PEMBELAJARAN KOOPERATIF YANG BERKESAN Apa dia pembelajaran kooperatif ?

Pembelajaran kooperatif telah menjadi salah satu pembaharuan dalam pergerakan refomasi pendidikan. Pembelajaran kooperatif sebenarnya merangkumi banyak jenis bentuk pengajaran dan pembelajaran. Asasya ia menggalakkan pelajar belajar bersamasama dengan berkesan melalui pembentukan kumpulan yang homogen seperti dalam pendidikan inklutif. Ianya boleh digunakan oleh pelbagai kumpulan umur dan dalam pelbagai mata pelajaran.Pembelajaran koopeatif dilaksanakan secara kumpulan kecil supaya pelajar-pelajar dapat berkerjasama dalam kumpulan untuk mempelajari isi kandungan pelajaran dengan pelbagai kemahiran sosial. Secara dasarnya, pembelajaran kooperatif melibatkan pelajar bekerjasama dalam mencapai satu-satu objektif pembelajaran (Johnson & Johnson, 1991). Selain dari itu, ciri-ciri umumnya ialah: Ciri- ciri pembelajaran kooperatif Pendekatan Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa ciri tertentu, diantaranya ialah : 1. Matlamat kumpulan Matlamat kumpulan ialah kejayaan kumpulan dalam mencapai kecemerlangan dalam menguasai sesuatu konsep yang di ajar. Matlamat ini dicapai melalui usaha bersama semua bersama ahli di dalam kumpulan. Dalam kumpulan ini setiap ahli kumpulan mempunyai peranan tertentu dan jelas dalam usaha kumpulan mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. Interaksi sosial ditekankan. Setiap ahli kumpulan akan berinteraksi secara bersemuka dalam kumpulan. Interaksi yang serentak berlangsung pada masa yang sama untuk setiap kumpulan melalui perbincangan yang akan menyebabkan lebih ramai individu yang turut serta mengambil bahagian. Setiap ahli kumpulan perlu berhubung rapat, saling memenuhi dan bantumenbantu. 3. Pelajar perlu saling bergantungan positif untuk mencapai objektif gerak kerja. Kejayaan kumpulan bergantung kepada pembelajaran individu yang ahli sesuatu kumpulan. Setiap ahli mempunyai tanggungjawab ke atas keberkesanan pembelajaran kumpulan. Prinsip ini dikenali sebagai saling bergantungan secara positif. Untuk mencapai kejayaan dalam prinsip ini, tugas perlu diagihkan kepada semua ahli kumpulan untuk menyumbang jawapan atau hasil dapatan. Tanggungjawab individu bermakna setiap pelajar mesti melaksanakan tugas masing-masing yang diberikan untuk menyumbang kepada sesuatu projek. Penyertaan pula bermaksud semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mengambil bahagian dan menyumbang secara bersama. Apakah kelebihan pembelajaran kooperatif ? Walaupun pembelajaran kooperatif menimbulkan keresahan kepada ibubapa yang khuatirkan kecairan pembelajaran apabila pelajar yang cerdas berada di dalam kumpulan yang kurang cerdas, tetapi mengikut Slavin ( 1991) ia akan memberi faedah kepada

golongan yang berbeza kebolehan yang belajar dalam satu kumpulan. Kajian menunjukkan pembelajaran kooperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. Jika dijalankan dengan sempurna, setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk memahiri sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. Untuk tujuan ini , pelajar perlu betulbetul memahami subtopik itu, bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi,yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Kajian juga menunjukkan pembelajaran kognitif boleh memberbaiki kemahiran sosial pelajar. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. Secara tidak langsung, mereka perlu mempelajari atau memperbaiki kemahiran sosial mereka. Pelajar yang bersuara perlahan perlu meninggikan suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. Mengikut Kagan (1994) , pembelajaran kooperatif bagi golongan berbakat telah membawa banyak keberkesanan atau faedah seperti berikut : Membaiki hubungan sosial Meningkatkan pencapaian Meningkatkan kemahiran kepimpinan Meningkatkan kemahiran sosial Meningkatkan tahap kemahiran aras tinggi Meningkatkan kemahiran teknologi Meningkatkan keyakinan diri. Beberapa bentuk pembelajaran kooperatif 1.Kaedah Jigsaw II Dalam kaedah ini, setiap ahli kumpulan menjadi 'juru' dalam sub-unit sesuatu topik. Setelah masing-masing memahami bahagian masing-masing, setiap 'juru' mengajarnya pula kepada ahli kumpulan yang lain. Soal-jawab atau perbincangan yang berlaku semasa proses ini membolehkan 'juru' dan ahli sama-sama memikirkan pembentangan yang diberi, ini meningkatkan pemahaman dan ingatan. Selain dari itu, kaedah ini juga memberi peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dan mengajar mereka untukmenjadi 'juru' dan mengajar mereka yang mempunyai prestasi akademik lebih baik daripadanya, secara tidak langsung meningkatkan keyakinan diri mereka. 2.Kaedah STAD STAD merupakan akronim bagi Student Teams Achievement Divisions. Pembelajaran dalam kumpulan kecil dilakukan bagi sesuatu topik. Kaedah perbincangan ini boleh

Ahli kumpulan yang bekerja secara berpasangan akan bertukar-tukar helaian jawapan kerja yang telah dibuat. TAI TAI( Team Assisted Individualization) dibentuk menggabungkan antara motivasi dan insentif kepada kumpulan. kumpulan yang melebihi skor yang ditetapkan akan diberikan sijil. Kumpulan kecil mengandungi tiga atau empat ahli didapati paling efektif. Selepas itu kuiz bertulis secara individu akan diberikan untuk menguji pemahaman pelajar. Dengan cara itu setiap pelajar mempunyai motivasi untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga kumpulan. Guru perlu menjelaskan kepada pelajar apakah tingkahlaku yang wajar dan tidak wajar semasa pembelajaran kooperatif berlaku.Faktor yang paling utama di sini ialah bilangan ahli dalam kumpulan. Satu cara ialah melalui pemberian markah. ahli kumpulan akan saling bekerjasama supaya mendapat markah yang maksimum. Elakkan memberi tugasan yang boleh diselesaikan tanpa perlu pembabitan setiap ahli kumpulan. pengalaman pembelajaran sepenuhnya tidak dapat dicapai. Program yang diberikan mestilah bersesuaian dengan kemahiran yang dipunyai oleh setiap pelajar. dan bagi pelajar ini. Setiap pelajar akan mendapat markah individu. Kumpulan yang terlalu besar kurang efektif kerana pembabitan ahli kumpulan cenderung menjadi tidak sama rata. Ahli kumpulan bertanggungjawab memastikan rakan-rakan dalam kumpulan bersedia untuk menduduki ujian akhir setiap unit. Ini boleh menyebabkanada ahli kumpulan yang 'lepas tangan' ataupun dipinggirkan oleh orang lain. Pastikan jenis dan amaun interaksi antara pelajar berpatutan. Di sebabkan markah kumpulan diperolehi berdasarkan peningkatan ahli kumpulan. Pelajar dalam setiap kumpulan mestilah terdiri daripada pelajar yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza. peningkatan kemajuan yang ditunjukkan oleh setiap pelajar akan dikira dengan mengambil markah terbaru dan ditolak dengan purata markah pelajar itu sendiri. Disamping itu. pembentukan kumpulan sebaiknya dilakukan oleh guru bagi mengelakkan pelajar berkumpul sesama 'klik' mereka sahaja. Skor mingguan yang diperolehi oleh kumpulan akan dijumlahkan . Jadikan tanggungjawab pencapaian terletak di kedua-dua tahap individu dan kumpulan.menggunakan kaedah Jigsaw II atau pendekatan lain. Perbezaan markah individu akan dikumpulkan untuk menjadi markah kumpulan. Guru juga perlu meberikan asas kemahiran komunikasi misalnya bagaimana menyuarakan pendapat dan bagaimana menghadapi percanggahan pendapat. Tugasan perlu distruktur sebegitu rupa supaya ahli kumpulan saling bergantung untuk mencapai objektif yang ditentukan. Berikan garispanduan tingkahlaku dan kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. Beberapa strategi meningkatkan keberkesanan pembelajaran kooperatif Pembahagian kumpulan yang membolehkan ahli-ahli dalam kumpulan bekerja dengan berkesan bersama-sama. 3. Guru perlu . Setiap pelajar mendapat markah individu dan markah kumpulan bergantung kepada markah individu.

bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Dengan konsep itu. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. C. Baltimore. (1986) Using Student Team Learning ( 3 rd. BIBLIOGRAFI B.13 1 komentar Model Pembelajaran Kontekstual PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Diterbitkan Januari 29. Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi menggingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang Pendekatan kontektual (Contextual Teaching and Learning /CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Johnson.& Johnson. Competitive. Centre For Research On Elementary And Middle Schools.geocities.T (1991). ed ). Perbincangan dan keputusan juga tidak dimonopoli oleh ahli kumpulan tertentu sahaja. (1990) Cooperative Learning : Theory.htm Diposkan oleh Padiya di 21.. kurukulum. Latar belakang Ada kecendrungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. bukan memgetahuinya. and individualistic learning ( 3rd Ed. R. Research ang Practice.Stevann(1991) Cooperative Learing Where Heart Meets Mind. NJ: PrenticeHall. Upper Saddle river. NJ: Prentice Hall. Perbincangan yang berlaku seharusnya yang berkaitan dengan tugasan . pembelajaran kontekstual Pengembangan Pembelajaran Kontekstual Oleh : Depdiknas A. Englewood Cliff. Krongthong Khairiree. Rolheiser-Bennett. pembelajaran.). d. Nota Edaran Kursus SMWB-10 (10 Jun-27 Julai 2002.mengawasi interaksi yang berlaku semasa pelajar menjalankan aktiviti kumpulan di dalam kelas. Slavin.com/gardner02_8/ilmiah1. Interaksi juga harus berlaku di antara setiap ahli kumpulan dan tidak meminggirkan mana-mana ahli kumpulan. L. R. 2008 kurikulum & pembelajaran Tags: CTL. R. Learrning together and alone : Cooperative. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil . hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa.Bennett. Sumber : http://www.W. Slavin. Johns Hopkins University. Proses pembelajaran berlansung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami.

Proses belajar dapat mengubah struktur otak. dan bergelut dengan ide-ide. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru. Transfer Belajar . . Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. bukan dari pemberian orang lain. strategi belajar amat penting. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. Proses belajar . tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. 2. .Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki sesorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan.Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu. .Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sedikit demi sedikit) . guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. . . tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan.Strategi belajar itu penting. untuk hal-hal yang sulit.Dalam kelas kontektual. . Pemikiran tentang belajar. Akan tetapi. 1.Peran orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara yang baru dan yang .Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru.Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual B.Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah. Maksudnya.Siswa belajar dari mengalami sendiri. Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan sesorang. Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. . Siswa sebagai Pembelajar .Anak belajar dari mengalami. Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. .Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. dan bukan diberi begitu saja oleh guru.Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu 3.

siswa menonton ke siswa akting bekerja dan berkarya. dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif. guru mengarahkan. pemodelan (Modeling). Perbedaan Pendekatan Kontekstual dengan Pendekatan Tradisional Kontekstual 1. yang berasal dari proses penilaian yang benar. Menyandarkan pada pemahaman makna.Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. menemukan ( Inquiri). Dari guru akting di depan kelas. Merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi. 4.Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Pentingnya Lingkungan Belajar . . . yakni: konstruktivisme (Constructivism). dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment) D. C. bertanya (Questioning). .Umpan balik amat penting bagi siswa. 2. memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri. Pengertian Pembelajaran Kontekstual 1. dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya. Hakekat Pembelajaran Kontekstual Pembelajarn kontekstual (Contextual Teaching and learning) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting. . dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. masyarakat belajar (Learning Community).Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa.sudah diketahui. . Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong pebelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat E.Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna. sosial.

atau mengerjakan proyek dan pemecahan masalah (melalui kerja kelompok). 12. 7. Perilaku dibangun atas kebiasaan. Ciptakan masyarakat belajar. Hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai rapor. dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. 13.2. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. khususnya dari guru. 11. 5. Siswa tidak melakukan sesuatu yang buruk karena takut akan hukuman. berdiskusi. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 5. 13. dan mengisi latihan (kerja individual). 6. langkahnya sebagai berikut ini. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Pembelajaran terjadi hanya terjadi di dalam ruangan kelas. 3. Secara garis besar. 3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan. Tradisional 1. Selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. mendengar ceramah. Siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal tersebut merugikan. F. Siswa secara pasif menerima informasi. 5. dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 1. 14. Memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. bidang studi apa saja. Cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. Lakukan refleksi di akhir pertemuan . tidak bersandar pada realitas kehidupan. Hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri. menggali. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 2. 8. 9. Cenderung terfokus pada satu bidang (disiplin) tertentu. Pembelajaran terjadi di berbagai tempat. konteks dan setting. Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dalam kelas cukup mudah. 8. yang bersifat subyektif. Perilaku baik berdasarkan motivasi entrinsik. 10. Menyandarkan pada hapalan 2. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. 4. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. 4. Hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik. 9. Pemilihan informasi lebih banyak ditentukan oleh guru. Perilaku dibangun atas kesadaran diri. 10. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata/masalah yang disimulasikan. 3. 7. berpikir kritis. 11. 6. Waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. 4. 12. Penerapan Pendekatan Kontekstual Di Kelas Pembelajaran Kontekstual dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja.

Menyenangkan.Pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan 2.Proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman.Tugas-tugas yang relevan dan kontekstual H.Mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. . Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 1. membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran terintegrasi . Kerjasama 2. .Penilaian produk (kinerja). .Siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis 3. . .Bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri. Tujuh Komponen Pembelajaran Kontekstual 1. diskusi kelompok 7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara G.6.Mencatat apa yang telah dipelajari. Authentic Assessment (Penilaian Yang Sebenarnya) . . Questioning (Bertanya) .Berbagi ide 5. Konstruktivisme . . tidak membosankan 4. bekerja dan belajar.Cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari.Tukar pengalaman.Kegiatan guru untuk mendorong. Saling menunjang 3. Inquiry .Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry 4. .Proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir. Reflection ( Refleksi) .Membuat jurnal. . . . Learning Community (Masyarakat Belajar) . karya seni.Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar.Mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya 6.Membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal. Modeling (Pemodelan) . Belajar dengan bergairah 5.

Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu 4. yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan topik yang akan dipelajarinya. Program pembelajaran konvensional lebih menekankan pada deskripsi tujuan yang akan dicapai (jelas dan operasional). Menggunakan berbagai sumber 7.Pd. yang membedakannya hanya pada penekanannya. Sharing dengan teman 9. Sekali lagi. Dalam program tercermin tujuan pembelajaran. 1. M. 3. program yang dirancang guru benar-benar rencana pribadi tentang apa yang akan dikerjakannya bersama siswanya. gambar. Nyatakan authentic assessmentnya. Secara umum tidak ada perbedaan mendasar format antara program pembelajaran konvensional dengan program pembelajaran kontekstual. Nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya. program pembelajaran lebih merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang guru. yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara Standar Kompetensi. sedangkan program untuk pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada skenario pembelajarannya. saran pokok dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis kontekstual adalah sebagai berikut. materi pembelajaran. Nyatakan tujuan umum pembelajarannya. peta-peta. Dalam konteks itu.com/2008/01/29/pembelajaran-kontekstual/ Diposkan oleh Padiya di 20. 2. Menyusun Rencana Pembelajaran Berbasis Kontekstual Dalam pembelajaran kontekstual. Sumber : http://akhmadsudrajat.wordpress. Atas dasar itu. Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa 5. karangan siswa dan lain-lain I. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa. Mangkoesapoetra. Arief A. Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa. yaitu dengan data apa siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran. Materi Pokok dan Pencapaian Hasil Belajar. dan authentic assessmennya. Kompetensi dasar. laporan hasil pratikum. humor dan lain-lain 11. langkah-langkah pembelajaran.53 0 komentar Model Pembelajaran Portofolio MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO:SEBUAH TINJAUAN KRITIS Oleh :Drs.6. media untuk mencapai tujuan tersebut. Siswa kritis guru kreatif 10. . artikel. Siswa aktif 8.

Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir. Latar Belakang Masalah Masalah utama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ialah penggunaan metode atau model pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran secara tepat. dan (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn'.Judul: MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO: SEBUAH TINJAUAN KRITISBahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum. aktif dan kreatif.Nama & E-mail (Penulis): arief mangkoesapoetra Saya Guru di SMAN 21 BANDUN G Topik: Model Pembelajaran Tanggal: 25 Agustus 2004 I. dengan menggunakan waktu/kekinian. juga dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif. (1) CTL.. dan psikomotorik siswa. Metode pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) terkesan sangat kaku. di samping masih menggunakan model konvensional yang monoton. 'Contextual Teaching Learning'. selain sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan. selain diupayakan dapat membangkitkan minat belajar siswa secara aktif. suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai alternatif. sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan. kreatif.". yaitu model pembelajaran berbasis portofolio (porfolio based learning). yaitu masa yang lalu. dan yang akan datang. serta secara fisik dan mental melibatkan semua pihak dalam pembelajaran sehingga siswa memiliki suatu kebebasan berpikir. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa sebagai hasil belajarnya. afektif. berpendapat. art students assamble a portfolio for an art class. dan tindakan. yaitu kognitif. serta diiringi suatu sikap tanggung jawab. Adapun alasan penggunaan model pembelajaran portofolio. Untuk menghadapi kritik masyarakat tersebut di atas.. yang mendasari kegiatan serta proses pembelajaran PKn mengacu pada pendekatan sistem : (1) CTL. b.. . "Portfolios are used in various professions together typical. Hal ini berkaitan dengan kritik masyarakat terhadap materi pelajaran PKn yang tidak bermuatan nilai-nilai praktis tetapi hanya bersifat politis atau alat indoktrinasi untuk kepentingan kekuasaan pemerintah. Portofolio. kurang demokratis. Dasar Pemikiran Model Pembelajaran Portofolio dalam PKn Menurut ERIC Digest (2000). dan guru cenderung lebih dominan one way method. keadaan yang mempengaruhi langsung kehidupan siswa dan pembelajarannya. 1994 : 20). sekarang. II. yang memenuhi muatan tatanan nilai. kurang fleksibel. juga dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran (Stiggins. agar dapat diinternalisasikan pada diri siswa serta mengimplementasikan hakekat pendidikan nilai dalam kehidupan sehari-haribelum memenuhi harapan seperti yang diinginkan. 'Contextual Teaching Learning' CTL adalah suatu bentuk pembelajaran yang memiliki karakteristik berikut : a. sikap. aktivitas guru lebih dominan daripada siswa. Melalui model pembelajaran portofolio. akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai. yang diharapkan mampu melibatkan siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran dan dapat melibatkan seluruh aspek. c.

ekonomi. d. membekali siswa dengan pengetahuan yang fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lain. Implementasi model pembelajaran portofolio akan menjadikan PBM PKn yang sangat menyenangkan bagi siswa. a. Belum diberikannya hak otonomi mengajar sebagai pengembang kurikulum praktis di kelas. Experiencing (belajar dalam konteks eksplorasi. 2. dan kelebihan model portofolio di atas. bisa dilakukan di dalam kehidupan keluarga. III. dan masyarakat khususnya para birokrat/instansi yang dikunjungi oleh para siswa untuk dimintai keterangannya. dan g. Cooperating (belajar dalam konteks interaksi kelompok). Model ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan politik. bahkan diperlukan waktu di luar jam pembelajaran di sekolah. Kurangnya jalinan komunikasi antara pihak sekolah. peluang. dan Transfering (belajar dengan menggunakan penerapan dalam konteks baru/konteks lain) (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn' Model yang dipelopori oleh Fred Newman ini mencoba mengajarkan pada siswa bagaimana mempengaruhi kebijakan umum. pribadi. 4. serta dapat mengembangkan dan membekali siswa bagaimana belajar ber-PKn-dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektifitas dalam berpartisipasi. belajar tidak hanya menggunakan ruang kelas. perbuatan pada dirinya sendiri. Kelemahan. memiliki tingkat kompetensi dan komitmen sebagai pelaksana yang bermoral. Kedua model di atas. dengan demikian pendekatan tersebut mencoba memperbaiki kehidupan siswa dalam masyarakat atau negara. penemuan dan penciptaan). Diperlukan waktu yang cukup banyak. keluarga. dan Ancaman Selain hal-hal positif. dan . juga untuk membina suatu tatanan nilai terutama nilai kepemimpinan pada diri siswa. e. Peluang. masyarakat. f. 5. Kurangnya pengetahuan/daya nalar guru yang bersangkutan. seperti dipaparkan di bawah ini. dan ancaman yang terdapat di dalam proses pembelajaran PKn in action. bila pembelajaran tersebut beserta komponennya memiliki kegunamanfaatan bagi siswa dan kehidupannya. Model CTL disebut juga REACT. Diperlukan tenaga dan biaya yang cukup besar. kemudian pada masyarakat. kita pun harus mencermati beberapa kelemahan. ekonomi dan sosial dalam masyarakat. sehingga untuk menuntaskan satu studi kasus atau suatu kebijakan publik diperlukan lebih dari 20 jam pelajaran seperti yang telah ditentukan dalam jadwal. dan politik. 3. sikap. civic life. Kelemahan Model Pembelajaran Portofolio : 1. dengan mencoba mengembangkan kompetensi lingkungan yang merupakan kemampuan siswa untuk mempengaruhi lingkungan.lawan dari textbook centered. yaitu Relating (belajar dalam kehidupan nyata). dan negara.. bangsa. bangsa dan negara. mengaitkan isi pelajaran dengan dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Applying (belajar dengan menyajikan pengetahuan untuk kegunaannya). dari satu konteks ke konteks lain. keunggulan. lingkungan budaya. dan memberikan dampak pada keputusan-keputusan kebijakan. yang menjadi dasar acuan pendekatan sistem pada model pembelajaran portofolio membina siswa dalam rangka pemerolehan kompetensi lingkungan dan membekali siswa dengan life skill : civic skill. agar siswa dapat mempertanggungjawabkanb ucapan. sosial.

rekonstruktor pembelajaran bagi siswa. mediator.6. karena jika ide atau gagasan terlalu banyak dan tidak dapat dipertemukan. maupun psikomotorik siswa. Penggunaan model pembelajaran portofolio dalam pembelajaran PKn berimplikasi luas terhadap khasanah piranti professional guru sebagai seorang fasilitator. Kurang kesadaran guru dalam mengembangkan kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan fungsi perannya. SLTP. sedangkan guru harus dapat menjadi pengembang kurikulum praktis di dalam kelas. dalam upaya mengembangkan dan membekali sejumlah keterampilan dan wawasan life skill kewarganegaraan siswa. 4. civic skill. dengan tujuan agar siswa menjadi A Good Young Citizenship yang berkualitas sebagai warga negara yang cerdas. yang wajib . Dalam kurikulum baru. civic participation. Tukar pendapat. 3. Kurangnya kerjasama antara para guru. masalah akan sulit dipecahkan. director-motivator.dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai potensi kebermaknaan siswa. mediator. afektif. guru PKn dapat menggunakan pembelajaran portofolio sebagai salah satu alternatif pemecahan pembelajaran yang inovatif. motivator. 5. kemauan. 6. informasi. Belum terbiasanya pembiasaan jalinan kerjasama kelompok tim para siswa. prospektif. kreatif.. dengan kesadaran. yaitu membelajarkan siswa dapat belajar ber-PKn dalam laboratorium demokrasi. Kerjasama/kolaborasi antara pihak sekolah dengan pemerintah setempat. 2. Model ini sangat potensial dalam meningkatkan motivasi atau semangat belajar siswa. 2. diharapkan topik materi pembelajaran tidak terlalu banyak. dan bertanggung jawab. Kerjasama/kolaborasi antara Kepala Sekolah dan pihak Dewan Sekolah/Komite Sekolah untuk menangani masalah pendanaan. Model pembelajaran portofolio-metode pemecahan masalah. Belum diberikannya hak otonomi mengajar. pengetahuan untuk meningkatkan daya nalar dan pengetahuan dengan rekan guru pada MGMP PKn setempat. serta fungsi perannya sebagai fasilitator. Ancaman Model Pembelajaran Portofolio : 1. terutama pembinaan tatanan nilai. sehingga model pembelajaran portofolio dapat dilaksanakan tanpa kekurangan waktu atau menyalahi apa yang telah digariskan dalam kurikulum. sehinga guru masih terikat pada keharusan sebagai pelaksanan kurikulum. Dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru. partisipatif. Tidak ada dukungan moril serta bantuan dana dari pihak sekolah. namun dimuat satu sampai 2 topik atau materi pelajaran per semester. Kepala Sekolah. yaitu kepemimpinan diri pada siswa. 3. Hak otonomi mengajar pada guru dalam mengembangkan kemampuan. dan instansi/lembaga pemerintah serta masyarakat setempat IV. Orang Tua Siswa. Dewan Sekolah. c. 4. baik berkenaan dengan aspek kognitif. Peluang Model Pembelajaran Portofolio : 1. dan SLTA). yang secara langsung menjadi wahana pembinaan nilai kepemimpinan pada diri siswa dan secara tidak langsung menjadi wahana implementasi pendidikan budi pekerti bagi siswa. Siswa dapat mengunjungi instansi/lembaga pemerintah yang terkait untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan. daya nalar. Model ini dapat dilakukan satu tahun satu kali. b. yaitu : civic life. Dan rekonstruktor pembelajaran di dalam kelas. Penutup Pembelajaran PKn merupakan pendidikan nilai di tingkat persekolahan (SD.

Classroom Assessment : What Teachers Need to Know. Seseorang belajar jika dia bekerja dalam zona perkembangan terdekat. dan bernegara sesuai dengan hak dan kewajibannya. Jika pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi. Bandung : Proyek Kewarganegaraan. Kami Bangsa Indonesia. Menurut Osborno dan Wittrock dalam Katu (1995.com PUSTAKA ACUAN Center for Indonesian Civic Education. Penulis adalah Guru SMAN 21 Bandung. Bandung : UT dan CICED.J. New York : MacMillan Cottage. Bandung : PPKnH UPI dan CICED. W. maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori jangka panjang.K.S. Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh. R. Winataputra. diantaranya adalah : a. Publishing Company. USA : Allyn & Bacon . meraih gelar Magister Pendidikan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Program Pascasarjana UPI Bandung dengan judicium "cum laude" (25 Pebruari 2004). E-mail : arief_mangkoesapoetra@yahoo. Popham.45 0 komentar Jumat. Sumber : http://re-searchengines. ERIC Digest (2000). Seseorang bekerja pada zona perkembangan terdekatnya jika mereka terlibat dalam tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri.html Diposkan oleh Padiya di 20.J. agar siswa dapat hidup bermasyarakat. Pengertian Pembelajaran GeneratifPembelajaran Generatif (PG) merupakan terjemahan dari Generative Learning (GL).b:1).b.com/art05-17. Rancangan Perintisan Model Pembelajaran Portofolio di Delapan Propinsi. Djahiri. . tetapi dapat . Saya arief mangkoesapoetra setuju jika bahan yang dikirim dapat dipasang dan digunakan di Homepage Pendidikan Network dan saya menjamin bahwa bahan ini hasil karya saya sendiri dan sah (tidak ada copyright). Butir-butir penting dari pandangan belajar menurut teori konstruktivis ini menurut Nur (2000:2-15) dan Katu (1995.A Simon & Schuster Company. Landasan Teoritik dan Empirik Pembelajaran GeneratifPembelajaran generatif memiliki landasan teoritik yang berakar pada teori-teori belajar konstruktivis mengenai belajar dan pembelajaran. Arts-ED 3334603.2. A.a: 1-2). 29 Agustus 2008 Model Pembelajaran Generatif MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF (MPG) 1.dimiliki oleh setiap insan. (1995). pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki mahasiswa sebelumnya. Menekankan bahwa perubahan kognitif hanya bisa terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami inforamasi-informasi baru. Seseorang belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam zona tersebut. (2000). "Portfolio Assessment". U. (1991). Student-Centered Classroom Assessment. berbangsa. yaitu daerah perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangannya saat ini. (1998). Stiggins. Pengetahuan baru itu akan diuji dengan cara menggunakannya dalam menjawab persoalan atau gejala yang terkait. (1999).

dan sadar akan variasi pendapat di antara mereka sendiri. terdiri atas 5 tahap dengan penjelasan sebagai berikut :a. Smith.g. yaitu seorang mahasiswa yang dapat memiliki kemampuan pengaturan diri sendiri dalam belajar. mahasiswa mempelajari keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks tadi dengan bantuan guru/dosen atau teman sebaya yang lebih mampu. 1986). serta tekun menerapkan strategi itu sampai suatu tugas terselesaikan demi kepuasan mereka sendiri. dan Johnson. menulis (Bereiter dan Scardamalia. Mereka juga diajak untuk menanggapi pendapat teman satu kelas mereka yang berbeda dari pendapat sendiri.menyelesaikannya jika dibantu sedikit dari teman sebaya atau orang dewasa. Untuk membuat suasana menjadi kondusif. Lebih menekankan pada pengajaran top-down daripada bottom-up. 1992). Meskipun jika kita menyampaikan informasi kepada mahasiswa. Tahap-1 : PengingatanPada tahap awal ini. Penelitian Knapp (1995) menemukan suatu hubungan positif pendekatan-pendekatan konstruktivis dengan hasil belajar. membuat pemahaman mereka menjadi eksplisit. membaca (Duffi dan Rochler. Menganut asumsi sentral bahwa belajar itu ditemukan.e. maka kemungkinan sekali mereka adalah pelajar yang efektif dan memiliki motivasi abadi dalam belajar. bidang sains (Neale. Penekanan pada prinsip Scaffolding. yaitu pemberian dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah. Mereka diajak untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik tersebut. Sejumlah penelitian (Slavin.f. dan kemudian secara bertahap mengalihkan tanggung jawab belajar tersebut kepada mahasiswa untuk bekerja atas arahan dari mereka sendiri. Top-down berarti mahasiswa langsung mulai dari masalah-masalah kompleks.c. Dukungan itu sifatnya lebih terstruktur pada tahap awal.b. Yang perlu dilakukan adalah membuat mereka berani mengemukakan pendapatnya tanpa takut disalahkan. Tahap-2 : Tantangan dan KonfrontasiSetelah dosen mengetahui pandangan sebagian mahasiswanya. dan autentik untuk dipecahkan.h. Sebaiknya pertanyaan yang diajukan dosen adalah pertanyaan terbuka. dan realistik kemudian dibantu menyelesaikan tugas kompleks tersebut dengan menerapkan scaffolding. utuh. 1992). dosen menuliskan topik dan melibatkan mahasiswa dalam diskusi yang bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang topik yang akan dibahas. tetapi mereka harus melakukan operasi mental atau kerja otak atas informasi tersebut untuk membuat informasi itu masuk ke dalam pemahaman mereka. Tahapan Pembelajaran GeneratifLangkah-langkah atau tahapan pembelajaran generatif menurut Katu (1995. Tujuan dari tahap pengingatan ini adalah untuk menarik perhatian mahasiswa terhadap pokok yang sedang dibahas. Mereka diminta mengomentari pendapat teman sekelas dan membandingkannya dengan pendapat sendiri. Mereka diminta mengemukakan alasan untuk mendukung dugaan mereka.3. Menganggap bahwa jika seseorang memiliki strategi belajar yang efektif dan motivasi. dosen diharapkan tidak akan menilai mana pendapat yang “salah” dan mana yang “benar”. dosen mengajak mereka untuk mengemukakan fenomena atau gejalagejala yang diperkirakan muncul dari suatu peristiwa yang akan didemonstrasikan kemudian. mahasiswa sebaiknya lansung saja diberikan tugas kompleks. b:5-6). Dalam proses pemecahan masalah tersebut. 1997: )yang menunjukkan pengaruh positif pendekatanpendekatan konstruktivis yang melandasi pembelajaran generatif terhadap variabelvariabel hasil belajar tradisional. 1987). Jadi. Menganut visi mahasiswa ideal. Dosen diharapkan untuk mencatat dan mengelompokkan dugaan .d. diantaranya adalah : dalam bidang matematika (Carpenter dan Fennema. sulit.

analogi. Diharapkan mereka akan merasakan bahwa pandangan baru dari dosen tersebut mudah dimengerti. Tahap-3 : Reorganisasi Kerangka Kerja KonsepPada tahap ini dosen membantu mahasiswa dengan mengusulkan alternatif tafsiran menurut fisikawan dan menunjukkan bahwa pandangan yang dia usulkan dapat menjelaskan secara koheren gejala yang mereka amati. diharapkan mereka dapat menemukan jawaban atas gejala yang mereka amati.d. kegiatan kelompok menggunakan diagram. pelatihan menggunakan tampilan jamak (multiple representation) untuk mengaktifkan mahasiswa dalam proses belajar. Setelah itu dosen melaksanakan demonstrasi dan meminta mahasiswa untuk mengamati dengan seksama gejala yang muncul. Keberhasilan mereka menerapkan pengetahuan dalam situasi baru akan membuat para mahasiswa makin yakin akan keunggulan kerangka kerja konseptual mereka yang sudah direorganisasi. Tahap-4 : Aplikasi KonsepPada tahap ini. atau simulasi. dan berhasil dalam menjawab berbagai persoalan.dan penjelasan yang muncul di papan tulis. Mengakomodasi keinginan mahasiswa dalam mencari alternatif penjelasan dengan menyajikan berbagai kemungkinan kegiatan mahasiswa antara lain berupa eksperimen/percobaan. Tahap-5 : Menilai KembaliDalam suatu diskusi. Pelatihan ini dimaksudkan juga untuk lebih menguatkan hubungan antar konsep di dalam kerangka berpikir yang baru mengalami reprganisasi.menuru Sutrisno (1995:3). Mahasiswa diberikan beberapa persoalan sejenis dan menyarankan mereka menjawabnya dengan pandangan alternatif yang diusulkan dosen.4.c. masuk akal. Secara sadar dosen mempertentangkan pendapat-pendapat yang berbeda itu.b. Setelah itu barulah dosen menayakan apakah gejala yang mereka amati itu sesuai atau tidak dengan pikiran mereka. Variasi kegiatan ini dapat membantu mahasiswa memperoleh penjelasan yang cukup memuaskan. atau grafik yang dapat membantu mahasiswa menemukan alternatif jawaban atas gejala yang diamati. Dengan melihat peristiwa yang berbeda dari dugaan mereka maka di dalam pikiran mereka timbul perasaan kacau (dissonance) yang secara psikologis membangkitkan perasaan tidak tenteram sehingga dapat memotivasi mereka untuk mengurangi perasaan kacau itu dengan mencari alternatif penjelasan. dosen mengajak mahasiswanya dalam menilai kembali kerangka kerja konsep yang telah mereka dapatkan. Untuk lebih memperkuat pemahaman mereka maka dosen dapat memberikan soal-soal terbuka (open-ended questions). diantaranya adalah sebagai berikut :a. Proses reorganisasi ini tentu membutuhkan waktu. Setelah dosen mengetahui intuisi yang dimiliki mahasiswa. dosen memberikan berbagai persoalan dengan konteks yang berbeda untuk diselesaikan oleh mahasiswa dengan kerangka konsep yang telah mengalami rekonstruksi. akan merasa terganggu dan mengalami konflik kognitif dalam pikirannya. Dosen perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencerna apa yang mereka amati. soal-soal kaya konteks (context-rich problems) dan pertanyaan .c. tampilan gambar. Beberapa Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran GeneratifDalam melaksanakan pembeljaran generatif. dosen mempersiapkan demonstrasi yang menghasilkan peristiwa yang dapat berbeda dari intuisi mahasiswa. Diharapkan mahasiswa mulai mereorganisasi kerangka berpikir mereka dengan melakukan perubahan struktur dan hubungan antar konsep-konsep. Dengan menggunakan cara dialog yang timbal balik dan saling melengkapi. Dalam hal ini dosen menyiapkan perangkat demonstrasi. dosen perlu memperhatikan beberapa hal.c. Maksudnya adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan/keterampilan baru mereka pada situasi dan kondisi yang baru. Menyajikan demonstrasi untuk menantang intuisi mahasiswa.

blogspot. Maden. Ciri-ciri khusus Pembelajaran Berdasarkan MasalahMenurut Arends (2001 : 349) berbagai pengembang pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut (Krajcik. dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. mengembangkan inkuiri dan ketrampilan berpikir tingkat lebih tinggi. Bukannya mengorganisasikan di sekitar prisip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu. mengumpul dan menganalisa informasi. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. menghindari jawaban sederhana. & soloway. 1990). 2002 : 123). Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA. masalah polusi yang dimunculkan dalam pelajaran di teluk Chesapeake mencakup berbagai subyek akademik dan terapan mata pelajaran seperti biologi. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan. matematika. dan merumuskan kesimpulan. & Wasik.com/2008/04/pembelajaran-generatif-mpg. melakukan eksperimen (jika diperlukan).1। Pengajuan pertanyaan atau masalah. masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya. dan pemerintahan. dan membuat ramalan.Menurut Arends (1997). ekonomi. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah. Blumenfeld. Sebagai contoh.06 0 komentar Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH Pembelajaran berdasarkan masalah telah dikenal sejak zaman John Dewey. 1994. mengembangkan hipotesis.3। Penyelidikan autentik. Sumber : http://anwarholil. Cognition & Technology Group at Vanderbilt. siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. . Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata autentik.terbalik (reverse questions) yang dapat dikerjakan secara kelompok. 1992. Dolan. ilmu-ilmu sosial). mengembangkan kemandirian dan percaya diri। Model pembelajaran ini juga mengacu pada model pembelajaran yang lain. membuat inferensi. pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri. Slavin.2। Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. 1999. Sudah barang tentu. 1994. ” pembelajaran berdasarkan pengalaman (experience-based instruction)”. Marx. Pengertian Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi। Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. seperti “pembelajaran berdarkan proyek (project-based instruction)”.html Diposkan oleh Padiya di 19. yang sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri।A. sosiologi. “belajar otentik (authentic learning)” dan ”pembelajaran bermakna (anchored instruction)”.B. Krajcik. pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. pariwisata.

memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahanmasalah yang dipilih।Tahap-2Mengorganisasi siswa untuk belajarGuru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut।Tahap-3Membimbing penye lidi kan individual maupun kelompok. tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya.(Sumber: Ibrahim. model fisik. Karya nyata dan peragaan seperti yang akan dijelaskan kemudian.डी. mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah.Menurut Sudjana manfaat khusus yang diperoleh dari metode Dewey adalah metode pemecahan masalah। Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas.59 0 komentar . dan menjadi pebelajar yang otonom dan mandiri (Ibrahim. menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Produk itu dapat juga berupa laporan.Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai.Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan.4। Menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya. untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahTahap-4Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.sarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemam -puan berpikir.blogspot. bergantung kepada masalah yang sedang dipelajari. melaksanakan eksperimen. Manfaat Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa। Pembelajaran berda. Langkah-langkah Pembelajaran Berdasarkan MasalahPengajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa।Sintaks Pembelajaran Berdasarkan MasalahTahap-1Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan ketrampilan berfikir.metode penyelidikan yang digunakan.pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. pemecahan masalah. Produk tersebut dapat berupa transkrip debat seperti pada pelajaran ”Roots and wings”.Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya।Tahap5Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 2000 : 7). belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi.com/2008/04/model-pembelajaran-berdasarkanmasalah. dan keterampilan intelektual. paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. 2000 : 13) Sumber : http://anwarholil.5। Kolaborasi. video maupun program komputer. direncanakan oleh siswa untuk mendemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang mereka pelajari dan menyediakan suatu alternatif segar terhadap laporan tradisional atau makalah. video. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku.html Diposkan oleh Padiya di 18. dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran.C.

Model terhubung ini juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain. (2) proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung. maka model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model terhubung (the connected model). dan bekerja dengan otak dan hati. Sedangkan metode pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Mudyaharjo.Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing model pembelajaran tersebut. sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru dan pada bahan ajar. 1981). tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. serta (3) pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. Tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis.Model-model Pembelajaran Terpadu MODEL-MODEL PEMBELAJARAN TERPADU Prabowo (2000:3) mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri yaitu : (1) berpusat pada siswa (student centered). Untuk mencapai tujuan tersebut. menunjukkan bahwa model pembelajaran terpadu adalah sejalan dengan beberapa aliran pendidikan modern yaitu termasuk dalam aliran pendidikan progresivisme. agar dapat terwujud pemampatan/ pengurangan waktu dalam pembelajaran pada konsep-konsep tersebut . Ketiga model pembelajaran terpadu yang dimaksud adalah model terhubung (connected). model jaring laba-laba (webbed). bekerja secara sistematis. satu topik dengan topik lain. Selain itu. Dari beberapa ciri pembelajaran terpadu di atas. O’neill. 2000:7). Aliran pendidikan progresivisme memandang pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak (child-centered). satu keterampilan dengan keterampilan lain. pendidikan seharusnya dapat mengembangkan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Pemanfaatan penerapan model terhubung (connected) ini sangat relevan dengan konsep Cahaya (dalam fisika) dan konsep Sistem Indera pada manusia (dalam biologi). serta untuk membuat anak lebih efektif dalam memecahkan berbagai problem yang disajikan dalam konteks pengalaman (experience) pada umumnya (William F.Adapun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Fogarty. R (1991 : 61– 65) yaitu sebanyak sepuluh model pembelajaran terpadu. Kurikulum pendidikan progresif adalah kurikulum yang mengakomodasi pengalaman-pengalaman (atau kegiatan) belajar yang diminati oleh setiap siswa (experience curriculum). mencintai kerja. Kesepuluh model pembelajaran terpadu tersebut adalah :1) the fragmented model ( Model Fragmen )2) the connected model ( Model Terhubung )3) the nested model ( Model Tersarang )4) the sequenced model ( Model Terurut )5) the shared model ( Model Terbagi )6) the webbed model ( Model Jaring Laba-Laba )7) the threaded model ( Model Pasang Benang )8) the integrated model ( Model Integrasi )9) the immersed model ( Model Terbenam ). model keterpaduan (integrated ). serta ideide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. karena model terhubung ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. dan10) the networked model ( Model Jaringan )Dari kesepuluh model pembelajaran terpadu di atas dipilih tiga model pembelajaran yang dipandang layak dan sesuai untuk dapat dikembangkan dan mudah dilaksanakan di pendidikan dasar (Prabowo.Tujuan pendidikan aliran progresivisme adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja. 2001).

meliputi :4.3. Tahap Perencanaan :1.Beberapa kelebihan dari model terhubung (connected) adalah sebagai berikut : (1) dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. mengkonseptualisasi. dengan membagi kelas kedalam beberapa kelompok3.4. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru : 2. serta mengasimilasi ide-ide secara terus menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah.4. sebagai akibat dari mengejar target kurikulum.ketepatan hasil pengamatan.3.1. evaluasi produk :penguasaan siswa terhadap konsep-konsep / materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. dan antara siswa dengan siswa. dan (3) dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi. berupa :. Evaluasi. evaluasi psikomotor :. meliputi :3. Dilihat dari segi kadar aktivitas interaksi antara guru dan siswa. (2) tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim.2.(Reduce Instructional Time). maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan.Ada hubungan yang kuat antara kadar dominansi guru dengan kesiapan mental untuk menginternalisasi konsep-konsep.2. (3) menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji. Hal ini terkait dengan upaya menghindari terjadinya penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran. menentukan tujuan pembelajaran khusus2. Tahap Pelaksanaan. kegiatan proses3.4. (2) siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus menerus. menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa2.Sintaks (pola urutan) dari model pembelajaran terpadu tipe connected (terhubung) menurut Prabowo (2000:11 – 14) sebagai berikut :1. dan hubungan antara pengetahuan awal dan konstruksi konsep IPA yang dimiliki siswa dengan kemampuan siswa untuk mengikuti pembelajaran penemuan.2.3.46 0 komentar Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING Ciri Penemuan terbimbingPembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah satu bagian dari pembelajaran penemuan yang banyak melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. yaitu usia dan perkembangan mental siswa.1. Diposkan oleh Padiya di 18. model terhubung ini juga mempunyai kekurangan sebagai berikut : (1) masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi. menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa. pengelolaan kelas. semakin muda . menyampaikan pertanyaan kunci3.Siswa hanya dapat memahami konsep-konsep sains sesuai dengan kesiapan intelektualnya. menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan2. kegiatan pencatatan data3. memperbaiki. diskusi secara klasikal4.5. evaluasi proses .Di samping mempunyai kelebihan.1.kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur.ketepatan siswa saat menganalisis data4.(materi prasyarat)2.2. baik secara terbimbing maupun secara bebas. sehingga terjadilah proses internalisasi.ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan. menentukan tujuan pembelajaran umum1. menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan / dibutuhkan2. sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. maka penemuan terbimbing merupakan kombinasi antara pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung.1.

Beberapa keuntungan Pembelajaran penemuan terbimbing yaitu siswa belajar bagaimana belajar (learn how to learn). siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. belajar menghargai diri sendiri. menemukan konsep dan kemudian menerapkan konsep yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. dimana siswa diharapkan membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pada pengalaman awal dan pemahaman yang mendalam dikembangkan melalui .Pembelajaran penemuan terbimbing membuat siswa melek sains dan teknologi. dalam pembelajaran penemuan siswa juga belajar pemecahan masalah secara mandiri dan keterampilanketerampilan berfikir. belajar secara konstruktivis lebih menekankan belajar berpusat pada siswa sedangkan peranan guru adalah membantu siswa menemukan fakta. Siswa yang lebih dewasa.” Penemuan terbimbing mamadukan yang terbaik dari apa yang diketahui siswa tentang produk dan proses sains. memperkecil atau menghindari menghafal dan siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri (Carin. Menurut prinsip ini siswa dilatih dan didorong untuk dapat belajar secara mandiri. “Guided discovery incorporates the best of what is known about science processes and product.Konstruktivis adalah salah satu pilar dari Contextual Teaching and Learning. pendorong. sedangkan kegiatan belajar yang berorientasi pada keterampilan proses menekankan pada pengalaman belajar langsung.Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai persamaan dengan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan proses.Pembelajaran dengan penemuan. memotivasi diri dan lebih mudah untuk mentransfer. membutuhkan lebih sedikit keterlibatan aktif guru karena mereka lebih banyak berinisiatif untuk bekerja dan guru akan berfungsi sebagai fasilitator. Selain itu.siswa yang dihadapi oleh guru. 1994). Penemuan terbimbing yang dilakukan oleh siswa dapat mengarah pada terbentuknya kemampuan untuk melakukan penemuan bebas di kemudian hari (Carin. karena mereka harus menganalisis dan memanipulasi informasi (Slavin. menemukan konsep harus melalui keterampilan proses. Bimbingan guru yang dimaksud adalah memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan dan berupa arahan tentang prosedur kerja yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran (Ratumanan. 2002). nara sumber. 1995b: 107). Tahapan Pembelajaran Penemuan Terbimbing Pembelajaran penemuan terbimbing dikembangkan berdasarkan pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis. dan dapat memecahkan masalah. konsep atau prinsip untuk diri mereka sendiri bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas. 1993b). Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing menekankan pada pengalaman belajar secara langsung melalui kegiatan penyelidikan. Dengan kata lain. dan pembimbing.Namun dalam proses penemuan ini siswa mendapat bantuan atau bimbingan dari guru agar mereka lebih terarah sehingga baik proses pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik. guru perlu lebih banyak menyajikan pengalaman kepada mereka untuk menggali pengetahuan awal dan membimbing mereka untuk membentuk konsep-konsep. Hal ini didukung oleh Carin (1993b: 105). keterlibatan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. karena mereka benar-benar diberi kesempatan berperan serta di dalam kegiatan sains sesuai dengan perkembangan intelektual mereka dengan bimbingan guru. dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. dengan demikian bahwa penemuan terbimbing dengan keterampilan proses ada hubungan yang erat sebab kegiatan penyelidikan.

atau inquiri merupakan perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam. memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang diberikan guru.4. Mengevaluasi kegiatanGuru membantu siswa untuk merefleksi pada penyelidikan dan proses penemuan yang digunakan. Proses mental tersebut misalnya mengamati. discovery merupakan bagian dari inquiri.Menurut Sund (dalam Suryosubroto. oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan tahapan dengan mengadaptasi dari tahapan PBI.Pembelajaran penemuan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah.Tahap-tahap pembelajaran1.Selanjutnya.6.Sumber: (Ibrahim dan Nur. Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap. Memilih metode yang sesuai dengan kegiatan penemuan.3 atau 4 siswa. 2000: 13)Karena pembelajaran penemuan terbimbing merupakan pembelajaran penemuan dan bimbingan guru. dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Namun pembelajaran penemuan dan PBI berbeda dalam beberapa hal yang penting yaitu. pembelajaran berdasarkan masalah dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna yang memberikan kesempatan kepada siswa dalam memilih dan melakukan penyelidikan yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut.2. menggolongkan. dan siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. video. orientasi induktif lebih ditekankan daripada deduktif.2. Selain itu.Pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai kesamaan dengan pembelajaran berdasarkan masalah dan inquiri yang juga penerapannya berdasarkan teori konstruktivis. pada penemuan terbimbing sebagian besar didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan disiplin. dan penyelidikan siswa berlangsung di bawah bimbingan guru terbatas pada lingkungan kelas. dan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. Menyajikan / mempresentasikan hasil kegiatanGuru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan.5.3.5. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompokGuru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. kedua model ini menekankan keterlibatan siswa secara aktif. Discovery adalah proses mental dimana siswa mengasimilasi suatu konsep atau suatu prinsip.pengalaman-pengalaman belajar bermakna. melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan masalah (PBI) membantu siswa menjadi pebelajar yang mandiri dan otonom melalui bimbingan guru yang secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan siswa untuk mencari penyelesaian terhadap masalah nyata. membuat simpulan dan sebagainya. untuk mencapai tujuan di atas Carin (1993a) menyarankan hal- .3. maka penemuan terbimbing termasuk salah satu pembelajaran yang sesuai dengan Contextual Teaching and Learning (CTL). 1997). Mengorganisasikan siswa dalam belajarGuru membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah serta menyediakan alat. menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Mencoba terlebih dahulu kegiatan yang akan dikerjakan oleh siswa untuk mengetahui kesulitan yang mungkin timbul atau kemungkinan untuk modifikasi. Menentukan tujuan yang akan dipelajari oleh siswa. pemecahannya memerlukan penyelidikan antara disiplin (Arends. 1996: 193). Menentukan dengan cermat apakah siswa akan bekerja secara individu atau secara kelompok yang terdiri dari 2.Menurut Ibrahim dan Nur (2000: 23). karena masalah itu merupakan masalah kehidupan nyata.4.Berbeda dengan pembelajaran penemuan terbimbing. Menentukan lembar pengamatan untuk siswa.Carin (1993a) memberikan petunjuk dalam merencanakan dan menyiapkan pembelajaran penemuan terbimbing sebagai berikut:1.

yaitu: 1) struktur tujuan individualistik.f.hal sebagai berikut:a.c. setiap individu mempunyai andil dalam pencapaian tujuan. yaitu tujuan yang dicapai oleh seorang siswa secara individual tidak memiliki konsekuensi terhadap pencapaian tujuan siswa lainnya. dan 3) struktur tujuan kooperatif.d. Struktur penghargaan kooperatif. Struktur tujuan. yaitu seorang siswa dapat mencapai tujuan sedangkan siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut. Model Pembelajaran Kooperatif Bagi guru atau pembaca yang tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif. Melakukan diskusi tentang kesimpulan untuk setiap jenis kegiatan. silahkan membaca lebih lanjut. a. yaitu siswa secara bersama-sama mencapai tujuan. yaitu sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh siswa dan guru pada akhir pembelajaran atau saat siswa menyelesaikan pekerjaannya. Memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan. yaitu penghargaan yang diberikan pada kelompok jika keberhasilan kelompok sebagai akibat keberhasilan bersama anggota kelompok. Memeriksa bahwa semua siswa memahami tujuan kegiatan prosedur yang harus dilakukan.e. struktur tujuan. 2) struktur tujuan kompetitif. Memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengembalikan alat dan bahan yang digunakan. Sebelum kegiatan dilakukan menjelaskan pada siswa tentang cara bekerja yang aman. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Eggen dan Kauchak (1993: 319) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai . dan struktur penghargaan (Arends. Struktur tugas mengacu pada cara pengaturan pembelajaran dan jenis kegiatan siswa dalam kelas b. Saya mencoba mendeskripsikan apa itu pembelajaran kooperatif dan contoh aplikasinya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar isi dalam KTSP. c. Ada tiga macam struktur tujuan. 1997: 110-111). Mengamati setiap siswa selama mereka melakukan kegiatan. Semoga bermanfaat. Model Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas.b. 1.

suku. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlengkapan pembelajaran. b. Belajar secara kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar kognitif-konstruktivis dan teori belajar sosial (Kardi dan Nur.” Menurut Slavin (1997). Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada metode pengajaran.sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling -membantu dalam mempelajari sesuatu. 3) jika mungkin. siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar (Nur dan Wikandari.. dkk. 2000:25). yaitu hasil belajar akademik. 4) penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu. Menyampaikan informasi. merupakan metode pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. pembelajaran kooperatif. 2. jenis kelamin yang berbeda-beda. anggota kelompok berasal dari ras. Oleh karena itu belajar kooperatif ini juga dinamakan “belajar teman sebaya. budaya. Pendapat setara menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang agak kompleks. membantu mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial. sedang dan rendah. c. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan penting pembelajaran. 2000: 10) a. Ciri-ciri Pembelajaran kooperatif Menurut Arends (1997: 111). dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim. .. 3. 2000:7). Langkah-langkah Pembelajaran kooperatif Pembelajaran kooperatif dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut (Ibrahim. dkk. penerimaan terhadap keragaman. 2) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. 2000:15). d. Membantu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok. dan hubungan antara manusia. M. pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi belajar.

Evaluasi atau memberikan umpan balik. Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latarbelakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. Keterampilan-keterampilan itu menurut Ibrahim. guru harus mengajarkan keterampilan-keterampilan kelompok dan sosial yang dibutuhkan. Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras. kemampuan. f. Fungsi keterampilan kooperatif adalah untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Model struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 5. (2000:47-55). Untuk membuat keterampilan kooperatif dapat bekerja. dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif. tetapi siswa atau peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. belajar untuk menghargai satu sama lain. Memberikan penghargaan. 4. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. maupun ketidakmampuan. dkk (2000:7-8) sebagai berikut: a. kelas sosial. Keterampilan Berbagi Banyak siswa mengalami kesulitan berbagi waktu dan bahan. Keterampilan Kooperatif Pembelajaran kooperatif bukan hanya mempelajari materi saja. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial. budaya. Tujuan Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim. Keterampilan-keterampilan Sosial Keterampilan sosial melibatkan perilaku yang menjadikan hubungan sosial berhasil dan memungkinkan seseorang bekerja secara efektif dengan orang lain. dkk. b. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. c. antara lain: a. Komplikasi ini dapat .e. b.

siswa lain tidak mau atau tidak dapat berperan serta. Siswa-siswa yang mendominasi sering dilakukan secara sadar dan tidak memahami akibat perilaku mereka terhadap siswa lain atau terhadap kelompok mereka. d. mereka harus belajar tentang memahami satu sama lain dan satu sama lain menghormati perbedaan mereka. Tugas-tugas sederhana meliputi memastikan setiap orang saling mengetahui nama teman di dalam kelompoknya dan meminta para anggota menentukan nama tim. e. Keterampilan Berperan Serta Sementara ada sejumlah siswa mendominasi kegiatan kelompok. Keterampilan-keterampilan Kelompok Kebanyakan orang telah mengalami bekerja dalam kelompok di mana anggota-anggota secara individu merupakan orang yang baik dan memiliki keterampilan sosial. c. memberikan perilaku. Empat keterampilan komunikasi. Terkadang siswa yang menghindari kerja kelompok karena malu. dan mengecek kesan adalah penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa untuk memudahkan komunikasi di dalam seting kelompok. 6. Keterampilan-keterampilan Komunikasi Kelompok pembelajaran kooperatif tidak dapat berfungsi secara efektif apabila kerja kelompok itu ditandai dengan miskomunikasi. Sebelum siswa dapat belajar secara efektif di dalam kelompok pembelajaran kooperatif. memberikan perasaan. mengulang dengan kalimat sendiri.41 . Pembangunan Tim Membantu membangun identitas tim dan kesetiakawanan anggota merupakan tugas penting bagi guru yang menggunakan kelompok-kelompok pembelajaran kooperatif. Siswa yang tersisih adalah jenis lain siswa yang mengalami kesulitan berperan serta dalam kegiatan kelompok. Diposkan oleh Anwar Holil di 00.mendatangkan masalah pengelolaan yang serius selama pelajaran pembelajaran kooperatif.

Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 1. Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD: a. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. Pembelajaran kooperatif tipe STAD. c. sedang dan rendah serta jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. e. Kelompok ini disebut kelompok asal. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin dkk. sedang dan rendah). Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok. Langkah-langkah dalam penerapan jigsaw adalah sebagai berikut. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson dkk.Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions). . Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini). setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. Lazarowitz (1988) atau Sharan (1990) dalam Rachmadi (2006) sebagai berikut. a. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman. Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. d. dengan setiap kelompok terdiri dari 4 . Dalam tipe jigsaw ini. Pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw. b. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal.6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan tinggi. f. g. budaya. Beberapa tipe model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Slavin (1985). biasanya digunakan untuk penguatan pemahaman materi (Slavin. budaya. Guru membentuk beberapa kelompok. 1995). Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual. mengarahkan. Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda (tinggi.

. Dalam kelompok ahli siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. Kelompok asal ini oleh Aronson disebut kelompok jigsaw (gigi gergaji). serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke kelompok asal.Semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli (Counterpart Group/CG). Contoh pembentukan kelompok jigsaw sebagai berikut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful