You are on page 1of 49

MBE1 WOIKIM0 bVbEI 2E1IE2

II/iEFVIIOI4 CKI2E VViD


FOMO-lffl4 oioiiin

W!CPJ BIJWO
I/i!JII'' E2tCLJX

)OL1CJU bbCL wo

MVIIOW(r BflIEVfl 01 ECOMONIC IE2EVICH


1OO NCPflU VJIJ
cwpqq NV OJ
V"'t
M LQ LtCfIJ OL COUJUJUt2 j,LOW NK VUA GD11G NW KOPCLI BWiO CJ1jCO
BOt!C bP!J!b BLocJe EL!AJU D!CW VJJ9U DLSGU JJJCO E!CPL 2iIJIGA E!CPCL VIIJ OJp
'CAUC J4OLIJJ9IJ bQtCL NOIJtCJ piiit bI4tCJJCU N!CPCI 2ftC! }(J1I2 cpuJqt-
HCPP1e r CLAQU 14O2 rIUJ ACUUIJ. 2tCACU thCPP HOIL jAOJ 8uq tO
bn.ncibmt n uiprnI2 t qJc I4BE! NOUCWLA ECOUOUJJC 2IIIJJWGL PJt!Wt tIJ jOLJq BUT
tjJ flUTA12IA O /2p!IJtoU tJJ flhJiAGI2t? O BL!t!2P COIn UJp ipc ujc o tpc
DcAcJobwcuf BuJ wc r'tu vurz.!cu on cucc on ECOUOUJ! yoitp in
BOOt uq tJC J4C!A CjJOOJ O ECOUOUJC !IJ N0OE JC LC uqcptcq to G!flbbC OL
Lcctcp iwncc jpc qwt OL tp bbcL cu G qo/fnJoqGq on tpc iutcut t ipc PA
Jp Ixthci. bn.t o
J4BEL LCLC bLomuJ u Iiuci.n1!OuuJ uucc nq NCLOGCOUOUJ!C VIA ob!n!ou
QxbLQ22q qJO O tJJC rI1JJOL2 mq UOt tJJO2C O tJJQ Wt!0U9J B" O ECOUOUJ!C J{G2CLCJJ

© JÔÔ P N!CP! BWUO ruq fiJJJW EtLP VII L!PL2 LL!f 2POLt GC1OU2 O tcxt not
to cxcccq uo bibp urn?t pc dnotcq tpont cxbpcp bcuinou bLoAiqcq tpt jrijj ci.cq
rnCJflqJU © UOtCC ! !1n tO tJJ 2OfltC
J'IBEI JOLjUJ b1bCL QOà
ynf12t 1o

114E1'VJJOI4 CB12E2 VVD


TOI4O-Kf14 OKOIIUJI

VIIaLKVCI

JçCCCIJt J!tCLtnI.C flC2t2 1JJL JoU-LmJ ACLC 01; LOMW uq !UIJ0U 91C 01JJ? MCJfCJ?

C0LLCjtC uq ncp C0UCJ1!OU !2 IJOt i.opnt to CXCJf1!0U 01; CXtLCLIJC !UUt!0U OPCLAt!0U2

!UC1n2!0u 01; PUJC CUC brnci qw wbLo1cq umUC12 pm u LCtG buJwCtuc bbLo1cp

LCUJTU !UCOUCJflJAC Jc bioboc uoubauicwc qcrnpou 01; P!P !uUt!ou ci.!c bcuoq

IAJJCU JU1;Jt!0U !2 0AC 40 bCLCCIJt IJ1JIfl1JJA EXCJfl(1!U COflUII4C2 M!IIJ JJJJ 1JjJt0U CUC MC

uq uo cqcucc o iuA coucuj LcI0u2p!b PCtPACCU L0/Mp uq UUt!OU t uX i.cdncuc?

HOMCACL MC jU t1Jf LOMtJJ 1;Jj2 2JJthJA qrau j2CLCtC JIJ !UUOU C42C2 tpCU LCC0ACL

2rIthuJuJA poujA 9tCL ujtou 1;1JJ2 JJJC 1;ffJJ m L0MtJJ qnqu CL2 uq LCCOACLA 01; L0Mt

T1;tGL CUT tcuq J0 AQLC oni tO CJO2C to CLø (cAcu Jpt pOAC CLO) pcucc tpc ici o1;

LOPflt CL0-CCfl0U COU.CJ1J0U Øm. jUU2 conq pc couz!tCut crIpeL Mtp tLcuq wnouI4O

01; ontbnt nJ MpTcp !uut!ou ci.j LC bcnCj? c?qcJJ bpcuowcu 01. IA!tIJ woqcj 111 MJJJCJJ CLQ

AC jpAOupJc JOIJ-LflU bmt!Ac C1;1;CC o qo uot nbbo14 pc ATCM ijrnt Lcqncnou

01; JIp 1JJ1tI01J CLLTC2 pQ9AA 2poLt-to-wcqnw urn onibm cot

J!CPGJ BLflUO JqJIUJ 1CLJA


J00W 4-Q4 KOOW WJJOQ
JjJc JoLJq juy jpc fioLq jujc
J818H2t'LWII J2T8H2t'MM
/P!Ut0U DC 04 1AfIJ!Uto1J DC 504
tJq ViBEB
.1 noh,uboi3nl

a! noiiaflth IIIIIITIBII oi cdrwoi 3dT oitzi o 1nrn1 13ibd or 1dignsr &n3biv3 ama <11auaunu
nor1id aidr 3iqoi riqa3b 3via03ix3 auoivelq .d3wa31 nI aidt isqaq w aaibba rfJ l3lqmia m8ldolq dr1o

dJwoi a333fi 1o did noitaflth .232113 3W saoqoiq s ni&nzisqnon noilinfl3b 10 r1id noitsflni aah3 bns
woda aijouidmsmi ar!u231 ioI 3dr dJwoi moruo 3rthIJb ns nois11ni aiaiia bns icil 3di niahqwa rasi

ivoosi .hwwifla iiiO dsoiqqs 21 '131uq 1sriiqm3 bns nvs n3di w ob ron 3vloa3-1 ,ñj rlu3jfljb ri1aaus3
.asuasi wO mis ai or 3Asm aaoiq no bita arä1 isrfi ns d b32u ioI l3cfrwI .8nisho3lii
l
wO anrcns1sqnontf3solqqs ei qrnia -- w 111w 3niI3b s 1inuo3 as ni n dir1 noirsflm 212113 n3fiw Ii

al 3VOds moa blodwufl 1't1 lo noiisftth — Ot rnt3q al lszfw w aoob as b3nislqx3 .13181 3W Iliw 113111
3151113183 wod tsdt a'1nuo3 dJwoi amiohq iod niiub bus ifth all did noitsflni 212113 3W 111w

311U118X3 3111 223f112Ud01 0121111231311110 ni1foiinoo 1o1 131110 .21013i1 3fIT 381f1SVb8airhIo fI3aoIqqs 13V0 3111

l8f1Oflf13VflO3 110115(111153 lo s issnil 31qidanoilsf nsvfl3d diwoi bns noi1sftni uliod b3s13VB 13V0 moa

boi13q ai as :awoLto1

(1) 311T 3283 Wa'(b ,1111z131i1 no noiisflni 233fl3113qX3 2323Ua Isdil a3fliflUO3 fl83 gsnsm 01 3vi1 rthw

3isl3bom -- bmiois I 0E- 1n3313q -- noiXsIIth io1 3noI .aboiiq sidmoloD 21 3111 3iaasl3 .3Iqmsx3 1U8 2s3
231bu12 3Anm 1811118313 on 23r11fl1103 3anSm 01 q33A Ids15 10 3aIvrnfIio 3Vil filiW 13f1id 23151 b .noilsllni

asD a,ibula 123ua isIft tlgifi noiisllni set ln5I3lbib Isinins nsdl wol 10 3lsi3bom .noilsIIni
() rnrniiaaA a z83n11 zo 153f111-801 Isnoil3mR nno1 zol nolisilni bns diwoi at 3IdiwsIqmi — ciii

'((3)11111(1 istIr 3111 Isnigism r3fl3 b 001 Isnoiribba 5a3fI3313qainoq lo nodsllm 21 3(11 3(fl52 11311W 3110 23O

mail 0 01 001 as aili n,rtw no ao moil 0001 or .0011 Iznotln3vnoD a1231 bo 3111 r1iwo-noiisf1ni

qidanoilsL3l315 '(tiniol 3n11231 3111 ai23dioq'd Isdi noilaftni az1tsm zol diwoi 1111w 3(11 ete3fDoq'(f1 IsIli 118 8

iloilq 3ftheusIqmt Isnoit3miI rmo1 bIoi1 n33w13d 3113 .owi 1O Ci ii aiioivdo tafiw tsnoil3nlil zmo1 bluoila

qi3381 3(11 3ldiausIqmi issnil zo issniliol .unol dT 3stnsvbs sb 3h13m6zsqnon nn6I ci isill ii al iaudoz
01 '(118 otnolonom lsnoiionul qirlanolfsbi nwi3d noirsilni bus diwoz as 113w as 01 bIodeu1r 2fIOii3flhiI (Ii

[l3irfw '((no i1ir1 noilsilni .a1i3BITI


(E) dT noitudiitib 10 noilafith ai b3wAa ot ñi itIi, diiw B liBma l3cJmun 10 3voqm91Jx
.au1av b1amiia3 IoitBbl aqit nwt,d diwoi bna notWlth 2813VB bn3qb no B lIsm2 l3cJmlJn 10 th
ntiix anoiiavdo aa 1woiviq bithoq fl,o d niv3J bnn 2ornX .EQQI aiiff rn1doiq i nv iom
,,,v nsrLw no ot231d aaibhE 31(1 u2ai su (1) bnB () 'd futBmda ni1qa 2quIanoiiBI5I nwid rDwoi
bus .flOdBftffl aIIiif2 rn 3113 1f13i3rn303no noiisftni 315 113V3 iom 3Viiiafl3a flBlli 3111 1f13i31fi303 113211 01 ,rli

ni3 idmun b anoiiBv13adO in ,di did noiisIIth a3ngi ivo doifIw 3113 aftida 3i5 niod .b33s1u3fB3 311T
noiiinul3b Ia 333132ib aboaiq3 10 c1irt flodBflfu diivi B 3niernElsq-nonnodinflb 23V1 B 310in iaudoi 3233 10

3111 8B19VB diwoi bsisi3oaas dtiw did noilthmni b3'wqmoaol wol .noi11mni
(l) n0d332-aaolD 23B13VB iol r1Jwoi bus noiisflni bisaib di lTOilBmOInl luoda Isdw en3qqBd 01

dtwoi 9lobd bits 13115 31(3 .212113 311T 3253 'buia wni33i1 no r1id 2ftOdBQflI 3Asm 15313 36(13 3fb 315
313t32ib 23n3v3 diiw b3nftb-Ibw ioIed gnhub bus .213115 af3boM ninsi moil ,di L12as13o3n I3bom ol

auonobn diwo aI9bom lo gnzans3t3 2fl01223331 bluow iibq 11ft diwoi 111w ion 3d 9(13 311162 13118 B
333132ib 3boaiq3 10 did flOi3Bflf1i fl3V3 Ii nOdBEIrn amifli at 231 LBnigho.bv3L A ahi9mnsqnonftoiliniI3b 10
3i9132ib fiid noi3flni a3bo2iq3 Iliw wolls 211 03 2231bb69th 13116-brw-91o1311.uaai

,rlT 3231 10 ,ih l3qBq aboiq as .awollol noi12 II a322uaib 3in02 311310 auoiviq 31uis131iI 3(13

A36! Ic 223032111101 10 lBnOiiff3V'flOO noitsftrn-rtiwoiaflodBi3oaasbus 31(3 iod3 lo ,dt O4 3n3313q .bLodu13

noib3 III 23n3231q 9113 3126d atIuei 10 3311W aneqqsit 03 ifJwoi e31013d niwb bn iefls did noilafIth
.23b021q3 noit VI 23fflBX3 19113911w 3113 ioivsibd lo d3woa 3nhlub bus 13113 did noitnflni 232fl3 21
b3niElqx3 'd dio bode bus 3i1oq a3Idsnsv 9li1 aisw io A3s1d l3Aiam .sim31q noi1 V 2922u321b
anoilBi5lcp3ini lo 3113 21111231 bus anoiiB3iIqmi idl l3fIIlIJI .1b159231
.11 Th1 biia tn1q nbInidI no noiaflni bna dIwoi noil1s'no3

athoT 1Bnoinvno3 mobaiw bluow 11 w i 313(3-2a3rnaUda3i3n3up3iI noitBftm bna diwoig

vzm 3d bviIiaoq bisbi 81u1w isdi qidanoilsl5l bluoda 3d viagn ioI 3di muib3m bna £nzngnoI ñT
noitiib 10 niri-gnoi iiIsai llanrion bbi&Io3 ai tzdt gninmri inoil 3th 3viflolaib at113 10 did
noiThflth bnB nifluai did iilidshv m 3vit1131 aonq o iwoI .diwoi l3woJ dtwro1 b1uo 'uo 13dfl3
ElY B nri3wo( Itot1o tivduboiq io duoiuIi dt grnea3lq3b 33113 nIB11s3nu1o no n3mi29''l1I 10 dguoidt

3th ai3vbB 33ff3 no vn3i3rn3 lo ib3i3 £noiMoo!1s 3dT 3vthoialb atofl bluode 3tEthmob sn -aaniwd
3I3'3 qifknOiEI31 s iIid noitEfmni a13v31 bn gnol duon3 bori3q .adin,i 13v3woH iB i3woI noiiBllni

a13v8t 9th 'iila1Js3 b 9th diwoi-noiiiftth qidanoiiIi al on oa .auoivdo fqqu2 a)boffa 3viflaoq io

vitg9n b1uo nw%i svom diwoig bns uloiiBIIfli m anoii39libsiiaoqqo bns btuo3 Aa&n sth

3Jdua 3viiIoiaib ab3iwoflo .noiiEflni


qU Iinu 3d -bim I aOV 313th asw 1flhI Ihiqm5 n8biv3 iol na qidanoithinwi3d noisf1ni bria

diwoi bna ni 9th 3f1r10ff033 in3tUqOI3v3b Ixnoo i3di 31mw nv3 atduob tuoda d3idw sw di qifknoiEI31
bluoda .og mo PfT3fflqOI9V3b 29flO3fh 3niwoIIoI B "taiIslui3Ulia" ff3EOlqqB b9ta3U2 aflOirEUiia UI tI3ifIW
nodafttu Rfgim 3d Mau iol rfiwoi duoidi a bto1 agnivsa meir1B1k)em

aano,dT a al nidol bits Lausibi2 tasua a sviioq i1ks moft 'bnsnanmq tdgid noliafini no diwoi nimo3 moft di tssi
aiim lai h1b no t1ilsw .noiis3olla dT iiaoqqo noibibrqamo moil itii dJwol3 ebbomdiiw 3nsvba-ni-lfaa3 atnsm5liup5l
noitafini asnot) bits ilbunsM QQ1 s(1
a
iol f1srfliaavfti d3u1w bluow lqrni u1i nolisfini bluow sAil a x53 no 1nimavni bits baI 03 ,,iiaan diwoi ai1b 'o a3a-bsia
ohosil) (tQQl nilqmi oats sdt sill asol o tuqtuo molt its noijaimni aiari3 111w sd
Jnsnsml,q

thesM anA bina Ii iad aA' iil noilsilni abss3olqbits sill Issi u1av sub a1aut3ufl lbliw moil dinom ol 4inom
Its 3nrisffr13q anoilabi nsswt,d aioftlsb bits a1oiibs13 sbidw imol sill sThmiilu noiisbnuoI bo.rneiIaiiqs3 3mo3d oa
bsisb,oaib as oJ sd laomis aasIgniitssmbits silt aasoiq gnilts3-diLsswbo astsisnsgsbolni £ ldms bits a isliol asn)1) OQt
.(O io! smoa irisborn atn,mlssii to d3ua ,isbioaib ssa 11a8 bits iisibs) ,OQQI iasnunol lQQ! bits sQ oito,iO bits
insiui
.q
I iQQ

' bsiaL ,ob lqmsxs wsi is bnuom Of lnsnsq isq rnunnstuoduoidlf-84Qf dhiw its noilsflni sisi bauoiso V- isq muitna diod
bo rbidw zsauiI ,isw slduob silt gnibnoqasno3 UDO ai,dmun iob silt sinsa .boiisq silT isdgid 'bgisI ,bslsqi3itnsnoiisflni asw a
niaq
sriq bslsbiano3 Il,w ilflow IIaisqas as basiqasbiw noliax,bni bo assw ,,izs1b snsIl3xs asisi bits anivaa bssiminim sill
'ianoiflolzib alao3 bo noiisflni luH J,aizl asw on .noikpoxs io1 lsisvsa aniwoi aSIntonO3S iii niisi srtsmA bits siaA islimia
alIi,muis bluo3 sil sham Is sill .smil
3u6 Iidw ii aaw ino Thili did Xsi 10 noiisflni bIIJo3 d Wmnrisd H no2ndo1 ni Q1
beu laib irIi 2.8W Oft vfeIJI3n03Iahiqms nbiv3 no aw io th isrho — a ha lo 251bu1z iii

th Ifl IIai2 aqa bnucna Jadi rn1 183d a3fthw iiW) QQ1 nffnoU ÔQ1 ôà1 bna ailada .(OQ1
nv3 idi niiaJ soi-imAdw 13did tiib-Lduob aiai 10 noiiaflm iw bnhqx nhub ladi bonq dt
nbiv3 llw oh d 2OVQt aaw auouidnm aos1) ;VQI aid1aO .(QVQI Iiszifl aaw di blabnai2 -did

flOiiBIIfn diwoi-did 13iLtUO

A w llsd 3ugIa wobd sdi dtiE8b 10 anibniI iol di I 2.OQ bna I 2.OÔQ 2.i ion inbnqbni lo di
13B1 toni edi iw m 1B13n aia 10 Ino wol oh isibom .nodaftth ninidT no rIiwoi bna noibaftni
na3d oh 3nBnI3 di aOI bna eO8QI bbivcnq a3n3h3qx3 did1o bna -iqi1 noihafini binaqmoxa
13118

d dtwoi .eqBIIoQ bbnI 13rbiI £QQI bnuo1 inoii 3vihag3n anoiiai3oaaB nvfl3d noitolini bna
diwoi tu IBftOib332-22013bnz 3rnib aii ibut2. lo B l3gmI

3b oiioiO QQI QQI oobisD bnia wofd&I Q8QI ochoD bno aaØI EQQI bna oria8 .(QQI
ta lo ai1inuo3 bns B no1 mii nq ) 0210

18v3woH 3niv3J bns EOfl LQQI b3wofk ni3thvno3 iadi tD ffOLt33e-eO13 0011013T103 n33w13d

noiislIni bna nIJwoi abn3q3b nO B w31 3m311x3 nodaflrn dtwoi-woI e3ilinuo3 ni) iinb Iqmaa di
Iaitn,uflni tnioq ouomoM bna .(abnaU eA nil 3d1 13itm buTh d 3niv3J bns ibn5I QQI ,niv&L
bna aoviS bnuol 3di diwoi-noitsRrnqtfknoiiBI3l oh 3d 'I3ni)liuie3IiBit —
'th bib ton bnii notisfmni oh 3d
ina311inJa nil 'w lo di worislitlum Snoitamdmo3 to a3fdariav b3hi 'd 113(11 noiba3ilqqa 1o '13ms3J

3m311x3thnuod ei<Ians

nO noiqS3XSfli 2ifb 5w1B1iiI 21 itS %ha3 bslooq smii 2siIse noijs-oi £) (sn1nuo3bu1a njaij ow
bo'nq Qf-I is-
saysva t,yo sdi
'd utsH rbilLsW .(QQl) sH bad iasd1oqd ab sviriaoq gidanoiisbt nsswbd noilaRni baai13woi bits bnuola
viJssn £aiflsq tbiJas1s M).0io 1atnsmsini)Isunna noiiaflni lo 01 laszmqgnibIsi a iiIwo sgi noii3ubsl .01o .(tnstsq
,dT isdmwt lo s-22ot3 noi dtwol3 anoiasigst tadi bib TO4 bnfl noiWlni W sd tnaaitinia21 .sldalon
d
arfi '(svlua lo lsiiiqms ailuasi iii sill txst ons8 baa niflaM-i-aIs2 QQ1 bsnoirn,m 01 bnad-Mh abia eIdaIisv
8 aw lololnoisi3auIIi
a 3i25d
diwoi ;noiaasisi cioiiallni asw Ion noma .ma,li adT nash bsnoiinsm lI isillo sidiaaoq sbi-bnsd-tdn asfdiisv laili svad
bsiuIasI ni rtlwol3 ;anoiaeslaslnoilaflni aaw Ion *noms madl.i,dlia nil l3iI noilalini ai Ion banoilnam ,isdwna iti sib onsfl bits
nitiaM-i-aIa ix,: tqs3xs ni sno lo sill anoilasup ni sf0 aiflloinsldoiq 2.352 Is adi bus lo a .lslqad3
iui'1 I a3zdwlli aith tiIipñ ni iuo taaisb thiw 31qm12 noita-aaoi noitsflth bna fftwol8

asva vo -IQf inlimia) at1uai thaido dtiw IsiJiq a13fl632 rnHO1inO3 ml 1ffio aiotozI -- Iqrnia
anoitsl5no3 316 duon 13d iol noilffItauIIi .(aaoqiuq nO ai Irnth3 ton bmIdwi3vo d dt
b 3di vitsn noitsi3oaaa as 315 al3iliuo Aif sia3nobnI jfUI) bsial (5LI) vsfaouY (OUY)

bna IiaiH .(A518 aA nworta ni 8IdsT I 3dt 3qo12 lo dt


, noiaii 3nil h3flhI ot 2iñt stsb al .tnsoi1iriia
v3woH ñi atrwi tuo ot bnqb no a 31nia noitavado sus1s3iM .(DIM) 311T fIOitBI5flO3

auth 3V3 idtai1 Ii diod auziaiM bna 31lE $LAX) -- iuo iwena ot (sbnaU 316 .b3flimo isdW b3n3qqsd
nnub :iib-niqht noiisflni th auaiaiM bna 3isS a3ob ton ffl332 AiI a '18v miii aiaRd no doidw ot

bn3mmo33l naino3ath a3i3iIoq ol 3tsnimib £ o\0 noitsflni tzt ot aa 3dt Anafi .absnnDlo
ii ai 3Idton Xsdt 3di i,noi3a noita1mni-d1woi atlua,i b3nistdo 'Itn31 ni ,di diwoi 3awlutftl3t

bIooq noitoa-aao13 at3aatsb diiw 3bab 2Zt3VE is(-3vib agaiva 10 I6unna stab .) i,d3aiI Qf
bbnI a 3Iqmia noitIudatlo ñtwo, 23i51 bits noiiaftth 23t61 ta uonsv noitaftth ani3n3up3ft aworfa taut iit
3fn31tx3 noitzftni anoiisvl3ado bits 3dt 3rnit noi2n3fnfb qlsd ot tt3b diwoi atTt3 lo noitaflth rwi1
awoda rI3ua a noitsludst iol its Iqmaa lo moa V1 aniitcwo 1o ia bon3q QQf-IôQf aob) ot
000 launuts .(anoitsviado n&IW noitsflni atzt 31gw wobd 01 tn1q iq atiqs3 d1woi atst 3dilo
l3blo lo .tn13q ñT anoitsvl3edo iii aiult na1 is i3Isaothoqo1qaib iol Isiiiaubni 23rUnuo3 bits wo1d
tni3q btsnoirioqoiqaib molt sth .aOàQI ,dT diwoi 2830013Thb 316 Iiith 3Itdua niritiw 3fIj 3fI51 lo 0 ot

0 tn3313q .nodallni 1u8 n3dt ñtwoi allal 1Is3inotonom as noiisfmni 23mo33d 3'rOffl 3m31ix33niqqolbot a-
tn3al3q iol noitalIni 23t61 3vods 0001 .tn3313q

iv,woHt irn3d di -vo aol ai oa law bna vitian 01 i,iIIuo w otIs yjj IjjiI nbflno3 ni niha2a di
mthb idi srii ai3Tb-bxi1 mi1 t,i1E noiibiio3 nvi1td tftwot bn noiafIni iism3ez
.flOi1t5flO3
I t,Thb moil di
H0MCA MC COIl 266 )13 E!1fl.C 3 5)395 0 WOIJO4OU!C kOMl4l-HJIJOSIOU LC)9510U2p)b M82 1305 CA)qGIJi

CACIJ 1115)36 boojcq 91313110) qOW 64,01.64)16613 04,UJOCLOCCOJJOWIC CU262 pGOU Hi Jfl (31.Oh'44J 0CW0JJ 1.026

Hi 5)16 1àQ02 920116 WOitCq 0W 04030 bCLCCU4 1Uij041OU ouj? 4,9flW 020116 b0226q so bcLccuj )uIjv5)0u vuq

L0M4JJ 0IJJ? 5IIUJ2 IJCgV4IAC OVCL b02RUi '10 bCLCcU( I 10)316 j) MC 266 5)104 4136 bLc-Jô,3 O0C!04)0U

pCCOWCe I12)IJ14,C9l1i (ouq bo2441ic)) pGJ0M '50 li.ccijj ii"1J !13U04!°11'

14MG 5L? !U-PC4M6611 44.cdnciic) 111(6 -XCSL 9AGLOC2 14161.6211)52 91.6130 WOIC 1.0)31125' jJ3C boojcq

q040264 2JJ0M2 0 2!U!UC0II5 UGU4)AC COLLG)O510U 41CSMCCU !U4J94!0U uIJq L0M5J? 92 2JJOMIJ !U 19)316 4' B114 4,MC

OWI( 5)36 264 04, COI1USL)62 44195 JJOC) )IJIJOS)OU 94 201316 bo1u b922 40 bCLCCIU 5)1613 MC 4,94) 50 qcjccs mA

21U)jjCOu5 9220C!94!0U PCWtC1J WU05!011 ouq L0M4JJ

NJA WIJU 4416 W01.6 CX4LCWC WjJO510U 1.9462 C WOLC C0U2!24CU5j) 9UJ9)U 4,OL t0M5)1 y couiwou

1q60 !' (36 113U95!011 6026 anq) )I4CLOSIILC )2 4)394 )fl)1 )U1J0540U 12 911 111)JCLcU5f? 111J240p1C b.occa MJ3)JC WOLC

W0CL956 1.0562 04, IIJ4jV510U COIJ pG enawucq 4,01. J0U bGUOq2' DOWP112CP E!P61. 1ÔÔ3 bI.626u4

C01JA!UCW CAqCuCC 4,OL )3CU3 0)3)6 40 2fl24o)1cWoqG1zsC !"U05!°" (3611. C41J)540U 04, W0CL95C 12 J -30

bCLCCU5 i woA p641,94 41))1CL 1.056204, WUV510U 91.6 qmuou CCOfl26 c? CLCO5C J3}J U2J( 04, CACU 4,IILL)JCL

1022 04, WOCLOCCOUOWIC COIJSLO)

ftC 4)U CMqCUCC 40 2fIbbOI4 4)312 COLJSCUS!OU 113 E!1 4) M)JICp 2J)0M2 (3c bouci.u 04, 5L91J2141011 ).ow

1436 1 àQ02 50 5)16 1 ô02 ouq (JIG Jô.X02 0 4)36 i p? 2JJ0M11J(3C WOXJWflW IU4104!0U 1.056 Hi 69643 qccoqc

4,01. COCJJ C0flU5L? Op2CIJ.9pOw COHUSL!C2 143951,91) j64J (36 WOW CIfl2SCL 04, JOM 1ôQ02 11141951011 13(62 MCLC 4)3026

94 L!2F 4,01. 4)36 )i1pC24 IUIJOSIOU 1,9562 04,5416 Ja,02' j jnjj) 0 4)ftG2)30J m.onuq ipC 40 bcitcu WOW 111 5)36

I ô0 SbbCOL2 JiJC 4)36 94C O2211L1U 61111911CC 504)36 WOIG CX4LGWC !11U95!011 1.9562 04 4)16 JÔgO2'

W CUCL0) 40 bCLCCU4 266W2 I!C 9 pLCOjCbO!Uj t°1. (JIG U2JC 0J CfCU )3)3GL !UU95!0U' ..LVPIG 5

C9)CflJ0562 tOL 5416 MIJOIC bcuoq j Q J -5 5)16 bLopop)J)(A 045LOU2!4I0U 4° 100 bCLCCU5 ! 5)36 2flpeCdtlClJ5 ?.C91. 4,01.
1ACU 12UC O nnjvnou !' 4JJG btcqw ACL ffC UOjC qic 2!1'vPIC 1IIWb Iii qiv bLOpSp!JIO 2 OIJC

WOAC2 OACL 40 bcwcui pm.x.jci. yccoqw o J12 cvjcnjvpOi? OUC !2 LnuI1UJ vpon v ?0 bci.ccu ujc o vu

vcccjcwpou o nnjviou iuo p.bjc-q qnuu v UAC )c9L bcLoq o 40 bCLCCU wvqou (unnunu qic
&opup!JIA CUCJJ ).CvL 12 WqCbCIJqCIJI MpCp I!1P mJqCL2WiC2 qic ujc) JC2C u2u2q0u cvjcnjvpou 2nbbol4

qJC COUiCIU!OU O DOWPI2CP vuq E!2CPCL (1 ô3) W !1JU!0U vpoc WOqCLvjC LIJC O J -3 bCLCCIU 12

rniavpc jyc vpuibq? pJpct u2Jc o cicu 4CL J022 oj coujLoj OACI. iijou wvA pc qnc 1o qic cuqcuc?

pcAouq v CCL[UIU iLC20j o iuqcx uoww wvuuiqc cxbJicqA 01. iwb1ici1A

ffl iuuiio' LoMjp uuq cLJip


iu 1p12 2cCio1r MC CXVUJ!UC iipv pvbbcu2 jo bc. csbiu L0Mi qniu vuq vjJCL P!P !uU!ou

CL12! jy,C eccc !Ut01.W!0M OU ipc 0fl0MJIJ dnc2jlou2: (j) i vJLcvq? pcjom uouuvj buoz. o vu

1IU!OU CL!2!2. (3) ! L0N4J3 2! caiu CJ0M U0LUIJ qnuu WC bCLIOq 0 qic !UU!0U CL!2!2.J () 2

L01AJ SPOAC UOUXWj U4CL v CL1212 12 0ACL flC MJJ 2CC iJJVI 1J)C 132MCL2 0) !UC0UCJfl!AC (3) ?c2 vuq
() Ac
OflL 17LC2JJ0J tOL vu IUvIOU CU212 12 91113111J CM !UU8i0U i 01. VpOAG 40 bci.cciu wcncq

DCCCWPCL O DCCCWPCL tOL jMO COU2CCflUAC ACL2 01. WOLC ftC cxcnqc ouc-?cm !UU!0u CU2G2 pccwic

qic?. wA LCUCC ouc-iwc bucc ppcLvjisvpou2 OL vpz.nbj co1.ccou o oicuvjncq ojjcivj cxcpvuc tvic

JJC 2WC iOJCCU' OflL qcu!iiou O cuqw ipc C42!2 12 iO pVAC WJ1OU COM 40 bcLccu OL jMO ?Cv12

OL UJOLC JJIC 40 CLCCIU L2OJ 12 CO2C11 C112C ! POC WC L1J 0 WOcJC1. !UUi!0u2 O

DOWPfl2CP vuq E!2CPCL (1ao3) uq WjO 1JC Lv1JC !pCI !UUVi!0U i bouc o pc AolviiIc vuq 2np1cc o

2JJvth CCCCL9[IOU2 IUU!0U CL!2C2 vccoqw jo pi qcjuipou wv) jv ouj) conbjc o Acsi. o

ØfIL O bcLccuj 11J"!1!°' O1PO W0qC12i LO1PP WCC2 DOWPf1P giiq E!CPCLI -3O bCLCCUL qcuigiou ol,
woqcgc pccnc gpc) nc ACLc ?c91. oACL Ac iujgioif pijc ic nc cuq-o-bcLoq OACL cuq-ot-hcuoq jpc oi.wc
UqnC owc 9ACLL1 OACL IIWC O !UU!0U L3jC2 uq !2 2npiccg go jcn bLouonuccq 2b1Jcc2 'V w !vucL (Eoi. cxwbc 2CAcI.
OIWCIL woqcwc iuvgiou cb120qc2 wcjnqc wjiou wzc gpg imc pip -g bCLCCUg w orn. gj) c bi.çcL gpc cuq-og-
o
AcL qcuigiou pccnc MC ,iug go pc bLccic bopIc po,u w 1!W!11 ipc CLi2!
8
O4pCL CX41GWC WV? qLV 011 WL 30 ?CVL? (v1cuiiuv) jpc 13041011 0I V 3O-?G9L-1OIJ CU?!? !2 9qWUG? V

P14 04 V 24LC4C? J)(14 flZCZJ41UV? Jo1Jg ,fCL!?!? !2 VU Ofl4!!CL flJC wcq9U JCIJ8Ip 0I 0111. UUJ 941013 C14?C? 2 Q

?cm. (/Ac '1411 CJJCCJC 2CU?!41A!A 0OflL LC211J4? 40 bCLI•Oq JCUR4JJ? OCU?!2 Vuq LCCOACLA)

/AC VJ?O 9CJCUOMCC 41194 4JJCLC 12 ?OWC VLp!41214UC?2 ! 4P C}J0!CC 0 V qJLc2poq JJJC qVtC 013

MJJICp !IJIJ 941013 bV??C2 40 bCLCCIU WV? 1304 9CC0L M14p 4JJC ?IIp1CC4IAG bGLCCb4!0U 0 IA}ICU V CL22 pdllJ2

V bm.t!cnj comJjL? JOL CXVWbJC 113 I?L9CI 0113. qCJU1410U 0 V CL!?!? MI!! 4P P!IJ mUV4!013 9?

PC!1JU!U U J MP!IC 113913? CV2C 2411q? VUVj?2C? 0 Monq qVtC 4IIC CL!212 92 pC1IJ1J1I3 111 1 9

HOMCACL 114394 MC JO?C 113 UCX!piIit? 40 9IJ9[AC CUCJJ 2C4 0j C0(W4L? CILCIIW24VIJCC2 MC V113 ! 4C VP!i!A

40 ?4V41241C9JJ? 4G24 V bLc-qCtcuuwcq CU4CUOLI jo CJICCJC ipG LOfl2PJC22 0 OflL 40 bCLCCU4 CU4CL!OU MC M111

VI?O couqnct 2!WjV1. 4C242 j0L !11U941011 CLI2C2 UJ 5JC 30-40 bCLCCIU J.UG

Wfl1

/AG 124 ?0M qIc 1124 04 J318JJ iI19ji0U C142C? vcc0Lq1J 40 OflL CU4CUOU uq LCbOL4 MJICWCL o/tW

!U CVCp COIUULA MV? V0AC OL pcJOM ipc oLq V1CLVC pCoLG qn4u Vuq 9JCL jpc Cu2i? Jj,c

qqJcLCuCu L0W 4J3C MOLI VACLVC (oL MJJV4GJCL COniJL!C? VAC VAB!JupJG qViV) 0L GVCjI bCuoq ?JJOHIJ !

CVC C0flU4LA CV?G L9PI 3 !C2 4C 1!24 °T 5 CO1IU4L!C LU pVcJ !UUV5!013 CL?C2 Vt 2OWC bonit OACL -

/jC 2CC W4 UI IJJC WO2 0 JJJC CS?C2 L0M5jJ qnLu 4JJC !13UVt!013 CL!?!2 MV? 0t CJ0M 5JJC M0Lj

VACLUC I0L 4JJC bCL0q VlJq CJ0M 1JJC COITUIl?? 8i.ol%4p bI4oL 40 WC O114PLCVIC OL4IJC CL!?!2 It!? UOWPIC 41j

?OWC 0 4J3C JVLC24 Ofl4J!CL2 ! 5JJC CL022-C4!0U I.CIVi!0U2P!b (L!nLC ) -- JuqouC2iV I?LVGI' A110?I9A1

BLVSJJ -- ?JJOM V CJCVLJ? UC8V4IAC !UtCI4CWb0LVI LCjVtIOU?plb PC4MCCU !UUV4!013 CLI2C? uq L0M4JJ JJJC

CLO??-2CCPOU VACL9C2 0L 402C COfIU4LI•C2 pq VACL9C 408C4pCL bCL1Oq2 Ot P!P 0MtPM0M ILqJV4!0U Vuq

bcLioq2 0 10M L0Mtp\J3IjJ !U4!°


ivooM t2oni lo di aA1inuo3 isñt bnd tduo,d noitsflrn nwob d rt bn3 lo ft 3lqms bohq
hRd dJwoi voda 3th bhow sivs in 21th3-iaoq .bohq ñT aithQ-iaoq dwoi tsi asw l3dhLft
vods 3d1 bhow gsivs nnth asw di aith3-1q diwoig tsi in taom lo adi .arflnuo3 aidT d1woi

fIOitK1b3B b!uo3 t1uai moft bntI noiavi ift di eqsL1o3 lo tuqtuo nnub 3dt ;aiah3 ti bIuo3
(!3vitsrntIB 3ts3ibni B fmd3 iol i1i i1td ni rwi-3nol if1woi i3111 3d3 .aiaiio

3IdsT 1 avi3 sdi asivn lo 15111mB stsb vo Q-IbQ1 io1d nhub bnB ifls noitsftni 2113
iol 3d? lodw 1qmae bns animsx afi .aan3audo dT noitini1b 10 noitsflni 212113 as eboriq vods O
3n3313q nodsflni 2b831 03 on 313du2 a33n1Iib ni noitsllth nswi3d 212113 bns aith3-non :aboiq noitsflni

bs13vs vods I O 3n3310q m 3d3 l3rmol this O tn1q io wol3d ni 3d3 .ii3ai diwoiD 23nu133b d 8.
3353n3315q atnioq moil sift aiaii-siq bonsq 03 silt 212113 ;bon3q rnfIs i1i 2i2fl3 dwoi 23351313335 d 8.F
sB3c1s319q .atnioq silT atano-Ieoq iftwoi stsi 21 1 stns3lsq inioq svoda sift aith3-slq thwoi .stsi HA

sadt1o d3woi alsiinsisThb sis '<1153i321t532 0ft•


sisdT asil nssd s lsdot bnsii abiswoi niIls1 diwoig bna rnassini jioitsflni ton oX noitnsm
bs3nuonouq 1sdof .asfa'3 stA nommo tsdoI3 21o3351 ninim,sisb uuo ai1uasu silT built bna dtwol

2flm13103 lo sldaT snimsxs tsdisdw sth msflsq b noitsitni bns diwoi abfod qu nsrfw sw s3nslsThb
11359 2(1iflU03 ifiwoi sisi moul sift bhow saisvs uol ilas iss .s.i) iuq smit .(esimrnub stIF msnsq 21

A us11o3 tri3uoid 01 iUo noiln3lls £ b213 bnoqi Iud I3niilhln1d bo1BI1 njbniI i,duaHIo
bnoi3n,m tsdi ,tl biul bnuot idi
i .(881) *thBH
iii I iom znoi1z1mniaib quo d1woi aaw i,dig1 ,licfw nojiaflni asw ninibob nBdt ii bsñ n,,d
Iidw noilElini w .nith
moaOt 2bbom bluow bibiq iiU dl d1wo, Mi 1fl
111w bnsqsb no d3 d1nI ftflo liah3 .boiisq ivwoH ,w bnit on
3n3biv3 isdi ,rli diwoig ii niiub di noiiBflni ai2nbohq al bisb1o3dliwd1 ,tnsJ sdjlo nouBflrn .212113 t&i -ieoq
212113 boiiq w vsd d1 vi1eggiia d
fi
10sia,nobnl dliwno to sdl lsgnoltaaieil3-t2oqrllwoig etsi bus ill di laignol
2i2113-t2oq.boiiq iv,woH iisqs molt sianobn1 w ob ion bull s qid2noiiaIsla,wj,ddi sgaiv aiait-l2oq diwoig smi bus
di rtigusl 10 d3 212n3-i2oq .boiiq
ornna" I EQ 2woda wod s idmun lo Ishlaubni bris usio3ni-slbbim siuinuo3 bvorn ivo di 1nq asbs3b dguoidl guol
u
i33 tliiw 3V122333U2 22sdqlo leifi g0h81510335 rfiwoig bus ,noiiaftui usd3 gniltsl filwolg bus gnith noiis1mni bus 1Isnit gnith
diwoigbus gniIIsl .noiisflni
01
.t2udol W bniI Xadi i1inuo3 iw wol,d bhow iva diwoi grthub 3dt aith3 bns LIw voda thod

f*iow aiva ri1woi bnB 21th3-31q d1woi 1311a 3di .aiah3 hinuoD w oela ftnBitinia wol3d bhow

c1iwoi iohq o .aithQ

W wa 13ih th noii3a-eao13 noxThftni-dJwo, anOtif3O2eftiw vdiari oi gm1 amhuo bnB


2nad3 ni 3Lqms .boil3q ni D ixn 381di anmu!o3 o Idt w 'imo mthc noiThv-xado bns w
niinsx th nflEq iol ñi £'Q1-iq .boiiq dT rr13flq i .i2udol diwrnO 21 'bni2iano3 briE

fnEi1ingi2 wobd rh bhow siva nhub ,rb iii brm vodE di bhow siva 1311s th 212113

d1JorIi!E) abiflinm ftid2 .(tBdwino2 dT fluai idi diwoiB woId 3B1VB o rb 2i2113
21 I1 110

i&Do bnsd ai ov laudoi 01 nBzI3 b 1qrn2 10 noi22imo lo m11x3 .anoitsvrado


fD rasl 03nmuf b w '(11 sno iom ea3niwdol .)13&13 rndT w £ dit1 3n3b13niO3
fdsT
nwi8d a3ntfluO3 diiw noiisflni 232113 bris ai1inuO3 tadi 313W bt331Is 'd di tsnoiiszn,lni ld3b 212fl3 10
th I aOSQ -- b di ô noiinflni 212fl3 a3iliflUO3 3IdsT E oa!s b31ub3113231 1smix id3b aniiub th
111

.aO8QI 3i3rIT 21 302 n3bi3tho3 111 nimi1 n3ewi3dithb ni1ub&ka,i bria noiisflm 232h3 as .113w 31A 3d3

noilnflni 212113 at3ft3 120 niAoiq qu 3(11 uoiimsIs3 bGsino1d3n2 a1Tb 3dJIo Isnoiisrri3lnildb caiail3 W

aaibbs aidi d ni3n31311ibrfiwoi auth Ion rnoft di bhow s-ivs lud moft sivs Io us 1db 3rD 212113

a3ilifluo3 iii ds is, 131b) iw l3rho arllnuo3 isdi b&ubod32r! id3b lud bib ion
EI noitafbni .(23th3
3v511

aiiinuoD gnian3il3qx3 noiIslIni 232113 313W Itria 'Itnsi1inie wol3d rii 3B13VE ioI lcf3b a131ub3d3231 ivo
3(11 msa emil aboriq bns finsilinia iods di id3b aiaFw ssivs i,uIa 3rD nolisflni .212113

£1 r1T anoiiqx
m siwd0 odw) 1izn3rnmo3 thiad bluow Ion bnL ,(oi sianobnI ,aodw)noiflni iri3 aaw I1,jt223u2b,vIoi
ibum .(13ih53 bias Ii2I odw) fnbibboon Isiiimmo Lnd .(ambn3l
11
its? &o Mwo\o
3W sdoiq qb otm aizit frI3JlBq b 3nu133b bn d ninimax3 iIi 2in3noqmo3 1o PIT
rf1wo bnn latiq rIiwoi no 3dt 1qqu2 3bia bas noitqnw2noa j11woi no 3di bnam3b .3bia io1 qTF

4twoi w 3W 3rIi 3isI tsasiub b Tinuo3-a2013 Eimiia 10 1Bifq3 aA30t diiw rtt autqiqI (Iotn3vni
bod.t3rn 10 iruf3M bna lBwfIa3l&IU EQQI nie) .(betBbqu kMT 2woda eiSdi b3lBqmoa ot ,dt bhow
q'rr d1wo 2woda di 31T2 rn31tq b cpda 3ru133b 3nilub 212113 biffi ivoi abinvrnflB aa

II13vo tuqtuo .diwoi &n12) w 3vañ on 31UP3ffl ñ3q3bo noitsifitu ni cft iswdmrfU-uub4t32tSb

— 10 is niII3 PIT dlwoig bluow 3bu13n12311Bff3 (Ii 't13&qR3


'fl3 i3flto I6noitBnl3ini taatsb -- t&Iw w
noitnilitu an 113w 26 tiviiouboiq (.a3nEd3 PIT rftwot 1 (Itf1B3iuinL2 wot3d 3I3t iohq ot 3ftt

.aiafl3

3fiT fll3ltBq b Intiqa f1twO1 ai tndw3moa in,iThb -- 1611q63 dwoi I3iinfl3b 21 wol3d 33613V6

niiub 3th e212fl3 tud 'Ino 3E13VS .abinvnfma nI ttoik 3dt noiia tuqiuo 13t0331 3W W62 ni di aiioiv3iq
Idnt 21 b3nislqx3 d qrr dIwoi bna ton d fntiqa3 .d3wo cntavnI quo\ aoitai woda a inlimia

rrI3nnq -- 'dtflB3ihfli2W013d 38613V6niiub 3113 212113 tud ton f1il3V0331 .b'16w13ft6

3ffF m3ltaq iol stavnq nottqmuano3 d3woi ai 'd1nitne23 Is3itn3bi ot 3113 13ih63 f1iw0 .atIuai

3tsviiq nOitqmUanO3 diwoi 21 woI3d 3613Y6 31o13d 3113 212113 fldta) ton (I1flB3ihni2 (oa 03'13 l3dfltft

W013d 3813VB niiub 311t 2i2fl3 bna VOdE 3613VB 13fl6 3fIt .212113

1k'HO UOi%%

o2 dw eaw noitaflni ton '1taudoi tns3i1inie ni noii3a-aao13 Vanoiaa311 3W 111w won 3fffm6X3

3111 faloqm3lI3lni rrl3flaq b n01t332-22013dtwoig aLnubia3i bna 3W Iliw 332 infit t1i fl01t332-22013b3a13Va

n0iia 3VftB3fl bns 3vtliaoq .2333fl3 nA 3tarlqolqqa 3lutIaq3b lnioq 21 3113 3103 tIiwoi floI229131 tatli

3rIiv3J bun 11311351 (QQI) b3au ot woda lath noitnflni bns) ieom 3(Ü11I13V3 (3213 anw ton 'Uaudoi
tnsoitinia ni no!t332-22o13 .anoiaii miff ioo noiiaup bii 13q 8t1q83 diwoi no 2ttnmt2vni
th UD Iaiini moni I8itim 'mbnoo in3fn1Io1n3 bn8 noitsluqoq U.d1wol 3W IB b3iaini ni
d383 2(1inuo3 lsubia3l moil aidi 31 noi io1 di aiah3-31obd ai2rI3-3nrwb bn8 aIano-13118.aboi15q
oT 3181U3183 323di 231a!BUbf lol d383 dnuo3 3w 3bivib 3d bonq 101 3d 5lodw b3tooq 23r15a-3mit 22013

'dnijoo Iqm olni di ouIi aboh3q thbnoq23no3 01 1o13d gnhub bnfi 13118 iol adi .(1inuo3 W nui s
b3looq h-3mi1 1inuo3-22o13 noieaii diiw 3ith anoiisrn2do 2813v8) 10 Lsiflni auI8v as 3th 3283

'tam (3d iol ha a3i1inuo3 n3di taIIx 3111 ahwbi23l iol 11383 .zinuo3 o2 iol Lqtrwx 3di sivilo8

alaubia3l nibnoqarno3ol aaivitoa 8-8Q1 noiiaflni 212113 318 bI3alix3 moil a n0l2231i niIooq nlab
iol Ha 3Iqmsa a3ntrIuo3 dIiw icLt 2noitsrnado gnia13va j8-1Q1 8-8Q1 bna Q-V8Q! ioI d3a
:'1i(Wo3 -
= b%%0.0 0b'0.0- uuü t%-Z b00.0- o\uuü' -Qi
+ .0 Y1 tV
.0-
1-"
c toaci.
-

b0-U- o* iq tu o1\s
v-?. -i1 st wg ivo 1-1Q1 bw -QSI,
.icio Ok =
3IdaT a vi fhi 2i1IJa1 no 113V32 noiMflni ath iöt 113111W w 3vad Un3i3ff1ua 3nof iod
niiub bns 13118 2bofl3q sw) rüup31 Ia 1aal t 218 iol .(113a3 hiszi8 bad na 'hs nodaflnt 212r13 ni 3111

aOaQf bna w 3flurnaX3 3111 "13fi8 bohq as 3111 3fl0 niwohIo121111 212113 lud obd 3111 113V3 13181 212fl3

18111 nsd iii .VQL 33fli 3W 3V811 11332 18111 nodaflni 21 (If1ift in3X2i213q Ii 2i Ion ni2i1q1U2 18111 3110 10

mOt' siab e,uoa in mne en ,ocfj niv,JIobnB J!,nSI idJa bmbquo :Qt blioW Ini8 Ifinoirnl4 ainuo33A iol iq
UD emmu2 bna noieI-I I) Q I ; EQQI (ninbqu iotlaijini moni bnn ndt tnnInivni inda bnn blioW 1na8 ntsbno
Isbno332 Inmlloin bnn noitsluqoq .diwol8
13
om Lcc0Ac1) C2C2 1CL jJIUJ2 on L0 pe pcppqcL iuqouc vjo 9U !1JUv!0U CL!2!2 ! w !oQO2

P114 "I!1 B'!1 82 I3GAGL 1191! 9IIOLJJCL

266 113 Q qJvi we bUCW 12 UCULJ? flU!1PU1J ! OIIL 2CAGU C2C2 (3L0MJ 1I2 2P)1 vuq

2!1JiCWJjJ) '1W WC !UU!0U CU212 ftC VC qiG 2Wi12L1C1IA 2!1J!UC9I1 1.ecqi qm (j) c 0Mqi

Lc2qnJ JJ2 iiup 1.c2bccj jo qic conuiAa bI.CA!on2 i.oiqi Lc2qn9 vuq ()qic L0MJ Lc2!qnø U26ft

UC9AC (cxccb OL 12Lvc1 iuqicqu qJV we conuL? q062 MOL2C qiVU We MO4 ACLC qnuu qi9i

bcLocr C01uLOJJ11J L°1 W6 ffH2 PJ

flic oijp Lce1qnJ 1JCL qic cu2i2 iii couiiv 12 V0AC qic EA04 CLC q !2 PoJ We

pcoLc-cua!a Lc2iqnj ii' q oj.iic C2C2 (ijq JJ 2J!IJCmUJ 2o) c vru ce owe
0 CIf}JCL ccpiii-nb jO JoU-Lnu iicuq OL ccGJC12jGq JOU-LflU L0MjJJ NCXICO 12 iJJG UOIUpJG cxccbiiou

o qie ccpiu-nb buctu vjiponp GACU Ncx!co 12 V0A J3C !A0LJ C12C OL L0M1 OACL W!2 bcuoq
fiC AG 1.1113 qJ 2WG LcLG2210U fl2iU c !uAc2p1icU ° 0Db L9j10 we qcbcuqciu 114vP1c o

266 0M !UAC2I331U Lc2bouq2 0 !U!01J CU262 1116 L6211112 g120 2JOhW 1IJ jvpje Q yJ4pOnp boi-

CL!2!2 L0M11J LCCO/GL2 b02-CLI2i2 !U1 UJC1U qoc iioç fiC 9J20 LIIU we L0M1}J LCL 2210U2 cxcnqw

iucjwcuc jie juq ip Lolt4p -- ltiqJosu co1JiLoJJIu OL Iu,cimcu -- qGCLc9c2 MIlp ic CL!22 m.iq

jJJC1J 1UCLCU2C2 OICL we bLc-cu2i JCACJ

p3 AICM 0 G C1JCL9J SCJ 0 CL022-Ci!0U 220C!i!0U PCUACCU. UU9!0U uq LoMqJ CZ2G2 !

1 WiCLC21I1J 40 C)WUJIJJG MJ3GiJJGL ip;c wMip ULG 113 201136 26U26 VAcW!U onj jpc bcuoq

Mioi ii' ! qic Lciqn9 LOML LccoAcL? jcL we cL!2!1n4 cowbdu2øiu oi we


LOM qflLfU 1JJG CL1I3 yi 1JJG czJq O iJlC bGLoq !2 JJC COflULA M}J CL12!2 uq LQCOAGL? pOACOL

BOL IJJC LCLC22!0U 10 icii ipc RLSS!I Lc2iqclJ MC fl2C 2flWWCL-HC40U q onbn: o#tp pccnc 1#oLjq rnijc 12
UO AvJpf 0L C J(J2 MC J20 OW!1 ccouqL) CIJLOIIWCIJI L0W )JC LcgLc22tOu O C9'CflJ1C IVC R'!1 LCqn2 pCCVII2C !1 !2
oup iqpc OL g cqnccq wbc w qic 1ô?0
II
wolsd 13dw ii bluow vad nd u1 rfi airi-iq fitwo1 bd b3uniMio3 bnRd3nu niIIoiino idi 'iibo

?ioiai W i iddw aam d1woi Xi ia n313Thb iu (1) 3d1 ai2n-31q bori3q bns () th mu lo
3dt -ithub bilE -i2oq aith3 .thoriq niaU oI diwoi am1 zD i ididw
21 viieoq I3dw 4 21 l3dmun b aia 8nhub ith3 i di (3imdirm3o!) rIiwo !Bubi niwb 12ii3
2! idmun ia(bo onia 2t2n3 dwo 1Eubii th bohq l9flE aith3 bilE 3rb diwoi IEubie3l
2! 21

ru di .boiisq 8cfT rLJwoi a1Bubia1 is nAs3 molt (dt ô w iw gnhtIolino3iot


fn3m323vni1Bbnoa32 in3mIIo1n3 noi31uqoq dIwoi brus lBitini 8mo3nf s 118w ioI 3113 bhow aivs
18V03Mb .boheq 8W o218 mioh3q 8th 3B2 noi3BIu3IE3 ioI Bia8nobnl molt 1dsT d3iñw w1 mo

biiup31adin31 to 1o13d niiub bna i3flB 2boil8q Mid idw w A31 3Bb no 13(130 kYltflo3 21033B1

3q33x3 Mb 8E13VE bhow diwoi ivo 8th 3ftBv8bl .aboii3q


aA flWOfI2 ill 3IdBT V lIE 10Mb 23fl31W03 1131w ID id ao13q83x8 lo o31x8M in 1s io 3vocfs bn3d
n3dw iuo noitrnado lo u13 212n3-raoq bon3q .2bn3 J!i23nobnI ifiiw d u di 32331101 boil8q 331112 3113

2i2113 aEff r1Xwoi fll 3113 212113 bilE 2tEn3-ieoq bori3q 3ath 21 \13nO1i2 bitE ItfIE3itin3i2 voda 212n3-8iq
.diwoi3 3biaA molt O31X3M 8th 131130 23fl3flU03 oala 13V0331 Is 12B31 03 113113 2!2fl3-31q bn3li 13f1B 3113

.212113 33f13H 3113 313n351-3niv3J diwol3 eIaubiai b83si3oaas ritiw noilsftni aaii bits 3113 '13VO33I

blsvn3fiB 3gs13v8 IUO 03 3d %oc'(13fI3112


.
aitIT 2303 moa 'zw biswol 3ninislqx3 dw noiisflni aaw

30ff 3fl531110312111 13 118n35I-3n1v3Jnoi33a-2ao13.noiaa,1g1

iuO tvoi abon8q 815 s(Iauoivdo 003 tioda ox daiu3niIaib 1ls3iIaiisJa n33w38d noiaivi 03 5
'isnoiisi2 bnii bns na 3v135m3316 lo 3n3naan3q xiJqxuo aaol bwo11o1 d In3nsnhl3qrflwol3 as.noiiEl3f
8Ib1a$I 10 113111w ii asw bits Ii b33bni 313th aaw noiIswa3 molt noisflni o3 diwoi xi asw 35,13

th a8n3nuoo bar! baai 8th i3fl3 lo th noilsltni 212113 flO rLIwol3 aIsubia8l ifis s boil3q lo '18vo331 lo
1no 21B8 10 .02 10 321UO3 318(13 25W (haI a 315113w aaol molt sth noilsflnj 212113 83fl12 ai3muaflOO nob f
AiI ,did ,nahsv b luqiiio bits 1nob IiI o saol Iuqtuo abot lauj ot t, ifi tuq3uo bad
.wonomoX 3W) 3.tBIiJ3f53 iaiD moft 3di ninnid lo s 2i2fl3 3rIiau s tnuo3aib 3151 b iscili o\° io o\°O1
3113 lns31q binhIo32ib au1sv lo Iuqtuo 2noilaiv3b b1aio2ss thiw sift 2ith3 bits isvooi m vdsn
lqsox3 rol (.ftia3nobnI

oU ma 21srI3 borr3q fnsinO3 ffi fsitini 3sadq a '1anOil3a1jflO3 noiThi1idste moft fl3V3
b

r3did noilalIth 13v31 oU 3fD aisvs rvo 3th voi boil3q 15331103 us Isitini luqIuo

nOi3B1iflO3 b,wollol d ¶vi3V0391 311T [soi1ao luqluo 2133119 lo noiisiIids3a moit 3m3tlxs noilallni 315

3di t331dU2 to a 33151 bits 21101111311103 ;ruia131i1 3moe 21OthUB 12333112 tadr 313th 315 Ofl ruqiuo 21203

b.tai3o2aa diiw 3nisiLidatE '.noi1aflniiqd iuO 211301 2i no 9th muibm mit 13da1 nadi 9th -d-rs Is
153i13'C3 noiiahsv Ilila 3W lnaw 01 womt Ii mo niri-muibm 211usi 31S 3ub ot b33nuonorq 1s3-d-ra

.am3flaq 91u3f1 awoda rfi anaib3m b 3111 1s-d-Is fLIwol3 bits noitaflni slab 9th mol 113V82

anoUsilidsia lii a1da3 E bits 3niwod2 3111 last I ats lo eiaiio bon3q bus
3111 aiiI muol amse
3111 b oth

CI3VO331 .boil3q o14 '(15n0133813flo3 noit3ub3l ni noilailni zi auoivdo ni aidi atab 13d1i3 iii th 1s1 a3aia
lb 3dl "aiarI3 boh3q 10 9th 'ha3 10 9th VI3V0331 .boil3q II [lila 'am 3d lath £ noilaitidaie

t
233532

tqmfla aaw 'sw13bnu bna aaw 3rn13813n03 luqluO ILKJ bad ton b3b3333u2 iii 3n13ub31 .nodaflni II ai

Ion 15313 31311w w bluow bull fi3iJ2 5 1101335111103 iii 31U31 a 3w) bnfl lath nom 111w013 15191133f a)183q
3113 maa ia as .( 311T 93fth1352 aoilai lath ms 02 d3iit iol 3nixi[idsla wot noitaflin iii
iiodafmni 111 31U31I

larLtaubnf 23111111103 a) jIsfi (tQ1 Ion nv Iauoivdo 3viriaoq ni 3niNitidala moil .noilsflni
31B 113111

d
ss2 sdi H22al3 sbtna In,gia2 .8Q1 IsugiA bna nalsiviJ 88Q1 dgsV Qtbna 215db suia isdi anoiislInnsq'(fI flB3 d
bsi1idai2 Ia i,wol suqluo 1203riadi did,ism .anoiiiflni ovta3 baa dgaV ,lQI buiA bna naiaivij I dQ obd,51bnn dsV
IQQ baa ai,dbo a'iad o2la b,d11325b ,di asni2ud ab,batai3o2zrfiiw bsasd-a1a1-s8nadax, noiisflni anoiiaiIidai2 d3idw am
basl 01 nwz-floda Iuqiuo noi2naqxa Ia smoa bnioq niiub sdi .noiaiJida3E ovIa baa dgaV QQI sugm 1.adi bazad-anom
znoiiaxilidaiz svad 12iiI a no1225331 nadi a iavoai ,Iidw baasd-ata1-snad3xa noi3aiIida12svail Iifl a r,vosi nsdi a
.noittsai sW sia ion ni'it ot tasibba tuft auaai aiad — iuo abab r,3815v8 isdiagol bsead-,nombaa baaad-,Ia1-snad3xa
.tnoiIaiIidsie bsstzn[ sw sm baIz5Tarni iii sdi sasva noilaflni-Izoq iavooai isvo adi muibam .rnri sW sia ion siawa b 'na
tuoivalqbow isdi IIsiisms12e twode sdi babi lo nodt noi1sificfaia-izoq iuqiuo diwoig'osvoat isvo sdi nwibam awl Isdi sw
bail sisri
3dT 8thzz,vs tuo o diwot3 afsnbii ai ton as brwonoiq iii 3d1 tbn51-nivJ noiei
nibubz3 .tnm1avni 1in3mta3vnI as w 3vad na asw l3wo!2 ot ivooi oa tndi thwoi ton ninoitibno3
no ln3mi23vni asw oaia l3wok ot zvoi ni ,di .aas 3W ob ion 3vad stab no nsi23nobnI
tnsffli23vfli fli 311t 13ih53 .bort3q fF idt 23(qrnsx3 ñiiw 3di tanoI ivooi thonq wotk a 3te1qmo3

to iom naili 3i3Iqmo3 no1213v31 ot .bn3tt aivilofl baia1 bns o3tx3M w (liia woI3ci di blo 212n3-31q

bn31t ton ntllo1ino3 idi .in3rnta3vni

o1t&
oT nimsx di 33fl83ihni2 lo mo anibnfl no OI inn3q nodaflni ah w oaia 3flimax3

t3bIim noitaimni .2113 3W 3fUfUBX3 a3boaiq3 b O ol OI tn3ol3q noitaflni inift bstaaL owt 10 310ffl aia
as b3iziI ni tdaT .8 a3inimoQ auithuaM bns nataiAsI wollol 3ilt mflaq lo 3v1ta33n dwoi niiub
2I2113 n3fIi gn11513t3335 diwo 13f18 .212113 13V3WOH 3(11 131110 e3rrinuo3 WOIIa 113UW 310ffl b3xim 211u231
usd1 iuo OI-ovods .232113 2OFIIflUOD 3)W sfd(flOLOD03!bust rs3loA a3niqitfi1N aii2 bns s13u3n3V bad
iodisi l8flod dMoi niiub 823111 bum nodsflni 23213 usd1 .o2iwlsdio nI odi 3is23a ow ob ion burm

mdi eoriinuoo fhwo1 ai 'tina3Rini2 lowol bolaqmo3) 01 iodire 8111 bliow 3si3vs io uoiv31q (ftiwo

niiub 320th ioblim noiinftni 232113 fit fl33W13d O has O .mnocrloq 3dT boxim fn3flaq n3owi8d O bus O
1n8313q noiisflni 2111332 01 miumno3 isdi O 1n8313q 21 5 1u13w bIod2oldi 01 (uitnobi odi 1urt nismsb
noiiafIni .232113

VI &*iod bn obiloq iii dd uoitflni eosh3


a! oih auoivoiq 11011332 3W OVBII 1511111332us nodsllm212fl3 teomla '1d&risvni 2OVI0V11I B nod3ubot ni

8th d3woi 3151 311(1W V13V0381 moñ B 212113 21 b315i30225dtiw noitqmua8l lo r1iwoi II3iIiW 113V3 2322SCpU2

8111 212fl3-31 d1woi .31s1 tuH ols diod diwoi bus noiisftni thod1inioj benimiotob sd biidi ioioal 3)111) a
2ffrlOi 1o obait A3OtIe 1SW 10 Ia3dfLoq (eith3 a! dt '(13V0351 lo dtwoi niwo1to1 3(11 noit3lJbol lo noii11ni
VI
Iqmia ,di tthoL :nmvmqmi 10 rfrwoi baa noiaftth gniwoffoi 3d3 IR13vi Rio IBIOqmt 5VdB3n Aooda

io dt 1sB73v31 10 moe l3tho bad iLoq a3bia3d did itoifBfIm 3W iliw 3IIUflBX3 B l3CkPIJII 10 23t513no3 10

noiiaflni 3iI aisw mtJ lo 3batt aAooiia fauiIoq aai13 bits (a3th 3iIoq bits sa t3di3dw 9a3dt 1o3a1
inlJoo3s oi 3Ift 33n318v31q3rfiio auo3nsilurnianiniow diwoi1o bits noitslIni ni iuo a12n3 .a3s3
cto ou \o wv ?*otkt ottct
3W 3itIflBX3 aL3offa d nnLooI ta 3di noiaInoo nwtd noitnflth 3213 bns 3-waB,rn tadiLoq1o
rirtt lo 3bBt e13oda bits zisw ,W ota AooI is 3dt noitaioas lo noitaftm 23113 ittiw 3II0q

aIdahav d3ua as ibudth3113b bits sift Aostd 13)hsm fnuim31q

Q awoda ciIi noitsi3oaas n33wi3d nodsflrn 32fl3 bits iliad abork his .23i3110q 3fIT tdai
awoda di 3851$VB nodaivb Ia d3s3 ldsrisv iol a3ilinuo3 iBdi bad noitsTmni 233 mail ,di bliow 33a13VB
th aith3-'ioi3d a!arI3-nrwb bits aiarta-ifts .abortq IiiiIoq aah3 'is b,rwaa3m 'd owl 3vdsntasup
aiotaoibni ,dt 'iuiaiiil asd bnuoi kftau 01 rnalqx 11od332-aaol3 d1woi a3311313Thb onsif) (IQQI) bita

inupadua :(Aiow anoitaniaasaas bits anoi1jilovi baa .aquoo anoiianiazsaaA 'is bbm iom iiiupil
niujb iu3a noilslthi 232113 1idw anoilulov'i bits aquo ma 01 d vods sivs 'io1d ,ili i3ano Ia
noiisflni .232fl3 A b.tsI'i ldartsv ai aisw rl3irtw vsd n,d Inoiia b3isi3oeas dtiw IR3noia!fl

233fl3fl3qX3 10 iiid .noiiaflni aisW nrwb -OQI 'is baebni iom nommo gnrtub noitslmni 232113 iisslt

io1cI 10 ifta d3ua aaii as llw as 'iom nommo usdi iii a3ninuO3 Ion nivad noiisllni .aai rrnT lo
batt aA3oda woda moa 'anbn,i at d ivbs nhub bits 'io1d noiisflni e,ah, bits 1dziovs1 2nnub

V13V0331 lud arfi anoiInivb 'is ton 'lls3itaiisi2 .Inaflinia ,W ob bnfl Isdi noiisflni a32113 315 b31a1311o3

riliw aivbs ls3itiloq bits sisJiIim vboda ton .Iniaiicpua

flØ tsIno3 lo noitflni ai13 ff3ilfW w ob ton tm thum lo ni aidi iqqrI3uofIila) w Iliw Iolino3 io1 ni rIi txn
13db
(noi1 2k :,mo3nianon di1o 2311iauo3 &iw flaknoita aaii w isiiiaubni.htnuo3
Xi

tsrrri,iIuD eb1swb3 bnfi initbdsl I QQ AniI noii11ni 111 ,di imot lo nnibi noqu sioai oX t3iiitoq .tiLicIa12ni
81
aL noitaflth blaiooas 1wdl idio iooq 3imonoo1sm ca3t3itoq IdaT Q awode lath 3di noiiai3oaas

nswfd I832ft \3doq bits ffoifaftth earr El i3V noiia 3d1) slab a ioI btsbi1o2no3 iLduq iota ansIsd

ru LMI bits bhoW Ansfl altocpl moil '1iias3 bns I3dd3H-ibirrub 4QQ1 bOfsbqu d EU of .(QQ1

ekufizuoD nhsJn oith aith evaii igwI f8bud atiol1b iobd d1 ai2i13 usd1 nv igis( 2113113b nhub di
2i213 bits 1!anfl siva-wobd f3bud alioitb 8nhubdt aith34aoq .13voi fo4 ,s13niahq1ua aionta
thonsni1 3dflo nmrrrvo lf3i1b at doum 13dirf usd1 gaiva gnnub noifaflni aaiia usd1 iobd io ifls

to usd1 fit 21ar13-non .aiiinuo3 r1iH anoifaflni am bbni a'awIa bus urfw'v cJ a tsaft

.nonmondq

nodafinI 82fl3 l5 oats b1s1rno3 dliw dud AsId ihsm simiq a Idarusv miii asd biu1st ni

,dmun 1o tliwoi anoiaa,i,i nivJ bus aoviI CQQI '[faina bnuol ,di )1381d f*uurn
Al1nu) rioiIsftni

mUimiq of sd t1audoi b1aIno3duiw dlwo, bits ons bits rtitusM-i-sts QQ1 ttsui3a noiinm .(li sdT

1s*ism aiin,iq '(bslIa ince '(Dna ',oda suva io1d d1 aia113 usd1 El '(SW 3VOdB
t
)1381d 21 3B1VB
nliub rIi .a12113 aliT ai Ion nithcpue as 11 aiiupi t1ud nodafIm of a bxfl 15131110 tsrnmon nsiiax

slat '(11B3d251b iiJo 10 .ni1 ftA 3d1 aith3 '(f8nuia13ithrtuone rt1 A351d 1hsm muinuiq at '(bns3flinia

woId .gsuvs

ii nzsa ,di nagmiAuD ab,awb3 irnlbdaT Q1 .5rnbniI


' nO bisbi 3abrno3noiiaflniIo aiarz3 zariinuO3 iadi awbluoda noilnam ni niazaq ai iiadi aiab 1siinaokisd .nbnaqbni A
,ia1 ino1 iuigtaiiI aad bolabi noijalini oi sri4sacD10 ots\sk nbn,qbni1o 10 3d3 taitna,nad aniaaA)baa ai,mmu2
I ,QQ narniiAuD I.QQ jmrrribLuD ,dcbW baa i3qaa1.4 t QQ ,ebIabiiiaIa)LnsnniIuimmua baa dthW I .QQ iI1iiD
owbnai3aaM baa iniIbdaT ,IQQI dei 23A aM .(.QQf dT iWai53if
ts1Jn3 aAnsdvar1 iwol noiisflni diiw a3aabn3qabni ILauw banR3b aa
IItn
w4 hi Iartjwbni aiijnuo3 baa oi
thnfl xaifi njnuo3 cIiiw ,iom in,bnqbni
d
b,iuaani)
tIi avoniui noup1 di1o IEdaa3 Inad (iotn,voni gniqolavab .aahrnuo3 it Iliw amo aa on aailqiua ni id*iI lo aliU ,iujii,iil
tadi ,di i,vomui ,dilo 1a13n33 !nad ,omavo \ddaW\nwrriaiAuD) kiq (QQ1 al aaiwt aa dgid iii iuo aailinuo3 dtiw noiiaflni
.i
a2n3 narhi iii aodX lath iavan bad .aoarl3 narrnabluD .Ia I EQQ avail odi gniia1ainilanoijibba gnibniI iaifi Ialtno3 1nad
d
33n3baaqbni biug,m) a wof iavoznui iat ifi1o taiin, lnad (ioinavog aeiai d1woi — ion 2nuIIolino3 iot noitsflni — iii
gniqobvb arUnuo3 hid arI on baIb no rtlwoi iii Iaiiizubni .aailtauo3 nA nilaa,ini ii1idieaoq5ninidmo3 iuo anibnil ilikw
,aodi lo naim,iAuD ha Ia ii iadi Iaiin, lnad wvornuiaaob ion ,atism ibum ni Laiitwbni arunuO3 021rn33daoihi arT1flUO3aia ion
'iv ijdua 01 miix na
noiiaflni 2a2113 iii .aza
Jo
%\IO2 'OICI%
VIJ? IJJIJ2 VLC O!U MWU 84 OIJCC !II COIIUIL!C2 qrILIJ P!P !UIJVI!OU CL12C2 MCACLqJCJC22 MC uq

IJJVI 0111. C14v2-mJq-LCC0ACA bVUCUJ 014 L0M1JJ !2 2flthU2WJ? L0fl24 MCU MC COUILOI 140L 4C !C mJq 2)JOCJC

AVLJVpJC2OU J#4JICJJ MC JAC (79W

/AC 11W V bOOJCq VIJIJJIVI 4!WC 2CI4C2 CL022-2CCqOU LCLC22!0U 014 bCL cVb! LOMJ L21C2 LCLC22C OU

pC140Lc- qfluU- uq SfCL-C142i2 qUWWC2 Vuq IJJC VCI 014 bOJ!C? VlJq 2J30CJC A8u8pJc2 /JC MVU4 40 :1: !14 MC

CVII 21111 uq V 2!U!1JC8U4 CU212-CaCCI uuq LCC0ACL?-C14CCt C01UL0tj11J 1401. 4JJC bopc) VIJq 2JJOCJC AVLIVpJC2

JJJC L0MqJ 1!ICLVWI.C CUCLVJ1A 2pI4UJa L11U1J!U LCLC22!0U2 MJqJ VZJUflV qvw CC8172C 4 12 11UCJCV1.

MC4JJCL qJC Lc2flJ41U COCUIC!cU42 UJCV2UI.C CACJ!CVI Co-AVuVqou 014 &offqJ !AqJ up4-frnuq-2zqc AVUVJC2 DL

4LUC J0U-LfI1J C14CC42 HCLC MC VLC U04 buurnuiX COUCCUJCq MIqI MCIJJCL qIC COCWC!CU42 MC VLG C2UWV4UJ

VI.C c?Cjicj OL J0U-LflU fiC WCLCJA MU4 V qC2cLb4ThC 2W4!24!C OU JG 148!! !U L0MIJJ vuq 2flp2CdnCuI LCC0ACL?

C0IJ4L0JJJIJ 1401. OIJJCL 14VC40L2 LCSLJC22 014 MJJCIJJCL qJC OqiCL 148C4012 VLC CXCJICVJ 01 I0-t11

JVpJC JO LCb0142 W LC22!0I GLOMIJJ !2 24!!! 2!U!C9U4J?. PCJOM VACLVC 1ILII IUUVPOU CLI2C2

C0UaO!I1U 14018 AVU& 014 OjJJCL 2p0CJc miq bojic? lVuVpJC2 QLOI!4p 12 2PJJ 2!IJ!CVlJ4J? V0AC VACLVC VCL

jpc !UUVI!0U CLJ2!2 C0Up.0II!U 1401 OqlCL 2JJOCJC 9uq b0jic) A9LVpJC2 JJJC2C LC2flJI pojq MPCIJJCL 01 UOI

!UACPGUI 12 0WUC p.0W IJIC CdflVI!OIT

JJJC LlJu-JJVUq 2iqC AVIJVPIC2 !U WC LdLC22!0U2 gC1JCLVJJA JJVAC qic CXbGCIcq 2!U2 uq i.c

CUCLVJJA 2IRUIUCV1U JJOMCACL MC IUjCLbLCJ qiC COCWC!C1J12 Hp PIVCIC UJVLrCI bi.cwi pijj pnqCI qCC1I2

jJJC CX!2CUCC 014 MVI2 JOM !UAc24wCU1 miq pip bobnjsjiou LOMi .c sj VACL2G 140k VIJU119J LoMq? pfll JC

C1414CC2 014 HJUVIIOU CL1212 V1J LCC0ACLX LCWVIU VIJCL MC COIJILOI 140L qiC2C 149C10L2 JJJC2C LCLC22!0U2 qiq U0I

qCCCI L0p1121 8220CW410*J2 M11J3 UIJIJJIVJ VI9 PCIMCCU L0MI)J uq bOJlI!CVI CL!2C2 2CC0uqVL? cULoJJwcUe suq
ann31 lo 31)811 .aboda dT 131181 Id1hEv o218 ubài sft 3Iqrn 1daibi2no3 oa 3w ii zndi no i
.emii edT noiiaflm 212113 bnB voi 2b311 niBm31 tri83i1inia nsdw w ,i dt.1dsi1Bv
3W eb31wombB 12113 3811w 3w 3v8s1 bekiIdE12e i z bei1iz 3381 11811113(1181 B 1B1IJi31fli2 .quI2noiiBIel

31311T 318 (flB 131130 sldieeoq 833n3u11n1 no d1wo bim noiisflni iol 113111w w oh ion 3v311 boos .ew28em
,oM eis ew thaaeibba edi i1idi28oq 12111 'i1Mwa3 mn edt iedio noii331ib molt iooq diwoi ol noilBiffli

.23213 31 21 Ilu3ifltb 01 Anidi 10 anivv-3mi3 ain3fTurIi2ni 18111 bluow iftB ,di boodil3AiL to not12luin 232113

flJOII3IW fIit3ftB f1two °1ieiib dT A381 lo B ifll2 3118 212n3-31q dtwoi meldoiq ni a3rIinuo3 (111w

nOiififlTIi 232113 2ei3ni 'v 1idi12 iuo noiisthl3ni abwwoi diwo-o3-noiThftni .3i1su83 dT atIue3l ni
21111 (1011332 0218 32B313fl 1(10 en3bano3 18113 edt qidanoiialei newi3d r1Jwoi bnB nOIIBIIIII 232113 21 8
nonemonedq LII 231 (IWO if13I1 bna ion 121J B fl0ii33131 ediIo f11W01 2333113 231d8r18V10 Ai1 .218W

.V anoiwbuoD bna noihdeiqiehiI

3fIT 9283 io1 8 3Vi383fl noiifii3o2aS to not12ffrn bnB diwoi 21 hmft bedaikMiae ni1w 3W loof 311118

fzloqme noitsi3oaaa lo diwoig (111w 333132ib did noti8flni .ho edT 3263 iol r1Jwoi 2133113 lo woE 03
31813bom23381 to notlnftrn 2n18m31 '(13V daum .auouidma 'ii182u8D 2n18m31 3d8nIeIdo1q md 323(13 231u231

318 3n312121103 (111W 3113 W3IV 38113 3113 21203 lo noii8flth — 9V138191 eonq iilidRi18v did i1ii81ov to noitaftni
1I32if 1rnnhe3nu noft3trIi29b 10 noilamiomni m e3nq nodatrii2eb lo 3(13 31b313 1101333132 2233O1
-- '1f1O
emO3ed insi1inia 38 '(13Vd8131 dIf1 23381 lo .noiiaflni IA iwof aeigi o notiaI1ni dlwoi bna noi12flni '(am
'(lqmia '(Linioled bediutieq '(d euonsv bnameb bns '(Iqqu2 a)bolIa bna eon,d wod2 on tn31eianoo .m9flaq

3nibnl.JolnoD WO ioiq anofThIa3qxe bna ianottnevnoa mob2iw 3W bnuol 3110112 29113V0331 lo

rflwol3 3niwoIIol 1111223331J2 fl0i33Ub31 1 113111 .noilsflni biqa$1 fl01213V3I or bneii biuo3 nislqx3 '((1w rft

113Wo13-nOitBflni 110138191103 28(1 nevoiq 3V12U13 111 3111 iUq (1013332-22013 2i2'(18fl8 iol 02 .3noI nA iioi12ftni

ons8 QQ1 moB 3niugiIini Bin3mimBni iol noijafini dua Ba IBinoIo3 ,gaIhd tud
di
ifi
ob ion v8ñ B liñu mi3
noiBn,mibbna oa ob ion aibba maldoiq aihuo ii1irft ,dt'to noii-ao
znoiisio2Banviid iftwoi bna noilsiThi
21213 Isdi

Inn
avsI ati AiEm no 3di 2Iinuo3 mnino! gn,vn noiThflnl
31V3 fftWo1 t81 Ii 513di 2BW tni3fflu2 3rnt ot 1VO35I nioiI 3dt 2i2r13
i am vi( on hsm no ati -snot

ft 3dt borl3q IVO d3iñW

eno 21 .niaievn diiW 3btqmo3noiaivi ol bn31i noiThilni ei13 v&I ts1oqmt 11 no tuqiuo tud

on in3ilBflfl3qt1e no tuqtuo .rfJwoi noitsflnl aai13 sm 13fi5 us 3d iu1 s I3it3'3 non3mondq


ffuodfls 3rD 1z3i!3(3 niwa ts isL .bbni

l3v3woH ,iIl i3dio '<ii1idiaoq21 oals .niteitni ifiwoiD bIuo3 3d 2uongobn3bris tuqtuo s tinu

tool 2233O1 md dlwoi bluoo Iln3nsnr13q 3volqmi 13V0 ciIi aiail3-31q 3t51 ifis a huIa23u2 .noitsthlidai2

3dT IB3iiotaid 13X3 331131 rIiiflo enoiiaflnial gniulitni ni aidt bi-t vit anoitaflniiq'd ni ib ,Aaw
10 bhoW 'xaW I -- ardeuA nsnrO vianuH bs[oq b aiii51 -- b33n3i13qx3 3voda 3B13YB tDwoi
ni 3111 iswlni boil3q fts li3dt .anoiiaRnrt3q'd dT lamnia lo IIWW-toq rfid noitaflni 3buI3ni owl to
3111 tiaa1 niwoi 2ubnz Lar 23rdnu03 -- 333310 baa IatI owl 12i151302 a3iiinuo3 taut bad bviisbi biqai

rflwoi buuqmo3 03 12115130213(110 e3rItnuo3 -- -tsnuH bits sinamo5I bits eom daton f moe 3(1110 lead

nsieA 2313511m -- ,nii1D nsqa1 aeio)I baa .nswisT sdT 22333U2 aidilo l3flEI quoi 311335 taa1

3111233101(1131 fl012U13fl03 moit wo lni stab lath noitalini eaii ob ton Imn3nsnr13qamab !gf1woi
iadW bluo3 3d 3113 amainad33miol 8rn1113m02 iom narD 1101213V51 01 cbn3lm ufT sbi 311110

3I1lStE3 212113 21 nommo Iii 3(11 .5w3813111 A 118111 noiialthi 212113 sm A30d2 a13Asm3iloq otni nituiiiani

ai3asdn3-iiviiubo1q amiol3tlath b(uow ton varI n3Ast 3351q 3rbui 1inuo3 bad ieu b3lbbum 8noIs •

tuothiw313V32 .232113 lu3nsMnoelO (8QI) b3ugta larD diwol8 liw1 3151313335 13fts 232113 32u533d 232113

W bAooI Ia enoiiqii3b lo Iaiioiziit d8irl tnoiiaftni ni tngia I 8Q .aidauA) ,(namiO d,V I QQ ianuH)
uaJ QI
-QI
antauA nann3O (nawiaT
,(31O) oiagoL4 8lQI ianuH) (-II
anoiial'flo MQI (bnaIoq) .flawd32

baa auaaA I EQQ ,(naqat) nidT 4Q (sioA) mid I I


rbaudmoU baa iIi1
,(aiRu2) nsdD 8Qi (aaitfD) nruAM SQK
ô8Q1 IBfl) a oIs {J o,D baa iasiD (EQ1 absrnaH
(saio)I) balinU znoiia 8IQI (airiamo2) uodD €QI aaidD) .(riawiaT
u
.a,aiia ifT Itift ti a noilshqmo3 b IaiitEubni ibni
di
iol I1i i2oq [WW aiab ,w owi nuo3-o13 abaaisb oi azaa mrlmuib3miiJqiuo mflaq ni 2noqai oi noitafhu
d
di
io1 naqow3 aimono no2Jjnn,veI)(1Q d3idw 21 aaJ2iano3dljw
Isubivibni nuo di
2rnmit, io1 2i1tnuo3nwod2 .i,d dT bnoa ti sift nwonA-Ibw ninnoI Iuqiuo aii b no2ibbsM
1) (Q8Q f3idw ai iaitw w o2Ia au iol,di I1WW-Ioq .afloaflaqmo3
in 3di noi3zrrib 3cIYto blo iA-tn81 anoiiiIao3 IsIlt bofd .d1woi diH anoitiflnitdim ubni
dauz 3viIai3 fIOii3Ir(t23b In 1ai flib1o33r 811101 womsI muaib b :a8(p3A 318r1T ai off 18ildue 15W
nin1u3vo1oana3m3111 ni1a1x8 aland 18i3o&bonadi ol d3und8b 8th "(3fl5flL13 n3salU bna ilihi)

€QQI 1agua lath 8th 3m811x8 alao3 lo ffiff noilnflni aai13 qbd bn8 ,di mw noilhllslo n38w13d XaiXni
aqiJo1 a) a! athaIA baa n8n1U I (!QQ biia ,lnliIioiI Iai3iI3n3d(3ifOq a3rIad3 d3U2 an fS3aiI .affnOl3l

3W 8v611 na mdl 16321'! 8311812 231no33d3Iin ff03 3vil iwil 31o13d 3111 aiarI3 baa 3111 A361d

18Azam nwimiq ao woid 3fl138 .ab,avrnfmn 8W vzi1 1niobna 83n3b1v3 b 13(110 \(3ilOq .23n8ff3

thfl2 qu na tn3bn3q8bniIatn33 Lnad al no 31813ab (3i1oq 8nad3 lath 118110 a31a1 8oalq 13f18 a dirI
nodaftni .2i2fl3 aidT 28W 8th 3263 ni narrn3O bna ahieuA ni ,di aOQI 882) Insia2 (8QI II and 1In8381

118)181 3361q £111 13(1(111111f1ii&11O flB3rl3fflA231m0ff033 8IidD) o3ix8M niIniA 31fF 33n3bn3q3b111

3(1310 )k188 13612110 26W fIffa3i1inia lifisda b8n 'd wal nibbidio1) 3(13 in3mm8vo 01 (wortod b3aanq

thiw 3111 8QI .noitaiiid&a nI a blaI31 1113V aianobn1bJu1iiani a b83naIadI3bud waf m VÔQI uiwOllo1

all t1id .nodaflni '(181! (11B3i b813111281 8th Ii1ida 10 8th In8fnfn8VO01 WOTIOd mcrft 3111 1a'1tn83 Anad

niwo1fo1 3(11 lawlaoq noiiaflni 212113 ibaudnioU) baa 13d3aiI I ô8Q .q duothin Ii fbi f1U0f13 810
fli18m 01 Iirrnq dal3bom vzsnoiiaftnith3nanfl 811110 .Inomtrl3vog

31811T aad oala nd a 8VBW 8bzdIo anoitsiiz13di1 ni nilaJ £3r18mA niwoI1o1 noiiaflni 232113

abiswb3) .QQf Anbo5I 1QQ1 alnioq Iuo oniai1i lna3l1ini2 3283 1031)811 0110181 Aoot 3381q 8biatuo3111

ixdn03 a'bo 21101182 aimonoa3 'aiah3 baa313nI 223flfl3O thod'am 3voiquu '(Iivd3ubolq baa 3dIbaJi hi!au

iol numu13V81qS 33fl3W231lo noilsllni l8mo$I) I (EQQ '(naM 311310 noimnflni 212113 28111111103 la3w mail

I ,OQ .q .O an)( baiudiitislidi noitsioup ot nin,J tud Ii asth v,n nd Ilnbn3qbni b,flh,v lath nin,J biaaio
,IO1W .2iffl

lbnioT I lQQ abivoiq £ 1sai3iodJ 'ioIa vflw oa ajmonoa alana aw 233EO io1 bgti noiJs.iIaisdi1boa 1sth onob, ni .o3ixsM
dT HEW tii2 Ismuot bthoqi ,fta adi o3ixaMaiana lath ognimoG ohlavsD ni £nilOsgtA (oot rnsvbs ,di'to v3ng1m3
ig
iotfqaomlaoi Lsnoieeinoa lavoiqqa to batfala-gnol iods boa noianaq .zwsl aM) 1
QQ1 .q (I
3viisn 1831 iaiith tzi no rni aiiaoq3b 3lobd 3dt noiisflni aian ot 3vdi2oq 1B31 r23131m aii ;th1BWI3IIB
o oita3ulob Iaionanflanivs m 3d dionn13nn8d3 ioI b328313n1 tuqiuo diwo 3niwoLIoI
)
3di noiiommq

did no1iflth niX bnn 3niv3J EQQI no 3di diwoi 231th1v to qb Lai3nsnfl .(atoia
A tn3351 31u1g13t11no nianB313 "2noia3331 ioI) tqrnsx llsH 1Q91 bus noid3A bus IL,sq-inis

(EQQf 3bivolq153i13103fb 2fl02831 'tfw ITF d1woi 'am 9volqmi 13f1s iuqiuo 2n0113511n03 bw iuo bad
eiidsd bus bad .amiil nfl bivsU bus I1qs (1991) bull Isdi nm-no1 ñiwot tol c1j ittnuo ni 3(13

no2ibbsM niab btB13I333a 13115 101am Isui13u132 aA83ld b3insqmoo3a d 2qolb ni iuqiuo dT
b3woda riiwoi niunuXno3 oX 3d t3did nv ,fla ñi blo As3td-31q bn31i ni1 asw
3flT taaisb ni aidi l3qsq 111w ion wolls au oX d2iugnuiib nvr3d bn31i sthsnoitsia bus in3narln3q
i1iwot .a3f1s1I3 aifiT 21 3isnlthomnu iud o1 30102 asaoqtuq aob ion tflsm is taaI 13V0 di muib3m .nwt

ioI ahtnuo3 niivooi molt iuqiuo 32q511o3 bits figifi noiiallni ias4 nid3ia qu ot di blo 212i13-51q
bn3li 21 flsiq boos .ewn
1n333$1 23n3v3 01332 03 3bivotq fanoilibba noqqua lot di ffiwo1 anoqa oX rioiisulni 212113 isdi 3W
3vsd a33d .niawaib 3dT in31 noiis11nui3qid iii moa 3dfto Xn3lfliiano3 aflsq 3dflo l3frnoI sivs1eouY alit

3di m3flsq lo th fsiioiaid 2noii51mni13q'ffIo 3mdlsw bus faoiiifoq noiiquiaib 3nib&iI a bbud 13i3fl3b
b3inaqmo3as d iuqiuo 3aqsllo3 a siIf in noiiaffni iii 3d1 1022333132 233512 oX 3(11 l3ffflO1 sivs1aouY asri fl33d

b3insqmo3a d iuqtuo i13vO1 3dT 3dsmslb iuqiuo aqs11o3 iii 1n31253 3qolu3 bus dt inno1 iivo2

ml ai riin,i3rii iii itfi noibnno3 03 mon mdi nH bivBU bna Ibqa d) mI (ni12m oi
(1QQI) Iit s rIi 2iadioqdBlo
IInU loot ilais di vijsrif io
10 '(3i1fl0iisi bnuoia n Znal2no3 bn,d ii3zuA inn,O lsiI bna nEqsI. dii,vo boiiq
I -O8 IQ8Q as) Ibw as iiinuo
Us i,dio dt ai iqx io di
isdi n8 bivEU bn Ilq9 ob bniI 3Itbiv
b3nnhJ .(e3E32
iol 'iiisnoirsia isfts niwoIls iol moo bnmiiAss,d ni mill rnn-nol .sisb sdT wolls mo brt5d la,id iol thss 'nnuo bna wolls sill
£35b o3 mnirrnslsb mdi sisb lo mdi .Assid 'sdT bnfl s bnmtiLstd bni,ois miii mmii 10 blioW isW II iot srUauA namt,O lsil bns
,nsqst tsfl d3udw diwoi b53515b33s svods .bnsti ioI siflauA bus nannsO usd3 mtubmoiq aaw ion ims qu 03 msaib siDmdw
simift 3rfim mvsd nmmd bust als,id diod imfIa mdi noiisflnuimq'(d asart mdflo '(1165 2O bus mdi 2121i3 blioWlo isW .11 nortsq
abnfl(8I) snsbi'tm ioI bnmii aLssid ni mdi lasiD notmiqmUbus iii mdi ?S-lQt ho .aiah
tminmvoI bmsilidsia ni QI bus nsgmd 03 isvost msa) iv,la,ll bus ads2 .1.QQI bus '(deiniM3imono3alo 2nsTIA .EQ1
;(4Q1 siisoiD oats bssilidstaiii mist EQQI bus nsmd ot vosini IQQI rl'(sH) ;(QI mdi flsq sub i,miol aivsfaoguY f1i12i2fl03
noinU wI brw3oo !auo3nrIurtha driw did ersi lo noitiflth th nam .arIinuo3 3IidW dt aimonoo ni
noiiianaii moil bnnB1q amr1B csvis tidi onnqx alil R igiI .rn3flsq tuqtuO ad nud

'voi ai Mi2
ot ivo31 ni aodr imono ni m3laa3 3qo1u3 Xsdt 3vw1 bilidra jioiiftth 3lidw on m

o1 aodt imonoo lo di UL idw noit1Ini anim .did iii nit&I hrnA Itnoi taau

anoiinsiIidia ni anitngiA jisifl bns triq v&zi nd b3insqmoa d wo,oiv tuqiuo .a3hvoo1 o3ncM
ilaiclw w 118 nOiiq3X in wo iatsb oa tdl 23urnffio3ot d ff8 .noitq3x
tl13mi2vftI asw a 3fd nodq33x3 ot t1t ffI3n rr1nBq lo ai2n3-ioq .'voi uoiviq r1o1se31 d
bton £ wofa tnmtavnianoqe ot '(ailoq .2nsHo dT wola anoqai 'tam d 3ub 03 dt inithonu bits
aaot lo 3itidib13 btz13 '(d 1rioitsfmni as eiotavth tisw 01 Ii noitai1idaia al tnsnsnnq A3bthq) bits
onsmilo2 I QQ nsvi2 bita onsmiIo I.(EQQ ifl' tswota anoqar lo inmiavni bmqmo3 ot d1woi sm
oats d btsIi ol zfi anibni1 moiiamoI81oaqiJ bits najS EQQI tadi tnrniavni awollol d1woi idtai
asrit 3di l3dio 'sw .bnuois

3ftT s3nbiv3 no di ittwoi zqsIIoo 8nilub did noitafini aan3 bits dt ioi niwoIIo'1

noiithmni noiI3ub3i eob Ion Jloqqu2,di w3iv taut ñid nolisfini anhd iuqiuo atiIn3cJ bits noiisiilidnla mthI

did noiiaflni ams3 iuqtuo .aiao3 dT ,Idnioval nin-rnuib,m ruqruo ioivadd ifta noitaftni noitaitidsia

e3351q as n' itvsd nthiud no fnaiiiloq mono 01 niafqx dw anoitasifidsia iz bsIb snia3tA) bits
nsiU .(IQQI ioI animonoo Isdi is itaIf nbhta (cf noitsftni 3dt m5flsq lo noik riiqtuo dIwoi ifls
noiia&ilidsta oats a9ilqmi £ Isi Isb qod1o no th IIanft snsm 03 .iIidsta

Io Eith2 briE oaninoMbsiIidsi ii noiflniiqd ni Iis I QQ iasI 'Irizioqm: — bits tsil nwodz wologiv iuquuo
1VO31 O 1EI 2)
3iio8 3, Is (2Q!
noidA ,q bna .0 .Iusq-tni2 .EQQI 3nnvo3nU ,mo2 Iswi3 aqidanoiis!$1 nowJ,S Jtvii3ubo1 ,ftwotD bns cD izncr,2 to
3imoflO33 :noiiaui3uR a viiBjnT .viu2 $13814 nbhoW .oM .tOôt

anialA oflad1A bus nallA .nagiU .IQQI dW iA anoiThxilidai2 bab(I n oo w?t 18 :() I .88-OVI
— bus anaiwsJ :
.H ztmmu2 .EQQI IsinaD AnsB nabnaqabnI bus 3imonoaaol3sM :anarrnoh,q amo2 aviiaisqmo3
'.an,biv3 \wwo. uoV\o sO I I

c— tu2 iaIxO bi,uoI4 imduo5Ibus qiIIid .lagsw2 .QQ1 Isiiiloq" tiIids3zn1 bus 3imono33 .diwo,0 23814 8nbhoW1qa

1Ls8 .usiusJ .EQ1 tadW"anirrrii,U adi aitha2 oi1&S1 513814 3ni*IoW 1,q .o14 .oOE4
— bus nac1qi2 0 .iida) I .OQQ aoiaf1n1" bus tnIthanU is iiod2 bus 8noJ noshoH ooit
vK :1

— ioi0
vA
wbLnaM bus bivaQ .i,moSI I.88Q wW naina)1 231mof1o33bus dt -iuqiuO noilaflni flobsiTC)0L
.14
'wt :1 .8-
o 1

aAna8wdhA .2 .IQQL M-zoiD Isnoit ii2-miT aisU .avid31A itna3 oI 11i3o2 aiaIsnA lsi2 iiai,yinU waL4Io ,hoY is
.noimsd8ni8,noimsd8th& w14 .hoY

oiia8 hdo51 .IL .QI noitaftnlbus aimono3".dlwrnO 3\o tini4 mt%\s :(aM) .ô-ôt
IQQI 3im00033" diwoiD iii a aoiD noita2 .i,tnuoD1o
. wi ico\. oo\o à :()
,— bns adw-noL .aJ .IQQ1 auo2 st oD qo° :0 .V-I
sodT *o %.uS
b 3imnono33 '.diwoiO

— bus aivaX .niimM-i-aEa2 I .QQ wo'0 .U1H-waiOoM


naB bivaU aaU baa bivsU .H .Ibqa .tQI tusiO .eisW adt tusiD 4riD boa dt tinU rooSt :iairiioq'Hmo2 w,M
a3nabiv3 luodaus blO basiIt2 'J3at $13814 gnthoW iaqs .o14

aiisd8 risfla$t .L I .OÔQ noiiaflnI" noiiaflaU bus 3Imono3 :namqoIaaU VJt1 8 1) :( 1-101.t

moiiamoIB ,.M .3.51 aqiJ bus .M .nsjaS €QQI aI' bazi1 tnamtavnt adi a)I ot 3im00033 d1woi0 513814 8niAioW iaqs't
.o14 .Ô€ -
3ibo8 ojja anaiU ,3ivonhiuaiU baa ,Iva1 .ivoii,1 2Q91 moIsnA b noiisRnhaqH bus arfi 8ninnia8 noi1aiIidsi21o ni
sivaIao3uY QQI-QQI .oarnirn

ornri8 .batbiM .(9Q1 noitsflnI boa diwoil) iii us bataiainIdusoiqqA 513814 MnbhoW .0141,q

f—--- bus ilsSI .bin1M .1QQI n3iH noiaI1nI :aimarnU 3nuiaiatn1 2 ouSt-hon noilsbomo33A boa nuSI-3noJ als32-(baai2
.nimo3g1rlo1

us3BD .qiItid I.ÔQ arlT' vmlanoM imanG 10 '.noiisflnhaqHni noiliM nsmbaii1 .ba ttut? ns
.tot4t o3a3idD vinU to o3sidD :aai9 VI I- * tuuQ qoai \o
,ovlaD omialliuD A bus aolisD A .dgaV ,1QQI noiisflnt noiissilidst2bus Ianimo14 iocI3nA iaioqmainoD imono3 i1o
loV I1X .IiiqA
UIO2O E1!VU q VIPCLI E!P1OM I o8ô 'VilhJ VWUCVU ECOuOwIc DcAcIobwcul: Iô0 1o8o,, J1BEIc MOLICIIJ8 .1o
31Q1.

C°II b'I B ucqJm3q q NVU NOI.LCW I IlK CLIWCP V2C2 ri" Ec0110w1c2 2W ou c-vxjcc bW
jJJC MVII ILCi 0flWV I bdc Vi
CIJmJ KMn IÔ2 1 Z' tV C' -10 lCCVU0lO OLNIJ

CP0t1 21J011-H2!U 1ôQ3 3Y C %iUOU -\' 14CM A°'4 C0IflWPIV flUil },LC22
COLP0 A!U0U0 vuq j9iLCI0 0192 1ào3 ,JUACZIUICIU N00U0W!C 2WP!I!1) 9Uq OLOIAIP: lpc ri!' yUJCLICVII Exbcucucc
oouto 8 (j): I-3
VI I ô5
bLC2W
c'' ' c'P"
— 2CPl! m.iq nqo JftpcflwI J5 2CIIJOLtC uq bOjiliCal couoinc it g (3):

— 2ICACU B M'PP q B!I!u 14CAbiI cwn.w w uqcbcuqcucc ocuiw B"I 112 ELLCCJ2 ou j,ojic)
Ø11ICOWC2 0I1 '%fl t0iOflt JtM Q (3) : 33-ôW

— UZCJI2 K!i1S1fl2 IT 2SIWWCLZ uq 2ICACZJ B NCPP 1ÔÔ3 .,CCUU1 U7C UqCbCUqCUCC eLo,nf
3 (jcccwpcL): o- I
P1AC2W3CIW auq IçCS 1WIC2,, O%1 't.t
DC CCC0 NLCCI10 9uq EI2UCC2CO !ÔÔ3 JIJJOU viiq 2i11PJP0D 311 JWA Ià$QIôI ,, ju Jçflqi8CL DOWPP2CP
N!1PCP11 1401I!u8 uq gcjrntq sALq cq2 owi. 'ooincotucuou c1i vuon.\p%. 3occ
m1JpLqc N9R2: JJJC NI! C22 .1-9 F
DC QLOLI0 02C IÔÔ5 JJ3C o Ou COU0W1C O.0MW. tO3OUt IK* 3Q (5-3): I
1aô3 •.Iuuuou jawpou iq ou8-gnu OwMiw., outi VJ0UOIt% 3j:

—. ioi QLOMI uq CCUPV1 BuIc2: JJJCOL)t uq bcL bI.CKuicq i ipc ri!u wcucu 2CW!IrnL ou
ECOUOUIIC QLOMjJJ lflhIC 5.1-SW B080i C0I0IHP!

miq cqcuC0 flL3CUCCL I ÔÔ4 ..CLC1!I LJ(Ci2 uq ilJC /IIt C0 0 IUUi!OU. 14EJ Jj0pCiU J,9bCL 2CUC2 1.1°

DOWPn2CP I Uq 2 E!2CPCL I 3 IUU9i!0I., 0I 3U t03Oflt \AI* ,:


—, iq 2 EI2CPCL I 8Q 2i0bb!U8 HL!UUUr!002 bi suq I,Lc2cuI, HicAtct cm (j): j-j
}cqcLico 2IflLUCL q H0ICL fl0 I ô0 ,,EXI1CWC !uuiou: DU11111!C2 2P!I!l!0U.. oot%i * o
't%th :
DOLI3UCC CL9CWC 2 JQ3 JpC EUCI 01UU11l!0U 011 C0I1OWiC DCACIObwCIJI ,, 10(1): I-t
IâQ dUU!0U 9uq QL0MqJ: ilK 2W1121!CSI AqCUCC \y 13(1): 85-105

DI.CU y1fIJ 9Jq AUOLIO QLIflr OLPC BCUCW OLCLJ2C2 LOI. EC0U0W!C J0U1J2 .IttU t0U018t AOF o
ono t :(t) .V-'U
ha3a3 nmilllW baa .2 .obd5I .EQQI IaiP' jjoq baa imono3 :iftwoiO na Iarñqm3

— baa waL)( I,dd,H4bimib2.tQQ1. IaiP 3rtamlwibA baa 3imonoo1aM :nanno1ia'1 a .ai,dJnc2


1sQ 'woooM
iii ha3 jnailliW
eoha3 A ,u*iiboR baa uaD( bddaH-tbimd32 aba Mi°t w,L4
:hoY biôIzO 'iiaivinU .aiq

— baibiM iarnai)1 InaJ 1Thd3thI baa n,iwaJ .zimmu2 .EQQI bOOO i1o1 io booZ) cI3uJ iinuoD d3woiD aamio1iq
baa yjaioqmTboci2no\. nnoIA\o iMono £ :() 2flaE

ab,awb3 .naiad32 .t821 dT mri4iod2 noilab5l n,wtaH diwoiD baa noiiIbiIin niiaJ :anmA "inammoD imK
witYt EV :() .8-VI
baiT baa IaiiiwbnliIod1 imobil iii nilaJ .aiiamA S13M 3niAloW iqs .oL4
.1QQ1

to'&
— baa obiuD .inilbdaT .IQQI gninialqx3" saiI zaiailoq baa noiiaflnt ni rnqobviU °.hinuo) iwwo.
:01 .8-I2
ithiI .'tnaI2 I .QQ Aaa8-1tna3 aonbnqbaI'.b3iivH
.1I-10
rK moro ,uWYt 8 :()
£Q1 ,dT alo$I lo ioia1 ni .ibwo,Dnwo\. sioW\p nono3 :() R-8 .1
,eidLa0 .3n3iV .QVQI noM 3aam1za,nI baa diwotO ni niiaJ a3hmA VQI-1àQI o*o ta 1uts
V :(E)

di
j3jj0q ni Iardwbnl .ziitnuoD ico
riDi1f ohofliV olanoUo1abnai3aaM baa obiuD.inilbdaT .IQQI 1aiii1oq baa iaiaoM anoijwijnI baa 3iIduq IainaniI
oto rIo't :ô .Q-tE
1IaH iido5L .3 IQQI
.
enoizB" aa noiiiaagto$I iqa barneza,q 18 ,iIi $13B4 tltxi2 bunnA nat1noZ) no
aiInonooo13BMd3iaM 8 baa .Q 38bi1dnla) .aflzwba2aaM

sbamaH id3ioA baa aEidanuM .u2a)1 .tQQI iniT noi1nivioia$1 baa noi3aiIida12 1o ,,Ij aaqaL:monoa3 3Idiaoq
aaoaaJ tol
rotk
nia3
aqoiu3 a! i,ibu5I ibwdmoUmbilliWniHo4 baa bwbi5l btaaJ
M
.'bcc! ,a3bhdmaD :.*aM ailT TIM .aai'I I S8-
ito° oao
non

3i3dwH bloirtA .D .88Q1 bhoW noitafmal btiiv2 iii .3 jiamqbH .A nis8$l baa .3 aLba2 3imono3zifl3 di1o
inmrrtvo0ibua .ii3fl(1 TIM ,aiq *biidmaD .zaM
,iivaH .nibA .lQQ1 :attoi3' ,tob8 baa i,IIA .aoiSaiIidai2.omim -
ianoiismiciI zrniiuD aieIsnA .3n1 auonav .ata srb1ooia waK .AroY

.8QL to'lvw .ootn n'(Uooi8 waM .iioY

.1MI uohsv zts3' nt&k no1nid2aW lU

noaru!oL vrwH .0 1 .VÔQ 1' noia1InI


a 8nibiala$l ioba1 iii 3imono33 cd3woiO a! bivaU nivh)i tik
n to%Q .tsuQ wa4 toY :* bhbaiI .A 1agat'I.duq I -I X I

not n&I .3 ba oboSioIl .3 .ilbunaM dSwoiO baa arfi as,Tt3 lo .aoiafln! $I3HM 3rthhoW iaqa1 .o4

riut ooW 2 baa noi .L .lladiaM .à8! noiiaflnP baa 31m0n033:ifiwoiO rno2Ianojiarrtjtnl onibjv3 no iaiIslur3uii2baa
lainoilioiaiG noiiiaoq 'twto\. noWp twD EdLnZi 81 :()
1CC?2 101711 y4V?1JSU 1ô50 1' E°°" C°" °\' 1CM A0W HCOnWBL msq H0MC

Ic!$ncr ynq v uq wu iw ,j1wv4!ou9z) 9uq oI.jpoqox 2wP!I!s9Jou bopc!c2: FC2OU2 0W


VUUC 'Et0*OI8c ij : \3-ô2•
— uq —. obbw8 .LIL B!8 I1JUf!011 (L8cupu B'!r uq bCUT), /oLq b0IJC) gc2091.cp oijqu8 J,vbcL
4O

— uuq —. 1ô5P Rn!U2 C)CI MUP EXCP9U$C K-Bq 2WP!l!1!0U sn


yw8 opci.i c uq jço riuc 1ao4 .CbU1 ow!c DcAcI0bwcu mq ECOUOUJIC QL0fr4}3,,
OCI%%. °' b19lC 40: -30O

—, mq —' 1oo3 jiu9uCc ElULCb cucrn.2pb uq op: jpcoA iqwcc omici c o3t%cn) ouv 3: ?13-

cnc O4BiOU2 I Q °" oU 1Z% \\31 A01 I 0"


rCA!UC g02 uq Dq IcducIr 1ôô5 ,V 2C1JUY!A VU91X212 OI,CL022-C0rnU1) OLOMIV .ttc3s tont
(i): -3
— 91J 912 y CLIO2 Io3 dAI39 IftC H9!C rwcq VPOU b0I! uq QLON4 LOW CO2CO(TIJI1) Ic&C22!01J2
VtO3O JtH c1b.z flZ1 %.ocçtd% $3: 4Q-3

yvqqiao1J v is
N9JCRJCIJ
'
rlw A°fl"iI 1ô,F ,JU{J0U 911q Cb!W1 o1.wpou: bO2i A9L }COLCW., OI3OJt3 \Ut O33 4 5Q-3Ø5
DcAcIobwcui cc1u o OECD
0911 E J2 ..JJ' 01I HThCL1UU9!OU uq 2ip!I!sou 0 93-4Q oiuc o\ toioc (i):
UC1JC BK I W Wt'. 2t'%' \ O-\bO 0nWp flU1ACI2IA
VoIU!CI btL 1 Iô2 £Wb!UC9J U21 OH!$p-IUU9!OU Eb!oclc U L8CIUW9 B'9!I 3Q (s):

cpuT /JJU11W uq '1JOT DIJ.2PM9L 1Ô3 .V J4" OU hP2!C91 Cb!wI ioqc: OI1LCC2 coqOO8? mq cnJi
'43•%t% £tOUO%iCO 2 (j): 3-o

o8m& Jtw ,.Hnu8vA2 ccC1U oucwL) Cu!2 miq j jpcol.cLicgJ c9uw8,, wucu touowtc si 3$ (f):
5Q-45• -
OPI(9M9 IC V'[ 2P!°P Uq V1 flWCWfl12 (Cq2) Iô'f V.' \2Q% kI° I J'W!0U91
JUCOWC joc7o jo)o JCIVI 21J111h0211r

0120U' V9UCflL 1ô8 W' O2 °°'' Q.°'W 2t'° U2OC\ WI'U' v.1CM HSACU: 1C
11U!ACL2!1) bL2

b° ECI!bC i\cnou tu 's '.uci J4CM A0I.1C idci bflPJF2PCL

bCLLOU b!!.LC I Ô8 ,,IPC QLC9T CLII tP OH guq gpc 11'U W°°i H)101PC2J2,, t Ot1 : J 3Qj 1401

opt 2 uq yuqLc2 OJJw9uO ,ECOUowIC 1U2rsP!1!O Jg VLCC JUAC2iWCU jU 14HOUI BflLfl O


ECOIJOW!C gcctcp otoont 'un suJpuq8c 9n jj bL -3Ø3
bI1C0A!C o42 aug CLC 2auP2 1ào4 ..b0I!VI juqcbcuqcucc aug ECOUOWlC BCtOUU ID 2l0ACU!. I" 01 JauCpaLq 1CV
h°° miq 1D 29cp2 cqv yC
flU!ACL2!A OL CIHCO 1Ô1 -530
HI q%C.U H.Ob - v c°n cp!co: J'EJ auq

KCPC1O 2L!0 auq CLJO2 v AC2IJ Iôô ELLC OXCpau8C-l4C-BCq 2p!I!POU: VU VUaI?1 OCOWbC1II
Jpc0LC2 iwco flU!ACI2!4 OjOCC4CL miq pucu1aouaj Nouc4aQ Eq

jçoqujc aur I 4 jJJC 40 LC jqc u qic DcAcJobu /jotq: jjs? o r'sc,, jA OM N!1I r !u 2 aatq
aug Cpp Cq2 AO4I.IJ LOt KCLOLW DculJocLgc1 b°ll'1 flP'1!'I!°" aug ECOOIIJ!C qrdflUJcIJV OxpLg
flJ3JACL2IA

IcOWCL D'q I ôT ..0Cl2 suq IuuaIOu: jJJCOI) aug AzqcuCc iau 102 (4): 2Q-oO3

29LCIW PO1IJ I Ig5 llC Eq OOflL IUU!POU P1 jçopcti E HII Gcr I\1U0U. CW CP!0d0
cP!co: jJJC flU!ACI2IA Op!CsO .C22 4Iô.X

2cpMaur HaU) 1ô?'F m%IO a 2OJ COUOHI) 3uq cq J.CM AOLr I,LCIJflCC-HCJ1

2CLlCu rn!2 aug uqI.c 2o,1wm1o i ipi cu.2!2 VqìnuJCu4 boI!c! aug cabwi ouJrnou iu DcAcIoblu conuru.:
JJCLG D° c jmJq 31: I3X-40

2!AI inw r'c I ÔT H.° M" 'fl" 2°' UI%Mbb I 4J C rCCPnL2 A MV12E bflPI!!0112

21oAwa KcbnpItc ot 1Ô3 ,2rozJi: ECouowIc ' II'S oIU00JC Ot J4 N!U!P OLECOUOUJ!C VIJPIL2 auq
DCACI0bW1U IU!UU OLNaCLOCCOUOW!C VUaPa! aug DCIobwC1W rlnPIiaUr uJrwco

—. 1Ô4 .2IOC11!9 ECOVOWIC JLCUq2 Hi J4 aug ijic OfltIOOJC LOL JèIW N!!P OLECOIJOWIC VUU2 auq
Dc,cIobwcur IUi!PUC OLNVCLOCCOUOW!C ruaj)212 auq DcAcJobwGuc wwco

ITWWCL2 1c aug V HCOW JJ ,JJJC }C1W flOLJq japJC(NVLIC ): au xbauqcq OLIUjCUJapOI3 C0WbCI42OU2 (J-
-o o\oou;c io (3): 35-Qg
— — I 3 0'i!' nbqHC LLOW J4BEW
ACUU!JOU jUAVL I4 QIO*%I 03%%JclUOu t WC c*Cou VCOUOW)' QCUCA flIJUC ]4IOU2 EC0U0W!C COU1WOU LOL
EflL0bC

OWW I4 ,,COUCdflCUCC2 OLBUCC IUWP!I!A °' 2CP I.CC42 joaq fluqcI.2cauqru 4pC EtLI otjuuapow,,
*C%.ItO3 COUOHfl ItCi g4: 138-oQ

jOLUCfl VOU J •VLCCOUOW!C LOL J)2qC auq Ji2Cj JCLOWJ JJJC NCXJC9U EXbCUCuJCC
iu nqcL owpncp aug 2CPU2!auJ Eq'.q cq °' e°''w cptco: jJJc flU!,CL2!A OL
cpO bLC2
1P!U jflLJ Q4 ..EXbCL!CUCC OL JU4J9iJOU auq OLOMZP !" 2Ii1 V2!aIJ COflUU1C2 I" MCLIJCL BL auq JC
CL2CUCj cqz \A4IIOU OUO QlO*W VW OWchooq Ic!pq D I1.I!W 5O-
flucq 149fI0U2 ECOUOWIC C0WW!0U LOL Eflt0' I4W 4 'rnJ O\au touount uuou ou o\obc.
DCbaWUCW OL EC0U0W!C VLL!L2 KCCCLCP suq bImJu!u2 D!A!2!0U 0CUCA

AC1? CW J3 jobbw2 H!P !U!° au VUa}$ICV OACLACM % 3: Q5-


M fl flu 1?ô ,J.PC KCJH4!0U BCiMCCU IUU4!0U uq ECOUOW!C DcIobWCUr: 2Wi!!CVI uqncic
Hz , (s): 3o5-1,
2'$.
30
ICp HC131. C jouc) uq LoMqv ,, orn.u nz% (3): 581-303
jOOq Qjop1 jiq IJ !j XCp91JC JC2 IÔQO O J4 OLJ D!!0U bBCL o
/jOLJq BJC J3 'tOlO%I$t .O** Ot J4CM Jo4C: OXIOUj flU!K bLCfl

—. "°'MW MW!Ui0U DC
cnu.6uI

jiimc j: Lc OL OLO!flJ uq juIjpou i-o

QO

11v

4O
ogc
E2
1DM
I21

'0 LflK AflO


0 B1V

'a

J.o IMA

o.o 'H BOF

2HV
VIB
MIC
L4EJ':

o 4o QO ooe i'to
IUU!0U (JCLCCUL) joj-

0b1cb025xre
flkirolo('Yr7

3\0
E!ULC : }UU!0U uq bCL C0b!4 LON4jf ioo-as (boocq 1mnI j conui.c)

3\0

Io\0

Oo\°

Jo\0
0

C.,
p.

0I (V
0I
— 0I 0 0 (V
0 0-, 0

0a (V I

0 —
(V
CV
I
(.)
0 (
0 0 (V
0
0 I1IUG 0jUUZl I11U4J0U

IUP0U Bø" VII -30 O 0-2 2-10 10-12 12-30 30-30 30-40 90-20 2o-X0 0-I00 100-300 300-1000 1000+
X3I 452 353 312 44 44 48 IQ
JLC O 4Qo\° 43\O 43\O 44O 93\O 43\O 94\O 4\O 4\0 ào\° o\° ào\° I00I
JJLC OI JÔ0 33o\° IQ0\° 1?o\0 32o\0 9Qo\° 5\0 48o\0 40o 3ôo\° 33O\0 51o\° 31o\0 Oo\0

2119LG Oj JÔQ0 33\0 41o\O 43\O 18o\° I Iu\° Qo\° I8è Oo\0 Oo\°

ojuqnjuj
COnUIUG2 o\0 3\O 5ôo\° IQo" 14o\0 4I Oo\0 Oo\0 Oo Oo\° Oo\° Oo\0
EBbIebcHxra

h!1TLG : uou uq bGL C9b!iJ CLO1tW' i àQo-5 (boo jcq miun opGu!ou2)

IUU1!0U VUC 0- -l0 10-50 5090 40+


14flWPL 4l 1ô4 82 5à là
r ujvqou p.m32!i!ou

Q% O % (id

1000
CMV

I 100
•• •
:
I
SM
••W'4 •

I 10
• U
U

.kO j3%OU

I0
rqinu tu1*3wfl$ V '$

1!

1000

I X4't •
QW4
20?
• •D"M°'


I0
U $1

1q%oI
I
I 10

1tTII*UtI* u\jnou t* W' 12


iar13

o\00.
,iuiI : nBibM diwoiD briG noiIEflnI iiY d iY iii nv enoitathtidBt2
o\0OO

I o\008
o\0O. noitEflnl
I o\°Oô

Eo\00.
I è\0OI

rliwoiO I o\°O
o\0O.

:IirIDiviIo8 nv£2nobnI
nBibM iol

GnBdD
(bQI-toq)
lisfilfi
tdst
aohtnuo3 ni

iaoq)
o\°OOI

o\00.1 (8QI bniI O3iX5M


o\008

o\00.O o\0O
_________

o\0OI

o\0O.I
o\0O

o\0O. - - o\00
I E a V 8
tsY thonq) bniIn o a 1Bup3 t2ifl 1ft3( wol9cI 01 in31q (noitnflni

2JX.AA3Y8AT8
cicoicowxr

jpjc j: Op!ALiViC 1!UC9L LOMqJ-IUIJVpOU 1!0flP!b2

OU WW1 tuoy
\bQ'-b
C0CWC!CIU 1Wi!C 29wb1c jç-dn.cq
EH wbjc -00JQ 003à2
0013J -IXO O0J2
EC111q 4!'" q S' .O.O0ôO -1 4 000ÔQ

%oo%c CO%%-%CO !fl3 %t.t2 1•'W3

cocwciu 2vwb1c j-dnm.cq


Y'H 2miJbjc -003 -,V8, 003Qè
wbjc cxcpiqzu COiUL!C2 qj GACL
P1 PO1 40 bGLCCIU 000. -0o 0.000

o2%-tOU ci o
cocujccIu j-awic 2wbjc vsc j-drtm.cq
E"Il 2wb1c 11030 '104 3ÔJ O032J
0O3 222 0002Q
bLC-1ô\3 W2 W 40 LCC1U WUi!0U 0023 1Q 231 00O4.
HI2J..1 OOBXr'2

jvpjc : OtPC!U p°' 100 bGLccUj wu!oU w ucx )GL qcbGuqin


ou !UUPOU IU C11LLCU ?C9L

oTc3 i1t3tO 'tOO


w:m o\iuuuou tw
Pd101 0 Oo\°
010 Oo\O

J0-O Oo\0
030
3010 o\0
400 13o
?0-Q0 J5o\0
Q00 Jo\0
J ?o\°
g0-o0
ôOJ00 Oo\0
UOAC 100
\\ Ct12 fli %fl
o\oç% Jc1nIrL u in% .wzt oo
'ç+ UOU ,ç
-W.uo%s 3t% 'i
IJ4EEB2WXf'E

jVpJC 3: QLOMflJ uuq WIJUIJOU CU2C2

(.c%.!tz c$eucs n w°" tobci.tcut ss1tuou\ot. vto at. tuots )sut.z zyomu u k€)
b cnbw totnp
(qczcucc LOW tAOL
C0131UL)i AGSL2 ia csbw twmgp vcts8c) yuunu iujuou L9$
xZcupuv 1091 16.11 roae 011? 341?

1691 1681 12o\° .Jy3,\O 131?

168.1 1661 0'8.\° 0'I.\° 1211


1620 1691 3QK° F3.\° - 3111

169.1 16.12 28o\0 43\O 33,'?

CP!I 1090 16.11 34,\0 11411 3.111

16.18 1663 3'011 3311 33o\0


1621 1620 3111 03o\°

1683 1663 301.° 141.'


DOWIUICSU
ffcbflpj!C 1621 168.1 3'2.\' 02.\°

1661 1663 IR.\° 1211


CIT9OL 1629 162.1 32.\ 08.\'
a ____________________
1624 16.14 041° _34,\O JJ\O
•,,•,,•,_, •'_•,4&_ k,'a*,óaa.4fl4&S.4sLA*cA4
'-2811 ..: - - - .11411

1684 1663 1tJ\O 33,\O


1088 lObSttY4 t$fljf: 0911 •. 2811

T1

uqouczv 1&1 1690 j'3\O FIo\" 31o\O


-nit - thee
1626 1660 43 3'3,\O
J219CJ 1621 16.12 Iio\°
16.1.1 1682 1211 o.see 1321?
1689 1663 33o\0 VQo\° 1.11.'
1621 1660 0E1 141.' 13o\'
1661 1663 nec 021! oee
11CX1C0 1621 1681 39o\° J3o\° 11o\°
1683 1628 .1 611 nae a
2211.
ioae 1663 I2o\° 30è?
14!2cM9 1621 168,1 0io ..5]\O
1628 1686 mee
1600 1661 5Oo\O J3\O
II4EEB2BXr2

LWI° 3: tonp mq 1JU5i!0U C4202

(pain in woks %nu *ob.cssn Aso4oi1 uto o iaois)sissa. tyomss u


CUL3IjV SLOMLJ
(qasucc .ow oqq
commA tci csbw &oMw uun impiiou wjc
WCULdflV IbQI 1b83 0011 -Fbi? 1011

j,ciii IbQI IoSI 331? -0W 141?


BELVLLXF2

J9PIC f GL04P BGOLC viJq VUCL luUO1J CLJaC2 Oi. co bGLcclU rniq 9poJc iai-a

(cocwcIcIua aiuiicrnujA qJJLGUI 4J391J CLO 2 bGLCGIJI JCAGJ JJOMiJ !U pojq OWCL2 Hi

DC!0U OW tAOLjq bGL cbi toip qciuiOu2 OW IoLjq UACLØC LOII4IJG22


VACLC cIJccp
no'1.'

9COLG L!i.2( IUU!0U CL!2!2


Df1L!U PjIJ4!0U CLG
Cu
fl,\S
J•\
\" C1W
c°'
J•Q•\o
I•\
%%t.1UOU

IIo\
o\o'
' C'
It tcu
MiUO >\0
ciic <-
msX
%° \bI3
%i3I
tOfli4%
o
1MW c;;n

0 1O
-I.I.\0
VUGL IUU9i!0U CI1C O.\' TQ.\° 0Q

J4flWGL O IJHI1J
opcLAvIiou 5ôO 5ôXO 520Q ooo I 5Ô

'A°• 13\'tQ8 U%8 QVyb%. Cc1kM3 t1% 1% U. O\o%h3UOfl CTt12 CU2


uou-iz cO%*

ipIc
REkVLISXT'2

LP1G?: 1Eb C9bIWI COU2RWb4!0U QL0Mt BC1.0LC wq VIJGL IUU!0U CL!2C2 JÔQJ-ô5

( AULW[C2 WCV2flL€ g2 qcAwjioV p.OW /A0LJ JCLC OACL 2WG bCLIOq' cOqJJC3GIJI2 2IJpCmJi? qcLGIu pms
GL0 bGLCGUL IGAGI J0MU W poq OIIJGI2 !U cfl%c2)

LLLI coo
BGt.OLC E!Li IUUi!013 CL!1 ________________________________
D1IUU IUU!OU CL12
YIJGL IUUi!0U C'1 1Y \

MflWPCL o4opaLApOu2 333 33:3.1 54.1

(\') j0 ci t*ti '/U 3U t 3%.%UIU. ObflU1t%tU t&M3% %OGçZ c bIbL8I1 U8O


IO.% W %\*cc; I3%c3ç3W

I3' Utj% tu 1bW *O.O$ %fl *%.\kOU fl.Ofl%$ \t 2%%C OI3 '3U! \b\-b'
k3 %tI COUuw4tou .O*).OW c1U ououn qUc %OCII3 WiTh

typic
WPTC

LPJC Q: GLOJiqJ LC2qnwJ2 COLC qnuu vuq UIJGL !IflJOU CL!2C


%\O*U W

OLO!141J L2qnvJ VIJCL QLOMJ LC2qnVJ


COUl1OjflJ OL cOIULOflW OIJJ? jOL IuAcagwcIu Lc2tqnv
WACUJCUI uq O4CL O4JJL FB qccLwiumu COIJ11OII!U OL
COmJ4L 1'K P!q "W''U
BOIIAIV IÔQJII 1Q -'JQ

09 -4
BLJJ J2JQJ O FQ

4•4
CIJ!IC JôQ1tJ .O TQ

jrnu I
TI
T1

fl
uqouc2t Jô21-QO -ii
TO
I2WCI JÔQI-,XQ

JôQ-è TI
4GX!C0 Jj-J I.e FQ

1ô8à-ô3
-. 0è 01

3) 1%rn.t% 2\.o3 mon ou t4ooniu ou-jiu .o*t bo'ttuou


oHw %CO1 nttto unt tutow w.i%t *o .owt coow to iomu
(. UO%I% %II1I tOUV..Ot.% ou)C\ 1W%U1Ut t rniu \ OU%. flO IU CO %rnrz

IJ4CI125XF
FOb LP

bci. cvb pcowc IaJv4!Jc jo bLc-cin!2 u.cuq

CO1UA
h%3%
*c c.wou
o\txzn
)t1.Z o-t %tq1\
tzuu
B0J!P!9 2 o\?
9Lfl a ,o\0 Qo\O

CP!1G 1 2 0\° to\0


jrnu a a ôo\° Oo\0

IuqoU! 55 8 J30\0
J2LVCJ . a 'to\° J4\O
1,CX1CO , ,\

ornti iot touoi\. o*r o\tiçzut oiu


buoç
n. wzr qu o\-trn tcuoc ai uo couotu%. toni

o% SCt
curz (3' t' QMW .€2IIU% %Zn.W C1212 ') r
.3+V)
o\)va
.-+y( n
%I\ W bO CU%I2 ¼'1V O*I 'W'V

!14CBII2xr'2
1NB30*Ot'%
1W1' g: pn,jvpou C'1 uuq OL0JflP
w. sobtutkoL Ut%O O. aotshtat' cscnçut conuwz %TiW'% U q9G
b t Ston.qs (qici.cucc
COR1& ACUU LOW totjq SACLURC) yuunvj juppou jçsgc
1023 1020 10o\0

BflPVtIO2 1020 10.13 33o\°

101? 1003
_S—a Oio\0
1090 10.12 13o\° 4\O

10.10 1022 00o\0 _____________________

rae _ _
1020 1003 00è4' .lo\0
COIOWP!S 1020 10.13 03o\° J J\O

1023 1024 03o\0 1.lo\0

D0WP9 1020 10.15 13o\0

10.1?

1021
10.12

1022
0'3o\0

?5o\0
ec!1A!! lOo\0

o\0
E2Thi 1020 1021 FOo\° 2o\°

1000 1003
wt.%tr&
041?
flAflnt4" v-r-
J4\O
VJAVOL 1023 1024 13o\O

1025 1003 00o\° 12o\°


102? 1014 2o\O
4*
lOX? JoX( -i 3e
1015 1083 T2o\°
note - _n!so
1022 1003 05oN
QLCCCC 1020 1012 3'0i'

1025 1003 05o\° 12o\o


ongicuJgIg 1020 1024 0?o\O 2o\O
102? i'3k -
1025 1003 0'3o\O IOo\°
nAsus 1020 1022 50o\O
ioss JaRS
1020 1003 05o\° 3\0
HOUDL 1020 1020 OOè?
1000 J0bI :
1003 1003
Hfhl.A 1020 1020 FOo\° Oo\°
1000 1003 SOo\°
2 OqCIIc IUIPI!OU CL!2 suq GWMiP
tO3U. '%
2toip (qcucc
COfl1UL? )CI2 WW MOLj vcLc) yuun pijsiou jc
1000 1003 3Oo\0
!Uq!9 1020 1O5 T8.\° Q\O
—— _______
1o, 1005
(OLC 1021 1023 .J4\0

102 1O3 J3\O

102 Q80\0 13o\0

1081 1003 Qo\0


q22CL 1022 1 O0

1083 1003 5'4\O j4O


1024 108Q 1'So\o

___________ 1020 1003 I8è IQo\0


1022 0 bo\0

1081 1003

1080 ________ 04è

1020 1O,.\3 O3o\0 4\O

1005 30o\0
1020 1083 Oo\0
•l084
1088 1005 03o\0 33\O
bP1(bb!UC2 1020 1O5 .10o\0 Qo\0
IO3 JO.9 .
IO 1005 - --
_0?o\0
bOW9J 1020 10? 5o?
- JO,2 . 1024 . -

1O8 1005 Jbo\0


LIg
..
1020 1OO
1Ô80 J8J ..: :. —
. .

...
O'$o\0

.
J025 1O8 _55\O 13o\°
JGUGflGj 1020 1080 3?o\0 I Oo\°
1000 1003
/jCCW 9WO9 1O0 1020 01o\0
jogi Joos ... oe
BELVLL5XF2

LPiG a: poqc2 snq bot!c!c2: y/CLSCa 9COLG miq VICL (PC 1UU9i!0U CL!

(ti supic WC92I1LC 92 qcA8iOu LOW MOLJ VGL9G OACL WC bcuoq COCWC!CIU ! t!UI1X qC1I34
pøu SSLO ? bGLCGUI II 2p0Mu !U poiq OIJICL2 !U t)

pocjc b01!C!C2

'4%%fl'- JO%tOfl it urn %*.bW oi.ci


Iluc\ C3% \QD' \Qt'n
9COLC E!'4 IUUL0U CL!a!2 -00Q 01ô -VQ 0O -1Q OI.\'
DflL!U IUUi!0U CL! 01 t10? V 0!I
VUL WUv4!0u CL!a 011 V 10W T2

304? 1?4 34? 3ô 13?0 131?

4utc3UOn )n crnc oa 'i.o ti


cja t. tOUQi$%C u*c
I3 2.Ot* 2"' \b1
'B%" I*UI O8
%ct4O. mXc OU fl} iu
=\ i\nI3 ou
i*o uiw
C o uu TMci OJ%t
.lIc) 'oo iu %uucw.ou MuH% 14OI%

9E%UO1 1% 32 fl OU ut \' %Z% \f%l %bfl tO%I3 1.U1KK1 $C%


QWONV4WXF2

1pIc Jo: KcLcioua jOL vuuI bCL Cb!V OLO!P q Iuusi!ou CL!2C2 COUI1OJJU OL OIJJCL COI2
cbcuqcu MJLllJpJc bcL cbij o!ip
'ooc; t.OU- 1i \Q\-b'S %c9%% JO4c
J{CLC2!OU I JçcLc22!OU 5 JCLG22OU 4 JçcLG2mOU J'ca!ou Q
cocw- 1 COCW- £- C0CW- 1- C0U!- C°U1- L-
C!GU 1t?.tC C!CU %1i% C!CUj 2.VW• CIClU %$3U1UC C!CU4 %U2UC CIGU lu2u.c
DflWW) OL UOU-CLI2!2 conujuca 0O051 VQI. 00033 11'S 00039 'S\ 0003Q V'I 00043 'SQ\ 00030 'S\
DnWWA OL CU2 cOnuUca
pOLc J iUJ3j!OU cuia 000?ô -V' -000à -V'V -000Q4 -V 0'OI 11 -Vb' -00051 -cno 00005 OOQ
DflWWA OL CLI2!2 COtIIULiC2
00130 -s -oooo -'soo -00101 -v -ooiie -' -oout-T -ooii -'o
DnWWA OL CLII COIIIUUG2 9jJGL
CU2G2 00130 TtO 00101 'SO'S 00133 oooae u ooo SO 00150 TOO

ro O pCj( Wm.JCGt bLcw!nw -0004Q -V -00042 -V -0004 -VbO -000'IQ -V\ -00084 - Q -00080

bflPIJC CCiOLl1LbIfl\QDb 00002 b 00008 0.000, 00001 JO'3 000!0 TV 00011 fl'S
-001?0 -3Q0 -001?3 -'53Q -001Q0 -3'QO 001Q4 -'k -0013Q 00103 -V
b0bflIi!0U LOMj -08E1 -'%O -0QJ8 -''t\ -0XQô4 b' 08't2 -' -0QX -T -J04Q1 Q'
1UC011JC bCL cbi (bLGA!on Acm.) -3E-OQ -O' -9E-OQ -Q -3E-OQ -t -1E-0Q -Q'O -3E0Q 'O 3E0Q
IUAGWCUPUDb 00OJX QQ 0OOIX Tb' 00050 Q\ 00018 1
V22!11i!0U O0O0 -O
KCAOJtIi1OU uq C0flb2 -ooo5 I
ccouq9Q CULOJ!WGIU (bLGJion
-00003 -V% 00005 31
1cu ojJ).øqG
Ic-dn9Lcq
J4IIWCL oopcLAi!OU2
(\o)

01QÔ4
11 13
O1Q
oQJ
o.1o3 oi
00033

8X5
IY1
oii
1003
011Q5
1 13Q