You are on page 1of 4

MỘT SỐ KỸ NĂNG

LÀM VIỆC NHÓM CÓ HIỆU QUẢ

1. Khái niệm thảo luận nhóm:


Thảo luận nhóm (trong quá trình học tập) là
một trong những hình thức cộng tác làm việc
giữa các thành viên trong nhóm, để cùng nhau
giải quyết một vài vấn đề nào đó (do giáo viên
nêu ra hoặc do các thành viên trong nhóm đề
xuất), từ đó tìm ra được hướng giải quyết của
vấn đề đã nêu (dưới sự định hướng của giáo
viên).

Câu hỏi thảo luận:

2. Ưu việt của phương pháp làm việc theo


nhóm:
• Rèn luyện tinh thần hợp tác
• Tạo điều kiện cho tất cả các học viên tham
gia vào quá trình học tập, đặc biệt là những
học viên chưa giỏi.
• Tăng cường cơ hội cho học viên: học từ
thầy, học từ bạn
• Phát huy tính chủ động, sáng tạo, năng lực tư
duy, khả năng nhận xét, đánh giá của học viên.

• Rèn luyện năng lực diễn đạt, trình bày thông


tin.

3. Các yêu cầu khi làm việc theo nhóm:


Khi học nhóm phối hợp thì có 5 yếu tố trong
học hợp tác nhóm mà các thành viên trong
nhóm cần đạt:
a. Sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực
(cùng bơi và cùng chìm với nhau).
b. Sự tiếp xúc trực tiếp thúc đẩy sự hợp tác
(giúp đỡ nhau học tập, ủng hộ những thành
công và cố gắng của nhau).
c. Trách nhiệm với tư cách “tôi” và với tư
cách “chúng ta” (mỗi thành viên phấn đấu cho
mình và cho tập thể của mình).
d. Các kĩ năng trong một nhóm nhỏ và giữa
hai người với nhau (giao lưu, tin tưởng, có sự
nhất trí về đường hướng cùng nhau quyết định
và giải quyết những mâu thuẫn).
e. Quá trình thành lập nhóm (cho biết một
nhóm có chức năng gì và làm thế nào để thực
hiện chức năng đó).
Câu hỏi thảo luận:

4. Các bước khi thực hiện hoạt động nhóm:


- Bước1: Xác định mục tiêu.
- Bước 2: Vạch ra các bước tiến hành, phân
công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và
dự kiến thời gian.
- Bước 3: Thực hiện nhiệm vụ cá nhân, thảo
luận nhóm và thống nhất quan điểm
- Bước 4: Trình bày kết quả
- Kiểm tra và đánh giá các bước

5. Một số hình thức tổ chức xây dựng nhóm:


5.1. Hình thức chia nhóm:
- Chia nhóm theo số thứ tự trong danh sách,
theo vần chữ cái, theo dãy bàn, theo màu sắc
mà giáo viên phát cho học viên, theo sự ưa
thích chọn lựa của các học viên …
- chia theo sự tự nguyện giữa các thanh viên
nhưng ít nhất phải có 1 thanh viên khá hoặc
giỏi
- Số lượng các thành viên trong mỗi nhóm:
Theo nghiên cứu của các nhà giáo dục, để
nhóm nhỏ (nhóm học tập) làm việc hiệu quả,
mỗi nhóm nên có từ 4 đến 6 thành viên.
5.2. Phân công vai trò giữa các thành viên:
- Phân công vai trò cho từng thành viên trong
nhóm: trưởng nhóm, thư ký…
- Nhóm trưởng giao nhiệm vụ rõ ràng cho các
thành viên trong nhóm, có ấn định thời gian
thảo luận.
- Nhóm trưởng thường xuyên kiểm tra hoạt
động của các thành viên trong nhóm để điều
chỉnh việc thảo luận đi đúng hướng.

6. Một số lưu ý để hoạt động nhóm có hiệu


quả:
- Yêu cầu tuân thủ lịch trình
- Cởi mở tiếp thu ý tưởng mới
- Chủ động lắng nghe
- Làm dịu mâu thuẫn giữa cá nhân, nhóm
- Đặt câu hỏi phù hợp – Khen ngợi