ßluF 0CFAt STRATF6Y

0AlAH K0tTFK KFPlHPltAt
SFK0lAH
Diadaptasi Dari BOS
(W. Chan Kim dan Renee Maubourgne)
PUSAT KONSULTASI DAN MENTORING
INSTITUT AMINUDDIN BAKI
1
2
KONSEP
RED OCEAN STRATEGY
&
BLUE OCEAN STRATEGY
PFRHATlAt!!!
· BLUE OCEAN STRATEGY (BOS) ADALAH UNTUK PIHAK YANG BERSEDIA
DAN SANGGUP MELAKUKAN PERBEZAAN UNTUK KELUAR DARI STATUS
QUO KE ARAH CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILANG PADA MASA
DEPAN.
· 'STRATEGI' ADALAH PERSAINGAN UNTUK MEREBUT PELUANG YANG
TERHAD. MAKA PERLU MENCIPTA PASARAN BARU DAN MELUASKAN
PASARAN.
· BOS ADALAH STRATEGI BARU DUNIA PERNIAGAAN DI MANA KONSEP &
PRINSIPNYA BOLEH DIADATASI DAN DIAPLIKASI DALAM KONTEK
PENDIDIKAN SEPERTI MELALUI PIPP.
· PROSES YANG ADIL - MEMBOLEHKAN ORGANISASI MENINGKATKAN
REPUTASI DAN KONMITMEN AHLI-AHLI.
· PERLUKAN INOVASI NILAI:
MALU DENGAN KESEDERHANAAN
BERFIKIR DILUAR KOTAK
3
INOVASI NILAI
Kos
Inovasi
NiIai
NiIai
PembeIi
· Terjadi biIa tindakan syarikat memberi kesan
baik kepada struktur kos dan jumIah juaIan.
· Kos dikurangkan dengan menghapus dan
mengurangkan persaingan
· NiIai pembeIi ditingkatkan dengan penawaran
eIemen baru
· Tumpuan untuk menjadikan persaingan tidak
reIevan Iagi
· Tumpuan sama ke atas niIai dan inovasi
· SeIaraskan inovasi dengan penggunaan,
harga dan kos
· Mencipta perbezaan dan kos rendah serentak
4
INOVASI NILAI
Menjauhkan diri dari persaingan di Iautan merah dan
bergerak ke Iautan biru dengan ciri-ciri :
· Inovasi niIai dan kreativiti
· Menjadikan persaingan atau pertandingan tidak reIevan
· Ruang pasaran baru contohnya :
KPM: SBT- kebitaraan, perubahan daIam pengurusan
spt autonomi & empowermen dan pengantarabangsaan.
CIRQUE DU SOLEIL - Canada
AIR ASIA - Now everyone can fly
SEJAUHMANA BOLEH BERTAHAN?
5
STRATEGI LAUTAN MERAH LAWAN LAUTAN BIRU
STRATEGI LAUTAN MERAH STRATEGI LAUTAN BIRU
BERSAING DALAM RUANG PASAR
YANG SUDAH ADA
MENCIPTAKAN RUANG PASAR
YANG BELUM ADA PESAINGAN
MEMENANGI PERSAINGAN MENJADIKAN PERSAINGAN TIDAK
RELEVEN
MENGEKSPLOITASI PERMINTAAN
YANG ADA, MEMBUAT SESUATU
YANG SAMA TANPA PERUBAHAN
MENCIPTAKAN DAN MENGUASAI
PERMINTAAN BARU, KELUAR
DARI STATUS QUO
KEKALKAN KONSEP LAMA
DENGAN MEMILIH NILAI-BIAYA
(VALUE-COST TRADE OFF)
MENCIPTA KONSEP DAN INOVASI MENCIPTA KONSEP DAN INOVASI
BARU DENGAN PERTUKARAN BARU DENGAN PERTUKARAN
NILAI NILAI- -BIAYA BIAYA
MENCIPTA DIFFERENSIASI UNTUK
MENGURANGKAN KOS ATAU
MEMILIH STRATEGIS ANTARA
BIAYA RENDAH
MENYATUKAN KESELURUHAN
SISTEM KEGIATAN PERUSAHAAN,
MENGELAK PERSAINGAN, MENGELAK PERSAINGAN,
MENCIPTA DIFRENSIASI DAN KOS MENCIPTA DIFRENSIASI DAN KOS
RENDAH RENDAH
6
KEJAYAAN CIRQUE DU SOLEIL DALAM DUNIA
HIBURAN SIRKUS:
· Mencipta ruang pasaran baru tanpa persaingan
dengan Ringling Bros. dan Barnum & Bailey.
· Menarik pelanggan orang dewasa dan korporat
yang mampu membeli tiket yang mahal.
· Menjimatkan kos dengan membatalkan
persembahan yang tidak menguntungkan.
· Mengadakan persembahan luar biasa yang
menghiburkan.
7
CONTOH BOS DALAM PERNIAGAAN
Cirque du Soleil telah mencipta Iautan
biru dengan memperolehi keuntungan
melalui inovasi niIai (diferensiasi).
· menjimatkan kos dengan pengurangan
faktor-faktor persaingan.
· kepuasan pelanggan ditingkatkan dengan
menciptakan elemen-elemen baru.
· menghentikan persembahan badut dan
singa tetapi diganti dengan pertunjukan
sarkas-teater yang menarik lebih ramai
pelanggan dewasa.
8
RF0 0CFAt vS ßluF 0CFAt STRATF6Y 0AlAH K0tTFK SFK0lAH
RED OCEAN RED OCEAN
STRATEGY STRATEGY
KONTEKS KONTEKS
SEKOLAH SEKOLAH
BLUE OCEAN BLUE OCEAN
STRATEGY STRATEGY
KONTEKS KONTEKS
SEKOLAH SEKOLAH
TERLIBAT DALAM TERLIBAT DALAM
PERSIANGAN LANGSUNG PERSIANGAN LANGSUNG
SATU SAMA LAIN DI RUANG SATU SAMA LAIN DI RUANG
PASAR YANG SAMA PASAR YANG SAMA
PERTANDINGAN: SHN, PERTANDINGAN: SHN,
3K, SISTEM LIGA 3K, SISTEM LIGA- -UPSR, UPSR,
PMR, SPM PMR, SPM
MENCARI RUANG PASAR MENCARI RUANG PASAR
YANG BELUM ADA YANG BELUM ADA
PESAINGAN PESAINGAN
JOHAN AKMP JOHAN AKMP - - SHN SHN
TAK RELEVAN LAGI TAK RELEVAN LAGI
MENGEJAR PERTUMBUHAN MENGEJAR PERTUMBUHAN
YANG PESAT DAN YANG PESAT DAN
MENGUNTUNGKAN DENGAN MENGUNTUNGKAN DENGAN
BEREBUT PANGSA PASAR BEREBUT PANGSA PASAR
TERLIBAT DALAM TERLIBAT DALAM
PERTANDINGAN YANG PERTANDINGAN YANG
SAMA WALAUPUN SAMA WALAUPUN
SUDAH MENANG SUDAH MENANG
BIARKAN PERSIANGAN BIARKAN PERSIANGAN
TAK LAGI RELEVAN TAK LAGI RELEVAN
SEKOLAH KLUSTER SEKOLAH KLUSTER
PERTANDINGAN ASC PERTANDINGAN ASC
TAK RELEVAN LAGI TAK RELEVAN LAGI
BUAT SESUATU YANG SAMA BUAT SESUATU YANG SAMA
TANPA PERUBAHAN TANPA PERUBAHAN
KEKALKAN STATUS KEKALKAN STATUS
SEKOLAH SEDERHANA SEKOLAH SEDERHANA
KELUAR DARI STATUS KELUAR DARI STATUS
QUO DAN MENCIPTA QUO DAN MENCIPTA
STRATEGI MASA DEPAN STRATEGI MASA DEPAN
YANG GEMILANG YANG GEMILANG
STATUS SEKOLAH STATUS SEKOLAH
KLUSTER/SBT (NEW KLUSTER/SBT (NEW
DEMAND) DEMAND)
SEKOLAH IMPIAN SEKOLAH IMPIAN ( (JPN JPN
SABAH ) SABAH )
SEK. ELIT (JPN SEK. ELIT (JPN
TERENGGANU) TERENGGANU)
KEKALKAN KONSEP LAMA KEKALKAN KONSEP LAMA
DENGAN MEMILIH NILAI DENGAN MEMILIH NILAI- -
BIAYA BIAYA
TIDAK ADA TIDAK ADA
PERUBAHAN PERUBAHAN
ZON KESELEISAAN ZON KESELEISAAN
MENCIPTA KONSEP DAN MENCIPTA KONSEP DAN
INOVASI BARU INOVASI BARU
DENGAN MENUKAR DENGAN MENUKAR
NILAI NILAI- -BIAYA BIAYA
KONSEP BARU: CARI KONSEP BARU: CARI
KEBITARAAN UNTUK KEBITARAAN UNTUK
MENONJOLKAN MENONJOLKAN
KEHEBATAN SEKOLAH KEHEBATAN SEKOLAH
BERJUANG MENCIPTA BERJUANG MENCIPTA
DIFERENSIASI ATAU DIFERENSIASI ATAU
BERJUANG BERJUANG
MENGURANGKAN KOS MENGURANGKAN KOS
PROJEK/PROGRAM VS PROJEK/PROGRAM VS
KOS KOS
MENERAPKAN MENERAPKAN
PENGJAUHAN DIRI DARI PENGJAUHAN DIRI DARI
PERSAINGAN DENGAN PERSAINGAN DENGAN
KOS RENDAH KOS RENDAH
INOVASI DENGAN KOS INOVASI DENGAN KOS
YANG RENDAH YANG RENDAH
9
0KuS ß0S
MEMINIMUMKAN RISIKO DAN
MEMBERI TUMPUAN MENCIPTA
INOVASI YANG BERNILAI
(VALUE INNOVATION)
10
SUDAHKAH ANDA MEMAHAMI KONSEP DAN
PERBEZAAN ANTARA STRATEGI LAUTAN
MERAH DENGAN STRATEGI LAUTAN BIRU
CONTOHKAN PEMBAHARUAN SELARAS
DENGAN KONSEP BOS YANG TELAH DIBUAT
OLEH SEKOLAH ANDA UNTUK MENCAPAI
KECEMERLANGAN
BOS PEMBAHARUAN SEKOLAH OBJEKTIF
11
Persoalan :
· Bagaimanakah anda mengatasi lautan
merah supaya persaingan tidak lagi
relevan?
· Bagaimanakah anda menawan dan
menguasai pasaran terbuka dalam lautan
biru?
12
FAKTOR-FAKTOR PERSAÌNGAN/PELABURAN
P
E
N
A
W
A
R
A
N

P
E
M
B
E
L
Ì
GRAFÌK PERBANDÌNGAN UNTUK MENGKAJÌ SÌTUASÌ
PASARAN TERKÌNÌ SEPERTÌ PERSAÌNGAN PRODUK,
PERKHÌDMATAN, PENGHANTARAN DAN KEPUASAN
PELANGGAN
13
CONTOH:
Kanvas Strategi mengenai
perindustrian minuman anggur pada
Iewat 1990'an di Amerika Syarikat.
· Kurva Nilai (vaIue curve) ialah garisan-
garisan titik yang menggambarkan
prestasi syarikat-syarikat, iaitu Anggur
Premium, Anggur Biasa dan Casella
Wines yang mengeluarkan jenama 'Yellow
Tail'.
14
15
RUMUSAN ANALÌSÌS KANVAS STRATEGÌ:
1. Syarikat Anggur Premium dan Anggur Biasa
hampir sama prestasi kerana keuntungannya
statik sahaja.
2. Syarikat Casella Wines mencapai keuntungan
yang paling tinggi kerana:
· membuka pilihan-pilihan baru (alternatif).
· mendapat ramai pelanggan baru.
3. Kurva nilai Yellow Tail berfokus, kerana
mempunyai kelebihan yang syarikat-syarikat
lain tiada, iaitu faktor mudah diminum, senang
memilih serta keseronokan minuman (lihat
graf).
16
4. Casella Wines menggunakan slogan yang
berunsur keseronokan "the essence of a great
land¨ yang menarik generasi muda.
5. Berjaya mencari divergensi (alternatif) serta
tidak bersaing dengan lain telah berjaya
membuka pasaran baru.
IMPLIKASINYA:
Yellow Tail pada Ogos 2003, menjadi minuman
anggur yang paling laris di Amerika Syarikat,
iaitu jualan 4.5 juta kotak ($6.99 sebotol 750ml).
17
8lfllk$l 8 ßk1l¥l1l Z
SUDAHKAH ANDA FAHAMI APA DIA KANVAS STRATEGI DAN TUJUANNYA?
UNTUK LEBIH FAHAM CUBA ANDA APPLIKASIKAN DALAM KONTEK
SEKOLAH ANDA:
KENALPASTI DUA PESAING UTAMA SEKOLAH ANDA SEPERTI MRSM,
SEKOLAH KLUSTER, SEKOLAH MISSIONARI, SJKC, SMPC, SEKOLAH
SWASTA ATAU SEKOLAH ANTARABANGSA;
KENALPASTI APA DIA FAKTOR-FAKTOR PERSAINGAN SEPERTI
KURIKULUM, KOKURIKULUM, BAHASA PENGANTAR, JUMLAH WAKTU,
KUALITI GURU, KAEDAH P&P, ABM, ICT, DLL;
ANGGARKAN TINGKAT PENAWARAN ATAU TARIKAN PELANGGAN
KEPADA PESAING-PESAING SEKOLAH ANDA TERSEBUT;
PLOT SECARA GRAF SETIAP FAKTOR PERSAINGAN DENGAN TINGKAT
PENAWARAN/TARIKAN PELANGGAN BAGI DUA SEKOLAH PESAING DA
SEKOLAH ANDA SENDIRI; DAN
ANALISIS SERTA BUAT RUMUSAN AKAN PERSAINGAN, KEKUATAN DAN
KELEMAHAN PESAING-PESAING DAN SEKOLAH ANDA SENDIRI.
18
8lfllk$l 8 ßk1l¥l1l J
AKTIVITI 2 ADALAH KANVAS STRATEGI DALAM KONTEK SEKOLAH. CUBA
APPLIKASIKAN PULA DALAM KONTEK KEMENJADIAN PELAJAR SEKOLAH
ANDA SAMA ADA DARI SEGI STATUS PELAJAR KETIKA INI ATAU KUALITI
PELAJAR YANG HENDAK DILAHIRKAN BERBANDING DUA SEKOLAH
PESAING YANG DIKENALPASTI.
KENALPASTI FAKTOR-FAKTOR PERSAINGAN DARI ASPEK PELAJAR
SEPERTI PENGUASAAN BAHASA, JENIS SUKAN, PERSATUAN YANG
DISERTAI, PEPERIKSAAN YANG DIAMBIL, DLL;
ANGGARKAN STATUS/KUALITI PELAJAR SEKOLAH ANDA BERBANDING
DUA SEKOLAH PESAING;
PLOT SECARA GRAF; DAN
ANALISIS SERTA BUAT RUMUSAN AKAN PERSAINGAN, KEKUATAN DAN
KELEMAHAN PELAJAR SEKOLAH ANDA BERBANDING PELAJAR
SEKOLAH-SEKOLAH PESAING.
19
STRATEGI YANG BERKESAN
· BOS yang berkesan mempunyai 3
ciri/elemen berkualiti yang saling
melengkapi iaitu fokus, divergensi dan
slogan (compelling tagline).
· Analisis Skema (4 Action Framework):
Hapuskan; Kurangkan; Tingkatkan;
Ciptakan penting untuk memastikan kurva
nilai prestasi produk yang menguntungkan.
20
21
MEMBINA DIVERGENSI DENGAN ANALISIS SKEMA
Skema Hapuskan-Kurangkan-
Tingkatkan-Ciptakan dalam Yellow Tail.
Menghapuskan
· Faktor istilah dan sebutan khusus
· Faktor kualiti usia miniman
· Faktor pemasaran above-the-line
Meningkatkan
· Faktor harga dengan minuman lain
· Faktor penglibatan kedai jualan
Mengurangi
· Faktor kerumitan anggur
· Faktor ragam anggur
· Faktor prestasi kebun anggur
Mencipta
· Faktor mudah diminun
· Faktor mudah dipilih
· Faktor keseronokan
22
Skema Hapuskan-Kurangi-Tingkatkan-
Ciptakan dalam irque du Soleil
Menghapuskan
· Faktor pertunjukan binatang
· Faktor arena pertunjukan banyak
· Faktor penjualan konsesi tempat
duduk di lorong
Meningkatkan
· Faktor unik
Mengurangi
· Faktor keceriaan dan humor
· Faktor ketegangan dan bahaya
Mencipta
· Faktor tema
· Faktor suasana yang lebih baik
· Faktor muzik dan tarian artistik
23
KFRAt6KA KFRJA FHPAT lAt6KAH
( AlR ASlA )
ENINGKATKAN ENINGKATKAN ENCIPTAKAN ENCIPTAKAN
Taraf Taraf perkhimatan perkhimatan - - pembeIian pembeIian tiket tiket
dan dan check check- -in in secara secara on on- -Iine, Iine,
""impromptu impromptu" check " check- -in; in;
RM5/ RM5/- - warga warga emas emas - - kerusi kerusi piIihan piIihan
dan dan RM10/ RM10/- - bagi bagi penumpang penumpang Iain; Iain;
Latihan Latihan & & membangunkan membangunkan
profesionaIisme profesionaIisme staf staf
Destinasi Destinasi bertambah bertambah - - domestik domestik
dan dan antarabangsa antarabangsa - - Singapore, Singapore,
Manchester, GoId Coast etc Manchester, GoId Coast etc
Smart partnership Smart partnership - - TUNE HoteI, TUNE HoteI,
KL, Tune Smart Cards KL, Tune Smart Cards
ENGURANGKAN ENGURANGKAN
ENGHAPUSKAN ENGHAPUSKAN
& &8er unfriendly 8er unfriendly
Pembuangan Pembuangan masa masa
Tenaga Tenaga pekerja pekerja- - multita8ing multita8ing
Staf Staf yang yang bermasaIah bermasaIah
Keistimewaan Keistimewaan untuk untuk warga warga emas emas
24
lHPAK AlR ASlA
"t is an honour to receive this accolade. To be
known as one of the best in the Asian region in
only five years is an astounding success story".
(The Star, 31July 2007)
DATUK TONY FERNANDEZ DATUK TONY FERNANDEZ
CEO AÌR ASÌA CEO AÌR ASÌA
· Air Asia - The Best Low-Cost AirIines Award
in Asia 2007 regionaI worIdwide category by
SKYTRAX RESEARCH OF LONDON
· BermuIa dengan 2 Boeing 737-300 pada 2002
· Kini 56 kapaIterbang bagi 75 destinasi
domestik dan antarabangsa - MaIaysia,
ThaiIand, Indonesia, Macau, China, Singapore
· Destinasi baru : Manchester, GoId Coast, India,
Singapore.
25
APllKASl THF 0uR ACTl0tS RAHFw0RK
(K0tTFKS 0R6AtlSASl SFK0lAH)
MENGHAPU8KAN MENGHAPU8KAN
{ANCAMAN· {ANCAMAN·
KeseIesaan KeseIesaan
Perasaan Perasaan hasad hasad dengki dengki
Staf Staf yang yang bermasaIah bermasaIah
MEN¡NGKATKAN MEN¡NGKATKAN
{KEKUATAN· {KEKUATAN·
orale orale 8taf 8taf dan dan guru guru
Peningatan Peningatan pre8ta8i pre8ta8i
academi academi
Penguru8an Penguru8an 8eolah 8eolah
MENGURANGKAN MENGURANGKAN
{KELEMAHAN· {KELEMAHAN·
e8yuarat e8yuarat pada pada hari hari Sabtu Sabtu
Birioa8i Birioa8i yang yang melampaui melampaui
MENC¡PTAKAN MENC¡PTAKAN
{ PELUANG· { PELUANG·
'i8i 'i8i 8eolah 8eolah yang yang baru baru
Jawatan Jawatan dan dan AJK AJK baru baru
Penawaran Penawaran 8ubje 8ubje baru baru
Kebitaraan Kebitaraan 26
APllKASl THF 0uR ACTl0tS RAHFw0RK
(K0tTFK PFHlHPlt SFK0lAH)
MENGHAPU8KAN MENGHAPU8KAN
{ANCAMAN· {ANCAMAN·
on Ke8ele8aan on Ke8ele8aan
Iri hati profe8ional Iri hati profe8ional
Egoi8m Egoi8m
MEN¡NGKATKAN MEN¡NGKATKAN
{ KEKUATAN· { KEKUATAN·
Keyainan diri Keyainan diri
Komited Komited
Rajin Rajin
MENGURANGKAN MENGURANGKAN
{KELEMAHAN· {KELEMAHAN·
Penguru8an ma8a Penguru8an ma8a
Penguru8an 8edul Penguru8an 8edul
Penguru8an prioriti Penguru8an prioriti
MENC¡PTAKAN MENC¡PTAKAN
{ PELUANG· { PELUANG·
Perkembangan Perkembangan
profesionaIisme secara profesionaIisme secara
berterusan berterusan - - seminar, seminar,
membaca membaca
PengIibatan daIam seminar PengIibatan daIam seminar
antarabangsa antarabangsa
27
APllKASl AtAllSlS SKFHA 0AlAH PlPP
0l PFRlt6KAT SFK0lAH
MENGHA MENGHA
PUSKAN PUSKAN
Ke8ele8aan Ke8ele8aan
Pera8aan Pera8aan
Ha8ad Ha8ad Dengi Dengi
( ( Teanan Teanan) )
Staf Staf yang yang
berma8alah berma8alah
TERAS TERAS
PIPP PIPP
1, 2 & 6 1, 2 & 6
Pelan Pelan
Tindaan Tindaan
Ceramah Ceramah
motiva8i motiva8i
Ceramah Ceramah
Penguru8an Penguru8an
Teanan Teanan
Bimbingan Bimbingan
Tindaan Tindaan
tatatertib tatatertib
Carrot & Carrot &
Stic Stic
MENING MENING
KATKAN KATKAN
orale guru orale guru
& 8taf & 8taf
Pre8ta8i Pre8ta8i
aademi aademi
Penguru8an Penguru8an
8eolah 8eolah
TERAS TERAS
PIPP PIPP
2 2
2 &6 2 &6
6 6
Pelan Pelan
Tindaan Tindaan
ajli8 ajli8
Anugerah Anugerah
Cemerlang Cemerlang
e.g O8car e.g O8car
Night Night
Lawatan Lawatan
Penanda Penanda
ara8an ara8an
SKP S SKP S
ISO ISO
2000001 2000001
28
MENGU MENGU
RANGKAN RANGKAN
Mesyuarat Mesyuarat
pada pada hari hari
Sabtu Sabtu
Birokrasi Birokrasi
yang yang
meIampaui meIampaui
TERAS TERAS
PIPP PIPP
5 & 6 5 & 6
5 & 6 5 & 6
Pelan Pelan
Tindaan Tindaan
Mesy Mesy. . pada pada
petang petang
Empowerment Empowerment
Latihan Latihan daIam daIam
Kepimpinan Kepimpinan- -
360degree 360degree
Leader8hip Leader8hip
(John axwell ) (John axwell )
MENCIPTA MENCIPTA
KAN KAN
Visi sekoIah Visi sekoIah
baru baru
AJK baru AJK baru
Etos sekoIah Etos sekoIah
baru baru
Kebitaraan Kebitaraan
TERAS TERAS
PIPP PIPP
6 6
5 & 6 5 & 6
Pelan Pelan
Tindaan Tindaan
Pertandingan Pertandingan
mencipta mencipta visi visi
baru baru sekoIah sekoIah
Bentuk Bentuk AKJ AKJ
SBT SBT dengan dengan
put the right put the right
people in the people in the
right place8 right place8 - -
Fullan Fullan (2002) (2002)
APllKASl AtAllSlS SKFHA 0AlAH PlPP
0l PFRlt6KAT SFK0lAH
29
Diharap anda sudah faham apa dia Analisis Skema
dan tujuannya.
Applikasikan Analisis Skema Hapuskan;
Kurangkan; Tingkatkan; Ciptakan dalam kontek
sekolah anda.
8lfllk$l 8 ßk1l¥l1l 4
30
PRINSIP-PRINSIP
PELAKSANAAN
FAKTOR RISIKO YANG
DITANGANI
1. MEREKONSTRUKSI
BATASAN-BATASAN PASARAN
KURANG RISIKO PENCARIAN
2. FOKUS PADA GAMBARAN
BESAR, BUKAN PADA ANGKA
KURANG RISIKO
PERANCANGAN
3. MENJANGKAU/MELAMPAUI
PERMINTAAN YANG ADA
KURANG RISIKO SKALA/SKOP
4. MELAKUKAN RANGKAIAN
STRATEGIS DENGAN TEPAT
KURANG RISIKO PERNIAGAAN
5. MENGATASI HALANGAN
UTAMA DALAM ORGANISASI
KURANG RISIKO ORGANISASI
6. MELAKSANAKAN STRATEGI KURANG RISIKO
PENGURUSAN
31
ENAM PRINSIP STRATEGI LAUTAN BIRU (BOS)
UNTUK MEMBINA BALIK SEMPADAN PASARAN YANG
SEDIA ADA, MEMISAH DIRI DARI PERSAINGAN DAN
MEMBINA PASARAN YANG BARU.
1. MERENTASI INDUSTRI ALTERNATIF
2. MERENTASI KUMPULAN STRATEGIK
3. SASARAN PRODUK BARU
4. MERENTASI PRUDUK/PERKHIDMATAN
5. MENUKAR ORIENTASI EMOSI/FUNGSI
6. MERENTASI MASA/TRENDS
32
PRINSIP 1: MEREKONSTRUKSI BATASAN
PASARAN
6 LANGKAH UTAMA (PATHS FRAMEWORK)
1. MERENTASI INDUSTRI ALTERNATIF
Produk dan perkhidmatan:
· bentuk yang lain tetapi fungsi yang sama:-
pensel, kalkulator, akauntan, quicken
software untuk pengurusan kewangan
· bentuk dan fungsi yang lain tetapi objektif
yang sama:÷ kedai makan dan panggung
wayang sma-sama menyediakan tempat
berehat.
33
· Membeli atau menyewa? ÷ NetJets
menjual 1 kapal terbang termasuk anak
kapal dan penyelenggaraan bernilai
$375,000 untuk 50 jam penerbangan
setahun dengan konsep fractional
ownership kepada korporat.
· Telekomunikasi, mobilefon atau
komputer? boleh akses internet, interaktif
dan information seperti cuaca, berita.
1. MERENTASI INDUSTRI ALTERNATIF
34
2. MERENTASI KUMPULAN STRATEGIK
Kumpulan ini dikelaskan mengikut 2 dimensi
harga dan prestasi.
Contoh:
kereta ekonomi dan kereta mewah:
kumpulan yang berbeza tetapi bersaing
sama sendiri.
SoaIannya: Apakah yang mempengaruhi
keputusan peIanggan?
35
· Kelab Kesihatan: pilihan antara yang mewah,
profesional dan trendy atau video senaman
sahaja. Contoh: urves untuk wanita yang
mampu bayar $30.00 sejam untuk senaman
dalam suasana yang exclusive.
· Perumahan: rumah pasang siap berbanding
dengan rumah mengikut kehendak klien.
Contoh: hampion Enterprise memperkenalkan
rumah pasang siap dengan nilai tambahan
seperti siling tinggi dan finishing yang mewah.
2. MERENTASI KUMPULAN STRATEGIK
36
3. SASARAN PEMBELI YANG BARU
· Pembeli sesuatu produk atau
perkhidmatan mungkin berlainan dari
pengguna biasa.
· Menukar sasaran dari pembeli yang biasa
kepada pengguna atau pihak
berkepentingan (influencers)
37
3. SASARAN PEMBELI YANG BARU
· Contoh: ovo ordisk menghasilkan insulin untuk
pesakit kencing manis. Pesakit biasanya mendapat ubat
dari doktor dan perlu menyuntik diri sendiri dengan
syringe dan dos yang sesuai.
ovo ordisk kini menghasilkan ovoPen yang
menyerupai pen berdakwat yang mengandungi kartridge
ubat untuk 1 minggu dan mekanisme menyuntik yang
seperti pen. Terkini, nnovo yang ada unit memori
tentang dos insulin
38
4. MERENTASI PRODUK/PERKHIDMATAN
· Produk dan perkhidmatan yang menjadi
pelengkap mempunyai nilai yang harus
diterokai
· Apakah yang berlaku sebelum, semasa
dan selepas produk anda di gunakan?
Contoh: Sebelum dan selepas
penerbangan, pelanggan perlu kenderaan
dari hotel ke lapangan terbang.
39
4. MERENTASI PRODUK/PERKHIDMATAN
· Syarikat yang membuat bas bersaing
untuk harga yang termurah.
Syarikat NAWÌ mengesan bahawa kos
tertinggi wujud dalam penylenggaraan bas
dan bukan kos membelinya.
Bas NAWÌ dibuat dari fibreglass; ia tahan
hakisan, lebih murah untuk diperbaiki dan
ringan walaupun kos asalnya ialah lebih
tinggi. Dapat 20% pasaran USA.
40
4. MERENTASI PRODUK/PERKHIDMATAN
· Philips reka cerek yang mempunyai
menapis untuk lime scale supaya sumber
air tidak menjadi masalah
· Borders dan Barnes and oble
memperbaiki perkhidmatan menjual buku
kepada keselesaan membaca dengan
menyediakan ruang membaca dan coffee
bars.
41
5. MENUKAR ORIENTASI EMOSI/FUNGSI
· Ada produk dan perkhidmatan yang
berasaskan keperluan secara rasional dan
ada yang nilainya ialah dari segi emosi.
· Biasanya kedua-dua faktor bertindih dan
boleh difokuskan semula.
42
5. MENUKAR ORIENTASI EMOSI/FUNGSI
· Swatch, jam yang dahulu murah kini
menjadi berfesyen.
· emex, menukar dari menjual simen
kepada menjual sesuatu konsep/impian
membina bilik tambahan. Menggunakan
tradisi Mexico di mana pemenang
Patrimonio Hoy diberi pakej pembinaan
bilik, penasihat dan kemahiran teknikal
43
6. MERENTASI MASA(TRENDS)
· Trend yang diramalkan mesti merangkumi
perniagaan yang asas, tidak cepat
bertukar dan ada hala tuju yang jelas.
· Fail muzik dikongsi secara haram.
Syarikat muzik seperti Warner Brothers
dan Sony telah mereka iTunes di mana
pelanggan boleh download lagu untuk
99sen atau album untuk $9.99
44
6. MERENTASI MASA(TRENDS)
· Kesan daripada bilangan pengguna
Ìnternet yang berlipat ganda
CÌSCO Systems mencipta routers, swis
dan lain peralatan networking yang
menghasilkan perkongsian data secara
cepat.
45
Profil Rancangan Strategik dengan
potensi Blue Ocean mesti mempunyai:
· Focus
· Mencapah
· Nama yang menarik (compelling)
BÌG, FAST RESULTS??
46
PRINSIP 2: FOKUS PADA GAMBARAN BESAR
BUKAN PADA ANGKA
DIHARAP ANDA TELAH FAHAM MAKSUD 6
LANGKAH UTAMA (PATHS FRAMEWORK) UNTUK
MENGELAKKAN PERSAINGAN DAN MENCIPTA
PASARAN BARU.
BAGAIMANA SEKOLAH ANDA BOLEH MENCIPTA
BL&E OCEAN YANG BARU AGAR SEKOLAH ANDA
BERTAMBAH CEMERLANG DAN KEKAL
BERSTATUS SBT.
BERDASARKAN ENAM LANGKAH UTAMA
CADANGKAN PERANCANGAN YANG AKAN
DIBUAT.
8lfllk$l 8 ßk1l¥l1l â
47
1. KESEDARAN VISUAL
2. EXPLORASI SECARA VISUAL
3. BERKONGSI STRATEGI VISUAL
4. KOMUNIKASI SECARA VISUAL
48
CARA MENGGAMBARKAN (VISUALIZING)
STRATEGI
1. KESEDARAN VISUAL
Mengesan strategi yang perIu diubah;
Membuat perbandingan dengan pesaing semasa.
2. EXPLORASI SECARA VISUAL
Turun ke padang;
Memerhati keIebihan tindakan aIternatif;
Cari aspek/faktor untuk dibuang, diubah atau
dicipta.
49
CARA MENGGAMBARKAN (VISUALIZING)
STRATEGI
3. BERKONGSI STRATEGI VISUAL
Menetapkan strategi berdasarkan data
pemerhatian;
Menggunakan makIumbaIas untuk
menetapkan strategi peIaksanaan.
4. KOMUNIKASI SECARA VISUAL
Membandingkan profiI strategik terdahuIu
dengan profiI strategik semasa untuk
menentukan yang termudah tetapi berkesan;
Menyokong projek dan penggerakan
operasionaI yang boIeh merapatkan jurang
perniagaan.
50
HFt66AHßARKAt STRATF6l
1. 1. KESEDARAN KESEDARAN
VISUAL VISUAL
Mengesan strategi Mengesan strategi
yang perIu diubah; yang perIu diubah;
Membuat Membuat
perbandingan perbandingan
dengan dengan
kompetitor kompetitor
semasa. semasa.
2. EXPLORASI 2. EXPLORASI
VISUAL VISUAL
ExpIorasi; ExpIorasi;
Memerhati Memerhati
keIebihan tindakan keIebihan tindakan
aIternatif ; aIternatif ;
Cari aspek /faktor Cari aspek /faktor
untuk dibuangkan, untuk dibuangkan,
diubah atau dicipta. diubah atau dicipta.
3. STRATEGIK 3. STRATEGIK
VISUAL VISUAL
Menetapkan Menetapkan
strategi untuk strategi untuk
diIaksanakan diIaksanakan
berdasarkan data berdasarkan data
yang didapati yang didapati
daripada daripada
pemerhatian; pemerhatian;
Mendapat Mendapat
makIumbaIas; makIumbaIas;
Menggunakan Menggunakan
makIumbaIas untuk makIumbaIas untuk
menetapkan strateg menetapkan strateg
peIaksanaan. peIaksanaan.
4. 4. KOMUNIKASI KOMUNIKASI
VISUAL VISUAL
Menyedarkan profiI Menyedarkan profiI
strategik dahuIu strategik dahuIu
dan profiI strategik dan profiI strategik
semasa untuk semasa untuk
membuat membuat
perbandingan yang perbandingan yang
mudah dan mudah dan
berkesan; berkesan;
Menyokong projek Menyokong projek
dan penggerakan dan penggerakan
operasionaI yang operasionaI yang
akan dapat akan dapat
merapatkan jurang merapatkan jurang
perniagaan. perniagaan.
51
Lapisan Ketiga:
BeIum diterokai
Lapisan Kedua:
Masih enggan
Lapisan Pertama:
PeIanggan sedia ada,
BiIangan keciI
52
PRINSIP 3: MENJANGKAU PERMINTAAN YANG
ADA
1. Lapisan 1: PeIanggan yang membeIi paIing
minima dan biIangan peIanggan di
restaurant sedikit.
Contoh: Pret menyediakan sandwich yang
segar mengikut pilihan dari harga $4-$6
termasuk yogurt jus dan sushi.
2. Lapisan 2: PeIanggan yang tidak perIu/tidak
mampu memperoIehi produk/perkhidmatan.
Contoh: Decaux menyediakan perabot
awam di perhentian bas. Ruang di atas
perabot itu digunakan untuk iklan.
53
3.Lapisan 3: PeIanggan yang tidak pernah
menjadi sasaran.
Di USA, tentera udara perlu kapalterbang yang
laju dan canggih. Tentera Laut perlu kapalterbang
yang boleh mendarat dan berlepas dengan
pantas. Jika kapalterbang yang berlainan akan
mengambil kos yang tinggi.
Contoh: ockheed Martin dapat contract $200
billion dari Pentagon untuk membekalkan Joint
Strike Fighter (JSF-F35) yang mempunyai design,
weapons mission customization pada 2010.
54
55
Manfaat untuk pembeli
Adakah manfaat yang istimewa untuk
pembeli dalam idea perniagaan anda?
Harga
Adakah harga anda mudah dicapai oleh
pembeli yang ramai?
Pembiayaan
Bolehkah anda mencapai sasaran
pembiayaan dengan keuntungan pada
harga strategik anda?
Penerimaan
Apakah halangan penerimaan dalam
mewujudkan idea perniagaan anda?
Apakah anda menangani halangan ini?
Ìdea Lautan Biru
yang layak secara
komersial
Tidak- Fikirkan semuIa
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak- Fikirkan semuIa
Tidak- Fikirkan semuIa
Tidak- Fikirkan semuIa
PRINSIP : RANGKAIAN STRATEGIS YANG
TEPAT
56
Model Keuntungan Strategi Lautan Biru
Harga Strategik
Keuntungan
sasaran
Pembiayaan
Sasaran
PengeciIan dan
Inovasi Pembiayaan
Perkongsian
Inovasi Harga
56
57 57
1. Kognitif ÷ Terikat kepada status quo
2. Politik ÷ Tentangan daripada
kepentingan yang berkuasa
3. Motivasi ÷ Tidak bermotivasi
4. Sumber ÷ Sumber terhad
PRINSIP 5: MENGATASI HALANGAN UTAMA
ORGANISASI
58
Mengatasi HaIangan Organisasi Utama Mengatasi HaIangan Organisasi Utama
Mengatasi HaIangan Mengatasi HaIangan
Organisasi Utama Organisasi Utama
HaIangan HaIangan
Kognitif Kognitif
HaIangan HaIangan
Bersifat Bersifat
Motivasi Motivasi
HaIangan HaIangan
Sumber Sumber
HaIangan HaIangan
Bersifat Bersifat
PoIitik PoIitik
59
Mengatasi HaIangan Organisai Utama Mengatasi HaIangan Organisai Utama
HaIangan HaIangan
Kognitif Kognitif
(status quo) (status quo)
HaIangan HaIangan
Sumber Sumber
· Menaiki "Electric Sewer¨
· Bertemu pelanggan yang tidak puas hati
· Membahagi sumber ke kawasan panas anda
· Mengubah sumber dari kawasan dingin anda
· Terlibat dalam dagangan
60
Mengatasi HaIangan Organisasi Utama Mengatasi HaIangan Organisasi Utama
HaIangan HaIangan
Bersifat Bersifat
Motivasi Motivasi
HaIangan HaIangan
Bersifat Bersifat
PoIitik PoIitik
· Beri perhatian kepada Kingpins (pengaruh
utama)
· Letakkan kingpins di kelompok yang sama
· Kecilkan organisasi agar perubahan berlaku
· Letakkan orang yang dipercayai dalam
pasukan pengurusan tertinggi anda
· Manfaatkan pembantu anda dan halang yang
menentang
61 61
Proses yang adiI
Keterlibatan
Penjelasan
Penjelasan Harapan
Kepercayaan &
Komitmen
"Saya rasa pendapat saya
dihargai.¨
Kerjasama SukareIa
"Saya akan bertindak lebih
daripada kewajiban saya.¨
MeIebihi Harapan
Dorongan diri sendiri
Proses
Perumusan
Strategi
Sikap
Tingkah laku
Pelaksanaan
Strategi
PRINSIP 6: MELAKSANAKAN STRATEGI
62 62
FAKTOR YANG MENGGAGALKAN
KETAHANAN STRATEGI LAUTAN BIRU
Ìnovasi Nilai tidak memberi makna kepada logik atau
kelaziman sesuatu syarikat.
BOS mungkin mempunyai konflik dengan imej jenama
syarikat.
Monopoli di mana pasaran tidak dapat menyokong
pesaing kedua.
Permit paten atau undang-undang menghalang peniruan.
Jumlah pembiayaan yang tinggi kepada inovator nilai
dan menghalang daripada memasuki pasaran.
Jaringan luaran yang kuat dan menghalang peniruan.
Peniruan selalunya memerlukan perubahan politik,
operasi, dan budaya yang bermakna.
Syarikat yang melaksanakan inovasi nilai memiliki
jenama hebat dan pelanggan yang setia yang sentiasa
menghindari para peniru.
62
RuHuSAt ß0S . ßFRAtl HFt6HA0APl CAßARAt
· JANGAN MERASA TERANCAM DENGAN
PERUBAHAN
· BERSIKAP POSITIF TENTANG PERUBAHAN
· MENGURUS PERUBAHAN DAN BUKAN
PERUBAHAN MENGURUS KITA
· REIN'ENT O&RSEL'ES BY LEARNING,
&NLEARNING & RELEARNING
· ALWAYS REEBER THAT S&CCESS IS A
LADDER AND NOT AN ESCALATOR
· A LEADER IS ABLE TO SENSE THE WINDS OF
CHANGE AND POINTS AT THE RIGHT
DIRECTION
63
TER¡MA KA8¡H
DR. MOHAMAD NOR BIN MOHAMAD TAIB
ZAIRI BIN ZAINAL ABIDIN
PARIMALA A/P THANABALASINGAM
TAN HOCK SENG
PUSAT KONSUTASI DAN MENTORING, IAB
FEBRUARI 2010
64