6. nr. 45/6. 24/9. 36/2. nr. nr. Kontroll në lidhje me zbatimin e VKM nr.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. nr. nr. datë 19. 36/8. nr. ka lënë shteg për rritjen e koeficientit të shfrytëzimit të territorit mbi normat e lejuara. nr. nr. 56/4. 24/13. nr. 4/11. rezultoi se në 47 prej tyre nuk është zbatuar pika 66 e rregullores së urbanistikës dhe konkretisht në lejet e ndërtimit sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr. . nr. 50/2. nr. sqarojmë: Duke analizuar ndërtimet brenda zonës së shpallur “Ansambël urbanistik. Së dyti: moshartimi i studimeve urbanistike pjesore për zona funksionale më të mëdha se madhësia e sheshit të ndërtimit dhe për rrjedhojë jo mbi bazën e përcaktimeve që jepen në rregulloren e urbanistikës për ndarjen e zonës së banimit në njësi strukturore urbanistike. nuk është zbatuar pika 66 e rregullores së urbanistikës. del qartë se ky instrument i rëndësishëm. nr. observacioni i dërguar merret parasysh pjesërisht. 722.jo më pak se 10 m për rrugë me gjerësi mbi 15 m. 58/1. Nga sa u trajtua më lart. 15/2. 74/1 dhe nr. nr. 34/16.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Rritja e vlerës së koeficientit të shfrytëzimit të territorit mbi normën e lejuar ka ulur standardin urban. 9/2. 4/15. 34/15. për pushim dhe për sipërfaqe të gjelbëruara. në zbatim të VKM nr. 722. nr.jo më pak se 5 m për rrugë me gjerësi 7 m. tradicional” vërehet se në planimetritë e shesheve të ndërtimit të parcelave private. nr. 15/1. sqarojmë: Së pari: zbatimi i normativave të projektimit në hartimin e studimeve urbanistike pjesore. nr. 9/3.jo më pak se 7. 9/12/B. nr. nr. duke rritur sipërfaqen e ndërtimit dhe numrin e kateve. arkitektonik. Viti 2006: nr. 4/7.11. nr. nr. 4/3. nr. nr. 7.

4/4.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 për të ndryshuar karakterin e ndërtimeve ekzistuese dhe për të rritur koeficientin e shfrytëzimit të territorit dhe intensitetin e ndërtimit neto. nr. b. 36/4. 15/2. 34/18. nr. Viti 2006: nr. nr. 9/8. nr. 50/2.11. nr. 41/5. nr. nr. 79/2. mbi bazën e të cilave janë miratuar lejet e shesheve të ndërtimit dhe lejet e ndërtimit. Nga kontrolli rezultoi se duke mos hartuar studime urbanistike pjesore të paktën për madhësinë e njësisë strukturore urbanistike më të vogël të grupit të banimit. 45/6. nr. 41/3 me 100%. 9/5. nr. 60/2. 43/1. të VKM nr. nr. nr. nr. 9/12/B. 34/6. nr. 65/1 me 87%. nr. ç. e cila përcakton: “Sipërfaqet e nevojshme për parkimet e hapura dhe të mbyllura janë: . nr. nr. nr. 56/4. 4/13. 41/4 me 100%. nr. 15/1. Kontroll në lidhje me zbatimin e VKM nr. nr. 34/3.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. nr. nr. 41/4. 56/5. nr. nuk ka asnjë argument që të justifikojë mosrespektimin e pikës 66. nr. nr. rezultoi se në 51 prej tyre nuk është zbatuar pika 120 e rregullores së urbanistikës dhe konkretisht në lejet e ndërtimit sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr: 36/2. 24/16. nr. 74/1 me 81%. nr. Kontroll në lidhje me zbatimin e VKM nr. mbi bazën e të cilave janë miratuar lejet e shesheve të ndërtimit dhe lejet e ndërtimit. nr.11. nr. 58/1. 36/4 me 80%. nr. nr. nr. 60/2 me 56%. 60/6 me 80% (zonë industriale pika 127 e rregullores së urbanistikës përcakton 50-70%). të rregullores së urbanistikës. 36/5. nr. 56/4. b. 54/9 dhe nr. nr. Për sa më sipër. observacioni i dërguar nuk merret parasysh. nr. nr. nr. nr. nr. që përcaktohet në pikën 72 të rregullores së urbanistikës rezulton se. 9/4 me 94%. nr. datë 19. 45/2 me 75%. 36/3 me 87%. pika 120 “Distancat ndërmjet objekteve”. 34/15. nr. 24/13. 4/11 me 68%. nga 75 studime urbanistike pjesore të miratuara nga KRRT-ja. 9/11. nr. nr. 24/12. 60/3. nr. 9/2. 43/5. nr. si dhe distanca nga kufiri i pronës. 15/2 me 100%. d. 65/1. 45/3 me 98%. 56/5.1998 ”Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. 45/6 me 42 %. 45/6. 36/7. mbi bazën e të cilave janë miratuar lejet e shesheve të ndërtimit dhe lejet e ndërtimit. rrugëve kryesore. nr. 79/9 me 56%. 9/12/A. nr. 36/7 me 69 %. Nga kontrolli në 75 studime urbanistike pjesore. 41/5 (pa brezin e gjelbërimit) me 100%. nr.. nr. nr.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. nr. datë 19. 24/12 me 121 . nr. 74/1. nr. 41/1 me 83%. 60/2. nr. 9/7. shesheve pranë kryqëzimit të rrugëve etj. dhe konkretisht në lejet e ndërtimit sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr. Akoma më tepër në sheshet e ndërtimit që ndodhen në zonat e tjera të banimit gjatë shëtitoreve të qytetit. 60/6. 24/14. nr. nr. 4/7. rezultoi se në 8 prej tyre nuk është zbatuar pika 85 e rregullores së urbanistikës. nr. Viti 2006: nr. nr. 9/10. 74/5 me 43%. 4/1. për arsye se nuk ka mbështetje ligjore. 4/11. 45/1 me 85%. 60/3 me 77% dhe nr. nr. 41/2 me 97%. nr. nr. 82/2 me 72%. nr. 74/5 dhe nr. 9/3 me 75%.11. nr. c. 56/5 me 71%. datë 19. 56/4 me 85%. nr. Nga kontrolli në 75 studime urbanistike pjesore. nr. nr. 4/12.Për banesat kolektive 15 m2/parkim dhe 1 vend parkimi për familje”. 24/9 me 100%. Kontroll në lidhje me zbatimin e pikës 72. 50/2. koeficienti i shfrytëzimit të territorit është më i lartë se ai i përcaktuar për grupin e banimit dhe konkretisht në dosjet e lejeve të ndërtimit sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr: 36/1 me 86%. nr. pika 85. 4/3 me 58%. nr. 722. germat a. 24/3. në 43 prej tyre. nr. 36/4. nr. 79/9. 15/1 me 100%. 74/5 dhe nr. nr. 9/3. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. 4/8. 722. 24/1 me 51%. nr. nr. 45/4. nr. 4/14. c. 9/6. nr. 722. nr.

nr. 48/a dhe 48/b. nr. nr. nr. 46. 58/2. përgjegjësja e Sektorit të Planifikimit Urban. 91 (tabelat 2.e). 9/3. 24/13 me 73%. 79/2 dhe nr. nga ana e Bashkisë nuk është zbatuar plotësisht neni 24. 34/15 me 82%. 41/4. nr. nr. 34/16.1998. nr. 36/4. 9/2. 24/13. nr. 60/3. 47. 24/14. nr. 8405. 8991. rezultoi se në të gjitha rastet e miratimit të shesheve të ndërtimit në dosje rezultonte formulari nr. datë 23. nr. pikat 66. nr. në lidhje me mangësitë e studimeve urbanistike pjesore rezulton se nuk janë zbatuar kërkesat e VKM nr. nr. 4/1. nr. 9/5. nr. nr. 4/7. nr. nr. 34/18 me 77%. nr. 9/7. 9/5. 45/6. nr. i ndryshuar me nenin 10. nr. 8405. nr. 36/7. 45/3. nr. nr.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. 85. 9/9. nr. 722. 9/7 dhe nr. nr. në 72 studime urbanistike pjesore të miratuara nga KRRT-ja. 10. 34/6. nr. nr. Viti 2006: nr. 4/9. 5). të ligjit nr. 56/4. 72. 58/7 dhe nr.1998. nr. Kontroll mbi miratimin e studimeve urbanistike pjesore në Këshillin Teknik dhe KRRT. rezultoi se si pasojë e moszbatimit të pikave 66. nr. intensiteti i ndërtimit neto rezulton më i lartë nga sa përcaktohet në pikën 91 të rregullores se urbanistikës dhe konkretisht në dosjet e lejeve të ndërtimit sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr: 36/1. nr.11. 722. Shqyrtimi i dokumentacionit për sheshe ndërtimi dhe leje ndërtimi për objektet e subjekteve private nga Drejtoria e Urbanistikës dhe paraqitja për miratim në Këshillin Teknik dhe KRRT. 29/14 me 67%. nr. 24/9. nr. 4/3. nr. 34/3 me 53%. nr. 54/14. nr. datë 19.b. nr. 74/3. nr. nr. nr. nr. nr. Kontroll i dokumentacionit në lidhje me procedurat për miratimin e lejeve të shesheve të ndërtimit. 9/10. 54/9 me 80% dhe 58/1 me 70%. nr. nr. nr. 4/4.01. sipas vendimeve përkatëse. a. nr. nr. 72 dhe 120 të vendimit të mësipërm. 9/6.9. Nga kontrolli i 75 dosjeve në lidhje me zbatimin e VKM nr. nr. 60/2. po ka munguar juristi për zgjidhjen e problemeve juridike. neni 43. 9/14. datë 17. nr. i ligjit nr. 45/1. 24/15. 34/16 me 82%. në zbatim të ligjit nr. 122 dhe 126 dhe ngarkohet me përgjegjësi: ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së. nr. rezultoi se në 3 dosje mungonte formulari nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 75%. nr. 4/11. 9/9. nr. nr. së bashku me kërkesën përkatëse. në zbatim të ligjit nr. 79/9. 36/9. nr. 74/1. nr. b. nr. 60/4.2003. nr. 43/5 me 80%. Nga kontrolli rezultoi se në këtë Bashki pranë Drejtorisë së Urbanistikës është ngritur Këshilli Teknik. Në këtë drejtim. nr. b. nr. 9/11. Të gjitha studimet urbanistike pjesore rezultojnë të miratuara në KRRT. 45/5. 36/2. 9/12/B. 41/5. nr. 9/12/A. 4/15. 65/1. 24/12. nr. 24/3. modeli nr. 43/1.1998 “Për urbanistikën”. 58/8. 36/3.9. nr. 24/16. 122 .c. neni 38. 8. nr. 74/5. Për sa u trajtua më sipër. datë 17. 4/8. nr. nr. 43/5. datë 17. 15/1. 4. nr. nr. 4/10. nr. Nga kontrolli i dokumentacionit të kërkesave për lejen e shesheve të ndërtimit. pika 120 (a. nr. 15/2. 41/2. nr. 54/9. 2 “Për miratimin e destinacionit të sheshit të ndërtimit dhe kondicioneve urbane të tij” dhe konkretisht në dosjet e vendimeve të KRRT-së: Viti 2006: nr. 56/3. 45/4. d. nr. 34/6 me 87%.09. nr. 1. 41/3. a. 1. nr. nr. 58/1. Kjo drejtori për vitet 2005-2006 ka funksionuar me 5 vetë. 34/18. nr. 56/5. nr. 34/3. 36/8. nr. 29/16 me 86%. 41/1. nr. pikat 44. nr. 8405. nr. Nga kontrolli i dokumentacionit të lejeve të shesheve të ndërtimit. 45/2. 50/2.

nr. nr. 5. nr. nr. nr. e VKM nr. nr.1998. nr. nr. 24/16. nr. 54/9. nr. 9/5. 9/8. 15/2. e. 4/8. pika 7. nr. planimetritë e shesheve të ndërtimit rezultonin pa vulën e Bashkisë dhe konkretisht në vendimet e lejeve të ndërtimit të KRRT-së: Viti 2006: nr: 4/3. 9/12/B. observacioni i dërguar merret parasysh pjesërisht. Nga kontrolli i 83 dosjeve rezultoi se në 33 prej tyre. nr. 15/1. 4/10. i lëshuar nga ZVRPP në Korçë. nr. 24/3. nr. nr. 34/15. datë 17. distancat nga kufiri i pronës etj. nr. 34/3. nr. 4/8. nr. 4/15. nr. datë 17. nr. ndërsa për vendimin e KRRT-së nr. 24/13. rezultoi se në 3 prej tyre mungonte studimi urbanistik pjesor dhe konkretisht në dosjet sipas vendimeve të KRRT-së si më poshtë: Viti 2005 Nr: 36/7 dhe nr. 15/2. 58/7 dhe nr. 4/13. nr. 58/1. 4/9. 24/14. d. nr. nr. 4/15. 4/14. nr. 36/8. nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 c. 58/2 dhe 58/7. 24/9. nr. nr. Në lidhje me observacionin e dërguar. pika 2. dh. 43/5. 9/10. lidhja e objektit me infrastrukturën inxhinierike. 24/11. 4/7. 24/1. 54/14. 4/11. 24/13. 4/7. Në disa planimetri të lejeve të shesheve të ndërtimit nuk ishin hedhur planimetria e rrugëve sipas projektit dhe vija e ndërtimit si dhe kondicionet urbane. 39. 43/1. 24/12. 9/12/A. 9/6.1998 “Për urbanistikën”. e. 4/3. nr. germat dh. 58/1. nr. nr. nr. 4/9. 24/1.9. 34/16. 43/1. nr. nr. 123 . 9/3. nr. 4/4. nr. në të gjitha dosjet ndodhej dokumenti i pronësisë së truallit. 24/9. nenet 4. nr. nr. nr. Për sa më sipër. si dhe pikat 43-50. nr.11. Nga kontrolli i dokumentacionit të 83 dosjeve të lejeve për sheshet e ndërtimit dhe lejet e ndërtimit. por në 45 prej tyre nuk ishte plotësuar rubrika “Mendimi i Zyrës së Urbanistikës. nuk ishin të depozituara studimet urbanistike pjesore dhe njëkohësisht nuk janë dërguar fotokopje bashkëlidhur observacioneve. nr. nuk është e miratuar nga kryetari i KRRT-së dhe nga drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës. 34/18. nr. nr. nr. sipas përkatësisë” dhe konkretisht në vendimet e KRRT-së: Viti 2006: nr: 4/1. 8405. si: distancat nga bordura e rrugës. 722. Nga kontrolli i dokumentacionit të pronësisë mbi truallin. 34/15. nr. nr. 34/18.09. 24/15. Nga kontrolli i 83 dosjeve rezultoi se në to ndodhej formulari 3/1. nr. 4/12. Nga kontrolli i dokumentacionit në lidhje me zbatimin e afatit 2-mujor nga data e paraqitjes së kërkesës për miratimin e sheshit të ndërtimit. 4/4. nr. 34/6. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. nr. nr. nr. nr. nr. të ligjit nr. 24/11. distancat ndërmjet objekteve. 24/16. 54/9. për destinacionin e sheshit të ndërtimit kondicionet urbanistike të tij deri në daljen e vendimit rezultoi se. nr. fotokopja e studimit urbanistik pjesor e dërguar së bashku me observacionet. 9/14. nr. nr. nr. në lidhje me procedurat e miratimit të lejeve të shesheve të ndërtimit rezultoi se. në të gjitha rastet e miratimit të shesheve të ndërtimit është zbatuar afati i përcaktuar në nenin 44. nr. 9/12/A. 58/8. sqarojmë: Në dosjet e lejeve të ndërtimit të vendimeve të KRRT-së të cituara më sipër. nr. 9/10. neni 22/1. 34/3. nr. nr. nenet 36. nr. Viti 2006 Nr. 8405. nr. 9/11. nr. Nga kontrolli i dokumentacionit në lidhje me planimetritë e shesheve të ndërtimit rezultoi se në të gjitha dosjet ndodhej planimetria e shesheve të ndërtimit e hartuar nga subjekti i interesuar dhe e firmosur nga ana e Drejtorisë së Urbanistikës. 9/7. nr. 40. ç. nr. nr. 9/5. 9/7. nr. 24/12. 43/5.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. 20. 9/9. nr. nr. nr. nr. 4/10. 58/2. 9/2. 15/1. datë 19. nr. 4/12. 34/16. 9/2. 9/3. nr. nr.

nr. sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr. 24/16. a. 9/11. 41/3. 4/1. 45/3. 54/14 dhe nr. 45/3. nr. Viti 2006: nr. nr. nr. nr. nr. nr. 9/7. 41/4. 58/8. 9/10. 74/3. nr. 9/12/B. 56/3. nr. 3 “Kërkesa për miratimin e lejes së ndërtimit të objektit”. Për problemet e trajtuara më sipër ngarkohet me përgjegjësi: ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së. 45/2. nr. rezultoi se është zbatuar afati i përcaktuar në nenin 46. nr. nr. 56/5. nr. 9/2. 74/3. nr. datë 20. nr. 4/14. 36/1. nr. nr. nr. nr. 36/4. nr. neni 50 dhe dokumentacionin ligjor të nevojshëm për miratimin e lejes së ndërtimit. nr. nr. datë 17.1979. nr. 9/7. nr. nr. 36/7. nr. 54/9. 36/9. 4/4. nr. f. 54/9. nr. datë 17. 9/6. nr. 34/6. nr. nr. nr. 45/1. në 75 prej tyre mungonte dokumenti për intensitetin sizmik nga Instituti i Sizmologjisë. 45/4. 41/5. sekretarja e Këshillit Teknik. 54/14. nr. 60/5. nr. 124 . 58/1. nr. b. 8405. nr. nr. 43/1. Nga 83 dosje të kontrolluara rezultoi se është zbatuar afati 45-ditor. nr. 41/1. nr. 4/10. Nga kontrolli i 83 dosjeve në lidhje me zbatimin e afateve. 4/10. 79/9. 4/15. Nga kontrolli i 83 dosjeve rezultoi se. 41/3. ndërkohë që ligji i mësipërm ka përcaktuar një afat kohor prej 6 muaj. 15/1. 34/16. 9/6. 43/1. nr.5 ballë. të ligjit nr. 41/2. nr. 4/11. datë 17. 60/6. 9/3. 34/3. 41/1. 56/1. nr. nr. nr. 9/10. 36/5. në zbatim kjo të detyrës që përcakton ligji për urbanistikën.9. 9/12/A.9. 24/9. 4/13. 15/2. 41/2. 34/3. 36/9. 4/9. detyron gjithë subjektet private ose publike. me lëkundje sizmike me intensitet 8. 60/3. nr. deri në miratimin e lejeve të ndërtimit. nr. 8405. nr. për marrjen nga Instituti i Sizmologjisë të një dokumenti për intensitetin sizmik të sheshit konkret të ndërtimit për të gjitha kategoritë e ndërtesave. 9/9. nr. nr. nr. nr. 56/3. nr. nr. Në 83 dosjet e kontrolluara rezultonte formulari nr. 56/1. 36/3. 60/6. 58/2.12. 79/2 dhe nr. Viti 2006: nr. nr. 36/8. nr. nr. 41/5. nr. 24/16. 24/3. nr. 34/6. nr. nr. nr. 45/5. nr. Të gjitha vendimet e lejeve të shesheve të ndërtimit dhe lejeve të ndërtimit janë marrë në të njëjtën datë të mbledhjes së KRRT-së. 45/6. 43/5. 371. dhe aq më tepër që zona e Korçës sipas hartës së rajonizimit sizmik të përcaktuar me VKM nr. 4/8. 60/5.1998 “Për urbanistikën”. nr. nr. nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 ë. nr. pavarësisht nga numri i kateve. nr. nr. nr. nr. të përcaktuar në nenin 50. nr. nr. 9/5. c. nr. nr. nr. nr. 36/3. nr. 9/8. të ligjit nr. nr. 9/8. 36/8. nr. 45/4. nr. 60/3. nr.1998 “Për urbanistikën”. nr. 4/7. nr. 60/4. nr. 36/2. nr. nr. nr. 4/1. 79/9. nr. 4/7. 24/12. 43/5. është përcaktuar në zonën me kushte të këqija trualli. 34/18. nr. nr. 9/5. 36/2. 4/11. nr. nr. nr. 45/2. Kontroll i dokumentacionit në lidhje me procedurat për miratimin e lejeve të ndërtimit të objektit. 4/15. 4/3. 4/12. nr. 24/11. 24/3. nr. nr. nr. nr. nr. 45/5. nr. 60/2. 4/8. nr. i cili për fazën e miratimit të lejes së sheshit të ndërtimit. 4/12. 41/4. 4/13. nr. nr. në zbatim të ligjit nr. nga data e miratimit të destinacionit të sheshit të ndërtimit dhe kondicioneve urbanistike të tij. nr. nr. 58/7 dhe nr. 4/3. nr. nr. 24/14. nr. nr. 9/9. 79/2 dhe nr. 74/5. nr. 24/13. nr. nr. 15/1. 60/2. 24/15. nr. nr. 2. nr. nr. Nga kontrolli i 83 dosjeve rezultoi se në 57 prej tyre mungonin të dhënat e studimit gjeologo-inxhinierik. 36/5. 60/4. 4/14. 8405. nr. nr. 9/11. 9/2. 65/1. nr. 34/15. 4/4. Nga kontrolli rezultoi se ky studim mungonte në dosjet e vendimeve të KRRTsë: Viti 2005: nr: 36/1. 45/1. nr. 58/2. 9/14. 56/4. nr.1998. nr. nr. nr. nr. nr. nga data e paraqitjes së kërkesës për lejen e ndërtimit deri në daljen e vendimit për miratimin e saj. nr. 65/1.9.

Në 8 dosje mungonte licenca e konstruktorit dhe konkretisht në vendimet e KRRT-së: Viti 2005: nr. 34/16. . nr. nr. 34/6. 36/8. Viti 2006: nr.2002 “Për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa”. të prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa” dhe ligji nr.Në 9 dosje mungonte licenca e projektuesit elektrik dhe konkretisht në vendimet e KRRT-së: Viti 2005: nr. nr. 4/10. 24/16. 9/10. 24/15. 45/4. nr. konstruktive. 36/1. 34/3. 8402.2004 “Për disa shtesa në VKM nr. 41/4.2000 “Për kursimin e energjisë dhe ruajtjen e ngrohtësisë në ndërtime”. nr. nr. 36/4. 41/4. 41/3. nr. nr. 9/7. 38. nr. 45/2. Nga kontrolli i 83 dosjeve në drejtim të depozitimit të fotokopjeve të noterizuara të licencave të projektuesve rezultoi se në 31 prej tyre mungonin licencat e projektuesve. nr. Viti 2006: nr.11. germa k. datë 16. datë 12. nr. 41/3. nr. 9/10. datë 10. nr. nr. 54/14. nr. 43/5.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin”. nr. nr. nr. 54/9. 24/13. 41/5. 36/9. nr. nr. 41/2. 41/4. nr. 34/15 dhe nr. 45/6. nenet 28. 34/16. 34/16. nr. nr. 60/6. 60/4. 50/2 dhe nr. nr. 36/8. nr. VKM nr. nr. 24/9.01. 43/1. nr. nr. 34/15 dhe nr. nr. nr. nr. 45/1. 24/12. 36/2. nr. 4/4.11. 34/15. 54/9 dhe nr. 34/15. 50/2. 34/18.9. nr. 36/3. nr. 24/16. nr. 54/14. nr. Nga 83 dosje të kontrolluara të lejeve të ndërtimit rezultoi se. nr. 15/1. neni 26. nr. nr. 41/3. 56/5 dhe nr. d. nr. nr. 56/4 dhe nr. 41/5. . 58/1 dhe nr. nr. nr. nr. nr. Nga kontrolli i 83 dosjeve të lejeve të ndërtimit rezultoi se në 24 prej tyre mungonte projekti i mbrojtjes kundër zjarrit dhe konkretisht në vendimet e KRRT-së: Viti 2006: nr.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. 56/5. 43/5. elektrike dhe hidrosanitare. 41/1. 41/1. nr. 36/9. 50/2 dhe nr. nr. rregullave dhe kushteve të projektimit dhe të ndërtimit. në të gjitha dosjet ndodheshin projektet arkitektonike. nr. nr. 34/6.8. 15/2. 36/9. pika 2. 41/5. 41/5. 34/16. 9/6. nr.4. 29. 4/7. nr. 4/1.2003 “Për miratimin e normave. nr. nr. nr. 58/8. 36/5.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 ç. kreu V. nr. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. nr. 722. 24/12. nr. nr. 9/7. 8766. nr. nr. nr. nr. datë 19. ndërsa në 11 prej tyre mungonte projekti i plotë i sistemit të ngrohjes dhe konkretisht në dosjet e vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr. 9/12/A. pikat 48 dhe 116. 545. nr. nr. nr. 41/3.9. 4/15. 9/14. Nga kontrolli i 83 dosjeve rezultoi se në 36 prej tyre mungonte projekti rrufe pritës dhe konkretisht në vendimet e KRRT-së: Viti 2005: nr. nr. pika 46. datë 12. nr. nr. nr. nr. 36/2. 4/14. e. nr. 36/1. 24/9. 30 e 31. nr. . 36/3.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. nr. 24/14. 41/3. nr. datë 02. nr. 36/3. 34/18. 45/3. . 8937. 125 . 584. nr. 41/4. nr. nr. dh.Në 5 dosje mungonte licenca e arkitektit dhe konkretisht në vendimet e KRRT-së: Viti 2005: nr. 36/8. 9/12/A. nr. Për sa më lart rezulton se nga ana e KRRT-së nuk është zbatuar ligji nr. 9/14. 74/3. neni 27. 54/14. nr. 4/12. VKM nr. nr. nr. 4/13. nr. 58/7. datë 05. nr. neni 4. 15/1. nr.Në 9 dosje mungonte licenca e projektuesit hidrosanitar dhe konkretisht në vendimet e KRRT-së: Viti 2005: nr. nr. nr. 9/8. 36/2. 9/3. VKM nr. nr. 36/9. 24/12. 56/3. 58/2 dhe nr. 4/1.

4/13. datë 19. 36/8. 36/9.1995 “Për studimet inxhiniero-sizmologjike të objekteve të rëndësisë së veçantë dhe të godinave mbi 8 kate”. nr. 24/9. c. 9/12/B.5 m për rrugë me gjerësi 7-15 m. nr. datë 19. 34/15.11. 50/2. 41/1. Nga kontrolli i 83 dosjeve të lejeve të ndërtimit rezultoi se në 8 prej tyre nuk është zbatuar vendimi i mësipërm dhe konkretisht në lejet e ndërtimit sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr. nr. nr. nr. Në lidhje me observacionet e dërguara sqarojmë se janë të njëjta me përgjigjet e dhëna në pikën X/7. 24/13. 4/3. 4/10. konkretisht në dosjet e vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr. nr.jo më pak se 7. . 4/1.12. nr. pika II “Normat e projektimit të banesave”. 722. 79/2.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. 9/3. . nr. nr. 9/12/A. nr. Për sa më sipër nuk është zbatuar ligji nr. 36/2. 36/4. 65/1.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. 15/2. 58/1.jo më pak se 5 m për rrugë me gjerësi 7 m. nr. b. 8405. nr. 4/11. pika 120 “Distancat ndërmjet objekteve”. 45/3. për rrugë qyteti të jetë: . 24/12. nr. Nga kontrolli i 83 dosjeve të lejeve të ndërtimit rezultoi se. 567. nr. datë 12. 9/5. 56/4.11. a. germat a. nr. 45/6. 9/2. sqarojmë se janë të njëjta me përgjigjet e dhëna në pikën X/7. 45/6.11. 74/5. nr. nr. në zbatim të VKM nr. Kontroll në lidhje me zbatimin e VKM nr. nr. b. pika 66 “Për distancat minimale të banesave nga bordura e rrugës”. 9/10. nr. 41/2. 9/6. nr. Kontrolli në lidhje me zbatimin e VKM nr. 45/1.6. nr. datë 19. c. 24/3. Në lidhje me observacionet e dërguara. 34/16. nr. 56/5. 50/2. 60/5. 34/6. 722. nr. germa a. nr. datë 19. nr. nr. nr. 126 . 722. nr. Kontroll mbi zbatimin e kondicioneve urbanistike. datë 17. 15/1. nr.1998 “Për miratimin e Rregullores së Urbanistikës”. nr. nr. germa b.1998 “Për urbanistikën” dhe VKM nr. germa N-5 “Mbrojtja nga goditjet atmosferike”. Kontroll në lidhje me zbatimin e VKM nr. Për problemet e trajtuara më sipër ngarkohet me përgjegjësi: ish-drejtor i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së. datë 06. nr. e cila përcakton: “Sipërfaqet e nevojshme për parkimet e hapura dhe të mbyllura janë: . nr. nr. nr. 45/2. 4/7. ë. 60/3. nr. nr. nr. nr.1993 “Për normat e projektimit të banesave”. 3. nr.9. 9/7. realizimi i të cilave është detyrë ekskluzive e Institutit të Sizmologjisë të Akademisë së Shkencave. d.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. 36/4. 54/9 dhe nr. 60/2. 4/15. nr. 74/1 dhe nr. pika 85. Nga kontrolli i 83 dosjeve të lejeve të ndërtimit rezultoi se në 1 prej tyre mungon studimi sizmologjik. nr. 79/9. 722. 56/4.Për banesat kolektive 15 m2/parkim dhe 1 vend parkimi për familje”. 4/12. e cila përcakton se: Distanca minimale e banesave ose objekteve nga bordura e rrugës. si dhe distanca nga kufiri i pronës. 34/18. nr. nr. nr. Viti 2006: nr. 74/5 dhe nr. nr. nr. nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për sa më sipër nuk është zbatuar VKM nr. 350.11. nr. në 47 leje ndërtimi nuk është zbatuar pika 66 e rregullores së urbanistikës dhe konkretisht në lejet e ndërtimit sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr.jo më pak se 10 m për rrugë me gjerësi mbi 15 m. 56/5. 43/5. sekretarja e Këshillit Teknik.

nr. nr. nr. nr. nr. 127 . nr. nr. nr. 4/12. nr. 74/5 me 43%. 36/8. 41/2. 58/8. 60/3 me 77%. intensiteti i ndërtimit neto rezulton më i lartë nga sa përcaktohet në rregulloren e urbanistikës dhe konkretisht në dosjet e lejeve të ndërtimit sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr. Viti 2006: nr. nr. 43/5. nr. 56/4 dhe nr. nr. nr. 9/3. nr. 60/2 me 56%.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. datë 19. 24/13 me 73%. nr. 74/1. nr. 56/5. nr. 722. 54/9. nr. nr. nr. pika 141 “Për rregullat dhe normat urbanistike dhe arkitektonike për personat me aftësi të kufizuar” dhe konkretisht në vendimet e KRRT-së: Viti 2005: nr. 34/16 me 82%. 79/9. nr. nr. nr. 9/7. 65/1. 9/7. 56/5. 9/14. nr. nr. nr. 60/6 me 80% (zonë industriale pika 127 e rregullores së urbanistikës përcakton 50-70%) dhe nr. 34/3. 36/3. 4/3. 24/13. 9/4 me 94%. nr. 36/3 me 87%. nr. 36/4. nr. 56/4. nr. 722. nr. nr. 34/18 me 77%. 50/2. 4/4. 34/18. 54/9 me 80% dhe 58/1 me 70%. 4/3 me 58%. 36/5. nr. 9/3. 15/1. nr. 43/5 me 80%. nr. nr. 36/1 me 86%. nr. nr. nr. 41/5 (pa brezin e gjelbërimit me 100%. nr. 34/6. nr. nr. 9/11. d. rezultoi se në 43 prej tyre nuk është zbatuar pika 72 e vendimit të mësipërm dhe për pasojë koeficienti i shfrytëzimit rezulton i lartë dhe konkretisht në dosjet e lejeve të ndërtimit sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr. 24/3. nr. 58/1. nr. nr. 41/1 me 83%. 9/2. 15/2. 9/12/A. nr. nr. nr. 4/10. nr. Nga kontrolli i 83 dosjeve të lejeve të ndërtimit. 9/6. nr. nr. 79/2 dhe nr. 41/5. nr. 72 dhe 120 e vendimit të mësipërm dhe për pasojë. 45/1 me 85%. nr. 60/3. nr. 43/1. 15/1 me 100 %. 24/13. nr. 34/15 me 82%. nr. 74/1. nr. nr. Nga kontrolli i 83 dosjeve të lejeve të ndërtimit të kontrolluara rezultoi se në 22 prej tyre nuk ishte zbatuar VKM nr. 45/5. 79/9. 56/5. 45/6. nr. 60/3. 24/15. nr. nr. nr. 4/11 me 68%. 24/1 me 51%. nr. 4/1. 36/7.11. 9/12/A. nr. rezultoi se në 72 prej tyre nuk është zbatuar pikat 66. nr. 4/7. nr. nr. nr. nr. nr. 54/14. 15/2 me 100%. nr. nr.11. nr. nr. 74/3. 4/4. 9/12/B. 45/1. nr. nr. 74/1 me 81 %. nr. nr. 9/10. 24/12. nr. 4/13. nr. nr. 34/6 me 87%. nr. 9/8. 24/14. 65/1. nr. 41/4. 45/6. 36/9. nr. nr. nr. nr. 4/15. 45/2 me 75%. nr. nr. nr. nr. 79/9 me 56%. 24/9 me 100%. nr. nr. 45/6. 4/7. 29/16 me 86%. 34/15. nr. 58/7 dhe nr. 41/3 me 100%. nr. 43/1. nr. nr. 56/5 me 71%. në lidhje me zbatimin e VKM nr. 9/11. 41/1. nr. 36/1. nr. nr. 36/7. nr. 41/2 me 97%. nr. nr. nr. nr. nr. nr. e. nr. 36/2. 60/2. 36/7 me 69%. 41/4. nr. nr. nr. 9/5. 4/11. 24/12. 74/5. 4/9. 45/3. nr.11. 24/3. 56/3. 50/2. nr. nr. nr. 34/3 me 53%. 24/16. nuk është zbatuar pika 120 e rregullores së urbanistikës dhe konkretisht në lejet e ndërtimit sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr. 45/2. nr. 4/8. 43/5. nr. Nga kontrolli i 83 dosjeve të lejeve të ndërtimit. nr. 34/16. 41/5. 58/1. 24/9. 36/2. Viti 2006: nr. 4/14. nr. 45/3 me 98 %. nr. 34/6. nr. 4/8. nr. nr. 54/9 dhe nr. 9/2. 60/6. nr. nr. nr. 36/4. nr. nr.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. nr. nr. 15/2. nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga kontrolli i 83 dosjeve të lejeve të ndërtimit rezultoi se në 51 prej tyre. 45/4. 36/4 me 80%. 45/6 me 42%. nr. 36/4. 56/4 me 85%. 60/4. nr.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. nr. datë 19. 24/16. nr. nr. 34/18. Viti 2006: nr. 45/4. 9/10. 60/2. 50/2. 41/4 me 100%. 9/9. nr. 82/2 me 72%. nr. 56/4. nr. datë 19. nr. nr. nr. 4/11. ç. 74/5 dhe nr. 29/14 me 67%. 24/12 me 75 %. nr. 58/2. nr. 15/1. 9/5. 9/3 me 75%. 65/1 me 87%. nr. nr. 34/3. nr. 722. 41/3. nr. nr. 9/12/B. nr. nr. nr. nr. në lidhje me zbatimin e VKM nr. nr. 24/14. nr. nr. 4/1. nr. 9/6.

Nga kontrolli i 83 dosjeve të lejeve të ndërtimit për vitin 2005-2006.9. 24/9.. miratuar leje e ndërtimit në favor të subjektit ndërtues sh. për rrjedhojë duhet që në studimin urbanistik pjesor dhe në mbështetje të këtij studimi në lejen e sheshit të ndërtimit dhe në lejen e ndërtimit të zbatohej e 128 . 41/5. b.Vendim i KRRT-së nr. nr. listat sipas zërave kadastralë të pronarëve për t’u shpronësuar. Por duke hequr sipërfaqen e truallit përpara objektit gjatë unazës. kulturës dhe arsimit publik. me vlerësimin e pasurisë së paluajtshme pronë private dhe me procedurat përkatëse për shpronësimin”.03. a. përcakton shprehimisht: “Për realizimin e projekteve dhe investimeve kombëtare ose vendore. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr. 54/9. në përputhje me këtë ligj dhe me aktet e tjera ligjore. 6. të shëndetit. nr. neni 31. . datë 03. nr.Vendim i KRRT-së nr. nr. Nga kontrolli mbi lejet për prishjen e objekteve ekzistuese rezultoi se për periudhën e kontrolluar janë bërë 88 kërkesa për prishje ndërtimi (formulari nr. datë 19.1998 “Për urbanistikën”.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”. Sipërfaqja e sheshit të ndërtimit 1. që është brez i gjelbër. Kontroll në lidhje me zbatimin e shpronësimeve. e cila cenon një sipërfaqe prej 305 m2. 24/15. si dhe të infrastrukturës. i cili në nenin 8. nr.k. 24/13. datë 17. 34/6. miratuar leje ndërtimi në favor të subjektit ndërtues “Paona” sh.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Viti 2006: nr. ky koeficient rezulton 100%. nr. në shërbim dhe interes të publikut”. 24/16.000 m2. Meqenëse në zonën ku ndodhet sheshi i ndërtimit sipas planit të përgjithshëm rregullues. është parashikuar kalimi i një rruge të re. c. 9). sekretarja e Këshillit Teknik. i cili përcakton shprehimisht: “Në zbatim të studimeve urbanistike të të gjitha llojeve. në funksion të ruajtjes së mjedisit. pranë kryqëzimit të autostradës për rrugën e Tiranës. pika 46. 8) dhe janë dhënë 88 leje për prishje ndërtimi (formulari nr.11. 9/12/A. 24/12. germa ç.2005. me objekt: banesë 3 kate më katin e parë magazinë. formulari nr.124 m2. bëhet shpronësimi në përputhje të plotë me studimin. nr. 7 (leje për prerje drurësh). 9/3. nr. 34/18. me 2 investitorë.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. Kontroll mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. rezultoi se në 2 prej tyre nuk është zbatuar procedura për kryerjen e shpronësimit dhe konkretisht në lejet e ndërtimit sipas vendimeve të KRRT-së: .9. 58/1 dhe 58/8. Shkaku i shpronësimit. 8561. ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së. nr. nr.p. nr. 34/16. Sipërfaqja e ndërtimit 360 m2. nr. 24/14. me objekt “Ekspozitë prodhime druri” 3 kate.2005. nr. i cili përcakton shprehimisht: “Studimi urbanistik pjesor tregon kufijtë e zonës së përfshirë prej tij dhe përmban: “germa i”. 8405. Nga të gjitha dosjet e kontrolluara në lidhje me formularin nr. datë 22. 74/3. nr. Koeficienti i shfrytëzimit të territorit 30%. 9/14. Për problemet e trajtuara më sipër ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së. nr. datë 18. 5.k. 34/15. 6 (kërkesa për prerje drurësh) nuk rezultoi asnjë kërkesë dhe për rrjedhojë nuk është dhënë asnjë leje për prerje druri..12. rruga “Gaqo Avrami”.p. 722. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr. Studimi urbanistik pjesor është hartuar për një territor prej 1. 4. 9/12/B. sipas fazave të realizimit të tyre.

8405. Nga kontrolli i 83 dosjeve të lejeve të ndërtimit rezultoi se 2 leje ndërtimi janë miratuar në kundërshtim me nenin 62 të ligjit të mësipërm. Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së. nuk ishin planifikuar fonde për shpronësime në zërin investime publike. ligjit nr.12. 722. të zihen në mënyrë të kundërligjshme truall në pronësi private. përgjegjësja e Sektorit të Planifikimit Urban. datë 17. si dhe udhëzimit nr. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit. VKM nr. 8405. 24/15 dhe nr. Për sa më sipër dalin këto konkluzione: Së pari: mbi bazën e 2 studimeve urbanistike pjesore. të miratuar nga Këshilli i Ministrave me vendimin nr. ka bërë që nëpërmjet zbatimit të projekteve të infrastrukturës rrugore sipas planit të përgjithshëm rregullues ose sipas studimeve urbanistike pjesore. për vitet 2005 e 2006. Lista sipas zërave kadastrorë të pronarëve për t’u shpronësuar ose që do t’iu vihen kushtëzime të caktuara. 3. neni 62. b.6.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. datë 17. 24/16.1998 “Për urbanistikën”. për të përballuar vlerën e shpronësimeve. votat e dhëna nga anëtarët.9. sekretarja e Këshillit Teknik. ishte zbatuar ligji nr. dhe konkretisht sipas vendimeve të KRRT: Viti 2006: nr. datë 30.02. në njësitë e qeverisjes vendore”. Së dyti: mungesa e koordinimit dhe bashkërendimit të punës ndërmjet Drejtorisë së Urbanistikës dhe sektorëve të tjerë të Bashkisë. a.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”. 10. ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së. 8405.09.02.9. Nga kontrolli i procesverbaleve të KRRT-së rezultoi se. datë 04. 8744.11.2003 “Për mënyrën e paraqitjes nga njësitë e qeverisjes vendore të kërkesave për transferimin në pronësi të tyre të pronave të paluajtshme shtetërore”. problematikat. neni 31. në të cilat nuk janë zbatuar ligjet dhe vendimi i mësipërm në lidhje me shpronësimet. datë 22. 8743. 11. Për sa më sipër. diskutimet. datë 22. me vendim të KRRT-së së Bashkisë janë dhënë 2 leje ndërtimi. Për moszbatimin e ligjit nr. datë 22. për arsye se pronat në njërën leje cenohen pjesërisht trotuari dhe rruga dhe në tjetrën nga brezi i gjelbër i rrugës. për arsye se nuk ka mbështetje ligjore.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 rregullores së urbanistikës. pika 46/i dhe ligjit nr. Kontroll mbi procesverbalet e mbledhjes së Këshillit Teknik dhe të KRRTsë.1994 .02. pika 46/i. 129 . pa u bërë shpronësimi përkatës.1998 “Për urbanistikën”. në përgjithësi. gjatë procesit të zgjerimit dhe hapjes së rrugëve të reja. datë 17. 15. 9. Nga kontrolli rezultoi se në këtë bashki është ngritur Këshilli Teknik. datë 19.1998 “Për urbanistikën”. Së katërti: moszbatimi i legjislacionit të mësipërm bën të pamundur zbatimin e inventarizimit dhe regjistrimit të pronave të paluajtshme.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik” ngarkohen me përgjegjësi: ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së. 8561. Në këtë drejtori ka munguar juristi për zgjidhjen e problemeve juridike. së bashku me vijën kufizuese të ndërtimit të qytetit të Korçës. Lejet e ndërtimit të dhëna në kundërshtim me planin e përgjithshëm rregullues. në zbatim të ligjit nr. observacioni i dërguar nuk merret parasysh. Së treti: nga ana e Këshillit Bashkiak.

lejeve të sheshit dhe lejeve të ndërtimit e evadimin përfundimtar të tyre. Në lidhje me zbatimin e procedurave ligjore në miratimin e destinacionit të sheshit të ndërtimit dhe lejeve të ndërtimit për objekte të investuara me fonde publike. 15/2. 9/13. nr. Institutin e Monumenteve të Kulturës. sekretarja e Këshillit Teknik. Leje ndërtimi të dhëna në zona të gjelbëruara. të marrë në bazë të nenit 15. Leje ndërtimi për objekte banimi të dhëna në zonën industriale.11. 9154. Viti 2006: nr.1998. Kufijtë e zonës së qendrës për këto qytete të përcaktohen nga bashkitë përkatëse. sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr.9. sekretarja e Këshillit Teknik. b. a.Me “Studim të ri të qendrës. për objekte që propozohen brenda zonës së qendrave të qyteteve për Bashkinë e Tiranës dhe Bashkitë e kategorisë së parë (sipas nenit 15.08. 9/12/B. Nga kontrolli rezultoi se janë dhënë 5 leje ndërtimi. Vendimi nr. 45/2. datë 17. sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.1998 “Për urbanistikën”).Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga kontrolli i 83 dosjeve të lejeve të ndërtimit rezultoi se 6 prej tyre janë miratuar në kundërshtim me planin e përgjithshëm rregullues.Sheshet dhe lejet e ndërtimit.8. ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së. për periudhën 2005-2006 janë miratuar gjithsej 91 vendime. të ligjit nr. datë 21. ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së. datë 21. 8405. Në lidhje me mangësitë e vërejtura ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së. sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se.2002 “Për dhënien e lejeve të ndërtimit në qendrat e qyteteve”. në kundërshtim me vendimin e mësipërm dhe konkretisht sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2006: nr. 54/9 (pjesërisht). vijën kufizuese të ndërtimit dhe ligjin nr. 45/4 dhe nr. datë 06. 8405. rezultoi se janë të plotësuara me fletën përkatëse të inventarit. Për sa u trajtua për problemet e mësipërme në lidhje me mangësitë e vërejtura ngarkohen me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së. Kontroll mbi procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të shesheve dhe të lejeve të ndërtimit.1998 “Për urbanistikën”. c. nr. 130 . në bashkëpunim me Ministrinë e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit. Institutin e Studimeve dhe Projektimeve Urbanistike. të miratuara nga KRRT-ja. . përgjegjësja e Sektorit të Planifikimit Urban. nr. sipas vendimeve të KRRT-së: Viti 2005: nr. 60/4. 3. 3. do të nënkuptohen studimet e bëra dhe të miratuara në KRRTRSH pas 1 janarit 2003. datë 17. duke zbatuar kërkesat e ligjit nr.9. 12.9. 36/5 dhe nr. të shqyrtohen vetëm pas miratimit përfundimtar në KRRTRSH të studimeve të reja për këto qendra.2002 “Për dhënien e lejeve të ndërtimit në qendrat e qyteteve” i cili përcakton konkretisht: . 13. të ligjit nr. datë 17. Kontroll mbi zbatimin e vendimit të KRRTRSH me nr. që prokurohen me fonde shtetërore për punë publike. 58/7 dhe nr. sipas vendimit të KRRT-së me nr. 8405. 9/12/A.2003 “Për arkivat” dhe rregullores së nxjerrë për këtë qëllim. Leje ndërtimi të dhëna në zonë sportive. si dhe struktura e Akademisë së Shkencave sipas rastit. Në lidhje me inventarizimin e dosjeve me dokumentacionin e miratimit të studimeve urbanistike pjesore. 24/1.

Për investimet private. për çdo rast. datë 10. 8501. për çdo rast. Nga kontrolli i dosjeve të objekteve me praktikat përkatëse të lejeve të sheshit dhe lejeve të ndërtimit për zbatimin e procedurave ligjore për miratimin e tyre. 8501. Në dosje ndodhej gjithashtu dhe projekti i zbatimit të objektit. neni 2 dhe ligjin nr.02.06. 8982. i cili përcakton konkretisht: “Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri dhe është 1 deri 3 për qind të kësaj vlere investimi.1998 “Për urbanistikën”. Nga kontrolli i kryer për të gjitha preventivat e lejeve të ndërtimit për vlerën e investimit të ri që do të kryhej sipas preventivit të objektit nga drejtoria e urbanistikës. datë 17. Këshilli bashkiak ose këshilli komunal mund të miratojë kategori dhe nënkategori për klasifikimin e investimeve. Për miratimin e këtyre lejeve ishin mjaftuar vetëm me zbardhjen e vendimit përkatës të KRRT-së dhe plotësimin e formularit nr. neni 16/2.1999. nenet 38. mblidhet nga organi që lëshon lejen e ndërtimit dhe arkëtohet. të cilat mund të përdoren për vendosjen e nivelit të taksës. Paragrafi i parë. . neni 51. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. neni 16/2 “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja”. Për të gjitha objektet.1998 “Për urbanistikën”. ndërsa për Bashkinë e Tiranës është 2 deri 4 për qind të kësaj vlere investimi. dhe ligjin nr.09. 2. ku përfshihet territori në të cilën do të bëhet investimi”. për objektet publike dokumentacioni tekniko-ligjor i kërkuar për miratimin e këtyre lejeve. neni 51.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 8501. përpara marrjes së dokumentit të lejes së ndërtimit. 2. datë 19. nuk ishte i plotë. rezultoi se të gjitha lejet e ndërtimit të miratuara nga KRRT-ja.02. 4 leje ndërtimi.1999. Në të gjitha dosjet mungonte planimetria e shesheve të ndërtimit. 2. Për vitet 2005 dhe 2006 u krye kontroll i plotë i dosjeve të lejeve të ndërtimit të miratuara dhe për të cilat janë kryer pagesat. Paragrafi i dytë i ndryshuar me ligjin nr. 722. për llogari të bashkisë ose komunës. mungonin: formulari nr.02. i ndryshuar me ligjin nr.6.11.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. E ardhura nga taksa. Detyrimi për taksën i takon investitorit. duhet të paguajë 1 për qind të vlerës së investimit që do të kryejë. neni 2 dhe ligjin nr. 131 A. 43 dhe 45. 8405. datë 12. neni 16/2 “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja”.1998 “Për urbanistikën”. 8405. 1 dhe formulari nr. 8405. 8982.09.1999. neni 2. i ndryshuar me ligjin nr. datë 10.2002.6. pika 49. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr. në zbatim të kërkesave të ligjit nr.2002. datë 10. Kontroll mbi kryerjen e pagesave për marrjen e lejes së ndërtimit për investimet private dhe shtetërore. nga çdo investitor.9. datë 12. sipas preventivit të objektit. 8982. datë 12. Ky fond depozitohet për llogari të financimit të studimeve urbanistike në pushtetin vendor”: b. datë 10. i cili përcakton shprehimisht: “Personi fizik dhe juridik. datë 17. 1.2002 “Për sistemin e taksave vendore”. a. për të cilat është miratuar leja e ndërtimit. Nga kontrolli rezultuan mangësitë e mëposhtme: 1.

i cili për qytetin e Korçës përcakton koston e ndërtimit prej 24. 44.01. datë 11. e përcaktuar sipas udhëzimit nr.9. .1998 “Për urbanistikën”. vlera e preventivave përkatëse është llogaritur mbi koston e ndërtimit të EKB-së.177 mijë lekë. sqarojmë: Pretendimi tuaj se për periudhën 01. si dhe kompetencat që i jepen Këshillit Bashkiak. 8405. 1. të vlerave në tregun e lirë të banesave dhe të koeficientit “k”.2001 “Për përcaktimin e kostos mesatare të ndërtimit “ i cili përcakton shprehimisht: “Të miratojë llogaritjen e taksës së 2% të vlerës së përafërt të ndërtimit duke marrë për bazë një kosto mesatare ndërtimit 15.000 lekë m2”. 44. datë “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave.000 lekë/m2”.2006 koston e ndërtimit të EKB-së. . datë 07.354 mijë lekë e konkretisht: . .2005 deri më 31. nuk qendron për këto arsye: 132 . 32. nga zbatimi i kostos së ndërtimit të përcaktuar me vendimin e Këshillit Bashkiak.2006. 8652. nga Drejtoria e Urbanistikës. datë 04. 8982. për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja në autorizimet për pagesë. të vlerave të tregut lirë të banesave dhe të koeficientit “k”.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.2005.2002 “Për sistemin e taksave vendore”.2005 deri në 30.Në zbatimin e paragrafit të parë të nenit të mësipërm për 1.Për periudhën maj-dhjetor 2005 dhe për vitin 2006 rezultuan në rregull.3. 3 dhe 4).12. . datë 30. i cili për periudhën prej datës 01.2006. përcakton për qytetin e Korçës koston e ndërtimit prej 24.2006 deri më 31.11.2004 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave.10. datë 31. Nga Drejtoria e Urbanistikës. 5. datë 30.158 lekë/m2.5.5. i cili përcakton shprehimisht: .2001 “Për caktimin e kostos mesatare të ndërtimit”.2005. 5.12.925 lekë/m2 dhe për periudhën 01.2005 deri më 31.2006 deri më 01.2005 është zbatuar vendimi i Këshillit Bashkiak nr. i cili përcakton shprehimisht: “të miratojë llogaritjen e taksës së 2% të vlerës së përafërt të ndërtimit duke marrë për bazë një kosto mesatare ndërtimi 15.5. Në lidhje me observacionet e dërguara.Në zbatimin e paragrafit të dytë të nenit të mësipërm për 1.7. ligjit nr.177 mijë lekë. Për sa më lart rezulton se për vitin 2005 (periudha janar-prill). në zbatim të ligjit nr. neni 16 (pikat 2. i cili përcakton për qytetin e Korçës koston e ndërtimit prej 25.05. i cili do të jetë 1% e vlerës së investimit. neni 51. e përcaktuar sipas udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. datë 12.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga kontrolli për vitin 2005-2006 rezultoi se nga ana e kësaj bashkie nuk është zbatuar ligji i mësipërm.2006 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave. është vepruar duke zbatuar vendimin e Këshillit Bashkiak nr.01.Për vitin 2006.Të përcaktojë nivelin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja.01.297 lekë. në llogaritjen dhe lëshimin e autorizimit. të vlerave të tregut të lirë të banesave dhe të koeficientit “K”. të vlerave në tregun e lirë të banesave dhe të koeficientit “k”. vlera e preventivave përkatëse është llogaritur mbi bazën e sipërfaqes ndërtimore sipas projekteve: është zbatuar UKM nr.4.9. datë 17.5. ka sjellë një mungesë të ardhurash në buxhetin e kësaj bashkie prej 2.Të përcaktojë që vlera në lekë e investimit të ri të jetë konform udhëzimit të përvitshëm të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave. në mbështetje të ligjit nr. për periudhën 01.2005 deri 30.12.12. neni 32 (germa f).4. Nga ana e Drejtorisë së Urbanistikës për periudhën 01. Nga kontrolli rezultoi se për periudhën 01.2005 ka qenë në fuqi vendimi i Këshillit të Bashkisë nr.

9. 8982. 8501. ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës. në të gjitha rastet kur vlera e tyre rezultoi më e vogël se vlera e preventivave të llogaritur mbi bazën e sipërfaqes totale të ndërtimit. Nga ballafaqimi i sipërfaqes ndërtimore totale sipas projekteve në fletët e përllogaritjes së vlerave të preventivit me sipërfaqen ndërtimore totale në bazë të lejeve të shfrytëzimit (për ato objekte për të cilat është dhënë leja e shfrytëzimit) rezultoi se sipërfaqja totale e ndërtimit në lejet e shfrytëzimit rezulton e njëjtë me sipërfaqen totale të ndërtimit të llogaritur për efekt të preventivit dhe vlerës së taksës së ndikimit në infrastrukturë.6. 8405.2005. është përcaktuar për të gjitha llojet e investimeve nivelin e kësaj takse prej 1%.2002 “Për sistemin e taksave vendore”.2005 “Mbi përcaktimin e nivelit të taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja si dhe vlerën e investimit të ri”. 8982. neni 51.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Së pari: nga ana e juaj nuk është zbatuar neni 51.1999. 4. 3. 32. ish-kryetarit të Bashkisë dhe miratimit të bërë me vendimin e Këshillit Bashkiak me nr. 8405. për arsye se paragrafi i dytë i ndryshuar me ligjin nr.6. datë 12. për objekte të ndërtuara brenda zonës së qendrës dhe jashtë zonës së qendrës etj është i gabuar. Për problemet e trajtuara më sipër mbajnë përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë. Në asnjë rast nuk rezultoi që vlera e preventivit të ishte llogaritur më e madhe se vlera e investimit të ri e llogaritur mbi sipërfaqen totale të ndërtimit me koston e Entit Kombëtar të Banesave (përjashtim vetëm për 4-mujorin e parë të vitit 2005.2005 deri 30. 8405. neni 51. Këshilli bashkiak ose këshilli komunal mund të miratojë kategori dhe nënkategori për klasifikimin e investimeve. për periudhën 01. 8982. Së dyti: arsyetimi tuaj se Këshilli Bashkiak ka të drejtë të vendosi kosto ndërtimi prej 15. neni 16/2 “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja”.9. të paraqitura nga subjektet ndërtuese të depozituara në dosjet përkatëse. datë 12. neni 16/2 “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja”. private për objekte vetjake dhe godina banimi dhe ambiente shërbimi për qëllime shit-blerje. 8501. datë 17.02.6. i ndryshuar me ligjin nr. datë 10. Nga kontrolli i kryer në drejtim të vlerës së çdo preventivi. neni 16/2 “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja”. të llogaritur me koston e ndërtimit të Entit Kombëtar të Banesave. datë 10. nuk është zbatuar ligji nr. me bilancin e viteve 2005 e 2006. të cilat mund të përdoren për vendosjen e nivelit të taksës”. Këtë kompetencë e ka vetëm Enti Kombëtar i Banesave.1998 “Për urbanistikën”. është marrë për bazë kjo e fundit. datë 17. datë 10. neni 2. periudhë për të cilën janë llogaritur diferencat përkatëse). Së dyti: në bazë të propozimit të bërë në drejtoritë përkatëse.4.1999. 8501. neni 2 dhe ligjin nr.02. 133 . 8982. Kontroll mbi kryerjen e rakordimit të të ardhurave nga zbatimi i ligjit nr. ligjin nr.5.1999 dhe ligjin nr.9. ish-kryetarit të bashkisë dhe Këshillit Bashkiak.1998 “Për urbanistikën”.000 lekë/m2 është i gabuar se nuk e ka për kompetencë. i ndryshuar me ligjin nr. a. kosto e të cilit miratohet nga Këshilli i Ministrave. datë 12.1998 “Për urbanistikën”.2002. datë 17.02. datë 11.02. të ligjit nr. Për sa më lart nxjerrim këto konkluzione: Së pari: nga ana e drejtorive përkatëse të Bashkisë. të cilin ka një periudhë 3-vjeçare që nuk zbatohet. i ndryshuar me nenin 16/2. datë 12. i ligjit nr.01.2002. Së treti: niveli i kësaj takse prej 1% për të gjitha llojet e investimeve si: objekte shtetërore.2002 .

rezulton se ky fond me planifikimin e shpenzimeve të buxhetit të vitit 20052006. Vlera prej 19. datë 17.12.495 lekë. Vlera prej 19. 7035. kreun V “Financat e njësive të qeverisjes vendore”. datë 09. neni 32 “Detyrat dhe kompetencat e këshillit komunal ose bashkiak”. 703. datë 31.1.12.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga kontrolli rezultoi se vlera e mandatpagesave nga investitorët rakordonte me bilancin e viteve 2005 e 2006. Për vitin 2006: Në bazë të aktrakordimit të kryer ndërmjet Degës së Thesarit dhe Bashkisë së Korçës. Së dyti: hartimi i programit të ardhurave dhe shpenzimeve si për vitet 2005 dhe 2006. nga kjo: a.7.495 lekë për 1 për qind të vlerës së investimit që do të kryejë nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja. Vlera prej 17. tit. 8405. gr.2006 deri 31.036 lekë për 1 për qind të vlerës së investimit që do të kryejë nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja. nga ana e drejtorive përkatëse të Bashkisë. germa dh. kap. Tit.990 lekë. dhe konkretisht për shumat e mëposhtme: Për vitin 2005: Në bazë të aktrakordimit të kryer ndërmjet Degës së Thesarit dhe Bashkisë Korçë me nr.Për taksën e ndërtimeve të reja me vlerë 39. datë 22. 7035.9. të Bashkisë dhe me miratim të Këshillit Bashkiak është përdorur për investimet në infrastrukturë. për periudhën 01. Kap. neni 51. 122 . Nga kontrolli i bilanceve të llogarive përkatëse: Gr. neni 51. 5. datë 17. neni 6.495 lekë për 1 për qind të vlerës së investimit që do të kryejë sipas preventivit të objektit. Kontroll mbi përdorimin e fondit të krijuar nga arkëtimi i % të vlerës së investimit nga zbatimi i ligjit nr. paragrafi i parë i cili përcakton shprehimisht: “Ky fond depozitohet për llogari të financimit të studimeve urbanistike në pushtetin vendor”: Për vitin 2005 janë arkëtuar 19.550.903. Vlera prej 17. 8405. Për sa u trajtua më lart nxjerrim këto konkluzione: Së pari: ligji nr. pika 5.9. 134 . neni 15.903. 70350.12. të ardhura nga kjo taksë e cila përdoret për investimet në infrastrukturë.9.2005. datë 17. nga kjo: a. 8405. si dhe me kreun VI.550. 703. 13. Ky fond depozitohet për llogari të financimit të studimeve urbanistike në pushtetin vendor”: b.036 lekë për 1 për qind të vlerës së investimit që do të kryejë sipas preventivit të objektit.09. kreu i III “Të drejtat e njësive të qeverisjes vendore”.036 lekë dhe për vitin 2006.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.100.072 lekë. 04530. lok. miratimi i tij në Këshillin Bashkiak dhe përdorimi i fondit të mësipërm për investimet publike në infrastrukturë përbën ndryshim destinacioni të fondeve të arkëtuara dhe destinuara për zbatimin e ligjit nr. 8399. tit. neni 8. neni 51.903. kap.806.1998 “Për urbanistikën”. Gjendja e kësaj nënllogarie në fund të vitit 2006 rezulton 0 (zero).1995 “Për buxhetin lokal”. të ligjit nr. 122 . 7776.550. paragrafi i parë dhe njëkohësisht shkelje të ligjit nr. Të ardhurat e realizuara nga zbatimi i ligjit nr. 2313100.1998 i cili përcakton qartë “Të ardhurat e buxhetit lokal të pavarur”. i ndryshuar me nenin 5. 05 Art.1998.2006: gr. 8652. ky fond depozitohet me destinacion që përcakton ligji i urbanistikës. të ardhura nga kjo taksë e cila përdoret për investimet në infrastrukturë. Ky fond depozitohet për llogari të financimit të studimeve urbanistike në pushtetin vendor”: b. germat a dhe c. lok. 70350.1998 “Për urbanistikën”. 00. datë 31. 17.Për taksën e ndërtimeve të reja me vlerë 35. paragrafi i parë.

akte kontrolli kuota 0.2000. ndryshuar me ligjin nr. 8682. nga të cilat kanë kryer kontrolle për: akte piketimi 0 objekte.00. 4 objekte. 3 objekte. . B. 8 objekte. 8405. kontroll karabina 3 objekte dhe sistemim të jashtëm 3 objekte. kontroll karabina 0 objekte dhe sistemim të jashtëm 0 objekte. si dhe UKM nr. kontroll karabina 2 objekte dhe sistemim të jashtëm 2 objekte. përllogaritja dhe pagesa janë kryer sipas përcaktimeve në ligjin nr.9.Viti 2008 gjithsej 14 leje ndërtimi. datë 16. 44 datë 30.11.00.00. ligjin nr. akte kontrolli kuota 0.00.5.6. bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicion.9. kontroll karabina 2 objekte dhe sistemim të jashtëm 2 objekte. pika 1. nga të cilat kanë kryer kontrolle për: akte piketimi 3 objekte. ligjin nr.1999. . kontroll karabina 3 objekte dhe sistemim të jashtëm 3 objekte.Viti 2007 gjithsej 10 leje ndërtimi nga të cilat kanë kryer kontrolle për: akte piketimi 3 objekte.2001 “Për caktimin e kostos mesatare të ndërtimit në qytetin e Korçës”. Nga 36 leje ndërtimi të kontrolluara në vitin 2005 rezultojnë sipas afatit të përfundimit: . 0 objekte. datë 15. vendimin e Këshillit Bashkiak nr. kontroll karabina 0 objekte dhe sistemim të jashtëm 0 objekte. 6 objekte.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve”. 2 objekte. 1.1998 “Për urbanistikën”. . 8402. .00.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr.Viti 2007 gjithsej 17 leje ndërtimi.2005 “Për përcaktimin e nivelit të taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja”. datë 11. pika 2 dhe vendimit të Këshillit Bashkiak nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për problemet e trajtuara më lart mban përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë.1998 “Për urbanistikën”.Viti 2006 gjithsej 5 leje ndërtimi nga të cilat kanë kryer kontrolle për: akte piketimi 4 objekte.02. datë 07. nga të cilat kanë kryer kontrolle për: akte piketimi 7 objekte. Nga 47 leje ndërtimi të dhëna në vitin 2006 rezultojnë sipas afatit të përfundimit: . 9 objekte. nenin 51. . date 17.Viti 2010 gjithsej 1 leje ndërtimi.Viti 2008 gjithsej 11 leje ndërtimi nga të cilat kanë kryer kontrolle për: akte piketimi 5 objekte. datë 10. 3.Viti 2009 gjithsej 3 leje ndërtimi. 32. kontroll kuota 0. doli se kjo vlerë për periudhën janar 2005 deri në dhjetor 2006. akte kontrolli kuota 0.00. . akte kontrolli kuota 0. 8405. akte kontrolli kuota 0. 8501.00. 4 objekte. kontroll kuota 0.5. 135 . datë 17. kontroll karabina 1 objekte dhe sistemim të jashtëm 1 objekte.9. ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës.00. Për investimet publike. Kontroll mbi mbajtjen e akteve të kontrollit për lejet e miratuara si dhe dhënien e lejeve të shfrytëzimit nga KRRT-ja e Bashkisë së Korçës. Në lidhje me zbatimin e procedurave ligjore për llogaritjen dhe pagesën e 1% të vlerës së investimit për financimin e studimeve urbanistike dhe të 1% së vlerës së investimit për infrastrukturën.Viti 2009 gjithsej 22 leje ndërtimi nga të cilat kanë kryer kontrolle për: akte piketimi 10 objekte. kontroll karabina 4 objekte dhe sistemim të jashtëm 4 objekte. nga të cilat kanë kryer kontrolle për: akte piketimi 8 objekte. akte kontrolli kuota 0.

ç. 3. Nga kontrolli i ushtruar në të gjitha lejet e shfrytëzimit rezultoi se në dosjet mungonte dokumentacioni i mëposhtëm: a. datë 04. datë 06. Vërtetim nga tatimtaksat 15 dosje.9. që vërteton se subjekti ndërtues ka kryer zbatimin e punimeve të furnizimit me ujë dhe shkarkimit. datë 17. datë 17. Nga kontrolli i të gjitha aktkolaudimeve rezultuan mangësitë e mëposhtme: a.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit” dhe UKM nr.02.1998 “Për urbanistikën”. B. 8934. c. 8405.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 2. si dhe udhëzimi i nxjerrë nga Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit me nr. A.02. sipas nenit 11.02. germa b. në kundërshtim me ligjin nr. formatimin e aplikimit dhe rregullat e procedurat e dhënies së pëlqimit dhe autorizimit mjedisor nga Agjencitë Rajonale të Mjedisit”. Në të gjitha dosjet mungonte situacioni përfundimtar i punimeve. i cili duhej të depozitohej në Drejtorinë e Planifikimit Urban të Territorit. sipas projektit të miratuar nga kjo ndërmarrje. në 4 prej tyre vërtetimi nga sigurimet shoqërore. . datë 17.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”. datë 10.2003 “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja”. nga ana e zbatuesit të punimeve.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”.9.2004 “Për miratimin e listës së veprimtarive. formulari 3/1 – Lidhja e objektit me infrastrukturën inxhinierike. për lidhjen e objektit me rrjetin elektrik dhe kabinën përkatëse. c. 865/3. Në të gjitha dosjet mungonte vërtetimi nga ndërmarrja e ujësjellëskanalizimit.. Deklarata e pastërtisë së mjedisit në 8 dosje. datë 05. në kundërshtim me UKM nr. formulari 3/1 – Lidhja e objektit me infrastrukturën inxhinierike. i qytetit Korçë. Procesverbale të kolaudimit të mbajtura para aktit të kontrollit të sistemimit të jashtëm në 21 dosje. datë 10. pikat I/17 dhe I/7.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”. Për sa më sipër nuk është zbatuar UKM nr. 136 2006. Për sa më sipër. b. 3. C. b. Në të gjitha dosjet mungonte vërtetimi nga filiali i KESH. 32 leje në vitin 2005 dhe 45 leje në vitin 2006.1998 “Për urbanistikën”. 479. pika II/7. për vitet 2005 dhe Gjatë viteve 2005-2006 ishin dhënë gjithsej 77 leje shfrytëzimi nga të cilat. sh. datë 15.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. germa “f”.09. 8405.1998 “Për urbanistikën”. observacioni i dërguar nuk merret parasysh për arsye se nuk ka mbështetje ligjore.9. Në të gjitha praktikat mungonte relacioni. germa “e”.8. Dokumenti i studimit sizmologjik për 1 dosje. neni 9. Vlera e shpenzimeve në aktin e kolaudimit në 9 dosje. Për sa më sipër nuk është zbatuar ligji nr.a. ç. 8402. Certifikata e provave materiale në 1 dosje. Në procesverbalet e kolaudimit nuk përcaktohet koha e zgjatjes së kolaudimit. Nga kontrolli i ushtruar në të gjitha lejet e shfrytëzimit rezultoi se në dosjet mungonte dokumentacioni i mëposhtëm: a.02. 8402. 8405. d.09. datë 17. Për sa më sipër nuk është zbatuar ligji nr. 3. duke mos zbatuar ligjin nr. të ligjit nr. në kundërshtim me ligjin nr. Mbi kontrollin e kryer për lejet e shfrytëzimit të dhëna.2003 dhe Ministria e Financave me nr. dokumentacioni përkatës për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga neni 9 dhe dokumentacioni tjetër.9. datë 15.

Së dyti: Në lidhje me vërejtjet për mungesën e dokumenteve që vërtetojnë se objekti është zbatuar në përputhje me projekt zbatimin. 137 . datë 15. germa g. d. 8402.Situacioni përfundimtar nga tatimtaksat . Së treti: në lidhje me moshartimin sipas ligjit të procesverbaleve të kolaudimit. standardet dhe rregullat teknike.11. . pasi detyra e njësisë së Urbanistikës është të kontrollojë gjithë dokumentacionin tekniko-ligjor dhe më pas të lëshojë lejen e shfrytëzimit. datë 10. në kundërshtim me UKM nr. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me pikat I/3 të UKM nr. në rastet e mospërputhjes. personat përgjegjës observojnë se dokumentacioni mungon pasi është dërguar në ZVRPP.09.1998.9. veprim ky në kundërshtim me ligjin nr. observohet që këto kondicionohen nga data e kërkesës që bën subjekti ndërtues për to. të ligjit nr. pa shmangie në drejtimet funksionale dhe statike. Sqarojmë se. personat përgjegjës observojnë se këto janë marrë të mirëqena pasi janë hartuar nga persona të licencuar. ligji nr.1998. megjithëse nuk përcaktohen në mënyrë specifike. 9154. c dhe ç. i cili vërteton se objekti është marrë në dorëzim nga Filiali Elektrik. b. lejen e ndërtimit.Procesverbali nga KESH.a.Realizimi i objektit në përputhje me projektin.1998. 3. si dhe sqarimet përkatëse.Aktkolaudimi nga ndërmarrja e ujësjellës-kanalizimit që vërteton se subjekti ka kryer zbatimin e punimeve të furnizimit me ujë (spostim rrjeti) dhe shkarkimit të rrjetit të KUZ sipas projektit të miratuar nga kjo ndërmarrje. datë 15. 3.9. Në procesverbalet e kolaudimit nuk ka firmosur mbikëqyrësi i punimeve. Ky observim nuk qëndron. datë 10. si dhe nuk ishin arkivuar. datë 06. Së katërti: në lidhje me faktin e konstatuar që në shumë raste procesverbalet e kolaudimit janë mbajtur para procesverbaleve të përfundimit të karabinasë dhe sistemimit të jashtëm. si dhe rezultatet e arritura. personat përgjegjës observojnë se detyrimi për të paraqitur këto dokumente nuk përcaktohet në mënyrë specifike ne pikën ç. Ky observim nuk qendron pasi sipas nenit 11. c. si dhe pika II/3. sh. dokumente që vërtetojnë zbatimin e projektit janë: .Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 b. germat a. neni 11. dokumentacioni depozitohet në dosjen e urbanistikës dhe duhet të arkivohet në këtë njësi.2003 “Për arkivat”. formë.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”. . Të gjitha praktikat për dhënien e lejeve të shfrytëzimit nuk ishin inventarizuar me numër fletësh sipas dokumenteve dhe gjithsej për çdo praktikë. Për sa trajtuam më sipër. .Përputhja e vlerës së preventivuar dhe të kontraktuar me atë të paraqitur në situacionin përfundimtar. datë 10.Realizimi i objektit në përputhje me kontratën e nënshkruar. nga ana e kolaudatorit nuk janë verifikuar: . 8402. në kundërshtim me nenin 7. Në procesverbalet e kolaudimit nuk është bërë përshkrimi i verifikimeve të bëra mbi dokumentet dhe faktin.Përputhja e dokumenteve me të dhënat në dimension.02. .2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”.02. 11. sasi dhe cilësi. pika II/7. 8402. sqarojmë: Së pari: Në lidhje me mungesat e dokumentacionit të përcaktuar në nenet 9. Në lidhje me observacionet e dërguara. të ligjit nr.

2006. F.12.12. Në asnjë praktikë apo dosje nuk gjendej situacioni përfundimtar i punimeve.111.2003 “Për taksën e kalimit e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme”.02. sipas udhëzimit të mësipërm. . 8. 8405. Nga të dhënat e marra prej llogarive vjetore të viteve 2005 dhe 2006.728. datë 16. 138 . 8501.Për vitin 2006 janë realizuar 3.12.6. 8501.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 objekteve me sipërfaqen totale të ndërtimit) dhe që kanë kaluar afatin e përfundimit të punimeve. si dhe të Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit dhe Ministrisë së Financave me nr. 8405. Për sa trajtuam më sipër. përgjegjësja e Sektorit të Sekretarisë Teknike. datë 12. pasi është detyra e njësisë së urbanistikës të kontrollojë procedurat e ndërtimit dhe kolaudimit. ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së. dhe për objektet pa dhënë leje shfrytëzimi.12. përgjegjësja e Sektorit të Planifikimit Urban dhe Projektimeve Urbane. 8. që të ketë kaluar afatin e përfundimit të punimeve deri më datë 31. D. Zbatimi i procedurave në legalizimin e ndërtimeve të kundërligjshme sipas nenit 77. datë 04. datë 17. Kontroll mbi lejet e ndërtimit të dhëna në vitet 2003 e 2004 (lista e Nga kontrolli nuk rezultoi asnjë rast ndërtimi kolektiv (i destinuar për shitje). për këtë çështje nuk llogariten mungesa të ardhurave në buxhetin e Bashkisë Korçë.1998 “Për urbanistikën”. datë 16. datë 04. në bazë të sipërfaqes totale të ndërtimit të llogaritet mungesa e të ardhurave në buxhetin e Bashkisë.2006. neni 25.2003 “Për taksën e kalimit e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme”. 8982. Ë. Për të metat dhe shkeljet e trajtuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi: ishkryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së. paraqiten si më poshtë: . të ligjit nr. datë 17.1998 “Për urbanistikën”. Në rastet e mësipërme dokumentacionet janë hartuar formalisht. Spontimi i të gjitha lejeve të ndërtimit të dhëna në vitet 2003 dhe 2004. Zbatimi i procedurave në legalizimin e ndërtimeve të kundërligjshme. Siç u trajtua më sipër. i ndryshuar me ligjin nr.1999.Për vitin 2005 janë realizuar 6. 8982. neni 25. neni 77. kështu që nuk ka qenë e mundur të kontrollohet vlera e tij me vlerën sipas përllogaritjes së bërë në autorizimin e pagesës në momentin e marrjes së lejes së ndërtimit. me lejet e shfrytëzimit të dhëna për këto objekte në vitet 2005 dhe 2006. observacioni i dërguar merret parasysh pjesërisht. të ligjit nr. si dhe të Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit dhe Ministrisë së Financave me nr. 1. meqenëse nga kontrolli nuk rezultoi asnjë rast ndërtimi kolektiv (i destinuar për shitje) që të ketë kaluar afatin e përfundimit të punimeve deri më datë 31. datë 12.6.02. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr.000 lekë të ardhura. rezulton se të ardhurat e realizuara nga Bashkia në zbatim të ligjit nr. Ky observim nuk qendron. i ndryshuar me nenin 3. Të ardhurat e realizuara nga Bashkia në zbatim të ligjit nr. E.2002 “Për sistemin e taksave vendore”. Kontroll i të gjitha dosjeve për depozitimin në to të situacionit përfundimtar të punimeve dhe ballafaqimi i vlerës së tij me vlerën sipas përllogaritjes së bërë në autorizimin e pagesës në momentin e marrjes së lejes së ndërtimit.9.1999.2002 “Për sistemin e taksave vendore”.09.000 lekë të ardhura.

2004 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave 139 . datë 21. Ky detyrim duhej llogaritur në bazë të kostos mesatare të ndërtimit të banesave. të VKM nr. datë 16. datë 12. të ligjit nr.11.Në praktikë nuk ndodhet formulari 3/1. në kundërshtim me pikën 1. . u konstatua se: .08. VKM nr. i ndryshuar me nenin 3.11. nga kontrolli i të cilave u konstatua se: a. 9209. 6. si dhe udhëzimit të Ministrisë së Rregullimit te Territorit dhe Turizmit nr.2. 6.1 dhe 1. për rrjedhojë nuk është konstatuar zbatimi i funksioneve të mjediseve nën tokë të objektit. .6. për rrjedhojë nuk mund të vërtetohet se ndërtimi ose karabinaja nuk përbën rrezik për njerëzit dhe mjedisin në zbatim të pikës 6.3. 9209.9. Nga kontrolli i praktikës për legalizimin shtesë nr.Në praktikë mungon formulari A “Kërkesa teknike”. adresa “Lagjja e re Sporti”. të nenit 2. 1. . .2004.4.6. datë 23.Në praktikë mungon procesverbali i përfundimit të karabinasë. datë 23. 9209.08. Në vazhdim të arsyetimit rezulton që nuk është përcaktuar sipërfaqja si vend parkimi. 6. 2.2004 “Për miratimin e procedurës dhe të dokumentit të legalizimit të shtesave në ndërtime”. datë 04.1. . 2. të ligjit nr.Nuk ka të dhëna që objekti të jetë në përputhje me planet rregulluese të miratuara. datë 23.Në praktikë mungon kërkesa për legalizim shtesë ose kërkesa për leje shfrytëzimi. për shoqërinë private.6. i ligjit nr.03.2004.1998 “Për urbanistikën”.2004 “Për miratimin e procedurës dhe të dokumentit të legalizimit të shtesave në ndërtime”. datë 17. e miratuar sipas pikës 1.2004 “Për legalizimin e shtesave në ndërtime.2 dhe 2. datë 26. në kundërshtim me pikën 8. Oponenca teknike është kryer nga një inxhinier dhe jo nga Instituti i Ndërtimit. 8405. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr.Në praktikë nuk gjendet dokumenti financiar për shlyerjen e detyrimeve. datë 12.3. të udhëzimit të Ministrisë së Rregullimit te Territorit dhe Turizmit nr. të udhëzimit të MRRTT-së nr. në kundërshtim me pikën 2. 544.2004 “Për miratimin e procedurës dhe të dokumentit të legalizimit të shtesave në ndërtime”. datë 17. të ligjit nr. datë 26.11. Këto veprime janë në kundërshtim me pikat 2.3. të udhëzimit të MRRTT nr.9.2004 “Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. datë 26. të ligjit nr.Në praktikë mungon raporti i vlerësimit për anën teknike dhe konstruktive të ndërtesës ose të karabinasë. datë 23. 9209. i përcaktuar në UKM nr. 67/2.2004 “Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 544.2004.2004 “Për legalizimin e shtesave në ndërtime”. . neni 2. 544. të ligjit nr.08.08. 8501.1998 “Për urbanistikën” i rifreskuar.2004.2. 8405. datë 26.2. të nenit 2.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga kontrolli nuk rezultoi asnjë rast legalizimi të ndërtimeve të kundërligjshme sipas nenit 77.2004. 2.3.2005. 9209.Në praktikë mungojnë vendimet e Këshillit të Rregullimit të Territorit “leje shesh ndërtimi” dhe “leje ndërtimi”.1999. 6.2004 “Për miratimin e procedurës dhe të dokumentit të legalizimit të shtesave në ndërtime”.11. të udhëzimit të MRRTT nr.Në praktikë mungon studimi gjeologo-inxhinierik i rifreskuar nga autori i studimit të mëparshëm. objekti: shtesë 1 dhe 2 kate. datë 26.11.2004. në përputhje me lejen e ndërtimit të miratuar. 6. Gjatë periudhës 2005-2006 ishin miratuar 3 raste legalizime shtesash në ndërtime. të ligjit nr. 544. datë 12. . datë 12. në kundërshtim me pikën 2.6.9. datë 23.3. në kundërshtim me pikën 2.6. në kundërshtim me pikat 1. .

2004. . Ky veprim është në kundërshtim me pikën 2.Në raportin e vlerësimit.575. Nga kontrolli i praktikës për legalizim shtesë nr. 6.Në praktikë mungon oponenca nga Instituti i Ndërtimit. datë 23. 9209. datë 26.2004.4. në një kohë që për të filluar procedurat për legalizim ky procesverbal duhej të ishte mbajtur brenda datës së hyrjes në fuqi të ligjit nr.2004. të vlerës së tregut të lirë të banesave dhe të koeficientit K”. 6. objekti shtesë kati (gjithsej 9 kate). b.11. datë 23.Në praktikë mungon studimi gjeologo-inxhinierik i rifreskuar nga autori i studimit të mëparshëm.Në projektin e plotë teknik të objektit nuk është evidentuar sipërfaqja shtesë në m2.9. .1.k.6. kjo kosto është 24. në kundërshtim me pikën 2. të ligjit nr.935 lekë detyrim i pashlyer nga ana e subjektit “Ndërtimi 1/1” sh.Procesverbali i përfundimit të karabinasë është mbajtur më datë 08.7.2. Përveç sa u tha më sipër.02.p. neni 2.2004. datë 26.297 lekë/m2 x 735. të udhëzimit të MRRTT nr.2006. konstruktorët nuk janë shprehur për zbatimin e funksioneve të mjediseve nën tokë.2004.k. datë 26. 6. datë 26.11.9. datë 17. 67/1. të udhëzimit të MRRTT nr. të udhëzimit të MRRTT nr.11.11.11.Në praktikë mungon kërkesa për legalizim shtese ose kërkesa për leje shfrytëzimi. dhënë subjektit sh. siç shihet. datë 23.3.1 dhe 2. datë 26. e miratuar sipas pikës 1.5. sepse leja e ndërtimit është dhënë për objekt me 8 kate dhe shtesa e ka kaluar këtë lartësi.Në praktikë mungojnë vendimet e Këshillit të Rregullimit të Territorit për “Leje shesh ndërtimi” dhe “Leje ndërtimi”. të udhëzimit të MRRTT nr. 9209. . datë 12. në kundërshtim me pikën 2. 6. datë 26. veprim ky në kundërshtim me pikat 2. të VKM nr. Ky veprim është në kundërshtim me pikën 1. Për Bashkinë e Korçës.Në praktikë nuk gjendet kontrata e rifreskuar me pronarin e truallit. të udhëzimit të Ministrisë së Rregullimit te Territorit dhe Turizmit nr.11. datë 26. .3. datë 26.2004.02. u konstatua se: .11. kështu që nuk mund të thuhet asgjë për sipërfaqen vend parkimi. në kundërshtim me pikën 2. datë 26. datë 23.2. procesverbali është mbajtur rreth 2 vjet më pas nga dalja e ligjit.11.2004.2004. datë 23. . të ligjit nr.2004. të ligjit nr. në kundërshtim me pikën 9. i ligjit nr. 6.2004. . . neni 2. në kundërshtim me pikën 2. 6.1998 “Për urbanistikën”. të udhëzimit të MRRTT nr. . Për këtë objekt Drejtoria e Planifikimit Urban të Territorit ka dhënë lejen e shfrytëzimit nr.Nuk ka të dhëna që objekti të jetë në përputhje me planet rregulluese të miratuara.11.88 m2 (sipërfaqe shtesë) x 20% = 3. .3. 8405.2005. veprim ky në kundërshtim me pikën 3.p. u konstatua se në dosje mungonte mendimi me shkrim i grupit të punës.Në praktikë mungon formulari A “Kërkesa teknike”.8. të udhëzimit të MRRTT-së nr.2006. datë 26.2004. Në fakt.1 dhe 1.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 nga Enti Kombëtar i Banesave. 6. lidhur me verifikimin në terren të çdo ndërtimi. në kundërshtim me pikën 2. të nenit 2. 9209. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me pikën 2. për rrjedhojë nuk mund të vërtetohet se ndërtimi ose karabinaja nuk 140 .2004.9. 6. .Në praktikë nuk ndodhet formulari 3/1. 9209.Në praktikë mungon studimi sizmologjik. të udhëzimit të MRRTT nr.2004.3. në kundërshtim me pikat 1. . 544.9. 6.2. objekt të legalizimit.2004.3. të udhëzimit të MRRTT nr. 205/1.

1. në kundërshtim me pikën 8. Për Bashkinë e Korçës. i miratuar sipas pikës 1. 6.Në praktikë nuk gjendet dokumenti financiar për shlyerjen e detyrimeve.2004 “Për legalizimin e shtesave në ndërtime”.3. në kundërshtim me pikën 2.p. të udhëzimit të MRRTT nr. 76/1. të udhëzimit të MRRTT nr. lidhur me verifikimin në terren të çdo ndërtimi.Në praktikë mungon kërkesa për legalizim shtesë ose kërkesa për leje shfrytëzimi.02. datë 26.2004. datë 23. 1. të ligjit nr.Në praktikë nuk gjendet dokumenti financiar për shlyerjen e detyrimeve. 9209.2004. datë 23. 1. . 9209. të nenit 2.3. datë 26.06.2004. 6. datë 23. të ligjit nr.575. datë 04. Drejtoria e Planifikimit Urban të Territorit ka dhënë lejen e shfrytëzimit nr. datë 21. datë 17. 6.3. datë 23.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 përbën rrezik për njerëzit dhe mjedisin në zbatim të pikës 6. i ligjit nr. i përcaktuar në UKM nr. në kundërshtim me pikën 8.11. 8405. të ligjit nr.482 lekë detyrim. .2004. të ligjit nr.817. Për Bashkinë Korçë. Përveç sa u tha më sipër u konstatua se në dosje mungonte mendimi me shkrim i grupit të punës. 9209.Në praktikë mungon formulari A “Kërkesa teknike”. 3/1. Nga kontrolli i praktikës për leje legalizimi nr.p. kjo kosto është 24.2004. me objekt bodrume në banesat 6 kate. Për këtë objekt.415 lekë detyrim i pashlyer nga ana e subjektit sh. datë 13. seksionet 1 e 2 “Lagjja e re sporti”. neni 2.2004. të ligjit nr.3.000 lekë. 9209.Oponenca e raportit të vlerësimit për anën teknike dhe konstruktive të ndërtesës ose të karabinasë. .1998 “Për urbanistikën” i rifreskuar. datë 26. datë 23.2004.2004.Në praktikë mungon studimi gjeologo-inxhinierik i rifreskuar nga autori i studimit të mëparshëm.3. 9209. kjo kosto është 24.Në praktikë mungon procesverbali i përfundimit të karabinasë.p. datë 12.11.2. të nenit 2.2004. datë 26. veprim ky në kundërshtim me pikën 3.2004. 141 . datë 23. datë 23.2004.075.3.482 lekë.2004. të udhëzimit të MRRTT nr. të ligjit nr.3.08. 6. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me pikën 2. . në kundërshtim me pikën 2.k.1 dhe 1. . është 2. të nenit 2.k. detyrimi i pashlyer nga ana e subjektit sh. për rrjedhojë nuk mund të vërtetohet se ndërtimi ose karabinaja nuk përbën rrezik për njerëzit dhe mjedisin në zbatim të pikës 6. në kundërshtim me pikën 1. të udhëzimit të MRRTT nr. Ky detyrim duhej llogaritur në bazë të kostos mesatare të ndërtimit të banesave.2005.11.297 lekë/m2 x 374 m2 (sipërfaqe shtesë) x 20% = 1. të ligjit nr. Ky detyrim duhej llogaritur në bazë të kostos mesatare të ndërtimit të banesave. .2004. .9.Në praktikë mungon kontrata e rifreskuar me pronarin e truallit.3. dhënë subjektit sh. në kundërshtim me pikën 2. 9209.Në praktikë nuk ndodhet formulari 3/1.4. nuk është hartuar nga Instituti i Ndërtimit. datë 04. .Nuk ka të dhëna që objekti të jetë në përputhje me planet rregulluese të miratuara. të VKM nr. c. 6. neni 2.9.7. objekt të legalizimit. në kundërshtim me pikën 1.11.3. Policia Ndërtimore ka vënë gjobë për këtë shtesë në shumën prej 500. 544.2006. datë 26. 9209.297 lekë/m2 x 530 m2 (sipërfaqe shtesë) x 20% = 2.2004. në kundërshtim me pikën 9. Për rrjedhojë. u konstatua se: . të nenit 2. . të udhëzimit të MRRTT nr. i përcaktuar në UKM nr.k.11.

2004. KONTROLL NË BASHKINË E KUÇOVËS Në zbatim të programit të kontrollit nr.274/1 prot. datë 22.11. 6. përgjegjësja e Sektorit të Sekretarisë Teknike. objekt të legalizimit. Për përmirësimin e gjendjes u rekomandua marrja e masave.2003 “Për dhënien me qira të pasurive të ndërmarrjeve. Përveç kontrollit të dokumentacionit. datë 23.9.01.490 lekë.. datë 30. Për të metat dhe shkeljet e trajtuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi: ishkryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së. u ushtrua kontroll në Bashkinë e Kuçovës.Në praktikë nuk gjendet kontrata e rifreskuar me pronarin e truallit. 9209. 2.6. jemi bazuar edhe në këshillimin dhe ballafaqimet me stafin drejtues e atë administrativ të subjektit të kontrollit. të ligjit nr. 315. u konstatua zbatim i saj në mbështetje të vendimit të Këshillit të Bashkisë nr. Për vitet 2005 e 2006 janë dhënë me qira 192 m/2 sipërfaqe për 20 persona për secilin vit. për periudhën e veprimtarisë së ushtruar nga subjekti i kontrolluar. lidhur me verifikimin në terren të çdo ndërtimi.4.2007.2003 dhe pikës 4/a.3.1.468. sipas drejtimeve të përcaktuara në këtë program kontrolli.04.2006.832 lekë. datë 26. shoqërive dhe të institucioneve shtetërore”. . të vendimit të Këshillit Ministrave nr. Kontrolli u krye nga data 10.2006. ish-drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës dhe në cilësinë e ish-sekretarit të KRRT-së. 1728/1. nga data 01. veprim ky në kundërshtim me pikën 3. 7. të udhëzimit të MRRTT nr.5. Nga kontrolli rezultoi: Zbatimi i detyrave dhe masave disiplinore të rekomanduara në kontrollet e mëparshme. të nenit 2. datë 24.11. 142 . pika 4/a “Për dhënien me qira të pasurive të ndërmarrjeve.2005 deri në datën 31.2004. me objekt Mbi kontrollin e ligjshmërisë dhe të rregullshmërisë të aktivitetit ekonomiko-financiar”. Për gjithë periudhën e kontrolluar nuk kanë shlyer detyrimin 3 subjekte sipas listës bashkëngjitur për vlerën 10.01.2003. duke verifikuar sipas rastit dokumentacionin e plotë dhe me zgjedhje.2004. datë 26. Kontroll mbi administrimin e aseteve të Bashkisë dhe dhënien me qira të objekteve publike. Në total rezulton një detyrim i paarkëtuar nga subjektet e mësipërme prej 7. të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit. 315.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me pikën 2. përgjegjësja e Sektorit të Planifikimit Urban dhe Projektimeve Urbane.4. Për këtë objekt. në kundërshtim me pikën 9. në kundërshtim me vendimin e Këshillit Ministrave nr. datë 24. shoqërive dhe të institucioneve shtetërore”. të udhëzimit të MRRTT nr. Kontrolli u krye për zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë.2007. 6. sepse kanë mbyllur aktivitetin para përfundimit të kontratës.12. Drejtoria e Planifikimit Urban të Territorit ka dhënë lejen e shfrytëzimit nr. Nga kontrolli i ushtruar me objekt niveli i qirasë së aplikuar. vlerë e cila përbën dëm ekonomik. datë 26.11. Përveç sa u tha më sipër u konstatua se në dosje mungonte mendimi me shkrim i grupit të punës.2007 deri në datën 08.

3.400 mijë lekë.596 mijë lekë.515 mijë lekë.682 mijë lekë. Nga të dhënat u konstatua se struktura e financimeve. në përfundim të të cilit janë rekomanduar për zbatim 2 masa zhdëmtimi me vlerë 133.Rritjen e fondit për ndihmën ekonomike dhe paaftësisë në shumën 10. shpenzimet nga të ardhurat e veta zënë 60% vitin 2005 dhe 80% për vitin 2006 të shpenzimeve faktike.845 mijë lekë të trashëgueshme.608 mijë lekë. për bazueshmërinë ligjore të të cilit është shprehur pozitivisht edhe Prefektura e Qarkut Berat.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Në Bashkinë e Kuçovës është kryer kontroll nga Njësia e Auditit të Brendshëm të Prefekturës së Beratit. sepse në vitin 2005 janë programuar 35. Rritja e shpenzimeve nga të ardhurat e veta nuk ka shkuar në kahjen e duhur. Rritjen e transfertës së pakushtëzuar në shumën 14. janë realizuar 99% ose 1. është se shteti ka ulur ndjeshëm financimet për investime dhe ka rritur ndjeshëm transfertën e pakushtëzuar. Rritjen e transfertës së kushtëzuar në arsim 15.965 mijë lekë. kurse në vitin 2006. Mbi kontrollin e zbatimit të buxhetit. si rezultat i mosrealizimit të shpenzimeve nga të ardhurat të veta.000 mijë lekë sponsorizime. 143 .469 mijë lekë më pak ndaj shpenzimeve të programuara. . E veçanta që vërehet në krahasim me periudhat e mëparshme. përfaqëson rritjen e fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore. por ky nivel përfaqësohet me një shkallë të ulët të investimeve të realizuara.724 mijë lekë ose 57%. Për vitin 2006.në vitin 2006 ndaj vitit 2005. ky zë nuk është parashikuar.200 mijë lekë.495 mijë lekë më pak ndaj shpenzimeve të programuara. të cilat paraqiten kryesisht në: 1. 2. nga të cilat 1.Ulja e konsiderueshme e financimeve për investime në shumën 19.322 mijë lekë janë të trashëgueshme. Uljen e të ardhurave të veta në shumën 48. për investime. duke i dhënë më tepër pavarësi Bashkisë për mënyrën e përdorimit të fondeve. shpenzimet e buxhetit lokal janë realizuar 94% ose 11. element i ri ky. çka tregon se Bashkia ka nivel të pranueshëm në kryerjen e funksioneve të saj nga të ardhurat e veta Nga krahasimi i shpenzimeve të realizuara sipas artikujve. në vitin 2006 ndaj vitit 2005. dhe 4. ka pësuar ndryshime në rritje prej 20. për efekt të rritjes të subvencionit të energjisë elektrike dhe rritjes së masës së shpërblimit të ndihmës ekonomike. Shpenzimet e buxhetit lokal gjithsej. në muajin mars 2006. buxhetet lokale të Bashkisë së Kuçovës janë miratuar nga Këshilli i Bashkisë me vendimet përkatës.800 mijë lekë donacione për investime dhe 3. Për vitet 2005 e 2006. nga të cilat 5.068 mijë lekë nga transferta e kushtëzuar e cila është e patrashëgueshme.191 lekë dhe 6 masa organizative. Nisur nga sa më sipër mund të thuhet se është e vërtetë që Bashkia ka nivel të pranueshëm në kryerjen e funksioneve të saj nga të ardhurat e veta. rreth 3 herë më pak se sa në vitin 2005 dhe ka rritje të shpenzimeve operative në shumën 2. për vitin 2005. konstatohet ulje e ndjeshme e shpenzimeve për investime nga të ardhurat e veta dhe transferta e pakushtëzuar. e cila është rezultat kryesisht i uljes së të ardhurave jotatimore prej 39. Nga kontrolli i dokumentacionit u konstatua se rekomandimet e kërkuara janë zbatuar plotësisht. . por është përdorur për të përballuar rritjen e pagave dhe shpenzimeve operative. Në buxhetin lokal.

12.2000 dhe vendimin e Këshillit të Ministrave nr.9. U kontrolluan pagesat e kryera për shpërblimin e anëtarëve të Këshillit të Bashkisë dhe u konstatua se kjo pagesë është në zbatim të pikës 13. 551. Shpenzimet operative të aparatit të Bashkisë janë modeste dhe përgjithësisht ato kanë qenë objekt tenderi. U kontrollua krijimi dhe perdorimi i fondit të veçantë dhe u konstatua se krijimi dhe përdorimi i tij është në përputhje me vendimin e Këshillit te Ministrave nr.1.11. klasa e dytë. i ligjit nr.1999 “Statusi i nëpunësit civil”. 551. 7776.2006 “Për fondin e veçantë të institucioneve buxhetore„. 434. 19.2002.1993 dhe nr. aneksi nr. Normalisht këta punonjës klasifikohen si nëpunës civilë të nivelit të ulët drejtues.000 lekë. Në çdo rast.11. shtesave për vjetërsi e pozicion. emërtimeve.2000 “Për strukturën e renditjes të punëve në shërbimin civil. 4 punonjës për shumën 168. datë 11. datë 09. Kontroll mbi marrëdhëniet e punës. klasa e tretë. datë 07. në kundërshtim me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 2.400 mijë lekë.1998 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8549. përdorimi i tij është bërë me vendim të Këshillit të Bashkisë. në përputhje 144 Mbi veprimet e kryera me arkë. Nga shqyrtimi i praktikave për marrjen në punë u konstatua se. Përdorimi efektiv i fondeve buxhetore. datë 13. metodologjisë përkatëse dhe përshkrimit përgjithësues të rolit të sekretarit të përgjithshëm në këtë shërbim”. si dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. kategorive.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Fondi rezervë për vitet 2005 dhe 2006 është krijuar përkatësisht 600 mijë lekë dhe 1. pra brenda kufirit të parashikuar nga neni 6. dhe ngarkojnë me përgjegjësi kryetarin dhe drejtoren e Burimeve Njerëzore.2002 “Për klasifikimin e funksioneve dhe grupimin e njësive të qeverisjes vendore. pagat sipas grupit. datë 07. U ushtrua kontroll i plotë për gjithë dokumentacionin e arkës dhe u konstatua se janë hapur librat e kontabilitetit dhe janë azhornuar veprimet në to. datë 22. datë 28. .2003 “Kodi i punës në Republikën e Shqipërisë” dhe akteve normative dalë në zbatim të tyre. të vendosura nga Këshilli i Bashkisë dhe u konstatua përgjithësisht zbatim i saktë i udhëzimit të Këshillit te Ministrave nr. sipas emërtesave dhe nuk rezultuan ndryshime. U krye inventari i befasishëm i arkës dhe nuk rezultuan diferenca midis gjendjes kontabël dhe asaj fizike.2002. datë 13. datë 11.11.11. U kontrollua bazueshmëria ligjore e klasave. përgjithësisht. të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. për efekt page e për caktimin e kufijve të pagave të organeve të qeverisjes vendore”. Zbatimi i rregullave për mbajtjen e kontabilitetit dhe rregullaritetit të ligjshmërisë në veprimet me arkë dhe bankë.6. datë 7.6. 1. 1.1993 “Për buxhetin lokal”. 551. 8399. Krahas sa më sipër u konstatua se në strukturë janë klasifikuar padrejtësisht si nëpunës civilë të nivelit të mesëm drejtues.6.7. ligjit nr. burimit. U kontrollua numri i punonjësve sipas strukturës organike të miratuar me strukturën faktike. datë 29. janë respektuar kërkesat e ligjit nr. Nga kontrolli i ushtruar u konstatua se është bërë programim i shpenzimeve operative sipas mallrave ose shërbimeve dhe nuk ka tejkalim të tyre në total dhe për çdo artikull. 9125.

U kontrollua dokumentacioni i plotë i bankës. Çdo blerje është bërë hyrje në magazinë. datë 10. me ndryshimet e mëvonshme. 7661. institucionet shtetërore.01. përgjithësisht. Në këtë institucion nuk ka mallra në ruajtje.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik. Prokurimi i fondeve publike.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik. Mbi veprimet e kryera me bankë.248. situacionin vjetor te shpenzimeve dhe pasqyrën e të ardhurave.12. Çdo veprim është i shoqëruar me dokumentacionin e nevojshëm justifikues. Përgjithësisht nxjerrja e saj është në zbatim të ligjit nr. të rakorduar me Degën e Thesarit. Për vitet 2005 dhe 2006 është nxjerrë llogaria vjetore dhe është miratuar nga inspektoria e kontabilitetit në Degën e Thesarit të Beratit. datë 24. 145 . stok dhe me qarkullim të ngadalshëm. 248. krahasuar me ditarin e bankës. të ligjit nr.02. Mbi veprimet me magazinën. organeve të pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre”. brenda afatit ligjor datë 28. Për vitet 2005 e 2006 janë kryer inventarët për aparatin e Bashkisë. në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. Nga kontrolli rezultoi se. llogaria 580 “xhirime të brendshme”.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.4.2004 dhe 2005 përputhet me situacionin e shpenzimeve . Ajo është e shoqëruar me inventarët kontabël të posteve te bilancit. e cila në fund të vitit 2005 rezulton e mbyllur. qendrore dhe lokale si dhe të njësive që varen prej tyre”.2003 “Për përgatitjen e pasqyrave vjetore të institucioneve qendrore. Nxjerrja e llogarisë vjetore dhe inventarizimi i llogarive dhe pasurisë publike. Në përgjithësi kryerja e veprimeve me magazinën është në përputhje me kreun e III “Dokumentimi i veprimeve ekonomiko-financiare”. 3. dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare”. ditarin e bankës.1984 “Për administrimin.4. datë 19. në çdo rast janë shoqëruar me dokumentacionin e nevojshëm justifikues.12. Totali i ekstratit të bankës në datë 31. Hyrjet dhe daljet e vlerave materiale në magazinë. për organet e pushtetit lokal. qendrore dhe lokale si dhe të njësive që varen prej tyre” me ndryshimet e mëvonshme.2003. librin e madh. U kontrolluan hyrjet në arkë për tërheqjet me çek nga banka. duke nxjerrë dhe vendimet përkatëse.02. për gjithë periudhën e programuar dhe u konstatua se janë hapur librat e kontabilitetit dhe janë azhornuar veprimet në to.1993 “Për kontabilitetin” dhe udhëzimin e Ministrise të Financave nr.19. veprimet e kryera per blerjet me vlera te vogla janë në zbatim të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. është nxjerrë rezultati dhe është bërë miratimi i tyre nga Këshilli i Bashkisë.12. ruajtjen. si dhe relacionin shpjegues. Inventarizimi i pasurisë publike. 6942. datë 25.1996 “Per blerjet me vlera te vogla”. Urdhërpagesat janë të përpiluara saktë dhe të plotesuara në të gjithë ekstremet e tyre. për organet e pushtetit lokal. institucionet shtetërore. datë 19. datë 10. të firmosura nga nga personat përgjegjes dhe me vulë nga Dega e Thesarit.

Në tenderat me objekt: .01.7.502 mijë lekë.000 lekë. subjekt fitues me vlerë të kontratës të lidhur 398.000 lekë. bazuar në germën B “Kërkesat specifike për kualifikim” të DST.7.1996 “Për prokurimin publik” me ndryshimet dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe hartuesit e dokumentacionit të tenderit. me vlerë të përgjithshme të kontratave të lidhura 28.500 lekë. U kontrollua dokumentacioni i zbatimit të punimeve të tenderave dhe u konstatua përgjithësisht zbatim i saktë i udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.494 mijë lekë dhe efekt të konkurimit – 2. Gjatë vitit 2005 janë zhvilluar gjithsej 11 tendera me fond limit të përgjithshëm të prokuruar 28. me fond limit të përgjithshëm të prokuruar 65.000 mijë lekë. me vlerë të kontratës të lidhur 1.200.1995 dhe dispozitave ligjore të rrjedhura prej tij.1995 “Për prokurimin publik” me ndryshimet dhe ngarkon me përgjegjësi juristen.“Mirëmbajtje e varrezave publike dhe shërbimi funeral”. Nga verifikimi konstatohet se kjo shifër është vetëm për 1 vit. datë 26. 1. kurse për vitin 2006 janë zhvilluar gjithsej 17 tendera me fond limit të përgjithshëm të prokuruar 36.“Shërbimi i dekorit”. në “ftesë për ofertë”. pjesa e zbatimit teknik të tyre.. 2. “Blerje benzinë” për Bashkinë me fond limit 400.700. fondi limit i vendosur për zhvillimin e tenderit është 1. ndërkohë që tenderi është i vlefshëm për 5 vjet. 3. në kundërshtim me kërkesat e vendosura nga vetë enti prokurues. Sa më sipër bien ndesh me nenin 1 “Qëllimi i këtij ligji”. . të ligjit nr. urdhërprokurim etj. të ligjit nr. pa u bërë sqarimi se tenderi është i vlefshëm për 5 vjet.900 lekë. 146 . botuar në Buletinin e Prokurimit Publik.765 mijë lekë.000. nuk gjendej në dosjen e tenderit. Krahas sa më sipër. me vlerë të përgjithshme të kontratave të lidhura 63.005 mijë lekë dhe efekt të konkurimit – 2. datë 01. fondi limit për zhvillimin e tenderit është vendosur 1.770 mijë lekë.000 lekë.000 lekë në vit. “Blerje materiale elektrike për rikonstruksionin e ndriçimit publik” me fond limit 2.774 mijë lekë. subjekt fitues me vlerë të kontratës të lidhur 420. me vlerë të përgjithshme të kontratave të lidhura 34. Në tenderat e përshkruar më lart. në kundërshtim me nenin 35/7 “Njoftimi i fituesit dhe nënëshkrimi i kontratave”.1995 “Për prokurimin publik” me ndryshimet. 7971. Për të 8 tenderat e ndërtimit të zhvilluar në vitin 2005 dhe 11 tenderat e ndërtimit të zhvilluar në vitin 2006.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Gjatë periudhës së kontrolluar 1 janar 2005 deri 31 dhjetor 2006 janë zhvilluar gjithsej 28 tendera. “Blerje materiale elektrike për ndriçim publik” me fond limit 500. 3. 4. datë 26.7.987. në asnjë rast. “Blerje materiale elektrike për ndriçim publik” me fond limit 425.000 lekë.996 mijë lekë. firmat pjesmarrëse në tender nuk kanë licencë për import-eksport.000 lekë. 7971. datë 26.000 lekë. subjekt fitues me vlerë të kontratës të lidhur 493. në procedurën e zhvillimit të tenderave u konstatuan edhe mangësi për të cilat nuk mund përcaktohet dëmi ekonomik në tenderat me objekt si vijon: 1. Në të gjithë dokumentacionin e tenderit.511 mijë lekë dhe efekt të konkurimit – 263 mijë lekë. ftesa për ofertë. të miratuar me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 7971. subjekt fitues në Korçë. U kontrolluan plotësisht dosjet e zhvillimit të tenderave dhe u konstatua përgjithësisht zbatim i saktë i procedurave në zbatim të ligjit nr.

procedurën e zhvillimit dhe zbatimit të tenderave u konstatuan edhe mangësi që janë shoqëruar me dëm ekonomik në shumën 457.p.800 lekë. Vlera e inventarit të këtyre objekteve ishte pasqyruar në llogarinë e aktiveve të qendrueshme.sh. Në tender kanë marrë pjesë 3 subjekte.300 lekë. 3. 444. Nga kontrolli i dokumentacionit të të ardhurave vendore.5. me statusin e personit juridik.9. si dhe detyrimet përkatëse.sh.. Në tender kanë marrë pjesë 3 subjekte. të cilat nuk u konsideruan nga grupi i kontrollit me argumentet e paraqitur në procesverbal. Shërbimi i dekorit me fond limit 1.v.sh.256 lekë.200. 8982..000 lekë. drejtimit dhe kolaudimit të veprave të ndërtimit…”. në masën 20% të preventivit ose në vlerë 97. projektimit. është hequr padrejtësisht t. për vitet 2005 e 2006.02.v. Nga preventivi i tenderit i hartuar nga drejtori i Drejtorisë Shërbimeve. të gjithë objektet e investimeve të realizuara në vitet 2005 dhe 2006.193. bie ndesh me paragrafin e fundit të analizës teknike.000 lekë.v.k. “Riparimi dhe lyerja e fasadës”.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimëve të ndërtimit” dhe ngarkon me përgjegjësi drejtorin e Drejtorisë së Urbanistikës. minimalisht tregon se tenderi është i paragjykuar.sh. 2. u konstatua se janë hapur regjistrat e taksave vendore në të cilët janë regjistruar subjektet juridikë e fizikë që kryejnë aktivitet privat. drejtorin e Drejtorisë së Shërbimeve në cilësinë e preventivuesve të punimeve dhe juristja.790 lekë. datë 12. krahas personit fizik ose dekori. është hequr padrejtësisht t.142 lekë gjithsej. Në të tre tenderat. 2.v.965 lekë. 147 .sh. Nga preventivi i tenderit i hartuar nga drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës. në masën 20% të preventivit ose në vlerë 198.v. U konstatua përgjithësisht zbatim i saktë i nivelit të taksave dhe tarifave. Krahas sa më sipër. Mbi parashikimin. subjekti fitues me vlerë të kontratës të lidhur 1. Nga preventivi i tenderit i hartuar nga drejtori i Drejtorisë së Urbanistikës. me fond limit 969. zhvilluar në vitin 2005.142 lekë gjithsej dhe likuidimi me vlerë të plotë për të tre tenderat.v. kanë marrë pjesë tre shoqëri ndërtimi sh. në masën 20% të preventivit ose në vlerë 160. realizimin dhe kontrollin e taksave e tarifave vendore. por në asnjë mënyrë nuk duhet të ishte zbritur t.067 lekë. të miratuar me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr.2002 “Për sistemin e taksave vendore” dhe dispozitave ligjore dalë në mbështetje të tij. Zbritja e t.877 lekë. Në tender kanë marrë pjesë 3 subjekte. subjekti fitues me vlerë të kontratës të lidhur 965. datë 8. në Kuçovë. Fitimi i tenderit nga personi fizik. në masën 20% të preventivit ose 457. datë 05. “Riparimi i fasadës” (Pallati i INSIG-ut) në Kuçovë. pallati 3 kate.sh. çka tregon se në tender janë parashikuar të gjitha detyrimet fiskale përfshirë edhe t. është hequr padrejtësisht t. me fond limit 600. Nga personat përgjegjës janë bërë vërejtje të cilat përmblidhen në arsyetimin se tenderat e mësipërm janë kategori shërbimi për të cilat nuk është e domosdoshme të vendoset t. në përputhje me pasqyrat anekse bashkëngjitur ligjit nr.sh.2001 “Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit„ dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. Nga Bashkia e Kuçovës.1994 “Për tarifat e studimit. subjekti fitues me vlerë të kontratës të lidhur 583. pas përfundimit të garancisë ishin marrë në dorëzim nga një komision i ngritur për këtë qëllim.12.v.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 datë 15. të cilat sipas tenderave janë si vijon: 1.

për vitet 2005 dhe 2006. janë kontabilizuar si dhe kryhet ndalesa rregullisht.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për vitin 2005. datë 12. Sa më sipër bie ndesh me ligjin nr. Sa më sipër bie ndesh me vendimin e Këshillit Bashkiak nr. të cilat janë kryesisht në taksën mbi ndërtesat. Mbikëqyrja e Auditit të Brendshëm. Nga evidencat statistikore të zbulimeve të kontrollit rezulton se për vitin 2005 janë konstatuar shkelje të disiplinës financiare në shumën 1.597 lekë për 14 persona. 39. janë të përshtatura me natyrën e tij. Nga kontrolli rezulton se nuk kanë shlyer detyrimet për nxjerrjen në kohë të lejes së qarkullimit. 148 . përmbajnë qëllimin e auditimit dhe skedulimet e punës së auditimit.12. Bashkia realizon nga puna e vet 63% të të ardhurave dhe 47% nga agjentët.2006 deri në periudhën e kontrollit). për të cilin është përcaktuar përgjegjësia. për vitet 2005 dhe 2006. Për këtë periudhë është propozuar vetëm një masë disiplinore për përgjegjësen e Zyrës së Financës të Qendrës së Llogarisë Arsim-Sportit.7. Krahas sa më sipër. për të cilin është përcaktuar përgjegjësia. nga të cilat 235. Për vitet 2005 e 2006 janë realizuar plotësisht programet e parashikuara. tarifën e pastrimit.681 lekë për 14 persona shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik.095. nga të cilat: 42. të miratuara nga kryetari i Bashkisë në të cilat përcaktoheshin për çdo muaj subjektet objekt kontrolli. kurse për vitin 2006 është realizuar 94% ose më pak 2. ndriçimit etj.2004 dhe ngarkohet për zbatimin e kësaj detyre drejtori i Drejtorisë Shërbimeve. ky raport është përmirësuar më tej. përkatësisht: 966 mijë lekë për vitin 2005 dhe 266 mijë lekë për vitin 2006. Për vitet 2005 e 2006 janë hartuar programet vjetore të auditimit. Realizimi i të ardhurave për vitin 2005 është 99% ose më pak 245 mijë lekë ndaj programimit. Nga Drejtoria e të Ardhurave janë evidentuar debitorët që nuk kanë paguar taksat dhe tarifat. për vitet 2005 dhe 2006. Në vitin 2006.726 mijë lekë. e cila është zbatuar.010 lekë. janë afishuar në gazetën lokale. realizimin dhe vjeljen e taksës së parkimit të autobuzave interurban.531 lekë për 24 persona. Bashkia realizoi 59% të të ardhurave nga puna e vetë dhe 41% nga agjentët tatimorë (Drejtoria e Tatimeve të Rrethit e Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor) etj. të cilat janë evidentuar nga vetë Bashkia. Mbi parashikimin. pa rezerva. si dhe dokumentacionit përkatës justifikues të të ardhurave u konstatuan edhe mangësitë si vijon: Për vitet 2005 dhe 2006 është bërë programim me rezerva i të ardhurave nga taksat dhe tarifat për familjet. Problem janë 11 ndërmarrje shtetërore që nuk shlyejnë detyrimet për taksën e ndërtesës dhe tarifën e pastrimit. Për vitin 2006 janë konstatuar shkelje të disiplinës financiare në shumën 2.2000 “Për sistemin e taksave vendore”. udhëzimeve në zbatim të tij dhe vendimeve që ka marrë e miratuar Këshilli Bashkiak dhe ngarkojnë me përgjegjësi ish-drejtorin e Drejtorisë së të Ardhurave (deri 30.05. duke u përpjekur të sigurojnë menaxhim optimal të burimeve njerëzore. 8982.2006) dhe drejtorin e Drejtorisë së të Ardhurave (nga 01. Ata mbulojnë gjithë tematikën e subjektit. datë 23. në drejtim të programimit real.4. gjithsej 6 persona në shumën 73.822 lekë për 24 persona shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik.248.

2004 “Për miratimin e manualit të procedurave të auditimit.. datë 03. Në kontrollin e ushtruar për saktësinë e artikujve buxhetor të shpenzimeve.2007 dhe 204/2. e konkretisht: Në 000/lekë 149 . datë 21.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Përgjithësisht.2003 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. nga ku rezultoi se janë realizuar. në kontrollet e kryera janë zbatuar kërkesat të ligjit nr.2004 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2005” dhe të ligjit nr.2006. 204/1. Nga kontrolli i dokumentacionit rezultoi se për vitet 2005 e 2006.01.2005 deri më datën 31.12. sipas drejtimeve të përcaktuara në këtë program kontrolli. 57/6.2004 “Dërgohet raporti përfundimtar i kontrollit dhe rekomandimet”. datë 17. të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit. jemi bazuar edhe në këshillimin dhe ballafaqimet me stafin drejtues e atë administrativ të subjektit të kontrollit..02. procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të studimeve urbanistike.2007 deri më datën 18.04. shitjet e trojeve.”.05.t.12. datë 13. Për përmirësimin e gjendjes u rekomandua marrja e masave. u ushtrua kontroll në Bashkinë e Lezhës. midis pasqyrave të bilancit dhe situacioneve përfundimtare të nënshkruar nga Dega e Thesarit. u kërkua dhe u shqyrtua dokumentacioni për punën e kryer për zbatimin e 3 detyrave të lëna.659 mijë lekë më shumë se në vitin 2005. 345.04. 9339. datë 28. si dhe me shkresën nr. vlerësimet për shitjen e trojeve nën objekt. shesheve e lejeve të ndërtimit.3. Për këtë qëllim. lejeve të shfrytëzimit të objekteve. 9009. për periudhën e veprimtarisë së ushtruar nga subjekti i kontrolluar nga data 01. Kontrolli i zbatimit të buxhetit të Bashkisë.2007. 8. mbrojtjen e tokës dhe zbatimin e detyrave për mbrojtjen e mjedisit”. Kontrolli u krye nga data 10. rregullshmërisë dhe vlerësues. Në përfundim të kontrollit rezultoi: Mbi zbatimin e detyrave dhe masave disiplinore të rekomanduara në kontrollet e mëparshme. legalizimet e ndërtimeve dhe shtesave pa leje.q. 604 “transferime korrente të brendshme” dhe 231 “shpenzime për rritjen e a. Përveç kontrollit të dokumentacionit. KONTROLL NË BASHKINË E LEZHËS Në zbatim të programit të kontrollit nr.12. Nga kontrolli i ushtruar.12. rezultoi: Për detyrat e lëna në përfundim të kontrolleve nga ana e Bashkisë nuk është informuar KLSH-ja për realizimin e tyre.2002 “Dërgim raporti përfundimtar kontrolli”. Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve operative ka pasur tendencë rritje nga viti në vit. ku në vitin 2006 janë realizuar në total 5. datë 18.06. sipas kërkesave të ligjit nr. për verifikimin e zbatimit të detyrave të lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit me shkresën nr. Kontrolli u krye për zbatimin e ligjshmërisë. datë 01. buxheti është miratuar në Këshillin Bashkiak.2005 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2006”.2007. dhëniet me qira të objekteve pronë publike.04. 902/12. 9464. me objekt kontrolli: “Mbi vlerësimin e aktivitetit ekonomik e financiar.”. datë 28. konstatohet se ka ndryshime në vlerë në artikujt 602 “shpenzime operative”. duke verifikuar sipas rastit dokumentacionin e plotë dhe me zgjedhje. administrimin e aseteve.

si dhe procesverbali i komisionit me blerje të vogla po të kësaj date. për shpërblimin e 25 këshilltarëve me nga 10.000 lekë për organizimin e këtij kokteji.7. fatura e shitësit mban datën 02.7. si dhe UKM nr.537 61.833 59.5.265 64. datë 02.01. Urdhërprokurimi i mësipërm. datë 02. Nga kontrolli rezultoi: Nga ana e titullarit është lëshuar urdhërprokurimi nr.1. 243. datë 24.5.2005. datë 28. shpërblim ky që iu është dhënë me mandatpagesën nr. 8652. veprim ky në kundërshtim me ligjin nr. b. bie në kundërshtim me UKM nr. Fondi rezervë. 20. çmimin për njësi dhe vlerën.9. VKM nr. dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare”. drejtori i Drejtorisë së Financës dhe në cilësinë e kryetarit të komisionit të blerjeve me vlera të vogla. ç.Kontrolli i Lartë i Shtetit Artikulli 602 604 231 Viti 2005 Bilanci Situacioni 44.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.1996 “Për blerjet me vlera të vogla. Ky veprim bie në kundërshtim me nenin 19 “Procedura e prokurimit të drejtpërdrejtë” të ligjit nr. neni 6 “Fondi rezervë”. ku ai vetë ka interes pasuror ose çdo interes tjetër në çështjen që diskutohet në këshill.492 67.2005. datë 01.000 lekë.2. datë 15. Për shkeljet e trajtuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të entit prokurues.1995 “Për shpenzime për pritje e përcjellje dhe trajtim që u bëhet delegacioneve te huaja” dhe prandaj kjo shumë.2005. A.1984. datë 27.03.000 lekë përbën shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik.2006.5. i ndryshuar.000 lekë.794 Në drejtim të zbatimit të buxhetit u konstatuan shkelje në këto zëra: A. 54. 7971. shuma prej 250. Bie në kundërshtim me nenin 30 “Konflik interesi”. të ligjit nr. datë 09.12.557 64.2005 është vendosur që nga fondi rezervë të përdorej shuma prej 250.285 65.2005. a.12.1996.707 43. 70. si dhe shpenzimet e kryera për çdo person. Në vendimin e Këshillit Bashkiak nr. Në dosje nuk rezulton lista për personat që kanë marrë pjesë në koktej.05.9. i ndryshuar “Për prokurimin publik”.2005. sipas të cilit këshilltari nuk merr pjesë në shqyrtimin dhe miratimin e aktit të këshillit. përbën shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik. për përballimin e shpenzimeve të kryera për koktejin me rastin e dhënies së titullit “qytetar nderi” Hamza Rama.1998 “Për buxhetin lokal”. 7776. c. 3. datë 31. b.561 49. por kanë të shënuar emërtimin “koktej për rastin e dhënies së titullit “qytetar nderi” Hamza Rama”. ruajtjen.01.1985 “Për administrimin. datë 11. datë 12. 6942. datë 23.1995 “Për prokurimin publik”. 8399.8. 24/2.751 = = Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Viti 2006 Bilanci Situacioni 47. i ndryshuar me ligjin nr. Bie në kundërshtim me ligjin nr.2005 është miratuar përdorimi i fondit rezervë prej 100. 1. Nxjerrja e urdhërprokurimit pa pasur në dispozicion fondin përkatës. 150 A.12. 13. shpenzim ky i bërë dhe i likuiduar me urdhërpagesën nr. është hartuar procesverbali i komisionit të blerjeve me vlera të vogla datë 02.1993. Për sa më sipër. Ky shpërblim është i kundërligjshëm për arsye se: a. ndërsa miratimi i këtij fondi nga Këshilli Bashkiak është bërë më datën 12. 279.02. sasinë. datë 23. bie në kundërshtim me VKM nr. Në vendimin e Këshillit Bashkiak nr.000 lekë secili. nuk kanë të përcaktuar llojin e mallit apo të shërbimit. .08. Përdorimi i fondit prej 100. datë 19.

prandaj shuma e mësipërme prej 843. veprim ky që bie në kundërshtim me ligjin nr. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore. Shpenzimi i mësipërm është kryer mbi bazën e urdhërprokurimit nr. neni 3.12.2006 është vendosur të përdoret nga fondi rezervë shuma prej 500. është likuiduar personi fizik për vlerën 185.6. si organizator i këtij spektakli. 81. drekë në të cilën kanë marrë pjesë këshilltarët dhe aparati i Bashkisë. B. Me urdhërpagesën nr. shpenzime për drekën e fundit të vitit 2006. Së treti: nuk ka vendime të Këshillit Bashkiak për kryerjen e shpenzimeve të mësipërme. 243. datë 22.2006. drejtori i Drejtorisë së Financës.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për shkeljet e trajtuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë. Nga kontrolli rezultoi: Së pari: urdhërprokurimet e mësipërme si dhe procesverbalet e komisionit me blerje të vogla. datë 19.2006.6. 151 B. i cili përcakton shprehimisht: “Subjektet buxhetore ose ato që përfitojnë financime buxhetore nuk mund të jenë sponsorizues”. me vlerë 253.3.000 lekë është likuiduar firma në Lezhë.2006. drejtori i Drejtorisë së Financës. 24.1994 “Për sponsorizimet”. datë 21.2005.12. Së katërti: përdorimi i fondeve të mësipërme bie në kundërshtim me VKM nr. Së dyti: janë pranuar e likuiduar të gjitha faturat e shpenzimeve të mësipërme.4. datë 22.000 lekë. Shpenzime operative.01. Për sa u trajtua më sipër observacionet e dërguara nuk merren parasysh.3.000 lekë. Me urdhërpagesën nr. për 120. B. Për shkeljet e trajtuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë. datë 20. datë 16. B. 48/1. 438. por kjo shumë me urdhërpagesën nr.2006 është likuiduar personi fizik për 120. për drekën e organizuar me rastin e përfundimit “Mis Shqipëria 2006”. datë 05. paragrafi II. 113.951 përbën shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik. Këto shpenzime nuk janë bërë nga Bashkia. datë 15. 70. 474. Me urdhërpagesën nr. koktejeve etj. Me urdhërpagesën nr. datë 05. datë 26. Për shkeljet e trajtuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë. nuk kanë të përcaktuar llojin e mallit apo të shërbimit. A. drejtori i Drejtorisë së Financës.5. 27. 171. Shpenzimi i mësipërm është kryer mbi bazën e urdhërprokurimit nr.1995 “Për shpenzime për pritje e përcjellje dhe trajtim që u bëhet delegacioneve të huaja”. të aparatit të Bashkisë.951 lekë. Gjatë vitit 2005-2006. nga artikulli 602 “shpenzime operative”. Shpenzimi i mësipërm është kryer mbi bazën e urdhërprokurimit nr. 228.p.2.000 lekë. për shpenzimet e kryera për drekën e fundit të vitit.2006 është likuiduar personi fizik për shpenzimet e kryera për koktej e drekë për grupin e Teatrit Kombëtar për vlerën 165. Shpenzimi i mësipërm është kryer mbi bazën e urdhërprokurimit nr. 7892. B.7.1. për organizimin e spektaklit “Miss Shqipëria 2006”. i është kaluar si sponsorizim shoqërisë sh. datë 07. Në vendimin e Këshillit Bashkiak nr.12.5.2007.2006.3.12. sasinë.k.000 lekë.3. datë 10.2005. shpenzime këto të bëra nga kryetari dhe administrata e Bashkisë. B. pa pasur të bashkëlidhur listën emërore për personat që kanë marrë pjesë në organizimin e drekave. . pije të ndryshme etj. janë likuiduar persona të ndryshëm fizikë dhe juridik për blerje kafe.5. çmimin për njësi dhe vlerën.

Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 C. në zërat e punës si më poshtë. 1 2 3 4 5 Emërt.2005.mbet.228 160. si rezultat i rritjes së pagës dhe inflacionit.620 69.0312 S’ka 4180. Viti 2006.mbeturina Ton Perp.mbet. Situacionet e periudhës 01. 1 2 3 4 5 Emërt. rezultuan pagesa të tepërta likuiduar firmës. Nga kjo shtesë fondi. Bashkia e Lezhës me sipërmarrësin e pastrimit më datën 01.9133 61. M Ton Ton Lekë Ditë Sasia 845000 4500 4165 S’ka 30 Çmimi i faturuar 1.865 69.167 15942 S’ka Vlera 780307 1122937 219328 151767 S’ka 2274339 10245077 Çmimi që duhej fat.7 68.2001.9133 61.3.sh.317.839 2. Në analizën e çmimeve të paraqitura nga firma sipërmarrëse është përfshirë edhe një zë i veçantë “shpenzime për administratën”.867 Vlera që duhej 950963 1399110 254195 188260 125429 2917954 Diferencë fatur me tepër.01. bëhet 11.0312 S’ka 4180 Në lekë Vlera që duhej fat.9133 61.01.urbane Ton Dizinfektante Ton Larje rrugësh Ditë Shuma 3 Gjithsej 1+2+3 15% strukturë kosto 5% fitim T. vlera vjetore e pastrimit të qytetit.” Nga përllogaritjet e bëra volumeve të punës.04.0312 15060 S’ka Në lekë Vlera që duhej fat. Në lekë Nr rendor 1 2 3 4 5 Emërt. datë 08.06. Likuiduar shpenzime administrative 2 herë. 1331348 1958754 355873 263564 627000 4536539 Diferencë fatur me tepër. M Ton Ton Lekë Ditë Sasia 1183000 6300 5831 S’ka 150 Çmimi i faturuar 1. 20% Gjithsej likuiduar më tepër 152 . në të cilin është shpallur fitues subjekti me vlerë 9. 1.999.727 38.214 327. Ky veprim bie në kundërshtim me UKM nr.05.2005.2005 deri me 31.266 Fshirje rrugësh M Tranp. 2.139 lekë. me afat 5-vjeçar dhe me të drejtë konfirmimi për çdo vit. në të cilën në analizën e çmimit për çdo zë punimi. e miratuar nga Këshilli Bashkiak me vendimin nr.2005. 3.1254 310.8 S’ka 4490 Vlera 1436162 2064510 401173 278600 673500 4853945 Çmimi që duhej fat.213 327. me të cilin është lidhur kontrata datë 25. Tenderi i sipërmarrjes së shërbimit të pastrimit është bërë me datën 10.urbane Dizinfektante Larje rrugësh Shuma 1 Njësia mat.mbet. janë përfshirë 2 herë shpenzimet administrative. 1.683.v.52 S’ka Çmimi i faturuar 1. 104814 105756 45300 15036 46500 317406 b.2003 “Për klasifikimin e strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit dhe të shërbimit.2 S’ka 4490 Vlera 1024985 1474290 288218 194600 134700 3116793 Çmimi që duhej fat. Situacionet e periudhës 01. duke i llogaritur këto volume me çmimet për njësi që duhej të ishin në fakt. 1.2006. ka bërë një kontratë për fondin shtesë për vlerën 2.01.561 963. Situacionet e periudhës 01.213 327.i zërit të punës Fshirje rrugësh Tranp.000 lekë. Sasia 643087 3425 3171 9.urbane Dizinfektante Larje rrugësh Shuma 2 Njësia mat. Nr ren. a.2005 deri me 31. 723955 1064878 193530 143371 S’ka 2125734 9580227 Diferencë fature me tepër 56352 58059 25798 8396 S’ka 148605 664850 99.12.01. Viti 2005.2005.5.2001. Nr.1254 310. Mbështetur në nenin 21 “Amendamente” të kësaj kontrate. 1.mbeturina Perp.i zërit të punës Fshirje rrugësh Tranp.1254 310.2006 deri me 25.01.mbeturina Perp. 1.989 lekë. të paraqitura në situacionet mujore. 74032 75180 34023 6340 9274 198.i zërit të punës Njësia Mat. datë 29.

nga ana e Bashkisë është bërë çelja e fondeve por nuk disponohet mbyllja e llogarisë vjetore për këto njësi si dhe aktrakordimi për realizimin e treguesve të shpenzimeve. u konstatua se në pasqyrën nr. sipas nomenklaturës së llogarive të planit unik kontabël.500 lekë. Për sa u trajtua më sipër observacionet e dërguara nuk merren parasysh. veprim i paargumentuar për pakësimin. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore. Shtesa e aktiveve të qendrueshme përfaqëson investimet e kryera gjatë vitit të likuiduara nëpërmjet bankës. organeve të pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre”. shtesa dhe pakësimi në llogarinë 213 “rrugë dhe rrjete” është pasqyruar për 43. Për shkeljet e trajtuara më sipër si dhe për firmosje të situacioneve mujore të paraqitura nga subjekti dhe urdhërpagesat për likuidimin e këtyre situacioneve. Në vitet 2005 e 2006. ndërsa pakësimi për shumën 52.p. Edhe në vitin 2006.1993 “Për kontabilitetin”. veprime këto të pa mbështetura me artikuj kontabël. duke mos u pasqyruar shtesa për objektet e ndërtimit të marra në dorëzim. D. ujë. neni 23 dhe 153 .760. supervizori. datë 24. shumësportet “Besëlidhja” dhe Ndërmarrja e Rrugëve. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. Për njësitë vartëse. ligjin nr. Edhe në pasqyrën nr. vlerë e cila është përfituar në mënyrë të padrejtë nga subjekti sh. janë dokumentuar dhe likuiduar të autorizuara dhe me fatura tatimore. për të cilin nuk dihet origjina e krijimit të këtij detyrimi. ndërsa pakësimi për 52.760. nuk është pasqyruar shtesa e aktiveve të qëndrueshme.12. Shpenzimet e kryera për energji. llogaria 4342 “të tjera operacione me shtetin”. pasi këto institucione nuk janë pajisur me aparate matëse. ndriçimi rrugor.511 lekë.366 lekë për vitin 2006. si dhe rezulton që kjo llogari të mos jetë kredituar në debi të llogarisë “të ardhura në fund të çdo viti për likuidimin e detyrimeve të trashëguara nga viti i mëparshëm”. por shpenzimet e kryera për ujë janë pa aparate matëse.2003 “Për paraqitjen e pasqyrave financiare vjetore të institucioneve qendrore. riparime etj. shtesa e aktiveve të qendrueshme është paraqitur e barabartë me pakësimin dhe për rrjedhojë nuk është pasqyruar shtesa në bilanc. e cila iu përket objekteve të marra në dorëzim nga Bashkia.479. është trashëguar prej vitesh shuma prej 9.528. Në administrimin e fondit rezervë rezulton se përdorimi nuk është dokumentuar në analizën e veçantë të artikullit 602 “shpenzime operative”.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për sa më sipër rezulton se për vitin 2005 janë paguar më tepër 516.376 lekë është i pambështetur. 5 “Skadenca e kërkesave debitore dhe detyrimeve”. të bilancit “Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve të qendrueshme”. shtesa e aktiveve të qendrueshme është pasqyruar për 47. telefoni.1.965 lekë. datë 19. 3. por pa veprim kontabël. 7661. Muzeu. klubi i sportit “Besëlidhja”. në rreshtin 8.376 lekë.k. 19. Edhe likuidimi i faturave të energjisë elektrike për shkollat. në total 1. drejtori i Drejtorisë së Financës. pasi nuk disponohet asnjë dokument apo veprim kontabël për këtë qëllim. Shtëpia e Pionierit. Nga kontrolli i pasqyrave financiare të bilanceve të viteve 2005 e 2006. është kryer aforfe.501.669 lekë.994. Pallati i Kulturës etj.245 lekë dhe 963. Për sa më sipër konstatohet se prej vitesh paraqitet në bilanc e njëjta gjendje e aktiveve të qendrueshme. ngarkohen me përgjegjësi: ish-kryetar i Bashkisë. Për vitin 2005.

të ish-kryetarit të Bashkisë. 19. Nuk ka asnjë evidencë të mbajtur për orën e fillimit dhe të mbarimit të tenderit.2001 “Për miratimin e planit kontabël publik. Fondi i pagave i planifikuar për çerdhet. b. për faktin se të gjitha ftesat për ofertë të bëra firmave të ndryshme për tenderët e kufizuar si dhe për tenderët e hapur.200. Nga kontrolli rezultoi: A. Fondi i pagave i planifikuar për kulturën. për vitin 2005. të Kulturës dhe Çerdheve. fondi i krijuar është 360.000 lekë Në fund të vitit 359. është 7. por të gjithë tenderët janë zhvilluar brenda orarit zyrtar.01.456 orë pune me vlerë neto 165. 19. datë 21.01 deri me 31. pagesë kjo e bërë me motivimin se tenderët janë zhvilluar jashtë kohës normale të punës.000 lekë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 VKM nr. Në drejtim të respektimit te dispozitave ligjore. . 33. Është përdorur për shpërblim: Për festën e “8 Marsit” 16.072 lekë Gjithsej shpërblyer 375.484 lekë. u konstatuan shkelje ligjore në dhënien e shpërblimeve për vitin 2005 dhe konkretisht: a. Mbështetur në VKM nr. B. për shtyrjen e orës të zhvillimit të tenderit. fakt ky që tregon se orët e përcaktuara për t’u paguar si kohë pune jashtë kohës normale. me urdhrin nr.072 lekë b.484 lekë. Pagesa për orë pune jashtë kohës normale. dërguar nga Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit.000 lekë.09. Mbështetur në VKM nr. datë 11. 25.8. për kohë pune jashtë kohës normale është e kundërligjshme dhe përbën shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik.797 lekë Gjithsej shpërblyer 169. Në dosje të tenderëve nuk ka ndonjë vendim apo procesverbal të komisionit të vlerësimit të ofertave. nga 1.000 lekë Në fund të vitit 145. Për sa më sipër. është 2. Nga kontrolli rezultoi se për vitet 2005 e 2006 është zbatuar drejtë struktura dhe organika e miratuar nga Këshilli Bashkiak. për vitet 2005 dhe 2006. Është përdorur për shpërblim: Për festën e “8 Marsit” 24. shumë për të cilën ngarkohen me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë. datë 20. për vitin 2005.000 lekë.797 lekë 154 Zbatimi i dispozitave ligjore që rregullojnë pagat dhe shpërblimet. Gjatë vitit 2005. drejtori i Drejtorisë së Financës. fondi i krijuar është 47. si dhe struktura e punonjësve të arsimit të dërguara nga Drejtoria Rajonale Arsimore Lezhë. të punonjësve të aparatit të Bashkisë. c.2005. Në dosjen e tenderave të zhvilluar. datë 11. nuk kanë ndonjë ndryshim të orës të zhvillimit te tenderit.11. pagesa e bërë për shumën 165. Kjo pagesë është e kundërligjshme për këto arsye: a.940. si dhe njoftim zyrtar bërë ofertuesve për këtë shtyrje.1993. nuk janë të rregullta.000 lekë. si dhe është zbatuar rregullisht struktura dhe numri i punonjësve të gjendjes civile. nuk vërtetohet me asnjë dokumentacion se tenderat janë bërë jashtë kohës normale të punës. Për fondin e veçantë të vitit 2005. për organet e pushtetit lokal” dhe ngarkon me përgjegjësi drejtorin e Drejtorisë së Financës.11. për dhënien e shpërblimeve.1993.2005. janë paguar 15 punonjës për 1.072 lekë Shpërblyer më tepër 15.

Nr. 23. Nga ana e Bashkisë.103 C. Shuma gjithsej e paguar Ndaluar me pagesën nr. Pagesat e kryera nëpërmjet arkës janë autorizuar dhe mbështetur me dokumentacionin shoqërues. 2. për 130.4. për shumën 131. 23. Në lekë Gjithsej pagesë supervizimi 15% strukturë kostoje 5% fitim 20% t. . Për sa u trajtua më sipër. Më datën 13.500 lekë.000 lekë blerje dhe mandatpagesa datë 15. në mënyrë të kundraligjshme ka përfshirë edhe një zë me emërtimin “pagesë supervizimi”. supervizori. Zbatimi i dispozitave ligjore për administrimin.Nr. pasi kontabilitetit mbyllet më datë 31 dhjetor. për 221. Mbi administrimin e pronës shtetërore. datë 28. është caktuar punonjësi i cili është paguar çdo muaj me fondin e pagave të planifikuara për administratën e Bashkisë për vitit 2005 e 2006.317 16.2006.p.2005. rezulton të jenë përfshirë dhe mandatarkëtimet nr.4.000 298. Pavarësisht që nuk ka ndryshuar gjendja kontabile e arkës. dhe mandatpagesat nr.01. drejtori i Drejtorisë së Financës. 22 e nr.3.103 130. datë 26. Nga kontrolli për plotësimin dhe përpunimin e dokumentacionit të arkës për vitet 2005 e 2006 dhe u konstatua se: Në bilancin e vitit 2005.998 71.2006. për 36.000 lekë.797 lekë Observacionet e dërguara u morën parasysh nga ana e jonë.2006. 448 Mbetet për t’u arkëtuar 295.000 lekë. Pagesa e supervizimit. datë 13. të cilat duhej të përfshiheshin në kontabilizimet e muajt janar 2006. por nga verifikimi i dokumentacionit u konstatua se në disa pagesa është tejkaluar fondi limit prej 10 mijë lekë për blerje me vlera të vogla dhe konkretisht sipas mandat pagesave: . 155 .v.05 e kryer në mbështetje të urdhër prokurimit nr. një veprim i tillë nuk ka bazueshmëri ligjore. Nga kontrolli i dokumentacionit të bankës.01. procesverbalet e komisionit të blerjeve janë pa artikuj apo analizë shpenzimesh e më e theksuar për raste ku janë kryer shpenzime në raste koktej. ruajtjen.5. arka është pasqyruar pa gjendje.498 44.000 lekë blerje etj. datë 16.350 428. ngarkohen me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë. Këto situacione janë pranuar dhe likuiduar nga Bashkia.103 lekë. pasi shuma e arkëtimeve është e barabartë me pagesat. observacionet e dërguara nuk merren parasysh. 1 e nr. Shuma prej 298. 130.k.2005 janë kryer tre blerje brenda ditës për 82. por në ditarin e kontabilizimeve të arkës të muajit dhjetor 2005. nga firma sipërmarrëse sh. datë 13. në situacionet mujore të paraqitura për likuidim. për vitet 2005 e 2006. Gjithashtu u konstatua se në raste të veçanta.06. rezultoi se për vitin 2005. 24. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore.sh. për supervizimin e shërbimeve të kryera nga firma sipërmarrëse e pastrimit.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Shpërblyer më tepër 22. përbën shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik dhe për firmosje të situacioneve mujore të paraqitura për likuidim nga firma sipërmarrëse e pastrimit si dhe për firmosje të urdhërpagesave për likuidimin e këtyre situacioneve të cilët kanë përfshirë edhe zërin “pagesë supervizimi”.5. dokumentimin e qarkullimin e vlerave materiale e monetare.

miratuar dhe nga Këshilli Bashkiak. për arsye se nuk është bërë sistemimi kontabël sipas inventarit fizik të fundit të vitit.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Në kontabilizimin e mandatpagesave u konstatua se në disa raste është kontabilizuar tatimi mbi pagë në ditarin e arkës. 248. veprim i cili bie në kundërshtim me VKM nr. Rezultuan 5 raste likuidimesh për blerje me vlera të vogla. ku për këto raste duhet që të kontabilizoheshin borderot. rezultoi se nga kryetari i Bashkisë. por këto pagesa edhe pse i përkasin periudhës para vitit 2004. ku duhej që kjo llogari çdo fund viti të kreditohej në debi të llogarisë 476 “të ardhura. por pa u kryer veprimet në kontabilitet për arsye se nuk ishte bërë miratimi në Këshillin Bashkiak. 248. rezultoi se për blerjet me vlera të vogla. institucioneve shtetërore qendrore e lokale si dhe njësive që varen prej tyre” dhe VKM nr. si rregull ky veprim duhet të ishte kryer në momentin e konstatimit duke debituar të ardhurat në kredi të kreditorëve. por pa kaluar nëpërmjet Bashkisë. për arsye se është kredituar arka në debi të të ardhurave. Në mbylljen e bilancit të vitit 2005 nuk është kryer veprimi kontabël në vitin ushtrimor. në disa raste procesverbali i blerjeve është plotësuar në vlerë i paanalizuar në artikuj me sasi e çmim. që u bënë hyrje gjatë kontrollit.923. Në kontrollin e ushtruar për periudhën e viteve 2005 e 2006. Për këto pagesa është kryer veprimi kontabël i cili rezulton se është i gabuar. ndërsa për vitin 2006 është përsëritur i njëjti fenomen. rezulton se nga Bashkia janë hartuar bilancet të cilat janë depozituar në Degën e Thesarit të rrethit brenda afateve të përcaktuara. është ngritur komisioni i inventarizimeve dhe komisioni për nxjerrje jashtë përdorimit.1998”. në përfundim të periudhave financiare. Është azhurnuar ditari i veprimeve të ndryshme.4.472 lekë. Për vitin 2006 janë dokumentuar inventar jashtë përdorimit 2. në debi të llogarisë “inventar i dëmtuar”. Nga kontrolli i kontabilizimeve të kryera rezultoi se nuk është zbatuar parimi i të drejtave të konstatuara për shpenzimet dhe të ardhurat. në fund të vitit 2005 e 2006. Nga inventari i vitit 2005 kanë rezultuar diferenca në plus në shumën 746. 156 . në lidhje me pakësimin e “inventarit në qarkullim”.359 lekë. Nga arka janë paguar detyrime disa qytetarëve që kanë derdhur më shumë kuota për frekuentim të fëmijëve në kopshte e çerdhe. për shpenzimet e kryera për llogari të vitit mëparshëm”. ndërsa malli nuk është bërë hyrje në magazinë për shumën 364. Nga kontrolli i plotësimit dhe përpunimit të dokumentacionit të bankës. shuma prej 2. datë 10.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik të organeve të pushtetit lokal. që e kanë origjinën nga furnizimet e kryera nga Drejtoria Arsimore e rrethit.808 lekë gjithsej. Nxjerrja jashtë përdorimit është dokumentuar me procesverbal të veçantë nga komisioni i ngritur sipas urdhrit të kryetarit.01.460 lekë. 25.Nuk është mbyllur llogaria 4342 “operacione me shtetin”. për mbylljen e llogarisë vjetore. Janë nxjerrë jashtë përdorimit për llogari të vitit 2005. duke e konsideruar mandatpagesën edhe për shumë bruto.04. datë 20. në tremujorin e parë të vitit 2006. Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit. por veprimi është kryer në vitin 2006. Nga krahasimi i inventarit fizik me gjendjen në kontabilitet nuk ka përputhje. dhe konkretisht: . datë 10.278. nuk janë pasqyruar në bilanc si kreditorë të ndryshëm.2001 “Për disa shtesa në VKM nr. Nga kontrolli i dokumentacionit të inventarëve. por nga kontrolli u konstatuan disa mangësi në mbylljen e veprimeve.

558.965 lekë. Në bilancin e vitit 2006. inventari fizik është më shumë se bilanci për 2. inventari ekonomik rezulton më tepër në inventar se teprica në bilanc për 9. që i përkasin vitit 2005.021. 157 . ndërsa objekte inventari janë më pak në inventar se bilanci për 3. Llogaria 467 “kreditorë të ndryshëm” është çelur në fillim të vitit 2006 me tepricë kreditore për 1.2005.983. .120 lekë për tre analiza.459 3.Tepricat e llogarive inventariale nuk janë të barabarta me inventarët fizik të fund viteve 2005 e 2006.327 Viti 2006 Bilanci Inventari 57.793 2. .923.484 6. pa analizë.172. përveç shumës 2. është më e madhe për këtë shumë se gjendja në fillim të vitit.692 lekë. e konkretisht Në lekë Nr. Edhe llogaria 212 “ndërtime” pasqyron tepricën debitore nga viti 2004 për 91.316 lekë dhe me këtë shumë është paraqitur dhe në bilancin e vitit 2006 dhe nuk disponohet analiza dhe as dihet origjina e krijimit të këtij detyrimi.677. për 61.032.837 lekë.305.536. Për vitin 2006 nuk ka patur asnjë dinamikë dhe kjo llogari pasqyron po të njëjtën gjendje në mbyllje të bilancit prej 343. llogarisë 218 327 Viti 2005 Bilanci Inventari 49.830 58.729 lekë.652. Për vitin 2006.Shpenzimet për rritjen e “aktive të qëndrueshme” nuk janë mbyllur në debi të aktiveve.843 lekë e paraqitur më pak në bilanc.132 lekë më pak se në bilanc ose në të dy llogaritë të marra së bashku. kur në fakt rezulton me tepricë kreditore për këtë shumë. Llogaria 468 “debitorë të ndryshëm” rezulton e çelur më datë 01.Nuk është mbyllur llogaria 4342 “operacione me shtetin” dhe kjo llogari pasqyron një tepricë debitore për 9.049. pasi teprica e inventarit në fund të vitit 2005. nuk është sistemuar në kontabilitet dhe teprica e paraqitur në bilanc është e pa mbështetur me rakordimin e kryer me Degën e Tatimeve në Lezhë.981 lekë dhe në mbyllje të bilancit.565 lekë. në bilancin e vitit 2005 është paraqitur me tepricë debitore për shumën 78. Detyrimet për sigurime shoqërore e shëndetësore janë paraqitur në bilanc për një tepricë reale sipas kontabilizimeve dhe dokumenteve të rakordimit midis palëve.814 lekë e rezultuar nga kontabilizimet e vitit.367 Për vitin 2005. llogaria 431 “shteti tatimtaksa” pasqyron një tepricë kreditore për 888. e cila pasqyron një tepricë debitore nga viti 2004. Nuk është reflektuar rritja e aktiveve të qëndrueshme prej vitesh për objektet e marra në dorëzim nga ndërtimet në llogaritë nr.369. Diferenca për 515.404. nga 1. për shumën 395. Teprica e llogarisë 63 “ndryshimi i gjendjeve të inventarit”. të pandryshuar. pasqyron tepricën për 343.366 63. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se debitorët janë krijuar para vitit 2005.847 lekë.015.677 6.418.837 lekë.101 lekë.118 lekë. me po të njëjtat analiza.971 lekë. në llogarinë 218 “inventarë ekonomik” dhe llogarinë 32 “objekte inventari”. inventari fizik është më tepër se bilanci për 7. me një origjinë të hershme krijimi.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 . inventari ekonomik rezulton se është më tepër në inventar fizik se bilanci për 5. që përbëhet nga 106 analiza.955.135.715 lekë.495. 213 “rrugë rrjete vepra ujore”.01. Edhe fondet nuk janë rritur për investimet e kryera dhe objektet e marra në dorëzim.426 lekë ose në të dy llogaritë të marra së bashku. ndërsa objektet e inventarit rezultojnë sipas inventarit për 2.501.

për caktimin e “Kritereve të vlerësimit”. Bashkia e Lezhës me fondet e dhëna nga buxheti i shtetit dhe nga të ardhurat e veta. 56.05 158 • . Për mangësitë e trajtuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe ish-kryetar i entit prokurues.1995 dhe me kap. veprim ky që bie në kundërshtim me nenin 10.7. të ligjit nr. datë 22. drejtuar titullarit të entit prokurues.01. 1. juristi në njësinë e prokurimit. datë 19. Nga kontrolli rezultoi: A. datë 01. ka realizuar 10 tendera për ndërtimet.7. në kundërshtim me udhëzimin e Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit nr. 9 tendera për mallra dhe 2 tendera për shërbime me një fond prej 50. pika 2 dhe neni 32. për pasojë “ftesa për ofertë” e dërguar në APP është formale. i cili është kontraktuar në vlerën 49. në disa raste. në kundërshtim me kap.2.2001 “Për miratimin e planit kontabël publik. të UKM nr. në kundërshtim me nenin 7.05.3.1996.810 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i hapur” • Data e zhvillimit të tenderit 30. dhe VKM nr. Viti 2005.169 mijë lekë ose në masën 97.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Moskryerja e kontabilizimeve dhe kryerja në mënyrë të gabuar. Shkelje të dispozitave ligjore. nuk është i argumentuar ligjërisht.09. datë 26. Nuk është plotësuar “Regjistri i procedurave të prokurimit publik”. 25.01.02. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Sistemim. 1. ndërtime dhe shërbime. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr.1 dhe udhëzimin e Ministrisë së Rregullimit të Territorit dhe Turizmit nr. datë 20. 1. bien ndesh me kërkesat e ligjit nr. Fondi limit i caktuar në urdhërprokurimin për të gjithë tenderat me procedurë “tender i kufizuar” dhe “kërkesë për kuotim”. A. 7661. asfaltim. Janë hartuar procesverbalet për koston e “Dokumenteve të tenderit”. Shkelje të dispozitave ligjore të veçanta për secilin tender.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi njësinë e prokurimit. Për të metat e konstatuara më sipër ngarkohet me përgjegjësi drejtori i Drejtorisë së Financës. 7971. Mungon raporti përmbledhës i komisionit të vlerësimit të ofertave. A. Prokurimi i fondeve publike për mallra. për vitin 2005”.01. datë 25. datë 26. datë 01. nenet 6 e 69. B. 4.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. pika 4. datë 31.1993 “Për kontabilitetin”. por mungon procesverbali për miratimin e “Dokumenteve të tenderit”.9%. për organet e pushtetit lokal”.05 • Fondi limit 9. të ligjit nr. 2. VII. që janë të përbashkëta për të gjithë tenderat: A.01. IV.06.2005 “Për përdorimin e fondeve buxhetore të investimeve publike për vitin 2005”. preventives. 7971. kjo për faktin e mosshoqërimit të preventivit të hartuar nga enti prokurues me analizën teknike të çmimeve të zërave të punimeve të ndërtimit.218 mijë lekë.05 Data e lidhjes së kontratës 15. A. Për mangësitë e trajtuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi komisioni i vlerësimit të ofertave dhe njësia e prokurimit.1.2005 “Për përdorimin efektiv të fondeve për investimet publike. pika 8. rruga e varrezave në Lezhë”.4.01. Në vitin 2005. të UKM nr. pika 22.

Ofertuesi tjetër sh. veprim ky në kundërshtim me nenin 36. kërkesë kjo e pikës 5.563. a..05 • Vlera e kontratës 4.2004 me inxhinierin.k. b. Gjithashtu. a.. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues. me këto të dhëna: 2. nga 2004. 32. Lista e të punësuarve. me pagë 25. datë 01.01.564. dhe kontrata kolektive e punës e lidhur me datë 3. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Ndërtim i urës së tregut të lirë (faza e • Urdhërprokurimi nr.01.p.k.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave.2005 është jo e rregullt. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve të Lezhës. VII. për dërgimin e “ftesës për ofertë”. Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore. por paga mujore është 45.376 lekë. pagën mujore 30. kurse në listëpagesën e muajit maj 2005. germat a dhe b.000 lekë. 5 shoqërive sh.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 • Vlera e kontratës 9.01.06.975 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 31.k. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim.05 • Fondi limit 4.05 • Data e lidhjes së kontratës 15. dytë)”. apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë. kjo sipas kap. b.01.1. nuk është e vulosur nga Dega e Sigurimeve Shoqërore. kontrata e punës e lidhur më datë 15. në 2005 dhe kontrata kolektive e punës e lidhur me datë 3. për muajin maj 2005.01.2005. në nenin 3.2.05. nga 2004.940 lekë Nga kontrolli rezultoi: 1. paga është shënuar 11.p. paga është shënuar 11.480 lekë • Diferenca nga fondi limit 245. 159 . zgjat deri me 15. datë 26.702. këto subjekte duhet të s’kualifikoheshin dhe në tender nuk do të mbetej ofertues.1.p. Kontrata e punës e lidhur me datë 07.7. kjo për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore. i germës “A”. datë 04.01. kjo për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore. veprim ky që ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit. pra pa kontratë pune dhe me pagë mujore 11. Ofertuesi sh. sipas nenit 1.000 lekë në muaj.2004. dokument kopje e noterizuar ka të korrigjuar vitin. shoqëri e shpallur fituese sepse: a.949.1.376 lekë. në nenin 1.2005 është jo e rregullt. 1. në 2005. ka të korrigjuar vitin.2. përcakton afatin deri me 03. pra ai duhej të përsëritej. kur në listëpagesën e muajit maj 2005. kur në listëpagesën e muajit maj 2005 është përfshirë personi i mësipërm.921 lekë • Likuidimi 4.000 lekë. b.01.2006. Identike si më sipër është dhe kontrata e lidhur me financieren.079 lekë Nga kontrolli rezultoi: 2.05.376 lekë. Lista e të punësuarve. të ligjit nr.1.05.1996 “Për prokurimin publik” i ndryshuar. datë 15. të UKM nr.060 lekë • Likuidimi 9.2003 me teknikun. dokument kopje e noterizuar. Në këto kushte. Është hartuar procesverbali. paragrafi i dytë. 7971.421 lekë • Diferenca nga fondi limit 25.

Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për 160 . datë 01.1.k. pjesa “Minimumi i kërkuar i kapacitetit teknik”.376 lekë në muaj. veprim ky në kundërshtim me nenin 36. Ofertuesi sh.05. datë 25.07. nuk kishin likuiduar taksat vendore.05 • Data e lidhjes së kontratës 11.3.2005 “Për përdorimin e fondeve buxhetore të investimeve publike për vitin 2005”.07.2. kërkesë kjo e pikës 5. pra kjo listë është formale. Në këto kushte.1.004.2. theksohet se paga minimale është 12. kjo shoqëri duhet të s’kualifikohej dhe në tender do të mbeteshin 2 ofertues. nga një person fizik. 7 shoqërive sh.1996. shoqëri e shpallur fituese: a.600 lekë • Likuidimi 1. datë 31... Mungon vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore.p. pra ai duhej të përsëritej.p.000 lekë në muaj. paragrafi i dytë.k. a.05 • Vlera e kontratës 2. 1.p.k..01. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i kopshtit. Ofertuesi sh. kjo sipas kap. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues. të germës A “Kërkesat e përgjithshme për kualifikim”. 7971.904. lagjja • Urdhërprokurimi nr. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës.01. kërkesë kjo e pikës 5. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim” dhe të udhëzimit të Ministrisë së Rregullimit të Territorit dhe Turizmit nr. të UKM nr.050 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 23. shoqëri e shpallur fituese: a. kjo pagë është 11.06.2005. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a.6. kurse në listëpagesat e muajve janar-prill 2005. 3. germat “a” e “b”.k. Skenderbeg”. Për mjetin kamion “benz mercedes” ka një kontratë dhurimi më datë 15. datë 26. Në kontratën kolektive të punës e lidhur me datë 05..2.05 • Fondi limit 2. a. Mungon lista e të punësuarve (dokument kopje e noterizuar). 2. me këto të dhëna: 3.p. Është hartuar procesverbali datë 06. 60.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 3 shoqëritë sh. pra kjo listë është formale. VII. paragrafi i fundit i germës A “Kërkesat e përgjithshme për kualifikim”.2005.3.365 lekë • Diferenca nga fondi limit 45. për dërgimin e “ftesës për ofertë”. nuk kishin likuiduar taksat vendore.400 lekë Nga kontrolli rezultoi: 3. për mjetin autobetoniere ka një kontratë shit-blerje nga një person fizik. Listëpagesa për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore për muajt janar-prill 2005..4. kërkesë kjo e pikës 13.p.01. a. të ligjit nr. në nenin 10 “Pagat”.k. nuk është e vulosur nga Dega e Sigurimeve Shoqërore. por për këto mjete mungon dokumenti i pronësisë së dhuruesit dhe i shitësit.2002. kërkesa këto të pikës 3 “Kapaciteti teknik”. Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 3 shoqëritë sh.1. 2. Ky veprim ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit.

Në këto kushte. kjo sipas kap. Ofertuesi ka sjellë një fotokopje të kopjes së noterizuar. kërkesë kjo e pikës 3 “Kapaciteti teknik”. pra kjo listë është formale. pra ai duhej të përsëritej. UKM nr. 5 shoqërive sh.”. Në këto kushte ky subjekt duhet të s’kualifikohej dhe në tender do mbeteshin 2 ofertues. të UKM nr. selia është lagjja “Besëlidhja”. VII.555 mijë lekë • Procedura e prokurimit “kërkesë me kuotim” • Data e zhvillimit të tenderit 17. kërkesa këto të pikës 14.k. Është hartuar procesverbali datë 05.k. pall.6. datë 25. duhet ta sjellë vërtetimin për pagesën e taksave vendore nga Bashkia Lezhë. 1. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues.05. kjo sipas kap. nr. për dërgimin e “ftesës për kuotim”. 4. datë 04..1. të germës A “Kërkesat e përgjithshme për kualifikim”.07. pra dokument i parregullt. a. 57.05 • Vlera e kontratës 1. datë 26.05 • Fondi limit 1.2. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr.2. Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 4 shoqëritë sh.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 kualifikim”.. për objektin “Rikonstruksion i Qendrës Sanitare në Lezhë”. të ligjit nr.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit.01. e germës A “Kërkesat e përgjithshme për kualifikim” dhe e paragrafit “Dokumentet të jenë origjinal apo kopje të noterizuara. kërkesë kjo e pikës 9. pra dokument i parregullt. 1. Mungon kopje e noterizuar e certifikatës së regjistrimit në organin tatimor. Ky objekt nuk përfshihet në informacionin e dërguar nga shoqëria e mësipërme.p.2.7. nenin 40. kur ky ofertues sipas vendimit për regjistrimin si person juridik.05 • Data e lidhjes së kontratës 11. Ofertuesi sh. a. pa numër dhe datë. Mungon kontrata për punime të ngjashme dhe aktkolaudimi përfundimtar.456.2005.. kështu. kjo kontratë nuk është e rregullt. 4. date 01..1. pastaj janë shtjelluar kushtet e përgjithshme të kontratës. sepse: a. datë 01. germat “a” e “b”.609 lekë Nga kontrolli rezultoi: 4.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit.p. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a. 7971. VII.721 lekë • Diferenca nga fondi limit 21. pra ai duhej të përsëritej. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës. Ofertuesi ka sjellë disa fletë ku në faqen e parë është shkruar kontratë sipërmarrje. objekt ky që nuk është i ngjashëm me objektin e mësipërm. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. 2387. 161 . Ofertuesi ka sjellë një vërtetim dhe preventiv për objektin “Rehabilitim i fushës së sportit Lezhë”.01. ky subjekt duhet të s’kualifikohej dhe në tender do të mbeteshin 2 ofertues.03.06.533.391 lekë • Likuidimi 1.p.k. germa c “Minimumi i kërkuar për punime të ngjashme”.1994. 82 Lezhë. nr. nuk kishin likuiduar taksat vendore si dhe shoqëria në Rrëshen. Mungon kontrata për punime të ngjashme. veprim ky në kundërshtim me nenin 36. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i tarracës së kopshtit Besëlidhja”. Ofertuesi ka sjellë një kopje të noterizuar të vërtetimit për pagesën e taksave vendore nga Komuna Kolsh.

datë 26.p. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit. 5. vlerë kjo e korrigjuar për arsye se në investimet e plotësuara nga shoqëria. Është hartuar procesverbali datë 05.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. kërkesë kjo e pikës 13. Kontrata.2005.2005.p.7. selia është Lezhë. Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 2 shoqëritë sh.05.05 • Fondi limit 1.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 5.07. veprim ky në kundërshtim me nenin 36. VII. germat “a” e “b”. 5 shoqërive sh. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i tarracës shkolla “Gjergj Fishta”. Ofertuesi sh.k.06. Dega e Lezhës”. kërkesa këto të pikës 14.01.1. Për këtë objekt mungon kontrata dhe akti i kolaudimit. datë 25. kërkesë kjo e pikës 2. e vlefshme deri me 17. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues.7.302 lekë • Nga kontrolli rezultoi: 5. Mungon kontrata për punime të ngjashme dhe aktkolaudimi përfundimtar.07. ky objekt ka vlerën 412.2005 dhe me afat të kryerjes së punimeve 40 ditë. 1.k. 11.05 • Data e lidhjes së kontraës. pallati nr. duhet të sjellë vërtetimin për pagesën e taksave vendore nga Bashkia Lezhë. 58.316.863 lekë • Diferenca nga fondi limit 3. Vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore.315 lekë.315 lekë. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim” është sjellë nga Komuna në Dajç.k. nuk janë të rregullta. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a. për periudhën korrik-gusht 2002. lagjja “Skënderbeu”. kjo sipas kap. Mungon licenca e shoqërisë dhe e drejtuesit teknik të shoqërisë për vazhdimin e punimeve nga data e lidhjes së kontratës me 11. pra dokumente që nuk përfshin afatin e kryerjes së punimeve. 7971. Ofertuesi ka sjellë një vërtetim kopje me objekt “Rikonstruksion i godinës së Kryqit Kuq.7.02.06.6.k. të UKM nr.3. pra kjo listë është formale. ky subjekt duhet të s’kualifikohej dhe në tender do mbeteshin 2 ofertues.2. 143 në Lezhë. 162 .p.2005 dhe për drejtuesin teknik licencë kopje të kopjes së noterizuar të vlefshme deri 17. 13712. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr..698 lekë • Likuidimi 1. nuk kishin likuiduar taksat vendore. të ligjit nr.2.p. Ofertuesi ka sjellë licencë për shoqërinë sh. datë 01. preventivi dhe akti i kolaudimit të datës 13. nenin 40.05 • Vlera e kontratës 1.412. a. datë 08. me vlerë 2..250. të germës A “Kërkesat e përgjithshme për kualifikim” dhe e pikës 1/b. shoqëri e shpallur fituese: a. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë.1996. për dërgimin e “ftesës për kuotim”.. a.2003 që ka sjellë shoqëria. pra ai duhej të përsëritej. të germës A “Kërkesat e përgjithshme për kualifikim”. Në bazë të vendimit për regjistrimin si person juridik nr. Në këto kushte.1.320 mijë lekë • Procedura e prokurimit “kërkesë me kuotim” • Data e zhvillimit të tenderit 20. të germës B “Kërkesat specifike për kualifikim”. pra vërtetimit kopje i është shtuar numri 2.

p. të UKM nr.07.k. 5 shoqërive sh. pastaj janë shtjelluar kushtet e përgjithshme të kontratës. Mungon kontrata për punime të ngjashme. Ofertuesi ka sjellë disa fletë.06. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”.. kërkesë kjo e pikës 3 Kapaciteti teknik. kjo sipas kap. germat “a” e “b”. 82 Lezhë. duhej vërtetimi për pagesën e taksave vendore nga Bashkia Lezhë.590 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 22.2005.3.05 Fondi limit 2. të ligjit nr. pra kjo listë është formale.05 Vlera e kontratës 2. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. ku në faqen e parë është shkruar kontratë sipërmarrje pa numër dhe datë.06. germa c “Minimumi i kërkuar për punime të ngjashme”. selia është lagjja “Besëlidhja”. veprim ky në kundërshtim me nenin 36. datë 26. datë 04. datë 25.p.05 • Data e lidhjes së kontratës 11.05 Data e lidhjes së kontratës 11.475 mijë lekë Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” Data e zhvillimit të tenderit 21. 2.05.1994.. Lezhë”. 1. shoqëri e shpallur fituese sepse: a.7.05 • Fondi limit 2. datë 25.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit.p. Ky objekt nuk përfshihet në informacionin e dërguar nga shoqëria e mësipërme.k.968 lekë Nga kontrolli rezultoi: 6.06. Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 4 shoqëritë sh. 2387. me këto të dhëna: . 61. Ofertuesi ka sjellë një kopje të noterizuar të vërtetimit për pagesën e taksave vendore nga Komuna e Kolshit. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës. nr. datë 01. për dërgimin e “ftesës për ofertë”. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Lezhë”.032 lekë • Diferenca nga fondi limit 35. kështu kjo kontratë nuk është e rregullt. kur ky ofertues sipas vendimit për regjistrimin si person juridik.2. 59. nuk kishin likuiduar taksat vendore.880 lekë 163 Lezhë”.1. pra ai duhej të përsëritej. Ofertuesi sh. Është hartuar procesverbali datë 06. kërkesë kjo e pikës 13.554. VII. 7. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion në banjat e gjimnazit • Urdhërprokurimi nr. Në këto kushte ky subjekt duhet të s’kualifikohej dhe në tender do mbeteshin 2 ofertues. 7971.05 • Vlera e kontratës 2.07.05. pallati nr.. 6.k. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Sistemime në oborrin e shkollës së mesme • • • • • • • Urdhërprokurimi nr. a.120 lekë Diferenca nga fondi limit 17.01. me këto të dhëna: 6. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë. Mungon vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore.457. 1.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. për objektin “Rikonstruksion i Qendrës Sanitare.

1994.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit.2005.07.05 • Vlera e kontratës 2. datë 26. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues.7. me këto të dhëna: 8.3. Në këto kushte. Është hartuar procesverbali datë 05. pra ai duhej të përsëritej.p.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. për dërgimin e “ftesës për ofertë”.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga kontrolli rezultoi: 7. ky subjekt duhet të s’kualifikohej dhe në tender do mbeteshin 2 ofertues.. 62.6. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës. për objektin: “Rikonstruksion i segmentit superstradë Zejmen”.01. germa c “Minimumi i kërkuar për punime të ngjashme” të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”.07.7.2.k.683 Nga kontrolli rezultoi: 8.1.2.p. datë 04. Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 3 shoqëritë sh.k. veprim ky në kundërshtim me nenin 36. Mungon vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore.950 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 01.k. për dërgimin e “ftesës për ofertë”. Ofertuesi ka sjellë kopje të vërtetimit të lëshuar nga Komuna Zejmen. duhet ta sjellë vërtetimin për pagesën e taksave vendore nga Bashkia e Lezhës.k. të ligjit nr. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues. kur ky ofertues sipas vendimit për regjistrimin si person juridik nr.936. kërkesë kjo e pikës 3 “Kapaciteti teknik”. 5 shoqërive sh. Ofertuesi ka sjellë një kopje të noterizuar të vërtetimit për pagesën e taksave vendore nga Komuna në Kolsh.1. 2387. 1..2005. të UKM nr.. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Ndërtim ambulance në lagjen • Urdhërprokurimi nr. pallati nr. germat “a” e “b”. Kodërmarlekaj”. të shoqëruar me “Formular kontrate dhe kushtet e veçanta të kontratës”.05 • Data e lidhjes së kontratës 25.p.05. 5 shoqërive sh. datë 01.317 lekë • Likuidimi 2. kërkesë kjo e pikës 13.074 lekë • Diferenca nga fondi limit 13. 164 . nuk kishin likuiduar taksat vendore. 7. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”. Ofertuesi sh. germat “a” e “b”. kjo sipas kap. datë 25. 7971. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë. a. pra kjo listë është formale. datë 06.p.1. objekt ky i papërfshirë në informacionin e sjell nga shoqëria e mësipërme. selia është lagjja “Besëlidhja”. 7971. Është hartuar procesverbali. VII. të ligjit nr. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a..05 • Fondi limit 2. Mungon kontrata për punime të ngjashme dhe akti i kolaudimit është pa firmën e kolaudatorit. datë 26. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. 82 në Lezhë.936. shoqëri e shpallur fituese: a.6. veprim ky në kundërshtim me nenin 36.

05.k..05 • Vlera e kontratës 1. Lezhë” dhe pa firmën e mbikëqyrësit.1. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues.1.p.p. datë 26. dhe personit fizik. VII. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”.2. datë 165 . Ofertuesi. 7971. datë 31.000 lekë • Diferenca nga fondi limit 1. datë 26.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a.700 lekë • Likuidimi 1. shoqëri e shpallur fituese: a. Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender 2 shoqëritë sh.05 • Fondi limit 2.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisioni i vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit. nuk kishin likuiduar taksat vendore. Në këto kushte. Për makineritë vinç dhe autobetoniere ka një kontratë qiraje me shoqërinë sh. kërkesë kjo e pikës 3 “Kapaciteti teknik”. Ofertuesi sh.k. për objektin “Rikonstruksion i pjesshëm. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës.p. datë 22. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr. 2. Ofertuesi ka sjellë disa fletë. ky subjekt duhet të s’kualifikohej dhe në tender do mbeteshin 2 ofertues.p. Mungon vendimi i gjyqtarit për regjistrimin si person fizik me objekt “Tregtim artikuj elektrik”.998. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”.. të germës B “Kërkesat specifike për kualifikim” dhe të udhëzimit nr.1. pra ai duhej të përsëritej. të UKM nr. kërkesë kjo e pikës 1/b..k. hidroizolim i tarracës së godinës DSHP. datë 25.01. 9.k.6. germat “a” e “b”. kërkesa këto të pikës 3/b “Minimumi i kërkuar i makinerive”.01. pra kjo listë është formale.7. Aktkolaudimi është për objektin “Rikonstruksion i zyrave të DSHP. i shpallur fitues: a.2005. 1. a. 9.2. Ky objekt nuk përfshihet në informacionin e sjell nga shoqëria e mësipërme.p. person fizik. Në tenderin e zhvilluar me objekt “FV ndriçues rrugorë të qytetit Lezhë”.2005. ku në faqen e parë është shkruar kontratë sipërmarrje nr.06. 2. 1. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë.k. kjo sipas kap. nuk kishin likuiduar taksat vendore.898.4. të ligjit nr. 5. për dërgimin e “ftesës për ofertë”.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 2 shoqëritë sh. 8. datë 01. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës.2005. veprim ky në kundërshtim me nenin 36. Mungon kontrata për punime të ngjashme dhe aktkolaudimi.05 • Data e lidhjes së kontratës 05.000 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 19. Është hartuar procesverbali datë 25. por për këto makineri mungon dokumenti i pronësisë së qiradhënësit.300 lekë Nga kontrolli rezultoi: 9. 4 shoqërive sh. Ofertuesi ka sjellë vendimin për regjistrimin si person fizik nr. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a. germa c “Minimumi i kërkuar për punime të ngjashme”.4.2005 “Për përdorimin e fondeve buxhetore të investimeve publike për vitin 2005” të MRRT e Turizmit. Lezhë”. pastaj janë shtjelluar kushtet e përgjithshme të kontratës.04. 17.

datë 01. datë 19.000 lekë.k.: b. I.5 lekë/kg.2005.2005.05. 166 . janë kopje të noterizuara me 26. Në këto kushte këto subjekte duhet të s’kualifikoheshin dhe në tender do mbetej 1 ofertues.k.1997 me objekt “Tregtar ambulant”.1. certifikatë regjistrimi në organin tatimor.01. a. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”. Dokumentet.01. kërkesë kjo e dokumenteve standarte të tenderit. pra para 3 muaj nga data e zhvillimit të tenderit.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 10. datë 13. të UKM nr. VII.000 lekë. objekt ky që nuk e përfshin objektin e prokurimit. Ofertuesi ka sjellë kopje të noterizuar të certifikatës të vitit 2004. Bukë kg 4000 × 64. Mungon “Formulari i autorizimit të prodhuesit”.000 lekë Nga kontrolli rezultoi: 10.3. kjo për faktin se për përcaktimin e çmimit njësi për 1 kg bukë nuk është marrë në konsideratë kap. pra dokument i parregullt. kjo sipas kap.4. Ofertuesi sh. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr.3.1. b. kërkesë kjo e pikës 2. licencat e shoqërisë dhe drejtuesit teknik. pika 1.05. Mungon certifikata e regjistrimit në organin tatimor e vitit 2005. për 320 mijë lekë nuk është i saktë.2. Mungon kontrata për punime të ngjashme e lidhur para noterit. 1. 94/1. Mungon kontrata për punime të ngjashme e lidhur para noterit. datë 01. çmimi për artikullin “bukë” është 64. datë 01.05 • Vlera e kontratës 316. që INSTAT-i i drejtohet Bashkisë së Lezhës. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit.02. datë 01. e cila është e vlefshme deri me 31. b. Bukë kg 4000 × 80 lekë/kg = 320.p. me shoqërinë sh.4. pra ai duhej të përsëritej. Duke u bazuar tek shkresa nr. kreu I. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”. veprim që ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe kryetarin e entit prokurues. pra preventivi i entit prokurues duhet të ishte: b. 8.2005. 8. Mungon “Formulari i autorizimit të prodhuesit”.01.p.04. NIPT-i. 10.12. b.2004.2005.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit.05 • Fondi limit 320 mijë lekë • Procedura e prokurimit “kërkesë me kuotim” • Data e zhvillimit të tenderit 21. pika 3. a. në kundërshtim me UKM nr. kërkesë kjo e pikës 12.05. Sipas preventivit të hartuar nga enti prokurues për këtë artikull.01. datë 21. 1.04.000 lekë • Diferenca nga fondi limit 4. e UKM nr.9. Theksojmë se ftesa për ofertë dërguar personit fizik.2004.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”. kemi: a.2. Fondi limit i caktuar në urdhërprokurimin nr. Ofertuesi ka sjellë kopje të noterizuar të një kontrate të lidhur me datë 14.5 lekë/kg = 258. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Furnizim me bukë kopshte-çerdhe”. 2. kërkesë kjo e dokumenteve standarde të tenderit. kontratë kjo e palidhur para noterit. kërkesë kjo e pikës 12. vendim për regjistrimin si person juridik. tregon se ky tender ka qenë i paramenduar. a.05 • Data e lidhjes së kontratës 26.

1996.3.2005 • Data e lidhjes së kontratës 26. gjë që nuk plotëson kushtin e përcaktuar nga enti prokurues. Është hartuar procesverbali datë 11. datë 26.05 • Fondi limit 2. të UKM nr.930.000 lekë u shpall fituese. Mungon vërtetimi dhe kontrata për eksperienca të ngjashme. Formulari i ofertës dhe preventivi të paraqitura nga personi fizik. 7971.3. pra formulari i ofertës dhe preventivi nuk janë të rregullt.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave.p. Në tender u paraqiten tre subjekte me vlerë të ofertave: 316.p.000 lekë.2005 është për personin fizik tjetër.4. i shpallur fituese sepse: a.05 • Vlera e kontratës 1.k. Duke u nisur nga fakti se vlera e fondit limit të llogaritur nga ana entit prokurues është bërë në kundërshtim me kap.2. prej 316. kjo për faktin se në këtë 167 . Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a. datë 01. datë 26.. 10.p. pra fondi limit nga 320.k. nga të cilët vlera e ofertës së subjektit sh.000 lekë.4. Vërtetimi për pagesën e sigurimeve shoqërore datë 25. Ofertuesi.3. datë 23.000 lekë.2005. 4. 320. 1. të cilët kanë firmosur preventivin për llogaritjen e fondit limit. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Furnizim me artikuj ushqimorë”. përbën dëm ekonomik për buxhetin e bashkisë dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave.000 lekë.4. pika 3. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive dhe personave fizikë që tregtojnë artikuj ushqimor dhe bukë nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë. 6 shoqërive dhe personave fizikë sh.000 lekë dhe 320. Ofertuesi ka sjellë një formular kontrate të lidhur në mes Bashkisë së Lezhës dhe subjektit. nenin 40.2005. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr. datë 01.000 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 26. kërkesë kjo e pikës 12. germat “a” e “b”.k.2005.000 lekë.000 lekë Nga kontrolli rezultoi: 11. a.7.1. me vlerën e fondit limit 258.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 10.7. Është hartuar procesverbali datë 11. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive dhe personave fizikë që tregtojnë artikuj ushqimor nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë. të ligjit nr. 11.2. kur vendimi për regjistrimin si person fizik nr. germat “a” e “b”. Diferenca në mes të vlerës së ofertës fituese 316.4. lëshuar nga Agjencia e Sigurimeve Shoqërore në Lezhë nuk është i saktë. kanë vulën me shënimet “Firma private.2.000 lekë. Lezhë”. të ligjit nr. veprim ky në kundërshtim me nenin 36. veprim ky në kundërshtim me nenin 36. për dërgimin e “ftesës për kuotim”. person fizik.. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues. për dërgimin e “ftesës për ofertë”. a. 69. në vlerën 58. I.000 lekë • Diferenca nga fondi limit 70. 5 shoqërive dhe personave fizikë sh.5.1. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues.4. 7971. 11. i llogaritur nga ana e entit prokurues duhet të ishte 258.01.000 lekë. të germës A “Kërkesat e përgjithshme për kualifikim” dhe e pikës 3.

të UKM nr. gjë që nuk plotëson kushtin e përcaktuar nga enti prokurues. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr. etj. veprim ky në kundërshtim me nenin 36. pra ai duhej të përsëritej.01. Mungojnë vërtetimet nga gjykata. kur vendimi i Gjykatës është për personin fizik. i shpallur fituese sepse: a. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues.4. datë 01.. ky subjekt duhej të s’kualifikohej dhe në tender do të mbeteshin 2 ofertues. kur vendimi për regjistrimin si person fizik nr. kjo sipas kap.3. 12. Mungojnë vërtetimet nga Gjykata.2005. datë 01. 5. për dërgimin e “ftesës për kuotim” 5 shoqërive dhe personave fizik:.2.01.05 • Fondi limit 420 mijë lekë • Procedura e prokurimit “kërkesë me kuotim” • Data e zhvillimit të tenderit 22. Mungon vërtetimi dhe kontrata për eksperienca të ngjashme. kur ky subjekt është regjistruar në Gjykatë me 23 mars 2005. pra formulari i ofertës dhe preventivi nuk janë të rregullt. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Furnizim me detergjente dhe material pastrimi”.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit. kanë vulën me shënimet “Firma private Lezhë . a. kur vendimi i Gjykatës është për personin fizik.1.04.05. VI.3. 5. prokuroria. nuk është i saktë kjo për faktin se në këtë vërtetim theksohet se janë paguar sigurimet shoqërore për muajt janar. kjo sipas kap. Në këto kushte. datë 01. VII. 1. a. Ofertuesi i ka sjellë këto vërtetime për subjektin. shkurt e mars. 1.04.3.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 vërtetim theksohet se janë paguar sigurimet shoqërore për muajt janar. pra ai duhej të përsëritej. shkurt e mars.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit. kërkesë kjo e pikës 12. lëshuar nga Agjencia e Sigurimeve Shoqërore në Lezhë. Formulari i ofertës dhe preventivi të paraqitura nga personi fizik.7. Ofertuesi i ka sjellë këto vërtetime për subjektin. germat “a” e “b”. të ligjit nr.000 lekë Nga kontrolli rezultoi: 12. kërkesa këto të pikave 3.1. ky subjekt duhej të s’kualifikohej dhe në tender do të mbeteshin 2 ofertues. Ofertuesi ka sjellë një formular kontrate të lidhur në mes Bashkisë së Lezhës dhe subjektit. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a. të germës A “Kërkesat e përgjithshme për kualifikim”. 69. kur ky subjekt është regjistruar në Gjykatë me 23 mars 2005. Është hartuar procesverbali datë 11. datë 23. datë 26. të germës A “Kërkesat e përgjithshme për kualifikim”. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”.000 lekë • Diferenca nga fondi limit 10. të UKM nr. 6. 4. 6. VII. 4. a.2005. person fizik. të germës A “Kërkesat e përgjithshme për kualifikim” dhe e pikës 3. a. Viti 2006 168 . Prokuroria etj.4. Në këto kushte.05 • Vlera e kontratës 390.4.Albania”.2. kërkesa këto të pikave 3. 9. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive dhe personave fizikë që tregtojnë artikuj ushqimor nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë. 7971.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. Vërtetimi për pagesën e sigurimeve shoqërore datë 25. 12.04.05 • Data e lidhjes së kontratës 26. Ofertuesi.2005 është për personin fizik. nenin 40.

Shkelje të dispozitave ligjore të veçanta në secilin tender. 1.p. datë 20. datë 26.. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës. datë 01. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i urës së vjetër të qytetit (faza e parë)”. 7971. për pasojë ftesa për ofertë dërguar në APP është formale.878 mijë lekë. veprim ky në kundërshtim me nenin 10 të ligjit nr. 1.1996. por mungon procesverbali për miratimin e dokumenteve të tenderit (deri në qershor 2006). VII.2005. 11 tendera për mallra dhe 7 tendera për shërbime. nuk kishin likuiduar taksat vendore.2.304.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. germat “a” e “b”.01. nuk është i argumentuar ligjërisht. Nga ana jonë u kontrolluan tenderat për ndërtime. çka ngarkon me përgjegjësi njësinë e prokurimit. më analizën teknike të çmimeve të zërave të punimeve të ndërtimit. Nga kontrolli rezultoi: Shkelje të dispozitave ligjore.1995 dhe me kap.2005 “Për përdorimin efektiv të fondeve për investimet publike për vitin 2005”.k. me një fond total prej 49.02.02. 1.079 lekë • Diferenca nga fondi limit 23. datë 01.7. A. kjo për faktin e mos shoqërimit të preventivit të hartuar nga enti prokurues. datë 26.1.7.2005 “Për përdorimin e fondeve buxhetore të investimeve publike për vitin 2005”. datë 31. 5 hoqërive sh. 169 .06 • Data e lidhjes së kontratës 08. pika 4 dhe ngarkon me përgjegjësi preventivuesin inxhinierin.426. Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 3 shoqëritë. 4. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr.12. në kundërshtim me udhëzimin e Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit nr.12. veprim ky në kundërshtim me nenin 36.9%. Bashkia e Lezhës me fondet e dhëna nga buxheti i shtetit dhe nga të ardhurat e veta ka realizuar 15 tendera për ndërtime. pika 22. B.05 • Fondi limit 2. Është hartuar procesverbali. që janë të përbashkëta për të gjithë tenderët: A. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë. të UKM nr. për dërgimin e “ftesës për ofertë”. pra kjo listë është formale.4.1 dhe udhëzimin e Ministrisë Rregullimit Territorit dhe Turizmit nr. të ligjit nr. të UKM nr. date 13.714 lekë Nga kontrolli rezultoi: 1.836 mijë lekë ose në masën 93. IV.01.286 lekë • Likuidimi 2. datë 22. Fondi limit i caktuar në urdhër prokurimin për të gjithë tenderët me procedurë “tender i kufizuar” dhe “kërkesë për kuotim”.06 • Vlera e kontratës 2.450 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 09. ne kundërshtim me kap. Janë hartuar procesverbalet për koston e dokumenteve të tenderit. Nuk është plotësuar “Regjistri i procedurave të prokurimit publik”.1.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Në vitin 2006. 131.01. ish-kryetarin e entit prokurues dhe njësinë e prokurimit e juristin.01. A.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit. 2. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues. për caktimin e kritereve të vlerësimit. 7971. fond i cili është kontraktuar në vlerën 46.

1994.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisioni i vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit. datë 04. Në këto kushte. Ofertuesi në Lezhë. nga 2005. kjo sipas kap. prandaj këto dokumente nuk duhet të konsideroheshin të rregullta.06 • Data e lidhjes së kontratës 18. dokument ky i parregullt.7. Ofertuesi ka sjellë vendimin e Gjykatës nr. Mungon vendimi i Gjykatës për regjistrimin si person juridik nr. por që nuk përfaqësojnë dokumente pronësie Në këto kushte kjo shoqëri duhet të s’kualifikohej dhe në tender do mbeteshin 2 ofertues.1.1995. a. 2. Zyra e Përmbarimit. ky dokument është i parregullt.k.06 • Fondi limit 2. Ofertuesi ka sjellë një marrëveshje të panoterizuar dhe pa dokumente pronësie të qiradhënësit për makineritë e mësipërme. VII. Dega e Tatimeve kanë të korrigjuar vitin.01. nuk kanë likuiduar taksat vendore..1.p.p. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”. pra kjo listë është formale.861. për dërgimin e “ftesës për ofertë”.890 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 01. të UKM nr. datë 26. kërkesë kjo e pikës 15. të germës A “Kërkesat e përgjithshme për kualifikim”. 79.06. 2387.01. a. të ligjit nr. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës.2. Edhe për pajisjet e tjera janë sjellë fletëdalje nga shitësit.1.2. 2.3.k. kërkesë kjo e pikës 1. Është hartuar procesverbali datë 15.3. shoqëri e shpallur fituese sepse: a.697 lekë • Diferenca nga fondi limit 28. Ofertuesi ka sjellë një kopje të noterizuar të vërtetimit për pagesën e taksave vendore nga Komuna në Kolsh.2006. 8017/4.06 • Vlera e kontratës 2.2. veprim ky në kundërshtim me nenin 36.795 lekë Nga kontrolli rezultoi: 2. 5 shoqërive sh. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr.. 1. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rrethim dhe asfaltim i gjimnazit Lezhë (faza e dytë)”. Gjithashtu theksojmë se sipas vendimit për regjistrimin si person juridik nr. Mungon vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore. Vërtetimet nga Prokuroria. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues. Ofertuesi në Lezhë.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 4 shoqëritë sh. në të cilin janë bërë korrigjime: viti 1999 dhe vendimi nr. date 01.07. 8017.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 1. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a. Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. shoqëri e shpallur fituese sepse: a. 7971.07. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a. datë 11. germat “a” e “b”.6. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve të Lezhës apo nga Sektori i Taksave Vendore pranë Bashkisë. të germës A “Kërkesat e përgjithshme për kualifikim”. vërtetim ky i njëjtë me atë të paraqitur në vitin 2005. të cilit i është korrigjuar viti nga 2005 në 2006. Mungon kontrata e qiradhënies noteriale për makineritë motokompresor dhe ekskavator. kërkesë kjo e pikës 8.717. datë 06. pra ai duhej të përsëritej.205 lekë • Likuidimi 2. selia e kësaj shoqërie është 170 . në 2006. 2 i ortakut të vetëm në muajin mars.

7971. pallati nr. VII. kërkesë kjo e pikës 3/a.01. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”. c. pra ai duhej të përsëritej. b. Lezhë. duke bërë korrigjimin e vitit në 2006. Ofertuesi ka sjellë “Formular kontrate”.06 • Data e lidhjes së kontratës 13. kërkesë kjo e pikës 3/a. këto subjekte duhet të s’kualifikoheshin dhe në tender nuk do mbeteshin ofertues.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. kërkesë kjo e pikës 3/a. Mungon vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore..p. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr. Ofertuesi ka sjellë listën e të punësuarve të vitit 2004. datë 01.2006.06. duke bërë korrigjimin e vitit në 2006.06 • Vlera e kontratës 787. Është hartuar procesverbali datë 15.7. paragrafi i fundit të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues.k. kjo sipas kap. 80.1. kërkesë kjo e pikës 3/c.1. Mungon lista e të punësuarve e vulosur nga Zyra e Punës.07. të ligjit nr. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave Tarifave Vendore pranë Bashkisë. 171 . kur sipas vendimit për regjistrimin si person juridik nr.6. a. Ofertuesi tjetër në Lezhë: c. duke bërë korrigjimin e vitit në 2006. germat “a” e “b”.230 lekë Nga kontrolli rezultoi: 3. Ofertuesi ka sjellë listën e të punësuarve të vitit 2004. Mungon vërtetimi nga Prokuroria. “Kërkesa specifike për kualifikim”. Në këto kushte. b.158 mijë lekë • Procedura e prokurimit “kërkesë me kuotim” • Data e zhvillimit të tenderit 26.1. “Kushtet e veçanta të kontratës” dhe një aktkolaudimi që nuk përputhet me dy dokumentet e tjerë. Mungon lista e të punësuarve e vulosur nga Zyra e Punësimit.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 lagjja “Besëlidhja”. Ofertuesi ka sjellë një vërtetim për pagesën e taksave vendore nga Komuna në Shëngjin. 2954.1994. Ofertuesi në Lezhë: b. Ofertuesi ka sjellë listën e të punësuarve të vitit 2004. datë 26.06 • Fondi limit 1. c. 1. kërkesë kjo e pikës 8. Mungon kontrata për punime të ngjashme. selia e kësaj shoqërie është qyteti Lezhë. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe juristin e njësisë së prokurimit.3. të UKM nr.2.770 lekë • Likuidimi 748. paragrafi i fundit të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i banjave të shkollave “Gjergj Fishta” dhe “Gjergj Kastrioti” (faza e dytë)”. 5 shoqërive sh.2. kërkesë kjo e pikës 3. 3. pra vërtetimi për pagesën e taksave vendore duhej të sillej nga Bashkia në Lezhë. veprim ky në kundërshtim me nenin 36. Ofertuesi ka sjellë vërtetim nga prokuroria të korrigjuar. date 06. të germës B. Mungon lista e të punësuarve e vulosur nga Zyra e Punës.3.380 lekë • Diferenca nga fondi limit 370. c. 2. pra vërtetimi për pagesën e taksave vendore duhej të sillej nga Bashkia e Lezhës.06. datë 22. 82. paragrafi i fundit të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. për dërgimin e “ftesës për ofertë”.

b. kur sipas vendimit për regjistrimin si person juridik nr. datë 06. 78.873 lekë • Likuidimi 2. Mungon kontrata dhe lista e të punësuarve e vulosur nga Zyra e Punës. 4. Mungon vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore. paragrafi i fundit të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. pra kjo listë është formale.6. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 2 shoqëritë.1999. mbarimi i punimeve 05. Ofertuesi në Lezhë.07. c. nuk kishin likuiduar taksat vendore. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës. kërkesë kjo e pikës 3/a. ku thuhet se fillimi i punimeve 05. duke bërë korrigjimin e vitit në 2006. Ofertuesi ka sjellë një vërtetim për pagesën e taksave vendore nga Komuna në Dajç. Mungon kontrata në mes subjektit dhe personave.075. Ofertuesi ka sjellë aktkolaudimi për objektin “Rikonstruksion të ish-magazinave të peshkut”. kur sipas vendimit për regjistrimin si person juridik. të UKM nr. kërkesë kjo e pikës 3/c. datë 24. shoqëri e shpallur fituese sepse: a. Lezha”.07. VII.06 • Data e lidhjes së kontratës 18. 1. b.1999. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. Ofertuesi në Lezhë: c.1. duke bërë korrigjimin e vitit në 2006. paragrafi i fundit të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. c. selia e kësaj shoqërie është në Lezhë. Mungon kontrata për punime të ngjashme dhe aktkolaudimi kërkesë kjo e pikës 3/c.6.1.213 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 01. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i tarracës së gjimnazit “H.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisioni i vlerësimit të ofertave dhe juristin e njësisë së prokurimit. a. Mungon lista e të punësuarve e vulosur nga Zyra e Punës. Mungon akti i kolaudimit të objektit “Rikonstruksion shkolle të mesme”. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr. kërkesë kjo e pikës 8.185. Ofertuesi ka sjellë listën e të punësuarve të vitit 2004. Ofertuesi ka sjellë një vërtetimi për pagesën e taksave vendore nga Komuna në Shëngjin.678 lekë 172 .3. datë 26.06 • Fondi limit 2. a. datë 01. Mungon kontrata. paragrafi i fundit të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. pra vërtetimi për pagesën e taksave vendore duhej të sillej nga Bashkia e Lezhës. Në këto kushte. pra vërtetimi për pagesën e taksave vendore duhej të sillej nga Bashkia në Lezhë. Mungon kontrata për punime të ngjashme dhe aktkolaudimi kërkesë kjo e pikës 3/c. Ofertuesi ka sjellë listën e të punësuarve të vitit 2004.1995. kërkesë kjo e pikës 8. pra ai duhej të përsëritej. nr. kërkesë kjo e pikës 3/a.06.2.4. b. 3.2. kërkesë kjo e pikës 3/a. kjo sipas kap.3.1. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. 20661.3.01. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”. këto subjekte duhet të s’kualifikoheshin dhe në tender do mbeteshin 0 ofertues. 10922. Mungon vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore. Ofertuesi në Lezhë: b. selia e kësaj shoqërie është lagjja “Skënderbeu”. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”.06 • Vlera e kontratës 2.5.2004 dhe afati i përfundimit “një vit”.01. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a.

paragrafi i fundit të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. Ofertuesi në Lezhë: b. Mungon kontrata dhe aktkolaudimi për punime të ngjashme. kërkesë kjo e pikës 3/a. pallati nr. Është hartuar procesverbali datë 15. selia e kësaj shoqërie është lagjja “Besëlidhja”. 4. Mungon lista e të punësuarve e vulosur nga Zyra e Punës. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”.p. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a. b. duke bërë korrigjimin e vitit në 2006. kërkesë kjo e pikës 3/c. b.06.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave.6. shoqëri e shpallur fituese sepse: a.3.634 lekë • Diferenca nga fondi limit 41.2006.06 • Data e lidhjes së kontratës 18.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 • Diferenca nga fondi limit 27. datë 01..06. Ofertuesi ka sjellë listën e të punësuarve të vitit 2004.k. për dërgimin e “ftesës për ofertë”. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. pra kjo listë është formale. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues. Ofertuesi ka sjellë listën e të punësuarve të vitit 2004. 2387. Ofertuesi ka sjellë një kopje të noterizuar të vërtetimit për pagesën e taksave vendore nga Komuna në Kolsh.2006. paragrafi i fundit të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. 5 shoqërive sh.2.127 lekë Nga kontrolli rezultoi: 4.1.339. a. 82 në Lezhë.515. datë 26. pra ai duhej të përsëritej.1. datë 15. veprim ky në kundërshtim me nenin 36.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit. të UKM nr.968 lekë Nga kontrolli rezultoi: 5. pra vërtetimi për pagesën e taksave vendore duhej të sillej nga Bashkia në Lezhë.01. Është hartuar procesverbali.557 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 01. Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 3 shoqëritë. datë 04.07. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i kopshtit lagjja “Gurra”. kjo sipas kap.1994. 5.k. kërkesë kjo e pikës 8. datë 06.2. Në këto kushte këto subjekte duhet të s’kualifikoheshin dhe në tender do mbeteshin 1 ofertues. vërtetim ky i njëjtë me atë të paraqitur në vitin 2005. duke bërë korrigjimin e vitit në 2006. Ofertuesi në Lezhë. Mungon lista e të punësuarve e vulosur nga Zyra e Punës.1. 5 shoqërive sh. 1. 81. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr.7.06 • Fondi limit 3. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i 173 .032 lekë • Likuidimi 3. 7971.07. për dërgimin e “ftesës për ofertë”.06 • Vlera e kontratës 3.p.1.2. të cilit i është korrigjuar viti. në 2006. Gjithashtu theksojmë se sipas vendimit për regjistrimin si person juridik nr. germat “a” e “b”. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës. kërkesë kjo e pikës 3/a. VII. nga 2005. Mungon vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore. të ligjit nr. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë.. nuk kishin likuiduar taksat vendore.

dokumentet e formularit të deklarimit dhe pagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të cilit i bashkëngjiten 37 dokumente. 9.1996 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit.1994. 5.09.mungon kontrata e lidhur mes subjektit dhe personave. nga 2005 në 2006.06 • Fondi limit 11.1. Ofertuesi ka sjellë një kopje të noterizuar të vërtetimit për pagesën e taksave vendore nga Komuna në Kolsh.242. Kështu.640 lekë • Diferenca nga fondi limit 2.454 lekë. pra ai duhej të përsëritej. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. Nga verifikim i zarfit origjinal të shoqërisë që ndodhet në dosjen e tenderit rezulton: 174 .908.06 • Data e lidhjes së kontratës 25. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues. Kualifikimi i kandidatëve: I. Sipas procesverbalit. të UKM nr.454 lekë nuk kualifikohet sepse: . të cilit i është korrigjuar viti.257. Ofertuesi në Lezhë: a. Në këto kushte. datë 04. me këto të dhëna: 6.000 lekë. 8. në tender u paraqitën 7 shoqëritë sh.06 • Vlera e kontratës 9. Mungon vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore. 7971. Gjithashtu theksojmë se sipas vendimit për regjistrimin si person juridik nr.370 lekë • Likujdimi 5.500 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i hapur” • Data e zhvillimit të tenderit 12. 10. 82. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”. janë të panoterizuar dhe pa vulë lidhëse me fletën e parë të cilat nuk sjellin bindje që janë të njëjtë me origjinalin.592. selia e kësaj shoqërie është lagjja “Besëlidhja”. kjo sipas kap.2.585 lekë. 88. me ofertat e mëposhtme: 10. 1.242.2006 për hapjen e ofertave. “Kodërmarlekaj”.908.243.584. ofertat e 3 shoqërive janë konform kërkesave për kualifikim.lista e punonjësve nga Zyra e Punës. 1. ky subjekt duhet të s’kualifikohej dhe në tender do mbeteshin 2 ofertues.075 lekë. kurse ofertat e paraqitura nga shoqëritë e tjera nuk kualifikohen sepse nuk plotësojnë kërkesat për kualifikim. 11.630 lekë Nga kontrolli rezultoi: 6. datë 26. është fotokopje e panoterizuar. nr. .876.07. germat “a” e “b”. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës.3. nuk kishin likuiduar taksat vendore. Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 2 shoqëritë. 2387. Sipas procesverbalit datë 12. pra kjo listë është formale.01.06.k. pra vërtetimi për pagesën e taksave vendore duhej të sillej nga Bashkia e Lezhës. Lezhë.07.370 lekë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë. .485.728 lekë dhe 9. datë 01.p. vërtetim ky i njëjtë me atë të paraqitur në vitin 2005.425. shoqëria në Lezhë me vlerë të ofertës 7. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Ndërtim i shkollës 9-vjeçare në lagjen • Urdhërprokurimi nr. të ligjit nr. veprim ky në kundërshtim me nenin 36.7. kërkesë kjo e pikës 13. datë 12.588 lekë. pall. 7.VII.

Por këtij dokumenti i bashkëngjitet vërtetimi origjinal lëshuar nga Dega e Tatimeve në Lezhë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 a. duke i sjellë buxhetit të Bashkisë një dëm ekonomik në shumën 1. duke u bazuar në pikën 4.370 lekë dhe në Lezhë me vlerë të ofertës 7. për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore të paguar nga shoqëria për muajt shkurt.700. megjithëse ajo përmban një devijim të vogël që është kontrata e lidhur në mes subjektit dhe personave.7. 7. në 2006.908.963. kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim sepse: II. 52. datë 05. në Fier me vlerë të ofertës 9.454 lekë në vendin e parë dhe .916 lekë (9.06 • Data e lidhjes së kontratës 17. në vlerën 498.06 • Fondi limit 4. kërkesë kjo e pikës 13.370 lekë në vendin e dytë. Ofertuesi ka sjellë një kopje të noterizuar të vërtetimit për pagesën e taksave vendore nga Komuna në Kolsh. datë 04.1995.10.06 • Vlera e kontratës 3. Mungon vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore. ky subjekt duhet të s’kualifikohej dhe në tender do mbeteshin 2 ofertues. Klasifikimi i ofertuesve duhet të ishte: . pika 7. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr.7. ka vepruar në kundërshtim me nenin 32.7. Sa më sipër komisioni i vlerësimit të ofertave. Për sa u trajtua më sipër. ajo duhej të kualifikohej II.908.454 lekë. dokumente këto kopje të noterizuara dhe të lidhura me vulë të njomë të noterit.1995. 82. Ky element shihet edhe në raportin e ekspertit kontabël të autorizuar mbi pasqyrat financiare të shoqërisë për periudhën janar-shkurt 2005.3. pra numër ky i njëjtë me atë të paraqitur në listën e të punësuarve nga shoqëria. të cilit i është korrigjuar viti. është kopje e panoterizuar. për 53. datë 26.me vlerë të ofertës 7.369 lekë 175 . pra vërtetimi për pagesën e taksave vendore duhej të sillej nga Bashkia e Lezhës.000 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 31. b. të nenit 32 “Vlerën më të ulët”.10.333. Gjithashtu theksojmë se sipas vendimit për regjistrimin si person juridik nr. Ofertuesi në Lezhë. Lista e të punësuarve datë 01. mars. theksohet: “Vërtetimi që ofertuesi ka shlyer detyrimet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore deri në muajin maj 2006”. nga 2005. në germën A.242.908. duhet ta kishte konsideruar ofertën e shoqërisë të vlefshme.242. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Sistemim trotuari në rrugën “Luigj Gurakuqi”. selia e kësaj shoqërie është lagjja “Besëlidhja”. duke s’kualifikuar ofertuesin. dëm i cili do të zhdëmtohet nga komisioni i vlerësimit të ofertave. 56.1994. në Lezhë. pallati nr. të nenit 32. kur kërkesa e entit prokurues është gjithsej për 15 punonjës. të ligjit nr. prill. Lezhë.370 lekë . të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”.2006. datë 26.454 lekë).11. Në këto kushte.2006 dhe 02. maj respektivisht. por duke patur parasysh se kjo ofertë plotëson më mirë se të gjithë të tjerat.242. 7971.1. 2387. komisioni i vlerësimit të ofertave. Ofertuesi ka sjellë deklaratën për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore së bashku me urdhërxhirimin e brendshëm të lëshuar nga banka. numër kartele 174 e 174/1. 7971. 54 punonjës. me gjithsej 54 punonjës e vulosur dhe e firmosur nga Inspektorati i Punës dhe Zyra e Punës.897 lekë • Likuidimi 3. vërtetim ky i njëjtë me atë të paraqitur në vitin 2005.me vlerë të ofertës 9.01.01.275 lekë. të ligjit nr. Sipas “kërkesave për kualifikim”. 164. kushtin e pikës 7/a.

k. Ofertuesi ka sjellë një kopje të noterizuar të vërtetimit për pagesën e taksave vendore nga Bashkia në Rubik.06 • Fondi limit 4. 4617.p.1994. Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 2 shoqëritë. a.1996. datë 16.200 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 09. 172.. datë 01. shoqëri e shpallur fituese sepse: a. 5 shoqërive sh. pra ai duhej të përsëritej. 5 shoqërive sh. germa a dhe b. të UKM nr. 176 . për dërgimin e “ftesës për ofertë”.10. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues. kërkesë kjo e pikës 11.767 lekë • Likuidimi 4. 7971. të ligjit nr. kjo sipas kap.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 • Diferenca nga fondi limit 36.178.3. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë.2. 7971. Është hartuar procesverbali datë 09. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës. Mungon vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a.06 • Data e lidhjes së kontratës 01. Lezhë. Mungon vërtetimi nga Dega e Policisë së Ndërtimit rrethi Mirditë.179.2.11. veprim që ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe juristin e njësisë së prokurimit. Ofertuesi ka sjellë një vërtetim kopje të noterizuar nga ZRPP.k. veprim ky në kundërshtim me nenin 36. për dërgimin e “ftesës për ofertë”.10. selia e kësaj shoqërie është Rrëshen. 7.12. Është hartuar procesverbali. veprim ky në kundërshtim me nenin 36.1.1.1.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave.7.. 8. datë 26. a. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Sistemime asfaltime në rrugët e qytetit (rikonstruksion i shëtitores “Gjergj Fishta)”. pra dokument i parregullt. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr.7.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. Në këto kushte ky subjekt duhet të s’kualifikohej dhe në tender do mbeteshin 2 ofertues. Ofertuesi në Rrëshen.06. kur sipas vendimit për regjistrimin si person juridik nr.233 lekë Nga kontrolli rezultoi: 8. VII. datë 13.2006. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”. pra kjo listë është formale dhe tenderi i paracaktuar.p. datë 26. kërkesë kjo e pikës 8. kërkesë kjo e pikës 12. pra vërtetimi për pagesën e taksave vendore duhej të sillej nga Bashkia Rrëshen.06 • Vlera e kontratës 4.103 lekë Nga kontrolli rezultoi: 7. të ligjit nr.10. nuk kanë likuiduar taksat vendore. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues. Ofertuesi ka sjellë një vërtetim nga Dega e Policisë Ndërtimit në Lezhë.01. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë. germat “a” e “b”. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”. datë 01.2006. Mungon vërtetimi nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në Rrëshen (selia e shoqërisë).952 lekë • Diferenca nga fondi limit 20. 1. të germës A “Kërkesat e përgjithshme për kualifikim”.

Ofertuesi në Vaun e Dejës.2.930.520 lekë • Diferenca nga fondi limit 69. veprim ky në kundërshtim me nenin 36.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 2 shoqëritë. betoniere.06 • Vlera e kontratës 3. datë 09. kërkesë kjo e pikës 3/a. 166. Ofertuesi ka sjellë listën e të punësuarve të vitit 2004.12. kërkesë kjo e pikës 3/d. kërkesë kjo e pikës 3/d.2. matrapik. Mungon dokumenti i pronësisë së qiradhënësit për makinerinë asfaltoshtruese.1996. datë 23. Mungon dokumentacioni për makineritë bjellorus ose fadrom. pra kjo listë është formale dhe tenderi i paracaktuar. të ligjit nr. 9. Ofertuesi në Lezhë: 177 .3. 5 shoqërive sh.2003. 28896. ky subjekt duhej të s’kualifikohej dhe në tender do mbeteshin 2 ofertues. germat “a” e “b”. pra kjo listë është formale.01. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion në rrjetin KUZ në qytetin • Urdhërprokurimi nr.10.1.480 lekë Nga kontrolli rezultoi: 9. shoqëri e shpallur fituese sepse: a. pompë uji.1.10. Ofertuesi ka sjellë një faturë të thjeshtë tatimore.11. kur sipas vendimit për regjistrimin si person juridik nr. e cila nuk përbën aktin e pronësisë së makinerive dhe pajisjeve.2006. kërkesë kjo e pikës 8.1. pra ai duhej të përsëritej. betoniere dhe rul kërkesa këto të pikës 3/d. nuk kishte likuiduar taksat vendore. Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe shoqëria e cila megjithëse e ka selinë në qytetin e Lezhës.7.Shkodër. Mungon vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore. pra vërtetimi për pagesën e taksave vendore duhej të sillej nga Bashkia e Vaut të Dejës. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifat Vendore pranë Bashkisë. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a. të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës. 8. shoqëri e shpallur fituese sepse: a. të germës B “Kërkesat specifike për kualifikim”. a. datë 26.2. 7971. Ofertuesi në Lezhë. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. Lezhë”. 1. a. Është hartuar procesverbali.06 • Data e lidhjes së kontratës 01.000 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 02. Selia e kësaj shoqërie është fshati Mjedë . datë 05. për dërgimin e “ftesës për ofertë”.p.1995. nuk kanë likuiduar taksat vendore dhe firma me seli Bashkia e Vaut të Dejës. çka ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. Mungon akti i pronësisë së makinerive. Ofertuesi ka sjellë një kopje të noterizuar të vërtetimit për pagesën e taksave vendore nga Bashkia në Shkodër. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a. a.2. paragrafi i fundit i germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”.k. duke bërë korrigjimin e vitit në 2006. me këto të dhëna: 9..01. të germës B “Kërkesat specifike për kualifikim”. Në këto kushte. Mungon lista e të punësuarve e vulosur nga Zyra e Punës. datë 01. kjo sipas kap. b. të UKM nr. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”. veprim që ngarkon me përgjegjësi komisionin evlerësimit të ofertave dhe juristin e njësisë së prokurimit. VII.06 • Fondi limit 4.

por mungon akti i pronësisë së qiradhënësit. paragrafi i fundit të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. nr. nuk kanë likuiduar taksat vendore.3. kërkesë kjo e pikës 8. kur sipas vendimit për regjistrimin si person juridik nr.1994. Mungon akti i pronësisë së makinerisë. 1.1.475. b. kjo sipas kap. Mungon kontrata në mes subjektit dhe personave. datë 01.473.10. me këto të dhëna: 10. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë. kur sipas vendimit për regjistrimin si person juridik. Mungon vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore. selia e kësaj shoqërie është qyteti Lezhë.11. Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 3 shoqëritë të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës. Ofertuesi në Lezhë. 10.06 • Fondi limit 2. a. pra kjo listë është formale. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. të ligjit nr. ekskavator. datë 26. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a.458 lekë • Diferenca nga fondi limit 24.1996. Mungon akti i pronësisë së makinerive. 2954. datë 05.01. kërkesë kjo e pikës 3/a.036 lekë • Likuidimi 2.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave.p. VII. për dërgimin e “ftesës për ofertë”. veprim ky në kundërshtim me nenin 36. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”. të UKM nr. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Sistemim i lagjes “Skënderbeu” (faza e • Urdhërprokurimi nr. 20661. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. germat “a” e “b”. parë)”.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 b.3.10.2.1. veprim ky që ngarkon me përgjegjësi komisioni i vlerësimit të ofertave dhe juristin e njësisë së prokurimit. 5 shoqërive sh. datë 26. shoqëri e shpallur fituese sepse: a. b. kërkesë kjo e pikës 3/d. Ofertuesi ka sjellë një vërtetim për pagesën e taksave vendore nga Komuna në Shëngjin. betoniere. dokumentacioni i të cilit rezulton me këto mangësi: 178 .2006. Ofertuesi ka sjellë një faturë të thjeshtë tatimore për betonieren dhe një kontratë qiraje për ekskavatorin.06 • Data e lidhjes së kontratës 01. datë 22. 7971. të germës A “Kërkesa të përgjithshme për kualifikim”. kërkesë kjo e pikës 3/d.964 lekë Nga kontrolli rezultoi: 10. Mungon vërtetimi origjinal që ofertuesi ka shlyer detyrimet ndaj qeverisjes vendore.k.12. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues. selia e kësaj shoqërie është lagjja “Skënderbeu” Lezhë.2.1.2. pra vërtetimi për pagesën e taksave vendore duhej të sillej nga Bashkia e Lezhës. pra vërtetimi për pagesën e taksave vendore duhej të sillej nga Bashkia e Lezhës. Ofertuesi në Lezhë. Ofertuesi ka sjellë një vërtetim për pagesën e taksave vendore nga Komuna në Dajç..7.06 • Vlera e kontatës 2. kërkesë kjo e pikës 8. Në këto kushte. b. asfalto-shtruese. pra ai duhej të përsëritej. këto subjekte duhet të s’kualifikoheshin dhe në tender do të mbeteshin 2 ofertues. 165. Është hartuar procesverbali datë 09.1999.01.500 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 01.

dëm të cilin do ta zhdëmtojë komisioni i vlerësimit të ofertave.01. të UKM nr.. pas kontrollit vlera 2. shoqëria duhej të klasifikohej në vend të parë me vlerë të ofertës së korrigjuar nga gabimi aritmetik 2.320 lekë. pas kontrollit vlera 2. veprim ky në kundërshtim me nenin 36.11. Mungon vërtetimi nga Gjykata e Tiranës.640 lekë.11.962. kërkesë kjo e pikës 9.7.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 b.1996.600 lekë.2.2. të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”. pra ai duhej të përsëritej. veprim ky që ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit.807.3. Ky veprim ka sjellë që të ftohen në tender edhe 2 shoqëritë të cilët megjithëse e kanë selinë në qytetin e Lezhës. shoqëri e shpallur fituese: a.1995 nga ana e komisionit të vlerësimit të ofertave.1995 dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave.12.978. Mungon lista e të punësuarve e vulosur nga Zyra e Punës. Në këto kushte. Ofertuesi ka sjellë listën e të punësuarve të vitit 2004.320 lekë.11. Zyra e Regjistrit Tregtar. për dërgimin e “ftesës për ofertë”. pas kontrollit vlera 2.640 lekë dhe e treta me vlerën e preventivit 2. 11. datë 01. 11.06 • Vlera e kontratës 2.1.400 lekë dhe shoqëria tjetërduhej të klasifikohej në vend të dytë me vlerë të ofertës 2. kur ky ent prokurues nuk dispononte asnjë listë të përditësuar të shoqërive të ndërtimit nga Dega e Tatimeve në Lezhë apo nga Sektori i Taksave e Tarifave Vendore pranë Bashkisë. Kualifikuar në kundërshtim me kërkesat për kualifikim: a. 1.06 • Fondi limit 3.400 lekë. datë 20. pika 2.320 lekë. shoqëria e dyte me vlerën e preventivit 2.k. Nga kontrolli i kryer preventiva të shoqërive pjesëmarrëse në tender. a.2. të ligjit nr.814.1. b.978. 179 .06 • Data e lidhjes së kontratës 17.920 lekë. buxhetit të Bashkisë i është shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën 154. 5 shoqërive sh. 11.2006. duke bërë korrigjimin e vitit në 2006. Moszbatimi i saktë i nenit 32. Në tenderin e zhvilluar me objekt “Venddepozitimi i mbeturinave të qytetit Lezhë”. Ofertuesi në Lezhë. të ligjit nr. Mungon kontrata për punime të ngjashme.962.985. VII.7. 7971. Mungon certifikata e regjistrimit në organin tatimor e shoqërisë. këto subjekte duhet të s’kualifikoheshin dhe në tender do të mbeteshin 1 ofertues.807. kërkesë kjo e pikës 3/c. germat “a” e “b”.962. kërkesë kjo e pikës 5. Ofertuesi ka sjellë certifikatën e regjistrimit në organin tatimor të një firme tjetër. Në këto kushte.p. 7971. juristin e njësisë së prokurimit dhe kryetarin e entit prokurues. datë 20. pra kjo listë është formale.000 mijë lekë • Procedura e prokurimit “tender i kufizuar” • Data e zhvillimit të tenderit 11. me këto të dhëna: • Urdhërprokurimi nr. paragrafi i fundit të germës B “Kërkesa specifike për kualifikim”.1. kërkesë kjo e pikës 3/a.204 lekë • Diferenca nga fondi limit 37. kjo sipas kap. rezultoi shoqëria e klasifikuar e para me vlerën e preventivit 2962. datë 26.320 lekë • Likuidimi 2.680 lekë Nga kontrolli rezultoi: 11. 203. të germës A “Kërkesa përgjithshme për kualifikim”. nuk kishin likuiduar taksat vendore. të germës A “Kërkesa përgjithshme për kualifikim”. Është hartuar procesverbali. datë 26.

032 lekë.7. me vlerë 1.9.2005.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 a. datë 25.316.06. asfaltim. 108. 114.2005.2005.2005. subjekt fitues ka lidhur kontratën me datën 15.07. Objekti “Rikonstruksion i tarracës shkolla “Gjergj Fishta” me fond limit 1. të germës B “Kërkesat specifike për kualifikim”. 5. datë 15. kjo sipas kap. Në këto kushte. me vlerë 9. Në këtë objekt. tenderuar datë 20.2005. Objekti “Rikonstruksion i tarracës së kopshtit “Besëlidhja”.391 lekë. me urdhër nr.2005.6.590 mijë lekë. 121. datë 01. me urdhër nr.533. datë 11.2005 është emëruar kolaudatorja e punimeve. është emëruar inxhinierja kolaudatore punimesh.2005 është emëruar mbikëqyrësja e punimeve dhe me urdhër pa numër. 122. Zbatimi i punimeve të ndërtimit.949. VII. me fond limit 2.2005. Viti 2005. Objekti “Sistemim.975 mijë lekë. subjekti fitues lidhur kontratën me datën 15.004. datë 11. me fond limit 1. Ofertuesi ka sjellë licencën e shoqërisë jo me emër të plotë.2005. 109.2005.01. tenderuar datë 30.2005.2005 është emëruar inxhinier mbikëqyrësi i punimeve dhe me urdhër nr. me urdhër nr.2005. Në këtë objekt.320 mijë lekë.06. a.7. Në këtë objekt me urdhër nr. është emëruar inxhinierja mbikëqyrëse punimesh dhe me urdhër nr. të UKM nr. subjekt fitues ka lidhur kontratën më datën 11. 3. 115. kërkesë kjo e pikës 1/b.2005. datë 18. 4.2005 është emëruar kolaudatori i punimeve. është emëruar inxhinieri mbikëqyrës punimesh dhe me urdhër nr.2005. subjekt fitues ka lidhur kontratën me datën 11. me fond limit 4. pra ai duhej të përsëritej. 108. Në këtë objekt. me vlerë 1.555 mijë lekë. 1.06. datë 15. datë 11.698 lekë. veprim që ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe njësinë e prokurimit. Në këtë objekt me urdhër nr.9. me vlerë 2. 180 .2005.4.7.600 lekë. datë 15. subjekt fitues ka lidhur kontratën me datën 11.554. 6. rruga e varrezave në Lezhë”.05. Formulari i ofertës dhe preventivi janë vulosur me vulën e shoqërisë me emërtim tjetër.1996. 86.2005. tenderuar datë 22. me vlerë 2. datë 23.2005 është emëruar mbikëqyrësi i punimeve dhe me urdhër nr. Objekti “Rikonstruksion i kopshtit lagjja “Skenderbeg”. Objekti “Rikonstruksion në banjat e gjimnazit të Lezhës” me fond limit 2. Në këtë objekt me urdhër nr.7.564.060 lekë. Objekti “Ndërtim i urës së tregut të lirë (faza e dytë”.7. subjekt fitues ka lidhur kontratën më datën 11. është emëruar kolaudatori punimeve.2005. A.7. 113. Gjatë vitit 2005 janë kryer punimet e ndërtimit: 1.7. tenderuar datë 17. 121. datë 23. është emëruar inxhinierja kolaudatore punimesh.810 mijë lekë.2005. me vlerë 4.2005. datë 25. është emëruar kolaudatorja e punimeve.6. 2.6.921 lekë.7. tenderuar datë 31. tenderuar datë 23. kur duhej vula e shoqërisë me emrin pjesëmarres. ky subjekt duhet të s’kualifikohej dhe në tender do mbeteshin 2 ofertues. 122. Mungon licenca e shoqërisë.7.7.9. datë 25. me fond limit 9.050 mijë lekë.6.9.9. 3.2005 është emëruar mbikëqyrësi i punimeve dhe me urdhër nr.

Objekti “Ndërtim ambulance në lagjen “Kodërmarlekaj” me fond limit 2. dhe me UKM nr. kemi këto diferenca në zërat e mëposhtëm: Zëri A/1. 118. Mur tulle M-25 (1 kat) Situacioni përfundimtar dhe libri i masave.2005 është emëruar kolaudatorja e punimeve.8 m.06. për këtë zë punimesh.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 7. 115.07. Në këtë objekt. kur në fakt janë 31 m³ sepse libri i masave ka bërë korrigjimin në faktorin lartësi. datë 25.2005 është emëruar mbikëqyrësi i punimeve dhe me urdhrin nr.7. subjekt fitues ka lidhur kontratën më datën 25.5.950 mijë lekë.2005. diferenca prej 1.2005 është emëruar kolaudatori i punimeve.02.2002 “Për taksën vendore mbi biznesin e vogël”.2005.9.2005. Në objektin “Ndërtim ambulance në lagjen “Kodërmarlekaj”. datë 11. i ndryshuar dhe udhëzimin në zbatim të ligjit. person fizik. tenderuar datë 20.2005.07. nenet 7 e 12. Në librin e masave pasqyrohen 35 m³. pikat I/2 e II/1. me vlerë 2. subjekt fitues.700 lekë. me vlerë 1.2005. datë 19. 65/2. lidhur kontrata me datën 05. datë 13. datë 11. Objekti “Rikontsruksion i tarracës shkollës “Gjergj Fishta” me fond limit 1. datë 12. datë 15. 2. subjekt fitues ka lidhur kontratën me datën 11. datë 25. 8978. sepse: sipas librit të masave në llogaritje është marrë lartësia e murit 2. duhet që përveç licencës. kur në fakt janë 26 m³.475 mijë lekë.2005 është emëruar kolaudatorja e punimeve.7.7.2005 është emëruar mbikëqyrësja e punimeve dhe me urdhrin nr. me urdhër nr.9.06. 8. Në këtë objekt me urdhër nr. Në këtë objekt.2005 është emëruar kolaudatorja e punimeve. pa zbritur brezin e b/a në lartësinë 20 cm. kjo duke u mbështetur në ligjin nr.7.12. tenderuar datë 19. 9.05. me urdhër nr. 123. Objekti “Sistemim në oborrin e gjimnazit në Lezhë” me fond limit 2. 65/1. 3. 115. tenderuar datë 21. Në këto kushte. me urdhër nr.000 mijë lekë.06. tenderuar datë 01.998.2005 është emëruar mbikëqyrësi i punimeve dhe me urdhrin nr. Situacioni përfundimtar pasqyron 34 m³.316. 108.6. 8402. datë 03. i cili është llogaritur 181 .2005.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar. me vlerë 1.320 mijë lekë. 10. Emërimi i 2 mbikëqyrësve dhe 2 kolaudatorëve është bërë në kundërshtim me ligjin nr. Zëri B/1.2005.698 lekë. pasqyrojnë 28 m³. datë 03. datë 25.500 lekë.2005 është emëruar mbikëqyrësja e punimeve dhe me urdhër nr. duke u mbështetur në “Dokumentacionin teknik” të objektit që ndodhej në dosjen e tenderit dhe në mbështetje të UKM nr. përfituar padrejtësisht.7.457.2005. Në këtë objekt. sepse personat e emëruar nuk kanë depozituar pranë investitorit vendimin e Gjykatës për regjistrimin si person fizik dhe certifikatën e regjistrimit në organin tatimor dhe ngarkon me përgjegjësi ish-kryetarin e Bashkisë në cilësinë e investitorit.6. të jetë i pajisur me vendimin e gjykatës për regjistrimin si person fizik dhe certifikatën e regjistrimit në organin tatimor.317 lekë.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”. subjekt fitues ka lidhur kontratën me datën 11.936.7.1998 “Për kontrollin e disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar.120 lekë.07. b. Nga kontrolli u konstatua se: a. Zbankim dhe nivelim. 109. Mbikëqyrësi apo kolaudatori që të jetë person fizik. datë 23. me vlerë 2. “Objekti “FV ndriçues rrugor të qytetit” me fond limit 2.

p.k.500 mijë lekë.p.12. datë 17.8.359 lekë. sasi dhe cilësi. Objekti “Ndërtim i Zyrës së Gjendjes Civile” me fond limit 3. shuma 295.032 lekë. me vlerë 3. Aktkolaudimi për të gjithë objektet është formal sepse kolaudatori nuk shprehet për përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension.9.12. subjekt fitues sh. në kundërshtim me UKM nr.01.000 lekë. por vetëm në situacionin përfundimtar në vlerën 221. datë 17. subjekt fitues sh.2006. datë 28.02. 4. Objekti “Ndërtim i shkollës 9 vjeçare në lagjen Kodërmarlekaj” me fond limit 11. tenderuar datë 12. me urdhrin nr.02. datë 25. me vlerë 454. Në këto kushte përfitimi i kësaj shume është i paargumentuar.p. 144. 3.242. 149.02. ka lidhur kontratë me datën 08.2006. c.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 në librin e masave i veçuar.2006. me vlerë 9. Përfundimisht. 2. Në këtë objekt.2006.030 lekë përbën dëm ekonomik e ngarkon me përgjegjësi mbikëqyrësen. kur në fakt kjo vlerë duhej të zbërthehej me volume transporti dhe distance tej atyre të parashikuara në “Manualin nr. 182 B.07.10. 218. me vlerë 3. ka lidhur kontratë me vlerë 3.2006. 2 të ndërtimit për qytetin e Lezhës”.450 mijë lekë. 14. datë 08. datë 08.780.02. pjesa II. subjekt fitues sh. Në këtë objekt.800 mijë lekë.p. tenderuar datë 03.12.k. me urdhrin numër s’ka.370 lekë. . e cila ka firmosur librin e masave dhe situacionin përfundimtar.k. ka lidhur kontratë më datën 08.07. 5. datë 01.2006.02. si dhe me analizë përkatëse të çmimit për ton/km.07. me urdhrin nr. 207. Në këto kushte. formë.2006 është emëruar mbikëqyrësja e punimeve dhe me urdhrin nr.2006 është emëruar kolaudatori i punimeve. subjekt fitues sh. Në këtë objekt. datë 15. subjekt fitues sh. Objekti “Rrethim i QSH në lagjen “Kodërmarlekaj” me fond limit 460 mijë lekë.2006 është emëruar mbikëqyrësja e punimeve dhe me urdhrin pa numër. Objekti “Rikonstruksion i kopshtit në lagjen “Gurra” me fond limit 3.. Objekti “Sistemim trotuari në rrugën “Luigj Gurakuqi” me fond limit 4.286 lekë. datë 18.09.2006.963.2006.k.2006 është emëruar mbikëqyrësi i punimeve dhe me urdhrin nr.897 lekë.11. lidhur kontrata më datën 18.p.2006.k. mungojnë sqarimet për mospërputhjen e vlerës së preventivuar me atë të paraqitur në situacionin përfundimtar. tenderuar datë 31. Ky element nuk është përfshirë në librin e masave. me vlerë 2. ka lidhur kontratë më datën 01. tenderuar datë 01.000 mijë lekë. tenderuar datë 05.p.426.2006 është emëruar mbikëqyrësja e punimeve.2006 është emëruar mbikëqyrësja e punimeve dhe me urdhrin nr.k. Në këtë objekt me urdhrin nr. diferenca prej 23. subjekt fitues sh. pika 3 dhe ngarkon me përgjegjësi 4 kolaudatorët.884 lekë.01.2006 është emëruar kolaudatorja e punimeve. 6.346 lekë. Diferenca e transportit.557 mijë lekë. ka lidhur kontratë më datën 25. datë 18.2006.2006. Në këtë objekt.2006 është emëruar kolaudatorja e punimeve.2006 është emëruar kolaudatorja e punimeve.02. tenderuar datë 09. përfituar padrejtësisht. Viti 2006. 3. “Objekti “Rikonstruksion i urës së vjetër të qytetit” me fond limit 2. 10. Gjatë vitit 2006 janë kryer punimet e ndërtimit: 1.2001.07.515. me urdhrin pa numër.02.

2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar.2006. 207. Dritare duralumini dopio xham. Në këto kushte. dhe me UKM nr.400 lekë është përfituar padrejtësisht. 8978.7 m² (20.767 lekë. kjo pas llogaritjeve matematikore në librin e masave. ka lidhur kontratë me datën 01. me urdhrin nr.12.k. tenderuar datë 09.000 mijë lekë.2006. 7. Objekti “Sistemim.2006. duhet që përveç licencës.11.008 lekë është përfituar padrejtësisht.7 m². ka lidhur kontratë më datën 01. tenderuar datë 05. Emërimi i mbikëqyrësve dhe kolaudatorëve (gjithsej 3) është bërë në kundërshtim me ligjin nr. kurse Libri i Masave pasqyron 15 m². me vlerë 4.p.7 m².930. të jetë i pajisur me vendimin e gjykatës për regjistrimin si person fizik dhe certifikatën e regjistrimit në organin tatimor.3 m² nga situacioni i fondit rezervë).12. me vlerë 1. 183 . subjekt fitues sh.496.12. 207. datë 12.566 lekë.600 lekë është përfituar padrejtësisht. datë 18.02. datë 15.p. me vlerë 3. sepse personat e emëruar nuk kanë depozituar pranë investitorit vendimin e Gjykatës për regjistrimin si person fizik dhe certifikatën e regjistrimit në organin tatimor dhe ngarkon me përgjegjësi ish-kryetarin e Bashkisë në cilësinë e investitorit. Prishje suvatime dhe pllaka. është emëruar mbikëqyrësi i punimeve dhe me urdhrin nr.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”.4 m² preventivi + 3. Në objektin “Rikonstruksion i kopshtit në lagjen “Gurra”. 220. 3. pikat I/2 e II/1. vlera prej 5. 9. 2.2006 është emëruar kolaudatorja e punimeve.2006 është emëruar mbikëqyrësi i punimeve dhe me urdhrin nr.12. diferenca prej 12. ka lidhur kontratë me datën 18.2006.k.1998 “Për kontrollin e disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar.520 lekë. Objekti “Sistemim trotuari para Bashkisë” me fond limit 1. Në këtë objekt me urdhrin pa numër.2006. është emëruar kolaudatorja e punimeve.12. datë 01. Zëri 20.2006. kemi këto diferenca në zërat e mëposhtëm: Zëri 3.k.9. Objekti “Rikonstruksion në rrjetin KUZ të qytetit Lezhë” me fond limit 4. 8402. datë 01. Në këto kushte. por në fakt janë 22. subjekt fitues sh.12.12. i ndryshuar dhe udhëzimin në zbatim të ligjit. asfaltim në rrugët e qytetit (rikonstruksion shëtitores “Gjergj Fishta)” me fond limit 4.5. datë 18. datë 18.11. Zëri 8.500 mijë lekë. Situacioni përfundimtar pasqyron 23.2002 “Për taksën vendore mbi biznesin e vogël”. Mbikëqyrësi apo kolaudatori që të jetë person fizik. datë 01. Situacioni përfundimtar pasqyron 50m². datë 19. nenet 7 e 12. me urdhrin nr. tenderuar datë 02.2006 është emëruar kolaudatorja e punimeve. Nga kontrolli u konstatua se: a. kurse Libri i Masave pasqyron 15 m². datë 18.12. datë 01.4 m². subjekt fitues sh.2006.11. 220.2006.200 mijë lekë.12. Libri i masave pasqyron 23. duke u mbështetur në “Dokumentacionin teknik” të objektit që ndodhej në dosjen e tenderit dhe në mbështetje të UKM nr. datë 13. Situacioni përfundimtar pasqyron 24.12.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Në këtë objekt.12. Prishje shkalle ekzistuese. kjo duke u mbështetur në ligjin nr. Në këtë objekt.2006 është emëruar mbikëqyrësi i punimeve dhe me urdhrin nr. b.p.2006 është emëruar kolaudatori i punimeve.2006 është emëruar mbikëqyrësi i punimeve dhe me urdhrin pa numër. diferenca prej 3. Në këto kushte.12. 8.179. 218. 207. Në këtë objekt me urdhrin nr.

pika 3 dhe ngarkon me përgjegjësi 4 kolaudatorët. Shuma Kap. A = 91. datë 13. Në këto kushte. sasi dhe cilësi. 2. pasqyrojnë 504 m³. pjesa II.2001. Riparime bitum lëng. d.600 lekë është përfituar padrejtësisht.410 lekë (5. Situacioni përfundimtar pasqyron 24.180 lekë Kap.200 lekë është përfituar padrejtësisht. Shuma Kap. Zëri 20.400 lekë është përfituar padrejtësisht.400 lekë + 3. Zgjerimi i kryqëzimit në rrugën Kosova. kurse Libri i Masave pasqyron 1 m³. asfaltim në rrugët e qytetit (rikonstruksion i shëtitores “Gjergj Fishta)”. Prishje trotuari dhe nënshtresa. sepse gërmimi i kanalit dhe betonimi i tij duhen bërë pjesë-pjesë për të eliminuar shembjet e mundshme pas gërmimit. Situacioni përfundimtar dhe libri i masave. C. Zëri C/2. kemi këto diferenca në zërat e mëposhtëm: Kap.600 lekë + 30. është përfituar padrejtësisht. c. datë 15. Situacioni përfundimtar pasqyron 8 m³. FV shkallë mermeri t = 3 cm. kurse libri i masave nuk e pasqyron këtë zë pune. kurse libri i masave nuk e pasqyron këtë zë pune. Shuma Kap. Në këto kushte. A. Në këto kushte. Zëri B/4. diferenca prej 15. i cili ka firmosur librin e masave dhe situacionin përfundimtar.200 lekë + 27. C=27. Riparime gropa me asfalt. i cili ka firmosur librin e masave dhe situacionin përfundimtar. formë.180 lekë + 249. diferenca prej 91. 3. kurse Libri i Masave pasqyron 20.5. Situacioni përfundimtar pasqyron 2. Në objektin “Sistemim.200 lekë) përbën dëm për buxhetin e shtetit dhe ngarkon me përgjegjësi mbikëqyrësin.200 lekë Kap.600 lekë +12. duke u mbështetur në “Dokumentacionin teknik” të objektit që ndodhej në dosjen e tenderit dhe në mbështetje të udhëzimit të KM nr. Në këto kushte.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”. kurse libri i masave nuk e pasqyron këtë zë pune.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Zëri 21. Në këto kushte. Në këto kushte diferenca prej 30. Riparim i kolektorit ujëmbledhës. diferenca prej 27. në kundërshtim me UKM nr. Zëri B/2.02. mungojnë sqarimet për mospërputhjen e vlerës së preventivuar me atë të paraqitur në situacionin përfundimtar. diferenca prej 172. 184 . diferenca prej 77.200 lekë Përfundimisht shuma 367.180 lekë. Realizimi të ardhurave që krijon institucioni.4 m².3 m³.400 lekë) përbën dëm për buxhetin e shtetit dhe ngarkon me përgjegjësi mbikëqyrësin.008 lekë + 15. B. B = 249. Procesverbali (aktkolaudimi) për të gjithë objektet është formal. Përfundimisht. Situacioni përfundimtar pasqyron 280 m². Gërmim dheu asfalt e transport.200 lekë është përfituar padrejtësisht. shuma 80. sepse kolaudatori nuk shprehet për përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension. Ndërtim bazament shkalle prej betoni. Në fakt janë 310 m³ sepse 194 m³ gërmime pas shembjes nuk merren në konsideratë.580 lekë (91.6 m².000 lekë është përfituar padrejtësisht. Riparime në shtresat e rrugës. Situacioni përfundimtar pasqyron 70 m². Zëri A/1.

me një diferencë më pak për 48 mijë lekë. Të taksës mbi biznesin e vogël e cila kundrejt parashikimit është realizuar në nivelin 73.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Mbi bazën e të dhënave të marra nga Sektori i të Ardhurave.1%. me një diferencë më shumë në shumë absolute për vlerën 20.8% me një diferencë më pak për 11 mijë lekë. rezulton se për vitin 2005.173 mijë lekë. për 2. A.5%. vartësisë a) Pagesa për çerdhe b) Pagesa për kopshte c) Të tjera Gjithsej Plani vitit 2005 95125 6000 6000 S’ka 43000 11000 32000 1000 28689 9056 50 380 6500 540 23715 18400 15000 1200 2200 2415 60 S’ka 1000 1355 2900 700 2200 S’ka 118840 Fakti vitit 2005 84160 5688 5688 S’ka 36242 7344 29498 2747 30173 4742 4 315 4249 S’ka 20415 15963 13081 275 2607 1399 287 S’ka 66 1046 3053 610 2443 S’ka 104575 Plani i vitit 2006 81725 7075 7075 S’ka 36500 7500 29000 3000 28000 600 50 500 6000 S’ka 37041 20961 15605 3020 2336 12543 300 1200 250 10793 3537 700 2500 337 118766 Fakti i vitit 2006 111915 5479 5479 S’ka 26930 4458 22472 4406 70482 11 2 489 4116 S’ka 27725 15170 12804 378 1998 8940 S’ka S’ka 70 8870 3115 655 2460 S’ka 139140 2 3 4 5 6 7 8 9 B 1 2 3 Nga krahasimi i vlerës së programuar me arkëtimet e realizuara në fakt. parashikimi dhe realizimi i të ardhurave për vitin 2005 e 2006 paraqitet sipas pasqyrës si më poshtë: Në 000/lekë Nr. gjelbërim.596 mijë lekë. janë mbuluar mosrealizimet në zërat kryesore të taksave vendore e konkretisht: 1.8% ose më pak në shumë absolute 9.482 mijë lekë.265 mijë lekë. të ardhurat janë realizuar në nivelin 88% ndaj programimit. 5. me një diferencë më pak në shumë absolute për vlerën 1. 4. Tejkalimi i të ardhurave për vitin 2006 ka ardhur si rezultat i tejkalimit kundrejt parashikimit të zërit të taksës “Ndikim në infrastrukturë nga ndërtimet e reja” për shumën 42. 3.18% ose me një diferencë më pak për 589 mijë lekë. të dhëna këto të rakorduara me Degën e Thesarit të Lezhës.482 mijë lekë.570 mijë lekë. me një diferencë më pak në shumë absolute për vlerën 14.734 mijë lekë. ndriçim b) Përdorim pronë publike c) Dhënie licence leje etj. Të taksës të tabelës e cila kundrejt parashikimit është realizuar në nivelin 97. 2. Të taksës së zënies së hapësirave publike e cila kundrejt parashikimit është realizuar në nivelin 0. Nga ky realizim i kësaj takse më tepër se parashikimi në shumën 42. A 1 Emërtimi Të ardhurat nga taksat Taksë mbi pasurinë a) Taksë mbi ndërtesën b) Taksë mbi tokën bujqësore Taksë mbi biznesin a) Kuotë fikse e biznesit b) Tatim i thjeshtuar Taksë e kalimi i pronësisë Taksë ndërtime të reja Zënie hapësire publike Taksë hoteli Taksë tabele Taksë regjistrimi i mjeteve Taksë e përkohshme Të ardhura jotatimore Nga të ardhurat e shërbimit publik a) Pastrim. Të taksës të hotelit e cila kundrejt parashikimit është realizuar në nivelin 0. çka tregon se ky zë është parashikuar me rezerva si dhe më pak se fakti i realizuar në vitin 2005. ndërsa për vitin 2006.04%. 185 . Të taksës mbi ndërtesë e cila kundrejt parashikimit është realizuar në nivelin 77. Të ardhura të tjera a) Qira mbi trojet e ndërtimit b) Sponsorizime c) Nga gjobat e) Të tjera Të ardhurat nga inst. në nivelin 117.

416. me përjashtim të një rasti.930 mijë lekë më pak në shumë absolute kundrejt parashikimit për 9. tarifë ndriçimi 180.936 mijë lekë.650 lekë. tarifë pastrimi 2. Në fund të vitit 2006 paraqitet debitor për taksën vjetore 184 subjekte fizike me vlerë 4. është krijuar një evazion fiskal në dëm të buxhetit të shtetit për vlerën 11.1998. Ky mosrealizim ka ardhur sepse: a. Tatim i thjeshtuar mbi biznesin 550 biznese me 3. Nga të ardhurat e tjera nga institucionet e vartësisë. Taksa mbi biznesin e vogël është realizuar për vlerën 26. rezultuan këto probleme: 1. B.200 lekë. të ndarë: taksë mbi ndërtesën 584. tarifë gjelbërimi 269. 248.5% e barabartë me 29. Si rezultat i moszbatimit të udhëzimit të lartpërmendur. . që kundrejt parashikimit është realizuar në nivelin 88%. Të tarifave të shërbimeve publike dhe të ardhurave të tjera që kundrejt parashikimit është realizuar në nivelin 74. 186 .000 mijë lekë.325 lekë.200 lekë. Taksa mbi biznesin e vogël është parashikuar për vlerën 36.515 mijë lekë në vit dhe me kuotë fikse 13.6% me një diferencë më pak për 1.884 mijë lekë.01.050 lekë. Ky parashikim është rakorduar me Degën e Tatimeve në Lezhë sipas aktrakordimit datë 10. veprim ky në kundërshtim me kërkesat e përcaktuara ne VKM nr. datë 27.748. datë 10.000 lekë. certifikata këto të dërguara në sektorin e të ardhurave të kësaj Bashkie.500 mijë lekë.Tatim i thjeshtuar 177 biznese me 9. Kjo shumë nuk është kontabilizuar dhe nuk është pasqyruar në bilancin e vitit 2006.01. b.2006. lidhur me administrimin e taksës vendore mbi biznesin e vogël dhe tatimin e thjeshtuar mbi fitimin”. rezulton se për vitin 2006 nuk janë pajisur me certifikatë regjistrimi dhe nuk kanë paguar taksën e biznesit të vogël 177 persona fizikë që ushtrojnë aktivitete të ndryshme në juridiksionin e kësaj Bashkie. me diferencë më pak për 422 mijë lekë. taksë tabele 129. i ndryshuar me VKM nr. institucioneve qendrore e lokale si dhe njësive qe varen prej tyre”.Kuota fikse 177 biznese me 2. datë 20. taksë regjistrimi 835. për vitin 2006. 7.04. për organet e pushtetit qendror.515 mijë lekë xhiro vjetore 1.800 lekë. ku në bazë të bizneseve që ushtrojnë aktivitet në juridiksionin e kësaj Bashkie përbëhet nga: a. Gjithsej mosrealizim kundrejt parashikimit për 23. ka munguar shkëmbimi periodik i informacionit në mes sektorit të ardhurave të Bashkisë dhe Degës së Tatimeve në Lezhë.375 lekë e përbërë nga : . Të taksës të regjistrimit të përvitshëm të mjeteve. Kuotë fikse 550 biznese me 13. që duke e llogaritur me xhiron mesatare të një biznesi për vlerën 3.8% me një diferencë më pak për 9. 25. b. në drejtim të numrit të subjekteve të regjistruara dhe atyre të paregjistruara.01. 5.816 mijë lekë. e cila kundrejt parashikimit është realizuar në nivelin 68.276 lekë. 2. bazuar në certifikatat e regjistrimit të lëshuara nga Dega e Tatimeve në Lezhë.400 lekë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 6.815.2003 “Mbi bashkëpunimin ndërmjet organeve tatimore qendrore dhe të organeve të pushtetit vendor. Nga analiza e bërë parashikimit dhe realizimit të taksës mbi biznesin e vogël. Për vitin 2006.570 mijë lekë. 8.650 lekë mesatarisht në vit.332. kërkesë kjo e udhëzimit të përbashkët të Ministrisë të Financave dhe Ministrisë së Pushtetit Vendor e Decentralizimit nr.500 lekë.831.2001 “Për miratimin e planit kontabël.

B.12. 722.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Problemet e trajtuara më sipër mbështetur në ligjin nr.. datë 17. 11. Gjithashtu në disa studimeve urbanistike pjesore vërehen shkelje të ligjit nr. Vendimi e KRRTSH me nr. 8405.2 ha.1998 “Për urbanistikën” dhe konkretisht si më poshtë: A. Kontroll mbi përgatitjen e dokumentacionit teknik për hartimin e studimeve urbanistike pjesore.11. 8405. datë 01. datë 19.11. datë 19. 8978. datë 17. në zbërthim dhe zbatim të planit të përgjithshëm rregullues dhe paraqitja e dokumentacionit për Këshillin e Rregullimit të Territorit. datë 17. datë 12. Në lidhje me miratimin e studimeve urbanistike pjesore u kontrolluan 14 dosje për vitin 2005 u dhe 47 dosje për vitin 2006. Për arsyet e mësipërme studimi urbanistik “Bllok banimi në hyrje të qytetit të Lezhës”. Gjithashtu ky studim nuk rezulton i miratuar nga KRRT-ja e Bashkisë për arsye se nga kontrolli nuk u gjend vendimi përkatës i miratimit të tij. pasi parashikon një zgjidhje të drejtë të rrjetit rrugor.1993 “Për zgjerimin e vijës kufizuese të qytetit të Lezhës” me sipërfaqe 11. është i pavlefshëm nga ana ligjore.9.2002 “Për sistemin e taksave vendore”. datë 15.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. në zbatim të ligjit nr. për sa i përket numrit të kateve të ndërtimit.1993. Kontroll në hartimin e studimeve urbanistike pjesore. në një kohë që vendimi i mësipërm përcakton lartësinë e ndërtimeve 3 deri 5 kate. të hapësirave të lira ndërmjet godinave të banimit për sipërfaqe të gjelbëruara brenda blloqeve të banimit etj. i ndryshuar.9.2000 “Për taksën vendore mbi biznesin e vogël” i ndryshuar.2005. mbasi ka parashikuar ndërtime me lartësi 6-7-8 dhe 9 kate.1998 “Për urbanistikën” dhe VKM nr. 8982. Bashkia e Lezhës nëpërmjet byrosë së studimeve dhe projektimeve ka hartuar në vitin 1996 studimin urbanistik “Bllok banimi në hyrje të qytetit të Lezhës”. datë 12. ngarkohet me përgjegjësi përgjegjësi i Sektorit të të Ardhurave.12. hartimi i tij është bërë në kundërshtim me vendimin e KRRTSH-së nr. si dhe planimetria e këtij studimi nuk është miratuar nga autorët e hartimit të tij si dhe nga kryetari i KRRT-së. ligjin nr. 1. Planin e përgjithshëm rregullues të qytetit të Lezhës së bashku me vijën kufizuese të ndërtimit. Ky studim nuk përmban zonën suburbane (periferike) të shtrirjes perspektive të qytetit.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. Në zbatim të vendimit të mësipërm të KRRTRSH-së. nga KRRT-ja e Bashkisë së Lezhës janë miratuar 80 studime urbanistike pjesore. 722. 8405. të miratuar në vitin 1980. nuk kanë respektuar planin e përgjithshëm rregullues. në përputhje me ligjin nr.3.9.1998 “Për urbanistikën” dhe VKM nr. ndërsa 6 studime urbanistike pjesore nuk kanë respektuar “Studimin urbanistik të qendrës së qytetit të Lezhës” të miratuar me vendimin e KRRTRSH-së nr. nga Këshilli i Ministrave. 1. Nga kontrolli rezultoi se 25 studimeve urbanistike pjesore. Megjithëse ky studim përshkohet nga ide të qarta në drejtim të kompozimit të ndërtimeve. datë 01. 187 . Gjatë viteve 2005-2006. Nga kontrolli rezultoi se Bashkia e Lezhës disponon instrumentet urbanistike të hartuara dhe miratuara.09. 11.9.

organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë”. Institutin e Studimeve dhe Projektimeve Urbanistike.7. 13. 7. Për germat “a”. të ligjit nr. Me vendimin nr. datë 15.08. Me vendimin nr. c. Nga kontrolli rezultoi: A.1998 “Për urbanistikën”.05. 29. të shqyrtohen vetëm pas miratimit përfundimtar në KRRTRSH të studimeve të reja për këto qendra. të pikës 1. masterplanet dhe me planet e zhvillimit rajonal si dhe në përputhje me germat “a”. të nenit 20. “ç” dhe “d”.2005 “Për miratimin e rregullores për zbatimin e studimit urbanistik të qendrës së qytetit të Lezhës”. datë 06. Me vendimin nr. “b”. të nenit 20.7. datë 17. datë 18. 4557.2005 i ka dërguar për zbatim Bashkisë së Lezhës: a. Kontroll mbi zbatimin e vendimit të KRRTRSH. 836. shqyrtimi e miratimi nga KRRT e Bashkisë/Komunës nuk është përfundimtar. datë 06. si dhe në zbatim të pikës 2. Vendimin e KRRTRSH nr.1998 “Për urbanistikën”. të pikës 1. 8405. e ligjit nr. datë 11.12. 4.2004 “Për mënyrën e ushtrimit të kompetencës për planifikimin e territorit nga njësitë e qeverisjes vendore”. datë 07. Në mbështetje të neneve 7 dhe 9.2004 “Për përbërjen. datë 23.1998 “Për urbanistikën”). c. të nenit 20 të këtij ligji. për objekte që propozohen brenda zonës së qendrave të qyteteve për Bashkinë e Tiranës dhe bashkitë e kategorisë së parë (sipas nenit 15. Kufijtë e zonës së qendrës për këto qytete të përcaktohen nga Bashkitë përkatëse. “c”. datë 25.2004 “Miratohet studimi urbanistik i qendrës së qytetit të Lezhës”.9. miratimi përfundimtar bëhet nga KRRT e Qarkut. Institutin e Monumenteve të Kulturës.2003 dhe shkresën nr. Vendimin e KRRTRSH nr.09.08. Kontroll mbi zbatimin ligjit nr.3. 8405. b. 19. 8405. i cili përcakton konkretisht: .6 të VKM nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 2. 29. të pikës 2.Me “Studim të ri të qendrës” do të nënkuptohen studimet e bëra dhe të miratuara në KRRTRSH pas 1 janarit 2003. janë miratuar studimet e mëposhtme: a.së nr. pasi për një rakordim me planet rajonale. neni 15. b.Sheshet dhe lejet e ndërtimit. “b”. Ministria e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit me shkresën nr. c.9. i ndryshuar me nenin 6 të ligjit nr. shqyrtimi dhe miratimi nga KRRT e qarkut nuk është përfundimtar. datë 17.09. 8405. datë 21.6. a.1998 “Për urbanistikën”. datë 03.08. në bashkëpunim me Ministrinë e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit. Në zbatim të vendimit të mësipërm. 1. pika 4 e cila përcakton shprehimisht: Ushtrimi i vendimmarrjes nga KRRT-të në Bashki/Komunë bëhet në përputhje me nenin 20. sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.08. 3. si dhe Struktura e Akademisë së Shkencave sipas rastit. datë 17. 3. datë 17. nga ana e KRRT-së Bashkisë në Lezhë.2003.2002 “Për dhënien e lejeve të ndërtimit të qendrave të qyteteve”.2005 “Për miratimin e studimit urbanistik të qendrës së qytetit të Lezhës”.2003 “Për miratimin e detyrës së projektimit për studimin urbanistik të qendrës së qytetit të Lezhës dhe vija kufizuese e kësaj qendre”.9. b.12.2004 “Miratohet rregullorja për zbatimin e studimit urbanistik të qendrës së qytetit të Lezhës”.2002 “Miratohet detyra e projektimit për studimin urbanistik të qendrës së qytetit të Lezhës dhe vija kufizuese e kësaj qendre”. 8991. ç dhe d. b. 5172. Për germat a. “ç” dhe “d”. 8405. B. pika 2.01. Vendim nr. . të ligjit nr. pasi për një rakordim me 188 . në zbatim të ligjit nr. datë 20.1998 “Për urbanistikën” dhe udhëzimin e Ministrisë së Rregullimit të Territorit dhe Turizmit nr. datë 30. datë 17.

të miratuar nga KRRT-ja e Bashkisë. 722. si dhe udhëzimi i Ministrisë së Rregullimit të Territorit dhe Turizmit nr. i ndryshuar me nenin 6 të ligjit nr. duhet të bëhet shqyrtimi dhe miratimi në KRRT-në e Qarkut”. i ndryshuar me nenin 6. datë 23. sipas dosjeve të më poshtme: Viti 2005: Dosja nr. 8991. para se të dërgoheshin për miratim në KRRTRSH. 8405.11. . për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore. 2006/16. nëtarët e KRRT-së së Bashkisë. 722. këto studime janë kryer pa u realizuar kërkesat që duhet të përmbajë detyra e projektimit siç janë: . 2005/ 4. 189 . të nenit 20. 8405. “ç” dhe “d”. Viti 2006: Dosjet me nr: 2006/14. e ligjit nr. mungesa e së cilës ka çuar në caktimin e tyre mbi bazën e gjykimit subjektiv.09. Për sa u konstatua gjatë analizës së mësipërme në lidhje me të metat. Për sa më sipër. 4. datë 17. mbi bazën e të cilave janë miratuar leje ndërtimi. 2006/17. 8991. b.1998.09. Për sa u trajtua më sipër. 2006/70. ”c”. mungesa e të cilit ka çuar në përgjithësi në hartimin e studimeve urbanistike pjesore vetëm për një shesh ndërtimi. të VKM nr.01. datë 17.08. “b”. datë 17. përcakton shprehimisht se: “Për çdo studim urbanistik. datë 19. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore. datë 19. mungesa e të cilave ka sjell si pasojë pamundësinë për hartimin e një politike të qartë në drejtim të plotësimit të nevojave për strehim. Kontroll për hartimin e studimet urbanistike pjesore mbi bazën e detyrës së projektimit. të ligjit nr. 8405. pika 2.1998 “Për urbanistikën”. Në përgjithësi.2003. Për sa u trajtua më sipër observacionet e dërguara nuk merren parasysh. observacionet e dërguara nuk merren parasysh. datë 23.09. të cilat janë miratuar më përpara miratimit të lejeve të shesheve të ndërtimit.përcaktimi i kufirit të studimit.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 politikat kombëtare dhe qeveritare si dhe në përputhje me nenin 9. 2006/57. për asnjë studim urbanistik pjesor. Bëjnë përjashtim 7 studimet urbanistike pjesore. për faktin se studimet e miratuara nga KRRT-ja e Bashkisë. Udhëzimi i mësipërm në pikën 6. 4.2003. Nga kontrolli i të gjitha dosjeve rezultoi se.të dhënat demografike. pika 2.1998 “Për urbanistikën”. nuk është hartuar detyrë projektimi dhe nuk është bërë miratimi i saj nga KRRT-ja sipas kompetencës. Kontroll mbi zbatimin e VKM nr. Për pasojë. . në hartimin dhe miratimin e studimeve urbanistike pjesore. duke mos marrë në konsideratë situatën urbane të zonës dhe harmonizimin e ndërtimit të ri me ndërtimet ekzistuese.përcaktimi i vijës së kuqe të ndërtimit dhe i numrit të kateve të ndërtimeve.11. në zbatim të pikës 47. datë 11. nga kontrolli rezulton se nuk është zbatuar neni 20. rregullores së urbanistikës”. të ligjit nr. mangësitë si dhe shkeljet e dispozitave ligjore ngarkohenme përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së së Bashkisë. përgjegjësi i Seksionit të Urbanistikës dhe në cilësinë e sekretarit të KRRT-së së Bashkisë.01. studimet urbanistike pjesore janë miratuar me të njëjtin datë dhe numër vendimi me të cilin është miratuar dhe leja e shesheve të ndërtimit dhe lejet e ndërtimit.2004. duhet të miratoheshin në KRRT-në e Qarkut. 2006/56.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. të ligjit nr. sipas përcaktimit në germat “a”. miratimi përfundimtar bëhet nga KRRTRSH.1998 “Për miratimin e a.

elektrik. .të dhëna të tjera specifike sipas karakteristikave të zonës që studiohet. distancat ndërmjet objekteve si dhe numri i vendeve të parkimit etj.11. mungojnë treguesit normativ të projektimit të numrit të banorëve dhe treguesit urbanistik përkatës. parqe. 722. . .fazat e rikonstruksionit dhe ndërtimet që do të shemben dhe lista e zërit kadastral për tu shpronësuar. kopshte. por edhe në rastet kur është dhënë 190 .. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore..plani i piketimit dhe të kuotimit te objekteve.nënndarjet parcelore dhe vendosja e ndërtimeve në lidhje me kufijtë e sheshit të ndërtimit. 4 dhe 5). Gjithashtu. datë 19.1998. datë 19. të VKM nr. shëndetësore. nuk i përgjigjet kërkesave të rregullores së urbanistikës. 74. a dhe b. rekreative etj. distanca e objekteve nga kufiri i pronës.11. . objekte publike. . Nga kontrolli i dosjeve të studimeve urbanistike pjesore rezultoi se përmbajtja e tyre. observacionet e dërguara nuk merren parasysh. Në pjesën më të madhe të studimeve urbanistike pjesore mungon relacioni shpjegues. si: dendësia e banimit bruto e neto. sheshe sportive.plani i sistemimeve. të VKM nr. 2.projekti teknik i rrjetit rrugor dhe i rrjetit inxhinierik etj.azhurnimi i rrjetit inxhinierik nëntokësorë dhe ajror (ujësjellës.kondicionet urbanistike si distanca e objekteve nga aksi i rrugës. hidrologjike. Për sa u trajtua më sipër. inxhiniero-gjeologjike. relacionet që shoqërojnë disa prej studimeve urbanistike pjesore. si: . ç. . në zbatim të pikave 72.të dhënat për monumentet me vlera historike. mungesa e të cilave ka ndikuar në mosmarrjen parasysh të këtyre . telefonik etj. 91 (tabelat nr. sidomos për zona me reliev të aksidentuar. me qellim ruajtjen dhe integrimin e tyre me zhvillimet e ardhshme urbane të qendrueshme. në përgjithësi.hapësirat për vepra me interes publik si çerdhe. mungesa e të cilit pengon në marrjen parasysh të gjendjes dhe elementëve të rëndësishëm natyror në projektimin urban.trasimi dhe projekti i rrjetave të komunikacionit dhe infrastrukturës inxhinerike së bashku me profilet dhe kuotat e kondicionet altimetrike.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 . të perspektivës së zhvillimit të infrastrukturës inxhinierike.vlerësimi i ndikimit ne mjedis. arkeologjike dhe ndërtimet me vlera të arkitekturës vendore. në planimetritë e studimeve urbanistike pjesore të miratuara nga KRRT. .projektidea dhe projekti teknik i rrjetit rrugor dhe i infrastrukturës inxhinierike.). shkolla..të dhënat meteorologjike. . dhe të projektzbatimit si: . c. . në zbatim të pikave 46 e 48. 722. distanca e objekteve nga bordura e rrugës. banorë/ha. mungon përmbajtja për elemente të rëndësishëm që lidhen me realizimin e projektidesë. Nga kontrolli rezultoi se. . topografike dhe sizmologjike. sipërfaqja m2/banorë dhe intensiteti i ndërtimit neto.1998. Kontroll mbi përmbajtjen e projektidesë dhe projektzbatimit të studimeve urbanistike pjesore. nuk përmbajnë treguesit normativë të projektimit.pamjet arkitektonike dhe panoramike të ndërtimeve gjatë rrugëve etj. Kontroll mbi respektimin e normativave të projektimit urbanistik në hartimin e studimeve urbanistike pjesore. . kanalizim.

i ligjit nr. Shqyrtimi i dokumentacionit për sheshe ndërtimi dhe leje ndërtimi për objektet e subjekteve private nga Seksioni i Urbanistikës dhe paraqitja për miratim në KRRT. 10 vendime për miratim leje shesh ndërtimi. 12 vendime për leje ndërtimi në objekte shtetërore. Për sa u trajtua më sipër ngarkohet me përgjegjësi ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së së Bashkisë. 10 vendime për leje ndërtimi në sektorin privat. Nga sa u trajtua më sipër. të ligjit nr. nga ana e KRRT-së së Bashkisë Lezhë janë zhvilluar 2 mbledhje. për pushim dhe për sipërfaqe të gjelbëruara. 11 vendime për prishje objekti ndërtim pa leje. 58 vendime për studime urbanistike pjesore. nga të cilat: 22 vendime për studime urbanistike pjesore. duke zvogëluar sipërfaqet e lira për sheshe lojrash për fëmijë.5% duke zbatuar pikën 74 të saj.2003.sh. mbi mënyrën dhe procedurat e ndjekura në hartimin dhe miratimin e studimeve urbanistike pjesore. Për sa u trajtua më sipër. duke paraqitur një vlerë shumë më e lartë se sa vlera e këtij koeficienti për një grup banimi prej 28.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 ndonjë prej këtyre treguesve si p. Kontroll mbi miratimin e studimeve urbanistike pjesore në KRRT. Nga kontrolli rezultoi se në këtë bashki për mungesë kuadri nuk është ngritur Këshilli Teknik. Në këtë drejtim. Në përgjithësi.1998 “Për urbanistikën”. rezultojnë të miratuara në KRRT. Në këtë seksion ka munguar juristi për zgjidhjen e problemeve juridike dhe topografi për kryerjen e kontrolleve në zbatim të nenit 45. 8405. koeficienti i shfrytëzimit të territorit është mbi 35% dhe varion në disa raste edhe 100%. nga ana e kësaj bashkie nuk është zbatuar neni 24. në lidhje me mangësitë e vërejtura. të ligjit nr. duke marrë gjithsej 290 vendime. 2 vendime për ndryshim destinacioni dhe 5 vendime për probleme të ndryshme.09. në zbatim a.1998. nga ana e KRRT-së së Bashkisë Lezhë janë zhvilluar 6 mbledhje. 72 të rregullores së urbanistikës dhe 22. i ndryshuar me nenin 10. 8405. në studimet urbanistike pjesore. del qartë se ky instrument i rëndësishëm i studimeve urbanistike. që del duke zbatuar pikën nr. i cili përbën dhe bazën mbështetëse të shesheve të ndërtimit dhe të lejeve të ndërtimit është nënvlerësuar ose është konsideruar vetëm si një veprim formal dhe jo si një domosdoshmëri në drejtim të zbërthimit dhe zbatimit të planit rregullues të përgjithshëm të qytetit. observacionet e dërguara nuk merren parasysh. datë 17. 12 vendime për leje 191 . nga të cilat: 16 vendime për detyra projektimi. 8991. sipërfaqja m2/banorë ai nuk i përgjigjet normativës përkatëse. 79 vendime për miratim leje shesh ndërtimi. ka funksionuar me 2 dhe 3 vetë. 79 vendime për leje ndërtimi në sektorin privat. b. datë 17. Gjatë vitit 2005.5%. ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT së Bashkisë. Vlen të theksohet se Seksioni i Urbanistikës. përgjegjësi i Seksionit të Urbanistikës dhe në cilësinë e sekretarit të KRRT së Bashkisë. Rritja e vlerës së koeficientit të shfrytëzimit të territorit mbi normën e lejuar ka ulur standardin urbanistik. datë 17. 5. Gjatë vitit 2006. Të gjitha vendimet për miratimin e studimeve urbanistike pjesore. të ligjit nr. 8405.09.01. për vitet 2005-2006.1998. anëtarët e KRRT së Bashkisë. për faktin se nuk kanë mbështetje ligjore. duke marrë gjithsej 72 vendime. Për sa u trajtua më sipër. datë 23.09.

2006/37. në zbatim të ligjit nr. observacionet e dërguara nuk merren parasysh. 2006/65 dhe 2006/80. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore. 2006/20.Në 4 dosje sipërfaqja e sheshit të ndërtimit është më e madhe se sipërfaqja sipas dokumentit të pronësisë dhe konkretisht në vendimet e KRRT-së në dosjet me nr. 2006/62. Për vitin 2005 u kontrolluan gjithsej 14 dosje për miratimin e lejeve të shesheve të ndërtimit dhe 14 dosje për miratimin e lejeve të ndërtimit. Nga kontrolli i dokumentacionit në lidhje me procedurat e miratimit të lejeve të shesheve. 2006/35. mangësitë e dhe shkeljet e dispozitave ligjore ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT së Bashkisë. Për sa u trajtua më sipër. 2006/81 dhe 2006/82. rezultoi se në të gjitha rastet e miratimit të lejeve të shesheve të ndërtimit. 2005/13. 2006/13. 2006/36. 2006/19. të ligjit nr. në lidhje me procedurat e miratimit të lejeve të shesheve. Nga kontrolli i dokumentacionit në lidhje me zbatimin e afatit 2-mujor nga data e paraqitjes së kërkesës. deri në daljen e vendimit.1998. Të gjitha vendimet e lejeve të shesheve të ndërtimit dhe lejeve të ndërtimit si për vitin 2005 dhe 2006 janë marrë me të njëjtin numër dhe të njëjtin datë vendimi të KRRT-së. datë 17. Për sa më sipër rezulton se në 34 leje ndërtimi mungon dokumentacioni i pronësisë për 10. 2005/19. 8405. 9 vendime për zgjatje afati leje ndërtimi në sektorin privat. 2006/18. . 2006/47. neni 38. rezultonin studimet urbanistike pjesore përkatëse. 2006/30.9.Në 34 dosje mungonte dokumenti i pronësisë dhe konkretisht me nr: 2005/2. rezultoi se në të gjitha rastet e miratimit të shesheve të ndërtimit është zbatuar afati i përcaktuar në nenin 44. Për sa më sipër rezulton se në 4 leje ndërtimi sipërfaqja e sheshit të ndërtimit është më e madhe se ajo e pronësisë për 641 m2. b. 2006/15. d. fakt që tregon se kjo sipërfaqe është pronë shtet. por në përgjithësi ato janë kryer vetëm për sheshin e ndërtimit. Për sa u konstatua gjatë analizës së mësipërme në lidhje me të metat. 2006/32. në dosjet përkatëse rezultonte formulari nr. Nga kontrolli i dokumentacionit të kërkesave për leje shesh ndërtimi në zbatim të ligjit nr.184 m2. datë 17. 2006/57. 1. 2006/70. c. 2006/42. përgjegjësi i Seksionit të Urbanistikës dhe në cilësinë e sekretarit të KRRT-së së Bashkisë. Për vitin 2006 u kontrolluar gjithsej 47 dosje për miratimin e lejeve të shesheve të ndërtimit dhe 47 dosje për miratimin e lejeve të ndërtimit. 2006/14.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 ndërtimi në objekte shtetërore. 2006/6. 8405. 2005/18. Nga kontrolli i dokumentacionit të pronësinë mbi truallin. 2006/31.1998 “Për urbanistikën”. 2006/26. 2006/71. 17 vendime për prishje objekti ndërtim pa leje dhe 20 vendime për ndryshim destinacioni. anëtarët e KRRT-së së Bashkisë. neni 43. rezultoi se në të gjitha dosjet përkatëse ndodhej genplani i azhurnuar me 192 . datë 17.09. 2006/34. a. 2006/27. 2006/16.09. 2006/11. 2006/63. Nga kontrolli i dokumentacionit të dosjeve të miratuara për lejet e shesheve të ndërtimit dhe lejeve të ndërtimit. fakt që tregon se kjo sipërfaqe është pronë shtet. së bashku me kërkesën përkatëse. për miratimin e sheshit me destinacionin funksional të tij dhe kushtet urbanistike. 2006/24. 1. 2006/4. rezultoi se: . 8405. ç. 2006/17. Kontroll i dokumentacionit në lidhje me procedurat për miratimin e lejeve të shesheve të ndërtimit.1998 “Për urbanistikën”. 2006/48. 2006/56.

i cili për fazën e marrjes së lejes së sheshit të ndërtimit. 2006/3.a. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore. detyron gjithë subjektet private ose publike. për marrjen nga Instituti i Sizmologjisë të një dokumenti për intensitetin sizmik të sheshit konkret të ndërtimit për të gjitha kategoritë e ndërtesave. 2006/16. ë. por mungonte hedhja e kufirit të pronës dhe distancat përkatëse të objektit nga kufiri i pronës. rezultonte planvendosja e objektit. d.5 ballë. 2006/15. anëtarët e KRRT-së së Bashkisë. mangësitë e dhe shkeljet e dispozitave ligjore ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së së Bashkisë. Për sa u trajtua më sipër. 2006/35. 2005/15. c. Observacioni i dërguar nuk qëndron për arsye se nuk ka bazë ligjore. 2006/8. 2006/52. 2006/42.2004 “Për miratimin e listës së veprimtarive. Për sa u trajtua më sipër observacionet e dërguara nuk merren parasysh. Në të gjitha dosjet mungonte formulari i Pëlqimit Mjedisor nga Agjencia Rajonale e Mjedisit. në zbatim kjo të detyrës që përcakton ligji nr. në zbatim të pikës 120/a. datë 20. 8405. datë 17. 2006/36. 2006/37. dh. 2006/13. e. g. 2005/4. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore. Nga kontrolli rezultoi se në 25 dosje mungonin të dhënat e studimit gjeologoinxhinierike dhe konkretisht me nr: 2005/2. distancat ndërmjet objekteve.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 gjendjen faktike të zonës. 2006/34.b.9. observacionet e dërguara nuk merren parasysh. në këtë formular mungonte miratimi nga Ndërmarrja Ujësjellës-Kanalizimeve sh. 2006/30. 2006/17. 193 . formatimin e aplikimit dhe rregullat e procedurat e dhënies së pëlqimit dhe autorizimit mjedisor nga Agjencitë Rajonale të Mjedisit”. 3.1998 “Për urbanistikën”. 8934. por në dosjen nr. Për sa u trajtua më sipër. f. 2006/27.12. me lëkundje sizmike me intensitet 8. 2006/65. pavarësisht nga numri i kateve. observacionet e dërguara nuk merren parasysh. vija e ndërtimit dhe kondicionet urbane si: distancat nga bordura e rrugëve në zbatim të pikës 66 të rregullores së urbanistikës. Nga kontrolli i dokumentacionit të dosjeve në lidhje me procedurat e miratimit të lejeve të shesheve të ndërtimit. Nga kontrolli rezultoi se në të gjitha dosjet ndodhej formulari 3/1. 371. 2005/10. si dhe distancat ndërmjet objekteve. Nga kontrolli rezultoi se në 34 dosje mungonte dokumenti për intensitetin sizmik nga Instituti i Sizmologjisë. është përcaktuar në zonën me kushte të këqija trualli. 2006/47. observacionet e dërguara nuk merren parasysh. lidhja e objektit me infrastrukturën inxhinierike.9. datë 17. 2005/18. 2006/26. distancat nga kufiri i pronës dhe distancat nga aksi i rrugës. 2006/71 dhe 2006/80.8. përgjegjësi i Seksionit të Urbanistikës dhe në cilësinë e sekretarit të KRRT-së së Bashkisë. dhe aq më tepër që zona e Lezhës sipas hartës së rajonizimit sizmik të përcaktuar me VKM nr. të rregullores së urbanistikës etj. Për sa më sipër. i hartuar nga subjekti i interesuar i firmosur dhe nga ana e Seksionit të Urbanistikës së Bashkisë. 2006/19 dhe nr. 2005/19. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. Për sa u konstatua gjatë analizës së mësipërme në lidhje me të metat. 2006/31. datë 05. Në të gjitha planimetritë e lejeve të shesheve të ndërtimit nuk ishin hedhur planimetria e rrugëve sipas planit të përgjithshëm rregullues.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit” dhe UKM nr. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore.1979. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore.

b. 2006/37. 2006/31. 2006/3. Nga kontrolli i dosjeve të lejeve të ndërtimit rezultoi se në 82 prej tyre nuk formulari nr. 2006/80.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga kontrolli rezultoi se ky studim mungonte në dosjet e mëposhtme nr: 2005/2. 8405. 2006/34. 4. 2006/27. 2006/46. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore. 2006/45. 2006/65.Në 29 dosje mungonte projekti elektrik. f. observacionet e dërguara nuk merren parasysh. 2006/13. 2006/8. anëtarët e KRRT-së së Bashkisë. 2005/4. 2006/65.1998 “Për urbanistikën”. si dhe fotokopja e noterizuar e licencës së shoqërisë zbatuese. vlefshmëria e së cilës rezultonte brenda periudhës 6 mujore. 8405. deri në miratimin e lejeve të ndërtimit.1998. Në 17 dosje mungonte licenca e konstruktorit. rezultoi se 194 . 2006/30.9. nga data e paraqitjes së kërkesës për miratimin e lejes së ndërtimit deri në daljen e vendimit. 2006/12. 2005/9. Në 25 dosje mungonte licenca e projektuesit elektrik Në 26 dosje mungonte licenca e hidrosanitarit. 2006/35. ë. Nga kontrolli i dokumentacionit në lidhje me zbatimin e afateve. 1.Në 24 dosje mungonte projekti hidrosanitar. 2006/10. formulari nr. 2005/18. Nga kontrolli i dosjeve të lejeve të ndërtimit sipas vendimeve përkatëse të KRRT-së për objektet mbi 8 kate si dhe për objektet me rëndësi të veçantë. 2006/24. Kontrata noteriale e pronarëve të truallit me firmën e ndërtimit. për arsye se trualli është dhënë me vendim të Këshillit Bashkiak dhe konkretisht si më poshtë: rezultonin të depozituara fotokopjet të noterizuara të licencave të projektuesve dhe konkretisht: Në 14 dosje mungonte licenca e arkitektit. 2. Në lidhje me observacionet e dërguara sqarojmë se ato u morën parasysh pjesërisht.Në 5 dosje mungonte projekti arkitektonik. Nga kontrolli i të gjitha dosjeve rezultoi se në to ndodheshin të depozituar 2. d. datë 17.9. Nga kontrolli i dosjeve rezultoi se në to ndodheshin të depozituar formulari nr. 2005/15. datë 17. c.1998. 2006/26. 2006/15. Nga kontrolli i dosjeve të lejeve të mësipërme rezultoi se në 63 dosje nuk rezultonte projekti i plotë i zbatimit dhe konkretisht: . neni 50 dhe dokumentacioni ligjor i nevojshëm për miratimin e lejes së ndërtimit. përgjegjësi i Seksionit të Urbanistikës dhe në cilësinë e sekretarit të KRRT-së së Bashkisë. mungonte në 4 dosje të lejeve të ndërtimit.9. 2006/17. 2005/19. . 3 dhe formulari nr. 2006/71 dhe 2006/80. Nga kontrolli i të gjitha dosjeve rezultoi se është zbatuar afati 45 ditor. a. 2005/13. . ndërtimit të objektit në zbatim të ligjit nr. Kontroll i dokumentacionit në lidhje me procedurat për miratimin e lejeve të Dosjet me nr: 2006/31. 2006/42. planimetria e sheshit të ndërtimit. 8405. e. 2005/8. rezultoi të jetë zbatuar afati i përcaktuar në nenin 46. . nga data e miratimit të destinacionit të sheshit të ndërtimit dhe kondicioneve urbane të tij. datë 17.Në 5 dosje mungonte projekti konstruktiv. 2006/47. 2006/42. Për sa u konstatua gjatë analizës së mësipërme në lidhje me të metat. 2006/36. 2006/52. Për sa trajtuam më lart. të ligjit nr. g. 2006/16. të përcaktuar në nenin 50. 2006/40. mangësitë dhe shkeljet e dispozitave ligjore ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së së Bashkisë. të ligjit nr.

2006/36.1995 “Për studimet inxhiniero-sizmologjike të objekteve të rëndësisë së veçantë dhe të godinave mbi 8 kate”. 722. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore. 2006/62. 2006/19. 2005/9.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 në 7 prej tyre mungonte studimi sizmologjik dhe konkretisht në dosjet me nr: 2005/4. ku realizimi i tyre është detyrë ekskluzive e Institutit të Sizmologjisë të Akademisë së Shkencave. Nga kontrolli në lidhje me zbatimin e VKM nr. 2006/10. 2006/17. 2006/10. 2006/12. 2006/57. 2006/22. 2006/6. koeficienti i shfrytëzimit dhe intensiteti i ndërtimit rezulton i lartë dhe konkretisht në dosjet e lejeve të ndërtimit me nr: 2005/1. 2005/11. Nga kontrolli rezultoi se në 26 leje ndërtimi.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”.11. Për sa u trajtua më sipër. 2006/47. 2006/40. 2006/45. 2006/34. 2006/45. 2006/27. 2005/13. c. 2006/32. datë 19. jo më pak se 10 m për rrugë me gjerësi mbi 15 m. 2006/22. 2005/9. për pasojë edhe në të gjitha lejet e ndërtimit. Kontroll në lidhje me zbatimin e VKM nr. 2005/11. për rrugë qyteti të jetë: jo më pak se 5 m për rrugë me gjerësi 7 m. 2005/10. 2006/3. 2006/8. 2006/42. 2006/20.11. b. e cila përcakton se : Distanca minimale e banesave ose objekteve nga bordura e rrugës. 2006/45. 2006/80. Për sa u konstatua gjatë analizës së mësipërme në lidhje me mangësitë e vërejtura ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ishkryetarit të KRRT-së së Bashkisë. miratimin e rregullores së urbanistikës”. 2006/42. 2006/8. Kontroll mbi zbatimin e kondicioneve urbanistike. c. observacionet e dërguara nuk merren parasysh. 2005/9/1. 2005/9. 2005/18. 2006/5. intensiteti i ndërtimit neto. Nga kontrolli i plotë i zbatimit të vendimeve të mësipërm rezultoi se në 15 leje ndërtimi nuk është zbatuar pika 66 e rregullores së urbanistikës dhe konkretisht në lejet e ndërtimit sipas dosjeve me nr: 2005/6.1998 ”Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. 722. 2006/18. datë 12. 350. 2006/48. 2005/19. 2006/23. datë 17. 2006/11. 2005/8.1998 “Për urbanistikën” dhe VKM nr. 2005/8. 72 dhe 120. 2006/31. 2005/15. 2005/2. 2006/29. nuk është zbatuar pika 120 e rregullores së urbanistikës dhe konkretisht në lejet e ndërtimit sipas vendimeve të KRRT-së sipas dosjeve me nr: 2005/1.1998 ”Për 3. a. rezulton tej normave të përcaktuara në pikën 91 të rregullores së urbanistikës. 2006/81 dhe 2006/82. 2005/6.5 m për rrugë me gjerësi 7-15 m. 2005/13.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. 2006/71. 195 . 2006/35. 2006/15.11. 2005/2. rezultoi se në lejet e mëposhtme nuk është zbatuar pika 72 e vendimit të mësipërm dhe për pasojë në 50 leje ndërtimi të miratuara nga KRRT-ja. datë 19. Për sa më sipër nuk është zbatuar ligji nr. përgjegjësi i Seksionit të Urbanistikës dhe në cilësinë e sekretarit të KRRT-së së Bashkisë. 2006/23 dhe 2006/29. Si rezultat i moszbatimit të pikave 66. 2006/3. anëtarët e KRRT-së së Bashkisë. 2006/14. Kontroll në lidhje me zbatimin e VKM nr. 2006/18. 722. 2006/24. datë 19.6. si dhe distanca nga kufiri i pronës. 2006/4. 2006/13. 2006/10. d. 2006/23. 2006/22. 722. në zbatim të VKM nr. 2006/48 dhe 2006/80. 2006/40. 2005/6. 2005/18. 2006/48 dhe 2006/52. 2005/4. 2005/19. 2005/8. 2005/18. 2006/30. 2006/37. 2006/65. 2005/4. germat a. 2005/6. 2006/26. 8405.11. 2006/12. në studimet urbanistike pjesore të e miratuara. datë 19. jo më pak se 7. pika 120 “Distancat ndërmjet objekteve”. 2005/15. 2006/8. 2006/4. 2006/4.9. 2006/47. 2006/31. pika 66 “Për distancat minimale të banesave nga bordura e rrugës”. 2006/6. b. 2006/42. 2006/46. 2006/3.

2004 “Për disa shtesa në VKM nr. 5.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. Kontroll në lidhje me zbatimin e shpronësimeve.11. 8766. VKM nr. 2006/10. 38.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. datë 10. kreu V. 2006/36. datë 05. VKM nr. pikat 48 e 116. Nga të gjitha dosjet e kontrolluara në lidhje me formularin nr. Nga kontrolli rezultoi se nuk është zbatuar vendimi i mësipërm në 13 leje ndërtimi dhe konkretisht në lejet e ndërtimit të mëposhtme: 2005/1. formulari nr. Nga kontrolli mbi lejet për prishjen e objekteve ekzistuese rezultoi se për periudhën e kontrolluar nuk është bërë asnjë kërkesë për prishje ndërtimi (formulari nr. 2006/45. datë 19.8. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr. VKM nr. nenet 28. 30 e 31. 8937. i cili përcakton shprehimisht: “Në zbatim të studimeve urbanistike të gjitha llojeve. të prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa” dhe ligji nr. observacionet e dërguara nuk merren parasysh. 8405. kërkesa për prerje drurësh. 722. 8402. nuk rezultoi asnjë kërkesë dhe për rrjedhojë nuk është dhënë asnjë leje për prerje druri. datë 12. Për sa u trajtua më sipër. 2006/48 dhe 2006/80.9. 545. datë 02. anëtarët e KRRT së Bashkisë.4. datë 17.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. Nga kontrolli i dosjeve të lejeve të mësipërme rezultoi se në 26 dosje mungonte projekti i plote i sistemit të ngrohjes. me vlerësimin e pasurisë së paluajtshme pronë private dhe me procedurat përkatëse për shpronësimin”. 7.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. pika 46.2003 “Për miratimin e normave. datë 19. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. Kontroll në lidhje me zbatimin e VKM nr.11. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore. pika 141 “Për rregullat dhe normat urbanistike e arkitektonike për personat me aftësi të kufizuar”. 4. 6. pika 2. 196 . 2006/37. 2006/40. 2006/46. 7 “leje për prerje drurësh”. bëhet shpronësimi në përputhje të plotë me studimin. datë 19. 8) dhe nuk është dhënë asnjë leje për prishje ndërtimi (formulari nr. neni 31. 6.2002 “Për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa”. Nga kontrolli i dosjeve të lejeve të mësipërme rezultoi se në 28 dosje mungonte projekti i mbrojtjes kundër zjarrit. rregullave dhe kushteve të projektimit dhe të ndërtimit. 2006/12.1998 “Për urbanistikën”.09. a. 2006/3. sipas fazave të realizimit të tyre në përputhje me këtë ligj dhe me aktet e tjera ligjore. datë 12.01. e cila përcakton: Sipërfaqet e nevojshme për parkimet e hapura dhe të mbyllura janë: për banesat kolektive 15 m2/parkim dhe 1 vend parkimi për familje. 2006/8. neni 26. d. neni 4. Për sa u konstatua gjatë analizës së mësipërme në lidhje me mangësitë e vërejtura ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ishkryetarit të KRRT së Bashkisë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 ç. 9). germa k.9. 29.11.11.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin”. përgjegjësi i Seksionit të Urbanistikës dhe në cilësinë e sekretarit të KRRT së Bashkisë. neni 27. Për sa më lart rezulton se nga ana e KRRT-së nuk është zbatuar ligji nr. 722. 2005/6. Nga të gjitha dosjet e kontrolluara rezultoi se në 24 leje ndërtimi nuk ishte zbatuar VKM nr. 722. datë 16. 584. pika 85.2000 “Për kursimin e energjisë dhe ruajtjen e ngrohtësisë në ndërtime”.

1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”. germa ç. 2006/6. 2006/40 dhe 2006/42. pra duke çuar në uljen e komoditetit urban dhe cilësinë e kushteve të jetesës të banorëve.12. datë 22. datë 22. Së treti: nga ana e Këshillit Bashkiak për vitet 2005 e 2006 nuk ishin planifikuar fonde për shpronësime në zërin investime publike.11.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 b. pika 46. datë 30. neni 31.Shkaku i shpronësimit. 722. 2005/8. sipas dosjeve me nr: 2005/2. ka çuar në uljen artificialisht të koeficientit të shfrytëzimit të territorit. c. 15. ose sipas studimeve urbanistike pjesore. në të cilat nuk janë zbatuar ligjet dhe vendimi i mësipërm në lidhje me shpronësimet.06. 2005/13. në shërbim dhe interes të publikut”. përgjegjësi i Seksionit të Urbanistikës dhe në cilësinë e sekretarit të KRRT së Bashkisë. Kontroll mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. VKM nr.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”. si dhe udhëzimit nr. në njësitë e qeverisjes vendore”. 2006/23. datë 19. ka bërë që nëpërmjet zbatimit të projekteve të infrastrukturës rrugore sipas planit rregullues të përgjithshëm. 722. 197 . i cili në nenin 8. të shëndetit. datë 22. 2006/4.11. 8561. pa u bërë shpronësimi përkatës.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. Për moszbatimin e ligjit nr. të zihen në mënyrë të kundërligjshme truall në pronësi private. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr. e cila përcakton shprehimisht: “Studimi urbanistik pjesor tregon kufijtë e zonës së përfshirë prej tij dhe përmban: germa i: listat sipas zërave kadastror të pronarëve për t’u shpronësuar. gjatë vitit 2005 dhe vitit 2006. ligjit nr. ngarkohet me përgjegjësi sipas përkatësisë: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT së Bashkisë. për arsye se pronat cenohen pjesërisht nga trotuaret dhe rrugët. Për sa më sipër nxjerrim këto konkluzione: Së pari: mbi bazën e studimeve urbanistike pjesore. 8405. përcakton shprehimisht: “Për realizimin e projekteve dhe investimeve kombëtare ose vendore. Së pesti: moszbatimi legjislacionit të mësipërm bën të pamundur zbatimin e inventarizimit dhe regjistrimit të pronave të paluajtshme. të shesheve për pushim etj. 2005/9.02.12. duke reflektuar direkt në zvogëlimin e sipërfaqeve të lira. datë 17. 8744. gjatë procesit të zgjerimit dhe hapjes së rrugëve të reja para vitit 2005. 8561. të shesheve dhe lodrave për fëmijë. anëtarët e KRRT së Bashkisë.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit. 2006/12.02. datë 19.9. si dhe të infrastrukturës.1998 “Për urbanistikën”. 8743.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”. datë 22. 48 dhe ligjit nr.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. për të përballuar vlerën e shpronësimeve. në zbatim të ligjit nr. Nga kontrolli për vitin 2005-2006 rezultoi se nuk është zbatuar procedura për kryerjen e shpronësimit në 11 vendime të KRRT për miratimin e studimeve urbanistike pjesore.2003 “Për mënyrën e paraqitjes nga njësitë e qeverisjes vendore të kërkesave për transferimin në pronësi të tyre të pronave të paluajtshme shtetërore”. Së katërti: moskryerja e shpronësimeve të sipërfaqes së truallit që cenohet nga trotuaret dhe rrugët. me vendim të KRRT-së së Bashkisë janë dhënë 11 leje ndërtimi. Së dyti: mungesa e koordinimit dhe bashkërendimit të punës ndërmjet Seksionit të Urbanistikës dhe KRRT-së. në funksion të ruajtjes së mjedisit. 2006/22. si dhe përfshirja e kësaj sipërfaqe në sipërfaqen e sheshit të ndërtimit. kulturës dhe arsimit publik. pika 46.

8405. Nga kontrolli i dosjeve të lejeve të shesheve të ndërtimit dhe lejeve të ndërtimit rezultoi se në asnjë rast nuk janë dhënë leje ndërtimi në distancë deri 200 m.1998 “Për urbanistikën” e konkretisht si më poshtë: a. Nga kontrolli i procesverbaleve të KRRT-së rezultoi se në përgjithësi ishte zbatuar ligji për urbanistikën. nuk ka asnjë leje ndërtimi të pa tërhequr nga investitorët. Në mbështetje të vendimit të KRRTRSH nr. votat e dhëna nga anëtarët. 2006/32. Nga kontrolli rezultoi se për periudhën e kontrolluara 2005/2006.1998 “Për urbanistikën”. 198 . b. 2006/14. 2006/56. 10. Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 8405. 2006/16.1998 “Për urbanistikën”. 74. Kontroll mbi procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të lejeve të shesheve dhe të lejeve të ndërtimit në zonat turistike dhe në zonat me vlera të veçanta kulturore. KRRTRSH nuk ka nxjerrë asnjë vendim për të përcaktuar zonë turistike në këtë qytet. për qytetin e Lezhës. problematikat. Nga kontrolli rezultoi se në kundërshtim me nenin 62 të ligjit të mësipërm. datë 17.9.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 9. 2006/15. neni 62. datë 17. 2006/11.9. 8405. Kontroll mbi procesverbalet e mbledhjes së KRRT. Rezultojnë 8 leje ndërtimi të miratuara jashtë vijës kufizuese të ndërtimit dhe konkretisht.9.1998 “Për urbanistikën”. 2006/17. 2006/57. 2006/65 dhe 2006/66. për arsye se nuk ka mbështetje ligjore. b.9. 2006/24. Kontroll mbi dokumentacionin e lejeve të ndërtimit të miratuara në KRRT dhe të pa tërhequra nga investitorët. 73. Nga kontrolli i lejeve të ndërtimit rezultoi se 25 prej tyre janë miratuar në kundërshtim me planin e përgjithshëm rregullues. 2006/18.2002 “Për dhënien e lejeve të ndërtimit të qendrave të qyteteve” dhe në zbatim të ligjit nr. mjedisore arkeologjike dhe muzeale. në zonën industriale të qytetit dhe konkretisht sipas dosjeve me nr: 2005/19. datë 01. datë 21. Për sa u trajtua më sipër observacionet e dërguara nuk merren parasysh. 2006/41. vijën kufizuese të ndërtimit dhe ligjin nr. Kontroll mbi lejet e ndërtimit të dhëna në zbatim të planit të përgjithshëm rregullues të qytetit të Lezhës. KRRT e Bashkisë dhe KRRTRSH kanë miratuar “Studimin urbanistik të qendrës së qytetit të Lezhës” dhe vijën kufizuese të ndërtimit.8. 8405. datë 17. a. 2006/26. 2006/31. 2006/52 dhe 2006/71.3. Rezultojnë 13 leje ndërtimi të cilat janë miratuar në kundërshtim me planin e përgjithshëm rregullues dhe ligjin nr. për vitin 2005 është miratuar 1 leje ndërtimi dhe për vitin 2006 janë miratuar 12 leje ndërtimi dhe konkretisht sipas dosjeve me nr: 2005/2. Gjithë zona e ndërtimit brenda vijës së verdhë e këtij qyteti është përcaktuar zonë urbane. 2006/20. nga kufiri i zonës arkeologjike. 3. 2006/63 dhe 2006/70. 2006/47. datë 17. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore. c.1993 “Për miratimin e zonave që kanë përparësi zhvillimin e turizmit”. 11. Për sa u trajtua më sipër observacioni i dërguar nuk merret parasysh. 12. nenet 71. sipas dosjeve me nr: 2006/13. 2006/52. Rezultojnë 4 leje ndërtimi të miratuara për objekte banimi në kundërshtim me zonimin funksional të planit të përgjithshëm rregullues. diskutimet. Disa leje për shesh ndërtimi janë dhënë nga Këshilli Bashkiak në kundërshtim me ligjin nr. 88.

me lartësi të ndërtimeve mbi 5 kate. Nga kontrolli për vitin 2005 dhe 2006. 14. datë 17. Mbi procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të shesheve dhe të lejeve të ndërtimit që prokurohen me fonde shtetërore për punë publike. konkretisht me nr: 2005/8. për arsye se nuk ka mbështetje ligjore. rezultoi se në 61 dosje të vendimeve të KRRT-së kontrolluara për miratim të studimeve urbanistike pjesore. nenit 35. 2006/3.1. Për sa më sipër rezulton se në zbatim të ligjit nr. 2005/13. 15. Për sa u konstatua gjatë analizës së mësipërme në lidhje me mangësitë e vërejtura ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ishkryetarit të KRRT së Bashkisë. datë 15. Konkretisht rezultojnë 3 leje ndërtimi të miratuara në vitin 2005 dhe 8 leje ndërtimit të miratuara në vitin 2006. me ndryshimet përkatëse.1993 “Për zgjerimin e vijës kufizuese të qytetit të Lezhës” me sipërfaqe 11. të miratuar me vendimin e mësipërm. 2006/26. 9154. 2006/29. Në lidhje me zbatimin e ligjit nr. Nga kontrolli rezultoi se 6 leje ndërtimi janë miratuar në kundërshtim me vendimin e mësipërm dhe konkretisht dosjet me nr. rezultoi: a. janë të pa plotësuara me fletën përkatëse të inventarit.2 ha. 199 . 2006/48 dhe 2006/79. datë 06. duke mos zbatuar kërkesat e ligjit nr. anëtarët e KRRT së Bashkisë. për arsye se nuk ka mbështetje ligjore. 11.11. 2005/9. Për sa u konstatua gjatë analizës së mësipërme në lidhje me mangësitë e vërejtura ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ishkryetarit të KRRT-së së Bashkisë. nuk është respektuar lartësia e ndërtimeve 3 deri 5 kate që përcaktohet në vendim. leje sheshi dhe leje ndërtimi.9. 2006/22. përgjegjësi i Seksionit të Urbanistikës dhe në cilësinë e sekretarit të KRRT së Bashkisë. Kontroll mbi zbatimin e vendimit të KRRTSH nr. Këshilli i Bashkisë Lezhë ka azhurnuar me dokumentacion të rregullt ligjor.3.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për sa u trajtua më sipër.1998 “Për urbanistikën”. 2006/18.9. Kontroll mbi lejet e ndërtimit të dhëna në zbatim të vendimit të KRRTRSH nr. observacioni i dërguar nuk merret parasysh. 2006/23. 2006/5. observacioni i dërguar nuk merret parasysh. neni 35. Për sa u konstatua gjatë analizës së mësipërme në lidhje me mangësitë e vërejtura ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë dhe në cilësinë e ish kryetarit të KRRT-së së Bashkisë.2 ha. Në lidhje me inventarizimin e dosjeve me dokumentacionin e miratimit të studimeve urbanistike pjesore. anëtarët e KRRT-së së Bashkisë. duke parashikuar në kundërshtim me të ndërtime me lartësi edhe deri 10 kate. 2006/36 dhe 2006/37. 8405. lejeve të sheshit dhe lejeve të ndërtimit e evadimin përfundimtar të tyre.2003 “Për arkivat” dhe rregullores së nxjerrë për këtë qëllim. anëtarët e KRRT-së së Bashkisë. 8405. 2006/8. 2006/6. Nga kontrolli rezultoi se në 11 leje ndërtimi të dhëna brenda zonës së zgjerimit të vijës kufizuese të qytetit të Lezhës me sipërfaqe 11. datë 17. 13.9.1998 “Për urbanistikën”.2005 “Rregullorja për zbatimin e studimit urbanistik të qendrës së qytetit të Lezhës. përgjegjësi i Seksionit të Urbanistikës dhe në cilësinë e sekretarit të KRRT-së së Bashkisë. 2006/12. Për sa u trajtua më sipër. vijën kufizuese të qytetit të Lezhës. datë 01. përgjegjësi i Seksionit të Urbanistikës dhe në cilësinë e sekretarit të KRRT-së së Bashkisë.

datë 10.02. i ndryshuar me ligjin nr. 8501. neni 16/2.9.Subjekti ndërtues sipërmarrës me licencën përkatëse.1999. . për rrjedhojë nuk është paguar nga investitori shuma e 1 për qind të vlerës së investimit për llogari të financimit të studimeve urbanistike dhe konkretisht: .Për vitin 2005. b.Për vitin 2006.2004 “Për mënyrën e ushtrimit të kompetencës për planifikimin e territorit nga njësitë e qeverisjes vendore”.8. Kontroll mbi arkëtimin e 1 për qind të vlerës së investimit në zbatim të paragrafit të parë të nenit 51. rezultoi: Për vitet 2005 dhe 2006 u krye kontroll i plotë i dosjeve të lejeve të ndërtimit të miratuara dhe për të cilat janë kryer pagesat. 8982.392. Për objektet e kryera me investitor Bashkia. si dhe kërkesat e udhëzimit të Ministrisë së Rregullimit të Territorit dhe Turizmit me nr. 8982.Në asnjë rast nuk rezultoi të jenë kryer shpronësime për interes publik. Ky fond depozitohet për llogari të financimit të studimeve urbanistike në pushtetin vendor”: Nga kontrolli rezultoi: Në fletët e përllogaritjeve te kryera rezultoi se nuk është zbatuar ligji dhe neni i mësipërm.Preventivi. 8501.Harta treguese e zonës përkatëse. . në 46 raste me një efekt negativ në buxhetin e bashkisë prej 28.840. datë 12. të juridiksionit të kësaj Bashkie. Kontroll mbi kryerjen e pagesave për marrjen e lejes së ndërtimit për investimet private. i ndryshuar me ligjin nr. neni 51. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr. .551. dhe ligjin nr. neni 51. datë 11. ndërtimet e reja. i ndryshuar me ligjin nr. paragrafi i dytë.800 lekë. dhe vlerën e tenderit të fituar. 1. .2002 “Për sistemin e taksave vendore”.Projekti përkatës. neni 2.6. në zbatim të kërkesave të ligjit nr. në dosjet përkatëse rezultoi dokumentacioni si më poshtë: . .700 lekë të ardhura më pak në buxhetin e Bashkisë.1999 dhe ligjin nr. datë 17. Nga kontrolli i kryer për të gjitha preventivat e lejeve të ndërtimit për vlerën e investimit të ri që do të kryhej sipas preventivit të objektit nga drejtoria e urbanistikës.02.2002. në 14 raste me një efekt negativ në buxhetin e bashkisë prej 9. 8405. nga kontrolli i kryer për vitet 2005 dhe 2006.1998 “Për urbanistikën”.1998 “Për urbanistikën”. datë 17. datë 10. datë 200 2.Vendimi përkatës i KRRT-së për shesh ndërtimi dhe leja e ndërtimit.6. 8405. sipas nenit 51. 8501. . përpara marrjes së dokumentit të lejes së ndërtimit duhet të paguajë 1 për qind të vlerës së investimit që do të kryejë sipas preventivit të objektit.Emërtimi i objektit të ndërtimit përkatës. Në total rezulton vlera prej 38. Kontroll mbi arkëtimin e vlerës së taksës së ndikimit në infrastrukturë nga . a. 4. me shtrirjen përkatëse dhe kufijtë e veprës sipas projektit të miratuar. datë 12. i cili përcakton: “Personi fizik dhe juridik.9.900 lekë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 në të cilën përfshihen territoret në pronësi publike dhe private. .

A. 1. pika I/2 “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja” duke përcaktuar konkretisht: . Në zbatim të ligjit të mësipërm për vitet 2005 e 2006.12. të vlerave në tregun e lirë të banesave dhe të koeficientit “k”. janë nxjerrë për zbatim këto vendime: .7. datë 12.01. e përcaktuar sipas udhëzimit nr. Nga kontrolli i zbatimit të ligjit nr. 3 dhe 4). . 1 . . E ardhura nga taksa.Shtesë pallat banimi 1 % e vlerës së investimit .732 lekë/m2.Vendimi pa numër. për llogari të bashkisë ose komunës.2006 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore si dhe nivelin e tyre”. ndërsa për Bashkinë e Tiranës është 2 deri 4 për qind të kësaj vlere investimi. neni 32 (germa f). i cili përcakton për qytetin e Lezhës koston e ndërtimit prej 24. rezultoi se: B. vlera e preventivave përkatëse është llogaritur mbi bazën e sipërfaqes ndërtimore sipas projekteve: .Objekte banimi (vila) 2 % e vlerës së investimit Vendimi i mësipërm është konfirmuar për shprehje ligjshmërie nga Prefekti i Qarkut në Lezhë. 8982. të vlerave në tregun e lirë të banesave dhe të koeficientit “k”.Vendimi nr.02. vlera e preventivave përkatëse është llogaritur mbi koston e ndërtimit të EKB.01. 8982. Vendimet e mësipërme përcaktojnë konkretisht: Struktura e ngarkuar për llogaritjen dhe lëshimin e autorizimit për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe vjeljen e saj ngarkohet Seksioni i Urbanistikës pranë Bashkisë Lezhë dhe përcakton kategoritë dhe masën e detyrimit.02. datë 15. 8982. neni 2 dhe ligjin nr.2004 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave. i cili përcakton në pikën nr. neni 16 (pikat 2. për çdo rast.2004 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore si dhe niveli i tyre”. datë 04.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 10. Në llogaritjen dhe lëshimin e autorizimit për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja në autorizimet për pagesë të dhëna nga Seksioni i Urbanistikës. neni 16/2 “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja”.06. ku përfshihet territori në të cilën do të bëhet investimi”. i cili përcakton konkretisht: “Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri dhe është 1 deri 3 për qind të kësaj vlere investimi. për llogaritjen dhe arkëtimin e vlerës nga “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja”. mblidhet nga organi që lëshon lejen e ndërtimit dhe arkëtohet.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. të cilat mund të përdoren për vendosjen e nivelit të taksës.2002 “Për sistemin e taksave vendore.2002 .1999. nga ana e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Lezhë. për çdo rast. paragrafi i dytë. 4 “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja”. datë 31. duke mos zbatuar koston e 201 . datë 12.2002. neni 16/2.Për vitin 2006. datë 12.2004 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave. ligjit nr. Këshilli Bashkiak ose Këshilli Komunal mund të miratojë kategori dhe nënkategori për klasifikimin e investimeve. datë 12.Për vitin 2005. nenit 51. 1. në mbështetje të ligjit nr.Objekte publike 2 % e vlerës së investimit . i ndryshuar me ligjin nr.3. Detyrimi për taksën i takon investitorit. me koston e ndërtimit lekë/m2 të EKB-së.3. 8652. datë 04. e përcaktuar sipas udhëzimit nr.Objekte biznesi (pa dallim) 3 % e vlerës së investimit . 8405.

5. por në rastet kur vlera e preventivave të paraqitura nga subjektet rezultonte më e madhe se vlera me koston e EKB nga Seksioni i Urbanistikës nuk është marrë parasysh në përllogaritjen e taksës vlera e preventivave. C.2006 deri më 31.01. Ç. Në të gjitha dosjet e kontrolluara për objektet e pajisura me leje 202 . i cili përcakton për qytetin e Lezhës koston e ndërtimit prej 26. datë 06.2005 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave. 8982.2002 “Për sistemin e taksave vendore”. të vlerave në tregun e lirë të banesave dhe të koeficientit “k”.900 lekë të ardhura më pak në buxhetin e bashkisë. 8405.095.966 lekë/m2 dhe për periudhën 01. datë 04.2003 “Për taksat vendore” nxjerrë nga Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit me nr.102. Në kundërshtim me ligjin nr.000 lekë. të vlerave në tregun e lirë të banesave dhe të koeficientit “k”. vlerë e cila ka influencuar negativisht në buxhetin e kësaj bashkie.12.10. a.11. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr.11. ish-kryetari i Bashkisë ka lidhur akte noteriale për pagesën me këste të taksës së ndikimit në infrastrukturë me 1 investitor i cili nuk ka shlyer detyrimet për shumën prej 1. Nga kontrolli i kryer në drejtim të vlerës së çdo preventivi. 479.Për vitin 2006 rezultoi se në 4 raste nuk është marrë për bazë llogaritje preventivi me një efekt financiar negativ në buxhetin e bashkisë prej 4.12.2006.2003 dhe Ministria e Financave me nr.2003 “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja”.400 lekë. Në total rezulton shuma prej 1.400 lekë.09. datë 17. neni 51.477 lekë/m2. është marrë për bazë kjo e fundit. datë 23.02. e përcaktuar sipas udhëzimit nr. datë 04. Në total rezulton vlera prej 3. si dhe udhëzimin nr. i cili për periudhën prej datës 01.1998 ”Për urbanistikën”. koston e ndërtimit të EKB-së. datë 07. Për çdo rast të konstatimit të diferencave.2006 deri më 01. në të gjitha rastet kur vlera e tyre rezultoi më e vogël se vlera e preventivave të llogaritur mbi bazën e sipërfaqes totale të ndërtimit.2006.981. të paraqitura nga subjektet ndërtuese të depozituara në dosjet përkatëse.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 ndërtimit të EKB-së të përcaktuar sipas udhëzimit nr. 10.981. pika 4.2006 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave. Nga kontrolli i plotë i zbatimit të ligjit dhe udhëzimit të mësipërm rezultoi: Nga ana e Seksionit të Urbanistikës nuk është kryer ballafaqimi i vlerës së preventivave me situacionet përfundimtare. . Nga kontrolli i kryer për të gjitha fletëpërllogaritjet e bëra nga Seksioni i Urbanistikës rezultoi se: Nga kontrolli i kryer për të gjitha fletëpërllogaritjet e bëra nga Seksioni i Urbanistikës rezultoi se: . të llogaritur me koston e ndërtimit të Entit Kombëtar të Banesave. Nga kontrolli i kryer për të gjitha fletëpërllogaritjet e bëra nga Seksioni i Urbanistikës rezultoi se: . 5.02.Për vitin 2005 rezultoi 1 rast me efekt financiar prej 7. përcakton për qytetin e Lezhës koston e ndërtimit prej 25. për objektet që kanë marrë leje shfrytëzimit.500 lekë. bashkia ose komuna ndjek procedurat ligjore për arkëtimin e tyre”. 865/3. 3.02. e cila përcakton shprehimisht: “Bashkia ose komuna ka të drejtë të bëjë kontrolle për saktësinë midis preventivit dhe situacionit për efekt të llogaritjes së kësaj takse.9.000 lekë.Për vitin 2006 rezultuan 42 raste me efekt financiar prej 3.528. datë 12.

mbi bazën e të cilit ishte zbatuar arkëtimi i detyrimeve në zbatim të nenit 51 të ligjit nr.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”. si më poshtë.707. 8405. datë 17. Në lidhje me zbatimin e procedurave ligjore për mbajtjen e akteve të kontrollit për lejet e ndërtimit të miratuara nga KRRT-ja e Bashkisë në Lezhë. c. . si dhe UKM nr. Në 10 dosje nuk ishte depozituar akti i kontrollit për piketimin e objektit.9. për periudhën janar 2005 . për përfundim e themeleve. mungonin aktet e kontrollit si më poshtë: a.09.100 lekë. rezultoi se në dosjet e objekteve për të cilat ishin miratuar lejet e ndërtimit nuk ishin të depozituara aktet e kontrollit për piketimin e objektit. por nuk rezultonte situacioni përfundimtar i përfundimit të objekteve.400 lekë. Kontroll mbi kryerjen e rakordimit të ardhurave nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga investimet e reja me bilancin e vitit 2005 dhe 2006. bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicion. Për vitin 2005.9. Kontroll mbi mbajtjen e akteve të kontrollit për lejet e miratuara si dhe mbi dhënien e lejeve të shfrytëzimit nga KRRT-ja e Bashkisë Lezhë. datë 10. nga KRRT-ja ishin miratuar gjithsej 20 leje ndërtimi dhe nga kontrolli rezultoi se në dosjet përkatëse të tyre.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve”.Viti 2006. datë 17. Në 20 dosje nuk ishte depozituar akti i kontrollit për përfundimin e sistemimit të jashtëm në sheshin e ndërtimit sipas projektit. 8402. neni 51. për periudhën 2005-2006. b. në 2 raste me një efekt negativ në të ardhurat e Bashkisë prej 145. 1. Në total rezulton vlera prej 702. Në 18 dosje nuk ishte depozituar akti i kontrollit për përfundim e themeleve. 3.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 shfrytëzimit rezultoi se në asnjë dosje nuk ndodhej i depozituar situacioni përfundimtar i punimeve. për vitet 2005-2006. si dhe duke shkaktuar një dëm ekonomik prej 48. ç.dhjetor 2006. 8405.300 lekë. b. Nga kontrolli rezultoi se vlera në total e mandatpagesave të investitorëve rakordonte me bilancin e viteve 2005 dhe 2006. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr.Viti 2005.1998 “Për urbanistikën”. Në 18 dosje nuk ishte depozituar akti i kontrollit për përfundimin e karabinasë për gjithë objektin. Për sa trajtuar më lart rezulton se nga ana e Seksionit të Urbanistikës nuk është zbatuar ligji nr. 203 . datë 15.02. Nga ballafaqimi i sipërfaqes ndërtimore totale sipas projekteve në fletët e përllogaritjes së vlerave të preventivit me sipërfaqen ndërtimore totale në bazë të lejeve të shfrytëzimit (për ato objekte për të cilat është dhënë leja e shfrytëzimit) rezultoi se në 6 objekte sipërfaqja totale e ndërtimit në lejet e shfrytëzimit rezulton më e madhe se sipërfaqja totale e ndërtimit e llogaritur për efekt të preventivit dhe vlerës së taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe konkretisht: . për përfundimin e karabinasë për gjithë objektin dhe për përfundimin e sistemimit të jashtëm në sheshin e ndërtimit sipas projektit.9. 8405. Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë. Në të gjitha dosjet e kontrolluara rezultonte preventivi fillestar.1998 “Për urbanistikën”.400 lekë të ardhura më pak në buxhetin e bashkisë. ligji nr. në 4 raste me një efekt negativ në të ardhurat e Bashkisë prej 557.1998 “Për urbanistikën” dhe vendimit të Këshillit Bashkiak. përgjegjësi i Seksionit të Urbanistikës. 4. datë 17.

rezultoi se në dosjet e objekteve për të cilat ishin dhënë lejet e shfrytëzimit. nga Seksioni i Urbanistikës ishin dhënë gjithsej 43 leje shfrytëzimi dhe nga kontrolli rezultoi se në dosjet përkatëse të tyre. 3. bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicion.dhjetor 2006. datë 10. nga KRRT-ja ishin miratuar gjithsej 82 leje ndërtimi dhe nga kontrolli rezultoi se në dosjet përkatëse të tyre mungonin aktet e kontrollit si më poshtë: a. ka mungesa të dokumentacionit përkatës dhe konkretisht: . Në 36 dosje nuk ishte depozituar akti i kontrollit për piketimin e objektit. dokumentacion i cili edhe pse i tillë është dërguar për regjistrim pranë organeve përkatëse dhe konkretisht si më poshtë: Për vitin 2005. . ka mangësi të ndryshme ligjore.Në 43 dosje mungonin fotografitë e fasadave të objektit të formatit A 4. .1998 “Për urbanistikën”.Në 29 dosje mungonte akti i kontrollit për piketimin e objektit.Në 43 dosje mungonte akti i kontrollit për përfundimin e themeleve. Në 82 dosje nuk ishte depozituar akti i kontrollit për përfundimin e sistemimit të jashtëm në sheshin e ndërtimit sipas projektit. nga ana e Seksionit të Urbanistikës në Bashki nuk ishte përgatitur e paraqitur material relatues për të përcaktuar tarifa në lidhje me kryerjen e akteve të kontrollit dhe si rezultat nuk kishte vendim të Këshillit Bashkiak. c.01. pika 10.Në 42 dosje mungonte akti i kontrollit për përfundimin e karabinasë për gjithë objektin.Në 1 dosje mungonte licenca e kolaudatorit. Për sa trajtuam më lart nga Seksioni i Urbanistikës dhe nga subjektet e ndërtimit nuk është zbatuar ligji nr.Në 43 dosje mungonte deklarata e pastërtisë nga Inspektorati Rajonal i Mjedisit. për periudhën janar 2005 . neni 22/1. d. germa c.Në 42 dosje mungonte genplani i azhurnuar nga Urbanistika për përfundimin e plotë të objektit.Në 43 dosje mungonte licenca e drejtuesit teknik. . ku të përcaktohej niveli tarifor i mbajtjes së akteve të kontrollit. datë 23. Gjithashtu. b. Në 76 dosje nuk ishte depozituar akti i kontrollit për përfundim e themeleve. neni 54. 2 bashkëlidhur. .02. datë 17.Në 41 dosje mungonte akti i kontrollit për përfundimin e sistemimit të jashtëm.09. .Në 43 dosje mungonte relacioni i supervizorit mbi zbatimin e objektit së bashku me proces verbalet e punimeve të maskuara. Në 79 dosje nuk ishte depozituar akti i kontrollit për përfundimin e karabinasë për gjithë objektin. 8991.9. ligjin nr.2003. . Në lidhje me zbatimin e procedurave ligjore për dhënien e lejeve të shfrytëzimit. 8405. ç. i ndryshuar me nenin 9. . . datë 15. .1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve”.Në 42 dosje mungonte licenca e supervizorit. Për të metat. si dhe UKM nr. .2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”. 204 . mangësitë dhe shkeljet e mësipërme mban përgjegjësi përgjegjësi i Seksionit të Urbanistikës 2. Kontroll mbi lejet e shfrytëzimit të dhëna për vitin 2005 dhe 2006. .Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për vitin 2006. 8402. pika 6.Në 43 dosje mungonte situacioni përfundimtar i konfirmuar nga Dega e Tatimtaksave. sipas pasqyrës nr. të ligjit nr.

8402. . Për vitin 2006. . përgjegjës i Seksionit të Urbanistikës. për përfundim e themeleve. .. seksioni apo Zyra e Urbanistikës. .Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 . 6. 7.Në 20 dosje mungonte akti i kontrollit për përfundimin e themeleve.Në 20 dosje mungonte akti i kontrollit për përfundimin e karabinasë. Çdo aktkontrolli depozitohet në dosjen e objektit dhe neni 85 i cili thotë “formularët bashkangjitur nr.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e ndërtimeve”. neni 9 dhe neni 13. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr.kontrolli bëhet me dokument për piketimin e objektit..Në 20 dosje mungonin fotografitë e fasadave të objektit të formatit A4.Në 20 dosje mungonte licenca e drejtuesit teknik. neni 22⁄1 “Njësia e urbanistikës në bashkinë e Tiranës. . 2. Nuk është zbatuar ligji nr.09. kështu në formularin nr. në bashkitë e kategorisë së parë. . kreu II. bashkitë e tjera dhe komuna ka këto kompetenca”.02. për përfundimin e karabinasë për gjithë objektin dhe për përfundimin e sistemimit të jashtëm në sheshin e ndërtimit sipas projektit. 4. datë 10.1998 “Për urbanistikën” i ndryshuar.Në 43 dosje mungonte vërtetimi se subjekti ndërtues nuk ka detyrime të pashlyera ndaj tatimtaksave. Pas aktkolaudimit. mangësitë dhe shkeljet e konstatuara më sipër ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë. si dhe arkivon dokumentacionin teknik të objektit dhe dokumentet e tjera.Në 12 dosje mungonte akti i kontrollit për piketimin e objektit. nga Seksioni i Urbanistikës ishin dhënë gjithsej 21 leje shfrytëzimi dhe nga kontrolli rezultoi se në dosjet përkatëse të tyre. datë 15.Në 20 dosje mungonte relacioni i supervizorit mbi zbatimin e objektit së bashku me procesverbalet e punimeve të maskuara. ..Në 11 dosje leja ndërtimit është miratuar mbi truall publik të dhënë me vendim të Këshillit Bashkiak. ka mungesa të dokumentacionit përkatës dhe konkretisht në: . 9. 8.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. 4 “Leja e ndërtimit”. në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT-së.Në 9 dosje leja e ndërtimit është miratuar mbi truall publik dhënë sipas vendimit të Këshillit Bashkiak.Në 19 dosje mungonte akti i kontrollit për përfundimin e sistemimit të jashtëm. 3.. përfundimin e themeleve e të karabinasë. 1.9. 3/1.Në 20 dosje mungonte situacioni përfundimtar i konfirmuar nga Dega e Tatimtaksave. . 8405. paragrafi “Dokumente të tjera që përcaktojnë dhe individualizojnë objektin e ndërtuar” dhe UKM nr. 5. janë pjesë integrale e këtij ligji”. 3.Në 20 dosje mungonte deklarata e pastërtisë nga inspektorati i mjedisit.gjatë zbatimit të punimeve objekti do të kontrollohet nga drejtoria. sipas përcaktimeve në nenin 54 të ligjit”.Në 20 dosje mungonte gen plani i azhurnuar nga urbanistika për përfundimin e plotë të objektit. .Në 20 dosje mungonte vërtetimi se subjekti ndërtues nuk ka detyrime të pashlyera ndaj tatimtaksave. nëse nuk ka shkelje përgatit materialin për lejen e shfrytëzimit” dhe neni 54 i cili thotë: “. pika 10 “Mban aktet e kontrollit për këto faza të realizimit të punimeve: për piketimin e objektit. datë 17. pika 5 është e përcaktuar se . . . 205 . . në cilësinë e sekretarit të KRRT-së. Për të metat.

2003 “Për taksën e kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme”. 8982. Së treti: për sa më lart. c.2003 “Për taksën e kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme” përcakton shprehimisht: “Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. datë 26. datë 17. detyrim i cili përcaktohet qartë edhe në formularin nr. neni 25. me lejet e shfrytëzimit të dhëna për këto objekte në vitet 2004.9. neni 54. si dhe për subjektet që kanë marrë leje ndërtimi në vitet 2003 .02.02. datë 12. Spontimi i të gjitha lejeve të ndërtimit të dhëna në vitin 2003 dhe 2004.12. datë 17.249 mijë lekë dhe 5. 9200. nga të cilat 63 lejeve të ndërtimit ju ka përfunduar afati i lejes së ndërtimit.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 a. Për sa më lart. datë 10.2004 (dhe nuk janë pajisur me leje shfrytëzimi). datë 04. 8. neni 13. datë 04.2002 “Për sistemin e taksave vendore”. Kontroll mbi lejet e shfrytëzimit për lejet e ndërtimit të dhëna në vitet 2003 dhe 2004 (lista e objekteve me sipërfaqen totale të ndërtimit) dhe që kanë kaluar afatin e përfundimit të punimeve. si rezultat i mos zbatimit të ligjit nr. Në zbatim të ligjit nr. nuk është zbatuar: 206 . si dhe udhëzimit të lidhur ndërmjet Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit dhe Ministrisë së Financave me nr. akti administrativ i cili i hap rrugë ndërtimit të një objekti është leja e ndërtimit. 2005 dhe 2006 dhe për objektet e pa dhëna leje shfrytëzimi.12.02. datë 12.12.851 mijë lekë. në lejen e ndërtimit përcaktohet detyrimi për pranimin e kontrollit të realizimit të ndërtimit nga Seksioni i Urbanistikës. 8.000 lekë/m2 dhe për aktivitete të tjera 1.2002 “Për sistemin e taksave vendore”. për tregti dhe shërbime 2. neni 25 si dhe udhëzimit të Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit dhe Ministrisë së Financave me nr. 8402. të ardhurat e kësaj bashkie për vitin 2005 rezultojnë në shumën prej 4.2003 “Për taksën e kalimit e të drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme”. Gjatë periudhës 2003-2004 nga ana e KRRT-së janë miratuar gjithsej 119 leje ndërtimi për objekte të ndryshme. 8405. në bazë të sipërfaqes totale të ndërtimit të llogaritet mungesa e të ardhurave në buxhetin e Bashkisë. 4. nga mosdhënia e lejes së shfrytëzimit për 63 objekte.083 m2 x 1000 lekë x 97% =) 1. për të cilat ka përfunduar afati i lejes së ndërtimit rezulton një shumë prej (19.500 lekë/m2)”. datë 12. që i mungon buxhetit të Bashkisë.02. Konkluzione: Së pari: sipas ligjit nr. 8982. b. të lejes së ndërtimit. të ligjit nr. 8405. Vlerat e mësipërme janë të rakorduara me thesarin dhe pasqyrohen saktësisht në bilancin e viteve 2005 e 2006. 8. Nga kontrolli rezultoi se nga zbatimi i ligjit dhe udhëzimit të mësipërm.1998. si organ i specializuar për urbanistikën pranë Bashkisë.479 mijë lekë për vitin 2006. Të ardhurat e realizuara nga Bashkia në zbatim të ligjit nr. si pjesë integrale e ligjit të mësipërm.2002 “Për sistemin e taksave vendore”.000 lekë/m2. Së dyti: sipas ligjit nr. 8982.2004.1998 “Për urbanistikën”. i ndryshuar me nenin 2. datë 04.9. e cila në rolin e agjentit të mbledhjes së kësaj takse. neni 25 si dhe udhëzimit të Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit dhe Ministrisë së Financave nr. përfiton 3 për qind të shumës së mbledhur dhe 97 për qind e përfiton Bashkia (niveli i taksës së kalimit të pronësisë mbi ndërtesat për këtë bashki rezulton për ndërtesa banimi 1. ligjit nr. nga ana e subjekteve të mësipërme që janë pajisur me leje ndërtimi për vitin 2005 dhe 2006 (për mungesën e kontrollit sipas fazave të punimeve).9. e dhënë nga KRRT.1998 “Për urbanistikën” me ndryshimet përkatëse.

02 Nr.22. kryhet që në themele dhe në vazhdimësi deri në përfundimin e objekteve.12.Ligji nr. Në këtë drejtim mungon dhe shkëmbimi i informacionit nga ana e Bashkisë me Degën e Tatimtaksave në Lezhë.02. 8402.23.1998 “Për urbanistikën”. pika 4. Së shtati: moskryerja e aktkontrolleve të trajtuara më lart krijon dhe aritmi në ngarkesën e punës të punonjësve të kësaj drejtorie. 3. germa c. datë 17.03 Objekti Banesë 7 kate Lokal banesë 4 kate Lokal banesë 5 kate Sip.03 Nr.9. Lezhë. e cila përcakton shprehimisht: “Përpara fillimit të punimeve në objekt. pika 10. si dhe dega e policisë së ndërtimit marrin dijeni për personat kryesorë përgjegjës për ndërtimin e tij. neni 9.1998”. 4 (leje ndërtimi).1998 i ndryshuar. si dhe UKM nr. Kontroll i të gjitha dosjeve për depozitimin në to të situacionit përfundimtar të punimeve dhe kontroll mbi vlerën e tij me vlerën sipas përllogaritjes së bërë në autorizimin e pagesës në momentin e marrjes së lejes së ndërtimit. në juridiksionin e të cilit ndodhet zona ku kryhet ky ndërtim. kërkesë kjo që vjen nga detyrat e përcaktuara edhe në aktmarrëveshjen e lidhur midis Shoqatës së Bashkive dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. ç. dt 14. leja shfryte.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 . datë 10. është përdorur sipërfaqja ndërtimore me koston mesatare të ndërtimit për qytetin e Lezhës. 3. 1 2 3 Vendimi i KRRT Nr. neni 54.09. m2 195 63 357 Detyrimi dif. të ligjit nr.9. kur dihet se kryerja e transaksioneve të noterizuara midis subjekteve ndërtimore dhe qytetarëve. 8402. ne leje ndërtimi 4125 1100 1490 Sip.08. 4320 1163 1847 Difer. në përputhje me nenin 9. datë 15. u konstatua si më poshtë: Nr. Në këtë drejtim ka munguar bashkëpunimi i Seksionit të Urbanistikës me Degën e Policisë së Ndërtimit.02. datë 15. pika 6. Si bazë e vlerës së përllogaritur në autorizimin e pagesës së detyrimeve në momentin e tërheqjes së formularit nr.19. nga zbatuesi i punimeve. dt 08. .2001 i ndryshuar. .2001. organi përgjegjës i qeverisjes vendore. m2 x koston x taksën % 91 494 46 754 264 943 207 . Së teti: mospajisja me leje shfrytëzimi krijon edhe probleme në subjektet e biznesit të vogël ku për vitin në vazhdim rezultojnë rreth 500 subjekte të cilët kryejnë aktivitet. 8405.Ligji nr. Ndërsa nga kontrolli i sipërfaqes ndërtimore sipas përllogaritjes me sipërfaqen totale të ndërtimit e shprehur në formularin e lejes së shfrytëzimit. si dhe aritmi në arkëtimin e të ardhurave dhe për pasojë nuk kryhen në kohën e duhur investimet e planifikuara të Bashkisë. Së katërti: Nga ana e Seksionit të Urbanistikës nuk janë njoftuar subjektet ndërtimore të pajisura me leje ndërtimi dhe Dega e Policisë Ndërtimore në Lezhë për zbatimin e detyrimeve ligjore që përcakton ligji dhe udhëzimi i mësipërm si dhe për respektimin e grafikut të punimeve të paraqitura nga vetë subjektet ndërtuese të pajisura me leje ndërtimi. Së pesti: mospajisja me leje shfrytëzimi dhe mosregjistrimi i objekteve në ZRPP Lezhë krijon shqetësime serioze në qytetarët. Nga kontrolli i dosjeve të objekteve për të cilat janë dhënë lejet e shfrytëzimit mbi disponimin e situacionit përfundimtar të punimeve rezultoi se ai nuk ndodhej në dosjet përkatëse.UKM nr. që ngarkon me përgjegjësi zbatuesit e punimeve dhe mbikëqyrësit e punimeve të caktuar nga investitorët e këtyre objekteve.05. datë 10. neni 22/1. janë të regjistruara në bashki por kryejnë aktivitet në ambiente të pa regjistruara në ZRPP në Lezhë. dt 20. Së gjashti: mospajisja me leje shfrytëzimi dhe mosregjistrimi i objekteve në ZRPP Lezhë krijon precedent nga subjektet ndërtimore për shmangie fiskale në Degën e Tatimtaksave.

inventarizimit dhe regjistrimit të pronave të paluajtshme të Bashkisë.2003 “Për arkivat” dhe “Rregullores së Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave”. dt 20. datë 208 . sipas procedurave të përcaktuar në ligjin nr. d. Nga kontrolli i zbatimit të ligjit nr. 8501. të ligjit nr. neni 77. dt 19.03 Total Shtesë banese Banesë 7.2004 “Për miratimin e procedurës dhe të dokumentit të legalizimit të shtesave në ndërtime”.24.02.1999. 10. pra ishin të pa inventarizuara. dt. datë 12. 500.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit. 544.6. 9154.08. të ligjit nr. 8501. si dhe udhëzimit të ministrit të Rregullimit të Territorit dhe Turizmit nr.8. të Ministrisë së Pushtetit Vendor e Decentralizimit dhe Ministrisë së Financave.12. Sipas nenit 77.2004 “Për miratimin e procedurës dhe dokumentit të legalizimit të shtesave në ndërtime” si dhe udhëzimit të ministrit të MRRTT nr. ku detyrimi arrin në një vlerë prej 702. 8743. 9209 datë 23. datë 22.805 m2 më e madhe se në lejet e ndërtimit.9. datë 22. 2.8.2003 “Për taksat vendore”.286. datë 26. datë 16. 8982. datë 04. të cilat i korrespondojnë lejeve të shfrytëzimit të miratuara në periudhën 2005-2006 dhe janë trajtuar në pikën XI.8.19.400 lekë. 1. 9209. ligjit nr. datë 12.2002 “Për sistemin e taksave e tarifave vendore”.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”. datë 12.2004. i ndryshuar me nenin 3.02 Nr. datë 12. Ky veprim është në kundërshtim me ligjin nr. 6 datë 26. 06. datë 12.2004 “Për zbatimin e VKM nr. datë 23.9. neni 3 dhe shtesave në ndërtime. datë 16.11. datë 17. neni 25 dhe udhëzimit nr.02. VKM nr. 8405.11.2004 “Për legalizimin e shtesave ne ndërtime”.3. i ndryshuar me ligjin nr. 544. datë 17. Ky veprim është në kundërshtim me ligjin nr.1004 “Për zbatimin e VKM nr. në njësitë e qeverisjes vendore”. Në të gjitha praktikat e dhënies së lejes së shfrytëzimit dokumentacioni nuk ishte i vendosur në dosje të veçanta dhe nuk ishin të pajisur me fletën e inventarit të dosjes. edhe 6 raste të tjera me diferencë ku sipërfaqja ndërtimore në lejen e shfrytëzimit është më e madhe se sipërfaqja e dhënë në lejen e ndërtimit.02. VKM nr. 544. duke shkaktuar një dëm ekonomik në të ardhurat e buxhetit të Bashkisë. 8744. Për të metat.6. Zbatimi i procedurave në legalizimin e ndërtimeve të kundërligjshme. Po kështu.336 lekë. me vlerë 1. Kontroll mbi punën e bërë në drejtim të evidentimit.1998 “Për urbanistikën”. 544.1999. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr.11. Për çdo rast të konstatimit të diferencave bashkia ose komuna ndjek procedurat ligjore për arkëtimin e tyre”. VKM nr. pika 10 “Bashkia ose komuna ka të drejtë të bëjë kontrolle për saktësinë midis preventivit dhe situacionit për efekt të llogaritjes së kësaj takse.2004 “Për legalizimin e shtesave në ndërtime”.1998 “Për urbanistikën”. 8405. Nga kontrolli u konstatua se: Gjatë periudhës së mësipërme nuk është shqyrtuar dhe miratuar asnjë dosje dokumentesh për objekteve të kundërligjshme. sipas procedurave të përcaktuara në ligjin nr.5 kate 209 5948 Buletini i kontrolleve të vitit 2007 315 7032 106 1084 1805 78 666 804 479 1 286 336 Sipas pasqyrës së mësipërme rezulton se për 5 raste sipërfaqja e ndërtimit në lejet e shfrytëzimit është 1.2004”.Kontrolli i Lartë i Shtetit 4 5 Nr. mangësitë dhe shkeljet e konstatuara më sipër ngarkohet me përgjegjësi: përgjegjësi i Seksionit të Urbanistikës dhe në cilësinë e sekretarit të KRRT-së.3. 6.02.8.

Këshilli Bashkiak në Lezhë ka marrë në shqyrtim çështjen e inventarit të pasurive publike të Bashkisë Lezhë dhe me vendimin nr.2005 ka miratuar listën paraprake të transferimit të pasurive publike. 110. datë 15. është miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. Ky inventar me korrigjimet e nevojshme të kryera në listën përfundimtare të transferimit të pasurive publike.2003 “Për mënyrën e paraqitjes nga njësitë e qeverisjes vendore të kërkesave për transferimin në pronësi të tyre të pronave të paluajtshme shtetërore”. 439. ndërtesat.7. Në këtë grup hyjnë objekte si reparte ushtarake.291 dhe 59 fletë. Në 6 fletëinventari me nr. datë 30. akt nënligjor ky që konsideron të realizuar praktikat teknike të inventarizimit të pasurive publike të Bashkisë. Gjithashtu këtij grupi i bashkëlidhet lista shtesë me 6 objekte pasurie. 37. rrugë dhe ura. 155. datë 22.2002 ka krijuar Zyrën e Inventarizimit dhe Transferimit të Pasurive Publike. lumenj përrenj. Kjo zyrë ne bashkëpunim me strukturat e tjera të qeverisjes vendore dhe qendrore.3. me 58 fletë.2001 “Për inventarizimin dhe transferimin e ambienteve administrative në pronësi të qeverisjes vendore” dhe udhëzimit nr.5. duhet të funksiononte për një periudhe dyvjeçare. nr. 40 objekte pasurie. me strukturë organike prej 4 punonjës. është miratuar nga Këshilli Bashkiak me vendim nr.2001 dhe VKM nr. i përkasin inventarit të pronave të veçanta. datë 14. Në 5 fletëinventari.8. rendor 268 deri tek 285 dhe 27 objekte pasurie i përkasin tipit të pronave që inventarizohen si klasa në tërësi. pyjet dhe parqet kombëtare të mbrojtura nga shteti. rezultoi: Në zbatim të kërkesave të ligjeve të lartë përmendura. Inventari është përpiluar sipas kërkesave ligjore dhe teknike të parashikuara në ligjin nr. datë 19.2001. Inventari që fillon me nr.8. kullota. rendor nga 1 deri në 168.7.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 14.2006. linja elektrike e ujësjellësi. troje të lira. datë 13. me nr. datë 26. është dorëzuar në muajin korrik 2006 në Zyrën Qendrore të Inventarizimit të Pasurive Tiranë e pritet shqyrtimi e miratimi përfundimtar nga ana e Këshillit të Ministrave. 8743.285. Nga verifikimi i listave të inventarizimit rezulton se 28 fletëinventari me 168 objekte pasurie dhe nr. lista përfundimtare e pronave të paluajtshme shtetërore në pronësi ose në përdorim të Bashkisë në Lezhë. rendor progresiv nga 1. 500. rendor nga 169 deri me 209. Sipas shkresës nr.3. rendor 1. i cili është paraqitur dhe miratuar nga Bashkia me vendimin nr 19. Në këtë grup hyjnë kryesisht zonat e gjelbëruara.2006. prefekti është shprehur për bazueshmёri ligjore. 209 .2004. sipërfaqet kënetore. objekte strehimi.2006 të Prefekturës së Qarkut në Lezhë. me nr.4. datë 21. 15. ka realizuar gjithë procesin e inventarizimit dhe transferimit të pasurive publike. livadhe. datë 27. Bashkia e Lezhës.6. mensa. burime etj. depo tunele. në fakt ka patur një tejkalim afati prej 5 muaj nga koha e përcaktuar. Në këtë grup hyjnë kryesisht troje ndërtesash.02. 8. me urdhër të kryetarit të Bashkisë nr. Zyra sipas përcaktimit të nenit 17 të ligjit të mësipërm. ambiente të shërbimit publik administrative dhe social kulturore si: infermieri.2004.11. shkëmbore etj. Në këtë grup hyjnë objekte si: kabina elektrike. 915. Në 26 fletëinventari me nr rendor nga 210 deri 267 dhe 57 objekte i përkasin tipit të pronave që inventarizohen si klasa të veçanta. i përkasin inventarizimit të pronave të veçanta si: pyje. Nëpërmjet Zyrës Qendrore të Inventarizimit të Pasurive në Tiranë është paraqitur e miratuar në Këshillin e Ministrave me vendimin nr. datë 29.

Procedura e dhënies me qira të objekteve publike në varësi të Bashkisë dhe të ndërmarrjeve shtetërore. Kjo përbën dëm ekonomik. Arkëtimi i të ardhurave nga qiraja.000 lekë. Mbi përcaktimin e çmimit dysheme. 315. Për sa u trajtua më sipër. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore. Për të metat. b. sipas kontratës të lidhur datë 03. Në lidhje me procedurën e dhënies me qira të pasurive të ndërmarrjeve dhe institucioneve. në zbatim të VKM nr. e cila përbën dëm ekonomik. 1. në zbatim të VKM nr. Lidhja e kontratës qiradhënie për vitin 2006.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Kontroll mbi administrimin e aseteve të Bashkisë dhe dhënien me qira të objekteve publike. a. 3. Nga ana e klubit të futbollit “Besëlidhja” janë dhënë objekte me qira për vitet 2005 dhe 2006. me sipërfaqe 0-200 m2. 315. shoqërive dhe të institucioneve shtetërore” u konstatua se: 1.2006 për vlerën totale 330.04. 210 . datë 24. Nga kontrolli i procedurave të dhënies me qira të objekteve publike në varësi të Bashkisë dhe të ndërmarrjeve shtetërore. drejtori i Drejtorisë Ekonomike. . Kontrata e lidhur ka përfunduar por detyrimi nuk është paguar prej tij për shumën 205. çka përbën dëm ekonomik. e cila përbën dëm ekonomik. 2.4.000 lekë. 315.000 lekë. e cila përbën dëm ekonomik. kontrata ka përfunduar dhe detyrimet janë pagur nga qiramarrësi në zbatim të VKM nr.2003 “Për dhënien me qira ta pasurive të ndërmarrjeve. nga ana e klubit shumësportesh “Besëlidhja” është dhënë me qira një objekte me sipërfaqe 0-200 m2. observacionet e dërguara nuk merren parasysh. shoqërive dhe të institucioneve shtetërore”. pa detyrimet për vitin 2005.02.4. nga ana e Bashkisë është dhënë me qira një objekt: ambient zyre tek pallati i kulturës “Manush Alimani” me sipërfaqe 198 m/2. shoqërive dhe të institucioneve shtetërore”. Afati i përfundimit të kontratës është data 31. përbën shkelje të kërkesave të VKM nr. Klubi Shumësportesh “Besëlidhja”. shoqërive dhe të institucioneve shtetërore”.12.Kontrata e lidhur ka përfunduar por detyrimi nuk është paguar prej tij për shumën 15. Në vitin 2006.000 lekë. datë 24. a. Kontrata ka mbaruar dhe detyrimi nuk është paguar plotësisht për shumën prej 135.2006 nga ish-kryetari i Bashkisë me administratorin e TV-Lezhë. me sipërfaqe trualli nën objekt dhe sipërfaqe trualli të lirë deri në 200 m2 dhe deri 500 m2. megjithëse afati i tyre ka përfunduar. mangësitë dhe shkeljet e konstatuara më sipër ngarkohet me përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë. Klubi i futbollit “Besëlidhja”. Për të dy vitet së bashku kontratat e lidhura me qiramarrësin nuk janë paguar në shumën prej 385000 lekë. 315. Për vitin 2006 nuk janë dhënë objekte me qira.2003 “Për dhënien me qira të pasurive të ndërmarrjeve. datë 24. Për vitin 2005 janë lidhur 4 kontrata qiradhënie. Për vitin 2006 janë lidhur 6 kontrata qiradhënie. Për vitin 2005. datë 24.Kontrata e lidhur ka përfunduar por detyrimi nuk është paguar prej tij për shumën 180.000 lekë. b. .2003 “Për dhënien me qira të pasurive të ndërmarrjeve.2003 “Për dhënien me qira ta pasurive të ndërmarrjeve. 2.4.

2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore “Sipas vendimit nr.000 lekë. Kontroll mbi shitjen e trojeve publike bazuar në ligjin nr. faktorët negativë për rritjen e papastërtisë. nga të cilat janë arkëtuar 46 të tilla në shumën 50.3. Nga ana e inspektorit të policisë argumentohet se të gjobiturit.Masat për mbrojtjen e mjedisit dhe largimin publik të mbeturinave. në pjesën dërrmuese të tyre nuk kanë qenë banorë të qytetit të Lezhës dhe jo kryefamiljarë.Studimet.000 lekë dhe mbeten për ndjekje në vazhdimësi gjobat e vëna për 69 raste në shumën 251.Administrimi i fondeve të dhëna për mjedisin (nga buxheti i shtetit dhe OJQ-të). Për vitin 2006 nuk janë kryer veprime për shitje trojesh.1991 “Për sanksionet dhe mbrojtjen e pronës private. të nismës së lirë të veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit” me ndryshimet përkatëse.1995 “Për shitblerjen e trojeve”.3. datë 31. 1.900 lekë. Në lidhje me planifikimin e të ardhurave si tarifë vjetore e pastrimit dhe gjelbërimit nga subjektet pagues. ligji nr. Në përmbushje të ligjit nr. si dhe të VKM nr.10.000 lekë. 7512. Kontroll mbi programet për mbrojtjen e mjedisit. Mbi funksionimin sipas bazës ligjore të strukturës së mjedisit në Bashki. nga të cilat janë vjelur 26 raste në shumën 39. Policia Bashkiake për vitin 2005 ka ndëshkuar me gjobë 125 kundërvajtës për shumën 293. . 8652.2005 në strukturën organizative të Bashkisë në Lezhë.7. . datë 13. përfshihet edhe Policia Bashkiake”.8. a. datë 10. Ndaj kundërvajtësve debitor janë bërë përpjekje për t’i vjelur. në vitet 2005 dhe 2006. 7980. në zbatim të nenit 32. . Ky arsyetim nuk është i drejtë e ligjor dhe ngarkohet me përgjegjësi inspektori i cili për zbatimin e ligjit për kundërvajtjet dhe vënien e gjobave duhet të bashkërendojë punën me gjithë instancat e tjera për kontabilizimin dhe ndjekjen e arkëtimit të detyrimeve të qytetarëve. 3. Në lidhje me krijimin dhe funksionimin e strukturës së Policisë Bashkiake. datë 29. Mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave që destinohen si fonde për mjedisin.10. 7980. realizimet.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për sa u trajtua më sipër ngarkohet më përgjegjësi sekretari i klubit të futbollit “Besëlidhja”. datë 27.2003 “Për kriteret dhe procedurat e vlerësimit dhe të shitjes së trojeve të ndërmarrjeve shtetërore që i nënshtrohen privatizimit ose transformimit të tyre në shoqëri tregtare”. . 8094. datë 211 . 2. ndotja ujore e tokës dhe territorit. 169. Ndërsa për vitin 2006 janë prerë gjoba në 95 raste për shumën 290. të cilët nuk e kanë ushtruar aktivitetin në vazhdimësi dhe shumat mbeten akoma të pashlyera.000 lekë.000 lekë dhe kanë mbetur pa u arkëtuar 79 gjoba në shumën 243. objektivat. të ligjit nr. Kontroll mbi zbatimin e detyrave për mbrojtjen e mjedisit: a. datë 27.Investimet për mbrojtjen e mjedisit. Për vitin 2005 janë kryer veprime për shitje trojesh të objekteve që janë privatizuar në 9 raste. Për të gjitha rastet e shitjes së trojeve shtetërore janë zbatuar kërkesat e ligjit nr. Zbatimi i procedurave për vlerësimin për shitje të trojeve nën objektet e privatizuar dhe për objekte që do të privatizohen.1995 “Për shit-blerjen e trojeve”. por meqenëse këto gjoba u janë vënë tregtarëve ambulantë ose të tregut të lirë.

3500 661 2006 Leke 3520 9340 12860 Shuma 5520 10489 16009 Faktikisht.02.000 lekë për familje dhe tarifa e gjelbërimit nuk është aplikuar.01.k. neni 17. datë 31. datë 15. pasi nuk mund të përjashtojnë një numër të madh familjesh e subjektesh që realisht janë në territoret më të afërta të qendrës së Lezhës si Kodërmarlekajt.2006. 8094.6. b. ligjit nr. 8652. Realizimi i kontratave për vitet 2005 e 2006.3. që janë nga krijuesit kryesore të mbeturinave. datë 28. me të cilën është lidhur kontrata e datës 25. ku tarifa e gjelbërimit është e bashkuar me atë të pastrimit. 101/4.01. datë 26. për realizimin e shërbimit të pastrimit në Bashkinë e Lezhës ka qenë në fuqi prokurimi i vitit 2001. Familje që nuk paguajnë taksën e pastrimit e te gjelbërimit paraqiten sipas tabelës së mëposhtme: Në 000/lekë Nr. mundësia e planifikimit të të ardhurave është reale edhe për 9.Vendimin nr. datë 12. 1. 1. a. Këshilli Bashkiak ka marrë vendimet e më poshtme: .1996 “Për largimin publik të mbeturinave”.2002 “Për sistemin e taksave vendore”. përcaktimin e zonës së pastrimit. me të ardhura të pakta dhe ndihmë ekonomike të cilat paguajnë 300 lekë në muaj dhe persona invalidë që paguajnë 200 lekë në muaj.Vendimi nr.12.746 mijë lekë. për tarifat e vitit 2006. kreu i tretë. 1 2 Emërtimi Nr i familjeve Nr i subjekteve Shuma Nr. 8982. 212 .01.2006 që është zbatuar për vitin 2006. Planifikimi i të ardhurave të pastrimit dhe gjelbërimit. date 21.2004 i cili është zbatuar edhe për vitin 2005. Konkretisht tarifa e pastrimit është 1. Konkretisht. me argumentin se nuk ka miratim nga Këshilli Ministrave. 4278 122 2005 Lekë 4278 2212 6490 Nr. gjë e cila argumentohet me faktin se janë familje që banojnë në zonë informale. ku është shpallur fituese firma sh. Prefektura me shkresën nr.02.p.2004. 1 2 Emërtimi Nga familjet Nga subjektet Shuma Nr. 3. sipas regjistrimit në Zyrën e Gjendjes Civile. si dhe me shkresën nr. 2000 634 2005 Leke 2000 11498 13498 Nr. Nga ana tjetër. numri gjithsej i familjeve të evidentuara në qytetin e Lezhës.2001 midis kryetarit të Bashkisë dhe përfaqësuesit të firmës. datë 3.03. Në zbatim të ligjit nr.1996. 59/1. datë 20.07. tarifa e pastrimit është planifikuar e diferencuar sipas gjendjes ekonomike të familjeve. neni 6. Bashkia e Lezhës nuk ka miratuar brenda perimetrit të vijës kufizuese që ajo ka në juridiksion. ligjit nr. rezulton për vitin 2005 rreth 6278 familje dhe për vitin 2006 rreth 6722 familje. Për periudhën e vitit 2005.2000 “Për organizimin e qeverisjes vendore”. për vitet 2005 dhe 2006 paraqitet në tabelën e mëposhtme: Në 000/leke Nr. Për këto vendime.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 21. Për sa më sipër. Bashkia ka bërë një plan pastrimi e gjelbërimi për të cilin ka planifikuar dhe harxhuar fonde. është shprehur për bazueshmëri ligjore për tarifat e vitit 2005. duke i ndarë në familje me të ardhura të mjaftueshme të cilat paguajnë nga 1200 lekë familje. 8435. 1222 144 2006 Lekë 1222 2034 3256 Shuma 5500 4246 9746 Siç shihet. kreu i dytë “Taksat vendore” si dhe ligjit nr.1998 “Për sistemin e taksave ne Republikën e Shqipërisë”. përgjegjësia bie mbi Drejtorinë e Tatimtaksave të Bashkisë. .

Parashikimi i këtij kushti ka për qëllim eliminimin e vështirësive që janë hasur gjatë procesit të zbatimit të kontratës.657.139 lekë. Për mosrealizim të tenderit në kohë.Moszbatim i nenit 7 “Kushtet e punës”. realizimi i shërbimit të pastrimit të qytetit të Lezhës është bazuar në kontratat themelore me vlerën e fiksuar 9.245 lekë është caktuar si detyrim për likuidimin 2 herë të shpenzimeve administrative (trajtuar në pikën 2/C) ngelet si detyrim shuma prej 1. pajisje. pika 16. Konkretisht sipas dokumentit “E” nuk rezulton të jenë përcaktuar nene që shtojnë masën e fondeve të prokuruar me tender. për periudhën janar-prill 2006.3.3005. Nga kontrolli i zbatimit të kësaj kontrate rezulton se për vitin 2005. Bashkia ka lidhur me firmën për shumën 3. sipas të cilit Bashkia i vë në dispozicion me qira sipërmarrësit ambiente të ndryshme. Nga kontrolli rezulton se nuk ka situacione ditore për punimet e kryera për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave.06. sidomos në gjetjen e shesheve të grumbullimit dhe depozitimit të mbeturinave. për të cilat sipërmarrësi paguan qira sipas legjislacionit ne fuqi (Aneks i kontratës dokumenti E). makineri. Meqenëse në situacionet e likuiduara për këtë viti shuma prej 516. si dhe kontratën themelore pesëvjeçare për vitin 2006-2011 në shumën 8.2006 është lidhur kontrata themelore e re pesëvjeçare. bazueshmëria ligjore e lidhjes se këtyre kontratave i referohet nenit 3 te kontratës themelore.740.4.000 lekë. b.408. është fond shtese. . 1. çka është kontradiktore me problemet e dala dhe të trajtuara nga vetë Bashkia gjatë procesit të zbatimit të kontratës.4.01.683. sidomos në gjetjen e shesheve të grumbullimit. 213 . Moszbatimi i këtij kushti ngarkon me përgjegjësi ish-kryetarin e Bashkisë në Lezhë dhe drejtorin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike. Bashkia e Lezhës në mbështetje të vendimit të Këshillit Bashkiak nr.416 lekë. Sipas kontraktuesve. për mosrespektim kontrate nga kontraktuesi.000 lekë në vit.683.317.5 “Në bazë të procesverbaleve ditore harton situacionet mujore”. për periudhën 26-30 prill 2006 ka lidhur para kontratën për shumën 186. Gjithsej shuma e fondit vjetor rezulton 12.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Kontrata e quajtur themelore. Për periudhën e vitit 2005. ku thuhet se: “Bashkia i bën pagesën kontraktuesit sipas kushteve të përcaktuara në dokumentin E… bashkëlidhur kontratës”.800. neni 16 i kontratës. thuhet se: “Supervizori harton situacione ditore për masën e kryerjes së shërbimeve” dhe sipas pikës 16.2006 deri më 25. ka paguar vlerën prej 2.241. Nga kontrolli i zbatimit të kushteve të kontratës rezulton se. si sheshe. çka tregon se e bën të pakontrollueshme në mënyrë operative problemet e pastrimit dhe gjelbërimit.2. Moszbatimi i amendamenteve të kreut “Mbikëqyrja”. me afat përsëritje deri në vitin 2011 me vlerën 12. në përgjithësi. Pagesat. ato janë realizuar por u konstatuan dhe mangësi si më poshtë: . Nga ky fond rezulton se shuma 540 mijë lekë e paguar në zbatim të vendimit të Këshillit Bashkiak datë 20. c.000 lekë më shumë nga kontrata themelore.2006.Gjatë kontrollit rezulton se nuk ka patur asnjë rast për vendosje gjobe në zbatim te nenit 19. datë 29. Nga data 25. në vijim të kontratës themelore.836. ku Bashkia është detyruar të bëjë zgjidhje të sforcuara.2006 është lidhur anekskontratë për vazhdimin e kontratës. kazanë. por të gjitha situacionet janë plotësuar gati 100% me preventivat.294.755 lekë.000 lekë. ndërsa më datë 30. Për vitin 2006. për çdo vit. në bazë të nenit 4 të saj është me afat pesëvjeçar me të drejte ri përsëritje çdo vit dhe në bazë të nenit 3 të saj vlera vjetore e fondit të pastrimit është përcaktuar 9.

Për sa u trajtua më sipër rezulton se nga ana e Bashkisë i janë paguar firmës sh. ndërsa sipërfaqja e gjelbër nën shërbim në vitin 2006 është pakësuar në krahasim me vitin 2005.273. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr. drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve. Për sa sipër mbajnë përgjegjësi ish-kryetari i Bashkisë dhe drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve. 1 2 Emërtimi Sipërfaqe te gjelbra ne inventar Sipërfaqe te gjelbra qё u shërbehet 2005 Nuk ka 100000 m2 2006 Nuk ka 76600 Nga tabela konstatohet se nuk është kryer inventari i sipërfaqeve të gjelbëra. është shtuar fondi 1. observacionet e dërguara nuk merren parasysh. në vitet 2005 e 2006. Struktura përgjegjëse për administrimin e problemeve të strehimit në qytetin e Lezhës. a.755 lekë. 2 Nga sa më sipër rezulton se nga ana e Bashkisë Lezhë.07.7. datë 20.734 lekë. pagesë e cila është kryer në kundërshtim me ligjin nr. Gjatë vitit 2005. për shërbimet e gjelbërimit. për arsye se nuk kanë mbështetje ligjore.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Në situacionet e likuiduara për këtë vit shuma prej 963.2004 “Për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”. datë 13. përfaqësuar nga kryetari i Bashkisë dhe përfaqësuesit të firmës sh. Nr.366 lekë është caktuar si detyrim për likuidimin 2 herë të shpenzimeve administrative dhe në fakt shuma e mësipërme është e përfshirë në vlerën e situacioneve përfundimtare të likuiduara në vitin 2006.k.1008 “Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit në Republikën e Shqipërisë” dhe përbëjnë tejkalim të shpenzimeve buxhetore me dëm ekonomik. vlera e kontratës është 5. 8379. mangësitë dhe shkeljet e konstatuara më sipër mbajnë përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë.k. për pastrimin dhe për gjelbërimin e qytetit te Lezhës.Për gjelbërimin. Nga sa më sipër. .473.5.2005.4. Në mënyrë analitike sipas pasqyrës së mëposhtme. 8379. për vitin 2005. Në 000/lekë Nr. 1.755 lekë më shumë.p.926. bazuar në kontratën shtesë datë 01. Kontrata është lidhur me afat 5-vjeçar me të drejte ripërsëritje çdo vit dhe në bazë të nenit 3 të saj.000 lekë.k. Këto pagesa janë kryer në kundërshtim ligjin nr. për dy vitet së bashku janë paguar fonde shtesë për shumën 3.1008 “Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit në Republikën e Shqipërisë” dhe përbëjnë tejkalim të shpenzimeve buxhetore me dëm ekonomik.2001 me firmën sh.p. datë 20. 214 . inspektori i Policisë Bashkiake. është Drejtoria e Shërbimeve Publike. Për sa u trajtua më sipër.p.800. 9232.Sipërfaqe të gjelbra të patrajtuara në krahasim me sipërfaqe në inventar. supervizori i Bashkisë për mjedisin. Bashkia e Lezhës ka lidhur sipas kontratës themelore datë 01. Për të metat. 1 Vitet 2005 Kontrata vjetore Shtesë kontrate Shuma 2006 Kontrata vjetore Shtese kontrate Shuma Preventivi 5 926 1 473 7 399 5926 2505 8431 Situacioni 7 399 7 399 8431 8431 Likuidimi 7 399 7 399 8431 8431 Qira toke .04.

215 . datë 29. Kontroll mbi zbatimin e nenit 8. Vlerësimi i auditit të brendshëm. datë 31. por akoma aktualisht nuk kanë kaluar në pronësi të Bashkisë. Kontroll në zbatim të nenit 31 të ligjit të mësipërm. ç. të VKM nr. Për vitin 2006. 8752. c. Për vitet 2005 e 2006. nuk është zbatuar ligji nr. sipas organigramës bashkëlidhur”. 532. Në buxhetin e Bashkisë për vitet 2005 e 2006 nuk janë parashikuar fonde për qëllime strehimi dhe as programe sipas klasifikimeve në nenin 3 të këtij ligji.2005 “Për strukturën organizative të aparatit të Bashkisë”. 258. c. 2.02.3. Është bërë publikimi dhe deri në fund të vitit 2006 janë pranuar kërkesa për strehim. Nga ana e Drejtorisë së Shërbimeve Publike nuk është hartuar programi 10vjeçar. 7. nuk është përcaktuar “Struktura për administrimin dhe mbrojtjen e tokës në bashki”. në zbatim të kërkesave të nenit 31 të ligjit të mësipërm.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 b. b. Kontroll mbi zbatimin e VKM nr. 5 dhe nr.4. Miratimi në Këshillin Bashkiak i programit 10-vjeçar të strehimit.3. struktura organizative e Bashkisë së Lezhës ka funksionuar mbi bazën e vendimit të Këshillit Bashkiak nr. Zbatimi i programit të kontrollit nga audituesit në subjektet e kontrolluara.3. Plotësimi i dokumentacionit të kontrollit në përputhje me standardet. datë 13. Për sa më lart. Evadimi i materialeve të auditit të brendshëm. 1.2002 “Për mënyrat e ushtrimit të funksioneve nga seksionet e administrimit dhe të mbrojtjes së tokës në qark dhe zyrat e menaxhimit dhe të mbrojtjes së tokës në komunë dhe /ose bashki”. përgatitja e programit 10-vjeçar për strehimin dhe zbatimin e projekteve 3–vjeçare. d. struktura organizative e Bashkisë se Lezhës ka funksionuar mbi bazën e vendimeve të Këshillit Bashkiak nr. Për vitin 2005. datë 17. do të krijojë mundësinë reale për nxjerrjen e fondit të tokës që disponohet nga bashkia dhe do të krijojë kushte për menaxhimin e drejtë të saj. datë 26.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës. Për trajtimin me banesa të familjeve të cilat kanë fituar statusin e të pastrehut.2005 “Për kushtet. datë 26. Nga kontrolli rezulton se në territorin e Bashkisë ekzistojnë rreth 103 ha toka të lira. Kontroll mbi krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës në Bashki. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr. pyje kullota. a. Këto sipërfaqe janë të inventarizuara. 9009. në përputhje me standardet e ligjit nr. Hartimi dhe zbatimi i planeve të Auditit të Brendshëm. sipas organigramës bashkëlidhur”.2003 “Për auditin e brendshëm në sektorin publik”. pasi puna është në proces. Ky proces nuk është kryer në vite. 17.3. Për vitin 2005 dhe 2006 nuk është trajtuar me strehim asnjë qytetar të cilët kanë fituar statusin e të pastrehut. datë 28. normat dhe standardet që duhet të plotësojnë banesat sociale me qira. duke plotësuar formularët përkatës.2006 “Për strukturën organizative të aparatit të Bashkisë”. në strukturën organizative të miratuar me vendimet e mësipërme të Këshillit Bashkiak. 8752.10. nga 130 persona. prandaj krijimi i kësaj zyre ose personave të ngarkuar për mbrojtjen e tokës në zbatim te ligjit të lartpërmendur. të cilat blihen në treg”. 16 dhe nr.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”. brigje lumenjsh etj.

sipas drejtimeve të përcaktuara në këtë program kontrolli. që kryen dhe funksionin e juristit të njësisë së prokurimit.2003 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. Në përfundim të kontrollit rezultoi: Gjatë kontrollit të kryer për zbatimin e ligjshmërisë dhe vlerësues. Përveç kontrollit të dokumentacionit jemi bazuar edhe në këshillimin dhe ballafaqimet me stafin drejtues e atë administrativ të subjektit të kontrollit. datë 13. datë 01.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 ç. 9.6. të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit. Kontrolli u krye nga data 10. Gjatë vitit 2006 janë aplikuar 9 masa disiplinore. duke verifikuar sipas rastit dokumentacionin e plotë që iu vu në dispozicion grupit të kontrollit u konstatuan shkelje të dispozitave ligjore dhe konkretisht disa nga këto shkelje më të rëndësishme janë si më poshtë: .Nuk është kryer ndalesa e tatimit mbi pagë për 16 punonjës në shumën 8 055 lekë. lejet e shfrytëzimit.12.01. për periudhën e veprimtarisë së ushtruar nga subjekti i kontrolluar nga data 1. 228. . Për të dy vitet është hartuar programi vjetor i auditimeve dhe është miratuar nga kryetari i Bashkisë.2006. me objekt kontrolli “Per procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të studimeve urbanistike. 216 . 345. 2 vërejtje paralajmërim për largim nga puna dhe 1 për pezullim ngritje në detyrë U kryen sondazhe në materialet e auditimeve dhe rezultoi se auditimet janë kryer në përshtatje me kërkesat e VKM nr. Për vitin 2005 janë kryer 8 auditime të plota dhe 5 auditime tematike. ndërsa për vitin 2006 e në vazhdim.4.2004 “Për miratimin e manualit të procedurave të auditimit të brendshëm. ky seksion funksionon me një person.4. Për përmirësimin e gjendjes u rekomandua marrja e masave. u ushtrua kontroll në Bashkinë e Orikumit. duke verifikuar dokumentacionin e plotë që iu vu në dispozicion grupit të kontrollit. administrimi i aseteve.Për punë jashtë kohës normale janë paguar më shumë për 80 orë në shumën 9 088 lekë. Sigurimi i cilësisë në kontrollet e kryera nga kontrollit i zbatimit të detyrave të lëna. Kontrolli u krye për zbatimin e ligjshmërisë dhe vlerësues.2007. Gjatë ushtrimit të kontrollit dhe formulimit të këtij Projektraporti.Janë paguar për udhëtim e dieta pa paraqitur vërtetimin e hotelit për shumën 8 000 lekë. datë 03. Aktualisht ky seksion ka në përbërje një ekonomist që mbulon auditin dhe një jurist i cili është i emëruar si jurist i Bashkisë.5. të kodit etik për auditët e brendshëm dhe të kartës së auditimit brendshëm publik”. nga të cilat: 6 vërejtje me shkrim. 9009. Seksioni i auditit. veprim në kundërshtim me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. .02. Për vitet 2005 e 2006 është realizuar programi vjetor i auditimeve. Është konstatuar vetëm 1 rast shkelje e disiplinës financiare me dëm ekonomik për 35 mijë lekë dhe nuk kanë rezultuar shkelje të disiplinës financiare pa dëm ekonomik. 203/1. punonjës të emëruar. administrimi dhe mbrojtja e tokës bujqësore”. ka funksionuar me dy veta.2007. KONTROLL NË BASHKINË E ORIKUMIT Në zbatim të programit të kontrollit nr. në përputhje me kërkesat e ligjit nr.2007 deri më datën 31. për vitin 200. grupi i kontrollit ka zbatuar Kodin Etik dhe standardet e miratuara të kontrollit. shesheve dhe lejeve të ndërtimit.2004 deri më 31.

444.3004. datë 10. në kundërshtim me nenet 28 e 76. . dosjeve teknike të punimeve të kryera dhe matjeve në faktike të punimeve në objekte. i cili shqyrton dhe jep mendim për anën tekniko-ligjore. paragrafi i katërt. udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. duke e pajisur edhe me leje shfrytëzimi.v. datë 10. datë 23.1995 “Për prokurimin publik”.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”.9.4. . rezulton të jetë vleresuar me 3% dhe jo 4% të vleres së investimit sipas kostos mesatare të ndërtimit të Entit Kombëtar të Banesave.2000 “Për rregullat e prokurimeve publike” dhe udhëzimin në zbatim të tij. të miratuar nga KRRTRSH-ja me vendimin nr. duke e ndryshuar krejtësisht si nga forma dhe përmbajtja planin rregullues të qytetit. drejtimit dhe kolaudimit të veprave të ndërtimit” . 5.1998 dhe me nenin 12.02. përllogaritja e vleres së investimit sipas preventivit të objektit duke e krahasuar me koston mesatare të ndërtimit të Entit Kombëtar të Banesave. datë 28.Nga kontrolli i dokumentacionit.Në 6 raste.6. 335.Nga kontrolli i dokumentacionit në lidhje me procedurën prokurimit me fonde publike. . të ligjit nr.5.Janë kryer pagesa për shërbime të ndryshme në Bashki nga të tretët duke mos ndalur tatimin në burim. në shumën 1 002 041 lekë. datë 17. Zyra e Urbanistikës e Bashkisë Orikum ka shqyrtuar dhe ka pranuar kërkesat për sheshe dhe leje ndërtimi për objekte banimi dhe shërbimi.9.1998. duke mos i paraqitur më parë Këshillit Teknik. rezultoi se nga 26 tendera gjithsej për periudhën 2004-2006.9. datë 08. të ligjit nr. nga punonjësit e Zyres së Urbanistikes. . 8405.02.Janë kryer pagesa për telefonin e lëvizshëm “celular”. datë 26. të ligjit nr. objekti është marrë në dorëzim nga Zyra e Urbanistikës. ndërtimet janë lejuar të kryhen në mënyrë të kundraligjshme nga punonjësit e Zyrës së Urbanistikës.2001 “Për dietat e nënpunësve që dërgohen me shërbim jashtë vendbanimit të tyre”.06.Në 24 raste. të ligjit nr. rezultoi se janë punime të pakryera në vlerën 2 870 940 lekë. me pikën 1. të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. projektimit. 8402.7. pa ndalur tatimin në burim dhe duke përfituar në mënyrë jo të rregullt t. deri në 7 kate.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. .1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. datë 22.2003 “Për klasifikimin e strukturës së kostos së punimeve të ndërtimit” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. . duke bërë që ndërtimet të marrin një pamje krejtësisht ndryshe nga ajo e parashikuar në Planin Rregullues të qytetit. 15 prej tyre janë me veprime të kryera në kundërshtim me: ligjin nr. duke mos respektuar qartë kondicionet urbanistike dhe kriteret e zgjidhjeve vëllimore dhe arkitektonike të ndërtimeve dhe në përfundim. VKM nr.9. datë 15. . datë 17. si: Sekretaria Teknike e KRRT-së. në kundërshtim me Planin Rregullues të qytetit Orikum.Në veprimet me bankën janë kryer pagesa ndaj të tretëve “për shërbime”.sh. 7971. 8402. . 8405. Urbanistika Ligjore. duke i sjellë dëm ekonomik prej 20 761 928 lekë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 datë 15.. “Për urbanistikën”.1994 “Për tarifat e studimit. por duke i kaluar direkt për miratim në KRRT-në e Bashkisë e Orikumit. Kadastra Urbane. në portën hyrëse të qytetit Orikum “zonë turistike me përparësi të zhvillimit të turizmit”. 217 . buxhetit të Bashkisë Orikum. për 33 personave në shumën 51 467 lekë. Kontrolli Teknik i Projekteve në kundërshtim me nenin 24. duke tejkaluar limitin në shumën 18 471 lekë. kreu III. 2.Nga kontrolli i dokumentacionit në lidhje me urbanistikën.Në 16 raste. 3. në kundërshtim me nenin 7. mungon struktura tip.

Lënia e dokumenteve të përfunduara në Zyrën e Urbanistikës është në kundërshtim me nenin 24.1998. . 8982. në kundërshtim me nenin 6. duke hyrë në kompetencat e KRRT-së të Këshillit të Qarkut në Vlorë.7.2002 “Për sitemin e taksave vendore”. më konkretisht: Mbi hartimin dhe zbatimin e programit ekonomik dhe financiar. të cilin e ka ligjëruar edhe prefekti i Qarkut të Vlorës dhe konfirmuar me datë 30. .02. datë 06.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 . 2. të nenit 11. datë 23. 3. por pa bërë inventarizimin e fletëve dhe dosjet nuk janë dorëzuar në Zyrën e Protokoll-Arkivës. si dhe të ligjit nr.02.Në 5 raste. pika 4 “Mbi taksat e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja” dhe në zbatim të ligjit nr.Në 10 raste. për dhënien e shesheve dhe lejeve të ndërtimit jashtë vijave kufizuese të qytetit. të ligjit nr. për të tretë dhe taksi) të cilat nuk kanë arkëtuar tarifën për licencën dhe certifikatën e transportit rrugor për 260 840 lekë.2.2006 “Për zbatimin e buxhetit të pushtetit vendorë 2006”. si dhe me nenet 4 e 5.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. nga Zyra e Urbanistikës janë miratuar projektet e ndërtimit të objekteve për subjektet ndërtuese me vlerë të preventuar të investimit mbi 100 milionë lekë. pa bërë më parë oponencën teknike për projektet e ndërtimit të objekteve nga institucionet shtetërore ose entet e tjera.9. nga Zyra e Urbanistikës janë pranuar dhe shqyrtuar kërkesa për lejet e shfrytëzimit. Emërtimi Viti 2005 Viti 2006 218 .2006 “Për zbatimin e buxhetit të shtetit për vitin 2006”. udhëzimin e Ministrisë së Brendshme nr. por lejuar ndërtimin e objektit në sipërfaqen prej 1 323 m2 më shumë se projekti i miratuar. Në zbatim të ligjit nr. datë 10. datë 15.Në Bashkinë e Orikumit janë të regjistruara 88 mjete për transportin e udhëtarëve. .02. për të gjitha linjat e transportit (vetjak.2006 ka miratuar buxhetin e vitit 2006.1998 dhe me udhëzimin nr. Në vijim. datë 12. 9154. germa b. datë 20.02. në kundërshtim me nenin 8. në kundërshtim me pikën ç.3. 8402.Në 3 raste. 9469.Në 4 raste janë shqyrtuar kërkesat nga punonjësit e Zyrës së Urbanistikës.11. 342.1. duke mos zbatuar projektin e miratuar në lejen e sheshit të ndërtimit. . ku për diferencat përkatese duhet të vepronin në përputhje me udhëzimin nr. 8652. udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.3. Këshilli i Bashkisë me vendimin nr. nga Zyra e Urbanistikës janë pranuar dhe shqyrtuar kërkesa për lejet e shfrytëzimit.2003. 342. datë 28. “Për urbanistikën”. të ligjit nr. buxheti paraqitet sipas tabelës në vijim: Në 000/lekë Nr. 9. kapitulli II “Mbi detyrat e sekretari-arkivit të organit shtetëror”. 8991. datë 10. datë 21. të përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e ndërtimeve. duke mos bërë kontrollin për saktesinë midis prevetivit dhe situacionit.2006.I gjithë dokumentacioni përfundimtar në dosjet e KRRT-së që kanë mbaruar procesin e dhënies së lejes të shfrytëzimit dhe të dergimit të dokumentave në zyren e rregjistrimit të pasurive të paluajtshme (gjithsej 17 dosje për periudhën 2004-2006) është i sistemuar. datë 21. . Për të dy vitet. të rregullores “Për punën me dokumentat administrative të organeve shtetërore”. 8402. datë 31.2001 “Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”.2006 “Për zbatimin e buxhetit të pushtetit vendor për vitin 2006.9.2005 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2006”.12. pasi nuk ka. . të ligjit nr.2003 “Për arkivat”. datë 08. trajtohen me radhë të gjitha pikat e kontrolluara në përputhje me përcaktimin e bërë në programin e kontrollit. të ligjit nr.

680 mijë lekë.906 125.000 mijë lekë si rezultat i mosrealizimit të shpenzimeve nga të ardhurat e veta dhe 1179 mijë lekë nga transfertat e pa kushtëzuara ose granti.593 31.227 6.483 mijë lekë më pak se shpenzimet e programuara. janë realizuar si vijon: Në 000/lekë Artikulli Pagat (600) Sigurime shoqërore (601) Shpenzime operative (602) Të tjera plus (604) Investime (231) Llog.460 57. nga të cilat 8. ç’ka përbën shkelje të kërkesave të ligjit nr. por edhe e uljes së peshës specifike të financimeve të kushtëzuara. 8399.7 90. paraqitet si më poshtë: 219 Përdorimi efektiv i fondeve buxhetore. Realizuar 51969 48769 13960 12143 24158 17439 12566 11662 60750 57696 500 400 166083 148112 Në % 93. të ardhurat prej 18.150 33.9.680 58.179 mijë lekë janë të trashëgueshme. shëndetësinë dhe gjendjen civile. rakorduar me Degën e Thesarit në Vlorë.5 Viti 2006 Planif. Të ardhura gjithsej Nga grandi i pakushtëzuar Nga të ardhurat vendore Të trashëguar nga viti 2005 Granti i trashëguar nga viti 2005 Granti për investime Shpenzime gjithsej Shpenzime për paga Shpenzime për sigurime shoqërore Shpenzime operative Investime Fondi rezervë Buletini i kontrolleve të vitit 2007 81.901 44. buxheti i kushtëzuar për arsimin.198 0 81. Në buxhetin lokal. datë 22.505 9.000 2.698 498 12. datë 09.083 mijë lekë. shëndetësinë dhe gjendjen civile. .1998 “Për disa ndryshime në ligjin nr. datë 09. kreditor (466) Totali Viti 2005 Planif.12. Në buxhetin e Bashkisë.300 2. Fondi rezervë për vitin 2006 është krijuar në masën 2.122 2.2 92.197 1.5% ose 9. zëri “shpenzime operative” nuk është programuar zë për zë.923 75.9 92. datë 22.971 mijë lekë më pak se shpenzimet e programuara prej 166.1998. 8399.12.315 50.9 80 90 Shpenzimet e buxhetit lokal gjithsej për vitin 2005 janë realizuar 92. Shpenzimet operative të aparatit të Bashkisë janë të konsiderueshme. 7776.8 86.2 94. fondi rezervë nuk është përdorur.9 72.494 Në % 97. shpenzimet e buxhetit lokal janë realizuar 90% ose 17.640 10.124 10. si dhe nuk janë përfshirë.0 92. Realizuar 45.993 18. shpenzimet ku përfshihet edhe buxheti i kushtëzuar për arsimin. të ligjit nr.000 lekë detyrime të pavjela nga tatimet dhe taksat vendore. pra brenda kufirit të parashikuar në nenin 6.Kontrolli i Lartë i Shtetit a. Rritja nuk është pasojë vetëm e rritjes së shpenzimeve nga të ardhurat e veta.876 13. 7. kryesisht në investime.696 - Në buxhetin e aprovuar nga Këshilli Bashkiak nuk përfshihen në të ardhura dhe shpenzime. neni 25.1993 “Për buxhetin lokal”. por në total dhe nuk ka tejkalim.184 11.977 116. me përjashtim te zërit “shpenzime telefoni”. Për vitet 2005 e 2006. 416 14. b. Realizimi vjetor i të ardhurave.569 14.8 95.190 44. Për vitin 2006. 7776.850 20.640 21.295.5 71.930 8. Për vitin 2006. ndryshuar me ligjin nr. por të realizuara nëpërmjet procedurave të tenderimit dhe vetëm 4% e tyre nuk u janë nënshtruar këtyre procedurave.9.995 17. shpenzimet nga të ardhurat e veta zënë 64% për vitin 2006 ose 13% më tepër se viti 2005. por nuk ka dalë vendimi i Këshillit Bashkiak (VKB). Këshilli Bashkiak për vitin 2005 ka analizuar realizimin e buxhetit faktik.1993 “Për buxhetin lokal”.226 7.810 45.

000 lekë. për 14 punonjës në shumën 6150 lekë.153 12.pagave Sigurime shoqërore Shpenzime operative Nr.2002 “Për klasifikimin e funksioneve dhe grupimin e njësive të qeverisjes vendore. pagat sipas grupit. 1/1 të llogarive të seksionit të funksionimit të bilancit.2007. janë bazuar në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. nga: . Nga kontrolli i dokumentacionit u konstatua se realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore për vitin 2005 dhe 2006 paraqitet si vijon: Nr. Kontroll për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës e pagave.352 7. 8438. pa gabime. 551. . 4.719 lekë dhe llogaritë 601. dhe projektet përkatëse të miratuara. 14. .Listëpagesat e viteve 2005 e 2006 plotësoheshin pastër. 602. datë 07. si dhe artikulli 601.11. . shumat bruto të korrektuara me ndalesat rakordojnë me shumat neto. datë 28. burimit.04. rikonstruksionin. 1 2 3 4 Emërtimi Fond. i punonjësve Njesi matje 000/l “ “ Njerëz Viti 2005 Programuar Realizuar 45901 44876 13184 11993 18995 17569 145 145 Viti 2006 Programuar Realizuar 51969 48770 13960 12144 24158 17439 144 144 Siç shikohet dhe nga tabela ka mosrealizim në llogaritë 602. aneksi nr. të vendosura nga Këshilli Bashkiak dhe u konstatua zbatim i saktë i udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. përputhet me kolonën nr.215 lekë. Shuma e kontributeve e derdhur për efekt të sigurimeve shoqërore sipas pasqyrës nr. U kontrolluan dhe rezultoi se: . orët jashtë kohës normale e shpërblimet për vitin 2006 ishin konform ligjit nr. ndërsa paga maksimale 54. për efekt page e përcaktimin e kufijve të pagave të organeve të qeverisjes vendore”. a. Struktura organizative dhe niveli i pagave për punonjësit e Bashkisë Orikum.416 51. etj.028 Parashikimi dhe vendosja e fondeve në dispozicion të Bashkisë bëhet në bazë të nevojave që programohet për mirëmbajtjen.063 3. 8 të pasqyrës anekse “numri punonjsve dhe fondi i pagave”.Llogaritja dhe masa e ndalesës për sigurimet shoqërore për vitin 2005 dhe 2006 është bërë në zbatim të dispozitave ligjore duke respektuar pagën nominale mujore për efekt të llogaritjes së kontributit të sigurimeve shoqërore e shëndetësore. grant Përdorur të ardhura Trashëguar në 2007 Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Në 000/lekë 58.06. përjashtuar ndalesën e tatimit mbi pagë për 16 punonjës në shumën 8 055 lekë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Të ardhura në total Çelur Mbetur për çelje Përdorur.Shëndetësia në Orikum.12. b. kategorive. për shumën 8. për 2 punonjës në shumën 1905 lekë. në situacionin e shpenzimeve të 220 .1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”. 1.811 1.535 lekë. shtesave për vjetërsi e pozicion. U kontrollua bazueshmëria ligjore e klasave. datë 13.Kopështi në Orikum. datë 20. trajtuar më hollësisht në procesverbalin nr. metodologjisë përkatëse dhe përshkrimit përgjithësues të rolit të sekretarit të përgjithshëm në këtë shërbim”.Llogaritja dhe derdhja e tatimit mbi të ardhurat “për pagat”. 2.. për vitin 2006 për shumën 6. emërtimeve.2000 “Për strukturën e renditjes të punëve në shërbimin civil.

Krijimi dhe zbatimi i tij është bërë në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. U kontrollua lidhja e kontratave të punës dhe rezultojnë se janë lidhur kontrata individuale me punonjësit definitiv në ditën e marrjes në punë si dhe kontrata provizore me punonjës sezonal. datë 31. datë 12. të ligjit nr. U ushtrua kontroll i plotë për gjithë dokumentacionin e arkës dhe u konstatua se nga Drejtoria e Financës janë hapur librat e kontabilitetit dhe janë azhornuar veprimet në to. 2005 dhe 6-të mujorin e parë të vitit 2006 është bërë në mbështetje të këtij vendimi. i takojnë 40 orë.2000. Nga ana e drejtorit të financës janë bërë vërejtje për procesverbalin nr.2006 “Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave që krijonë institucionet buxhetore”. Pra. por nga ana e grupit të kontrollit u mor në konsideratë vetëm pagesa për korierët dhe hartuesit të listave të zgjedhësve. rregullshmërisë dhe ligjshmërisë me zgjedhje. si dhe me ligjin nr. administrimin e qarkullimin e vlerave materiale e monetare”. shperblimi nga fondi i veçantë eshtë bërë me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. për vitin 2005 dhe për vitin 2006. të ligjit nr. 221 . për të tjerat nuk u paraqitën dokumente justifikuese. Është hapur regjistri në të cilin janë hedhur sistematikisht derdhjet e kontributeve të sigurimeve shoqërore i cili plotësohet në bazë të listëpagesave të hartuara për kontributet e sigurimeve shoqërore. që me listëpagesën 1-15 dhjetor 2004 është paguar në shumën prej 13 632 lekë. 8652. dhe ngarkojnë me përgjegjësi drejtorin ekonomik dhe ish-kryetarin.3.7. Për 6-mujorin e dytë. e. ku pas kryerjes së inventarit nuk rezultuan diferenca midis gjendjes kontabël dhe asaj fizike. Veprimet e kryera me arkë.000 lekë çdo punonjës. Në Bashkinë e Orikumit funksionon vetëm një arkë. ndryshuar me ligjin nr. në përputhje me planin unik kontabël për institucionet buxhetore. neni 32 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.01. për 120 orë “jashtë kohës normale”. për muajn dhjetor. për të gjithë punonjësit. 19. 8085. 423. Shpërblime për orë jashtë kohës normale të punës. 7961. në: A. datë 11. Veprimet e mësipërme bien ndesh edhe me nenet 7 e 8.2007.6.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 viteve 2005 dhe 2006.1996. datë 28.4. datë 13. pika 2. Vlera monetare ruheshin në kasafortë e cila plotësonte kushtet e sigurisë për ruajtjen e vlerave monetare. një kopje e të cilave i dërgohet degës rajonale të sigurimeve shoqërore. Zbatimi i rregullave për mbajtjen e kontabilitetit. duke përfituar nga 15. c.1995 “Kodi i punës”. Shpërblime nga fondi i veçantë. kur sipas nenit 90. përjashtuar rastin e shoferit.1993 ”Për fondin e veçantë në institucionet buxhetore” dhe shpërndarja e tij për vitet 2004. 6942. Në Bashkinë e Orikumit është krijuar fondi i veçantë në shumën 5% të fondit të pagave. paguar më shumë për 80 orë në shumën 9 088 lekë.12. datë 27. ku për vitin 2005 është 2295 mijë lekë dhe për vitin 2006 është 2598 mijë lekë.7. datë 25. korrektuar me diferencën e pesëmbëdhjetëditëshit të fundit të vitit.1984 “Për ruajtjen. 6. Është hapur libri i pagave dhe është bërë hedhja e veprimeve në to. U kontrolluan pagesat e kryera për punë jashtë kohës normale dhe nuk u konstatuan shkelje të disiplinës financiar.

Janë kryer pagesa në shumën 18.02. fletëdalja e shitësit.1993 “Për limitin e arkës. 8438.1998 ”Për tatimin mbi të ardhurat”.471 lekë për telefonin e lëvizshëm “celular”. 96/2.2002 “Për administrimin e shpenzimeve për telefonin e lëvizshëm. sipas vendimeve të KB është në kundërshtim me pikën 5. Veprimet e mësipërme bien ndesh me nenin 33.2005 dhe nr. me të meta në dokumentacionin justifikues. datë 15. Janë kryer pagesa për udhëtim e dieta.10. Pagesa prej 18 471 lekë për muajt: mars.467 lekë. dhe ngarkohen me përgjegjësi drejtori ekonomik dhe përfituesi. urdhër shërbimi është vetëm me firmën e udhëtuesit. në përdorim të ish-kryetarit. pasi nuk kanë paraqitur faturë tatimore. janë ngritur komisionet “Për blerjet me vlera të vogla”. Në Bashkinë e Orikumit nuk janë kryer veprime dhe nuk ka gjendje në monedhë të huaj në arkë. Nga kontrolli u konstatua se është ruajtur gjendja limit e arkës në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. Janë kryer pagesa për shërbime të ndryshme në Bashki nga të tretët. Për shpenzime operative.3.2004. fletëhyrja e institucionit etj.400 lekë. 3. 228.3. pika 2 dhe ngarkon me përgjegjësi drejtorin ekonomik dhe vetë përfituesit. 2.2002. datë 24. 290. pa paraqitur vërtetimin e hotelit për shumën 8 000 lekë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Veprimet janë hedhur sistematikisht dhe kronoligjikisht në librin dhe ditarin e arkës. duke mos ndalur tatimin në burim. 343. datë 09. datë 06. brenda vendit. 222 . datë 14. duke tejkaluar limitin (15 000 lekë në muaj) i përcaktuar nga vendimi i Këshillit Bashkiak nr. nr. datë 19. 33 personave në shumën 51.3. Me urdhrin e brendshëm nr. ku ka përfituar dhe 4 ditë hotel. të ligjit nr.7. 2/1. b.4. veprim ky në kundërshtim me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.11. me ndryshime dhe ngarohen me përgjegjësi: drejtori dhe 2 inspektor finance. datë 28. 28. Çdo muaj veprimet mbylleshin duke bërë inventarin përkatës në të cilin kanë firmosur rregullisht personat përgjegjës (arkëtari dhe kryetari i degës së financës).6. të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. Nga kontrolli i dokumentacionit u konstatua se çdo veprim ishte i shoqëruar me dokumentacionin e nevojshëm justifikues.Me listëpagesën 1-15 gusht 2006 është paguar për udhëtim e dieta në shumën 18. Veprimet e kryera me bankë. U kontrollua dokumentacioni i plotë i bankës për të gjithë periudhën e programuar dhe u konstatua se janë hapur librat e kontabilitetit (libri i pagave.01. në përdorim të zyrtarëve publikë. mbi limitin. si urdhër prokurimi.2005 dhe nr. si më poshtë: . procesverbali. 3. 1. datë 25.2006.2001 “Për dietat e nënpunësve që dërgohen me shërbim jashtë vendbanimit të tyre”.. B. pa vërtetim hoteli. 7. Funksionet e llogaritares që mban ditarin e arkës janë të ndarë me funksionet e urdhëruesit të pagave. a.12. datë 11. të cilët rakordonin midis tyre. në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. datë 08. në zbatim të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.1996 “Për blerjet me vlera të vogla”. datë 09. Për t’u theksuar është se arka kryente veprime 1 apo 2 veprime në javë. 9. Për blerjet me vlera të vogla. qershor dhe korrik të vitit 2005. Për udhëtim e dieta.2005.10.

përgjithësisht. partitarët. të firmosura nga personat përgjegjës dhe me vulë nga dega e thesarit. kartelat limit të materialeve dhe janë azhornuar veprimet në to deri në datën 31.dhe 2006. ruajtjen. prokurimi i tyre është bërë nga Bashkia për të tre vitet: 2004. 3.v. stok dhe me qarkullim të ngadalshëm. vendas ose të huaj. Në magazinë mbahen fletët e inventarëve.. fletëhyrja e institucionit etj.. Nga kontrolli rezultoi se. Në lekë Nr.2005. Tërheqja e materialeve është kryer nga personat përgjegjës të cilët kanë firmosur rregullisht.12. padrejtësisht 20% t.12. Totali i ekstratit të bankës në datën 31. Fletëhyrjet në magazinë janë të hartuara mbi bazën e verifikimit fizik të mallrave dhe procesverbalit të kolaudimit të mallit nga komisioni përkatës. Në këtë institucion nuk ka mallra në ruajtje. 2 raste Riparim shërbime.). ditarin e bankës. Janë kryer pagesa ndaj të tretëve “për shërbime”.2006. kryerja e veprimeve me magazinën është në përputhje me kreun e III “Dokumentimi i veprimeve ekonomike–financiare”. preventivi dhe situacioni janë firmosur nga ish-kryetari i Bashkisë dhe jo nga punonjësja që mbulon këtë sektor. Përgjithësisht. Çdo veprim është i shoqëruar me dokumentacionin e nevojshëm justifikues (urdhërprokurimi. të ligjit nr.12. 2 raste Tatimi në burim 10 900 87 199 4 500 4 630 137 232 223 .sh. datë 25.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 ditari. për moskryerje punimesh në mungesë dokumentacioni dhe në disa raste. veprimet e kryera për blerjet me vlera të vogla janë në zbatim të urdhrit të Këshillit të Ministrave nr.2006. librin e madh për shumën 148 112 mije lekë. si dhe fletëdalja e shitësit e plotësuar me gjithë ekstremet e saj. ku për fondin prej 125 291 mijë lekë.e mirëmba. me veprimet me bankën u konstatuan shkelje të disiplinës financiare me dëm efektiv në shumën 1 002 041 lekë.sh. bazuar në planin e shpërndarjes të hartuar në bazë të kërkesave Fletëdaljet e magazinës janë të plotësuara pastër me gjithë ekstremet e nevojëshme. Urdhërpagesat janë të përpiluara saktë dhe të plotësuara në të gjithë ekstremet e tyre. në zbatim të kushteve të paracaktuara për blerjen e tyre. procesverbali.1996 “Për blerjet me vlera të vogla”.02. 1 2 3 4 5 Lloji i sherbimit Riparim automjeti. Të tretët që kanë përftuar nga mosndalesa e tatimit në burim dhe sherbimeve të pakryera. Funksioni i urdhëruesit për pagesat me urdhërxhirim në bankë është i ndarë nga funksioni i regjistruesit të veprimeve. dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare”. në përputhje me planin unik kontabël për institucionet buxhetore. 6942. Dalja e materialeve nga magazina është bëre me urdhër të titullarit. Vlerën më të madhe e zë llogaria 231 “investime”.1984 “Për administrimin. përputhet me situacionin e shpenzimeve. Nga kontrolli i dokumentacionit të magazinës u vërejt se për periudhën e kontrolluar nuk është bërë hyrje materiale ose mallra nga donator të ndryshëm. datë 19. Përveç sa më sipër.v. fletëdalja e shitësit. paraqiten sipas tabelës në vijim. me kartelat dhe librat e magazinës të Degës së Financës. 11 raste Objekt me qira Mirëmbajtje banese Rip. libri i madh) dhe janë azhonuar veprimet në to. pa ndalur tatimin në burim dhe duke përfituar në mënyrë jo të rregullt t.

padrejt. . Fatura e thjeshtë tatimore është pa datë dhe nuk është ndalur tatimi në burim në shumën 29 900 lekë. kur: a.sh. në vijim po trajtojmë personat fizikë dhe jurikë që kanë përfituar padrejtësisht për shërbime dhe punë të pakryer. Firma është e licencuar për tregëti karburanti jo për firmë ndërtimi. Situacioni 289 920 lekë b. 3.5. Firma ka përfituar padrejtësisht 141. Lyerje shkolle e mesme Dukat.. c. Është mbajtur një procesverbal përfundimtar i marrjes së punës në dorëzim i firmosur nga përfaqësuesi i firmës dhe ish-kryetari i Bashkisë dhe jo nga inxhinierja që mbulon shërbimet. Firma private ka përfituar padrejtësisht 74 400 lekë për shërbimet e kryera pranë kësaj Bashkie. Me urdhërpagesën nr.170 4630 4500 5040 28 090 74 400 141. 20% t. . c. si dhe nuk është ndalur tatimi në burim në shumën 24 800 lekë. 4 raste Supervizore Sherbime të ndryshme “ “ “ “ “ “ Rip.Sistemimi i plazhit është bërë në muajin dhjetor 2005 dhe situacioni është firmosur nga ish-kryetari i Bashkisë dhe jo nga inxhinierja që mbulon shërbimet. Tragjas & Orikum Përvetësësuar padrejtësisht për shërbime pranë Bashkisë Përvet. Sistemim zhavori me makineri 20 000 lekë Shuma 336 910 lekë nga e cila janë të pajustifikuara.500 313. padrejt. në shumën 49 600 lekë Megjithatë procesverbali i kryerjes së punimeve datë 11. shkollash. si dhe tetë ditë më vonë se preventivi i bërë nga vetë firma.920 1 002 041 Nga rastet e paraqitura në tabelë. sherbimi e rikonst. paguar firma me 299 000 lekë. si më poshtë: . Pastrim dhe largim inertesh nga territori 26 990 lekë c. është paguar firma sh. Dukat i Ri. kur urdhërprokurimi nr.500 lekë (29 900+111600). për sherbime pranë Bashkisë Përvet. 1. a.12. 248. Tragjas dhe Orikum ka përfituar shumën 28 090 lekë. për 220 000 lekë. si dhe nuk ka paraqitur faturën tatimore.v. si dhe nuk ka firmosur as drejtori i shkollës. b. datë 11.090 lekë 2. Sistemim dhe mirëmbajtje plazhi Orikum.k. Situacionet për të tre shkollat janë firmosur nga ish-kryetari i Bashkisë dhe jo nga punonjësja që mbulon këto sherbime.2006.Kontrolli i Lartë i Shtetit 6 7 8 9 10 11 12 13 Totali Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Objekt me qira Rip. Për riparim shkollash në Dukat të Ri. kur procesverbali 224 .Ka përfituar padrejtësisht t.v.Hapje kanali për KUZ Orikum.2005.2005 dhe procesverbali i komisionit është më datë 07.9. 306 ka dalë më datë 17. Situacioni datë 15. si vijon: a. për “Riparim shkollash në Orikum dhe Tragjas”. kur preventivi është bërë 11 ditë më vonë se procesverbali. nuk ka paraqitur faturë tatimore. Në asnjë rast nuk ka vërtetim nga drejtorët e shkollave që është kryer ky shërbim. Nuk ka faturë tatimore dhe nuk është ndalur tatimi në burim për shumën 28.2005 është firmosur nga përfaqësuesi i firmës dhe ish-kryetari.10. nuk ka projekt. për shumën 297 600 lekë. b. për sherbime pranë Bashkisë 5 400 175 100 5 000 14. për shërbimet e kryera pranë kësaj Bashkie.p.2006 është firmosur nga inxhinierja.12. rruga Radhimë.sh.

m2 150 x 40 = 6000 lekë. 1. bilanci është dërguar për miratim në Degën e Thesarit të Vlorës.. . Firma private ka përfituar padrejtësisht shumën 313 920 lekë. është bëre miratimi nga përgjegjësja e Thesarit.02.Nga ana e firmës është përfituar 20% t.996 lekë. m² 46 x 1000 = 46 000 lekë .12.9. Me shkresën nr. Theksojmë se më datën 12. .9.Stukim dhe zmerilim.sh. .2006.02.Kruajtje dhe suvatim muri. kur kjo shkollë është lyer plotësisht një muaj më përpara. në këto shkolla janë kryer punime. datë 28. në shumën 183 620 lekë. B. Tragjas dhe Dukat. datë 25. 9 etj. të ligjit nr. të rakorduara me Degën e Thesarit si dhe relacionin shpjegues.Në tetë raste. inxhinierja pranë kesaj Bashkie. Sipas situacioneve përkatëse të shkollave në Orikum. dhe jo nga inxhinierja që mbulon shërbimet pranë kësaj Bashkie.02. si dhe me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr.1996 “Për blerjet e vogla” dhe ngarkon me përgjegjësi: ish-kryetarin e Bashkise.2006 është firmosur nga përfaqësuesi i firmës dhe ish-kryetari dhe jo nga inxhinierja e shërbimeve. Për vitin 2006 është nxjerrë llogaria vjetore.02. 3. 203. firmosur nga ish-kryetari. Sipas situacionit të datës 10. shoqëruar me inventarët kontabël të posteve të bilancit.2001 ”Për mbikqyrjen e kolaudimin e punimeve të ndërtimit”.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 datë 21. datë 19.2006 është mbajtur 20 ditë përpara se të kryhej puna dhe preventivi datë 21.2006.v. drejtorin ekonomik.Lyerje me bojë vaji m² 250 x 150 = 37500 lekë 3.10.2006 janë kryer këto punime: . për të cilën është kryer pagesa rregullisht me urdhërprokurimi nr. Shkolla 9-vjeçare në Orikum: . janë kryer këto punime: A.600 lekë. datë 15. D. Nxjerrja e llogarive vjetore dhe inventarizimi i llogarive e pasurisë publike. lyerje shkolle.Suvatim dhe shpatullim. me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. për shërbime të kryera pranë Bashkisë në Orikum. Këto veprime janë në kundërshtim me nenin 33. 13.Për të 10 rastet nuk ka faturë tatimore dhe duhet të ishte ndalur tatimi në burim në shumën 130 300 lekë.9. m² 600 x 40 = 24 000 lekë 2. si më poshtë: a. preventivi është i firmosur nga përfaqësuesi i firmës dhe ishkryetari i Bashkisë.2006 janë kryer këto punime: . situacionin vjetor të shpenzimeve dhe pasqyrën e të ardhurave. janë të pajustifikueshme për shumën 111. 3.2007. i njëjti veprim Meqenëse se lyerja e këtyre shkollave është berë një muaj më parë dhe zërat “stukim e kruajtje” kryhen përpara lyerjes me gëlqere apo bojë vaji. në shumën 293.500 lekë. për shumën 1. 7.9. datë 24. i njëjti veprim si më lart. Për punime të kryera në 10 raste. Shkolla e mesme Dukat. . Shkolla 9-vjeçare Tragjas. sipas situacioneve të firmosura po nga ishkryetari. pikat 2. Shkollat në Orikum. duke vërejtur të metat si më poshtë.Stukim dhe zmerilim m² 400 x 40 = 16000 lekë.10. 4. 225 .2006. brenda afatit ligjor dhe më datë 28.Lyerje me gëlqere m² 700 x 40 = 28 000 lekë . m2 490 x 40 = 19 600. . po nga e njëjta firmë. Sipas situacionit të datës 12.302. 8438.Kruajtje dhe stukim.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” me ndryshime.

nuk ka rezultuar diferencë.2006 “Për përgatitjen e pasqyrave vjetore të institucioneve qëndrore. 226 .2006 është ngritur komisioni “për ekzekutimin e materialeve të nxjerra jashtë përdorimit të materialeve dhe pajisjeve” në insitucionet e Bashkisë së Orikumit. Me urdhër të brendshëm nr. Kërkesa “debitor dhe kreditor” (llogaria 467-468) datë 31.12.q.q.2006 “për nxjerrjet jashtë përdorimit” në shumën 1 772 631 lekë.t. a. pagat. në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 50.01. detyrim ndaj shtetit për tatimtaksat dhe kreditorë për mjete në ruajtje. të cilat janë paraqitur në pasqyrën anekse nr. Shuma neto e a. datë 23. të cilat përfaqësojnë furnitorë për blerje karburanti. paisjeve dhe mjeteve të transportit”.2006 është ngritur komisioni “për nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve e pajisjeve” në institucionet e Bashkisë së Orikumit. datë 20. 3 “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve të qëndrueshme”.2007. sigurimet shoqërore e shëndetësore të fundvitit.12.11. Për materialet e nxjerra jashtë përdorimit është marrë vendim nga Këshilli i Bashkisë në Orikum nr. për çdo llogari dhe rezultoi rakordim i plotë i tyre. datë 19. datë 20. 14. me përgjigjen e dërguar me shkresën nr . Me urdhrin nr.10. 7661.2006 është zero lekë dhe përputhet me rezultatin e ushtrimit.që kanë materiale në ngarkim.2007. b. Këtë vendim të marrë nga Këshilli i Bashkisë së Orikumit. 5 “Skadenca e kërkesave debitore dhe detyrimeve”. Prefektura e Qarkut. Llogaritë e librit të madh rakordojnë bilancin vjetor. U krye inventari i magazinës për 9 artikuj dhe nga krahasimi i gjendjes fizike me atë kontabël nuk rezultuan diferenca.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Bilanci është hartuar dhe plotësuar në zbatim të ligjit nr. të likuiduara në muajin janar 2006. U krye inventari i llogarisë 520 “disponibilitet në thesar” dhe nuk rezultuan diferenca midis gjendjes fizike dhe kontabël.12. Vlorë.1993 “Për kontabilitetin” dhe udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. po kështu paraqitet (llogaria 467-468) datë 31.t.12. 401. Gjendja e llogarisë 531 “arka” në datë 31. 35. U krahasuan të dhënat e ditarit të bankës. 47. e ka konsideruar të ligjshëm. nga krahasimi midis gjendjes kontabël e fizike. datë 24. Me urdhrin nr. total dhe analitik.12. 48/1.2006 është ngritur komisioni për kryerjen e iventarëve. vlera bruto. datë 28.2005 është zero dhe përputhet me rezultatin e inventarit të kryer për këtë qëllim.12.2006 është zero. Analiza e bilancit të vitit 2006 paraqitet si më poshtë: Posti për aktivet e qëndrueshme të trupëzuara është 203 849 932 lekë. Nga kontrolli i dokumentacionit u konstatua se llogaritja e amortizimit në shumën 741 393 lekë është bërë sipas strukturës së a.1989 “Për miratimin e normave të reja të amortizimit të makinerive. korrektuar në pasqyrën e amortizimeve (pasqyra aneks nr. datë 19. Inventarizimi i pasurisë publike. 51. Në aktiv llogaria 4342 “të tjera operacione me shtetin “debitor” përputhet me kundrapartinë e saj në pasiv “Detyrime afatshkurtra” për shumën 6 594 706 lekë.12.01. Gjendja e saj datë 31. datë 18. organeve të pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre”. Në përfundim të inventarëve. përputhet me pasqyrën nr.12. fletët e inventarit janë të plotësuara dhe firmosura rregullisht nga të gjithë anëtarët e komisionit dhe personave. duke përcaktuar dhe afatin e kryerjes së tyre. Janë kryer inventaret për aparatin dhe gjithe pasurinë e Bashkisë së Orikumit. 4)..

Maruk Sistemim rr. “4 Dhjetori” Rikonstruksion rr. Të ardhura B.shtetit Të ardhura Të ardhura Për vitin 2005 Emërtimi Kanal. ftesa për tender”.Dukat fshat Bler. realizimi i tenderave të objekteve që janë zhvilluar në Bashkinë e Orikumit. pasqyrohet në tabelat në vijim: Për vitin 2004 Emërtimi Sistemim ujëra të bardha Rikonstruksion ujësjellësi Sistemim rruge Orikum Nd. Gjatë periudhës së kontrollit 1 janar 2004 deri në 31 dhjetor 2006 janë zhvilluar gjithsej 26 tendera me fondin limit të përgjithshëm 125 291 mijë lekë. financ.Fermë Sistemim asfaltim rr. B-Port Rikonstruksion rr. procedurës dhe kategorisë. 4710181 4218202 4658936 4619162 4679985 4792902 4752040 1490000 5% 247904 222010 245208 271551 147785 148230 B. 4. e Re Orikum Muri rrethues Shk. Në urdhërprokurim nuk është shënuar lloji i prokurimit dhe data e zhvillimit të tenderit.1995 “Për prokurimin publik” me ndryshimet dhe me aktet nënligjore në zbatim të tij. Dukat i Ri Sistemim asfaltim Qendër . 5704060 4958844 9867625 2990049 4853277 6991000 4463604 7973304 1983960 4950000 Superv.pallatesh Orikum Nd. 4948178 4952679 4978175 4943785 4961343 4973466 751680 1483767 Superv. datë 26. 4432753 4476804 4729266 4695462 4713276 4723793 1483767 5% 371303 331622 152909 247129 247862 B.z “1 maji” Rruga B. 4958794 4440212 4905738 4990523 4926300 4941132 4935355 1490000 Superv. likuid. Dukat i Ri-varreza Sistemim rr. datë 05. të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. Sistemim rr.shtetit Të ardhura B. Sistemimi i Ujërave të Bardha në Orikum: Me urdhrin e prokurimit nr. 1. rr. Në vijim procedura e zhvillimit të tenderave analitikisht: Viti 2004 1. procedura e zhvillimit të tenderave në përgjithsi nuk ishte e saktë dhe në zbatim të ligjit nr. të ardhura të ardhura të ardhura të ardhura buxheti të ardhura të ardhura të ardhura Për vitin 2006 Emërtimi Sist. financ. M. veprime këto në kundërshtim me kapitullin e tretë “Dokumentet e tenderit. datë 227 . likuid.5. likuid. me vlerë të përgjithshme të kontratave të lidhura 122 317 mijë lekë dhe efekt të konkurimit 2 974 mijë lekë ose 2. Qender bufe Blerje karburanti Blerje banka shkolle Shuma Fondi limit 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 800000 3000000 Fondi i prokur. për prokurimet e zhvilluara me fonde publike për periudhën 2004-2006 u konstatua se.3%. Përmbledhur sipas viteve. harta Radhimë Shuma Fondi limit 6000000 5000000 10000000 3000000 5000000 7000000 4500000 8000000 2000000 5000000 Fondi i prokur.shtetit B. Të ardhura Të ardhura Të ardhura Të ardhura Të ardhura Të ardhura Të ardhura Buxheti Të ardhura Buxheti Nga grupi i kontrollit. portative Sistemim rruga qendër fermë Sistemim rruga qendër bufe Blerje makine Shuma Fondi limit 5000000 4500000 5000000 4991000 5000000 5000000 5000000 1500000 Fondi i prokur.B.shtetit B. 7971. rr. Qendër Fermë Sistemim plazhi Orikum Rikonstruksion ujësjellës Orikum Sist. 5165340 4710811 9260818 2839920 4476324 6639248 4240329 7573487 1884762 5% 271860 247937 371303 133080 235596 349400 223175 381513 100000 297500 B.portative Sist. Rr.u. k.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Prokurimi i fondeve publike.7. financ.rr.2004 është përcaktuar fondi limit 5 000 000 lekë dhe kryetar i komisionit të vlerësimit të ofertave.

01.k.2000.9. kur këto duhet të ishin përfshirë në çmim. datë 23. dita e shpalljes së ftesës për ofertë deri në ditën e dorëzimit të saj është jo më pak se 15 ditë për prokurimin e ndërtimeve.p. 3. sipas të cilit tenderi duhet të përfundojë brenda muajit korrik.Fitimi i planifikuar 10% ose 364724 lekë. . pa datë. ky kandidat duhet të skualifikohej nga komisioni dhe tenderi duhet të përsëritej (nga 3 konkurues në dy). për “tenderin e kufizuar”. Mangësitë: .6. Sistemim.2004.3. tenderi i kufizuar dhe kryetari i komisionit. datë 23. për verpimet në kundërshtim me pikën 2 dhe 5/b. Me urdhrin e prokurimi nr. 335. pika 1” i ndryshuar.6.000 lekë me procedurë prokurimi “tender i kufizuar” dhe kryetarja e komisionit. enti prokurues duhet të siguronte oferta nga jo më pak se 3 (tre) kandidatë. të udhëzimit të udhëzimit nr. përfaqësuesi i firmës “Mehillaj” dhe kryetari i Bashkisë përmban: a) struktura e kostos 7% = 243 054 lekë b) fitimi i planifikuar 10% = 371 526 lekë Shuma 614 580 lekë 228 . Sipas procesverbalit të komisionit të vlerësimit të ofertave më datë 10. III. datë 1.2002. . kap. kur sipas pikës 5/b. Për sa trajtuar më sipër. të VKM nr.Preventivi i investitorit është 175 lekë më tepër se fondi limit dhe sipas kapit.Tenderi është zhvilluar 5 ditë përpara afatit ligjor të përcaktuar në pikën 5/b. . 675. Përveç sa më sipër. datë 25. asfaltim rruge në Orikum. datë 20.Situacioni përfundimtar i firmosur nga mbikqyrësja e punimeve. përgjegjësi për të cilën mban kryetari i entit prokurues.4. të VKM nr. të mallrave dhe të sherbimeve. 1. të VKM nr.p.6. Në tenderin e zhvilluar kanë marrë pjesë dy firma sh. e kryetari i saj. çka tregon për veprim formal. datë 23. në preventiv dhe situacion janë përcaktuar strukturat e kostos: .2004. rezulton se tenderi është zhvilluar pas 5 ditëve nga përcaktimi i fondit limit. dhe shpallur fituese firma me vlerën 4 958 794 lekë. mban përgjegjësi komisioni i vlerësimit të ofertave.2000 dhe për këtë veprim mban përgjegjësi komisioni i vlerësimit të ofertave. kur sipas pikës 2.5.k. të VKM nr. 335. 3.01.2000.6. 335. datë 23. 2.2000 “Për rregullat e prokurimit publik”.2004 është përcaktuar fondi limit 5000. është përcaktuar fondi limit 5000.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 1.12. dhe ka fituar firma me vlerën 4 905 738 lekë. i firmosur nga supervizorët dhe kolaudatori.1996 të Këshillit të Ministrave.Aktkolaudimi është pa numër.2000 dhe për këtë veprim mban përgjegjësi komisioni i vlerësimit të ofertave. 335.2004 kanë marrë pjesë 3 firma dhe ka fituar firma me vlerën 4 941 132 lekë.9.1996 “Për prokurimin publik”. me detyrë ish-kryetar Bashkie. . Sistemim. Sipas procesverbalit të zhvillimit të tenderit më datë 14. jashtë afateve të përcaktuara në VKM nr. 335. Me urdhrin e prokurimit datë 01. Sipas proçesverbalit të zhvillimit të tenderit më datë 05. të VKM nr.6. asfaltim. Mangësitë: .Tenderi është zhvilluar 1 ditë përpara afatit ligjor të përcaktuar në pikën 5/b. rruga qendër-fermë.Struktura e kostos 8% ose 70166 lekë.2004 kanë marrë pjesë 4 firma sh. datë 23. por pa firmosur sipërmarrësi i punimeve. IV.000 lekë.

të udhëzimit nr.3. sipas të cilit tenderi duhet të përfundojë brenda muajit korrik. datë 1. IV. 2. .k.fitimi i planifikuar 10% = 326582 lekë Shuma 568. jashtë afateve të përcaktuara në VKM nr. është përcaktuar fondi limit 5000.2004 tregon se tenderi është zhvilluar 1 ditë përpara afatit ligjor.2000 dhe për këtë mban përgjegjësi komisioni i vlerësimit të ofertave. .9.3.2004 është përcaktuar fondi limit 4 500 000 lekë dhe kryetarja e komisionit. Viti 2005 1.11. IV. Kanë marrë pjesë në ankand 3 firmat sh. në të njëjtën datë dhe situacioni për fondin rezervë.401 lekë mbi fondin limit. 7. datë 01. 1. III. 335. veprim ky në kundërshtim me pikën 3. Rikonstruksion i rrugës Bashki-Portative.11. datë 25.Me urdhër pa numër dhe datë të ish-kryetarit të Bashkisë është caktuar supervizorja dhe kolaudatorja. datë 1. duke ia shtuar çmimin zërave të punimeve.Firma fituese ka zvogëluar fondin limit nga 3% në 1. 1. të nenit 31.07. 675. atëherë mbeteshin 2 firma dhe tenderi duhej të përsëritur.Ka fituar firma me vlerë 4. dhe bazuar në kapit. kur procesverbali i zhvillimit të tenderit është pa datë.2002.000 lekë. i ndryshuar. Mangësitë: .struktura e kostos 8% = 241912 lekë .7% ose 59. .2004. datë 21. Kanë marrë pjesë në tender 3 firma sh. të ligjit nr.12.2002.11.484 lekë. një ditë përpara. është përcaktuar procedura e prokurimit “tender i kufizuar” dhe kryetari i komisionit.292 lekë më pak.k.01. i ndryshuar. datë 20.p. Me urdhrin e prokurimit nr.Preventivi për fondin rezervë datë 11. Mangësitë: .1996 të Këshillit të Ministrave. me kryetarin e komisionit.p.2004 një ditë përpara situacionit të fondit rezervë. jashtë afateve të përcaktuara në VKM nr. Me urdhrin e prokurimit nr. sipas të cilit tenderi duhet të përfundojë brenda muajit korrik. veprim ky në kundërshtim me pikën 5/b.p.12. është përcaktuar fondi limit 5 000 000 lekë dhe kryetari i komisioni.k. . pika 1.2004.01. 675. asfaltim rruga qendër-bufe. pa “fond limit”.212 lekë. 229 . Me urdhrin e prokurimit nr.Procesverbali datë 14.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Në dosje nuk u gjet kërkesa e firmës për përdorimin e fondit rezervë.Situacioni përfundimtar mban datën 10. dhe ka fituar firma me vlerën 4 956 360 lekë.2004. Rikonstruksioni i rrjetit të brendshëm të Ujësjellësit në Orikum. Me urdhrin e prokurimit datë 05.2004.2005. Kanë marrë pjesë në tender 3 firma sh. 7971.6. datë 26. po ashtu edhe njoftimi për përfundimin e punimeve mban datën 10. kap.494 lekë 6. 5. 4. të VKM nr. Në preventiv dhe situacion janë vënë zë më vete . kap.9. III. datë 20.1996 të Këshillit të Ministrave.440. pika 1”. për të cilën mban përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave. Rikonstruksion kanalizimi në lagjen “4 Dhjetori”.Firma ka paraqitur ofertën 56. kapit.1995 dhe me udhëzimin nr. datë 23. Mangësitë: . Sistemim. 2. kjo firmë duhej skualifikuar nga komisioni.9. për vlerën 143.

. 4. Rikonstruksion rruga Bashki-Portative (faza II ) Urdhërprokurimi nr. 1.p. . viti 2006 është korrigjuar dhe vënë viti 2005. Mangësitë: 230 . 19.Relacioni “për punime të paparashikuara” është pa datë.k.2005 është përcaktuar fondi limit 5 000 000 lekë.175 lekë. urdhri nr. . llojin e tenderit dhe pa burim financimi. asfaltim rruga qendër-fermë.Urdhri i kryetarit për caktimin e supervizorit “pa numër licence”.Urdhri i ish-kryetarit të Bashkisë për caktimin e supervizorit është pa numër dhe datë. 1. asfaltim rruga Dukat-Fushë. pa datë “për caktimin e kolaudatores”.01. si dhe akti i kolaudimit. veprime këto që ngarkojnë me përgjegjësi ishkryetarin e Bashkise. datë 1.k.Miratim mbi punimet shtesë është pa datë “për përdorimin e fondit rezervë” si dhe urdhri nr. pasi ka vepruar në kundërshtim me pikën 2.2005 është pa përcaktuar fondin limit.k. Përsa më sipër mban përgjegjëi kryetari i entit prokurues.2006.978.3. Mangësitë: . dhe ka fituar firma me vlerën 4 943 785 lekë. 4. 7.p. datë 21. Me urdhrin e prokurimit nr. .Procesverbali i kolaudimit është pa numër dhe datë dhe i paplotësuar. 2. 1. 14.1996. me procedurë prokurimi “tender i kufizuar” dhe kryetari i komisionit. Viti 2006 1. Me urdhrin e prokurimit nr. . të udhëzimit nr.2005 është caktuar fondi limit 5 000 000 lekë dhe kryetari i komisionit. 8 i ish-kryetarit për caktimin e supervizorit. të udhëzimit nr. Përveç urdhrit të prokurimit.Për mospërcaktimin e “fondit limit” nga kryetari i entit prokurues mban përgjegjëi kryetari i saj. dhe ka fituar firma me vlerë 4.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Kanë marrë pjesë në tender 3 firma sh.9. Urdhri i prokurimit datë 13.1996. ish-kryetar bashkie. datë 1. datë 21. dhe ka fituar firma me vlerën 4. pasi ka vepruar në kundërshtim me pikën 2. është pa numër dhe datë. Mangësitë: .k.Certifikata e marrjes së punës në dorëzim është pa datë dhe e firmosur nga ish-kryetari. Përsa më sipër mban përgjegjësi ish-kryetari i Bashkisë. Relacioni përfundimtar i mbikëqyrësit të punimeve në Tiranë më 2005 është pa datë. Kanë marrë pjesë në tender 3 firma sh. Mangësitë: .178 lekë. Po ashtu edhe përcaktimin e kolaudatorit. Sistemim.3. Sistemim plazhi në Orikum.Urdhri i ish-kryetarit të Bashkisë nr.p.948.01. datë 21. dhe ka fituar firma me vlerën 7 973 304 lekë. 3. Kanë marrë pjesë në tender 3 firma sh. ftesat për ofertë janë të paprotokolluara.3. Po kështu edhe urdhri i kryetarit për caktimin e kolaudatorit.p. Sistemim. Kanë marrë pjesë në tendër 3 firmat sh. ish-kryetar Bashkie. pa datë “për caktimin e supervizores”. është pa datë dhe të gjitha firmat e supervizorit janë fotokopje.

mban përgjegjëi kryetari i entit prokurues. ish-kryetar Bashkie. Dukat-fshat. . 3. procedurë prokurimi “tender i kufizuar”. Përsa më sipër mban përgjegjësi kryetari i entit prokurues.2006 “për caktimin e supervizorit të objektit” është caktuar supervizori i cili nuk ka licencë. si dhe kolaudatori dhe supervizori përkatës. i firmosur nga sipermarrësi. ish-kryetar Bashkie. licence. Libreza e masave nuk na u vu në dispozicion dhe nuk ishte as në dosje. të udhëzimit nr.01. pasi kanë vepruar në kundërshtim me kapitullin IV. Kanë marrë pjesë në tendër 3 firma sh. duke reflektuar në rritjen e çmimeve të preventivit në zërin “gërmim dheu”.Procesvebali i kolaudimit është pa datë dhe pa kolaudator. Rrethimi i Shkollës se Mesme në Orikum. të udhëzimit nr. . Kanë marrë pjesë në tendër 3 firma sh. Me urdhrin e prokurimit nr. supervizori dhe ish-kryetari i Bashkisë. 1. 4.p. 1. pasi ka vepruar në kundërshtim me pikën 2.983. datë 1. datë 23.Libreza e masave pa asnjë firmë dhe nuk përcakton kujt i përket kjo librezë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 .01.01. pasi ka vepruar në kundërshtim me pikën 2. në këto kushte. Mangësitë: .1996 të Këshillit të Ministrave. më procedurë prokurimi “tender i kufizuar” e kryetarja e komisionit. pa numër për caktimin e kolaudatorit.2006 është 9 551 lekë mbi vlerën e shtuar. Sistemim pallatesh në Orikum.Urdhri i titullarit pa numër dhe pa datë “për mbikëqyrësin e punimeve”. të VKM nr. nga 100 lekë m³ në 500 lekë m³. Përsa më sipër. Po ashtu edhe për kolaudatoren e cila nuk ka dokumente të licencës dhe nuk ka as aktmarrëveshje.Me urdhrin datë 03. .1996. datë 30. 2. për të cilën mban përgjegjësi komisioni i vlerësimit të ofertave. 4. pa llojin e tenderit dhe kohën e zhvillimit.Në preventivin e investorit është përllogaritur edhe fondi rezervë 3% të vlerës. Me urdhrin e prokurimit nr. e cila është pa nr. Përsa më sipër.478 lekë mbi fondin limit. 335. 1. datë 05. dhe ka fituar firma me vlerën 1.2000.2006 është përcaktuar fondi limit 2 000 mijë lekë.6. kur sipas pikës 3. kjo firmë duhet të klasifikohej e treta dhe jo e para. Mangësitë: . Nga ana e firmës është paraqitur oferta pa fondin rezervë 3%. datë 01. mban përgjegjësi kryetari i entit prokurues. Procesverbali i kolaudimit është pa datë. datë 1.960 lekë.2006 është përcaktuar fondi limit 3 000 000 lekë.1996. datë 1.01. 3.p.Urdhri i prokurimit është pa numër.7. ish-kryetar Bashkie. Firmat e tjera kanë konkuruar me fondin rezervë 3% ose 59 518 lekë.9. të udhëzimit nr.k. .1996. firma ka ofruar vlerën 2043 478 lekë ose 43.k. Rikonstruksion rruga nacionale. fatura tatimore nr. 231 . pa fond limit. 1. të udhëzimit nr. dhe ka fituar firma me vlerën 2 990 049 lekë. duhet të ishte përdorur procedura “kërkesë për kuotim” dhe kryetarja e komisionit.Urdhri i brendshëm i ish-kryetarit është pa datë.04. datë 1. pasi ka vepruar në kundërshtim me pikën 2. 9.5. si dhe kolaudatorja si dhe drejtori ekonomik. Firma ka përfituar padrejtësisht shumën 59 518 lekë “fondin rezervë”.

958.p.Libreza e masave është pa emër e mbiemër të firmës dhe pa firmë. datë 26. 5. VKM nr.2000 “Për rregullat e prokurimeve publike” dhe udhëzimin në zbatim të tij. datë 10. 444.sh 20% 23 673 lekë Shuma për ndalesë 142 038 lekë Përveç sa sipër. Me urdhrin e prokurimit datë 10.Urdhri i titullarit “për caktimin e supervizores” është pa numër dhe pa datë. 335. pa firmën e supervizores dhe të vetë firmës. 3 kryetar komisioni.k. si vijon: 1. datë 22.6.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Me urdhrin e prokurimi nr. në disa objekte janë vërejtur moskryerje volume punimesh dhe mungesa në dokumentacionin përkatës. asfaltim rruge në Dukat të Ri (Varrezat).p.F. datë 28. Kanë marrë pjesë në tendër 3 firma sh. veprimet e kryera nga personat e lartpermendur janë në kundërshtim me: ligjin nr. Nga verifikimi në vend u konstatuan se nuk janë kryer punimet si më poshtë: . . që ka kryer punimet.v.7. Për sa u trajtuan më sipër. Përveç sa më sipër. Mangësitë: .k. me procedurë prokurimi “tender i kufizuar” dhe kryetari i komisionit.Procesverbali i kolaudimit me një kolaudatore.2003 “Për klasifikimin e strukturës së kostos së punimeve të ndërtimit” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 5. Urdhri i titullarit “për caktimin e kolauditorit” është pa numër dhe pa datë.Projekti “Rikonstruksion rruge qyteti Orikum” i hartuar nga “Ndërtuesi”. projektimit.Projekti i ndërtimit të murit rrethues të Shkollës së Mesme Orikum është pa firmë. ku ka dhe gurë të mëdhenj dhe i pasistemuar. drejtimit dhe kolaudimit të veprave të ndërtimit” dhe ngarkon me përgjegjësi: ish-kryetarin e Bashkise. supervizorja e tenderit të pastrimit. nga verifikimi i dokumentacionit rezulton: .02. 7971. është pa legjendë. 232 . pa datë dhe pa legjendë dhe nuk përcakton.2006 është përcaktuar fondi limit 5000 000 lekë. Kanë marrë pjesë në tendër 3 firma sh. supervizore dhe ish-kryetar Bashkie është pa datë. Po ashtu edhe për caktimin e kolaudatorit. por me zhavorr lumi. Mangësitë: .V kangjella m² 31 x 2531 = 78 461 lekë . Relacioni pa datë “për ish-kryetarin” në emrin e entit prokurues “për shtesë” nuk ka ndryshim projekti dhe oborri i shkollës nuk është shtruar me çakull.5.5. dhe shpallur fituese firma me vlerë 4. drejtori ekonomik.88 x 5800 = 39 904 lekë Shuma 118 365 lekë . . nga ana e firmës është përfituar dhe fondi rezervë në shumën 86 400 lekë. fituar nga firma me vlerë të kontratës së lidhur 299 049 lekë.Urdhri i titullarit “për caktimin e supervizorit” është pa numër dhe datë. Situacioni i “fondit rezervë” ka vetëm firmën e ish-kryetarit të Bashkisë. 2. Sistemim. udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr.T. dhe ka fituar firma me vlerën 4 463 604 lekë. Rrethimi i Territorit të Shkollës së Mesme në Orikum.2006 është përcaktuar fondi limit 4 500 mijë lekë nga të ardhurat e Qarkut të Vlorës dhe kryetari i komisionit. se kush e ka kryer këtë plan vendosje.844 lekë.1994 “Për tarifat e studimit. .Mur bllokues m³6. datë 08.1995.5.

02. Rikonstruksion i Ujësjellësit në Orikum. m³ Shuma T. fituar nga firma me vlerën 4 926 300 lekë. ml Shtresë binderi. kreu III. Nga kontrolli në vend i punimeve të kryera nga firma. dosjen teknike të punimeve të kryera dhe matjeve në faktike të punimeve në këtë objekt.2 x 990 = 17 028 lekë 17. 4.5 ml . pasi në përbërje ka copa blloku dhe jo beton.05. vlera e punimeve të pakryera është 228. 8402. rezultoi se nuk janë kryer punimet si më poshtë: Shtresë pllaka çimento trotuari.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” dhe vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 8402. fituar nga firma me vlerë 4 961 343 Nga kontrolli i dokumentacionit dhe verifikimit në vend të objektit rezulton se firma ka përfituar fondin rezervë për 120 250 lekë. kreu III.1998 “Për kontrollorin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. m² Shtresë argjil i varfër për KUB. supervizorja nuk mori pjesë pasi ishte për udhëtim jashtë shtetit dhe lidhur me vërejtjet e bëra nga supervizorja.02. 3. 2. Rikonstruksion i rrugës Bashki-Portative. nga ana e grupit të kontrollit pretendimet nuk u morën parasysh. Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me nenin 7. asfaltim rruga qendër–Klubi i Vjetër.9. pasi janë matje faktike të dukshme.sh. projektimit. por në objektin ekzistues “Rezervuar uji” dhe këto punime janë të pajustifikuara për shumën 144. m² F. datë 10. 3. për zërat e saj. kur situacioni i përdorimit të fondit rezervë ka vetëm firmën e ish-kryetarit të Bashkisë. . datë 22.273 lekë 199 640 lekë Në matjet faktike. fituar nga firma me vlerë të kontratës së lidhur 4 973 466 lekë.2 x 1191 = 20 485 lekë 70. m² Shtresë asfalto-betoni. është e pamotivuar pagesa për 86 400 lekë.6 x 1800 = 34 920 lekë 61 x 9645 = 58 834 lekë 17.9. 2.300 lekë. i ligjit nr. të ligjit nr. kur nuk ka ndryshim projekti dhe kur zëri “sistemim oborri me çakull” është kryer me zhavorr. drejtimit dhe kolaudimit të veprave të ndërtimit”. me pikën 1. datë 15. datë 10. si dhe cilësia e dobët e brezit të betonit. Firma nuk ka tërhequr 5% të fondit të garancisë së punimeve në shumën 149 469 lekë e cila duhet të përdoret për riparimin e murit të rrëzuar.1994 “Për tarifat e studimit. datë 15. datë 10. Nga kontrolli i dokumentacionit. 444.9.2001 dhe nr. rezultoi se këto punime nuk janë kryer në objektin e prokuruar. të ligjit nr. ku shprehet se ka kaluar një vit e gjysëm dhe nuk jam në gjendje të përcaktoj mangësitë. Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me nenet 7 e 9.U konstatua se muri rrethues i shkollës së mesme nga ana perëndimore është shembur në gjatësinë 37 ml. Sistemim.V bordur parafabrikatë b/a. supervizoren dhe ish-kryetarin e Bashkisë.438 lekë. udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 3. 20% Shuma për ndalesë 19.02. .v. dhe ngarkon me përgjegjësi firmën.2 x 500 = 35 100 lekë 166 367 lekë 33. 8402. Në total. Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me nenin 7.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” dhe ngarkon me përgjegjësi supervizoren.2001 “Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” dhe ngarkon me përgjegjësi firmën dhe supervizoren. 233 lekë. pasi kolonat mbajtëse të murit me blloqe janë në largësi prej 11.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Në këto kushte. të udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve”. datë 15.

Theksojmë se miratimi “për përdorimin e fondit rezervë” nga titullari është pa numër dhe datë. Procesverbali më datë 04.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”.2004 është hartuar një preventiv “për punime shtesë” me shumën 143 484 lekë. .2005 është mbajtur edhe procesverbali “për punimet që zbritën” në shumën 84 000 lekë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Më datën 05. firma sh. 14.p.10.Zërat e punimeve shtesë nuk janë pasqyruar në situacionin përfundimtar. sipas së cilës për pastrimin e territorit duhen 167 000 lekë (1679 m² x 100). Nga kontrolli i faturave tatimore “për punimet e kryera” rezulton se vlera e faturave është sa vlera e përcaktuar në kontratën e lidhur.Me kërkesën nr.2005.9.Preventivi dhe situacioni janë firmosur nga firma dhe supervizori.7. datë 13.2004 është lidhur kontrata ndërmjet ish-kryetarit të Bashkisë dhe firmës.2004. Sistemim plazhi në Orikum. kur: . kur kjo kërkesë është 9 (nëntë) ditë më vonë se procesverbali dhe në asnjë zë nuk trajtohet kërkesa “për pastrim territori”. datë 10. lekë. supervizorja dhe ish-kryetari i Bashkisë. datë 15. 3. të udhëzimit të Këshilllit të Ministrave nr. si dhe nuk janë as punime të pa parashikuara. Vlen të përmendet së. si dhe nuk ka as miratim “për ndryshim projekti”..02.p. i firmosur nga firma sh.2004. me pikën 1. përdorimi i fondit rezervë është i pamotivuar për vlerën 119 000 lekë. likuidimi i situacionit shtesë “për fondin rezervë”. 8402.2005 pasqyron punimet e kryera jashtë preventivit. Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me nenin 7. asfaltim rruga e shkollës Dukat-Fshat.2005 ndërmjet përfaqësueses të firmës dhe ish-kryetarin e Bashkisë.11.11. nëpërmjet inxhinieres njofton për përfundimin e punimeve. kjo ka ardhur mbasi nuk është përdorur trashësia e kërkuar e projektit dhe preventivit.7. nuk duhet të likuidohet. dhe ngarkon me përgjegjësi supervizoren. përfaqësuesja e firmës “Kolombo” kërkon miratim fondi “për pastrim territori”.2001 “Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”. për shumën 95 700 lekë. Më datën 10. fituar nga firma me vlerë kontrate 4 943 785 Kontrata është lidhur më datë 04. 234 .7. në kunetat me beton monolite kanë plasaritje si dhe bordura jo cilësore. 5. fituar nga firma me vlerë të kontratës 4 853 277 lekë. Nga ana e përfaqësues së firmës është hartuar preventiv dhe situacion shtesë për përballim nga fondi rezervë. Nga ana e firmës është kërkuar që të kryhen volume pune për pastrim territori. i ligjit nr. .05. Situacioni mban datën 11. dhe ngarkon me përgjegjësi supervizoren. Sistemim. Në këto kushte.k. Në këto kushte. . duke përdorur fondin rezervë për shumën 119 000 lekë. në të dy rastet nuk ka miratimin të ish-kryetarit. grupi i kontrollit konstatoi se nuk janë kryer punimet. Preventivi është i firmosur nga një firmë e mbyllur dhe nga ish-kryetari i Bashkisë. ndërsa më datë 11. kreu III.k. Po më datë 04.11. Nga verifikimi në vend i punimeve. 6.Nuk ka kërkesë për përdorimin e fondit rezervë.

Nga verifikimi në vend i punimeve. 126. 10. datë 15. T. datë 15.02. por nga grupi i kontrollit.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” dhe ngarkon me përgjegjësi supervizorin. pra shuma për ndalesë 759 000 lekë. duhet të ishin hedhur 712 m³ “dhe i gërmuar”.l794 lekë.Z. “Sistemim i ujërave të bardha Orikum”. me përmasat: gjatësi 218 ml. këto vërejtje u morën në konsideratë pjesërisht. 8402. me pikën 1.9. 7.sh. Duke krahasuar situacionin përfundimtar me librezën e masave rezulton se: Shuma gjithsej 491 300 lekë. me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. Nga ana e supervizorit u bënë vërejtje për shtresën e çakullit dhe të argjilit të varfër. kreu III.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”.990. Rikonstruksion kanalizime të K. por ato ishin prej betoni dhe nga ana e supervizores pretendohet se ato janë vjedhur nga banorët e lagjes. gjerësi 2. 3.B dhe K. datë 10. në pesë raste nuk kishte kapak pusetash me gizë. kreu III.2001 “Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit. Shuma për ndalesë 589 560 lekë. asfaltim “Dukat i Ri” (Maruk). Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me nenin 7. Nga verifikimi në vënd i punimeve.sh.. më tepër nga fakti 109 m³. me pikën 1. të kreut III. 8402. dhe ngarkon me përgjegjësi supervizoren. datë 10.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr.02. datë 15. 8402. Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me nenin 7. Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me nenin 7. rezultoi se zëri “hapje kanali”. të udhëzimit të Këshilllit të Ministrave nr.v. Janë përdorur për mbushjen e këtij kanali 821 m³.35 m dhe 1.9. 8. T.02. që janë përdorur për mbushjen e kanalit. Shuma për ndalesë 137 340 lekë. nga grupi i kontrollit i ngritur posaçërisht për matjet faktike për këtë objekt. të ligjit nr. fituar nga firma për vlerën 4 948 178 lekë.U.523 lekë. fituar nga firma për vlerën 4. grupi i kontrollit pasi kreu matjet faktike për këtë objekt. Nga verifikimi në vend u konstatua se. kreu III. dhe ngarkon me përgjegjësi supervizorin i cili ka lejuar përdorimin e tyre padrejtësisht. rezultoi se nuk janë kryer punimet si më poshtë: 235 .sh. Sistemim. Nga krahasimi i librezës të masave me projektin dhe situacionin përfundimtar.v.9.500 lekë). 3.958. fituar nga firma me vlerë të kontratës 7.9. dhe ngarkon me përgjegjësi supervizoren. datë 15. 20% 98.92 m dhe lartësi 1. konkludoi se nuk janë kryer punimet në shumën 632 500 lekë (20% t.53 m.260 lekë.73.304 lekë. 3.02. “Ndërtim kanalizime lagja “1 Maj” Orikum. rruga Bashki-Portative. Pra. 9. 20% 22 890 lekë.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. 3. i ligjit nr.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”.U. të ligjit nr. të udhëzimit të Këshilllit të Ministrave nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me nenin 7.v. sipas projektit të marrë në konsideratë dhe kanalit të hapur.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”.2001 “Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”. fituar nga firma për vlerën 4. datë 10. 8402. m³ 109 x 1050 = 114 550 lekë. me vlerë. të ligjit nr. datë 10.

Kontrata e lidhur është lidhur më datë 20. datë 13. ka përfituar dhe nga diferenca e çmimit mesatar “70 lekë për m2” nga asfalto-beton në binder. firma sh.Situacionet e muajit shtator 2004 me vlerë 335 673 lekë. me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. ndërsa nga ana e firmës është përdorur çmimi 1430 lekë për m² ose sa dyfishi i çmimit mesatar të binderit. me firmën dhe kryetarin e Bashkisë.05. të riparojë difektet e krijuara. Kjo firmë.9. Për sa më lart.3. 8402. 236 . rezulton si më poshtë: Lekë/m2 Nr. .v.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”. Si në relacionin teknik dhe koston për caktimin e çmimeve nuk është parashikuar zëri “binder”. me vlerë 54 320 lekë.2004. datë 20. Duke iu referuar çmimeve të përdorura për tenderat e zhvilluara gjatë vitit 2005-2006. ndërsa me kontratën datë 30. me vlerë 12 979 770 lekë. 1 2 3 4 5 6 7 Emërtimi i objektit Bashki portative F 1 II Bashki portative F 2 II Qendër fermë F II Qendër fermë F III Rruga nacionale Dukat-Fshat Rruga e re e Izvorit Shkolla Dukat i Ri Çmimi mesatar Binder lekë 990 500 990 500 550 810 650 727 Asfalto-beton 1150 620 1180 620 700 850 1430 Nga tabela rezulton se çmimi mesatar për binderin është 727 lekë për m².sh. Shtresa e asfaltit vende-vende ka filluar të luçmojë. të ligjit nr. mirëmbajtje varrezash) Me urdhrin e prokurimit nr. duke mos përdorur asfaltobeton por binder.2003. me vlerë 271 600 lekë. gjithsej vlerën 325 920 lekë. 9. por me binder në të gjithë sipërfaqen.k. . është e detyruar që nga 5% i garancise së punimeve. .06.Situacion i muajit tetor 2004 me vlerë 331.2005 është caktuar supervizorja “për shërbimet”. duke u larguar shtresa e binderit dhe dalë shtresa e stabilizantit.354 lekë. . me afat 3-vjeçar. Nga likuidimet e situacioneve mujore rezulton se: . 2. 3.Për zbatimin e kontratës së “Shërbimit Publik” (pastrim e gjelbërim. si dhe një shtresë asfalto-betoni siç e ka projekti dhe preventivi. +20% t.Situacion i muajit nëntor 2004 me vlerë 349.2003 është caktuar si supervizorja dhe kontrata përkatëse nuk na u vu në dispozicion. në Bashkinë e Orikumit: për shtresë binderi dhe asfalto-betoni”.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Shtresa me asfalto beton 6 cm nuk është bërë me asfalto-beton. datë 07. 127.7.p. Veprimet e mësipërme bien ndesh me nenin kreu III. por për zëri “asfalto beton”.Situacioni i muajit prill 2004 me vlerë 348 590 lekë është likuiduar me urdhërpagesën nr.2003.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. datë 10.112 lekë. datë 05. me procedurë prokurimi “tender i hapur”. është zhvilluar tenderi.6. Me vendim nr.5. ku kanë marrë pjesë 3 firma: a) me vlerë 12 994 908 lekë b) me vlerë 12 979 770 lekë c) me vlerë 12 993 204 lekë .

u konstatua se janë hapur regjistrat e taksave vendore në të cilat janë regjistruar subjektet juridikë e fizikë që kryejnë aktivitet privat. 444. nga të cilët: 7 persona juridikë dhe 184 persona fizikë.Mbi parashikimin dhe realizimin e taksave vendore. me vlerë 369 275 lekë.Dukati 38 subjekte b . projektimit. . dhe ngarkon me përgjegjësi ish-kryetarin e Bashkisë në Orikum.6% 41. . gjithsej 22 807 24 103 34 164 49 088 Ndryshimi në vlerë me vitin e mëparshëm +1 296 +1 313 +14 924 Ndryshimi në % me vitin e mëparshëm 5. sipas të cilëve në këtë Bashki ushtrojnë aktivitet 191 subjekte gjithsej. 268.6% më shumë se në vitin 2003 ose 1296 mijë lekë me shumë.9. në vitin 2006. 237 . 58.1994 “Për tarifat e studimit.04. Kundrejt vitit 2005.706 lekë.Tragjasi 5 subjekte c .Taksa e ndikimit në infrastrukturë me 7011 mijë lekë. por nga ish-kryetari i Bashkisë.2001 “Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve” dhe vendimi i Këshillit të Ministrave nr. situacionet nuk janë firmosur nga supervizori i caktuar nga Bashkia. 2003 2004 2005 2006 7 140 11 044 12 783 5 993 12 097 8 177 15 894 39 221 2 818 4 071 3 748 3 172 Nga të dhënat e pasqyrës vërehet se: 1.2002 “Për sistemin e taksave vendore” dhe dispozitave nënligjore dalë në mbështetje të tij.Tarifë njohje pronësie me 110 mijë lekë. Të ardhurat e arkëtuara në Bashki janë derdhur në Bankë dhe çdo muaj.7% 43.6% . Veprimet e mësipërme bien ndesh me nenin 7.02. udhëzimin nr. datë 15. datë 20. . 8402.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve”.9.Situacioni i muajit mars 2005 me vlerë 329 222 lekë. për firmosjen e situacioneve në vend të supervizorit. të ligjit nr. që ka kaluar situacionet pa firmën e supervizorit.12. datë 05. Të ardhurat sipas viteve janë realizuar sipas pasqyrës së mëposhtme: Në 000/lekë Viti Agjentët Taksat Tarifat Të tjera 752 811 1 739 702 Të ardh. 58. Në vitin 2004 gjithsej e ardhura është 24 103 mijë lekë ose 5. si vijon: a . Nga kontrolli i dokumentacionit të të ardhurave vendore për vitet 2005 e 2006. datë 01.2005. duke mos patur asnjë procesverbal për kontrollin faktik dhe përse nuk janë firmosur nga supervizorja. datë 12. Për të 9 muajt.04. janë likuiduar me urdhërpagesat nr. datë 01. drejtimit dhe kolaudimit të veprave të ndërtimit”. është bërë rakordimi me Degën e Thesarit në Vlorë. në masën 14 924 mijë lekë ose rreth 43. .12/. janë likuiduar po me urdhërpagesën nr.Situacionet e muajit janar 2005.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 . datë 10.2005.6% më shumë se realizimi i vitit 2005.Situacion i muajit dhjetor 2004 me vlerë 433. ne konstatojmë mosrealizime për zërat: . kreu III.Situacioni i muajit shkurt 2005.004 dhe nr. në zbatim dhe përputhje me pasqyrat anekse bashkëngjitur ligjit nr.Radhima 34 subjekte ç . me vlerë 324 871 lekë. për shumën 3 170 293 lekë. Edhe pse paraqitet me tejkalim në krahasim me vitin 2003. 3. të ardhurat janë rritur ndjeshëm. 8982.Orikumi 114 subjekte Nga kontrolli i dokumentacionit u konstatua se zbatimi i taksave dhe tarifave është përgjithsisht i saktë.

840 lekë. .Tarifë “zhavorri”. konstatohet mosrealizim. datë 17.12. krahasuar me vitin 2005. të cilat janë me tejkalim në krahasim me vitin 2004.Mjete transport mallrash.2006.Agjent. Nga krahasimi i të dhënave për kryerjen e aktivitetit nga automjetet e transportit të udhëtarëve. sipas numrit të vendeve.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 . 47. janë 6 mjete për shumën 43. Drejtoria e Kontrollit të Shërbimit të Automjeteve Vlorë. e ardhura gjithsej është 34 164 mijë lekë ose 41.Taksë “zënie hapësire publike”. 3. për të tretë dhe taksi) midis Drejtorisë së Kontrollit të Shërbimit të Automjeteve në Vlorë dhe Drejtorisë së Shërbimeve e të Ardhurave të Bashkisë. me 128 mijë lekë. .7% më shumë ose 1 313 mijë lekë më shumë se në vitin 2004. sipas numrit të vendeve. janë 21 mjete për shumën 43. për të gjitha linjat e transportit (vetjak. me 302 mijë lekë.2005 dhe nr.Mjete transport mallrash. Edhe pse viti 2005 paraqitet me të ardhura. datë 12.900 lekë. .Mjete transporti udhëtarësh.560 lekë.Mjete transport udhëtarësh. datë 11.Agjent i Zyrës së Tatimeve të rrethit Vlorë. nr. Për këto mjete nuk është arkëtuar tarifa për licencën dhe certifikatën e transportit rrugor për këto raste: Për vitin 2004: . datë 19. janë 5 mjete për shumën 43. me shkresën e Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Tokësor nr. në këto zëra: .000 lekë.Tarifë zhavori. Për vitin 2006: . konstatohet mosrealizim.Mjete transporti udhëtarësh.600 lekë.02. 816. .2004 “Për tarifat e pagesave të lishencave e certifikatave për transportin rrugor të udhëtarëve dhe mallrave” dhe me vendimet e Këshillit të Bashkisë së Orikumit nr. në këto zëra: . me 528 mijë lekë. u konstatuan se në Bashkinë e Orikumit janë të regjistruara 88 mjete. . 2. me dëm efektiv në shumën 260.Taksë “hoteli”. sipas tonazhit. . Në vitin 2005. janë 24 mjete për shumën 499803 lekë. 186 mijë lekë. me 347 mijë lekë.Të ardhura nga kontrolli i shërbimit të automjeteve Vlorë (agjent). .Taksa e “tarifës bujqësore”. sipas tonazhit.2004.Mjete transporti. 8982. .02. me 316 mijë lekë. janë 3 miete për shumën 23.2002 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore”.3. janë 29 mjete për shumën 60. sipas numrit të vendeve. Në vitin 2006 janë krijuar të ardhura gjithsej 49 088 mijë lekë ose 43. 3.02. me 561 mijë lekë. .6% më shumë dhe në vlerë 14 924 mijë lekë më shumë se në vitin 2005. Edhe pse paraqitja e të ardhurave në vitin 2006 është me tejkalim. 238 . Kontroll i dokumentacionit në Zyrën e Kadastrës. datë 17. me 1 900 mijë lekë. për 6 769 mijë lekë. Për vitin 2005: . Në mënyrë të përmbledhur shkeliet financiare janë për 88 raste. Veprimet e mësipërme bien ndesh me ligjin nr.Tarifë “njohje pronësie”. 20. sipas tonazhit.600 lekë.

Në lidhje me regjistrimin e bashkëthemeluesve rezultoi se nuk ka regjistër të bashkëthemeluesve. Në lidhje me hartat kadastrale rezultoi se ka gjithsej 2 harta kadastrale origjinale të shkallës 1:5000. ka vendosur miratimin për “Planin pregullues të qytetit Orikum”. Radhimë dhe Orikum.11. 3/5. në këto tapi. dhe konkretisht: KRRTRSH me vendimin nr. sipas miratimit të KRRT-së të Qarkut Vlorë me vendimin nr. 4. 722. nga Drejtoria e Urbanistikës dhe e Shërbimeve pranë KRRT. të miratuar nga KRRTRSH-ja dhe paraqitja e dokumentacionit për KRRT. Në lidhje me burimin e pronësisë të vitit 1945 rezultoi se pranë Zyrës së Bujqësisë nuk ndodheshin burimet e pronësisë të këtij viti. datë 10.1998 “Për urbanistikën” dhe të VKM nr.3004. Në lidhje me certifikatat e trungut familjar të vitit 1991 rezultoi se pranë kësaj zyre nuk ndodhet asnjë certifikatë e trungut familjar të 1991. datë 19. 2. datë 23. si origjinale apo fotokopje.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”.Ushqimor 239 . 1/8.11. sipas miratimit KRRT të Qarkut Vlorë të vendimit pa numër.10. 5. Bashkia e Orikumit. në zbërthim dhe zbatim të planit rregullues të qytetit. sipas planimetrisë me kondicionet e këtij zgjerimi. në zbatim të ligjit nr. rezultoi se pranë Bashkisë së Orikumit.05 Studimi pjesor Qendër-Fermë Komp. DukatFushë. 6. Në lidhje me tapitë në pronësi “për zonën kadastrale të Orikumit”. pa vulën e Këshillit të Rrethit dhe në shumë prej tyre. Bashkia Orikum.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 1. datë 17. Në lidhje me librezat e punës së punonjësve. në lidhje me miratimin e zgjerimit të vijës kufizuese të qytetit Orikum dhe miratimin e Planit Rregullues të qytetit Orikum. rezultoi se pranë Zyrës së Bujqësisë nuk ndodhet asnjë librezë pune. 7.6. 1 2 VKRRT Nr. Drejtoria e Planifikimit të Territorit. 3. si: Dukat-Fshat. datë 18. 5. si dhe një hartë për një fshat ose 1 zonë kadastrale. përkatësisht: Një hartë për 4 fshatra ose 4 zona kadastrale.01. sipas tabelës në vijim: Nr. Ministria e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit. Bashkia e Orikumit dy vendime të KRRTRSH-së sipas shkresës përkatëse. Pra.2002. në Zyrën e Bujqësisë ndodhen kopjet origjinale.Indust. Kontroll në hartimin e Studimeve Urbanistike Pjesore. sipas planimetrisë dhe rregullores përkatëse. 11. rezultoi se: Për periudhën 2004-2006. rezultoi se nuk ka. 8405. Orikumi. datë 15. nuk rakordon shuma e sasisë së tokës.6. janë paraqitur për miratim gjithsej 9 raste të Studimeve Urbanistike Pjesore dhe janë miratuar nga KRRT Bashkia Orikum studimet pjesore. Tragjas.6. ka dërguar pranë Zyrës së Urbanistikës. që janë: Radhima. Në lidhje me certifikatat e trungut familjar të viteve 1945-1956.2003. Në lidhje me formularin nr.9. 6 në përdorim. KRRTRSH. në Zyrën ë Bujqësisë ndodhen vetëm fotokopje të formularit nr.3003 ka vendosur miratimin për zgjerimin e vijës kufizuese të qytetit Orikum. 8. Tragjasi dhe Dukat-Fshat. nuk ndodhet asnjë certifikatë e tillë. me vendimin nr. 6 për të gjitha zonat kadastrale të territorit që mbulon Bashkia. datë 10. datë 18.09. Në lidhje me përgatitjen e dokumentacionit teknik “Për hartimin e studimeve urbanistike pjesore”.04 Nr. që është për Dukat-Fushë.

e përgatitur nga urbanisti dhe inxhinieri rezultoi se: Qyteti i Orikumit. datë 23. • Nuk janë hartuar mbi bazën e detyrës së projektimit. të KRRTRSH-së. 2/9.2004.06. si: planimetria e zonës funksionale të planit rregullues. 6/2. datë 23.6.6. 8405. nuk është paraqitur relacioni i përgjithshëm së bashku me kondicionet urbanistike.6.05 Nr.05 Nr.9.05 Nr. rezultoi se në 6 studime urbanistike pjesore. se sa të jetë një zonë shërbimi dhe gjelbërimi. në zbatim të nenit 66. të dhënat inxhiniero-gjeologjike. po të kontrollosh në këto Studime Urbanistike Pjesore. 5/1. të ligjit nr. janë: • Nuk kanë të përcaktuar qartë kondicionet urbanistike dhe kriteret e zgjidhjeve vëllimore dhe arkitektonike të ndërtimeve. 6/2. të hartuara e miratuara nga organet sipas kompetencës. datë 23. miratuar me vendimin nr. datë 11. 5.08. të miratuar nga KRRTRSH-ja. topografike dhe sizmologjike. datë 12.1998. me autor studimi: Drejtoria e Urbanistikës dhe Shërbimeve (urbanisti dhe inxhinieri) dhe arkitekti nuk është zbatuar “Plani rregullues i qytetit Orikum”. duke ruajtur në maksimum natyrën dhe funksionet e tyre. 3/1. me 6 kate. deri në 7 kate. datë 17. sipas planimetrisë të miratuar me vendimin nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit 3 4 5 6 7 8 9 Nr. Në lidhje me shkeljet e konstatuara në studimin urbanistik pjesor në hyrje të qytetit.03. datë 12. 3/2. duke bërë që ndërtimet të marrin një pamje krejtësisht ndryshe nga ajo e 240 . a. që t’i shërbejë komunitetit për rreth dhe turistëve në veçanti. duke mos respektuar treguesit kryesorë që jep plani rregullues i qytetit. çka do të thotë se autorët e studimit kanë vepruar sipas preferencave dhe interesave të ngushta të investitorëve dhe jo në zbatim të planit rregullues të qytetit. shkeljet e konstatuara në kundërshtim me planin rregullues të qytetit Orikum.11. datë 11. Ndërsa autorët e studimit: urbanisti dhe inxhinieri e kanë parë më të arsyeshme që kjo zonë të kalojë në zonë krejtësisht banimi. në hyrje të qytetit është parashikuar zonë shërbimesh nga 2 deri në 5 kate. datë 17.05 Nr. 5. në planin rregullues të qytetit të miratuar nga KRRTRSH-ja. ndërtimet janë lejuar të kryhen në mënyrë të kundraligjshme nga Zyra e Urbanistikës. 5. • Nuk është hartuar në dy faza: a) projektideja dhe b) projektzbatimi. Ky fakt provohet me së miri.2004 të KRRTRSH-së. Gjithashtu është për t’u theksuar se. Në 6 studimet urbanistike pjesore.05 Nr. nuk është zbatuar edhe rregullorja bashkëlidhur vendimit nr. Në projektidenë e studimit urbanistik pjesor nuk janë paraqitur detyrat e projektimit. kush investitor ka marrë lejen e sheshit dhe lejen e ndërtimit dhe me sa kate janë marrë ato.05 Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Pranë Kishës Ortodokse Pranë hyrjes së qytetit Përballë Bashkisë Pjesa V/P e Qendrës së Re Administrative (QRA) Në periferi të QRA Në periferi të QRA Në hyrje të qytetit Nga kontrolli i dokumentacionit teknik të hartimit të Studimeve Urbanistike Pjesore.2004. në të gjitha Studimet Urbanistike Pjesore. në zbërthim dhe zbatim të planit rregullues të qytetit Orikum. datë 19. duke shtuar 1 kat më shumë nga ai i planit rregullues të miratuar nga KRRTRSH-ja.05 Nr.06. duke qenë një zonë “me përparësi të zhvillimit të turizmit”. të dhënat demografike. datë 17. Realisht në këtë zonë turistike. 5/1. në portën hyrëse të qytetit.08. pamjet arkitektonike dhe panoramike të ndërtimeve gjatë rrugëve kryesore etj.11. azhornim i rrjetit inxhinierik nëntokësor dhe ajrorë etj. në kundërshtim me planin rregullues të qytetit.

Bashkia e Orikumit.1998. përgjegjësi i Zyrës së Urbanistikës. studimet urbanistike pjesore të përgatitura nga urbanisti dhe inxhinierja nuk është zbatuar “Plani rregullues i qytetit Orikum”. urbanisti dhe inxhinierja.6. të miratuar nga KRRTRSH-ja. ndërsa autorët e studimit. në asnjë rast. nga 2. ndërtimet janë lejuar të kryhen në mënyrë të kundraligjshme. të ligjit nr. është parashikuar zonë hotelerie dhe turizmi. të miratuar nga KRRTRSH-ja. ato janë në respekt të planit rregullues. rezultoi se: Në planin rregullues të qytetit Orikum. Në fakt në këtë zonë. nga Zyra e Urbanistikës deri në 7 kate. dhe studimin urbanistik pjesor në periferi të qendrës së re administrative me autor studimi një arkitekt. Për shkeljet e cilësuara më sipër mbajnë përgjegjësi: ish-përgjegjësi i Zyrës së Urbanistikës. Pra vërejtja e subjektit lidhur me këtë problem nuk qendron dhe nuk merret në konsideratë. Veprimet e sipërcituara janë veprime në kundërshtim me nenin 26. është parashikuar Zonë Shërbimesh nga 2 deri në 5 kate. Për periudhën janar 2004 deri dhjetor 2006. datë 17. në Planin Rregullues të miratuar nga KRRTRSH-ja. Në lidhje me shkeljet e konstatuara në studimin urbanistik pjesor pranë Kishës Ortodokse. duke e ndryshuar krejtësisht si nga forma dhe përmbajtja planin rregullues të qytetit të miratuar nga KRRTRSH-ja. ndërsa autorët e studimit. miratuar nga KRRTRSH-ja në pjesën veri-perëndimore të qendrës së re administrative të qytetit dhe në periferi të kësaj qendre. 241 . e përgatitur nga urbanisti dhe inxhinierja rezultoi se: Edhe në këtë zonë si në zonën hyrëse të qytetit. Në vërejtjet e subjektit lidhur me studimet urbanistike pjesore.1998 “Për urbanistikën”. urbanisti dhe inxhinierja si dhe arkitekti e kanë kthyer në zonë banimi me 6 kate. urbanisti dhe inxhinierja e kanë kthyer në zonë krejtësisht banimi me 6 kate. datë 23. në lidhje me procedurën e shqyrtimit dhe miratimit të shesheve dhe lejeve të ndërtimit në troje private. duke bërë që ndërtimet të marrin një pamje krejtësisht ndryshe nga ajo e parashikuar në planin rregullues të qytetit. me autor studimi. duke mos respektuar kondicionet urbanistike dhe kriteret e zgjidhjeve vëllimore dhe arkitektonike të ndërtimeve. formularët tip nr. Në të gjitha dosjet që na u vunë në dispozicion për sheshet dhe lejet e ndërtimit. c. duke mos respektuar kondicionet urbanistike dhe kriteret e zgjidhjeve vëllimore dhe arkitektonike të ndërtimeve.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 parashikuar në planin rregullues të qytetit. 8405. sipas planimetrisë të miratuar me vendimin nr. duke mos respektuar aspak kondicionet urbanistike dhe kriteret e zgjidhjeve vëllimore dhe arkitektonike të ndërtimeve. deri në 5 kate.9. Në lidhje me shkeljet e konstatuara në studimin urbanistik pjesor në pjesën veri-perëndimore të qendrës së re administrative. janë shqyrtuar gjithsej 123 kërkesa. datë 17. Kontroll mbi shqyrtimin e dokumentacionit për sheshe ndërtimi dhe leje ndërtimi për objektet e subjekteve private nga Drejtoria e Urbanistikës dhe paraqitja për miratim në Këshillin Teknik dhe KRRT.2004. Lidhur me këtë pikë sqarojmë se. 8405. ashtu si në portën hyrëse të qytetit. në zbatim të ligjit nr. nga këto: janë miratuar 33 kërkesa për leje sheshi ndërtimi dhe 30 kërkesa për leje ndërtimi. inspektorja e shërbimeve dhe specialistja pranë Zyrës së Urbanistikës. 5. të miratuara në mbledhjet e KRRT. thuhet se. duke shtuar 1 kat më shumë nga ai i planit rregullues. pika 3 dhe nenin 66. b.09.

në miratimin e shesheve dhe lejeve të ndërtimit dhe në dhënien e lejeve të shfrytëzimit. nga Bashkia Orikum. në zbatim të nenit 24. datë 17. 8405.12.09. Në këto kushte.2006 23.06. datë 17.06. të miratuara 3 -2 3 6 5 19 Të ndryshme 1 4 2 1 6 3 17 Nga kontrolli i ushtruar për ngritjen dhe funksionimin e KRRT-së të Bashkisë Orikum.09. në kundërshtim me nenin 14. 242 . ka sjellë pasoja të pariparueshme në vendimet e shumta.1998. .1998. të ligjit nr.02. gjith.2005 11.2006 14.2002 “Për prefektin”. i vendimit 1 2 3 Data e mbledhjes se KRRT-se 20.7.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”.2004 Gjithsej Dosje të shqyrt.2006 29. Kadastra Urbane. të ligjit nr.1998. gjith.12.2006 25. i vendimit 1 2 3 4 5 6 Data e mbledhjes se KRRT-se 27.11.10. paragrafi 4. për rrjedhojë: Moszbatimi i kërkesave të nenit 24. të ligjit nr. të miratuara 1 9 1 4 -3 2 20 Të ndryshme 5 1 3 2 2 4 -17 Për periudhën janar-dhjetor 2006 janë zhvilluar 6 mbledhje të KRRT-së dhe konkretisht: Nr.09. datë 17. Delegimi i kësaj kompetence duhet të ishte bërë në përputhje me nenin 13. si dhe me vendimin nr.07. 8 10 10 7 2 10 3 50 Leje sheshi të miratuara 2 -6 1 -3 1 13 Leje nd.11. datë 31.03. 8405. 5 10 4 7 12 13 51 Leje sheshi të miratuara 1 6 -3 -5 15 Leje nd. Këshillit të Qarkut të Vlorës. 4 ishin të firmosur nga ish-kryetari i KRRT-së dhe sekretari i KRRT-së. Kontrolli Teknik i Projekteve.2005 17.Mungon struktura tip.2005 19. 7 1 14 22 Leje sheshi të miratuara --5 5 Leje nd. Bashkia e Orikumit. datë 19. 722.2005 16. që janë në kundërshtim me ligjin nr.2006 Gjithsej Dosje të shqyrt. i vendimit 1 2 3 4 5 6 7 Data e mbledhjes se KRRT-se 15.09. 8405. datë 17. pika 2. për moszbatimin e kërkesave të nenit 24. të marra nga KRRT. gjith. Urbanistika Ligjore. rezulton si më poshtë: Për periudhën janar-dhjetor 2004 janë zhvilluar 3 mbledhje të KRRT-së dhe konkretisht: Nr.7.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 2 dhe nr. paragrafi 4.08. 8405. të ligjit nr. të miratuara --1 1 Të ndryshme 7 1 8 16 Për periudhën janar-dhjetor 2005 janë zhvilluar 7 mbledhje të KRRT-së dhe konkretisht: Nr.09. pika 2. datë 25.2004 13.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.1998. 8652.01.2006 26. rezultoi se ngritja dhe funksionimi i saj nuk është në përputhje me nenin 24. Nga shqyrtimi i tyre.2005 08.2005 12.01. për faktin se: .9. si: Sekretaria Teknike e KRRT-së. të ligjit nr. 8927.Gjithashtu të gjitha vendimet e KRRT-së të Bashkisë Orikum nuk kanë konfirmime për bazueshmëri ligjore nga prefekti i Qarkut të Vlorës.2005 Gjithsej Dosje të shqyrt. duhet t’i kishte deleguar kompetencat e planifikimit të territorit.05. gjithmonë me miratim të Këshillit Bashkiak.05. si: në miratimin e studimeve urbanistike pjesore.2004 10.

të ligjit nr. 722.2006 3/2 29. të ligjit nr.01. 5.2005 1/3 27. datë 17. që janë shqyrtuar nga KRRT-ja.01.2004 3/9 12. adresa Orikum.07.2006 “për miratim leje të sheshit” dhe vendimi nr. datë 23.12.12. paraqiten si më poshtë: Nr.6.5. Në vërejtjen e subjektit lidhur me numrin e kateve të vendimit nr. si vijon: a.1998 . datë 29. datë 17. ndryshuar me nenin 9. Sqarojmë se ky arsytim dhe justifikim nuk qëndron për faktin se. duke ndryshuar krejtësisht. Të 6 rastet. ku është parashikuar zonë banimi 5 kate. 3/3. datë 26. Për rrjedhojë leja e ndërtimit e dhënë nga KRRT është në kundërshtim me nenin 39. si dhe vendimet e marra nga KRRT-ja e Bashkisë Orikum. të miratuar nga KRRTRSH me vendimin nr.1998. të nenit 22/1.2006 5/6/a 14.12. nga Zyra e Urbanistikës e Bashkisë Orikum. 2/2. 5. datë 29. Pra për rrjedhojë del se kërkesa për leje ndërtimi është pranuar nga Zyra e Urbanistikës në kundërshtim me studimin urbanistik të miratuar po nga kjo KRRT.2006 3/3 29. datë 23.2006 5/7 14.2006 “për miratim leje të ndërtimit” të objektit banim kolektiv me 6 kate.9. 2/2.p.09. për periudhën janar 2004-dhjetor 2006.2005 4/4 16. duke bërë që ndërtimet të marrin një pamje krejtësisht ndryshe nga ajo e parashikuar në Planin Rregullues të Qytetit.2006 1/5 27.6.. si dhe të VKM nr.09.. Nga kontrolli i dokumentacionit të dosjeve të subjekteve.2006 (leja e ndërtimit) me subjekt ndërtues sh. datë 17. 8405 “Për urbanistikën”.3004.01. ku Zyra e Urbanistikës e Bashkisë Orikum ka pranuar kërkesat për sheshe dhe leje ndërtimi për objekte banimi dhe shërbimi.2006 3/6 10.01.9.5. Vendimi nr.06. në kundërshtim me planin rregullues të qytetit Orikum. për objekt banimi kolektiv 6 kate.2006 1/4 27.1998.07. datë 19.2005 7/3 08.06. 8991. janë në kundërshtim me pikën 7. në asnjë paragraf apo nen të ligjit apo të rregullores së urbanistikës nuk thuhet se. duke mos 243 .2005 Shqyrtimi dhe pranimi i kërkesave të investitorëve të sipërcituar. ku ndërtimet janë lejuar të kryhen në mënyrë të kundraligjshme nga Zyra e Urbanistikës deri në 7 kate.06.2003 dhe në kundërshtim me nenet 39 dhe 50. data 4/2 16. datë 23. nr.2006 5/6/b 14. datë 26.6. si nga forma dhe përmbajtja.12.10. të ligjit nr.3004 dhe me studim urbanistik. u konstatuan shkelje të ligjit nr.p.2006 6/11 23.11.8405. është në përputhje me ligjin e urbanistikës. të miratuar nga KRRTRSH me vendimin nr. të ligjit nr. subjektit ndërtues sh. që është parashikuar zonë banimi 5 kate dhe jo 6 kate. lidhur me këtë problem nuk qëndron dhe nuk merret në konsideratë. është në kundërshtim me Planin Rregullues të Qytetit Orikum.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 A. 3/3. 8405.2006 6/10 23.1998. Pra vërejtja e subjektit. thuhet se: “…shtesa prej një kati është më e vogël se kati tip…” dhe nuk është në kundërshtim me nenin 39. planin rregullues të qytetit. Të 16 rastet.2006 (leja e sheshit) dhe vendimit nr. për zbatim të procedurave “për dhënien e shesheve dhe lejeve të ndërtimit” në pronë private. shtesa e katit po qe se është më e vogël se kati tip.10. për sheshe dhe leje ndërtimi për objekte banimi dhe shërbimi.10.2005 7/2 08.k. b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Objekti Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 8 kate Banesë 8 kate Vendimi i KRRT.11.k. 8405.

05.2005 4/2 16.06.11. Të 3 rastet. 1 2 3 4 5 6 Sipas planit rregullues Zonë shërbimi 2-5 kate -II-II-II-II-IILeja nga KRRT-ja Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Lejimi i ndërtimit në fakt Banesë 7 kate Banesë 7 kate Banesë 7 kate Banesë 7 kate Banesë 7 kate Banesë 7 kate Vendimi i KRRT nr. Të 17 rastet.06.2005 Veprimet e sipërcituara. janë në kundërshtim me formularin nr.09.07.07. paraqiten si më poshtë: Nr.12. paraqiten si më poshtë: Nr. data 7/2 08. ku në dosjen e investitorëve mungonin fotokopjet e licencave të noterizuara pranë noterit.2006 1/5 27. me projektet e miratuara nga zyra e urbanistikës dhe me nenet 28 dhe 76.05 16.2006 5/6/b 14.10.2006 3/3 29. janë me probleme dhe sipas dosjeve përkatëse të investitorit.10. data 4/2 16. 1 Objekti Banesë 8 kate Vendimi i KRRT nr.2005 7/3 08.2005 Veprimet e sipërcituara janë në kundërshtim me pikën 127. e. d.2004 3/9 12. të vendimit nr.01.2006 6/10 23. me lejen e sheshit të ndërtimit.2005 7/3 08.12.05 29.2005 7/2 08.2005 1/3 27.2006 6/9 23.2006 5/7 14. data 1/11 09.11.09.2006 1/4 27. si dokumente bazë “për marrjen e lejes së sheshit të ndërtimit”. paraqiten si më poshtë: Nr 1 2 3 Objekti Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Vendimi i KRRT nr.12.06. ku koeficienti i shfrytëzimit të territorit për objekte banimi dhe shërbimi.01.07. 722. për lejimin e ndërtimeve të kundraligjshme. Të 3 rastet.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 respektuar qartë kondicionet urbanistike dhe kriteret e zgjidhjeve vëllimore dhe arkitektonike të ndërtimeve.12.01. datë 17.12. të ligjit nr.06 Veprimet e sipërcituara. të kryera nga punonjësit e zyrës së urbanistikës. të kryera nga punonjësit e Zyrës së Urbanistikës. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Objekti Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 5 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 8 kate Banesë 8 kate Vendimi i KRRT nr. datë 19. data 4/2 4/4 7/2 7/3 3/3 3/2 16. të urbanistit që ka bërë studimin dhe të subjektit ndërtues.1998. ku vërtetimet e pronësisë së bashku me hartën treguese. c.10.07.07.12. 1 “Mbi kërkesat për miratimin e destinacionit dhe kondicioneve urbane të sheshit të ndërtimit”.2006 5/6/a 14. pa bërë asnjë njoftim pranë organeve të policisë ndërtimore.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”. 8405.2006 3/2 29.2006 6/11 23.07.05 16.05 16. paraqiten si më poshtë: Nr. janë veprime në kundërshtim: me planin rregullues.06 29.07.2005 4/4 16. janë më të larta nga ajo që është parashikuar në pikën 127 të rregullores së urbanistikës.06.2003 244 .2006 3/6 10.12.

951 127. f. 8405. janë të detyruar të vënë në dispozicion të EKB sheshet e ndërtimit për ndërtim banesash për të pastrehët në territoret pronë publike. datë 10.2006 1/5 27.9. rezulton se sheshi dhe leja e ndërtimit. është në kundërshtim me nenet 39 e 40. të përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e ndërtimeve. paraqiten si më poshtë: Nr.2006 1/4 27.1998.Kontrolli i Lartë i Shtetit 2 3 Banesë 6 kate Banesë 2 kate 4/2 4/2 Buletini i kontrolleve të vitit 2007 16. sipas kërkesës së tij për një afat prej 2 vjetësh. me nr.588.2006 1. datë 16.2006 6/12 23. datë 10. me vlerë të preventivuar të investimit mbi 100 milionë lekë.09.2006 5/10 14.09.2006 6/11 23. të ligjit nr.12.9 m2. pranimi i dokumentit të pronësisë.01. në emër të shtetasit të cilit i është bashkangjitur edhe harta treguese provizore.10.6. rezulton se brenda sipërfaqes së regjistruar prej 1210. dhënë në favor të investitorit me nr. data 4/2 25. pasurie 69/40.2006 245 .2006 Pranimi dhe miratimi nga Zyra e Urbanistikës të projekteve të ndërtimit të objekteve. datë 17. duke hyrë në kompetencat e KRRT-së të Këshillit të Qarkut Vlorë.10.07. ku nga Zyra e Urbanistikës janë miratuar projektet e ndërtimit të objekteve për subjektet ndërtuese.434 124. lëshuar nga ish-regjistruesi më datë 5.1998.01.09. të ligjit nr. 3. duke mos zbritur sipërfaqen e rrugës publike. 1 2 3 4 Objekti Banesë 2 kate Banesë 2 kate Banesë 2 kate Banesë 2 kate Subjekti ndërtues “Colombo” “Fusha” “Eurostar” “Fusha” Vendimi i KRRT-së nr. lekë 148.12.094 Vendimi i KRRT-së nr. është në kundërshtim me nenin 6.154 237. datë 17.01.8. janë veprime në kundërshtim me nenin 40. 1830. Dokumenti i pronësisë.12.705.9. të ligjit nr. Dokumenti i pronësisë. 2832.1999 të cilit i është bashkangjitur edhe skica e pronësisë.2006 6/13 23. që i përket investitorit.930 244.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave të investitorëve të sipërcituar nga zyra e urbanistikës e Bashkisë së Orikumit “për sheshe dhe leje ndërtimi”. në zonën kadastrale nr. në përputhje me kërkesat e këtij ligji. 8402. të ligjit nr.09. 8405. që i përket investitorit me sipërfaqe prej 2100 m2 tokë “arë”. vendim 4/2. g. Mbi këtë sipërfaqe është dhënë edhe leja e sheshit të ndërtimit. lëshuar nga ish-regjistruesi me datë 23.774. ku citohet se: “…Këshilli i Bashkisë.2005 25. çka do të thotë se. që i përket investitorit sipas vërtetimit të pronësisë nr. 69/40. në mungesë të vërtetimit të pronësisë. 8405. Dokumenti i pronësisë.07.2003. 69/39 dhe jo mbi pasurinë nr. është mbi pasurinë me nr. pa bërë më parë oponencën teknike për projektet e ndërtimit të objekteve nga institucionet shtetërore ose ente të tjera.1994.2005. Të 4 rastet e pranimit dhe shqyrtimit të kërkesave nga punonjësit e Zyrës së Urbanistikës “për dhënien e shesheve dhe lejeve të ndërtimit” jashtë vijës kufizuese të qytetit Orikum dhe jashtë vijes së verdhë të fshatit Tragjas.498.1998. në kundërshtim me nenin 42. për objekte banimi dhe shërbimi. mungon për faktin se. me vlerë të preventivuar të investimit mbi 100 milionë lekë.783. paraqiten si më poshtë: Nr 1 2 3 4 5 Vlera e preventiv. leja e sheshit është dhënë në pronë publike. 2. është përfshirë edhe sipërfaqja e rrugës publike. data 4/4 16. datë 17.2005 1/3 27. Të 5 rastet.7.

të pikës 1.1999 “Për kodin e procedurës administrative”. në zbatim të aktit ligjor të lart përmendur.Për të njëjtin fenomen. sipas përcaktimit të bërë në germën “dh”. datë 23.2003. Data 4/2 16. të ligjit nr. të nenit 6 të ligjit nr. Bashkia Orikum. që në bazë të nenit 116. çdo veprim apo akt administrativ që mund të nxirret nga kjo veprimtari e pakufizuar dhe arbitrare.2003 të KRRT-së. ku për 4 raste janë pranuar dhe janë shqyrtuar kërkesat nga punonjësit e Zyrës së Urbanistikës së Bashkisë Orikum “për dhënien e shesheve dhe lejeve të ndërtimit” jashtë vijës kufizuese të qytetit Orikum. datë 17. datë 4. 8485.7.09.07. ka vendosur mbi këtë çështje (marrjen e vendimit apo jo). 8991. 2. datë 19.Të 3 rastet e mosmarrjes të vendimit nga KRRT-ja “për dhënien e lejeve të ndërtimit” jashtë vijës kufizuese të qytetit Orikum.2003 i cili ka ndryshuar nenin 20. konform studimeve të miratuara.3. ndërsa për 3 raste të tjera nuk janë miratuar lejet e ndërtimit nga KRRT-ja.10. h. veprimet e sipërcituara të kryera nga punonjësit e Zyrës së Urbanistikës janë në kundërshtim me germën “e”. 8991. të pikës 2. . duhet të verifikonte nëse KRRT-ja që e ka në juridiksion. Në 6 raste janë zbardhur lejet e ndërtimit nga kryetari dhe sekretari i KRRT-së.2005 5/6/a 14. Bashkia Orikum. përpara se të pranojë kërkesat për shqyrtim për dhënien e shesheve dhe lejeve të ndërtimit jashtë vijës kufizuese të qytetit Orikum. “Rikonstruksion objekti 1 kat” në Llogara.07.2005 4/5 16. të nenit 20. pa përcaktuar afatin kohor të kësaj leje. paraqiten si më poshtë: 1. se deri më çfarë datë është afati i vlefshmërisë së lejes të ndërtimi dhe konkretisht ato janë: Nr 1 2 3 4 5 Objekti Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 4 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Vendimi i KRRT-së Nr. pa pasur studime rajonale apo masterplane të miratuara”. Gjithashtu Zyra e Urbanistikës së bashku me juristin e Bashkisë.2003 të KRRT-së.2003. i cili ka ndryshuar nenin 20. të nenit 6.10. 2/2. 8405.7.9.1. datë 17. si dhe vendimet e marra nga KRRT-ja e Bashkisë Orikum janë akte administrative. datë 4. datë 12.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Çdo organ administrativ është kompetent në fushën që ai mbulon dhe nuk mundet të ushtrojë të drejtat e një organi tjetër administrativ. me vendimin nr. nga e KRRT-së janë mbajtur dy qëndrime të kundërta.1.2005 të KRRT-së. pasi ushtrimi i kompetencave tej kufijve të ligjit. .1.1998. Bashkia Orikum. “Rikonstruksion dhe ngritje kati për shtëpi banimi” në Llogara.2006 246 . Për rrjedhojë.5. 2/8. duke i dërguar me shkresë përcjellëse dosjet e investitorëve për në KRRT-në e Këshillit të Qarkut në Vlorë. duke e pajisur subjektin ndërtues me formularin nr. të ligjit nr. nuk mund të shqyrtohen dhe miratohen sheshe dhe leje ndërtimi. datë 23. pikat B dhe C. 8991. pika 1. datë 23. me vendimin nr.07. përbën cënim të parimit të ligjshmërisë dhe si rrjedhojë. shpie domosdoshmërish në pavlefshmërinë juridike të tyre. për faktin se: “Jashtë vijës kufizuese të ndërtimit (vija e verdhë) të qytetit apo fshatit. jashtë vijës kufizuese të ndërtimit të qytetit apo fshatit. të ligjit nr. të ligjit nr. “Rikonstruksion dhe ngritje kati të dytë për apartament banimi” në Rradhimë. 8405. por janë deleguar kompetencat KRRT-së të Qarkut Vlorë. janë akte të nxjerra në kapërcim të kompetencave ligjore dhe në kundërshtim me formën dhe procedurën e kërkuar nga ligji.2005 4/4 16. Është KRRT-ja e Qarkut që shqyrton dhe miraton sheshe dhe leje ndërtimi. të ligjit nr. për inkompetencë të KRRT-së Bashkia Orikum. Vendimet e marra nga KRRT-ja e Bashkisë Orikum janë në zbatim të gërmës “dh”. 3.2/3. 4.2006 5/6/b 14. me vendimin nr.1998.

2006 6/10 23. të ligjit nr.2002 “Për kursimin e energjisë dhe ruajtjen e ngrohtësisë në ndërtime”. datë 10. Për shkeljet e cilësuara më sipër mbajnë përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë Orikum.2006 5/6/b 14.12. 8405.2006 5/7 14.2005 4/4 16. Në 3 raste.12. . me projektin e miratuar në lejen e sheshit të ndërtimit. duke shtuar në të 3 rastet nga 1 kat shtesë. Në të gjitha rastet janë zbardhur lejet e ndërtimit pa pasur projektin e plotë teknik.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. subjekti ndërtues ka filluar punimet dhe është në fazën e 247 . datë 2.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”. Në lidhje me verifikimin. datë 03. në zbatim të ligjit nr. datë 15. gjithashtu projekti i eliminimeve të pengesave arkitektonike për personat me aftësi lëvizëse të kufizuar në ndërtimet publike.2006 Zbardhja e këtyre lejeve të ndërtimit nga kryetari dhe sekretari i KRRT-së janë veprime në kundërshtim me nenin 52. objektet kanë përfunduar karabinanë me 1 kat shtesë.2.12.2006 6/11 23. 199. në lidhje me përfundimin e karabinasë për të gjithë objektet e ndërtuara nga firmat ndërtuese.07.2005 2. Data 7/2 08.1998.722. datë 17.1998 dhe me udhëzimin nr.1998 “Për miratimin e rregullores së urbanistikës” dhe pa i dorëzuar ato në sekretarinë teknike të KRRT-së. 3. juristi pranë Bashkisë Orikum.2006 5/6/a 14. rezultoi se: 1. Gjithashtu në 8 raste. Për kontrollin e ushtruar në terren.12. në kundërshtim.10.06. të ligjit nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit 6 Banesë 6 kate 5/7 Buletini i kontrolleve të vitit 2007 14.11. 8405. 584.9. në kundërshtim me nenin 50. 8402.10.11. datë 10.10. Nga kontrolli i ushtruar në lidhje me përfundimin e karabinasë për të gjitha objektet e ndërtuara nga firmat ndërtuese. datë 17.2006 3/3 29.1998 dhe konkretisht: . me pikën ç.9.5.06. në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT. objektet kanë përfunduar së ndërtuari me 7 kate dhe janë pajisur me leje shfrytëzimi nga ish-përgjegjesi i Zyrës së Urbanistikës. të ligjit nr.9.2006 3.1995 “Për lehtësitë që u krijohen invalidëve në ndërtime publike”.10. nëse kanë filluar punimet e ndërtimit në objektet për të cilat subjektet ndërtuese nuk kanë tërhequr dokumentin e lejes së ndërtimit rezultoi se: Nga 3 raste që nuk kanë tërhequr dokumentin e lejes së ndërtimit.Mungon projekti i plotë i ngrohjes dhe ventilimit në përputhje me VKM nr. duke mos zbatuar projektin e miratuar në lejen e sheshit të ndërtimit dhe konkretisht këto objekte të konstatuara në terren janë si vijon: Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 Numri i kateve me leje ndërtimi Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Numri i kateve në fakt Banesë 7 kate Banesë 7 kate Banesë 7 kate Banesë 7 kate Banesë 7 kate Banesë 7 kate Banesë 7 kate Banesë 7 kate Vendimi i KRRT-së Nr. sipas VKM nr. të nenit 11.2005 4/2 16. vetëm në 1 rast dhe pikërisht. i. inspektorja e shërbimeve dhe specialiste pranë Zyrës së Urbanistikës. datë 19.Mungon projekti i vendosjes së kutive postare. e konkretisht ato janë: Nr 1 2 3 Numri i kateve me leje ndërtimi Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Numri i kateve në fakt Banesë 7 kate Banesë 7 kate Banesë 7 kate Vendimi i KRRT-së Nr. Data 7/3 08.2005 3/2 29. në kundërshtim me rregulloren e Urbanistikës nr.9. 8402.07. ish-përgjegjësi i Zyrës së Urbanistikës. B.

Lista e lejeve të ndërtimit për investimet publike.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 përfundimit të karabinasë.9. 1/2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 3/7 Data e vendimit 15. ku detyrimi i 3% është i barabartë me shumën e 1 890 000 lekë. Në të gjitha rastet nuk është bërë pagesa e vlerës së investimit sipas preventivit të objektit. Për shkeljet e cilësuara më sipër mbajnë përgjegjësi: ish-përgjegjësi i Zyrës Urbanistikës. datë 12. Kontroll mbi kryerjen e pagesave në marrjen e lejes së ndërtimit për investimet private dhe shtetërore.05 19. 8405. datë 17. detyrimin e 3% të vlerës së investimit për objektet që janë financuar nga Bashkia e Orikumit. që personat fizik apo juridik duhet të paguanin për llogari të financimit të studimeve urbanistike në pushtetin vendor “për rikonstruksionin e rrjeteve të infrastrukturës” nga organet e pushtetit vendor.05 11. Rastet e paraqitura në tabelë nuk janë investime të reja. të ligjit të mësipërm. që kërkohet të kryhet. 1 2 3 4 5 6 7 8 Emërtimi objektit Rikonstruksion rruge urbane KUZ dhe KUB në rrugën Bashki-Portative Sistemim-asfaltim rruga Bashki-Portative Sistemim-asfaltim rruga Qendër-Fermë Sistemim-asfaltim rruga (pranë Kishës Or) Rikonstruksion Ujësjellësi Sistemim të plazheve publike Rikons. këto tarifa janë miratuar me VKB nr. për vitet 2004-2006. rikonstruksion ujësjellësi etj. pra investim që ka të bëjë me përmirësimin e vetë infrastrukturës. datë 12.2000.1998 nuk janë miratuar në Këshillit Bashkiak. germa f. neni 16/2 “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja”. SHUMA Adresa Orikum Orikum Orikum Orikum Orikum Orikum Orikum Orikum Leja e dhënë Leje ndërtimi Leje ndërtimi Leje ndërtimi Leje ndërtimi Leje ndërtimi Leje ndërtimi Leje ndërtimi Leje ndërtimi Preventivi 14 000 000 5 000 000 17 000 000 16 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Investitori FSHZH Bashkia Orikum Bashkia Orikum Bashkia Orikum Bashkia Orikum Bashkia Orikum Bashkia Orikum Bashkia Orikum Nr.10.03. të ligjit nr.02. baza e kërkesës është vlera në lekë e investimit të ri. tarifat mbi çmimet e aplikuara për leje ndërtimi për taksën e 2%. pasi kjo e ardhur do të paguhej po nga kjo Bashki si dhe këto investime janë për përmirësim të vetë infrastrukturës.05 19.05 3% 150 000 510 000 480 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1 890 000 Në lidhje me mosarkëtimin e tarifës së pagesës për lejet e ndërtimit të dhëna për objektet e financuara me fonde shtetërore. në zbatim të nenit 51. Pra. Ndërsa për periudhën janar 2005-dhjetor 2006.2002 “Për sistemin e taksave vendore”. nuk i konsiderojmë të ardhura të munguara. në kundërshtim me nenin 32.8. 8982.05 19.03.05 19. bazuar dhe në nenin 16.. datë 28. inspektorja e Shërbimesh dhe specialiste pranë Zyrës së Urbanistikës. të vlerës së investimit. 8405 datë 17. në 7 raste “për asfaltim. që prokurohen me fonde shtetërore për punë publike. ku investitor është FSHZ.të godinës Bashk.9.03.2002 “Për sistemin e taksave vendore”. nuk e konsiderojmë të ardhur të munguar. 5/7.për Qendër soc. Për këtë objekt nuk është vënë në dijeni as edhe Policia Ndërtimore. 49. për objektin e miratuar me lejen e ndërtimit me nr. pa bërë pagesën e 4% të vlerës së investimit. të ligjit nr. 8982. përgjegjësi për të cilën ka edhe drejtori i Urbanistikës. të ligjit nr.03.06. por rikonstruksione të vetë infrastrukturës.ambj.7. 8652. Ndërsa për objektin. datë 31.Për periudhën janar-dhjetor 2004.05 19. në zbatim të nenit 51. Kontroll mbi procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të shesheve dhe lejeve të ndërtimit.1998 “Për urbanistikën”.03. sistemim rrugë. të ligjit nr.02. pasi kjo leje ndërtimi është dhënë për rikonstruksion rrugë urbane.05 19.2006. referuar po nenit 16. . sipas ligjit nr.2003 dhe taksa e ndikimit të infrastrukturës për ndërtimet që do të kryen është në masën 3%. Nr.01.03. 248 . datë 14.

01. rrugëve etj. duhet të paguajë lidhur me shfrytëzimin e rrjetit inxhinierik ekzistues të ujësjellësit. datë 17.06.2005 08.06. ku bën pjesë edhe Bashkia Orikum është 3% të vlerës së investimit. për pagesën e 4% të vlerës së investimit që duhet të ishte kryer nga investitori.09.2005 27. kanalizimeve.2004 të Këshillit Bashkiak.02. 47.07. ku diferenca e preventivit të objektit. Paragrafi i sipërcituar është shfuqizuar me ligjin nr.2005 16.2 560 174 2734. të ligjit nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Në vendimin nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Objekti Banesë 6 kate Shtesë objekt Banesë 6 kate Banesë 4 kate Ngritje kati Rikonstruksion Rinovim leje Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Rikonstruksion Vendimi i KRRT-së nr.2005 16. . data 4/2 4/3 4/4 4/5 6/3 6/7 6/9 7/2 7/3 1/3 1/4 1/5 3/2 3/3 4/1 16. datë 11. ku niveli i taksës shprehet si përqindje e vlerës së investimit dhe është 1 deri 3% të vlerës së investimit.11. duhet të paguaj 1% të vlerës së investimit që do të kryejë sipas preventivit të objektit.11. . ndërt.2002.2006 Sip.2005 12. shprehet se: “…në zbatim të nenit 16. rrugëve etj. Për rastin konkret në vendimin nr. të ligjit nr. përllogaritja e pagesës së investimit sipas preventivit duke e krahasuar me koston mesatare të ndërtimit të Entit Kombëtar të Banesave (EKB) për qytetin e Orikumit do të ishte 4% të vlerës së investimit.9.02. 8982.2006 27. rezultoi se: Në 24 raste. datë 11. niveli i kësaj takse për kategoritë e Bashkive. shprehet se: “…në zbatim të nenit 16/2.8. 1% të vlerës së investimit sipas preventivit.1 2270 3333 5512. telefonisë. datë 12. elektrikut. personi fizik dhe juridik.3 6736. të ligjit nr.2006 25. telefonisë. m2 3846 176 5924.11. përpara marrjes së dokumentit të lejes së ndërtimit. personi fizik dhe juridik. buxhetit të Bashkisë Orikum. datë 12.07. përpara marrjes së dokumentit të lejes së ndërtimit. Gjithashtu.2005 08. 8405.2006 29. Ky fond depozitohet për llogari të financimit të studimeve urbanistike në pushtetin vendor. në përputhje me koston mesatare të ndërtimit të EKB. nga punonjësit e Zyrës së Urbanistikes. ndërsa për Bashkinë e Tiranë është 2 deri 4% të vlerës së investimit.2002.2002.07. Në këto kushte.12. përllogaritja e vlerës së investimit sipas preventivit të objektit duke e krahasuar me koston mesatare të ndërtimit të EKB.2005 12.2005 16. i shtohet edhe 3% të vlerës së investimit që duhet të paguajë investitori.2 5702. 47. neni 16/2 “Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja”. datë 12.12. janë si më poshtë: Nr.Në lidhje me pagesën e 4% të vlerës së investimit.2006 29. niveli i kësaj takse për kategoritë e Bashkive ku bën pjesë edhe Bashkia e Orikumit është 1-3% të vlerës së investimit.07. përveç 1% të vlerës së investimit që depozitohet për llogari të financimit të studimeve urbanistike në pushtetin vendor. Ky fond përdoret në rikonstruksionin e rrjeteve të infrastrukturës nga organet e pushtetit vendor. duke i sjellë dem ekonomik prej 20 761 928 lekë. Në zbatim të nenit 51.Në lidhje me 24 rastet.02.5 2628 2574 3% i paguar në lekë 2 897 534 132 596 4 463 233 421 898 131 090 1 201 2 059 843 1 710 195 2 728 227 4 512 011 4 667 617 5 514 162 2 151 149 21 106 947 Pazbardhur Diferenca e 1% për pagim në lekë 965 844 44 199 1 487 744 140 632 43 696 400 686 615 570 065 909 409 1 504 003 1 555 872 1 838 054 717 049 7 035 649 249 ..8.01.01. elektrikut. çka do të thotë se. rezulton të jetë vlerësuar me 3% dhe jo 4% të vlerës së investimit sipas kostos mesatare të ndërtimit të EKB.2006 27. 8982. lidhur me shfrytëzimin e rrjetit inxhinierik ekzistues të ujësjellësit. kanalizimeve.2004 të Këshillit Bashkiak.2005 12. 8982.1998.

10. Për periudhën janar 2004 – dhjetor 2006. inspektorja e shërbimeve dhe specialiste pranë Zyrës së Urbanistikes.2006 23.10.2006 14.Gjithashtu është për t’u theksuar se për periudhën janar 2004-dhjetor 2006.2005 6/8 12. Ndërsa në 3 raste.01.2005 1/6 15. ku pasoja është demi ekonomik prej 20 761 928 lekë. 47.Kontrolli i Lartë i Shtetit 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Totali Banesë 2 kate Rikonstruksion Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 3 kate Banesë 2 kate Banesë 5 kate Banesë 6 kate Rikonstruksion Banesë 2 kate 4/2 4/3 5/6/a 5/6/b 5/7 5/7 5/9 5/10 6/9 6/10 6/12 6/13 25.2005 5/2 17. janë shqyrtuar dhe miratuar gjithsej 17 kërkesa për leje shfrytëzimi dhe konkretisht ato janë: Nr. .2006 4/4 25.2002. veprim ky në kundërshtim me nenin 54.8982.10. për njoftimin e Prefekturës së Qarkut Vlorë dhe Policinë Ndërtimore.08.10.2006 23.2005 1/5 15. 8405.2006 4/16 25. datë 12. me nenin 32.9. të ligjit nr.2006 14.2006 23. datë 12.2006 5/2 14.1998.8. 8652.2006 14. germa f.2006 14.02.09. për caktimin dhe miratimin e taksës së tarifës mbi aktet e kontrollit si: .10. të ligjit nr.06.10.12. të nenit 51.2006 23.2002.12.09.7.2004 dhe me nenin 16. për ndërtime të kundërligjshme. datë 17. datë 11. nga punonjësit e Zyrës së Urbanistikes nuk është bërë zbardhja e lejes së ndërtimit.aktkontrolli i përfundimit të themeleve. .10.09. me VKB në Orikum nr. për faktin se investitori nuk ka bërë pagesën e 4% së vlerës së investimit.1998.2006 200 96 1960 2628 3436 262 220 2450 441.12. 8982.01. Për shkeljet e cilësuara më sipër mbajnë përgjegjësi: ish-përgjegjësi i Zyrës së Urbanistikës.aktkontrolli i përfundimit të karabinasë.10. data 1/4 15. . datë 31.11.2005 3/4 29. Zyra e Tatimtaksave dhe Zyra e Urbanistikës nuk kanë kërkuar dhe paraqitur një projektvendim.2006 25.2006 14. nga KRRT.01.02. Veprimet e sipërcituara janë në kundërshtim me paragrafin II. Bashkia Orikum. Kontroll mbi mbajtjen e akteve të kontrollit për lejet e miratuara si dhe mbi dhënien e lejeve të shfrytëzimit nga KRRT-ja e Bashkisë.aktkontrolli i piketimit të objektit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Objekti Banesë 2 kate Banesë 8 kate Banesë 8 kate Hotel 3 kate Hotel 3 kate Banesë 2 kate Banesë 8 kate Vilë 3 kate Banesë 4 kate Banesë 3 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Vendimi i KRRT-së nr. datë 17.06.2006 14.2005 1/7 15.2006 5/1 14. të ligjit nr. të ligjit nr.09.09.2000 dhe me ligjin nr.5 263 Buletini i kontrolleve të vitit 2007 164 800 78 581 1 604 358 2 151 149 2 812 537 Pazbardhur 214 460 180 081 Pazbardhur 2 005 447 361 390 215 279 62285786 54 934 26 194 534 786 717 050 937 513 71 486 60 027 668 482 120 464 71 760 20761928 Punonjësit e Zyrës së Urbanistikes janë shkaktarë për mospërllogaritjen e pagesës 4% së vlerës së investimit sipas preventivit të objektit duke e krahasuar me koston mesatare të ndërtimit të EKB. 8405. pranë Këshillit Bashkiak Orikum.2005 3/10 11.01.12.2006 250 . ndonëse në fakt punimet e ndërtimit të objekteve janë në përfundim e sipër dhe nga ana e zyrës së urbanistikes nuk është marrë asnjë nisem ligjore.

2005.2001. si dhe është përgjegjës për saktësinë e vërtetësinë e dokumenteve që pasqyron në të. objekti të mos përmbushë të gjitha kushtet për shfrytëzim. datë 10.2005 5/2 14. 8405. Moskontrolli i ndërtimit të objektit periodikisht dhe në fazat më kryesore. paragrafi i dytë.p. me drejtues teknik sipas lejes së ndërtimit nr.10. të KRRT së Bashkisë Orikum. urdhrat e ndryshme që ai ka dhënë (nëse ka dhënë) gjatë zbatimit të projektit të objektit. e konkretisht: Nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit 13 14 15 16 17 Banesë 6 kate Banesë 8 kate Kabinë elektr. Nga kontrolli “Për shqyrtimin e lejeve të shfrytëzimit”.k.9.10.2006 14. Në relacionin teknik. datë 17..2. rezultoi se: Në 3 raste. 8402. Në bazë të pikës 4.1998 dhe udhëzimin nr. ku të pasqyrohen të gjitha aktet e mbajtura gjatë zbatimit të projektit të objektit.12. sipas destinacionit për të cilën është ndërtuar.2005 1. të plotësuara nga përfaqësuesja e zyrës së urbanistikës. aktkontrolli i përfundimit të themeleve dhe aktkontrolli i përfundimit të karabinasë. në kundërshtim me pikën ç. Nga kontrolli i kryer “Mbi mbajtjen e akteve të kontrollit për lejet e B.10. 7/3.9.2.10. Zyra e Urbanistikës ka pranuar dhe shqyrtuar kërkesa për lejet e shfrytëzimit.10. 251 . për faktin se në të gjitha rastet e dhënies së lejes së ndërtimit në dosjen e objektit ishin të depozituara aktet e kontrollit si. datë 15. duke mos zbatuar projektin e miratuar në lejen e sheshit të ndërtimit. njëherësh dhe anëtarë i KRRT së Bashkisë së Orikumit. 3. nga inxhinieri ka bërë që. që nga akti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit.2006 miratuara nga KRRT e Bashkisë Orikum”. rezultoi se ato janë në përputhje me kërkesat e nenit 54. 1 2 3 Objekti Banesë 6 kate Banesë 6 kate Banesë 6 kate Vendimi i KRRT-së nr. por shprehet se objekti është gati për kolaudim.2006. duke lejuar që të ngrihet edhe një kat shtesë me një sipërfaqe prej 397 m2.. datë 14.2005 5/3 14. 5/1. datë 8. thuhet se: “…nga firma ndërtuese është bërë një shtesë prej 397 m2 për efekt arkitekture. Investitorit i është dhënë leje shfrytëzimi me vendimin nr.1998. nga Zyra e Urbanistikës dhe miratimi nga KRRT-ja e Bashkisë Orikum. të nenit 11.2006 14.2006 14.. A. mbikëqyrësi i punimeve është e detyruar të kontrollojë ndërtimin e objektit periodikisht dhe në fazat më kryesore.”. të paraqitur inxhinierja mbi zhvillimin e punimeve në objektin “Banesë 6 kate. me dyqane dhe garazhe”. çka ka sjellë edhe pasoja në moszbatimin e projektit të miratuar. 3. për banesë 6 kate të ndërtuar nga subjekti ndërtues “Mhillaj” sh.10. por nuk prononcohet nëse është zbatuar apo jo projekti i aprovuar sipas sheshit të ndërtimit të miratuar e të disponuar dhe pse është shtuar një kat. të udhëzimin nr. të ligjit nr. duke mos respektuar qartë kondicionet urbanistike dhe kriteret e zgjidhjeve vëllimore dhe arkitektonike të ndërtimeve. ndërprerjen e punimeve etj.10. Banesë 8 kate Banesë 2 kate 5/3 5/4 5/5 5/7 5/8 Buletini i kontrolleve të vitit 2007 14. që depozitohet në dosjen e objektit. datë 15. të ligjit nr. kundërshtitë dhe kontradiktat e lindura gjatë punës. aktkontrolli i piketimit të objektit.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”..2006 14. të KRRT-së dhe nga kontrolli i dosjes rezultoi se: Nga mbikëqyrësi i punimeve të ndërtimit të objektit nuk është mbajtur dosje. data 5/1 14. duke ndërtuar mbi një sipërfaqe prej 1323 m2 më shumë se sa ka projekti i miratuar.10.10.

Investitorit i është dhënë leje shfrytëzimi me vendimin nr. datë 16. ndërsa nga mbikëqyrësi i punimeve të ndërtimit të objektit nuk është nënshkruar.2001 dhe me nenin 12. çka e bën këtë akt të pavlefshëm. 3. Investitorit i është dhënë leje shfrytëzimi me vendimin nr. të ligjit nr. Në procesverbalin e aktkolaudimit datë 8.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Veprimet e sipërcituara të kryera nga mbikëqyrësi i punimeve të ndërtimit të objektit janë veprime në kundërshtim me pikën 4. të ligjit nr.2006 të KRRT së Bashkisë Orikum.k.k. 8402. duke mos respektuar qartë 252 . germa d. 2. datë 10. Meqenëse objekti nuk është në përputhje me projektin e miratuar dhe nga ana e punonjësve të Zyrës së Urbanistikes është lejuar firma ndërtuese të bëjë një shtesë kati prej 502 m2 dhe meqenëse procesverbali i aktkolaudimit është nënshkruar vetëm nga përfaqësuesi i firmës dhe kolaudatorja. të udhëzimit nr.2. sipas destinacionit për të cilën është ndërtuar dhe është konform rregullave teknike të zbatimit.1998. Në bazë të këtij konstatimi është mbajtur procesverbali i aktkontrollit të përfundimit të karabinasë.10. sipas lejes së ndërtimit nr. 5/3. në dosjen e objektit ishin të depozituara tre aktet e kontrollit. gjithmonë sipas pohimit të vetë kolaudatores. Veprimet e sipërcituara të kryera nga kolaudatorja janë në kundërshtim me germën a. me dyqane dhe garazhe”.2001 dhe me nenin 11. ku akti i kontrollit i përfundimit të karabinasë ishte plotësuar dhe nënshkruar vetëm nga përfaqësuesja e Zyrës së Urbanistikës dhe jo nga mbikëqyrësi i punimeve të ndërtimit të objektit. me pikat 14 dhe 15. projekti i aprovuar sipas sheshit të ndërtimit të miratuar. për banesë 6 kate.7.09. 5/2. dhe se objekti përmbush të gjitha kushtet për shfrytëzim.2006 të objektit “Banesë 6 kate. Në zbatim të nenit 54. për banesë 6 kate të ndërtuar nga subjekti ndërtues sh.2. datë 17.. të ndërtuar nga subjekti ndërtues sh. 3.p. pikat 3 e 7. të udhëzimit nr. datë 10.2006. Zyra e Urbanistikes nuk duhej ta kishte pranuar dhe shqyrtuar kërkesa për leje shfrytëzimi. Nga kontrolli i ushtruar në terren me datë 20. 8405. 3. dhe nga përfaqësuesi i firmës së ndërtimit. datë 16. shprehet se: “Objekti është zbatuar sipas projektit të miratuar…”. Por. plotësuar dhe nënshkruar vetëm nga përfaqësuesja e Zyrës së Urbanistikës. datë 15. paragrafi i dytë. datë 14. Procesverbali i aktkolaudimit është nënshkruar vetëm nga përfaqësuesi i firmës dhe kolaudatorja.2005 të KRRT-së dhe nga kontrolli i dosjes rezultoi se: Nga mbikëqyrësi i punimeve të ndërtimit të objektit është lejuar që të ngrihet edhe një kat shtesë me një sipërfaqe prej 424 m2. nuk prononcohet nëse është zbatuar apo jo.7.2005 të KRRT dhe nga kontrolli i dosjes rezultoi se: Nga mbikëqyrësi i punimeve të ndërtimit të objektit është lejuar që të ngrihet edhe një kat shtesë me një sipërfaqe prej 502 m2. sipas lejes së ndërtimit nr. të kreut II.9. nga përfaqësuesja e Zyrës së Urbanistikës rezulton se e gjithë karabinaja e objektit të jetë përfunduar nga firma ndërtuese. duke mos respektuar qartë kondicionet urbanistike dhe kriteret e zgjidhjeve vëllimore dhe arkitektonike të ndërtimeve.5.2006 të KRRT së Bashkisë Orikum. ku në lidhje me shtesën e një kati me sipërfaqe prej 397 m2. e kundërta është në fakt. 8402. përgatitur nga kolaudatore e objektit.1998.9.p.1998.. sipas projektit të miratuar. 4/4. ndërsa nga mbikëqyrësi i punimeve nuk është nënshkruar.10.9. me përfaqësues ligjor njëherësh dhe anëtar i KRRT së Bashkisë Orikum. datë 15. të ligjit nr. datë 14.4/2.

Moskontrolli i ndërtimit të objektit periodikisht dhe në fazat më kryesore.2006 3/4 29. 1 2 3 4 Adresa Tragjas Tragjas Rradhimë Llogara Objekti Banesë 3 kate Vile 3 kate Hotel 3 kate Hotel 3 kate Vendimi i KRRT-së nr.9. Veprimet e sipërcituara të kryera nga mbikëqyrësi i punimeve të ndërtimit të objektit janë veprime në kundërshtim me pikën 4.01. datë 3. janë në kundërshtim me pikën 4. inxhinierja shprehet se objekti është gati për kolaudim.. është 120 m2 (12 m x 10 m) 3 kate. nga Zyra e Urbanistikes janë pranuar dhe shqyrtuar kërkesa për lejet e shfrytëzimit. datë 3. Mosrespektimi i projektit të miratuar. paragrafi i dytë.k. ç’ka ka sjellë edhe pasoja në moszbatimin e projektit të miratuar duke lejuar që të ngrihet edhe një kat shtesë me një sipërfaqe prej 143 m2. të kreut II. nga kolaudatorja dhe nga përfaqësuesja e Zyrës së Urbanistikes. ndërsa projekti i miratuar sipas lejes së ndërtimit nr.2006 të KRRT së Bashkisë Orikum.2005 1. paragrafi i dytë. inxhinierja ka bërë që objekti të mos përmbushë të gjitha kushtet për shfrytëzim sipas destinacionit për të cilen është ndërtuar. sipas lejes së ndërtimit të Këshillit Bashkiak Orikum nr.09. datë 10. duke mos respektuar qartë kondicionet urbanistike dhe kriteret e zgjidhjeve vëllimore dhe arkitektonike të ndërtimeve. pikat 3 e 7. 143 m 59/3.2002. me germa a. nga firma ndërtuese dhe lejimi i ndërtimit nga Zyra e Urbanistikes ka bërë që firma ndërtuese të bëjë një shtesë kati prej 424 m2. me pikat 14 dhe 253 . të ligjit nr. dhe konkretisht: Nr. datë 25. për shtëpi banimi 4 kate të ndërtuar nga subjekti ndërtues sh. megjithëse është lejuar moszbatimi i projektit i aprovuar sipas sheshit të ndërtimit të miratuar e të disponuar dhe është lejuar të shtohet edhe 1 kat.06.2005 1/7 15. 8402. 3.9. jashtë vijës kufizuese të qytetit Orikum. të udhëzimit nr. Në relacionin teknik të paraqitur nga mbikëqyrësi i punimeve të ndërtimit të objektit. Në lidhje me investitorin rezultoi se është dhënë leje shfrytëzimi me vendimin nr.1998. për të tre rastet e mësipërme për faktin se: Veprimet e sipërcituara të kryera nga mbikëqyrësi i punimeve të ndërtimit të objektit.2006 3/10 11. në fakt është 2 (11 m x 13 m) 4 kate. zhvillimin e punimeve në objektin “Për shtëpi banimi 4 kate” në Tragjas. Sipërfaqja e lejuar e ndërtimit të objektit nga subjekti ndërtues.p. çka do të thotë se formularët e aktkontrolleve janë të paplotësuara). germa d. datë 15.06.2001 dhe nenet 11 e 12. nga mbikëqyrësi i punimeve të ndërtimit të objektit. shprehet se: “…Nga ndjekja e vazhdueshme e punës së ndërtimit rezulton se është zbatuar projekti i zbatimit i aprovuar sipas sheshit të ndërtimit të miratuar e të disponuar me disa ndryshime të objektit të pasqyruara tek formularët e aktkontrolleve të bëra nga Zyra e Urbanistikes (aktkontrollet nuk janë mbajtur nga Zyra e Urbanistika. në Tragjas dhe nga kontrolli i dosjes rezultoi se: Nga mbikëqyrësi i punimeve të ndërtimit të objektit nuk është mbajtur dosje ku të pasqyrohen të gjitha aktet e mbajtura gjatë zbatimit të objektit. duke hyrë në kompetencat e KRRT të Këshillit të Qarkut Vlorë. data 4/4 25.9.2002. 59/3.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 kondicionet urbanistike dhe kriteret e zgjidhjeve vëllimore dhe arkitektonike të ndërtimeve. 4/4. C.09. Nga mbikëqyrësi i punimeve. Në 4 raste.2. me pikat 14 dhe 15. Nga ana Zyrës së Urbanistikes nuk duhej të ishte pranuar dhe shqyrtuar kërkesa për leje shfrytëzimi.

3. datë 15.2003. të kreut II. të udhëzimit nr. të ligjit nr. të ligjit nr.1998. Veprimet e sipërcituara të kryera nga kolaudatori janë kontradiktore për nga përmbajtja sepse në pjesën e parë të procesverbalit të aktkolaudimit të objektit shprehet se: nuk është zbatuar projekti i zbatimit të aprovuar sipas sheshit të ndërtimit të miratuar e të disponuar sepse është shtuar një kat dhe në pjesën e dytë shprehet se.9. në kundërshtim me nenet 3 e 4.8. Në procesverbalin e aktkolaudimit të objektit “Për shtëpi banimi 4 kate” në Tragjas. por vetëm me vendim të Këshillit Bashkiak dhe zbardhja e lejes së ndërtimit është vetëm në emër të kryetarit të Bashkisë (dhe jo në funksionin e Kryetarit të KRRT-së). datë 10. pikat 3 e 7.1998. sheshi dhe leja e ndërtimit nuk është dhënë nga KRRT-ja. datë 17. të ligjit nr.2001 dhe me nenet 11 e 12. Ndërsa e kundërta është në fakt. të neneve 11 e 12. gjithmonë sipas pohimit të vetë kolaudatorit. 3. të ligjit nr. në dosjen e objektit të investitorit nuk ishin depozituara 3 aktet e kontrollit si: .aktkontrolli i përfundimit të karabinasë Kërkesa për lejen e shfrytëzimit të pranuar dhe shqyrtuar nga Zyra e Urbanistikes në Orikum është në kundërshtim me nenin 54. sipas lejes së ndërtimit të KRRT nr. të ligjit nr. 7980. datë 21. datë 29.9. Këto veprime janë në kundërshtim me germën “a”. të ligjit nr.9. por vetëm nga kolaudatori dhe nga mbikëqyrësi i punimeve të ndërtimit të objektit. datë 17. Së katërti. një pjesë e sheshi i ndërtimit me sipërfaqe prej 375 m2 është dhënë në pronë publike. datë 15.2001 dhe nenin 11. për vilë rezidenciale 3 kate të ndërtuar nga subjekti ndërtues sh.p. si një akt i nxjerrë në kapërcim të kompetencave ligjore dhe në kundërshtim me formën dhe procedurën e kërkuar nga ligji Së treti. 3/8.2. datë 15. nga 120 m2 (12 m x 10 m) 3 kate i aprovuar sipas sheshit të ndërtimit. Në lidhje me investitorin rezultoi se është dhënë leje shfrytëzimi me vendimin nr. çka e bënë këtë vendim të pavlefshme.aktkontrolli i piketimin të objektit.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 15.1998. Ky procesverbal i aktkolaudimit nuk është nënshkruar nga përfaqësuesi i firmës. të ligjit nr. 8402.9. 8405. Në zbatim të nenit 54. të ligjit nr. datë 10.9. germën “a”.7. të ligjit nr. e përgatitur nga kolaudatori i objektit.2001 dhe me nenin 12. 8402.k. për faktin se: Së pari.2. Në këto kushte veprimet e sipërcituara të kryera nga punonjësit e zyrës së urbanistike dhe nga ish-kryetari i Bashkisë në lidhje me dhënien e lejes së shfrytëzimit. pa pasur më parë të depozituara tre aktet e kontrollit si. germa d. shprehet se: “…është zbatuar projekti me ndryshime e sipërfaqes së ndërtimit të objektit me 143 m2 (11 m x 13 m) 4 kate. 2. të KRRT së Bashkisë së Orikumit. të kreut II. e përfaqësuar nga administratorja.1995 “Për shitjen e trojeve”. 3/4. të udhëzimit nr. objekti i banimit 4 kate në Tragjas i plotëson kushtet teknike të zbatimit dhe është gati për shfrytëzim.1998 dhe nenin 54. 3.aktkontrolli i përfundimit të themeleve . datë 22.…” dhe në fund kolaudatori shprehet se jam i mendimit: “…se objekti banimi 4 kate në Tragjas i plotëson kushtet teknike të zbatimit dhe është gati për shfrytëzim dhe banim”. në zbatim të nenit 54.1998. leja e shfrytëzimit është dhënë. pikat 3 e 7. 8405. 8402. datë 10.6. mungon studimi urbanistike i miratuar nga KRRT-ja e Këshillit të Qarkut në Vlorë.1998.1998.2006. datë 17. 8402. datë 10.2.9.. në Tragjas 254 . 8405. janë veprime në kundërshtim me pikën “ç”. . të udhëzimit nr. aktkontrolli i piketimin të objektit aktkontrolli i përfundimit të themeleve dhe aktkontrolli i përfundimit të karabinasë. 8405.9. Së dyti.

jashtë vijës kufizuese të ndërtimit të qytetit apo fshatit. 8405. miraton lejen e ndërtimit.Jashtë vijës kufizuese të ndërtimit (vija e verdhë) e qytetit apo fshatit. datë 22. Formularët nr. të ligjit nr.1. i cili ka ndryshuar nenin 20. sipas përcaktimit të bërë në gërmën “dh”.7. të ligjit nr. 255 .p. Këshilli i Rregullimit të Territorit të Qarkut mbi bazën e vendimit të KZHT-së.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 jashtë vijës kufizuese të ndërtimit në një zonë turistike dhe nga kontrolli i dosjes rezultoi se: KRRT-ja në vendimin nr.2003 ka miratuar një shesh ndërtimi me sipërfaqe sheshi prej 4800 m2 nga 4020 m2 që ka certifikata e pronësisë datë 18. i cili ja përcjell më pas KRRTRSH-së. pasi ushtrimi i kompetencave tej kufijve të ligjit përbën cenim të parimit të ligjshmërisë dhe si rrjedhojë çdo veprim apo aktadministrativ që mund të nxirret nga kjo veprimtari e pakufizuar dhe arbitrare shpie domosdoshmërish në pavlefshmërinë juridike të tyre. për miratimin e destinacionit të sheshit të ndërtimit dhe kondicionet urbane të tij. nuk mund të shqyrtohen dhe miratohen sheshe dhe leje ndërtimi. Sheshi i miratuar nga KRRT-ja e Qarkut shqyrtohet në Këshillin e Zhvillimit të Turizmit. janë plotësuar dhe aktet e kontrollit për realizimin e punimeve ndërtimore nga përfaqësuesja e Zyrës së Urbanistikes si: Piketimi i objektit. Në këto kushte edhe pranimi i kërkesës për lejen e shfrytëzimit nga punonjësit e Zyrës së Urbanistike dhe miratimi nga KRRT-ja.3. 88. Mbi bazën e miratimit të kryetarit të Bashkisë. duke miratuar një sipërfaqe sheshi prej 780 m2 më shumë se sa ka në certifikatën e pronësisë. për faktin se: . janë veprime në kundërshtim me nenet 64.08. konsiderohet e pavlefshme. Është KRRT-ja e Qarkut që shqyrton dhe miraton sheshe dhe leje ndërtimi konform studimeve të miratuara.2003. Zbardhja e lejes së ndërtimit nuk është me sipërfaqe sheshi 4020 m2 sa është miratuar me vendimin KRRT-së nr. në zonat që kanë përparësi zhvillimin e turizmit. datë 17. njëherësh dhe kryetar i KRRTsë së Bashkisë Orikum. 8405. përfundimi i themeleve dhe përfundimi i karabinasë për të gjithë objektin. datë 17. jashtë vijës kufizuese të ndërtimit në një zonë turistike e zbardhur vetëm nga kryetari i KRRT-së së Bashkisë Orikum. 2 dhe 4 që i përket lejes së ndërtimit për subjektin ndërtues sh. ku sipërfaqja e sheshit është miratuar për 4020 m2 dhe jo për sipërfaqen 4800 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 120 m2 me 3 kate. pa patur studime rajonale apo masterplane të miratuara. Kërkesa për shesh dhe leje ndërtimi.1998. 3/8.3/8. .8.9.Gjithashtu miratimi i studimeve urbanistike në zonat turistike bëhet nga KRRTRSH-ja. datë 22. Çdo organ administrativ është kompetent në fushën që ai mbulon dhe nuk mundet të ushtrojë të drejtat e një organi tjetër administrative. depozitohen në sekretarinë teknike të KRRT së Qarkut përkatës.2003.1998.k. 3/8. të ligjit nr.9. datë 17.2003.. është miratuar vetëm nga kryetari i KRRT-së së Bashkisë Orikum.1998 dhe VKM nr.08. ku materiali plotësohet dhe paraqitet në KRRT-në e Qarkut përkatës. datë 22. të pikës 1. ku të tre këto aktkontrolle janë nënshkruar nga subjekti ndërtues.9.1993 “Për miratimin e zonave që kanë përparësi zhvillimin e turizmit”. vendimi i KRRT nr. çka do të thotë se të dy formularët janë relativisht të pavlefshme dhe në kundërshtim me nenin 85. 66 e 70. datë 23. 8405. të nenit 6. por me sipërfaqe sheshi prej 4800 m2.2002 e lëshuar nga ZVRPP Vlorë dhe sipërfaqe ndërtimi 120 m2 me 3 kate. në rastin konkret në tokë bujqësore dhe në zonë turistike. ndërsa emri dhe nënshkrimi i sekretarit të KRRT-së mungon. 8991. datë 1. të ligjit nr. Si përfundim.

veprimet e sipërcituara të kryera nga punonjësit e Zyrës së Urbanistike dhe nga ish-kryetari i Bashkisë në lidhje me dhënien e lejes së shfrytëzimit. të ligjit nr.1998. për lokal dhe shtëpi banimi 2 kate. depozitohen në sekretarinë teknike të KRRT-së së Qarkut përkatës. Në procesverbalin nr. distanca nga aksi i rrugës.1998 dhe se shitja e pronës publike është në kundërshtim me nenet 3 e 4. datë 17. datë 17. ky vendim nuk është shqyrtuar dhe miratuar në KRRT me shumicë votash në zbatim të nenit 51. ku çdo aktkontrolli depozitohet në dosjen e objektit. 3. datë 13. 8405. datë 17. . leja e ndërtimit e dhënë nga Kryetari i Bashkisë është në pronë publike. datë 30. 256 . të ligjit nr.10.Se dyti.2005 të KRRT-së të Bashkisë Orikum. leja e shfrytëzimit e dhënë.9. mungon miratimi i studimeve urbanistike në këto zona turistike.1. nuk është firmosur nga përfaqësuesit e Bashkisë dhe nga supervizori.Së katërti. e ndërtuar nga subjektin ndërtues. distanca nga kufiri i pronës etj. 8405. 7980.2002 të Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit dhe të Ministrisë së Rregullimit të Territorit dhe Turizmit. i cili ia përcjell më pas KRRTRSH-së. 3. të ligjit nr.9.1. datë 17. KRRT e Qarkut. Në të gjitha rastet e dhënies së lejeve të shfrytëzimit për objektet që kanë përfunduar punimet. leja e shfrytëzimit e dhënë është në kundërshtim me “Planin Rregullues të Qytetit Orikum” sipas planimetrisë të miratuar me vendimin nr. e lëshuar nga ish-kryetari i Bashkisë është absolutisht e pavlefshme si në formë edhe në përmbajtje për faktin se: . në zbatim të neneve 40.6. në zbatim të nenit 54. Së dyti.9.1998.Së pesti.1998. të neneve 11 e 12. janë veprime në kundërshtim me pikën “ç”. 8405. 3.2002. por është një vendim i dalë direkt nga kryetari i Bashkisë. 1/4. çka do të thotë se ky vendim i miratuar direkt.1998 dhe nenin 54. . nga Zyra e Urbanistikes janë pranuar dhe shqyrtuar kërkesa për leje shfrytëzimi në pronë publike për investitorin. 5. datë 10. e pa miratuar më parë në Këshillin Bashkiak.09. ku sheshi i miratuar nga KRRT-ja e Qarkut shqyrtohet në Këshillin e Zhvillimit të Turizmit. si aktkontrolli i piketimit të objektit aktkontrolli i përfundimit të themeleve dhe aktkontrolli i përfundimit të karabinasë.1995 “Për shitjen e trojeve”. 41.Në një rast. të udhëzimit nr. ku materiali plotësohet dhe paraqitet në KRRT-në e Qarkut përkatës. të ligjit nr.Së pari.9. Vërejtja e subjektit mbi projektraportin e kontrollit në lidhje me problemin e sipëcituar nuk merret në konsideratë për faktin se është i sqaruar në detaje.3. . 8405. kërkesa për shesh dhe leje ndërtimi. formulari i aktit të marrjes në dorëzim i mbajtur në tre kopje. ku rezultoi se është dhënë leje shfrytëzimi me vendimin nr. pa pasur më parë të depozituara tre aktet e kontrollit. distanca nga trotuari. nga KRRTRSH-ja. . të ligjit nr.Së treti. datë 4.2007. leja e ndërtimit e dhënë së bashku me planimetrin e sheshit nuk plotësojnë kondicionet urbanistike. mbi bazën e vendimit të KZHT-së. .2004 nga KRRTRSH-ja. si vija e ndërtimit. për faktin se sipas planimetrisë së miratuar është parashikuar rrugë me dy korsi dhe se ky objekt është krejtësisht jashtë vijës së ndërtimit dhe e ndërtuar mbi trotuare. të ligjit nr. në zonat që kanë përparësi zhvillimin e turizmit.2. 8402. Në këto kushte. Nga kontrolli i dosjes rezultoi se: leja e ndërtimit nr. të jetë në kundërshtim me nenet 1 e 8. datë 23. datë 27. datë 15.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Së pari. mbi mbajtjen e akteve të kontrollit për dhënien e lejeve të shfrytëzimit është theksuar: “…në të gjitha rastet mungonin detyrimet që ka Seksioni i Urbanistikës për kontrollin e realizimit të ndërtimit për piketimin e objekteve. miraton lejen e ndërtimit dhe vetëm kjo e fundit ka të drejtën e dhënies së lejes.

15. ligjit nr. por nga ana e Bashkisë është lidhur një kontratë qiraje me sipërfaqe 500 m2. Moskryerja e procedurës së legalizimit të shtesave në ndërtime nga ana e Zyrës së Urbanistikës. të Bashkisë Orikum dhe dhënin me qira të objekteve publike. 08. 9209. datë 12. Kontroll mbi punën e bërë në drejtim të evidentimit. Kontroll mbi administrimin e aseteve.11. datë 21. datë 14. 8744. rezulton se për periudhën 2004-2006 nuk është kryer asnjë procedurë legalizimi i shtesave në ndërtime në zbatimi i ligjit nr. në zbatim të ligjit nr.2003 “Për mënyrën e paraqitjes nga njësitë e qeverisjes vendore të kërkesave për transferimin në pronësi të tyre.2004 të Prefektit të Qarkut të Vlorës. datë 22.02. të pronave të paluajtshme shtetërore” rezulton se: Në Bashkinë e Orikumit. Ndërsa miratimi nga Këshilli i Ministrave “Për miratimin e inventarizimit të pronave të paluajtshme të shtetërore të Bashkisë Orikum”. sipas dokumenteve të paraqitura nga Zyra e Tatimtaksave të Bashkisë. inventarizimit dhe regjistrimit të pronave të paluajtshme të Bashkisë. 3 mbikëqyrës të punimeve të ndërtimit. në cilësinë e ish-kryetarit të KRRT. 544.2004 “Për legalizimin e shtesave me ndërtime”.2004.3. datë 22.02. 2 kolaudatore.6.5. Në lidhje me procedurën e dhënies me qira të pasurive të ndërmarrjeve dhe institucioneve me sipërfaqe trualli nën objekt dhe sipërfaqe trualli i lirë deri në 200 m² dhe 201-500 m².2004 “Për zbatimin e VKM nr. 958/1. datë 30.2004 “Për miratimin e procedurës dhe të dokumentit të legalizimit të shtesave në ndërtime”.2001 “Për regjistrimin e pronave të paluajtshme të shtetit”.2007 e nënshkruar nga inspektorja e shërbimesh dhe anëtare e KRRT-së. përfaqësuar nga kryetari. 38. inspektorja e Shërbimeve dhe specialiste pranë Zyrës së Urbanistikës.8. ky ligj i sipërcituar është zbatuar dhe është miratuar me VKB nr. në njësitë e qeverisjes vendore”. rezulton se nuk ka ndërmarrje dhe institucione në varësi të Bashkisë. datë 12. për periudhën janar –dhjetor 2004. datë 3. 544.6. të VKM nr. deri në periudhën e ushtrimit të kontrollit nuk është marrë. datë 26.6.2004 “Për miratimin e inventarizimit të pronave të paluajtshme të shtetërore të Bashkisë së Orikumit”. 500.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit. datë 23.2004 midis Bashkisë së Orikumit. si dhe të udhëzimit të Ministrit të Rregullimit të Territorit dhe Turizmit nr.1. VKM nr. ish-përgjegjësi i Zyrës së Urbanistikës. e konkretisht: Kontrata e qirasë është lidhur me datë 5.2001 “Për inventarizimin e transferimin e ambienteve administrative në pronësi të njësive të qeverisjes vendore” dhe udhëzimit nr. Kontroll mbi zbatimin e procedurave për legalizimin e ndërtimeve të kundraligjshme. Për zbatimin e procedurave në drejtim të evidentimit. 8743. Për zbatimin e procedurave të legalizimit të ndërtimeve të kundraligjshme në Bashkinë Orikum.8. inventarizimit dhe regjistrimit të pronave të paluajtshme të Bashkisë. i cili për bazueshmëri ligjore është miratuar me shkresën nr.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Për shkeljet e cilësuara më sipër mbajnë përgjegjësi: ish-kryetari i Bashkisë së Orikumit. bazohet në deklaratën e datës 29.6. në cilësinë e qiradhënësit dhe të qytetarit në cilësinë e 257 Për vitin 2004 .

05. a. kurse shpërndarja e tyre nuk është realizuar në bazë të VKM nr. Për zbatimin e procedurave të shitjes së trojeve publike. rezulton se për periudhën 20042006. nënshkruar nga drejtori i Financës në Bashkinë Orikum. 258 . i cili përcakton çmimin që është 50 lekë për metër katror. Pranë këtij institucioni nuk ka Zyrë Arkivi. për objektin depo nr.04. 7980. Kontrata e qirasë është lidhur me datë 5. kreu III.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 qiramarrësit.1995 “Për shit-blerjen e trojeve”. me sipërfaqe nën objekt 500 m2 dhe me një afat 3-mujor. ndërmarrjeve a shoqërive shtetërore të pushtetit vendor të ndahen si vijon: 10% buxheti i shtetit…”. dhe pikërisht nuk është derdhur në buxhetin e shtetit vlera prej 30 000 lekë. 315. bazuar në ligjin nr. si dhe zbatimi i rregullores “Për punën në dokumentet administrative në organet shtetërore dhe joshtetërore”. b. janë arkëtuar në masën 100%. Mbi shpërndarjen e të ardhurave. pika 3. ku në kreun e V.11.2007. bazuar në ligjin nr.10. Mbi përcaktimin e çmimit dysheme.2003. ambiente për arkivimin e dokumentacionit. Kontrata e lidhur midis palëve është bazuar në VKM nr. Kontroll mbi zbatimin e ligjit nr. sipas të cilit çmimi rezulton 50 lekë për metër katror dhe detyrimi vjetor është 300 000 lekë. datë 27.2003.4. shoqërive dhe institucioneve shtetërore”.4. b. Për mos derdhjen e 10% të vlerës në shumën 37 500 lekë. Mbi shpërndarjen e të ardhurave: Detyrimet e përcaktuara sipas kontratës të lidhur midis palëve. kurse shpërndarja e tyre nuk është realizuar në bazë të VKM nr.4. Kontroll mbi shitjen e trojeve publike. sipas deklaratës së datës 30. mbajnë përgjegjësi përgjegjësja e Zyrës së Tatimtaksave dhe përgjegjësi i Zyrës së Financës. pika 3.2003 “Për dhënien me qira të pasurive të ndërmarrjeve. 315. detyrimi vjetor është 75 000 lekë.04. Mbi përcaktimin e çmimit dysheme: Kontrata e lidhur midis palëve është bazuar në VKM nr. në Bashkinë Orikum nuk është kryer asnjë shitje në trojet publike. ku thuhet “të ardhurat që krijohen nga dhënia me qira e pasurive të institucioneve. Për vitin 2005 Për vitin 2006 nuk ka kontrata qiraje për objektin depo nr.10. thuhet: “të ardhurat që krijohen nga dhënia me qira e pasurive të institucioneve.1. 7980. datë 27.315 datë 24.2003 “Për arkivat”. datë 24. për objektin depo nr. me sipërfaqe nën objekt 500 m2 dhe me një afat 12-mujor. datë 06. 315. datë 24.4. kreu 3.1995 “Për shit-blerjen e trojeve”. Detyrimet e përcaktuara sipas kontratës të lidhur midis palëve. kreu 5. a. ndërmarrjeve a shoqërive shtetërore të pushtetit vendor të ndahen si vijon: 10% buxheti i shtetit…” dhe pikërisht nuk janë derdhur në buxhetin e shtetit vlera prej 7 500 lekë.4. datë 24. 9154.2005 midis Bashkisë Orikum e përfaqësuar nga kryetari në cilësinë e qiradhënësit dhe të qytetarit në cilësinë e qiramarrësit.2003. janë arkëtuar në masën 100%.

që kanë përfunduar praktikën e dhënies së lejes së shfrytëzimit. të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit. e për rrjedhojë nuk është pasqyruar asnjë mbledhje nga viti 2004 deri në vitin 2006. 39 dhe 42.2007.067. rezultoi se u konstatuan shkelje.06. Në lidhje me kontrollin e ushtruar për dokumentet që kanë dosjet e KRRTsë. me dëm ekonomik në vlerën 2. gjendja rezulton si me poshtë: Në të gjitha dosjet e KRRT-së. datë 06. nuk ka funksionuar Këshilli Teknik. ndërsa për vitin 2006. 10. pagesa të pamotivuara anëtarëve të Këshillit Njësisë Bashkiake në vlerën 243. dokumentacioni nuk ishte i numëruar fletë për fletë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 1. 9154. por pa fletëinventari dhe pa numërimin e fletëve. në zbatim të neneve 24. Kontrolli u krye nga data 03. 9154. janë të sistemuara. në disa dosje mungonte edhe dokumentacioni i nevojshëm. punonjësin për kohën që është marrë me këtë detyrë. 37. inxhinieren pranë Zyrës së Urbanistikës. të ligjit nr. datë 06.000 lekë dhe pagesa për telefoninë celulare në vlerën 465. Shkeljet e cilësuara më sipër janë në kundërshtim me nenet 9. Në lidhje me kontrollin e ushtruar në librin e protokollit të mbledhjeve të Këshillit Teknik të Zyrës së Urbanistikes u konstatua se mungon libri i protokollit. deri në datën 31.2005 deri 31. Kontrolli u krye për zbatimin e ligjshmërisë dhe të rregullshmërisë financiare. Për vitet 2004 dhe 2005. që iu vu në dispozicion grupit të kontrollit.2007.2007. duke verifikuar sipas rastit dokumentacionin me zgjedhje ose të njëpasnjëshëm. duke verifikuar sipas rastit dokumentacionin me zgjedhje dhe përveç kontrollit të dokumentacionit.012 lekë. të rregullores “Për punën me dokumentet administrative të organeve shtetërore”. Për përmirësimin e gjendjes u rekomandua marrja e masave. datë 06. Në përfundim të kontrollit rezultoi: Mbi funksionimin e Këshillit të Njësisë Bashkiake. 4 në Tiranë “Për zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së aktivitetit ekonomiko-financiar”. Në lidhje me praktikat dhe dosjet e urbanistikës dhe në veçanti ato.7. për periudhën e kontrollit 01.9. 9154. të ligjit nr.2003. datë 17.11. ato ndodhen Zyrës e Urbanistikës. Lënia e dokumenteve të përfunduara në Zyrën e Urbanistikës është në kundërshtim me nenin 24.1998. 2. e për rrjedhojë.378 lekë si: pagesa të pambështetura në dispozitat ligjore në lidhje me shpërblimet e punonjësve për vlerën 1. ato ndodhen në Zyrës e Financës. të ligjit nr.01. Gjatë kontrollit të kryer për zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së veprimtarisë financiare. i cili shqyrton dhe jep mendim për anën tekniko-ligjore të materialeve që paraqiten për shqyrtim në KRRT. 4 TË TIRANËS Në zbatim të programit të kontrollit nr.2007. u ushtrua kontroll në Njësinë Bashkiake Nr. inspektoren e Shërbimit Social dhe arkiviste.2003 dhe të rregullores “Për punën në dokumentet administrative në organet shtetërore dhe jo shtetërore” dhe ngarkojnë me përgjegjësi: ish-kryetarin e Bashkisë.11. datë 02.7. të ligjit nr. 25. jemi bazuar edhe në këshillimin dhe ballafaqimet me stafin drejtues e atë administrativ të subjektit të kontrollit. kapitulli II “Mbi detyrat e sekretari-arkivit të organit shtetëror”. KONTROLL NË NJËSINË BASHKIAKE NR. 404/1. 8405. 259 .359. veprime këto që janë në kundërshtim me nenin 39.11.7. 3. çka tregon se pranë kësaj zyre.2003.366 lekë. si dhe me nenet 4 e 5. germa b. Dosjet e tenderave janë pa fletëinventari dhe të paprotokolluara.

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

Njësia Bashkiake nr. 4 ushtron veprimtarinë e bazuar në ligjin nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore, ligjin nr. 8654, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Bashkisë Tiranë”, vendimin nr. 11, datë 21.3.2005, të Këshillit Bashkiak në Tiranë “Për miratimin e rregullores administrative të njësive bashkiake të Tiranës”. Nga ana e Njësisë Bashkiake Nr. 4 është hartuar rregullorja e brendshme e funksionimit të Këshillit të Njësisë Bashkiake, e cila është miratuar me vendimet nr. 9, datë 26.02.2004, përmirësuar me vendimin nr. 12, datë 11.6.2007 të Këshillit të Njësisë Bashkiake. Gjithashtu, nga Këshilli i Njësisë Bashkiake Nr. 4 është hartuar dhe rregullorja e funksionimit të administratës së Njësisë Bashkiake Nr. 4, por kjo rregullore nuk është e plotë, pasi nuk ka të përcaktuar rregullat dhe detyrat specifike për çdo funksion pune të aparatit të njësisë, nuk ka detyrat e punonjësve të tregut, të punonjësve të ndihmës ekonomike, urbanistikës etj. Detyrë kjo e rekomanduar dhe në vendimin nr. 11, datë 21.3.2005 të Këshillit Bashkiak Tiranë, pika 2, me të cilin ngarkohen Njësitë Bashkiake për të përcaktuar rregullat specifike të zbatimit të Rregullores Administrative të tyre për çdo sektor të Aparatit të Njësisë. Nga kontrolli rezultoi se mbledhjet e Këshillit të Njësisë Bashkiake janë organizuar një herë në muaj dhe me tematika të veçanta. Në mbledhjet e Këshillit të Njësisë Bashkiake është miratuar struktura organizative dhe buxheti i njësisë, dhe për gjendjen financiare ka raportuar kryetari i njësisë, ndërkohë peshën më të madhe të vendimeve të Njësisë Bashkiake e zënë ato të përkrahjes dhe ndihmës ekonomike. Për zhvillimin e mbledhjeve të Njësisë Bashkiake janë mbajtur procesverbale në formë protokolli në një libër të veçantë, por i pasekretuar me numër fletësh. Mbajtja e procesverbaleve të mbledhjeve është në pajtim me formën dhe përcaktimet e bëra në nenin 8, shkronja “a”, të ligjit nr. 8654, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Bashkisë së Tiranës”. Të gjitha vendimet e Këshillit të Njësisë Bashkiake Nr. 4, për ligjshmërinë e tyre janë konfirmuar dhe nga prefekti i Qarkut në Tiranë.

Mbi kontrollin e zbatimit të buxhetit.
Plani i buxhetit së bashku me investimet dhe ndryshimet për të dy vitet 20052006 është miratuar në Këshillin Bashkiak të Njësisë, gjithashtu është hartuar dhe nënshkruar në Degën e Thesarit Tiranë situacioni i shpenzimeve buxhetore. Në mënyrë të detajuar, realizimi i buxhetit për vitet 2005-2006 paraqitet si më poshtë: Në 000/lekë
Nr. 1 Llog. 600 Emërtimi Paga shpërblim Nr. punonjësve Punë jashtë orarit P. kontrate Fond i veçantë Shpenzime nga të ardhura Sipërfaqe shoqërore Investime Nga buxheti Ndihmë ekonomike Invalidët Shpenzime operative Piknik këshilltarët Karburant, vaj Celular + kartat Ujë Energji elektrike Parash 10.382 25 1 819 1.522 2.753 2.322 2.272 23.320 75.686 12.320 135 300 358 168 Viti 2005 Fakt % 10.081 97 25 1 654 1509 2.587 2.167 93 2.117 93 23.320 75.627 11.098 135 258 310 154 161 +/Parash 11.039 25 851 1679 2874 4.000 4.000 21.900 85.101 11.518 135 300 372 168 Viti 2006 Fakt 10.253 25 698 861 1630 2824 3.743 3.743 21.900 85.101 11.518 135 299 320 168 223 % 93 +/785

2 3

601 231 1 2 602 1 2 3 4 5

93 93

-256 -256

5

260

Kontrolli i Lartë i Shtetit
6 7 Pagat e këshilltarë Qira tregu TOTALI Grandi pa kushte Ardhurat Nj. Bashkia Bashkia në Tiranë Buxheti i Njësisë 4800 128.305 27.877 2.014 49 29.940 4.270 3427 124.880 25.884 1.954 49 27.887

Buletini i kontrolleve të vitit 2007
4550 5080 149.768 30.193 2.213 240 32.646 4550 4660 133.701 28.359 2.112 240 30.771

97

3425

99

1008

93

2053

94

1875

milionë lekë, në masën 97% ose më pak 3425 mijë lekë. - Për vitin 2006, nga 149.7 milionë lekë shpenzime, gjithsej janë realizuar 133.7 milionë lekë, në masën 99% ose më pak 1008 mijë lekë. 2.1. Njësia Bashkiake Nr. 4 ka në inventar 1 autoveturë në dispozicion të kryetarit të Njësisë Bashkiake, ndërkohë për lëvizjet e bëra nuk është mbajtur fletëudhëtimi. Sipas të dhënave të paraqitura rezulton se për vitin 2005 ka harxhuar 2.880 litra karburant, në vlerën 285.600 lekë ose mesatarisht 240 litra në muaj, ndërsa për vitin 2006 janë harxhuar 2530 litra karburant me vlerën 299.925 lekë ose mesatarisht 210 litra në muaj. Mosmbajtja e fletëudhëtimeve është në kundërshtim me nenet 3 e 7, të ligjit nr. 6942, datë 25.12.1984 “Për administrimin, dokumentimin, ruajtjen e qarkullimin e vlerave materiale e monetare”, për të cilën mban përgjegjësi drejtuesi i mjetit. 2.2. Mbi dhënien e shpërblimeve 27 anëtarëve të Këshillit të Njësisë Bashkiake: Në kundërshtim me nenin 24.3, të ligjit nr. 8379, datë 29.7.1998 i ndryshuar “Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit të Republikës së Shqipërisë”, me urdhrat nr. 55, datë 20.12.2005 dhe nr.19, datë 22.11.2006, të kryetarit të Njësisë Bashkiake, nga të ardhurat e vetë njësisë, për dy fund vitet 2005-2006, 27 anëtarëve të Këshillit të Njësisë Bashkiake u janë dhënë honorar për piknik nga 5 000 lekë secili, duke zbritur tatimin në masën 10% ose 500 lekë, mbetet se u janë dhëne 4.500 lekë secili në vit, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm ekonomik prej 243.000 lekë (2 vjet x 27 punonjës x 9.000 lekë). 2.3. Mbi harxhimet për telefonin celular: Nga kontrolli rezultoi se janë paguar më tepër për telefoninë e lëvizshme celulare të punonjësve në vlerën 465.366 lekë dhe më konkretisht: a) Për vitet 2005-2006, nga kryetari i Njësisë Bashkiake janë harxhuar për celularin 45.366 lekë më tepër se limit mujor prej 15.000 lekë, ku në këtë tarifë përfshihet edhe abonimi mujor prej 2.000 lekë, i përcaktuar në VKM nr. 343, datë 11.07.2002 “Për përdorimin e telefonave celularë” i ndryshuar. Në mënyrë analitike, shpenzimet për telefonin celular paraqitet në tabelën e mëposhtme: Në lekë
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Muajt Dhjetor Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Viti 2005 Harxhuar Tejkaluar 19.882 4.882 12.992 11.083 17.356 2.356 15.153 153 16.538 1.538 27.427 12.427 19.454 4.454 12.642 14.878 8724 13.450 261 Viti 2006 Harxhuar Tejkaluar 13,014 12,504 12,458 15,613 613 10,740 9,221 8.798 26.828 11.828 9.460 17.338 2.338 19.777 4.777 9.259 Tejkaluar limiti 4.882 2.969 153 1538 12.427 16.282 2.338 4.777 -

- Për vitin 2005, nga 126.3 milionë lekë shpenzime, gjithsej janë realizuar 124.8

Kontrolli i Lartë i Shtetit
Shuma 189579 25.810 165,010

Buletini i kontrolleve të vitit 2007
19.556 45.366

b) Mbi dhënie padrejtësisht 6 punonjësve karta telefonike: me vendimet e Këshillit të Njësisë Bashkiake nr. 4, datë 28.02.2005 dhe nr. 2, datë 31.01.2006, nënshkruar nga ish-kryetari i Këshillit të Njësisë Bashkiake, pa u mbështetur në dispozitë ligjore, u është miratuar furnizimi me karta telefonike 6 punonjësve, përkatësisht: zëvendëskryetarit të Njësisë Bashkiake dhe sekretares të Këshillit të Njësisë, me nga 3 copë karta telefonike në muaj ose 36 në vit dhe 4 punonjësve të tjerë nga 2 karta telefonike në muaj ose 24 karta në vit për secilin, përkatësisht: përgjegjësi i Shërbimeve Njerëzore, përgjegjësi i Sektorit të Financës, përgjegjësi i Sektorit të Urbanistikës dhe përgjegjësi i Marrëdhënieve me Komunitetin. Nga verifikimi i dokumenteve rezulton se për periudhën e vitit 2005-2006 dhe 6-mujorin e parë 2007 janë blerë nga të ardhurat 420 copë karta telefonike me vlerë 420.000 lekë, të cilat janë tërhequr nga magazina e përdorur nga personat e mëposhtëm: Në 000/lekë
Nr. 1 2 3 4 5 6 Funksioni Zëvendëskryetar Sekretari i Këshillit Përgjegjësi i Burimeve Ekonomike Përgjegjësi i Burimeve Njerëzore Përgjegjësi i Sektorit të Urbanistikës Nderli. Komunit. Shuma Viti 2005 Nr. 36 36 24 24 24 24 168 Lekë 36 36 24 24 24 24 168 Viti 2006 Nr. 36 36 24 24 24 24 168 Lekë 36 36 24 24 24 24 168 6-mujori 2007 Nr. Lekë 18 18 18 18 12 12 12 12 12 12 12 12 84 84 Gjithsej Nr. 90 90 60 60 60 60 420 Lekë 90.000 90.000 60.000 60.000 60.000 60.000 420.000

Furnizimi me karta telefonike i personave të cilët nuk u takojnë është në kundërshtim me pikën 2, të VKM nr. 343, datë 11.7.2002 “Për pajisjen me numër telefoni celular të personave juridike, publik” i ndryshuar dhe udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 10, datë 24.10.2002 “Për administrimin e shpenzimeve për telefoninë e lëvizshme në përdorim të zyrtarëve publikë”, pika 4, ku sqarohet se: me funksione zyrtare që mund të përfitojnë këtë shërbim kuptohen drejtorët e drejtorive në ministri, titullarët e institucioneve shtetërore të vartësisë si dhe ata që barazohen në pagë me këta funksione. Furnizimi me 420 karta telefonike në vlerën 420.000 lekë, i 6 personave të mësipërm, të cilët nuk barazohen në pagë me drejtorët e drejtorive në ministri, përbën dëm ekonomik dhe duhet të kthehet nga përfituesit. Për marrjen dhe zbatimin e vendimit të Këshillit Bashkiak të Njësisë mbajnë përgjegjësi ish-kryetari i Njësisë Bashkiake, sekretarja e Këshillit Bashkiak, kryetari i Njësisë Bashkiake, përgjegjësja e Sektorit Ekonomik dhe përgjegjësi i Sektorit të Shërbimit dhe jurist. Për pagesat e cituara më sipër, në pikat 2.1 deri 2.4 janë mbajtur procesverbalet nr. 1, datë 29.3.2007 dhe nr. 4, datë 31.7.2007, me të cilët nuk është dakord administrata e Njësisë Bashkiake, pasi pretendohet se këto pagesa janë të mbështetura në ligjin nr. 8652, dt. 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 4, pika 2, ku citohet se: Organet e qeverisjes vendore veprojnë në bazë të autonomisë vendore, neni 19, pika 3, ku citohet se: “Çdo njësi e qeverisjes vendore ka autoritet të plotë për qëllimet dhe mënyrën e përdorimit të fondeve buxhetore të saj”.

Kontroll mbi marrëdhëniet e punës (paga, shpërblime, sigurime etj.)
262

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

Në kontrollin e kryer mbi strukturën dhe organikën rezultoi se është zbatuar vendimi i Këshillit Bashkiak Tiranë nr. 6, datë 27.02.2003 “Për strukturën masën e pagës dhe shtesat për çdo funksion”. U verifikua llogaritja dhe mbledhja e listëpagesave, përkatësisht: për vitin 2005, muajt: mars, shtator, dhjetor: për vitin 2006, muajt: qershor, gusht dhe nëntor dhe muaji qershor i vitin 2007, nga ku rezultoi se është zbatuar VKM nr. 551, datë 27.11.2002 “Për klasifikimin e funksioneve të njësive të qeverisjes vendore”, dhe vendimet e Këshillit Bashkiak Tiranë, për këtë qëllim. Po kështu edhe për punonjësit e gjendjes civile pagesa është kryer në përputhje me VKM nr. 297, datë 27.06.2002 “Për disa shtesa dhe ndryshime ne vendimin nr. 726, datë 21.12.2000 të Këshillit të Ministrave "Për rritjen e pagave të punonjësve të institucioneve buxhetore" dhe VKM nr. 656, datë 16.09.2003 “Për pagat e punonjësve të gjendjes civile”. Nga kontrolli rezultoi se për çdo muaj janë përllogaritur, detyrimet për sigurimet shoqërore, tatimet, si dhe janë kryer likuidimet institucioneve përkatëse, konform dispozitave ligjore për këtë qëllim. Është krijuar dhe azhornuar regjistri i pagave, duke e kuadruar me përmbledhëset e listëpagesave. Në rakordimin me Degën e Thesarit të rrethit, për vitet 2005-2006, në shpenzimet e kryera për paga, sigurime shoqërore dhe tatime, shifrat rezultojnë të kuadruara me të dhënat që disponon kontabiliteti dhe për detyrimet e sigurimeve shoqërore në fund të vitit, të cilat kuadrojnë me pagesat e muajit dhjetor 2006.

fuqi.

- Mbi punësimin e disa punonjësve në kundërshtim me dispozitat ligjore në

Nga kontrolli rezultoi se Njësia Bashkiake ka të punësuar 26 punonjës, nga të cilët 16 trajtohen si dhe janë emëruar mbështetur në Kodin e Punës, por për këta punonjës nuk janë lidhur kontratat individuale të punës, bazuar në nenet 12 dhe 21 të Kodit të Punës. Ndërsa, 10 punonjësit e tjerë të administratës së Njësisë Bashkiake nuk trajtohen me Statusin e Nëpunësit Civil, pasi rekrutimi i tyre nuk është bërë në pajtim me këtë status, por janë emëruar gjatë mandateve të viteve 2001-2007, nga kryetari i Njësisë Bashkiake, në kundërshtim me nenin 13, të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”, “Pranimi”, ku përcaktohet se: pranimi në shërbimin civil kryhet nëpërmjet konkurimit të hapur, bazuar në meritat. Për marrjen e punonjësve në punë pa u lidhur kontratat individuale dhe emërimi i tyre në kundërshtim me Statusin e Nëpunësit Civil, të trajtuar më sipër, mban përgjegjësi kryetari i Njësisë Bashkiake dhe përgjegjësi i Sektorit të Shërbimit.

Zbatimi i rregullave për mbajtjen e kontabilitetit dhe rregullaritetit të ligjshmërisë financiare.
Nga Sektori i Burimeve Ekonomike nuk është hartuar rregullore për ndarjen e detyrave dhe përshkrimi i operacioneve për çdo punonjës. Në kontrollin e ushtruar për rregullshmërinë e plotësimit dhe përpunimit të dokumentacionit të arkës u konstatua se mandatpagesat e arkës janë të nënshkruara nga titullari. Për çdo fundmuaji dhe viti, arka në lekë ka rezultuar pa gjendje dhe nga kontrolli i kontabilizimeve në ditarin e arkës dhe të librit të plotësuar nga arkëtarja, nuk kanë rezultuar diferenca. Arka ka rezultuar me gjendje vetëm për letrat me vlerë, ku janë administruar në arkë biletat e tregut, pullat që përdoren për certifikatat e gjendjes civile dhe vërtetimet e zakonshme. Nga kontrolli i befasishëm në Gjendjen Civile, për verifikimin gjendjes fizike të pullave, rezultoi se nga katër punonjës, dy rezultuan me diferenca në plus për 250
263

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

lekë, respektivisht me 200 dhe me 50 lekë (të cilat u arkëtuan me mandatarkëtimet nr. 2853 dhe nr. 2854, datë 03.8.2007). Në fund të vitit 2005, për gjendjen fizike të rezultuar në arkë, në zërin “vërtetime të zakonshme” janë pasqyruar në llogarinë kreditor si kundërparti e gjendjes së arkës, pa ndonjë veprim kontabël vlera prej 541.800 lekë, në një kohë që institucioni nuk ka pasur detyrime për fatura të pashlyera. U krye kontrolli i të gjitha pagesave të viteve 2005, 2006 dhe rezulton se pagesat janë të pajisura me dokumentacionin e nevojshëm justifikues. Për blerjet me vlera të vogla, nëpërmjet arkës dhe bankës, rezultoi se është respektuar UKM nr. 3, datë 19.02.1996 “Për blerjet e vogla”. Sasia e mallrave dhe materialet të blera janë bërë hyrje dhe janë të njëjta me faturat tatimore, por u konstatuan raste të veçanta të nxjerrjes së urdhërprokurimit për blerje me vlera të vogla pa qenë i nevojshëm, si në rastet kur ka kontrata, shlyerje qira tregu, karburanti etj. Mallrat dhe materialet janë dokumentuar me fletëhyrje dhe fletëdalje, në përputhje me dispozitat ligjore. Për mallrat janë hapur dhe mbajtur kartela dyfishe, ku është kryer dhe rakordimi midis financës dhe magazinës. Daljet e materialeve nga magazina janë shoqëruar me urdhra dorëzimi.

Nxjerrja e llogarisë vjetore (bilanci kontabël) dhe inventarizimi i llogarive dhe pasurisë publike.
U krye verifikimi për saktësinë e tepricave të llogarive të pasqyruara në bilancin e vitit 2005 dhe u konstatua se si rezultat i kontabilizimeve të gabuara, nuk është mbyllur llogaria 580 “xhirime të brendshme”, për çdo muaj, pasi për derdhjet në bankë nuk është debituar llogaria xhirime të brendshme, por llogaria 85 “të ardhura”. E njëjta praktikë është ndjekur dhe në vitin 2006, për derdhjet në bank, gjithashtu, llogaria xhirime të brendshme me ditarin e thesarit nuk është prekur. Megjithatë sistemimi është kryer në fund të çdo viti dhe kjo llogari është mbyllur dhe nga verifikimi nuk rezultuan diferenca. Teprica e llogarisë 520 “disponibilitete në thesar”, në fund të vitit 2005 dhe 2006, është e njëjtë me tepricën që ka pasqyruar kontabiliteti. Bilancet janë nxjerrë dhe dorëzuar në afat në Degën e Thesarit të Rrethit Tiranë. Në aktivet e qendrueshme në llogarinë 231 “shpenzime në proces për rritjen e aktiveve të qendrueshme”, në bilancin e vitit 2006, paraqitet me tepricë për 7.855.483 lekë, që iu përkasin investimeve të kryera dhe të likuiduara, ku këto shpenzime duhej të ishin mbyllur. Llogaria debitor, si në vitin 2005 dhe në vitin 2006, paraqitet vetëm me një analizë e cila përfaqëson letra me vlerë në qarkullim për punonjësit e tregut, por që është mbyllur në vitin pasardhës. Edhe llogaria kreditore është paraqitur vetëm me një analizë, që përfaqëson garanci punimesh për ndërtim objektesh. Ndërsa llogaria “furnitorë e sipërmarrës”, për çdo vit ka rezultuar pa gjendje. Detyrimet për paga, sigurime shoqërore dhe tatime rezultojnë të njëjta sipas përmbledhëses të borderove të muajt dhjetor dhe janë mbyllur në vitin pasardhës. Për vitet 2005, 2006, me urdhër të veçantë nga kryetari i Bashkisë është ngritur komisioni i inventarizimit, duke kryer inventarin dhe rakordimin, në përputhje me dispozitat ligjore, ku dhe nuk kanë rezultuar diferenca. Janë nxjerrë jashtë përdorimit inventarë ekonomik dhe i imët, për vitin 2005, në vlerën 256.520 lekë, ndërsa për vitin 2006, janë nxjerrë 41.784 lekë. Nga kontrolli
264

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Buletini i kontrolleve të vitit 2007

rezultoi se asgjësimi është bërë me komision të veçantë, për të cilat është kryer edhe shkarkimi në kontabilitet brenda vitit. Nga kontrolli rezultoi se të gjitha llogarit inventariale kanë pasqyruar të njëjtën gjendjen fizike me atë kontabël në bilanc. Po kështu edhe inventarizimi i magazinave dhe letrave me vlerë është e njëjtë me gjendjen kontabël.

Prokurimi i fondeve publike.
Për vitet 2005-2006, nga Njësia Bashkiake janë zhvilluar 2 procedura prokurimi “tender i kufizuar”, me objekt: “Kanali i ujërave të zeza në rrugën “Shefqet Kuka”, me kontrate të lidhur datë 14.10.2005, me vlerë 1.860.705 lekë dhe objekti “Kanalizime i ujërave të zeza në Allias”, me kontratë të lidhur datë 27.10.2006, për vlerën 3.475.710 lekë. Të dy objektet së bashku kanë një fond limit prej 5 422 mijë lekë dhe janë lidhur kontratat në shumën 5.335 mijë lekë ose 87 mijë lekë më pak, në masën 98.4% e fondit limit. Meqenëse kontrolli i procedurave të prokurimeve ishte kryer nga Drejtoria e Auditit të Brendshëm të Bashkisë së Tiranës, nga grupi kontrollit të KLSH, u kontrollua vetëm zbatimi i kontratave të objekteve, për të cilën nuk u konstatuan probleme.

Mbi parashikimin dhe realizimin e taksave vendore.
a. Për vitin 2005. Nga taksat, tarifat dhe të ardhurat vendore nga 1.422.000 lekë të parashikuara, janë realizuar 1.888.770 lekë, duke u tejkaluar për vlerën 466.000 lekë ose në masën 132%. Nga Këshilli Bashkiak i Njësisë nr.4, gjatë miratimit të buxhetit për vitin 2005, me vendimin nr.7, datë 27.04.2005 “Për miratimin e strukturës së administratës dhe buxhetit të Njësisë Bashkiake Nr. 4, për vitin 2005”. Sipas të dhënave të paraqitura rezulton se për vitin 2005, të ardhurat janë realizuar si më poshtë: Në lekë
Nr. 1 2 3 4 5 Llojet e të ardhurave Statusi të pastrehut Lejë ndërtimi Të ardhura të ndryshme Të ardhurat e tregut ( 20% Legalizim banese Shuma Të trashëguara nga viti 2004 Gjithsej Parashikim 2.000 50.000 700.000 670.000 0 1.422.000 1.179.000 Realizim 16.100 28.000 836.000 655.000 353.000 1.888.100 4.990.000 Deviacion +14.100 -22.000 +136.000 - 14.580 + 353.000 + 466.000 Në % 805 56 95 97 132

Përveç shpërblimit të punonjësve nga fondi i veçantë, mbështetur në vlerësimin e punës të çdo punonjësi, sipas statusit të nëpunësit civil dhe vendimit nr. 7, datë 27.4.2005 të Këshillit Njësisë Bashkiake, me urdhrin e brendshëm nr. 55, datë 22.9.2005 të kryetarit, u janë dhënë 28 punonjësve në formë shpërblimi vlera prej 1.242.220 lekë. b. Për vitin 2006. Nga taksat, tarifat dhe të ardhurat vendore, nga 1.520.000 lekë të parashikuara, janë realizuar 1.662.581 lekë, duke tejkaluar për 142.581 lekë ose në masën 109.3%. Nga Këshilli Bashkiak i Njësisë Nr. 4, gjatë miratimit të buxhetit për vitin 2006, me vendimin nr. 6, datë 27.4.2006, edhe për këtë vit, krahas treguesve të tjerë është miratuar dhe një zë shpërblim punonjësve, nga të ardhurat në vlerën 1.500.000
265

datë 22.359.000 Realizim 9.270.9 65.2 2 1 2 3 Numri banorëve Taksë banese Taksë gjelbërimi Taksë pastrimi Gjithsej 266 .000 1. me urdhërpagesën nr.2007 të Këshillit të Njësisë Bashkiake. për këto tre taksa. Njësia Bashkiake Nr. me vendim nr.662. të VKM nr.581 Në % 480 41 109 113 109 Përveç shpërblimit të punonjësve nga fondi i veçantë. Nga verifikimi rezultoi se nga administrata e Njësisë Bashkiake.505 Deviacion +7. rezulton se në vitin 2006.520. si më poshtë: Nr. taksën e banesës. 7-mujor 2007 Nr.000 18 4.12. përkatësisht.2006. Në i banorëve milion/lekë 57.2006 “Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave.6 0.650 + 90.000 872. Në i familjeve milion/lekë 1308 0. duke krijuar një dëm ekonomik në vlerën 1. të ardhurat janë realizuar si më poshtë: Në lekë Nr. 19. ku pjesën më të madhe prej 1 216 000 lekë ose rreth 60% zënë të ardhurat nga marrja e 20% të ardhurave të tregut industrial. ndërkohë kur realizimi faktik i vitit 2005 është për 1. 4 është caktuar në rolin e agjentit tatimor për vjeljen dhe grumbullimin e 3 lloj taksave. 05.331 142.600 -28. Për vitin 2007. Për dhënien e shpërblimeve nga të ardhurat e Bashkisë. Nga analiza e parashikimi i të ardhurave. 432. 195. duke mbajtur 10% të arkëtimit.000 +72. Në mënyrë të përmbledhur.2006 të kryetarit të Njësisë Bashkiake Nr. 13. viti 2007 Nr. në kundërshtim me dispozitat ligjore të cituara më sipër.000 1. sipas viteve.000 48. mbajnë përgjegjësi: kryetari i Njësisë Bashkiake. nga taksat dhe tarifat vendore është parashikuar të realizohen 368 000 lekë më pak se fakti i vitit 2005 (plani 1 520 000 lekë). u janë dhënë padrejtësisht 30 punonjësve shpërblime.3 Realizimi. Sipas të dhënave të paraqitura rezulton se për vitin 2006. nuk është hartuar dhe miratuar në Këshillin Bashkiak të Njësisë.000 800.6. për vjeljen e taksave vendore na u vunë në dispozicion disa të dhëna operative. datë 28.000 1.01 lekë. 4. dt. me urdhrin e brendshëm nr.000 lekë secili. Për vitin 2007. ndërsa pjesa tjetër prej 90% i derdhet Bashkisë së Tiranës. është miratuar plani i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore në shumën 2 040 000 lekë. me nga 15.11. gjelbërimit dhe pastrimit.2 1. Emërtimi Parashikimi.2007 të Këshillit Bashkiak Tiranë.4 42. datë 11. Por nga punonjësja.12. 5.581 5.4 e 5. 5. në kundërshtim me pikat 3.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 lekë. ekonomistja e pagave dhe përgjegjësi i Sektorit të Shërbimit.650 760. datë 15.359.000 670. Edhe për këtë vit me vendimin nr.600 20. në vlerën 1. 1 2 3 4 Llojet e të ardhurave Statusi të pastrehut Të ardhura të tjera Të ardhura nga tarifa ndryshme Të ardhurat e tregut (20%) Shuma Të trashëguara nga viti 2005 Gjithsej Parashikim 2. përgjegjësja e Sektorit Ekonomik. listat e punonjësve të cilët kanë përfituar padrejtësisht shpërblim për vitin 2006. c. plani i grumbullimit për vitin 2007.012 lekë.888 100 lekë.113.6.2006 të Këshillit të Njësisë Bashkiake “Për shpërblimin e punonjësve të administratës”. nga të ardhurat e veta. që krijojnë institucionet buxhetore”. datë 06.02. mbështetur në vendimin nr.

10.5. 2060 dhe 2284. datë 19. datë. 1623.2006. 2343. Si konkluzion rezulton se në këtë Njësi Bashkiake. tarifat dhe të ardhurat vendore. kjo zyrë është kontrolluar edhe nga Zyra Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror. përgjegjësja e Sektorit Ekonomik dhe punonjësja e tregut.2006.1997 dhe udhëzimit nr. 07.02. U kontrolluan dhe 8 dosje të ndihmës ekonomike. adresat. Në Njësinë Bashkiake trajtohen me ndihmë ekonomike 673 familje. kërkesa e udhëzimit për azhurnimin e regjistrit të personave që trajtohen me ndihmë ekonomike. parashikimi për vitin 2007 prej 65 milionë lekë. datë 29. Pagesa e personave qe kanë fituar statusin e paraplegjikut dhe kujdestareve të tyre është bërë në bazë të VKM nr.2006 dhe udhëzimit nr. Në kontrollin e ushtruar për dokumentacionin e hartuar për ndihmën ekonomike rezultoi se të gjitha vendimet e Këshillit të Njësisë Bashkiake janë të njëjta me pagesat e kryera nga arka. rast pas rasti. 338/1. respektivisht: 200 lekë për taksën e gjelbërimit. numër i cili ka ardhur duke u ulur.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga Njësia Bashkiake. 2902 dhe rezultoi se dokumentacioni është plotësuar sipas kërkesave të nenit 32.9. 10-20 lekë/m3 për taksën e banesës dhe 2000 lekë për taksën e pastrimit. krahas kësaj për këto pagesa nuk është krijuar regjistri i taksave vendore dhe plotësimi i kartelave analitike për çdo qytetar. përveç caktimit të një punonjësi për arkëtimin e taksave. për këto lloj taksash janë miratuar nga Këshilli Bashkiak Tiranë. nuk kanë dokumente hipotekimi apo kontrata shit-blerje. 1760. datë 14. 267 . ndërkohë. 1346. datë 18.2006. 1801.09. Nga verifikimi rezultoi se ka gjetur zbatim. Kontroll me zgjedhje mbi zbatimin e kritereve për dhënien e ndihmës ekonomike dhe paaftësisë.12. dt. sidomos për qytetarët të cilët vetë deklarojnë se nuk kanë banesë. nga 8 dosje gjithsej. sipërfaqet e banimit etj. përkatësisht dosjet me nr.2006 “Për të ardhurat që sigurohen nga prodhimi bujqësor dhe blegtoral”. datë 10.2007..9. për vitet 2005-2006-2007 (duke përjashtuar 3 llojet e taksave të mësipërme) është hartuar dhe miratuar në Këshillin e Njësisë Bashkiake plani i të ardhurave nga taksat. 9355.2005 dhe udhëzimit të Ministrisë së Punës nr. sipas kërkesave të VKM nr. dosjet me nr. 2301. këto lloj të ardhurash nuk janë parashikuar si shtesë plani në Këshillin Bashkiak të Njësisë. gjë që le shteg për “abuzime”.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” dhe të udhëzimit nr. për personat që kanë fituar statusin e paraplegjikut. u kontrolluan 3.03. nga ku rezultoi se dokumentacioni ishte i plotë. 1957. Sqarojmë se pavarësisht se tarifat vjetore. datë 07. Kontrollet e kryera nga vetë administratorët. 619. Pagesa e personave që kanë fituar statusin e të verbërve dhe kujdestareve te tyre është bërë ne baze të VKM nr.06.3. Mungesat e konstatuara në dokumentacionin janë riparuar nga Zyra e Ndihmës dhe Përkrahjes Ekonomike. 1956. Po kështu edhe pagesa e veçante higjeno-sanitare është bërë në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. për herë të parë janë verifikuar. datë 06. 2212. Për administrimin e ndihmave ekonomike. hyrjet në skemën e ndihmës ekonomike. 78. por nuk është bërë ndjekja në dinamikë e tyre. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi: kryetari i Njësisë Bashkiake. 277. 497. përveç se është “empirik” dhe i paargumentuar me listat e qytetarëve. përkatësisht. 787. nuk janë ngritur struktura të plota me personelin e nevojshëm. të ligjit nr. 2374. Për trajtim me ndihmë të pjesshme të qytetarëve që disponojnë tokë.

vlerë dhe vitin e ndërtimit).2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Bashkisë së Tiranës”. për të cilin sipas procesverbalit datë 21. Nga shpjegimet e dhëna nga Njësia Bashkiake rezulton se tregu nuk ka qenë e mundur të shfrytëzohet me kapacitet të plotë. Bashkia e Tiranës të mbulojë shpenzimet e qirasë dhe shpenzimet e pagave të personeli të këtij tregu. për periudhën prill 2005 deri 31. 8654. Nga verifikimi i dokumentacionit për vënien në eficiencë të tregut. për arsye se Njësia Bashkiake Nr. Në procesverbal jepen të dhëna vetëm për gjendjen kontabël (sasi. në momentin e kalimit në administrim të tregut në Njësinë Bashkiake Nr.2005 është bëre marrja në dorëzim nga Ndërmarrja e Tregjeve e Taksave për Njësinë Bashkiake Nr. si dhe për zërin punime ndërtimi. Këtë kërkesë.12. Njësisë Bashkiake i ka lindur detyrimi për administrimin e këtij tregu dhe vazhdimin e ekzekutimit të kontratës së qiramarrjes të truallit. ndërsa nuk ka të dhëna sqaruese për gjendjen fizike të pajisjeve dhe objekteve të inventarit. 4 nuk ka strukturat e nevojshme për të detyruar subjektet private që tregtojnë në ambiente të pamiratuara. datë 31. datë 23.2004.2004 i është drejtuar kryetarit të Bashkisë së Tiranës dhe kryetarit të Këshillit Bashkiak Tiranë. pasi aktualisht këto struktura i ka vetëm Bashkia e Tiranës. Me vendim nr. 4 nuk janë disponuar kontrata. rezultoi si më poshtë: Nga Njësia Bashkiake janë bërë përpjekje që ky treg të vihet në eficiencë. të ushtrojnë aktivitetin brenda tregut. me një detyrim qira mujore në shumën 381.11. në zbatim të ligjit nr.654. 51. Nga Njësia Bashkiake janë lidhur vetëm 3 kontrata për vitin 2005 dhe 7 kontrata për vitin 2006. Njësisë Bashkiake Nr. i cili shprehimisht thotë: “Administron tregjet publike dhe rrjetin e tregtisë që i përkasin njësisë”. në nenin 8. treguesit ekonomiko-financiare të këtij tregu janë: Në lekë 268 . 4. ku i vënë në dijeni se sipas të dhënave të siguruara në Drejtorinë e Përgjithshme të Tregjeve dhe Taksave. Me marrjen në dorëzim të këtij tregu. duke u mjaftuar vetëm me kalimin kapital të investimeve të kryera.5.2006. administrimin e tregut industrial në rrugën “5 Maji”. datë 03. Kjo njësi me shkresat nr. 4582 dhe nr. Këshilli Bashkiak Tiranë i ka deleguar Njësisë Bashkiake nr. Njësia Bashkiake u ka propozuar organeve të mësipërme që tregu elektroshtëpiak që ndodhet në lagjen “Ali Demi”. Këshilli Bashkiak dhe Bashkia Tiranë nuk e kanë marrë në konsideratë kërkesën për transferim e tregut. Nisur nga ky fakt. Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se nga Ndërmarrja e Tregjeve e Taksave. Këshilli Bashkiak Tiranë me vendimin nr.670 lekë.975 lekë.7. për periudhën prill 2005 dhe vitin 2006. apo aktmarrëveshje të lidhura me subjektet tregtare për përdorimin e ambienteve të tregut. Njësia Bashkiake nuk ka në pronësi apo administrim objekte të cilat mund ti jepte me qira apo të merrte objekte me qira. të transferohet në ambientet e tregut në rrugën “5 Maji” dhe në rast mosrealizimi të këtij propozimi.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Kontroll mbi zbatimin e procedurave ligjore për dhënien apo marrjen e objekteve me qira.12.07.2005 i ka kaluar në përdorim dhe administrim si dhe kalim kapital këtë treg. midis pronarëve të truallit familjes “Zorba” si qiradhënës dhe Ndërmarrjes së Tregjeve dhe Taksave Tiranë si qiramarrës. Kontrata e qiramarrjes i ka kaluar kësaj njësie në muajin maj të vitit 2005. humbjet nga ky treg për një vit rezultojnë në vlerën 2. datë 17. si dhe me kalimin për ekzekutim të kontratës së qirasë lidhur me datë 23. 4. shkronja “f”. 17. 4583.2000. 4.02.

datë 17.646. 4.2000. Njësia Bashkiake nuk ka dorëzuar objektin “truall”.437. periudha prill 2005 deri në muajin dhjetor 2006. 8405. 8652. 4127.12. si dhe ligjin nr.2003. datë 23.850 lekë. detyrat dhe kompetencat e administratës të njësive bashkiake të qytetit të Tiranës”. 8405.1998 “Për urbanistikën”.370 lekë.447.1998.510 5. Kontrata e qiramarrjes së truallit ka përfunduar më datë 31. 77. datë 31. datë 17. Pranë Njësisë Bashkiake Nr.7. ligji nr.526 734.810 Referuar tabelës së mësipërme rezulton se. 11. 1. Meqenëse kontrata është lidhur nga Ndërmarrja e Tregjeve e Taksave në Tiranë.8.129. Likuidimi i qirasë është planifikuar në buxhetin vjetor të Njësisë Bashkiake Nr.094. por nga Bashkia e Tiranës. datë 08. dërguar nga Drejtoria e Administrimit Financiar.7. datë 31. Kontroll në Sektorin e Infrastrukturës dhe Kontrollit Urban. 4 nuk ka bërë dorëzimin e truallit të familjes. që të shqyrtojnë dhe miratojnë lejet e destinacionit dhe kondicioneve urbane të sheshit të ndërtimit. për këtë problem nuk është kthyer përgjigje. Duke qenë se njësitë bashkiake nuk kanë kompetenca ligjore e si rrjedhim nuk kanë KRRT. Ndërkohë. ujë etj. për pasojë 269 . 8654. pasi ka përfunduar afati 7-vjeçar i përdorimit të truallit. pranë kësaj njësie funksionon Sektori i Infrastrukturës dhe Kontrollit Urban.2007 i është drejtuar drejtorit të përgjithshëm në Bashkinë e Tiranës.101 4. pra dhe nuk ka miratime për dhënie sheshi apo leje ndërtimi. 8654.310 Viti 2006 Të ardhura 734. si rregullorja.500 4.350 Humbje Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Shpenzime 4.Kontrolli i Lartë i Shtetit Nr. janë kryer shpenzime për vlerën prej 9. datë 25. Mbi procedurat e shqyrtimit dhe të miratimit të shesheve dhe lejeve të ndërtimit në trojet publike dhe private. 49. Ndërsa të ardhurat e siguruara nga tregu arrijnë në vlerën prej 1. me çelje fondi sipas shkresës nr. 49. bazuar në nenet 20.9. miratuar me vendim nr. 8991. Nga kryetari i Bashkisë së Tiranës.336 lekë.2005 të Këshillit Bashkiak Tiranë. Bashkia e Tiranës. si: roje objekti.350 3.700 836. kanë pësuar ndryshime me ligjin nr.876 Viti 2005 Të ardhura 606. por Njësia Bashkiake Nr. ku njësive bashkiake nuk u jepet kompetencë për pranimin.7. funksionimin.05.2006. Nga kontrolli i zbatimit të detyrave që i ngarkon rregullorja u konstatua se.340. për dy vitet. veçanërisht të nenit 3. pasi bazuar në nenin 3 të kontratës duhet të dorëzojë dhe investimin e kryer për vlerën 29. 593. 457.000 193. 1 2 3 4 Emërtimi Qira Paga Riparime Ujë Gjithsej Shpenzime 3. duke shkaktuar për 2 vitet një humbje në vlerën 8. këtë veprim e ka konsideruar jashtë kompetencave dhe me shkresën nr.435.8. energji.053.136 lekë.500 Humbje 606.01. datë 31.2000. Njësia Bashkiake Nr. ligji nr. të ligjit nr.2006. është lëshuar urdhri nr. 77. 8405.1998 dhe konkretisht nenet 20. 4 në zbatim të ligjit nr. datë 07. pa përfshirë shpenzimet e likuiduara nga Ndërmarrja e Tregjeve e Taksave.381. të përcaktuar në kontratën e vitit 2002. si dhe rregullores “Për organizimin.583.9. 4.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Bashkisë Tiranës”.000 161.775 423. ashtu edhe ligji nr. kontrollin e dokumentacionit dhe trajtimin e kërkesave për lejë ndërtimi. datë 17.03. si dhe lejet e ndërtimit. në lidhje me procedimin e mëtejshme të ekzekutimit të kontratës.2001 “Mbi trajtimin e kërkesave për lejë ndërtimi nga njësitë bashkiake”.02. nuk i atribuon dhe jep kompetencë njësive bashkiake. datë 21.

paraqiten në tabelën si më poshtë: Nr. Theksojmë se ky sektor nuk i përmbush kërkesat e nenit 24. pranë Sektorit të Infrastrukturës dhe Kontrollit Urban janë depozituar kërkesat me dokumentacionin përkatës.2006 12.03.05. 8405.03.9 kate Godinë banimi 6.09. të trajtuar më sipër.7. 8991.1998: nga kontrolli i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se. Në Njësinë Bashkiake Nr. 2007.2005 29. Infrastrukturën inxhinierike dhe të vlerësimit të impaktit në mjedis.2003 “Për urbanistikën”. Numri i dokumenteve të dërguara në Bashkinë e Tiranës.08. 1. 885 1166 2033/1 3102 3145 3445 3959/1 6046 6381/1 46 1664/1 2805/1 974/1 1164 Mendimi i zyrës pozitiv pozitiv pozitiv pozitiv pozitiv pozitiv pozitiv pozitiv pozitiv pozitiv pozitiv pozitiv pozitiv Ky sektor ka pranuar dhe dhënë mendim për dokumentacionin e dosjeve për miratimin e sheshit të ndërtimit dhe të kondicioneve urbane.7.8 kate Godinë banimi Godinë banimi 6.2005 09. të ligjit nr.2005 23.7 kate Nd.7 kate Godinë banimi 3.03.2005 26.01.2005 09.9. Kontrollin teknik të objekteve.2006 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dt.2005 14.04. në Bashkinë e Tiranës dhe në Bashkitë e kategorisë së parë.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 dhe urdhri i mësipërm është i pazbatueshëm. ndryshuar me ligjin nr. madje duke arkëtuar dhe tarifën e dokumenteve prej 2000 lekë.1998.03. 2006. datë 17. janë pjesë integrale e këtij ligji”.02.1998 me ndryshimet përkatëse. datë 17.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Bashkisë së Tiranës”. 4. i duhet të ketë strukturë tip me këtë përbërje”: a.2005 23. datë 31.08. f.01.2006 15. Sekretarinë teknike të KRT. Drejtorinë e Përgjithshme të Planifikimit Urban.9.2006 OBJEKTI Godinë banimi 4. 8405. pasi ky nen përcakton se: “Njësia e Urbanistikës (drejtori.04. për miratim leje shesh ndërtimi.02.2006 21.09. të ligjit nr.2005 18. 8654. 8405.9. të ligjit nr.2005 17. Urbanistikën studimore–projektuese.2005 18.2005 26. 593. të ligjit nr. të ligjit nr.2005 22.2005 02.6 kate Godinë banimi 4.01. c.6 kate Godinë banimi 5. 4. 9. 5. 8405. Zbatimi i procedurave në legalizimin e ndërtimeve të kundraligjshme sipas nenit 77.2006 21.2006 12. pasi ky sektor nuk përmbush kërkesat e neneve 24 e 25. Kadastrën urbane. janë përcjellë në Bashkinë e Tiranës. 4 nuk u gjet dokument zyrtar që Këshilli Bashkiak i Qytetit Tiranë t’i ketë deleguar këtë kompetencë Njësisë Bashkiake.7 kate Godinë banimi 7 kate Data e shqyrtimit 27. Dhënia e mendimit dhe firmosja në formularin 3/1. d.03. 38 dhe 39.04.2005 22.7. Në kundërshtim me dispozitat ligjore të cituara më lart.09. 4 nuk ka aplikuar procedura për 270 . datë 17.09. datë 23. e. të bëra nga subjekte të ndryshme. 8. 3. datë 08. në nenin 85. Siç vërehet edhe nga struktura ligji nuk u jep kompetencë dhe të drejtë njësitë bashkiake që të shqyrtojë dokumentacionet. për vitet 2005. 8405. 3/1.02. sektor ose zyrë) krijohet në qark.9. të cilat pasi janë shqyrtuar.7 kate Godinë banimi 4.2001 “Mbi trajtimin e kërkesave për lejë ndërtimi nga Njësitë Bashkiake”.06. Dorëzim dokumente 27.02.5.2005 17.8.2006 21.2005 29.2005 26.8. b. Njësia Bashkiake Nr.01. 2kate fast food Godinë banimi 8 kate Shtesë kati 5. nga përgjegjësja e Sektorit të Urbanistikës të Njësisë Bashkiake nr.2005 07.06.01. 6. përcjell. datë 17. Urbanistikën ligjore.8 kate Godinë banimi 2. në kundërshtim me nenet nr.05. 2.2006 15.04. është në kundërshtim me nenet 39 e 85.4. përcaktohet se: “Formularët bashkangjitur nr. 2. 7.1998 dhe neneve 8 e 9.2006 21. prot. përveç urdhrit nr. Në ligjin nr.03.

si dhe drejtorive në Bashkinë e Tiranës 15 shkresa. që përbëjnë 907 ndërtime pa leje. nga këto në Allias në sipërfaqen 60 ha. nga Bashkia dhe OJQ-të. 544. Kontroll mbi krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës në Njësinë Bashkiake: Nga kontrolli i ushtruar rezultoi se ligji nuk i ngarkon për krijimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës. Megjithatë për ndërtimet pa leje. Agjencinë Rajonale të Mjedisit në Tiranë. ndërsa për 20 dosje ka përfunduar procedura dhe janë gati për t’u shqyrtuar për miratim nga KRRT e Qarkut.4. 4. në zbatim të nenit 5 të tij kanë plotësuar formularët e vetëdeklarimeve 4502 qytetarë. Kjo njësi nuk ka strukturat e nevojshme të ngarkuara me ligj.2004 “Për miratimin e procedurës dhe të dokumentit të legalizimeve të shtesave në ndërtime”. ku janë përgatitur edhe dokumentacioni teknik.2006 “Për legalizimin urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”. Fondet për mbrojtjen e mjedisit i administron dhe i përdor Bashkia e Tiranës. si dhe firmën.2004 “Për legalizimin e shtesave në ndërtime” dhe VKM nr. 271 .4. datë 23. për mbrojtjen e mjedisit. përsa i përket mbrojtjes së mjedisit. por nga Bashkia e Tiranës nuk janë akorduar fonde. 3. Këto shkresa trajtojnë ndërtimet e paligjshme. pasi ligji ngarkon njësitë bashkiake për zbatimin e këtij neni. Edhe sipas ligjit nr. nga Njësia Bashkiake është ngritur shqetësimi dhe është njoftuar: Policia Bashkiake. ndërhyrjet e paligjshme në zënien e hapësirave publike. 2 e 3) të Punëtorëve të Qytetit në Bashkinë e Tiranës. ky sektor ka evidentuar nëpërmjet verifikimit në vend dhe shqetësimit të përcjellë nga banorët shumicën e problemeve. të cilët kanë ndërtuar pa leje në territorin nën administrim të Njësisë Bashkiake. Për 6-mujorin e pare të vitit 2007 janë dërguar në Policinë Bashkiake 23 shkresa. Zona e dytë prej 100 ha në të cilën janë ndërtuar 878 ndërtime pa leje është zonë e pamiratuar nga KRTRSH. 4. 9209. në Policinë Ndërtimore 18 shkresa. por nga këto institucione nuk është vepruar dhe kthyer përgjigje njësisë bashkiake.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 legalizimin e ndërtimeve të kundraligjshme. nga Bashkia dhe OJQ-të): Nga kontrolli u konstatua se pranë Njësisë Bashkiake nuk janë akorduar fonde nga buxheti i shtetit. 31. Njësia Bashkiake. datë 12. e cila mbulon territorin e pastrimit të Njësisë Bashkiake. sipas dispozitave ligjore të cituara më sipër. Për vitin 2005 janë dërguar në Policinë Bashkiake 80 shkresa dhe në Policinë Ndërtimore 60 shkresa. Drejtoritë (1. Nga Njësia Bashkiake janë bërë azhurnimet në terren për 150 raste.7. 9482. ku kërkohet pezullimi dhe prishja e tyre. me ligjin nr. Nga rastet e mësipërme. dt. Megjithatë. Kontroll mbi zbatimin e detyrave për mbrojtjen e mjedisit: Njësisë Bashkiake Nr. Të ndryshme. 5. Policinë Ndërtimore 24 dhe drejtorive në Bashkinë e Tiranës 6 shkresa. Nga kontrolli u konstatua se në zbatim të ligjit nr. për vitin 2006 janë dërguar në Policinë Bashkiake 12 shkresa. duke mos patur në kompetencë zgjidhjet e këtyre problemeve ka komunikuar zyrtarisht me institucionet kompetente. Njësitë Bashkiake nuk ngarkohen me zbatimin e dispozitave ligjore të sipërcituara. Drejtoria e Kontrollit mbi Territorin etj. 1785 ndërtime pa leje në zona informale. si: Drejtorinë e Pastrimit të qytetit në Bashkinë Tiranë.2000 i janë dhënë kompetenca për mbrojtjen e mjedisit. Administrimi i fondeve të dhëna për mjedisin (nga buxheti i shtetit. 8654. datë 03. Inspektoratin e Mjedisit Urban në Bashkinë e Tiranës. Drejtorinë e Kontrollit të Territoreve.8. zonë kjo e miratuar nga KRTRSH.

11.4. 8379. Për përmirësimin e gjendjes u rekomandua marrja e masave. datë 22. Në përfundim të kontrollit rezultoi: Mbi funksionimin e Këshillit të Njësisë Bashkiake Nr. përkatësisht me vendimet nr. në mbështetje të ligjit nr.01 2005 deri më datën 30.07. 2007. funksionimin. 8654. 15. 11. datë 20.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga Njësinë Bashkiake nr. Nga sekretari i Këshillit të Njësisë Bashkiake është organizuar puna për mbajtjen e procesverbaleve të mbledhjeve të komisioneve të këshillit dhe mbledhjeve të këshillit të Njësisë Bashkiake. Të gjitha vendimet e Këshillit të Njësisë Bashkiake janë dërguar për konfirmim në Prefekturën e Qarkut Tiranë. me objekt kontrolli “Për zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë të aktivitetit ekonomiko-financiar”. 4 janë evidentuar edhe ndërtimet pa leje të kryera në pas përfundimit të afatit ligjor. të miratuar me vendimin nr.7.2007.12. Për rastet e mësipërme janë njoftuar: Policia Ndërtimore dhe Drejtoria Kontrollit mbi Territorin në Bashkinë Tiranë. të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit. Çdo muaj është bërë miratimi i projektvendimeve të paraqitura për trajtimin me ndihmë ekonomike të familjeve që banojnë në territorin e Njësisë Bashkiake. datë 31. detyrat dhe kompetencat e administratës të njësisë bashkiake”.2000 “Për organizimin e funksionimin e qeverisjes vendore”.7. 11. 11 NË TIRANË Në zbatim të programit të kontrollit nr. nga ku sipas rastit është bërë konfirmimi apo moskonfirmimi (refuzimi) i një pjese të këtyre vendimeve. datë 09. ndryshuar me ligjin nr. Mbi kontrollin e zbatimit të buxhetit.2005 dhe nr.2005. Kontrolli u krye nga data 03. datë 272 .7. nga Këshilli Bashkiak i Tiranës është përshtatur dhe miratuar rregullorja “Për organizimin. Ndërtime pa leje janë evidentuar 19 raste dhe ndërhyrje të pa ligjshme në ndërtesat ekzistuese në 12 raste. të ligjit nr. Kontrolli u krye për zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë të aktivitetit ekonomiko-financiar. 185.2007 deri në datën 31.7.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit të Republikës së Shqipërisë”. 11. të cilat nuk rezultojnë të kenë marrë masa për ndalimin e veprimeve të kundraligjshme. 7776. Në bazë të ligjit nr. 8652. Në mbledhjet e Këshillit të Njësisë Bashkiake janë miratuar projektbuxhetet dhe buxhetet respektive të viteve 2005.11. të ligjit nr. si dhe çdo ndryshim i buxheteve kur ka lindur domosdoshmëria e tyre. KONTROLL NË NJËSINË BASHKIAKE NR.3. datë 31. jemi bazuar edhe në këshillimin dhe ballafaqimet me stafin drejtues e atë administrativ të subjektit të kontrollit. 8399.2007. Tiranë Këshilli i Njësisë Bashkiake Nr.1993 “Për buxhetin lokal”.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Bashkisë së Tiranës” ka hartuar rregulloren e brendshme për funksionimin e këshillit të njësisë dhe në mbështetje të rregullores administrative të njësive bashkiake. nga Njësia Bashkiake janë ngritur grupet e punës për hartimin e projektbuxheteve për vitet 2005 dhe 2006. Përveç kontrollit të dokumentacionit.2006. duke verifikuar sipas rastit dokumentacionin e plotë dhe me zgjedhje. datë 21.6. data 24. 405/1. datë 29.2007.7. datë 02. për periudhën e veprimtarisë së ushtruar nga subjekti i kontrolluar nga data 01.1998. u ushtrua kontroll në Njësinë Bashkiake nr. Këto projektbuxhete janë paraqitur dhe janë miratuar në Këshillin Bashkiak. 11. sipas drejtimeve të përcaktuara në këtë program kontrolli.9. 2006.

ku nga 935 000 lekë të planifikuara janë shpenzuar në fakt 1 260 656 lekë. ndër të tjera dhe përdorimin jo me efektivitet të shpenzimeve. shpenzimet janë realizuar nga 120288.12. datë 27.8 mijë lekë të programuara.32 “pjesë këmbimi dhe goma”. Kursimi ka si bazë mosplanifikimin joreal të këtyre shpenzimeve dhe mbishpenzimi ka si argument. me një tejkalim prej 325 656 lekë. Për 6-mujorin e dytë të vitit 2006 dhe 6-mujorin e parë të vitit 2007. 8399.31 “karburant” dhe 602. detajimi. në 137106.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit në Republikën e Shqipërisë”. nënartikulli 602. shpenzimet janë realizuar. hartimi i projektbuxhetit. Duke analizuar shpenzimet operative në zëra të veçantë rezulton: Për vitin 2005. Gjithashtu është parashikuar fondi rezervë e fondi i emergjencës.2005 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2005. Për vitin 2005. ku për vitin 2005 është krijuar në masën 1. ku si shembull mund të përmendim nënartikullin 602.2005 dhe vendimit të Këshillit të Njësisë Bashkiake nr. kurse për vitin 2006.2 “shpenzime transporti”. datë 21. artikulli 602 “mallra dhe shërbime të tjera”. si dhe është zbatuar disiplina financiare në kalimin e fondeve nga Dega e Thesarit. janë respektuar e ndjekur me rigorozitet kërkesat e dispozitave ligjore financiare që rregullojnë marrëdhëniet me buxhetin si ligji nr. datë 09. tejkaluar respektivisht 6 552 lekë dhe 114 700 lekë. Gjatë kontrollit të zbatimit të buxhetit rezulton se është respektuar disiplina buxhetore. si dhe vendimit të Këshillit Bashkiak Tiranë nr. 8379. udhëzimet përkatëse të Ministrisë së Financave nr. sipas miratimit të këtyre shpenzimeve nga Këshilli Bashkiak. në total paraqitet me mosrealizim për 2001 lekë. zbatimit sipas strukturave përkatëse.2006. nga 143721. 8. ndryshuar me ligjin nr. 1 2 3 4 Telefoni nr. 12.4% dhe për vitin 2006.185. ligjin nr. datë 20. tre nga katër numrat e telefonisë statike kanë shpenzime për biseda ndërkombëtare. 7776. zërat 602.4 mijë lekë ose 95. për vitin 2005. Nga të dhënat rezulton se. ashtu edhe për harxhimin e karburantit dhe pjesëve të këmbimit. tituj dhe kapituj.1993. në artikuj. datë 22.2005 “Për zbatimin e buxhetit të shtetit”.4%. janë respektuar procedurat në miratimin në instancat përkatëse në afatin e çeljes së fondeve të akorduara.7. në përgjithësi. 357568 357824 357825 357 561 Viti 2006 1049 8959 9923 0 273 Viti 2007 2393 7072 2858 0 Totali 3442 16031 12781 0 . ky fond ka qenë i planifikuar 700 000 lekë dhe është përdorur për 418 930 lekë me vendime të Këshillit të Njësisë Bashkiake. në Njësinë Bashkiake paraqitet si më poshtë: Nga kontrolli i dokumentacionit të buxhetit të Njësisë Bashkiake në të gjitha fazat e tij. në artikuj dhe kapituj.2003 “shërbime telefonike”. dhe Ministrisë së Pushtetit Vendor e Decentralizimit nr. datë 29. e konkretisht: Nr.04.9% dhe në fakt nuk ka lindur domosdoshmëria e përdorimit. por për nënartikujt vërehet se ka shumë oshilacione në kursim dhe në mbishpenzim. Për këto vite është zbatuar disiplina buxhetore. shpenzimet operative janë realizuar nga 9 435 236 mijë lekë të programuara në 9 433 235 mijë lekë ose 99% dhe për vitin 2006 janë realizuar nga 10 686 576 mijë lekë të programuara në 10 802 638 mijë lekë ose 98%. datë 04. si për shpenzimet telefonike.4.02.2005 “Mbi miratimin e buxhetit të vitit 2004 dhe detajimin e buxhetit të vitit 2005”.4 mijë lekë të programuara në 119659.01.4 mijë lekë ose 99.03. 2. Programimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitet 2005 e 2006.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 20. Nga kontrolli rezultoi se nuk ka normativa konsumi.9. konstatohet se.1998.

10. dhe normativat e konsumit për 100 km.7. janë në kundërshtim me udhëzimin e ministrit të Financave nr. 2006 dhe 6-mujorin e parë të vitit 2007.000 lekë.4. por për konsumin e karburantit nuk ka dokumente për justifikimin e sasive të tërhequra (fletë udhëtim etj.Kontrolli i Lartë i Shtetit Shuma 19931 Buletini i kontrolleve të vitit 2007 12323 32254 Njësia Bashkiake sipas inventarit disponon tri autovetura. Punonjës të aparatit të njësisë kanë tërhequr karburant për nevojat e Njësisë Bashkiake. për vlerat e programuara si dhe kryerja e shpenzimeve në shumat e paraqitura më sipër.1985 “Për administrimin.2002. në kundërshtim me nenin 7. Për kryerjen e këtyre shpenzimeve nga personat në shumat e paraqitura më sipër dhe nisur nga funksioni që kryejnë në administratën e Njësisë Bashkiake. datë 24. pasi përdorimi i telefonisë celulare për funksionin e nënkryetarit të Njësisë Bashkiake dhe punonjësve të tjerë. për vitin 2006 dhe 48.Fletët e udhëtimit të viteve 2005. datë 11. bazuar në VKM nr.Nga Njësia Bashkiake nuk janë llogaritur e nuk ndiqej konsumi i karburantit. për vitin 2005 dhe përbejnë dëm ekonomik dhe mbeten në ngarkim të përdoruesit.7. datë 25. datë 24. për rrjedhojë. por vetëm është vendosur konsum i limituar.2002.4. janë përcaktuar emra dhe numër përdoruesish. Projektvendimet e paraqitura dhe vendimet e Këshillit të Njësisë Bashkiake. 343. Nga kontrolli i evidencave të konsumit të karburantit në drejtim të evidentimit të lëvizjes të mjeteve sipas fletë udhëtimeve dhe konsumit për 100 km u konstatuan të meta që konsistojnë në këto drejtime: . Pasqyrimi i lëvizjes së automjeteve nuk bëhej me fletëudhëtimet përkatëse. dalë në zbatim të vendimit KM nr. . U verifikuan shpenzimet për përdorimin e telefonave celular. kur nuk përfshihet në shtojcat nr. Rezulton se në pasqyrat për detajimin e shpenzimeve administrative të bashkisë. ruajtjen dhe dokumentimin e vlerave materiale e monetare”.). Për vitet 2005. 10. nga ku rezulton se.000 lekë në muaj. nuk mund të jetë më shumë se 5.7. e për rrjedhojë. rakorduar kjo me fletëdaljet e magazinës. përkatësisht në vlerat 201.10. për vitet 2005 e 2006.000 lekë (120 000-60 000). pika 4. pra nuk është llogaritur sasia e karburantit të konsumuar. të ligjit nr. sasia e karburantit të harxhuar nuk justifikohet me dokumentacion.2006 "Për miratimin e buxhetit të vitit 2006". 1 dhe nr. 185. datë 20. për të justifikuar konsumin e karburantit. justifikuar kjo me vendimin e Këshillit të Njësisë Bashkiake nr. nuk janë mbajtur fletëudhëtimet për makinat. 15. dalë në zbatim të VKM nr. janë programuar shpenzime për telefoninë celulare.2005 "Për miratimin e buxhetit të vitit 2005" dhe nr. datë 11.10. 343.2002 "Për pajisjen me numër telefoni celular të personave juridikë publikë". bashkëngjitur VKM së sipërpërmendur.000 lekë (108 000-60 000). 2. Për këto mjete nuk janë përcaktuar normativat e harxhimit të karburantit. 2006 nuk janë plotësuar. për vitet 2005 dhe 2006 ka shpenzuar nga 180 000 lekë. 343.2002. të kreut III “Dokumentimi i veprimeve ekonomike e financiare”. 274 . datë 20. datë 11.12. Gjatë vitit 2005 janë konsumuar 4968 litra karburant me vlerë 442152 lekë dhe për vitin 2006 janë konsumuar 7000 litra me vlerë 798500 lekë.000 lekë në vit për një punonjës. gjë që ngarkon me përgjegjësi Sektorin e Financës. të miratuara me vendimet e përmendura me sipër. kryetari i Njësisë Bashkiake. pika 4. 6942.2002 "Për përdorimin e telefonisë celulare". qarkullimin. shpenzimi nuk mund të programohej mbi vlerën 60.000 lekë dhe 180. Nënkryetari i Njësisë Bashkiake ka harxhuar mbi kufirin e lejuar përkatësisht 60. shpërndarja është kryer në kundërshtim me udhëzimin e ministrit të Financave nr.

6 mijë. datë 07. 10.2007 "Për miratimin e numrit të punonjësve dhe strukturën organizative" ka përcaktuar numrin gjithsej 31 (26 + 4 + 1) punonjës. Kontrolli për shpërblimin e punës së punonjësve u krye me zgjedhje për periudhën shtator-dhjetor 2006.2002. në total dhe për çdo artikull. si dhe vendimeve të Këshillit Bashkiak të Bashkisë së Tiranës. Për periudhën e vitit 2005 dhe janar-qershor 2006. grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore” dhe VKM nr. shpërblimi i punonjësve është bërë sipas VKM nr. në ligjshmërinë e pagave. b.01.1. 551. 335. shpërblimi i punonjësve sipas VKM nr.2006.2005 për periudhën janar-qershor 2006. datë 21. Pagesa e punonjëses së gjendjes civile është bërë sipas VKM nr. duke pasur mosrealizim në total në vlerën 2. 551.6. datë 15.7. në shpenzimet operative për 95.06.2002 "Për klasifikimin. rezulton se janë ruajtur kufijtë e miratuar të shpenzimeve. përkatësisht për shumat 250. por janë evidentuar në regjistrin themeltar të institucionit. u konstatua se shpërblimi i punonjësve të aparatit të Njësisë Bashkiake është bërë sipas vendimeve të përmendur më lart. Për periudhën korrik-dhjetor 2006. miratuar me vendim të Këshillit të Bashkisë nr.7 mijë lekë.) Nga kontrolli u konstatua se: Struktura organike e njësisë është miratuar nga Këshilli i Bashkisë me vendimin nr. datë 14. Këshilli Bashkiak në Tiranë me vendimin nr. datë 07. Nga verifikimet e bëra rezulton që respektohet organika dhe struktura.001 mijë lekë për vitin 2005 dhe 6. nga rezulton se janë evidentuar drejtë.03.8 mijë lekë për vitin 2006. sigurimet shoqërore për vitin 2006 në shumën 398. të cilat janë kryer për çdo rast me miratimin e Degës së Thesarit në Tiranë. kryesisht në artikujt paga. Respektimi i kërkesave të VKM nr.02.2005 "Për miratimin e numrit të punonjësve dhe strukturën organizative". datë 14. Nga të dhënat e paraqitura më sipër dhe nga verifikimi i kryer. 3. Për periudhën korrik-gusht 2006 është 275 3. Gjithashtu është rakorduar periodikisht me Degën e Thesarit në Tiranë.2002". shpërblime sigurime etj. kryesisht për fonde të ndihmës ekonomike e paaftësisë dhe investime. Në fund të vitit 2006 kishte 29 punonjës. Kontroll mbi marrëdhëniet e punës (paga. Vjetërsia e punonjësve azhurnohet për çdo muaj. duke u mbështetur në numrin dhe strukturën organike të këtyre punonjësve dhe në fondin e pagave të miratuar në buxhet. Nga krahasimi i strukturës organike të planifikuar me atë në fakt nuk rezultuan ndryshime.2 mijë. Nga kontrolli i bërë respektimit të strukturës dhe numrit të punonjësve të miratuar e të financuar nga buxheti. . Kryetari i Njësisë Bashkiake për zbatimin e vendimit të mësipërm ka nxjerrë urdhrin nr. datë 30.2006.2006 "Për disa ndryshime në VKM nr. kapitujve dhe artikujve.11. 506.11. në listëpagesat e marra me zgjedhje dhe në librin e pagave të punonjësve. Libreza pune të punonjësve nuk ndodhen në dosjet përkatëse. 40.6. 5. ndihma ekonomike e paaftësi për 5304 mijë lekë. 551. 335. Nga kontrolli i bërë rezultoi si më poshtë: a. datë 17.11. U verifikua evidentimi i shpenzimeve të kryera sipas titullit. Mbahet regjistri i personelit. datë 05.2007 “Për emërimin e punonjësve sipas strukturës”.477. i cili ka të dhënat identifikuese për çdo punonjës. datë 07.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Ka patur ndryshime në shtesa nga buxheti i shtetit gjatë vitit.

815. si dhe sipas VKM nr. datë 11.12. për efekt tatimi mbi te ardhurat dhe sigurimet shoqërore. datë 15. me tabelat 276 . datë 20. datë 16.12.sh.12.2.06. për shpërblimin e punonjësve të aparatit.11. si: urdhri i kryetarit të Njësisë Bashkiake për kryerjen e pagesës në fakt me emrat e personave dhe orët e punës jashtë orarit. 3. volumin e punës së kryer dhe justifikimit të pagesave të tyre. u konstatua se këto ndalesa ishin llogaritur e ndalur rregullisht punonjësve të aparatit. datë 14. në pajtim me kërkesat e ligjit nr. ndryshuar me ligjin nr. 2.2002. datë 28. 2. nga ku për vitin 2005. datë 15. janë urdhra tip për të gjithë periudhën e kontrolluar dhe nuk argumentojnë nevojat emergjente. 1.3.2006 "Për fondin e veçante në institucionet buxhetore”.2006 i kryetarit për kompensimin pjesor të pagës të 2 punonjësve të tjerë me 23 692 lekë. 12 645 lekë. Respektimi i dispozitave ligjore për kohëzgjatjen e punës. datë 06. 3. datë 21. 3.01.000 lekë.6.. Për periudhën 1 shtator deri me 31.01.5.2006 është paguar sipas VKM nr. urdhërpagesa nr. datë 15. është bërë sipas VKM nr. pika 13.3. 3. listëpagesa e administratës.01. 682. urdhër nr. 551. gjithsej 27 vetë.12. urdhër nr. datë 28. për pagesën e punonjësve të Sektorit të Burimeve Njerëzore. honorarë etj. 355. Mungon kërkesa e sektorëve në formë procesverbali.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat". Nga kontrolli i dokumentacionit rezulton se pagesa e orëve shtesë ishte e pajisur pjesërisht me dokumentacionin justifikues të nevojshëm. si dhe ligjit nr. listëpagesa e administratës.3. Respektimi i kërkesave te VKM nr. .2006.10. dhe gjendjes civile. datë 11.06. datë 07. Nga kontrolli i bërë ndalesave për tatimin mbi të ardhurat personale dhe kontributit te sigurimeve shoqërore. të Sektorit të Infrastrukturës dhe Kontrollit Urban e zyrave të tjera etj.06. 727 443 lekë (655 527 + 727 443). 3. orët shtesë. 15. Gjatë kontrollit u konstatua se janë paguar paga e lejes vjetore pa mbaruar afati kohor i përcaktuar në VKM nr. 655 527 lekë dhe për vitin 2006.2006. Për vitet 2005 dhe 2006 janë paguar punonjës jashtë kohës normale të punës me vlerë 1 382 970 lekë. për pagesën e ekonomistëve nga përgjegjësi i Sektorit të Burimeve Ekonomike. me urdhër të kryetarit të Njësisë Bashkiake.2006. datë 21. urdhër nr. i kryetarit për kompensimin e pagës të punonjësit.2007 i kryetarit për kompensimin e pagës për mos kryerjen e pushimit vjetor prej 56 876 lekë. Punonjësit e Njësisë Bashkiake janë shpërblyer në fund të vitit nga fondi i veçante.11. nga përgjegjësit e sektorëve.2001. Janë paguar çdo muaj 21 nënadministratorë me 5000 lekë për muaj duke mbajtur 10% tatim mbi pagë.2000 dhe ligjin nr. 8841. datë 11. 8438. datë 11. datë 24.2006.1993 “Për sigurimet shoqërore”. nuk janë përcaktuar proceset e punës që janë kryer dhe datat përkatëse. 7703. datë 11.12..10.2006 dhe VKM nr.07.06. për punonjësit e administratës mungon kërkesa e eprorit direkt. të pushimeve të paguar ose jo. 434.6. në masën deri në 15. drejtuar eprorit direkt. 3. Urdhrat mujore “mbi pagesën e orëve shtesë”. 8711.4.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”. 7. për moskryerjen e pushimit vjetor 50 989 lekë. të nxjerra nga kryetari. 511. Në këto procesverbale. Pagesa e këshilltarëve. udhëzimit nr. si p.Pagesa e anëtarëve të Këshillit të Njësisë Bashkiake. si më poshtë: Me urdhërpagesë nr.5.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 paguar sipas VKM nr. 51. 407.2002 “Për tatimin mbi te ardhurat”.01. listëpagesa e administratës. Ndalesa mbi pagë. urdhërpagesa nr.

2006 të kryetarit të Njësisë Bashkiake.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 përkatëse sipas emrave dhe numrin e orëve shtesë për ditët e zakonshme dhe të pushimit. Për shkeljet e cilësuara më sipër mbajnë përgjegjësi: kryetari i Njësisë Bashkiake. shuma e shpërblimit është 618 944 lekë.2000 “Për sistemin e vlerësimit të arritjeve vjetore individuale të nëpunësit civilë”.06. përgjegjësi i Sektorit të Burimeve Ekonomike. 511. datë 30. Fondi i shpërblimeve për mbarëvajtjen në punë do të jetë në përqindje të fondit vjetor të pagave për shërbimin civil.11. 432.2002 “Për klasifikimin funksioneve dhe grupimin e qeverisjes vendore për efekt pagese për caktimin e kufijve të pagave të punonjëseve të qeverisjes vendore”.2006 “Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave që krijojnë institucionet buxhetore”. për kryerjen e shpërblimeve dhe shpërblimin e nëpunësve civil. VKM nr. datë 24. rezulton se. një vlerë prej 1 192 840 lekë. 551. Nga kontrolli i ushtruar për punonjësit që kanë marrë statusin e nëpunësit civil. pagesa e punonjësve të administratës (të cilët e kanë detyrë funksionale kryerjen e operacioneve dhe punën e përditshme). Ky urdhër. kemi moszbatim të pikës 5 “Me kërkesë të eprorit të drejtpërdrejtë dhe me miratimin e drejtuesit të institucionit përkatës. datë 07. kryesisht për ditët e shtuna e të diela. Nga kontrolli rezultoi gjithashtu se ka mospërputhje të pozicioneve të punës të përcaktuar në strukturën organike. përgjegjësi i Sektorit të Burimeve Njerëzore. të VKM nr. në përdorimin e të ardhurave.7. nuk kanë statusin e nëpunësit civil 6 persona. datë 12. 432.6. rezultoi se ndonëse kanë përfituar shpërblim nga fondi i përllogaritur për nëpunësit civil.2006. datë 11.7. Sa më sipër. lidhur kjo me shpërblimet për mbarëvajtjen në punë të nëpunësve civil. të VKM nr. përgjegjësi i Sektorit të Burimeve Ekonomike dhe ekonomistja e pagave. Vendimi i është referuar UKM nr. 4.10. 228. Pavarësisht nga nevojat dhe natyra që ka ky institucion në përmbushje të shërbimit ndaj qytetarëve. Për vitin 2005. Përllogaritja e shpërblimeve për mbarëvajtjen në punë. datë 13. 2. 37.2005 “Për caktimin e pozicioneve të punës dhe vendosjen e pagave”. sipas urdhrit nr. për punonjësit e Njësisë Bashkiake. Në 277 3. shuma e shpërblimit të marrë nga personat e mësipërm është 313 736 lekë dhe për vitin 2006.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”. datë 28. dhe VKM nr. datë 15. datë 28.6. Në Njësisë Bashkiake është bërë shpërblimi i punonjësve me status të nëpunësit civil.11. kjo me urdhërpagesën nr. Sipas urdhrave të lëshuara nga titullari i institucionit. të miratuar në Këshillin Bashkiak dhe Këshillin e Njësisë Bashkiake. Është e padokumentuar me kërkesë të eprorit direkt dhe e pambështetur në dispozitë ligjore. dhënia e shpërblimit është në kundërshtim me pikat 3. nuk ka bazueshmëri ligjore.01. ndërkohë u janë paguar shtesat në masën 25-50%. . për të cilën mbajnë përgjegjësi kryetari i Njësisë Bashkiake. 19. 508.2006 janë paguar 642.11. pasi me hyrjen në fuqi të VKM nr. për vitin 2006 është i kundërligjshëm. Shpërblimi i punonjësve me status të nëpunësit civil. Këto veprime kanë sjellë si pasojë përfitime të padrejta me vlerë prej 642 806 lekë. pika 10. 69. në vitin 2006. nëpunësit civil apo punonjësit mund t'i kërkohet të kryeje ore shtese”.2005 “Për një shtesë në VKM nr. në asnjë rast dhe për asnjë punonjës. 5. datë 07.01. me urdhrin e kryetarit nr. Për këtë arsye. duke përfituar për periudhën e viteve 2005 dhe 2006.806 lekë.1993 “Për fondin e veçantë në institucionet buxhetore” të ndryshuar. koha e punës jashtë kohës normale është për ditë të plota 8 oraresh. nuk janë kompensuar me ditë pushimi.

2003 “Për mbajtjen e llogarive në institucione të ndryshme”. Nga kontrolli i veprimeve të kryera në këto ditarë.12. 228. për periudhën objekt kontrolli. si dhe neneve 42 e 43. Lëvizja e vlerave monetare të kryera nëpërmjet arkës dokumentohej për çdo ditë si për hyrjet ashtu edhe për daljet duke plotësuar rregullisht librin e arkës. Nga kontrolli mbi shpenzimet për udhëtime e dieta rezultoi se janë të justifikuara me urdhërshërbimet përkatëse dhe llogaritjet janë konform VKM nr.3. 16. 19.4. dhe VKM nr. datë 20. dokumentacioni i arkës. datë 08. 248. kreu VII. date 25. datë 10. Zbatimi i rregullave për mbajtjen e kontabilitetit e rregullshmërisë ligjore në veprimet me: Mbajtja e kontabilitetit është organizuar mbi bazën e sistemit të ditarëve analitik.2003 “Për mbulimin e shpenzimeve të udhëtimeve dhe për dieta për punonjësit e ministrive dhe të institucioneve buxhetore. 7661. dalë në zbatim të ligjit.03.04. 304. të ligjit nr. 60. infrastruktura dhe mjedisi urban janë përcaktuar sektor dhe jo zyrë. Mandatarkëtimet dhe mandatpagesat janë të nënshkruara nga personat përkatës. si të librit të lëvizjes së arkës. datë 13. datë 18.2001 "Për dietat e nëpunësve që dërgohen me shërbim jashtë vendbanimit të tyre". 2 punonjësit kanë marrë urdhërshërbimi për punë të kryer brenda për brenda qytetit të Tiranës përkatësisht nga 6. datë 24.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 rregulloren e Njësisë Bashkiake të miratuar me vendimin nr.5. b. Shërbimet brenda rrethit nuk janë bërë konform vendimit të Këshillit të Qarkut Tiranë nr. bankës e magazinës. dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare". Gjithashtu mandatpagesat dhe urdhërpagesat janë plotësuar me dokumentacionin justifikues të shpenzimeve.2006. 6942. nr. mandatarkëtimet. institucionet shtetërore qendrore dhe lokale si dhe të njësive që varen prej tyre''. si dhe të gjitha veprimet janë pasqyruar në librin e arkës. a. nga arka. datë 16. si dhe të udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. si listëpagesat për pagat dhe dietat e tërhequra nga punonjësit si dhe të tjera dokumente që vërtetojnë tërheqjen e shumave të bëra dalje.01. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të arkës.2001.2001. sikundër trajtohet ky sektor deri më sot.1998 ''Për miratimin e planit kontabël publik për organet e pushtetit lokal.4. 17. 228.01. bankës dhe magazinës është plotësuar pastër. të VKM nr.2005 të Këshillit Bashkiak Tiranë.12. datë 21. u konstatua se veprimet janë konform ligjit nr.12.2001. 278 . datë 25. ruajtjen. nenet 42 e 44. veçanërisht në atë të arkës dhe të bankës. 6942. datë 29. Respektimi i VKM nr. në banke është dokumentuar me mandatpagesa. datë 11.12.1993 “Për kontabiliteti” dhe është zbatuar plani kontabël i miratuar me VKM nr. dalë në zbatim te VKM të sipërcituar.5. 25. 11. Në përgjithësi. datë 13. mandatpagesat dhe dokumenteve të tjera justifikuese për arkëtimet dhe pagesat e kryera. Ligjshmëria e lëvizjes se vlerave monetare. Shumat e bëra dalje kanë të bashkëngjitura dokumentet justifikuese.10. të cilat për çdo rast kanë të bashkëngjitur arkëtimin e bankës. dokumentimi dhe regjistrimi. kur dalin jashtë shtetit”. 70. datë 19. Janë bërë çdo muaj kontrolle në arkë sipas nenit 44. pa korrigjime dhe është i sigluar nga personat e ngarkuar për kryerjen e veprimeve. kontabilizimi është kryer sipas kritereve të përcaktuara në ligjin nr.000 lekë secili gjithsej 12 000 lekë. ndryshuar me VKM nr.1985.1984 "Për administrimin. Lëvizja e mjeteve monetare.1999 ''Për përgatitjen e llogarive vjetore të institucioneve buxhetore nacionale e lokale''. Kështu me mandatpagese nr.1984.

1996 "Për blerjet me vlera të vogla". datë 25. faturat për energjinë elektrike. datë 20. procesverbalet e komisionit. me ditarë analitikë.1999 "Për procedurat e punës të sistemit të thesarit dhe marrëdhëniet me institucionet buxhetore". të nënshkruara nga përgjegjësi i financës. dalë në zbatim të ligjit nr.12. postën etj. si dhe mungesa e evidentimit të veprimtarisë së komisionit dhe të grupit të anëtarëve të ngarkuar për realizimin e blerjeve. 70. me përjashtim të blerjeve të pjesëve të këmbimit për të cilat ka kërkesë.3. kryetari i Njësisë Bashkiake e Dega e Thesarit. me nr. Nga kontrolli i bërë këtyre dokumenteve rezultoi se janë të plotësuara në pajtim me kërkesat e udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. dokumentimi e regjistrimi.02. Këto tërheqje janë kontabilizuar nëpërmjet llogarisë 580 "xhirime të brendshme". telefoninë fikse. datë 09.02. përmbledhëset e borderove të pagesave. Për vitin 2006 është nxjerrë bilanci kontabël me të gjithë formularët dhe anekset. Në institucion kontabiliteti është organizuar mbi bazën e planit kontabël. institucioneve shtetërore qendrore e lokale. në përputhje me ligjin nr.1993 “Për kontabilitetin” dhe VKM nr. datë 19. fletëhyrjet e magazinës për materialet e blera.2001. 25. të UKM nr. datë 10. veprimet janë të kontabilizuara dhe të kuadruara. për çdo blerje është plotësuar dokumentacioni konform udhëzimit për blerjet e vogla.1996 "Për blerjet me vlera të vogla” dokumentacioni justifikues. datë 11. Këtu vërehet si mangësi mungesa e relacionit për domosdoshmërinë e blerjeve. 7661. 7. në bazë të cilit duhet të hartohet urdhri i prokurimit. Nxjerrja e llogarisë vjetore (bilanci kontabël) dhe inventarizimi i llogarive dhe pasurisë publike. 2. si dhe të njësive që varen prej tyre”. Në përgjithësi.02. me kryetar komisioni përgjegjësin e Sektorit të Burimeve Ekonomike. Ligjshmëria e lëvizjes së vlerave monetare. sipas pikës 1.2007 e cila i ka miratuar ato brenda afateve ligjore. datë 28. në fillim të viteve 2005. Veprimet e kryera nëpërmjet bankës janë evidentuar (regjistruar) në ditarin përkatës në mënyrë kronologjike dhe kanë të bashkëngjitura dokumentet justifikuese të ngjarjeve të ndodhura.1998 “Për miratimin e planit kontabël të organeve të pushtetit lokal.1999 "Për urdhër shpenzimet dhe titullin e të ardhurave".4. si dhe janë të vulosura nga të dy institucionet e mësipërme.1984. të VKM nr. 2006 dhe 2007 është nxjerrë urdhri dhe është ngritur komisioni i blerjeve me vlera të vogla. datë 19.01. 3. Nga titullari i entit prokurues. datë 27. konform nenit 42. 245. datë 19. Shumat e shënuara në urdhërpagesat janë të barabarta me ato të dokumenteve të bashkëngjitura si: faturat për blerjen e mallrave e të materialeve ose shërbimet e kryera.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 c.01. Respektimi i kërkesave të UKM nr. 279 . 3.1985. Pagesat nëpërmjet bankës janë mbështetur në urdhërpagesat e përpiluara nga përgjegjësi i financës.01. dhe është paraqitur brenda afateve pranë Degës së Thesarit. 248. Veprimet me bankën. Lëvizjet e mjeteve monetare nga banka për pagesat me anë të arkës janë bërë me çek. Nga kontrolli i dokumenteve të bankës dhe të arkës rezultoi që për blerjet e bëra ekziston dokumentacioni përkatës si: urdhër prokurimet e titullarit të entit prokurues.01. ndryshuar me VKM nr. fletëdaljet apo faturat e shitësit të nënshkruara edhe nga 2 anëtaret e komisionit të ngarkuar për realizimin e blerjes. 6942. si dhe të udhëzimit nr.

Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 U kontrolluan postet e bilancit të vitit 2006. Llogaria vjetore është paraqitur e plotë (bilanci. kolona 2) është e barabartë me totalet korresponduese të paraqitura në 280 . Llogaria 215 “mjete transporti” me vlerë 1.12. për saktësinë e paraqitjes të llogarive 401-408 "personeli llogari të lidhura me to". Llogaria 63 “ndryshimi i gjendjeve të inventarit”. Shuma e paraqitur në pasqyrën nr.484. 1/1 është e barabartë me llogarinë 85 “rezultati i ushtrimit” të paraqitur respektivisht në pasiv të bilancit.2006.12. pasqyrat financiare dhe relacioni) sipas UKM nr.343. sipas bilancit datë 31. Llogaria 85 “rezultati i ushtrimit” paraqitur në pasqyrën nr.01. 14. ashtu edhe për ushtrimin paraardhës.922 lekë është e barabartë me shumën e llogarive analitike.931 lekë.2006 paraqitej me një gjendje prej 109 683 lekë dhe më datë 03. Llogaria 214 “instalime teknike. Llogaria 218 “inventar ekonomik” me vlerë 4. në pasqyrën 1/1 “Shpenzime korrente të ushtrimit” është sa ndryshimi i gjendjes të magazinës në aktiv të bilancit kontabël (diferenca e totalit të klasës 3 midis ushtrimit të mbyllur dhe ushtrimit paraardhës). Llogaria 435-436 "sigurime shoqërore e shëndetësore" është e barabartë me shumën e urdhërpagesës datë 03. Në këtë llogari pasqyrohen vlera e investimeve të kryera në vite për ndërtim rruge.386 lekë dhe 16. makineri e vegla pune” me vlerë 2. Llogaria 213 “rrugë.005 lekë është e barabartë me shumën e llogarive analitike. për shumën 373 703 lekë.584. Për llogaritë e debitorëve.285 lekë është e barabartë me shumën e llogarive analitike.01. Totali i shtesave “blerje e krijuar me pagesë të aktiveve të qendrueshme” (pasqyra 4. llogaria 435-436 "sigurime shoqërore e shëndetësore" dhe 431 “shteti.058 lekë është e barabartë me shumën e llogarive analitike. tatimtaksa“. Nga verifikimi rezulton se llogaritë e bilancit janë në pozicionin e duhur. 3 “Lëvizja e disponibiliteteve” përkon me situacionet faktike të pagesave dhe arkëtimeve.12. Llogaria 431 “shteti.2006. tatimtaksa” dhe rezultoi se në bilancin e datës 31. vepra ujore” me vlerë 1. furnitorëve dhe të detyrimeve të tjera debitorë e kreditore janë hapur librat e nënllogarive (partitarët) shuma e të cilave është e barabartë me shumat e llogarive përkatëse në bilanc.589. Dhënia e llogarisë është plotësuar me të gjitha anekset përkatëse dhe përmbajtja e bilancit është e shoqëruar me relacion sqarues. rrjete.01.719. respektivisht 25.2006. pajisje. datë 28.2007. Nga verifikimi i kryer në postet e bilancit të llogarisë “aktive të qendrueshme të trupëzuara për saktësinë e paraqitjes në të rezultoi: Llogaria 212 “ndërtime” me vlerë 15. të xhiruar Degës të Sigurimeve Shoqërore për shumën 386 436 lekë.417. Totali i pasqyrës 1/1 “Shpenzime korrente të ushtrimit” është i barabartë me totalin e pasqyrës 1/2 “Të ardhurat të ushtrimit”. Totali i aktivit është i barabartë me totalin e pasivit.235. si për ushtrimin e mbyllur. llogaria 421-428 "personeli llogari të lidhura me to" është e barabartë me shumën e mandatpagesës për pagimin e pagave më datë 03.000 lekë është e barabartë me shumën e llogarive analitike.2007 është derdhur pranë Degës të Tatimtaksave shuma prej 109 683 lekë.978 lekë është e barabartë me shumën e llogarive analitike. Llogaria 32 “objekte inventari” me vlerë 257. rrjete dhe vepra ujore.

70.11. 1. Totali i derdhjeve në buxhet (pasqyra 3) është e barabartë me shumën e rubrikës 8421 “Derdhje në buxhet” (pasqyra 1/1). Për debitorët. 72. datë 19.983 mijë lekë dhe janë lidhur 8 kontrata në shumën 5. Totali i shtesave “Shtesa të tjera me pagesë për llogaritë inventariale të aktiveve të qendrueshme (pasqyra 4.2006. Nga komisioni janë kryer inventarizimet fizike të vlerave të pasurisë publike për vitin 2005-2006. VKM nr.2007. 111 mijë lekë më pak ose 98% e fondit limit.2006.2005 dhe datë 28.2002 “Për përdorimin e fondeve buxhetore të planifikuara për mallra.12. Me kreditorët pothuajse nuk ka probleme. në Njësinë Bashkiake rezulton se janë zhvilluar 8 procedura prokurimi me fond limit 5. Kontrolli i prokurimeve me fonde publike u bë në mbështetje të ligjit nr.7. datë 20. VKM nr. kolona 3) është e barabartë me totalin e shumave të llogarisë 1069 “grande në natyrë” (pasqyra 2/2. si dhe janë të kuadruar me bilancin.12.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 kredi të llogarisë 230. ku nuk kanë rezultuar diferenca në mungesa as në teprica. Inventarizimi i pasurisë publike. 2006 dhe 6-mujori 2007. Për inventarizimin e pasurisë publike të Njësisë Bashkiake. 231 “shpenzime për rritjen e aktiveve të qëndrueshme” (pasqyra 2/1.2006 “Për prokurimin publik”.2003 “Për përdorimin e fondeve publike”. por kanë rezultuar materiale jashtë përdorimit në vlerën 14 129 lekë. Prokurimi i fondeve publike në vitet 2005–2006 dhe 6-mujori 2007. 8438. më datën 31.01.1995 “Për prokurimin publik” me ndryshimet përkatëse.2005.2005. datë 24. materialeve në magazinë. janë hapur partitarët përkatës dhe janë ndjekje për arkëtim. klasa 4 “Kërkesa arkëtimi mbi debitorët”.2000 “Për rregullat e prokurimit publik” ndryshuar me VKM nr. 73.1996 “Për prokurimin publik” me ndryshimet përkatëse. ndërsa për pajisjet informatike dhe elektronike është përdorur norma e amortizimit të përcaktuara në ligjin nr. datë 23. 1. ashtu dhe atë 2006 ishin nxjerrë bilancet periodike. 228.1985.12. 675. shërbime dhe ndërtime”. 281 . datë 23. me rregullat e prokurimit publik miratuar me VKM nr. mjeteve monetare në arkë dhe bankë është bërë konform ligjit nr.01.5. Amortizimi vjetor i pasqyruar në pasqyrën 5 është llogaritur dhe kontabilizuar sipas normave të përcaktuara. Si për vitin 2005.01.822 lekë dhe janë evidentuar në partitarët përkatës. nga ana e kryetarit të Njësisë Bashkiake është nxjerrë urdhri nr. datë 11. Shuma e debitorëve të ndryshëm është 67380 lekë të cilët janë evidentuar. datë 01.01. kolona e).12. urdhri nr.12. datë 26.6. 28. të pasqyruara në aktiv të bilancit kontabël për shumën 937. vitin 2005. 1. për funksionimin e komisionit të nxjerrjes jashtë përdorimit të vlerave materiale dhe asgjësimit të vlerave materiale te nxjerra jashtë përdorimit.12. 7661. datë 20.12. dhe nga Dega e Financës është përgatitur relacioni përfundimtar i datës 11.2002. Nga kontrolli u konstatua se për periudhën objekt kontrolli. Detyrimet afatshkurtër janë 869.1993 dhe VKM nr.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”.202 lekë. UKM nr. 7971. brenda afatit të përcaktuar. ku është përcaktuar komisioni i inventarizimit për objektet në vartësi.12. datë 30.872 mijë lekë. 335. aktiveve të qendrueshme. Janë mbajtur partitarët e rregullt. datë 10. datë 23. me ndryshime dhe udhëzimit të Agjencisë së Prokurimit Publik nr. për vitet 2005 dhe 2006.2005 dhe 31. për të cilat nuk është kryer asnjë veprim për asgjësimin e materialeve të dokumentuara si jashtë përdorimit. 9643. për vitin 2005 dhe 118 428 lekë për vitin 2006. kolona e).3. të ligjit nr.

datë 01. 1.1995. të ligjit nr.1 .1996 dhe nenit 1/d. e cila kryhet për çdo tender dhe administrohet e vendoset në ruajtje.01.01. në mënyrë të detajuar për çdo tender të kontrolluar paraqiten si më poshtë: 1. 7971. 34/1. 1. 1. 1.1995. 1. 1. pra është në kundërshtim me kap.01. Për këtë mbajnë përgjegjësi anëtarët e Njësisë së Prokurimit. pasi rezulton se firmat pjesëmarrëse nuk kanë pasur mundësi të njihen me dokumentacionin përkatës. pika 3/a. datë 1.101 mijë lekë dhe janë lidhur 5 kontrata në shumën 4. pasi si anëtarët e njësisë së prokurimit dhe ata të komisionit të vlerësimit të ofertave nuk kanë depozituar deklaratën që nuk kanë lidhje pune. së bashku me dokumentacionin e prokurimit.2005 (data e zhvillimit të tij). Për tenderat e zhvilluar në këtë vit nuk është zbatuar kap. të ligjit nr. e UKM nr. VII “Të përgjithshme”. Sipas viteve. Ftesa për kuotim nr. datë 1. pika 2/b (Për prokurimin e mallrave).01. drejtuar pjesëmarrësve në tender nuk ka të përcaktuar adresën dhe orën e zhvillimit të tenderit. III “Dokumentet e tenderit”. Kjo gjë ngarkon me përgjegjësi kryetarin. datë 26. 1. datë 26. B. Në veçanti shkeljet ligjore. Për vitin 2005 është zhvilluar 1 procedurë prokurimi me fond limit 440 mijë lekë dhe është lidhur 1 kontratë në shumën 434 mijë lekë.01.1 Nga kontrolli i dokumentacionit rezultoi se tenderi është zhvilluar në datë 11.4 Formulari i kontratës nuk është firmosur nga kontraktuesi.2005. për të cilën mbajnë përgjegjësi anëtarët e Njësisë së Prokurimit.2006.01. prokurimet paraqiten si më poshtë: A. si dhe njësinë e prokurimit.6 Nuk është bërë argumentimi i fondit limit në kundërshtim me pikën 3. në kundërshtim me nenin 29.027 mijë lekë. ku theksohet: shtyrja e procedurave të prokurimit nga 282 .2005. në kundërshtim me kap. 74 mijë lekë më pak ose 98% e fondit limit.7. paragrafi “Shtyrja e procedurës së prokurimit”.3 Procesverbali për miratimin e dokumenteve të tenderit mban datën 05. pasi nga kontrolli rezultoi se specifikime teknike nuk ishin hartuar. në kundërshtim me UKM nr.1996. datë 1.12. Për vitin 2006 janë zhvilluar 5 procedura prokurimi me fond limit 4. si dhe formularët e ofertave nuk janë firmosur nga anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave. flet për parregullsi të shprehur në diferencën prej 110 mijë lekësh.5 Mungon garancia e ofertës të firmës fituese.01.1. 6 mijë lekë më pak ose 98.1996.01. datë 01. IV. 1.1996.2005. 1.2 Nuk është zbatuar UKM nr.7% e fondit limit. kur në ftesën për kuotim data e zhvillimit është caktuar më 23. datë 01. Ky ndryshim prej 3 javësh nuk është i justifikuar.Mospërputhja midis vlerave të fondit limit të paraqitura në urdhrin e prokurimit prej 440 mijë lekë dhe ftesës për kuotim prej 550 mijë lekësh.1996.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 Nga grupi i punës u kontrolluan të 8 procedurat e prokurimit me fond limit 5. Në tenderin me objekt “Blerje karburanti gazoil dhe vaj” u konstatuan këto shkelje ligjore: 1. datë 23.02.7.1996.1996. 7971.01. datë 01. duke cënuar sigurinë dhe arritjen e transparencës në prokurimin publik. 1. 1. gjaku apo interesash me ofertuesit. botuar në buletinin e APP të datës 20.01. gjë që flet për moszbatim të UKM nr. kapitulli III “Dokumentet e tenderit”. 1.872 mijë lekë ose 98% e vlerës së fondeve limit të prokuruara. i UKM nr. të UKM nr. Tender me objekt “Blerje karburanti 2006”u konstatuan këto shkelje ligjore: 1. të UKM nr.

283 .2007. nuk është e rregullt. 2.2005 dhe nr. si dhe nga kryetari i komisionit të vlerësimit të ofertave nuk është hartuar raporti përmbledhës për kryetarin e entit prokurues. 1.2. nuk justifikon parregullsitë e trajtuara në pikën 1. kjo në kundërshtim me UKM nr. pika 3/a. 2001.1996. Në blerjen e makinave kanë konkuruar 2 firma. dëmi ekonomik është 166. datë 12.. 2010.1996.3 Likuidimi është bërë me faturën nr.12. nr.12..k. Ky veprim bie në kundërshtim me nenin 1/ç. kurse 2 firma. 1948.666 lekë dhe ngarkon me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të ofertave dhe juristin. 1.Kontrolli i Lartë i Shtetit Buletini i kontrolleve të vitit 2007 enti prokurues për shkaqe objektive duhet të shoqërohet me procesverbalin përkatës.vendin dhe vlerën e tërheqjes së dokumenteve të tenderit etj.-së.666 lekë vlera e t.01.6.1995 dhe manualin për përdoruesin (udhëzim për plotësimin e regjistrit të procedurave të prokurimit publik. datë 01. UKM nr.2005 dërguar 2 gazetave. nga e cila zbriten 3% mbi të ardhurat prej 1. 1. Për këtë shtyrje të datës së zhvillimit të procedurës së prokurimit duhet të njoftohen të gjithë kandidatët.2006.1996. datë 27. e UKM nr.2 Nuk është justifikuar fondi limit. 50. pasi nuk ka të shënuar datën dhe orën e zhvillimit të tenderit. pasi nuk janë paraqitur referencat e çmimeve. Nga komisioni nuk është bërë drejt vlerësimi i ofertave. hartuar nga anëtarët e komisionit. III “Dokumentet e tenderit”. pika 3. pasi kjo vlerë nuk është shënuar.000 x 3% = 30. pasi ofertat nuk janë vënë në kushte të barabarta.2 Ftesat për kuotim nr. Tender me objekt “Blerje automjeti” 2006 u konstatuan këto shkelje ligjore: 2. ku përcaktohet: “Ftesa për ofertë përmban .01.sh. datë 01. Ftesa për kuotim nr. kap I.6. ku thuhet: “Përcaktimi i fondit limit të bëhet në bazë të çmimeve të publikuara nga INSTAT–i. 2. datë 26.4 Dokumentacioni i paraqitur në ten