You are on page 1of 49

ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay với sự hội nhập kinh tế thế giới, Việt Nam gia nhập WTO nên có nhiều nhà
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Nhiều công ty lớn nhỏ lần lượt ra đởi đòi
hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ. Nhu cầu tin học hoá sẽ giúp các doanh nghiệp rất nhiều
trong việc quản lý. Một trong những môn học giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản về
việc phát triển các phần mềm quản lý doanh nghiệp là môn phân tích thiết kế hệ thống
thông tin. Đồ án này thực hiện cũng với mục đích như vậy. Xin cám ơn thầy đã cung cấp
cho chúng em có những kiến thức quý giá, giúp chúng em có được sự nhìn nhận khái
quát về thực tế. Cảm ơn bạn bè đã tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng em hoàn thành tốt đồ
án này. Do đồ án này là một trong những sản phẩm đầu tay của chúng em nên sẽ không
tránh khỏi thiếu sót, mong Thầy và các bạn có những đóng góp ý kiến giúp chúng em
ngày càng hoàn thiện hơn.

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 2


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................2
Phần 1. Giới thiệu và đặc tả của đề tài…………………………………………………4
1. Giới thiệu về đề tài...………………………………………………………….4
2. Đặc tả………………………………………………………………………….5

Phần 2. Phân tích………………………………………………………………………..6


1. Sơ đồ chức năng…..…………………………………………………………..6
2. Mô hình quan niệm dữ liệu…………………………………………………...9
3. Mô hình thực thể quan hệ……………………………………………………10
4. Mô hình DFD………………………………………………………………..11
5. Các ràng buộc toàn vẹn……………………………………………………...14
6. Mô hình quan hệ giữa các thực thể………………………………………….22
7. Từ điển dữ liệu………………………………………………………………23

Phần 3.Thiết kế chương trình…………………………………………………………25


1. Thiết kế menu……………………………………………………………….26
2. Thiết kế form………………………………………………………………..33
3. Thiết kế report……………………………………………………………….41
4. Ứng dụng…………………………………………………………………….45

Phần 4.Giới thiệu phần mềm sử dụng trong chương trình………………………….46


1. Phần mềm SQL Server 7.0…………………………………………………..46
2. Phần mềm Visual Basic 6.0………………………………………………….47

Phần 5.Tổng kết………………………………………………………………………...49


1. Các vấn đề làm được..………………………………………………………..49
2. Hạn chế của đề tài……………………………………………………………49
3. Kết luận………………………………………………………………………49

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 3


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

Phần 1:GIỚI THIỆU VÀ ĐẶC TẢ CỦA ĐỀ TÀI

1.GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI :


Với một xã hội ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu của con người ngày
càng cao. Trong đó nhu cầu về thư giãn và giải trí là hết sức cần thiết và rất quan trọng.
Sau một ngày làm việc mệt nhọc và vất vả thì con người cần được thư giãn và giải trí,
một trong những cách tốt nhất để thư giãn và giải trí là được nghỉ ngơi và nghe nhạc.
Giờ đây, để giúp cho những điều đó và giúp cho những người làm chương
trình Nhịp cầu âm nhạc đỡ vất vả thì chương trình quản lí Nhịp Cầu Âm nhạc đã được ra
đời.

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 4


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

2.ĐẶC TẢ:

Sử dụng chương trình để thực hiện công việc quản lý việc phát sóng của đài
truyền hình theo yêu cầu như sau :
Danh sách các bài hát được phép phát sóng và có trong băng đĩa lưu trữ được cập
nhật sẵn vào máy tính (gồm thông tin bài hát, nhạc sĩ, năm sáng tác, ca sĩ, thông tin liên
quan đến nhạc sĩ và ca sĩ ). Danh sách này sẽ được bổ sung thường xuyên khi có những
bài hát mới bạn sưu tầm được. Hàng ngày bạn sẽ cập nhật danh sách các bài hát được yêu
cầu phát ( kèm theo thông tin người yêu cầu, địa chỉ, số điện thoại, ngày yêu cầu, lời
nhắn ). Sau mỗi kì phát sóng, bạn sẽ cập nhật danh sách những bài hát được phát sóng
trong kì ( gồm ngày phát, bài hát, nhạc sĩ, ca sĩ ). Bất kì khi nào bạn muốn, bạn có thể tra
cứu những thông tin sau :
• Những bài hát được ưa thích nhất trong tháng ( có số lần thính giả yêu cầu
nhiều nhất ).
• Những bài hát thính giả yêu cầu chưa được phát sóng, số lần yêu cầu, dựa
vào đó bạn có thể lên lịch phát sóng cho những lần kế tiếp.
• Danh sách những thính giả yêu cầu 1 bài hát nhưng vì một lí do nào đó,
bạn không thể đáp ứng nhu cầu của những thính giả đó.

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 5


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

Phần 2: PHÂN TÍCH

1.Sơ đồ chức năng:

1.1.Sơ đồ chức năng của chương trình quản lý Nhịp Cầu Âm Nhạc :

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ


NHỊP CẦU ÂM NHẠC

ĐĂNG YÊU CẦU CỦA CẬP


BÌNH CHỌN BÁO CÁO
KÍ KHÁN GIẢ NHẬT

1.2.Sơ đồ chức năng ĐĂNG KÍ :

ĐĂNG KÍ

CA SĨ NHẠC SĨ

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 6


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

1.3.Sơ đồ chức năng YÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢ :

YÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢ

PHÁT BÀI HÁT

1.4.Sơ đồ chức năng BÌNH CHỌN :

BÌNH CHỌN

CA SĨ BÀI HÁT NHẠC SĨ

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 7


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

1.5.Sơ đồ chức năng CẬP NHẬT :

CẬP NHẬT

PHIẾU YÊU BÀI HÁT ĐÃ


BÀI HÁT
CẦU ĐƯỢC PHÁT

1.6.Sơ đồ chức năng BÁO CÁO :

BÁO CÁO

DANH MỤC
BÀI HÁT BÀI HÁT DANH MỤC
BÀI HÁT ĐÃ NHẠC
CHƯA CA SĨ ĐƯỢC BÀI HÁT CẦU
PHÁT SĨ
PHÁT YÊU CẦU SƯU TẦM

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 8


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

2.Mô hình quan niệm dữ liệu:

2.1.Mô hình quan niệm :

DSYC

1,n

DSYC-BH
1,n CASI
NHACSI

1,n 1,1 BIEUDIEN

1,n
DO 1,1
BAIHAT PHIEUYC
1,n 1,n
0,n
0,n
BH-YC
BH-
CHUAPHAT BH-
DAPHAT

1,n
1,n

DSCHUAPHAT DSDAPHAT

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 9


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

3. Mô hình thực thể quan hệ:

3.1Mô hình thực thể quan hệ :

BAIHAT(MABH, TEN, NOIDUNG, MANS)

DSYC(MADSYC, SOBH, NGAY)

CASI(MACS, TEN, GHICHU)

NHACSI(MANS, TEN, GHICHU)

DSCHUAPHAT(MADSCP, SOBH, NGAY)

DSDAPHAT(MADSDP, SOBH, NGAY)

PHIEUYC(MAP, TENKHANGIA, LOINHAN, DCKG,DT)

DSYC-BH(MADSYC, MABH, SOBH, LOINHAN, DCKG, DT)

BIEUDIEN(MABD, THOIGIAN)

BH-DAPHAT(MABH, NGAYPHAT)

BH-CHUAPHAT(MABH, LIDO)

BH-YC(MABH-YC, THOIGIAN)

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 1


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

4.Mô hình DFD:

4.1.Chức năng ĐĂNG KÍ :

Yêu cầu
CA SĨ

Được chấp nhận DANH SÁCH


ĐĂNG
KÍ CA SĨ VÀ
Yêu cầu NHẠC SĨ
NHẠC SĨ
Được chấp nhận

4.2.Chức năng YÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢ :

Yêu cầu YÊU CẦU DANH SÁCH


KHÁN GIẢ CỦA YÊU CẦU
KHÁN
Được chấp GIẢ
nhận

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 1


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

4.3.Chức năng BÌNH CHỌN :

Yêu cầu
BÌNH BÀI HÁT HAY
KHÁN GIẢ
CHỌN NHẤT
Giải thưởng

4.4.Chức năng CẬP NHẬT :

DANH SÁCH BÀI


BÀI HÁT HÁT

CẬP
PHIẾU NHẬT DANH SÁCH
YÊU CẦU PHIẾU YÊU CẦU

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 1


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

4.5.Chức năng BÁO CÁO :

BÀI HÁT DANH SÁCH BÀI


HÁT

CA SĨ DANH SÁCH CA
BÁO SĨ
CÁO
NHẠC SĨ DANH SÁCH NHẠC

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 1


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

5.Các ràng buộc toàn vẹn :

5.1.Ràng buộc 1 :

Bối cảnh : trên quan hệ BAIHAT :


Điều kiện: MABH và MADSYC là khóa chính của bảng BAIHAT
∀ t1,t2 ∈ BAIHAT thì : t1[MABH]< >t2[MABH]
hoặc : t1[MADSYC]< >t2[MADSYC]
Tầm ảnh hưởng :

RB1 Thêm Xóa Sửa


BAIHAT + - +[MABH,MADSYC]

5.2.Ràng buộc 2 :

Bối cảnh : trên quan hệ BAIHAT

Điều kiện : MANS là khóa chính của bảng BAIHAT tham chiếu đến bảng
NHACSI.
∀ t1 ∈ BAIHAT => ∃ t2 ∈ NHACSI sao cho:
t1[MANS]=t2[MANS]

Tầm ảnh hưởng :

RB2 Thêm Xóa Sửa


BAIHAT - - -
NHACSI + - +[MANS]

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 1


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

5.3.Ràng buộc 3 : trên quan hệ DSYC

Bối cảnh : MADSYC là khóa chính của bảng DSYC


Điều kiện : ∀ t1,t2 ∈ DSYC thì: t1[MADSYC]< >t2[MADSYC]
Tầm ảnh hưởng :

RB3 Thêm Xóa Sửa


DSYC + - +[MADSYC]

5.4.Ràng buộc 4 :

Bối cảnh : trên quan hệ CASI


Điều kiện : MACS là khóa chính của bảng CASI
∀ t1,t2 ∈ CASI thì t1[MACS]< >t2[MACS]
Tầm ảnh hưởng :

RB4 Thêm Xóa Sửa


CASI + - +[MACS]

5.5.Ràng buộc 5 :

Bối cảnh : trên quan hệ NHACSI


Điều kiện : MANS là khóa chính của bảng NHACSI
∀ t1,t2 ∈ NHACSI thì t1[MANS]< >t2[MANS]
Tầm ảnh hưởng :

RB5 Thêm Xóa Sửa


NHACSI + - +[MANS]

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 1


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

5.6.Ràng buộc 6 :

Bối cảnh : trên quan hệ DSCHUAPHAT


Điều kiện : MADSCP là khóa chính của bảng DSCHUAPHAT
∀ t1,t2 ∈ DSCHUAPHAT thì t1[MADSCP]<>t2[MADSCP]
Tầm ảnh hưởng :

RB6 Thêm Xóa Sửa


DSCHUAPHAT + - +[MADSCP]

5.7.Ràng buộc 7 :

Bối cảnh : trên quan hệ DSYC-BH


Điều kiện : MADSYC là khóa chính của bảng DSYC-BH
∀ t1,t2 ∈ DSYC-BH thì t1[MADSYC]< >t2[MADSYC]
Tầm ảnh hưởng :

RB7 Thêm Xóa Sửa


DSYC-BH + - +[MADSYC]

5.8.Ràng buộc 8 :

Bối cảnh : trên quan hệ DSYC-BH


Điều kiện : MABH là khóa ngoại của bảng DSYC-BH tham chiếu tới bảng
BAIHAT sao cho: t1[MABH]=t2[MABH]

Tầm ảnh hưởng :

RB8 Thêm Xóa Sửa


DSYC-BH + - +[MABH]

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 1


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

5.9.Ràng buộc 9 :

Bối cảnh : trên quan hệ BIEUDIEN


Điều kiện : MABD là khóa chính của bảng BIEUDIEN
∀ t1,t2 ∈ BIEUDIEN thì t1[MABD]< >t2[MABD]
Tầm ảnh hưởng :

RB9 Thêm Xóa Sửa


BIEUDIEN + - +[MABD]

5.10.Ràng buộc 10 :

Bối cảnh : trên quan hệ BIEUDIEN


Điều kiện : MACS và MABH là khóa ngoại của bảng BIEUDIEN tham chiếu
tới bảng CASI vào bảng BAIHAT
∀ t1,t2 ∈ BIEUDIEN thì : t1[MACS]=t2[MACS]
và t1[MABH]=t2[MABH]

Tầm ảnh hưởng :

RB10 Thêm Xóa Sửa


CASI + - +[MACS]
BAIHAT + - +[MABH]

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 1


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

5.11.Ràng buộc 11 :

Bối cảnh : trên quan hệ BH-DAPHAT


Điều kiện : MABH là khóa chính của bảng BH-DAPHAT
∀ t1,t2 ∈ BH-DAPHAT thì t1[MABH]< >t2[MABH]
Tầm ảnh hưởng :

RB11 Thêm Xóa Sửa


BH-DAPHAT + - +[MABH]

5.12.Ràng buộc 12 :

Bối cảnh : trên quan hệ BH-DAPHAT


Điều kiện : MADSDP là khóa ngoại của bảng BH-DAPHAT tham chiếu tới
bảng DSDAPHAT
∀ t1 ∈ BH-DAPHAT =>∃ t2 ∈ DSDAPHAT sao cho:
t1[MADSDP]=t2[MADSDP]

Tầm ảnh hưởng :

RB12 Thêm Xóa Sửa


BH-DAPHAT + - +[MADSDP]

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 1


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

5.13.Ràng buộc 13 :

Bối cảnh : trên quan hệ BH-CHUAPHAT


Điều kiện : MABH là khóa chính của bảng BH-CHUAPHAT
∀ t1,t2 ∈ BH-CHUAPHAT thì t1[MABH]< >t2[MABH]
Tầm ảnh hưởng :

RB13 Thêm Xóa Sửa


BH-CHUAPHAT + - +[MABH]

5.14.Ràng buộc 14 :

Bối cảnh : trên quan hệ BH-CHUAPHAT


Điều kiện : MADSCP là khóa ngoại của bảng BH-CHUAPHAT tham chiếu tới
bảng DSCHUAPHAT
∀ t1 ∈ BH-CHUAPHAT =>∃ t2 ∈ DSCHUAPHAT
sao cho: t1[MADSCP]=t2[MADSCP]
Tầm ảnh hưởng :

RB14 Thêm Xóa Sửa


BH-CHUAPHAT + - +[MADSCP]

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 1


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

5.15.Ràng buộc 15 :

Bối cảnh : trên quan hệ BH-YC


Điều kiện : MABH-YC là khóa chính của bảng BH-YC
∀ t1,t2 ∈ BH-YC thì t1[MABH-YC]< >t2[MABH-YC]

Tầm ảnh hưởng :

RB15 Thêm Xóa Sửa


BH-YC + - +[MABH-YC]

5.16.Ràng buộc 16 :

Bối cảnh : trên quan hệ BH-YC


Điều kiện : MAP và MABH là khóa ngoại của bảng BH-YC tham chiếu tới
bảng PHIEUYC và BAIHAT
∀ t1 ∈ BH-YC thì ∃ t2 ∈ PHIEUYC sao cho : t1[MAP]=t2[MAP]
hoặc t1[MABH]=t2[MABH]

Tầm ảnh hưởng :

RB16 Thêm Xóa Sửa


PHIEUYC + - +[MAP]
BAIHAT + - +[MABH]

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 2


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

5.17.Ràng buộc 17 :

Bối cảnh : trên quan hệ PHIEUYC


Điều kiện : MAP là khóa chính của bảng PHIEUYC
∀ t1,t2 ∈ PHIEUYC thì t1[MAP]< >t2[MAP]

Tầm ảnh hưởng :

RB17 Thêm Xóa Sửa


PHIEUYC + - +[MAP]

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 2


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

6.Mô hình quan hệ giữa các thực thể :

1,1 1,n
BAIHAT DSYC-BH DSYC
1 bài hát chỉ có thể có 1 danh sách yêu cầu.
1 danh sách yêu cầu thì chỉ có thể có 1 bài hát.

1,1 1,n
BAIHAT DO NHACSI

1 bài hát thì do 1 nhạc sĩ sáng tác.


1 nhạc sĩ có thể sáng tác nhiều bài hát.

0,n BH-CHUAPHAT 1,n


BAIHAT DSCHUAPHAT

1 bài hát thì có thể không được phát lần nào và cũng có thể phát nhiều lần.
Danh sách chưa phát thì có thể có 1 hoặc nhiều.

1,n BH-YC 1,n


BAIHAT PHIEUYC

1 bài hát có thể có nhiều phiếu yêu cầu.


1 phiếu yêu cầu thì có thể yêu cầu nhiều bài hát.

BAIHAT 0,n BH-DAPHAT 1,n DSDAPHAT

1 bài hát thì có thể không đã phát lần nào, cũng có thể đã phát rất là nhiều lần.
Danh sách đã phát thì có thể có 1 hoặc nhiều bài hát đã phát

BAIHAT 1,n BIEUDIEN 1,n CASI

1 bài hát thì có thể có 1 hoặc nhiều ca sĩ biểu diễn.


1 ca sĩ thì cũng có thể biểu diễn nhiều bài hát.

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 2


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

7.Từ điển dữ liệu:

THUC THỂ Ý NGHĨA


BAIHAT BÀI HÁT
CASI CA SĨ
NHACSI NHẠC SĨ
BIEUDIEN BIỄU DIỄN
BH-DAPHAT BÀI HÁT ĐÃ PHÁT
DSDAPHAT DANH SÁCH ĐÃ PHÁT
BH-CHUAPHAT BÀI HÁT CHƯA PHÁT
DSCHUAPHAT DANH SÁCH CHƯA PHÁT
BH-YC BÀI HÁT YÊU CẦU
PHIEUYC PHIẾU YÊU CẦU
DSYC-BH DANH SÁCH YÊU CẦU BÀI HÁT
DSYC DANH SÁCH YÊU CẦU
MABH MÃ BÀI HÁT
TEN TÊN
NOIDUNG NỘI DUNG
MANS MÃ NHẠC SĨ
MADSYC MÃ DANH SÁCH YÊU CẦU
GHICHU GHI CHÚ
MACS MÃ CA SĨ
MABD MÃ BIỂU DIỂN
THOIGIAN THỜI GIAN
MADSDP MÃ DANH SÁCH ĐÃ PHÁT
SOBH SỐ BÀI HÁT
NGAY NGÀY
MADSCP MÃ DANH SÁCH CHƯA PHÁT
LIDO LÍ DO
MAP MÃ PHIẾU
MABH-YC MÃ BÀI HÁT YÊU CẦU
TENKHANGIA TÊN KHÁN GIẢ
LOINHAN LỜI NHẮN
DCKG ĐỊA CHỈ KHÁN GIẢ
DT ĐIỆN THOẠI

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 2


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

DIAGRAM:

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 2


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

Phần 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Khi load chương trình vào cơ sở dữ liệu hệ thống, xuất hiện màn hình có flash form
và tự khởi động SQL Server 7.0

1.Thiết kế Menu:
1.1. Giao diện chính của chương trình :
Trong giao diện chính này có các mục chính để ta có thể lựa chọn ( bao gồm
Danh mục , Yêu cầu , Thống kê , Mở ứng dụng , giúp đỡ , Thoát ).Trong các mục chính
đó thì có nhiều mục nhỏ.
SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 2
-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 2


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 2


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 2


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 2


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 3


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

2.Thiết kế Form:
2.1 . Để xem danh sách các bài hát của chương trình : click Menu danh mục  bài
hát , duyệt qua danh sách bằng cách click vào các điều khiển bên dưới .

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 3


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

2.2.Tương tự chọn các menu còn lại để xem danh sách các nhạc sĩ và các ca sĩ , giống
các hình dưới đây:

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 3


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

2.3 . Để cập nhật thông tin mới cho ca sĩ hay nhạc sĩ , hoặc bài hát ta thực hiện Click
vào các nút sửa ở các cửa sổ tương ứng :

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 3


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

2.4 . Nhập bài hát mới hoặc ca sĩ , nhạc sĩ mới thực hiện nhấn các nút Thêm ở các
cửa sổ tương ứng :

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 3


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 3


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

2.5 . Chọn menu yêu cầu  phiếu yêu cầu để xem danh sách các phiếu đã yêu cầu
và phát yêu cầu đó:

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 3


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

2.6. Cửa sổ nhập yêu cầu mới khi khán giả có yêu cầu :

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 3


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

2.7. Cửa sổ danh sách các yêu cầu nào được phát cho khán giả :

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 3


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

2.8 . Chọn menu Thống kê để xem các thống kê tương ứng của chương trình :

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 3


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

3.Thiết kế Report:
3.1 . Các report thống kê của chương trình : danh sách các nhạc sĩ , ca sĩ , bài hát …
và có thể in ấn được với các loại máy in khác nhau:

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 4


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 4


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 4


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 4


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 4


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

4.Ứng dụng:
4.1.Chọn menu mở ứng dụng để mở chương trình ứng dụng tương ứng với yêu cầu
của chương trình , trong chương này dùng ứng dụng Window Media Player của
Microsoft phiên bản 10.0:

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 4


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

PHẦN 4: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG


TRÌNH:

1. Phần mềm SQL Server 7.0 :


1.1Cấu trúc mạng của SQL Server 7.0 :

Kiến trúc của SQL Server phân chia các ứng dụng truy suất cơ sỡ dữ liệu qua bộ
điều khiển dữ liệu ( Database engine). SQL Server chạy trên hệ điều hành NT cho phép
SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 4
-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

kết nối đến nhiều hệ thống Client qua mạng LAN hay Ethernet. Hệ thống Client thông
thường là các PCs chạy trên phần mềm Client của SQL Server. SQL Server hỗ trợ cho
các Client trên các hệ điều hành sau :
- Windows for WorkGroup
- Windows 9.x
- Windows NT
- Remote Access Server ( RAS )
- Macintos
- DOS
- OS/2
- UNIX
Bộ điều khiển cơ sở dữ liệu SQL Server chạy trên Windows NT hay Windows
9.x. Các user truy xuất cơ sỡ dữ liệu của SQL Server thông qua hệ thống Client của nó.
Nói cách khác, các Client chạy trên hệ thống Client mạng của nó, trong khi đó, thành
phần Database Server chỉ chạy trên hệ thống SQL Server.
SQL Server sử dụng mạng phổ biến là Ethernet và Token Ring. SQL Server cũng
sử dụng các giao thức phổ biến :
- TCP/IP.
- IPX/SPX.
- Apple’s Apple Talk.
Một trong những thuận lợi chính của SQL Server là nó có thể hợp nhất các công
cụ phát triển Client / Server và các ứng dụng như Microsoft Word, Excel, Accsess. Cơ sở
dữ liệu của SQL Server cũng có thể được truy xuất qua các ứng dụng như : Visual Basic,
Visual Foxpro, Visual C++, Delphi….
Cơ sở dữ liệu của SQL Server cũng có thể được truy xuất với bộ điều khiển
Microsoft Jet Engine, Data Access Objects ( DAO ), Remote Data Objects( RDO ),
ActiveX Data Objects (ADO), ODBC thư viện có sẵn của SQL Server.

1.2.Các thành phần cơ bản trong SQL Server :

ODS ( Open Data Services) : cung cấp một giao tiếp giữa các thư viện của Server
và bộ quản trị SQL Server ( MS SQL Server).
MS SQL Server : quản lý tất cả các file cơ sở dữ liệu .Nó có các nhiệm vụ thi
hành tất cả các phát biểu SQL và cấp phát tài nguyên hệ thống.
SQL Server Agen : lập lịch cho các Job và các Alert của SQL Server.
+ Job : là một đối tượng đã định nghĩa gồm nhiều bước mà mỗi bước là
một biểu thức Transact-SQL.
+ Alert : là một lệnh đáp ứng với một biến cố cụ thể.
MS DTC ( Microsoft Distributed Transaction Coodinator – điều phối các giao tác
phân tán) : Quản lý các giao tác , có trách nhiệm điều phối các giao tác của cơ sở dữ liệu
trên nhiều Server. MS DTC có thể là bộ điều khiển cơ sở dữ liệu.
Trên Win NT, các thành phần này được cài đặt như các dịch vụ của NT, còn trong
Win 9.x, chúng được cài đặt nhờ các chương trình thực thi.

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 4


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

2 . Phần mềm Microsoft Visual Basic 6.0 :


Là công cụ dùng để thiết kế các ứng dụng giao diện trong Windows.
Chúng em dùng chương trình này để viết đề tài của chúng em.
Nhằm giúp cho những người làm việc trong lĩnh vực quản lý các chương trình
trực tiếp trên đài phát thanh hay là trên đài truyền hình nói chung , và ở đây nói riêng là
chương trình quản lý nhịp cầu âm nhạc trên sóng FM 99.9Mhz.Chúng em đã viết ra đồ án
này (với tên gọi là chương trình quản lý nhịp cầu âm nhạc trên sóng FM99.9Mhz) dựa
vào Visual Basic và SQL Server.Với Microsofl Visual Basic 6.0 (đây là ngôn ngữ lập
trình cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và phổ biến hiện nay ) bạn sẽ có thêm 1 trợ thủ đắc lực trong
công việc thiết kế giao diện và lập trình quản lý của mình.Chương trình của bạn giờ này
có thể dịch thành tập tin độc lập EXE .Bạn sẽ thấy công việc lập trình của mình trở nên
hấp dẫn hơn nhiều.
Quản trị dữ liệu là 1 lĩnh vực quan trọng của khoa học công nghệ thông tin , cho
phép tin học hoá hệ thống thông tin quản lý của đơn vị 1 cách hiệu quả nhất phục vụ yêu
cầu quản lý kinh doanh.
Việc ứng dụng máy tính để quản lý thông tin đã phát triển mạnh ở các nước tiên
tiến từ những thập niên 70.Hiện nay ở nước ta ,vấn đề áp dụng tin học để xử lý thông tin
trong công tác quản lí đã trở thành nhu cầu bức thiết , các doanh nghiệp từng bước tin
học hoá quản lý thông tin cho đơn vị mình.Tuy nhiên trong thời gian qua việc tin học hoá
chưa mang lại hiệu quả như nó đáng phải có bởi vì các đơn vị thường quan tâm đến các
hardware hơn , còn software thì chỉ sử dụng những phần mềm quản lý dữ liệu có sẵn (như
Quatro,Excell) hoặc nếu có trang bị chương trình quản lý dữ liệu thì chưa có tính cục
bộ.Trong 1 thời gian dài trước đây và cả hiện tại , việc thực hiện các chương trình quản lý
tin học đa phần được thực hiện ( hoặc theo cách thực hiện ) bởi lập trình viên chứ không
do các nhà phân tích thiết kế hệ thống đảm trách , điều này 1 mức nào đó có thể so sánh
với việc xây dựng công trình từ các thợ xây chứ không phải do các kiến trúc sư chủ trì.Và
như vậy với những công trình nhỏ bé tạm thời thì còn tạm chấp nhận nhưng với những hệ
thống sử dụng lâu dài toàn diện thì ích lợi mang lại không xứng với các tốn kém về tiền
bạc và thời gian bỏ ra , chưa kể về lâu dài đơn vị sẽ bất lợi về khả năng kinh doanh rất
nhiều do hệ thống thông tin yếu kém của mình.
Cùng với xu thế chung của thời đại mới đòi hỏi các đơn vị phải nâng chất tin học
hoá quản lý thông tin của mình 1 cách tốt nhất có thể.Để làm việc đó cần phải thực hiện
việc khảo sát phân tích và thiết kế 1 hệ thống quản lý thông tin bằng máy tính tương ứng
với đặc điểm hiện tại và triển vọng phát triển của đơn vị bảo đảm quá trình thông tin hiệu
quả nhất .
Do các vấn đề về trình bày , nhu cầu về nhân lực cho việc thực hiện công việc này
là hết sức to lớn.Chuyên ngành lập trình quản lý được đào tạo ở nhiều cấp độ từ Đại
học ,Cao đẳng ,cho đến kỹ thuật viên trung cấp để đáp ứng nhu cầu này.Trong các kiến
thức cho học viên thì môn học quan trọng bật nhất cho môn học này là môn phân tích
thiết kế hệ thống .Tất nhiên để trở thành 1 nhà phân tích vững vàng cần phải trải qua quá
trình lâu dài trong công việc thiết kế với những kinh nghiệm tiếp thu được cũng như nắm
vững môi trường phần mềm quản trị dữ liệu , những kiến thức quan trọng không thể thiếu
cho 1 phân tích viên là phương pháp luận và các kỹ thuật phân tích thiết kế hệ thống do
môn học này cung cấp.

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 4


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

Phần 5 : TỔNG KẾT:

1.Các vấn đề làm được:


Chương trình ứng dụng “ Quản lý chương trình NHỊP CẦU ÂM NHẠC “ nhằm
giúp cho những người thực hiện chương trình này làm việc một cách nhanh chóng và
thuận tiện , tiết kiệm được nhiều thời gian . Đồng thời nó cũng thống kê được các ca khúc
, ca sĩ , nhạc sĩ được nhiều khán thính giả yêu cầu , từ đó để xếp loại các ca khúc , ca sĩ ,
nhạc sĩ được yêu thích nhất.
2. Hạn chế của đề tài :
Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng với lượng kiến thức ít ỏi và thời gian nghiên cứu ,
thực hiện còn hạn chế nên chương trình không trành khỏi những thiếu sót và hạn chế.

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 4


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316
ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH

3. Kết luận :
Trong xã hội ngày càng phát triển như hiện nay thì việc “ Quản lý chương trình
NHỊP CẦU ÂM NHẠC “ cũng như các chương trình quản lý khác ra đời là hết sức phù
hợp và rất thông dụng ( trong thời kỳ Hiện đại hoá và Tin học hoá ).
Với đề tài này giúp cho chúng em củng cố thêm số kiến thức trong nhà trường và
bước đầu tạo cho chúng em niềm tin cho ngành mà mình đã chọn.Tuy nhiên , đây là một
chương trình đầu tay nên không tránh khỏi sự thiếu sót và kinh nghiệm , chúng em rất
mong sự chỉ bảo tận tình của quý thầy cô cũng như sự đóng góp của bạn bè để chương
trình này ngày càng hoàn thiện hơn.
Cuối cùng chúng em xin chân thành cảm ơn thầy đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ để
cho chúng em hoàn thành đồ án này một cách thuận lợi.

SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 5


-VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316