You are on page 1of 16

Sidang Pengarang

Penaung YB Or. Mohamed Fadizli bin Date' Hassan Pengeru9lJaWl'ankus8B PenerallpRj Pembangunan Makfumatj Sains dan Telcno/ogi

Penasihal Y ABrs. Kaljl Abdul Rahman Yunus Pengarah UPKN

Penolong Pengarah (Penerbitan) Haji Ros-di Semail (Rossem)

Penglrang Nazman Yusuf

Penolong Pengarang Wajdi Mayuroh

War1awan Ali~ LEllrYaclldris Nik Azman Nik Mustafa

Jurillfoto Mohd Asri Hemat MOOd Zam M usa

Pengedaran Unit Edaran U PKN

Pihak kami menga_lu·alukan sumban{lan artikal dari pemoaca E·mailleIUs kepa-da : rossfImkartun@gmail.c:om

Alamal surat menyurat Uruselia Pel'leral'lgalil Kerajaan l\Iegeri Kelal'ltm, Pejabat Se,tiausaha KeraJaan N~ri, TIngkat Atas, Blok 7, Kompleks Kota Darulnaim, 15503 Kola Bhafl!l Bandar Ra~a Islam, iKelantan Darulnalm.

Tel: 09·748 3529 Faks: 09'- 743 3529 Websne: ~'A'IIW, EluIeli upkn,info/v06

- -

MJnda Fajar

im i an UI mak e us Me eraiui Kelantan

.... iada pahng merrgembirakan, selain menerirna kcpUllisan Pilihan Raya Umum (PRU) 2008 yang rnemihak kepada klta, Dalam debar rnerll.il'l~1lJ kepuhJ8a11 yung diumllmkan dinl hnri 9 Mac, Lelah djheritohu. Pas kekal memerintah Kelantan dengen memenangi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN), P'KR sal u. semcmara B N hanya men clapat enam kerusi. S em peneapaian di luar jangkaan_ Kuasa

Siapa sangka berkat kerja kerns jentera piliban rayn clan berkar doa yang dipanjlll pad<l dini han di malam-malam syahdu, Pal> bersama Pakatan R:.tlkyat ~PR) bukan saja berl.lpftya i1ncmpertahan d,m mengukuhk,m kuasa di Kelantan, bahkun hcrjaya merarnpas empat negeri- Kedah, Pulau Pinang, Selangor dnn Perak.

Landskap pnliti k negara pun bernlKlb. BahalDllYll masih punas, lsu pu lr t i k mas i h diwacana se~ i ngg a sekarang,

De - ngan prestas] terb u r u k UMNO eli s e Iu ru h negarili sejak 510 r a h u n (mernenang~ 78 deripada jl.lmlah 222 kerusi plirlimell yang ditandingl- termasuk kumponen B ) cakap-cakap bahawa kedaularan ketuanan Mdayu rlihn, tcrhaki ~. sepe rtim[lna d i diskuslkan di sana sill i mutokh ir in i lemyatl salnh dlom melesut,

Kejatuhan UM 0 belum lentil bangs a Melayu JkDJIJI terpinggir dian titl~k kuat, IEhlanglln ahli parhmen MelJ)'lI- Isbm sck·pa.'i PR Ke-12 bakan hat:lya 78 (jumlah ahli Parlimell -!\It m tetapi 1.33 omllJg_ Satu jumlah y.m!! be ar,

C;)Ibp-cal.:!p bangsn Mewyu akan merana, hanya jerat bingkas ~'al1g dipa aug kelompok terteatu, Seharusnya kit" tidak termakan empan mereka

MUIlll~ jar puluh nbuan rakyat Kelantan bersarna Menteri lBe~aL Tuen Guru Dam' Nik Abdul Az.iz Nik M,I'l di Stadium Sultan Muhamad Ke-lV. Kol[l Bharu, jam 3,30pllgi . ., Mac. laim sehari sebelum membuang undi dimakbulk;;m All aI:J S \Vl', Pesmohenen Joa bu kan suhajadari k::l12Lrlganjam;;whYlID::' had ir di stadium, babk..ln yang lidak ikut sen", namun mengerjekannya J/i rumah masing~m3s1ng. di rnasjid, surau atau bOJI3i]sah, [CrlllluSl,dl;. yang uzur dan orang tua

Rata-rnta rakyat Kelaatan mahukan kepimpinan ularnakkeknl lllCl'lemjui uegerl ini , kerana mereku dapat me rnhe:r.'lhn ~ mana saru pcm im pi 11 yang baik untuk agam.a dan bangsa. Tidak mel1" abhgunal,m kuasa, ridsk rasuah dan tidakegoni» ..

lzan A. du Razak Menteri Besar Kedah

"W akil Raky at .di sebelah sana ~a-

ngan sombcng

- sangat, mana ta-

hUI lepas pifihan ray a umum nanti; yang sebetah sana mai sebelah sini, kami pu 1<1 )r,ang d,ok di sebelah 'sana" Gurauan US~iJJZ Azizan Abduru. Rauk semasa perbaha san S,i.-, dang Dewan Undangan N egeri Kedah sesi terakhdr se- I bulan sebelum dibubarkan kerana pifihan raya umurn, 3 Mac Ialu mengundang gelak k@tawa Ahli-ahll Oel .. 'an Undangan eg,eri (Adun) danpada UMNO/BN. Mereka sama sekali Udak menduga akan heraljih tempat duduk, Mustah]] UMNO/SN dapat dikalahkan, berdasarkan kekebalan pernah ditun] ukkan sebelumnya, Bahkan kekebaman itu rnenjadi "mites" bagi kelompok dan para pendn- ' kong fanatik parti te~!ii~but. I

Gurau.a.n dan srms Ustaz A1:iZiIIl1I itu menjadi Iiealiiti. Keputusan Pillhan Raya ll1111.11ill Ke-12, 8 Mac lal u memberi kemenangan kepada Pakatan Raky at ,(PR)I, Pas menang 16 keruai DUN dan ,6 kerusi Parlimen, rKR empat kerusi DUN dan 6 kerusi ParWhnoent manakala DAP dan Babas mastng-msstng ultu kerusi DUN.

Kedudukan tempat duauk d. dalam Dewan Undaugan Negeri Kadah pun herubah, Yang dahulunya dEnama kan pembangkang kin. menjadi kerajaan, b'egitu !i e b,a m illm ya ..

...

Guruan dan sinis Us.taz Azizan menjadi realm. KeputusaR Pilihan Raya Umum Ke-12, 8 Mac lalu membe'ri kemenangan' kepada Pakatan Raky@l (PR).

Profil MB Kedah

Siapakah Menterj Besar Kedah? Mungkln masih ram. i yang belum menge-naJi, xiapa Ustaz Azizan Abdul Razak yang telah dilanttk sebagai Menleri Be~01r Kedah yang baru pada 9 Mac lalu, setetah Pakatan RakyOlit, terdiri daripada PAS, PKR dan DAP berjaya menga]ahkan Barisan Nasional (BN) pada PI~U Ke-l2, ]'OIiflg berlangsung 8 Me C lalu.

Azizan Abdul Razak, lebih akrab den gil 111 panggilan Ustaz Azizan dilahirkan di Sungai Limau Dalarn, Van, Kedah pada 1944_ Datu k bcliau, Haji AH Awang merupakan ularnak tersohor dan pengasas pusat pengajlan Islam tradisiorsal atOlu pondok di kawasan itu sekitar tahun 1920-.m.

Mariakala ayahnya, Haji Abdul Razak Hail Ali.merupakan secrang imam dan pcrni mpin masyarakat temparan sarta ~"~;Jh scorang pejusng kemerdekaan yang m 11 entang penguasa British dl Ked. h.

Pendidlkan awal di Sekolah Kebangsaan Sungai Llmau, kemudian eli Maktab Mahmud, Alor Setar, seterusnya menyu rnbu I1g pengajian di permgkat Linggi dl Unlversiti AJ-ALhar, Mesir, Sclepas itu ke University of Kent, Ll"nlterbury di England.

Sebelum rnclanjutkan pengajien ke Iuar negara beliau pc rnah b ertu gas s ebag 31 ten a ga peng"i~r eli Maktab Mahmud, Ajar Setal" pada tahun 1966_

Setcls h tam. t belajar di luar negara dan kembali ke tanah air, memulakan kcrjaya sebagal pensy 0iJJ"a 11 dan Ketua J abata n Sy a riah d i Uni versiti Kebangsaan Ma I a ysia (U1<1I,1f)_

Ustaz Azizan jugi.1 pcrnah bcrkhidmat sebsgal pensyamh pclawat di Mindanao State UI1;Ve rS ity, Fi ~ ipj na. Seteruerrya sebagai pensyarLlh sarnb: 1 an d i Universtti r~ lam Antarabangsa Malaysia (UIMi) dar] tahun I 983

hmgga ]9R~ dart dar; 19H6 sehingga 1995.

Sepanjang berkhidmat seb<9gao pensyarah b~liau jllg<l sempal: men u lis bebcrapa buah buku antarabangsa antaranya DiHISIIh Nmilhl AI' T~shriq, terbitan Kemen'trian Hal Ehwal Agama Islam Filipina. lilt nul 11 rf i IIIl To 1~ItWljC Lmo /11- r r s p r r. d I! Ii C e , terbi tan Offi ce of Muslim Affair And Cultural Com m u n i tics, QI.H2-z,Dn Ci ty, Fi,llplna, 1986 dan SynriaJJ, Adn j And Crmnrlllllri tnw A mOllgst the MamtWO.'l of Southern Phaippiw.'~; A rId Explorfitory 11Ih1 COllwamtiI't'Slmi.lI, terbi t an Sou theast Asian Studies Program.

Baht sebag a i seura ng pemimpln mula d i kesan ketika menuntur d i

ruversiti Lagi. Oi niversiti AIAzhar, beliau aklif dalam Persatuan Pelaja I' Mel a yu Mcsir (PMERA~ .... 1), antara [awatan yang pernah disimdilng ialah Naib Yang Dipertua, NOIib Setiausahn Agung, Pengerusi Badan Kebajikan, Pengurusi Bad an Pcnerangan dan Pengerusi Badan Protokol.

Semasa rnenunrut di ·ngbnd pula ballau pernah dilantik cbagal Ahli J awatankuasa M{l/"y~il.m f~Jflm;c Study GnlUp (MISG) dan Ahli [awarankuasa I'ersatuan Melayu United Kingdom (PM K)_

I-'en~a laman di peringkat antarcbangsa pula pernah mem-

bentang kertas kerja di l~t ASftm Sym'i{)1l Admifjislratitm Coniereuce Works'u'p, M., nil a (1983), ahli Muktamar Al-Haj anju ran AU lmJilll1 lmnian Association di ew DeihL India (1980)_

Mcnyertai Persidangan

Gera kan Isloilm Sedurtia di 'Judd (19Y5), Persidangan Islam Sedunia di lubena n {2rJ01) 'J an CmifereuGr of South £(/~t Ashl i:;lmuic Lat» eli Manila_

D iii. I am bidang pclitik, beliau mula men yertai PaTti Islam SeMab)'.. ia (Pas) ketika merrurrtut d i Eng land sekHiIr tahun 1978 dan mula aktif di Malaysia sejak tahun 1986 scmasa masih b zrtugas sebaga i pensyarah sarnbi Ian di UIAM.

Oi antara [awatan yang pernah d isandang ialah mewakili PAS ke MAPEN pada til hun 1998, dilantik sebagei Setiausaha Badan Perhubungan PAS N egeri K'edah (1995- ]999), AJK PAS Pu sa t (1993 hingga sekarang), Ketua rcn~rang<Jln PAS Pusat (2001-2003), Naib Presiden PAS (2003-2005) dan PCS\lI"U hjaya B .. d .. in Perhubungan PAS Negeri Kedah (2000 hiTllgga s ·kmang).

Penyer+aan d alarn pilihun taya pu 1;;1, sejak PRU Ke- 9 - Menang DUN Sala, (Sungili Limi'lll) s hingga sekarang,

5

laluddin

Umum mungkm rflcng<lnggap, senarin irri mustahil boleh berl aku, kerana kern sl berprestl] dan menjadi tdarnan setiap ahli politiikiw diserahkan kepada [';]~, sedangkan jumlah hru::;i DUN Pas kurang, berbanding partl- PKR dan DAP. Namurn dalam dunia pnlitik, ~stj]ilI h rnustah il i tu sebenarnya tidak wujud, Fantas! boleh bertukar real: ti bi 101 tiba saat dan ketika nya _

DAP danPKR bersetuju meb.IilHk Ir MoharnmOl.d Nizar, bahkan diberi bebe ra pa portfo li 0- portfollo penting dalam kerajaan negert walaupun pada awaillya berlaku ::;~dik:it kekeliruan,

Kerisau an ya Illg mencriah minda, )7ang dikatakan Ir Moh ammad Nizar pada saat mula mernegang jawaran Menreri Besar, akhirnya reda dan h]hmg, bila menginga ~ko1l rt akan kebesa r an Allah SWT. Blla ~.a d lta kd i rkan bar laku, pasfi Allah SWT mem berrkan jOlb.n keluar, "Banmg~iC!p(j )j(ltlg berta:kti'fI kt:'Pl1dt1 A lltrft, 1h~Sctl ya Di« Ilkt:m mel'gariakt1u lmgiu_IIfI iafan kduar" ( Maksud surah At-Thalaq; ayat 2)

Segala halangan yang rampak wuiud pada peringkat <l wal proses pemberrtuk:m Ker ajaan Negeri berjaya diketepikan dengan semanga t toleransi yang tinggi. Ketiga - tiga pOl rti (PR) men capa i ik.;l ta sepa ka t, 311 I in g fa ham mernahami dan horma t mcnghorrnatl kepenringan rna<;lng-ITli.H.lng. demi Ik.eharmoni.an dan kerukunan hidup antal'iiI kaum. Selain m!2l"COIlisaslkan sebuah ker ajaan mlj I, arnenah, berkebajikan, ~dus dan berwibawa, khususnya bagi negerl Perak Darul ReZUiID.

Profail MB Perak I

lr Mohammad Nizar jamaIuddin, lahir 17 tvt.;lC ]957 di Kam-

pung AirH~tamr Labu, Kamrar, Perak, Mcndapat pendidikan aWOl.I di Kamper, kcmudlaannya meneruskan pcrsckolahan d ~ Sekolah Meneng<lh Anglo Chine,o;e, Kampar,

Be]iO}]JJ merupakan lul asan SOIrj';;ln.;l Muda Sains Kejuruteraan Mekanika) dad University Of Aston dl Brirn ingharn, United Ki ngdern _ Sekern balm }'a ke tanah air, bekerja di beberapa agensi keralaan terrnasuk jabatan Kerja ROIya. b a hagilln bengke 1 dan kuarl, Perbadanan PembangUlIl.;lf'[ Bandar (UD A - Daya HUlS), Perbadanan Pembangul1lal1 Pulau Plnang,

Bel iau berpeng;;;ll aman luas dalam menjalankan beber ape projek besar negara. Antaranya Projek Dayaburnl rasa 2 & 3 pada t<lhun 1983. projek PUSOlt Islam (BAH ES)r jabatan Perdana Menteri n 984 ),rro~~k: Wi srn a Darul Iman, Kuala Tercngga nu (H.il85). pengllrus~n b~ngunan-bangunan kerajea n dan swasta tcrmasu k KOill AR, 1331 ng u nanPcrseku roan GunaS.1ID it, p usat mem be ~i belah dan pengu ru san scmu a lif d] hospital Kerajaan Negeri ~Jt;rakr P lila II Pina rig, Kedah, Pedis sehingga kin i _

Sebelum dil 11 III ti k menjadi Menteri Besar, beli a u rn eru pa kan Pcugarah II rusan d i hebe ra pa fn rm a sw a I;; ta . 0] hhl F negar a pula beliau banyak mell1ij.;t Ian kan beberapa projek dl bcbcrapa b\J<lh neg~ra, antar a di Bi rrningham, U ni ted Kingdom, Z\l g Switzerland, Miano ltaly, Bangkok Thalland, Sd yney dan (; 01 dcoast Austra lia, Doha QlIta.r dan Teberan, Iran.

Dalarn bidang po) itik pula, bcliau berkecimpung dengan Pas :<>ebagai Ahli ff a wa tankuasa Pas kawasan Kampar (199Y - 20(1)_ I Yang Dipcrtua PAS kawasan Karn polf (2001 fltngga kini], Di permgkat N~gerirt'rOlk, bcliau memegang j aw atan Ben.da hari Pa ~ I N egeri (2001- 2006) dan Sen 11 U saha Pa s Nege ,j [sebe] um rnenjadi .~nled Besar Perak) ..

Wrtlaupun seor J.ng berpend i di kan tioggi, bel iau ama t aktif d engan kegtatan m lI~y~ H! kat.

7

- - --- - - ---- - -- ---- -- -

Antararsya menyarnpalkan kuliah ilrnu di m<lsjld~ma5fid dan surau- 51.1raU, cerarnah rnotivasl pelajar dao il'liiti lus~ pengajian tlnggi, men yam pa ikan kh u tbah J umaat, mernba ntu fakir rniskin, mewaklli Pas dalam pmgram~program kaum bukan Islam serta ~erlibat seca ra langsung dengan beberapa Bad.<lo Bukan Kerajaan (NCO).

Mempunyal lapan Grang cahaya m!llJa hasil perkorsgslan Rid up bersa ro.;l isteri n ya, F atimah Taat. Anak pertarna merupakan Iulusan BA SYildilh Unlversiti I Mu '1:;;1 h, J ord a n, AnO'lk kedua. pula ~ u Iusan h a fiz al-Quran di Unlver:;.iti Mu'tah jordan, Anak yang keti ga }uga lulu san baflz al-Quran dari Un i versiti Damsyik, Syria dan Uni verslti Lebanon, Manakala anak }rang ke empOJil hingga ke .~apan sedang belajar di beberapa unsHtu.s.i pendidikan dalam ncgeri.

Menurul Setiausaha Kerja PAS Perak, Khalilul Abdul Ra 1:1- man, Nizar merupakan seorang y <Ing pemurah JOlin madah bergaul d el1lgflrl masyarakat dan mengambil bel <1J l m asalah kakitangan d ~ bawahnya "I il.k0l ada kakitangenI1l yay ang menghadapi mOlS.1I hlJlJ, beliau akau cepat menyelesa i koJ n masalah termasuk masalah kewangan," jelas Khalil ul, "Sebagai kctua pejabat, beliau .semans yang peramah deagan orang ramai tcrm as uk 0 rangb iIIW aha nn y 01 dan beliau bersedla mendengar pandangan orang lain," ujar beltau.

Memperjuangkan Ink dan kepentirrgan rakya t menjadi a~e'l1d OIperjuangannya, kerana itu bel ~ in] bergiat cergas di dalam Ba d an B u ka n Ke rajaan (N GO) , Umpsmanya Gabungan Penggunu Air Petak (GP Ap).

Keistimew <I<lnbeliau. W i11aupun lulusan luar negera" rtamun mampu mengajar [buka kitab) di masjid-masjid dan suara-surau, Matlih beliau sendlri unenyelengg:ar akan ibadah korban terrnasuk pen yembelihan binatang korban,

Di samping Itu, Haji Nizar jug:;!, sdain boleh berb<lhasa nnggerls,bel~.a.u juga boleh 00 fO .;I has.:1 Cina d an. Tamil.

Tan S i Abdul K a

Menteri Besa1r Selangor

8

"Sa,ya ta k sanglka d apaM d udu1k di s~nt P:as dan P'KR pu nttak s8Inglka!! Oem ikian urngtapan To n Sri Khalid I bra hi m sebai k saihajia. dilan~i[k 'M,ell1te:ri :Becsa r Se~aln goll'. K.o metmern darn ker,r,a ~eli'as nyal selarma mnm

.~. k ,:-'" e""a·· 'nn'k- '1 P~',al!.- t- . R-=- -In..'' ~~, men ·a~·re.a·lllit~. Dari peJ·a'batl1lu. a

U,I'IiIWU. liII'Iem U ::I. an Il\ia alll a",a~ Jill '1.11 .. L .. _.. ._.. "

di li:rng1kat 2111 Il,all'l gunsn Sultan .AJbdul Aziz, $Ihah A ia m beliau kim i beroperasi.T an Sri Abdul Khalid lb. ral:lj~ dilahirkan pad. a.. 14 Disember 1946 dl

Kampung ff a I an Raj iI A edullah, Kuala Selangor, ~Iangor Darul Ehsan. SeQmng .:111 h korpnra t MelayH yang Beriaya,

Berkelulusan Jjazah Sarjana M uda Ekonorni Urri versi ti Ma lay a, seteru ~111 ya b eHa u ke Un i versi ~] Quee'nsla.nd dan memperolehl iJ azah (MBA).

Po1I cia 15 Disember 1998, beliau dlanugerah sebagai CEO Malaysla Terbaik 1997 dari majahili Business T imes anjuran Business Times Sd n. Bhd, dan the American Express Corporate Services, term<lsuk Anugerah Interna tiona! Alurnnus dari Universin Queensland. 2100].

Pada julsi 2003; bellau sekal! ] a gi d!ianu ~erahkan AAA B Ca plain of Industry Award 2002 (1 M., Asian Academy of A pp lied Bu S]11 ess"] dari Universtti M,Jhly~ia Sabah, Kota Kinabalt», Seteru snya menia di pensyarah p,c~awat di Oxford Centre of [slamic Studi(;'s.Unjven;itti Oxford,

Beliau ie-Iah memulakan k<lrier sebagai pell!:>}'i1rah univer~ sHi, mdangkah ke 111 renol korpol".;It dan memegang jillwata n CEO

~ehm.<l beberapa tahun dl bawah hrmil syarlkat kewangan Y.;In,g d tsclta kerajaan, Permed a Ian N 01 siona l Berh ad (PNB). Sete rusn y a menj <'I di C EO Mala ysianized Guthrie. kini dikenali sebage i Kumpul an Guthrie Bbd, [995 seh in gg.:l 2003.

K,em ud i an rnenyertai 0, urn a politrk, iaitu Parti KeAoulan Rakyat (fKI~) sebagai Set~~usah<'l Agung. Pernah bertandlng Pllihan Ra ya iOGedl DUN Ijok 2007 tetapi tewas kepada calon BN (MTC).

Pada Piliban Raya Umuzn Ke-12 (1008), Tan Sri Khalid seh~] la s i bertanding bagi N 11 ij e k dan kerusi Parlimen P124. Bandar Tun Razak, Be.liau memenangi keduadu a keru si terse but

Apabi]a Pakatan Rakyat (PR) mengambil alih teraju pemc~ ]"i11l.t<lhOlin Sdangor dad tangan [IN. TOlIn Sri Khalrd dilantik sebsgal Men lefi Bes ar Sel a n gO[ d engal1l perkenan DYMM Sultan, Upacara mengangkar sumpah berlangsung 13 Mac 2008 di Isto na Buki~ Kayangarn. Beliau menemp<l sejarah sebagai orang pertam O'! m e'njadi Men~efi ]3c:;!ilr Selango:l" bukan daripad<l BN/llMNo.9

Li

alalm sa tu mailis taklirnat dengan kontraktor I Lim Cuang Eng rnenyebu t akan memerlntah seperti mill' Abdul Aziz (Khalifah mai)'ah) seb .. giJi contoh pemerintahan yang ad il, U ngka pan Lim i tu ternyata sangat releven dengan oS mall gat zaman dan menepati kehendak rakyat yang malu kart layanan adil dan seksama untuk mcreka khususnya warg,a Pulau Pinang.

U m Gu ang Eng adalah s Tilerasi y.mg lahir selepas merdeka.

mum akan melihr t dan mcnilai, bagaimana gener;;L~i ini mcngorak langkah un tu k membina ma5a de pan negara.

Profil KM Pu lau Pinang

Lim Guang Eng, KeNOl Menled Pulau Pinang ke ernpa t d .. n Sft'Iaku Setlausaha Agung Parti Tindakar! Dernokratik (OAF) berjaya memenangi 19 kerusi DUN Pulau Plnang yang d ~ tand i ngi pa da Pilihan RayOli mum Malaysia ke- 12. BdiLiu merupakan anak Ielak! kepada Lim Kit Siang,

Be ll au memulakan pend id ikiln awalnya di La (lHt:.~ Primary

110

n9··. Ketua

- .. Men'teri

Pulau Pinang

EngUsh School d i Pelahng J iiI_ ya, dan II. rnudiannya di Batu rahat 1\1(lIItfi rt Primary E'lgl~ll Selmo/. Pendidikan rnenengah n y a pul 01., dl Balu Pah~ t High School dan M~ laka High Schou]. Kernudian rnclanjutkan pclajaran peringkar tinggi di Unlversiti M onash, Au stra lia da lam bidang konorni dan dliktiraf . ebagai akauntan profesional yang berkelayakan pada 1983. Beliau pernah m eniadi presiden MU[SS (rv1 nash University International Student Society).

Memenangi kerusi Pa r limen Kota Me]aka padil 1986, selepas menewaskan bekas pemain bola sepak, SDh Chin A un dengiln rna] 0- riti 176(J6 undi. Kemudian terus mengekalkan keru si tersebu t pad a Pillhart Rays U rnu m 1990 dan 1995, dengao undi majnriti rang berkucangan. Namum bellau ter atat scbagai orang pertarna pemah rnemenan gi P <lJrlime-fIL Kot~1 Mdaka tiga penggal berturut-turut.

Dalarn p. rti, b .liau pernah di lantik sebagai Pengeru:;i Pernuda Sosialis OAP 1989 dan 1992.. Pada 1995, dipHih sebagai Tnnbalan S tiausaha Agung DAP~ Kernudian d]~antik sebagai Sefiausaha Aguog DAP pada 2004 dan memegang

Oleh: Rosidi Semail

posisi itu ~hirngga klni.

Lim terpaksa meninggalkan bid .. ng politik selama lima tahun d Oil ri 26 Ogos 1999 sehingga 250ges 2004 kerana tidak dibe-narbn oleh rnahkamah untuk menjadi AhTi Pa rl ia men. Penggan tu ngan ini disebabkan sahitanTllYOiI di bawah Akta Hasutan dan Akta Percetakan dan Penerbitan mengenai kes rogol gad is bawa h umur oleh bekas Ketua Menteri Mdakil." Tan Sri Abdul Rahim Tamby Chik.

Se lepas rayuan diterlma, Lim dipenjarakan 18 bulan. Wilhm bagaimana pun, dlbebaskan selepas 12 bulan pada 25 Og05 1999. 01- sebabkan tel h ~ nan tersebu l beliau tidak dibcnarkan bertanding pada pilihan raya selama lima tahun. Be liau han y a kernbali bertanding pada Pillhan Raya Urnurn 2.004.

Pada pillhan raya umum 2008, lim memenangl kerusi Parlirnen Bagan dan kerusi DUN Air Putlh, Pulau Pi nang. Beliau dilantik meniadi Ketua enteri Pu 1 au Pmang, selepas kejaya an PR rnenumbangkan BN.

Lim berkahwin dengan B~Hy Chew. Ahli Parlirnen Kota Melaka, Kini dikurniakafl empat cahaya rnata,

Oleh Hj. Wan Abdul Rahman bin Wan Ab. Latif

Pengarah,

Om!er for Electoral Reformslnitii'itincs (CERI), JPP:

Penyelfdlk Bersekutu Kanan, Centre for PaN rimr Analysis (Inti Strategic DevrlopmeJ i t(P:ASD)

Kerangka s;stem polilik y,angsekular tidak mendokong satu lasa'wwur Isls'm ys'ng s'¥umul.

Pengenalan

D Disebebkan gagasan Islam Hadharl lahir dari kerangka 5lst'C'ID politlk yang sekular dan tidak rnempunyai ,1Sil5 sejarah polltik Islam yan,g mantap, maka ga.gasilfi Islam Hadbari berdepan bukan sahaja dengan rnasalah teori teta pi juga sekaligus masalah bagaimana untuk mempraktikkarmya. Atas hakikat bahawa kerangka sistem polittk y ilng sekul a r rida k men d okung satu tasawwur Islam yang syumul, maka gagasan-gagasan unggul (idt'al) Islam. Hadhari tidak mungkin dapat dlreallseslkan: meleh ia maaih bCTSD fat preblematlk pun di peringkat teori, Perkernbangan iru akhirnya membawa kepada satu kesimpuIan umum bahawa gaga sa n Isla m Had hat; adalah pada haklkatnya ha11l)'a merupakan satu bcntuk retorlk politlk yang cuba memberi legitimasi kepada keplmpinan Pak Lah.

Secara bendingannya, gaga· san Membangun Bersama hhillin (MIU) yang dtlaksanakan di Kelantan dilandaskan kapada satu

12:

pemikiran dan tassawur Islam y ang syumul, maka ia mempunyai kekuatan operasl dan praktiknya yang tersend ira.

Dalam keterbatasan kuasa di bawah sistern federalisrne yang ada, Kerajaan Kelantan, melalui dasar MIH, telah rnelakar banyak kejayaan dalam menggubal beberapa das.u yang akhlrnya diiktiraf oleh pihak luar (Keraiaan Pusan} sebagai model y.mg perlu dicontoh i. MB T tel.ah menggerakkan semula kekuatan fak~m kebenaran sejarah polltik Islam, didckong oleh keimpinan ulama y.mg. mantap dan telah menyesualkann y a sec ara hikm 01 h £;;1 k tor lsl am dengan keperluan sosio-budaya mssyarakat setempat,

Islam Hadhari:

Asas Teoritis Yang Problema tik

Sasuatu gagaslIliI yang kononnyOli "besar' sepern Is] am Hadharl perlu rnempunyal asas t'cori yang mantap. BiOlsanya sesuatu idea bCSM dan hebat tidek dapat dipi ahkan dad landasan teoritis yang juga besar dan hebat,

apa dikenali sebagai grand theories. Slstem kapitalisme yang mendominasi dunia harl iI,~ rnempunyai asas leon yang kukuh, sama ada klta setuju atau sebaliknya dengan kapitalisme, itu soal lain. Secara dasarnva kapitalisme dibina alas larsdasan teoritis yang rnerujuk kepada peraoan relatif ncgara dan pasaran dlmana pasaraT'l merna inkan penman yang lebih dominan berbanding negara dalam penggubalan dan pelaksanaan d asar ekonomi (mill::ro dan mlkro), Seca ra bandingannya, istem snsiabsrne menckankan pe.ranan pent:i1ng negllrOl menguasai kokayaan yang dipusatkan hagi tujuan pcngagihan kcmudiann ya. AS<lS teori d alam pemikiran politik Islam ia 1 a h Kedaulatan Rabbani (Dit,juf' Soiweiguty ) yang bersifat syumul a tau holistlk yang dlpenncikan mda]ui persoalan aqldah, akhlak dan sy.ariLlt_ Hebatnya Islam 12- bagai .ddin ialah ra rnengebung Se ara baik dan serenrak aspek teori (aqidah) dan prakfik (syarlat), Tidak wujud kesenjangan antara keduanya,

Kesenjangan antara teori dan praktik wujud da lam sistem hidup

ciptaan rnanusia sama ada di bawah i tern kapitalisme atau so ialisme, Berlaku percanggehan atau kontradiksi dalam sistem kapitalisrne. Sistem kapitalisme biasanya dikaltkan dengan ideologi poli tik dcmokrasi dalam ertikata SlS tern kapltahsme tidal: bo~eh dipisahkan d ad sis tern poli tik demokrasi, Walhal dalarn amalannya terdapat perc,m,ggahan y,mg

erius, Sistem ekonomi kapitallsrne menekankan a.8pek free enJerpri$e yang digerakkan oleh perhitungan self-inlerest . In j lah huj<lh y an g d j kemukakan oleh bapa kapltalisme moden, Adam Smi th d alam tul isan bcllau Tne WeaUh of NtUiQtl. Atas pertimbangan selj-iHteresf inilah juga rnaka aspek individualismc menjadi sesuatu yang asas dalarn hubungan sosial dalarn masyarekat maju barat, Aspek self-interest ini'l;;!" juga bercanggah dengan aspek kolektiviti yang diperjusngkan oleh sistern demokrasi sebagaimana yang terangkum d alam ]8 tilah 'kebajikan awarn' (common good),

Begirn juga berlaku percanggOlho1Ln di bawah stsrem komurusrne/soslallsme yang bermuarakan ajaran atau fahaman Marxisme. Sistern sosialisme sehagarmana yang diperjuangkan oleh Marx . benarnya rnerupakan sam sistem yang tid ak berpijak d i bu rnj nyata (utopiil), Sejarah memperlihatkan kcpada ki ~a gagalnya pekerjill kil!JllI,g (proietarwt) sebagal pend ekong u tarna peruba han polilik sebagalmeae yang diharapkan oleh Marx. Dengan mengernukakan prinsip 'from end, aCCdl'tting to his ability and to eadl accordiug to his '1CCif Marx telah mernbunuh sistcm insenti f dalam

masyarakat, walhal i rem insentif perlu bagi tujuen pengumpulan kek<lyaan yang akan diagih kemudiannya.

Sekiranya sistem yang he-bat sepe rti kapitalismc dan komunisme yang. berasaskan teori yang juga hebat pun mempenyai per~

Islam, SebagaimaTlla yang kita akan lihat kcmudiao, pendekatan berbe 3 dengan konsep dan teari. Kadang-kadang Perdana Menteri juga menterjernahkan Islam Hadhari sebagai • ci?!'ilizationnr lslam' atau 'Islam yang bertamadun':

Penggunaan 'berma ini mempunyai implikasi yang besar dari sudut teed dan politilk. Dari sudut teori sekiranya Islam hendak dikaltkan dengan persoalan ketamadunan, mnka ham <Ida satu huraian yang rnendalam kaitan OJ nta HI Islam d eng an tlori tamedun (dvdizQhOld iheorie« sebagaimana yang dikemukakan oleh tokoh sejarah seperfi Amold J. Toynbee atau paling tidak dikaitkan dengan tiori yang dikemukakan oleh Ibn Kha ldun, Paling tid ak Ibn KhIJ I dun telah rnernbe za k an ]THI S Y a r a k 11 t kepada dua kelnmpok iaitu "badawt' dan 'hadhari'. Ke'lompok pertarna merujuk kepa cia masyarakat y<mg masih tidak bertamadun dan

item ekcnominye

bardasar kan sistem ekenomi pertanian plndahrandah (:;lnsh-nw:l-burnt agriClj l til re), Ke lompok kedua adalah kelcmpck y,ang lebih bertamedun dan mereka telah menetap di satu-satu kawasan dan isrern ekonomi masyarekatnya adalah pertanian yang kekal (sel tied agricu (tw'e). Ke tau. a sas teori gagasan Islam Hadhari ti dak dibina dengan ku ku h rna ka mereka yang meneJi ti dengan cermat perkcmbang;:m Uti {rmdil1S IJetureeu the lin.t's) akan membuat ke-:;~mpu[an bahawa gaga san Islam Hadhari sebenarnya adalah bermotifkan politik semata-mata .

Motif politik Islam Hadhari dapat di f<lih 11 rni apabila Perdana

canggahan dalarnan (in tenml crmfrtidictitms), inikan pula Islam Hadha ri yang tidak mempunyai <IS<lJS teo rl yang k uk ub, Perd..u1.OIJ Mentcri dalam banyak ucapannya sarna ada dalam negerl atau luar negeri menekankan bahawa Islam Hadhari bukanlah merupakan satu agama bam atau mazhab ham dalarn Islam. Ia hanya merupakan satu "pendekatan baru" h~ n~u~ nppraach) dalam mellhat penman

13

Islam Hadhari yang berdwi-wajah

perjal anan bahtera PAS, rnaka akan honvut dan hilanglah arah tujuan periuangan PAS. Inl berbeza dcngan Dr. Mahath i r d l mana beliou tanpa segart silu men yerang PAS dengan menggunakan ilmu lslarn yang bcrteraskan lngik akal, lni sudah semestinya mernberi 'pcluru polltik' kepada PAS untuk menyerang bcliau kembali. Dalam konteks ini haws disedari bahawa Pak Lab tidak :>erang PAS hanya ria/om nt'g«"« tetapi di luar Ijegam seranganbehau tcrhadap PAS ama] keras dan sinis sekali. Paling

terdiri dari orang islam. Sebagal contoh, Per darra Menter] menyerilng PAS apab ila beliau berucap di lamia Mma Islamia, Delhi, India pada 21 Disemher 2004 (p mdengar adalah majoriti Qrang lslam) dan cl i Sydney, Australia atas [empuran Asili Soridy of ilw,fralia pada 8 April 2005 (pendengar ad alah majoritinya a dalah bukan islam). Nad<l serangiln b£.:ll'1IIJ l'l::rhadErp PAS di keduadua temp at adaleh sama .. Oil jarnia Milla Jvlamia, bellau mengkrltik PAS seperti beri ku t: '1 n m y cOlmtp~lI, the OPPO$ iiien PtWMfl71l.IJsin lslMliirPnriy, ~}OPU larfy bwum as PA S, hrl.~ ~Toliticisrd reiixiofl to tne exteuf filM it dar!n5 (l 1IIOIlOpoly ou Islam. Trtey em Wd~~ for U(ltes !}y ~f.'Wl'ig 'L'ina!(!t'rs that tlu:,y could be tiS5 urct: oj Heflve~l if tltey vofe/tw .PAS' (m .s.4). N ad. a ini sama dengan kritikan Dr. Mahathir terhadap PAS sern asa belrau menjadl Perdanil Menterl, Cuma yang berbeza ia lah Dr. Moth a thlr mengkritik PAS secara berdepan dan dilakokan dalam negeri, Pak Lah ju ga meugemukakau krftikan yang sam", (malah ayatay. t yang sama] apablla mengkririk PAS di Sydney, Australia, Apa yOling Ieblh pcnting iabh selepas mengkritik PAS, beliau memberitahu pendengar bahawa bellau mengcrnukakan beberapa dasar reformasi (yang maslh terhad sifatnya) untuk m -ngcmballkan integrlti dan kelel L1 Sa n da lam ~i:>tein pentadbiran negara (good ~Ol){>rnlHltl!). Hasil iniriatif ini ldah membuahkan kepercayaan rakyat terhadap hellau dan ll'li dibuktikan uleh sokongan rakyat yang padu kepada beliau dalarn pllihan raya u mum 2004~ seka Ii gu S rnencantas pengoruh PAS yang bang dapat morne • nturn politik hasil dart pilihan raya umum 1'::199.

Berturuten daTi sikap di atas, satu yang menarik ialah ~]kilP Perdana tentcri tcrhadap PAS, Slrafegi politik yang halus }rang diamalkan oleh Perd.mO!. Menteri ialah dengan tidak mellgklf'itilk PAS secara terbuka, Ini menyebebkan PAS tidal dibeblk,m dengan 'pcluru politik' unluk menyerang beliau, Teknik inl dikenall sebagai 't(&irig the wi,!d old of PAS's sei!', Tanpa aogin untuk memandu

Merrterimerttafslrkan Islam Had- I hari s.ebagai 'Islam yang bertamaddun'. Ini bermakna pada pcmikiran Per dana Menterl ad a satu I agi bentuk atau jenls [slam ialtu 'yang tidak bertamadun' (Imcir".iJized Islam). Pcnggunaan istilah 'T lam yang ti d aI< bertamaduri' amal sesual dengan perk,crnb1u1Ig<Jn polltik antarabangsa sernasa khususnya selepas bcrlakunya Peristiwa 11 Septern ber 2001. Maka golongan pengganas, radika] dan eksrimjs Islam d ikelompokkan sebagai golof'ilgan [slam yang 'tida.k bertamadun', yang cuba hendak rnenghsncurkan bukan sahaja tamadun Islam yang murni terapi juga tamadun duruall Walhalbanya k kajian me m p e rl Lh a t k a n l""ujudnya kelornpok Islam yang dilabel sebagai pengganas. radjka 1 dan ekstrirnis hanya merupakan satu kuasa reaksloner (retu·tiC!fl{lry force) dan bukan kuasa revoluaioner (re,1QlutioIWry force) kepada si stern politik yang zallm yang m e u g c e n gk n m kehidu p. n mere ka: mercka dianaktlrl dan di pin ggir~kOlIl (ma rt;: ilia' jz.('d) olch sistem politik yang ada. Dalam hal ini dapa t disimpulkan baha wa Per dana Menteri ~elah terheret sama dengan dasar m merang! kcganasan global tajaan Lln de Sam.

]4

tidak Dr, Mahathir tidak menyerang dan mengkrifik PAS di luar neg;:HiI apabila beliau d iurrdang untuk memberi lu:apan atau

I mcmbentang kertas kerja, Fakta pen ting ini ham s d i seba r seca T a mel u a<; kepad 11 rnasyaraka t umu m khususnya mesyarakat Islam di Malaysia.

Sera11lgan Pak Lah terhadap PAS di luar negara dapa! dilihat dari ucapan beliau apabila bcliau diundang untuk berucap di luar negara. Apa yang mcnarik nada dan kandungan kritikan beliau terhadap PAS adalah sarna tanpa mernbez akan para pendengar Islam dan bukan Islam, Seklranya beliau tidak dipengarubi olch Unck Sam, k ita rnengharapkan beli au tidak 11 kan mengkri ti k PAS secara keras seklra para pendengarnya

f<ljar Islam, 22 Zulhljjah 1 Ult jillluari lOOfI

Bersambung ...•

,~:,., - Utasan' Buku .

JudlJl buku : Analisis PiUhan Raya Umum Ke-12 : Makka~ Sakhli 2008 Pel1garaI'lQ.: FlidlJim Mohamad Nor

Pens rbi1J u n d~ Ae·so'u rces

H arg a sem Malaysia IFlMl15.00 Sabah Sarawak RM1B.OO

fl'engulas

R.ossem

Makkal Sakhti daripada

perkataan Tamil yang bererti Kuasa Rakyat. Istilah lID popular di kalangan kaurn India Malaysia :-;ejak rnutakhir ini, 'Ierutama yang tidal berpuas hati dengan praktik Barisan Nasional (BN) da]am m nangangi pernasalahan kaum India.

Makkal Sa kti rnenjad D slogan keramat. sehlngga umum menerimarrya sebagai istilah yan..g beleh d i falilam i kaum-kaurn lain di Malaysia. Menyedarl betapa populamya istilah f,ersebul, mendorong pengarang buku in.1, Ustaz Reduan Mohamad or,

memberi [udul buku terbarunya M r1kkor 5.111',;"11 ~i 2008: Am-disi s PiHhcjPl J{aya Umllm Kt'-12. Buku yang

m engu pas secant terperlnci tentang P]~ihan R;1I ya Umum (PRU) yang berlengsung 8 Mac lal u.

PRU 2008 telah mcninggalkan kitll dengan seribu satu kcjutan yang Hdak perna 11 d ij,;rngkakan para penganalisis pelitik .. aktlvis politik, pengamat rned ia bahkan calon -ca I on ya ng berta nding,

Pakatan Rakyat (PR), gabungan parti Pas, PKR dan DAP memberi kejutan besar dengan bcrjaya menguasa i lima bua h

n 'geri. Kedah, Pulau Pinang, Selai'lgor dan Perak. Manakala kuasa Pas d i Kelan tan semakin kukuh. Andainya li1lilayah

Per. ekutuan mempunyal kerusi negeri, ibu r;·cga ra M;1I lot ysia i tu juga dipcrintah PRo

Prestasi komponen Barisan Nasitrnal (B ) merosok reruk, MeA hanya rnendapat 17 kerusi daripada 39 kerusi yang

dltandingtnya, Ge:l"<lkan dua kerusi daripada '1.1 kerusi dan MlC tiga keru s-i dar U sem bilan kerusi yang ditandingl, Sementara parfi induk B, yakni UMNO memenangi 79 kerusi da ri 117 keru sl y<U"Ig

ditandingi. Patti PPIP

Analisils Pilihanraya Umum Ke-112

f 1l1I{{j

Slll{ '1'1 2() )11

t *""'""""-

putih rnata, gaga I rnempertahankan kerusi Parlirnen 'faiping.

Secaea keseloruhennya, BN hanya memperolehi 50.28 pcratus undi popular, manakala [:JR 49.71 peratus undi popular, BN memerintah buat kali pertarna sejak merde kit ta D1 pa m ajorif d ua pe rtiga. Hanya Sa bah, S':l'rii 1.V,) k dan Melaka meru pakan ka was. n selarnat untuk calon-calon B .. PRLJ kali ini juga Dllenyak$ik.llll tokoh-tokoh besar BN terSUD1!;;klLlr, seperti Samy VeUu kalah dl

Fa-jar Islam, 12 Zulhijj.;h 1 ~2H, Ianuan 200S

kawasan tradismya, Sungal Siput, setelah puluhan til hu n mcwakili k awasan terSie bu t,

Shahrizat pula tersembam di Lembah Pantai, kalah di t.mgLln pu ter"i DOl tuk Seri Anwar Ibrahim, N u ru 1 Izza h. Aziz Shamsud din, Zainuddln Maidin, Keh Tsu Keon dan ramal lagi tokoh

besar BN terpaksa akur deng.m Milia] Sakhrl.

UM 0 jug.;li dalam sejarahnya, hanya

mem perolehi 29.59 peratus undi popular, manakala PKR. 18.45

peratu il, P a f!! sebany i.1Ik 14.05 peratus dan DAP 13,72 peratus, PRU kali ini juga menyaksikan undi rosak tert-inggi iait!.l 322,461 undi,

Senario politik yang yang ditunjukkanrakyat pada 2008 berbeza dengan apa yang bcrlaku semC1lS<11 reformasi 1998, yang h<lnya lebih tertumpu kepada membangkltkr n kesedaran politik Oi'a11l.g Melayu, PRU 2008 merupakan gelomb.mg yil.ng bersifat "Malaysian". Digerakkan oleh tiga kaum terbesar di Ma la ysi a ~ Mel ayu, Cina dan india.

Banyak ]agi fakta-fakta }rang menarik terda pat dahl m bu ku ini, yangperlu dikcjahui, temtama rnereka yang terlibat dengan gerakan Islam. Artikel-artikel bukan sahaja dilu lis olen Ustaz Riduan Mohamed Nor, bahkan penulis-pcnulis tersohor lain antaranya: Haji Wan Abdul Rahman Wan Ab. Latif, Nik Abduh ik Abdul Azlz, Mohd Padli Ghani dan laln-lain.

15

(> a~.

"Belum boleh pegang steering lag;"

--~------ ---

IBersamlalah rnenderma 1KeIP,ada Tabunq Amanah Kebajikan ,Daru,lnaim (Tab'ung Seram'bi Mekah)

- -~ - -

ANDA 1ela h dita kdirkan Allahseerang yan 9 mu rah raze ki dan bersih da ri sitat ksdskut serta bakhil ? Anda i'ngin me nghl ulu r derma ti1l~ap i ijdak pasti ke mana sewalarnva derma anda dihulurkan. Kallau begilu anda dialu-alukan rnsnderrna kepada Tabung Amanatn Kebajikan Darulrnaim (Serambi Makah).

Kepada pambaca dari kslanqan bukan Islam, enda juga boleh mandenna dan derma anda akan dlrnasukkan ksdalam tablmg khuslis ul1tuk pembiay,aan kemudahan bagi taedah rnasyarakat bukan lslem, Mendermalah melalui pes dengan mengisi borang berikut atau mesukxen terus derma anda ke akaun

no. 301 a01 D02Sn4 (Hal ell, , 3018010045654 (Tldak Mlal) - 81MB Caw. Wakaf Siku.

Kepada: 11mn Pengurus

Taliul79 AmanaII' Keba}lkan Dlfrufnalm (Tabling S8I'Smbi Melrah) ,Pejalmf Peibetldahsr8an Negsrl Keflflltlin

,Srok ·4, Kompleks KoOrs Darulmdm, '6503 I(,ora Sh,mj K.eranlill. ~; (}~"l463484

Be!.S8m.a ini diMiffakan sumbangan saya sebanyak RM .... "."" .. ,., ...... .(Ri'nggil)

Nsma: , "", ,., " ,., ,............ r~'i/r;h:., .. , .. , , .. , .. , , .. , .. " .. ,

Ara'maf: " ,., .

TlI:JngtHL' ..

-------------------

(jg~lMkan oIeh UruSlliIili P'Ci'iiI!fiiiiigan i!(ei'ilj,nn Negerl Kela!lU!ln. PeJ$a1 SelJaus.ana KeraJaan. T1nQk'al' Salu. Blok], KOI1'lp1eks OlIrulnalfll. 1!)5();3 Kola BhAru. Kelan.lan Darulnaim Tel: Q9 7'48 3528

RaKaretal! .& Urtf;scatak olell PU;!;ta.liI Ahmadi, 204M, Jalarl Raj8 Fle~uanZali!1lllb JI, l'B 150 Kubang Kenan, Kelant.Bn OarulMim. Tel; oS 7'6~, 4700