You are on page 1of 7

ygwD 0 if a wG e J U qyf p yf a ewJ h v l x k a wG & J U pd w f E S v H k ; xJ r S m vnf ; trsdK;om;'Drdkua&pD tzGJUcsKyfBuD;&JU(22)ESpfajrmufarG;aeUrSm

'D o abmxm;awG ay:vmw,f / aumif ; jyD ' gjzif h b mvk y f r vJ / 'Dvpkd pkH n
kH n
D D tm;wufoa&m? xufxufoefoef ? odu k of u
kd f 0ef;0ef;eJU
vlxkeJUqufpyfwJhvkyfief;? ygwD0ifxkeJUvufwGJwJh vkyfief;awGvkyf &J a bmf t m;vH k ; ud k awG U &wJ h t wG u f aus;Zl ; wif y gw,f v d k U
r,f/ acgif;aqmifrItm;vHk; pkzGJUjyD;awmh wdkif;e,f? jynfe,fawG ajymcsifygw,f/ aus;Zl;wifw,fqdkwmxuf trsm;BuD; 0rf;ajrmuf
tm;vHk;udkqif;r,f/ tzGJU0ifxkeJYawGUr,f/ tzGJU0ifxkuaewqifh 0rf;omjzpf&w,fvdkUajymcsifygw,f/ tjcm;<ua&muf vmwJhEdkifiHa&;
jynfol vlxek UJ xdawGUr,f? toHawGem;axmifr,f? wdik ;f jynf&UJ &ifcek f tzGJUtpnf;rsm;? 0g&ifh? pDtmyDyD tp&dSwJhtzGJU tpnf;rsm;rS yk*¾dKvfrsm;
oHawGudkem;axmifr,f/ usawmfwdkUbufuvnf; ajymp&m&dSwm <ua&mufvmwJhtwGuf vnf;trsm;BuD; tm;wufygw,fvdkU ajymcsif
awGudkajymr,f? ar;cGef;awGudkajzr,f? r&Sif;wmawGudk&Sif;r,f? ygw,f/
xdawGUqufqHrIawGudk jrSifwifr,fqdkwJh oabmxm;eJU uGif;qif;
vkyfief; vkyfygw,f/ t"duvkyfwJh[mu ygwDpkpnf;cdkifrma&;vkyf uRefawmfwdkU 'DaeUajymwJhpum;[m trSmpum;wdkUbmwdkU
w,f/ygwDpkpnf;cdkifrmzdkU vkyfwJhvIyf&Sm;rIjzpfygw,f/ ygwDudkjyKjyif ajymwJhoabmxuf ygwDrSwfyHkrwifwJh tcsdefupNyD; 'DaeUumvtxd
zGJUpnf;jcif;? ajymif;vJzGJUpnf;jcif;? wdk;csJUzGJU pnf;jcif;?jzKwfzsufzGJUpnf; uRefawmfwdkU jzwfoef;cJhwJh? uRefawmfwdkU vkyfudkifcJhwJh vkyf&yfawGeJU
jcif;bmrSrvkyfygbl; 'gawGvkyfjcif;tm;jzifh bmtusdK;rScHpm;& ywfoufNyD;awmh EdkifiHa&; tpD&ifcHcsufoabmrsdK; jzpfygw,f/
rSmr[kwfbl;/ tcsif;csif;Mum;xJrSmom raMuvnfrIawG ay:vmr,f/ 2010ckESpf?rwfv?(29)&ufaeUrSm A[dkaumf rwDtpnf; ta0;
tema[mif;awG qGovdkay:vmr,f r&dkaopum;ajym&&if csD;aNcmuf urSwfyHkrwifzdkU qHk;jzwfvdkufygw,f/ tJ'DqHk;jzwfcsufrwdkifrd
a&El ; ovd k jzpf v mr,f / 'gawG u d k b mrS r vk y f b l ; / ygwD p k p nf ; tajctaeudk &Sif;yghr,f/ OD;wifOD;wdkU? a':atmifqef;pkMunfwdkU
cdkifrmzdkUyJvkyfw,f/ txufeJUatmuf ygwDpkpnf;cdkifrmzdkU vkyfw,f vnf ; axmif x J a &muf a e? usef w J h & J a bmf awG t m;vH k ; uvnf ;
ygwDrSwfyHkrwifawmhwJh 'DtcsdefrsdK;rSm r&dSjcif;w&m;xJuaeNyD; axmifxJa&mufaevdkU tJh'Dtcsdefu vIyfvdkUr&?&Sm;vdkUr& jzpfaecJh
t&S d w &m;ud k azmf x k w f j cif ; jzpf y gw,f / Ak ' ¨ b mompum; ygw,f/ tJ'Dtaetxm;rSm 2008 tajccHOya'qdkwmBuD; ay:vm
eJUajym&r,fqdk&ifawmh ewådypöa,maygh/bmrSr&Sdjcif;xJu aejyD; w,f/ tJ'D2008 tajccHOya'tay: tajccHNyD;awmh 2010a½G;
awmt&dSw&m; aus;Zl;tusKd;oufa&mufrI awGudkaz:xkwfjcif; aumufyq JG w
kd hJ [mvnf;ay:vmw,f/ 'g[muReaf wmfwUkd ygwD&UJ rSwyf kH
jzpf y gw,f / tusd K ;ouf a &muf r I BuD ; rm;w,f ? rsm;jym;w,f ? rwifbl;qdkwJhqHk;jzwfcsuf&JUa&SUydkif;jzpfygw,f/ ygwDxJrSmtajccH
atmifjrifw,fvdkUrajymygbl;/udk,fhudkudk,f tajcmufwdkufb0if Oya'ud k v uf r cH b l ; qd k w J h oabmxm; tcd k i f t rm&d S c J h w ,f /
jrifhaezdkU rvdkygbl;/tJh'DvkdygwDpkpnf;cdkifrmrIudk vkyfw,f/vkyfwJh a½G;aumufyGJawG ay:vmwJhtcgrSmvnf; 2008tajccHOya'udk
tcgrSm tusdK;aus;Zl;awGudk&w,f qdkwmudkawmhajymcsifygw,f/ toufoGif;r,fh a&G;aumufyGJrsdK;udk vufrcHbl;qdkwJhoabmxm;[m
tJh'DtusdK; aus;Zl;awGuawmh txufeJUatmuf? A[dkeJUatmufajc ygwDxJrSm tcdkiftrm &dScJhygw,f/ 'DESpfcsuf[m tvGefta&;BuD;wJh
-4- -1-
tcsufawG jzpfw,fvdkU uRefawmfajymcsifygw,f/ tJ'DESpfcsufeJUuGJvGJ vufeufBuD;tjzpf uReaf wmfwUkd 'DaeUxduikd pf NJG yD; awmif;qdak ewJh 1990
wJhoabmxm;? wdrf;acsmfwJh oabmxm;awG&dSaumif;&dSr,f/'g a&G ; aumuf y G J & v'f u d k wenf ; enf ; eJ U tod trS w f j yKa&;qd k w J h
ayrJhajymyavmuf wJhtaetxm;r&dSbl;/ toHxGufwJhtaetxm; awmif;qdkcsufudkr ypfy,fbl;/ 'DtcsufoHk;csufeJU ygwDudkxyfrH
r&dSbl;/ vlyHktv,frSmcsNyD;awmh rSwyf rkH wifb;l vdUk qHK;jzwfygw,f/ 'Dtajctae ay:rSm'Dupd u ö pkd Of;pm;
2008tajccHOya'udt k wJhtcgrSm oabmxm;ESpf&yf&dScJhygw,f/ usawmfwdkUcgwdkif;vdk
oufoiG ;f r,fah &G;aumufyJ G aqG;aEG; jiif;cHk&wJh taetxm;
r&dSbl;vdkUajymcsifygw,f/ ygwD jidrfaervm;/ tpkdk;&u rSwfyHkrwifvkdU ygwD ysufjy,foGm;jyD
rsdK;udv
k ufrcHb;l qdwk o hJ qdk&ifhjidrfaervm;/ 'guwpfck/ aemufwpfckuawmh teft,fvf'D[m
xJ rSm uGJjym;rIav; awGay:vm
abmxm;[mygwDxJrSm Edik if aH &;ygwD tzGUJ tpnf; rSwyf w
kH ifxm;wJt h zGUJ tpnf;/jynfoal xmuf
wJah emuf ydik ;f rSmvJ ygwDxrJ mS jiif;
tcdkiftrm&dScJhygw,f/
cHkjcif;? aqG;aEG;jcif;? ajymqdkjcif;? ppftpdk;&urw&m;wJh cHwt hJ zGUJ tpnf;/ urÇm&JUaxmufcH
nd § E I d i f ; jcif ; aph p yf j cif ; bmrS r &d S c J h b l ; / a&G ; aumuf y G J O ya'ay: tEd k i f u sif h r I a wG v k y f w ,f / rI&dSwJh tzGJUtpnf;/ rl0g'awG
vmw,f?Oya't&rSwfyHkwifrvm; rwifbl;vm; udpöay:vm w,f/ tJ h ' gaMumih f u k e f ; awmh r cH acgif; aqmifawG vkyfief;pOfawG
pD t D ; pD v d k tzG J U tpnf ; xJ r S m pOf ; pm;Muw,f / tJ ' D u aewqif h bl;?usawmfwkdU½kef;uefvIyf awmif;qdkcsufawG &yfwnfcsuf
A[dkaumfrwDtpnf;ta0;rSm wifjyr,f? atmufajcygwD0ifxk &S m ;r,f q d k w J h o Ed é | mef c suf awG jynfoltyfESif; wJhwm0ef
acgif;aqmifrsm;&JUqHk;jzwfcsufudk cH,lr,fvdkU qHk;jzwfvdkufw,f/ ay:vmw,ff/ awGtukefvHk;wayGU wydkufBuD;
rwfv (29)&ufaeU rSm uRefawmfwkdU A[dkaumfrwD tpnf;ta0;vkyf &d S w ,f / ord k i f ; eJ U tjynf h & d S w ,f / 'D y gwD rsd K ;[m Oya't&
w,f/tJ'Dtpnf;ta0;rSm tm;vHk;odMuwJhtwdkif;bJ jiif;ckefjcif;? rSwfyHkrwifjcif;aMumifh ysufjy,fw,fqd kwdkif; arQmrvdkufEdkifbl;/
tavQmh t wif ; vk y f j cif ; ? uef U uG u f j cif ; bmrS r &d S b J e J U 2010 tJh'Dawmh vIyf&Sm;rvm; ½kef;uefrvm; oabmxm;awG ay:vmyg
a&G;aumufyGJudk uRefawmfwdkU vufrcHbl;? ygwDudkvnf; rSwfyHk w,f/'DudpEö SpfckrSmvnf; tjiif;tckef awGrvkyfygbl;/vkyf&if;udkif&if;
rwif b l ; qd k w J h qH k ; jzwf c suf u sw,f / tJ ' D q H k ; jzwf c suf u swmu ygwDatmufajcxk oabmxm; odkUr[kwf jynfolvlxk oabmxm;udk
(1)uRefawmfwdkUawGtm;vHk;vufrcHEdkifwJh 2008 tajccHOya' xif[yfjyD;awmh &ke;f uefa&;oabmxm; Ed;k Mum;wuf MuGvmcJyh gw,f/
udkaxmifxJrSm tusOf;om;rsm;cH0efcsuf vufrSwfxdk;ovdk vdkufem taumiftxnfay:vmcJhygw,f/ ukef;cHrvm; ? ½kef;uefrvm;
usifhoHk;yghr,f umuG,fapmifha&Smufygr,f? qdkwmudk vufrSufr w&m;wJh&yfwnfcsuf awGeJUusawmfwdkUvkyfw,f/ckppftpdk;&u
xd k ; bl ; /(2)xd y f q H k ; acgif ; aqmif j zpf w J h a':atmif q ef ; pk M unf rw&m;wJh tEdkifusifhrI awGvkyfw,f/ tJh'gaMumihf ukef;awmhrcHbl;
vdkyk*¾dKvfrsdK;utp axmifxJrSm a&muf&dSaewJh vli,f? vlBuD; ? uRefawmfwkdU½kef;uefvIyf &Sm;r,fqdkwJh oE¨dXmef ay:vmw,ff/
acgif;aqmifawGudkvnf; ygwDuaexkwfrypfbl;/(3)yifr EdkifiHa&; ygwDw&yfvHk;rSm&SdwJU ygwDacgif;aqmifxkawG? ygwD0ifxkawG?
-2- -3-
aemifrSmvnf;uRefawmfwkdU ukef;rcHbl;? &kef;uefr,fvkdU ajymcsifyg tzGJUtpnf;rsm; em;vnfrIawG wdk;vmw,f?,HkMunfrIawGwdk;vmw,f?
w,f/ qufqHrIawGwdk;vmw,f? oduRrf;rIawGwdk;vmw,f? todtjrif
teft,fvf'Du a&G;aumufyGJudk oydwfarSmufw,f/oydwf awGwdk;vmw,f? 'guwpfck/aemufwpfcku ygwDaysmufysuf jydKysuf
arSmufwmukd trsdK;trsdK; ajymMuw,f/ uRefawmfwUkd vkyw f m[m ordik ;f vGifhysufoGm;r,fh taetxm;rsdK;awGudk umuG,fwm;qD;Edkifw,fvdkU
tpOftquf&dSygw,f/a&G;aumufyGJoydwf arSmufwJhudprö Sm tajccHoHk; ajymEdkifygw,f/ aemufwpfcku teft,fvf'D[m wpkwpnf;wnf;
ck[m tukefckdifcdkifrmrm qufpyfaeygw,f/ 1995 a':atmifqef; nDnDnTwfnTwfeJU udk,fh&JUrl?udk,fh&JU0g'? udk,fh&JUtzGJUtpnf;? udk,hf&JU
pkMunfvGwfwmwJhtcgrSm teft,fvf'D trsdK;om;nDvmcHwuf acgif;aqmifrlaemufrSm vlxkaxmufcHrItm;udk ,ljyD;awmh &yfwnf
aew,f? tajccHOya'eJUyufoufjyD; vufrcHEdkifwmawG wifjycJh Edkifw,f/EdkifiHa&;vkyfief;awGudk t&Sdefrysuf?t[kefrysuf? oabm
ygw,f/ wyfrawmfu EdkifiHa&;ODaqmifrIrSmyg0ifr,fqdkwJh tajccHrl xm;rysuf? arQmfrSef;csufrysufqufvufNyD; vkyfEdkifw,fqdkwmudkjy
trSwf(6)vdk jyXmef;csuf rsdK;udkjiif;y,fcJhygw,f/trsdKom; nDvmcHu w,f / tJ h ' D v d k j yjcif ; tm;jzif h
A[kd&dSw,fqdkayr,fh
qGJwJhtajccHOya'qdkwm 'Drdkua&pDvnf; ray;Edkifbl;? vlUtcGifhta&; jynfolvlxk&JU,HkMunfrIawGudk
vnf;ray;Edkifbl;? wdkif;&if;om;rsm;&JU tcGifhta&; vnf;ray;Edkifbl;? A [ dk u o m ' d k i f ; u e J yd k j yD ; awmh & &d S y gw,f / ygwD
ppfreS w
f jhJ ynfaxmifpv
k nf;rjzpfEikd b
f ;l /'Dawmhteft,fv'f u D jiif;y,f cvkyfESdyf vdkuf&if atmufajc wdk;csJUwmr[kwfbl;?
oydwfarSmufcJhygw,f/ 'gyxr oydwfyJ/ 'g[m 2008 tajccHOya' vkyfMurSmqdkwmrsdK; avQmh z G J U wmr[k w f b l ; ?pk p nf ;
udkoydwfarSmuf wmjzpfygw,f/ 'kwd,oydwfu 2010 rwfv (29) vnf ; vuf c H v d k U r&bl ; ckdifrmrIvkyfwm/ pum;vHk;wpfck
&ufaeUrSm ygwDrSwfyHkrwifbl;/ a&G;aumufyGJvnf;r0ifbl;vkdU csi;f qd&k ifpjk cif;?pnf;jcif;?aemufNyD;
qHk;jzwfcJhw,f 'g[moydwfarSmufwmyJ/ 'gu'kwd,oydwfjzpf cdkifatmifvkyfjcif;? rmatmifvkyfjcif;qdkwmawG vkyfygw,f/'Doabm
ygw,f/ wwd,oydwu f Ed0k ifbm (7) &ufaeUrSmarSmuf zkUd jzpfygw,f/ xm;[matmufajctzGJUtpnf; rsm;udkyJ vkyfwmr[kwfbl;/ A[dktqifh
'Da&G; aumufyJGwpfckvHk;? rw&m;wJhaumufa&G;yGJBuD; wpfckvHk;udk vnf;vkyfw,fvdkU ajymcsifygw,f/ygwD0ifxkudk pkpnf;ovdk A[dkudk
vH;k 0OóHak rSmufwhJ oydwjf zpfygw,f/ tJ'h gwwd, oydwjf zpfygw,f/ vnf;pkpnf;w,f/ ygwDrSwfyHk rwifwJhtwGuf A[dkr&dSawmhbl;vdkU
oydwfoHk;vHk;[m tpOfquf aeygw,f/ xifjrif&mjrif&mvkyfwJh ajymw,f/ usawmfwkdUvufrcHbl;/ ygwDu&dSaew,f/ 'DawmhA[dk
[mrsdK;r[kwfygbl;/ tm;vHK;oabmxm;eJU tm;vHk; &JUtjrifrSefeJU &dSw,f/A[kd&dSw,fqdkayr,fh A[dkuom 'dkif;ueJcvkyfESdyf vdkuf&ifvkyf
ordkif;tjrif MunfMunfvifvifeJU vkyfjcif;jzpfygw,f/ MurSmqdkwmrsdK;vnf; vufcHvdkUr&bl;/ trSeftwdkif;ajym&&ifA[dk
tajctaetukefvHk;ukd ed*Hk;csKyfvdkuf&if usawmfwkdUrSm ur&dSbl;eJU &dSw,f ESpfckMum;xJrSm jzpfaew,f/ tJh'Dvdkr&dSbl; &dSw,f
oyd w f o k H ; vH k ; &d S y gw,f / 'D o yd w f a wG u uRef w mf w k d U &J U wH w k d i f ; jzpf a ewmud k 'D t wd k i f ; vnf ; xm;vd k U r&bl ; / bmvk y f & rvJ /
-8- -5-
A[dkudkwnfaqmuf&r,f/A[dkwnf aqmufw,fqdkwJhpum;[m &dSygw,f/ 'DtawGUtMuHKawGeJUpkaygif; ndSEIdif;jyD;awmh a&SUquf
ajymawmhvG,fw,f/ Armjynf&JUEdkifiHa&; &mZ0ifawGjyefMunfh aqmif&GufoGm;Mu&rSm jzpfygw,f/ a&SUvrf;pOfeJUyufouf jyD;awmh
awGUygvdrrfh ,f/ uGejf rLepfygwDwUdk rqvygwD wkUd udMk unfyh g/ ud, k ef UJ ajymzdkUvdkvdrhfr,f/ uRefawmfwdkUbmvkyfrvJ bmrSrvkyfbl;Asm?rodbl;
rwlwJholawGxkwf? udk,feJUwlolawGeJUwGJ udk,feJUwlwJholawGudk 'Drdkua&pDqdkwJh pum;xJrSm Asmvd k U acgif ; cgaevd k U r&bl ; /
xyfjznfh/ tJh'Dvdkvkyf&if wpfcgwHk;uemr,fausmf cJhwJh pum;eJUqdk&if vltcGifhta&;umuG,fa&; {aumra*¾g wpfaMumif;wnf;
jzKwf ? xkwf ? owfawG ay:vmw,f/'DygwDrSm 'grsdK;tjzpfrcHEdkifbl;/ ppfrSefaom jynfaxmifpk aomvrf;qdkwJh Ak'¨0pem&dSw,f/
jzpfzdkUvJr&dSbl;? jzpfzdkUvJrvdktyfbl;/uRefawmfwdkUbmvkyfovJ/ xlaxmifa&;?tmPm&Sif 'Dwpf aMumif;wnf;aomvrf;
atmufajcygwD0ifxkudk atmufajcygwD tzGJUtpnf;rsm;udk pkpnf; pepfrSeforQqefUusifwdkuf qdkwmudk uRefawmfwdkUavQmuf
cdkifrmatmif vkyfovdkyJ A[dkudkvnf; pkpnf;cdkifrmatmifvkyfw,f/ zsufa&;pwJhtcsufawG vSrf;csD wufMu&r,f/'Drdk ua&
uRefawmfwdkUygwDA[dkudk jyefvnfwnf aqmufaewmr[kwfbl;/ tm;vHk;yg0ifw,f/ pDvrf;yJ/usawmfwUdk wdik ;f jynfBuD;
ygwD A [d k u d k v nf ; atmuf a jcrS m pk p nf ; cd k i f r matmif v k y f o vd k
MudK;wpfacsmif; eJUcsnfwm jzpfygw,f/ MudK;ESpfacsmif;yg/ atmuf ud k 'D r d k u a&pD v l U abmif t jzpf e J U xl a xmif zG J U pnf ; r,f q d k w J h
ajcxkudkcsnfwJhMudK;? txufA[dkudk csnfudkcsnfwJhMudK;/'DBudK;awG[m vrf;aMumif;udk uRefawmfwUkd worwfwnf;avQmuf cJMh uw,f/ 1990
'D a eUtxd c d k i f c d k i f jrJ j rJ & d S w ,f v d k U ajymcsif y gw,f / A[d k [ m jynfhESpf a&G;aumufyGJrSm vlxkudk 'Dvrf;aMumif; jyjyD;avQmufcJhw,f/
vk y f j rJ t vk y f u d k v k y f a ew,f ? vk y f p &mud k v k y f u d k i f aeygw,f / 1990 jynfESpf a&G;aumufyJG&v'fudk ypfy,f wJhtcgrSmvnf; usawmf
uReaf wmfwUdk ajymbl;wJh pum;&dyS gw,f/ usawmfwUdk rSm OmPform;awG? wdUk 'Dvrf;udyk J avQmufcw hJ ,f/1990 jynfEh pS f &v'fukd zsuford ;f jyD;awmh
rmeform;awG&dSygw,f/OmPform;[m tzGJUtpnf; wpfckrSmta&; tpm;xdk;zdkUvkyfwJh ppftpdk;&&JU trsdK;om; nDvmcHqdkwJh vkyf&yfrsdK;
BuD;ygw,f/OmPform;awG&UJ OD;aqmifr?I csifch sderf ?I awGta&; BuD;ovdk awGay:wJhtcgrSmvnf; uRefawmfwdkU'Dvrf;udk qufNyD;avQmufcJh
wzufrSmvnf; EdkifiHa&;? pnf;&Hk;a&; tvkyfawGvkyf r,f? &kef;uefrI Muw,f/uRefawmfwkdU&JU wpfaMumif;wnf;aom vrf;[m 'Drdkua&pD
awGvkyfr,f? vIyf&Sm;rIawGvkyfr,fqdkwJh rmeform;awG&dSygw,f/ vrf;yJ/'Drdkua&pDqdkwJh pum;xJrSm vltcGifhta&; umuG,fa&;?
rmeform;u uRHwwfw,f? vGefwwfw,f? OmPform;uwGefU ppf r S e f a om jynf a xmif p k x l a xmif a &;? tmPm&S i f p epf r S e f o rQ
wwfw,f qkwfwufw,f qdkwm&dSw,f/ 'gawGudktukefvHk;aygif; qefUusifwdkufzsufa&;pwJh tcsufawG tm;vHk;yg0ifw,f/'Dvrf;
pnf; ,l&rSmyJ/uRefawmfwdkU'DygwD[m tawGUtMuHKawGrsm;cJhygjyD/ aMumif;udk uRefawmfwkdU 'DaeUqufavQmufaew,f/ a':pkvGwfvmwJh
Armjynf EdkifiHa&;rSmb,fygwDrSr&dScJhbl;wJh tawGUtMuHKjzpfygw,f/ tcgrSm? a&G;aumufyGJvGefumvrSm vlxkeJUtwl t&SdefjrSihfNyD;quf
'DtawGUtMuHKawG[m A[dk&JUtawGU tMuHK oufoufr[kwfbl;/ avQmuf&OD;rSmyJ/&ke;f uef&OD;rSmyJ/ &ke;f uefrf t I opftopfukd tajctae
ygwD0ifxkwpf&yfvHk;&JUt awGUtMuHKjzpfygw,f/ tvGefwefzdk; topftopfawGay:rSm vkyfoGm;r,fqdkwmudkyJ ajymcsifygw,f/
-6- -7-
tkwfjrpfawGjzpfygw,f/ BudK;ESpfacsmif;udkifygw,f/ tJh'DBudK;ESpf
b,folrS&dS&dSr&dS&dS? usefusef rusefusef acsmif;eJU ygwDppk nf;cdik rf mrIawGukd usawmfwUdk vkyaf eygw,f/ usawmf
wdUk rSm vrf;wpfaMumif;&dw S ,f/ tJ'wD nfrh ufwhJ wpfaMumifwnf;aom
tvHrvSJbl; rmefeJU &yfwnfoGm;r,f vrf;? wpfckwnf;aomvrf; aMumif; teft,fv'f u D 0kd ef;&HMu?
udkusawmfwdkU qufvufavQmuf
avScu
G rf useaf wmifrS tvHrvJb
S ;l a[h oGm;rSm jzpfygw,f/ 'gawGtm;vHk; vTwfawmfudk0ef;&HMu?
udkwOD; wpfa,mufwnf; odwmrsdK;
wnf & yf o G m ;r,f / 'D a eUppf t pd k ; &ajymwJ h t wd k i f ; tef t ,f v f ' D r[kwfbl;/ txufydkif;rSm&dSwJh acgif;
a':atmifqef;pkMunfukd
ysuf j y,f N yD q d k y gawmh / avS c G u f q d k w J h tef t ,f v f ' D q d k i f ; bk w f aqmifxkawGtm;vHk; odMuw,f/ t 0ef;&HMu/
awmifr&dSbl;jzpfoGm;NyDqdkygawmh/ jzpfygap/ udpör&dSbl;/ avS v,fydkif;rSm&dSwJh acgif;aqmifxkawGtm;vHk; odMuw,f/ atmufajcrSm
cG u f r usef a wmif r S tvH r vS J b l ; pd w f " mwf e J U quf v uf c sD w uf &dSwJhacgif;aqmifxkawG tm;vHk;odMuw,f/'Dtodw&m; awGtay:rSm
oGm;MupkdUvdkU wdkufwGef;&if; ed*Hk;csKyfygw,f/ tajccHNyD;awmh ygwDtiftm;udk wdk;wufzGHUNzdK;atmif vkyfoGm;r,f/
uReaf wmfwUkd axmifxrJ mS &dw S ;kH &Ho;kH &Hqw
kd hJ a<u;aMumfoH xkwcf yhJ gw,f/
tift,fvf'Dudk 0ef;&HMu? vTwfawmfudk0ef;&HMu? a':atmifqef;
pkMunfudk 0ef;&HMuqdkwJha<u;aMumfoH jzpfygw,f/'DaeUvuf&Sd
wd k i f ; jynf & J U tajctae? tzG J U csKyf & J U tajctaebmvJ / 'D & H o H k ; &H
rSmwnfygw,f/ jynfolawG tm;vHk;[m'DaeU tift,fvf'Dudk
0ef;&Haew,f/ OuúXajymovdktift,fvf'D[m&dSaew,f/ vlxku
tift,fvf'Dudk ,HkMunfaeMuw,f/0ef&HaeMuw,f/ e,fawGrSm&dSwJh
&JabmfawG? atmufajcxkawGeJUawGUwJhtcgrSm tift,fvf'Dudk0ef;&HrI
b,favmufBuD;rm;w,fqdkwm awGUae&ygw,f/aemufwpfcku
vTwfawmfudk0ef;&HMu qdkwJha<u;aMumfoHudk a<u;aMumf NrJa<u;
aMumfaeygw,f/ 'Dvw T af wmfqw kd hJ [mBuD;udak wmhviG yfh pfr&S awmhr,f/
'gBuD;cHae&if uRefawmfwdkU a&SUEdkifiHa&;vrf;aMumif;[m wdk;vdkU&awmh
rSmr[kwfbl; qdkwJht,ltqrsdK;av; awGygwDxJrSm &dScJhbl;w,f/
- 12 - -9-
1990vTwfawmf&v'fudk a':atmifqef;pkMunf pum; twdkif;wenf;enf;eJUtod
Nidrfraebl;/ ½kef;uefr,f/ vIyf&Sm;r,f/ ½kef;uefw,f
trSwfjyK&r,f? ppftpdk;&u todtrSwfrjyKbJeJUysufjy,f oGm;NyD;qdkwm?
r&dSawmhbl;vdkU uRefawmfwdkUvufrcHygbl; 'gjynfolUqE´udkapmfum;wm? qdwk mw&m; Oya'udk csKd ;azmufzUkd r[kwbf ;l
jynfolvlxkuay;wJhwm0ef udkrav;pm;wm tpd;k &eJUxyd wf ukd af wGUzUkd r[kwbf ;l /
uRefawmfwkdUvufrcHbl; 'D&v'f[m uRefawmfwdkUydkifwmr[kwfbl;?
uRefawmfwdkU vGihfypfvdkUr&bl;? rD;½IdUypfvdkUr&bl;? uRefawmfwdkU aemufwpfckuRefawmfajymcsif wmbmvnf;qdkawmh tckcsdefrSm
udkifxm;&rSmyJ/ 1990 a&G;aumufyGJ&v'fudk a':atmifqef;pkMunf tif t ,f v f ' D y suf j y,f o G m ;NyD w J h / uk e f ; cH r vm;? Nid r f a ervm;/
pum;twd k i f ; wenf ; enf ; eJ U tod t rS w f j yK&r,f ? ppf t pd k ; &u Nidrfraebl;/ ½kef;uefr,f/ vIyf&Sm;r,f/ ½kef;uefw,fqdkwm w&m;
todtrSwfrjyKbJeJU ysufjy,foGm;NyD? r&dSawmhbl;vdkU qdkwmrsdK; Oya'udk csdK;azmufzdkUr[kwfbl;/ tpdk;&eJUxdyfwdkuf awGUzdkUr[kwfbl;/
uRef a wmf w d k U vuf r cH y gbl ; 'gjynf o l U qE´ u d k a pmf u m;wm? uRef a wmf w d k U tvk y f uRef a wmf w d k U vk y f y gr,f / rS w f y H k r wif j cif ; ?
jynf o l v l x k u ay;wJ h wm0ef u d k y suf u G u f w mvd k U uRef a wmf w d k U a&G ; aumuf y G J r 0if j cif ; rS t y uRef a wmf w d k U rl 0 g'awG twd k i f ;
,lqw,f/ tJ'gaMumifh vTwfawmfudk0ef;&HMu qdkwJha<u;aMumfoH vk y f o G m rS m jzpf y gw,f / vl x k [ m tif t ,f v f ' D u d k r pG e f U bl ; /
ay:vmwmyJ/ jynfolvlxkuvJ'DaeUtxdvTGwfawmf udk0ef;&HNrJ0ef;&H a':atmifqef;pkMunfudkrpGefUbl;/ teft,fvf'Dacgif;aqmifrI
vQuf&dSw,f/ pDtmyDyDwdkUqdkwJh vTwfawmfudk,fpm;jyKaumfrwD awGvnf; rpGefUbl;/ tift,fvf'Duvnf;rlvblw rl0g'awG?
wdkUbmwdkU[m 'DaeUtxd&yfwnfaew,f rlvawmif;qdkcsufawGudk rl v bl w awmif ; qd k c suf a wG u d k r pG e f U bl ; 'g[m'D r d k u a&pD
udkifpGJxmNrJ udkifpGJxm;w,fqdkwm[m bmjyvJ/vTwfawmfudk0ef;&HrI tif ; tm;pk a wG & J U tvH r vS J w J h pd w f " gwf j ywmyJ / avS c G u f c snf ;
[muRefawmfwdkUawGrSm&dSovdk wdkif;&if;om;tzGJUtpnf;awGrSm useftvHrvSJbl; qdkwJhqdk&dk;&dSw,f/&JabmfawGtukef usukefMuNyD/
vnf;&dw S ,f/ wkid ;f &if;om;tzGUJ tpnf;awGrmS &do S vdk wpfo;D yk*v¾ tzGUJ vuf e uf a wG v nf ; r&S d a wmh b l ; / avS c G u f b J u sef w ,f /
tpnf ; awG r S m vnf ; &d S w ,f q d k w mjyw,f / aemuf w pf c k u avSua&xJrSmarsmaew,f/ tvHudkifwJhvlu tvHudkifxm;w,f/
a':atmif q ef ; pk M unf u d k 0ef ; &H M u qd k w mjzpf y gw,f / tvH r vS J b l ; / th J ' gaMumif h a vS c G u f c snf ; usef tvH r vS J b l ;
a':atmif q ef ; pk M unf ud k 0 ef ; &H M u qd k w J h a <u;aMumf o H t wd k i f ; qdkwJhpum;ay:vmw,f/ uRefawmfaxmifxJrSm uAsma&;bl;w,f/
uRefawmfwdkU 0ef;&HMuw,f/teft,fvf'D0ifxku 0ef;&HMuw,f/ avS c G u f r usef a wmif r S tvH r vS J b l ; a[h q d k w J h MuH K ;0g;oH y g/
urÇmua&m jynfolvlxkuyg 0ef;&H Muw,f/ a':atmifqef; 'D u aeUuRef a wmf w d k U &J U tjzpf u 'D t wd k i f ; yJ / tef t ,f v f ' D
pkMunfudk0ef;&HrI[m tvGefBuD;rm;wJh tiftm;BuD;jzpfygw,f/ [mb,folrS&dS&dSr&dS&dS? usefusef rusefusef tvHrvSJbl; rmefeJU
- 10 - - 11 -
tvH r vS J csD w uf N rJ ' D c sKyf

trsdK;om;'Drdkua&pDtzGJYcsKyf
(22)ESpfajrmuf tcrf;tem;wGif
A[dktvkyfrIaqmif tzGJU0if
[Hom0wD OD;0if;wif
\ajymMum;csufrsm;rSaumufEkwfcsuf
uef U owf