You are on page 1of 1

DIVENDRES

28 de febrer del 2003 el Periòdic 71

espectacles

EL “BOOM” CINEMATOGRÀFIC DE L’ANY | EL PROTAGONISTA Pàgines 70 i 71 «

«Prefereixo que em diguin Benito»


L’actor que vuit les passem dormint; la resta és per
a l’oci i tenir una manera de guanyar-se
ha de fer per informar-se dels càstings.
Aquestes situacions, diu de manera
que es dirigeixen a ell com
a Benito. N’hi ha que li
periència interpretativa
abans de posar-se
interpreta les garrofes. La meva part d’oci consis- loquaç, se li estan fent habituals. «A ve- diuen Mortadel.lo. «La les ulleres de Morta-
teix a anar a córrer, el gimnás i també gades s’amuntega molta gent a dema- gent jove —explica— em del.lo. «Han sigut pa-
Mortadel.lo disfruta anar a la biblioteca a llegir. Després, en nar-me autògrafs. Per exemple, l’altre coneix com a pers molt curts,
a Barcelona de la l’altra part, vaig a Correus. I hi estic dia, a l’aeroport del Prat, tornava de Mortadel.lo, però dels 25 d’alguna manera im-
bastant bé”. Madrid i un grup de 30 homes, de 30 a cap amunt em diuen Be- pactaven la gent. Per
seva sobtada fama Benito Pocino té gairebé 46 anys i és 40 anys, es van fer una foto amb mi allà nito. Prefereixo que em exemple, a Angoixa, de
un tipus especial. És veritat: resulta un mateix. I després, un grup de col.legials diguin Benito . Mortadel.lo Bigas Luna, l’actor prin-
calc de Mortadel.lo, i fa la sensació que se’n van fer una altra. És increïble. Em només és a la pantalla de cipal em matava i m’a-
Reportatge maquilladors i estilistes no es van haver reconeix gent de totes les edats». cine i als còmics. Pero no em rrencava els ulls, i la gent
de matar per clonar la imatge del Se li pregunta si el mo- molesta. M’ho diuen de forma es fixava en mi».
ALBERT GUASCH
còmic. Vaja, un cas per a apre- lesta tant reconeixe- innocent i sense mala inten- També ha aparegut a
BARCELONA
nents de l’ofici. ment, però és ció». Makinavaja i a Historias
Però Benito és un innecessari. Només s’ha Insisteix que la seva vida de la puta mili. Títols que
Benito Pocino no està gens
tipus força especial per de veure la no ha canviat. Segueix treba- recita per exposar que
fi. Una aguda torticoli el té
altres raons. Ho és per- satisfacció llant —«la meva funció a Co- es pot ficar en altres
torturat. Per això no es vol fer
què traspua una infinita amb què ha rreus consisteix a agafar les personatges a més a
fotografies. Quan es treu el collaret, les
bondat, innocència, ho- firmat abans cartes dels clients i deixar- més del de Mortadel.lo.
ganyotes de dolor subratllen la seva ca-
nestedat, tendresa i fragi- l’autògraf. les als llocs oportuns per en- «Puc fer altres papers
ricaturitzable cara. «He tingut un acci-
litat. Tot a la vegada. Una «No em viar-les al seu destí»—; molt importants. Segur
dent laboral i estic de baixa», explica.
persona la mar d’amistosa molesta per segueix agafant el metro amb que sí. Però falta veure si
No està parlant d’absentar-se d’un
que inspira bons senti- una raó: la seva dona colombiana, i té a algun director li interes-
rodatge. Es refereix a Correus, l’empresa
ments. perquè la més amics. saré per a alguna cosa i si
que li dóna feina des de fa 15 anys. No,
Un parell de noies l’han gent és sim- «M’he fet ric en amistats, que jo ho podré fer”. I si no ho
no ha renunciat al seu contracte laboral.
reconegut a la pizzeria que ha pàtica i agradable. és el més important en la vida. Per- aconsegueix, doncs
La gran aventura de Mortadelo y File-
escollit per a l’entrevista i ell, amb I em tracta amb què avui dia aconseguir amics a Bar- mala sort. “No m’ob-
món ha popularitzat la seva cara, però
el coll tan estirat com el somriure, afecte i això em fa celona és molt difícil. La gent és una sessiona ser actor. El
encara no està en disposició de poder
firma l’autògraf que una d’elles li sentir molt miqueta tancada. Almenys ara se’m co- més important per a
prescindir d’uns ingressos mensuals.
sol.licita. A l’altra, aspirant a content, ale- mencen a obrir una mica més. Ja to- mi és viure la vida al mo-
“No he pensat a deixar la feina per
actriu, li aconsella de forma gre i feliç». cava». ment, sense estrès labo-
una raó: el dia té 24 hores, ¿oi? Set o
detallada els passos que N’hi ha L’actor-empleat tenia alguna ex- ral». <