You are on page 1of 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS

TINGKATAN 5
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

M1 1.0 Wang dan Institusi


5.1.09 – 9.1.09 Kewangan

1.1 Wang Maksud wang Mengetahui maksud dan ciri-ciri wang


Perbincangan mengenai
a. Pengertian Ciri-ciri wang Aras I kemampuan wang kertas
wang • diterima umum • menyatakan maksud wang RM5.00 dengan wang
• penawaran • menyatakan ciri-ciri wang fotostat RM5.00 untuk
terhad • mengenal jenis-jenis wang membeli barang di
• kestabilan nilai koperasi sekolah dan
• tahan lama Aras II memberi maksud serta ciri-
• mudah dibawa • menerangkan mengapa sesetengah ciri wang
• boleh dibahagi benda tidak sesuai digunakan sebagai
kepada unit yang wang
Perbincangan tentang
lebih kecil
Aras III ekonomi masyarakat tanpa
• memberi justifikasi mengapa deposit wang tunai (cashless
semasa dianggap sebagai salah satu society) contoh, kad pintar
Jenis-jenis wang
daripada jenis wang dan kad kredit
• duit syiling
• wang kertas
• deposit semasa
Nota:
Deposit semasa bank termasuk dalam
jenis wang tetapi bukan sejenis wang sah
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

M2 b. Fungsi Fungsi wang


12.1.09 - 16.1.09 wang sebagai alat Memahami fungsi wang Perbincangan tentang
• perantaraan bagaimana e-dagang
pertukaran Aras I boleh membantu
• unit ukuran nilai • menyatakan fungsi wang memudahkan urusan
• simpanan nilai perniagaan
• bayaran tertunda Aras II
• menerangkan fungsi wang
• menghuraikan kebaikan sistem wang
berbanding dengan sistem barter

Mengumpul logo, pamplet,


1.2 Bank Jenis-jenis bank risalah, laporan dan
• bank Mengetahui jenis-jenis bank di negara borang berkaitan dengan
a. Jenis-jenis perdagangan Malaysia bank perdagangan untuk
bank membincangkan
• Bank Simpanan
Aras I persamaan dan perbezaan
Nasional
• menyatakan jenis-jenis bank seperti antara bank perdagangan,
• bank saudagar Bank Simpanan Nasional,
• bank pusat bank perdagangan ( termasuk Bank
Islam ), Bank Simpanan Nasional, bank saudagar serta bank
bank saudagar dan bank pusat pusat
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

M3 b. Fungsi bank Fungsi bank Mengkaji fungsi-fungsi


19.1.09 - 23.1.09 perdagangan perdagangan Memahami fungsi-fungsi bank bank perdagangan melalui
• menerima perdagangan bahan dan maklumat yang
simpanan dan diperolehi seperti risalah,
deposit Aras I brosur dan dokumen
• memberi • menyenaraikan fungsi bank
pinjaman perdagangan
• membuat dan
menerima Aras II
bayaran • menerangkan jenis-jenis simpanan ;
• mengurus simpanan semasa, simpanan
pertukaran asing tabungan dan simpanan tetap Mengadakan sesi
• menerangkan cara bank perdagangan ceramah tentang skim
memberi pinjaman perbankan Islam
Konsep Skim • menghuraikan perkhidmatan lain yang
Perbankan Islam disediakan oleh bank perdagangan
(SPI) kepada pelanggan
• Al-Wadiah • menerangkan konsep-konsep skim
• Al-Mudharabah perbankan Islam
• Al-Murabahah
• Al-Musyarakah
• Al-Bai-Bithaman-
Ajil
• Al-Takjiri
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

M4 c. Fungsi bank Fungsi bank pusat


2.2.09 - 6.2.09 pusat • mengeluarkan Memahami fungsi-fungsi bank pusat Melayari laman web Bank
mata wang Negara untuk
• mengawal Aras I mendapatkan maklumat
kestabilan nilai • menyatakan fungsi-fungsi bank pusat tentang fungsi dan dasar-
mata wang dasar kewangan semasa
• jurubank kepada
kerajaan Perbincangan secara
• jurubank kepada Aras II ringkas tentang inflasi dan
bank • menerangkan fungsi-fungsi bank kemelesetan ekonomi
perdagangan pusat
• menghuraikan bagaimana bank pusat Main peranan sebagai
bertindak sebagai jurubank kepada Gabenor Bank Negara
Bank pusat kerajaan dan juru bank kepada bank Malaysia untuk mengawal
mengawal inflasi perdagangan masalah inflasi dan
dan kemelesetan • menjelaskan alat-alat dasar kemelesetan ekonomi
ekonomi melalui kewangan
• rizab tunai
• rizab berkanun Aras III
• kadar faedah • menerangkan cara bank pusat
• jual-beli surat mengawal inflasi dan kemelesetan
jaminan kerajaan ekonomi
• kawalan syarat
sewa beli Nota:
Penerangan maksud inflasi dan
kemelesetan ekonomi secara ringkas
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

M5 1.3 Institusi
9.2.09 - 13.2.09 kewangan bukan Jenis-jenis
bank • syarikat 1. Mengetahui jenis-jenis institusi Mengumpul bahan
kewangan 2. kewangan bukan bank di negara daripada pelbagai sumber
a. Jenis institusi • syarikat insurans3. Malaysia tentang institusi kewangan
kewangan (termasuk bukan bank serta
bukan bank takaful) Aras I menyenaraikan fungsinya
• Tabung Haji • mengenal jenis-jenis institusi
• Kumpulan Wang kewangan bukan bank
Simpanan
Pekerja

M6 b. Fungsi Fungsi-fungsi
16.2.09 - 20.2.09 institusi institusi kewangan Memahami fungsi-fungsi institusi Perbincangan mengenai
kewangan bukan bank kewangan bukan bank di negara persamaan dan perbezaan
bukan bank • menerima Malaysia antara perkhidmatan bank
deposit perdagangan dengan
Aras I syarikat kewangan
• menggalakkan
tabungan • menyatakan fungsi-fungsi institusi
• menggalakkan kewangan bukan bank
Lawatan ke institusi
pelaburan kewangan bukan bank
• sumber Aras II
• menerangkan fungsi-fungsi institusi berhampiran
kewangan
kepada pasaran kewangan bukan bank
modal negara
Aras III
• mengkaji sumbangan perkhidmatan
institusi kewangan bukan bank
kepada perkembangan ekonomi
negara Malaysia
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

M7 2.0 Ekonomi Malaysia


23.2.09 - 27.2.09 Sektor ekonomi
2.1 Struktur ekonomi • sektor utama Mengetahui sektor-sektor ekonomi di Mengumpul maklumat
negara • sektor kedua negara Malaysia dan memahami mengenai struktur ekonomi
• sektor ketiga masalah pergantungan ekonomi negara daripada pelbagai
a. Pengenalan kepada sektor utama sumber dan menghasilkan
kepada sektor Aras I buku skrap/folio
ekonomi • menyatakan sektor-sektor
negara ekonomi di negara Malaysia

Masalah Menganalisis sumbangan


b. Masalah pergantungan Aras II sektor-sektor ekonomi
pergantungan ekonomi kepada berdasarkan Laporan
ekonomi sektor utama • menerangkan sektor-sektor Ekonomi Negara
kepada sektor • ketidakstabilan ekonomi di negara Malaysia
utama harga komoditi • menunjukkan sumbangan setiap
• peluang sektor ekonomi kepada pendapatan
pekerjaan negara dan guna tenaga
terjejas • menerangkan masalah pergantungan
• kehausan dan ekonomi kepada sektor utama
kepupusan
sumber
• merugikan Aras III
imbangan • menghuraikan kesan pergantungan
perdagangan ekonomi negara kepada sektor utama
dari segi pendapatan negara dan
Kesan pergantungan guna tenaga
ekonomi negara
kepada sektor Nota:
utama. Masalah pergantungan hanya merujuk
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran
kepada getah dan timah sahaja

M8 Perubahan struktur
2.3.09 - 6.3.09 c. Perubahan ekonomi negara Memahami perubahan struktur Mengkaji arah aliran
struktur ekonomi negara Malaysia semenjak perubahan setiap sektor
ekonomi Faktor-faktor yang merdeka terhadap guna tenaga dan
negara mempengaruhi Aras I pendapatan negara serta
perubahan struktur • mengenal arah aliran perubahan implikasinya kepada
ekonomi negara struktur ekonomi negara Malaysia dari pembangunan ekonomi
Malaysia segi keluaran negara dan guna negara berdasarkan
• Langkah tenaga maklumat yang diperolehi
mempelbagaikan
ekonomi Aras II Membuat ramalan tentang
• Kehausan • menerangkan corak perubahan masa depan sektor utama
sumber-sumber struktur ekonomi negara Malaysia dari
asli negara segi keluaran negara dan guna
• Galakan industri tenaga Membentangkan kajian
penggantian • membincangkan faktor-faktor yang kemungkinan corak
import mempengaruhi perubahan struktur struktur ekonomi negara
• Peningkatan ekonomi negara Malaysia Malaysia pada masa
dalam depan berasaskan k-
pendapatan dan Aras III ekonomi
taraf hidup • menganalisis kesan perubahan
penduduk struktur ekonomi terhadap guna
tenaga dan pendapatan negara
Kesan perubahan Malaysia
struktur ekonomi
negara
• pelaburan asing
• perkembangan
sektor
perkilangan
• perkembangan
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran
sektor
perkhidmatan
• peluang
pekerjaan
• pendapatan
Negara
taraf hidup

M9 2.2 Belanjawan Maksud belanjawan Memahami belanjawan negara Mengumpul maklumat


10.3.09 - 13.3.09 Negara negara Aras I daripada pelbagai sumber
• mentakrif belanjawan negara. mengenai belanjawan
a. Sumber hasil Hasil cukai dan hasil • mengenal pasti sumber hasil cukai negara untuk mengetahui
kerajaan bukan cukai dan hasil bukan cukai kerajaan jenis-jenis hasil kerajaan
• mengenal pasti komponen
perbelanjaan kerajaan Menganalisis pelbagai
b. Perbelanjaan Komponen carta dan jadual daripada
kerajaan perbelanjaan Aras II Laporan Ekonomi untuk
kerajaan • menerangkan sumber hasil kerajaan mengenal pasti jenis-jenis
• perbelanjaan • menerangkan maksud perbelanjaan perbelanjaan kerajaan
mengurus mengurus dan perbelanjaan
• perbelanjaan pembangunan kerajaan
pembangunan • menerangkan peruntukan
perbelanjaan mengurus kerajaan dan
perbelanjaan pembangunan kerajaan
• menerangkan belanjawan
seimbang, belanjawan lebihan dan
belanjawan kurangan
Nota:
i. Penerangan cukai langsung dan
cukai tak langsung dengan
menggunakan contoh yang sesuai
ii. Rujuk Laporan Belanjawan terkini
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

M10 c. Tujuan Belanjawan negara Mengetahui tujuan belanjawan negara


23.3.09 - 27.3.09 belanjawan sebagai alat
negara mengawal inflasi Aras I Main peranan sebagai
dan kemelesetan • menyatakan tujuan utama belanjawan Menteri Kewangan dan
ekonomi negara membentangkan
belanjawan untuk
Aras II mengawal
• menerangkan konsep inflasi dan inflasi/kemelesetan
kemelesetan ekonomi serta kesannya ekonomi
terhadap pendapatan penduduk
• menghuraikan belanjawan negara
sebagai alat mengawal inflasi dan
kemelesetan ekonomi

M11 d. Hutang Maksud hutang Memahami hutang negara


30.3.09 - 3.4.09 negara negara
Aras I Menganalisis graf/jadual
• mentakrif hutang negara pinjaman dalam negeri dan
Sumber pinjaman • mengenalpasti jenis dan sumber pinjaman luar negara
kerajaan pinjaman kerajaan dengan menggunakan
data yang diperoleh
Nota: daripada Laporan Ekonomi
Hutang negara merujuk kepada pinjaman
Tujuan pinjaman kerajaan sahaja.

Aras II
• membincangkan tujuan pinjaman
kerajaan
• menerangkan cara kerajaan
mendapat pinjaman dalam negeri dan
luar negeri
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

Aras III Mengadakan forum


• menganalisis kelebihan pinjaman ‘ Cara kerajaan
dalam negeri berbanding pinjaman membiayai projek negara
luar negeri yang memerlukan
perbelanjaan besar’

M12 3.0 Hubungan Ekonomi Memahami perdagangan antarabangsa Mengumpul gambar dan
7.4.09 - 10.4.09 Antarabangsa mengenal pasti barangan
Aras I tempatan dan barangan
3.1 Perdagangan Maksud • mentakrif perdagangan antarabangsa import
antarabangsa perdagangan • mengenal dan menyatakan sebab-
antarabangsa sebab wujudnya perdagangan
a. Pengenalan antarabangsa Membahaskan tajuk
kepada ‘ Kepentingan
perdagangan Sebab wujud Aras II Perdagangan
antarabangsa perdagangan • menerangkan sebab-sebab wujudnya Antarabangsa Kepada
antarabangsa perdagangan antarabangsa Ekonomi Negara Malaysia’
• membincangkan persamaan dan
perbezaan antara perdagangan dalam
negeri dengan perdagangan
antarabangsa
• menghuraikan kebaikan dan
keburukan perdagangan
antarabangsa
Nota:
Penerangan tidak melibatkan teori faedah
mutlak dan faedah berbanding
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

M13
14.4.09 - 17.4.09 Komposisi eksport Mengetahui komposisi eksport dan Menganalisis data Laporan
dan import import serta rakan dagang negara Bank Negara /Jabatan
• barang nampak Malaysia Perangkaan/
• barang tak Kementerian
nampak Aras I Kewangan/Laporan
• mentakrif eksport dan import Ekonomi dan melukis graf
Rakan dagang • menyatakan makna eksport dan mengenai komposisi
negara import nampak serta eksport dan eksport dan import negara
import tak nampak dengan contoh Malaysia (barang nampak
• menamakan rakan dagang utama dan barang tak nampak)
negara Malaysia. serta rakan dagang utama

Aras II
• menerangkan komposisi eksport dan Meramal potensi eskport
import Malaysia berdasarkan Laporan negara berasaskan k-
Ekonomi negara ekonomi pada masa
• meramalkan corak komposisi eksport hadapan
dan import negara Malaysia serta
rakan dagang utama pada masa
depan

Nota:
Ramalan corak komposisi eksport dan
import perlu menjurus ke arah k-ekonomi
dan globalisasi
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

M14 b. Imbangan Maksud imbangan Memahami imbangan dagangan. Membincangkan keadaan


21.4.09 - 24.4.09 dagangan dagangan imbangan dagangan yang
• imbangan Aras I diperoleh daripada
dagangan • menyatakan maksud imbangan pelbagai sumber seperti
seimbang dagangan internet/Laporan
• imbangan Ekonomi/Laporan Bank
dagangan Negara bagi tempoh tiga
lebihan (positif) Aras II tahun
• imbangan • menerangkan maksud imbangan
dagangan dagangan seimbang, imbangan
kurangan (negatif) dagangan lebihan dan imbangan
dagangan kurangan
• mengira imbangan dagangan

Aras III
• mentafsirkan hasil pengiraan
imbangan dagangan
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

M15 c. Imbangan Maksud imbangan Memahami imbangan pembayaran. Mengkaji butiran Akaun
21.4.09 - 24.4.09 pembayaran pembayaran Semasa yang dipetik
Aras I daripada imbangan
Butir-butir imbangan • menyatakan maksud imbangan pembayaran
pembayaran pembayaran ( sumber : Laporan
• Akaun Semasa • mengenal butir-butir dalam imbangan Ekonomi )
• Akaun Modal pembayaran
• Akaun
Pergerakan Nota:
Kewangan Akaun Modal dan Akaun Pergerakan
Kewangan tidak perlu diterangkan secara
terperinci

Butir-butir Akaun
Semasa
• Akaun Aras II
Dagangan • menerangkan butir-butir Akaun
• Akaun semasa
Perkhidmatan • mengira imbangan Akaun Semasa
• Akaun Pindahan • menerangkan maksud imbangan
pembayaran seimbang, imbangan
pembayaran lebihan dan imbangan
pembayaran kurangan

Aras III
• mentafsirkan hasil pengiraan
imbangan pembayaran
• membuat kesimpulan mengapa
imbangan pembayaran boleh menjadi
positif walaupun imbangan dagangan
adalah negatif
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

M16 d. Sekatan Bentuk sekatan Memahami bentuk-bentuk dan tujuan


28.4.09 - 30.4.09 perdagangan • tarif sekatan perdagangan antarabangsa Mengadakan forum
antarabangsa • kuota tentang tujuan kerajaan
• subsidi Aras I melancarkan kempen
• kawalan • mengenal jenis-jenis sekatan ‘Belilah Barangan Buatan
pertukaran asing perdagangan antarabangsa Malaysia’
• embargo
• sekatan bukan Aras II
ekonomi • membincangkan perlunya kerajaan
mengenakan sekatan perdagangan Perbahasan tentang baik
antarabangsa buruknya globalisasi
Tujuan
terhadap ekonomi
• sumber hasil sesebuah negara
kerajaan
Aras III
• melindungi
industri muda • menganalisis kebaikan dan keburukan
dan tempatan sekatan perdagangan antarabangsa
terhadap ekonomi Malaysia
• anti lambakan
• menghadapi
persaingan
• keselamatan
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

M17 3.2 Pertukaran asing Maksud pertukaran Memahami konsep pertukaran asing
4.5.09 - 8.5.09 asing dan kadar pertukaran asing

a. Pengenalan Aras I Mengumpul keratan


kepada Kepentingan • mengenali mata wang negara-negara akhbar berkaitan dengan
pertukaran pertukaran asing lain pertukaran asing serta
asing • menyatakan maksud pertukaran asing mengira dan membanding
• menyatakan maksud kadar kadar pertukaran asing
Maksud kadar pertukaran asing
pertukaran asing

b. Kadar Pengiraan
pertukaran pertukaran asing Aras II
asing • menjelaskan kepentingan pertukaran Mengadakan simulasi yang
asing kepada sesebuah negara berkaitan dengan
• menunjukkan cara pengiraan mudah urusniaga antara negara
tentang pertukaran asing seperti Malaysia dengan negara-
menukar mata wang Amerika (dolar negara lain
AS) kepada mata wang negara
Malaysia (RM) dan sebaliknya
Minggu / Tarikh Bidang / Unit Isi Kandungan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Pembelajaran Pembelajaran

M18 c. Kesan Permintaan dan Mengetahui kesan perubahan kadar


11.5.09 - 15.5.09 perubahan penawaran Ringgit pertukaran asing
kadar Malaysia
pertukaran Aras I Perbincangan tentang
asing • mengenal konsep permintaan dan kadar pertukaran asing
penawaran terhadap Ringgit Malaysia daripada keratan akhbar
pada tarikh-tarikh yang
Kesan perubahan berlainan
kadar pertukaran
asing ke atas
eksport dan import Aras II Membuat ramalan
negara Malaysia • menerangkan permintaan dan mengenai kesan
penawaran terhadap ringgit Malaysia perubahan kadar
• menerangkan kesan perubahan pertukaran asing rakan
pertukaran asing ke atas eksport dan dagang ke atas eksport
import negara Malaysia dan import negara
Malaysia
Aras III
• mengkaji kesan perubahan eksport
atau import Malaysia ke atas kadar
pertukaran asing

Nota:
i. Pendekatan secara keluk tidak perlu

ii. Penerangan tidak mengambil kira


kesan keanjalan permintaan dan
penawaran terhadap eksport dan
import