You are on page 1of 79

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA TOÁN – TIN HỌC

MÔN HỌC PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN

----------

QUẢN LÝ GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ QUỐC GIA

GVHD: Th.S Nguyễn Gia Tuấn Anh

SVTH: Hoàng Quốc Giảo 0411032

Nguyễn Trƣờng Minh 0511155

Năm học: 2007-2008

TP.Hồ Chí Minh - 05/2008


Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 1
LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên chúng em xin gởi lời cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Gia
Tuấn Anh. Giảng viên trực tiếp giảng dạy môn Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống Thông
Tin.Thầy đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức vô cùng quý báu, không chỉ là những kiến
thức về môn học mà thầy còn truyền đạt cho chúng em những kiến thức làm ngƣời.Những kinh
nghiệm của cuộc sống mà thầy đã trải qua, những kinh nghiệm mà không có sách báo có thể diễn
đạt đƣợc.

Chúng em cảm ơn thầy đã cho chúng em tiếp cận với công nghệ thông tin ngày nay.Thầy đã
tạo cho chúng em cơ hội đƣợc làm việc theo nhóm giúp chúng em rèn luyện kỹ năng sống và làm
việc với tập thể…

Con cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện và động viên,giúp con hoàn thành đồ án Phân Tích và
Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin này.

Chúng em xin cảm ơn tất cả các bạn cùng lớp những ngƣời đã cùng chúng em học tập, và
cùng nhau trau dồi kiến thức, cùng khích lệ nhau cùng cố gắng.

Mặc dù đã rất cố gắng xong đề tài chắc không thể tránh khỏi những thiếu xót. Chúng em
mong nhận đƣợc sự thông cảm và chỉ bảo của Thầy và các bạn.

Một lần nữa xin gởi tới tất cả mọi ngƣời lời cảm ơn chân thành nhất!

Ngày 7 tháng 5 năm 2008

Nhóm làm đồ án.

Sinh viên

Hoàng Quốc Giảo

Nguyễn Trƣờng Minh

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 2


LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay bóng đá là môn thể thao “VUA” . Chúng ta có thể thấy các trận cầu nổi tiếng diễn
ra làm mọi ngƣời nô nức kéo nhau đến sân vận động và còn hàng trăm ngàn ngƣời ngồi trƣớc
màn hình nhỏ để theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển mình yêu thích và hâm mộ.

Xuất phát từ nhu cầu này, để quản lý tốt các giải đấu quan trọng trong nƣớc ta hiện nay và
nhất là “GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ QUỐC GIA” thì việc áp dụng Công Nghệ Thông Tin vào
để cho công việc quản lý trở nên nhanh gọn và thuận tiện hơn trở nên là một nhu cầu tất yếu.Nhƣ
vậy quá trình Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin là quá trình quan trọng nhất nó đòi hỏi
ngƣời phân tích phải lắm rõ tình hình hiện trạng và đƣa ra các giải pháp sao cho tối ƣu nhất, sau
đó là quá trình thiết kế sao cho giao diện dễ sử dụng, đẹp mắt, chƣơng trình chạy nhanh.

Trong quá trình Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin mặc dù chúng em đã rất cố
gắng, nhƣng do thời gian và kiến thức còn hạn chế ở một số lĩnh vực lên không khỏi tránh đƣợc
những thiếu sót nên trong quá trình tìm hiều về đồ án rất mong Thầy và các bạn cùng lớp tham
gia ý kiến góp ý để đò án đƣợc hoàn thiện hơn.

Cuối cùng chúng em chân thành cảm ơn Th.S. Nguyễn Gia Tuấn Anh. Thầy đã tận tình giúp
đỡ và cho chúng em các kiến thức quý báu về lĩnh vực Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống Thông
Tin để chúng em hoàn thành đồ án này một các tốt nhất.

Nhóm làm đồ án:

Sinh viên

Hoàng Quốc Giảo

Nguyễn Trƣờng Minh

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 3


MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn:

Lời nói đầu:

Mục lục:

Chƣơng I : Mục tiêu, phạm vi đồ án:

I.1 Miêu tả đồ án:

I.2 Phạm vi đồ án:

Chƣơng II: Khảo sát:

Chƣơng III: Phân tích:

3.1 Phát hiện thực thể:

3.2 Vẽ mô hình ERD:

3.3 Từ điển dữ liệu:

3.5 Mô tả ô xử lý, kho dữ liệu:

Chƣơng IV: Thiết kế dữ liệu,xử lý:

4.1 Mô hình dữ liệu mức lôgíc:

4.2 Chuẩn hóa các quan hệ:

4.3 Giải thuật cho các ô xử lý:

4.4 Phát hiện các rằng buộc dữ liệu:

Chƣơng V: Thiết kế giao diện:

5.1 Thiết kế Menu:

5.2 Thiết kế From:

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 4


5.3 Thiết kế Report:

Chƣơng VI: Đánh giá đồ án:

6.1 Ƣu điểm:

6.2 Khuyết điểm:

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 5


CHƢƠNG I MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỒ ÁN

I.1 Mục tiêu đồ án

Đồ án phân tích thiết kế hệ thống thông tin đứng trên vai trò ngƣời điều hành giải đấu sau
cho có thể quản lý tốt tất cả các mặt về đội bóng, lịch thi đấu và ngƣời chơi dự doán có thƣởng
của ban tổ chức, lịch phân công trọng tài,mục tiêu của đồ án là đứng trên vai trò là một nhà tổ
chức làm tốt về công tác quản lý còn đứng trên vai trò của ngƣời hâm mộ là nơi cung cấp thông
tin đầy đủ nhất về giải đấu.

I.2 Phạm vi

Dùng kiến thức cơ bản của môn học phân tích và thiết kế hệ thống thông tin để xây dựng
mô tả kho dƣ liệu, các mô hình xử lý và các giải thuật của môn phân tích hệ thống thông tin nên
phạm vi của bài gần giống với thực tế.

CHƢƠNG II KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH

II.1 Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống;

Bóng đá là môn thể thao vua,và đƣợc rất nhiều ngƣời quan tâm ,nó cũng làm sứ giả hòa
bình, FIFA là tổ chức đứng đầu của bóng đá, đối tƣợng là ban tổ chức và sự quan tâm của ngƣời
hâm mộ môn túc cầu …Vì vậy cần một chƣơng trình quản lý dễ hiểu và tổng quát giúp cho
ngƣời hâm mộ dễ dàng truy cập.

Hoạt động chính của quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia gồm các thành viên của ban
tổ chức đội bóng, và ngƣời xem.

Việc quản lý công việc bao gồm :

Ban tổ chức: ngƣời chịu trách nhiệm về mặt quản lý đội bóng, trọng tài , trận đấu, sắp xếp
lịch thi đấu, giải thƣởng quản lý các khán giả tham gia dự doán các giải do ban tổ chức

Đội bóng: chịu sự quản lý của ban tổ chức, đội bóng gồm thành viên đội bóng: cầu thủ,
huấn luyện viên, sân vận động

Nhà tài trợ: là các công ty tài trợ cho các đội bóng và tài trợ cho ban tổ chức giải.

Sân vận động: gồm các ban quản lý sân là những ngƣời phụ trách bán vé

Việc quản lý giúp cho ngƣời đăng nhập dể dàng tiếp xúc với các thông tin đƣợc cập nhập
hàng ngày và các thành viên ban tổ chức dể dàng quản lý cơ sở dữ liệu dể dàng chỉnh sửa

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 6


II.2 Phân tích hiện trạng hệ thống:

Sau đây là cụ thể từng công việc trong hệ thống thông tin

A.Ban quản lý :

Là ngƣời quản lý cơ sở dƣ liệu ,phải thay đổi cơ sở đội bóng (nếu có trƣờng hợp bỏ cuộc
), cập nhập kết quả trận đấu ,lịch thi đấu, phân công trọng tài điều khiển trận đấu, quản lý ngƣời
dự đoán, cập nhập tất cả các kết quả dự doán, trao giải thƣởng cho ngƣời tham gia.

Thành viên ban tổ chức đƣợc quyên thay đổi trong cơ sở dƣ liệu, và việc thay đổi phải
đƣợc cập nhập liên tục đáp ứng với ngƣời hâm mộ.

B.Ngƣời tham gia:

Chịu sự quản lý của ban tổ chức giải, chỉ xem cơ sở dữ liệu và dự đoán kết quả không
đƣợc chỉnh sửa cơ sở dữ liệu.

C.Đội bóng :

chịu sự quản lý của ban tổ chức giải, không đƣợc chỉnh sửa cơ sở dƣ liệu, quản lý các thành viên
của đội.

D.Sân vận động:

Chịu sự quản lý của ban quản lý sân, trực thuộc đội bóng.

Sơ đồ tổ chức:

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 7


Ban Tổ chức

Lịch thi đấu Câu lạc bộ Nhà tài trợ Người dự Tổ chức
đoán trọngtài

Trận đấu Dự đoán


Cầu thủ Huấn Sânvân Vị trí
luyện viên động trọng tài

Bảng điễm
Vị trí Ban quản

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 8


E.Hiện trạng tin học.

Qua tim hiểu phƣơng thức hoặt động của ban tổ chức giải, ta thấy công việc hàng ngày
thông qua nhiều giai đoạn, khối lƣợng lớn công việc sảy ra liên tục không gian đoạn, đặc biệt là
công việc giám sát quản lý đội bóng, quản lý ngƣời tham gia dự doán, và việc thay đổi cập nhập
và bổ sung dữ liệu mới đƣợc thực hiện hàng ngày với sự chính xác tuyệt đối.

Để quản lý tốt cần sử dụng nhiều biểu mẫu, sổ sách, và việc lƣu lại hồ sơ đƣợc lặp đi lặp
lại và kiểm tra qua nhiều khâu sẽ tốn thời gian và nhân lực, nhƣng cũng khó tránh khỏi sai sót dữ
liệu hoặc không hoàn toàn chính xác. Nếu có sai sót thì việc khắc phục sẽ vô cùng khó khăn. Nếu
không giải quyết kịp thời, có thể dẫn đến nhầm lẫn dữ liệu hoặc sai dữ liệu làm cho ngƣời truy
cập thông tin sai.

Do vậy việc đƣa máy tính vào quản ý là nhu cầu rất cần thiết nhằm khắc phục những
nhƣợc điễm nói trên của phƣơng pháp sử lý bằng tay, đồng thời sử lý chính xác và nhanh gọn .

II.3 Phân tích yêu cầu

A. Quản lý ban tổ chức .

Gồm chức năng của các thành viên ban tổ chức gồm tên, chức năng, nhiệm kỳ.

Các thành viên bao gồm mã số hoặt động ,tƣơng ứng với các chức năng vị trí phân công
cụ thể.

B. Quản lý về đội bóng :

Cập nhập đội bóng mới khi mùa giải mới bắt đầu.

Hủy hoặc thay đổi đội bóng.

Xuất ra thông tin đội bóng.

Cập nhập nhà tài trợ đội bóng.

Thay đổi nhà tài trợ mới.

C. Quản lý ngƣời chơi

Cập nhập ngƣời chơi mới

Cập nhập kết quả giải thƣởng

D. Quản lý cầu thủ

Cập nhập thông tin cầu thủ

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 9


Thay đổi cầu thủ

E. Quản lý trọng tài

Cập nhập danh sách trọng tài thay đổi nếu cần

F. Quản lý bảng xếp hạng

Cập nhập bảng xếp hạng theo vòng đấu

Thay đổi kết quả bảng xếp hạng

G. Quản lý lịch thi đấu

Thay đổi lịch thi đấu

H. Quản lý cầu thủ xuất sắc

Thay đổi cầu thủ xuất sắc

Hủy cầu thủ xuất sắc

II.4 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống thông tin có tính bảo mật và phân quyền:

Ngƣời sử dụng chƣơng trình :đăng ký và phân quyền cho ngƣời sử dụng chƣơng trình,
giúp ngƣời quản lý có thể theo dõi, kiểm soát chƣơng trình.

Đổi password: ngƣời sử dụng có thể đổi mật mã vào chƣơng trình và sử dụng hệ thống dữ
liệu.

Cần phân chia khả năng truy cập dữ liệu nhập xuất dữ liệu cho từng nhóm ngƣời sử dụng
để tránh việc điều chỉnh số liệu không thuộc phạm vi quản lý của ngƣời sử dụng, dẫn đến việc
khó kiễm soát số liệu, làm sai sót thông tin về giải đấu.

CHƢƠNG III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

III.1 Xác định thực thể

1 Thực thể 1: Ban tổ chức

Đây là thuộc tính quan trọng nhất trong hệ thống thông tin.

Các thuộc tính.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 10


Mã ban tổ chức (MA_BTC):đây là thuộc tính khóa nhờ vậy mà ta phân biệt thuộc
tính này với các thuộc tính khác

Tên(ten): Tên ngƣời tổ chức tƣơng ứng với các mã ban tổ chức

Năm(năm): Tƣơng ứng với năm tổ chức giải của ban tổ chức

Nhiệm kỳ(NK): Thời gian mà ban tổ chức đƣợc bầu

Nhiệm vụ (nv): Tƣơng ứng với các chức vụ trong ban tổ chức

2 Thực thể 2: NHA_TT

Nhà tài trợ ban tổ chức kinh phí tổ chức giải đấu , tài trợ kinh phí đội bóng dƣới các hình
thức quảng cáo khác nhau ví dụ nhƣ logo trên áo, sân vận động,bản quyền truyền hình, theo một
hợp đồng đã ký có thời hạn trong một thời gian cụ thể

Các thuộc tính :

Mã nhà tài trợ(NHA_TT): Đây là thuộc tính khóa nhằm để phân biệt với các nhà tài
trợ khác.

Tên nhà tài trợ (TEN_NTT): Mô tả tên nhà tài trợ.

Địa chỉ(DIACHI): Địa chỉ liên lạc với nhà tài trợ.

Hình thức quảng cáo (QCAO): Có nhiều hình thức quảng cáo khác nhau.

Hợp đồng (HD): Thời gian tài trợ.

3 Thực thể 3: Dbong

Mã đội bóng(Ma_DB): Là thuộc tính khóa nhằm để phân biệt với các đội bóng khác.

Tên đội bóng(Ten_Db): Mô tả tên đội bóng.

Đồng phục(Dphuc): Mau ao truyền thống của câu lạc bộ.

4 Thực thể 4: Tket

Mã danh hiệu(Ma_dh): Là thuộc tính khóa nhằm để phân biệt với danh hiệu các khác.

Tên danh hiệu (ten_dh): Tƣơng ứng với các mã danh hiệu.

5 Thực thể 5: N_Choi

Mã ngƣời chơi(Ma_Nchoi): Là thuộc tính khóa nhằm để phân biệt Mã ngƣời chơi với
khác.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 11


Tên danh hiệu (ten_ Nchoi): Tƣơng ứng với các Mã ngƣời chơi.

6 Thực thể 6: T_Tai

Mã trọng tài(Ma_ttai): Là thuộc tính khóa nhằm để phân biệt Mã trọng tài với khác.

Trọng tài (ten_ ttai): Tƣơng ứng với các Mã trọng tài.

7 Thực thể 7: Lich thi đấu

Mã trận đấu(Ma_tđấu): Là thuộc tính khóa nhằm để phân biệt trận đấu khác với khác.

Tên trận đấu(Ten_tdau): Tƣơng ứng với mã trận đấu.

8 Thực thể 8: Sânvânđộng

Mã sân(Ma_san): Là thuộc tính khóa nhằm để phân biệt Mã sân với khác.

Tên sân (ten_ san): TTơng ứng với các Mã sân.

Sức chứa(S_chứa): Số lƣợng chứa tối đa khán giả.

Địa điểm:(DD_San): Địa chỉ mà sânvận động.

9 Thực thể 9: Quản lý sân

Mã ngƣời quản lý (Ma_nqlsan): Là thuộc tính khóa nhằm để phân biệt với các chức năng
khác trong sân.

Tên ngƣời quản lý (ten_ nqlsan): Tƣơng ứng với các Mã ngƣời quản lý sân.

10 Thực thể 10: Vé

Mã vé(Ma_ve): Là thuộc tính khóa nhằm để phân biệt với các loại vé khác.

Tên vé (ten_ ve): Tƣơng ứng với các Mã vé.

Khán đài(kdai): Vị trí khán giả ngồi coi.

Tiền vé(tienve): Tiền mua vé.

11 Thực thể 11: Trận đấu

Mã trận đấu(Ma_tdau): Là thuộc tính khóa nhằm để phân biệt với trận đấu khác.

Kêt quả (ketqua): Tính chất của trận đấu thắng, thua, hòa.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 12


Tỉ số(tỉ số): kết quả cuối cùng của trận đấu

12 Thực thể 12: Cầu thủ

Mã cầu thủ(Ma_cthu): Là thuộc tính khóa nhằm để phân biệt với cầu thủ khác.

Tên cầu thủ (ten_ cthu): Tƣơng ứng với các Mã cầu thủ.

Số áo(s_ao): Số áo tƣơng ứng với cầu thủ.

Quốc tịch(Qtich): Nơi sinh của cầu thủ.

Ngày sinh(ng_sinh): Ngày sinh của cầu thủ.

13 Thực thể 13: Huấn luyện viên

Mã huấn luyện vien(Ma_hlv): Là thuộc tính khóa nhằm để phân biệt với huấn luyện viên
của các đội khác.

Tên huấn luyện viên (ten_ hlv): Tƣơng ứng với các Mã huấn luyện viên.

Quốc tịch(Qtich): Nơi sinh của huấn luyện viên.

Ngày sinh(ng_sinh): Ngày sinh của huấn luyện viên.

14 Thực thể 14: Vị trí cầu thủ

Bao gồm tiền đạo, hậu vệ, tiền vệ, thủ môn.

Mã vi trí (Ma_vtct): Là thuộc tính khóa nhằm để phân biệt các vị trí khác.

Tên vị trí (ten_ Vtct): Tƣơng ứng với các Mã vị trí.

15 Thực thể 15: Bảng điễm

Hạng(Hạng): Là thuộc tính khóa nhằm để phân biệt các vị trí khác.

Số trận thắng(thang): Số trận thắng.

Số trận hòa(H).

Số trận bại(B).

16 Thực thể 16: Dự doán (DD)

Là giải dự doán giúp cho giải đấu tăng thêm sự hấp dẫn.

Các thuộc tính.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 13


Mã ngƣời dự đoán (Ma_ndd): Ngƣời tham gia dự doán

Giải (giải) trúng giải 1,2,3,trật.

17 Thực thể 17: Vị trí trọng tài


Bao gồm các vị trí trọng tài chính, trọng tài biên, giám sát trận đấu, trọng tài báo giờ.
Mã vị trí trọng tài (Mavt_tt): là khóa chính nhằm để phân biệt các vị trí khác.
Tên vị trí (Ten_vttt) tên ứng với mã trọng tài.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 14


Vịtrí
Trtài

Ma_vttt

Ten_vt

quanly Nguoi choi


(1,n)

Thuộc Ma_nchoi dat


(1,n) (1,1) (1,n)

Ten_nchoi
(1,1) Quan ly (1,n) (1,n)
Trọng tài
giaithuong
(1,1) (1,n)
Ma_tt Ban to chuc Magiai
(1,n) (1,1)
Ten_tt Ma_btc tengiai
nha taitro taitro
(1,n) (1,1) tochuc Tham
Ma_ntt Ten……..
gia
Ten_ntt dudoan

Ma btc
………..
taitro (1,n) Ma_nchoi (1,n)

(0,n) (0,n) quanly Matran


bang
diem san
(1,1)
Hang
(1,n) Ma san
co(1,1) (1,1) (0,n) co
…. doibong
(1,n) Tensan…
Ma_db

hlv (1,n) (1,1) Ten_db Sap


co xep
Ma_hlv
…….. (1,n)
ten
trong

(1,1) cauthu (0,1) (1,n) (1,n) (1,1)


thuôc co
Ma_ct (1,n)
lichthidau
(1,n) Ten_ct Thi (1,n)
Ma_td
……. dau (1,n)
vitri
Ten_td….. co
Ma_vt ……
Thi
Ten_vt (1,1) (1,n) (1,1) dau

(1,n) (1,1) (1,n)


trandau Sap xep (1,1)
Dieu khien
Ma_td
thuoc
(1,1) (1,n) Ma_doi

Ti so
ve
Banquanlysan
Ma_ve (1,n) (1,n)
banve Ma_nqlsan
Loaive…
Ten_nqlsan
Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 15
III.2 Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ.
Bantochuc(Ma_btc,ten_btc,nhiemky, nhiemvu, nam_tc, ma_db, ma_gt,ma_nc,ma_tt)

Nhataitro(Ma_ntt,ten_ntt,htqc,hopdong)

Doibong(Ma_db,Ten_db,Ma_san,Ma_td,Ma_hlv,dphuc,Ma_ntt)

Nhataitro_doibong(ma_ntt,ma_db)

Giaithuong(ma_giai,tengiai)

Nguoichoi(ma_nc,ten_nc,ma_btc)

Nguoichoi_giaithuong(ma_giai,ma_nc)

Dudoan(ma_btc,ma_nc,ma_ma_tran)

Trongtai(Ma_tt,Ten_tt,quoctich,Ma_vt)

Vitritrongtai(Ma_vt,chucnang)

Lichthidau(ma_td,ma_doichunha,ma_btc)

Sanvandong(ma_san,tensan,succhua,diadiem,ma_bqlsan,ma_db)

Banquanlysan(Ma_bql,ten,chucnang)

Ve(ma_ve,loai,ma_tran,tienve)

Banquanly_ve(ma_bql,ma_ve)

Trandau(sothututran,ma_tt,ma_san,ma_doichunha,thoigian,tyso)

Cauthu(ma_ct,ma_bd,ma_vt,ten,quoctich,soao,thanhtich)

Vitricauthu(ma_vt,chucnang)

Huanluyenvien(ma_hlv,ten,quoctich,ma_doi)

Bangdiem(sohang,ma_doi,thang,hoa,thua,hieuso)

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 16


III.3 Mô tả chi tiết cho các quan hệ

III.3.1-Quan hệ ban tổ chức

Bantochuc(Ma_btc,ten_btc,nhiemky,nhiemvu,nam_tc,ma_db,ma_gt,ma_nc,ma_tt)

Tên quan hệ :Ban tổ chức

Mùa bóng:2008-2009

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Số byte Miền giá Loại dữ Ràng
tinh liệu trị liệu buột

1 Ma_btc Mã ban tổ S 10 B PK
chức

2 ten_btc Tên ban C 30 B


tổ chức

3 nhiemky Nhiệm kỳ N 10 B
của ban
tổ chức

4 nhiemvu Nhiệm vụ C 10 B
cuả ban
tổ chức

5 nam_tc Năm tổ N 5 B
chức

6 ma_db Mã đội C 10 B FK
bóng

7 ma_gt Mã giải C 10 B FK
thƣởng

8 ma_nc Mã ngƣời C 5 B FK
chơi

9 ma_tt Mã trọng C 10 B FK
tài

Tổng số 100

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 17


Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x100=500KB

Kích thƣớc tối đa:10000x100=1000KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định Ma_btc, ma_nc ,ma_tt, ten_btc

Không cố định: ten_btc, nhiemky ,nhiemvu, nam_tc.

III.3.2 Quan hệ nhà tài trợ

Nhataitro(Ma_ntt,ten_ntt,htqc,hopdong)

Quan hệ :nhà tài trợ

Mùa giải:2008-2009

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Số byte Miền giá Loại dữ Ràng
tinh liệu trị liệu buột

1 Ma_ntt Mã nhà C 5 B PK
tài trợ

2 ten_ntt Tên nhà C 30 B


tài trợ

3 htqc Hình thức C 30 B


quảng cáo

4 hopdong Số năm N 5 B
hợp đồng
tài trợ

Tổng 70
cộng

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 18


Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x70=350KB

Kích thƣớc tối đa:10000x70=700KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: Ma_ntt

Không cố định: ten_ntt,htqc,hopdong

III.3.3 Quan hệ đội bóng

Doibong(Ma_db,Ten_db,Ma_san,Ma_td,Ma_hlv,dphuc,Ma_ntt)

Quan hệ đội bóng

Mùa giải:2008-2009

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Số byte Miền giá Loại dữ Ràng
tinh liệu trị liệu buột

1 Ma_db Mã đội C 5 B PK
bóng

2 Ten_db Tên đội C 30 B


bóng

3 Ma_san Mã sân C 5 B FK
vận động

4 Ma_td Mã trận C 5 B FK
đấu

5 Ma_hlv Mã huấn C 5 K FK
luyện
viên

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 19


6 dphuc Đồng C 30 K
phục

7 Ma_ntt Mã nhà C 10 K FK
tài trợ

TỔNG SỐ 90

Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x90=450KB

Kích thƣớc tối đa:10000x90=900KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: Ma_db,Ten_db,Ma_san,Ma_td,Ma_hlv,Ma_ntt

Không cố định: Đồng phục

III.3.4 Quan hệ nhà tài trợ và đội bóng

Nhataitro_doibong(ma_ntt,ma_db)

Quan hệ giữa nhà tài trợ và đội bóng

Mùa bóng:2008-2009

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Miền giá Loại dữ Số byte Ràng
tinh liệu trị liệu buột

1 ma_ntt Mã nhà C B 5 PK
tài trợ

2 ma_db Mã đội C B 5 PK
bóng

Tổng cộng 10

Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000


Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 20
Kích thƣớc tối thiểu:5000x10=500KB

Kích thƣớc tối đa:10000x10=1000KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định:ma_ntt, ma_db

III.3.5 Quản lý giải thƣởng

Giaithuong(ma_giai,tengiai)

Quan hệ giải thƣởng

Mùa giải :2008-2009

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Số byte Miền giá Loại dữ Ràng
tinh liệu trị liệu buột

1 ma_giai Mã giải C 10 B PK
thƣởng

2 tengiai Tên giải C 30 K


thƣởng

TỔNG CỘNG 40

Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x40=2000KB

Kích thƣớc tối đa:10000x40=4000KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: ma_giai

Không cố định: tengiai

III.3.6 Quản lý ngƣời chơi

Nguoichoi(ma_nc,ten_nc,ma_btc)

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 21


Quản lý ngƣời chơi trò dự doán

Năm :2008-2009

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Số byte Loại dữ Miền giá Ràng
tinh liệu liệu trị buột

1 ma_nc Mã ngƣời C 5 B PK
tham gia
trò chơi

2 ten_nc Tên C 10 K
ngƣời
tham gia

3 ma_btc Mã ban tổ C 5 B FK
chức

Tổng cộng 20

Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x20=1000KB

Kích thƣớc tối đa:10000x20=2000KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: ma_nc, ma_btc

Không cố định: ten_nc

III.3.7 Quản ngƣời đƣợc giải thƣởng

Nguoichoi_giaithuong(ma_giai,ma_nc)

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 22


Quản lý ngƣời đƣợc giải thƣởng

Mùa bóng :2008-2009

stt Thuộc Diễn giải Loại dữ Miền giá Kiểu dữ Số byte Ràng
tinh liệu trị liệu buột

1 Ma_giai Mã giải B C 5 PK
thƣởng

2 Ma_nc Mã ngƣời B C 5 PK
chơi

TỔNG CỘNG 10

Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x10=500KB

Kích thƣớc tối đa:10000x10=1000KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: Ma_giai, Ma_nc

III.3.8 Quản lý dự đoán

Dudoan(ma_btc,ma_nc,matran)

Quản lý dự đoán

Mùa giải:2008-2009

stt Thuộc Diễn giải Loại dữ Miền giá Kiểu dữ Số byte Ràng
tinh liệu trị liệu buột

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 23


1 ma_btc Mã ban tổ B C 5 PK
chức

2 ma_nc Mã ngƣời B C 5 PK
chơi

3 matran Mã trận B C 5 PK

Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x15=7500KB

Kích thƣớc tối đa:10000x15=1500KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: ma_btc, ma_nc, matran

III.3.9 Quản lý trọng tài

Trongtai(Ma_tt,Ten_tt,quoctich,Ma_vt)

Quản lý trọng tài

stt Thuộc Diễn giải Loại dữ Miền giá Kiểu dữ Số byte Ràng
tinh liệu trị liệu buột

1 Ma_tt Mã trọng B S 5 PK
tài

2 Ten_tt Tên trọng B C 10


tài

3 Quoctich Quốc tịch K C 10

4 Ma_vt Mã vị trí B S 5 FK

Tổng cộng 30

Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 24


Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x30=1500KB

Kích thƣớc tối đa:10000x30=3000KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: Ma_tt,Ma_vt

Không cố định:ten_tt,quoctich

III.3.10 Vitritrongtai(Ma_vt,chucnang)

Quản lý Vitritrongtai

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Số byte Loại dữ Miền giá Ràng
tinh liệu liệu trị buột

1 Ma_vt Mã vị trí S 5 B PK

2 chucnang Chức C 15 B
năng

Tổng cộng 20

Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x20=1000KB

Kích thƣớc tối đa:10000x20=2000KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: Ma_vt

Không cố định: chucnang

III.3.11 Lịch thi đấu

Lichthidau(ma_td,ma_doichunha,ma_btc)

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 25


Quản lý Lichthidau

stt Thuộc tinh Diễn giải Kiểu dữ Số byte Loại dữ Miền giá Ràng
liệu liệu trị buột

1 ma_td Mã thi C 5 B PK
đấu

2 ma_doichunha Mã đội c 5 B PK
chủ nhà

3 ma_btc Mã bantổ C 5 B PK
chức

Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x15=7500KB

Kích thƣớc tối đa:10000x15=1500KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: ma_td,ma_doichunha,ma_btc

III.3.12 Sân vận động

Sanvandong(ma_san,tensan,succhua,diadiem,ma_bqlsan,ma_db)

Quản lý Sanvandong

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Số byte Loại dữ Miền giá Ràng
tinh liệu liệu trị buột

1 ma_san ma_san C 10 B PK

2 tensan Tên san C 30 B

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 26


3 succhua succhua C 10 K

4 diadiem diadiem C 20 K

5 ma_bqlsan Mã ngƣời C 10 B FK
quảnlý
sân

6 ma_db Mã đội C 10 B FK
bóng

TỔNG SỐ 90

Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x90=450KB

Kích thƣớc tối đa:10000x90=900KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: ma_db, ma_bqlsan ,ma_san

Không cố định: tensan,succhua,diadiem

III.3.13 Ban quản lý

Banquanlysan(Ma_bql,ten,chucnang)

Quản lý Banquanlysan

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Số byte Loại dữ Miền giá Ràng
tinh liệu liệu trị buột

1 Ma_bql Mã ngƣời C 5 B PK
quản lý

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 27


sân

2 chucnang Chức C 5 K
năng

3 ten Tên C 5 B
ngƣời

Khối lƣợng : 15

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x15=7500KB

Kích thƣớc tối đa:10000x15=1500KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: Ma_bql

Không cố định ten,chucnang

III.3.14 Vé

Ve(ma_ve,loai,ma_tran,tienve)

Quản lý Ve

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Số byte Loại dữ Miền giá Ràng
tinh liệu liệu trị buột

1 ma_ve Mã vé C 10 B PK

2 loai Loại C 10 B

3 ma_tran Mã trận C 10 B
đấu

4 tienve tienve S 10 B

TỔNG CỘNG 40

Khối lƣợng :

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 28


Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x40=2000KB

Kích thƣớc tối đa:10000x40=4000KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: ma_ve

Không cố định: loai,ma_tran,tienve

III.3.15 Ban quản lý vé

Banquanly_ve(ma_bql,ma_ve)

Quản lý Banquanly_ve

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Số byte Loại dữ Miền giá Ràng
tinh liệu liệu trị buột

1 ma_bql Mã ngƣời C 10 B PK
quản lý

2 ma_ve Mã vé C 5 B PK

Khối lƣợng : 15

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x15=7500KB

Kích thƣớc tối đa:10000x15=1500KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: ma_bql,ma_vé

III.3.16 Trận đấu

Trandau(sothututran,ma_tt,ma_san,ma_doichunha,thoigian,tyso)

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 29


Quản lý Trandau

stt Thuộc tinh Diễn giải Kiểu dữ Số byte Loại dữ Miền giá Ràng
liệu liệu trị buột

1 sothututran Số thứ tự N 10 B PK
trận

2 ma_tt Mã trọng C 10 B FK
tài

3 ma_san Mã sân C 10 B FK

4 ma_doichunha Mã đội C 20 B FK
chủ nhà

5 thoigian Thời N 20 K
gian

6 tyso Tỷ số C 20 B

TỔNG SỐ 90

Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x90=450KB

Kích thƣớc tối đa:10000x90=900KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: sothututran,ma_tt,ma_san,ma_doichunha

Không cố định: thoigian,tyso

III.3.16 Quản lý cầu thủ

Cauthu(ma_ct,ma_bd,ma_vt,ten,quoctich,soao,thanhtich)

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 30


Quản lý Cauthu

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Số byte Loại dữ Miền giá Ràng
tinh liệu liệu trị buột

1 ma_ct Mã cầu C 10 B PK
thủ

2 ma_bd Mã đội C 10 B FK
bóng

3 ma_vt Mã vị trí C 10 B FK

4 ten Tên C 30 B

5 quoctich Quốc tịch C 10 K

6 soao Số áo S 10 B

7 thanhtich Thành C 10 K
tích

TỔNG SỐ 90

Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x90=450KB

Kích thƣớc tối đa:10000x90=900KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: ma_ct,ma_bd,ma_vt

Không cố định: ten,quoctich,soao,thanhtich

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 31


III.3.18 Vị trí cầu thủ

Vitricauthu(ma_vt,chucnang)

Quản lý Vitricauthu

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Số byte Loại dữ Miền giá Ràng
tinh liệu liệu trị buột

1 ma_vt Mã vitrí C 5 B PK

2 chucnang Chức C 10 B
năng

Khối lƣợng : 15

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x15=7500KB

Kích thƣớc tối đa:10000x15=1500KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: ma_vt

Không cố định: chucnang

III.3.19 Huấn luyện viên

Huanluyenvien(ma_hlv,ten,quoctich,ma_doi)

Quản lý Huanluyenvien

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Số byte Loại dữ Miền giá Ràng
tinh liệu liệu trị buột

1 ma_hlv Mã huấn C 10 B PK

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 32


luyện
viên

2 ten Tên C 10 B

3 quoctich Quốc tịch C 10 K

4 ma_doi Mã đội S 10 B

TỔNG CỘNG 40

Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x40=2000KB

Kích thƣớc tối đa:10000x40=4000KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định :ma_hlv ,ma_doi

Không cố định: ten,quoctich,ma_doi

III.3.20 Bảng điểm

Bangdiem(sohang,ma_doi,thang,hoa,thua,hieuso)

Quản lý Bangdiem

stt Thuộc Diễn giải Kiểu dữ Số byte Loại dữ Miền giá Ràng
tinh liệu liệu trị buột

1 sohang Thứ hạng C 20 B PK

2 ma_doi, Mã đội C 20 B FK

3 thang Thắng S 10 B

4 hoa Hòa S 10 B

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 33


5 thua Thua S 10 B

6 hieuso Hiệu số C 10 B

TỔNG SỐ 90

Khối lƣợng :

Số dòng tối thiểu:5000

Số dòng tối đa:10000

Kích thƣớc tối thiểu:5000x90=450KB

Kích thƣớc tối đa:10000x90=900KB

Đối với kiểu chuỗi

Cố định: sohang,ma_doi

Không cố định: thang,hoa,thua,hieuso

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 34


CHƢƠNG I V: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

IV.1 Thiết kế Menu:

Giao diện chính của menu giao diện:

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 35


Menu đăng nhập vào hệ thống:

Sau khi chọn ngôn ngữ tiếng việt thì màn hình đăng nhập sẽ cho ngƣời dùng 3 quyền đăng nhập,
quyền đăng nhập ban tổ chức giải, quyền ban huấn luyện đội bóng, quyền khán giả, trong 3
quyền này thì chỉ có quyền khán giả là không có mật khẩu, các quyền còn lại nhập mật khẩu
không vƣợt quá 5 ký tự.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 36


Quyền đăng nhập của ngƣời dùng:

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 37


Menu chào mừng đến với ban tổ chức giải khi đăng nhập thành công với ban tổ chức
giải:

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 38


Menu ban tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia;

Menu ban tổ chức bao gồm giới thiệu nhân sự của ban tổ chức , đƣa ra các thông tin của
ban tổ chức về giải đấu và các thông tin thông báo trong nội bộ của ban tổ chức.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 39


Menu ban tổ chức giải đấu quản lý đội bóng;

Menu này ban tổ chức sẽ nhập các đội bóng tham dự giải đấu, thay đổi các thông tin về
đội bóng nếu có sự thay đổi trong đội bóng đƣa nên, ngoài ra nếu có sự thay đổi về huấn luyện
viên trong suốt giải đấu.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 40


Menu ban tổ chức quản lý các cầu thủ.

Menu này sẽ thêm các cầu thủ ghi bàn để lập danh sách các vua phá lƣới, ngoài ra còn
nhập các danh sách các cầu thủ bị thẻ phạt để có hình thức kỉ luật là cấm thi đấu trong trận đấu
tiếp theo.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 41


Menu ban tổ chức quản lý các nhà tài trợ cho giải đấu.

Menu này sẽ nhập các nhà tài trợ của giải đấu này, nhập các thông tin của nhà tài trợ,
hình thức tài trợ, cách thức quảng cáo của nhà tài trợ.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 42


Menu ban tổ chức quản lý các sân vận động.

Ban tổ chức sẽ nhập các sân vận động, thay đổi các thông tin về sân vận động, từ đó đƣa
ra các trận đấu của giải cho phù hợp với lịch thi đấu của giải.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 43


Menu quản lý trận đấu;

Sau khi nhập các đội bóng ban tổ chức sẽ chia bản thi dấu, lên lịch thi đấu trong các bảng
thi đấu, sau mỗi trận đấu sẽ lập bảng điểm cho đội bóng.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 44


Menu ban tổ chức quản lý ban trọng tài của giải đấu;

Ban tổ chức sẽ nhập danh sách trọng tài của giải đấu. thay đổi các thông tin của ban trọng
tài cho từng trận đấu.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 45


Màn hình chào mừng khi đăng nhập vào ban huấn luyện của đội bóng;

Khi đăng nhập thành công với ban huấn luyện đội bóng, với ban tổ chức cho tên và mật
khẩu thì sẽ đăng nhập vảo ban huấn luyện đội bóng.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 46


Menu ban huấn luyện đội bóng;

Trong menu ban huấn luyện đội bóng ngoài các thông tin về ban huấn luyện đội bóng,ta
còn biết thêm các thông tin về đội bóng và các sơ đồ chiến thuật của đội bóng trƣớc mỗi trận
đấu.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 47


Menu ban huấn luyện đội bóng quản lý cầu thủ của đội bóng;

Sẽ thêm các thông tin về các cầu thủ của đội bóng của mình, để ban tổ chức sẽ duỵệt và
các cầu thủ sẽ đƣợc thi đấu cho các trận thi đấu tiếp theo.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 48


Menu ban huấn luyện đội bóng quản lý các nhà tài trợ cho đội bóng của mình.

Sẽ thêm và sửa các thông tin về các nhà tài trợ, tài trợ cho đội bóng của mình, và nhà tài
trợ đƣa ra các hình thức quảng cáo của nhà tài trợ.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 49


Menu tra cứu các vua phá lƣới của giải, các cầu thủ bị thẻ phạt và hình thức kỉ luật của
cầu thủ này, ngoài ra còn tra cứu các thông tin về các cầu thủ trong đội bóng của mình.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 50


Giao diện chào mừng khi đăng nhập với ngƣời dùng là khán giả, không cần mật khẩu.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 51


Menu khán giả sẽ nhận đƣợc các thông tin của ban tổ chức giải,xem các thông tin mà đội
bóng đƣa ra trƣớc mỗi trận đấu, ngoài ra khán giả còn có thế dự đoán kết quả trƣớc mỗi trận đấu.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 52


Menu mua vé xem trƣớc mỗi trận đấu.

Khán giả có thể đạt mua vé qua mạng mà không cần đến mua vé trƣớc mội trận đấu mà
mình muốn đến xem và cổ vũ cho đội mình yêu thích.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 53


Menu tra cứu của khán giả.

Khán giả có thể tra cứu các vua phá lƣới,các thẻ phạt cho các cầu thủ, ngoài ra còn có thể
tra cứu các thông tin về các cầu thủ mà mình yêu thích.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 54


Menu giải thƣởng cho khán giả và giải thƣởng cho đội tuyển.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 55


IV.2 Thiết kế các From;

From ban tổ chức giải;

Bao gồm các thành viên của bản tổ chức giải đấu, để các đội bóng có thể biết và các khán
giả có thể biết đƣợc thông tin từ các ban tổ chức giải đấu.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 56


From quản lý đội bóng;

Ban tổ chức sẽ nhập các thông tin từ các ban huấn luyện đội bóng gởi lên. Từ đó sẽ lên
lịch thi đấu cho từng đội bằng hình thức chia bảng đấu cho từng đội.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 57


From quản lý cầu thủ, ban tổ chức sẽ nhập các cầu thủ ghi bàn, để lập danh sách các vua
phá lƣới.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 58


From quản lý cầu thủ ban tổ chức sẽ nhập các cầu thủ bị thẻ phạt, từ đó sẽ đƣa ra các hình
thức kỉ luật cho các cầu thủ cho các trận tiếp theo.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 59


From quản lý nhà tài trợ;

Ban tổ chức giải đấu sẽ nhập danh sách các nhà tài trợ của giải đấu, mỗi nhà tài trợ sẽ có
một mã nhà tài trợ, tên nhà tài trợ, số tiền tài trợ trực tiếp cho giải đấu, và hình thức quảng cáo
của nhà tài trợ.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 60


From quản lý sân vận động của giải;

Ban tổ chức sẽ nhập vào mã sân vận động, tên sân vận động, mã đội chủ nhà, tên đội chủ
nhà, có thể chỉnh sửa các thông tin về sân vận động, từ đó đƣa ra các ngày thi đấu sao không
trùng nhau và thu hút đƣợc nhiều ngƣời xem đến sân vận động.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 61


From quản lý trận đấu của ban tổ chức giải;

Ban tổ chức sẽ lên lịch thi đấu bằng cách nhập các thông tin về hai đội bóng, giờ thi đấu
của hai đội bóng, nhập các mã trọng tài điều khiển trận đấu, mỗi một trận đấu sẽ có một mã thi
đấu riêng. Từ mã trận đấu ta có thể tìm các thông tin từ hai đội bóng thi đấu.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 62


From quản lý trận đấu;

Nhƣ vậy ban tổ chức sẽ nhập vào mã trận đấu từ đó máy tính sẽ điền các thông tin về đội
bóng thi đấu nhƣ bảng trên đã nhập, từ đó ban tổ chức kiển tra lại và nhập thêm các thông tin
điểm cho từng đội và các cầu thủ ghi bàn cũng nhƣ các cầu thủ bị thẻ phạt.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 63


From quản lý trọng tài trong giải đấu;

Mỗi trọng tài sẽ có một mã trọng tài là duy nhất, tên trọng tài, ban tổ chức sẽ nhập vào
hay hủy bỏ các trọng tài vào ban trọng tài của giải đấu.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 64


From ban huấn luyện đội bóng;

Ban huấn luyện đội bóng sẽ thêm vào hoặc hủy bỏ các thành viên trong ban huấn luyện
đội bóng cho ban tổ chức giải, từ đó ban tổ chức giải sẽ sẽ đƣa các thông tin này cho nên đé các
đội bóng khác và khán giả biết đƣợc thông của đội bóng trƣớc trận đấu.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 65


From ban huấn luyện đội bóng quản lý các nhà tài trợ cho đội tuyển.

Ban huyến luyện sẽ thêm vào hay hủy bỏ cá kênh thông tin về nhà tài trợ cho đội bóng
của mình, thông tin này sẽ đƣợc ban tổ chức giải cập nhập cho các đội tuyển khác và khán giả
biết các thông tin về nhà tài trợ cho đội bóng này.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 66


From về thông tin đội bóng trƣớc mỗi trận đấu;

Trƣớc mỗi trận đấu thì ban huấn luyện sẽ đƣa ra đội hình chính thức của đội tuyển sẽ thi
đấu, để ban tổ chức xem xét đối chiếu với các cầu thủ này hợp lệ không, trận đấu đƣợc diễn ra.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 67


From tra cứu thông tin về cầu thủ của từng đội tuyển;

Có thể tra cứu theo mã số cầu thủ hay tra cứu theo tên cầu thủ, vì tra cứu theo tên thì có
thể trùng tên, nhƣng tra cứu theo mã cầu thủ là duy nhất.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 68


From về khán giả đặt mua vé;

Khán giả biết đƣợc sân còn trống hay hết chỗ ngồi để đặt mua vé để cổ vũ cho đội tuyển
của mình yêu thích nhƣng với điều kiện phải có hộ khẩu và phải có mã số ngân hàng. Khi đó ban
tổ chức sẽ gởi vé về theo địa chỉ.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 69


From tra cứu thẻ phạt;

Khán giả có thể tra cứu các thông tin về các cầu thủ bị thẻ phạt, nhƣ vậy cũng nhƣ phần
trên khi tra cứu nếu tra cứu theo mã số là duy nhất. những tra cứu theo tên có thể trùng nhau,
nhƣng khác mã số cầu thủ vì mã số là duy nhất.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 70


From tra cứu vua phá lƣới;

Khi tra cứu vua phá lƣới ta sẽ nhận đƣợc 3 cầu thủ phá lƣới nhiều nhất tại thời điểm mà
ta tra cứu.

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 71


From khán giả tìm thông tin trƣớc trận đấu của đội bóng;

Trƣớc mỗi trận thi đấu ban huấn luyện sẽ đƣa ra đội hình thi đấu của đội tuyển.

CHƢƠNG V- THIẾT KẾ Ô SỬ LÝ

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 72


V.1 Mô tả ô xƣ̉ lý Tìm kiếm cầu thủ của form Quản Lý cầu thủ

Tên ô xử lý: Tìm kiếm cầu thủ : Số 1


Form : Quản Lý cầu thủ
Input : ma_ct,ma_bd,ma_vt,ten,quoctich,soao,thanhtich
Output : Thông tin của cầu thủ ( nếu tì m thấy kết quả )
Table liên quan : cầu thủ

Tenct=ten
Ma_db=doibong

đị a chỉ KH = b;
Mở table

CẦU THỦ

S
Trong khi
còn dữ liệu

Đ S Đóng table CẦU THỦ

Đ Đọc dòng D

S Hiện thị kết quả

D.Ma_ct=ct

D.DB=doibong

Lưu lại

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 73


V.2 Mô tả ô xƣ̉ lý Thêm cầu thủ mới của form Quản Lý cầu thủ

Tên ô xử lý: Thêm cầu thủ mới Số 2


Form : Quản Lý cầu thủ
Input : ma_ct,ma_bd,ma_vt,ten,quoctich,soao,thanhtich
Output : Thông tin cầu thủ mới và Mã_ct mới
Table liên quan : CẦU THỦ

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 74


ma_ct:Mã_ct

ma_bd:mã_db

ma_vt:mavt

ten,quoctich,soao,thanh
tich…..

Tạo dữ liệu D:


D.ma_ct = x
Mở table
D.mã_db = y CẦU THỦ

D.mã_vt = z

D.Ten = t…..
Tạo dữ liệu D vào
table CẦU THỦ

Đóng table CẦU


THỦ

V.3 .Mô tả ô xƣ̉ lý: Tạo cầu thủ mới của form Quản Lý cầu thủ

Tên ô xử lý: Tạo cầu thủ mới Số 3


Form : Quản Lý cầu thủ
Input: ma_ct,ma_bd,ma_vt,ten,quoctich,soao,thanhtich
output: Thông báo đã tạo ra cầu thủ mới trong cơ sở dữ liệu

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 75


Table liên quan : cầu thủ

Mô tả Tạo dữ liệu D với


d.mã_ct=ma_ct
ma_ct,

ma_bd,
d.ma_db=ma_db

ma_vt d.ma_vt=ma_vt
,ten,

quoctich,

soao,thanhtich

Mở table cầu thủ

Tương ứng

Chưa hết dữ S


liệu

Đ
Đóng table
Tạo dữ liệu D với cầu thủ
d.mã_ct=ma_ct

Thêm cầu thủ mới d.ma_db=ma_db

d.ma_vt=ma_vt…..

V.4. Mô tả ô xƣ̉ lý Tạo đội của form quản lý đội bóng

Tên ô xƣ̉ lý : Tạo đội bóng Số 4

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 76


Form: nhập vào đội bóng
Input: Ma_db,Ten_db,Ma_san,Ma_td,Ma_hlv,dphuc,Ma_ntt

Ouput: thông báo trong cơ sở dữ liệu


Table liên quan : đội bóng

Mở table đội bóng

Tạo dữ liệu D với


D.ma.db=ma_db
D.tendb=ten_db
…………………..

Đóng table đội bóng

Hiển thi kết quả

V.5 Hủy đội bóng

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 77


Tên ô xử lý: hủy đội bóng Số 5

Form : đội bóng


Input: Thông tin tất cả liên quan đến đội bóng cần xóa
Output: Thông báo đã xóa
Table lien quan : Đội bóng,cầu thủ

Đội
bóng:mãđộibóng

Mở table
đội bóng

Khi chưa Đọc dữ Nếu


hết dữ liệu dòng D
S Đ x.TEN = b

Mở table cầu thủ Đ


Đóng table đội
bóng Xóa đội bóng
trong table đội
bong

Khi chưa
Hiển thị kết s hết dữ Đ
quả liệu

kết quả S
Nếu
D.mã_db=ma_db

y..MSMH=a[i]
Xóa dữ liệu cầu thủ có liên quan đến
đội bóng cần xóa
Đ

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 78


Đây là những trình bày cơ bản một vài thuộc tính trong phân tích và quản lý giải vô địch
bóng đá quốc gia,đó là các phƣơng thức sử lý lƣu ,thêm ,xóa,tạo mới một thuộc tính

Chƣơng VI: Đánh giá mô hình phân tích


VI.1 Ƣu điểm :
Thể hiện khá đầy đủ về các quan hệ, các thuộc tính tƣơng đối gần giống thực tế
Cấu trúc dữ liệu và thuật giải tƣơng đối đầy đủ để có thể phát triển phần mềm

VI.2 Khuyết điểm:


Cấu trúc rộng làm cho không thê tổng quát hết tất cả các quan hệ
Mô hình các cầu thủ chƣa giống thực tế thiếu quản lý cầu thủ nƣớc ngoài ,chƣa có
thị trƣờng chuyển nhƣợng…

Quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia 79