≈Ig,ex;y nm

"
b[˜pur;,m(
p[qmoå?y;y"
t];d* nw…mW;r<yv,Rnm(
ySm;TsvR…md' p[pçr…ct' m;y;jg∆;yte
yiSm'iStœit y;it c;Ntsmye kLp;nukLpe pun"
y' ?y;Tv; muny" p[pçriht' ivNd≤Nt mo=' /[vu '
t' vNde pu®Woˇm;:ymml' inTy' iv.u' inílm( 1
y' ?y;y≤Nt bu/;" sm;…/smye xuı' ivyTs'in.m(
inTy;nNdmy' p[s•mml' sveêR r' ingu,R m(
Vyˇ_;Vyˇ_pr' p[pçriht' ?y;nwkgMy' iv.um(
t' s's;rivn;xhetmu jr' vNde h·r' mu·ˇ_dm( 2
sup<u ye nw…mW;r<ye piv]e sumnohre
n;n;muinjn;k°,Re n;n;pu„popxo….te 3
srlw" k…,Rk;rwí pnsw/vR %;idrw"
a;m[jMbUkipTqwí Nyg[o/wdvRe d;®…." 4
aêTqw" p;·rj;twí cNdn;gu®p;$lw"
bk⁄l"w s¢p,wíR pun' ;gwn;RgkÉxrw" 5
x;lwSt;lwStm;lwí n;·rkÉlSw tq;junR "w
aNywí b¸….vO=R íw Mpk;¥wí xo….te 6
n;n;p≤=g,;k°,Re n;n;mOgg,wytRu e
n;n;jl;xyw" pu<ywdIR…`Rk;¥wrl'’te 7
b[;˜,w" =i]ywvXRw yw" xU{íw ;Nywí j;it…."
v;np[SqwghRO Sqwí yit….b[˜R c;·r…." 8
s'p•wgoRkl
⁄ íw vw svR] sml'’te
yvgo/Umc,kìm;RWmuÌitle=…u ." 9
1

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

cInk;¥wStq; me?yw" xSywí;Nywí xo….te
t] dI¢e ¸tvhe Ùym;ne mh;m%e 10
yjt;' nw…mWey;,;' sT]e √;dxv;iWRkÉ
a;jGmuSt] munyStq;Nyeåip i√j;ty" 11
t;n;gt;≤N√j;'Ste tu pUj;' c£⁄yqR o…ct;m(
teWu t]opiv∑eWu AiTv‚G." sihteWu c 12
t];jg;m sUtStu mitm;\LlomhWR,"
t' ÎÇ; te muinvr;" pUj;' c£⁄mduR ;iNvt;" 13
soåip t;Np[itpUJywv s'ivvex vr;sne
kq;' c£⁄Std;NyoNy' sUtne siht; i√j;" 14
kq;Nte Vy;s≤x„y' te pp[Cz⁄" s'xy' mud;
AiTv‚G." siht;" sveR sdSyw" sh dI≤=t;" 15
muny Ëcu"
pur;,;gmx;S];…, seith;s;in sˇm
j;n;…s devdwTy;n;' c·rt' jNm kmR c 16
n teåSTyividt' ik˘…c√πde x;S]e c .;rte
pur;,e mo=x;S]e c svRDoå…s mh;mte 17
yq;pUv…R md' svRmTu p•' scr;crm(
ssur;surgN/v| sy=orgr;=sm( 18
≈otu…mCz;mhe sUt b[iU h sv| yq; jgt(
b.Uv .Uyí yq; mh;.;g .iv„yit 19
ytíwv jgTsUt ytíwv cr;crm(
lInm;sIˇq; y] lyme„yit y] c 20
lomhWR, ¨v;c
aivk;r;y xuı;y inTy;y prm;Tmne
sdwkÂpÂp;y iv„,ve svR…j„,ve 21
2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

nmo ihr<yg.;Ry hrye x˚r;y c
v;sudve ;y t;r;y sgRiSqTyNtkmR,e 22
Ek;nekSvÂp;y SqUlsU+m;Tmne nm"
aVyˇ_;Vyˇ_.Ut;y iv„,ve mu·ˇ_hetve 23
sgRiSqitivn;x;y jgto yoåjr;mr"
mUl.Uto nmStSmw iv„,ve prm;Tmne 24
a;/;r.Ut' ivêSy;Py,Iy;'sm,Iys;m(
p[,My svR.tU SqmCyut' pu®Woˇmm( 25
D;nSvÂpmTyNt' inmRl' prm;qRt"
tmev;qRSvÂpe, .[;≤NtdxRnt" iSqtm( 26
iv„,u' g[…s„,u' ivêSy iSqt* sgeR tq; p[.mu (
svRD' jgt;mIxmjm=ymVyym( 27
a;¥' sus+U m' ivêex' b[˜;dINp[…,pTy c
îith;spur;,D' vedved;©p;rgm( 28
svRx;S];qRtÊvD' pr;xrsut' p[.mu (
gu®˘ p[,My v+y;…m pur;,' veds'…mtm( 29
kqy;…m yq;pUv| d=;¥wmiuR nsˇmw"
pO∑" p[ov;c .gv;nBjyoin" ipt;mh" 30
Í,u?v' s'pv[ +y;…m kq;' p;pp[,;≤xnIm(
kQym;n;' my; …c];' b◊q;| ≈uitivStr;m( 31
yiSTvm;' /;rye…•Ty' Í,uy;√;Py.I+,x"
Svv'x/;r,' ’Tv; SvgRlokÉ mhIyte 32
aVyˇ_' k;r,' yˇ…•Ty' sdsd;Tmkm(
p[/;n' pu®WStSm;…•mRme ivêmIêr" 33
t' bu?y?v' muin≈eœ; b[˜;,m…mt*jsm(
ß∑;r' svR.tU ;n;' n;r;y,pr;y,m( 34
3

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ah'k;rStu mhtStSm;∫Àt;in j…Dre
.Ut.ed;í .Ut>e y îit sgR" sn;tn" 35
ivStr;vyv' cwv yq;p[D' yq;≈uit
k°TyRm;n' Í,u?v' v" sveWR ;' k°itRv/Rnm( 36
k°itRt' iSqrk°tIRn;' sveWR ;' pu<yv/Rnm(
tt" Svy'..U gR v;‚NssO=iu vRiv/;" p[j;" 37
ap Ev ssj;Rd* t;su vIyRmq;sOjt(
a;po n;r; îit p[oˇ_; a;po vw nrsUnv" 38
ayn' tSy t;" pUv| ten n;r;y," SmOt"
ihr<yv,Rm.vˇd<@mudkÉxym( 39
t] jDe Svy' b[˜; Svy'.·U rit n" ≈utm(
ihr<yv,oR .gv;nuiWTv; p·rvTsrm( 40
td<@mkrod(√/¯ ' idv' .uvmq;ip c
tyo" xklyomR?y a;k;xmkroTp[."u 41
aPsu p;·rPlv;' pOQvI' idxí dx/; d/e
t] k;l' mno v;c' k;m' £o/mqo ritm( 42
ssjR sOi∑' t{Up;' ß∑ë…mCzNp[j;ptIn(
mrI…cm}yi©rs* pulSTy' pulh' £tum( 43
v…sœ' c mh;tej;" soåsOjTs¢ m;ns;n(
s¢ b[˜;, îTyete pur;,e iníy' gt;" 44
n;r;y,;Tmk;n;' tu s¢;n;' b[˜jNmn;m(
ttoåsOjTpur; b[˜; ®{' roW;Tms'.vm( 45
snTk⁄m;r' c iv.u' pUvWRe ;mip pUvjR m(
s¢Svet; aj;yNt p[j; ®{;í .o i√j;" 46
SkNd" snTk⁄m;rí tej" s'≤=Py itœt"
teW;' s¢ mh;v'x; idVy; devg,;iNvt;" 47
4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

i£y;vNt" p[j;vNto mhiWR….rl'’t;"
iv¥utoåxinme`;'í roihteN{/nUi' W c 48
vy;'…s c ssj;Rd* pjRNy' c ssjR h
Aco yjUi' W s;m;in inmRme yD…sıye 49
s;?y;njny∂ºv;inTyevmnusj' gu"
¨∞;vc;in .Ut;in g;]e>yStSy j…Dre 50
a;pvSy p[j;sg| sOjto ih p[j;pte"
sOJym;n;" p[j; nwv ivv/RNte yd; td; 51
i√/; ’Tv;Tmno dehm/enR pu®Woå.vt(
a/enR n;rI tSy;' tu soåsOjid≠√iv/;" p[j;" 52
idv' c pO…qvI' cwv mihª; Vy;Py itœit
ivr;jmsOji√„,u" soåsOjTpu®W' ivr;$( 53
pu®W' t' mnu' iv¥;ˇSy mNvNtr' SmOtm(
i√tIy' m;nsSywtNmnorNtrmuCyte 54
s vwr;j" p[j;sg| ssjR pu®W" p[."u
n;r;y,ivsgRSy p[j;StSy;Pyyoinj;" 55
a;yu„m;NkIitRm;Npu<yp[j;v;'í .ve•r"
a;idsg| ividTvem' yqe∑;' c;“uy;Ìitm( 56
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e a;idsgRv,Rn' n;m p[qmoå?y;y"
i√tIyoå?y;y"
t];d* SvyM.Uvmnuvx
' v,Rn.u
lomhWR, ¨v;c
s sOÇ; tu p[j;STvevm;pvo vw p[j;pit"
le.e vw pu®W" pàI' xtÂp;myoinj;m( 1
a;pvSy mihª; tu idvm;vOTy itœt"
5

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

/me,R vw muin≈eœ;" xtÂp; Vyj;yt 2
s; tu vW;Rytu ' tPTv; tp" prmduírm(
.t;Rr' dI¢tps' pu®W' p[Typ¥t 3
s vw Sv;y'.vu o ivp[;" pu®Wo mnu®Cyte
tSywks¢ityug' mNvNtr…mhoCyte 4
vwr;j;Tpu®W;√«r' xtÂp; Vyj;yt
ip[yv[toˇ;np;d* vIr;Tk;My; Vyj;yt 5
k;My; n;m sut; ≈eœ; kdRmSy p[j;pte"
k;My;pu];Stu cTv;r" sm[;$(k≤⁄ =ivRr;$(p.[ "u 6
¨ˇ;np;d' jg[;h pu]mi]" p[j;pit"
¨ˇ;np;d;∞tur" sUntO ; suWvu e sut;n( 7
/mRSy kNy; su≈o,I sUntO ; n;m iv≈ut;
¨Tp•; v;…jme/ne /[vu Sy jnnI xu.; 8
/[vu ' c k°itRmNt' c a;yu„mNt' vsu' tq;
¨ˇ;np;doåjnyTsUntO ;y;' p[j;pit" 9
/[vu o vWRshß;…, ]I…, idVy;in .o i√j;"
tpStepe mh;.;g" p[;qRyNsumh¥x" 10
tSmw b[˜; dd* p[It" Sq;nm;Tmsm' p[."u
acl' cwv purt" s¢WIR,;' p[j;pit" 11
tSy;….m;nmO≤ı' c mihm;n' inrI+y c
dev;sur;,;m;c;yR" Xlok˘ p[;guxn; jg* 12
ahoåSy tpso vIyRmho ≈utmhoå∫⁄tm(
ym¥ purt" ’Tv; /[vu ' s¢WRy" iSqt;" 13
tSm;ÆCz™li∑' c .Vy' c /[vu ;Cz÷.Vu yRj;yt
…Xl∑er;/ˇ suCz;y; pç pu];nkLmW;n( 14
·rpu' ·rpuj' y' vIr' vOkl' vOktejsm(
6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

·rpor;/ˇ bOhtI c=uW' svRtje sm( 15
ajIjnTpu„k·r<y;' vw·r<y;' c;=uW' mnum(
p[j;pter;Tmj;y;' vIr<ySy mh;Tmn" 16
mnorj;yNt dx n@±vl;y;' mh*js"
kNy;y;' muinx;dUl
R ; vwr;jSy p[j;pte" 17
k⁄Ts" pu®" xt¥uªStpSvI sTyv;‘…v"
a…¶∑ëditr;]í su¥ªu íeit te nv 18
a….mNyuí dxmo n@±vl;y;' mh*js"
purorjnyTpu];NW@;¶eyI mh;p[.;n( 19
a©÷ sumns' Sv;it' £tumi©rs' mym(
a©;TsunIq;pTy' vw ve,mek˘ Vyj;yt 20
apc;re, ve,Sy p[kop" sumh;n.Ut(
p[j;qRmWO yo ySy mmNqud≤R =,' krm( 21
ve,Sy m…qte p;,* s'b.Uv mh;•Op"
t' ÎÇ; muny" p[;¸reW vw muidt;" p[j;" 22
k·r„yit mh;tej; yxí p[;PSyte mht(
s /NvI kvcI j;to JvlJJvlns'in." 23
pOqvu <Rw yStq; cem;' rr= =]pUvjR "
r;jsUy;….iWˇ_;n;m;¥" s vsu/;pit" 24
tSm;∞wv smuTp•* inpu,* sUtm;g/*
tenye ' g*mRiu n≈eœ; duG/; sSy;in .U.tO ; 25
p[j;n;' vOiˇk;men dev"w siWRg,w" sh
iptO….d;Rnvwívw gN/vwrR Psrog,w" 26
spw"R pu<yjnwívw vI®≤∫" pvRtSw tq;
teWu teWu c p;]eWu duÁm;n; vsu/' r; 27
p[;d;¥qe‚Pst' =Ir' ten p[;,;n/;ryn(
7

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

pOqoStu pu]* /mRD* yD;NteåNt…/Rp;itn* 28
≤x%i<@nI hiv/;RnmNt/;Rn;√‰j;yt
hiv/;Rn;TW@;¶eyI …/W,;jnyTsut;n( 29
p[;cInbihRW' xu£˘ gy' ’„,' v[j;…jn*
p[;cInbihR.gR v;Nmh;n;sITp[j;pit" 30
hiv/;Rn;Nmuin≈eœ; yen s'v…/Rt;" p[j;"
p[;cInbihR.gR v;NpO…qvItlc;·r,I" 31
smu{tny;y;' tu ’td;roå.vTp[."u
mhtStps" p;re sv,;Ry;' p[j;pit" 32
sv,;R/ˇ s;mu{I dx p[;cInbihRW"
sv;RNp[cte so n;m /nuvdRe Sy p;rg;n( 33
apOqG/mRcr,;SteåtPyNt mhˇp"
dx vWRshß;…, smu{s≤llexy;" 34
tpírTsu pO…qvI' p[cte "su mhI®h;"
ar=m;,;m;vv[bu .R vU ;q p[j;=y" 35
n;xkNm;®to v;tu' vOt' %m.vd(&mw"
dx vWRshß;…, n xekí⁄ ie ∑tu' p[j;" 36
tdup≈uTy tps; yuˇ_;" sveR p[cte s"
mu%>e yo v;yum…¶' c ssOjju ;RtmNyv" 37
¨NmUl;nq vO=;'Stu ’Tv; v;yurxoWyt(
t;n…¶rdh´or Evm;sId(&m=y" 38
&m=ymqo buıv± ; ik˘…ciCz∑eWu x;≤%Wu
¨pgMy;b[vIdet;'Std; som" p[j;ptIn( 39
kop' yCzt r;j;n" sveR p[;cInbihRW"
vO=xUNy; ’t; pOQvI x;Myet;m…¶m;®t* 40
rà.Ut; c kNyey' vO=;,;' vrv…,RnI
8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

.iv„y' j;nt; t;t /Ot; g.e,R vw my; 41
m;·rW; n;m n;ªwW; vO=;,;…mit in…mRt;
.;y;R voåStu mh;.;g;" somv'xivv…/RnI 42
yu„m;k˘ tejsoå/enR mm c;/enR tejs"
aSy;muTpTSyte iv√;Nd=o n;m p[j;pit" 43
s îm;' dG/.U…yœ;' yu„mˇejomyen vw
a…¶n;…¶smo .Uy" p[j;" s'v/R…y„yit 44
tt" somSy vcn;∆gO¸Ste p[cte s"
s'˙Ty kop' vO=>e y" pàI' /me,R m;·rW;m( 45
dx>yStu p[cte o>yo m;·rW;y;' p[j;pit"
d=o jDe mh;tej;" somSy;'xne .o i√j;" 46
acr;'í cr;'ívw i√pdoåq ctu„pd"
s sOÇ; mns; d=" pí;dsOjt ≤S]y" 47
dd* dx s /m;Ry kXyp;y ]yodx
≤x∑;" som;y r;De c n=];:y; dd* p[."u 48
t;su dev;" %g; g;vo n;g; iditjd;nv;"
gN/v;RPsrsíwv j…DreåNy;í j;ty" 49
tt" p[.iO t ivp[Ne {;" p[j; mwqnu s'.v;"
s'kLp;∂xRn;TSpx;RTpUvWRe ;' p[oCyte p[j; 50
muny Ëcu"
dev;n;' d;nv;n;' c gN/voRrgr=s;m(
s'.vStu ≈utoåSm;….dR=Sy c mh;Tmn" 51
a©ëœ;d(b˜[ ,o jDe d=" ikl xu.v[t"
v;m;©ëœ;ˇq; cwv' tSy pàI Vyj;yt 52
kq' p[;cetsTv' s punle.R e mh;tp;"
Et' n" s'xy' sUt Vy;:y;tu' Tv…mh;hR…s
9

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

d*ih]íwv somSy kq' êxurt;' gt" 53
lomhWR, ¨v;c
¨Tpiˇí inro/í inTy' .UtWe u .o i√j;"
AWyoå] n muÁ≤Nt iv¥;vNtí ye jn;" 54
yuge yuge .vNTyete pundR=;dyo nOp;"
puníwv in®?yNte iv√;'St] n muÁit 55
Jywœ‰' k;inœmPyeW;' pUv| n;sIid≠√joˇm;"
tp Ev grIyoå.UTp[.;víwv k;r,m( 56
îm;' ivsOi∑' d=Sy yo iv¥;Tscr;cr;m(
p[j;v;n;yu®ˇI,R" SvgRlokÉ mhIyte 57
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e sOi∑kqn' n;m i√tIyoå?y;y" 2
tOtIyoå?y;y"
devd;nvoTp·Ê;v,Rnm(
muny Ëcu"
dev;n;' d;nv;n;' c gN/voRrgr=s;m(
¨Tpiˇ' ivStre,vw lomhWR, k°tRy 1
lomhWR, ¨v;c
p[j;" sOjie t Vy;id∑" pUv| d=" Svy'.vu ;
yq; ssjR .Ut;in tq; Í,ut .o i√j;" 2
m;ns;Nyev .Ut;in pUvmR ve ;sOjTp[."u
AWINdev;NsgN/v;Rnsur;Ny=r;=s;n( 3
yd;Sy m;nsI ivp[; n Vyv/Rt vw p[j;
td; s'…cNTy /m;RTm; p[j;heto" p[j;pit" 4
s mwqnu ne /me,R …ssO=iu vRiv/;" p[j;"
a…sKnIm;vhTpàI' vIr,Sy p[j;pte" 5
10

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

sut;' sutps; yuˇ_;' mhtI' lok/;·r,Im(
aq pu]shß;…, vwr<y;' pç vIyRv;n( 6
a…sKNy;' jny;m;s d= Ev p[j;pit"
t;'Stu ÎÇ; mh;.;g;Ns'ivv/R…yWUNp[j;" 7
deviWR" ip[ys'v;do n;rd" p[;b[vIiddm(
n;x;y vcn' teW;' x;p;ywv;TmnStq; 8
y' kXyp" sutvr' prmeœI VyjIjnt(
d=Sy vw duiht·r d=x;p.y;Nmuin" 9
pUv| s ih smuTp•o n;rd" prmeiœn"
a…sKNy;mq vwr<y;' .Uyo deviWRsˇm" 10
t' .Uyo jny;m;s iptev muinpug' vm(
ten d=Sy vw pu]; hyRê; îit iv≈ut;" 11
inmRQy n;≤xt;" sveR iv…/n; c n s'xy"
tSyo¥tStd; d=o n;x;y;…mtiv£m" 12
b[˜WIRNpurt" ’Tv; y;…ct" prmeiœn;
ttoå….s'…/í£É vw d=Sy prmeiœn; 13
kNy;y;' n;rdo mÁ' tv pu]o .veidit
tto d=" sut;' p[;d;≤Tp[y;' vw prmeiœne
s tSy;' n;rdo jDe .Uy" x;p.y;ÎiW" 14
muny Ëcu"
kq' p[,;≤xt;" pu]; n;rden mhiWR,;
p[j;pte" sUtvyR ≈otu…mCz;m tÊvt" 15
lomhWR, ¨v;c
d=Sy pu]; hyRê; ivv/R…yWv" p[j;"
sm;gt; mh;vIy;R n;rdSt;nuv;c h 16
n;rd ¨v;c
11

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b;≤lx; bt yUy' vw n;Sy; j;nIt vw .uv"
p[m;,' ß∑ëk;m; vw p[j;" p[;cets;Tmj;" 17
aNtÂ?vRm/íwv kq' sOjq vw p[j;"
te tu t√cn' ≈uTv; p[y;t;" svRto idx" 18
a¥;ip n invtRNte smu{>e y îv;pg;"
hyRê„e vq n∑eWu d=" p[;cets" pun" 19
vwr<y;mq pu];,;' shßmsOjTp[."u
ivv/R…yWvSte tu xbl;ê;Stq; p[j;" 20
pUvoRˇ_' vcn' te tu n;rden p[coidt;"
aNyoNymUcSu te sveR sMyg;h mh;nOiW" 21
.[;tø,;' pdvI' D;tu' gNtVy' n;] s'xy"
D;Tv; p[m;,' pOQVy;í su%' ß+y;mhe p[j;" 22
teåip tenvw m;ge,R p[y;t;" svRto idxm(
a¥;ip n invtRNte smu{>e y îv;pg;" 23
td; p[.iO t vw .[;t; .[;turNveW,e i√j;"
p[y;to nXyit ≤=p[' t• k;y| ivp…ít; 24
t;'ívw n∑;iNvD;y pu];Nd=" p[j;pit"
Wi∑' ttoåsOjTkNy; vwr<y;…mit n" ≈utm( 25
t;Std; p[itjg[;h .;y;Rq| kXyp" p[."u
somo /mRí .o ivp[;Stqwv;Nye mhWRy" 26
dd* s dx /m;Ry kXyp;y ]yodx
s¢…v'xit som;y ctßoå·r∑ne…mne 27
√π cwv b¸pu];y √π cwv;i©rse tq;
√π ’x;ê;y ivduWe t;s;' n;m;in me Í,u 28
a®N/tI vsuy;RmI lMb; .;num®R TvtI
s'kLp; c muÙt;R c s;?y; ivê; c .o i√j;" 29
12

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

/mRpà‰o dx Tvet;St;SvpTy;in bo/t
ivêedve ;Stu ivê;y;" s;?y; s;?y;NVyj;yt 30
m®TvTy;' m®TvNto vsoStu vsv" sut;"
.;noStu .;nv" pu]; muÙt;RStu muÙtRj;" 31
lMb;y;íwv `oWoåq n;gvIqI c y;…mj;
pO…qvI ivWy' svRm®N/Ty;' Vyj;yt 32
s'kLp;y;Stu ivê;Tm; jDe s'kLp Ev ih
n;gvIQy;' c y;…mNy;' vOWlí Vyj;yt 33
pr; y;" sompàIí d=" p[;cetso dd*
sv;R n=]n;ª‰St; JyoitWe p·rk°itRt;" 34
ye TvNye :y;itmNto vw dev; Jyoit„purogm;"
vsvoå∑* sm;:y;t;SteW;' v+y;…m ivStrm( 35
a;po /[vu í somí /víwv;inloånl"
p[TyUWí p[.;sí vsvo n;m…." SmOt;" 36
a;pSy pu]o vwt<@‰" ≈m" ≈;Nto muinStq;
/[vu Sy pu]o .gv;Nk;lo lokp[k;ln" 37
somSy .gv;Nvc;R vcRSvI yen j;yte
/vSy pu]o {iv,o ¸thVyvhStq;
mnohr;y;" ≤x≤xr" p[;,oåq rm,Stq; 38
ainlSy ≤xv; .;y;R tSy;" pu]o mnojv"
aivD;tgitíwv √* pu];vinlSy c 39
a…¶pu]" k⁄m;rStu xrStMbe …≈y; vOt"
tSy x;%o ivx;%í nwgmeyí pOœj" 40
apTy' ’iˇk;n;' tu k;iˇRkyÉ îit SmOt"
p[TyUWSy ivdu" pu]mOiW' n;ª;q devlm( 41
√* pu]* devlSy;ip =m;vNt* mnIiW,*
13

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

bOhSpteStu .…gnI vrS]I b[˜v;idnI 42
yog…sı; jgT’Tòmsˇ_; ivcc;r h
p[.;sSy tu s; .;y;R vsUn;m∑mSy tu 43
ivêkm;R mh;.;go ySy;' jDe p[j;pit"
kt;R ≤xLpshß;,;' i]dx;n;' c v;/Rik" 44
.UW,;n;' c sveWR ;' kt;R ≤xLpvt;' vr"
y" sveWR ;' ivm;n;in dwvt;n;' ck;r h 45
m;nuW;íopjIv≤Nt ySy ≤xLp' mh;Tmn"
sur.I kXyp;&{;nek;dx ivinmRme 46
mh;devp[s;den tps; .;ivt; stI
ajwkp;dihbufiR ySTv∑; ®{í vIyRv;n( 47
hrí b¸Âpí }yMbkí;pr;…jt"
vOW;kipí x'.íu kpdIR rwvtStq; 48
mOgVy;/í xvRí kp;lI c i√joˇm;"
Ek;dxwte iv:y;t; ®{;≤S].uvneêr;" 49
xt' Tvev' sm;:y;t' ®{;,;m…mt*js;m(
pur;,e muinx;dUl
R ; ywVy;R¢' scr;crm( 50
d;r;HxO,?u v' ivp[Ne {;" kXypSy p[j;pte"
aiditidRitdRníu vw a·r∑; surs; %s; 51
sur….ivRnt; cwv t;m[; £o/vx; îr;
k&mRiu ní .o ivp[;St;SvpTy;in bo/t 52
pUvmR NvNtre ≈eœ; √;dx;sNsuroˇm;"
tuiWt; n;m teåNyoNymUcvu vRw SvteåNtre 53
¨piSqteåityxsí;=uWSy;Ntre mno"
iht;q| svRlok;n;' sm;gMy prSprm( 54
a;gCzt &t' dev; aidit' s'pi[ vXy vw
14

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

mNvNtre p[syU ;mSt•" ≈eyo .iv„yit 55
lomhWR, ¨v;c
EvmuKTv; tu te sveR c;=uWSy;Ntre mno"
m;rIc;TkXyp;∆;t;STvidTy; d=kNyy; 56
t] iv„,uí x£í jD;te punrev ih
ayRm; cwv /;t; c Tv∑; pUW; tqwv c 57
ivvSv;Nsivt; cwv …m]o v®, Ev c
a'xo .gí;ittej; a;idTy; √;dx SmOt;" 58
s¢…v'xit y;" p[oˇ_;" sompà‰o mh;v[t;"
t;s;mpTy;Ny.vNdI¢;Ny…mttejs" 59
a·r∑ne…mpàIn;mpTy;nIh Wo@x
b¸pu]Sy ivduWítßo iv¥ut" SmOt;" 60
c;=uWSy;Ntre pUvRe Aco b[˜iWRsT’t;"
’x;êSy c devWedR vRe p[hr,;" SmOt;" 61
Ete yugshß;Nte j;yNte punrev ih
sveR devg,;í;] ]yiS]'xˇu k;mj;" 62
teW;mip c .o ivp[; inro/oTpiˇ®Cyte
yq; sUySR y ggn ¨dy;Stmy;ivh 63
Ev' devink;y;Ste s'.v≤Nt yuge yuge
idTy;" pu]√y' jDe kXyp;idit n" ≈utm( 64
ihr<yk≤xpuívw ihr<y;=í vIyRv;n(
…s'ihk; c;.vTkNy; ivp[…cˇe" p·rg[h" 65
swi' hkÉy; îit :y;t; ySy;" pu]; mh;bl;"
ihr<yk≤xpo" pu];íTv;r" p[…qt*js" 66
Ó;dí anuÓ;dí p[Ó;díwv vIyRv;n(
s'Ó;dí ctuqoRå.Ud/( ;[ dpu]o ÓdStq; 67
15

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ÓdSy pu]* √* vIr* ≤xv" k;lStqwv c
ivrocní p[;Ó;idbR≤ljRDe ivrocn;t( 68
ble" pu]xtm;sIä;,Jyeœ' tpo/n;"
/Otr;∑^í sUyíR cN{m;íN{t;pn" 69
k⁄M.n;.o gdR.;=" k⁄≤=·rTyevm;dy"
b;,SteW;mitblo Jyeœ" pxupte" ip[y" 70
pur; kLpe tu b;,en p[s;¥om;pit' p[.mu (
p;êRto ivh·r„y;…m îTyev' y;…cto vr" 71
ihr<y;=sut;íwv iv√;'sí mh;bl;"
..Rr" xk⁄iníwv .Uts't;pnStq; 72
mh;n;.í iv£;Nt" k;ln;.Stqwv c
a.vNdnup]u ;í xt' tIv[pr;£m;" 73
tpiSvno mh;vIy;‹" p[;/;Nyen b[vI…m t;n(
i√mU/;R xïk,Rí tq; hy≤xr; iv.u" 74
ayomu%" xMbrí kiplo v;mnStq;
m;rI…cmR`v;'ívw îLvl" SvsOmStq; 75
iv=o.,í kÉtíu kÉtvu IyRxtÓd*
îN{…jTsvR…j∞wv vj[n;.Stqwv c 76
Ekc£o mh;b;¸St;rkí mh;bl"
vwê;nr" pulom; c iv{;v,mh;≤xr;" 77
Sv.;Rnvu WRO pv;R c ivp[…ciˇí vIyRv;n(
svR Ete dno" pu];" kXyp;d….j…Dre 78
ivp[…ciˇp[/;n;Ste d;nv;" sumh;bl;"
EteW;' pu]p*]' tu n tCzKy' i√joˇm;" 79
p[s:' y;tu' b¸Tv;∞ pu]p*]mnNtkm(
Sv.;RnoStu p[.; kNy; puloªStu xcI sut; 80
16

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

¨pdIi¢hRy≤xr;" x…mRœ; v;WRpvR,I
pulom; k;≤lk; cwv vwê;nrsute ¨.e 81
b◊pTye mh;pTye mrIceStu p·rg[h"
tyo" pu]shß;…, Wi∑d;RnvnNdn;" 82
ctudx
R xt;nNy;≤Nhr<ypurv;…sn"
mrI…cjRny;m;s mht; tps;iNvt" 83
p*lom;" k;lkÉy;í d;nv;Ste mh;bl;"
av?y; devt;n;' ih ihr<ypurv;…sn" 84
ipt;mhp[s;den ye ht;" sVys;…cn;
ttoåpre mh;vIy;R d;nv;STvitd;®,;" 85
…s'ihk;y;mqoTp•; ivp[…cˇe" sut;Stq;
dwTyd;nvs'yog;∆;t;StIv[pr;£m;" 86
swi' hkÉy; îit :y;t;S]yodx mh;bl;"
v'Xy" xLyí b≤ln* nlíwv tq; bl" 87
v;t;ipnRm…u cíwv îLvl" SvsOmStq;
a≤Ôko nrkíwv k;ln;.Stqwv c 88
srm;nStq; cwv SvrkLpí vIyRv;n(
Ete vw d;nv;" ≈eœ; dnov|xivv/Rn;" 89
teW;' pu];í p*];í xtxoåq shßx"
s'Ó;dSy tu dwTySy inv;tkvc;" k⁄le 90
smuTp•;" sumht; tps; .;ivt;Tmn"
itß" ko$‰" sut;SteW;' m…,vTy;' inv;…sn" 91
av?y;Steåip dev;n;mjunR ne inp;itt;"
W$(stu ;" sumh;.;g;St;m[;y;" p·rk°itRt;" 92
£*çI XyenI c .;sI c sugI[ vI xu…cgO…/[k;
£*çI tu jny;m;s ¨lUkp[Tyulk
U k;n( 93
17

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

XyenI Xyen;'Stq; .;sI .;s;NgO/;[ í' gO/‰[ ip
xu…cr*dk;Np≤=g,;NsugI[ vI tu i√joˇm;" 94
aê;nu∑;^ NgdR.;'í t;m[;v'x" p[k°itRt"
ivnt;y;Stu √* pu]* iv:y;t* g®@;®,* 95
g®@" ptt;' ≈eœo d;®," Sven kmR,;
surs;y;" shß' tu sp;R,;m…mt*js;m( 96
anek≤xrs;' ivp[;" %cr;,;' mh;Tmn;m(
k;{vey;Stu b≤ln" shßm…mt*js" 97
sup,Rvxg; n;g; j…Dre nwkmStk;"
yeW;' p[/;n;" stt' xeWv;suikt=k;" 98
Eer;vto mh;pµ" kMbl;êtr;vu.*
El;pT]í xƒí kkoR$k/n'jy* 99
mh;nIlmh;k,*R /Otr;∑^bl;hk*
k⁄hr" pu„pd'∑í^ dum%
uR " sum%
u Stq; 100
xƒí xƒp;lí kiplo v;mnStq;
n¸W" xƒrom; c m…,·rTyevm;dy" 101
teW;' pu];í p*];í xtxoåq shßx"
ctudx
R shß;…, £Àr;,;minl;≤xn;m( 102
g,' £o/v'x' ivp[;StSy sveR c d'i∑^,"
Sqlj;" p≤=,oåBj;í /r;y;" p[sv;" SmOt;" 103
g;Stu vw jny;m;s sur….m|ihWIStq;
îr; vO=lt; vLlIStO,j;tIí svRx" 104
%s; tu y=r=;'…s muinrPsrsStq;
a·r∑; tu mh;…sı; gN/v;Rn…mt*js" 105
Ete kXypd;y;d;" k°itRt;" Sq;,uj©m;"
yeW;' pu];í p*];í xtxoåq shßx" 106
18

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

EW mNvNtre ivp[;" sgR" Sv;ro…cWe SmOt"
vwvSvteåitmhit v;®,e ivtte £t* 107
ju◊;nSy b[˜,o vw p[j;sgR îhoCyte
pUv| y] smuTp•;Nb[˜WIRNs¢ m;ns;n( 108
pu]Tve kLpy;m;s Svymev ipt;mh"
tto ivro/e dev;n;' d;nv;n;' c .o i√j;" 109
iditivRn∑pu]; vw toWy;m;s kXypm(
kXypStu p[s•;Tm; sMyg;r;…/tSty; 110
vre, CzNdy;m;s s; c vv[e vr' td;
pu]…mN{v/;q;Ry smqRm…mt*jsm( 111
s c tSmw vr' p[;d;Tp[;…qRt" sumh;tp;"
dÊv; c vrmTyugo[ m;rIc" sm.;Wt 112
îN{' pu]o inhNt; te g.| vw xrd;' xtm(
yid /;ryse x*ctTpr; v[tm;iSqt; 113
tqeTy….ihto .t;R ty; deVy; mh;tp;"
/;ry;m;s g.| tu xu…c" s; muinsˇm;" 114
ttoå>yup;gmi∂Ty;' g.Rm;/;y kXyp"
ro/yNvw g,' ≈eœ' dev;n;m…mt*jsm( 115
tej" s'˙Ty du/WR mR v?ymmrwrip
jg;m pvRt;ywv tpse s'≤xtv[t; 116
tSy;íwv;Ntrp[Pe sur.vTp;kx;sn"
j;te vWRxte c;Sy; ddx;RNtrmCyut" 117
a’Tv; p;dyo" x*c' idit" xynm;ivxt(
in{;' c;h;ry;m;s tSy;' k⁄≤=' p[ivXy s" 118
vj[p;…,Stto g.| s¢/; t' Ny’Ntyt(
s p;$‰m;no g.oRåq vj[,e p[®rod h 119
19

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

m; rodI·rit t' x£" pun" punrq;b[vIt(
soå.vTs¢/; g.RSt…mN{o ®iWt" pun" 120
Ekìk˘ s¢/; c£É vj[,e vw ;·rkWR,"
m®to n;m te dev; b.Uviu √≥jsˇm;" 121
yqoˇ_' vw m`vt; tqwv m®toå.vn(
dev;íwkonpç;xTsh;y; vj[p;…,n" 122
teW;mev' p[vˇO ;n;' .Ut;n;' i√jsˇm;"
rocyNvw g,≈eœ;Ndev;n;m…mt*js;m( 123
ink;yeWu ink;yeWu h·r" p[;d;Tp[j;ptIn(
£mxSt;in r;Jy;in pOqpu vU ;R…, .o i√j;" 124
s h·r" pu®Wo vIr" ’„,o …j„,u" p[j;pit"
pjRNyStpnoånNtStSy svR…md' jgt( 125
.UtsgR…mm' sMyGj;nto i√jsˇm;"
n;vOiˇ.ymStIh prlok.y' k⁄t" 126
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e devsur;,;muTp·ˇkqn' n;m tOtIyoå?y;y" 3
ctuqoRå?y;y"
pOqmu ;r>y svRdve d;nv;dIn;' r;Jy;….Wekv,Rnm(
lomhWR, ¨v;c
a….iWCy;…/r;jeN{' pOq'u vw<y' ipt;mh"
tt" £me, r;Jy;in Vy;de∑më pu c£me 1
i√j;n;' vI®/;' cwv n=]g[hyoStq;
yD;n;' tps;' cwv som' r;Jyeå>yWecyt( 2
ap;' tu v®,' r;Jye r;D;' vw≈v,' pitm(
a;idTy;n;' tq; iv„,u' vsUn;mq p;vkm( 3
p[j;ptIn;' d=' tu m®t;mq v;svm(
20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

dwTy;n;' d;nv;n;' vw p[Ó;dm…mt*jsm( 4
vwvSvt' iptø,;' c ym' r;Jyeå>yWecyt(
y=;,;' r;=s;n;' c p;…qRv;n;' tqwv c 5
svR.tU ipx;c;n;' …grIx' xUlp;…,nm(
xwl;n;' ihmvNt' c ndIn;mq s;grm( 6
gN/v;R,;m…/pit' c£É …c]rq' p[.mu (
n;g;n;' v;suik˘ c£É sp;R,;mq t=km( 7
v;r,;n;' tu r;j;nmwr;vtmq;idxt(
¨∞w"≈vsmê;n;' g®@÷ cwv p≤=,;m( 8
mOg;,;mq x;dUl
R ' govOW' tu gv;' pitm(
vnSptIn;' r;j;n' Pl=mev;>yWecyt( 9
Ev' iv.Jy r;Jy;in £me,vw ipt;mh"
idx;' p;l;nq tt" Sq;py;m;s s p[."u 10
pUvSR y;' id≤x pu]' tu vwr;jSy p[j;pte"
idx" p;l' su/Nv;n' r;j;n' soå>yWecyt( 11
d≤=,Sy;' id≤x tq; kdRmSy p[j;pte"
pu]' xƒpd' n;m r;j;n' soå>yWecyt( 12
p…ímSy;' id≤x tq; rjs" pu]mCyutm(
kÉtmu Nt' mh;Tm;n' r;j;n' soå>yWecyt( 13
tq; ihr<yrom;,' pjRNySy p[j;pte"
¨dICy;' id≤x du/WR | r;j;n' soå>yWecyt( 14
tw·ry' pO…qvI sv;R s¢√«p; spˇn;
yq;p[dx
e m¥;ip /me,R p[itp;Lyte 15
r;jsUy;….iWˇ_Stu pOqru te nw rR ;…/pw"
vedÎ∑en iv…/n; r;j; r;Jye nr;…/p" 16
tto mNvNtreåtIte c;=uWåe …mttej…s
21

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

vwvSvt;y mnve pO…qVy;' r;Jym;idxt( 17
tSy ivStrm;:y;Sye mnovwvR SvtSy h
.vt;' c;nukLÀ y;y yid ≈otu…mheCzq
mhdetd…/œ;n' pur;,e td…/iœtm( 18
muny Ëcu"
ivStre, pOqojRNm lomhWR, k°tRy
yq; mh;Tmn; ten duG/; vey' vsu/' r; 19
yq; v;ip nO….duGR /; yq; devmw hR iWR…."
yq; dwTywí n;gwí yq; y=wyqR ; &mw" 20
yq; xwl"w ipx;cwí gN/vwíR i√joˇmw"
r;=swí mh;sÊvwyqR ; duG/; vsu/' r; 21
teW;' p;]ivxeW;'í vˇ_⁄mhR…s suvt[
vTs=IrivxeW;'í doG/;r' c;nupvU x
R " 22
ySm;∞ k;r,;Tp;…,ve,R Sy m…qt" pur;
£⁄ımw hR iWR….St;t k;r,' t∞ k°tRy 23
lomhWR, ¨v;c
Í,u?v' k°tR…y„y;…m pOqovw<R ySy ivStrm(
Ek;g[;" p[yt;íwv pu<y;q| vw i√jWR.;" 24
n;xuc"e =u{mnso n;≤x„ySy;v[tSy c
k°tRyye …md' ivp[;" ’tfl;y;iht;y c 25
SvGy| yxSym;yu„y' /Ny' vedíw s'…mtm(
rhSymOiW…." p[oˇ_' Í,u?v' vw yq;tqm( 26
yíem' k°tRy…e •Ty' pOqovw<R ySy ivStrm(
b[;˜,e>yo nmS’Ty n s xoceT’t;’tm( 27
a;sIımRSy s'go¢; pUvmR i]sm" p[."u
ai]v'xe smuTp•STv©o n;m p[j;pit" 28
22

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tSy pu]oå.v√π,o n;Tyq| /mRkoivd"
j;to mOTyustu ;y;' vw sunIq;y;' p[j;pit" 29
s m;t;mhdoWe, ten k;l;Tmj;Tmj"
Sv/m| pOœt" ’Tv; k;mlo.e„vvtRt 30
my;Rd;' .edy;m;s /moRpte ;' s p;…qRv"
ved/m;Rnit£My soå/mRinrtoå.vt( 31
in"Sv;?y;yvW$(k;r;" p[j;StiSmNp[j;pt*
p[vˇO ' n ppu" som' ¸t' yDeWu devt;" 32
n y∑Vy' n hotVy…mit tSy p[j;pte"
a;sITp[itD; £Àrye ' ivn;xe p[TyupiSqte 33
ah…mJyí y∑; c yDíeit .Og√U h
m…y yDo iv/;tVyo m…y hotVy…mTyip 34
tmit£;Ntmy;Rdm;dd;nms;'pt[ m(
ËcumhR WRy" sveR mrI…cp[m%
u ;Std; 35
vy' dI=;' p[v+e y;m" s'vTsrg,;NbÙn(
a/m| k⁄® m; ve, EW /mR" sn;tn" 36
in/neå]e" p[stU STv' p[j;pitrs'xym(
p[j;í p;l…y„yeåh…mtIh smy" ’t" 37
t;'Stq; b[vu t" sv;RNmhWIRnb[vIˇd;
ve," p[hSy dub≤Ru ı·rmmqRmnqRivt( 38
ve, ¨v;c
ß∑; /mRSy kí;Ny" ≈otVy' kSy v; my;
≈utvIyRtp"sTywmyR ; v; k" smo .uiv 39
p[.v' svR.tU ;n;' /m;R,;' c ivxeWt"
s'm!U ; n ivdunnRU ' .vNto m;' ivcets" 40
îCzNdhey' pO…qvI' Pl;vyey' jlwStq;
23

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

¥;' vw .uv' c ®N/ey' n;] k;y;R ivc;r,; 41
yd; n xKyte moh;dvlep;∞ p;…qRv"
apnet'u td; ve,Stt" £⁄ı; mhWRy" 42
t' ingOÁ mh;Tm;no ivSf⁄rNt' mh;blm(
ttoåSy sVymU®˘ te mmNquj;RtmNyv" 43
tiSm…•mQym;ne vw r;D Ër* tu j…Dv;n(
ÓSvoåitm;]" pu®W" ’„,íeit b.Uv h 44
s .It" p[;Ô≤l.UTR v; tiSqv;≤N√jsˇm;"
tmi]ivR◊l' ÎÇ; inWIdeTyb[vIˇd; 45
inW;dv'xkt;Rs* b.Uv vdt;' vr;"
/Ivr;nsOj∞;ip ve,kLmWs'.v;n( 46
ye c;Nye ivN?yinly;Stq; pvRts'≈y;"
a/mR®cyo ivp[;Ste tu vw ve,kLmW;" 47
tt" punmRh;Tm;n" p;…,' ve,Sy d≤=,m(
ar,I…mv s'rB/; mmNquj;RtmNyv" 48
pOqSu tSm;TsmuTp•" kr;JJvlns'in."
dIPym;n" SvvpuW; s;=;d…¶·rv Jvln( 49
aq soåjgv' n;m /nugÁRO mh;rvm(
xr;'í idVy;n[=;q| kvc' c mh;p[.m( 50
tiSmÔ;teåq .Ut;in s'p˙[ ∑;in svRx"
sm;petmu hR ;.;g; ve,Stu i]idv' yy* 51
smuTp•en .o ivp[;" sTpu],e mh;Tmn;
];t" s pu®WVy;`[" pun' ;ªo nrk;ˇd; 52
t' smu{;í n¥í rà;Ny;d;y svRx"
toy;in c;….Wek;q| svR EvoptiSqre 53
ipt;mhí .gv;Ndevrw ;i©rsw" sh
24

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Sq;vr;…, c .Ut;in j©m;in c svRx" 54
sm;gMy td; vw<ym>yiWç•r;…/pm(
mht; r;jr;jen p[j;Sten;nur≤Ôt;" 55
soå….iWˇ_o mh;tej; iv…/vımRkoivdw"
a;…/r;Jye td; r;D;' pOqvu <Rw y" p[t;pv;n( 56
ip];pr≤Ôt;StSy p[j;Sten;nur≤Ôt;"
anur;g;ˇtStSy n;m r;j;>yj;yt 57
a;pStSt‚M.re tSy smu{m….y;Syt"
pvRt;í ddum;Rg| ?vj.©í n;.vt( 58
a’∑pCy; pO…qvI …s?yNTy•;in …cNtn;t(
svRk;mdu`; g;v" pu$kÉ pu$kÉ m/u 59
EtiSm•ev k;le tu yDe pwt;mhe xu.e
sUt" sUTy;' smuTp•" s*Tyeåhin mh;mit" 60
tiSm•ev mh;yDe jDe p[;Doåq m;g/"
pOqo" Stv;q| t* t] sm;Ùt* mhiWR…." 61
t;vUcA
u W≥ y" sveR StUyt;meW p;…qRv"
kmwtR dnuÂp' v;' p;]' c;y' nr;…/p" 62
t;vUctuStd; sv;|St;nOWINsUtm;g/*
a;v;' dev;nOWI'ívw p[I,y;v" SvkmR…." 63
n c;Sy ivµo vw kmR n;m v; l=,' yx"
Sto]' yen;Sy k⁄y;Rv r;DStejiSvno i√j;" 64
AiW….St* inyuˇ_* tu .iv„yw" StUyt;…mit
y;in km;R…, ’tv;NpOq"u pí;Nmh;bl" 65
tt" p[.iO t vw lokÉ StveWu muinsˇm;"
a;xIv;Rd;" p[yJu yNte sUtm;g/b≤Nd…." 66
tyo" Stv;Nte supI[ t" pOq"u p[;d;Tp[jêe r"
25

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

anUpdex' sUt;y mg/' m;g/;y c 67
t' ÎÇ; prmp[It;" p[j;" p[ocumnR IiW,"
vOˇIn;meW vo d;t; .iv„yit nr;…/p" 68
tto vw<y' mh;Tm;n' p[j;" sm….du&vu"
Tv' no vOiˇ' iv/TSveit mhiWRvcn;ˇd; 69
soå….&t" p[j;….Stu p[j;iht…ck°WRy;
/nugÁRO pOWTk;'í pO…qvIm;{välI 70
tto vw<y.y]St; g*.UTR v; p[;{vNmhI
t;' pOq/u nR ru ;d;y {vNtImNv/;vt 71
s; lok;Nb[˜lok;dINgTv; vw<y.y;ˇd;
p[ddx;Rgt[ o vw<y' p[ghO Itxr;snm( 72
Jvl≤∫inR≤xtwb;R,dw IR¢tejsmNtt"
mh;yog' mh;Tm;n' du/WR mR mrwrip 73
al.NtI tu s; ];,' vw<ymev;Nvp¥t
’t;Ô≤lpu$; .UTv; pUJy; lokì≤S]….Std; 74
¨v;c vw<y' n;/m| S]Iv/e p·rpXy…s
kq' /;r…yt; c;…s p[j; r;jiNvn; my; 75
m…y lok;" iSqt; r;jNmyed' /;yRte jgt(
mi√n;xe ivnXyey"u p[j;" p;…qRv iv≤ı tt( 76
n m;mhR…s hNtu' vw ≈eyíeÊv' …ck°WR…s
p[j;n;' pO…qvIp;l Í,u ced' vco mm 77
¨p;yt" sm;rB/;" sveR …s?yNTyup£m;"
¨p;y' pXy yen Tv' /;ryeq;" p[j;…mm;m( 78
hTv;ip m;' n xˇ_STv' p[j;n;' poW,e nOp
anukl
À ; .iv„y;…m yCz kop' mh;mte 79
av?y;' c ≤S]y' p[;¸iStyRGyoingte„vip
26

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

y¥ev' pO…qvIp;l n /m| Tyˇ_⁄mhR…s 80
Ev' b¸iv/' v;Ky' ≈uTv; r;j; mh;mn;"
kop' ingOÁ /m;RTm; vsu/;…mdmb[vIt( 81
pOq®u v;c
EkSy;qeR tu yo hNy;d;Tmno v; prSy v;
bÙNv; p[;…,noånNt' .veˇSyeh p;tkm( 82
su%me/≤Nt bhvo yiSm'Stu inhteåxu.e
tiSmNhte n;iSt .{e p;tk˘ copp;tkm( 83
soåh' p[j;in…mˇ' Tv;' hin„y;…m vsu/' re
yid me vcn;•;¥ k·r„y…s jg≤ıtm( 84
Tv;' inhTy;¥ b;,en mCz;snpr;Ñü%Im(
a;Tm;n' p[q…yTv;h' p[j; /;r…yt; Svym( 85
s; Tv' x;snm;Sq;y mm /mR.tO ;' vre
s'jIvy p[j;" sv;R" smq;R Á…s /;r,e 86
duihtOTv' c me gCz tt Enmh' xrm(
inyCzπy' Tv√/;qRm¥u Nt' `ordxRnm( 87
vsu/ov;c
svRmte dh' vIr iv/;Sy;…m n s'xy"
vTs' tu mm s'pXy =rey' yen vTsl; 88
sm;' c k⁄® svR] m;' Tv' /mR.tO ;' vr
yq; ivSyNdm;n' me =Ir' svR] .;vyet( 89
lomhWR, ¨v;c
tt ¨Ts;ry;m;s xwl;Hxtshßx"
/nu„ko$‰; td; vw<ySten xwl; ivv…/Rt;" 90
nih pUviR vsgeR vw ivWme pO…qvItle
s'iv.;g" pur;,;' v; g[;m;,;' v;.vˇd; 91
27

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

n sSy;in n gor+y' n ’iWnR v…,Kpq"
nwv sTy;nOt' c;sI• lo.o n c mTsr" 92
vwvSvteåNtre tiSmNs;'pt[ ' smupiSqte
vw<y;Tp[.iO t vw ivp[;" svRSywtSy s'.v" 93
y] y] sm' TvSy; .Umre ;sIˇd; i√j;"
t] t] p[j;" sv;R inv;s' smrocyn( 94
a;h;r" flmUl;in p[j;n;m.vˇd;
’Cz^,π mht; yuˇ_ îTyevmnux≈u mu 95
s kLp…yTv; vTs' tu mnu' Sv;y'.vu ' p[.mu (
Svp;,* pu®WVy;`[o dudoh pO…qvI' tt" 96
sSyj;t;in sv;R…, pOqvu <Rw y" p[t;pv;n(
ten;•en p[j;" sv;R vtRNteå¥;ip svRx" 97
AWyí td; dev;" iptroåq srIsOp;"
dwTy; y=;" pu<yjn; gN/v;R" pvRt; ng;" 98
Ete pur; i√j≈eœ; dud¸u /Rr,I' ikl
=Ir' vTsí p;]' c teW;' doG/; pOqKpOqk™ 99
AWI,;m.vTsomo vTso doG/; bOhSpit"
=Ir' teW;' tpo b[˜ p;]' zNd;'…s .o i√j;" 100
dev;n;' k;çn' p;]' vTsSteW;' xt£tu"
=IrmojSkr' cwv doG/; c .gv;n[…v" 101
iptø,;' r;jt' p;]' ymo vTs" p[t;pv;n(
aNtkí;.v∂oG/; =Ir' teW;' su/; SmOt; 102
n;g;n;' t=ko vTs" p;]' c;l;busD' km(
doG/; Tvwr;vto n;gSteW;' =Ir' ivW' SmOtm( 103
asur;,;' m/udoRG/; =Ir' m;y;my' SmOtm(
ivrocnStu vTsoå.Ud;ys' p;]mev c 104
28

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

y=;,;m;mp;]' tu vTso vw≈v," p[."u
doG/; rjtn;.Stu =Ir;Nt/;Rnmev c 105
sum;lI r;=seN{;,;' vTs" =Ir' c xo…,tm(
doG/; rjtn;.Stu kp;l' p;]mev c 106
gN/v;R,;' …c]rqo vTs" p;]' c p˚jm(
doG/; c su®…c" =Ir' teW;' gN/" xu…c" SmOt" 107
xwl' p;]' pvRt;n;' =Ir' rà*W/IStq;
vTsStu ihmv;n;sI∂oG/; me®mRh;…g·r" 108
Pl=o vTsStu vO=;,;' doG/; x;lStu pu≤„pt"
p;l;xp;]' =Ir' c iCz•dG/p[roh,m( 109
sey' /;]I iv/;]I c p;vnI c vsu/' r;
cr;crSy svRSy p[itœ; yoinrev c 110
svRk;mdu`; doG/[I svRsSyp[roh,I
a;sIidy' smu{;Nt; meidnI p·riv≈ut; 111
m/uk$ì .yo" ’Tò; meds; sm….Plut;
tenye ' meidnI devI ¨Cyte b[˜v;id…." 112
ttoå>yupgm;{;D" pOqovw<R ySy .o i√j;"
duihtOTvmnup;[ ¢; devI pOQvIit coCyte 113
pOqnu ; p[iv.ˇ_; c xo…/t; c vsu/' r;
sSy;krvtI Sf°t; purpˇnx;≤lnI 114
Ev'p.[ ;vo vw<y" s r;j;sI{;jsˇm"
nmSyíwv pUJyí .Utg[;mwnR s'xy" 115
b[;˜,wí mh;.;gwvdRe ved;©p;rgw"
pOqru ve nmSk;yoR b[˜yoin" sn;tn" 116
p;…qRvíw mh;.;gw" p;…qRvTv…mheCz⁄…."
a;idr;jo nmSk;yR" pOqvu <Rw y" p[t;pv;n( 117
29

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yo/wrip c iv£;Ntw" p[;¢uk;mwjyR ' yu…/
a;idr;jo nmSk;yoR yo/;n;' p[qmo nOp" 118
yo ih yoı; r,' y;it k°tR…yTv; pOq'u nOpm(
s `orÂp;Ts'g;[ m;T=emI .vit k°itRm;n( 119
vwXywrip c ivˇ;!‰wvXRw yvOiˇiv/;…y…."
pOqru ve nmSk;yoR vOiˇd;t; mh;yx;" 120
tqwv xU{"w xu…c….≤S]v,Rp·rc;·r…."
pOqru ve nmSk;yR" ≈ey" pr…mhePsu…." 121
Ete vTsivxeW;í doG/;r" =Irmev c
p;];…, c myoˇ_;in ik˘ .Uyo v,Ry;…m v" 122
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e pOqojRNmm;h;TMykqn' n;m ctuqoRå?y;y" 4
pçmoå?y;y"
mNvNtrv,Rnm(
AWy Ëcu"
mNvNtr;…, sv;R…, ivStre, mh;mte
teW;' pUviR vsOi∑' c lomhWR, k°tRy 1
y;vNto mnvíwv y;vNt' k;lmev c
mNvNtr;…, .o" sUt ≈otu…mCz;m tÊvt" 2
lomhWR, ¨v;c
n xKyo ivStro ivp[; vˇ_⁄' vWRxtwrip
mNvNtr;,;' sveWR ;' s'=pe ;Czé,tu i√j;" 3
Sv;y'.vu o mnu" pUv| mnu" Sv;ro…cWStq;
¨ˇmSt;msíwv rwvtí;=uWStq; 4
vwvSvtí .o ivp[;" s;'pt[ ' mnu®Cyte
s;v…,Rí mnuSt√{w>yo r*CyStqwv c 5
30

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tqwv me®s;v<yRíTv;ro mnv" SmOt;"
atIt; vtRm;n;í tqwv;n;gt; i√j;" 6
k°itRt; mnvStu>y' mywvtw e yq; ≈ut;"
AWI'STveW;' p[v+y;…m pu];Ndevg,;'Stq; 7
mrI…cri].Rgv;ni©r;" pulh" £tu"
pulSTyí v…sœí s¢wte b[˜," sut;" 8
¨ˇrSy;' id≤x tq; i√j;" s¢WRyStq;
a;¶I/[í;…¶b;¸í me?yo me/;it…qvRs"u 9
Jyoit„m;N¥uitm;NhVy" svl" pu]s'Dk"
mno" Sv;y'.vu Sywte dx pu]; mh*js" 10
Et√w p[qm' ivp[; mNvNtrmud;˙tm(
a*voR v…sœpu]í StMb" kXyp Ev c 11
p[;,o bOhSpitíwv dˇoåi]∞‰vnStq;
Ete mhWRyo ivp[; v;yupo[ ˇ_; mh;v[t;" 12
dev;í tuiWt; n;m SmOt;" Sv;ro…cWeåNtre
hivfl" su’itJyoRitr;po mUitRrip SmOt" 13
p[tItí n.Syí n. ËjRStqwv c
Sv;ro…cWSy pu];Ste mnoivRp;[ mh;Tmn" 14
k°itRt;" pO…qvIp;l; mh;vIyRpr;£m;"
i√tIymetTk…qt' ivp[; mNvNtr' my; 15
îd' tOtIy' v+y;…m täë?y?v' i√joˇm;"
v…sœpu];" s¢;sNv;…sœ; îit iv≈ut;" 16
ihr<yg.RSy sut; Ëj;R j;t;" sutje s"
AWyoå] my; p[oˇ_;" k°TyRm;n;…•bo/t 17
a*ˇmey;Nmuin≈eœ; dx pu];Nmno·rm;n(
îW ËjRStnUjSR tu m/um;R/v Ev c 18
31

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

xu…c" xu£" shíwv n.Syo n. Ev c
.;nvSt] dev;í mNvNtrmud;˙tm( 19
mNvNtr' ctuq| v" kq…y„y;…m s;'pt[ m(
k;Vy" pOqSu tqwv;…¶jRˆ/ë ;Rt; i√joˇm;" 20
kpIv;nkpIv;'í t] s¢WRyo i√j;"
pur;,e k°itRt; ivp[;" pu];" p*];í .o i√j;" 21
tq; devg,;íwv t;msSy;Ntre mno"
¥uitStpSy" sutp;Stpo.Ut" sn;tn" 22
tporitrkLm;WStNvI /NvI pr'tp"
t;msSy mnorete dx pu];" p[k°itRt;" 23
v;yupo[ ˇ_; muin≈eœ;ítuq| cwtdNtrm(
devb;¸yRd/u í[ muinvedR ≤xr;Stq; 24
ihr<yrom; pjRNy Ë?vRb;¸í somj"
sTyne]Stq;]ey Ete s¢WRyoåpre 25
dev;í;.UtrjsStq; p[’ty" SmOt;"
v;·rPlví rw>yí mnorNtrmuCyte 26
aq pu];inm;'StSy bu?y?v' gdto mm
/Oitm;nVyyo yuˇ_StÊvdxIR in®Tsuk" 27
a;r<yí p[k;xí inmoRh" sTyv;‘étI
rwvtSy mno" pu];" pçm' cwtdNtrm( 28
Wœ' tu s'pv[ +y;…m täë?y?v' i√joˇm;"
.Ognu .R o ivvSv;'í su/;m; ivrj;Stq; 29
aitn;m; sih„,uí s¢wte c mhWRy"
c;=uWSy;Ntre ivp[; mnodevR ;iSTvme SmOt;" 30
a;b;lp[…qt;Ste vw pOqKTven idv*ks"
le%;í n;mto ivp[;" pç devg,;" SmOt;" 31
32

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

AWeri©rs" pu]; mh;Tm;no mh*js"
n;@±vley; muin≈eœ; dx pu];Stu iv≈ut;" 32
®®p[.tO yo ivp[;í;=uWSy;Ntre mno"
Wœ' mNvNtr' p[oˇ_' s¢m' tu inbo/t 33
ai]vR…sœo .gv;NkXypí mh;nOiW"
g*tmoåq .r√;jo ivê;…m]Stqwv c 34
tqwv pu]o .gv;nOcIkSy mh;Tmn"
s¢mo jmd…¶í AWy" s;'pt[ ' idiv 35
s;?y; ®{;í ivêe c vsvo m®tStq;
a;idTy;í;…ên* c;ip dev* vwvSvt* SmOt* 36
mnovwvR SvtSywte vtRNte s;'pt[ åe Ntre
î+v;k⁄pm[ %
u ;íwv dx pu]; mh;Tmn" 37
EteW;' k°itRt;n;' tu mhWIR,;' mh*js;m(
teW;' pu];í p*];í id=u sv;Rsu .o i√j;" 38
mNvNtreWu sveWR u p[;g;sNs¢ s¢k;"
lokÉ /mRVyvSq;q| loks'r=,;y c 39
mNvNtre Vyit£;Nte cTv;r" s¢k; g,;"
’Tv; kmR idv' y;≤Nt b[˜lokmn;mym( 40
ttoåNye tps; yuˇ_;" Sq;n' tTpUryNTyut
atIt; vtRm;n;í £me,tw ne .o i√j;" 41
an;gt;í s¢wte SmOt; idiv mhWRy"
mnorNtrm;s;¥ s;v,RSyeh .o i√j;" 42
r;mo Vy;sStq;]eyo dIi¢mNto b¸≈ut;"
.;r√;jStq; {*…,rêTq;m; mh;¥uit" 43
g*tmí;jríwv xr√;•;m g*tm"
k*≤xko g;lvíwv a*vR" k;Xyp Ev c 44
33

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Ete s¢ mh;Tm;no .iv„y; muinsˇm;"
vwrI cwv;?vrIv;'í xmno /Oitm;Nvsu" 45
a·r∑í;Py/O∑í v;jI sumitrev c
s;v,RSy mno" pu]; .iv„y; muinsˇm;" 46
EteW;' kLymuTq;y k°tRn;Tsu%me/te
yxí;“oit sumhd;yu„m;'í .ve•r" 47
Et;Nyuˇ_;in .o ivp[;" s¢ s¢ c tÊvt"
mNvNtr;…, s'=pe ;Czé,tu ;n;gt;Nyip 48
s;v,;R mnvo ivp[;" pç t;'í inbo/t
Eko vwvSvtSteW;' cTv;rStu p[j;pte" 49
prmeiœsut; ivp[; me®s;v<yRt;' gt;"
d=Sywte ih d*ih];" ip[y;y;Stny; nOp;" 50
mht; tps; yuˇ_; me®pOœº mh*js"
®ce" p[j;pte" pu]o r*Cyo n;m mnu" SmOt" 51
.UTy;' coTp;idto deVy;' .*Tyo n;m ®ce" sut"
an;gt;í s¢wte kLpeåiSmNmnv" SmOt;" 52
tw·ry' pO…qvI sv;R s¢√«p; spˇn;
pU,| yugshß' tu p·rp;Ly; i√joˇm;" 53
p[j;pití tps; s'h;r' teWu inTyx"
yug;in s¢itSt;in s;g[;…, k…qt;in c 54
’t]et;idyuˇ_;in mnorNtrmuCyte
ctudx
R tw e mnv" k…qt;" k°itRv/Rn;" 55
vedWe u spur;,eWu sveWR u p[.iv„,v"
p[j;n;' ptyo ivp[; /NymeW;' p[k°tRnm( 56
mNvNtreWu s'h;r;" s'h;r;NteWu s'.v;"
n xKyteåNtSteW;' vw vˇ_⁄' vWRxtwrip 57
34

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

ivsgRSy p[j;n;' vw s'h;rSy c .o i√j;"
mNvNtreWu s'h;r;" ≈UyNte i√jsˇm;" 58
sxeW;St] itœ≤Nt dev;" s¢iWR…." sh
tps; b[˜cye,R ≈utne c smiNvt;" 59
pU,eR yugshße tu kLpo in"xeW ¨Cyte
t] .Ut;in sv;R…, dG/;Ny;idTyriXm…." 60
b[˜;,mg[t" ’Tv; sh;idTyg,wi√≥j;"
p[ivx≤Nt sur≈eœ' h·rn;r;y,' p[.mu ( 61
ß∑;r' svR.tU ;n;' kLp;NteWu pun" pun"
aVyˇ_" x;êto devStSy svR…md' jgt( 62
a] v" k°tR…y„y;…m mnovwvR SvtSy vw
ivsg| muinx;dUl
R ;" s;'pt[ Sy mh;¥ut"e 63
a] v'xp[s©πn kQym;n' pur;tnm(
y]oTp•o mh;Tm; s h·rvOiR „,k⁄le p[."u 64
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e mNvNtrk°tRn' n;m pçmoå?y;y" 5
Wœoå?y;y"
a;idTyoTp·ˇkqnm(
lomhWR, ¨v;c
ivvSv;NkXyp;∆De d;=;y<y;' i√joˇm;"
tSy .;y;R.vTs'D; Tv;∑^I devI ivvSvt" 1
surêe rIit iv:y;t; i]Wu lokÉWu .;ivnI
s; vw .;y;R .gvto m;tR<@Sy mh;Tmn" 2
.tOÂ
R pe, n;tu„y{Upy*vnx;≤lnI
s'D; n;m sutps; sudI¢en smiNvt; 3
a;idTySy ih t{Up' m<@lSy sutje s;
35

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

g;]eWu p·rdG/' vw n;itk;Nt…mv;.vt( 4
n %Lvy' mOtoå<@Sy îit òeh;d.;Wt
aj;nNk;XypStSm;Nm;tR<@ îit coCyte 5
tejSTv>y…/k˘ tSy inTymev ivvSvt"
yen;itt;py;m;s ]I'Llok;NkXyp;Tmj" 6
]I<ypTy;in .o ivp[;" s'D;y;' tpt;' vr"
a;idTyo jny;m;s kNy;' √* c p[j;ptI 7
mnuvvRw Svt" pUv| ≈;ıdev" p[j;pit"
ymí ymun; cwv ymj* s'b.Uvtu" 8
Xy;mv,| tu t{Up' s'D; ÎÇ; ivvSvt"
ashNtI tu Sv;' z;y;' sv,;| inmRme tt" 9
m;y;myI tu s; s'D; tSy;' z;y;smuiTqt;m(
p[;Ô≤l" p[,t; .UTv; z;y; s'D;' i√joˇm;" 10
¨v;c ik˘ my; k;y| kqySv xu…ciSmte
iSqt;iSm tv index
R e x;…/ m;' vrv…,Rin 11
s'Dov;c
ah' y;Sy;…m .{' te Svmev .vn' iptu"
Tvywv .vne mÁ' vStVy' inivRx˚y; 12
îm* c b;lk* mÁ' kNy; cey' sum?ym;
s'.;Vy;Ste n c;:yey…md' .gvte Kv…ct( 13
sv,oRv;c
a; kcg[h,;∂ºiv a; x;p;•wv kihR…ct(
a;:y;Sy;…m nmStu>y' gCz deiv yq;su%m( 14
lomhWR, ¨v;c
sm;idXy sv,;| tu tqeTyuˇ_; ty; c s;
Tv∑ë" smIpmgmd(vI[ …@tev tpiSvnI 15
36

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

iptu" smIpg; s; tu ip]; in.R‚TsRt; xu.;
.tu"R smIp' gCzπit inyuˇ_; c pun" pun" 16
a;gCz√@v; .UTv;Cz;¥ Âpmin≤Ndt;
k⁄Ânqoˇr;NgTv; tO,;Nyq cc;r h 17
i√tIy;y;' tu s'D;y;' s'Dye …mit …cNtyn(
a;idTyo jny;m;s pu]m;Tmsm' td; 18
pUvjR Sy mnoivRp;[ " sÎxoåy…mit p[."u
mnurve ;.v•;ª; s;v,R îit coCyte 19
i√tIyo y" sutStSy;" s ivDey" xnwír"
s'D; tu p;…qRvI ivp[;" SvSy pu]Sy vw td; 20
ck;r;>y…/k˘ òeh' n tq; pUvjR We u vw
mnuStSy;" =mˇˇu ymStSy; n c=me 21
s vw roW;∞ b;Ly;∞ .;ivnoåqRSy v;n`
pd; s'tjRy;m;s s'D;' vwvSvto ym" 22
t' xx;p tt" £o/;Ts;v,RjnnI td;
cr," ptt;meW tveit .Oxdu"≤%t; 23
ymStu t≤Tptu" sv| p[;Ô≤l" p[Tyvedyt(
.Ox' x;p.yoi√¶" s'D;v;KywivRxi˚t" 24
x;poåy' ivinvtetR p[ov;c iptr' i√j;"
m;]; òehne sveWR u vitRtVy' sutWe u vw 25
seymSm;np;Syeh ivvSvNs'b.u WU it
tSy;' myo¥t" p;do n tu dehe inp;itt" 26
b;Ly;√; yid v; l*Ly;Nmoh;ˇT=NtumhR…s
x¢oåhmiSm lokÉx jnNy; tpt;' vr
tv p[s;d;∞r,o n pteNmm gopte 27
ivvSv;nuv;c
37

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

as'xy' pu] mh∫iv„yTy] k;r,m(
yen Tv;m;ivxT£o/o /mRD' sTyv;idnm( 28
n xKymetiNmQy; tu kt|u m;tOvcStv
’myo m;'sm;d;y y;SyNTyvinmev c 29
’tmev' vcStQy' m;tuStv .iv„yit
x;pSy p·rh;re, Tv' c ];to .iv„y…s 30
a;idTyí;b[vITs'D;' ikmq| tnyeWu vw
tuLye„v>y…/k" òeh EkiSm≤N£yte Tvy; 31
s; tTp·rhrNtI tu n;cc=e ivvSvte
s c;Tm;n' sm;/;y yog;ˇQympXyt 32
t;' x¢uk;mo .gv;•;xpNmuinsˇm;"
mU/jR We u injg[;h s tu t;' muinsˇm;" 33
tt" sv| yq;vOˇm;cc=e ivvSvte
ivvSv;nq tCz^Tu v; £⁄ıSTv∑;rm>yg;t( 34
ÎÇ; tu t' yq;Ny;ymcR…yTv; iv.;vsum(
indRG/uk;m' roWe, s;NTvy;m;s vw td; 35
Tv∑ov;c
tv;ittejs;iv∑…md' Âp' n xo.te
ashNtI c s'D; s; vne crit x;@±vle 36
{∑; ih t;' .v;n¥ Sv;' .;y;| xu.c;·r,Im(
Xl;~y;' yogblopet;' yogm;Sq;y gopte 37
anukl
À ' tu te dev yid Sy;Nmm s'mtm(
Âp' invRtyR ;My¥ tv k;Ntm·r'dm 38
ttoå>yupgm;Êv∑; m;tR<@Sy ivvSvt"
.[…mm;roPy tˇej" x;ty;m;s .o i√j;" 39
tto in.;R…st' Âp' tejs; s'hten vw
38

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

k;Nt;Tk;Nttr' {∑ëm…/k˘ xux.u e td; 40
ddxR yogm;Sq;y Sv;' .;y;| v@v;' tt"
a/O„y;' svR.tU ;n;' tejs; inymen c 41
v@v;vpuW; ivp[;írNtImk⁄to.y;m(
soåêÂpe, .gv;'St;' mu%e sm.;vyt( 42
mwqnu ;y ivce∑NtI' prpus' oåvx˚y;
s; t…•rvmCz⁄£˘ n;…sk;>y;' ivvSvt" 43
dev* tSy;mj;yet;m…ên* ….Wj;' vr*
n;sTyíwv dßí SmOt* √;v…ên;ivit 44
m;tR<@Sy;Tmj;vet;v∑mSy p[j;pte"
t;' tu Âpe, k;Nten dxRy;m;s .;Skr" 45
s; tu ÎÇŸv .t;Rr' tutoW muinsˇm;"
ymStu kmR,; ten .Ox' pI…@tm;ns" 46
/me,R rÔy;m;s /mRr;j îm;" p[j;"
s le.e kmR,; ten xu.ne prm¥uit" 47
iptø,;m;…/pTy' c lokp;lTvmev c
mnu" p[j;pitSTv;sITs;v…,R" s tpo/n;" 48
.;Vy" sm;gte tiSmNmnu" s;v…,RkåÉ Ntre
me®pOœº tpo inTym¥;ip s crTyut 49
.[;t; xnwírStSy g[hTv' s tu lB/v;n(
Tv∑; tu tejs; ten iv„,oí£mkLpyt( 50
tdp[itht' yuıe d;nv;Nt…ck°WRy;
yvIysI tu s;Py;sI¥mI kNy; yxiSvnI 51
a.v∞ s·rCz^œπ ; ymun; lokp;vnI
mnu·rTyuCyte lokÉ s;v,R îit coCyte 52
i√tIyo y" sutStSy mno.[;tR ; xnwír"
39

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

g[hTv' s c le.e vw svRlok;….pU…jt" 53
y îd' jNm dev;n;' Í,uy;•rsˇm"
a;pd' p[;Py muCyet p[;“uy;∞ mh¥x" 54
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e a;idTyoTp·ˇkqn' n;m Wœoå?y;y" 6
s¢moå?y;y"
sUyvR x
' v,Rnm(
lomhWR, ¨v;c
mnovwvR SvtSy;sNpu]; vw nv tTsm;"
î+v;k⁄ívw n;.;go /O∑" xy;Ritrev c 1
n·r„yNtí Wœo vw p[;x
' U ·r∑í s¢m"
kÂWí pOW/[í nvwte muinsˇm;" 2
akroTpu]k;mStu mnu·ri∑' p[j;pit"
…m];v®,yoivRp;[ " pUvmR ve mh;mit" 3
anuTp•eWu b¸Wu pu]„e vetWe u .o i√j;"
tSy;' c vtRm;n;y;…m∑‰;' c i√jsˇm;" 4
…m];v®,yor'xe mnur;¸itm;vht(
t] idVy;Mbr/r; idVy;.r,.UiWt; 5
idVys'hnn; cwv îl; jD îit ≈uit"
t;…mleTyev hov;c mnud<R @/rStd; 6
anugCzSv m;' .{e t…ml; p[Tyuv;c h
/mRyˇu _…md' v;Ky' pu]k;m' p[j;pitm( 7
îlov;c
…m];v®,yor'xe j;t;iSm vdt;' vr
tyo" sk;x' y;Sy;…m n m;' /mRht;' k⁄® 8
swvmuKTv; mnu' dev' …m];v®,yo·rl;
40

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

gTv;≤Ntk˘ vr;roh; p[;Ô≤lv;RKymb[vIt( 9
îlov;c
a'xåe iSm yuvyoj;Rt; dev* ik˘ krv;…, v;m(
mnun; c;hmuˇ_; v;Ee anugCzSv m;…mit 10
t* tq;v;idnI' s;?vI…ml;' /mRpr;y,;m(
…m]í v®,ío.;vUctuSt;' i√joˇm;" 11
…m];v®,;vUctu"
anen tv /me,R p[≈ye, dmen c
sTyen cwv su≈o…, p[It* Svo vrv…,Rin 12
a;vyoSTv' mh;.;ge :y;it' kNyeit y;Sy…s 13
mnov|xkr" pu]STvmev c .iv„y…s
su¥ªu îit iv:y;t≤S]Wu lokÉWu xo.ne 14
jg≤Tp[yo /mRxIlo mnov|xivv/Rn"
invOˇ; s; tu tCz^Tu v; gCzNtI iptur≤Ntk;t( 15
bu/ne ;Ntrm;s;¥ mwqnu ;yopm≤N]t;
sompu];äë/;i√p[;StSy;' jDe puÂrv;" 16
jn…yTv; tt" s; t…ml; su¥ªu t;' gt;
su¥ªu Sy tu d;y;d;S]y" prm/;…mRk;" 17
¨Tklí gyíwv ivnt;êí .o i√j;"
¨TklSyoTkl; ivp[; ivnt;êSy p…ím;" 18
idKpUv;R muinx;dUl
R ; gySy tu gy; SmOt;
p[iv∑e tu mn* ivp[; idv;krm·r'dmm( 19
dx/; tTpun" =]mkroTpO…qvI…mm;m(
î+v;k⁄JyeœR d;y;do m?ydexmv;¢v;n( 20
kNy;.;v;ˇu su¥ªu o nwt{;Jymv;¢v;n(
v…sœvcn;Êv;sITp[itœ;ne mh;Tmn" 21
41

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

p[itœ; /mRr;jSy su¥ªu Sy i√joˇm;"
tTpuÂrvse p[;d;{;Jy' p[;Py mh;yx;" 22
m;nveyo muin≈eœ;" S]Ipus' olR=,wytRu "
/Otv;'St;…mleTyev' su¥ªu ie t c iv≈ut" 23
n;·r„yNt;" xk;" pu]; n;.;gSy tu .o i√j;"
aMbrIWoå.vTpu]" p;…qRvWR.sˇm" 24
/O∑Sy /;∑Rk˘ =]' r,΢' b.Uv h
kÂWSy c k;ÂW;" =i]y; yuıdumdR ;" 25
n;.;g/O∑pu];í =i]y; vwXyt;' gt;"
p[;x
' orekoå.vTpu]" p[j;pit·rit SmOt" 26
n·r„yNtSy d;y;do r;j; d<@/ro ym"
xy;Rt…e mRqnu ' Tv;sId;ntoR n;m iv≈ut" 27
pu]" kNy; sukNy; c y; pàI CyvnSy h
a;ntRSy tu d;y;do rwvo n;m mh;¥uit" 28
a;ntRivWyíwv purI c;Sy k⁄xSqlI
rwvSy rwvt" pu]" kk⁄µI n;m /;…mRk" 29
Jyeœ" pu]" s tSy;sI{;Jy' p[;Py k⁄xSqlIm(
s kNy;siht" ≈uTv; g;N/v| b[˜,oå≤NtkÉ 30
muÙtR.tU ' devSy tSq* b¸yug' i√j;"
a;jg;m s cwv;q Sv;' purI' y;dvwvtRO ;m( 31
’t;' √;rvtI' n;m b¸√;r;' mnorm;m(
.ojvO„<yN/kìg¢Ru ;' vsudve purogmw" 32
t]wv rwvto D;Tv; yq;tÊv' i√joˇm;"
kNy;' t;' bldev;y su.{;' n;m revtIm( 33
dÊv; jg;m ≤x%r' meroStp…s s'iSqt"
reme r;moåip /m;RTm; revTy; siht" su%I 34
42

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

muny Ëcu"
kq' b¸yuge k;le smtIte mh;mte
n jr; revtI' p[;¢; rwvt' c kk⁄…µnm( 35
me®˘ gtSy v; tSy xy;Rt"e s'tit" kqm(
iSqt; pO…qVy;m¥;ip ≈otu…mCz;m tÊvt" 36
lomhWR, ¨v;c
n jr; =u≤Tpp;s; v; n mOTyumiuR nsˇm;"
Atuc£˘ p[.vit b[˜lokÉ sd;n`;"
kk⁄…µn" SvloRk˘ tu rwvtSy gtSy h 37
˙t; pu<yjnwivRp;[ r;=sw" s; k⁄xSqlI
tSy .[;tOxt' Tv;sIı;…mRkSy mh;Tmn" 38
t√?ym;n' r=o….idRx" p[;£;mdCyut;"
iv&tSy c ivp[Ne {;StSy .[;tOxtSy vw 39
aNvv;yStu sumh;'St] t] i√joˇm;"
teW;' Áºte muin≈eœ;" xy;Rt; îit iv≈ut;" 40
=i]y; gu,s'p•; id=u sv;Rsu iv≈ut;"
xvRx" svRghn' p[iv∑;Ste mh*js" 41
n;.;g·r∑pu]* √* vwXy* b[;˜,t;' gt*
kÂWSy tu k;ÂW;" =i]y; yuıdumdR ;" 42
pOW/[o ih's…yTv; tu gurog;| i√jsˇm;"
x;p;CzÀ{Tvm;p•o nvwte p·rk°itRt;" 43
vwvSvtSy tny; munve Rw muinsˇm;"
=uvtStu mnoivRp;[ î+v;k⁄r.vTsut" 44
tSy pu]xt' Tv;sIid+v;ko.U·R rd≤=,m(
teW;' ivk⁄≤=JyeœR Stu ivk⁄≤=Tv;dyo/t;m( 45
p[;¢" prm/mRD soåyo?y;…/pit" p[."u
43

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

xk⁄inp[m%
u ;StSy pu];" pçxt' SmOt;" 46
¨ˇr;pqdexSy r≤=t;ro mh;bl;"
cTv;·r'x∂x;∑* c d≤=,Sy;' tq; id≤x 47
vx;itp[m%
u ;í;Nye r≤=t;ro i√joˇm;"
î+v;k⁄Stu ivk⁄≤=' v;Ee a∑k;y;mq;idxt( 48
m;'sm;ny ≈;ı;q| mOg;NhTv; mh;bl
≈;ıkmR…, coi∂∑o a’te ≈;ıkmR…, 49
.=…yTv; xx' ivp[;" xx;do mOgy;' gt"
î+v;k⁄,; p·rTyˇ_o v…sœvcn;Tp[."u 50
î+v;k* s'iSqte ivp[;" xx;dStu nOpoå.vt(
xx;dSy tu d;y;d" kk⁄TSqo n;m vIyRv;n( 51
anen;Stu kk⁄TSqSy pOqíu ;nens" SmOt"
iv∑r;ê" pOqo" pu]StSm;d;{RSTvj;yt 52
a;{RStu yuvn;êStu ≈;vStStTsuto i√j;"
jDe ≈;vStko r;j; ≈;vStI yen in…mRt; 53
≈;vStSy tu d;y;do bOhdêo mhIpit"
k⁄vl;ê" sutStSy r;j; prm/;…mRk" 54
y" s /uN/uv/;{;j; /uN/um;rTvm;gt" 55
muny Ëcu"
/uN/ovR/' mh;p[;D ≈otu…mCz;m tÊvt"
y√/;Tk⁄vl;êoås* /uN/um;rTvm;gt" 56
lomhWR, ¨v;c
k⁄vl;êSy pu];,;' xtmuˇm/iNvn;m(
sveR iv¥;su in„,;t; blvNto dur;sd;" 57
b.Uv/u ;R…mRk;" sveR yJv;no .U·rd≤=,;"
k⁄vl;ê' ipt; r;Jye bOhdêo Nyyojyt( 58
44

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

pu]s'£;…mt≈IStu vn' r;j; ivvex h
tmuˇ˚oåq ivp[iWR" p[y;Nt' p[Tyv;ryt( 59
¨ˇ˚ ¨v;c
.vt; r=,' k;y| t∞ kt|u TvmhR…s
in®i√¶Stpít|u nih xKno…m p;…qRv 60
mm;≈msmIpe vw smeWu m®/Nvsu
smu{o v;luk;pU,R ¨∂;lk îit SmOt" 61
devt;n;mv?yí mh;k;yo mh;bl"
aNt.U…R mgtSt] v;luk;NtihRto mh;n( 62
r;=sSy m/o" pu]o /uN/un;Rm mh;sur"
xete lokivn;x;y tp a;Sq;y d;®,m( 63
s'vTsrSy pyRNte s inê;s' ivmuçit
yd; td; mhI t] clit Sm nr;…/p 64
tSy in"ê;sv;ten rj ¨ıÜyte mht(
a;idTypqm;vOTy s¢;h' .U…mkMpnm( 65
sivSf⁄≤l©÷ s;©;r' s/Ummitd;®,m(
ten t;t n xKno…m tiSmNSq;tu' Sv a;≈me 66
t' m;ry mh;k;y' lok;n;' ihtk;Myy;
lok;" SvSq; .vNTy¥ tiSmiNvinhte Tvy; 67
Tv' ih tSy v/;ywk" smqR" pO…qvIpte
iv„,un; c vro dˇo mÁ' pUvyR gu e nOp 68
ySt' mh;sur' r*{' hin„yit mh;blm(
tSy Tv' vrd;nen tejí;:y;p…y„y…s 69
nih /uN/umhR ;tej;Stejs;Lpen xKyte
indRG/u' pO…qvIp;l …cr' yugxtwrip 70
vIy| c sumhˇSy devrw ip dur;sdm(
45

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

s Evmuˇ_o r;jiWR®ˇ˚πn mh;Tmn;
k⁄vl;ê' sut' p[;d;ˇSmw /uN/uinbhR,e 71
bOhdê ¨v;c
.gv•‰StxS]oåhmy' tu tnyo mm
.iv„yit i√j≈eœ /uN/um;ro n s'xy" 72
s t' Vy;idXy tny' r;jiWR/NRu /um;r,e
jg;m pvRt;ywv nOpit" s'≤xtv[t" 73
lomhWR, ¨v;c
k⁄vl;êStu pu];,;' xten sh .o i√j;"
p[;y;duˇ˚sihto /uN/oStSy inbhR,e 74
tm;ivxˇd; iv„,uStejs; .gv;Np[."u
¨ˇ˚Sy inyog;√w lok;n;' ihtk;Myy; 75
tiSmNp[y;te du/WR Re idiv xBdo mh;n.Ut(
EW ≈Im;nv?yoå¥ /uN/um;ro .iv„yit 76
idVywgNR /wí m;Lywí t' dev;" smv;ikrn(
devduNdu.yíwv p[,de iu √≥jsˇm;" 77
s gTv; jyt;' ≈eœStnyw" sh vIyRv;n(
smu{' %;ny;m;s v;luk;NtrmVyym( 78
tSy pu]"w %n≤∫í v;luk;NtihRtStd;
/uN/ur;s;idto ivp[; idxm;vOTy p…ím;m( 79
mu%jen;…¶n; £o/;Llok;nu√tRy…•v
v;·r suß;v vegne mhod…/·rvodye 80
s*mSy muinx;dUl
R ; vro…mRk≤llo mh;n(
tSy pu]xt' dG/' i]….Ân' tu r=s; 81
tt" s r;j; ¥uitm;n[;=s' t' mh;blm(
a;ss;d mh;tej; /uN/u' /uN/uivn;xn" 82
46

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tSy v;·rmy' vegm;pIy s nr;…/p"
yogI yogen viˆ' c xmy;m;s v;·r,; 83
inhTy t' mh;k;y' blenodkr;=sm(
¨ˇ˚÷ dxRy;m;s ’tkm;R nr;…/p" 84
¨ˇ˚Stu vr' p[;d;ˇSmw r;De mh;Tmne
dd* tSy;=y' ivˇ' x]u….í;pr;…jtm( 85
/meR rit' c stt' SvgeR v;s' tq;=ym(
pu];,;' c;=y;'Llok;NSvgeR ye r=s; ht;" 86
tSy pu];S]y" ≤x∑; Î!;êo Jyeœ ¨Cyte
cN{;êkipl;ê* tu knIy;'s* k⁄m;rk* 87
/*N/um;reÎ!≥ ;êSy hyRêí;Tmj" SmOt"
hyRêSy ink⁄M.oå.UT=]/mRrt" sd; 88
s'ht;êo ink⁄M.Sy suto r,ivx;rd"
a’x;ê’x;ê* tu s'ht;êsut* i√j;" 89
tSy hwmvtI kNy; st;' mt; ÎW√tI
iv:y;t; i]Wu lokÉWu pu]í;Sy;" p[sne …jt( 90
le.e p[sne …j∫;y;| g*rI' n;m pitv[t;m(
a….xSt; tu s; .];R ndI vw b;¸d;.vt( 91
tSy pu]o mh;n;sI¥uvn;êo nr;…/p"
m;N/;t; yuvn;êSy i]lokivjyI sut" 92
tSy cw]rqI .;y;R xx…bNdo" sut;.vt(
s;?vI …bNdumtI n;m Âpe,;sÎxI .uiv 93
pitv[t; c Jyeœ; c .[;tø,;myutSy vw
tSy;muTp;dy;m;s m;N/;t; √* sut* i√j;" 94
pu®k⁄Ts' c /mRD' muck
u N⁄ d' c p;…qRvm(
pu®k⁄TssutSTv;sIT]sdSyumhR Ipit" 95
47

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

nmRd;y;mqoTp•" s'.tU StSy c;Tmj"
s'.tU Sy tu d;y;ds(
i]/Nv; ·rpumdRn" 96
r;D≤S]/NvnSTv;sIi√√;'S]Yy;®," p[."u
tSy sTyv[to n;m k⁄m;roå.UNmh;bl" 97
p·rg[h,mN];,;' ivfl' c£É sudmu iR t"
yen .;y;R ’to√;h; ˙t; cwv prSy h 98
b;Ly;Tk;m;∞ moh;∞ s;hs;∞;plen c
jh;r kNy;' k;m;tR" kSy…cTpurv;…sn" 99
a/mRxïn; ten t' s ]Yy;®,oåTyjt(
ap?v'sie t b¸xo vdN£o/smiNvt" 100
soåb[vI≤Tptr' Tyˇ_" Kv gCz;mIit vw muÛ"
ipt; c tmqov;c êp;kì" sh vtRy 101
n;h' pu],e pu];qIR Tvy;¥ k⁄lp;'sn
îTyuˇ_" s inr;£;m•gr;√cn;≤Tptu" 102
n c t' v;ry;m;s v…sœo .gv;nOiW"
s tu sTyv[to ivp[;" êp;k;vsq;≤NtkÉ 103
ip]; Tyˇ_oåvs√«r" ipt;PySy vn' yy*
ttStiSm'Stu ivWye n;vWRTp;kx;sn" 104
sm; √;dx .o ivp[;Sten;/me,R vw td;
d;r;'Stu tSy ivWye ivê;…m]o mh;tp;" 105
s'NySy s;gr;Nte tu ck;r ivpul' tp"
tSy pàI gle bı±v; m?ym' pu]m*rsm( 106
xeWSy .r,;q;Ry Vy£°,;Ìoxten vw
t' c bı' gle ÎÇ; iv£y;q| nOp;Tmj" 107
mhiWRp]u ' /m;RTm; mo=y;m;s .o i√j;"
48

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

sTyv[to mh;b;¸.Rr,' tSy c;krot( 108
ivê;…m]Sy tu∑‰qRmnukMp;qRmve c
soå.vÌ;lvo n;m gle bN/;Nmh;tp;"
mhiWR" k*≤xko /Im;'Sten vIre, mo≤=t" 109
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e sUyvR x
' inÂp,' n;m s¢moå?y;y" 7
a∑moå?y;y"
sUyvR x
' v,Rnm(
lomhWR, ¨v;c
sTyv[tStu .KTy; c ’py; c p[itDy;
ivê;…m]kl]' tu b.;r ivnye iSqt" 1
hTv; mOg;Nvr;h;'í mihW;'í vnecr;n(
ivê;…m];≈m;>y;xe m;'s' vO=e bbN/ c 2
¨p;'xvu t[ m;Sq;y dI=;' √;dxv;iWRk°m(
iptuinRyog;dvsˇiSmNvngte nOpe 3
ayo?y;' cwv r;Jy' c tqwv;Nt"pur' muin"
y;Jyop;?y;ys'yog;√…sœ" pyRr=t 4
sTyv[tStu b;Ly;∞ .;ivnoåqRSy vw bl;t(
v…sœºå>y…/k˘ mNyu' /;ry;m;s inTyx" 5
ip]; ih t' td; r;∑^;ÊyJym;n' ip[y' sutm(
inv;ry;m;s muinbR¸n; k;r,en n 6
p;…,g[h,mN];,;' inœ; Sy;Ts¢me pde
n c sTyv[tStSm;ıtv;Ns¢me pde 7
j;nN/m| v…sœStu n m;' ];tIit .o i√j;"
sTyv[tStd; roW' v…sœº mns;krot( 8
gu,buı‰; tu .gv;Nv…sœ" ’tv;'Stq;
49

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

n c sTyv[tStSy tmup;'xmu bu?yt 9
tiSm•p·rtoWí iptur;sINmh;Tmn"
ten √;dx vW;R…, n;vWRTp;kx;sn" 10
ten iTvd;nI' iviht;' dI=;' t;' duvhR ;' .uiv
k⁄lSy in„’itivRp;[ " ’t; s; vw .veidit 11
n t' v…sœo .gv;≤Np]; Tyˇ_' Nyv;ryt(
a….We+y;Myh' pu]mSyeTyevm' itmRiu n" 12
s tu √;dx vW;R…, t;' dI=;mvhälI
aiv¥m;ne m;'se tu v…sœSy mh;Tmn" 13
svRk;mdu`;' doG/[I' s ddxR nOp;Tmj"
t;' vw £o/;∞ moh;∞ ≈m;∞wv =u/;iNvt" 14
dex/mRgto r;j; j`;n muinsˇm;"
tNm;'s' s Svy' cwv ivê;…m]Sy c;Tmj;n( 15
.ojy;m;s tCz^Tu v; v…sœoåPySy cu£/⁄ e 16
v…sœ ¨v;c
p;tyeymh' £Àr tv xïms'xym(
yid te √;ivm* x˚À n Sy;t;' vw ’t* pun" 17
iptuí;p·rtoWe, gu®doG/[Iv/en c
ap[o≤=topyog;∞ i]iv/Ste Vyit£m" 18
Ev' ]I<ySy x˚Àin t;in ÎÇ; mh;tp;"
i]xï·rit hov;c i]xïSten s SmOt" 19
ivê;…m]Sy d;r;,;mnen .r,' ’tm(
ten tSmw vr' p[;d;Nmuin" p[It≤S]x˚ve 20
zN¥m;no vre,;q vr' vv[e nOp;Tmj"
sxrIro v[je SvgR…mTyev' y;…cto vr" 21
an;vOi∑.ye tiSmNgte √;dxv;iWRkÉ
50

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ip}ye r;Jyeå….iWCy;q y;jy;m;s p;…qRvm( 22
…mWt;' devt;n;' c v…sœSy c k*≤xk"
idvm;ropy;m;s sxrIr' mh;tp;" 23
tSy sTyrq; n;m pàI kìkyÉ v'xj;
k⁄m;r' jny;m;s h·ríN{mkLmWm( 24
s vw r;j; h·ríN{S]wx˚v îit SmOt"
a;ht;R r;jsUySy sm[;…@it h iv≈ut" 25
h·ríN{Sy pu]oå.U{oihto n;m p;…qRv"
h·rto roihtSy;q cçuh;R·rt ¨Cyte 26
ivjyí muin≈eœ;íçup]u o b.Uv h
jet; s svRp…O qvI' ivjySten s SmOt" 27
®®kStnyStSy r;j; /m;Rqk
R oivd"
®®kSy vOk" pu]o vOk;ä;¸Stu j…Dv;n( 28
hwhy;St;ljÏ;í inrSy≤Nt Sm t' nOpm(
tTpàI g.Rm;d;y a*vRSy;≈mm;ivxt( 29
n;sTyo /;…mRkíwv s h /mRygu åe .vt(
sgrStu suto b;hoyRDe sh gre, vw 30
a*vRSy;≈mm;s;¥ .;gRv,e ;….r≤=t"
a;¶eymS]' lB?v; c .;gRv;Tsgro nOp" 31
…jg;y pO…qvI' hTv; t;ljÏ;Nshwhy;n(
xk;n;' pˆv;n;' c /m| inrsdCyut"
=i]y;,;' muin≈eœ;" p;rd;n;' c /mRivt( 32
muny Ëcu"
kq' s sgro j;to gre,vw sh;Cyut"
ikmq| c xk;dIn;' =i]y;,;' mh*js;m( 33
/m;RNk⁄lo…ct;n[;j; £⁄ıo inrsdCyut"
51

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Et•" svRm;c+v ivStre, mh;mte 34
lomhWR, ¨v;c
b;hoVyRsinn" pUv| ˙t' r;Jym.U≤Tkl
hwhywSt;ljϯí xkì" s;/| i√joˇm;" 35
yvn;" p;rd;íwv k;Mboj;" pˆv;Stq;
Ete Áip g,;" pç hwhy;qeR pr;£mn( 36
˙tr;JyStd; r;j; s vw b;¸vRn' yy*
pà‰; c;nugto du"%I t] p[;,;nv;sOjt( 37
pàI tu y;dvI tSy sg.;R pOœtoåNvg;t(
spà‰; c grStSyw dˇ" pUv| ikl;n`;" 38
s; tu .tu…R ít;' ’Tv; vne t;m>yroht
a*vRSt;' .;gRvo ivp[;" k;®<y;Tsmv;ryt( 39
tSy;≈me c g.R" s gre,vw sh;Cyut"
Vyj;yt mh;b;Û" sgro n;m p;…qRv" 40
a*vRStu j;tkm;RdI'StSy ’Tv; mh;Tmn"
a?y;Py vedx;S];…, ttoåS]' p[Typ;dyt( 41
a;¶ey' tu mh;.;g; amrwrip du"shm(
s ten;S]blen;j* blen c smiNvt" 42
hwhy;iNvj`;n;xu £⁄ıo ®{" pxUinv
a;jh;r c lokÉWu k°it| k°itRmt;' vr" 43
tt" xk;'í yvn;Nk;Mboj;Np;rd;'Stq;
pˆv;'ívw in"xeW;Nkt|u Vyv…sto nOp" 44
te v?ym;n; vIre, sgre, mh;Tmn;
v…sœ' xr,' gTv; p[…,petmu nR IiW,m( 45
v…sœSTvq t;NÎÇ; smyen mh;¥uit"
sgr' v;ry;m;s teW;' dÊv;.y' td; 46
52

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

sgr" Sv;' p[itD;' tu gurov;RKy' inxMy c
/m| j`;n teW;' vw veW;nNy;'ík;r h 47
a/| xk;n;' ≤xrso mu<@…yTv; VysjRyt(
yvn;n;' ≤xr" sv| k;Mboj;n;' tqwv c 48
p;rd; muˇ_kÉx;í pˆv;HXm≈u/;·r,"
in"Sv;?y;yvW$(k;r;" ’t;Sten mh;Tmn; 49
xk; yvnk;Mboj;" p;rd;í i√joˇm;"
ko…,sp;R m;ihWk; dv;Ríol;" skÉrl;" 50
sveR te =i]y; ivp[; /mRSteW;' inr;’t"
v…sœvcn;{;D; sgre, mh;Tmn; 51
s /mRivjyI r;j; iv…jTyem;' vsu/' r;m(
aê' p[c;ry;m;s v;…jme/;y dI≤=t" 52
tSy c;ryt" soåê" smu{e pUvdR ≤=,e
vel;smIpeåp˙to .U…m' cwv p[v≤e xt" 53
s t' dex' td; pu]"w %;ny;m;s p;…qRv"
a;sedSu te td; t] %Nym;ne mh;,Rve 54
tm;idpu®W' dev' h·r' ’„,' p[j;pitm(
iv„,u' kiplÂpe, SvpNt' pu®W' td; 55
tSy c=u"smuTqen tejs; p[itbu?yt"
dG/;" sveR muin≈eœ;íTv;rSTvvxeiWt;" 56
bihRktÉ "u suktÉ íu tq; /mRrqo nOp"
xUr" pçndíwv tSy v'xkr; nOp;" 57
p[;d;∞ tSmw .gv;Nh·rn;Rr;y,o vrm(
a=y' v'x…m+v;ko" k°it| c;PyinvitRnIm( 58
pu]' smu{' c iv.u" SvgeR v;s' tq;=ym(
smu{í;`Rm;d;y vvNde t' mhIpitm( 59
53

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

s;grTv' c le.e s kmR,; ten tSy h
t' c;ême…/k˘ soåê' smu{;duplB/v;n( 60
a;jh;r;ême/;n;' xt' s sumh;tp;"
pu];,;' c shß;…, Wi∑StSyeit n" ≈utm( 61
muny Ëcu"
sgrSy;Tmj; vIr;" kq' j;t; mh;bl;"
iv£;Nt;" Wi∑s;hß; iv…/n; kÉn sˇm 62
lomhWR, ¨v;c
√π .;yeR sgrSy;St;' tps; dG/ikæLbWe
Jyeœ; ivd.Rdiu ht; kÉ≤xnI n;m n;mt" 63
knIysI tu mhtI pàI prm/…mR,I
a·r∑ne…mduiht; Âpe,;p[itm; .uiv 64
a*vRSt;>y;' vr' p[;d;ˇäë?y?v' i√joˇm;"
Wi∑' pu]shß;…, gO ;Tvek; int‚MbnI 65
Ek˘ v'x/r' Tvek; yqe∑' vryiTvit
t]wk; jgOhe pu];NWi∑s;hßs'…mt;n( 66
Ek˘ v'x/r' Tvek; tqeTy;h tto muin"
r;j; pçjno n;m b.Uv s mh;¥uit" 67
îtr; suWvu e tuMbI' bIjpU,;R…mit ≈uit"
t] Wi∑shß;…, g.;RSte itls'…mt;" 68
s'b.Uvyu qR ;k;l' vvO/íu yq;su%m(
`OtpU,WeR u k⁄M.eWu t;Ng.;R…•d/e tt" 69
/;]Iíwkk
ì x" p[;d;ˇ;vtI" poW,e nOp"
tto dxsu m;seWu smuˇSquyqR ;£mm( 70
k⁄m;r;Ste yq;k;l' sgrp[Iitv/Rn;"
Wi∑pu]shß;…, tSywvm.v≤N√j;" 71
54

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

g.;Rdl;bUm?y;√w j;t;in pO…qvIpte"
teW;' n;r;y,' tej" p[iv∑;n;' mh;Tmn;m( 72
Ek" pçjno n;m pu]o r;j; b.Uv h
xUr" pçjnSy;sId'xmu ;•;m vIyRv;n( 73
idlIpStSy tny" %$(v;© îit iv≈ut"
yen Svg;Ridh;gTy muÙt| p[;Py jIivtm( 74
]yoå….s'…/t; lok; buı‰; sTyen c;n`;"
idlIpSy tu d;y;do mh;r;jo .gIrq" 75
y" s g©;' s·rCz^œπ ;mv;t;ryt p[."u
smu{m;ny∞wn;' duihtOTveåPykLpyt( 76
tSm;∫;gIrqI g©; kQyte v'x…cNtkì"
.gIrqsuto r;j; ≈ut îTy….iv≈ut" 77
n;.;gStu ≈utSy;sITpu]" prm/;…mRk"
aMbrIWStu n;.;…g" …sN/u√«pipt;.vt( 78
ayut;…jˇu d;y;d" …sN/u√«pSy vIyRv;n(
ayut;…jTsutSTv;sIÎtup,oR mh;yx;" 79
idVy;=˙dyDo vw r;j; nls%o blI
Atup,Rstu STv;sId;tRp…,RmhR ;yx;" 80
sud;sStSy tnyo r;j; îN{s%oå.vt(
sud;sSy sut" p[oˇ_" s*d;so n;m p;…qRv" 81
:y;t" kLm;Wp;do vw r;j; …m]shoå.vt(
kLm;Wp;dSy sut" svRkmeiR t iv≈ut" 82
anr<yStu pu]oå.Ui√≈ut" svRkmR,"
anr<ysuto inflo inflto √* b.Uvtu" 83
an…m]o r`uívw p;…qRvWR.sˇm*
an…m]suto r;j; iv√;Ndu≤lduhoå.vt( 84
55

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

idlIpStnyStSy r;mSy p[ipt;mh"
dI`Rb;¸idRlIpSy r`un;Rª; sutoå.vt( 85
ayo?y;y;' mh;r;jo y" pur;sINmh;bl"
ajStu r;`vo jDe tq; dxrqoåPyj;t( 86
r;mo dxrq;∆De /m;RTm; sumh;yx;"
r;mSy tnyo jDe k⁄x îTy….s'…Dt" 87
ait…qStu k⁄x;∆De /m;RTm; sumh;yx;"
aitqeSTv.vTpu]o inW/o n;m vIyRv;n( 88
inW/Sy nl" pu]o n." pu]o nlSy c
n.Sy pu<@rIkStu =em/Nv; tt" SmOt" 89
=em/NvsutSTv;sI∂ºv;nIk" p[t;pv;n(
a;sIdhIngun;Rm dev;nIk;Tmj" p[."u 90
ahIngoStu d;y;d" su/Nv; n;m p;…qRv"
su/Nvn" sutí;ip tto jDe xlo nOp" 91
¨Kyo n;m s /m;RTm; xlpu]o b.Uv h
vj[n;." sutStSy nlStSy mh;Tmn" 92
nl* √;vev iv:y;t* pur;,e muinsˇm;"
vIrsen;Tmjíwv yíe+v;k⁄kl
⁄ o√h" 93
î+v;k⁄vx
' p[.v;" p[;/;Nyen p[k°itRt;"
Ete ivvSvto v'xe r;j;no .U·rtejs" 94
p#NsMy…gm;' sOi∑m;idTySy ivvSvt"
≈;ıdevSy devSy p[j;n;' pui∑dSy c
p[j;v;neit s;yuJym;idTySy ivvSvt" 95
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e a;idTyv'x;nuk°tRn' n;m;∑moå?y;y" 8
nvmoå?y;y"
56

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

t];d* somoTp·ˇv,Rnm(
lomhWR, ¨v;c
ipt; somSy .o ivp[; jDeåi].Rgv;nOiW"
b[˜,o m;ns;TpUv| p[j;sg| iv…/Tst" 1
anuˇr' n;m tpo yen t¢' ih tTpur;
]I…, vWRshß;…, idVy;nIit ih n" ≈utm( 2
Ë?vRm;c£me tSy ret" somTvmI…yvt(
ne];>y;' v;·r suß;v dx/; ¥oty≤Ndx" 3
t' g.| iv…/n;id∑; dx deVyo d/uStt"
smeTy /;ry;m;sunR c t;" smxKnuvn( 4
yd; n /;r,e xˇ_;StSy g.RSy t; idx"
ttSt;…." s Tyˇ_Stu inpp;t vsu/' r;m( 5
pitt' somm;loKy b[˜; lokipt;mh"
rqm;ropy;m;s lok;n;' ihtk;Myy; 6
tiSm…•pitte dev;" pu]åe ]e" prm;Tmin
tu∑vë bu ˜R[ ," pu];Stq;Nye muinsˇm;" 7
tSy s'StUym;nSy tej" somSy .;Svt"
a;Py;yn;y lok;n;' .;vy;m;s svRt" 8
s ten rqmu:yen s;gr;Nt;' vsu/' r;m(
i]"s¢’Tvoåityx;ík;r;….p[d≤=,;m( 9
tSy y∞·rt' tej" pO…qvImNvp¥t
aoW?ySt;" smu∫tÀ ; y;…." s'/;yRte jgt( 10
s lB/tej; .gv;Ns'Stvwí SvkmR…."
tpStepe mh;.;g" pµ;n;' dxRn;y s" 11
ttStSmw dd* r;Jy' b[˜; b[˜ivd;' vr"
bIj*W/In;' ivp[;,;mp;' c muinsˇm;" 12
57

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

s tTp[;Py mh;r;Jy' som" s*Myvt;' vr"
sm;jÓº r;jsUy' shßxtd≤=,m( 13
d≤=,;mdd;TsomS]I'Llok;init n" ≈utm(
te>yo b[˜iWRm:u ye>y" sdSye>yí .o i√j;" 14
ihr<yg.oR b[˜;i].OgR íu AiTvjoå.vt(
sdSyoå.Uı·rSt] muin….bR¸….vOtR " 15
t' …snIí k⁄Ùíwv ¥uit" pui∑" p[.; vsu"
k°itR/iRO tí l+mIí nv deVy" …sWeivre 16
p[;Py;v.OqmPyg[‰' svRdve iWRp…U jt"
ivrr;j;…/r;jeN{o dx/; .;sy≤Ndx" 17
tSy tTp[;Py du„p[;PymwêyRmiO WsT’tm(
ivb.[;m mitSt;t;ivny;dny;˙t; 18
bOhSpte" s vw .;y;Rmêw yRmdmoiht"
jh;r trs; somo ivmTy;i©rs" sutm( 19
s y;Cym;no devíw tq; deviWR….mRÛu "
nwv VysjRyˇ;r;' tSm;Ee ai©rse td; 20
¨xn; tSy jg[;h p;i„,Rmi©rsStd;
®{í p;‚„,| jg[;h gOhITv;jgv' /nu" 21
ten b[˜≤xro n;m prm;S]' mh;Tmn;
¨i∂Xy dev;nuTsO∑' yenWw ;' n;≤xt' yx" 22
t] t¥uım.vTp[:y;t' t;rk;mym(
dev;n;' d;nv;n;' c lok=ykr' mht( 23
t] ≤x∑;Stu ye dev;StuiWt;íwv ye i√j;"
b[˜;,' xr,' jGmur;iddev' sn;tnm( 24
td; inv;yoRxns' t' vw ®{' c x'krm(
dd;vi©rse t;r;' Svymev ipt;mh" 25
58

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

t;mNt"p[sv;' ÎÇ; £⁄ı" p[;h bOhSpit"
mdIy;y;' n te yon* g.oR /;yR" kq'cn 26
îWIk;StMbm;s;¥ g.| s; coTssjR h
j;tm;]" s .gv;Ndev;n;m;≤=p√pu" 27
tt" s'xym;p•;St;r;mUc"u suroˇm;"
sTy' b[iU h sut" kSy somSy;q bOhSpte" 28
pOCz‰m;n; yd; devnw ;Rh s; ivbu/;≤Nkl
td; t;' x¢um;rB/" k⁄m;ro dSyuhNtm" 29
t' inv;yR tto b[˜; t;r;' pp[Cz s'xym(
yd] tQy' td(biU[ h t;re kSy sutSTvym( 30
¨v;c p[;Ô≤l" s; t' somSyeit ipt;mhm(
td; t' mU…›R c;`[;y somo r;j; sut' p[it 31
bu/ îTykro•;m tSy b;lSy /Imt"
p[itkÀl' c ggne sm>yuiˇœte bu/" 32
¨Tp;dy;m;s td; pu]' vwr;jpui]km(
tSy;pTy' mh;tej; b.Uvl
w " puÂrv;" 33
¨vRXy;' j…Dre ySy pu];" s¢ mh;Tmn"
EtTsomSy vo jNm k°itRt' k°itRv/Rnm( 34
v'xmSy muin≈eœ;" k°TyRm;n' inbo/t
/Nym;yu„ym;roGy' pu<y' s'kLps;/nm( 35
somSy jNm ≈uTvwv p;pe>yo ivp[mCu yte 36
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e somoTp·ˇkqn' n;m nvmoå?y;y" 9
dxmoå?y;y"
t];d* somoTp·ˇv,Rnm(
lomhWR, ¨v;c
59

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

bu/Sy tu muin≈eœ; iv√;Npu]" puÂrv;"
tejSvI d;nxIlí yJv; ivpuld≤=," 1
b[˜v;dI pr;£;Nt" x]u….yu…R / dudmR "
a;ht;R c;…¶ho]Sy yD;n;' c mhIpit" 2
sTyv;dI pu<ymit" sMyKs'vtO mwqnu "
atIv i]Wu lokÉWu yxs;p[itm" sd; 3
t' b[˜v;idn' x;Nt' /mRD' sTyv;idnm(
¨vRxI vry;m;s ihTv; m;n' yxiSvnI 4
ty; sh;vs{;j; dx vW;R…, pç c
W$(pç s¢ c;∑* c dx c;∑* c .o i√j;" 5
vne cw]rqe rMye tq; mNd;iknIt$e
alk;y;' ivx;l;y;' nNdne c vnoˇme 6
¨ˇr;Ns k⁄ÂNp[;Py mnormfl&m;n(
gN/m;dnp;deWu me®Í©π tqoˇre 7
EteWu vnmu:yeWu surrw ;c·rteWu c
¨vRXy; sihto r;j; reme prmy; mud; 8
dexe pu<ytme cwv mhiWR….r….∑ëte
r;Jy' s k;ry;m;s p[y;ge pO…qvIpit" 9
Ev'p.[ ;vo r;j;sIdwlStu nrsˇm"
¨ˇre j;ˆvItIre p[itœ;ne mh;yx;" 10
lomhWR, ¨v;c
Eelpu]; b.UvSu te s¢ devsutopm;"
gN/vRlokÉ ividt; a;yu/IRm;nm;vsu" 11
ivê;yuívw /m;RTm; ≈ut;yuí tq;pr"
Î!;yuí vn;yuí b◊;yuíovRxIsut;" 12
am;vsoStu d;y;do .Imo r;j;q r;jr;$(
60

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

≈Im;N.ImSy d;y;do r;j;sITk;çnp[." 13
iv√;'Stu k;çnSy;ip suho]oå.UNmh;bl"
suho]Sy;.v∆ˆë" kÉ≤xNy; g.Rs.' v" 14
a;jÓº yo mhTsT]' spRm/e ' mh;m%m(
pitlo.en y' g©; pitTven ss;r h 15
neCzt" Pl;vy;m;s tSy g©; td; sd"
s ty; Pl;ivt' ÎÇ; yDv;$' smNtt" 16
s*hoi]rxpÌ©;' £⁄ıo r;j; i√joˇm;"
EW te ivfl' yà' ipb•M." kroMyhm( 17
aSy g©πåvlepSy s¥" flmv;“uih
jˆër;jiWR,; pIt;' g©;' ÎÇ; mhWRy" 18
¨pinNyumhR ;.;g;' duihtOTven j;ˆvIm(
yuvn;êSy pu]I' tu k;verI' jˆër;vht( 19
yuvn;êSy x;pen g©;/enR ivingRt;
k;verI' s·rt;' ≈eœ;' jˆo.;Ry;Rmin≤Ndt;m( 20
jˆëStu d…yt' pu]' sun¥' n;m /;…mRkm(
k;vey;| jny;m;s ajkStSy c;Tmj" 21
ajkSy tu d;y;do bl;k;êo mhIpit"
b.Uv mOgy;xIl" k⁄xStSy;Tmjoå.vt( 22
k⁄xpu]; b.Uviu hR cTv;ro devvcRs"
k⁄≤xk" k⁄xn;.í k⁄x;Mbo mUitRm;'Stq; 23
bLlvw" sh s'vı
O o r;j; vncr" sd;
k⁄≤xkStu tpStepe pu]…mN{sm' p[."u 24
l.ey…mit t' x£S];s;d>yeTy j…Dv;n(
pU,eR vWRshße vw tt" x£o ÁpXyt 25
aTyugt[ ps' ÎÇ; shß;=" purd' r"
61

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

smqR" pu]jnne Svymev;Sy x;êt" 26
pu];q| kLpy;m;s devNe {" sursˇm"
s g;…/r.v{;j; m`v;n(k*≤xk" Svym( 27
p*r; ySy;.v∫;y;R g;…/StSy;mj;yt
g;/e" kNy; mh;.;g; n;ª; sTyvtI xu.; 28
t;' g;…/" k;Vypu];y AcIk;y dd* p[."u
tSy;" p[It" s vw .t;R .;gRvo .Ognu Ndn" 29
pu];q| s;/y;m;s c®˘ g;/eStqwv c
¨v;c;Ùy t;' .;y;RmcO Iko .;gRvStd; 30
¨pyoJyí®ry' Tvy; m;]; Svy' xu.e
tSy;' jin„yte pu]o dIi¢m;N=i]yWR." 31
ajey" =i]ywloRkÉ =i]yWR.sUdn"
tv;ip pu]' kLy;…, /OitmNt' tpo/nm( 32
xm;Tmk˘ i√j≈eœ' c®reW iv/;Syit
EvmuKTv; tu t;' .;y;RmcO Iko .Ognu Ndn" 33
tpSy….rto inTymr<y' p[ivvex h
g;…/" sd;rStu td; AcIk;≈mm>yg;t( 34
tIqRy;];p[s©πn sut;' {∑ë' nreêr"
c®√y' gOhITv; s; AWe" sTyvtI td; 35
c®m;d;y yàen s; tu m;]e Nyvedyt(
m;t; tu tSy; dwvne duih]e Sv' c®˘ dd* 36
tSy;í®mq;D;n;d;Tms'Sq' ck;r h
aq sTyvtI sv| =i]y;Ntkr' td; 37
/;ry;m;s dI¢en vpuW; `ordxRn;
t;mOcIkStto ÎÇ; yogen;>yupsOTy c 38
ttoåb[vIid≠√j≈eœ" Sv;' .;y;| vrv…,RnIm(
62

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

m;];…s v≤çt; .{e c®VyTy;shetnu ; 39
jn…y„yit ih pu]Ste £Àrkm;Ritd;®,"
.[;t; jin„yte c;ip b[˜.UtStpo/n" 40
ivê' ih b[˜ tps; my; tiSmNsmipRtm(
Evmuˇ_; mh;.;g; .];R sTyvtI td; 41
p[s;dy;m;s pit' pu]o me neÎxo .vet(
b[;˜,;psdSTvˇ îTyuˇ_o muinrb[vIt( 42
AcIk ¨v;c
nwW s'k‚Lpt" k;mo my; .{e tq;iSTvit
¨g[km;R .veTpu]" iptum;Rtíu k;r,;t( 43
pun" sTyvtI v;KymevmuKTv;b[vIiddm(
îCz÷Llok;nip mune sOjqe ;" ik˘ pun" sutm( 44
xm;TmkmOj'u Tv' me pu]' d;tu…mh;hR…s
k;mmevi' v/" p*]o mm Sy;ˇv c p[.o 45
y¥Nyq; n xKy' vw ktumR te id≠√joˇm
tt" p[s;dmkroTs tSy;Stpso bl;t( 46
pu]e n;iSt ivxeWo me p*]e v; vrv…,Rin
Tvy; yqoˇ_' vcn' tq; .{e .iv„yit 47
tt" sTyvtI pu]' jny;m;s .;gRvm(
tpSy….rt' d;Nt' jmd…¶' sm;Tmkm( 48
.OgojRgTy;' v'xåe iSmñ(
jmd…¶rj;yt
s; ih sTyvtI pu<y; sTy/mRpr;y,; 49
k*≤xk°it sm;:y;t; p[vˇO ye ' mh;ndI
î+v;k⁄vx
' p[.vo re,nu ;Rm nr;…/p" 50
tSy kNy; mh;.;g; k;mlI n;m re,k
u ;
63

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

re,k
u ;y;' tu k;mLy;' tpoiv¥;smiNvt" 51
a;cIRko jny;m;s j;mdGNy' sud;®,m(
svRiv¥;Ntg' ≈eœ' /nuvdRe Sy p;rgm( 52
r;m' =i]yhNt;r' p[dI¢…mv p;vkm(
a*vRSywvmOcIkSy sTyvTy;' mh;yx;" 53
jmd…¶StpovIy;R∆De b[˜ivd;' vr"
m?ymí xun"xef" xun"puCz" kinœk" 54
ivê;…m]' tu d;y;d' g;…/" k⁄≤xknNdn"
jny;m;s pu]' tu tpoiv¥;xm;Tmkm( 55
p[;Py b[˜iWRsmt;' yoåy' b[˜iWRt;' gt"
ivê;…m]Stu /m;RTm; n;ª; ivêrq" SmOt" 56
jDe .Ogpu s[ ;den k*≤xk;√÷xv/Rn"
ivê;…m]Sy c sut; devr;t;dy" SmOt;" 57
p[:y;t;≤S]Wu lokÉWu teW;' n;m;Nyt"prm(
devr;t" kitíwv ySm;Tk;Ty;yn;" SmOt;" 58
x;l;vTy;' ihr<y;=o re,ju DR åe q re,k
u "
s;'’itg;Rlvíwv muÌlíwv iv≈ut" 59
m/uCzNdo jyíwv devlí tq;∑k"
kCzpo h;·rtíwv ivê;…m]Sy te sut;" 60
teW;' :y;t;in go];…, k*≤xk;n;' mh;Tmn;m(
p;…,no b.[víwv ?y;njPy;Stqwv c 61
p;…qRv; devr;t;í x;l˚;ynb;„kl;"
loiht; ymdUt;í tq; k;ÂWk;" SmOt;" 62
p*rvSy muin≈eœ; b[˜We"R k*≤xkSy c
s'bN/oåPySy v'xåe iSmNb[˜=]Sy iv≈ut" 63
ivê;…m];Tmj;n;' tu xun"xefoåg[j" SmOt"
64

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

.;gRv" k*≤xkTv' ih p[;¢" s muinsˇm" 64
ivê;…m]Sy pu]Stu xun"xefoå.v≤Tkl
h·rdêSy yDe tu pxuTve ivinyo…jt" 65
devdw ˇR " xun"xefo ivê;…m];y vw pun"
devdw ˇR " s vw ySm;∂ºvr;tSttoå.vt( 66
devr;t;dy" s¢ ivê;…m]Sy vw sut;"
ÎW√tIsutí;ip vwê;…m]Stq;∑k" 67
a∑kSy suto l*ih" p[oˇ_o jˆëg,o my;
at Ë?v| p[v+y;…m v'xm;yomRh;Tmn" 68
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e somv'xåe m;vsuvx
' ;nuk°tRn' n;m dxmoå?y;y" 10
Ek;dxoå?y;y"
t];d* somv'xv,Rnm(
lomhWR, ¨v;c
a;yo" pu];í te pç sveR vIr; mh;rq;"
Sv.;Rntu ny;y;' c p[.;y;' j…Dre nOp;" 1
n¸W" p[qm' jDe vOıxm;R tt" prm(
rM.o r…jrnen;í i]Wu lokÉWu iv≈ut;" 2
r…j" pu]xt;nIh jny;m;s pç vw
r;jey…mit iv:y;t' =]…mN{.y;vhm( 3
y] dwv;sure yuıe smuTp•e sud;®,e
dev;íwv;sur;íwv ipt;mhmq;b[vu n( 4
dev;sur; Ëcu"
a;vyo.RgvNyuıe ko ivjet; .iv„yit
b[iU h n" svR.tU x
e ≈otu…mCz;m tÊvt" 5
b[˜ov;c
65

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

yeW;mq;Ry s'g;[ me r…jr;ˇ;yu/" p[."u
yoTSyte te ivje„y≤Nt ]I'Llok;•;] s'xy" 6
yto r…j/OiR tSt] ≈Ií t] yto /Oit"
yto /Oití ≈Iíwv /mRSt] jyStq; 7
te dev; d;nv;" p[It; devne oˇ_; r…j' td;
a>yyujyR …mCzNto vO<v;n;St' nrWR.m( 8
s ih Sv.;Rndu *ih]" p[.;y;' smp¥t
r;j; prmtejSvI somv'xivv/Rn" 9
te ˙∑mns" sveR r…j' vw devd;nv;"
ËcurSm∆y;y Tv' gOh;, vrk;mRk
u m( 10
aqov;c r…jSt] tyovwR devdwTyyo"
aqRD" Sv;qRmiu ∂Xy yx" Sv' c p[k;xyn( 11
r…j®v;c
yid dwTyg,;Nsv;R≤ÔTv; vIye,R v;sv"
îN{o .v;…m /me,R tto yoTSy;…m s'ygu e 12
dev;" p[qmto ivp[;" p[tIyu˙∑≥ m;ns;"
Ev' yqe∑' nOpte k;m" s'p¥t;' tv 13
≈uTv; surg,;n;' tu v;Ky' r;j; r…jStd;
pp[Cz;surmu:y;'Stu yq; dev;npOCzt 14
d;nv; dpRsp' ,U ;R" Sv;qRmve ;vgMy h
p[TyUcSu t' nOpvr' s;….m;n…md' vc" 15
d;nv; Ëcu"
aSm;k…mN{" p[Ó;do ySy;qeR ivjy;mhe
aiSm'Stu smre r;j'iStœ Tv' r;jsˇm 16
s tqeit b[vu •ev devrw Pyitcoidt"
66

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

.iv„ysIN{o …jTvwn' dev®w ˇ_Stu p;…qRv" 17
j`;n d;nv;Nsv;RNyeåv?y; vj[p;…,n"
s ivp[n∑;' dev;n;' prm≈I" …≈y' vxI 18
inhTy d;nv;Nsv;Rn;jh;r r…j" p[."u
tto r…j' mh;vIy| dev"w sh xt£tu" 19
r…jpu]oåh…mTyuKTv; punrev;b[vI√c"
îN{oå…s t;t dev;n;' sveWR ;' n;] s'xy" 20
ySy;h…mN{" pu]Ste :y;it' y;Sy;…m kmR…."
s tu x£vc" ≈uTv; v≤çtSten m;yy; 21
tqwvTe yb[vI{;j; p[Iym;," xt£tum(
tiSm'Stu dev"w sÎxo idv' p[;¢e mhIpt* 22
d;y;¥…mN{;d;jÓU r;Jy' tˇny; rje"
pç pu]xt;NySy t√w Sq;n' xt£to" 23
sm;£;mNt b¸/; SvgRlok˘ i]iv∑pm(
te yd; tu Svs'm!U ; r;goNmˇ; iv/…mR," 24
b[˜i√Wí s'vˇO ; htvIyRpr;£m;"
tto le.e SvmwêyR…mN{" Sq;n' tqoˇmm( 25
hTv; r…jsut;Nsv;RNk;m£o/pr;y,;n(
y îd' Cy;vn' Sq;n;Tp[itœ;n' xt£to"
Í,uy;ı;rye√;ip n s d*gRTym;“uy;t( 26
lomhWR, ¨v;c
rM.oånpTySTv;sI∞ v'x' v+y;Mynens"
anens" suto r;j; p[it=]o mh;yx;" 27
p[it=]sutí;sITs'jyo n;m iv≈ut"
s'jySy jy" pu]o ivjyStSy c;Tmj" 28
ivjySy ’it" pu]StSy hyRTvt" sut"
67

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

hyRTvtsuto r;j; shdev" p[t;pv;n( 29
shdevSy /m;RTm; ndIn îit iv≈ut"
ndInSy jyTseno jyTsenSy s'’it" 30
s'’terip /m;RTm; =]vOıo mh;yx;"
anens" sm;:y;t;" =]vOıSy c;pr" 31
=]vOı;TmjSt] sunho]o mh;yx;"
sunho]Sy d;y;d;S]y" prm/;…mRk;" 32
k;x" xlí √;vet* tq; gOTsmd" p[."u
pu]o gOTsmdSy;ip xunko ySy x*nk" 33
b[;˜,;" =i]y;íwv vwXy;" xU{;Stqwv c
xl;Tmj a;i∑Rs,e StnyStSy k;Xyp" 34
k;xSy k;≤xpo r;j; pu]o dI`Rtp;Stq;
/nuStu dI`Rtpso iv√;N/NvNt·rStt" 35
tpsoåNte sumhto j;to vOıSy /Imt"
pun/RNvNt·rdevR o m;nuWie „vh jNmin 36
tSy gehe smuTp•o devo /NvNt·rStd;
k;≤xr;jo mh;r;j" svRrogp[,;xn" 37
a;yuvdRe ' .r√;j;Tp[;Pyeh s ….WæK£y"
tm∑/; punVyRSy ≤x„ye>y" p[Typ;dyt( 38
/NvNtreStu tny" kÉtmu ;init iv≈ut"
aq kÉtmu t" pu]o vIro .Imrq" SmOt" 39
pu]o .ImrqSy;ip idvod;s" p[jêe r"
idvod;sStu /m;RTm; v;r;,Sy…/poå.vt( 40
EtiSm•ev k;le tu purI' v;r;,sI' i√j;"
xUNy;' invexy;m;s =emko n;m r;=s" 41
x¢; ih s; mitmt; ink⁄M.en mh;Tmn;
68

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

xUNy; vWRshß' vw .iv]I tu n s'xy" 42
tSy;' ih x¢m;];y;' idvod;s" p[jêe r"
ivWy;Nte purI' rMy;' gomTy;' s'Nyvexyt( 43
.{≈e<ySy pUv| tu purI v;r;,sI a.Ut(
.{≈e<ySy pu];,;' xtmuˇm/iNvn;m( 44
hTv; invexy;m;s idvod;so nr;…/p"
.{≈e<ySy t{;Jy' ˙t' yen blIys; 45
.{≈e<ySy pu]Stu dudmR o n;m iv≈ut"
idvod;sen b;leit `O,y; s ivs…jRt" 46
hwhySy tu d;y;¥' ˙tv;Nvw mhIpit"
a;jÓº iptOd;y;¥' idvod;s˙t' bl;t( 47
.{≈e<ySy pu],e dudmR ne mh;Tmn;
vwrSy;Nto mh;.;g;" ’tí;TmIytejs; 48
idvod;s;∂»W√Ty;' vIro jDe p[tdRn"
ten b;len pu],e p[˙t' tu punbRlm( 49
p[tdRnSy pu]* √* vTs.g*R suiv≈ut*
vTspu]o ÁlkúStu s'nitStSy c;Tmj" 50
alkúStSy pu]Stu b[˜<y" sTys'gr"
alk| p[it r;jiW| Xloko gIt" pur;tnw" 51
Wi∑vRWsR hß;…, Wi∑vRWx
R t;in c
yuv; Âpe, s'p•" p[;g;sI∞ k⁄lo√h" 52
lop;mu{;p[s;den prm;yurv;¢v;n(
tSy;sITsumh{;Jy' Âpy*vnx;≤ln" 53
x;pSy;Nte mh;b;¸hRTv; =emkr;=sm(
rMy;' invexy;m;s purI' v;r;,sI' pun" 54
s'nterip d;y;d" sunIqo n;m /;…mRk"
69

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sunIqSy tu d;y;d" =emo n;m mh;yx;" 55
=emSy kÉtmu ;Npu]" suktÉ Su tSy c;Tmj"
suktÉ oStnyí;ip /mRktÉ ·u rit SmOt" 56
/mRktÉ oStu d;y;d" sTykÉtmu hR ;rq"
sTykÉtsu tu í;ip iv.un;Rm p[jêe r" 57
a;ntRStu iv.o" pu]" sukm⁄ ;rí tTsut"
sukm⁄ ;rSy pu]Stu /O∑kÉt"u su/;…mRk" 58
/O∑kÉtoStu d;y;do ve,hu o]" p[jêe r"
ve,hu o]sutí;ip .;goR n;m p[jêe r" 59
vTsSy vTs.U…mStu .;gR.…U mStu .;gRj"
Ete Tvi©rs" pu]; j;t; v'xåe q .;gRv 60
b[;˜,;" =i]y; vwXy;S]y" pu];" shßx"
îTyete k;Xyp;" p[oˇ_; n¸WSy inbo/t 61
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e somv'xe vOı=]p[siU tinÂp,' n;mwk;dxoå?y;y"
11
√;dxoå?y;y"
somv'xv,Rn a;yuvx
' v,Rnm(
lomhWR, ¨v;c
¨Tp•;" iptOkNy;y;' ivrj;y;' mh*js"
n¸WSy tu d;y;d;" W…@N{opmtejs" 1
yityRy;it" s'y;itr(
a;y;it" p;êRkoå.vt(
yitJyeœR Stu teW;' vw yy;itStu tt" prm( 2
kk⁄TSqkNy;' g;' n;m le.e prm/;…mRk"
yitStu mo=m;Sq;y b[˜.Utoå.vNmuin" 3
70

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

teW;' yy;it" pç;n;' iv…jTy vsu/;…mm;m(
devy;nImuxns" sut;' .;y;Rmv;p s" 4
x…mRœ;m;surI' cwv tny;' vOWpvR,"
ydu' c tuvsR 'u cwv devy;nI Vyj;yt 5
&Á' c;nu' c pu®˘ c x…mRœ; v;WRpvR,I
tSmw x£o dd* p[Ito rq' prm.;Svrm( 6
a©d' k;çn' idVy' idVyw" prmv;…j…."
yuˇ_' mnojvw" xu.yw[ nRe k;y| smu√hn( 7
s ten rqmu:yen W@^;]e,;jyNmhIm(
yy;ityu…R / du/WR SR tq; dev;Nsd;nv;n( 8
srq" k*rv;,;' tu sveWR ;m.vˇd;
s'vtRvsun;ªStu k*rv;∆nmejy;t( 9
k⁄ro" pu]Sy r;jeN{r;D" p;rI≤=tSy h
jg;m s rqo n;x' x;p;ÌgRSy /Imt" 10
ggRSy ih sut' b;l' s r;j; jnmejy"
k;len ih'sy;m;s b[˜hTy;mv;p s" 11
s lohgN/I r;jiWR" p·r/;v…•tStt"
p*rj;npdwSTyˇ_o n le.e xmR kihR…ct( 12
tt" s du"%s't¢o n;l.Ts'ivd' Kv…ct(
ivp[Ne {' x*nk˘ r;j; xr,' p[Typ¥t 13
y;jy;m;s c D;nI x*nko jnmejym(
aême/ne r;j;n' p;vn;q| i√joˇm;" 14
s lohgN/o VynxˇSy;v.OqmeTy c
s c idVyrqo r;Do vxíeidpteStd; 15
dˇ" x£É, tu∑ne le.e tSm;ä»h{q"
bOh{q;T£me,vw gto b;hR{q' nOpm( 16
71

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tto hTv; jr;s'/' .ImSt' rqmuˇmm(
p[dd* v;sudve ;y p[ITy; k*rvnNdn" 17
s¢√«p;' yy;itStu …jTv; pOQvI' ss;gr;m(
iv.Jy pç/; r;Jy' pu];,;' n;¸WStd; 18
yy;itidR≤x pUvSR y;' ydu' Jyeœ' Nyyojyt(
m?ye pu®˘ c r;j;nm>yiWçTs n;¸W" 19
id≤x d≤=,pUvSR y;' tuvsR 'u mitm;•Op"
tw·ry' pO…qvI sv;R s¢√«p; spˇn; 20
yq;p[dx
e m¥;ip /me,R p[itp;Lyte
p[j;SteW;' purSt;ˇu v+y;…m muinsˇm;" 21
/nuNyRSy pOWTk;'í pç…." pu®WWR."w
jr;v;n.v{;j; .;rm;veXy bN/uWu 22
in≤=¢xS]" pO…qvI' cc;r pO…qvIpit"
p[Iitm;n.v{;j; yy;itrpr;…jt" 23
Ev' iv.Jy pO…qvI' yy;ityRdmu b[vIt(
jr;' me p[itgO I„v pu] ’Ty;Ntre, vw 24
t®,Stv Âpe, crey' pO…qvI…mm;m(
jr;' Tv…y sm;/;y t' ydu" p[Tyuv;c h 25
ydu®v;c
ainidR∑; my; ….=; b[;˜,Sy p[it≈ut;
anp;’Ty t;' r;j• g[hI„y;…m te jr;m( 26
jr;y;' bhvo doW;" p;n.ojnk;·rt;"
tSm;∆r;' n te r;jNg[hItumhmuTshe 27
s≤Nt te bhv" pu]; mˇ" ip[ytr; nOp
p[itg[hItu' /mRD pu]mNy' vO,I„v vw 28
s Evmuˇ_o ydun; r;j; kopsmiNvt"
72

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

¨v;c vdt;' ≈eœo yy;itgRhyR Nsutm( 29
yy;it®v;c
k a;≈mStv;NyoåiSt ko v; /moR iv/Iyte
m;mn;ÎTy dubı
Ru e ydh' tv de≤xk" 30
EvmuKTv; ydu' ivp[;" xx;pwn' s mNyum;n(
ar;Jy; te p[j; mU! .iv]Iit n s'xy" 31
&Á' c tuvsR 'u cwv;Pynu' c i√jsˇm;"
Evmev;b[vI{;j; p[Ty;:y;tí twrip 32
xx;p t;nit£⁄ıo yy;itrpr;…jt"
yq;vTk…qt' sv| my;Sy i√jsˇm;" 33
Ev' xPTv; sut;Nsv;|ítur" pu®pUvjR ;n(
tdev vcn' r;j; pu®mPy;h .o i√j;" 34
t®,Stv Âpe, crey' pO…qvI…mm;m(
jr;' Tv…y sm;/;y Tv' puro yid mNyse 35
s jr;' p[itjg[;h iptu" pu®" p[t;pv;n(
yy;itrip Âpe, puro" pyRcrNmhIm( 36
s m;gRm;," k;m;n;mNt' nOpitsˇm"
ivê;Cy; sihto reme vne cw]rqe p[."u 37
yd; c tO¢" k;meWu .ogeWu c nr;…/p"
td; puro" sk;x;√w Sv;' jr;' p[Typ¥t 38
y] g;q; muin≈eœ; gIt;" ikl yy;itn;
y;…." p[Ty;hreTk;m;NsvRxoå©;in kÀmvR t( 39
n j;tu k;m" k;m;n;mup.ogen x;Myit
hivW; ’„,vTmevR .Uy Ev;….v/Rte 40
yTpO…qVy;' v[Iihyv' ihr<y' pxv" ≤S]y"
n;lmekSy tTsvR…mit ’Tv; n muÁit 41
73

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yd; .;v' n k⁄®te svR.tU We u p;pkm(
kmR,; mns; v;c; b[˜ s'p¥te td; 42
yd; te>yo n …b.eit yd; c;Sm;• …b>yit
yd; neCzit n √πi∑ b[˜ s'p¥te td; 43
y; duSTyj; dumiR t….y;R n jIyRit jIyRt"
yoås* p[;,;≤Ntko rogSt;' tO„,;' Tyjt" su%m( 44
jIyR≤Nt jIyRt" kÉx; dNt; jIyR≤Nt jIyRt"
/n;x; jIivt;x; c jIyRtoåip n jIyRit 45
y∞ k;msu%' lokÉ y∞ idVy' mhTsu%m(
tO„,;=ysu%Sywte n;hR≤Nt Wo@xI' kl;m( 46
EvmuKTv; s r;jiWR" sd;r" p[;ivx√nm(
k;len mht; c;y' cc;r ivpul' tp" 47
.Ogtu ©u π git' p[;p tpsoåNte mh;yx;"
anXnNdehmuTsOJy sd;r" SvgRm;¢v;n( 48
tSy v'xe muin≈eœ;" pç r;jiWRsˇm;"
ywVy;R¢; pO…qvI sv;R sUySR yev g.iSt…." 49
ydoStu v'x' v+y;…m Í,u?v' r;jsT’tm(
y] n;r;y,o jDe h·rvOiR „,k⁄lo√h" 50
suSq" p[j;v;n;yu„m;NkIitRm;'í .ve•r"
yy;itc·rt' inTy…md' Í<v≤N√joˇm;" 51
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e somv'xe yy;itc·rtinÂp,' n;m √;dxoå?y;y" 12
]yodxoå?y;y"
pu®v'xv,Rnm(
b[;˜,; Ëcu"
purov|x' vy' sUt ≈otu…mCz;m tÊvt"
74

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

&ÁSy;noyRdoíwv tuvsR oí pOqKpOqk™ 1
lomhWR, ¨v;c
Í,u?v' muinx;dUl
R ;" purov|x' mh;Tmn"
ivStre,;nupVU y;R c p[qm' vdto mm 2
puro" pu]" suvIroå.UNmnSyuStSy c;Tmj"
r;j; c;.ydo n;m mnSyor.vTsut" 3
tqwv;.ydSy;sITsu/Nv; n;m p;…qRv"
su/Nvn" sub;¸í r*{;êStSy c;Tmj" 4
r*{;êSy dx;,Rye "u ’k,eySu tqwv c
k=eySu qi<@leyíu s•teySu tqwv c 5
Aceyíu jleyíu Sqleyíu mh;bl"
/neyíu vneyíu pu]k;í dx ≤S]y" 6
.{; xU{; c m{; c xld; mld; tq;
%ld; c tto ivp[; nld; surs;ip c 7
tq; gocpl; c S]IràkÀ$; c t; dx
AiWj;Rtoåi]v'xe c t;s;' .t;R p[.;kr" 8
.{;y;' jny;m;s sut' som' yxiSvnm(
Sv.;Rnnu ; hte sUyRe ptm;ne idvo mhIm( 9
tmo…..Ute lokÉ c p[.; yen p[vitRt;
SviSt teåiSTvit coKTv; vw ptm;no idv;kr" 10
vcn;ˇSy ivp[WnRe R pp;t idvo mhIm(
ai]≈eœ;in go];…, yík;r mh;tp;" 11
yDe„v]ebl
R ' cwv devyw SR y p[itiœtm(
s t;su jny;m;s pui]k;Sv;Tmk;mj;n( 12
dx pu];Nmh;sÊv;'StpSyuge[ rt;'Stq;
te tu go]kr; ivp[; AWyo vedp;rg;" 13
75

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

SvSTy;]ey; îit :y;t;" ik˘c i]/nv…jRt;"
k=eyoStny;STv;s'S]y Ev mh;rq;" 14
s.;nrí;=uWí prmNyuStqwv c
s.;nrSy pu]Stu iv√;Nk;l;nlo nOp" 15
k;l;nlSy /mRD" sOÔyo n;m vw sut"
sOÔySy;.vTpu]o vIro r;j; purj' y" 16
jnmejyo muin≈eœ;" purj' ysutoå.vt(
jnmejySy r;jWemR hR ;x;loå.vTsut" 17
devWe u s p·rD;t" p[itiœtyx; .uiv
mh;mn; n;m suto mh;x;lSy iv≈ut" 18
jDe vIr" surg,w" pU…jt" sumh;mn;"
mh;mn;Stu pu]* √* jny;m;s .o i√j;" 19
¨xInr' c /mRD' itit=u' c mh;blm(
¨xInrSy pTNyStu pç r;jiWRvx
' j;" 20
nOg; ’…mnRv; dv;R pçmI c ÎW√tI
¨xInrSy pu];Stu pç t;su k⁄lo√h;" 21
tps; cwv mht; j;t; vOıSy c;Tmj;"
nOg;y;Stu nOg" pu]" ’My;' ’…mrj;yt 22
nv;y;Stu nv" pu]o dv;Ry;" suvt[ oå.vt(
ÎW√Ty;Stu s'jDe ≤x…br*xInro nOp" 23
≤xbeStu ≤xbyo ivp[; y*/ey;Stu nOgSy h
nvSy nvr;∑^' tu ’meStu ’…ml; purI 24
suvt[ Sy tq;Mbœ;" ≤x…bpu];…•bo/t
≤xbeStu ≤xby" pu];íTv;ro lokiv≈ut;" 25
vOWd.R" suvIrí kÉkyo m{kStq;
teW;' jnpd;" Sf°t; kÉky; m{k;Stq; 26
76

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

vOWd.;R" suvIr;í itit=oStu p[j;iSTvm;"
itit=ur.v{;j; pUvSR y;' id≤x .o i√j;" 27
¨W{qo mh;vIyR" fÉnStSy sutoå.vt(
fÉnSy sutp; jDe tt" sutpso b≤l" 28
j;to m;nuWyon* tu s r;j; k;çneW…u /"
mh;yogI s tu b≤lbR.vU nOpit" pur; 29
pu];nuTp;dy;m;s pç v'xkr;N.uiv
a©" p[qmto jDe v©" su˜Stqwv c 30
pu<@^" k≤l©í tq; b;ley' =]muCyte
b;ley; b[;˜,;íwv tSy v'xkr; .uiv 31
bleí b[˜,; dˇo vr" p[Iten .o i√j;"
mh;yo…gTvm;yuí kLpSy p·rm;,t" 32
ble c;p[itmTv' vw /mRtÊv;qRdxRnm(
s'g;[ me c;PyjeyTv' /meR cwv p[/;nt;m( 33
]wloKydxRn' c;ip p[;/;Ny' p[sve tq;
cturo inyt;Nv,;|STv' c Sq;p…yteit c 34
îTyuˇ_o iv.un; r;j; b≤l" x;≤Nt' pr;' yy*
k;len mht; ivp[;" Sv' c Sq;nmup;gmt( 35
teW;' jnpd;" pç a©; v©;" ssu˜k;"
k≤l©;" pu<@^k;íwv p[j;STv©Sy s;'pt[ m( 36
a©pu]o mh;n;sI{;jeN{o d…/v;hn"
d…/v;hnpu]Stu r;j; idivrqoå.vt( 37
pu]o idivrqSy;sICz£tuLypr;£m"
iv√;N/mRrqo n;m tSy …c]rq" sut" 38
ten /mRrqen;q td; k;lÔre …gr*
yjt; sh x£É, som" pIto mh;Tmn; 39
77

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

aq …c]rqSy;ip pu]o dxrqoå.vt(
lomp;d îit :y;to ySy x;Nt; sut;.vt( 40
tSy d;xr…qvIRrítur©o mh;yx;"
A„yÍ©p[s;den jDe v'xivv/Rn" 41
ctur©Sy pu]Stu pOql
u ;= îit SmOt"
pOql
u ;=suto r;j; cMpo n;m mh;yx;" 42
cMpSy tu purI cMp; y; m;≤lNy.vTpur;
pU,.R {p[s;den hyR©oåSy sutoå.vt( 43
tto vw.;<@ikStSy v;r,' x£v;r,m(
avt;ry;m;s mhI' mN]wv;Rhnmuˇmm( 44
hyR©Sy sutSt] r;j; .{rq" SmOt"
pu]o .{rqSy;sIä»hTkm;R p[jêe r" 45
bOh∂.R" sutStSy ySm;∆De bOhNmn;"
bOhNmn;Stu r;jeN{o jny;m;s vw sutm( 46
n;ª; jy{q' n;m ySm;∂»!rqo nOp"
a;sI∂»!rqSy;ip ivê…j∆nmejyI 47
d;y;dStSy vwk,oR ivk,RStSy c;Tmj"
tSy pu]xt' Tv;sId©;n;' k⁄lv/Rnm( 48
Eteå©v'xj;" sveR r;j;n" k°itRt; my;
sTyv[t; mh;Tm;n" p[j;vNto mh;rq;" 49
AceyoStu muin≈eœ; r*{;êtnySy vw
Í,u?v' s'pv[ +y;…m v'x' r;DStu .o i√j;" 50
AceyoStnyo r;j; mitn;ro mhIpit"
mitn;rsut;STv;s'S]y" prm/;…mRk;" 51
vsuro/" p[itrq" sub;¸íwv /;…mRk"
sveR vedivdíwv b[˜<y;" sTyv;idn" 52
78

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

îl; n;m tu ySy;sITkNy; vw muinsˇm;"
b[˜v;idNy…/S]I s; t'sSu t;m>ygCzt 53
t'so" sutoåq r;jiWR/mR nR ]e " p[t;pv;n(
b[˜v;dI pr;£;NtStSy .;yoRpd;nvI 54
¨pd;nvI tt" pu];'íturoåjnyCz⁄b;n(
du„yNtmq su„mNt' p[vIrmn`' tq; 55
du„yNtSy tu d;y;do .rto n;m vIyRv;n(
s svRdmno n;m n;g;yutblo mh;n( 56
c£vtIR suto jDe du„yNtSy mh;Tmn"
xk⁄Ntl;y;' .rto ySy n;ª; tu .;rt;" 57
.rtSy ivn∑eWu tnyeWu mhIpte"
m;tø,;' tu p[kope, my; tTk…qt' pur; 58
bOhSpteri©rs" pu]o ivp[o mh;muin"
ay;jy∫r√;jo mh≤∫" £tu….ivR."u 59
pUv| tu ivtqe tSy ’te vw pu]jNmin
ttoåq ivtqo n;m .r√;j;Tsutoå.vt( 60
ttoåq ivtqe j;te .rtStu idv' yy*
ivtq' c;….iWCy;q .r√;jo vn' yy* 61
s c;ip ivtq" pu];Ôny;m;s pç vw
suho]' c suhot;r' gy' gg| tqwv c 62
kipl' c mh;Tm;n' suho]Sy sut√ym(
k;≤xk˘ c mh;sTy' tq; gOTsmit' nOpm( 63
tq; gOTsmte" pu]; b[;˜,;" =i]y; ivx"
k;≤xkSy tu k;xey" pu]o dI`Rtp;Stq; 64
b.Uv dI`Rtpso iv√;N/NvNt·r" sut"
/NvNtreStu tny" kÉtmu ;init iv≈ut" 65
79

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tq; kÉtmu t" pu]o iv√;N.Imrq" SmOt"
pu]o .ImrqSy;ip v;r;,Sy…/poå.vt( 66
idvod;s îit :y;t" svR=]p[,;xn"
idvod;sSy pu]Stu vIro r;j; p[tdRn" 67
p[tdRnSy pu]* √* vTso .;gRv Ev c
alkoR r;jpu]Stu r;j; sNmitm;N.uiv 68
hwhySy tu d;y;¥' ˙tv;Nvw mhIpit"
a;jÓº iptOd;y;¥' idvod;s˙t' bl;t( 69
.{≈e<ySy pu],e dudmR ne mh;Tmn;
idvod;sen b;leit `O,y;s* ivs…jRt" 70
a∑;rqo n;m nOp" suto .ImrqSy vw
ten pu],e b;lSy p[˙t' tSy .o i√j;" 71
vwrSy;Nt' muin≈eœ;" =i]ye, iv…/Tst;
alkú" k;≤xr;jStu b[˜<y" sTys'gr" 72
Wi∑' vWRshß;…, Wi∑' vWRxt;in c
yuv; Âpe, s'p• a;sITk;≤xk⁄lo√h" 73
lop;mu{;p[s;den prm;yurv;p s"
vysoåNte muin≈eœ; hTv; =emkr;=sm( 74
rMy;' invexy;m;s purI' v;r;,sI' nOp"
alkúSy tu d;y;d" =emko n;m p;…qRv" 75
=emkSy tu pu]o vw vWRktÉ Su ttoå.vt(
vWRktÉ oí d;y;do iv.un;Rm p[jêe r" 76
a;ntRStu iv.o" pu]" sukm⁄ ;rSttoå.vt(
sukm⁄ ;rSy pu]Stu sTykÉtmu hR ;rq" 77
sutoå.vNmh;tej; r;j; prm/;…mRk"
vTsSy vTs.U…mStu .gR.…U mStu .;gRv;t( 78
80

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Ete Tvi©rs" pu]; j;t; v'xåe q .;gRve
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;í muinsˇm;" 79
a;jmI!oåpro v'x" ≈Uyt;' i√jsˇm;"
suho]Sy bOhTpu]o bOhtStny;S]y" 80
ajmI!o i√mI!í pu®mI!í vIyRv;n(
ajmI!Sy pTNyStu itßo vw yxs;iNvt;" 81
nIlI c kÉ≤xnI cwv /U…mnI c vr;©n;"
ajmI!Sy kÉ≤xNy;' jDe jˆë" p[t;pv;n( 82
a;jÓº yo mh;sT]' svRm/e m%' iv.um(
pitlo.en y' g©; ivnItev ss;r h 83
neCzt" Pl;vy;m;s tSy g©; c tTsd"
tˇy; Pl;ivt' ÎÇ; yDv;$' smNtt" 84
jˆërPyb[vIÌ©;' £⁄ıo ivp[;Std; nOp"
EW te i]Wu lokÉWu s'≤=Py;p" ipb;Myhm(
aSy g©πåvlepSy s¥" flmv;“uih 85
tt" pIt;' mh;Tm;no ÎÇ; g©;' mhWRy"
¨pinNyumhR ;.;g; duihtOTven j;ˆvIm( 86
yuvn;êSy pu]I' tu k;verI' jˆër;vht(
g©;x;pen deh;/| ySy;" pí;•dI’tm( 87
jˆoStu d…yt" pu]o ajko n;m vIyRv;n(
ajkSy tu d;y;do bl;k;êo mhIpit" 88
b.Uv mOgy;xIl" k⁄≤xkStSy c;Tmj"
pˆvw" sh s'vı
O o r;j; vncrw" sh 89
k⁄≤xkStu tpStepe pu]…mN{sm' iv.um(
l.ey…mit t' x£S];s;d>yeTy j…Dv;n( 90
s g;…/r.v{;j; m`v; k*≤xk" Svym(
81

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ivê;…m]Stu g;/eyo ivê;…m];ˇq;∑k" 91
a∑kSy suto l*ih" p[oˇ_o jˆëg,o my;
a;jmI!oåpro v'x" ≈Uyt;' muinsˇm;" 92
ajmI!;ˇu nILy;' vw sux;≤Nt®dp¥t
pu®j;it" sux;Nteí b;Á;ê" pu®j;itt" 93
b;Á;êtny;" pç Sf°t; jnpd;vOt;"
muÌl" sOÔyíwv r;j; bOhidWuStd; 94
yvInrí iv£;Nt" ’…ml;êí pçm"
pçwte r=,;y;l' dex;n;…mit iv≈ut;" 95
pç;n;' te tu pç;l;" Sf°t; jnpd;vOt;"
al' s'r=,e teW;' pç;l; îit iv≈ut;" 96
muÌlSy tu d;y;do m*ÌLy" sumh;yx;"
îN{sen; yto g.| vfiy' c p[Typ¥t 97
a;sITpçjn" pu]" sOÔySy mh;Tmn"
sut" pçjnSy;ip somdˇo mhIpit" 98
somdˇSy d;y;d" shdevo mh;yx;"
shdevsutí;ip somko n;m iv≈ut" 99
ajmI!suto j;t" =I,e v'xe tu somk"
somkSy suto jNtuySR y pu]xt' b.* 100
teW;' yvIy;NpOWto &pdSy ipt; p[."u
a;jmI!;" SmOt;íwte mh;Tm;nStu somk;" 101
mihWI TvjmI!Sy /U…mnI pu]gO≤ınI
pitv[t; mh;.;g; k⁄lj; muinsˇm;" 102
s; c pu];…qRnI devI v[tcy;RsmiNvt;
tto vW;Rytu ' tPTv; tp" prmduírm( 103
¸Tv;…¶' iv…/vTs; tu piv]; …mt.ojn;
82

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

a…¶ho]k⁄x„e vev su„v;p muinsˇm;" 104
/U…mNy; s ty; deVy; TvjmI!" smI…yv;n(
A=' s'jny;m;s /Umv[ ,| sudxRnm( 105
A=;Ts'vr,o jDe k⁄®" s'vr,;ˇq;
y" p[y;g;dit£My k⁄®=e]' ck;r h 106
pu<y' c rm,Iy' c pu<y’≤∫inRWie vtm(
tSy;Nvv;y" sumh;NySy n;ª;q k*rv;" 107
k⁄roí pu];íTv;r" su/Nv; su/nuStq;
prI≤=∞ mh;b;Û" p[vrí;·rmejy" 108
prI≤=tStu d;y;do /;…mRko jnmejy"
≈utsenoåg[sne í .Imsení n;mt" 109
Ete sveR mh;.;g; iv£;Nt; blx;≤ln"
jnmejySy pu]Stu surqo mitm;'Stq; 110
surqSy tu iv£;Nt" pu]o jDe ivdUrq"
ivdUrqSy d;y;d A= Ev mh;rq" 111
i√tIyStu .r√;j;•;ª; tenvw iv≈ut"
√;vO=* somv'xåe iSmN√;vev c prI≤=t* 112
.Imsen;S]yo ivp[; √* c;ip jnmejy*
A=Sy tu i√tIySy .Imsenoå.vTsut" 113
p[tIpo .Imsen;ˇu p[tIpSy tu x;'tnu"
dev;ipb;R…Òkíwv ]y Ev mh;rq;" 114
x;'tnoSTv.v∫I„mStiSmNv'xe i√joˇm;"
b;…ÒkSy tu r;jWevR x
| ' Í,ut .o i√j;" 115
b;…ÒkSy sutíwv somdˇo mh;yx;"
j…Dre somdˇ;ˇu .U·r.U·R r≈v;" xl" 116
¨p;?y;yStu dev;n;' dev;ipr.vNmuin"
83

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Cyvnpu]" ’tk î∑ a;sINmh;Tmn" 117
x;'tnuSTv.v{;j; k*rv;,;' /ur/' r"
x;'tno" s'pv[ +y;…m v'x' ]wloKyiv≈utm( 118
g;©÷ devv[t' n;m pu]' soåjnyTp[."u
s tu .I„m îit :y;t" p;<@v;n;' ipt;mh" 119
k;lI iv…c]vIy| tu jny;m;s .o i√j;"
x;'tnodR…yt' pu]' /m;RTm;nmkLmWm( 120
’„,√wp;yn;∞wv =e]e vw…c]vIyRkÉ
/Otr;∑^' c p;<@ë÷ c ivdur' c;PyjIjnt( 121
/Otr;∑^Stu g;N/;y;| pu];nuTp;dyCztm(
teW;' duyoR/n" ≈eœ" sveWR ;mip s p[."u 122
p;<@o/Rnj' y" pu]" s*.{StSy c;Tmj"
a….mNyo" prI≤=ˇu ipt; p;rI≤=tSy h 123
p;rI≤=tSy k;Xy;y;' √* pu]* s'b.Uvtu"
cN{;pI@Stu nOpit" sUy;RpI@í mo=ivt( 124
cN{;pI@Sy pu];,;' xtmuˇm/iNvn;m(
j;nmejy…mTyev' =;]' .uiv p·r≈utm( 125
teW;' JyeœStu t];sITpure v;r,s;◊ye
sTyk,oR mh;b;¸yRJv; ivpuld≤=," 126
sTyk,RSy d;y;d" êetk,R" p[t;pv;n(
apu]" s tu /m;RTm; p[ivvex tpovnm( 127
tSm;√ngt; g.| y;dvI p[Typ¥t
suc;roduiR ht; su.mU[ ;R≤lnI g[;hm;≤lnI 128
s'.tU e s c g.eR c êetk,R" p[jêe r"
aNvgCzT’t' pUv| mh;p[Sq;nmCyutm( 129
s; tu ÎÇ; ip[y' t' tu m;≤lnI pOœtoåNvg;t(
84

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

suc;roduiR ht; s;?vI vne r;jIvlocn; 130
p…q s; suWvu e b;l; sukm⁄ ;r' k⁄m;rkm(
tmp;Sy;q t]wv r;j;n' s;NvgCzt 131
pitv[t; mh;.;g; {*pdIv pur; stI
k⁄m;r" sukm⁄ ;roås* …g·rpOœº ®rod h 132
dy;q| tSy me`;Stu p[;dur;sNmh;Tmn"
≈ivœ;y;Stu pu]* √* pwPpl;idí k*≤xk" 133
ÎÇ; ’p;iNvt* gOÁ t* p[;=;lyt;' jle
in`O∑* tSy p;ê*R tu ≤xl;y;' ®…/rPlut* 134
ajXy;m" s p;ê;R>y;' `O∑;>y;' susm;iht"
ajXy;m* tu tTp;ê*R devne s'b.Uvtu" 135
aq;jp;êR îit vw c£;te n;m tSy t*
s tu remkx;l;y;' i√j;>y;m….v…/Rt" 136
remkSy tu .;y;R tmu√hTpu]k;r,;t(
remTy;" s tu pu]oå.Udb( ;[ ˜,* s…cv* tu t* 137
teW;' pu];í p*];í yugpˇuLyjIivn"
s EW p*rvo v'x" p;<@v;n;' mh;Tmn;m( 138
Xlokoåip c;] gItoåy' n;¸We, yy;itn;
jr;s'£m,e pUv| td; p[Iten /Imt; 139
acN{;kúgh[ ; .U…m.Rvie dyms'xym(
ap*rv; mhI nwv .iv„yit kd;cn 140
EW v" p*rvo v'xo iv:y;t" k…qto my;
tuvsR oStu p[v+y;…m &Áoí;noyRdoStq; 141
tuvsR oStu suto viˆgoR.;nuStSy c;Tmj"
go.;noStu suto r;j; Eex;nurpr;…jt" 142
kr'/mStu Eex;nomR®ˇStSy c;Tmj"
85

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

aNySTv;iv≤=to r;j; m®ˇ" k…qto my; 143
anpTyoå.v{;j; yJv; ivpuld≤=,"
duiht; s'yt; n;m tSy;sITpO…qvIpte" 144
d≤=,;q| tu s; dˇ; s'vt;Ry mh;Tmne
du„yNt' p*rv' c;ip le.e pu]mkLmWm( 145
Ev' yy;itx;pen jr;s'£m,e td;
p*rv' tuvsR ov|x' p[ivvex i√joˇm;" 146
du„yNtSy tu d;y;d" kÂrom" p[jêe r"
kÂrom;dq;Ó«díTv;rStSy c;Tmj;" 147
p;<@‰í kÉrlíwv k;líolí p;…qRv"
&Áoí tnyo r;jNb.[su te íu p;…qRv" 148
a©;rsetSu tTpu]o m®t;' pit®Cyte
y*vn;êen smre ’Cz^,π inhto blI 149
yuı' sumhdPy;sINm;s;Np·rcr∂x
a©;rsetod;Ry;do g;N/;ro n;m p;…qRv" 150
:y;yte ySy n;ª; vw g;N/;rivWyo mh;n(
g;N/;rdexj;íwv turg; v;…jn;' vr;" 151
anoStu pu]o /moRå.U∂‰UtStSy;Tmjoå.vt(
¥Ut;√nduho jDe p[cte ;StSy c;Tmj" 152
p[cte s" sucte ;Stu k°itRt;STvnvo my;
b.UvSu tu ydo" pu];" pç devsutopm;" 153
shß;d" pyodí £o∑; nIloå≤ÔkStq;
shß;dSy d;y;d;S]y" prm/;…mRk;" 154
hwhyí hyíwv r;j; ve,hu yStq;
hwhySy;.vTpu]o /mRn]e îit ≈ut" 155
/mRn]e Sy k;tRStu s;hÔStSy c;Tmj"
86

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

s;hÔnI n;m purI ten r;D; inve≤xt; 156
a;sINmih„mt" pu]o .{≈e<y" p[t;pv;n(
.{≈e<ySy d;y;do dudmR o n;m iv≈ut" 157
dudmR Sy suto /Im;Nknko n;m n;mt"
knkSy tu d;y;d;íTv;ro lokiv≈ut;" 158
’tvIyR" ’t*j;í ’t/Nv; tqwv c
’t;…¶Stu ctuqoRå.UT’tvIy;Rdq;junR " 159
yoås* b;¸shße, s¢√«peêroå.vt(
…jg;y pO…qvImeko rqen;idTyvcRs; 160
s ih vW;Rytu ' tPTv; tp" prmduírm(
dˇm;r;/y;m;s k;tRvIyoRåi]s'.vm( 161
tSmw dˇo vr;Np[;d;∞turo .U·rtejs"
pUv| b;¸shß' tu p[;…qRt' sumh√rm( 162
a/meåR /Iym;nSy s≤∫St] inv;r,m(
¨g[,e pO…qvI' …jTv; /me,R vw ;nurÔnm( 163
s'g;[ m;NsubÙ≤ÔTv; hTv; c;rINshßx"
s'g;[ me vtRm;nSy v/' c;>y…/k;{,e 164
tSy b;¸shß' tu yu?yt" ikl .o i√j;"
yog;¥ogIêrSyev p[;du.vR it m;yy; 165
tenye ' pO…qvI sv;R s¢√«p; spˇn;
ssmu{; sngr; ¨g[,e iv…/n; …jt; 166
ten s¢su √«peWu s¢ yDxt;in c
p[;¢;in iv…/n; r;D; ≈UyNte muinsˇm;" 167
sveR yD; muin≈eœ;" shßxtd≤=,;"
sveR k;çnyUp;í sveR k;çnvedy" 168
sveR devmw iuR n≈eœ; ivm;nSqwrl'’tw"
87

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

gN/vwrR Psro….í inTymevopxo….t;" 169
ySy yDe jg* g;q;' gN/voR n;rdStq;
vrId;s;Tmjo iv√;Nmihª; tSy iviSmt" 170
n;rd ¨v;c
n nUn' k;tRvIyRSy git' y;Sy≤Nt p;…qRv;"
yDwd;RnSw tpo….í iv£me, ≈utne c 171
s ih s¢su √«peWu cmIR %@±gI xr;snI
rqI √«p;nnucrNyogI s'ÎXyte nO…." 172
an∑{Vyt; cwv n xoko n c iv.[m"
p[.;ve, mh;r;D" p[j; /me,R r=t" 173
s svRrà.;Ksm[;$(c£vtIR b.Uv h
s Ev pxup;loå.UT=e]p;l" s Ev c 174
swv vO∑‰; pjRNyo yo…gTv;djunR oå.vt(
s vw b;¸shße, Jy;`;tki#nTvc; 175
.;it riXmshße, xrdIv c .;Skr"
s ih n;g;Nmnu„yeWu m;ih„mTy;' mh;¥uit" 176
kkoR$ksut;≤ÔTv; puy;| tSy;' Nyvexyt(
s vw veg' smu{Sy p[;vO$k
( ;leåMbuj=e ," 177
£°@…•v .ujo≤∫•' p[itßotík;r h
lu‚<#t; £°@t; ten ndI td≠g;[ mm;≤lnI 178
cldU…mRshße, xi˚t;>yeit nmRd;
tSy b;¸shße, ≤=Pym;,e mhod/* 179
.y;…•lIn; iníeœ;" p;t;lSq; mhIsur;"
cU,IR’tmh;vI…c' clNmInmh;it…mm( 180
m;®t;ivıfÉn*`m;vtR=o.s'kl
⁄ m(
p[;vtRyˇd; r;j; shße, c b;¸n; 181
88

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

dev;sursm;≤=¢" =Irod…mv mNdr"
mNdr=o.cikt; amOtoTp;dxi˚t;" 182
shsoTpitt; .It; .Im' ÎÇ; nOpoˇmm(
nt; inílmU/;Rno b.UvSu te mhorg;" 183
s;y;ˆe kdlI%<@;" k‚Mpt; îv v;yun;
s vw bı±v; /nuJy;R….®iTsˇ_' pç…." xrw" 184
l˚πx' moh…yTv; tu sbl' r;v,' bl;t(
in…jRTy vxm;nIy m;ih„mTy;' bbN/ tm( 185
≈uTv; tu bı' p*lSTy' r;v,' TvjunR ne c
tto gTv; pulSTyStmjunR ' dÎxe Svym( 186
mumoc r=" p*lSTy' pulSTyen;….y;…ct"
ySy b;¸shßSy b.Uv Jy;tlSvn" 187
yug;Nte toydSyev Sf⁄$to Áxne·rv
aho bt mO/e vIy| .;gRvSy ydiCznt( 188
r;Do b;¸shßSy hwm' t;lvn' yq;
tOiWten kd;…cTs ….≤=t…í].;nun; 189
s ….=;mdd;√«r" s¢ √«p;iNv.;vso"
pur;…, g[;m`oW;'í ivWy;'ívw svRx" 190
jJv;l tSy sv;R…, …c].;nuidR/=O y;
s tSy pu®WeN{Sy p[.;ve, mh;Tmn" 191
dd;h k;tRvIyRSy xwl;'íWw vn;in c
s xUNym;≈m' rMy' v®,Sy;TmjSy vw 192
dd;h blv∫It…í].;nu" s hwhy"
y' le.e v®," pu]' pur; .;SvNtmuˇmm( 193
v…sœ' n;m s muin" :y;t a;pv îTyut
y];pvStu t' £o/;Cz¢v;njunR ' iv.u" 194
89

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ySm;• v…jRt…md' vn' te mm hwhy
tSm;ˇe du„kr' kmR ’tmNyo hin„yit 195
r;mo n;m mh;b;¸j;Rmd¶‰" p[t;pv;n(
…zÊv; b;¸shß' te p[mQy trs; blI 196
tpSvI b[;˜,STv;' tu hin„yit s .;gRv"
an∑{Vyt; ySy b.Uv;…m]kiWR," 197
p[t;pen nreN{Sy p[j; /me,R r=t"
p[;¢SttoåSy mOTyuvRw tSy x;p;Nmh;mun"e 198
vrStqwv .o ivp[;" Svymev vOt" pur;
tSy pu]xt' Tv;sITpç xeW; mh;Tmn" 199
’t;S]; b≤ln" xUr; /m;RTm;no yxiSvn"
xUrsení xUrí vOW,o m/up?vj" 200
jy?vjí n;ª;sId;vNTyo nOpitmRh;n(
k;tRvIyRSy tny; vIyRvNto mh;bl;" 201
jy?vjSy pu]Stu t;ljÏo mh;bl"
tSy pu]xt' :y;t;St;ljÏ; îit SmOt;" 202
teW;' k⁄le muin≈eœ; hwhy;n;' mh;Tmn;m(
vIitho];" suj;t;í .oj;í;vNty" SmOt;" 203
t*i<@kÉr;í iv:y;t;St;ljÏ;Stqwv c
.rt;í suj;t;í b¸Tv;•;nuk°itRt;" 204
vOWp[.tO yo ivp[; y;dv;" pu<yk…mR,"
vOWo v'x/rSt] tSy pu]oå.vNm/u" 205
m/o" pu]xt' Tv;sI√éW,StSy v'x’t(
vOW,;√é„,y" sveR m/oStu m;/v;" SmOt;" 206
y;dv; ydun;ª; te in®CyNte c hwhy;"
n tSy ivˇn;x" Sy;•∑' p[it l.e∞ s" 207
90

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

k;tRvIyRSy yo jNm kqyeidh inTyx"
Ete yy;itpu];,;' pç v'x; i√joˇm;" 208
k°itRt; lokvIr;,;' ye lok;N/;ry≤Nt vw
.Ut;nIv muin≈eœ;" pç Sq;vrj©m;n( 209
≈uTv; pç ivsg;|Stu r;j; /m;Rqk
R oivd"
vxI .vit pç;n;m;Tmj;n;' tqeêr" 210
l.eTpç vr;'ívw dul.R ;inh l*ikk;n(
a;yu" k°it| tq; pu];nwêy| .Uitmev c 211
/;r,;Cz^v,;∞wv pçvgRSy .o i√j;"
£o∑ov|x' muin≈eœ;" Í,u?v' gdto mm 212
ydov|x/rSy;q yæJvn" pu<yk…mR,"
£o∑ov|x' ih ≈uTvwv svRp;pw" p[mCu yte
ySy;Nvv;yjo iv„,uh·R rvOiR „,k⁄lo√h" 213
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e yy;itv'x;nuk°tRn' n;m ]yodxoå?y;y" 13
ctudx
R oå?y;y"
t];d* ydup]u £o∑ëvx
' v,Rnm(
lomhWR, ¨v;c
g;N/;rI cwv m;{I c £o∑o.;RyRe b.Uvtu"
g;N/;rI jny;m;s an…m]' mh;blm( 1
m;{I yu/;…jt' pu]' ttoåNy' devmI!üWm(
teW;' v'x≤S]/; .Uto vO„,In;' k⁄lv/Rn" 2
m;{‰;" pu]* tu jD;te ≈ut* vO„<yN/k;vu.*
jD;te tny* vO„,e" êfLk…í]kStq; 3
êfLkStu muin≈eœ; /m;RTm; y] vtRte
n;iSt Vy;…/.y' t] n;vWRStpmev c 4
91

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

kd;…cTk;≤xr;jSy ivWye muinsˇm;"
]I…, vW;R…, pU,;Rin n;vWRTp;kx;sn" 5
s t] c;ny;m;s êfLk˘ prm;…cRtm(
êfLkp·rvtenR vvWR h·rv;hn" 6
êfLk" k;≤xr;jSy sut;' .;y;RmivNdt
g;≤NdnI' n;m g;' s; c dd* ivp[;y inTyx" 7
d;t; yJv; c vIrí ≈utv;nit…qip[y"
a£Àr" suWvu e tSm;Cz™vfLk;∫À·rd≤=," 8
¨pmÌuStq; mÌumdRe ru í;·rmejy"
aiv≤=tStq;=ep" x]uflí;·rmdRn" 9
/mR/GO yit/m;R c /moR=;N/k®Stq;
a;v;hp[itv;h* c suNdrI c vr;©n; 10
a£Àr,e og[sne ;y;' sug;}y;' i√jsˇm;"
p[sne íopdeví jD;te devvcRs* 11
…c]kSy;.vNpu];" pOqiu vRpqO ru ve c
aêg[Ivoåêb;¸í Svp;êRkgveW,* 12
a·r∑ne…mrêí su/m;R /mR.ˇO q;
sub;¸bR¸b;¸í ≈ivœ;≈v,e ≤S]y* 13
a…sKNy;' jny;m;s xUr' vw devmI!üWm(
mih„y;' j…Dre xUr; .oJy;y;' pu®W; dx 14
vsudve o mh;b;Û" pUvmR ;nkduNdu…."
jDe ySy p[stU Sy duNdu>y" p[;,d≤Ndiv 15
a;nk;n;' c s'Ó;d" sumh;n.vi∂iv
pp;t pu„pvWRí xUrSy jnne mh;n( 16
mnu„ylokÉ ’Tòeåip Âpe n;iSt smo .uiv
ySy;sITpu®W;g[‰Sy k;≤NtíN{mso yq; 17
92

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

dev.;gStto jDe tq; dev≈v;" pun"
an;/Oi∑" knvko vTsv;nq gOÔm" 18
Xy;m" xmIko g<@ÜW" pç c;Sy vr;©n;"
pOqk
u °itR" pOq; cwv ≈utdev; ≈ut≈v; 19
r;j;…/devI c tq; pçwt; vIrm;tr"
≈ut≈v;y;' cw¥Stu ≤xxup;loå.v•Op" 20
ihr<yk≤xpuyoRås* dwTyr;joå.vTpur;
pOqk
u °Ty;| tu s'jDe tnyo vOıxmR," 21
kÂW;…/pitvIRro dNtv£o mh;bl"
pOq;' duihtr' c£É k⁄≤NtSt;' p;<@ër;vht( 22
ySy;' s /mRiv{;j; /moR jDe yu…/iœr"
.ImsenStq; v;t;idN{;∞wv /n'jy" 23
lokÉ p[itrqo vIr" x£tuLypr;£m"
an…m];CzinjRDe kinœ;√éi„,nNdn;t( 24
xwnye " sTykStSm;¥uy/u ;ní s;Tyik"
¨ıvo dev.;gSy mh;.;g" sutoå.vt( 25
pi<@t;n;' pr' p[;¸devR ≈vsmuˇmm(
aXmKy' p[;¢v;Npu]mn;/Oi∑yRxiSvnm( 26
invOˇx]u' x]ufl' ≈utdev; Tvj;yt
≈utdev;Tmj;Ste tu nwW;idyR" p·r≈ut" 27
EklVyo muin≈eœ; inW;dw" p·rv…/Rt"
vTsvte Tvpu];y vsudve " p[t;pv;n(
a≤∫dRd* sut' vIr' x*·r" k*≤xkm*rsm( 28
g<@ÜW;y Ápu];y iv„vKseno dd* sut;n(
c;®de„,' sud„e ,' c pç;l' ’tl=,m( 29
as'g;[ me, yo vIro n;vtRt kd;cn
93

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

r*ÆKm,eyo mh;b;Û" knIy;≤N√jsˇm;" 30
v;ys;n;' shß;…, y' y;Nt' pOœtoåNvyu"
c;Ân¥op.o+y;mí;®de„,ht;init 31
t≤N]jSt≤N]p;lí sut* knvkSy t*
vI®í;êhnuívw vIr* t;vq gO≤Ôm* 32
Xy;mpu]" xmIkStu xmIko r;Jym;vht(
jugPu sm;no .ojTv;{;jsUymv;p s" 33
aj;tx]u" x]U,;' jDe tSy ivn;xn"
vsudve sut;NvIr;NkItR…y„y;Myt" prm( 34
vO„,e≤S]iv/mev' tu b¸x;%' mh*jsm(
/;ryiNvpul' v'x' n;nqw·R rh yuJyte 35
y;" pà‰o vsudve Sy ctudx
R vr;©n;"
p*rvI roih,I n;m midr;idtq;vr; 36
vwx;%I c tq; .{; sun;ªI cwv pçmI
shdev; x;≤Ntdev; ≈IdevI devr≤=t; 37
vOkdeVyupdevI c devk° cwv s¢mI
sutnuv@R v; cwv √π Ete p·rc;·rkÉ 38
p*rvI roih,I n;m b;…ÒkSy;Tmj;.vt(
Jyeœ; pàI muin≈eœ; d…yt;nkduNdu."e 39
le.e Jyeœ' sut' r;m' xr<y' x#mev c
dudmR ' dmn' xu.'[ ip<@;rkmuxInrm( 40
…c]; n;m k⁄m;rI c roih,Itny; nv
…c]; su.{eit punivR:y;t; muinsˇm;" 41
vsudve ;∞ devKy;' jDe x*·rmRh;yx;"
r;m;∞ inx#o jDe revTy;' d…yt" sut" 42
su.{;y;' rqI p;q;Rd….mNyurj;yt
94

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

a£Àr;Tk;≤xkNy;y;' sTykÉtru j;yt 43
vsudve Sy .;y;Rsu mh;.;g;su s¢su
ye pu]; j…Dre xUr;" smSt;'St;…•bo/t 44
.ojí ivjyíwv x;≤Ntdev;sut;vu.*
vOkdev" sun;m;y;' gdí;St;' sut;vu.* 45
ag;vh' mh;Tm;n' vOkdevI Vyj;yt
kNy; i]gtRr;jSy .;y;R vw ≤x≤xr;y,e" 46
…jD;s;' p*®We c£É n cSkNde c p*®Wm(
’„,;yssmp[:yo vWeR √;dxme tq; 47
…mQy;….xSto g;GyRStu mNyun;itsmI·rt"
`oWkNy;mup;d;y mwqnu ;yopc£me 48
gop;lI c;Psr;StSy gopS]IveW/;·r,I
/;ry;m;s g;GyRSy g.| du/rR mCyutm( 49
m;nu„y;' ggR.;y;Ry;' inyog;CzÀlp;…,n"
s k;lyvno n;m jDe r;j; mh;bl" 50
vOˇpUv;R/k
R ;yStu …s'hs'hnno yuv;
apu]Sy s r;DStu vvO/åe Nt"pure ≤xxë" 51
yvnSy muin≈eœ;" s k;lyvnoå.vt(
a;yu?ym;no nOpit" pyRpCO zid≠√joˇmm( 52
vO„<yN/kk⁄l' tSy n;rdoåkqyi√.u"
a=*ih<y; tu swNySy mqur;m>yy;ˇd; 53
dUt' s'pWe[ y;m;s vO„<yN/kinvexnm(
tto vO„<yN/k;" ’„,' purS’Ty mh;mitm( 54
smet; mN]y;m;suyvR nSy .y;ˇd;
’Tv; iviníy' sveR pl;ynmrocyn( 55
ivh;y mqur;' rMy;' m;nyNt" ipn;iknm(
95

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

k⁄xSqlI' √;rvtI' invex…ytumIPsv" 56
îit ’„,Sy jNmed' y" xu…cinRyte≤N{y"
pvRsu ≈;vyei√√;nnO," s su%I .vet( 59
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e ’„,jNm;nuk°tRn' n;m ctudx
R oå?y;y" 14
pçdxoå?y;y"
vO‚„,v'xv,Rnm(
lomhWR, ¨v;c
£o∑orq;.vTpu]o vO…jnIv;Nmh;yx;"
v;…jRnIvt…mCz≤Nt Sv;ih' Sv;h;’t;' vrm( 1
Sv;ihpu]oå.v{;j; ¨WÌuvdR t;' vr"
mh;£tu….rIje yo iviv/w.·RU rd≤=,w" 2
tt" p[siU t…mCzNvw ¨WÌu" soåg[‰m;Tmjm(
jDe …c]rqStSy pu]" kmR….riNvt" 3
a;sI∞w]r…qvIRro yJv; ivpuld≤=,"
xx…bNdu" pr' vOˇ' r;jWIR,;mnuiœt" 4
pOq≈u v;" pOqyu x; r;j;sICz;≤x…bNdv"
x's≤Nt c pur;,D;" p;qR≈vsmNtrm( 5
aNtrSy suyDStu suyDtnyoå.vt(
¨Wto yDm≤%l' Sv/meR c ’t;dr" 6
≤xneyru .vTpu] ¨Wt" x]ut;pn"
m®tStSy tnyo r;jiWRr.v•Op" 7
m®toål.t Jyeœ' sut' kMblbihRWm(
cc;r ivpul' /mRmmW;RTp[Ty.;gip 8
s sTp[siU t…mCzNvw sut' kMblbihRW"
b.Uv ®Kmkvc" xtp[svt" sut" 9
96

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

inhTy ®Kmkvc" xt' kv…cn;' r,e
/iNvn;' in≤xtwb;R,rw v;p …≈ymuˇm;m( 10
jDe c ®Kmkvc;Tpr…jTprvIrh;
j…Dre pç pu];Stu mh;vIy;‹" pr;…jt;" 11
®KmeW"u pOq®u Kmí Jy;m`" p;≤lto h·r"
p;≤lt' c h·r' cwv ivdeh>e y" ipt; dd* 12
®KmeWru .v{;j; pOq®u KmSy s'≈y;t(
t;>y;' p[v;[ …jto r;j; Jy;m`oåvsd;≈me 13
p[x;Ntí td; r;j; b[;˜,wí;vbo…/t"
jg;m /nur;d;y dexmNy' ?vjI rqI 14
nmRd;kÀlmek;k°mekl;' mOiˇk;vtIm(
A=vNt' …g·r' …jTv; xu·ˇ_mTy;muv;s s" 15
Jy;m`Sy;.v∫;y;R xwBy; blvtI stI
apu]oåip s r;j; vw n;Ny;' .;y;RmivNdt 16
tSy;sIi√jyo yuıe t] kNy;mv;p s"
.;y;Rmvu ;c s']St" òuWie t s jneêr" 17
EtCz^Tu v;b[vI∂ºvI kSy dev òuWie t vw
ab[vIˇdup≈uTy Jy;m`o r;jsˇm" 18
r;jov;c
ySte jin„yte pu]StSy .;yoRpp;idt; 19
lomhWR, ¨v;c
¨g[,e tps; tSy;" kNy;y;" s; Vyj;yt
pu]' ivd.| su.;g; xwBy; p·r,t; stI 20
r;jpu}y;' tu iv√;'s* òuW;y;' £qkì≤xk*
pí;i√d.oRåjnyCzÀr* r,ivx;rd* 21
.Imo ivd.RSy sut" k⁄≤NtStSy;Tmjoå.vt(
97

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

k⁄Nte/∑RO " suto jDe r,/O∑" p[t;pv;n( 22
/O∑Sy j…Dre xUr;S]y" prm/;…mRk;"
a;vNtí dx;hRí blI ivWhrí s" 23
dx;hRSy suto Vyom; Vyoªo jImUt ¨Cyte
jImUtpu]o iv’itStSy .Imrq" SmOt" 24
aq .ImrqSy;sITpu]o nvrqStq;
tSy c;sI∂xrq" xk⁄inStSy c;Tmj" 25
tSm;TkrM." k;r‚M.devR r;toå.v•Op"
dev=]oå.vˇSy vOı=]o mh;yx;" 26
devg.Rsmo jDe dev=]Sy nNdn"
m/Un;' v'x’{;j; m/um/R ru v;gip 27
m/ojRDåe q vwd>y;| pu®√;Npu®Woˇm"
Ee+v;k° c;.v∫;y;R m/oStSy;' Vyj;yt 28
sTv;NsvRg,u opet" s;Tvt; k°itRv/Rn"
îm;' ivsOi∑' ivD;y Jy;m`Sy mh;Tmn"
yuJyte prmp[ITy; p[j;v;'í .veTsd; 29
lomhWR, ¨v;c
sTvt" sÊvs'p•;n(k*xLy; suWvu e sut;n(
.;…gn' .jm;n' c idVy' dev;vO/' nOpm( 30
aN/k˘ c mh;b;hu' vO‚„,' c ydunNdnm(
teW;' ivsg;RíTv;ro ivStre,he k°itRt;" 31
.jm;nSy sOÔYy* b;Ák;qopb;Ák;
a;St;' .;yeR tyoStSm;∆…Dre bhv" sut;" 32
i£…mí £m,íwv /O∑" xUr" purj' y"
Ete b;ÁksOÔYy;' .jm;n;i√j…Dre 33
a;yut;…jTshß;…jCzt;…jÊvq d;sk"
98

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

¨pb;ÁksOÔYy;' .jm;n;i√j…Dre 34
yJv; dev;vO/o r;j; cc;r ivpul' tp"
pu]" svRg,u opeto mm Sy;idit in…ít" 35
s'yJu ym;nStps; p,;Rx;y; jl' SpOxn(
sdopSpOxtStSy ck;r ip[ym;pg; 36
…cNty;….prIt; s; n jg;mwv iníym(
kLy;,Tv;•rpteStSy s; inªgoˇm; 37
n;?ygCzˇu t;' n;rI' ySy;mevi' v/" sut"
.veˇSm;TSvy' gTv; .v;MySy sh;nug; 38
aq .UTv; k⁄m;rI s; …b.[tI prm' vpu"
vry;m;s nOpit' t;…myeW c s p[."u 39
tSy;m;/ˇ g.| s tejiSvnmud;r/I"
aq s; dxme m;…s suWvu e s·rt;' vr; 40
pu]' svRg,u opet' b.['u dev;vO/' i√j;"
a] v'xe pur;,D; g;yNtIit p·r≈utm( 41
gu,;Ndev;vO/Sy;ip k°tRyNto mh;Tmn"
yqwv;g[e tq; dUr;TpXy;mSt;vd≤Ntk;t( 42
b.["u ≈eœo mnu„y;,;' devdw vRe ;vO/" sm"
Wi∑í W$(c pu®W;" shß;…, c s¢ c 43
EteåmOtTv' p[;¢; vw b.[odevR ;vO/;dip
yJv; d;npit/IRm;Nb[˜<y" suÎ!;yu/" 44
tSy;Nvv;y" sumh;N.oj; ye s;itRk;vt;"
aN/k;Tk;Xyduiht; cturoål.t;Tmj;n( 45
k⁄kr⁄ ' .jm;n' c ssk˘ blbihRWm(
k⁄kr⁄ Sy suto vOi∑vO∑R Se tu tnyStq; 46
kpotrom; tSy;q it≤l·rStnyoå.vt(
99

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

jDe punvRsSu tSm;d….…j∞ punvRso" 47
tq; vw pu]…mqun' b.Uv;….…jt" ikl
a;¸k" ≈;¸kíwv :y;t* :y;itmt;' vr* 48
îm;' cod;hrNTy] g;q;' p[it tm;¸km(
êetne p·rv;re, ikxorp[itmo mh;n( 49
axIitvmR,; yuˇ_ a;¸k" p[qm' v[jte (
n;pu]v;•;xtdo n;shßxt;yuW" 50
n;xuıkm;R n;yJv; yo .ojm….to v[jte (
pUvSR y;' id≤x n;g;n;' .ojSy p[yyu" ikl 51
som;Ts©;nukW;R,;' ?v…jn;' svÂ…qn;m(
rq;n;' me``oW;,;' shß;…, dxwv tu 52
r*Pyk;çnk=;,;' shß;<yek…v'xit"
t;vTyev shß;…, ¨ˇrSy;' tq; id≤x 53
a;.U…mp;l; .oj;Stu s≤Nt Jy;iki˚,Iikn"
a;Û" ik˘ c;Pyv≤Nt>y" Svs;r' ddurN/k;" 54
a;¸kSy tu k;Xy;y;' √* pu]* s'b.Uvtu"
devkíog[sne í devg.Rsm;vu.* 55
devkSy;.vNpu];íTv;r≤S]dxopm;"
devv;nupdeví s'dve o devr≤=t" 56
k⁄m;yR" s¢ c;Sy;q vsudve ;y t; dd*
devk° x;≤Ntdev; c sudve ; devr≤=t; 57
vOkdeVyupdevI c sun;ªI cwv s¢mI
nvog[sne Sy sut;SteW;' k˘sStu pUvjR " 58
Nyg[o/í sun;m; c tq; k˚" su.WU ,"
r;∑^p;loåq sutnurn;vOi∑Stu pui∑m;n( 59
teW;' Svs;r" pç;sNk's; k˘svtI tq;
100

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

sutnU r;∑^p;lI c k˚; cwv vr;©n; 60
¨g[sne " sh;pTyo Vy;:y;t" k⁄kr⁄ o∫v"
k⁄kr⁄ ;,;…mm' v'x' /;ry•…mt*js;m( 61
a;Tmno ivpul' v'x' p[j;v;n;“uy;•r" 62
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e vO‚„,v'xinÂp,' n;m pçdxoå?y;y" 15
Wo@xoå?y;y"
t];d* s];…jdup;:y;nv,Rnm(
lomhWR, ¨v;c
.jm;nSy pu]oåq rqmu:yo ivdUrq"
r;j;…/dev" xUrStu ivdUrqsutoå.vt( 1
r;j;…/devSy sut; j…Dre vIyRvˇr;"
dˇ;itdˇ* b≤ln* xo,;ê" êetv;hn" 2
xmI c d<@xm;R c dNtx]uí x]u…jt(
≈v,; c ≈ivœ; c Svs;r* s'b.Uvtu" 3
x…mpu]" p[it=]" p[it=]Sy c;Tmj"
Svy'.oj" Svy'.oj;∫idk" s'b.Uv h 4
tSy pu]; b.Uviu hR sveR .Impr;£m;"
’tvm;Rgj[ SteW;' xt/Nv; tu m?ym" 5
dev;Ntí nr;Ntí ….WGvwtr,í y"
sud;Ntí;itd;Ntí ink;Xy" k;mdM.k" 6
dev;NtSy;.vTpu]o iv√;NkMblbihRW"
asm*j;" sutStSy n;sm*j;í t;vu.* 7
aj;tpu];y sut;Np[dd;vsm*jse
sud∑' í^ suc;®í ’„, îTyN/k;" SmOt;" 8
g;N/;rI cwv m;{I c £o∑ë.;yeR b.Uvtu"
101

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

g;N/;rI jny;m;s an…m]' mh;blm( 9
m;{I yu/;…jt' pu]' tto vw devmI/uWm(
an…m]m…m];,;' jet;rmpr;…jtm( 10
an…m]suto inflo inflto √* b.Uvtu"
p[sne í;q s];…jCz]usne ;…jt;vu.* 11
p[sne o √;rvTy;' tu invsNyo mh;m…,m(
idVy' SymNtk˘ n;m s sUy;Rdpu lB/v;n( 12
tSy s];…jt" sUy"R s%; p[;,smoå.vt(
s kd;…c…•x;p;ye rqen r…qn;' vr" 13
toykÀlmp" Sp[∑më pu Sq;tu' yy* rivm(
tSyopitœt" sUy| ivvSv;ng[t" iSqt" 14
ivSp∑mUitR.gR v;'Stejom<@lv;iNv.u"
aq r;j; ivvSvNtmuv;c iSqtmg[t" 15
yqwv Vyo…ª pXy;…m sd; Tv;' JyoitW;' pte
tejom<@≤ln' dev' tqwv purt" iSqtm( 16
ko ivxeWoåiSt me Tvˇ" s:yenopgtSy vw
EtCz^Tu v; tu .gv;Nm…,rà' SymNtkm( 17
Svk<#;dvmuCy;q Ek;Nte NyStv;iNv.u"
tto ivg[hvNt' t' ddxR nOpitStd; 18
p[Iitm;nq t' ÎÇ; muÙt| ’tv;Nkq;m(
tm….p[iSqt' .Uyo ivvSvNt' s s]…jt( 19
lok;N.;syse sv;RNyen Tv' stt' p[.o
tdetNm…,rà' me .gvNd;tumhR…s 20
tt" SymNtkm…,' dˇv;N.;SkrStd;
s tm;b?y ngrI' p[ivvex mhIpit" 21
t' jn;" pyR/;vNt sUyoRåy' gCztIit h
102

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Sv;' purI' s iv…s„m;y r;j; TvNt"pur' tq; 22
t' p[sne …jt' idVy' m…,rà' SymNtkm(
dd* .[;]e nrpit" p[Me ,; s];…jduˇmm( 23
s m…," SyNdte ®Km' vO„<yN/kinvexne
k;lvWIR c pjRNyo n c Vy;…/.y' Á.Ut( 24
≤lPs;' c£É p[sne Sy m…,ràe SymNtkÉ
goivNdo n c t' le.e xˇ_oåip n jh;r s" 25
kd;…cNmOgy;' y;t" p[sne Sten .UiWt"
SymNtk’te …s'h;√/' p[;p vnecr;t( 26
aq …s'h' p[/;vNtmO=r;jo mh;bl"
inhTy m…,rà' td;d;y p[;ivxÌuh;m( 27
tto vO„<yN/k;" ’„,' p[sne v/k;r,;t(
p[;qRn;' t;' m,ebı
R v± ; svR Ev xxi˚re 28
s x˚‰m;no /m;RTm; ak;rI tSy kmR,"
a;h·r„ye m…,…mit p[itD;y vn' yy* 29
y] p[sne o mOgy;' Vycrˇ] c;Pyq
p[sne Sy pd' gOÁ pu®Wwr;¢k;·r…." 30
A=vNt' …g·rvr' ivN?y' c …g·rmuˇmm(
aNveWyNp·r≈;Nt" s ddxR mh;mn;" 31
s;ê' ht' p[sne ' tu n;ivNdt c tNm…,m(
aq …s'h" p[sne Sy xrIrSy;ivdUrt" 32
A=e, inhto Î∑" pdwA=≥ Stu sU…ct"
pdwStwriNvy;y;q guh;mO=Sy m;/v" 33
s ih A=…ble v;,I' xu≈;v p[mde·rt;m(
/;}y; k⁄m;rm;d;y sut' j;Mbvto i√j;" 34
£°@yNTy; c m…,n; m; rodI·rTyqe·rt;m( 35
103

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

/;}yuv;c
…s'h" p[sne mv/I‚Ts'ho j;Mbvt; ht"
sukm⁄ ;rk m; rodIStv ÁºW SymNtk" 36
Vy·ˇ_tStSy xBdSy tU,mR ve …bl' yy*
p[ivXy t] .gv;'StÎ=…blmÔs; 37
Sq;p…yTv; …bl√;re ydUL' l;©≤ln; sh
x;©≥/Nv; …blSq' tu j;MbvNt' ddxR s" 38
yuy/u e v;sudve Stu …ble j;Mbvt; sh
b;¸>y;mev goivNdo idvs;nek…v'xitm( 39
p[iv∑eåq …ble ’„,e bldevpur"sr;"
purI' √;rvtImeTy ht' ’„,' Nyvedyn( 40
v;sudve oåip in…jRTy j;MbvNt' mh;blm(
le.e j;MbvtI' kNy;mO=r;jSy s'mt;m( 41
m…,' SymNtk˘ cwv jg[;h;Tmivxuıye
anunIy=Rr;j' tu inyRy* c tto …bl;t( 42
¨p;y;d(√;rk;' ’„," s ivnItw" pur"srw"
Ev' s m…,m;˙Ty ivxo?y;Tm;nmCyut" 43
dd* s];…jte t' vw svRs;Tvts'sid
Ev' …mQy;….xSten ’„,en;…m]`;itn; 44
a;Tm; ivxo…/t" p;p;i√in…jRTy SymNtkm(
s];…jto dx Tv;sN.;y;RSt;s;' xt' sut;" 45
:y;itmNtS]ySteW;' .g'k;rStu pUvjR "
vIro v;tpitíwv vsum/e Stqwv c 46
k⁄m;yRí;ip itßo vw id=u :y;t; i√joˇm;"
sTy.;moˇm; t;s;' v[itnI c Î!v[t; 47
tq; p[Sv;ipnI cwv .;y;| ’„,;y t;' dd*
104

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

s.;=o .©k;·rStu n;veyí nroˇm* 48
jD;te gu,s'p•* iv≈ut* Âps'pd;
m;{‰;" pu]oåq jDeåq vOi„,pu]o yu/;…jt" 49
jD;te tny* vO„,e" êfLk…í]kStq;
êfLk" k;≤xr;jSy sut;' .;y;RmivNdt 50
g;≤NdnI' n;m tSy;í g;" sd; p[dd* ipt;
tSy;' jDe mh;b;Û" ≈utv;nit…qip[y" 51
a£Àroåq mh;.;go jDe ivpuld≤=,"
¨pmÌuStq; mÌumduR rí;·rmdRn" 52
a;·r=epStqope=" x]uh; c;·rmejy"
/mR.∞O ;ip /m;R c gO/.[ oj;N/kStq; 53
a;v;hp[itv;h* c suNdrI c vr;©n;
iv≈ut;êSy mihWI kNy; c;Sy vsu/' r; 54
Âpy*vns'p•; svRsÊvmnohr;
a£Àr,e og[sne ;y;' sut* vw k⁄lnNdn* 55
vsudve íopdeví jD;te devvcRs*
…c]kSy;.vNpu];" pOqiu vRpqO ru ve c 56
aêg[Ivoåêb;¸í sup;êRkgveW,*
a·r∑ne…mí sut; /moR /mR.dO ve c 57
sub;¸bR¸b;¸í ≈ivœ;≈v,e ≤S]y*
îm;' …mQy;….x‚St' y" ’„,Sy smud;˙t;m( 58
ved …mQy;….x;p;St' n SpOx≤Nt kd;cn 59
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e SymNtkp[Ty;nyninÂp,' n;m Wo@xoå?y;y" 16
s¢dxoå?y;y"
SymNtkop;:y;nv,Rnm(
105

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

lomhWR, ¨v;c
yˇu s];…jte ’„,o m…,rà' SymNtkm(
dd;vh;ryä.[.u oRjne xt/Nvn; 1
sd; ih p[;qRy;m;s sTy.;m;min≤Ndt;m(
a£ÀroåNtrmiNv„yNm…,' cwv SymNtkm( 2
s];…jt' tto hTv; xt/Nv; mh;bl"
r;]* t' m…,m;d;y ttoå£Àr;y dˇv;n( 3
a£ÀrStu td; ivp[; ràm;d;y coˇmm(
smy' k;ry;' c£É n;ve¥oåh' TvyeTyut 4
vym>yuTp[pTSy;m" ’„,en Tv;' p[/iWRtm(
mm;¥ √;rk; sv;R vxe itœTys'xym( 5
hte ipt·r du"%;t;R sTy.;m; mniSvnI
p[yy* rqm;®Á ngr' v;r,;vtm( 6
sTy.;m; tu t√éˇ' .ojSy xt/Nvn"
.tuiR nRv¥e du"%;t;R p;êRSq;≈U<yvtRyt( 7
p;<@v;n;' c dG/;n;' h·r" ’Tvodki£y;m(
k⁄Ly;qeR c;ip p;<@Ün;' Nyyojyt s;Tyikm( 8
ttSTv·rtm;gMy √;rk;' m/usdU n"
pUvjR ' h≤ln' ≈Im;ind' vcnmb[vIt( 9
≈I’„, ¨v;c
ht" p[sne " …s'hne s];…jCzt/Nvn;
SymNtkStu md(n;mI tSy p[.ru h' iv.o 10
td;roh rq' xI`[' .oj' hTv; mh;rqm(
SymNtko mh;b;ho aSm;k˘ s .iv„yit 11
lomhWR, ¨v;c
tt" p[vvOte yuı' tuml
u ' .oj’„,yo"
106

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

xt/Nv; ttoå£Àr' svRtoidxmw=t 12
s'rB/* t;vu.* t] ÎÇ; .ojjn;dRn*
xˇ_oåip x;p;ı;idRKym£Àro n;Nvp¥t 13
apy;ne tto bu≤ı' .ojí£É .y;idRt"
yojn;n;' xt' s;g[' ˙dy; p[Typ¥t 14
iv:y;t; ˙dy; n;m xtyojng;…mnI
.ojSy v@v; ivp[; yy; ’„,myo/yt( 15
=I,;' jven ˙dy;m?vn" xtyojne
ÎÇ; rqSy Sv;' vO≤ı' xt/Nv;nmdRyt( 16
ttStSy; ht;y;Stu ≈m;T%ed;∞ .o i√j;"
%muTpetru q p[;,;" ’„,o r;mmq;b[vIt( 17
≈I’„, ¨v;c
itœºh Tv' mh;b;ho Î∑doW; hy; my;
pŒ;' gTv; h·r„y;…m m…,rà' SymNtkm( 18
pŒ;mev tto gTv; xt/Nv;nmCyut"
…m…ql;m….to ivp[; j`;n prm;S]ivt( 19
SymNtk˘ c n;pXyıTv; .oj' mh;blm(
invOˇ' c;b[vIT’„,' m…,' dehIit l;©lI 20
n;StIit ’„,íov;c tto r;mo ®W;iNvt"
…/KxBdpUvmR s’Tp[Tyuv;c jn;dRnm( 21
blr;m ¨v;c
.[;tOTv;NmWRy;MyeW SviSt teåStu v[j;Myhm(
’Ty' n me √;rky; n Tvy; n c vOi„,…." 22
p[ivvex tto r;mo …m…ql;m·rmdRn"
svRk;mw®p˙tw…mR…qlen;….pU…jt" 23
EtiSm•ev k;le tu b.[mu iR tmt;' vr"
107

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

n;n;Âp;N£tUNsv;Rn;jh;r inrgRl;n( 24
dI=;my' s kvc' r=;q| p[ivvex h
SymNtk’te p[;Do g;NdIpu]o mh;yx;" 25
aq rà;in c;Ny;in /n;in iviv/;in c
Wi∑' vW;R…, /m;RTm; yDe„vev Nyyojyt( 26
a£ÀryD; îit te :y;t;StSy mh;Tmn"
b◊•d≤=,;" sveR svRk;mp[d;…yn" 27
aq duyoR/no r;j; gTv; s …m…ql;' p[."u
gd;≤x=;' tto idVy;' bldev;dv;¢v;n( 28
s'ps[ ;¥ tto r;mo vO„<yN/kmh;rqw"
a;nIto √;rk;mev ’„,en c mh;Tmn; 29
a£Àrí;N/kì" s;/Rm;y;t" pu®WWR."
hTv; s];…jt' su¢' shbN/u' mh;bl" 30
D;it.ed.y;T’„,Stmup≤e =tv;'Std;
apy;te td;£Àre n;vWRTp;kx;sn" 31
an;vO∑‰; td; r;∑^m.vä¸/; ’xm(
tt" p[s;dy;m;sur£Àr' k⁄kr⁄ ;N/k;" 32
pun√;RrvtI' p[;¢e tiSmNd;npt* tt"
p[vvWR shß;=" k=e jlin/eStd; 33
kNy;' c v;sudve ;y Svs;r' xIls'mt;m(
a£Àr" p[dd* /Im;Np[ITyq| muinsˇm;" 34
aq ivD;y yogen ’„,o b.[gu t' m…,m(
s.;m?ygt" p[;h tm£Àr' jn;dRn" 35
≈I’„, ¨v;c
yˇ{à' m…,vr' tv hStgt' iv.o
tTp[yCz c m;n;hR m…y m;n;yRk˘ ’q;" 36
108

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

Wi∑vWRgte k;le yo roWoå.UNmm;n`
s s'Â!oås’Tp[;¢Stt" k;l;Tyyo mh;n( 37
s tt" ’„,vcn;TsvRs;Tvts'sid
p[dd* t' m…,' b.[ru Klexne mh;mit" 38
ttStm;jRv;Tp[;¢' b.[ohRSt;d·r'dm"
dd* ˙∑mn;" ’„,St' m…,' b.[ve pun" 39
s ’„,hSt;Ts'p;[ ¢' m…,rà' SymNtkm(
a;b?y g;≤NdnIpu]o ivrr;j;'xmu ;inv 40
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e somv'xkqn' n;m s¢dxoå?y;y" 17
a∑;dxoå?y;y"
t];d* .uvnkox√«pv,Rnm(
muny Ëcu"
aho sumhd;:y;n' .vt; p·rk°itRtm(
.;rt;n;' c sveWR ;' p;…qRv;n;' tqwv c 1
dev;n;' d;nv;n;' c gN/voRrgr=s;m(
dwTy;n;mq …sı;n;' guÁk;n;' tqwv c 2
aTy∫⁄t;in km;R…, iv£m; /mRiníy;"
iviv/;í kq; idVy; jNm c;g[‰mnuˇmm( 3
sOi∑" p[j;pte" sMyKTvy; p[oˇ_; mh;mte
p[j;ptIn;' sveWR ;' guÁk;Psrs;' tq; 4
Sq;vr' j©m' svRmTu p•' iviv/' jgt(
Tvy; p[oˇ_' mh;.;g ≈ut' cwtNmnohrm( 5
k…qt' pu<yfld' pur;,' Xl+,y; …gr;
mn"k,Rs%
u ' sMyKp[I,;TymOts'…mtm( 6
îd;nI' ≈otu…mCz;m" skl' m<@l' .uv"
109

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

vˇ_⁄mhR…s svRD pr' k*tUhl' ih n" 7
y;vNt" s;gr; √«p;Stq; vW;R…, pvRt;"
vn;in s·rt" pu<ydev;dIn;' mh;mte 8
yTp[m;,…md' sv| yd;/;r' yd;Tmkm(
s'Sq;nmSy jgto yq;v√ˇ_⁄mhR…s 9
lomhWR, ¨v;c
muny" ≈Uyt;metTs'=pe ;√dto mm
n;Sy vWRxten;ip vˇ_⁄' xKyoåitivStr" 10
jMbUPl=;◊y* √«p* x;Lmlí;pro i√j;"
k⁄x" £*çStq; x;k" pu„kríwv s¢m" 11
Ete √«p;" smu{Sw tu s¢ s¢….r;vOt;"
lv,e=su ru ;sipRd…R /duG/jlw" smm( 12
jMbU√«p" smSt;n;metWe ;' m?ys'iSqt"
tSy;ip m?ye ivp[Ne {; me®" knkpvRt" 13
cturxIits;hßwyoRjnwStSy coCz^y"
p[iv∑" Wo@x;/St;d(√;i]'xNmU…›R ivStOt" 14
mUle Wo@xs;hßwivRSt;rStSy svRt"
.UpµSy;Sy xwloås* k…,Rk;k;rs'iSqt" 15
ihmv;NhemkÀ$í inW/StSy d≤=,e
nIl" êetí Í©« c ¨ˇre vWRpvRt;" 16
l=p[m;,* √* m?ye dxhIn;Stq;pre
shßi√tyoCz^;y;St;vi√St;·r,í te 17
.;rt' p[qm' vW| tt" ik˘p®u W' SmOtm(
h·rvW| tqwv;NyNmerodR≤=,to i√j;" 18
rMyk˘ coˇr' vW| tSywv tu ihr<mym(
¨ˇr;" k⁄rvíwv yq; vw .;rt' tq; 19
110

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

nvs;hßmekk
ì metWe ;' i√jsˇm;"
îl;vOt' c tNm?ye s*v,oR me®®iCz^t" 20
meroítuidRx' t] nvs;hßivStOtm(
îl;vOt' mh;.;g;íTv;rí;] pvRt;" 21
iv„kM.; ivtt; meroyoRjn;yutivStOt;"
pUv,Re mNdro n;m d≤=,e gN/m;dn" 22
ivpul" p…íme p;êeR sup;êRíoˇre iSqt"
kdMbSteWu jMbUí ipPplo v$ Ev c 23
Ek;dxxt;y;m;" p;dp; …g·rkÉtv"
jMbU√«pSy s; jMbUn;Rmhetiu √≥joˇm;" 24
mh;gjp[m;,;in jMBv;StSy;" fl;in vw
pt≤Nt .U.tO " pOœº xIyRm;,;in svRt" 25
rsen teW;' iv:y;t; t] jMbUndIit vw
s·rTp[vtRte s; c pIyte t…•v;…s…." 26
n %edo n c d*gRN?y' n jr; ne≤N{y=y"
tTp;nSvSqmns;' jn;n;' t] j;yte 27
tIrmOˇ{s' p[;Py su%v;yuivxoiWt;
j;MbUnd;:y' .vit suv,| …sı.UW,m( 28
.{;ê' pUvtR o mero" kÉtmu ;l' c p…íme
vWeR √π tu muin≈eœ;StyomR?ye iTvl;vOtm( 29
vn' cw]rq' pUvRe d≤=,e gN/m;dnm(
vw.;[ j' p…íme t√duˇre nNdn' SmOtm( 30
a®,od' mh;.{m…stod' sm;nsm(
sr;'Syet;in cTv;·r dev.oGy;in svRd; 31
x;Ntv;'í£k⁄Ôí k⁄rrI m;Lyv;'Stq;
vwk˚p[m%
u ; mero" pUvtR " kÉsr;cl;" 32
111

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

i]kÀ$" ≤x≤xríwv pt'go ®ckStq;
inW/;dyo d≤=,tStSy kÉsrpvRt;" 33
≤x≤%v;s" svwdyU "R kiplo gN/m;dn"
j;nu…/p[m%
u ;St√Tp…íme kÉsr;cl;" 34
merornNtr;Ste c j#r;id„vviSqt;"
xƒkÀ$oåq AW.o h'so n;gStq;pr;" 35
k;lÔr;¥;í tq; ¨ˇre kÉsr;cl;"
ctudx
R shß;…, yojn;n;' mh;purI 36
mero®p·r ivp[Ne {; b[˜," k…qt; idiv
tSy;' smNttí;∑* idx;su ividx;su c 37
îN{;idlokp;l;n;' p[:y;t;" p[vr;" pur"
iv„,up;divin„£;Nt; Pl;vyNtINdum<@lm( 38
smNt;d(b˜[ ," puy;| g©; ptit vw idiv
s; t] pitt; id=u ctu/;R p[Typ¥t 39
sIt; c;lknNd; c c=ub/R ;[ c vw £m;t(
pUv,Re sIt; xwl;∞ xwl' y;NTyNt·r=g; 40
ttí pUvvR We,R .{;êeniw t s;,Rvm(
tqwv;lknNd; c d≤=,enTw y .;rtm( 41
p[y;it s;gr' .UTv; s¢.ed; i√joˇm;"
c=uí p…ím…grIntITy skl;'Stt" 42
p…ím' kÉtmu ;l;:y' vWRmNveit s;,Rvm(
.{; tqoˇr…grInuˇr;'í tq; k⁄Ân( 43
atITyoˇrmM.o…/' sm>yeit i√joˇm;"
a;nIlinW/;y;m* m;LyvÌN/m;dn* 44
tyomR?ygto me®" k…,Rk;k;rs'iSqt"
.;rt;" kÉtmu ;l;í .{;ê;" k⁄rvStq; 45
112

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

pT];…, lokxwlSy my;Rd;xwlb;Át"
j#ro devkÀ$í my;Rd;pvRt;vu.* 46
t* d≤=,oˇr;y;m;v;nIlinW/;yt*
gN/m;dnkìl;s* pUvpR í;ˇu t;vu.* 47
axIityojn;y;m;v,Rv;NtVyRviSqt*
inW/" p;·ry;]í my;Rd;pvRt;vu.* 48
t* d≤=,oˇr;y;m;v;nIlinW/;yt*
mero" p…ímidG.;ge yq; pUv*R tq; iSqt* 49
i]Í©o j;®…/íwv ¨ˇr* vWRpvRt*
pUvpR í;yt;vet;v,Rv;NtVyRviSqt* 50
îTyete ih my; p[oˇ_; my;Rd;pvRt; i√j;"
j#r;viSqt; meroyeWR ;' √* √* ctuidRxm( 51
meroítuidRx' ye tu p[oˇ_;" kÉsrpvRt;"
xIt;Nt;¥; i√j;SteW;mtIv ih mnohr;" 52
xwl;n;mNtr{o<y" …sıc;r,seivt;"
surMy;…, tq; t;su k;nn;in pur;…, c 53
l+mIiv„<v…¶sUyNRe {dev;n;' muinsˇm;"
t;Sv;ytnvy;R…, ju∑;in nrik˘nrw" 54
gN/vRy=r=;'…s tq; dwtye d;nv;"
£°@≤Nt t;su rMy;su xwl{o,I„vhinRxm( 55
.*m; Áºte SmOt;" Svg;R /…mR,;m;ly; i√j;"
nwtWe u p;pkt;Rro y;≤Nt jNmxtwrip 56
.{;êe .gv;iNv„,ur;Ste hy≤xr; i√j;"
v;r;h" kÉtmu ;le tu .;rte kÀmÂ
R p/Ok™ 57
mTSyÂpí goivNd" k⁄®„v;Ste sn;tn"
ivêÂpe, svR] svR" sveêR ro h·r" 58
113

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

svRSy;/;r.Utoås* i√j; a;Steå≤%l;Tmk"
y;in ik˘p®u W;¥;in vW;R<y∑* i√joˇm;" 59
n teWu xoko n;y;so no√πg" =u∫y;idkm(
suSq;" p[j; inr;t˚;" svRd"u %ivv…jRt;" 60
dx√;dxvW;R,;' shß;…, iSqr;yuW"
nwtWe u .*m;NyNy;in =u≤Tpp;s;id no i√j;" 61
’t]et;idk; nwv teWu Sq;neWu kLpn;
sve„R vetWe u vWeWR u s¢ s¢ k⁄l;cl;"
n¥í xtxSte>y" p[stU ; y; i√joˇm;" 62
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e .uvnkox√«pv,Rn' n;m;∑;dxoå?y;y" 18
Ekon…v'xoå?y;y"
jMbU√«pv,Rnm(
lomhWR, ¨v;c
¨ˇre, smu{Sy ihm;{eívw d≤=,e
vW| t∫;rt' n;m .;rtI y] s'tit" 1
nvyojns;hßo ivSt;rí i√joˇm;"
kmR.…U m·ry' SvgRmpvg| c pOCzt;m( 2
mheN{o mly" sÁ" xu·ˇ_m;nO=pvRt"
ivN?yí p;·ry;]í s¢;] k⁄lpvRt;" 3
at" s'p;[ Pyte SvgoR mu·ˇ_mSm;Tp[y;it vw
ityRKTv' nrk˘ c;ip y;NTyt" pu®W; i√j;" 4
ît" SvgRí mo=í m?y' c;Nte c gCzit
n %LvNy] mTy;Rn;' kmR .Um* iv/Iyte 5
.;rtSy;Sy vWRSy nv .ed;…•x;my
îN{√«p" ksetmu ;'St;m[p,oR g.iStm;n( 6
114

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

n;g√«pStq; s*Myo gN/vRSTvq v;®,"
ay' tu nvmSteW;' √«p" s;grs'vtO " 7
yojn;n;' shß' c √«poåy' d≤=,oˇr;t(
pUvRe ikr;t;iStϲNt pɒme yvn;" iSqt;" 8
b[;˜,;" =i]y; vwXy; m?ye xU{;í .;gx"
îJy;yuıv…,Jy;¥vOiˇmNto VyviSqt;" 9
xt&cN{.;g;¥; ihmvTp;din"sOt;"
vedSmOitmu%;í;Ny;" p;·ry;]o∫v; mune 10
nmRd;surm;¥;í n¥o ivN?yivin"sOt;"
t;pIpyo„,IinivRN?y;k;verIp[m%
u ; ndI" 11
A=p;do∫v; Áºt;" ≈ut;" p;p' hr≤Nt y;"
god;vrI.ImrqI’„,ve<y;idk;Stq; 12
sÁp;do∫v; n¥" SmOt;" p;p.y;ph;"
’tm;l;t;m[p,IRpm[ %
u ; mlyo∫v;" 13
i]s;'?yiWRkL⁄ y;¥; mheN{p[.v;" SmOt;"
AiWk⁄Ly;k⁄m;r;¥;" xu·ˇ_mTp;ds'.v;" 14
a;s;' n¥upn¥í sNTyNy;Stu shßx"
t;iSvme k⁄®pç;lm?ydex;dyo jn;" 15
pUvdR x
e ;idk;íwv k;mÂpinv;…sn"
p*<@^;" k≤l©; mg/; d;≤=,;Ty;í svRx" 16
tq; pr;NTy;" s*r;∑[;" xU{;.Ir;Stq;budR ;"
m;®k; m;lv;íwv p;·ry;]inv;…sn" 17
s*vIr;" swN/v;p•;" x;Lv;" x;klv;…sn"
m{;r;m;Stq;Mbœ;" p;rsIk;dyStq; 18
a;s;' ipb≤Nt s≤ll' vs≤Nt s·rt;' sd;
smopet; mh;.;g ˙∑pu∑jn;k⁄l;" 19
115

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

vs≤Nt .;rte vWeR yug;Ny] mh;mune
’t' ]et; √;pr' c k≤lí;Ny] n Kv…ct( 20
tpStPy≤Nt ytyo ju◊te c;] yæJvn"
d;n;in c;] dIyNte prlok;qRm;dr;t( 21
pu®WwyDR pu®Wo jMbU√«pe sdeJyte
yDwyDR myo iv„,urNy√«peWu c;Nyq; 22
a];ip .;rt' ≈eœ' jMbU√«pe mh;mune
yto ih kmR.rU We ; ytoåNy; .og.Umy" 23
a] jNmshß;,;' shßwrip sˇm
kd;…cLl.te jNtum;Rn„u y' pu<ys'cyn( 24
g;y≤Nt dev;" ikl gItk;in
/Ny;Stu ye .;rt.U…m.;ge
Svg;Rpvg;RSpdhet.u tU e
.v≤Nt .Uy" pu®W; mnu„y;" 25
km;R<ys'k‚LpttTfl;in
s'NySy iv„,* prm;TmÂpe
av;Py t;' kmRmhImnNte
tiSm'Lly' ye Tvml;" p[y;≤Nt 26
j;nIm no tTkÀvy' ivlIne
SvgRpd[ e kmR…, dehbN/m(
p[;PSy≤Nt /Ny;" %lu te mnu„y;
ye .;rten≤e N{yivp[hIn;" 27
nvvW| c .o ivp[; jMbU√«p…md' my;
l=yojnivSt;r' s'=pe ;Tk…qt' i√j;" 28
jMbU√«p' sm;vOTy l=yojnivStr"
.o i√j; vly;k;r" iSqt" =Irod…/bRih" 29
116

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e jMbU√«pinÂp,' n;mwkon…v'xoå?y;y" 19
…v'xoå?y;y"
jMbU√«pv,Rnm(
lomhWR, ¨v;c
=;roden yq; √«po jMbUsD' oå….vei∑t"
s'v∑e ‰ =;rmud…/' Pl=√«pStq; iSqt" 1
jMbU√«pSy ivSt;r" xts;hßs'…mt"
s Ev i√gu,o ivp[;" Pl=√«peåPyud;˙t" 2
s¢ me/;itqe" pu];" Pl=√«peêrSy vw
≈eœ" x;Nt.yo n;m ≤x≤xrStdnNtrm( 3
su%odyStq;nNd" ≤xv" =emk Ev c
/[vu í s¢mSteW;' Pl=√«peêr; ih te 4
pUv| x;Nt.y' vW| ≤x≤xr' su%d' tq;
a;nNd' c ≤xv' cwv =emk˘ /[vu mev c 5
my;Rd;k;rk;SteW;' tq;Nye vWRpvRt;"
s¢wv teW;' n;m;in Í,u?v' muinsˇm;" 6
gomedíwv cN{í n;rdo dNdu….Stq;
somk" sumn;" xwlo vw.;[ jíwv s¢m" 7
vW;RcleWu rMyeWu vWe„R vetWe u c;n`;"
vs≤Nt devgN/vRsiht;" siht' p[j;" 8
teWu pu<y; jnpd; vIr; n …m[yte jn"
n;/yo Vy;/yo v;ip svRk;lsu%' ih tt( 9
teW;' n¥í s¢wv vW;R,;' tu smu{g;"
n;mtSt;" p[v+y;…m ≈ut;" p;p' hr≤Nt y;" 10
anut¢; ≤x%; cwv ivp[;x; i]idv; £mu"
117

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

amOt; su’t; cwv s¢wt;St] inªg;" 11
Ete xwl;Stq; n¥" p[/;n;" k…qt; i√j;"
=u{n¥Stq; xwl;St] s≤Nt shßx" 12
t;" ipb≤Nt sd; ˙∑; ndIjRnpd;Stu te
avsipR,I ndI teW;' n cwvoTsipR,I i√j;" 13
n te„viSt yug;vSq; teWu Sq;neWu s¢su
]et;yugsm" k;l" svRdvw i√joˇm;" 14
Pl=√«p;idkÉ ivp[;" x;k√«p;≤NtkÉWu vw
pçvWRshß;…, jn; jIvNTyn;my;" 15
/mRítuivR/SteWu v,;R≈miv.;gj"
v,;Rí t] cTv;rSt;Nbu/;" p[vd;…m v" 16
a;yRk;" k⁄rvíwv ivivê; .;ivní ye
ivp[=i]yvwXy;Ste xU{;í muinsˇm;" 17
jMbUv=O p[m;,Stu tNm?ye sumh;t®"
Pl=St•;ms'Doåy' Pl=√«po i√joˇm;" 18
îJyte t] .gv;'Stwv,R rRw ;yRk;id…."
somÂpI jgTß∑; svR" sveêR ro h·r" 19
Pl=√«pp[m;,en Pl=√«p" sm;vOt"
tqwv=e ru soden p·rveW;nuk;·r,; 20
îTyet√o muin≈eœ;" Pl=√«p ¨d;˙t"
s'=pe ,e my; .Uy" x;Lml' t' inbo/t 21
x;LmlSyeêro vIro vpu„m;'StTsut; i√j;"
teW;' tu n;m s'D;in s¢vW;R…, t;in vw 22
êetoåq h·rtíwv jImUto roihtStq;
vw¥tu o m;nsíwv sup.[ í i√joˇm;" 23
x;Lmní smu{oås* √«pen=e ru sodk"
118

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ivSt;r;id≠√gu,ne ;q svRt" s'vtO " iSqt" 24
t];ip pvRt;" s¢ ivDey; ràyony"
vW;R….VyÔk;Ste tu tq; s¢wv inªg;" 25
k⁄mdu ío•tíwv tOtIyStu bl;hk"
{o,o y] mh*W?y" s ctuqoR mhI/r" 26
k˚Stu pçm" Wœo mihW" s¢mStq;
kk⁄µ;NpvRtvr" s·r•;m;Nyto i√j;" 27
≈o,I toy; ivtO„,; c cN{; xu£; ivmocnI
invO·ˇ" s¢mI t;s;' SmOt;St;" p;px;≤Ntd;" 28
êet' c loiht' cwv jImUt' h·rt' tq;
vw¥tu ' m;ns' cwv sup.[ ' n;m s¢mm( 29
s¢wt;in tu vW;R…, c;tuv<R yRytu ;in c
v,;Rí x;Lmle ye c vsNTyeWu i√joˇm;" 30
kipl;í;®,;" pIt;" ’„,;íwv pOqKpOqk™
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;íwv yj≤Nt tm( 31
.gvNt' smStSy iv„,um;Tm;nmVyym(
v;yu.tU ' m%≈eœyŸ JR v;no yDs'iSqtm( 32
dev;n;m] s;'in?ymtIv sumnohre
x;Lm≤lí mh;vO=o n;minvOiR ˇk;rk" 33
EW √«p" smu{,e suroden sm;vOt"
ivSt;r;Cz;Lmleívw smen tu smNtt" 34
surodk" p·rvOt" k⁄x√«pen svRt"
x;LmlSy tu ivSt;r;id≠√gu,ne smNtt" 35
Jyoit„mt" k⁄x√«pe Í,u?v' tSy pu]k;n(
¨≤∫do ve,mu ;'ívw Svwrqo rN/no /Oit" 36
p[.;kroåq kiplSt•;ª; vWRpıit"
119

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tSy;' vs≤Nt mnuj"w sh dwtye d;nv;" 37
tqwv devgN/v;R y=ik˘p®u W;dy"
v,;RSt];ip cTv;ro inj;nuœ;ntTpr;" 38
d…mn" xui„m," òeh; m;Ndh;í i√joˇm;"
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;í;nu£moidt;" 39
yqoˇ_kmRktOTR v;TSv;…/k;r=y;y te
t] te tu k⁄x√«pe b[˜Âp' jn;dRnm( 40
yjNt" =pyNTyugm[ …/k;rflp[dm(
iv&mo hemxwlí ¥uitm;Npui∑m;'Stq; 41
k⁄xx
e yo h·ríwv s¢mo mNdr;cl"
vW;Rcl;Stu s¢wte √«pe t] i√joˇm;" 42
n¥í s¢ t;s;' tu v+ye n;m;Nynu£m;t(
/Utp;p; ≤xv; cwv piv]; s'mitStq; 43
iv¥udM.o mhI c;Ny; svRp;phr;iSTvm;"
aNy;" shßxSt] =u{n¥Stq;cl;" 44
k⁄x√«pe k⁄xStMb" s'Dy; tSy tTSmOtm(
tTp[m;,en s √«po `Otoden sm;vOt" 45
`Otodí smu{o vw £*ç√«pen s'vtO "
£*ç√«po muin≈eœ;" ≈Uyt;' c;pro mh;n( 46
k⁄x√«pSy ivSt;r;id≠√gu,o ySy ivStr"
£*ç√«pe ¥uitmt" pu];" s¢ mh;Tmn" 47
t•;m;in c vW;R…, teW;' c£É mh;mn;"
k⁄xgo mNdgío„," pIvroåq;N/k;rk" 48
muiní duNdu….íwv s¢wte tTsut; i√j;"
t];ip devgN/vRsie vt;" sumnorm;" 49
vW;Rcl; muin≈eœ;SteW;' n;m;in .o i√j;"
120

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

£*çí v;mníwv tOtIyí;N/k;rk" 50
devv[to /míwv tq;Ny" pu<@rIkv;n(
duNdu….í mh;xwlo i√gu,;Ste prSprm( 51
√«p;d(√«peWu ye xwl;Stq; √«p;in te tq;
vWe„R vetWe u rMyeWu vWRxl
w vreWu c 52
invs≤Nt inr;t˚;" sh devg,w" p[j;"
pu„kl; pu„kr; /Ny;Ste :y;t;í i√joˇm;" 53
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;í;nu£moidt;"
t] n¥o muin≈eœ; y;" ipb≤Nt tu te sd; 54
s¢ p[/;n;" xtxStq;Ny;" =u{inªg;"
g*rI k⁄m√u tI cwv s'?y; r;i]mRnojv; 55
:y;ití pu<@rIk; c s¢wt; vWRinªg;"
t];ip v,w.R gR v;Npu„kr;¥wjnR ;dRn" 56
?y;nyogw ®{Âp ÈJyte yDs'in/*
£*ç√«p" smu{,e d…/m<@odkÉn tu 57
a;vOt" svRt" £*ç√«ptuLyen m;nt"
d…/m<@odkí;ip x;k√«pen s'vtO " 58
£*ç√«pSy ivSt;ri√gu,ne i√joˇm;"
x;k√«peêrSy;ip .VySy sumh;Tmn" 59
s¢wv tny;SteW;' dd* vW;R…, s¢ s"
jldí k⁄m;rí sukm⁄ ;ro mnIrk" 60
k⁄smodí mod;ik" s¢mí mh;&m"
tTs'D;Nyev t];ip s¢ vW;R<ynu£m;t( 61
t];ip pvRt;" s¢ vWRivCzπdk;rk;"
pUvSR t]ody…g·rjRl/;rStq;pr" 62
tq; rwvtk" Xy;mStqwv;M.o…g·ri√≥j;"
121

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a;iStkÉyStq; rMy" kÉsrI pvRtoˇm" 63
x;kí;] mh;vO=" …sıgN/vRsie vt"
yTpT]v;ts'Spx;Rd;Ò;do j;yte pr" 64
t] pu<y; jnpd;í;tuv<R yRsmiNvt;"
invs≤Nt mh;Tm;no inr;t˚; inr;my;" 65
n¥í;] mh;pu<y;" svRp;p.y;ph;"
sukm⁄ ;rI k⁄m;rI c n≤lnI re,k
u ; c y; 66
î=uí /enk
u ; cwv g.StI s¢mI tq;
aNy;STvyutxSt] =u{n¥o i√joˇm;" 67
mhI/r;Stq; s≤Nt xtxoåq shßx"
t;" ipb≤Nt mud; yuˇ_; jld;idWu ye iSqt;" 68
vWeWR u ye jnpd;ítuq;RqsR miNvt;"
n¥í;] mh;pu<y;" Svg;Rd>yeTy meidnIm( 69
/mRh;innR te„viSt n s'hWoR n xuˇ_q;
my;Rd;VyuT£mí;ip teWu dexWe u s¢su 70
mg;í m;g/;íwv m;ns; mNdg;Stq;
mg; b[;˜,.U…yœ; m;g/;" =i]y;Stu te 71
vwXy;Stu m;ns;SteW;' xU{; Dey;Stu mNdg;"
x;k√«pe iSqtwivR„,u" sUyÂ
R p/ro h·r" 72
yqoˇ_ì·rJyte sMy‘mR….inRyt;Tm…."
x;k√«pStto ivp[;" =Iroden smNtt" 73
x;k√«pp[m;,en vlyenve vei∑t"
=Ir;æB/" svRto ivp[;" pu„kr;:yen vei∑t" 74
√«pen x;k√«p;ˇu i√gu,ne smNtt"
pu„kre svnSy;ip mh;vItoå.vTsut" 75
/;tikí tyoSt√d(√π vWeR n;ms'…Dte
122

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

mh;vIt' tqwv;Nyı;tk°%<@s'…Dtm( 76
Ekí;] mh;.;g;" p[:y;to vWRpvRt"
m;nsoˇrs'Do vw m?yto vly;’it" 77
yojn;n;' shß;…, Ë?v| pç;xduiCz^t"
t;vdev c ivStI,R" svRt" p·rm<@l" 78
pu„kr√«pvly' m?yen iv.j…•v
iSqtoås* ten iviCz•' j;t' vWR√y' ih tt( 79
vly;k;rmekk
ì ˘ tyomR?ye mh;…g·r"
dxvWRshß;…, t] jIv≤Nt m;nv;" 80
inr;my; ivxok;í r;g√πWivv…jRt;"
a/moˇm* n te„v;St;' n v?yv/k* i√j;" 81
ne„y;RsyU ; .y' roWo doWo lo.;idk˘ n c
mh;vIt' bihvRW| /;tk°%<@mNtt" 82
m;nsoˇrxwlSy devdwTy;idseivtm(
sTy;nOte n t];St;' √«pe pu„krs'…Dte 83
n t] n¥" xwl; v; √«pe vWR√y;iNvte
tuLyveW;Stu mnuj; devSw t]wkÂip," 84
v,;R≈m;c;rhIn' /m;Rhr,v…jRtm(
]yIv;ˇ;‹d<@nIitxu≈WU ;riht' c tt( 85
vWR√y' tto ivp[; .*mSvgoRåymuˇm"
svRSy su%d" k;lo jr;rogivv…jRt" 86
pu„kre /;tk°%<@º mh;vIte c vw i√j;"
Nyg[o/" pu„kr√«pe b[˜," Sq;nmuˇmm( 87
tiSm…•vsit b[˜; pUJym;n" sur;sur"w
Sv;dUdkÉnod…/n; pu„kr" p·rvei∑t" 88
smen pu„krSywv ivSt;r;Nm<@l;ˇq;
123

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ev' √«p;" smu{Sw tu s¢ s¢….r;vOt;" 89
√«píwv smu{í sm;n* i√gu,* pr*
py;'…s svRd; svRsmu{We u sm;in vw 90
NyUn;it·rˇ_t; teW;' kd;…c•wv j;yte
Sq;lISqm…¶s'yog;du{ie k s≤ll' yq; 91
tqeNduvı
O * s≤llmM.o/* muinsˇm;"
aNyUn;nit·rˇ_;í v/RNTy;po Ós≤Nt c 92
¨dy;Stmne iTvNdo" p=yo" xuKl’„,yo"
dxoˇr;…, pçwv a©ël;n;' xt;in c 93
ap;' vO≤ı=y* Î∑* s;mu{I,;' i√joˇm;"
.ojn' pu„kr√«pe t] SvymupiSqtm( 94
.uÔ≤Nt W@^s' ivp[;" p[j;" sv;R" sdwv ih
Sv;dUdkSy p·rto ÎXyte loks'iSqit" 95
i√gu,; k;çnI .U…m" svRjNtuivv…jRt;
lok;lokStt" xwlo yojn;yutivStOt" 96
¨Cz^y,e ;ip t;v≤Nt shß;<y;vloih s"
ttStm" sm;vOTy t' xwl' svRt" iSqtm( 97
tmí;<@k$;hen smNt;Tp·rvei∑tm(
pç;xTkoi$ivSt;r; seymuvIR i√joˇm;" 98
shwv;<@k$;hen s√«p; smhI/r;
sey' /;]I iv/;]I c svR.tU gu,;…/k;
a;/;r.Ut; jgt;' sveWR ;' s; i√joˇm;" 99
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e smu{√«pp·rm;,v,Rn' n;m …v'xoå?y;y" 20
Ek…v'xoå?y;y"
t];d* p;t;lp[m;,v,Rnm(
124

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

lomhWR, ¨v;c
ivSt;r EW k…qt" pO…qVy; muinsˇm;"
s¢itStu shß;…, tduCz^;yoåip kQyte 1
dxs;hßmekk
ì ˘ p;t;l' muinsˇm;"
atl' ivtl' cwv intl' sutl' tq; 2
tl;tl' rs;tl' p;t;l' c;ip s¢mm(
’„,; xuKl;®,; pIt; xkúr; xwlk;çnI 3
.Umyo y] ivp[Ne {; vrp[;s;dxo….t;"
teWu d;nvdwtye j;ty" xtx" iSqt;" 4
n;g;n;' c mh;©;n;' D;tyí i√joˇm;"
SvloRk;dip rMy;…, p;t;l;nIit n;rd" 5
p[;h SvgRsdom?ye p;t;le>yo gto idvm(
a;Ò;dk;·r," xu.;[ m,yo y] sup.[ ;" 6
n;g;.r,.UW;í p;t;l' kÉn tTsmm(
dwTyd;nvkNy;….·rtíetí xo….te 7
p;t;le kSy n p[IitivRmˇu _Sy;ip j;yte
idv;kúrXmyo y] p[.;StNv≤Nt n;tpm( 8
x≤xní n xIt;y in≤x ¥ot;y kÉvlm(
.+y.oJymh;p;nmdmˇwí .o…g…." 9
y] n D;yte k;lo gtoåip dnuj;id…."
vn;in n¥o rMy;…, sr;'…s kml;kr;" 10
puS' koikl;idl;p;í mnoD;NyMbr;…, c
.UW,;NyitrMy;…, gN/;¥' c;nulpe nm( 11
vI,;ve,mu dO ©;n;' in"Svn;í sd; i√j;"
Et;NyNy;in rMy;…, .;Gy.oGy;in d;nvw" 12
dwTyorgwí .uJyNte p;t;l;Ntrgocrw"
125

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

p;t;l;n;m/í;Ste iv„,oy;R t;msI tnu" 13
xeW;:y; yÌu,;Nvˇ_⁄' n xˇ_; dwTyd;nv;"
yoånNt" p#‰te …sıwdvRe deviWRp…U jt" 14
shß≤xrs; Vyˇ_" SviStk;ml.UW,"
f,;m…,shße, y" s iv¥oty≤Ndx" 15
sv;RNkroit invIRy;R≤Nht;y jgtoåsur;n(
md;`U…,Rtne]oås* y" sdwvk
w k⁄<@l" 16
ikrI$I ßG/ro .;it s;…¶êet îv;cl"
nIlv;s; mdoiTsˇ_" êeth;ropxo….t" 17
s;.[g©;p[p;toås* kìl;s;i{·rvoˇm"
l;©l;sˇ_hSt;g[o …b.[Nmuxlmuˇmm( 18
¨p;Syte Svy' k;NTy; yo v;®<y; c mUtyR ;
kLp;Nte ySy vK]e>yo ivW;nl≤x%oJJvl" 19
s'kWR,;Tmko ®{o in„£My;iˇ jgT]ym(
s …b.[iCz%rI.UtmxeW' ≤=itm<@lm( 20
a;Ste p;t;lmUlSq" xeWoåxeWsur;…cRt"
tSy vIy| p[.;ví SvÂp' Âpmev c 21
nih v,R…ytu' xKy' D;tu' v; i]dxwrip
ySywW; skl; pOQvI f,;m…,≤x%;®,; 22
a;Ste k⁄smu m;lev kSt√«y| vid„yit
yd; ivjOM.teånNto md;`U…,Rtlocn" 23
td; clit .UrWe ; s;i{toy;…/k;nn;
gN/v;RPsrs" …sı;" ik˘nrorgv;r,;" 24
n;Nt' gu,;n;' gCz≤Nt ttoånNtoåymVyy"
ySy n;gv/UhStwl;Ript' h·rcNdnm( 25
muÛ" ê;s;inl;ySt' y;it idKp$v;st;m(
126

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

ym;r;?y pur;,iWRggR oR JyotI'iW tÊvt" 26
D;tv;Nskl' cwv in…mˇpi#t' flm(
tenye ' n;gvye,R ≤xrs; iv/Ot; mhI
…b.itR skl;'Llok;Nsdev;surm;nuW;n( 27
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e p;t;lp[m;,k°ˇ‹n' n;mwk…v'xoå?y;y" 21
√;…v'xoå?y;y"
t];d* nrkv,Rnm(
lomhWR, ¨v;c
ttí;nNtr' ivp[; nrk; r*rv;dy"
p;ipno yeWu p;TyNte t;HxO,?u v' i√joˇm;" 1
r*rv" x*kro ro/St;no ivxsnStq;
mh;Jv;lSt¢k⁄@‰o mh;lo.o ivmohn" 2
®…/r;N/o vs;t¢" ’mIx" ’…m.ojn"
a…spT]vn' ’„,o l;l;.=í d;®," 3
tq; pUyvh" p;po viˆJv;lo Á/"≤xr;"
sd'x" ’„,sU]í tmí;vI…crev c 4
ê.ojnoåq;p[itœom-a;vI…cí tq;pr"
îTyevm;dyí;Nye nrk; .Oxd;®,;" 5
ymSy ivWye `or;" xS];…¶ivWd≤xRn"
pt≤Nt yeWu pu®W;" p;pkmRrt;í ye 6
kÀ$s;=I tq; sMyKp=p;ten yo vdet(
yí;NydnOt' v·ˇ_ s nro y;it r*rvm( 7
.[,U h; purhNt; c goflí muinsˇm;"
y;≤Nt te r*rv' `or' yíoCz™v;sinro/k" 8
sur;po b[˜h; ht;R suv,RSy c xUkre
127

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

p[y;it nrkÉ yí tw" s'sgRmpu iw t vw 9
r;jNyvwXyh; cwv tqwv gu®tLpg"
t¢k⁄M.e SvsOg;mI h≤Nt r;j.$' c y" 10
m;?vIiv£y’Nv?yp;l" kÉsriv£yI
t¢lohe ptNTyete yí .ˇ_' p·rTyjet( 11
sut;' òuW;' c;ip gTv; mh;Jv;le inp;Tyte
avmNt; guÂ,;' yo yí;£o∑; nr;/m" 12
veddUW…yt; yí vediv£ykí y"
agMyg;mI yí Sy;ˇe y;≤Nt xbl' i√j;" 13
c*ro ivmohe ptit my;Rd;dUWkStq;
devi√jiptO√∑π ; ràdUW…yt; c y" 14
s y;it ’…m.+ye vw ’mIxe tu du·ri∑’t(
iptOdve ;itqINyStu pyRXn;it nr;/m" 15
l;l;.+ye s y;Tyuge[ xrkt;R c ve/kÉ
kroit k…,Rno yí yí %@±g;id’•r" 16
p[y;NTyete ivxsne nrkÉ .Oxd;®,e
asTp[itg[hIt; c nrkÉ y;Ty/omu%e 17
ay;Jyy;jkSt] tq; n=]sUck"
’…mpUye nríwko y;it …m∑;•.uKsd; 18
l;=;m;'srs;n;' c itl;n;' lv,Sy c
iv£Ét; b[;˜,o y;it tmev nrk˘ i√j;" 19
m;j;Rrk⁄‘$⁄ Cz;gêvr;hivh'gm;n(
poWy•rk˘ y;it tmev i√jsˇm;" 20
r©opjIvI kìvtR" k⁄<@;xI grdStq;
sUcI m;ihiWkíwv pvRg;mI c yo i√j" 21
ag;rd;hI …m]fl" xk⁄ing[;my;jk"
128

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

®…/r;N/e ptNTyete som' iv£°,te c ye 22
m/uh; g[;mhNt; c y;it vwtr,I' nr"
ret"p;n;idkt;Rro my;Rd;.eidní ye 23
te ’Cz^π y;NTyx*c;í k⁄hk;jIivní ye
a…spT]vn' y;it vnCzπdI vOqvw y" 24
a*r….[k; mOgVy;/; viˆJv;le pt≤Nt vw
y;≤Nt t]wv te ivp[; yí;p;kÉWu viˆd" 25
v[toplopko yí Sv;≈m;i√Cyutí y"
s'dx
' y;tn;m?ye pttSt;vu.;vip 26
idv; Sv“eWu SyNdNte ye nr; b[˜c;·r,"
pu]rw ?y;ipt; ye tu te pt≤Nt ê.ojne 27
Ete c;Nye c nrk;" xtxoåq shßx"
yeWu du„’tkm;R," pCyNte y;tn;gt;" 28
tqwv p;p;Nyet;in tq;Ny;in shßx"
.uJyNte j;itpu®WwnrR k;Ntrgocrw" 29
v,;R≈miv®ı' c kmR k⁄v≤R Nt ye nr;"
kmR,; mns; v;c; inryeWu pt≤Nt te 30
a/"≤xro….Î≥XyNte n;rkìidRiv devt;"
dev;í;/omu%;Nsv;Rn/" pXy≤Nt n;rk;n( 31
Sq;vr;" ’myoåJv;í p≤=," pxvo nr;"
/;…mRk;≤S]dx;St√Nmo≤=,í yq;£mm( 32
shß.;g" p[qm;id≠√tIyoånu£m;ˇq;
sveR Áºte mh;.;g; y;vNmu·ˇ_sm;≈y;" 33
y;vNto jNtv" SvgeR t;vNto nrk*ks"
p;p’¥;it nrk˘ p[;y…íˇpr;Ñü%" 34
p;p;n;mnuÂp;…, p[;y…íˇ;in y¥q;
129

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tq; tqwv s'SmOTy p[oˇ_;in prmiWR…." 35
p;pe guÂ…, gu®…, SvLp;NyLpe c ti√d"
p[;y…íˇ;in ivp[Ne {; jgu" Sv;y'.vu ;dy" 36
p[;y…íˇ;NyxeW;…, tp"km;RTmk;in vw
y;in teW;mxeW;,;' ’„,;nuSmr,' prm( 37
’te p;peånut;po vw ySy pus' " p[j;yte
p[;y…íˇ' tu tSywk˘ h·rs'Smr,' prm( 38
p[;tinR≤x tq; s'?y;m?y;ˆ;idWu s'Smrn(
n;r;y,mv;“oit s¥" p;p=y;•r" 39
iv„,usS' mr,;T=I,smStKlexs'cy"
mu·ˇ_' p[y;it .o ivp[; iv„,oStSy;nuk°tRn;t( 40
v;sudve e mno ySy jphom;cRn;idWu
tSy;Ntr;yo ivp[Ne {; devNe {Tv;idk˘ flm( 41
Kv n;kpOœgmn' punr;vOiˇl=,m(
Kv jpo v;sudve ie t mu·ˇ_bIjmnuˇmm( 42
tSm;dhinRx' iv„,u' s'SmrNpu®Wo i√j"
n y;it nrk˘ xuı" s'=I,;≤%lp;tk" 43
mn"p[Iitkr" SvgoR nrkSti√pyRy"
nrkSvgRsD' e vw p;ppu<ye i√joˇm;" 44
vSTvekmev du"%;y su%;ye„yoRdy;y c
kop;y c ytStSm;√Stu du"%;Tmk˘ k⁄t" 45
tdev p[Itye .UTv; pundu"R %;y j;yte
tdev kop;lyt" p[s;d;y c j;yte 46
tSm;∂u"%;Tmk˘ n;iSt n c ik˘…cTsu%;Tmkm(
mns" p·r,;moåy' su%du"%;idl=," 47
D;nmev pr' b[˜;D;n' bN/;y ce„yte
130

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

D;n;Tmk…md' ivê' n D;n;i√¥te prm( 48
iv¥;iv¥e ih .o ivp[; D;nmev;v/;yRt;m(
Evmetµy;:y;t' .vt;' m<@l' .uv" 49
p;t;l;in c sv;R…, tqwv nrk; i√j;"
smu{;" pvRt;íwv √«p; vW;R…, inªg;"
s'=pe ;TsvRm;:y;t' ik˘ .Uy" ≈otu…mCzq 50
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e p;t;lnrkk°ˇ‹n' n;m √;…v'xoå?y;y" 22
]yo…v'xoå?y;y"
t];d* .U.vRu "Svr;idv,Rnm(
muny Ëcu"
k…qt' .vt; svRmSm;k˘ skl' tq;
.uvloRk;idk;'Llok;H≈otu…mCz;mhe vym( 1
tqwv g[hs'Sq;n' p[m;,;in yq; tq;
sm;c+v mh;.;g yq;vLlomhWR, 2
lomhWR, ¨v;c
rivcN{msoy;RvNmyU%rw v.;Syte
ssmu{s·rCz¯l; t;vtI pO…qvI SmOt; 3
y;vTp[m;,; pO…qvI ivSt;rp·rm<@l;
n.St;vTp[m;,' ih ivSt;rp·rm<@lm( 4
.Umye oRjnl=e tu s*r' ivp[;Stu m<@lm(
l=e idv;kr;∞;ip m<@l' x≤xn" iSqtm( 5
pU,eR xtshße tu yojn;n;' inx;kr;t(
n=]m<@l' ’Tòmup·r∑;Tp[k;xte 6
i√l=e coˇre ivp[; bu/o n=]m<@l;t(
t;vTp[m;,.;ge tu bu/Sy;Pyuxn; iSqt" 7
131

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a©;rkoåip xu£Sy tTp[m;,e VyviSqt"
l=√yen .*mSy iSqto devpuroiht" 8
s*·rbOhR SpteÂ?v| i√l=e smviSqt"
s¢iWRm<@l' tSm;Ll=mek˘ i√joˇm;" 9
AiW>yStu shß;,;' xt;dU?v| VyviSqt"
me!I.Ut" smStSy Jyoití£Sy vw /[vu " 10
]wloKymetTk…qt' s'=pe ,e i√joˇm;"
îJy;flSy .UrWe ; îJy; c;] p[itiœt; 11
/[vu ;dU?v| mhloRko y] te kLpv;…sn"
Ekyojnko$I tu mhloRko iv/Iyte 12
√π ko$‰* tu jno loko y] te b[˜," sut;"
snNdn;¥;" k…qt; ivp[;í;mlcets" 13
ctug,Ru oˇr' co?v| jnlok;ˇp" SmOtm(
vwr;j; y] te dev;" iSqt; dehivv…jRt;" 14
W@±g,u ne tpolok;TsTyloko ivr;jte
apunm;Rrk˘ y] …sı;idmuinseivtm( 15
p;dgMy' tu y≤Tk˘…c√STviSt pO…qvImym(
s .UloRk" sm;:y;to ivSt;roåSy myoidt" 16
.U…msUy;RNtr' yˇu …sı;idmuinseivtm(
.uvloRkStu soåPyuˇ_o i√tIyo muinsˇm;" 17
/[vu sUy;RNtr' yˇu inyut;in ctudx
R
SvloRk" soåip k…qto loks'Sq;n…cNtkì" 18
]wloKymetT’tk˘ ivp[íw p·rp#‰te
jnStpStq; sTy…mit c;’tk˘ ]ym( 19
’tk;’tko m?ye mhloRk îit SmOt"
xUNyo .vit kLp;Nte yoåNt' n c ivnXyit 20
132

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Ete s¢ mh;lok; my; v" k…qt; i√j;"
p;t;l;in c s¢wv b[˜;<@SywW ivStr" 21
Etd<@k$;hen ityRg?U vRm/Stq;
kipTqSy yq; bIj' svRto vw sm;vOtm( 22
dxoˇre, pys; i√j;í;<@÷ c t√étm(
s c;Mbup·rv;roås* viˆn; vei∑to bih" 23
viˆStu v;yun; v;yuivRp;[ Stu n.s;vOt"
a;k;xoåip muin≈eœ; mht; p·rvei∑t" 24
dxoˇr;<yxeW;…, ivp[;íwt;in s¢ vw
mh;Nt' c sm;vOTy p[/;n' smviSqtm( 25
anNtSy n tSy;Nt" s':y;n' c;ip iv¥te
tdnNtms':y;t' p[m;,en;ip vw yt" 26
het.u tU mxeWSy p[’it" s; pr; i√j;"
a<@;n;' tu shß;,;' shß;<yyut;in c 27
ÈÎx;n;' tq; t] koi$koi$xt;in c
d;®<y…¶yRq; twl' itle t√Tpum;inh 28
p[/;neåviSqto Vy;pI cetn;Tminvedn"
p[/;n' c pum;'ívw svR.tU ;nu.tU y; 29
iv„,uxKTy; i√j≈eœ; /Ot* s'≈y/…mR,*
tyo" swv pOqG.;ve k;r,' s'≈ySy c 30
=o.k;r,.Ut; c sgRk;le i√joˇm;"
yq; xwTy' jle v;to …b.itR k…,k;gtm( 31
jgCz·ˇ_Stq; iv„,o" p[/;npu®W;Tmkm(
yq; c p;dpo mUlSkN/x;%;ids'ytu " 32
a;¥bIj;Tp[.vit bIj;NyNy;in vw tt"
p[.v≤Nt ttSte>yo .vNTyNye pre &m;" 33
133

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

teåip tLl=,{Vyk;r,;nugt; i√j;"
EvmVy;’t;TpUv| j;yNte mhd;dy" 34
ivxeW;Nt;SttSte>y" s'.v≤Nt sur;dy"
te>yí pu];SteW;' tu pu];,;' prme sut;" 35
bIj;Î=p[rohe, yq; n;pcyStro"
.Ut;n;' .Utsge,R nwv;STypcyStq; 36
s'in/;n;¥q;k;xk;l;¥;" k;r,' tro"
tqwv;p·r,;men ivêSy .gv;Nh·r" 37
v[IihbIje yq; mUl' n;l' pT];ïr* tq;
k;<@koW;Stq; pu„p' =Ir' t√∞ t<@ël" 38
tuW;" k,;í sNto vw y;NTy;iv.;Rvm;Tmn"
p[rohhetsu ;mg[‰m;s;¥ muinsˇm;" 39
tq; kmRSvnekWÉ u dev;¥;Stnv" iSqt;"
iv„,ux·ˇ_' sm;s;¥ p[rohmupy;≤Nt vw 40
s c iv„,u" pr' b[˜ yt" svR…md' jgt(
jg∞ yo y] ced' yiSmiNvlyme„yit 41
td(b˜[ prm' /;m sdsTprm' pdm(
ySy svRm.edne jgdet∞r;crm( 42
s Ev mUlp[’itVyRˇ_ÂpI jg∞ s"
tiSm•ev ly' sv| y;it t] c itœit 43
kt;R i£y;,;' s c îJyte £tu"
s Ev tTkmRfl' c tSy yt(
yug;id ySm;∞ .vedxeWto
hrenR ik˘…c√‰it·rˇ_miSt tt( 44
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e .U.vRu "Svr;idk°ˇ‹n' n;m ]yo…v'xoå?y;y" 23
134

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ctu…v|xoå?y;y"
/[vu s'iSqitinÂp,m(
lomhWR, ¨v;c
t;r;my' .gvt" ≤xxum;r;’it p[.o"
idiv Âp' hreyˇR u tSy puCzπ iSqto /[vu " 1
sEW .[mN.[;myit cN{;idTy;idk;Ng[h;n(
.[mNtmnu t' y;≤Nt n=];…, c c£vt( 2
sUy;RcN{ms* t;r; n=];…, g[h"w sh
v;t;nIkmywbNR /w?®úve bı;in t;in vw 3
≤xxum;r;’it p[oˇ_' y{Up' JyoitW;' idiv
n;r;y," pr' /;m tSy;/;r" Svy' ˙id 4
¨ˇ;np;dtnyStm;r;?y p[j;pitm(
s t;r;≤xxum;rSy /[vu " puCzπ VyviSqt" 5
a;/;r" ≤xxum;rSy sv;R?y=o jn;dRn"
/[vu Sy ≤xxum;rí /[vu e .;nuVyRviSqt" 6
td;/;r' jg∞ed' sdev;surm;nuWm(
yen ivp[; iv/;nen tNme Í,ut s;'pt[ m( 7
ivvSv;n∑….m;Rsgw sR[ Typo rs;‚Tmk;"
vWRTyMbu ttí;•m•;dm≤%l' jgt( 8
ivvSv;n'x…u .StI+,wr;d;y jgto jlm(
som' pu„yTyqeNduí v;yun;@«mywidRiv 9
jlwivR≤=Pyteå.[We u /Um;GNyinlmUitRWu
n .[Xy≤Nt ytSte>yo jl;Ny.[;…, t;Nyt" 10
a.[Sq;" p[ptNTy;po v;yun; smudI·rt;"
s'Sk;r' k;ljint' ivp[;í;s;¥ inmRl;" 11
s·rTsmu{; .*m;Stu tq;p" p[;…,s'.v;"
135

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ctu„p[k;r; .gv;n;dˇe sivt; i√j;" 12
a;k;xg©;s≤ll' tq;˙Ty g.iStm;n(
an.[gtmevoVy;| s¥" ≤=pit riXm…." 13
tSy s'SpxRin/UtR p;pp˚o i√joˇm;"
n y;it nrk˘ mTyoR idVy' ò;n' ih tTSmOtm( 14
Î∑sUy| ih t√;·r ptTy.[iw vRn; idv"
a;k;xg©;s≤ll' tÌo…." ≤=Pyte rve" 15
’iˇk;idWu A=eWu ivWme„vMbu yi∂v"
ÎÇ;k| pitt' Dey' tÌ;©÷ idGgjoiˆtm( 16
yuGm=eWR u tu yˇoy' ptTykoRiÌt' idv"
tTsUyrR iXm…." s¥" sm;d;y inrSyte 17
¨.y' pu<ymTyq| nO,;' p;phr' i√j;"
a;k;xg©;s≤ll' idVy' ò;n' i√joˇm;" 18
yˇu me`"w smuTsO∑' v;·r tTp[;…,n;' i√j;"
pu„,;TyoW/y" sv;R jIvn;y;mOt' ih tt( 19
ten vO≤ı' pr;' nIt" sklí*W/Ig,"
s;/k" flp;k;Nt" p[j;n;' tu p[j;yte 20
ten yD;Nyq;p[oˇ_;Nm;nv;" x;S]c=uW"
k⁄vtR åe hrhíwv dev;n;Py;yy≤Nt te 21
Ev' yD;í ved;í v,;Rí i√jpUvk
R ;"
svRdve ink;y;í pxu.tU g,;í ye 22
vO∑‰; /Ot…md' sv| jgTSq;vrj©mm(
s;ip in„p;¥te vOi∑" siv]; muinsˇm;" 23
a;/;r.Ut" sivtu?®úvo muinvroˇm;"
/[vu Sy ≤xxum;roås* soåip n;r;y,;≈y" 24
˙id n;r;y,StSy ≤xxum;rSy s'iSqt"
136

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

iv.t;R svR.tU ;n;m;id.Ut" sn;tn" 25
Ev' my; muin≈eœ; b[˜;<@÷ smud;˙tm(
.Usmu{;id….yuˇR _' ikmNyCz^otu…mCzq 26
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e /[vu s'iSqitinÂp,' n;m ctu…v|xoå?y;y" 24
pç…v'xoå?y;y"
t];d* svRtIqRm;h;TMyv,Rnm(
muny Ëcu"
pO…qVy;' y;in tIq;Rin pu<y;Ny;ytn;in c
vˇ_⁄mhR…s /mRD ≈otu' no vtRte mn" 1
lomhWR, ¨v;c
ySy hSt* c p;d* c mníwv susy' tm(
iv¥; tpí k°itRí s tIqRflmXnute 2
mno ivxuı' pu®WSy tIq|
v;c;' tq; ce≤N{ying[hí
Et;in tIq;Rin xrIrj;in
SvgRSy m;g| p[itbo/y≤Nt 3
…cˇmNtgRt' du∑' tIqRò;nwnR xu?yit
xtxoåip jlw/*Rt' sur;.;<@…mv;xu…c 4
n tIq;Rin n d;n;in n v[t;in n c;≈m;"
du∑;xy' dM.®…c' pun≤Nt VyuiTqte≤N{ym( 5
î≤N{y;…, vxe ’Tv; y] y] vse•r"
t] t] k⁄®=e]' p[y;g' pu„kr' tq; 6
tSm;Czé,?u v' v+y;…m tIq;RNy;ytn;in c
s'=pe ,e muin≈eœ;" pO…qVy;' y;in k;in vw 7
ivStre, n xKyNte vˇ_⁄' vWRxtwrip
137

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

p[qm' pu„kr' tIq| nw…mW;r<ymev c 8
p[y;g' c p[v+y;…m /m;Rr<y' i√joˇm;"
/enk
u ˘ cMpk;r<y' swN/v;r<ymev c 9
pu<y' c mg/;r<y' d<@k;r<ymev c
gy; p[.;s' ≈ItIq| idVy' kn%l' tq; 10
.Ogtu ©u ÷ ihr<y;=' .Im;r<y' k⁄xSqlIm(
loh;k⁄l' skÉd;r' mNdr;r<ymev c 11
mh;bl' koi$tIq| svRp;phr' tq;
ÂptIq| xUkrv' c£tIq| mh;flm( 12
yogtIq| somtIq| tIq| s;ho$k˘ tq;
tIq| kok;mu%' pu<y' bdrIxwlmev c 13
somtIq| tu©kÀ$' tIq| SkNd;≈m' tq;
koi$tIq| c;…¶pd' tIq| pç≤x%' tq; 14
/moR∫v' koi$tIq| tIq| b;/p[mocnm(
g©;√;r' pçkÀ$' m?ykÉsrmev c 15
c£p[.' mt©÷ c £⁄xd<@÷ c iv≈utm(
d'∑;^ k⁄<@÷ iv„,utIq| s;vRk;…mkmev c 16
tIq| mTSyitl' cwv bdrI sup.[ ' tq;
b[˜k⁄<@÷ viˆk⁄<@÷ tIq| sTypd' tq; 17
ctu"ßotítu"Í©÷ xwl' √;dx/;rkm(
m;ns' SqUlÍ©÷ c SqUld<@÷ tqovRxI 18
lokp;l' mnuvr' som;◊xwlmev c
sd;p[.' me®k⁄<@÷ tIq| som;….Wecnm( 19
mh;ßot' ko$rk˘ pç/;r' i]/;rkm(
s¢/;rwk/;r' c tIq| c;mrk<$km( 20
x;lg[;m' c£tIq| koi$&mmnuˇmm(
138

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

…bLvp[.' devÓd' tIq| iv„,uÓd' tq; 21
xƒp[.' devk⁄<@÷ tIq| vj[;yu/' tq;
a…¶p[.' c pun' ;g' devp[.mnuˇmm( 22
iv¥;/r' sg;N/v| ≈ItIq| b[˜,o Ódm(
s;tIq| lokp;l;:y' m…,pur…g·r' tq; 23
tIq| pçÓd' cwv pu<y' ip<@;rk˘ tq;
mlVy' gop[.;v' c govr' v$mUlkm( 24
ò;nd<@÷ p[y;g' c guÁ' iv„,upd' tq;
kNy;≈m' v;yuk<⁄ @÷ jMbUm;g| tqoˇmm( 25
g.iSttIq| c tq; yy;itptn' xu…c
koi$tIq| .{v$' mh;k;lvn' tq; 26
nmRd;tIqRmpr' tIqRvj[' tq;budR m(
ip©ëtIq| sv;…sœ' tIq| c pOqs'gmm( 27
tIq| d*v;R…sk˘ n;m tq; ipÔrk˘ xu.m(
AiWtIq| b[˜tu©÷ vsutIq| k⁄m;·rkm( 28
x£tIq| pçnd' re,k
u ;tIqRmve c
pwt;mh' c ivml' ®{p;d' tqoˇmm( 29
m…,mˇ' c k;m;:y' ’„,tIq| k⁄x;ivlm(
yjn' y;jn' cwv tqwv b[˜v;lukm( 30
pu„pNy;s' pu<@rIk˘ m…,pUr' tqoˇrm(
dI`RsT]' hypd' tIq| c;nxn' tq; 31
g©o∫ºd' ≤xvo∫ºd' nmRdo∫ºdmev c
vS];pd' d;®vl' z;y;roh,mev c 32
…sıeêr' …m]vl' k;≤lk;≈mmev c
v$;v$' .{v$' k*x;MbI c idv;krm( 33
√«p' s;rSvt' cwv ivjy' k;md' tq;
139

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

®{koi$' sumns' tIq| s{;vn;…mtm( 34
SymNtpçk˘ tIq| b[˜tIq| sudxRnm(
stt' pO…qvIsv| p;·rPlvpOqdU k* 35
dx;ême…/k˘ tIq| sipRj' ivWy;≤Ntkm(
koi$tIq| pçnd' v;r;h' y≤=,IÓdm( 36
pu<@rIk˘ somtIq| muÔv$' tqoˇmm(
bdrIvnm;sIn' ràmUlkmev c 37
lok√;r' pçtIq| kipl;tIqRmve c
sUytR Iq| x…ƒnI c gv;' .vnmev c 38
tIq| c y=r;jSy b[˜;vt| sutIqRkm(
k;meêr' m;i]tIq| tIq| xItvn' tq; 39
ò;nlom;ph' cwv m;ss'srk˘ tq;
dx;ême/' kÉd;r' b[˜oduMbrmev c 40
s¢iWRk<⁄ @÷ c tq; tIq| deVy;" sujMbukm(
È$;Spd' koi$kÀ$' ik˘d;n' ik˘jp' tq; 41
k;r<@v' c;ve?y' c i]iv∑pmq;prm(
p;…,W;t' …m≈k˘ c m/Uv$mnojv* 42
k*≤xk° devtIq| c tIq| c A,mocnm(
idVy' c nOg/Um;:y' tIq| iv„,upd' tq; 43
amr;,;' Ód' pu<y' koi$tIq| tq;prm(
≈Ik⁄Ô' x;≤ltIq| c nw…mWey' c iv≈utm( 44
b[˜Sq;n' somtIq| kNy;tIq| tqwv c
b[˜tIq| mnStIq| tIq| vw k;®p;vnm( 45
s*giN/kvn' cwv m…,tIq| srSvtI
Èx;ntIq| p[vr' p;vn' p;çy…Dkm( 46
i]xUl/;r' m;heN{' devSq;n' ’t;lym(
140

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

x;k˘.rI devtIq| suv,;R:y' ikl' Ódm( 47
=Ir≈v' ivÂp;=' .Ogtu Iq| k⁄xo∫vm(
b[˜tIq| b[˜yoin' nIlpvRtmev c 48
k⁄Bj;Mbk˘ .{v$' v…sœpdmev c
SvgR√;r' p[j;√;r' k;≤lk;≈mmev c 49
®{;vt| sugN/;ê' kipl;vnmev c
.{k,RÓd' cwv xïk,RÓd' tq; 50
s¢s;rSvt' cwv tIqRm*xns' tq;
kp;lmocn' cwv avk°,| c k;Mykm( 51
ctu"s;mui{k˘ cwv xtik˘ c sh≤ßkm(
re,k
u ˘ pçv$k˘ ivmocnmq*jsm( 52
Sq;,utIq| k⁄roStIq| SvgR√;r' k⁄x?vjm(
ivêeêr' m;nvk˘ kÀp' n;r;y,;≈ym( 53
g©;Ód' v$' cwv bdrIp;$n' tq;
îN{m;gRmk
e r;]' =Irk;v;smev c 54
somtIq| d/Ic' c ≈uttIq| c .o i√j;"
koi$tIqRSqlI' cwv .{k;lIÓd' tq; 55
a®N/tIvn' cwv b[˜;vt| tqoˇmm(
aêvedI k⁄Bj;vn' ymun;p[.v' tq; 56
vIr' p[mo=' …sN/UTqmOW k⁄Ly; s’iˇkm(
¨vIRs£
' m,' cwv m;y;iv¥o∫v' tq; 57
mh;≈mo vwt…sk;Âp' suNd·rk;≈mm(
b;¸tIq| c;®ndI' ivml;xokmev c 58
tIq| pçnd' cwv m;kú<@ºySy /Imt"
somtIq| …stod' c tIq| mTSyodrI' tq; 59
sUypR .[ ' sUytR IqRmxokvnmev c
141

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a®,;Spd' k;md' c xu£tIq| sv;lukm( 60
ipx;cmocn' cwv su.{;Ódmev c
k⁄<@÷ ivmld<@Sy tIq| c<@ºêrSy c 61
JyeœSq;nÓd' cwv pu<y' b[˜sr' tq;
jwgIWVyguh; cwv h·rkÉxvn' tq; 62
aj;mu%sr' cwv `<$;k,RÓd' tq;
pu<@rIkÓd' cwv v;pI kkoR$kSy c 63
suv,RSyodp;n' c êettIqRÓd' tq;
k⁄<@÷ ``R·rk;y;í Xy;mkÀp' c c≤N{k; 64
Xmx;nStM.kÀp' c ivn;ykÓd' tq;
kÀp' …sN/U∫v' cwv pu<y' b[˜sr' tq; 65
®{;v;s' tq; tIq| n;gtIq| pulomkm(
.ˇ_Ód' =Irsr" p[te ;/;r' k⁄m;rkm( 66
b[˜;vt| k⁄x;vt| d…/k,oRdp;nkm(
Í©tIq| mh;tIq| tIqR≈œe ; mh;ndI 67
idVy' b[˜sr' pu<y' gy;xIW;R=y' v$m(
d≤=,' coˇr' cwv gomy' ÂpxIitkm( 68
kipl;Ód' gO/v[ $' s;iv]IÓdmev c
p[.;sn' sItvn' yoin√;r' c /enk
u m( 69
/Nyk˘ koikl;:y' c mt©Ódmev c
iptOkpÀ ' ®{tIq| x£tIq| sum;≤lnm( 70
b[˜Sq;n' s¢k⁄<@÷ m…,ràÓd' tq;
k*≤xKy' .rt' cwv tIq| Jyeœ;≤lk; tq; 71
ivêeêr' kLpsr" kNy;s'vTe ymev c
iníIv; p[.víwv v…sœ;≈mmev c 72
devkÀ$' c kÀp' c v…sœ;≈mmev c
142

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

vIr;≈m' b[˜sro b[˜vIr;vk;iplI 73
k⁄m;r/;r; ≈I/;r; g*rI≤x%rmev c
xun" k⁄<@oåq tIq| c n≤NdtIq| tqwv c 74
k⁄m;rv;s' ≈Iv;sm*vIRxIt;qRmve c
k⁄M.k,RÓd' cwv k*≤xk°Ódmev c 75
/mRtIq| k;mtIq| tIqRm∂u ;lk˘ tq;
s'?y;tIq| k;rtoy' kipl' loiht;,Rvm( 76
xo,o∫v' v'xguLmmOW.' kltIqRkm(
pu<y;vtIÓd' tIq| tIq| bd·rk;≈mm( 77
r;mtIq| iptOvn' ivrj;tIqRmve c
m;kú<@ºyvn' cwv ’„,tIq| tq; v$m( 78
roih,IkÀpp[vr…mN{¥uªsr' c yt(
s;nugt| sm;heN{' ≈ItIq| ≈Ind' tq; 79
îWutIq| v;WR.' c k;verIÓdmev c
kNy;tIq| c gok,| g;y]ISq;nmev c 80
bdrIÓdmNy∞ m?ySq;n' ivk,Rkm(
j;tIÓd' devkÀp' k⁄xp[v,mev c 81
svRdve v[t' cwv kNy;≈mÓd' tq;
tq;Ny√;l≤%Ly;n;' spUv;R,;' tq;prm( 82
tq;Ny∞ mhWIR,;m%i<@tÓd' tq;
tIqe„R vetWe u iv…/vTsMyK≈ı;smiNvt" 83
ò;n' kroit yo mTyR" sopv;so …jte≤N{y"
dev;nOWINmnu„y;'í iptøNs'tPyR c £m;t( 84
a>yCyR devt;St] iSqTv; c rjnI]ym(
pOqKpOqKfl' teWu p[ittIqeWR u .o i√j;" 85
p[;“oit hyme/Sy nro n;STy] s'xy"
143

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yiSTvd' Í,uy;…•Ty' tIqRm;h;TMymuˇmm(
p#π∞ ≈;vye√;ip svRp;pw" p[mCu yte 86
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e tIqRm;h;TMyv,Rn' n;m pç…v'xoå?y;y" 25
WÆ@±vx
' oå?y;y"
t];d* SvyM.Ub˜[ iWRsv' ;dv,Rnm(
muny Ëcu"
pO…qVy;muˇm;' .U…m' /mRk;m;qRmo=d;m(
tIq;Rn;muˇm' tIq| b[iU h no vdt;' vr 1
lomhWR, ¨v;c
îm' p[Xn' mm gu®˘ pp[Cz⁄mnuR y" pur;
tmh' s'pv[ +y;…m yTpOCz?v' i√joˇm;" 2
Sv;≈me sumh;pu<ye n;n;pu„popxo….te
n;n;&mlt;k°,Re n;n;mOgg,wytRu e 3
pun' ;gw" k…,Rk;rwí srlwdvRe d;®…."
x;lwSt;lwStm;lwí pnsw/vR %;idrw" 4
p;$l;xokbk⁄l"w krvIrw" scMpkì"
aNywí iviv/wv=RO nw ;Rn;pu„popxo….tw" 5
k⁄®=e]e sm;sIn' Vy;s' mitmt;' vrm(
mh;.;rtkt;Rr' svRx;S]ivx;rdm( 6
a?y;Tminœ' svRD' svR.tU ihte rtm(
pur;,;gmvˇ_;r' vedved;©p;rgm( 7
pr;xrsut' x;Nt' pµpT];yte=,m(
{∑ëm>y;yyu" p[ITy; muny" s'≤xtv[t;" 8
kXypo jmd…¶í .r√;joåq g*tm"
v…sœo jw…min/*RMyo m;kú<@ºyoåq v;æLmik" 9
144

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ivê;…m]" xt;nNdo v;TSyo g;GyoRåq a;su·r"
sumNtu.;RgvR o n;m k<vo me/;it…qgu®R " 10
m;<@Vyí‰vno /Umo[ Á…sto devlStq;
m*ÌLyStO,yDí ipPpl;doå’tv[," 11
s'vtR" k*≤xko rw>yo mw]ye o h·rtStq;
x;i<@Lyí iv.;<@í duv;Rs; lomxStq; 12
n;rd" pvRtíwv vwxp' ;yng;lv*
.;Sk·r" pUr," sUt" pulSTy" kiplStq; 13
¨lUk" pulho v;yudvRe Sq;nítu.jRu "
snTk⁄m;r" pwlí ’„," ’„,;nu.*itk" 14
EtwmiuR nvrwí;NywvtRO " sTyvtIsut"
rr;j s muin" ≈Im;•=]w·rv cN{m;" 15
t;n;gt;NmunINsv;RNpUjy;m;s vedivt(
teåip t' p[itpUJywv kq;' c£⁄" prSprm( 16
kq;Nte te muin≈eœ;" ’„,' sTyvtIsutm(
pp[Cz⁄" s'xy' sveR tpovninv;…sn" 17
muny Ëcu"
mune ved;'í x;S];…, pur;,;gm.;rtm(
.Ut' .Vy' .iv„y' c sv| j;n;…s v;Ñym( 18
k∑eåiSmNdu"%b¸le in"s;re .vs;gre
r;gg[;h;k⁄le r*{e ivWyodks'Plve 19
î≤N{y;vtRk≤lle Î∑o…mRxts'kl
⁄ e
mohp˚;ivle dugRe lo.gM.IrduStre 20
inm∆∆gd;loKy inr;lMbmcetnm(
pOCz;mSTv;' mh;.;g' b[iU h no muinsˇm 21
≈ey" ikm] s's;re .wrve lomhWR,e
145

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

¨pdexp[d;nen lok;nuıtumR hR…s 22
dul.R ' prm' =e]' vˇ_⁄mhR…s mo=dm(
pO…qVy;' kmR.…U m' c ≈otu…mCz;mhe vym( 23
’Tv; ikl nr" sMy‘mR .Um* yqoidtm(
p[;“oit prm;' …s≤ı' nrk˘ c ivkmRt" 24
mo==e]e tq; mo=' p[;“oit pu®W" su/I"
tSm;d(biU[ h mh;p[;D yTpO∑oå…s i√joˇm 25
≈uTv; tu vcn' teW;' munIn;' .;ivt;Tmn;m(
Vy;s" p[ov;c .gv;N.Ut.Vy.iv„yivt( 26
Vy;s ¨v;c
Í,u?v' muny" sveR v+y;…m yid pOCzq
y" s'v;doå.vTpUvmR WO I,;' b[˜,; sh 27
me®pOœº tu ivStI,Re n;n;ràiv.UiWte
n;n;&mlt;k°,Re n;n;pu„popxo….te 28
n;n;p≤=®te rMye n;n;p[svn;k⁄le
n;n;sÊvsm;k°,Re n;n;íyRsmiNvte 29
n;n;v,R≤xl;k°,Re n;n;/;tuiv.UiWte
n;n;muinjn;k°,Re n;n;≈msmiNvte 30
t];sIn' jg•;q' jg¥oin' ctum%
uR m(
jgTpit' jg√N¥' jgd;/;rmIêrm( 31
devd;nvgN/vwyR =R iv¥;/rorgw"
muin…sı;Psro….í vOtmNywidRv;lyw" 32
kÉ…cTStuv≤Nt t' dev' kÉ…cÌ;y≤Nt c;g[t"
kÉ…c√;¥;in v;¥Nte kÉ…c•OTy≤Nt c;pre 33
Ev' p[miu dte k;le svR.tU sm;gme
n;n;k⁄smu gN/;!‰e d≤=,;inlseivte 34
146

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

.OGv;¥;St' td; dev' p[…,pTy ipt;mhm(
îmmqRmiO Wvr;" pp[Cz⁄" iptr' i√j;" 35
AWy Ëcu"
.gvH≈otu…mCz;m" kmR.…U m' mhItle
vˇ_⁄mhR…s devx
e mo==e]' c dul.R m( 36
Vy;s ¨v;c
teW;' vcnm;k<yR p[;h b[˜; surêe r"
pp[Cz⁄Ste yq; p[Xn' tTsv| muinsˇm;" 37
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e SvyM.Ub˜[ iWRsv' ;de p[XninÂp,' n;m
WÆ@±vx
' oå?y;y" 26
s¢…v'xoå?y;y"
t];d* .;rtvWRv,Rnm(
b[˜ov;c
Í,u?v' muny" sveR y√o v+y;…m s;'pt[ m(
pur;,' veds'bı' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' xu.m( 1
pO…qVy;' .;rt' vW| kmR.…U m®d;˙t;
kmR," fl.U…mí Svg| c nrk˘ tq; 2
tiSmNvWeR nr" p;p' ’Tv; /m| c .o i√j;"
avXy' flm;“oit axu.Sy xu.Sy c 3
b[;˜,;¥;" Svk˘ kmR ’Tv; sMyKsusy' t;"
p[;“uv≤Nt pr;' …s≤ı' tiSmNvWeR n s'xy" 4
/m| c;q| c k;m' c mo=' c i√jsˇm;"
p[;“oit pu®W" sv| tiSmNvWeR susy' t" 5
îN{;¥;í sur;" sveR tiSmNvWeR i√joˇm;"
’Tv; suxo.n' kmR devTv' p[itpeidre 6
147

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

aNyeåip le….re mo=' pu®W;" s'yte≤N{y;"
tiSmNvWeR bu/;" x;Nt; vItr;g; ivmTsr;" 7
ye c;ip SvgeR itϲNt ivm;nen gtJvr;"
teåip ’Tv; xu.' kmR tiSmNvWeR idv' gt;" 8
inv;s' .;rte vWR a;k;Õ≤Nt sd; sur;"
Svg;RpvgRflde tTpXy;m" kd; vym( 9
muny Ëcu"
ydet∫vt; p[oˇ_' kmR n;Ny] pu<ydm(
p;p;y v; sur≈eœ vjR…yTv; c .;rtm( 10
tt" SvgRí mo=í m?ym' t∞ gMyte
n %LvNy] mTy;Rn;' .Um* kmR iv/Iyte 11
tSm;i√Strto b[˜•Sm;k˘ .;rt' vd
yid teåiSt dy;Sm;su yq;viSqitrev c 12
tSm;√WR…md' n;q ye v;iSmNvWRpvRt;"
.ed;í tSy vWRSy b[iU h sv;RnxeWt" 13
b[˜ov;c
Í,u?v' .;rt' vW| nv.edne .o i√j;"
smu{;Nt·rt; Dey;Ste sm;í prSprm( 14
îN{√«p" kxe®í t;m[v,oR g.iStm;n(
n;g√«pStq; s*Myo g;N/voR v;®,Stq; 15
ay' tu nvmSteW;' √«p" s;grs'vtO "
yojn;n;' shß' vw √«poåy' d≤=,oˇr" 16
pUvRe ikr;t; ySy;sNp…íme yvn;Stq;
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;í;Nte iSqt; i√j;" 17
îJy;yuıv…,Jy;¥w" kmR…." ’tp;vn;"
teW;' s'Vyvh;rí E…." kmR….·r„yte 18
148

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Svg;RpvgRhte íu pu<y' p;p' c vw tq;
mheN{o mly" sÁ" xu·ˇ_m;nO=pvRt" 19
ivN?yí p;·ry;]í s¢wv;] k⁄l;cl;"
teW;' shßxí;Nye .U/r; ye smIpg;" 20
ivSt;roCz^…y,o rMy; ivpul;…í]s;nv"
kol;hl" s vw.;[ jo mNdro ddRl;cl" 21
v;t'/yo vw¥tu í mwn;k" sursStq;
tu©p[Sqo n;g…g·rgoR/n" p;<@r;cl" 22
pu„p…g·rvwjR yNto rwvtoåbudR Ev c
A„ymUk" s gomNq" ’txwl" ’t;cl" 23
≈Ip;vRtíkorí xtxoåNye c pvRt;"
twivR…m≈; jnpd; MleCz;¥;íwv .;gx" 24
tw" pIyNte s·rCz^œπ ;St; bu?y?v' i√joˇm;"
g©; srSvtI …sN/uíN{.;g; tq;pr; 25
ymun; xt&ivRp;x; ivtStwr;vtI k⁄Ù"
gomtI /Utp;p; c b;¸d; c ÎW√tI 26
ivp;x; deivk; c=uinRœIv; g<@k° tq;
k*≤xk° c;pg; cwv ihmvTp;din"sOt;" 27
devSmOitdevR vtI v;tflI …sN/urve c
ve<y; tu cNdn; cwv sd;nIr; mhI tq; 28
cmR<vtI vOWI cwv ividx; vedvTyip
…sp[; ÁvNtI c tq; p;·ry;];nug;" SmOt;" 29
xo,; mh;ndI cwv nmRd; surq; i£y;
mNd;iknI dx;,;R c …c]kÀ$; tq;pr; 30
…c]oTpl; ve]vtI krmod; ipx;…ck;
tq;Ny;itl`u≈o,I ivp;Pm; xwvl; ndI 31
149

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

s/e®j; x·ˇ_mtI xk⁄nI i]idv; £mu"
A=p;dp[stU ; vw tq;Ny; vegv;ihnI 32
…sp[; pyo„,I inivRN?y; t;pI cwv s·r√r;
ve,; vwtr,I cwv …snIv;lI k⁄m√u tI 33
toy; cwv mh;g*rI dug;R c;Nt"≤xl; tq;
ivN?yp;dp[stU ;St; n¥" pu<yjl;" xu.;" 34
god;vrI .ImrqI ’„,ve,; tq;pg;
tu©.{; supy[ og; tq;Ny; p;pn;≤xnI 35
sÁp;divin„£;Nt; îTyet;" s·rt;' vr;"
’tm;l; t;m[p,IR pu„yj; p[Tyl;vtI 36
mly;i{smu∫tÀ ;" pu<y;" xItjl;iSTvm;"
iptOsomiWRkL⁄ y; c vÔul; i]idv; c y; 37
l;©ë≤lnI v'xkr; mheN{p[.v;" SmOt;"
suivk;l; k⁄m;rI c mnUg; mNdg;…mnI 38
=y;pl;…snI cwv xu·ˇ_mTp[.v;" SmOt;"
sv;R" pu<y;" srSvTy" sv;R g©;" smu{g;" 39
ivêSy m;tr" sv;R" sv;R" p;phr;" SmOt;"
aNy;" shßx" p[oˇ_;" =u{n¥o i√joˇm;" 40
p[;vO$k
( ;lvh;" s≤Nt sd;k;lvh;í y;"
mTSy; muk$⁄ k⁄Ly;í k⁄Ntl;" k;≤xkoxl;" 41
aN/[k;í k≤l©;í xmk;í vOk"ì sh
m?ydex; jnpd;" p[;yxoåmI p[k°itRt;" 42
sÁSy coˇre yStu y] god;vrI ndI
pO…qVy;mip ’Tò;y;' s p[dx
e o mnorm" 43
gov/Rnpur' rMy' .;gRvSy mh;Tmn"
v;hIkr;$/;n;í sutIr;" k;ltoyd;" 44
150

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

apr;Nt;í xU{;í v;…Òk;í skÉrl;"
g;N/;r; yvn;íwv …sN/us*vIrm{k;" 45
xt&h;" k≤l©;í p;rd; h;r.UiWk;"
m;#r;íwv knk;" kìkyÉ ; dM.m;≤lk;" 46
=i]yopmdex;í vwXyxU{k⁄l;in c
k;Mboj;íwv ivp[Ne {; bbRr;í sl*ikk;" 47
vIr;íwv tuW;r;í pÒv;/;yt; nr;"
a;]ey;í .r√;j;" pu„kl;í dxerk;" 48
lMpk;" xunxok;í k⁄≤lk; j;©lw" sh
a*W?yílcN{; c ikr;t;n;' c j;ty" 49
tomr; h'sm;g;Rí k;XmIr;" k®,;Stq;
xU≤lk;" k⁄hk;íwv m;g/;í tqwv c 50
Ete dex; ¨dICy;Stu p[;Cy;Ndex;…•bo/t
aN/; v;mïr;k;í vLlk;í m%;Ntk;" 51
tq;preå©; v©;í mld; m;lvitRk;"
.{tu©;" p[itjy; .;y;R©;í;pmdRk;" 52
p[;GJyoitW;í m{;í ivdeh;St;m[≤l¢k;"
mLl; mg/k; nNd;" p[;Cy; jnpd;Stq; 53
aq;pre jnpd; d≤=,;pqv;…sn"
pU,;Rí kÉvl;íwv gol;©Ül;Stqwv c 54
AiWk; muiWk;íwv k⁄m;r; r;m#;" xk;"
mh;r;∑^; m;ihWk;" k≤l©;íwv svRx" 55
a;.Ir;" sh vw≤xKy; a$Vy;" srv;í ye
pu≤lNd;íwv m*ley; vwd.;R d<@kì" sh 56
p*≤lk; m*≤lk;íwv aXmk; .ojv/Rn;"
k*≤lk;" k⁄Ntl;íwv dM.k; nIlk;lk;" 57
151

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

d;≤=,;Ty;STvmI dex; apr;Nt;…•bo/t
xUp;Rrk;" k;≤l/n; lol;St;lk$w" sh 58
îTyete Ápr;Nt;í Í,u?v' ivN?yv;…sn"
mlj;" kkúx;íwv melk;íolkì" sh 59
¨ˇm;,;R dx;,;Rí .oj;" ik‚„kN/kì" sh
toWl;" koxl;íwv ]wpru ; vwidx;Stq; 60
tuMbur;Stu cr;íwv yvn;" pvnw" sh
a.y; ®i<@kÉr;í ccRr; ho]/tRy" 61
Ete jnpd;" sveR t] ivN?yinv;…sn"
ato dex;Np[v+y;…m pvRt;≈…y,í ye 62
nIh;r;StuWm;g;Rí k⁄rvStu©,;" %s;"
k,Rp;[ vr,;íwv Ë,;R d`;‹" sk⁄Ntk;" 63
…c]m;g;R m;lv;í ikr;t;Stomrw" sh
’t]et;idkí;] ctuygRu ’to iv…/" 64
Ev' tu .;rt' vW| nvs'Sq;ns'iSqtm(
d≤=,e prto ySy pUvRe cwv mhod…/" 65
ihmv;nuˇre,;Sy k;mRk
u Sy yq; gu,"
tdet∫;rt' vW| svRbIj' i√joˇm;" 66
b[˜TvmmrexTv' devTv' m®t;' tq;
mOgy=;Psroyoin' t√TspRsrIsOp;" 67
Sq;vr;,;' c sveWR ;' …mto ivp[;" xu.;xu."w
p[y;≤Nt kmR.iU vRp;[ n;Ny; lokÉWu iv¥te 68
dev;n;mip .o ivp[;" sdwvWw mnorq"
aip m;nu„ym;PSy;mo devTv;Tp[Cyut;" ≤=t* 69
mnu„y" k⁄®te yˇu t• xKy' sur;sur"w
tTkmRing@g[StwStTkmR=p,oNmu%"w 70
152

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

n .;rtsm' vW| pO…qVy;miSt .o i√j;"
y] ivp[;dyo v,;R" p[;“uvNTy….v;æHztm( 71
/Ny;Ste .;rte vWeR j;yNte ye nroˇm;"
/m;Rqk
R ;mmo=;,;' p[;“uv≤Nt mh;flm( 72
p[;Pyte y] tps" fl' prmdul.R m(
svRd;nfl' cwv svRyDfl' tq; 73
tIqRy;];fl' cwv gu®sev;fl' tq;
devt;r;/nfl' Sv;?y;ySy fl' i√j;" 74
y] dev;" sd; ˙∑; jNm v;Hz≤Nt xo.nm(
n;n;v[tfl' cwv n;n;x;S]fl' tq; 75
aih's;idfl' sMyKfl' sv;R….v;æHztm(
b[˜cyRfl' cwv g;hRSQyen c yTflm( 76
yTfl' vnv;sen s'Ny;sen c yTflm(
î∑;pUtf
R l' cwv tq;NyCz⁄.kmR,;m( 77
p[;Pyte .;rte vWeR n c;Ny] i√joˇm;"
k" xKnoit gu,;Nvˇ_⁄' .;rtSy;≤%l;≤N√j;" 78
Ev' sMyÑy; p[oˇ_' .;rt' vWRmˇu mm(
svRp;phr' pu<y' /Ny' bu≤ıivv/Rnm( 79
y îd' Í,uy;…•Ty' p#π√; inyte≤N{y"
svRp;pwivRinmRˇu _o iv„,ulok˘ s gCzit 80
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e .;rtvW;Rnk
u °ˇ‹n' n;m s¢…v'xoå?y;y" 27
a∑;…v'xoå?y;y"
t];d* ko,;idTym;h;TMyv,Rnm(
b[˜ov;c
t];Ste .;rte vWeR d≤=,od…/s'iSqt"
153

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ao<@^dx
e îit :y;t" SvgRmo=p[d;yk" 1
smu{;duˇr' t;v¥;vi√rjm<@lm(
dexoås* pu<yxIl;n;' gu,"w svwrR l'’t" 2
t] dexp[stU ; ye b[;˜,;" s'yte≤N{y;"
tp"Sv;?y;yinrt; vN¥;" pUJy;í te sd; 3
≈;ıe d;ne ivv;he c yDe v;c;yRkmR…,
p[xSt;" svRk;yeWR u t]dexo∫v; i√j;" 4
W$(kmRinrt;St] b[;˜,; vedp;rg;"
îith;sivdíwv pur;,;qRivx;rd;" 5
svRx;S];qRkx
⁄ l; yJv;no vItmTsr;"
a…¶ho]rt;" kÉ…cTkÉ…cTSm;t;R…¶tTpr;" 6
pu]d;r/nwyˇRu _; d;t;r" sTyv;idn"
invsNTyuTkle pu<ye yDoTsviv.UiWte 7
îtreåip ]yo v,;R" =i]y;¥;" susy' t;"
SvkmRinrt;" x;Nt;St] itœ≤Nt /;…mRk;" 8
ko,;idTy îit :y;tStiSmNdexe VyviSqt"
y' ÎÇ; .;Skr' mTyR" svRp;pw" p[mCu yte 9
muny Ëcu"
≈otu…mCz;m td(biU[ h =e]' sUySR y s;'pt[ m(
tiSmNdexe sur≈eœ y];Ste s idv;kr" 10
b[˜ov;c
lv,Syod/eStIre piv]e sumnohre
svR] v;luk;k°,Re dexe svRg,u ;iNvte 11
cMpk;xokbk⁄l"w krvIrw" sp;$lw"
pun' ;gw" k…,Rk;rwí bk⁄lnw ;RgkÉsrw" 12
tgrw/vR b;,wí aitmuˇ_ì" sk⁄Bjkì"
154

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

m;ltIk⁄Ndpu„pwí tq;NywmÆR Llk;id…." 13
kÉtk°vn%<@¯í svRtk
Ru s⁄ mu oJJvlw"
kdMbwlk
R c⁄ "w x;lw" pnswdvRe d;®…." 14
srlwmcuR k
u N⁄ dwí cNdnwí …stetrw"
aêTqw" s¢p,wíR a;m[rw ;m[;tkìStq; 15
t;lw" pUgflwívw n;·rkÉr"w kipTqkì"
aNywí iviv/wv=RO "w svRt" sml'’tm( 16
=e]' t] rve" pu<ym;Ste jgit iv≈utm(
smNt;¥ojn' s;g[' .u·ˇ_mu·ˇ_flp[dm( 17
a;Ste t] Svy' dev" shß;'xiu dRv;kr"
ko,;idTy îit :y;to .u·ˇ_mu·ˇ_flp[d" 18
m;`e m;…s …ste p=e s¢My;' s'yte≤N{y"
’topv;so y]eTy ò;Tv; tu mkr;lye 19
’tx*co ivxuı;Tm; SmrNdev' idv;krm(
s;gre iv…/vTò;Tv; xvRyNR te sm;iht" 20
dev;nOWINmnu„y;'í iptøNs'tPyR c i√j;"
¨ˇIyR v;ssI /*te p·r/;y suinmRle 21
a;cMy p[yto .UTv; tIre tSy mhod/e"
¨pivXyodye k;le p[;Ñü%" sivtuStd; 22
iv≤l:y pµ' me/;vI rˇ_cNdnv;·r,;
a∑pT]' kÉsr;!‰' vtul
R ' co?vRk…,Rkm( 23
itlt<@ëltoy' c rˇ_cNdns'ytu m(
rˇ_pu„p' sd.| c p[≤=peˇ;m[.;jne 24
t;m[;.;veåkúpT]Sy pu$e ’Tv; itl;idkm(
ip/;y tNmuin≈eœ;" p;]' p;]e, ivNyset( 25
krNy;s;©ivNy;s' ’Tv;©¯˙d≥ y;id…."
155

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a;Tm;n' .;Skr' ?y;Tv; sMyK≈ı;smiNvt" 26
m?ye c;…¶dle /Im;•wAt≥ e êsne dle
k;m;·rgocre cwv punmR?ye c pUjyet( 27
p[.tU ' ivml' s;rm;r;?y' prm' su%m(
s'pJU y pµm;v;Á ggn;ˇ] .;Skrm( 28
k…,Rkop·r s'Sq;Py tto mu{;' p[dxRyte (
’Tv; ò;n;idk˘ sv| ?y;Tv; t' susm;iht" 29
…stpµop·r r…v' tejo…bMbe VyviSqtm(
ip©;=' i√.uj' rˇ_' pµpT];®,;Mbrm( 30
svRl=,s'yˇu _' sv;R.r,.UiWtm(
suÂp' vrd' x;Nt' p[.;m<@lmi<@tm( 31
¨¥Nt' .;Skr' ÎÇ; s;N{…sNdUrs'in.m(
ttStTp;]m;d;y j;nu>y;' /r,I' gt" 32
’Tv; ≤xr…s tTp;]mek…cˇStu v;Gyt"
}y=re, tu mN]e, sUy;Ry;~y| invedyet( 33
adI≤=tStu tSywv n;ªwv;`| p[yCzit
≈ıy; .;vyuˇ_Én .·ˇ_g[;Áo rivyRt" 34
a…¶inA≥itv;YvIxm?ypUv;Ridid=u c
˙iCzrí ≤x%;vmRn]e ;<yS]' c pUjyet( 35
dÊv;~y| gN//Up' c dIp' nwv¥e mev c
jPTv; StuTv; nmS’Tv; mu{;' bı±v; ivsjRyte ( 36
ye v;~y| s'py[ Cz≤Nt sUy;Ry inyte≤N{y;"
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" ≤S]y" xU{;í s'yt;" 37
.·ˇ_.;ven stt' ivxuıne ;Ntr;Tmn;
te .uKTv;….mt;Nk;m;Np[;“uv≤Nt pr;' gitm( 38
]wloKydIpk˘ dev' .;Skr' ggnecrm(
156

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ye s'≈y≤Nt mnuj;Ste Syu" su%Sy .;jnm( 39
y;v• dIyte c;~y| .;Skr;y yqoidtm(
t;v• pUjyei√„,u' x'kr' v; surêe rm( 40
tSm;Tp[yàm;Sq;y d¥;d~y| idne idne
a;idTy;y xu…c.UTR v; pu„pwgNR /wmnR ormw" 41
Ev' dd;it yí;~y| s¢My;' susm;iht"
a;idTy;y xu…c" ò;t" s l.edI‚Pst' flm( 42
rog;i√muCyte rogI ivˇ;qIR l.te /nm(
iv¥;' p[;“oit iv¥;qIR sut;qIR pu]v;N.vet( 43
y' y' k;mm….?y;yNsUy;Ry;~y| p[yCzit
tSy tSy fl' sMyKp[;“oit pu®W" su/I" 44
ò;Tv; vw s;gre dÊv; sUy;Ry;~y| p[,My c
nro v; yid v; n;rI svRk;mfl' l.et( 45
tt" sUy;Rly' gCzπTpu„pm;d;y v;Gyt"
p[ivXy pUjye∫;nu' ’Tv; tu i]" p[d≤=,m( 46
pUjyeTpry; .KTy; ko,;k| muinsˇm;"
gN/w" pu„pwStq; dIpw/pRU nw vRw ¥e kìrip 47
d<@vTp[…,p;twí jyxBdwStq; Stvw"
Ev' s'pJU y t' dev' shß;'x'ë jgTpitm( 48
dx;n;même/;n;' fl' p[;“oit m;nv"
svRp;pivinmRˇu _o yuv; idVyvpunrR " 49
s¢;vr;Ns¢ pr;Nv'x;nuıT» y .o i√j;"
ivm;nen;kúv,Rne k;mgen suvcRs; 50
¨pgIym;no gN/vw"R sUyl
R ok˘ s gCzit
.uKTv; t] vr;N.og;Ny;vd;.Uts'Plvm( 51
pu<y=y;idh;y;t" p[vre yo…gn;' k⁄le
157

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ctuvdRe o .vei√p[" Sv/mRinrt" xu…c" 52
yog' ivvSvt" p[;Py tto mo=mv;“uy;t(
cw]e m;…s …ste p=e y;];' dmn.≤Ôk;m( 53
y" kroit nrSt] pUvoRˇ_' s fl' l.et(
xynoTq;pne .;no" s'£;NTy;' ivWuv;yne 54
v;re rveiStq* cwv pvRk;leåqv; i√j;"
ye t] y;];' k⁄v≤R Nt ≈ıy; s'yte≤N{y;" 55
ivm;nen;kúv,Rne sUyl
R ok˘ v[j≤Nt te
a;Ste t] mh;devStIre ndndIpte" 56
r;meêr îit :y;t" svRk;mflp[d"
ye t' pXy≤Nt k;m;·r' ò;Tv; sMyÑhod/* 57
gN/w" pu„pwStq; /Updw IRpnw vRw ¥e kìvrR "w
p[…,p;twStq; Sto]wgIRtvw ;R¥mw nR ohrw" 58
r;jsUyfl' sMyGv;…jme/fl' tq;
p[;“uv≤Nt mh;Tm;n" s'…s≤ı' prm;' tq; 59
k;mgen ivm;nen iki˚,Ij;lm;≤ln;
¨pgIym;n; gN/vw"R ≤xvlok˘ v[j≤Nt te 60
a;Ùts'Plv' y;v∫⁄KTv; .og;Nmnorm;n(
pu<y=y;idh;gTy c;tuvdRe ; .v≤Nt te 61
x;'kr' yogm;Sq;y tto mo=' v[j≤Nt te
ySt] sivtu" =e]e p[;,;'STyjit m;nv" 62
s sUyl
R okm;Sq;y devvNmodte idiv
punm;RnWu t;' p[;Py r;j; .vit /;…mRk" 63
yog' rve" sm;s;¥ tto mo=mv;“uy;t(
Ev' my; muin≈eœ;" p[oˇ_' =e]' sudl
u .R m( 64
ko,;kúSyod/eStIre .u·ˇ_mu·ˇ_flp[d" 65
158

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e SvyM>vOiWs'v;de ko,;idTym;h;TMyk°ˇ‹n'
n;m;∑;…v'xoå?y;y" 28
Ekoni]'xoå?y;y"
t];d* sUypR jU ;p[kr,m(
muny Ëcu"
≈utoåSm;…." sur≈eœ .vt; ydud;˙tm(
.;SkrSy pr' =e]' .u·ˇ_mu·ˇ_flp[dm( 1
n tOi¢m…/gCz;m" Í<vNt" su%d;' kq;m(
tv vK]o∫v;' pu<y;m;idTySy;`n;≤xnIm( 2
at" pr' sur≈eœ b[iU h no vdt;' vr
devpUj;fl' y∞ y∞ d;nfl' p[.o 3
p[…,p;te nmSk;re tq; cwv p[d≤=,e
dIp/Upp[d;ne c s'm;jRniv/* c yt( 4
¨pv;se c yTpu<y' yTpu<y' nˇ_.ojne
a`Rí k°Îx" p[oˇ_" k⁄] v; s'pd[ Iyte 5
kq' c i£yte .·ˇ_" kq' dev" p[sIdit
EtTsv| sur≈eœ ≈otu…mCz;mhe vym( 6
b[˜ov;c
a~y| pUj;idk˘ sv| .;SkrSy i√joˇm;"
.·ˇ_' ≈ı;' sm;…/' c kQym;n' inbo/t 7
mns; .;vn; .·ˇ_·r∑; ≈ı; c k°TyRte
?y;n' sm;…/·rTyuˇ_' Í,u?v' susm;iht;" 8
tTkq;' ≈;vye¥Stu t∫ˇ_;NpUjyIt v;
a…¶xu≈WU kíwv s vw .ˇ_" sn;tn" 9
t≤∞ˇStNmn;íwv devpUj;rt" sd;
159

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tTkmR’∫ve¥Stu s vw .ˇ_" sn;tn" 10
dev;qeR i£ym;,;in y" km;R<ynumNyte
k°tRn;√; pro ivp[;" s vw .ˇ_tro nr" 11
n;>ysUyte t∫ˇ_;• inN¥;∞;Nydevt;m(
a;idTyv[tc;rI c s vw .ˇ_tro nr" 12
gCz÷iStœNSvp≤Ô`[•iu NmW…•…mW•ip
y" Smre∫;Skr' inTy' s vw .ˇ_tro nr" 13
Ev'iv/; iTvy' .·ˇ_" sd; k;y;R ivj;nt;
.KTy; sm;…/n; cwv Stven mns; tq; 14
i£yte inymo yStu d;n' ivp[;y dIyte
p[itgO ≤Nt t' dev; mnu„y;" iptrStq; 15
pT]' pu„p' fl' toy' y∫KTy; smup;˙tm(
p[itgO ≤Nt t∂ºv; n;iStk;NvjRy≤Nt c 16
.;vxu≤ı" p[yoˇ_Vy; inym;c;rs'ytu ;
.;vxuı‰; i£yte yˇTsv| sfl' .vet( 17
StuitjPyoph;re, pUjy;ip ivvSvt"
¨pv;sen .KTy; vw svRp;pw" p[mCu yte 18
p[…,/;y ≤xro .UMy;' nmSk;r' kroit y"
tT=,;TsvRp;pe>yo muCyte n;] s'xy" 19
.·ˇ_yuˇ_o nro yoås* rve" k⁄y;RTp[d≤=,;m(
p[d≤=,I’t; ten s¢√«p; vsu/' r; 20
sUy| mn…s y" ’Tv; k⁄y;R√‰omp[d≤=,;m(
p[d≤=,I’t;Sten sveR dev; .v≤Nt ih 21
Ek;h;ro nro .UTv; Wœ‰;' yoåcRyte rivm(
inymv[tc;rI c .ve∫·ˇ_smiNvt" 22
s¢My;' v; mh;.;g;" soåême/fl' l.et(
160

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ahor;]opv;sen pUjye¥Stu .;Skrm( 23
s¢My;mqv; Wœ‰;' s y;it prm;' gitm(
’„,p=Sy s¢My;' sopv;so …jte≤N{y" 24
svRràoph;re, pUjye¥Stu .;Skrm(
pµp[.,e y;nen sUyl
R ok˘ s gCzit 25
xuKlp=Sy s¢My;mupv;spro nr"
svRxKu loph;re, pUjye¥Stu .;Skrm( 26
svRp;pivinmRˇu _" sUyl
R ok˘ s gCzit
akúsp' $u s'yˇu _mudk˘ p[stO ' ipbet( 27
£mvOı‰; ctu…v|xmekk
ì ˘ =pyeTpun"
√;>y;' s'vTsr;>y;' tu sm;¢inymo .vet( 28
svRk;mp[d; ÁºW; p[xSt; Ákús¢mI
xuKlp=Sy s¢My;' yd;idTyidn' .vet( 29
s¢mI ivjy; n;m t] dˇ' mhTflm(
ò;n' d;n' tpo hom ¨pv;sStqwv c 30
sv| ivjys¢My;' mh;p;tkn;xnm(
ye c;idTyidne p[;¢e ≈;ı' k⁄v≤R Nt m;nv;" 31
yj≤Nt c mh;êet' te l.Nte yqe‚Pstm(
yeW;' /My;‹" i£y;" sv;R" sdwvoi∂Xy .;Skrm( 32
n k⁄le j;yte teW;' d·r{o Vy;…/toåip v;
êety; rˇ_y; v;ip pItmOiˇky;ip v; 33
¨plepnkt;R tu …c≤Ntt' l.te flm(
…c].;nu' iv…c]wStu k⁄smu íw sugiN/…." 34
pUjyeTsopv;so y" s k;m;nI‚Pst;'Ll.et(
`Otne dIp' p[Jv;Ly itltwlne v; pun" 35
a;idTy' pUjye¥Stu c=uW; n s hIyte
161

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

dIpd;t; nro inTy' D;ndIpen dIPyte 36
itl;" piv]' twl' v; itlgod;nmuˇmm(
a…¶k;yeR c dIpe c mh;p;tkn;xnm( 37
dIp' dd;it yo inTy' devt;ytneWu c
ctu„pqeWu rQy;su Âpv;Nsu.go .vet( 38
hiv….R" p[qm" kLpo i√tIyí*W/Irsw"
vs;medoiSqiny;Rsnw R tu dey" kq'cn 39
.ved?U vRgitdIRpo n kd;…cd/ogit"
d;t; dIPyit c;Pyev' n ityRGgitm;“uy;t( 40
Jvlm;n' sd; dIp' n hre•;ip n;xyet(
dIpht;R nro bN/' n;x' £o/' tmo v[jte ( 41
dIpd;t; SvgRlokÉ dIpm;lev r;jte
y" sm;l.te inTy' k⁄ïm;gu®cNdnw" 42
s'p¥te nr" p[Te y /nen yxs; …≈y;
rˇ_cNdns'…m≈w rˇ_pu„pw" xu…cnRr" 43
¨dyeå~y| sd; dÊv; …s≤ı' s'vTsr;Ll.et(
¨dy;Tp·rvtetR y;vdStmne iSqt" 44
jp•….mu%" ik˘…cNmN]' Sto]mq;ip v;
a;idTyv[tmetˇu mh;p;tkn;xnm( 45
a~ye,R siht' cwv sveR s;©÷ p[d;pyet(
¨dye ≈ıy; yuˇ_" svRp;pw" p[mCu yte 46
suv,R/ne au n@±v;hvsu/;vS]s'ytu m(
a~yRpd[ ;t; l.te s¢jNm;nug' flm( 47
a¶* toyeåNt·r=e c xuc* .UMy;' tqwv c
p[itm;y;' tq; ip<@‰;' deym~y| p[yàt" 48
n;psVy' n sVy' c d¥;d….mu%" sd;
162

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

s`Ot' guGgul' v;ip rve.·R ˇ_smiNvt" 49
tT=,;TsvRp;pe>yo muCyte n;] s'xy"
≈Iv;s' cturß' c devd;®˘ tqwv c 50
kpUrR ;g®/Up;in dÊv; vw SvgRg;…mn"
ayne tUˇre sUymR qv; d≤=,;yne 51
pUj…yTv; ivxeW,e svRp;pw" p[mCu yte
ivWuvWe pU r;geWu W@xIitmu%We u c 52
pUj…yTv; ivxeW,e svRp;pw" p[mCu yte
Ev' vel;su sv;Rsu svRk;l' c m;nv" 53
.KTy; pUjyte yoåk| soåkúlokÉ mhIyte
’srw" p;ysw" pUp"w flmUl`Ot*dnw" 54
b≤l' ’Tv; tu sUy;Ry sv;RNk;m;nv;“uy;t(
`Otne tpR,' ’Tv; svR…sıo .ve•r" 55
=Ire, tpR,' ’Tv; mnSt;pwnR yuJyte
d›; tu tpR,' ’Tv; k;yR…s≤ı' l.e•r" 56
ò;n;qRm;hre¥Stu jl' .;no" sm;iht"
tIqeWR u xu…ct;p•" s y;it prm;' gitm( 57
zT]' ?vj' ivt;n' v; pt;k;' c;mr;…, c
≈ıy; .;nve dÊv; git…m∑;mv;“uy;t( 58
y¥∂^Vy' nro .KTy; a;idTy;y p[yCzit
tˇSy xts;hßmuTp;dyit .;Skr" 59
m;ns' v;…ck˘ v;ip k;yj' y∞ du„’tm(
sv| sUypR s[ ;den tdxeW' Vypohit 60
Ek;hen;ip y∫;no" pUj;y;" p[;Pyte flm(
yqoˇ_d≤=,wivRpnw[ R tT£tuxtwrip 61
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e sUypR jU ;id n;mwkoni]'xoå?y;y" 29
163

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

i]'xoå?y;y"
a;idTym;h;TMyv,Rnm(
muny Ëcu"
aho devSy m;h;TMy' ≈utmev' jgTpte
.;SkrSy sur≈eœ vdtSteWu dul.R m( 1
.Uy" p[biU[ h devx
e yTpOCz;mo jgTpte
≈otu…mCz;mhe b[˜Npr' k*tUhl' ih n" 2
gOhSqo b[˜c;rI c v;np[Sqoåq ….=uk"
y îCzπNmo=m;Sq;tu' devt;' k;' yjet s" 3
k⁄to ÁSy;=y" SvgR" k⁄to in"≈eys' prm(
SvgRtíwv ik˘ k⁄y;R¥ne n Cyvte pun" 4
dev;n;' c;] ko dev" iptø,;' cwv k" ipt;
ySm;Tprtr' n;iSt tNme b[iU h surêe r 5
k⁄t" sO∑…md' ivê' sv| Sq;vrj©mm(
p[lye c km>yeit t∫v;Nvˇ_⁄mhRit 6
b[˜ov;c
¨¥•evWw k⁄®te jgi√it…mr' krw"
n;t" prtro dev" k…ídNyo i√joˇm;" 7
an;idin/no ÁºW pu®W" x;êtoåVyy"
t;pyTyeW ]I'Llok;N.vn[iXm….®Lb," 8
svRdve myo ÁºW tpt;' tpno vr"
svRSy jgto n;q" svRs;=I jgTpit" 9
s'≤=pTyeW .Ut;in tq; ivsOjte pun"
EW .;it tpTyeW vWRTyeW g.iSt…." 10
EW /;t; iv/;t; c .Ut;id.UtR .;vn"
n ÁºW =ym;y;it inTym=ym<@l" 11
164

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

iptø,;' c ipt; ÁºW devt;n;' ih devt;
/[vu ' Sq;n' SmOt' Áºt¥Sm;• Cyvte pun" 12
sgRk;le jgT’Tòm;idTy;Ts'ps[ yU te
p[lye c tm>yeit .;Skr' dI¢tejsm( 13
yo…gní;Pys':y;t;STyKTv; gOhklevrm(
v;yu.TRU v; ivxNTyiSm'Stejor;x* idv;kre 14
aSy riXmshß;…, x;%; îv ivh'gm;"
vsNTy;…≈Ty muny" s'…sı; dwvtw" sh 15
gOhSq; jnk;¥;í r;j;no yog/…mR,"
v;l≤%Ly;dyíwv AWyo b[˜v;idn" 16
v;np[Sq;í ye c;Nye Vy;s;¥; ….=vStq;
yogm;Sq;y sveR te p[iv∑;" sUymR <@lm( 17
xuko Vy;ssut" ≈Im;Nyog/mRmv;Py s"
a;idTyikr,;NgTv; Ápun.;Rvm;iSqt" 18
xBdm;]≈uitmu%; b[˜iv„,u≤xv;dy"
p[Ty=oåy' pro dev" sUyiR St…mrn;xn" 19
tSm;dNy] .·ˇ_ihR n k;y;R xu.…mCzt;
ySm;∂»∑re gMy;Ste dev; iv„,upru ogm;" 20
ato .v≤∫" sttm>yCyoR .gv;n[…v"
s ih m;t; ipt; cwv ’TòSy jgto gu®" 21
an;¥o lokn;qoås* riXmm;lI jgTpit"
…m]Tve c iSqto ySm;ˇpStepe i√joˇm;" 22
an;idin/no b[˜; inTyí;=y Ev c
sOÇ; ss;gr;N√«p;N.uvn;in ctudx
R 23
lok;n;' s iht;q;Ry iSqtíN{s·rˇ$e
sOÇ; p[j;ptINsv;RNsOÇ; c iviv/;" p[j;" 24
165

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tt" xtshß;'xru Vyˇ_í pun" Svym(
’Tv; √;dx/;Tm;nm;idTymupp¥te 25
îN{o /;t;q pjRNySTv∑; pUW;yRm; .g"
ivvSv;iNv„,urx
' í v®,o …m] Ev c 26
a;….√;Rdx….Sten sUy,Re prm;Tmn;
’Tò' jgidd' Vy;¢' mUitR….í i√joˇm;" 27
tSy y; p[qm; mUitRr;idTySyeN{s'…Dt;
iSqt; s; devr;jTve dev;n;' ·rpun;≤xnI 28
i√tIy; tSy y; mUitRn;Rª; /;teit k°itRt;
iSqt; p[j;pitTven iviv/;" sOjte p[j;" 29
tOtIy;kúSy y; mUitR" pjRNy îit iv≈ut;
me`„e vev iSqt; s; tu vWRte c g.iSt…." 30
ctuqIR tSy y; mUitRn;Rª; Tv∑eit iv≈ut;
iSqt; vnSpt* s; tu aoW/IWu c svRt" 31
pçmI tSy y; mUitRn;Rª; pUWie t iv≈ut;
a•e VyviSqt; s; tu p[j;' pu„,;it inTyx" 32
mUitR" WœI rvey;R tu ayRm; îit iv≈ut;
v;yo" s'sr,; s; tu dev„e vev sm;…≈t; 33
.;noy;R s¢mI mUitRn;Rª; .geit iv≈ut;
.U…y„vviSqt; s; tu xrIreWu c deihn;m( 34
mUitRy;R Tv∑mI tSy ivvSv;init iv≈ut;
a¶* p[itiœt; s; tu pcTy•' xrI·r,;m( 35
nvmI …c].;noy;R mUitRivR„,uí n;mt"
p[;du.vR it s; inTy' dev;n;m·rsUdnI 36
dxmI tSy y; mUitRrx
' mu ;init iv≈ut;
v;y* p[itiœt; s; tu p[Ò;dyit vw p[j;" 37
166

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

mUitRSTvek;dxI .;non;Rª; v®,s'…Dt;
jle„vviSqt; s; tu p[j;' pu„,;it inTyx" 38
mUitRy;R √;dxI .;non;Rª; …m]eit s'…Dt;
lok;n;' s; iht;q;Ry iSqt; cN{s·rˇ$e 39
v;yu.=StpStepe iSqTv; mw],e c=uW;
anug O Nsd; .ˇ_;Nvrwn;Rn;iv/wStu s" 40
Ev' s; jgt;' mUitRihRt; iviht; pur;
t] …m]" iSqto ySm;ˇSm;iNm]' pr' SmOtm( 41
a;….√;Rdx….Sten siv]; prm;Tmn;
’Tò' jgidd' Vy;¢' mUitR….í i√joˇm;" 42
tSm;ı‰eyo nmSyí √;dxSq;su mUitRWu
.·ˇ_m≤∫nRriw nRTy' tÌten;Ntr;Tmn; 43
îTyev' √;dx;idTy;•mS’Tv; tu m;nv"
inTy' ≈uTv; pi#Tv; c sUyl
R okÉ mhIyte 44
muny Ëcu"
yid t;vdy' sUyíR ;iddev" sn;tn"
tt" kSm;ˇpStepe vrePsu" p[;’to yq; 45
b[˜ov;c
Et√" s'pv[ +y;…m pr' guÁ' iv.;vso"
pO∑' …m]e, yTpUv| n;rd;y mh;Tmne 46
p[;Ñyoˇ_;Stu yu„m>y' rve√;Rdx mUtyR "
…m]í v®,ío.* t;s;' tp…s s'iSqt* 47
aB.=o v®,St;s;' tSq* p…íms;gre
…m]o …m]vne c;iSmNv;yu.=oå.vˇd; 48
aq me®…gre" Í©;Tp[Cyuto gN/m;dn;t(
n;rdStu mh;yogI sv;|Llok;'írNvxI 49
167

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a;jg;m;q t]wv y] …m]oåcrˇp"
t' ÎÇ; tu tpSyNt' tSy k*tUhl' Á.Ut( 50
yoå=yí;Vyyíwv Vyˇ_;Vyˇ_" sn;tn"
/Otmek;Tmk˘ yen ]wloKy' sumh;Tmn; 51
y" ipt; svRdve ;n;' pr;,;mip y" pr"
ayj∂ºvt;" k;Stu iptøNv; k;ns* yjet(
îit s'…cNTy mns; t' dev' n;rdoåb[vIt( 52
n;rd ¨v;c
vedWe u spur;,eWu s;©op;©πWu gIyse
Tvmj" x;êto /;t; Tv' in/;nmnuˇmm( 53
.Ut' .Vy' .v∞wv Tv…y sv| p[itiœtm(
cTv;rí;≈m; dev gOhSq;¥;Stqwv ih 54
yj≤Nt Tv;mhrhSTv;' mUitRTv' sm;…≈tm(
ipt; m;t; c svRSy dwvt' Tv' ih x;êtm( 55
yjse iptr' k˘ Tv' dev' v;ip n ivµhe 56
…m] ¨v;c
av;Cymet√ˇ_Vy' pr' guÁ' sn;tnm(
Tv…y .·ˇ_mit b[˜Np[v+y;…m yq;tqm( 57
yˇTsU+mmivDeymVyˇ_mcl' /[vu m(
î≤N{yw·r≤N{y;qwíR svR.tU iw vRv…jRtm( 58
s ÁNtr;Tm; .Ut;n;' =e]Díwv kQyte
i]gu,;√‰it·rˇ_oås* pu®Wíwv k‚Lpt" 59
ihr<yg.oR .gv;Nswv bu≤ı·rit SmOt"
mh;init c yogeWu p[/;n…mit kQyte 60
s;':ye c kQyte yoge n;m….bR¸/;Tmk"
s c i]Âpo ivê;Tm; xvoRå=r îit SmOt" 61
168

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

/Otmek;Tmk˘ ten ]wloKy…mdm;Tmn;
axrIr" xrIreWu sveWR u invsTys* 62
vs•ip xrIreWu n s ≤lPyet kmR…."
mm;Ntr;Tm; tv c ye c;Nye dehs'iSqt;" 63
sveWR ;' s;≤=.Utoås* n g[;Á" kÉn…cTKv…ct(
sgu,o ingu,R o ivêo D;ngMyo Ás* SmOt" 64
svRt"p;…,p;d;Nt" svRto≤=≤xromu%"
svRt"≈uitm;'LlokÉ svRm;vOTy itœit 65
ivêmU/;R ivê.ujo ivêp;d;≤=n;…sk"
Ekírit vw =e]e Svwrc;rI yq;su%m( 66
=e];,Ih xrIr;…, teW;' cwv yq;su%m(
t;in veiˇ s yog;Tm; tt" =e]D ¨Cyte 67
aVyˇ_É c pure xete pu®WSten coCyte
ivê' b¸iv/' Dey' s c svR] ¨Cyte 68
tSm;Ts b¸ÂpTv;i√êÂp îit SmOt"
tSywkSy mhÊv' ih s cwk" pu®W" SmOt" 69
mh;pu®WxBd' ih …b.Tyek
R " sn;tn"
s tu iv…/i£y;yˇ" sOjTy;Tm;nm;Tmn; 70
xt/; shß/; cwv tq; xtshß/;
koi$xí kroTyeW p[Tyg;Tm;nm;Tmn; 71
a;k;x;Tpitt' toy' y;it Sv;√Ntr' yq;
.Ume rsivxeW,e tq; gu,rs;ˇu s" 72
Ek Ev yq; v;yudhRe „e vev ih pç/;
EkTv' c pOqKTv' c tq; tSy n s'xy" 73
Sq;n;NtrivxeW;∞ yq;…¶lR.te pr;m(
s'D;' tq; mune soåy' b[˜;idWu tq;“uy;t( 74
169

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

yq; dIpshß;…, dIp Ek" p[syU te
tq; Âpshß;…, s Ek" s'ps[ yU te 75
yd; s bu?yTy;Tm;n' td; .vit kÉvl"
EkTvp[lye c;Sy b¸Tv' c p[vtRte 76
inTy' ih n;iSt jgit .Ut' Sq;vrj©mm(
a=yí;p[mye í svRgí s ¨Cyte 77
tSm;dVyˇ_muTp•' i]gu,' i√jsˇm;"
aVyˇ_;Vyˇ_.;vSq; y; s; p[’it®Cyte 78
t;' yoin' b[˜,o iv≤ı yoås* sdsd;Tmk"
lokÉ c pUJyte yoås* dwve ip}ye c kmR…, 79
n;iSt tSm;Tpro ÁNy" ipt; devoåip v; i√j;"
a;Tmn; s tu ivDeySttSt' pUjy;Myhm( 80
Svge„R vip ih ye kÉ…cˇ' nmSy≤Nt deihn"
ten gCz≤Nt devWeR tenoi∂∑fl;' gitm( 81
t' dev;" Sv;≈mSq;í n;n;mUitRsm;…≈t;"
.KTy; s'pjU yNTy;¥' gitíwW;' dd;it s" 82
s ih svRgtíwv ingu,R íwv kQyte
Ev' mTv; yq;D;n' pUjy;…m idv;krm( 83
ye c t∫;ivt; lok EktÊv' sm;…≈t;"
EtdPy…/k˘ teW;' ydek˘ p[ivxNTyut 84
îit guÁsmu∂x
º Stv n;rd k°itRt"
aSm∫KTy;ip devWeR Tvy;ip prm' SmOtm( 85
survw ;R muin….v;Rip pur;,wvrR d' SmOtm(
sveR c prm;Tm;n' pUjy≤Nt idv;krm( 86
b[˜ov;c
EvmetTpur;:y;t' n;rd;y tu .;nun;
170

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

my;ip c sm;:y;t; kq; .;noi√≥joˇm;" 87
îdm;:y;nm;:yey' my;:y;t' i√joˇm;"
n Án;idTy.ˇ_;y îd' dey' kd;cn 88
yíwtCz^;vye…•Ty' yíwv Í,uy;•r"
s shß;…cRW' dev' p[ivxe•;] s'xy" 89
muCyet;tRStq; rog;Cz^Tu vem;m;idt" kq;m(
…jD;sul.R te D;n' git…m∑;' tqwv c 90
=,en l.teå?v;n…md' y" p#te mune
yo y' k;myte k;m' s t' p[;“oTys'xym( 91
tSm;∫v≤∫" stt' SmtRVyo .gv;n[…v"
s c /;t; iv/;t; c svRSy jgt" p[."u 92
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e a;idTym;h;TMyv,Rn' n;m i]'xoå?y;y" 30
Eki]'xoå?y;y"
a;idTym;h;TMyv,Rnm(
b[˜ov;c
a;idTymUlm≤%l' ]wloKy' muinsˇm;"
.vTySm;∆gTsv| sdev;surm;nuWm( 1
®{opeN{mheN{;,;' ivp[Ne {i]idv*ks;m(
mh;¥uitmt;' cwv tejoåy' s;vRl*ikkm( 2
sv;RTm; svRlokÉxo devdev" p[j;pit"
sUyR Ev i]lokSy mUl' prmdwvtm( 3
a¶* p[;St;¸it" sMyg;idTymupitœte
a;idTy;∆;yte vOi∑vO∑R re •' tt" p[j;" 4
sUy;RTp[syU te sv| t] cwv p[lIyte
.;v;.;v* ih lok;n;m;idTy;…•"sOt* pur; 5
171

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Etˇu ?y;inn;' ?y;n' mo=í;PyeW mo≤=,;m(
t] gCz≤Nt inv;R,' j;yNteåSm;Tpun" pun" 6
=,; muÙt;R idvs; inx; p=;í inTyx"
m;s;" s'vTsr;íwv Atví yug;in c 7
aq;idTy;Îte ÁºW;' k;ls':y; n iv¥te
k;l;Îte n inymo n;¶* ivhr,i£y; 8
AtUn;miv.;gStt" pu„pfl' k⁄t"
k⁄to vw sSyin„piˇStO,*W…/g," k⁄t" 9
a.;vo Vyvh;r;,;' jNtUn;' idiv ceh c
jgTp[.;v;i√xte .;Skr;√;·rtSkr;t( 10
n;vO∑‰; tpte sUyoR n;vO∑‰; p·rxu„yit
n;vO∑‰; p·r…/' /ˇe v;·r,; dIPyte r…v" 11
vsNte kipl" sUyoR g[I„me k;çns'in."
êeto vW;Rsu v,Rne p;<@ë" xrid .;Skr" 12
hemNte t;m[v,;R." ≤x≤xre loihto r…v"
îit v,;R" sm;:y;t;" sUySR y Atus.' v;" 13
AtuSv.;vv,wíR sUy"R =emsu….=’t(
aq;idTySy n;m;in s;m;Ny;in i√joˇm;" 14
√;dxwv pOqKTven t;in v+y;MyxeWt"
a;idTy" sivt; sUyoR …mihroåkú" p[.;kr" 15
m;tR<@o .;Skro .;nu…í].;nuidRv;kr"
riv√;Rdx….SteW;' Dey" s;m;Nyn;m…." 16
iv„,u/;Rt; .g" pUW; …m]eN{* v®,oåyRm;
ivvSv;n'xmu ;'STv∑; pjRNyo √;dx" SmOt" 17
îTyete √;dx;idTy;" pOqKTven VyviSqt;"
¨iˇœ≤Nt sd; Áºte m;sw√;Rdx…." £m;t( 18
172

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

iv„,uStpit cw]e tu vwx;%e c;yRm; tq;
ivvSv;Ô‰eœm;se tu a;W;!º c;'xmu ;NSmOt" 19
pjRNy" ≈;v,e m;…s v®," p[*œs'DkÉ
îN{ a;êyuje m;…s /;t; tpit k;iˇRkÉ 20
m;gRxIWeR tq; …m]" p*We pUW; idv;kr"
m;`e .gStu ivDeySTv∑; tpit f;Lgune 21
xtw√;Rdx….ivR„,U riXm….dIRPyte sd;
dIPyte goshße, xtwí i]….ryRm; 22
i√"s¢kìivRvSv;'Stu a'xmu ;Npç….≤S]…."
ivvSv;inv pjRNyo v®,í;yRm; tq; 23
…m]v∫gv;'STv∑; shße, xten c
îN{Stu i√gu,"w W≤@±./;Rtk
w ;dx…." xtw" 24
shße, tu …m]o vw pUW; tu nv…." xtw"
¨ˇrop£meåkúSy v/RNte rXmyStq; 25
d≤=,op£me .Uyo ÓsNte sUyrR Xmy"
Ev' riXmshß' tu sUyl
R ok;dnugh[ m( 26
Ev' n;ª;' ctu…v|xdek EW;' p[k°itRt"
ivStre, shß' tu punrNyTp[k°itRtm( 27
muny Ëcu"
ye t•;mshße, StuvNTyk| p[j;pte
teW;' .vit ik˘ pu<y' gití prmeêr 28
b[˜ov;c
Í,u?v' muinx;dUl
R ;" s;r.Ut' sn;tnm(
al' n;mshße, p#•ev' Stv' xu.m( 29
y;in n;m;in guÁ;in piv];…, xu.;in c
t;in v" k°tR…y„y;…m Í,u?v' .;SkrSy vw 30
173

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivktRno ivvSv;'í m;tR<@o .;Skro r…v"
lokp[k;xk" ≈Im;'Llokc=umhR êe r" 31
loks;=I i]lokÉx" kt;R ht;R t…mßh;
tpnSt;pníwv xu…c" s¢;êv;hn" 32
g.iSthSto b[˜; c svRdve nmS’t"
Ek…v'xit îTyeW Stv î∑" sd; rve" 33
xrIr;roGydíwv /nvO≤ıyxSkr"
Stvr;j îit :y;t≤S]Wu lokÉWu iv≈ut" 34
y Eten i√j≈eœ; i√s'?yeåStmnodye
St*it sUy| xu…c.UTR v; svRp;pw" p[mCu yte 35
m;ns' v;…ck˘ v;ip dehj' kmRj' tq;
EkjPyen tTsv| nXyTykúSy s'in/* 36
EkjPyí homí s'?yop;snmev c
/UpmN];~yRmN]í b≤lmN]Stqwv c 37
a•p[d;ne d;ne c p[…,p;te p[d≤=,e
pU…jtoåy' mh;mN]" svRp;phr" xu." 38
tSm;¥Uy' p[yàen Stven;nen vw i√j;"
StuvI?v' vrd' dev' svRk;mflp[dm( 39
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e m;ˇ‹<@Sywk…v'xitn;m;nuk°ˇ‹n' n;m
Eki]'xoå?y;y" 31
√;i]'xoå?y;y"
m;tR<@jNmm;h;TMyv,Rnm(
muny Ëcu"
ingu,R " x;êto devSTvy; p[oˇ_o idv;kr"
pun√;Rdx/; j;t" ≈utoåSm;….STvyoidt" 1
174

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

s kq' tejso r‚Xm" ≤S]y; g.eR mh;¥uit"
s'.tU o .;Skro j;tSt] n" s'xyo mh;n( 2
b[˜ov;c
d=Sy ih sut;" ≈eœ; b.Uv"u Wi∑" xo.n;"
aiditidRitdRníu vw ivnt;¥;Stqwv c 3
d=St;" p[dd* kNy;" kXyp;y ]yodx
aiditjRny;m;s dev;'≤S].uvneêr;n( 4
dwTy;≤NditdRníu og[;Nd;nv;NbldipRt;n(
ivnt;¥;Stq; c;Ny;" suWvu "u Sq;nuj©m;n( 5
tSy;q pu]d*ih]w" p*]d*ih]k;id…."
Vy;¢met∆gTsv| teW;' t;s;' c vw mune 6
teW;' kXyppu];,;' p[/;n; devt;g,;"
s;iÊvk; r;js;í;Nye t;ms;í g,;" SmOt;" 7
dev;NyD.ují£É tq; i].uvneêr;n(
ß∑; b[˜ivd;' ≈eœ" prmeœI p[j;pit" 8
t;nb;/Nt siht;" s;pà‰;∂ŸTyd;nv;"
tto inr;’t;Npu];Ndwtye dw ;RnvwStq; 9
ht' i].uvn' ÎÇ; aiditmRiu nsˇm;"
a;iCzn¥D.;g;'í =u/; s'pI…@t;N.Oxm( 10
a;r;/n;y sivtu" pr' yà' p[c£me
Ek;g[; inyt;h;r; pr' inymm;iSqt;
tu∑;v tejs;' r;≤x' ggnSq' idv;krm( 11
aidit®v;c
nmStu>y' pr' sU+m' sup<u y' …b.[tåe tulm(
/;m /;mvt;mIx' /;m;/;r' c x;êtm( 12
jgt;mupk;r;y Tv;mh' St*…m gopte
175

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a;dd;nSy y{Up' tIv[' tSmw nm;Myhm( 13
g[hItum∑m;sen k;len;Mbumy' rsm(
…b.[tStv y{UpmittIv[' nt;iSm tt( 14
smetm…¶som;>y;' nmStSmw gu,;Tmne
y{UpmOGyju"s;ª;mwKyen tpte tv 15
ivêmetT]yIs'D' nmStSmw iv.;vso
yˇu tSm;Tpr' Âpmo…mTyuKTv;….s'ihtm(
aSqUl' SqUlmml' nmStSmw sn;tn 16
b[˜ov;c
Ev' s; inyt; devI c£É Sto]mhinRxm(
inr;h;r; ivvSvNtm;·rr;/…yWui√≥j;" 17
tt" k;len mht; .gv;'Stpno i√j;"
p[Ty=t;mg;ˇSy; d;=;y<y; i√joˇm;" 18
s; ddxR mh;kÀ$' tejsoåMbrs'vtO m(
.Um* c s'iSqt' .;SvJJv;l;….ritduÎx
≥ m(
t' ÎÇ; c tto devI s;?vs' prm' gt; 19
aidit®v;c
jgd;¥ p[sIdeit n Tv;' pXy;…m gopte
p[s;d' k⁄® pXyey' y{Up' te idv;kr
.ˇ_;nukMpk iv.o Tv∫ˇ_;Np;ih me sut;n( 21
b[˜ov;c
tt" s tejsStSm;d;iv.UtR o iv.;vsu"
aÎXyt td;idTySt¢t;m[opm" p[."u 22
ttSt;' p[,t;' devI' tSy;s'dxRne i√j;"
p[;h .;Sv;NvO,„u vwk˘ vr' mˇo y…mCz…s 23
p[,t; ≤xrs; s; tu j;nupI…@tmeidnI
176

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

p[Tyuv;c ivvSvNt' vrd' smupiSqtm( 24
aidit®v;c
dev p[sId pu];,;' ˙t' i].uvn' mm
yD.;g;í dwtye dw ;Rnvwí bl;…/kì" 25
t…•…mˇ' p[s;d' Tv' k⁄®„v mm gopte
a'xne teW;' .[;tOTv' gTv; t;•;xye ·rpUn( 26
yq; me tny; .Uyo yD.;g.uj" p[.o
.veyru …/p;íwv ]wloKySy idv;kr 27
tq;nukLp' pu];,;' sups[ •o rve mm
k⁄® p[s•;itRhr k;y| kt;R ¨Cyte 28
b[˜ov;c
ttSt;m;h .gv;N.;Skro v;·rtSkr"
p[,t;midit' ivp[;" p[s;dsum%
u o iv.u" 29
sUyR ¨v;c
shß;'xne te g.R" s'.yU ;hmxeWt"
TvTpu]x]UNd=oåh' n;xy;My;xu invOtR " 30
b[˜ov;c
îTyuKTv; .gv;N.;Sv;nNt/;Rnmup;gt"
invOˇ; s;ip tps" s'p;[ ¢;≤%lv;æHzt; 31
tto riXmshß;ˇu suWªu ;:yo rve" kr"
tt" s'vTsrSy;Nte tTk;mpUr,;y s" 32
inv;s' sivt; c£É devm;tuStdodre
’Cz^c;N{;y,;dI'í s; c£É susm;iht; 33
xu…cn; /;ry;Myen' idVy' g.R…mit i√j;"
ttSt;' kXyp" p[;h ik˘…cTkopPlut;=rm( 34
kXyp ¨v;c
177

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ik˘ m;ry…s g.;R<@…mit inTyopv;…snI
b[˜ov;c
s; c t' p[;h g.;R<@metTpXyeit kopn;
n m;·rt' ivp=;,;' mOTyurve .iv„yit 35
îTyuKTv; t' td; g.RmTu ssjR sur;r…,"
j;JvLym;n' tejo…." pTyuvcR nkoipt; 36
t' ÎÇ; kXypo g.Rm¥u ∫;SkrvcRsm(
tu∑;v p[,to .UTv; v;‚G.r;¥;….r;dr;t( 37
s'StUym;n" s td; g.;R<@;Tp[k$oå.vt(
pµpT]sv,;R.Stejs; Vy;¢idÑü%" 38
aq;Nt·r=;d;.;„y kXyp' muinsˇmm(
stoyme`gM.Ir; v;guv;c;xrI·r,I 39
v;guv;c
m;·rt'tpe t" p[oˇ_metd<@÷ Tvy;idte"
tSm;Nmune sutSteåy' m;tR<@;:yo .iv„yit 40
hin„yTysur;'í;y' yD.;ghr;nrIn(
dev; inxMyeit vco ggn;Tsmup;gtm( 41
p[hWRmtul' y;t; d;nv;í ht*js"
tto yuı;y dwtye ;n;juh;v xt£tu" 42
sh devmw duR ; yuˇ_o d;nv;í tm>yyu"
teW;' yuım.U´or' dev;n;msur"w sh 43
xS];S]vOi∑s'dI¢smSt.uvn;Ntrm(
tiSmNyuıe .gvt; m;tR<@ºn inrI≤=t;" 44
tejs; dÁm;n;Ste .SmI.Ut; mh;sur;"
tt" p[hWRmtul' p[;¢;" sveR idv*ks" 45
tu∑vë Su tejs;' yoin' m;tR<@midit' tq;
178

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Sv;…/k;r;'Stt" p[;¢; yD.;g;'í pUvvR t( 46
.gv;nip m;tR<@" Sv;…/k;rmq;krot(
kdMbpu„pv∫;Sv;n/ío?v| c riXm…."
vOtoå…¶ip<@sÎxo d/[e n;itSf⁄$' vpu" 47
muny Ëcu"
kq' k;Nttr' pí;{Up' s'lB/v;n[…v"
kdMbgolk;k;r' tNme b[iU h jgTpte 48
b[˜ov;c
Tv∑; tSmw dd* kNy;' s'D;' n;m ivvSvte
p[s;¥ p[,to .UTv; ivêkm;R p[j;pit" 49
]I<ypTy;Nys* tSy;' jny;m;s gopit"
√* pu]* sumh;.;g* kNy;' c ymun;' tq; 50
yˇejoå>y…/k˘ tSy m;tR<@Sy ivvSvt"
ten;itt;py;m;s ]I'Llok;Nscr;cr;n( 51
t{Up' golk;k;r' ÎÇ; s'D; ivvSvt"
ashNtI mhˇej" Sv;' z;y;' v;Kymb[vIt( 52
s'Dov;c
ah' y;Sy;…m .{' te Svmev .vn' iptu"
inivRk;r' Tvy;]wv Sqey' mCz;sn;Cz⁄.e 53
îm* c b;lk* mÁ' kNy; c vrv…,RnI
s'.;Vy; nwv c;:yey…md' .gvte Tvy; 54
z;yov;c
a; kcg[h,;∂ºiv a; x;p;•wv kihR…ct(
a;:y;Sy;…m mt' tu>y' gMyt;' y] v;æHztm( 55
îTyuˇ_; v[I…@t; s'D; jg;m iptOm≤Ndrm(
vTsr;,;' shß' tu vsm;n; iptughRO e 56
179

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

.tu"R smIp' y;hIit ip]oˇ_; s; pun" pun"
a;gCz√@v; .UTv; k⁄Ânqoˇr;'Stt" 57
t] tepe tp" s;?vI inr;h;r; i√joˇm;"
iptu" smIp' y;t;y;' s'D;y;' v;KytTpr; 58
t{Up/;·r,I z;y; .;Skr' smupiSqt;
tSy;' c .gv;NsUy"R s'Dye …mit …cNtyn( 59
tqwv jny;m;s √* pu]* kNyk;' tq;
s'D; tu p;…qRvI teW;m;Tmj;n;' tq;krot( 60
òeh' n pUvjR ;t;n;' tq; ’tvtI tu s;
mnuStT=;Ntv;'StSy; ymStSy; n c=me 61
b¸/; pI@‰m;nStu iptu" pTy; sud"u ≤%t"
s vw kop;∞ b;Ly;∞ .;ivnoåqRSy vw bl;t(
pd; s'tjRy;m;s n tu dehe Nyp;tyt( 62
z;yov;c
pd; tjRyse ySm;≤Tptu.;Ry;| grIysIm(
tSm;ˇvwW cr," pit„yit n s'xy" 63
b[˜ov;c
ymStu ten x;pen .Ox' pI…@tm;ns"
mnun; sh /m;RTm; ip]e sv| Nyvedyt( 64
ym ¨v;c
òehne tuLymSm;su m;t; dev n vtRte
ivsOJy Jy;ys' .KTy; knIy;'s' bu.WU it 65
tSy;' myo¥t" p;do n tu dehe inp;itt"
b;Ly;√; yid v; moh;ˇ∫v;N=NtumhR…s 66
x¢oåh' t;t kopen jnNy; tnyo yt"
tto mNye n jnnI…mm;' vw tpt;' vr 67
180

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tv p[s;d;∞r,o .gv• pte¥q;
m;tOx;p;dy' meå¥ tq; …cNty gopte 68
riv®v;c
as'xy' mhTpu] .iv„yTy] k;r,m(
yen Tv;m;ivxT£o/o /mRD' /mRxI≤lnm( 69
sveWR ;mev x;p;n;' p[it`;to ih iv¥te
n tu m;];….x¢;n;' Kv…cCz;pinvtRnm( 70
n xKymetiNmQy; tu kt|u m;tuvcR Stv
ik˘…cˇeåh' iv/;Sy;…m pu]òeh;dnugh[ m( 71
’myo m;'sm;d;y p[y;Sy≤Nt mhItlm(
’t' tSy; vc" sTy' Tv' c ];to .iv„y…s 72
b[˜ov;c
a;idTySTvb[vICz;y;' ikmq| tnyeWu vw
tuLye„vPy…/k" òeh Ek˘ p[it ’tSTvy; 73
nUn' nwW;' Tv' jnnI s'D; k;ip Tvm;gt;
ingu,R „e vPypTyeWu m;t; x;p' n d;Syit 74
s; tTp·rhrNtI c x;p;∫It; td; rve"
kqy;m;s vOˇ;Nt' s ≈uTv; êxur' yy* 75
s c;ip t' yq;Ny;ymcR…yTv; td; rivm(
indRG/uk;m' roWe, s;NTvy;nStmb[vIt( 76
ivêkmoRv;c
tv;ittejs; Vy;¢…md' Âp' sud"u shm(
ashNtI tu tTs'D; vne crit vw tp" 77
{+yte t;' .v;n¥ Sv;' .;y;| xu.c;·r,Im(
Âp;q| .vtoår<ye crNtI' sumhˇp" 78
≈ut' me b[˜,o v;Ky' tv tejovro/ne
181

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Âp' invRtyR ;My¥ tv k;Nt' idvSpte 79
b[˜ov;c
ttStqeit t' p[;h Tv∑;r' .gv;n[…v"
tto ivvSvto Âp' p[;g;sITp·rm<@lm( 80
ivêkm;R TvnuD;t" x;k√«pe ivvSvt;
.[…mm;roPy tˇej"x;tn;yopc£me 81
.[mt;xeWjgt;' n;…..Utne .;Svt;
smu{;i{vnopet; Tv;®roh mhI n." 82
ggn' c;≤%l' ivp[;" scN{g[ht;rkm(
a/ogt' mh;.;g; b.Uv;≤=¢m;k⁄lm( 83
iv≤=¢s≤ll;" sveR b.Uvíu tq;,Rv;"
Vy….¥Nt mh;xwl;" xI,Rs;nuinbN/n;" 84
/[vu ;/;r;<yxeW;…, …/„<y;in muinsˇm;"
]u$‰{iXminbN/Iin bN/n;in a/o yyu" 85
veg.[m,s'p;tv;yu≤=¢;" shßx"
VyxIyRNt mh;me`; `or;r;vivr;iv," 86
.;Sv∫âm,iv.[;Nt.UMy;k;xrs;tlm(
jgd;k⁄lmTyq| td;sINmuinsˇm;" 87
]wloKym;k⁄l' vI+y .[mm;,' surWRy"
dev;í b[˜,; s;/| .;SvNtm….tu∑vë "u 88
a;iddevoå…s dev;n;' j;tSTv' .Utye .uv"
sgRiSqTyNtk;leWu i]/; .edne itœ…s 89
SviSt teåStu jg•;q `mRvWRidv;kr
îN{;dyStd; dev; ≤l:ym;nmq;Stuvn( 90
jy dev jgTSv;…mÔy;xeWjgTpte
AWyí tt" s¢ v…sœ;i]purogm;" 91
182

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tu∑vë iu vRiv/w" Sto]w" SviSt SvStIitv;idn"
vedo·ˇ_….rq;g[‰;….v;Rl≤%Ly;í tu∑vë "u 92
a…¶r;¥;í .;SvNt' ≤l:ym;n' mud; yut;"
Tv' n;q mo≤=,;' mo=o ?yeySTv' ?y;inn;' pr" 93
Tv' git" svR.tU ;n;' kmRk;<@ivvitRn;m(
s'pJU ySTv' tu devx
e x' noåStu jgt;' pte 94
x' noåStu i√pde inTy' x' ní;Stu ctu„pde
tto iv¥;/rg,; y=r;=sp•g;" 95
’t;Ô≤lpu$;" sveR ≤xro…." p[,t; rivm(
ËcuSte iviv/; v;co mn"≈o]su%;vh;" 96
sÁ' .vtu tejSte .Ut;n;' .Ut.;vn
tto h;h;ÙÙíwv n;rdStuMbu®Stq; 97
¨pg;…ytum;rB/; g;N/vRkx
⁄ l; rivm(
W@±jm?ymg;N/;rg;n]yivx;rd;" 98
mUzn≥ ;….í t;lwí s'py[ ogw" su%p[dm(
ivê;cI c `Ot;cI c ¨vRXyq itloˇm;" 99
menk; shjNy; c rM.; c;Psrs;' vr;
nnOtju gR t;mIxe ≤l:ym;ne iv.;vs* 100
.;vh;vivl;s;¥;Nk⁄vTR yoå….ny;NbÙn(
p[;v;¥Nt ttSt] vI,; ve<v;idZZúr;" 101
p,v;" pu„kr;íwv mOd©;" p$h;nk;"
devduNdu.y" xƒ;" xtxoåq shßx" 102
g;y≤∫íwv nOTy≤∫gRN/vwrR Psrog,w"
tUyvR ;id]`oWwí sv| kol;hlI’tm( 103
tt" ’t;Ô≤lpu$; .·ˇ_nm[;TmmUtyR "
≤l:ym;n' shß;'x'ë p[,me "u svRdve t;" 104
183

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tt" kol;hle tiSmNsvRdve sm;gme
tejs" x;tn' c£É ivêkm;R xnw" xnw" 105
a;j;nu≤l≤%tí;s* inpu,' ivêkmR,;
n;>ynNdˇu ≤l%n' ttSten;vt;·rt" 106
n tu in.R‚TsRt' Âp' tejso hnnen tu
k;Nt;Tk;Nttr' Âpm…/k˘ xux.u e tt" 107
îit ihmjl`mRk;lhetor(
hrkml;sniv„,usS' tutSy
tdup·r ≤l%n' inxMy .;nor(
v[jit idv;krlokm;yuWoåNte 108
Ev' jNm rve" pUv| b.Uv muinsˇm;"
Âp' c prm' tSy my; s'p·rk°itRtm( 109
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e m;ˇ‹<@jNmxrIr≤l%n' n;m √;i]'xoå?y;y" 32
]y‚S]'xoå?y;y"
m;tR<@m;h;TMyv,Rnm(
muny Ëcu"
.Uyoåip kqy;Sm;k˘ kq;' sUysR m;…≈t;m(
n tOi¢m…/gCz;m" Í<vNtSt;' kq;' xu.;m( 1
yoåy' dI¢o mh;tej; viˆr;≤xsmp[."
Et√πidtu…mCz;m" p[.;voåSy k⁄t" p[.o 2
b[˜ov;c
tmo.UtWe u lokÉWu n∑e Sq;vrj©me
p[’teg,Ru hetSu tu pUv| bu≤ırj;yt 3
ah'k;rStto j;to mh;.Utp[vtRk"
v;Yv…¶r;p" %' .U…mSttSTv<@mj;yt 4
184

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tiSm•<@º iTvme lok;" s¢ cwv p[itiœt;"
pO…qvI s¢….√«‹p"w smu{íw vw s¢…." 5
t]wv;viSqto Á;sIdh' iv„,umhR êe r"
ivmU!;St;ms;" sveR p[?y;y≤Nt tmIêrm( 6
tto vw sumh;tej;" p[;du.tRU Stmonud"
?y;nyogen c;Sm;….ivRD;t" sivt; td; 7
D;Tv; c prm;Tm;n' svR Ev pOqKpOqk™
idVy;…." Stuit….devR " StutoåSm;….Stdeêr" 8
a;iddevoå…s dev;n;mwêy;R∞ TvmIêr"
a;idkt;R…s .Ut;n;' devdevo idv;kr" 9
jIvn" svR.tU ;n;' devgN/vRr=s;m(
muinik˘nr…sı;n;' tqwvorgp≤=,;m( 10
Tv' b[˜; Tv' mh;devSTv' iv„,uSTv' p[j;pit"
v;yu·rN{í somí ivvSv;Nv®,Stq; 11
Tv' k;l" sOi∑kt;R c ht;R .t;R tq; p[."u
s·rt" s;gr;" xwl; iv¥uidN{/nUi' W c 12
p[ly" p[.víwv Vyˇ_;Vyˇ_" sn;tn"
Èêr;Tprto iv¥; iv¥;y;" prt" ≤xv" 13
≤xv;Tprtro devSTvmev prmeêr"
svRt"p;…,p;d;Nt" svRto≤=≤xromu%" 14
shß;'x"ë shß;Sy" shßcr,e=,"
.Ut;id.U.R vRu " Sví mh" sTy' tpo jn" 15
p[dI¢' dIpn' idVy' svRlokp[k;xkm(
duinRrI=' surNe {;,;' y{Up' tSy te nm" 16
sur…sıg,wj∑Ru ' .OGvi]pulh;id…."
Stut' prmmVyˇ_' y{Up' tSy te nm" 17
185

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ve¥' vedivd;' inTy' svRD;nsmiNvtm(
svRdve ;itdevSy y{Up' tSy te nm" 18
ivê’i√ê.Ut' c vwê;nrsur;…cRtm(
ivêiSqtm…cNTy' c y{Up' tSy te nm" 19
pr' yD;Tpr' ved;Tpr' lok;Tpr' idv"
prm;TmeTy….:y;t' y{Up' tSy te nm" 20
aivDeymn;l+ym?y;ngtmVyym(
an;idin/n' cwv y{Up' tSy te nm" 21
nmo nm" k;r,k;r,;y
nmo nm" p;pivmocn;y
nmo nmSte iditj;dRn;y
nmo nmo rogivmocn;y 22
nmo nm" svRvrp[d;y
nmo nm" svRs%
u p[d;y
nmo nm" svR/np[d;y
nmo nm" svRmitp[d;y 23
Stut" s .gv;nev' twjs' Âpm;iSqt"
¨v;c v;c; kLy;<y; ko vro v" p[dIyt;m( 24
dev; Ëcu"
tv;ittwjs' Âp' n k…íTso!ümTu shet(
shnIy' t∫vtu iht;y jgt" p[.o 25
EvmiSTvit soåPyuKTv; .gv;n;id’Tp[."u
lok;n;' k;yR…sı‰q| `mRvWRihmp[d" 26
tt" s;':y;í yog;í ye c;Nye mo=k;iÕ,"
?y;y≤Nt ?y;…yno dev' ˙dySq' idv;krm( 27
svRl=,hInoåip yuˇ_o v; svRp;tkì"
186

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

sv| c trte p;p' devmk| sm;…≈t" 28
a…¶ho]' c ved;í yD;í b¸d≤=,;"
.;no.R·ˇ_nmSk;rkl;' n;hR≤Nt Wo@xIm( 29
tIq;Rn;' prm' tIq| m©l;n;' c m©lm(
piv]' c piv];,;' p[p¥Nte idv;krm( 30
x£;¥w" s'Stut' dev' ye nmSy≤Nt .;Skrm(
svRikæLbWinmRˇu _;" sUyl
R ok˘ v[j≤Nt te 31
muny Ëcu"
…cr;Tp[.iO t no b[˜H≈otu…mCz; p[vtRte
n;ª;m∑xt' b[iU h yÊvyoˇ_' pur; rve" 32
b[˜ov;c
a∑oˇrxt' n;ª;' Í,u?v' gdto mm
.;SkrSy pr' guÁ' SvgRmo=p[d' i√j;" 33
ao' sUyoRåyRm; .gSTv∑; pUW;kú" sivt; r…v"
g.iStm;nj" k;lo mOTyu/;Rt; p[.;kr" 34
pO…qVy;pí tejí %' v;yuí pr;y,m(
somo bOhSpit" xu£o bu/oå©;rk Ev c 35
îN{o ivvSv;NdI¢;'x"ë xu…c" x*·r" xnwír"
b[˜; iv„,uí ®{í SkNdo vw≈v,o ym" 36
vw¥tu o j;#rí;…¶rwN/nStejs;' pit"
/mR?vjo vedkt;R ved;©o vedv;hn" 37
’t' ]et; √;prí k≤l" sv;Rmr;≈y"
kl;k;œ;muÙt;Rí =p; y;m;Stq; =,;" 38
s'vTsrkroåêTq" k;lc£o iv.;vsu"
pu®W" x;êto yogI Vyˇ_;Vyˇ_" sn;tn" 39
k;l;?y=" p[j;?y=o ivêkm;R tmonud"
187

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v®," s;groå_aí jImUto …jvnoå·rh; 40
.Ut;≈yo .Utpit" svRloknmS’t"
ß∑; s'vtRko viˆ" svRSy;idrlolup" 41
anNt" kiplo .;nu" k;md" svRtomu%"
jyo ivx;lo vrd" svR.tU inWeivt" 42
mn" sup,oR .Ut;id" xI`[g" p[;,/;r,"
/NvNt·r/UmR kÉtru ;iddevoåidte" sut" 43
√;dx;Tm; rivdR=" ipt; m;t; ipt;mh"
SvgR√;r' p[j;√;r' mo=√;r' i]iv∑pm( 44
dehkt;R p[x;Nt;Tm; ivê;Tm; ivêtomu%"
cr;cr;Tm; sU+m;Tm; mw]ye " k®,;iNvt" 45
Et√w k°tRnIySy sUySR y;…mttejs"
n;ª;m∑xt' rMy' my; p[oˇ_' i√joˇm;" 46
surg,iptOy=seivt' Á(
asurinx;kr…sıv≤Ndtm(
vrknk¸t;xnp[.'
p[…,pittoåiSm iht;y .;Skrm( 47
sUyoRdye y" susm;iht" p#πt(
s pu]d;r;N/nràs'cy;n(
l.et j;itSmrt;' nr" s tu
SmOit' c me/;' c s ivNdte pr;m( 48
îm' Stv' devvrSy yo nr"
p[k°tRyCe z⁄ımn;" sm;iht"
ivmuCyte xokdv;…¶s;gr;l(
l.et k;m;Nmns; yqe‚Pst;n( 49
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e Svy'>vOiWs'v;de sUynR ;m;∑oˇrxt' n;m
188

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

]y‚S]'xoå?y;y" 33
ctu‚S]'xoå?y;y"
®{;:y;nv,Rnm(
b[˜ov;c
yoås* svRgto dev≤S]pur;·r≤S]locn"
¨m;ip[ykro ®{íN{;/R’txe%r" 1
iv{;Vy ivbu/;Nsv;R‚Nsıiv¥;/r;nOWIn(
gN/vRy=n;g;'í tq;Ny;'í sm;gt;n( 2
j`;n pUv| d=Sy yjto /r,Itle
yD' smOı' rà;!‰' svRs.' ;rs'.tO m( 3
ySy p[t;ps']St;" x£;¥;≤S]idv*ks"
x;≤Nt' n le….re ivp[;" kìl;s' xr,' gt;" 4
s a;Ste t] vrd" xUlp;…,vOWR ?vj"
ipn;kp;…,.Rgv;Nd=yDivn;xn" 5
mh;devoåkle dexe ’iˇv;s; vOW?vj"
Ek;m[kÉ muin≈eœ;" svRk;mp[do hr" 6
muny Ëcu"
ikmq| s .vo dev" svR.tU ihte rt"
j`;n yD' d=Sy dev"w svwrR l'’tm( 7
n ÁLp' k;r,' t] p[.o mNy;mhe vym(
≈otu…mCz;mhe b[iU h pr' k*tUhl' ih n" 8
b[˜ov;c
d=Sy;s•∑ kNy; y;íwv' pits'gt;"
Sve>yo gOh>e yí;nIy t;" ipt;>ycRyÌ»he 9
ttSTv>y…cRt; ivp[; Nyvs'St;" iptughRO e
189

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

t;s;' Jyeœ; stI n;m pàI y; }yMbkSy vw 10
n;juh;v;Tmj;' t;' vw d=o ®{m….i√Wn(
akroTs'nit' d=e n c k;'…cNmheêr" 11
j;m;t; êxure tiSmNSv.;v;ˇej…s iSqt"
tto D;Tv; stI sv;RSt;Stu p[;¢;" iptughRO m( 12
jg;m s;Pyn;Ùt; stI tu SviptughRO m(
t;>yo hIn;' ipt; c£É sTy;" pUj;ms'mt;m(
ttoåb[vITs; iptr' devI £o/sm;k⁄l; 13
sTyuv;c
yvIysI>y" ≈eœ;h' ik˘ n pUj…s m;' p[.o
asT’t;mvSq;' y" ’tv;n…s gihRt;m(
ah' Jyeœ; v·rœ; c m;' Tv' sTktumR hR…s 14
b[˜ov;c
Evmuˇ_oåb[vIden;' d=" s'rˇ_locn" 15
d= ¨v;c
Tvˇ" ≈eœ; v·rœ;í pUJy; b;l;" sut; mm
t;s;' ye cwv .t;RrSte me b¸mt;" sit 16
b[≤˜œ;í v[tSq;í mh;yog;" su/;…mRk;"
gu,íw vw ;…/k;" Xl;~y;" sveR te }yMbk;Tsit 17
v…sœoåi]" pulSTyí ai©r;" pulh" £tu"
.Ogmu rR I…cí tq; ≈eœ; j;m;tro mm 18
twí;ip Sp/Rte xvR" sveR te cwv t' p[it
ten Tv;' n bu.WU ;…m p[itkÀlo ih me .v" 19
îTyuˇ_v;'Std; d=" s'pm[ !U nº cets;
x;p;qRm;Tmníwv yenoˇ_; vw mhWRy"
tqoˇ_; iptr' s; vw £⁄ı; devI tmb[vIt( 20
190

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

sTyuv;c
v;Ñn"kmR….yRSm;ddu∑;' m;' ivghR…s
tSm;Êyj;Myh' deh…mm' t;t tv;Tmjm( 21
b[˜ov;c
ttSten;pm;nen stI du"%;dmiWRt;
ab[vI√cn' devI nmS’Ty Svy'.vu e 22
sTyuv;c
yen;hmpdeh; vw pundehR ne .;Svt;
t];Pyhms'm!U ; s'.tU ; /;…mRk° pun"
gCzπy' /mRpàITv' }yMbkSywv /Imt" 23
b[˜ov;c
t]wv;q sm;sIn; ®∑;Tm;n' sm;d/e
/;ry;m;s c;¶eyI' /;r,;m;Tmn;Tmin 24
tt" Sv;Tm;nmuTq;Py v;yun; smudI·rt"
sv;R©>π yo ivin"sOTy viˆ.RSm ck;r t;m( 25
tdup≈uTy in/n' sTy; deVy;" s xUl/Ok™
s'v;d' c tyobuı
R v± ; y;q;tQyen x'kr"
d=Sy c ivn;x;y cukop .gv;Np[."u 26
≈Ix'kr ¨v;c
ySm;dvmt; d= shswv;gt; stI
p[xSt;íetr;" sv;RSTvTsut; .tO…R ." sh 27
tSm;√wvSvte p[;¢e punrete mhWRy"
¨TpTSy≤Nt i√tIye vw tv yDe Áyoinj;" 28
¸te vw b[˜," sT]e c;=uWSy;Ntre mno"
a….Vy;˙Ty s¢WIRNd=' soå>yxpTpun" 29
.ivt; m;nuWo r;j; c;=uWSy;Ntre mno"
191

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

p[;cInbihRW" p*]" pu]í;ip p[cte s" 30
d= îTyev n;ª; Tv' m;·rW;y;' jin„y…s
kNy;y;' x;≤%n;' cwv p[;¢e vw c;=uW;Ntre 31
ah' t];ip te ivflm;c·r„y;…m dumtR e
/mRk;m;qRyˇu _ÉWu kmRiSvh pun" pun" 32
tto vw Vy;˙to d=o ®{' soå>yxpTpun" 33
d= ¨v;c
ySm;Êv' mT’te £Àr AWINVy;˙tv;n…s
tSm;Ts;/| suryw DR e n Tv;' y+y≤Nt vw i√j;" 34
’Tv;¸it' tv £Àr ap" SpOx≤Nt kmRsu
îhwv vTSyse lokÉ idv' ihTv;yug=y;t(
tto devSw tu te s;/| n tu pUj; .iv„yit 35
®{ ¨v;c
c;tuv<R y| tu dev;n;' te c;Pyek] .uÔte
n .o+ye sihtStwStu tto .o+y;Myh' pOqk™ 36
sveWR ;' cwv lok;n;m;id.Ul
R oRk ¨Cyte
tmh' /;ry;Myek" SveCzy; n tv;Dy; 37
tiSmN/Ote svRlok;" sveR itœ≤Nt x;êt;"
tSm;dh' vs;mIh stt' n tv;Dy; 38
b[˜ov;c
ttoå….Vy;˙to d=o ®{e,;…mttejs;
Sv;y'.vu I' tnu' TyKTv; ¨Tp•o m;nuWie „vh 39
yd; gOhpitdR=o yD;n;mIêr" p[."u
smStenhe yDen soåyj∂Ÿvtw" sh 40
aq devI stI yˇe p[;¢e vwvSvteåNtre
men;y;' t;mum;' devI' jny;m;s xwlr;$( 41
192

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

s; tu devI stI pUvmR ;sITpí;dum;.vt(
shv[t; .vSywW; nwty; muCyte .v" 42
y;vidCzit s'Sq;n' p[.mu NR vNtrei„vh
m;rIc' kXyp' devI yq;iditrnuvt[ ; 43
s;/| n;r;y,' ≈IStu m`vNt' xcI yq;
iv„,u' k°itR®W; sUy| v…sœ' c;Py®N/tI 44
nwt;'Stu ivjhTyet; .tøNR deVy" kq'cn
Ev' p[;cetso d=o jDe vw c;=uWåe Ntre 45
p[;cInbihRW" p*]" pu]í;ip p[cte s;m(
dx>yStu p[cte o>yo m;·rW;y;' punnOpR 46
jDe ®{;….x;pen i√tIy…mit n" ≈utm(
.OGv;dyStu te sveR j…Dre vw mhWRy" 47
a;¥e ]et;yuge pUv| mnovwvR SvtSy h
devSy mhto yDe v;®,I' …b.[tStnum( 48
îTyeWoånuxyo Á;sIˇyoj;RTyNtre gt"
p[j;pteí d=Sy }yMbkSy c /Imt" 49
tSm;•;nuxy" k;yoR vrei„vh kd;cn
j;TyNtrgtSy;ip .;ivtSy xu.;xu."w
jNtonR .Utye :y;itSt• k;y| ivj;nt; 50
muny Ëcu"
kq' roWe, s; pUv| d=Sy duiht; stI
TyKTv; deh' punj;Rt; …g·rr;jgOhe p[.o 51
deh;Ntre kq' tSy;" pUvdR he o b.Uv h
.ven sh s'yog" s'v;dí tyo" kqm( 52
Svy'vr" kq' vOˇStiSmNmhit jNmin
ivv;hí jg•;q sv;RíyRsmiNvt" 53
193

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tTsv| ivStr;d(b˜[ Nvˇ_⁄mhR…s s;'pt[ m(
≈otu…mCz;mhe pu<y;' kq;' c;itmnohr;m( 54
b[˜ov;c
Í,u?v' muinx;dUl
R ;" kq;' p;pp[,;≤xnIm(
¨m;x'kryo" pu<y;' svRk;mflp[d;m( 55
kd;…cTSvgOh;Tp[;¢' kXyp' i√pd;' vrm(
apOCz≤ımv;NvOˇ' lokÉ :y;itkr' ihtm( 56
kÉn;=y;í lok;" Syu" :y;ití prm; mune
tqwv c;cRnIyTv' sTsu tTkqySv me 57
kXyp ¨v;c
apTyen mh;b;ho svRmte dv;Pyte
mm;:y;itrpTyen b[˜,; AiW…." sh 58
ik˘ n pXy…s xwlNe { yto m;' p·rpOCz…s
vtR…y„y;…m y∞;ip yq;Î∑' pur;cl 59
v;r;,sImh' gCz•pXy' s'iSqt' idiv
ivm;n' sunv' idVymn*pMy' mh…/Rmt( 60
tSy;/St;d;tRn;d' gtRSq;ne Í,oMyhm(
tmh' tps; D;Tv; t]wv;NtihRt" iSqt" 61
aq;g;ˇ] xwlNe { ivp[o inymv;Hxu…c"
tIq;R….WekpUt;Tm; pre tp…s s'iSqt" 62
aq s v[jm;nStu Vy;`[,e ;.IiWto i√j"
ivvex t' td; dex' s gtoR y] .U/r 63
gt;Ry;' vIr,StMbe lMbm;n;'Std; munIn(
apXyd;toR du"%;t;|St;npOCz∞ s i√j" 64
i√j ¨v;c
kÉ yUy' vIr,StMbe lMbm;n; Á/omu%;"
194

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

du"≤%t;" kÉn mo=í yu„m;k˘ .ivt;n`;" 65
iptr Ëcu"
vy' te ’tpu<ySy iptr" sipt;mh;"
p[ipt;mh;í ÆKlXy;mStv du∑ne kmR,; 66
nrkoåy' mh;.;g gtRÂpe, s'iSqt"
Tv' c;ip vIr,StMbSTv…y lMb;mhe vym( 67
y;vÊv' jIvse ivp[ t;vdev vy' iSqt;"
mOte Tv…y g…m„y;mo nrk˘ p;pcets" 68
yid Tv' d;rs'yog' ’Tv;pTy' gu,oˇrm(
¨Tp;dy…s ten;Sm;NmuCyem vymens" 69
n;Nyen tps; pu] tIq;Rn;' c flen c
EtTk⁄® mh;buıe t;rySv iptøN.y;t( 70
kXyp ¨v;c
s tqeit p[itD;y a;r;?y vOW.?vjm(
iptøNgt;RTsmuıT» y g,p;Np[ck;r h 71
Svy' ®{Sy d…yt" suvx
e o n;m n;mt"
s'mto blv;'ívw ®{Sy g,poå.vt( 72
tSm;T’Tv; tpo `ormpTy' gu,v∫»xm(
¨Tp;dySv xwlNe { sut;' Tv' vrv…,RnIm( 73
b[˜ov;c
s EvmuKTv; AiW,; xwlNe {o inymiSqt"
tpík;r;Pytul' yen tui∑r.UNmm 74
td; tmuTpp;t;h' vrdoåSmIit c;b[vm(
b[iU h tu∑oåiSm xwlNe { tps;nen suvt[ 75
ihmv;nuv;c
.gvNpu]…mCz;…m gu,"w svwrR l'’tm(
195

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Ev' vr' p[yCzSv yid tu∑oå…s me p[.o 76
b[˜ov;c
tSy t√cn' ≈uTv; …g·rr;jSy .o i√j;"
td; tSmw vr' c;h' dˇv;Nmnse‚Pstm( 77
kNy; .iv]I xwlNe { tps;nen suvt[
ySy;" p[.;v;TsvR] k°itRm;PSy…s xo.n;m( 78
a…cRt" svRdve ;n;' tIqRkoi$sm;vOt"
p;vníwv pu<yen dev;n;mip svRt" 79
Jyeœ; c s; .iv]I te aNye c;] tt" xu.e 80
soåip k;len xwlNe {o men;y;mudp;dyt(
ap,;Rmk
e p,;| c tq; cwvk
w p;$l;m( 81
Nyg[o/mekp,| tu p;$l' cwkp;$l;m(
a≤xTv; Tvekp,;| tu ainkÉtStpoåcrt( 82
xt' vWRshß;,;' duír' devd;nvw"
a;h;rmekp,| tu Ekp,;R sm;crt( 83
p;$len tqwknÉ ivd/e cwkp;$l;
pU,eR vWRshße tu a;h;r' t;" p[c£tu" 84
ap,;R tu inr;h;r; t;' m;t; p[Ty.;Wt
inWe/yNtI co meit m;tOòhe ne du"≤%t; 85
s; tqoˇ_; ty; m;]; devI duírc;·r,I
tenvw n;ª; lokÉWu iv:y;t; surpU…jt; 86
Etˇu i]k⁄m;rIk˘ jgTSq;vrj©mm(
Et;s;' tps;' vOˇ' y;v∫À…m/R·r„yit 87
tp"xrIr;St;" sv;RiStßo yog' sm;…≈t;"
sv;Rívw mh;.;g;Stq; c iSqry*vn;" 88
t; lokm;tríwv b[˜c;·r<y Ev c
196

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

anug O ≤Nt lok;'í tps; Sven svRd; 89
¨m; t;s;' v·rœ; c Jyeœ; c vrv…,RnI
mh;yogblopet; mh;devmupiSqt; 90
dˇkíoxn; tSy pu]" s .Ognu Ndn"
a;sIˇSywkp,;R tu devl' suWvu e sutm( 91
y; tu t;s;' k⁄m;rI,;' tOtIy; Áºkp;$l;
pu]' s; tmlkúSy jwgIWVymupiSqt; 92
tSy;í xƒ≤l≤%t* SmOt* pu];vyoinj*
¨m; tu y; my; tu>y' k°itRt; vrv…,RnI 93
aq tSy;Stpoyog;T]wloKym≤%l' td;
p[/iU pt…mh;l+y vcSt;mhmb[vm( 94
deiv ik˘ tps; lok;'St;p…y„y…s xo.ne
Tvy; sO∑…md' sv| m; ’Tv; ti√n;xy 95
Tv' ih /;ryse lok;inm;Nsv;RNSvtejs;
b[iU h ik˘ te jgNm;t" p[;…qRt' s'pt[ Ih n" 96
deVyuv;c
ydq| tpso ÁSy cr,' me ipt;mh
Tvmev ti√j;nIWe tt" pOCz…s ik˘ pun" 97
b[˜ov;c
ttSt;mb[v' c;h' ydq| tPyse xu.e
s Tv;' Svymup;gMy îhwv vr…y„yit 98
xvR Ev pit" ≈eœ" svRlokÉêreêr"
vy' sdwv ySyeme vXy; vw ik˘kr;" xu.e 99
s devdev" prmeêr" Svy'
Svy'.ru ;y;Syit deiv teå≤Ntkm(
¨d;rÂpo iv’t;idÂp"
197

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sm;nÂpoåip n ySy kSy…ct( 100
mheêr" pvRtlokv;sI
cr;crex" p[qmoåp[mye "
ivneNdun; hIN{sm;nvcRs;
iv.IW,' Âp…mv;iSqto y" 101
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e SvyM>vOiWs'v;de ctu‚S]'xoå?y;y" 34
pçi]'xoå?y;y"
p;vRTyup;:y;nv,Rnm(
b[˜ov;c
ttSt;mb[vu Ndev;Std; gTv; tu suNdrIm(
deiv xI`[,e k;len /UjiR $nIRlloiht" 1
s .t;R tv devx
e o .ivt; m; tp" ’q;"
tt" p[d≤=,I’Ty dev; ivp[; …gre" sut;m( 2
jGmuí;dxRn' tSy;" s; c;ip ivrr;m h
s; devI sUˇ_…mTyevmuKTv; SvSy;≈me xu.e 3
√;·r j;tmxok˘ c smup;…≈Ty c;iSqt;
aq;g;∞N{itlk≤S]dx;itRhro hr" 4
iv’t' Âpm;Sq;y ÓSvo b;¸k Ev c
iv.¶n;…sko .UTv; k⁄Bj" kÉx;Ntip©l" 5
¨v;c iv’t;Syí deiv Tv;' vry;Myhm(
aqom; yogs'…sı; D;Tv; x'krm;gtm( 6
aNt.;Rvivxuı;Tm; ’p;nuœ;n≤lPsy;
tmuv;c;`Rp;¥;>y;' m/upkÉ,ú cwv h 7
s'pJU y sumno….St' b[;˜,' b[;˜,ip[y; 8
deVyuv;c
198

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

.gv• SvtN];h' ipt; me Tvg[,IgOhR e
s p[.mu mR d;ne vw kNy;h' i√jpug' v 9
gTv; y;cSv iptr' mm xwlNe {mVyym(
s ce∂d;it m;' ivp[ tu>y' tdu…ct' mm 10
b[˜ov;c
tt" s .gv;NdevStqwv iv’t" p[."u
¨v;c xwlr;j;n' sut;' me yCz xwlr;$( 11
s t' iv’tÂpe, D;Tv; ®{mq;Vyym(
.It" x;p;∞ ivmn; îd' vcnmb[vIt( 12
xwlNe { ¨v;c
.gv•;vmNyeåh' b[;˜,;N.uiv devt;"
mnIiWt' tu yTpUv| tCzé,„u v mh;mte 13
Svy'vro me duihtu.iR vt; ivp[p…U jt"
vrye¥' Svy' t] s .t;RSy; .iv„yit 14
tCz^Tu v; xwlvcn' .gv;NvOW.?vj"
deVy;" smIpm;gTy îdm;h mh;mn;" 15
≤xv ¨v;c
deiv ip]; TvnuD;t" Svy'vr îit ≈uit"
t] Tv' vr…y]I y' s te .t;R .veidit 16
td;pOCz‰ g…m„y;…m dul.R ;' Tv;' vr;nne
ÂpvNt' smuTsOJy vO,o„ysÎx' kqm( 17
b[˜ov;c
tenoˇ_; s; td; t] .;vyNtI tdI·rtm(
.;v' c ®{iniht' p[s;d' mnsStq; 18
s'p;[ Pyov;c devx
e ' m; teå.Uä≤ë ırNyq;
ah' Tv;' vr…y„y;…m n;∫⁄t' tu kq'cn 19
199

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

aqv; teåiSt s'dhe o m…y ivp[ kq'cn
îhwv Tv;' mh;.;g vry;…m mnogtm( 20
b[˜ov;c
gOhITv; Stbk˘ s; tu hSt;>y;' t] s'iSqt;
SkN/e x'.o" sm;/;y devI p[;h vOtoå…s me 21
tt" s .gv;NdevSty; deVy; vOtStd;
¨v;c tmxok˘ vw v;c; s'jIvy…•v 22
≤xv ¨v;c
ySm;ˇv sup<u yen StbkÉn vOtoåSMyhm(
tSm;Êv' jry; Tyˇ_STvmr" s'.iv„y…s 23
k;mÂpI k;mpu„p" k;mdo d…yto mm
sv;R.r,pu„p;!‰" svRp„u pflopg" 24
sv;R•.=kíwv amOtSv;d Ev c
svRgN/í dev;n;' .iv„y…s Î!ip[y" 25
in.Ry" svRlokÉWu .iv„y…s suinvOtR "
a;≈m' vedmTyq| …c]kÀ$ie t iv≈utm( 26
yo ih y;Syit pu<y;qIR soåême/mv;PSyit
yStu t] mOtí;ip b[˜lok˘ s gCzit 27
yí;] inymwyˇRu _" p[;,;NsMyKp·rTyjet(
s deVy;Stps; yuˇ_o mh;g,pit.Rvte ( 28
b[˜ov;c
EvmuKTv; td; dev a;pOCz‰ ihmvTsut;m(
aNtdR/e jgTß∑; svR.tU p Èêr" 29
s;ip devI gte tiSmN.gvTy…mt;Tmin
tt EvoNmu%I .UTv; ≤xl;y;' s'b.Uv h 30
¨Nmu%I s; .ve tiSmNmhexe jgt;' p[.*
200

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

inxev cN{riht; n b.* ivmn;Std; 31
aq xu≈;v xBd' c b;lSy;tRSy xwlj;
srSyudks'p,U eR smIpe c;≈mSy c 32
s ’Tv; b;lÂp' tu devdev" Svy' ≤xv"
£°@;heto" srom?ye g[;hg[Stoå.vˇd; 33
yogm;y;' sm;Sq;y p[pço∫vk;r,m(
t{Up' srso m?ye ’Tvwv' sm.;Wt 34
b;l ¨v;c
];tu m;' k…íidTy;h g[;he, ˙tcetsm(
…/‘∑' b;l Ev;hmp[;¢;qRmnorq" 35
p[y;…m in/n' vK]e g[;hSy;Sy dur;Tmn"
xoc;…m n Svk˘ deh' g[;hg[St" sud"u ≤%t" 36
yq; xoc;…m iptr' m;tr' c tpiSvnIm(
g[;hgOhIt' m;' ≈uTv; p[;¢' in/nmuTsuk* 37
ip[ypu];vekpu]* p[;,;•Un' Ty…j„yt"
aho bt suk∑' vw yoåh' b;loå’t;≈m"
aNtg[;hR ,e g[StStu y;Sy;…m in/n' ikl 38
b[˜ov;c
≈uTv; tu devI t' n;d' ivp[Sy;tRSy xo.n;
¨Tq;y p[iSqt; t] y] itœTys* i√j" 39
s;pXyidNduvdn; b;lk˘ c;®Âip,m(
g[;hSy mu%m;p•' vepm;nmviSqtm( 40
soåip g[;hvr" ≈Im;NÎÇ; devImup;gt;m(
t' gOhITv; &t' y;to m?y' srs Ev ih 41
s ’„ym;,StejSvI n;dm;t| td;krot(
aq;h devI du"%;t;R b;l' ÎÇ; g[h;vOtm( 42
201

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

p;vRTyuv;c
g[;hr;j mh;sÊv b;lk˘ Áºkpu]km(
ivmuçme ' mh;d'∑^ ≤=p[' .Impr;£m 43
g[;h ¨v;c
yo deiv idvse Wϼ p[qm' smupiw t m;m(
s a;h;ro mm pur; ivihto lokktO…R ." 44
soåy' mm mh;.;ge Wœºåhin …grIN{je
b[˜,; p[·e rto nUn' nwn' mo+ye kq'cn 45
deVyuv;c
yNmy; ihmvCzé©π c·rt' tp ¨ˇmm(
ten b;l…mm' muç g[;hr;j nmoåStu te 46
g[;h ¨v;c
m; VyyStpso deiv .Ox' b;le xu.;nne
yd(bv[ I…m k⁄® ≈eœº tq; mo=mv;PSyit 47
deVyuv;c
g[;h;…/p vdSv;xu yTst;mivgihRtm(
tT’t' n;] s'dhe o yto me b[;˜,;" ip[y;" 48
g[;h ¨v;c
yT’t' vw tp" ik˘…c∫vTy; SvLpmuˇmm(
tTsv| me p[yCz;xu tto mo=mv;PSyit 49
deVyuv;c
jNmp[.iO t yTpu<y' mh;g[;h ’t' my;
tˇe sv| my; dˇ' b;l' muç mh;g[h 50
b[˜ov;c
p[jJv;l tto g[;hStps; ten .UiWt"
a;idTy îv m?y;ˆe duinRrI=Std;.vt(
202

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

¨v;c cwv' tu∑;Tm; devI' lokSy /;·r,Im( 51
g[;h ¨v;c
deiv ik˘ ’Tymetˇe suin…íTy mh;v[te
tpsoåPyjRn' du"%' tSy Ty;go n xSyte 52
gOh;, tp Ev Tv' b;l' cem' sum?yme
tu∑oåiSm te ivp[.KTy; vr' tSm;∂d;…m te
s; Tvevmuˇ_; g[;he, ¨v;ced' mh;v[t; 53
deVyuv;c
dehne ;ip my; g[;h r+yo ivp[" p[yàt"
tp" punmRy; p[;Py' n p[;Pyo b[;˜," pun" 54
suin…íTy mh;g[;h ’t' b;lSy mo=,m(
n ivp[>e yStp" ≈eœ' ≈eœ; me b[;˜,; mt;" 55
dÊv; c;h' n gO ;…m g[;heN{ iviht' ih te
nih k…í•ro g[;h p[dˇ' punr;hret( 56
dˇmetNmy; tu>y' n;dd;in ih tTpun"
TvYyev rmt;metä;lí;y' ivmuCyt;m( 57
b[˜ov;c
tqoˇ_St;' p[xSy;q muKTv; b;l' nmSy c
devIm;idTy;v.;sSt]wv;Ntr/Iyt 58
b;loåip srsStIre muˇ_o g[;he, vw td;
Sv“lB/ îv;q*R`St]wv;Ntr/Iyt 59
tpsoåpcy' mTv; devI ihm…grIN{j;
.Uy Ev tp" ktumR ;re.e inymiSqt; 60
ktuk
R ;m;' tpo .Uyo D;Tv; t;' x'kr" Svym(
p[ov;c vcn' ivp[; m; ’q;Stp îTyut 61
mÁmetˇpo deiv Tvy; dˇ' mh;v[te
203

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tˇenvw ;=y' tu>y' .iv„yit shß/; 62
îit lB?v; vr' devI tpsoå=ymuˇmm(
Svy'vrmudI=NtI tSq* p[It; mud; yut; 63
îd' p#π¥o ih nr" sdwv
b;l;nu.;v;cr,' ih x'.o"
s deh.ed' smv;Py pUto
.veÌ,exStu k⁄m;rtuLy" 64
îit ≈Ib[;˜e mh;pur;,e SvyM>vOiWs'v;de p;vRTy;" sÊvdxRn' n;m
pçi]'xoå?y;y" 35
Wæ$(]x
' oå?y;y"
p;vRtISvy'vrv,Rnm(
b[˜ov;c
ivStOte ihmvTpOϼ ivm;nxts'kl
⁄ e
a.vTs tu k;len xwlpu}y;" Svy'vr" 1
aq pvRtr;joås* ihmv;N?y;nkoivd"
duihtudvRe devne D;Tv; td….m≤N]tm( 2
j;n•ip mh;xwl" smy;r=,ePsy;
Svy'vr' tto deVy;" svRlokɄv`oWyt( 3
devd;nv…sı;n;' svRlokinv;…sn;m(
vO,yu ;Tprmex;n' sm=' yid me sut; 4
tdev su’t' Xl;~y' mm;>yudys'mtm(
îit s'…cNTy xwlNe {" ’Tv; ˙id mheêrm( 5
a;b[˜kÉWu devWe u deVy;" xwlNe {sˇm"
’Tv; rà;k⁄l' dex' Svy'vrmcIkrt( 6
aqwvm;`oiWtm;] Ev
204

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Svy'vre t] ngeN{pu}y;"
dev;dy" svRjg…•v;s;"
sm;yyuSt] gOhItvex;" 7
p[fL⁄ lpµ;sns'iniv∑"
…sıwvtRO o yo…g….rp[mye "w
ivD;iptSten mhI/[r;D;
a;gtStd;h' i]idvw®pet" 8
a+,;' shß' surr;$(s …b.[d(
idVy;©h;rßgud;rÂp"
Eer;vt' svRgjeN{mu:y'
ßvNmd;s;r’tp[v;hm( 9
a;®Á sv;Rmrr;$(s vj['
…b.[Tsm;g;Tpurt" sur;,;m(
tej"p[.;v;…/ktuLyÂpI
p[o∫;syNsvRidxo ivvSv;n( 10
hwm' ivm;n' svlTpt;km(
a;Â! a;g;Êv·rt' jven
m…,p[dI¢oJJvlk⁄<@lí
vˆ‰kútje "p[itme ivm;ne 11
sm>yg;TkXypsUnru k
e
a;idTym?y;∫gn;m/;rI
pIn;©yi∑" su’t;©h;rtejobl;D;sÎxp[.;v" 12
d<@÷ sm;gOÁ ’t;Nt a;g;d(
a;®Á .Im' mihW' jven
mh;mhI/[oCz^ypIng;]"
205

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Sv,;Ridrà;≤çtc;®vex" 13
smIr," svRjgi√.t;R
ivm;nm;®Á sm>yg;≤ı
s't;pyNsvRsru ;surx
e ;'s(
tejo…/kStej…s s'iniv∑" 14
viˆ" sm>yeTy surNe {m?ye
JvlNp[tSq* vrvex/;rI
n;n;m…,p[Jv≤lt;©yi∑r(
jg√r' idVyivm;nmg[‰m( 15
a;®Á svR{iv,;…/pex"
s r;jr;jSTv·rtoå>yg;∞
a;Py;yyNsvRsru ;surx
e ;n(
k;NTy; c vexne c c;®Âp" 16
JvlNmh;ràiv…c]Âp'
ivm;nm;®Á xxI sm;y;t(
Xy;m;©yi∑" suiv…c]vex"
sv;R© a;bısugiN/m;Ly" 17
t;+y| sm;®Á mhI/[kLp'
gd;/roås* Tv·rt" smet"
aq;…ên* c;ip ….WGvr* √;v(
Ek˘ ivm;n' Tvry;…/®Á 18
mnohr* p[Jvlc;®vex*
a;jGmtudvRe vr* suvIr*
shßn;g" Sf⁄rd…¶v,|
…b.[ˇd;nI' Jvln;kútje ;" 19
s;/| s n;gwrprwmhR ;Tm;
206

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ivm;nm;®Á sm>yg;∞
idte" sut;n;' c mh;sur;,;'
vˆ‰kúx£;inltuLy.;s;m( 20
vr;nuÂp' p[iv/;y vex'
vONd' sm;g;Tpurt" sur;,;m(
gN/vRr;j" s c c;®ÂpI
idVy;©do idVyivm;nc;rI 21
gN/vRs`' "w sihtoåPsro…."
x£;Dy; t] sm;jg;m
aNye c dev;≤S]idv;ˇd;nI'
pOqKpOqKc;®gOhItvex;" 22
a;jGmur;®Á ivm;npOœ'
gN/vRy=orgik˘nr;í
xcIpitSt] surNe {m?ye
rr;j r;j;…/kl+ymUitR" 23
a;D;blwêyR’tp[mod"
Svy'vr' t' sml'ck;r
het≤u S]lokSy jgTp[stU re (
m;t; c teW;' ssur;sur;,;m( 24
pàI c x'.o" pu®WSy /Imto
gIt; pur;,e p[’it" pr; y;
d=Sy kop;≤ımvÌ»h' s;
k;y;RqmR ;y;≤T]idv*ks;' ih 25
ivm;npOœº m…,hemju∑e
iSqt; vl∞;mrvI…jt;©«
svRtpRu „u p;' susgu N/m;l;'
207

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

p[gÁO devI p[s.' p[tSqe 26
b[˜ov;c
m;l;' p[gÁO deVy;' tu iSqt;y;' devs'sid
x£;¥wr;gtwdvRe "w Svy'vr ¨p;gte 27
deVy; …jD;sy; x'..u TRU v; pç≤x%" ≤xxë"
¨Ts©tls's¢u o b.Uv shs; iv.u" 28
tto ddxR t' devI ≤xxë' pç≤x%' iSqtm(
D;Tv; t' smv?y;n;∆gOhe p[Iits'ytu ; 29
aq s; xuıs'kLp; k;iÕt' p[;Py sTpitm(
invOˇ; c td; tSq* ’Tv; s; ˙id t' iv.um( 30
tto ÎÇ; ≤xxë' dev; deVy; ¨Ts©vitRnm(
koåym]eit s'mN}y cu£x
⁄ .u x
RO moiht;" 31
vj[m;h;ryˇSy b;¸muæT=Py vO]h;
s b;¸®iTqtStSy tqwv smitœt 32
St‚M.t" ≤xxuÂpe, devdevne x'.nu ;
vj[' =e¢'u n xx;k vO]h; c≤ltu' n c 33
.go n;m tto dev a;idTy" k;Xypo blI
¨æT=Py a;yu/' dI¢' zπˇ…u mCziNvmoiht" 34
tSy;ip .gv;Nb;hu' tqwv;StM.yˇd;
bl' tejí yogí tqwv;StM.yi√.u" 35
≤xr" p[kMpyiNv„,u" x'kr' smvw=t
aq teWu iSqte„vev' mNyumTsu surWe u c 36
ah' prms'iv¶o ?y;nm;Sq;y s;drm(
buıv;Ndevdevx
e mumoTs©π sm;iSqtm( 37
D;Tv;h' prmex;n' xI`[mTu q;y s;drm(
vvNde cr,' x'.o" Stutv;'Stmh' i√j;" 38
208

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

pur;,w" s;ms'gItw" pu<y;:ywgÁRu n;m…."
ajSTvmjro dev" ß∑; iv.u" pr;prm( 39
p[/;n' pu®Wo ySTv' b[˜ ?yey' td=rm(
amOt' prm;Tm; c Èêr" k;r,' mht( 40
b[˜sOKp[’te" ß∑; svR’Tp[’te" pr"
îy' c p[’itdevR I sd; te sOi∑k;r,m( 41
pàIÂp' sm;Sq;y jgTk;r,m;gt;
nmStu>y' mh;dev deVy; vw siht;y c 42
p[s;d;ˇv devx
e inyog;∞ my; p[j;"
dev;¥;Stu îm;" sO∑; mU!;STv¥ogm;yy; 43
k⁄® p[s;dmetWe ;' yq;pUv| .viNTvme
tt Evmh' ivp[; ivD;Py prmeêrm( 44
St‚M.t;NsvRdve ;'St;ind' c;h' tdoˇ_v;n(
mU!;í devt;" sv;R nwn' bu?yt x'krm( 45
gCz?v' xr,' xI`[mne mev mheêrm(
s;/| mywv devx
e ' prm;Tm;nmVyym( 46
ttSte St‚M.t;" sveR tqwv i]idv*ks"
p[,me mu nR s; xv| .;vxuıne cets; 47
aq teW;' p[s•oå.U∂vº devo mheêr"
yq;pUv| ck;r;xu devt;n;' tnUStd; 48
tt Ev' p[vˇO e tu svRdve inv;r,e
vpuík;r devx
e S}y=' prmm∫⁄tm( 49
tejs; tSy te ?vSt;í=u" sveR NymIlyn(
te>y" s prm' c=u" SvvpuÎi≥ ∑x·ˇ_mt( 50
p[;d;Tprmdevx
e mpXy'Ste td; iv.um(
te ÎÇ; prmex;n' tOtIye=,/;·r,m( 51
209

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

x£;¥; meinre dev;" svR Ev surêe r;"
tSy devI td; ˙∑; sm=' i]idv*ks;m( 52
p;dyo" Sq;py;m;s ßÑ;l;m…mt¥uit"
s;/u s;æ?vit te hocu" sveR dev;" punivR.mu ( 53
sh deVy; nmí£⁄" ≤xro…..UtR l;…≈tw"
aq;iSm•Ntre ivp[;Stmh' dwvtw" sh 54
ihmvNt' mh;xwlmuˇ_v;'í mh;¥uitm(
Xl;~y" pUJyí vN¥í sveWR ;' Tv' mh;n…s 55
xve,R sh s'bN/o ySy teå>yudyo mh;n(
i£yt;' c;®®√;h" ikmq| SqIyte prm(
tt" p[,My ihmv;'Std; m;' p[Ty.;Wt 56
ihmv;nuv;c
Tvmev k;r,' dev ySy svoRdye mm
p[s;d" shsoTp•o hetíu ;ip Tvmev ih
¨√;hStu yd; y;Ρ_i√/TSv ipt;mh 57
b[˜ov;c
tt Ev' vc" ≈uTv; …g·rr;jSy .o i√j;"
¨√;h" i£yt;' dev îTyh' coˇ_v;iNv.um( 58
m;m;h x'kro devo yqe∑…mit lokp"
tT=,;∞ tto ivp[; aSm;….inR…mRt' purm( 59
¨√;h;q| mhexSy n;n;ràopxo….tm(
rà;in m,y…í]; hemm*·ˇ_kmev c 60
mUitRmNt ¨p;gMy al'c£⁄" puroˇmm(
…c]; m;rktI .U…m" suv,RStM.xo….t; 61
.;SvTSfi$k….iˇí muˇ_;h;rp[l‚Mbt;
tiSmN√;·r pure rMy ¨√;h;q| ivin…mRt; 62
210

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

xux.u e devdevSy mhexSy mh;Tmn"
som;idTy* sm' t] t;pyNt* mh;m,I 63
s*r.ey' mnorMy' gN/m;d;y m;®t"
p[vv* su%s'SpxoR .v.·ˇ_' p[dxRyn( 64
smu{;St] cTv;r" x£;¥;í suroˇm;"
devn¥o mh;n¥" …sı; muny Ev c 65
gN/v;RPsrs" sveR n;g; y=;" sr;=s;"
a*dk;" %ecr;í;Nye ik˘nr; devc;r,;" 66
tuMbu®n;Rrdo h;h; ÙÙíwv tu s;mg;"
rMy;<y;d;y v;¥;in t];jGmuStd; purm( 67
AWyStu kq;St] vedgIt;Stpo/n;"
pu<y;Nvwv;ihk;NmN];Ôep"u s'˙∑m;ns;" 68
jgto m;tr" sv;R devkNy;í ’Tòx"
g;y≤Nt hiWRt;" sv;R ¨√;he prmeiœn" 69
Atv" W$(sm' t] n;n;gN/su%;vh;"
¨√;h" x'krSyeit mUitRmNt ¨piSqt;" 70
nIljImUts'k;xwmNR ]?vinp[hiWR…."
kÉk;ym;nw" ≤x≤%….nOTR ym;nwí svRx" 71
ivlolip©lSp∑iv¥uLle%;ivh;…st;
k⁄mdu ;pI@xuKl;….bRl;k;….í xo….t; 72
p[Tyg[sj' ;t≤xlIN/[kNdlIlt;&m;¥uÌtpLlv; xu.;
xu.;Mbu/;r;p[,yp[bo…/twr(
mh;lsw.k
Re g,wí n;idt; 73
ip[yWe u m;noıtm;ns;n;'
mniSvnIn;mip k;…mnIn;m(
211

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

myUrkÉk;….®tw" =,en
mnohrwm;Rniv.©het…u ." 74
tq; ivv,oRJJvlc;®mUitRn;
xx;˚le%;k⁄i$len svRt"
pyods'`;tsmIpvitRn;
mheN{c;pen .Ox' ivr;…jt; 75
iv…c]pu„p;Mbu.vw" sugiN/….r(
`n;Mbusp' kúty; suxItlw"
ivkMpyNtI pvnwmnR ohrw"
sur;©n;n;mlk;vlI" xu.;" 76
gjRTpyodSq…gteNdu…bMb;
nv;Mbu…sˇ_odkc;®dUv;R
inrI≤=t; s;drmuTsuk;….r(
inê;s/Um'[ p…qk;©n;…." 77
h'snUpru xBd;!‰; smu•tpyo/r;
cli√¥uLlt;h;r; Sp∑pµivlocn; 78
a…stjld/Ir?v;niv]Sth's;
ivmls≤ll/;roTp;tnm[oTpl;g[;
sur….k⁄smu re,Ku lO¢sv;R©xo.;
…g·rduihtOivv;he p[;vO@;ivbR.vU 79
me`kçukinmRˇu _; pµkoxo∫vStnI
h'snUpru inÓ;d; svRsSyidgNtr; 80
ivStI,Rp≤u ln≈o,I kÀjTs;rsme%l;
p[fL⁄ leNdIvrXy;mivlocnmnohr; 81
pKv…bMb;/rpu$; k⁄NddNtp[h;…snI
nvXy;mlt;Xy;mromr;…jpurS’t; 82
212

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

cN{;'xhu ;rvge,R k<#orSqlg;…mn;
p[Ò;dyNtI cet;'…s sveWR ;' i]idv*ks;m( 83
smd;≤lk⁄loÌItm/urSvr.;iW,I
clTk⁄mdu s'`;tc;®k⁄<@lxo….nI 84
rˇ_;xokp[x;%oTqpLlv;©ë≤l/;·r,I
tTpu„ps'cymywv;Rso…." sml'’t; 85
rˇ_oTpl;g[cr,; j;tIpu„pn%;vlI
kdlIStM.v;moÂ" xx;˚vdn; tq; 86
svRl=,s'p•; sv;Rlk
' ;r.UiWt;
p[Me ,; SpOxit k;Ntev s;nur;g; mnorm; 87
inmRˇu _;…stme`kçukp$; pU,NeR du…bMb;nn;
nIl;M.ojivlocn; rivkrp[o≤∫•pµStnI
n;n;pu„prj"sugiN/pvnp[Ó;dnI cets;'
t];sITklh'snUpru rv; deVy; ivv;he xrt( 88
aTyqRxItl;M.o…." Pl;vyNt* idx" sd;
AtU hemNt≤x≤xr* a;jGmturit¥utI 89
t;>y;mOt>u y;' s'p;[ ¢o ihmv;Ns ngoˇm"
p[;leycU,vR iWR>y;' ≤=p[' r*Pyhro b.* 90
ten p[;leyvWe,R `nenvw ihm;ly"
ag;/en td; reje =Irod îv s;gr" 91
Atup;yRys'p;[ ¢o b.Uv s mh;…g·r"
s;/Upc;r;Tshs; ’t;qR îv dujnR " 92
p[;leyp$lCz•w" Í©¯Stu xux.u e ng"
zT]w·rv mh;.;gw" p;<@rw" pO…qvIpit" 93
mno.vo{ekkr;" sur;,;'
sur;©n;n;' c muÛ" smIr;"
213

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

SvCz;Mbup,U ;Rí tq; n≤lNy"
pµoTpl;n;' k⁄smu ®w pet;" 94
ivv;he gu®kNy;y; vsNt" smg;Îtu" 95
ÈWTsmu≤∫•pyo/r;g[;
n;yoR yq; rMytr; b.Uv"u
n;Tyu„,xIt;in py"sr;'…s
ikÔLkcU,"Rw kiplI’t;in
c£;◊yuGmw®pn;idt;in
yyu" p[˙∑;" surd≤Ntmu:y;" 96
ip[y©ÜítU trvíUt;'í;ip ip[y©v"
tjRyNt îv;NyoNy' mÔrI….ík;≤xre 97
ihmÍ©πWu xuKleWu itlk;" k⁄smu oTkr;"
xux.u "u k;yRmiu ∂Xy vOı; îv sm;gt;" 98
f⁄Ll;xoklt;St] re…jre x;ls'…≈t;"
k;…mNy îv k;Nt;n;' k<#;l‚Mbtb;hv" 99
tiSm•Ot* xu.k
[ dMbnIp;s(
t;l;" Stm;l;" srl;" kipTq;" 100
axoksj;RjnRu koivd;r;"
pun' ;gn;geêrk…,Rk;r;"
lv©t;l;gu®s¢p,;R
Nyg[o/xo.;Ônn;·rkÉl;" 101
vO=;Stq;Nye flpu„pvNto
ÎXy; b.Uv"u sumnohr;©;"
jl;xy;íwv suv,Rtoy;x(
c£;©k;r<@vh'sju∑;" 102
koyi∑d;TyUhbl;kyuˇ_;
214

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ÎXy;Stu pµoTplmInpU,;R"
%g;í n;n;iv/.UiWt;©;
ÎXy;Stu vO=We u su…c]p=;" 103
£°@;su yuˇ_;nq tjRyNt"
k⁄v≤R Nt xBd' mdne·rt;©;"
tiSm≤Ngr;vi{sut;ivv;he
vvuí v;t;" su%xItl;©;" 104
pu„p;…, xu.;[ <yip p;tyNt"
xnwngR >e yo mly;i{j;t;"
tqwv sveR Atví pu<y;x(
ck;≤xreåNyoNyiv…m…≈t;©;" 105
yeW;' su≤l©;in c k°itRt;in
te t] a;sNsumnoDÂp;" 106
smd;≤lk⁄loÌIt≤xl;k⁄smu s'cyw"
prSpr' ih m;lTyo .;vyNTyo ivre…jre 107
nIl;in nIl;Mbu®hw" py;'…s
g*r;…, g*rwí mO,;ld<@¯"
rˇ_ìí rˇ_;in .Ox' ’t;in
mˇi√ref;v≤lju∑pT]w" 108
hwm;in ivStI,RjleWu kÉW…u cn(
inrNtr' c;®tr;…, kÉW…u ct(
vwdyU nR ;l;in sr"su kÉW…u ct(
p[j…Dre pµvn;in svRt" 109
v;PySt];.vn[My;" kmloTplpu≤„pt;"
n;n;ivh'gs'j∑u ; hwmsop;np¤y" 110
Í©;…, tSy tu …gre" k…,Rk;rw" sup≤u „ptw"
215

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

smuiCz^t;NyivrlwhmRe ;nIv b.uiój;" 111
ÈWi√….•k⁄smu "w p;$lwí;ip p;$l;"
s'b.Uviu dRx" sv;R" pvn;k‚MpmUitR…." 112
’„,;junR ; dxgu,; nIl;xokmhI®h;"
…gr* vvO…/re f⁄Ll;" Sp/RyNt" prSprm( 113
c;®r;vivju∑;in ik˘xk
u ;n;' vn;in c
pvRtSy intMbeWu sveWR u c ivre…jre 114
tm;lguLmwStSy;sICzo.; ihmvtStd;
nIljImUts'`;twinRlInw·rv s'…/Wu 115
ink;mpu„pw" suivx;lx;%w"
smuiCz^tíw NdncMpkìí
p[mˇpuS' koikls'pl
[ ;pwr(
ihm;cloåtIv td; rr;j 116
≈uTv; xBd' mOdmu dkl' svRt" koikl;n;'
cçTp=;" sm/urtr' nIlk<#; ivned"u
teW;' xBdw®p…ctbl" pu„pc;peWhu St"
s∆I.Ut≤S]dxvint; veımë ©π„vn©" 117
p$ü" sUy;Rtpí;ip p[;yxoåLpjl;xy"
devIivv;hsmye g[I„m a;g;≤ım;clm( 118
s c;ip t®….St] b¸…." k⁄smu oTkrw"
xo.y;m;s Í©;…, p[;ley;{e" smNtt" 119
tq;ip c …gr* t] v;yv" sumnohr;"
vvu" p;$livStI,RkdMb;junR giN/n" 120
v;Py" p[fL⁄ lpµ*`kÉsr;®,mUtyR "
a.v'St$s'`∑u flh'skdMbk;" 121
tq; k⁄rbk;í;ip k⁄smu ;p;<@ëmtU yR "
216

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

sveWR u ngÍ©πWu .[mr;v≤lseivt;" 122
bk⁄l;í intMbeWu ivx;leWu mhI.Ot"
¨TssjR mnoD;in k⁄smu ;in smNtt" 123
îit k⁄smu iv…c]svRv=O ;
iviv/ivh'gmn;drMydex;"
ihm…g·rtny;ivv;h.UTyw
W@ëpyyuAt≥ vo muinp[vIr;" 124
tt Ev' p[vˇO e tu svR.tU sm;gme
n;n;v;¥sm;k°,Re ah' t] i√j;ty" 125
xwlpu]Iml'’Ty yoGy;.r,s'pd;
pur' p[v≤e xtv;'St;' Svym;d;y .o i√j;" 126
ttStu punrevx
e mh' cwvoˇ_v;iNv.um(
hivjuhR o…m vˆ* te ¨p;?y;ypde iSqt" 127
dd;…s mÁ' y¥;D;' ktRVyoåy' i£y;iv…/"
m;m;h x'kríwv' devdevo jgTpit" 128
≤xv ¨v;c
ydui∂∑' surx
e ;n tTk⁄®„v yqe‚Pstm(
kt;RiSm vcn' sv| b[˜S' tv jgi√.o 129
b[˜ov;c
ttí;h' p[˙∑;Tm; k⁄x;n;d;y sTvrm(
hSt' devSy deVy;í yogbN/en yuˇ_v;n( 130
Jvlní Svy' t] ’t;Ô≤lpu$" iSqt"
≈uitgItwmhR ;mN]wmiRU tRm≤∫®piSqtw" 131
yqoˇ_iv…/n; ¸Tv; sipRStdmOt' h…v"
ttSt' Jvln' sv| k;r…yTv; p[d≤=,m( 132
muKTv; hStsm;yog' siht" svRdvw tw"
217

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pu]íw m;nsw" …sıw" p[˙∑en;Ntr;Tmn; 133
vOˇ ¨√;hk;le tu p[,My c vOW?vjm(
yogenvw tyoivRp;[ Stdum;prmexyo" 134
¨√;h" s pro vOˇo y' dev; n ivdu" Kv…ct(
îit v" svRm;:y;t' Svy'vr…md' xu.m(
¨√;híwv devSy Í,u?v' prm;∫⁄tm( 135
îit ≈I a;idb[;˜e mh;pur;,e Svy'>vOiWs'v;de ¨m;mheêryoivRv;hinÂp,'
n;m Wæ$(]x
' oå?y;y" 36
s¢i]'xoå?y;y"
≤xvStuitv,Rnm(
b[˜ov;c
aq vOˇe ivv;he tu .vSy;…mttejs"
p[hWRmtul' gTv; dev;" x£purogm;"
tu∑vë vu ;R‚G.r;¥;…." p[,me Su te mheêrm( 1
dev; Ëcu"
nm" pvRt≤l©;y pvRtx
e ;y vw nm"
nm" pvnveg;y ivÂp;y;…jt;y c
nm" Klexivn;x;y d;]e c xu.s'pd;m( 2
nmo nIl≤x%<@;y a‚Mbk;ptye nm"
nm" pvnÂp;y xtÂp;y vw nm" 3
nmo .wrvÂp;y ivÂpnyn;y c
nm" shßne];y shßcr,;y c 4
nmo devvySy;y ved;©;y nmo nm"
iv∑M.n;y x£Sy b;◊ovedR ;ïr;y c 5
cr;cr;…/ptye xmn;y nmo nm"
218

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

s≤ll;xy≤l©;y yug;Nt;y nmo nm" 6
nm" kp;lm;l;y kp;lsU]/;·r,e
nm" kp;lhSt;y di<@ne gidne nm" 7
nmS]wloKyn;q;y pxulokrt;y c
nm" %$(v;©hSt;y p[mq;itRhr;y c 8
nmo yD≤xrohN]e ’„,kÉx;ph;·r,e
.gne]inp;t;y pU„,o dNthr;y c 9
nm" ipn;kxUl;…s%@±gmuÌr/;·r,e
nmoåStu k;lk;l;y tOtIynyn;y c 10
aNtk;Nt’te cwv nm" pvRtv;…sne
suv,Rrte se cwv nm" k⁄<@l/;·r,e 11
dwTy;n;' yogn;x;y yo…gn;' gurve nm"
xx;˚;idTyne];y ll;$nyn;y c 12
nm" Xmx;nrtye Xmx;nvrd;y c
nmo dwvtn;q;y }yMbk;y nmo nm" 13
gOhSqs;/ve inTy' ji$le b[˜c;·r,e
nmo mu<@;/Rm<u @;y pxUn;' ptye nm" 14
s≤lle tPym;n;y yogwêyRpd[ ;y c
nm" x;Nt;y d;Nt;y p[lyoTpiˇk;·r,e 15
nmoånugh[ k]eR c iSqitk]eR nmo nm"
nmo ®{;y vsv a;idTy;y;…êne nm" 16
nm" ip]eåq s;':y;y ivêedve ;y vw nm"
nm" xv;Ry ¨g[;y ≤xv;y vrd;y c 17
nmo .Im;y sen;Nye pxUn;' ptye nm"
xucye vw·rh;n;y s¥oj;t;y vw nm" 18
mh;dev;y …c];y iv…c];y c vw nm"
219

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

p[/;n;y;p[mye ;y k;y;Ry k;r,;y c 19
pu®W;y nmSteåStu pu®WeCz;kr;y c
nm" pu®Ws'yogp[/;ngu,k;·r,e 20
p[vtRk;y p[’te" pu®WSy c svRx"
’t;’tSy sTk]eR fls'yogd;y c 21
k;lD;y c sveWR ;' nmo inymk;·r,e
nmo vwWMyk]eR c gu,;n;' vOiˇd;y c 22
nmSte devdevx
e nmSte .Ut.;vn
≤xv s*Mymu%o {∑ë' .v s*Myo ih n" p[.o 23
b[˜ov;c
Ev' s .gv;Ndevo jgTpit®m;pit"
StUym;n" sur"w svwrR mr;indmb[vIt( 24
≈Ix'kr ¨v;c
{∑ë' su%í s*Myí dev;n;miSm .o" sur;"
vr' vryt ≤=p[' d;t;iSm tms'xym( 25
b[˜ov;c
ttSte p[,t;" sveR sur; Ëcu≤S]locnm( 26
dev; Ëcu"
tvwv .gvNhSte vr EWoåvitœt;m(
yd; k;y| td; nSTv' d;Syse vrmI‚Pstm( 27
b[˜ov;c
EvmiSTvit t;nuKTv; ivsOJy c sur;Nhr"
lok;'í p[mqw" s;/| ivvex .vn' Svkm( 28
yStu hroTsvm∫⁄tmen'
g;yit dwvtivp[sm=m(
soåp[itÂpg,exsm;no
220

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

dehivpyRymeTy su%I Sy;t( 29
b[˜ov;c
ivp[vy;‹" Stv' hIm' Í,uy;√; p#π∞ y"
s svRlokgo dev"w pUJyteåmrr;…@v 30
îit ≈I a;idb[;˜e mh;pur;,e SvyM>vOiWs'v;de ≤xvStuitinÂp,' n;m
s¢i]'xoå?y;y" 37
aq;∑;i]'xoå?y;y"
mdndhnv,Rnm(
b[˜ov;c
p[iv∑e .vn' deve sUpiv∑e vr;sne
s v£o mNmq" £Àro dev' veımë n; .vt( 1
tmn;c;rs'yˇu _' dur;Tm;n' k⁄l;/mm(
lok;Nsv;RNpI@yNt' sv;R©;vr,;Tmkm( 2
AWI,;' ivflkt;Rr' inym;n;' v[t"w sh
c£;◊ySy Âpe, rTy; sh sm;gtm( 3
aq;tt;…yn' ivp[; veık
ë ;m' surêe r"
nynen tOtIyen s;vD' smvw=t 4
ttoåSy ne]jo viˆJv;‹l;m;l;shßv;n(
shs; rit.t;RrmdhTsp·rCzdm( 5
s dÁm;n" k®,m;toRå£oxt ivSvrm(
p[s;dy'í t' dev' pp;t /r,Itle 6
aq soå…¶prIt;©o mNmqo lokt;pn"
pp;t shs; mUz;| =,en smp¥t 7
pàI tu k®,' tSy ivll;p sud"u ≤%t;
devI' dev' c du"%;t;R ay;cTk®,;vtI 8
221

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tSy;í k®,;' D;Tv; dev* t* k®,;Tmk*
ËctuSt;' sm;loKy sm;ê;Sy c du"≤%t;m( 9
¨m;mheêr;vUctu"
dG/ Ev /[vu ' .{e n;SyoTpiˇ·rhe„yte
axrIroåip te .{e k;y| sv| k·r„yit 10
yd; tu iv„,u.gR v;Nvsudve sut" xu.e
td; tSy suto yí pitSte s'.iv„yit 11
b[˜ov;c
tt" s; tu vr' lB?v; k;mpàI xu.;nn;
jg;me∑' td; dex' p[Iityuˇ_; gtKlm; 12
dG?v; k;m' tto ivp[;" s tu devo vOW?vj"
reme t]omy; s;/| p[˙∑Stu ihm;cle 13
kNdreWu c rMyeWu p…µnIWu guh;su c
inZúrWe u c rMyeWu k…,Rk;rvneWu c 14
ndItIreWu k;NteWu ik˘nr;c·rteWu c
Í©πWu xwlr;jSy t@;geWu sr"su c 15
vnr;…jWu rMy;su n;n;p≤=®teWu c
tIqeWR u pu<ytoyeWu munIn;m;≈meWu c 16
EteWu pu<yeWu mnohreWu
dexWe u iv¥;/r.UiWteWu
gN/vRy=;mrseivteWu
reme s deVy; siht≤S]ne]" 17
dev"w sheN{wmiuR ny=…sıwr(
gN/vRiv¥;/rdwTymu:yw"
aNywí svwiR vRiv/wvtRO oås*
tiSm•ge hWRmv;p x'."u 18
222

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

nOTy≤Nt t];Psrs" surx
e ;
g;y≤Nt gN/vRg,;" p[˙∑;"
idVy;in v;¥;Nyq v;dy≤Nt
kÉ…cd(&t' devvr' Stuv≤Nt 19
Ev' s dev" Svg,w®peto
mh;blw" x£ym;…¶tuLyw"
deVy;" ip[y;q| .gne]hNt;
…g·r' n tTy;j td; mh;Tm; 20
AWy Ëcu"
deVy;" sm' tu .gv;'iStœ'St] s k;mh;
akro≤Tk˘ mh;dev EtidCz;m veidtum( 21
b[˜ov;c
.gv;≤NhmvCzé©π s ih deVy;" ip[yCe zy;
g,exiw vRiv/;k;rwh;Rs' s'jnyNmuÛ" 22
devI' b;leNduitlko rmy'í rr;m c
mh;nu.;vw" svRD"w k;mÂp/rw" xu."w 23
aq deVy;ss;dwk; m;tr' prmeêrI
a;sIn;' k;çne xu.[ a;sne prm;∫⁄te 24
aq ÎÇ; stI' devIm;gt;' surÂip,Im(
a;snen mh;he,R ås'p;dydin≤Ndt;m(
a;sIn;' t;mqov;c men; ihmvt" ip[y; 25
menov;c
…crSy;gmn' teå¥ vd pui] xu.=e ,e
d·r{; £°@nwSTv' ih .];R £°@…s s'gt; 26
ye d·r{; .v≤Nt Sm tqwv c inr;≈y;"
¨me t Ev' £°@≤Nt yq; tv pit" xu.e 27
223

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
swvmuˇ_;q m;]; tu n;it˙∑mn; .vt(
mhTy; =my; yuˇ_; n ik˘…cˇ;muv;c h
ivsO∑; c td; m;]; gTv; devmuv;c h 28
p;vRTyuv;c
.gvNdevdevx
e neh vTSy;…m .U/re
aNy' k⁄® mm;v;s' .uvneWu mh;¥ute 29
dev ¨v;c
sd; TvmuCym;n; vw my; v;s;qRmIê·r
aNy' n ro…ctvtI v;s' vw deiv kihR…ct( 30
îd;nI' Svymev Tv' v;smNy] xo.ne
kSm;NmOgyse deiv b[iU h tNme xu…ciSmte 31
deVyuv;c
gOh' gt;iSm devx
e iptur¥ mh;Tmn"
ÎÇ; c t] me m;t; ivjne lok.;vne 32
a;sn;id….r>yCyR s; m;mevm.;Wt
¨me tv sd; .t;R d·r{" £°@nw" xu.e 33
£°@te nih dev;n;' £°@; .vit t;ÎxI
y≤Tkl Tv' mh;dev g,wí iviv/wStq;
rmse tdin∑' ih mm m;tuvWRO ?vj 34
b[˜ov;c
tto dev" p[hSy;h devI' h;s…ytu' p[."u 35
dev ¨v;c
Evmev n s'dhe " kSm;NmNyur.Uˇv
’iˇv;s; Áv;s;í Xmx;ninlyí h 36
ainkÉto Ár<yeWu pvRt;n;' guh;su c
224

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

ivcr;…m g,wn¶R vw tRO oåM.ojivlocne 37
m; £⁄/o deiv m;]e Tv' tQy' m;t;vdˇv
nih m;tOsmo bN/ujNR tUn;miSt .Utle 38
deVyuv;c
n meåiSt bN/u…." ik˘…cT’Ty' survreêr
tq; k⁄® mh;dev yq;h' su%m;“uy;m( 39
b[˜ov;c
≈uTv; s deVy; vcn' surx
e s(
tSy;" ip[y;qeR Sv…g·r' ivh;y
jg;m me®˘ sur…sıseivt'
.;y;Rsh;y" Svg,wí yuˇ_" 40
îit ≈I a;idb[;˜e mh;pur;,e SvyM>vOiWs'v;d
¨m;mheêryoihRmvTp·rTy;ginÂp,' n;m;∑;i]'xoå?y;y" 38
aqwkoncTv;·r'xoå?y;y"
d=yDiv?v'snm(
AWy Ëcu"
p[;cetsSy d=Sy kq' vwvSvteåNtre
ivn;xmgmd(b˜[ Nhyme/" p[j;pte" 1
deVy; mNyu’t' buıv± ; £⁄ı" sv;RTmk" p[."u
kq' ivn;≤xto yDo d=Sy;…mttejs"
mh;devne roW;√w t•" p[biU[ h ivStr;t( 2
b[˜ov;c
v,R…y„y;…m vo ivp[; mh;devne vw yq;
£o/;i√?v'…sto yDo deVy;" ip[y…ck°WRy; 3
pur; meroi√≥j≈eœ;" Í©÷ ]wloKypU…jtm(
225

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Jyoit"Sql' n;m …c]' svRràiv.UiWtm( 4
ap[mye mn;/O„y' svRloknmS’tm(
t] devo …g·rt$e svR/;tuiv…ci]te 5
pyR˚ îv ivStI,R ¨piv∑o b.Uv h
xwlr;jsut; c;Sy inTy' p;êRiSqt;.vt( 6
a;idTy;í mh;Tm;no vsví mh*js"
tqwv c mh;Tm;n;v…ên* ….Wj;' vr* 7
tq; vw≈v,o r;j; guÁkì" p·rv;·rt"
y=;,;mIêr" ≈Im;n(kl
ì ;sinly" p[."u 8
¨p;ste mh;Tm;nmuxn; c mh;muin"
snTk⁄m;rp[m%
u ;Stqwv prmWRy" 9
ai©r"p[m%
u ;íwv tq; devWRyoåip c
ivê;vsuí gN/vRStq; n;rdpvRt* 10
aPsrog,s'`;í sm;jGmurnekx"
vv* su%≤xvo v;yun;Rn;gN/vh" xu…c" 11
svRtk
Ru s⁄ mu opet" pu„pvNtoå.vN{um;"
tq; iv¥;/r;" s;?y;" …sı;íwv tpo/n;" 12
mh;dev' pxupit' pyupR ;st t] vw
.Ut;in c tq;Ny;in n;n;Âp/r;<yq 13
r;=s;í mh;r*{;" ipx;c;í mh;bl;"
b¸Âp/r; /O∑; n;n;p[hr,;yu/;" 14
devSy;nucr;St] tSquvêRw ;nropm;"
nNdIêrí .gv;NdevSy;numte iSqt" 15
p[gÁO Jv≤lt' xUl' dIPym;n' Svtejs;
g©; c s·rt;' ≈eœ; svRtIqRjlo∫v; 16
pyupR ;st t' dev' Âip,I i√jsˇm;"
226

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Ev' s .gv;'St] pUJym;n" suriWR…." 17
devíw sumh;.;gwmhR ;devo Vyitœt
kSy…cÊvq k;lSy d=o n;m p[j;pit" 18
pUvoRˇ_Én iv/;nen y+ym;,oå>yp¥t
ttStSy m%e dev;" sveR x£purogm;" 19
SvgRSq;n;dq;gMy d=m;peidre tq;
te ivm;nwmhR ;Tm;no Jvl≤∫JvRlnp[.;" 20
devSy;numteågCzNg©;√;r…mit ≈uit"
gN/v;RPsrs;k°,| n;n;&mlt;vOtm( 21
AiW…sıw" p·rvOt' d=' /mR.tO ;' vrm(
pO…qVy;mNt·r=e c ye c SvloRkv;…sn" 22
sveR p[;Ôlyo .UTv; ¨ptSqu" p[j;pitm(
a;idTy; vsvo ®{;" s;?y;" sveR m®Ì,;" 23
iv„,un; siht;" svR a;gt; yD.;…gn"
Ë„mp; /Ump;íwv a;Jyp;" somp;Stq; 24
a…ên* m®tíwv n;n;devg,w" sh
Ete c;Nye c bhvo .Utg[;m;Stqwv c 25
jr;yuj;<@j;íwv tqwv Svedjo≤∫d"
a;gt;" s≤T]," sveR dev;" S]I…." shiWR…." 26
ivr;jNte ivm;nSq; dIPym;n; îv;¶y"
t;NÎÇ; mNyun;iv∑o d/I…cv;RKymb[vIt( 27
d/I…c®v;c
apUJypUjne cwv pUJy;n;' c;PypUjne
nr" p;pmv;“oit mh√w n;] s'xy" 28
b[˜ov;c
227

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

EvmuKTv; tu ivp[iWR" pundR=m.;Wt 29
d/I…c®v;c
pUJy' c pxu.t;Rr' kSm;•;cRyse p[.mu ( 30
d= ¨v;c
s≤Nt me bhvo ®{;" xUlhSt;" kpidRn"
Ek;dxSq;ngt; n;Ny' ivµo mheêrm( 31
d/I…c®v;c
sveWR ;mekmN]oåy' mmexo n inm≤N]t"
yq;h' x'kr;dU?v| n;Ny' pXy;…m dwvtm(
tq; d=Sy ivpulo yDoåy' n .iv„yit 32
d= ¨v;c
iv„,oí .;g; iviv/;" p[dˇ;s(
tq; c ®{e>y ¨t p[dˇ;"
aNyeåip dev; inj.;gyuˇ_;
dd;…m .;g' n tu x'kr;y 33
b[˜ov;c
gt;Stu devt; D;Tv; xwlr;jsut; td;
¨v;c vcn' xv| dev' pxupit' pitm( 34
¨mov;c
.gvNk⁄] y;NTyete dev;" x£purogm;"
b[iU h tÊven tÊvD s'xyo me mh;nym( 35
mheêr ¨v;c
d=o n;m mh;.;ge p[j;n;' pit®ˇm"
hyme/ne yjte t] y;≤Nt idv*ks" 36
deVyuv;c
yDmet' mh;.;g ikmq| n;nugCz…s
228

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

kÉn v; p[itWe/ne gmn' te n iv¥te 37
mheêr ¨v;c
surrw ve mh;.;ge svRmte dnuiœtm(
yDeWu mm sveWR u n .;g ¨pk‚Lpt" 38
pUv;Rgten gNtVy' m;ge,R vrv…,Rin
n me sur;" p[yCz≤Nt .;g' yDSy /mRt" 39
¨mov;c
.gvNsvRdve We u p[.;v;>y…/ko gu,"w
ajeyí;Py/O„yí tejs; yxs; …≈y; 40
anen tu mh;.;g p[itWe/ne .;gt"
atIv du"%m;p•; vepquí mh;nym( 41
ik˘ n;m d;n' inym' tpo v;
k⁄y;Rmh' yen pitmRm;¥
l.et .;g' .gv;n…cNTyo
yDSy ceN{;¥mrwivR…c]m( 42
b[˜ov;c
Ev' b[vu ;,;' .gv;iNv…cNTy
pàI' p[˙∑" =u….t;muv;c
mheêr ¨v;c
n veiTs m;' deiv ’xodr;i©
ik˘ n;m yuˇ_' vcn' tvedm( 43
ah' ivj;n;…m ivx;lne]e
?y;nen sveR c ivd≤Nt sNt"
tv;¥ mohen sheN{dev;
lok]y' svRmqo ivn∑m( 44
m;m?vrex' intr;' Stuv≤Nt
229

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

rq'tr' s;m g;y≤Nt mÁm(
m;' b[;˜,; b[˜mN]wyjR ≤Nt
mm;?vyRv" kLpyNte c .;gm( 45
deVyuv;c
ivkTqse p[;’tvTsvRS]Ijns'sid
St*iW gv;Ryse c;ip Svm;Tm;n' n s'xy" 46
.gv;nuv;c
n;Tm;n' St*…m dev≤e x yq; TvmnugCz…s
s'ß+y;…m vr;rohe .;g;qeR vrv…,Rin 47
b[˜ov;c
îTyuKTv; .gv;NpàImum;' p[;,wrip ip[y;m(
soåsOj∫gv;NvK];∫Àt' £o/;…¶s'.vm( 48
tmuv;c m%' gCz d=Sy Tv' mheêr"
n;xy;xu £tu' tSy d=Sy mdnuDy; 49
b[˜ov;c
tto ®{p[yˇu _Én …s'hveW,e lIly;
deVy; mNyu’t' D;Tv; hto d=Sy s £tu" 50
mNyun; c mh;.Im; .{k;lI mheêrI
a;Tmn" kmRs;≤=Tve ten s;/| sh;nug; 51
s EW .gv;N£o/" p[te ;v;s’t;ly"
vIr.{eit iv:y;to deVy; mNyupm[ ;jRk" 52
soåsOj{omkÀp>e y a;Tmnwv g,eêr;n(
®{;nug;Ng,;n[*{;n[{u vIyRpr;£m;n( 53
®{Sy;nucr;" sveR sveR ®{pr;£m;"
te inpetSu ttStU,| xtxoåq shßx" 54
tt" iklikl;xBd a;k;x' pUry…•v
230

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

sm.UTsumh;iNvp[;" svR®{g,w" ’t" 55
ten xBden mht; ]St;" sveR idv*ks"
pvRt;í VyxIyRNt ckMpe c vsu/' r; 56
m®tí vvu" £Àr;íu=.u e v®,;ly"
a¶yo vw n dIPyNte n c;dIPyt .;Skr" 57
g[h; nwv p[k;xNte n=];…, n t;rk;"
AWyo n p[.;sNte n dev; n c d;nv;" 58
Ev' ih it…mrI.Ute indRh≤Nt g,eêr;"
p[.ÔNTypre yUp;N`or;nuTp;$y≤Nt c 59
p[,d≤Nt tq; c;Nye ivk⁄v≤R Nt tq; pre
Tv·rt' vw p[/;v≤Nt v;yuvge ; mnojv;" 60
cU<yRNte yDp;];…, yDSy;ytn;in c
xIyRm;,;NyÎXyNt t;r; îv n.Stl;t( 61
idVy;•p;n.+y;,;' r;xy" pvRtopm;"
=Irn¥Stq; c;Ny; `Otp;yskdRm;" 62
m/um<@odk; idVy;" %<@xkúrv;luk;"
W@^s;…•vhNTyNy; gu@k⁄Ly; mnorm;" 63
¨∞;vc;in m;'s;in .+y;…, iviv/;in c
y;in k;in c idVy;in leÁco„y;…, y;in c 64
.uÔ≤Nt iviv/wvKR ]wivRlMu p≤Nt ≤=p≤Nt c
®{kop; mh;kop;" k;l;…¶sÎxopm;" 65
.=yNtoåq xwl;.; .IWyNtí svRt"
£°@≤Nt iviv/;k;r;…í≤=pu" suryoiWt" 66
Ev' g,;í twyˇRu _o vIr.{" p[t;pv;n(
®{kopp[yˇu _í svRdve "w sur≤=tm( 67
t' yDmdhCz«`[' .{k;Ly;" smIpt"
231

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

c£⁄rNye tq; n;d;NsvR.tU .y'kr;n( 68
…zÊv; ≤xroåNye yDSy VyndNt .y'krm(
tt" x£;dyo dev; d=íwv p[j;pit"
Ëcu" p[;Ôlyo .UTv; kQyt;' ko .v;init 69
vIr.{ ¨v;c
n;h' devo n dwTyo v; n c .oˇ_⁄…mh;gt"
nwv {∑ë' c devNe {; n c k*tUhl;iNvt;" 70
d=yDivn;x;q| s'p;[ ¢oåh' suroˇm;"
vIr.{eit iv:y;to ®{kop;i√in"sOt" 71
.{k;lI c iv:y;t; deVy;" £o/;i√ingRt;
p[ie Wt; devdevne yD;≤Ntkmup;gt; 72
xr,' gCz r;jeN{ devdevmum;pitm(
vr' £o/oåip devSy n vr" p·rc;rkì" 73
b[˜ov;c
in%;toTp;i$twypRU rw pivıwSttStt"
¨Tpt≤∫" pt≤∫í gO/rw[ ;…mWgO›…u ." 74
p=v;tivin/UtR "w ≤xv;®tivn;idtw"
s tSy yDo nOpteb;R?ym;nStd; g,w" 75
a;Sq;y mOgÂp' vw %mev;>yptˇd;
t' tu yD' tq;Âp' gCzNtmupl>y s" 76
/nur;d;y b;,' c tdqRmgmTp[."u
ttStSy g,exSy £o/;d…mttejs" 77
ll;$;Tp[stO o `or" Sved…bNdub.R vU h
tiSmNpittm;]e c Sved…bNd* td; .uiv 78
p[;du.tRU o mh;n…¶JvRlTk;l;nlopm"
t]odp¥t td; pu®Wo i√jsˇm;" 79
232

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ÓSvoåitm;]o rˇ_;=o h·rCz™m≈uivR.IW,"
Ë?vRkx
É oåitrom;©" xo,k,RStqwv c 80
kr;l’„,v,Rí rˇ_v;s;Stqwv c
t' yD' s mh;sÊvoådhTk=…mv;nl" 81
dev;í p[&t;" sveR gt; .It; idxo dx
ten tiSmiNvcrt; iv£me, td; tu vw 82
pO…qvI VyclTsv;R s¢√«p; smNtt"
mh;.Ute p[vˇO e tu devlok.y'kre 83
td; c;h' mh;devmb[v' p[itpUjyn(
.vteåip sur;" sveR .;g' d;Sy≤Nt vw p[.o 84
i£yt;' p[its'h;r" svRdve êe r Tvy;
îm;í devt;" sv;R AWyí shßx" 85
tv £o/;Nmh;dev n x;≤Ntmuple….re
yíwW pu®Wo j;t" SvedjSte surWR. 86
Jvro n;mwW /mRD lokÉWu p[c·r„yit
Ek°.UtSy n ÁSy /;r,e tejs" p[.o 87
smq;R skl; pOQvI b¸/; sOJyt;mym(
îTyuˇ_" s my; devo .;ge c;ip p[k‚Lpte 88
.gv;Nm;' tqeTy;h devdev" ipn;k/Ok™
pr;' c p[IitmgmTs Svy' c ipn;k/Ok™ 89
d=oåip mns; dev' .v' xr,mNvg;t(
p[;,;p;n* sm;®?y c=u"Sq;ne p[yàt" 90
iv/;yR svRto Îi∑' b¸Îi∑r…m]…jt(
iSmt' ’Tv;b[vI√;Ky' b[iU h ik˘ krv;…, te 91
≈;ivte c mh;:y;ne dev;n;' iptO…." sh
tmuv;c;Ô≤l' ’Tv; d=o dev' p[j;pit"
233

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.It" xi˚t…cˇStu sb;„pvdne=," 92
d= ¨v;c
yid p[s•o .gv;Nyid v;h' tv ip[y"
yid c;hmnug;[ Áo yid deyo vro mm 93
y∫+y' .≤=t' pIt' ];…st' y∞ n;≤xtm(
cU,IR’t;pivı' c yDs'.;rmIÎxm( 94
dI`Rk;len mht; p[yàen c s'…ctm(
n c …mQy; .veNmÁ' TvTp[s;d;Nmheêr 95
b[˜ov;c
tq;iSTvTy;h .gv;N.gne]hro hr"
/m;R?y=' mh;dev' }yMbk˘ c p[j;pit" 96
j;nu>y;mvnI' gTv; d=o lB?v; .v;√rm(
n;ª;' c;∑shße, Stutv;NvOW.?vjm( 97
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de d=yDiv?v'sn'
n;mwkoncTv;·r'xoå?y;y" 39
aq cTv;·r'xoå?y;y"
d=’it≤xvStuitv,Rnm(
b[˜ov;c
Ev' ÎÇ; td; d=" x'.ovIRy| i√joˇm;"
p[;Ô≤l" p[,to .UTv; s'Stotumpu c£me 1
d= ¨v;c
nmSte devdevx
e nmSteåN/ksUdn
devNe { Tv' bl≈eœ devd;nvpU…jt 2
shß;= ivÂp;= }y= y=;…/pip[y
svRt"p;…,p;dSTv' svRto≤=≤xromu%" 3
234

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

svRt"≈uitm;'LlokÉ svRm;vOTy itœ…s
xïk,oR mh;k,R" k⁄M.k,oRå,Rv;ly" 4
gjeN{k,oR gok,R" xtk,oR nmoåStu te
xtodr" xt;vtR" xt…j◊" sn;tn" 5
g;y≤Nt Tv;' g;yi],o acRyNTykúmikú,"
devd;nvgo¢; c b[˜; c Tv' xt£tu" 6
mUitRm;'STv' mh;mUitR" smu{" srs;' in…/"
Tv…y sv;R devt; ih g;vo goœ îv;ste 7
Tvˇ" xrIre pXy;…m somm…¶jleêrm(
a;idTymq iv„,u' c b[˜;,' sbOhSpitm( 8
i£y; kr,k;yeR c kt;R k;r,mev c
as∞ sds∞wv tqwv p[.v;Vyy* 9
nmo .v;y xv;Ry ®{;y vrd;y c
pxUn;' ptye cwv nmoåSTvN/k`;itne 10
i]j$;y i]xIW;Ry i]xUlvr/;·r,e
}yMbk;y i]ne];y i]purfl;y vw nm" 11
nmí<@;y mu<@;y ivêc<@/r;y c
di<@ne xïk,;Ry di<@d<@;y vw nm" 12
nmoå/Rdi<@kÉx;y xu„k;y iv’t;y c
ivloiht;y /Um;[ y nIlg[Iv;y vw nm" 13
nmoåSTvp[itÂp;y ivÂp;y ≤xv;y c
sUy;Ry sUypR tye sUy?R vjpt;ikne 14
nm" p[mqn;x;y vOWSkN/;y vw nm"
nmo ihr<yg.;Ry ihr<ykvc;y c 15
ihr<y’tcU@;y ihr<yptye nm"
x]u`;t;y c<@;y p,Rs`' xy;y c 16
235

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

nm" Stut;y Stutye StUym;n;y vw nm"
sv;Ry svR.=;y svR.tU ;Ntr;Tmne 17
nmo hom;y mN];y xuKl?vjpt;ikne
nmoånMy;y nMy;y nm" iklikl;y c 18
nmSTv;' xym;n;y x…yt;yoiTqt;y c
iSqt;y /;vm;n;y k⁄Bj;y k⁄i$l;y c 19
nmo ntRnxIl;y mu%v;id]k;·r,e
b;/;ph;y luB/;y gItv;id]k;·r,e 20
nmo Jyeœ;y ≈eœ;y blp[mqn;y c
¨g[;y c nmo inTy' nmí dxb;hve 21
nm" kp;lhSt;y …st.Smip[y;y c
iv.IW,;y .Im;y .I„mv[t/r;y c 22
n;n;iv’tvK];y %@±g…j◊og[di' ∑^,e
p=m;slv;/;Ry tuMbIvI,;ip[y;y c 23
a`or`orÂp;y `or;`ortr;y c
nm" ≤xv;y x;Nt;y nm" x;Nttm;y c 24
nmo buı;y xuı;y s'iv.;gip[y;y c
pvn;y pt'g;y nm" s;':ypr;y c 25
nmí<@¯k`<$;y `<$;jLp;y `‚<$ne
shßxt`<$;y `<$;m;l;ip[y;y c 26
p[;,d<@;y inTy;y nmSte loiht;y c
Ù'Ùk
' ;r;y ®{;y .g;k;rip[y;y c 27
nmoåp;rvte inTy' …g·rvO=ip[y;y c
nmo yD;…/ptye .Ut;y p[stu ;y c 28
yDv;h;y d;Nt;y tPy;y c .g;y c
nmSt$;y t$‰;y ti$nIptye nm" 29
236

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

a•d;y;•ptye nmSTv•.uj;y c
nm" shßxIW;Ry shßcr,;y c 30
shßoıtxUl;y shßnyn;y c
nmo b;l;kúv,;Ry b;lÂp/r;y c 31
nmo b;l;kúÂp;y b;l£°@nk;y c
nm" xuı;y buı;y =o.,;y =y;y c 32
tr'g;i˚tkÉx;y muˇ_kÉx;y vw nm"
nm" W$(kmRinœ;y i]kmRinyt;y c 33
v,;R≈m;,;' iv…/vTpOqG/mRpv[ itRne
nm" ≈eœ;y Jyeœ;y nm" klkl;y c 34
êetip©lne];y ’„,rˇ_É=,;y c
/mRk;m;qRmo=;y £q;y £qn;y c 35
s;':y;y s;':ymu:y;y yog;…/ptye nm"
nmo rQy;…/rQy;y ctu„pqpq;y c 36
’„,;…jnoˇrIy;y Vy;lyDopvIitne
Èx;n ®{s'`;t h·rkÉx nmoåStu te 37
}yMbk;y;‚Mbk;n;q Vyˇ_;Vyˇ_ nmoåStu te
k;lk;mdk;mfl du∑o√éˇinWUdn 38
svRgihRt svRfl s¥oj;t nmoåStu te
¨Nm;dn xt;vtRg©;toy;{Rm/U jR 39
cN{;/Rsy' gu ;vtR me`;vtR nmoåStu te
nmoå•d;nk]eR c a•dp[.ve nm" 40
a•.oK]e c goP]e c Tvmev p[ly;nl
jr;yuj;<@j;íwv Svedjo≤∫∆ Ev c 41
Tvmev devdevx
e .Utg[;mítuivR/"
cr;crSy ß∑; Tv' p[itht;R Tvmev c 42
237

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Tvmev b[˜; ivêex aPsu b[˜ vd≤Nt te
svRSy prm; yoin" su/;'xo JyoitW;' in…/" 43
AKs;m;in tq*'k;rm;¸STv;' b[˜v;idn"
h;…y h;…y hre h;…y ¸v;h;veit v;s’t( 44
g;y≤Nt Tv;' sur≈eœ;" s;mg; b[˜v;idn"
yjumyR AÑyí s;m;qvRytu Stq; 45
p#‰se b[˜iv≤∫STv' kLpopinWd;' g,w"
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{; v,;R≈m;í ye 46
Tvmev;≈ms'`;í iv¥uTStintmev c
s'vTsrSTvmOtvo m;s; m;s;/Rmve c 47
kl; k;œ; inmeW;í n=];…, yug;in c
vOW;,;' kk⁄d' Tv' ih …grI,;' ≤x%r;…, c 48
…s'ho mOg;,;' ptySt=k;nNt.o…gn;m(
=Irodo Áud/In;' c mN];,;' p[,vStq; 49
vj[' p[hr,;n;' c v[t;n;' sTymev c
TvmevCe z; c √πWí r;go moh" xm" =m; 50
Vyvs;yo /OitloR." k;m£o/* jy;jy*
Tv' gdI Tv' xrI c;pI %$(v;©« muÌrI tq; 51
zπˇ; .eˇ; p[ht;R c net; mNt;…s no mt"
dxl=,s'yˇu _o /moRåqR" k;m Ev c 52
îNdu" smu{" s·rt" pLvl;in sr;'…s c
lt;vLLyStO,*W?y" pxvo mOgp≤=," 53
{VykmRg,u ;rM." k;lpu„pflp[d"
a;idí;Ntí m?yí g;y}yo'k;r Ev c 54
h·rto loiht" ’„,o nIl" pItStq; =,"
k&í kiplo b.["u kpoto mCzkStq; 55
238

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

suv,Rrte ; iv:y;t" suv,Rí;Pyqo mt"
suv,Rn;m; c tq; suv,Rip[y Ev c 56
Tv…mN{í ymíwv v®,o /ndoånl"
¨Tf⁄Ll…í].;nuí Sv.;Rn.u ;Rnru ve c 57
ho]' hot; c hoMy' c ¸t' cwv tq; p[."u
i]s*p,RStq; b[˜NyjuW;' xt®i{ym( 58
piv]' c piv];,;' m©l;n;' c m©lm(
p[;,í Tv' rjí Tv' tm" sÊvyutStq; 59
p[;,oåp;n" sm;ní ¨d;no Vy;n Ev c
¨NmeWí inmeWí =uˇõO j™ MO .; tqwv c 60
loiht;©í d'∑I^ c mh;vK]o mhodr"
xu…crom; h·rCz™m≈uÂ?vRkx
É íl;cl" 61
gItv;id]nOTy;©o gItv;dnkip[y"
mTSyo j;lo jloåjYyo jlVy;l" k⁄$Icr" 62
ivk;lí suk;lí du„k;l" k;ln;xn"
mOTyuívw ;=yoåNtí =m;m;y;kroTkr" 63
s'vtoR vtRkíwv s'vtRkbl;hk*
`<$;k° `<$k° `<$I cU@;lo lv,od…/" 64
b[˜; k;l;…¶vK]í d<@« mu<@≤S]d<@/Ok™
ctuygRu ítuvdRe ítuhoR]ítu„pq" 65
c;tur;≈Mynet; c c;tuv<R yRkrí h
=r;=r" ip[yo /UtoR g,wg<R yo g,;…/p" 66
rˇ_m;Ly;Mbr/ro …grIxo …g·rj;ip[y"
≤xLpIx" ≤x‚Lpn" ≈eœ" svR≤x‚Lpp[vtRk" 67
.gne];Ntkí<@" pU„,o dNtivn;xn"
Sv;h; Sv/; vW$(k;ro nmSk;r nmoåStu te 68
239

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

gU!v[tí gU!í gU!v[tinWeivt"
tr,St;r,íwv svR.tU We u t;r," 69
/;t; iv/;t; s'/;t; in/;t; /;r,o /r"
tpo b[˜ c sTy' c b[˜cy| tq;jRvm( 70
.Ut;Tm; .Ut’∫Àto .Ut.Vy.vo∫v"
.U.vRu " Sv·rtíwv .Uto Á…¶mRhêe r" 71
b[˜;vtR" sur;vtR" k;m;vtR nmoåStu te
k;m…bMbivinhRNt; k…,Rk;rßjip[y" 72
gonet; gop[c;rí govOWêe rv;hn"
]wloKygo¢; goivNdo go¢; goggR Ev c 73
a%<@cN{;….mu%" sum%
u o dum%
uR oåmu%"
ctum%
uR o b¸mu%o r,e„v….mu%" sd; 74
ihr<yg.R" xk⁄in/RndoåqRpitivRr;$(
a/mRh; mh;d=o d<@/;ro r,ip[y" 75
itœ≤NSqrí Sq;,uí in„kMpí suiníl"
duv;Rr,o duivRWho du"sho durit£m" 76
du/rR o duvx
R o inTyo dudpR oR ivjyo jy"
xx" xx;˚nynxIto„," =uˇWO ; jr; 77
a;/yo Vy;/yíwv Vy;…/h; Vy;…/pí y"
sÁo yDmOgVy;/o Vy;/In;m;kroåkr" 78
≤x%<@« pu<@rIkí pu<@rIk;vlokn"
d<@/OKc£d<@í r*{.;givn;xn" 79
ivWpoåmOtpíwv sur;p" =Irsomp"
m/upí;ppíwv svRpí bl;bl" 80
vOW;©r;M.o vOW.Stq; vOW.locn"
vOW.íwv iv:y;to lok;n;' loks'S’t" 81
240

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

cN{;idTy* c=uWI te ˙dy' c ipt;mh"
a…¶∑omStq; deho /mRkmRps[ ;…/t" 82
n b[˜; n c goivNd" pur;,WRyo n c
m;h;TMy' veidtu' xˇ_; y;q;tQyen te ≤xv 83
≤xv; y; mUtyR " sU+m;Ste mÁ' y;Ntu dxRnm(
t;….m;| svRto r= ipt; pu]…mv*rsm( 84
r= m;' r=,Iyoåh' tv;n` nmoåStu te
.ˇ_;nukMpI .gv;N.ˇ_í;h' sd; Tv…y 85
y" shß;<ynek;in pus' ;m;vOTy duÎx
≥ ;m(
itœTyek" smu{;Nte s me go¢;Stu inTyx" 86
y' ivin{; …jtê;s;" sÊvSq;" smd≤xRn"
Jyoit" pXy≤Nt yuÔ;n;StSmw yog;Tmne nm" 87
s'.+y svR.tU ;in yug;Nte smupiSqte
y" xete jlm?ySqSt' p[p¥eåMbux;…ynm( 88
p[ivXy vdn' r;hoyR" som' ipbte in≤x
g[sTyk| c Sv.;Rn.u TRU v; som;…¶rev c 89
a©ëœm;];" pu®W; dehSq;" svRdie hn;m(
r=Ntu te c m;' inTy' inTy' c;Py;yyNtu m;m( 90
yen;PyuTp;idt; g.;R apo .;ggt;í ye
teW;' Sv;h; Sv/; cwv a;“uv≤Nt Svd≤Nt c 91
yen roh≤Nt dehSq;" p[;…,no rody≤Nt c
hWRy≤Nt n ’„y≤Nt nmSte>yStu inTyx" 92
ye smu{e ndIdugRe pvRtWe u guh;su c
vO=mUlWe u goϼWu k;Nt;rghneWu c 93
ctu„pqeWu rQy;su cTvreWu s.;su c
hSTyêrqx;l;su jI,oR¥;n;lyeWu c 94
241

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

yeWu pçsu .UtWe u idx;su ividx;su c
îN{;kúyomR?ygt; ye c cN{;kúriXmWu 95
rs;tlgt; ye c ye c tSm;Tpr' gt;"
nmSte>yo nmSte>yo nmSte>yStu svRx" 96
svRSTv' svRgo dev" svR.tU pit.Rv"
svR.tU ;Ntr;Tm; c ten Tv' n inm≤N]t" 97
Tvmev ceJyse dev yDwivRiv/d≤=,w"
Tvmev kt;R svRSy ten Tv' n inm≤N]t" 98
aqv; m;yy; dev moiht" sU+my; tv
tSm;ˇu k;r,;√;ip Tv' my; n inm≤N]t" 99
p[sId mm devx
e Tvmev xr,' mm
Tv' gitSTv' p[itœ; c n c;NyoåStIit me mit" 100
b[˜ov;c
StuTvwv' s mh;dev' ivrr;m mh;mit"
.gv;nip supI[ t" pundR=m.;Wt 101
≈I.gv;nuv;c
p·rtu∑oåiSm te d= Stven;nen suvt[
b¸n; tu ikmuˇ_Én mTsmIp' g…m„y…s 102
b[˜ov;c
tqwvmb[vI√;Ky' ]wloKy;…/pit.Rv"
’Tv;ê;skr' v;Ky' svRDo v;Kys'ihtm( 103
≈I≤xv ¨v;c
d= du"%' n ktRVy' yDiv?v'sn' p[it
ah' yDhnStu>y' Î∑metTpur;n` 104
.Uyí Tv' vr…mm' mˇo gO I„v suvt[
p[s•sum%
u o .UTv; mmwk;g[mn;" Í,u 105
242

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

aême/shßSy v;jpeyxtSy vw
p[j;pte mTp[s;d;Tfl.;gI .iv„y…s 106
ved;NW@©;Nbu?ySv s;':yyog;'í ’Tòx"
tpí ivpul' tPTv; duír' devd;nvw" 107
aBdw√;Rdx….yuˇR _' gU!mp[Din≤Ndtm(
v,;R≈m’tw/mR iRw vRnIt' n Kv…cTKv…ct( 108
sm;gt' Vyv…st' pxup;xivmo=,m(
sveWR ;m;≈m;,;' c my; p;xupt' v[tm( 109
¨Tp;idt' d= xu.' svRp;pivmocnm(
aSy cI,RSy yTsMyKfl' .vit pu„klm(
t∞;Stu sumh;.;g m;nsSTyJyt;' Jvr" 110
b[˜ov;c
EvmuKTv; tu devx
e " spàIk" sh;nug"
adxRnmnup;[ ¢o d=Sy;…mttejs" 111
av;Py c tq; .;g' yqoˇ_' comy; .v"
Jvr' c svR/mRDo b¸/; Vy.jˇd; 112
x;NTyq| svR.tU ;n;' Í,u?vmq vw i√j;"
≤x%;….t;po n;g;n;' pvRt;n;' ≤xl;jtu 113
ap;' tu nI≤lk;' iv¥;…•moRko .ujgeWu c
%ork" s*r.ey;,;mU%r" pO…qvItle 114
xun;mip c /mRD; Îi∑p[Tyvro/nm(
rN/[;gtmq;ê;n;' ≤x%o∫ºdí bihR,;m( 115
ne]r;g" koikl;n;' √πW" p[oˇ_o mh;Tmn;m(
jn;n;mip .edí sveWR ;…mit n" ≈utm( 116
xuk;n;mip sveWR ;' ihi‘k; p[oCyte Jvr"
x;dUl
R „e vq vw ivp[;" ≈mo Jvr îhoCyte 117
243

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

m;nuWWe u c svRD; Jvro n;mwW k°itRt"
mr,e jNmin tq; m?ye c;ip inve≤xt" 118
EtNm;heêr' tejo Jvro n;m sud;®,"
nmSyíwv m;Nyí svRp;[ …,….rIêr" 119
îm;' JvroTpiˇmdInm;ns"
p#πTsd; y" susm;ihto nr"
ivmuˇ_rog" s nro mud;yuto
l.et k;m;'í yq;mnIiWt;n( 120
d=p[oˇ_' Stv' c;ip k°tRy¥e " Í,oit v;
n;xu.' p[;“uy;≤Tk˘…c∂I`Rm;yurv;“uy;t( 121
yq; sveWR u devWe u v·rœo .gv;N.v"
tq; Stvo v·rœoåy' Stv;n;' d=in…mRt" 122
yx"SvgRsru êw yRivˇ;idjyk;iÕ…."
StotVyo .·ˇ_m;Sq;y iv¥;k;mwí yàt" 123
Vy;…/to du"≤%to dIno nro g[Sto .y;id…."
r;jk;yRinyuˇ_o v; muCyte mhto .y;t( 124
anenvw c dehne g,;n;' c mheêr;t(
îh lokÉ su%' p[;Py g,r;@ëpj;yte 125
n y=; n ipx;c; v; n n;g; n ivn;yk;"
k⁄yiRu vRfl' gOhe tSy y] s'StUyte .v" 126
Í,uy;√; îd' n;rI .KTy;q .v.;ivt;
iptOp=e .tOpR =e pUJy; .vit cwv h 127
Í,uy;√; îd' sv| k°tRy√e ;Py.I+,x"
tSy sv;R…, k;y;R…, …s≤ı' gCzNTyivflt" 128
mns; …c≤Ntt' y∞ y∞ v;c;Pyud;˙tm(
sv| s'p¥te tSy StvSy;Sy;nuk°tRn;t( 129
244

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

devSy sguhSy;q deVy; nNdIêrSy c
b≤l' iv.jt" ’Tv; dmen inymen c 130
tt" p[yˇu _o gO Iy;•;m;Ny;xu yq;£mm(
È‚Pst;'Ll.teåPyq;RNk;m;N.og;'í m;nv" 131
mOtí SvgRm;“oit S]Ishßsm;vOt"
svRk;msuyˇu _o v; yuˇ_o v; svRp;tkì" 132
p#Nd=’t' Sto]' svRp;pw" p[mCu yte
mOtí g,s;yuJy' pUJym;n" sur;sur"w 133
vOW,e ivinyuˇ_Én ivm;nen ivr;jte
a;.Uts'PlvSq;yI ®{Sy;nucro .vet( 134
îTy;h .gv;NVy;s" pr;xrsut" p[."u
nwt√πdyte k…í•wtCz^;Vy' c kSy…ct( 135
≈uTvem' prm' guÁ' yeåip Syu" p;pyony"
vwXy;" ≤S]yí xU{;í ®{lokmv;“uy"u 136
≈;vye¥í ivp[>e y" sd; pvRsu pvRsu
®{lokmv;“oit i√jo vw n;] s'xy" 137
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de d=StvinÂp,' n;m
cTv;·r'xoå?y;y" 40
aqwkcTv;·r'xoå?y;y"
Ek;m[k=e]m;h;TMykqnm(
lomhWR, ¨v;c
≈uTvwv' vw muin≈eœ;" kq;' p;pp[,;≤xnIm(
®{£o/o∫v;' pu<y;' Vy;sSy vdto i√j;" 1
p;vRTy;í tq; roW' £o/' x'.oí du"shm(
¨Tpiˇ' vIr.{Sy .{k;Ly;í s'.vm( 2
245

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

d=yDivn;x' c vIy| x'.oStq;∫⁄tm(
pun" p[s;d' devSy d=Sy sumh;Tmn" 3
yD.;g' c ®{Sy d=Sy c fl' £to"
˙∑; b.Uv"u s'pI[ t; iviSmt;í pun" pun" 4
pp[Cz⁄í punVy;Rs' kq;xeW' tq; i√j;"
pO∑" p[ov;c t;NVy;s" =e]mek;m[k˘ pun" 5
Vy;s ¨v;c
b[˜p[oˇ_;' kq;' pu<y;' ≈uTv; tu AiWpug' v;"
p[xx'sSu td; ˙∑; rom;≤çttnU®h;" 6
AWy Ëcu"
aho devSy m;h;TMy' Tvy; x'.o" p[k°itRtm(
d=Sy c sur≈eœ yDiv?v'sn' tq; 7
Ek;m[k˘ =e]vr' vˇ_⁄mhR…s s;'pt[ m(
≈otu…mCz;mhe b[˜Npr' k*tUhl' ih n" 8
Vy;s ¨v;c
teW;' t√cn' ≈uTv; lokn;qítum%
uR "
p[ov;c x'.oStT=e]' .Utle du„’tCzdm( 9
b[˜ov;c
Í,u?v' muinx;dUl
R ;" p[v+y;…m sm;st"
svRp;phr' pu<y' =e]' prmdul.R m( 10
≤l©koi$sm;yuˇ_' v;r;,sIsm' xu.m(
Ek;m[kiÉ t iv:y;t' tIq;R∑ksmiNvtm( 11
Ek;m[v=O St];sITpur; kLpe i√joˇm;"
n;ª; tSywv tT=e]mek;m[k…mit ≈utm( 12
˙∑pu∑jn;k°,| nrn;rIsmiNvtm(
iv√;'sg, .U…yœ' /n/;Ny;ids'ytu m( 13
246

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

gOhgopurs'b;/' i]kc;√;r.UiWtm(
n;n;v…,Ksm;k°,| n;n;ràopxo….tm( 14
pur;Ø;lks'yˇu _' r…q…." sml'’tm(
r;jh'sin.w" xu."w[ p[;s;dw®pxo….tm( 15
m;gRg√;rs'yˇu _' …stp[;k;rxo….tm(
r≤=t' xS]s'`íw p·r%;….rl'’tm( 16
…strˇ_ìStq; pItw" ’„,Xy;mwí v,Rk"ì
smIr,oıt;….í pt;k;….rl'’tm( 17
inTyoTsvp[miu dt' n;n;v;id]inSvnw"
vI,;ve,mu dO ©¯í =ep,I….rl'’tm( 18
devt;ytnwidRVyw" p[;k;ro¥;nmi<@tw"
pUj;iv…c]r…ctw" svR] sml'’tm( 19
≤S]y" p[miu dt;St] ÎXyNte tnum?ym;"
h;rwrl'’tg[Iv;" pµpT];yte=,;" 20
pIno•tk⁄c;" Xy;m;" pU,cR N{in.;nn;"
iSqr;lk;" sukpol;" k;çInUpru n;idt;" 21
sukXÉ yí;®j`n;" k,;RNt;ytlocn;"
svRl=,s'p•;" sv;R.r,.UiWt;" 22
idVyvS]/r;" xu.;[ " k;…íTk;çns'in.;"
h'sv;r,g;…mNy" k⁄c.;r;vn;…mt;" 23
idVygN/;nu≤l¢;©;" k,;R.r,.UiWt;"
md;ls;í su≈o<yo inTy' p[h…st;nn;" 24
ÈWi√Sp∑dxn; …bMb*œ; m/urSvr;"
t;MbUlr≤Ôtmu%; ivdG/;" ip[ydxRn;" 25
su.g;" ip[yv;idNyo inTy' y*vngivRt;"
idVyvS]/r;" sv;R" sd; c;·r]mi<@t;" 26
247

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

£°@≤Nt t;" sd; t] ≤S]yí;Psrsopm;"
Sve Sve gOhe p[miu dt; idv; r;]* vr;nn;" 27
pu®W;St] ÎXyNte Âpy*vngivRt;"
svRl=,s'p•;" sum∑O m…,k⁄<@l;" 28
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;í muinsˇm;"
Sv/mRinrt;St] invs≤Nt su/;…mRk;" 29
aNy;í t] itœ≤Nt v;rmu:y;" sulocn;"
`Ot;cImenk;tuLy;Stq; smitloˇm;" 30
¨vRxIsÎx;íwv ivp[…ciˇin.;Stq;
ivê;cIshjNy;.;" p[Mloc;sÎx;Stq; 31
sv;RSt;" ip[yv;idNy" sv;R ivh…st;nn;"
kl;k*xls'yˇu _;" sv;RSt; gu,s'ytu ;" 32
Ev' p<y≤S]ySt] nOTygItivx;rd;"
invs≤Nt muin≈eœ;" svRS]Igu,givRt;" 33
p[=e ,;l;pk⁄xl;" suNdyR" ip[ydxRn;"
n ÂphIn; duvˇRO ; n pr{ohk;·rk;" 34
y;s;' k$;=p;ten moh' gCz≤Nt m;nv;"
n t] in/Rn;" s≤Nt n mU%;‹ n pri√W" 35
n ro…g,o n m≤ln; n kdy;R n m;…yn"
n ÂphIn; duvˇRO ; n pr{ohk;·r," 36
itœ≤Nt m;nv;St] =e]e jgit iv≈ute
svR] su%s'c;r' svRsÊvsu%;vhm( 37
n;n;jnsm;k°,| svRsSysmiNvtm(
k…,Rk;rwí pnswíMpkìn;RgkÉsrw" 38
p;$l;xokbk⁄l"w kipTqwb¸R lw/vR "w
cUtinMbkdMbwí tq;Nyw" pu„pj;it…." 39
248

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

nIpkì/vR %idrwltR ;….í ivr;…jtm(
x;lwSt;lwStm;lwí n;·rkÉl"w xu.;Ônw" 40
ajunR "w smp,wíR koivd;rw" sipPplw"
lk⁄c"w srlwloR/iw[ hRNt;lwdvRe d;®…." 41
pl;xwmcuR k
u N⁄ dwí p;·rj;tw" sk⁄Bjkì"
kdlIvn%<@¯í jMbUpgU flwStq; 42
kÉtk°krvIrwí aitmuˇ_ìí ik˘xk
u "ì
mNd;rk⁄Ndpu„pwí tq;Nyw" pu„pj;it…." 43
n;n;p≤=®tw" seVyw®¥;nwnNR dnopmw"
fl.;r;ntwv=RO "w svRtk
Ru s⁄ mu oTkrw" 44
ckorw" xtpT]wí .O©r;jwí koiklw"
kliv˚¯myR rU íw ip[ypu]"w xukSì tq; 45
jIv'jIvkh;rItwí;tkìvnR vei∑tw"
n;n;p≤=g,wí;Nyw" kÀj≤∫mR/ru Svrw" 46
dI…`Rk;….St@;gwí pu„k·r,I….í v;ip…."
n;n;jl;xywí;Nyw" p…µnI%<@mi<@tw" 47
k⁄mdu "w pu<@rIkìí tq; nIloTplw" xu."w
k;dMbwí£v;kìí tqwv jlk⁄‘$⁄ "w 48
k;r<@vw" Plvwhs| Sw tq;Nywjl
R c;·r…."
Ev' n;n;iv/wv=RO "w pu„pwn;Rn;iv/wvrR "w 49
n;n;jl;xyw" pu<yw" xo….t' tTsmNtt"
a;Ste t] Svy' dev" ’iˇv;s; vOW?vj" 50
iht;y svRlokSy .u·ˇ_mu·ˇ_p[d" ≤xv"
pO…qVy;' y;in tIq;Rin s·rtí sr;'…s c 51
pu„k·r<ySt@;g;in v;Py" kÀp;í s;gr;"
te>y" pUv| sm;˙Ty jl…bNdUNpOqKpOqk™ 52
249

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

svRlokiht;q;Ry ®{" svRsru "w sh
tIq| …bNdusro n;m tiSmN=e]e i√joˇm;" 53
ck;r AiW…." s;/| ten …bNdusr" SmOtm(
a∑My;' b¸le p=e m;gRxIWeR i√joˇm;" 54
ySt] y;];' k⁄®te ivWuve iv…jte≤N{y"
iv…/viäNdusr…s ò;Tv; ≈ı;smiNvt" 55
dev;nOWINmnu„y;'í iptøNs'tPyR v;Gyt"
itlodkÉn iv…/n; n;mgo]iv/;nivt( 56
ò;Tvwv' iv…/vˇ] soåême/fl' l.et(
g[hopr;ge ivWuve s'£;NTy;myne tq; 57
yug;idWu W@xITy;' tq;Ny] xu.e itq*
ye t] d;n' ivp[>e y" p[yCz≤Nt /n;idkm( 58
aNytIq;RCztgu,' fl' te p[;“uv≤Nt vw
ip<@÷ ye s'py[ Cz≤Nt iptO>y" srsSt$e 59
iptø,;m=y;' tOi¢' te k⁄v≤R Nt n s'xy"
tt" x'.ogOhR ' gTv; v;Gyt" s'yte≤N{y" 60
p[ivXy pUjyeCzv| ’Tv; t' i]" p[d≤=,m(
`Ot=Ir;id…." ò;n' k;r…yTv; .v' xu…c" 61
cNdnen sugN/en iv≤lPy k⁄ïmen c
tt" s'pjU ye∂vº ' cN{m*≤lmum;pitm( 62
pu„pwn;Rn;iv/wm?Re yw…bRLv;kúkml;id…."
a;gmoˇ_Én mN]e, vedoˇ_Én c x'krm( 63
adI≤=tStu n;ªwv mUlmN]e, c;cRyte (
Ev' s'pJU y t' dev' gN/pu„p;nur;…g…." 64
/UpdIpwí nwv¥e ®w ph;rwStq; Stvw"
d<@vTp[…,p;twí gItwv;R¥mw nR ohrw" 65
250

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

nOTyjPynmSk;rwjyR xBdw" p[d≤=,w"
Ev' s'pJU y iv…/v∂ºvdevmum;pitm( 66
svRp;pivinmRˇu _o Âpy*vngivRt"
k⁄lk
w …v'xmuıT» y idVy;.r,.UiWt;" 67
s*v,Rne ivm;nen iki˚,Ij;lm;≤ln;
¨pgIym;no gN/vwrR Psro….rl'’t" 68
¨∂‰oty≤Ndx" sv;R" ≤xvlok˘ s gCzit
.uKTv; t] su%' ivp[; mns" p[Iitd;ykm( 69
tLlokv;…s…." s;/| y;vd;.Uts'Plvm(
ttStSm;idh;y;t" pO…qVy;' pu<ys'=ye 70
j;yte yo…gn;' gehe ctuvdRe I i√joˇm;"
yog' p;xupt' p[;Py tto mo=mv;“uy;t( 71
xynoTq;pne cwv s'£;NTy;myne tq;
axok;:y;' tq;∑My;' piv];rop,e tq; 72
ye c pXy≤Nt t' dev' ’iˇv;ssmuˇmm(
ivm;nen;kúv,Rne ≤xvlok˘ v[j≤Nt te 73
svRk;leåip t' dev' ye pXy≤Nt sum/e s"
teåip p;pivinmRˇu _;" ≤xvlok˘ v[j≤Nt vw 74
devSy p…íme pUvRe d≤=,e coˇre tq;
yojni√ty' s;/| =e]' t∫⁄·ˇ_mu·ˇ_dm( 75
tiSmN=e]vre ≤l©÷ .;Skreêrs'…Dtm(
pXy≤Nt ye tu t' dev' ò;Tv; k⁄<@º mheêrm( 76
a;idTyen;…cRt' pUv| devdev' i]locnm(
svRp;pivinmRˇu _; ivm;nvrm;iSqt;" 77
¨pgIym;n; gN/vw"R ≤xvlok˘ v[j≤Nt te
itœ≤Nt t] muidt;" kLpmek˘ i√joˇm;" 78
251

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

.uKTv; tu ivpul;N.og;ÆHxvlokÉ mnorm;n(
pu<y=y;idh;y;t; j;yNte p[vre k⁄le 79
aqv; yo…gn;' gehe vedved;©p;rg;"
¨Tp¥Nte i√jvr;" svR.tU ihte rt;" 80
mo=x;S];qRkx
⁄ l;" svR] smbuıy"
yog' x'.ovRr' p[;Py tto mo=' v[j≤Nt te 81
tiSmN=e]vre pu<ye ≤l©÷ y∂»Xyte i√j;"
pUJy;pUJy' c svR] vne rQy;Ntreåip v; 82
ctu„pqe Xmx;ne v; y] k⁄] c itœit
ÎÇ; tÆLl©mVyg[" ≈ıy; susm;iht" 83
ò;p…yTv; tu t' .KTy; gN/w" pu„pwmnR ohrw"
/Updw IRp"w snwv¥e nw mR Sk;rwStq; Stvw" 84
d<@vTp[…,p;twí nOTygIt;id….Stq;
s'pJU ywv' iv/;nen ≤xvlok˘ v[j•e r" 85
n;rI v; i√jx;dUl
R ;" s'pJU y ≈ıy;iNvt;
pUvoRˇ_' flm;“oit n;] k;y;R ivc;r,; 86
k" xKnoit gu,;Nvˇ_⁄' smg[;Nmuinsˇm;"
tSy =e]vrSy;q Ate dev;Nmheêr;t( 87
tiSmN=e]oˇme gTv; ≈ıy;≈ıy;ip v;
m;/v;idWu m;seWu nro v; yid v;©n; 88
yiSmNyiSm'iStq* ivp[;" ò;Tv; …bNdusroM.…s
pXye∂vº ' ivÂp;=' devI' c vrd;' ≤xv;m( 89
g,' c<@÷ k;iˇRkyÉ ' g,ex' vOW.' tq;
kLp&m' c s;iv]I' ≤xvlok˘ s gCzit 90
ò;Tv; c k;iple tIqeR iv…/vTp;pn;xne
p[;“oTy….mt;Nk;m;ÆHxvlok˘ s gCzit 91
252

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

y" StM>y' t] iv…/vTkroit inyte≤N{y"
k⁄lk
w …v'xmuıT» y ≤xvlok˘ s gCzit 92
Ek;m[kÉ ≤xv=e]e v;r;,sIsme xu.e
ò;n' kroit ySt] mo=' s l.te /[vu m( 93
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;d Ek;m[=]e m;h;TMyv,Rnm(
n;mwkcTv;·r'xoå?y;y" 41
aq i√cTv;·r'xoå?y;y"
¨Tkl=e]v,Rnm(
b[˜ov;c
ivrje ivrj; m;t; b[˜;,I s'pi[ tiœt;
ySy;" s'dxRn;NmTyR" pun;Ty;s¢m' k⁄lm( 1
sնȂ; tu t;' devI' .KTy;pUJy p[,My c
nr" Svv'xmuıT» y mm lok˘ s gCzit 2
aNy;í t] itœ≤Nt ivrje lokm;tr"
svRp;phr; deVyo vrd; .·ˇ_vTsl;" 3
a;Ste vwtr,I t] svRp;phr; ndI
ySy;' ò;Tv; nr≈eœ" svRp;pw" p[mCu yte 4
a;Ste Svy'.SU t]wv £o@ÂpI h·r" Svym(
ÎÇ; p[,My t' .KTy; pr' iv„,u' v[j≤Nt te 5
k;iple gog[he some tIqeR c;l;bus…' Dte
mOTyuj' ye £o@tIqeR v;sukÉ …sıkÉêre 6
tIqe„R vetWe u mitm;iNvrje s'yte≤N{y"
gTv;∑tIq| iv…/vTò;Tv; dev;Np[,My c 7
svRp;pivinmRˇu _o ivm;nvrm;iSqt"
¨pgIym;no gN/vwmR mR lokÉ mhIyte 8
253

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ivrje yo mm =e]e ip<@d;n' kroit vw
s kroTy=y;' tOi¢' iptø,;' n;] s'xy" 9
mm =e]e muin≈eœ; ivrje ye klevrm(
p·rTyj≤Nt pu®W;Ste mo=' p[;“uv≤Nt vw 10
ò;Tv; y" s;gre mTyoR ÎÇ; c kipl' h·rm(
pXye∂vº I' c v;r;hI' s y;it i]dx;lym( 11
s≤Nt c;Ny;in tIq;Rin pu<y;Ny;ytn;in c
tTk;le tu muin≈eœ; veidtVy;in t;in vw 12
smu{Syoˇre tIre tiSmNdexe i√joˇm;"
a;Ste guÁ' pr' =e]' mu·ˇ_d' p;pn;xnm( 13
svR] v;luk;k°,| piv]' svRk;mdm(
dxyojnivStI,| =e]' prmdul.R m( 14
axok;junR pun' ;gwbk
R l
⁄ "w srl&mw"
pnswn;R·rkÉlíw x;lwSt;lw" kipTqkì" 15
cMpkì" k…,Rk;rwí cUt…bLvw" sp;$lw"
kdMbw" koivd;rwí lk⁄cnw ;RgkÉsrw" 16
p[;cIn;mlkìloR/nw[ ;Rr©¯/vR %;idrw"
sjR.jU ;Rêk,wíR tm;lwdvRe d;®…." 17
mNd;rw" p;·rj;twí Nyg[o/;gu®cNdnw"
%jUrR ;m[;tkì" …sıwmcuR k
u N⁄ dw" sik˘xk
u "ì 18
aêTqw" s¢p,wíR m/u/;rxu.;Ônw"
≤x'xp;mlkìnIRpiw nRMbitNduiv.Itkì" 19
svRtf
Ru lgN/;!‰w" svRtk
Ru s⁄ mu oJJvlw"
mnoÒ;dkrw" xu.nw[ ;Rn;ivhgn;idtw" 20
≈o]rMyw" sum/urbw l
R inmRdne·rtw"
mns" p[Iitjnkì" xBdw" %gmu%·e rtw" 21
254

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ckorw" xtpT]wí .O©r;jwStq; xuk"ì
koiklw" kliv˚¯í h;rItwjIRvjIvkì" 22
ip[ypu]íw ;tkìí tq;Nywm/R ru Svrw"
≈o]rMyw" ip[ykrw" kÀj≤∫í;vR…/iœtw" 23
kÉtk°vn%<@¯í aitmuˇ_ì" sk⁄Bjkì"
m;ltIk⁄Ndb;,wí krvIrw" …stetrw" 24
jMbIrk®,;˚olwd;R…@mwbIRjpUrkì"
m;tul©u "¯ pUgflwihRNt;lw" kdlIvnw" 25
aNywí iviv/wv=RO "w pu„pwí;NywmnR ohrw"
lt;ivt;nguLmwí iviv/wí jl;xyw" 26
dI…`Rk;….St@;gwí pu„k·r,I….í v;ip…."
n;n;jl;xyw" pu<yw" p…µnI%<@mi<@tw" 27
sr;'…s c mnoD;in p[s•s≤ll;in c
k⁄mdu "w pu<@rIkìí tq; nIloTplw" xu."w 28
kÒ;rw" kmlwí;ip a;…ct;in smNtt"
k;dMbwí£v;kìí tqwv jlk⁄‘$⁄ "w 29
k;r<@vw" Plvwhs| "w kÀmmRw TR Sywí mÌu…."
d;TyUhs;rs;k°,w"R koyi∑bkxo….tw" 30
Etwí;Nywí kÀj≤∫" smNt;∆lc;·r…."
%gwjl
R crwí;Nyw" k⁄smu íw jlo∫vw" 31
Ev' n;n;iv/wv=RO "w pu„pw" Sqljlo∫vw"
b[˜c;·rgOhSqwí v;np[Sqwí ….=u…." 32
Sv/mRinrtwv,R SRw tq;Nyw" sml'’tm(
˙∑pu∑jn;k°,| nrn;rIsm;k⁄lm( 33
axeWiv¥;inly' svR/mRg,u ;krm(
Ev' svRg,u opet' =e]' prmdul.R m( 34
255

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a;Ste t] muin≈eœ; iv:y;t" pu®Woˇm"
y;vduTklmy;Rd; idK£me, p[k°itRt; 35
t;vT’„,p[s;den dex" pu<ytmo ih s"
y] itœit ivê;Tm; dexe s pu®Woˇm" 36
jg√‰;pI jg•;qSt] sv| p[itiœtm(
ah' ®{í x£í dev;í;…¶purogm;" 37
invs;mo muin≈eœ;StiSmNdexe sd; vym(
gN/v;RPsrs" sv;R" iptro devm;nuW;" 38
y=; iv¥;/r;" …sı; muny" s'≤xtv[t;"
AWyo v;l≤%Ly;í kXyp;¥;" p[jêe r;" 39
sup,;R" ik˘nr; n;g;Stq;Nye SvgRv;…sn"
s;©;í cturo ved;" x;S];…, iviv/;in c 40
îith;spur;,;in yD;í vrd≤=,;"
n¥í iviv/;" pu<y;StIq;RNy;ytn;in c 41
s;gr;í tq; xwl;StiSmNdexe VyviSqt;"
Ev' pu<ytme dexe deviWRiptOsie vte 42
svoRp.ogsihte v;s" kSy n rocte
≈eœTv' kSy dexSy ik˘ c;Nyd…/k˘ tt" 43
a;Ste y] Svy' devo mu·ˇ_d" pu®Woˇm"
/Ny;Ste ivbu/p[:y; ye vsNTyuTkle nr;" 44
tIqRr;jjle ò;Tv; pXy≤Nt pu®Woˇmm(
SvgeR vs≤Nt te mTy;R n te y;≤Nt ym;lye 45
ye vsNTyuTkle =e]e pu<ye ≈Ipu®Woˇme
sfl' jIivt' teW;muTkl;n;' sum/e s;m( 46
ye pXy≤Nt sur≈eœ' p[s•;ytlocnm(
c;®.[k
U x
É muk$⁄ ' c;®k,;Rvt'skm( 47
256

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

c;®iSmt' c;®dNt' c;®k⁄<@lmi<@tm(
sun;s' sukpol' c sull;$' sul=,m( 48
]wloKy;nNdjnn' ’„,Sy mu%p˚jm( 49
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;d ¨Tkl=e]v,Rn' n;m
i√cTv;·r'xoå?y;y" 42
aq i]cTv;·r'xoå?y;y"
av≤Ntk;v,Rnm(
b[˜ov;c
pur; ’tyuge ivp[;" x£tuLypr;£m"
b.Uv nOpit" ≈Im;inN{¥uª îit ≈ut" 1
sTyv;dI xu…cdR=" svRx;S]ivx;rd"
Âpv;Nsu.g" xUro d;t; .oˇ_; ip[yv' d" 2
y∑; smStyD;n;' b[˜<y" sTys'gr"
/nuvdRe e c vede c x;S]e c inpu," ’tI 3
vLl.o nrn;rI,;' p*,Rm;Sy;' yq; xxI
a;idTy îv du„p[+e y" x]us`' .y'kr" 4
vw„,v" sÊvs'p•o …jt£o/o …jte≤N{y"
a?yet; yogs;':y;n;' mum=u /u mR tR Tpr" 5
Ev' s p;lyNpOQvI' r;j; svRg,u ;kr"
tSy bu≤ı" smuTp•; hrer;r;/n' p[it 6
kqm;r;/…y„y;…m devdev' jn;dRnm(
kiSmN=e]åe qv; tIqeR ndItIre tq;≈me 7
Ev' …cNt;pr" soåq inrI+y mns; mhIm(
a;loKy svRtIq;Rin =e];<yq pur;<yip 8
t;in sv;R…, s'TyJy jg;m;ytn' pun"
257

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

iv:y;t' prm' =e]' mu·ˇ_d' pu®Woˇmm( 9
s gTv; tT=e]vr' smOıblv;hn"
ayj∞;ême/ne iv…/v∫À·rd≤=," 10
k;r…yTv; mhoTse/' p[;s;d' cwv iv≈utm(
t] s'kWR,' ’„,' su.{;' Sq;Py vIyRv;n( 11
pçtIq| c iv…/vT’Tv; t] mhIpit"
ò;n' d;n' tpo hom' devt;p[=e ,' tq; 12
.KTy; c;r;?y iv…/vTp[Tyh' pu®Woˇmm(
p[s;d;∂ºvdevSy tto mo=mv;¢v;n( 13
m;kú<@ºy' c ’„,' c ÎÇ; r;m' c .o i√j;"
s;gre ceN{¥uª;:ye ò;Tv; mo=' l.ed/( vu[ m( 14
muny Ëcu"
kSm;Ts nOpit" pUv…R mN{¥uªo jgTpit"
jg;m prm' =e]' mu·ˇ_d' pu®Woˇmm( 15
gTv; t] sur≈eœ kq' s nOpsˇm"
v;…jme/ne iv…/vid∑v;Npu®Woˇmm( 16
kq' s svRflde =e]e prmdul.R e
p[;s;d' k;ry;m;s ce∑' ]wloKyiv≈utm( 17
kq' s ’„,' r;m' c su.{;' c p[j;pte
inmRme r;jx;dUl
R " =e]' r≤=tv;Nkqm( 18
kq' t] mhIp;l" p[;s;de .uvnoˇme
Sq;py;m;s mitm;N’„,;dI'≤S]dx;…cRt;n( 19
EtTsv| sur≈eœ ivStre, yq;tqm(
vˇ_⁄mhRSyxeW,e c·rt' tSy /Imt" 20
n tOi¢m…/gCz;mStv v;Ky;mOtne vw
≈otu…mCz;mhe b[˜Npr' k*tUhl' ih n" 21
258

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
s;/u s;/u i√j≈eœ; yTpOCz?v' pur;tnm(
svRp;phr' pu<y' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' xu.m( 22
v+y;…m tSy c·rt' yq;vOˇ' ’te yuge
Í,u?v' muinx;dUl
R ;" p[yt;" s'yte≤N{y;" 23
avNtI n;m ngrI m;lve .uiv iv≈ut;
b.Uv tSy nOpte" pO…qvI kk⁄dopm; 24
˙∑pu∑jn;k°,;R Î!p[;k;rtor,;
Î!yN];gRl√;r; p·r%;….rl'’t; 25
n;n;v…,Ksm;k°,;R n;n;.;<@suivi£y;
rQy;p,vtI rMy;
suiv.ˇ_ctu„pq; 26
gOhgopurs'b;/; vIqI…." sml'’t;
r;jh'sin.w" xu.…w[ í]g[IvwmnR ohrw" 27
anekxts;hßw" p[;s;dw" sml'’t;
yDoTsvp[miu dt; gItv;id]inSvn; 28
n;n;v,Rpt;k;….?vRjíw sml'’t;
hSTyêrqs'k°,;R pd;itg,s'kl
⁄ ; 29
n;n;yo/sm;k°,;R n;n;jnpdwytRu ;
b[;˜,w" =i]ywvXRw yw" xU{íw vw i√j;it…." 30
smOı; s; muin≈eœ; iv√≤∫" sml'’t;
n t] m≤ln;" s≤Nt n mU%;‹ n;ip in/Rn;" 31
n ro…g,o n hIn;©; n ¥UtVysn;iNvt;"
sd; ˙∑;" sumnso ÎXyNte pu®W;" ≤S]y" 32
£°@≤Nt Sm idv; r;]* ˙∑;St] pOqKpOqk™
suvWe ;" pu®W;St] ÎXyNte mO∑k⁄<@l;" 33
259

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

suÂp;" sug,u ;íwv idVy;l'k;r.UiWt;"
k;mdevp[tIk;x;" svRl=,l≤=t;" 34
sukx
É ;" sukpol;í sum%
u ;" Xm≈u/;·r,"
D;t;r" svRx;S];,;' .eˇ;r" x]uv;ihnIm( 35
d;t;r" svRrà;n;' .oˇ_;r" svRsp' d;m(
≤S]ySt] muin≈eœ; ÎXyNte sumnohr;" 36
h'sv;r,g;…mNy" p[fL⁄ l;M.ojlocn;"
sum?ym;" suj`n;" pIno•tpyo/r;" 37
sukx
É ;í;®vdn;" sukpol;" iSqr;lk;"
h;v.;v;ntg[Iv;" k,;R.r,.UiWt;" 38
…bMb*œ‰o r≤Ôtmu%;St;MbUlne ivr;…jt;"
suv,;R.r,opet;" sv;Rlk
' ;r.UiWt;" 39
Xy;m;vd;t;" su≈o<y" k;çInUpru n;idt;"
idVym;Ly;Mbr/r; idVygN/;nulpe n;" 40
ivdG/;" su.g;" k;Nt;í;vR©‰" ip[ydxRn;"
Âpl;v<ys'yˇu _;" sv;R" p[h…st;nn;" 41
£°@NTyí mdoNmˇ;" c
gItv;¥kq;l;pw rmyNTyí t;" ≤S]y" 42
v;rmu:y;í ÎXyNte nOTygItivx;rd;"
p[=e ,;l;pk⁄xl;" svRyoiWÌu,;iNvt;" 43
aNy;í t] ÎXyNte gu,;c;y;‹" k⁄l≤S]y"
pitv[t;í su.g; gu,"w svwrR l'’t;" 44
vnwíopvnw" pu<yw®¥;nwí mnormw"
devt;ytnwidRVywn;Rn;k⁄smu xo….tw" 45
x;lwSt;lwStm;lwí bk⁄lnw ;RgkÉsrw"
ipPplw" k…,Rk;rwí cNdn;gu®cMpkì" 46
260

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

pun' ;gwn;R·rkÉríw pnsw" srl&mw"
n;r©¯lk
R c⁄ l
w oR/"w[ s¢p,w"R xu.;Ônw" 47
cUt…bLvkdMbwí ≤x'xpw/vR %;idrw"
p;$l;xoktgrw" krvIrw" …stetrw" 48
pIt;junR k.Ll;tw" …sıwr;m[;tkìStq;
Nyg[o/;êTqk;Xmyw"R pl;xwdvRe d;®…." 49
mNd;rw" p;·rj;twí it≤Nt@«kiv.Itkì"
p[;cIn;mlkì" Pl=wjMR bU≤xrIWp;dpw" 50
k;ley"w k;çn;rwí m/ujMbIritNduk"ì
%jUrR ;gSTybk⁄l"w x;%o$khrItkì" 51
k˚olwmcuR k
u N⁄ dwí ihNt;lwbIRjpUrkì"
kÉtk°vn%<@¯í aitmuˇ_ì" sk⁄Bjkì" 52
mÆLlk;k⁄Ndb;,wí kdlI%<@mi<@tw"
m;tul©u "¯ pUgflw" k®,w" …sN/uv;rkì" 53
b¸v;rw" koivd;rwbdR rw" skrÔkì"
aNywí iviv/w" pu„pvO=íw ;NywmnR ohrw" 54
lt;guLmwivRt;nwí ¨¥;nwnNR dnopmw"
sd; k⁄smu gN/;!‰w" sd; fl.r;ntw" 55
n;n;p≤=®tw rMywn;Rn;mOgg,;vOt"w
ckorw" xtpT]wí .O©;rw" ip[ypu]kì" 56
kliv˚¯myR rU íw xuk"ì koiklkìStq;
kpotw" %ÔrI$wí Xyen"w p;r;vtwStq; 57
%gwí;Nywb¸R iv/w" ≈o]rMywmnR ormw"
s·rt" pu„k·r<yí sr;'…s subÙin c 58
aNywjl
R ;xyw" pu<yw" k⁄mdu oTplmi<@tw"
pµw" …stetrw" xu."w[ kÒ;rwí sugiN/…." 59
261

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

aNywb¸R iv/w" pu„pwjl
R jw" sumnohrw"
gN/;modkrwidRVyw" svRtk
Ru s⁄ mu oJJvlw" 60
h'sk;r<@v;k°,wíR £v;kopxo….tw"
s;rswí bl;kìí kÀmmRw TR Syw" sn£kì" 61
jlp;dw" kdMbwí Plvwí jlk⁄‘$⁄ "w
%gwjl
R crwí;Nywn;Rn;rviv.UiWtw" 62
n;n;v,w"R sd; ˙∑wr≤çt;in smNtt"
Ev' n;n;iv/w" pu„pwivRiv/wí jl;xyw" 63
iviv/w" p;dpw" pu<yw®¥;nwivRiv/wStq;
jlSqlcrwívw ivhgwí;vR…/iœtw" 64
devt;ytnwidRVyw" xo….t; s; mh;purI
t];Ste .gv;Ndev≤S]pur;·r≤S]locn" 65
mh;k;leit iv:y;t" svRk;mp[d" ≤xv"
≤xvk⁄<@º nr" ò;Tv; iv…/vTp;pn;xne 66
dev;≤NptønWO I'ívw s'tPyR iv…/väë/"
gTv; ≤xv;ly' pí;T’Tv; t' i]" p[d≤=,m( 67
p[ivXy s'yto .UTv; /*tv;s; …jte≤N{y"
ò;nw" pu„pwStq; gN/w/pRU dw IRpíw .·ˇ_t" 68
nwv¥e ®w ph;rwí gItv;¥w" p[d≤=,w"
d<@vTp[…,p;twí nOTyw" Sto]wí x'krm( 69
s'pJU y iv…/v∫KTy; mh;k;l' s’iCzvm(
aême/shßSy fl' p[;“oit m;nv" 70
p;pw" svwiR vRinmRˇu _o ivm;nw" s;vRk;…mkì"
a;®Á i]idv' y;it y] x'.oinRktÉ nm( 71
idVyÂp/r" ≈Im;≤NdVy;l'k;r.UiWt"
.u¤π t] vr;N.og;Ny;vd;.Uts'Plvm( 72
262

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

≤xvlokÉ muin≈eœ; jr;mr,v…jRt"
pu<y=y;idh;y;t" p[vre b[;˜,e k⁄le 73
ctuvdRe I .vei√p[" svRx;S]ivx;rd"
yog' p;xupt' p[;Py tto mo=mv;“uy;t( 74
a;Ste t] ndI pu<y; ≤xp[; n;meit iv≈ut;
tSy;' ò;tStu iv…/vTs'tPyR iptOdve t;" 75
svRp;pivinmRˇu _o ivm;nvrm;iSqt"
.u¤π b¸iv/;N.og;NSvgRlokÉ nroˇm" 76
a;Ste t]wv .gv;Ndevdevo jn;dRn"
goivNdSv;…mn;m;s* .u·ˇ_mu·ˇ_p[do h·r" 77
t' ÎÇ; mu·ˇ_m;“oit i]s¢k⁄ls'ytu "
ivm;nen;kúv,Rne iki˚,Ij;lm;≤ln; 78
svRk;msmOıne k;mgen;iSqre, c
¨pgIym;no gN/vwiR vR„,ulokÉ mhIyte 79
.u¤π c iviv/;Nk;m;…•r;t˚o gtJvr"
a;.Uts'Plv' y;vTsuÂp" su.g" su%I 80
k;len;gTy mitm;Nb[;˜," Sy;NmhItle
p[vre yo…gn;' gehe vedx;S];qRtÊvivt( 81
vw„,v' yogm;Sq;y tto mo=mv;“uy;t(
iv£mSv;…mn;m;n' iv„,u' t]wv .o i√j;" 82
ÎÇ; nro v; n;rI v; fl' pUvoRidt' l.et(
aNyeåip t] itœ≤Nt dev;" x£purogm;" 83
m;trí muin≈eœ;" svRk;mflp[d;"
ÎÇ; t;iNv…/v∫KTy; s'pJU y p[…,pTy c 84
svRp;pivinmRˇu _o nro y;it i]iv∑pm(
Ev' s; ngrI rMy; r;j…s'hne p;≤lt; 85
263

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

inTyoTsvp[miu dt; yqeN{Sy;mr;vtI
pur;∑;dxs'yˇu _; suivStI,Rctu„pq; 86
/nuJy;R`oWinnd; …sıs'gm.UiWt;
iv¥;vÌ,.U…yœ; vedin`oRWn;idt; 87
îith;spur;,;in x;S];…, iviv/;in c
k;Vy;l;pkq;íwv ≈UyNteåhinRx' i√j;" 88
Ev' my; gu,;!‰; s; tdu…ynI smud;˙t;
ySy;' r;j;.vTpUv…R mN{¥uªo mh;mit" 89
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;deåv≤Ntk;v,Rn' n;m
i]cTv;·r'xoå?y;y" 43
aq ctuíTv;·r'xoå?y;y"
îN{¥uªSy d≤=,od…/t$gmnm(
b[˜ov;c
tSy;' s nOpit" pUv| k⁄vnR ;[ Jymnuˇmm(
p;ly;m;s mitm;Np[j;" pu];inv*rs;n( 1
sTyv;dI mh;p[;D" xUr" svRg,u ;kr"
mitm;N/mRsp' •" svRxS].Ot;' vr" 2
sTyv;HxIlv;Nd;Nt" ≈Im;Nprpurj' y"
a;idTy îv tejo.I Âpwr;…ênyo·rv 3
v/Rm;nsur;íyR" x£tuLypr;£m"
x;rdeNdu·rv;.;it l=,w" sml'’t" 4
a;ht;R svRyD;n;' hyme/;id’ˇq;
d;nwyDR Sw tpo….í tˇuLyo n;iSt .Upit" 5
suv,Rm…,muˇ_;n;' gj;ê;n;' c .Upit"
p[dd* ivp[m:u ye>yo y;ge y;ge mh;/nm( 6
264

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

hSTyêrqmu:y;n;' kMbl;…jnv;ss;m(
rà;n;' /n/;Ny;n;mNtStSy n iv¥te 7
Ev' svR/nwyˇRu _o gu,"w svwrR l'’t"
svRk;msmOı;Tm; k⁄vnR ;[ Jymk<$km( 8
tSyey' mit®Tp•; svRyogeêr' h·rm(
kqm;r;/…y„y;…m .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' p[.mu ( 9
ivc;yR svRx;S];…, tN];<y;gmivStrm(
îith;spur;,;in ved;©;in c svRx" 10
/mRx;S];…, sv;R…, inym;nOiW.;iWt;n(
ved;©;in c x;S];…, iv¥;Sq;n;in y;in c 11
gu®˘ s'sVe y yàen b[;˜,;Nvedp;rg;n(
a;/;y prm;' k;œ;' ’t’Tyoå.vˇd; 12
s'p;[ Py prm' tÊv' v;sudve ;:ymVyym(
.[;≤NtD;n;dtItStu mum=u "u s'yte≤N{y" 13
kqm;r;/…y„y;…m devdev' sn;tnm(
pItvS]' ctub;Rh'u xƒc£gd;/rm( 14
vnm;l;vOtorSk˘ pµpT];yte=,m(
≈IvTsor"sm;yuˇ_' muk$⁄ ;©dxo….tm( 15
Svpur;Ts tu in„£;Nt ¨∆…yNy;" p[j;pit"
blen mht; yuˇ_" s.OTy" spuroiht" 16
anujGmuStu t' sveR r…qn" xS]p;,y"
rqwivRm;ns'k;xw" pt;k;?vjseivtw" 17
s;idní tq; sveR p[;stomrp;,y"
aêw" pvns'k;xwrnujGmuStu t' nOpm( 18
ihmvTs'.vwmˇR vw ;Rr,w" pvRtopmw"
ÈW;dNtw" sd; mˇw" p[c<@¯" Wi∑h;ynw" 19
265

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

hemk=w" spt;kì`<R $;rviv.UiWtw"
anujGmuí t' sveR gjyuıivx;rd;" 20
as':yey;í p;d;t; /nu„p[;s;…sp;,y"
idVym;Ly;Mbr/r; idVygN/;nulpe n;" 21
anujGmuí t' sveR yuv;no mO∑k⁄<@l;"
sv;RS]k⁄xl;" xUr;" sd; s'g;[ ml;ls;" 22
aNt"purinv;…sNy" ≤S]y" sv;R" Svl'’t;"
…bMb*œc;®dxn;" sv;R.r,.UiWt;" 23
idVyvS]/r;" sv;R idVym;Lyiv.UiWt;"
idVygN/;nu≤l¢;©;" xr∞N{in.;nn;" 24
sum?ym;í;®veW;í;®k,;Rlk;≤çt;"
t;MbUlr≤Ôtmu%; r≤=….í sur≤=t;" 25
y;nw®∞;vcw" xu.mw[ …R ,k;çn.UiWtw"
¨pgIym;n;St;" sv;R g;ynw" Stuitp;#kì" 26
vei∑t;" xS]hStwí pµpT];yte=,;"
b[;˜,;" =i]y; vwXy; anujGmuí t' nOpm( 27
v…,Gg[;mg,;" sveR n;n;purinv;…sn"
/nw ràw" suv,wíR sd;r;" sp·rCzd;" 28
aS]iv£yk;íwv t;MbUlp<yjIivn"
tO,iv£yk;íwv k;œiv£yk;rk;" 29
r©opjIivn" sveR m;'siv£…y,Stq;
twliv£yk;íwv vS]iv£yk;Stq; 30
fliv£…y,íwv pT]iv£…y,Stq;
tq; jvsh;r;í rjk;í shßx" 31
gop;l; n;ipt;íwv tq;Nye vS]sUck;"
meWp;l;í;jp;l; mOgp;l;í h'sk;" 32
266

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

/;Nyiv£…y,íwv sˇ_⁄iv£…y,í ye
gu@iv£…yk;íwv tq; lv,jIivn" 33
g;yn; ntRk;íwv tq; m©lp;#k;"
xwlWU ;" kqk;íwv pur;,;qRivx;rd;" 34
kvy" k;Vykt;Rro n;n;k;Vyivx;rd;"
ivWfl; g;®@;íwv n;n;ràprI=k;" 35
Vyok;r;St;m[k;r;í k;'Syk;r;í Â#k;"
k*Wk;r;…í]k;r;" k⁄Ndk;r;í p;vk;" 36
d<@k;r;í;…sk;r;" sur;/UtopjIivn"
mLl; dUt;í k;ySq; ye c;Nye kmRk;·r," 37
tNtuv;y; Âpk;r; v;itRk;Stwlp;#k;"
l;vjIv;Stwiˇ·rk; mOgp+yupjIivn" 38
gjvw¥;í vw¥;í nrvw¥;í ye nr;"
vO=vw¥;í govw¥; ye c;Nye zπdd;hk;" 39
Ete n;grk;" sveR ye c;Nye n;nuk°itRt;"
anujGmuStu r;j;n' smStpurv;…sn" 40
yq; v[jNt' iptr' g[;m;Ntr' smuTsuk;"
anuy;≤Nt yq; pu];Stq; t' teåip n;gr;" 41
Ev' s nOpit" ≈Im;NvOt" svwmR hR ;jnw"
hSTyêrqp;d;twjgR ;m c xnw" xnw" 42
Ev' gTv; s nOpitdR≤=,Syod/eSt$m(
svwSR twdIR`k
R ;len blwrnugt" p[."u 43
ddxR s;gr' rMy' nOTyNt…mv c iSqtm(
anekxts;hßwÂ…mR….í sm;k⁄lm( 44
n;n;rà;ly' pU,| n;n;p[;…,sm;k⁄lm(
vIcItr©b¸l' mh;íyRsmiNvtm( 45
267

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tIqRr;j' mh;xBdmp;r' su.y'krm(
me`vONdp[tIk;xmg;/' mkr;lym( 46
mTSyw" kÀmíRw xƒ¯í xu·ˇ_k;n£xï…."
≤x'xmu ;rw" kkú$íw vOt' spwmR hR ;ivWw" 47
lv,od' hre" Sq;n' xynSy ndIpitm(
svRp;phr' pu<y' svRv;Hz;flp[dm( 48
anek;vtRgM.Ir' d;nv;n;' sm;≈ym(
amOtSy;r…,' idVy' devyoinmp;' pitm( 49
iv≤x∑' svR.tU ;n;' p[;…,n;' jIv/;r,m(
supiv]' piv];,;' m©l;n;' c m©lm( 50
tIq;Rn;muˇm' tIqRmVyy' y;ds;' pitm(
cN{vO≤ı=ySyev ySy m;n' p[itiœtm( 51
a.e¥' svR.tU ;n;' dev;n;mmOt;lym(
¨TpiˇiSqits'h;rhet.u tU ' sn;tnm( 52
¨pjIVy' c sveWR ;' pu<y' ndndIpitm(
ÎÇ; t' nOpit≈eœo ivSmy' prm' gt" 53
inv;smkroˇ] vel;ms;¥ s;grIm(
pu<ye mnohre dexe svR.…U mgu,yw tRu e 54
vOt' x;lw" kdMbwí pun' ;gw" srl&mw"
pnswn;R·rkÉlíw bk⁄lnw ;RgkÉsrw" 55
t;lw" ipPplw" %jUrR nw ;Rr©¯bIRjpUrkì"
x;lwr;m[;tkìloR/bw[ k
R l
⁄ bw ¸R v;rkì" 56
kipTqw" k…,Rk;rwí p;$l;xokcMpkì"
d;…@mwí tm;lwí p;·rj;twStq;junR "w 57
p[;cIn;mlkì…bRLvw" ip[y©ëv$%;idrw"
î©ëdIs¢p,wíR aêTq;gSTyjMbuk"ì 58
268

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

m/uk"ì k…,Rk;rwí b¸v;rw" sitNduk"ì
pl;xbdrwnIRp"w …sıinMbxu.;Ônw" 59
v;rkì" koivd;rwí .Ll;t;mlkìStq;
îit ihNt;lk;˚olw" krÔw" siv.Itkì" 60
ssjRm/uk;Xmyw"R x;LmlIdevd;®…."
x;%o#kìinRMbv$w" k⁄M.Ik*œhrItkì" 61
guGgulíw Ndnwv=RO Sw tqwv;gu®p;$lw"
jMbIrk®,wv=RO iw St≤Nt@«rˇ_cNdnw" 62
Ev' n;n;iv/wv=RO Sw tq;Nywb¸R p;dpw"
kLp&mwinRTyflw" svRtk
Ru s⁄ mu oTkrw" 63
n;n;p≤=®twidRVywmˇR koikln;idtw"
myUrvrs'`∑u "w xuks;·rks'kl
⁄ "w 64
h;rItw.©RO r;jwí c;tkìb¸R pu]kì"
jIv'jIvkk;kolw" kliv˚¯" kpotkì" 65
%gwn;Rn;iv/wí;Nyw" ≈o]rMywmnR ohrw"
pu≤„pt;g[We u vO=We u kÀj≤∫í;vR…/iœtw" 66
kÉtk°vn%<@¯í sd; pu„p/rw" …stw"
mÆLlk;k⁄Ndk⁄smu yw …RU qk;tgrwStq; 67
k⁄$jwb;R,pu„pwí aitmuˇ_ì" sk⁄Bjkì"
m;ltIkrvIrwí tq; kdlk;çnw" 68
aNywn;Rn;iv/w" pu„pw" sugN/wí;®dxRn"w
vno¥;nopvnjwn;Rn;v,w"R sugiN/…." 69
iv¥;/rg,;k°,w"R …sıc;r,seivtw"
gN/voRrgr=o…..UtR ;Psrsik˘nrw" 70
muiny=g,;k°,wnR ;Rn;sÊvinWeivtw"
mOg"w x;%;mOg"w …s'hvw rR ;hmihW;k⁄l"w 71
269

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tq;Nyw" ’„,s;r;¥wmgRO "w svR] xo….tw"
x;dUl
R dw IR¢m;t©¯Stq;NywvnR c;·r…." 72
Ev' n;n;iv/wv=RO ®w ¥;nwnNR dnopmw"
lt;guLmivt;nwí iviv/wí jl;xyw" 73
h'sk;r<@v;k°,w"R p…µnI%<@mi<@tw"
k;dMbwí Plvwhs| íw £v;kopxo….tw" 74
kmlw" xtpT]wí kÒ;rw" k⁄mdu oTplw"
%gwjl
R crwí;Nyw" pu„pwjl
R smu∫vw" 75
pvRtdw IR¢≤x%rwí;®kNdrmi<@tw"
n;n;vO=sm;k°,wnR ;Rn;/;tuiv.UiWtw" 76
sv;RíyRmyw" Í©¯" svR.tU ;lyw" xu."w
sv*RW…/sm;yuˇ_ìivRpl
u …w í]s;nu…." 77
Ev' svw"R smuidtw" xo….t' sumnohrw"
ddxR s mhIp;l" Sq;n' ]wloKypU…jtm( 78
dxyojnivStI,| pçyojnm;ytm(
n;n;íyRsm;yuˇ_' =e]' prmdul.R m( 79
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de =e]dxRn' n;m
ctuíTv;·r'xoå?y;y" 44
aq pçcTv;·r'xoå?y;y"
pu®Woˇm=e]v,Rnm(
muny Ëcu"
tiSmN=e]vre pu<ye vw„,ve pu®Woˇme
ik˘ t] p[itm; pUv| n iSqt; vw„,vI p[.o 1
yen;s* nOpitSt] gTv; sblv;hn"
Sq;py;m;s ’„,' c r;m' .{;' xu.p[d;m( 2
270

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

s'xyo no mh;n] ivSmyí jgTpte
≈otu…mCz;mhe sv| b[iU h tTk;r,' c n" 3
b[˜ov;c
Í,u?v' pUvsR v' ˇO ;' kq;' p;pp[,;≤xnIm(
p[v+y;…m sm;sen …≈y; pO∑" pur; h·r" 4
sumre o" k;çne Í©π sv;RíyRsmiNvte
…sıiv¥;/rwy=R "w ik˘nrw®pxo….te 5
devd;nvgN/vwnR ;Rgrw Psrs;' g,w"
muin….guÁR kì" …sıw" s*p,w"R sm®Ì,w" 6
aNywdvRe ;lyw" s;?yw" kXyp;¥w" p[jêe rw"
v;l≤%Ly;id….íwv xo….te sumnohre 7
k…,Rk;rvnwidRVyw" svRtk
Ru s⁄ mu oTkrw"
j;tÂpp[tIk;xw.iRU Wte sUysR i' n.w" 8
aNywí b¸….vO=R "w x;lt;l;id….vRn"w
pun' ;g;xoksrlNyg[o/;m[;tk;junR "w 9
p;·rj;t;m[%idrnIp…bLvkdMbkì"
/v%;idrp;l;xxIW;RmlkitNduk"ì 10
n;·r©kolbk⁄llo/[d;…@md;®kì"
sjwíR k,wSR tgrw" ≤x≤x.UjvR inMbkì" 11
aNywí k;çnwívw fl.;rwí n;…mtw"
n;n;k⁄smu gN/;!‰w.iRU Wte pu„pp;dpw" 12
m;ltIyU…qk;mLlIk⁄Ndb;,k⁄®<$kì"
p;$l;gSTyk⁄$jmNd;rk⁄smu ;id…." 13
aNywí iviv/w" pu„pwmnR s" p[Iitd;ykì"
n;n;ivhgs'`íw kÀj≤∫mR/ru Svrw" 14
puS' koikl®twidRVywmˇR bihR,n;idtw"
271

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Ev' n;n;iv/wv=RO "w pu„pwn;Rn;iv/wStq; 15
%gwn;Rn;iv/wívw xo….te surseivte
t] iSqt' jg•;q' jgTß∑;rmVyym( 16
svRlokiv/;t;r' v;sudve ;:ymVyym(
p[,My ≤xrs; devI lok;n;' ihtk;Myy;
pp[Czπm' mh;p[Xn' pµj; tmnuˇmm( 17
≈I®v;c
b[iU h Tv' svRlokÉx s'xy' me ˙id iSqtm(
mTyRlokÉ mh;íyeR kmR.mU * sudl
u .R e 18
lo.mohg[hg[Ste k;m£o/mh;,Rve
yen muCyet devx
e aSm;Ts's;rs;gr;t( 19
a;c+v svRdve x
e p[,t;' yid mNyse
TvÎte n;iSt lokÉåiSmNvˇ_; s'xyin,Rye 20
b[˜ov;c
≈uTvwv' vcn' tSy; devdevo jn;dRn"
p[ov;c pry; p[ITy; pr' s;r;mOtopmm( 21
≈I.gv;nuv;c
su%op;Sy" sus;?yíå….r;mí susTfl"
a;Ste tIqRvre deiv iv:y;t" pu®Woˇm" 22
n ten sÎx" k…í≤T]Wu lokÉWu iv¥te
k°tRn;¥Sy dev≤e x muCyte svRp;tkì" 23
n ivD;toåmrw" svwnR R dwTywnR c d;nvw"
mrICy;¥wmiuR nvrwgoRipt' me vr;nne 24
tˇeåh' s'pv[ +y;…m tIqRr;j' c s;'pt[ m(
.;venk
w nÉ su≈o…, Í,u„v vrv…,Rin 25
272

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

a;sITkLpe smuTp•e n∑e Sq;vrj©me
p[lIn; devgN/vRdTw yiv¥;/rorg;" 26
tmo.Ut…md' sv| n p[;D;yt ik˘cn
tiSmÔ;gitR .Ut;Tm; prm;Tm; jgÌu®" 27
≈Im;'≤S]mUitR’∂ºvo jgTkt;R mheêr"
v;sudve ie t iv:y;to yog;Tm; h·rrIêr" 28
soåsOj¥ogin{;Nte n;>yM.o®hm?ygm(
pµkÉxrs'k;x' b[˜;,' .UtmVyym( 29
t;ÎG.UtStto b[˜; svRlokmheêr"
pç.Utsm;yuˇ_' sOjte c xnw" xnw" 30
m;];yonIin .Ut;in SqUlsU+m;…, y;in c
ctuivR/;in sv;R…, Sq;vr;…, cr;…, c 31
tt" p[j;pitb[˜R ; c£É sv| cr;crm(
s'…cNTy mns;Tm;n' ssjR iviv/;" p[j;" 32
mrICy;dINmunINsv;RNdev;suriptønip
y=iv¥;/r;'í;Ny;Ng©;¥;" s·rtStq; 33
nrv;nr…s'h;'í iviv/;'í ivh'gm;n(
jr;yUn<@j;Ndeiv Svedjo∫ºdj;'Stq; 34
b[˜ =]' tq; vwXy' xU{' cwv ctu∑ym(
aNTyj;t;'í MleCz;'í ssjR iviv/;NpOqk™ 35
y≤Tk˘…c∆Ivs'D' tu tO,guLmippI≤lkm(
b[˜; .UTv; jgTsv| inmRme s cr;crm( 36
d≤=,;©π tq;Tm;n' s'…cNTy pu®W' Svym(
v;me cwv tu n;rI' s i√/; .UtmkLpyt( 37
tt" p[.iO t lokÉåiSmNp[j; mwqnu s'.v;"
a/moˇmm?y;í mm =e];…, y;in c 38
273

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Ev' s'…cNTy devoås* pur; s≤llyoinj"
jg;m ?y;nm;Sq;y v;sudve ;‚Tmk;' tnum( 39
?y;nm;]e, devne Svymev jn;dRn"
tiSmN=,e smuTp•" shß;=" shßp;t( 40
shßxIW;R pu®W" pu<@rIkin.e=,"
s≤ll?v;Ntme`;." ≈Im;H≈IvTsl=," 41
apXyTshs; t' tu b[˜; lokipt;mh"
a;snwr~yRp;¥wí a=twr….nN¥ c 42
tu∑;v prmw" Sto]wivR·r≤ç" susm;iht"
ttoåhmuˇ_v;Ndev' b[˜;,' kmlo∫vm(
k;r,' vd m;' t;t mm ?y;nSy s;'pt[ m( 43
b[˜ov;c
jg≤ıt;y devx
e mTyRlokìí dul.R m(
SvgR√;rSy m;g;R…, yDd;nv[t;in c 44
yog" sTy' tp" ≈ı; tIq;Rin iviv/;in c
ivh;y svRmte We ;' su%' tTs;/n' vd 45
Sq;n' jgTpte mÁ;muT’∑' c yduCyte
sveWR ;muˇm' Sq;n' b[iU h me pu®Woˇm 46
iv/;tuvcR n' ≈uTv; ttoåh' p[oˇ_v;≤Np[ye
Í,u b[˜Np[v+y;…m inmRl' .uiv dul.R m( 47
¨ˇm' svR=]e ;,;' /Ny' s's;rt;r,m(
gob[;˜,iht' pu<y' c;tuv<R yRs%
u odym( 48
.u·ˇ_mu·ˇ_p[d' nø,;' =e]' prmdul.R m(
mh;pu<y' tu sveWR ;' …s≤ıd' vw ipt;mhe 49
tSm;d;sITsmuTp•' tIqRr;j' sn;tnm(
iv:y;t' prm' =e]' ctuygRu inWeivtm( 50
274

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

sveWR ;mev dev;n;mOWI,;' b[˜c;·r,;m(
dwTyd;nv…sı;n;' gN/voRrgr=s;m( 51
n;giv¥;/r;,;' c Sq;vrSy crSy c
¨ˇm" pu®Wo ySm;ˇSm;Ts pu®Woˇm" 52
d≤=,Syod/eStIre Nyg[o/o y] itœit
dxyojnivStI,| =e]' prmdul.R m( 53
yStu kLpe smuTp•e mhduLk;inbhR,e
ivn;x' nwvm>yeit Svy' t]wvm;iSqt" 54
Î∑m;]e v$e tiSm'Xz;y;m;£My c;s’t(
b[˜hTy;Tp[mCu yet p;pe„vNyeWu k; kq; 55
p[d≤=,; ’t; ywStu nmSk;rí jNtu…."
sveR iv/Utp;Pm;nSte gt;" kÉxv;lym( 56
Nyg[o/Syoˇre ik˘…c∂≤=,e kÉxvSy tu
p[;s;dSt] itœºˇu pd' /mRmy' ih tt( 57
p[itm;' t] vw ÎÇ; Svy' devne in…mRt;m(
an;y;sen vw y;≤Nt .uvn' me tto nr;" 58
gCzm;n;'Stu t;Np[+e y Ekd; /mRr;‚$(py[ e
md≤Ntkmnup;[ Py p[,My ≤xrs;b[vIt( 59
ym ¨v;c
nmSte .gvNdev lokn;q jgTpte
=Irodv;…sn' dev' xeW.og;nux;…ynm( 60
vr' vre<y' vrd' kt;Rrm’t' p[.mu (
ivêeêrmj' iv„,u' svRDmpr;…jtm( 61
nIloTpldlXy;m' pu<@rIkin.e=,m(
svRD' ingu,R ' x;Nt' jgı;t;rmVyym( 62
svRlokiv/;t;r' svRloksu%;vhm(
275

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

pur;,' pu®W' ve¥' Vyˇ_;Vyˇ_' sn;tnm( 63
pr;vr;,;' ß∑;r' lokn;q' jgÌu®m(
≈IvTsorSks'yˇu _' vnm;l;iv.UiWtm( 64
pItvS]' ctub;Rh'u xƒc£gd;/rm(
h;rkÉyrU s'yˇu _' muk$⁄ ;©d/;·r,m( 65
svRl=,s'p,U | sve≤R N{yivv…jRtm(
kÀ$Sqmcl' sU+m' JyotIÂp' sn;tnm( 66
.;v;.;vivinmRˇu _' Vy;ipn' p[’te" prm(
nmSy;…m jg•;qmIêr' su%d' p[.mu ( 67
îTyev' /mRr;jStu pur; Nyg[o/s'in/*
StuTv; n;n;iv/w" Sto]w" p[,;mmkroˇd; 68
t' ÎÇ; tu mh;.;ge p[,t' p[;Ô≤liSqtm(
Sto]Sy k;r,' deiv pO∑v;nhmNtkm( 69
vwvSvt mh;b;ho svRdve oˇmo Á…s
ikmq| Stutv;Nm;' Tv' s'=pe ;ˇd(bv[ Iih me 70
/mRr;j ¨v;c
aiSm•;ytne pu<ye iv:y;te pu®Woˇme
îN{nIlmyI ≈eœ; p[itm; s;vRk;…mk° 71
t;' ÎÇ; pu<@rIk;= .;venk
w nÉ ≈ıy;
êet;:y' .vn' y;≤Nt in„k;m;íwv m;nv;" 72
at" kt|u n xKno…m Vy;p;rm·rsUdn
p[sId sumh;dev s'hr p[itm;' iv.o 73
≈uTv; vwvSvtSywt√;Kymetduv;c h
ym t;' gop…y„y;…m …skt;…." smNtt" 74
tt" s; p[itm; deiv vÆLl….goRipt; my;
yq; t] n pXy≤Nt mnuj;" SvgRk;iÕ," 75
276

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

p[Cz;¥ vÆLlkìdiRe v j;tÂpp·rCzdw"
ym' p[Sq;py;m;s Sv;' purI' d≤=,;' idxm( 76
b[˜ov;c
lu¢;y;' p[itm;y;' tu îN{nIlSy .o i√j;"
tiSmN=e]vre pu<ye iv:y;te pu®Woˇme 77
yo .UtSt] vOˇ;Nto devdevo jn;dRn"
t' sv| kqy;m;s s tSyw .gv;Npur; 78
îN{¥uªSy gmn' =e]s'dxRn' tq;
=e]Sy v,Rn' cwv p[;s;dkr,' tq; 79
hyme/Sy yjn' Sv“dxRnmev c
lv,Syod/eStIre k;œSy dxRn' tq; 80
dxRn' v;sudve Sy ≤x‚Lpr;jSy c i√j;"
inm;R,' p[itm;y;Stu yq;v,| ivxeWt" 81
Sq;pn' cwv sveWR ;' p[;s;de .uvnoˇme
y;];k;le c ivp[Ne {;" kLps'k°tRn' tq; 82
m;kú<@ºySy c·rt' Sq;pn' x'krSy c
pçtIqRSy m;h;TMy' dxRn' xUlp;…,n" 83
v$Sy dxRn' cwv Vyui∑' tSy c .o i√j;"
dxRn' bldevSy ’„,Sy c ivxeWt" 84
su.{;y;í t]wv m;h;TMy' cwv svRx"
dxRn' nr…s'hSy Vyui∑s'k°tRn' tq; 85
anNtv;sudve Sy dxRn' gu,k°tRnm(
êetm;/vm;h;TMy' SvgR√;rSy dxRnm( 86
¨d/edx
R nR ' cwv ò;n' tpR,mev c
smu{ò;nm;h;TMy…mN{¥uªSy c i√j;" 87
pçtIqRfl' cwv mh;Jyeœ' tqwv c
277

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sq;n' ’„,Sy h≤ln" pvRy;];fl' tq; 88
v,Rn' iv„,ulokSy =e]Sy c pun" pun"
pUv| k…qtv;Nsv| tSyw s pu®Woˇm" 89
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de pUvvR ˇO ;nuv,Rn' n;m
pçcTv;·r'xoå?y;y" 45
aq W$(cTv;·r'xoå?y;y"
pu®Woˇm=e] v,Rnm(
muny Ëcu"
≈otu…mCz;mhe dev kq;xeW' mhIpte"
tiSmN=e]vre gTv; ik˘ ck;r nr;…/p" 1
b[˜ov;c
Í,u?v' muinx;dUl
R ;" p[v+y;…m sm;st"
=e]s'dxRn' cwv ’Ty' tSy c .Upte" 2
gTv; t] mhIp;l" =e]e ]wloKyiv≈ute
ddxR rm,Iy;in Sq;n;in s·rtStq; 3
ndI t] mh;pu<y; ivN?yp;divingRt;
iSvT]opleit iv:y;t; svRp;phr; ≤xv; 4
g©;tuLy; mh;ßot; d≤=,;,Rvg;…mnI
mh;ndIit n;ª; s; pu<ytoy; s·r√r; 5
d≤=,Syod/eg.R | xo….t;
¨.yoSt$yoyRSy; g[;m;í ngr;…, c 6
ÎXyNte muinx;dUl
R ;" susSy;" sumnohr;"
˙∑pu∑jn;k°,;R vS];l'k;r.UiWt;" 7
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" xU{;St] pOqKpOqk™
Sv/mRinrt;" x;Nt; ÎXyNte xu.l=,;" 8
278

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

t;MbUlpU,vR dn; m;l;d;miv.UiWt;"
vedpU,mR %
u ; ivp[;" sW@©pd£m;" 9
a…¶ho]rt;" kÉ…cTkÉ…cd*p;sni£y;"
svRx;S];qRkx
⁄ l; yJv;no .U·rd≤=,;" 10
cTv;re r;jm;geWR u vneWpU vneWu c
s.;m<@lhMyeWR u devt;ytneWu c 11
îith;spur;,;in ved;" s;©;" sul=,;"
k;Vyx;S]kq;St] ≈UyNte c mh;jnw" 12
≤S]ySt∂ºxv;…sNyo Âpy*vngivRt;"
s'p,U l
R =,opet; ivStI,R≈o…,m<@l;" 13
sro®hmu%;" Xy;m;" xr∞N{in.;nn;"
pIno•tStn;" sv;R" smOı‰; c;®dxRn;" 14
s*v,Rvly;£;Nt; idVywvSR ]wrl'’t;"
kdlIg.Rsk
' ;x;" pµikÔLksp[.;" 15
…bMb;/rpu$;" k;Nt;" k,;RNt;ytlocn;"
sum%
u ;í;®kÉx;í h;v.;v;vn;…mt;" 16
k;…íTpµpl;x;+y" k;…íidNdIvre=,;"
iv¥ui√Sp∑dxn;StNv©‰í tq;pr;" 17
k⁄i$l;lks'yˇu _;" sImNten ivr;…jt;"
g[Iv;.r,s'yˇu _; m;Lyd;miv.UiWt;" 18
k⁄<@lw ràs'yˇu _ì" k,RprU mw nR ohrw"
devyoiWTp[tIk;x; ÎXyNte xu.l=,;" 19
idVygItvrw/NR yw" £°@m;n; vr;©n;"
vI,;ve,mu dO ©¯í p,vwívw gomu%"w 20
xƒduNdu….in`oRWnw ;Rn;v;¥wmnR ohrw"
£°@NTySt;" sd; ˙∑; ivl;…sNy" prSprm( 21
279

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Evm;id tq;nekgItv;¥ivx;rd;"
idv; r;]* sm;yuˇ_;" k;moNmˇ; vr;©n;" 22
….=uv%
w ;nsw" …sıw" ò;tkìb˜R[ c;·r…."
mN]…sıwStp"…sıwyDR …sıwinRWie vtm( 23
îTyev' dÎxe r;j; =e]' prmxo.nm(
a]wv;r;/…y„y;…m .gvNt' sn;tnm( 24
jgÌu®˘ pr' dev' pr' p;r' pr' pdm(
sveêR reêr' iv„,umnNtmpr;…jtm( 25
îd' tNm;ns' tIq| D;t' me pu®Woˇmm(
kLpvO=o mh;k;yo Nyg[o/o y] itœit 26
p[itm; ceN{nIl;:y; Svy' devne goipt;
n c;] ÎXyte c;Ny; p[itm; vw„,vI xu.; 27
tq; yà' k·r„y;…m yq; devo jgTpit"
p[Ty=' mm c;>yeit iv„,u" sTypr;£m" 28
yDwd;RnSw tpo….í homw?y;RnSw tq;cRn"w
¨pv;swí iv…/v∞rey' v[tmuˇmm( 29
anNymns; cwv tNmn; n;Nym;ns"
iv„<v;ytnivNy;se p[;rM.' c kroMyhm( 30
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de =e]v,Rn' n;m
W$(cTv;·r'xoå?y;y" 46
aq s¢cTv;·r'xoå?y;y"
îN{¥uªSy p[;s;dkr,;q| r;D;m;◊;nm(
b[˜ov;c
Ev' s pO…qvIp;l…íNt…yTv; i√joˇm;"
p[;s;d;q| hreSt] p[;rM.mkroˇd; 1
280

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

a;n;Yy g,k;Nsv;Rn;c;y;RHx;S]p;rg;n(
.U…m' s'xo?y yàen r;j; tu pry; mud; 2
b[;˜,wD;Rns'p•wvdRe x;S];qRp;rgw"
am;Tywm≤R N]….íwv v;Stuiv¥;ivx;rdw" 3
tw" s;/| s sm;loCy sumÙu teR xu.e idne
sucN{t;r;s'yoge g[h;nukLÀ ys'ytu e 4
jym©lxBdwí n;n;v;¥wmnR ohrw"
ved;?yynin`oRWgw IRt"w sum/urSvrw" 5
pu„pl;j;=twgNR /w" pU,k
R M⁄ .w" sdIpkì"
dd;v~y| tto r;j; ≈ıy; susm;iht" 6
dÊvwvm~y| iv…/vd;n;Yy s mhIpit"
k≤l©;…/pit' xUrmuTkl;…/pit' tq;
koxl;…/pit' cwv t;nuv;c td; nOp" 7
r;jov;c
gCz?v' siht;" sveR ≤xl;qeR susm;iht;"
gOhITv; ≤x‚Lpmu:y;'í ≤xl;kmRivx;rd;n( 8
ivN?y;cl' suivStI,| b¸kNdrxo….tm(
inÂPy svRs;nUin Czπd…yTv; ≤xl;" xu.;"
s'v;ÁNt;' c xk$wn*Rk;….m;R ivlMbq 9
b[˜ov;c
Ev' gNtu' sm;idXy t;•Op;Ns mhIpit"
punrev;b[vI√;Ky' s;m;Ty;Nspuroiht;n( 10
r;jov;c
gCzNtu dUt;" svR] mm;D;' p[vdNtu vw
y] itœ≤Nt r;j;n" pO…qVy;' t;NsuxI`[g;" 11
hSTyêrqp;d;tw" s;m;Tyw" spuroihtw"
281

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

gCzt siht;" svR îN{¥uªSy x;sn;t( 12
b[˜ov;c
Ev' dUt;" sm;D;t; r;D; ten mh;Tmn;
gTv; td; nOp;nUcvu cR n' tSy .Upte" 13
≈uTv; tu te tq; sveR dUt;n;' vcn' nOp;"
a;jGmuSTv·rt;" sveR SvswNyw" p·rv;·rt;" 14
ye nOp;" svRidG.;ge ye c d≤=,t" iSqt;"
p…ím;y;' iSqt; ye c ¨ˇr;pqs'iSqt;" 15
p[TyNtv;…sno yeåip ye c s'in…/v;…sn"
p;vRtIy;í ye kÉ…cˇq; √«pinv;…sn" 16
rqwn;Rg"w pd;twí v;…j…./RnivStrw"
s'p;[ ¢; b¸xo ivp[;" ≈uTveN{¥uªx;snm( 17
t;n;gt;•Op;NÎÇ; s;m;Ty;Nspuroiht;n(
p[ov;c r;j; ˙∑;Tm; k;yRmiu ∂Xy s;drm( 18
r;jov;c
Í,u?v' nOpx;dUl
R ; yq; ik˘…cd(bv[ IMyhm(
aiSmN=e]vre pu<ye .u·ˇ_mu·ˇ_p[de ≤xve 19
hyme/' mh;yD' p[;s;d' cwv vw„,vm(
kq' xKnoMyh' ktu…R mit …cNt;k⁄l' mn" 20
.v≤∫" sush;ywStu svRmte TkroMyhm(
yid yUy' sh;y; me .v?v' nOpsˇm;" 21
b[˜ov;c
îTyev' vdm;nSy r;jr;jSy /Imt"
sveR p[miu dt; ˙∑; .Up;Ste tSy x;sn;t( 22
vvOW/u nR ràwí suv,Rm…,m*·ˇ_kì"
kMbl;…jnràwí r;˚v;Str,w" xu."w 23
282

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

vj[vdw yU mR ;…,Kyw" pµr;geN{nIlkì"
gjwrêw/nR íw ;Nyw rqwívw kre,…u ." 24
as':yeybw ¸R iv/w{VR yw®∞;vcwStq;
x;≤lv[Iihyvwívw m;WmuÌitlwStq; 25
…sı;qRc,kìívw go/Ummw sR ru ;id…."
Xy;m;kìm/R k
u íì vw nIv;rw" sk⁄lTqkì" 26
aNywí iviv/w/;RNywg;[ MR y;r<yw" shßx"
b¸/;Nyshß;,;' t<@ël;n;' c r;≤x…." 27
gVySy hivW" k⁄M.w" xtxoåq shßx"
tq;NywivRiv/w{VR yw.+R y.oJy;nulpe nw" 28
r;j;n" pUry;m;suy≤R Tk˘…c∂^Vys'.vw"
t;NÎÇ; yDs'.;r;NsvRsp' TsmiNvt;n( 29
yDkmRivdo ivp[;Nvedved;©p;rg;n(
x;S]eWu inpu,;Nd=;Nk⁄xl;NsvRkmRsu 30
AWI'ívw mhWI|í devWI|ívw t;ps;n(
b[˜c;·rgOhSq;'í v;np[Sq;NytI'Stq; 31
ò;tk;Nb[;˜,;'í;Ny;n…¶ho]e sd; iSqt;n(
a;c;yoRp;?y;yvr;NSv;?y;ytps;iNvt;n( 32
sdSy;Hx;S]k⁄xl;'Stq;Ny;Np;vk;NbÙn(
ÎÇ; t;•Opit" ≈Im;nuv;c Sv' puroihtm( 33
r;jov;c
tt" p[y;Ntu iv√;'so b[;˜,; vedp;rg;"
v;…jme/;qR…sı‰q| dex' pXyNtu y…Dym( 34
b[˜ov;c
îTyuˇ_" s tq; c£É vcn' tSy .Upte"
˙∑" s m≤N]…." s;/| td; r;jpuroiht" 35
283

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tto yy* puro/;í p[;D" Sqpit…." sh
b[;˜,;ng[t" ’Tv; k⁄xl;NyDkmR…, 36
t' dex' /Ivrg[;m' sp[to≤liv$i˚nm(
k;ry;m;s ivp[oås* yDv;$' yq;iv…/ 37
p[;s;dxts'b;/' m…,p[vrxo….tm(
îN{sµin.' rMy' hemràiv.UiWtm( 38
StM.;Nknk…c];'í tor,;in bOh≤Nt c
yD;ytndexWe u dÊv; xuı' c k;çnm( 39
aNt"pur;…, r;D;' c n;n;dexinv;…sn;m(
k;ry;m;s /m;RTm; t] t] yq;iv…/ 40
b[;˜,;n;' c vwXy;n;' n;n;dexsmIyuW;m(
k;ry;m;s iv…/vCz;l;St];Pynekx" 41
ip[y;q| tSy nOpter;yyunpRO sˇm;"
rà;Nynek;Ny;d;y ≤S]yí;yyu®Tsve 42
teW;' inivRxt;' SveWu ≤x…breWu mh;Tmn;m(
ndt" s;grSyev idivSpOg.vı±vin" 43
teW;m>y;gt;n;' c s r;j; muinsˇm;"
Vy;iddex;ytn;in xYy;í;Pyupc;rt" 44
.ojn;in iv…c];…, x;lI=uyvgorsw"
¨peTy nOpit≈eœo Vy;iddex Svy' td; 45
tq; tiSmNmh;yDe bhvo b[˜v;idn"
ye c i√j;itp[vr;St];s≤N√jsˇm;" 46
sm;jGmu" s≤x„y;St;Np[itjg[;h p;…qRv"
sv;|í t;nnuyy* y;vd;vsq;init 47
Svymev mh;tej; dM.' TyKTv; nOpoˇm"
tt" ’Tv; Sv≤xLp' c ≤x‚LpnoåNye c ye td; 48
284

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

’Tò' yDiv…/' r;De td; tSmw Nyvedyn(
tt" ≈uTv; nOp≈eœ" ’t' svRmt≤N{t"
˙∑rom;.v{;j; sh m≤N]….rCyut" 49
b[˜ov;c
tiSmNyDe p[vˇO e tu v;≤Gmno hetvu ;id…."
hetvu ;d;NbÙn;Û" prSpr…jgIWv" 50
devNe {Syev iviht' r;j…s'hne .o i√j;"
dÎxuStor,;Ny] x;tk⁄M.my;in c 51
xYy;snivk;r;'í subÙn[às'cy;n(
`$p;]Ik$;h;in klx;Nv/Rm;nk;n( 52
nih k…íds*v,RmpXy√su/;…/p"
yUp;'í x;S]pi#t;Nd;rv;Nhem.UiWt;n( 53
¨p≤=¢;Nyq;k;l' iv…/v∫À·rvcRs"
Sqlj; jlj; ye c pxv" kÉcn i√j;" 54
sv;Rnve sm;nIt;npXy'St] te nOp;"
g;íwv mihWIíwv tq; vOı≤S]yoåip c 55
a*dk;in c sÊv;in ê;pd;in vy;'…s c
jr;yuj;<@j;t;in Svedj;Nyu≤∫d;in c 56
pvRt;Nyup/;Ny;in .Ut;in dÎxuí te
Ev' p[miu dt' sv| pxuto /n/;Nyt" 57
yDv;$' nOp; ÎÇ; ivSmy' prm' gt;"
b[;˜,;n;' ivx;' cwv b¸…m∑;•mO≤ımt( 58
pU,eR xtshße tu ivp[;,;' t] .uÔt;m(
duNdu….me`R in`oRW;Nmu¸mR¸u rq;krot( 59
ivnn;d;s’∞;ip idvse idvse gte
Ev' s vvO/e yDStSy r;DStu /Imt" 60
285

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a•Sy subÙiNvp[; ¨Tsg;R…•gRtopm;n(
d…/k⁄Ly;í dÎxë" pysí Ód;'Stq; 61
jMbU√«po ih sklo n;n;jnpdwytRu "
i√j;í t] ÎXyNte r;DStSy mh;m%e 62
t] y;in shß;…, pu®W;,;' ttStt"
gOhITv; .;jn' jGmubÙR in i√jsˇm;" 63
≈;iv,í;ip te sveR sum∑O m…,k⁄<@l;"
pyRvWe y≤N√j;tIHxtxoåq shßx" 64
iviv/;Nynup;n;in pu®W; yeånuy;…yn"
te vw nOpop.oJy;in b[;˜,e>yo ddu" sh 65
sm;gt;Nvedivdo r;Dí pO…qvIêr;n(
pUj;' c£É td; teW;' iv…/v∫À·rd≤=," 66
idGdex;d;gt;n[;Do mh;s'g;[ mx;≤ln"
n$ntRkk;dI'í gItStuitivx;rd;n( 67
pà‰o mnorm;StSy pIno•tpyo/r;"
îNdIvrpl;x;+y" xr∞N{in.;nn;" 68
k⁄lxIlgu,opet;" shßwk˘ xt;…/km(
Ev' t∫ÀpprmpàIg,smiNvtm( 69
ràm;l;k⁄l' idVy' pt;k;?vjseivtm(
ràh;ryut' rMy' cN{k;≤Ntsmp[.m( 70
k·r," pvRt;k;r;Nmd…sˇ_;Nmh;bl;n(
xtx" koi$s'`;twd≤R Nt….dRNt.UW,w" 71
v;tvegjvwrêw" …sN/uj;tw" suxo.nw"
êet;êw" Xy;mk,wíR ko$‰nekjì vR ;iNvtw" 72
s'nıbık=wí n;n;p[hr,o¥tw"
as':yey"w pd;twí devpu]opmwStq; 73
286

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

îTyev' dÎxe r;j; yDs'.;rivStrm(
mud' le.e td; r;j; s'˙∑o v;Kymb[vIt( 74
r;jov;c
a;ny?v' hy≈eœ' svRl=,l≤=tm(
c;ry?v' pO…qVy;' vw r;jpu];" susy' t;" 75
iv√≤∫/RmiR v≤∫í a] homo iv/Iyt;m(
’„,Cz;g' c mihW' ’„,s;rmOg' i√j;n( 76
an@±v;h' c g;íwv sv;|í pxup;lk;n(
î∑yí p[vtRNt;' p[;s;d' vw„,v' tt" 77
svRmte ∞ ivp[>e yo dIyt;' mnse‚Pstm(
≤S]yí ràko$‰í g[;m;í ngr;…, c 78
sMyKsmOı.UMyí ivWy;íwvm…qRn;m(
aNy;in {Vyj;t;in mnoD;in bÙin c 79
sveWR ;' y;cm;n;n;' n;iSt Áºt• .;Wyet(
t;vTp[vtRt;' yDo y;v∂ºv" pur; iTvh
p[Ty=' mm c;>yeit yDSy;Sy smIpt" 80
b[˜ov;c
EvmuKTv; td; ivp[; r;j…s'ho mh;.uj"
dd* suv,Rs`' ;t' ko$In;' cwv .UW,m( 81
kre,x
u ts;hß' v;…jno inyut;in c
abudR ' cwv vOW.' Sv,RÍ©«í /enk
u ;" 82
suÂp;" sur.Iíwv k;'Sydoh;" pyiSvnI"
p[;yCzTs tu ivp[>e yo vedivŒo mud; yut" 83
v;s;'…s c mh;h;R…, r;˚v;Str,;in c
suxKu l;in c xu.;[ …, p[v;lm…,muˇmm( 84
add;Ts mh;yDe rà;in iviv/;in c 85
287

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

vj[vdw yU mR ;…,Kymu·ˇ_k;¥;in y;in c
al'k;rvtI" xu.;[ " kNy; r;jIvlocn;" 86
xt;in pç ivp[>e yo r;j; ˙∑" p[dˇv;n(
≤S]y" pInpyo.;r;" kçuk"ì SvStn;vOt;" 87
m?yhIn;í su≈o<y" pµpT];yte=,;"
h;v.;v;iNvtg[Iv; b◊‰o vly.UiWt;" 88
p;dnUpru s'yˇu _;" pØdukl
À v;ss"
Ekìkxoådd;ˇiSmNk;My;í k;…mnIbRÙ" 89
a…qR>yo b[;˜,;id>yo hyme/e i√joˇm;"
.+y' .oJy' c s'p,U | n;n;s'.;rs'ytu m( 90
%<@k;¥;Nynek;in iSv•pKv;'í ip∑k;n(
a•;NyNy;in me?y;'í `OtpUr;'í %;<@v;n( 91
m/ur;'St…jRt;NpUp;n•' mO∑' sup;ikkm(
p[ITyq| svRsÊv;n;' dIyteå•' pun" pun" 92
dˇSy dIym;nSy /nSy;Nto n iv¥te
Ev' ÎÇ; mh;yD' devdwTy;" sv;r,;" 93
gN/v;RPsrs" …sı; AWyí p[jêe r;"
ivSmy' prm' y;t; ÎÇ; £tuvr' xu.m( 94
puro/; m≤N],o r;j; ˙∑;St]wv svRx"
n t] m≤ln" k…í• dIno n =u/;iNvt" 95
n vopsgoR n Gl;inn;R/yo Vy;/yStq;
n;k;lmr,' t] n d'xo n g[h; ivWm( 96
˙∑pu∑jn;" sveR tiSmn[;Do mhoTsve
ye c t] tp"…sı; muny…írjIivn" 97
n j;t' t;Îx' yD' /n/;NysmiNvtm(
Ev' s r;j; iv…/v√;…jme/' i√joˇm;"
288

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

£tu' sm;py;m;s p[;s;d' vw„,v' tq; 98
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de p[;s;dkr,' n;m
s¢cTv;·r'xoå?y;y" 47
aq;∑cTv;·r'xoå?y;y"
îN{¥uªSy p[itm;inm;R,m(
muny Ëcu"
b[iU h no devdevx
e yTpOCz;m" pur;tnm(
yq; t;" p[itm;" pUv…R mN{¥uªne in…mRt;" 1
kÉn cwv p[k;re, tu∑StSmw s m;/v"
tTsv| vd c;Sm;k˘ pr' k*tUhl' ih n" 2
b[˜ov;c
Í,u?v' muinx;dUl
R ;" pur;,' veds'…mtm(
kqy;…m pur; vOˇ' p[itm;n;' c s'.vm( 3
p[vˇO e c mh;yDe p[;s;de cwv in…mRte
…cNt; tSy b.Uv;q p[itm;qRmhinRxm( 4
n ve…µ kÉn devx
e ' svex
R ' lokp;vnm(
sgRiSqTyNtkt;Rr' pXy;…m pu®Woˇmm( 5
…cNt;iv∑STv.U{;j; xete r;]* idv;ip n
n .u¤π iviv/;N.og;• c ò;n' p[s;/nm( 6
nwv v;¥en gN/en g;ynwv,R k
R rì ip
n gjwmdR yuˇ_ìí n c;nekhì yR ;iNvtw" 7
neN{nIlwmhR ;nIlw" pµr;gmywnR c
suv,Rrjt;¥wí vj[Sfi$ks'ytu "w 8
b¸r;g;qRk;mwv;R n vNywrNt·r=gw"
b.Uv tSy nOptemnR sStui∑v/Rnm( 9
289

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xwlmO∂;®j;teWu p[xSt' ik˘ mhItle
iv„,upi[ tm;yoGy' c svRl=,l≤=tm( 10
Etwrve ]y;,;' tu d…yt' Sy;Tsur;…cRtm(
Sq;ipte p[Iitm>yeit îit …cNt;proå.vt( 11
pçr;]iv/;nen s'pJU y pu®Woˇmm(
…cNt;iv∑o mhIp;l" s'Stotumpu c£me 12
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e îN{¥uªSy p[itm;inm;R,iv/;n'
n;m;∑cTv;·r'xoå?y;y" 48
aqwkonpç;xˇmoå?y;y"
îN{¥uª’t.gvTStuit"
v;sudve nmSteåStu nmSte mo=k;r,
];ih m;' svRlokÉx jNms's;rs;gr;t( 1
inmRl;Mbrs'k;x nmSte pu®Woˇm
s'kWR, nmSteåStu ];ih m;' /r,I/r 2
nmSte hemg.;R. nmSte mkr?vj
ritk;Nt nmSteåStu ];ih m;' s'vr;Ntk 3
nmSteåÔns'k;x nmSte .ˇ_vTsl
ain®ı nmSteåStu ];ih m;' vrdo .v 4
nmSte ivbu/;v;s nmSte ivbu/ip[y
n;r;y, nmSteåStu ];ih m;' xr,;gtm( 5
nmSte b≤ln;' ≈eœ nmSte l;©l;yu/
ctum%
uR jgı;m ];ih m;' p[ipt;mh 6
nmSte nIlme`;. nmSte i]dx;…cRt
];ih iv„,o jg•;q m¶' m;' .vs;gre 7
p[ly;nls'k;x nmSte iditj;Ntk
290

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

nr…s'h mh;vIyR ];ih m;' dI¢locn 8
yq; rs;tl;duvIR Tvy; d'∑o^ ı»t; pur;
tq; mh;vr;hSTv' ];ih m;' du"%s;gr;t( 9
tvwt; mUtyR " ’„, vrd;" s'Stut; my;
tveme bldev;¥;" pOqg[pU ,e s'iSqt;" 10
a©;in tv devx
e g®Tm;¥;Stq; p[.o
idKp;l;" s;yu/;íwv kÉxv;¥;Stq;Cyut 11
ye c;Nye tv devx
e .ed;" p[oˇ_; mnIiW…."
teåip sveR jg•;q p[s•;ytlocn 12
my;…cRt;" Stut;" sveR tq; yUy' nmS’t;"
p[yCzt vr' mÁ' /mRk;m;qRmo=dm( 13
.ed;Ste k°itRt; ye tu hre s'kWR,;dy"
tv pUj;qRs.' tU ;SttSTv…y sm;…≈t;" 14
n .edStv devx
e iv¥te prm;qRt"
iviv/' tv y{Upmuˇ_' tdupc;rt" 15
a√wt' Tv;' kq' √wt' vˇ_⁄' xKnoit m;nv"
EkSTv' ih hre Vy;pI …cTSv.;vo inrÔn" 16
prm' tv y{Up' .;v;.;vivv…jRtm(
inlepR ' ingu,R ' ≈eœ' kÀ$Sqmcl' /[vu m( 17
svoRp;…/ivinmRˇu _' sˇ;m;]VyviSqtm(
t∂ºv;í n j;n≤Nt kq' j;n;Myh' p[.o 18
apr' tv y{Up' pItvS]' ctu.jRu m(
xƒc£gd;p;…,muk$⁄ ;©d/;·r,m( 19
≈IvTsorSks'yˇu _' vnm;l;iv.UiWtm(
tdcRy≤Nt ivbu/; ye c;Nye tv s'≈y;" 20
devdev sur≈eœ .ˇ_;n;m.yp[d
291

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

];ih m;' pµpT];= m¶' ivWys;gre 21
n;Ny' pXy;…m lokÉx ySy;h' xr,' v[je
Tv;mOte kml;k;Nt p[sId m/usdU n 22
jr;Vy;…/xtwyˇRu _o n;n;du"%winRpI…@t"
hWRxok;iNvto mU!" kmRp;xw" suy≤N]t" 23
pittoåh' mh;r*{e `ore s's;rs;gre
ivWmodkdu„p;re r;g√πWZW;k⁄le 24
î≤N{y;vtRgM.Ire tO„,;xoko…mRsk
' l
⁄ e
inr;≈ye inr;lMbe in"s;reåTyNtcçle 25
m;yy; moihtSt] .[m;…m su…cr' p[.o
n;n;j;itshßeWu j;ym;n" pun" pun" 26
my; jNm;Nynek;in shß;<yyut;in c
iviv/;Nynu.tU ;in s's;reåiSmÔn;dRn 27
ved;" s;©; my;/It;" x;S];…, iviv/;in c
îith;spur;,;in tq; ≤xLp;Nynekx" 28
as'toW;í s'toW;" s'cy;pcy; Vyy;"
my; p[;¢; jg•;q =yvOı‰=yetr;" 29
.;y;R·r…m]bN/Un;' ivyog;" s'gm;Stq;
iptro iviv/; Î∑; m;trí tq; my; 30
du"%;in c;nu.tU ;in y;in s*:y;Nynekx"
p[;¢;í b;N/v;" pu]; .[;tro D;tyStq; 31
myoiWt' tq; S]I,;' koϼ iv<mU]ipCzle
g.Rv;se mh;du"%mnu.tU ' tq; p[.o 32
du"%;in y;Nynek;in b;Lyy*vngocre
v;/RkÉ c ˙WIkÉx t;in p[;¢;in vw my; 33
mr,e y;in du"%;in ymm;geR ym;lye
292

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

my; t;Nynu.tU ;in nrkÉ y;tn;Stq; 34
’…mk°$&m;,;' c hSTyêmOgp≤=,;m(
mihWo∑^gv;' cwv tq;NyeW;' vn*ks;m( 35
i√j;tIn;' c sveWR ;' xU{;,;' cwv yoinWu
/inn;' =i]y;,;' c d·r{;,;' tpiSvn;m( 36
nOp;,;' nOp.OTy;n;' tq;NyeW;' c deihn;m(
gOhWe u teW;muTp•o dev c;h' pun" pun" 37
gtoåiSm d;st;' n;q .OTy;n;' b¸xo nO,;m(
d·r{Tv' ceêrTv' Sv;…mTv' c tq; gt" 38
hto my; ht;í;Nye `;itto `;itt;Stq;
dˇ' mm;NywrNye>yo my; dˇmnekx" 39
iptOm;tOs˙u ∫â;tOkl];,;' ’ten c
/inn;' ≈oi]y;,;' c d·r{;,;' tpiSvn;m( 40
¨ˇ_' dwNy' c iviv/' TyKTv; l∆;' jn;dRn
devityRÑnu„yeWu Sq;vreWu creWu c 41
n iv¥te tq; Sq;n' y];h' n gt" p[.o
kd; me nrkÉ v;s" kd; SvgeR jgTpte 42
kd; mnu„ylokÉWu kd; ityRGgteWu c
jlyN]e yq; c£É `$I r∆uinbN/n; 43
y;it co?vRm/íwv kd; m?ye c itœit
tq; c;h' sur≈eœ kmRr∆usm;vOt" 44
a/ío?v| tq; m?ye .[mNgCz;…m yogt"
Ev' s's;rc£ÉåiSmN.wrve romhWR,e 45
.[m;…m su…cr' k;l' n;Nt' pXy;…m kihR…ct(
n j;ne ik˘ kroMy¥ hre Vy;k⁄≤lte≤N{y" 46
xoktO„,;…..Utoåh' k;'idxIko ivcetn"
293

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

îd;nI' Tv;mh' dev iv◊l" xr,' gt" 47
];ih m;' du"≤%t' ’„, m¶' s's;rs;gre
’p;' k⁄® jg•;q .ˇ_' m;' yid mNyse 48
TvÎte n;iSt me bN/uyoRås* …cNt;' k·r„yit
dev Tv;' n;qm;s;¥ n .y' meåiSt k⁄]…ct( 49
jIivte mr,e cwv yog=emåe qv; p[.o
ye tu Tv;' iv…/v∂ºv n;cRy≤Nt nr;/m;" 50
sugitStu kq' teW;' .veTs's;rbN/n;t(
ik˘ teW;' k⁄lxIlen iv¥y; jIivten c 51
yeW;' n j;yte .·ˇ_jRgı;t·r kÉxve
p[’it' Tv;surI' p[;Py ye Tv;' inNd≤Nt moiht;" 52
pt≤Nt nrkÉ `ore j;ym;n;" pun" pun"
n teW;' in„’itStSm;i√¥te nrk;,Rv;t( 53
ye dUWy≤Nt duvˇRO ;STv;' dev pu®W;/m;"
y] y] .ve∆Nm mm kmRinbN/n;t( 54
t] t] hre .·ˇ_STv…y c;Stu Î!; sd;
a;r;?y Tv;' sur; dwTy; nr;í;Nyeåip s'yt;" 55
av;pu" prm;' …s≤ı' kSTv;' dev n pUjyet(
n xKnuv≤Nt b[˜;¥;" Stotu' Tv;' i]dx; hre 56
kq' m;nuWbuı‰;h' St*…m Tv;' p[’te" prm(
tq; c;D;n.;ven s'Stutoå…s my; p[.o 57
tT=mSv;pr;/' me yid teåiSt dy; m…y
’t;pr;/eåip hre =m;' k⁄v≤R Nt s;/v" 58
tSm;Tp[sId devx
e .ˇ_òeh' sm;…≈t"
Stutoå…s yNmy; dev .·ˇ_.;ven cets;
s;©÷ .vtu tTsv| v;sudve nmoåStu te 59
294

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
îTq' StutStd; ten p[s•o g®@?vj"
dd* tSmw muin≈eœ;" skl' mnse‚Pstm( 60
y" s'pJU y jg•;q' p[Tyh' St*it m;nv"
Sto]e,;nen mitm;Ns mo=' l.te /[vu m( 61
i]s'?y' yo jpei√√;ind' Sto]vr' xu…c"
/m| c;q| c k;m' c mo=' c l.te nr" 62
y" p#πCzé,yu ;√;ip ≈;vye√; sm;iht"
s lok˘ x;êt' iv„,oy;Rit in/UtR kLmW" 63
/Ny' p;phr' ced' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' ≤xvm(
guÁ' sudl
u .R ' pu<y' n dey' ySy kSy…ct( 64
n n;iStk;y mU%;‹y n ’tfl;y m;inne
n du∑mtye d¥;•;.ˇ_;y kd;cn 65
d;tVy' .·ˇ_yuˇ_;y gu,xIl;iNvt;y c
iv„,u.ˇ_;y x;Nt;y ≈ı;nuœ;nx;≤lne 66
îd' smSt;`ivn;xhet"u
k;®<ys'D' su%mo=d' c
axeWv;Hz;fld' v·rœ'
Sto]' myoˇ_' pu®WoˇmSy 67
ye t' sus+U m' ivml; mur;·r'
?y;y≤Nt inTy' pu®W' pur;,m(
te mu·ˇ_.;j" p[ivx≤Nt iv„,u'
mN]wyqR ;Jy' ¸tm?vr;¶* 68
Ek" s devo .vdu"%hNt;
pr" preW;' n ttoåiSt c;Nyt(
{∑; s p;t; s tu n;xkt;R
295

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv„,u" smSt;≤%ls;r.Ut" 69
ik˘ iv¥y; ik˘ Svgu,íw teW;'
yDwí d;nwí tpo….®g["w
yeW;' n .·ˇ_.RvtIh ’„,e
jgÌur* mo=su%p[de c 70
lokÉ s /Ny" s xu…c" s iv√;n(
m%wStpo…." s gu,vw ·R rœ"
D;t; s d;t; s tu sTyvˇ_;
ySy;iSt .·ˇ_" pu®Woˇm;:ye 71
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de k;®<yStv,Rn'
n;mwkonpç;xˇmoå?y;y" 49
aq pç;xˇmoå?y;y"
p[itmoTp·ˇkqnm(
b[˜ov;c
StuTvwv' muinx;dUl
R ;" p[,My c sn;tnm(
v;sudve ' jg•;q' svRk;mflp[dm( 1
…cNt;iv∑o mhIp;l" k⁄x;n;StIyR .Utle
vS]' c tNmn; .UTv; su„v;p /r,Itle 2
kq' p[Ty=m>yeit devdevo jn;dRn"
mm c;itRhro devStd;s;ivit …cNtyn( 3
su¢Sy tSy nOptev;Rsdu ve o jgÌu®"
a;Tm;n' dxRy;m;s xƒc£gd;.Otm( 4
s ddxR tu sp[me devdev' jgÌu®m(
xƒc£/r' dev' gd;c£og[p;…,nm( 5
x;©≥b;,/r' dev' Jvlˇejoitm<@lm(
296

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

yug;Nt;idTyv,;R.' nIlvwdyU sR i' n.m( 6
sup,;|se tm;sIn' Wo@x;/R.ju ' xu.m(
s c;Smw p[;b[vIıIr;" s;/u r;jNmh;mte 7
£tun;nen idVyen tq; .KTy; c ≈ıy;
tu∑oåiSm te mhIp;l vOq; ikmnuxoc…s 8
yd] p[itm; r;jÔgTpUJy; sn;tnI
yq; s; p[;Pyte .Up tdup;y' b[vI…m te 9
gt;y;m¥ xvRy;| inmRle .;Skroidte
s;grSy jlSy;Nte n;n;&miv.UiWte 10
jl' tqwv vel;y;' ÎXyte t] vw mht(
lv,Syod/e r;j'Str©¯" sm….Plutm( 11
kÀl;Nte ih mh;vO=" iSqt" SqljleWu c
vel;….hRNym;ní n c;s* kMpte &m" 12
prxum;d;y hSten ËmerR NtStto v[j
Ek;k° ivhrn[;jNs Tv' pXy…s p;dpm( 13
ÈÎÆKcˆ' sm;loKy zπdy Tvmxi˚t"
zπ¥m;n' tu t' vO=' p[;tr∫⁄tdxRnm( 14
ÎÇ; tenvw s'…cNTy tto .Up;l dxRn;t(
k⁄® t;' p[itm;' idVy;' jih …cNt;' ivmoihnIm( 15
b[˜ov;c
EvmuKTv; mh;.;go jg;m;dxRn' h·r"
s c;ip Sv“m;loKy pr' ivSmym;gt" 16
t;' inx;' s smu√«+y iSqtStÌtm;ns"
Vy;hrNvw„,v;NmN];NsUˇ_' cwv td;Tmkm( 17
p[gt;y;' rjNy;' tu ¨iTqto n;Nym;ns"
s ò;Tv; s;gre sMyGyq;vi√…/n; tt" 18
297

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

dÊv; d;n' c ivp[>e yo g[;m;'í ngr;…, c
’Tv; p*v;R… k˘ kmR jg;m s nOpoˇm" 19
n c;êo n pd;ití n gjo n c s;r…q"
Ek;k° s mh;vel;' p[ivvex mhIpit" 20
t' ddxR mh;vO=' tejSvNt' mh;&mm(
mh;itgmh;roh' pu<y' ivpulmev c 21
mhoTse/' mh;k;y' p[s¢u ' c jl;≤NtkÉ
s;N{m;≤Ôœv,;R.' n;mj;itivv…jRtm( 22
nrn;qStd; ivp[; &m' ÎÇ; mud;iNvt"
prxun; x;ty;m;s in≤xten Î!ºn c 23
√w/IktumR n;St] b.UvNe {s%" s c
inrI+ym;,e k;œº tu b.Uv;∫⁄tdxRnm( 24
ivêkm;R c iv„,uí ivp[Âp/r;vu.*
a;jGmtumhR ;.;g* td; tuLy;g[jNmn* 25
Jvlm;n* Svtejo….idRVyßgnulpe n*
aq t* t' sm;gMy nOp…mN{s%' td; 26
t;vUctumhR ;r;j ikm] Tv' k·r„y…s
ikmq| c mh;b;ho x;ittí vnSpit" 27
ash;yo mh;dugRe injRne ghne vne
mh;…sN/ut$e cwv kq' vw x;itto &m" 28
b[˜ov;c
tyo" ≈uTv; vco ivp[;" s tu r;j; mud;iNvt"
b.;We vcn' t;>y;' mOdl
u ' m/ur' tq; 29
ÎÇ; t* b[;˜,* t] cN{sUy;Rivv;gt*
nmS’Ty jg•;q;vv;Ñü%mviSqt" 30
r;jov;c
298

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

devdevmn;¥NtmnNt' jgt;' pitm(
a;r;/…ytu' p[itm;' kromIit mitmRm 31
ah' s devdevne prme, mh;Tmn;
Sv“;Nte c smui∂∑o .vŒ;' ≈;ivt' my; 32
b[˜ov;c
r;DStu vcn' ≈uTv; devNe {p[itmSy c
p[hSy tSmw ivêexStu∑o vcnmb[vIt( 33
iv„,u®v;c
s;/u s;/u mhIp;l ydetNmtmuˇmm(
s's;rs;gre `ore kdlIdls'in.e 34
in"s;re du"%b¸le k;m£o/sm;k⁄le
î≤N{y;vtRk≤lle duStre romhWR,e 35
n;n;Vy;…/xt;vteR jlbuädë s'in.e
ytSte mit®Tp•; iv„,or;r;/n;y vw 36
/NySTv' nOpx;dUl
R gu,"w svwrR l'’t"
sp[j; pO…qvI /Ny; sxwlvnk;nn; 37
spurg[;mngr; ctuv,R rRw l'’t;
y] Tv' nOpx;dUl
R p[j;" p;l…yt; p[."u 38
EÁºih sumh;.;g &meåiSmNsu%xItle
a;v;>y;' sh itœ Tv' kq;…./RmsR …' ≈t" 39
ay' mm sh;yStu a;gt" ≤x‚Lpn;' vr"
ivêkmRsm" s;=;…•pu," svRkmRsu
myoi∂∑;' tu p[itm;' kroTyeW t$' Tyj 40
b[˜ov;c
≈uTvwv' vcn' tSy td; r;j; i√jNmn"
s;grSy t$' TyKTv; gTv; tSy smIpt" 41
299

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tSq* s nOpit≈eœo vO=Cz;ye suxItle
ttStSmw s ivê;Tm; dd;v;D;' i√j;’it" 42
≤x‚Lpmu:y;y ivp[Ne {;" k⁄®„v p[itm; îit
’„,Âp' pr' x;Nt' pµpT];yte=,m( 43
≈IvTsk*Stu./r' xƒc£gd;/rm(
g*r;©÷ =Irv,;R.' i√tIy' SviStk;i˚tm( 44
l;©l;S]/r' devmnNt;:y' mh;blm(
devd;nvgN/vRy=iv¥;/rorgw" 45
n ivD;to ih tSy;NtSten;nNt îit SmOt"
.…gnI' v;sudve Sy ®Kmv,;| suxo.n;m( 46
tOtIy;' vw su.{;' c svRl=,l≤=t;m( 47
b[˜ov;c
≈uTvwt√cn' tSy ivêkm;R sukmR’t(
tT=,;Tk;ry;m;s p[itm;" xu.l=,;" 48
p[qm' xuKlv,;R.' x;rdeNdusmp[.m(
a;rˇ_;=' mh;k;y' Sf$;ivk$mStkm( 49
nIl;Mbr/r' cog[' bl' blmdoıtm(
k⁄<@lwk/r' idVy' gd;muxl/;·r,m( 50
i√tIy' pu<@rIk;=' nIljImUts'in.m(
atsIpu„ps'k;x' pµpT];yte=,m( 51
pItv;ssmTyug'[ xu.' ≈IvTsl=,m(
c£pU,k
R r' idVy' svRp;phr' h·rm( 52
tOtIy;' Sv,Rv,;R.;' pµpT];yte=,;m(
iv…c]vS]s'z•;' h;rkÉyrU .UiWt;m( 53
iv…c];.r,opet;' ràh;r;vl‚Mbt;m(
pIno•tk⁄c;' rMy;' ivêkm;R ivinmRme 54
300

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

s tu r;j;∫⁄t' ÎÇ; =,enk
w nÉ in…mRt;"
idVyvS]yugCz•; n;n;ràwrl'’t;" 55
svRl=,s'p•;" p[itm;" sumnohr;"
ivSmy' prm' gTv; îd' vcnmb[vIt( 56
îN{¥uª ¨v;c
ik˘ dev* smnup;[ ¢* i√jÂp/r;vu.*
¨.* c;∫⁄tkm;R,* devvOˇ;vm;nuW* 57
dev* v; m;nuW* v;ip y=iv¥;/r* yuv;m(
ik˘ nu b[˜˙WIkÉx* ik˘ vsU ikmut;…ên* 58
n ve…µ sTys∫;v* m;y;Âpe, s'iSqt*
yuv;' gtoåiSm xr,m;Tm; tu me p[k;Xyt;m( 59
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de p[itmoTp·ˇkqn' n;m
pç;xˇmoå?y;y" 50
aqwkpç;xˇmoå?y;y"
.gvidN{¥uªs'v;dkqnm(
≈I.gv;nuv;c
n;h' devo n y=o v; n dwTyo n c devr;$(
n b[˜; n c ®{oåh' iv≤ı m;' pu®Woˇmm( 1
aitRh; svRlok;n;mnNtblp*®W"
a;r;/nIyo .Ut;n;mNto ySy n iv¥te 2
p#‰te svRx;S]eWu ved;NteWu ing¥te
ym;¸D;RngMyeit v;sudve ie t yo…gn" 3
ahmev Svy' b[˜; ah' iv„,u" ≤xvoåPyhm(
îN{oåh' devr;jí jgTs'ymno ym" 4
pO…qVy;dIin .Ut;in ]et;…¶ÛRt.uõn™ pO
301

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

v®,oåp;' pití;h' /·r]I c mhI/r" 5
y≤Tk˘…c√;Ñy' lokÉ jgTSq;vrj©mm(
cr;cr' c yi√ê' mdNy•;iSt ik˘cn 6
p[Itoåh' te nOp≈eœ vr' vry suvt[
yid∑' tTp[yCz;…m ˙id yˇe VyviSqtm( 7
m∂xRnmpu<y;n;' Sv“;Nteåip n j;yte
Tv' punÎ≥!.·ˇ_Tv;Tp[Ty=' Î∑v;n…s 8
b[˜ov;c
≈uTvwv' v;sudve Sy vcn' tSy .o i√j;"
rom;≤çttnu.TRU v; îd' Sto]' jg* nOp" 9
r;jov;c
…≈y" k;Nt nmSteåStu ≈Ipte pItv;sse
≈Id ≈Ix ≈Iinv;s nmSte ≈IinkÉtn 10
a;¥' pu®WmIx;n' svex
R ' svRtomu%m(
in„kl' prm' dev' p[,toåiSm sn;tnm( 11
xBd;tIt' gu,;tIt' .;v;.;vivv…jRtm(
inlepR ' ingu,R ' sU+m' svRD' svR.;vnm( 12
p[;vO<me`p[tIk;x' gob[;˜,ihte rtm(
sveWR ;mev go¢;r' Vy;ipn' svR.;ivnm( 13
xƒc£/r' dev' gd;muxl/;·r,m(
nmSye vrd' dev' nIloTpldlCzivm( 14
n;gpyR˚xyn' =Irod;,Rvx;…ynm(
nmSyeåh' ˙WIkÉx' svRp;phr' h·rm( 15
punSTv;' devdevx
e ' nmSye vrd' iv.um(
svRlokÉêr' iv„,u' mo=k;r,mVyym( 16
b[˜ov;c
302

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Ev' StuTv; tu t' dev' p[…,pTy ’t;Ô≤l"
¨v;c p[,to .UTv; inpTy /r,Itle 17
r;jov;c
p[Itoå…s yid me n;q vO,o…m vrmuˇmm(
dev;sur;" sgN/v;R y=r=omhorg;" 18
…sıiv¥;/r;" s;?y;" ik˘nr; guÁk;Stq;
AWyo ye mh;.;g; n;n;x;S]ivx;rd;" 19
p·rv[;@‰ogyuˇ_;í vedtÊv;qR…cNtk;"
mo=m;gRivdo yeåNye ?y;y≤Nt prm' pdm( 20
ingu,R ' inmRl' x;Nt' yTpXy≤Nt mnIiWn"
tTpd' gNtu…mCz;…m TvTp[s;d;Tsudl
u .R m( 21
≈I.gv;nuv;c
sv| .vtu .{' te yqe∑' svRm;“uih
.iv„yit yq;k;m' mTp[s;d;• s'xy" 22
dx vWRshß;…, tq; nv xt;in c
aiviCz•' mh;r;Jy' k⁄® Tv' nOpsˇm 23
p[y;Sy…s pd' idVy' dul.R ' yTsur;sur"w
pU,mR norq' x;Nt' guÁmVyˇ_mVyym( 24
pr;Tprtr' sU+m' inlepR ' in„kl' /[vu m(
…cNt;xokivinmRˇu _' i£y;k;r,v…jRtm( 25
tdh' dxR…y„y;…m Dey;:y' prm' pdm(
y' p[;Py prm;nNd' p[;PSy…s prm;' gitm( 26
k°itRí tv r;jeN{ .vTy] mhItle
y;v´n; n.o y;v¥;v∞N{;kút;rkm( 27
y;vTsmu{;" s¢wv y;vNmev;RidpvRt;"
itœ≤Nt idiv dev;í t;vTsvR] c;Vyy; 28
303

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

îN{¥uªsro n;m tIq| yD;©s'.vm(
y] ò;Tv; s’Llok" x£lokmv;“uy;t( 29
d;p…y„yit y" ip<@;'St$eåiSmNsrs" xu.e
k⁄lk
w …v'xmuıT» y x£lok˘ g…m„yit 30
pUJym;noåPsro….í gN/vwgR IRtinSvnw"
ivm;nen vseˇ] y;vidN{;ítudx
R 31
srso d≤=,e .;ge nwAT≥ y;' tu sm;…≈te
Nyg[o/iStœte t] tTsmIpe tu m<@p" 32
kÉtk°vns'z•o n;n;p;dps'kl
⁄ "
n;·rkÉlrw s':yeyíw Mpkìbk
R l
⁄ ;vOt"w 33
axokì" k…,Rk;rwí pun' ;gwn;RgkÉsrw"
p;$l;m[;tsrlwíNdnwdvRe d;®…." 34
Nyg[o/;êTq%idrw" p;·rj;tw" sh;junR "w
ihNt;lwívw t;lwí ≤x'xpwbdR rwStq; 35
krÔwlk
R c⁄ "w Pl=w" pnsw…bRLv/;tuk"ì
aNywb¸R iv/wv=RO "w xo….t" sml'’t" 36
a;W;!Sy …ste p=e pçMy;' iptOdvw te
A=e ne„y≤Nt nSt] nITv; s¢ idn;in vw 37
m<@pe Sq;p…y„y≤Nt suvXe y;…." suxo.nw"
£°@;ivxeWb¸lwnTRO ygItmnohrw" 38
c;mrw" Sv,Rd<@¯í Vyjnw rà.UW,w"
vIjyNtStq;Sm>y' Sq;p…y„y≤Nt m©l;" 39
b[˜c;rI yitíwv ò;tk;í i√joˇm;"
v;np[Sq; gOhSq;í …sı;í;Nye c b[;˜,;" 40
n;n;v,Rpdw" Sto]wAG≥ yju"s;minSvnw"
k·r„y≤Nt Stuit' r;jn[;mkÉxvyo" pun" 41
304

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tt" StuTv; c ÎÇ; c s'p,[ My c .·ˇ_t"
nro vW;Rytu ' idVy' ≈Imı·rpure vset( 42
pUJym;noåPsro….í gN/vwgR IRtinSvnw"
hrernucrSt] £°@te kÉxven vw 43
ivm;nen;kúv,Rne ràh;re, .[;jt;
svRk;mwmhR ;.ogwiStœte .uvnoˇme 44
tp"=y;idh;gTy mnu„yo b[;˜,o .vet(
ko$I/npit" ≈Im;'ítuvdRe I .ved/( vu[ m( 45
b[˜ov;c
Ev' tSmw vr' dÊv; ’Tv; c smy' h·r"
jg;m;dxRn' ivp[;" sihto ivêkmR,; 46
s tu r;j; td; ˙∑o rom;≤çttnU®h"
’t’Ty…mv;Tm;n' mene s'dxRn;ıre" 47
tt" ’„,' c r;m' c su.{;' c vrp[d;m(
rqwivRm;ns'k;xwm…R ,k;çn…ci]tw" 48
s'v;Á t;Std; r;j; mh;m©lin"Svnw"
a;ny;m;s mitm;Ns;m;Ty" spuroiht" 49
n;n;v;id]in`oRWnw ;Rn;vedSvnw" xu."w
s'Sq;Py c xu.e dexe piv]e sumnohre 50
tt" xu.itq* k;le n=]e xu.l=,e
p[itœ;' k;ry;m;s sumÙu teR i√jw" sh 51
yqoˇ_Én iv/;nen iv…/Î∑en kmR,;
a;c;y;Rnmu tenvw sv| ’Tv; mhIpit" 52
a;c;y;Ry td; dÊv; d≤=,;' iv…/vTp[."u
AiTvG>yí iv/;nen tq;Nye>yo /n' dd* 53
’Tv; p[itœ;' iv…/vTp[;s;de .vnoˇme
305

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Sq;py;m;s t;Nsv;RiNv…/Î∑en kmR,; 54
tt" s'pJU y iv…/n; n;n;pu„pw" sugiN/…."
suv,Rm…,muˇ_;¥wn;Rn;vS]w" suxo.nw" 55
ràwí iviv/widRVywr;snwg;[ mR pˇnw"
dd* c;Ny;Ns ivWy;Npur;…, ngr;…, c 56
Ev' b¸iv/' dÊv; r;Jy' ’Tv; yqo…ctm(
îÇ; c iviv/wyDR dw ÊR v; d;n;Nynekx" 57
’t’TyStto r;j; Tyˇ_svRp·rg[h"
jg;m prm' Sq;n' ti√„,o" prm' pdm( 58
Ev' my; muin≈eœ;" k…qto vo nOpoˇm"
=e]Sy cwv m;h;TMy' ikmNyCz^otu…mCzq 59
iv„,u®v;c
≈uTvwv' vcn' tSy b[˜,oåVyˇ_jNmn"
a;íy| meinre ivp[;" pp[Cz⁄í punmRdu ; 60
muny Ëcu"
kiSmNk;le sur≈eœ gNtVy' pu®Woˇmm(
iv…/n; kÉn ktRVy' pçtIqR…mit p[.o 61
EkìkSy c tIqRSy ò;nd;nSy yTflm(
devt;p[=e ,e cwv b[iU h sv| pOqKpOqk™ 62
b[˜ov;c
inr;h;r" k⁄®=e]e p;denk
w nÉ yStpet(
…jte≤N{yo …jt£o/" s¢s'vTsr;yutm( 63
ÎÇ; sd; JyeœxuKl√;dXy;' pu®Woˇmm(
’topv;s" p[;“oit ttoå…/ktr' flm( 64
tSm;∆‰eœº muin≈eœ;" p[yàen susy' tw"
SvgRlokÉPsuivp[;¥w{∑R Vy" pu®Woˇm" 65
306

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

pçtIq| tu iv…/vT’Tv; Jyeœº nroˇm"
xuKlp=Sy √;dXy;' pXyeˇ' pu®Woˇmm( 66
ye pXyNTyVyy' dev' √;dXy;' pu®Woˇmm(
te iv„,ulokm;s;¥ n CyvNte kd;cn 67
tSm;∆‰eœº p[yàen gNtVy' .o i√joˇm;"
’Tv; tiSmNpçtIq| {∑Vy" pu®Woˇm" 68
sudrU Sqoåip yo .KTy; k°tRyTe pu®Woˇmm(
ahNyhin xuı;Tm; soåip iv„,upru ' v[jte ( 69
y;];' kroit ’„,Sy ≈ıy; y" sm;iht"
svRp;pivinmRˇu _o iv„,ulok˘ v[j•e r" 70
c£˘ ÎÇ; hredrRU ;Tp[;s;dop·r s'iSqtm(
shs; muCyte p;p;•ro .KTy; p[,My tt( 71
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de pu®Woˇmv,Rn'
n;mwkpç;xˇmoå?y;y" 51
aq i√pç;xˇmoå?y;y"
m;kú<@ºy;:y;nm(
b[˜ov;c
a;sITkLpe muin≈eœ;" s'pv[ ˇO e mh;=ye
n∑eåkúcN{e pvne n∑e Sq;vrj©me 1
¨idte p[ly;idTye p[c<@º `ng…jRte
iv¥udTu p;ts'`;tw" s'.¶e t®pvRte 2
lokÉ c s'˙te sveR mhduLk;inbhR,e
xu„kÉWu svRtoyeWu sr"su c s·rTsu c 3
tt" s'vtRko viˆv;Rynu ; sh .o i√j;"
lok˘ tu p[;ivxTsvRm;idTyw®pxo….tm( 4
307

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

pí;Ts pO…qvI' ….Êv; p[ivXy c rs;tlm(
devd;nvy=;,;' .y' jnyte mht( 5
indRh•;glok˘ c y∞ ik˘…cæT=t;ivh
a/St;Nmuinx;dUl
R ;" sv| n;xyte =,;t( 6
tto yojn…v'x;n;' shß;…, xt;in c
indRhTy;xugo v;yu" s c s'vtRkoånl" 7
sdev;surgN/v| sy=orgr;=sm(
tto dhit s'dI¢" svRmve jgTp[."u 8
p[dI¢oås* mh;r*{" kLp;…¶·rit s'≈tu "
mh;Jv;lo mh;…cR„m;Ns'pd[ I¢mh;Svn" 9
sUyk
R oi$p[tIk;xo Jvl…•v s tejs;
]wloKy' c;dhˇU,| ssur;surm;nuWm( 10
Ev'iv/e mh;`ore mh;p[lyd;®,e
AiW" prm/m;RTm; ?y;nyogproå.vt( 11
Ek" s'itœte ivp[; m;kú<@ºyie t iv≈ut"
mohp;xwinRbıoås* =uˇ„O ,;k⁄≤lte≤N{y;" 12
s ÎÇ; t' mh;viˆ' xu„kk<#*œt;luk"
tO„,;tR" p[S%liNvp[;Std;s* .yiv◊l" 13
b.[;m pO…qvI' sv;| k;'idxIko ivcetn"
];t;r' n;…/gCzNvw îtíetí /;vit 14
n le.e c td; xmR y] iv≈;Myt; i√j;"
kro…m ik˘ n j;n;…m ySy;h' xr,' v[je 15
kq' pXy;…m t' dev' pu®Wex' sn;tnm(
îit s'…cNtyNdevmek;g[,e sn;tnm( 16
p[;¢v;'StTpd' idVy' mh;p[lyk;r,m(
pu®Wex…mit :y;t' v$r;j' sn;tnm( 17
308

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

Tvr;yuˇ_o muiní;s* Nyg[o/Sy;≤Ntk˘ yy*
a;s;¥ t' muin≈eœ;StSy mUle sm;ivxt( 18
n k;l;…¶.y' t] n c;©;rp[vWR,m(
n s'vt;RgmSt] n c vj[;xinStq; 19
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de m;kú<@ºyne v$dxRn' n;m
i√pç;xˇmoå?y;y" 52
aq i]pç;xˇmoå?y;y"
m;kú<@ºy;:y;nm(
b[˜ov;c
tto gjk⁄lp[:y;St…@Nm;l;iv.UiWt;"
smuˇSqumhR ;me`; n.Sy∫⁄tdxRn;" 1
kÉ…c•IloTplXy;m;" kÉ…cTk⁄mdu s'in.;"
kÉ…c≤TkÔLks'k;x;" kÉ…cTpIt;" pyo/r;" 2
kÉ…cı·rts'k;x;" k;k;<@s'in.;Stq;
kÉ…cTkmlpT];.;" kÉ…c≤ı©ëls'in.;" 3
kÉ…cTpurvr;k;r;" kÉ…ciÌ·rvropm;"
kÉ…cdÔns'k;x;" kÉ…cNmrktp[.;" 4
iv¥uNm;l;ipnı;©;" smuˇSqumhR ;`n;"
`orÂp; mh;.;g; `orSvninn;idt;" 5
tto jl/r;" sveR sm;vO<v•.Stlm(
tw·ry' pO…qvI sv;R spvRtvn;kr; 6
a;pU·rt; idx" sv;R" s≤ll*`p·rPlut;"
ttSte jld; `or; v;·r,; muinsˇm;" 7
svRt" Pl;vy;m;suíoidt;" prmeiœn;
vWRm;,; mh;toy' pUryNto vsu/' r;m( 8
309

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

su`orm≤xv' r*{' n;xy≤Nt Sm p;vkm(
tto √;dx vW;R…, pyod;" smupPlve 9
/;r;…." pUryNto vw co¥m;n; mh;Tmn;
tt" smu{;" Sv;' vel;mit£;m≤Nt .o i√j;" 10
pvRt;í VyxIyRNt mhI c;Psu inm∆it
svRt" sumh;.[;Nt;Ste pyod; n.Stlm( 11
s'v∑e …yTv; nXy≤Nt v;yuvge sm;ht;"
ttSt' m;®t' `or' s iv„,umiuR nsˇm;" 12
a;idpµ;lyo dev" pITv; Svipit .o i√j;"
tiSm•ek;,Rve `ore n∑e Sq;vrj©me 13
n∑e dev;surnre y=r;=sv…jRte
tto muin" s iv≈;Nto ?y;Tv; c pu®Woˇmm( 14
ddxR c=u®NmILy jlpU,;| vsu/' r;m(
n;pXyˇ' v$' novI| n idg;id n .;Skrm( 15
n cN{;k;≥…¶pvn' n dev;surp•gm(
tiSm•ek;,Rve `ore tmo.Ute inr;≈ye 16
inm∆Ns td; ivp[;" s'ttumR pu c£me
b.[;m;s* muiní;tR îtíetí s'Plvn( 17
inmm∆ td; ivp[;S];t;r' n;…/gCzit
Ev' t' iv◊l' ÎÇ; ’py; pu®Woˇm"
p[ov;c muinx;dUl
R ;Std; ?y;nen toiWt" 18
≈I.gv;nuv;c
vTs ≈;Ntoå…s b;lSTv' .ˇ_] mm suvt[
a;gCz;gCz xI`[' Tv' m;kú<@ºy mm;≤Ntkm( 19
m; Tvywv c .etVy' s'p;[ ¢oå…s mm;g[t"
m;kú<@ºy mune /Ir b;lSTv' ≈mpI…@t" 20
310

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
tSy t√cn' ≈uTv; muin" prmkoipt"
¨v;c s td; ivp[; iviSmtí;.vNmuÛ" 21
m;kú<@ºy ¨v;c
koåy' n;ª; k°tRyit tp" p·r.v…•v
b¸vWRshß;:y' /WRy…•v me vpu" 22
n ÁºW smud;c;ro dev„e vip sm;iht"
m;' b[˜; s c devx
e o dI`;Ry·u rit .;Wte 23
kStpo `or≤xrso mm;¥ Tyˇ_jIivt"
m;kú<@ºyie t coKTv; mn(mTO yu' gNtu…mheCzit 24
b[˜ov;c
EvmuKTv; td; ivp[;…íNt;iv∑oå.vNmuin"
ik˘ Sv“oåy' my; Î∑" ik˘ v; mohoåym;gt" 25
îTq' …cNtytStSy ¨Tp•; du"%h; mit"
v[j;…m xr,' dev' .KTy;h' pu®Woˇmm( 26
s gTv; xr,' dev' muinStÌtm;ns"
ddxR t' v$' .Uyo ivx;l' s≤llop·r 27
x;%;y;' tSy s*v,| ivStI,;Ry;' mh;∫⁄tm(
®…cr' idVypyR˚÷ r…ct' ivêkmR,; 28
vj[vdw yU rR …ct' m…,iv&mxo….tm(
pµr;g;id….ju∑R ' ràwrNywrl'’tm( 29
n;n;Str,s'vIt' n;n;ràopxo….tm(
n;n;íyRsm;yuˇ_' p[.;m<@lmi<@tm( 30
tSyop·r iSqt' dev' ’„,' b;lvpu/rR m(
sUyk
R oi$p[tIk;x' dIPym;n' suvcRsm( 31
ctu.jRu ' suNdr;©÷ pµpT];yte=,m(
311

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

≈IvTsv=s' dev' xƒc£gd;/rm( 32
vnm;l;vOtorSk˘ idVyk⁄<@l/;·r,m(
h;r.;r;ipRtg[Iv' idVyràiv.UiWtm( 33
ÎÇ; td; muindevR ' ivSmyoTf⁄Lllocn"
rom;≤çttnudvRe ' p[…,pTyedmb[vIt( 34
m;kú<@ºy ¨v;c
aho cwk;,Rve `ore ivn∑e scr;cre
kqmeko Áy' b;liStœTy] suin.Ry" 35
b[˜ov;c
.Ut' .Vy' .iv„y' c j;n•ip mh;muin"
n bubo/ td; dev' m;yy; tSy moiht"
yd; n bub/u e cwn' td; %ed;duv;c h 36
m;kú<@ºy ¨v;c
vOq; me tpso vIy| vOq; D;n' vOq; i£y;
vOq; me jIivt' dI`| vOq; m;nu„ymev c 37
yoåh' su¢' n j;n;…m pyR˚π idVyb;lkm( 38
b[˜ov;c
Ev' s'…cNtyiNvp[" Plvm;no ivcetn"
];,;q| iv◊lí;s* invedR ' gtv;'Std; 39
tto b;l;kúsk
' ;x' Svmihª; VyviSqtm(
svRtje omy' ivp[; n xx;k;….vI≤=tum( 40
ÎÇ; t' muinm;y;Nt' s b;l" p[hs…•v
p[ov;c muinx;dUl
R ;Std; me`*`inSvn" 41
≈I.gv;nuv;c
vTs j;n;…m ≈;Nt' Tv;' ];,;q| m;mupiSqtm(
xrIr' ivx me ≤=p[' iv≈;mSte myoidt" 42
312

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

b[˜ov;c
≈uTv; s vcn' tSy ik˘…c•ov;c moiht"
ivvex vdn' tSy ivvOt' c;vxo muin" 43
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de m;kú<@ºyp[lydxRn' n;m
i]pç;xˇmoå?y;y" 53
aq ctu„pç;xˇmoå?y;y"
m;kú<@ºy;:y;nm(
b[˜ov;c
s p[ivXyodre tSy b;lSy muinsˇm"
ddxR pO…qvI' ’Tò;' n;n;jnpdwvtRO ;m( 1
lv,e=su ru ;sipRd…R /duG/jlod/In(
ddxR t;Nsmu{;'í jMbu Pl=' c x;Lmlm( 2
k⁄x' £*ç' c x;k˘ c pu„kr' c ddxR s"
.;rt;dIin vW;R…, tq; sv;|í pvRt;n( 3
me®˘ c svRrà;!‰' apXyTknk;clm(
n;n;rà;iNvtw" Í©¯.iRU Wt' b¸kNdrm( 4
n;n;muinjn;k°,| n;n;vO=vn;k⁄lm(
n;n;sÊvsm;yuˇ_' n;n;íyRsmiNvtm( 5
Vy;`["w …s'hvw rR ;hwí c;mrwmiR hWwgjR "w
mOg"w x;%;mOgíw ;Nyw.iRU Wt' sumnohrm( 6
x£;¥wivRiv/wdvRe "w …sıc;r,p•gw"
muiny=;Psro….í vOtíw ;Nyw" sur;lyw" 7
b[˜ov;c
Ev' sum®e ˘ ≈ImNtmpXyNmuinsˇm"
pyR$Ns td; ivp[StSy b;lSy codre 8
313

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ihmvNt' hemkÀ$' inW/' gN/m;dnm(
êet' c du/rR ' nIl' kìl;s' mNdr' …g·rm( 9
mheN{' mly' ivN?y' p;·ry;]' tq;budR m(
sÁ' c xu·ˇ_mNt' c mwn;k˘ v£pvRtm( 10
Et;í;Ny;í bhvo y;vNt" pO…qvI/r;"
ttSt;'Stu muin≈eœ;" soåpXy{à.UiWt;n( 11
k⁄®=e]' c p;ç;l;NmTSy;Nm{;NskÉky;n(
b;Ò«k;n(xrU sen;'í k;XmIr;'St©,;n(%s;n( 12
p;vRtIy;≤Nkr;t;'í k,Rp;[ vr,;NmÂn(
aNTyj;nNTyj;tI'í soåpXyˇSy codre 13
mOg;Hx;%;mOg;‚Ns'h;Nvr;h;NsOmr;Hxx;n(
gj;'í;Ny;'Stq; sÊv;NsoåpXyˇSy codre 14
pO…qVy;' y;in tIq;Rin g[;m;í ngr;…, c
’iWgor=v;…,Jy' £yiv£y,' tq; 15
x£;dIiNvbu/;H≈eœ;'Stq;Ny;'í idv*ks"
gN/v;RPsrso y=;nOWI'ívw sn;tn;n( 16
dwTyd;nvs'`;'í n;g;'í muinsˇm;"
…s'ihk;tny;'ívw ye c;Nye surx]v" 17
y≤Tk˘…cˇen lokÉåiSmNÎ∑pUv| cr;crm(
apXyTs td; sv| tSy k⁄=* i√joˇm;" 18
aqv; ik˘ bÙˇ_Én k°itRtne pun" pun"
b[˜;idStMbpyRNt' y≤Tk˘…cTscr;crm( 19
.UloRk˘ c .uvloRk˘ SvloRk˘ c i√joˇm;"
mhjRnStp" sTymtl' ivtl' tq; 20
p;t;l' sutl' cwv ivtl' c rs;tlm(
mh;tl' c b[˜;<@mpXyˇSy codre 21
314

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

aVy;ht; gitStSy td;.Uid≠√jsˇm;"
p[s;d;ˇSy devSy SmOitlopí n;.vt( 22
.[mm;,Std; k⁄=* ’Tò' jgidd' i√j;"
n;Nt' jg;m dehSy tSy iv„,o" kd;cn 23
yd;s* n;gtí;Nt' tSy dehSy .o i√j;"
td; t' vrd' dev' xr,' gtv;Nmuin" 24
ttoås* shs; ivp[; v;yuvge ne in"sOt"
mh;Tmno mu%;ˇSy ivvOt;Tpu®WSy s" 25
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de m;kú<@ºySy
.gvTk⁄≤=p·rvtRn' n;m ctu„pç;xˇmoå?y;y" 54
aq pçpç;xˇmoå?y;y"
m;kú<@ºy;:y;nm(
b[˜ov;c
s in„£Myodr;ˇSy b;lSy muinsˇm;"
puníwk;,Rv;muvIRmpXy∆nv…jRt;m( 1
pUvÎR ∑' c t' dev' ddxR ≤xxuÂip,m(
x;%;y;' v$vO=Sy pyR˚op·r s'iSqtm( 2
≈IvTsv=s' dev' pItvS]' ctu.jRu m(
jgd;d;y itœNt' pµpT];yte=,m( 3
soåip t' muinm;y;Nt' Plvm;nmcetnm(
ÎÇ; mu%;i√in„£;Nt' p[ov;c p[hs…•v 4
≈I.gv;nuv;c
k≤∞ÊvyoiWt' vTs iv≈;Nt' c mmodre
.[mm;,í ik˘ t] a;íy| Î∑v;n…s 5
.ˇ_oå…s me muin≈eœ ≈;Ntoå…s c mm;…≈t"
315

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ten Tv;mupk;r;y s'.;We pXy m;…mh 6
b[˜ov;c
≈uTv; s vcn' tSy s'p˙[ ∑tnU®h"
ddxR t' sud„u p[=e ' ràwidRVywrl'’tm( 7
p[s•; inmRl; Îi∑mRÙu t;RˇSy .o i√j;"
p[s;d;ˇSy devSy p[;du.tRU ; punnRv; 8
rˇ_;©ë≤ltl* p;d* ttStSy sur;…cRt*
p[,My ≤xrs; ivp[; hWRgÌdy; …gr; 9
’t;Ô≤lStd; ˙∑o iviSmtí pun" pun"
ÎÇ; t' prm;Tm;n' s'Stotumpu c£me 10
m;kú<@ºy ¨v;c
devdev jg•;q m;y;b;lvpu/rR
];ih m;' c;®pµ;= du"≤%t' xr,;gtm( 11
s't¢oåiSm sur≈eœ s'vt;R:yen viˆn;
a©;rvWR.It' c ];ih m;' pu®Woˇm 12
xoiWtí p[c<@ºn v;yun; jgd;yun;
iv◊loåh' tq; ≈;NtS];ih m;' pu®Woˇm 13
t;iptí tx;m;Tyw" p[ly;vtRk;id…."
n x;≤Ntm…/gCz;…m ];ih m;' pu®Woˇm 14
tOiWtí =u/;iv∑o du"≤%tí jgTpte
];t;r' n;] pXy;…m ];ih m;' pu®Woˇm 15
aiSm•ek;,Rve `ore ivn∑e scr;cre
n c;Ntm…/gCz;…m ];ih m;' pu®Woˇm 16
tvodre c devx
e my; Î∑' cr;crm(
iviSmtoåh' ivW<,í ];ih m;' pu®Woˇm 17
s's;reåiSm…•r;lMbe p[sId pu®Woˇm
316

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

p[sId ivbu/≈eœ p[sId ivbu/ip[y 18
p[sId ivbu/;' n;q p[sId ivbu/;ly
p[sId svRlokÉx jgTk;r,k;r, 19
p[sId svR’∂ºv p[sId mm .U/r
p[sId s≤ll;v;s p[sId m/usdU n 20
p[sId kml;k;Nt p[sId i]dxeêr
p[sId k˘skÉxIfl p[sId;·r∑n;xn 21
p[sId ’„, dwTyfl p[sId dnuj;Ntk
p[sId mqur;v;s p[sId ydunNdn 22
p[sId x£;vrj p[sId vrd;Vyy
Tv' mhI Tv' jl' dev Tvm…¶STv' smIr," 23
Tv' n.STv' mníwv Tvmh'k;r Ev c
Tv' bu≤ı" p[’itíwv sÊv;¥;STv' jgTpte 24
pu®WSTv' jg√‰;pI pu®W;dip coˇm"
Tv…m≤N{y;…, sv;R…, xBd;¥; ivWy;" p[.o 25
Tv' idKp;l;í /m;Rí ved; yD;" sd≤=,;"
Tv…mN{STv' ≤xvo devSTv' hivSTv' ¸t;xn" 26
Tv' ym" iptOr;$(dve Tv' r=o…/pit" Svym(
v®,STvmp;' n;q Tv' v;yuSTv' /neêr" 27
TvmIx;nSTvmnNtSTv' g,exí W<mu%"
vsvSTv' tq; ®{;STvm;idTy;í %ecr;" 28
d;nv;STv' tq; y=;STv' dwTy;" sm®Ì,;"
…sı;í;Psrso n;g; gN/v;RSTv' sc;r,;" 29
iptro v;l≤%Ly;í p[j;n;' ptyoåCyut
munySTvmOiWg,;STvm…ên* inx;cr;" 30
aNy;í j;tySTv' ih y≤Tk˘…c∆Ivs'…Dtm(
317

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ik˘ c;] b¸noˇ_Én b[˜;idStMbgocrm( 31
.Ut' .Vy' .iv„y' c Tv' jgTscr;crm(
yˇe Âp' pr' dev kÀ$Sqmcl' /[vu m( 32
b[˜;¥;St• j;n≤Nt kqmNyeåLpme/s"
dev xuıSv.;voå…s inTySTv' p[’te" pr" 33
aVyˇ_" x;êtoånNt" svRVy;pI mheêr"
Tvm;k;x" pr" x;Nto ajSTv' iv.urVyy" 34
Ev' Tv;' ingu,R ' Stotu' k" xKnoit inrÔnm(
Stutoå…s yNmy; dev ivklen;Lpcets;
tTsv| devdevx
e =NtumhR…s c;Vyy 35
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de .gvTStvinÂp,' n;m
pçpç;xˇmoå?y;y" 55
aq W$(pç;xˇmoå?y;y"
ivStre, iv„,um;kú<@ºys'v;dkqnm(
b[˜ov;c
îTq' StutStd; ten m;kú<@ºyne .o i√j;"
p[It" p[ov;c .gv;Nme`gM.Iry; …gr; 1
≈I.gv;nuv;c
b[iU h k;m' muin≈eœ yˇe mn…s vtRte
dd;…m sv| ivp[WRe mˇo yd….v;Hz…s 2
b[˜ov;c
≈uTv; s vcn' ivp[;" ≤xxoStSy mh;Tmn"
¨v;c prmp[Ito muinStÌtm;ns" 3
m;kú<@ºy ¨v;c
D;tu…mCz;…m dev Tv;' m;y;' vw tv coˇm;m(
318

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

TvTp[s;d;∞ devx
e SmOitnR p·rhIyte 4
&tmNt" xrIre, stt' pyRvitRtm(
îCz;…m pu<@rIk;= D;tu' Tv;mhmVyym( 5
îh .UTv; ≤xxë" s;=;≤Tk˘ .v;nvitœte
pITv; jgidd' svRmte d;:y;tumhR…s 6
ikmq| c jgTsv| xrIrSq' tv;n`
ikyNt' c Tvy; k;l…mh Sqeym·r'dm 7
D;tu…mCz;…m devx
e b[iU h svRmxeWt"
Tvˇ" kmlpT];= ivStre, yq;tqm(
mhdetd…cNTy' c ydh' Î∑v;Np[.o 8
b[˜ov;c
îTyuˇ_" s td; ten devdevo mh;¥uit"
s;NTvyNs td; v;Kymuv;c vdt;' vr" 9
≈I.gv;nuv;c
k;m' dev;í m;' ivp[ nih j;n≤Nt tÊvt"
tv p[ITy; p[v+y;…m yqed' ivsOj;Myhm( 10
iptO.ˇ_oå…s ivp[WRe m;mev xr,' gt"
tto Î∑oåiSm te s;=;d(b˜[ cy| c te mht( 11
a;po n;r; îit pur; s'D;kmR ’t' my;
ten n;r;y,oåSMyuˇ_o mm t;STvyn' sd; 12
ah' n;r;y,o n;m p[.v" x;êtoåVyy"
iv/;t; svR.tU ;n;' s'ht;R c i√joˇm 13
ah' iv„,urh' b[˜; x£í;ip sur;…/p"
ah' vw≈v,o r;j; ym" p[te ;…/pStq; 14
ah' ≤xví somí kXypí p[j;pit"
ah' /;t; iv/;t; c yDí;h' i√joˇm 15
319

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a…¶r;Sy' ≤=it" p;d* cN{;idTy* c locne
¥*mU/R ;R %' idx" ≈o]e tq;p" Sveds'.v;" 16
sidx' c n." k;yo v;yumnR …s me iSqt"
my; £tuxtw·r∑' b¸….í;¢d≤=,w" 17
yjNte vedivduWo m;' devyjne iSqtm(
pO…qVy;' =i]yeN{;í p;…qRv;" SvgRk;iÕ," 18
yjNte m;' tq; vwXy;" SvgRlok…jgIWv"
ctu"smu{pyRNt;' me®mNdr.UW,;m( 19
xeWo .UTv;hmeko ih /;ry;…m vsu/' r;m(
v;r;h' Âpm;Sq;y mmey' jgtI pur; 20
m∆m;n; jle ivp[ vIye,R ;iSm smuıt» ;
a…¶í v;@vo ivp[ .UTv;h' i√jsˇm 21
ipb;Myp" sm;iv∑St;íwv ivsOj;Myhm(
b[˜ vK]' .uj* =]mUÂ me s'…≈t; ivx" 22
p;d* xU{; .vNtIme iv£me, £me, c
AGved" s;mvedí yjuvdRe STvqvR," 23
mˇ" p[;du.vR NTyete m;mev p[ivx≤Nt c
yty" x;≤Ntprm; yt;Tm;no bu.Tu sv" 24
k;m£o/√πWmuˇ_; in"s©; vItkLmW;"
sÊvSq; inrh'k;r; inTym?y;Tmkoivd;" 25
m;mev stt' ivp[;…íNtyNt ¨p;ste
ah' s'vtRko Jyoitrh' s'vtRkoånl" 26
ah' s'vtRk" sUySR Tvh' s'vtRkoåinl"
t;r;Âp;…, ÎXyNte y;Nyet;in n.Stle 27
mm vw romkÀp;…, iv≤ı Tv' i√jsˇm
rà;kr;" smu{;í svR Ev ctuidRx" 28
320

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

vsn' xyn' cwv inly' cwv iv≤ı me
k;m" £o/í hWRí .y' mohStqwv c 29
mmwv iv≤ı Âp;…, sv;R<yet;in sˇm
p[;“uv≤Nt nr; ivp[ yT’Tv; kmR xo.nm( 30
sTy' d;n' tpíog[mih's;' svRjNtuWu
mi√/;nen iviht; mm dehivc;·r," 31
my;…..UtivD;n;íe∑y≤Nt n k;mt"
sMyGvedm/Iy;n; yjNto iviv/wm%
R "w 32
x;Nt;Tm;no …jt£o/;" p[;“uv≤Nt i√j;ty"
p[;¢u' xKyo n cwv;h' nrwd„Ru ’tkmR…." 33
lo.;…..Ut"w ’p,wrn;ywrR ’t;Tm…."
tNm;' mh;fl' iv≤ı nr;,;' .;ivt;Tmn;m( 34
sud„u p[;p' ivmU!;n;' m;' k⁄yoginWeiv,;m(
yd; yd; ih /mRSy Gl;in.Rvit sˇm 35
a>yuTq;nm/mRSy td;Tm;n' sOj;Myhm(
dwTy; ih's;nurˇ_;í av?y;" sursˇmw" 36
r;=s;í;ip lokÉåiSmNydoTpTSy≤Nt d;®,;"
td;h' s'ps[ yU ;…m gOhWe u pu<ykmR,;m( 37
p[iv∑o m;nuW' deh' sv| p[xmy;Myhm(
sOÇ; devmnu„y;'í gN/voRrgr;=s;n( 38
Sq;vr;…, c .Ut;in s'hr;My;Tmm;yy;
kmRk;le pundehR mnu…cNTy sOj;Myhm( 39
a;ivXy m;nuW' deh' my;Rd;bN/k;r,;t(
êet" ’tyuge /mR" Xy;mS]et;yuge mm 40
rˇ_o √;prm;s;¥ ’„," k≤lyuge tq;
]yo .;g; Á/mRSy tiSmNk;le .v≤Nt c 41
321

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

aNtk;le c s'p;[ ¢e k;lo .UTv;itd;®,"
]wloKy' n;xy;Myek" sv| Sq;vrj©mm( 42
ah' i]/m;R ivê;Tm; svRloksu%;vh"
a….•" svRgoånNto ˙WIkÉx ¨®£m" 43
k;lc£˘ ny;Myeko b[˜Âp' mmwv tt(
xmn' svR.tU ;n;' svR.tU ’to¥mm( 44
Ev' p[…,iht" sMyÑm;Tm; muinsˇm
svR.tU We u ivp[Ne { n c m;' veiˇ kín 45
svRlokÉ c m;' .ˇ_;" pUjy≤Nt c svRx"
y∞ ik˘…cÊvy; p[;¢' m…y Klex;Tmk˘ i√j 46
su%ody;y tTsv| ≈eyse c tv;n`
y∞ ik˘…cÊvy; lokÉ Î∑' Sq;vrj©mm( 47
iviht" svR Ev;s* my;Tm; .Ut.;vn"
ah' n;r;y,o n;m xƒc£gd;/r" 48
y;v¥ug;n;' ivp[WRe shß' p·rvtRte
t;vTSvip…m ivê;Tm; svRivê;in mohyn( 49
Ev' svRmh' k;l…mh;se muinsˇm
a≤xxë" ≤xxuÂpe, y;vd(b˜[ ; n bu?yte 50
my; c dˇo ivp[Ne { vrSte b[˜Âip,;
as’Tp·rtu∑ne ivp[iWRg,pU…jt 51
svRmk
e ;,Rv' ’Tv; n∑e Sq;vrj©me
ingRtoå…s my;D;tSttSte d≤xRt' jgt( 52
a>yNtr' xrIrSy p[iv∑oå…s yd; mm
ÎÇ; lok˘ smSt' ih iviSmto n;vbu?yse 53
ttoå…s vK];i√p[WRe &t' in"s;·rto my;
322

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

a;:y;tSte my; c;Tm; duDyRe o ih sur;sur"w 54
y;vTs .gv;Nb[˜; n bu?yet mh;tp;"
t;vÊv…mh ivp[WRe iv≈B/ír vw su%m( 55
tto ivbuıe tiSm'Stu svRlokipt;mhe
Eko .Ut;in ß+y;…m xrIr;…, i√joˇm 56
a;k;x' pO…qvI' Jyoitv;Ry"u s≤llmev c
lokÉ y∞ .ve≤Tk˘…cidh Sq;vrj©mm( 57
b[˜ov;c
EvmuKTv; td; ivp[;" punSt' p[;h m;/v"
pU,eR yugshße tu me`gM.IrinSvn" 58
≈I.gv;nuv;c
mune b[iU h ydq| m;' Stutv;Nprm;qRt"
vr' vO,I„v yCz^œπ ' dd;…m n…cr;dhm( 59
a;yu„m;n…s dev;n;' m∫ˇ_oå…s Î!v[t"
ten Tvm…s ivp[Ne { pundIR`;Ryru ;“uih 60
b[˜ov;c
≈uTv; v;,I' xu.;' tSy ivloKy s td; pun"
mU›;R inpTy shs; p[,My punrb[vIt( 61
m;kú<@ºy ¨v;c
Î∑' pr' ih devx
e tv Âp' i√joˇm
mohoåy' ivgt" sTy' Tv…y Î∑e tu me hre 62
Evmevmh' n;q îCzπy' TvTp[s;dt"
lok;n;' c iht;q;Ry n;n;.;vp[x;Ntye 63
xwv.;gvt;n;' c v;d;qRpi[ tWe/km(
aiSmN=e]vre pu<ye inmRle pu®Woˇme 64
≤xvSy;ytn' dev kro…m prm' mht(
323

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[itϼy tq; t] tv Sq;ne c x'krm( 65
tto D;Sy≤Nt lokÉåiSm•ekmUtIR hrIêr*
p[Tyuv;c jg•;q" s punSt' mh;muinm( 66
≈I.gv;nuv;c
ydetTprm' dev' k;r,' .uvneêrm(
≤l©m;r;/n;q;Ry n;n;.;vp[x;Ntye 67
mm;id∑en ivp[Ne { k⁄® xI`[' ≤xv;lym(
tTp[.;v;iCzvlokÉ itœ Tv' c tq;=ym( 68
≤xve s'Sq;ipte ivp[ mm s'Sq;pn' .vet(
n;vyorNtr' ik˘…cdek.;v* i√/; ’t* 69
yo ®{" s Svy' iv„,uyoR iv„,u" s mheêr"
¨.yorNtr' n;iSt pvn;k;xyo·rv 70
moihto n;….j;n;it y Ev g®@?vj"
vOW?vj" s Eveit i]purfl' i]locnm( 71
tv n;m;i˚t' tSm;Tk⁄® ivp[ ≤xv;lym(
¨ˇre devdevSy k⁄® tIq| suxo.nm( 72
m;kú<@ºyÓdo n;m nrlokÉWu iv≈ut"
.iv„yit i√j≈eœ svRp;pp[,;xn" 73
b[˜ov;c
îTyuKTv; s td; devSt]wv;Ntr/Iyt
m;kú<@ºy' muin≈eœ;" svRVy;pI jn;dRn" 74
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de m;kú<@ºySy ≈I.gv∂xRn'
n;m W$(pç;xˇmoå?y;y" 56
aq s¢pç;xˇmoå?y;y"
pçtIqRiv…/v,Rnm(
324

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
at" pr' p[v+y;…m pçtIqRiv…/' i√j;"
yTfl' ò;nd;nen devt;p[=e ,en c 1
m;kú<@ºyÓd' gTv; nríodÑü%" xu…c"
inm∆eˇ] v;r;'S]Iinm' mN]mudIryet( 2
s's;rs;gre m¶' p;pg[Stmcetnm(
];ih m;' .gne]fl i]pur;re nmoåStu te 3
nm" ≤xv;y x;Nt;y svRp;phr;y c
ò;n' kro…m devx
e mm nXytu p;tkm( 4
n;….m;]e jle ò;Tv; iv…/v∂ºvt; AWIn(
itlodkÉn mitm;≤Nptøí' ;Ny;'í tpRyte ( 5
ò;Tv; tqwv c;cMy tto gCzπiCzv;lym(
p[ivXy devt;g;r' ’Tv; t' i]" p[d≤=,m( 6
mUlmN]e, s'pJU y m;kú<@ºySy ceêrm(
a`ore, c .o ivp[;" p[…,pTy p[s;dyet( 7
i]locn nmSteåStu nmSte x≤x.UW,
];ih m;' Tv' ivÂp;= mh;dev nmoåStu te 8
m;kú<@ºyÓde Tvev' ò;Tv; ÎÇ; c x'krm(
dx;n;même/;n;' fl' p[;“oit m;nv" 9
p;pw" svwiR vRinmRˇu _" ≤xvlok˘ s gCzit
t] .uKTv; vr;N.og;Ny;vd;.Uts'Plvm( 10
îhlok˘ sm;s;¥ .vei√p[o b¸≈ut"
x;'kr' yogm;s;¥ tto mo=mv;“uy;t( 11
kLpvO=' tto gTv; ’Tv; t' i]" p[d≤=,m(
pUjyeTpry; .KTy; mN]e,;nen t' v$m( 12
ao' nmo Vyˇ_Âp;y mh;p[lyk;·r,e
325

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

mh{sopiv∑;y Nyg[o/;y nmoåStu te 13
amrSTv' sd; kLpe hreí;ytn' v$
Nyg[o/ hr me p;p' kLpvO= nmoåStu te 14
.KTy; p[d≤=,' ’Tv; nTv; kLpv$' nr"
shs; muCyte p;p;∆I,RTvc îvorg" 15
z;y;' tSy sm;£My kLpvO=Sy .o i√j;"
b[˜hTy;' nro jÁ;Tp;pe„vNyeWu k; kq; 16
ÎÇ; ’„,;©s'.tU ' b[˜tejomy' prm(
Nyg[o/;’itk˘ iv„,u' p[…,pTy c .o i√j;" 17
r;jsUy;ême/;>y;' fl' p[;“oit c;…/km(
tq; Svv'xmuıT» y iv„,ulok˘ s gCzit 18
vwntey' nmS’Ty ’„,Sy purt" iSqtm(
svRp;pivinmRˇu _Stto iv„,upru ' v[jte ( 19
ÎÇ; v$' vwntey' y" pXyeTpu®Woˇmm(
s'kWR,' su.{;' c s y;it prm;' gitm( 20
p[ivXy;ytn' iv„,o" ’Tv; t' i]" p[d≤=,m(
s'kWR,' SvmN]e, .KTy;pUJy p[s;dyet( 21
nmSte hl/Og;[ m nmSte muxl;yu/
nmSte revtIk;Nt nmSte .ˇ_vTsl 22
nmSte b≤ln;' ≈eœ nmSte /r,I/r
p[lMb;re nmSteåStu ];ih m;' ’„,pUvjR 23
Ev' p[s;¥ c;nNtmjey' i]dx;…cRtm(
kìl;s≤x%r;k;r' cN{;Tk;Nttr;nnm( 24
nIlvS]/r' dev' f,;ivk$mStkm(
mh;bl' hl/r' k⁄<@lwkiv.UiWtm( 25
r*ih,ey' nro .KTy; l.ed….mt' flm(
326

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

svRp;pwivRinmRˇu _o iv„,ulok˘ s gCzit 26
a;.Uts'Plv' y;v∫⁄KTv; t] su%' nr"
pu<y=y;idh;gTy p[vre yo…gn;' k⁄le 27
b[;˜,p[vro .UTv; svRx;S];qRp;rg"
D;n' t] sm;s;¥ mu·ˇ_' p[;“oit dul.R ;m( 28
Evm>yCyR h≤ln' tt" ’„,' ivc=,"
√;dx;=rmN]e, pUjyeTsusm;iht" 29
i√W$(kv,RmN]e, .KTy; ye pu®Woˇmm(
pUjy≤Nt sd; /Ir;Ste mo=' p[;“uv≤Nt vw 30
n t;' git' sur; y;≤Nt yo…gno nwv somp;"
y;' git' y;≤Nt .o ivp[; √;dx;=rtTpr;" 31
tSm;ˇenvw mN]e, .KTy; ’„,' jgÌu®m(
s'pJU y gN/pu„p;¥w" p[…,pTy p[s;dyet( 32
jy ’„, jg•;q jy sv;R`n;xn
jy c;,UrkÉ≤xfl jy k˘sinWUdn 33
jy pµpl;x;= jy c£gd;/r
jy nIl;MbudXy;m jy svRs%
u p[d 34
jy dev jgTpUJy jy s's;rn;xn
jy lokpte n;q jy v;Hz;flp[d 35
s's;rs;gre `ore in"s;re du"%fÉinle
£o/g[;h;k⁄le r*{e ivWyodks'Plve 36
n;n;rogo…mRk≤lle moh;vtRsdu Su tre
inm¶oåh' sur≈eœ ];ih m;' pu®Woˇm 37
Ev' p[s;¥ devx
e ' vrd' .ˇ_vTslm(
svRp;phr' dev' svRk;mflp[dm( 38
pIn;'s' i√.uj' ’„,' pµpT];yte=,m(
327

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

mhorSk˘ mh;b;hu' pItvS]' xu.;nnm( 39
xƒc£gd;p;…,' muk$⁄ ;©d.UW,m(
svRl=,s'yˇu _' vnm;l;iv.UiWtm( 40
ÎÇ; nroåÔ≤l' ’Tv; d<@vTp[…,pTy c
aême/shß;,;' fl' p[;“oit vw i√j;" 41
yTfl' svRtIqeWR u ò;ne d;ne p[k°itRtm(
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 42
yTfl' svRrà;¥w·r∑e b¸suv,RkÉ
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 43
yTfl' svRvde We u svRyDeWu yTflm(
tTfl' smv;“oit nr" ’„,' p[,My c 44
yTfl' svRd;nen v[tne inymen c
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 45
tpo….ivRiv/w®g[yw TR fl' smud;˙tm(
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 46
yTfl' b[˜cye,R sMyKcI,Rne tT’tm(
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 47
yTfl' c gOhSqSy yqoˇ_;c;rvitRn"
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 48
yTfl' vnv;sen v;np[SqSy k°itRtm(
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 49
s'Ny;sen yqoˇ_Én yTfl' smud;˙tm(
nrStTflm;“oit ÎÇ; ’„,' p[,My c 50
ik˘ c;] b¸noˇ_Én m;h;TMye tSy .o i√j;"
ÎÇ; ’„,' nro .KTy; mo=' p[;“oit dul.R m( 51
p;pwivRmˇu _" xuı;Tm; kLpkoi$smu∫vw"
328

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

…≈y; prmy; yuˇ_" svw"R smuidto gu,"w 52
svRk;msmOıne ivm;nen suvcRs;
i]s¢k⁄lmuıT» y nro iv„,upru ' v[jte ( 53
t] kLpxt' y;v∫⁄KTv; .og;Nmnorm;n(
gN/v;RPsrsw" s;/| yq; iv„,uítu.jRu " 54
CyutStSm;idh;y;to ivp[;,;' p[vre k⁄le
svRD" svRvde I c j;yte gtmTsr" 55
Sv/mRinrt" x;Nto d;t; .Utihte rt"
a;s;¥ vw„,v' D;n' tto mu·ˇ_mv;“uy;t( 56
tt" s'pJU y mN]e, su.{;' .ˇ_vTsl;m(
p[s;dyeˇto ivp[;" p[…,pTy ’t;Ô≤l" 57
nmSte svRge deiv nmSte xu.s*:yde
];ih m;' pµpT];≤= k;Ty;yin nmoåStu te 58
Ev' p[s;¥ t;' devI' jgı;]I' jg≤ıt;m(
bldevSy .…gnI' su.{;' vrd;' ≤xv;m( 59
k;mgen ivm;nen nro iv„,upru ' v[jte (
a;.Uts'Plv' y;vT£°…@Tv; t] devvt( 60
îh m;nuWt;' p[;¢o b[;˜,o vediv∫vet(
p[;Py yog' hreSt] mo=' c l.te /[vu m( 61
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de ’„,dxRnm;h;TMy' n;m
s¢pç;xˇmoå?y;y" 57
aq;∑pç;xˇmoå?y;y"
nr…s'hm;h;TMyv,Rnm(
b[˜ov;c
Ev' ÎÇ; bl' ’„,' su.{;' p[…,pTy c
329

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

/m| c;q| c k;m' c mo=' c l.te /[vu m( 1
in„£My devt;g;r;T’t’Tyo .ve•r"
p[,My;ytn' pí;d(vj[ ˇe ] sm;iht" 2
îN{nIlmyo iv„,uy]R ;Ste v;luk;vOt"
aNt/;Rngt' nTv; tto iv„,upru ' v[jte ( 3
svRdve myo yoås* htv;nsuroˇmm(
s a;Ste t] .o ivp[;" …s'h;/R’tivg[h" 4
.KTy; ÎÇ; tu t' dev' p[,My nrkÉsrIm(
muCyte p;tkìmTR yR" smStwn;R] s'xy" 5
nr…s'hSy ye .ˇ_; .v≤Nt .uiv m;nv;"
n teW;' du„’t' ik˘…cTfl' Sy;¥¥dI‚Pstm( 6
tSm;TsvRpy[ àen nr…s'h' sm;≈yet(
/m;Rqk
R ;mmo=;,;' fl' ySm;Tp[yCzit 7
muny Ëcu"
m;h;TMy' nr…s'hSy su%d' .uiv dul.R m(
yq; kqyse dev ten no ivSmyo mh;n( 8
p[.;v' tSy devSy ivStre, jgTpte
≈otu…mCz;mhe b[iU h pr' k*tUhl' ih n" 9
yq; p[sIde∂vº oås* nr…s'ho mh;bl"
.ˇ_;n;mupk;r;y b[iU h dev nmoåStu te 10
p[s;d;•r…s'hSy y; .vNTy] …sıy"
b[iU h t;" k⁄® c;Sm;k˘ p[s;d' p[ipt;mh 11
b[˜ov;c
Í,u?v' tSy .o ivp[;" p[.;v' gdto mm
a…jtSy;p[mye Sy .u·ˇ_mu·ˇ_p[dSy c 12
k" xKnoit gu,;Nvˇ_⁄' smSt;'StSy .o i√j;"
330

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

…s'h;/R’tdehSy p[v+y;…m sm;st" 13
y;" k;…íiTsıyí;] ≈UyNte dwvm;nuW;"
p[s;d;ˇSy t;" sv;R" …s?y≤Nt n;] s'xy" 14
SvgeR mTyeR c p;t;le id=u toye pure nge
p[s;d;ˇSy devSy .vTyVy;ht; git" 15
as;?y' tSy devSy n;STy] scr;cre
nr…s'hSy .o ivp[;" sd; .ˇ_;nuk‚Mpn" 16
iv/;n' tSy v+y;…m .ˇ_;n;mupk;rkm(
yen p[sIde∞vw ;s* …s'h;/R’tivg[h" 17
Í,u?v' muinx;dUl
R ;" kLpr;j' sn;tnm(
nr…s'hSy tÊv' c y• D;t' sur;sur"w 18
x;ky;vkmUlSw tu flip<y;ksˇ_⁄k"ì
pyo.=e, ivp[Ne {; vtRyTe s;/koˇm" 19
koxk*pInv;s;í ?y;nyuˇ_o …jte≤N{y"
ar<ye ivjne dexe pvRte …sN/usg' me 20
ËWre …sı=e]e c nr…s'h;≈me tq;
p[itœ;Py Svy' v;ip pUj;' ’Tv; iv/;nt" 21
√;dXy;' xuKlp=Sy ¨po„y muinpug' v;"
jpeLl=;…, vw …v'xNmns; s'yte≤N{y" 22
¨pp;tkyuˇ_í mh;p;tks'ytu "
muˇ_o .veˇto ivp[;" s;/ko n;] s'xy" 23
’Tv; p[d≤=,' t] nr…s'h' p[pjU yet(
pu<ygN/;id…./UpR "w p[,My ≤xrs; p[.mu ( 24
kpUrR cNdn;ˇ_;in j;tIpu„p;…, mStkÉ
p[d¥;•r…s'hSy tt" …s≤ı" p[j;yte 25
.gv;NsvRk;yeWR u n Kv…cTp[ithNyte
331

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tej" so!ü' n xˇ_;" Syub˜R[ ®{;dy" sur;" 26
ik˘ pund;Rnv; lokÉ …sıgN/vRm;nuW;"
iv¥;/r; y=g,;" sik˘nrmhorg;" 27
mN]' y;n;sur;NhNtu' jpNTyekåÉ Nys;/k;"
te sveR p[ly' y;≤Nt ÎÇ;idTy;…¶vcRs" 28
s’∆¢' tu kvc' r=eTsvRmpu {vm(
i√jR¢' kvc' idVy' r=te devd;nv;t( 29
gN/v;R" ik˘nr; y=; iv¥;/rmhorg;"
.Ut;" ipx;c; r=;'…s ye c;Nye p·rpiNqn" 30
i]jR¢' kvc' idVym.e¥' c sur;sur"w
√;dx;>yNtre cwv yojn;n;' i√joˇm;" 31
r=te .gv;Ndevo nr…s'ho mh;bl"
tto gTv; …bl√;rmupo„y rjnI]ym( 32
pl;xk;œŸ" p[Jv;Ly .gvNt' ¸t;xnm(
pl;xs…m/St] ju¸y;≤T]m/uPlut;" 33
√π xte i√jx;dUl
R ; vW$(k;re, s;/k"
tto ivvr√;r' tu p[k$' j;yte =,;t( 34
tto ivxeˇu in"x˚÷ kvcI ivvr' bu/"
gCzt" s'k$' tSy tmomohí nXyit 35
r;jm;gR" suivStI,oR ÎXyte .[mr;…jt"
nr…s'h' Smr'St] p;t;l' ivxte i√j;" 36
gTv; t] jpeˇÊv' nr…s'h;:ymVyym(
tt" S]I,;' shß;…, vI,;v;dnkmR,;m( 37
ingRCz≤Nt puro ivp[;" Sv;gt' t; vd≤Nt c
p[vx
e y≤Nt t; hSte gOhITv; s;/kÉêrm( 38
tto rs;yn' idVy' p;yy≤Nt i√joˇm;"
332

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

pItm;]e idVydeho j;yte sumh;bl" 39
£°@te sh kNy;….y;Rvd;.Uts'Plvm(
….•deho v;sudve e lIyte n;] s'xy" 40
yd; n rocte v;sStSm;…•gRCzte pun"
pØ÷ xUl' c %@±g' c rocn;' c m…,' tq; 41
rs' rs;yn' cwv p;duk;Ônmev c
’„,;…jn' muin≈eœ; gui$k;' c mnohr;m( 42
km<@lu' c;=sU]' yi∑' s'jIvnI' tq;
…sıiv¥;' c x;S];…, gOhITv; s;/kÉêr" 43
Jvl√iˆSf⁄≤l©o…mR-vei∑t' i]≤x%' ˙id
s’•‰St' dheTsv| vO…jn' jNmkoi$jm( 44
ivWe NySt' ivW' hNy;Tk⁄œ' hNy;ˇn* iSqtm(
Svdehe .[,U hTy;id ’Tv; idVyen xu?yit 45
mh;g[hgOhIteWu Jvlm;n' iv…cNtyet(
˙dNte vw tt" xI`[' nXyeydu ;R®,; g[h;" 46
b;l;n;' k<#kÉ bı' r=; .vit inTyx"
g<@ip<@klUt;n;' n;xn' k⁄®te /[vu m( 47
Vy;…/j;te s…m≤∫í `Ot=Ire, homyet(
i]s'?y' m;smek˘ tu svRrog;iNvn;xyet( 48
as;?y' tu n pXy;…m ]wloKye scr;cre
y;' y;' k;myte …s≤ı' t;' t;' p[;“oit s /[vu m( 49
a∑oˇrxt' TvekÉ pUj…yTv; mOg;…/pm(
mOiˇk;" s¢ vLmIkÉ Xmx;ne c ctu„pqe 50
rˇ_cNdns'…m≈; gv;' =Ire, lo@yet(
…s'hSy p[itm;' ’Tv; p[m;,en W@©ël;m( 51
≤lMpeˇq; .UjpR T]e rocny; sm;≤l%et(
333

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

nr…s'hSy k<#π tu bı±v; cwv ih mN]ivt( 52
jpeTs':y;ivhIn' tu pUj…yTv; jl;xye
y;vTs¢;hm;]' tu jpeTs'y…mte≤N{y" 53
jl;k°,;R muÙtenR j;yte svRmie dnI
aqv; xu„kvO=;g[e nr…s'h' tu pUjyet( 54
jPTv; c;∑xt' tÊv' vWRNt' ivinv;ryet(
tmev' ipÔkÉ bı±v; .[;myeTs;/koˇm" 55
mh;v;to muÙtenR a;gCzπ•;] s'xy"
puní /;ryeæT=p[' s¢s¢en v;·r,; 56
aq t;' p[itm;' √;·r in%ne¥Sy s;/k"
go]oTs;do .veˇSy ¨ı»te cwv x;≤Ntd" 57
tSm;ˇ' muinx;dUl
R ; .KTy; s'pjU yeTsd;
mOgr;j' mh;vIy| svRk;mflp[dm( 58
ivmuˇ_" svRp;pe>yo iv„,ulok˘ s gCzit
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" ≤S]y" xU{;NTyj;ty" 59
s'pJU y t' sur≈eœ' .KTy; …s'hvpu/rR m(
muCyNte c;xu.dw "Ru %wjNR mkoi$smu∫vw" 60
s'pJU y t' sur≈eœ' p[;“uvNTy….v;æHztm(
devTvmmrexTv' gN/vRTv' c .o i√j;" 61
y=iv¥;/rTv' c tq;Ny∞;….v;æHztm(
ÎÇ; StuTv; nmS’Tv; s'pJU y nrkÉsrIm( 62
p[;“uv≤Nt nr; r;Jy' Svg| mo=' c dul.R m(
nr…s'h' nro ÎÇ; l.ed….mt' flm( 63
inmRˇu _" svRp;pe>yo iv„,ulok˘ s gCzit
s’∂»Ç; tu t' dev' .KTy; …s'hvpu/rR m( 64
muCyte c;xu.dw "Ru %wjNR mkoi$smu∫vw"
334

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

s'g;[ me s'k$e dugRe corVy;`[;idpI…@te 65
k;Nt;re p[;,s'dhe e ivWviˆjleWu c
r;j;id>y" smu{>e yo g[hrog;idpI…@te 66
SmOTv; t' pu®W" svwR r;jg[;mwivRmCu yte
sUyoRdye yq; n;x' tmoå>yeit mhˇrm( 67
tq; s'dxRne tSy ivn;x' y;NTyup{v;"
gui$k;Ônp;t;l-p;dukÉ c rs;ynm( 68
nr…s'he p[s•e tu p[;“oTyNy;'í v;æHzt;n(
y;Ny;Nk;m;n….?y;yN.jte nrkÉsrIm( 69
t;'St;Nk;m;nv;“oit nro n;STy] s'xy"
ÎÇ; t' devdevx
e ' .KTy;pUJy p[,My c 70
dx;n;même/;n;' fl' dxgu,' l.et(
p;pw" svwiR vRinmRˇu _o gu,"w svwrR l'’t" 71
svRk;msmOı;Tm; jr;mr,v…jRt"
s*v,Rne ivm;nen iki˚,Ij;lm;≤ln; 72
svRk;msmOıne k;mgen suvcRs;
t®,;idTyv,Rne muˇ_;h;r;vl‚Mbn; 73
idVyS]Ixtyuˇ_Én idVygN/vRn;idn;
k⁄lk
w …v'xmuıT» y devvNmuidt" su%I 74
StUym;noåPsro….í iv„,ulok˘ v[j•e r"
.uKTv; t] vr;N.og;iNv„,ulokÉ i√joˇm;" 75
gN/vwrR PsrwyˇRu _" ’Tv; Âp' ctu.jRu m(
mnoÒ;dkr' s*:y' y;vd;.Uts'Plvm( 76
pu<y=y;idh;y;t" p[vre yo…gn;' k⁄le
ctuvdRe I .vei√p[o vedved;©p;rg"
vw„,v' yogm;Sq;y tto mo=mv;“uy;t( 77
335

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de nr…s'hm;h;TMyv,Rn'
n;m;∑pç;xˇmoå?y;y" 58
aqwkonWi∑tmoå?y;y"
êetm;/vm;h;TMyv,Rnm(
b[˜ov;c
anNt;:y' v;sudve ' ÎÇ; .KTy; p[,My c
svRp;pivinmRˇu _o nro y;it pr' pdm( 1
my; c;r;…/tí;s* x£É, tdnNtrm(
iv.IW,en r;me, kSt' n;r;/yeTpum;n( 2
êetg©;' nr" ò;Tv; y" pXyeCz™vte m;/vm(
mTSy;:y' m;/v' cwv êet√«p' s gCzit 3
muny Ëcu"
êetm;/vm;h;TMy' vˇ_⁄mhRSyxeWt"
ivStre, jg•;q p[itm;' tSy vw hre" 4
tiSmN=e]vre pu<ye iv:y;te jgtItle
êet;:y' m;/v' dev' kSt' Sq;iptv;Npur; 5
b[˜ov;c
a.UT’tyuge ivp[;" êeto n;m nOpo blI
mitm;N/mRivCzÀr" sTys'/o Î!v[t" 6
ySy r;Jye tu vW;R,;' shß' dx m;nv;"
.vNTy;yu„mNto lok; b;lStiSm• sIdit 7
vtRm;ne td; r;Jye ik˘…cTk;le gte i√j;"
kp;lg*tmo n;m AiW" prm/;…mRk" 8
sutoåSy;j;tdNtí mOt" k;lvx;id≠√j;"
tm;d;y AiW/IRm;•OpSy;≤Ntkm;nyt( 9
336

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ÎÇŸv' nOpit" su¢' k⁄m;r' gtcetsm(
p[itD;mkroi√p[; jIvn;q| ≤xxoStd; 10
r;jov;c
y;vä;lmh' Tven' ymSy sdne gtm(
n;nye s¢r;]e, …ct;' dI¢;' sm;®he 11
b[˜ov;c
EvmuKTv;…stw" pµw" xtwdx
R xt;idkì"
s'pJU y c mh;dev' r;j; iv¥;' punjRpte ( 12
ait.·ˇ_' tu s'…cNTy nOpSy jgdIêr"
s;'in?ymgmˇu∑oåSmITyuv;c shomy; 13
≈uTvwv' …grmIxSy ivloKy shs; hrm(
.SmidG/' ivÂp;=' xrTk⁄NdeNduvcRsm( 14
x;dUl
R cmRvsn' xx;˚;i˚tmU/jR m(
mhI' inpTy shs; p[,My s td;b[vIt( 15
êet ¨v;c
k;®<y' yid me ÎÇ; p[s•oå…s p[.o yid
k;lSy vxm;p•o b;lko i√jpu]k" 16
jIvTveW punb;Rl îTyev' v[tm;ihtm(
akSm;∞ mOt' b;l' inyMy .gvNSvym(
yqoˇ_;yu„ys'yˇu _' =em' k⁄® mheêr 17
b[˜ov;c
êetSywt√c" ≈uTv; mud' p[;p hrStd;
k;lm;D;py;m;s svR.tU .y'krm( 18
inyMy k;l' du/WR | ymSy;D;kr' i√j;"
b;l' s'jIvy;m;s mOTyomR%
u gt' pun" 19
’Tv; =em' jgTsv| mun"e pu]' s t' i√j;"
337

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

deVy; shomy; devSt]wv;Ntr/Iyt 20
Ev' s'jIvy;m;s mun"e pu]' nOpoˇm" 21
muny Ëcu"
devdev jg•;q ]wloKyp[.v;Vyy
b[iU h n" prm' tQy' êet;:ySy c s;'pt[ m( 22
b[˜ov;c
Í,u?v' muinx;dUl
R ;" svRsÊviht;vhm(
p[v+y;…m yq;tQy' yTpOCzq mm;n`;" 23
m;/vSy c m;h;TMy' svRp;pp[,;xnm(
yCz^Tu v;….mt;Nk;m;N/[vu ' p[;“oit m;nv" 24
≈utv;nOiW…." pUv| m;/v;:ySy .o i√j;"
Í,u?v' t;' kq;' idVy;' .yxok;itRn;≤xnIm( 25
s ’Tv; r;Jymek;g[‰' vW;R,;' c shßx"
ivc;yR l*ikk;N/m;RNvwidk;…•ym;'Stq; 26
kÉxv;r;/ne ivp[; in…ít' v[tm;iSqt"
s gTv; prm' =e]' s;gr' d≤=,;≈ym( 27
t$e tiSmHxu.e rMye dexe ’„,Sy c;≤NtkÉ
êetoåq k;ry;m;s p[;s;d' xu.l=,m( 28
/NvNtrxt' cwk˘ devdevSy d≤=,e
tt" êetne ivp[Ne {;" êetxwlmyen c 29
’t" s .gv;Hêeto m;/víN{s'in."
p[itœ;' iv…/v∞£É yqoi∂∑;' Svy' tu s" 30
dÊv; d;n' i√j;it>yo dIn;n;qtpiSvn;m(
aq;nNtrto r;j; m;/vSy c s'in/* 31
mhI' inpTy shs; ao'k;r' √;dx;=rm(
jpNs m*nm;Sq;y m;smek˘ sm;…/n; 32
338

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

inr;h;ro mh;.;g" sMy‚Gv„,upde iSqt"
jp;Nte s tu devx
e ' s'Stotumpu c£me 33
êet ¨v;c
ao' nmo v;sudve ;y nm" s'kWR,;y c
p[¥ªu ;y;in®ı;y nmo n;r;y,;y c 34
nmoåStu b¸Âp;y ivêÂp;y ve/se
ingu,R ;y;p[tKy;‹y xucye xuKlkmR,e 35
ao' nm" pµn;.;y pµg.oR∫v;y c
nmoåStu pµv,;Ry pµhSt;y te nm" 36
ao' nm" pu„kr;=;y shß;=;y mI!üWe
nm" shßp;d;y shß.ujmNyve 37
ao' nmoåStu vr;h;y vrd;y sum/e se
v·rœ;y vre<y;y xr<y;y;Cyut;y c 38
ao' nmo b;lÂp;y b;lpµp[.;y c
b;l;kúsomne];y muÔkÉx;y /Imte 39
kÉxv;y nmo inTy' nmo n;r;y,;y c
m;/v;y v·rœ;y goivNd;y nmo nm" 40
ao' nmo iv„,ve inTy' dev;y vsurte se
m/usdU n;y nm" xuı;y;'x/u r;y c 41
nmo anNt;y sU+m;y nm" ≈IvTs/;·r,e
i]iv£m;y c nmo idVypIt;Mbr;y c 42
sOi∑k]eR nmStu>y' goP]e /;]e nmo nm"
nmoåStu gu,.Ut;y ingu,R ;y nmo nm" 43
nmo v;mnÂp;y nmo v;mnkmR,e
nmo v;mnne];y nmo v;mnv;ihne 44
nmo rMy;y pUJy;y nmoåSTvVyˇ_Âip,e
339

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ap[tKy;‹y xuı;y nmo .yhr;y c 45
s's;r;,Rvpot;y p[x;Nt;y SvÂip,e
≤xv;y s*MyÂp;y ®{;yoˇ;r,;y c 46
.v.©’te cwv .v.ogp[d;y c
.vs'`;tÂp;y .vsOi∑’te nm" 47
ao' nmo idVyÂp;y som;…¶ê…st;y c
somsUy;|xk
u x
É ;y gob[;˜,iht;y c 48
ao' nm AKSvÂp;y pd£mSvÂip,e
AKStut;y nmStu>y' nm AKs;/n;y c 49
ao' nmo yjuW;' /;]e yjUÂp/r;y c
yjuy;RJy;y ju∑;y yjuW;' ptye nm" 50
ao' nm" ≈Ipte dev ≈I/r;y vr;y c
…≈y" k;Nt;y d;Nt;y yo…g…cNTy;y yo…gne 51
ao' nm" s;mÂp;y s;m?vinvr;y c
ao' nm" s;ms*My;y s;myogivde nm" 52
s;ªe c s;mgIt;y ao' nm" s;m/;·r,e
s;myDivde cwv nm" s;mkr;y c 53
nmSTvqvR≤xrse nmoåqvRSvÂip,e
nmoåSTvqvRp;d;y nmoåqvRkr;y c 54
ao' nmo vj[xIW;Ry m/uk$ì .`;itne
mhod…/jlSq;y ved;hr,k;·r,e 55
nmo dI¢SvÂp;y ˙WIkÉx;y vw nm"
nmo .gvte tu>y' v;sudve ;y te nm" 56
n;r;y, nmStu>y' nmo lokiht;y c
ao' nmo mohn;x;y .v.©kr;y c 57
gitp[d;y c nmo nmo bN/hr;y c
340

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

]wloKytejs;' k]eR nmStej"SvÂip,e 58
yogIêr;y xuı;y r;m;yoˇr,;y c
su%;y su%ne];y nm" su’t/;·r,e 59
v;sudve ;y vN¥;y v;mdev;y vw nm"
deihn;' dehk]eR c .ed.©kr;y c 60
devvw ≤R Ndtdeh;y nmSte idVym*≤lne
nmo v;sinv;s;y v;sVyvhr;y c 61
ao' nmo vsuk]eR c vsuv;sp[d;y c
nmo yDSvÂp;y yDex;y c yo…gne 62
yityogkrex;y nmo yD;©/;·r,e
s'kWR,;y c nm" p[lMbmqn;y c 63
me``oWSvnoˇI,R-vegl;©l/;·r,e
nmoåStu D;inn;' D;n n;r;y,pr;y, 64
n meåiSt Tv;mOte bN/unrR koˇ;r,e p[.o
atSTv;' svR.;ven p[,to ntvTsl 65
ml' yTk;yj' v;ip m;ns' cwv kÉxv
n tSy;NyoåiSt devx
e =;lkSTv;mOtåe Cyut 66
s'sg;R…, smSt;in ivh;y Tv;mupiSqt"
s©o meåStu Tvy; s;/Rm;Tml;.;y kÉxv 67
k∑m;pTsud„u p;r' s's;r' ve…µ kÉxv
t;p]yp·rÆKl∑Sten Tv;' xr,' gt" 68
EW,;….jRgTsv| moiht' m;yy; tv
a;kiWRt' c lo.;¥wrtSTv;mhm;…≈t" 69
n;iSt ik˘…cTsu%' iv„,o s's;rSqSy deihn"
yq; yq; ih yDex Tv…y cet" p[vtRte 70
tq; flivhIn' tu su%m;Ty≤Ntk˘ l.et(
341

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

n∑o ivvekxUNyoåiSm ÎXyte jgd;turm( 71
goivNd ];ih s's;r;Nm;muıt|u TvmhR…s
m¶Sy mohs≤lle in®ˇ;re .v;,Rve
¨ıt;R pu<@rIk;= Tv;mOtåe Nyo n iv¥te 72
b[˜ov;c
îTq' StutSttSten r;D; êetne .o i√j;"
tiSmN=e]vre idVye iv:y;te pu®Woˇme 73
.·ˇ_' tSy tu s'…cNTy devdevo jgÌu®"
a;jg;m nOpSy;g[e svwdR vRe vw tRO o h·r" 74
nIljImUts'k;x" pµpT];yte=,"
d/TsudxRn' /Im;Nkr;g[e dI¢m<@lm( 75
=Irodjls'k;xo ivmlíN{s'in."
rr;j v;mhSteåSy p;çjNyo mh;¥uit" 76
p≤=r;j?vj" ≈Im;Ngd;x;©;R…s/OKp[."u
¨v;c s;/u .o r;jNySy te mit®ˇm;
yid∑' vr .{' te p[s•oåiSm tv;n` 77
b[˜ov;c
≈uTvwv' devdevSy v;Ky' tTprm;mOtm(
p[,My ≤xrsov;c êetStÌtm;ns" 78
êet ¨v;c
y¥h' .gvN.ˇ_" p[yCz vrmuˇmm(
a;b[˜.vn;dU?v| vw„,v' pdmVyym( 79
ivml' ivrj' xuı' s's;r;s©v…jRtm(
tTpd' gNtu…mCz;…m TvTp[s;d;∆gTpte 80
≈I.gv;nuv;c
yTpd' ivbu/;" sveR muny" …sıyo…gn"
342

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

n;….gCz≤Nt y{My' pr' pdmn;mym( 81
y;Sy…s prm' Sq;n' r;Jy;mOtmup;Sy c
sv;|Llok;nit£My mm lok˘ g…m„y…s 82
k°itRStv;] r;jeN{ ]I'Llok;'í g…m„yit
s;'in?y' mm cwv;] svRdvw .iv„yit 83
êetg©πit g;Sy≤Nt sveR te devd;nv;"
k⁄x;g[,e ;ip r;jeN{ êetg;©πymMbu c 84
SpOÇ; Svg| g…m„y≤Nt m∫ˇ_; ye sm;iht;"
yiSTvm;' p[itm;' gCzπNm;/v;:y;' x≤xp[.;m( 85
xƒgo=Irs'k;x;mxeW;`ivn;≤xnIm(
t;' p[,My s’∫KTy; pu<@rIkin.e=,;m( 86
ivh;y svRlok;Nvw mm lokÉ mhIyte
mNvNtr;…, t]wv devkNy;….r;vOt" 87
gIym;ní m/ur' …sıgN/vRsie vt"
.un·ˇ_ ivpul;N.og;Nyqe∑' m;mkì" sh 88
CyutStSm;idh;gTy mnu„yo b[;˜,o .vet(
vedved;©ivCz^Im;N.ogv;'…írjIivt" 89
gj;êrqy;n;!‰o /n/;Ny;vOt" xu…c"
Âpv;Nb¸.;Gyí pu]p*]smiNvt" 90
pu®Woˇm' pun" p[;Py v$mUlåe q s;gre
TyKTv; deh' h·r' SmOTv; tt" x;Ntpd' v[jte ( 91
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de êetm;/vm;h;TMyv,Rn'
n;mwkonWi∑tmoå?y;y" 59
aq Wi∑tmoå?y;y"
smu{ò;niv…/v,Rnm(
343

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
êetm;/vm;loKy smIpe mTSym;/vm(
Ek;,Rvjle pUv| roiht' Âpm;iSqtm( 1
ved;n;' hr,;q;Ry rs;tltle iSqtm(
…cNt…yTv; ≤=it' sMyˇ_iSmNSq;ne p[itiœtm( 2
a;¥;vtr,' Âp' m;/v' mTSyÂip,m(
p[,My p[,to .UTv; svRd"u %;i√muCyte 3
p[y;it prm' Sq;n' y] devo h·r" Svym(
k;le pun·rh;y;to r;j; Sy;TpO…qvItle 4
vTsm;/vm;s;¥ dur;/WoR .ve•r"
d;t; .oˇ_; .ve¥Jv; vw„,v" sTys'gr" 5
yog' p[;Py hre" pí;ˇto mo=mv;“uy;t(
mTSym;/vm;h;TMy' my; s'p·rk°itRtm(
y' ÎÇ; muinx;dUl
R ;" sv;RNk;m;nv;“uy;t( 6
muny Ëcu"
.gvH≈otu…mCz;mo m;jRn' v®,;lye
i£yte ò;nd;n;id tSy;xeWfl' vd 7
b[˜ov;c
Í,u?v' muinx;dUl
R ; m;jRnSy yq;iv…/
.KTy; tu tNmn; .UTv; s'p;[ Py pu<ymuˇmm( 8
m;kú<@ºyÓde ò;n' pUvk
R ;le p[xSyte
ctudXR y;' ivxeW,e svRp;pp[,;xnm( 9
t√Tò;n' smu{Sy svRk;l' p[xSyte
p*,Rm;Sy;' ivxeW,e hyme/fl' l.et( 10
m;kú<@ºy' v$' ’„,' r*ih,ey' mhod…/m(
îN{¥uªsríwv pçtIqIRiv…/" SmOt" 11
344

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

pU…,Rm; Jyeœm;sSy Jyeœ; A=' yd; .vet(
td; gCzπi√xeW,e tIqRr;j' pr' xu.m( 12
k;yv;Ñ;nsw" xuıSt∫;vo n;Nym;ns"
svR√√÷ ivinmRˇu _o vItr;go ivmTsr" 13
kLpvO=v$' rMy' t] ò;Tv; jn;dRnm(
p[d≤=,' p[kv⁄ IRt i]v;r' susm;iht" 14
y' ÎÇ; muCyte p;p;Ts¢jNmsmu∫v;t(
pu<y' c;“oit ivpul' git…m∑;' c .o i√j;" 15
tSy n;m;in v+y;…m p[m;,' c yuge yuge
yq;s':y' c .o ivp[;" ’t;idWu yq;£mm( 16
v$' v$eêr' ’„,' pur;,pu®W' i√j;"
v$Sywt;in n;m;in k°itRt;in ’t;idWu 17
yojn' p;dhIn' c yojn;/| td/Rkm(
p[m;,' kLpvO=Sy ’t;d* p·rk°itRtm( 18
yqoˇ_Én tu mN]e, nmS’Tv; tu t' v$m(
d≤=,;….mu%o gCzπıNvNtrxt]ym( 19
y];s* ÎXyte iv„,u" SvgR√;r' mnormm(
s;gr;M."sm;’∑' k;œ' svRg,u ;iNvtm( 20
p[…,pTy ttSt' .o" p·rpUJy tt" pun"
muCyte svRrog;¥wStq; p;pwghR[ ;id…." 21
¨g[sne ' pur; ÎÇ; SvgR√;re, s;grm(
gTv;cMy xu…cSt] ?y;Tv; n;r;y,' prm( 22
Nysed∑;=r' mN]' pí;ıStxrIryo"
ao' nmo n;r;y,;yeit y' vd≤Nt mnIiW," 23
ik˘ k;y| b¸….mRN]wmnR oiv.[mk;rkì"
ao' nmo n;r;y,;yeit mN]" sv;RqsR ;/k" 24
345

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a;po nrSy sUnTu v;•;r; îtIh k°itRt;"
iv„,oSt;STvyn' pUv| ten n;r;y," SmOt" 25
n;r;y,pr; ved; n;r;y,pr; i√j;"
n;r;y,pr; yD; n;r;y,pr;" i£y;" 26
n;r;y,pr; pOQvI n;r;y,pr' jlm(
n;r;y,pro viˆn;Rr;y,pr' n." 27
n;r;y,pro v;yun;Rr;y,pr' mn"
ah'k;rí bu≤ıí ¨.e n;r;y,;TmkÉ 28
.Ut' .Vy' .iv„y' c y≤Tk˘…c∆Ivs'…Dtm(
SqUl' sU+m' pr' cwv sv| n;r;y,;Tmkm( 29
xBd;¥; ivWy;" sveR ≈o];dInI≤N{y;…, c
p[’it" pu®Wíwv sveR n;r;y,;Tmk;" 30
jle Sqle c p;t;le SvgRlokÉåMbre nge
av∑>y îd' svRm;Ste n;r;y," p[."u 31
ik˘ c;] b¸noˇ_Én jgdet∞r;crm(
b[˜;idStMbpyRNt' sv| n;r;y,;Tmkm( 32
n;r;y,;Tpr' ik˘…c•eh pXy;…m .o i√j;"
ten Vy;¢…md' sv| ÎXy;ÎXy' cr;crm( 33
a;po Á;ytn' iv„,o" s c Ev;M.s;' pit"
tSm;dPsu Smre…•Ty' n;r;y,m`;phm( 34
ò;nk;le ivxeW,e copSq;y jle xu…c"
Smre•;r;y,' ?y;yeıSte k;ye c ivNyset( 35
ao'k;r' c nk;r' c a©ëœº hStyoNyRste (
xeWhw SR ttl' y;vˇjRNy;idWu ivNyset( 36
ao'k;r' v;mp;de tu nk;r' d≤=,e Nyset(
mok;r' v;mk$‰;' tu n;k;r' d≤=,e Nyset( 37
346

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

r;k;r' n;….dexe tu yk;r' v;mb;¸kÉ
,;k;r' d≤=,e NySy yk;r' mU…›R ivNyset( 38
a/ío?v| c ˙dye p;êRt" pOœtoåg[t"
?y;Tv; n;r;y,' pí;d;r.eTkvc' bu/" 39
pUvRe m;' p;tu goivNdo d≤=,e m/usdU n"
p…íme ≈I/ro dev" kÉxvStu tqoˇre 40
p;tu iv„,uStq;¶eye nwAt≥ e m;/voåVyy"
v;yVye tu ˙WIkÉxStqex;ne c v;mn" 41
.Utle p;tu v;r;hStqo?v| c i]iv£m"
’Tvwv' kvc' pí;d;Tm;n' …cNtyeˇt" 42
ah' n;r;y,o dev" xƒc£gd;/r"
Ev' ?y;Tv; td;Tm;n…mm' mN]mudIryet( 43
Tvmɦiópd;' n;q reto/;" k;mdIpn"
p[/;n" svR.tU ;n;' jIv;n;' p[.ru Vyy" 44
amOtSy;r…,STv' ih devyoinrp;' pte
vO…jn' hr me sv| tIqRr;j nmoåStu te 45
Evmu∞;yR iv…/vˇt" ò;n' sm;cret(
aNyq; .o i√j≈eœ;" ò;n' t] n xSyte 46
’Tv; tu vwidkìmNR ]wr….Wek˘ c m;jRnm(
aNtjRle jpeTpí;≤T]r;vOÊy;`mWR,m( 47
hyme/o yq; ivp[;" svRp;phr" £tu"
tq;`mWR,' c;] sUˇ_' sv;R`n;xnm( 48
¨ˇIyR v;ssI /*te inmRle p·r/;y vw
p[;,;n;yMy c;cMy s'?y;' cop;Sy .;Skrm( 49
¨pitœºˇtío?v| ≤=PTv; pu„pjl;Ô≤lm(
¨pSq;yo?vRb;¸í tÆLl©¯.;RSkr' tt" 50
347

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

g;y]I' p;vnI' devI' jped∑oˇr' xtm(
aNy;'í s*rmN];'í jPTv; itœNsm;iht" 51
’Tv; p[d≤=,' sUy| nmS’TyopivXy c
Sv;?y;y' p[;Ñü%" ’Tv; tpRy∂e vŸ t;NyOWIn( 52
mnu„y;'í iptøí' ;Ny;•;mgo]e, mN]ivt(
toyen itl…m≈e, iv…/vTsusm;iht" 53
tpR,' devt;n;' c pUv| ’Tv; sm;iht"
a…/k;rI .veTpí;≤Tptø,;' tpR,e i√j" 54
≈;ıe hvnk;le c p;…,nwknÉ invRpte (
tpR,e tU.y' k⁄y;RdWe Ev iv…/" sd; 55
aNv;rB/en sVyen p;…,n; d≤=,en tu
tOPyt;…mit …sçeˇu n;mgo]e, v;Gyt" 56
k;ySqwyiR StlwmoRh;Tkroit iptOtpR,m(
tipRt;Sten iptrSTvÑ;'s®…/r;iSq…." 57
a©SqwnR itlw" k⁄y;R∂vº t;iptOtpR,m(
®…/r' t∫veˇoy' p[d;t; ikæLbWI .vet( 58
.UMy;' y∂Iyte toy' d;t; cwv jle iSqt"
vOq; tNmuinx;dUl
R ; nopitœit kSy…ct( 59
Sqle iSqTv; jle yStu p[yCzπddu k˘ nr"
iptø,;' nopitœºt s≤ll' t…•rqRkm( 60
¨dkÉ nodk˘ k⁄y;R≤TptO>yí kd;cn
¨ˇIyR tu xuc* dexe k⁄y;Rddu ktpR,m( 61
nodkÉWu n p;]eWu n £⁄ıo nwkp;…,n;
nopitœit tˇoy' y∫ÀMy;' n p[dIyte 62
iptø,;m=y' Sq;n' mhI dˇ; my; i√j;"
tSm;ˇ]wv d;tVy' iptø,;' p[Iit…mCzt; 63
348

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

.U…mpOœº smuTp•; .UMy;' cwv c s'iSqt;"
.UMy;' cwv ly' y;t; .Um* d¥;ˇto jlm( 64
a;StIyR c k⁄x;Ns;g[;S' t;n;v;Á SvmN]t"
p[;cIn;g[We u vw dev;Ny;My;g[We u tq; iptøn( 65
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de smu{ò;niv…/inÂp,' n;m
Wi∑tmoåå?y;y" 60
aqwkWi∑tmoå?y;y"
pUj;iv…/kqnm(
b[˜ov;c
dev;≤NptøS' tq; c;Ny;Ns'tPy;‹cMy v;Gyt"
hStm;]' ctu„ko,' ctu√;Rr' suxo.nm( 1
pur' iv≤l:y .o ivp[;StIre tSy mhod/e"
m?ye t] ≤l%eTpµm∑pT]' sk…,Rkm( 2
Ev' m<@lm;≤l:y pUjyeˇ] .o i√j;"
a∑;=riv/;nen n;r;y,mj' iv.um( 3
at" pr' p[v+y;…m k;yxo/nmuˇmm(
ak;r' ˙dye ?y;Tv; c£re%;smiNvtm( 4
JvlNt' i]≤x%' cwv dhNt' p;pn;xnm(
cN{m<@lm?ySq' r;k;r' mU…›R …cNtyet( 5
xuKlv,| p[vWRNtmmOt' Pl;vyNmhIm(
Ev' in/UtR p;pStu idVydehStto .vet( 6
a∑;=r' tto mN]' Nysedve ;Tmno bu/"
v;mp;d' sm;r>y £mxíwv ivNyset( 7
pç;©÷ vw„,v' cwv ctuVyUhR ' tqwv c
krxu≤ı' p[kv⁄ IRt mUlmN]e, s;/k" 8
349

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ekìk˘ cwv v,| tu a©ëlIWu pOqKpOqk™
ao'k;r' pO…qvI' xuKl;' v;mp;de tu ivNyset( 9
nk;r" x;'.v" Xy;mo d≤=,e tu VyviSqt"
mok;r' k;lmev;¸v;Rmk$‰;' in/;pyet( 10
n;k;r" svRbIj' tu d≤=,Sy;' VyviSqt"
r;k;rStej îTy;¸n;R….dexe VyviSqt" 11
v;yVyoåy' yk;rStu v;mSkN/e sm;…≈t"
,;k;r" svRgo Deyo d≤=,;'se VyviSqt"
yk;roåy' ≤xrSqí y] lok;" p[itiœt;" 12
ao' iv„,ve nm" ≤xr" ao' Jvln;y nm" ≤x%;
ao' iv„,ve nm" kvcmo' iv„,ve nm" Sf⁄r,' idxobN/;y
ao' huf
' @S]mo' ≤xr…s xuKlo v;sudve îit
ao' _ll;$e rˇ_" s'kWR,o g®Tm;NviˆStej a;idTy îit
ao' _g[Iv;y;' pIt" p[¥ªu o v;yum`e îit
ao' _˙dye ’„,oåin®ı" svRx·ˇ_smiNvt îit
Ev' ctuVyUhR m;Tm;n' ’Tv; tt" kmR sm;cret( 13
mm;g[åe viSqto iv„,u" pOœtí;ip kÉxv"
goivNdo d≤=,e p;êeR v;me tu m/usdU n" 14
¨p·r∑;ˇu vwk<⁄ #o v;r;h" pO…qvItle
av;Ntridxo y;Stu t;su sv;Rsu m;/v" 15
gCztiStœto v;ip j;g[t" Svptoåip v;
nr…s'h’t; gui¢v;Rsdu ve myo Áhm( 16
Ev' iv„,umyo .UTv; tt" kmR sm;r.et(
yq; dehe tq; deve svRtÊv;in yojyet( 17
ttíwv p[kv⁄ IRt p[o=,' p[,ven tu
f$(k;r;Nt' smui∂∑' svRivflhr' xu.m( 18
350

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

t];kúcN{vˆIn;' m<@l;in iv…cNtyet(
pµm?ye Nysei√„,u' pvnSy;MbrSy c 19
tto iv…cNTy ˙dy ao'k;r' JyotIÂip,m(
k…,Rk;y;' sm;sIn' JyotIÂp' sn;tnm( 20
a∑;=r' tto mN]' ivNyse∞ yq;£mm(
ten VyStsmSten pUjn' prm' SmOtm( 21
√;dx;=rmN]e, yje∂vº ' sn;tnm(
ttoåv/;yR ˙dye k…,Rk;y;' bihNyRste ( 22
ctu.jRu ' mh;sÊv' sUyk
R oi$smp[.m(
…cNt…yTv; mh;yog' JyotIÂp' sn;tnm(
ttí;v;hyeNmN]' £me,;…cNTy m;nse 23
a;v;hnmN]"
mInÂpo vr;hí nr…s'hoåq v;mn"
a;y;tu devo vrdo mm n;r;y,oåg[t"
ao' nmo n;r;y,;y nm" 24
Sq;pnmN]"
k…,Rk;y;' supI#πå] pµk‚Lptm;snm(
svRsÊviht;q;Ry itœ Tv' m/usdU n
ao' nmo n;r;y,;y nm" 25
a`RmN]"
ao' ]wloKyptIn;' ptye devdev;y ˙WIkÉx;y iv„,ve nm"
ao' nmo n;r;y,;y nm" 26
p;¥mN]"
ao' p;¥' p;dyodevR pµn;. sn;tn
iv„,o kmlpT];= gOh;, m/usdU n
ao' nmo n;r;y,;y nm" 27
351

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

m/upkúmN]"
m/upk| mh;dev b[˜;¥w" k‚Lpt' tv
my; inveidt' .KTy; gOh;, pu®Woˇm
ao' nmo n;r;y,;y nm" 28
a;cmnIymN]"
mNd;ikNy;" …st' v;·r svRp;phr' ≤xvm(
gOh;,;cmnIy' Tv' my; .KTy; inveidtm(
ao' nmo n;r;y,;y nm" 29
ò;nmN]"
Tvm;p" pO…qvI cwv JyoitSTv' v;yurve c
lokÉx vOiˇm;]e, v;·r,; ò;py;Myhm(
ao' nmo n;r;y,;y nm" 30
vS]mN]"
devtÊvsm;yuˇ_ yDv,RsmiNvt
Sv,Rv,Rp.[ e dev v;ssI tv kÉxv
ao' nmo n;r;y,;y nm" 31
ivlepnmN]"
xrIr' te n j;n;…m ce∑;' cwv c kÉxv
my; inveidto gN/" p[itgOÁ iv≤lPyt;m(
ao' nmo n;r;y,;y nm" 32
¨pvItmN]"
AGyju"s;mmN]e, i]vOt' pµyoinn;
s;iv]Ig[iNqs'yˇu _mupvIt' tv;pRye
ao' nmo n;r;y,;y nm" 33
al'k;rmN]"
idVyràsm;yuˇ_ viˆ.;nusmp[.
352

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

g;];…, tv xo.Ntu s;l'k;r;…, m;/v
ao' nmo n;r;y,;y nm" 34
ao' nm îit p[Ty=r' smSten mUlmN]e, v; pUjyet( 35
/UpmN]"
vnSpitrso idVyo gN/;!‰" sur….í te
my; inveidto .KTy; /Upoåy' p[itgOÁt;m(
ao' nmo n;r;y,;y nm" 36
dIpmN]"
sUycR N{smo JyoitivR¥du ¶‰oStqwv c
Tvmev JyoitW;' dev dIpoåy' p[itgOÁt;m(
ao' nmo n;r;y,;y nm" 37
nwv¥e mN]"
a•' ctuivR/' cwv rsw" Wæ@±." smiNvtm(
my; inveidt' .KTy; nwv¥e ' tv kÉxv
ao' nmo n;r;y,;y nm" 38
pUvRe dle v;sudve ' y;Mye s'kWR,' Nyset(
p[¥ªu ' p…íme k⁄y;Rdin®ı' tqoˇre 39
v;r;h' c tq;¶eye nr…s'h' c nwAt≥ e
v;yVye m;/v' cwv tqwx;ne i]iv£mm( 40
tq;∑;=rdevSy g®@÷ purto Nyset(
v;mp;êeR tq; c£˘ xƒ÷ d≤=,to Nyset( 41
tq; mh;gd;' cwv Nyse∂vº Sy d≤=,e
tt" x;©| /nuivR√;•‰se∂vº Sy v;mt" 42
d≤=,enWe /u I idVye %@±g' v;me c ivNyset(
…≈y' d≤=,t" Sq;Py pui∑muˇrto Nyset( 43
vnm;l;' c purtStt" ≈IvTsk*Stu.*
353

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ivNyseıd» y;dIin pUv;RidWu ctuidRxm( 44
ttoåS]' devdevSy ko,e cwv tu ivNyset(
îN{m…¶' ym' cwv nwAt≥ ' v®,' tq; 45
v;yu' /ndmIx;nmnNt' b[˜,; sh
pUjyeˇ;≤N]kìmNR ]wr/ío?v| tqwv c 46
Ev' s'pJU y devx
e ' m<@lSq' jn;dRnm(
l.ed….mt;Nk;m;•ro n;STy] s'xy" 47
anenvw iv/;nen m<@lSq' jn;dRnm(
pU…jt' y" s'pXyet s ivxei√„,umVyym( 48
s’dPy…cRto yen iv…/n;nen kÉxv"
jNmmOTyujr;' tITv;R s iv„,o" pdm;“uy;t( 49
y" SmreTstt' .KTy; n;r;y,mt≤N{t"
aNvh' tSy v;s;y êet√«p" p[k‚Lpt" 50
ao'k;r;idsm;yuˇ_' nm"k;r;NtdIiptm(
t•;m svRtÊv;n;' mN] îTy…./Iyte 51
anenvw iv/;nen gN/pu„p' invedyet(
EkìkSy p[kv⁄ IRt yqoi∂∑' £me, tu 52
mu{;Stto inb›Iy;¥qoˇ_£mcoidt;"
jp' cwv p[kv⁄ IRt mUlmN]e, mN]ivt( 53
a∑;…v'xitm∑* v; xtm∑oˇr' tq;
k;meWu c yq;p[oˇ_' yq;x·ˇ_ sm;iht" 54
pµ' xƒí ≈IvTso gd; g®@ Ev c
c£˘ %@±gí x;©| c a∑* mu{;" p[k°itRt;" 55
ivsjRnmN]"
gCz gCz pr' Sq;n' pur;,pu®Woˇm
y] b[˜;dyo dev; ivNd≤Nt prm' pdm( 56
354

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

acRn' ye n j;n≤Nt hremNR ]wyqR oidtm(
te t] mUlmN]e, pUjyNTvCyut' sd; 57
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de pUj;iv…/kqn'
n;mwkWi∑tmoå?y;y" 61
aq i√Wi∑tmoå?y;y"
smu{ò;nm;h;TMyv,Rnm(
b[˜ov;c
Ev' s'pJU y iv…/v∫KTy; t' pu®Woˇmm(
p[,My ≤xrs; pí;Ts;gr' c p[s;dyet( 1
p[;,STv' svR.tU ;n;' yoiní s·rt;' pte
tIqRr;j nmSteåStu ];ih m;mCyutip[y 2
ò;Tvwv' s;gre sMyˇ_iSmN=e]vre i√j;"
tIre c;>yCyR iv…/v•;r;y,mn;mym( 3
r;m' ’„,' su.{;' c p[…,pTy c s;grm(
xt;n;même/;n;' fl' p[;“oit m;nv" 4
svRp;pivinmRˇu _" svRd"u %ivv…jRt"
vONd;rk îv ≈Im;n[pU y*vngivRt" 5
ivm;nen;kúv,Rne idVygN/vRn;idn;
k⁄lk
w …v'xmuıT» y iv„,ulok˘ s gCzit 6
.uKTv; t] vr;N.og;N£I…@Tv; c;Psrw" sh
mNvNtrxt' s;g[' jr;mOTyuivv…jRt" 7
pu<y=y;idh;y;t" k⁄le svRg,u ;iNvte
Âpv;Nsu.g" ≈Im;NsTyv;dI …jte≤N{y" 8
vedx;S];qRivi√p[o .ve¥Jv; tu vw„,v"
yog' c vw„,v' p[;Py tto mo=mv;“uy;t( 9
355

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

g[hopr;ge s'£;NTy;myne ivWuve tq;
yug;idWu W@xITy;' VytIp;te idn=ye 10
a;W;!‰;' cwv k;iˇRKy;' m;~y;' v;Nye xu.e itq*
ye t] d;n' ivp[>e y" p[yCz≤Nt sum/e s" 11
fl' shßgu…,tmNytIq;RLl.≤Nt te
iptø,;' ye p[yCz≤Nt ip<@÷ t] iv/;nt" 12
a=y;' iptrSteW;' tOi¢' s'p;[ “uv≤Nt vw
Ev' ò;nfl' sMyKs;grSy myoidtm( 13
d;nSy c fl' ivp[;" ip<@d;nSy cwv ih
/m;RqmR o=fldm;yu„k°itRyxSkrm( 14
.u·ˇ_mu·ˇ_fl' nø,;' /Ny' du"Sv“n;xnm(
svRp;phr' pu<y' svRk;mflp[dm( 15
n;iStk;y n vˇ_Vy' pur;,' c i√joˇm;"
t;vÌjR≤Nt tIq;Rin m;h;TMyw" Svw" pOqKpOqk™ 16
y;v• tIqRr;jSy m;h;TMy' v<yRte i√j;"
pu„kr;dIin tIq;Rin p[yCz≤Nt Svk˘ flm( 17
tIqRr;jStu s pun" svRtIqRflp[d"
.Utle y;in tIq;Rin s·rtí sr;'…s c 18
ivx≤Nt s;gre t;in ten;s* ≈eœt;' gt"
r;j; smSttIq;Rn;' s;gr" s·rt;' pit" 19
tSm;TsmSttIqe>R y" ≈eœoås* svRk;md"
tmo n;x' yq;>yeit .;Skreå>yuidte i√j;" 20
ò;nen tIqRr;jSy tq; p;pSy s'=y"
tIqRr;jsm' tIq| n .Ut' n .iv„yit 21
a…/œ;n' yd; y] p[.on;Rr;y,Sy vw
k" xKnoit gu,;Nvˇ_⁄' tIqRr;jSy .o i√j;" 22
356

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

ko$‰o nvnvTyStu y] tIq;Rin s≤Nt vw
tSm;Tò;n' c d;n' c hom' jPy' sur;cRnm(
y≤Tk˘…c≤T£yte t] c;=y' i£yte i√j;" 23
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de smu{ò;nm;h;TMyv,Rn' n;m
i√Wi∑tmoå?y;y" 62
aq i]Wi∑tmoå?y;y"
pçtIqIRm;h;TMyinÂp,m(
b[˜ov;c
tto gCzπid≠√j≈eœ;StIq| yD;©s'.vm(
îN{¥uªsro n;m y];Ste p;vn' xu.m( 1
gTv; t] xu…c/IRm;n;cMy mns; h·rm(
?y;TvopSq;y c jl…mm' mN]mudIryet( 2
aême/;©s'.tU tIqR sv;R`n;xn
ò;n' Tv…y kroMy¥ p;p' hr nmoåStu te 3
Evmu∞;yR iv…/vTò;Tv; dev;nOWI≤Nptøn(
itlodkÉn c;Ny;'í s'tPy;‹cMy v;Gyt" 4
dÊv; iptø,;' ip<@;'í s'pJU y pu®Woˇmm(
dx;ême…/k˘ sMyKfl' p[;“oit m;nv" 5
s¢;vr;Ns¢ pr;Nv'x;nuıT» y devvt(
k;mgen ivm;nen iv„,ulok˘ s gCzit 6
.uKTv; t] su%;N.og;Ny;v∞N{;kút;rkm(
CyutStSm;idh;y;to mo=' c l.te /[vu m( 7
Ev' ’Tv; pçtIqIRmk
e ;dXy;mupoiWt"
JyeœxuKlpçdXy;' y" pXyeTpu®Woˇmm( 8
s pUvoRˇ_' fl' p[;Py £°…@Tv; v;Cyut;lye
357

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

p[y;it prm' Sq;n' ySm;•;vtRte pun" 9
muny Ëcu"
m;s;nNy;Np·rTyJy m;`;dINp[ipt;mh
p[xs' …s kq' Jyeœ' b[iU h tTk;r,' p[.o 10
b[˜ov;c
Í,u?v' muinx;dUl
R ;" p[v+y;…m sm;st"
Jyeœ' m;s' yq; te>y" p[xs' ;…m pun" pun" 11
pO…qVy;' y;in tIq;Rin s·rtí sr;'…s c
pu„k·r<ySt@;g;in v;Py" kÀp;Stq; Ód;" 12
n;n;n¥" smu{;í s¢;h' pu®Woˇme
JyeœxuKldxMy;id p[Ty=' y;≤Nt svRd; 13
ò;nd;n;idk˘ tSm;∂ºvt;p[=e ,' i√j;"
y≤Tk˘…c≤T£yte t] tiSmNk;leå=y' .vet( 14
xuKlp=Sy dxmI Jyeœº m;…s i√joˇm;"
hrte dx p;p;in tSm;∂xhr; SmOt; 15
yStSy;' h≤ln' ’„,' pXye∫{;' susy' t"
svRp;pivinmRˇu _o iv„,ulok˘ v[j•e r" 16
¨ˇre d≤=,e ivp[;STvyne pu®Woˇmm(
ÎÇ; r;m' su.{;' c iv„,ulok˘ v[j•e r" 17
nro dol;gt' ÎÇ; goivNd' pu®Woˇmm(
f;LguNy;' p[yto .UTv; goivNdSy pur' v[jte ( 18
ivWuvi∂vse p[;¢e pçtIqI| iv/;nt"
’Tv; s'kWR,' ’„,' ÎÇ; .{;' c .o i√j;" 19
nr" smStyD;n;' fl' p[;“oit dul.R m(
ivmuˇ_" svRp;pe>yo iv„,ulok˘ c gCzit 20
y" pXyit tOtIy;y;' ’„,' cNdnÂiWtm(
358

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

vwx;%Sy;…ste p=e s y;TyCyutm≤Ndrm( 21
Jywœ‰;' Jyeœ=Ryˇu _;y;' y" pXyeTpu®Woˇmm(
k⁄lk
w …v'xmuıT» y iv„,ulok˘ s gCzit 22
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de pçtIqIRm;h;TMyinÂp,' n;m
i]Wi∑tmoå?y;y" 63
aq ctu"Wi∑tmoå?y;y"
mh;JywœIp[xs' ;v,Rnm(
b[˜ov;c
yd; .veNmh;JywœI r;≤xn=]yogt"
p[yàen td; mTywgR NR tVy' pu®Woˇmm( 1
’„,' ÎÇ; mh;Jywœ‰;' r;m' .{;' c .o i√j;"
nro √;dxy;];y;" fl' p[;“oit c;…/km( 2
p[y;ge c k⁄®=e]e nw…mWe pu„kre gye
g©;√;re k⁄x;vteR g©;s;grs'gme 3
kok;mu%e xUkre c mqur;y;' m®Sqle
x;lg[;me v;yutIqeR mNdre …sN/us;gre 4
ip<@;rkÉ …c]kÀ$e p[.;se kn%le i√j;"
xƒoı;re √;rk;y;' tq; bd·rk;≈me 5
lohk⁄<@º c;êtIqeR svRp;pp[mocne
k;m;lye koi$tIqeR tq; c;mrk<$kÉ 6
loh;gRle jMbum;geR somtIqeR pOqdU kÉ
¨Tpl;vtRkÉ cwv pOqtu ©u π sukB⁄ jkÉ 7
Ek;m[kÉ c kÉd;re k;Xy;' c ivrje i√j;"
k;lÔre c gok,Re ≈Ixwle gN/m;dne 8
mheN{e mlye ivN?ye p;·ry;]e ihm;lye
359

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sÁº c xu·ˇ_mNte c gomNte c;budR e tq; 9
g©;y;' svRtIqeWR u y;munWe u c .o i√j;"
s;rSvteWu gomTy;' b[˜pu]We u s¢su 10
god;vrI .ImrqI tu©.{; c nmRd;
t;pI pyo¨„,I k;verI ≤xp[; cmR<vtI i√j;" 11
ivtSt; cN{.;g; c xt&b;R¸d; tq;
AiWk⁄Ly; k⁄m;rI c ivp;x; c ÎW√tI 12
xryUn;Rkg©; c g<@k° c mh;ndI
k*≤xk° krtoy; c i]ßot; m/uv;ihnI 13
mh;ndI vwtr,I y;í;Ny; n;nuk°itRt;"
aqv; ik˘ bÙˇ_Én .;iWten i√joˇm;" 14
pO…qVy;' svRtIqeWR u sve„R v;ytneWu c
s;greWu c xwlWe u ndIWu c sr"su c 15
yTfl' ò;nd;nen r;¸g[Ste idv;kre
tTfl' ’„,m;loKy mh;Jywœ‰;' l.e•r" 16
tSm;TsvRpy[ àen gNtVy' pu®Woˇme
mh;Jywœ‰;' muin≈eœ; svRk;mflePsu…." 17
ÎÇ; r;m' mh;Jyeœ' ’„,' su.{y; sh
iv„,ulok˘ nro y;it smuıT» y sm' k⁄lm( 18
.uKTv; t] vr;N.og;Ny;vd;.Uts'Plvm(
pu<y=y;idh;gTy ctuvdRe I i√jo .vet( 19
Sv/mRinrt" x;Nt" ’„,.ˇ_o …jte≤N{y"
vw„,v' yogm;Sq;y tto mo=mv;“uy;t( 20
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de mh;JyeœIp[xs' ;v,Rn' n;m
ctu"Wi∑tmoå?y;y" 64
360

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

aq pçWi∑tmoå?y;y"
’„,ò;nm;h;TMyv,Rnm(
muny Ëcu"
kiSmNk;le .veTò;n' ’„,Sy kmlo∫v
iv…/n; kÉn td(biU[ h tto iv…/ivd;' vr 1
b[˜ov;c
Í,u?v' muny" ò;n' ’„,Sy vdto mm
r;mSy c su.{;y;" pu<y' sv;R`n;xnm( 2
m;…s Jyeœº c s'p;[ ¢e n=]e cN{dwvte
p*,Rm;Sy;' td; ò;n' svRk;l' hrei√≥j;" 3
svRtIqRmy" kÀpSt];Ste inmRl" xu…c"
td; .ogvtI t] p[Ty=; .vit i√j;" 4
tSm;∆‰wœ‰;' smuıT» y hwm;!‰w" klxwjl
R m(
’„,r;m;….Wek;q| su.{;y;í .o i√j;" 5
’Tv; suxo.n' mç' pt;k;….rl'’tm(
suÎ!' su%s'c;r' vS]w" pu„pwrl'’tm( 6
ivStI,| /Uipt' /Up"w ò;n;q| r;m’„,yo"
…stvS]p·rCz•' muˇ_;h;r;vl‚Mbtm( 7
t] n;n;iv/wv;R¥"w ’„,' nIl;Mbr' i√j;"
m?ye su.{;' c;Sq;Py jym©linSvnw" 8
b[;˜,w" =i]ywvXRw yw" xU{íw ;Nywí j;it…."
anekxts;hßwvtRO ' S]Ipu®Wwi√≥j;" 9
gOhSq;" ò;tk;íwv ytyo b[˜c;·r,"
ò;py≤Nt td; ’„,' mçSq' shl;yu/m( 10
tq; smSttIq;Rin pUvoRˇ_;in i√joˇm;"
Svodkì" pu„p…m≈wí ò;py≤Nt pOqKpOqk™ 11
361

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

pí;Tp$hxƒ;¥w.rRe ImurjinSvnw"
k;hlwSt;lxBdwí mOd©¯ZZú rú Sw tq; 12
aNywí iviv/wv;R¥`w <R $;Svniv.UiWtw"
S]I,;' m©lxBdwí StuitxBdwmnR ohrw" 13
jyxBdwStq; Sto]wvIR,;ve,iu nn;idtw"
≈Uyte sumh;HxBd" s;grSyev gjRt" 14
munIn;' vedxBden mN]xBdwStq;prw"
n;n;Sto]rvw" pu<yw" s;mxBdopbOi' htw" 15
yit…." ò;tkìívw gOhSqwb˜R[ c;·r…."
ò;nk;le sur≈eœ Stuv≤Nt pry; mud; 16
Xy;mwvXRe y;jnwívw k⁄c.;r;vn;…m…."
pItrˇ_;Mbr;….í m;Lyd;m;vn;…m…." 17
sràk⁄<@lwidRVyw" suv,RStbk;iNvtw"
c;mrw ràd<@¯í vIJyete r;mkÉxv* 18
y=iv¥;/rw" …sıw" ik˘nrwí;Psrog,w"
p·rv;y;RMbrgtwdvRe gN/vRc;r,w" 19
a;idTy; vsvo ®{;" s;?y; ivêe m®Ì,;"
lokp;l;Stq; c;Nye Stuv≤Nt pu®Woˇmm( 20
nmSte devdevx
e pur;, pu®Woˇm
sgRiSqTyNt’∂ºv lokn;q jgTpte 21
]wloKy/;·r,' dev' b[˜<y' mo=k;r,m(
t' nmSy;mhe .KTy; svRk;mflp[dm( 22
StuTvwv' ivbu/;" ’„,' r;m' cwv mh;blm(
su.{;' c muin≈eœ;Std;k;xe VyviSqt;" 23
g;y≤Nt devgN/v;R nOTyNTyPsrsStq;
devtUy;R<yv;¥Nt v;t; v;≤Nt suxItl;" 24
362

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

pu„p…m≈' td; me`; vWRNTy;k;xgocr;"
jyxBd' c k⁄v≤R Nt muny" …sıc;r,;" 25
x£;¥; ivbu/;" svR AWy" iptrStq;
p[j;n;' ptyo n;g; ye c;Nye SvgRv;…sn" 26
tto m©ls'.;rwivR…/mN]purS’tm(
a;….Wecink˘ {Vy' gOhITv; devt;g,;" 27
îN{o iv„,umhR ;vIyR" sUy;RcN{ms* tq;
/;t; cwv iv/;t; c tq; cwv;inl;nl* 28
pUW; .goåyRm; Tv∑; a'xnu vw ivvSvt;
pàI>y;' sihto /Im;iNm]e, v®,en c 29
®{wvsR …u .r;idTywr…ê>y;' c vOt" p[."u
ivêwdvRe mw ®R ≤∫í s;?ywí iptO…." sh 30
gN/vwrR Psro….í y=r;=sp•gw"
deviWR….rs':yeySw tq; b[˜iWR….vRr"w 31
vw%;nswv;Rl≤%Lywv;RYv;h;rwmrR I…cpw"
.Og…u .í;i©ro….í svRiv¥;suiniœtw" 32
svRiv¥;/rw" pu<ywyoRg…s≤ı….r;vOt"
ipt;mh" pulSTyí pulhí mh;tp;" 33
ai©r;" kXypoåi]í mrI…c.OgR ru ve c
£tuhrR " p[cte ;í mnud=R Stqwv c 34
Atví g[h;íwv JyotI'iW c i√joˇm;"
mUitRmTyí s·rto dev;íwv sn;tn;" 35
smu{;í Ód;íwv tIq;Rin iviv/;in c
pO…qvI ¥*idRxíwv p;dp;í i√joˇm;" 36
aiditdevR m;t; c Ó«" ≈I" Sv;h; srSvtI
¨m; xcI …snIv;lI tq; c;numit" k⁄Ù" 37
363

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

r;k; c …/W,; cwv pTNyí;Ny; idv*ks;m(
ihmv;'ívw ivN?yí me®í;nekÍ©v;n( 38
Eer;vt" s;nucr" kl;k;œ;Stqwv c
m;s;/| m;stRvStq; r;}yhnI sm;" 39
¨∞w"≈v; hy≈eœo n;gr;jí v;mn"
a®,o g®@íwv vO=;í*W…/…." sh 40
/mRí .gv;Ndev" sm;jGmuihR s'gt;"
k;lo ymí mOTyuí ymSy;nucr;í ye 41
b¸lTv;∞ noˇ_; ye iviv/; devt;g,;"
te devSy;….Wek;q| sm;y;≤Nt ttStt" 42
gOhITv; te td; ivp[;" sveR dev; idv*ks"
a;….Wecink˘ {Vy' m©l;in c svRx" 43
idVys'.;rs'yˇu _ì" klxw" k;çnwi√≥j;"
s;rSvtI…." pu<y;….idRVytoy;….rev c 44
toyen;k;xg©;y;" ’„,' r;me, s'gtm(
spu„pw" k;çnw" k⁄M.w" ò;pyNTyviniSqt;" 45
s'cr≤Nt ivm;n;in dev;n;mMbre tq;
¨∞;vc;in idVy;in k;mg;in iSqr;…, c 46
idVyràiv…c];…, seivt;NyPsrog,w"
gItwv;R¥"w pt;k;…." xo….t;in smNtt" 47
Ev' td; muin≈eœ;" ’„,' r;me, s'gtm(
ò;p…yTv; su.{;' c s'Stuv≤Nt mud;iNvt;" 48
jy jy lokp;l .ˇ_r=k jy jy p[,tvTsl
jy jy .Utcr, jy jy;iddev b¸k;r,
jy jy v;sudve jy jy;surs'hr, jy jy idVymIn
jy jy i]dxvr jy jy jl…/xyn
364

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

jy jy yo…gvr jy jy sUynR ]e jy jy devr;j
jy jy kì$.;re jy jy vedvr jy jy kÀmÂ
R p
jy jy yDvr jy jy kmln;. jy jy xwlcr
jy jy yogx;…yÔy jy veg/r jy jy ivêmUtRe
jy jy c£/r jy jy .Utn;q jy jy /r,I/r
jy jy xeWx;…yÔy jy pItv;so jy jy somk;Nt
jy jy yogv;s jy jy dhnvK] jy jy /mRv;s
jy jy gu,in/;n jy jy ≈Iinv;s jy jy g®@gmn
jy jy su%inv;s jy jy /mRktÉ o jy jy mhIinv;s
jy jy ghnc·r] jy jy yo…ggMy jy jy m%inv;s
jy jy vedve¥ jy x;≤Ntkr jy jy yo…g…cNTy
jy jy pui∑kr jy jy D;nmUtRe jy jy kml;kr
jy jy .;vve¥ jy jy mu·ˇ_kr jy jy ivmldeh
jy jy sÊvinly jy jy gu,smOı jy jy yDkr
jy jy gu,ivhIn jy jy mo=kr jy jy .Uxr<y
jy jy k;≤Ntyut jy jy lokxr, jy jy l+mIyut
jy jy p˚j;= jy jy sOi∑kr jy jy yogyut
jy jy;tsIk⁄smu Xy;mdeh jy jy smu{;iv∑deh
jy jy l+mIp˚jW$(cr,
jy jy .ˇ_vx jy jy lokk;Nt jy jy prmx;Nt
jy jy prms;r jy jy c£/r jy jy .o…gyut
jy jy nIl;Mbr jy jy x;≤Ntkr jy jy mo=kr
jy jy kluWhr 49
jy ’„, jg•;q jy s'kWR,;nuj
jy pµpl;x;= jy v;Hz;flp[d 50
jy m;l;vOtorSk jy c£gd;/r
365

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

jy pµ;ly;k;Nt jy iv„,o nmoåStu te 51
b[˜ov;c
Ev' StuTv; td; dev;" x£;¥; ˙∑m;ns;"
…sıc;r,s'`;í ye c;Nye SvgRv;…sn" munyo v;l≤%Ly;í ’„,' r;me,
s'gtm(
su.{;' c muin≈eœ;" p[…,pTy;Mbre iSqt;" 53
ÎÇ; StuTv; nmS’Tv; td; te i]idv*ks"
’„,' r;m' su.{;' c y;≤Nt Sv' Sv' invexnm( 54
s'cr≤Nt ivm;n;in dev;n;mMbre td;
¨∞;vc;in idVy;in k;mg;in iSqr;…, c 55
idVyràiv…c];…, seivt;NyPsrog,w"
gItwv;R¥"w pt;k;…." xo….t;in smNtt" 56
tiSmNk;le tu ye mTy;‹" pXy≤Nt pu®Woˇmm(
bl.{' su.{;' c te y;≤Nt pdmVyym( 57
su.{;r;msiht' mçSq' pu®Woˇmm(
ÎÇ; inr;my' Sq;n' y;≤Nt n;STy] s'xy" 58
kipl;xtd;nen yTfl' pu„kre SmOtm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' shl;yu/m(
su.{;' c muin≈eœ;" p[;“oit xu.’•r" 59
kNy;xtp[d;nen yTfl' smud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 60
suv,Rxtin„k;,;' d;nen yTfl' SmOtm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 61
goshßp[d;nen yTfl' p·rk°itRtm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 62
.U…md;nen iv…/v¥Tfl' smud;˙tm(
366

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 63
yTfl' c;•d;nen a`;RitQyen k°itRtm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 64
vOWoTsge,R iv…/v¥Tfl' smud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 65
yTfl' toyd;nen g[I„me v;Ny] k°itRtm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 66
itl/enpu d[ ;nen yTfl' s'pk
[ °itRtm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 67
gj;êrqd;nen yTfl' smud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 68
suv,RÍ©«d;nen yTfl' smud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 69
jl/enpu d[ ;nen yTfl' smud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 70
d;nen `Ot/eNv;í fl' yTsmud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 71
c;N{;y,en cI,Rne yTfl' smud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 72
m;sopv;swivR…/v¥Tfl' smud;˙tm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' l.te nr" 73
aq ik˘ b¸noˇ_Én .;iWten pun" pun"
tSy devSy m;h;TMy' mçSqSy i√joˇm;" 74
yTfl' svRtIqeWR u v[tdw ;Rníw k°itRtm(
tTfl' ’„,m;loKy mçSq' shl;yu/m( 75
su.{;' c muin≈eœ;" p[;“oit xu.’•r"
367

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tSm;•roåqv; n;rI pXyeˇ' pu®Woˇmm( 76
tt" smSttIq;Rn;' l.eTò;n;idk˘ flm(
ò;nxeW,e ’„,Sy toyen;Tm;….iWCyte 77
vN?y; mOtp[j; y; tu du.gR ; g[hpI…@t;
r;=s;¥wghRO It; v; tq; rogwí s'ht;" 78
s¥St;" ò;nxeW,e ¨dkÉn;….We…ct;"
p[;“uvNtI‚Pst;Nk;m;Ny;Ny;Nv;Hz≤Nt ce‚Pst;n( 79
pu];…qRnI l.eTpu];Ns*.;Gy' c su%;…qRnI
rog;t;R muCyte rog;ın' c /nk;iÕ,I 80
pu<y;in y;in toy;in itϲNt /r,Itle
t;in ò;n;vxeWSy kl;' n;hR≤Nt Wo@xIm( 81
tSm;Tò;n;vxeW' yT’„,Sy s≤ll' i√j;"
ten;….iWçeÌ;];…, svRk;mp[d' ih tt( 82
ò;t' pXy≤Nt ye ’„,' v[jNt' d≤=,;mu%m(
b[˜hTy;id…." p;pwmCuR yNte te n s'xy" 83
x;S]eWu yTfl' p[oˇ_' pO…qVy≤S]p[d≤=,w"
ÎÇ; nro l.eT’„,' v[jNt' d≤=,;mu%m( 84
tIqRy;];fl' yˇu pO…qVy;' smud;˙tm(
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 85
bdy;| yTfl' p[oˇ_' ÎÇ; n;r;y,' nrm(
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 86
g©;√;re k⁄®=e]e ò;nd;nen yTflm(
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 87
p[y;ge c mh;m;~y;' yTfl' smud;˙tm(
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 88
x;lg[;me mh;cw}y;' ò;nd;nen yTflm(
368

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 89
mh;…./;nk;iˇRKy;' pu„kre yTfl' SmOtm(
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 90
yTfl' ò;nd;nen g©;s;grs'gme
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 91
g[Ste sUyRe k⁄®=e]e ò;nd;nen yTflm(
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 92
g©;y;' svRtIqeWR u y;munWe u c .o i√j;"
s;rSvteWu tIqeWR u tq;NyeWu sr"su c 93
yTfl' ò;nd;nen iv…/vTsmud;˙tm(
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 94
pu„kre c;q tIqeWR u gye c;mrk<$kÉ
nw…mW;idWu tIqeWR u =e]„e v;ytneWu c 95
yTfl' ò;nd;nen r;¸g[Ste idv;kre
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' d≤=,;mu%m( 96
aq ik˘ pun®ˇ_Én .;iWten pun" pun"
y≤Tk˘…cTk…qt' c;] fl' pu<ySy kmR," 97
vedx;S]e pur;,e c .;rte c i√joˇm;"
/mRx;S]eWu sveWR u tq;Ny] mnIiW…." 98
ÎÇ; nro l.eT’„,' tTfl' shl;yu/m(
skl' .{y; s;/| v[jNt' d≤=,;mu%m( 99
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de ’„,ò;nm;h;TMyv,Rn' n;m
pçWi∑tmoå?y;y" 65
aq W$(Wi∑tmoå?y;y"
gu…@v;y;];m;h;TMykqnm(
369

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
gu…@v;m<@p' y;Nt' ye pXy≤Nt rqe iSqtm(
’„,' bl' su.{;' c te y;≤Nt .vn' hre" 1
ye pXy≤Nt td; ’„,' s¢;h' m<@pe iSqtm(
h≤ln' c su.{;' c iv„,ulok˘ v[j≤Nt te 2
muny Ëcu"
kÉn s; in…mRt; y;]; d≤=,Sy;' jgTpte
y;];fl' c ik˘ t] p[;Pyte b[iU h m;nvw" 3
ikmq| srsStIre r;DStSy jgTpte
piv]e ivjne dexe gTv; t] c m<@pe 4
’„," s'kWR,íwv su.{; c rqen te
SvSq;n' s'p·rTyJy s¢r;]' vs≤Nt vw 5
b[˜ov;c
îN{¥uªne .o ivp[;" pur; vw p[;…qRto h·r"
s¢;h' srsStIre mm y;]; .viTvit 6
gu…@v; n;m devx
e .u·ˇ_mu·ˇ_flp[d;
tSmw ikl vr' c;s* dd* s pu®Woˇm" 7
≈I.gv;nuv;c
s¢;h' srsStIre tv r;jN.iv„yit
gu…@v; n;m y;]; me svRk;mflp[d; 8
ye m;' t];cR…y„y≤Nt ≈ıy; m<@pe iSqtm(
s'kWR,' su.{;' c iv…/vTsusm;iht;" 9
b[;˜,;" =i]y; vwXy;" ≤S]y" xU{;í vw nOp
pu„pwgNR /wStq; /Updw IRpnw vRw ¥e kìvrR "w 10
¨ph;rwb¸R iv/w" p[…,p;tw" p[d≤=,w"
jyxBdwStq; Sto]wgIRtvw ;R¥mw nR ohrw" 11
370

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

n teW;' dul.R ' ik˘…cTfl' ySy ydI‚Pstm(
.iv„yit nOp≈eœ mTp[s;d;ds'xym( 12
b[˜ov;c
EvmuKTv; tu t' devSt]wv;Ntr/Iyt
s tu r;jvr" ≈Im;N’t’Tyoå.vˇd; 13
tSm;TsvRpy[ àen gu…@v;y;' i√joˇm;"
svRk;mp[d' dev' pXyeˇ' pu®Woˇmm( 14
apu]o l.te pu];…•/Rno l.te /nm(
rog;∞ muCyte rogI kNy; p[;“oit sTpitm( 15
a;yu" k°it| yxo me/;' bl' iv¥;' /Oit' pxUn(
nr" s'titm;“oit Âpy*vns'pdm( 16
y;Ny;NsmIhte .og;NÎÇ; t' pu®Woˇmm(
nro v;Pyqv; n;rI t;'St;Np[;“oTys'xym( 17
y;];' ’Tv; gu…@v;:y;' iv…/vTsusm;iht"
a;W;!Sy …ste p=e nro yoiWdq;ip v; 18
ÎÇ; ’„,' c r;m' c su.{;' c i√joˇm;"
dxpç;ême/;n;' fl' p[;“oit c;…/km( 19
s¢;vr;Ns¢ pr;Nv'x;nuıT» y c;Tmn"
k;mgen ivm;nen svRràwrl'’t" 20
gN/vwrR Psro….í seVym;no yqoˇrw"
Âpv;Nsu.g" xUro nro iv„,upru ' v[jte ( 21
t] .uKTv; vr;N.og;Ny;vd;.Uts'Plvm(
svRk;msmOı;Tm; jr;mr,v…jRt" 22
pu<y=y;idh;gTy ctuvdRe I i√jo .vet(
vw„,v' yogm;Sq;y tto mo=mv;“uy;t( 23
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de gu…@v;y;];m;h;TMyinÂp,'
371

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

n;m W$(Wi∑tmoå?y;y" 66
aq s¢Wi∑tmoå?y;y"
√;dxy;];m;h;TMyv,Rnm(
muny Ëcu"
EkìkSy;Stu y;];y;" fl' b[iU h pOqKpOqk™
yTp[;“oit nr" ’Tv; n;rI v; t] s'yt; 1
b[˜ov;c
p[ity;];fl' ivp[;" Í,u?v' gdto mm
yTp[;“oit nr" ’Tv; tiSmN=e]e susy' t" 2
gu…@v;y;' tqoTq;ne f;LguNy;' ivWuve tq;
y;];' ’Tv; iv/;nen ÎÇ; ’„,' p[,My c 3
s'kWR,' su.{;' c l.eTsvR] vw flm(
nro gCzπi√„,ulokÉ y;vidN{;ítudx
R 4
y;v¥;];' Jyeœm;se kroit iv…/v•r"
t;vTkLp' iv„,ulokÉ su%' .u¤π n s'xy" 5
tiSmN=e]vre pu<ye rMye ≈Ipu®Woˇme
.u·ˇ_mu·ˇ_p[de nø,;' svRsÊvsu%;vhe 6
Jyeœº y;];' nr" ’Tv; n;rI v; s'yte≤N{y"
yqoˇ_Én iv/;nen dx √π c sm;iht" 7
p[itœ;' k⁄®te yStu x;#‰dM.ivv…jRt"
s .uKTv; iviv/;N.og;Nmo=' c;Nte l.ed/( vu[ m( 8
muny Ëcu"
≈otu…mCz;mhe dev p[itœ;' vdtStv
iv/;n' c;cRn' d;n' fl' t] jgTpte" 9
b[˜ov;c
372

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Í,u?v' muinx;dUl
R ;" p[itœ;' iv…/coidt;m(
y;' ’Tv; tu nro .KTy; n;rI v; l.te flm( 10
y;]; √;dx s'p,U ;R yd; Sy;ˇu i√joˇm;"
td; k⁄vIRt iv…/vTp[itœ;' p;pn;≤xnIm( 11
Jyeœº m;…s …ste p=e Tvek;dXy;' sm;iht"
gTv; jl;xy' pu<ym;cMy p[yt" xu…c" 12
a;v;Á svRtIq;Rin ?y;Tv; n;r;y,' tq;
tt" ò;n' p[kv⁄ IRt iv…/vTsusm;iht" 13
ySy yo iv…/®i∂∑ AiW…." ò;nkmR…,
tenvw tu iv/;nen ò;n' tSy iv/Iyte 14
ò;Tv; sMy‚Gv/;nen tto dev;nOWI≤Nptøn(
s'tpRyˇe q;Ny;'í n;mgo]iv/;nivt( 15
¨ˇIyR v;ssI /*te inmRle p·r/;y vw
¨pSpOXy iv/;nen .;Skr;….mu%Stt" 16
g;y]I' p;vnI' devI' mns; vedm;trm(
svRp;phr;' pu<y;' jped∑oˇr' xtm( 17
pu<y;'í s*rmN];'í ≈ıy; susm;iht"
i]" p[d≤=,m;vOTy .;Skr' p[,meˇt" 18
vedoˇ_' i]Wu v,RWe u ò;n' j;Pymud;˙tm(
S]IxU{yo" ò;nj;Py' vedoˇ_iv…/v…jRtm( 19
tto gCzπÌh» ' m*nI pUjyeTpu®Woˇmm(
p[=;Ly hSt* p;d* c ¨pSpOXy yq;iv…/ 20
`Otne ò;pye∂vº ' =Ire, tdnNtrm(
m/ugN/odkÉnvw tIqRcNdnv;·r,; 21
tto vS]yug' ≈eœ' .KTy; t' p·r/;pyet(
cNdn;g®kpUrR "w k⁄ïmen ivlepyet( 22
373

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

pUjyeTpry; .KTy; pµwí pu®Woˇmm(
aNywí vw„,vw" pu„pwrcRyNe mÆLlk;id…." 23
s'pJU ywv' jg•;q' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' h·rm(
/Up' c;gu®s'yˇu _' dhe∂vº Sy c;g[t" 24
guGgul' c muin≈eœ; dheÌN/smiNvtm(
dIp' p[Jv;lye∫KTy; yq;xKTy; `Otne vw 25
aNy;'í dIpk;Nd¥;d(√;dxwv sm;iht"
`Otne c muin≈eœ;iStltwlne v; pun" 26
nwv¥e e p;ys;pUpx„k⁄lIv$k˘ tq;
modk˘ f;…,t' v;Lp' fl;in c invedyet( 27
Ev' pçopc;re, s'pJU y pu®Woˇmm(
nm" pu®Woˇm;yeit jped∑oˇr' xtm( 28
tt" p[s;dye∂vº ' .KTy; t' pu®Woˇmm(
nmSte svRlokÉx .ˇ_;n;m.yp[d 29
s's;rs;gre m¶' ];ih m;' pu®Woˇm
y;Ste my; ’t; y;]; √;dxwv jgTpte 30
p[s;d;ˇv goivNd s'p,U ;RSt; .vNtu me
Ev' p[s;¥ t' dev' d<@vTp[…,pTy c 31
ttoåcRyÌe ®u ˘ .KTy; pu„pvS];nulpe nw"
n;nyorNtr' ySm;i√¥te muinsˇm;" 32
devSyop·r k⁄vIRt ≈ıy; susm;iht"
n;n;pu„pwmiuR n≈eœ; iv…c]' pu„pm<@pm( 33
’Tv;v/;r,' pí;∆;gr' k;rye…•≤x
kq;' c v;sudve Sy gIitk;' c;ip k;ryet( 34
?y;yNp#NStuvNdev' p[,ye{jnI' bu/"
tt" p[.;te ivmle √;dXy;' √;dxwv tu 35
374

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

inmN]yedv( t[ ò;t;Nb[;˜,;Nvedp;rg;n(
îith;spur;,D;H≈oi]y;Ns'yte≤N{y;n( 36
ò;Tv; sMy‚Gv/;nen /*tv;s; …jte≤N{y"
ò;pyeTpUvvR ˇ] pUjyeTpu®Woˇmm( 37
gN/w" pu„pw®ph;rwnvRw ¥e dw IRpkìStq;
¨pc;rwb¸R iv/w" p[…,p;tw" p[d≤=,w" 38
j;Pyw" StuitnmSk;rwgIRtv;¥wmnR ohrw"
s'pJU ywv' jg•;q' b[;˜,;NpUjyeˇt" 39
√;dxwv tu g;Ste>yo dÊv; knkmev c
zT]op;n¥ug' cwv ≈ı;.·ˇ_smiNvt" 40
.KTy; tu s/n' te>yo d¥;√S];idk˘ i√j;"
s∫;ven tu goivNdSto„yte pU…jto yt" 41
a;c;y;Ry tto d¥;ÌovS]' knk˘ tq;
zT]op;n¥ug' c;NyTk;'Syp;]' c .·ˇ_t" 42
ttSt;N.ojyei√p[;N.oJy' p;yspUvk
R m(
pKv;•' .+y.oJy' c gu@sipR"smiNvtm( 43
ttSt;n•tO¢;'í b[;˜,;NSvSqm;ns;n(
√;dxwvodk⁄M.;'í d¥;ˇe>y" smodk;n( 44
d≤=,;' c yq;xKTy; d¥;ˇe>yo ivmTsr"
k⁄M.' c d≤=,;' cwv a;c;y;Ry invedyet( 45
Ev' s'pJU y t;iNvp[;Ngu®˘ D;np[d;ykm(
pUjyeTpry; .KTy; iv„,utLu y' i√joˇm;" 46
suv,RvS]go/;Nyw{VR ywí;NywvrR bw /Ru "
s'pJU y t' nmS’Ty îm' mN]mudIryet( 47
svRVy;pI jg•;q" xƒc£gd;/r"
an;idin/no dev" p[Iyt;' pu®Woˇm" 48
375

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

îTyu∞;yR tto ivp[;i' S]" ’Tv; c p[d≤=,;m(
p[,My ≤xrs; .KTy; a;c;y| tu ivsjRyte ( 49
ttSt;Nb[;˜,;N.KTy; c;sIm;Ntmnuvj[ te (
anuvJ[ y tu t;Nsv;R•mS’Ty invtRyte ( 50
b;N/vw" SvjnwyˇRu _Stto .uÔIt v;Gyt"
aNywíop;skìdIRn…w .R=k
u íì ;•k;iÕ…." 51
Ev' ’Tv; nr" sMyõ™n;rI v; l.te flm(
aême/shß;,;' r;jsUyxtSy c 52
atIt' xtm;d;y pu®W;,;' nroˇm;"
.iv„y' c xt' ivp[;" SvgRTy; idVyÂp/Ok™ 53
svRl=,s'p•" sv;Rlk
' ;r.UiWt"
svRk;msmOı;Tm; devvi√gtJvr" 54
Âpy*vns'p•o gu,"w svwrR l'’t"
StUym;noåPsro….í gN/vw"R sml'’t" 55
ivm;nen;kúv,Rne k;mgen iSqre, c
pt;k;?vjyuˇ_Én svRràwrl'’t" 56
¨¥oty≤Ndx" sv;R a;k;xe ivgtKlm"
yuv; mh;blo /Im;iNv„,ulok˘ s gCzit 57
t] kLpxt' y;v∫⁄¤π .og;Nyqe‚Pst;n(
…sı;Psro….gRN/vw"R suriv¥;/rorgw" 58
StUym;no muinvrwiStœte ivgtJvr"
yq; devo jg•;q" xƒc£gd;/r" 59
tq;s* muidto ivp[;" ’Tv; Âp' ctu.jRu m(
.uKTv; t] vr;N.og;N£I@;' ’Tv; sur"w sh 60
tdNte b[˜sdnm;y;it svRk;mdm(
…sıiv¥;/rwí;ip xo….t' surik˘nrw" 61
376

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

k;l' nvitkLp' tu t] .uKTv; su%' nr"
tSm;d;y;it ivp[Ne {;" svRk;mflp[dm( 62
®{lok˘ surg,w" seivt' su%mo=dm(
anekxts;hßwivRm;nw" sml'’tm( 63
…sıiv¥;/rwy=R .w iRU Wt' dwTyd;nvw"
axIitkLpk;l' tu t] .uKTv; su%' nr" 64
tdNte y;it golok˘ svR.ogsmiNvtm(
sur…sı;Psro….í xo….t' sumnohrm( 65
t] s¢itkLp;'Stu .uKTv; .ogmnuˇmm(
dul.R ' i]Wu lokÉWu SvSq…cˇo yq;mr" 66
tSm;d;gCzte lok˘ p[;j;pTymnuˇmm(
gN/v;RPsrsw" …sıwmiuR niv¥;/rwvtRO " 67
Wi∑kLp;Nsu%' t] .uKTv; n;n;iv/' mud;
tdNte x£.vn' n;n;íyRsmiNvtm( 68
gN/vw"R ik˘nrw" …sıw" suriv¥;/rorgw"
guÁk;Psrsw" s;?ywvtRO íw ;Nyw" suroˇmw" 69
a;gTy t] pç;xTkLp;N.uKTv; su%' nr"
surlok˘ tto gTv; ivm;nw" sml'’t" 70
cTv;·r'xˇu kLp;'Stu .uKTv; .og;Nsudl
u .R ;n(
a;gCzte tto lok˘ n=];:y' sudl
u .R m( 71
tto .og;Nvr;N.u¤π i]'xTkLp;Nyqe‚Pst;n(
tSm;d;gCzte lok˘ xx;˚Sy i√joˇm;" 72
y];s* itœte som" svwdR vRe rw l'’t"
t] …v'xitkLp;'Stu .uKTv; .og' sudl
u .R m( 73
a;idTySy tto lokm;y;it surpU…jtm(
n;n;íyRmy' pu<y' gN/v;RPsr"seivtm( 74
377

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

t] .uKTv; xu.;N.og;Ndx kLp;≤N√joˇm;"
tSm;d;y;it .uvn' gN/v;R,;' sudl
u .R m( 75
t] .og;NsmSt;'í kLpmek˘ yq;su%m(
.uKTv; c;y;it meidNy;' r;j; .vit /;…mRk" 76
c£vtIR mh;vIyoR gu,"w svwrR l'’t"
’Tv; r;Jy' Sv/me,R yDw·rÇ; sud≤=,w" 77
tdNte yo…gn;' lok˘ gTv; mo=p[d' ≤xvm(
t] .uKTv; vr;N.og;Ny;vd;.Uts'Plvm( 78
tSm;d;gCzte c;] j;yte yo…gn;' k⁄le
p[vre vw„,ve ivp[; dul.R e s;/usm' te 79
ctuvdRe I ivp[vro yDw·rÇ;¢d≤=,w"
vw„,v' yogm;Sq;y tto mo=mv;“uy;t( 80
Ev' y;];fl' ivp[; my; sMygud;˙tm(
.u·ˇ_mu·ˇ_p[d' nø,;' ikmNyCz^otu…mCzq 81
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de
√;dxy;];flm;h;TMyinÂp,' n;m s¢Wi∑tmoå?y;y" 67
aq;∑Wi∑tmoå?y;y"
iv„,ulokv,Rnm(
muny Ëcu"
≈otu…mCz;mhe dev iv„,ulokmn;mym(
lok;nNdkr' k;Nt' sv;RíyRsmiNvtm( 1
p[m;,' tSy lokSy .og' k;≤Nt' bl' p[.o
kmR,; kÉn gCz≤Nt t] /mRpr;y,;" 2
dxRn;TSpxRn;√;ip tIqRò;n;idn;ip v;
ivStr;d(biU[ h tÊven pr' k*tUhl' ih n" 3
378

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
Í,u?v' muny" sveR yTpr' prm' pdm(
.ˇ_;n;mIiht' /Ny' pu<y' s's;rn;xnm( 4
p[vr' svRlok;n;' iv„<v;:y' vdto mm
sv;RíyRmy' pu<y' Sq;n' ]wloKypU…jtm( 5
axokì" p;·rj;twí mNd;rwíMpk&mw"
m;ltImÆLlk;k⁄Ndwbk
R l
⁄ nw ;RgkÉsrw" 6
pun' ;gwritmuˇ_ìí ip[y©ëtgr;junR "w
p;$l;cUt%idrw" k…,Rk;rvnoJJvlw" 7
n;r©¯" pnswloR/iw[ nRMbd;…@msjRk"ì
{;=;lk⁄c%jUrR mw /R k
u NÉ {flw&m≥ "w 8
kipTqwn;R·rkÉríw t;lw" ≈Ifls'.vw"
kLpvO=rw s':ywí vNywrNyw" suxo.nw" 9
srlwíNdnwnIRpdw vRe d;®xu.;Ônw"
j;tIlv©k˚olw" kpUrR ;modv;…s…." 10
t;MbUlpT]incywStq; pUgIfl&mw"
aNywí iviv/wv=RO "w svRtf
Ru lxo….tw" 11
pu„pwn;Rn;iv/wívw lt;guCzsmu∫vw"
n;n;jl;xyw" pu<ywn;Rn;p≤=®twvrR "w 12
dI…`Rk;xts'`;twStoypU,mRw nR ohrw"
k⁄mdu "w xtpT]wí pu„pw" kokndwvrR "w 13
rˇ_nIloTplw" k;Ntw" kÒ;rwí sugiN/…."
aNywí jljw" pu„pwn;Rn;v,w"R suxo.nw" 14
h'sk;r<@v;k°,wíR £v;kopxo….tw"
koyi∑kìí d;TyUh"w k;r<@vrv;k⁄l"w 15
c;tkì" ip[ypu]íw jIv'jIvkj;it…."
379

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

aNywidRVywjl
R crwivRh;rm/urSvnw" 16
Ev' n;n;iv/widRVywn;Rn;íyRsmiNvtw"
vO=jw l
R ;xyw" pu<yw.iRU Wt' sumnohrw" 17
t] idVywivRm;nwí n;n;ràiv.UiWtw"
k;mgw" k;çnw" xu.iw[ dRVygN/vRn;idtw" 18
t®,;idTys'k;xwrPsro….rl'’tw"
hemxYy;snyutnw ;Rn;.ogsmiNvtw" 19
%ecrw" spt;kìí muˇ_;h;r;vl‚Mb…."
n;n;v,wrR s':y;twj;RtÂpp·rCzdw" 20
n;n;k⁄smu gN/;!‰wíNdn;gu®.UiWtw"
su%p[c;rb¸lwn;Rn;v;id]in"Svnw" 21
mnom;®ttuLywí iki˚,IStbk;k⁄l"w
ivhr≤Nt pure tiSmNvw„,ve lokpU…jte 22
n;n;©n;…." stt' gN/v;RPsrs;id…."
cN{;nn;…." k;Nt;….yoRiW≤∫" sumnohrw" 23
pIno•tk⁄c;g[;…." sum?y;…." smNtt"
Xy;m;vd;tv,;R….mRˇm;t©g;…m…." 24
p·rv;yR nr≈eœ' vIjy≤Nt Sm t;" ≤S]y"
c;mrw ®Kmd<@¯í n;n;ràiv.UiWtw" 25
gItnOTywStq; v;¥wmoRdm;nwmdR ;lsw"
y=iv¥;/rw" …sıwgNR /vwrR Psrog,w" 26
surs'`íw AiW…." xux.u e .uvnoˇmm(
t] p[;Py mh;.og;Np[;“uv≤Nt mnIiW," 27
v$r;jsmIpe tu d≤=,Syod/eSt$e
Î∑o yw.gR v;N’„," pu„kr;=o jgTpit" 28
£°@NTyPsrsw" s;/| y;v∂‰*íN{t;rkm(
380

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

p[t¢hems'k;x; jr;mr,v…jRt;" 29
svRd"u %ivhIn;í tO„,;Gl;inivv…jRt;"
ctu.jRu ; mh;vIy;R vnm;l;iv.UiWt;" 30
≈IvTsl;HznwyˇRu _;" xƒc£gd;/r;"
kÉ…c•IloTplXy;m;" kÉ…cTk;çns'in.;" 31
kÉ…cNmrktp[:y;" kÉ…c√wdyU sR i' n.;"
Xy;mv,;R" k⁄<@≤lnStq;Nye vj[si' n.;" 32
n t;ÎKsvRdve ;n;' .;≤Nt lok; i√joˇm;"
y;ÎG.;it hreloRk" sv;RíyRsmiNvt" 33
n t] punr;vOiˇgRmn;∆;yte i√j;"
p[.;v;ˇSy devSy y;vd;.Uts'Plvm( 34
ivcr≤Nt pure idVye Âpy*vngivRt;"
’„,' r;m' su.{;' c pXy≤Nt pu®Woˇme 35
p[t¢hems'k;x' t®,;idTys'in.m(
purm?ye hre.;Rit m≤Ndr' rà.UiWtm( 36
anekxts;hßw" pt;kì" sml'’tm(
yojn;yutivStI,| hemp[;k;rvei∑tm( 37
n;n;v,w?R vRj…w í]w" k‚Lptw" sumnohrw"
iv.;it x;rdo yå=]w" sh cN{m;" 38
ctu√;Rr' suivStI,| kçuik…." sur≤=tm(
purs¢ks'yˇu _' mhoTsek˘ mnohrm( 39
p[qm' k;çn' t] i√tIy' mrktwytRu m(
îN{nIl' tOtIy' tu mh;nIl' tt" prm( 40
pur' tu pçm' dI¢' pµr;gmy' purm(
Wœ' vj[my' ivp[; vwdyU | s¢m' purm( 41
n;n;ràmywhmRe p[v;l;ïr.UiWtw"
381

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

StM.wr∫⁄ts'k;xw.;Rit t∫vn' mht( 42
ÎXyNte t] …sı;í .;sy≤Nt idxo dx
p*,Rm;Sy;' sn=]o yq; .;it inx;kr" 43
a;Â!St] .gv;Nsl+mIko jn;dRn"
pIt;Mbr/r" Xy;m" ≈IvTsl+ms'ytu " 44
JvlTsudxRn' c£˘ `or' sv;RS]n;ykm(
d/;r d≤=,e hSte svRtje omy' h·r" 45
k⁄NdeNdurjtp[:y' h;rgo=Irs'in.m(
a;d;y t' muin≈eœ;" sVyhSten kÉxv" 46
ySy xBden skl' s'=o.' j;yte jgt(
iv≈ut' p;çjNyeit shß;vtR.iU Wtm( 47
du„’t;NtkrI' r*{;' dwTyd;nvn;≤xnIm(
Jvl√iˆ≤x%;k;r;' du"sh;' i]dxwrip 48
k*modk°' gd;' c;s* /Otv;Nd≤=,e kre
v;me ivSf⁄rit ÁSy x;©| sUysR mp[.m( 49
xrwr;idTys'k;xwJv;‹l;m;l;k⁄lvw rR "w
yoås* s'hrte devS]wloKy' scr;crm( 50
sv;RnNdkr" ≈Im;NsvRx;S]ivx;rd"
svRlokgu®devR " svwdR vRe nw mR S’t" 51
shßmU/;R devx
e " shßcr,e=,"
shß;:y" shß;©" shß.ujv;Np[."u 52
…s'h;sngto dev" pµpT];yte=,"
iv¥ui√Sp∑s'k;xo jg•;qo jgÌu®" 53
prIt" sur…sıwí gN/v;RPsrs;' g,w"
y=iv¥;/rwn;Rgmw iuR n…sıw" sc;r,w" 54
sup,wdR ;RnvwdTRw yw r;=swgÁRu ik˘nrw"
382

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

aNywdvRe g,widRVyw" StUym;no ivr;jte 55
t]Sq; stt' k°itR" p[D; me/; srSvtI
bu≤ımRitStq; =;≤Nt" …s≤ımUitRStq; ¥uit" 56
g;y]I cwv s;iv]I m©l; svRm©l;
p[.; mitStq; k;≤NtSt] n;r;y,I iSqt; 57
≈ı; c k*≤xk° devI iv¥uTs*d;…mnI tq;
in{; r;i]Stq; m;y; tq;Ny;mryoiWt" 58
v;sudve Sy sv;RSt; .vne s'pi[ tiœt;"
aq ik˘ b¸noˇ_Én sv| t] p[itiœtm( 59
`Ot;cI menk; rM.; shjNy; itloˇm;
¨vRxI cwv inMloc; tq;Ny; v;mn; pr; 60
mNdodrI c su.g; ivê;cI ivpul;nn;
.{;©« …c]sen; c p[Mloc; sumnohr; 61
muins'moihnI r;m; cN{m?y; xu.;nn;
sukx
É I nIlkÉx; c tq; mNmqdIipnI 62
alMbuW; …m≈kÉxI tq;Ny; mu≤ÔkSql;
£tuSql; vr;©« c pUv…R ciˇStq; pr; 63
pr;vtI mh;Âp; x≤xle%; xu.;nn;
h'slIl;nug;…mNyo mˇv;r,g;…mnI 64
…bMb*œI nvg.;R c iv:y;t;" suryoiWt"
Et;í;Ny; aPsrso Âpy*vngivRt;" 65
sum?y;í;®vdn;" sv;Rlk
' ;r.UiWt;"
gItm;/uysR y' ˇu _;" svRl=,s'ytu ;" 66
gItv;¥e c k⁄xl;" surgN/vRyoiWt"
nOTyNTynuidn' t] y];s* pu®Woˇm" 67
n t] rogo no Gl;innR mOTyunR ihm;tp*
383

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

n =u≤Tpp;s; n jr; n vwÂPy' n c;su%m( 68
prm;nNdjnn' svRk;mflp[dm(
iv„,ulok;Tpr' lok˘ n;] pXy;…m .o i√j;" 69
ye lok;" SvgRlokÉ tu ≈UyNte pu<ykmR,;m(
iv„,ulokSy te ivp[;" kl;' n;hR≤Nt Wo@xIm( 70
Ev' hre" purSq;n' svR.oggu,;iNvtm(
svRs*:ykr' pu<y' sv;RíyRmy' i√j;" 71
n t] n;iStk; y;≤Nt pu®W; ivWy;Tmk;"
n ’tfl; n ipxun; no Sten; n;…jte≤N{y;" 72
yeåcRy≤Nt sd; .KTy; v;sudve ' jgÌu®m(
te t] vw„,v; y;≤Nt iv„,ulok˘ n s'xy" 73
d≤=,Syod/eStIre =e]e prmdul.R e
ÎÇ; ’„,' c r;m' c su.{;' c i√joˇm;" 74
kLpvO=smIpe tu ye Tyj≤Nt klevrm(
te t] mnuj; y;≤Nt mOt; ye pu®Woˇme 75
v$s;gryomR?ye y" SmreTpu®Woˇmm(
teåip t] nr; y;≤Nt ye mOt;" pu®Woˇme 76
teåip t] pr' Sq;n' y;≤Nt n;STy] s'xy"
Ev' my; muin≈eœ; iv„,ulok" sn;tn"
sv;RnNdkr" p[oˇ_o .u·ˇ_mu·ˇ_flp[d" 77
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de iv„,ulok;nu
k°tRnn' ;m;∑Wi∑tmoå?y;y" 68
aqons¢ittmoå?y;y"
pu®Woˇmm;h;TMyinÂp,m(
384

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

muny Ëcu"
b◊;íyRSTvy; p[oˇ_o iv„,uloko jgTpte
inTy;nNdkr" ≈Im;N.u·ˇ_mu·ˇ_flp[d" 1
=e]' c dul.R ' lokÉ k°itRt' pu®Woˇmm(
TyKTv; y] nro deh' y;it s;loKyt;' hre" 2
sMy‘™W]e Sy m;h;TMy' Tvy; sMyKp[k°itRtm(
y] Svdehs'Ty;g;i√„,ulok˘ v[j•e r" 3
aho mo=Sy m;goRåy' dehTy;gSTvyoidt"
nr;,;mupk;r;y pu®W;:ye n s'xy" 4
an;y;sen devx
e deh' TyKTv; nroˇm;"
tiSmN=e]e pr' iv„,o" pd' y;≤Nt inr;mym( 5
≈uTv; =e]Sy m;h;TMy' ivSmyo no mh;n.Ut(
p[y;gpu„kr;dIin =e];<y;ytn;in c 6
pO…qVy;' svRtIq;Rin s·rtí sr;'…s c
n tq; t;in sv;R…, p[xs' …s suroˇm 7
yq; p[xs' …s =e]' pu®W;:y' pun" pun"
D;toåSm;….r….p[;yStved;nI' ipt;mh 8
yen p[xs' …s =e]' mu·ˇ_d' pu®Woˇmm(
pu®W;:ysm' nUn' =e]' n;iSt mhItle
ten Tv' ivbu/≈eœ p[xs' …s pun" pun" 9
b[˜ov;c
sTy' sTy' muin≈eœ; .v≤∫" smud;˙tm(
pu®W;:ysm' =e]' n;STy] pO…qvItle 10
s≤Nt y;in tu tIq;Rin pu<y;Ny;ytn;in c
t;in ≈Ipu®W;:ySy kl;' n;hR≤Nt Wo@xIm( 11
yq; sveêR ro iv„,u" svRlokoˇmoˇm"
385

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 12
a;idTy;n;' yq; iv„,u" ≈eœTve smud;˙t"
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 13
n=];,;' yq; som" srs;' s;gro yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 14
vsUn;' p;vko y√&{;,;' x'kro yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 15
v,;Rn;' b[;˜,o y√√wnteyí p≤=,;m(
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 16
≤x%·r,;' yq; me®" pvRt;n;' ihm;ly"
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 17
p[md;n;' yq; l+mI" s·rt;' j;ˆvI yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 18
Eer;vto gjeN{;,;' mhWIR,;' .Ogyu qR ;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 19
sen;nIn;' yq; SkNd" …sı;n;' kiplo yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 20
¨∞w"≈v; yq;ê;n;' kvIn;muxn; k…v"
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 21
munIn;' c yq; Vy;s" k⁄bre o y=r=s;m(
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 22
î≤N{y;,;' mno y√∫Àt;n;mvnI yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 23
aêTq" svRv=O ;,;' pvn" Plvt;' yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 24
.UW,;n;' tu sveWR ;' yq; cU@;m…,i√≥j;"
386

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 25
gN/v;R,;' …c]rq" xS];,;' k⁄≤lxo yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 26
ak;r" svRv,;Rn;' g;y]I zNds;' yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 27
sv;R©>π yo yq; ≈eœmuˇm;©÷ i√joˇm;"
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 28
a®N/tI yq; S]I,;' stIn;' ≈eœt;' gt;
tq; smSttIq;Rn;' ≈eœ' tTpu®Woˇmm( 29
yq; smStiv¥;n;' mo=iv¥; pr; SmOt;
tq; smSttIq;Rn;' ≈eœ' tTpu®Woˇmm( 30
mnu„y;,;' yq; r;j; /ennU ;mip k;m/uk™
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 31
suv,| svRrà;n;' sp;R,;' v;suikyRq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 32
p[Ò;d" svRdTw y;n;' r;m" xS].Ot;' yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 33
ZW;,;' mkro y√NmOg;,;' mOgr;@‰q;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 34
smu{;,;' yq; ≈eœ" =Irod" s·rt;' pit"
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 35
v®,o y;ds;' y√¥m" s'y…mn;' yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 36
devWIR,;' yq; ≈eœo n;rdo muinsˇm;"
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 37
/;tUn;' k;çn' y√Tpiv];,;' c d≤=,;
387

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 38
p[j;pityRq; d= AWI,;' kXypo yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 39
g[h;,;' .;Skro y√NmN];,;' p[,vo yq;
tq; smSttIq;Rn;' v·rœ' pu®Woˇmm( 40
aême/Stu yD;n;' yq; ≈eœ" p[k°itRt"
tq; smSttIq;Rn;' =e]' c tid≠√joˇm;" 41
aoW/In;' yq; /;Ny' tO,We u tO,r;@‰q;
tq; smSttIq;Rn;muˇm' pu®Woˇmm( 42
yq; smSttIq;Rn;' /mR" s's;rt;rk"
tq; smSttIq;Rn;' ≈eœ' tTpu®Woˇmm( 43
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de pu®Woˇmm;h;TMyinÂp,'
n;mwkons¢ittmoå?y;y" 69
aqs¢ittmoå?y;y"
b[˜;,' p[it tIqRs:' y;ivWyko n;rdp[Xn"
b[˜ov;c
sveWR ;' cwv tIq;Rn;' =e];,;' c i√joˇm;"
jphomv[t;n;' c tpod;nfl;in c 1
n tTpXy;…m .o ivp[; yˇen sÎx' .uiv
ik˘ c;] b¸noˇ_Én .;iWten pun" pun" 2
sTy' sTy' pun" sTy' =e]' tTprm' mht(
pu®W;:y' s’∂»Ç; s;gr;M."sm;Plutm( 3
b[˜iv¥;' s’JD;Tv; g.Rv;so n iv¥te
hre" s'inihte Sq;n ¨ˇme pu®Woˇme 4
s'vTsrmup;sIt m;sm;]mq;ip v;
388

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ten j¢' ¸t' ten ten t¢' tpo mht( 5
s y;it prm' Sq;n' y] yogeêro h·r"
.uKTv; .og;iNv…c];'í devyoiWTsmiNvt" 6
kLp;Nte punr;gTy mTyRlokÉ nroˇm"
j;yte yo…gn;' ivp[; D;nDeyo¥to gOhe 7
s'p;[ Py vw„,v' yog' hre" SvCzNdt;' v[jte (
kLpvO=Sy r;mSy ’„,Sy .{y; sh 8
m;kú<@ºyNe {¥uªSy m;h;TMy' m;/vSy c
SvgR√;rSy m;h;TMy' s;grSy iv…/" £m;t( 9
m;jRnSy yq;k;le .;gIrQy;" sm;gmm(
svRmte Nmy; :y;t' yTpr' ≈otu…mCzq 10
îN{¥uªSy m;h;TMymet∞ k…qt' my;
sv;Ríy| sm;:y;t' rhSy' pu®Woˇmm(
pur;,' prm' guÁ' /Ny' s's;rmocnm( 11
muny Ëcu"
nih nStOi¢rStIh Í<vt;' tIqRivStrm(
punrev pr' guÁ' vˇ_⁄mhRSyxeWt"
pr' tIqRSy m;h;TMy' svRtIqoRˇmoˇmm( 12
b[˜ov;c
îmmev pur; p[Xn' pO∑oåiSm i√jsˇm;"
n;rden p[yàen td; t' p[oˇ_v;nhm( 13
n;rd ¨v;c
tpso yDd;n;n;' tIq;Rn;' p;vn' SmOtm(
sv| ≈ut' my; Tvˇo jg¥one jgTpte 14
iky≤Nt s≤Nt tIq;Rin SvgRmTyRrs;tle
sveWR ;mev tIq;Rn;' svRd; ik˘ iv≤x„yte 15
389

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
ctuivR/;in tIq;Rin SvgeR mTyeR rs;tle
dwv;in muinx;dUl
R a;sur;<y;W;R…, c 16
m;nuW;…, i]lokÉWu iv:y;t;in sur;id…."
m;nuW>e yí tIqe>R y a;W| tIqRmnuˇmm( 17
a;We>R yíwv tIqe>R y a;sur' b¸pu<ydm(
a;sur>e yStq; pu<y' dwv' tTs;vRk;…mkm( 18
b[˜iv„,u≤xvwívw in…mRt' dwvmuCyte
i]>yo ydek˘ j;yet tSm;•;t" pr' ivdu" 19
]y;,;mip lok;n;' tIq| me?ymud;˙tm(
t];ip j;Mbv' √«p' tIq| b¸gu,odym( 20
j;Mbve .;rt' vW| tIq| ]wloKyiv≈utm(
kmR.…U myRt" pu] tSm;ˇIq| tduCyte 21
t]wv y;in tIq;Rin y;Nyuˇ_;in my; tv
ihmvi√N?yyomR?ye W<n¥o devs'.v;" 22
tqwv devj; b[˜Nd≤=,;,RvivN?yyo"
Et; √;dx n¥Stu p[;/;Nyen p[k°itRt;" 23
a….s'p…U jt' ySm;∫;rt' b¸pu<ydm(
kmR.…U mrto devvw WR | tSm;Tp[k°itRtm( 24
a;W;R…, cwv tIq;Rin devj;in Kv…cTKv…ct(
a;surrw ;vOt;Ny;s'Stdev;surmuCyte 25
dwv„e vev p[dx
e We u tpStPTv; mhWRy"
dwvp[.;v;ˇps a;W;R<yip c t;Nyip 26
a;Tmn" ≈eyse muKTyw pUj;yw .Utyeåqv;
a;Tmn" fl.UTyq| yxsoåv;¢ye pun" 27
m;nuW"w k;·rt;Ny;¸m;RnWu ;,Iit n;rd
390

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Ev' ctuivR/o .edStIq;Rn;' muinsˇm 28
.ed' n k…í∆;n;it ≈otu' yuˇ_oå…s n;rd
bhv" pi<@t'mNy;" Í<v≤Nt kqy≤Nt c
su’tI koåip j;n;it vˇ_⁄' ≈otu' injwg,Ru "w 29
n;rd ¨v;c
teW;' SvÂp' .ed' c ≈otu…mCz;…m tÊvt"
yCz^Tu v; svRp;pe>yo muCyte n;] s'xy" 30
b[˜N’tyug;d* tu ¨p;yoåNyo n iv¥te
tIqRsve ;' ivn; SvLp;y;sen;.I∑d;…ynIm( 31
n Tvy; sÎxo /;tvRˇ_; D;t;qv; Kv…ct(
Tv' n;….kmle iv„,o" s'j;toå≤%lpUvjR " 32
b[˜ov;c
god;vrI .ImrqI tu©.{; c ve…,k;
t;pI pyo¨„,I ivN?ySy d≤=,e tu p[k°itRt;" 33
.;gIrqI nmRd; tu ymun; c srSvtI
ivxok; c ivtSt; c ihmvTpvRt;…≈t;" 34
Et; n¥" pu<ytm; devtIq;RNyud;˙t;"
gy" koLl;suro vO]≤S]puro ÁN/kStq; 35
hymU/;R c lv,o nmu…c" Í©kStq;
ym" p;t;lkÉtíu my" pu„kr Ev c 36
Etwr;vOttIq;Rin a;sur;…, xu.;in c
p[.;so .;gRvoågiStnRrn;r;y,* tq; 37
v…sœí .r√;jo gotm" kXypo mnu"
îTy;idmuinju∑;in AiWtIq;Rin n;rd 38
aMbrIWo h·ríN{o m;N/;t; mnurve c
k⁄®" kn%líwv .{;ê" sgrStq; 39
391

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aêyUpo n;…ckÉt; vOW;kipr·r'dm"
îTy;idm;nuWiw vRp[ in…mRt;in xu.;in c 40
yxs" fl.UTyq| in…mRt;nIh n;rd
Svto¨∫Àt;in dwv;in y] Kv;ip jgT]ye
pu<ytIq;Rin t;Ny;¸StIqR.de o myoidt" 41
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye tIqR.de v,Rn'
n;m s¢ittmoå?y;y" 70
g*tmIm;h;TMye p[qmoå?y;y" 1
aqwks¢ittmoå?y;y"
g©oTp·ˇkqop£m"
n;rd ¨v;c
i]dwvTy' tu yˇIq| sve>R yo Áuˇ_muˇmm(
tSy SvÂp.ed' c ivStre, b[vItu me 1
b[˜ov;c
t;vdNy;in tIq;Rin t;vˇ;" pu<y.Umy"
t;v¥D;dyo y;v≤T]dwvTy' n ÎXyte 2
g©πy' s·rt;' ≈eœ; svRk;mp[d;…ynI
i]dwvTy; muin≈eœ tduTpiˇmt" Í,u 3
vW;R,;myut;TpUv| devk;yR ¨piSqte
t;rko blv;n;sINm√r;ditgivRt" 4
dev;n;' prmwêy| ˙t' ten blIys;
ttSte xr,' jGmudvRe ;" seN{purogm;" 5
=Irodx;…yn' dev' jgt;' p[ipt;mhm(
’t;Ô≤lpu$; dev; iv„,umcU ru nNyg;" 6
dev; Ëcu"
392

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Tv' ];t; jgt;' n;q dev;n;' k°itRv/Rn
sveêR r jg¥one ]yImUtRe nmoåStu te 7
lokß∑;sur;NhNt; Tvmev jgt;' pit"
iSqTyuTpiˇivn;x;n;' k;r,' Tv' jgNmy 8
];t; n koPyiSt jgT]yeåip
xrI·r,;' svRivpÌt;n;m(
Tvy; ivn; v;·rjpT]ne]
t;p]y;,;' xr,' n c;Nyt( 9
ipt; c m;t; jgtoå≤%lSy
Tvmev sev;sul.oå…s iv„,o
p[sId p;hIx mh;.ye>yo
åSmd;itRhNt; vd kSTvdNy" 10
a;idkt;R vr;hSTv' mTSy" kÀmSR tqwv c
îTy;idÂp.ednw oR r=se .y a;gte 11
˙tSv;My;Nsurg,;N˙td;r;Ngt;pd"
kSm;• r=se dev anNyxr,;Nhre 12
b[˜ov;c
tt" p[ov;c .gv;HxeWx;yI jgTpit"
kSm;∞ .ym;p•' td(bvë[ Ntu gtJvr;"
tt" …≈y" pit' p[;¸St' t;rkv/' p[it 13
dev; Ëcu"
t;rk;∫ym;p•' .IW,' romhWR,m(
n yuıSw tps; x;pwhNR tu' nwv =m; vym( 14
av;RGdx;h;¥o b;lStSm;NmOTyumv;PSyit
tSm;∂ºv n c;Nye>ySt] nIitivR/Iyt;m( 15
b[˜ov;c
393

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

punn;Rr;y," p[;h n;h' bloTk$" sur;"
n mˇo mdpTy;∞ n dev>e yo v/o .vet( 16
Èêr;¥id j;yet apTy' b¸x·ˇ_km(
tSm;√/mv;“oit t;rko lokd;®," 17
tÌCz;m" sur;" sveR yittumiO W…." sh
.;y;Rq| p[qmo yà" ktRVy" p[.iv„,u…." 18
tqeTyuKTv; surg,; jGmuSte c ngoˇmm(
ihmvNt' ràmy' men;' c ihmv≤Tp[y;m( 19
îdmUc"u svR Ev s.;y| tuihn' …g·rm( 20
dev; Ëcu"
d;=;y,I lokm;t; y; x·ˇ_" s'iSqt; …gr*
bu≤ı" p[D; /Oitme/R ; l∆; pui∑" srSvtI 21
Ev' Tvnek/; lokÉ y; iSqt; lokp;vnI
dev;n;' k;yR…sı‰q| yuvyogR.mR ;ivxt( 22
smuTp•; jgNm;t; x'.o" pàI .iv„yit
aSm;k˘ .vt;' c;ip p;lnI c .iv„yit 23
b[˜ov;c
ihmv;nip t√;Ky' sur;,;m….nN¥ c
men; c;ip mhoTs;h; aiSTvTyev' vcoåb[vIt( 24
tdoTp•; jgı;]I g*rI ihmvto gOhe
≤xv?y;nrt; inTy' t…•œ; tNmnogt; 25
t;' vw p[ocu" surg,; Èx;qeR tp a;ivx
tq; ihmvt" pOϼ g*rI tepe tpo mht( 26
pun" s'mN]y;m;surIxo ?y;yit t;' ≤xv;m(
a;Tm;n' v; tq;Ny√; n j;nIm" kq' .v" 27
menk;y;" sut;y;' tu …cˇ' d?y;Tsurêe r"
394

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

t] nIitivR/;tVy; tt" ≈wœ‰mv;PSyq
tt" p[;h mh;bu≤ıv;RcSpit®d;r/I" 28
bOhSpit®v;c
ySTvy' mdno /Im;NkNdpR" pu„pc;p/Ok™
s iv?ytu ≤xv' x;Nt' b;,w" pu„pmyw" xu."w 29
ten ivı≤S]ne]oåip Èx;y;' bu≤ım;d/et(
p·r,e„yTys* nUn' td; t;' …g·rj;' hr" 30
j…yn" pçb;,Sy n b;,;" Kv;ip k⁄‚<#t;"
tqo!;y;' jgı;}y;' x'.o" pu]o .iv„yit 31
j;t" pu]≤S]ne]Sy t;rk˘ s hin„yit
vsNt' c sh;y;q| xo….œ' k⁄smu ;krm( 32
a;Ò;dn' c mns; k;m;ywn' p[yCzq 33
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; surg,; mdn' k⁄smu ;krm(
p[We y;m;surVyg[;" ≤xv;≤Ntkm·r'dm;" 34
s jg;m Tvr; k;mo /Otc;po sm;/v"
rTy; c siht" k;m" kt|u kmR sud„u krm( 35
gOhITv; sxr' c;p…md' tSy mnoå.vt(
my; ve?ySTvve?yo vw x'.l
u oRkgu®" p[."u 36
]wloKyj…yno b;,;" x'.* me ik˘ Î!; n v;
ten;s* c;…¶ne],e .SmxeWStd; ’t" 37
tdev kmR suÎ!mI≤=tu' sursˇm;"
a;jGmuSt] y√éˇ' Í,u ivSmyk;rkm( 38
x'.'u ÎÇ; surg,; y;vTpXy≤Nt mNmqm(
t;v∞ .Sms;∫Àt' k;m' ÎÇ; .y;tur;"
tu∑vë ≤u S]dxex;n' ’t;Ô≤lpu$;" sur;" 39
395

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

dev; Ëcu"
t;rk;∫ym;p•' k⁄® pàI' …gre" sut;m( 40
b[˜ov;c
ivı…cˇo hroåPy;xu mene v;Ky' suroidtm(
a®N/tI' v…sœ' c m;' tu c£/r' tq; 41
p[We y;m;surmr; ivv;h;y prSprm(
s'bN/oåip tq;Py;sI≤ımvLlokn;qyo" 42
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de g©oTpˇ* x'.iu vv;hs'.vo
n;mwks¢ittmoå?y;y" 71
g*tmIm;h;TMye i√tIyoå?y;y" 2
aq i√s¢ittmoå?y;y"
ihmv√,Rnm(
b[˜ov;c
ihmvTpvRte ≈eœº n;n;ràiv…ci]te
n;n;vO=lt;k°,Re n;n;i√jinWeivte 1
ndIndsr"kÀpt@;g;id….r;vOte
devgN/vRy=;id…sıc;r,seivte 2
xu.m;®ts'p•e hWoRTkWwk
R k;r,e
me®mNdrkìl;smwn;k;idngwvtRO e 3
v…sœ;gSTyp*lSTylomx;id….r;vOte
mhoTsve vtRm;ne ivv;h" smj;yt 4
t] vedI ràmyI xo….t; Sv,R.iU Wt;
vj[m;…,KyvwdyU tR NmyStM.xo….t; 5
jy;l+mIxu.;=;≤Ntk°itRp∑u ‰;ids'vtO ;
me®mNdrkìl;srwvtw" p·rxo….tw" 6
396

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

pU…jto lokn;qen iv„,un; p[.iv„,un;
mwn;k" pvRt≈eœo rejåe tIv ihr<my" 7
AWyo lokp;l;í a;idTy;" sm®Ì,;"
ivv;he veidk;' c£⁄dvRe devSy xU≤ln" 8
ivêkm;R Svy' Tv∑; vedI' c£É stor,;m(
sur.I n≤NdnI nNd; sunNd; k;mdoihnI 9
a;….Stu xo….tex;Ny; ivv;h" smj;yt
smu{;" s·rto n;g; aoW?yo lokm;tr" 10
svnSpitbIj;í sveR t] sm;yyu"
.uv" kmR îl; c£É aoW?ySTv•kmR c 11
v®," p;nkm;R…, d;nkmR /n;…/p"
a…¶ík;r t];•' y∞e∑' lokn;qyo" 12
t] t] pOqKpUj;' c£É iv„,u" sn;tn"
ved;í srhSy; vw g;y≤Nt c hs≤Nt 13
nOTyNTyPsrs" sv;R jgugNR /vRik˘nr;"
l;j;/OKc;ip mwn;ko b.Uv muinsˇm 14
pu<y;hv;cn' vOˇmNtveXR min n;rd
veidk;y;mup;iv∑* d'ptI sursˇm* 15
p[itœ;Py;…¶' iv…/vdXm;n' c;ip pu]k
¸Tv; l;j;'í iv…/vTp[d≤=,mq;krot( 16
aXmn" SpxRhte oí deVy©ëœ' kreåSpOxt(
iv„,un; p[·e rt" x'.du ≤R =,Sy pdSy c 17
t;mdxRmh' t] hom' k⁄vNR hr;≤NtkÉ
Î∑eå©ëœº du∑buı‰; vIy| suß;v me td; 18
l∆y; kluWI.Ut" Sk•' vIyRmcU,yR m(
m√«y;R∞…U ,Rt;TsU+m;√;l≤%Ly;Stu j…Dre 19
397

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tto mh;n.Uˇ] h;h;k;r" suroidt"
l∆y; p·r.Utoåh' ingRtStu td;sn;t( 20
pXyTsu devs'`We u tU„,I'.tU We u n;rd
gCzNt' m;' mh;devo ÎÇ; n≤Ndnmb[vIt( 21
≤xv ¨v;c
b[˜;,m;◊ySveh gtp;p' kroMyhm(
’t;pr;/eåip jne sNt" s’pm;ns;"
mohyNTyip iv√;'s' ivWy;,;…my' iSqit" 22
b[˜ov;c
EvmuKTv; s .gv;numy; siht" ≤xv"
mm;nukMpy; cwv lok;n;' ihtk;Myy; 23
Et∞k;r lokÉx" Í,u n;rd yàt"
p;ipn;' p;pmo=;y .U…mr;po .iv„yit 24
tyoí s;rsvRSvm;h·r„y;…m p;vnm(
Ev' in…íTy .gv;'Styo" s;r' sm;hrt( 25
.U…m' km<@lu' ’Tv; t];p" s'inveXy c
p;vm;Ny;id…." sUˇ_ìr….mN}y c yàt" 26
i]jgTp;vnI' x·ˇ_' t] sSm;r p;ph;
m;muv;c s lokÉxo gOh;,em' km<@lum( 27
a;po vw m;tro deVyo .U…mm;Rt; tq;pr;
iSqTyuTpiˇivn;x;n;' hetTu vmu.yo" iSqtm( 28
a] p[itiœto /moR Á] yD" sn;tn"
a] .u·ˇ_í mu·ˇ_í Sq;vr' j©m' tq; 29
Smr,;Nm;ns' p;p' vcn;√;…ck˘ tq;
ò;np;n;….Wek;∞ p[,XyTyip k;…ykm( 30
Etdev;mOt' lokÉ nwtSm;Tp;vn' prm(
398

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

my;….m≤N]t' b[˜NgOh;,em' km<@lum( 31
a]Ty' v;·r y" k…íTSmredip p#πdip
s svRk;m;n;“oit gOh;,em' km<@lum( 32
.Ut>e yí;ip pç>y a;po .Ut' mhoidtm(
t;s;muT’∑metSm;Ì»h;,em' km<@lum( 33
a] y√;·r xo….œ' pu<y' p;vnmev c
SpOÇ; SmOTv; c ÎÇ; c b[˜Np;p;i√mo+yse 34
EvmuKTv; mh;dev" p[;d;Nmm km<@lum(
tt" surg,;" sveR .KTy; p[ocu" surêe rm(
a;Ò;dí mh;'St] jyxBdo VyvtRt 35
devoTsve m;turj" pd;g['
smI+y p;p;TpittTvm;p
p[;d;T’p;lu" Smr,;Tpiv];'
g©;' ipt; pu<ykm<@luSq;m( 36
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye g©oTpˇ*
b[˜km<@lud;n' n;m i√s¢ittmoå?y;y" 72
g*tmIm;h;TMye tOtIyoå?y;y" 3
aq i]s¢ittmoå?y;y"
b≤lp[xs' ;v,Rnm(
n;rd ¨v;c
km<@luiSqt; devI tv pu<yivv…/RnI
yq; mTy| gt; n;q tNme ivStrto vd 1
b[˜ov;c
b≤ln;Rm mh;dwTyo dev;·rrpr;…jt"
/me,R yxs; cwv p[j;s'r=,en c 2
399

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

gu®.KTy; c sTyen vIye,R c blen c
Ty;gen =my; cwv ]wloKye nopmIyte 3
tSy≤ıRm•u t;' ÎÇ; dev;…íNt;pr;y,;"
…mq" smUcru mr; je„y;mo vw kq' b≤lm( 4
tiSmHx;sit r;Jy' tu ]wloKy' htk<$km(
n;ryo Vy;/yo v;ip n;/yo v; kq'cn 5
an;vOi∑r/moR v; n;iStxBdo n dujnR "
Sv“eåip nwv ÎXyet bl* r;Jy' p[x;sit 6
tSyo•itxrw.¶R ;" k°itR%@±gi√/;’t;"
tSy;D;x·ˇ_….•;©; dev;" xmR n le….re 7
tt" s'mN]y;m;su" ’Tv; m;TsyRmg[t"
t¥xo…¶p[dI¢;©; iv„,u' jGmu" suiv◊l;" 8
dev; Ëcu"
a;t;R" Sm gtsÊv;" Sm xƒc£gd;/r
aSmdqeR .v;…•Tym;yu/;in …b.itR c 9
Tv…y n;qe jg•;q aSm;k˘ du"%mIÎxm(
Tv;' tu p[,mtI v;,I kq' dwTy' nmSyit 10
mns; kmR,; v;c; Tv;mev xr,' gt;"
Tvd…õ±`x
[ r,;" sNt" kq' dwTy' nmemih 11
yj;mSTv;' mh;yDwvdR ;mo v;‚G.rCyut
Tvdekxr,;" sNt" kq' dwTy' nmemih 12
Tv√«yRm;…≈t; inTy' dev;" seN{purogm;"
Tvy; dˇ' pd' p[;Py kq' dwTy' nmemih 13
ß∑; Tv' b[˜mUTy;R tu iv„,u.TRU v; tu r=…s
s'ht;R ®{xKTy; Tv' kq' dwTy' nmemih 14
Eeêy| k;r,' lokÉ ivnwêy| tu ik˘ flm(
400

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

htwêy;‹" surx
e ;n kq' dwTy' nmemih 15
an;idSTv' jgı;trnNtSTv' jgÌu®"
aNtvNtmmu' x]u' kq' dwTy' nmemih 16
tvwêye,R pu∑;©; …jTv; ]wloKymojs;
iSqr;" Sy;m" surx
e ;n kq' dwTy' nmemih 17
b[˜ov;c
îTyetdev vcn' ≈uTv; dwtye sUdn"
¨v;c sv;Rnmr;Ndev;n;' k;yR…sıye 18
≈I.gv;nuv;c
m∫ˇ_oås* b≤ldwTR yo Áv?yoås* sur;sur"w
yq; .vNto mTpo„y;Stq; po„yo b≤lmRm 19
ivn; tu s'gr' dev; hTv; r;Jy' i]iv∑pe
b≤l' inb?y mN]oKTy; r;Jy' v" p[dd;Myhm( 20
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; surg,;" s'jGmuidRvmev ih
.gv;nip devx
e o ÁidTy; g.Rm;ivxt( 21
tiSm•uTp¥m;ne tu ¨Tsv;í b.Uivre
j;toås* v;mno b[˜NyDexo yDpU®W" 22
EtiSm•Ntre b[˜Nhyme/;y dI≤=t"
b≤lbRlvt;' ≈eœ AiWmu:yw" sm;iht" 23
puro/s; c xu£,É vedved;©veidn;
m%e tiSmNvtRm;ne yjm;ne bl* tq; 24
a;iTvRJy AiWmu:ye tu xu£É t] puro/…s
hiv.;Rg;qRm;s•devgN/vRp•ge 25
dIyt;' .uJyt;' pUj; i£yt;' c pOqKpOqk™
p·rpU,| pun" pU,mR ve ' v;Kye p[vtRit 26
401

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

xnwSt∂ºxm>y;g;√;mn" s;mg;yn"
yDv;$mnup;[ ¢o v;mn…í]k⁄<@l" 27
p[xs' m;nSt' yD' v;mn' p[+e y .;gRv"
b[˜Âp/r' dev' v;mn' dwTysUdnm( 28
d;t;r' yDtps;' fl' hNt;r' r=s;m(
D;Tv; Tvr•qov;c r;j;n' .U·rtejsm( 29
jet;r' =]/me,R d;t;r' .·ˇ_to /nm(
b≤l' blvt;' ≈eœ' s.;y| dI≤=t' m%e 30
?y;yNt' yDpu®WmuTsOjNt' h…v" pOqk™
tm;h .Ogx
u ;dUl
R " xu£" prmbu≤ım;n( 31
xu£ ¨v;c
yoås* tv m%' p[;¢o b[;˜,o v;mn;’it"
n;s* ivp[o ble sTy' yDexo yDv;hn" 32
≤xxuSTv;' y;…ctu' p[;¢o nUn' deviht;y ih
my; c sh s'mN}y pí;∂ºy' Tvy; p[.o 33
b[˜ov;c
b≤lStu .;gRv' p[;h puro/sm·r'dm" 34
b≤l®v;c
/Nyoåh' mm yDexo gOhm;y;it mUitRm;n(
a;gTy y;cte ik˘…c≤Tk˘ mN}ymv≤x„yte 35
b[˜ov;c
EvmuKTv; s.;yoRås* xu£,É c puro/s;
jg;m y] ivp[Ne {o v;mnoåiditnNdn" 36
’t;Ô≤lpu$o .UTv; kÉn;…qRTv' tduCyt;m(
v;mnoåip td; p[;h pd]y…mt;' .uvm( 37
deih r;jeN{ n;Nyen k;yRmiSt /nen ikm(
402

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tqeTyuKTv; tu klx;•;n;ràiv.UiWt;t( 38
v;·r/;r;' purS’Ty v;mn;y .uv' dd*
pXyTsu AiWmu:yeWu xu£É cwv puro/…s 39
pXyTsu lokn;qeWu v;mn;y .uv' dd*
pXyTsu dwTys'`We u jyxBde p[vtRit 40
xnwStu v;mn" p[;h SviSt r;jNsu%I .v
deih me s'…mt;' .U…m' i]pd;m;xu gMyte 41
tqeTyuv;c dwTyexo y;vTpXyit v;mnm(
yDexo yDpu®WíN{;idTy* Stn;Ntre 42
yq; Sy;t;' sur; mU…›R vvO/e iv£m;’it"
anNtí;Cyuto devo iv£;Nto iv£m;’it"
t' ÎÇ; dwTyr;$(p;[ h s.;yoR ivny;iNvt" 43
b≤l®v;c
£mSv iv„,o lokÉx y;vCzKTy; jgNmy
…jt' my; surx
e ;n svR.;ven ivê’t( 44
b[˜ov;c
t√;Kysmk;l' tu iv„,u" p[;h mh;£tu" 45
iv„,u®v;c
dwTyeêr mh;b;ho £…m„ye pXy dwTyr;$( 46
b[˜ov;c
Ev' vdNt' s p[;h £m iv„,o pun" pun" 47
b[˜ov;c
kÀmpR œO º pd' NySy b≤lyDe pd' Nyst(
i√tIy' tu pd' p[;p b[˜lok˘ sn;tnm( 48
tOtIySy pdSy;] Sq;n' n;STysurêe r
Kv £…m„ye .uv' deih b≤l' t' h·rrb[vIt(
403

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ivhSy b≤lrPy;h s.;yR" s ’t;Ô≤l" 49
b≤l®v;c
Tvy; sO∑' jgTsv| n ß∑;h' surêe r
Tv∂oW;dLpm.v≤Tk˘ kro…m jgNmy 50
tq;ip n;nOtpUv| kd;…c√æCm kÉxv
sTyv;Ky' c m;' k⁄vNR mTpOœº ih pd' Nys 51
b[˜ov;c
tt" p[s•o .gv;'S]yImUitR" sur;…cRt" 52
.gv;nuv;c
vr' vO,I„v .{' te .KTy; p[ItoåiSm dwTyr;$( 53
b[˜ov;c
s tu p[;h jg•;q' n y;ce Tv;' i]iv£mm(
s tu p[;d;TSvy' iv„,u" p[It" sNmnse‚Pstm( 54
rs;tlpitTv' c .;iv ceN{pd' pun"
a;Tm;…/pTy' c h·rrivn;≤x yxo iv.u" 55
Ev' dÊv; ble" sv| ssut' .;yRy;iNvtm(
rs;tle h·r" Sq;Py b≤l' Tvmrvw·r,m( 56
xt£toStq; p[;d;Tsurr;Jy' yq;.vm(
EtiSm•Ntre t] pd' p[;g;Tsur;…cRtm( 57
i√tIy' tTpd' iv„,o" iptummR mh;mte
yTpd' smnup;[ ¢' gOh' ÎÇ;Py…cNtym( 58
ik˘ ’Ty' yCz⁄.' me Sy;Tpde iv„,o" sm;gte
svRSv' c sm;loKy ≈eœo me Sy;Tkm<@lu" 59
t√;·r yTpu<ytm' dˇ' c i]pur;·r,;
vr' vre<y' vrd' vr' x;≤Ntkr' prm( 60
xu.' c xu.d' inTy' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d;ykm(
404

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

m;tOSvÂp' lok;n;mmOt' .eWj' xu…c 61
piv]' p;vn' pUJy' Jyeœ' ≈eœ' gu,;iNvtm(
Smr,;dev lok;n;' p;vn' ik˘ nu dxRn;t( 62
t;ÎGv;·r xu…c.UTR v; kLpyeå`;Ry me iptu"
îit s'…cNTy t√;·r gOhITv;`;Ry k‚Lptm( 63
iv„,o" p;de tu pittm`Rv;·r sum≤N]tm(
t√;·r pitt' mer* ctu/;R Vygm∫⁄vm( 64
pUvRe tu d≤=,e cwv p…íme coˇre tq;
d≤=,e yˇu pitt' j$;…." x'kro mune 65
jg[;h p…íme yˇu pun" p[;y;Tkm<@lum(
¨ˇre pitt' yˇu iv„,ujgR ;[ h t∆lm( 66
pUviR Sm•OWyo dev; iptro lokp;lk;"
jgOÛ" xu.d' v;·r tSm;Cz^œπ ' tduCyte 67
y; d≤=,;' idx' p[;¢; a;po vw lokm;tr"
iv„,up;dp[stU ;St; b[˜<y; lokm;tr" 68
mheêrj$;s'Sq;" pvRj;txu.ody;"
t;s;' p[.;vSmr,;TsvRk;m;nv;“uy;t( 69
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye g'g;y;
mheêrj$;gmninÂp,' n;m i]s¢ittmoå?y;y" 73
g*tmIm;h;TMye ctuqoRå?y;y" 4
aq ctu"s¢ittmoå?y;y"
g©;y; √wÂPykqnm(
n;rd ¨v;c
km<@luiSqt; devI mheêrj$;gt;
≈ut; dev yq; mTyRm;gt; td(bv[ Itu me 1
405

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
mheêrj$;Sq; y; a;po deVyo mh;mte
t;s;' c i√iv/o .ed a;htu√R y≥ k;r,;t( 2
Ek;'xo b[;˜,en;] v[td;nsm;…/n;
gotmen ≤xv' pUJy a;˙to lokiv≈ut" 3
aprStu mh;p[;D =i]ye, blIys;
a;r;?y x'kr' dev' tpo….inRymwStq; 4
.gIrqen .Upne a;˙toå_ao aprStq;
Ev' √wÂPym.vÌ©;y; muinsˇm 5
n;rd ¨v;c
mheêrj$;Sq; y; hetnu ; kÉn g*tm"
a;ht;R =i]ye,;ip a;˙t; kÉn t√d 6
b[˜ov;c
yq;nIt; pur; vTs b[;˜,ente re, v;
tTsv| ivStre,;h' vid„ye p[Itye tv 7
yiSmNk;le surx
e Sy ¨m; pTNy.v≤Tp[y;
tiSm•ev;.vÌ©; ip[y; x'.omRh;mte 8
mm doW;pnod;y …cNty;n" ≤xvStd;
¨my; siht" ≈Im;NdevI' p[+e y ivxeWt" 9
rsvOˇ* iSqto ySm;…•mRme rsmuˇmm(
r…skTv;≤Tp[yTv;∞ S]w,Tv;Tp;vnTvt" 10
sv;R>yo Á…/kp[IitgR©;.Uid≠√jsˇm
swvo∫Àt; j$;m;g;RTkiSm'…íTk;r,;Ntre
s tu s'gopy;m;s g©;' x'.ju $R ;gt;m( 12
≤xrs; c /Ot;' D;Tv; n xx;k ¨m; td;
so!ü' b[˜Ô$;jU$e iSqt;' ÎÇ; pun" pun" 13
406

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

amWe,R .v' gorI p[re ySveTy.;Wt
nwv;s* p[rw yCz÷.U r…sko rsmuˇmm( 14
j$;Svev td; devI' gop;yNt' ivmOXy s;
ivn;yk˘ jy;' SkNd' rho vcnmb[vIt( 15
nwv;y' i]dxex;no g©;' Tyjit k;muk"
s;ip ip[y; ≤xvSy;¥ kq' Tyjit t;' ip[y;m( 16
Ev' ivmOXy b¸xo g*rI c;h ivn;ykm( 17
p;vRTyuv;c
n devnw ;Rsru yw =R nw R …sıw.vR t;ip c
n r;j….rq;Nywv;R n g©;' Tyjit p[."u 18
punStPSy;…m v; gTv; ihmvNt' ngoˇmm(
aqv; b[;˜,w" pu<ywStpo….hRtkLmWw" 19
twv;R j$;iSqt; g©; p[;…qRt; .uvm;“uy;t( 20
b[˜ov;c
EtCz^Tu v; m;tOv;Ky' m;tr' p[;h ivflr;$(
.[;]; SkNden jyy; s'mN}yeh c yuJyte 21
tTk⁄moR mStk;Ì©;' yq; Tyjit me ipt;
EtiSm•Ntre b[˜•n;vOi∑rj;yt 22
i√√;Rdx sm; mTyeR svRp;[ …,.y;vh;
tto ivn∑m.v∆gTSq;vrj©mm( 23
ivn; tu g*tm' pu<ym;≈m' svRk;mdm(
ß∑ëk;m" pur; pu] Sq;vr' j©m' tq; 24
’to yDo my; pUv| s devyjno …g·r"
m•;m; t] iv:y;tStto b[˜…g·r" sd; 25
tm;…≈Ty ng≈eœ' svRd;Ste s g*tm"
tSy;≈me mh;pu<ye ≈eœº b[˜…gr* xu.e 26
407

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a;/yo Vy;/yo v;ip du….R=' v;PyvWR,m(
.yxok* c d;·r{‰' n ≈UyNte kd;cn 27
td;≈m' ivn;Ny] hVy' v; kVymev c
n;iSt pu] tq; d;t; hot; y∑; tqwv c 28
ydwv g*tmo ivp[o dd;it c juhoit c
tdwv;Pyyn' SvgeR sur;,;mip n;Nyt" 29
devlokÉåip mTyeR v; ≈Uyte g*tmo muin"
hot; d;t; c .oˇ_; c s Eveit jn; ivdu" 30
tCz^Tu v; muny" sveR n;n;≈minv;…sn"
g*tm;≈mm;pOCz•;gCzNtStpo/n;" 31
teW;' munIn;' sveWR ;m;gt;n;' s g*tm"
≤x„yvTpu]v∫KTy; iptOvTpoWkoå.vt( 32
ySy yqe‚Pst' k;m' yq;yoGy' yq;£mm(
yq;nuÂp' sveWR ;' xu≈WU ;mkroNmuin" 33
a;Dy; g*tmSy;s•oW?yo lokm;tr"
a;r;…/t;" punSten b[˜iv„,umheêr;" 34
j;yNte c td*W?yo lUyNte c tdwv ih
s'pTSyNte tdoPyNte g*tmSy tpobl;t( 35
sv;R" smOıyStSy s'…s?yNte mnogt;"
p[Tyh' v·ˇ_ ivny;Ì*tmSTv;gt;NmunIn( 36
pu]viCz„yv∞wv p[„e yvTkrv;…, ikm(
iptOvTpoWy;m;s s'vTsrg,;NbÙn( 37
Ev' vsTsu muinWu ]wloKye :y;itr;≈y;t(
tto ivn;yk" p[;h m;tr' .[;tr' jy;m( 38
ivn;yk ¨v;c
dev;n;' sdne m;tgIRyte g*tmo i√j"
408

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

y• s;?y' surg,wg*Rtm" ’tv;init 39
Ev' ≈ut' my; deiv b[;˜,Sy tpoblm(
s ivp[í;lyedne ;' m;tgR©;' j$;gt;m( 40
tps; v;Nyto v;ip pUj…yTv; i]locnm(
s Ev Cy;vyedne ;' j$;Sq;' me iptOip[y;m( 41
t] nIitivR/;tVy; t;' ivp[o y;cye¥q;
tTp[.;v;Ts·rCz^œπ ; ≤xrsoåvtrTyip 42
b[˜ov;c
îTyuKTv; m;tr' .[;]; jyy; sh ivflr;$(
jg;m g*tmo y] b[˜sU]/r" ’x" 43
vsNkitpy;h"su g*tm;≈mm<@le
¨v;c b[;˜,;Nsv;|St] t] c ivflr;$( 44
gCz;m" Svm…/œ;nm;≈m;…, xucIin c
pu∑;" Sm g*tm;•en pOCz;mo g*tm' muinm( 45
îit s'mN}y pOCz≤Nt munyo muinsˇm;"
s t;…•v;ry;m;s òehbuı‰; munINpOqk™ 46
g*tm ¨v;c
’t;Ô≤l" sivnym;s?v…mh cwv ih
yu„m∞r,xu≈WU ;' kro…m muinpug' v;" 47
xu≈WU * pu]v…•Ty' m…y itœit no…ctm(
.vt;' .U…mdev;n;m;≈m;Ntrsevnm( 48
îdmev;≈m' pu<y' sveWR ;…mit me mit"
almNyen muny a;≈me, gten v; 49
b[˜ov;c
îit ≈uTv; munve ;RKy' ivfl’TymnuSmrn(
¨v;c p[;Ô≤l.UTR v; b[;˜,;Ns g,;…/p" 50
409

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

g,;…/p ¨v;c
a•£°t; vy' ik˘ no inv;ryt g*tm"
s;ª; nwv vy' xˇ_; gNtu' Sv' Sv' invexnm( 51
n;ymhRit d<@÷ v; ¨pk;rI i√joˇm"
tSm;äëı‰; VyvSy;…m tTsvwrR numNyt;m( 52
b[˜ov;c
tt" sveR i√j≈eœ;" i£yt;…mTynubvu[ n(
EtSy tUpk;r;y lok;n;' ihtk;Myy; 53
b[;˜,;n;' c sveWR ;' ≈eyo yTSy;ˇq; k⁄®
b[;˜,;n;' vc" ≈uTv; mene v;Ky' g,;…/p" 54
ivn;yk ¨v;c
i£yte gu,Âp' yÌ*tmSy ivxeWt" 55
b[˜ov;c
anum;Ny i√j;Nsv;RNpun" pun®d;r/I"
Svy' c b[;˜,o .UTv; p[,My b[;˜,;Npun"
m;tumtR e iSqto iv√;Ôy;' p[;h g,eêr" 56
ivn;yk ¨v;c
yq; n;Nyo ivj;nIte tq; k⁄® xu.;nne
goÂp/;·r,I gCz g*tmo y] itœit 57
x;lIn(%;d ivn;Xy;q ivk;r' k⁄® .;…min
’te p[h;re huk
' ;re p[≤e =te c;ip ik˘cn
pt dIn' Svn' ’Tv; n …m[ySv n jIv c 58
b[˜ov;c
tq; ck;r ivjy; ivfleêrmte iSqt;
y];sIÌ*tmo ivp[o jy; goÂp/;·r,I 59
jg;m x;lIn(%;dNtI t;' ddxR s g*tm"
410

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

g;' ÎÇ; iv’t;' ivp[St;' tO,ne Nyv;ryt( 60
inv;yRm;,; s; ten Svn' ’Tv; pp;t g*"
tSy;' tu pitt;y;' c h;h;k;ro mh;n.Ut( 61
Svn' ≈uTv; c ÎÇ; c g*tmSy ivcei∑tm(
Vy…qt; b[;˜,;" p[;¸ivRflr;jpurS’t;" 62
b[;˜,; Ëcu"
îto gCz;mhe sveR n Sq;tVy' tv;≈me
pu]vTpoiWt;" sveR pO∑oå…s muinpug' v 63
b[˜ov;c
îit ≈uTv; muinv;RKy' ivp[;,;' gCzt;' td;
vj[;ht îv;sITs ivp[;,;' purtoåptt( 64
tmUcbu ;[ ˜R ,;" sveR pXyem;' pitt;' .uiv
®{;,;' m;tr' devI' jgt;' p;vnI' ip[y;m( 65
tIqRdve SvÂip<y;mSy;' giv iv/ebl
R ;t(
pitt;y;' muin≈eœ gNtVymv≤x„yte 66
cI,| v[t' =y' y;it yq; v;sSTvd;≈me
vy' n;Ny/n; b[˜NkÉvl' tu tpo/n;" 67
b[˜ov;c
ivp[;,;' purt" iSqTv; ivnIt" p[;h g*tm" 68
g*tm ¨v;c
.vNt Ev xr,' pUt' m;' ktumR hRq 69
b[˜ov;c
tt" p[ov;c .gv;iNvflr;@±b;[ ˜,wvtRO " 70
ivflr;j ¨v;c
nwvye ' …m[yte t] nwv jIvit t] ikm(
vd;moåiSmNsusi' dG/e in„’it' gitmev v; 71
411

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

g*tm ¨v;c
kqmuTq;SytIy' g*rq c;iSm'í in„’itm(
vˇ_⁄mhRq tTsv| k·r„yeåhms'xym( 72
b[;˜,; Ëcu"
sveWR ;' c mten;y' vid„yit c bu≤ım;n(
Et√;Kymq;Sm;k˘ p[m;,' tv g*tm 73
b[˜ov;c
b[;˜,w" p[ye mR ;,oås* g*tmen blIys;
ivfl’d(b˜[ vpuW; p[;h sv;Rind' vc" 74
ivflr;j ¨v;c
sveWR ;' c mten;h' vid„y;…m yq;qRvt(
anumNyNtu munyo m√;Ky' g*tmoåip c 75
mheêrj$;jU$e b[˜,oåVyˇ_jNmn"
km<@luiSqt' v;·r itœtIit ih xu≈mu 76
td;nySv trs; tps; inymen c
ten;….iWç g;met;' .gvN.uvm;…≈t;m(
tto vTSy;mhe sveR pUvvR ˇv veXmin 77
b[˜ov;c
îTyuˇ_vit ivp[Ne {e b[;˜,;n;' c s'sid
t];ptTpu„pvOi∑jRyxBdo Vyv/Rt
tt" ’t;Ô≤lnRmo[ g*tmo v;Kymb[vIt( 78
g*tm ¨v;c
tps;…¶p[s;den devb[˜p[s;dt"
.vt;' c p[s;den mTs'kLpoånu…s?yt;m( 79
b[˜ov;c
EvmiSTvit t' ivp[; a;pOCzNmuinpug' vm(
412

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

Sv;in Sq;n;in te jGmu" smOı;Ny•v;·r…." 80
y;teWu teWu ivp[We u .[;]; sh g,eêr"
jyy; sh supI[ t" ’t’Tyo NyvtRt 81
gteWu b[˜vONdeWu g,exe c gte tq;
g*tmoåip muin≈eœStps; htkLmW" 82
?y;y'Stdq| s muin" ik…md' mm s'iSqtm(
îTyev' b¸xo ?y;yHD;nen D;tv;≤N√j 83
in…íTy devk;y;RqmR ;Tmn" ikæLbW;' gitm(
lok;n;mupk;r' c x'.o" p[I,nmev c 84
¨m;y;" p[I,n' c;ip g©;nynmev c
sv| ≈eySkr' mNye m…y nwv c ikæLbWm( 85
îTyev' mns; ?y;yNsupI[ toå.Uid≠√joˇm"
a;r;?y jgt;mIx' i]ne]' vOW.?vjm( 86
a;n…y„ye s·rCz^œπ ;' p[It;åStu …g·rj; mm
spàI jgdMb;y; mheêrj$;iSqt; 87
Ev' ih s'kLPy muinp[vIr"
s g*tmo b[˜…grejgR ;m
kìl;sm;…/iœtmug/[ Nvn;
sur;…cRt' ip[yy; b[˜vONdw" 88
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye
ivn;ykg*tmVy;p;rinÂp,' n;m ctu"s¢ittmoå?y;y" 74
g*tmIm;h;TMye pçmoå?y;y"
aq pçs¢ittmoå?y;y"
g*tm’tmum;mheêrStvnm(
n;rd ¨v;c
413

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

kìl;s≤x%r' gTv; g*tmo .gv;nOiW"
ik˘ ck;r tpo v;ip k;' c£É Stuitmuˇm;m( 1
b[˜ov;c
…g·r' gTv; tto vTs v;c' s'yMy g*tm"
a;StIyR s k⁄x;Np[;D" kìl;se pvRtoˇme 2
¨pivXy xu…c.UTR v; Sto]' ced' tto jg*
aptTpu„pvOi∑í StUym;ne mheêre 3
g*tm ¨v;c
.og;…qRn;' .ogm.I‚Pst' c
d;tu' mh;NTy∑vpUi' W /ˇe
somo jn;n;' gu,v≤Nt inTy'
dev' mh;dev…mit Stuv≤Nt 4
kt|u Svk°ywivRWyw" su%;in
.t|u smSt' scr;cr' c
s'pˇye ÁSy ivvOıye c
mhImy' Âp…mtIêrSy 5
sO∑"e iSqte" s'hr,;y .Umre (
a;/;rm;/;tump;' SvÂpm(
.eje ≤xv" x;NttnujnR ;n;'
su%;y /m;Ry jgTp[itiœtm( 6
k;lVyvSq;m( amOtßv' c
jIviSqit' sOi∑mqo ivn;xnm(
mud' p[j;n;' su%mu•it' c
c£ÉåkúcN{;…¶my' xrIrm( 7
vO≤ı' git' x·ˇ_mq;=r;…,
jIvVyvSq;' mudmPynek;m(
414

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ß∑ë' ’t' v;yu·rtIxÂp'
Tv' veiTs nUn' .gvN.vNtm( 8
.ediw vRn; nwv ’itnR /moR
n;TmIymNy• idxoåNt·r=m(
¥;v;pO…qVy* n c .u·ˇ_muˇ_I
tSm;idd' VyomvpuStvex 9
/m| VyvSq;p…ytu' VyvSy
AKs;mx;S];…, yjuí x;%;"
lokÉ c g;q;" SmOty" pur;,m(
îTy;idxBd;Tmkt;mupiw t 10
y∑; £tuy;RNyip s;/n;in
AiTvKp[dx
e ' fldexk;l;"
Tvmev x'.o prm;qRtÊv'
vd≤Nt yD;©my' vpuSte 11
kt;R p[d;t; p[it.U" p[d;n'
svRDs;=I pu®W" prí
p[Ty;Tm.Ut" prm;qRÂps(
Tvmev sv| ikmu v;‚Gvl;sw" 12
n vedx;S]wg®Ru …." p[id∑o
n n;…s buı‰;id….rp[/„O y"
ajoåp[mye " ≤xvxBdv;Cys(
TvmiSt sTy' .gv•mSte 13
a;Tmwkt;' Svp[’it' kd;…cd(
Ee=iCzv" s'pidy' mmeit
pOqˇ_dwv;.vdp[tKyRa…cNTyp[.;vo b¸ivêmUitR" 14
415

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

.;veå….vOı; c .ve .ve c
Svk;r,' k;r,m;iSqt; c
inTy; ≤xv; svRsl
u =,; v;
ivl=,; ivêkrSy x·ˇ_" 15
¨Tp;dn' s'iSqitr•vO≤ıly;" st;' y] sn;tn;Ste
Ekìv mUitRnR smiSt ik˘…cd(
as;?ymSy; d…yt; hrSy 16
ydqRm•;in /n;in jIv;
yCz≤Nt k⁄v≤R Nt tp;'…s /m;Rn(
s;pIymMb; jgto jin]I
ip[y; tu somSy mh;suk°itR" 17
ydI≤=t' k;Õit v;svoåip
y•;mto m©lm;“uy;∞
y; Vy;Py ivê' ivmlIkroit
som; sd; somsm;nÂp; 18
b[˜;idjIvSy cr;crSy
buı‰≤=cwtNymn"su%;in
ySy;" p[s;d;Tflv≤Nt inTy'
v;gIêrI lokguro" surMy; 19
ctum%
uR Sy;ip mno mlIn'
ikmNyjNto·rit …cNTy m;t;
g©;vt;r' iviv/w®p;yw"
sv| jgTp;v…ytu' ck;r 20
≈utI" sm;l+y hrp[.Tu v'
ivêSy lok" sklw" p[m;,w"
416

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

’Tv; c /m;RNbu.ju e c .og;n(
iv.UitreW; tu sd;≤xvSy 21
k;yRi£y;k;rks;/n;n;'
vedoidt;n;mq l*ikk;n;m(
yTs;?ymuT’∑tm' ip[y' c
p[oˇ_; c s; …s≤ırn;idktu"R 22
?y;Tv; vr' b[˜ pr' p[/;n'
yTs;r.Ut' ydup;…stVym(
yTp[;Py muˇ_; n pun.Rv≤Nt
s¥o…gno mu·ˇ_®m;pit" s" 23
yq; yq; x'.ru meym;y;Âp;…, /ˇe jgto iht;y
t¥ogyoGy;in tqwv /Tse
pitv[t;Tv' Tv…y m;trevm( 24
b[˜ov;c
îTyev' StuvtStSy purSt;√éW.?vj"
¨my; siht" ≈Im;Ng,ex;idg,wvtRO " 25
s;=;d;gTy t' x'."u p[s•o v;Kymb[vIt( 26
≤xv ¨v;c
ik˘ te g*tm d;Sy;…m .·ˇ_Sto]v[t"w xu."w
p·rtu∑oåiSm y;cSv dev;n;mip du„krm( 27
b[˜ov;c
îit ≈uTv; jgNmUtvRe ;RKy' v;Kyivx;rd"
hWRb;„pprIt;©o g*tm" pyR…cNtyt( 28
aho dwvmho /moR Áho vw ivp[pjU nm(
aho lokgit…í]; aho /;tnRmoåStu te 29
417

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

g*tm ¨v;c
j$;iSqt;' xu.;' g©;' deih me i]dx;…cRt
yid tu∑oå…s devx
e ]yI/;m nmoåStu te 30
Èêr ¨v;c
]y;,;mupk;r;q| lok;n;' y;…ct' Tvy;
a;TmnStUpk;r;y t¥;cSv;k⁄to.y" 31
g*tm ¨v;c
Sto]e,;nen ye .ˇ_;STv;' c devI' Stuv≤Nt vw
svRk;msmOı;" Syurte ≤ı vry;Myhm( 32
b[˜ov;c
EvmiSTvit devx
e " p·rtu∑oåb[vI√c"
aNy;nip vr;Nmˇo y;cSv ivgtJvr" 33
Evmuˇ_Stu hWe,R g*tm" p[;h x'krm( 34
g*tm ¨v;c
îm;' devI' j$;s'Sq;' p;vnI' lokp;vnIm(
tv ip[y;' jg•;q ¨TsOj b[˜,o …gr* 35
sv;Rs;' tIqR.tU ; tu y;vÌCzit s;grm(
b[˜hTy;idp;p;in mnov;‘;…yk;in c 36
ò;nm;]e, sv;R…, ivly' y;Ntu x'kr
cN{sUyoRpr;ge c ayne ivWuve tq; 37
s'£;Nt* vw/tO * pu<ytIqe„R vNyeWu yTflm(
aSy;Stu Smr,;dev tTpu<y' j;yt;' hr 38
Xl;~y' ’te tp" p[oˇ_' ]et;y;' yDkmR c
√;pre yDd;ne c d;nmev kl* yuge 39
yug/m;Rí ye sveR dex/m;RStqwv c
dexk;l;ids'yoge yo /moR y] xSyte 40
418

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

ydNy] ’t' pu<y' ò;nd;n;ids'ymw"
aSy;Stu Smr,;dev tTpu<y' j;yt;' hr 41
y] y] iTvy' y;it y;vTs;grg;…mnI
t] t] Tvy; .;VymeW c;Stu vro vr" 42
yojn;n;' tUp·r tu dx y;v∞ s':yy;
tdNtrp[iv∑;n;' mh;p;tikn;mip 43
t≤Tptø,;' c teW;' c ò;n;y;gCzt;' ≤xv
ò;ne c;PyNtre mOTyomR·u ˇ_.;jo .vNtu vw 44
Ekt" svRtIq;Rin SvgRmTyRrs;tle
EW; te>yo iv≤x∑; tu al' x'.o nmoåStu te 45
b[˜ov;c
tÌ*tmvc" ≈uTv; tq;iSTvTyb[vIiCzv"
aSy;" prtr' tIq| n .Ut' n .iv„yit 46
sTy' sTy' pun" sTy' vede c p·riniœtm(
sveWR ;' g*tmI pu<y; îTyuKTv;Ntr/Iyt 47
tto gte .gvit lokpU…jte
td;Dy; pU,bR l" s g*tm"
j$;' sm;d;y s·r√r;' t;'
survw tRO o b[˜…g·r' ivvex 48
ttStu g*tme p[;¢e j$;m;d;y n;rd
pu„pvOi∑r.Uˇ] sm;jGmu" surêe r;" 49
AWyí mh;.;g; b[;˜,;" =i]y;Stq;
jyxBden t' ivp[' pUjyNto mud;iNvt;" 50
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye g*tMy;nyn'
n;m pçs¢ittmoå?y;y" 75
g*tmIm;h;TMye Wœoå?y;y" 6
419

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

aq W$(s¢ittmoå?y;y"
Svg;Rd* pçdx;’Ty; g©;y; gmnm(
n;rd ¨v;c
mheêrj$;ju$;Ì©;m;d;y g*tm"
a;gTy b[˜," pu<ye tt" ikmkroiÌr* 1
b[˜ov;c
a;d;y g*tmo g©;' xu…c" p[ytm;ns"
pU…jto devgN/vwSR tq; …g·rinv;…s…." 2
…grem…RU ›R j$;' Sq;Py SmrNdev' i]locnm(
¨v;c p[;Ô≤l.UTR v; g©;' s i√jsˇm" 3
g*tm ¨v;c
i]locnj$o∫Àte svRk;mp[d;…yin
=mSv m;t" x;Nt;…s su%' y;ih iht' k⁄® 4
b[˜ov;c
Evmuˇ_; g*tmen g©; p[ov;c g*tmm(
idVyÂp/r; devI idVyßgnulpe n; 5
g©ov;c
gCzπy' devsdnmqv;ip km<@lum(
rs;tl' v; gCzπy' j;tSTv' sTyv;g…s 6
g*tm ¨v;c
]y;,;mupk;r;q| lok;n;' y;…ct; my;
x'.nu ; c tq; dˇ; deiv t•;Nyq; .vet( 7
b[˜ov;c
tÌ*tmvc" ≈uTv; g©; mene i√je·rtm(
]e/;Tm;n' iv.Jy;q SvgRmTyRrs;tle 8
SvgeR ctu/;R VygmTs¢/; mTyRm<@le
420

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

rs;tle ctu/vRw swv' pçdx;’it" 9
svR] svR.tU vw svRp;pivn;≤xnI
svRk;mp[d; inTy' swv vede p[gIyte 10
mTy;R mTyRgt;mev pXy≤Nt n tl' gt;m(
nwv SvgRgt;' mTy;‹" pXyNTyD;nbuıy" 11
y;vTs;grg; devI t;v∂ºvmyI SmOt;
¨TsO∑; g*tmenvw p[;y;TpUv;R,vR ' p[it 12
tto deviWR….ju∑R ;' m;tr' jgt" xu.;m(
g*tmo muinx;dUl
R " p[d≤=,mq;krot( 13
i]locn' surx
e ;n' p[qm' pUJy g*tm"
¨.yoStIryo" ò;n' kromIit d/e mitm( 14
SmOtm;]Std; t];ivr;sITk®,;,Rv"
t] ò;n' kq' …s?yeidTyev' xvRmb[vIt( 15
’t;Ô≤lpu$o .UTv; .·ˇ_nm[≤S]locnm( 16
g*tm ¨v;c
devdev mhex;n tIqRò;niv…/' mm
b[iU h sMyÑhex;n lok;n;' ihtk;Myy; 17
≤xv ¨v;c
mhWeR Í,u sv| c iv…/' god;vrI.vm(
pUv| n;NdImu%' ’Tv; dehxu≤ı' iv/;y c 18
b[;˜,;N.oj…yTv; c teW;m;D;' p[gÁO c
b[˜cye,R gCz≤Nt pitt;l;pv…jRt;" 19
ySy hSt* c p;d* c mníwv susy' tm(
iv¥; tpí k°itRí s tIqRflmXnute 20
.;vdui∑' p·rTyJy Sv/mRp·riniœt"
≈;Nts'v;hn' k⁄vNR d¥;d•' yqo…ctm( 21
421

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aik˘cne>y" s;/u>yo d¥;√S];…, kMbl;n(
Í<vNh·rkq;' idVy;' tq; g©;smu∫v;m(
anen iv…/n; gCzNsMyˇ_IqRfl' l.et( 22
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye W$(s¢ittmoå?y;y" 76
g*tmIm;h;TMye s¢moå?y;y" 7
aq s¢s¢ittmoå?y;y"
g*tmImhÊvv,Rnm(
b[˜ov;c
}yMbkí îit p[;h g*tm' muin….vOtR m( 1
≤xv ¨v;c
i√hStm;]e tIq;Rin s'.iv„y≤Nt g*tm
svR];h' s'iniht" svRk;mp[dStq; 2
b[˜ov;c
g©;√;re p[y;ge c tq; s;grs'gme
EteWu pu<yd; pus' ;' mu·ˇ_d; s; .gIrqI 3
nmRd; tu s·rCz^œπ ; pvRtåe mrk<$kÉ
ymun; s'gt; t] p[.;se tu srSvtI 4
’„,; .ImrqI cwv tu©.{; tu n;rd
itsO,;' s'gmo y] tˇIq| mu·ˇ_d' nO,;m( 5
pyo¨„,I s'gt; y] t]Ty; t∞ mu·ˇ_dm(
îy' tu g*tmI vTs y] Kv;ip mm;Dy; 6
sveWR ;' svRd; nø,;' ò;n;Nmu·ˇ_' p[d;Syit
ik˘…cTk;le pu<ytm' ik˘…cˇIq| sur;gme 7
sveWR ;' svRd; tIq| g*tmI n;] s'xy"
itß" ko$‰oå/Rko$I c yojn;n;' xt√ye 8
422

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

tIq;Rin muinx;dUl
R s'.iv„y≤Nt g*tm
îy' m;heêrI g©; g*tmI vw„,vIit c 9
b[;˜I god;vrI nNd; sunNd; k;md;…ynI
b[˜tej"sm;nIt; svRp;pp[,;xnI 10
Smr,;dev p;p*`hN]I mm sd; ip[y;
pç;n;mip .Ut;n;m;p" ≈eœTvm;gt;" 11
t];ip tIqR.tU ;Stu tSm;d;p" pr;" SmOt;"
t;s;' .;gIrqI ≈eœ; t;>yoåip g*tmI tq; 12
a;nIt; sj$; g©; aSy; n;NyCz⁄.;vhm(
SvgeR .uiv tle v;ip tIq| sv;RqdR ' mune 13
b[˜ov;c
îTyetTk…qt' pu] g*tm;y mh;Tmne
s;=;ıre, tu∑ne my; tv inveidtm( 14
Ev' s; g*tmI g©; sve>R yoåPy…/k; mt;
tTSvÂp' c k…qt' k⁄toåNy; ≈v,SpOh; 15
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye s¢s¢ittmoå?y;y" 77
g*tmIm;h;TMyeå∑moå?y;y" 8
aq;∑s¢ittmoå?y;y"
sgr;:y;nkqnm(
n;rd ¨v;c
i√iv/; swv gidt; Ek;ip sursˇm
Eko .edStu k…qto b[;˜,en;˙to yt" 1
=i]ye,;proåPy'xo j$;Svev VyviSqt"
.vSy devdevSy a;˙tSt√dSv me 2
b[˜ov;c
423

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

vwvSvt;Nvye j;t î+v;k⁄kl
⁄ s'.v"
pur; vw sgro n;m r;j;sIdit/;…mRk" 3
yJv; d;npro inTy' /m;Rc;rivc;rv;n(
tSy .;y;R√y' c;sITpit.·ˇ_pr;y,m( 4
tSy vw s'titn;R.iU dit …cNt;proå.vt(
v…sœ' gOhm;Ùy s'pJU y iv…/vˇt" 5
¨v;c vcn' r;j; s'tte" k;r,' p[it
îit t√cn' ≈uTv; ?y;Tv; r;j;nmb[vIt( 6
v…sœ ¨v;c
spàIk" sd; r;j•OiWpUj;pro .v 7
b[˜ov;c
îTyuKTv; s muinivRp[ yq;Sq;n' jg;m h
Ekd; tSy r;jWegR hRO m;g;ˇpoin…/" 8
tSyWe"R pUjn' c£É s s't∑u oåb[vI√cm(
vr' b[iU h mh;.;geTyuˇ_É pu];Ns c;vO,ot( 9
s muin" p[;h r;j;nmekSy;' v'x/;rk"
pu]o .Uy;ˇq;NySy;' Wi∑s;hßk˘ sut;" 10
vr' dÊv; mun* y;te pu]; j;t;" shßx"
s yD;NsubÙ'í£É hyme/;Nsud≤=,;n( 11
EkiSmNhyme/e vw dI≤=to iv…/v•Op"
pu];•‰yojy{;j; sswNy;Nhyr=,e 12
Kv…cdNtrm;s;¥ hy' jÓº xt£tu"
m;gRm;,;í te pu]; nwv;pXyNhy' td; 13
shß;,;' tq; Wi∑n;Rn;yuıivx;rd;"
teWu pXyTsu r=;'…s pu]We u sgrSy ih 14
p[o≤=t' tıy' nITv; te rs;tlm;gmn(
424

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

r;=s;Nm;yy; yuˇ_;•wv;pXyNt s;gr;" 15
n ÎÇ; te hy' pu];" sgrSy blIys"
îtíetírNtSte nwv;pXyNhy' td; 16
devlok˘ td; jGmu" pvRt;'í sr;'…s c
vn;in c iv…cNvNto nwv;pXyNhy' td; 17
’tSvSTyyno r;j; AiTv‚G." ’tm©l"
aÎÇ; tu pxë' rMy' r;j; …cNt;mup…e yv;n( 18
a$Nt" s;gr;" sveR devlokmup;gmn(
hy' tmnu…cNvNtSt];ip n hyoå.vt( 19
tto mhI' sm;jGmu" pvRt;'í vn;in c
t];ip c hy' nwv Î∑vNto nOp;Tmj;" 20
EtiSm•Ntre t] dwvI v;g.vˇd;
rs;tle hyo bı a;Ste n;Ny] s;gr;" 21
îit ≈uTv; tto v;Ky' gNtuk;m; rs;tlm(
a%nNpO…qvI' sv;| p·rt" s;gr;Stt" 22
te =u/;t;R mOd' xu„k;' .=yNtSTvhinRxm(
Ny%n'í;ip jGmuí sTvr;Ste rs;tlm( 23
t;n;gt;N.Upsut;Ns;gr;Nb≤ln" ’tIn(
≈uTv; r=;'…s s']St; VygmNkipl;≤Ntkm( 24
kiploåip mh;p[;DSt] xete rs;tle
pur; c s;…/t' ten dev;n;' k;yRmˇu mm( 25
ivin{e, tt" ≈;Nt" …sıe k;yeR sur;Np[it
ab[vITkipl" ≈Im;…•{;Sq;n' p[yCzq 26
rs;tl' dduStSmw punr;h sur;Nmuin"
yo m;muTq;pyeNmNdo .SmI .Uy;∞ sTvrm( 27
tt" xye tlgto no ce• Sv“ Ev ih
425

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tqeTyuˇ_" surg,wSt] xete rs;tle 28
tSy p[.;v' te D;Tv; r;=s; m;yy; yut;"
s;gr;,;' c sveWR ;' v/op;y' p[ci£re 29
ivn; yuıne te .It; r;=s;" sTvr;Std;
a;gTy y] s muin" kipl" kopno mh;n( 30
≤xrodexe hy' te vw bı±v;q Tvry;iNvt;"
dUre iSqTv; m*inní p[=e Nt" ik˘ .veidit 31
ttStu s;gr;" sveR inivRxNto rs;tlm(
dÎxuSte hy' bı' xy;n' pu®W' tq; 32
t' meinre c ht;Rr' £tuhNt;rmev c
En' hTv; mh;p;p' ny;moåê' nOp;≤Ntkm( 33
kÉ…cdUc"u pxë' bı' ny;moånen ik˘ flm(
td;¸rpre xUr; r;j;n" x;sk; vym( 34
¨Tq;Pywn' mh;p;p' hNm" =;]e, vcRs;
te t' jflumiuR n' p;dwB®úvNto inœër;…, c 35
tt" kopen mht; kiplo muinsˇm"
s;gr;nI=y;m;s t;Nkop;∫Sms;Tkrot( 36
jJvluSte ttSt] s;gr;" svR Ev ih
tˇu sv| n j;n;it dI≤=t" sgro nOp" 37
n;rd" kqy;m;s sgr;y mh;Tmne
kiplSy tu s'Sq;n' hySy;ip tu s'iSqitm( 38
r;=s;n;' tu iv’it' s;gr;,;' c n;xnm(
tt…íNt;pro r;j; ktRVy' n;vbu?yt 39
aproåip sutí;sIdsmÔ; îit ≈ut"
s tu b;l;'Stq; p*r;Nm*:y;‹æT=pit c;M.…s 40
sgroåPyq ivD¢" p*rw" s'…m≤ltwStd;
426

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

dunyR ' tSy t' D;Tv; tt" £⁄ıoåb[vI•Op" 41
Sv;nm;Ty;'Std; r;j; dexTy;g' kroTvym(
asmÔ;" =]/mRTy;gI vw b;l`;tk" 42
sgrSy tu t√;Ky' ≈uTv;m;Ty;STvr;iNvt;"
tTyjunpRO te" pu]msmÔ; gto vnm( 43
s;gr; b[˜x;pen n∑;" sveR rs;tle
Ekoåip c vn' p[;¢ îd;nI' k; gitmRm 44
a'xmu ;init iv:y;t" pu]StSy;smÔs"
a;n;Yy b;lk˘ r;j; k;y| tSmw Nyvedyt( 45
kipl' c sm;r;?y a'xmu ;nip b;lk"
sgr;y hy' p[;d;ˇt" pU,oRå.vT£tu" 46
tSy;ip pu]StejSvI idlIp îit /;…mRk"
tSy;ip pu]o mitm;N.gIrq îit ≈ut" 47
ipt;mh;n;' sveWR ;' git' ≈uTv; sud"u ≤%t"
sgr' nOpx;dUl
R ' pp[Cz ivny;iNvt" 48
s;gr;,;' tu sveWR ;' in„’itStu kq' .vet(
.gIrq' nOp" p[;h kiplo veiˇ pu]k 49
tSy t√cn' ≈uTv; b;l" p[;y;{s;tlm(
kipl' c nmS’Tv; sv| tSmw Nyvedyt( 50
s muinStu …cr' ?y;Tv; tps;r;?y x'krm(
j$;jlen Sviptøn;Pl;Vy nOpsˇm 51
tt" ’t;qoR .ivt; Tv' c te iptrStq;
tq; kromIit muin' p[,My punrb[vIt( 52
Kv gCzπåh' muin≈eœ ktRVy' c;ip t√d 53
kipl ¨v;c
kìl;s' t' nr≈eœ gTv; Stuih mheêrm(
427

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tp" k⁄® yq;x·ˇ_ ttíe‚Pstm;PSy…s 54
b[˜ov;c
tCz^Tu v; s munve ;RKy' muin' nTv; Tvg;•gm(
kìl;s' s xu…c.UTR v; b;lo b;li£y;iNvt"
tpse iníy' ’Tv; ¨v;c s .gIrq" 55
.gIrq ¨v;c
b;loåh' b;lbu≤ıí b;lcN{/r p[.o
n;h' ikmip j;n;…m tt" p[Ito .v p[.o 56
v;‚G.mRno…." ’it…." kd;…cn(
mmopk⁄v≤R Nt ihte rt; ye
te>yo iht;q| iTvh c;mrex
som' nmSy;…m sur;idpUJym( 57
¨Tp;idto ywr….v…/Rtí
sm;ngo]í sm;n/m;R
teW;m.I∑;in ≤xv" krotu
b;leNdum*≤l' p[,toåiSm inTym( 58
b[˜ov;c
Ev' tu b[vu tStSy purSt;d.viCzv"
vre, CzNdy;no vw .gIrqmuv;c h 59
≤xv ¨v;c
y• s;?y' surg,wdyRe ' tˇe my; /[vu m(
vdSv in.Ryo .UTv; .gIrq mh;mte 60
b[˜ov;c
.gIrq" p[,Myex' ˙∑" p[ov;c x'krm( 61
.gIrq ¨v;c
j$;iSqt;' iptø,;' me p;vn;y s·r√r;m(
428

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

t;mev deih devx
e svRm;¢' tto .vet( 62
b[˜ov;c
mhexoåip ivhSy;q .gIrqmuv;c h 63
≤xv ¨v;c
dˇ; myey' te pu] punSt;' Stuih suvt[ 64
b[˜ov;c
t∂ºvvcn' ≈uTv; tdq| tu tpo mht(
Stuit' ck;r g©;y; .KTy; p[ytm;ns" 65
tSy; aip p[s;d' c p[;Py b;loåPyb;lvt(
g©;' mheêr;Tp[;¢;m;d;y;g;{s;tlm( 66
NyvedyTs munye kipl;y mh;Tmne
yqoidtp[k;re, g©;' s'Sq;Py yàt" 67
p[d≤=,mq;vTyR ’t;Ô≤lpu$oåb[vIt( 68
.gIrq ¨v;c
deiv me iptr" x;p;TkiplSy mh;mun"e
p[;¢;Ste ivgit' m;tStSm;ˇ;Np;tumhR…s 69
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; surndI sveWR ;mupk;·rk;
lok;n;mupk;r;q| iptø,;' p;vn;y c 70
agSTypItSy;M.o/e" pUr,;y ivxeWt"
Smr,;dev p;p;n;' n;x;y surinªg; 71
.gIrqoidt' c£É rs;tltle iSqt;n(
.SmI.Ut;•Opsut;Ns;gr;'í ivxeWt" 72
ivindRG/;nq;Pl;Vy %;tpUrmq;krot(
tto me®˘ sm;Pl;Vy iSqt;' b;loåb[vI•Op" 73
kmR.mU * Tvy; .;Vy' tqeTy;g;≤ım;lym(
429

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ihmvTpvRt;Tpu<y;∫;rt' vWRm>yg;t( 74
tNm?yt" pu<yndI p[;y;TpUv;R,vR ' p[it
EvmeW;ip te p[oˇ_; g©; =;]; mh;mune 75
m;heêrI vw„,vI c swv b[;˜I c p;vnI
.;gIrqI devndI ihmviCz%r;≈y; 76
mheêrj$;v;·r Ev' √wiv?ym;gtm(
ivN?ySy d≤=,e g©; g*tmI s; ing¥te
¨ˇre s;ip ivN?ySy .;gIrQy…./Iyte 77
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de .;gIrQyvtr,'
n;m;∑s¢ittmoå?y;y" 78
g*tmIm;h;TMye nvmoå?y;y"
aqon;xIittmoå?y;y"
vr;htIqRv,Rnm(
n;rd ¨v;c
n mnStOi¢m;/ˇe kq;" Í<vÊvye·rt;"
pOqˇ_IqRfl' ≈otu' p[vˇO ' mm m;nsm( 1
£mxo b[;˜,;nIt;' g©;' me p[qm' vd
pOqˇ_IqRfl' pu<y' seith;s' yq;£mm( 2
b[˜ov;c
tIq;Rn;' c pOqG.;v' fl' m;h;TMymev c
sv| vˇ_⁄' n xKno…m n c Tv' ≈v,e =m" 3
tq;ip ik˘…c√+y;…m Í,u n;rd yàt"
y;Nyuˇ_;in c tIq;Rin ≈uitv;Ky;in y;in c 4
t;in v+y;…m s'=pe ;•mS’Tv; i]locnm(
y];s* .gv;n;sITp[Ty=S}yMbko mune 5
430

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

}yMbk˘ n;m tˇIq| .u·ˇ_mu·ˇ_p[d;ykm(
v;r;hmpr' tIq| i]Wu lokÉWu iv≈utm( 6
tSy Âp' p[v+y;…m n;m iv„,oyRq;.vt(
pur; dev;Npr;.Uy yDm;d;y r;=s" 7
rs;tlmnup;[ ¢" …sN/usne îit ≈ut"
yDe tlmnup;[ ¢e inyRD; Á.vNmhI 8
n;y' lokoåiSt n pro yDe n∑ îtITvr;"
sur;Stmev ivivxU rs;tlmnui√Wm( 9
n;xKnuvS' tu t' jet'u dev; îN{purogm;"
iv„,u' pur;,pu®W' gTv; tSmw Nyvedyn( 10
r;=sSy tu tTkmR yD.[x
' mxeWt"
tt" p[ov;c .gv;Nv;r;h' vpur;iSqt" 11
xƒc£gd;p;…,gRTv; cwv rs;tlm(
a;n…y„ye m%' pu<y' hTv; r;=spug' v;n( 12
Sv" p[y;Ntu sur;" sveR Vyetu vo m;nso Jvr"
yen g©; tl' p[;¢; pq; tenvw c£/Ok™ 13
jg;m trs; pu] .uv' ….Êv; rs;tlm(
s vr;hvpu" ≈Im;n[s;tlinv;…sn" 14
r;=s;Nd;nv;NhTv; mu%e /OTv; mh;?vrm(
v;r;hÂpI .gv;Nm%m;d;y yD.uk™ 15
yen p[;p tl' iv„,u" pq; tenvw x]u…jt(
mu%e NySy mh;yD' iní£;m rs;tl;t( 16
t] b[˜…gr* dev;" p[tI=;' ci£re hre"
pqStSm;i√in"sOTy g©;ßv,m>yg;t( 17
p[;=;ly∞ Sv;©;in asO‚Gl¢;in n;rd
g©;M.s; t] k⁄<@÷ v;r;hm.vˇt" 18
431

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mu%e NySt' mh;yD' dev;n;' purto h·r"
dˇv;'≤S]dx≈eœo mu%;¥Doå>yj;yt 19
tt" p[.iO t yD;©÷ p[/;n' ßuv ¨Cyte
v;r;hÂpm.vdev' vw k;r,;Ntr;t( 20
tSm;Tpu<ytm' tIq| v;r;h' svRk;mdm(
t] ò;n' c d;n' c svR£tuflp[dm( 21
t] iSqtoåip y" k…í≤TptøNSmrit pu<y’t(
ivmuˇ_;" svRp;pe>y" iptr" SvgRm;“uy"u 22
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye vr;htIqRv,Rn'
n;mon;xIittmoå?y;y" 79
g*tmIm;h;TMye dxmoå?y;y" 10
aq;xIittmoå?y;y"
kpottIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
k⁄x;vtRSy m;h;TMymh' vˇ_⁄' n te =m"
tSy Smr,m;]e, ’t’Tyo .ve•r" 1
k⁄x;vtR…mit :y;t' nr;,;' svRk;mdm(
k⁄xne ;vitRt' y] g*tmen mh;Tmn; 2
k⁄xne ;vtR…yTv; tu a;ny;m;s t;' muin"
t] ò;n' c d;n' c iptø,;' tOi¢d;ykm( 3
nIlg©; s·rCz^œπ ; in"sOt; nIlpvRt;t(
t] ò;n;id y≤Tk˘…cTkroit p[yto nr" 4
sv| td=y' iv¥;≤Tptø,;' tOi¢d;ykm(
iv≈ut' i]Wu lokÉWu kpot' tIqRmˇu mm( 5
tSy Âp' c v+y;…m mune Í,u mh;flm(
432

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

t] b[˜…gr* k…í√‰;/" prmd;®," 6
ihniSt b[;˜,;Ns;/UNytINgop≤=,o mOg;n(
Ev'.tU " s p;p;Tm; £o/noånOt.;W," 7
.IW,;’itrTyugo[ nIl;=o ÓSvb;¸k"
dNturo n∑n;s;=o ÓSvp;TpOqk
u ≤⁄ =k" 8
ÓSvodro ÓSv.ujo iv’to gdR.Svn"
p;xhSt" p;p…cˇ" p;ipœ" s/nu" sd; 9
tSy .;y;R tq;.Ut; apTy;Nyip n;rd
ty; tu p[ye mR ;,oås* ivvex ghn' vnm( 10
s j`;n mOg;Np;p" p≤=,o b¸Âip,"
pÔre p[;≤=pTk;'…í∆Ivm;n;'Stqetr;n( 11
=u/y; p·rt¢;©o iv◊lStOWy; tq;
.[;Ntdexo b¸tr' NyvtRt gOh' p[it 12
ttoåpr; º s'p;[ ¢e invOˇe m/um;/ve
=,;ˇ…@Ì…jRt' c s;.[' cwv;.vˇd; 13
vv* v;yu" s;XmvWoR v;·r/;r;it.IW,"
s gCz÷LluB/k" ≈;Nt" pNq;n' n;vbu?yt 14
jl' Sql' gtRmqo pNq;nmqv; idx"
n bubo/ td; p;p" ≈;Nt" xr,mPyq 15
Kv gCz;…m Kv itœºy' ik˘ kromITy…cNtyt(
sveWR ;' p[;…,n;' p[;,;n;ht;Rh' yq;Ntk" 16
mm;PyNtkr' .Ut' s'p;[ ¢' c;XmvWR,m(
];t;r' nwv pXy;…m ≤xl;' v; vO=m≤NtkÉ 17
Ev' b¸iv/' Vy;/o iv…cNTy;pXyd≤NtkÉ
vne vnSpit…mv n=];,;' yq;i]jm( 18
mOg;,;' c yq; …s'hm;≈m;,;' gOh;…/pm(
433

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

î≤N{y;,;' mn îv ];t;r' p[;…,n;' ngm( 19
≈eœ' iv$ipn' xu.'[ x;%;pLlvmi<@tm(
tm;…≈Tyopiv∑oå.UÆTKl•v;s; s luB/k" 20
SmrN.;y;RmpTy;in jIveyru qv; n v;
EtiSm•Ntre t] c;St' p[;¢o idv;kr" 21
tmev ngm;…≈Ty kpoto .;yRy; sh
pu]p*]w" p·rvOto Á;Ste t] ngoˇme 22
su%ne in.Ryo .UTv; sut¢O " p[It Ev c
bhvo vTsr; y;t; vstStSy p≤=," 23
pitv[t; tSy .;y;R supI[ t; ten cwv ih
ko$re t•ge ≈eœº jlv;Yv…¶v…jRte 24
.;y;Rp]u "w p·rvOt" svRd;Ste kpotk"
tiSm≤Ndne dwvvx;Tkpotí kpotk° 25
.+y;q| tu ¨.* y;t* kpoto ngm>yg;t(
s;ip dwvvx;Tpu] pÔrSqwv vtRte 26
gOhIt; luB/kÉn;q jIvm;nev vtRte
kpotkoåPypTy;in m;tOhIn;NyudI+y c 27
vW| c .IW,' p[;¢mSt' y;to idv;kr"
Svko$r' ty; hInm;loKy ivll;p s" 28
t;' bı;' pÔrSq;' v; n bubo/ kpotr;$(
aNv;re.e kpoto vw ip[y;y; gu,k°tRnm( 29
n;¥;Py;y;it kLy;,I mm hWRivv…/RnI
mm /mRSy jnnI mm dehSy ceêrI 30
/m;Rqk
R ;mmo=;,;' swv inTy' sh;…ynI
tu∑e hsNtI ®∑e c mm du"%p[m;jRnI 31
s%I mN]eWu s; inTy' mm v;Kyrt; sd;
434

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

n;¥;Py;y;it kLy;,I s'py[ ;teåip .;Skre 32
n j;n;it v[t' mN]' dwv' /m;RqmR ve c
pitv[t; pitp[;,; pitmN]; pitip[y; 33
n;¥;Py;y;it kLy;,I ik˘ kro…m Kv y;…m v;
ik˘ me gOh' k;nn' c ty; hIn' ih ÎXyte 34
ty; yuˇ_' …≈y; yuˇ_' .IW,' v;ip xo.nm(
n;¥;Py;y;it me k;Nt; yy; gOhmudI·rtm( 35
ivn;ny; n jIiv„ye Tyje v;ip ip[y;' tnum(
ik˘ k⁄vNR tu TvpTy;in lu¢/mRSTvh' pun" 36
Ev' ivlptStSy .tuvR ;RKy' inxMy s;
pÔrSqwv s; v;Ky' .t;Rr…mdmb[vIt( 37
kpotKyuv;c
a];hmiSm bıwv ivvx;iSm %goˇm
a;nIt;h' luB/kÉn bı; p;xwmhR ;mte 38
/Ny;SMynughO It;iSm pitvR·ˇ_ gu,;Nmm
sto v;Pysto v;ip ’t;q;Rh' n s'xy" 39
tu∑e .tR·r n;rI,;' tu∑;" Syu" svRdve t;"
ivpyRye tu n;rI,;mvXy' n;xm;“uy;t( 40
Tv' dwv' Tv' p[.mu ÁR ' Tv' su˙Êv' pr;y,m(
Tv' v[t' Tv' pr' b[˜ SvgoR mo=STvmev c 41
m; …cNt;' k⁄® kLy;, /meR bu≤ı' iSqr;' k⁄®
TvTp[s;d;∞ .uˇ_; ih .og;í iviv/; my;
al' %edne m∆en /meR bu≤ı' k⁄® iSqr;m( 43
b[˜ov;c
îit ≈uTv; ip[y;v;Kymuˇt;r ngoˇm;t(
y] s; pÔrSq; tu kpotI vtRte Tvrm( 44
435

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

t;m;gTy ip[y;' ÎÇ; mOtv∞;ip luB/km(
mocy;mIit t;m;h iníe∑o luB/koå/un; 45
m; muçSv mh;.;g D;Tv; s'bN/miSqrm(
luB/;n;' %ecr; Á•' jIvo jIvSy c;xnm( 46
n;pr;/' Smr;MySy /mRb≤u ı' iSqr;' k⁄®
gu®r…¶i√≥j;tIn;' v,;Rn;' b[;˜,o gu®" 47
pitrev gu®" S]I,;' svRSy;>y;gto gu®"
a>y;gtmnup;[ ¢' vcnwStoWy≤Nt ye 48
teW;' v;gIêrI devI tO¢; .vit in…ítm(
tSy;•Sy p[d;nen x£StOi¢mv;“uy;t( 49
iptr" p;dx*cen a•;¥en p[j;pit"
tSyopc;r;√w l+mIivR„,un; p[Iitm;“uy;t( 50
xyne svRdve ;Stu tSm;TpUJytmoåit…q"
a>y;gtmnu≈;Nt' sUyoR!' gOhm;gtm(
t' iv¥;∂ºvÂpe, svR£tuflo Ás* 51
a>y;gt' ≈;Ntmnuvj[ ≤Nt
dev;í sveR iptroå¶yí
tiSm≤Nh tO¢e mudm;“uv≤Nt
gte inr;xeåip c te inr;x;" 52
tSm;Tsv;RTmn; k;Nt du"%' TyKTv; xm' v[j
’Tv; itœ xu.;' bu≤ı' /mR’Ty' sm;cr 53
¨pk;roåpk;rí p[vr;ivit s'mt*
¨pk;·rWu svoRåip kroTyup’it' pun" 54
apk;·rWu y" s;/u" pu<y.;Ks ¨d;˙t" 55
kpot ¨v;c
a;vyornuÂp' c Tvyoˇ_' s;/u mNyse
436

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ik˘tu vˇ_VymPyiSt tCzé,„u v vr;nne 56
shß' .rte k…íCztmNyo dx;pr"
a;Tm;n' c su%ne ;Nyo vy' k∑odr'.r;" 57
gtR/;Ny/n;" kÉ…cTk⁄xl
U /innoåpre
`$≤=¢/n;" kÉ…c∞çu≤=¢/n; vym( 58
pUjy;…m kq' ≈;Ntm>y;gt…mm' xu.e 59
kpoTyuv;c
a…¶r;p" xu.; v;,I tO,k;œ;idk˘ c yt(
EtdPy…qRne dey' xIt;toR luB/kSTvym( 60
b[˜ov;c
EtCz^Tu v; ip[y;v;Ky' vO=m;®Á p≤=r;$(
a;loky;m;s td; viˆ' dUr' ddxR h 61
s tu gTv; viˆdex' cçunoLmukm;hrt(
puroå…¶' Jv;ly;m;s luB/kSy kpotk" 62
xu„kk;œ;in p,;Rin tO,;in c pun" pun"
a¶* in=epy;m;s inxIqe s kpotr;$( 63
tm…¶' Jv≤lt' ÎÇ; luB/k" xItdu"≤%t"
avx;in Svk;©;in p[t;Py su%m;¢v;n( 64
=u/;…¶n; dÁm;n' Vy;/' ÎÇ; kpotk°
m; muçSv mh;.;g îit .t;Rrmb[vIt( 65
SvxrIre, du"%;t| luB/k˘ p[I,y;…m tm(
î∑;itqIn;' ye lok;St;'STv' p[;“uih suvt[ 66
kpot ¨v;c
m…y itœit nwv;y' tv /moR iv/Iyte
î∑;it…q.Rv;mIh anuj;nIih m;' xu.e 67
b[˜ov;c
437

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

îTyuKTv;…¶' i]r;vTyR SmrNdev' ctu.jRu m(
ivê;Tmk˘ mh;iv„,u' xr<y' .ˇ_vTslm( 68
yq;su%' juWSveit vd•…¶' tq;ivxt(
t' ÎÇ;¶* ≤=¢jIv' luB/ko v;Kymb[vIt( 69
luB/k ¨v;c
aho m;nuWdehSy …/GjIivt…md' mm
yidd' p≤=r;jen mdqeR s;hs' ’tm( 70
b[˜ov;c
Ev' b[vu Nt' t' luB/' p≤=,I v;Kymb[vIt( 71
kpotKyuv;c
m;' Tv' muç mh;.;g dUr' y;TyeW me pit" 72
b[˜ov;c
tSy;St√cn' ≈uTv; pÔrSq;' kpotk°m(
luB/ko mocy;m;s trs; .Itvˇd; 73
s;ip p[d≤=,' ’Tv; pitm…¶' td; jg* 74
kpoTyuv;c
S]I,;my' pro /moR y∫turR nuvx
e nm(
vede c ivihto m;gR" svRlokÉWu pU…jt" 75
Vy;lg[;hI yq; Vy;l' …bl;duırte bl;t(
Ev' Tvnugt; n;rI sh .];R idv' v[jte ( 76
itß" ko$‰oå/Rko$I c y;in rom;…, m;nuWe
t;vTk;l' vseTSvgeR .t;Rr' y;nugCzit 77
nmS’Tv; .uv' dev;Ng©;' c;ip vnSptIn(
a;ê;Sy t;NypTy;in luB/k˘ v;Kymb[vIt( 78
kpoTyuv;c
TvTp[s;d;Nmh;.;g ¨pp•' mmeÎxm(
438

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

apTy;n;' =mSveh .];R y;…m i]iv∑pm( 79
b[˜ov;c
îTyuKTv; p≤=,I s;?vI p[ivvex ¸t;xnm(
p[iv∑;y;' ¸tvhe jyxBdo NyvtRt 80
ggne sUysR k
' ;x' ivm;nmitxo.nm(
td;Â!* surin.* d'ptI dÎxe tt" 81
hWe,R p[octu®.* luB/k˘ ivSmy;iNvtm( 82
d'ptI Ëctu"
gCz;v≤S]dxSq;nm;pO∑oå…s mh;mte
a;vyo" SvgRsop;nmit…qSTv' nmoåStu te 83
b[˜ov;c
ivm;nvrm;Â!* t* ÎÇ; luB/koåip s"
s/nu" pÔr' TyKTv; ’t;Ô≤lr.;Wt 84
luB/k ¨v;c
n Tyˇ_Vyo mh;.;g* dey' ik˘…cdj;nte
ahm];it…qm;RNyo in„’it' vˇ_⁄mhRq" 85
d'ptI Ëctu"
g*tmI' gCz .{' te tSy;" p;p' invedy
t]wv;Plvn;Tp=' svRp;pwivRmo+yse 86
muˇ_p;p" punSt] g©;y;mvg;hne
aême/fl' pu<y' p[;Py pu<yo .iv„y…s 87
s·r√r;y;' g*tMy;' b[˜iv„<vIxs'.iu v
punr;Plvn;dev TyKTv; deh' mlImsm( 88
ivm;nvrm;Â!" Svg| gNt;Sys'xym( 89
b[˜ov;c
tCz^Tu v; vcn' t;>y;' tq; c£É s luB/k"
439

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivm;nvrm;Â!o idVyÂp/roå.vt( 90
idVym;Ly;Mbr/r" pUJym;noåPsrog,w"
kpotí kpotI c tOtIyo luB/kStq;
g©;y;í p[.;ve, sveR vw idvm;£mn( 91
tt" p[.iO t tˇIq| k;pot…mit iv≈utm(
t] ò;n' c d;n' c iptOpjU nmev c 92
jpyD;idk˘ kmR td;nNTy;y kLpte 93
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye kpottIqRv,Rn'
n;m;xIittmoå?y;y" 80
g*tmIm;h;TMye Ek;dxoå?y;y" 11
aqwk;xIittmoå?y;y"
k⁄m;rtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
k;iˇRkyÉ ' pr' tIq| k*m;r…mit iv≈utm(
y•;m≈v,;dev k⁄lv;n[pU v;N.vet( 1
inhte t;rkÉ dwTye SvSqe j;te i]iv∑pe
k;iˇRkyÉ ' sut' Jyeœ' p[ITy; p[ov;c p;vRtI 2
yq;su%' .uõ+™ v .og;'S]wloKye mns" ip[y;n(
mm;Dy; p[Itmn;" iptuívw p[s;dt" 3
Evmuˇ_" s vw m;]; ivx;%o devt;≤S]y"
yq;su%' bl;{eme devpà‰oåip re…mre 4
tt" s'.Ju ym;n;su devpàIWu n;rd
n;xKnuvNv;r…ytu' k;iˇRkyÉ ' idv*ks" 5
tto invedy;m;su" p;vRTyw pu]kmR tt(
as’√;yRm;,oåip m;]; dev"w s x·ˇ_/Ok™ 6
440

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

nwv;s;vkro√;Ky' S]I„v;sˇ_Stu W<mu%"
a….x;p.y;∫It; p;vRtI pyR…cNtyt( 7
pu]òeh;ˇqwvx
e ; dev;n;' k;yR…sıye
devpTNy…ír' r+y; îit mTv; pun" pun" 8
ySy;' tu rmte SkNd" p;vRtI Tvip t;ÎxI
t{Upm;Tmn" ’Tv; vtRy;m;s p;vRtI 9
îN{Sy v®,Sy;ip .;y;Rm;Ùy W<mu%"
y;vTpXyit tSy;' tu m;tOÂpmpXyt 10
t;mp;Sy nmSy;q punrNy;mq;◊yt(
tSy;' tu m;tOÂp' s p[+e y l∆;mup…e yv;n( 11
Ev' b◊IWu t{Up' ÎÇ; m;tOmy' jgt(
îit s'…cNTy g;©πyo vwr;Gymgmˇd; 12
s tu m;tO’t' D;Tv; p[vˇO Sy invtRnm(
inv;yRíde h' .og;≤Tk˘tu pUv| p[vitRt" 13
tSm;Nm;tO’t' sv| mm h;Sy;Spd' iTvit
l∆y; pry; yuˇ_o g*tmImgmˇd; 14
îy' c m;tOÂp; me Í,otu mm .;iWtm(
ît" S]In;m/ey' yNmm m;tOsm' mtm( 15
Ev' D;Tv; lokn;q" p;vRTy; sh x'kr"
pu]' inv;ry;m;s vOˇ…mTyb[vIÌu®" 16
tt" surpit" p[It" ik˘ dd;mIit …cNtyn(
’t;Ô≤lpu$" SkNd" iptr' punrb[vIt( 17
SkNd ¨v;c
sen;pit" surpitStv pu]oåh…mTyip
almetne devx
e ik˘ vrw" surpU…jt 18
aqv; d;tuk;moå…s lok;n;' ihtk;Myy;
441

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;ceåh' n;Tmn; dev tdnuD;tumhR…s 19
mh;p;tikn" kÉ…cÌu®d;r;….g;…mn"
a];Plvnm;]e, /*tp;p; .vNtu te 20
a;“uvNtUˇm;' j;it' ityRçoåip surêe r
k⁄Âpo Âps'piˇm] ò;n;dv;“uy;t( 21
b[˜ov;c
EvmiSTvit t' x'."u p[TynNdTsut·e rtm(
tt" p[.iO t tˇIq| k;iˇRkyÉ …mit ≈utm(
t] ò;n' c d;n' c svR£tuflp[dm( 22
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye k⁄m;rtIqRv,Rn'
n;mwk;xIittmoå?y;y" 81
aq √‰xIittmoå?y;y"
’·ˇk;tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
yT:y;t' ’iˇk;tIq| k;iˇRkyÉ ;dnNtrm(
tSy ≈v,m;]e, somp;nfl' l.et( 1
pur; t;rkn;x;y .vretoåipbTk…v"
retog.| k…v' ÎÇ; AiWpà‰oåSpOhNmune 2
s¢WIR,;mOtò
u ;t;' vjR…yTv; Tv®N/tIm(
t;su g.R" sm.vTW$(su S]IWu td;…¶t" 3
tPym;n;Stu xo….œ; Atuò;t;Stu t; mune
ik˘ k⁄m"R Kv nu gCz;m" ik˘ ’Tv; su’t' .vet( 4
îTyuKTv; t; …mqo g©;' Vyg[; gTv; VypI@yn(
t;>ySte in"sOt; g.;R" fÉnÂp;Std;M.…s 5
aM.s; Tvekt;' p[;¢; v;yun; svR Ev ih
442

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

EkÂpStd; t;>y" W<mu%" smj;yt 6
ß;v…yTv; tu t;Ng.;RniO Wpà‰o gOh;Nyyu"
t;s;' iv’tÂp;…, ÎÇ; te AWyoåb[vu n( 7
gMyt;' gMyt;' xI`[' SvwrI vOiˇnR yuJyte
S]I,;…mit tto vTs inrSt;" pit….Stu t;" 8
tto du"%' sm;iv∑;STyˇ_;" Svpit….í W$(
t; ÎÇ; n;rd" p[;h k;iˇRkyÉ o hro∫v" 9
g;©πyoå…¶.víeit iv:y;tSt;rk;Ntk"
t' y;Ntu n …cr;dev p[Ito .og' p[d;Syit 10
devWevR cR n;dev sm>yeTy c W<mu%m(
’iˇk;" Svymevtw ¥q;vOˇ' Nyvedyt( 11
t;>yo v;Ky' ’iˇk;>y" k;iˇRkyÉ oånumNy c
g*tmI' y;Ntu sv;Rí ò;Tv;pUJy mheêrm( 12
E„y;…m c;h' t]wv y;Sy;…m surm≤Ndrm(
tqeTyuKTv; ’iˇk;í ò;Tv; g©;' c g*tmIm( 13
devêe r' c s'pJU y k;iˇRkyÉ ;nux;sn;t(
devêe rp[s;den p[yyu" surm≤Ndrm( 14
tt" p[.iO t tˇIq| ’iˇk;tIqRmCu yte
k;iˇRKy;' ’iˇk;yoge t] y" ò;nm;cret( 15
svR£tufl' p[;Py r;j; .vit /;…mRk"
tˇIqRSmr,' v;ip y" kroit Í,oit c
svRp;pivinmRˇu _o dI`Rm;yurv;“uy;t( 16
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye ’·ˇk;tIqRv,Rn' n;m
√‰xIittmoå?y;y" 82
g*tmIm;h;TMye ]yodxoå?y;y" 13
443

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

aq }yxIittmoå?y;y"
dx;ême/tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
dx;ême…/k˘ tIq| tCzé,„u v mh;mune
ySy ≈v,m;]e, hyme/fl' l.et( 1
ivêkmRstu " ≈Im;iNvêÂpo mh;bl"
tSy;ip p[qm" pu]StTpu]o .*vno iv.u" 2
puro/;" kXypStSy svRD;nivx;rd"
tmpOCzNmh;b;¸.*Rvn" s;vR.*vn" 3
y+yeåh' hyme/íw yugp∂x….mRnu e
îTypOCzÌu®˘ ivp[' Kv y+y;…m sur;init 4
soåvd∂ºvyjn' t] t] nOpoˇm
y] y] i√j≈eœ;" p[;vtRNt mh;£tUn( 5
t];.v•OiWg,; a;iTvRJye m%m<@le
yugp∂xme/;in p[vˇO ;in puro/s; 6
pU,tR ;' n;yyuSt;in ÎÇ; …cNt;pro nOp"
ivh;y devyjn' punrNy] t;N£tUn( 7
¨p;£;mˇq; t] ivfldoW;Stm;yyu"
ÎÇ;pU,;|Stto yD;n[;j; gu®m.;Wt 8
r;jov;c
dexdoW;Tk;ldoW;Nmm doW;ˇv;ip v;
pU,tR ;' n;“uv≤Nt Sm dxme/;in v;…jn" 9
b[˜ov;c
ttí du"≤%to r;j; kXypen puro/s;
gI„pte.;[ tR r' Jyeœ' gTv; s'vtRmcU tu" 10
kXyp.*vn;vUctu"
444

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

.gvNyugpTk;y;R<yême/;in m;nd
dx s'p,U tR ;' y;≤Nt t' dex' t' gu®˘ vd 11
b[˜ov;c
tto ?y;Tv; AiW≈eœ" s'vtoR .*vn' td;
ab[vIÌCz b[˜;,' gu®˘ dex' vid„yit 12
.*vnoåip mh;p[;D" kXypen mh;Tmn;
a;gTy m;mb[vI∞ gu®˘ dex;idk˘ c yt( 13
ttoåhmb[v' pu] .*vn' kXyp' tq;
g*tmI' gCz r;jeN{ s dex" £tup<u yv;n( 14
aymev gu®" ≈eœ" kXypo vedp;rg"
gurorSy p[s;den g*tMy;í p[s;dt" 15
EkÉn hyme/ne t] ò;nen v; pun"
seTSy≤Nt t] yD;í dxme/;in v;…jn" 16
tCz^Tu v; .*vno r;j; g*tmItIrm>yg;t(
kXypen sh;yen hyme/;y dI≤=t" 17
tt" p[vˇO e yDexe hyme/e mh;£t*
s'p,U eR tu td; r;j; pO…qvI' d;tum¥u t" 18
ttoåNt·r=e v;gu∞®w v;c nOpsˇmm(
pUj…yTv; iSqt' ivp[;nOiTvjoåq sdSptIn( 19
a;k;xv;guv;c
puro/se kXyp;y sxwlvnk;nn;m(
pO…qvI' d;tuk;men dˇ' sv| Tvy; nOp 20
.U…md;nSpOh;' TyKTv; a•' deih mh;flm(
n;•d;nsm' pu<y' i]Wu lokÉWu iv¥te 21
ivxeWtStu g©;y;" ≈ıy; pu≤lne mune
Tvy; tu hyme/oåy' ’t" sb¸d≤=,"
445

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

’t’Tyoå…s .{' te n;] k;y;R ivc;r,; 22
b[˜ov;c
tq;ip d;tuk;m' t' mhI p[ov;c .*vnm( 23
pO…qVyuv;c
ivêkmRj s;vR.*m m; m;' deih pun" pun"
inm∆eåh' s≤llSy m?ye tSm;• dIyt;m( 24
b[˜ov;c
ttí .*vno .It" ik˘ dey…mit c;b[vIt(
puníov;c s; pOQvI .*vn' b[;˜,wvtRO m( 25
.UMyuv;c
itl; g;vo /n' /;Ny' y≤Tk˘…cÌ*tmIt$e
sv| td=y' d;n' ik˘ m;' .*vn d;Sy…s 26
g©;tIr' sm;…≈Ty g[;smek˘ dd;it y"
ten;h' skl; dˇ; ik˘ m;' .*vn d;Sy…s 27
b[˜ov;c
t∫⁄vo vcn' ≈uTv; .*vn" s;vR.*vn"
tqeit mTv; ivp[>e yo Á•' p[;d;TsuivStrm( 28
tt" p[.iO t tˇIq| dx;ême…/k˘ ivdu"
dx;n;même/;n;' fl' ò;n;dv;Pyte 29
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye dx;ême/tIqRv,Rn' n;m
}yxIittmoå?y;y" 83
g*tmIm;h;TMye ctudx
R oå?y;y" 14
aq cturxIittmoå?y;y"
pwx;ctIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
446

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

pwx;c' tIqRmpr' pU…jt' b[˜v;id…."
tSy SvÂp' v+y;…m g*tMy; d≤=,e t$e 1
…g·rb[˜R …gre" p;êeR aÔno n;m n;rd
tiSmHxwle muinvr x;p.[∑; vr;Psr; 2
aÔn; n;m t];sIduˇm;©πn v;nrI
kÉsrI n;m t∫t;R ai{kÉit tq;pr; 3
s;ip kÉs·r,o .;y;R x;p.[∑; vr;Psr;
¨ˇm;©πn m;j;RrI s;Py;SteåÔnpvRte 4
d≤=,;,Rvm>y;g;TkÉsrI lokiv≈ut"
EtiSm•NtreågSTyoåÔn' pvRtm>yg;t( 5
aÔn; c;i{k; cwv agSTymOiWsˇmm(
pUjy;m;stu®.e yq;Ny;y' yq;su%m( 6
tt" p[s•o .gv;n;ho.e …v[yt;' vr"
te a;htu®.eågSTy' pu]* deih munIêr 7
sve>R yo b≤ln* ≈eœ* svRlokopk;rk*
tqeTyuKTv; muin≈eœo jg;m;x;' s d≤=,;m( 8
tt" kd;…cˇe k;le aÔn; c;i{k; tq;
gIt' nOTy' c h;Sy' c k⁄vTR y* …g·rmU/iR n 9
v;yuí inA≥ití;ip te ÎÇ; siSmt* sur*
k;m;£;Nt…/y* co.* td; sTvrmIytu" 10
.;yeR .vet;mu.yor;v;' dev* vrp[d*
te aPyUcturSTvet{em;te …g·rmU/iR n 11
aÔn;y;' tq; v;yohRnmu ;Nsmj;yt
ai{k;y;' c inA≥tre i{n;Rm ipx;cr;$( 12
punSte a;htu®.e pu]* j;t* munve rR ;t(
a;vyoivR’t' Âpmuˇm;©πn dUiWtm( 13
447

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

x;p;CzcIpteSt] yuv;m;D;tumhRq"
tt" p[ov;c .gv;Nv;yuí inA≥itStq; 14
g*tMy;' ò;nd;n;>y;' x;pmo=o .iv„yit
îTyuKTv; t;vu.* p[It* t]wv;Ntr/Iyt;m( 15
ttoåÔn;' sm;d;y ai{" pwx;cmUitRm;n(
.[;tuhnR mu t" p[ITyw ò;py;m;s m;trm( 16
tqwv hnum;Ng©;m;d;y;i{mitTvrn(
m;j;RrÂip,I' nITv; g*tMy;StIrm;¢v;n( 17
tt" p[.iO t tˇIq| pwx;c' c;Ôn' tq;
b[˜,o …g·rm;s;¥ svRk;mp[d' xu.m( 18
yojn;n;' i]pç;xNm;j;Rr' pUvtR o .vet(
m;j;Rrs'…Dt;ˇSm;ınUmNt' vOW;kipm( 19
fÉn;s'gmm;:y;t' svRk;mp[d' xu.m(
tSy SvÂp' Vyui∑í t]wv p[oCyte xu.; 20
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye pwx;ctIqRv,Rn' n;m
cturxIittmoå?y;y" 84
g*tmIm;h;TMye pçdxoå?y;y" 15
aq pç;xIittmoå?y;y"
=u/;tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
=u/;tIqR…mit :y;t' Í,u n;rd tNmn;"
kQym;n' mh;pu<y' svRk;mp[d' nO,;m( 1
AiWr;sITpur; k<vStpSvI vedivˇm"
p·r.[m•;≈m;…, =u/y; p·rpI…@t" 2
g*tmSy;≈m' pu<y' smOı' c;•v;·r,;
448

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

a;Tm;n' c =u/;yuˇ_' smOı' c;ip g*tmm( 3
vI+y k<voåq vwWMy' vwr;Gymgmˇd;
g*tmoåip i√j≈eœo Áh' tp…s iniœt" 4
smen y;Cñ;yuˇ_; Sy;ˇSm;Ì*tmveXmin
n .o+yeåh' =u/;toRåip pI…@teåip klevre 5
gCzπy' g*tmI' g©;mjRyye ' c s'pdm(
îit in…íTy me/;vI gTv; g©;' c p;vnIm( 6
ò;Tv; xu…cyRtmn; ¨pivXy k⁄x;sne
tu∑;v g*tmI' g©;' =u/;' c prm;pdm( 7
k<v ¨v;c
nmoåStu g©π prm;itRh;·r…,
nm" =u/e svRjn;itRk;·r…,
nmo mhex;nj$o∫ve xu.e
nmo mh;mOTyum%
u ;i√insOte 8
pu<y;Tmn;' x;NtÂpe £o/Âpe dur;Tmn;m(
s·r{Up,e sveWR ;' t;pp;p;ph;·r…, 9
=u/;Âpe, sveWR ;' t;pp;pp[de nm"
nm" ≈eySk·r deiv nm" p;pp[tidRin
nm" x;≤Ntk·r deiv nmo d;·r{‰n;≤xin 10
b[˜ov;c
îTyev' StuvtStSy purSt;d.vd(√ym(
Ek˘ g;©÷ mnoh;·r Ápr' .IW,;’it
pun" ’t;Ô≤l.UTR v; nmS’Tv; i√joˇm" 11
k<v ¨v;c
svRm©lm;©Lye b[;≤˜ m;heê·r xu.e
vw„,iv }yMbkÉ deiv god;v·r nmoåStu te 12
449

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

}yMbkSy j$o∫Àte g*tmSy;`n;≤xin
s¢/; s;gr' y;≤Nt god;v·r nmoåStu te 13
svRp;p’t;' p;pe /mRk;m;qRn;≤xin
du"%lo.m…y deiv =u/e tu>y' nmo nm" 14
b[˜ov;c
tTk<vvcn' ≈uTv; supI[ te a;htui√≥jm( 15
g©;=u/e Ëctu"
a.I∑' vd kLy;, vr;Nvry suvt[ 16
b[˜ov;c
p[ov;c p[,to g©;' k<v" =u/;' yq;£mm( 17
k<v ¨v;c
deih deiv mnoD;in k;m;in iv.v' mm
a;yuivRˇ' c .u·ˇ_' c mu·ˇ_' g©π p[yCz me 18
b[˜ov;c
îTyuKTv; g*tmI' g©;' =u/;' c;h i√joˇm" 19
k<v ¨v;c
m…y m√÷xje c;ip =u/e tO„,e d·ri{…,
y;ih p;ptre Â=e n .Uy;STv' kd;cn 20
anen Stven ye vw Tv;' Stuv≤Nt =u/;tur;"
teW;' d;·r{‰du"%;in n .veyvu rR oåpr" 21
aiSm'StIqeR mh;pu<ye ò;nd;njp;idkm(
ye k⁄v≤R Nt nr; .KTy; l+mI.;jo .vNtu te 22
yiSTvd' p#te Sto]' tIqeR v; yid v; gOhe
tSy d;·r{‰du"%e>yo n .y' Sy;√roåpr" 23
b[˜ov;c
EvmiSTvit coKTv; te k<v' y;te Svm;lym(
450

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

tt" p[.iO t tˇIq| k;<v' g;©÷ =u/;…./m(
svRp;phr' vTs iptø,;' p[Iitv/Rnm( 24
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye =u/;tIqRv,Rn' n;m
pç;xIittmoå?y;y" 85
g*tmIm;h;TMye Wo@xoå?y;y" 16
aq W@xIittmoå?y;y"
c£tIqRg…,k;s'gmv,Rnm(
b[˜ov;c
aiSt b[˜Nmh;tIq| c£tIqR…mit ≈utm(
t] ò;n;•ro .KTy; hreloRkmv;“uy;t( 1
Ek;dXy;' tu xuKl;y;mupo„y pO…qvIpte
g…,k;s'gme ò;Tv; p[;“uy;d=y' pdm( 2
pur; t] yq; vOˇ' tNme ingdt" Í,u
a;sIi√ê/ro n;m vwXyo b¸/n;iNvt" 3
¨ˇre vy…s ≈eœStSy pu]oå.vÎWe
gu,v;n[pU s'p•o ivl;sI xu.dxRn" 4
p[;,e>yoåip ip[y" pu]" k;le pçTvm;gt"
tq; ÎÇ; tu t' pu]' d'ptI du"%pI…@t* 5
k⁄v;Rte Sm td; ten shwv mr,e mitm(
h; pu] hNt k;len p;pen sudru ;Tmn; 6
y*vne vtRm;noåip nItoå…s gu,s;gr
a;vyoí tqwv Tv' p[;,e>yoåip sudl
u .R " 7
îTq' tu ®idt' ≈uTv; d'pTyo" k®,' ym"
TyKTv; injpur' tU,| ’py;iv∑m;ns" 8
god;vy;‹" xu.e tIre iSqto ?y;yÔn;dRnm(
451

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

aip SvLpen k;len p[j; vOı;" smNtt" 9
îyt îit me pOQvI kQyt;' kÉn pU·rt;
n k…í≤Nm[yte jNtu.;Rr;£;Nt; vsu/' r; 10
tto devI gt; tU,| vsu/; muinsˇm
y];iSt surs'yˇu _" x£" prpurj' y"
ÎÇ; vsu/' r;…mN{" p[…,pTyedmb[vIt( 11
îN{ ¨v;c
ikm;gmnk;y| t îit me pOæQv kQyt;m( 12
/rov;c
.;re, gu®,; x£ pI…@t;h' ivn; v/m(
k;r,' p[∑më ;y;t; ik…md' kQyt;' mm 13
b[˜ov;c
îit ≈uTv; mhIv;Ky…mN{o vcnmb[vIt( 14
îN{ ¨v;c
k;r,' yid n;m Sy;ˇd;nI' D;yte my;
sur;,;' ih pityRSm;dh' sv;Rsu meidin 15
b[˜ov;c
aq pOQvI td; v;Ky' ≈uTv; c;h xcIpitm(
ym a;idXyt;' tihR yq; s'hrte p[j;" 16
îit ≈uTv; vco mÁ; a;id∑;" …sıik˘nr;"
ymSy;nyne xI`[' mheN{e, mh;mune 17
ttSte sTvr' y;t;" sveR vwvSvt' purm(
nwv;pXyNym' t] te …sı;" sh ik˘nrw"
tq;gTy punvegR ;√;ˇ;‹ x£É inveidt; 18
…sıik˘nr; Ëcu"
ymo ympure n;q aSm;….n;Rvloikt"
452

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

mht;ip suyàen vI+ym;," smNtt" 19
b[˜ov;c
îit ≈uTv; vcSteW;' pO∑" x£É, vw td;
sivt; s ipt; tSy ym" k⁄];St îTyq 20
sUyR ¨v;c
x£ god;vrItIre ’t;Nto vtRtåe /un;
cr'St] tpStIv[' n j;ne ik˘ nu k;r,m( 21
b[˜ov;c
îit ≈uTv; vco .;no" x£" x˚;mup;ivxt( 22
x£ ¨v;c
aho k∑' mh;k∑' n∑; me surn;qt;
god;vy;| tp" k⁄y;R¥mo vw du∑cei∑t"
…j`O=mu TR pd' nUn' dev; îit mitmRm 23
b[˜ov;c
îTyuKTv; shseN{e, a;Ùtí;Psrog," 24
îN{ ¨v;c
k; .vtIWu k;lSy iSqtSy tp…s i√W"
tp"p[,;xne xˇ_; îit me xI`[mCu yt;m( 25
b[˜ov;c
îit x£vc" ≈uTv; noce k;ip mh;mune
aq x£" p[kope, p[Tyuv;c;Psrog,m( 26
îN{ ¨v;c
¨ˇr' n;b[vI≤Tk˘…c¥;mStihR vy' Svym(
s∆; .vNtu ivbu/;" swNywr;y;Ntu m; …crm(
`;ty;mo vy' x]u' tps; SvgRk;mukm( 27
b[˜ov;c
453

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

îTyuˇ_É sit dev;n;' sen; p[;dub.R vU h
îtIN{˙dy' D;Tv; h·r,; lok/;·r,; 28
p[ie Wt' ci£,; c£˘ r=,;y ymSy ih
c£˘ y];.vˇ] c£tIqRmnuˇmm( 29
aqeN{' menk; p[;h xi˚teit vcStd; 30
menkov;c
k;l;vlokne n;l' k;…cdiSt surêe r
mr,' c vr' dev .vto n ym;Tpun" 31
Âpy*vnmˇey' g…,k;y;cn' p[.o
p[We ,' tTp[yCz¯W; Sv;…mTv' mNyte Tvy; 32
b[˜ov;c
îit ≈uTv; vcStSy;" x£" survreêr"
a;iddex;bl;' =;m;' sT’Ty g…,k;' tq; 33
x£ ¨v;c
g…,kÉ gCz me k;y| k⁄® suNd·r m; …crm(
’t’Ty;gt; .Uyo vLl.; me yq; xcI 34
b[˜ov;c
îTy;k<yR vc" x£;duTpTy g…,k; idx"
=,en yms;'in?ym;y;t; c;®Âip,I 35
ym;≤Ntkmnup;[ ¢; ¥otyNtI idxo dx
slIl' l≤lt' b;l; jg* ihNdolk˚lm( 36
ttíc;l k;lSy mno lol' cl;clm(
aqoNmILy ymo ne]e k;mp;vkpU·rte 37
tSy;' Vy;p;ry;m;s ≈ey"x]* mh;mune
tto ivlIy s; s¥" s·rÊvmgmˇd; 38
g*tMy;' tu sm;gMy g…,k;g,ik˘krw"
454

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

gIym;n; gt; SvgeR tSy tIqRp.[ ;vt" 39
gCzNtI' g…,k;' ÎÇ; ivm;nSq;' idv' p[it
ivSmy' prm' p[;¢" k;lStrllocn"
aq;idTyen c;gTy Evmuˇ_o ymStd; 40
sUyR ¨v;c
k⁄® pu] inj' kmR p[j;n;' Tv' p·r=ym(
pXy v;t' sd; v;Nt' sOjNt' ve/s' p[j;"
pyR$Nt' i]lok°' m;' vhNtI' vsu/;' p[j;" 41
b[˜ov;c
îit ≈uTv; ymo v;Ky' iptuvcR nmb[vIt( 42
ym ¨v;c
Et• gihRt' kmR k⁄y;Rmh…md' /[vu m(
kmR<yiSmNmh;£Àre sm;de∑'ë n v;hR…s 43
îit ≈uTv; c t√;Ky' .;nuvcR nmb[vIt(
ik˘ n;m gihRt' kmR tv ktumR l' ym 44
ik˘ n Î∑; Tvy; y;NtI g…,k; g,ik˘krw"
gIym;n; idv' s¥o g*tmItoym;Plut; 45
Tvy; c;] tpStIv[' ’t' pu] sud„u krm(
nwv;Nt' tSy pXy;…m tSm;ÌCz inj' purm( 46
îTyuKTv; .gv;N.;nuSt] ò;Tv; gto idvm(
ymoåip s'gme ò;Tv; tto injpur' yy* 47
.Uth;ip tt" x˚;' tTy;j c mh;mune
tq; ÎÇ; ym' y;Nt' c£É c£˘ p[y;,km( 48
.gv;Ny] goivNdo vnm;l;iv.UiWt"
îit y" Í,uy;NmTyR" p#π√;ip sm;iht" 49
a;pdStSy nXy≤Nt dI`Rm;yurv;“uy;t( 50
455

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye c£tIqRg…,k;s'gmv,Rn' n;m
W@xIittmoå?y;y" 86
g*tmIm;h;TMye s¢dxoå?y;y" 17
aq s¢;xIittmoå?y;y"
ahLy;s'gmeN{tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
ahLy;s'gm' ceh tIq| ]wloKyp;vnm(
Í,u sMyÑüin≈eœ t] vOˇ…md' yq; 1
k*tuknÉ ;itmht; my; pUv| munIêr
sO∑; kNy; b¸iv/; ÂpvTyo gu,;iNvt;" 2
t;s;mek;' ≈eœtm;' inmRme xu.l=,;m(
t;' b;l;' c;®sv;R©«' ÎÇ; Âpgu,;iNvt;m( 3
ko v;Sy;" poW,e xˇ_ îit me bu≤ır;ivxt(
n dwTy;n;' sur;,;' c n munIn;' tqwv c 4
n;STySy;" poW,e x·ˇ_·rit me bu≤ırNv.Ut(
gu,Jyeœ;y ivp[;y tpoyuˇ_;y /Imte 5
svRl=,yuˇ_;y vedved;©veidne
g*tm;y mh;p[;D;mdd;' poW,;y t;m( 6
p;lySv muin≈eœ y;vd;PSyit y*vnm(
y*vnSq;' pun" s;?vIm;nyeq; mm;≤Ntkm( 7
EvmuKTv; g*tm;y p[;d;' kNy;' sum?ym;m(
t;m;d;y muin≈eœ tps; htkLmW" 8
t;' poW…yTv; iv…/vdl'’Ty mm;≤Ntkm(
inivRk;ro muin≈eœo ÁhLy;m;nyˇd; 9
t;' ÎÇ; ivbu/;" sveR x£;…¶v®,;dy"
456

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

mm dey; surx
e ;n îTyUcSu te pOqKpOqk™ 10
tqwv muny" s;?y; d;nv; y=r;=s;"
t;Nsv;Rn;gt;NÎÇ; kNy;qRmq s'gt;n( 11
îN{Sy tu ivxeW,e mh;'í;.Uˇd; g[h"
g*tmSy tu m;h;TMy' g;M.Iy| /wymR ve c 12
SmOTv; suiviSmto .UTv; mmwvm.vTsu/I"
deyye ' g*tm;ywv n;NyyoGy; xu.;nn; 13
tSm;Ee Ev tu t;' d;Sye tq;Pyevm…cNtym(
sveWR ;' c mit/wyR | m…qt' b;ly;ny; 14
ahLyeit sur"w p[oˇ_' my; c AiW….Std;
dev;nOWI'Std; vI+y my; t]oˇ_mu∞kì" 15
tSmw s; dIyte su.yU[ "R pO…qVy;" p[d≤=,;m(
’Tvopitœte pUv| n c;NySmw pun" pun" 16
tt" sveR surg,;" ≈uTv; v;Ky' mye·rtm(
ahLy;q| sur; jGmu" pO…qVy;í p[d≤=,e 17
gteWu surs'`We u g*tmoåip munIêr
p[yàmkro≤Tk˘…cdhLy;qR…mm' tq; 18
EtiSm•Ntre b[˜Nsur…." svRk;m/uk™
a/Rps[ tU ; Á.vˇ;' ddxR s g*tm" 19
tSy;" p[d≤=,' c£É îymuvIRit s'Smrn(
≤l©Sy c surx
e Sy p[d≤=,mq;krot( 20
tyo" p[d≤=,' ’Tv; g*tmo muinsˇm"
sveWR ;' cwv dev;n;mek˘ c;ip p[d≤=,m( 21
nwv;.v∫⁄vo gNtu" s'j;t' i√ty' mm
Ev' in…íTy s muinmRm;≤Ntkmq;>yg;t( 22
nmS’Tv;b[vI√;Ky' g*tmo m;' mh;mit"
457

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

kml;sn ivê;Tm•mSteåStu pun" pun" 23
p[d≤=,I’t; b[˜Nmyey' vsu/;≤%l;
yd] yuˇ_' devx
e j;nIte t∫v;NSvym( 24
my; tu ?y;nyogen D;Tv; g*tmmb[vm(
tvwv dIyte su."U[ p[d≤=,…md' ’tm( 25
/m| j;nIih ivp[WRe duDyRe ' ingmwrip
a/Rps[ tU ; sur…." s¢√«pvtI mhI 26
’t; p[d≤=,; tSy;" pO…qVy;" s; ’t; .vet(
≤l©÷ p[d≤=,I’Ty tdev flm;“uy;t( 27
tSm;TsvRpy[ àen mune g*tm suvt[
tu∑oåh' tv /wy,Re D;nen tps; tq; 28
dˇeymOiWx;dUl
R kNy; lokvr; my;
îTyuKTv;h' g*tm;y ahLy;mdd;' mune 29
j;te ivv;he te dev;" ’Tvel;y;" p[d≤=,m(
xnw" xnwrq;gTy dÎxë" svR Ev te 30
t' g*tmmhLy;' c d;'pTy' p[Iitv/Rnm(
te c;gTy;q pXyNto iviSmt;í;.vNsur;" 31
ait£;Nte ivv;he tu sur;" sveR idv' yyu"
smTsr" xcI.t;R t;mI+y c idv' yy* 32
tt" p[Itmn;StSmw g*tm;y mh;Tmne
p[;d;' b[˜…g·r' pu<y' svRk;mp[d' xu.m( 33
ahLy;y;' muin≈eœo reme t] s g*tm"
g*tmSy kq;' pu<y;' ≈uTv; x£≤S]iv∑pe 34
tm;≈m' t' c muin' tSy .;y;Rmin≤Ndt;m(
.UTv; b[;˜,veW,e {∑ëm;g;Czt£tu" 35
s ÎÇ; .vn' tSy .;y;| c iv.v' tq;
458

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

p;pIysI' mit' ’Tv; ahLy;' smud=w t 36
n;Tm;n' n pr' dex' k;l' x;p;ÎWe.yR m(
n bubo/ td; vTs k;m;’∑" xt£tu" 37
tı‰;nprmo inTy' surr;Jyen givRt"
s't¢;©" kq' k⁄y;| p[vx
e o me kq' .vet( 38
Ev' vsiNvp[Âpo n;Ntr' Tv?ygCzt
s kd;…cNmh;p[;D" ’Tv; p*v;R… k°' i£y;m( 39
sihto g*tm" ≤x„ywinRgtR í;≈m;äih"
a;≈m' g*tmI' ivp[;N/;Ny;in iviv/;in c 40
{∑ë' gto muinvr îN{St' smud=w t
îdmNtr…mTyuKTv; c£É k;y| mn"ip[ym( 41
Âp' ’Tv; g*tmSy ip[yPe su" s xt£tu"
t;' ÎÇ; c;®sv;R©«mhLy;' v;Kymb[vIt( 42
îN{ ¨v;c
a;’∑oåh' tv gu,w Âp' SmOTv; S%lTpd"
îit b[vu NhsNhStm;d;y;Nt" sm;ivxt( 43
n bubo/ TvhLy; t' j;r' mene tu g*tmm(
rmm;,; yq;s*:y' p[;g;iCz„yw" s g*tm" 44
a;gCzNt' inTymev ahLy; ip[yv;idnI
p[ity;it ip[y' v·ˇ_ toWyNtI c t' gu,"w 45
t;mÎÇ; mh;p[;Do mene tNmhd∫⁄tm(
√;riSqt' muin≈eœ' sveR pXy≤Nt n;rd 46
a…¶ho]Sy x;l;y; r≤=,o gOhk…mR,"
ËcumiuR nvr' .It; g*tm' ivSmy;iNvt;" 47
r≤=, Ëcu"
.gv≤Nk…md' …c]' bihrNtí ÎXyse
459

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ip[yy;Nt" p[iv∑oå…s tqwv c bih.Rv;n(
aho tp"p[.;voåy' n;n;Âp/ro .v;n( 48
b[˜ov;c
tCz^Tu v; iviSmtSTvNt" p[iv∑" ko nu itœit
ip[ye ahLye .vit ik˘ m;' n p[it.;Wse
îTyOWve cR n' ≈uTv; ahLy; j;rmb[vIt( 50
ahLyov;c
ko .v;NmuinÂpe, p;p' Tv' ’tv;n…s
îit b[vu tI xyn;duiTqt; sTvr' .y;t( 51
s c;ip p;p’Cz£o …b@;loå.UNmun.e yR ;t(
]St;' c iv’t;' ÎÇ; Svip[y;' dUiWt;' td; 52
¨v;c s muin" kop;≤Tk…md' s;hs' ’tm(
îit b[vu Nt' .t;Rr' s;ip nov;c l≤∆t; 53
aNveWy'Stu t' j;r' …b@;l' dÎxe muin"
ko .v;init t' p[;h .SmIk⁄y;| mOW;vdn( 54
îN{ ¨v;c
’t;Ô≤lpu$o .UTv; cwvm;h xcIpit"
xcI.t;R pur;' .eˇ; tpo/n pu®∑ët" 55
mmed' p;pm;p•' sTymuˇ_' my;n`
mhi√gihRt' kmR ’tv;nSMyh' mune 56
Smrs;ykin….R•˙dy;" ik˘ n k⁄vtR e
b[˜Nm…y mh;p;pe =mSv k®,;in/e 57
sNt" ’t;pr;/eåip n r*+y' j;tu k⁄vtR e
inxMy t√co ivp[o h·rm;h ®W;iNvt" 58
g*tm ¨v;c
.g.KTy; ’t' p;p' shß.gv;N.v
460

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

t;mPy;h muin" kop;Êv' c xu„kndI .v 59
tt" p[s;dy;m;s kqyNtI td;’itm( 60
ahLyov;c
mns;PyNypu®W' p;ipœ;" k;my≤Nt y;"
a=y;Ny;≤Nt nrk;'St;s;' sveåR ip pUvjR ;" 61
.UTv; p[s•o .gv•v/;ry m√c"
tv Âpe, c;gTy m;mg;Ts;≤=,iSTvme 62
tqeit r≤=," p[ocurhLy; sTyv;idnI
?y;nen;ip muinD;RTv; x;Nt" p[;h pitv[t;m( 63
g*tm ¨v;c
yd; tu s'gt; .{e g*tMy; s·rdIxy;
ndI .UTv; pun; Âp' p[;PSyse ip[y’Nmm 64
îTyOWve cR n' ≈uTv; tq; c£É pitv[t;
ty; tu s'gt; deVy; ahLy; g*tmip[y; 65
punSt{Upm.v¥Nmy; in…mRt' pur;
tt" ’t;Ô≤lpu$" surr;$(p;[ h g*tmm( 66
îN{ ¨v;c
m;' p;ih muinx;dUl
R p;ipœ' gOhm;gtm(
p;dyo" pitt' ÎÇ; ’py; p[;h g*tm" 67
g*tm ¨v;c
g*tmI' gCz .{' te ò;n' k⁄® purd' r
=,;…•/UtR p;pSTv' shß;=o .iv„y…s 68
¨.y' ivSmykr' Î∑v;niSm n;rd
ahLy;y;" pun.;Rv' xcI.t;R shßÎk™ 69
tt" p[.iO t tˇIqRmhLy;s'gm' xu.m(
îN{tIqR…mit :y;t' svRk;mp[d' nO,;m( 70
461

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMyeåhLy;s'gmeN{tIqRv,Rn' n;m
s¢;xIittmoå?y;y" 87
g*tmIm;h;TMyeå∑;dxoå?y;y" 18
aq;∑;xIittmoå?y;y"
jnSq;ntIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
tSm;dPypr' tIq| jnSq;n…mit ≈utm(
ctuyoRjnivStI,| Smr,;Nmu·ˇ_d' nO,;m( 1
vwvSvt;Nvye j;to r;j;.U∆nk" pur;
soåp;'pteStu tnuj;mupyeme gu,;,Rv;m( 2
/m;Rqk
R ;mmo=;,;' jnk;' jnko nOp"
anuÂpgu,Tv;∞ tSy .;y;R gu,;,Rv; 3
y;DvLKyí ivp[Ne {StSy r;D" puroiht"
tmpOCz•Op≈eœo y;DvLKy' puroihtm( 4
jnk ¨v;c
.u·ˇ_muˇ_I ¨.e ≈eœº in,IRte muinsˇmw"
d;sId;se.turgrq;¥w.·Ru ˇ_®ˇm; 5
ik˘TvNtivrs; .u·ˇ_mR·u ˇ_rek; inrTyy;
.uˇ_Ém·uR ˇ_" ≈eœtm; .uKTy; mu·ˇ_' kq' v[jte ( 6
svRs©p·rTy;g;Nmu·ˇ_p[;i¢" sud"u %t"
td(biU[ h i√jx;dUl
R su%;Nmu·ˇ_" kq' .vet( 7
y;DvLKy ¨v;c
ap;'pitStv gu®" êxur" ip[y’ˇq;
t' gTv; pOCz nOpte ¨pde+yit te ihtm( 8
462

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

y;DvLKyí jnko r;j;n' v®,' td;
gTv; cocturVyg[* mu·ˇ_m;g| yq;£mm( 9
v®, ¨v;c
i√/; tu s'iSqt; mu·ˇ_" kmR√;reåPykmR…,
vede c in…íto m;gR" kmR Jy;yo ÁkmR," 10
sv| c kmR,; bı' pu®W;qRctu∑ym(
akmR,vw ;Pyt îit mu·ˇ_m;goR mOWoCyte 11
kmR,; svR/;Ny;in seTSy≤Nt nOpsˇm
tSm;Tsv;RTmn; kmR ktRVy' vwidk˘ nO…." 12
ten .u·ˇ_' c mu·ˇ_' c p[;“uvNtIh m;nv;"
akmR," kmR pu<y' kmR c;Py;≈meWu c 13
j;Ty;…≈t' c r;jeN{ t];ip Í,u /mRivt(
a;≈m;…, c cTv;·r kmR√;r;…, m;nd 14
ctu,;Rm;≈m;,;' c g;hRSQy' pu<yd' SmOtm(
tSm;∫⁄·ˇ_í mu·ˇ_í .vtIit mitmRm 15
b[˜ov;c
EtCz^Tu v; tu jnko y;DvLKyí bu≤ım;n(
v®,' pUj…yTv; tu punvRcnmUctu" 16
ko dex" ik˘ c tIq| Sy;∫⁄·ˇ_mu·ˇ_p[d;ykm(
t√dSv sur≈eœ svRDoå…s nmoåStu te 17
v®, ¨v;c
pO…qVy;' .;rt' vW| d<@k˘ t] pu<ydm(
tiSmN=e]e ’t' kmR .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' nO,;m( 18
tIq;Rn;' g*tmI g©; ≈eœ; mu·ˇ_p[d; nO,;m(
t] yDen d;nen .og;Nmu·ˇ_mv;PSyit 19
b[˜ov;c
463

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;DvLKyí jnko v;c' ≈uTv; Áp;'pte"
v®,en ÁnuD;t* SvpurI' jGmtuStd; 20
aême/;idk˘ kmR ck;r jnko nOp"
y;jy;m;s ivp[Ne {o y;DvLKyí t' nOpm( 21
g©;tIr' sm;…≈Ty yD;Nmu·ˇ_mv;p r;$(
tq; jnkr;j;no bhvSt] kmR,; 22
mu·ˇ_' p[;pumhR ;.;g; g*tMy;í p[s;dt"
tt" p[.iO t tˇIq| jnSq;neit iv≈utm( 23
jnk;n;' yDsdo jnSq;n' p[k°itRtm(
ctuyoRjnivStI,| Smr,;TsvRp;pnut( 24
t] ò;nen d;nen iptø,;' tpR,ne tu
tIqRSy Smr,;√;ip gmn;∫·ˇ_sevn;t( 25
sv;RNk;m;nv;“oit mu·ˇ_' c smv;“uy;t( 26
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye jnSq;ntIqRv,Rn'
n;m;∑;xIittmoå?y;y" 88
g*tmIm;h;TMye Ekon…v'xoå?y;y" 19
aqonnvittmoå?y;y"
a®,;v®,;s'gm;ê.;nutIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
a®,; v®,; cwv n¥* pu<ytre xu.e
tyoí s'gm" pu<yo g©;y;' muinsˇm 1
tduTpiˇ' Í,u„veh svRp;pivn;≤xnIm(
kXypSy suto Jyeœ a;idTyo lokiv≈ut" 2
]wloKyc=uStI+,;'x"ë s¢;êo lokpU…jt"
tSy pàI ¨W; :y;t; Tv;∑^I ]wloKysuNdrI 3
464

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

.tu"R p[t;ptIv[TvmshNtI sum?ym;
…cNty;m;s ik˘ ’Ty' mm Sy;idit .;…mnI 4
tSy;" pu]* mh;r;D* mnuvvRw Svto ym"
ymun; c ndI pu<y; Í,u ivSmyk;r,m( 5
s;krod;TmnXz;y;m;TmÂpe, yàt"
t;mb[vIˇtíoW; Tv' c mTsÎxI .v 6
.t;Rr' TvmpTy;in p;lySv mm;Dy;
y;vd;gmn' me Sy;TpTyuSt;v≤Tp[y; .v 7
n;:y;tVy' Tvy; Kv;ip apTy;n;' tq; ip[ye
tqeTy;h c s; z;y; injRg;m gOh;duW; 8
îTyuKTv; s; jg;m;xu x;Nt' Âpm.IPstI
s; gTvoW; gOh' Tv∑ë" ip]e sv| Nyvedyt(
Tv∑;ip cikt" p[;h t;' sut;' sutvTsl" 9
Tv∑ov;c
nwt¥uˇ_' .tOmR Ty; yTSvwr,e p[vtRnm(
apTy;n;' kq' vOiˇ.RtvRu ;R sivtuStv
…b.e…m .{e ≤x∑oåh' .tugR hRe ' punv[jR 10
b[˜ov;c
Evmuˇ_; tu ip]; s; neTyuKTv; vw pun" pun"
¨ˇr' c k⁄rodex
R ' jg;m tpse Tvr; 11
t] tepe tpStIv[' v@v;Âp/;·r,I
du„p[=e ' t' Svk˘ k;Nt' ?y;yNtI iníl; ¨W; 12
EtiSm•Ntre t;t z;y; coW;SvÂip,I
pTy* s; vtRy;m;s apTy;Nyq j…Dre 13
s;v…,Rí xiníwv ivi∑y;R du∑kNyk;
s; z;y; vtRy;m;s vwWMye,vw inTyx" 14
465

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Sve„vpTyeWu coW;y; ymSt] cukop h
vwWMye,;q vtRNtI' z;y;' t;' m;tr' td; 15
t;@y;m;s p;den d≤=,;x;pityRm"
pu]d*jRNys'=o.;Cz;y; vwvSvt' ymm( 16
xx;p p;p te p;do ivxIyRtu mm;Dy;
ivxI,Rcr,o du"%;&d≤Nptrm>yg;t(
siv]e t' tu vOˇ;Nt' NyvedydxeWt" 17
ym ¨v;c
ney' m;t; sur≈eœ yy; x¢oåhmIÎx"
apTyeWu iv®ıeWu jnnI nwv k⁄Pyte 18
yä;Ly;db[v' ik˘…cdqv; du„’t' ’tm(
nwv k⁄Pyit s; m;t; tSm;•ey' mm;‚Mbk; 19
ydpTy’t' ik˘…cTs;?vs;/u yq; tq;
m;TySy;' svRmPyetˇSm;Nm;teit gIyte 20
p[/+yNtIv m;' t;t inTy' pXyit c=uW;
vKTy…¶k;lsÎx; v;c; ney' md‚Mbk; 21
b[˜ov;c
tTpu]vcn' ≈uTv; sivt;…cNtyˇt"
îy' z;y; n;Sy m;t; ¨W; m;t; tu s;Nyt" 22
mm x;≤Ntm.IPsNtI dexåe NyiSm'Stport;
¨ˇre c k⁄r* Tv;∑^I v@v;Âp/;·r,I 23
t];Ste s; îit D;Tv; jg;mexo idv;kr"
y] s; vtRte k;Nt; aêÂp" Svy' td; 24
t;' ÎÇ; v@v;Âp;' pyR/;vıy;’it"
k;m;tur' hy' ÎÇ; ≈uTv; vw heiWtSvnm( 25
¨W; pitv[topet; pit?y;npr;y,;
466

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

hy/WR,s'.It; ko Nvy' ceTyj;ntI 26
apl;yTpt* p[;¢e d≤=,;….mu%I Tvr;
ko nu me r=koå] Sy;ÎWyo v;qv; sur;" 27
/;vNtI' t;' ip[y;mê;mêÂp/r" Svym(
pyR/;v¥to y;it ¨W; .;nuSttStt" 28
Smrg[hvxe j;t" ko duí∑e ' n ce∑te
.;gIrqI' ndIí;Ny; vn;Nyupvn;in c 29
nmRd;' c;q ivN?y' c d≤=,;….mu%;vu.*
ait£My .yoi√¶; Tv;∑^‰>yg;∞ g*tmIm( 30
];t;r" s≤Nt munyo jnSq;n îit ≈utm(
AWI,;m;≈m' s;ê; p[iv∑; g*tmI' tq; 31
anup;[ ¢Stq; c;êo .;nuSt{Upv;'Stt"
aê' inv;ry;m;sujnR Sq; muind;rk;"
tt" kop;ÎWI'St;'í xx;poW;pit" p[."u 32
.;nu®v;c
inv;ryq m;' ySm;√$; yUy' .iv„yq 33
b[˜ov;c
D;nÎ∑‰; tu munyo meinreåêmuW;pitm(
StuvNto devdevx
e ' .;nu' t' munyo mud; 34
StUym;no muing,wrê;' .;nurq;gmt(
v@v;y; mu%e l¶' mu%' c;êSvÂip,m( 35
D;Tv; Tv;∑^I c .t;Rr' mu%;√«y| p[sß
u vu e
tyovIRy,Re g©;y;m…ên* smj;yt;m( 36
t];gCzNsurg,;" …sı;í munyStq;
n¥o g;vStq*W?yo dev; JyoitgR,;Stq; 37
s¢;êí rq" pu<yo Á®,o .;nus;r…q"
467

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ymo mnuí v®," xinvwvR SvtStq; 38
ymun; c ndI pu<y; t;pI cwv mh;ndI
tˇ{Up' sm;Sq;y n¥St; ivSmy;Nmune 39
{∑ë' te ivSmy;iv∑; a;jGmu" êxurStq;
a….p[;y' ividTv; tu êxur' .;nurb[vIt( 40
.;nu®v;c
¨W;y;" p[Itye Tv∑" k⁄vTR y;Stp ¨ˇmm(
yN];Â!' c m;' ’Tv; …ziN/ tej;'Synekx"
y;vTs*:y' .vedSy;St;viCziN/ p[j;pte 41
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; ttSTv∑; somn;qSy s'in/*
tejs;' zπdn' c£É p[.;s' tu tto ivdu" 42
.];R c s'gt; y] g*tMy;mêÂip,I
a…ênoyR] coTpiˇrêtIq| tduCyte 43
.;nutIq| td;:y;t' tq; pçv$;≈m"
t;pI c ymun; cwv iptr' {∑ëm;gte 44
a®,;v®,;n¥ogR©;y;' s'gm" xu."
dev;n;' t] tIq;Rn;m;gt;n;' pOqKpOqk™ 45
nv ]I…, shß;…, tIq;Rin gu,v≤Nt c
t] ò;n' c d;n' c svRm=ypu<ydm( 46
Smr,;Tp#n;√;ip ≈v,;dip n;rd
svRp;pivinmRˇu _o /mRv;Ns su%I .vet( 47
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMyeå®,;v®,;s'gm;ê.;nutIqRv,Rn'
n;monnvittmoå?y;y" 89
aq nvittmoå?y;y"
468

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

g®@tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
g;®@÷ n;m yˇIq| svRivflp[x;≤Ntdm(
tSy p[.;v' v+y;…m Í,u n;rd yàt" 1
m…,n;g îit Tv;sICzπWpu]o mh;bl"
g®@Sy .y;∫KTy; toWy;m;s x'krm( 2
tt" p[s•o .gv;NprmeœI mheêr"
tmuv;c mh;n;g' vr' vry p•g 3
n;g" p[;h p[.o mÁ' deih me g®@;.ym(
tqeTy;h c t' x'.gu ®R @;d.y' .vet( 4
ingRto in.Ryo n;go g®@;d®,;nuj;t(
=Irodx;yI y];Ste =Ir;,RvsmIpt" 5
îtíetí crit n;goås* su%xItle
g®@oåip c y];Ste t' dexmip y;Tys* 6
g®@" p•g' ÎÇ; crNt' in.Ryne tu
t' gOhITv; mh;n;g' p[;≤=pTSvSy veXmin 7
t' bı±v; g;®@¯" p;xwg®R @o n;gsˇmm(
EtiSm•Ntre nNdI p[ov;cex' jgTp[.mu ( 8
n≤NdkÉêr ¨v;c
nUn' n;go n c;y;it .≤=to bı Ev v;
g®@ºn surx
e ;n jIv•;go n s'vj[ te ( 9
b[˜ov;c
n≤Ndno vcn' ≈uTv; D;Tv; x'.ru q;b[vIt( 10
≤xv ¨v;c
g®@Sy gOhe n;go bıiStœit sTvrm(
gTv; t' jgt;mIx' iv„,u' Stuih jn;dRnm( 11
469

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

bı' n;g' k;Xypen m√;Ky;d;ny Svym(
tTp[.ovRcn' ≈uTv; nNdI gTv; …≈y" pitm( 12
VyD;pyTSvy' v;Ky' iv„,u' lokpr;y,m(
n;r;y," p[Itmn; g®@÷ v;Kymb[vIt( 13
iv„,u®v;c
ivnt;Tmj me v;Ky;•≤Ndne deih p•gm(
kMpm;nStd;k<yR neTyuv;c ivh'gm"
iv„,umPyb[vITkop;Tsup,oR n≤Ndnoå≤NtkÉ 14
g®@ ¨v;c
y¥≤Tp[ytm' ik˘…c∫»Tye>y" p[.iv„,v"
d;SyNTyNye .v;•wv my;nIt' h·r„yit 15
pXy dev' i]nyn' n;g' mo+yit n≤Ndn;
myopp;idt' n;g' Tv' tu d;Sy…s n≤Ndne 16
Tv;' vh;…m sd; Sv;…mNmm dey' sd; Tvy;
myopp;idt' n;g' vˇ_⁄' dehIit no…ctm( 17
st;' p[.,U ;' ney' Sy;√é·ˇ" s√éiˇk;·r,;m(
sNto d;Sy≤Nt .OTye>yo mdup;ˇhro .v;n( 18
dwTy;Ôy…s s'g;[ me mälenvw kÉxv
ah' mh;blITyev' mu/vw Xl;`te .v;n( 19
b[˜ov;c
g®@Syeit t√;Ky' ≈uTv; c£gd;/r"
ivhSy n≤Ndn" p;êeR pXy≤∫loRkp;lkì" 20
îdm;h mh;bu≤ım;| smuÁ ’xo .v;n(
Tväl;dsur;Nsv;RÔ„e yeåh' %gsˇm 21
îTyuKTv; ≈Ipitb[˜R Hx;Ntkopoåb[vIiddm(
vh;©ë≤l' krSy;xu kinœ;' n≤Ndnoå≤NtkÉ 22
470

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

g®@Sy tto mU…›R NySyed' punrb[vIt(
sTy' m;' vhse inTy' pXy /m| ivh'gm 23
NySt;y;' c ttoå©ëLy;' ≤xr" k⁄=* sm;ivxt(
k⁄≤=í cr,Sy;Nt" p[;ivx∞U…,Rtoå.vt(
tt" ’t;Ô≤ldIRno Vy…qto l∆y;iNvt" 24
g®@ ¨v;c
];ih ];ih jg•;q .OTy' m;mpr;…/nm(
Tv' p[."u svRlok;n;' /t;R /;yRSTvmev c 25
apr;/shß;…, =mNte p[.iv„,v"
’t;pr;/eåip jne mhtI ySy vw ’p; 26
vd≤Nt muny" sveR Tv;mev k®,;krm(
r=Sv;t| jgNm;tm;RmMbujinv;…sin
kmle b;lk˘ dInm;t| tnyvTsle 27
b[˜ov;c
tt" ’p;iNvt; devI ≈IrPy;h jn;dRnm( 28
kmlov;c
r= n;q Svk˘ .OTy' g®@÷ ivpd' gtm(
jn;dRn ¨v;ced' n≤Ndn' x'.vu ;hnm( 29
iv„,u®v;c
ny n;g' sg®@÷ x'.or≤Ntkmev c
tTp[s;d;∞ g®@o mheêrinrI≤=t"
a;TmIy' c pun; Âp' g®@" smv;PSyit 30
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; c vOW.o n;gen g®@ºn c
xnw" s x'kr' gTv; sv| tSmw Nyvedyt(
x'kroåip g®TmNt' p[ov;c x≤xxe%r" 31
471

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

≤xv ¨v;c
y;ih g©;' mh;b;ho g*tmI' lokp;vnIm(
svRk;mp[d;' x;Nt;' t;m;PluTy punvRp"u 32
p[;PSyse svRk;m;'í xt/;q shß/;
svRp;popt¢; ye dudvRw oNmU≤lto¥m;"
p[;…,noå.I∑d; teW;' xr,' %g g*tmI 33
b[˜ov;c
t√;Ky' p[,to .UTv; ≈uTv; tu g®@oå>yg;t(
g©;m;PluTy g®@" ≤xv' iv„,u' nn;m s" 34
tt" Sv,Rmy" p=I vj[dhe o mh;bl"
vegI .vNmuin≈eœ punivR„,u…my;Tsu/I" 35
tt" p[.iO t tˇIq| g;®@÷ svRk;mdm(
t] ò;n;id y≤Tk˘…cTkroit p[yto nr"
sv| td=y' vTs ≤xviv„,uip[y;vhm( 36
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye g®@tIqRv,Rn' n;m
nvittmoå?y;y" 90
îit g*tmIm;h;TMye Ek…v'xittmoå?y;y" 21
aqwknvittmoå?y;y"
gov/RntIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
tto gov/Rn' tIq| svRp;pp[,;xnm(
iptø,;' pu<yjnn' Smr,;dip p;pnut( 1
tSy p[.;v EW Sy;Nmy; Î∑Stu n;rd
b[;˜," kWRk" k…í∆;b;≤l·rit iv≈ut" 2
n ivmuçTyn@±v;h* m?y' y;teåip .;Skre
472

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

p[toden p[tdu it pOœtoåip c p;êRyo" 3
t* g;v;v≈up,U ;R=* ÎÇ; g*" k;mdoihnI
sur….jRgt;' m;t; n≤Ndne svRmb[vIt( 4
s c;ip Vy…qto .UTv; x'.ve t•‰vedyt(
x'.íu vOW.' p[;h sv| …s?ytu te vc" 5
≤xv;D;sihto nNdI goj;t' svRm;hrt(
n∑eWu goWu sveWR u SvgeR mTyeR ttSTvr; 6
m;mvocNsurg,; ivn; go….nR jIVyte
t;nvoc' sur;Nsv;RHx'kr' y;t y;ct 7
tqwvx
e ' tu te sveR StuTv; k;y| Nyvedyn(
Èxoåip ivbu/;n;h j;n;it vOW.o mm 8
te vOW' p[ocurmr; deih g; ¨pk;·r,"
vOWoåip ivbu/;n;h gosv" i£yt;' £tu" 9
tt" p[;PSyq g;" sv;R y; idVy; y;í m;nuW;"
tt" p[vtRte yDo gosvo devin…mRt" 10
g*tMy;í xu.e p;êeR g;vo vvO…/re tt"
gov/Rn' tu tˇIq| dev;n;' p[Iitv/Rnm( 11
t] ò;n' muin≈eœ goshßflp[dm(
ik˘…c∂;n;idn; yTSy;Tfl' tˇu n ivµhe 12
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye gov/RntIqRv,Rn'
n;mwknvittmoå?y;y" 91
g*tmIm;h;TMye √;…v'xoå?y;y" 22
aq i√nvittmoå?y;y"
p;pp[,;xntIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
473

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

p;pp[,;xn' n;m tIq| p;p.y;phm(
n;m/ey' p[v+y;…m Í,u n;rd yàt" 1
/Otv[t îit :y;to b[;˜,o lokiv≈ut"
tSy .;y;R mhI n;m t®,I loksuNdrI 2
tSy pu]" sUyiR n." sn;∆;t îit ≈ut"
/Otv[t' tq;kWRNmOTyu" k;le·rto mune 3
tt" s; b;liv/v; b;lpu]; suÂip,I
];t;r' nwv pXyNtI g;lv;≈mm>yg;t( 4
tSmw pu]' inve¥;q Svw·r,I p;pmoiht;
s; b.[;m bÙNdex;NpuS' k;m; k;mc;·r,I 5
tTpu]o g;lvgOhe vedved;©p;rg"
j;toåip m;tOdoWe, veXye·rtmitSTv.Ut( 6
jnSq;n…mit :y;t' n;n;j;itsm;vOtm(
t];s* p<yveW,e a?y;Ste c mhI tq; 7
tTsutoåip bÙNdex;Np·rb.[;m k;muk"
soåip k;lvx;ˇ] jnSq;neåvsˇd; 8
≤S]ym;k;Õte veXy;' /Otv[tsuto i√j"
mhI c;ip /n' d;tøNpu®W;Nsmpe=te 9
mene n pu]m;TmIy' s c;ip n tu m;trm(
tyo" sm;gmí;sIi√…/n; m;tOp]u yo" 10
Ev' b¸itqe k;le pu]e m;t·r gCzit
tyo" prSpr' D;n' nwv;sINm;tOp]u yo" 11
Ev' p[vtRm;nSy iptO/me,R sNmit"
a;sIˇSy;Pys√éˇ"e Í,u n;rd …c]vt( 12
SvwriSqTy; vtRm;no ned' s p·rh;tv;n(
b[;˜I' s'?y;mnuœ;y tdU?v| tu /n;jRnm( 13
474

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

iv¥;blen ivˇ;in bÙNy;JyR dd;Tys*
tq; s p[;t®Tq;y g©;' gTv; yq;iv…/ 14
x*c;id ò;ns'?y;id sv| k;y| yq;£mm(
’Tv; tu b[;˜,;•Tv; ttoå>yeit SvkmRsu 15
p[;t"k;le g*tmI' tu yd; y;it ivÂpv;n(
k⁄œsv;R©≤x…ql" pUyxo…,tin"ßv" 16
ò;Tv; tu g*tmI' g©;' yd; y;it suÂp/Ok™
x;Nt" sUy;R…¶sÎxo mUitRm;inv .;Skr" 17
Et{Up√y' SvSy nwv pXyit s i√j"
g;lvo y] .gv;'StpoD;npr;y," 18
a;…≈Ty g*tmI' devI' a;Ste c muin….vOtR "
b[;˜,oåip c t]wv inTy' tIq| smeTy c 19
g;lv' c nmSy;q tto y;it Svm≤Ndrm(
g©;y;" sevn;TpUv| sn;∆;tSy y√pu" 20
ò;ns'?yoˇre k;le punyRdip tid≠√je
¨.y' tSy t{Up' g;lvo inTymev c 21
ÎÇ; sivSmyo mene ik˘…cdSTy] k;r,m(
Ev' sivSmyo .UTv; g;lv" p[;h t' i√jm( 22
gCzNt' tu nmSy;q sn;∆;t' gu®gOhR m(
a;Ùy yàto /Im;N’py; ivSmyen c 23
g;lv ¨v;c
ko .v;n(Kv c gNt;…s ik˘ kroiW Kv .o+y…s
ik˘n;m; Tv' Kv xYy; te k; te .;y;R vdSv me 24
b[˜ov;c
g;lvSy vc" ≈uTv; b[;˜,oåPy;h t' muinm( 25
b[;˜, ¨v;c
475

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ê" kQyte my; sv| D;Tv; k;yRivin,Rym( 26
b[˜ov;c
EvmuKTv; g;lv' t' sn;∆;to gOh' yy*
.uKTv; r;]* ty; sMyKxYy;m;s;¥ bN/k°m(
¨v;c cikt" SmOTv; g;lvSy tu y√c" 27
b[;˜, ¨v;c
Tv' tu svRg,u opet; bN/Kyip pitv[t;
a;vyo" sÎxI p[Iity;Rv∆Iv' p[vtRt;m( 28
tq;ip ik˘…cTpOCz;…m ik˘n;ªI Tv' Kv v; k⁄lm(
ik˘ nu Sq;n' Kv v; bN/ummR sv| inve¥t;m( 29
bN/Kyuv;c
/Otv[t îit :y;to b[;˜,o dI≤=t" xu…c"
tSy .;y;R mhI c;h' mTpu]o g;lv;≈me 30
¨TsO∑o mitm;Nb;l" sn;∆;t îit ≈ut"
ah' tu pUvdR oWe, TyKTv; /m| k⁄l;gtm(
Svw·r,I iTvh vteåR h' iv≤ı m;' b[;˜,I' i√j 31
b[˜ov;c
tSy;St√cn' ≈uTv; mmRivı îv;.vt(
pp;t shs; .Um* veXy; t' v;Kymb[vIt( 32
veXyov;c
ik˘ tu j;t' i√j≈eœ Kv c p[IitgRt; tv
ik˘ tu v;Ky' my; coˇ_' tv …cˇivro/’t( 33
a;Tm;nm;Tmn;ê;Sy b[;˜,o v;Kymb[vIt( 34
b[;˜, ¨v;c
/Otv[t" ipt; ivp[StTpu]oåh' sn;¥t"
m;t; mhI mm îy' mm dwv;dup;gt; 35
476

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
EtCz^Tu v; tSy v;Ky' s;Py.Uditdu"≤%t;
tyoStu xocto" pí;Tp[.;te ivmle rv*
g;lv' muinx;dUl
R ' gTv; ivp[o Nyvedyt( 36
b[;˜, ¨v;c
/Otv[tsuto b[˜S' Tvy; pUv| tu p;≤lt"
¨pnItSTvy; cwv mhI m;t; mm p[.o 37
ik˘ kro…m c ik˘ ’Tv; in„’itmRm vw .vet( 38
b[˜ov;c
ti√p[vcn' ≈uTv; g;lv" p[;h m; xuc"
tved' i√iv/' Âp' inTy' pXy;MypUvvR t( 39
tt" pO∑oå…s vOˇ;Nt' ≈ut' D;t' my; yq;
yT’Ty' tv tTsv| g©;y;' p[Tyg;T=ym( 40
aSy tIqRSy m;h;TMy;dSy; deVy;" p[s;dt"
pUtoå…s p[Tyh' vTs n;] k;y;R ivc;r,; 41
p[.;te tv Âp;…, sp;p;in TvhinRxm(
pXyeåh' punrPyev Âp' tv gu,oˇmm( 42
a;gCzNt' Tv;goyuˇ_' gCzNt' Tv;mn;gsm(
pXy;…m inTy' tSm;Êv' pUto deVy; ’toå/un; 43
tSm;• k;y| te ik˘…cdv≤x∑' .iv„yit
îy' c m;t; te ivp[ D;t; y; cwv bN/k° 44
pí;ˇ;p' gt;TyNt' invOˇ; Tvq p;tk;t(
.Ut;n;' ivWye p[IitvRTs Sv;.;ivk° yt" 45
sTs©to mh;pu<y;…•vOiˇdwvR to .vet(
aTyqRmnut¢ey' p[;g;c·rtpu<yt" 46
ò;n' ’Tv; c;] tIqeR tt" pUt; .iv„yit
477

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tq; t* c£tu®.* m;t;pu]* c n;rd 47
ò;n;ä.Uvtu®.* gtp;p;vs'xym(
tt" p[.iO t tˇIq| /*tp;p' p[c=te 48
p;pp[,;xn' n;m g;lv' ceit iv≈utm(
mh;p;tkmLp' v; tq; y∞opp;tkm(
tTsv| n;xyedte ı*tp;p' sup<u ydm( 49
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e g*tmIm;h;TMye /*tp;pm;h;TMyinÂp,' n;m
i√nvittmoå?y;y" 92
g*tmIm;h;TMye ]yo…v'xoå?y;y" 23
aq i]nvittmoå?y;y"
ivê;…m]tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
y] d;xrqI r;m" sIty; sihto i√j
iptøNs'tpRy;m;s iptOtIq| tto ivdu" 1
t] ò;n' c d;n' c iptø,;' tpR,' tq;
svRm=yt;meit n;] k;y;R ivc;r,; 2
y] d;xrqI r;mo ivê;…m]' mh;muinm(
pUjy;m;s r;jeN{o muin….StÊvd≤xR…." 3
ivê;…m]' tu tˇIqRmiO Wju∑' sup<u ydm(
tTSvÂp' c v+y;…m pi#t' vedv;id…." 4
an;vOi∑r.UTpUv| p[j;n;mit.IW,;
ivê;…m]o mh;p[;D" s≤x„yo g*tmImg;t( 5
≤x„y;Npu];'í j;y;' c ’x;NÎÇ; =u/;tur;n(
Vy…qt" k*≤xk" ≈Im;ÆHx„y;indmuv;c h 6
ivê;…m] ¨v;c
478

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

yq; kq'…c¥≤Tk˘…c¥] Kv;ip yq; tq;
a;nIyt;' ik˘tu .+y' .oJy' v; m; ivlMByt;m(
îd;nImev gNtVym;netVy' =,en tu 7
b[˜ov;c
AWeSt√cn;iCz„y;" =u…/t;STvry; yyu"
a$m;n; îtíeto mOt' dÎ≤xre xunm( 8
tm;d;y Tvr;yuˇ_; a;c;y;Ry Nyvedyn(
soåip t' .{…mTyuKTv; p[itjg[;h p;…,n; 9
ivxs?v' êm;'s' c =;ly?v' c v;·r,;
pc?v' mN]v∞;ip ¸Tv;¶* tu yq;iv…/ 10
dev;nOWI≤NptønNy;'StpR…yTv;itqINguÂn(
sveR .o+y;mhe xeW…mTyuv;c s k*≤xk" 11
ivê;…m]vc" ≈uTv; ≤x„y;í£⁄Stqwv tt(
pCym;ne êm;'se tu devdUtoå…¶r>yg;t(
dev;n;' sdne sv| dev>e ySt•‰vedyt( 12
a…¶®v;c
dev"w êm;'s' .oˇ_Vym;p•mOiWk‚Lptm( 13
b[˜ov;c
a¶eSt√cn;idN{" Xyeno .UTv; ivh;y…s
Sq;lImq;hrTpU,;| m;'sne ipiht;' td; 14
tTkmR ÎÇ; ≤x„y;Ste AWe" Xyen' Nyvedyn(
˙t; Sq;lI muin≈eœ Xyenne ;’tbu≤ın; 15
ttíukop .gv;Hx¢uk;mStd; h·rm(
tto D;Tv; surpit" Sq;lI' c£É m/uPlut;m( 16
puninRvx
e y;m;s ¨Lk;Svev %go h·r"
m/un; tu sm;yuˇ_;' ivê;…m]íukop h
479

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sq;lI' vI+y tt" kop;iddm;h s k*≤xk" 17
ivê;…m] ¨v;c
êm;'smev no deih Tv' hr;mOtmuˇmm(
no ceÊv;' .Sms;Tk⁄y;R…mN{o .ItStd;b[vIt( 18
îN{ ¨v;c
m/u ¸Tv; yq;Ny;y' ipb pu]"w smiNvt"
ikmnen êm;'sne ame?yen mh;mune 19
b[˜ov;c
ivê;…m]oåip neTy;h .uˇ_Énk
w nÉ ik˘ flm(
p[j;" sv;Rí sId≤Nt ik˘ ten m/un; hre 20
sveWR ;mmOt' ceTSy;∫o+yeåhmmOt' xu…c
aqv; deviptro .o+yNtId' êm;'skm( 21
pí;dh' t∞ m;'s' .o+ye n;nOtmiSt me
tto .It" shß;=o me`;n;Ùy tT=,;t( 22
vvWR c;mOt' v;·r ÁmOtne ;ipRt;" p[j;"
pí;ˇdmOt' pu<y' h·rdˇ' yq;iv…/ 23
tpR…yTv; sur;n;d* tpR…yTv; jgT]ym(
ivp[" s'.ˇu _v;ÆHx„ywivRê;…m]" Sv.;yRy; 24
tt" p[.iO t tˇIqRm;:y;t' c;itpu<ydm(
y];gt" surpitloRk;n;mmOt;pR,m( 25
s'j;t' m;'svj| tu tˇIq| pu<yd' nO,;m(
t] ò;n' c d;n' c svR£tuflp[dm( 26
tt" p[.iO t tˇIq| ivê;…m]…mit SmOtm(
m/utIqRmqwN{' c Xyen' pjRNymev c 27
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye
ivê;…m]tIqRv,Rn' n;m i]nvittmoå?y;y" 93
480

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

g*tmIm;h;TMye ctu…v|xoå?y;y" 24
aq ctunvR ittmoå?y;y"
êettIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
êettIqR…mit :y;t' ]wloKye iv≈ut' xu.m(
tSy ≈v,m;]e, svRp;pw" p[mCu yte 1
êeto n;m pur; ivp[o g*tmSy ip[y" s%;
a;itQypUj;inrto g*tmItIrm;…≈t" 2
mns; kmR,; v;c; ≤xv.·ˇ_pr;y,"
?y;yNt' t' i√j≈eœ' pUjyNt' sd; ≤xvm( 3
pU,;RyWu ' i√jvr' ≤xv.·ˇ_pr;y,m(
net'u dUt;" sm;jGmud≤R =,;x;pteStd; 4
n;xKnuvNgOh' tSy p[v∑e më ip n;rd
td; k;le Vyit£;Nte …c]ko mOTyumb[vIt( 5
…c]k ¨v;c
ik˘ n;y;it =I,jIvo mOTyo êet" kq' iTvit
n;¥;Py;y;≤Nt dUt;Ste mOTyonwvR o…ct' tu te 6
b[˜ov;c
ttí k⁄ipto mOTyu" p[;y;Cz™vte gOh' Svym(
bih"iSqt;'Std; pXyNmOTyudtRU ;N.y;idRt;n(
p[ov;c ik…md' dUt; mOTyumcU íu dUtk;" 7
dUt; Ëcu"
≤xven r≤=t' êet' vy' no vI≤=tu' =m;"
yeW;' p[s•o …g·rxSteW;' k; n;m .Ity" 8
b[˜ov;c
481

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

p;xp;…,Std; mOTyu" p[;ivx¥] s i√j"
n;s* ivp[o ivj;n;it mOTyu' v; ymik˘kr;n( 9
≤xv' pUjyte .KTy; êetSy tu smIpt"
mOTyu' p;x/r' ÎÇ; d<@« p[ov;c iviSmt" 10
d<@‰uv;c
ikm] vI=se mOTyo di<@n' mOTyurb[vIt( 11
mOTyu®v;c
êet' net…u mh;y;tStSm;√«=e i√joˇmm( 12
b[˜ov;c
Tv' gCzπTyb[vI∂<@« mOTyu" p;x;nq;≤=pt(
êet;y muinx;dUl
R tto d<@« cukop h 13
≤xvdˇen d<@ºn d<@« mOTyumt;@yt(
tt" p;x/ro mOTyu" pp;t /r,Itle 14
ttSte sTvr' dUt; ht' mOTyumve+y c
ym;y svRmvdNv/' mOTyoStu di<@n; 15
ttí k⁄ipto /moR ymo mihWv;hn"
…c]gu¢' b¸bl' ymd<@÷ c r=km( 16
mihW' .Utvet;l;n;…/Vy;/I'Stqwv c
a≤=rog;Nk⁄≤=rog;Nk,Rxl
U ' tqwv c 17
Jvr' c i]iv/' p;p' nrk;…, pOqKpOqk™
TvrNt;…mit t;nuKTv; jg;m Tv·rto ym" 18
EtwrNyw" p·rvOto y] êeto i√joˇm"
tm;y;Nt' ym' ÎÇ; nNdI p[ov;c s;yu/" 19
ivn;yk˘ tq; SkNd' .Utn;q' tu di<@nm(
t] t¥uım.vTsvRlok.y;vhm( 20
k;iˇRkyÉ " Svy' xKTy; …b.ed ymik˘kr;n(
482

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

d≤=,;x;pit' c;ip inj`;n bl;iNvtm( 21
ht;v≤x∑; y;My;Ste a;idTy;y Nyvedyn(
a;idTyoåip sur"w s;/| ≈uTv; tNmhd∫⁄tm( 22
lokp;lwrnuvtO o mm;≤Ntkmup;gmt(
ah' iv„,uí .gv;inN{oå…¶vR®,Stq; 23
cN{;idTy;v…ên* c lokp;l; m®Ì,;"
Ete c;Nye c bhvo vy' y;t; ym;≤Ntkm( 24
mOt a;Ste d≤=,exo g©;tIre bl;iNvt"
smu{;í nd; n;g; n;n;.Ut;Nynekx" 25
t];jGmu" surx
e ;n' {∑ë' vwvSvt' ymm(
t' ÎÇ; htswNy' c ym' dev; .y;idRt;"
’t;Ô≤lpu$;" x'.mu cU "u sveR pun" pun" 26
dev; Ëcu"
.·ˇ_ip[yTv' te inTy' du∑hNtOTvmev c
a;idktRnmR Stu>y' nIlk<# nmoåStu te
b[˜ip[y nmSteåStu devip[y nmoåStu te 27
êet' i√j' .ˇ_mn;yuW' te
net'u ym;id" skloåsmqR"
s'toWm;¢;" prm' smI+y
.ˇ_ip[yTv' Tv…y n;q sTym( 28
ye Tv;' p[p•;" xr,' ’p;lu'
n;l' ’t;NtoåPynuvI≤=tu' t;n(
Ev' ividTv; ≤xv Ev sveR
Tv;mev .KTy; pry; .jNte 29
Tvmev jgt;' n;q ik˘ n Smr…s x'kr
Tv;' ivn; k" smqoRå] VyvSq;' ktumR Iêr" 30
483

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
Ev' tu Stuvt;' teW;' purSt;d.viCzv"
ik˘ dd;mIit t;n;h îdmUc"u sur; aip 31
dev; Ëcu"
ay' vwvSvto /moR inyNt; svRdie hn;m(
/m;R/mRVyvSq;y;' Sq;ipto lokp;lk" 32
n;y' v/mv;“oit n;pr;/I n p;p’t(
ivn; ten jgı;tunvRw ik˘…c∫iv„yit 33
tSm;∆Ivy devx
e ym' sblv;hnm(
p[;qRn; sfl; n;q mhTsu n vOq; .vet( 34
b[˜ov;c
tt" p[ov;c .gv;ÔIvyeyms'xym(
ym' yid vco meå¥ anumNy≤Nt devt;" 35
tt" p[ocu" sur;" sveR k⁄moR v;Ky' Tvyoidtm(
h·rb[˜;idsiht' vxe ySy;≤%l' jgt( 36
tt" p[ov;c .gv;nmr;Nsmup;gt;n(
m∫ˇ_o n mOit' y;tu neTyUcru mr;" pun" 37
amr;" SyuStto dev svRlok;ír;cr;"
amTyRmTyR.de oåy' n Sy;∂ºv jgNmy 38
punrPy;h t;Hx'."u Í<vNtu mm .;iWtm(
m∫ˇ_;n;' vw„,v;n;' g*tmImnusve t;m( 39
vy' tu Sv;…mno inTy' n mOTyu" Sv;MymhRit
v;ˇ;‹PyeW;' n ktRVy; ymen tu kd;cn 40
a;…/Vy;?y;id….j;Rtu k;yoR n;…..v" Kv…ct(
ye ≤xv' xr,' y;t;Ste muˇ_;StT=,;dip 41
s;nugSy ymSy;to nmSy;" svR Ev te
484

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

tqeTyUc"u surg,; devdev' ≤xv' p[it 42
ttí .gv;•;qo n≤Ndn' p[;h v;hnm( 43
≤xv ¨v;c
g*tMy; ¨dkÉn Tvm….iWç mOt' ymm( 44
b[˜ov;c
tto ym;dy" sveR a….iWˇ_;Stu n≤Ndn;
¨iTqt;í sjIv;Ste d≤=,;x;' tto gt;" 45
¨ˇre g*tmItIre iv„<v;¥;" svRdvw t;"
iSqt; a;sNpUjyNto devdev' mheêrm( 46
t];s•yut;Ny∑ shß;…, ctudx
R
tq; W$(c shß;…, pun" W$(c( tqwv c 47
W@±d≤=,e tq; tIre tIq;Rn;myut]ym(
pu<ym;:y;nmet≤ı êettIqRSy n;rd 48
y];s* pitto mOTyumTRO yutIq| tduCyte
tSy ≈v,m;]e, shß' jIvte sm;" 49
t] ò;n' c d;n' c svRp;pp[,;xnm(
≈v,' p#n' c;ip Smr,' c ml=ym(
kroit svRlok;n;' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d;ykm( 50
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye
¨ˇrtIrSqwkl=√;dxshßtIqRd≤=,tIrSqi]'xTshßtIqRv,Rn' n;m
ctunvR ittmoå?y;y" 94
g*tmIm;h;TMye pç…v'xoå?y;y" 25
aq pçnvittmoå?y;y"
xu£tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
485

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

xu£tIqR…mit :y;t' svR…s≤ıkr' nO,;m(
svRp;pp[xmn' svRVy;…/ivn;xnm( 1
ai©r;í .Ogíu vw AWI prm/;…mRk*
tyo" pu]* mh;p[;D* Âpbu≤ıivl;…sn* 2
jIv" kiv·rit :y;t* m;t;ip]ovRxe rt*
¨pnIt* sut* ÎÇ; iptr;vUctu…mRq" 3
AWI Ëctu"
a;vyorek Ev;Stu x;St; inTy' c pu]yo"
tSm;dek" x;…st; Sy;iˇœTveko yq;su%m( 4
b[˜ov;c
EtCz^Tu v; tt" xI`[mi©r;" p[;h .;gRvm(
a?y;p…y„ye sÎx' su%' itœtu .;gRv" 5
EtCz^Tu v; c;i©rso v;Ky' .Ogk
u l
⁄ o√h"
tqeit mTv;i©rse xu£˘ tSmw Nyvedyt( 6
¨.;vip sut* inTym?y;pyit vw pOqk™
vwWMybuı‰; t* b;l* …cr;Cz⁄£oåb[vIiddm( 7
xu£ ¨v;c
vwWMye, guro m;' Tvm?y;py…s inTyx"
guÂ,;' nedmu…ct' vwWMy' pu]≤x„yyo" 8
vwWMye, c vtRNte mU!;" ≤x„yeWu de≤xk;"
nwW; ivWmbuıIn;' s':y; p;pSy iv¥te 9
a;c;yR sMyGD;toå…s nmSyeåh' pun" pun"
gCzπy' gu®mNy' vw m;mnuD;tumhR…s 10
gCzπy' iptr' b[˜Ny¥s* ivWmo .vet(
tto v;Ny] gCz;…m Sv;…mNpO∑oå…s gMyte 11
b[˜ov;c
486

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

gu®˘ bOhSpit' ÎÇ; anuD;tSTvg;ˇt"
av;¢iv¥" iptr' gCzπy' ceTy…cNtyt( 12
tSm;TkmnupCO zπymuT’∑" ko gu®.Rvte (
îit SmrNmh;p[;DmpOCz√éıg*tmm( 13
xu£ ¨v;c
ko gu®" Sy;Nmuin≈eœ mm b[iU h gu®.Rvte (
]y;,;mip lok;n;' yo gu®St' v[j;Myhm( 14
b[˜ov;c
s p[;h jgt;mIx' x'.'u dev' jgÌu®m(
Kv;r;/y;…m …g·rx…mTyuˇ_" p[;h g*tm" 15
g*tm ¨v;c
g*tMy;' tu xu…c.UTR v; Sto]wStoWy x'krm(
ttStu∑o jg•;q" s te iv¥;' p[d;Syit 16
b[˜ov;c
g*tmSy tu t√;Ky;Tp[;g;Ì©;' s .;gRv"
ò;Tv; .UTv; xu…c" sMyKStuit' c£É s b;lk" 17
xu£ ¨v;c
b;loåh' b;lbu≤ıí b;lcN{/r p[.o
n;h' j;n;…m te ik˘…cTStuit' kt|u nmoåStu te 18
p·rTyˇ_Sy gu®,; n mm;iSt su˙Ts%;
Tv' p[."u svR.;ven jg•;q nmoåStu te 19
gu®gu®R mt;' dev mht;' c mh;n…s
ahmLptro b;lo jgNmy nmoåStu te 20
iv¥;q| ih surx
e ;n n;h' ve…µ .vÌitm(
m;' Tv' c ’py; pXy loks;≤=•moåStu te 21
b[˜ov;c
487

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ev' tu StuvtStSy p[s•oå.UTsurêe r" 22
≤xv ¨v;c
k;m' vry .{' te y∞;ip surdul.R m( 23
b[˜ov;c
kivrPy;h devx
e ' ’t;Ô≤l®d;r/I" 24
xu£ ¨v;c
b[˜;id….í AiW….y;R iv¥; nwv gocr;
t;' iv¥;' n;q y;…c„ye Tv' gu®mRm dwvtm( 25
b[˜ov;c
mOts'jIivnI' iv¥;mD;t;' i]dxwrip
t;' dˇv;Nsur≈eœStSmw xu£;y y;cte 26
îtr; l*ikk° iv¥; vwidk° c;Nygocr;
ik˘ pun" x'kre tu∑e ivc;yRmv≤x„yte 27
s tu lB?v; mh;iv¥;' p[;y;TSviptr' gu®m(
dwTy;n;' c gu®í;sIi√¥y; pU…jt" k…v" 28
tt" kd;…cˇ;' iv¥;' kiSm'…íTk;r,;Ntre
kco bOhSpitsuto iv¥;' p[;¢" kveStu t;m( 29
kc;ä»hSpití;ip tto dev;" pOqKpOqk™
av;pumhR tI' iv¥;' y;m;¸mOtR jIivnIm( 30
y] s; kivn; p[;¢; iv¥;pUJy mheêrm(
g*tMy; ¨ˇre p;re xu£tIq| tduCyte 31
mOts'jIivnItIqRm;yur;roGyv/Rnm(
ò;n' d;n' c y≤Tk˘…cTsvRm=ypu<ydm( 32
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de
mOts'jIivnItIqRm;h;TMyinÂp,' n;m pçnvittmoå?y;y" 95
g*tmIm;h;TMye WÆ@±vx
' oå?y;y" 26
488

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

aq W<,vittmoå?y;y"
pu<y;…sˇ_;s'gmeN{tIq;Rids¢shßtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
îN{tIqR…mit :y;t' b[˜hTy;ivn;xnm(
Smr,;dip p;p*`Klexs'`ivn;xnm( 1
pur; vO]v/e vOˇe b[˜hTy; tu n;rd
xcIpit' c;nugt; t;' ÎÇ; .Itvı·r" 2
îN{Stto vO]hNt; îtíetí /;vit
y] y] Tvs* y;it hTy; s;pIN{g;…mnI 3
s mhTsr a;ivXy pµn;lmup;gmt(
t];s* tNtuv∫ÀTv; v;s' c£É xcIpit" 4
srStIreåip hTy;sIi∂Vy' vWRshßkm(
EtiSm•Ntre dev; in·rN{; Á.vNmune 5
mN]y;m;surVyg[;" kq…mN{o .veidit
t];hmvd' dev;NhTy;Sq;n' p[kLPy c 6
îN{Sy p;vn;q;Ry g*tMy;m….iWCyt;m(
y];….iWˇ_" pUt;Tm; pun·rN{o .iv„yit 7
tq; te iníy' ’Tv; g*tmI' xI`[m;gmn(
t] ò;t' surpit' dev;í AWyStq; 8
a….Weˇ_⁄k;m;Ste sveR xcIk;Nt' c tiSqre
a….iWCym;n…mN{' t' p[kop;Ì*tmoåb[vIt( 9
g*tm ¨v;c
a….We+y≤Nt p;ipœ' mheN{' gu®tLpgm(
t;Nsv;RN.Sms;Tk⁄y;| xI`[' y;NTvsur;ry" 10
b[˜ov;c
tÎWevcR n' ≈uTv; p·r˙Ty c g*tmIm(
489

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

nmRd;mgmNsvR îN{m;d;y sTvr;" 11
¨ˇre nmRd;tIre a….Wek;y tiSqre
a….We+ym;,…mN{' t' m;<@Vyo .gv;nOiW" 12
ab[vI∫Sms;Tk⁄y;| yid Sy;d….Wecnm(
pUjy;m;surmr; m;<@Vy' yu·ˇ_…." Stvw" 13
dev; Ëcu"
ay…mN{" shß;=o yiSmNdexåe ….iWCyte
t];itd;®,' ivfl' mune smupj;yte 14
tCz;≤Nt' k⁄® kLy;, p[sId vrdo .v
mliny;Rtn' yiSmNk⁄mSR tiSmNvr;NbÙn( 15
dexe d;Sy;mhe sveR tdnuD;tumhR…s
yiSmNdexe surNe {Sy a….Weko .iv„yit 16
s svRk;md" pus' ;' /;NyvO=flwytRu "
n;n;vOi∑nR du….R=' .ved] kd;cn 17
b[˜ov;c
mene tto muin≈eœo m;<@Vyo lokpU…jt"
a….Wek" ’tSt] mliny;Rtn' tq; 18
devSw tdoˇ_o muin…." s dexo m;lvStt"
a….iWˇ_É surpt* j;te c ivmle td; 19
a;nIy g*tmI' g©;' t' pu<y;y;….We…cre
sur;í AWyíwv ah' iv„,uStqwv c 20
v…sœo g*tmí;ip agSTyoåi]í kXyp"
Ete c;Nye c AWyo dev; y=;" sp•g;" 21
ò;n' tTpu<ytoyen ak⁄v•R ….Wecnm(
my; pun" xcI.t;R km<@lu.ven c 22
v;·r,;Py….iWˇ_í t] pu<y;.v•dI
490

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

…sˇ_; ceit c t];sIˇe g©;y;' c s'gte 23
s'gm* t] iv:y;t* svRd; muinseivt*
tt" p[.iO t tˇIq| pu<y;s'gmmuCyte 24
…sˇ_;y;" s'gme pu<ymwN{' td…./Iyte
t] s¢ shß;…, tIq;RNy;sHxu.;in c 25
teWu ò;n' c d;n' c ivxeW,e tu s'gme
sv| td=y' iv¥;•;] k;y;R ivc;r,; 26
ydetTpu<ym;:y;n' y" p#π∞ Í,oit v;
svRp;pw" s muCyet mnov;‘;ykmRj"w 27
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye pu<y;…sˇ_;s'gmeN{tIq;Rids¢shßtIqRv,Rn' n;m W<,vittmoå?y;y" 96
g*tmIm;h;TMye s¢…v'xoå?y;y" 27
aq s¢nvittmoå?y;y"
p*lSTytIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
p*lSTy' tIqRm;:y;t' svR…s≤ıp[d' nO,;m(
p[.;v' tSy v+y;…m .[∑r;Jyp[d;ykm( 1
¨ˇr;x;pit" pUvmR ≤O ı…s≤ısmiNvt"
pur; l˚;pití;sI∆‰eœo iv≈vs" sut" 2
tSywte .[;trí;sNblvNtoå…mtp[.;"
s;pà; r;v,íwv k⁄M.k,oR iv.IW," 3
teåip iv≈vs" pu]; r;=Sy;' r;=s;Stu te
m∂ˇen ivm;nen /ndo .[;tO…." sh 4
mm;≤Ntk˘ .·ˇ_yuˇ_o inTymeit tu y;it c
r;v,Sy tu y; m;t; k⁄ipt; s;b[vITsut;n( 5
491

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

r;v,m;tov;c
m·r„ye n c jIiv„ye pu]; vwÂPyk;r,;t(
dev;í d;nv;í;sNs;pà; .[;tro …mq" 6
aNyoNyv/mIPsNte jywêyRvx;nug;"
t∫vNto n pu®W; n xˇ_; n jywiW,"
s;pà‰' yoånumNyte tSy jIvo inrqRk" 7
b[˜ov;c
tNm;tOvcn' ≈uTv; .[;trSte ]yo mune
jGmuSte tpseår<y' ’tvNtStpo mht( 8
mˇo vr;nv;puí ]y Ete c r;=s;"
m;tulne mrIcen tq; m;t;mhen tu 9
tNm;tOvcn;∞;ip tto l˚;my;ct
r=o.;v;Nm;tOdoW;∫â;]ovwrR m.UNmht( 10
ttStd.v¥uı' devd;nvyo·rv
yuıe …jTv;g[j' x;Nt' /nd' .[;tr' tq; 11
pu„pk˘ c purI' l˚;' sv| cwv Vyp;hrt(
r;v,o `oWy;m;s ]wloKye scr;cre 12
yo d¥;d;≈y' .[;tu" s c v?yo .veNmm
.[;]; inrSto vw≈v,o nwv p[;p;≈y' Kv…ct(
ipt;mh' pulSTy' t' gTv; nTv;b[vI√c" 13
/nd ¨v;c
.[;]; inrSto du∑ne ik˘ kro…m vdSv me
a;≈y" xr,' yTSy;∂Ÿv' v; tIqRmve c 14
b[˜ov;c
tTp*]vcn' ≈uTv; pulSTyo v;Kymb[vIt( 15
pulSTy ¨v;c
492

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

g*tmI' gCz pu] Tv' Stuih dev' mheêrm(
t] n;Sy p[vx
e " Sy;Ì©;y; jlm?yt" 16
…s≤ı' p[;PSy…s kLy;,I' tq; k⁄® my; sh 17
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; jg;m;s* s.;yoR /ndStq;
ip]; m;]; c vOıne pulSTyen /neêr" 18
gTv; tu g*tmI' g©;' xu…c" ò;Tv; ytv[t"
tu∑;v devdevx
e ' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' ≤xvm( 19
/nd ¨v;c
Sv;mI Tvmev;Sy cr;crSy
ivêSy x'.o n proåiSt k…ít(
Tv;mPyvD;y ydIh moh;t(
p[gL.te koip s xoCy Ev 20
Tvm∑mUTy;R skl' …b.iWR
Tvd;Dy; vtRt Ev svRm(
tq;ip vedie t bu/o .vNt'
n j;Tviv√;Nmihm; pur;tnm( 21
mlp[stU ' ydvocdMb;
h;Sy;Tsutoåy' tv dev xUr"
TvTp[≤e =t;¥" s c ivflr;jo
jDe Tvho cei∑tmIxÎ∑e" 22
a≈uPlut;©« …g·rj; smI+y
ivyuˇ_d;'pTy…mtIxmUce
mno.voå.UNmdno rití
s*.;GypUvTR vmv;p som;t( 23
b[˜ov;c
493

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îTy;id StuvtStSy purtoå.U≤T]locn"
vre, CzNdy;m;s hW;R•ov;c ik˘cn 24
tU„,I'.tU e tu /nde pulSTye c mheêre
pun" punvRrSveit ≤xve v;idin hiWRte 25
EtiSm•Ntre t] v;guv;c;xrI·r,I
p[;¢Vy' /np;lTv' vdNtId' mheêrm( 26
pulSTySy tu y≤∞ˇ' iptuv≈Rw v,Sy tu
ividTvev td; v;,I xu.mqRmdu Iryt( 27
.Utv∫ivtVy' Sy;∂;Sym;n' tu dˇvt(
p[;¢Vy' p[;¢vˇ] dwvI v;g.vCz⁄.; 28
p[.tU x]u" p·r.Utdu"%"
s'pJU y someêrm;p ≤l©m(
idgIêrTv' {iv,p[.Tu vm(
ap;rd;tOTvkl]pu];n( 29
t;' v;c' /nd" ≈uTv; devdev' i]xU≤lnm(
Ev' .vtu n;meit /ndo v;Kymb[vIt( 30
tqwv;iSTvit devx
e o dwvI' v;cmmNyt
pulSTy' c vrw" pu<ywStq; iv≈vs' muinm( 31
/np;l' c devx
e o Á….nN¥ yy* ≤xv"
tt" p[.iO t tˇIq| p*lSTy' /nd' ivdu" 32
tq; vw≈vs' pu<y' svRk;mp[d' xu.m(
teWu ò;n;id y≤Tk˘…cˇTsv| b¸pu<ydm( 33
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye p*lSTytIqRv,Rn' n;m
s¢nvittmoå?y;y" 97
g*tmIm;h;TMyeå∑;…v'xoå?y;y" 28
494

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

aq;∑nvittmoå?y;y"
a…¶tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
a…¶tIqR…mit :y;t' svR£tuflp[dm(
svRivflopxmn' tˇIqRSy fl' Í,u 1
j;tved; îit :y;to a¶e.;[ tR ; s hVyv;$(
hVy' vhNt' dev;n;' g*tMy;StIr Ev tu 2
AWI,;' sT]sdne a¶e.;[ tR rmuˇmm(
.[;tu" ip[y' tq; d=' m/uidRitsuto blI 3
j`;n AiWmu:yeWu pXyTsu c sur„e vip
hVy' dev; nwv c;pumtRO e vw j;tved…s 4
mOte .[;t·r s Tv…¶" ip[ye vw j;tved…s
kopen mht;iv∑o g;©mM." sm;ivxt( 5
g©;M.…s sm;iv∑e Á¶* dev;í m;nuW;"
jIvmuTsjRy;m;sur…¶jIv; yto mt;" 6
y];…¶jRlm;iv∑St' dex' svR Ev te
a;jGmuivRb/u ;" svR AWy" iptrStq; 7
ivn;…¶n; n jIv;m" StuvNtoå…¶' ivxeWt"
a…¶' jlgt' ÎÇ; ip[y' cocuidRv*ks" 8
dev; Ëcu"
dev;ÔIvy hVyen kVyen c iptøS' tq;
m;nuW;n•p;kÉn bIj;n;' Klednen c 9
b[˜ov;c
a…¶rPy;h t;Ndev;Hxˇ_o yo me gtoånuj"
i£ym;,e .vTk;yeR y; gitj;Rtveds" 10
s; v;ip Sy;Nmm sur; noTshe k;yRs;/ne
495

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;y| tu svRtStSy .vt;' j;tveds" 11
îm;' iSqitmnup;[ ¢o n j;ne me kq' .vet(
îh c;mu] c Vy;¢* x·ˇ_rPy] no .vet( 12
aq;ip i£ym;,e vw k;yeR swv gitmRm
dev;StmUc.u ;Rvne sve,R AWyStq; 13
a;yu" kmR…, c p[IitVy;R¢* x·ˇ_í dIyte
p[y;j;nnuy;j;'í d;Sy;mo hVyv;hn 14
dev;n;' Tv' mu%' ≈eœm;¸Ty" p[qm;Stv
Tvy; dˇ' tu y∂^Vy' .o+y;m" sursˇm 15
b[˜ov;c
ttStu∑oå.v√iˆdevR v;Ky;¥q;£mm(
îh c;mu] c Vy;¢* hVye v; l*ikkÉ tq; 16
svR] viˆr.y" smqoRå.UTsur;Dy;
j;tved; bOh∫;nu" s¢;…cRnIRlloiht" 17
jlg.R" xmIg.oR yDg.R" s ¨Cyte
jl;d;’„y ivbu/; a….iWCy iv.;vsum( 18
¨.y] pde v;s" svRgoå…¶Sttoå.vt(
yq;gt' sur; jGmuviR ˆtIq| tduCyte 19
t] s¢ xt;Ny;s'StIq;Rin gu,v≤Nt c
teWu ò;n' c d;n' c y" kroit …jt;Tmv;n( 20
aême/fl' s;g[' p[;“oTyivkl' xu.m(
devtIq| c t]wv a;¶ey' j;tvedsm( 21
a…¶p[itiœt' ≤l©÷ t];Steånekv,Rvt(
t∂ºvdxRn;dev svR£tufl' l.et( 22
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMyeå…¶tIqRv,Rn'
n;m;∑nvittmoå?y;y" 98
496

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

g*tmIm;h;TMye Ekoni]'xˇmoå?y;y" 29
aqwkonxttmoå?y;y"
A,p[mocntIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
A,p[mocn' n;m tIq| vedivdo ivdu"
tSy SvÂp' v+y;…m Í,u n;rd tNmn;" 1
a;sITpOq≈u v; n;m ip[y" k=Ivt" sut"
n d;rs'gh[ ' le.e vwr;Gy;•;…¶pUjnm( 2
knIy;'Stu smqoRåip p·riviˇ.y;Nmune
n;kro∂;rkm;Rid nwv;¶In;mup;snm( 3
tt" p[ocu" iptOg,;" pu]' k=Ivt" xu.m(
Jyeœ' cwv kinœ' c pOqKpOq…gd' vc" 4
iptr Ëcu"
A,]y;pnod;y i£yt;' d;rs'gh[ " 5
b[˜ov;c
neTyuv;c tto Jyeœ" ikmO,' kÉn yuJyte
knIy;'Stu iptøNp[;h n yoGyo d;rs'gh[ " 6
Jyeœº sit mh;p[;D" p·riviˇ.y;idit
t;vu.* punrPyevmUcSu te vw ipt;mh;" 7
iptr Ëcu"
y;t;mu.* g*tmI' tu pu<y;' k=Ivt" sut*
k⁄®t;' g*tmIò;n' sv;R.I∑p[d;ykm( 8
gCzt;' g*tmI' g©;' loki]typ;vnIm(
ò;n' c tpR,' tSy;' k⁄®t;' ≈ıy;iNvt* 9
Î∑;vn;…mt; ?y;t; g*tmI svRk;md;
497

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

n dexk;lj;Ty;idinymoå];vg;hne
JyeœoånO,Stto .Uy;Tp·riviˇnR cetr" 10
b[˜ov;c
tt" pOq≈u v; Jyeœ" ’Tv; ò;n' stpR,m(
]y;,;mip lok;n;' k;=IvtoånO,oå.vt( 11
tt" p[.iO t tˇIqRm,O mocnmuCyte
≈*tSm;tR,>eR yí ître>yí n;rd
t] ò;nen d;nen A,I muˇ_" su%I .vet( 12
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye A,mocntIqRv,Rn' n;m
nvnvittmoå?y;y" 99
g*tmIm;h;TMye i]'xoå?y;y" 30
aq xttmoå?y;y"
k{Uspu ,;Rsg' mtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
sup,;Rsg' m' n;m k;{v;s'gm' tq;
mheêro y] devo g©;pu≤lnm;…≈t" 1
a…¶k⁄<@÷ c t]wv r*{' vw„,vmev c
s*r' s*My' tq; b[;˜' k*m;r' v;®,' tq; 2
aPsr; c ndI y] s'gt; g©y; tq;
tˇIqRSmr,;dev ’t’Tyo .ve•r" 3
svRp;pp[xmn' Í,u yàen n;rd
îN{e, ih'…st;" pUv| v;l≤%Ly; mhWRy"
dˇ;/Rtps" sveR p[ocuSte k;Xyp' muinm( 4
v;l≤%Ly; Ëcu"
pu]muTp;dy;nen îN{dpRhr' xu.m(
498

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tpsoå/| tu d;Sy;mStqeTy;h muinStu t;n( 5
sup,;Ry;' tto g.Rm;d/e s p[j;pit"
k{(v;' cwv xnwb˜R[ Nsp;R,;' spRm;t·r 6
te g….R<y;vu.e a;h gNtuk;m" p[j;pit"
apr;/o n c Kv;ip k;yoR gmnmev c 7
aNy] gmn;Cz;po .iv„yit n s'xy" 8
b[˜ov;c
îTyuKTv; s yy* pà‰* gte .tR·r te ¨.e
tdwv jGmtu" sT]mOWI,;' .;ivt;Tmn;m( 9
b[˜vONdsm;k°,| g©;tIrsm;…≈tm(
¨Nmˇe te ¨.e inTy' vy"s'piˇgivRte 10
inv;yRm;,e b¸xo muin….StÊvd≤xR…."
ivk⁄vTR y* t] sT]e sm;in c hvI'iW c 11
yoiWt;' duivRl…st' k" s'v·rtumIêr"
te ÎÇ; cu=.u iu vRp;[ apm;gRrte ¨.e 12
apm;gRiSqte ySm;d;pge ih .iv„yq"
sup,;R cwv k{Uí n¥* te s'b.Uvtu" 13
s kd;…cÌ»h' p[;y;TkXypoåq p[j;pit"
AiW>ySt] vOˇ;Nt' x;p' t;>y;' sivStrm( 14
≈uTv; tu ivSmy;iv∑" ik˘ kromITy…cNtyt(
AiW>y" kqy;m;s v;l≤%Ly; îit ≈ut;" 15
t Ëcu" kXyp' ivp[' gTv; g©;' tu g*tmIm(
t] Stuih mhex;n' pun.;RyRe .iv„yt" 16
b[˜hTy;.y;dev y] devo mheêr"
g©;m?ye sd; Á;Ste m?ymeêrs'Dy; 17
tqeTyuKTv; kXypoåip ò;Tv; g©;' …jtv[t"
499

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tu∑;v Stvnw" pu<ywdvRe dev' mheêrm( 18
kXyp ¨v;c
lok]ywk;…/ptenR ySy
k⁄];ip vStuNy….m;nlex"
s …sın;qoå≤%livêkt;R
.t;R ≤xv;y; .vtu p[s•" 19
t;p]yo„,¥uitt;ipt;n;m(
îtStto vw p·r/;vt;' c
xrI·r,;' Sq;vrj©m;n;'
Tvmev du"%Vypnodd=" 20
sÊv;idyog≤S]iv/oåip ySy
x£;id….vRˇ_⁄mxKy Ev
iv…c]vOiˇ' p·r…cNTy som'
su%I sd; d;npro vre<y" 21
b[˜ov;c
îTy;idStuit….devR " Stuto g*rIpit" ≤xv"
p[s•o Ádd;Cz÷."u kXyp;y vr;NbÙn( 22
.;y;R…qRn' tu t' p[;h Sy;t;' .;yeR ¨.e tu te
ndISvÂpe pà‰* ye g©;' p[;Py s·r√r;m( 23
tTs'gmnm;]e, t;>y;' .Uy;TSvk˘ vpu"
te g….R<y* punj;Rte g©;y;í p[s;dt" 24
tt" p[j;pit" p[Ito .;yeR p[;Py mh;mn;"
a;◊y;m;s t;iNvp[;n(g*tmItIrm;…≈t;n( 25
sImNto•yn' c£É t;>y;' p[It" p[j;pit"
b[;˜,;NpUjy;m;s iv…/Î∑en kmR,; 26
.uˇ_vTSvq ivp[We u kXypSy;q m≤Ndre
500

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

.tOsR mIpopiv∑; k{UivRp;[ …•rI+y c 27
tt" k{UAW≥ In+,; p[;hsˇe c cu=.u "u
yen;+,; h…st; p;pe .Jyt;' teå≤= p;pvt( 28
k;,;.vˇt" k{U" spRm;teit yoCyte
tt" p[s;dy;m;s kXypo .gv;nOWIn( 29
tt" p[s•;Ste p[ocug*RtmI s·rt;' vr;
apr;/shße>yo r≤=„yit c sevn;t( 30
.;y;RiNvtStq; c£É kXypo muinsˇm"
tt" p[.iO t tˇIqRm.u yo" s'gm' ivdu"
svRp;pp[xmn' svR£tuflp[dm( 31
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de k{Uspu ,;Rsg' mtIqRv,Rn' n;m
xttmoå?y;y" 100
g*tmIm;h;TMye Eki]'xoå?y;y" 31
aqwk;…/kxttmoå?y;y"
srSvtIs'gmpuÂrvsb[˜tIqR…sıeêrv,Rnm(
b[˜ov;c
puÂrvsm;:y;t' tIq| vedivdo ivdu"
Smr,;dev p;p;n;' n;xn' ik˘ tu dxRn;t( 1
puÂrv; b[˜sd" p[;Py t] srSvtIm(
yÎCzy; devndI' hsNtI' b[˜,oå≤NtkÉ
t;' ÎÇ; Âps'p•;muvx
R I' p[;h .Upit" 2
r;jov;c
kÉy' ÂpvtI s;?vI iSqtey' b[˜,oå≤NtkÉ
sv;Rs;muˇm; yoiW∂IpyNtI s.;…mm;m( 3
b[˜ov;c
501

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

¨vRxI p[;h r;j;n…my' devndI xu.;
srSvtI b[˜sut; inTymeit c y;it c
tCz^Tu v; iviSmto r;j; a;nyem;' mm;≤Ntkm( 4
b[˜ov;c
¨vRxI punrPy;h r;j;n' .U·rd≤=,m( 5
¨vRXyuv;c
a;nIyte mh;r;j tSy;" sv| inve¥ c 6
b[˜ov;c
ttSt;' p[;ih,oˇ] r;j; p[ITy; tdovRxIm(
s; gTv; r;jvcn' NyvedydqovRxI 7
srSvTyip tNmene ¨vRXy; y…•veidtm(
s; tqeit p[itD;y p[;y;¥] puÂrv;" 8
srSvTy;SttStIre s reme b¸l;" sm;"
srSv;n.vTpu]o ySy pu]o bOh{q" 9
t;' gCzNtI' nOpgOh' inTymev srSvtIm(
srSvNt' tto l+m D;Tv;NyeWu tq; ’tm( 10
tSyw dd;vh' x;p' .Uy; îit mh;ndI
mCz;p.It; v;gIx; p[;g;∂ºvI' c g*tmIm( 11
km<@lu.v;' pUt;' m;tr' lokp;vnIm(
t;p]yopxmnImwihk;mui„mkp[d;m( 12
s; gTv; g*tmI' devI' p[;h mCz;pm;idt"
g©;ip m;muv;ced' ivx;p;' ktumR hR…s 13
n yuˇ_' yTsrSvTy;" x;p' Tv' dˇv;n…s
S]I,;meW Sv.;vo vw puS' k;m; yoiWto yt" 14
Sv.;vcpl; b[˜NyoiWt" skl; aip
Tv' kq' tu n j;nIWe jgTß∑;Mbuj;sn 15
502

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

iv@Mbyit k˘ v; n k;mo v;ip Sv.;vt"
tto ivx;pmvd' ÎXy;ip Sy;TsrSvtI 16
tSm;Cz;p;•dI mTyeR ÎXy;ÎXy; srSvtI
y]wW; s'gt; devI g©;y;' x;piv◊l; 17
t] p[;y;•Opvro /;…mRk" s puÂrv;"
tpStPTv; sm;r;?y dev' …sıeêr' hrm( 18
sv;RNk;m;nq;v;p g©;y;í p[s;dt"
tt" p[.iO t tˇIq| puÂrvsmuCyte 19
srSvtIs'gm' c b[˜tIq| tduCyte
…sıeêro y] dev" svRk;mp[d' tu tt( 20
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye srSvtIs'gmpuÂrvsb[˜tIqR…sıeêrv,Rn' n;mwk;…/kxttmoå?y;y" 101
g*tmIm;h;TMye √;i]'xoå?y;y" 32
aq √‰…/kxttmoå?y;y"
pçtIqRm;h;TMyv,Rnm(
b[˜ov;c
s;iv]I cwv g;y]I ≈ı; me/; srSvtI
Et;in pç tIq;Rin pu<y;in munyo ivdu" 1
t] ò;Tv; tu pITv; tu muCyte svRkLmW;t(
s;iv]I cwv g;y]I ≈ı; me/; srSvtI 2
Et; mm sut; Jyeœ; /mRsS' q;nhetv"
sv;Rs;muˇm;' k;'…c…•mRme loksuNdrIm( 3
t;' ÎÇ; iv’t; bu≤ımRm;sINmuinsˇm
gOÁm;,; my; b;l; s; m;' ÎÇ; pl;…yt; 4
mOgI.Ut; tu s; b;l; mOgoåhm.v' td;
503

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mOgVy;/oå.vCz÷./u mR sR r' =,;y c 5
t; m∫It;" pç sut; g©;mIyumhR ;ndIm(
tto mheêr" p[;y;ımRsr' =,;y s" 6
/nughRO ITv; sxrmIxoåip mOgÂip,m(
m;muv;c v…/„ye Tv;' mOgVy;/Std; hr" 7
tTkmR,o invOˇoåh' p[;d;' kNy;' ivvSvte
s;iv}y;¥;" pç sut; ndIÂpe, s'gt;" 8
t; a;gt;" puní;ip Svg| lok˘ mm;≤Ntkm(
y] t;" s'gt; deVy; pç tIq;Rin n;rd 9
s'gt;in c pu<y;in pç n¥" srSvtI
teWu ò;n' tq; d;n' y≤Tk˘…cTk⁄®te nr" 10
svRk;mp[d' tTSy;•w„kMy;‹Nmu·ˇ_d' SmOtm(
t];.vNmOgVy;/' tIq| sv;RqdR ' nO,;m(
SvgRmo=fl' c;Nyd(b˜[ tIqRfl' SmOtm( 11
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye pçtIqRm;h;TMyinÂp,' n;m
√‰…/kxttmoå?y;y" 102
g*tmIm;h;TMye ]y‚S]'xoå?y;y" 33
aq }y…/kxttmoå?y;y"
xMy;idtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
xmItIqR…mit :y;t' svRp;popx;≤Ntdm(
tSy;:y;n' p[v+y;…m Í,u yàen n;rd 1
a;sI≤Tp[yv[to n;m =i]yo jyt;' vr"
g*tMy; d≤=,e tIre dI=;' c£É puro/s; 2
hyme/ ¨p£;Nte AiTv‚G.A≥iW….vOtR e
504

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

tSy r;Do mh;b;hovR…sœStu puroiht" 3
t¥Dv;$mgm∂;nvoåq ihr<yk"
t' d;nvm….p[+e y dev;iSTvN{purogm;" 4
.It;" kÉ…ci∂v' jGmuhVR yv;$(x…mm;ivxt(
aêTq' iv„,urgm∫;nurk| v$' ≤xv" 5
som" pl;xmgm̩;M.o hVyv;hn"
a…ên* tu hy' gOÁ v;ysoå.U¥m" Svym( 6
EtiSm•Ntre t] v…sœo .gv;nOiW"
yi∑m;d;y dwtye ;•‰v;rydq;Dy; 7
tt" p[vˇO " punrev yDo
dwTyo gt" Sven blen yuˇ_"
îm;in tIq;Rin tt" xu.;in
dx;ême/Sy fl;in d¥u" 8
p[qm' tu xmItIq| i√tIy' vw„,v' ivdu"
a;k| xwv' c s*My' c v;…sœ' svRk;mdm( 9
dev;í AWy" sveR invOˇe m%ivStre
tu∑;" p[ocuv…R sœ' t' yjm;n' ip[yv[tm( 10
t;'í vO=;'St;' c g©;' mud; yuˇ_;" pun" pun"
hyme/Sy in„pÊyw Ete y;t; îtStt" 11
hyme/fl' d¥uStIq;RnITyvdNsur;"
tSm;Tò;nen d;nen teWu tIqeWR u n;rd
hyme/fl' pu<y' p[;“oit n mOW; vc" 12
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye
xMy;idtIqRv,Rn' n;m }y…/kxttmoå?y;y" 103
g*tmIm;h;TMye ctu‚S]'xoå?y;y" 34
505

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

aq ctur…/kxttmoå?y;y"
ivê;…m];id√;…v'xitshßtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
ivê;…m]' h·ríN{' xun"xep' c roihtm(
v;®,' b[;˜m;¶eymwN{mwNdvmwêrm( 1
mw]' c vw„,v' cwv y;Mym;…ênm*xnm(
EteW;' pu<ytIq;Rn;' n;m/ey' Í,u„v me 2
h·ríN{ îit Tv;sIid+v;k⁄p.[ vo nOp"
tSy gOhe munI p[;¢* n;rd" pvRtStq;
’Tv;itQy' tyo" sMyG`·ríN{oåb[vIÎWI 3
h·ríN{ ¨v;c
pu];q| ÆKlXyte lok" ik˘ pu],e .iv„yit
D;nI v;Pyqv;D;nI ¨ˇmo m?ymoåqv;
Et' me s'xy' inTy' b[tU ;mOiWvr;vu.* 4
b[˜ov;c
t;vUctuh·R ríN{' pvRto n;rdStq; 5
n;rdpvRt;vUctu"
Ek/; dx/; r;jHxt/; c shß/;
¨ˇr' iv¥te sMyˇ_q;PyetdudIyRte 6
n;pu]Sy pro loko iv¥te nOpsˇm
j;te pu]e ipt; ò;n' y" kroit jn;…/p 7
dx;n;même/;n;m….Wekfl' l.et(
a;Tmp[itœ; pu];TSy;∆;yte c;mroˇm" 8
amOtne ;mr; dev;" pu],e b[;˜,;dy"
i]A,;NmocyeTpu]" iptr' c ipt;mh;n( 9
ik˘ tu mUl' ikmu jl' ik˘ tu Xm≈U…, ik˘ tp"
506

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ivn; pu],e r;jeN{ SvgoR mu·ˇ_" sut;TSmOt;" 10
pu] Ev pro loko /mR" k;moåqR Ev c
pu]o mu·ˇ_" pr' JyoitSt;rk" svRdie hn;m( 11
ivn; pu],e r;jeN{ SvgRmo=* sudl
u .R *
pu] Ev pro lokÉ /mRk;m;qR…sıye 12
ivn; pu],e y∂ˇ' ivn; pu],e yıëtm(
ivn; pu],e y∆Nm Vyq| tdv.;it me 13
tSm;Tpu]sm' ik˘…cTk;My' n;iSt jgT]ye
tCz^Tu v; ivSmyv;'St;vuv;c nOp" pun" 14
h·ríN{ ¨v;c
kq' me Sy;Tsuto b[tU ;' y] Kv;ip yq;tqm(
yen kÉn;Pyup;yen ’Tv; ik˘…cˇu p*®Wm(
mN]e, y;gd;n;>y;muTp;¥oås* suto my; 15
b[˜ov;c
t;vUctunpRO ≈eœ' h·ríN{' sut;…qRnm(
?y;Tv; =,' tq; sMyGg*tmI' y;ih m;nd 16
t];p;'pit®T’∑' dd;it mnsI‚Pstm(
v®," svRd;t; vw muin…." p·rk°itRt" 17
s tu p[It" xnw" k;le tv pu]' p[d;Syit
EtCz^Tu v; nOp≈eœo muinv;Ky' tq;krot( 18
toWy;m;s v®,' g*tmItIrm;…≈t"
ttí tu∑o v®,o h·ríN{muv;c h 19
v®, ¨v;c
pu]' d;Sy;…m te r;j'Llok]yiv.UW,m(
yid y+y…s tenvw tv pu]o .ved/( vu[ m( 20
b[˜ov;c
507

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

h·ríN{oåip v®,' y+ye tenTe yvoct
tto gTv; h·ríN{í®˘ ’Tv; tu v;®,m( 21
.;y;Ryw nOpit" p[;d;ˇto j;t" suto nOp;t(
j;te pu]e ap;mIx" p[ov;c vdt;' vr" 22
v®, ¨v;c
a¥wv pu]o y∑Vy" Smrse vcn' pur; 23
b[˜ov;c
h·ríN{oåip v®,' p[ov;ced' £m;gtm( 24
h·ríN{ ¨v;c
indRxo me?yt;' y;it pxuy+R ye tto Áhm( 25
b[˜ov;c
tCz^Tu v; vcn' r;Do v®,oåg;TSvm;lym(
indRxe punr>yeTy yjSveTy;h t' nOpm( 26
r;j;ip v®,' p[;h indRNto in„fl" pxë"
pxodRNteWu j;teWu Eih gCz;/un;Ppte 27
tCz^Tu v; r;jvcn' pun" p[;y;dp;'pit"
j;teWu cwv dNteWu s¢vWeWR u n;rd 28
punrPy;h r;j;n' yjSveit ttoåb[vIt(
r;j;ip v®,' p[;h pTSyNtIme ap;'pte 29
s'pTSy≤Nt tq; c;Nye tto y+ye v[j;/un;
pun" p[;y;Ts v®," pundRNteWu n;rd
yjSveit nOp' p[;h r;j; p[;h Tvp;'pitm( 30
r;jov;c
yd; tu =i]yo yDe pxu.vR it v;·rp
/nuvdRe ' yd; veiˇ td; Sy;Tpxu®ˇm" 31
b[˜ov;c
508

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tCz^Tu v; r;jvcn' v®,oåg;TSvm;lym(
yd;S]eWu c xS]eWu smqoRå.UTs roiht" 32
svRvde We u x;S]eWu veˇ;.UTs Tv·r'dm"
yuvr;Jymnup;[ ¢e roihte Wo@x;‚BdkÉ 33
p[Iitm;ngmˇ] y] r;j; sroiht"
a;gTy v®," p[;h yjSv;¥ sut' Svkm( 34
ao…mTyuKTv; nOpvr AiTvj" p[;h .Upit"
roiht' c sut' Jyeœ' Í<vto v®,Sy c 35
h·ríN{ ¨v;c
Eih pu] mh;vIr y+ye Tv;' v®,;y ih 36
b[˜ov;c
ikmetidTyqov;c roiht" iptr' p[it
ipt;ip t¥q;vOˇm;cc=e sivStrm(
roiht" iptr' p[;h Í<vto v®,Sy c 37
roiht ¨v;c
ah' pUv| mh;r;j AiTv‚G." spuroiht"
iv„,ve lokn;q;y y+yeåh' Tv·rt' xu…c"
pxun; v®,en;q tdnuD;tumhR…s 38
b[˜ov;c
roihtSy tu t√;Ky' ≈uTv; v;rIêrStd;
kopen mht;iv∑o jlodrmq;krot( 39
h·ríN{Sy nOpte roiht" s vn' yy*
gOhITv; s /nuidRVy' rq;Â!o gtVyq" 40
y] c;r;?y v®,' h·ríN{o jneêr"
g©;y;' p[;¢v;Npu]' t];g;Tsoåip roiht" 41
VytIt;Nyq vW;R…, pç Wœº p[vtRit
509

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

t] iSqTv; nOpsut" xu≈;v nOpte ®jm( 42
my; pu],e j;ten iptuvRw Klexk;·r,;
ik˘ fl' ik˘ nu ’Ty' Sy;idTyev' pyR…cNtyt( 43
tSy;StIre AWINpu<y;npXy•Opte" sut"
g©;tIre vtRm;nmpXyÎiWsˇmm( 44
ajIgtR…mit :y;tmOWSe tu vys" sutm(
i]…." pu]rw nuvtO ' .;yRy; =I,vOiˇkm(
t' ÎÇ; nOpte" pu]o nmSyed' vcoåb[vIt( 45
roiht ¨v;c
=I,vO·ˇ" ’x" kSm;∂umnR ; îv l+yse 46
b[˜ov;c
ajIgtoRåip cov;c roiht' nOpte" sutm( 47
ajIgtR ¨v;c
vtRn' n;iSt dehSy .oˇ_;ro bhví me
ivn;•en m·r„y;mo b[iU h ik˘ krv;mhe 48
b[˜ov;c
tCz^Tu v; punrPy;h nOppu] AiW' td; 49
roiht ¨v;c
tv ik˘ vtRte …cˇe td(biU[ h vdt;' vr 50
ajIgtR ¨v;c
ihr<y' rjt' g;vo /;Ny' vS];idk˘ n me
iv¥te nOpx;dUl
R vtRn' n;iSt me tt" 51
sut; me s≤Nt .;y;R c ah' vw pçmStq;
nwtWe ;' ktmSy;ip £Ét;•en nOpoˇm 52
roiht ¨v;c
ik˘ £°,;…s mh;buıåe jIgtR sTymev me
510

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

vd n;Ny∞ vˇ_Vy' ivp[; vw sTyv;idn" 53
ajIgtR ¨v;c
]y;,;mip pu];,;mek˘ v; m;' tqwv c
.;y;| v;ip gOh;,em;' £°Tv; jIv;mhe vym( 54
roiht ¨v;c
ik˘ .;yRy; mh;buıe ik˘ Tvy; vOıÂip,;
yuv;n' deih pu]' me pu];,;' y' Tv…mCz…s 55
ajIgtR ¨v;c
Jyeœpu]' xun"puCz÷ n;h' £°,;…m roiht
m;t; knIys' c;ip n £°,;it ttoånyo"
m?ym' tu xun"xep' £°,;…m vd tınm( 56
roiht ¨v;c
v®,;y pxë" kLPy" pu®Wo gu,vˇr"
yid £°,;…s mULy' Tv' vd sTy' mh;mune 57
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; TvjIgtR" pu]mULymkLpyt(
gv;' shß' /;Ny;n;' in„k;n;' c;ip v;ss;m(
r;jpu] vr' deih d;Sy;…m Svsut' tv 58
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; roihtoåip p[;d;Tsvsn' /nm(
dÊv; jg;m iptrmOiWpu],e roiht"
ip]e invedy;m;s £y£°tmOW"e sutm( 59
roiht ¨v;c
v®,;y yjSv Tv' pxun; Tvm®G.v 60
b[˜ov;c
tqov;c h·ríN{" pu]v;Ky;dnNtrm( 61
511

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

h·ríN{ ¨v;c
b[;˜,;" =i]y; vwXy; r;D; p;Ly; îit ≈uit"
ivxeWtStu v,;Rn;' gurvo ih i√joˇm;" 62
iv„,orip ih ye pUJy; m;Îx;" k⁄t Ev ih
avDy;ip yeW;' Sy;•Op;,;' Svk⁄l=y" 63
t;NpxUN’Tv; ’p,' kq' r≤=tumTu she
ah' c b[;˜,' k⁄y;| pxë' nwt≤ı yuJyte 64
vr' ih j;tu mr,' n kq'…cid≠√j' pxum(
kro…m tSm;Tpu] Tv' b[;˜,en su%' v[j 65
b[˜ov;c
EtiSm•Ntre t] v;guv;c;xrI·r,I 66
a;k;xv;guv;c
g*tmI' gCz r;jeN{ AiTv‚G." spuroiht"
pxun; ivp[p]u ,e roihten sutne c 67
Tvy; k;yR" £tuívw xun"xepv/' ivn;
£tu" pU,oR .veˇ] tSm;¥;ih mh;mte 68
b[˜ov;c
tCz^Tu v; vcn' xI`[' g©;mg;•Opoˇm"
ivê;…m]e, AiW,; v…sœºn puro/s; 69
v;mdevne AiW,; tq;NywmiuR n…." sh
p[;Py g©;' g*tmI' t;' nrme/;y dI≤=t" 70
veidm<@pk⁄<@;id yUppê;id c;krot(
’Tv; sv| yq;Ny;y' tiSmNyDe p[vitRte 71
xun"xep' pxë' yUpe inb?y;q smN]km(
v;·r…." p[o≤=t' ÎÇ; ivê;…m]oåb[vIiddm( 72
ivê;…m] ¨v;c
512

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

dev;nOWINh·ríN{' roiht' c ivxeWt"
anuj;niNTvm' sveR xun"xep' i√joˇmm( 73
ye>ySTvy' hivdeyR o dev>e yoåy' pOqKpOqk™
anuj;nNtu te sveR xun"xep' ivxeWt" 74
vs;….loRm….STv‚G.m;|s"w sNm≤N]twm%
R e
a¶* ho„y" pxuí;y' xun"xepo i√joˇm" 75
¨p;…st;" SyuivRpNe[ {;Ste sveR TvnumNy m;m(
g*tmI' y;Ntu ivp[Ne {;" ò;Tv; dev;NpOqKpOqk™ 76
mN]w" Sto]w" StuvNtSte mud' y;Ntu ≤xve rt;"
En' r=Ntu munyo dev;í hivWo .uj" 77
b[˜ov;c
tqeTyUcíu munyo mene c nOpsˇm"
tto gTv; xun"xepo g©;' ]wloKyp;vnIm( 78
ò;Tv; tu∑;v t;Ndev;Nye t] hivWo .uj"
ttStu∑;" surg,;" xun"xep' c te mune
avdNt sur;" sveR ivê;…m]Sy Í<vt" 79
sur; Ëcu"
£tu" pU,oR .vTveW xun"xepv/' ivn; 80
b[˜ov;c
ivxeW,e ;q v®,í;vd•Opsˇmm(
tt" pU,oRå.v{;Do nOm/e o lokiv≈ut" 81
dev;n;' c p[s;den munIn;' c p[s;dt"
tIqRSy tu p[s;den r;D" pU,oRå.vT£tu" 82
ivê;…m]" xun"xep' pUjy;m;s s'sid
akrod;Tmn" pu]' pUj…yTv; sur;≤NtkÉ 83
Jyeœ' ck;r pu];,;m;Tmn" s tu k*≤xk"
513

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

n meinre ye c pu]; ivê;…m]Sy /Imt" 84
xun"xepSy c Jywœ‰' t;Hxx;p s k*≤xk"
Jywœ‰' ye meinre pu];" pUjy;m;s t;Nsut;n( 85
vre, muinx;dUl
R StdetTk…qt' my;
EtTsv| y] j;t' g*tMy; d≤=,e t$e 86
t] tIq;Rin pu<y;in iv:y;t;in sur;id…."
bÙin teW;' n;m;in mˇ" Í,u mh;mte 87
h·ríN{' xun"xep' ivê;…m]' sroihtm(
îTy;¥∑ shß;…, tIq;RNyq ctudx
R 88
teWu ò;n' c d;n' c nrme/flp[dm(
a;:y;t' c;Sy m;h;TMy' tIqRSy muinsˇm 89
y" p#πTp;#ye√;ip Í,uy;√;ip .·ˇ_t"
apu]" pu]m;“oit y∞;NyNmns" ip[ym( 90
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye
ivê;…m];id√;…v'xitshßtIqRv,Rn' n;m ctur…/kxttmoå?y;y" 104
g*tmIm;h;TMye pçi]'xoå?y;y" 35
aq pç;…/kxttmoå?y;y"
somtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
somtIqR…mit :y;t' iptø,;' p[Iitv/Rnm(
t] vOˇ' mh;pu<y' Í,u yàen n;rd 1
somo r;j;mOtmyo gN/v;R,;' pur;.vt(
n dev;n;' td; dev; m;m>yeTyedmb[vu n( 2
dev; Ëcu"
gN/vwrR ;˙t" somo dev;n;' p[;,d" pur;
514

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tm?y;yNsurg,; AWySTvitdu"≤%t;"
yq; Sy;Tsomo ÁSm;k˘ tq; nIitivR/Iyt;m( 3
b[˜ov;c
t] v;‚Gvbu/;n;h gN/v;R" S]IWu k;muk;"
te>yo dÊv;q m;' dev;" somm;htumR hRq 4
v;c' p[TyUcru mr;STv;' d;tu' n =m; vym(
ivn; ten;ip n Sq;tu' xKy' nwv Tvy; ivn; 5
punv;Rgb[vI∂ºv;Npunre„y;Myh' iTvh
a] bu≤ıivR/;tVy; i£yt;' £tu®ˇm" 6
g*tMy; d≤=,e tIre .ve∂vº ;gmo yid
m%' tu ivWy' ’Tv; a;y;Ntu sursˇm;" 7
gN/v;R" S]Iip[y; inTy' p,?v' t' my; sh
tqeTyuKTv; surg,;" srSvTy; vc"iSqt;" 8
devdUt"w pOqGdev;Ny=;NgN/vRp•g;n(
a;◊;n' ci£re t] pu<ye dev…gr* td; 9
tto dev…g·rn;Rm pvRtSy;.vNmune
t];gmNsurg,; gN/v;R y=ik˘nr;" 10
dev;" …sı;í AWyStq;∑* devyony"
AiW….g*RtmItIre i£ym;,e mh;?vre 11
t] dev"w p·rvOt" shß;=oå>y.;Wt 12
îN{ ¨v;c
gN/v;Rnq s'pJU y srSvTy;" smIpt"
srSvTy; p,?v' no yu„m;kmmOt;Tmn; 13
b[˜ov;c
tCz£vcn;ˇe vw gN/v;R" S]IWu k;muk;"
som' dÊv; sur>e yStu jgO¸St;' srSvtIm( 14
515

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

somoå.v∞;mr;,;' gN/v;R,;' srSvtI
avsˇ] v;gIx; tq;ip c sur;≤NtkÉ 15
a;y;it c rho inTymup;'xu i£yt;…mit
at Ev ih somSy £yo .vit n;rd 16
¨p;'xnu ; vitRtVy' som£y, Ev ih
ttoå.v∂ºvt;n;' somí;ip srSvtI 17
gN/v;R,;' nwv somo nwv;sI∞ srSvtI
t];gmNsvR Ev som;q| g*tmIt$m( 18
g;vo dev;" pvRt; y=r=;"
…sı;" s;?y; munyo guÁk;í
gN/v;RSte m®t" p•g;í
sv*RW?yo m;tro lokp;l;"
®{;idTy; vsví;…ên* c
yeåNye dev; yD.;gSy yoGy;" 19
pç…v'xitn¥Stu g©;y;' s'gt; mune
pU,;R¸ityR] dˇ; pU,;R:y;n' tduCyte 20
g*tMy;' s'gt; y;Stu sv;Rí;ip yqoidt;"
t•;m/eytIq;Rin s'=pe ;Czé,u n;rd 21
somtIq| c g;N/v| devtIqRmt" prm(
pU,;RtIq| tt" x;l' ≈Ip,;Rsg' m' tq; 22
Sv;gt;s'gm' pu<y' k⁄smu ;y;í s'gmm(
pui∑s'gmm;:y;t' k…,Rk;s'gm' xu.m( 23
vw,vIs'gmíwv ’xr;s'gmStq;
v;svIs'gmíwv ≤xvxy;R tq; ≤x%I 24
k⁄s‚u M.k; ¨p;rQy; x;≤Ntj; devj; td;
ajo vOı" suro .{o g*tMy; sh s'gt;" 25
516

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

Ete c;Nye c bhvo ndIndsh;yg;"
pO…qVy;' y;in tIq;Rin ÁgmNdevpvRte 26
som;q| vw tq; c;NyeåPy;gmNm%m<@pm(
t;in tIq;Rin g©;y;' s'gt;in yq;£mm( 27
ndIÂpe, k;Nyev ndÂpe, k;in…ct(
sroÂpe, k;Ny] StvÂpe, k;in…ct( 28
t;Nyev svRtIq;Rin iv:y;t;in pOqKpOqk™
teWu ò;n' jpo hom" iptOtpR,mev c 29
svRk;mp[d' pus' ;' .u·ˇ_d' mu·ˇ_.;jnm(
EteW;' p#n' c;ip Smr,' v; kroit y"
svRp;pivinmRˇu _o y;it iv„,upru ' jn" 30
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye pU,;Ridpç…v'xitndIdevndInds'gmv,Rn' n;m pç;…/kxttmoå?y;y" 105
g*tmIm;h;TMye Wæ$(]x
' ˇmoå?y;y" 36
aq W@…/kxttmoå?y;y"
devd;nv;n;' me®pvRt' p[;Py mN]kr,m(
b[˜ov;c
p[vr;s'gmo n;m ≈eœ; cwv mh;ndI
y] …sıeêro dev" svRlokopk;r’t( 1
dev;n;' d;nv;n;' c s'gmoå.UTsud;®,"
teW;' prSpr' v;ip p[Iití;.UNmh;mune 2
teåPyev' mN]y;m;sudvRe ; vw d;nv; …mq"
me®pvRtm;s;¥ prSprihtwiW," 3
devdwTy; Ëcu"
amOtne ;mrTv' Sy;duTp;¥;mOtmuˇmm(
517

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ipb;m" svR Evwte .v;mí;mr; vym( 4
Ek°.UTv; vy' lok;Np;ly;m" su%;in c
p[;PSy;m" s'gr' ihTv; s'gro du"%k;r,m( 5
p[ITy; cwv;…jRt;nq;RN.o+y;mo gtmTsr;"
yt" òehne vOiˇy;R s;Sm;k˘ su%d; sd; 6
vwprITy' tu y√éˇ' n SmtRVy' kd;cn
n c ]wloKyr;Jyeåip kìvLye v; su%' mn;k™
tdU?vRmip v; yˇu invwrR Tv;dv;Pyte 7
b[˜ov;c
Ev' prSpr' p[It;" sNto dev;í d;nv;"
Ek°.Ut;í supI[ t; ivmQy v®,;lym( 8
mNq;n' mNdr' ’Tv; r∆u' ’Tv; tu v;suikm(
dev;í d;nv;" sveR mmNquv®R ,;lym( 9
¨Tp•' c tt" pu<ymmOt' survLl.m(
in„p•e c;mOte pu<ye te c p[ocu" prSprm( 10
y;m" Sv' Svm…/œ;n' ’tk;y;‹" ≈m' gt;"
sveR sm' c sve>R yo yq;yoGy' iv.Jyt;m( 11
yd; sv;Rgmo y] yiSm'Ll¶e xu.;vhe
iv.Jyt;…md' pu<ymmOt' sursˇm;" 12
îTyuKTv; te yyu" sveR dwTyd;nvr;=s;"
gteWu dwTys'`We u dev;" sveåR NvmN]yn( 13
dev; Ëcu"
gt;Ste ·rpvoåSm;k˘ dwvyog;d·r'dm;"
·rpU,;mmOt' nwv dey' .vit svRq; 14
b[˜ov;c
bOhSpitStqeTy;h punr;h sur;indm( 15
518

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

bOhSpit®v;c
n j;n≤Nt yq; p;p; ipb?v' c tq;mOtm(
aymevo…cto mN]o yCz]U,;' pr;.v" 16
√π„y;" sv;RTmn; √π„y; îit nIitivdo ivdu"
n ivê;Sy; n c;:yey; nwv mN}y;í x]v" 17
te>yo n deymmOt' .veyru mr;Stt"
amreWu c j;teWu teWu dwTyeWu x]uWu
t;Ôet'u nwv x+y;mo n deymmOt' tt" 18
b[˜ov;c
îit s'mN}y te dev; v;cSpitmq;b[vu n( 19
dev; Ëcu"
Kv y;m" k⁄] mN]" Sy;TKv ipb;m" Kv s'iSqit"
k⁄mSR tdev p[qm' vd v;cSpte tq; 20
bOhSpit®v;c
y;Ntu b[˜;,mmr;" pOCzNTv] git' pr;m(
s tu D;t; c vˇ_; c d;t; cwv ipt;mh" 21
b[˜ov;c
bOhSptevcR " ≈uTv; md≤Ntkmq;gmn(
nmSy m;' sur;" sveR y√éˇ' t•‰vedyn( 22
t∂ºvvcn;Tpu] tw" surrw gm' h·rm(
iv„,ve k…qt' sv| x'.ve ivWh;·r,e 23
ah' iv„,uí x'.íu devgN/vRik˘nrw"
me®kNdrm;gTy n j;n≤Nt yq;sur;" 24
r=k˘ c h·r' ’Tv; somp;n;y tiSqre
a;idTySt] ivD;t; som.oJy;nqetr;n( 25
somo d;t;mOt' .;g' c£/Og=[ kStq;
519

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

nwv j;n≤Nt t∂ŸTy; dnuj; r;=s;Stq; 26
ivn; r;hu' mh;p[;D' swi' hkÉy' c sompm(
k;mÂp/ro r;¸mR®t;' m?ym;ivxt( 27
m®{Up' sm;Sq;y p;np;]/rStq;
D;Tv; idv;kro dwTy' t' som;y Nyvedyt( 28
td; tdmOt' tSmw dwTy;y;dwTyÂip,e
dÊv; som' td; somo iv„,ve t•‰vedyt( 29
iv„,u" pIt;mOt' dwTy' c£É,o¥My tiCzr"
…cCzπd trs; vTs tiCzrSTvmr' Tv.Ut( 30
≤xrom;]ivhIn' y∂ºh' tdpt∫⁄iv
deh' tdmOtSpO∑' pitt' d≤=,e t$e 31
g*tMy; muinx;dUl
R kMpy√su/;tlm(
deh' c;Pymr' pu] td∫⁄t…mv;.vt( 32
deh' c ≤xrsoåpe≤= ≤xro dehmpe=te
¨.y' c;mr' j;t' dwTyí;y' mh;bl" 33
≤xr" k;ye sm;iv∑' sv;RN.=yte sur;n(
tSm;∂ºh…md' pUv| n;xy;mo mhIgtm(
ttSte x'kr' p[;¸devR ;" sveR ss'.m[ ;" 34
dev; Ëcu"
mhIgt' dwTydeh' n;xySv suroˇm
Tv' dev k®,;…sN/u" xr,;gtr=k" 35
≤xrs; nwv yuJyet dwTydeh' tq; k⁄® 36
b[˜ov;c
p[We y;m;s cexoåip ≈eœ;' x·ˇ_' td;Tmn"
m;tO…." siht;' devI' m;tr' lokp;≤lnIm( 37
Èx;yu//r; devI Èxx·ˇ_smiNvt;
520

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

mhIgt' y] deh' t];g;∫+yk;iÕ,I 38
≤xrom;]' sur;" sveR mer* t]wv s;NTvyn(
deho deVy; punSt] yuy/u e bhv" sm;" 39
r;¸St] sur;n;h ….Êv; deh' pur; mm
a];Ste rsmuT’∑' td;’„y xrIrt" 40
pOqk™.tU e rse deh' p[vreåmOtmuˇmm(
.SmI.Uy;T=,envw tSm;Tk⁄vNR tu tTpur; 41
b[˜ov;c
Et{;¸vc" ≈uTv; p[It;" sveåR sur;ry"
a>yiWçNg[h;,;' Tv' g[ho .Uy; mud;iNvt" 42
t∂ºvvcn;Cz·ˇ_rIêrI y; ing¥te
deh' ….Êv; dwTypte" surx·ˇ_smiNvt; 43
a;’„y xI`[mTu ’∑' p[vr' c;mOt' bih"
Sq;p…yTv; tu t∂ºh' .=y;m;s c;‚Mbk; 44
k;lr;i].R{k;lI p[oCyte y; mh;bl;
Sq;ipt' rsmuT’∑' rs;n;' p[vr' rsm( 45
VyßvTSq;ipt' tˇu p[vr; s;.v•dI
a;’∑mmOt' cwv Sq;ipt' s;Py.=yt( 46
tt" ≈eœ; ndI j;t; p[vr; c;mOt; xu.;
r;¸dehsmu∫tÀ ; ®{x·ˇ_smiNvt; 47
ndIn;' p[vr; rMy; c;mOt; p[·e rt; th;
t] pç shß;…, tIq;Rin gu,v≤Nt c 48
t] x'."u Svy' tSq* svRd; surpU…jt"
tSyw tu∑;" sur;" sveR deVyw n¥w pOqKpOqk™ 49
vr;NddumduR ; yuˇ_; yq; pUj;mv;PSyit
x'."u surpitloRkÉ tq; pUj;mv;PSy…s 50
521

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

inv;s' k⁄® deiv Tv' lok;n;' ihtk;Myy;
sd; itœ rsex;in sveWR ;' svR…s≤ıd; 51
Stvn;Tk°tRn;ı‰;n;TsvRk;mp[d;…ynI
Tv;' nmSy≤Nt ye .KTy; ik˘…cd;pe+y svRd; 52
teW;' sv;R…, k;y;R…, .veydu vRe t;Dy;
≤xvxKTyoyRtStiSm…•v;soå.UTsn;tn" 53
ato vd≤Nt munyo inv;spur…mTyd"
p[vr;y;" pur; dev;" supI[ t;Ste vr;Nddu" 54
g©;y;" s'gmo ySte iv:y;t" survLl."
t];Plut;n;' sveWR ;' .u·ˇ_v;R mu·ˇ_rev c 55
y√;ip mns" k;My' dev;n;mip dul.R m(
Sy;ˇeW;' svRmve he Ev' dÊv; sur; yyu" 56
tt" p[.iO t tˇIq| p[vr;s'gm' ivdu"
p[·e rt; devdevne x·ˇ_y;R p[·e rt; tu s; 57
amOt; swv iv:y;t; p[vrwv' mh;ndI 58
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de
≤xvp[·e rt;mOt;s'gm;idtIqRv,Rn' n;m W@…/kxttmoå?y;y" 106
g*tmIm;h;TMye s¢i]'xoå?y;y" 37
aq s¢;…/kxttmoå?y;y"
vOı;s'gmtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
vOı;s'gmm;:y;t' y] vOıêe r" ≤xv"
tSy;:y;n' p[v+y;…m Í,u p;pp[,;xnm( 1
g*tmo vOı îTyuˇ_o muinr;sINmh;tp;"
yd; pur;.vä;lo g*tmSy suto i√j" 2
522

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

an;s" s puroTp•StSm;i√’tÂp/Ok™
s vwr;Gy;∆g;m;q dex' tIqR…mtStt" 3
¨p;?y;yen nwv;sILl≤∆tSy sm;gm"
≤x„ywrNyw" sh;?y;yo l≤∆tSy c n;.vt( 4
¨pnIt" kq'…c∞ ip]; vw g*tmen s"
Et;vt; g*tmoåip Vygm∞·rtu' bih" 5
Ev' b¸itqe k;le b[˜m;]; /Ote i√je
nwv c;?yyn' tSy s'j;t' g*tmSy ih 6
nwv x;S]Sy c;>y;so g*tmSy;.vˇd;
a…¶k;y| ttí£É inTymev ytv[t" 7
g;y}y>y;sm;]e, b[;˜,o n;m/;rk"
a¶‰up;snm;]' c g;y}y>ysn' tq; 8
Et;vt; b[;˜,Tv' g*tmSy;.vNmune
¨p;stoå…¶' iv…/vÌ;y]I' c mh;Tmn" 9
tSy;yuvvR /O e pu] g*tmSy …cr;yuW"
n d;rs'gh[ ' le.e nwv d;t;iSt kNyk;m( 10
tq; cr'StIqRdx
e e vneWu iviv/eWu c
a;≈meWu c pu<yeWu a$•;Ste s g*tm" 11
Ev' .[mHxIt…g·rm;…≈Ty;Ste s g*tm"
t];pXyÌuh;' rMy;' vLlIiv$pm;≤lnIm( 12
t]opivXy ivp[Ne {o vStu' smkroNmitm(
…cNty'Stu p[iv∑oås;vpXy≤TS]ymuˇm;m( 13
≤x…ql;©«mq ’x;' vOı;' c tp…s iSqt;m(
b[˜cye,R vtRNtI' ivr;g;' rh…s iSqt;m( 14
s t;' ÎÇ; muin≈eœo nmSk;r;y tiSqv;n(
nmSyNt' muin≈eœ' t' g*tmmv;ryt( 15
523

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

vOıov;c
gu®STv' .ivt; mÁ' n m;' v≤NdtumhR…s
a;yuivR¥; /n' k°itR/mR "R Svg;Ridk˘ c yt(
tSy nXyit vw sv| y' nmSyit vw gu®" 16
b[˜ov;c
’t;Ô≤lpu$St;' vw g*tm" p[;h iviSmt" 17
g*tm ¨v;c
tpiSvnI Tv' vOı; c gu,Jyeœ; c .;…mnI
aLpiv¥STvLpvy; ah' tv gu®" kqm( 18
vOıov;c
a;i∑RW,e ip[ypu] At?vj îit ≈ut"
gu,v;Nmitm;HxUr" =]/mRpr;y," 19
s kd;…c√n' p[;y;NmOgy;’∑cetn"
iv≈;mmkrodSy;' guh;y;' s At?vj" 20
yuv; s mitm;Nd=o blen mht; vOt"
t' iv≈;Nt' nOpvrmPsr; dÎxe tt" 21
gN/vRr;jSy sut; suXy;m; îit iv≈ut;
t;' ÎÇ; ckme r;j; r;j;n' ckme c s; 22
îit £°@; sm.vˇy; r;Do mh;mte
invOˇk;mo r;jeN{St;m;pOCz‰;gmÌ»hm( 23
¨Tp•;h' ttStSy;' suXy;m;y;' mh;mte
gCzNtI m;' td; m;t; îdm;h tpo/n 24
suXy;mov;c
ySTvSy;' p[ivxe∫{e s te .t;R .iv„yit 25
vOıov;c
îTyuKTv; s; jgm;q m;t; mm mh;mte
524

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tSm;d] p[iv∑STv' pum;•;Ny" kd;cn 26
shß;…, tq;xIit' ’Tv; r;Jy' ipt; mm
a]wv c tpStPTv; tt" SvgRmpu …e yv;n( 27
Svg| y;teåip ipt·r shß;…, tq; dx
vW;R…, muinx;dUl
R r;Jy' ’Tv; tq; pr" 28
SvgeR y;to mm .[;t; ahm]wv s'iSqt;
ah' b[˜•;NyvOˇ; n m;t; n ipt; mm 29
ahm;TmeêrI b[˜…•iv∑; =]kNyk;
tSm;∫jSv m;' b[˜Nv[tSq;' pu®W;…qRnIm( 30
g*tm ¨v;c
shß;yurh' .{e mˇSTv' vys;…/k;
ah' b;lSTv' tu vOı; nwv;y' `$te …mq" 31
vOıov;c
Tv' .t;R me pur; id∑o n;Nyo .t;R mto mm
/;]; dˇSttSTv' m;' n inr;ktumR hR…s 32
aqv; neCz…s m;' Tvmp[d∑u ;mnuvt[ ;m(
ttSTy+y;…m jIv' me îd;nI' tv pXyt" 33
ape≤=t;p[;i¢to ih deihn;' mr,' vrm(
anurˇ_jnTy;ge p;tk;Nto n iv¥te 34
b[˜ov;c
vOı;y;St√c" ≈uTv; g*tmo v;Kymb[vIt( 35
g*tm ¨v;c
ah' tpoivrihto iv¥;hIno Áik˘cn"
n;h' vro ih yoGySte k⁄Âpo .ogv…jRt" 36
an;soåh' ik˘ kro…m atpoiv¥ Ev c
tSm;TsuÂp' suiv¥;m;p;¥ p[qm' xu.e
525

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

pí;ˇe vcn' k;y| tto vOı;b[vIid≠√jm( 37
vOıov;c
my; srSvtI devI toiWt; tps; i√j
tqwv;po ÂpvTyo Âpd;t;…¶rev c 38
tSm;√;gIêrI devI s; te iv¥;' p[d;Syit
a…¶í Âpv;NdevStv Âp' p[d;Syit 39
b[˜ov;c
EvmuKTv; g*tm' t' vOıov;c iv.;vsum(
p[;qR…yTv; suiv¥' t' suÂp' c;kroNmuinm( 40
tt" suiv¥" su.g" suk;Nto
vOı;' s pàImkroTp[Iityuˇ_"
ty; s reme b¸l; mnoDy;
sm;" su%' p[Itmn; guh;y;m( 41
kd;…cˇ] vstod|pTyomRdu to…gRr*
guh;y;' muinx;dUl
R a;jGmumnuR yoåml;" 42
v…sœv;mdev;¥; ye c;Nye c mhWRy"
.[mNt" pu<ytIq;Rin p[;“uvS' tSy t;' guh;m( 43
a;gt;'St;nOWIHD;Tv; g*tm" sh .;yRy;
sTk;rmkroˇeW;' jhsuSt' c kÉcn 44
ye b;l; y*vnoNmˇ; vys; ye c m?ym;"
vOı;' c g*tm' p[+e y jhsuSt] kÉcn 45
AWy Ëcu"
pu]oåy' tv p*]o v; vOıe ko g*tmoå.vt(
sTy' vdSv kLy;…, îTyev' jhsui√≥j;" 46
ivW' vOıSy yuvtI vOı;y; amOt' yuv;
î∑;in∑sm;yogo Î∑oåSm;….rho …cr;t( 47
526

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
îTyevmU…cre kÉ…c∂÷pTyo" Í<vtoStd;
EvmuKTv; ’t;itQy; yyu" sveR mhWRy" 48
AWI,;' vcn' ≈uTv; ¨.;vip sud"u ≤%t*
l≤∆t* c mh;p[;D* g*tmo .;yRy; sh
pp[Cz muinx;dUl
R mgSTymOiWsˇmm( 49
g*tm ¨v;c
ko dex" ikmu tIq| v; y] ≈ey" sm;Pyte
xI`[mve mh;p[;D .u·ˇ_mu·ˇ_p[d;ykm( 50
agSTy ¨v;c
vd≤∫mRiu n….b[˜R Nmy; ≈ut…md' vc"
sveR k;m;St] pU,;R g*tMy;' n;] s'xy" 51
tSm;ÌCz mh;buıe g*tmI' p;pn;≤xnIm(
ah' Tv;mnuy;Sy;…m yqeCz…s tq; k⁄® 52
b[˜ov;c
EtCz^Tu v;gSTyv;Ky' vOıy; g*tmoå>yg;t(
t] tepe tpStIv[' pà‰; s .gv;nOiW" 53
Stuit' ck;r devSy x'.oivR„,oStqwv c
g©;' c toWy;m;s .;y;Rq| .gv;nOiW" 54
g*tm ¨v;c
≤%•;Tmn;m] .ve Tvmev xr,' ≤xv"
m®.Um;v?vg;n;' iv$pIv ip[y;yut" 55
¨∞;vc;n;' .Ut;n;' svRq; p;pnodn"
sSy;n;' `nvT’„, Tvmvg[hxoiW,;m( 56
vwk<⁄ #dugiR n"≈e…,STv' pIyUWtr'…g,I
a/ogt;n;' t¢;n;' xr,' .v g*t…m 57
527

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
ttStu∑;vd√;Ky' g*tm' vOıy; yutm(
xr,;gtdIn;t| xr<y; g*tmI mud; 58
g*tMyuv;c
a….iWçSv .;y;| Tv' m∆lwmNR ]s'ytu "w
klxw®pc;rwí tt" pàI tv ip[y; 59
suÂp; c;®sv;R©« su.g; c;®locn;
svRl=,s'p,U ;R rMyÂpmv;PSyit 60
ÂpvTy; punSTv' vw .;yRy; c;….We…ct"
svRl=,s'p,U "R k;Nt' Âpmv;PSy…s 61
b[˜ov;c
tqeit g;©vcn;¥qoˇ_' t* c c£tu"
suÂpt;mu.* p[;¢* g*tMy;í p[s;dt" 62
a….Wekodk˘ y∞ s; ndI smj;yt
tSy; n;ª; tu iv:y;t; vOı;y; muinsˇm 63
vOı; ndIit iv:y;t; g*tmoåip tqoCyte
vOıg*tm îTyuˇ_ AiW…." smv;…s…."
vOı; tu g*tmI' p[;h g©;' p[Ty=Âip,Im( 64
vOıov;c
m•;ªIy' ndI deiv vOı; ceTy…./Iyt;m(
Tvy; c s'gmStSy;StSy;StIqRmnuˇmm( 65
Âps*.;Gys'piˇpu]p*]p[v/Rnm(
a;yur;roGykLy;,' jyp[Iitivv/Rnm(
ò;nd;n;idhomwí iptø,;' p;vn' prm( 66
b[˜ov;c
aiSTvTy;h c t;' g©; suvı
O ;' g*tmip[y;m(
528

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

g*tmSq;ipt' ≤l©÷ vOı;n;ªwv k°itRtm( 67
t]wv c mud' p[;¢o vOıy; muinsˇm"
t] ò;n' c d;n' c sv;R.I∑p[d;ykm( 68
tt" p[.iO t tˇIq| vOı;s'gmmuCyte 69
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye
vOı;s'gm;¥u.yt$s¢dxtIqRv,Rn' n;m s¢;…/kxttmoå?y;y" 107
g*tmIm;h;TMyeå∑;i]'xoå?y;y" 38
aq;∑;…/kxttmoå?y;y"
îl;tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
îl;tIqR…mit :y;t' svR…s≤ıkr' nO,;m(
b[˜hTy;idp;p;n;' p;vn' svRk;mdm( 1
vwvSvt;Nvye j;t îlo n;m jneêr"
mhTy; seny; s;/| jg;m mOgy;vnm( 2
p·rb.[;m ghn' b¸Vy;lsm;k⁄lm(
n;n;k;ri√jyut' iv$pw" p·rxo….tm( 3
vnecr' nOp≈eœo mOgy;gtm;ns"
t]wv mitm;/ˇ îloåm;Ty;nq;b[vIt( 4
îl ¨v;c
gCzNtu ngr' sveR mm pu],e p;≤ltm(
dex' kox' bl' r;Jy' p;lyNtu puní tm( 5
v…sœoåip tq; y;tu a;d;y;¶I≤Nptev n"
pàI…." sihto /Im;nr<yeåh' vs;Myq 6
ar<y.og.u‚G.í v;…jv;r,m;nuW"w
mOgy;xI≤l…." kì…í¥;Ntu svR ît" purIm( 7
529

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
tqeTyuKTv; yyuSteåip Svy' p[;y;Cznw…gR·rm(
ihmvNt' ràmy' vs'St] îlo nOp" 8
ddxR kNdr' t] n;n;ràiv…ci]tm(
t] y=eêr" k…íTsmNyu·rit iv≈ut" 9
tSy .;y;R sm;n;ªI .tOvR t[ pr;y,;
tiSmNvsTys* y=o rm,Iye ngoˇme 10
mOgÂpe, Vycr∫;yRy; s mh;mit"
SveCzy; Svvne y=" £°@te nOTygItkì" 11
îTq' s y=o j;n;it mOgÂp/roåip c
îlStu t' n j;n;it kNdr' y=p;≤ltm( 12
y=Sy geh' ivpul' n;n;ràiv…ci]tm(
t]opiv∑o nOpitmRhTy; seny; vOt" 13
v;s' c£É s t]wv gehe y=Sy /Imt"
s y=oå/mRkopen .;yRy; mOgÂp/Ok™ 14
îl' jet'u n xKno…m y;…cto n dd;it c
˙t' geh' mm;nen ik˘ kromITy…cNtyt( 15
yu…/ mˇ' kq' hNy;' ceit iSqTv; s y=r;$(
a;TmIy;Np[We y;m;s y=;HxUr;N/nu/rR ;n( 16
y= ¨v;c
yuıe …jTv; c r;j;n…mlmuıtd≤Ntnm(
gOh;¥q;Nyto y;it mm tTktumR hRq 17
b[˜ov;c
y=eêrSy t√;Ky;¥=;Ste yuıdumdR ;"
îl' gTv;b[vu NsveR ingRCz;Sm;Ìuh;ly;t( 18
n ce¥ı
u ;Tp·r.[∑" pl;Yy Kv g…m„y…s
530

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

t¥=vcn;Tkop;¥uı' c£É s r;jr;$( 19
…jTv; y=;Nb¸iv/;nuv;s dx xvRrI"
y=eêro mOgo .UTv; .;yRy;ip vne vsn( 20
˙tgeho vn' p[;¢o ˙t.OTy" s y≤=,Im(
p[;h …cNt;pro .UTv; mOgIÂp/r;' ip[y;m( 21
y= ¨v;c
r;j;åy' dumnR ;" k;Nte Vysn;sˇ_m;ns"
kqm;y;it ivpd' t]op;yo iv…cNTyt;m( 22
p;p≤ıRVysn;Nt;in r;Jy;Ny≤%l.U.ju ;m(
p[;pyom;vn' su.mU[ gRO I .UTv; mnohr; 23
p[ivxeˇ] r;j;y' S]I .iv„yTys'xym(
kr,Iy' Tvy; .{e n cwt¥uJyte mm
ah' tu pu®Wo yen Tv' pun" S]I c y≤=,I 24
y≤=<yuv;c
kq' Tvy; n gNtVymum;vnmnuˇmm(
gteåip Tv…y ko doWStNme kqy tÊvt" 25
y= ¨v;c
ihmvTpvRt≈eœ ¨my; siht" ≤xv"
devgw ,R rw nuvtO o ivcc;r yq;su%m(
p;vRtI x'kr' p[;h kd;…c{h…s iSqtm( 26
p;vRTyuv;c
S]I,;meW Sv.;voåiSt rt' gop;…yt' .vet(
tSm;Nme inyt' dexm;Dy; r≤=t' tv 27
deih me i]dxex;n ¨m;vn…mit ≈utm(
ivn; Tvy; g,exne k;iˇRkyÉ ne n≤Ndn; 28
ySTv] p[ivxe•;q S]ITv' tSy .veidit 29
531

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

y= ¨v;c
îTy;Dom;vne dˇ; p[s•enNe dum*≤ln;
ik˘ kro…m pum;Nk;Nte Tvy; p[,yn;idRt"
tSm;Nmy; n gNtVymum;y; vnmuˇmm( 30
b[˜ov;c
t∫tOvR cn' ≈uTv; y≤=,I k;mÂip,I
mOgI .UTv; ivx;l;=I îlSy purtoå.vt( 31
y=Stu s'iSqtSt] ddxel
R o mOgI' td;
mOgy;sˇ_…cˇo vw mOgI' ÎÇ; ivxeWt" 32
Ek Ev hy;Â!o inyRy* t;' mOgImnu
s;kWRt xnwSt' tu r;j;n' mOgy;k⁄lm( 33
xnwjgR ;m s; t] ydum;vnmuCyte
aÎXy; tu mOgI tSmw dxRyNtI Kv…cTKv…ct( 34
itœNtI cwv gCzNtI /;vNtI c iv.Itvt(
h·r,I cpl;=I s; tm;kWRdmu ;vnm( 35
anup;[ ¢o hy;Â!StTp[;p s ¨m;vnm(
¨m;vn' p[iv∑' t' D;Tv; s; y≤=,I td; 36
mOgIÂp' p·rTyJy y≤=,I k;mÂip,I
idVyÂp' sm;Sq;y c;xokt®s'in/* 37
tCz;%;l‚Mbtkr; idVygN/;nulpe n;
idVyÂp/r; tNvI ’tk;y;R sm; td; 38
hsNtI nOpit' p[+e y ≈;Nt' hygt' td;
mOgIm;lokyNt' t' cpl;=…ml' td; 39
.tOvR ;KymxeW,e SmrNtI p[;h .U…mpm( 40
smov;c
hy;Â!;bl; tiNv Kv Ekìv tu gCz…s
532

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

pu®WSy c veW,e île kmnuy;Sy…s 41
b[˜ov;c
îleit vcn' ≈uTv; r;j;s* £o/mU…z≥t"
y≤=,I' .TsR…yTv;s* t;mpOCzNmOgI' pun" 42
tq;ip y≤=,I p[;h île ikmnuvI=se
îleit vcn' ≈uTv; /Otc;po hyiSqt" 43
k⁄ipto dxRy;m;s ]wloKyivjyI /nu"
pun" s; p[;h nOpit' mh;Tm;n…mle Svym( 44
p[=e Sv pí;Nm;' b[iU h asTy;' sTyv;idnIm(
td; c;loky{;j; Stn* tu©* .uj;Ntre 45
ik…md' mm s'j;t…mTyev' ciktoå.vt( 46
îlov;c
ik…md' mm s'j;t' j;nIte .vtI Sf⁄$m(
vd sv| yq;tQy' Tv' k; v; vd suvt[ e 47
y≤=<yuv;c
ihmvTkNdr≈eœº smNyuvsR te pit"
y=;,;m…/p" ≈Im;'St∫;y;Rh' tu y≤=,I 48
yTkNdre .v;n[;j; tUpiv∑" suxItle
ySy y=; ht; moh;Êvy; ih s'gr' ivn; 49
ttoåh' ingRm;q| te mOgI .UTv; ¨m;vnm(
p[iv∑; Tv' p[iv∑oå…s pur; p[;h mheêr" 50
ySTv] p[ivxeNmNd" pum;NS]ITvmv;PSyit
tSm;TS]ITvmv;¢oå…s n Tv' du"≤%tumhR…s
p[*!oåip koå] j;n;it iv…c].ivtVyt;m( 51
b[˜ov;c
y≤=,Ivcn' ≈uTv; hy;Â!Std;ptt(
533

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tm;ê;Sy pun" swv y≤=,I v;Kymb[vIt( 52
y≤=<yuv;c
S]ITv' j;t' j;tmev n puS' Tv' ktumR hR…s
gOh;, iv¥;' S]IyoGy;' nOTy' gItml'’itm(
S]Il;≤lTy' S]Iivl;s' S]I’Ty' svRmve tt( 53
b[˜ov;c
îl; svRmq;v;Py y≤=,I' v;Kymb[vIt( 54
îlov;c
ko v; .t;R ik˘ tu ’Ty' pun" puS' Tv' kq' .vet(
Et√dSv kLy;,I du"%;t;Ry; ivxeWt"
a;t;Rn;m;itRxmn;Cz^yπ o n;>y…/k˘ Kv…ct( 55
y≤=<yuv;c
bu/" somsuto n;m vn;dSm;∞ pUvtR "
a;≈mStSy su.ge iptr' inTyme„yit 56
anenvw pq; som' iptr' s bu/o g[h"
{∑ë' y;it tto inTy' nmSkt|u tqwv c 57
yd; y;it bu/" x;NtStd;Tm;n' c dxRy
t' ÎÇ; Tv' tu su.ge svRk;m;nv;PSy…s 58
b[˜ov;c
t;m;ê;Sy tt" su.yU[ ≤R =<yNtr/Iyt
y≤=,I s; tm;c∑ y=oåip su%m;¢v;n( 59
îlswNy' c t];sIˇÌt' c yq;su%m(
¨m;vniSqt; cel; g;yNtI nOTytI pun" 60
S]I.;vmnuc∑e NtI SmrNtI kmR,o gitm(
kd;…c≤T£ym;,e tu îly; nOTykmR…, 61
t;mpXyäë/o /Im;≤Nptr' gNtum¥u t"
534

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

îl;' ÎÇ; git' TyKTv; t;m;gTy;b[vIäë/" 62
bu/ ¨v;c
.;y;R .v mm SvSq; sv;R>ySTv' ip[y; .v 63
b[˜ov;c
bu/v;Ky…ml; .KTy; Tv….nN¥ tq;krot(
SmOTv; c y≤=,Iv;Ky' ttStu∑;.vNmune 64
bu/o reme ty; p[ITy; nITv; SvSq;nmuˇmm(
s; c;ip svR.;ven toWy;m;s t' pitm(
tto b¸itqe k;le bu/Stu∑oåvd≤Tp[y;m( 65
bu/ ¨v;c
ik˘ te dey' my; .{e ip[y' yNmn…s iSqtm( 66
b[˜ov;c
t√;Kysmk;l' tu pu]' dehITy.;Wt
îl; bu/' somsut' p[IitmNt' ip[y' tq; 67
bu/ ¨v;c
amo`metNm√«y| tq; p[Iitsmu∫vm(
pu]Ste .ivt; tSm;T=i]yo lokiv≈ut" 68
somv'xkr" ≈Im;n;idTy îv tejs;
buı‰; bOhSpitsm" =my; pO…qvIsm" 69
vIye,R ;j* h·r·rv kopen ¸t.uGyq; 70
b[˜ov;c
tiSm•uTp¥m;ne tu bu/pu]e mh;Tmin
jyxBdí svR] Tv;sI∞ surveXmin 71
bu/pu]e smuTp•e t];jGmu" surêe r;"
ahmPy;gm' t] mud; yuˇ_o mh;mte 72
j;tm;]" suto r;vmkroTs pOqSu vrm(
535

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ten sveåR PyvocNvw s'gt; AWy" sur;" 73
ySm;Tpu rvoåSyeit tSm;deW puÂrv;"
Sy;idTyev' n;m c£⁄" sveR s't∑u m;ns;" 74
bu/oåPy?y;py;m;s =;]iv¥;' sut' xu.;m(
/nuvdRe ' sp[yog' bu/" p[;d;ˇd;Tmje 75
s xI`[' vO≤ımgmCz⁄Klp=e yq; xxI
s m;tr' du"%yut;' smI+yel;' mh;mit"
nmSy;q ivnIt;Tm; îl;mwloåb[vIiddm( 76
Eel ¨v;c
bu/o m;tmRm ipt; tv .t;R ip[yStq;
ah' c pu]" kmR<y" kSm;ˇe m;nso Jvr" 77
îlov;c
sTy' pu] bu/o .t;R Tv' c pu]o gu,;kr"
.tOpR ]u ’t; …cNt; n mm;iSt kd;cn 78
tq;ip pUvjR ' ik˘…c∂u"%' SmOTv; pun" pun"
…cNtyey' mh;buıe tto m;trmb[vIt( 79
Eel ¨v;c
invedySv me m;tStdev p[qm' mm 80
b[˜ov;c
îl; cwnmuv;ced' rhov;c' kq' vde
tq;ip pu] te væCm ip]o" pu]o yto git"
m¶;n;' du"%p;qoB/* pu]" p[vh,' prm( 81
b[˜ov;c
tNm;tOvcn' ≈uTv; ivnIt" p[;h m;trm(
p;dyo" pittí;ip vd m;tyRq; tq; 82
b[˜ov;c
536

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

s; puÂrvs' p[;h î+v;kÀ,;' tq; k⁄lm(
t]oTpiˇ' SvSy n;m r;Jyp[;i¢' ip[y;Nsut;n( 83
puro/s' v…sœ' c ip[y;' .;y;| Svk˘ pdm(
vniny;R,mev;q am;Ty;n;' puro/s" 84
p[We ,' c ngy;| t;' mOgy;s·ˇ_mev c
ihmvTkNdrgit' y=eêrgOhe gitm( 85
¨m;vnp[vx
e ' c S]ITvp[;i¢mxeWt"
mheêr;Dy; t] c;p[vx
e ' nrSy tu 86
y≤=,Iv;KymPySy vrd;n' tqwv c
bu/p[;i¢' tq; p[Iit' pu]oTpÊy;¥xeWt" 87
kqy;m;s tTsv| ≈uTv; m;trmb[vIt(
puÂrv;" ik˘ kro…m ik˘ ’Tv; su’t' .vet( 88
Et;vt; te tOi¢íedlmetne c;‚MbkÉ
ydPyNyNmnovitR tdPy;D;pySv me 89
îlov;c
îCzπy' puS' TvmuT’∑…mCzπy' r;Jymuˇmm(
a….Wek˘ c pu];,;' tv c;ip ivxeWt" 90
d;n' d;tu' c y∑ë' c mu·ˇ_m;gRSy vI=,m(
sv| c ktu…R mCz;…m tv pu] p[s;dt" 91
pu] ¨v;c
¨p;y' Tv; tu pOCz;…m yen puS' Tvmv;PSy…s
tpso v;Nyto v;ip vdSv mm tÊvt" 92
îlov;c
bu/' Tv' iptr' pOCz gTv; pu] yq;qRvt(
s tu sv| tu j;n;it ¨pde+yit te ihtm( 93
b[˜ov;c
537

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tNm;tOvcn;dwlo gTv; iptrmÔs;
¨v;c p[,to .UTv; m;tu" ’Ty' tq;Tmn" 94
bu/ ¨v;c
îl' j;ne mh;p[;D îl;' j;t;' punStq;
¨m;vnp[vx
e ' c x'.or;D;' tqwv c 95
tSm;Cz÷.pu s[ ;den ¨m;y;í p[s;dt"
ivx;po .ivt; pu] t;v;r;?y n c;Nyq; 96
puÂrv; ¨v;c
pXyey' t' kq' dev' kq' v; m;tr' ≤xv;m(
tIq;R√; tpso v;ip t≤Tpt" p[qm' vd 97
bu/ ¨v;c
g*tmI' gCz pu] Tv' t];Ste svRd; ≤xv"
¨my; siht" ≈Im;Hx;phNt; vrp[d" 98
b[˜ov;c
puÂrv;" iptuv;RKy' ≈uTv; tu muidtoå.vt(
g*tmI' tpse /Im;Ng©;' ]wloKyp;vnIm( 99
puS' Tv…mCz÷Stq; m;tujgR ;m tpse Tvrn(
ihmvNt' …g·r' nTv; m;tr' iptr' gu®m( 100
gCzNtmNvg;Tpu]…ml; somsutStq;
te sveR g*tmI' p[;¢; ihmvTpvRtoˇm;t( 101
t] ò;Tv; tp" ik˘…cT’Tv; c£⁄" Stuit' pr;m(
.vSy devdevSy Stuit£m…mm' Í,u 102
bu/Stu∑;v p[qm…ml; c tdnNtrm(
tt" puÂrv;" pu]o g*rI' devI' c x'krm( 103
bu/ ¨v;c
y* kڕmen SvxrIrjen
538

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Sv.;vhemp[itm* sÂp*
y;v…cRt* SkNdg,eêr;>y;'
t* me xr<y* xr,' .vet;m( 104
îlov;c
s's;rt;p]yd;vdG/;"
xrI·r,o y* p·r…cNtyNt"
s¥" pr;' invOiR tm;“uv≤Nt
t* x'kr* me xr,' .vet;m( 105
a;t;R Áh' pI…@tm;ns; te
Klex;idgo¢; n proåiSt k…ít(
dev TvdIy* cr,* sup<u y*
t* me xr<y* xr,' .vet;m( 106
puÂrv; ¨v;c
yyo" sk;x;iddm>yudiw t
p[y;it c;Nte lymev svRm(
jgCzr<y* jgd;Tmk* tu
g*rIhr* me xr,' .vet;m( 107
y* devvONdeWu mhoTsve tu
p;d* gOh;,ex …grIxpu}y;"
p[oˇ_' /Ot* p[Iitvx;iCzven
t* me xr<y* xr,' .vet;m( 108
≈IdeVyuv;c
ikm.I∑' p[d;Sy;…m yu„m>y' t√dNtu me
’t’Ty;" Sq .{' vo dev;n;mip du„krm( 109
puÂrv; ¨v;c
îlo r;j; tv;D;Tv; vn' p[;ivxd‚MbkÉ
539

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tT=mSv surx
e ;in puS' Tv' d;tu' TvmhR…s 110
b[˜ov;c
tqeTyuv;c t;Nsv;RN.vSy tu mte iSqt;
tt" s .gv;n;h devIv;Kyrt" sd; 111
≤xv ¨v;c
a];….Wekm;]e, puS' Tv' p[;“oTvy' nOp" 112
b[˜ov;c
ò;t;y; bu/.;y;Ry;" xrIr;√;·r sußvu e
nOTy' gIt' c l;v<y' y≤=<y; ydup;…jRtm( 113
tTsv| v;·r/;r;….gR©;M.…s sm;ivxt(
nOTy; gIt; c s*.;Gy; îm; n¥o b.Uivre 114
t;í;ip s'gt; g©;' te pu<y;" s'gm;S]y"
teWu ò;n' c d;n' c surr;Jyflp[dm( 115
îl; puS' Tvmv;Py;q g*rIx'.o" p[s;dt"
mh;>yudy…sı‰q| v;…jme/mq;krot( 116
puro/s' v…sœ' c .;y;| pu];'Stqwv c
am;Ty;'í bl' koxm;nIy s nOpoˇm" 117
ctur©÷ bl' r;Jy' d<@kÉåSq;pyˇd;
îlSy n;ª; iv:y;t' t] tTpurmuCyte 118
pUvjR ;t;nqo pu];NsUyvR x
' £m;gte
r;Jyeå….iWCy pí;ˇmwl' òeh;d…sçyt( 119
somv'xkr" ≈Im;ny' r;j; .veidit
sve>R yo mitm;ne>yo Jyeœ" ≈eœoå.vNmune 120
y] c £tvo vOˇ; îlSy nOpte" xu.;"
y] puS' Tvmv;Py;q y] pu];" sm;gt;" 121
y≤=,IdˇnOTy;idgIts*.;Gym©l;"
540

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

n¥o .UTv; y] g©;' s'gt;St;in n;rd 122
tIq;Rin xu.d;Ny;sNshß;<yq Wo@x
¨.yoStIryoSt;t t] x'.·u rleêr"
teWu ò;n' c d;n' c svR£tuflp[dm( 123
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye
bu/l
e ;puÂrvov…sœnOTygIts*.;Gyelêe r;idWo@xshßtIqRv,Rn'
n;m;∑;…/kxttmoå?y;y" 108
g*tmIm;h;TMye EkoncTv;·r'xˇmoå?y;y" 39
aq nv;…/kxttmoå?y;y"
c£tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
c£tIqR…mit :y;t' b[˜hTy;idn;xnm(
y] c£Éêro deví£m;p yto h·r" 1
y] iv„,u" Svy' iSqTv; c£;q| x'kr' p[."u
pUjy;m;s tˇIq| c£tIqRmdu ;˙tm( 2
ySy ≈v,m;]e, svRp;pw" p[mCu yte
d=£t* p[vˇO e tu dev;n;' c sm;gme 3
d=e, dUiWte deve ≤xve xveR mheêre
an;◊;ne surx
e Sy d=…cˇe mlImse 4
d;=;y<y; ≈ute v;Kye an;◊;nSy k;r,e
ahLy;y;' coˇ_vTy;' k⁄ipt;.UTsurêe rI 5
iptr' n;xye p;p' =mey' n kq'cn
Í<vtI doWv;Ky;in ip]; coˇ_;in .tR·r 6
pTyu" Í<v≤Nt y; inNd;' t;s;' p;p;v…/" k⁄t"
y;ÎxSt;Îxo v;ip pit" S]I,;' pr; git" 7
541

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ik˘ pun" skl;/Ixo mh;devo jgÌu®"
≈ut' t…•Ndn' tihR /;ry;…m n dehkm( 8
tSm;Êy+y îm' deh…mTyuKTv; s; mh;stI
kopen mht;iv∑; p[jJv;l surêe rI 9
≤xvwkcetn; deh' bl;¥og;∞ tTyje
mheêroåip skl' vOˇm;k<yR n;rd;t( 10
ÎÇ; cukop pp[Cz jy;' c ivjy;' tq;
te Ëctu®.e dev' d=£tuivn;xnm( 11
d;=;y<y; îit ≈uTv; m%' p[;y;Nmheêr"
.Imwg,R "w p·rvOto .Utn;qw" sm' yy* 12
m%StwviRe ∑t" svoR devb[˜purS’t"
d=e, yjm;nen xuı.;ven r≤=t" 13
v…sœ;id….rTyugmw[ iuR n…." p·rv;·rt"
îN{;idTy;¥wvsR …u ." svRt"p·rp;≤lt" 14
AGyju"s;mvedíw Sv;h;xBdwrl'’t"
≈ı; pui∑Stq; tui∑" x;≤NtlR∆; srSvtI 15
.U…m¥*R" xvRrI =;≤Nt®W; a;x; jy; mit"
Et;….í tq;Ny;…." svRt" sml'’t" 16
Tv∑^; mh;Tmn; c;ip k;·rto ivêkmR,;
sur….nR≤NdnI /en"u k;m/u‘;mdoihnI 17
Et;…." k;mvW;R…." svRk;msmO≤ım;n(
kLpvO=" p;·rj;to lt;" kLplt;idk;" 18
y¥id∑tm' ik˘…cˇ] tiSmNm%e iSqtm(
Svy' m`vt; pU„,; h·r,; p·rr≤=t" 19
dIyt;' .uJyt;' v;ip i£yt;' SqIyt;' su%m(
Etwí svRto v;Kywd=R Sy pU…jt' m%m( 20
542

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

a;d* tu vIr.{oås* .{k;Ly; yuto yy*
xokkopprIt;Tm; pí;CzÀlipn;k/Ok™ 21
a>y;yy* mh;devo mh;.Utrw l'’t"
t;in .Ut;in p·rto m%e ve∑‰ mheêrm( 22
£tu' iv?v'sy;m;suSt] =o.o mh;n.Ut(
pl;yNt tt" kÉ…cTkÉ…cÌTv; tt" ≤xvm( 23
kÉ…cTStuv≤Nt devx
e ' kÉ…cTk⁄Py≤Nt x'krm(
Ev' iv?v'…st' yD' ÎÇ; pUW; sm>yg;t( 24
pU„,o dNt;nqoTp;$‰ îN{' Vy{;vyT=,;t(
.gSy c=uWI ivp[ vIr.{o Vyp;$yt( 25
idv;kr' pundoR>y;| p·r.[;My sm;≤=pt(
tt" surg,;" sveR iv„,u' te xr,' yyu" 26
dev; Ëcu"
];ih ];ih gd;p;,e .Utn;q’t;∫y;t(
mheêrg," k…íTp[mq;n;' tu n;yk"
ten dG/o m%" svoR vw„,v" pXyto hre" 27
b[˜ov;c
h·r,; c£muTsO∑' .Utn;qv/' p[it
.Utn;qoåip t∞£m;pt∞ td;g[st( 28
g[Ste c£É tto iv„,oloRkp;l; .y;¥yu"
tq; iSqt;nve+y;q d=o yD' sur;nip
tu∑;v x'kr' dev' d=o .KTy; p[j;pit" 29
d= ¨v;c
jy x'kr somex jy svRD x'.ve
jy kLy;,.OCz÷.o jy k;l;Tmne nm" 30
a;idktRnmR SteåStu nIlk<# nmoåStu te
543

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b[˜ip[y nmSteåStu b[˜Âp nmoåStu te 31
i]mUtyR e nmo dev i]/;m prmeêr
svRmtU Re nmSteåStu ]wloKy;/;r k;md 32
nmo ved;Ntve¥;y nmSte prm;Tmne
yDÂp nmSteåStu yD/;m nmoåStu te 33
yDd;n nmSteåStu hVyv;h nmoåStu te
yDh]eR nmSteåStu fld;y nmoåStu te 34
];ih ];ih jg•;q xr,;gtvTsl
.ˇ_;n;mPy.ˇ_;n;' Tvmev xr,' p[.o 35
b[˜ov;c
Ev' tu StuvtStSy p[s•oå.UNmheêr"
ik˘ dd;mIit t' p[;h £tu" pU,oRåStu me p[.o 36
tqeTyuv;c .gv;Ndevdevo mheêr"
x'kr" svR.tU ;Tm; k®,;v®,;ly" 37
£tu' ’Tv; tt" pU,| tSy d=Sy vw mune
EvmuKTv; s .gv;N.Utrw Ntr/Iyt 38
yq;gt' sur; jGmu" Svmev sdn' p[it
tt" kd;…c∂ºv;n;' dwTy;n;' ivg[ho mh;n( 39
b.Uv t] dwTye>yo .It; dev;" …≈y" pitm(
tu∑vë "u svR.;ven vco….St' jn;dRnm( 40
dev; Ëcu"
x£;dyoåip i]dx;" k$;=m(
ave+y ySy;Stp a;cr≤Nt
s; c;ip yTp;drt; c l+mIs(
t' b[˜.Ut' xr,' p[p¥e 41
ySm;≤T]loKy;' n pr" sm;no
544

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

n c;…/kSt;+yRrq;•O…s'h;t(
s devdevoåvtu n" smSt;n(
mh;.ye>y" ’py; p[p•;n( 42
b[˜ov;c
tt" p[s•o .gv;Hxƒc£gd;/r"
ikmqRm;gt;" sveR tTkt;RSmITyuv;c t;n( 43
dev; Ëcu"
.y' c tIv[' dwTye>yo dev;n;' m/usdU n
ttS];,;y dev;n;' mit' k⁄® jn;dRn 44
b[˜ov;c
t;n;gt;Nh·r" p[;h g[St' c£˘ hre, me
ik˘ kro…m gt' c£˘ .vNtí;itRm;gt;"
y;Ntu sveR devg,; r=; v" i£yte my; 46
b[˜ov;c
tto gteWu devWe u iv„,uí£;qRm¥u t"
god;vrI' tto gTv; x'.o" pUj;' p[c£me 47
suv,RkmlwidRVyw" sugN/wdx
R …." xtw"
.·ˇ_to inTyvTpUj;' c£É iv„,u®m;pte" 48
Ev' s'pJU ym;ne tu tyoStÊv…md' Í,u
kml;n;' shße tu ydwk˘ nwv pUytR e 49
td;sur;·r" Sv' ne]muTp;$‰;~yRmkLpyt(
a~yRp;]' kre gOÁ shßkml;iNvtm(
?y;Tv; x'.'u dd;v~yRmnNyxr,o h·r" 50
iv„,u®v;c
Tvmev dev j;nIWe .;vmNtgRt' nO,;m(
Tvmev xr,oå/Ixoå] k; .vei√c;r,; 51
545

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜ov;c
vd•ud≈unyno in≤lLyeås;ivtIêre
.v;nIsiht" x'."u purSt;d.vˇd; 52
g;!m;≤l©‰ iviv/wvrR rw ;pUryı·rm(
tdev c£m.v•e]' c;ip yq; pur; 53
tt" surg,;" sveR tu∑vë hu ·R rx'kr*
g©;' c;ip s·rCz^œπ ;' dev' c vOW.?vjm( 54
tt" p[.iO t tˇIq| c£tIqR…mit SmOtm(
ySy;nu≈v,envw muCyte svRikæLbWw" 55
t] ò;n' c d;n' c y" k⁄y;R≤TptOtpR,m(
svRp;pivinmRˇu _" iptO…." SvgR.;G.vet(
tˇu c£;i˚t' tIqRm¥;ip p·rÎXyte 56
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e c£tIqRv,Rn' n;m
nv;…/kxttmoå?y;y" 109
g*tmIm;h;TMye cTv;·r'xˇmoå?y;y" 40
aq dx;…/kxttmoå?y;y"
ipPpltIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
ipPpl' tIqRm;:y;t' c£tIq;RdnNtrm(
y] c£Éêro deví£m;p yto h·r" 1
y] iv„,u" Svy' iSqTv; c£;q| x'kr' iv.um(
pUjy;m;s tˇIq| c£tIqRmdu ;˙tm( 2
y] p[Itoå.vi√„,o" x'.Su t≤TpPpl' ivdu"
mihm;n' ySy vˇ_⁄' n =moåPyihn;yk" 3
c£Éêro ipPplexo n;m/eySy k;r,m(
546

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Í,u n;rd t∫KTy; s;=;√πdoidt' my; 4
d/I…c·rit iv:y;to muinr;sIÌu,;iNvt"
tSy .;y;R mh;p[;D; k⁄lIn; c pitv[t; 5
lop;mu{ie t y; :y;t; Svs; tSy; g.iStnI
îit n;ª; c iv:y;t; v@veit p[k°itRt; 6
d/Ice" s; ip[y; inTy' tpStepe ty; mht(
d/I…cr…¶m;…•Ty' gOh/mRpr;y," 7
.;gIrqI' sm;…≈Ty dev;it…qpr;y,"
Svkl]rt" x;Nt" k⁄M.yoin·rv;pr" 8
tSy p[.;v;ˇ' dex' n;ryo dwTyd;nv;"
a;jGmumiuR nx;dUl
R y];gSTySy c;≈m" 9
t] dev;" sm;jGmU ®{;idTy;Stq;…ên*
îN{o iv„,uymR oå…¶í …jTv; dwTy;nup;gt;n( 10
jyen j;ts'hW;R" Stut;íwv m®Ì,w"
d/I…c' muinx;dUl
R ' ÎÇ; nem"u surêe r;" 11
d/I…cj;Rts'hWR" sur;NpUJy pOqKpOqk™
gOh’Ty' ttí£É sur>e yo .;yRy; sh 12
pO∑;í k⁄xl' ten kq;í£⁄" sur; aip
d/I…cmb[vu Ndev; .;yRy; su≤%t' pun" 13
a;sIn' ˙∑mns AiW' nTv; pun" pun" 14
dev; Ëcu"
ikm¥ dul.R ' lokÉ AWeåSm;k˘ .iv„yit
Tv;Îx" s’po yeWu muin.Uk
R Lpp;dp" 15
Etdev fl' pus' ;' jIvt;' muinsˇm
tIq;RPluit.UtR dy; dxRn' c .v;Îx;m( 16
yTòeh;duCyteåSm;….rv/;ry tNmune
547

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

…jTv; dwTy;inh p[;¢; hTv; r;=spug' v;n( 17
vy' c su≤%no b[˜S' Tv…y Î∑e ivxeWt"
n;yu/"w flmSm;k˘ vo!ü' nwv =m; vym( 18
Sq;Pydex' n pXy;m a;yu/;n;' munIêr
SvgeR suri√Wo D;Tv; Sq;ipt;in hr≤Nt c 19
nyeyru ;yu/;nIit tqwv c rs;tle
tSm;ˇv;≈me pu<ye Sq;PyNteåS];…, m;nd 20
nwv;] ik˘…c∫ymiSt ivp[
n d;nve>yo r;=se>yí `orm(
Tvd;Dy; r≤=tpu<ydexo
n iv¥te tps; te sm;n" 21
…jt;ryo b[˜ivd;' v·rœ'
vy' c pUv| inht; dwTys'`;"
aS]wrl' .;r.Ut"w ’t;qw"R
Sq;Py' Sq;n' te smIpe munIx 22
idVy;N.og;Nk;…mnI…." smet;n(
devo¥;ne nNdne s'.j;m"
tto y;m" ’tk;y;‹" sheN{;"
Sv' Sv' Sq;n' c;yu/;n;' c r=; 23
Tvy; ’t; j;yt;' tTp[x;…/
smqRSTv' r=,e /;r,e c 24
b[˜ov;c
t√;Kym;k<yR d/I…crev'
v;Ky' jg* ivbu/;nevmStu
inv;yRm;," ip[yxIly; ≤S]y;
ik˘ devk;ye,R iv®ık;·r,; 25
548

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ye D;tx;S];" prm;qRinœ;"
s's;rce∑;su gt;nur;g;"
teW;' pr;qRVysnen ik˘ mune
yen;] v;mu] su%' n ik˘…ct( 26
devi√Wo √πWmnupy[ ;≤Nt
dˇe Sq;ne ivp[vyR Í,u„v
n∑e ˙te c;yu/;n;' munIx
k⁄Py≤Nt dev; ·rpvSte .v≤Nt 27
tSm;•ed' vedivd;' v·rœ
yuˇ_' {Vye prk°ye mmTvm(
t;v∞ mw]I {Vy.;ví t;vn(
n∑e ˙te ·rpvSte .v≤Nt 28
cediSt x·ˇ_{RVyd;ne ttSte
d;tVymev;…qRne ik˘ ivc;yRm(
no ceTsNt" prk;y;R…, k⁄yrRu (
v;‚G.mRno…." ’it….Stqwv 29
prSvs'/;r,metdev
s≤∫inRrSt' Tyj k;Nt s¥" 30
b[˜ov;c
Ev' ip[y;y; vcn' s ivp[o
inxMy .;y;R…mdm;h su.mU[ ( 31
d/I…c®v;c
pur; sur;,;mnum;Ny .{e
netIit v;,I n su%' mmwit 32
b[˜ov;c
≈uTve·rt' pTyu·rit ip[y;y;'
549

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

dwv' ivn;Ny• nO,;' smqRm(
tU„,I' iSqt;y;' sursˇm;Ste
s'Sq;Py c;S];<yitdIi¢m≤Nt 33
nTv; munIN{' yyurve lok;n(
dwTyi√Wo NyStxS];" ’t;q;R"
gteWu devWe u muinp[vyoR
˙∑oåvs∫;yRy; /mRyˇu _" 34
gte c k;le Áitivp[yˇu _É
dwve vWeR s':yy; vw shße
n te sur; a;yu/;n;' munIx
v;c' mní;ip tqwv c£⁄" 35
d/I…crPy;h g.iStmojs;
dev;ryo m;' i√WtIh .{e
n te sur; netk
u ;m; .v≤Nt
s'Sq;ipt;Ny] vdSv yuˇ_m( 36
s; c;h k;Nt' ivny;duˇ_mev
Tv' j;nIWe n;q yd] yuˇ_m(
dwTy; h·r„y≤Nt mh;p[vı
O ;s(
tpoyuˇ_; b≤ln" Sv;yu/;in 37
tdS]r=;qR…md' s c£É
mN]wStu s'=;Ly jlwí pu<yw"
t√;·r sv;RS]my' sup<u y'
tejoyuˇ_' t∞ pp* d/I…c" 38
invIRyÂ
R p;…, td;yu/;in
=y' jGmu" £mx" k;lyog;t(
sur;" sm;gTy d/I…cmUcru (
550

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

mh;.y' Á;gt' x;]v' n" 39
ddSv c;S];…, muinp[vIr
y;in TvdNte iniht;in dev"w
d/I…crPy;h sur;·r.ITy;
an;gTy; .vt;' c;…cre, 40
aS];…, pIt;in xrIrs'Sq;Ny(
¨ˇ_;in yuˇ_' mm t√dNtu
≈uTv; tduˇ_' vcn' tu dev;"
p[ocuSt…mTq' ivny;vnm[;" 41
aS];…, dehIit c vˇ_⁄mte c(
zKy' n v;NyTp[itvˇ_⁄' munIN{
ivn; c tw" p·r.Uyme inTy'
pu∑;ry" Kv p[y;mo munIx 42
n mTyRlokÉ n tle n n;kÉ
v;s" sur;,;' .ivt;¥ t;t
Tv' ivp[vyRStps; cwv yuˇ_o
n;Ny√ˇ_⁄' yuJyte te purSt;t( 43
ivp[Stdov;c mdiSqs'Sq;Ny(
aS];…, gO Ntu n s'xyoå]
dev;StmPy;¸rnen ik˘ no Á(
aS]whIRn;" S]ITvm;¢;" surNe {;" 44
punStd; c;h muinp[vIrs(
Ty+ye jIv;Ndwihk;Nyogyuˇ_"
aS];…, k⁄vNR tu mdiSq.Ut;Ny(
anuˇm;NyuˇmÂpv≤Nt 45
k⁄®„v ceTy;¸rdInsÊv'
551

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

d/I…c…mTyuˇrm…¶kLpm(
td; tu tSy ip[ymIryNtI
n s;'in?ye p[;itqeyI munIx 46
te c;ip dev;St;mÎÇŸv xI`['
tSy; .It; ivp[mcU "u k⁄®„v
tTy;j jIv;NduSTyj;Np[Iityuˇ_o
yq;su%' deh…mm' juW?vm( 47
mdiSq…." p[IitmNto .vNtu
sur;" sveR ik˘ tu dehne k;yRm( 48
b[˜ov;c
îTyuKTv;s* bıpµ;snSqo
n;s;g[dˇ;≤=p[k;xp[s•"
v;yu' sviˆ' m?ymo´;$yog;n(
nITv; xnwdhR r;k;xg.Rm( 49
ydp[mye ' prm' pd' yd(
yd(b˜[ Âp' ydup;…stVym(
t]wv ivNySy …/y' mh;Tm;
s;yuJyt;' b[˜,oås* jg;m 50
injIRvt;' p[;¢m.I+y dev;"
klevr' tSy sur;í sMyk™
Tv∑;rmPyUcru itTvrNt"
k⁄®„v c;S];…, bÙin s¥" 51
s c;ip t;n;h kq' nu k;y|
klevr' b[;˜,Syeh dev;"
…b.e…m kt|u d;®,' c;=moåh'
ivd;·rt;Ny;yu/;Nyuˇm;in 52
552

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tdiSq.Ut;in kro…m s¥s(
tto dev; g;" smUcSu TvrNt" 53
dev; Ëcu"
vj[' mu%' v" i£yte iht;q|
g;vo devrw ;yu/;q| =,en
d/I…cdeh' tu ivd;yR yUym(
aSqIin xuı;in p[yCzt;¥ 54
b[˜ov;c
t; devv;Ky;∞ tqwv c£⁄"
s'≤lÁ c;SqIin ddu" sur;,;m(
sur;STvr; jGmurdInsÊv;"
Svm;ly' c;ip tqwv g;v" 55
’Tv; tq;S];…, c devt;n;'
Tv∑; jg;m;q sur;Dy; td;
tt…ír;Cz«lvtI su.{;
.tu"R ip[y; b;lg.;R TvrNtI 56
kre gOhITv; klx' v;·rpU,mR (
¨m;' nTv; flpu„pw" smeTy
a…¶' c .t;Rrmq;≈m' c
s'{∑ëk;m; Á;jg;m;q xI`[m( 57
a;gCzNtI' t;' p[;itqeyI' td;nI'
inv;ry;m;s tdoLkp;t"
s; s'.m[ ;d;gt; c;≈m' Sv'
nwv;pXyˇ] .t;Rrmg[e 58
Kv v; gtíeit sivSmy; s;
pp[Cz c;…¶' p[;itqeyI td;nIm(
553

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a…¶Stdov;c sivStr' t;'
dev;gm' y;cn' vw xrIre 59
aSQn;mup;d;nmq p[y;,'
≈uTv; sv| du"≤%t; s; b.Uv
du"%o√πg;Ts; pp;t;q pOQVy;'
mNd' mNd' viˆn;ê;…st; c 60
p[;itqeYyuv;c
x;peåmr;,;' tu n;h' smq;R
a…¶' p[;PSye ik˘ nu k;y| .veNme 61
b[˜ov;c
kop' c du"%' c inyMy s;?vI
td;v;dIımRyˇu _' c .tu"R 62
p[;itqeYyuv;c
¨Tp¥te yˇu ivn;≤x sv|
n xoCymStIit mnu„ylokÉ
goivp[dve ;qR…mh Tyj≤Nt
p[;,;≤Np[y;Npu<y.;jo mnu„y;" 63
s's;rc£É p·rvtRm;ne
deh' smq| /mRyˇu _' Tvv;Py
ip[y;Np[;,;Ndevivp[;qRhte os(
te vw /Ny;" p[;…,no ye Tyj≤Nt 64
p[;,;" sveåR Sy;ip deh;iNvtSy
y;t;ro vw n;] s'dhe lex"
Ev' D;Tv; ivp[godevdIn;¥(aq| cwn;nuTsOjNtIêr;Ste 65
inv;yRm;,oåip my; p[p•y;
554

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ck;r dev;S]p·rg[h' s"
mnogt' veÊyqv; iv/;tu"
ko mTyRlok;itgcei∑tSy 66
b[˜ov;c
îTyevmuKTv;pUJy c;¶INyq;vd(
.tuSR Tvc; lom…." s; ivvex
g.RiSqt' b;lk˘ p[;itqeyI
k⁄≤=' ivd;y;Rq kre gOhITv; 67
nTv; c g©;' .uvm;≈m' c
vnSptInoW/Ir;≈mSq;n( 68
p[;itqeYyuv;c
ip]; hIno bN/u….goR]jwí
m;]; hIno b;lk" svR Ev
r=Ntu sveåR ip c .Uts'`;s(
tq*W?yo b;lk˘ lokp;l;" 69
ye b;lk˘ m;tOiptOph[ I,'
sinivRxWe ' SvtnupÂ
[ !Ÿ"
pXy≤Nt r=≤Nt t Ev nUn'
b[˜;idk;n;mip vNdnIy;" 70
b[˜ov;c
îTyuKTv; c;Tyjä;l' .tO…R cˇpr;y,;
ipPpl;n;' smIpe tu NySy b;l' nmSy c 71
a…¶' p[d≤=,I’Ty yDp;]smiNvt;
ivvex;…¶' p[;itqeyI .];R sh idv' yy* 72
®®duí;≈mSq; ye vO=;í vnv;…sn"
pu]vTpoiWt; yen AiW,; c d/I…cn; 73
555

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ivn; ten n jIv;mSty; m;]; ivn; tq;
mOg;í p≤=," sveR vO=;" p[ocu" prSprm( 74
vO=; Ëcu"
SvgRm;sedWu o" ip]oStdpTye„v’i]mm(
ye k⁄vNR Tyinx' òeh' t Ev ’itno nr;" 75
d/I…c" p[;itqeyI v; vI=teåSm;Nyq; pur;
tq; ipt; n m;t; v; …/gSm;Np;ipno vym( 76
aSm;kmip sveWR ;mt" p[.iO t in…ítm(
b;lo d/I…c" p[;itqeyI b;lo /mR" sn;tn" 77
b[˜ov;c
EvmuKTv; td*W?yo vnSpitsmiNvt;"
som' r;j;nm>yeTy y;…creåmOtmuˇmm( 78
s c;ip dˇv;'Ste>y" somoåmOtmnuˇmm(
ddub;Rl;y te c;ip amOt' survLl.m( 79
s ten tO¢o vvO/e xuKlp=e yq; xxI
ipPplw" p;≤lto ySm;≤TpPpl;d" s b;lk"
p[vı
O " ipPpl;nevmuv;c TvitiviSmt" 80
ipPpl;d ¨v;c
m;nuW>e yo m;nuW;Stu j;yNte p≤=…." %g;"
bIje>yo vI®/o lokÉ vwWMy' nwv ÎXyte
v;=RSTvh' kq' j;to hStp;d;idjIvv;n( 81
b[˜ov;c
vO=;St√cn' ≈uTv; svRmcU yu qR ;£mm(
d/IcemrR ,' s;?Vy;Stq; c;…¶p[vx
e nm( 82
aSQn;' s'hr,' devrw te Tsv| sivStrm(
≈uTv; du"%sm;iv∑o inpp;t td; .uiv 83
556

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

a;ê;…st" punvO=R vw ;RKyw/mR ;RqsR i' htw"
a;êSt" s pun" p[;h td*W…/vnSptIn( 84
ipPpl;d ¨v;c
iptOhNtøNhin„yeåh' n;Nyq; jIivtu' =m"
iptu…mR];…, x]Uí' tq; pu]oånuvtRte 85
s Ev pu]o yoåNyStu pu]Âpo ·rpu" SmOt"
vd≤Nt iptO…m];…, t;ryNTyiht;nip 86
b[˜ov;c
vO=;St' b;lm;d;y som;≤Ntkmq;yyu"
b;lv;Ky' tu te vO=;" som;y;q Nyvedyn(
≈uTv; somoåip t' b;l' ipPpl;dm.;Wt 87
som ¨v;c
gOh;, iv¥;' iv…/vTsmg[;'
tp"smO≤ı' c xu.;' c v;cm(
x*y| c Âp' c bl' c bu≤ı'
s'p;[ PSyse pu] md;Dy; Tvm( 88
b[˜ov;c
ipPpl;dStmPy;h aoW/Ix' ivnItvt( 89
ipPpl;d ¨v;c
svRmte √éq; mNye iptOhNtOivin„’itm(
n kroMy] y;v∞ tSm;ˇTp[qm' vd 90
yiSmNdexe y] k;le yiSmNdeve c mN]kÉ
y] tIqeR c …s?yet mTs'kLp" suroˇm 91
b[˜ov;c
cN{" p[;h …cr' ?y;Tv; .u·ˇ_v;R mu·ˇ_rev v;
sv| mheêr;∂ºv;∆;yte n;] s'xy" 92
557

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

s som' punrPy;h kq' {+ye mheêrm(
b;loåh' b;lbu≤ıí n s;mQy| tpStq; 93
cN{ ¨v;c
g*tmI' gCz .{ Tv' Stuih c£Éêr' hrm(
p[s•Stu tvex;no ÁLp;y;sen vTsk 94
p[Ito .veNmh;dev" s;=;Tk;®…,k" ≤xv"
a;Ste s;=;T’t" x'.iu vR„,un; p[.iv„,un; 95
vr' c dˇv;iNv„,oí£˘ c i]dx;…cRtm(
gCz t] mh;buıe d<@kÉ g*tmI' ndIm( 96
c£Éêr' n;m tIq| j;nNTyoW/yStu tt(
t' gTv; Stuih devx
e ' svR.;ven x'krm(
s te p[Itmn;St;t sv;RNk;m;Np[d;Syit 97
b[˜ov;c
t{;jvcn;d(b˜[ ≤NpPpl;do mh;muin"
a;jg;m jg•;qo y] ®{" s c£d" 98
t' b;l' ’py;iv∑;" ipPpl;" Sv;≈m;Nyyu"
god;vy;| tt" ò;Tv; nTv; i].uvneêrm(
tu∑;v svR.;ven ipPpl;d" ≤xv' xu…c" 99
ipPpl;d ¨v;c
sv;R…, km;R…, ivh;y /Ir;s(
Tyˇ_ìW,; in…jRt…cˇv;t;"
y' y;≤Nt muKTyw xr,' p[yà;t(
tm;iddev' p[,m;…m x'.mu ( 100
y" svRs;=I skl;Ntr;Tm;
sveêR r" svRkl;in/;nm(
ivD;y m≤∞ˇgt' smSt'
558

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

s me Smr;·r" k®,;' krotu 101
idgIêr;≤ÔTy sur;…cRtSy
kìl;sm;Ndolyt" pur;re"
a©ëœ’Tywv rs;tl;d/ogtSy tSywv dx;nnSy 102
a;lUnk;ySy …gr' inxMy
ivhSy deVy; sh dˇ…m∑m(
tSmw p[s•" k⁄iptoåip t√d(
ayuˇ_d;t;…s mheêr Tvm( 103
s*];m,ImO≤ım/" s c£É
yoåc;| hr* inTymtIv ’Tv;
b;," p[xSy" ’tv;nu∞pUj;'
rMy;' mnoD;' x≤x%<@m*le" 104
…jTv; ·rpUNdevg,;Np[pJU y
gu®˘ nmSktumR g;i√x;%"
cukop ÎÇ; g,n;qmU!m(
a˚π tm;roPy jh;s som" 105
Èx;˚Â!oåip ≤xxuSv.;v;n(
n m;tur˚÷ p[mmu oc b;l"
£⁄ı' sut' bo…/tumPyxˇ_s(
ttoå/Rn;·rTvmv;p som" 106
b[˜ov;c
tt" Svy'."U supI[ t" ipPpl;dm.;Wt 107
≤xv ¨v;c
vr' vry .{' te ipPpl;d yqe‚Pstm( 108
ipPpl;d ¨v;c
559

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

hto devmw hR ;dev ipt; mm mh;yx;"
ad;‚M.k" sTyv;dI tq; m;t; pitv[t; 109
dev>e yí tyon;Rx' ≈uTv; n;q sivStrm(
du"%kopsm;iv∑o n;h' jIivtumTu she 110
tSm;Nme deih s;mQy| n;xyey' sur;Nyq;
av?yseVyS]wloKye Tvmev x≤xxe%r 111
Èêr ¨v;c
tOtIy' nyn' {∑ë' yid xKnoiW meån`
tt" smqoR .ivt; dev;'Xzπd…ytu' .v;n( 112
b[˜ov;c
tto {∑ë' mní£É tOtIy' locn' iv.o"
n xx;k tdov;c n xˇ_oåSmIit x'krm( 113
Èêr ¨v;c
ik˘…cTk⁄® tpo b;l yd; {+y…s locnm(
tOtIy' Tv' td;.I∑' p[;PSyse n;] s'xy" 114
b[˜ov;c
EtCz^Tu vex;nv;Ky' tpse ’tiníy"
d/I…csUn/u mR ;RTm; t]wv b¸l;" sm;" 115
≤xv?y;nwkinrto b;loåip blv;inv
p[Tyh' p[;t®Tq;y ò;Tv; nTv; guÂN£m;t( 116
su%;sIno mn" ’Tv; suWªu ;y;mnNy/I"
hStSviStkm;roPy n;.* ivSmOts'siO t" 117
Sq;n;TSq;n;NtroTkW;RiNvd?y* x;'.v' mh"
ddxR c=udvRe Sy tOtIy' ipPpl;xn"
’t;Ô≤lpu$o .UTv; ivnIt îdmb[vIt( 118
ipPpl;d ¨v;c
560

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

x'.nu ; devdevne vro dˇ" pur; mm
t;tIRyc=uWo JyoityRd; pXy…s tT=,;t( 119
sv| te p[;…qRt' …s?yeidTy;h i]dxeêr"
tSm;i{puivn;x;y het.u tU ;' p[yCz me 120
tdwv ipPpl;" p[ocuv@R v;ip mh;¥ute
m;t; tv p[;itqeyI vdNTyev' idv' gt; 121
pr;….{ohinrt; ivSmOt;Tmiht; nr;"
îtStto .[;Nt…cˇ;" pt≤Nt nrk;v$e 122
tNm;tOvcn' ≈uTv; k⁄ipt" ipPpl;xn"
a….m;ne JvlTyNt" s;/uv;do inrqRk" 123
deih dehIit t' p[;h ’Ty; ne]ivingRt;
v@veit SmriNvp[" ’Ty;ip v@v;’it" 124
svRsÊvivn;x;y p[.tU ;nlg….R,I
g.iStnI b;lg.;R y; m;t; ipPpl;≤xn" 125
tı‰;nyog;ˇu j;t; ’Ty; s;nlg….R,I
¨Tp•; s; mh;r*{; mOTyu…j◊ºv .IW,; 126
avoc≤TpPpl;d' t' ik˘ ’Ty' me vdSv tt(
ipPpl;doåip t;' p[;h dev;n(%;d ·rpUNmm 127
jg[;h s; tqeTyuKTv; ipPpl;d' puriSqtm(
s p[;h ik…md' ’Tye s; c;Py;h Tvyoidtm( 128
devíw in…mRt' deh' tto .It" ≤xv' yy*
tu∑;v dev' s muin" ’Ty;' p[;h td; ≤xv" 129
≤xv ¨v;c
yojn;Nt"iSqt;ÔIv;• gOh;, md;Dy;
tSm;¥;ih tto dUr' ’Tye ’Ty' tt" k⁄® 130
b[˜ov;c
561

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tIq;Rˇu ipPpl;TpUv| y;v¥ojns':yy;
p[;itœ√@v;Âp; ’Ty; s; AiWin…mRt; 131
tSy;' j;to mh;n…¶loRks'hr,=m"
t' ÎÇ; ivbu/;" sveR ]St;" x'.mu pu ;gmn( 132
c£Éêr' ipPplex' ipPpl;den toiWtm(
StuvNto .Itmns" x'.mu cU iu dRv*ks" 133
dev; Ëcu"
r=Sv x'.o ’Ty;Sm;Nb;/te t∫v;nl"
xr,' .v svex
R .It;n;m.yp[d 134
svRt" p·r.Ut;n;m;t;Rn;' ≈;Ntcets;m(
sveWR ;mev jNtUn;' Tvmev xr,' ≤xv 135
AiW,;>y…qRt; ’Ty; Tv∞=uviR ˆingRt;
s; …j`;'sit lok;'S]I'STv' nS];t; n cetr" 136
b[˜ov;c
t;nb[vI∆g•;qo yojn;NtinRv;…sn"
n b;/te Tvs* ’Ty; tSm;¥UymhinRxm(
îhwv;s?vmmr;StSy; vo n .y' .vet( 137
b[˜ov;c
punÂcu" surx
e ;n' Tvy; dˇ' i]iv∑pm(
tÊyKTv;] kq' n;q vTSy;m≤S]dx;…cRt 138
b[˜ov;c
dev;n;' vcn' ≈uTv; ≤xvo v;Kymq;b[vIt( 140
≤xv ¨v;c
devoås* ivêtí=uyoR devo ivêtomu%"
yo riXm….Stu /mte inTy' yo jnko mt" 141
s sUyR Ek Ev;] s;=;{Up,e svRd;
562

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

iSqit' krotu tNmUt*R .iv„yNTy≤%l;" iSqt;" 142
b[˜ov;c
tqeit x'.vu cn;Tp;·rj;ttroStd;
dev; idv;kr' c£⁄STv∑; .;Skrmb[vIt( 143
Tv∑ov;c
îhwv;SSv jgTSv;…mn[=me ;iNvbu/;NSvym(
Sv;'xíw vymPy] itœ;m" x'.su i' n/* 144
c£ÉêrSy p·rto y;v¥ojns':yy;
g©;y; ¨.y' tIrm;s;¥;sNsuroˇm;" 145
a©ëLy/;R/mR ;]' tu g©;tIr' sm;…≈t;"
itß" ko$‰Stq; pç xt;in muinsˇm
tIq;Rn;' t] Vyui∑' c k" Í,oit b[vIit v; 146
b[˜ov;c
tt" surg,;" sveR ivnIt;" ≤xvmb[vu n( 147
dev; Ëcu"
ipPpl;d' surx
e ;n xm' ny jgNmy 148
b[˜ov;c
ao…mTyuKTv; jg•;q" ipPpl;dmvoct 149
≤xv ¨v;c
n;≤xte„vip devWe u ipt; te n;g…m„yit
dˇ;" ip]; tv p[;,; dev;n;' k;yR…sıye 150
dIn;tRk®,;bN/u" ko ih t;ÎG.ve .vet(
tq; y;t; idv' t;t tv m;t; pitv[t; 151
sm; k;Py] mty; lop;mu{;Py®N/tI
ydiSq…." sur;" sveR j…yn" su≤%n" sd; 152
ten;v;¢' yx" Sf°t' tv m;];=y' ’tm(
563

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Tvy; pu],e svR] n;t" prtr' ’tm( 153
TvTp[t;p.y;TSvg;R∞‰ut;'STv' p;tumhR…s
k;'idxIk;'Stv .y;dmr;'S];tumhR…s
n;tR];,;d>y…/k˘ su’t' Kv;ip iv¥te 154
y;v¥x" Sf⁄rit c;® mnu„ylokÉ
ah;in t;v≤Nt idv' gtSy
idne idne vWRs:' y; priSm'l(
lokÉ v;so j;yte inivRk;r" 155
mOt;St Ev;] yxo n yeW;m(
aN/;St Ev ≈utv…jRt; ye
ye d;nxIl; n npus' k;Ste
ye /mRxIl; n t Ev xoCy;" 156
b[˜ov;c
.;iWt' devdevSy ≈uTv; x;Ntoå.vNmuin"
’t;Ô≤lpu$o .UTv; nTv; n;qmq;b[vIt( 157
ipPpl;d ¨v;c
v;‚G.mRno…." ’it…." kd;…cn(
mmopk⁄v≤R Nt ihte rt; ye
te>yo iht;q| iTvh c;preW;'
som' nmSy;…m sur;idpUJym( 158
s'r≤=to ywr….v…/Rtí
sm;ngo]í sm;n/m;R
teW;m.I∑;in ≤xv" krotu
b;leNdum*≤l' p[,toåiSm inTym( 159
ywrh' v…/Rto inTy' m;tOv≤TptOvTp[.o
t•;ª; j;yt;' tIq| devdev jgT]ye 160
564

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

yxStu teW;' .ivt; te>yoåhmnO,Stt"
y;in =e];…, dev;n;' y;in tIq;Rin .Utle 161
te>yo yiddm…/kmnumNyNtu devt;"
tt" =meåh' dev;n;mpr;/' inrÔn" 162
b[˜ov;c
tt" sm=' surs;=r;' …gr'
shßc=u"p[m%
u ;'Stq;g[t"
¨v;c dev; aip meinre vco
d/I…cpu]oidtm;dre, 163
b;lSy bu≤ı' ivny' c iv¥;'
x*y| bl' s;hs' sTyv;cm(
ip]o.R·ˇ_' .;vxu≤ı' ividTv;
td;v;dICz÷kr" ipPpl;dm( 164
x'kr ¨v;c
vTs y√w ip[y' k;m' y∞;ip survLl.m(
p[;PSyse vd kLy;,' n;Nyq; Tv' mn" ’q;" 165
ipPpl;d ¨v;c
ye g©;y;m;Plut; /mRinœ;"
s'pXy≤Nt TvTpd;Bj' mhex
sv;RNk;m;n;“uvNtu p[sÁ
deh;Nte te pdm;y;Ntu xwvm( 166
t;t" p[;¢STvTpd' c;‚Mbk; me
n;q p[;¢; ipPplí;mr;í
su%' p[;¢; n;qn;q' ivloKy
Tv;' pXyeySu TvTpd' te p[y;Ntu 167
b[˜ov;c
565

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tqeTyuKTv; ipPpl;d' devdevo mheêr"
a….nN¥ c t' dev"w s;/| v;Kymq;b[vIt( 168
dev; aip mud; yuˇ_; in.Ry;StT’t;∫y;t(
îdmUc"u svR Ev d;/Ic' ≤xvs'in/* 169
dev; Ëcu"
sur;,;' yd.I∑' c Tvy; ’tms'xym(
p;≤lt; devdevSy a;D; ]wloKym<@nI 170
y;…ct' c Tvy; pUv| pr;q| n;Tmne i√j
tSm;dNytm' b[iU h ik˘…c∂;Sy;mhe vym( 171
b[˜ov;c
pun" punStdevocu" surs'`; i√joˇmm(
’t;Ô≤lpu$" pUv| nTv; x'.su ru ;indm(
¨v;c ipPpl;dí ¨m;' nTv; c ipPpl;n( 172
ipPpl;d ¨v;c
iptr* {∑ëk;moåiSm sd; me xBdgocr*
te /Ny;" p[;…,no lokÉ m;t;ip]ovRxe iSqt;" 173
xu≈WU ,pr; inTy' tTp;d;D;p[tI=k;"
î≤N{y;…, xrIr' c k⁄l' x·ˇ_' …/y' vpu" 174
p·rl>y tyo" ’Tye ’t’Tyo .veTSvym(
pxUn;' p≤=,;' c;ip sul.' m;tOdxRnm( 175
dul.R ' mm t∞;ip pOCzπ p;pfl' nu ikm(
dul.R ' c tq; ceTSy;TsveWR ;' ySy kSy…ct( 176
nopp¥et sul.' mˇo n;NyoåiSt p;p’t(
tyodRxnR m;]' c yid p[;PSye suroˇm;" 177
mnov;‘;ykmR>y" fl' p[;¢' .iv„yit
iptr* ye n pXy≤Nt smuTp•; n s'stO *
566

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

teW;' mh;p;tk;n;' k" s':y;' ktumR Iêr" 178
b[˜ov;c
tÎWevcR n' ≈uTv; …mq" s'mN}y te sur;"
ivm;nvrm;Â!* iptr* d'ptI xu.* 179
tv s'dxRn;k;Õ* {+yse v;¥ in…ítm(
ivW;d' lo.moh* c TyKTv; …cˇ' xm' ny 180
pXy pXyeit t' p[;¸d;R/Ic' sursˇm;"
ivm;nvrm;Â!* Sv…gR,* Sv,R.WU ,* 181
tv s'dxRn;k;Õ* iptr* d'ptI xu.*
vIJym;n* surS]I…." StUym;n* c ik˘nrw" 182
ÎÇ; s m;t;iptr* nn;m ≤xvs'in/*
hWRb;„p;≈unyn* s kq'…cduv;c t* 183
pu] ¨v;c
t;ryNTyev iptr;vNye pu];" k⁄lo√h;"
ah' tu m;tu®dre kÉvl' .edk;r,m(
Ev'.tU oåip t* moh;TpXyeymitdumiR t" 184
b[˜ov;c
t;v;loKy tto du"%;√ˇ_⁄' nwv xx;k s"
dev;í m;t;iptr* ipPpl;dmq;b[vu n( 185
/NySTv' pu] lokÉWu ySy k°itRgtR ; idvm(
s;=;T’tSTvy; }y=o dev;í;ê;…st;STvy;
Tvy; pu],e sLlok; n =IyNte kd;cn 186
b[˜ov;c
pu„pvOi∑Std; Svg;RTpp;t tSy mU/iR n
jyxBd" sur®w ˇ_" p[;du.tRU o mh;mune 187
a;≤xW' tu sute dÊv; d/I…c" sh .;yRy;
567

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

x'.'u g©;' sur;•Tv; pu]' v;Kymq;b[vIt( 188
d/I…c®v;c
p[;Py .;y;| ≤xve .·ˇ_' k⁄® g©;' c sevy
pu];nuTp;¥ iv…/v¥D;inÇ; sd≤=,;n(
’t’TyStto vTs a;£mSv …cr' idvm( 189
b[˜ov;c
kroMyev…mit p[;h d/I…c' ipPpl;xn"
d/I…c" pu]m;ê;Sy .;yRy; c pun" pun" 190
anuD;t" surg,w" pun" s idvm;£mt(
dev; aPyU…cre sveR ipPpl;d' ss'.m[ ;" 191
dev; Ëcu"
’Ty;' xmy .{' te tduTp•' mh;nlm( 192
b[˜ov;c
ipPpl;dStu t;n;h n xˇ_oåh' inv;r,e
asTy' nwv vˇ_;h' yUy' ’Ty;' tu b[tU t;m( 193
m;' ÎÇ; s; mh;r*{; ivprIt' k·r„yit
t;mev gTv; ivbu/;" p[ocuSte x;≤Ntk;r,m( 194
anl' c yq;p[Iit te ¨.e neTyvoct;m(
sveWR ;' .=,;ywv sO∑; c;h' i√jNmn; 195
tq; c mTp[stU oå…¶rNyq; tTkq' .vet(
mh;.Ut;in pç;ip Sq;vr' j©m' tq; 196
svRmSmNmu%e iv¥;√ˇ_Vy' n;v≤x„yte
my; s'mN}y te dev;" punÂcu®.;vip 197
.=yet;mu.* sv| yq;nu£mtStq;
v@v;ip sur;nevmuv;c Í,u n;rd 198
v@vov;c
568

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

.vt;…mCzy; sv| .+y' me sursˇm;" 199
b[˜ov;c
v@v; s; ndI j;t; g©y; s'gt; mune
t∫vStu mh;n…¶yR a;sIdit.IW,"
tm;¸rmr; viˆ' .Ut;n;m;idto ivdu" 200
sur; Ëcu"
a;po Jyeœtm; Dey;Stqwv p[qm' .v;n(
t];Pyp;'pit' Jyeœ' smu{mxn' k⁄®
yqwv tu vy' b[mU o gCz .uõ+™ v yq;su%m( 201
b[˜ov;c
anlSTvmr;n;h a;pSt] kq' Tvhm(
v[jye ' yid m;' t] p[;pyNTyudk˘ mht( 202
.vNt Ev teåPy;Û" kq' teå¶e git.Rvte (
a…¶rPy;h t;Ndev;NkNy; m;' gu,x;≤lnI 203
ihr<yklxe Sq;Py nye¥] gitmRm
tSy t√cn' ≈uTv; kNy;mUc"u srSvtIm( 204
dev; Ëcu"
nywnmnl' xI`[' ≤xrs; v®,;lym( 205
b[˜ov;c
srSvtI sur;n;h nwk; xˇ_; c /;r,e
yuˇ_; ctsO…." xI`[' vhey' v®,;lym( 206
srSvTy; vc" ≈uTv; g©;' c ymun;' tq;
nmRd;' tptI' cwv sur;" p[ocu" pOqKpOqk™ 207
t;…." smiNvtov;h ihr<yklxeånlm(
s'Sq;Py ≤xrs;/;yR t; jGmuv®R ,;lym( 208
s'Sq;Py y] devx
e " somn;qo jgTpit"
569

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a?y;Ste ivbu/"w s;/| p[.;se x≤x.UW," 209
p[;py;m;surnl' pçn¥" srSvtI
a?y;Ste c mh;n…¶" ipbNv;·r xnw" xnw" 210
tt" surg,;" sveR ≤xvmUc"u suroˇmm( 211
dev; Ëcu"
aSQn;' c p;vn' b[iU h aSm;k˘ c gv;' tq; 212
b[˜ov;c
≤xv" p[;h td; sv;RNg©;m;PluTy yàt"
dev;í g;vStTp;p;NmuCyNte n;] s'xy" 213
p[=;≤lt;in c;SqIin AiWdeh.v;Nyq
t;in p[=;ln;dev t] p[;¢;in pUtt;m( 214
y] dev; muˇ_p;p;StˇIq| p;pn;xnm(
t] ò;n' c d;n' c b[˜hTy;ivn;xnm( 215
gv;' c p;vn' y] gotIq| tdud;˙tm(
t] ò;n;Nmh;bu≤ıgoRm/e flm;“uy;t( 216
y] td(b;[ ˜,;SqIin a;sNpu<y;in n;rd
iptOtIq| tu vw Dey' iptø,;' p[Iitv/Rnm( 217
.Sm;iSqn%rom;…, p[;…,no ySy kSy…ct(
t] tIqeR s'£merNy;v∞N{;kút;rkm( 218
SvgeR v;so .veˇSy aip du„’tkmR,"
tq; c£Éêr;ˇIq;RT]I…, tIq;Rin n;rd
tt" pUt;" surg,; g;v" x'.mu q;b[vu n( 219
gosur; Ëcu"
y;m" Sv' Svm…/œ;nm] sUy"R p[itiœt"
aiSm≤NSqte idnkre sur;" sveR p[itiœt;" 220
.veyju gR t;mIx tdnuD;tumhR…s
570

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

sUyoR Á;Tm;Sy jgtStSquWí sn;tn" 221
idv;kro devmySt];Sm;…." p[itiœt"
y] g©; jgı;]I y] vw }yMbk" Svym(
surv;s' p[itœ;n' .ve¥] c }yMbkm( 222
b[˜ov;c
a;pOCz‰ ipPpl;d' t' sur;" Sv' sdn' yyu"
ipPpl;" k;lpy;Rye Svg| jGmurq;=ym( 223
p;dp;n;' pd' ivp[" ipPpl;d" p[t;pv;n(
=e];…/pTye s'Sq;Py pUjy;m;s x'krm( 224
d/I…csUnmu iuR n®g[tje ;
av;Py .;y;| g*tmSy;Tmj;' c
pu];nq;v;Py …≈y' yxí
su˙∆nw" SvgRmv;p /Ir" 225
tt" p[.iO t tˇIq| ipPpleêrmuCyte
svR£tufl' pu<y' Smr,;d`n;xnm( 226
ik˘ pun" ò;nd;n;>y;m;idTySy tu dxRn;t(
c£Éêr" ipPplexo devdevSy n;mnI 227
srhSy' ividTv; tu svRk;m;nv;“uy;t(
sUySR y c p[itœ;n;Tsurv;se p[itiœte
p[itœ;n' tu tT=e]' sur;,;mip vLl.m( 228
îtIdm;:y;nmtIv pu<y'
p#πt v; y" Í,uy;TSmre√;
s dI`RjIvI /nv;N/mRyˇu _x(
c;Nte SmrHx'.mu pu iw t inTym( 229
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e c£ÉêripPpleêrp;pp[,;xngotIqRiptøtIqRsUypR i[ tœ;nko$‰;idtIqRv,Rn' n;m dx;…/kxttmoå?y;y" 110
571

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

g*tmIm;h;TMye EkcTv;·r'xˇmoå?y;y" 41
aqwk;dx;…/kxttmoå?y;y"
n;gtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
n;gtIqR…mit :y;t' svRk;mp[d' xu.m(
y] n;geêro dev" Í,u tSy;ip ivStrm( 1
p[itœ;npure r;j; xUrsen îit ≈ut"
somv'x.v" ≈Im;Nmitm;Ngu,s;gr" 2
pu];q| s mh;yàmkro≤Tp[yy; sh
tSy pu]…ír;d;sITspoR vw .IW,;’it" 3
pu]' t' gopy;m;s xUrseno mhIpit"
r;D" pu]" spR îit n k…íi√Ndte jn" 4
aNtvRtIR pro v;ip m;tr' iptr' ivn;
/;]eYyip n j;n;it n;m;Tyo n puroiht" 5
t' ÎÇ; .IW,' sp| s.;yoR nOpsˇm"
s't;p' inTym;“oit sp;R√rmpu]t; 6
EtdiSt mh;spoR v·ˇ_ inTy' mnu„yvt(
s spR" iptr' p[;h k⁄® cU@;mip i£y;m( 7
tqopnyn' c;ip ved;?yynmev c
y;v√πd' n c;/Ite t;vCzÀ{smo i√j" 8
b[˜ov;c
EtCz^Tu v; pu]vc" xUrsenoåitdu"≤%t"
b[;˜,' k˘cn;nIy s'Sk;r;id td;krot(
a/Itved" spoRåip iptr' c;b[vIiddm( 9
spR ¨v;c
572

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ivv;h' k⁄® me r;jNs(]Ik;moåh' nOpoˇm
aNyq;ip c ’Ty' te n …s?yeidit me mit" 10
jn…yTv;Tmj;Nvediv…/n;≤%ls'S’tI"
n k⁄y;R¥" ipt; tSy nrk;•;iSt in„’it" 11
b[˜ov;c
iviSmt" s ipt; p[;h sut' tmurg;’itm( 12
xUrsen ¨v;c
ySy xBd;dip ];s' y;≤Nt xUr;í pU®W;"
tSmw kNy;' tu ko d¥;√d pu] kro…m ikm( 13
b[˜ov;c
t≤TptuvcR n' ≈uTv; spR" p[;h ivc=," 14
spR ¨v;c
ivv;h; bhvo r;jn[;D;' s≤Nt jneêr
p[sÁ;hr,' c;ip xS]wvvRw ;h Ev c 15
j;te ivv;he pu]Sy ipt;s* ’t’∫vet(
no ced]wv g©;y;' m·r„ye n;] s'xy" 16
b[˜ov;c
tTpu]iníy' D;Tv; apu]o nOpsˇm"
ivv;h;qRmm;Ty;'St;n;Ùyed' vcoåb[vIt( 17
xUrsen ¨v;c
n;geêro mm suto yuvr;jo gu,;kr"
gu,v;Nmitm;HxUro dujyR " x]ut;pn" 18
rqe n;ge s /nuiW pO…qVy;' nopmIyte
ivv;hStSy ktRVyo Áh' vOıStqwv c 19
r;Jy.;r' sute NySy in…íNtoåh' .v;Myt"
n d;rs'gh[ o y;vˇ;vTpu]o mm ip[y" 20
573

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b;l.;v' no jh;it tSm;TsveåR numNy c
ivv;h;y;q k⁄vNR tu yà' mm ihte rt;" 21
n me k;…cˇd; …cNt; ’to√;ho yd;Tmj"
sute NySt.r; y;≤Nt ’itnStpse vnm( 22
b[˜ov;c
am;Ty; r;jvcn' ≈uTv; sveR ivnItvt(
Ëcu" p[;Ôlyo hW;R{;j;n' .U·rtejsm( 23
am;Ty; Ëcu"
tv pu]o gu,JyeœSTv' c svR] iv≈ut"
ivv;he tv pu]Sy ik˘ mN}y' ik˘ tu …cNTyte 24
b[˜ov;c
am;TyeWu tqoˇ_ÉWu gM.Iro nOpsˇm"
pu]' sp| Tvm;Ty;n;' n c;:y;it n te ivdu" 25
r;j; punSt;nuv;c k; Sy;TkNy; gu,;…/k;
mh;v'x.v" ≈Im;Nko r;j; Sy;Ìu,;≈y" 26
s'bN/yoGy" xUrí yTs'bN/" p[xSyte
t{;jvcn' ≈uTv; am;Ty;n;' mh;mit" 27
k⁄lIn" s;/urTyNt' r;jk;yRihte rt"
r;Do mit' ividTv; tu îi©tDoåb[vIiddm( 28
am;Ty ¨v;c
pUvdR x
e e mh;r;j ivjyo n;m .Upit"
v;…jv;r,rà;n;' ySy s':y; n iv¥te 29
a∑* pu]; mhe„v;s; mh;r;jSy /Imt"
teW;' Svs; .ogvtI s;=;Ll+mI·rv;pr;
tv pu]Sy yoGy; s; .;y;R r;jNmyoidt; 30
b[˜ov;c
574

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

vOı;m;Tyvc" ≈uTv; r;j; t' p[Ty.;Wt 31
r;jov;c
sut; tSy kq' meåSy sutSy Sy;√dSv tt( 32
vOı;m;Ty ¨v;c
l≤=toå…s mh;r;j yˇe mn…s vtRte
yCzÀrsen ’Ty' Sy;dnuj;nIih m;' tt" 33
b[˜ov;c
vOı;m;Tyvc" ≈uTv; .UW,;Cz;dno·ˇ_…."
s'pJU y p[We y;m;s mhTy; seny; sh 34
s pUvdR x
e m;gTy mh;r;j' smeTy c
s'pJU y iviv/wv;RKyw®p;ywnIRits'.vw" 35
mh;r;jsut;y;í .ogvTy; mh;mit"
xUrsenSy nOpte" sUnon;RgSy /Imt" 36
ivv;h;y;kroTs'…/' …mQy;…mQy;vco¨·ˇ_…."
pUjy;m;s nOpit' .UW,;Cz;dn;id…." 37
av;Py pUj;' nOpitdRd;mITyvdˇd;
tt a;gTy r;Deås* vOı;m;Tyo mh;mit" 38
xUrsen;y t√éˇ' vwv;ihkmvedyt(
tto b¸itqe k;le vOı;m;Tyo mh;mit" 39
punbRlne mht; vS];l'k;r.UiWt"
jg;m trs; svwrR Nywí s…cvwvtRO " 40
ivv;h;y mh;m;Tyo mh;r;j;y bu≤ım;n(
sv| p[ov;c vOıoås;vm;Ty" s…cvwvtRO " 41
vOı;m;Ty ¨v;c
a];gNtu' n c;y;it xUrsenSy .Upte"
pu]o n;g îit :y;to bu≤ım;Ngu,s;gr" 42
575

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

=i]y;,;' ivv;h;í .veybu ¸R /; nOp
tSm;CzS]wrl'k;rwivRv;h" Sy;Nmh;mte 43
=i]y; b[;˜,;íwv sTy;' v;c' vd≤Nt ih
tSm;CzS]wrl'k;rwivRv;hSTvnumNyt;m( 44
b[˜ov;c
vOı;m;Tyvc" ≈uTv; ivjyo r;jsˇm"
mene v;Ky' tq; sTymm;Ty' .Upit' td; 45
ivv;hmkro{;j; .ogvTy;" sivStrm(
xS]e, c yq;x;S]' p[We y;m;s t;' pun" 46
Sv;nm;Ty;'Stq; g;í ihr<yturg;idkm(
b¸ dÊv;q ivjyo hWe,R mht; yut" 47
t;m;d;y;q s…cv; vOı;m;Typurogm;"
p[itœ;nmq;>yeTy xUrsen;y t;' òuW;m( 48
Nyvedy'StqocuSte ivjySy vco b¸
.UW,;in iv…c];…, d;Syo vS];idk˘ c yt( 49
inve¥ xUrsen;y ’t’Ty; b.Uivre
ivjySy tu yeåm;Ty; .ogvTy; sh;gt;" 50
t;NpUj…yTv; r;j;s* b¸m;npur"srm(
ivjy;y yq; p[IitStq; ’Tv; VysjRyt( 51
ivjySy sut; b;l; Âpy*vnx;≤lnI
ê≈UêxuryoinRTy' xu≈WU NtI sum?ym; 52
.ogvTy;í yo .t;R mh;spoRåit.IW,"
Ek;Ntdexe ivjne gOhe ràsuxo….te 53
sugN/k⁄smu ;k°,Re t];Ste su%xItle
s spoR m;tr' p[;h iptr' c pun" pun" 54
mm .;y;R r;jpu]I ik˘ m;' nwvopspRit
576

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tTpu]vcn' ≈uTv; spRm;tedmb[vIt( 55
r;jpà‰uv;c
/;i]kÉ gCz su.ge xI`[' .ogvtI' vd
tv .t;R spR îit tt" s; ik˘ vid„yit 56
b[˜ov;c
/;i]k; c tqeTyuKTv; gTv; .ogvtI' td;
rhogt; ¨v;ced' ivnItvdpUvvR t( 57
/;i]kov;c
j;neåh' su.ge .{e .t;Rr' tv dwvtm(
n c;:yey' Tvy; Kv;ip spoR n pu®Wo /[vu m( 58
b[˜ov;c
tSy;St√cn' ≈uTv; .ogvTyb[vIiddm( 59
.ogvTyuv;c
m;nuWI,;' mnu„yo ih .t;R s;m;Nyto .vet(
ik˘ pundevR j;itStu .t;R pu<yen l>yte 60
b[˜ov;c
.ogvTy;Stu t√;Ky' s; c sv| Nyvedyt(
sp;Ry spRm;]e c r;De cwv yq;£mm( 61
®rod r;j; t√;Ky;TSmOTv; t;' kmR,o gitm(
.ogvTyip t;' p[;h ¨ˇ_pUv;| pun" s%Im( 62
.ogvTyuv;c
k;Nt' dxRy .{' te vOq; y;it vyo mm 63
b[˜ov;c
tt" s; dxRy;m;s sp| tmit.IW,m(
sugN/k⁄smu ;k°,Re xyne s; rhogt; 64
t' ÎÇ; .IW,' sp| .t;Rr' rà.UiWtm(
577

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

’t;Ô≤lpu$; v;KymvdTk;NtmÔs; 65
.ogvTyuv;c
/Ny;SMynughO It;iSm ySy; me dwvt' pit" 66
b[˜ov;c
îTyuKTv; xyne iSqTv; t' sp| spR.;vnw"
%ely;m;s tNv©« gItwívw ;©s'gmw" 67
sugN/k⁄smu "w p;nwStoWy;m;s t' pitm(
tSy;íwv p[s;den spRSy;.UTSmOitmRnu e
SmOTv; sv| dwv’t' r;]* spoRåb[vI≤Tp[y;m( 68
spR ¨v;c
r;jkNy;ip m;' ÎÇ; n .It;…s kq' ip[ye
sov;c dwviviht' koåit£…mtumIêr"
pitrev git" S]I,;' svRdvw ivxeWt" 69
b[˜ov;c
≈uTveit ˙∑St;m;h n;g" p[h…st;nn" 70
spR ¨v;c
tu∑oåiSm tv .KTy;h' ik˘ dd;…m tve‚Pstm(
tv p[s;d;∞;vRi© svRSmOitr.Uidym( 71
x¢oåh' devdevne k⁄ipten ipn;ikn;
mheêrkre n;g" xeWpu]o mh;bl" 72
soåh' pitSTv' c .;y;R n;ª; .ogvtI pur;
¨m;v;Ky;∆h;so∞w" x'."u p[Ito rhogt" 73
mm;ip c;gt' .{e h;Sy' t∂ºvs'in/*
ttStu k⁄ipt" x'."u p[;d;Cz;p' mmeÎxm( 74
≤xv ¨v;c
mnu„yyon* Tv' spoR .ivt; D;nv;init 75
578

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

spR ¨v;c
tt" p[s;idt" x'.Su Tvy; .{e my; sh
ttíoˇ_' ten .{e g*tMy;' mm pUjnm( 76
k⁄vtR o D;nm;/;Sye yd; sp;R’teStv
td; ivx;po .ivt; .ogvTy;" p[s;dt" 77
tSm;idd' mm;p•' tv c;ip xu.;nne
tSm;•ITv; g*tmI' m;' pUj;' k⁄® my; sh 78
tto ivx;po .ivt; a;v;' y;v" ≤xv' pun"
sveWR ;' svRd;t;Rn;' ≤xv Ev pr; git" 79
b[˜ov;c
tCz^Tu v; .tOvR cn' s; .];R g*tmI' yy*
tt" ò;Tv; tu g*tMy;' pUj;' c£É ≤xvSy tu 80
tt" p[s•o .gv;≤NdVyÂp' dd* mune
a;pOCz‰ iptr* spoR .;yRy; gNtum¥u t"
≤xvlok˘ tto D;Tv; ipt; p[;h mh;mit" 81
iptov;c
yuvr;Jy/ro Jyeœ" pu] Eko .v;init
tSm;{;JymxeW,e ’TvoTp;¥ sut;NbÙn(
y;te m…y pr' /;m tto y;ih ≤xv' purm( 82
b[˜ov;c
EtCz^Tu v; iptOvcStqeTy;h s n;gr;$(
k;mÂpmv;Py;q .;yRy; sh suvt[ " 83
ip]; m;]; tq; pu]w r;Jy' ’Tv; suivStrm(
y;te ipt·r SvloRk˘ pu];NSq;Py SvkÉ pde 84
.;y;Rm;Ty;idsihtStt" ≤xvpur' yy*
tt" p[.iO t tˇIq| n;gtIqR…mit ≈utm( 85
579

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

y] n;geêro devo .ogvTy; p[itiœt"
t] ò;n' c d;n' c svR£tuflp[dm( 86
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye n;gtIqRv,Rn'
n;mwk;dx;…/kxttmoå?y;y" 111
g*tmIm;h;TMye i√cTv;·r'xˇmoå?y;y" 42
aq √;dx;…/kxttmoå?y;y"
m;tOtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
m;tOtIqR…mit :y;t' svR…s≤ıkr' nO,;m(
a;…/….mRCu yte jNtuStˇIqRSmr,;dip 1
dev;n;msur;,;' c s'groå.UTsud;®,"
n;xKnuvS' td; jet'u dev; d;nvs'grm( 2
td;hmgm' deviw StœNt' xUlp;…,nm(
aStv' iviv/wv;RKyw" ’t;Ô≤lpu$" xnw" 3
s'mN}y devrw suríw svwrR (
yd;˙t' s'm…qtu' smu{m(
yTk;lkÀ$' sm.UNmhex
tÊv;' ivn; ko g[…stu' smqR" 4
pu„pp[h;re, jgT]y' y"
Sv;/Inm;p;d…ytu' smqR"
m;ro hreåPyNysur;idvN¥o
ivt;ym;no ivly' p[y;t" 5
ivmQy v;rIxmn©x]o
yduˇm' tˇu idv*kse>y"
dÊv; ivW' s'hr•Ilk<#
580

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ko v; /t|u Tv;mOte vw smqR" 6
ttí tu∑o .gv;n;idkt;R i]locn" 7
≤xv ¨v;c
d;Syeåh' yd.I∑' vo b[vu Ntu sursˇm;" 8
dev; Ëcu"
d;nve>yo .y' `or' t]wih vOW.?vj
jih x]UNsur;Np;ih n;qvNtSTvy; p[.o 9
in„k;r," su˙Cz÷.o n;.iv„y∫v;Nyid
td;k·r„y≤Nk…mv du"%;t;R" svRdie hn" 10
b[˜ov;c
îTyuˇ_StT=,;Tp[;y;¥] te devx]v"
t] t¥uım.vCz÷kre, suri√W;m( 11
tt≤S]locn" ≈;NtStmoÂp/r" ≤xv"
ll;$;√‰pt'StSy yu?yt" Sved…bNdv" 12
s s'hrNdwTyg,;'St;msI' mUitRm;…≈t"
t;' mUitRmsur; ÎÇ; me®pOœ;∫⁄v' yyu" 13
s s'hrNsvRdTw y;'Std;gCz∫⁄v' hr"
îtíetí .It;Steå/;vNsv;| mhI…mm;m( 14
tqwv kop;&{oåip x]US' t;nnu/;vit
tqwv yu?yt" x'.o" pitt;" Sved…bNdv" 15
y] y] .uv' p[;¢o …bNdum;Rhêe ro mune
t] t] ≤xv;k;r; m;tro j…Dre tt" 16
p[ocumhR êe r' sv;R" %;d;mSTvsur;init
tt" p[ov;c .gv;Nsvw"R surg,wvtRO " 17
≤xv ¨v;c
Svg;R∫v⁄ mnup;[ ¢; r;=s;Ste rs;tlm(
581

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

anup;[ ¢;Stt" sv;R" Í<vNtu mm .;iWtm( 18
y] y] i√Wo y;≤Nt t] gCzNtu m;tr"
rs;tlmnup;[ ¢; îd;nI' m∫y;id≠√W"
.vTyoåPynugCzNtu rs;tlmnu i√W" 19
b[˜ov;c
t;í jGmu.vRu ' ….Êv; y] te dwTyd;nv;"
t;NhTv; m;tr" sv;RNdev;rInit.IW,;n( 20
pundevR ;nup;jGmu" pq; tenvw m;tr"
gt;í m;tro y;v¥;v∞ punr;gt;" 21
t;v∂ºv;" iSqt; a;sn(g*tmItIrm;…≈t;"
p[Sq;n;ˇ] m;tø,;' sur;,;' c p[itiœte" 22
p[itœ;n' tu tT=e]' pu<y' ivjyv/Rnm(
m;tø,;' y] coTpiˇm;RttO Iq| pOqKpOqk™ 23
t] t] …bl;Ny;sn[s;tlgt;in c
sur;St;>yo vr;Np[oculoRkÉ pUj;' yq; ≤xv" 24
p[;“oit t√Nm;tO>y" pUj; .vtu svRd;
îTyuKTv;NtdR/du vRe ; a;s'St]wv m;tr" 25
y] y] iSqt; deVyo m;tOtIq| tto ivdu"
sur;,;mip seVy;in ik˘ punm;RnWu ;id…." 26
teWu ò;nmqo d;n' iptø,;' cwv tpR,m(
sv| td=y' Dey' ≤xvSy vcn' yq; 27
yiSTvd' Í,uy;…•Ty' Smredip p#πˇq;
a;:y;n' m;tOtIq;Rn;m;yu„m;Ns su%I .vet( 28
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de devtIqRm;tOtIqRpi[ tœ;nv,Rn'
n;m √;dx;…/kxttmoå?y;y" 112
g*tmIm;h;TMye i]cTv;·r'xˇmoå?y;y" 43
582

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

aq ]yodx;…/kxttmoå?y;y"
b[˜tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
îdmPypr' tIq| dev;n;mip dul.R m(
b[˜tIqR…mit :y;t' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' nO,;m( 1
iSqteWu devswNyeWu p[iv∑eWu rs;tlm(
dwTyeWu c muin≈eœ tq; m;tOWu t;nnu 2
mdIy' pçm' vK]' gdR.;’it .IW,m(
t√K]' devswNyeWu m…y itœTyuv;c h 3
he dwTy;" ik˘ pl;yNte n .y' voåStu sTvrm(
a;gCzNtu sur;Nsv;RN.=…y„ye =,;idit 4
inv;ryNt' m;mev' .=,;yo¥t' tq;
t' ÎÇ; ivbu/;" sveR iv]St; iv„,umb[vu n( 5
];ih iv„,o jg•;q b[˜,oåSy mu%' lun
c£/O‚Gvbu/;n;h Czπ…µ c£É, vw ≤xr" 6
ik˘ tu tiCz•mevde ' s'hreTscr;crm(
mN]' b[mU oå] ivbu/;" ≈Uyt;' svRmve ih 7
i]ne]" k≤xrXzπˇ; s c /ˇe n s'xy"
my; c x'."u svwíR Stut" p[oˇ_Stqwv c 8
y;g" =,I Î∑fleåsmqR"
s nwv ktu"R fltIit mTv;
flSy d;ne p[it.Uj$R Iit
in…íTy lok" p[itkmR y;t" 9
tt" surx
e " s't∑u o dev;n;' k;yR…sıye
lok;n;mupk;r;q| tqeTy;h sur;Np[it 10
583

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

t√K]' p;pÂp' y∫IW,' lomhWR,m(
in’Ty n%xS]wí Kv Sq;Py' ceTyq;b[vIt( 11
t]el; ivbu/;n;h n;h' vo!ü' ≤xr" =m;
rs;tlmqo y;Sye ¨d…/í;Pyq;b[vIt( 12
xoW' y;Sye =,;dev puníocu" ≤xv' sur;"
Tvywvtw d(b˜[ ≤xro /;y| lok;nukMpy; 13
aCzπde jgt;' n;xXzπde doWí t;Îx"
Ev' ivmOXy somexo d/;r k≤xrStd; 14
t∂»Ç; du„kr' kmR g*tmI' p[;Py p;vnIm(
aStuvÔgt;mIx' p[,y;∫·ˇ_t" sur;" 15
dev„e v…m]' k≤xroåit.Im'
t;N.=,;yopgt' in’Ty
n%;g[sCU y; xkleNdum*≤ls(
Ty;geåip doW;T’py;nu/ˇe 16
t] te ivbu/;" sveR iSqt; ye b[˜,oå≤NtkÉ
tu∑vë iu vRb/u x
e ;n' kmR ÎÇ;itdwvtm( 17
tt" p[.iO t tˇIq| b[˜tIqR…mit ≈utm(
a¥;ip b[˜,o Âp' ctum%
uR mviSqtm( 18
≤xrom;]' tu y" pXyeTs gCzπdb( ˜[ ," pdm(
y] iSqTv; Svy' ®{o lUnv;Nb[˜," ≤xr" 19
®{tIq| tdev Sy;ˇ] s;=;i∂v;kr"
dev;n;' c SvÂpe, iSqto ySm;ˇduˇmm( 20
s*y| tIq| td;:y;t' svR£tuflp[dm(
t] ò;Tv; r…v' ÎÇ; punjRNm n iv¥te 21
mh;devne yiCz•' b[˜," pçm' ≤xr"
=e]åe ivmuˇ_É s'Sq;Py devt;n;' iht' ’tm( 22
584

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

b[˜tIqeR ≤xrom;]' yo ÎÇ; g*tmIt$e
=e]åe ivmuˇ_É tSywv Sq;ipt' yoånupXyit
kp;l' b[˜," pu<y' b[˜h; pUtt;' v[jte ( 23
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye
b[˜tIqRb˜[ ≤xro≤l©≤xvtIqRsyU tR Iq;RidW@xIittIqRv,Rn' n;m
]yodx;…/kxttmoå?y;y" 113
g*tmIm;h;TMye ctuíTv;·r'xˇmoå?y;y" 44
aq ctudx
R ;…/kxttmoå?y;y"
aivfltIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
aivfl' tIqRm;:y;t' svRivflivn;xnm(
t];ip vOˇm;:y;Sye Í,u n;rd .·ˇ_t" 1
devsT]e p[vˇO e tu g*tMy;íoˇre t$e
sm;i¢nwvR sT]Sy s'j;t; ivfldoWt" 2
tt" surg,;" sveR m;mvocNh·r' td;
tto ?y;ngtoåh' t;nvoc' vI+y k;r,m( 3
ivn;yk’twivRflnw tRw TsT]' sm;Pyte
tSm;TStuvNtu te sveR a;iddev' ivn;ykm( 4
tqeTyuKTv; surg,;" ò;Tv; te g*tmIt$e
aStuvN.·ˇ_to dev; a;iddev' g,eêrm( 5
dev; Ëcu"
y" svRk;yeWR u sd; sur;,;m(
apIxiv„<vMbujs'.v;n;m(
pUJyo nmSy" p·r…cNtnIys(
t' ivflr;j' xr,' v[j;m" 6
585

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

n ivflr;jen smoåiSt k…íd(
devo mnov;æHzts'pd[ ;t;
in…íTy cwt≤T]pur;Ntkoåip
t' pUjy;m;s v/e pur;,;m( 7
krotu soåSm;kmivflmiSmn(
mh;£t* sTvrm;‚MbkÉy"
?y;ten yen;≤%ldeh.;j;'
pU,;R .iv„y≤Nt mno….l;W;" 8
mhoTsvoå.Ud≤%lSy deVy;
j;t" sut…í≤Nttm;] Ev
atoåvdNsurs'`;" ’t;q;R"
s¥oj;t' ivflr;j' nmNt" 9
yo m;tu®Ts©gtoåq m;];
inv;yRm;,oåip bl;∞ cN{m(
s'gopy;m;s iptuj$R ;su
g,;…/n;qSy ivnod EW" 10
pp* Stn' m;turq;ip tO¢o
yo .[;tOm;TsyRkW;ybu≤ı"
lMbodrSTv' .v ivflr;jo
lMbodr' n;m ck;r x'."u 11
s'vie ∑to devg,wmhR x
e "
p[vtRt;' nOTy…mtITyuv;c
s'toiWto nUpru r;vm;];d(
g,eêrTveå….iWWec pu]m( 12
yo ivflp;x' c kre, …b.[t(
SkN/e k⁄#;r' c tq; pre,
586

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

apU…jto ivflmqoåip m;tu"
kroit ko ivflpte" smoåNy" 13
/m;Rqk
R ;m;idWu pUvpR JU yo
dev;sur"w pUJyt Ev inTym(
ySy;cRn' nwv ivn;xmiSt
t' pUvpR JU y' p[qm' nm;…m 14
ySy;cRn;Tp[;qRny;nuÂp;'
ÎÇ; tu svRSy flSy …s≤ım(
SvtN]s;mQyR’t;itgv|
.[;tOip[y' Tv;%urq' tmI@º 15
yo m;tr' srswnTRO ygItws(
tq;….l;Wwr≤%lwivRnodw"
s'toWy;m;s td;ittu∑'
t' ≈Ig,ex' xr,' p[p¥e 16
suropk;rwrsuríw yuı"w
Sto]wnmR Sk;rprwí mN]w"
iptOps[ ;den sd; smOı'
t' ≈Ig,ex' xr,' p[p¥e 17
jye pur;,;mkroTp[tIp'
ip];ip hW;RTp[itpU…jto y"
inivRflt;' c;ip puník;r
tSmw g,ex;y nmSkro…m 18
b[˜ov;c
îit Stut" surg,wivRflx
e " p[;h t;Npun" 19
g,ex ¨v;c
îto inivRflt; sT]e mˇ" Sy;dsur;·r," 20
587

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜ov;c
devsT]e invOˇe tu g,ex" p[;h t;Nsur;n( 21
g,ex ¨v;c
Sto]e,;nen ye .KTy; m;' Sto„y≤Nt ytv[t;"
teW;' d;·r{‰du"%;in n .vey"u kd;cn 22
a] ye .·ˇ_t" ò;n' d;n' k⁄yrRu t≤N{t;"
teW;' sv;R…, k;y;R…, .vey·u rit mNyt;m( 23
b[˜ov;c
t√;Kysmk;l' tu tqeTyUc"u sur; aip
invOˇe tu m%e tiSmNsur; jGmu" Svm;lym( 24
tt" p[.iO t tˇIqRmivfl…mit g¥te
svRk;mp[d' pus' ;' svRivflivn;xnm( 25
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMyeåivfltIqRv,Rn' n;m
ctudx
R ;…/kxttmoå?y;y" 114
g*tmIm;h;TMye pçcTv;·r'xoå?y;y" 45
aq pçdx;…/kxttmoå?y;y"
xeWtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
xeWtIqR…mit :y;t' svRk;mp[d;ykm(
tSy Âp' p[v+y;…m yNmy; p·r.;iWtm( 1
xeWo n;m mh;n;go rs;tlpit" p[."u
svRn;gw" p·rvOto rs;tlmq;>yg;t( 2
r;=s; dwTydnuj;" p[iv∑; ye rs;tlm(
twinRrSto .o…gpitm;Rmvu ;c;q iv◊l" 3
xeW ¨v;c
588

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

rs;tl' Tvy; dˇ' r;=s;n;' mm;ip c
te me Sq;n' n d;Sy≤Nt tSm;Êv;' xr,' gt" 4
ttoåhmb[v' n;g' g*tmI' y;ih p•g
t] StuTv; mh;dev' lPSyse Tv' mnorqm( 5
n;NyoåiSt loki]tye mnorqsmpRk"
m√;Kyp[·e rto n;go g©;m;PluTy yàt"
’t;Ô≤lpu$o .UTv; tu∑;v i]dxeêrm( 6
xeW ¨v;c
nmS]wloKyn;q;y d=yDiv.eidne
a;idk]eR nmStu>y' nmS]wloKyÂip,e 7
nm" shß≤xrse nm" s'h;rk;·r,e
somsUy;R…¶Âp;y jlÂp;y te nm" 8
svRd; svRÂp;y k;lÂp;y te nm"
p;ih x'kr svex
R p;ih somex svRg
jg•;q nmStu>y' deih me mnse‚Pstm( 9
b[˜ov;c
tto mheêr" p[It" p[;d;•;ge‚Pst;Nvr;n(
ivn;x;y sur;rI,;' dwTyd;nvr=s;m( 10
xeW;y p[dd* xUl' jÁnen;·rpug' v;n(
tt" p[oˇ_" ≤xven;s* xeW" xUlne .o…g…." 11
rs;tlmqo gTv; inj`;n ·rpUn,[ e
inhTy n;g" xUlne dwTyd;nvr;=s;n( 12
NyvtRt pundevR o y] xeWêe ro hr"
pq; yen sm;y;to dev' {∑ë' s n;gr;$( 13
rs;tl;¥] devo …bl' t] Vyj;yt
tSm;iältl;¥;t' g;©÷ v;yRitpu<ydm( 14
589

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

t√;·r g©;mgmÌ©;y;" s'gmStt"
devSy purtí;ip k⁄<@÷ t] suivStrm( 15
n;gSt];kroıom' y] c;…¶" sd; iSqt"
so„,' td.v√;·r g©;y;St] s'gm" 16
devdev' sm;r;?y n;g" p[Ito mh;yx;"
rs;tl' ttoå.I∑' ≤xv;Tp[;Py tl' yy* 17
tt" p[.iO t tˇIq| n;gtIqRmdu ;˙tm(
svRk;mp[d' pu<y' rogd;·r{‰n;xnm( 18
a;yul+R mIkr' pu<y' ò;nd;n;∞ mu·ˇ_dm(
Í,uy;√; p#π∫KTy; yo v;ip Smrte tu tt( 19
tIq| xeWêe ro y] y] x·ˇ_p[d" ≤xv"
Ek…v'xittIq;Rn;mu.yoSt] tIryo"
xt;in muinx;dUl
R svRsp' Tp[d;…yn;m( 20
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye
¨.ytIrgtxeWtIqRxWe êe rxUlêe r;…¶k⁄<@rs;tlg©;s'gmo„,tIq;R¥k
e …v'
xitxttIqRv,Rn' n;m pçdx;…/kxttmoå?y;y" 115
aq Wo@x;…/kxttmoå?y;y"
v@v;idshßtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
mh;nl…mit :y;t' v@v;nlmuCyte
mh;nlo y] devo v@v; y] s; ndI 1
tˇIq| pu] v+y;…m mOTyudoWjr;phm(
pur;s•w…mW;r<ye AWy" sT]k;·r," 2
x…mt;r' c AWyo mOTyu' c£⁄StpiSvn"
vtRm;ne sT]y;ge mOTy* x…mt·r iSqte 3
590

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

n mm;r td; k…ídu.y' Sq;òu j©mm(
ivn; pxUNmuin≈eœ mTy| c;mTyRt;' gtm( 4
tt≤S]iv∑pe xUNye mTyeR cwv;its'.tO e
mOTyunope≤=te dev; r;=s;nU…cre td; 5
dev; Ëcu"
gCz?vmOiWsT]' t•;xy?v' mh;?vrm(
b[˜ov;c
îit devvc" ≈uTv; p[ocuSte r;=s;" sur;n( 6
asur; Ëcu"
iv?v'sy;mSt' yDmSm;k˘ ik˘ fl' tt"
p[vtRte ivn; het'u n koip Kv;ip j;tu…ct( 7
b[˜ov;c
dev; aPysur;nUcyu DR ;/| .vt;mip
.vedve tto y;Ntu AWI,;' sT]muˇmm( 8
te ≈uTv; Tv·rt;" sveR y] yD" p[vtRte
jGmuSt] ivn;x;y devv;Ky;i√xeWt" 9
tJD;Tv; AWyo mOTyum;Û" ik˘ k⁄mhR e vym(
a;gt; devvcn;{;=s; yDn;≤xn" 10
mOTyun; sh s'mN}y nw…mW;r<yv;…sn"
sveR TyKTv; Sv;≈m' t' x…m]; sh n;rd 11
a…¶m;]mup;d;y TyKTv; p;];idk˘ tu yt(
£tuin„pˇye jGmug*RtmI' p[it sTvr;" 12
t] ò;Tv; mhex;n' r=,;yoptiSqre
’t;Ô≤lpu$;Ste tu tu∑vë ≤u S]dxeêrm( 13
AWy Ëcu"
yo lIly; ivê…md' ck;r
591

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

/;t; iv/;t; .uvn]ySy
yo ivêÂp" sdsTpro y"
someêr' t' xr,' v[j;m" 14
mOTyu®v;c
îCz;m;]e, y" sv| h≤Nt p;it kroit c
tmh' i]dxex;n' xr,' y;…m x'krm( 15
mh;nl' mh;k;y' mh;n;giv.UW,m(
mh;mUitR/r' dev' xr,' y;…m x'krm( 16
b[˜ov;c
tt" p[ov;c .gv;NmOTyo k; p[IitrStu te 17
mOTyu®v;c
r;=se>yo .y' `orm;p•' i]dxeêr
yDmSm;'í r=Sv y;vTsT]' sm;Pyte 18
b[˜ov;c
tq; ck;r .gv;'≤S]ne]o vOW.?vj"
x…m]; mOTyun; sT]mOWI,;' pU,tR ;' yy* 19
hivW;' .;g/ey;y a;jGmurmr;" £m;t(
t;nvocNmuing,;" s'=Bu /; mOTyun; sh 20
AWy Ëcu"
aSmNm%ivn;x;y r;=s;" p[ie Wt; yt"
tSm;∫vŒ" p;ipœ; r;=s;" sNtu x]v" 21
b[˜ov;c
tt" p[.iO t dev;n;' r;=s; vw·r,oå.vn(
’Ty;' c v@v;' t] dev;í AWyoåml;" 22
mOTyo.;Ry;R .v Tv' t;…mTyuKTv; teå>yWecyn(
a….Wekodk˘ yˇu s; ndI v@v;.vt( 23
592

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

mOTyun; Sq;ipt' ≤l©÷ mh;nl…mit ≈utm(
tt" p[.iO t tˇIq| v@v;s'gm' ivdu" 24
mh;nlo y] devStˇIq| .u·ˇ_mu·ˇ_dm(
shß' t] tIq;Rn;' sv;R.I∑p[d;…yn;m(
¨.yoStIryoSt] Smr,;d``;itn;m( 25
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye v@v;idshßtIqRv,Rn' n;m
Wo@x;…/kxttmoå?y;y" 116
g*tmIm;h;TMye s¢cTv;·r'xoå?y;y" 47
aq s¢dx;…/kxttmoå?y;y"
a;TmtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
a;TmtIqR…mit :y;t' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' nO,;m(
tSy p[.;v' v+y;…m y] D;neêr" ≤xv" 1
dˇ îTyip iv:y;t" soåi]pu]o hrip[y"
duv;Rss" ip[yo .[;t; svRD;nivx;rd"
s gTv; iptr' p[;h ivnyen p[,My c 2
dˇ ¨v;c
b[˜D;n' kq' me Sy;Tk˘ pOCz;…m Kv y;…m c 3
b[˜ov;c
tCz^Tu v;i]" pu]v;Ky' ?y;Tv; vcnmb[vIt( 4
ai]®v;c
g*tmI' pu] gCz Tv' t] Stuih mheêrm(
s tu p[Ito ydwv Sy;ˇd; D;nmv;PSy…s 5
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; td;]eyo g©;' gTv; xu…cyRt"
593

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

’t;Ô≤lpu$o .UTv; .KTy; tu∑;v x'krm( 6
dˇ ¨v;c
s's;rkÀpe pittoåiSm dwv;n(
mohen gu¢o .vdu"%p˚π
aD;nn;ª; tms;vOtoåh'
pr' n ivNd;…m sur;…/n;q 7
….•≤S]xUlne blIys;h'
p;pen …cNt;=urp;i$tí
t¢oåiSm pçe≤N{ytIv[t;pw"
≈;NtoåiSm s't;ry somn;q 8
bıoåiSm d;·r{‰mywí bN/wr(
htoåiSm rog;nltIv[t;pw"
£;NtoåSMyh' mOTyu.ju g' men
.Ito .Ox' ik˘ krv;…, x'.o 9
.v;.v;>y;mitpI…@toåh'
tO„,;=u/;>y;' c rjStmo>y;m(
ÈÎ=y; jry; c;…..Ut"
pXy;vSq;' ’py; meå¥ n;q 10
k;men kopen c mTsre,
dM.en dp;Rid….rPynek"ì
Ekìkx" k∑gtoåiSm ivıs(
Tv' n;qv√;ry n;q x]Un( 11
kSy;ip k…íTpittSy pus' o
du"%p[,odI .vtIit sTym(
ivn; .vNt' mm somn;q
k⁄];ip k;®<yvcoåip n;iSt 12
594

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

t;vTs kopo .ymohdu"%;Ny(
aD;nd;·r{‰®jStqwv
k;m;dyo mOTyurpIh y;vn(
nm" ≤xv;yeit n væCm v;Kym( 13
n meåiSt /moR n c meåiSt .·ˇ_r(
n;h' ivvek° k®,; k⁄to me
d;t;…s ten;xu xr<y …cˇe
in/eih someit pd' mdIye 14
y;ce n c;h' sur.UpitTv'
˙Tpµm?ye mm somn;q
≈Isomp;d;Mbujs'in/;n'
y;ce ivc;ywvR c tTk⁄®„v 15
yq; tv;h' ividtoåiSm p;ps(
tq;ip ivD;pnm;Í,u„v
s'≈yU te y] vc" ≤xveit
t] iSqit" Sy;Nmm somn;q 16
g*rIpte x'kr somn;q
ivêex k;®<yin/eå≤%l;Tmn(
s'StUyte y] sdeit t]
kÉW;mip Sy;T’itn;' inv;s" 17
b[˜ov;c
îTy;]eyStuit' ≈uTv; tutoW .gv;Nhr"
vrdoåSmIit t' p[;h yo…gn' ivê’∫v" 18
a;]ey ¨v;c
a;TmD;n' c mu·ˇ_' c .u·ˇ_' c ivpul;' Tv…y
tIqRSy;ip c m;h;TMy' vroåy' i]dx;…cRt 19
595

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜ov;c
EvmiSTvit t' x'.®u KTv; c;Ntr/Iyt
tt" p[.iO t tˇIqRm;TmtIq| ivdub/Ru ;"
t] ò;nen d;nen mu·ˇ_" Sy;idh n;rd 20
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye a;TmtIqRv,Rn' n;m
s¢dx;…/kxttmoå?y;y" 117
g*tmIm;h;TMyeå∑cTv;·r'xˇmoå?y;y" 48
aq;∑;dx;…/kxttmoå?y;y"
aêTq;idtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
aêTqtIqRm;:y;t' ipPpl' c tt" prm(
¨ˇre mNdtIq| tu t] Vyui∑…mt" Í,u 1
pur; TvgSTyo .gv;Nd≤=,;x;pit" p[."u
devSw tu p[·e rt" pUv| ivN?ySy p[;qRn' p[it 2
s xnwivRN?ym>y;g;Tshßmuin….vOtR "
tm;gTy ng≈eœ' b¸vO=sm;k⁄lm( 3
Sp…/Rn' me®.;nu>y;' ivN?y' Í©xtwvtRO m(
aTyu•t' ng' /Iro lop;mu{;pitmRiu n" 4
’t;itQyo i√jw" s;/| p[xSy c ng' pun"
îdm;h muin≈eœo devk;y;Rq…R sıye 5
agSTy ¨v;c
ah' y;…m ng≈eœ muin….StÊvd≤xR…."
tIqRy;];' kromIit d≤=,;x;' v[j;Myhm( 6
deih m;g| ngpte a;itQy' deih y;cte
y;vd;gmn' me Sy;TSq;tVy' t;vdev ih 7
596

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

n;Nyq; .ivtVy' te tqeTy;h ngoˇm"
a;£;mNd≤=,;m;x;' twvtRO o muin….mRiu n" 8
xnw" s g*tmIm;g;TsT]y;g;y dI≤=t"
y;vTs'vTsr' sT]mkroÎiW….vOtR " 9
kì$.Sy sut* p;p* r;=s* /mRk<$k*
aêTq" ipPplíeit iv:y;t* i]dx;lye 10
aêTqoåêTqÂpe, ipPplo b[˜Âp/Ok™
t;vu.;vNtr' p[Pe sU yDiv?v'sn;y tu 11
k⁄®t;' k;iÕt' Âp' d;nv* p;pcets*
aêTqo vO=Âpe, ipPplo b[;˜,;’it" 12
¨.* t* b[;˜,;…•Ty' pI@yet;' tpo/n
a;l.Nte c yeåêTq' t;'St;nXn;Tys* t®" 13
ipPpl" s;mgo .UTv; ≤x„y;nXn;it r;=s"
tSm;d¥;ip ivp[We u s;mgoåtIv in„’p" 14
=Iym;,;≤N√j;NÎÇ; munyo r;=s;ivm*
îit buıv± ; mh;p[;D; d≤=,' tIrm;…≈tm( 15
s*·r' xnwír' mNd' tpSyNt' /Otv[tm(
gTv; muing,;" sveR r="kmR Nyvedyn( 16
s*·rmRiu ng,;n;h pU,eR tp…s me i√j;"
r;=s* hNMypU,eR tu tpSy=m Ev ih 17
pun" p[ocumiuR ng,; d;Sy;mSte tpo mht(
îTyuˇ_o b[;˜,w" s*·r" ’t…mTy;h t;nip 18
s*·rb[;˜R ,veW,e p[;y;dêTqÂip,m(
r;=s' b[;˜,o .UTv; p[d≤=,mq;krot( 19
p[d≤=,' tu k⁄v;R,' mene b[;˜,mev tm(
inTyv{;=s" p;po .=y;m;s m;yy; 20
597

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tSy k;y' sm;ivXy c=uW;N];<ypXyt
Î∑" s r;=s" p;po mNden rivsUnnu ; 21
.SmI.Ut" =,envw …g·rvRjh[ to yq;
aêTq' .Sms;T’Tv; aNy' b[;˜,Âip,m( 22
r;=s' p;pinlymek Ev tm>yg;t(
a/Iy;no ivp[ îv ≤x„yÂpo ivnItvt( 23
ipPpl" pUvvR ∞;ip .=y;m;s .;nujm(
s .≤=t" pUvvR ∞ k⁄=;vN];<yvw=t 24
ten;loiktm;]oås* r;=so .Sms;d.Ut(
¨.* hTv; .;nustu " ik˘ ’Ty' me vdNTvq 25
munyo j;ts'hW;R" svR Ev tpiSvn"
tt" p[s•; Á.v•OWyoågSTypUvk
R ;" 26
vr;NdduyqR ;k;m' s*rye mNdg;…mne
s p[Ito b[;˜,;n;h xin" sUysR tu o blI 27
s*·r®v;c
md(√;re inyt; ye c k⁄vNR TyêTqlM.nm(
teW;' sv;R…, k;y;R…, Syu" pI@; m∫v; n c 28
tIqeR c;êTqs'De vw ò;n' k⁄v≤R Nt ye nr;"
teW;' sv;R…, k;y;R…, .veyru pro vr" 29
mNdv;re tu yeåêTq' p[;t®Tq;y m;nv;"
a;l.Nte c teW;' vw g[hpI@; Vypohtu 30
b[˜ov;c
tt" p[.iO t tˇIqRmêTq' ipPpl' ivdu"
tIq| xnwír' t] t];gSTy' c s;≤T]km( 31
y;…Dk˘ c;ip tˇIq| s;mg' tIqRmve c
îTy;¥∑oˇr;<y;sNshß;<yq Wo@x
598

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

teWu ò;n' c d;n' c sT]y;gflp[dm( 32
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e
g*tmIm;h;TMyeåêTq;¥∑oˇrWo@xshßtIqRv,Rn'
n;m;∑;…/kxttmoå?y;y" 118
g*tmIm;h;TMy Ënpç;xˇmoå?y;y" 49
aqwkon…v'xTy…/kxttmoå?y;y"
somtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
somtIqR…mit :y;t' tdPyuˇ_' mh;Tm…."
t] ò;nen d;nen somp;nfl' l.et( 1
jgt;' m;tr" pUvmR oW?yo jIvs'mt;"
mm;ip m;tro deVy" pUv;Rs;' pUvvR ˇr;" 2
a;su p[itiœto /mR" Sv;?y;yo yDkmR c
a;….rev /Ot' sv| ]wloKy' scr;crm( 3
axeWrogopxmo .vTy;….rs'xym(
a•met;….rev Sy;dxeWp[;,r=,m(
a]*W?yo jg√N¥; m;mUcru nh'’t;" 4
aoW?y Ëcu"
aSm;k˘ Tv' pit' deih r;j;n' sursˇm 5
b[˜ov;c
tCz^Tu v; vcn' t;s;' myoˇ_; aoW/I·rdm(
pit' p[;PSyq sv;Rí r;j;n' p[Iitv/Rnm( 6
r;j;n…mit tCz^Tu v; t; m;mUc"u punmRnu e
gNtVy' Kv puníoˇ_; g*tmI' y;Ntu m;tr" 7
tu∑;y;mq tSy;' vo r;j; Sy;LlokpU…jt"
599

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

t;í gTv; muin≈eœ tu∑vë gu *RtmI' ndIm( 8
aoW?y Ëcu"
ik˘ v;k·r„yN.vvitRno jn;
n;n;`s'`;…..v;∞ du"≤%t;"
n c;g…m„y∫vtI .uv' cet(
pu<yodkÉ g*t…m x'.k
u ;Nte 9
ko veiˇ .;Gy' nrdeh.;j;'
mhIgt;n;' s·rt;m/Ixe
EW;' mh;p;tks'`hN]I
TvmMb g©π sul.; sdwv 10
n te iv.Uit' nnu veiˇ koåip
]wloKyvN¥e jgdMb g©π
g*rIsm;≤li©tivg[hoåip
/ˇe Smr;·r" ≤xrs;ip yÊv;m( 11
nmoåStu te m;tr.I∑d;…yin
nmoåStu te b[˜myeå`n;≤xin
nmoåStu te iv„,upd;Bjin"sOte
nmoåStu te x'.ju $;ivin"sOte 12
b[˜ov;c
îTyev' Stuvt;mIx; ik˘ dd;mITyvoct 13
aoW?y Ëcu"
pit' deih jgNm;t; r;j;nmittejsm( 14
b[˜ov;c
tdov;c ndI g©; aoW/ISt; îd' vc" 15
g©ov;c
ah' c;mOtÂp;iSm aoW?yo m;troåmOt;"
600

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

t;Îx' c;mOt;Tm;n' pit' som' dd;…m v" 16
b[˜ov;c
dev;í AWyo v;Ky' meinre som Ev c
aoW?yí;ip t√;Ky' tto jGmu" Svm;lym( 17
y] c;pumhR *W?yo r;j;nmmOt;Tmkm(
som' smSts't;pp;ps'`inv;rkm( 18
somtIq| tu tT:y;t' somp;nflp[dm(
t] ò;nen d;nen iptr" SvgRm;“uy"u 19
y îd' Í,uy;…•Ty' p#π√; .·ˇ_t" Smret(
dI`Rm;yurv;“oit s pu]I /nv;N.vet( 20
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye somtIqRv,Rn'
n;mon…v'xTy…/kxttmoå?y;y" 119
g*tmIm;h;TMye pç;xˇmoå?y;y" 50
aq …v'xTy…/kxttmoå?y;y"
/;NytIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
/;NytIqR…mit :y;t' svRk;mp[d' nO,;m(
su….=' =emd' pus' ;' sv;Rpi√inv;r,m( 1
aoW?y" somr;j;n' pit' p[;Py mud;iNvt;"
Ëcu" svRSy lokSy g©;y;íe‚Pst' vc" 2
aoW?y Ëcu"
vwidk° pu<yg;q;iSt y;' vw vedivdo ivdu"
.U…m' sSyvtI' k…íNm;tr' m;tOs…' mt;m( 3
g©;smIpe yo d¥;TsvRk;m;nv;“uy;t(
.U…m' sSyvtI' g;í aoW/Ií mud;iNvt" 4
601

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

iv„,ub˜[ x
e Âp;y yo d¥;∫·ˇ_m;•r"
sv| td=y' iv¥;TsvRk;m;nv;“uy;t( 5
aoW?y" somr;jNy;" somí;PyoW/Ipit"
îit D;Tv; b[˜ivd aoW/IyR" p[d;Syit 6
sv;RNk;m;nv;“oit b[˜lokÉ mhIyte
t; Ev somr;jNy;" p[It;" p[ocu" pun" pun" 7
aoW?y Ëcu"
yoåSm;Ndd;it g©;y;' t' r;jNp;ry;m…s
Tvmuˇmí*W/Ix Tvd/In' cr;crm( 8
aoW/y" s'vdNte somen sh r;D;
yoåSm;Ndd;it ivp[>e ySt' r;jNp;ry;m…s 9
vy' c b[˜Âip<y" p[;,Âip<y Ev c
yoåSm;Ndd;it ivp[>e ySt' r;jNp;ry;m…s 10
aSm;Ndd;it yo inTy' b[;˜,e>yo …jtv[t"
¨p;iStriSt s;Sm;k˘ t' r;jNp;ry;m…s 11
Sq;vr' j©m' ik˘…cdSm;….Vy;RptO ' jgt(
yoåSm;Ndd;it ivp[>e ySt' r;jNp;ry;m…s 12
hVy' kVy' ydmOt' y≤Tk˘…cdup.uJyte
tÌrIyí yo d¥;ˇ' r;jNp;ry;m…s 13
îTyet;' vwidk°' g;q;' y" Í,oit Smret v;
p#te .·ˇ_m;p•St' r;jNp;ry;m…s 14
b[˜ov;c
y]wW; pi#t; g;q; somen sh r;D;
g©;tIre c*W/I…./;RNytIq| tduCyte 15
tt" p[.iO t tˇIqRm*W?y' s*Mymev c
amOt' vedg;q' c m;tOtIq| tqwv c 16
602

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

EWu ò;n' jpo homo d;n' c iptOtpR,m(
a•d;n' tu y" k⁄y;Rˇd;nNTy;y kLpte 17
W$(xt;…/ks;hß' tIq;Rn;' tIryo√≥yo"
svRp;pinhNtø,;' svRsp' i√v/Rnm( 18
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye /;NytIq;RidW$(xt;…/kshßtIqRv,Rn' n;m …v'xTy…/kxttmoå?y;y" 120
g*tmIm;h;TMye Ekpç;xˇmoå?y;y" 51
aqwk…v'xTy…/kxttmoå?y;y"
ivd.;Rsg' mrevtIs'gm;idtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
ivd.;Rsg' m' pu<y' revtIs'gm' tq;
t] y√éˇm;:y;Sye yTpur;,ivdo ivdu" 1
.r√;j îit :y;t AiWr;sIˇpo…/k"
tSy Svs; revtIit k⁄Âp; iv’tSvr; 2
t;' ÎÇ; iv’t;' .[;t; .r√;j" p[t;pv;n(
…cNty; pry; yuˇ_o g©;y; d≤=,e t$e 3
kSmw d¥;…mm;' kNy;' Svs;r' .IW,;’itm(
n k…íTp[itgO ;it d;tVy; c Svs; tq; 4
aho .Uy;• kSy;ip kNy; du"%wkk;r,m(
mr,' jIvtoåPySy p[;…,nStu pde pde 5
Ev' ivmOxtStSy Sv;≈me c;itxo.ne
{∑ë' muinvr" p[;y;∫r√;j' ytv[tm( 6
√‰∑vWR" xu.vpu" x;Nto d;Nto gu,;kr"
n;ª; k# îit :y;to .r√;j' nn;m s" 7
iv…/vTpUJy t' ivp[' .r√;j" k#÷ td;
603

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tSy;gmnk;y| c pp[Cz purt" iSqt" 8
k#oåPy;h .r√;j' iv¥;QyRhmup;gt"
tq; c dxRn;k;Õ« y¥uˇ_' ti√/Iyt;m( 9
.r√;j" k#÷ p[;h a/I„v yd.I‚Pstm(
pur;,' SmOtyo ved; /mRSq;n;Nynekx" 10
sv| ve…µ mh;p[;D ®…cr' vd m; …crm(
k⁄lIno /mRinrto gu®xu≈WU ,e rt"
a….m;nI ≈ut/r" ≤x„y" pu<ywrv;Pyte 11
k# ¨v;c
a?y;pySv .o b[˜ÆHx„y' m;' vItkLmWm(
xu≈WU ,rt' .ˇ_' k⁄lIn' sTyv;idnm( 12
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; .r√;j" p[;d;i√¥;mxeWt"
p[;¢iv¥" k#" p[Ito .r√;jmq;b[vIt( 13
k# ¨v;c
îCzπy' d≤=,;' d;tu' guro tv mn"ip[y;m(
vdSv dul.R ' v;ip guro tu>y' nmoåStu te 14
iv¥;' p[;Py;ip ye moh;TSvguro" p;·rtoiWkm(
n p[yCz≤Nt inry' te y;NTy;cN{t;rkm( 15
.r√;j ¨v;c
gOh;, kNy;' iv…/v∫;y;| k⁄® mm Svs;m(
aSy;' p[ITy; vitRtVy' y;cey' d≤=,;…mm;m( 16
k# ¨v;c
.[;tOvTpu]v∞;ip ≤x„y" Sy;ˇu guro" sd;
gu®í iptOv∞ Sy;Ts'bN/oå] kq' .vet( 17
.r√;j ¨v;c
604

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

m√;Ky' k⁄® sTy' Tv' mm;D; tv d≤=,;
sv| SmOTv; k#;¥ Tv' revtI' .r tNmn;" 18
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; gurov;RKy;Tk#o jg[;h p;…,n;
revtI' iv…/v∂ˇ;' t;' smI+y k#STvq 19
t]wv pUjy;m;s devx
e ' x'kr' td;
revTy; Âps'pÊyw ≤xvp[ITyw c revtI 20
suÂp; c;®sv;R©« n Âpe,opmIyte
a….Wekodk˘ t] revTy; yi√in"sOtm( 21
s;.vˇ] g©;y;' tSm;ˇ•;mto ndI
revtIit sm;:y;t; Âps*.;Gyd;…ynI 22
pundR.íRw iviv/wr….Wek˘ ck;r s"
pu<yÂpTvs'…sı‰w ivd.;R td.U•dI 23
≈ıy; s'gme ò;Tv; revtIg©yonRr"
svRp;pivinmRˇu _o iv„,ulokÉ mhIyte 24
tq; ivd.;Rg*tMyo" s'gme ≈ıy; mune
ò;n' kroTys* y;it .u·ˇ_' mu·ˇ_' c tT=,;t( 25
¨.yoStIryoSt] tIq;Rn;' xtmuˇmm(
svRp;p=ykr' svR…s≤ıp[d;ykm( 26
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye
ivd.;Rsg' mrevtIs'gm;idtIqRv,Rn' n;mwk…v'xTy…/kxttmoå?y;y" 121
g*tmIm;h;TMye i√pç;xˇmoå?y;y" 52
aq √;…v'xTy…/kxttmoå?y;y"
pU,;RidtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
605

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

pU,tR IqR…mit :y;t' g©;y; ¨ˇre t$e
t] ò;Tv; nroåD;n;ˇq;ip xu.m;“uy;t( 1
pU,tR IqRSy m;h;TMy' v<yRte kÉn jNtun;
Svy' s'SqIyte y] ci£,; c ipn;ikn; 2
pur; /NvNt·rn;Rm kLp;d;v;yuW" sut"
îÇ; b¸iv/wyDR rw ême/pur"srw" 3
dÊv; d;n;Nynek;in .uKTv; .og;'í pu„kl;n(
ivD;y .ogvwWMy' pr' vwr;Gym;…≈t" 4
…g·rÍ©πåMbu/"e p;re tq; g©;ndIt$e
≤xviv„<vogOhR e v;ip ivxeW;Tpu<ys'gme 5
t¢' ¸t' c j¢' c svRm=yt;' v[jte (
/NvNt·r·rit D;Tv; t] tepe tpo mht( 6
D;nvwr;Gys'p•o .Imexcr,;≈y"
tpík;r ivpul' g©;s;grs'gme 7
pur; c in’to r;D; r,' ihTv; mh;sur"
shßmek˘ vW;R,;' smu{' p[;ivx∫y;t( 8
/NvNtr* vn' p[;¢e r;Jy' p[;¢e tu tTsute
ivr;g' c gte r;…D tt" p[;y;dq;,Rv;t( 9
tpSyNt' tmo n;m blv;nsuro mune
g©;tIr' sm;…≈Ty r;j; /NvNt·ryRt" 10
jphomrto inTy' b[˜D;npr;y,"
t' ·rpu' n;xy;mIit tm" p[;y;dq;,Rv;t( 11
n;≤xto b¸xoånen r;D; blvt; Tvhm(
t' ·rpu' n;xy;mIit tm" p[;y;dq;,Rv;t( 12
m;yy; p[md;Âp' ’Tv; r;j;nm>yg;t(
nOTygItvtI su.hU[ sR NtI c;®dxRn; 13
606

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

t;' ÎÇ; c;®sv;R©«' b¸k;l' ny;iNvt;m(
x;Nt;mnuvt[ ;' .ˇ_;' ’py; c;b[vI•Op" 14
nOp ¨v;c
k;…s Tv' kSy hetov;R vtRse ghne vne
k˘ ÎÇ; hWRsIv Tv' vd kLy;…, pOCzte 15
b[˜ov;c
p[md; c;ip t√;Ky' ≈uTv; r;j;nmb[vIt( 16
p[mdov;c
Tv…y itœit ko lokÉ hethu WR SR y me .vet(
ah…mN{Sy y; l+mISTv;' ÎÇ; k;ms'.tO m( 17
hW;R∞r;…m purto r;j'Stv pun" pun"
ag<ypu<yivrh;dh' svRSy dul.R ; 18
b[˜ov;c
Et√co inxMy;xu tpSTyKTv; sud„u krm(
t;mev mns; ?y;y'St…•œStTpr;y," 19
tdekxr,o r;j; b.Uv s yd; tm"
aNt/;Rn' gto b[˜•;x…yTv; tpo bOht( 20
EtiSm•Ntreåh' vw vr;Nd;tu' sm>yg;m(
t' ÎÇ; iv◊lI.Ut' tpo.[∑' yq; mOtm( 21
tm;ê;Sy;q iviv/whtRe …u .nOpR sˇmm(
tv x]uStmo n;m ’Tv; t;' tpsí‰uitm( 22
c·rt;qoR gto r;j• Tv' xo…ctumhR…s
a;nNdy≤Nt p[md;St;py≤Nt c m;nvm( 23
sv;R Ev ivxeW,e ikmu m;y;myI tu s;
tt" ’t;ÔlI r;j; m;m;h ivgt.[m" 24
r;jov;c
607

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ik˘ kro…m kq' b[˜S' tps" p;rm;“uy;m( 25
b[˜ov;c
ttStSyoˇr' p[;d;' devdev' jn;dRnm(
Stuih svRpy[ àen tt" …s≤ımv;PSy…s 26
s ÁxeWjgTß∑; vedve¥" pur;tn"
sv;Rq…R s≤ıd" pus' ;' n;NyoåiSt .uvn]ye 27
s jg;m ng≈eœ' ihmvNt' nOpoˇm"
’t;Ô≤lpu$o .UTv; iv„,u' tu∑;v .·ˇ_t" 28
/NvNt·r®v;c
jy iv„,o jy;…cNTy jy …j„,o jy;Cyut
jy gop;l l+mIx jy ’„, jgNmy 29
jy .Utpte n;q jy p•gx;…yne
jy svRg goivNd jy ivê’te nm" 30
jy ivê.uje dev jy ivê/Ote nm"
jyex sdsÊv' vw jy m;/v /…mR,e 31
jy k;md k;m Tv' jy r;m gu,;,Rv
jy pui∑d pu∑Ix jy kLy;,d;…yne 32
jy .Utp .Utx
e jy m;niv/;…yne
jy kmRd kmR Tv' jy pIt;MbrCzd 33
jy svex
R svRSTv' jy m©lÂip,e
jy sÊv;…/n;q;y jy vedivde nm" 34
jy jNmd jiNmSq prm;Tm•moåStu te
jy mu·ˇ_d mu·ˇ_STv' jy .u·ˇ_d kÉxv 35
jy lokd lokÉx jy p;pivn;xn
jy vTsl .ˇ_;n;' jy c£/Ote nm" 36
jy m;nd m;nSTv' jy loknmS’t
608

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

jy /mRd /mRSTv' jy s's;rp;rg 37
jy a•d a•' Tv' jy v;cSpte nm"
jy x·ˇ_d x·ˇ_STv' jy jw]vrp[d 38
jy yDd yDSTv' jy pµdle=,
jy d;nd d;n' Tv' jy kì$.sUdn 39
jy k°itRd k°itRSTv' jy mUitRd mUitR/k
O ™
jy s*:yd s*:y;TmÔy p;vnp;vn 40
jy x;≤Ntd x;≤NtSTv' jy x'krs'.v
jy p;nd p;nSTv' jy Jyoit"SvÂip,e 41
jy v;mn ivˇex jy /Umpt;ikne
jy svRSy jgto d;tOmtU Re nmoåStu te 42
Tvmev lok]yvitRjIvink;ys'Klexivn;xd=
≈Ipu<@rIk;= ’p;in/e Tv'
in/eih p;…,' mm mU…›R iv„,o 43
b[˜ov;c
Ev' StuvNt' .gv;Hxƒc£gd;/r"
vre, CzNdy;m;s svRk;msmO≤ıd" 44
/NvNt·r" p[Itmn; vrd;nen ci£,"
vrd;n;y devx
e ' goivNd' s'iSqt' pur" 45
tm;h nOpit" p[◊" surr;Jy' mme‚Pstm(
t∞ dˇ' Tvy; iv„,o p[;¢oåiSm ’t’Tyt;m( 46
Stut" s'p…U jto iv„,uSt]wv;Ntr/Iyt
tqwv i]dxexTvmv;p nOpit" £m;t( 47
p[;g…jRt;nekkmRp·rp;kvx;ˇt"
i]"’Tvo n;xmgmTshß;=" Svk;Tpd;t( 48
609

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

n¸W;√é]hTy;y;" …sN/usne v/;ˇt"
ahLy;y;' c gmn;¥en kÉn c hetnu ; 49
Sm;r' Sm;r' tˇidN{…íNt;s't;pdumnR ;"
tt" surpit" p[;h v;cSpit…md' vc" 50
îN{ ¨v;c
hetnu ; kÉn v;gIx .[∑r;Jyo .v;Myhm(
m?ye m?ye pd.[x
' ;√r' in"≈Ikt; nO,;m( 51
ghn;' kmR,;' jIvgit' ko veiˇ tÊvt"
rhSy' svR.;v;n;' D;tu' n;Ny" p[gL.te 52
b[˜ov;c
bOhSpithR·r' p[;h b[˜;,' pOCz gCz tm(
s tu j;n;it y∫Àt' .iv„y∞;ip vtRnm( 53
s tu v+yit yende ' j;t' t∞ mh;mte
t;v;gTy mh;p[;D* nmS’Ty mm;≤Ntkm(
’t;Ô≤lpu$o .UTv; m;mUctu·rd' vc" 54
îN{bOhSptI Ëctu"
.gvNkÉn doWe, xcI.t;R ¨d;r/I"
r;Jy;Tp[.X[ yte n;q s'xy' zπˇmu hR…s 55
b[˜ov;c
td;hmb[v' b[˜…' ír' ?y;Tv; bOhSpitm(
%<@/m;R:ydoWe, ten r;Jypd;∞‰ut" 56
dexk;l;iddoWe, ≈ı;mN]ivpyRy;t(
yq;v∂≤=,;d;n;ds∂^Vyp[d;nt" 57
dev.Udve t;vD;p;tk;∞ ivxeWt"
yT%<@Tv' Sv/mRSy deihn;mupj;yte 58
ten;itm;nsSt;p" pdh;iní duSTyj;
610

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

’toåip /moRåin∑;y j;yte =uB/cets; 59
k;yRSy n .veiTsı‰w tSm;dVy;k⁄l;y c
as'p,U eR Sv/meR ih ikmin∑' n j;yte 60
t;>y;' yTpUvvR ˇO ;Nt' tdPyuˇ_' my;n`
a;yuWStu sut" ≈Im;N/NvNt·r®d;r/I" 61
tms; c ’t' ivfl' iv„,un; t∞ n;≤xtm(
pUvjR Nmsu vOˇ;Nt…mTy;id p·rk°itRtm( 62
tCz^Tu v; iviSmt* co.* m;mev punÂctu" 63
îN{bOhSptI Ëctu"
t∂oWp[itbN/Stu kÉn Sy;Tsursˇm 64
b[˜ov;c
pun?y;RTv; t;vvd' ≈Uyt;' doWk;rkm(
k;r,' svR…sıIn;' du"%s's;rt;r,m( 65
xr,' t¢…cˇ;n;' inv;R,' jIvt;mip
gTv; tu g*tmI' devI' StUyte ;' h·rx'kr* 66
nop;yoåNyoåiSt s'xı
u ‰w t* t;' ihTv; jgT]ye
tdwv jGmtu®.* g*tmI' muinsˇm
ò;t* ’t=,* co.* dev* tu∑vë tumduR ; 67
îN{ ¨v;c
nmo mTSy;y kÀm;Ry vr;h;y nmo nm"
nr…s'h;y dev;y v;mn;y nmo nm" 68
nmoåStu hyÂp;y i]iv£m nmoåStu te
nmoåStu buıÂp;y r;mÂp;y kæLkne 69
anNt;y;Cyut;yex j;mdGNy;y te nm"
v®,eN{SvÂp;y ymÂp;y te nm" 70
prmex;y dev;y nmS]wloKyÂip,e
611

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

…b.[TsrSvtI' vK]e svRDoå…s nmoåStu te 71
l+mIv;nSyto l+mI' …b.[√=…s c;n`
b¸b;Ù®p;dSTv' b¸k,;R≤=xIWRk"
Tv;mev su≤%n' p[;Py bhv" su≤%noå.vn( 72
t;v…•"≈Ikt; pus' ;' m;≤lNy' dwNymev v;
y;v• y;≤Nt xr,' hre Tv;' k®,;,Rvm( 73
bOhSpit®v;c
sU+m' pr' joitrnNtÂpm(
ao'k;rm;]' p[’te" pr' yt(
…c{Upm;nNdmy' smStm(
Ev' vdNtIx mum=u vSTv;m( 74
a;r;/yNTy] .vNtmIx'
mh;m%w" pç….rPyk;m;"
s's;r…sN/o" prm;¢k;m;
ivx≤Nt idVy' .uvn' vpuSte 75
sveWR u sÊveWu smTvbuı‰;
s'vI+y W$(s…U mRWu x;Nt.;v;"
D;nen te kmRfl;in ihTv;
?y;nen te Tv;' p[ivx≤Nt x'.o 76
n j;it/m;R…, n vedx;S]'
n ?y;nyogo n sm;…//mR"
®{' ≤xv' x'kr' x;≤Nt…cˇ'
.KTy; dev' sommh' nmSye 77
mU%oRåip x'.o tv p;d.KTy;
sm;“uy;Nmu·ˇ_myI' tnu' te
D;neWu yDeWu tp"su cwv
612

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

?y;neWu homeWu mh;fleWu 78
s'p•metTflmuˇm' yt(
someêre .·ˇ_rhinRx' yt(
svRSy jIvSy sd; ip[ySy
flSy Î∑Sy tq; ≈utSy 79
SvgRSy mo=Sy jg…•v;s
sop;np…¤Stv .·ˇ_reW;
TvTp;ds'p;[ i¢fl;¢ye tu
sop;np…¤÷ n vd≤Nt /Ir;" 80
tSm;∂y;lo mm .·ˇ_rStu
nwv;STyup;yStv Âpsev;
a;TmIym;loKy mhÊvmIx
p;peWu c;Sm;su k⁄® p[s;dm( 81
SqUl' c sU+m' Tvmn;id inTy'
ipt; c m;t; yds∞ s∞
Ev' Stuto y" ≈uit…." pur;,wr(
nm;…m someêrmI≤xt;rm( 82
b[˜ov;c
tt" p[It* h·rhr;vUctu≤S]dxeêr* 83
h·rhr;vUctu"
…v[yt;' yNmno.I∑' y√r' c;itdul.R m( 84
b[˜ov;c
îN{" p[;h surx
e ;n' m{;Jy' tu pun" pun"
j;yte .[Xyte cwv tTp;pmupx;Myt;m( 85
yq; iSqroåh' r;Jye Sy;' sv| Sy;…•íl' mm
supI[ t* yid devx
e * sv| Sy;…•íl' sd; 86
613

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tqeit h·rv;Ky' t;v….nN¥edmUctu"
pr' p[s;dm;p•* t;v;loKy iSmt;nn* 87
inrp;yinr;/;rinivRk;rSvÂip,*
xr<y* svRlok;n;' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d;vu.* 88
h·rhr;vUctu"
i]dwvTy' mh;tIq| g*tmI v;æHztp[d;
tSy;mnen mN]e, k⁄®t;' ò;nm;dr;t( 89
a….Wek˘ mheN{Sy m©l;y bOhSpit"
krotu s'Smr•;v;' s'pd;' Sqwy…R sıye 90
îh jNmin pUviR SmNy≤Tk˘…cTsu’t' ’tm(
tTsv| pU,tR ;metu god;v·r nmoåStu te 91
Ev' SmOTv; tu y" k…íÌ*tMy;' ò;nm;cret(
a;v;>y;' tu p[s;den /mR" s'p,U tR ;…my;t(
pUvjR Nm’t;∂oW;Ts muˇ_" pu<yv;N.vet( 92
b[˜ov;c
tqeit c£tu" p[It* surNe {…/W,* tt"
mh;….Wek…mN{Sy ck;r ¥usd;' gu®" 93
ten;.U¥; ndI pu<y; m©leTyuidt; tu s;
ty; c s'gm" pu<yo g©;y;" xu.dSTvs* 94
îN{e, s'Stuto iv„,u" p[Ty=oå.U∆gNmy"
i]loks'…mt;' x£o .U…m' le.e jgTpte" 95
t•;ª; c;ip iv:y;to goivNd îit t] c
i]loks'…mt; lB/; ten g*vRj/[ ;·r,; 96
dˇ; c h·r,; t] goivNdStd.Uı·r"
]wloKyr;Jy' yTp[;¢' h·r,; c hremnuR e 97
iníl' yen s'j;t' devdev;Nmheêr;t(
614

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

bOhSpitdevR gu®yR];St*WINmheêrm( 98
r;JySy iSqr.;v;y devNe {Sy mh;Tmn"
…sıeêrSt] devo ≤l©÷ tu i]dx;…cRtm( 99
tt" p[.iO t tˇIq| goivNd…mit iv≈utm(
m©l;s'gm' cwv pU,tR Iq| tt" prm( 100
îN{tIqR…mit :y;t' b;hRSpTy' c iv≈utm(
y] …sıeêro devo iv„,ugoRivNd Ev c 101
teWu ò;n' c d;n' c y≤Tk˘…cTsu’t;jRnm(
sv| td=y' iv¥;≤Tptø,;mitvLl.m( 102
Í,oit yí;ip p#π¥í Smrit inTyx"
tSy tIqRSy m;h;TMy' .[∑r;Jyp[d;ykm( 103
s¢i]'xTshß;…, tIq;Rn;' tIryo√≥yo"
¨.yomRiu nx;dUl
R svR…s≤ıp[d;…yn;m( 104
n pU,tR IqRsÎx' tIqRmiSt mh;flm(
in„fl' tSy jNm;id yo n sevte t•r" 105
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye ¨.yoStIryo"
pU,tR IqRm©l;s'gmgoivNd…sıeêr;ids¢i]'xTshßtIqRv,Rn' n;m
√;…v'xTy…/kxttmoå?y;y" 122
g*tmIm;h;TMye i]pç;xˇmoå?y;y" 53
aq ]yo…v'xTy…/kxttmoå?y;y"
r;mtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
r;mtIqR…mit :y;t' .[,U hTy;ivn;xnm(
tSy ≈v,m;]e, svRp;pw" p[mCu yte 1
î+v;k⁄vx
' p[.v" =i]yo lokiv≈ut"
615

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

blv;Nmitm;HxUro yq; x£" purd' r" 2
iptOptw ;mh' r;Jy' k⁄v•R ;Ste yq; b≤l"
tSy itßo mih„y" SyU r;Do dxrqSy ih 3
k*xLy; c su…m]; c kìkyÉ I c mh;mte
Et;" k⁄lIn;" su.g; Âpl=,s'ytu ;" 4
tiSmn[;jin r;Jye tu iSqteåyo?y;pt* mune
v…sœº b[˜ivCz^œπ º puro/…s ivxeWt" 5
n c Vy;…/nR du….R=' n c;vOi∑nR c;/y"
b[˜=]ivx;' inTy' xU{;,;' c ivxeWt" 6
a;≈m;,;' tu sveWR ;m;nNdoå.UTpOqKpOqk™
tiSmHx;sit r;jeN{ î+v;kÀ,;' k⁄lo√he 7
dev;n;' d;nv;n;' tu r;Jy;qeR ivg[hoå.vt(
Kv;ip t] jy' p[;pudvRe ;" Kv;ip tqetre 8
Ev' p[vtRm;ne tu ]wloKymitpI…@tm(
a.U•;rd t];hmvd' dwTyd;nv;n( 9
dev;'í;ip ivxeW,e n ’t' twmdR I·rtm(
puní s'grSteW;' b.Uv sumh;iNmq" 10
iv„,u' gTv; sur;" p[ocuStqex;n' jgNmym(
t;vUctu®.* dev;nsur;NdwTyd;nv;n( 11
tps; b≤lno y;Ntu pun" k⁄vNR tu s'grm(
tqeTy;¸yRy"u sveR tpse inytv[t;" 12
yyuStu r;=s;Ndev;" punSte mTsr;iNvt;"
dev;n;' d;nv;n;' c s'groå.UTsud;®," 13
n t] dev; jet;ro nwv dwTy;í d;nv;"
s'ygu e vtRm;ne tu v;guv;c;xrI·r,I 14
a;k;xv;guv;c
616

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

yeW;' dxrqo r;j; te jet;ro n cetre 15
b[˜ov;c
îit ≈uTv; jy;yo.* jGmtudvRe d;nv*
t] v;yuSTvrNp[;¢o r;j;nmvdˇd; 16
v;yu®v;c
a;gNtVy' Tvy; r;jNdevd;nvs'gre
y] r;j; dxrqo jySt]eit iv≈utm( 17
tSm;Êv' devp=e Sy; .veyju …R yn" sur;" 18
b[˜ov;c
t√;yuvcn' ≈uTv; r;j; dxrqo nOp"
a;gMyte my; sTy' gCz v;yo yq;su%m( 19
gte v;y* td; dwTy; a;jGmu.pRU it' p[it
teåPyUc.u gR v•SmTs;h;Yy' ktumR hR…s 20
r;jNdxrq ≈ImiNvjySTv…y s'iSqt"
tSm;Êv' vw dwTypte" s;h;Yy' ktumR hR…s 21
tt" p[ov;c nOpitv;Rynu ; p[;…qRt" pur;
p[itD;t' my; t∞ y;Ntu dwTy;í d;nv;" 22
s tu r;j; tq; c£É gTv; cwv i]iv∑pm(
yuı' c£É tq; dwTywd;Rnvw" sh r;=sw" 23
pXyTsu devs'`We u nmuc.e ;[ tR rStd;
iviv/uinR≤xtwb;R,rw q;=' nOpteStq; 24
….•;=' t' rq' r;j; n j;n;it s s'.m[ ;t(
r;j;≤NtkÉ iSqt; su."U[ kìkYÉ y;D;…y n;rd 25
n D;ipt' ty; r;De Svym;loKy suvt[ ;
.¶m=' sm;l+y c£É hSt' td; Svkm( 26
a=vNmuinx;dUl
R tdetNmhd∫⁄tm(
617

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

rqen r…qn;' ≈eœSty; dˇkre, c 27
…jtv;NdwTydnuj;Ndev"w p[;Py vr;NbÙn(
tto devrw nuD;tSTvyo?y;' punr>yg;t( 28
s tu m?ye mh;r;jo m;geR vI+y td; ip[y;m(
kìkYÉ y;" kmR t∂»Ç; ivSmy' prm' gt" 29
ttStSyw vr;Np[;d;T]I'Stu n;rd s; aip
anum;Ny nOpp[oˇ_' kìkyÉ I v;Kymb[vIt( 30
kìkYÉ yuv;c
Tv…y itœNtu r;jeN{ Tvy; dˇ; vr; amI 31
b[˜ov;c
iv.UW,;in r;jeN{o dÊv; s ip[yy; sh
rqen ivjyI r;j; yy* Svngr' su%I 32
yoiWt;' ikmdey' ih ip[y;,;mu…ct;gme
s kd;…c∂xrqo mOgy;xI≤l….vOtR " 33
a$•r<ye xvRy;| v;·rbN/mq;krot(
s¢VysnhInen .ivtVy' tu .U.ju ; 34
îit j;n•ip c t∞k;r tu iv/evx
R ;t(
gt| p[ivXy p;n;qRm;gt;…•≤xtw" xrw" 35
mOg;Nh≤Nt mh;b;Û" Í,u k;livpyRym(
gt| p[iv∑e nOpt* tiSm•ev ngoˇme 36
vOıo vw≈v,o n;m n Í,oit n pXyit
tSy .;y;R tq;.Ut; t;vb[tU ;' td; sutm( 37
m;t;iptr;vUctu"
a;v;' tOW;t*R r;i]í ’„,; c;ip p[vtRte
vOı;n;' jIivt' ’Tò' b;lSTvm…s pu]k 38
618

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

aN/;n;' b…/r;,;' c vOı;n;' …/Kc jIivtm(
jr;jjRrdeh;n;' …/iG/Kpu]k jIivtm( 39
t;vTpu…' .jIRivtVy' y;vLl+mIÎ≥!' vpu"
y;vd;D;p[itht; tIq;Rd;vNyq; mOit" 40
b[˜ov;c
îTyet√cn' ≈uTv; vOıyogu®R vTsl"
pu]" p[ov;c t∂u"%' …gr; m/ury; hrn( 41
pu] ¨v;c
m…y jIvit ik˘ n;m yuvyodu"R %mIÎxm(
n hrTy;Tmj" ip]oyRí·r]wmnR o®jm( 42
ten ik˘ tnujne he k⁄lo√πgiv/;…yn; 43
b[˜ov;c
îTyuKTv; iptr* nTv; t;v;ê;Sy mh;mn;"
t®SkN/e sm;roPy vOı* c iptr* td; 44
hSte gOhITv; klx' jg;m AiWpu]k"
s AiWnR tu r;j;n' j;n;it nOpitiójm( 45
¨.* sr.s* t] i√jo v;·r sm;ivxt(
sTvr' klxe NyuBje v;·r gO Ntm;xug"w 46
i√j' r;j; i√p' mTv; ivVy;/ in≤xtw" xrw"
vni√poåip .Up;n;mv?ySti√d•ip 47
ivVy;/ t' nOp" k⁄y;R• ik˘ ik˘ iv…/v≤çt"
s ivıo mmRdx
e e tu du"≤%to v;Kymb[vIt( 48
i√j ¨v;c
kÉnde ' du"%d' kmR ’t' sd(b;[ ˜,Sy me
mw]o b[;˜, îTyuˇ_o n;pr;/oåiSt kín 49
b[˜ov;c
619

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tdet√cn' ≈uTv; munre ;tRSy .Upit"
iníe∑í in®Ts;ho xnwSt' dexm>yg;t( 50
t' tu ÎÇ; i√jvr' JvlNt…mv tejs;
as;vPy.vˇ] sxLy îv mUæCz≥t" 51
a;Tm;nm;Tmn; ’Tv; iSqr' r;j;b[vIiddm( 52
r;jov;c
ko .v;≤N√jx;dUl
R ikmqR…mh c;gt"
vd p;p’te mÁ' vd me in„’it' pr;m( 53
b[˜h; v…,R…." ik˘tu êpcwrip j;tu…ct(
n Sp[∑Vyo mh;buıe {∑Vyo n kd;cn 54
b[˜ov;c
t{;jvcn' ≈uTv; muinpu]oåb[vI√c" 55
muinpu] ¨v;c
¨T£…m„y≤Nt me p[;,; ato v+y;…m ik˘cn
SvCzNdvOiˇt;D;ne iv≤ı p;k˘ c kmR,;m( 56
a;Tm;q| tu n xoc;…m vOı* tu iptr* mm
tyo" xu≈WU k" k" Sy;dN/yorekpu]yo" 57
ivn; my; mh;r<ye kq' t* jIv…y„yt"
mm;.;Gymho k°ÎæKptOx≈u WU ,e =it" 58
j;t; meå¥ ivn; p[;,wh;R iv/e ik˘ ’t' Tvy;
tq;ip gCz t] Tv' gOhItklxSTvrn( 59
t;>y;' deÁdu p;n' Tv' yq; t* n m·r„yt" 60
b[˜ov;c
îTyev' b[vu tStSy gt;" p[;,; mh;vne
ivsOJy sxr' c;pm;d;y klx' nOp" 61
t];g;Ts tu vegne y] vOı* mh;vne
620

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

vOı* c;ip td; r;]* t;vNyoNy' smUctu" 62
vOı;vUctu"
¨i√¶" k⁄ipto v; Sy;dqv; .≤=t" kqm(
n p[;¢í;vyoyRi∑" ik˘ k⁄m"R k; git.Rvte ( 63
n koip t;Îx" pu]o iv¥te scr;cre
y" ip]orNyq; v;Ky' n kroTyip in≤Ndt" 64
vj[;dip k#or' v; jIivt' tmpXyto"
xI`[' n y;≤Nt yTp[;,;Stdek;yˇjIvyo" 65
b[˜ov;c
Ev' b¸iv/; v;co vOıyovRdtovRne
td; dxrqo r;j; xnwSt' dexm>yg;t( 66
p;ds'c;rxBden men;te sutm;gtm( 67
vOı;vUctu"
k⁄to vTs …cr;Tp[;¢STv' Îi∑STv' pr;y,m(
n b[WU e ik˘tu ®∑oå…s vOıyorN/yo" sut" 68
b[˜ov;c
sxLy îv du"%;tR" xocNdu„’tm;Tmn"
s .It îv r;jeN{St;vuv;c;q n;rd 69
¨dp;n' c k⁄®t;' tCz^Tu v; nOp.;iWtm(
n;y' vˇ_; sutoåSm;k˘ ko .v;'StTpur; vd 70
pí;≤Tpb;v" p;nIy' tto r;j;b[vI∞ t* 71
r;jov;c
t] itœit v;' pu]o y] v;·rsm;≈y" 72
b[˜ov;c
tCz^Tu voctur;t*R t* sTy' b[iU h n c;Nyq;
a;cc=e tto r;j; svRmve yq;tqm( 73
621

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ttStu pitt* vOı* t];v;' ny m; SpOx
b[˜flSpxRn' p;p' n kd;…ci√nXyit 74
inNye vw ≈v,' vOı' s.;y| nOpsˇm"
y];s* pitt" pu]St' SpOÇ; t* ivleptu" 75
vOı;vUctu"
yq; pu]ivyogen mOTyun*R ivihtStq;
Tv' c;ip p;p pu]Sy ivyog;NmOTyum;PSy…s 76
b[˜ov;c
Ev' tu jLptob[˜R Ngt;" p[;,;Stto nOp"
a…¶n; yojy;m;s vOı* c AiWpu]km( 77
tto jg;m ngr' du"≤%to nOpitmRnu e
v…sœ;y c tTsv| NyvedydxeWt" 78
nOp;,;' sUyvR X' y;n;' v…sœo ih pr; git"
v…sœoåip i√j≈eœ"Ÿ s'mN}y;h c in„’itm( 79
v…sœ ¨v;c
g;lv' v;mdev' c j;b;≤lmq kXypm(
Et;nNy;Nsm;Ùy hyme/;y yàt" 80
yjSv hyme/íw b¸….bR¸d≤=,w" 81
b[˜ov;c
akroıyme/;'í r;j; dxrqo i√jw"
EtiSm•Ntre t] v;guv;c;xrI·r,I 82
a;k;xv;<yuv;c
pUt' xrIrm.v{;Do dxrqSy ih
Vyvh;yRí .ivt; .iv„y≤Nt tq; sut;"
Jyeœpu]p[s;den r;j;p;po .iv„yit 83
b[˜ov;c
622

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tto b¸itqe k;le A„yÍ©;NmunIêr;t(
dev;n;' k;yR…sı‰q| sut; a;sNsuropm;" 84
k*xLy;y;' tq; r;m" su…m];y;' c l+m,"
x]uflí;ip kìkYÉ y;' .rto mitmˇr" 85
te sveR mitmNtí ip[y; r;Do vxe iSqt;"
t' r;j;nmOiW" p[;Py ivê;…m]" p[j;pit" 86
r;m' c l+m,' c;ip ay;ct mh;mte
yDs'r=,;q;Ry D;ttNmihm; muin" 87
…crp[;¢suto vOıo r;j; nwvTe y.;Wt 88
r;jov;c
mht; dwvyogen kq'…c√;/RkÉ mune
j;t;v;nNds'dohd;yk* mm b;lk* 89
sxrIr…md' r;Jy' d;Sye nwv sut;ivm* 90
b[˜ov;c
v…sœºn td; p[oˇ_o r;j; dxrqiSTvit 91
v…sœ ¨v;c
r`v" p[;qRn;.©÷ n r;jn(Kv;ip ≤x≤=t;" 92
b[˜ov;c
r;m' c l+m,' cwv kq'…cdvd•Op" 93
r;jov;c
ivê;…m]Sy b[˜We"R k⁄®t;' yDr=,m( 94
b[˜ov;c
vd…•it sut* so„,' inêsn(Glipt;/r"
pu]* smpRy;m;s ivê;…m]Sy x;S]’t( 95
tqeTyuKTv; dxrq' nmSy c pun" pun"
jGmtU r=,;q;Ry ivê;…m]e, t* mud; 96
623

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tt" p[˙∑" s muinmRdu ; p[;d;ˇdo.yo"
m;heêrI' mh;iv¥;' /nuivR¥;pur"sr;m( 97
x;S]Im;S]I' l*ikk°' c rqiv¥;' gjo∫v;m(
aêiv¥;' gd;iv¥;' mN];◊;nivsjRne 98
svRiv¥;mq;v;Py ¨.* t* r;ml+m,*
vn*ks;' iht;q;Ry jfltuSt;$k;' vne 99
ahLy;' x;pinmRˇu _;' p;dSpx;R∞ c£tu"
yDiv?v'sn;y;t;ÔfltuSt] r;=s;n( 100
’tiv¥* /nu„p;,I c£tuyDR r=,m(
tto mh;m%e vOˇe ivê;…m]o munIêr" 101
pu];>y;' sihto r;Do jnk˘ {∑ëm>yg;t(
…c];mdxRyˇ] r;jm?ye nOp;Tmj" 102
r;m" s*…mi]sihto /nuivR¥;' guromRt;m(
tTp[Ito jnk" p[;d;TsIt;' l+mImyoinj;m( 103
tqwv l+m,Sy;ip .rtSy;nujSy c
x]ufl.rt;dIn;' v…sœ;idmte iSqt" 104
r;j; dxrq" ≈Im;iNvv;hmkroNmune
tto b¸itqe k;le r;Jy' tSy p[yCzit 105
nOpt* svRlok;n;mnumTy; gurorip
mNqr;TmkdudvRw p[·e rt; mTsr;k⁄l; 106
kìkyÉ I ivflm;tSqe vnp[v;[ jn' tq;
.rtSy c t{;Jy' r;j; nwv c dˇv;n( 107
iptr' sTyv;Ky' t' k⁄vnR ;[ mo mh;vnm(
ivvex sIty; s;/| tq; s*…mi],; sh 108
st;' c m;ns' xuı' s ivvex Svkìg,Ru "w
tiSmiNvingRte r;me vnv;s;y dI≤=te 109
624

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

sm' l+m,sIt;>y;' r;JytO„,;ivv…jRte
t' r;m' c;ip s*…mi]' sIt;' c gu,x;≤lnIm( 110
du"%en mht;iv∑o b[˜x;p' c s'Smrn(
td; dxrqo r;j; p[;,;'StTy;j du"≤%t" 111
’tkmRivp;kÉn r;j; nIto ym;nug"w
tSmw r;De mh;p[;D y;vTSq;vrj©me 112
ymsµNynek;in t;…mß;dIin n;rd
nrk;<yq `or;…, .IW,;in bÙin c 113
t] ≤=¢Std; r;j; nrkÉWu pOqKpOqk™
pCyte …z¥te r;j; ip„yte cU<yRte tq; 114
xo„yte dXyte .Uyo dÁte c inm∆‰te
Evm;idWu `oreWu nrkÉWu s pCyte 115
r;moåip gCz•?v;n' …c]kÀ$mq;gmt(
t]wv ]I…, vW;R…, VytIt;in mh;mte 116
pun" s d≤=,;m;x;m;£;m∂<@k˘ vnm(
iv:y;t' i]Wu lokÉWu dex;n;' t≤ı pu<ydm( 117
p[;ivxˇNmh;r<y' .IW,' dwTyseivtm(
t∫y;ÎiW….STyˇ_' hTv; dwTy;'Stu r;=s;n( 118
ivcrNd<@k;r<ye AiWseVymq;krot(
t]ed' vOˇm;:y;Sye Í,u n;rd yàt" 119
t;vCznwSTvg;{;mo y;v¥ojnpçkm(
g*tmI' smnup;[ ¢o r;j;ip nrkÉ iSqt" 120
ym" Svik˘kr;n;h r;mo dxrq;Tmj"
g*tmIm….to y;it iptr' tSy /Imt" 121
a;kWRNTvq r;j;n' nrk;•;] s'xy"
¨ˇIyR g*tmI' y;it y;v¥ojnpçkm( 122
625

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

r;mSt;vˇSy ipt; nrkÉ nwv pCyt;m(
ydetNm√c" pu<y' n k⁄yyRu iR d dUtk;" 123
ttí nrkÉ `ore yUy' sveR inm∆q
y; k;Pyuˇ_; pr; x·ˇ_" ≤xvSy smv;…ynI 124
t;mev g*tmI' sNto vdNTyM."SvÂip,Im(
h·rb[˜mhex;n;' m;Ny; vN¥; c swv yt( 125
inStIyRte n kÉn;ip tdit£mj' Tv`m(
p;ipnoåPy;Tmj" k…í¥í g©;mnuSmret( 126
soånekdugiR nry;…•gRto muˇ_t;' v[jte (
ik˘ punSt;Îx" pu]o g*tmIink$e iSqt" 127
ySy;s* nrkÉ pˇ_⁄' n kìrip ih xKyte
d≤=,;x;ptev;RKy' inxMy ymik˘kr;" 128
nrkÉ pCym;n' tmyo?y;…/pit' nOpm(
¨ˇ;yR `ornrk;√cn' cedmb[vu n( 129
ymik˘kr; Ëcu"
/Nyoå…s nOpx;dUl
R ySy pu]" s t;Îx"
îh c;mu] iv≈;≤Nt" sup]u " kÉn l>yte 130
b[˜ov;c
s iv≈;Nt" xnw r;j; ik˘kr;Nv;Kymb[vIt( 131
r;jov;c
nrkɄvq `oreWu pCym;n" pun" pun"
kq' Tv;kiWRt" xI`[' tNme vˇ_⁄…mh;hRq 132
b[˜ov;c
t] k…íCz;Ntmn; r;j;n…mdmb[vIt( 133
ymdUt ¨v;c
vedx;S]pur;,;d;vetÌoPy' p[yàt"
626

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

p[k;Xyte tdip te s;mQy| pu]tIqRyo" 134
r;mStv sut" ≈Im;n(g*tmItIrm;gt"
tSm;Êv' nrk;´or;d;’∑oå…s nroˇm 135
yid Tv;' t] g*tMy;' Smre{;m" sl+m,"
ò;n' ’Tv;q ip<@;id te d¥;Ts nOpoˇm
ttSTv' svRp;pe>yo muˇ_o y;…s i]iv∑pm( 136
r;jov;c
t] gTv; .v√;Kym;:y;Sye Svsut* p[it
.vNt Ev xr,mnuD;' d;tumhRq 137
b[˜ov;c
t{;jvcn' ≈uTv; ’py; ymik˘kr;"
a;D;' c p[dduStSmw r;j; p[;g;Tsut* p[it 138
.IW,' y;tn;dehm;p•o in"êsNmuÛ"
inrI+y Sv' l∆m;n" ’t' kmR c s'Smrn( 139
SveCzy; ivhrNg©;m;ss;d c r;`v"
g*tMy;St$m;…≈Ty r;mo l+m, Ev c 140
sIty; sh vwdÁe ; sò* cwv yq;iv…/
nwv t];.v∫oJy' .+y' v; g*tmIt$e 141
ti∂ne t] vst;' g*tmItIrv;…sn;m(
t∂»Ç; du"≤%to .[;t; l+m,o r;mmb[vIt( 142
l+m, ¨v;c
pu]* dxrqSy;v;' tv;ip blmIÎxm(
n;iSt .oJymq;Sm;k˘ g©;tIrinv;…sn;m( 143
r;m ¨v;c
.[;tyRi√iht' kmR nwv t∞;Nyq; .vet(
pO…qVy;m•pU,;Ry;' vym•;….l;iW," 144
627

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

s*…m]e nUnmSm;….nR b[;˜,mu%e ¸tm(
avDy; mhIdev;'StpRyNTycRy≤Nt n 145
te ye l+m, j;yNte svRdvw bu.≤u =t;"
ò;Tv; dev;nq;>yCyR hotVyí ¸t;xn"
tt" Svsmye devo iv/;SyTyxn' tu n* 146
b[˜ov;c
.[;]o" s'jLptorev' pXyto" kmR,o gitm(
xnwdx
R rqo r;j; t' dexmupj≤Gmv;n( 147
t' ÎÇ; l+m," xI`[' itœ itœºit c;b[vIt(
/nur;’„y kopen r=STv' d;nvoåqv; 148
a;s•' c punÎ≥Ç; y;ih y;Á] pu<y.;k™
r;mo d;xrqI r;j; /mR.;KpXy vtRte 149
gu®.ˇ_" sTys'/o devb[;˜,sevk"
]wloKyr=;d=oås* vtRte y] r;`v" 150
n t] Tv;Îx;miSt p[vx
e " p;pkmR,;m(
yid p[ivxse p;p tto v/mv;PSy…s 151
tTpu]vcn' ≈uTv; xnwr;Ùy v;cy;
¨v;c;/omu%o .UTv; òuW;' pu]* ’t;Ô≤l"
mu¸rNtivRin?y;yNgit' du„’tkmR," 152
r;jov;c
ah' dxrqo r;j; pu]* me Í,ut' vc"
itsO….b[˜R hTy;….vOtR oåh' du"%m;gt"
…z•' pXyt me deh' nrkÉWu c p;ittm( 153
b[˜ov;c
tt" ’t;ÔlI r;m" sIty; l+m,en c
.Um* p[,me Su te sveR vcn' cwtdb[vu n( 154
628

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

sIt;r;ml+m,; Ëcu"
kSyed' kmR,St;t fl' nOpitsˇm 155
b[˜ov;c
s c p[;h yq;vOˇ' b[˜hTy;]y' tq; 156
r;jov;c
in„’itb[˜R hNtø,;' pu]* Kv;ip n iv¥te 157
b[˜ov;c
tto du"%en mht;vOt;" sveR .uv' gt;"
r;j;n' vnv;s' c m;tr' iptr' tq; 158
du"%;gm' kmRgit' nrkÉ p;tn' tq;
Evm;¥q s'SmOTy mumoh nOpte" sut"
ivs'D' nOpit' ÎÇ; sIt; v;Kymq;b[vIt( 159
sItov;c
n xoc≤Nt mh;Tm;nSTv;Îx; Vysn;gme
…cNty≤Nt p[tIk;r' dwVymPyq m;nuWm( 160
xoc≤∫yugR s;hß' ivpiˇnwvR tIyRte
Vy;mohm;“uvNtIh n kd;…ci√c=,;" 161
ikmnen;] du"%en in„flen jneêr
deih hTy;' p[qmto y; j;t; Áit.IW,; 162
iptO.ˇ_" pu<yxIlo vedved;©p;rg"
an;g; yo hto ivp[StTp;pSy;] in„’itm( 163
a;cr;…m yq;x;S]' m; xok˘ k⁄®t' yuv;m(
i√tIy;' l+m,o hTy;' gO ;tu Tvpr;' .v;n( 164
b[˜ov;c
EtımRytu ' v;Ky' sIty; .;iWt' Î!m(
tqeit c;htu®.* tto dxrqoåb[vIt( 165
629

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

dxrq ¨v;c
Tv' ih b[˜ivd" kNy; jnkSy Tvyoinj;
.;y;R r;mSy ik˘ …c]' y¥uˇ_mnu.;Wse 166
n koip .vt;' ik˘tu ≈m" SvLpoåip iv¥te
g*tMy;' ò;nd;nen ip<@invRp,en c 167
itsO….b[˜R hTy;….mRˇu _o y;…m i]iv∑pm(
Tvy; jnks'.tU e Svk⁄lo…ctmI·rtm( 168
p[;py≤Nt pr' p;r' .v;B/e" k⁄lyoiWt"
god;vy;‹" p[s;den ik˘ n;m;STy] dul.R m( 169
b[˜ov;c
tqeit i£ym;,e tu ip<@d;n;y x]uh;
nwv;pXy∫+y.oJy' tto l+m,mb[vIt( 170
l+m," p[;h ivny;id©ë¥;í fl;in c
s≤Nt teW;' c ip<y;km;nIt' tT=,;idv 171
ip<y;kÉn;q g©;y;' ip<@÷ d;tu' tq; iptu"
mn" k⁄vS| tto r;mo mNdoå.U∂"u ≤%tStd; 172
dwvI v;g.vˇ] du"%' Tyj nOp;Tmj
r;Jy.[∑o vn' p[;¢" ik˘ vw in‚„k˘cno .v;n( 173
ax#o /mRinrto n xo…ctu…mh;hR…s
ivˇx;#‰en yo /m| kroit s tu p;tk° 174
≈Uyte svRx;S]eWu y{;m Í,u yàt"
yd•" pu®Wo r;j'Std•;StSy devt;" 175
ip<@º inpitte .Um* n;pXy≤Tptr' td;
xv' c pitt' y] xvtIqRmnuˇmm( 176
mh;p;tks'`;tiv`;t’dnuSmOit"
t];gCz÷Llokp;l; ®{;idTy;Stq;…ên* 177
630

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Sv' Sv' ivm;nm;Â!;SteW;' m?yeåitdIi¢m;n(
ivm;nvrm;Â!" StUym;ní ik˘nrw" 178
a;idTysÎx;k;rSteW;' m?ye b.* ipt;
tmÎÇ; Sviptr' dev;NÎÇ; ivm;inn" 179
’t;Ô≤lpu$o r;m" ipt; me KveTy.;Wt
îit idVy;.v√;,I r;m' s'bo?y sIty; 180
itsO….b[˜R hTy;….mRˇu _o dxrqo nOp"
vOt' pXy surSw t;t dev; aPyU…cre c tm( 181
dev; Ëcu"
/Nyoå…s ’t’Tyoå…s r;m Svg| gt" ipt;
n;n;inrys'`;t;TpUvjR ;nuıreˇu y" 182
s /Nyoål'’t' ten ’itn; .uvn]ym(
En' pXy mh;b;ho muˇ_p;p' rivp[.m( 183
svRsp' iˇyuˇ_oåip p;pI dG/&mopm"
in‚„k˘cnoåip su’tI ÎXyte cN{m*≤lvt( 184
b[˜ov;c
ÎÇ;b[vITsut' r;j; a;xI….Rr….nN¥ c 185
r;jov;c
’t’Tyoå…s .{' te t;·rtoåh' Tvy;n`
/Ny" s pu]o lokÉåiSm≤Nptø,;' yStu t;rk" 186
b[˜ov;c
tt" surg,;" p[ocudvRe ;n;' k;yR…sıye
r;m' c pu®W≈eœ' gCz t;t yq;su%m(
ttSt√cn' ≈uTv; r;mSt;nb[vITsur;n( 187
r;m ¨v;c
gur* ipt·r me dev;" ik˘ ’Tymv≤x„yte 188
631

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

dev; Ëcu"
ndI n g©y; tuLy; n Tvy; sÎx" sut"
n ≤xven smo devo n t;re, smo mnu" 189
Tvy; r;m guÂ,;' c k;y| svRmnuiœtm(
t;·rt;" iptro r;m Tvy; pu],e m;nd
gCzNtu sveR SvSq;n' Tv' c gCz yq;su%m( 190
b[˜ov;c
t∂ºvvcn;ı»∑" sIty; l+m,;g[j"
t∂»Ç; g©;m;h;TMy' iviSmto v;Kymb[vIt( 191
r;m ¨v;c
aho g©;p[.;voåy' ]wloKye nopmIyte
vy' /Ny; yto g©; Î∑;Sm;….≤S]p;vnI 192
b[˜ov;c
hWe,R mht; yuˇ_o dev' Sq;Py mheêrm(
t' Wo@x….rIx;nmupc;rw" p[yàt" 193
s'pJU y;vr,wyˇRu _' Wæ$(]x
' TklmIêrm(
’t;Ô≤lpu$o .UTv; r;mStu∑;v x'krm( 194
r;m ¨v;c
nm;…m x'.'u pu®W' pur;,'
nm;…m svRDmp;r.;vm(
nm;…m ®{' p[.mu =y' t'
nm;…m xv| ≤xrs; nm;…m 195
nm;…m dev' prmVyy' tm(
¨m;pit' lokgu®˘ nm;…m
nm;…m d;·r{‰ivd;r,' t'
nm;…m rog;phr' nm;…m 196
632

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

nm;…m kLy;,m…cNTyÂp'
nm;…m ivêo∫vbIjÂpm(
nm;…m ivêiSqitk;r,' t'
nm;…m s'h;rkr' nm;…m 197
nm;…m g*rIip[ymVyy' t'
nm;…m inTy' =rm=r' tm(
nm;…m …c{Upmmey.;v'
i]locn' t' ≤xrs; nm;…m 198
nm;…m k;®<ykr' .vSy
.y'kr' v;ip sd; nm;…m
nm;…m d;t;rm.I‚Pst;n;'
nm;…m somexmumx
e m;d* 199
nm;…m ved]ylocn' t'
nm;…m mUitR]yv…jRt' tm(
nm;…m pu<y' sds√‰tIt'
nm;…m t' p;phr' nm;…m 200
nm;…m ivêSy ihte rt' t'
nm;…m Âp;…, bÙin /ˇe
yo ivêgo¢; sdsTp[,te ;
nm;…m t' ivêpit' nm;…m 201
yDeêr' s'pi[ t hVykVy'
tq; git' loksd;≤xvo y"
a;r;…/to yí dd;it sv|
nm;…m d;nip[y…m∑devm( 202
nm;…m someêrmSvtN]m(
¨m;pit' t' ivjy' nm;…m
633

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

nm;…m ivfleêrn≤Ndn;q'
pu]ip[y' t' ≤xrs; nm;…m 203
nm;…m dev' .vdu"%xokivn;xn' cN{/r' nm;…m
nm;…m g©;/rmIxmI@‰m(
¨m;/v' devvr' nm;…m 204
nm;Myj;dIxpurd' r;idsur;surrw …cRtp;dpµm(
nm;…m devImu%v;dn;n;m(
È=;qRm≤=i]ty' y EeCzt( 205
pç;mOtgw NR /su/pU dIpwr(
iv…c]pu„pwivRiv/wí mN]w"
a•p[k;rw" sklopc;rw"
s'p…U jt' sommh' nm;…m 206
b[˜ov;c
tt" s .gv;n;h r;m' x'."u sl+m,m(
vr;NvO,I„v .{' te r;m" p[;h vOW?vjm( 207
r;m ¨v;c
Sto]e,;nen ye .KTy; to„y≤Nt Tv;' suroˇm
teW;' sv;R…, k;y;R…, …s≤ı' y;Ntu mheêr 208
yeW;' c iptr" x'.o pitt; nrk;,Rve
teW;' ip<@;idd;nen pUt; y;Ntu i]iv∑pm( 209
jNmp[.iO t p;p;in mnov;‘;…yk˘ Tv`m(
a] tu ò;nm;]e, tTs¥o n;xm;“uy;t( 210
a] ye .·ˇ_t" x'.o ddTy…qR>y a<vip
sv| td=y' x'.o d;tø,;' fl’∫vet( 211
634

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

b[˜ov;c
EvmiSTvit t' r;m' x'kro ˙iWtoåb[vIt(
gte tiSmNsur≈eœº r;moåPynucrw" sh 212
g*tmI y] coTp•; xnwSt' dexm>yg;t(
tt" p[.iO t tˇIq| r;mtIqRmdu ;˙tm( 213
dy;lorptˇ] l+m,Sy kr;Czr"
tä;,tIqRm.vTsv;Rpi√inv;r,m( 214
y] s*…mi],; ò;n' x'krSy;cRn' ’tm(
tˇIq| l+m,' j;t' tq; sIt;smu∫vm( 215
n;n;iv/;xeWp;ps'`inmUl
R n=mm(
yd…õ±`s[ g' ;d.vÌ©; ]wloKyp;vnI 216
s y] ò;nmkroˇ√w≤x∑‰' ikmuCyte
t{;mtIqRsÎx' tIq| Kv;ip n iv¥te 217
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye r;mtIq;RidtIqRv,Rn' n;m
]yo…v'x;…/kxttmoå?y;y" 123
g*tmIm;h;TMye ctu„pç;xˇmoå?y;y" 54
aq ctu…v|x;…/kxttmoå?y;y"
pu]tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
pu]tIqR…mit :y;t' pu<ytIq| tduCyte
sv;RNk;m;nv;“oit yNmihª" ≈utre ip 1
tSy SvÂp' v+y;…m Í,u yàen n;rd
idte" pu];í dnuj;" p·r=I,; yd;.vn(
aidteStu sut; Jyeœ;" svR.;ven n;rd 2
td; idit" pu]ivyogdu"%;t(
635

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

s'Sp/Rm;n; dnum;jg;m 3
idit®v;c
=I,;" sut; a;vyorev .{e
ik˘ k⁄mhR e kmR lokÉ grIy"
pXy;idtevx
| m….•muˇm'
s*r;Jyyuˇ_' yxs; jy…≈y; 4
…jt;·rm>yu•tk°itR/m|
m≤∞ˇs'hWRivn;xd=m(
sm;n.tOTR vsm;n/meR
sm;ngo]eåip sm;nÂpe 5
n jIvyey' …≈ymu•it' c
jI,;RiSm ÎÇ; Tviditp[stU ;n(
k;mPyvSq;mnuy;…m du"Sq;
åidteivRloKy;q pr;' smO≤ım(
d;vp[vx
e oåip su%;y nUn'
Sv“eåPyve+y; n spàl+mI" 6
b[˜ov;c
Ev' b[vu ;,;mitdInvK];'
ivinêsNtI' prmeiœpu]"
’t;….pUjo ivgt≈mSt;'
s s;NTvy•;h mno….r;m;m( 7
prmeiœpu] ¨v;c
%edo n k;yR" sm.I‚Pst' yt(
tTp[;Pyte pu<yt Ev .{e
tTs;/n' veiˇ mh;nu.;v"
p[j;pitSte s tu v+ytIit 8
636

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

s;?VyetTsvR.;ven p[≈y;vnt; stI 9
b[˜ov;c
Ev' b[vu ;,;' c idit' dnu" p[ov;c n;rd 10
dnu®v;c
.t;Rr' kXyp' .{e toWySv injwg,Ru "w
tu∑o yid .ve∫t;R tt" k;m;nv;PSy…s 11
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; svR.;vwStoWy;m;s kXypm(
idit' p[ov;c .gv;NkXypoåq p[j;pit" 12
kXyp ¨v;c
ik˘ dd;…m vd;.I∑' idte vry suvt[ e 13
b[˜ov;c
iditrPy;h .t;Rr' pu]' b¸gu,;iNvtm(
jet;r' svRlok;n;' svRloknmS’tm( 14
yen j;ten lokÉåiSmN.vey' vIrpui],I
t' vrey' suript·rTy;h ivny;iNvt; 15
kXyp ¨v;c
¨pde+ye v[t' ≈eœ' √;dx;Bdflp[dm(
tt a;gTy te g.Rm;/;Sye yNmnogtm(
in„p;pt;y;' j;t;y;' …s?y≤Nt ih mnorq;" 16
b[˜ov;c
.tOvR ;Ky;i∂it" p[It; t' nmSy;yte=,;
¨pid∑' v[t' c£É .];Rid∑' yq;iv…/ 17
tIqRsve ;p;]d;nv[tcy;Ridv…jRt;"
kqm;s;d…y„y≤Nt p[;…,noå] mnorq;n( 18
ttíI,Re v[te tSy;' idTy;' g.Rm/;ryt(
637

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

pun" k;Nt;mqov;c kXypSt;' idit' rh" 19
kXyp ¨v;c
n p[;“uv≤Nt yTk;m;Nmunyoåip tpÆSSqt;"
yq;ivihtkm;R©-avDy; tCz⁄…ciSmte 20
in≤Ndt' c n ktRVy' s'?yyo®.yorip
n Sv¢Vy' n gNtVy' muˇ_kÉxI c no .v 21
.oˇ_Vy' su.ge nwv =ut' v; jOM.,' tq;
s'?y;k;le n ktRVy' .Uts'`sm;k⁄le 22
s;Nt/;Rn' sd; k;y| h…st' tu ivxeWt"
gOh;Ntdexe s'?y;su n Sq;tVy' kd;cn 23
muxlolU%l;dIin xUppR I#ip/;nkm(
nwv;it£m,Iy;in idv; r;]* sd; ip[ye 24
¨dKxIW| tu xyn' n s'?y;su ivxeWt"
vˇ_Vy' n;nOt' ik˘…c•;Nygeh;$n' tq; 25
k;Nt;dNyo n vI+yStu p[yàen nr" Kv…ct(
îTy;idinymwyˇRu _; yid TvmnuvtRse
ttSte .ivt; pu]S]wloKywêyR.;jnm( 26
b[˜ov;c
tqeit p[itjDe s; .t;Rr' lokpU…jtm(
gtí kXypo b[˜…•tíet" sur;Np[it 27
idteg.R oRåip vvO/e blv;Npu<ys'.v"
EtTsv| myo dwTyo m;yy; veiˇ tÊvt" 28
îN{Sy s:ym.vNmyen p[IitpUvk
R m(
myo gTv; rh" p[;h îN{' s ivny;iNvt" 29
idtednR or….p[;y' v[t' g.RSy v/Rnm(
tSy vIy| c iviv/' p[ITyeN{;y Nyvedyt( 30
638

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ivê;swkgOh' …m]mp;y];sv…jRtm(
a…jRt' su’t' n;n;iv/' ceˇdv;Pyte 31
n;rd ¨v;c
nmucíe ip[yo .[;t; myo dwTyo mh;bl"
.[;tOhN]; kq' mw}y' mySy;sITsurêe r 32
b[˜ov;c
dwTy;n;m…/pí;sIälv;•mu…c" pur;
îN{e, vwrm.v∫IW,' lomhWR,m( 33
yuı' ihTv; kd;…c∫o gCzNt' tu xt£tum(
ÎÇ; dwTypit" xUro nmu…c" pOœtoåNvg;t( 34
tm;y;Ntm….p[+e y xcI.t;R .y;tur"
Eer;vt' gj' TyKTv; îN{" fÉnmq;ivxt( 35
s vj[p;…,Strs; fÉnne vw ;hni{pum(
nmu…cn;RxmgmˇSy .[;t; myoånuj" 36
.[;tOhNtOivn;x;y tpStepe myo mht(
m;y;' c iviv/;m;p dev;n;mit.IW,;m( 37
vr;'í;v;Py tps; iv„,oloRkpr;y,;t(
d;nx*<@" ip[y;l;pI td;.vds* my" 38
a¶I'í b[;˜,;NpUJy jet…u mN{' ’t=,"
d;t;r' c td;…qR>y" StUym;n' c b≤Nd…." 39
ividTv; m`v; v;yomRy' m;y;ivn' ·rpum(
¨p£;Nt' suyı
u ;y ivp[o .UTv; tm>yg;t(
xcI.t;R my' dwTy' p[ov;ced' pun" pun" 40
îN{ ¨v;c
deih dwTypte mÁm…qRnåe pe≤=t' vrm(
Tv;' ≈uTv; d;tOitlkm;gtoåh' i√joˇm" 41
639

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
myoåip b[;˜,' mTv;åvd∂ˇ' my; tv
ivc;ry≤Nt ’itno b◊Lp' v; puroå…qRin 42
îTyuˇ_É tu h·r" p[;h s:y…mCzπ Áh' Tvy;
îN{' my" pun" p[;h ikmnen i√joˇm 43
n Tvy; mm vwr' .o" SvStITy;h h·rmRym(
tÊv' vdeit s h·rdwTR yenoˇ_" Svk˘ vpu" 44
dxRy;m;s dwTy;y shß;=' yduCyte
tt" sivSmyo dwTyo myo h·rmuv;c h 45
my ¨v;c
ik…md' vj[p;…,STv' tv;yoGy; ’it" s%e 46
b[˜ov;c
p·r„vJy ivhSy;q vOˇ…mTyb[vIı·r"
kÉn;ip s;/yNTy] pi<@t;í smIihtm( 47
tt" p[.iO t x£Sy myen mhtI Á.Ut(
supI[ itmRiu nx;dUl
R myo h·riht" sd; 48
îN{Sy .vn' gTv; tSmw sv| Nyvedyt(
ik˘ me ’Ty…mit p[;h my' m;y;ivn' h·r" 49
hrye c myo m;y;' p[;d;Tp[ITy; tq; h·r"
p[;¢" s'pI[ itm;n;h ik˘ ’Ty' my t√d 50
my ¨v;c
agSTySy;≈m' gCz t];Ste g….R,I idit"
tSy;" xu≈WU ,' k⁄v•R ;SSv t] iky≤Nt c 51
ah;in m`v'StSy; g.Rm;ivXy vj[/k
O ™
v/Rm;n' c t' …ziN/ y;v√Xyoåqv; mOitm(
p[;“oit t;v√j[,e tto n .ivt; ·rpu" 52
640

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
tqeTyuKTv; my' pUJy m`v;nek Ev ih
ivnItvˇd; p[;y;i∂it' m;trmÔs;
xu≈WU m;,St;' devI' x£o dwtye m;trm(
s; n j;n;it t≤∞ˇ' x£Sy i√Wto idit" 53
g.eR iSqt' tu y∫Àt' devNe {Sy ivcei∑tm(
amo`' tNmunSe tej" kXypSy dur;sdm( 54
tt" p[gÁO k⁄≤lx' shß;=" purd' r"
aNt"p[vx
e k;moås* b¸k;l' sm;vsn( 55
s'?yodKxIWRin{;' t;mve+y k⁄≤lx;yu/"
îdmNtr…mTyuKTv; idTy;" k⁄≤=' sm;ivxt( 56
aNtvRitR c y∫Àt…mN{' ÎÇ; /Ot;yu/m(
hNtuk;m' tdov;c pun" punr.Itvt( 57
g.RSq ¨v;c
ik˘ m;' n r=se v…j[N.[;tr' Tv' …j`;'s…s
n;r,e m;r,;dNyTp;tk˘ iv¥te mht( 58
Ate yuı;Nmh;b;ho x£ yu?ySv ingRte
m…y tSm;•wtdev' tv yuˇ_' .iv„yit 59
xt£tu" shß;=" xcI.t;R purd' r"
vj[p;…," surNe {STv' te n yuˇ_' .veTp[.o 60
aqv; yuık;mSTv' mm in„£m,' yq;
tq; k⁄® mh;b;ho m;g;RdSm;dp;sr 61
k⁄m;geR n p[vtRNte mh;Ntoåip ivpÌt;"
aiv¥í;PyxS]í nwv c;yu/s'gh[ " 62
Tv' iv¥;v;Nvj[p;,e m;' inflæNk' n l∆se
k⁄v≤R Nt gihRt' kmR n k⁄lIn;" kd;cn 63
641

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

hTv; v; ik˘ tu j;yet yxo v; pu<ymev v;
v?yNte .[;tr" k;m;Ì.RSq;" ik˘ nu p*®Wm( 64
yid v; yuı.·ˇ_Ste m…y .[;trs'xym(
tto mui∑' purS’Ty v…j[,åe s* VyviSqt" 65
b;l`;tI b[˜`;tI tq; ivê;s`;tk"
Ev'.tU ' fl' x£ kSm;Nm;' hNtum¥u t" 66
ySy;Dy; svR…md' vtRte scr;crm(
s hNt; b;lk˘ m;' vw ik˘ yx" ik˘ tu p*®Wm( 67
b[˜ov;c
Ev' b[vu Nt' t' g.| …cCzπd k⁄≤lxen s"
£o/;N/;n;' lo….n;' c n `O,; Kv;ip iv¥te 68
n mm;r tto du"%;d;¸Ste .[;tro vym(
pun…íCzπd t;n(%<@;Nm; v/I·rit c;b[vu n( 69
ivêSt;Nm;tOg.RSq;…•j.[;tøHxt£to
√πWiv?vStbuıIn;' n …cˇe k®,;k," 70
Ev' tu %i<@t' %<@÷ hStp;d;idjIvvt(
inivRk;r' tto ÎÇ; s¢s¢ suiviSmt" 71
Ekvä¸Âp;…, g.RSq;in xu.;in c
®d≤Nt b¸Âp;…, m; ®teTyb[vIı·r" 72
ttSte m®to j;t; blvNto mh*js"
g.RSq; Ev teåNyoNymUc"u x£˘ gt.[m;" 73
agSTy' muinx;dUl
R ' m;t; ySy;≈me iSqt;
aSm≤Tpt; tv .[;t; s:y' te b¸ mNyte 74
aSm;nup·r sòeh' mnSte ivµhe mune
n yTkroit êpc" p[vˇO St] vj[/k
O ™ 75
îTyet√cn' ≈uTv; agSTyoåg;Tss'.m[ "
642

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

idit' s'bo/y;m;s Vy…qt;' g.Rvde n;t( 76
t];gSTy" xcIk;NtmxpTk⁄ipto .Oxm( 77
agSTy ¨v;c
s'g;[ me ·rpv" pOœ' pXyeySu te sd; hre
jIvt;mev mr,metdev ih m;inn;m(
pOœ' pl;ym;n;n;' yTpXyNTyiht; r,e 78
b[˜ov;c
s;ip t' g.RsS' q' c xx;peN{' ®W; idit" 79
idit®v;c
n p*®W' ’t' tSm;Cz;poåy' .ivt; tv
S]I…." p·r.v' p[;Py r;Jy;Tp[.X[ yse hre 80
b[˜ov;c
EtiSm•Ntre t] kXypo vw p[j;pit"
p[;y;∞ Vy…qtoågSTy;Cz^Tu v; x£ivcei∑tm(
g.;RNtrgt" x£" iptr' p[;h .Itvt( 81
x£ ¨v;c
agSTy;∞ idteívw …b.e…m £…mtu' bih" 82
b[˜ov;c
EtiSm•Ntre p[;Py kXypoåip p[j;pit"
pu]kmR c t∂»Ç; g.;RNt"iSqitmev c
iditx;pmgSTySy ≈uTv;s* du"≤%toå.vt( 83
kXyp ¨v;c
ingRCz x£ pu]tw Tp;p' ik˘ ’tv;n…s
n inmRlk⁄loTp•; mn" k⁄v≤R Nt p;tkÉ 84
b[˜ov;c
s ingRto vj[p;…," sv[I@oå/omu%oåb[vIt(
643

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tNmUitRrve vdit sds∞ei∑t' nO,;m( 85
x£ ¨v;c
yduˇ_m] ≈ey" Sy;ˇTkt;Rhms'xym( 86
b[˜ov;c
tto mm;≤Ntk˘ p[;y;Llokp;lw" s kXyp"
sv| vOˇmqov;c pun" pp[Cz m;' sur"w 87
iditg.RSy vw x;≤Nt' shß;=ivx;pt;m(
g.RSq;n;' c sveWR ;…mN{e, sh …m]t;m( 88
teW;m;roGyt;' c;ip xcI.turR doWt;m(
agSTydˇx;pSy ivx;pTvmip £m;t( 89
ttoåhmb[v' v;Ky' kXyp' ivny;iNvtm(
p[j;pte kXyp Tv' vsu….loRkp;lkì" 90
îN{e, siht" xI`[' g*tmI' y;ih m;nd
t] ò;Tv; mhex;n' Stuih svw"R smiNvt" 91
tt" ≤xvp[s;den sv| ≈eyo .veidit
tqeTyuKTv; jg;m;s* kXypo g*tmI' td; 92
ò;Tv; tu∑;v devx
e me….rev pd£mw"
svRd"u %;pnod;y √ymev p[k°itRtm(
g*tmI v; pu<yndI ≤xvo v; k®,;kr" 93
kXyp ¨v;c
p;ih x'kr devx
e p;ih loknmS’t
p;ih p;vn v;gIx p;ih p•g.UW, 94
p;ih /mR vOW;Â! p;ih ved]ye=,
p;ih go/r l+mIx p;ih xvR gj;Mbr 95
p;ih i]purh•;q p;ih som;/R.WU ,
p;ih yDex somex p;Á.I∑p[d;yk 96
644

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

p;ih k;®<yinly p;ih m©ld;yk
p;ih p[.v svRSy p;ih p;lk v;sv 97
p;ih .;Skr ivˇex p;ih b[˜nmS’t
p;ih ivêex …sıex p;ih pU,R nmoåStu te 98
`ors's;rk;Nt;rs'c;roiæcets;m(
xrI·r,;' ’p;…sN/o Tvmev xr,' ≤xv 99
b[˜ov;c
Ev' s'StuvtStSy purtoå.U√Wé ?vj"
vre, CzNdy;m;s kXyp' t' p[j;pitm( 100
kXypoåip ≤xv' p[;h ivnItvidd' vc"
s p[;h ivStre,;q îN{Sy tu ivcei∑tm( 101
x;p' n;x' c pu];,;' prSprm…m]t;m(
p;pp[;i¢' tu x£Sy x;pp[;i¢' tqwv c
tto vOW;kip" p[;h idit' c;gSTymev c 102
≤xv ¨v;c
m®to ye .vTpu];" pç;x∞wkv…jRt;"
sveR .vey"u su.g; .veyyu DR .;…gn" 103
îN{e, siht; inTy' vtRyye mu duR ;iNvt;" 104
îN{Sy tu hiv.;Rgo y] y] m%e .vet(
a;d* tu m®tSt] .veynu ;R] s'xy" 105
m®≤∫" siht' x£˘ n jyey"u kd;cn
jet; .veTsvRdvw su%' itœ p[j;pte 106
a¥p[.iO t ye k⁄yrRu ny;∫â;tO`;tnm(
v'xCzπdo ivpiˇí inTy' teW;' .iv„yit 107
b[˜ov;c
agSTymOiWx;dUl
R ' x'.ru Py;h yàt" 108
645

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

x'.®u v;c
n k⁄y;RSTv' c kop' c xcI.tR·r vw mune
xm' v[j mh;p[;D m®tSTvmr; .vn( 109
b[˜ov;c
idit' c;ip ≤xv" p[;h p[s•o vOW.?vj" 110
≤xv ¨v;c
Eko .Uy;Nmm sutS]wloKywêyRmi<@t"
îTyev' …cNtyNtI Tv' tpse inyt;.v" 111
tdetTsfl' teå¥ pu]; b¸gu,;" xu.;"
a.vNb≤ln" xUr;StSm;∆ih mno®jm(
aNy;nip vr;Nsu.yU[ ;RcSv gts'.m[ ; 112
b[˜ov;c
tdet√cn' ≈uTv; devdevSy s; idit"
’t;Ô≤lpu$; nTv; x'.'u v;Kymq;b[vIt( 113
idit®v;c
lokÉ ydetTprm' y≤Tp]o" pu]dxRnm(
ivxeW,e tu tNm;tu" ip[y' Sy;TsurpU…jt 114
t];ip Âps'piˇx*yRiv£mv;N.vet(
Ekoåip tny" ik˘tu bhvíe≤TkmuCyte 115
mTpu];Ste p[.;v;∞ jet;ro b≤lno /[vu m(
îN{Sy .[;tr" sTy' pu];íwv p[j;pte" 116
agSTySy p[s;d;∞ g©;y;í p[s;dt"
y] dev p[s;dSte tCz⁄.' koå] s'xy" 117
’t;q;Rh' tq;ip Tv;' .KTy; ivD;py;Myhm(
Í,u„v dev vcn' k⁄®„v c jg≤ıtm( 118
b[˜ov;c
646

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

vdeTyuˇ_; jgı;]; iditnRm;[ b[vIiddm( 119
idit®v;c
s'titp[;p,' lokÉ dul.R ' surv≤Ndt
ivxeW,e ip[y' m;tu" pu]íe≤Tk˘ nu v<yRte 120
s c;ip gu,v;H≈Im;n;yu„m;Nyid j;yte
ik˘ tu Svge,R devx
e p;rmeœ‰pden v; 121
sveWR ;mip .Ut;n;…mh;mu] flwiW,;m(
gu,vTpu]s'p;[ i¢r.I∑; svRdvw c
tSm;d;Plvn;d] i£yt;' smnugh[ " 122
x'kr ¨v;c
mh;p;pfl' ced' ydetdnpTyt;
≤S]y; v; pu®WSy;ip vN?yTv' yid j;yte 123
td] ò;nm;]e, t∂oWo n;xm;“uy;t(
ò;Tv; t] fl' d¥;TSto]met∞ y" p#πt( 124
s tu pu]mv;“oit i]m;sò;nd;nt"
apui],I Tv] ò;n' ’Tv; pu]mv;“uy;t( 125
Atuò;t; tu y; k;…cˇ] ò;t; sut;'Ll.et(
i]m;s;>yNtr' y; tu guivR,I .·ˇ_tiSTvh 126
flw" ò;Tv; tu m;' pXyeTSto]e, St*it m;' tq;
tSy;" x£sm" pu]o j;yte n;] s'xy" 127
iptOdoWwí ye pu]' n l.Nte idte Í,u
/n;ph;rdoWwí t]wW; in„’it" pr; 128
t]wW;' ip<@d;nen iptø,;' p[I,nen c
ik˘…cTsuv,Rd;nen tt" pu]o .ved/( vu[ m( 129
ye Ny;s;¥pht;Rro rà;pˆvk;rk;"
≈;ıkmRivhIn;í teW;' v'xo n v/Rte 130
647

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

doiW,;' tu pret;n;' gitreW; .veidit
s'titj;Ryt;' Xl;~y; jIvt;' tIqRsve n;t( 131
s'gme iditg©;y;" ò;Tv; …sıeêr' p[.mu (
an;¥p;rmjr' …cTsd;nNdivg[hm( 132
deviWR…sıgN/vRyogIêrinWeivtm(
≤l©;Tmk˘ mh;dev' JyoitmRymn;mym( 133
pUj…yTvopc;rwí inTy' .KTy; ytv[t"
Sto]e,;nen y" St*it ctudXR y∑mIWu c 134
yq;xKTy; Sv,Rd;n' b[;˜,;n;' c .ojnm(
y" kroTy] g©;y;' s pu]xtm;“uy;t( 135
s'p;[ Py skl;Nk;m;nNte ≤xvpur' v[jte (
Sto]e,;nen y" k…í¥] Kv;ip StvIit m;m(
W<m;s;Tpu]m;“oit aip vN?y;Pyxi˚tm( 136
b[˜ov;c
tt" p[.iO t tˇIq| pu]tIqRmdu ;˙tm(
t] tu ò;nd;n;¥w" svRk;m;nv;“uy;t( 137
m®≤∫" sh mw}ye, …m]tIq| tduCyte
in„p;pTven ceN{Sy x£tIq| tduCyte 138
EeN{I' …≈y' y] le.e tˇIq| kml;…./m(
Et;in svRtIq;Rin sv;R.I∑p[d;in ih 139
sv| .iv„ytITyuKTv; ≤xví;Ntr/Iyt
’t’Ty;í te jGmu" svR Ev yq;gtm(
tIq;Rn;' pu<yd' t] l=mek˘ p[k°itRtm( 140
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye
pu]tIq;Ridl=tIqRv,Rn' n;m ctu…v|x;…/kxttmoå?y;y" 124
g*tmIm;h;TMye pçpç;xˇmoå?y;y" 55
648

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

aq pç…v'x;…/kxttmoå?y;y"
ymtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
ymtIqR…mit :y;t' iptø,;' p[Iitv/Rnm(
Î∑;Î∑e∑d' svRdve iWRg,seivtm( 1
tSy p[.;v' v+y;…m svRp;pp[,;xnm(
anuÓ;d îit :y;t" kpoto blv;n.Ut( 2
tSy .;y;R heitn;ªI p≤=,I k;mÂip,I
mOTyo" p*]o ÁnuÓ;do d*ih]I heitrev c 3
k;len;q tyo" pu];" p*];íwv b.Uivre
tSy x]uí blv;nulk
U o n;m p≤=r;$( 4
tSy pu];í p*];í a;¶ey;Ste bloTk$;"
tyoí vwrm.vä¸k;l' i√jNmno" 5
g©;y; ¨ˇre tIre kpotSy;≈moå.vt(
tSy;í d≤=,e kÀl ¨lUko n;m p≤=r;$( 6
v;s' c£É t] pu]"w p*]wí i√jsˇm
tyoí yuım.vä¸k;l' iv®ıyo" 7
pu]"w p*]wí vOtyobR≤lnobR≤l…." sh
¨lUko v; kpoto v; nwv;“oit jy;jy* 8
kpoto ymm;r;?y mOTyu' pwt;mh' tq;
y;MymS]mv;Py;q sve>R yoåPy…/koå.vt( 9
tqolUkoå…¶m;r;?y blv;n.v∫»xm(
vrw®Nmˇyoyuı
R m.v∞;it.IW,m( 10
t];¶eymulk
U oåip kpot;y;S]m;≤=pt(
kpotoåPyq p;x;Nvw y;My;n;≤=Py x]ve 11
649

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

¨lUk;y;q d<@÷ c mOTyup;x;nv;sOjt(
punStd.v¥uı' pur;…@bkyoyRq; 12
heit" kpotk° ÎÇ; Jvln' p[;¢m≤NtkÉ
pitv[t; mh;yuıe .tu"R s; du"%iv◊l; 13
a…¶n; ve∑‰m;n;'í pu];NÎÇ; ivxeWt"
s; gTv; Jvln' heitStu∑;v iviv/o·ˇ_…." 14
heit®v;c
Âp' n d;n' n pro=miSt
ySy;Tm.Ut' c pd;qRj;tm(
aXn≤Nt hVy;in c yen dev;"
Sv;h;pit' yD.uj' nmSye 15
mu%.Ut' c dev;n;' dev;n;' hVyv;hnm(
hot;r' c;ip dev;n;' dev;n;' dUtmev c 16
t' dev' xr,' y;…m a;iddev' iv.;vsum(
aNt" iSqt" p[;,Âpo bihí;•p[do ih y"
yo yDs;/n' y;…m xr,' t' /n'jym( 17
a…¶®v;c
amo`metdS]' me NySt' yuıe kpotik
y] iv≈myedS]' tNme b[iU h pitv[te 18
kpoTyuv;c
m…y iv≈Myt;mS]' n pu]e n c .tR·r
sTyv;G.v hVyex j;tvedo nmoåStu te 19
j;tved; ¨v;c
tu∑oåiSm tv v;Kyen .tO.R KTy; pitv[te
tv;ip .tOpR ]u ;,;' heit =em' dd;Myhm( 20
a;¶eymetdS]' me n .t;Rr' sut;nip
650

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

n Tv;' dheˇto y;ih su%ne Tv' kpotik 21
b[˜ov;c
EtiSm•Ntre t] ¨lUk° dÎxe pitm(
ve∑‰m;n' y;Myp;xwymR d<@ºn t;…@tm(
¨lUk° du"≤%t; .UTv; ym' p[;y;∫y;tur; 22
¨lUKyuv;c
Tv∫It; anu{vNte jn;s(
Tv∫It; b[˜cy| cr≤Nt
Tv∫It;" s;/u cr≤Nt /Ir;s(
Tv∫It;" kmRinœ; .v≤Nt 23
Tv∫It; an;xkm;cr≤Nt
g[;m;dr<ym…. y∞r≤Nt
Tv∫It;" s*Myt;m;≈yNte
Tv∫It;" somp;n' .jNte
Tv∫It;í;•god;ninœ;s(
Tv∫It; b[˜v;d' vd≤Nt 24
b[˜ov;c
Ev' b[vu Ty;' tSy;' t;m;h d≤=,idKpit" 25
ym ¨v;c
vr' vry .{' te d;Syeåh' mns" ip[ym( 26
b[˜ov;c
ymSyeit vc" ≈uTv; s; tm;h pitv[t; 27
¨lUKyuv;c
.t;R me vei∑t" p;xwd<R @ºn;….htStv
tSm;{= sur≈eœ pu];N.t;Rrmev c 28
b[˜ov;c
651

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

t√;Ky;T’py; yuˇ_o ym" p[;h pun" pun" 29
ym ¨v;c
p;x;n;' c;ip d<@Sy Sq;n' vd xu.;nne 30
b[˜ov;c
s; p[ov;c ym' dev' m…y p;x;STvye·rt;"
a;ivxNtu jg•;q d<@o mYyev s'ivxet(
tt" p[ov;c .gv;NymSt;' ’py; pun" 31
ym ¨v;c
tv .t;R c pu];í sveR jIvNtu ivJvr;" 32
b[˜ov;c
Nyv;ry¥m" p;x;n;¶ey;S]' tu hVyv;$(
kpotolUkyoí;ip p[Iit' vw c£tu" sur*
a;htuí i√jNm;n* …v[yt;' vr È‚Pst" 33
p≤=,;vUctu"
.vtodRxnR ' lB/' vwrVy;jen du„krm(
vy' c p≤=," p;p;" ik˘ vre, suroˇm* 34
aq deyo vroåSm;k˘ .vŒ;' p[IitpUvk
R m(
n;Tm;qRmnuy;c;vo dIym;n' vr' xu.m( 35
a;Tm;q| yStu y;cet s xoCyo ih surêe r*
jIivt' sfl' tSy y" pr;qoR¥t" sd; 36
a…¶r;po r…v" pOQvI /;Ny;in iviv/;in c
pr;q| vtRn' teW;' st;' c;ip ivxeWt" 37
b[˜;dyoåip ih yto yuJyNte mOTyun; sh
Ev' D;Tv; tu devx
e * vOq; Sv;qRp·r≈m" 38
jNmn; sh yTpus' ;' iviht' prmeiœn;
kd;…c•;Nyq; t√w vOq; ÆKlXy≤Nt jNtv" 39
652

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tSm;¥;c;vhe ik˘…c≤ıt;y jgt;' xu.m(
gu,d;…y tu sveWR ;' t¥uv;mnumNyt;m( 40
b[˜ov;c
t;v;htu®.* dev* p≤=,* lokiv≈ut*
/mRSy yxsoåv;PTye lok;n;' ihtk;Myy; 41
p≤=,;vUctu"
a;v;>y;m;≈m* tIqeR g©;y; ¨.ye t$e
.vet;' jgt;' n;q;veW Ev pro vr" 42
ò;n' d;n' jpo hom" iptø,;' c;ip pUjnm(
su’tI du„’tI v;ip y" kroit yq; tq;
sv| td=y' pu<y' Sy;idTyeW pro vr" 43
dev;vUctu"
EvmStu tq; c;NyTsupI[ t* tu b[v;vhw 44
ym ¨v;c
¨ˇre g*tmItIre ymSto]' p#≤Nt ye
teW;' s¢su v'xWe u n;k;le mOTyum;“uy;t( 45
pu®Wo .;jn' c Sy;TsvRd; svRsp' d;m(
yiSTvd' p#te inTy' mOTyuSto]' …jt;Tmv;n( 46
a∑;xIitshßwí Vy;…/….nR s b;?yte
aiSm'StIqeR i√j≈eœ* i]m;s;ÌuivR,I stI 47
av;RGvN?y; c W<m;s;Ts¢;h' ò;nm;cret(
vIrsU" s; .ve•;rI xt;yu" s suto .vet( 48
l+mIv;Nmitm;HxUr" pu]p*]ivv/Rn"
t] ip<@;idd;nen iptro mu·ˇ_m;“uy"u
mnov;‘;yj;Tp;p;Tò;n;Nmuˇ_o .ve•r" 49
b[˜ov;c
653

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ymv;Ky;dnu tq; hVyv;@;h p≤=,* 50
a…¶®v;c
mTSto]' d≤=,e tIre ye p#≤Nt ytv[t;"
teW;m;roGymwêy| l+mI' Âp' dd;Myhm( 51
îd' Sto]' tu y" k…í¥] Kv;ip p#π•r"
nwv;…¶to .y' tSy ≤l≤%teåip gOhe iSqte 52
ò;n' d;n' c y" k⁄y;Rd…¶tIqeR xu…cnRr"
a…¶∑omfl' tSy .vedve n s'xy" 53
b[˜ov;c
tt" p[.iO t tˇIq| y;Mym;¶eymev c
kpot' c tqolUk˘ heTyulk
U ˘ ivdub/Ru ;" 54
t] ]I…, shß;…, t;vNTyev xt;in c
punnRvittIq;Rin p[Tyek˘ mu·ˇ_.;jnm( 55
teWu ò;nen d;nen p[te I.Ut;í ye nr;"
pUt;Ste pu]ivˇ;!‰; a;£meyiu dRv' xu.;" 56
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye
ym;¶‰;idnvTyuˇri]xt;…/ki]shßtIqRv,Rn' n;m
pç…v'x;…/kxttmoå?y;y" 125
g*tmIm;h;TMye W$(pç;xˇmoå?y;y" 56
aq WÆ@±vx
' ;…/kxttmoå?y;y"
tpStIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
tpStIqR…mit :y;t' tpovO≤ıkr' mht(
svRk;mp[d' pu<y' iptø,;' p[Iitv/Rnm( 1
tiSm'StIqeR tu y√éˇ' Í,u p;pp[,;xnm(
654

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ap;m¶eí s'v;dmOWI,;' c prSprm( 2
apo Jyeœtm;" kÉ…cNmeinreå…¶' tq;pre
Ev' b[vu Nto muny" s'v;d' c;…¶v;·r,o" 3
ivn;…¶' jIvn' Kv Sy;∆Iv.Uto ytoånl"
a;Tm.Uto hVy.Utí;…¶n; j;yteå≤%lm( 4
a…¶n; …/[yte loko Á…¶JyoRitmRy' jgt(
tSm;d¶e" pr' n;iSt p;vn' dwvt' mht( 5
aNtJyoRit" s Evoˇ_" pr' Jyoit" s Ev ih
ivn;…¶n; ik˘…cdiSt ySy /;m jgT]ym( 6
tSm;d¶e" pr' n;iSt .Ut;n;' Jywœ‰.;jnm(
yoiWT=e]åe ipRt' bIj' pu®We, yq; tq; 7
tSy deh;idk; x·ˇ_" ’x;norev n;Nyq;
dev;n;' ih mu%' viˆStSm;•;t" pr' ivdu" 8
apre tu Áp;' Jywœ‰' meinre vedv;idn"
a≤∫" s'pTSyte Á•' xu…cr≤∫" p[j;yte 9
a≤∫rev /Ot' svRm;po vw m;tr" SmOt;"
]wloKyjIvn' v;·r vdNtIit pur;ivd" 10
¨Tp•mmOt' ÁŒSt;>yí*W…/s'.v"
a…¶JyeœR îit p[;¸r;po Jyeœtm;" pre 11
Ev' mIm;'sm;n;Ste AWyo vedv;idn"
iv®ıv;idno m;' c sm>yeTyedmb[vu n( 12
AWy Ëcu"
a¶erp;' vd Jywœ‰' ]wloKySy .v;Np[."u 13
b[˜ov;c
ahmPyb[v' p[;¢;nOWINsv;RNytv[t;n(
¨.* pUJytm* lok ¨.;>y;' j;yte jgt( 14
655

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

¨.;>y;' j;yte hVy' kVy' c;mOtmev c
¨.;>y;' jIvn' lokÉ xrIrSy c /;r,m( 15
n;nyoí ivxeWoåiSt tto Jywœ‰' sm' mtm(
tto m√cn;∆‰wœ‰mu.yonwvR kSy…ct( 16
Jywœ‰mNytrSyeit meinre AiWsˇm;"
n tO¢; mm v;Kyen jGmuv;Ry'u tpiSvn" 17
muny Ëcu"
kSy Jywœ‰' .v;Np[;,o v;yo sTy' Tv…y iSqtm( 18
b[˜ov;c
v;yur;h;nlo Jyeœ" svRm¶* p[itiœtm(
neTyuKTv;NyoNymOWyo jGmuSteåip vsu/' r;m( 19
muny Ëcu"
sTy' .Ume vd Jywœ‰m;/;r;…s cr;cre 20
b[˜ov;c
.U…mrPy;h ivny;d;gt;'St;nOWIindm( 21
.U…m®v;c
mm;Py;/;r.Ut;" Syur;po deVy" sn;tn;"
aŒStu j;yte sv| Jywœ‰mPsu p[itiœtm( 22
b[˜ov;c
neTyuKTv;NyoNymOWyo jGmu" =Irodx;…ynm(
tu∑vë iu vRiv/w" Sto]w" xƒc£gd;/rm( 23
AWy Ëcu"
yo ved sv| .uvn' .iv„yd(
y∆;ym;n' c guh;iniv∑m(
lok]y' …c]iv…c]Âpm(
aNte smSt' c ym;ivvex 24
656

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

yd=r' x;êtmp[mye '
y' vedve¥mOWyo vd≤Nt
ym;…≈t;" Sve‚Pstm;“uv≤Nt
t√Stu sTy' xr,' v[j;m" 25
.Ut' mh;.UtjgTp[/;n'
n ivNdte yo…gno iv„,uÂpm(
t√ˇ_⁄mte e AWyoå] y;t;"
sTy' vdSveh jg…•v;s 26
TvmNtr;Tm;≤%ldeh.;j;'
Tvmev sv| Tv…y svRmIx
tq;ip j;n≤Nt n kÉaip k⁄];ip
aho .vNt' p[’itp[.;v;t(
aNtbRih" svRt Ev sNt'
ivê;Tmn; s'p·rvtRm;nm( 27
b[˜ov;c
tt" p[;h jgı;]I dwvI v;gxrI·r,I 28
dwvI v;guv;c
¨.;v;r;?y tps; .KTy; c inymen c
ySy Sy;Tp[qm' …s≤ıSt∫Àt' JyeœmuCyte 29
b[˜ov;c
tqeit tq; yyu" sveR AWyo lokpU…jt;"
≈;Nt;" ≤%•;Ntr;Tm;n" pr' vwr;Gym;…≈t;" 30
svRlokìkjnnI' .uvn]yp;vnIm(
g*tmImgmNsveR tpSt¢u' ytv[t;" 31
aBdwvt' tq;…¶' c pUjn;yo¥t;Std;
a¶eí pUjk; ye c ap;' vw pUjne iSqt;"
657

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

t] v;gb[vI∂ŸvI vedm;t; srSvtI 32
dwvI v;guv;c
a¶er;pStq; yoinr≤∫" x*cmv;Pyte
a¶eí pUjk; ye c ivn;≤∫" pUjn' kqm( 33
aPsu j;t;su svR] kmR<y…/’to .vet(
t;vTkmR<ynhoRåymxu…cmR≤lno nr" 34
n m¶" ≈ıy; y;vdPsu xIt;su vedivt(
tSm;d;po v·rœ;" Syum;Rt.O tU ; yt" SmOt;"
tSm;∆‰wœ‰mp;mev jnNyoå¶eivRxWe t" 35
b[˜ov;c
Et√c" xu≈vu Su te AWyo vedv;idn"
iníy' c ttí£⁄.vR ∆e ‰wœ‰mp;…mit 36
y] tIqeR vOˇ…mdmOiWsT]e c n;rd
tpStIq| tu tTp[oˇ_' sT]tIq| tduCyte 37
a…¶tIq| c tTp[oˇ_' tq; s;rSvt' ivdu"
teWu ò;n' c d;n' c svRk;mp[d' xu.m( 38
ctudx
R xt;Ny] tIq;Rn;' pu<yd;…yn;m(
teWu ò;n' c d;n' c SvgRmo=p[d;ykm( 39
’t' s'dhe hr,mOWI,;' y] .;Wy;
srSvTy.vˇ] g©y; s'gt; ndI
m;h;TMy' tSy ko vˇ_⁄' s'gmSy =mo nr" 40
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye tpStIq;Ridctudx
R xttIqRv,Rn'
n;m WÆ@±vx
' ;…/kxttmoå?y;y" 126
g*tmIm;h;TMye s¢pç;xˇmoå?y;y" 57
aq s¢…v'x;…/kxttmoå?y;y"
658

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

devtIreqv,Rnm(
b[˜ov;c
devtIqR…mit :y;t' g©;y; ¨ˇre t$e
tSy p[.;v' v+y;…m svRp;pp[,;xnm( 1
a;i∑RW,e îit :y;to r;j; svRg,u ;iNvt"
tSy .;y;R jy; n;m s;=;Ll+mI·rv;pr; 2
tSy pu]o .ro n;m mitm;≤NptOvTsl"
/nuvdRe e c vede c in„,;to d= Ev c 3
tSy .;y;R ÂpvtI sup.[ Te y….iv≈ut;
a;i∑RW,e Stto r;j; pu]e r;Jy' inveXy s" 4
puro/s; c mu:yen dI=;' c£É nreêr"
srSvTy;SttStIre hyme/;y yàv;n( 5
AiTv‚G.A≥iWmu:ywí vedx;S]pr;y,w"
dI≤=t' t' nOp≈eœ' b[;˜,;…¶smIpt" 6
…mqud;Rnvr;$(xrU " p;pbu≤ı" p[t;pv;n(
m%' iv?vSy nOpit' s.;y| spuroihtm( 7
a;d;y veg;Ts p[;g;{s;tltl' mune
nIte tiSm•Opvre yDe n∑e ttoåmr;" 8
AiTvjí yyu" sveR Sv' Sv' Sq;n' m%;ˇt"
puroihtsuto r;Do dev;ip·rit iv≈ut" 9
b;lSt;' m;tr' ÎÇ; a;Tmn" iptr' n c
ÎÇ; sivSmyo .UTv; du"≤%toåtIv c;.vt( 10
s m;tr' tu pp[Cz ipt; me Kv gtoå‚MbkÉ
iptOhIno n jIvey' m;t" sTy' vdSv me 11
…/iG/æKptOivhIn;n;' jIivt' p;pkmR,;m(
n v≤= yid me m;tjRlm…¶mq;ivxe 12
659

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

pu]' p[ov;c s; m;t; r;Do .;y;R puro/s"
d;nven tl' nIto r;D; sh ipt; tv 13
dev;ip®v;c
Kv nIt" kÉn v; nIt" kq' nIt" Kv kmR…,
kÉWu pXyTsu ik˘ Sq;n' d;nvSy vdSv me 14
m;tov;c
dI≤=t' yDsd…s s.;y| spuro/sm(
r;j;n' t' …mqudTRw yo nItv;Ns rs;tlm(
pXyTsu devs'`We u viˆb[;˜,s'in/* 15
b[˜ov;c
tNm;tOvcn' ≈uTv; dev;ip" ’TymSmrt(
dev;NpXyeåqv;…¶' v; AiTvjo v;sur;'Stq; 16
Ete„vev ipt;Nve„yo n;Ny]eit mitmRm
îit in…íTy dev;ip.Rr' p[;h nOp;Tmjm( 17
dev;ip®v;c
tps; b[˜cye,R v[tne inymen c
a;netVy; my; sveR nIt; ye c rs;tlm( 18
j;te pr;.ve `ore yo n k⁄y;RTp[iti£y;m(
nr;/men ik˘ ten jIvt; v; mOtne v; 19
Tv' p[x;…/ mhI' ’Tò;m;i∑RW,e " ipt; yq;
m;t; mm Tvy; p;Ly; r;jNy;vNmm;git"
.ve∞ ’tk;yRSy anuj;nIih m;' .r 20
b[˜ov;c
.re,oˇ_" s dev;ip" sv| in…íTy yàt" 21
.r ¨v;c
…s≤ı' k⁄® su%' y;ih m; …cNt;m‚Lpk;' .j 22
660

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
tto dev;iprmrr;j;…õ±`?[ y;ntTpr"
AiTvjoåNve„y yàen nTv; t;nOiTvj" pOqk™
’t;Ô≤lpu$o b;lo dev;ipv;RKymb[vIt( 23
dev;ip®v;c
.v≤∫í m%o r+yo yjm;ní dI≤=t"
puro/;í tq; r+y" pàI y; dI≤=tSy tu 24
.vTsu t] pXyTsu yD' iv?vSy dwTyr;$(
r;j;dySten nIt;St• yuˇ_tm' .vet( 25
aq;Pyetdh' mNye .vNtSt;nro…g,"
d;tumhR≤Nt t;Nsv;RnNyq; x;pmhRq 26
AiTvj Ëcu"
m%eå…¶" p[qm' pUJyo Á…¶rev;] dwvtm(
tSm;√y' n j;nImo Á¶In;' p·rc;rk;" 27
s Ev d;t; .oˇ_; c ht;R kt;R c hVyv;$( 28
b[˜ov;c
AiTvj" pOœt" ’Tv; dev;ipj;Rtvedsm(
pUj…yTv; yq;Ny;ym¶ye t•‰vedyt( 29
a…¶®v;c
yqiTvRjStq; c;h' dev;n;' p·rc;rk"
hVy' vh;…m dev;n;' .oˇ_;ro r=k;í te 30
dev;ip®v;c
dev;n;Ùy yàen hiv.;Rg;NpOqKpOqk™
d;SyeåhmeW doWo me tSm;¥;ih sur;Np[it 31
b[˜ov;c
dev;ip" s sur;Np[;Py nTv; te>y" pOqKpOqk™
661

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

AiTvGv;Ky' c;…¶v;Ky' x;p' c;ip Nyvedyt( 32
dev; Ëcu"
a;Ùt; vwidkìmNR ]wAi≥ Tv‚G.í yq;£mm(
.o+y;mhe hiv.;Rg;• SvtN]; i√joˇm 33
tSm;√πd;nug; inTy' vy' vedne coidt;"
prtN];Stto ivp[ ved>e ySt…•vedy 34
b[˜ov;c
s dev;ip" xu…c.UTR v; ved;n;Ùy yàt"
?y;nen tps; yuˇ_o ved;í;ip puroå.vn( 35
ved;nuv;c dev;ipnRmSy tu pun" pun"
AiTvGv;Ky' c;…¶v;Ky' devv;Ky' Nyvedyt( 36
ved; Ëcu"
prtN]; vy' t;t ÈêrSy vx;nug;"
axeWjgd;/;ro inr;/;ro inrÔn" 37
svRxKTywksdn' in/;n' svRsp' d;m(
s tu kt;R mh;dev" s'ht;R s mheêr" 38
vy' xBdmy; b[˜Nvd;mo ivµ Ev c
aSm;kmetT’Ty' Sy;√d;mo yˇu pOCz…s 39
kÉn nIt;StSy n;m tTpur' täl' tq;
.≤=t;" ik˘ tu no n∑; Et∆;nImhe vym( 40
yq; c tv s;mQy| ym;r;?y c y] c
Sy;idTyet∞ j;nImo yq; p[;PSy…s t;Npur" 41
b[˜ov;c
EtCz^Tu v;vd√πd;iNvc;yR su…cr' ˙id 42
dev;ip®v;c
ved; vdNTvetdev svRmve yq;qRt"
662

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

sv;RNp[;PSye tl' nIt;nl' te>yo nmoåStu v" 43
ved; Ëcu"
g*tmI' gCz dev;pe t] Stuih mheêrm(
sups[ •Stv;.I∑' d;SyTyev ’p;kr" 44
.ve∂vº " ≤xv" p[It" Stut" sTy' mh;mte
a;i∑RW,e í nOpitStSy j;y; jy; stI 45
ipt; tv;PyupmNyuStle itœNTyro…g,"
vrd;n;NmhexSy …mqu' hTv; c r;=sm(
yx" p[;PSy…s /m| c EtCzKy' n cetrt( 46
b[˜ov;c
t√πdvcn;ä;lo dev;ipg*RtmI' gt"
ò;Tv; ’t=,o ivp[Stu∑;v c mheêrm( 47
dev;ip®v;c
b;loåh' devdevx
e guÂ,;' Tv' gu®mRm
n me x·ˇ_STvTStvne tu>y' x'.o nmoåStu te 48
n Tv;' j;n≤Nt ingm; n dev; munyo n c
n b[˜; n;ip vwk<⁄ #o yoå…s soå…s nmoåStu te 49
yeån;q; ye c ’p,; ye d·r{;í ro…g,"
p;p;Tm;no ye c lokÉ t;'STv' p;…s mheêr 50
tps; inymwmNR ]w" pU…jt;≤S]idv*ks"
Tvy; dˇ' fl' te>yo d;Sy≤Nt jgt;' pte 51
y;…ct;rí d;t;rSte>yo y¥NmnIiWtm(
.vtIit n …c]' Sy;Êv' ivpyRyk;rk" 52
yeåD;inno ye c p;p; ye m¶; nrk;,Rve
≤xveit vcn;•;q t;Np;…s Tv' jgÌuro 53
b[˜ov;c
663

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

Ev' tu StuvtStSy pur" p[;h i]locn" 54
≤xv ¨v;c
vr' b[ÁU q dev;pe al' dwNyen b;lk 55
dev;ip®v;c
r;j;n' r;jpàI' c iptr' c gu®˘ mm
p[;¢u…mCzπ jg•;q in/n' c ·rpomRm 56
b[˜ov;c
dev;ipvcn' ≈uTv; tqeTy;h;≤%leêr"
dev;pe" svRm.vd;Dy; x'krSy tt( 57
punrPy;h t' x'.du vRe ;ipk®,;kr"
n≤Ndn' p[We y;m;s x'."u xUlne n;rd 58
rs;tl' …mqu' nNdI hTv; c;surpug' v;n(
t≤Tp];dINsm;nIy tSmw t;Ns Nyvedyt( 59
hyme/í t];sId;i∑RW,e Sy /Imt"
a…¶í AiTvjo dev; ved;í AWyoåb[vu n( 60
aGNy;dy Ëcu"
y] s;=;d.UCz÷.du vRe ;pe .ˇ_vTsl"
devdevo jg•;qo devtIqRm.U∞ tt( 61
svRp;p=ykr' svR…s≤ıp[d' nO,;m(
pu<yd' tIqRmte TSy;ˇv k°itRí x;êtI 62
b[˜ov;c
aême/e invOˇe tu sur;Ste>yo vr;Nddu"
ò;Tv; ’t;q;R g©;y;' ttSte idvm;£mn( 63
tt" p[.iO t t];s'StIq;Rin dx pç c
shß;…, xt;Ny∑;vu.yorip tIryo"
teWu ò;n' c d;n' c ÁtIv fld' ivdu" 64
664

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye
a;i∑RW,e ;¥∑oˇrxt;…/kpçdxshßtIqRv,Rn' n;m
s¢…v'x;…/kxttmoå?y;y" 127
g*tmIm;h;TMyeå∑pç;xˇmoå?y;y" 58
aq;∑;…v'x;…/kxttmoå?y;y"
tpovn;idtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
tpovn…mit :y;t' n≤NdnIs'gm' tq;
…sıeêr' t] tIq| g*tMy; d≤=,e t$e 1
x;dUl
R ' ceit iv:y;t' teW;' vOˇ…md' Í,u
ySy;k,Rnm;]e, svRp;pw" p[mCu yte 2
a…¶hoRt; pur; Tv;sI∂ºv;n;' hVyv;hn"
.;y;| p[;¢o d=sut;' Sv;h;n;ªI' suÂip,Im( 3
s;npTy; pur; c;sITpu];q| tp a;ivxt(
tpírNtI' ivpul' toWyNtI' ¸t;xnm(
s .t;R ¸t.uKp[;h .;y;| Sv;h;min≤Ndt;m( 4
a…¶®v;c
apTy;in .iv„y≤Nt m; tp" k⁄® xo.ne 5
b[˜ov;c
EtCz^Tu v; .tOvR ;Ky' invOˇ; tpsoå.vt(
S]I,;m.I∑d' n;Ny∫tOvR ;Ky' ivn; Kv…ct( 6
tt" kitpye k;le t;rk;∫y a;gte
anuTp•e k;iˇRkyÉ e …crk;lrhogte 7
mheêre .v;Ny; c ]St; dev;" sm;gt;"
dev;n;' k;yR…sı‰qRm…¶' p[ocuidRv*ks" 8
665

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

dev; Ëcu"
dev gCz mh;.;g x'.'u ]wloKypU…jtm(
t;rk;∫ymuTp•' x'.ve Tv' invedy 9
a…¶®v;c
n gNtVy' t] dexe d'pTyo" iSqtyo rh"
s;m;Nym;]to Ny;y" ik˘ pun" xUlp;…,in 10
Ek;NtiSqtyo" Svwr' jLptoyR" sr;gyo"
d'pTyo" Í,uy;√;Ky' inry;ˇSy noı»it" 11
s Sv;My≤%llok;n;' mh;k;l≤S]xUlv;n(
inrI=,Iy" kÉn Sy;∫v;Ny; rh…s iSqt" 12
dev; Ëcu"
mh;.ye c;nugte Ny;y" koåNv] v<yRte
t;rk;∫y ¨Tp•e gCz Tv' t;rko .v;n( 13
mh;.y;B/* s;/Un;' yTpr;q;Ry jIivtm(
Âpe,;Nyen v; gCz v;c' vd yq; tq; 14
iv≈;Vy devvcn' x'.mu ;gCz sTvr"
tto d;Sy;mhe pUj;mu.yoloRkyo" kve 15
b[˜ov;c
xuko .UTv; jg;m;xu devv;Ky;ıët;xn"
y];sI∆gt;' n;qo rmm;,Stdomy; 16
s .Itvdq p[;y;Cz⁄ko .UTv; td;nl"
n;xkd(√;rdexe tu p[v∑e 'ë hVyv;hn" 17
tto gv;=dexe tu tSq* /uNv•/omu%"
t' ÎÇ; p[hsHx'.®u m;' p[;h rhogt" 18
x'.®u v;c
pXy deiv xuk˘ p[;¢' devv;Ky;ıët;xnm( 19
666

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
l≤∆t; c;vd∂ºvml' devie t p;vRtI
purírNt' devx
e o Á…¶' t' i√jÂip,m( 20
a;Ùy b¸xí;ip D;toåSy¶eå] m; vd
ivd;rySv Svmu%' gOh;,ed' nySv tt( 21
îTyuKTv; tSy c;Syeå¶e ret" s p[;≤=pä¸
retog.RStd; c;…¶gRNtu' nwv c xˇ_v;n( 22
surn¥;SttStIr' ≈;Ntoå…¶®ptiSqv;n(
’iˇk;su c t{et" p[=pe ;Tk;iˇRkoå.vt( 23
av≤x∑' c y≤Tk˘…cd¶edhRe e c x;'.vm(
tdev reto viˆStu Sv.;y;Ry;' i√/;≤=pt( 24
Sv;h;y;' ip[y.Ut;y;' pu];…qRNy;' ivxeWt"
pur; s;ê;…st; ten s'titSte .iv„yit 25
t√iˆn;q s'SmOTy tæT=¢' x;'.v' mh"
td¶e retsStSy;' jDe …mqunmuˇmm( 26
suv,Rí suv,;R c Âpe,;p[itm' .uiv
a¶e" p[Iitkr' inTy' lok;n;' p[Iitv/Rnm( 27
a…¶" p[ITy; suv,;| t;' p[;d;ım;Ry /Imte
suv,RSy;q pu]Sy s'kLp;mkro≤Tp[y;m(
Ev' pu]Sy pu}y;í ivv;hmkroTk…v" 28
aNyoNyretoVyitW©doW;d(
a¶erpTymu.y' tqwv
pu]" suv,oR b¸ÂpÂpI
Âp;…, ’Tv; sursˇm;n;m( 29
îN{Sy v;yo/RndSy .;y;|
jleêrSy;ip munIêr;,;m(
667

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

.;y;RStu gCzTyinx' suv,oR
ySy;" ip[y' y∞ vpu" s ’Tv; 30
y;it Kv…c∞;ip kveStnUjs(
t∫tOÂ
R p' c pitv[t;su
’Tv;inx' t;….®d;r.;v"
k⁄vNR ’t;q| mdn' s reme 31
’Tv; gt; Kv;ip cwv' suv,;R
/mRSy .;y;Rip suv,Rn;ªI
Sv;h;sut; Svw·r,I s; b.Uv
ySy;ip ySy;ip mnogt; y; 32
.;y;RSvÂp; swv .UTv; suv,;R
reme ptINm;nuW;n;sur;'í
dev;nOWI≤NptOÂp;'Stq;Ny;n(
Âp*d;yRSqwygR ;M.IyRyˇu _;n( 33
y;….p[te ; ySy devSy .;y;R
t{Up; s; rmte ten s;/Rm(
n;n;.ed"w kr,wí;Pynekrì (
a;kWRNtI tNmn" k;m…s≤ım( 34
Ev' suv,RSy inrI+y ce∑;m(
a¶e" sUno" pui]k;y;Stq;¶e"
sveR c xep"u k⁄ipt;Std;¶e"
pu]' c pu]I' c sur;sur;Ste 35
sur;sur; Ëcu"
’t' ydet√‰….c;rÂp'
yCzµn; vtRn' p;pÂpm(
tSm;TsutSte Vy….c;rv;'í
668

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

svR] g;mI j;yt;' hVyv;h 36
tq; suv,;Rip n cwkinœ;
.Uy;d¶e nwktO¢; bÙ'í
n;n;j;tI…•≤Ndt;Ndeh.;jo
.…j]I Sy;deW doWí pu}y;" 37
b[˜ov;c
îTyetCz;pvcn' ≈uTv;…¶rit.Itvt(
m;m>yeTy tdov;c in„’it' vd pu]yo" 38
td;hmb[v' vˆe g*tmI' gCz x'krm(
StuTv; t] mh;b;ho invedy jgTpte" 39
m;heêre, vIye,R tv dehiSqten c
Ev'iv/' TvpTy' te j;t' vˆe tto .v;n( 40
invedySv dev;y dev;n;' x;pmIÎxm(
Sv;pTyr=,;y;s* x'."u ≈ey" k·r„yit 41
Stuih dev' c devI' c .KTy; p[Ito .veiCzv"
ttSTvpTyivWye ip[y;Nk;m;nv;PSy…s 42
tto m√cn;d…¶gR©;' gTv; mheêrm(
tu∑;v inyto v;Kyw" Stuit….vedR s'…mtw" 43
a…¶®v;c
ivêSy jgto /;t; ivêmUitRinRrÔn"
a;idkt;R Svy'.íU t' nm;…m jgTpitm( 44
yoå…¶.UTR v; s'hrit ß∑; vw jlÂpt"
sUyÂ
R pe, y" p;it t' nm;…m c }yMbkm( 45
b[˜ov;c
tt" p[s•o .gv;nnNt" x'.ru Vyy"
vre, CzNdy;m;s p;vk˘ surpU…jtm( 46
669

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

s ivnIt" ≤xv' p[;h tv vIy| m…y iSqtm(
ten j;t" suto rMy" suv,oR lokiv≈ut" 47
tq; suv,;R pu]I c tSm;dev jgTp[.o
aNyoNyvIyRs©;∞ t∂oW;du.y' iTvdm( 48
Vy….c;r;TsdoW' c apTym.viCzv
x;p' ddu" sur;" sveR tyo" x;≤Nt' k⁄® p[.o 49
td…¶vcn;Cz÷."u p[ov;ced' xu.odym( 50
x'.®u v;c
m√«y;Rd.vÊvˇ" suv,oR .U·riv£m"
smg[; Aıy" sv;R" suv,Råe iSmNsm;iht;" 51
.iv„y≤Nt n s'dhe o vˆe Í,u vco mm
]y;,;mip lok;n;' p;vn" s .iv„yit 52
s Ev c;mOt' lokÉ s Ev survLl."
s Ev .u·ˇ_muˇ_I c s Ev m%d≤=,; 53
s Ev Âp' svRSy guÂ,;mPys* gu®"
vIy| ≈eœtm' iv¥;√«y| mˇo yduˇmm( 54
ivxeWtSTv…y ≤=¢' tSy k; Sy;i√c;r,;
hIn' ten ivn; sv| s'p,U ;RSten s'pd" 55
jIvNtoåip mOt;" sveR suv,Rne ivn; nr;"
ingu,R oåip /nI m;Ny" sgu,oåPy/no nih 56
tSm;•;t" pr' ik˘…cTsuv,;R≤ı .iv„yit
tq; cwW; suv,;Rip Sy;duT’∑;ip cçl; 57
any; vI≤=t' sv| NyUn' pU,| .iv„yit
tps; jphomwí yey' p[;Py; jgT]ye 58
tSy;" p[.;v' p[;xSTym¶e ik˘…c∞ k°TyRte
svR] y; tu s'itœºd;y;tu ivc·r„yit 59
670

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

suv,;R kml; s;=;Tpiv]; c .iv„yit
a¥ p[.TO y;TmjyoStq; Svwr' ivce∑to" 60
tq;ip cwtyo" pu<y' n .Ut' n .iv„yit 61
b[˜ov;c
EvmuKTv; tt" x'."u s;=;ˇ];.viCzv"
≤l©Âpe, sveWR ;' lok;n;' ihtk;Myy; 62
vr;Np[;Py sut;>y;' s a…¶Stu∑oå.vˇt"
Sv.];R c suv,;R s; /me,R ;…¶sut; mud; 63
vtRy;m;s pu]oåip vˆe" s'kLpy; mud;
EtiSm•Ntre Sv,;Rm¶ediRu htr' mune 64
p·r.Uy c /m| t' x;dUl
R o d;nveêr"
ahr∫;Gys*.;Gyivl;svsit' zl;t( 65
nIt; rs;tl' ten suv,;R lokiv≈ut;
j;m;t;¶e" s /mRí a…¶íwv s hVyv;$( 66
iv„,ve lokn;q;y StuTv; cwv pun" pun"
k;yRivD;pn' co.* c£tu" p[.iv„,ve 67
ttí£É, …cCzπd x;dUl
R Sy ≤xro h·r"
s;nIt; iv„,un; devI suv,;R loksuNdrI 68
mheêrsut; cwv a¶eívw tq; ip[y;
mheêr;y t;' iv„,udx
R yR ;m;s n;rd 69
p[Itoå.vNmhexoåip sSvje t;' pun" pun"
c£˘ p[=;≤lt' y] x;dUl
R Czπid dIi¢mt( 70
c£tIq| tu iv:y;t' x;dUl
R ' ceit ti√du"
y] nIt; suv,;R s; iv„,un; x'kr;≤Ntkm( 71
tˇIq| x;'kr' Dey' vw„,v' …sımev tu
y];nNdmnup;[ ¢o Á…¶/RmíR x;êt" 72
671

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;nNd;≈U…, NyptNy];¶emiuR nsˇm
a;nNdeit ndI j;t; tq; vw n≤NdnIit c 73
tSy;í s'gm" pu<yo g©;y;' t] vw ≤xv"
t]wv s'gme s;=;Tsuv,;R¥;ip s'iSqt; 74
d;=;y,I swv ≤xv; a;¶eyI ceit iv≈ut;
a‚Mbk; jgd;/;r; ≤xv; k;Ty;ynIêrI 75
.ˇ_;.I∑p[d; inTyml'’Tyo.y' t$m(
tpStepe y] c;…¶StˇIq| tu tpovnm( 76
Evm;dIin tIq;Rin tIryo®.yomRnu e
teWu ò;n' c d;n' c svRk;mp[d' xu.m( 77
¨ˇre cwv p;re c shß;…, ctudx
R
d≤=,e c tq; p;re shß;<yq Wo@x 78
t] t] c tIq;Rin s;….D;n;in s≤Nt vw
n;m;in c pOqKs≤Nt s'=pe ;ˇNmyoCyte 79
Et;in yí Í,uy;¥í v; p#it Smret(
sveWR u t] k;MyeWu p·rpU,oR .ve•r" 80
Et√éˇ' tu yo D;Tv; t] ò;n;idk˘ cret(
l+mIv;Ô;yte inTy' /mRv;'í ivxeWt" 81
aBjk;Tp…íme tIq| tCz;dUl
R mud;˙tm(
v;r;,Sy;idtIqe>R y" sve>R yo Á…/k˘ .vet( 82
t] ò;Tv; iptøNdev;NvNdte tpRyTyip
svRp;pivinmRˇu _o iv„,ulokÉ mhIyte 83
tpovn;∞ x;dUl
R ;Nm?ye tIq;RNyxeWt"
tSywkk
ì Sy m;h;TMy' n kÉn;Py] v<yRte 84
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye
tpovnn≤NdnIs'gmeêrdexId;=;y,I…sıeêrvw„,vx;dUl
R ;…¶c£tIq;Rid672

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

i]'xTshßtIqRv,Rn' n;m;∑;…v'xTy…/kxttmoå?y;y" 128
g*tmIm;h;TMy EkonWi∑tmoå?y;y" 59
aqwkoni]'xd…/kxttmoå?y;y"
îN{tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
îN{tIqR…mit :y;t' t]wv c vOW;kpm(
fÉn;y;" s'gmo y] hnUmt' tqwv c 1
aBjk˘ c;ip yTp[oˇ_' y] dev≤S]iv£m"
t] ò;n' c d;n' c punr;vOiˇdul.R m( 2
t] vOˇ;Nyq;:y;Sye g©;y; d≤=,e t$e
îN{eêr' coˇre c Í,u .KTy; ytv[t" 3
nmu…cbRlv;n;sIidN{x]umdR oTk$"
tSyeN{e,;.v¥uı' fÉnne Ne {oåhriCzr" 4
ap;' c nmuc"e x]oStTfÉnvj[Âp/Ok™
≤xriXzÊv; t∞ fÉn' g©;y; d≤=,e t$e 5
Nypt∫À…m' ….Êv; tu rs;tlmq;ivxt(
rs;tl.v' g;©÷ v;·r yi√êp;vnm( 6
vj[;id∑en m;ge,R Vygm∫À…mm<@lm(
t∆l' fÉnn;ª; tu ndI fÉnie t g¥te 7
tSy;Stu s'gm" pu<yo g©y; lokiv≈ut"
svRp;p=ykro g©;ymunyo·rv 8
hnUmdupm;t; vw y];Plvnm;]t"
m;j;RrTv;d.UNmuˇ_; iv„,ug©;p[s;dt" 9
m;j;Rr' ceit tˇIq| pur; p[oˇ_' my; tv
hnUmt' c tTp[oˇ_' t];:y;n' puroidtm( 10
673

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

vOW;kp' c;Bjk˘ c t]ed' p[yt" Í,u
ihr<y îit iv:y;to dwTy;n;' pUvjR o blI 11
tpStPTv; sur"w svwrR jeyoå.UTsud;®,"
tSy;ip blv;Npu]o dev;n;' dujyR " sd; 12
mh;xin·rit :y;tStSy .;y;R pr;…jt;
tenNe {Sy;.v¥uı' b¸k;l' inrNtrm( 13
mh;xinmRh;vIyR" stt' r,mU/iR n
…jTv; n;gen siht' x£˘ ip]e Nyvedyt( 14
bı±v; hiStsm;yuˇ_' Svs;r' vI+y t;' td;
ivh;y £Àrt;' dwTyo ihr<y;y Nyvedyt( 15
mh;xinipt; dwTy" pUvWRe ;' pUvvR ˇr"
xcIk;Nt' tle Sq;Py tSy r=;mq;krot( 16
mh;xinhR·r' …jTv; jet'u v®,m>yg;t(
v®,oåip mh;bu≤ı" p[;d;TkNy;' mh;xne" 17
¨d…/' Sv;ly' p[;d;√®,Stu mh;xne"
tyoí s:ym.v√®,Sy mh;xne" 18
v;®,I c;ip y; kNy; s; ip[y;.UNmh;xne"
vIye,R yxs; c;ip x*ye,R c blen c 19
mh;xinmRh;dwTyS]wloKye nopmIyte
in·rN{Tv' gte lokÉ dev;" sveR NymN]yn( 20
dev; Ëcu"
iv„,urve Ne {d;t; Sy;∂ŸTyhNt; s Ev c
mN]ÎGv; s Ev Sy;idN{' c;Ny' k·r„yit 21
b[˜ov;c
Ev' s'mN}y te dev; iv„,omRN]' Nyvedyn(
mm;v?yo mh;dwTyo mh;xin·rit b[vu n( 22
674

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

p[;y;√;rIêr' iv„,u" êxur' v®,' td;
kÉxvo v®,' gTv; p[;heN{Sy pr;.vm( 23
tq; TvywtTktRVy' yq;y;it purd' r"
ti√„,uvcn;Cz«`[' yy* jlpitmRnu e 24
sut;pit' ihr<ysut' iv£;Nt' t' mh;xinm(
aits'm;intSten j;m;]; v®," p[."u 25
pp[Cz;gmn' dwTyo ivny;Cz™vxur' td;
v®," p[;h t' dwTy' yd;gmnk;r,m( 26
v®, ¨v;c
îN{' deih mh;b;ho ySTvy; in…jRt" pur;
bı' rs;tlSq' t' dev;n;m…/p' s%e 27
aSm;k˘ svRd; m;Ny' deih Tv' mm x]uhn(
bı±v; ivmo=,' x]omRhte yxse st;m( 28
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; kq'…cTs dwTyexo v®,;y tm(
p[;d;idN{' xcIk;Nt' v;r,en smiNvtm( 29
s dwTym?yeåitivr;jm;no
h·r' tdov;c jlexs'in/*
s'pJU y cwv;q mhopc;rwr(
mh;xinmR`vNt' b.;We 30
mh;xin®v;c
kÉn Tv…mN{oå¥ ’toå…s kÉn
vIy| tveÎGb¸ .;Wse c
Tv' s'gre x]u….b;R?yse c
tq;ip ceN{o .vsIit …c]m( 31
aq;ip bı; pu®We, k;…ct(
675

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tSy;" pitSt;' mocytIit yuˇ_m(
≤S]yoåSvtN];" pu®Wp[/;n;s(
Tv' vw pum;N.ivt; x£ s;/o 32
bıo my; s'gre v;hnen
Kv;PyS]' te vj[m∂u ;mx·ˇ_
…cNt;rà' nNdn' yoiWtSt;
yxo bl' devr;jop.oGym(
sv| ih Tv; ik˘ tu muˇ_o jlex;d(
a;k;Õse jIivt' …/ˇ_vedm( 33
t∆Ivn' yˇu yxoin/;n'
s Ev mOTyuyx
R so yi√ro…/
Ev' j;nHx£ kq' jlex;n(
mu·ˇ_' p[;¢o nwv l∆;' .jeq;" 34
i]iv∑pSq" p·rvei∑t" sn(
svw"R sur"w k;Nty; vIJym;n"
s'StUym;ní tq;Psro….r(
nUn' l∆; te …b.etIit mNye 35
Tv' vO]h; nmucíe ;ip hNt;
pur;' .eˇ; go]….√j[b;Û"
Ev' sur;STv;' p·rpUjyNtITy(
ato …j„,o svRmte ÊyjSv 36
ivk;rm;Py;Pyihto∫v' ye
jIv≤Nt lok;nnusi' vx≤Nt
.v;Îx;' duí‰vn;BjjNm;
kq' n ˙∫ºdmv;p kt;R 37
b[˜ov;c
676

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

EvmuKTv; tu dwTyexo v®,;y mh;Tmne
p[;d;idN{' puníed' vcn' td.;Wt 38
mh;xin®v;c
a¥ p[.TO ys* ≤x„y îN{" Sy;√®,o gu®"
êxuro mm yen Tv' mu·ˇ_m;¢oå…s v;sv 39
tq; Tv' .OTy.;ven vteqR ; v®,' p[it
no ceäı±v; punSTv;' vw =ePSye cwv rs;tlm( 40
b[˜ov;c
Ev' in.RTSyR t' x£˘ hs'í;ip pun" pun"
ab[vIÌCz gCzπit v®,' c;numNy tu 41
s tu p[;¢" Svinly' l∆y; kluWI’t"
p*loMy;' p[;h tTsv| yˇCz]upr;.vm( 42
îN{ ¨v;c
Evmuˇ_" ’tíwv x]u,;h' vr;nne
inv;Rpy;…m yen Svm;Tm;n' su.ge vd 43
îN{;<yuv;c
d;nv;n;mqo∫Àit' x£ m;y;' pr;.vm(
vrd;n' tq; mOTyu' j;neåh' blsUdn 44
tSm;¥Sm;ˇSy mOTyurqv;ip pr;.v"
j;yet Í,u tTsv| v+yeåh' p[Itye tv 45
ihr<ySy suto vIr" iptOVySy suto blI
tSm;Nmm Sy;Ts .[;t; vrd;n;∞ dipRt" 46
b[˜;,' toWy;m;s tps; inymen c
ÈÎx' blm;p•' tps; ik˘ n …s?yit 47
tSm;Êvy; …cˇr;go ivSmyo v; kq'cn
n k;yR" Í,u t]ed' k;y| yˇu £m;gtm( 48
677

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
EvmuKTv; tu p*lomI p[;heN{' ivny;iNvt; 49
îN{;<yuv;c
n;s;?ymiSt tpso n;s;?y' yDkmR,"
n;s;?y' lokn;qSy iv„,o.RKTy; hrSy c 50
puníed' my; k;Nt ≈utmSTyitxo.nm(
S]I,;' Sv.;v' j;n≤Nt ≤S]y Ev sur;…/p 51
tSm;∫ÀmSe tq; c;p;' n;s;?y' iv¥te p[.o
tpo v; yDkm;Rid t;>y;mev yto .vet( 52
t];ip tIqR.tU ; tu y; .U…mSt;' v[j∫
e v;n(
t] iv„,u' ≤xv' pUJy sv;RNk;m;nv;PSy…s 53
≈utmiSt puníed' ≤S]yo y;í pitv[t;"
t; Ev sv| j;n≤Nt /Ot' t;….ír;crm( 54
pO…qVy;' s;r.Ut' Sy;ˇNm?ye d<@k˘ vnm(
t] g©; jgı;]I t]ex' pUjy p[.o 55
iv„,u' v; jgt;mIx' dIn;t;RitRhr' iv.um(
an;q;n;…mh nO,;' m∆t;' du"%s;gre 56
hro h·rv;R g©; v; Kv;PyNyCzr,' nih
tSm;TsvRpy[ àen toWywt;Nsm;iht" 57
.KTy; Sto]wí tps; k⁄® cwv my; sh
tt" p[;PSy…s kLy;,mIxiv„,ups[ ;djm( 58
aD;Tvwkgu,' kmR fl' d;Syit k…mR,"
D;Tv; xtgu,' tTSy;∫;yRy; c td=ym( 59
pus' " sveWR u k;yeWR u .;ywvR he sh;…ynI
SvLp;n;mip k;y;R,;' nih …s≤ıSty; ivn; 60
EkÉn yT’t' kmR tSm;d/Rfl' .vet(
678

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

j;yy; tu ’t' n;q pu„kl' pu®Wo l.et( 61
tSm;detTsuividtm/oR j;y; îit ≈ut"e
≈Uyte d<@k;r<ye s·rCz^œπ ;iSt g*tmI 62
axeW;`p[xmnI sv;R.I∑p[d;…ynI
tSm;ÌCz my; t] k⁄® pu<y' mh;flm( 63
tt" x]U…•hTy;j* mhTsu%mv;PSy…s 64
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; s gu®,; .;yRy; c xt£tu"
yy* g©;' jgı;]I' g*tmI' ceit iv≈ut;m( 65
d<@k;r<ym?ySq;' yy* s p[Iitm;Nh·r"
tp" kt|u mní£É devdev;y x'.ve 66
g©;' nTv; tu p[qm' ò;Tv; c s ’t;Ô≤l"
≤xvwkxr,o .UTv; Sto]' ced' ttoåb[vIt( 67
îN{ ¨v;c
Svm;yy; yo Á≤%l' cr;cr'
sOjTyvTyiˇ n s∆teåiSmn(
Ek" SvtN]oå√y…cTsu%;Tmk"
s n" p[s•oåStu ipn;kp;…," 68
n ySy tÊv' snk;dyoåip
j;n≤Nt ved;NtrhSyivD;"
s p;vRtIx" skl;….l;Wd;t; p[s•oåStu mm;N/k;·r" 69
sOÇ; Svy'..U gR v;iNv·r≤ç'
.y'kr' c;Sy ≤xroåNvpXyt(
…zÊv; n%;g[nw %
R sˇ_metc(
…c=ep tSm;d.v≤T]vgR" 70
679

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

p;p' d·r{' Tvq lo.y;Cñe
moho ivp∞eit ttoåPynNtm(
j;tp[.;v' .vdu"%Âp'
b.Uv twVy;R¢…md' smStm( 71
ave+y sv| cikt" surx
e o
devImvoc∆gdStmeit
Tv' p;ih lokÉê·r lokm;tr(
¨me xr<ye su.ge su.{e 72
jgTp[itϼ vrde jy Tv'
.u·ˇ_" sm;…/" prm; c mu·ˇ_"
Sv;h; Sv/; SviStrn;id…s≤ır(
gIbu≤R ır;sIrjr;mre Tvm( 73
iv¥;idÂpe, jgT]ye Tv'
r=;' kro„yev md;Dy; c
Tvywv sO∑' .uvn]y' Sy;d(
yt" p[’Tywv tqwv …c]m( 74
îTyevmuˇ_; d…yt; hre,
s'XleWs'l;ppr; b.Uv
≈;Nt; .vSy;/Rtn* sul¶;
…c=ep c Svedjl' kr;g["w 75
tSm;ä.Uv p[qm' s /moR
l+mIrqo d;nmqo suviO ∑"
sÊv' susp' •/r' sr;'…s
/;Ny;in pu„p;…, fl;in cwv 76
s*.;GyvStUin vpu" suvWe "
Í©;r.;jIin mh*W/;in
680

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

nOTy;in gIt;NymOt' pur;,'
≈uitSmOtI nIitrq;•p;ne 77
xS];…, x;S];…, gOhopyoGy;Ny(
aS];…, tIq;Rin c k;nn;in
î∑;in pUt;Rin c m©l;in
y;n;in xu.;[ .r,;sn;in 78
.v;©s'sgRssu p' h[ ;ssuSveds'l;prh"p[k;rw"
tqwv j;t' scr;cr' c
ap;pk˘ deiv ttí j;tm( 79
su%' p[.tU ' c xu.' c inTy'
ivr;…j cwtˇv deiv .;v;t(
tSm;ˇu m;' r= jg∆ini]
.It' .ye>yo jgt;' p[/;ne 80
EkÉ tkìiú vRmÁu ≤Nt lIyNte t] c;pre
≤xvxKTyoStd;√wt' suNdr' n*…m ivg[hm( 81
b[˜ov;c
Ev' tu StuvtStSy purSt;d.viCzv" 82
≤xv ¨v;c
ikm.I∑' vryse hre vd pr;y,m( 83
îN{ ¨v;c
blv;Nme ·rpuí;sI∂xRníw xinyRq;
ten bıStl' nIt" p·r.UtSTvnek/; 84
v;Ks;ykìStq; ivıSt√/;y iTvy' ’it"
tdq| jgt;mIx yen je„ye ·rpu' p[.o 85
tdev deih vIy| me y∞;Nyi{pun;xnm(
681

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

j;t" pr;.vo ySm;ˇi√n;xe ’te sit
punj;Rtmh' mNye vr' k°itRjyR …≈yo" 86
b[˜ov;c
s ≤xv" x£m;hed' n mywknÉ te ·rpu"
v/m;“oit tSm;Êv' iv„,umPyVyy' h·rm( 87
a;r;/ySv p*loMy; sh dev' jn;dRnm(
lok]ywkxr,' n;r;y,mnNy/I" 88
tt" p[;PSy…s tSm;∞ mˇí;ip ip[y' hre
puníov;c .gv;n;idkt;R mheêr" 89
mN];>y;sStpo v;ip yog;>ysnmev c
s'gme y] k⁄];ip …s≤ıd' munyo ivdu" 90
ik˘ pun" s'gme ivp[ g*tmI…sN/ufnÉ yo"
…grI,;' g◊re y√; s·rt;mq s'gme 91
ivp[o …/ywv .vit mukN⁄ d;…õ±`i[ niv∑y;
g©;y; d≤=,e tIr a;pStMbo munIêr" 92
a;Ste tSy;Pyh' toWmgm' blsUdn
ten Tv' .;yRy; cwv toWySv gd;/rm( 93
b[˜ov;c
a;pStMben sihto g©;y; d≤=,e t$e
tu∑;v dev' p[yt" ò;Tv; pu<yeåq s'gme 94
fÉn;y;íwv g©;y;St] dev' jn;dRnm(
vwidkìivRiv/wmNR ]wStps;toWyˇd; 95
ttStu∑oå.vi√„,u" ik˘ dey' ceTy.;Wt
deih me x]uhNt;r…mTy;h .gv;Nh·r" 96
dˇ…mTyev j;nIih tmuv;c jn;dRn"
t];.viCzvSywv g©;iv„<vo" p[s;dt" 97
682

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

aM.s; pu®Wo j;t" ≤xviv„,uSvÂp/Ok™
c£p;…," xUl/r" s gTv; tu rs;tlm( 98
inj`;n td; dwTy…mN{x]u' mh;xinm(
s%;.vTs ceN{Sy aBjk" s vOW;kip" 99
idivSqoåip sd; ceN{StmNveit vOW;kipm(
k⁄ipt; p[,yen;.UdNy;sˇ_' ivloKy tm(
xcI' t;' s;NTvy•;h xtmNyuhsR …•dm( 100
îN{ ¨v;c
n;h…mN{;…, xr,mOte s:yuvWRO ;kpe"
v;·r v;ip hivyRSy a¶e" ip[ykr' sd; 101
n;hmNy] gNt;iSm ip[ye c;©πn te xpe
tSm;•;hR…s m;' vˇ_⁄' x˚y;Ny] .;…min 102
pitv[t; ip[y; me Tv' /meR mN]e sh;…ynI
s;pTy; c k⁄lIn; c TvˇoåNy; k; ip[y; mm 103
tSm;ˇvopdexne g©;' p[;Py mh;ndIm(
p[s;d;∂ºvdevSy iv„,ovwR c£p;…,n" 104
tq; ≤xvSy devSy p[s;d;∞ vOW;kpe"
jlo∫v;∞ me …m];dBjk;Llokiv≈ut;t( 105
¨ˇI,Rd"u %" su.ge ît îN{oåhmCyut"
ik˘ n s;?y' y] .;y;R .tO…R cˇ;nug;…mnI 106
du„kr; t] no mu·ˇ_" ik˘Tvq;Rid]y' xu.e
j;ywv prm' …m]' lok√yihtwiW,I 107
s; ceTk⁄lIn; ip[y.;iW,I c
pitv[t; ÂpvtI gu,;!‰;
s'pTsu c;pTsu sm;nÂp;
ty; Ás;?y' ik…mh i]loKy;m( 108
683

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tSm;ˇv …/y; k;Nte mmed' xu.m;gtm(
îtStvoidt' cwv ktRVy' n;NydiSt me 109
prlokÉ c /meR c sTpu]sÎx' n c
a;tRSy pu®WSyeh .;y;Rv∫ºWj' nih 110
in"≈eyspdp[;¢‰w tq; p;pSy muˇ_ye
g©y; sÎx' n;iSt Í,u c;Ny√r;nne 111
/m;Rqk
R ;mmo=;,;' p[;¢ye p;pmuˇ_ye
≤xviv„<vornNyTvD;n;•;STy] muˇ_ye 112
tSm;ˇv …/y; s;æ?v svRmte Nmnogtm(
av;¢' c ≤xv;i√„,ogR©;y;í p[s;dt" 113
îN{Tv' me iSqr' ceto mNye …m]bl;Tpun"
vOW;kipmRm s%; yo j;tSTvPsu .;…min 114
Tv' c ip[ys%I inTy' n;Ny≤Tp[ytr' mm
tIq;Rn;' g*tmI g©; dev;n;' h·rx'kr* 115
tSm;de>y" p[s;den sv| ce‚Pstm;¢v;n(
mm p[Iitkr' ced' tIq| ]wloKyiv≈utm( 116
tSm;det≤ı y;…c„ye dev;Nsv;Rnnu£m;t(
anumNyNtu AWyo g©; c h·rx'kr* 117
îN{eêre c;BjkÉ c ¨.yoStIryo" sur;"
Ek] x'kro devo Ápr] jn;dRn" 118
p;vyNd<@k;r<y' s;=;i√„,u≤S]iv£m"
aNtre y;in tIq;Rin svRp<u yp[d;in c 119
a] tu ò;nm;]e, sveR te mu·ˇ_m;“uy"u
p;ipœ;" p;pto mu·ˇ_m;“uyyu Re c /…mR," 120
teW;' tu prm; mu·ˇ_" iptO…." pçpç…."
a] ik˘…c∞ ye d¥ur…qR>yiStlm;]km( 121
684

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

d;tO>yo Á=y' tTSy;Tk;md' mo=d' tq;
/Ny' yxSym;yu„ym;roGy' pu<yv/Rnm( 122
a;:y;n' iv„,ux>' voí D;Tv; ò;n;∞ mu·ˇ_dm(
aSy tIqRSy m;h;TMy' ye Í<v≤Nt p#≤Nt c 123
pu<y.;jo .veySu te te>yoå]wv SmOit.Rvte (
≤xviv„<vorxeW;`s'`ivCzπdk;·r,I
y;' p[;qRy≤Nt munyo iv…jte≤N{ym;ns;" 124
b[˜ov;c
.iv„yTyevmevie t t' dev; AWyoåb[vu n(
g*tMy; ¨ˇre p;re tIq;Rn;' mo=d;…yn;m( 125
deviWR…sıseVy;n;' shß;<yq s¢ vw
tqwv d≤=,e tIre tIq;RNyek;dxwv tu 126
aBjk˘ ˙dy' p[oˇ_' god;vy;R munIêrw"
iv≈;mSq;nmIxSy iv„,ob[˜R , Ev c 127
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye
g*tMyuˇrkÀlSqeN{eêr;ids¢shßtIqRd≤=,kÀlSq;pStMbsomeêrfÉn;s'gmvOW;kp;Bjkvw„,vhnUmˇIqRm;j;RrTe y;¥ek;dxtIqRv,Rn'
n;mwkoni]'xd…/kxttmoå?y;y" 129
g*tmIm;h;TMye Wi∑tmoå?y;y" 60
aq i]'xd…/kxttmoå?y;y"
a;pStMbtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
a;pStMb…mit :y;t' tIq| ]wloKyiv≈utm(
Smr,;dPyxeW;`s'`iv?v'sn=mm( 1
a;pStMbo mh;p[;Do muinr;sINmh;yx;"
685

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tSy .;y;R=sU]ie t pit/mRpr;y,; 2
tSy pu]o mh;p[;D" kikún;m;q tÊvivt(
tSy;≈mmnup;[ ¢o ÁgSTyo muinsˇm" 3
tmgSTy' pUj…yTv; a;pStMbo munIêr"
≤x„ywrnugto /Im;'St' p[∑më pu c£me 4
a;pStMb ¨v;c
]y;,;' ko nu pUJy" Sy;∂ºv;n;' muinsˇm
.u·ˇ_mR·u ˇ_í kSm;√; Sy;dn;idí ko .vet( 5
anNtí;ip ko ivp[ dev;n;mip dwvtm(
yDw" k îJyte dev" ko ved„e vnugIyte
Et' me s'xy' zπˇ˘⁄ vd;gSTy mh;mune 6
agSTy ¨v;c
/m;Rqk
R ;mmo=;,;' p[m;,' xBd ¨Cyte
t];ip vwidk" xBd" p[m;,' prm' mt" 7
vedne gIyte yStu pu®W" s pr;Tpr"
mOtoåpr" s ivDeyo ÁmOt" pr ¨Cyte 8
yoåmUt"R s pro Deyo Ápro mUtR ¨Cyte
gu,;….Vy;i¢.edne mUtoRås* i]iv/o .vet( 9
b[˜; iv„,u" ≤xvíeit Ek Ev i]/oCyte
]y;,;mip dev;n;' ve¥mek˘ pr' ih tt( 10
EkSy b¸/; Vy;i¢gu,R kmRiv.edt"
lok;n;mupk;r;qRm;’iti]ty' .vet( 11
yStÊv' veiˇ prm' s c iv√;• cetr"
t] yo .edm;c∑e ≤l©.edI s ¨Cyte 12
p[;y…íˇ' n tSy;iSt yíwW;' Vy;hre≤∫dm(
]y;,;mip dev;n;' mUitR.de " pOqKpOqk™ 13
686

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ved;" p[m;,' svR] s;k;reWu pOqKpOqk™
inr;k;r' c yÊvek˘ tˇe>y" prm' mtm( 14
a;pStMb ¨v;c
n;nen in,Ry" k…íNmy;] ividto .vet(
t];Py] rhSy' yˇi√mOXy;xu k°TyRt;m(
in"s'xy' inivRkLp' .;jn' svRsp' d;m( 15
b[˜ov;c
Etd;k<yR .gv;ngSTyo v;Kymb[vIt( 16
agSTy ¨v;c
y¥PyeW;' n .edoåiSt dev;n;' tu prSprm(
tq;ip svR…s≤ı" Sy;iCzv;dev su%;Tmn" 17
p[pçSy in…mˇ' yˇ∆‰oití pr' ≤xv"
tmev s;/y hr' .KTy; prmy; mune
g*tMy;' skl;`*`s'ht;R d<@kÉ vne 18
b[˜ov;c
EtCz^Tu v; munve ;RKy' pr;' p[Iitmup;gt"
.u·ˇ_do mu·ˇ_d" pus' ;' s;k;roåq inr;’it" 19
sO∑‰;k;rStt" xˇ_" p;ln;k;r Ev c
d;t; c h≤Nt sv| yo ySm;detTsm;Pyte 20
agSTy ¨v;c
b[˜;’it" ktOÂ
R p; vw„,vI p;lnI tq;
®{;’itinRhN]I s; svRvde We u p#‰te 21
b[˜ov;c
a;pStMbStd; g©;' gTv; ò;Tv; ytv[t"
tu∑;v x'kr' dev' Sto]e,;nen n;rd 22
a;pStMb ¨v;c
687

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

k;œºWu viˆ" k⁄smu We u gN/o
bIjeWu vO=;id ÎWTsu hem
.UtWe u sveWR u tq;iSt yo vw
t' somn;q' xr,' v[j;…m 23
yo lIly; ivê…md' ck;r
/;t; iv/;t; .uvn]ySy
yo ivêÂp" sdsTpro y"
someêr' t' xr,' v[j;…m 24
y' SmOTy d;·r{‰mh;….x;prog;id….nR SpOXyte xrIrI
ym;…≈t;íe‚Pstm;“uv≤Nt
someêr' t' xr,' v[j;…m 25
yen ]yI/mRmve+y pUv|
b[˜;dySt] smIiht;í
Ev' i√/; yen ’t' xrIr'
someêr' t' xr,' v[j;…m 26
ySmw nmo gCzit mN]pUt'
¸t' hivy;R c ’t; c pUj;
dˇ' hivyenR sur; .jNte
someêr' t' xr,' v[j;…m 27
ySm;Tpr' n;NydiSt p[xSt'
ySm;Tpr' nwv sus+U mmNyt(
ySm;Tpr' no mht;' mh∞
someêr' t' xr,' v[j;…m 28
ySy;Dy; ivê…md' iv…c]m(
a…cNTyÂp' iviv/' mh∞
688

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

Eki£y' y√dnupy[ ;it
someêr' t' xr,' v[j;…m 29
yiSmiNv.Uit" skl;…/pTy'
ktOTR vd;tOTvmhÊvmev
p[IityRx" s*:ymn;id/mR"
someêr' t' xr,' v[j;…m 30
inTy' xr<y" sklSy pUJyo
inTy' ip[yo y" xr,;gtSy
inTy' ≤xvo y" sklSy Âp'
someêr' t' xr,' v[j;…m 31
b[˜ov;c
tt" p[s•o .gv;n;h n;rd t' muinm(
a;Tm;q| c pr;q| c a;pStMboåb[vIiCzvm( 32
sv;RNk;m;n;“uySu te ye ò;Tv; devmIêrm(
pXyeyju gR t;mIxmiSTvTy;h ≤xvo muinm( 33
tt" p[.iO t tˇIqRm;pStMbmud;˙tm(
an;¥iv¥;it…mrv[;tinmUl
R n=mm( 34
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye
d≤=,kÀlSq;pStMbsomeêrtIqRv,Rn' n;m i]'xd…/kxttmoå?y;y" 130
g*tmIm;h;TMye EkWi∑tmoå?y;y" 61
aqwki]'xd…/kxttmoå?y;y"
ymtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
ymtIqR…mit :y;t' iptø,;' p[Iitv/Rnm(
axeWp;pxmn' t] vOˇ…md' Í,u 1
689

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

t];:y;n…md' Tv;sIidith;s' pur;tnm(
srmeit p[…sı;iSt n;ª; devxunI mune 2
tSy;" pu]* mh;≈eœ* ê;n* inTy' jn;nnu
g;…mn* pvn;h;r* ctur=* ymip[y* 3
g; r=it Sm dev;n;' yD;q| k‚Lpt;NpxUn(
r=NtImnujGmuSte r;=s; dwTyd;nv;" 4
r=NtI' t;' mh;p[;D;" ê;nyom;Rtr' xunIm(
p[lo.…yTv; iviv/wv;RKywd;Rníw yàt" 5
˙t; g; r;=sw" p;pw" pêqeR k‚Lpt;" xu.;"
tt a;gTy s; dev;indm;h £m;Cz⁄nI 6
srmov;c
m;' bı±v; r;=sw" p;xwSt;@…yTv; p[h;rkì"
nIt; g; yD…sı‰q| k‚Lpt;" pxv" sur;" 7
b[˜ov;c
tSy; v;c' inxMy;xu sur;Np[;h bOhSpit" 8
bOhSpit®v;c
îy' iv’tÂp;Ste aSy;" p;p' c l=ye
aSy; mten t; g;vo nIt; n;Nyen hetnu ;
p;pey' su’tIveit l+yte dehcei∑tw" 9
b[˜ov;c
tÌurovRcn;Cz£" pd; t;' p[;hrCz⁄nIm(
pd;`;t;ˇd; tSy; mu%;T=Ir' p[sß
u vu e 10
pun" p[;h xcI.t;R =Ir' pIt' Tvy; xuin
r;=swí td; dˇ' tSm;•It;Stu g; mm 11
srmov;c
n;pr;/oåiSt me n;q n c;NySy;ip kSy…ct(
690

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

n;pr;/o n cope=; mm;iSt i]dxeêr
tSm;&∑oå…s ik˘ n;q ·rpvo b≤lnStu te 12
b[˜ov;c
tto ?y;Tv; devgu®D;RTv; tSy; ivcei∑tm(
sTy' x£ iTvy' du∑; ·rpU,;' p=k;·r,I 13
tt" xx;p t;' x£" p;ipœº Tv' xunI .v
mTyRlokÉ p;p.Ut; aD;n;Tp;pk;·r,I 14
tdeN{Sy tu x;pen m;nuWe s; Vyj;yt
yq; x¢; m`vt; p;p;Ts; Áit.IW,; 15
g;vo y; r;=swnIRt;St;s;m;nyn;y c
yà' k⁄vNR surpitivR„,ve t•‰vedyt( 16
iv„,udTRw y;'í dnuj;Ngoht|íø vw r;=s;n(
hNtu' p[yàmkro∆gOhe c mhınu" 17
x;©| yLlokiv:y;t' dwTyn;xnmev c
…jt;·r" pU…jto dev"w Svy' iSqTv; jn;dRn" 18
y] vw d<@k;r<ye x;©≥p;…,jRgTp[."u
t]Sq;NdwTydnuj;n[;=s;'í blIys" 19
punjRfle s vw iv„,ug;R ywnIRt;í r;=sw"
t] vw d<@k;r<ye x;©≥p;…,·rit ≈ut" 20
yu?ym;nStto iv„,uidRitjw r;=sw" sh
te jGmud≤R =,;m;x;' iv„,oS];s;Nmh;mune 21
aNvgCzˇto iv„,uSt;nev prmeêr"
g®Tmt; t;nv;Py x;©≥mˇu _ìmnR ojvw" 22
b;,wSt;NVy;hni√„,ug©R ;y; ¨ˇre t$e
dev;ry" =y' nIt; iv„,un; p[.iv„,un; 23
x;©≥mˇu _ìmhR ;veg"w suSvnwí sum≤N]tw"
691

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

=y' p[;¢; iv„,ub;,wSttSte devx]v" 24
g;vo lB/; y] devbw ;R,tIq| tduCyte
vw„,v' lokividt' gotIq| ceit iv≈utm( 25
pêqeR k‚Lpt; g;vo g©;y; d≤=,e t$e
p[&t;Ste sur;" sveR g©;y;' s'Nyvexyn( 26
tNm?ye k;ry;m;su√«‹p' cwv;≈y' gv;m(
twgoR….St] g©;y;' suryDo Vyj;yt 27
yDtIq| tu tTp[oˇ_' go√«p' g;©m?yt"
dev;n;' yjn' t∞ svRk;mp[d' xu.m( 28
Svy' mUitRmtI .UTv; g©;x·ˇ_mRh;¥ute
as;r;p;rs's;rs;groˇr,e t·r" 29
ivêeêrI yogm;y; s∫ˇ_;.yd;…ynI
gor=' tu ttStIq| g©;y; d≤=,e t$e 30
t* ê;n* srm;pu]* ctur=* ymip[y*
m;tu" x;p' c;pr;/' sv| c;ip sivStrm( 31
inve¥ tu yq;Ny;y' k;y| c;ip su%p[dm(
ivx;pkr,' c;ip pp[Cztu®.* ymm( 32
s t;>y;' siht" s*·r" ip]e sUy;Ry c;b[vIt(
≈uTv; sUy"R sut' p[;h g©;y;' sursˇm 33
lok]ywkp;vNy;' g*tMy;' d<@kÉ vne
≈ıy; pry; vTs suò;t" susm;iht" 34
b[˜;,' cwv iv„,u' c m;mIx' c yq;£mm(
Stuih Tv' svR.;ven .OTy* p[Iitmv;PSyt" 35
t≤TptuvcR n' ≈uTv; ym" p[Itmn;Std;
tyoí p[Itye p[;y;∂ºvtpR,yoyRm" 36
g*tMy;m`h;·r<y;' susm;ihtm;ns"
692

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tqwv toWy;m;s g©;y;' sursˇm;n( 37
ê>y;' c siht" ≈Im;Nd≤=,;x;pit" p[."u
b[˜;,' toWy;m;s .;nu' vw d≤=,e t$e 38
Èx;nmuˇre iv„,u' Svy' /mR" p[t;pv;n(
dˇvNto vr' ≈eœ' srm;y; ivx;pkm(
vr;ny;ct bÙ'Llok;n;mupk;rk;n( 39
ym ¨v;c
EWu ò;n' tu ye k⁄ybRu ˜R[ iv„,umheêr;"
a;Tm;q| c pr;q| c te k;m;n;“uy"u xu.;n( 40
b;,tIqeR tu ye ò;Tv; x;©≥p;…,' Smr≤Nt vw
te>yo d;·r{‰du"%;in n .veyyu gRu e yuge 41
gotIqeR b[˜tIqeR v; yStu ò;Tv; ytv[t"
b[˜;,' t' nmSy;q √«pSy;ip p[d≤=,m( 42
y" k⁄y;Rˇne pO…qvI s¢√«p; vsu/' r;
p[d≤=,I’t; t] ik˘…c∂Êv; vsu i√jm( 43
t∂ºvyjn' p[;Py ik˘…cıëTv; ¸t;xne
aême/;idyD;n;' fl' p[;“oit pu„klm( 44
y" s’ˇ] p#it g;y]I' vedm;trm(
a/It;Sten ved; vw in„k;mo mu·ˇ_.;jnm( 45
ò;Tv; tu d≤=,e kÀle x·ˇ_' devI' tu .·ˇ_t"
pUj…yTv; yq;Ny;y' sv;RNk;m;nv;“uy;t( 46
b[˜iv„,umhex;n;' x·ˇ_m;Rt; ]yImyI
sv;RNk;m;nv;“oit pu]v;N/nv;N.vet( 47
a;idTy' .·ˇ_to yStu d≤=,e inyto nr"
ò;Tv; pXyet ten∑e ; yD; iviv/d≤=,;" 48
kÀle yíoˇre cwv g©;y; dwTysUdnm(
693

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ò;Tv; pXyet t' nTv; tSy iv„,o" pr' pdm( 49
ymeêr' tto yStu ymtIqeR tu pU…jtm(
ò;t" pXyit yuˇ_;Tm; s kroTy…cre, ih 50
iptø,;m=y' pu<y' fld' k°itRv/Rnm(
t] ò;nen d;nen jpen Stvnen c
aip du„’tkm;R," iptro mo=m;“uy"u 51
b[˜ov;c
îTy;¥∑ shß;…, tIq;Rin ]I…, n;rd
teWu ò;n' c d;n' c svRm=ypu<ydm( 52
EteW;' Smr,' pu<y' n;n;jNm;`n;xnm(
≈v,;≤TptO…." s;/| p#n;TSvk⁄l"w sh 53
teW;mPyitp;p;in n;x' y;≤Nt mm;Dy;
t] ò;n;id y" ’Tv; ik˘…c∂Êv; yt;Tmv;n( 54
iptø,;' ip<@d;n;id ’Tv; nTv; sur;inm;n(
/n' /;Ny' yxo vIyRm;yur;roGys'pd" 55
pu];Np*];≤Np[y;' .;y;| lB?v; c;NyNmnIiWtm(
aivyuˇ_" p[Itmn; bN/u….í;itm;int" 56
nrkSq;nip iptøS' t;r…yTv; k⁄l;in c
p;v…yTv; ip[yyw ˇRu _o ÁNte iv„,u' ≤xv' Smret(
tto mu·ˇ_pd' gCzπ∂vº ;n;' vcn' yq; 57
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye b;,tIqRx;©≥p;,Iygo√«pdevyjnb[˜tIqRx·ˇ_ym;idTysup,RdTw ysUdnymeêriptOtIq;Rid}y…/k;∑shßtIqRv,Rn' n;mwki]'xd…/kxttmoå?y;y" 131
g*tmIm;h;TMye i√Wi∑tmoå?y;y" 62
aq √;i]'xd…/kxttmoå?y;y"
694

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

y≤=,Is'gmm;h;TMykqnm(
b[˜ov;c
y≤=,Is'gm' n;m tIq| svRflp[dm(
t] ò;nen d;nen sv;RNk;m;nv;“uy;t( 1
y] y=eêro devo dxRn;∫⁄·ˇ_mu·ˇ_d"
t] c ò;nm;]e, sT]y;gfl' l.et( 2
ivê;vso" Svs; n;ª; ipPpl; gu®h;…snI
AWI,;' sT]mgmÌ*tmItIrvitRn;m( 3
ÎÇ; t] AWIn(=;m;Ns; jh;s;itgivRt;
y; gTv;≈;vy v*W@Stu ≈*W…@it iSqrm( 4
ivSvre, b[vu tI t;' te xep"u ß;iv,I .v
tto n¥.vˇ] y≤=,Iit suiv≈ut; 5
tto ivê;vsu" pUJy AWINdev' i]locnm(
s'gMy cwv g*tMy; t;' ivx;p;mq;krot( 6
tt" p[.iO t tˇIq| y≤=,Is'gm' SmOtm(
t] ò;n;idd;nen sv;RNk;m;nv;“uy;t( 7
ivê;vso" p[s•oå.U¥] x'."u ≤xv;iNvt"
xwv' tTprm' tIq| dug;RtIq| c iv≈utm( 8
svRp;p*`hr,' svRdgu iR tn;xnm(
sveWR ;' tIqRm:u y;n;' t≤ı s;r' mh;mune
tIq| muinvrw" :y;t' svR…s≤ıp[d' nO,;m( 9
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye y≤=,Is'gmdug;RidtIqRv,Rn' n;m
√;i]'xd…/kxttmoå?y;y" 132
g*tmIm;h;TMye i]Wi∑tmoå?y;y" 63
aq ]y‚S]'xd…/kxttmoå?y;y"
695

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

xuKltIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
xuKltIqR…mit :y;t' svR…s≤ıkr' nO,;m(
ySy Smr,m;]e, svRk;m;nv;“uy;t( 1
.r√;j îit :y;to muin" prm/;…mRk"
tSy pw#«nsI n;m .;y;R sukl.UW,; 2
g*tmItIrm?y;Ste pitv[tpr;y,;
a¶IWomIymwN{;¶' puro@;xmkLpyt( 3
puro@;xe ≈Pym;,e /Um;Tk…ídj;yt
puro@;x' .=…yTv; loki]ty.IW," 4
yD' me Á] ko h'…s kop;Êv…mit t' muin"
p[ov;c sTvr' £⁄ıo .r√;jo i√joˇm"
tÎWevcR n' ≈uTv; r;=s" p[Tyuv;c tm( 5
r;=s ¨v;c
hVyfl îit iv:y;t' .r√;j inbo/ m;m(
s'?y;sutoåh' Jyeœí sut" p[;cInbihRW" 6
b[˜,; me vro dˇo yD;n(%;d yq;su%m(
mm;nuj" k≤lí;ip blv;nit.IW," 7
ah' ’„," ipt; ’„,o m;t; ’„,; tq;nuj"
ah' m%' hin„y;…m yUp' zπ…µ ’t;Ntk" 8
.r√;j ¨v;c
r+yt;' me Tvy; yD" ip[yo /mR" sn;tn"
j;ne Tv;' yDhNt;r' sid≠√j' r= me £tum( 9
yDfl ¨v;c
.r√;j inbo/ed' v;Ky' mm sm;st"
b[˜,;h' pur; x¢o devd;nvs'in/* 10
696

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tt" p[s;idto devo my; lokipt;mh"
amOt"w p[o=…y„y≤Nt yd; Tv;' muinsˇm;" 11
td; ivx;po .ivt; hVyfl Tv' n c;Nyq;
Ev' k·r„y…s yd; tt" sv| .iv„yit 12
b[˜ov;c
.r√;j" pun" p[;h s%; meå…s mh;mte
m%s'r=,' yen Sy;Nme vd kro…m tt( 13
s'.yU dev; dwtye ; mmNqu" =Irs;grm(
al.Nt;mOt' k∑;ˇdSmTsul.' kqm( 14
p[ITy; yid p[s•oå…s sul.' y√dSv tt(
tÎWevcR n' ≈uTv; r=" p[;h td; mud; 15
r= ¨v;c
amOt' g*tmIv;·r amOt' Sv,RmCu yte
amOt' go.v' c;JymmOt' som Ev c 16
Etwm;Rm….iWçSv aqvwtSw tq; i]…."
g©;y; v;·r,;Jyen ihr<yen tqwv c
sve>R yoåPy…/k˘ idVymmOt' g*tmIjlm( 17
b[˜ov;c
Etd;k<yR s AiW" pr' s'toWm;gt"
p;,;v;d;y g©;y;" s≤ll;mOtm;dr;t( 18
ten;kroÎWI r=o Á….iWˇ_' td; m%e
puní yUpe c px;vOiTv=u m%m<@le 19
svRmve ;.vCz⁄Klm….Wek;Nmh;Tmn"
t{=oåip td; xuKlo .UTvoTp•o mh;bl" 20
y" pur; ’„,Âpoå.UTs tu xuKloå.vT=,;t(
yD' sv| sm;Py;q .r√;j" p[t;pv;n( 21
697

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

AiTvjoåip ivsOJy;q yUp' g©odkÉå≤=pt(
g©;m?ye t≤ı yUpm¥;Py;Ste mh;mte 22
a….iWˇ_' c;mOtne a….D;n' tu tNmht(
t] tIqeR pun; r=o .r√;jmuv;c h 23
r= ¨v;c
ah' y;…m .r√;j ’t" xuKlSTvy; pun"
tSm;ˇv;] tIqeR ye ò;nd;n;idpUjnm( 24
k⁄ySRu teW;m.I∑;in .veyyu TR fl' m%e
Smr,;dip p;p;in n;x' y;Ntu sd; mune 25
tt" p[.iO t tˇIq| xuKltIqR…mit SmOtm(
g*tMy;' d<@k;r<ye SvgR√;rmp;vOtm( 26
¨.yoStIryo" s¢ shß;<ypr;…, c
tIq;Rn;' muinx;dUl
R svR…s≤ıp[d;…yn;m( 27
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye
xuKltIq;R¥.u ytIrSqs¢shßtIqRv,Rn' n;m
]y‚S]'xd…/kxttmoå?y;y" 133
g*tmIm;h;TMye ctu"Wi∑tmoå?y;y" 64
aq ctu‚S]'xd…/kxttmoå?y;y"
c£tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
c£tIqR…mit :y;t' Smr,;Tp;pn;xnm(
tSy p[.;v' v+y;…m Í,u yàen n;rd 1
AWy" s¢ iv:y;t; v…sœp[m%
u ; mune
g*tMy;StIrm;…≈Ty sT]yDmup;ste 2
t] ivfl ¨p£;Nte r=o….rit.IW,e
698

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

m;m>yeTy;q munyo r="’Ty' Nyvedyn( 3
td;h' p[md;Âp' m;yy;sOJy n;rd
ySy;í dxRn;dev n;x' y;NTyq r;=s;" 4
EvmuKTv; tu t;' p[;d;mOiW>y" p[md;' mune
m√;Ky;ÎWyo m;y;m;d;y punr;gmn( 5
ajwk; y; sm;:y;t; ’„,loihtÂip,I
muˇ_kÉxITy…./y; s;Steå¥;ip SvÂip,I 6
loki]tys'mohd;…ynI k;mÂip,I
täl;TSvSqmns" sveR c muinpug' v" 7
g*tmI' s·rt;' ≈eœ;' punyRD;y dI≤=t;"
punStNm%n;x;y r;=s;" smup;gmn( 8
y=v;$;≤NtkÉ m;y;' ÎÇ; r;=spug' v;"
tto nOTy≤Nt g;y≤Nt hs≤Nt c ®d≤Nt c 9
m;heêrI mh;m;y; p[.;ve,;itdipRt;
teW;' m?ye dwTypit" xMbro n;m vIyRv;n( 10
m;y;Âp;' tu p[md;' .=y;m;s n;rd
td∫⁄tmtIv;sIˇNm;y;bld≤xRn;m( 11
m%e iv?v'Sym;ne tu te iv„,u' xr,' yyu"
p[;d;i√„,uí£mqo munIn;' r=,;y tu 12
c£˘ t{;=s;n;j* dwTy;'í dnuj;'Stq;
…cCzπd t∫y;dev mOt; r;=spug' v;" 13
AiW….StNmh;sT]' s'p,U mR .vˇd;
iv„,o" p[=;≤lt' c£˘ g©;M.o…." sudxRnm( 14
tt" p[.iO t tˇIq| c£tIqRmdu ;˙tm(
t] ò;nen d;nen sT]y;gfl' l.et( 15
t] pç xt;Ny;s'StIq;Rn;' p;ph;·r,;m(
699

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

teWu ò;n' tq; d;n' p[Tyek˘ mu·ˇ_d;ykm( 16
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye c£tIq;RidpçxttIqRv,Rn' n;m
ctu‚S]'xd…/kxttmoå?y;y" 134
g*tmIm;h;TMye pçWi∑tmoå?y;y" 55
aq pçi]'xd…/kxttmoå?y;y"
v;,Is'gmtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
v;,Is'gmm;:y;t' y] v;gIêro hr"
tˇIq| svRp;p;n;' mocn' svRk;mdm( 1
t] ò;nen d;nen b[˜hTy;idn;xnm(
b[˜iv„<voí s'v;de mhÊve c prSprm( 2
tyomR?ye mh;devo JyoitmUiR tRr.U≤Tkl
t]wv v;guv;ced' dwvI pu] tyo" xu.; 3
ahmiSm mh;'St] ahmSmIit vw …mq"
dwvI v;ˇ_;vu.* p[;h ySTvSy;Nt' tu pXyit 4
s tu Jyeœo .veˇSm;Nm; v;d' ktumR hRq"
t√;Ky;i√„,urgmd/oåh' co?vRmve c 5
tto iv„,u" xI`[mTe y Jyoit"p;êR ¨p;ivxt(
ap[;Py;Ntmh' p[;y;' dUr;∂Ürtr' mune 6
tt" ≈;Nto invOˇoåh' {∑ëmIx' tu t' p[.mu (
tdwv' mm /Ir;sI∂»∑í;Nto my; .Oxm( 7
aSy devSy ti√„,omRm Jywœ‰' Sf⁄$' .vet(
puní;ip mm Tvev' mitr;sINmh;mte 8
sTywvKR ]w" kq' v+ye pI…@toåPynOt' vc"
n;n;iv/eWu p;peWu n;nOt;Tp;tk˘ prm( 9
700

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

sTywvKR ]wrsTy;' v; v;c' v+ye kq' iTvit
ttoåh' pçm' vK]' gdR.;’it.IW,m( 10
’Tv; ten;nOt' v+y îit ?y;Tv; …cr' td;
ab[v' t' h·r' t] a;sIn' jgt;' p[.mu ( 11
aSy c;Nto my; Î∑Sten Jywœ‰' jn;dRn
mmeit vdt" p;êeR ¨.* t* h·rx'kr* 12
EkÂpTvm;p•* sUy;RcN{ms;ivv
t* ÎÇ; iviSmto .Ití;Stv' t;vu.;vip
tt" £⁄ı* jg•;q* v;c' t;…mdmUctu" 13
h·rhr;vUctu"
du∑e Tv' inªg; .Uy; n;nOt;diSt p;tkm( 14
b[˜ov;c
tt" s; iv◊l; .UTv; ndI.;vmup;gt;
t∂»Ç; iviSmto .ItSt;mb[vmh' td; 15
ySm;dsTymuˇ_;…s b[˜v;…c iSqt; stI
tSm;dÎXy; Tv' .Uy;" p;pÂp;Sys'xym( 16
EtCz;p' ividTv; tu t* dev* p[,t; td;
ivx;pTv' p[;qRyNtI tu∑;v c pun" pun" 17
ttStu∑* devdev* p[;…qRt* i]dx;…cRt*
p[ITy; h·rhr;vev' v;c' v;cmqoctu" 18
h·rhr;vUctu"
g©y; s'gt; .{e yd; Tv' lokp;vnI
td; punvRpSu te Sy;Tpiv]' ih suxo.ne 19
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; s;ip devI g©y; s'gt;.vt(
.;gIrqI g*tmI c ttí;ip Svk˘ vpu" 20
701

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

devI s; Vygmd(b˜[ Ndev;n;mip dul.R m(
g*tMy;' swv iv:y;t; n;ª; v;,Iit pu<yd; 21
.;gIrQy;' swv devI srSvTy…./Iyte
¨.y];ip iv:y;t" s'gmo lokpU…jt" 22
srSvtIs'gmí v;,Is'gm Ev c
g*tMy; s'gt; devI v;,I v;c; srSvtI 23
svR] pU…jt' tIq| t] v;c; ≤xv' p[.mu (
devêe r' pUj…yTv; ivx;pmgm¥t" 24
b[˜; iv/Uy v;Gd*∑‰' Sv' c /;m;gmTpun"
tSm;ˇ] xu…c.UTR v; ò;Tv; t] c s'gme 25
v;gIêr' tto ÎÇ; t;vt; mu·ˇ_m;“uy;t(
d;nhom;idk˘ ik˘…cdupv;s;idk;' i£y;m( 26
y" k⁄y;RTs'gme pu<ye s's;re n .veTpun"
Ekon…v'xitxt' tIq;Rn;' tIryo√≥yo"
n;n;jNm;…jRt;xeWp;p=yiv/;…yn;m( 27
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye
v;,Is'gmv;gIêr;¥u.yt$Sqwkon…v'xitxttIqRv,Rn' n;m
pçi]'xd…/kxttmoå?y;y" 135
g*tmIm;h;TMye W$(Wi∑tmoå?y;y" 66
aq Wæ$(]x
' d…/kxttmoå?y;y"
iv„,utIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
iv„,utIqR…mit :y;t' t] vOˇ…md' Í,u
m*ÌLy îit iv:y;to muÌlSy suto AiW" 1
tSy .;y;R tu j;b;l; n;ª; :y;t; supiu ],I
702

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ipt; AiWStq; vOıo muÌlo lokiv≈ut" 2
tSy .;y;R tq; :y;t; n;ª; .;gIrqI xu.;
s m*ÌLy" p[;trev g©;' ò;it ytv[t" 3
inTymev iTvd' kmR tSy;sINmuinsˇm
g©;tIre k⁄xmw ≤RO ∫" xmIpu„pwrhinRxm( 4
guÂidten m;ge,R Svm;nssro®he
a;v;hn' inTymev iv„,oí£É s m*Ì≤l" 5
ten;ÙtSTvr•eit l+mI.t;R jgTpit"
vwnteymq;®Á xƒc£gd;/r" 6
pU…jtSten AiW,; s m*ÌLyen yàt"
p[btU[ e c kq;…í]; m*ÌLy;y jgTp[."u 7
ttoåpr; smye iv„,u" p[;h s m*Ì≤lm(
y;ih vTs Sv.vn' ≈;NtoåsIit pun" pun" 8
Evmuˇ_" s devne iv„,un; y;it s i√j"
jgTp[.Su tto y;it devyw ˇRu _" Svm≤Ndrm( 9
m*ÌLyoåip tq;>yeTy ik˘…cd;d;y inTyx"
Svmev .vn' iv√;N.;y;Ryw Sv;…jRt' /nm( 10
dd;it s mh;iv„,ucr,;Bjpr;y,"
m*ÌLySy ip[y; s;ip pitv[tpr;y,; 11
x;k˘ mUl' fl' v;ip .];RnIt' tu yàt"
susS' ’Ty;PyitqIn;' b;l;n;' .turR ve c 12
dÊv; tu .ojn' te>y" pí;∫⁄¤π ytv[t;
.uˇ_vTSvq sveWR u r;]* inTy' s m*Ì≤l" 13
iv„,o" ≈ut;" kq;…í];Ste>yo vKTyq hiWRt"
Ev' b¸itqe k;le VytIte c;itiviSmt;
m*ÌLySy rho .;y;R .t;Rr' v;Kymb[vIt( 14
703

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

j;b;lov;c
yid te iv„,ur>yeit smIp' i]dx;…cRt"
tq;ip k∑mSm;k˘ kSm;idit jgTp[.mu ( 15
tTpOCz Tv' mh;p[;D yd;s* iv„,urie t c
yiSm'í SmOtm;]e tu jr;jNm®jo mOit"
n;x' y;≤Nt k⁄to Î∑e tSm;TpOCz jgTpitm( 16
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; ip[y;v;Ky;Nm*ÌLyo inTyvı·rm(
pUj…yTv; ivnItí pp[Cz s ’t;Ô≤l" 17
m*ÌLy ¨v;c
Tv…y SmOte jg•;q xokd;·r{‰du„’tm(
n;x' y;it ivpiˇmeR Tv…y Î∑e kq' iSqt; 18
≈Iiv„,u®v;c
Sv’t' .uJyte .Ut"w svw"R svR] svRd;
n koip kSy…c≤Tk˘…cTkroTy] iht;ihte 19
y;Îx' coPyte bIj' fl' .vit t;Îxm(
rs;l" Sy;• inMbSy bIj;∆;Tvip k⁄]…ct( 20
n ’t; g*tmIsev; n;…cRt* h·rx'kr*
n dˇ' ywí ivp[>e ySte kq' .;jn' …≈y" 21
Tvy; n dˇ' ik˘…c∞ b[;˜,e>yo mm;ip c
y∂Iyte tdevhe priSm'íopitœit 22
mO≤∫v;R….R" k⁄xmw NR ]w" xu…ckmR sdwv yt(
kroit tSm;TpUt;Tm; xrIrSy c xoW,;t( 23
ivn; d;nen n Kv;ip .og;v;i¢nO,R ;' .vet(
sTkm;Rcr,;Cz⁄ıo ivrˇ_" Sy;ˇto nr" 24
ttoåp[ithtD;no jIvNmuˇ_Stto .vet(
704

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

sveWR ;' sul.; mu·ˇ_mR∫KTy; ceh pUttR " 25
.u·ˇ_d;Rn;idn; svR.tU du"%inbhR,;t(
aqv; lPSyse mu·ˇ_' .KTy; .u·ˇ_' n lPSyse 26
m*ÌLy ¨v;c
.KTy; mu·ˇ_" kq' .Uy;∫⁄ˇ_Ém·uR ˇ_" sudl
u .R ;
j;t; ce∂iº hn;' mu·ˇ_" ikmNyen p[yojnm( 27
.KTy; mu·ˇ_" svRpJU y; t;…mCzπy' jgNmy 28
iv„,u®v;c
Etdev;Ntr' b[˜NdIyte m;mnuSmrn(
b[;˜,;y;qv;…qR>yStdev;=yt;' v[jte ( 29
m;m?y;Tv;q y∂¥;ˇˇNm;]flp[dm(
tTpundRˇmevhe n .og;y;] kLpte 30
tSm;∂ºih mh;buıe .oJy' ik˘…cNmm /[vu m(
aqv; ivp[m:u y;y g*tmItIrm;…≈t" 31
b[˜ov;c
m*ÌLy" p[;h t' iv„,u' dey' mm n iv¥te
n;Ny≤Tk˘cn deh;id yˇÊv…y smipRtm( 32
tto iv„,ug®R TmNt' p[;h xI`[' jgTpit"
îh;nySv k…,x' mm;y' c;pR…y„yit 33
tto yoGy;ny' .og;Np[;PSyte mns" ip[y;n(
a;k<yR Sv;…mn;id∑' tq; c£É s p≤=r;$( 34
iv„,uhSte k,;Np[;d;Ts m*ÌLyo ytv[t"
EtiSm•Ntre iv„,uivRêkm;R,mb[vIt( 35
iv„,u®v;c
y;v∞;Sy k⁄le s¢ pu®W;St;vdev tu
.ivt;ro mh;buıe t;vTk;m; mnIiWt;"
705

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

g;vo ihr<y' /;Ny;in vS];<y;.r,;in c 36
b[˜ov;c
y∞ ik˘…cNmn"p[ITyw lokÉ .vit .UW,m(
tTsvRm;p m*ÌLyo iv„,ug©;p[.;vt" 37
gOh' gCzπit m*ÌLyo iv„,unoˇ_Stto yy*
a;≈me SvSy svR≤ı| ÎÇ; AiWr.;Wt 38
AiW®v;c
aho d;np[.;voåymho iv„,ornuSmOit"
aho g©;p[.;ví kìivRc;yoR mh;nym( 39
b[˜ov;c
m*ÌLyo .;yRy; s;/| pu]"w p*]wí bN/u…."
iptO>y;' bu.ju e .og;N.u·ˇ_' mu·ˇ_mv;p c 40
tt" p[.iO t tˇIq| m*ÌLy' vw„,v' tq;
t] ò;n' c d;n' c .u·ˇ_mu·ˇ_flp[dm( 41
t] ≈uit" SmOitv;Rip tIqRSy Sy;Tkq'cn
tSy iv„,u.vR Te p[It" p;pwmˇuR _" su%I .vet( 42
Ek;dx shß;…, tIq;Rn;' tIryo√≥yo"
sv;RqdR ;…yn;' t] ò;nd;njp;id…." 43
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye
m*ÌLyiv„,utIq;R¥k
e ;dxshßtIqRv,Rn' n;m
Wæ$(]x
' d…/kxttmoå?y;y" 136
g*tmIm;h;TMye s¢Wi∑tmoå?y;y" 67
aq s¢i]'xd…/kxttmoå?y;y"
l+mItIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
706

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

l+mItIqR…mit :y;t' s;=;Ll+mIivv/Rnm(
al+mIn;xn' pu<ym;:y;n' Í,u n;rd 1
s'v;dí pur; Tv;sILl+My;" pu] d·r{y;
prSprivro…/Ny;vu.e ivê' smIytu" 2
t;>y;mVy;pOt' vStu t•;iSt .uvn]ye
mm Jywœ‰' mm Jywœ‰…mTyUctu®.e …mq"
ah' pUv| smu∫tÀ ; îTy;h …≈ymojs; 3
≈Il+mI®v;c
k⁄l' xIl' jIivt' v; deihn;mhmev tu
my; ivn; deh.;jo jIvNtoåip mOt; îv 4
b[˜ov;c
d·r{y; c s; p[oˇ_; sve>R yo Á…/k; Áhm(
mu·ˇ_mRd;…≈t; inTy' d·r{wv' vcoåb[vIt( 5
k;m" £o/í lo.í mdo m;TsyRmve c
y];hmiSm t]wte n itϲNt kd;cn 6
n .yo∫Àit®Nm;d È„y;R ¨ıtvOiˇt;
y];hmiSm t]wte n itϲNt kd;cn 7
d·r{;y; vc" ≈uTv; l+mISt;' p[Ty.;Wt 8
l+mI®v;c
al'’to my; jNtu" svoR .vit pU…jt"
in/Rn" ≤xvtuLyoåip svwrR Py…..Uyte 9
dehIit vcn√;r; dehSq;" pç devt;"
s¥o ingRTy gCz≤Nt /I≈IÓ«x;≤Ntk°tRy" 10
t;vÌu,; gu®Tv' c y;v•;qRyte prm(
aqIR ceTpu®Wo j;t" Kv gu,;" Kv c g*rvm( 11
t;vTsvoRˇmo jNtuSt;vTsvRg,u ;ly"
707

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

nmSy" svRlok;n;' y;v•;qRyte prm( 12
k∑metNmh;p;p' in/RnTv' xrI·r,;m(
n m;nyit no v·ˇ_ n SpOxTy/n' jn" 13
ahmev tt" ≈eœ; d·r{e Í,u me vc" 14
b[˜ov;c
tLl+mIvcn' ≈uTv; d·r{; v;Kymb[vIt( 15
d·r{ov;c
vˇ_⁄' n l+mIJyeœR ;h…mit vw l∆se muÛ"
p;peWu rmse inTy' ivh;y pu®Woˇmm( 16
ivêStvçk; inTy' .vtI Xl;`se kqm(
su%' n t;ÎKTvTp[;¢* pí;ˇ;po yq; gu®" 17
n tq; j;yte pus' ;' sury; d;®,o md"
TvTs'in/;nm;]e, yq; vw ivduW;mip 18
sdwv rmse l+mI" p[;ySTv' p;pk;·rWu
ah' vs;…m yoGyeWu /mRxIleWu svRd; 19
≤xviv„<vnurˇ_ÉWu ’tDeWu mhTsu c
sd;c;reWu x;NteWu gu®sevo¥teWu c 20
sTsu iv√Tsu xUrWe u ’tbu≤ıWu s;/uWu
invs;…m sd; l+mIStSm;∆‰wœ‰' m…y iSqtm( 21
b[;˜,eWu xu…c„mTsu v[tc;·rWu ….=uWu
in.RyWe u v…s„y;…m l+mISTv' Í,u te iSqitm( 22
r;jvitRWu p;peWu inϑrWe u %leWu c
ipxunWe u c luB/eWu iv’teWu x#πWu c 23
an;yeWR u ’tfleWu /mR`;itWu svRd;
…m]{oih„vin∑eWu .¶…cˇeWu vtRse 24
b[˜ov;c
708

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

Ev' ivvdm;ne te jGmtum;Rm.u e aip
tyov;RKymup≈uTy myoˇ_É te ¨.e aip 25
mˇ" pUvtR r; pOQvI a;p" pUvtR r;Stt"
S]I,;' ivv;d' t; Ev ≤S]yo j;n≤Nt netre 26
ivxeWt" punSt;>y" km<@lu.v;í y;"
t];ip g*tmI devI iníy' kq…y„yit 27
swv sv;RitRsh' ]IR swv s'dhe ktRrI
te m√;Ky;∫⁄v' gTv; .UMy; c sihte aip 28
a≤∫í siht;" sv;R g*tmI' yyur;pg;m(
.U…mr;pStyov;RKy' g*tMyw £mx" Sf⁄$m( 29
sv| invedy;m;suyqR ;vOˇ' p[,My t;m(
d·r{;y;í l+My;í v;Ky' m?ySqvˇd; 30
Í<vTsu lokp;leWu Í<vTy;' .uiv n;rd
Í<vtI„vPsu s; g©; d·r{;' v;Kymb[vIt(
s'px
[ Sy tq; l+mI' g*tmI v;Kymb[vIt( 31
g*tMyuv;c
b[˜≈Ií tp"≈Ií yD≈I" k°itRs…' Dt;
/n≈Ií yx≈Ií iv¥; p[D; srSvtI 32
.u·ˇ_≈Ií;q mu·ˇ_í SmOitlR∆; /Oit" =m;
…s≤ıStui∑Stq; pui∑" x;≤Ntr;pStq; mhI 33
ah'x·ˇ_rq*W?y" ≈uit" xu≤ıivR.;vrI
¥*JyoRTò; a;≤xW" SviStVy;Ri¢m;Ry; ¨W; ≤xv; 34
y≤Tk˘…ci√¥te lokÉ l+My; Vy;¢' cr;crm(
b[;˜,e„vq /IreWu =m;vTSvq s;/uWu 35
iv¥;yuˇ_ÉWu c;NyeWu .u·ˇ_muKTynus;·rWu
y¥{My' suNdr' v; tˇLl+mIivjO‚M.tm( 36
709

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ikm] b¸noˇ_Én sv| l+mImy' jgt(
yiSmNkiSm'í y≤Tk˘…cduT’∑' p·rÎXyte 37
l+mImy' tu tTsv| ty; hIn' n ik˘cn
a]em;' suNdrI' devI' Sp/RyNtI n l∆se 38
gCz gCzπit t;' g©; d·r{;' v;Kymb[vIt(
tt" p[.iO t g©;M.o d·r{;vwrk;yR.tU ( 39
t;v∂·r{;…..vo g©; y;v• seVyte
tt" p[.iO t tˇIqRml+mIn;xn' xu.m( 40
t] ò;nen d;nen l+mIv;Npu<yv;N.vet(
tIq;Rn;' W$(shß;…, tiSm'StIqeR mh;mte
deviWRmiu nju∑;n;' svR…s≤ıp[d;…yn;m( 41
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye l+mItIq;RidW$(shßtIqRv,Rn'
n;m s¢i]'xd…/kxttmoå?y;y" 137
g*tmIm;h;TMyeå∑Wi∑tmoå?y;y" 68
aq;∑;i]'xd…/kxttmoå?y;y"
.;Nv;idi]shßtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
.;nutIqR…mit :y;t' svR…s≤ıkr' nO,;m(
t]ed' vOˇm;:y;Sye mh;p;tkn;xnm( 1
xy;Rit·rit iv:y;to r;j; prm/;…mRk"
tSy .;y;R Sqivœºit Âpe,;p[itm; .uiv 2
m/uCzNd; îit :y;to vwê;…m]o i√joˇm"
puro/;StSy nOpteb˜R[ iWR" x…mn;' p[."u 3
idxo ivjet'u s jg;m r;j;
puro/s; ten nOpp[vIr"
710

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

puro/s' p[;h mh;nu.;v'
…jTv; idxí;?vin s'iniv∑" 4
pp[Czπd' kÉn %ed' gtoå…s
het'u vdSveit mh;nu.;v
Tvmev r;Jye mm svRm;Ny"
smStiv¥;inrv¥bo/" 5
iv/Utp;p" p·rt;pxUNy"
ikmNycet; îv l+yse Tvm(
…jteymuvIR iv…jt; nreN{;
hWRSy het* mhtIh j;te 6
ik˘ Tv' ’xo me vd sTymev
i√j;itvy;Ritmh;nu.;v
s'bo?y xy;Ritmuv;c ivp[x(
zNdom/u" p[me myI' ip[yo·ˇ_m( 7
m/uCzNd; ¨v;c
Í,u .Up;l m√;Ky' .;yRy; ydudI·rtm(
iSqte y;me vy' y;mo y;…mnI c;/Rg;…mnI 8
Sv;…mnI c;Sy dehSy k;…mnI m;' p[tI=te
SmOTv; tTk;…mnIv;Ky' xoW' y;it klevrm(
ivk;re Smrs'j;te jIv;tun≤R ln;nn; 9
b[˜ov;c
ivhSy c;b[vI{;j; puro/sm·r'dm" 10
r;jov;c
Tv' gu®mRm …m]' c ikm;Tm;n' iv@Mbse
ikmnen mh;p[;D mm v;Kyen m;nd
=,iv?v'…sin su%e k; n;m;Sq; mh;Tmn;m( 11
711

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
Etd;k<yR mitm;Nm/uCzNd; vcoåb[vIt( 12
m/uCzNd; ¨v;c
y];nukLÀ y' d'pTyo≤S]vgRSt] v/Rte
n ced' dUW,' r;jN.UW,' c;itmNyt;m( 13
b[˜ov;c
a;jg;m Svk˘ dex' mhTy; seny; vOt"
prI=;q| c tTp[me puy;| v;ˇ;‹mdIidxt( 14
idxo ivjet'u xy;Rt* y;te r;=spug' v"
hTv; rs;tl' y;to r;j;n' spuro/sm( 15
r;Do .;y;R iníy;y p[vˇO ; muinsˇm
v;ˇ;| ≈uTv; dUtmu%;Nm/uCzNd"ip[y; pun" 16
tdwv;.UÌtp[;,; ti√…c]…mv;.vt(
tSy; vOˇ' tu te ÎÇ; dUt; r;De Nyvedyn( 17
yT’t' r;jpàI…." ip[yy; c puro/s"
iviSmto du"≤%to r;j; pundUtR ;n.;Wt 18
r;jov;c
xI`[' gCzNtu he dUt; b[;˜<y; yTklevrm(
r=Ntu v;ˇ;| k⁄®t r;j;gNt; puro/s; 19
b[˜ov;c
îit …cNt;ture r;…D v;guv;c;xrI·r,I 20
a;k;xv;guv;c
iv/;SyTy≤%l' g©; r;j'Stv smIihtm(
sv;R….W©xmnI p;vnI .uiv g*tmI 21
b[˜ov;c
EtCz^Tu v; s xy;Ritg*RtmIt$m;…≈t"
712

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

b[;˜,e>yo /n' dÊv; tpR…yTv; iptø≤N√j;n( 22
puroiht' i√j≈eœ' p[We …yTv; /n;iNvtm(
aNy] tIqeR s;qeWR u d;n' deih p[yàt" 23
EtTsv| n j;n;it r;D" ’Ty' puroiht"
gte tiSmNgur* r;j; vwê;…m]e mh;Tmin 24
sv| bl' p[We …yTv; g©;tIreå…¶m;ivxt(
îTyuKTv; s tu r;jeN{o g©;' .;nu' sur;nip 25
yid dˇ' yid ¸t' yid ];t; p[j; my;
ten sTyen s; s;?vI mm;yu„ye, jIvtu 26
îTyuKTv;¶* p[iv∑e tu xy;Rt* nOpsˇme
tdwv jIivt; .;y;R r;DStSy puro/s" 27
a…¶p[iv∑' r;j;n' ≈uTv; ivSmyk;r,m(
pitv[t;' tq; .;y;| mOt;' jIv;iNvt;' pun" 28
tdq| c;ip r;j;n' Tyˇ_;Tm;n' ivxeWt"
a;Tmní pun" ’TymSmr•Opteg®Ru " 29
ahmPy…¶m;ve+y ¨t y;Sye ip[y;≤Ntkm(
aqveh tpStPSye tto iníyv;≤N√j" 30
Etdev;Tmn" ’Ty' mNye su’tmev c
jIvy;…m c r;j;n' tto y;…m ip[y;' pun" 31
Etdev xu.' me Sy;ˇtStu∑;v .;Skrm(
n ÁNy" koip devoåiSt sv;R.I∑p[do rve" 32
m/uCzNd; ¨v;c
nmoåStu tSmw sUy;Ry muˇ_yeå…mttejse
zNdomy;y dev;y ao'k;r;q;Ry te nm" 33
ivÂp;y suÂp;y i]gu,;y i]mUtyR e
iSqTyuTpiˇivn;x;n;' hetve p[.iv„,ve 34
713

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜ov;c
tt" p[s•" sUyoRå.U√rySveTy.;Wt 35
m/uCzNd; ¨v;c
r;j;n' deih devx
e .;y;| c ip[yv;idnIm(
a;Tmní xu.;Npu];n[;Díwv xu.;Nvr;n( 36
b[˜ov;c
tt" p[;d;∆g•;q" xy;Rit' rà.UiWtm(
t;' c .;y;| vr;nNy;Nsv| =emmy' tq; 37
tto y;t" ip[y;iv∑" p[Iten c puro/s;
yy* su%I Svk˘ dex' tˇu tIq| xu.' SmOtm( 38
t] ]I…, shß;…, tIq;Rin gu,v≤Nt c
tt" p[.iO t tˇIq| .;nutIqRmdu ;˙tm( 39
mOts'jIvn' cwv x;y;Rt' ceit iv≈utm(
m;/uCzNdsm;:y;t' Smr,;Tp;pnuNmune 40
teWu ò;n' c d;n' c svR£tuflp[dm(
mOts'jIvn' tTSy;d;yur;roGyv/Rnm( 41
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye .;Nv;idi]shßtIqRv,Rn'
n;m;∑i]'xd…/kxttmoå?y;y" 138
g*tmIm;h;TMy Ekons¢ittmoå?y;y" 69
aqwkoncTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y"
%@±gtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
%@±gtIqR…mit :y;t' g*tMy; ¨ˇre t$e
t] ò;nen d;nen mu·ˇ_.;gI .ve•r" 1
t] vOˇ' p[v+y;…m Í,u n;rd yàt"
714

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

pwlWU îit iv:y;t" kvWSy suto i√j" 2
k⁄$Mü b.;r;Tp·rto Áq;RqIR p·r/;vit
n ikmPy;ss;d;s* tto vwr;Gym;iSqt" 3
aTyNtivmu%e dwve VyqIR.tU e tu p*®We
n vwr;Gy;dNydiSt pi<@tSy;vlMbnm( 4
îit s'…cNty;m;s td;s* in"êsNmuÛ"
£m;gt' /n' n;iSt po„y;í bhvo mm 5
m;nI c;Tm; n k∑;hoR h; …/GdudvRw cei∑tm(
s kd;…c√éiˇyuto vOiˇ…." p·rvtRyn( 6
n le.e tın' vOˇie vRr;gmgmˇd;
sev; iniWı; y; k;…cÌhn; du„kr' tp" 7
bl;d;kWRtIy' m;' tO„,; svR] du„’te
Tvy;p’tmD;n;ˇSm;ˇO„,e nmoåStu te 8
Ev' iv…cNTy me/;vI tO„,;zπd;y ik˘ .vet(
îTy;loCy s pwlWU " iptr' v;Kymb[vIt( 9
pwlWU ¨v;c
D;n;…sn; £o/lo.* s'siO t' c;itduStr;m(
zπµIm;' kÉn he t;t tmup;y' vd p[.o 10
kvW ¨v;c
Èêr;JD;nmiNvCzπidTyeW; vwidk° ≈uit"
tSm;d;r;/yex;n' tto D;nmv;PSy…s 11
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; s pwlWU o D;n;yeêrm;cRyt(
ttStu∑o mhex;no D;n' p[;d;id≠√j;tye
p[;¢D;no mh;bu≤ıg;Rq;" p[ov;c mu·ˇ_d;" 12
pwlWU ¨v;c
715

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

£o/Stu p[qm' x]uinR„flo dehn;xn"
D;n%@±gne t' …zÊv; prm' su%m;“uy;t( 13
tO„,; b¸iv/; m;y; bN/nI p;pk;·r,I
…zÊvwt;' D;n%@±gne su%' itœit m;nv" 14
s©Stu prmoå/moR dev;dIn;…mit ≈uit"
as©Sy;Tmno ÁSy s©oåy' prmo ·rpu" 15
…zÊvwn' D;n%@±gne ≤xvwkTvmv;“uy;t(
s'xy" prmo n;xo /m;Rq;Rn;' ivn;x’t( 16
…zÊvwn' s'xy' jNtu" prme‚Pstm;“uy;t(
ipx;cIv ivxTy;x; indRhTy≤%l' su%m(
pU,;RhNt;…sn; …zÊv; jIvNmu·ˇ_mv;“uy;t( 17
b[˜ov;c
tto D;nmv;Py;s* g©;tIr' sm;…≈t"
D;n%@±gne inmoRhStto mu·ˇ_mv;p s" 18
tt" p[.iO t tˇIq| %@±gtIqR…mit SmOtm(
D;ntIq| c kvW' pwlWU ' svRk;mdm( 19
îTy;idW$(shß;…, tIq;RNy;¸mRhWRy"
axeWp;pt;p*`hr;,I∑p[d;in c 20
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye %@±gtIqRv,Rn'
n;mwkoncTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y" 139
g*tmIm;h;TMye s¢ittmoå?y;y" 70
aq cTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y"
a…NvN{;]ey;idtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
a;]ey…mit iv:y;tmiNvN{' tIqRmˇu mm(
716

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tSy p[.;v' v+y;…m .[∑r;Jyp[d;ykm( 1
g*tMy; ¨ˇre tIr a;]eyo .gv;nOiW"
aNv;re.åe q sT];…, AiTv‚G.mRiu n….vOtR " 2
tSy hot;.vÊv…¶hRVyv;hn Ev c
Ev' sT]e tu s'p,U R îi∑' m;heêrI' pun" 3
’TvwêyRmg;i√p[" svR] gitmev c
îN{Sy .vn' rMy' SvgRlok˘ rs;tlm( 4
SveCzy; y;it ivp[Ne {" p[.;v;ˇps" xu.;t(
s kd;…ci∂v' gTv; îN{lokmg;Tpun" 5
t];pXyTshß;=' sur"w p·rvOt' xu."w
StUym;n' …sıs;?yw" p[=e Nt' nOTymuˇmm(
Í<v;n' m/ur' gItmPsro….í vI…jtm( 6
¨popiv∑w" surn;ykìStw"
s'pJU ym;n' mhd;snSqm(
jyNtm˚π ivin/;y sUn'u
xCy; yut' p[;¢rit' mihœm( 7
st;' xr<y' vrd' mheN{'
smI+y ivp[;…/pitmRh;Tm;
ivmoihtoås* muin·rN{l+My;
smIhy;m;s tidN{r;Jym( 8
s'p…U jto devg,wyqR ;vt(
Svm;≈m' vw punr;jg;m
smI+y t;' x£purI' surMy;'
ràwytRu ;' pu<ygu,"w sup,U ;Rm( 9
Svm;≈m' in„p[.hemvJy|
smI+y ivp[o ivrm' jg;m
717

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

smIhm;n" surr;Jym;xu
ip[y;' tdov;c mh;i]pu]" 10
a;]ey ¨v;c
.oˇ_⁄' n xˇ_oåiSm fl;in mUl;Ny(
anuˇm;NyPyits'S’t;in
SmOTv;mOt' pu<ytm' c t]
.+y' c .oJy' c vr;sn;in
Stuit' c d;n' c s.;' xu.;' c
aS]' c v;s;'…s purI' vn;in 11
b[˜ov;c
tto mh;Tm; tps" p[.;v;t(
Tv∑;rm;Ùy vco b.;We 12
a;]ey ¨v;c
îCzπy…mN{Tvmh' mh;Tmn(
k⁄®„v xI`[' pdmwN{m]
b[WU åe Nyq; ceNmdudI·rt' Tv'
.SmIkroMyev n s'xyoå] 13
b[˜ov;c
tdi]v;Ky;Êv·rt" p[j;n;'
ß∑; iv.uivRêkm;R tdwv
ck;r me®˘ c purI' sur;,;'
kLp&m;NkLplt;' c /enmu ( 14
ck;r vj[;idiv.UiWt;in
gOh;…, xu.;[ <yit…ci]t;in
ck;r sv;Rvyv;nv¥;'
xcI' SmrSyev ivh;rx;l;m( 15
718

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

s.;' su/m;R,mho =,en
tq; ck;r;Psrso mnoD;"
ck;r co∞w"≈vs' gj' c
vj[;id c;S];…, sur;nxeW;n( 16
inv;yRm;," ip[yy;i]pu]"
xcIsm;m;Tmv/U' ck;r
td;i]pu]oåi]mu%"w smeto
vj[;idÂp' c ck;r c;S]m( 17
nOTy;id gIt;id c svRmve
ck;r x£Sy pure c Î∑m(
tTsvRm;s;¥ td; munIN{"
p[˙∑cet;" sutr;' b.Uv 18
a;p;trMye„vip kSy n;m
.vType=; nih gocreWu
≈uTv; c dwTy; dnuj;" smet;
r=;'…s kopen yut;in s¥" 19
Svg| p·rTyJy k⁄to h·r.uvR '
sm;gto NveW …mq" su%;y
tSm;√y' y;m îto nu yoıë'
vO]Sy hNt;rmdI`RsT]m( 20
tt" sm;gTy td;i]pu]'
s'v∑e y;m;surq;sur;Ste
s'v∑e …yTv; purmi]pu]’t' tq; ceN{pur;…./;nm(
twv?R ym;n" xS]p;twmhR ≤∫s(
tto .Ito v;Ky…md' jg;d 21
719

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a;]ey ¨v;c
yo j;t Ev p[qmo mnSv;n(
devo dev;N£tun; pyR.WU t(
ySy xu„m;{odsI a>yset;'
nOM,Sy mˆ; s jn;s îN{" 22
b[˜ov;c
îTy;idsUˇ_Én ·rpUnvu ;c
h·r' c tu∑;v td;i]pu]" 23
a;]ey ¨v;c
n;h' h·rnwvR xcI mdIy;
ney' purI nwv vn' tdwN{m(
s Ev ceN{o vO]hNt; s vj[I
shß;=o go]….√j[b;Û" 24
ah' tu ivp[o vedivd(b˜[ vONdw"
sm;iv∑o g*tmItIrs'Sq"
y];yTy;' n;¥ v; s*:yhetsu (
t∞;k;W| kmR dudvRw yog;t( 25
asur; Ëcu"
s'hrSvedm;]ey yidN{Sy iv@Mbnm(
=emSte .ivt; sTy' n;Nyq; muinsˇm 26
b[˜ov;c
td;]eyoåb[vI√;Ky' yq; v+y≤Nt m;…mh
kroMyev mh;.;g;" sTyen;…¶' sm;l.e 27
EvmuKTv; s dwtye ;'STv∑;r' punrb[vIt( 28
a;]ey ¨v;c
yT’t' Tv] mTp[ITy;Ee EeN{' Tv∑" pd' Tvy;
720

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

s'hrSv pun" xI`[' r= m;' b[;˜,' muinm( 29
pundeiR h pd' mÁm;≈m' mOgp≤=,"
vO=;'í v;·r y];sI• me idVyw" p[yojnm(
svRm£mm;y;t' n su%;y mnIiW,;m( 30
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; p[j;n;qSTv∑; s'˙tv;'Std;
dwTy;í jGmu" SvSq;n' ’Tv; dexmk<$km( 31
Tv∑; c;ip yy* Sq;n' Svk˘ s'ph[ s…•v
a;]eyoåip td; ≤x„yw" s'vtO " sh .;yRy; 32
g*tmItIrm;…≈Ty tpoinœoå≤%lwvtRO "
vtRm;ne mh;yDe l≤∆to v;Kymb[vIt( 33
a;]ey ¨v;c
aho mohSy mihm; mm;ip .[;Nt…cˇt;
ik˘ mheN{pd' lB/' ik˘ my;] pur; ’tm( 34
b[˜ov;c
Ev' vdNtm;]ey' l≤∆t' p[;b[vu Nsur;" 35
sur; Ëcu"
l∆;' jih mh;b;ho .ivt; :y;it®ˇm;
a;]eytIqeR ye ò;n' p[;…,n" k⁄yrRu Ôs; 36
îN{;Ste .ivt;ro vw Smr,;Tsu%.;…gn"
t] pç shß;…, tIq;RNy;¸mRnIiW," 37
aiNvN{;]eydwtye n;m…." k°itRt;in c
teWu ò;n' c d;n' c svRm=ypu<ydm( 38
b[˜ov;c
îTyuKTv; ivbu/; y;t;" s't∑u í;.vNmuin" 39
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMyeå…NvN{;]ey;idpçshßtIqRv,Rn'
721

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

n;m cTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y" 140
g*tmIm;h;TMye Eks¢ittmoå?y;y" 71
aqwkcTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y"
kipl;s'gm;:y;nv,Rnm(
b[˜ov;c
kipl;s'gm' n;m tIq| ]wloKyiv≈utm(
t] n;rd v+y;…m kq;' pu<y;mnuˇm;m( 1
kiplo n;m tÊvDo muinr;sINmh;yx;"
£Àrí;ip p[s•í tpov[tpr;y," 2
tpSyNt' muin≈eœ' g*tmItIrm;…≈tm(
tm;gTy mh;Tm;n' v;mdev;dyoåb[vu n( 3
hTv; ven' b[˜x;pwn∑R /meR Tvr;jkÉ
kipl' …sım;c;yRmcU mu iuR ng,;Std; 4
muing,; Ëcu"
gte vede gte /meR ik˘ ktRVy' munIêr 5
b[˜ov;c
ttoåb[vINmuin?y;RTv; kiplSTv;gt;NmunIn( 6
kipl ¨v;c
venSyo®ivRmQyoå.Uˇt" k…í∫iv„yit 7
b[˜ov;c
tqwv c£⁄mnuR yo venSyo®˘ ivmQy vw
t]oTp•o mh;p;p" ’„,o r*{pr;£m" 8
t' ÎÇ; munyo .It; inWIdSveit c;b[vu n(
inW;d" soå.vˇSm;…•W;d;í;.v'Stt" 9
venb;hu' mmNquSte d≤=,' /mRsi' htm(
722

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tt" pOqSu vríwv svRl=,l≤=t" 10
r;j;.vTpOq"u ≈Im;Nb[˜s;mQyRsy' tu "
tm;gTy sur;" sveR a….nN¥ vr;Hxu.;n( 11
tSmw dduStq;S];…, mN];…, gu,v≤Nt c
ttoåb[vu Nmuing,;St' pOq'u kiplen c 12
muny Ëcu"
a;h;r' deih jIve>yo .uv; g[St*W/Irip 13
b[˜ov;c
tt" s /nur;d;y .uvm;h nOpoˇm" 14
pOq®u v;c
aoW/IdeiR h y; g[St;" p[j;n;' ihtk;Myy; 15
b[˜ov;c
tmuv;c mhI .It; pOq'u t' pOql
u ocnm( 16
mÁuv;c
m…y jI,;R mh*W?y" kq' d;tumh' =m; 17
b[˜ov;c
tt" skopo nOpitSt;m;h pO…qvI' pun" 18
pOq®u v;c
no ce∂d;Sy¥ Tv;' vw hTv; d;Sye mh*W/I" 19
.U…m®v;c
kq' h'…s ≤S]y' r;jHD;nI .UTv; nOpoˇm
ivn; my; kq' cem;" p[j;" s'/;r…y„y…s 20
pOq®u v;c
y]opk;roånek;n;mekn;xe .iv„yit
n doWSt] pO…qiv tps; /;rye p[j;" 21
n doWm] pXy;…m n;c=eånqRk˘ vc"
723

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yiSm…•p;itte s*:y' bÙn;mupj;yte
munySt√/' p[;¸rême/xt;…/km( 22
b[˜ov;c
tto dev;í AWy" s;NTv…yTv; nOpoˇmm(
mhI' c m;tr' devImUc"u surg,;Std; 23
dev; Ëcu"
.Ume goÂip,I .UTv; pyoÂp; mh*W/I"
deih Tv' pOqve r;De tt" p[Ito .ve•pO "
p[j;s'r=,' c Sy;ˇt" =em' .iv„yit 24
b[˜ov;c
tto goÂpm;Sq;y .UMy;sITkipl;≤NtkÉ
dudoh c mh*W?yo r;j; venkro∫v" 25
y] dev;" sgN/v;R AWy" kiplo muin"
mhI' goÂpm;p•;' nmRd;y;' mh;mune 26
srSvTy;' .;gIrQy;' god;vy;| ivxeWt"
mh;ndIWu sv;Rsu dudhu åe s* pyo mht( 27
s; duÁm;n; pOqnu ; pu<ytoy;.v•dI
g*tMy; s'gt; c;.Uˇd∫⁄t…mv;.vt( 28
tt" p[.iO t tˇIq| kipl;s'gm' ivdu"
t];∑;xIit" pUJy;in shß;…, mh;mte 29
tIq;RNy;¸mRiu ng,;" Smr,;dip n;rd
p;vn;in jgTyiSm'St;in sv;R<ynu£m;t( 30
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e Svy'>vOiWs'v;de tIqRm;h;TMye
kipl;s'gm;¥∑;xIitshßtIqRv,Rn'
n;mwkcTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y" 141
g*tmIm;h;TMye i√s¢ittmoå?y;y" 72
724

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

aq i√cTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y"
devSq;n;:ytIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
devSq;n…mit :y;t' tIq| ]wloKyiv≈utm(
tSy p[.;v' v+y;…m Í,u yàen n;rd 1
pur; ’tyugSy;d* devd;nvs'gre
p[vˇO e v; …s'ihkÉit iv:y;t; dwTysuNdrI 2
tSy;" pu]o mh;dwTyo r;¸n;Rm mh;bl"
amOte tu smuTp•e swi' hkÉye c .eidte 3
tSy pu]o mh;dwTyo me`h;s îit ≈ut"
iptr' `;itt' ≈uTv; tpStepåe itdu"≤%t" 4
tpSyNt' r;¸sut' g*tmItIrm;…≈tm(
dev;í AWy" sveR tmUcru it.Itvt( 5
devWRy Ëcu"
tpo jih mh;b;ho yˇe mn…s s'iSqtm(
sv| .vtu n;med' ≤xvg©;p[s;dt"
≤xvg©;p[s;den ik˘ n;m;STy] dul.R m( 6
me`h;s ¨v;c
p·r.Ut" ipt; pUJyo yu„m;….mRm dwvtm(
tSy;ip mm c;TyNt' p[Iití i£yte yid 7
.v≤∫StpsoåSm;∞ ah' vwr;…•vtRye
vwriny;Rtn' k;y| pu],e iptur;dr;t(
p[;qRyNte .vNtíeTpU,;RStNme mnorq;" 8
b[˜ov;c
tt" surg,;" sveR r;hu' c£⁄ghR[ ;nugm(
t' c;ip me`h;s' te c£À r;=spug' vm( 9
725

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ttoå.v{;¸suto nwAt≥ ;…/pit" p[."u
puní;h sur;NdwTyo mm :y;ityRq; .vet( 10
tIqRSy;Sy p[.;ví d;tVy îit me mit"
tqeTyuKTv; ddudvRe ;" svRmve mnogtm( 11
dwTyeêrSy devWeR t•;ª; tIqRmCu yte
dev; ytoå.vNsveR t] Sq;ne mh;mte 12
devSq;n' tu tˇIq| dev;n;mip dul.R m(
y] devêe ro devo devtIq| tt" SmOtm( 13
t];∑;dx tIq;Rin dwTypUJy;in n;rd
teWu ò;n' c d;n' c mh;p;tkn;xnm( 14
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye devSq;n;¥∑;dxtIqRv,Rn' n;m
i√cTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y" 142
g*tmIm;h;TMye i]s¢ittmoå?y;y" 73
aq i]cTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y"
…sıtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
…sıtIqR…mit :y;t' y] …sıeêro hr"
tSy p[.;v' v+y;…m svR…s≤ıkr' nO,;m( 1
pulSTyv'xs'.tU o r;v,o lokr;v,"
idxo iv…jTy sv;Rí somlokmjIgmt( 2
somen sh yoTSyNt' dx;Symhmb[vm(
mN]' d;Sye invtRSv somyuı;∂x;nn 3
îTyuKTv;∑oˇr' mN]' xtn;m….riNvtm(
≤xvSy r;=seN{;y p[;d;' n;rd x;Ntye 4
in"≈Ik;,;' ivp•;n;' n;n;KlexjuW;' nO,;m(
726

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

xr,' ≤xv Ev;] s's;reåNyo n kín 5
tto invOˇ" s h m≤N]yuˇ_s(
tTsomlok;∆ym;Py r="
s pu„pk;Â!git" sgvoR
lok;Npun" p[;p jv;∂x;Sy" 6
s p[=e m;,o devmNt·r='
.uv' c n;g;'í gj;'í ivp[;n(
a;loky;m;s ng' mh;Nt'
kìl;sm;v;s ¨m;ptey"R 7
ÎÇ; SmyoTf⁄LlÎgi{r;j'
s m≤N],* r;v, îTyuv;c 8
r;v, ¨v;c
ko v; …gr;v] vseNmh;Tm;
…g·r' ny;Myenmq;…/ .Um"e
l˚;gtoåy' …g·rr;xu xo.;'
l˚;ip sTy' …≈ym;tnoit 9
b[˜ov;c
îTq' vco r;=sm≤N],* t*
inxMy r=o…/pteí .;vm(
n yuˇ_…mTyUctu·r∑buı‰;
inx;crSt√cn' n mene 10
s'Sq;Py tTpu„pkm;xu r="
puPl;v kìl;s…greí mUle
ihNdoly;m;s …g·r' dx;Syo
D;Tv; .v" ’Ty…md' ck;r 11
…jTv; idgIx;'í sgivRtSy
727

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

kìl;sm;Ndolyt" sur;re"
a©ëœ’Tywv rs;tl;idlok;'í y;tSy dx;nnSy 12
a;lUnk;ySy …gr' inxMy
ivhSy deVy; sh dˇ…m∑m(
tSmw p[s•" k⁄iptoåip x'.ru (
ayuˇ_d;teit n s'xyoå] 13
ttoåym;v;Py vr;NsuvIro
.vp[s;d;Tk⁄smu ' jg;m
gCzNs l˚;' .vpUjn;y
g©;mg;Cz÷.ju $;p[stU ;m( 14
s'pjU …yTv; iviv/wí mN]wr(
g©;jlw" x'.mu dInsÊv"
a…s' s le.e x≤x%<@.UW;t(
…s≤ı' c svR≤ıRm.I‚Pst;' c 15
m∂ˇmN]' x≤xr=,;y
s s;/y;m;s .v' p[pJU y
…sıe tu mN]e punrev l˚;m(
ay;Ts r=o…/pit" s tu∑" 16
tt" p[.TO yetditp[.;v'
tIq| mh;…s≤ıd…m∑d' c
smStp;p*`ivn;xn' c
…sıwrxeW"w p·rseivt' c 17
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye …sıtIq;R¥∑oˇrxttIqRv,Rn'
n;m i]cTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y" 143
g*tmIm;h;TMye ctu"s¢ittmoå?y;y" 74
728

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

aq ctuíTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y"
p®„,Is'gmtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
p®„,Is'gm' ceit tIq| ]wloKyiv≈utm(
tSy SvÂp' v+y;…m Í,u p;pivn;xnm( 1
ai]r;r;/y;m;s b[˜iv„,umheêr;n(
teWu tu∑We u s p[;h pu]; yUy' .iv„yq 2
tq; cwk; ÂpvtI kNy; mm .veTsur;"
tq; pu]Tvm;puSte b[˜iv„,umheêr;" 3
kNy;' c jny;m;s xu.;]eyIit n;mt"
dˇ" somoåq duv;Rs;" pu];StSy mh;Tmn" 4
a¶eri©rso j;to Á©;rwri©r; yt"
tSm;di©rse p[;d;d;]eyImitro…cWm( 5
a¶e" p[.;v;Tp®Wm;]eyI' svRd;vdt(
a;]eYyip c xu≈WU ;' k⁄vtR I svRd;.vt( 6
tSy;m;i©rs; j;t; mh;blpr;£m;"
ai©r;" p®W' v;dId;]eyI' inTymev c 7
pu];STv;i©rs; inTy' iptr' xmy≤Nt te
s; kd;…c∫tOvR ;Ky;dui√¶; p®W;=r;t(
’t;Ô≤lpu$; dIn; p[;b[vICz™vxur' gu®m( 8
a;]eYyuv;c
ai]j;h' hVyv;h .;y;R tv sutSy vw
xu≈WU ,pr; inTy' pu];,;' .turR ve c 9
pitm;| p®W' v·ˇ_ vOqvw o√«=te ®W;
p[x;…/ m;' surJyeœ .t;Rr' mm dwvtm( 10
Jvln ¨v;c
729

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

a©;re>y" smu∫tÀ o .t;R te Ái©r; AiW"
yq; x;Nto .ve∫{e tq; nIitivR/Iyt;m( 11
a;¶eyoå…¶' sm;y;to tv .t;R vr;nne
td; Tv' jlÂpe, Pl;vyeq; md;Dy; 12
a;]eYyuv;c
shey' p®W' v;Ky' m; .t;R…¶' sm;ivxet(
.tR·r p[itkÀl;n;' yoiWt;' jIvnen ikm( 13
îCzπy' x;≤Ntv;Ky;in .t;Rr' l.te tq; 14
Jvln ¨v;c
a…¶STvPsu xrIreWu Sq;vre j©me tq;
tv .turR h' /;m inTy' c jnko mt" 15
yoåh' soåh…mit D;Tv; n …cNt;' ktumR hR…s
ik˘ c;po m;tro deVyo Á…¶" êxur îTyip
îit buı‰; ivin…íTy m; ivW<,; .v òuWe 16
òuWov;c
a;po jnNy îit yä.;We
a¶erh' tv pu]Sy .;y;R
kq' .UTv; jnnI c;ip .;y;R
iv®ımet∆lÂpe, n;q 17
Jvln ¨v;c
a;d* tu pàI .r,;ˇu .;y;R
jneStu j;y; Svgu,"w kl]m(
îTy;idÂp;…, …b.iWR .{e
k⁄®„v v;Ky' mdudI·rt' yt( 18
yoåSy;' p[j;t" s tu pu] Ev
s; tSy m;twv n s'xyoå]
730

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

tSm;√d≤Nt ≈uittÊvivD;"
s; nwv yoiWˇnyeå….j;te 19
b[˜ov;c
êxurSy tu t√;Ky' ≈uTv;]eyI tdwv tt(
a;¶ey' Âpm;p•mM.s;Pl;vyTpitm( 20
¨.* t* d'ptI b[˜Ns'gt* g;©v;·r,;
x;NtÂp/r* co.* d'ptI s'b.Uvtu" 21
l+My; yuˇ_o yq; iv„,u®my; x'kro yq;
roih<y; c yq; cN{Stq;.UiNmqun' td; 22
.t;Rr' Pl;vyNtI s; d/;r;Mbumy' vpu"
p®„,I ceit iv:y;t; g©y; s'gt; ndI 23
goxt;pR,j' pu<y' p®„,Iò;nto .vet(
t] c;i©rs;í£⁄yDR ;'í b¸d≤=,;n( 24
t] ]I…, shß;…, tIq;RNy;Û" pur;,g;"
¨.yoStIryoSt;t pOqGy;gfl' ivdu" 25
teWu ò;n' c d;n' c v;jpey;…/k˘ mtm(
ivxeWtStu g©;y;" p®„<y; sh s'gme 26
ò;nd;n;id…." pu<y' yˇ√ˇ_⁄' n xKyte 27
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye p®„,Is'gm;idi]shßtIqRv,Rn'
n;m ctuíTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y" 144
g*tmIm;h;TMye pçs¢ittmoå?y;y" 75
aq pçcTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y"
m;kú<@ºytIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
m;kú<@ºy' n;m tIq| svRp;pivmocnm(
731

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

svR£tufl' pu<ym`*`ivinv;r,m( 1
tSy p[.;v' v+y;…m Í,u n;rd yàt"
m;kú<@ºyo .r√;jo v…sœoåi]í g*tm" 2
y;DvLKyí j;b;≤lmRnu yoåNyeåip n;rd
Ete x;S]p[,te ;ro vedved;©p;rg;" 3
pur;,Ny;ymIm;'s;kq;su p·riniœt;"
…mq" smUciu vR√;'so mu·ˇ_' p[it yq;mit 4
kÉ…cJD;n' p[xs' ≤Nt kÉ…cTkmR tqo.ym(
Ev' ivvdm;n;Ste m;mUc®u .y' mtm( 5
mdIy' tu mt' D;Tv; yyuí£gd;/rm(
tSy c;ip mt' D;Tv; AWySte mh*js" 6
punivRvdm;n;Ste x'kr' p[∑më ¥u t;"
g©;y;' c .v' pUJy tmev;q| xx'…sre 7
kmR,Stu p[/;nTvmuv;c i]pur;Ntk"
i£y;Âp' c tJD;n' i£y; swv tduCyte 8
tSm;Tsv;R…, .Ut;in kmR,; …s≤ım;“uy"u
kmwvR ivêtoVy;ip tÎte n;iSt ik˘cn 9
iv¥;>y;so yD’ityoRg;>y;s" ≤xv;cRnm(
sv| kmwvR n;kmIR p[;,I Kv;Py] iv¥te 10
kmwvR k;r,' tSm;dNyduNmˇcei∑tm(
AWI,;' y] s'v;do y] devo mheêr" 11
ck;r in,Ry' sv| kmR,;v;Pyte nO…."
m;kú<@÷ mu:yt" ’Tv; tto m;kú<@muCyte 12
tIqRmiO Wg,;k°,| g©;y; ¨ˇre t$e
iptø,;' p;vn' pu<y' Smr,;dip svRd; 13
t];∑* nvitSt;t tIq;RNy;h jgNmy"
732

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

vedne c;ip tTp[oˇ_mOWyo meinre c tt( 14
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye m;kú<@ºy;¥∑nvittIqRv,Rn' n;m
pçcTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y" 145
g*tmIm;h;TMye W$(s¢ittmoå?y;y" 76
aq W$(cTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y"
k;lÔrtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
y;y;tmpr' tIq| y] k;lÔr" ≤xv"
svRp;pp[xmn' t√éˇmuCyte my; 1
yy;itn;R¸Wo r;j; s;=;idN{ îv;pr"
tSy .;y;R√y' c;sITk⁄ll=,.UiWtm( 2
Jyeœ; tu devy;nIit n;ª; xu£sut; xu.;
x…mRœiº t i√tIy; s; sut; Sy;√éWpvR," 3
b[;˜<yip mh;p[;D; devy;nI sum?ym;
yy;ter.v∫;y;R s; tu xu£p[s;dt" 4
x…mRœ; c;ip tSywv .;y;R y; vOWpvRj;
devy;nI xu£sut; √* pu]* smjIjnt( 5
ydu' c tuvsR 'u cwv devpu]sm;vu.*
x…mRœ; c nOp;Lle.e ]INpu];Ndevs'in.;n( 6
&Áu' c;nu' c pU®˘ c yy;tenpRO sˇm;t(
devy;Ny;" sut* b[˜NsÎx* xu£Âpt" 7
x…mRœ;y;Stu tny;" x£;…¶v®,p[.;"
devy;nI kd;…cˇu iptr' p[;h du"≤%t; 8
devy;Nyuv;c
mm TvpTyi√tym.;Gy;y; .Og√U h
733

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

mm d;Sy;" s.;Gy;y; apTyi]ty' ipt" 9
tdetdnumXO y;y' du"%mTyNtm;gt;
m·r„ye d;nvguro yy;it’tivip[y;t(
m;n.©;√r' t;t mr,' ih mniSvn;m( 10
b[˜ov;c
tdetTpui]k;v;Ky' ≈uTv; xu£" p[t;pv;n(
k⁄iptoå>y;yy* xI`[' yy;it…mdmb[vIt( 11
xu£ ¨v;c
yidd' ivip[y' me Tv' sut;y;" ’tv;n…s
ÂpoNmˇen r;jeN{ tSm;√éıo .iv„y…s 12
n c .oˇ_⁄' n c Tyˇ_⁄' xKnoit ivWy;tur"
SpOhyNmnswv;Ste in"ê;soCz™v;sn∑/I" 13
vOıTvmev mr,' jIvt;mip deihn;m(
tSm;Cz«`[' p[y;ih Tv' jr;' .Up;itdu/rR ;m( 14
b[˜ov;c
EtCz^Tu v; yy;itStu x;p' xu£Sy /Imt"
’t;Ô≤lpu$o r;j; yy;it" xu£mb[vIt( 15
yy;it®v;c
n;pr;?ye n s'kP⁄ ye nwv;/m| p[vtRye
a/mRk;·r," p;p;" x;Sy; Ev mh;Tmn;m( 16
/mRmve crNt' vw kq' m;' x¢v;n…s
devy;nI i√j≈eœ vOq; m;' v·ˇ_ ik˘cn 17
tSm;• mm ivp[Ne { x;p' d;tu' TvmhR…s
iv√;'soåip ih indoRWe yid k⁄Py≤Nt moiht;"
td; n doWo mU%;‹,;' √πW;…¶Plu∑cets;m( 18
b[˜ov;c
734

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

yy;itv;Ky;Cz⁄£oåip sSm;r suty; ’tm(
as’i√ip[y' tSy idv; r;]* p[c<@y; 19
gtkopoåh…mTyuKTv; k;Vyo r;j;nmb[vIt( 20
xu£ ¨v;c
D;t' my;ny;k;·r ivip[y' n vdeånOtm(
x;pSyem' k·r„y;…m Í,u„v;nugh[ ' nOp 21
ySmw pu];y s'd;tu' jr;…mCz…s m;nd
tSy s; y;iTvy' r;jÔr; pu];y m√r;t( 22
b[˜ov;c
punyRy;it" êxur' xu£˘ p[;h ivnItvt( 23
yy;it®v;c
yo gO ;it my; dˇ;' jr;' .·ˇ_smiNvt"
s r;j; Sy;∂ŸTyguro tdetdnumNyt;m( 24
yo m√;Ky' n;….nNdeTsuto dwTyguro Î!m(
t' xpeymnuD;] d;tVywv Tvy; guro 25
b[˜ov;c
EvmiSTvit r;j;nmuv;c .Ognu Ndn"
tto yy;it" Sv' pu]m;Ùyed' vcoåb[vIt( 26
yy;it®v;c
ydo gOh;, me x;p;∆r;' j;t;' suto .v;n(
Jyeœ" sv;RqiR vTp[*!" pu];,;' /u·r s'iSqt"
pu]I tenvw jnko yStd;D;vxe iSqt" 27
b[˜ov;c
neTyuv;c yduSt;t' yy;it' .U·rd≤=,m(
yy;ití ydu' xPTv; tuvsR 'u k;mmb[vIt( 28
n;gO ;ˇuvsR íu ;ip ip]; dˇ;' jr;' td;
735

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

t' xPTv; c;b[vId(&Áu' gOh;,em;' jr;' mm 29
&Áuí nwCzˇ;' dˇ;' jr;' Âpivn;≤xnIm(
anumPyb[vI{;j; gOh;,em;' jr;' mm 30
anuniRe t tdov;c xPTv; t' pU®mb[vIt(
a….nN¥ td; pU®jRr;' t;' jgOhe iptu" 31
shßmek˘ vW;R,;' y;vTp[Itoå.v≤Tpt;
y*vne y;in .oGy;in vStUin iviv/;in c 32
pu]y*vns't∑u o yy;itbu.R ju e su%m(
ttStO¢oå.v{;j; svR.ogeWu n;¸W"
tto hW;RTsm;Ùy pU®˘ pu]mq;b[vIt( 33
yy;it®v;c
tO¢oåiSm svR.ogeWu y*vnen tv;n`
gOh;, y*vn' pu] jr;' me deih kXml;m( 34
b[˜ov;c
neTyuv;c td; pU®jRry; =Iyte my;
ivk;r;St;t .;v;n;' duinRv;r;" xrI·r,;m( 35
bl;Tk;l;gt; sÁ; jr;Py≤%ldeih…."
s; ceÌÂ
u pk;r;y gOhIt; TyJyte kqm( 36
SvI’tTy;gp;p;≤ı deihn;' mr,' vrm(
aqv; tu jr;' r;j'Stps; n;xy;Myhm( 37
b[˜ov;c
EvmuKTv; tu iptr' yy* g©;mnuˇm;m(
g*tMy; d≤=,e p;re ttStepe tpo mht( 38
tt" p[Itoå.v∂ºv" k;len mht; ≤xv"
lok;tItmhod;rgu,sNm…,.UiWtm(
ik˘ dd;mIit t' p[;h pU®˘ s sursˇm" 39
736

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

pU®®v;c
x;pp[;¢;' jr;' n;q iptummR sur;…/p
t;' n;xySv devx
e iptOx¢;'í kopt"
m∫â;tøHx;pto muˇ_;Nk⁄®„v surpU…jt 40
b[˜ov;c
tqeTyuKTv; jg•;q" x;p;∆;t;' jr;' tq;
an;xy∆g•;qo .[;tøí' £É ivx;ipn" 41
tt" p[.iO t tˇIq| jr;rogivn;xnm(
ak;ljjr;dIn;' Smr,;dip n;xnm( 42
t•;ª; c;ip iv:y;t' k;lÔrmud;˙tm(
y;y;t' n;¸W' p*r' x*£˘ x;…mRœmev c 43
Evm;dIin tIq;Rin t];∑oˇrmev c
xt' iv¥;Nmh;buıe svR…s≤ıkr' tq; 44
teWu ò;n' c d;n' c ≈v,' p#n' tq;
svRp;pp[xmn' .u·ˇ_mu·ˇ_p[d' .vet( 45
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye k;l'jr;¥∑oˇrxttIqRv,Rn' n;m
W$(cTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y" 146
g*tmIm;h;TMye s¢s¢ittmoå?y;y" 77
aq s¢cTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y"
aPsroyugs'gmtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
aPsroyugm;:y;tmPsr;s'gm' tt"
tIre c d≤=,e pu<y' Smr,;Tsu.go .vet( 1
muˇ_o .vTys'dhe ' t] ò;n;idn; nr"
S]I stI s'gme tiSm•Otò
u ;t; c n;rd 2
737

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

vN?y;ip jnyeTpu]' i]m;s;Tpitn; sh
ò;nd;nen vtRNtI n;Nyq; m√co .vet( 3
aPsroyugm;:y;t' tIq| yen c hetnu ;
t]ed' k;r,' v+ye Í,u n;rd yàt" 4
Sp/;RsINmhtI b[˜iNvê;…m]v…sœyo"
tpSyNt' g;…/sut' b[;˜<y;qeR ytv[tm( 5
g©;√;re sm;sIn' p[·e rteN{e, menk;
t' gTv; tpso .[∑' k⁄® .{e mm;Dy; 6
tdoˇ_ÉN{e, s; men; ivê;…m]' tpí‰utm(
’Tv; kNy;' tq; dÊv; jg;meN{pur' pun" 7
tSy;' gt;y;' sSm;r g;…/pu]oå≤%l' ’tm(
t' tu dex' p·rTyJy tIq| tu survLl.m( 8
jg;m d≤=,;' g©;' y] k;lÔro hr"
tpSyNt' tdov;c pun·rN{" shßÎk™ 9
¨vRxI' c tto men;' rM.;' c;ip itloˇm;m(
nwvTe yUc.u yR ]St;" punr;h xcIpit" 10
gM.Ir;' c;itgM.Ir;mu.e ye givRte td;
te Ëctu®.e dev' shß;=' purd' rm( 11
gM.Ir;itgM.Ire Ëctu"
a;v;' gTv; tpSyNt' g;…/pu]' mh;¥uitm(
Cy;vy;vo nOTygItw Âpy*vns'pd; 12
y;s;mp;©π h…ste v;…c iv.[ms'pid
inTy' vsit pçeWSu t;…." koå] n jIyte 13
b[˜ov;c
tqeTyuˇ_É shß;=e te a;gTy mh;ndIm(
dÎx;te tpSyNt' ivê;…m]' mh;muinm( 14
738

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

mOTyorip dur;/W| .U…mSq…mv /UjiR $m(
shßmek˘ vW;R,;mI≤=tu' n c xKnut" 15
dUre iSqte nOTygItc;$ük;rrte td;
ivloKy muinx;dUl
R Stt" kop;k⁄loå.vt( 16
p[tIp;cr,' ÎÇ; £o/" kSy n j;yte
inSpOhoåip mh;b;¸St…mN{' p[hs…•v 17
a;>y;' muˇ_" shß;=o ÁPsro>y;' b[vu …•v
xx;p te s g;/eyo {vÂpe .iv„yq" 18
{ivtu' m;' sm;y;te ytiSTvh tto l`u
tt" p[s;idtSt;>y;' x;pmo=' ck;r s" 19
.vet;' idVyÂpe v;' g©y; s'gte yd;
tCz;p;ˇe ndIÂpe tT=,;Ts'b.Uvtu" 20
aPsroyugm;:y;t' ndI√ymtoå.vt(
t;>y;' prSpr' c;ip t;>y;' g©;susg' m" 21
svRlokÉWu iv:y;to .u·ˇ_mu·ˇ_p[d" ≤xv"
t];Ste Î∑ Ev;s* svR…s≤ıp[d;yk" 22
t] ò;Tv; tu t' ÎÇ; muCyte svRbN/n;t( 23
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMyeåPsroyugs'gmtIqRv,Rn' n;m
s¢cTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y" 147
g*tmIm;h;TMyeå∑s¢ittmoå?y;y" 78
aq;∑cTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y"
koi$tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
koi$tIqR…mit :y;t' g©;y; d≤=,e t$e
ySy;nuSmr,;dev svRp;pw" p[mCu yte 1
739

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

y] ko$Iêro dev" sv| koi$gu,' .vet(
koi$√y' t] pU,| tIq;Rn;' xu.d;…yn;m( 2
t] Vyui∑' p[v+y;…m Í,u n;rd tNmn;"
k<vSy tu suto Jyeœo b;Ò«k îit iv≈ut" 3
k;<víeit jnw" :y;to vedved;©p;rg"
î∑I" p;v;Ry,;nIy;‹" s.;yoR vedp;rg" 4
k⁄v•R ;Ste s g*tMy;StIrSqo lokpU…jt"
p[;t"k;le s.;yoRås* ju◊d¶* sm;iht" 5
svRd;Ste kd;…cˇu hvn;y smu¥t"
Ek;¸it' s ¸Tv; tu s…mıe hVyv;hne 6
a;¸TyNtrd;n;y hiv{RVy' kreåg[hIt(
EtiSm•Ntre viˆ®px;Ntoå.vˇd; 7
tt…íNt;pr" k;<v" ktRVy' ik˘ .veidit
aNtivRc;ry;m;s ivW;d' prm' gt" 8
a;¸Tyoí √yomR?y ¨px;Nto ¸t;xn"
aGNyNtrmup;dey' vwidk˘ l*ikk˘ tq; 9
Kv ho„y' Sy;id≠√tIy' tu a;¸TyNtrmev c
Ev' mIm;'sm;ne tu dwvI v;gb[vIˇd; 10
aGNyNtr' nwv teå] ¨p;dey' .iv„yit
y;in t] .iv„y≤Nt xkl;in smIpt" 11
a/RdG/eWu k;œºWu ivp[r;j p[Ùyt;m(
neTyuv;c td; k;<v" swv v;gb[vITpun" 12
a¶e" pu]o ihr<yStu ipt; pu]" s Ev tu
pu]e dˇ' ip[y;ywv iptu" p[ITyw .iv„yit 13
ip]e dey' sute d¥;Tkoi$p[Iitgu,' .vet(
dwvI v;gb[vIdev' tt" sveR mhWRy" 14
740

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

in…íTy /mRsvRSv' tq; c£⁄yqR oidtm(
EtJD;Tv; jgTy] pu]e dˇ' iptu.vR te ( 15
apTy;¥upk;re, ip]o" p[IityRq; .vet(
tq; n;Nyen kÉn;ip jgTyet≤ı iv≈utm( 16
sup…[ sı' jgTyetTsvRlokÉWu pU…jtm(
tiSmNdˇe .veTpu<y' sv| koi$gu,' sut 17
mnoGl;ininvOiˇí j;yte c mhTsu%m(
punrPy;h s; v;,I k;<veåiSm'StIqR ¨ˇme 18
a.vˇNmhˇIq| k;<v pu<yp[.;vt"
lok]y;≈y;xeWtIqe>R yoåip mh;flm( 19
ò;nd;n;idk˘ ik˘…c∫KTy; k⁄vNR sm;iht"
fl' p[;PSySyxeW,e sv| koi$gu,' mune 20
y≤Tk˘…c≤T£yte c;] ò;nd;n;idk˘ nrw"
sv| koi$gu,' iv¥;Tkoi$tIq| tto ivdu" 21
y]wt√éˇm;¶ey' k;<v' p*]' ihr<ykm(
v;,Is'D' koi$tIq| koi$tIqRfl' yt" 22
koi$tIqRSy m;h;TMym] vˇ_⁄' n xKyte
v;cSpitp[.iO t….rqv;Nyw" surrw ip 23
y];nuœIym;n' ih sv| kmR yq; tq;
god;vy;‹" p[s;den sv| koi$gu,' .vet( 24
koi$tIqeR i√j;g[‰;y g;mek;' y" p[yCzit
tSy tIqRSy m;h;TMy;Ìokoi$flmXnute 25
tiSm'StIqeR xu…c.UTR v; .U…md;n' kroit y"
≈ı;yuˇ_Én mns; Sy;ˇTkoi$gu,oˇrm( 26
svR] g*tmItIre iptø,;' d;nmuˇmm(
ivxeWt" koi$tIqeR tdnNtflp[dm(
741

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a]wkNyUnpç;xˇIq;Rin munyo ivdu" 27
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye k;<v;¥ekonpç;xˇIqRv,Rn'
n;m;∑cTv;·r'xd…/kxttmoå?y;y" 148
g*tmIm;h;TMy Ën;xIittmoå?y;y" 79
aqwkonpç;xd…/kxttmoå?y;y"
n;r…s'htIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
n;r…s'h…mit :y;t' g©;y; ¨ˇre t$e
tSy;nu.;v' v+y;…m svRr=;iv/;ykm( 1
ihr<yk≤xpu" pUvmR .vä≤ln;' vr"
tps; iv£me,;ip dev;n;mpr;…jt" 2
h·r.ˇ_;Tmj√πWkluWI’tm;ns"
a;iv.UyR s.;StM.;iÐ;TmTv' p[dxRyn( 3
t' hTv; nr…s'hStTswNym{;vyˇd;
sv;RNhTv; mh;dwTy;N£me,;j* mh;mOg" 4
rs;tlSq;Hx]Uí' …jTv; SvloRkmI…yv;n(
t] …jTv; .uv' gTv; dwTy;NhTv; ngiSqt;n( 5
smu{Sq;•dIs'Sq;Ng[;mSq;Nvnv;…sn"
n;n;Âp/r;NdwTy;…•j`;n mOg;’it" 6
a;k;xg;Nv;yusS' q;Ô‰oitloRkmup;gt;n(
vj[p;t;…/kn%" smuıtÜ mh;s$" 7
dwTyg.Rß;ivgjIR in…jRt;xeWr;=s"
mh;n;dwvIR≤=twí p[ly;nls'in.w" 8
cpe$rw ©iv=eprw sur;NpyRc,U yR t(
Ev' hTv; b¸iv/;n(g*tmImgmı·r" 9
742

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

Svpd;Mbujs'.tU ;' mnonynn≤NdnIm(
t];MbyR îit :y;to d<@k;…/pte ·rpu" 10
dev;n;' dujyR o yoı; blen mht;vOt"
ten;.vNmh;r*{' .IW,' lomhWR,m( 11
xS];S]vWR,' yuı' h·r,; dwTysUnnu ;
inj`;n h·r" ≈Im;'St' ·rpu' Áuˇre t$e 12
g©;y;' n;r…s'h' tu tIq| ]wloKyiv≈utm(
ò;nd;n;idk˘ t] svRp;pg[h;dRnm( 13
svRr=;kr' inTy' jr;mr,v;r,m(
yq; sur;,;' sveWR ;' n koip h·r,; sm" 14
tIq;Rn;mPyxeW;,;' tq; tˇIqRmˇu mm(
t] tIqeR nr" ò;Tv; k⁄y;R•hO ·rpUjnm( 15
SvgeR mTyeR tle v;ip tSy ik˘…c• dul.R m(
îTy;¥∑* mune t] mh;tIq;Rin n;rd 16
pOqKpOqˇ_IqRkoi$flm;¸mRnIiW,"
a≈ıy;ip y•;…ª SmOte sv;R`s'=y" 17
.veTs;=;•O…s'hoås* svRd; y] s'iSqt"
tˇIqRsve ;s'j;t' fl' kì·rh v<yRte 18
yq; n devo nOhrer…/k" Kv;ip vtRte
tq; nO…s'htIqenR sm' tIq| n k⁄]…ct( 19
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye n;r…s'h;¥∑tIqRv,Rn'
n;mwkonpç;xd…/kxttmoå?y;y" 149
g*tmIm;h;TMyeåxIittmoå?y;y" 80
aq pç;xd…/kxttmoå?y;y"
pwx;ctIqRv,Rnm(
743

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
pwx;c' tIqRm;:y;t' g©;y; ¨ˇre t$e
ipx;cTv;Tpur; ivp[o mu·ˇ_m;p mh;mte 1
suyvSy;Tmjo lokÉ jIgitR·rit iv≈ut"
k⁄$Mü b.;rdu"%;toR du….R=,e tu pI…@t" 2
m?ym' tu xun"xep' pu]' b[˜ivd;' vrm(
iv£°tv;N=i]y;y v/;y b¸lw/nR "w 3
ik˘ n;m;pÌt" p;p' n;crTyip pi<@t"
x…mtOTve /n' c;ip jgOhe b¸l' muin" 4
ivd;r,;q| c /n' jgOhe b[;˜,;/m"
ttoåp[itsm;/eymh;roginpI…@t" 5
s mOt" k;lpy;Rye nrkɄvq p;itt"
.og;Îte n =yoåiSt p[;ˇ_n;n;…mh;'hs;m( 6
ik˘krwymR v;Kyen b¸yoNyNtr' gt"
tt" ipx;co Á.v∂;®,o d;®,;’it" 7
xu„kk;œº„vq;r<ye injRle injRne tq;
g[I„me g[I„mdvVy;¢e ≤=Pyte ymik˘krw" 8
kNy;pu]mhIv;…jgv;' iv£yk;·r,"
nrk;• invtRNte y;vd;.Uts'Plvm( 9
Sv’t;`ivp;kÉn d;®,wymR ik˘krw"
s'`;te pCym;noås* ®rodo∞w" ’t' Smrn( 10
p…q gCzNkd;…cTs jIgtemR ?R ym" sut"
xu≈;v ®dto v;,I' ipx;cSy mu¸mRÛu " 11
pu]£Étbu ˜R[ hNtujIRgteSR tu iptuStd;
p;ipn" pu]iv£Étbu ˜R[ hNtu" iptuí t;m( 12
xun"xepStdov;c ko .v;nitdu"≤%t"
744

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

jIgitRrb[vI∂u"%;Cz⁄n"xepipt; Áhm( 13
p;pIysI' i£y;' ’Tv; yoin' p[;¢oåiSm d;®,;m(
nrkÉ„vq pKví pun" p[;¢oåNtr;lkm(
ye ye du„’tkm;R,SteW;' teW;…my' git" 14
jIgitRp]u Stmuv;c du"%;t(
soåh' sutSte mm doWe, t;t
iv£°Tv; m;' nrk;nevm;¢s(
tt" k·r„ye SvgRt' Tv;…md;nIm( 15
Ev' p[itD;y s g;…/pu]pu]Tvm;¢oåq muinp[vIr"
g©;m….?y;y iptuí lok;n(
anuˇm;nIhm;no jg;m 16
axeWdu"%;nl/Uipt;n;'
inm∆t;' mohmh;smu{e
xrI·r,;' n;Nydho i]loKy;m(
a;lMbn' iv„,updI' ivh;y 17
Ev' ivin…íTy muinmRh;Tm;
smui∂/IWu"R iptr' s dugtR "e
xu…cStto g*tmIm;xu gTv;
t] ò;Tv; s'SmrHz÷.iu v„,U 18
dd* jl' p[te Âp;y ip]e
ipx;cÂp;y sud"u ≤%t;y
t∂;nm;]e, tdwv pUto
jIgitRr;v;p vpu" sup<u ym( 19
ivm;nyuˇ_" surs'`ju∑'
iv„,o" pd' p[;p sutp[.;v;t(
745

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

g©;p[.;v;∞ hreí x'.or(
iv/;turk;≥ytu tuLytej;" 20
tt" p[.TO yetditp[…sı'
pwx;cn;x' c mh;gd' c
mh;≤Nt p;p;in c n;xm;xu
p[y;≤Nt ySy Smr,en pus' ;m( 21
tIqRSy ced' gidt' tv;¥
m;h;TMymet≤T]xt;in y]
tIq;RNyq;Ny;in .v≤Nt .u·ˇ_mu·ˇ_p[d;yIin ikmNyd] 22
svR…s≤ıdm;:y;t…mTy;¥] xt]ym(
tIq;Rn;' muinju∑;n;' Smr,;dPy.I∑dm( 23
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye pwx;c;idxt]ytIqRv,Rn' n;m
pç;xd…/kxttmoå?y;y" 150
g*tmIm;h;TMy Ek;xIittmoå?y;y" 81
aqwkpç;xd…/kxttmoå?y;y"
inª.edtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
inª.ed…mit :y;t' svRp;pp[,;xnm(
g©;y; ¨ˇre p;re tIq| ]wloKyiv≈utm( 1
ySy s'Smr,en;ip svRp;p=yo .vet(
ved√«pí t]wv dxRn;√πdiv∫vet( 2
¨vRxI' ckme r;j; Eel" prm/;…mRk"
ko n mohmup;y;it ivloKy midre=,;m( 3
s; p[;y;¥] r;j;s* `Ot' Stok˘ smXnute
746

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

a;n¶dxRn;T’Tv; tSy;" k;l;v…/' nOp" 4
t;' SvIck;r lln;' yUn;' rMy;' nv;' nv;m(
su¢;y;' xyne tSy;' smuˇSq* puÂrv;" 5
ivloKy t' ivvsn' tdwv;s* ivingRt;
iv¥u∞çl…cˇ;n;' Kv Sqwy| nnu yoiWt;m( 6
È=;' c£É s xvRy;| ivvS]o iviSmto mh;n(
EtiSm•Ntre r;j; yuı;y;g;i{pUNp[it 7
t;≤ÔTv; punrPy;g;∂ºvlok˘ sup…U jtm(
s c;gTy mh;r;jo v…sœ;∞ puro/s" 8
¨vRXy; gmn' ≈uTv; tto du"%smiNvt"
n juhoit n c;Xn;it n Í,oit n pXyit 9
EtiSm•Ntre t] mOt;vSq' nOpoˇmm(
bo/y;m;s v;Kywí het.u tU "w puroiht" 10
v…sœ ¨v;c
s; mOt;¥ mh;r;j m; VyqSv mh;mte
Ev' iSqt' tu m; Tv;' vw a≤xv;" SpOXyur;xug;" 11
n vw S]w,;in j;nIWe ˙dy;in mh;mte
x;l;vOk;,;' y;∏'≤x tSm;Êv' .Up m; xuc" 12
ko n;m lokÉ r;jeN{ k;…mnI….nR v≤çt"
vçkTv' nOxs' Tv' cçlTv' k⁄xIlt; 13
îit Sv;.;ivk˘ y;s;' t;" kq' su%hetv"
k;len ko n inht" koåqIR g*rvm;gt" 14
…≈y; n .[;…mt" ko v; yoiW≤∫" ko n %i<@t"
Sv“m;yopm; r;jNmdivPlutcets" 15
su%;y yoiWt" kSy D;Tvwti√Jvro .v
ivh;y x'kr' iv„,u' g*tmI' v; mh;mte
747

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

du"≤%n;' xr,' n;Nyi√¥te .uvn]ye 16
b[˜ov;c
EtCz^Tu v; tto r;j; du"%' s'˙Ty yàt"
g*tMy; m?ys'Sqoås;vwl" prm/;…mRk" 17
t] c;r;/y;m;s ≤xv' dev' jn;dRnm(
b[˜;,' .;Skr' g©;' dev;nNy;'í yàt" 18
yo ivp•o n tIq;Rin devt;í n sevte
s k;lvxgo jNtu" k;' dx;mnuy;Syit 19
tdIêrwkxr,o g*tmIsevnoTsuk"
pr;' ≈ı;mupgt" s's;r;Sq;pr;Ñü%" 20
Èje yD;'í b¸l;nOiTv‚G.bR¸d≤=,;n(
ved√«poå.vˇen yD√«p" s ¨Cyte 21
p*,Rm;Sy;' tu xvRy;| t];y;it sdovRxI
tSy dIpSy y" k⁄y;RTp[d≤=,mqo nr" 22
p[d≤=,I’t; ten pO…qvI s;gr;Mbr;
ved;n;' Smr,' t] yD;n;' Smr,' tq; 23
su’tI t] y" k⁄y;R√dπ yDfl' l.et(
EeltIq| tu tJDey' tdev c puÂrvm( 24
v;…sœ' c;ip tˇu Sy;…•ª.ed' tduCyte
Eele r;…D n ik˘…cTSy;…•ª' sveWR u kmRsu 25
ydet…•ªmuvXR y;' svR.;ven vtRnm(
t∞;ip .eidt' inª' v…sœºn c g©y; 26
inª.edm.Uˇne Î∑;Î∑e∑…s≤ıdm(
t] s¢ xt;Ny;¸StIq;Rin gu,v≤Nt c 27
teWu ò;n' c d;n' c svR£tuflp[dm(
ò;n' ’Tv; inª.ede y" pXyit sur;inm;n( 28
748

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

îh c;mu] v; inª' n ik˘…cˇSy iv¥te
svoR•itmv;Py;s* modte idiv x£vt( 29
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye inª.ed;ids¢xttIqRv,Rn'
n;mwkpç;xd…/kxttmoå?y;y" 151
g*tmIm;h;TMye √‰xIittmoå?y;y" 81
aq i√pç;xd…/kxttmoå?y;y"
a;n'dtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
nNdIt$…mit :y;t' tIq| vedivdo ivdu"
tSy p[.;v' v+y;…m Í,u yàen n;rd 1
ai]pu]o mh;tej;íN{m; îit iv≈ut"
sv;RNved;'í iv…/vınuvdRe ' yq;iv…/ 2
a/ITy jIv;Tsv;Rí iv¥;í;Ny; mh;mte
gu®pUj;' kromIit jIvm;h s cN{m;"
bOhSpitStd; p[;h cN{' ≤x„y' mud;iNvt" 3
bOhSpit®v;c
mm ip[y; tu j;nIte t;r; ritsmp[.; 4
b[˜ov;c
p[∑'ë t;' c td; p[;y;dNtveXR m s cN{m;"
t;r;' t;r;mu%I' ÎÇ; jgOhe t;' kre, s" 5
SvveXm p[it t;' lo.;äl;d;kWRyˇd;
t;vıwyiR n…/D;RnI mitm;iNv…jte≤N{y" 6
y;v• k;…mnIne]v;gur;….inRb?yte
ivxeWto rh"s'Sq;' k;…mnIm;yte=,;m( 7
ivloKy n mno y;it kSy k;meWu vXyt;m(
749

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

at Ev;Nypu®WdxRn' n kd;cn 8
k⁄lv?v; rh" k;y| .Ity; xIlivPlut"e
ivD;y tTp·rjn;TshsoTq;y ingRt" 9
ÎÇ; t∂u„’t' kmR bOhSpit®d;r/I"
xx;p kop;∞;≤=Py v;‚G.ivRip[yk;·r…." 10
pr;…..Ut;m;loKy k;Nt;' k" so!ümIêr"
yuy/u e ten jIvoåip devíN{ms; ®W; 11
n x;pwhNR yte cN{o n;yu/"w surm≤N]tw"
bOhSpitp[,Itwí n mN]whNR yte xxI 12
td; cN{Stu t;' t;r;' nITv; s'Sq;Py m≤Ndre
bu.ju e b¸vW;R…, roih,I' c;k⁄to.y" 13
n jIyet td; devnw R kopw" x;pmN]kì"
n r;j….nR AiW….nR s;ª; .edd<@nw" 14
yd; .;y;| n le.åe s* gu®" svRpy[ àt"
svoRp;y=ye jIvStd; nIitmq;Smrt( 15
apm;n' purS’Ty m;n' ’Tv; tu pOœt"
Sv;qRmı
u rte p[;D" Sv;qR.x
'[ o ih mU%tR ; 16
s;?y' kÉn;Pyup;yen j;n≤∫" pu®Ww" flm(
vOq;….m;inn" xI`[' ivp¥Nte ivmoiht;" 17
Ev' in…íTy me/;vI xu£˘ gTv; Nyvedyt(
tm;gt' kivD;RTv; s'm;nen;>ynNdyt( 18
¨piv∑' suiv≈;Nt' pU…jt' c yq;iv…/
pyRpCO z∂ŸTygu®Std;gmnk;r,m( 19
gOh;gtSy ivmu%;" x]voåPyuˇm; nih
tSmw s ivStre,;h .;y;Rhr,m;idt" 20
bOhSpteStd; v;Ky' ≈uTv; kop;iNvt" k…v"
750

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

apr;/' tu cN{Sy mene ≤x„ySy n;rd
ait£m…mm' ≈uTv; kop;Tkivrq;b[vIt( 21
xu£ ¨v;c
td; .o+ye td; p;Sye td; SvPSye td; vde
yd;nye ip[y;' .[;tStv .;y;| pr;idRt;m( 22
t;m;nIy .v' pUJy cN{' xPTv; gu®&hm(
pí;∫o+ye mh;b;ho Í,u v;c' g[hêe r 23
b[˜ov;c
EvmuKTv; s jIven dwTy;c;yoR jg;m h
≤xvm;r;?y yàen pr' s;mQyRm;¢v;n( 24
vr;nv;Py iviv/;Hx'kr;∫;vpU…jt;t(
≤xvp[s;d;≤Tk˘ n;m deihn;…mh dul.R m( 25
jg;m xu£o jIven t;ry; y] cN{m;"
vtRte t' xx;po∞w" Í,u Tv' cN{ me vc" 26
ySm;Tp;ptr' kmR Tvy; p;p md;T’tm(
k⁄œI .Uy;SttíN{' xx;pwv' ®W; k…v" 27
kivx;pp[dG/oå.Uˇdwv mOgl;Hzn"
p[;pu" =y' n kÉ n;m gu®Sv;…ms≤%&h" 28
tTy;j t;' s cN{oåip t;' t;r;' jgOhe k…v"
xu£oåip dev;n;Ùy AWI≤NptOg,;'Stq; 29
ndInRd;'í iviv/;noW/Ií pitv[t;"
tt" s'p∑[ më ;re.e t;r;vOˇivin„£ym( 30
tt" ≈uit" sur;n;h g*tMy;' .·ˇ_tiSTvym(
ò;n' krotu jIven t;r; pUt; .iv„yit 31
rhSymetTprm' n kQy' ySy kSy…ct(
sv;RSvip dx;Sveh xr,' g*tmI nO,;m( 32
751

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

tq;kro∞wv t;r; .];R ò;n' yq;iv…/
pu„pvOi∑r.Uˇ] jyxBdo VyvtRt 33
punvwR dev; addu" punmRn„u y; ¨t
r;j;n" sTy' ’<v;n; b[˜j;y;' pundRd"u 34
pundRÊv; b[˜j;y;' ’t;' devrw kLmW;m(
sv| =emm.Uˇ] tSm;ˇIq| mh;mune 35
pundRÊv; b[˜j;y;' ’t;' devrw kLmW;m(
sv| =emm.Uˇ] tSm;ˇIq| mh;mune
td.UTskl;`*`?v'sn' svRk;mdm(
a;nNd' =emm.vTsur;,;msur;·r,;m( 36
bOhSpteí xu£Sy t;r;y;í ivxeWt"
prm;nNdm;p•o gu®gR©;m.;Wt 37
gu®®v;c
Tv' g*t…m sd; pUJy; sveWR ;mip mu·ˇ_d;
ivxeWtStu …s'hSqe m…y ]wloKyp;vnI 38
.iv„y…s s·rCz^œπ º svRtIqw"R smiNvt;
y;in k;in c tIq;Rin SvgRmTO yurs;tle
Tv;' ò;tu' t;in y;Sy≤Nt m…y …s'hiSqteå‚MbkÉ 39
b[˜ov;c
/Ny' yxSym;yu„ym;roGy≈Iivv/Rnm(
s*.;GywêyRjnn' tIqRm;nNdn;mkm( 40
t] pç shß;…, tIq;RNy;h s g*tm"
Smr,;Tp#n;√;ip î∑w" s'yJu yte sd; 41
≤xvSy;] iniv∑Sy nNdI g©;t$eåinxm(
s;=;∞rTys* /mRStSm;•NdIt$' SmOtm(
a;nNdmip tˇIq| sv;RnNdivv/Rn;t( 42
752

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye a;nNdtIq;RidpçshßtIqRv,Rn'
n;m i√pç;xd…/kxttmoå?y;y" 152
g*tmIm;h;TMye }yxIittmoå?y;y" 83
aq i]pç;xd…/kxttmoå?y;y"
.;vtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
.;vtIqR…mit p[oˇ_' y] s;=;∫v" iSqt"
axeWjgdNtSqo .Ut;Tm; s≤∞d;’it" 1
t]em;' Í,u v+y;…m kq;' pu<ytm;' xu.;m(
sUyvR x
' kr" ≈Im;N=i]y;,;' /ur/' r" 2
p[;cInbihRr;:y;t" svR/meWR u p;rg"
itß" ko$‰oå/Rkoi$í vW;R,;' r;Jy a;iSqt" 3
tSyeÎx' v[t' c;sI¥dh' y*vnCyut"
.vey' ip[yy; v;ip pu]vw ;R ip[yvStu…." 4
ivyuJyey' tto r;Jy' Ty+yeåh' n;] s'xy"
ivveikn;' k⁄lIn;n;…mdmevo…ct' nO,;m( 5
SqIyte ivjne Kv;ip ivrˇ_ìivR.v=ye
tiSmNp[x;sit mhI' n ivyog" ip[y"w Kv…ct( 6
n;…/Vy;/I n du….R=' n bN/uklho nO,;m(
tiSmHx;sit r;Jy' tu n c k…íi√yuJyte 7
tt" pu];qRmkro¥D' r;j; mh;mit"
tt" p[s•o .gv;Nvr' p[;d;¥qe‚Pstm( 8
g*tmItIrs'Sq;y r;De devo mheêr"
pu]' dehIit r;j; vw .v' p[;h s .;yRy; 9
.v" p[;h nOp' p[ITy; pXy ne]' tOtIykm(
753

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tt" pXyit r;jeN{e .vSy;≤= tu m;nd 10
c=udIR¢‰;.vTpu]o mihm; n;m iv≈ut"
yen;k;·r Stuit" pu<y; mihª îit iv≈ut; 11
ikml>y' .gvit p[s•e i]pur;NtkÉ
y' inTymnuvtRNte h·rb[˜;dy" sur;" 12
p[;¢pu]í nOpitStIqR≈œw ‰my;ct
mh;p;pmh;rogmh;Vysinn;' nO,;m( 13
n;n;ivpÌ,;t;Rn;' sv;R….mtlB/ye
p[;d;∆‰wœ‰' .ví;ip .;vtIq| tduCyte 14
t] ò;nen d;nen sv;RNk;m;nv;“uy;t(
.vp[s;d;d.vTsut" p[;cInbihRW" 15
mihm; g*tmItIre .;vtIq| tduCyte
t] s¢it tIq;Rin pu<y;Ny≤%ld;in c 16
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye .;vtIq;Rids¢ittIqRv,Rn' n;m
i]pç;xd…/kxttmoå?y;y" 153
g*tmIm;h;TMye cturxIittmoå?y;y" 84
aq ctu„pç;xd…/kxttmoå?y;y"
shßk⁄<@;:ytIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
shßk⁄<@m;:y;t' tIq| vedivdo ivdu"
ySy Smr,m;]e, su%I s'p¥te nr" 1
pur; d;xrqI r;m" set'u bı±v; mh;,Rve
l˚;' dG?v; ·rpUNhTv; r;v,;dIn[,e xrw" 2
vwdhe I' c sm;s;¥ r;mo vcnmb[vIt(
pXyTsu lokp;leWu tSy;c;yeR pur" iSqte 3
754

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

a¶* xu≤ıgt;' sIt;' r;mo l+m,s'in/*
Eih vwdie h xuı;…s a˚m;ro!ümhR…s 4
neTyuv;c td; ≈Im;n©do hnum;'Stq;
ayo?y;y;' tu vwdie h s;/| y;m" su˙∆nw" 5
t] xu≤ımv;Py;q pun.[;tR WO u m;tOWu
l*ikkÉ„vip pXyTsu tt" xuı; nOp;Tmj; 6
ayo?y;y;' sup<u yeåiˆ a˚m;ro!ümhR…s
aSy;í·r]ivWye s'dhe " kSy j;yte 7
lok;pv;dStdip inrSy" SvjneWu ih
tyov;RKymn;ÎTy l+m," siv.IW," 8
r;mí j;Mbv;'ívw t;m;◊y•Op;Tmj;m(
SvStITyuˇ_; devt;.I r;Doå˚÷ c;®roh s; 9
muidt;Ste yyu" xI`[' pu„pkÉ, ivr;jt;
ayo?y;' ngrI' p[;Py tq; r;Jy' Svk˘ tu yt( 10
muidt;Steå.vNsveR sd; r;m;nuvitRn"
tt" kitpy;heWu an;ye>R yo ivÂipk;m( 11
v;c' ≈uTv; s tTy;j guivR,I' t;myoinj;m(
…mQy;pv;dmip ih n shNte k⁄lo•t;" 12
v;LmIkÉmiuR nmu:ySy a;≈mSy smIpt"
tTy;j l+m," sIt;mdu∑;' ®dtI' ®dn( 13
noLlω;D; guÂ,;…mTys* tdkro≤∫y;
tt" kitpy;heWu VytIteWu nOp;Tmj" 14
r;m" s*…mi],; s;/| hyme/;y dI≤=t"
t]wv;jGmtu®.* r;mpu]* yxiSvn* 15
lv" k⁄xí iv:y;t* n;rd;ivv g;yk*
r;m;y,' smg[' tÌN/v;Rivv suSvr* 16
755

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

r;mSy c·rt' sv| g;ym;n* smIytu"
yDv;$' r;jsut* het…u .lR≤=t* td; 17
r;mpu];vu.* xUr* vwdÁe ;Stny;ivit
t;v;nIy tt" pu];v….iWCy yq;£mm( 18
a˚;Â!* tt" ’Tv; sSvje t* pun" pun"
s's;rdu"%≤%•;n;mgtIn;' xrI·r,;m( 19
pu];≤l©nmev;] pr' iv≈;≤Ntk;r,m(
mu¸r;≤l©‰ t* pu]* muÛ" Svjit cuMbit 20
ikmPyNt?y;Ryit c in"êsTyip vw muÛ"
EtiSm•Ntre p[;¢; r;=s; l˚v;…sn" 21
sugI[ vo hnum;'ívw a©do j;Mbv;'Stq;
aNye c v;nr;" sveR iv.IW,pur"sr;" 22
te c;gTy nOp' p[;¢;" …s'h;snmupiSqtm(
sIt;mÎÇ; hnum;n©d" knk;©d" 23
Kv gt;yoinj; m;t; Eko r;moå] ÎXyte
r;me, s; p·rTyˇ_; îTyUc√u ;Rrp;lk;" 24
pXyTsu lokp;leWu a;yeR t] p[v;idin
a¶* xu≤ıgt;' sIt;' ik˘ tu r;j; inrïx" 25
¨Tp•wl*Rikkìv;RKyw r;mSTyjit t;' ip[y;m(
m·r„y;v îit ÁuKTv; g*tmI' punrIytu" 26
r;mSt* pOœtoå>yeTy ayo?y;v;…s…." sh
a;gTy g*tmI' t]åk⁄vS| te prm' tp" 27
Sm;r' Sm;r' inêsNtSt;' sIt;' lokm;trm(
s's;r;Sq;ivriht; g*tmIsevnoTsuk;" 28
lok]ypit" s;=;{;moånujsmiNvt"
p[;¢" ò;Tv; c g*tMy;' ≤xv;r;/ntTpr" 29
756

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

p·rt;p' jh* sv| shßp·rv;·rt"
y] c;sITs vOˇ;Nt" shßk⁄<@muCyte 30
dx;pr;…, tIq;Rin t] sv;RqdR ;in c
t] ò;n' c d;n' c shßfld;ykm( 31
y] ≈Ig*tmItIre v…sœ;idmunIêrw"
sv;Rpˇ;rk˘ hommk;ryd`;Ntkm( 32
shßs':y;yuˇ_ÉWu k⁄<@ºWu vsu/;ry;
sv;Rnpe≤=t;Nk;m;nv;p;s* mh;tp;" 33
g*tMy;" s·rdMb;y;" p[s;d;{;=s;Ntk"
shßk⁄<@;…./' td.UˇIq| mh;flm( 34
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye shßk⁄<@;iddxtIqRv,Rn' n;m
ctu„pç;xd…/kxttmoå?y;y" 154
g*tmIm;h;TMye pç;xIittmoå?y;y" 85
aq pçpç;xd…/kxttmoå?y;y"
kipl;tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
kipltIqRm;:y;t' tdev;i©rs' SmOtm(
tdev;idTym;:y;t' swi' hkÉy' tduCyte 1
g*tMy; d≤=,e p;re a;idTy;Nmuinsˇm
ay;jy•i©rso d≤=,;' te .uv' ddu" 2
ai©ro>yStd;idTy;Stpseåi©rso yyu"
s; .U…m" swi' hk° .UTv; jn;Nsv;Rn.=yt( 3
t]suSte jn;" sveR ai©ro>yo Nyvedyn(
iv.It; D;nto D;Tv; .uv' t;' swi' hk°…mit 4
a;idTy;nnugTv;q v;cmi©rsoåb[vu n(
757

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.uv' gO Ntu y; dˇ; neTy;idTy;Std;b[vu n( 5
invOˇ;' d≤=,;' nwv p[itgO ≤Nt sUry"
Svdˇ;' prdˇ;' v; yo hret vsu/' r;m( 6
Wi∑vRWsR hß;…, ivœ;y;' j;yte ’…m"
.Um"e Svprdˇ;y; hr,;•;…/k˘ Kv…ct( 7
p;pmiSt mh;r*{' n SvIk⁄m"R punStu t;m(
Ev' yd; Svdˇ;y; hr,e ik˘ td; .vet( 8
tq;ip £yÂpe, gO Imo d≤=,;' .uvm(
tqeTyuˇ_É tu te dev;" kipl;' xu.l=,;m( 9
g©;y; d≤=,e p;re .uv" Sq;ne tu t;' ddu"
.u·ˇ_mu·ˇ_p[d" s;=;i√„,uiStœit mUitRm;n( 10
kipl;s'gm' t∞ sv;R`*`ivn;xnm(
t];.v∂;ntoy;d;pg; kipl;…./; 11
sSyvTy; aip .uvo d;n;Ìod;nmuˇmm(
lokr=;' ck;r;s* ’Tv; ivinmy' muin" 12
y] tIqeR c t√éˇ' gotIq| tdud;˙tm(
pu<yd' t] tIq;Rn;' xtmuˇ_' mnIiW…." 13
t] ò;nen d;nen .U…md;nfl' l.et(
s'gt; g©y; t∞ kipl;s'gm' ivdu" 14
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye kipl;s'gm;idxttIqRv,Rn' n;m
pçpç;xd…/kxttmoå?y;y" 155
g*tmIm;h;TMye W@xIittmoå?y;y" 86
aq W$(pç;xd…/kxttmoå?y;y"
xƒÓdtIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
758

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

[Brahma PurŒna]

xƒÓd' n;m tIq| y] xƒgd;/r"
t] ò;Tv; c t' ÎÇ; muCyte .vbN/n;t( 1
t]ed' vOˇm;:y;Sye .u·ˇ_mu·ˇ_p[d;ykm(
pur; ’tyugSy;d* b[˜," s;mg;…yn" 2
b[˜;<@;g;rs'.tU ; r;=s; b¸Âip,"
b[˜;,' %;idtu' p[;¢; bloNmˇ; /Ot;yu/;" 3
td;hmb[v' iv„,u' r=,;y jgÌu®m(
s iv„,uSt;in r=;'…s hNtu' c£É, co¥t" 4
…zÊv; c£É, r=;'…s xƒm;pUryˇd;
in„k<$k˘ tl' ’Tv; Svg| invwrR mev c 5
tto hWRpk
[ We,R xƒm;pUryı·r"
tto r=;'…s sv;R…, ÁnInxurxeWt" 6
y]wt√éˇm≤%l' iv„,uxƒp[.;vt"
xƒtIq| tu tTp[oˇ_' svR=me kr' nO,;m( 7
sv;R.I∑p[d' pu<y' Smr,;Nm©lp[dm(
a;yur;roGyjnn' l+mIpu]p[v/Rnm( 8
Smr,;Tp#n;√;ip svRk;m;nv;“uy;t(
tIq;Rn;myut' t] svRp;pnud' mune 9
tIq;RNyyuts':y;in svRp;phr;…, c
yeW;' p[.;v' j;n;it vˇ_⁄' devo mheêr" 10
p;p=yp[itin…/nwtR >e yoåSTypr" Kv…ct( 11
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye xƒtIq;R¥yuttIqRv,Rn' n;m
W$(pç;xd…/kxttmoå?y;y" 156
g*tmIm;h;TMye s¢;xIittmoå?y;y" 87
aq s¢pç;xd…/kxttmoå?y;y"
759

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ik‚„kN/;tIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
ik‚„kN/;tIqRm;:y;t' svRk;mp[d' nO,;m(
svRp;pp[xmn' y] s'inihto .v" 1
tSy SvÂp' v+y;…m yàen Í,u n;rd
pur; d;xrqI r;mo r;v,' lokr;v,m( 2
ik‚„kN/;v;…s…." s;/| j`;n r,mU/iR n
spu]' sbl' hTv; sIt;m;d;y x]uh; 3
.[;]; s*…mi],; s;/| v;nrwí mh;blw"
iv.IW,en b≤ln; dev"w p[Ty;gto nOp" 4
’tSvSTyyn" ≈Im;Npu„pkÉ, ivr;…jt"
yd;sIınr;jSy k;mgen;xug;…mn; 5
ayo?y;mgmNsveR gCzNg©;mpXyt
r;mo ivr;m" x]U,;' xr<y" xr,;…qRn;m( 6
g*tmI' tu jgTpu<y;' svRk;mp[d;…ynIm(
mnonyns't;pinv;r,pr;y,;m( 7
t;' ÎÇ; nOpit" ≈Im;Ng©;tIrmq;ivxt(
t;' ÎÇ; p[;h nOpithRWgR Ìdy; …gr;
hrINsv;Rnq;mN}y hnumTp[m%
u ;Nmune 8
r;m ¨v;c
aSy;" p[.;v;ıryo yoås* mm ipt; p[."u
svRp;pivinmRˇu _Stto y;t≤S]iv∑pm( 9
îy' jin]I sklSy jNtor(
.u·ˇ_p[d; mu·ˇ_mq;ip d¥;t(
p;p;in hNy;dip d;®,;in
k;Ny;ny;STy] ndI sm;n; 10
760

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

ht;in xê∂u·rt;in cwv
aSy;" p[.;v;dry" s%;y"
iv.IW,o mw]mupiw t inTy'
sIt; c lB/; hnum;'í bN/u" 11
l˚; c .¶; sg,' ih r=o
ht' ih ySy;" p·rsevnen
y;' g*tmo devvr' p[pJU y
≤xv' xr<y' sj$;mv;p 12
sey' jin]I skle‚Pst;n;m(
am©l;n;mip s'inhN]I
jgTpiv]Ikr,wkd=;
Î∑;¥ s;=;Ts·rt;' siv]I 13
k;yen v;c; mns; sdwn;'
v[j;…m g©;' xr,' xr<y;m( 14
b[˜ov;c
EtTsm;k<yR vco nOpSy
t];PlvNhry" svR Ev
pUj;' c£⁄ivR…/vˇe pOqKc
pu„pwrnek"ì svRlokoph;rw" 15
s'pJU y xv| nOpityRq;vt(
StuTv; v;Kyw" svR.;vopyuˇ_ì"
te v;nr; muidt;" svR Ev
nOTy' c gIt' c tqwv c£⁄" 16
su%oiWtSt;' rjnI' mh;Tm;
ip[y;nuyˇu _" s'vtO " p[me v≤∫"
du"%' jh* svRm…m]s'.v'
761

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

ik˘ n;Pyte g*tmIsevnen 17
sivSmy" pXyit .OTyvg|
god;vrI' St*it c s'p˙[ ∑"
s'm;nyN.OTyg,' smg[m(
av;p r;m" kmip p[modm(
pun" p[.;te ivmle tu sUyRe
iv.IW,o d;xr…q' b.;We 18
iv.IW, ¨v;c
n;¥;ip tO¢;Stu .v;m tIqeR
k˘…c∞ k;l' invs;m c;]
vTSy;m c;]wv pr;ítßo
r;]Irqo y;m vOt;STvyo?y;m( 19
b[˜ov;c
tSy;q v;Ky' hryoånumie nre
tqwv r;]Irpr;ítß"
s'pJU y dev' skleêr' t'
.[;tOip[y' tIqRmqo jg;m 20
…sıeêr' n;m jgTp[…sı'
ySy p[.;v;Tp[blo dx;Sy"
Ev' tu pç;hmqoiWre te
Sv' Sv' p[itœ;ipt≤l©mCyR 21
xu≈WU ,' t] kroit v;yo"
sutoånug;mI hnum;•OpSy
gCz•OpNe {o hnumNtm;h
≤l©;in sv;R…, ivsjRySv 22
mTSq;ipt;NyuˇmmN]iv≤∫s(
762

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

tqetrw" x'krik˘krwí
no√;Sy pUj;' prx'kre,
b;Á' sm;yoJymho .vSy 23
itϲNt suSq;Stdn;dre,
te %@±gpT];idWu s'.v≤Nt
yeå≈∂/;n;" ≤xv≤l©pUj;'
iv/;y ’Ty' n sm;cr≤Nt 24
yqo…ct' te ymik˘krwihR
pCyNt Ev;≤%ldugtR IWu
r;m;Dy; v;yustu o jg;m
do>y;| n coTp;$…ytu' xx;k 25
tt" SvpuCzπn g[hItuk;m"
s'v∑e ‰ ≤l©÷ tu ivsO∑k;m"
nwv;xkˇNmhd∫⁄t' Sy;t(
kpIêr;,;' nOpteStqwv 26
kí;lyeLlB/mh;nu.;v'
mhex≤l©÷ pu®Wo mnSvI
t…•íl' p[+e y mh;nu.;vo
nOpp[vIr" shs; jg;m 27
ivp[;nq;mN}y iv/;y pUj;'
p[d≤=,I’Ty c r;mcN{"
xuı;itxuıne ˙d;≤%lwStwr(
≤l©;in sv;R…, nn;m r;m" 28
ik‚„kN/v;…sp[vrwrxeW"w
s'sie vt' tIqRmto b.Uv
a];Plv;dev mh;≤Nt p;p;Ny(
763

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aip =y' y;≤Nt n s'xyoå] 29
puní g©;' p[,n;m .KTy;
p[sId m;tmRm g*tmIit
jLpNmu¸ivRiSmt…cˇvOiˇr(
ivlokyNp[,mn(g*tmI' t;m( 30
tt" p[.TO yetdtIv pu<y'
ik‚„kN/tIq| ivbu/; vd≤Nt
p#πTSmre√;ip Í,oit .KTy;
p;p;ph' ik˘ pun" ò;nd;nw" 31
îit ≈Imh;pur;,e a;idb[;˜e tIqRm;h;TMye ik‚„kN/;tIqRv,Rn' n;m
s¢pç;xd…/kxttmoå?y;y" 157
g*tmIm;h;TMyeå∑;xIittmoå?y;y" 88
aq;∑pç;xd…/kxttmoå?y;y"
Vy;stIqRv,Rnm(
b[˜ov;c
Vy;stIqR…mit :y;t' p[;cetsmt" prm(
n;t" prtr' ik˘…cTp;vn' svR…s≤ıdm( 1
dx me m;ns;" pu];" ß∑;ro jgt;mip
aNt' …jD;svSte vw pO…qVy; jGmurojs; 2
pun" sO∑;" punSteåip y;t;St;Nsmve≤=tum(
nwv teåip sm;y;t; ye gt;Ste gt; gt;" 3
tdoTp•; mh;p[;D; idVy; a;i©rso mune
vedved;©tÊvD;" svRx;S]ivx;rd;" 4
teånuD;t; ai©rs; gu®˘ nTv; tpo/n;"
tpse in…ít;" sveR nwv pOÇ; tu m;trm( 5
764

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

sve>R yo Á…/k; m;t; gu®>yo g*rve, ih
td; n;rd kopen s; xx;p td;Tmj;n( 6
m;tov;c
m;mn;ÎTy ye pu];" p[vˇO ;í·rtu' tp"
svwrR ip p[k;rwSt• teW;' …s≤ıme„yit 7
b[˜ov;c
n;n;dex;'í …cNv;n;Stp"…s≤ı' n y;≤Nt c
ivflmNveit t;Nsv;Rintíetí /;vt" 8
Kv;ip t{;=swivRfl' Kv;ip tNm;nuWrw .Ut(
p[md;…." Kv…c∞;ip Kv;ip t∂ºhdoWt" 9
Ev' tu .[mm;,;Ste yyu" sveR tpoin…/m(
agSTy' tpt;' ≈eœ' k⁄M.yoin' jgÌu®m( 10
nmS’Tv; Á;i©rs; Á…¶v'xsmu∫v;"
d≤=,;x;pit' x;Nt' ivnIt;" p[∑më ¥u t;" 11
a;i©rs; Ëcu"
.gvNkÉn doWe, tpoåSm;k˘ n …s?yit
n;n;iv/wrPyup;yw" k⁄vtR ;' c pun" pun" 12
ik˘ k⁄m"R k" p[k;roå] tpSyev .v;m ikm(
¨p;y' b[iU h ivp[Ne { Jyeœoå…s tps; /[vu m( 13
D;t;…s D;inn;' b[˜Nvˇ_;…s vdt;' vr"
x;Ntoå…s y…mn;' inTy' dy;v;≤Np[y’ˇq; 14
a£o/ní n √π∑; tSm;d(biU[ h ivv≤=tm(
s;h'k;r; dy;hIn; gu®sev;ivv…jRt;"
asTyv;idn" £Àr; n te tÊv' ivj;nte 15
b[˜ov;c
agSTy" p[;h t;Nsv;RN=,' ?y;Tv; xnw" xnw" 16
765

[Brahma PurŒna]

[Brahma PurŒna]

b[˜pur;,m(

agSTy ¨v;c
x;Nt;Tm;no .vNto vw ß∑;ro b[˜,; ’t;"
n py;R¢' tpí;.UTSmr?v' Smyk;r,m( 17
b[˜,; in…mRt;" pUv| ye gt;" su%me/te
ye gt;" punrNve∑'ë te c Tv;i©rsoå.vn( 18
te yUy' c pun" k;le y;t; y;t;" xnw" xnw"
p[j;pterPy…/k; .ivt;ro n s'xy" 19
îto y;Ntu tpSt¢u' g©;' ]wloKyp;vnIm(
nop;yoåNyoåiSt s's;re ivn; g©;' ≤xvip[y;m( 20
t];≈me pu<ydexe D;nd' pUj…y„yq
s Czπd…y„yTy≤%l' s'xy' vo mh;mit"
n …s≤ı" Kv;ip kÉW;'…ci√n; sÌu®,; yt" 21
b[˜ov;c
te tmUcmu iuR nvr' D;nd" koå…./Iyte
b[˜; iv„,umhR x
e o v; a;idTyo v;ip cN{m;" 22
a…¶í v®," k" Sy;JD;ndo muinsˇm
agSTy" punrPy;h D;nd" ≈Uyt;mym( 23
y; a;p" soå…¶·rTyuˇ_o yoå…¶" sUy"R s ¨Cyte
yí sUy"R s vw iv„,uyíR iv„,u" s .;Skr" 24
yí b[˜; s vw ®{o yo ®{" svRmve tt(
ySy sv| tu tJD;n' D;nd" soå] k°TyRte 25
de≤xkp[re kVy;:y;’dup;?y;ydehd;"
gurv" s≤Nt bhvSteW;' D;np[do mh;n( 26
tdev D;nm]oˇ_' yen .edo ivhNyte
Ek Ev;√y" x'.·u rN{…m];…¶n;m…."
vd≤Nt b¸/; ivp[; .[;Ntop’ithetve 27
766

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

b[˜pur;,m(

b[˜ov;c
EtCz^Tu v; munve ;RKy' g;q; g;yNt Ev te
jGmu" pçoˇr;' g©;' pç jGmuí d≤=,;m( 28
agSTyenoidt;Ndev;NpUjyNto yq;iv…/
a;sneWu ivxeW,e Á;sIn