You are on page 1of 16

Sida:ng Pengarang

Penaun9 VB Ust. Haji Mohd Arnar Nik Abdullah Pengerusl Jswatankuasa Penerangan, Pendldlkan, Salns dan TeknologJ

Penaslha1 YABrs, Haji Abdul Rahman Yunus PengarBh UPKN

Penolong Pengll'lIh (Penerbltan) Haii Ros'di Semail (Ross.em)

Pengarang Nazmatl Yusuf

Penolong Pengarang Wajd Mayusof

Wartawan Aliff Zaiyad 'dris NikAzmaJ1 Nik Mustafa

JuMoto Mohd Asri Hamal MoM lain Musa

Pengedaran

lJntl Edaran UPKN

Pihak kami mengallJ-alukan sumbangan aI1ikal dan pemoaca E-mwl terus kepada; rossemkartun@gmail,com

Alama. sural menyu'Bl Urusetia Penemngan Kerajaan Negen Kelantan, PeJabat SetiauI8ha Kerajaan ~egeriJ Tlngkal A185, Blok 7, Kompleks Kola Darulnaim, 15003 Kota Bharu Bandar Raya Islam, Kelantan DMulnaim.

Tel; 09-748 3529' Faks: 09· 743 3529 Website:~, Bulelimupkn.inf0Jv06

.-

__ M~,nda Fajar

Iktibar Daripada Peristiwa Hiirah

Secara politik, hijrnhmenjadi pe,nn til aan tegakn ya islam :

eebaoai i I

05 .

da ulah

..

(negara)

til bumi Madll1ah

D a.lam sejarah Islam, h:iijr~ adalah suatu momentum pentmg yang dipan clang sebagai langkah strategik un tu k me realisa s]hn kekhali a fahan dalam [shun, Ia bukan perpindahan untuk menyelamatkan dki dan harta benda, juga bu kan suaka poJitik seperti tuduhan orang Baret, HOIkikllt· nya. iii! suatu pe~uangan untuk m mbentuk daulah lslamiah di mula bumi,

Namun, peng;e-rtian menurut istilahnya, hijrah bermaksud

psrpindahan ke negeri lam OItOlU berplsah denga!l saflak saudara bum kerahart dan hart-a benda, Manakala hijrah yang difahemi UIH'lUm olen umat Islam ialah: keberangkatan Rasuluilah saw dan s.ahabatnya daripada Kota Mekah 'Ike Yatsrib yang kemudian d isebu t al-Madilfl1h al- MumrtamiL

PengerHan menurut so ial, hijrah merupakan

peiI}'e~esaian kepada problem mal yaJJg I dihadapl kaem Mu~Jimlr[ kctika iru, darlpada suasana tidal amen kepada lebih a man .. Daripa da gal'lgguan kepada tidak digal1lggu.

ScClITa politik, hijrah menjadipermulaan tegakl1lya Islam sebag~i daulah (negara) di bumi MadIDah, yang kemudlannya mcnjadi pusat peradab;mlslarn )'Jng u l'ung, Syariat [slam d ilaksanakan dl sana, kerana ia dilmdungi in titusi politik yang ku kQ,Jlh, yang d:ibenh.:lli:. oleh Rasulullah saw sendiri, berdasarkan wahyu Allah SWT.

J usteru, pe ri ~ti wa hijrah atau M.;J.a1 Hijr<ili, adalah momentum yang hi'! ik untuk menghljrahkan hati kita yang banyak mengendungl penyakit, agar kemhali kepada hill ti yang bersih, bebas darip. .. ida pemikl ran atau isme-isme yang bcrtcntangan dengan kehendak Islam,

Fajar Islam, 22 ZuIh.ijjUJ 142H, J~ntldri JIm

y<mg b()lell menjerumuskan kita kepada kcs~ririkan.

Banyakisme-isme yang dihidangkan kepada l<.ita hari ini bertentangan dengen kehendak Islam, daopada sistem p 'merint.man yang berasaskan seku larisme hingga kepada hal-hal mengenai ekonomi, sosial, hiburan dan s~bagainya. Praktik jah il iah ini, s· bahagiaanya sudah mend arah daging sejak kolrmi al Inggeris lagi dan maslh berterusen lh inggi'l ke haei ini.

Dslam melaksana kim proses hijral"l diperlukan stra tegi y.mg matang, keeerdasenmmda dan bellhikmah.Inilah yang dicontohkan olch Rasul ulla h saw dan para sahabat, Kel:iJka berhasil keluar dari kepWlig<ln kaum kafir Qu. iaosy pada malam hijrah, Rasulullah saw dan Abu Babe ra tid ek meneruskan perjalanan ke arall uta ra

menuju Madinah, sebal.knya.. Baginda berpatsh bali], ke s belah selatan, arah YOiman, Satu tsktik yang teramat cerdik, Rasull.lUah saw tabu, must! h-musuhnya pastj aksn megejar rombongan Baginda ke ara h MiiI dinah, justeru, Rasulu.llah saw bcmalfk arah, di selatan, bersembunyi di GUi! Tsar selama tiga rnalam ,

Keb~i1.ksa:naan seperti lnll ah yang seharusnya dioontohi oleh kaum MUSr limin, terutama menghadapi musuhmusuh yang da~ng denga!lll pelbagai rupil b 'ntuk dan tipu helah sesuai dengan keil daan, lusteru, apa jua kerangka dan program han! I;}], disusun atur dengan rapi dan matang, agar cita-cita kita Uilruk. me'! i'h !lIt syariat. [slam terns bcrcahaya di bu m i Ma lay ia dimakbulkan eleh Allah sm,.

Selam a l ~ fenyam but ~ f il hal Hij rah 1-129

3

fendlidlikan. Islam. di MalaysiaJ

Kedatengan p~lliaian do abad 16 (Porlugis 1511) menoehlskan pemisahsn Islam dan aspek-aspek budaya seperti ekonomi dan pohtik dari agama, lni diresmikan pula oleh P:erjanjian Pa~or 1874. Hasilnya Pendldikan Islam menyu dlut kepada aspek-aspek ritual sahsia yang diinstitusikan olen seko ah-sekolah aga rna, Sekol ah-sekolah kebangsaa n pada satu tahapdulu pemaih meminggrr'kan aspek keagemaan hatta dalsm penghaystan di sekolah sep rti pakaian pelaiar misalnya sebagai con toh mud ah,

f enomena ini d lseda ri oleh urnat Islam hinggal,ahmewujudkOOl beberapa persidangan pendidikan L s lam ~ring.k a t d unia seperti di Mekah (1 CJ77), Islamabad (1980) dan Dhaka (19 2), Kemudinn selepas itu wujud persidangen-persidanganregiona.l dan nasional lentang hal ini. Di Malaysia pula, rngerakkan oLeh badarr-badan Islam sperti AlUl\1 dan lai:Jn.-lain. Kini Kel'ajaan Malitysia !"Iampaknya mula rnertgambil peranan dalem aspek ini seperti p~r kem bangan-pericemban_gan rerbaru mengenai J~AF, penebuhen Il'Pl [lnsti tut Penyehdikun dan Pembangunan Pendidikan Islam) dan s 'bagainya.

Namun harus disedari bahawa sektor ini (Pcndidikan[slam) telsh jugOil dibma dengan i;J~',mya serara wasta oleh pelbagai pihak seperti oleh rakyat dan or-ang ramai, Contoh mu dah dalam hal ini adalah SAR. :1111 ada lah reeksi rakyat tl;:ihadap :illlempendidikID kebang..a an yang tidak di}'akini

mereka Secara demokrasi hal ini sepatutnya dihcrmati. Da- 101m USo.iIDa KeraJaan Malaysja, memb ina pend]dikafl [slam dalam bidangkuesanya, narnpaknya 5.A:_R, scbOlgili contoh mEojadi Illtmgsill pnl:itik. Ini fida mengbarmcnikankeadaan, Berit;;. Minggu 16 September 2007 memuatkan tamubual

'l€nh~ri Pelajaran MalilY$ia mengenai

hal lni, Ia menggambarkan betepa pendidikan Islam mempunyaipotensi besar untuk rnaju dengiln jayanYll termasuk perubahan dan kewujudsn [PT-TPT berorienta ikan J lam seperti UlA dan USI1\1, Tetapi beliau tidak sepatah pun.

mernberi kred i l kepada usaha-usaha rakyllt tad i,

Beliau menekaakan bahawa "en~ didik;;m [slam sekarangadalah mengguna pendeketan Islam Hadhari, yang masih dibahaskan nleh orang ramal tsrmasuk <l!h]i -ahl i a kad emik t,enrnng

konsep tersebut. Ia s macam pendekatan yang dipaksakan ke alas ma.~yarakat dill} meompunyei agenda part] pemerinrah, Dengan ini sekali lagj dirasa i ia tidal meng ha rmorukan pendidikan Islam itu sendirio Adalah dibirnbangi pendekatan ini member] makna pendidikan, khususnya pendidikan

Islam masih l1.'rtaklui kepadll keh ndak politik bukan islam, Deng,a.n itu walaupml renclidilum Islam MITlPak.uya menjadi perkasa, tetapi perkanlperkara yang men hambat kejayaan pendidikan secara 1 lam masih wuiud dengan liamya. Kewujudan I lam

5

Pap,tln k,eJJyataan dengau uamg:-nanl~ Allal~ SM SiI?liUrrn ini H1'~rQpakau satD car,a u~~tt,k u1.enaiaik OftUlg fflffia i J~eHg;en'a litgug M 0:111 g Pencip,ta.

Deud QU Diane. pa b]" PBS mi saln ya Old a 1!1h m.;l salah Banlt J]kOl kita b~deil'lggukllfu~mbenh.!k Pend~d ik.itn Islam 1!lJ_ntul

meng:atas,i masalah mereka,hermiOOia klta tidak menyelesajkan masalah kit.;ll

Cadangan j,aitm keIDiIJM

Kemelu ~ di a ~<lS mem~'r-[l.Ik<rn penyelesatm menyeluruh dan kompronensH serta hsrrno-

nis, PendidikanIslam ada lah kepunyaan All a h untuk manusia gunskan. 101 adalah sunnah Rasululldih S.<I,W. untuk ummahnya. La adalah berkaitm dengan akidah dan syari<lh. ra adalahteras kepada pendidikanaspekaspek lain,. bukansekad,<Irnil!lrny~ yoang: merenJasi kurikulum.

DI atas pr,emi1> dalam percn,ggan, di :;,!,ta5,boeiJerapa perkara beriku ~ ad <11,01 h saranan dari prrspektif kerta S 111i,

1. Pend i dli karl Islam adalah teras dan dengan itu i a ad a lah pend id~kan

wajlb ditah<lp fardhu 11m kepada ssmua bidang 10iI in. Dal am sd;!u OIl:! institusi peng~jii9n tinggi rnisalnya, pendidikan Islam a Cla~.ah sektor fundamenjal, Sek~or lain adalah sekto:r proksional,

2, Asas tw.ntingkepada pendidikan lslam dalam konteks pengurus~ nya ia 1000h p<llutik OiItaupemerintah.an sebegiini akan menaul"Igi pendidlkan Islam mendapat l(~mp<1t dan keselesaaa Yill\g sepafutnya, AnC,;l]ll.;ln"'J1Co1I.NIo1Il1J llIegatif seperf pemikiran hedonlsme, ] HJerillis]Jle dian gebagainya (i,apa~dibcndu:ngdm; metJ;jad] anC';IJ]"HlIl kepad a hasi] pend iOJ kan Islam.

didakwa mempunyal kedudukan istimewa melalul i\kt<l Pendidlkan 1996 {Akta 55Q),te~ap] kejayaannya masili. k®m.

Pen did ika n [s,~am bersltat sera d u dan seimbang, Ini diakui oleh Me!l ten Pebjaran d alam temubusltersebut Kesepaduanjuga memberl makna kesepaduo1II'l tindah!'l ,;I m ar rnakruf da.t"l linda kan nahi mu ngkilr, turut disepadukan ada 1 alii a spe k-a spek

pefiL""gakilifl syariat dan

politik sccaea Islam. SYilri.at dan nshi nnun~<irtil)l ""k disebut _~dgai s8ilah satu prinsi p T 5] am Hadhari, 111 i membimbangkill1 dan. sUJ:M hasilan sebenar yang akan d:icapai oleh pmdid i kiln hlam di Malaysia. Pengolahan pendidikan Islam tidak hams didaserken kepada usaha untu k membetulken pdlldm:Jgm. Of<JI.ng bukan Islamrerhacl~p Islam }'an.gse~alJJ dikai~k.jln dellg.'lfl keganassn, Killtan.itll ciptaan l3arat, bukannya *Irnn Islam. Islam Iobia misably ate]ah dic:ipt<li oleh

6

3.. O'1I1a m me m.bangun pendidikan Islam sektor pardana (keraj aa n pus.at), sr;kwNiektor swasta dan negeri hend a kla h dihorma tu ~:h:m dinaungt bukan didiskriminasi. Mercka bcleh menjsdi 'feeder' kepad 1lJ sektor kerniaan seperti um d <In US]M, Tmdakan rnembantu dan menaungi haruslahmelalui tindakan demokratik, Inl akam

memberikan keharmonian kepada pendidi kan, KOlin tid ilk. la seballknya akan mcncetuskan dendam dan ketidakharrnnnian akihat d. ri d lskri- minasl politik tadi,

4. Pendidikan tidak boleh dilihat untuk di.jllMai oleh satu pihak ~al"ljil. dan la tldak baler. menjadi boln pohtik, Pendekatan pcmbangunllnn},a, m esti melalui perundingan bera dab dan protesional, bukan melalui kuasa politikmajorih. K(mscp "dcmocraf .. anon of education' hcru ... Iah dalarn konteks yang luas, b ukan sekada r hak -ha k menubu h kiln sekolah swasta sahaia rang lebih cenderung kepada 'commerdalizaaon' .

;::I. Pakar-pakar pendidikan negara rnalah dunia seharusnya rnenjadi rujukan dslam membuat keputusan-keputusan dasar dan polisi pendidikan, Ahli-ahli politik sen iRU sny a menghormati mere ka. Unsur-unsur poli1ik tidak-leh bnleh menjadl kata pemutus dar]

segi pendekatan pendidikan. Ia sakadar sektor pengmus sahaia

meslilahdit:.al'lgani atau diurus olen meIf(:kiI yang benar-benar me:nghaya t:i Is"larm

secara menyeluruh.

Mereka bukan sekada r pengurus, tftilpi jruga sehag.li model. Pendiclikan mestilah benar-benar dalam konteks lslarn yarng meraagkuml aspekaspek ta'dib, ta'hm, tadris, tolrbiy",h. lrsyad dan lain-lain, Misi dan tujuan, tatacara dan kaedah, kandungan dan isi

pcngajaran (ilmu) serta k <led ah peu ilaiaMya mest:ilahdirujuk kepadalslam, 1<1 terkandung dengan banyak didalsm kitab-kitab muktabar seperti lhya Ulnmud di n d ~11[ Jain- lain.

6. Islam [J1 estilah dilihat dan direncanaken sebagai teras kepad a segala ilmu Sains misalnya mestilah sains yang bersi fat t~!am dan se-pJ.diu dengan • -Quran, AhliIn h Sam", misalnya adalah se£_J<. ntng hafiz <11- Quran juga.

D~ 1 em konteks j ni, Maahad Tahfiz Sa ins boleh m ;njadi contoh. Modu Imodul pengislam an sains misalnya boleh menjadi unsur pendidikan ] lam terhadi31p sains,

Pendidik;;m lslam mula rnendapatpetensi yang lebih baik sekarang. Tetapl ia

f~j.u Is.Lil:m. 22 Zulh~~h 14~ J;mllilIi 2008

(fidislm illi ItlI.'rl11Ja.1;mrir£rlas kcrjaMifru !lWlg dmlJP'!iAmr 5L'II!p.'U11 PmidroWiJ1 KtFa!igR1ITU Pt'rlltlmhl'm-PmubiJ~l &mIl .""¥lllXJ7, di Pmllma &mr!, KJ.1fa. Bhtrru,

27 -18 OOli'e" 2007)

7

'e:r:kataan 'pe:rarn!( )'iUIgdigJ.Ublkan untul pi]iJha_11 ray.a, dalsm ~onteks ptnyerla3iH PAS dalsm proses politilk Malaysia, besas ke.mungkinan t:erbit dan bta·kata. Rasulullah S.i1. w y.m.g men;gu:nbpk<ln bahawa 'peperangan m.erup.akan sam fipu helah1.lesa.r kemungkinan 'tipu helak' yang dimaksudka_no\leh Rasuffiullah i1dalaJt pada l:'iilldkatnY.iII mcmjuk ~ep!ilda. 'stralegi' b\lgi memmangii pepeI'3llfian ..

8

5ud~1l8emcstinya Rasu lu lI3 h lid ilk mungkin mengatekan bahawa 'pilihan raya adalah sam benhrk peperangan' kerana pad a zarnan Baginda belum ada lagi pilihan raya. Curna gerakan Islam seperf PAS mel ihat ada banyakpersamaan antara 'peperangan' dan 'pilihan raya' kerana ial1ya rnelibatkan SIT<ltegi, sarangan (nlehrnedia mlsalnya) dantipu muslihat (melibaUlan fakter pengundl hantu delam senaral pemilih a:mmhnya).

Sekiranya konsep: pep 'rangan' sebagai· mana yang diperincikan oleh Islam dl fill hami oleh pendokong ge rakan Islam seperd PAS, mungkin slkap kita terhadap pilihan mYll perlu kepada p. ngnrientam.m~mul<l {fNIrit'llilll"iOl'l) dalam beberapa perkara yang tertentu. Misclnya berpegang kepada semsngat al-Quran, mala slrat:egi pil ihan T" ya kita adalah bersifat defrn.siJ dan tidak ofrllsif.

Penyertaan d "lam Pl'oses pililum rsya

- - ----------

I

- - - --

juga perlu disertai dengan mewujudkan satu batasan moral yang kuat dan kukuh, Bib per<l:I1_gj'ongdikcm1.l1akan oleh Rasullulleh s.a.w amatjelas dalam hal ini di mana pada masa perang parll peju eng Islam dilarartg membunuh kanak-kanak, orang tua dan mereka yang berlindung dalam rumah-rumah 'iba~ dt'll. MalahRasullah s.a.wmd.u-ang p.ua sahebat memotong atau merosak pokok~ pokok kayu, Sskirenya klta mgm 'mem-

balas belik' tipu daya yang dimulakan oleh lawan, apakah batas-batas atkhlak y<mg perlu d.lberi perhatian o1eh petugaspeh1gas pilihan r.aya Pl\$ agar gerak k.erj!1l kita masih berlega r di daerah yang boleh diklasifika ibn sebagai 'hams' atau paling buruk 'makruh' dan tid!akre~atuh dalam kategori 'haram'? Persoalan ini perlu diberi perhatian yangseriu', agill' kerja-ke~a pililian raya. kita dirlli01li. oleh Allah SM scbagai amal 501eh dalam usaha lila mencari keredhaan- ya (MimIJ'lIltilMl)\

Peperangan juga dalam Islam amat menghormaf idea 'padang permainan yang sama rata' (n lm..'tlled plnyingfield).ll1l dapat d icontnlu dari pept"rangan ya_ng disertli oleh Salahuddi!'llll- Ayubi dalam Perang Salib dengan Riclnru:d the Lion Hem. Apabila Salahaddintahu Rirnard eederadalam peperangan. mal, beliau msmerintah bala tenter;;! berhenti dan berperang, Malah belieu menghal1tar dokoor peri bad inya ke khemah Richard untuk mengubatinya, apabila Richard sembuh d an kecederaannya maka beliau meneruskan pepera:ngan yang belieu tllngguh itu. Sejarah mernberrtahu kita bahawa 5al.muddill mencapai kamenangan yang ceme:rlang dalam Perang Salib yang dimaksudkan, rnembawa kepada pembebasan Palestin, Kemenangen Salahud din am at di tentukan oleh ta'lIi.p ketaqwllim yilug fiflggi kepada AllilhSltVT yiU"lg d:ire.;tli~~j kan oleh Salahud din dan pol ra pengikutn y a. Para ptl1gikumya yang tidak sacara istiqamah melakukan tahajjud tldak djbenarkan un tuk ikut serta dalam peperangan. Malah para tenter a yang tidak ber ugi pun l1dak: dlbensrkan melibatkan dITi dalam peperangan. Sal.ahuddill amat faham baha\\'.1 tentera y3I1g mcrnpunyai do. a yang minima pun akan me.nj adi penghadang (hijilV) tururmya perlolon_g;m Allah S\\r[' bagi memenangkan pe~uangaIlmel:'eka (nasnm-minallah). Mungkin ini boleh dijadikan ~ ukur y .. mg paling USi'.1;S kep.ada. petugas PASdalam. pilihanraya mengenai prasytll'l1t kt·lllellb'iglln dalam pili han ray-a. Dan sudut Islam, i:nilah seoo-nilmyol 'strategi' yang paling ampuh bagl memenangken pepe.rangan (1baC'a pilihan

f4u' lslam, 22 ZuJ],ijjah 1 "'w. IiI"'~lri lflOR

lV.J:llh ten BeSffT berS'ama rim:bfila'~ .Menteri Besar Kelantrm ..

raya)ya.ng dlihadapi. Strategi-str-ategi lain seperti eeramah dan kempen mungkin boleh dilihat sebagai. merupakan prasyarat ksmenangan yang bersilet sekunder ataupW1 pe1engl.ap sunggLJihpun la juga penting untuk dikuasai,

5Pnario di atas boleh diljhat s begai kerangka perbmcangan ki ta dalam usaha kita untuk mengaitken r perang' pilihan rayOli dengan sifat demokrasi Malaysia Yiilng rata-rata dllihat sebagal separa matan,g dan tern ad Uimiled dt'JPlOW1- cy). Sistem dernokrasi rang terhad sebagaimana yang tel'dap~tdl Malaysia sudah semestinya akan men yecliakan padang pennainen yang tidak sama rata (UIlt'Vfll playing field). Kalau inllah haklkamye, apeksh sikap kita sebagai sebum gerakan Warn W'lhik menanganin 'a? Indah petroOlI.m pokok yang akan kita same-same terokai selanjutnya dalam perbincangan seterusnya.

Tiori Perang Moden Bml, Islam dan P'ilihan. my a

Atas kaeda h yang disarankan oleh [slam bahawa mutiara ilmu yang hertaburan di pelusuk dunia (Bar.at den bukan BMid) adalah pada hakiki:l.tn}ra milik Islam dan orang Islam perlu me-ngutipnya, m.~k!l bulanJ.ah IDe'njadi sam kesalahan kalau kitarujuk kepada tiori perang mcden oleh penuhs Barat, Apa yang penting tion-tiori in] perlu diliha t da ri per pekM atau aCl.HID I lam, Persoalan s.elanjlJitn]·a yang bo.!eh d i t any a i ill ah sejauhmana kah tiori perang Barat. b~leh di.a.plikasik.111 dalam konteks pilihan rnya?

Dalam mana-mana perbincangan

tenta_ng .apa-apa tinri atau ilmu, adalah penting untuk klta mernju lk kcpada penullsan y<ll!'l.g au~oril:a:ti.f dalem hid,1lilg~ nya. Di B.rrat nama Clausewitz merupakarl nama yang tidak asing lagi dalam penulisal'l rnengenai pi?perru:1Lgan; sama hebamya dengan nama-nama eperti Marx (ap abila berbinreng mengenai Kmmmisnie) dan 'I\l"eber [apabila memfuk kepada persoalankepimpinan). Clausewil:z mengenmkakan w1:isannya berjudul On War. Secara ringkesnya. bag; Clsusewi~ d alarn p€perangi3Jfl tllj[Jan pentingnya adalah untuk mengalahken pihak musuh; dan ini ama t bergen tu ng kepada riga fa ktor penting iaitu pertama fattor fhikal iaitu keupayaan k{'tentcraan (military ca~bilitit'5) yang dirujuk ~agai Eaktor 'G. k~dl.lOlfttktlYr mOrlll iaitu keazaman (will) bagi menggunakan ksupaya<In ketenteraan tersebut yang disehut sebagai faktor 'W'. Kedua-dua faktor ini merupakan faktor yang kritlkal d~11I berkaitan, bertanggungiawab bagi melahirkan keber-kessnan pepera.ngafl (battlr:fidd ef!rrtirx-l1.l:s;;). Keberkesanan pep:."'TIITlg.ID dirujuk sebagai faklm' E' dan d~lihal juga sebagai £altar ketiga. Ketig.atiga [aktur ini dirumus seca ra mudah seperti berikut:

10

• C x \\'

Berdas-'irk.an kepad;il formula ringkas di alas, Clausewitz menghujabkan bahawa sekiranya faktor 'C' ialtu keupayaan (t"aktor fizikal] atau laktor W' iailu keazaman (faktor moral) menurun, begiMrtth fakror • E' laltu keberkesanan akan juga rnerudum.Seseerang akan kalah dalsm pepe-rMlgan sek.irMlya snlah $11111 faktnr 'C' atau '\·V' menurun.leblhlebih Iagi apabila pihak lawan memp rting,katkan k:~upayaan dan keazaman rnereka,

Dalam konteks pilih.m raya,. fonnu- 1.1 ringkas di a tas amat] an relevan untuk diaplikasi-kan. Pl!rsiapan fizllml adalah pe.nting bagi mrngge:rakkan pilihan t'ilya:

Bilik Cerakan yang sernpurna prilS,U<1ITIanfll. sumber manu "ia d1111am: bentuk petugas-petugas partl yang memegcmg pelbagai iawatarr/amauah. sumber kewangan rang cukl.lp, maklumat terkin ~ pemiB h d an s.ebaga inya. Foktor mor,~r dalam bentuk keazaman yang Hnggi perlu wujud di kalangan petuga - patugas parti: Peranan petuga sebagal hamba Allah yang bekerja secara ikhlas bagi mencari keredhaan Allah, dalam usaha merea hsas! sepenuhnya syariat Allah. Inilah saru-satunya sebab kenapa

. . - - .. .. ..... :. - ~

_.' '

uru Dato' Nil< Abltui Aziz Nik lHll r

manU'Lil!petugas parf dldptakan oleh A.I.]ah. Malah berdasarkan kepada sirah Rasullullah s.aw dan pa.ti'l S<I_habat faldor moral inilah y.mg lebih diutamakan berbanding faktor flzlkal. Optimism yang Hnggi perlu ada pada semua petugas geeakan Islam se~rti I' AS; Mak ada istilah 'kalah' dalam kerja-kerja [slam, yang ada banyalah istilah 'menang'. Ungkapanyangselalu disebut seoogai keadaan 'menang-mcnmg' (wi'lu,;n ~rulltioll) hanya ada dalam p2quang.an Islam. Dalam konreks pepe:ra.ngan sebagalmana ylllng difahemi oleh Barat ia bersiiat zero-sum dalam ertikata yang menang dalam peperangan akan dapst sern u a dan j' aog kalah ak an hi lang sern ua, Dipadankan dengan pra kti k pilihan raya, irulah yang sememangnya berlaku terutamanya melalui sistem maioriti mudah atau ftrst-pllst-thr-posr (seperti yang diamalkan di Malaysia) dal,m:l mana calcn Y<Lng bertandlng boleh menang dengan hanya kelebihan SIltij undi!!

Dalam Islam sebagilimana yang dltegas kan oleh Allah 5\\fT dslam Sura'l AJ-flllh orting Islam perlu senantiasa optimis atau baik sangka (fwsm/::.:tm) terhadap Allah S\\rr dan dilarang keras

dan bersikap buruk sangka (srm'zzliln) terhadap Allah S\Vl. Ini sebenarnya pr,asyara ~ kemen angan d a lam Islam berdaserkan peltunjuk Allah S\l\rr. Malah seorang paker rujuk politil (political consultallt) tentang pilihan raya. d! Amerjka SYo1lJik.a:t, jooGa:red:nt mempunyei pandangan bahawa sekiranya sesebueh perri polHik yang ingin bertanding dalam plilhen rata bermule kerja-kerja pilihan raya d engan nada peslm is iaitu mereka akan kaJah dalarn pilihan raya, milka sia-sialah par!] iN berltaJlding dalam pilihen raya kerana ia pasti berakhir d~J1 kekalahen, l.eblh bi'lik pam itutidak bertomdirtg lilllgsu.ng dalam pilihan raya. Sekiranya pakar rujuk politik: Barat sepertl Joe Garec'ht berpandangen bahawa kerja-keIja pilihan raya mesti bermula dengan semangat optimisme y,ang lingg;, meka lebihlebih lagilah semangat optismisme ini perlu mernbara dan berkobar-kobae di kelangan peru gas-petugas pilihan ray a yang mewakili gerakan Islam seperti p)l\S. Meruka yang ijdab: optimls terhadap kerja-kerja Islam (tennasuk ker;ak>rjO!! pinhan raya ) akan mendapat kemurkaan Allah SWT dan tidak akan mendapat pembelaan dan Allah SM.

Berballk kepada idea peperangan sebag.ai-mana yang dikemukekaa oleh Clausewitz, besar kemungkinan idea beliau rrIL:.rtg enai konsep delernm;t' adalah relevan untuk perbincangan kita. Deterrence boleh diertikan schagai melemahkan (semangat dan sebagainya), mencegah atau rnenghalang. Dalam konteks plllhan [aya, sama dengan pep€'l'3ngan, sesebuah pam. politik boleh melemahkan semangat, meneegah at.;lu m~ha:lang pam lawan dari meleberkan pengaruhnya. Sekiranyaini berlaku, maka parti politik berkenaan akan memenangi pilihan raya terseoot. Dalam hal ini, CJau~ewitz menggunakan fonnula berikut

D=CxW

D1 mana (D) m£'rujul kep'ilda deterrence, (C) keupa.yB.arn khususnya keupOlyaan fiz;ik.lIldan (\ ) adaiahkeazam.m (yan.g b@rsifatfaklnrmoral),Kelemahan (q dan ( W ) akan mernbawa kepada kelemahan

(D) dan begltulah sebaliknya. SelJranya tClhap deh!rrellcl! S sebuah parn pohfik ada 1 aJlti nggi, ini akan dapat membantu membawa kemenangan kepada pam politik tersebut dar! begitulah sebahknya. Apakah riri-ciri ataru inti_5il_ri perrtlng prinsip dell"rrelra:? Mem.ahaimi ciri-dri mi mungkin d <lipa ~ membantu parti polifik :menggubal slrategi politiknya bagi memenangi pilihan raya. nan satu5ll:'gi. ciri-drl dett?m'nce dapat juga dilihat sebagai rerangkurn dalam prin i.1P peperangan yang dikemukakan oleh Clausewdz_

Pritl$ip perMlPIil memjuk l<epada masse (mJl5s). Ini herem kemenangan p perangaa amat ditentukan oleh bilangan tenf'e'ra. Lagi ramai tentera maka lebih eerah unluk memenangi pepernngan. Ini nampaknya esuai dengan prlnslp pilihan I'aya yang merujuk kepada pengundi dan seeara khusus kuasa lll"lcii >"ang berpegang kepada prinslp mre man cue vok Dalam sudnt ini undi seorang petani miskin di Kampung C ruk Tok Kurt adalah sama dengen I.Indi srorang Pem ana Menleri d i Putrajaya Cesaan pihak pimpinan PAS sup.1ya memperbanyakkan cawJl'Igan -ca wa.n,gan PAS dan rnendaftar pemilih seramai mungkin adalah selari dengan kehendak prinsip p rtam i:I wi.

Prinsrp kedun meruju k hp.'lWl elemen kejutan (surpriSt'). Elemen k'~utilll didrikan oieh faktor kerahsi~MIi (seaccy) dan kecepatm (r,rpidify)_ lni b€'rmakna lindakaI"I y omg d.iambil meJIyebabkan pi hak ]awan terp]nga-pil1ga d<m tidaksempat unlu k mcn}'eriln g balas. Dal<l m kontek.~ pilihan raya eli Malaysia, el~men kej ulan i:ni biast:1TIya dimairlkiln o1eh piha k media

ectal dan elektrenik, Akan ada beritaberita tentang sekumpul an aMi parti pembangkang, b1BsilI1ya PAS, yang ke]uar patti dan menyertai UMNO/B r; dan yang lebih mengejutkan ialah ada pemlmpin temnggi parti pemb.mgio;ang mem boat penga ku an memnggalkan parti, Tni biasanya di1akukan beberapa han sebelum pengundian dmsenjata irri dilihat sebagai. tamparanhebat (lhll'fimll Maw) kepada psmbangkang yang mempunyai ruang yang terbatas untuk menepisnya, Disebabkan ia mellbatkan faktor ksrahsiaan, nmrius operlmdi yang lebih serius lagI pemah berlaku di negara msju sepertl Amerika Syan~kat lndividu yang biasa dirujuk yang mempunysi kepakaran delam hal lni ialah pakar rujUk pollitik yang bernama Lee Atwater (1951-1991). Bel i au pernah berrug as sebagai Pengures Kempen bagi Reagan dan Grofge Bush Sr. KehBbatm strategi kempen baliau terbukti apsblla keduadua Preslden ini menang mudah da lam pilihan raya_

Terdapat beberapa s~ril~egi yang digunakan oleh AtwatllJ' YiIllg memhenarkan tilnggap.mpendokong polilik Islam bilhawili politik sebsgaimana yang, ,hfah~mi oleh golong,an sekular adalah pada hakikatnya 'kotor' dan mengkesampingkan persoalan moral dalam gerak kerjanya terutamanya sema a pilihan raya. Atwater menggunakan pendekatan yilng dikenall sebagai aUack politi(8 }'img bersd'al ilgresH term.o1sukiah pmgram media yang agresif, menyebar khabar angin palsu, kern pen bisik-hisfk (whisper campnign), menge]u arkan suratsurat beraeun di saat-saat akhlr kempen, m.enyeditd:.<'lln pernberita dengan tuga - tugas khas (plal1ted reparler), ]3.eliaJu juga menggunakan kaedah yang dikenali sebagai pijSrl poUinX. Yang dimakBudkarl dengillll tJUsh polling j,ala:h meiiilS"ada kiln tinjauan pendapal atau punguum su~_r~ berhubung dengan pilihan I"!ly<l olen pe.runjau yan,g 'bebas' dan ber'lll.libmVB yang ltaJsi.l dll.rI kajian 'slIint-ifik' ini menunj ukkan Pam Republi kiln IT!. ~nda"' pal sambiltan Ilebat mas}';uilkat [a boleh juga dilakuhn dalam konteks pililrtall ray.':! QbJk-olak (mock rklim). Salah

11

satu contoh bagairnena Mwat:el" menio1iltu.nk~rlIli1wa rmya i alah dengan menggunakim orang ketiga iaitu Senator Sle\"e Symms dad Idaho yang mernbuat kenyataan bahawa isteri Dukakis (calcn lawen Bush Sr) pernahmembakar bendera A.rnerika bagi tujuan mernprotes pengelibatan Amerika dalam rerang V]etnam_ Du kak i s ju ga dl k ataka n pernah menj.:timli raw"tanlJagi penyilit mental. Pada psmllihan Presiden ta nm:'l 2000 pengaruh Atv.,faJer IDOiSih ketara apablla calon McCain difH:l1ah rnernpurlyai semang anak luar nikah hastl dari hubungarmya dengan seorang wanita kulit hitam, Secara kebetulannya, M~_in memeng mempunyai s!?orang <JJ1ak ,angkat dari Bo1iIJ1gl(ildesh. Di sebabkan kelicikannya, Mwater dikenall seba,sai BOO Boy offtMics _ [leliau juga dirujllk sebaglli 'the Dllrtll Varier elf tirE Reprrb{jcml pllrly'. Atwater meninggal dunia d isebabkan kemmbuhan o~ak (bmirr trrmaur). Harihad ter,akhi.r S.e-beIU1l1 beliau menghembuskan natasnya beliau rnengcluarkan kenyataan memohonrnaaf kcpada semua individu yang pernah meujadi mangsa kelic~karn strategi politiknya.

Semua kaed ah yang d;gunakati'l oleh Atw.lwr ini membenarkan tanggap.al"l pengamal politik Islam ba hawa pol itik sekular mem.ang sesual didefmisikan sebagai 'seni serba mungkin' (tfrefl'rl (if tile: po:>slbl~'J yang mengenepikan pertimb a • ngan. moral dalarn tindakannya Apak .. h sik~p kita ~b~g<I i petugas gerakan. ISlanl ~pabila beniep.an dengan pendek8Jtan yang digl1rmkanohih Ah\I'"ter? Apakah kit:a (terutama Ketua Penerangan dan KehJa r'~rang 5arof d.i pelbaga.iperingb~ organisasi parti) juga pt'flu bertindak se-demikian mpll? Kita sfba:gai petug,,5 gernkan Islam mernahal'lu bah_awOl pclitik ~ca fa haldkinya bukall'llah srsLlatu yang kot-or, yang k~)k)r ad alah altli politik yang mrngikutsisrem yang 'tidal be.-sih' (b.aca, Hdak lsl.1mik)- O~lihat da f~ ~ud ut pemilJran politik Isl.:!m, politik. aclalah sebahag:ian dari sillmah RJ~-U 1 dOln ,ata~ diil~riJ'li ia tidakmungkin sesU<lim }Ii)flg .koror. Danipr:rSpektil ini,. poJiillo: bukan1al1 'S('nl serna mUll gkin' ItetapI 'seni ba~i ~yeksaiansegm,1 m.Js.1ILili' (.I-I1t' art fY!/Jtt'

1.2

Sl9iutlte) .. Besar k@mlliflgkillan dua prinsip SyflfLlIh berikut dapat menenhLk.arn sikap kita terhad ap perks rs i ni. Pertama kit" boleh memhalas balik kejahiltom/penipuan Y.;I ng d ilakukan ke alas kite seti rnpa I d engan keja ha tan/pempu an yan_g dil akuka n, K.edlUa,kita berla!lI.Ilebi.h baik ke atas kejahatan/penipuan yong dHJkukan ke atas btil. WOllilU ap;} plITI pi1ihan yang ki toOl an1 bil, pastikan kita tid.al< me-mulak'tm perbuatan iaiha~ atau penlpuan ini. Setelah tindakan kita ambil pestikan setcrusnya kits tawakka] kepada Allah 5\\'1. Dapat juga (10- :;impulbn di sinl bahawa chi kejutatn di baweh g.Jga~ prinsip detmeuce se'ba,galmanayang d i kermsk .. kan oleh Clausewitz me~hQnd aki ki ta sebagal petugas gerakan Islam dol 1.;1 m proses pilihan rayli. untuk rn~ng.,m bi l sikap atau s trateogi bertahan (drfr'l~ifi clalarn ~r~jkata bulan kita Y1mS memulakan perbuatan [ahat a tau penipuan,

On lrebiga di bawah prinsip dt-reJ1i1'J ree Ialah penu mpuan kekuatarl1 (Cl'mceJ d-rnJ'iLlJ! offom::s)- Ape yang dimaksudkan oleh Clausewitz dengan 'penumpuankekeatan' ialah rnemaksi-makan kekuatan kolektif atau kesan darinya eli te-mpat· ternpat yang amat mencntukan (~hr rlecisjz1e point). Inl bagl menjimat tenaga dan sumber; ia juga merupakan sam. tind alan yang strategik Sebagai comoh, d ari pad a berke m pen secara melua s mungkin _yang perlu di foku!';k.;lniali:lh golongOln lI]·mala' d;;llam maspr .. kOll kerana ke!mnp!ilk i111 TIlrmPlmYai bublill1 ahm kitaran pcmgMlih YfU.llg tersendi-

rio Deng~n me-mfukus kepllda golon:g:an ~e rte ntu d a IOl m rna sya ra ka t ia leb lh m udah da lam meojana rI1Gme~J fum (at<lu gelombeng ) dalam pjli!1arll raya dan kemensngan diil~ampi]jhalii raya. amat bergentungkepada keupavaan parti politik menjan(J mOiiif'lI/nm secara progresif sehinggalah selese i pil in an raya. Pendekatan terfokus dan terpi lih ini d ikenall juga sebagllii iargf:tiPlg. Pendekatan largrtins adalah berlandaskan penyelldikan dan. strategi bukan ber] and askan kspada b~mpil bmYo'l.kbJ1ga.n yang kIta salami a tau bcrapa banyak kepa ta bayi yangkllaJ us.ap. Ma~amat largdirlg ialall bubo sebanyak mana undi yang perlu dipero lell] bagi m~menang~ pilihan rayil (ini telah dilihat sebolgaipenclekatan tradisional p~J1 T'ol}'.;1 ), tet~pj apakah jeHis p'{'ngundi yang perlu di clekati Ini bermekna ill memfokus kepada kumpu· lan dan organisa si tertentu d an di menskah lempat nnggal mereka Sr;kir~~ nya ku m pulan atau organisasi dapat ditawal"l maka aken berlakulah apa. yang d iken al] SEbagai maJiUOIl-'mildiug yang "hJ1 rnem ba r1JW jel1lte ra hempen calon dan dengan ini memudal1kaJrI calon mencapal kem.enangan dalam pilihan raya.

C i ri keempat d an terakhir yang dikemul<akan oJ~ Oause-wItz di bawah gagps.andelerrrnct.' lalsh dillenali seo.agai «£IJ romy fYj/Drces. Ini bermaksud secara mudahnya ialah jangan membazir terutama ap.abila sumher (lewa:ngan dan tl'n~gOl ke~ill te[h~d_ S1!1mber yang ada pcdu diop~in' ak;m be'rda $arkan salu sel1lluai keutama,m. St: b~gal COn t-oh,

..

sekiranya kawasan pilihan raya d ike-nil Ipastisebagatkawasaru:li mana pengundi berm inat dengan hal-hal yang berkaitan dengan Islam, maka aktiviti atau program ill bawah tanggungjawab Ketua Uru an UIOlffiil Ka''>'il5i1in!Cawangan perlu diberi keutamaan, ElQgitu juga sekiranya seba h<lgia n besar pengundi rerdiri dari bukan MelayujIslam, maka Ketua Uru san Bukan islam perlu diberi keutamaan dalam merancang llktivil:i dan program.

Islam, Demekrasi dan rUffian lI'ayili

Mengadaptasi stmlegi perang bagl tujuaoil mr:memmgi pilihan rilya nampskny.a selari dengan prinsip demokrasi dalam crtikata ia masih mengiktirat prinsip perssi ngan, Al-Quran, dalarn Surah AI-Hajj, merujuk prinsip pers.ai"gall sebagai d~rrtn yang bolell diem kan juga se!;JOlgili • tclak-menolak'. Dalam prosesTolek-menolak' ini al-Quran mengharepkan golongan Islam y.mg akan memenanginya kerana golongen Islam sahaja yang mampu membawa kesejahleraan dan kemakmuran, menghapus kezaliman yang mcombelen.ggu hi dup manusia dan mcnjamin kebebasan dalam beribadat,

Dslam kont !Q; negara membangun . di mana sistem cl em 0-

k.rasiny,;J juga bcrsifat • membangun' dalare ertikataia bersifat spara matang dan terhad, maka pilihan raya seb gai salah sam bentuk pe ~enmgan dllangsungkan di ala padangperrnaimmyang tidak sama rata yang Jebih memihak kepada kerajaan j',l[lg rncmerintah {BN).Ini amat difaharni kerana sifOIt demokrasi eli MLl10I!r'sia adaleh ditakrif oleh negara (stnJe) dan d mokrasi bentuk ini eli kenal i sebagai sll1l ist democracy. Dem okrasi bentu k inl amat berea nggah dengan nth demokrasi yang sebenarnya yang dijelmakan bukan oleh negara tetapi oleh m1¥lt.lnilah}raTIg dimaksudkanoleh Abraham Lincoln apabila beliau menegaskan bahawa demnkrasi adalah sam benfuk pemerlntahan "olen rakyat, dari rakyat dan kepnda rakyar". Apabila bentuk demokrasi Malaysia ditentukan oleh ne-gam. maka tidak hairanlah 5PR sebllg!IJi (lrgliU of tile 5Ul tr senan tiasa akur kepada kehendak negara. Hakikat ini tertanam secara kernas dalarn Perlembagaan Malaysia. lni~rm a kna, dalam kent ks Malay~iOl, bukan sal1ajOl padang permainan tidak sama rata tetapi padang itu juga merupakan bukit bukau yang dipenuhi dengsn blnatang }'iIDg berbahaya, Memahami hakikat milan maka penulis seperf Mu hammad Isa Ansmy (1986: 11) melihat kerja-kerja pillhsn raya oleh gerakan islam seperti rAS scbilgai JlfUid f~kbQr (Jihad Besar) dan Ih,mn .. F:',.,

mengusir pihak psnjajah seba.gai Jilmd AsgJrvr (Jihad Kedl), Berdepan dengan kelompok nasionalis yang mengambf) alih pemerinta han d ari pihak kolonial, ternyata lebih rumit kerana mereka adalah dan l:mng"'l clan wama kulIil }'<l!I'Ig sama Sebagai oontoh, mereka meJ:l_gguna slcgan [slam yimg disaluti dengan ideolo&kolonia 1 (Band) yang menganggap agama (lslem) sebagai sesuatu yang peribadi sifatnya

Berdepan dengan sistsm poLitik dominan Malaysia (yang menghampirj sistern sam parti scbagaimsna yang diamalkan di negera-negara Komunls], petugas-petuga gerakan Islam epcrti PAS ti dak ad a pllihan laili melainkan melctakken gerak kerja pmhaLi raya * bagai satu bentuk Jihad Besar kerana kalau ini tid ak dilakukan dibimbengi sistem demo kl"i'bi Ma la ysia akan terus menggelungsur ke arah yanglebjh buruk: Da ri !!Oi ,t m dominan ke autoritarian i srne dan. se terusny <I tala I i ta ri /1- nisrne, Pernyataan perkeuman yang lebilh nyaring akhir-akhir ini oleh parti dominan Ut.rL"\Oakan hanya mendorong clan mendokong trend! yang lebih membuna k ini, rarlisipasi secara akl:if ger<lkan [slam sepertl PAS dalam prose pilihan raya, ;'IDt; berpegang kepada prinsip-prinsip kead i lan s j<lgOl t (1111 ii'crsnl fustier) aka n dapatmeminimskan penyuaraBIili serna-

I

13

ngat perkauman i',ang melampau kerana keadilsn yang diperju.mglkarn oleh Islsm btl karl d ldasarkan kepada ktw Prj tetapi kepada kelfllUl!tsiaull Itu sendiri yi.lJ1g sudsh seme~tin}ra melangkaui batasan perkauman, Mese] ini yang pedu ditonjob oieh gera kan Mam. seperl:i PAS epabila berpartisipasi secara aktif dslam proses pilihan raya.

'Ma.lah prirlsirp kemenusiaan (hllmauity) merupakan ssruar; penting alQmolil1l (Yml-iiYljh'mltlos!). SimJan al-Quran kepada manusia, lebih kemp dan seruan kepada mereka yang beriman (YanayuhaJlazj&'Ia,amlmll). Iii] menurqukkan betapa rapatnya persoa 13n kemrl-nusimu:I dan kehml1l~m. Hakikat ini perlu difahami Ul'1.l1Ik kita seterusnya mernahami sifat kejadian manusia y,OIrIg terdiri darl pelbagai ras, budaya dan bahasa, KepeIbagaian mi bedlljuan mamperlihatkan kehebatan dan rahmat Al1Oli1 5'""1, kerana akhimya semu1lnya akan kembali kepada Allah 5lVT bukan kembali kepada kaum mesing-masingll Malah konsepsi Islam rnengenai prlnsip kemanusiaan ini amat ~tik dian relevan sekiranya dibandingkan dengan P Iin5ip demokrasi Barat yang bermuarakan lcedauhtan r«klji'it, Kon..~p mk)& masih iilgl Ollu r kepada idea. ktmm atau i'~"ik dalam ertikata rakyat dalam sesebuah fie-gam ~rdiri dari pelbagai kaum dan ctnik. Dalam mempromosi idea kemanu siaan melalui wahana pi lihan raya, peramm PASberada dikedudukan yang terbaik dan paling st.ral:egik kerana ia ber ad a til i tenga h-tengah masyarakat majmu k par r-xrdJem:e.

Dari perspektif Islam berpcran g UI1tm. menega kka1l'lagama Allah SVVT bereI'ti juga berjihad di jalan Allah I SVtff. 5istem demokrasi memberi ruang kepada pOlrti Islam sepe-rti PAS berpal'lisi,pasl dalmnpililian I'ilyOl dan lelah terbUJIkH parti Islam boJeh memlIlg. Ini terbukh deiigan kemenangan gerakangel'akal1 I!;lam e~uruh dunia melaIui kaedah pilili.m ra,ya: Hamasdi Palestir!. PKS di Indonesia. Parti Kebajikan di Turki, F[S dli Algeria. Hizbul1ah di Lebanun dan PAS di M~lilysia. Stlngguhpun ktwenangan gerakan J I,}_:m in i

114

melalui platfonn demekrasi, pergerakan mereka selepas mencepai kemenang<lJ1 nampeknya dlhalang dengan cara yang tidak demokratik, Hamas dinafikan bantuan kewangan, kemenangan FIS di Algeria 'dimansuhkan' dengsn pemerin~a han tenters, peme rintahan PAS dj Kelantsn dan dl Terengganu dianaktirikan dan sebagainya Ini bermakna pejuang sistetn demokr,asi B~n'lt seperti Amerika Syarikat dan nii!!gara-negara Muslim yang sealiran dengarmy .. berslkap hipokrit apabila berdepan dengan isu pt'ngl:ibat.m ge:rakan Islam delam sistern pilihan raya. Mereka tidak mahu mel i hat kemenangan m 1I tlak gerakan Islam dalam ertikata dapat rnemenntah sesebuah neg-Ma. Sddri'lll.ya ini berlaku, misalnya dalam kes Hamas, mereka akan gunakan kaedah lain begi me:l'/1pa5tik.an pemenntahan Hamas akan ber Sikh i r sere pat m u n gkl n. Mereka menginginlan apa yang disebut sebagai ~-ji:r£jlt.~.

Di 5iang hari mereka berjuallg uutuk

kemclIaugml setangkas ". singa-singa Allah dan di

. nUl/am hnri mercka ad(J.lah .' . 'ubid-labid yti;Ig'paUng

}za1Upir dengall Allah

Berdep.;n dengan realiti dernekrasi sedemikian yang harus ditempuh 01 eh petugas gerakan Islam dalam pilihan r1liya, rnaka amatlah wajar bagi pendokomg geraksn Islam seperti 'Alim 'Ulama' dan Mu ba High Islam Sc Indonesia dan M ajlis Syura Pusa'l Masyumi [nd ollesia s.e a wal tahun 1953lagi telilh mengeluar· kiln fatwa yang tegas dan jelas berhubung derlgan pengelibatan penglJl'1di dalam pilihan raya_ A_I1.t;rr~ intisari faMa adalah sepe:rti beriku t pertllTUtl, orang [ .. lam WAJ]B berparti5i1pdSi dalam PI'OS<1.5 pll han raya dengan ca.ra mendafta:r did sebagai pem:ilih dan keluarmengtlllldi pOi cia han pilihan raya yang dlilelapkan; kedua, pad a hari mengundt, umat Islam \'\'A}1B mt'mililit calon }'angmewakili pam Islam yang mempuny.ll cit"a-citOi untuk

merealisasi sy,arriat Islam dslsm pt'IDl'rintahan negara Da 1 am hal ~ni Majlis Syura Pusat Masyumi pergi lebih ja uh dengM menfatwakan pengelibatan aktif semua individu Muslim dalam prwes pilhan ray oil dengan cara mengundi ca lOll parti ]SlUll adalah pada hakikatnya meru pakart FARDHU 'MN dan bukan bersifat Fardhu Kifayah.Jni amat difahami kerana kalau dilihat dari perspektif Fardhu Kifayah tidak mungkin gerakan Islam boleh memenangl pil.ili.aIl raya di bawah sistem demokrasi kerana ia terikat dengan prinsip majoriti. Di bawah sistem demokrasi calon yang mendapat undi majoriti akim senantia; s a menang.. ~anpa mMg<lImbiJ kira bagllimarur undi ~ersebtd d iperolehi. Balli sudut lni prinsip majoriti ad ablh senantiasa belu:!. (mnjority i5IlIK~¥ rigM) tajaan demokrasi Bi3JI'at nampaknya beIOlIllggahan d.eng~ priruip wgitima_s;i itu sendiri y;mg kenonnya melljadi salah saw prinsip penting demakrasi,

Dengan mengemukakan fatwa bshawa bergerak c-ergas. dalam proses pil.ihan fil!l.'1li tennasuk men gu nd:i caloncalon dari pam Islam se'bagai Fardhu 'Ain tidak bermakna badan Islam seperti Majlis SyuraPusat Mtlisyumi Indonesia mendokcmg sepe:nuhnya idea 'mlljoriti adalah senantiasa betul', salah satu prinsip penting demokrasi Barat. islam perlu mengemukakan hujah alternatif: Bahawa rnajoriti hdak semestinya. bettil (Ilrr mliJoriiyc.mI be wrong), ParNdangan ini sem~mangnya benar dalamsuasana bl1gnimt711Jl undi majoritl itu diperelebi .. AP'lbh dengan cara yang sah? Ap<lkah undi melibOi tk.an ufiSur-1J1:"IS1Jr tekanan dOlin rasuah misalnya, Selliil'a.nya in] berlaku meka un Eli yal1lg diperolehi ltu tidak sah .. \\'alaupun ulid~ ito adaJah lllldi majoriti M~Illiiliamihakikat ittilah Tuan Gum Nik Abdul Aziz. Menteri Besar Kelanta.n memhua,t kel1lyalaan. s@ie'pas Pibhim I~ya Umum 2004, bah1lJwa5emu.a ADUNBN Kelantan menerima elalln yang tidak sah (Thitaram), menye:babkan ADUNBN mdenting.. tetapi hanya Imtuik seketika s<lh<lja~ ~ [ni berma knoll [slam (gerilkfl£!. Islam) ticlillmempm"lyai millsalah dengID prinsip III ajoriti sekiranya majoriti itu be.nIhi ill alas keberl.lll'i'l1!, dalal'll

ertikata. undi yang diperolehi bukan melalui tekanan atau rasuah. ndi maioriti yang berdiri di atas kebenaran (al-hnq) akan Illf'njadikan sistem pentad. blran negara yang dlwujudkan selepas pilihan raya sesuatu yang seh dan sistem ini diyakini a kiln rnendapat pettmju k dan keredhaan d a ripada AHa h S\,\fT. Si stem poLitik dan peotadbiran b ntuk inilah yang rnemenuhi kehend ak al(Juran Baldal:.un- T~Il-\II,Wmllun-C1 !!JuT.

Sekiranya kita menyorotl semula tiOl'i peperang<m yang dikemukaikan oleh Clau sewitz, beh lIIumenekarnkan betapa pcn~ingnyOi faklor rizlk<ll dan moral dalam p 'I'~iap.m p 'pc,,)I'1g~m S ,kirilnya kita ingin m !l1c0'9pai kem nangan, Apa j'OIng dimaksudk a n dmgom faktor fizikal adaiah hal-hal. yang berkaitan dengan peralatan peperangan yang canggih, allggola. tentera yang tangkas dan sihat, 5trategj peperangan yang ma01Jiap dan sebagamy<l. Sek ira nya Faktor i ni d ~te~emahkan d a 1 am kente ks pilihan fa}'a 0 F1i bermakna kemenangan ru-.w tercepa i dengan adanya sistem maklumat pilihan raya yang can&:,7jh seperti senarai pemilih

yang terkiru y.mg telah dihalusi (dicula]; petugas parti }'aTIg terlatih, yang mahir dengen garak kcrja parti, faham tentang Akta dan Peraturan pilihan raya : Bilik Gerakan yang se.mpu mil dan sebagainya

Memjuk kepada fakrormoral. yang d imaksu d kan ole h Clau ewitz i alah adianYili keazaman yang tinggi di kalangan allJ,ggota tenter a untuk meonterjemahkan klengbpan fizikal ketenteraan bagi mencapai kemenangan, Seld.ranya faktor ini ditc*mahkan kepada petugaspetugas gerakan [slam dalamproses pilihan raya, ia mcrujuk kepada keazarnan yang tinggi untuk mencapai kemenangsn dengan rnatlamat akhir mencari kersdha.H1 Allah SWT; petugas yang telah mllllalui larlliyyah mhiyyWl yang sempuma:

MenjOidikom l a hajjud dan pua3a sunat sebagai ama.lan blasafherian, m~nggunakan sebahagian rezeki yang Allah S\'VT kumiakan untuk perjuangenperti, han yang bersih dan sifa t-{;l Fat m(ommrah dan dipenuhl dengan silat-sifat mWlJIludM,.-;enal1t:iasa ru~srm;:;atj terhadap Allah 5\1\rr, iL'111a' kepada setiap • rrahan panpin an do pelbagei peringkat selagi arahan itu tidak bersifat rnaksiat dan akhirnva redha dengen keten tu an AJI ah s~'!rr.

Para sahebat 'ang juga para pe-

juang Islam g nera i pertama (sabi.qlltiu.awwaUrm) teleh meacantumkan secara optima dan batik kedua-dua faktor fizikal dan moral sebagaima:na yang kim sentuh

di atas, Di siang hari mereka berjuang untuk kemenangan setangkas singasings Allah dan dl malam had mereka adalah 'abid-'.abid yang pa:ling hampir d.enganAllab 5\"IT, menangii; te:I'isak-i..ak

di hadapan Allah SWT V,ang Maha Agung. Individu-indivi du agung ini lsh yang telah memenangkan pe:tjtlall'lgan Islam. Di dalam gerakan Islam PAS nOlmpOl kl1}'il te 1 all t ersedia dengen resipi kemenangan ini, la cuma perlu kepada ramuan yaJilg sesuai, Ada. kelompok dalam PAS yang d~kenali sebega i pro fesiona] }'011 ng boleh In ~nguasai aspek fizikal <.... pilihan raya (perancangan dan pengum.- . 5.1I.n) dan ada golengan ulama y,;mg menguasal aspek rnoral(uslub dakwah dan tarbiyah), Perlu ada keriasama yang mantap di antara kedua-dua golongan ini, Di pertngkat yang ter-akhlr dan yang lerbaik,

d ldala m tia p-tlap tubuh ahli/petu gas PAS ihl terangkum kedua-dua faktor fiLilW dan. moral. Kalau ini cl,jlpat dibjn~, sudah pashtly3 kernenangan akan

m mihak kepada gerakan Islam seperti PAS. InsyaAllall .

15

.... ~ Tahun Boru Hiirah 1429

dun

Tahun Baru Masehi 2008

daripadll:

YAB lUG" Guru Dlto' Haji Nik Abdul AliI Nik ,Mat Menteri Besar Kelantan

serrn

Ahli-Ahli Mai~is Mesyuarllit Kerajaan Negeril

--- -

M a I a y sia Ki ta _ [\()!is('J1!

--- ------- -

Bersamalah menderma Kepada Tabung Amanah

, Kebajikan Darulnalrn (Tabung Serambi Mekah)

-- - -

AN[)A telah ditakdlrkatl Allah seoranq yang mureh Fazaki dan berslh dar~ sitar kedekut serta bak!hil ? Anda ingin menghuluf derma tetapl tidak. pasti ke mana sewajarnya derma. anda dihullirkan. Kalau begUiu anda dialu-allUkal'l menderma kepada lBbung Am3flah KebaJlkan IDarulna.m (Sel'ambi Mekahl-

Kepada pambaca da.n kalangan bukan Islam, ansa juga bolel1 menderma dan derma anda aken dimasukkan kadalarn tabLing khusus untuk pembiayaan kemuCliahan bagi taedah masyarakat bukan tslarn. Mendermalah melalui pas dengan mengisi Iborang berikut atau rnasukken terus derma anda ke akaun

no. 301801 0028,774, (Halal). S,Qi1801 0045654 (Tidak halal) • elMB Caw_ Wakaf SlIru.

Kflpada: 1Ua1'l' P,enggrus Tabung Amanaii' Kebajikan DsrulllBim (Tabling SerambJ Mekah)

Pej8bat Perbendifharaill1 Neg!~KeJaRt8n -

Blair '" Kompleks Kata ,Darul'lialm,155lJ3 Kola Shaw, Ke1antan. Tet (J9-7483484'

Bersama ini disertakan sumbangan saya sebanyalc HM." ". (Ringgit)

- Nlifma: .. _ _. ._,,, ,, ,,, ,,,, ,,, .. -_ _. __ .. ,...... Tarikh:., .. , .. , .. , .. , , __ ._

Alam,af:_" " .. , , ,.,.-,_ .. _ , - , , .. , , .. ,_ .. _ " .

~. __ , __ ._. ' •• , ••••••• , '.~I.' •• rl ••• ~rl~rl~.,~ ••• &~., •• , ••• ,.r, •• ,.~I=r·~-·-. ,~~,., I~r •• ','~i i •• ~ •• ,.5~ •••••••••• , I.,A.' ••

Dltelt!i!l;an~l,In,1~I'\_~~~~, P~Scti>Jo.1SOlliiKf!rlljaan. ~Sa!JJ EIIo;lo;7 ~k!;Da!IkIBJI!'I ·1~Kt(aBllBru,~~rvn"1imI.t:1l!3748~

R~101J1k a.lJIlU!IIle~ _ PW!f.I!rfih IEi'tIi!!'rprnM, 2046A,JBIaI1 ~ ~ ~ II, i G1 ~ IiWI:ziIg 1!(.efM, KEWibltl C!w!.mIIlm