P. 1
Karls Markss

Karls Markss

|Views: 37|Likes:
Published by Bruno Baskers

More info:

Published by: Bruno Baskers on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2010

pdf

text

original

Karls Markss

gad k uva par ³Rhenish Gazette´ redaktoru. . Vi iem bija se i b rni. p rcelts uz Berl nes universit ti.) Dzimis ebreju imen V cijas pils t Tr r .-1883.Markss apprecas ar eniju fon Vestf lenu.Dz ves dati   K rlis Heinrihs Markss dz vojis (1818. Septi padsmit gadu vecum k st par tieslietu studentu Bonnas universit t . no kuriem izdz voja tikai tr s. K. Vi piev rs s urn listikai un 1842.

gad tiek public ts -Komunistisk s partijas manifests. miris 1883. mart London . gad vi ar imeni p rc l s uz Londonu. Francij izstr d ja politisk s un filozofisk s idejas un uzs ka sadarb bu ar Fr drihu Engelsu. 1848. Francij un Be ij vi am jau bija slikta politisk slava. gada 14. jo Pr sij . kur s ka rakst t V cu Fran u Gadagr matu. London nodz voja visu atliku o m u. 1849.gadu vecum .Dz ves dati   1843. . Lielbrit nij 64. gad K rlis Markss ar savu imeni dodas trimd uz Par zi.

cilv ku. m r is ir to main t´. doma ietekm visus Marksa turpm kos darbus.Ieguld jumi ekonomikas zin tn   Savus darbus velta sabiedr bas un ekonomisko procesu anal zei..´. ÄEkonomikas un filozofijas manuskripts´ ÄFeierbaha t zes´ ar svar g ko t zi: Äfilozofi ir tikai interpret ju i pasauli.. ka: ÄRa o ana ir v sturisk s dabas attiec bas ar. . Galvenais darbs ÄKapit ls´ (sast v no 3 da m). Manuskript Markss ieliek domu. filozofijas centr novietoja cilv kus un cilv ka apzi u.

ko tas p rdeva kapit listiem. T . zemes pa niekiem zeme.Ieguld jumi ekonomikas zin tn D. kapit listiem pieder ja kapit ls. . Rikardo un K. ds priek stats kopum atbilda industrializ cijas s kuma posma situ cijai. bet darbasp kam ² darba rokas un darba laiks. p rdali un sadali risin ja caur iru prizmu.Markss nacion l ien kuma veido anos.

K di v l ieguld jumu iz emot ekonomikas zin tni?    Karls Markss ir atst jis dzi u ietekmi uz divdesmit gadsimta dz vi. komunisms. sociolo iju. m kslu un v sturi (Revol cijas . ekonomiku. l dz gi k Freida idejas. Vi a doma iespaidojusi daudzus modern s sabiedr bas aspektus pa i: filozofiju. darba au u masu revolucion r s kust bas. ir k uvu as par kult ras mantojumu. politekonomiku. v stures progresa pa trin t jas). L dz marksismam.v stures svar g kie notikumi. ra o anas sf ra filozofiem bija tikai att lin ts fons citu attiec bu p t an . Marksisms-m c ba. . kur priorit te ir ekonomiskie jaut jumi un materi lo v rt bu ra o anas veids. Marksisms vispirms ir materi lisms. Daudzas vi a idejas. Kla u konflikts.

Vald ba var tu ar savu r c bu nodro in t vienl dz bu starp ir m (Diferenc jot nodok us -liel ki ien kumi . .) M in jumi marksisma ide lus realiz t politiskaj praks .liel ki nodok i. atsavin ana). Izmanto ana.K.Marksa teorijas noz m gums Latvijas ekonomikai? Teoriju. jeb iru konflikts liela probl ma Latvij (darba dev jspadotais. ideju izmanto anas iesp jas?  Kla u. Progres vais ien kumu nodoklis.

Paldies par uzman bu! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->