‫سفید= وارد کردن ارقام‬

‫‪:‬تاریخ‬

‫‪:‬نام‬
‫‪:‬بچ‬

‫لطفا در ستونهای آبی رنگ چیزی ننویسید‬

‫ششششش ششششش‬
‫) حجم اولیه قبل از پختن ) لیتر‬
‫) حجم اولیه قبل از پختن ) بشکه‬

‫زرد= دلبخواه‬

‫) وزن مخصوص اولیه ) آب سنجی‬
‫) حجم اولیه قبل از پختن ) گالن‬
‫میزان کارآمدی ) بازده ( مالت کمرنگ‬
‫میزان کارآمدی ) بازده ( مالت ویژه‬

‫‪-668.96‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.000‬‬

‫گگگگگ )‪ (%‬گگگگ گگگگگ‬
‫مقدار )‪ (%‬مالت ویژه ‪1‬‬
‫مقدار )‪ (%‬مالت ویژه ‪2‬‬
‫مقدار )‪ (%‬مالت ویژه ‪3‬‬
‫مقدار )‪ (%‬مالت ویژه ‪4‬‬
‫مقدار )‪ (%‬مالت ویژه ‪5‬‬

‫نوع مالت کمرنگ‬
‫نوع مالت ویژه ‪1‬‬
‫نوع مالت ویژه ‪2‬‬
‫نوع مالت ویژه ‪3‬‬
‫نوع مالت ویژه ‪4‬‬
‫نوع مالت ویژه ‪5‬‬
‫) شششش ششششش شششش شششش ) ششششش‬
‫شششش شششش شششش ششششش ‪ ) 1‬ششششش‬
‫شششش شششش شششش ششششش ‪ ) 2‬ششششش‬
‫شششش شششش شششش ششششش ‪ ) 3‬ششششش‬
‫شششش شششش شششش ششششش ‪ ) 4‬ششششش‬
‫شششش شششش شششش ششششش ‪ ) 5‬ششششش‬

‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬

‫‪:‬رازک زنی بار دوم‬
‫‪ ):‬زمانی که در دیگ مانده است ) بر حسب دقیقه‬
‫‪:‬میزان )‪ (%‬اسید بنیادی‬
‫‪ :‬کسری )‪ (%‬اسید بنیادی مطلوب‬
‫‪:‬مقدار )‪ (%‬بکار بردن‬
‫ششششش شششش شششش ششش ششش ) ششششششش‬
‫ششششش شششش شششش ششش ششش ) ششششش‬
‫) ششششش شششش شششش ششش ششش ) شششش‬

‫‪0.0000‬‬
‫‪0.0000‬‬
‫‪0.0000‬‬

‫‪:‬رازک زنی بار چهارم‬
‫‪ ):‬زمانی که در دیگ مانده است ) بر حسب دقیقه‬
‫‪:‬میزان )‪ (%‬اسید بنیادی‬
‫‪ :‬کسری )‪ (%‬اسید بنیادی مطلوب‬
‫‪:‬مقدار )‪ (%‬بکار بردن‬
‫ششششش شششش شششش ششش ششش ) ششششششش‬
‫ششششش شششش شششش ششش ششش ) ششششش‬
‫) ششششش شششش شششش ششش ششش ) شششش‬

‫‪0.0000‬‬
‫‪0.0000‬‬
‫‪0.0000‬‬

‫شششش‬
‫شششش‬
‫شششش‬
‫شششش‬
‫شششش‬

‫آبی= چیزی ننویسید‬

‫شششش‬
‫شششش‬
‫شششش‬
‫شششش‬
‫شششش‬

‫) شششش ششششش شششش شششش ) شششش‬
‫شششش شششش شششش ششششش ‪ ) 1‬شششش‬
‫شششش شششش شششش ششششش ‪ ) 2‬شششش‬
‫شششش شششش شششش ششششش ‪ ) 3‬شششش‬
‫شششش شششش شششش ششششش ‪ ) 4‬شششش‬
‫شششش شششش شششش ششششش ‪ ) 5‬شششش‬

‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬

‫‪:‬مقدار کل ایزومرهای اسید بنیادی مطلوب‬

‫شششش ششش ششش‬
‫شششش ششش ششش‬
‫شششش ششش ششش‬
‫شششش ششش ششش‬
‫شش شششش شششش ش شششش‬

‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬

‫)افزودن و تنظیم کردن کیفیت آب )حجم و حرارت‬
‫) ششش شش ششششش ) شششش‬
‫) ششش شش ششششش ) شششش‬
‫ششششش ) ششششش شششش ( شش ششششششششش‬
‫‪:‬نظریات‬

‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.0‬‬

‫‪:‬رازک زنی بار اول‬
‫‪ ):‬زمانی که در دیگ مانده است ) بر حسب دقیقه‬
‫‪:‬میزان )‪ (%‬اسید بنیادی‬
‫‪ :‬کسری )‪ (%‬اسید بنیادی مطلوب‬
‫‪:‬مقدار )‪ (%‬بکار بردن‬
‫ششششش شششش شششش ششش ششش ) ششششششش‬
‫ششششش شششش شششش ششش ششش ) ششششش‬
‫) ششششش شششش شششش ششش ششش ) شششش‬

‫‪0.0000‬‬
‫‪0.0000‬‬
‫‪0.0000‬‬

‫‪:‬رازک زنی بار سوم‬
‫‪ ):‬زمانی که در دیگ مانده است ) بر حسب دقیقه‬
‫‪:‬میزان )‪ (%‬اسید بنیادی‬
‫‪ :‬کسری )‪ (%‬اسید بنیادی مطلوب‬
‫‪:‬مقدار )‪ (%‬بکار بردن‬
‫ششششش شششش شششش ششش ششش ) ششششششش‬
‫ششششش شششش شششش ششش ششش ) ششششش‬
‫) ششششش شششش شششش ششش ششش ) شششش‬

‫‪0.0000‬‬
‫‪0.0000‬‬
‫‪0.0000‬‬

‫) قیمت مالت کمرنگ ) هر پاوند‬
‫قیمت مالت ویژه شماره ‪1‬‬
‫کل قیمت مالت ویژه شماره ‪ 2‬تا ‪5‬‬
‫) قیمت رازک ) پاوند‬

‫)کیفیت آب اولیه )تنظیمات آب قبل از شروع پخت‬
‫)نسبت مقدار الکل به آرد مالت )؟ به ‪1‬‬
‫) درجه حرارت حریره ) سانتیگراد‬
‫) ششش شش شش ششش ) ششش شش شششششش‬
‫‪:‬توانائی مخمر‬
‫‪:‬نوع حریره‬

‫‪0.00‬‬

‫ص‪1‬‬
‫سفید= وارد کردن ارقام‬

‫‪:‬تاریخ‬

‫‪:‬نام‬
‫‪:‬بچ‬

‫آبی= چیزی ننویسید‬
‫لطفا در ستونهای آبی رنگ چیزی ننویسید‬

‫)درجه حرارت )فارنهایت‬

‫) درجه حرارت ) سانتیگراد‬

‫‪ ):‬ششششش شششش ششششش ) ششششش ششششش‬
‫‪ ):‬ششششش شششش ششششش ) ششششش ششششش‬
‫) ششششش ) شششش ‪ 330‬شش شش‬
‫‪ ( % ) :‬ششششش شششش شششش‬

‫‪-668.96‬‬
‫‪-1132.39‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00%‬‬

‫جدول تصحیح‬
‫تصحیح وزن مخصوص‬
‫‪-0.690‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪1.105‬‬
‫‪2.390‬‬
‫‪4.010‬‬
‫‪5.910‬‬
‫‪ :‬تاریخ بهسازی‬
‫‪ :‬درجه حرارت‬
‫‪ :‬فیلتر کردن ظریف‬
‫‪ :‬بطری کردن‬
‫‪ :‬تاریخ بسته بندی‬
‫‪ :‬میزان فشار‬
‫‪ :‬رنگ‬
‫‪ :‬غلظت‬
‫‪ :‬تلخی‬
‫‪ :‬رازک طعم زنی‬
‫‪ ) :‬میزان اسید ها ) ترشی‬
‫‪ :‬تعداد روز ها‬
‫‪ :‬فیلتر کردن‬
‫‪ :‬درجه حرارت‬
‫‪ :‬میزان حجم اکسید کربن از روی جدول‬
‫‪ :‬شفافیت‬
‫‪ :‬زمان فرو نشستن کف آبحو تا نیمه‬

‫زرد= دلبخواه‬
‫پخت‬

‫جدول بندی زمانی حریره سازی‬

‫وزن مخصوص در آغاز رانش‬
‫) حجم قبل از جوشاندن ) گالن‬
‫) حجم حریره قبل از تخمیر ) گالن‬
‫وزن مخصوص اولیه‬
‫‪:‬وزن مخصوص در پایان رانش‬
‫) حجم قبل از پخت در ‪ 100‬درجه سانتیگراد ) گالن‬
‫) ششش ششششش شش ششششش ششششش ) شششش‬
‫) ششش شش شش ششش ) ششش شش شششششش‬
‫) ششششش شششش شششش ) ششششش ششششش‬
‫ششششش شششششش ) ‪( %‬‬

‫‪0.000‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪-668.96‬‬
‫‪0.00‬‬

‫‪ :‬وزن مخصوص پیدا شده نهایی‬
‫‪:‬ششششش ششششش‬
‫‪:‬ششششش ششششش‬
‫شششش شششش شششش ) ‪:( %‬‬

‫‪0.00%‬‬
‫‪-69.28%‬‬
‫‪231.39%‬‬

‫‪ :‬نظریات‬
‫)درجه حرارت )سانتیگراد‬

‫‪10.0‬‬
‫‪15.5‬‬
‫‪21.0‬‬
‫‪26.5‬‬
‫‪32.0‬‬
‫‪38.5‬‬

‫‪ :‬میزان طعم مالت‬
‫‪ :‬اسید )ترشی ( گیری‬
‫‪ :‬بی طعمی‬
‫ص‪2‬‬

‫) شششش‬
‫) شششش‬
‫) شششش‬
‫) شششش‬
‫) شششش‬

‫شش‬
‫شش‬
‫شش‬
‫شش‬
‫شش‬

‫) ششششش‬
‫) ششش‬

‫) ششششش‬
‫) ششش‬

‫شششش‬

‫‪ ):‬ششش‬
‫‪ ):‬ششش‬

‫مبدل‬
‫‪:‬توجه‬
‫برای تبدیل به واحد مورد نظر ‪ ،‬مقداری سانتیمتر مربع‬
‫را که مایل به تبدیل هستید ‪ ،‬فقط در ستون اینچ مربع‬
‫زرد رنگ بگذارید و مبدل آنرا در ستون متر مربع‬
‫‪.‬سیاه مقابل آن خواهید یافت یارد مربع‬
‫کیلو متر مربع‬
‫مایل مربع‬
‫هکتار‬
‫آکر‬
‫سانتیمتر‬
‫اینچ‬
‫کیلومتر‬
‫مایل‬
‫لیتر‬
‫پاینت‬
‫لیتر‬
‫گالون‬
‫کیلو گرم‬
‫پاوند‬
‫کیلو گرم‬
‫* یک تن متریک برابر با ‪ 1000‬کیلو گرم است *تن‬
‫کیلووات‬
‫اسب بخار‬
‫متر مکعب‬
‫فوت مکعب‬
‫سانتی گراد‬
‫فارنهایت‬
‫اخطار‪ :‬از دستکاری فرمولها در ستون آبی خودداری کنید‬
‫کوارتر‬
‫آونس‬
‫درام‬
‫گرین‬
‫اخطار‪ :‬از دستکاری فرمولها در ستون آبی خودداری کنید‬

‫تبدیل‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬

‫اینچ مربع‬
‫سانتیمتر مربع‬
‫یارد مربع‬
‫متر مربع‬
‫مایل مربع‬
‫کیلو متر مربع‬
‫آکر‬
‫هکتار‬
‫اینچ‬
‫سانتیمتر‬
‫مایل‬
‫کیلومتر‬
‫پاینت‬
‫لیتر‬
‫گالون‬
‫لیتر‬
‫پاوند‬
‫کیلو گرم‬
‫*تن‬
‫کیلو گرم‬
‫اسب بخار‬
‫کیلووات‬
‫فوت مکعب‬
‫متر مکعب‬
‫فارنهایت‬
‫سانتی گراد‬
‫پاوند‬

‫مساحت‬

‫طول ‪ -‬درازا‬

‫گنجایش‬

‫وزن‬

‫نیرو‬
‫حجم‬
‫حرارت‬

‫تبدیلت پاوند‬

CC
T.Spoon
‫میلی لیتر‬
‫چ‬.‫ق‬.
237.0
48.0
207.4
42.0
189.6
38.4
177.8
36.0
148.1
30.0
118.5
24.0
94.8
19.2
88.9
18.0
79.0
16.0
59.3
12.0
29.6
6.0

Spoon Ounce.UK
‫ غ‬.‫ق‬.
‫آونس‬
16.0
8
14.0
7
12.8 6 oz 2/5
12.0
6
10.0
5
8.0
4
6.4 3 oz 1/5
6.0
3
5.3 2 oz 2/3
4.0
2
2.0
1

Cup
‫فنجان‬
1
7/8
4/5
3/4
5/8
1/2
2/5
3/8
1/3
1/4
1/8

‫کوارتر‬
‫آونس‬
‫درام‬
‫گرین‬

‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬

‫پاوند**‬
‫تبدیلت‬
‫پاوند‬

‫=====================<‬
‫‪:‬توجه‬
‫برای تبدیل به واحد مورد نظر ‪ ،‬هر مقیاسی سانتیمتر مربع‬
‫را که در این خانه بگذارید ‪ ،‬مبدل آنرا به اینچ مربع‬
‫واحد دلخواه در ستون سیاه خواهید یافت متر مربع‬
‫یارد مربع‬
‫کیلو متر مربع‬
‫مایل مربع‬
‫هکتار‬
‫آکر‬
‫سانتیمتر‬
‫اینچ‬
‫کیلومتر‬
‫مایل‬
‫لیتر‬
‫پاینت‬
‫لیتر‬
‫گالون‬
‫کیلو گرم‬
‫>=====================< ** پاوند‬
‫کیلو گرم‬
‫*امپریال تن‬
‫کیلووات‬
‫اسب بخار‬
‫متر مکعب‬
‫فوت مکعب‬
‫سانتی گراد‬
‫فارنهایت‬
‫اخطار‪ :‬از دستکاری فرمولها در ستون آبی خودداری کنید‬
‫* یک تن متریک برابر با ‪ 1000‬کیلو گرم است‬

‫مساحت‬

‫طول ‪ -‬درازا‬

‫گنجایش‬

‫وزن‬

‫نیرو‬
‫حجم‬
‫حرارت‬

‫اخطار‪ :‬از دستکاری فرمولها در ستون سیاه خودداری کنید‬

‫ط به آن بر اساس مقدار ‪ 20‬لیتر آبجو تخمیر شده است‬
‫بخش سه‬

‫مقدار کربن دهی به )‪ 20‬لیتر‬
‫مقدار کربن‬
‫‪2.2 - 3.0‬‬
‫‪1.5 - 2.2‬‬
‫‪2.8 - 5.1‬‬
‫‪2.0 - 4.5‬‬
‫‪2.4 - 2.6‬‬
‫‪2.5 - 2.8‬‬

‫مقدار کربن‬
‫‪1.230‬‬
‫‪1.150‬‬
‫‪1.118‬‬
‫‪1.056‬‬
‫‪0.988‬‬
‫‪0.957‬‬
‫‪0.904‬‬
‫‪0.850‬‬
‫‪0.818‬‬
‫‪0.774‬‬
‫‪0.728‬‬
‫‪0.699‬‬
‫‪0.660‬‬

‫وزن‬
‫گرم‬
‫‪28.3‬‬
‫‪42.5‬‬
‫‪56.7‬‬
‫‪70.9‬‬
‫‪85.0‬‬
‫‪99.2‬‬
‫‪113.0‬‬
‫‪128.0‬‬
‫‪142.0‬‬
‫‪156.0‬‬
‫‪170.0‬‬
‫‪184.0‬‬
‫‪198.0‬‬
‫‪213.0‬‬
‫‪227.0‬‬
‫‪241.0‬‬
‫‪255.0‬‬

‫آبجو ( با روش شیرینی زنی‬
‫ شیرینی زنی ‪1‬‬‫گلوکز یا دکستروز خشک‬
‫مقدار کربن‬
‫‪0.39‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.79‬‬
‫‪0.98‬‬
‫‪1.18‬‬
‫‪1.38‬‬
‫‪1.57‬‬
‫‪1.77‬‬
‫‪1.97‬‬
‫‪2.16‬‬
‫‪2.36‬‬
‫‪2.56‬‬
‫‪2.75‬‬
‫‪2.95‬‬
‫‪3.15‬‬
‫‪3.37‬‬
‫‪3.54‬‬

‫ شیرینی زنی ‪2‬‬‫گلوکز یا دکستروز مایع‬
‫مقدار کربن‬
‫‪0.36‬‬
‫‪0.54‬‬
‫‪0.72‬‬
‫‪0.89‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.43‬‬
‫‪1.61‬‬
‫‪1.80‬‬
‫‪1.97‬‬
‫‪2.15‬‬
‫‪2.33‬‬
‫‪2.49‬‬
‫‪2.67‬‬
‫‪2.85‬‬
‫‪3.03‬‬
‫‪3.21‬‬

‫ شیرینی زنی ‪3‬‬‫شکر یا ساکاروز‬
‫مقدار کربن‬
‫‪0.41‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪1.24‬‬
‫‪1.44‬‬
‫‪1.65‬‬
‫‪1.86‬‬
‫‪2.06‬‬
‫‪2.27‬‬
‫‪2.48‬‬
‫‪2.68‬‬
‫‪2.89‬‬
‫‪3.11‬‬
‫‪3.31‬‬
‫‪3.52‬‬
‫‪3.73‬‬

‫این جدول و محاسبات مربوط به آن بر اساس مقدار‬
‫بخش یک‬
‫میزان کردن مقدار کربن در انواع آبجو‬
‫نوع آبجو‬
‫آیل آمریکایی‬
‫آیل انگلیسی‬
‫آبجو سفید آلمانی‬
‫آیل بلژیکی‬
‫لگر اروپایی‬
‫لگر آمریکایی‬
‫بخش دو‬
‫کربن باقیمانده پس از تخمیر‬
‫درجه حرارت ‪ -‬سانتیگراد‬
‫‪8.5‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪15.0‬‬
‫‪17.0‬‬
‫‪18.5‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪22.0‬‬
‫‪23.5‬‬
‫‪25.0‬‬
‫‪27.0‬‬
‫‪28.5‬‬

‫طفا در ستون های سفید رنگ داده ها را وارد کنید‬
‫نوع ‪ -‬حالت فیزیکی‬

‫حجم به لیتر‬

‫محل تولید یا تهیه‬

‫رنگ‬

‫رنگ‬

‫آب سنجی‬

‫مقذار کیلو گرم‬

‫قیمت هر کیلو ریال‬

‫توضیح‬

‫تعداد ‪ -‬مقدار‬

‫قیمت واحد ریال‬

‫توضیح‬

‫درجه حرارت‬

‫رنگ‬

‫آبسنجی‬

‫مقدار‬

‫قیمت واحد ریال‬

‫توضیح‬

http://antahoora.blogspot.com

‫لطفا در ستون های سفید رنگ داده‬

‫مشخصات‬
‫نوع میوه یک‬
‫نوع میوه دو‬
‫نوع میوه سه‬
‫آب‬
‫مخمر‬
‫ماده ضدعفونی‬
‫ماده رسوب دهنده‬
‫آهک‬
‫پتاسیم‬
‫کربن ‪ -‬ذغال‬
‫مواد شیمیائی دیگر‬
‫شکر‬
‫عسل‬
‫ادویه یک‬
‫ادویه دو‬
‫ادویه سه‬
‫ادویه چهار‬
‫ادویه پنج‬

‫ابزار لزم‬
‫نوع بشکه تخمیر اولیه‬
‫نوع بشکه تخمیر نهایی‬
‫تعداد شیشه تولیدی‬
‫لوله سیفون‬
‫قفل تخمیر‬
‫کیسه تفاله گیری‬
‫چوب پنبه‬
‫صافی کاغذی‬
‫قیف‬
‫همزن‬
‫آب میوه گیری‬
‫آبسنج‬
‫لوله مدرج‬
‫گیره‬
‫لگن‬
‫سطل‬

‫نام علمی ‪ -‬تجاری‬

‫اقدامات مرحله ای‬
‫نام شراب‬
‫شماره بچ‬
‫نام دستور تهیه‬
‫منبع دستور تهیه‬
‫شروع تهیه شراب‬
‫شروع تخمیر اولیه‬
‫خاتمه تخمیر اولیه‬
‫شروع تخمیر نهایی‬
‫خاتمه تخمیر نهایی‬
‫)درجه الکل نهایی )تقریبی‬
‫رنگ نهایی شراب تولیدی‬
‫مقدار کربن شراب‬
‫تفاله باقیمانده‬
‫مخارج بچ ریال‬
‫قیمت هر بطر شراب ریال‬

‫‪:‬مشاهدات‬

‫تاریخ‬

‫‪Ounce‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ Hydrometer Reading‬مقدار داده بین‬

‫آونس شکر برای‬

‫میزان آبسنجی‬

‫یک گالن شراب‬

‫شیرینی در مایع‬

‫‪Ounce‬‬

‫‪% Alcohol‬‬

‫مقدار داده بین‬

‫در صد تقریبی‬

‫‪0.90‬‬
‫تا‬
‫‪16.30‬‬

‫‪50‬‬

‫>======== درجه خوانده شده آبسنج را اینجا وارد کنید‬

‫‪1.0400‬‬

‫‪1.0100‬‬
‫تا‬
‫‪1.1200‬‬

‫‪16.30‬‬

‫>======= درجه مطلوب الکل را اینجا وارد کنید‬

‫آونس شکر برای‬

‫الکل پیش بینی شده‬

‫یک گالن شراب‬

‫آخرین مرحله خواندن آب سنج برای تشخیص نوع شراب‬
‫‪PH‬‬
‫‪0.990 - 0.996‬‬
‫‪0.996 - 1.009‬‬
‫‪1.009 - 1.018‬‬

‫نوع شراب‬
‫شراب دبش‬
‫شراب معمولی‬
‫شراب شیرین‬

‫‪1.1000‬‬
‫‪1.0200‬‬
‫‪1.1000 - 1.0200 = 0.0800‬‬
‫‪0.0800 x 1.0470 = 0.0838‬‬
‫‪0.0838 / 1.0200 = 0.0822‬‬
‫‪8.20%‬‬

‫‪% Alcohol‬‬

‫‪20 Liter‬‬

‫‪10 Liter‬‬

‫‪5.10%‬‬

‫‪2,120‬‬

‫‪1,060‬‬

‫در صد تقریبی‬

‫گرم شکر برای‬

‫گرم شکر برای‬

‫‪5 Liter‬‬

‫‪530‬‬
‫گرم شکر برای‬

‫‪Galon‬‬

‫‪482‬‬
‫گرم شکر برای‬

‫الکل پیش بینی شده‬

‫بیست لیتر شراب‬

‫ده لیتر شراب‬

‫پنج لیتر شراب‬

‫یک گالن شراب‬

‫‪Hydrometer‬‬

‫‪20 Liter‬‬

‫‪10 Liter‬‬

‫‪5 Liter‬‬

‫‪Galon‬‬

‫‪1.1200‬‬
‫میزان آبسنجی‬

‫‪6,236‬‬

‫‪3,118‬‬

‫‪1,559‬‬

‫‪1,418‬‬

‫گرم شکر برای‬

‫گرم شکر برای‬

‫گرم شکر برای‬

‫گرم شکر برای‬

‫شیرینی در مایع‬

‫بیست لیتر شراب‬

‫تصحیح شده ‪2‬‬

‫‪1386/8/16‬‬

‫‪:‬توجه‬

‫صاره را درون لوله آزمایش کرده و با کمک آبسنج میزان قند )فراکتوز( را آزمایش میکنیم‬
‫‪.‬فرض میکنیم عدد خوانده شده ‪ 1.100‬باشد‪ .‬آنرا یادداشت میکنیم‬
‫پس از تخمیر مرحله نهایی بار دیگر آبسنجی میکنیم‬
‫‪.‬فرض میکنیم عدد خوانده شده ‪ 1.020‬باشد‪ .‬آنرا یادداشت میکنیم‬
‫‪.‬دو عدد خوانده شده را از هم کم میکنیم‬
‫اختلف بدست آمده را در نسبت الکل ضرب میکنیم تا جرم الکل بدست آید‬
‫جرم الکلی بدست آمده را بر میزان شیرینی خوانده شده در بار دوم تقسیم میکنیم‬
‫‪ .‬عدد بدست آمده برابر با میزان در صد الکل در مایع است‬
‫مقدار بدست آمده یک عدد تقریبی است و همه آبسنج ها را شامل نمیشود‬

‫ده لیتر شراب‬

‫پنج لیتر شراب‬

‫یک گالن شراب‬

‫این محاسبات بر اساس حداقل یک گالن شراب )‪ 4.546‬لیتر( و حداکثر ‪ 20‬لیتر شراب پایه گذاری شده ‪ .‬لطفا از دستکاری در قس‬

‫در اغلب آبسنج ها با روش زیر میتوان می‬
‫پس از له کردن میوه و آمادگی کامل برای شروع تخمیر ‪ ،‬مقداری از عصاره را درون لوله آزمایش کرده و‬
‫‪.‬فرض میکنیم‬

‫‪.‬فرض میکنیم‬

‫‪.‬اختلف بدست آمده را‬
‫‪.‬جرم الکلی بدست آمده را بر‬

‫از آنجا که نحوه تقسیمات و درجه بندی آبسنج ها با هم اختلف دارند مقدار بدست آمده یک عدد تق‬