Бизнес план

за

1

Съдържание:
Увод

стр.3

Бизнес идея

стр. 3

Място на осъществяване
на дейността

стр. 3

Фирмена визия и мисия

стр. 3- 4

Технология

стр. 4

Продукт и пазар

стр. 5

Цена и продажби

стр. 5

Трудови ресурси

стр. 5

Финансиране

стр. 5- 6

Реклама на бизнес

стр. 6

Прогноза за приходи и разходи

стр. 6

2

Увод
В този бизнес план ще бъде разгледана идеята за построяването, функционирането и пазара на хладилни камери, захранващи се от възобновяем и неизчерпаем
източник на енергия, наречени „Cold from Sun” АД („Студ от Слънцето”).

Бизнес идея
Идеята е да се построи помещение , в което ще бъдат направени хладилни
камери с голям капацитет, наречено „Cold from Sun” АД („Студ от Слънцето”).
Хладилните инсталации няма да се захранват от електрическата мрежа, а от построени
специално за това фотоволтаични паркове.
Тези паркове ще представляват Слънчевите централи - ток без пари или ток за
много пари. Слънчевите колектори за производство на ток са само част от т.нар.
възобновяеми енергийни източници. Фотоелектрическите системи преобразуват
слънчевата енергия в електрическа. С енергията на Слънцето ще се захранват всички
електрически механизми, уреди и системи необходими за функционирането на
хладилните камери.

Място на осъществяване на дейността
Помещението, в което ще бъдат монтирани хладилните
системи, ще се намира в село Припек към община Аксаково
в област Варна (фиг. 1). Там ще се закупят 5 дка. зееделска
площ в регулация за 27 000 €. На тази площ ще бъде
построена едноетажна сграда с площ от 1 дка. с полезен обем
на помещенията 3,5 млн. . Мястото е избрано поради цената,
площта и стратегическото разположение в близост до Варна,
Фиг.1
пристанището и главния път А2.
Има възможност за привличане на
клиенти както от България , така и от други страни съседки,
поради близкото разположение на пристанище и главен
път.
Мястото също така е и подбрано, поради соларния му
потенциал. То попада в ІІ-ра зона (фиг.2), от която могат да
бъдат произведени
около1 500 кWh/ за 1 година,
Фиг.2
необходими за захранването на нуждите на предприятието.

Фирмена визия и мисия
Предприятието ще се казва „Cold from Sun” АД („Студ от Слънцето”).То ще
бъде акционерно дружество, в което 51 % от акциите ще бъдат притежавани от един
човек или така наречения главен акционер, а другата част от акциите ще бъдат пуснати
за продажба на сума около 250 € след едногодишно утвърждаване на предприятието.
3

Фирмената емблема ще представлява синьо Слънце като приложеното
на фиг. 3.
Мисията на предприятието ще бъде да охлажда и съхранява
хранителни продукти за дълъг или кратък период от време без
замърсяване на околната среда, поради използването на екологично
чиста енергия от Слънцето.

Фиг. 3

Технология

Фиг. 1

Фигура 4 (по долу) показва как функционира хладилната система. Стените се
уплътняват от пенополеуретанови панели тип "сандвич". Пенополеуретановата
изолация е с коефициент на топлопроводност λ=0.020
W/m3 °C, плътност ρ=40 kg/m3, клас на
пожароустойчивост В2
т.е трудно горим не
разпространяващ огън. При
нискотемпературните
хладилни камери се залага
подгряване на пода срещу
замръзване на почвата и
бъдещо нарушаване на
Фиг. 4
подовото покритие (фиг. 5).
Всички системи ще се
контролират от един главен компютър със специална
управляваща програма.Компютърът ще бъде разположен в
Фиг. 5
контролна зала и наблюдаван от специалист.
Така ще функционират охладителните системи.
Важен етап от охлаждането на продуктите е захранването на системите с ток. Те
ще бъдат захранвани от специално изградения фотоволтаичен парк, разположен на
останалата закупена площ от 4 дка. За изграждането на
слънчевата централа ще са необходими пари. За
получаването на толкова пари ще се кандидатства по
проекта на Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР) за програми за енергийна ефективност
в България. Слънчевата централа ще бъде
контролирана от специалист и компютърна програма
разположени в специално изградено за това
помещение. Средно на година ще се произвежда по
5, 250 GWh . От тази ел. енергия електроразпределителните дружества са задължени да закупуват по ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ. Електроразпределителните дружества също са задължени да
изкупуват електроенергията, произведена от слънчеви електроцентрали по цената,
определена от ДКЕВР (Държавна комисия за енергийно и водно регулиране). Също
така са задължени да сключат от 12 до 20- годишен договор за изкупуване по тази
цена.
По този начин ще се захранват хладилните системи с безплатна енергия от
Слънцето, а парите похарчени по изграждането и подръжката ще бъдат възвърнати.

Продукт и пазари
4

Поради благоприятното разположение на хладилните камери
близо до
пристанище и главен път ще бъдат привлечени клиенти, желаещи да използват
хладилните камери, както от България, така и от чужбина. Правят се прогнози, че
клиенти от Русия, внасящи у нас риба, ще имат голям интерес от нашата дейност.

Цена на услугата
Първоначално цените ще бъдат по- ниски от вече отвърдилите се предприятия,
докато не се докажем на пазара.Таблицата по долу показва цена в лева (евро) за
наемане на всяка хладилна камера за определен период от време.

Срок
Големина на
помещенията
100 м³
300 м³
500 м³
1000 м³

1 месец
500
950
1400
2 000

3 месеца
700
1 150
1 600
2 300

6 месеца
1 350
1 800
2 250
2 550

12 месеца
2 600
3 050
3 500
3 000

Трудови ресурси
За да функционира предприятието успешно, ще се наложи наемането на двама
компютърни специалисти по управлението на хладилните системи, трима специалисти
за слънчевите централи,двама ел. техници, един механик, петима чистачи, както за
хладилните помещения, така и за почистването на фотоволтаичните колектори и двама
пазачи, охраняващи цялото предприятие.

Финансиране
За да се набави необходимата сума за изграждането на сградата и хладилните
помещения, ще се кандидатства за кредит в банка с подходящ лихвен процент.
Допълнително ще се кандидатства по програма на ЕС за развитие на бизнеса в
България. Този проект дава възможност удължаването за изплащане на кредита и
специална опция- ако бизнеса ти е успешен можеш да върнеш само 60 % от изтеглените
пари.
Така при кредит от 1 млн. € , след одобряването по проекта на ЕС за помощ на
българският бизнес, ще се върнат около 600 000 €. В този проект е забранено след
изграждането на проекта в срок от 2 години да се строи или престроява.
За финансиране на слънчевата централа ще се кандидатства по . проекта на
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за програми за енергийна
ефективност в България. Общо 55 милиона евро са отпуснати допълнително по второто

5

продължение на кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници по проекта на Европейската банка за възстановяване и развитие
(ЕБВР) за програми за енергийна ефективност в България.

Реклама
За да се популязира предприятието, първоначално ще се пуснат реклами по найслушаните радия. Втората стъпка е по- ниската цена, която ще привлече повече
клиенти. Като трета стъпка ще се сложи рекламен билборд с емблемата на фирмата и
логото: ”Студ от Слънцето”.

Прогноза за приходи и разходи
/финансов план/
В началото ще има много разходи по строежа и изграждането на системите,
като се очаква, че времето необходимо за финализиране на проекта ще бъде около 1,5
година. След успешното изграждане на всичко, се очаква първата година да бъде
нестабилна. В следващите 2 години се очаква постепенно стабилизиране и
икономически ръст от 5% и около 3% през третата година. След 3-тата година се
очаква увеличение на приходите, стабилизиране на пазара, безпроблемно изплащане на
кредитите и средни чисти печалби. В по- дългогодишен план предприятието ще се
превърне в доста печелившо, с висока цена на акциите и добра репутация.
Предполага се, че достъпът до акционерния капитал, наличните финанси и
средствата от различните програми за финансиране ще са достатъчни за реализиране
на финансовия план.
Основни Предположения
2008

2009

2010

Краткосрочен лихвен процент

8,5%

10%

10%

Дългосрочен лихвен процент

8,0%

10%

10%

Данъци

15%

15%

15%

Тотална сума
6

Разходи за заплати
Плащания по кредит
Нови разплащания
Други покупки

Анализ на рентабилността
Фиксирани разходи
Непостоянни разходи
Очаквана печалба

2008
391,936

2009
411,528

2010
432,104

250,397

275,437

227,634

1,757,759

1,874,826

1,998,594

363,139

404,445

444,889

2009
2,500,000
400,000
2,000,000
62,50%

2010
2,700,000
440,000
2,260,000
61,36%

EURX,xxx,xxx
EURXxx,xxx
EURX,xxx,xx

*S = Брутна продажба
S = EUR + [(EURXxx,xxx/ EURX,xxx,xxx) x S]
S = EURX,xxx,xxx + [(.xxxx) x S]
S = EURX,xxx,xxx
Очаквана Печалба и загуба
Проформа баланс на печалба и загуба
Продажби
Разходи за продажби
Брутна печалба
Брутна печалба %
Разходи
Заплати
Разходи - Маркетинг и други
Амортизация
Застраховки
Осигуровки
Необложена с данък печалба
Данъчни такси
Нетна печалба
Нетна печалба / Продажби

Очакван паричен поток
Про форма на паричния поток
Парична наличност
Операции
Продажби
Вземания

2008
2,200,000
300,000
1,900,000
63,33 %
390,000
410,000
350,000
22,000
66,000
662,000
66,200
595,800
27,08 %

410,000
430,000
350,000
22,000
69,000
719,000
71,900
647,100
25,88 %

430,000
450,000
350,000
22,000
73,000
935,000
93,500
841,500
31,17%

2008

2009

2010

2,048,706
212,383

2,253,577
248,872

2,478,934
273,760

7

Общо от оперативна дейност
Допълнителен паричен приход
Неоперативен, Друг Приход
Такси
Краткосрочни вземания
Други безлихвени пасиви
Други ДТП
Продажба на други КТА
Продажба на други ДТА
Нови инвестиции
Обща сума от Получен паричен поток
Разходи
Парични разходи
Разплащания
Общи оперативни разходи
Допълнителни разходи
Неоперационни
Такси
Плащания по вземания
Други разплащания
ДТП плащания
Покупка на други КТА
Покупка на ДТА
Дивиденти
Общо паричен разход
Нетен паричен приход
Паричен Баланс

2,261,089

2,261,089
2008
144,573
1,690,420
1,834,992

1,834,992
426,097
501,097

2,502,449

2,502,449
2009
155,044
1,869,949
2,024,993

2,024,993
477,456
978,553

2,752,693

2,752,693
2010
166,133
1,993,429
2,159,562

2,159,562
593,132
1,571,685

Очакван счетоводен баланс
Проформа Счетоводен баланс
АКТИВ
КТА
Пари в наличност
Вземания
Инвентар /материали/
Други КТА
Общо КТА
ДТА
8

Дълготрайни активи
Амортизационни начисления
Общо ДТА
Общо активи

Пасиви и Капитал
Разплащания
КСраткосрочни вземания
Други КТП
ДТП
Внесен капитал
Забавени плащания
Приходи
Общо Капитал
Общо Пасиви и Капитал
Собствен Капитал

Счетоводният баланс индикира здрав и устойчив растеж на собствения капитал и
силни финансови позиции.

Изготвили проекта:
Александрина Трифонова
Виктория Стойчева
Иванка Попова
Десислава Танева
Павел Димитров

12д

12д
12д
12д
12д

Материали и информация:
http://freesolarenergy.blogspot.com/2009/01/blog-post_4655.html
http://bg.guide-bulgaria.com/NE/Varna/Aksakovo/Pripek
9

10