You are on page 1of 5

உதய$: மர'கேள எ, மக,க-...

8/7/10 6:46 PM

Share Report Abuse Next Blog»

FRIDAY, JULY 30, 2010 ப0M, வரலாi


March (3)
மர'கேள எ, மக,க-... April (8)
May (6)
September (1)
October (1)
November (1)
December (2)
February (1)
June (1)
July (7)
August (1)
October (2)
November (1)
April (2)
June (1)
July (3)

வைகக- MY BLOG LIST


ச/0யம'கல$ எ,ற3$ உ'க4567 ச8ெடன <ைன>56 வ@வ3
சAதன மர5 கட/தBகார, DரEபனாக/தா, இ@56$
இ@56$. இHேமB அAத க8Nைர (3) Tamizachi : :
கMைதக- (5) தPழ7h
J$ப/ைத/ தய>ெசK3 அL/3 MN'க-
MN'க-. இH ச/0யம'கல$ எ,ற3$ -
யா@56$ <ைன>56 வரEபோ வ3
வ3, இAத அKயாசாPயாக/தா, இ@56$
இ@56$. தகவB (2)
உலக$ QR5க அAத ஊ@56 ஏUப8V@56$ கள'க/ைத/ 3ைட5Wற Tamizachiyin-
Periyar
காXயமொ,ைற
,ைற, இAத மZஷ\ ச/தPBலாமB ெசK0@5Wறா\ -
எ,ப3தா,, ‘மர'க],
எ,ப3தா, மர'க], மகா/மா
மகா/மா’ M@ைதE ெபU^@56$ இAத
அKயாசாP_, சாதைன
சாதைன!
எ,ைனE பU^
பU^....
ச/0யம'கல/0`@A3 ப/3 Wலோ a8ட\ தொைலMB இ@5Wற3
ேவ8Nவ,bc\ Wராம$ /த$ 250 DNக-
Wராம$. மொ DNக-. அத, ம5க- தொைகயோ
ஆ_ர$ ம8Nேம ஆனாB, அ0B ‘ஆ_ர/0B
ம8Nேம. ஆனாB ஆ_ர/0B ஒ@வரான
ஒ@வரான’ அKயாசாP56
வய3 76. ஆனாf$ மனதளMB இைளஞராகேவ இ@5Wறா\
இ@5Wறா\.

அEபV எ,ன இவ\ ெபXதாக7 சா0/3M8டா\


சா0/3M8டா\?

அவ\ சாதைனையE பா\EபதU6 Q,னாB அவைரE பU^ய ஒ@ hi


6^EைபE பா\/3 MNவோமா
மா?

த, ஐ$ப/தோ அKயாசாP56, ‘ப-]5kட$


@ வய3 வைர_f$ அKயாசாP56 ப-]5kட$’ எ,Wற

http://kalyanje.blogspot.com/2010/07/blog-post_30.html Page 1 of 5
உதய$: மர'கேள எ, மக,க-... 8/7/10 6:46 PM

ஒUைற வா\/ைதைய5kட எRதவோ பV5கவோ ெதXயா3


ெதXயா3. பா\/3 வAத
கMைதக-, hiகைதக- எR3Wறவ,. ப/0Xைக -
தொLB ஆNேமKEப3தா,
ஆNேமKEப3தா,. ஒ@கால/0B சொ Aதமாக நாUப3 ஆNக-
hHமா இர8ைட5 60ைர_B சவாX! தU€3
அவXட$ இ@Aதன
இ@Aதன. ப0ைனA3 வ@ட'க456 Q,னாB நடAத அவர3
இய56ன\ ேக.எ~.ரM6மாXட$ 0ைர5கைத
மக], 0@மண7 ெசல>க45காக அைவ அைன/ைதoேம MUக Mவாத56RMB ப•... ேமf$ ’b0ய தைலQைற’ வார
ேவpVய qr<ைல
qr<ைல. இEபோ 3 அKயாசாP ஒ@ Mவசாய5k`
Mவசாய5k`. பக`B இதL, உதM ஆhXய\ •iEb...‚ட\b56:
qXயZ$ இரMB மpெணpைண Mள56$ ம8Nேம ம8Nேம, ெவ]7ச$ த@$ kalyangii@gmail.com அைலேபh: 9500061604
ஒேர ஒ@ h,ன5 6Vைச DNதா, இEபோ ைத56 P7ச$
P7ச$. Pக7
சaப/0Bதா,
சaப/0Bதா,, மைழ/தொ காரணமாக, sமா\ 100 ஓNகைள5 கொ
Bைல காரணமாக pட
உ@மா^_@5Wற3. kடேவ அவர3 3ைணMயான 65
ஓ8NDடாக அ3 உ@மா^_@5Wற3
வய3 க@Eபா/தா
க@Eபா/தா.
ப/3வXE பாராMB QVA3 போ Wற3 அKயாசாP_, பயோ ேட8டா
ேட8டா. ஆனாB
அவர3 ச50P5க சாதைன
சாதைன, நாைளய சX/0ர/0B இட$ெபறE போ வ3
உi0
உi0. அதU6 Q,ேன
Q,ேன, அவர3 ஃEளாvேப5 ச$பவ$ ஒ,ைற கொ wச$
xைவp8 ெசK3 பா\Eபோ மா
மா?

அ3 1984$$ வ@ட$
வ@ட$. அEபோ3 அKயாசாP56 ஐ$ப/தோ @ வய3
வய3. பV5க/
ெதXயா3 எ,றாf$
எ,றாf$, y5கைட56E போ K அ,ைறய நா]தைழ
அN/தவ\கைளM8N வாh5க ைவ/3ைவ/3, நா8N நடEைப/ ெதXA3
கொ ஆ\வமா_@A0@5Wறா\. ‘ஆNேமK5Wற
-வ0B ஆ\வமா_@A0@5Wறா\ ஆNேமK5Wற ஆ-தாேன
ஆ-தாேன’ எ,i
அAதE ‘ெப@ைச
ெப@ைச’ யா@$ அல8hய$ ெசKயாமB
ெசKயாமB, அAத ஊ\ இைளஞ\க-
அவ@567 ெசK0கைள வாh/35 கா8Vய3 ம8NPBலாமB
ம8NPBலாமB, ெமBல
ெமBல அவ@56E பV5க>$ கUi5 கொ N/0@5Wறா\க-
N/0@5Wறா\க-. நாளைடMB
நாளைடMB,
ேபEபXB வ@$ ெசK0கைள எR/35 k8VE பV/3E bXA3 கொ -Wற
அள>56/ ேத^M8டா\
ேத^M8டா\.
இர> ேநர'க]B ப5க/3 D8N ெநச>/ தொ Lலா]யான ர'கசாP_,
ேரVயோ MB
MB, கோைவ வானொ̀ஒ`பரEbWற ெசK0 மUi$ <கr7hகைள5
ேக8ப3 வாV5ைக
வாV5ைக. ெசK0 ேக8காமB c'கE போ னேத இBைல
இBைல.
அEபVயொ @நா- அவ\ ேக8ட <கr7hதா,
<கr7hதா,, அவ\ மன0B ஒ@
உi0மொ Lைய ஏUi5 கொ -ள ைவ/0@5Wற3
ைவ/0@5Wற3.

“நம3
நம3 நா8VB z\வள$ Pக>$ 6ைறA3 கொ pேட போWற3
Wற3. மைழ
பொK/3E போக ஆர$J/0@5Wற3
ஆர$J/0@5Wற3. இHேமB Mவசாய$ எ,ப3$
எ,ப3$, ப_\
அiவைட எ,ப3$ <ரAதரமாக இ@5கE போ வ0Bைல
வ0Bைல. {P
{P, நா456
நா- qடாW5 கொpேட போ வதாB
வதாB, மர'க- அ0கமான அளMB
ேதைவEபNW,றன
ேதைவEபNW,றன. அைவகளாBதா, நம56 மைழ ெபKo$ வாKEb
அ0க$
அ0க$. ஆகேவ நா$ அைனவ@$ ஒ@ இA0யராக நம3 நா8ைட
எ0\கால/0B காEபாUற ேவpVய க8டாய/0B இ@5Wறோ $
$. எனேவ
ஆ456 ஒ@ மரமாவ3 வள\Eபைத ந$ கடைமக]B ஒ,i எ,பைத
உi0மொ Lயாக ஏUi5 கொ -வோ $
$” எ,பேத அAத <கr7h_B
உைர. (sமா\
வாh5கEப8ட உைர sமா\ 25 வ@ட'க456Q,
வ@ட'க456Q,, அAத வானொ̀
<கr7hைய/ தொ 6/3 வழ'WயவX, ெபய\ Q@கானAத$ எ,பைத5kட
அKயாசாP இAத வய0f$ <ைன> k\Wறா\
k\Wறா\!)

அAத <Pடேம த, மன0U6- மர$ வள\56$ உi0மொ Lைய ஏUi5


கொpட அKயாசாP
அKயாசாP, அN/த நா- காைல_B ெசKத QதB Mஷய$
Mஷய$,
Wராம/ைத7 sU^_@56$ ேவEபமர'க], |r hத^5 Wட56$ அத,
ேசகX/3, ஊ@56 ஒ356Ebறமான - இவ\ ஆNேமK56$
Mைதகைளo$ ேசகX/3
இடமான - கா8டோைட_B ஆர$J/3 sமா\ },i Wலோ a8ட\
தொைலM`@56$ மாேத~வர, மைல அVவார$ வைரவைர, இ@ம@'Wf$
த5க இைடெவ]M8N Mைத/0@5Wறா\
Mைத/0@5Wறா\. நாளைடMB
நாளைடMB, அAதE
bற$போ56 <ல/0B இவ\ Mைத/தைவக]B ெசVயாக வள\A3
<,றைவக], எp•5ைக ம8N$ }வா_ர/ைத/ தொ 8V@5Wற3
8V@5Wற3!

http://kalyanje.blogspot.com/2010/07/blog-post_30.html Page 2 of 5
உதய$: மர'கேள எ, மக,க-... 8/7/10 6:46 PM

அைவக456E பொ iைமயாக Q-ேவ`_8N ஆNஆN, மாNக- ேமKA3


MடாதபV Pக5 கவனமாகE பா3கா/3 வள\/0@5Wறா\ அKயாசாP
அKயாசாP.
தா, வள\56$ ஆNக], எ7ச'கைளேய ேசகX/3
ேசகX/3, அAத7
ெசVக456 உரமாக>$ இ8N வA0@5Wறா\
வA0@5Wறா\. கpQ,ேன அைவக-
மளமளெவ,i வள\A3 கொ pV@EபைதE பா\/த அKயாசாP56
சAதோஷ$ JVபடMBைல
JVபடMBைல. hல வ@ட'க]B அAத7 ெசVக- மர'களாக
மா^_@5W,றன
மா^_@5W,றன. தன56 ஒ@ ஆp6ழAைத இBைலேய எ,Wற வ@/த$
zpட நா- அKயாசாP_, மனைத உi/05 கொ pேட_@A0@5Wற3
pேட_@A0@5Wற3.
ஒ@க8ட/0B அைதE பU^ கவைல கொ -ளாமB
-ளாமB, தா, Mைத_8N உரP8N
வள\/த மர'கைளேய தன3 மக,களாகE பாM/3
பாM/3, ேமf$ கவனமாக
அைவகைளE பராமX/0@5Wறா\
பராமX/0@5Wறா\.
இ,i அ/தைன மர'க4$ ஓ'W உய\A3 வள\A3
வள\A3, அAத ேவ8Nவ,
bcைரேய ஒ@ பswசோ ைலயாக மாU^ அைம/0@56$ அ0சய$
<கrA0@5Wற3
<கrA0@5Wற3. ஆ_ர5கண5கான பறைவக456 அைட5கல$
கொN/0@5W,றன அAத மர'க-
மர'க-.

“இAத
இAத உலக/3ல ஒ@ அEபZ56 ஆ$பளE b-ைள'க
b-ைள'க, ஒpƒேல\A3
ப/3E ேப@ இ@Eபா'க
இ@Eபா'க, இB„'களா த$…
த$…? ஆனா }வா_ர$ ஆ$bளE
b-ைள'க என567 சொ Aத மக,களா
மக,களா, எ'கpƒ Q,னாV க$…ரமா
வள\A3 <5WறாZ'க
<5WறாZ'க.... இதMட என56 ேவற சொ /3 சொக$ எ3>$
ேவணாwசாP
ேவணாwசாP..... இ3 ஒpேண என56E போ 3'கpƒ... “ எ,i
3'கpƒ
கோைவ/ தPLB ேபh ந$ைம ெநWழ ைவ5Wறா\ அKயாசாP
அKயாசாP!
உpைமதா,
உpைமதா,. இAத அEபாM அKயாசாP_, இ,ைறய சொ /3 ம0Eb
எ†வள> ெதXoமா
ெதXoமா?

அவ\ 6V_@56$ ஓ8N DN DN; ஈரோ


N ஜூHய\ ேச$Jய, எ,ற அைமEJ,
சா\பாக நட/தEப8ட <கr7hயொ ,^B எ$
எ$.எ~
எ~.உதய}\/0யாB
உதய}\/0யாB
வழ'கEப8ட ‘மர'க],
மர'க], மகா/மா
மகா/மா’ எ,Wற ப8ட/தோ N kVய ஒ@ ŠBN
ŠBN;
ஈரோN h/தா\/தா ெம8X5 ப-]_`@A3 கொ N/த கpணாV JேரP8ட
ஒ@ வாr/3 மடB
மடB. இவர3 ெசK0 ஆ\வ/0U6E பXசாக
பXசாக, 6ழAைதசாP
எ,Wற உ-‹\ நpபராB வழ'கEப8ட ஒ@ h^ய Vரா,h~ட\
Vரா,h~ட\. kடேவ
hல <கr7hக]B அவ@56E போ \/தEப8ட எ8N சாBைவக-
சாBைவக-. அAத7
சாBைவகைளE பU^
பU^, அKயாசாP Pக>$ M8ேட/0யாக7 சொ BWறா\
BWறா\,

''அAதE
அAதE ப8N/ 3•'கதா, என56$ எ$பொ wசா056$ 6]\கால/0ல
போ /05க ஒபயோகமா இ@563'க த$J
த$J...”

காA0_, <ைனவாக த, வாrநா]B ச8ைடேய அ•யாத


அKயாசாP_, ஒேர வ@/த$ எ,ன ெதXoமா
ெதXoமா? இரpN வ@ட'க456
Q, அவ\ ெவ]Œ\ போ _@Aதபோ 3
3, hல ச}க Mரோ0க-
0க-, அவ\
மக,களாக க@0 வள\/த hல மர'கைள இரவோ N இரவாக
இரவாக, ேவரோ
N
ெவ8V எN/37 ெச,ற3தா,
ெச,ற3தா,. ஊ@56/ 0@$Jய அவ\ 3V/3E போ K
ஈரோN கெல5டXட$ ஓடோ VE போ
K bகா\ மZ அ]/0@5Wறா\
அ]/0@5Wறா\. ஆனாB
அதU6 எAதMத நடவV5ைகo$ இ3வைர இBைலெயன ஆத'கEபN$
அKயாசாP
அKயாசாP, அAத bகா\ மZMUகான ர•ைதE ப/0ரமாக ைவ/0@A3
ந$PடQ$ ஆத'கமாக5 கா8NWறா\
கா8NWறா\. ஆனாf$ தன56/தாேன
சமாதானEபN/05 கொ pடவராக
pடவராக,

''ஆ_ர$
ஆ_ர$ சAதன மர'கைள ெவ8V7 சாK7ச DரEபைனதா, இAதE
எR3னா'க, V .M
ேபEப\கார'க மாKws மாKws எR3னா'க M. பொ
8V5கார'க4$
கைத கைதயா சொ B`E படமா எN/35 கா8Nனா'க
கா8Nனா'க. இ3ல ந$ம சொBற3

http://kalyanje.blogspot.com/2010/07/blog-post_30.html Page 3 of 5
உதய$: மர'கேள எ, மக,க-... 8/7/10 6:46 PM

எEபV'க சாP எNபN$


எNபN$?”
ஒ@ பsைமE bர8hையேய <கr/0_@56$ அKயாசாP_, இAத
ஆத'கP5க5 ேக-M_B உpைம இ@5க/தா, ெசKWற3
ெசKWற3.. அவர3
மைனM_டQ$ ப5க/3 D8N5காரXடQ$ இவ\ த, கைடh ஆைசயாக
ஆைசயாக,
‘நா,
நா, இறA3M8டாB sNகா8VB bைத/3Mட5 kடா3
kடா3. எ, }வா_ர$
மக,க456 நNேவ ஒ@ இட/0B 6Lதோ pV/தா, bைத5க ேவpN$
ேவpN$’
எ,ப3தானா$
எ,ப3தானா$.

சaபகாலமாக
சaபகாலமாக, அKயாசாPைய வiைம வfMழAதவராக ஆ5W5
கொpV@5Wற3
pV@5Wற3. மாதாமாத$ வA3 கொ pV@Aத Q0யோ \
உதM/தொ ைகயான நாŽi •பாKkட
•பாKkட, கடAத ஐA3 மாத'களாக
வரMBைலயா$
வரMBைலயா$. அதU6 ம•யகாரXடQ$
ம•யகாரXடQ$, தாhBதாXடQ$ 0னசX நடA3
கொpV@Eபதாக ேவதைனயோ N சொBf$ அKயாசாP
அKயாசாP, அAத5 கvட
•வன/0f$ இ@ப/0 ஐA3 வ@ட'க456 Q,ன\Q,ன\, கோைவ வானொ̀
}ல$
}ல$, தா, எN/35 கொpட உi0மொ L வாசக'கைள இ,னQ$
<ைனMB ைவ/35 கொ pN
pN, ந$ அைனவXடQ$ ஒ@ ேவpNகோ ைள
Q,ைவ5Wறா\
Q,ைவ5Wறா\:

''எதோ
எதோ எ,னால QVwச3 QVwச3, எEபVயோ கvடEப8N }வா_ர$ மர'கள தH
ஆளா வள\/38ேட,
வள\/38ேட,. ஆனா z'க எBலா@$ எBலா@$, இAத நா8Nல எதாவ3 ஒ@
இட/3லயாவ3 ஒேர ஒ@ மர$ வள\Eபோ $Z உi0மொ L
எN/356D'களா
எN/356D'களா?”
அKயாசாP_, இAத ‘ஒேர ஒேர ஒ@ ஒ@’ ேக-M56 ந$PB எ/தைன ேபXட$
‘ஆ$
ஆ$’ எ,Wற ப0B இ@5Wற3 இ@5Wற3?
-------------------------------------------------------------------------------------
(b0ய
b0ய தைலQைற_B நா, எR0ய இAத5 க8NைரையE பV/3M8N
அத, வாசக\ ஒ@வ\ ெபXயா\ மாவ8ட கெல5டXட$ தகவB அ^o$
உXைம7 ச8ட/ைதE பய,பN/0 அKயாசாP56 <fைவ_`@Aத
Q0‘\ உதM/ ‚ைகைய ெபUi/ தAத’N மாதாமாத$ அAத அAத
உதM/ ‚ைக அவ@56 தவறாமB Wைட56$பV ெசK0@5Wறா\ ெசK0@5Wறா\.
அ’N பல தHயா\ ‚pN <iவன'க4$ வ'W சா\Aத அைமEbக4$
அKயாசாP56 பாரா8NMழா5க- எN/த’N ஆ_ர5கண5WB
அவ@56 பண உதMo$ ெசK0@5W,றன ெசK0@5W,றன. அ’N இAத5 க8Nைரைய
b0ய தைலQைற_B பV/3M8N அKயாசாPைய ேநXB சA056$
M@Eப$ “pN அவைர7 சA0/த’N அைத த, வைலEப5க/0f$
ப0> ெசKத 0@E{ைர7 ேச\Aத நpப\ Qர]6மா\ ப/மனாபZ56 எ,
ந,^
ந,^. அவர3 ப0ைவo$ ேமf$ பட'கைளo$ பா\5க பா\5க:
http://eniyoruvithiseivom.blogspot.com/2009/12/3000.html )
Posted by கBயாp6மா\ at 2:51 AM

3 comments:
Tanvi said...
sமா\ 25 வ@ட'க456Q,, அAத வா”` <கr7hைய/ ‚6/3
வழ'WயவX, ெபய\ Q@கானAத$ எ,பைத5kட அKயாசாP இAத
வய0f$ <ைன> k\Wறா\!//

5ேர8.

•$ப ெநWrவா இ@56.


July 30, 2010 3:18 AM

http://kalyanje.blogspot.com/2010/07/blog-post_30.html Page 4 of 5
உதய$: மர'கேள எ, மக,க-... 8/7/10 6:46 PM

Dyena Sathasakthynathan - டயானா சதா


சதா'ச50 நாத, said...
ச50'நாத,
உpைம.... ெநWழ ைவ/த ஓ\ ப0>

வா”` அ^MEபாளராக இ@56$ ஒ@வ\ ச}க/0B ஒ@ பாமர


மHதHட$ ஏUபN/த5kVய பா0Eb எ†வள> cர$ அளEபXய3 எ,ப3
இதU6 ஓ\ உதாரண$. நாZ$ ஒ@ சக அ^MEபாள\ எ,ற x0_B
–BWேற, ... எ,Zைடய <கr7hக]Bkட hல Mடய'கைள நா,
பW\A3 “-4$€3 ‘hEேப,.. இAத Mடய'க- ம5க- மனைத
எAதள> cர$ பா056$ எ,i...
உpைம_ேலேய இைத வாh56$ €3 என56$ kட உ-‹ர
சA’ச$... இ3€,ற ச}க/356 ந,ைம த@$ அ^>i/தBகைள
ேமU“-4$ €3 இE€3 இBலாM8டாf$ இ,Z$ 30
வ@ட'க456 Jறகாவ3... இEபV நா$ இ,i பW@$ Mடய'கைள
ஒ@வ\ (ஒ@வராவ3 ) <ைன> kiவா\; அத, பV தாZ$ வாழ
எ/தHEபா\...

இ3ேவ ச}க —56-ள ஒ@ அ^MEபள@56$ ெப@ைம ேச\Eப3


எ,பைத ஆ•/தரமாக இ'6 –Bல ஆைசEபNWேற, .

இAதEப0ைவ எ, கpக456 எ8ட7ெசKதைம56 P5க ந,^ ஐயா


July 31, 2010 2:01 PM

W@vண Jரb said...


Qர] என56 ெந@'Wய நpப\ எ,பதாB அவZைடய ப0ைவ
ஏU5கனேவ பV/3M8ேட,. இ,Z$ பல நBல Mஷய'கைள b0ய
தைலQைற }ல$ பW\D\க- எ,i ந$bWேற,.
August 1, 2010 7:23 AM

Post a Comment

Links to this post


Create a Link

Home Older Post

Subscribe to: Post Comments (Atom)

Kiva Microfinance
"Loans that Change Lives." Make a Difference and
Lend Today!
Public Service Ads by Google

Picture Window template by Josh Peterson. Powered by Blogger.

http://kalyanje.blogspot.com/2010/07/blog-post_30.html Page 5 of 5