sUyiR sı;Nt

"
aicNTy;Vyˇ_Âp;y ingu,R ;y gu,;Tmne
smStjgd;/;r mUtyR e b[˜,e nm" 1
aLp;vix∑e tu ’te myo n;m mh;sur"
rhSy' prm' pu<y' ijD;suD;Rnmuˇmm( 2
ved;©mg[‰mi%l' JyoitW;' gitk;r,m(
a;r;/yn( ivvSvNt' tpStepe suduírm( 3
toiWtStps; ten p[ItStSmw vr;iqRne
g[h;,;' cirt' p[;d;Nmy;y sivt; Svym( 4
ividtSte my; .;vStoiWtStps; Áhm(
d¥;' k;l;≈y' D;n' g[h;,;' cirt' mht( 5
n me tej" sh" k…íd;:y;tu' n;iSt me =,"
md'x" pu®Woåy' te inXxeW' kqiy„yit 6
îTyuKTv;åNtdR/e dev" sm;idXy;'xm;Tmn"
s pum;n( mym;hed' p[,t' p[;ÔiliSqtm( 7
Í,u„vwkmn;" pUv| yduˇ_˘ D;nmuˇmm(
yuge yuge mhWIR,;' Svymev ivvSvt; 8
x;S]m;¥' tdevde ' yTpUv| p[;h .;Skr"
yug;n;' virvtenR k;l.edoå] kÉvl" 9
lok;n;mNt’t( k;l" k;loåNy" kln;Tmk"
s i√/; SqUlsU+mTv;NmUtíR ;mUtR ¨Cyte 10
1

(1)

[Sªrya I.11][

sUyR 1.11]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

p[;,;id" kiqto mUtRS]u$‰;¥oåmUtsR 'Dk"
Wi@±." p[;,wivRn;@I Sy;t( tTW∑‰; n;i@k; SmOt; 11
n;@IW∑‰; tu n;=]mhor;]' p[k°itRtm(
tiT]'xt; .veNm;s" s;vnoåkoRdywStq; 12
EeNdviStiqi.St√t( s'£;NTy; s*r ¨Cyte
m;sw√;Rdxi.vRW| idVy' tdh ¨Cyte 13
sur;sur;,;mNyoNymhor;]' ivpyRy;t(
tt( Wi∑" W@±gu,; idVy' vWRm;surmev c 14
td(√;dxshß;i, ctuyuRgmud;˙tm(
sUy;RBdsƒ‰y; i√i]s;grwryut;htw" 15
sN?y;sN?y;'xsiht' ivDey' t∞tuyuRgm(
’t;dIn;' VyvSqey' /mRp;dVyvSqy; 16
yugSy dxmo .;gítuiS]√‰eks©ë,"
£m;t( ’tyug;dIn;' Wœ;'x" sN?yyo" Svk" 17
yug;n;' s¢it" swk; mNvNtrimhoCyte
’t;Bdsƒ‰; tSy;Nte siN/" p[oˇ_o jlPlv" 18
ssN/ySte mnv" kLpe Dey;ítudx
R
’tp[m;," kLp;d* siN/" pçdx" SmOt" 19
îTq' yugshße, .Uts'h;rk;rk"
kLpo b[;˜mh" p[oˇ_˘ xvRrI tSy t;vtI 20
prm;yu" xt' tSy ty;åhor;]sƒ‰y;
2

(2)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

m?ym;i/k;r"

MADHYAMÌDHIKÌRAH

a;yuWoå/Rimt' tSy xeWkLpoåym;idm" 21
kLp;dSm;∞ mnv" W@± VytIt;" ssN/y"
vwvSvtSy c mnoyuRg;n;' i]`no gt" 22
a∑;iv'x;¥ug;dSm;¥;tmett( ’t' yugm(
at" k;l' p[sƒ‰;y sƒ‰;mek] ip<@yet( 23
g[h=RdevdwTy;id sOjtoåSy cr;crm(
’t;i{ved; idVy;Bd;" xtfl; ve/so gt;" 24
pí;d( v[jNtoåitjv;•=]w" stt' g[h;"
jIym;n;Stu lMbNte tuLymev Svm;gRg;" 25
p[;GgitTvmtSteW;' .g,w" p[Tyh' git"
pir,;hvx;d( i.•; t√x;d( .;in .uÔte 26
xI`[gSt;Nyq;åLpen k;len mht;åLpg"
teW;' tu pirvtenR p*„,;Nte .g," SmOt" 27
ivkl;n;' kl; Wœ‰; tTW∑‰; .;g ¨Cyte
tiT]'xt; .ve{;ix.Rg,o √;dxwv te 28
yuge sUyDR xu£;,;' %ctu„krd;,Rv;"
k⁄j;ikúgu®xI`[;,;' .g,;" pUvRy;iyn;m( 29
îNdo rs;i¶i]]IWu s¢.U/rm;gR,;"
dß}y∑rs;˚;i=locn;in k⁄jSy tu 30
bu/xI`[Sy xUNytu%
R ;id}y˚ngeNdv"
bOhSpte" %dß;i= vedW@±vˆyStq; 31
3

(3)

[

sUyR 1.31][Sªrya I.31]

[Sªrya I.32][

sUyR 1.32]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

istxI`[Sy W$(s¢i]ym;iê%.U/r;"
xne.juR ©W$(pçrsvedinx;kr;" 32
cN{o∞Sy;i¶xUNy;iêvsusp;R,Rv; yuge
v;m' p;tSy vSvi¶ym;iêixi%dßk;" 33
.;n;m∑;i=vSvi{i]i√√‰∑xreNdv"
.ody; .g,w" Svw" SvwÂn;" SvSvody; yuge 34
.viNt xixno m;s;" sUyNRe du.g,;Ntrm(
rivm;soint;Ste tu xeW;" Syuri/m;sk;" 35
s;vn;h;in c;N{e>yo ¥u>y" p[oJZ‰ itiq=y;"
¨dy;dudy' .;no.UiR ms;vnv;sr" 36
vsu√‰∑;i{Âp;˚s¢;i{itqyo yuge
c;N{;" %;∑%%Vyom%;i¶%tuiR nx;kr;" 37
W@±viˆi]¸t;x;˚itqyí;i/m;sk;"
itiq=y; ym;q;Riê√‰∑Vyomxr;iên" 38
%ctu„ksmu{;∑ k⁄pç rivm;sk;"
.viNt .ody; .;nu.g,wÂint;" Kvh;" 39
ai/m;sonr;}y=Rc;N{s;vnv;sr;"
Ete shßgui,t;" kLpe Syu.Rg,;dy" 40
p[;Ggte" sUymR NdSy kLpe s¢;∑vˆy"
k*jSy ved%ym; b*/Sy;∑tuRvˆy" 41
%%rN/[;i, jwvSy x*£Sy;qRgu,We v"
4

(4)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

m?ym;i/k;r"

MADHYAMÌDHIKÌRAH

goå¶y" xinmNdSy p;t;n;mq v;mt" 42
mnudß;Stu k*jSy b*/Sy;∑;∑s;gr;"
’t;i{cN{; jwvSy i]%;˚;í .OgoStq; 43
xinp;tSy .g,;" kLpe ymrstRv"
.g,;" pUvRmev;] p[oˇ_;íN{o∞p;tyo" 44
W<mnUn;' tu sMpI@‰ k;l' tTsiN/i." sh
kLp;idsiN/n; s;/| vwvSvtmnoStq; 45
yug;n;' i]`n' y;t' tq; ’tyug' iTvdm(
p[oJZ‰ sO∑Se tt" k;l' pUvoRˇ_˘ idVysƒ‰y; 46
sUy;RBdsƒ‰y; Dey;" ’tSy;Nte gt; amI
%ctu„kym;{‰i¶xrrN/[inx;kr;" 47
at Ë?vRmmI yuˇ_; gtk;l;Bdsƒ‰y;
m;sI’t; yut; m;swm/R uxKu l;idi.gRtw" 48
pOqKSq;Steåi/m;s›;" sUymR ;siv.;ijt;"
lB/;i/m;skìyuRˇ_; idnI’Ty idn;iNvt;" 49
i√œ;iStiq=y;>ySt;í;N{v;sr.;ijt;"
lB/onr;i]roiht; l˚;y;m;/Rr;i]k" 50
s;vno ¥ug," sUy;Ri∂nm;s;Bdp;Stt"
s¢i." =iyt" xeW" sUy;R¥o v;sreêr" 51
m;s;Bdidnsƒ‰;åå¢' i√i]fl' Âps'yutm(
s¢oıOt;vxeW* tu ivDey* m;svWRp* 52
5

(5)

[

sUyR 1.52][Sªrya I.52]

[Sªrya I.53][

sUyR 1.53]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

yq; Sv.g,;>ySto idnr;ix" k⁄v;srw"
iv.;ijto m?ygTy; .g,;idg[Rho .vet( 53
Ev' SvxI`[mNdo∞; ye p[oˇ_;" pUvRy;iyn"
ivlomgty" p;t;St√∞£;d( ivxoi/t;" 54
√;dxfl; guroy;Rt; .g,; vtRm;nkì"
r;ixi." siht;" xuı;" W∑‰; SyuivRjy;dy" 55
ivStre,wtduidt' s'=pe ;d( Vy;vh;irkm(
m?ym;nyn' k;y| g[h;,;im∑to yug;t( 56
aiSmn( ’tyugSy;Nte sveR m?ygt; g[h;"
ivn; tu p;tmNdo∞;n( meW;d* tuLyt;imt;" 57
mkr;d* xx;˚o∞' tTp;tStu tul;idg"
inr'xTv' gt;í;Nye noˇ_;Ste mNdc;ir," 58
yojn;in xt;Ny∑* .Uk,oR i√gu,;in tu
t√gRto dxgu,;t( pd' .Upiri/.Rvte ( 59
lMbJy;fliS]jIv;¢" Sf⁄$o .Upiri/" Svk"
ten dex;Ntr;>ySt; g[h.uiˇ_ivR.;ijt; 60
kl;id tTfl' p[;Cy;' g[he>y" pirxo/yet(
re%;p[tIcIs'Sq;ne p[i=pet( Syu" Svdexj;" 61
r;=s;lydev*k" xwlyomR?ysU]g;"
rohItkmvNtI c yq; si•iht' sr" 62
atITyoNmIln;idNdoÎRiKsiıgRi,t;gt;t(
6

(6)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

m?ym;i/k;r"

MADHYAMÌDHIKÌRAH

yd; .vet( td; p[;Cy;' SvSq;n' m?yto .vet( 63
ap[;Py c .vet( pí;dev' v;ip inmIln;t(
tyorNtrn;@Ii.hRNy;d( .Upiri/' Sf⁄$m( 64
W∑‰; iv.Jy lB/wStu yojnw" p[;gq;prw"
Svdex" pir/* Dey" k⁄y;R∂x
º ;Ntr' ih tw" 65
v;rp[viO ˇ" p[;Gdexe =p;/eåR >yi/kÉ .vet(
t∂ºx;Ntrn;@Ii." pí;dUne ivinidRxte ( 66
î∑n;@Igu,; .uiˇ_" W∑‰; .ˇ_; kl;idkm(
gte xo?y' yut' gMye ’Tv; t;Tk;ilko .vet( 67
.c£il¢;xITy'x' prm' di=,oˇrm(
ivi=Pyte Svp;ten Sv£;NTyNt;dnu„,gu" 68
t•v;'x' i√gui,t' jIviS]gui,t' k⁄j"
bu/xu£;kúj;" p;twivRi=PyNte ctugR,u m( 69
Ev' i]`nrN/[;kúrs;k;Rk;R dx;ht;"
cN{;dIn;' £m;duˇ_; m?yiv=epili¢k;" 70
îit ≈IsUyiR sı;Nte m?ym;i/k;r" 1

7

(7)

[

sUyR 1.70][Sªrya I.70]

[Sªrya II.1][

sUyR 2.1]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

aq Sp∑;i/k;r" 2
aÎXyÂp;" k;lSy mUˇRyo .g,;i≈t;"
xI`[mNdo∞p;t;:y; g[h;,;' githetv" 1
t√;triXmi.bRı;Stw" sVyetrp;i,i."
p[;k™ pí;dp’„yNte yq;s•' SvidÑu%m( 2
p[vh;:yo m®t( t;'Stu Svo∞;i.mu%mIryet(
pUv;Rpr;p’∑;Ste git' y;iNt pOqiGv/;m( 3
g[h;t( p[;G.g,;/RSq" p[;Ñu%' kWRit g[hm(
¨∞s'Doåpr;/RSqSt√Tpí;Nmu%' g[hm( 4
Svo∞;p’∑; .g,w" p[;Ñu%' y;iNt yd( g[h;"
tt( teWu /nimTyuˇ_˘ fl' pí;Nmu%e„vO,m( 5
di=,oˇrtoåPyev' p;to r;¸" Svr'hs;
ivi=pTyeW iv=ep' cN{;dIn;mp£m;t( 6
¨ˇr;i.mu%' p;to ivi=pTypr;/Rg"
g[h' p[;G.g,;/RSqo y;My;y;mpkWRit 7
bu/.;gRvyo" xI`[;t( t√t( p;to yd; iSqt"
tCzI`[;kWR,;t( t* tu ivi=Pyete yqoˇ_vt( 8
mhÊv;Nm<@lSy;kú" SvLpmev;p’„yte
m<@l;Lpty; cN{Stto b◊p’„yte 9
.*m;dyoåLpmUiˇRTv;CzI`[mNdo∞s'Dkì"
dwvtwrp’„yNte sudrU mitveigt;" 10
8

(8)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sp∑;i/k;r"

SPASHTÌDHIKÌRAH

ato /n,| sumht( teW;' gitvx;∫vet(
a;’„ym;,;Stwrev' Vyoiª y;NTyinl;ht;" 11
v£;åitv£; ivkl; mNd; mNdtr; sm;
tq; xI`[tr; xI`[; g[h;,;m∑/; git" 12
t];itxI`[; xI`[;:y; mNd; mNdtr;sm;
AJvIit pç/; Dey; y; v£; s;itv£g; 13
tˇ˝itvx;i•Ty' yq; Îk™ tuLyt;' g[h;"
p[y;iNt tt( p[v+y;im Sf⁄$Ikr,m;dr;t( 14
r;ixil¢;∑mo .;g" p[qm' Jy;/RmCu yte
tˇi√.ˇ_lB/onimi≈t' td( i√tIykm( 15
a;¥envw ' £m;t( ip<@;n( .KTv; lB/ons'yut;"
%<@k;" Syuítuiv|xJJy;/Rip<@;" £m;dmI 16
tÊv;iênoå˚;iB/’t; Âp.Uim/rtRv"
%;˚;∑* pçxUNyex; b;,Âpgu,Ne dv" 17
xUNylocnpçwk;iXz{ÂpmunINdv"
ivy∞N{;it/Otyo gu,rN/[;Mbr;iên" 18
muinW@‰mne];i, cN{;i¶’tdßk;"
pç;∑ivWy;=Ii, k⁄Ôr;iêng;iên" 19
rN/[pç;∑kym; vSv{‰˚ym;Stq;
’t;∑xUNyJvln; ng;i{xixvˆy" 20
W$(pçlocngu,;íN{ne];i¶vˆy"
9

(9)

[

sUyR 2.21][Sªrya II.21]

[Sªrya II.21][

sUyR 2.21]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

ym;i{viˆJvln; rN/[xNU y;,Rv;¶y" 21
Âp;i¶s;grgu,; vSvi¶’tvˆy"
p[oJZ‰oT£me, Vy;s;/;RdTu £mJy;/Rip<@k;" 22
munyo rN/[yml; rsW$(k; munIêr;"
√‰∑wk; ÂpW@±dß;" s;gr;qR¸t;xn;" 23
%tuRvde ; nv;{‰q;R idõ™n;g;S}yqRk⁄Ôr;"
ng;Mbrivy∞N{; Âp.U/rx˚r;" 24
xr;,Rv¸t;xwk; .uj©;i=xreNdv"
nvÂpmhI/[wk; gjwk;˚inx;kr;" 25
gu,;iêÂpne];i, p;vk;i¶gu,;iên"
vSv,Rv;qRyml;Stur©tunR g;iên" 26
nv;∑nvne];i, p;vkìkym;¶y"
gj;i¶s;grgu,; ¨T£mJy;/Rip<@k;" 27
prm;p£mJy; tu s¢rN/[gu,Ne dv"
t˝u,; Jy; i]jIv;¢; t∞;p' £;iNt®Cyte 28
g[h' s'xo?y mNdo∞;t( tq; xI`[;d( ivxo?y c
xeW' kÉN{' pd' tSm;d( .ujJy; koi$rev c 29
gt;d( .ujJy; ivWme gMy;t( koi$" pde .vet(
yGme tu gMy;d( b;¸Jy; koi$Jy; tu gt;d( .vet( 30
il¢;StÊvymw.Rˇ_; lB/' Jy;ip<@k˘ gtm(
gtgMy;Ntr;>ySt' iv.jet( tÊvlocnw" 31
10

(10)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sp∑;i/k;r"

SPASHTÌDHIKÌRAH

tdv;¢fl' yoJy' Jy;ip<@º gts'DkÉ
Sy;t( £mJy;ivi/rymuT£mJy;Svip SmOt" 32
Jy;' p[oJZ‰ xeW' tÊv;iêht' ti√vroıOtm(
sƒ‰;tÊv;iês'vgeR s'yoJy /nu®Cyte 33
rvemNR dpir?y'x; mnv" xItgo rd;"
yuGm;Nte ivWm;Nte c n%il¢oint;Styo" 34
yuGm;Nteåq;R{y" %;i¶sur;" sUy;R nv;,Rv;"
aoje √‰g; vsuym; rd; ®{; gj;B/y" 35
k⁄j;dIn;mt" xw`‰[ ; yuGm;Nteåq;Ri¶dßk;"
gu,;i¶cN{;" %ng; i√rs;=Ii, goå¶y" 36
aoj;Nte i√i]yml; i√ivêe ympvRt;"
%tudR ß; ivy√πd;" xI`[kmRi, k°itRt;" 37
aojyuGm;Ntrgu,; .ujJy; i]JyyoıOt;
yuGmvOˇe /n,| Sy;doj;dUneåi/kÉ Sf⁄$m( 38
t˝u,e .ujkoi$Jye .g,;'xiv.;ijte
t∫ujJy;fl/num;RNd' il¢;idk˘ flm( 39
xw`‰[ ' koi$fl' kÉN{e mkr;d* /n' SmOtm(
s'xo?y' tu i]jIv;y;' kKy;Rd* koi$j' flm( 40
tä;¸flvgwRKy;NmUl' k,Ríl;i./"
i]Jy;>ySt' .ujfl clk,Riv.;ijtm( 41
lB/Sy c;p' il¢;idfl' xw`‰[ imd' SmOtm(
11

(11)

[

sUyR 2.42][Sªrya II.42]

[Sªrya II.42][

sUyR 2.42]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

Etd;¥e k⁄j;dIn;' ctuqRe cwv kmRi, 42
m;Nd' kmwk
R mkÉúN√o.*Rm;dIn;mqoCyte
xw`‰[ ' m;Nd' punm;RNd' xw`‰[ ' cTv;yRnu£m;t( 43
m?ye xI`[flSy;/| m;Ndm/Rfl' tq;
m?yg[he mNdfl' skl' xw`‰[ mev c 44
aj;idkÉN{e sveRW;' xw`‰[ e m;Nde c kmRi,
/n' g[h;,;' il¢;id tul;d;vO,mev c 45
akúb;¸fl;>ySt; g[h.uiˇ_ivR.;ijt;
.c£kilk;i.Stu il¢;" k;y;R g[håe kúvt( 46
SvmNd.uiˇ_s'xuı; m?y.uiˇ_inRx;pte"
doJy;RNtr;idk˘ ’Tv; .uˇ_;vO,/n' .vet( 47
g[h.uˇ_É" fl' k;y| g[hvNmNdkmRi,
doJy;RNtrgu,; .uiˇ_StÊvne]oıOt; pun" 48
SvmNdpiri/=u,; .g,;'xoıOt;" kl;"
kKy;Rd* tu /n' t] mkr;d;vO,' SmOtm( 49
mNdSf⁄$I’t;' .uiˇ_˘ p[oJZ‰ xI`[o∞.uiˇ_t"
tCzπW' ivvre,;q hNy;t( i]Jy;NTyk,Ryo" 50
clk,R˙t' .uˇ_* k,eR i]Jy;åi/kÉ /nm(
A,mUneåi/kÉ p[oJZ‰ xeW' v£git.Rvte ( 51
dUriSqt" SvxI`[o∞;d( g[h" ixiqlriXmi."
sVyetr;’∑tnu.Rvde ( v£gitStd; 52
12

(12)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sp∑;i/k;r"

SPASHTÌDHIKÌRAH

’ttucR N{wveRdNe {w" xUNy}yekgì R,u ;i∑i."
xr®{wítuqWeR u kÉN{;'xw.sRU ut;dy" 53
.viNt vi£,StwStu Svw" Svwí£;i√xoi/tw"
avix∑;'xtuLyw" Svw" kÉN{w®JZiNt v£t;m( 54
mhTv;CzI`[pir/e" s¢me .Ogu.sU ut*
a∑me jIvxixj* nvme tu xnwír" 55
k⁄j;ikúgu®p;t;n;' g[hvCzI`[j' flm(
v;m' tOtIyk˘ m;Nd' bu/.;gRvyo" flm( 56
Svp;ton;d( g[h;∆Iv; xI`[;∫Ogujs*Myyo"
iv=ep~NyNTyk,;R¢; iv=epiS]Jyy; iv/o" 57
iv=ep;p£mwkTve £;iNtivR=pe s'yut;
idG.ede ivyut; Sp∑; .;SkrSy yq;åågt; 58
g[hodyp[;,ht; %%;∑wkoıOt; git"
c£;svo lB/yut;" Sv;hor;];sv" SmOt;" 59
£;Nte" £moT£mJye √π ’Tv; t]oT£mJyy;
hIn; i]Jy; idnVy;sdl' t∂i=,oˇrm( 60
£;iNtJy; ivWuv∫;flI i=itJy; √;dxoıOt;
i]Jy;gu,;åhor;];/Rk,;R¢; crj;åsv" 61
tTk;muk
R mudK£;Nt* /nh;nI pOqk™ iSqte
Sv;hor;]ctu.;Rge idnr;i]dle SmOte 62
y;My£;Nt* ivpyRSte i√gu,e tu idn=pe
13

(13)

[

sUyR 2.63][Sªrya II.63]

[Sªrya II.63][

sUyR 2.63]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

iv=epyuˇ_ointy; £;NTy; .;n;mip SvkÉ 63
..ogoå∑xtIil¢;" %;iêxwl;Stq; itqe"
g[hil¢; ..og;¢; .;in .uKTy; idn;idkm( 64
rvINduyogil¢;í yog; ..og.;ijt;"
gt; gMy;í Wi∑~Nyo .uiˇ_yog;¢n;i@k;" 65
akoRncN{il¢;>yiStqyo .og.;ijt;"
gt; gMy;í Wi∑~Nyo n;@‰o .uKTyNtroıOt;" 66
/[vu ;i, xk⁄inn;Rg' tOtIy' tu ctu„pdm(
ik˘Stufl' tu ctudRXy;" ’„,;y;í;pr;/Rt" 67
bv;dIin tt" s¢ cr;:ykr,;in c
m;seå∑’Tv Ekìk˘ kr,;n;' p[vtRte 68
itQy/R.og' sveRW;' kr,;n;' p[kLpyet(
EW; Sf⁄$git" p[oˇ_; sUy;RdIn;' %c;ir,;m( 69
îit sUyiR sı;Nte Sp∑;i/k;r" 2

14

(14)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

i]p[Xn;i/k;r"

TRIPRASHNÌDHIKÌRAH

aq i]p[Xn;i/k;r" 3
ixl;tleåMbus'xuıe vj[lpe åe ip v; sme
t] xõ™Kv©ëlwir∑w" sm' m<@lm;il%et( 1
tNm?ye Sq;pyeCzï' kLpn;√;dx;©ëlm(
tCz;y;g[' SpOx¥e ] vOˇe pUv;Rpr;/Ryo" 2
t] ibNdU iv/;yo.* vOˇe pUv;Rpr;i./*
tNm?ye itimn; re%; ktRVy; di=,oˇr; 3
y;MyoˇridxomR?ye itimn; pUvRp…ím;
idÑ?ymTSyw" s's;?y; ividxSt√dev ih 4
cturß' bih" k⁄y;Rt( sU]wmR?y;i√ingRtw"
.ujsU];©ëlwSt] dˇwir∑p[.; SmOt; 5
p[;Kp…ím;i≈t; re%; p[oCyte smm<@le
¨Nm<@le c ivWuvNm<@le pirk°TyRte 6
re%; p[;Cypr; s;?y; ivWuv∫;g[g; tq;
î∑Cz;y;ivWuvtomR?ymg[;åi./Iyte 7
xïCz;y;’ityutme l
RU ' k,oRåSy vgRt"
p[oJZ‰ xï’it' mUl' z;y; xïivRpyRy;t( 8
i]'xT’Tyo yuge .;n;' c£˘ p[;k™ pirlMbte
t˝u,;d( .Uidnw.Rˇ_;d( ¥ug,;¥dv;Pyte 9
t∂oiS]fl; dx;¢;'x; ivDey; ayn;i./;"
tTs'S’t;d( g[h;t( £;iNtCz;y;crdl;idkm( 10
15

(15)

[

sUyR 3.10][Sªrya III.10]

[Sªrya III.11][

sUyR 3.11]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

Sf⁄$' Ρ_⁄Lyt;' gCzπdyne ivWuv√ye
p[;k™ c£˘ cilt' hIne z;y;k;Rt( kr,;gte 11
aNtr;'xwrq;vOTy pí;CzπWwStq;åi/kÉ
Ev' ivWuvtI z;y;Svdexe y; idn;/Rj; 12
di=,oˇrre%;y;' s; t] ivWuvt( p[.;
xïCz;y;hte i]Jye ivWuvTk,R.;ijte 13
lMb;=Jye tyoí;pe lMb;=* di=,* sd;
m?yCz;y; .ujSten gui,t; i].m*ivRk; 14
Svk,;R¢; /nuilR¢; nt;St; di=,e .uje
¨ˇr;íoT]e y;My;St;" sUy£
R ;iNtili¢k;" 15
idG.ede imi≈t;" s;Mye iviXl∑;í;=ili¢k;"
t;>yoå=Jy; c t√g| p[oJZ‰ i]Jy;’te" pdm( 16
lMbJy;åkúgu,;å=Jy; ivWuv∫;åq lMby;
Sv;=;kúnt.;g;n;' idKs;MyeåNtrmNyq; 17
idG.edåe p£m" xeWStSy Jy; i]Jyy; ht;
prm;p£mJy;¢; c;p' meW;idgo riv" 18
kKy;Rd* p[oJZ‰ c£;/;Rt( tul;d* .;/Rs'yut;t(
mOg;d* p[oJZy .g,;Nm?y;ˆeåkú" Sf⁄$o .vet( 19
tNm;Ndms’d( v;m' fl' m?yo idv;kr"
Sv;=;k;Rp£myuitidRKs;MyeåNtrmNyq; 20
xeW' nt;'x;" sUyRSy tä;¸Jy; c koi$j;
16

(16)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

i]p[Xn;i/k;r"

TRIPRASHNÌDHIKÌRAH

xïm;n;©ël;>ySte .uji]Jye yq;£mm( 21
koi$Jyy; iv.Jy;¢e z;y;k,;RvhdRle
£;iNtJy; ivWuvTk,Rgu,;åå¢; xïjIvy; 22
ak;Rg[; se∑k,RflI m?yk,oRıOt; Svk;
ivWuv∫;yut;åk;Rg[; y;Mye Sy;duˇro .uj" 23
ivWuvTy;' ivxo?yodGgole Sy;d( b;¸®ˇr"
ivpyRy;d( .ujo y;Myo .vet( p[;Cypr;Ntre 24
m;?y;iˆko .ujo inTy' z;y; m;?y;iˆk° SmOt;
lMb;=jIve ivWuvCz;y;√;dxs©ë,e 25
£;iNtJy;¢e tu t* k,*R smm<@lge rv*
s*My;=on; yd; £;iNt" Sy;ˇd; ¥udl≈v" 26
ivWuvCz;yy;å>ySt" k,oR m?y;g[yoıOt"
Sv£;iNtJy; i]jIv;flI lMbJy;¢;åg[m*ivRk; 27
Sve∑k,Rht; .ˇ_; i]Jyy;åg[;å©ël;idk;
i]Jy;vg;R/tR oåg[Jy;vgoRn;d( √;dx;ht;t( 28
pun√;Rdxinfl;∞ l>yte yt( fl' bu/w"
xïvg;R/sR 'yˇu _ivWuv√gR.;ijt;t( 29
tdev kr,In;m t;' pOqk™ Sq;pyed( bu/"
akúflI ivWuvCz;y;åg[Jyy; gui,t; tq; 30
.ˇ_; fl;:y' t√gRs'yˇu _kr,Ipdm(
flen hIns'yˇu _˘ di=,oˇrgolyo" 31
17

(17)

[

sUyR 3.31][Sªrya III.31]

[Sªrya III.32][

sUyR 3.32]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

y;MyyoivRidxo" xïrev' y;Myoˇre rv*
pir.[mit x˚oStu xï®ˇryoStu s" 32
tiT]Jy;vgRivXleW;NmUl' ÎGJy;åi./Iyte
Svxïn; iv.Jy;¢e ÎiK]Jye √;dx;hte 33
z;y;k,*R tu ko,eWu yq;Sv' dexk;lyo"
i]JyodÖrj;yuˇ_; y;My;y;' ti√vijRt; 34
aNTy; ntoT£mJyon; Sv;hor;];/Rs©ë,;
i]Jy;.ˇ_; .veCzπdo lMbJy;floåq .;ijt" 35
i].Jyy; .veCzïSt√g| pirxo/yet(
i]Jy;vg;Rt( pd' ÎGJy; z;y;k,*R tu pUvvR t( 36
a.I∑Cz;yy;å>ySt; i]Jy; tTk,R.;ijt;
ÎGJy; t√gRs'xuı;t( i]Jy;vg;R∞ yt( pdm( 37
xï" s i].jIv;fl" SvlMbJy;iv.;ijt"
zπd" s i]Jyy;å>ySt" Sv;hor;];/R.;ijt" 38
¨•tJy; ty; hIn; Sv;NTy; xeWSy k;muk
R m(
¨T£mJy;i.rev' Syu" p[;Kpí;/Rnt;sv" 39
î∑;g[;flI tu lMbJy; Svk,;R©l
ë .;ijt;
£;iNtJy; s; i]jIv;flI prm;p£moıOt; 40
t∞;p' .;idk˘ =e]' pdwSt] .vo riv"
î∑eåiˆ m?ye p[;k™ pí;d( /Ote b;¸]y;Ntre 41
mTSy√y;Ntryutie S]SpOKsU],e .;.[m"
18

(18)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

i]p[Xn;i/k;r"

TRIPRASHNÌDHIKÌRAH

[

sUyR 3.51][Sªrya III.51]

i].¥uk,;R/Rgu,;" Sv;hor;];/R.;ijt;" 42
£m;deki√i].Jy;St∞;p;in pOqk™ pOqk™
Sv;/oå/" pirxo?y;åq meW;Ll˚ody;sv" 43
%;g;∑yoåqRgoågwk;" xr}y˚ihm;'xv"
Svdexcr%<@on; .vNtI∑ody;sv" 44
VySt; VyStwytuR ;" Svw" Svw" kkú$;¥;SttS]y"
¨T£me, W@ºvwte .vNtI∑;Stul;dy" 45
gt.oGy;sv" k;y;R .;Skr;id∑k;ilk;t(
Svody;suht; .uˇ_.oGy; .ˇ_;" %viˆi." 46
a.I∑`i$k;su>yo .oGy;sUn( p[ivxo/yet(
t√t( tde„yl¶;sUnve ' y;t;n( tqoT£m;t( 47
xeW' cet( i]'xt;å>yStmxuıne iv.;ijtm(
.;ghIn' c yuˇ_˘ c tLl¶' i=itje td; 48
p[;Kpí;•tn;@Ii.StSm;Ll˚ody;sui."
.;n* =y/ne ’Tv; m?yl¶' td; .vet( 49
.oGy;sUnnU kSy;q .uˇ_;sUni/kSy c
sMpI@‰;Ntrl¶;sUnve ' Sy;t( k;ls;/nm( 50
sUy;RdnU e inx;xeWe l¶eåk;Rdi/kÉ idv;
.c£;/Ryut;d( .;nori/kÉåStmy;t( prm( 51
îit ≈IsUyiR sı;Nte ≈ItÊv;mOtisiçit
gt' i]p[Xnk˘ y;vt( sop;nç tOtIykm( îit i]p[Xn;i/k;r" 3
19

(19)

[Sªrya IV.1][

sUyR 4.1]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

aq cN{g[h,;i/k;r" 4
s;/;Rin W$( shß;i, yojn;in ivvSvt"
iv„kM.o m<@lSyeNdo" sh;xITy; ctuXxtm( 1
Sf⁄$Sv.uKTy; gui,t* m?y.uKTyoıOt* Sf⁄$*
rve" Sv.g,;>ySt" xx;˚.g,oıOt" 2
xx;˚k=;gui,to .;ijto v;åkúk=y;
iv„kM.íN{k=;y;' itQy;¢; m;nili¢k;" 3
Sf⁄$Ne du.uiˇ_.UVR y;sgui,t; m?yyoıOt;
lB/' sUcI mhIVy;sSf⁄$;kú≈v,;Ntrm( 4
m?yeNduVy;sgui,t' m?y;kúVy;s.;ijtm(
ivxo?y lB/' sUCy;' tu tmo il¢;Stu pUvvR t( 5
.;no.;R/Re mhICz;y; tˇuLyeåkúsmeåip v;
xx;˚p;te g[h,' iky∫;g;i/konkÉ 6
tuLy* r;Xy;idi." Sy;t;mm;v;Sy;Ntk;ilk*
sUyNRe dU p*,Rm;SyNte .;/eR .;g;idi." sm* 7
stw„ypvRn;@In;' Svflenons'yut*
smil¢* .vet;' t* p;tSt;Tk;ilkoåNyq; 8
z;dko .;SkrSyeNdur/"Sqo `nvd( .vet(
.UCz;y;' p[;Ñu%íN{o ivxTySy .veds* 9
t;Tk;ilkÉNduiv=ep' z;¥Cz;dkm;nyo"
yog;/;Rt( p[oJô y yCzπW' t;vCz•' tduCyte 10
20

(20)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

cN{g[h,;i/k;r"

CANDRAGRAHANÌDHIKÌRAH

g[;Ám;n;i/kÉ tiSmn( skl' NyUnmNyq;
yog;/;Rdi/kÉ n Sy;d( iv=epe g[;ssM.v" 11
g[;Ág[;hks'yogivyog* dilt* pOqk™
iv=epvgRhIn;>y;' t√g;R>y;mu.e pde 12
W∑‰; s©ë<y sUyNRe √o.uRKTyNtriv.;ijte
Sy;t;' iSqitivmd;R/Re n;i@k;idfle tyo" 13
iSqTy/Rn;i@k;å>ySt; gty" Wi∑.;ijt;"
il¢;id p[g[he xo?y' mo=e dey' pun" pun" 14
ti√=epw" iSqitdl' ivmd;R/| tq;ås’t(
s's;?ymNyq; p;te tiLl¢;id fl' Svkm( 15
Sf⁄$itQyvs;ne tu m?yg[h,m;idxet(
iSqTy/Rn;i@k;hIne SpxoR mo=Stu s'yute 16
t√dev ivmd;R/nR ;i@k; hIns'yute
inmIlnoNmIln;:ye .vet;' sklg[he 17
î∑n;@IivhInen iSqTy/enR ;kúcN{yo"
.uKTyNtr' sm;hNy;t( W∑‰;¢;" koi$ili¢k;" 18
.;nog[Rhe koi$il¢; m?yiSqTy/Rs©ë,;"
Sf⁄$iSqTy/Rs'.ˇ_;" Sf⁄$;" koi$kl;" SmOt;" 19
=epo .ujStyovRgRyutme l
RU ' ≈vStu tt(
m;nyog;/Rt" p[oJZ‰ g[;sSt;Tk;ilko .vet( 20
m?yg[h,tío?vRim∑n;@IivRxo/yet(
21

(21)

[

sUyR 4.21][Sªrya IV.21]

[Sªrya IV.21][

sUyR 4.21]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

iSqTy/;RNm*i=k;CzπW' p[;GvCzπW' tu m*i=kÉ 21
g[;Ág[;hkyog;/;RCzo?y;" SvCz•ili¢k;"
t√g;Rt( p[oJZ‰ tTk;liv=epSy ’it' pdm( 22
koi$il¢; rve" Sp∑iSqTy/enR ;ht; ˙t;"
m?yen il¢;St•;@‰" iSqitvd≠g[;sn;i@k;" 23
ntJy;å=Jyy;å>ySt; i]Jy;¢; tSy k;muk
R m(
vln;'x;" s*Myy;My;" pUv;Rprkp;lyo" 24
r;ix]yyut;d( g[;Á;t( £;NTy'xwidRKsmwytuR ;"
.edåe Ntr;JJy; vln; s¢Ty©ël.;ijt; 25
so•t' idnm?y/| idn;/;R¢' flen tu
izN¥;d( iv=epm;n;in t;NyeW;m©ël;in tu 26
îit cN{g[h,;i/k;r" 4

22

(22)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sUyRg[h,;i/k;r" …sı;Nt"
SÛRYAGRAHANÌDHIKÌRAH

aq sUyRg[h,;i/k;r" 1
m?yl¶sme .;n* hirjSy n sM.v"
a=odÑ?y.£;iNts;Mye n;vnterip 1
dexk;livxeW,e yq;åvnitsM.v"
lMbnSy;ip pUv;RNyidGvx;∞ tqoCyte 2
l¶' pv;RNtn;@In;' k⁄Yy;Rt( Svw®dy;sui."
tJJy;åNTy;p£mJy;flI lMbJy;¢ody;i./; 3
td; l˚odywl¶R ' m?ys'D' yqoidtm(
tT£;NTy=;'xs'yogo idKs;MyeåNtrmNyq; 4
xeW' nt;'x;StNm*vI m?yJy; s;åi./Iyte
m?yodyJyy;å>ySt; i]Jy;¢; vigRt' flm( 5
m?yJy;vgRiviXl∑' ÎK=ep" xeWt" pdm(
tiT]Jy;vgRivXleW;NmUl' xï" s ÎGgit" 6
nt;'xb;¸koi$Jye Sf⁄$e ÎK=epÎGgtI
EkJy;vgRtXzπdo lB/' ÎGgitjIvy; 7
m?yl¶;kúivXleWJy; zπdne iv.;ijt;
rvIN√olRMbn' Dey' p[;Kpí;d( `i$k;idkm( 8
m?yl¶;i/kÉ .;n* itQyNt;t( p[ivxo/yet(
/nmUneås’t( kmR y;vt( sv| iSqrI.vet( 9
ÎK=ep" xItitGm;'êomR?y.uKTyNtr;ht"
itiqfli]Jyy; .ˇ_o lB/' s;åvnit.Rvte ( 10
23

(23)

[

sUyR 5.10][Sªrya V.10]

[Sªrya V.11][

sUyR 5.11]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

ÎK=ep;t( s¢it˙t;d( .ve√;åvnit" flm(
aqv; i]Jyy; .ˇ_;t( s¢s¢ks©ë,;t( 11
m?yJy;idGvx;t( s; c ivDey; di=,oˇr;
seNduiv=epidKs;Mye yuˇ_; ivXleiWt;åNyq; 12
tq; iSqitivmd;R/Rg[;s;¥' tu yqoidtm(
p[m;,' vln;.I∑g[;s;id ihmriXmvt( 13
iSqTy/oRn;i/k;t( p[;Gvt( itQyNt;LlMbn' pun"
g[;smo=o∫v' s;?y' tNm?yhirj;Ntrm( 14
p[;‘p;leåi/k˘ m?y;d( .vet( p[;g[h,' yid
m*i=k˘ lMbn' hIn' pí;/eR tu ivpyRy" 15
td; mo=iSqitdle dey' p[;g[h,e tq;
hirj;Ntrk˘ xo?y' y]wtt( Sy;d( ivpyRy" 16
Etduˇ_˘ kp;lwKye t∫ºde lMbnwkt;
Sve Sve iSqitdle yoJy; ivmd;R/åRe ip coˇ_vt( 17
îit sUyRg[h,;i/k;r" 5

24

(24)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

zπ¥k;i/k;r"

CHHEDYAKÌDHIKÌRAH

aq zπ¥k;i/k;r" 6
n zπ¥kmOte ySm;∫ºd; g[h,yo" Sf⁄$;"
D;yNte tt( p[v+y;im zπ¥kD;nmuˇmm( 1
sus;i/t;y;mvn* ibNdu' ’Tv; tto il%et(
s¢vg;R©l
ë ne ;d* m<@l' vln;i≈tm( 2
g[;Ág[;Ákyog;/RsiMmten i√tIykm(
m<@l' tTsm;s;:y' g[;Á;/enR tOtIykm( 3
y;Myoˇr;p[;Cypr;s;/n' pUvvR t( idx;m(
p[;igNdog[Rh,' pí;Nmo=oåkúSy ivpy;Rt( 4
yq;idx' p[;g[h,' vln' ihmdIi/te"
m*i=k˘ tu ivpyRSt' ivprItimd' rve" 5
vln;g[;•yeNm?y' sU]' yd( y] s'SpOxte (
tTsm;se tto dey* iv=ep* g[;sm*i=k* 6
iv=ep;g[;t( pun" sU]' m?yibNdu' p[vx
e yet(
td≠g[;ÁibNdusS' px;Rd( g[;smo=* ivinidRxte ( 7
inTyxoåkúSy iv=ep;" pirle%e yq;idxm(
ivprIt;" xx;˚Sy t√x;dq m?ymm( 8
vln' p[;Ñu%' dey' ti√=epwkt; yid
.ede pí;Nmu%' deyimNdo.;RnoivRpyRy;t( 9
vln;g[;t( pun" sU]' m?yibNdu' p[vx
e yet(
m?ysU],e iv=ep' vln;i.mu%' nyet( 10
25

(25)

[

sUyR 6.10][Sªrya VI.10]

[Sªrya VI.11][

sUyR 6.11]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

iv=ep;g[;iLl%ed( vOˇ' g[;hk;/enR ten yt(
g[;ÁvOˇ' sm;£;Nt' td≠g[St' tms; .vet( 11
zπ¥k˘ il%t; .Um* flkÉ v; ivp…ít;
ivpyRyo idx;' k;yR" pUv;Rprkp;lyo" 12
SvCzTv;d(√;dx;'xoåip g[StíN{Sy ÎXyte
il¢;]ymip g[St' tI+,Tv;• ivvSvt" 13
Svs'iDt;S]y" k;y;R iv=ep;g[We u ibNdv"
t] p[;Ñ?yyomR?ye tq; m*i=km?yyo" 14
il%eNmTSy* tyomR?y;Nmu%puCzivin"sOtm(
p[s;yR sU]i√ty' tyoyR] yuit.Rvte ( 15
t] sU],e ivil%e∞;p' ibNdu]ySpOx;
s pNq; g[;hkSyoˇ_o yen;s* sMp[y;Syit 16
g[;Ág[;hkyog;/;Rt( p[oJZ‰e∑g[;sm;gtm(
avix∑;©ëlsm;' xl;k;' m?yibNdut" 17
tyom;RgoRNmu%I' d¥;d( g[;st" p[;g( g[h;i≈t;m(
ivmuçto mo=idix g[;hk;?v;nmev s; 18
SpOx¥e ] tto vOˇ' g[;hk;/enR s'il%et(
ten g[;Á' yd;£;Nt' tt( tmog[Stm;idxet( 19
m;n;Ntr;/enR imt;' xl;k;' g[;sidÑu%Im(
inmIln;:y;' d¥;t( s; tNm;geR y] s'SpOxte ( 20
tto g[;hk%<@ºn p[;GvNm<@lm;il%et(
26

(26)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

zπ¥k;i/k;r"

CHHEDYAKÌDHIKÌRAH

td≠g[;Ám<@lyuityR] t] inmIlnm( 21
EvmuNmIlne mo=idÑu%I' sMp[s;ryet(
ivil%eNm<@l' p[;GvduNmIlnmqoˇ_vt( 22
a/R;dUne s/Um'[ Sy;t( ’„,m/;Ri/kÉ .vet(
ivmuçt" ’„,t;m[' kipl' sklg[he 23
rhSymet∂ºv;n;' n dey' ySy kSyict(
suprIi=tix„y;y dey' vTsrv;isne 24
îit zπ¥k;i/k;r" 6

27

(27)

[

sUyR 6.24][Sªrya VI.24]

[Sªrya VII.1][

sUyR 7.1]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

aq g[hyuTyi/k;r" 7
t;r;g[h;,;mNyoNy' Sy;t;' yuısm;gm*
sm;gm" xx;˚πn sUy,Re ;Stmn' sh 1
xI`[e mNd;i/kÉåtIt" s'yogo .ivt;åNyq;
√yo" p[;Gy;iynorev' vi£,oStu ivpyRy;t( 2
p[;Gy;iyNyi/kÉåtIto vi£<ye„y" sm;gm"
g[h;Ntrkl;" SvSv.uiˇ_il¢;sm;ht;" 3
.uKTyNtre, iv.jednulomivlomyo"
√yovRi£<yqwkiSmn( .uiˇ_yogen .;jyet( 4
lB/' il¢;idk˘ xo?y' gte dey' .iv„yit
ivpyRy;√£gTyorekiSm'Stu /nVyy* 5
smil¢* .vet;' t* g[h* .g,s'iSqt*
ivvr' t√duıTO y idn;id flim„yte 6
’Tv; idn=p;m;n' tq; iv=epili¢k;"
nto•t' s;/iyTv; Svk;Ll¶vx;$( tyo" 7
ivWuvCz;yy;å>ySt;d( iv=ep;d( √;dxoıOt;t(
fl' Svntn;@Ifl' Svidn;/Riv.;ijtm( 8
lB/' p[;Cy;mO,' s*My;i√=ep;Tp…íme /nm(
di=,e p[;‘p;le Sv' p…íme tu tq; =y" 9
si].g[hj£;iNt.;gfl;" =epili¢k;"
ivkl;" SvmO,' £;iNt=epyoi.R•tuLyyo" 10
28

(28)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

g[hyuTyi/k;r"

GRAHAYUTYADHIKÌRAH

n=]g[hyogeWu g[h;Stodys;/ne
Í©o•t* tu cN{Sy Αm;Rd;ivd' SmOtm( 11
t;Tk;ilk* pun" k;y*R iv=ep* c ttStyo"
idˇ_⁄Lye TvNtr' .ede yog" ix∑' g[h;Ntrm( 12
k⁄j;ikúD;mreJy;n;' i]'xd/;R/Rvi/Rt;"
iv„kM.;íN{k=;y;' .Ogo" Wi∑®d;˙t; 13
i]ctu"k,RyTu y;¢;Ste i√›;iS]Jyy; ht;"
Sf⁄$;" Svk,;RiStQy;¢; .veyum;Rnili¢k;" 14
z;y;.Um* ivpyRSte SvCz;y;g[e tu dxRyte (
g[h" SvdpR,;Nt"Sq" xõ™Kvg[e sMp[ÎXyte 15
pçhStoiCz^t* x˚À yq;idG.[ms'iSqt*
g[h;Ntre, ivi=¢;v/o hStin%;tg* 16
z;y;k,*R tto d¥;Cz;y;g[;CzïmU/Rg*
z;y;k,;Rg[s'yoge s'iSqtSy p[dxRyte ( 17
SvxïmU/Rg* Vyoiª g[h* Ρ_⁄Lyt;imt*
¨Lle%' t;rk;Spx;Rd( .ede .ed" p[k°TyRte 18
yuım'xuivmd;R:ym'xuyoge prSprm(
a'x;dUneåpsVy;:y' yuımekoå] ced,u" 19
sm;gmo'åx;di/kÉ .vtíeäl;iNvt*
apsVye ijto yuıe ipihtoå,urdIi¢m;n( 20
®=o ivv,oR iv?vSto ivijto di=,;i≈t"
29

(29)

[

sUyR 7.21][Sªrya VII.21]

[Sªrya VII.21][

sUyR 7.21]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

¨dKSqo dIi¢m;n( SqUlo jyI y;Myeåip yo blI 21
a;s•;vPyu.* dI¢* .vtíet( sm;gm"
SvLp* √;vip iv?vSt* .vet;' kÀ$ivg[h* 22
¨dKSqo di=,Sqo v; .;gRv" p[;yxo jyI
xx;˚πnvw metWe ;' k⁄y;Rt( s'yogs;/nm( 23
.;v;.;v;y lok;n;' kLpney' p[dixRt;
Svm;gRg;" p[y;NTyete dUrmNyoåNym;i≈t;" 24
îit g[hyuTyi/k;r" 7

30

(30)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.g[hyuTyi/k;r"

BHAGRAHAYUTYADHIKÌRAH

aq .g[hyuTyi/k;r" 8
p[oCyNte ili¢k; .;n;' Sv.ogoåq dx;ht"
.vNTytIti/„<y;n;' yogil¢;yut; /[vu ;" 1
a∑;,Rv;" xUNy’t;" pçWi∑nRgWe v"
a∑;q;R aB/yoå∑;g; a©;g; mnvStq; 2
’teWvo yugrs;" xUNyb;,; ivy{s;"
%ved;" s;grng; gj;g;" s;grtRv" 3
mnvoåq rs; ved; vwêm;Py;/R.oggm(
a;PySywv;i.ijt( p[;Nte vwê;Nte ≈v,iSqit" 4
i]ctu„p;dyo" sN/* ≈ivœ; ≈v,Sy tu
Sv.ogto ivy•;g;" W$(kié tyRml;iên" 5
rN/[;{y" £m;deW;' iv=ep;" Sv;dp£m;t(
idÑ;sivWy;" s*Mye y;Mye pç idxo nv 6
s*Mye rs;" %' y;Myeåg;" s*Mye %;k;RS]yodx
di=,e ®{yml;" s¢i]'xdqoˇre 7
y;Myeå?y/Ri]k’t; nv s;/RxreWv"
¨ˇrSy;' tq; Wi∑iS]'xt( W$(i]'xdev ih 8
di=,e Tv/R.;gStu ctuiv|xit®ˇre
.;g;" Wi@±v'xit" %' c d;ß;dIn;' yq;£mm( 9
axIit.;gwy;RMy;y;mgSTyo imqun;Ntg"
iv'xe c imqunSy;'xe mOgVy;/o VyviSqt" 10
31

(31)

[

sUyR 8.10][Sªrya VIII.10]

[Sªrya VIII.11][

sUyR 8.11]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

iv=epo di=,e .;gw" %;,Rvw" Sv;dp£m;t(
¸t.uGb[˜˙dy* vOWe √;iv'x.;gg* 11
a∑;i.iS]'xt; cwv ivi=¢;vuˇre, t*
gol' b?v; prI=et iv=ep' /[vu k˘ Sf⁄$m( 12
vOWe s¢dxe .;ge ySy y;Myo'åxk√y;t(
iv=epoå>yi/ko i.N¥;{oih<y;" xk$' tu s" 13
g[hvd( ¥uinxe .;n;' k⁄y;Rd( ΑmR pUvvR t(
g[hmelkvCzπW' g[h.uKTy; idn;in c 14
E„yo hIne g[he yogo /[vu k;di/kÉ gt"
ivpyRy;d( v£gte g[he Dey" sm;gm" 15
f;LguNyo.[;R{pdyoStqwv;W!yo√Ryo"
ivx;%;iêins*My;n;' yogt;roˇr; SmOt; 16
p…ímoˇrt;r;y; i√tIy; p…íme iSqt;
hStSy yogt;r; s; ≈ivœ;y;í p…ím; 17
Jyeœ;≈v,mw];,;' b;hRSpTySy m?ym;
.r<y;¶eyip}y;,;' revTy;íwv di=,; 18
roih<y;idTymUl;n;' p[;cI s;pRSy cwv ih
yq; p[TyvxeW;,;' SqUl; Sy;d( yogt;rk; 19
pUvSR y;' b[˜˙dy;d'xkì" pçi." iSqt"
p[j;pitvORW;Nteås* s*Myeå∑i]'xd'xkì" 20
ap;'vTsStu ic];y; ¨ˇre'åxwStu pçi."
32

(32)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.g[hyuTyi/k;r"

BHAGRAHAYUTYADHIKÌRAH

bOht( ikiçdto .;gwr;p" Wi@±.Stqoˇre 21
îit n=]g[hyuTyi/k;r" 8

33

(33)

[

sUyR 8.21][Sªrya VIII.21]

[Sªrya IX.1][

sUyR 9.1]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

aqody;St;i/k;r" 9
aqody;Stmyyo" pirD;n' p[k°TyRte
idv;krkr;£;NtmUtIRn;mLptejs;m( 1
sUy;Rd>yi/k;" pí;dSt' jIvk⁄j;kúj;"
Ën;" p[;gudy' y;iNt xu£D* vi£,* tq; 2
Ën; ivvSvt" p[;Cy;mSt' cN{D.;gRv;"
v[jNTy>yi/k;" pí;dudy' xI`[y;iyn" 3
sUy;RStk;ilk* pí;t( p[;Cy;mudyk;ilk*
idv; c;kúg[h* k⁄y;Rd( Αm;Rq g[hSy tu 4
tto l¶;Ntrp[;,;" k;l;'x;" Wi∑.;ijt;"
p[tICy;' W@±.yutyoSt√Ll¶;Ntr;sv" 5
Ek;dx;mreJySy itiqs':y;åkújSy c
aSt;'x; .Uimpu]Sy dx s¢;åi/k;Stt" 6
pí;dStmyoå∑;i.®dy" p[;ÑhÊy;
p[;gStmudy" pí;dLpTv;∂xi..ORgo" 7
Ev' bu/o √;dxi.ítudx
R i.r'xkì"
v£° xI`[gití;k;Rt( kroTyStmyody* 8
E>yoåi/kì" k;l.;gwÎXR y; NyUnwrdxRn;"
.viNt lokÉ %cr; .;nu.;g[StmUtyR " 9
tTk;l;'x;Ntrkl; .uKTyNtriv.;ijt;"
idn;id tTfl' lB/' .uiˇ_yogen vi£," 10
34

(34)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨dy;St;i/k;r"

UDAYÌSTÌDHIKÌRAH

tLl¶;suhte .uˇ_° a∑;dxxtoıOte
Sy;t;' k;lgtI t;>y;' idn;id gtgMyyo" 11
Sv;TygSTymOgVy;/ic];Jyeœ;" punvRsu"
ai.ijd( b[˜˙dy' ]yodxi.r'xkì" 12
hSt≈v,f;LguNy" ≈ivœ; roih,I m`;"
ctudx
R ;'xkìÎXR y; ivx;%;åiêindwvtm( 13
’iˇk;mw]mUl;in s;p| r*{=Rmev c
ÎXyNte pçdxi.r;W;!;i√ty' tq; 14
.r,Iit„ys*My;in s*+My;t( i]"s¢k;'xkì"
xeW;i, s¢dxi.ÎRXy;ÎXy;in .;in tu 15
a∑;dxxt;>ySt; ÎXy;'x;" Svody;sui."
iv.Jy lB/;" =e];'x;StwÎXR y;åÎXyt;åq v; 16
p[;geW;mudy" pí;dSto ΑmR pUvvR t(
gtw„yidvsp[;i¢.;Rnu.Ku Ty; sdwv ih 17
ai.ijd( b[˜˙dy' Sv;tIvw„,vv;sv;"
aihbufiR ymudKSqTv;• luPyNteåkúriXmi." 18
îTyudy;St;i/k;r" 9
35

(35)

[

sUyR 9.18][Sªrya IX.18]

[Sªrya X.1][

sUyR 10.1]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

aq cN{Í©o•Tyi/k;r" 10
¨dy;Stivi/" p[;Gvt( ktRVy" xItgorip
.;gw√;Rdxi." pí;d( ÎXy" p[;g( y;TyÎXyt;m( 1
rvIN√o" W@±.yutyo" p[;GvLl¶;Ntr;sv"
Ekr;x* rvIN√oí k;y;R ivvrili¢k;" 2
t•;i@k;hte .uˇ_° rvIN√o" Wi∑.;ijte
tTfl;iNvtyo.UyR " ktRVy; ivvr;sv" 3
Ev' y;vt( iSqrI.Ut; rvIN√orNtr;sv"
tw" p[;,wrStmetINdu" xuKlÉåk;RStmy;t( prm( 4
.g,;/| rvedRTv; k;y;RSti√vr;sv"
tw" p[;,w" ’„,p=e tu xIt;'xu®dy' v[jte ( 5
akÉúN√o" £;iNtivXleWo idKs;Mye yuitrNyq;
tJJyeNdurk;R¥];s* ivDey; di=,oˇr; 6
m?y;ˆeNdup[.;k,Rs'©,ë ; yid soˇr;
td;åkúfl;=jIv;y;' xo?y; yoJy; c di=,; 7
xeW' lMbJyy; .ˇ_˘ lB/o b;¸" SvidÑu%"
koi$" xïStyovRgRyutme l
RU ' ≈uit.Rvte ( 8
sUyoRnxItgoilR¢;" xuKl˘ nvxtoıOt;"
cN{ibMb;©ël;>ySt' ˙t' √;dxi." Sf⁄$m( 9
dTv;åkús'iHDt' ibNdu' tto b;¸' SvidÑu%m(
tt" pí;Nmu%I' koi$' k,| ko$‰g[m?ygm( 10
36

(36)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Í©o•Tyi/k;r"

SHåINGONNATYADHIKÌRAH

koi$k,Ryut;iäNdoibRMb' t;Tk;ilk˘ il%et(
k,Rs]U ,e idiKsiı' p[qm' pirkLpyet( 11
xuKl˘ k,enR ti√Mbyog;dNtmu%
R ' nyet(
xuKl;g[y;MyoˇryomR?ye mTSy* p[s;/yet( 12
tNm?ysU]s'yog;d( ibNdui]SpOg( il%eınu"
p[;g( ibMb' y;Îgev Sy;t( t;Îk™ t] idne xxI 13
ko$‰; idKs;/n;t( ityRk™ sU];Nte Í©mu•tm(
dxRyde u•t;' koi$' ’Tv; cN{Sy s;åå’it" 14
’„,e W@±.yut' sUy| ivxo?yeNdoStq;åistm(
d¥;d( v;m' .uj' t] p…ím' m<@l' iv/o" 15
îit Í©o•Tyi/k;r" 10

37

(37)

[

sUyR 10.15][Sªrya X.15]

[Sªrya XI.1][

sUyR 11.1]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

aq p;t;i/k;r" 11
Ek;yngt* Sy;t;' sUy;RcN{ms* yd;
t¥ut* m<@le £;NTyoStuLyTve vw/tO ;i./" 1
ivprIt;yngt* cN{;k*R £;iNtili¢k;"
sm;Std; VytIp;to .g,;/eR tyoyutR * 2
tuLy;'xuj;lsMpk;Rt( tyoStu p[vh;ht"
t∂OK£o/.vo viˆloRk;.;v;y j;yte 3
ivn;xyit p;toåiSmn( lok;n;ms’¥t"
VytIp;t" p[isıoåy' s'D;.edne vw/tO " 4
s ’„,o d;®,vpuloRiht;=o mhodr"
sv;Rin∑kro r*{o .Uyo .Uy" p[j;yte 5
.;SkreN√o.Rc£;Ntí£;/;Rvi/s'Sqyo"
Ρ_⁄Lys;i/t;'x;idyuˇ_yo" Sv;vp£m* 6
aq*jpdgSyeNdo" £;iNtivR=pe s'S’t;
yid Sy;di/k; .;no" £;Nte" p;to gtStd; 7
Ën; cet( Sy;t( td; .;vI v;m' yuGmpdSy c
pd;NyTv' iv/o" £;iNtivR=pe ;∞ei√xuı‰it 8
£;NTyoJyeR i]Jyy;å>ySte pr£;iNtJyyoıOte
t∞;p;Ntrm/| v; yoJy' .;ivin xItg* 9
xo?y' cN{;˝te p;te tTsUyRgitt;i@tm(
cN{.uKTy; ˙t' .;n* il¢;id xixvt( flm( 10
38

(38)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p;t;i/k;r"

PÌTÌDHIKÌRAH

t√Czx;˚p;tSy fl' dey' ivpyRy;t(
kmwtR ds’t( t;vd( y;vt( £;NtI sme tyo" 11
£;NTyo" smTve p;toåq p[i=¢;'xointe iv/*
hIneå/Rr;i]k;d( y;to .;vI t;Tk;ilkÉåi/kÉ 12
iSqrI’t;/Rr;]eN√o√RyoivRvrili¢k;"
Wi∑~NyíN{.uKTy;¢;" p;tk;lSy n;i@k;" 13
rvINdum;nyog;/| W∑‰; s©ë<y .;jyet(
tyo.uRKTyNtre,;åå¢' iSqTy/| n;i@k;id tt( 14
p;tk;l" Sf⁄$o m?y" soåip iSqTy/RvijRt"
tSy sM.vk;l" Sy;t( tTs'yˇu _oåNTys'iDt" 15
a;¥Ntk;lyomR?y" k;lo Deyoåitd;®,"
p[JvlJJvln;k;r" svRkmRsu gihRt" 16
Ek;yngt' y;vdkÉúN√omR<@l;Ntrm(
sM.vSt;vdev;Sy svRkmRivn;x’t( 17
ò;nd;njp≈;ıv[thom;idkmRi."
p[;Pyte sumhCz^πyStTk;lD;ntStq; 18
rvIN√oStuLyt; £;NTyoivRWvu Tsi•/* yd;
i√.Rvie ı td; p;t" Sy;d.;vo ivpyRy;t( 19
xx;˚;kúyutie lR¢; ..ogen iv.;ijt;"
lB/' s¢dx;NtoåNyo VytIp;tStOtIyk" 20
s;peNR {p*„<yi/„<y;n;mNTy;" p;d; .sN/y"
39

(39)

[

sUyR 11.21][Sªrya XI.21]

[Sªrya XI.21][

sUyR 11.21]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

tdg[.e„v;¥p;d; g<@;Nt' n;m k°ÊyRte 21
VytIp;t]y' `or' g<@;Nti]ty' tq;
Etd( .siN/i]ty' svRkmRsu vjRyte ( 22
îTyett( prm' pu<y' JyoitW;' cirt' ihtm(
rhSy' mhd;:y;t' ikmNyCz^otuimCzis 23
îit ≈IsUyiR sı;Nte p;t;i/k;r"

40

(40)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.Ugol;?y;y"

BHÛGOLÌDHYÌYAH

aq .Ugol;?y;y" 12
aq;k;|xsmu∫tU ' p[i,pTy ’t;Ôil"
.KTy; prmy;å>yCyR pp[Czπd' my;sur" 1
.gvn( ikMp[m;,; .U" ikm;k;r; ikm;≈y;
ik˘iv.;g; kq' c;] s¢ p;t;l.Umy" 2
ahor;]VyvSq;' c ivd/;it kq' riv"
kq' pyeiR t vsu/;' .uvn;in iv.;vyn( 3
dev;sur;,;mNyoNymhor;]' ivpy;Rt(
ikmq| tt( kq' v; Sy;d( .;no.Rg,pUr,;t( 4
ip}y' m;sen .vit n;@IWœ‰; tu m;nuWm(
tdev ikl svR] n .vet( kÉn hetun; 5
idn;Bdm;shor;,;mi/p; n sm;" k⁄t"
kq' pyeiR t .g," sg[hoåy' ikm;≈y" 6
.Um®e pyupR yUR?v;R" ikmuTse/;" ikmNtr;"
g[h=Rk=;" ik˘m;];" iSqt;" kÉn £me, t;" 7
g[I„me tIv[kro .;nunR hemNte tq;iv/"
ikytI tTkrp[;i¢m;Rn;in kit ikç tw" 8
Et' me s'xy' iziN/ .gvn( .Ut.;vn
aNyo n Tv;mOte zπˇ; iv¥te svRdixRv;n( 9
îit .KTyoidt' ≈uTv; myoˇ_˘ v;KymSy ih
rhSyMprm?y;y' tt" p[;h pun" s tm( 10
41

(41)

[

sUyR 12.10][Sªrya XII.10]

[Sªrya XII.11][

sUyR 12.11]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

Í,u„vwkmn; .UTv; guÁm?y;Tms'iDtm(
p[v+y;Myit.ˇ_;n;' n;dey' iv¥te mm 11
v;sudev" pr' b[˜ tNmUitR" pu®W" pr"
aVyˇ_o inguR," x;Nt" pçiv'x;TproåVyy" 12
p[’TyNtgRto devo bihrNtí svRg"
s˚WR,oåp" sOÇ;d* t;su vIyRmv;sOjt( 13
td<@m.vıwm' svR] tms;vOtm(
t];in®ı" p[qm' Vyˇ_°.Ut" sn;tn" 14
ihr<yg.oR .gv;neW CzNdis p#‰te
a;idTyo Á;id.UtTv;t( p[sTU y; sUyR ¨Cyte 15
pr' JyoitStm"p;re sUyoRåy' sivteit c
pyeiR t .uvn;NyeW .;vyn( .Ut.;vn" 16
p[k;x;Tm; tmohNt; mh;inTyeW iv≈ut"
AcoåSy m<@l' s;m;Nyuß; mUiˇRyjR i'U W c 17
]yImyoåy' .gv;n( k;l;Tm; k;l’i√.u"
sv;RTm; svRg" sU+m" svRmiSmn( p[itiœtm( 18
rqe ivêmye c£˘ ’Tv; s'vTsr;Tmkm(
zNd;'Syê" s¢ yuˇ_;" pyR$TyeW svRd; 19
i]p;dmmOt' guÁ' p;doåy' p[k$oå.vt(
soåh˚;r' jgTsO∑‰w b[˜;,msOjt( p[.u" 20
tSmw ved;n( vr;n( dTv; svRlokipt;mhm(
42

(42)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.Ugol;?y;y"

BHÛGOLÌDHYÌYAH

p[itœ;Py;<@m?yeåq Svy' pyeiR t .;vyn( 21
aq sO∑‰;' mní£É b[˜;åh˚;rmUitR.tO (
mnsíN{m; jDe sUyoRå+,oStejs;' ini/" 22
mns" %' tto v;yuri¶r;po /r; £m;t(
gu,wkvOı‰; pçwv mh;.Ut;in jiDre 23
a¶IWom* .;nucN{* ttSTv©;rk;dy"
tejo.U%;Mbuv;te>y" £mx" pç jiDre 24
pun√;Rdx/;ååTm;n' Vy.jd( r;ixs'Dkm(
n=]Âip,' .Uy" s¢iv'x;Tmk˘ vxI 25
ttír;cr' ivê' inmRme devpUvRkm(
Ë?vRm?y;/re>yoåq ßoto>y" p[’tI" sOjn( 26
gu,kmRiv.;gen sOÇ; p[;Gvdnu£m;t(
iv.;g' kLpy;m;s yq;Sv' veddxRn;t( 27
g[hn=]t;r;,;' .Umie vRêSy v; iv.u"
dev;surmnu„y;,;' isı;n;' c yq;£mm( 28
b[˜;<@mett( suiWr' t]ed' .U.uRv;idkm(
k$;hi√tySywv sMpu$' golk;’it 29
b[˜;<@m?ye piri/VyoRmk=;åi./Iyte
tNm?ye .[m,' .;n;m/oå/" £mxStq; 30
mNd;mreJy.Upu]sUyx
R u£NÉ dujNe dv"
pir.[mNTy/oå/"Sq;" isıiv¥;/r; `n;" 31
43

(43)

[

sUyR 12.31][Sªrya XII.31]

[Sªrya XII.32][

sUyR 12.32]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

m?ye smNt;d<@Sy .Ugolo Vyoiª itœit
iv.[;," prm;' xiˇ_˘ b[˜,o /;r,;iTmk;m( 32
tdNtrpu$;" s¢ n;g;sursm;≈y;"
idVy*Wi/rsopet; rMy;" p;t;l.Umy" 33
anekràincyo j;MbUndmyo igir"
.Ugolm?ygo me®®.y] ivingRt" 34
¨pir∑;t( iSqt;StSy seN{; dev; mhWRy"
a/St;dsur;St√d( i√WNtoåNyoNym;i≈t;" 35
tt" smNt;Tpiri/" £me,;y' mh;,Rv"
me%lev iSqto /;}y; dev;suriv.;g’t( 36
smNt;Nme®m?y;t( tu tuLy.;geWu toy/e"
√IpeWu id=u pUv;RidngyoR devinimRt;" 37
.UvˇO p;de pUvSR y;' ymko$Iit iv≈ut;
.{;êvWeR ngrI Sv,Rp[;k;rtor,; 38
y;My;y;' .;rte vWeR l˚; t√Nmh;purI
p…íme kÉtum;l;:ye romk;:y; p[k°itRt; 39
¨dk™ isıpurI n;m k⁄®vWeR p[k°itRt;
tSy;' isı; mh;Tm;no invsiNt gtVyq;" 40
.UvˇO p;divvr;St;í;NyoNy' p[itiœt;"
t;>yíoˇrgo me®St;v;nev sur;≈y" 41
t;s;mupirgo y;it ivWuvSqo idv;kr"
44

(44)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.Ugol;?y;y"

BHÛGOLÌDHYÌYAH

n t;su ivWuvCz;y; n;=Syo•itir„yte 42
mero®.yto m?ye /[vu t;re n."iSqte
inr=dexs'Sq;n;mu.ye i=tj;≈ye 43
ato n;=oCz^ySt;su /[vu yo" i=itjSqyo"
nvitlRMbk;'x;Stu mer;v=;'xk;Stq; 44
meW;d* dev.;gSqe dev;n;' y;it dxRnm(
asur;,;' tul;d* tu sUySR t∫;gmçr" 45
aTy;s•ty; ten g[I„me tIv[kr; rve"
dev.;ge sur;,;' tu hemNte mNdt;åNyq; 46
dev;sur; ivWuvit i=itjSq' idv;krm(
pXyNTyNyoåNymetWe ;' v;msVye idn=pe 47
meW;d;vuidt" sUyRS]In( r;xInudguˇrm(
sçrn( p[;ghmR?y' pUryeNme®v;isn;m( 48
kk;RdIn( sçr\St√ˆ" pí;/Rmev s"
tul;dI'S]INmOg;dI'í t√dev suri√W;m( 49
ato idn=pe teW;mNyoNy' ih ivpyRy;t(
ahor;]p[m;,' c .;no.Rg,pUr,;t( 50
idn=p;/Rmte We ;myn;Nte ivpyRy;t(
¨py;RTm;nmNyoNy' kLpyiNt sur;sur;" 51
aNyeåip smsU]Sq; mNyNteå/" prSprm(
.{;êkÉtum;lSq; l˚;isıpur;i≈t;" 52
45

(45)

[

sUyR 12.52][Sªrya XII.52]

[Sªrya XII.53][

sUyR 12.53]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

svR]vw mhIgole SvSq;nmupir iSqtm(
mNyNte %e yto golStSy Kvo?v| Kv v;Py/" 53
aLpk;yty; lok;" SvSq;n;t( svRtomu%m(
pXyiNt vOˇ;mPyet;' c£;k;r;' vsuN/r;m( 54
sVy' .[mit dev;n;mpsVy' suri√W;m(
¨pir∑;d( .goloåy' Vy=e pí;Nmu%" sd; 55
atSt] idn' i]'x•;i@k˘ xvRrI tq;
h;invOıI sd; v;m' sur;suriv.;gyo" 56
meW;d* tu sd;vOiı®dguˇrtoåi/k;
dev;'xe c =p;h;inivRprIt' tq;ååsure 57
tul;d* ¥uinxov;Rm' =yvOıI tyo®.e
dex£;iNtvx;i•Ty' ti√D;n' puroidtm( 58
.UvˇO ' £;iNt.;gfl' .g,;'xiv.;ijtm(
av;¢yojnwrkoR Vy=;¥;TyupiriSqt" 59
prm;p£m;dev' yojn;in ivxo/yet(
.UvˇO p;d;CzπW;i, y;in SyuyoRjn;in tw" 60
ayn;Nte ivlomen dev;suriv.;gyo"
n;@IW∑‰; s’dhinRx;PyiSmn( s’t( tq; 61
tdNtreåip W∑‰Nte =yvOıI ahinRxo"
prto ivprItoåy' .gol" pirvtRte 62
Ëne .UvˇO p;de tu i√Jy;p£myojnw"
46

(46)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.Ugol;?y;y"

BHÛGOLÌDHYÌYAH

/numRgO Sq" sivt; dev.;ge n ÎXyte 63
tq;c;sur.;ge tu imqune kkú$e iSqt"
n∑Cz;y;mhIvOˇp;de dxRnm;idxet( 64
EkJy;p£m;nItwyoRjnw" pirvijRte
.Uimk=;ctuq;|xe Vy=;CzπWSw tu yojnw" 65
/numRgO ;ilk⁄M.eWu s'iSqtoåkoR n ÎXyte
dev.;geåsur;,;' tu vOW;¥e .ctu∑ye 66
mer* meW;idc£;/eR dev;" pXyiNt .;Skrm(
s’devoidt' t√dsur;í tul;idgm( 67
.Um<@l;t( pçdxe .;ge devåe q v;sure
¨pir∑;d(v[jTykú" s*Myy;My;yn;Ntg" 68
tdNtr;lyoXz;y; y;Myodk™ sM.vTyip
merori.mu%' y;it prt" Sviv.;gyo" 69
.{;êopirg" k⁄y;Rd( .;rte tUdy' riv"
r;}y/| kÉtum;le tu k⁄r;vStmy' td; 70
.;rt;idWu vWeWR u t√dev pir.[mn(
m?yody;/Rr;}yStk;l;n( k⁄y;Rt( p[di=,m( 71
/[vu o•it.Rc£Sy nitme®R ' p[y;Syt"
inr=;i.mu%' y;tuivRprIte nto•te 72
.c£˘ /[vu yobRım;i=¢' p[vh;inlw"
pyeRTyjß' t•ı; g[hk=; yq;£mm( 73
47

(47)

[

sUyR 12.73][Sªrya XII.73]

[Sªrya XII.74][

sUyR 12.74]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

s’du˝tmBd;/| pXyNTyk| sur;sur;"
iptr" xixg;" p=' Svidn' c nr; .uiv 74
¨pirœSy mhtI k=;åLp;å/"iSqtSy c
mhTy; k=y; .;g; mh;NtoåLp;Stq;åLpy; 75
k;len;Lpen .g,' .u¤πåLp.[m,;i≈t"
g[h" k;len mht; m<@le mhit .[mn( 76
SvLpy;åto b˛n( .u¤π .g,;n( xItdIi/it"
mhTy; k=y; gCzn( tt" SvLp' xnwír" 77
mNd;d/" £me, Syuítuq;R idvs;i/p;"
vW;Ri/ptySt√t( tOtIy;" pirk°itRt;" 78
Ë?vR£me, xixno m;s;n;mi/p;" SmOt;"
horex;" sUytR ny;d/oå/" £mxStq; 79
.ved( .k=; tI+,;'xo.[Rm,' Wi∑t;i@tm(
svoRpir∑;d( .[mit yojnwStw.mR <@lm( 80
kLpoˇ_cN{.g,; gui,t;" xixk=y;
a;k;xk=; s; Dey; krVy;i¢Stq; rve" 81
swv yTkLp.g,w.Rˇ_; td(.[m,' .vet(
k⁄v;srwivR.Jy;ˆ" sveRW;' p[;Ggit" SmOt; 82
.uiˇ_yojnj; s':y; seNdo.[Rm,s©ë,;
Svk=;¢; tu s; tSy itQy;¢; gitili¢k;" 83
k=; .Uk,Rgui,t; mhIm<@l.;ijt;
48

(48)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.Ugol;?y;y"

BHÛGOLÌDHYÌYAH

[

sUyR 12.90][Sªrya XII.90]

tTk,;R .Uimk,oRn; g[h*CCy' Sv' dlI’t;" 84
%]y;iB/i√dhn;" k=; tu ihmdIi/te"
DxI`[Sy;˚%i√i]’txUNyeNdvStq; 85
xu£xI`[Sy s¢;i¶rs;iB/rsW@‰m;"
ttoåkúbu/xu£;,;' %%;qwk
R sur;,Rv;" 86
k⁄jSy;Py˚xUNy;˚W@±vedwk.uj©m;"
cN{o∞Sy ’t;∑;iB/vsui√}y∑vˆy" 87
’ttumR uinpç;i{gu,Ne duivWy; guro"
Sv.;RnoveRdtk;R∑i√xwl;qR%k⁄Ôr;" 88
pçb;,;i=n;gturR s;{‰k;R" xneStt"
.;n;' riv%xUNy;˚vsurN/[xr;iên" 89
%Vyom%]y%s;grW$(kn;gVyom;∑xUNyymÂpng;∑cN{;"
b[˜;<@sMpu$pir.[m,' smNt;d>yNtre idnkrSy krp[s;r" 90
îit sUyiR sı;Nte .Ugol;?y;y" 12

49

(49)

[Sªrya XIII.1][

sUyR 13.1]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

aq Jy*itWopinWd?y;y" 13
aq gu¢e xuc* dexe ò;t" xuicrl˚ét"
sMpUJy .;Skr' .KTy; g[h;n( .;Nyq guÁk;n( 1
p;rMpyoRpdexne yq;D;n' guromu%
R ;t(
a;c;yR" ix„ybo/;q| sv| p[Ty=dixRv;n( 2
.U.golSy rcn;' k⁄y;Rd;íyRk;ir,Im(
a.I∑' pOiqvIgol' k;riyTv; tu d;rvm( 3
d<@' tNm?yg' mero®.y] ivingRtm(
a;/;rk=;i√ty' k=; vwWvu tI tq; 4
.g,;'x;©ëlw" k;y;R diltwiStß Ev t;"
Sv;hor;];/Rk,wíR tTp[m;,;num;nt" 5
£;iNtiv=ep.;gwí diltwdiR =,oˇrw"
Svw" Svwrp£mwiStßo meW;dIn;mp£m;t( 6
k=;" p[kLpyet( t;í kKy;RdIn;' ivpyRy;t(
t√t( itßStul;dIn;' mOg;dIn;' ivlomt" 7
y;Mygol;i≈t;" k;y;R" k=;/;r;d( √yorip
y;MyodGgols'Sq;n;' .;n;mi.ijtStq; 8
s¢WIR,;mgSTySy b[˜;dIn;' c kLpyet(
m?ye vwWvu tI k=; sveRW;mev s'iSqt; 9
td;/;ryutÂ
e ?vRmyne ivWuvd(√ym(
ivWuvTSq;nto .;gw" Sf⁄$w.Rg,sçr;t( 10
50

(50)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Jy*itWopinWd?y;y"

JYAUTISHOPANISHADADHYÌYAH

=e];<yevmj;dIn;' ityRgJy;i." p[kLpyet(
ayn;dyn' cwv k=; ityRk™ tq;åpr; 11
£;iNts'D; ty; sUy"R sd; pyeiR t .;syn(
cN{;¥;í Svkì" p;twrpm<@lm;i≈tw" 12
ttoåp’∑; ÎXyNte iv=ep;Nte„vp£m;t(
¨dyi=itje l¶mSt' gCz∞ t√x;t( 13
l˚odywyqR ;isı' %m?yopir m?ymm(
m?yi=itjyomR?ye y; Jy; s;åNTy;åi./Iyte 14
Dey; crdlJy; c ivWuviT=itj;Ntrm(
’Tvopir Svk˘ Sq;n' m?ye i=itjm<@lm( 15
vS]Cz•' bihí;ip lok;lokÉn vei∑tm(
amOtß;vyogen k;l.[m,s;/nm( 16
tu©bIjsm;yuˇ_˘ golyN]' p[s;/yet(
goPymett( p[k;xoˇ_˘ svRgMy' .veidh 17
tSm;d( guÂpdexne rcyed( golmuˇmm(
yuge yuge smuiCz•; rcney' ivvSvt"
p[s;d;t( kSyicd( .Uy" p[;du.Rvit k;mt" 18
k;ls's;/n;q;Ry tq; yN];i, s;/yet(
Ek;k° yojyed( bIj' yN]e ivSmyk;iri, 19
xïyi∑/nuí£ìXz;y;yN]wrnek/;
guÂpdex;d( ivDey' k;lD;nmtiN{tw" 20
51

(51)

[

sUyR 13.20][Sªrya XIII.20]

[Sªrya XIII.21][

sUyR 13.21]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

toyyN]kp;l;¥wmyR rU nrv;nrw"
ssU]re,gu .wíR sMy‘;l' p[s;/yet( 21
p;rd;r;Mbus]U ;i, xuLvtwljl;in c
bIj;in p;'svSteWu p[yog;Steåip dul.R ;" 22
t;m[p;]m/iXzd' NySt' k⁄<@ºåml;M.is
Wi∑mR∆Tyhor;]e Sf⁄$' yN]' kp;lkm( 23
nryN]' tq; s;/u idv; c ivmle rv*
z;y;s's;/nw" p[oˇ_˘ k;ls;/nmuˇmm( 24
g[hn=]cirt' D;Tv; gol' c tÊvt"
g[hlokmv;“oit py;Ry,e ;Tmv;n( nr" 25
îit JyoitWopinWd?y;y" 13

52

(52)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

m;n;?y;y"

MÌNÌDHYÌYAH

aq m;n;?y;y" 14
b[;˜' idVy' tq; ip}y' p[;j;pTy' guroStq;
s*rç s;vn' c;N{m;='R m;n;in vw nv 1
ctui.RVyRvh;roå] s*rc;N{;=Rs;vnw"
b;hRSpTyen W∑‰Bd' Dey' n;NywStu inTyx" 2
s*re, ¥uinxom;Rn' W@xIitmu%;in c
ayn' ivWuv∞wv' s'£;Nte" pu<yk;lt; 3
tul;idW@xITyˆ;' W@xIitmu%' £m;t(
t∞tu∑ymev Sy;t( i√Sv.;veWu r;ixWu 4
Wi@±v'xe /nuWo .;ge √;iv'xåe inimWSy c
imqun;∑;dxe .;ge kNy;y;Stu ctudx
R e 5
tt" xeW;in kNy;y; y;Nyh;in tu Wo@x
£tui.St;in tuLy;in iptøn;' dˇm=ym( 6
.c£n;.* ivWuvid(√ty' smsU]gm(
ayni√ty' cwv ctß" p[iqt;Stu t;" 7
tdNtreWu s'£;iNti√ty' i√ty' pun"
nwrNty;Rt( tu s'£;NteDyRe ' iv„,updI√ym( 8
.;nomRkrsõ™£;Nte" W<m;s; ¨ˇr;y,m(
k‘;RdSe tu tqwv Sy;t( W<m;s; di=,;ynm( 9
i√r;ixn;q; AtvSttoåip ixixr;dy"
meW;dyo √;dxwte m;s;Stwrev vTsr" 10
53

(53)

[

sUyR 14.10][Sªrya XIV.10]

[Sªrya XIV.11][

sUyR 14.11]

sUyR …sı;Nt"
SÛRYA SIDDHÌNTAH

akúm;nkl;" W∑‰; gui,t; .uiˇ_.;ijt;"
td/Rn;@‰" s'£;Nterv;Rk™ pu<y' tq; pre 11
ak;Rd( ivinSsOt" p[;cI' y¥;Tyhrh" xxI
t∞;N{m;nm'xwStu Dey; √;dxi.iStiq" 12
itiq" kr,mu√;h" =*r' svRi£y;Stq;
v[topv;sy;];,;' i£y; c;N{e, gOÁte 13
i]'xt; itiqi.m;Rsí;N{" ip}ymh" SmOtm(
inx; c m;sp=;Nt* tyomR?ye iv.;gt" 14
.c£.[m,' inTy' n;=]' idnmuCyte
n=]n;ª; m;s;Stu Dey;" pv;RNtyogt" 15
k;itRKy;idWu s'yoge ’iˇk;id √yN√ym(
aNTyop;NTy* pçmí i]/; m;s]y' SmOtm( 16
vwx;%;idWu ’„,e c yog" pçdxe itq*
k;itRk;dIin vW;Ri, gurorStody;t( tq; 17
¨dy;dudy' .;no" s;vn' tt( p[k°itRtm(
s;vn;in Syurte ne yDk;livi/Stu tw" 18
sUtk;idpirCzπdo idnm;s;Bdp;Stq;
m?ym; g[h.uiˇ_Stu s;vnenvw gOÁte 19
sur;sur;,;mNyoNymhor;]' ivpyRy;t(
yt( p[oˇ_˘ td( .vei∂Vy' .;no.Rg,pUr,;t( 20
mNvNtrVyvSq; c p[;j;pTymud;˙tm(
54

(54)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

m;n;?y;y"

MÌNÌDHYÌYAH

[

sUyR 14.27][Sªrya XIV.27]

n t] ¥uinxo.edR o b[;˜' kLp" p[k°itRtm( 21
Ett( te prm;:y;t' rhSy' prm;∫utm(
b[˜wtt( prm' pu<y' svRp;pp[,;xnm( 22
idVy' c;=| g[h;,;' c dixRt' D;nmuˇmm(
ivD;y;k;RidlokÉWu Sq;n' p[;“oit x;êtm( 23
îTyuKTv; mym;mN}y sMyˇ_Én;i.pUijt"
idvm;c£meåk;|x" p[ivvex Svm<@lm( 24
myoåq idVy' tJD;n' D;Tv; s;=;d( ivvSvt"
’t’Tyimv;Tm;n' mene in/UtR kLmWm( 25
D;Tv; tmOWyí;q sUyl
R B/vr' mym(
pirbb[u®peTy;qo D;n' pp[Cz⁄r;dr;t( 26
s te>y" p[dd* p[Ito g[h;,;' cirt' mht(
aTy∫uttm' lokÉ rhSy' b[˜siMmtm( 27
îit sUyiR sı;Nte m;n;i/k;r" 14
sm;¢í;y' g[Nq"

55

(55)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful