THORWALD DETHLEFSEN

A SORS MINT ESÉLY

EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA

* * *

T au — Benső ú T - ik alauz k önytár ából

!

http://www. T au.hu

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

2

Azoknak szól Thorwald Dethlefsen könyve, akik az emberiség legősibb kérdésére keresik a választ: mi az élet, az emberi sors értelme? A modern természettudomány és pszichológia válaszkísérletei egyaránt kudarcot vallottak. A szerző, az ezoterikus pszichológia megalapozója, az okkultizmus, a régi titkos tanok (asztrológia, homeopátia, reinkarnáció) világába vezeti olvasóit, lehetővé téve számukra, hogy az ősi technikák segítségével megismerhessék és megérthessék életüket, betegségüket, halálukat, hogy felelősséget vállalhassanak sorsukért. A sors ugyanis nem véletlenek sorozata, nem csapás, ami ellen küzdenünk kell. A sors: esély. Esély az emberi teljesség és tökéletesség megvalósítására. Ezért sorsunkat meg kell tanulnunk megismerni és megérteni. Az eredendő tudás útját kell járnunk, hogy megtaláljuk az eredendő kérdésre a választ: mi az élet, mi a sors értelme? Thorwald Dethlefsen erre az útra vezeti olvasóit világhírű könyvében. Az Út a teljességhez – A betegségek jelentése és jelentősége című könyvének alapgondolatait mélyíti el, szélesíti ki és szövi tovább A sors mint esélyben Dethlefsen, az ezoterikus pszichológia megalapítója. * * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

3

Fordította: Hajós Gabriella A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thorwald Dethlefsen: Schicksal als Chance. Esoterische Psychologie – das Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen © 1979 C. Bertelsmann Verlag GmbH, München Alapkiadás: Arkánum Kiadó, Budapest, 1992 Hungarian translation © Hajós Gabriella, 1992 Magyar Könyvklub, Budapest, 1994 ISBN 963 8289 50 3 * * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

4

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik a világosságot keresik

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

5

TARTALOM

A SORS MINT ESÉLY _______________________________________________1 TARTALOM ________________________________________________________5 ELŐSZÓ ___________________________________________________________9 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA_______________________________________________________11 Az ezoterikus világkép ___________________________________________16 Az ezotéria mint út ______________________________________________23 A hermetikus filozófia____________________________________________26
HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA ____________________ 27

Az analógia törvénye: amint fenn, úgy lenn _________________________29 Test, lélek és szellem ___________________________________________34 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA ___________________________43

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 6 A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése ________________________46 A hipnózis mint jelenség _________________________________________49 Egy hipnózismodell _____________________________________________54 A hipnózisterápia _______________________________________________57 Konzekvenciák _________________________________________________60 A VALÓSÁG POLARITÁSA _________________________________________65 Az élet: ritmus __________________________________________________68 A megbékélés __________________________________________________74 A bűn projekciója _______________________________________________77 A rezonancia törvénye ___________________________________________80 A környező világ mint tükör_______________________________________82 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT _____________89 A valóság ősprincípiumai ________________________________________92 Az égitestek mint reprezentánsok ________________________________101 Az idő minősége _______________________________________________106 A horoszkóp mint mérőeszköz ___________________________________111 A horoszkóp mint az élet tanterve ________________________________118 A tanulás polaritása ____________________________________________120 .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 7 Asztrológia a reinkarnáció alapján________________________________129 A sors beteljesítése ____________________________________________134 A betegség mint információ _____________________________________141 A szabadsághoz vezető út ______________________________________143 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS______________________________________146 A betegség és a halál mint a sors jelei ____________________________150 Homeopátia ___________________________________________________157 Az információ mint gyógyeszköz _________________________________162 A hasonlóság elve _____________________________________________168 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS ______________________________________174 Az egység ____________________________________________________185 A teremtés hármassága ________________________________________188 A bibliai teremtéstörténet _______________________________________191 Kiűzetés a Paradicsomból ______________________________________195 Betegség és bűnbeesés ________________________________________200 A betegségen át az üdvösségbe _________________________________203 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA _______________________208 .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 8 A halál – a lét másik formája ____________________________________211 A karma törvénye ______________________________________________215 Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át ____________________218 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA ______229 A fogantatás és a születés élménye ______________________________233 Találkozás a múlttal ____________________________________________237 Bűn és felelősség ______________________________________________242 Az ősprobléma: a hatalom ______________________________________245 Túlvilági tapasztalatok __________________________________________248 A földhöz kötött lélek ___________________________________________252 A lélek fejlődési fokozatai _______________________________________255 Vallás és reinkarnáció __________________________________________258 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS ________________________________265 Az okkult technikák értelméről ___________________________________275 Az ezotéria és a menekülés a világ elől ___________________________276 Hazatérés_____________________________________________________280 .

mint hogy „kérdésessé tesszük a dolgokat”. mint a találás maga. A keresés megnyitja az embert. ivásban. Ezért tarthatja most Ön a tanfolyam első szemeszterének témakörét könyv formájában a kezében. amelyet intellektuális terjeszkedésünk vak buzgalmában odahagytunk? Vagy egyedül a keleti tanok és vallások adnak választ? A sok nyitott kérdés keresővé teszi az embert.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 9 ELŐSZÓ Az utóbbi években a nagyközönség körében egyre erősebb a spirituális témák iránti érdeklődés. Hol van ez a cél? Meglelhetjük-e egyáltalán? Menjünk vissza a templomba. azaz rugalmassá válunk. A kurzusok nagy sikere arról tanúskodik. pozícióinkat feladjuk. arra ösztönöztek. akik akár hely-. hogy e tanfolyamok témáját könyv alakban is jelentessem meg. Futótűzként terjed a felismerés: az élet célja semmiképpen sem merülhet ki evésben. de különösen azok. A szerző terápiás tevékenysége mellett pár éve rendszeresen esti és hétvégi kurzusokat tart Ezoterikus pszichológia címmel. hogy a tárgyalt témák sok kereső ember számára vezérfonalat jelentettek. A könyv nagy előnye a sokszorosíthatóság. alvásban és birtoklásban. A keresés ugyanis nem más. S e keresés csaknem fontosabb lehet. . A résztvevők. akár időproblémák miatt az előadásokat nem tudták látogatni.

Eleinte minden ismeretlen tudattalan szorongást ébreszt bennünk. Kívánom. Márpedig ennek a könyvnek a célja a tudat fejlesztése és kitágítása. s új belátásokkal helyettesítenie – mégis folyamatosan ezt kell tennünk. Ez a bevezetés előzetes felkészülést nem igényel. amely ellenállást válthat ki belőle. hogy az olvasó előítéletek nélkül fogadhassa be az új. 1978 októberében Th. ragaszkodunk a megszokotthoz. D. Ebben a könyvben is sok olyan gondolattal és megállapítással találkozhat az olvasó. . A valódi beavatás az ősidőkben is csak szájhagyomány útján valósulhatott meg. hogy sokat veszít az élőbeszéd személyességéből. s így szokatlan gondolatokat. Senkinek sem könnyű megszokott kliséit.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 10 mely által az olvasók széles köréhez juthat el. hacsak nem akarunk lemondani önmagunk kiteljesítéséről. ez a könyv is az ezoterikus világképbe szeretné bevezetni az olvasót. Mint a tanfolyam első szemesztere. beállítottságát feladnia. mint gondolnánk. Túlságosan is könnyen rögződünk az ismerthez. Ugyanakkor megvan a maga hátránya is – nevezetesen. Ennek a követelménynek nehezebb eleget tenni. de belső nyitottságot igen. hogy könyvem minél több kereső embernek nyújtson legalább egy kis segítséget! München. s beindítja az elhárító mechanizmusokat.

Valamennyien tudományos kategóriákban . hogy a mindenség túl van az emberi értelmen és teljesen magától jött létre. A „tudományos” jelző olyan kritériummá vált. természettudományos világkép határozza meg. Herbert Fritsche Századunk gondolkodását az ún. ami kijelöli a Teremtmények célját. a mélyértelműt. amellyel bármely megállapítás. mondván. elmélet vagy gondolat helyessége mérhető.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 11 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA A véletlen azoknak ad nyugovást. akik bedőlnek a sivár mesének s szívük szerint elválasztanák a kozmosztól az istenit. azt.

szükségessé válik egy újabb és átfogóbb elmélet. E megállapításunkat hathatósan alátámasztja. Mindebben csak az a groteszk. Minden elmélet szerzője saját tudatállapotáról ad képet az elmélet megszületésének időpontjában. Törvényszerű tehát. hogy emiatt szégyenkezzünk. A tudományos munkának az a célja. amelyek a valóságot a lehető legjobban felfogják. E célból olyan elméleteket alkot. ha egy pillantást vetünk a tudomány történetére. s új felismeréseket fogadjon be. A tudomány története az emberi tévedések története. hogy az emberiség egyre fejlődő. s a korábbi elméletek nemsokára szűkösnek bizonyulnak. Semmi okunk rá. Így magas fokú „tudományhívővé” válunk anélkül. hogy legjobban saját hibáinkból tanulunk. hogy gondolatilag áthatoljon a valóságon.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 12 gondolkodunk olyan területeken is. hogy tudatában lennénk a szó képtelenségének. egyre táguló tudata előbb vagy utóbb minden elméleten túlnőjön. mindenki tudja. s törvényszerűségek felfedezésével rendet teremtsen a megjelenési formák sokfélesége között. A ma igazsága ugyanis a holnap tévedése. amelyeknek tulajdonképpen a tudományhoz semmi köze sincsen. hogy valamennyi új generáció egészen biztos benne: a . és így tovább. A folyamatos kutatás során a tudatállapot is továbbfejlődik.

Az így születő eredmények legjobb esetben is csak az anyagra lehetnek érvényesek. amelyet a tudományos élet azokkal szemben tanúsít. A tudományos munka a látható világ kutatásával kezdődött. amelyek feljogosítanak bennünket arra. Ez az a pont.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 13 tévedéseket mindig a múltban követték el. s utolsó leheletünkig minden erőnkkel védjük álláspontunkat. az ő koruk viszont az abszolút és végleges igazságot találja fel. Itt ütközünk abba a két alapvető hibába. akik valamilyen új szemlélet birtokában kétségbe vonják az adott kor „általános érvényű” igazságait. ameddig a kutatás ténylegesen és kizárólag az anyagra vonatkozik. Ez minden bizonnyal így helyes – mindazonáltal csak addig. amelyen a tudományba vetett hit könnyedén felülmúlja bármilyen vallásos szekta hitének erejét. amely a valóság és a gyanúsan zajosan hangoztatott objektivitás között megfigyelhető. A látható világ számunkra anyagként jelentkezik – ennek megfelelően a tudomány is az anyag feltételeihez igazította munkamódszereit. hogy gondolatilag rögződünk. Megdöbbentően hasonlít a vallásos fanatizmushoz az a magatartás is. Csakhogy a tudomány esetében különösen izgalmas az a diszkrepancia. hogy a tudomány kizárólagossági igényével szemben kifejezésre juttassuk kételyeinket: . Egyik legfőbb gyengeségünk.

Ennek jogosultságát – többek között – az alábbi kérdésekben fogalmazhatjuk meg: Vajon a tudomány – a technika területén kétségbevonhatatlanul elért sikereivel együtt – boldogabbá tette-e az emberiséget? Képes-e a tudomány segítséget nyújtani az emberi problémák megoldásában? Meg tudja-e válaszolni azokat a legbensőbb emberi kérdéseket. 2. amelyek nincsenek feltétlenül kapcsolatban az anyaggal. A tudomány munkamódszereit tudatosan az anyag kutatásának követelményeihez igazították – ezt a módszert azonban manapság öntudatlanul alkalmazzák.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 14 1. hogy ezt a lépést megtegyük. tehát az anyagon kívül nincsen semmi. hogy csak az anyaggal lehet foglalkozni. ha felismerjük saját módszereink korlátait. akik a valóságot illetően már nem akarják átengedni a terepet a kizárólagosságra igényt tartó tudománynak. vagy pedig adekvát. s kiterjesztik azokra a területekre is. Egyre nő azoknak a száma. Ezt az ördögi kört csak úgy szakíthatjuk meg. hogy csak ez mérhető. ám a tudományos gondolkodás számára szokatlan módszerekkel közeledünk a nem anyagi természetű jelenségekhez. pontból arra következtetnek. amelyek az emberi létezésre vonatkoznak? . Alighanem megérett az idő arra. Az l.

amelyek a fertőzéses megbetegedések vagy a csecsemőhalálozás csökkenését bizonyítják. Az orvosi statisztikáknak is csak akkor lenne értelme. Eredetileg az ezotéria és a . Napjainkban például jelentősen növekszik a pszichés megbetegedések száma. ez a módszer pedig az ezotéria fogalomköréhez tartozik. mert ugyanakkor nem szólnak arról.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 15 Vajon az emberi tudat fejlődése lépést tartott-e a külső technikai fejlődéssel? A válasz a fenti kérdésekre egyértelmű és megrázó – sikernek nyoma sincs. annál kevesebb ideje van. amit eddig elmondtunk. mely betegségek váltak gyakoribbá. ha a „betegséget” mint olyat mérnék. hogy a továbbiakban szükségképpen és joggal folyamodunk egy. ezeket még nem sikerült olyan eredményesen elnyomni. amelyek éppen a vizsgált időszakban keletkeztek. Minél több olyan segédeszközt talál fel az ember. Mindazzal. nem annyira a tudomány bírálata volt a célunk. s nem egymástól elkülönítve vizsgálnák annak különféle megjelenési formáit. mint egyes szomatikus tüneteket. amellyel időt takaríthat meg. Az úgynevezett modern orvostudománynak egyetlen százalékkal sem sikerül csökkentenie a betegséget a világban. a tudományos gondolkodással polárisan ellentétes módszerhez. inkább csak azt akartuk bemutatni. vagy melyek azok. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni azoktól a statisztikáktól. úgy látszik.

A dolgok értelme mint igazság azonban mindig csak az egyes ember számára nyilvánulhat meg. megfelelő mennyiségű szorgalom befektetésével a tudományt elsajátíthatja. ez azt jelenti. egyáltalán hogyan lehetne gondolkodni még anélkül. Az ezotéria tartalomban gondolkodik. A tudomány átadható. s így nem más. hanem mindenekelőtt „miért”-jére kérdez rá. Az ezoterikus világkép A tudomány kizárólag funkcionálisan gondolkodik. Az ezotéria tehát aszociális. hogy csodálkozva kérdezzük. ezért nélkülöz minden nyilvánosságot. hogy nemcsak a valóság „hogyan”-jára. – azonos fogalmak. az okkultizmus stb. hogy mindenki számára megközelíthető legyen. Ennek a könyvnek az a feladata. Aki elég tehetséges. A tudást . hogy lépésről lépésre bevezessen az ezoterikus gondolkodás rendszerébe. A tudománynak az a követelménye önmagával szemben. Ez a miért a dolgok értelmére vonatkozik. Ez olyan magától értetődő számunkra. mint a tulajdonképpeni összekötő kapocs a megjelenési formák világa és az ember között. hogy utat ne nyitnánk a zabolátlan fantáziának. a bölcsesség tana.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 16 titkos tanok. A tudás nem. Ezek a fogalmak azonban jó ideje téves elképzeléseket váltanak ki.

Ez utóbbi átadható. mindkettőnek megvan a maga jogosultsága. A hit alapvetően azt jelenti. Mindezzel semmiképpen sem szeretnénk leértékelni a hitet. márpedig azt. Hinni annyi. Ezen a valószínűség-számítások sem változtathatnak. sem átvenni. nem tapasztalhatjuk meg. csak olyan teljességgel személyes. hogy „a tudás legyen mindenkié”. sem továbbadni nem lehet. A hit és a tudás két különböző fokozat. s amely nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon követeléséről. hiszen a hit a tudás elérésének legfőbb előfeltétele. azt csak hihetem. A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye. jó okom van-e arra. amit nem tartunk lehetségesnek. amelyek kölcsönösen feltételezik egymást. amely metafizikus természetű. amelyek teljességgel érdektelenek. a valódi tudást azonban szorgalommal sohasem érhetjük el.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 17 sajnos gyakran összekeverjük olyan felhalmozott ismeretekkel. céltalanok. Ebből a szempontból a természettudomány olyan hitközösségnek tűnik. de nem szabad összekeverni őket egymással. amely a felismerhetetlenségig újrarágja néhány valóban tudó ember tudásának morzsáit. mint nem tudni. individuális megismerési aktussal. Az sem számít. . de sohasem tudhatom. Amit másoktól veszek át. hogy valamiben higgyek vagy sem. hogy lehetségesnek tartunk valamit.

amely növekedésén s taglétszámának gyarapodásán fáradozik. Később. a polaritás törvényének vizsgálata során világosabbá válik majd számunkra. s hogy egzisztenciáját mindkettő a másik pólusnak köszönheti. hogy az ezoterikus kör sosem akarja meghódítani a világot. Egy ember csak akkor ismerhet fel és tehet a maga számára hasznossá valamilyen tudást. Az ezoterikus titoktartásnak semmi köze a titokzatoskodáshoz. a külső kör (exoteros görögül annyit jelent: külső).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 18 Miként a tudás mindig az egyes emberé volt. az ezotéria is csak a keveseké. Így minden olyan egyesülés vagy társaság. Ezt a kicsiny belső kört a lényegesen nagyobb exoterikusok köre veszi körül. ez a titoktartás a dolog természetéből kényszerűen adódik. hogy tudóvá váljanak – alkotják az ezoterikusok körét. csalhatatlanul bebizonyítja – árulkodjék a neve vagy a hirdetésének szövege akár az ellenkezőjéről –. Ezek a kevesek – akik a megismerés keskeny ösvényét járták. Egy. ha tudatállapota megfelel e tudás szintjének. az úgynevezett „belső kört” (esoteros görögül annyit jelent: belső). hogy létét homályban tartsa. Ebből a tudásból az következik. hogy e két kör feltételezi egymást. a fizikában képzetlen ember nem ismerheti fel egy fizikai törvény jelentőségét. Az ezoterikus tanok minden további külső tevékenység nélkül is titkosak. több fáradságot fordít arra. hogy esetében nem valódi ezoterikus közösségről van szó. tehát . A valódi ezotéria működése rejtőzködő. mint amennyit tagtoborzásra áldoz.

Az ezoterikus tudás rejtjelezett formájában mindenki számára hozzáférhető. Ezért el sem kell rejteni. ha egyébként korszakalkotó jelentőségű. A törvények felismerése csak azt viheti előre. 5. „Kérjetek és adatik néktek. hogy készek legyenek segítséget nyújtani azoknak. vagy ahogyan nevezik. mert azokat ismerem. hogy vagy veszem a fáradságot. 1. 7.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 19 számára az akkor is semmitmondó. hogy azt követeljem a zeneszerzőtől. és megtanulok kottát olvasni. hanem az. Először meg kell tanulnunk használni a szemünket ahhoz. („És a világosság a sötétségben fénylik.” (Máté ev. haszontalannak és értelmetlennek tartják őket. de a sötétség nem fogadta be azt. hogy a tudatlanok megértőképességéhez igazodjanak. a tudatlan mégsem meríthet belőle. Ilyenkor el kell döntenem. akik kérik ezt a segítséget. zörgessetek és megnyittatik néktek. 7. Ugyanígy van ez az ezotériával is.” János ev. A tömegek nem ismerik a szimbólumok értékét. használjon műve leírására betűket vagy számokat. ez nem jogosít fel arra. a titkos tanokkal is. hogy képesek legyünk látni. vagy pedig örökre lemondok a zene mélyebb megértéséről. A tudóknak nem az a feladatuk.) Ha nem tudok kottát olvasni. aki magas fokon magáévá tette a fizika tudományát. A törvény a fizikába be nem avatottak előtt titok marad. keressetek és találtok. Ugyanígy van ez az ezoterikus tudással.) .

Ezzel a példával az ezotéria mint út s a puszta ténygyűjtés különbségét akartuk megvilágítani. Bécset. hogy előzetes tájékozódásunk. Ha egyáltalán el akarjuk érni. képeket nézhetünk az út mentén fekvő városokról. Ezt tévesztik szem elől azok az embertársaink. Minden út valamilyen célhoz vezet. Lehet. Vegyük konkrét példaként a Münchenből Bécsbe vezető utat. meg kell tennünk ezt az utat. Lehetséges. Az ezotéria olyan célhoz vezet. amelyet szorgalommal elsajátíthatunk. de egyet semmiképpen sem érünk el vele: a célt. Az ezotéria út. Ezt az utat a térképen pontosan megnézhetjük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 20 Iménti hasonlatainkkal azt kívántuk bemutatni. Az ezotéria nem valamiféle gyűjtőfogalma dátumoknak. mozgásba kell lendülnünk. beszélhetünk olyanokkal. hogy igen izgalmas és érdekes a München-Bécs útvonallal való foglalkozás. hogy tudjunk. hány kilométer. kiszámolhatjuk. útnak kell indulnunk. amelyeket csak meg kell tanulnunk ahhoz. akik utaztak már ezen az úton. információink hasznosnak bizonyulnak. amelyet csak akkor érhetünk el. hogy az ezotéria nem olyanfajta tudás. hogy az ezoterikus világkép mellett állnak. és így tovább. de semmilyen elmélet sem helyettesítheti az út megtételét. tényeknek vagy törvényeknek. még inkább ösvény. de még fél lábbal sem léptek rá az . akik. mint az. ha útra kelünk. megfelelő könyvekből utánaolvashatunk. bár teli torokból hirdetik.

Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet. Sajnos. még a legkisebbet is. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. pereskedhet a bátyjával. hogy az ezoterikus tanok köteleznek. hogy az ezoterikus út kötelez. az soha többé nem fogja a külvilágban keresni a vétkest. Saját életünket. . Ennek közvetlen hatása van a lét minden területére. hogy az asztrológia üzletszerű művelése és az asztrológia valódi megértése két nagyon különböző dolog. A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire művelőiket. Ezen az úton járni azt jelenti. mert tudat alatt pontosan érzi. ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét. szidhatja a társadalmat és így tovább. Kémiai felfedezése nem érinti életét és magatartását. Röviden: az ezotéria maga a fejlődés. azonnal át kell helyeznünk a valóságba. megújulunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 21 ezotéria útjára. mi az asztrológia. hogy felismeréseinket.) Az exoterikus külvilág azért harcol olyan szenvedélyesen az ezoterikus igazságok átszivárgása ellen. nem fog pereskedni és így tovább. ez azt jelenti. Felismeréseinket tehát szükségképpen át kell ültetnünk a valóságba. így magunk is változunk. egyes szokásainkat azonnal hatálytalanítja. magatartásunkat folyamatosan változtatjuk. a dolgok átélését. e kettő ritkán esik egybe. (Hangsúlyozzuk. Ha valaki például valóban megértette. ez szükségképpen megváltoztatja a világhoz való viszonyunkat.

s így egyszerűen megtagadja a nem materiális jelenségeket. A parapszichológia egyfolytában szaglászik. hogy tisztán materialisztikus tudományt műveljen. hogy felismeréseihez tartsa magát. s a „kiszaglászottról” vitatkozik. de ez az embereket – hál' istennek – nem változtatja meg. Egy ideje ezt a konfliktust a parapszichológia nevű trükk segítségével próbáljuk meg kicselezni. A parapszichológia az ezoterikus világképből fakadó követelmények élét szeretné lefaragni – a tudomány steril módszereivel. hogy e „tudomány” művelői elmennek a pszichológia mellett.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 22 Az emberek szívesen elfogadnak minden új felfedezést. de sohasem mer semmibe „beleharapni”. s levonja belolük a konzekvenciákat. amíg az funkcionális jellegű. s így semmire sem kötelez. A parapszichológia hazug és gyáva. mert még ahhoz sincs bátorsága. . Az archívumok megtelnek szignifikációs számításokkal. hogy mindenki önmagáról mond ítéletet: a parapszichológia névválasztás (görögül a para azt jelenti: mellé) is azt fejezi ki. Képességei azonban ahhoz sem elegendők. A sors iróniája.

forduljunk végre az ezoterikus út felé. Meglehet. meg kell ismernünk az univerzum törvényeit. eligazítanak bennünket. jóga. de remélem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 23 Az ezotéria mint út Miután meglehetősen világosan elhatároltuk magunkat mind a tudománytól. Gyarapodó felismeréseink nyomán meg kell változnunk. ezek a kifejezések most még frázisnak hatnak. kabbala. Igen hasznos. . útmutatók és útjelző táblák. tudatosabbá kell válnunk. útmutatók utunkon. az Istennel való egyesülés. Ahhoz. mágia. hogy valódi feladatunkat és célunkat világosabban megértsük. tarot. hogy merre is menjünk tovább. a bölcsesség megtalálása. a kémiai menyegző. Ezek a diszciplínák azonban semmiképpen sem öncélúak. hogy ezt a célt elérjük. a következőkben egyre több tartalommal telnek majd meg. Ezek a fogalmak az emberi út végcélját próbálják körülírni. az Unio Mystica. sok van mindkettőből. a kozmikus tudat elérése. hogyan értsük meg őket. Említsük meg példaként itt a legfontosabbakat: asztrológia. Ilyen segédeszközök az ezoterikus technikák és diszciplínák. meditáció. a polaritás legyőzése. alkímia. amelyek az egyes kereszteződésekben felvilágosítanak. Ennek az útnak a célja az emberi teljesség. mind a parapszichológiától. hanem a tájékozódásban segítenek. s meg kell tanulnunk. ha egy ilyen úton vannak tájékozódási pontok. Ji Csing.

megrekednek kedvenc útmutatójuknál. Van egy sereg olyan specialista. hogy csak a rögződés tárgya változott meg. milyen gazdag a választék itt . és így saját magukat akadályozzák abban. Ennek ellenére azt kell mondanunk: mindenki saját kultúrája rendszereihez és szimbólumaihoz áll a legközelebb. hogy továbbjutottak. mert napjainkban nagyon divatosak a keleti vallások és ezoterikus rendszerek. Ezek az emberek. aki azt képzeli. Azt hiszik tehát. vagy csak az ingára esküsznek. sajnos. Ennek az igazságnak az elérését a különböző korokban és kultúrákban különböző módszerek szolgálták. hogy a régi rögződésektől megszabadítsanak: csak hogy éppen ők igen gyakran választott útmutatójukhoz tapadnak. hogy saját területén már meg is találta a kulcsot a világ problémáinak megoldásához. Ezt teszik azok. Ezek – segédeszközként – egyformán jók és használhatók.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 24 Gyakran esünk abba a hibába. akik csak az asztrológiára. Minden ezoterikus fejlődés végpontja az igazság megismerése. hogy az úton továbbhaladjanak. ahelyett. hogy leragadunk egy útjelzőnél. Igazság csak egy van. Egy nyugati ember számára sokkal nehezebb s rendszerint jóval tovább is tart a Kelet útmutatásait követve célhoz érni. Ezért aztán nehéz észrevenni. hogy utunkat követnénk. Ehelyütt szóljunk még az ezotéria keleti és nyugati technikáiról. s nem veszik észre. Ezt csak azért említem meg. Pedig az ezoterikus diszciplínák feladata éppen az.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 25 Nyugaton ezoterikus módszerekből. hogy minden tudás mindig jelen van. A tudás mindig jelen van. és lassan odáig fejlődnie. Kezdettől fogva őrzi mindazt a tudást. Lássunk egy példát: Homérosz költeményei igen régóta megvannak. Ezeket többnyire magasrendű tudományokként tartják számon. tanulnia kell az iskolában. Az ezotéria egyidős az emberiséggel. mint az asztronómia. ami az emberek számára az univerzumról hozzáférhető. mikor fogunk „mindent” tudni. Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. Abban a tévhitben él. amelyekből az idők során olyan másodrendű tudományok fejlődtek ki. a kabbalára. Ezért támaszkodom. hogy felismerhesse. Tanításai függetlenek az időtől. hogy e költeményeket képes legyen elolvasni és meg- . A modern tudomány nem érti. Mindig volt és mindig lesz. s csak idő kérdése. az alkímiára és a mágiára. hogy jobban alkalmazkodnak gondolkodás. csaknem minden munkámban. hogy minden felfedezéssel közelebb kerülünk az igazsághoz. de az embernek kell fejlődnie ahhoz. vagy modernizálni őket. Pedig ezeknek megvan az az előnyük. de a gyermeknek. a kémia stb. kizárólag a nyugati ezotéria négy nagy oszlopára: az asztrológiára. hiszen nem öregszenek el.és életmódunkhoz. sosem kell korrigálni.

A hermetikus filozófiát az ezotéria ősatyjáról nevezték el. mert minden területre vonatkozik.). Az ezotéria az egyetemes törvényszerűségeket vizsgálja – ha ezeket felismertük. akkor azt mondhatjuk: a tudomány ezt a kört cikkekre osztja. s képes minden sajátos részletet adekvát módon beilleszteni a valóság egészébe. mert a magas fokú specializáció mind jobban és jobban megnehezíti az interdiszciplináris megértést. biológia stb. Ez az eredeti cél azonban egyre elérhetetlenebb messzeségbe kerül. hanem a centrumában kezdődik. vagyis a speciális területekre. A specialistát zavarja az ilyen tudás. Azt reméli. Az ezoterikus gondolkodás a hermetikus filozófia alapelvét követi. kémia. hányan olvasták előtte Homéroszt. A hermetikus filozófia Ha a valóságot egy körrel ábrázoljuk. pedig évezredek óta olvasható. fizika. akit így hívtak: Hermész . ő először olvassa. hogy a speciális területen folytatott kutatások egyszer majd elérkeznek a kör középpontjába. speciális tárgyakra (mint orvostudomány. A gyermek számára nincs jelentősége annak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 26 érteni. Az ezoterikus foglalatosság nem a kör kerületén. már csak rá kell vetítenünk őket a kör egyes cikkeire.

Így érted meg az egyetlen csodát. Az. elfogadva azt. keleti korundból készített táblára írta fel: ez minden bölcsességek kvintesszenciája. 8.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 27 Triszmegisztosz. Tizenöt tézisét zöld. Dajkája a föld. ugyanaz. mint ami fenn van. . ami lenn van. A szél hordozta méhében. 4. Való. 5. 3. lett minden teremtett dolog. az Egy gondolatból. úgy. 7. 2. ha a földbe visszafordul. biztos és igaz. A tábla. Ennek a smaragdtáblának a szövege így hangzik: HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA l. Apja a Nap. melynek jó ideje nyoma veszett. anyja a Hold. ugyanaz. ami lenn van. Ez a világ első anyagának forrása. Ez a „háromszorosan is nagy Hermész” beavatott volt és pap Egyiptomban. És ahogy minden dolog az Egytől származott. 6. Tabula smaragdina néven vonult be a történelembe. pontos életútja a történelem homályába vész. hazugság nélkül. Ereje tökéletes. és ami fenn van.

aztán pedig a földre. 11. E tizenöt tézis összefoglalja mindazt a tudást. hogy első látásra milyen semmitmondó lehet ez a szöveg a modern ember számára. befogadja a magasabb és az alacsonyabb erőket. Válaszd el a földet a tűztől. 12. 13. aki teljességében megérti ezt a szöveget. a durvát a finomtól. (Hamvas Béla fordítása) Tudom. gyengéden. Ez a nagy erő erejének ereje: mert minden légneműt legyőz. Így teremtették a világot. befejeztem. 14. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. Amit a Nap műveleteiről mondtam. Annak a számára. ami az ember számára valaha is hozzáférhető volt: egyszerre írja le az univerzum teremtését és az alkimista bölcsek kövének előállítását. A földről az égbe száll. 10. Ez azonban nem a szöveg hibája. hozzáértéssel. hanem megértőképességünké. fölöslegessé vál- . mert a világ tudásának három része birtokomban van. és minden szilárdat áthat. ami ezt a módszert követi. Annak. Ettől kezdve menekül előled minden sötétség. Így éred el a világ legnagyobb dicsőségét. eredménye csodálatos lesz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 28 9. 15.

ugyanaz. és tanulmányok útján egyre mélyebben behatol a hermetikus nyelv és szimbolika rejtelmeibe. fenn és lenn. mint ami fenn van. hogy az univerzumban mindenütt. Aki azonban veszi a fáradságot. makrokozmikus és mikrokozmikus szinten. hogy az ezotéria iránti érdeklődésüket ismét egy életre feladják. és ami fenn van. Így érted meg az egyetlen csodát. ami lenn van. Az a feltételezés áll mögötte. amely így szól: „Az. ami lenn van. egyszer talán maga is átélheti e szöveg jelentőségét. tehát a megjelenési formák minden szintjén ugyanazok a törvények uralkodnak. úgy lenn”. „az égben és a földön”. úgy lenn Pillanatnyilag csak a kettes számú tézissel foglalkozunk. Biztosan vannak. akiknek ezek a megállapítások fantasztikus rajongásnak tűnnek. s ez elegendő ok lesz számukra. „amiből semmi sem hiányzik: teljes és egész”. melyet többnyire rövidítve idéznek: „amint fenn. ugyanaz. a hermetikus filozófia kulcsa. Az analógia törvénye: amint fenn. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 29 nak a könyvtárak. birtokában lesz a bölcsesség egésze.” Ez a tézis.

hogy a törvények szemléletét és . fogalmilag még gyakran ki tudjuk fejezni. vagy többnyire még azzal sem megközelíthető. Manapság tudjuk például. Megismerésünk rá van utalva. Minden. csak segédeszközzel. A szilárd részecskék közti távolságok relációja megfelel az égitestek közötti távolságok relációjának a naprendszerben. Ezen a problémán segít át bennünket az „amint fenn. úgy lenn” zseniális formulája. amelyek körül atomrészecskék köröznek. Egyes állatok olyan hangokat vagy színeket is képesek észlelni. ami ez alatt vagy e fölött van. egy masszív vastömb megpillantásakor mégis nehezen tudjuk elképzelni. Ugyanígy van ez a képzelőerővel is. elképzelnünk azonban lehetetlen. Csak közepes nagyságú dimenziók elképzelésére vagyunk képesek – ha valami túl kicsi vagy túl nagy. hogy egy vasdarab szinte kizárólag köztes terekből áll. Képzelőerőnk számára a vírus – mint önálló organizmus – túl kicsi. amelyekre az ember segédeszközök nélkül képtelen. csak meghatározott területen belül halljuk a hangfrekvenciákat. Bármilyen pontosan tudjuk is mindezt. a „közepes” nagyságrendre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 30 Például az érzékelés esetében: a kontinuumnak mindig csak egy darabját ismerhetjük meg. tízmillió fényév távolság pedig túl nagy. az emberi. Ennek alapján ugyanis lehetőségünk nyílik rá. a fényspektrumnak csak kis részét látjuk.

Ugyanez érvényes világunkra is. amelyek nem tartoznak a törvényszerű kapcsolási tervbe. mely már az első véletlen bekövetkeztével megszűnne létezni. Az analógiás gondolkodás nem kauzális gondolkodás.) A kozmosz viszonytörvények uralma alatt áll. . akkor ezek a beépített véletlenreprezentánsok a teljes kozmoszt káosszá változtatják. A véletlen. ha képesek vagyunk felismerni az univerzum teljességét mint kozmoszt. Később még konkrétan megvizsgáljuk ezt az asztrológia területén. Ha létrehozunk egy komputert. Ha a kapcsolási körbe szándékosan néhány olyan tranzisztort. a véletlennek nincs helye benne. akkor egy kis kozmosz keletkezik: hiszen különféle törvényszerűségek alapján konstruáljuk meg. ezért napjainkban szokatlannak tűnik. minden kozmoszt káosszá változtat. majd az ezúton nyert tapasztalatokat analóg módon átvigyük a számunkra megközelíthetetlen szintekre is. mint kiszámíthatatlan s nem törvényszerű esemény. a komputer nem üzemeltethető többé rendeltetésszerűen. Ez az analógiás gondolkodás teszi lehetővé az ember számára az univerzum korlátlan felfogását. kondenzátort vagy ellenállást forrasztunk. Az „amint fenn. úgy lenn” analógiája csak akkor jogosult. s működése is e törvények betartásától függ. (Kosmos görögül annyit jelent: rend.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 31 kutatását az általunk megközelíthető területre korlátozzuk.

amelyet szabványos (vagy: normális) . Sem a tény nem véletlen. A statisztikus ugyanis azt gondolja. A kövek akkor is törvényszerűen lefelé estek. a statisztikusok nem engedhetik meg maguknak. és így tovább. hogy saját véletlen-fogalmuk tarthatatlanságát a rájuk jellemző módszertani szigorúsággal bebizonyítsák. úrnak éppígy nem véletlenül. amelyben ez történt. hogyha kockát vetünk. az ugyanis. öt vagy valamilyen más szám. hogy a véletlen profi védelmezői. hogy a törvény létét tagadjuk. hanem törvényszerűen esett a kő a fejére. Ha ez a kő történetesen X. nem véletlenül születik szegény vagy gazdag szülők gyermekének. úr fejére esett egy kő. mégsem riad vissza attól. Minden esemény mögött egy törvény áll. akkor az nem véletlenül. hanem törvényszerűen fog leesni. akkor X. Ha egy bizonyos magasságból elejtünk egy követ. hogy ugyanakkor a véletlen fogalmát is beépítse rendszerébe. az eredmény véletlenül lesz három. amikor az emberiség még nem jött rá a szabadesés törvényére.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 32 Többnyire a tudomány is a természet törvényszerűségeire támaszkodik. nem üti el véletlenül az autó. sem az az időpont. hogy X. a kidobott számok összege törvényszerű görbét mutat. Elsőre nem mindig felismerhető számunkra ez a törvény. Az már megint csak a sors iróniája. úr fejére esik. Ha viszont elég sokáig foglalatoskodunk kockavetéssel. Ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. Nem véletlenül beteg az ember. Még egyszer: véletlen nem létezik.

ami az emberrel törvényszerűen megesik. A nagy számok törvényszerű szabványeloszlása magától értetődően bizonyítja. Minő csoda! Az egyes nem törvényszerű eredmények összege törvényszerűséget mutat. hogy kozmoszról beszéljünk. rá vagyunk utalva az események egy bizonyos minimális nagyságára ahhoz. Ha a kozmosz rendezett egységet mutat. odaesés). Hiszen végül is egy test törvényszerű röppályája sem egyes véletlen szakaszokból tevődik össze! Ha a statisztikusoknak igaza lenne.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 33 eloszlásnak nevezünk. és. hogy törvényszerű. hogy mi. Egyébként magán a „véletlen” szón is felismerjük. annál helyesebb lesz az eredmény. hogy minél gyakrabban számoljuk el magunkat egy feladványban. A világ szemlélése arra késztet bennünket. akkor mindenütt ugyanannak a törvényszerűségnek kell uralkodnia. egyes eredményekre épül. annak is érvényesnek kellene lennie. emberek. Azt jelzi. ezért aztán ki kell zárnunk mindenféle véletlent. mind kicsiben. . amely szerint az evolúció a génbalesetek(!) összeadódásával magyarázható. (Véletlen németül: Zufall: megesés. hogy törvényszerű determináltságukat azonnal észlelhessük. úgy lenn”. Hasonló a darwinista logika is. hogy azokból következtetéseket tudjunk levonni. mind nagyban. „amint fenn. hogy eredetileg más értelme lehetett. Legjobb esetben is csak azt mondhatjuk. hogy az egyes dobások eredménye túl kicsi ahhoz.

”* Test. lélek és szellem Ha közelebb megyünk az emberi makrokozmoszhoz. Sokkal inkább magától értetődő az a folyamat. hogy ezek mind egy közös ideának vannak alárendelve. és tanúsíts önmérsékletet. hogy az embert mint mikrokozmoszt azonosnak tartsa a makrokozmosszal. ami analógiásan ne lenne meg az emberben. amelyet a hulla bomlásakor figyelhetünk meg: az egyes kémiai alkotórészek saját törvényszerűségüket követik („saját akaratukat”). Az ember a makrokozmikus univerzum hű képe – semmi sincsen kívül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 34 Ez az analógia jogosította fel Paracelsust arra. Ezért áll a delphoi templom falán a felirat: „Ismerd meg önmagad. Élő ember esetében ez a test a megfelelő kemikáliák puszta összegétől – amelyekből építkezik – abban különbözik. s az „ember” nevű összkoncepciót szolgálják. először az emberi testtel találkozunk. nincsenek alávetve semmilyen ösz* A delphoi Apolló templom oszlopcsarnokában lévő felirat eredetileg így hangzik: “Ismerd meg önmagad. hogy megismerhesd Istent.” (A kiadó) . és fordítva. Ez korántsem magától értetődő.

hogy az általunk kutatott instancia azonos a fenti két fogalom valamelyikével.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 35 szefogó koncepciónak. régebben használt fogalom neve: lélek. akkor ebben valamely instanciának kell közreműködnie. amely a test anyagi építőköveit egységgé fogja össze és koordinálja. individualitás. a halottban nem működik többé. hogy egy emberből halála pillanatában a tudata. Kézenfekvő tehát. Ha ez az élő ember esetében nem így van. hiszen ha lényegi kritériuma az. az élete tűnik el. hogy az általunk kutatott instancia nem lehet materiális természetű – ez nem is várható el tőle. Ez a tudat olyan kontinuitást képez. Ennek egyenes következménye. hogy a halál pillanatában anyagi szinten semmi nem tűnik el az emberből. az az instancia. De mi is a tudat? Az ember tudatában van önmagának. A lélek olyan instancia. hogy képes az anyagot koordinálni. Ez az instancia azonban csak az élő emberre van befolyással. nehezen lehetne ő maga is anyag. Egy másik. amit a test – mely folyamatosan sejteket épít fel és le – nem birtokol. . Köztudott. Születésétől haláláig mint létező. amely befolyásolni és ezáltal koordinálni tudja az anyagi különbözőségeket. amely minőségileg különbözik az anyagi természetű testtől. A lélek tudat. Mindenki tapasztalatból tudja. érzékelő individuumot éli meg önmagát.

Ha lélekről vagy tudatról beszélünk. a központi idegrendszernek vagy ilyesminek). sem nem függ ezektől. a beavatottak és az okkultisták mindig is tudtak. Ennek a léleknek a létezéséről a vallások. hogy az ember lelki tevékenysége az agy s az intakt idegrendszer terméke. s azt is tudták. Bár nagyra van szakterminológiájával. 1. amely sem nem terméke az anyagnak (az agynak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 36 A modern pszichológia sajnos nem ismeri a lélek fogalmát. amivel azt a látszatot kelti. nem anyagi instanciát értünk. hanem a tudomány terméke. mintha ismerné a lélek természetét. Ez a valami azonban nem a lélek. ha egy mai kutató. sőt annak mélységeit és rétegeit is. amiből következik. hogy a dolgok valamelyest is saját helyükre kerülhessenek. ezen olyan önálló. Moody és mások klinikai halálból reanimált emberek beszámolóit közlik. A pszichológia az emberben lévő „pszichés tényezőt” vizsgálja. hogy ez a lét a halálon túl is folytatódik: A közvélemény és a tudomány azonban szemmel láthatóan szenzációsnak és megdöbbentőnek tartja. A tudomány fogalmi és gondolati slampossága majdhogynem lehetetlenné teszi. hogy a materiális előfeltételek megsemmisülésével a „lélek” is megszűnik létezni. elimináció. E két fogalom összecserélése vezette a pszichológiát arra a megállapításra. mint például az amerikai dr. hát még ha . a valóságban azonban a pszichológia még távoli érintkezésben sincsen az emberi lélekkel.

hogy a hatást maga az agy vagy a központi idegrendszer bocsátja ki. 2. Minden állatnak. hallottak és érzékeltek”. a hatást kibocsátókhoz azonban egyáltalán nem közeledik. minden embernek lelke van. a lélek kihatásainak gyűjtőfogalma. minden növénynek. A pszichológia lélekfogalma az ösztönök.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 37 ezekben egybehangzóan arról számolnak be az érintettek. szorongások. .vagy lélekfogalma (s ebbe a mélypszichológiát is beleértjük) a fent leírt fogalommal nem azonos. A macska tehát saját farkába harap. Egyelőre csak azért érintettük ezt a témát. az információ azonban soha nem anyagi természetű. Úgy gondolják. nehogy valaki a génekben keresse az információt. hogyan tartózkodtak továbbra is a térben. tudatnak vagy léleknek kell jelen lennie. ahol alaki folyamatok zajlanak le. ahol mindent továbbra is láttak. hogy az anyagnak információra van szüksége ahhoz. Végül említsük még meg. Később pontosan be fogjuk mutatni az információ és az információhordozó közötti különbséget. hogy tevékenykedjék. Ki ösztönzi munkára az agyat és az idegrendszert? Köztudomású ugyanis. „hogyan hagyták el saját testüket a többiek számára láthatatlanul. A pszichológia psziché. konfliktusok és komplexusok helye. ennek azonban finomabb természetűnek kell lennie. A földi létezés keretein belül a léleknek is anyagi hordozóra van szüksége. hogy mindenütt a természetben. annak csupán eliminációja.

de mérhető tér-képben minden új sejtnek megvan a maga helye. A Kirlián-fotón valójában csak az élőlény energetikus kisugárzása és a magas feszültségű mező közötti cserehatás látszik. amely szerint az úgynevezett Kirlián-fotón az asztráltest képét látjuk. Az . Burr fejlett technikai körülmények között vizsgálta azt az elektromos mezőt. Hiszen az öntudatlanság és a halál között a nyelv is különbséget tesz. amely szerint minden élőlény egy számára előre adott formába fejlődik bele. Ebben az összefüggésben említésre méltóak az amerikai Yale egyetem professzorának. a békapete körüli mezőben a béka formáját tudta kimutatni. Ebben a láthatatlan. Ennek ellenére óvakodjunk attól. legújabb kutatási eredményei. Miután valamelyest megkíséreltük tisztázni a test és a lélek mibenlétét. hogy minden élőlényt ilyen elektromágneses mező vesz körül. Ezek a kísérleti eredmények azt az ezoterikus állítást támasztják alá. Ebből arra a következtetésre jutott. hogy ez a mező az asztráltest anyagi korrelátuma. s ez nem más. hátra van még egy igen fontos fogalom. mint „az élet”. Harold Saxon Burrnak. kifejlett növény formáját. amely az élő szervezetet körülveszi. Így például a mákszem körüli mezőben megtalálta az érett.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 38 Ezért beszélnek okkult körökben az úgynevezett asztráltestről. hogy ezt az elektromágneses mezőt tartsuk a léleknek. Hasonló tévedést fejez ki az a nézet is. Sokkal inkább azt mondhatnánk. Az élet nem lehet azonos a tudattal.

személytelen. Közelebbről nézve az ember „testi egysége” is további egységekre osztályozható. nem magával az élettel. ha e szellem rajtunk keresztül is működik . Önmagát egységként érzékeli. Ez a funkcionális individuali- . ez az az „isteni szikra”. sem elpusztítani nem tud. Részt vehetünk benne. anonim. Az ember életet sem teremteni. Mindenki hallott már a klasszikus hármas felosztásról: test. ellentétben a lélekkel. Csak egy szellem van – ezáltal az élet bennünk az egységet reprezentálja –. Az élet fogalma a legtitokzatosabb fogalom. egy élet van. Az élet (szellem). Egyébként nem tudnánk megkülönböztetni a szívet a májtól. amely minden élőlény sajátja. lélek és szellem hármasságából áll. s ezt az egységet „én”-nek nevezi. amely tökéletesen kivonja magát az emberi beavatkozás alól. Ha „földi életünket” befejezzük. A hermetikus filozófia tanítása szerint a szellem az élet. mint például a szervek egységeire. lélek.ilyenkor élünk. A szerv is egy individuális egység. Csak egy szellem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 39 élet szintén nem állhat anyagból. az élet megértésétől még távolabb áll: csupán az élet anyagi megnyilvánulásaival foglalkozik. A tudomány már magát a lelket sem ismeri. szellem. csak az élet hatása válik láthatóvá az anyagon belül. Eszerint az ember is – mint a természet bármely más teremtménye – test. Az élet olyan minőség. csak a kapcsolatnak lesz vége – az életből magából semmiképpen sem pusztul el semmi.

tudata van akkor is. Igen sok ellenállásba fog ütközni azonban az a személy. A sejt él. hogy miben rejlik az ilyen esetben a kutya és a légy között húzott elválasztóvonal jogosultsága. Ha tovább elemezzük a máj nevű individuumot. kétségtelen tehát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 40 tás azonban azt feltételezi. szaporodni képes. individualitásként érzékeli önmagát. A máj szintén önmagába zárt egységként. Sajnos. aki egy légynek tulajdonít tudatot. bár felmerül a kérdés. Feladata. Minden lénynek. rosszul érezné magát. az ember. Ezenkívül néhányan hajlandóak még a kutyájuknak tudatot tulajdonítani. ha nekünk nehézséget okoz tudatunkkal belehelyezkedni más életformák tudatába. A sejtek egyenként szintén individuumok. mint az emberé. amelybe ő (a máj) integrálva van. hogy minden szervnek individuális tudata van. újabb egységekbe ütközünk. Egyedüli és kizárólagos feladata. s individualitást mutat. mert egyébként a fölérendelt individualitás. de szerveinknek is saját tudatot kell tulajdonítanunk. bár a kutya tudata ugyebár kétségtelenül teljesen más. hogy teljesen és egészen „májsejt” legyen. Nyilvánvalóan szokatlan gondolat ez. amely az „én vagyok” érzékelésére képes. vagy hál' istennek. miután mindig csak magunknak tulajdonítunk tudatot. hogy tudata is van. amely élve fejlődik. hogy mint máj betöltse törvényszerű funkcióját. amelyeknek a neve sejt. .

hogy ne csak testi megjelenésformákat lássunk. hogy saját létét megőrizze. amely hamarosan elveszíti formáját. inkább megpróbálja őket eltávolítani. hanem tudattal is rendelkezik. Igyekeznünk . Minden testnek – legyen az kő. amely nemcsak testtel. Ha nem így volna. és így tovább. Mint a többi égitest. hanem egy halott égitesttel. Az ember is csak egy sejt egy nagyobb szervezetben. akiben ilyen önállóságra ébredt sejtek vannak. nem egy élő égitesttel lenne dolgunk. amelyet a Föld nevű égitestnek hívunk. felbomlik a halott égitestek teste is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 41 Ha ehhez nincsen kedve. csak hullát látnánk. ugyanis elhagyja a nagyobb rendet. az embernek. nem szokott gratulálni nekik újonnan elnyert szabadságukhoz. a naprendszeré. Ahogyan felbomlik a halott ember teste. Amint a sejt. Az. a szerv is része egy nagyobb szervezetnek. s az ember is csak része egy még nagyobb egységnek. figyeljük csak ezt meg például az aszteroidövben. Hozzá kell szoknunk végre. hogy nekünk. Ha ez nem így lenne. és személyes szabadságvágy ébred benne. hogy betöltsük az egészben ránk rótt szerepet. a Föld is individuális intelligencia. a szervnek. mint sejteknek. hamarosan tudatára ébredünk. része egy nagyobb individuumnak. növény vagy állat – lelke és szelleme is van. Ha egy kicsit is átgondoljuk ezt a rendet. mint individuum. Az égitest is csak egy nagyobb élőlény szerve. ráksejtté válik. szintén az a feladatunk.

hogy lehetőleg hasznos sejtek legyünk. . ne csodálkozzunk. mert különben e világ ráksejtjeivé válhatunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 42 kell tehát. Hiszen: amint fenn. ahogyan testünk sejtjeitől is elvárjuk ezt. hogy megkóstoljuk félreértett szabadságunkat. Ha pedig szándékosan elhagyjuk ezt a rendet. ha megsemmisülünk. úgy lenn.

mint különösen hatékony „gyógyeszköz”. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 43 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA Csak az értheti meg a feleszmélés nehézségét. hogy a hipnózisterápiára egy kis ezoterikus címkét ragasszanak. akik okkultizmussal foglalkoznak. analóg módon tényleg fontos következtetéseket vonhatunk le belőlük a valóságra nézve. Azokat az embereket. emellett gyakran attól sem riadnak vissza. mindig is különös izgalommal töltötte el a hipnózis gondolata. Azt. több okkal alá fogjuk támasztani: 1. hogy a feleszméléshez hosszú és kemény munka szükséges. aki teljesen felfogja. Gurgyijev A hipnózis nem tartozik feltétlenül az ezotéria körébe. hogy most mégis miért tárgyaljuk. Napjainkban a hipnózis elfogadottá vált a nyilvánosság előtt. 2. G. Ha a hipnotikus jelenségeket „példázatnak” tekintjük. 3.

Mesmer. Ezzel csak azt a különbséget akarta kifejezni. . Paracelsusnál is megtaláljuk. Mesmer arra a következtetésre jutott. sőt a Bibliában is. hogy az emberben is van valamilyen erő. Ebben az időben élt Bécsben egy orvos. Miután a kézrátétellel való gyógyítás is sikeres volt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 44 4. hogy az animális magnetizmust állati magnetizmusnak fordították. Meglehetősen ostoba dolog. Az animális itt azt jelenti: „élő. Habár reinkarnációs terápiámban már évek óta nem alkalmazok hipnózist. mert az első. Utoljára. kísérleti fázisban segítségül hívtam a hipnózist. Friedrich Anton Mesmer. a közvélemény – nekem kellemetlenül – még ma is összekapcsolja vele a nevemet. Ezt az emberi tulajdonságot Mesmer „animális magnetizmus”-nak nevezte el. aki a betegségeket és fájdalmakat mágneslapok ráhelyezésével próbálta gyógyítani. Az ötlet tulajdonképpen ősrégi. lelkes”. pusztán azért. hogy a hipnózis története 1775-ben kezdődik. s ezekből a könyvekből megtudhatjuk. aki a mágnessel szép sikereket ért el. de nem utolsó sorban: első reinkarnációs tapasztalataimat hipnotikus állapotban kiváltott regresszió útján nyertem. egy napon megpróbálta a mágneslapokat emberi kézzel helyettesíteni. ami igencsak hasonlít a magnetikus erőhöz. amely a vas magnetizmusa és hasonló helyzetben az emberi kéz ereje között van. Az úgynevezett tudományos orvosi hipnózisnak terjedelmes szakirodalma van.

Ezzel a tudományos ítélettel persze másodjára is megbélyegzik Mesmert. hogy állást foglalhasson az új gyógymód körül folyó nyilvános vitákban. nyomorban halt meg. Jelentős gyógyeredményei következtében kora csodadoktorává vált. Nem nevezhetünk halálában valakit olyan dolog ősatyjának. hogy a Mesmer-féle magnetikus erő jelenléte nem bizonyítható. magnetizmusként interpretálta őket”. Szegény fejének ugyanis a hipnózishoz semmi köze sem volt. mint ahányan gyűlöltek. akit legalább annyian tiszteltek. Párizsban élt. „akinek az volt a tragédiája. amivel életében egyáltalán nem foglalkozott. Jogos az a bűntudat. Bécset el kellett hagynia. hogy bár felfedezte a hipnózis csodálatos erőit. . Így ma már minden tankönyv Mesmert „mint a hipnózis tulajdonképpeni atyját” ünnepli. s „mesmerizmus”-nak nevezett módszerével kezelte a társadalom elitjét. Hosszas vizsgálódás után a tudományos grémium arra a végkövetkeztetésre jutott. Ezzel Mesmer felett kimondták a tudomány halálos ítéletét. próbálja meg legalább utólag rehabilitálni Mesmert. Végül is a vitatott animális magnetizmust a Francia Tudományos Akadémia is vizsgálni kezdte tudományos módszerekkel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 45 Mesmer terjedelmes művében leírja az animális magnetizmus elméleti alapjait. Mesmernek Párizsból is távoznia kellett. amely napjaink tudományos életét arra ösztökéli. azonban teljesen tévesen. s végül magányosan.

térjünk most át az angol szemorvosra. A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése Miután Mesmert tisztáztuk a hipnózis felfedezésének gyanúja alól. aki 1843-ban a következő felfedezést tette: ha valaki néhány percen keresztül olyan fényes tárgyat fixál. Ha tehát mindenképpen ősapát akarunk keríteni a hipnózisnak. s egy alváshoz hasonló állapot jön létre. Az orvostudomány mégis igen jól teszi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 46 Akkoriban a tudomány nem értette meg a magnetizmust. Mivel tehát a fixáció által létrejött állapot igen hasonlít az alváshoz. körülbelül húsz centiméterre van. melynek törté- . ősrégi hiányosságot pótol ezzel. s bizony ma sem érti. Miután manapság szorgalmasan tanulmányozzák a magnetikus mező gyógyító hatását. amikor a tudomány – legalábbis egy részterületen – eléri majd Paracelsus fejlettségi szintjét. A magnetizmus önálló kezelési módszer. A magnetizmusnak semmi köze a hipnózishoz. amely enyhén szemmagasság felett. ha behatóan foglalkozik Mesmer művével. Braidre. amelyet a magnetizőrök mind a mai napig alkalmaznak. a szemhéj reflexszerűen lecsukódik. Braid a jelenséget „hipnózis”-nak nevezte el (hypnos görögül: alvás). eljön lassan az a nap.

Visszatért Bécsbe. de a saját praxisában nem volt különösebb sikere az újonnan elsajátított hipnózisterápiával: egyszerűen nem feküdt neki a dolog. a hisztériát is ismeretlen agymegbetegedésnek tartották. Charcot-nak feltűnt a hisztéria tünetei és a hipnózis során fellépő jelenségek közötti hasonlóság. Sigmund Freud fiatal. Ők szóbeli szuggesztióval próbálták elérni a hipnotikus állapotot – sikerrel. A mai terminológia szerint motivációs pszichikai ráhatásról beszélnénk. Miután akkoriban. akkor leginkább még Braid jöhet szóba. kézenfekvő volt. Nancyban a hipnózis továbbfejlesztésén és kutatásán Liébeault és Bernheim dolgozott (1866-1884). Körülbelül ugyanebben az időben a párizsi Salpétriére Idegklinikán Charcot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 47 nete messze visszanyúlik a görög szentélyek gyógyálmaihoz. mint a hipnózis lényegi faktora. sikertelen orvos korában felkereste Bernheimet Nancyban. a szuggesztió áll. Elméletük középpontjában. a híres elmeorvos és agyfiziológus is hipnózissal kísérletezett. és Charcot-t is Párizsban. hogy megtanulja tőlük a hipnózis technikáját. Páciensei – a kornak megfelelően – majdnem kizárólag hisztériások voltak. hogy Charcot a hipnózis elméleti magyarázatát szintén az agy meghatározott fiziológiai folyamataiban keresse. A hipnózis újabb kori történetének következő fontos állomása Nancy és Párizs. mint minden más pszichózist. Bár egy jó hipnotizőrnek nincs .

Ezt a tapasztalatot vitte át Freud a neurotikusok kórtörténetére. mint a zongorázásé – ám a technika önmagában senkiből sem csinál mestert. és poszthipnotikus szuggesztióval megpróbálta elérni. A hipnózis utáni éber állapotban a megkérdezetteknek tényleg semmilyen emlékük nem volt a hipnózis alatt történtekről. a hipnotizáláshoz is kell némi tehetség. Mindenesetre Freud Bernheimnél megismert egy olyan kísérletet. A hipnózis technikája ugyanúgy elsajátítható. Azt gyanította. hogy emlékezni tudtak minden olyan eseményre. alapvető megfontolások kiindulópontjává vált. Néhány emlékfoszlány föl is merült végül. amely a hipnózis során történt. amelyet tehát emlékezetében elfojtott. amelyre az érintett nem akar emlékezni. hogy a felébredés után a kísérleti személyek a hipnózisbeli cselekvésekre és eseményekre ne emlékezzenek (poszthipnotikus amnézia). Bernheim kísérleti személyeivel a hipnózis során bizonyos szuggerált cselekvéseket hajtatott végre. hogy a lelki betegek élettörténetében is kell lennie egy vagy több olyan eseménynek. és emlékezzenek az elfelejtett időtartamra. amely számára további. mégis. Ahogyan azonban pszichológiai eszközökkel megszüntethető a hipnotikusan előidé- . hogy erőltessék meg magukat. Ezek után Bernheim erős pszichés nyomást gyakorolt pácienseire.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 48 szüksége veleszületett természetfeletti képességekre. s a kísérleti személyek lépésről lépésre elérték. mint a zenéhez.

a hipnotikus álom indukciója. A hipnotikus álom indukciója többnyire úgy történik. A hipnózis mint jelenség A hipnózis többnyire három vagy négy szakaszra osztható: 1. Freud az elfelejtett anyag tudatosítására irányuló technikát továbbfejlesztette. 2. 3. hogy a páciens elfelejtett. a pszichoanalízis terjedése egyre jobban háttérbe szorította a hipnoterápiát. s így a hipnózis mint pszichoterápiás eljárás elfogadottá vált.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 49 zett emlékezetkiesés. amelyekben a pszichoanalízis nem tudott meghonosodni. poszthipnotikus utasítások esetleges megvalósítása. Kivételt képeznek a kelet-európai országok. s gyakran alátámasztjuk ezt még valamilyen fényes . s ebben a formájában mi is jól ismerjük „pszichoanalitikus módszer” néven. ébresztés a hipnózisból és 4. hogy verbális úton fáradtságot. álmosságot szuggerálunk. kísérletek hipnotikus állapotban. analóg módon annak is lehetségesnek kell lennie. illetve elfojtott emlékei ismét tudatosuljanak. Miután későbbi írásaiban Freud negatívan nyilatkozott a hipnózisról.

a kísérleti személy teljes testében vacogni kezd. Az első hipnózis indukciója ezzel szemben akár tizenöt percig is eltarthat. Ha a hipnotikus állapot bekövetkezett. amit akarunk. bénává vagy érzéketlenné tehetünk. hogy elviselhetetlenül hideg van. és attól is. ezen lehetőségek kimeríthetetlenségét mindenki ismeri. aki egyszer egy nyilvános hipnózison akár csak nézőként részt vett. korongot. nem is zavarja a hipnózist. az indukciót később gyakran egy percnél rövidebb idő alatt is sikerül megismételni. a kísérleti személy verejtékezni kezd. Ha például a hipnotizőr azt szuggerálja. Egyszerű szuggesztióval egyes testrészeket merevvé. például egy tollat. Könnyedén láttathatunk vele például egy nézőkkel zsúfolt teremben olyan erdőt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 50 tárgy fixáltatásával. Ez az első szakasz változó időtartamú. a kísérleti személy követi a hipnotizőr minden szuggerált utasítását. s nemsokára csöpög az izzadság a homlokáról. Ha viszont azt mondja. A hipnotikus kísérletek határtalanok. amikor kinyittatjuk a kísérleti személy szemét – s ez egyáltalán nem töri meg. Ha valakinél egyszer már elértek mély hipnotikus állapotot. Külső megfigyelő számára még meglepőbb az. hossza függ a kísérleti személy karakterétől. hogy első hipnózisról van-e szó. fémspirált vagy hasonlót mutatunk fel. . így az bármilyen kívánt hallucinációt ki tud váltani. és egyre nagyobb a hőség. hogy melegszik. amelyben embernek nyoma sincs. Azt láttatunk a kísérleti személlyel.

hogy a kísérleti személy csak akkor tudja a karját ismét megmozdítani. Lehetőség van arra. illetve értéktelenségéről a következőkben még beszélni fogunk. hogy a kísérleti személybe „betápláljuk”. hogy az egy darab izzó acél. Erre a poszthipnózisra és jelzéshipnózisra álljon itt a következő példa: a hipnózis során azt szuggeráljuk. a hipnózisban adott utasítást olyan jelzéshez kössük. Ezek a példák már közelről érintik a hipnotikus eljárás terápiás lehetőségeit. hogy a jobb kar merev. Ha egy cukorbetegnek – aki inzulininjekción él – hipnotikus állapotban fiziológiailag teljesen indifferens főzősóoldatot injekciózunk be azzal a szuggesztióval. Ilyen módon éber állapotban a hipnózis bármely jelensége előhívható.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 51 Végül említsünk meg még két pszichológiai kísérletet. amelyeknek értékeiről. Ezután felébresztjük a kísérleti személyt. Ha a kísérleti személy tenyerébe egy fémpénzt teszünk. rövidesen hólyag keletkezik a tenyerén. s azt szuggeráljuk. Ugyanakkor azt is szuggeráljuk. mintha valóban inzulininjekciót adtunk volna neki. ennek csak az a feltétele. mégsem tudja a jobb karját moz- . hogy a hipnózisban adott szuggesztiót a felébredés után is működésben tartsuk. Bár teljesen ébren van. így mozgásképtelen. ha háromszor tapsolunk. hogy inzulint kapott. hogy egy. de arra is. az amúgy szokásos időn belül annyira csökken az illető vércukorszintje. Világítsuk meg röviden a „poszthipnózis” jelentését is. amelyet a hipnózis befejezése után fogunk adni a páciensnek. s valamilyen jelzéshez kössük.

hogy valaki tréfát űz önnel. meghúzza a szakállát. hogy ellenőrizze. mind az angyal valódi. ha elhangzik a három taps. amit most megbeszéltünk. és még egy ajándékot is átnyújt önnek. semmire sem fog emlékezni. Ezt ön igen sajátosnak fogja találni. bár valójában se nem látni. Ennek ellenére ébren semmire sem fog emlékezni abból. amikor meglátja.” Ezek után felébreszthetjük a kísérleti személyt. hogy kopognak az ajtón. Ha egy idő múltán a hipnotizőr rágyújt a cigarettára. amelyben a kísérleti személlyel megegyeztünk. tökéletesen frissnek. hogy rágyújtok egy cigarettára. se nem hallani semmit. hogy az ajtóban ott áll a Mikulás egy angyal kíséretében. hiszen nyár van. Gyanakszik. Abszolút éber. és csak beöltözött. Most én felébresztem önt. A Mikulás beszélni is fog. s minden úgy fog történni. a szuggerált történet minden részletében le fog zajlani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 52 dítani. hallja. Emiatt meg is érinti a Mikulást. Egy másik. bonyolultabb poszthipnotikus szuggesztió lenne a következő: „Amikor felébresztem. ahogyan azt elmondtam önnek. Az igézet csak úgy oldható fel. Abban a pillanatban viszont. Legnagyobb meglepetésére konstatálnia kell. kinyitja s legnagyobb csodálkozására látja. hogy mind a Mikulás. pihentnek érzi magát. . Odamegy az ajtóhoz. Rövidesen mind a ketten elhagyják a termet. valódi-e.

de nem tudja. beszéd). mind optikai (Mikulás. Gyanakszik. a kísérleti személy maga is csodálkozva figyeli.. a kísérleti személy tesz valamit. sosem fog eszükbe jutni. kivitelezésre kerül éber állapotban is. hogy valaki tréfát űz önnel. mind taktilis (a szakáll megérintése) hallucinációkat tartalmaz. Ha a hipnózisbeli megbízatás túlságosan logikátlan. hogy csak utasítást hajtanak végre. Az emberekben mélyen gyökerezik az az elképzelés. hogy miért teszi. hogy cselekedeteik magyarázatául valamilyen plauzibilis.. ha megkérdezzük a kísérleti személyeket. amelyet többnyire poszthipnotikus szuggesztió esetén figyelhetünk meg: a racionalizáció tendenciája. elfogadható okot találjanak. ajándék). Inkább görcsös kísérleteket fognak tenni arra. és csak beöltözött!) Van még egy fontos jelenség. hogy mindent azért tesznek. .. hogy mit csinál. Ehhez jön még a szuggerált kétség. miért teszik éppen ezt vagy azt. Minden megbízatás. mert mind akusztikus (kopogás.. angyal. ezt azonban a kísérleti személy az ellenőrzéssel eloszlatja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 53 Az itt leírt szuggesztió igen komplex. (. a jelenség kritikája. amelyet a hipnózis során adtunk. mert meg akarják tenni. Ezért aztán. mert egyszerűen tennie kell.

s a sokféle elméletet nem szeretném még a magaméval is gazdagítani. Gondolatok. ami körülöttünk van. hogy színházban ülünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 54 Egy hipnózismodell A továbbiakban még részletesen meg fogjuk beszélni. s a cselekmény leköt bennünket. a színház belső terét. Az előadás még nem kezdődött el. Így az imént még csapongó figyelmünk egyre inkább a színpadon folyó eseményekre koncentrálódik. benyomások sokasága kavarog bennünk. hogy szombat este van. ugyanakkor minden teljesen közömbös és érdektelen lesz számunkra. Az embereket. a darab elkezdődik. Amíg együtt szenvedünk és reményke- . megfigyelések. Figyelmünket még nem irányítottuk egyetlen pontra. a függöny felemelkedik. figyeljük a körülöttünk lévő zsongást. Képzeljük el. a szomszéd székeken ülők öltözékét. másnap kialhatjuk magunkat. így sok mindent érzékelünk. és hogyan jönnek létre ezek a gyakran hihetetlen jelenségek. Először azonban azt szeretnénk megmagyarázni. a hangszerek hangját. Inkább néhány szemléletes példával bemutatom a hipnózis folyamatát. Előadás után talán még beülünk valahová. mi is tulajdonképpen a hipnózis. Tudjuk. A terem elsötétedik. hogy a fent leírtaknak mi a jelentősége számunkra. A tudományban nem létezik általánosan érvényes hipnóziselmélet. egy pillantásnyira a programfüzetet.

hogy mások is jelen vannak. amikor egy megsebesült.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 55 dünk a színpadi hősökkel. a tudat beszűkül egy pontra. találjuk magunkat ismét az „itt és most”-ban. hogy a tudat egyetlen pontra koncentrál. míg a felület többi része sötétbe . Ez mindennapos folyamat. hogy egyáltalán színházban vagyunk. és kivilágosodik a nézőtér. nem gondolunk hétköznapjainkra. Ezekben az esetekben ugyanaz történik. Szó szerint elfelejtjük. a fény koncentrálódik. A tudat beszűkülését összehasonlíthatnánk egy fényforrással. különböző intenzitással. ha valaki hív vagy megszólít bennünket. amely egy szórólencsén keresztül egy relatíve nagy felületet világít meg. Ha a szórólencsét egy gyűjtőlencsével helyettesítjük. s az egyre szűkebbé váló fénysugár mint egy kereső fényszóró már csak egy picinyke pontot világít meg. síró kisgyermeket úgy próbálunk a fájdalmától elterelni. mert az kívül kerül érzékelési zónáján. Csak amikor lemegy a függöny. Egy ilyen szituációban egyszerűen az történik. Mindenki ismeri azt a jelenséget. sem az előadást követő vacsorára. hogy mutatunk neki valami érdekeset. s mind a tudatból. de állandóan megtörténik velünk. Koncentráció esetén a tudat beszűkül az érdeklődés tárgyára. A gyermek pillanatok alatt meg tud feledkezni fájdalmáról. mind érzékelési mezőnkről minden más eltűnik (külső ingerelszegényedés). hogy egy izgalmas könyv olvasása közben nem halljuk meg. sőt azt is. Ugyanerre az effektusra építünk.

kévébe gyűlik s egyetlen pontot emel ki. A fénynyaláb nemcsak a pontot fogja rendkívüli módon megvilágítani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 56 merül. autogén tréning. A tudatalatti e rétegében találjuk többek között azokat a programokat. s e célból a legkülönbözőbb technikákat fejlesztették ki: koncentrációs és meditációs gyakorlatok. A hipnózis csak az egyik lehetséges technika. mint a teljes felület megvilágítása esetén. illetve lézersugár). s új. Ha koncentrálunk. Ez az új szintre való áttörés elérheti azt a pontot. vércukorszintjét. A fény intenzitása a kis pont esetén összehasonlíthatatlanul nagyobb. szívverését és így tovább. s egy új. ahol a dolog átcsap ellentétébe. Az emberek minden korban próbálkoztak e folyamat szándékos előidézésével mind maguknál. mind másoknál. Ilyenkor történhet meg az is. a hormonok kiválasztását. de lyukat is égethet a felszínbe. s a kezdeti tudatbeszűkülés a tudat kitágulásává transzformálódik. mélyebb dimenzióba is behatolhat (vö. addig ismeretlen dimenzió nyílik meg előtte. amely megközelíthetővé teszi a psziché tudattalan rétegeit. amelyek az autonóm testi folyamatok irányításáért felelősek. hipnózis. Ebben az összehasonlításban a fény a tudatunkat jelenti – hétköznapi tudatunk a szórt fénynek felel meg. gyújtólencse. biofeedback stb. Ezeket a funkciókat a tudatalattiban lévő . Senki sem irányítja tudatosan testhőmérsékletét. hogy tudatunk egy szinttel mélyebbre hatol.

Abból indulunk ki. Ugyanez történik a hipnózisban is. amelynek termeiben zene szól. s kicseréli az éppen játszott kazettát egy másikra. s egyes programokat másokkal cserélhetünk fel. az egész test verejtékezni kezd. Az újonnan betáplált programok azonnal működésbe lépnek. bár a hipnoterapeuta itt inkább „betegséget” mondana. kívánatos programra cserélhetjük fel. megszűnik a szimptóma.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 57 programok irányítják. Hipnotikus állapotban hirtelen bejárásunk lesz ezekhez az egyébként többnyire megközelíthetetlen „programközpontokhoz”. Ha valaki bejuthat abba a terembe. Ha betápláljuk a „forróságprogramot”. Ha ezt a hipnózisban egy új. hogy a hipnózis terápiásan jól alkalmazható. a zene az egész házban egy csapásra megváltozik. És éppen ez a hipnózisterápia gyenge pontja. mint az akadémikus orvostudomány bármely más módszere. ahol a magnetofon működik. Az „inzulininjekció-program” lejjebb viszi a vércukorszintet. ez a terápia is csak a szimptómákat tudja megszüntetni. Képzeljünk el egy óriási szállodát. A hipnózisterápia Az előzőekből következik. Szándékosan mondok „szimptómát”. hogy minden szimptómának valamilyen hibás program az oka. ami- .

E pillanatban csak annak az elsietett eufóriának akarjuk elejét venni. Ugyanakkor egyik módszer sem érinti a „betegség” területét. gazdagságot szerezni. örök egészséghez jutni. hogyan lehet pozitív gondolatok ismétlésével és vizualizálásával betegségeket gyógyítani. A hipnózisterápia tapasztalatából fejlődött ki az autoszuggesztió. Ezek a módszerek azt tanítják. így nagyjából ugyanazon a szinten van. ugyanannyira nem kétlem a hipnózisterápia eredményességét sem. pénzt. Amennyire nem kétlem egy vakbéloperáció eredményességét. Hogy e kettő között mi a döntő különbség. ezért nem is gyógyíthat egyik sem. tulajdont. és így tovább. az talán csak a könyv végére lesz világos. mert a szuggesztív hipnózisterápia sosem hozhat gyógyulást a szó valódi értelmében. Ezoterikus értelemben „hipnózissal történő gyógyításról” beszélni soha nem lehet helyénvaló.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 58 vel még távolról sem gyógyította meg a „beteg embert”. mint mondjuk a sebészet. Bizonyos esetben mindkettő szükséges lehet és segíthet is. mely elfoghatja azt. aki egyébként nem volt orvos. a pozitív gondolkodás és a finális gondolkodás módszere. Az önszuggesztió egyik nagy úttörője a nancy-i Émile Coué. aki az előbbiek alapján a betegséggyógyítás kulcsát a hipnózisban vélné megtalálni. A hipnózis képes a fájdalmak és a tünetek megszüntetésére. tanai és formulái („Napról napra minden szempontból egyre jobban érzem magam”) .

nem állja meg a ráépített módszer sem. amelyet couéizmusnak neveztek. Mivel ez irányítható. Valódi gyógyulás csak az igazsággal történő találkozás során jöhet létre. mint azt a mai orvostudomány teszi. hiszen mindig hazugság. A szuggesztió soha nem gyógyíthat. aminek kigondolták. Az ember ugyanis az. Coué alapaxiómája így szól: „Csak képzelőerőnk tesz beteggé vagy egészségessé bennünket. igenis kétségbe vonjuk viszont azt az egyre elterjedtebb véleményt. Nem vonjuk kétségbe.” (Hans Blüher) Coué ugyanolyan magabiztosan megy el a betegség metafizikus aspektusa mellett. boldogságot vagy vagyont kívánhatunk magunknak. a modern orvostudomány is vakon hisz abban. hogy a betegségek eltűnjenek. a betegség problémájával azonban nem adekvát. Coué is. saját hatalmunkban áll beteggé vagy egészségessé tenni magunkat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 59 Európában egész mozgalmat váltottak ki. hanem az. Bár ez szeretetre méltó gondolat. hogy a fenti praktikákkal el lehet érni a megígért eredményt. amit gondol.” Miután ez az alapaxióma nem állja meg a helyét. A következő mondás sokkal közelebb áll a valósághoz: „Az ember nem az. amellyel egészséget. hogy ezek . amit gondol. hogy módszereit terjeszteni kell a világban. Ez érvényes minden olyan szuggesztív módszerre és rendszerre.

A hipnózis a valóság karikatúráját nyújtja. csak a valódi viszonyokat rajzolta át. fontos felismerésekre juthatunk. ez pedig ellentmond az ezoterikus szándéknak. Abból. Adhatunk valakinek olyan poszthipnotikus utasítást.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 60 a praktikák egybeesnének az ezotéria tanításaival. Ez az észlelés számára . Ez az ember éber állapotban ugyanúgy fogja észlelni a külvilágot. hogy valamely cselekmény hatékony. Konzekvenciák A hipnózis jelentősége nem terápiás vagy kísérleti felhasználásában rejlik. hogy jogosult lenne. hogy lásson mindenkit kopasznak. még távolról sem következik. Ha viszont a hipnotikus jelenségeket hasonlatoknak tekintjük. Az érzékelés nem annyira a külvilágtól függ. hogy általa gyorsabban és jobban felismerjük a lényegit. Az ezoterikus út szempontjából a hipnózis inkább veszélyes. mint bárki más. A hipnózis megmutatja az érzéki észlelések relativitását. A karikatúrának az a nagy előnye más rajzokkal szemben. azzal a különbséggel. hogy mindenkit kopasznak lát. A hipnózis semmi alapvetően újat nem hozott. túlságosan erős benne a hatalmi aspektus. mint inkább az ember saját belső programjaitól.

Platón pedig barlanghasonlatával azt akarta megértetni az emberekkel. a többi tíz ellenkező tartalmú meggyőződésébe fog ütközni. A valóságot . hogy ne tulajdonítsunk túlságosan biztos valóságszintet a formák világának. s milyen kevés köze van a többség véleményének az igazsághoz. de kettő állítani fogja. emberünk nem egészen normális. s hozzuk őket össze csak két másikkal. Gondolkozzunk el ezen a példán. hogy semmi sem valódi. ezúttal a két „normális” kerül abba a gyanúba. mert övék az abszolút többség. hogy nincs minden egészen rendben nála. csak árnyék. a régi egyiptomiak Ízisz fátylát emlegetik. illúzió áldozatai. Ha tíz másik ember társaságában van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 61 abszolút reális lesz. Kézenfekvő. amit látnak. Szuggeráljuk most ezt a programot tíz embernek. hogy a valóság kritériumának a többségi véleményt tartsuk. Ezért beszélnek a hinduk a világról mint „Májá”-ról. Kinek lesz hát igaza? Miután ahhoz szoktunk. szemfényvesztések világáról. az objektivitás. hogy azt feltételezik. Példánkban a tíz ember jobb helyzetben van. hogy mindenkinek haj van a fején. hogy a többiek kopaszok. a valóság fogalmával. milyen óvatosan kell bánnunk az érzékelés. ekkor tízen fogják kopasznak látni a jelenlévőket. hogy felismerhessük. Először tehát azt kell megtanulnunk. Amíg ezt az árnyékot valóságnak vélik. akkor az ő azon meggyőződése. ők ugyanis a jelenlévőket hajjal együtt látják. az illúziók.

tetszés szerint lecserélhető. azt bizonyítja. hogy mindezek programok. mert közben röviden láttuk a valódi fényt. beleértve a kritika képességét is. manapság neurózisnak nevezzük. Ha kibírtuk a valósággal való konfrontációt. amely az igazsággal való találkozást követi. hogy minden érzékelés. azt akartam bemutatni vele. Ha viszont nem viseljük el. azt mondaná: azért . vélemény. s ezen felül van még egy speciális program is. de ez a valóság elviselhetetlenül vakító. Az ember azt hiszi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 62 csak akkor fedezhetjük fel. hogy tesz valamit. Az a tény. A hipnóziskísérletek továbbá azt tanítják nekünk. Azt a tévedést. nézet. mint azok.” Szándékosan ismertettem olyan részletesen a szuggerált Mikulás példáját. ha elhagyjuk a barlangot. látóvá leszünk. A neurotikusok többet éltek át. mert így akarom. Ez a tévedés nem azonos eredeti tévedésünkkel. a kétség és a kontroll is programok kihatása: a racionalizáció programja azonban igen megnehezíti ennek belátását. hogy még a kritikus megfontolások. úgy tévedésbe esünk. Az ember programok terméke. amely szerint: „Azért teszem ezt. holott tétetnek vele. hogy az ember programjai terméke. Vagy ahogyan ezt Pascal megfogalmazta: „Ha az eldobott kőnek tudata lenne. akik még nem merészkedtek ki az árnyékbarlangból – de nem bírták elviselni az igazságot.

Váljatok meg megkedvelt hipnotikus álmaitoktól. ezek azonban szokványosak. Az emberlét olyan terv. . Amíg azonban alszik az ember. A hipnózis egyetlen valódi jelentősége ebben a tükörfunkcióban rejlik. akik ébren vannak. de vannak néhányan. hogy aludtunk. hogy a többiek alusznak-e. hipnotikus utasításokat hajtotok végre. melyekben. Amíg alszik az ember. Látványa szokatlan és idegen lesz. akik ébren vannak. mert szokatlanok. amelyet minden egyes embernek meg kell valósítania. akik még nem váltunk tudatossá. mint a gépek. Valójában mindenki hipnózisban van és „alszik”. így kevésbé feltűnőek. s bátran szembe kell nézni a vakító valósággal.” A hipnotizált személyek programjai csak azért tűnnek fel. A nem hipnotizált ember is programokra hallgat. hogy alszik. A hipnotizált ember rab. Ezért el kell hagyni a platóni árnyékbarlangot. siralmas valóságunkat példázza. nem állapíthatja meg. hogy majdnem mindenki alszik. „Ébredjetek fel!” – ez a ma követelménye. mégis ez az a valóság. Amíg alszik az ember. mert repülni akarok. nem ismeri fel azokat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 63 repülök. láthatatlan fonalon függő marionett. tükröt tart elénk. Fel kell ébrednünk – akkor egy csapásra felismerjük. csak saját. azt sem állapíthatja meg. amelyről titokban mindenki álmodik.

ne gondolja azt. hiszen a valóság mindenütt jelen van. Az ezotéria felrázza azokat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 64 Az ezotéria a kollektív homályból a valódi emberség éber tudatába akarja vezetni az embert. . Hogyan is szolgálhatná tehát az ezotéria a hipnózist? Hogyan is vállalhatná a felelősséget azért. akik már nem alszanak olyan mélyen. hogy a semmit keresi – csak fel kell ébrednie s meg kell tanulnia látni –. akik képesek kinyitni a szemüket. hogy még több álomkórt szuggerál az emberekbe? Aki az ezoterikus utat akarja járni.

két pólusú. csak mértékükben különböznek. sok emberi tévedés lenne kiküszöbölhető. Utunk célja a polaritás legyőzése. mindennek megvan ellentétében a párja. . s az ellentmondások összhangba hozhatók.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 65 A VALÓSÁG POLARITÁSA Minden kettős. Kybalion A hermetikus filozófia alapja a polaritás törvénye. Ha jobban értenénk a polaritás törvényét. egyforma és különböző ugyanaz az ellentétek a természetben azonosak. Fejlődésünk útján meg kell ütköznünk a polaritással. a végletek találkoznak. az igazságok csak féligazságok.

A négyes szám ősidők óta az anyag szimbóluma. ami reggel négy. az emberi út fő állomásairól szól. túl magától értetődőnek hat a polaritás törvénye. Csak akkor kerülhetünk a tökéletesség estéjébe. Az ember számára lehetetlen a polaritáson kívüli egység elképzelése. megsemmisülés várt. este pedig három lábon jár?” Aki ezt a rejtvényt nem tudta megoldani. amit a megjelenési formák világában talál s amire képzelőereje kiterjed. Mégsem volna arányos halálos büntetéssel sújtani valakit azért.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 66 A szfinx rejtvénye így szólt: „Mi az. Az emberben minden. élete delén két lábon jár. Ez a kérdés ezoterikus értelmezése. s öreg korában harmadik lába a botja. arra pusztulás. délben kettő. így nem is látszik érdemesnek közelebbről foglalkozni vele. ezt szimbolizálja a kettő. Az evolúciós út kezdete (a reggel) az anyagival való megbirkózás – itt kell megtanulnunk felfogni a polaritást –. A számszimbolikában ez azt jelenti. két pólusban nyilvánul meg. Ha valaki ezekkel nem tud megbirkózni. az ember keresztje. . amíg nincs a kettő. s egy harmadik világba lépünk. mert nem tudott megfelelni egy tréfás rejtvényre. Kisgyermek korában négykézláb mászik. az egyes tehát előfeltételezi a kettőt. Kezdetben túl egyszerűnek. Ez a kérdés azonban több ennél. az szó szerint halálos. ha ettől a polaritástól eloldjuk magunkat. Oidipusz tudta a választ: az ember. aki ezt a feladatot megoldja. Az örök életet az éri el. hogy az egyes szám elgondolhatatlan.

A kettő mindig csak az egy következménye lehet. férfi és nő. Az emberi tudat a polaritás törvényére hallgat. Az egységet mint olyat nem vagyunk képesek érzékelni. savas és lúgos. alá van rendelve a kettőnek. Valami vagy nagy vagy kicsi. hogy azt hiszszük. A végtelenségig folytathatnánk a sort. Az egyes szám geometrikus szimbóluma a pont – a pontnak nincsen sem térbeli. A pontnak tehát nincsen dimenziója. fény és sötétség. hogy nem is létezik. A polaritás érzékelése törvényszerűen feltételezi az egység létezését. ha lenne. A valóság egységekből áll. Ebből azonban nem szabad azt a következtetést levonnunk. ugyanis a pont bármely elképzelése feltétlenül együtt jár valamilyen kiterjedéssel. ezek az ellentétek kizárják egymást. ezek azonban az emberi tudat számára polaritásokként nyilvánulnak meg. gömb vagy kör lenne. sem felületi kiterjedése. ha mégoly kicsivel is. Gondolkodásunk hibája. hiszen minden fogalomnak megvan az ellenpólusa. jó és rossz. A jelenségeket állandóan odarendeljük valamely fogalompárhoz. hogy a kérdést így tegyük fel: „vagy-vagy”. Mi azonban az . vagy sötét vagy világos. elektromos és magnetikus.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 67 Geometrikus szinten ez sokkal könnyebben megérthető. dúr és moll. Ez az egység tehát felfoghatatlan az ember számára. Ezt a pontot azonban képtelenek vagyunk elképzelni. vagy jó vagy rossz. s konkrét esetben megszoktuk. Van plusz és mínusz. Ezeket a fogalompárokat ellentéteknek nevezzük.

elpusztítjuk az egységet. azt szinte más területen figyelmen kívül hagyjuk. Az emberek egészségesek akarnak lenni. Ha kiküszöbölöm az egyiket. úgy lenn. abszolút biztonsággal követi az ellentéte. s kiterjeszthetjük őket az egész univerzumra. A két pólus állandó váltakozása ritmust teremt. az életet pusztítjuk el. Aki nem hajlandó kilélegezni. amíg tartásunk. létük egymástól függ. eltűnik a másik is. s a betegségek . Amit azonban a légzéssel kapcsolatosan majdnem mindnyájan magától értetődőnek tartunk. amint fenn. Ezen tanulmányozhatjuk a polaritás törvényeit. nem lélegezhet be. mint már mondtuk. Hiszen. Ha elpusztítjuk a ritmust. azt minden további nélkül. Mindaddig. sohasem „vagy-vagy”. De éppen ezek az ellentétek alkotják az egységet. A ritmus mindig két pólusból áll. tehát „mind-mind”. Az egyik pólus törvényszerű következménye a másik. beállítódásunk „valamiért” vagy „valami ellen” van. Az élet: ritmus Az ember számára a polaritás alaptapasztalata a légzés. A kilégzést ugyanilyen biztonsággal követi a belégzés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 68 egységet csak két aspektusban látjuk. hogy kilégzünk. és fordítva. s ezek ellentétesnek tűnnek számunkra. A ritmus minden élet alapmintája. Az egyik pólus a másikból él. Ha belégzünk.

hogy az egészség és a betegség egymást kölcsönösen feltételező polaritások. Ezt a törvényt az ember nem akarja felfogni. a céllal ellentétes irányba. Aki egy követ a lehető legmesszebbre akar dobni. Az egészség létét a betegségnek köszönheti. amelyek egymásból élnek. hanem lehetőleg mennél hátrább. nem tanulhatja meg az életet sem. ha alávetjük magunkat a törvénynek. hogy minden cél csak az ellenpóluson keresztül érhető el. Nem akarják felfogni. hogy azok a következő évben a lehető legillatosabbak legyenek. hátra hajlik. tehát mozgás. hogy csak úgy lehetünk szabadok. Állandóan közvetlen utakat keres. Ezért minden megelőző (preventív) orvoslás illúzió. hanem bűzös trágyával – mégis ebből nő ki a jó szagú virág. „Minden folyik” – mondja Hérakleitosz. az tudja. Minden ezoterikus rendszer azt tanítja. Az élet ritmus. Minden valami mellett vagy valami ellen való kitartás: fixáció.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 69 ellen fordulnak. és a sikertelenségéből se nagyon tanul. Az egészség csak a betegségből keletkezhet. A Tibeti Halottaskönyv azt tanítja: „Aki nem tanulta meg a halált. Aki megértette a polaritás törvényét. hogy csak a halálon keresztül érjük el az életet. az dobás közben nem a cél irányába. A fixáció megakadályozza a . amelyen legtöbben sikertelenül kísérelnek meg előre jutni.” Krisztus is azt tanítja. s nem a közvetlenül célhoz vezető úton. A kertész sem illatos parfümmel trágyázza rózsáit.

a kijelentés tökéletlen. . nézeteinket. mindig szükségünk van az ellentétes pólusra is. s ezt konzekvensen és mindaddig tesszük. csak részkijelentés lehet. Az élet bármely területére vonatkozzék is egy fixálódott vélemény vagy nézet. Az lett a tudomány végzete is. mint véleményünk megváltoztatása. Ha a paradoxon megfogalmazása hiányzik. hogy elkezdjük képviselni minden eddigi véleményünk ellenkezőjét. Ebben a pillanatban automatikusan eloldozódunk a polaritástól. Úgy tűnik. hogy szinte kizárólag ilyen fixációkból élünk. meg kellene állapítanunk. semmi nem esik olyan nehezünkre. melynek segítségével megtanulhatjuk átpolarizálni véleményeinket. A valóságról az emberi nyelv nem képes egyértelmű kijelentéseket tenni. Ahhoz. az akadályozza a fejlődést.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 70 mozgást. s azt egy harmadik pontról mint teljességet kezdjük felfogni. ezért életellenes. hogy a teljes igazságot leírhassuk. Az ezoterikus tanításnak van egy ősi technikája. hogy egyértelmű és ellentmondásmentes kijelentésekre törekedett. Így bármely kijelentés. Ezt a technikát Az újjászületés élménye című könyvemben részletesen bemutattam. A módszer lényege. míg a két pólus egyenlő súlyúvá nem válik. Egy állítás az igazságnak mindig csak egy aspektusát fejezheti ki. amely a valóságra vonatkozik. Az ősi tanok. Ha őszintén elemeznénk önmagunkat. paradoxon.

hogy a „vagy-vagy” formájú kérdésfeltevésben volt a hiba. Itt sem veszik észre. ami létezik. A tudományban a fény kutatása fordulópontot jelentett. és egyszersmind teljesen szabad. s a kettő látszólag kizárja egymást. a másik a részecskeelmélet. joga van a létezéshez. hogy az ember teljesen determinált. Így a fény hullám. csak akkor közeledhetünk az igazsághoz. Minden korban szenvedélyesen vitatják. hogy mindennek. Bár ennek a két. gondoljunk előbb mindig a fény kettős természetére. nem áll részecskékből. mégis való. akkor nem hullám. . Időközben aztán kiderült. Ha filozófiai problémákkal foglalkozunk. A fénysugár természetét illetően két. vajon az ember szabad-e vagy determinált. A fény hullám is. Ha a fény hullámokból áll.és részecsketermészete csak különböző kísérleti úton bizonyítható. Az ember ugyanis a polaritást csak időben egymás után tudja érzékelni – egyidejűleg nem. Vagy-vagy. vagy az alkímia ellentmondásos megfogalmazásain nevetgélők káröröme elsietett volt. s felismerjük. részecske is. Az egyik a hullámelmélet. egymásnak ellentmondó vélemény fogalmazódott meg. hogy hibás a kérdésfeltevés. Csak ha a vagy-vagyot felszámoljuk. A polaritás törvényéből az következik. Ha viszont részecskékből áll. látszólag ellentétes természetű dolognak az egyidejűsége számunkra elképzelhetetlen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 71 mint például a Tao te king.

Ahogy Mefisztó mondja Goethe Faust-jában: „Az erő része.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 72 Egy törvényszerűen működő kozmoszon belül sosem lehet semmi. többé nem tudok belélegezni sem. „aminek tulajdonképpen nem kellene lennie”. egészségesek akarunk lenni és ellenezzük a betegséget. amelyeknek szabad lenniök. Ha elveszem az elektromos áram negatív pólusát. Csak éppen azt nem vesszük észre. szeretjük a boldogságot és ellene vagyunk a szenvedésnek. Így kiállunk a béke mellett és ellenezzük a háborút. s ezt mi nem téphetjük szét. megszűnik a pozitív pólus is. a jó kikényszeríti a rosszat. s a rossz televénye a jónak. Ha valami ellen foglalunk állást. mely örökké rosszra tör. annak ismét be kell vezetnie a véletlen fogalmát. az többnyire azt jelenti. . és olyanokra. Minden manifesztációnak megvan a maga értelme. hogy mindezek a fogalmak párban vannak. Ez a magatartás ellenszegül a valóságnak. Ha nem vagyok hajlandó kilélegezni. hogy az ellentéte mellett vagyunk. egyébként nem jöhetne létre. Éppen így feltételezi a béke a háborút. Hibás emberi szokás a világot olyan dolgokra osztani.”* * Jékely Zoltán fordítása. elválaszthatatlan egységet alkotnak. Aki ezt nem tudja elfogadni. a jó mellé állunk és ellenezzük a rosszat. amelyeknek tulajdonképpen nem kéne lenniök. s örökké jót mível.

hogy szabad volna ilyesmit elkövetnünk. egyébként nem történt volna meg. semmi értelme. hogy ne akceptáljuk a megtörtént gyilkosságot. hogy ezt a gyilkosságot jónak vagy helyesnek kellene tartanunk. vagy az. A valósággal szemben kifejtett nyomás érezhető ellennyomást hoz létre. inkább csak meg akartuk óvni az olvasót attól. hogy elismerjük a valóságot. Különbséget kell tennünk olyan dolgok között. csak annyit jelent. megvan a maga értelme és oka.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 73 Ezekkel a gondolatokkal semmiképp sem akartunk legitimálni bizonyos szándékos és rossz magatartásformákat. Az egyik ember szenvedésként . Ha nem akarunk szembekerülni a kozmikus renddel. amelyek még nem váltak valósággá. Így például a magány sem nem jó. Önmagukban a dolgok értékmentesek. Ha szembeszállunk a valósággal. Az. sem nem kellemes. sem nem rossz. szubjektíve azonban rosszabbul érezzük magunkat. neutrálisak. amelyek már manifesztálódtak. s olyanok közt. az a valóság részévé lesz. hogy egyes manifesztációk ellenállást váltsanak ki belőle. Ha például egy gyilkosság történik. hogy minden dolog létjogosultságát elismerjük. sem nem kellemetlen. Csak az emberi hozzáállás teszi őket az öröm vagy a szenvedés forrásává. Ebből nem következik az. Az emberi szenvedések legnagyobb része a manifesztálódott körülményekkel szemben kifejtett ellenállásból ered. ezzel mit sem változtatunk az objektív tényeken.

Lassan megszabadulunk fixa ideáinktól. attól. mert van. Nem szívesen mondanak le már meg- . hogy értelmük is megnyilvánuljon számunkra. hogy valójában a körülmények rabszolgája lett. Az érettség jele. Azt gondolják. ugyanez a másik számára fölösleges teher. s ebben reménytelenül tönkremennek. A valódi aktivitás a nyugalomban keletkezik. ha követik ezt a szabályt. Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat. ami van. s azok alakítják őt. jó. hogy valamiért vagy valamivel állandóan harcolnunk kell. s mégse válunk tétlenekké. Az az ember ugyanis. hogy azonnal bele akarna avatkozni. egyre több nyugalom és béke költözik belénk. hogy minden. Ezt hallván azonban a legtöbben fellázadnak. hogy aktivitásával megváltoztathatja a világot. többnyire észre sem veszi. Az egyik ember törekvéseinek legfőbb célja a tulajdon. mások játékszerévé válnak. hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez. A megbékélés Ha magunkévá tesszük az első fontos szabályt. ha valaki történni enged valamit anélkül. aki azt hiszi. Csak ebben a nyugalomban tudjuk úgy szemlélni a dolgokat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 74 éli át. a másik az önmegismerés és a meditáció előfeltételének tartja.

tudatosítsuk magunkban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 75 kedvelt harcaikról – persze csak önvédelemből –. hogy jobb lett volna. hogy valamilyen jogtalanságot követtek el ellenünk. s hagyjuk. Próbáljuk megérteni a történtek értelmét. személyeket. hogy ez az egész úgy. ahogy van. Nézzük meg sorsunk e „negatív” szituációit azokkal a személyekkel együtt. Az ezoterikus ösvény kapuja zárva marad azok számára. hogy mestere tanításait még nem fogta fel tökéletesen. Legtöbben mint óriási terhet hurcoljuk magunkkal múltunkat. s jobb lett volna. ha soha nem találkozunk velük. hogy belső szemünk előtt olyan helyzetek játszódjanak le. a mögöttünk lévő évek eseményeit. Mialatt belülről szemléljük ezt az eseményt és a hozzá tartozó embereket. amelyekről az a véleményünk. személyes sorsunk törvényszerű velejárója volt. ahogyan történt. meg akarják „mutatni”. hogy minden úgy történt. Péter is kardot rántott a Getsemáne-kertben. akik nem képesek harmóniában élni a valóság jelenségeivel. ahol vagyunk. akikről úgy gondoljuk. s hogy enélkül az esemény nélkül ma nem ott volnánk. . hatalmat akarnak gyakorolni. hogy „kicsodák”. ha nem éltük volna át őket. s lassan hálásak leszünk. s ezzel csak azt bizonyította. akikkel feloldatlan viszályban voltunk vagy vagyunk. csukjuk be a szemünket. Ezt a terhet a következő gyakorlattal építhetjük le: egy nyugodt órában üljünk vagy feküdjünk le. amikor elfogták.

Bár kezdetben a legtöbb embernek nehezére esik ezen gyakorlatok elvégzése. minden erőnkkel nyomjuk ezt a falat. mert „a fal nyom minket”. s ha ellenállásunk csökken. Túlságosan mélyen meg vagyunk győződve róla. Ha erősebben nyomjuk. mégis legtöbben valamilyen fal előtt állunk. hogy visszanyom. s azzal ugyanezt végig kell csinálnunk. megszabadul a belső nyomástól. Amíg ugyanis minden erőnkkel a falnak feszülünk. A falból jövő nyomás hirtelen magától megszűnik. a fal is erősebben fog visszanyomni. Hagyjuk. hogy a fal is teljes erővel visszanyom bennünket. hogy „már rég megbékéltünk velük”. a fal ellenállhatat- . Hagyjuk felmerülni azokat az eseményeket is. hogy nyomnunk kell a falat. Ez a helyzet úgy oldható meg. amelyekkel „hadilábon állunk”. ne fojtsunk el egyetlen részletet sem. érezzük. hogy segítségünkre voltak sorsunk megvalósításában. Bár elméletileg igen egyszerű feladni ellenállásainkat. hogy egyre könnyebbé válik. azt fogja tapasztalni. a gyakorlatban mégis hihetetlenül nehezünkre esik. még ha úgy gondoljuk is. hogy levesszük a kezünket a falról. de aki rendszeresen gyakorol. hogy az egyes történések egyszerűen maguktól bukkanjanak fel. s közben panaszkodunk. intellektusunk ne működjék közre ebben. Bár ez a hasonlat nyilván meglehetősen banálisnak tűnik. csak ha már meg tudtuk köszönni nekik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 76 Csak ha már tényleg sikerült belülről rámosolyognunk a történtekre s azok résztvevőire. csak akkor térhetünk át egy következő esemény szemlélésére.

elég bátornak kell lennünk ahhoz. a nevelési stílusban vagy a traumatikus szü- .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 77 lanul ránk dől. annak már nem kell azt nyomnia. Sőt. Ez azonban tévedés. hogy mindarra. Hogy e szemfényvesztést átlássuk. hogyan befolyásolják és hogyan határozzák meg az embereket a környezeti tényezők. igaz. a fal sem fogja őt háborgatni. aminek nem volna szabad lennie. mintha a fal nyomna bennünket. mindjárt jobban fogjuk érteni a probléma lényegét. A bűnösök széles skálán helyezkednek el: sorsunkért a családtagoktól a kormányzatig. Minden területen arról beszélünk. Aki elismeri a fal létjogosultságát. Az emberiség közös szokása. Ténylegesen az a benyomásunk. az időhiánytól a társadalomig mindenki felelőssé tehető. Tessék csak kipróbálni a fal példáján. A pszichoanalízis és az őskiáltás elmélete a neurotikus zavar okát a gyermekkorban. a bűnösség projekcióját a pszichológia és a szociológia tudománnyá avatta. s kényszerűen egyre erősebben nyomjuk vissza. A bűn projekciója A bűn projekciójának (kivetítésének) problematikája beláthatatlan horderejű. a külvilágban keresi a vétkest. hogy elengedjük a falat. ezzel szankcionálva a kollektív tévedést.

egy ponton tévednek: . hogy a bűnösséget másokra vetítsük ki. hogyan változtathatjuk meg sorsunkat. mely személyek vagy milyen körülmények voltak okai szenvedéseinek. amit mások csak ígérgetni tudnak. Nincsenek olyan környezeti befolyások. Bárki mesélje is el sorsát. minden helyzethez hozzá fogja fűzni. amit az ezotéria e témában kínál. sorsunk alakulásában senki sem bűnös. Bármilyen különbözőek is a kezelési módszerek és elméletek. a többségnél minden bizonnyal megértésre fog találni. amelyek formálják az embert. amelyet a szociológusok tömege terjeszt. viszont megmutatja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 78 lő-gyermek viszonyban keresi. hogy egzakt bizonyítékokkal tudják cáfolni fenti megállapításainkat. ezáltal nyújtja mindazt. amelyek betegséget okoznak. Nemsokára a pszichoanalízis hivatalosan is magáévá teszi a regressziós módszereket. Kétségtelenül sokkal kevésbé tetszetős és kevésbé praktikus is. Olyan baktériumok és vírusok sincsenek. Nem lesz könnyű kisöpörni a fejekből a környezeti befolyásolás esti meséjét. kiutat mutat a betegségből. Minden elmélet ugyanis. amely lehetővé teszi. Akik azt hiszik. akkor majd minden neurózis okát a születés előtti élményekben fogják megtalálni. az mindenképpen közös bennük. nem a nevelés határozza meg a felnőttet. hogy mindegyik a külvilágban keresi a helyzetek vagy zavarok okát.

de ha ebből azt vezetjük le. hogy egy bizonyos betegségnél egy bizonyos vírus jelen van. amit ők bizonyítéknak tartanak. hogy a Föld korong alakú. összefüggések megfigyelésén alapul. mert” lesz. hogy egy bizonyos fertőzéses megbetegedés fellépte esetén mindig megtalálható egy bizonyos vírus. Mégsem tudják olyan könnyen megcáfolni azt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 79 mindaz. hogy nincsenek külső befolyások. Korreláció az. hiszen csak annyit mondanak. jelen van a másik is. ahogyan mi nevetünk azon. hogy ezek a vírusok a betegség okai. ám tudományos körökben igen kedvelt lépés követi. ezen a jövő generációk ugyanolyan szívből fognak kacagni. Az eredmények ilyen jellegű transzformációja azonban már nem jogos. . hogy a fiatalkorú bűnözők családi körülményei meghatározott vonásokat mutatnak. akkor az is”-ból suba alatt „azért. Ezek a korrelációk stimmelnek. Nem vitatjuk. ezek pedig csak korrelációk. hogy egy bizonyos neurotikus zavar esetén bizonyosra vehetők az anyaproblémák. A megfigyelt „ha ez. hogy minden olyan esetben. Ezt azután az a teljesen tudománytalan. hogy a korrelációkat kauzalitásként interpretálják. amit mi állítunk. amikor fellép az egyik.

bizonyos megfelelésben kell lennie az érzékelendővel. nem tartozik a „világképéhez”. Ahhoz. Ha ez nem így van. hogyan is ragadtathatna el bennünket bármely isteni jelenség?” Goethe e gondolata elhagyja a fizikai rezonanciák világát. Ez nemcsak a valóság érzéki észlelésére. sosem pillanthatnánk meg a Napot. hogy „együtt tudjon rezegni” vele. Az ultrarövid hullám és a hosszúhullám megismerhetetlen marad számára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 80 A rezonancia törvénye A fizikából mindnyájan ismerjük a rezonancia fogalmát (resonare latinul annyit jelent: visszhangzani). az érzékelést tehát ez a rezonancia teszi egyáltalán lehetővé. hogy egy ember valamit érzékelhessen. s a rezonancia törvényét arra a területre alkalmazza. amelyeknek a frekvenciája megfelel a hangvilla saját frekvenciájának. hanem a valóság összfelfogására is vonatkozik. ez hozza olyan helyzetbe. amelyre rezonáns. s ha nem lenne bennünk isteni erő. hiszen nem képes érzékelni. Az a rádióvevő. Goethe így fogalmazta ezt meg: „Ha szemünk nem lenne napszerű. amelyik középhullámra van beállítva. A hangvilla csak azoknál a hangoknál rezeg. A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni. csak a középhullámú adásra lesz rezonáns. Semmi sem érzé- . amely bennünket is foglalkoztat. a hangvilla számára a hang nem is létezik.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 81 kelhető. amikor évekkel később újraolvasunk egy könyvet. legyen bár jogilag és funkcionálisan a gázoló a vét- . nem is került volna bele. emberekkel. gondolatokkal. vagy. Senki sem kerül véletlenül bele egy vitába vagy verekedésbe. „jobban értjük”. azt hiszi. hogy a valóság egészét ismeri. hogy az olvasottakból mennyit képes felfogni. A verekedés mindenkori következményeit ezek szerint az is viseli. ahogyan ezt a későbbiekben nevezni fogjuk. nincs semmi más. csak azt az elvet akartuk bemutatni rajtuk keresztül. aki azt hiszi. Aki például olvas egy könyvet. ezek a dolgok nem is léteznek számunkra. s hogy azon kívül. amelyekre rezonánsak vagyunk. helyzetekkel kerülhetünk érintkezésbe. Erre akkor döbbenünk rá leginkább. amit ismer. hogy teljesen megértette. aki mégis. Ezért hiszi mindenki azt. amelyekkel affinitásunk van. Megfelelő affinitás nélkül nincsen manifesztáció. Ha valakit elgázolnak az utcán. amelyet majd a sorssal kapcsolatosan is alkalmazni akarunk. hogy teljesen vétlenül került a csetepatéba. Ha nem lett volna megfelelő affinitása. mindenkori tudatállapotától függ. annak affinisnak kell lennie az ilyen típusú élménnyel. Csak olyan eszmékkel. holott az. Miután az évek során tudatunk kitágult. amit olvasunk. ami kívül van rezonáló képességünk határain. Mindezek az összefüggések eléggé közismertek s laposak.

hogy ezért jól lehordom. Mindennapi életünkben azonban majd mindnyájan konokul végigvezetjük a fenti folyamatot. hogy az elütött érett volt erre az eseményre. . A fürdőszobatükör valahogyan mégis megússza ezt a játszmát. Harcolunk a külvilágban ellenségeinkkel. amelyben mindenki csak saját látványában részesül. míg végül behúzok ennek a konok pofának. Egy kijelentés helyességének azonban nem kritériuma. Nem nagy ügy. Az úgynevezett környező világ valójában tükör. megtehetem. sőt. különben nem tapasztalhatta volna meg. A tükörben lévő arcot azonban ez nem fogja befolyásolni. objektív. hogy ez a szemlélet meglehetősen szokatlan. együtt fog velem szitkozódni. s egy barátságtalan pofa néz vissza rám. az ellentétek fokozódnak. az téves viselkedési formákba kényszerül. Önmagán kívül mást meg sem pillanthat benne. mert valamennyien tudatában vagyunk tükörfunkciójának. ez nem változtat azon a tényen. mindenki számára azonos valóságból csak az jut el hozzá. hogy megszokott legyen. amihez neki magának affinitása van. Ha reggel belenézek a tükörbe. mert az igaz. s így a tükröt is ripityára töröm. A környező világ mint tükör Tudom. Aki ennek a ténynek nincsen tudatában.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 82 kes.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 83 gonosz szomszédainkkal és rokonainkkal. mert olyan részleteket pillanthatunk meg benne önmagunkból. hogy saját magunkban még nem békültünk meg ugyanezzel a princípiummal. Azért hoztunk fel az eddigiek során szinte kizárólag negatív példákat. s azokat az eseményeket. A sors pozitív oldalával általában mindannyian jól elvagyunk. Egyébként nem zavarná. Mit törődne ő a másik ember fösvénységével. Bár a tükörben csak magunkat láthatjuk. mert az emberi szenvedés is ezekből ered. amelyekkel konfrontálódunk. amelyek enélkül a segédeszköz nélkül láthatatlanok maradnának. A valóságban azonban mindenki önmagával küzd. Ezért is látunk mindenütt veszteseket. Ha valakit felbosszant egy másik ember fukarsága. csak azt mutatja. Az egyik legjobb önismereti módszer az. mert minden. hogy megfigyeljük saját környezetünket. és sehol egyetlen győztest. a társadalommal és sok minden mással. az biztonsággal jelzi. Ha tudatára ébredünk a környező világ tükörfunkciójának. hogy ő maga is fukar. ami a külvilágból zavar bennünket. hihetetlen információs forrás nyílik meg előttünk. Ugyan kit is győzhetnénk le egy tükör előtt vívott magányos csörtében? A rezonancia és a tükrözés törvénye természetesen mind pozitív. főnökeink jogtalan húzásaival. mégis használjuk. ha . Ezt viszont nem szívesen vesszük tudomásul. mind negatív értelemben érvényes.

akkor az olyannak mutatkozik. az egészségért. új programra lesz vevő. Az. amilyen. csak el kell mosolyodnom – s ő vissza fog mosolyogni. Ha józanul figyelünk meg egy dolgot. hogy létezik a világban háború. Mindenért „harcolunk”: a békéért. ebben biztosak lehetünk! Mindenki a világot akarja megváltoztatni. Mindenkinek módjában áll saját elképzelése szerint alakítani és megváltoztatni az egész világot – küzdelem és külső hatalom nélkül. Elfogadná. de zöld. és ennek nyilván megvan a maga értelme.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 84 ő maga nagyvonalú. az igazságosságért. Sokkal egyszerűbb s eredményesebb is lenne megteremteni a békét mint olyat. Az embernek csak önmagát kell megváltoztatnia. . vele együtt az egész világ megváltozik. amely nem izgatja fel. Ezen viszont már felindulnak a kedélyek. A fű éppenséggel zöld – persze elképzelhető lenne pirosnak is. s így egészen más világot lát. A kulcs mindenkinek a kezében van. csak használni kell tudni. amelyek sikerhez vezetnek. mint a mező zöldje. ugyanolyan tény. A fű zöld színén senki nem izgatja fel magát. s kezdődik a harc a békéért. és amitől nem hagyja zavartatni magát. az emberiességért. Aki megváltoztatja affinitását. Ha a tükörben egy barátságtalan alakot látok. s mégsem nyúl senki azokhoz az eszközökhöz. mert ez nem érint emberi problémákat. s lám. mint olyan tényt.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 85 Minden ember a saját „világában” él. Van a pszichopatológiában egy fogalom. akik mindent. amelyben éppen vagyunk. amely örök törvényeket követ. hogy az átélő személy számára minden történésnek megvan a maga jelentése. nemcsak saját problémáinkat fogjuk jobban megismerni. annyi világ. A legfontosabb követelmény . a „vonatkoztatási rögeszme”. ami velünk történik. a külvilág. annál inkább a helyére tesz mindent. hogyan lehet felismerni a dolgok értelmét. s nem engedelmeskedik az emberi változékonyságnak. Legmegbízhatóbb információs forrásunk arról a szituációról. rögeszmésen önmagukra vonatkoztatnak. Minél tudatosabb az ember. Ez azt jelenti. Ahány ember. rövidesen meg fogjuk tanulni. de a változtatás lehetőségét is. ezt mi „szenzitív vonatkoztató gondolkodásnak” neveznénk. Ha megtanuljuk azt. Ebben is gyakorlat teszi a mestert. éppen most és éppen ez?” Amíg nem szokunk hozzá a kérdésfeltevéshez. azonnal fel kellene tennünk a következő kérdést: „Miért történik éppen velem. Ennek a beteges vonatkoztatási rögeszmének azonban megvan a pozitív pólusa is. Bármi történik velünk. annál inkább érdekli a történésekben rejlő információ. hogy mindennek. nyilvánvaló. ami a világban történik. Ezek a világok csak annak a valódi világnak a részletei vagy aspektusai. hogy nehéznek találjuk a válaszadást is. s megfejteni hozzánk való viszonyát. ez általában a skizofrén betegek sajátja. rákérdezzünk az értelmére.

Ha én belül harmóniában vagyok a valóság különböző aspektusaival. Mindazt. magában keresse az okot. ha affinitásunk van vele. Korunk fő foglalatossága. minden bosszantó esemény csak hírnök. hogy minden létezővel harmóniában legyünk. s hajlandó saját sorsáért felelősséget vállalni. Ha valamilyen kellemetlenség történik velem. amely a láthatatlant láthatóvá teszi. aki vállalja a felelősséget. hogy forduljak bensőmben a történtek által jelzett problematika felé. Az ember mikrokozmosz. hogyan biztosítsuk be magunkat a sors esetlegességeivel szemben. médium. Csak az szabadulhat meg ettől a szorongástól. ám mindegyiknek ugyanaz a célja: külső intézkedésekkel megváltoztatni vagy megakadályozni a sorsszerű események bekövetkezését. aki ezt felfogja. Minden gonosz ember. a makrokozmosz pontos mása. Az emberek úgy . ha megértünk rá. ezt felhívásként kell értékelnem. s gazdagok sem leszünk véletlenül. Nem ölnek meg bennünket véletlenségből. amit kívül érzékel. A bebiztosító rendszerek a biztosító társaságoktól a szocializmusig széles skálán helyezkednek el. megszűnik a fenyegető véletlenektől való szorongás. Minden ilyen törekvés mögött szorongás áll. hogyan előzzük meg. Mindkét jelenség csak abban az esetben manifesztálódhat. megtalálja önmagában is. s odaáll sorsa elé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 86 önmagunkkal szemben. Abban. akkor ezek külső megjelenési formái sem zavarhatnak a világban. Akinek ez nem sikerül.

információval vagy kontaktussal. ez önmagában elegendő – meg fogjuk kapni. szintén van egy cikk a témáról. s egy látogatás alkalmával felfedezzük. széles e világban keresik a nekik való gurut. maga is ezzel a kérdéssel foglalkozik – bár korábban soha nem beszélt róla. és akkor valahonnan „véletlenül” kapunk ajándékba egy könyvet. akivel évek óta tartjuk a kapcsolatot. hogy aki megérett. A „véletlenek eme láncolata” mögött – amit valamilyen formában szinte mindnyájan átéltünk már – semmi más nincsen. hogy egyáltalán létezik. Kicsiben sokan átélték már e törvény működését. Egyszerre csak konfrontálódunk egy témával. Még éppen azon csodálkozunk. hogy létezik egyáltalán olyan ember. Így biztosak lehetünk benne. Akik az ezoterikus tanok iránt érdeklődnek. a legjobb rendszert. ugyanerről. amelyet olvasunk. hogy jó ismerősünk. hogy közben elfelejtenek megérni a gazdagságra. aki ilyen különös témával foglalkozik. mint affinitás – vagy a rezonancia törvénye. alig sejtettük. Ha valóban szükségünk van valamire. sőt. amelyre addig egyáltalán nem figyeltünk. amelyre szükségünk van – ha valóban szükségünk van rá. A képes folyóiratban. . hogy találkozni fogunk azzal a könyvvel. ahhoz a guru maga megy oda.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 87 akarnak meggazdagodni. s nem jut eszükbe. Így például megismerkedünk a „hangyák szerelmi életének” specialistájával.

Nem keresi a boldogságot többé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 88 és ha érettek vagyunk a találkozásra. ami van. megváltoztatja a világot is. a törekvésnek. A bölcs a lét minden területével harmóniában él. ezért világa minden világok legjobbika. Aki megváltozik. mert megtalálta – önmagában. . Az ezoterikus út az örök vándorlás. annál több javítanivaló van rajtunk. Látja a valóságot. és felismeri. Enélkül az érettség nélkül pedig semmi haszna a keresgélésnek. az ólomból arannyá nemesedés útja. A világon nincs mit javítani. hogy minden jó.

Mivel idők s hatalmak el nem rontják. s trónjánál a Planéták.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 89 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT Mint a világnak mikor átadattál. mely végzetednek célt ád. Így kell lenned. állott a Nap. a rendeltetett formát. mely élve nő. más nem lehetsz magadnál: megmondották szibillák és próféták. Goethe: Orphikus ősigék (Keresztury Dezső ford. úgy sarjadtál s felnőve úgy haladtál: törvény szerint.) .

Azt remélik. hogy így majd a hivatalos tudomány is elismeri őket. A sors és a betegség problematikáját is az asztrológia filozófiai alapjaiból kiindulva fogjuk elemezni. A korszellemnek megfelelően egyre több asztrológus próbálja az asztrológiát ezoterikus eredetétől elválasztani. 4. Az eredeti asztrológia mind belső struktúráját. A laikusok asztrológiával kapcsolatos elképzelései többnyire alapjaiban hamisak. mind az ellenfelek megértésének útjában áll. Ezért úgy tekintjük. Az asztrológia a legnagyobb nyilvánosságnak örvendő ezoterikus tudomány. soha nem szűnő szenvedéllyel lángolnak fel. 3. s ez mind a hívek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 90 Több okból szeretnék itt részletesen beszélni az asztrológiáról: 1. 2. s fokozatosan hozzáidomítani a tudomány funkcionális gondolkodásmódjához. kérem az olvasót. mind gondolkozásmódját tekintve tipikus ezoterikus diszciplína. témánk megértése szempontjából fontos absztrakt gondolatmenetbe bocsátkoznék. hogy mérvadó a többi jóstechnika tekintetében is. Ez a folyamat az eredeti asztrológiát tisztán technikává degradálta. A hívei és ellenfelei között dúló viták újra és újra. hogy próbálja megoldani az itt követke- . Mielőtt még néhány.

. hangya. szerzetesi cella. Így szintjeire osztjuk a valóságot (állatvilág.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 91 ző két feladatot: nevezze meg azt a gyűjtőszót.. medve. ahol is a fogalmak látszólag igen heterogének. elefánt.. kecske. Minden filozófia és tudomány ezt az alapvető emberi vágyat fejezi ki. 2. A karakterisztikus közösséget mutató egyedek számára gyűjtő fogalmat keresünk (például növények. Sokkal problematikusabb a b) feladat megoldása. amelyekből a különböző keverési arányok útján e sokféleség létrejön. fog. krokodil. seregély. alapvetően különböző úton tudjuk rendszerezni: 1. Az eleinte átláthatatlannak tűnő sokféleséget csak két. ásványok stb. Megoldás:. állatok. Az „állat” gyűjtőfogalma mindenki számára azonnal felismerhető. Mind az elemek tana. A következőkben lépésről lépésre megmagyarázzuk a két kérdés értelmét. bányász. növényvilág. pisztráng. kövek). borostyán.... A megjelenési formák sokféleségével szembesülve természetes emberi igény e sokféleség rendszerezése.. Az a) feladat minden bizonnyal senkinek sem okoz nehézséget.. Kutatunk azok után az egységek után. b) ólom.). mind a Szókratész előtti filo- ... Megoldás:. amely alá a következő fogalmak besorolhatóak. fekete. a) kutya.

A valóság ősprincípiumai Vigyük át ezt a második eljárást – amely az elemek periódusos rendszerében csak az anyag szintjén érvényes – a valóság más szintjeire is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 92 zófusok erre a gondolkodási modellre építenek. hogy először ott a kő. mindig valamilyen információra van szüksége. mind az állatvilágban. olyan egységeket kell találnunk. A változó összetétel. mind a növényvilágban. Az első fejezetben már beszéltünk róla: az anyagnak ahhoz. amelynek struktúráját immár könnyebben megérthetjük. hogy formát öltsön. hogy a sokféleség korlátozott számú egységből épül fel. Induljunk ki abból a megfontolásból. mint a dolog maga. hogy eredetibb és valóságosabb a dolog ideája. mind pszichés szinten. Miután rendszerünkkel a valóság teljességét akarjuk felfogni. mind materiális. amelyek minden szinten érvényesek. A legújabb korban a legimpozánsabb példa erre az elemek periódusos rendszere. Úgy gondolják. illetve a különböző keverési arányok adják azt a sokszínű valóságot. hogy a megjelenési formák sokaságát néhány ősminőségre redukáljuk. Mondhatjuk tehát. s aztán az ember a kő szemlélete so- . Sajnos materialisztikus korunkban ennek a szemléletnek éppen az ellentéte az elfogadott. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi.

Ha a festő festeni akar egy képet. a valóság ezen ősi építőköveinek egyszerűen létezniök kell. A valóságban ez pontosan fordítva van.. Nem a kép teremti meg az ideát. Ezért egyelőre alakítsunk ki merőben hipotetikus egységeket. hipotetikus egységeinknek archetipikus ideáknak kell lenniök. Miután azonban az ideák világa látható és érzékelhető világunk ősképe. Ha a „valóság periódusos rendszerét” akarjuk rnegteremteni. A kő ideája nélkül sosem manifesztálódhatna egy konkrét kő. Ezzel x egy bizonyos ősideát jelöl az ideák világában. csak azután valósíthatja meg. Az idea és a nyelv mindig előbb van készen. amely tisztán csak ideákból áll. y. lehetséges és korunknak megfelelő szimbólum az x. hanem az idea sűrűsödik képpé. Van tehát valami olyan konkrét dolog. s jelöljük őket absztrakt szimbólumokkal. Pillanatnyilag teljesen mindegy. először a kép ideáját kell megtalálnia. mint az anyagi reprezentáns („Kezdetben vala az ige. Még pontosabban azt jelenti ez. Tegyük fel. Az ember számára azonban igen nehezen megközelíthető az olyan világ.. z és így tovább. x ősideának a manifesztálódott jelenségek világában is jelen kell lennie. amely .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 93 rán kifejleszti a „kő” szót és a kő ideáját. Ezeknek az ősképeknek (archetípusoknak). hogy x ősidea meghatározott reprezentánsa a valóság minden szintjén megtalálható. hogy milyen szimbólumokat választunk ki e célra. „).

Valamenynyien elég iskolázottak vagyunk ahhoz. Ha ez az x nem fedezhető fel bármely tetszőleges szinten. bár most még nem látjuk át egészen. A szintek száma korlátlan. hangszerek. s e szinteken függőlegesen végigvonulnak bizonyos ősideák vagy ősprincípiumok. E szerint a gondolatmenet szerint készíthetünk egy olyan táblázatot. Egyelőre elegendő. amely különböző szinteket jelöl. akkor nem szolgál rá az „ősidea” névre. Az a) feladat egyetlen szint. ne vizsgáljuk most.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 94 mind a növényvilágban. mind az ásványok között. hogy helyes-e. Vegyük tudomásul viszont. hogy az x alá rendelt fogalmakat az eredetileg b)-vel jelzett kérdések alatt is felfedezzük. miben áll jogosultsága. ha tudomásul vesszük ezt a rendszert. az itt felsorolt szintek tetszőlegesen bővíthetők (például zöldségfélék. amelyben a közösséget az . hogy a függőlegesség őselve a megjelenési formák minden szintjén átvonul. miben különbözik az a) feladat a b) feladattól. azaz az állatvilág fogalmait tartalmazta. Ebben a táblázatban a valóság különböző szintjein már ott találjuk x és y néhány reprezentánsát. mind az emberi világban az x ősideát reprezentálja. Előfordulhat. sörrészvénytársaságok. Ezáltal csak az válik érthetővé. A b) feladat viszont egy olyan függőleges princípiumláncolat fogalmait tartalmazta. építészeti stílusok és így tovább). mi ennek a beosztásnak az értelme. hogy ezt felismerjük.

artériás vér a princípium definíciója struktúra. hogy függőlegesen gondolkodjunk. öregek ottho. temető . zsurló holló. fogak y (?) vas csalán ragadozók.gyulladások. mész borostyán. gátlás. kőképződés börtön. ellenállás. ezért nem fedezzük fel a közös vonásokat. mesze. jelen vannak. ahogyan ez majd lassan kiderül. bogáncs. kecske csontváz. rájövünk: nem vagyunk hozzászokva ahhoz. harcmező na. impulzus sorvadásos betegségek. sebesülések sedés. Ősprincípium ég ásvány növény állat test betegségek hely x (?) ólom. kolostor.kovácsműhely. jóllehet. magyal. amelyet most x-nek nevezünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 95 az egyelőre még nem definiált ősprincípium alkotja. Ha megpróbáljuk konkrétan megoldani a b) feladatot. idő energia. rágcsálók izom.

A tudomány úgyszólván kizárólag szintekre oszt. Hasonlóképpen az ősprincípiumok minden interakciójának. kölcsönhatásának meg kell nyilvánulnia a látható világ minden szintjén. A tudományos és ezoterikus gondolkodási rendszerek a fentiek következtében pontosan 90 fokkal fordulnak el egymástól. A táblázatból az alábbi végkövetkeztetések adódnak: ha valamelyik ősidea bármilyen okból megváltozna. hogy a két felfogás hívei „elbeszélnek egymás mellett”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 96 táj társadalmi helyzet szín hegység. ennek a változásnak az idea reprezentánsaiban egy időben láthatóvá kellene válnia a valóság minden szintjén. függőlegesen pedig princípiumláncokra osztható. idős emberek fekete. az ezotéria pedig szinte ugyanilyen kizárólagosan princípiumláncokra. hideg pusztaság bányászok. Ez a szükségszerű összefüggés ugyanakkor lehetővé teszi. hogy megértsük: a valóság vízszintesen szintekre. Az „amint fenn. úgy lenn” alapvetés szükségképpen vezet a függőleges gondolkodáshoz. sötétkék vulkanikus táj katona piros Fontos. így távolról sem kell azon csodálkoznunk. .

mind más. hogy ma templomba kell mennem. azaz az egyik szint megfigyeléséből analógiásan következtethetek a másik szintre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 97 hogy egy tetszőleges. Így tisztán elméleti síkon az állatok megfigyelése alapján következtetéseket vonhatunk le a növényekre. akkor abból a tényből. ahogyan ezek az állatok egymással viselkednek. hogy minden vasárnap templomba kell mennem. konkrét szintekre. s egybegyűjthetem őket az állatkertben. és minden vasárnap disznósült van ebédre. Ezt a gondolkodást nevezzük analógiás gondolkodásnak. visszakövetkeztethetek mind az ősprincípiumok szintjére. Ennek az eljárásnak csak az az előfeltétele. s ennek a legcsekélyebb köze sincs a kauzalitáshoz. Abból a megfigyelésből. Még konkrétabban: az állatvilág szintjén minden ősprincípiumnak egy meghatározott állat felel meg. összefoghatom a princípiumoknak megfelelő állatokat. következtetni tudok . Egy banális példával ez körülbelül ezt jelentené: ha tapasztalatból tudom. hogy pontosan ismerjük a függőleges megfeleléseket. az emberi társadalomra. konkrét szint reprezentánsának megfigyeléséből visszakövetkeztessünk a számunkra egyébként megközelíthetetlen ősideára. vagy a sörrészvénytársaságok viselkedésére nézve is. s az egyik szint megfigyeléséből adódó következtetéseket képesek legyünk analóg módon alkalmazni egy másik szint viszonylataira is. Ha ezt a megfelelést ismerem.

s a két dolog között semmilyen kauzális összefüggés nincsen. hogy múlt és jövő interpolálása során ne legyünk állandó megfigyelésre utalva. hogy mindkét esemény a vasárnaphoz kötődik. s az égitestek matematikailag kiszámítható viselkedése lehetővé teszi. Alapvetően mindegy. s az is mindegy. bár a templomba menésnek a legcsekélyebb köze sincs a disznósülthöz. A levont következtetés helyessége ugyanis egy harmadik közös ponton múlik. Az égi szint nem keveredik más szintekkel. hogy ma disznósült lesz ebédre. A gyakorlatban azonban mégsem minden szint egyformán megfelelő. Így például mindenkit lebeszélnék arról. hogy analógiás következtetéseimet mely szintekre vonatkoztatom. amelyet e célból ki ne próbáltak volna. Később még látni fogjuk. hogy az általam vázolt „ősprincípium-állatkertet” a napi gyakorlatban alkalmazza. Térjünk vissza „valóságtáblázatunkhoz”. a csillagos ég különösen alkalmasnak mutatkozik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 98 arra. Ha ideális megfigyelési szintet keresünk. Ezt a harmadik közös pontot viszont a következtetés levonásakor teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatjuk. hogy ennek ellenére a történelem során alig volt olyan szint. Mivel az égbolt az égitestekkel együtt éppen . Ez a következtetés helyes eredményhez vezet. mégpedig azon. hogy egy megfigyelés kiindulópontjául melyik szintet választom.

ezek a jelek az ősprincípiumok kiolvasható hieroglifái. míg a testnek a kereszt a szimbóluma. amelyeket nem tetszés szerint választottak. ami a természetben található. Az égitest-nevek szimbólumok jelei. illetve a héj. Ezért is kapták az égitestek azoknak a princípiumoknak a nevét. a lelki princípium befolyásolhatóságát ábrázolja. Forduljunk hát végre ezen ősprincípiumok neve felé. E három alapszimbólum jeléből alkották az összes többi ősprincípium szimbólumjelét. hogy minden. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 99 olyan valóságszint. A bevezetőben már említettük. ez a szellemi princípium egységét és tökéletességét érzékelteti. mint a többi. amelyeket az égbolton képviselnek. y-nak vagy z-nek hívták. az ősprincípiumok reprezentánsainak itt is meg kell lenniük. ez a fogékonyságot. hiszen az emberiség történetében ezeket nem x-nek. amely a négyes szám analógiájára az anyag lényegét reprezentálja. a test–lélek–szellem hármasságára épül. amint mi tettük. A szellemet ősidők óta a kör szimbolizálja. a felvevőképességet. nyilván emlékeznek is rá. A lélek jele a félkör. persze csak ideiglenesen.

ami az anyagot alulról mozgásba hozza.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 100 Bizonyos megfontolások alapján az ókor bölcsei 7 ősprincípiumot tételeztek fel. és így tovább. A Mars szimbóluma (eredetileg így írták. magában nem fordul elő. A Nap a szellemprincípiumot reprezentálja. a befogadót reprezentálja. s szimbóluma egy kör. de a Szaturnusz esetében az anyag egyértelműen terheli a lelkit W. középen a centrummal. hogy elkerüljék az összecserélés veszélyét. ha emlékezetünkbe idézzük. egységben mutatja be. manapság. A kereszt (+) az anyag szimbóluma. a keresztet többnyire nyíllal helyettesítik U ). Az ókorban hét égitestet ismertek. itt egyértelműen dominál a szellem az anyag fölött. mert az anyag az előbbi princípiumok egyike nélkül életképtelen. . hogy a szivárványnak hét színe van. hogyan dominál az anyag a szellem felett. hét kérés van a miatyánkban. bár a mai napig számuk további hárommal tízre bővült. ha ezt itt most részletesen indokolnánk. hét napból áll a hét. ez mutatja. Ennek ellenpólusa a Vénusz T. A Jupiter princípiumnál V a lelki faktor uralkodik az anyagi fölött. A Merkúr szimbóluma S a három princípiumot harmonikus kiegyenlítettségében. Elég. ugyanakkor a szellem az. Q. A Hold a lelkit. Megszakítaná gondolatmenetünket. ez azonban nem hatálytalanítja a klasszikus 7-es számot. szimbóluma a héj R.

a Hold. és az égitestek is ugyanezt a nevet kapták.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 101 Láthatjuk tehát. Az asztrológia az ősprincípiumok tana volt és marad. amely a 7 ősprincípium hatását a valóság különböző szintjein vizsgálja. Ha az asztrológia a Szaturnuszról beszél. s istenségként tisztelték őket. a Szaturnusz nevű égitestet. Ezt a 7 ősprincípiumot egy-egy égitesthez rendelték. gátlás. nem az . a Vénusz. Csak a merőben gyakorlati munkánál. hogy az elmúlt korokban a 7 ősprincípiumot a Nap. s ezek rendszere. Táblázatunkat tehát a következőképpen kell kiegészítenünk: Ősprincípium a princípium definíciója ég (x) W struktúra. Ezenkívül ezeket az égitesteket megszemélyesítették. a Merkúr. impulzus Mars Az égitestek mint reprezentánsok Az asztrológia a 7 ősprincípium tana. akkor valójában a Szaturnusz-ősprincípiumra gondol. a Mars. idő Szaturnusz (y) energia. a Jupiter és a Szaturnusz jelölte. ellenállás. a megfigyelésnél használja az ősprincípium reprezentánsát.

mivel megtanulta. Ezeket a korrelációkat senki sem vonja kétségbe. tudományosnak tartják magukat. Az égitestek egy praktikus. Aki tényleg ért az asztrológiához.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 102 égitesteké. Így például az asztrológia ellenzői tagadják. Szeretnénk kiküszöbölni az asztrológiával kapcsolatosan leggyakrabban előforduló félreértéseket és tévedéseket. Mindent mindennel összefüggésbe hozhatunk. hogy a magatartásformák analógok a különböző szinteken. hogy még mindig vannak olyan asztrológusok. de behelyettesíthető szintet testesítenek meg. Sőt közülük egyesek különösen haladónak. s így bármely szinten felismeri a princípiumokat. amelyek korrelációt mutatnak ki az égitestek helyzetének változásai. A fenti korreláció csak azt bizonyítja. mert olyan kutatási eredményekre hivatkoznak. a napkitörések és az élő sejt elektromagnetikus mezője között. hogy az égitestek befolyást gyakorolnak az emberre. annak idővel már nincs is szüksége erre a szintre. ezzel még távolról sem bizonyítottuk. akik hisznek egy ilyen befolyásban. Ellenvetésük azért nem találó. hogy a dolgok között kauzális összefüggés lenne. mert maga az asztrológia sem feltételezi. . de semmit sem mondanak a kozmikus faktorok földi sejtekre gyakorolt befolyásáról. hogy az égitestek konkrét befolyással bírhatnának az emberekre. Az egész zavar onnan ered.

hogy ezek a vizsgálati eredmények meggyőzzenek bennünket arról. 3. szolárok és így tovább). direkciók.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 103 Ne hagyjuk. Ilyen esetekben vajon mit ér a sok okos szöveg a sejtek elektromagnetikus mezőire gyakorolt befolyásáról? A horoszkópok többségénél minden asztrológus olyan égitestpozíciókkal számol. . Így olyan analógialáncok keletkeznek. 2. az ideák szintjén ezek azok az építőkockák. hogy az asztrológia az égitestek emberi életre gyakorolt hatását vizsgálja. Egy tetszés szerinti szint megfigyeléséből levont következtetés az analógia segítségével bármely más szintre átvihető. nem is álltak az égen (lásd tranzitok. abban az időben. amelyekből a valóság összes megjelenési formája felépül. amelyre értelmezésük vonatkozik. szerződéskötésekre. amelyek reálisan. mégis mindegyik egy közös princípiumot reprezentál. alapkőletételre és így tovább. Az asztrológusok horoszkópokat állítanak fel államalapításokra. Ezek az ősprincípiumok függőlegesen átvonulnak a megjelenési formák minden szintjén. Foglaljuk össze: 1. Az asztrológia archetipikus ősprincípiumokkal foglalkozik. amelyeknek egyes tagjai különböző szintekhez tartoznak ugyan. Az asztrológia vonatkoztató területe az égbolt.

úgy lenn.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 104 4. a Vénusz. a Mars. Lapozzunk csak át néhány lakberendezési la- . a Merkúr. A vertikális analógialáncolatok azonban sok. Az asztrológia tehát olyan mérőszerkezet (a valóság mérőszerkezete). 7. az Uránuszt és a Plútót. de nem befolyásolja. A függőlegesnek ez a szempontja minden ezoterikus rendszerre jellemző. Soroljunk fel néhány példát erre: Újabban belsőépítészeink szívesen terveznek olyan tereket. Az ugyanilyen nevű égitestek csak ezeket az ősprincípiumokat reprezentálják. Az asztrológia ősprincípiumai a Nap. 5. 6. a Hold. A hőmérő is csak méri a hőmérsékletet. amely tetszőleges pontossággal mutat valamit. így felel meg az ezoterikus axiómának is: amint fenn. Az asztrológia alapvetően függőlegesen gondolkodik. amelyekben minden fekete. Az ezotérián kívül kizárólag horizontális gondolkodási rendszereket ismerünk. s ezt krómacéllal kombinálják. de nem okozza azt. a Neptunuszt. Az égitestek és a valóság különböző szintjei között nincsen kauzális összefüggés. ezért is tűnik olyan értelmetlennek ez a fajta gondolkodás a kívülálló számára. a Jupiter és a Szaturnusz. egyébként felfoghatatlan összefüggést érthetővé tesznek. Az utóbbi időkben az asztrológia még három princípiumot bevont.

Az a német kifejezés. Hasonlóan állunk a következő fordulattal is. . Tudattalanul azonban ez az ösztön a Szaturnusz-princípium szimbólumláncolatát követi. „becsavarodik”. a magyalt. s figyeljük meg ezeket a terveket. az expanziót. A német köznyelv tehát a szerencse fogalmát ugyanabból a függőleges láncból egy másik fogalommal helyettesíti. és ez a magyal. – A ford. nehezen tudjuk ezt a nyelvi fordulatot megmagyarázni. a bőséget. Látni fogjuk. azt. A fekete tér a Szaturnusz princípiumát testesíti meg. ) Ha nem ismerjük a függőleges analógialáncot. Aki azonban képzett az asztrológiában. A kívülálló számára egyes nyelvi fordulatok még szemléletesebbek lehetnek. hogy „madara van” (er hat einen Vogel) az Uránusz-princípium szimbólumláncából ered. a „nagy szerencsét”. hogy az ilyen környezetbe a tervező kivétel nélkül egyfajta növényt álmodik. A disznó az állatvilágban a Jupiter princípiumot reprezentálja. hogy valaki „kiugrik a sorból”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 105 pot. amely szintén ezt a princípiumot képviseli. Ez természetesen a belsőépítész biztos stílusérzékéből következik. A német hétköznapi nyelv a szerencse (Glück) szó helyett a disznó (Schwein) szót is használja. amely szimbólumlánc a kontinuitás megszakítását reprezentálja. (Gondoljunk csak a magyar „szerencsemalacra”. s ehhez egyetlenegy növényt éreznek illőnek. „abnormálisan viselkedik”. annak ez világos összefüggés.

meddig tartott. ezen általában mennyiségi mértéket értünk. Azt kérdezzük. amelyek a függőleges gondolkodási rendszer hasznát és jogosságát próbálják megvilágítani. mennyi idő telt el azóta. amely szerint szerencsénket úgy biztosítjuk be.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 106 Utolsó példaként utaljunk arra a babonára. Elégedjünk meg egyelőre ezekkel az egyszerű példákkal. közelebbről szemügyre kell vennünk egy kevéssé közkeletű fogalmat. Az idő minősége Ahhoz. A fa mint anyag a Jupiterprincípium alá tartozik. Az asztrológiaterápia összefüggésében később még vissza fogunk térni a rendszer gyakorlati használhatóságára. mikor történt. ha háromszor lekopogjuk egy falapon. Az időt kizárólag mennyiségnek tekintjük. A fával való háromszoros érintkezés útján a szerencseprincípiummal próbálunk meg kapcsolatba lépni. Ha az időről beszélünk. A polaritás törvénye szerint azonban az idő mennyiségi aspektusát (görögül: Kronosz) egy ellentétes pólus. . hogy az asztrológiát mint mérőeszközt még jobban megértsük. a minőségi aspektus (görögül: kairosz) is ki kell egészítse.

és a mennyiségét hanyagolták el. az időkvalitások is az ősprincípiumoknak felelnek meg. Akkoriban elsődlegesen az idő minőségével foglalkoztak. Régen ez éppen fordítva volt. Így egy meghatározott időpontban egy bizonyos princípium. Az idő ezek szerint utat nyit valamilyen lappangó tartalomnak. Az időkvalitásnak nincs köze az időtartamhoz. amelyben csak olyan események jelenhetnek meg. Manapság azonban alig akad valaki. amelyek kvalitatív tartalma megfelel a mindenkori időkvalitásnak. amikor ezt az uralkodó időkvalitás megengedi. amelyek adekvátak ezzel a minőséggel. minősége is van. Régebben mindenki tudta az alábbi törvényt. hogy „minden kezdet magában hordja a véget”. aki valamit is el tudna képzelni az idő „minőségéről”. Mivel az idő maga is csak a valóság egyik szintje. amelyet közben sajnos már elfelejtettünk. hogy a kezdet pillanatában már benne foglaltatik az egész folyamat és a vég . egy másodperc. Egy repülőgép nem zuhanhat le „akármikor”. hogy minden időpont vagy időszelet (s ez lehet egy óra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 107 Az időnek nem csak mennyisége. hogy az beléphessen s manifesztálódhassék a valóságban. nevezetesen. pontosabban egy bizonyos princípiumkeverék uralkodik. Ez a törvény azt jelenti. hogy egy bizonyos időpontban csak olyan események valósulhatnak meg. de egy évtized is) meghatározott minőségű. csak akkor. az időkvalitás azt jelenti. Másképpen ez azt jelenti.

mint „belenézni az órába” (hora = óra. Ezért ha egy bizonyos vállalkozás lefolyását és kedvező végét be akarjuk biztosítani. Ebből származik a „horoszkóp” szó. Mivel régen tudtak az időkvalitásról. minden kezdetben ott van a vég is. nagy súlyt helyeztek arra. Eredetileg a horoszkópokat inkább olyan eseményekre. Mindig mindenben minden ott van. hogy minden vállalkozást a „megfelelő órában” kezdjenek el. A személyes horoszkóp. Minden vállalkozás ugyanis annak az időkvalitásnak megfelelően fog fejlődni. A magban ott a gyümölcs és a gyümölcsben a mag. fontosabb vállalkozásokra vonatkoztatták. . tehát egy horoszkóp felállítása egy ember születési percének alapján viszonylag új. szerződések kötése stb. ugyanúgy. A pap a konkrét kérdés után „az órába nézett”. amelyben kezdődött. Mégis. ahogyan minden magban benne van a kifejlett növény. mint a háború kezdő időpontja. hogy megtudja annak minőségét. új magjaival együtt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 108 is. Régen a papok feladata volt az időkvalitások kinyomozása. s az asztrológián belül semmiképpen sem a legérdekesebb fejlemény. hogy a történésekbe bele lehet avatkozni. meg kell keresnünk a kezdet számára megfelelő időkvalitást. Osztjuk ugyan azt az elképzelést. A horoszkóp ezek szerint egy meghatározott időpontban az égboltról készült pillanatfelvétel. skopein = nézni). bele lehet szólni. horoszkópot csinálni nem más.

mint a tarot. nem az égbolt vizsgálata volt egyetlen és kizárólagos módszerük. egyedül az dönti el. illetve látnoki rendszer ugyanolyan principiális alapon működik. megfigyelték a madarak röptét. Minden jós-. Így például a tarotkártyák használata látnoki célokra nem kevésbé „tudományos” vagy nem „babonásabb” módszer. hogy amikor a papoknak kellett megállapítani a kedvező időkvalitást. hogy egy módszer komoly-e vagy komolytalan. A jóseljárások történetében igen sok szintet használtak fel vonatkoztatási rendszerként. hogy a módszer gyakorlója mennyire képes analóg módon más szinteken alkalmazni az ál- . a Ji Csing és hasonlók. mint a horoszkópkészítés. s ezek mind a függőleges analógiás következtetés gondolati rendszerében működtek. értelmezték a szent tyúkok táplálkozási magatartását. Felhasználták erre az állati belsőségeket. s ezekből következtettek a meghatározott időpontban uralkodó princípiumokra. A vonatkoztatási szintek viszont tetszés szerint változtathatók. Azt. Ezekben a régi Rómából ismert módszerekben az égbolt helyett az állatvilág volt a megfigyelések kiindulópontja. hogy a horoszkópkészítésnél matematikai táblázatokban kell az adatoknak utánanézni. Ez azonban értelmetlen dolog.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 109 Emlékezzünk csak arra. Egyes asztrológusok ugyanis abból a tényből. s elhatárolják magukat minden olyan „komolytalan” praktikától. megpróbálják az asztrológia „tudományosságát” levezetni.

mint az a funkcionális tudás. hogy a Föld a Nap körül kering. tehát teljesen irreleváns. Ez a tapasztalás az emberi psziché számára sokkal valóságosabb. Minden rendszer legfőbb nehézsége ez az átvitel. Ezért vannak mindig túlsúlyban a komolytalanok a komolyakkal szemben. hogy kártyavetésről vagy asztrológiáról beszélünk. amelyen a felmért esemény manifesztálódott. Az asztrológiára visszatérve egy horoszkóp tehát egy meghatározott időpontban. Itt válaszolunk arra a gyakori szemrehányásra is. Ez az ember számára pszichésen nem átélhető. hogy reggel felkel a Nap. Így minden horoszkóp egy idő–hely egyenlet. . mindegy. egy meghatározott helyre vonatkoztatva grafikusan ábrázolja az égbolt helyzetét. az asztrológiában egyébként „értelmezésnek” nevezik. függetlenül az asztronómiai számításoktól. Véleményünk szerint ez helyes. Az ember ugyanis. ebből a perspektívából szemléli az eget. Sőt az átélő emberre vonatkoztatva a heliocentrikus világkép kifejezetten hibás lenne.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 110 tala használt szinten nyert megfigyeléseket. este pedig lenyugszik. hiszen az emberek számára nem létezhet más világkép. hogy az asztrológia még mindig geocentrikus világképpel dolgozik. A horoszkóp mindig arra a helyre vonatkozik. nap mint nap átéli például.

de általában az emberek és különösen az asztrológus számára egyedül a Föld lehet a vonatkoztatási pont. lelkileg gyökértelenné válik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 111 A heliocentrikus világkép tehát jó lehet a tudomány vagy az asztronauták számára. Ha nem ezt teszi. A horoszkóp mint mérőeszköz Az asztrológia nem az a hit. s ez ebből a szempontból jogos is volt. Ha a mélyére nézünk. Az emberi élet ugyanis itt játszódik le. elveszíti székhelyét. ezért hadakozott az egyház olyan sokáig a heliocentrikus világképpel. * A könyv a két német állam újraegyesítése előtt íródott. ugyanakkor semmiképpen sem alap arra. . Bonn a Német Szövetségi Köztársaság fővárosa. hogy névjegyemre én mint müncheni lakos egy bonni címet nyomassak. s eszébe sem jut. az asztrológia egy rendszer a valóság leképezésére.* Ez így helyes. hogy képleteivel befolyásolhatná a nehézkedési erőt. A fizika is szimbólumok (számok és betűk) útján próbálja meg leképezni a valóságot. amely szerint az égitestek befolyásolják az emberi sorsot. Az ember csak önmagát élheti át középpontként. a világot is csak önmagára vonatkoztathatja.

Az itt következő mondás viszont. Amíg csak a napórát ismerték.és milliomod-másodperceket is tudunk mérni. sem azt nem csinálják. ennek is csak az emberi képességek szabnak határt. kívánnivalót hagynak maguk után. magának a mérhetőségnek nincsenek határai. A pontosság növelése az asztrológusok technikai adottságaitól s a mérőeszközök további fejlesztésétől függ. a mechanikus órával. teljes képtelenség: „A csillagok hajlamossá tesznek. mint később.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 112 A horoszkóp olyan mérőeszköz. Ugyanígy van ez az asztrológiával is. . amelyet a legtöbb szerző saját szerénysége és komolysága bizonyítékának tart. ennek a hőségnek azonban nem kell szükségszerűen bekövetkeznie. Amint az idő mennyisége is tetszőleges pontossággal mérhető. nem tudták olyan pontosan mérni az időt. A hőmérőről se mondhatjuk: ha a higanyszál harminc fokot mutat. Ma már ezred. de nem kényszerítenek. amely az időkvalitás megértésére van hitelesítve. Pontosságának mértéke technikai variabilitásától függ. ezzel bizonyos hőséget ajánl a hőmérsékletnek.” Ebben a mondatban. Először is azt mondanánk: a csillagok sem ezt. Gyakorlati alkalmazásában az asztrológia eredményei gyakran igen durvák. munkája tetszőleges pontosságú. s a pontosság mértékét gyakorlatilag a mindenkori technikai lehetőségek szabják meg. több gondolkodási hiba található. amelyet generációk óta változatlanul ismétel minden asztrológiai tankönyv.

a környezeti hatásokból és a kozmikus faktorokból áll össze. hogy milyen természetűek ezek a „kozmikus faktorok”. hasonlóan jelentékeny megállapítás így hangzik: Az emberi sors az öröklött tényezőkből. csak azt mutatják meg. amelyeken az ősprincípiumok manifesztálódnak. amelyet az asztrológiára fordítunk. mert ellenkező esetben a környezeti befolyások kategóriája lenne illetékes. a nevelésből. azaz vagy stimmel – vagy nem. Ebben a mondatban nemcsak az almát és a körtét keverik össze. Első kérdésünk az lenne. elveszett idő lenne még öt perc is. Ebben az állításban igen kevés a következetesség. Ezt azonban kényszerítő pontossággal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 113 A csillagok nem kényszerítenek semmire. hogyan áll öszsze egy bizonyos időpontban a valóság. Mik ezek. hogy a kijelentő elfogadhassa a természettudományokat. és hol élhető át ezeknek a kozmikus faktoroknak a hatása? Mely sorsrészletekben van illetékességük? Itt ugyanis a sors olyan eseményeiről kellene beszélnünk. Ha ilyen eredményeket akarunk. s mintegy mellékesen melléjük csempéssze az asztrológiát is. Egy további. A környező . amelyekben a környező világ egyáltalán nem vesz részt. Ez a mottó ugyanis minden asztrológiai kijelentésnek ötven százalékos valószínűséget tulajdonít. annál több viszont a vágy. Ha a fent idézett mondat igaz volna. ha feldobunk egy tízfillérest. egyszerűbb. A nevelés és a környező világ szintén csak egyegy szintet jelentenek.

majd ugyanez bekövetkezett az orr. a kezében. minden sejtjében. hiszen az egész mindig ott található minden részletben. ahogyan a magban is benne van a növény. hogy az öröklött tulajdonságok „oka” a génstruktúra. Csak a szimbólumok nyelve különbözik. Ha az asztrológussal megesik. Az öröklött tényezők szintén egy másik szintet testesítenek meg. A genetikusok lelepleződnek – ők is csak az asztrológusok kollégái. hogyan ölhetnének meg bennünket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 114 világ a végrehajtó szerv. mint az égboltból. amelyen ismét csak megtalálható valamelyik ősprincípium reprezentánsa. a láb stb. kezdetben az egész testre vonatkozott. hogy kauzális hatást tulajdonít a csillagoknak. Ugyanígy minden ember horoszkópja megtalálható a szemében. hogyan lennénk betegek vírusok nélkül. . ha nem lennének gyilkosok? Ezek a környezeti faktorok azonban sohasem az okok maguk. a fülében. mindig csak a sors „végrehajtói”. a kéz. A sejtinformációk szintjéből ugyanúgy kiolvasható a valóság. Egy ember minden sejtjében ott hordja horoszkópját. ha sziklaszilárd meggyőződése. hogyan vehetnénk rossz néven a humángenetikustól. Az akupunktúra erre igen szemléletes példa. vonatkozásában. a lábában. kijelentéseik azonosak. Hogyan élhetné át az ember a környező világ médiuma nélkül a „kozmikus faktorokat” (amelyek ugye az ősideákat jelentik)? Hogyan üthetnének el bennünket autó nélkül. később felfedezte a fülben az egész embert.

minden szinten ugyanolyan sikerrel alkalmazható. s így belülről megbékélhessünk velük. Az asztrológia megtanít bennünket arra. hogy megismerhessük az asztrológiát. Annak is megvolt az alapja. a csillagok valódi üzenetének megfejtésén nyugszik. Az asztrológia átfogja a teljes valóságot. hogy Kepler írásának a következő sokatmondó címet adta: Intés az asztrológia ellenségeinek. Az igazi asztrológia filozófia – ezért beszélt Schult „asztrozófiáról” –. miért nevezte Paracelsus sarlatánnak. miért nevezték régen az asztrológiát „királyi tudománynak”. amely az önismereten és a természet megismerésén keresztül az Isten megismeréséhez vezet. Megvolt az oka. hogy saját szituációnkból kiindulva megértsük embertársainkat és a világot. Az igazi asztrológia ezért legvégül fölöslegessé teszi önmagát. Ahhoz. aki nem ért az asztrológiához. meg kell tanulnunk. Megvolt annak az alapja. kuruzslónak az olyan orvost.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 115 Minden csak ugyanazt az egy valóságot képezi le. nem pedig embertársaink jövőjében való kutakodás. Az igazi asztrológia a beavatás útja. akit meg- . amely szilárdan gyökerezik az ezoterikus világképben. amelyek ma asztrológia címszó alatt futnak. s nem azokra a túlságosan is elszaporodó torzképekre. A fenti megtisztelő kijelentések azonban kizárólag az olyan asztrológiára érvényesek. Hogyan is haragudhatnánk arra. univerzális.

vagy személyiségstruktúrának neveznek. pedig messzire nyúló elméleti következményei vannak. Megmutatja azt. Ha ehhez a karakterstruktúrához – amely önmagában természetesen statikus – hozzáadjuk az idő faktorát. amit a pszichológusok karakter. Mind az életre. ezért azt is tudja. itt is elkezdődik valami. A horoszkóp azt méri. Éppen ezt a harmadik illetékességi területet hagyták mindeddig egészen figyelmen kívül. Az időfaktor arról fog felvilágosítást adni. A születési horoszkópnak – alap. 3. ebből szükségszerűen megkapjuk az életutat. 2. hogy milyen időkvalitás közepette indul ez az életút. s ezt egy ember életútjának nevezzük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 116 értettünk? Az igazi asztrológia a valóság új dimenziójának látványát nyitja meg előttünk. Mint bármely esemény vagy vállalkozás esetében. hogy az a későbbiekben milyen. pontosabban az első lélegzetvétel pillanatára állítja fel. hogy az érintett számára mikor melyik problématerület válik átélhetővé.vagy radixhoroszkópnak is nevezik – három különböző érvényességi területe van: 1. mind a születés eseményeire ugyanaz a horoszkóp vonatkozik. A születési asztrológia a horoszkópot a születés pillanatára. Más szavakkal: egy ember . Az alaphoroszkóp ugyanakkor a születési folyamat eseményhoroszkópja is.

biztonsággal meg kell hogy mutatkozzék a születés során. mint egy sokszorosan lekicsinyített analóg esemény. hogy valamilyen alakot vagy formát (Gestalt) fel tudjunk ismerni. Korábban már beszéltünk a dimenzió problémájáról. Ugyanis minden kezdet magába zárja a véget is. ha a melódiát felgyorsítva játszszuk le egy magnón. Ez a szemlélet ellentmond minden olyan elméletnek. Ez a felgyorsított lejátszás az asztrológiában a születés. a dalt egységében (alakjában) nem fogjuk felismerni többé. hogy mi. . hogy minden probléma visszakövethető egészen a születésig. hogy egy ember életében soha semmi nem tud manifesztálódni (legyen az betegség. Ha valaki a megszokott tempóban fütyüli a „Nyuszi ül a fűben”-t. Ha azonban az egyes hangok közötti távolság kitágul. emberek. ami kicsinyítve születésében ne lett volna jelen. Ha fordítva szemléljük. amely egy ember sorsában megjelenik. amely a betegségek vagy az események „okát” az ember biográfiájában keresi. azt mondhatjuk. Minden esemény. amelynek belső struktúrája csak időbeli szétosztásában lesz mint „élet” felismerhető. Valójában a megfelelő módszerrel (reinkarnációs terápia) bebizonyítható. a közepes arányokra vagyunk utalva ahhoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 117 élete születésének felnagyítása. Ugyanez érvényes arra. s akkor említettük. s mindennap csak egyetlen hangot hallunk. pozitív vagy negatív sorsesemény). akkor ráismerünk.

Ha egy feladatot megoldunk. Ezen a helyen néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a probléma fogalmához. Egy hatéves gyermek számára komoly probléma a szorzás. hogy a tanulási folyamatban előrelépjünk. A valóságban nincsenek problémák. Minden tanulási folyamat a tudat kitágulásával jár. ezért soha nem szabad elfelejtenünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 118 A horoszkóp mint az élet tanterve A horoszkóp szimbolikus formában mutatja az idő minőségét. és azon ősprincípiumok specifikus rangsorolását és egymáshoz való viszonyát. hogy minden probléma csak a szituáció és tudatállapotunk között fennálló nívókülönbséget jelöli. A horoszkóp az a feladat. amelyet egy embernek életében meg kell valósítania. s oldjuk el. ha nem képes azt tudatába beépíteni. problematikát testesít meg. váltsuk meg őt problé- . amelyek közepette egy ember ebbe a létbe lépett. így azt kívánja tőlünk. Egy bizonyos szituáció akkor lesz problémává az ember számára. ezzel megváltjuk „problémásságától”. egy harmincéves számára aligha – időközben ugyanis megtanult szorozni. Ennek a megváltási folyamatnak az a következménye. Fontos. hogy a megváltott szituáció általában soha többé nem süllyed a probléma szintjére. be kell töltenie. illetve tanterv. s ez lehetővé teszi a probléma megoldását. Minden úgynevezett konstelláció (az asztrológusok ezen a princípiumok bizonyos csoportosulását értik) egy meghatározott feladatot.

sokak számára nem olyan magától értetődő. azt találjuk. Abban viszont mindenki egyetért. . mint amilyennek lennie kellene. Hogyan történik ez a fejlődés? Kizárólag tanulási folyamatokon keresztül. Bár a születés időpontjában a konstellációk még problémák”. fejlődik. aktív megvalósítással át kell helyeznünk életünkbe. Mind a tudomány. életünk végére lehetőleg egészen meg kell váltanunk őket problémásságuktól. hogy minden konstelláció egy ilyen probléma szimbolikus formája.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 119 másságától. hogy minden. hogy az evolúciót a „véletlen” génmutációk termékének tekintse. Ez ugyanúgy érvényes a féregre. Az ezotéria ezzel szemben az evolúcióban egy definiált célra irányuló fejlődést lát. s meg kell váltanunk problémásságuktól. Mindezeket a konstellációkat tanulással. sajnos. mind az ezotéria számára minden élet célja az evolúció. Beszéltünk már arról. s a környező világtól várják el. A tudomány hajlamos arra. hogy elhárítsa őket. Életünk tanulási folyamat – ez. mintha a problémák „mint olyanok” léteznének. s a horoszkóp ezáltal az élet tantervének tekinthető. A mindennapi életben mégis a legtöbb ember úgy viselkedik. Ha a természetben valamilyen közös lényegi vonást keresünk. ami él. hogy minden fejlődik. mint az emberre.

A tanulás polaritása Témánkban jó ideje ott feszül a kérdés: milyen mértékben determinált a sors. hogy a tanulást soha ne hagyhassuk abba. Azt az instanciát (felső hatalmat) nevezzük sorsnak. amely gondoskodik arról. A problémákban tehát tulajdonképpen az evolúció hajtókerekét láthatjuk. amelynek semmi sem állhat ellent. Ez volt s ez is marad a legbonyolultabb kérdés. A horoszkópban valóban ott találjuk egy ember inkarnációjának teljes tantervét. hogy a horoszkópban ennek az embernek a sorsa válik láthatóvá. vagy a feladatok megoldásáról beszélünk. hol van az emberi szabadság. és ezért újabb problémákkal szembesít bennünket. hanem konfrontálódniuk kell velük. s a hozzávetőleges válaszhoz is csak lépésről lépésre juthatunk el. A tanterv maga bizonyosan determinált. Ez viszont úgy hangzik. Ha viszont tantervről. az élőlények többnyire nem keresik maguknak a problémákat. tehát be kell .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 120 Ez a tanulási folyamat – mint láttuk – problémák megoldásán keresztül zajlik le. mindjárt közelebb kerülünk a dolgok rejtett értelméhez. ezért sokan azt állítják. Miután a problémamegoldás mindig megerőltetéssel jár. mint egy fátum. illetve feladataink betöltése. amely ezen változtathatna.

A tudattalan tanulás a szenvedés útján való tanulás. betegségektől sem kell félnünk. Különbséget teszünk tehát a teljes mértékben determinált megoldandó problémák és a megoldási út „hogyan”-ja között. hogy újabb tapasztalatokat kockáztassunk. álláspontjainkat kérdésessé tegyük. Ez a törvény választás elé állít bennünket. Ha készek vagyunk arra. A tudattalan tanulás. hogy álljon sorsa kihívásai elé. Ez automatikusan életbe lép. hogyan váltsuk meg problémáinkat problematikusságuktól. hogy újakat sajátítsunk el. A tudatos tanulás. a legnagyobb sorscsapásoktól. A polaritás törvénye azonban a determináltságon belül is érvényben marad.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 121 teljesednie. s minden problémát szabad akaratából. hogy tudatunkat kitágítsuk. Erre az utóbbira a polaritás két különböző lehetőséget kínál: 1. Az emberek többsége a második lehetőségre. aktív módon váltson meg problematikusságától. tehát a tudattalan tanulásra korlátozza magát. s így urai legyünk a sorsunk felvetette problémáknak. melyik úton lépjünk előre a tanulás folyamatában. Ez azt követeli az embertől. hogyan teljesítsük saját tantervünket. 2. . ha egy problémát elmulasztunk tudatosan megoldani. hogy fixációinkat.

s problémáinknak legalábbis egy részét átélés útján. gátlás. ha megbékélünk vele. amelyet kvadrátnak nevezünk. hogy amikor ez az ember született. amikor problémáinkat elodázzuk. Emeljünk ki egy ember horoszkópjából egy konstellációt. Ha ez a két princípium egy horoszkópban olyan kapcsolatba kerül. hogy ennél az embernél az energia és az ellenállás összekapcsolódik. A Szaturnusz princípiumát az előzőekben röviden már ismertettük a következő címszavakkal: ellenállás. Nézzünk erre egy példát. Tisztán technikailag ez azt jelenti. a Szaturnusz bolygója 90 fokos szöget zárt be a Mars bolygójával. mert túl nagy az azt átszenvedő ellenállása. Ezekben a kikényszerített szituációkban azonban a tanulás többnyire tökéletlen. struktúra. Ilyenkor a szituáció áldozatai leszünk. A probléma megoldatlan maradványa így általában egy újabb kényszertanulás magvává válik. megpróbálunk menekülni előlük. szükségszerűen megoldjuk. a sors fog belekényszeríteni bennünket a tudomásul nem vett tanulási folyamatba. amelyet a szaknyelv „Szaturnusz-Mars-kvadrátnak” nevez. s nem választható el egymás- .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 122 Abban a pillanatban azonban. ez azt jelenti. míg a Mars princípiumához az energia és az impulzus fogalmait rendeltük. Egy szituáció értelmét csak akkor foghatjuk föl egészen. Ez a Szaturnusz-Mars-konstelláció csak egy meghatározott feladatot szimbolizál. vagy letagadni őket (a pszichológusok ezt „elfojtásnak” nevezik).

annál kevésbé fogja problémáját megoldani. A konstelláció tehát: feladat. Mindig panaszkodni fog a külvilágra. s ez könnyen vezethet az „ellenállások keresésének eszkalációjához”. különben nem tudna energiát kifejteni. Tételezzük fel továbbá. Akárhová kerül. s maga semmit sem tesz a probléma megoldásáért. se nem pozitív. a probléma azonban magában az érintett emberben van. hogy emberünk e problémáját hosszú távon elfojtja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 123 tól. Mennél inkább kivetíti azonban a „vétkest” a környező világra. se nem negatív. hogy őt mindenütt gonosz módon elgáncsolják. mert csak úgy váltható meg problematikusságától. amely se nem jó. Ezt röviden „energiaellenállás-problematikának” nevezzük. mindig ellenállásba fog ütközni. az lesz a véleménye. Bár valóban a környező világ az ellenállás végrehajtó szerve. a problémát mindig a külvilágra projiciálja. viszont át kell helyeznünk a valóságba. Nem is tartja a „saját problémájának”. azt teszi felelőssé érte. Az ilyen ember az ellenállásokon nő fel. . aki affinitása által törvényszerűen kerül kapcsolatba a konstellációjának megfelelő külvilággal – azt is mondhatjuk: tudattalanul keresi azt. Ez az ember bármikor akarjon tehát energiát kifejteni. Valójában ennek az embernek még szüksége is van ezekre az ellenállásokra. se nem rossz.

ha nem is a kívánatos tökéletességgel. s azt tanácsolja az illetőnek (ha az tanácsát kéri). ezt nevezik kiváltásnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 124 Vannak bizonyos technikai eljárások az asztrológiában. a megjelölt időpontban olyan szituációba fog jutni. hogy a kiváltás kiszámolt időpontjában legyen különösen óvatos. Az ilyen esemény mintha fel is jogosítaná az asztrológust arra. amelyben a leírt princípiumokat (energia/ellenállás) a . hogy mikor lesz egy ember számára különösen aktuális egy bizonyos konstelláció. amelyekkel felismerhetjük. Hogyan nézne ki a tudatos megoldás? Emberünknek olyan tevékenység. hogy autójával 180 km-es sebességgel nekimegy egy fának. hogy az illető követi-e ezt a (teljesen esztelen) tanácsot. mert vonakodott feladatát tudatosan végrehajtani. mi az energia (180 km-es sebesség) és mi az ellenállás (a fa). hogy veszélyes és negatív konstellációról beszéljen – valójában azonban egy teljesen semleges konstelláció lett veszélyes emberünk számára. Erre egy ősprincípiumoknak megfelelő analóg lehetőség például. A legtöbb asztrológus hajlamos arra. Meglehetősen függetlenül attól. Így megismerte az ősprincípiumot. olyan foglalatosság után kéne néznie. amelyben áldozatként kerül szembe az elhárított „energiaellenállás” problematikával. Ezekből az eseményekből mindig tanulunk. hogy az ilyen konstellációkat rossznak vagy veszélyesnek nevezze. Így aztán megtapasztalja.

Nem fog nekimenni a fának akkor sem. és ezeket az ütéseket ugyanilyen rendkívüli figyelemmel kontroll alatt kell tartani. Aki ezt a sportágat megtanulja. Ezeknek a kézzel. Ennek a sportágnak tehát két kiemelkedő jellegzetessége van: az ütések rendkívül energikusak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 125 valóság egy tetszőleges szintjén folyamatosan megvalósíthatja. Ebben a sportágban hihetetlen intenzitású ütéseket tanulunk meg kivitelezni. Aki ezt a megoldást választja. vagy ilyesmi. lehet. A karate tehát pontosan megfelel a Szaturnusz-Marskonstellációnak. de lábbal is kivitelezhető ütéseknek a rettenetes erejét gyakran demonstrálják úgy. Ezzel a példával azt akartuk megvilá- . A Mars önmagában véve iránytalan energiája itt a Szaturnusz struktúrájára talál. Így. A megfelelő időben számára is meg fog mutatkozni a konstelláció. hogy éppen ebben az időpontban például győz egy karateküzdelemben. új dant kap. annak nem kell félnie a konstelláció kiváltódásától. A tapasztalás és a szembesülés révén egyre jobban megismeri problematikáját – s ez a felismerés magától áttevődik a lét egyéb szintjeire is. ha 180 km-es sebességgel vezet. de nem fogja őt veszélyeztetni. a napi edzéssel folyamatosan megvalósítja konstellációját. Példánkban kínálkozik erre a karate. egyébként a harci partner számára halálosak volnának. amelyeket milliméteres pontossággal a cél előtt kell leállítani. hogy puszta kézzel kettétörnek egy téglát vagy egy deszkát.

hogy éppen a szintek kicserélhetőségéből fontos terápiás lehetőségek adódnak. A sors a végeredményben jelentkezik. konkrétan ezek a princípiumok végtelenül sokféle szinten megvalósíthatók. s mi a különbség a tudatos és tudattalan út között. nem az út minőségében. s az esetleges technikai fejlődés e felismerés pontosságát még finomíthatja is. hogy az asztrológus szemében „ugyanaz”. ezek a rendszerek azonban olyan differenciáltak. A „távolról sem” itt azt jelenti. Az asztrológia távolról sem alkalmas a megvalósulás szintjeinek meghatározására. számunkra sem lehet olyan nagyon jelentős. ha valaki nekimegy a fának. A modern asztrológiai rendszerek részben már képesek a szintek meghatározására. hogy a célhoz vezető úton állandó elhárításunk miatt mennyit szenvedünk. hogy ez prognosztikai felhasználásukat gyakorlatilag lehetetlenné teszi. hogy mindez nem az egzaktság hiánya. Tisztában kell lennünk azzal. vagy ha győz . hogy bizonyos szintek dominanciája felismerhető. Bár egy kívülálló számára meglehetősen sajátosnak tűnhet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 126 gítani. Mivel a sors számára nincs jelentősége a megvalósítási szintnek. Az asztrológia a princípiumok szintjén dolgozik. Később még látni fogjuk. milyen mértékben determinált a feladat megoldási kényszere. A sors a tanulási folyamat céljának elérése. hanem a függőleges gondolkodási rendszer sajátossága miatt van így. Ez a példa megvilágítja az asztrológiai prognózisok pontosságának kérdését is. nem tartozik a sorsra az.

és képességei szerint szolgálja ezt a világot. A sorscsapás és a betegség legtöbbször valamilyen szabad akaratunkból nem tudomásul vett tanulási folyamat negatív aspektusa. de cselekvéseinek legfőbb mozgatórugója is. ezt boldogságnak nevezi. Minden ember megszakítás nélkül keresi a boldogságát. semmilyen életellenes mellékzöngéje nincs. hogy jól érezzék magukat. s úgy gondolja. ugyanakkor nincs pontos elképzelése arról. Így a külvilág bizonyos dolgait azonosítja ezzel a vágyott boldogságérzéssel. amit mondtunk. mintha joguk lenne ahhoz. Ez nemcsak joga. hogy lustálkodjék és élvezze a napsütést. A bejáratott utak azonban legnagyobbrészt alkalmatlanok arra. hogy ezt a keresést siker koronázza. hogy fejlődjék. Milyen groteszk félreismerése ez a valóságnak! Vajon miből vezetik le ezeket az igényeiket? Az ember nem azért inkarnálódik erre a világra. ha ezeknek a dolgoknak a birtokában lesz. csak a prioritásokat akarja áthelyezni. meg is találja szerencséjét. Aki tudatosan ezt teszi. Az ember keres valamit. Annak. Úgy viselkednek. Az emberek általában igen sajátos követelményeket támasztanak az élettel. mi is tulajdonképpen ez a boldogság. Röviden így fogalmazhatnánk: aki nem tanul. hanem azért. az szenved. amely a valóság egészen új összefüggéseinek felismerését lehetővé teszi. egészségesek és boldogok legyenek. a sorssal szemben. gazdagok. boldog is .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 127 a karatéban – másrészről azonban pontosan ez az a gondolkodásmód.

ahol az ember tudatában feladatának felismeri azt a kegyelmet. hogy a boldogság teljessége csak akkor az övé. ha egy lakása is lesz. [A német nyelvben az üdvösség szó a boldog (Glück) és a lélek (Seele) szó összetétele. s azt fogja gondolni. Ha ez is megvan. „Szerencsére” a halál aztán átmenetileg megváltja a boldogság utáni fáradságos hajtóvadászattól. ahol az ember harmóniába kerül a világgal. hogy boldog legyen. ezért is beszélnek a németek üdvösségről. S ha ezt is elérte. azt hiszi. hogy közvetítse a hőn vágyott boldogságot. hogy a boldogság külső dolgoktól függ. kiderül. ő lenne a világ legboldogabb embere. A boldogságra nem lehet vadászni.] A boldogság tökéletesen független a külvilágtól. Ezzel egy végtelen és értelmetlen hajtóvadászat kezdődik. s úgy gondolja. „már csak” emberekre van szüksége a boldogsághoz. hogy a külső dolgok csak addig izgalmasak. dicsőségre. hogy szolgálhat. amikor azt hisszük. Aki éhes. Kigyógyítják betegségéből. A boldogság ott nő. s a boldogságot nem lehet birtokolni. s magányosnak érzi magát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 128 lesz. A boldogság ott nő. egy krónikus betegség fogja megakadályozni abban. egy kertes házra fog vágyakozni. Megkapja a vágyott eledelt. Ha megvan a lakás. Nem vesszük észre. ameddig nem a mieink. a lélek egy állapota. ha teleehetné magát. elismerésre vágyik. Akkor követjük el a hibát. alkalmatlan arra. . Valahányszor ugyanis elértük a boldogság vágyott hordozóját. A boldogság a tudat.

így végül is ugyanaz. Azt gondolhatják. ezért más életutat jelent. s mint ilyet. ha „véletlenül” néhány órával előbb vagy később született volna. hogy az élet tantervét. A szenvedés „szerencsénkre” (zum Glück – boldogulásunkra) gondoskodik róla. a születés pillanatában ott vannak újra egy csokorban: egyszóval a születés órájának véletlenje dönti el sorsunkat? Ha hűek maradunk felismerésünkhöz. Láttuk. az ember sorsát mutatja be. vajon egy embernek. nagy lendülettel „kiérveltük” az emberi életből a véletleneket. A szenvedés gondoskodik róla. A szenvedés mindig kerülőút. s ezáltal mégiscsak út. hogy ne kerüljünk örökösen tévutakra. a sorsa? Ez így van. Felvetődik a kérdés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 129 A szenvedés a boldogság ellentéte. Egy ember életútja születésekor eldől. más lenne a tanterve. megakadályozza. hogy ne adjuk fel a keresést. más időpontnak más a minősége. Az emberi életben nincsen véletlen. hogy jóllehet. amely célhoz vezet. Asztrológia a reinkarnáció alapján Térjünk vissza a születési horoszkóphoz. hogy leálljunk. . Az ember élete során ezt a látenciát (benne rejlő tartalmat) átteszi a valóságba.

amit nem fogott fel. akit tartalmilag csak születése pillanata határoz meg. mint egy évvégi kereskedelmi mérleg. Legritkább eset. vagy nem oldott meg. a születésnek – mint eseménynek – is determináltnak kell lennie valamilyen törvényszerűség által. amelyet többé-kevésbé jól oldott meg. Mi ez a tartalom? Itt tematikusan arra kényszerülünk. Ez a lélek mindegyik életében meghatározott tantervvel konfrontálódott.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 130 amely szerint e világon nem létezhet véletlen. azaz egy tiszta. ahogyan a gyermeket elképzeljük. szűzies lélek.) A születés formai esemény. Minden esemény csak tartalmának formai kifejeződése. hogy visszanyúljunk a reinkarnációhoz. olyan ez. a földi életek hosszú láncolatát találjuk mögötte. hogy az értékes tartalom utáni kutatásban elhanyagolhatjuk a formát. (Tipikus fiatalkori tévedés. amely egy meghatározott időkvalitásban manifesztálódik. amelyben mindig marad valami a követelések vagy a tartozások oldalán. hogy valaki halála pillanatában sorsa minden feladatát és követelményét tökéletesen felfogta és megoldotta volna. s egy tartalmat reprezentál. A tartalomnak és a formának egybe kell csengenie. A születéssel nem egy „tiszta lap” jön a világra. hogy a mérleg utolsó vonala alatti jel a lé- . és fordítva. Érzékeltessük ezt egy képpel: Mondjuk azt. Majdnem mindig marad valami. Ha egy lélek biográfiájára rávilágítunk (erre még visszatérünk). A formából megismerhetjük a tartalmat.

ha az időkvalitás megfelel saját kvalitásának. a fenti törvények szerint azonban a fogantatás időpontja korrelál a születés időpontjával. Itt derül ki. vagy a sors akaratának terméke lenne.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 131 lek kódszáma. se nem igazságtalan. Ha . köztes eredménye. nincs olyan asztrológus. A horoszkóp reinkarnáció nélkül a véletlen. Reinkarnációs vonatkoztatás nélkül az asztrológia tarthatatlan nonszensz. Ez az inkarnációs időpont a fogantatás időpontja. amelyben a tartalmilag adekvát esemény manifesztálódni képes. aki a reinkarnációt tagadván. milyen alapvetően összekapcsolódik az asztrológia a reinkarnáció tanával. így mondhatjuk. Ebben az esetben is az időkvalitás az anyagi valóságra nyíló ajtó. Így se nem véletlen. A horoszkóp az ember karmáját mutatja – az erre az inkarnációra szükségessé vált tantervet. hogy a születés időkvalitása elárulja az inkarnált lélek természetét. miért van az egyik embernek ilyen. Ez a kódszám a lélek kvalitatív érettségét szimbolizálja. kielégítő választ tudna adni arra a kérdésre. Az időkvalitást korábban előfeltételnek neveztük. a másiknak olyan horoszkópja. A horoszkóp tehát a földi életek addigi láncolatának csak egy törvényszerű. ha a lélek „tartalmi kvalitása” összecseng az időkvalitással (ez a rezonancia törvénye!). Ez a lélek akkor inkarnálódhat újra. amely csak akkor nyílik meg.

de kétségtelenül vannak olyan feladatok. teljesen értelmetlen asztrológiával foglalkoznom. E szemlélet áldozatai életük minden nehézségére a „rossz horoszkópban” találják meg a vétkest. az államban keresték. hogy az . amelyeket könnyebb. amelyre a bűnösséget ki lehet vetíteni. Ha az asztrológia erre a szintre süllyed. mint amennyi haszna származik belőle. hogy az asztrológiától tanácsot kereső embert több kár éri. ha a bolygók befolyásáról beszélnek. Amíg eddig a bűnöst a környezetben. a sikeres embereket pedig irigylik a „jó horoszkópjukért”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 132 azonban feltételezem a véletlent és a sors akaratát. Így a csillagok is olyan területté válnak. nem szabad azon csodálkoznunk. Sajnos az asztrológiai technikák s korunk funkcionális gondolkodásmódjának keveredése következtében az asztrológusok körében egyre több olyan gondolkodási hiba jelenik meg. amely növeli azt a veszélyt. Nincsenek jó és rossz horoszkópok. hiszen akkor csak eme akarat törvényszerűségeit számolhatom ki. hogy nem csendesednek el a babonás szemrehányások. Mindenekelőtt akkor. amit mindenki maga vívott ki magának – senki sem panaszkodhat miatta. Ebből a téves alapállásból szinte automatikusan adódik az asztrológia híveinek legelterjedtebb tévedése: az. a munkahelyen. a családban. az asztrológiai tanácsadás következtében egyszerre csak a Szaturnusz lesz a bűnbak. míg másokat nehezebb áttenni a valóságba. A horoszkóp olyasmi.

hogy minden feladatába belefogjon. Inkább semmilyen asztrológiát. jól vagy rosszul állnak-e a csillagok. ha a három érintett napban még az ágyból sem kel ki. hogy a következő hónapokban legyen felettébb óvatos. mint az emberiség ilyen félrevezetését! Így alakulnak ki az asztrológiafüggő személyiségek. mert ebben az időszakban egy gonosz és veszélyes konstelláció lép működésbe. akik minden döntésük előtt kikérik az asztrológus véleményét. Akkor következnek majd be a szerencsés események. mindenki meg is próbálja a maga módján – az orvosok az intenzív osztályokkal. semmire ne vállalkozzék. a Jupiter ugyanis trigonban fog állni a Nappal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 133 asztrológia olyan módszer. Erre az alapállásra épülnek azután az efféle tanácsok: valakinek sürgősen azt ajánlják. s így előnyöket csikarjanak ki maguk és klienseik számára a csillagokról való tudásból. hogy kicsit átverjék a sorsot. ne mérjék az asztrológiát használóinak tévelygésein – hiszen akkor nemsokára tényleg besorolhatnánk a kábítószerek közé. Mégse essen kétségbe egészen az illető. hiszen fél éven belül minden jóra fordul. akik minden utazás előtt egy pillantást vetnek horoszkópjukra stb. Az emberiséget kifejezetten izgatja az az idea. Szinte mindenütt azzal a szándékkal foglalkoznak asztrológiával. meg akarják tudni. Kérjük. s itt lesz az ideje. s legjobb. hogy a sorsot meg lehet csalni. amellyel az ember sorsát korrigálhatja. az . győzelmek és így tovább.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 134 asztrológusok a horoszkóppal. mint amilyen az asztrológia. hanem hogy beteljesítsük a sorsunkat. ez az asztrológia tulajdonképpeni kulcsa. ha az ősprincípiumokat „istenekként” képzeljük el. ezt azonban még részletesen ki kell majd fejtenünk. s mint az istenalakok tulajdonságait írták le. . hogy a Biblia is szigorúan erre a 7 princípiumra épül. A görögök az istenekkel való érintkezés zökkenőmentes lebonyolításának egyszerű útját ismerték: amíg az isteneknek áldozunk. Az ősprincípiumokat megszemélyesítették. A valósághoz is közelebb áll. amely az orvostudomány és a valódi gyógyítás között tátong. mintha holt égitestekként. A régi görögöknél és rómaiaknál a bolygóprincípiumok istenek. Ez a formula máig is érvényes. hogy segítségével átverjük. ellenkező esetben erőszakkal veszik el tőlünk az áldozatot. választja el napjaink asztrológiáját az igazi asztrológiai bölcsességtől. A sors beteljesítése Az asztrológia nem arra való. Ugyanaz a szakadék. Az istenek világa az antikoknál a valóság hasonló leképezési rendszere volt. nem ártanak nekünk. Csak megemlítjük.

Ez az a veszélyes pont. nem bocsátja be. hogy ő maga volt az. az biztos lehet benne. tehát tudatunkba integráljuk. Az ősprincípiumok különböző időszakokban követelik meg az embertől. aki a meghívást nem fogadta el. hogy helyet biztosítson nekik. panaszkodni fog a gonosz sorsra. elfojtják a valóságot. mint vesztes. amelyeket még nem valósítottunk meg. hogy megismerhesse. még hiányoznak belőlünk. Az ember. . s nem veszi észre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 135 Az „áldozás” fogalmán azt értik. az áldozott neki. amelyek még idegenek számunkra. Így a sors törvényszerűen mindig olyan princípiumokkal szembesít bennünket. Ezzel veszi kezdetét a sors és az ember közötti küzdelem. valami ismeretlent integrálunk. Aki azonban hallván az istenség kopogását. ha valami addig hiányzót. amelyben az első pillanattól kezdve biztos a sors győzelme. szembesüljön velük. így semmi félnivalója nincsen. hogy rá lesz kényszerítve a megtagadott áldozatra. amely tönkreteszi. amelyen sokan beleesnek abba a hibába. Az ember életútja a tökéletességhez kell vezessen. hogy saját élményszféránkban teret biztosítunk egy ősprincípiumnak. hogy bezárkóznak. amikor áldozniok kellene. Tökéletesebbek pedig akkor leszünk. minden kis lépés tökéletesebbé tesz bennünket. s az istenséget magába engedi. vagy ellenállást fejtenek ki – csődöt mondanak. becsukja ajtaját. Aki elébe áll a felszólításnak. nem akarja megismerni.

amelyekkel szembesülnie kell.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 136 Most térünk rá az asztrológia értelmére. s megmagyarázza neki azokat a princípiumokat. tanácsot. ha nem akarja tőle fejlődését elrabolni. Az asztrológus nem jósolhatja meg a kérdező jövőjét. A valódi asztrológiai tanácsadás nem inthet óvatosságra senkit egy princípiummal (konstellációval) kapcsolatosan. bátorítást kell adnia ahhoz. ellenkezőleg. Valamely probléma vagy betegségtünet mindig egy kons- . hogy az ember tudomására hozza. A függőleges gondolkodás lehetővé teszi az asztrológus számára. hogy megismerhesse. hogy informálja arról. Az asztrológiai tanácsadásnak az lenne a feladata. hogy amit valóban megismerünk. amelyeken az új princípiumot megvalósíthatja. hogyan szembesüljön vele az érintett. nem ismeri gyűlölete tárgyát. illetve azok különböző konstellációihoz. Alapja a fejezet elején vázolt „valóságtáblázat”. milyen tantervet kell ebben az inkarnációban beteljesítenie. Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról. s hogyan kell bánnia vele ahhoz. megszerethesse. Eszerint a lehető legtöbb szint odarendelhető a tíz ősprincípiumhoz. Az asztroterápiát az utóbbi években fejlesztettük s építettük ki. Azt viszont megteheti. Ebben rejlenek az „asztroterápia” valódi lehetőségei. hogy a tanácskérőnek olyan szinteket nevezzen meg. azt megtanuljuk szeretni is. mikor „melyik istenség fog bekopogni”. hogy aki gyűlöl. A gyűlölet mindig azt jelenti. a konstellációt beválthatja.

Egyes asztrológusok óvják klienseiket ettől a konstellációtól. veszteségektől. mert már megismerkedtünk vele. Kiszámíthatjuk például. balesetektől tartanak. hanem valóban fölöslegessé teszi – mivel egy másik szinten lezajlik a megtanulandó princípiummal való szembesülés. hogy egy olyan princípiummal ismertesse meg a beteget. azaz esedékessé válik egy Szaturnusz-konstelláció. Ismét nézzünk egy egyszerű példát az elmondottakra. mert azt különösen „rossz”-nak tartják. Ezt függőleges irányú tudatos szimptómaeltolásnak nevezhetjük. Ez a figyelmeztetés azonban semmit sem . Ez a módszer nem legyőzi a tünetet. A „valóságtáblázat” segítségével olyan módon tehetünk fölöslegessé egy betegséget. Példánkban azért használjuk ismételten a Szaturnusz-princípiumot. Minden betegségnek az a feladata. s néhány szinten ismerjük már az alárendelhető fogalmakat (lásd: „valóságtáblázat”). megszorításoktól. másrészt pedig. hogy ugyanannak a princípiumnak egy másik szinten kínálunk megvalósulási lehetőséget. tehát függőleges irányban szintet váltunk. hogy a következő hónapokban valaki a „Szaturnusz-fázisba” lép. amellyel önszántából nyilvánvalóan nem volt hajlandó szembesülni. ezért mindenki szörnyen fél tőle.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 137 telláció beváltása egy meghatározott szinten (például a testi vagy lelki betegség szintjén).

Ahhoz. tegye ki esetleg a falra a tizenharmadik tarot-kártyát (a Halált). hogy szorongani kezd. A valóságban azonban a Szaturnuszkonstelláció csak azt jelenti: megérett az idő arra. Tanácsaink kezdetben kissé sajátosnak tűnnének. ami szétszór. ahová egyedül visszahúzódhat. azt. Lehetőleg kizárólag fekete ruhát hordjon. a partikat. de kliensünk a táblázat segítségével hamarosan követni tudná őket. Íróasztalára odaállíthat egy koponyát vagy egy homokórát. hogy megértessük vele ennek létjogosultságát. Amilyen gyakran csak lehetséges. hogy tökéletesebbé váljék. Legyen ez a szoba kopár: fehérre vagy feketére festett. aminek a bujasághoz köze van. hogy ezt a szükségszerű folyamatot megkönnyítsük. hogy ez a valóság egyik építőköve. rendezzen be magának egy olyan szobát. hacsak annyit nem. hogyan tudja aktív módon megvalósítani ezt a princípiumot az életében. Ezek után egész sor tanácsot adnánk neki arra. s járjon gyakran temetőbe. Valami ilyesmit mondanánk: az elkövetkező időben állítson le minden expanzív törekvést. mindent. vonuljon vissza . így a kliens ezzel kapcsolatos ellenállását képes lesz leépíteni. saját életébe integrálja azt. magába fogadja „Szaturnusz Istent”. mi először is megmagyaráznánk az illetőnek ezt a princípiumot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 138 használ a kliensnek. kerülje a társaságot. szórakoztat. hogy az érintett közelebbről megismerkedjék a Szaturnusz-princípiummal. Ha teheti. s egy nyilvánvalóan gonosz bolygó áldozatának érzi magát.

Ezeket a dolgokat ugyanis nem csak mi tesszük. nem fog ellenállást kifejteni. hogy módja nyílt a valóság . Kerülje a bőséges étkezést – táplálkozzék például makrobiotikusan. hogy ajánlásaink a Szaturnusz-princípium függőleges. Ha ez az időszak elmúlt. Az italok közül részesítse előnyben a zsurlóteát. ólom. Mindenben. elkerülhetetlenül megismeri és megérti a Szaturnusz-princípiumot. halálszimbólumok és így tovább. fekete. egyszeri nagy dózisban. meg fogja állapítani. A gyógyszerek közül az ólom vagy a mész jöhet szóba. a lemondást s a struktúrát (tehát a szükségszerűre való redukciót) a maga értelmességében. Teljesen áttekinthető. s meg fogja tanulni szeretni a megszorítottságot. A lehetőségek további szintekre is kiterjeszthetők. a magányosság. hogy a halál. olvassa a Tibeti Halottaskönyvet és a Biblia egyes részeit.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 139 ebbe a szobába. Próbálja meg élete sok területét újra strukturálni. analógiás láncából erednek: struktúra. Ha kliensünk követi tanácsaink jó részét. azok is tesznek velünk valamit. homeopátiás formában. a csönd korábban gondosan került problémájával való szembesülés érettebbé tette. figyeljen a rendre. s a mindenkori pácienshez igazíthatók. zsurló. Mivel azonban páciensünk mindezt szabad akaratából teszi. Tanulja meg ismerni és szeretni a csönd és a magány áldásait. vagy koplaljon. amit tesz. Hallgasson komoly. temető. klasszikus zenét.

sőt őt magát is foglalkoztatja a gondolat. a beszorítottság. mert úgy véli. szabad akaratunkból. Ebben az időszakban aktívan azt tette. hogy foglalkozzék a halállal. minden szórakozásról. a Szaturnusz-konstelláció „ellenségesnek” fog mutatkozni vele szemben. s van ideje végiggondolni a dolgokat. hogy a lemondás. hogy egy ilyet rendezzen be magának. éppen ezt tanácsoltuk neki. csak mi úgy gondoltuk. Többször átéli. ezeket a dolgokat nem kedveli. mi is azt ajánlottuk. ha szabad akaratából teszi! A szoba berendezése – amelyben fekszik – a legszükségesebbekre korlátozódik. Ha ajánlásainkat nem követi. Például egy közlekedési baleset következtében kliensünk kórházba kerül. hogy „hogyan” tanulunk. inkább eddigi életstílusát folytatja. Itt aztán sok mindenről le kell mondania – a partikról. a magány „nem neki való”. Hiszen megmondtuk már. éppen azt ajánlottuk. A választható különbség mindig csak abban mutatkozik meg. vagy kényszer hatására. hogy a tanulás célja determinált. a társaságról. Láthatjuk. . hogy a végeredmény ugyanaz. milyen halálközelségben volt balesete alatt. jobb. s az „áldozatot” erővel fogja kikényszeríteni tőle. Tantervét teljesítette s így megoldotta problémáját. hogy halottakat gurítanak el a folyosón.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 140 egy új dimenziójának megismerésére. Sokat van egyedül. amit tennie kellett: a valóság egy számára új aspektusát tanulta meg látni s integrálni. a bőséges evésről.

A betegszobák tarkák és barátságosak. holott azok egyszerűen csak az analógia törvényére épülnek. alkalmazóik azonban ezt még csak nem is sejtik. Mit nem akar az érintett megtanulni? A terápiának a betegség szándékában álló tanulási folyamatot kell helyettesítenie. hogy homeopátiásan kell eljárnunk. Ezzel az alaptörvénnyel szemben ma mindenütt vétenek. Ahelyett hogy támogatnánk. Komplikált elméleteket fabrikálnak.) Nem túl színvonalas módszer. Végül is a gyászolót se próbáljuk meg viccekkel feldobni. egyébként nem vezethet gyógyuláshoz. Ebből adódik. a magánnyal. amely az analógia törvényére hallgat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 141 A betegség mint információ A fentiekhez hasonló módon található megoldás a már manifeszt betegségekre. ha egy depressziós pácienst fel akarunk vidítani. hogy mit akar a betegség a páciens tudomására hozni. A depressziós páciensnek is a Szaturnusz reprezentánsaival kell szembesülnie – a fekete színnel. el akarjuk terelni őt a problémájától. az olvasmányok vidámak. Bár létezik néhány olyan terápiás módszer. . Az így értelmezett terápiának mindig az a kérdés a kritériuma. a halállal és így tovább. (A hasonlóságprincípiumról a homeopátiában lásd a következő fejezetet. ha meg akar gyógyulni. problémákra is. hogy módszereik hatékonyságát magyarázzák. minden területen szembeszállunk a sors akaratával.

hogy átmenetileg elveszítse prioritását. drogok. Ez viszont koncentrációs nehézségekhez. akkor neki azt kell felmutatnia. Ehhez az szükséges.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 142 A Neptunusz princípiuma a következőknek felel meg: az előtérben álló. ) Ha egy ember életében a Neptunusz lesz illetékes. mi van élete hátterében. csalás. tudattalan. misztika. Itt tényleg megteheti azt. A továbbiakban emberünk esetleg pszichoterapeutához is elmegy kezelésre. álmok. a palackzöld szín. az illúziót és az ezotériát. s nem az. Az orvos nyugtatókat ír fel neki. hogy ezoterikus területeken ténylegesen miért olyan gyakori a megtévesztés – az öncsalás és mások megtévesztése. a konkrét dolgok feloldása. víz. álmodozáshoz. amit a pszichoanalitikus elmélet erről az eljárásról . Analógiás lánca többek között ezeket a területeket foglalja magában: alkohol. hogy a közvélemény miért nem tudja egymástól elválasztani a csalást. hozzáférhetővé kell tennie tudattalanját. amit Neptunusz is akar tőle: szembesülhet tudattalanjával. (Egyébként ez az analógiás lánc megmagyarázza. mert „méreg”. méreg. az irracionálissal. másrészről magyarázat arra is. láb. Ez valamelyest segít. az intellektus. a tudat. ezotéria. s így ugyanahhoz az analógiás lánchoz tartozik. Sokkal inkább ez a foglalatosság fog segíteni rajta. A tudattalannak ez a szokatlan áttörése ezt az embert orvoshoz viszi. az álomszerűvel. illetve áteresztőképes legyen a felületi. hasonlókhoz vezet. víziók. a logika. ködösítés.

az ugyanígy segítene. amely lehetővé teszi. ahogyan azt a legtöbben gondolják. s hogyan kell sorsunkkal helyesen bánnunk. Megválaszolatlanul maradt azonban a predesztináció és az emberi szabad akarat kérdése. Az asztrológiát segédeszközként használtuk fel a sors behatóbb megismerésére. és egy ezoterikus regényt olvasna. Sorolhatnánk még a példákat. hogy felismerjük az asztrológia és a tágabb értelemben vett ezotéria jellemzőinek. állításainak törvényszerű struktúráját. A szabadsághoz vezető út Az asztrológia példáján megkíséreltük megértetni önökkel. amely összetartozik. A determinizmus és a szabadság két olyan pólus. E kérdés megválaszolásakor könnyen zsákutcába jutunk. és éppenséggel feltételezi. a szabadság annak . A két pólus egyidejűségét – amint a többi polaritásét is – értelmünkkel igen nehezen. Ha a tengernél töltene néhány szabad hetet. Eredményei az asztrológiától függetlenül is érvényesek. ha a polaritás törvényét nem vesszük figyelembe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 143 állít. amint a lábfürdő és a színterápia a palackzöld színű fénnyel úgyszintén. itt azonban csak „valóságtáblázatunk” jelentőségét akartuk bemutatni. mit is jelent a sors fogalma. vagy sehogyan sem tudjuk felfogni. nem pedig kizárja egymást.

A paradox igazság így hangzik: csak az szabad.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 144 ellenére nem létezik determinizmus nélkül. Ha beteljesítjük a törvényt. Ismerd meg az univerzum törvényszerűségeit (a makrokozmoszt)! 3. ahogyan a fény a sötétséget. a belégzés a kilégzést. és fordítva. hogy a törvényszerűség jó (érd el a harmóniát)! 4. ami útjába állhatna. Aki szabad akaratából alárendeli magát a törvénynek. Az abszolút szabadság elérésének aranyszabályai a következők: 1. aminek neve: szabadság. s kövesse pályáját. A szenvedés nem más. Crowly ezt így fogalmazza meg: „Mindenki legyen olyan.” . Ezért a szabadságba vezető út a törvényszerűségek teljesítésén keresztül vezet. Ismerd fel. az egy lesz azzal. mint egy csillag. nem érzékelünk súrlódást többé. Az emberek többsége a szabadságot a szabad akarattal azonosítja – ez az út azonban nem a szabadság útja. Szabad akaratodból teljes mértékben rendeld alá magad a jóként felismert törvényszerűségnek! E négy lépés mintegy magától termeli ki létünk kvintesszenciáját. A kettő kölcsönösen feltételezi egymást. maga is törvénnyé lesz – s ezentúl semmi nincsen. aki engedelmeskedik a törvénynek. Ismerd meg önmagad (a mikrokozmoszt)! 2. mint a világ törvényei és az emberek között fennálló súrlódás.

amíg pályáján mozog. hogy megismerhesse saját pályáját – azután azonban aktívan be kell járnia azt. ha pályájáról letér. A rabság akkor kezdődik.” .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 145 Egy csillag mindaddig szabad. Ez az aktivitás bizalomból ered. amelyet az vált ki. ezt a pályát azonban meg kell ismernünk. hogy nem a saját pályánkon haladunk. amelyet ebben a kozmoszban járnia kell. fülelnie kell. sem a passzivitást nem akarjuk kitüntetni – a kettő csak együtt alkot ritmust. A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el. Sem az aktivitást. Minden embernek ugyanígy megvan a maga pályája. Az embernek először el kell hallgatnia. ha azt mondhatjuk: „Uram. legyen meg a te akaratod. amit akarok” éndominanciájából. különben érezni fogjuk a súrlódást. s nem az „azt csinálok.

a technika területén az orvostudomány lélegzetelállító fejlődését éljük át. mind a társadalom számára. A gyógyulás üdvözülés. Ha a betegség problematikája iránt megnyilvánuló élénk érdeklődést. Herbert Fritsche A sors beváltásának leggyakoribb formája a betegség. az erről folyó sokszínű vitákat nézzük. Az egyik oldalon. Mekkorára kell nőnie az események nyomásának ahhoz. csodálkoznunk kell azon. A betegség és az egészség problémaköre egyre nagyobb jelentőségű mind az egyes ember. míg a másik oldalon egyre több a beteg ember. hogy lassan felfogják végre: az orvostudomány elméleteinek szintje . s megoldása egyre bonyolultabbnak látszik. A biológiai normalitás helyreállítása soha nem gyógyulás a szó magasabb értelmében.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 146 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS Üdvözítő nélkül nincsen gyógyulás. hogy még mindig milyen egyoldalúan és jámboran kezelik a témát. s egyre drágább a betegség.

A betegség Isten haragjának kifejeződése volt. lefolyásuk megfigyelése alapján fejlesztette ki az egyes betegségeknek megfelelő gyógymódokat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 147 egyszerűen nem adekvát a betegséggel mint olyannal. hogy szélesebb területen alkalmazzuk őket. aki maga is nagy súlyt helyezett származására. A hippokrátészi visszalépés előtt a gyógyítás a papok. hogy a beteget bűnbánatra szólította fel. A modern orvostudomány Hippokrátészig megy vissza (Kr. pedig attól. Ha az egyes részterületeken elért haladást összevetjük a másutt történt visszalépéssel. e. s a betegségeket a vallástól függetlenül. Ezzel teremtette meg azon módszerek alapjait. Túlságosan is elnézőek vagyunk. önmagukban kezdte vizsgálni. amelyekben a betegeket papok gyógyították – rítusokkal és varázsénekekkel. szakított törzse tradícióival. A . Hippokrátész. Hippokrátész a híres aszklepiád törzsből származott. a gondolkodás hibái nem lesznek erényekké. s a „hídverő pap” (pontifex latinul azt jelenti: hídépítő) úgy gyógyított. akkor az orvostudomány Hippokrátész óta alig változott.). a papi orvoslással. 400. Ez a törzs Görögországban évszázadok során olyan gyógyintézményeket rendezett be. s így békítette meg az istenséggel. amelyek az orvostudományban máig is kötelezőek. így a vallás ügye.

Csak hogy éppen ez a betegség az. amellyel a modern orvostudomány nem foglalkozik. Értekezés a gyógyítás tudományáról című művében. a világban megjelenő betegek száma nem változik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 148 papi orvoslásban a betegség mindig a bűnhöz kapcsolódik. Ha az orvos meggyógyít . azt kell mondanunk. hogy Hippokrátész elfordult ettől a tradíciótól. Így az orvostudomány máig is egyes „betegségek” diagnózisával és terápiájával foglalkozik. ez semmilyen emberi beavatkozástól nem függ. A betegségek önmagukban való szemlélete során látványosan befolyásolni tudták az egyes tünetegyütteseket (mint például a járványos megbetegedéseket vagy a fertőzéseket). a szemlélet a „betegségtől” a „betegségekhez” fordult. Ezért írj a Hans Blüher. illetve ha változik is. aki ezeket az összefüggéseket olyan filozofikusan látta át. ugyanakkor nem vettek tudomást arról. Nem mondhatjuk azt. Következésként az orvostudomány eredményei is ezekre az egyes betegségekre korlátozódnak. s nem veszi figyelembe a tulajdonképpeni betegség problematikáját. hogy beteg. tehát e téren nem is változott semmi. hogy „A betegségek az emberiség felhalmozott javai. Azzal. a jó útra téréshez. az emberiség betegségét nem érintik. hogy valakinek ez és ez a betegsége. az az egyes betegség. mint senki más. illetve annak konkrét tünetei. hogy a „betegséggel mint olyannal” egyáltalán nem foglalkoztak. amivel viszont foglalkozik. s a gyógyulás a bűnbánathoz.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

149

egy beteget, ezzel nem semmisít meg egy darab betegséget a világban – aminthogy az elégetéssel sem semmisítjük meg az anyagot –, csak ennek az embernek az individuális betegségrészét veszi le, és anélkül, hogy tudná, egy másikra teszi rá.” Mivel alaptémánk a sors, a betegséggel mint olyannal, „az emberiség felhalmozott javaival” is foglalkoznunk kell. Ebben az összefüggésben bennünket a tünetek kevésbé érdekelnek. A mi szemléletünkkel szükségszerűen együtt jár, hogy a gyógyítást a filozófiával és a vallással kapcsoljuk össze, akkor is, ha ezt az összekapcsolást az orvostudomány szorongva kerüli. Magától értetődik, hogy ezáltal más következtetésekre jutunk a betegségek gyógyításával kapcsolatosan is. A félreértések elkerülése érdekében már most hangsúlyozzuk: nem arról van szó, hogy bármit vagy bárkit is támadnánk, bárki tetteit elítélnénk. Nem kétséges, hogy orvostudományunk sok esetben megadja a szükséges segítséget, s a szükséghelyzetben ezt mindenki csak köszönettel veheti. Szemlélődésünk szintje azonban nem a segítség, hanem a betegség, és annak gyógyítása. A szükséges beavatkozások között az orvosi terápiának megvan a maga létjogosultsága, sőt áldása is, ennek azonban a gyógyuláshoz nincsen köze. A gyógyulás ugyanis megszentelődés (németül gyógyítani: heilen, megszentelni: heiligen), s ez az orvostudomány előtt ismeretlen dimenziókat érint. Kérjük, hogy a

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

150

fogalmak és az összefüggések magyarázatát ne tekintsék kritikának, inkább kísérletnek, amivel arra akarunk rámutatni, hogy mely területeken cselekszünk túlságosan is tudattalanul. A tudatosságnak azonban szükségszerű előzménye a tudattalan. Mindennek megvan a létjogosultsága, a maga idejében-később azonban megszűnik. A tévedés a megismerés hiányossága – ezért minden tévedés saját transzmutációjára vár, egyszer minden ólomnak arannyá kell változnia. Ahogyan a tél a nyárról álmodik, s a nappal előkészíti az éjszakát, úgy hordozza magában az igazságot minden tévedés is – a mi feladatunk az, hogy ezt a fénycsírát a sötétségből kiszabadítsuk.

A betegség és a halál mint a sors jelei
Láttuk már, hogy a betegség az embert egy általa még nem elfogadott valósággal akarja megbarátkoztatni; segítségével személyes fejlődésünk útján passzív módon léphetünk előbbre. A betegségek mindig információt hordoznak. Értelmetlen betegség nem létezik. Ebből következik, hogy értelmére rákérdezhetünk. Korunk orvostudományának veszélyessége abban mutatkozik meg, hogy a betegségeket önmagukból, funkcionálisan próbálja magyarázni, s látszólagos válaszával meggátolja a pácienst

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

151

abban, hogy rákérdezzen betegsége miértjére. Legbelül minden beteg ember érzi, hogy köze van a betegségéhez, valamiféle bűntudat ez: a beteg számára betegsége mindig többet jelent, mint teste hibás működését. A beteg sejtését azonban manapság csírájában elfojtja az orvos, mert megmagyarázza neki, hogy betegsége nem más, mint ez és ez... Ezzel a betegség mint információhordozó, mint partnerünk a fejlődés fáradságos útján, egyre inkább elveszíti szerepét, s megbélyegződik, mint olyan ellenség, akit minden eszközzel le kell győznünk. Feltűnő, hogy az orvostudomány kizárólag a betegségek elleni küzdelemről beszél. Ezek után ki csodálná, hogy éppen az orvosok nem képesek a betegséget mint olyant megérteni? Senki sem értheti és ismerheti meg azt, ami ellen „harcol”. Amíg az orvostudomány fel nem hagy ezzel a küzdelemmel, el kell viselnie sorsát, s ez nem más, mint hogy éppen a betegség dolgaiban nem kompetens, mert hiányzik belőle a megértés. Az első lépés a beteg számára az kell legyen, hogy betegségével harmóniát alakít ki, megtanul igent mondani rá. Ám ha orvosa is betegsége ellen küzdőnek tekinti őt, hogyan sikerülhetne ez neki? Az ellenállás mindig ellenállást szül, a küzdelem küzdelmet. Miként a háborút viselő kormányok is csak győzelmeikről számolnak be népüknek, a veszteségről soha, orvosi körökben is csak a betegségek fölött aratott győzelmekről hallunk. Ilyen sok győzelmi jelentés után lassan már

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

152

az ellenség nyomát sem volna szabad látnunk... Az ellenség azonban – hál' istennek – olyan hatalmas, hogy nem befolyásolják sem az injekciók, sem a tabletták, sem a sebészek szikéje. Hál' istennek – mondom én, mert a betegségek megszűnésével az emberi fejlődéstől is búcsút vehetnénk. Az ember csak azért gyógyulhat meg, mert beteg – betegség nélkül nincsen egészség. Az orvostudomány második legnagyobb, maga gyártotta ellensége a halál, ezt szintén megpróbálja legyőzni. Ez a foglalatosság ugyanakkor nyilvánvalóan megakadályozza abban, hogy közelebbről megismerje „az életet”. Az orvostudomány még nemigen jutott túl az élet egyes megnyilvánulásainak vizsgálatán. Az élet maga mint önálló minőség ezekben a professzionális körökben relatíve ismeretlen. Már csak azért sem érdemes csodálkozni ezen, mert ha belegondolunk, az orvostudomány a kezdetektől fogva mindmáig hullákon tanult – így inkább a halottak, mint az élők tudománya. Itt is ugyanaz az őstörvény érvényesül, mint az egyes ember sorsában. Az ember különös intenzitással mindig azzal kényszerült foglalkozni, amitől idegenkedik. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezt a kérdést, kissé gyanúsnak találjuk, hogy a betegségekkel és a halállal szemben éppen azokban van ellenállás, akiknek – saját bevallásuk szerint – az a céljuk, hogy másokon segítsenek. Aki idegenkedik valami-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

153

től, az nincs megbékélve azzal a valamivel, ebből pedig ismét csak tudattalan szorongás következik. A segítség tehát lelepleződik, mint a külvilágba áttolt küzdelem az igazi problémával, vagyis a betegségtől és a haláltól való megoldatlan szorongással. Aki felfogta, hogy mi a betegség, nem fog többé a „betegség elleni küzdelemről” beszélni. Aki megbékélt a halállal, nem fog többé a „halállal való versenyfutásról” beszélni, ha sikerült fenntartania egy ember testi funkcióit egy intenzív osztályon. Az egyik újság például kétségbeesett orvosokról számolt be. Kétségbeesésük oka egy fiatalember volt, aki a balesete után rövid ideig visszanyerte eszméletét, s ezalatt mereven elutasította – vallási okokból – a vérátömlesztést. Csodálkozva kérdezzük, miért voltak az orvosok annyira kétségbeesve? Remélhetőleg azért, mert nem volt olyan erős a hitük, mint a páciensé. Ha az orvostudomány hatalmi törekvései továbbra is ilyen mértékben terebélyesednek, lassan az alkotmánynak kell majd biztosítania a betegséghez és a halálhoz való jogot. A segítségnek azonban kellemetlen mellékzöngéje lesz, ha mindenáron, akaratunk ellenére is ránk tukmálják. Természetesen nem lehetünk egyoldalúak, s nem tehetünk úgy, mintha az orvosok volnának okai annak, hogy szegény pácienseik nem képesek színvonalasan feldolgozni a betegség és a halál jelenségét. A rezonancia törvénye szerint mindenki azt

s nincs kedve többé betegségéért viselni a felelősséget. hogyan bánjon a sorssal. A betegség azt jelzi. ezért van minden terapeuta olyan mélyen meggyőződve módszere hatékonyságáról! Ha egy társadalom elfelejtette. amilyen manapság a miénk. Normális ember ilyenkor nem megy oda a hűtőszekrényhez. A szimptómáknak jelző funkciója van. A technikában sokféle jelzőrendszer létezik. Az em- . hogy az ember kicsúszott a rendből. Minden beteg ember ahhoz a terapeutához kerül. amely akkor villan föl. Ezért nincs értelme az orvostudományt megváltoztatni. Ezért a világon a legkevésbé az a fontos. amilyent megérdemelnek. A betegséget szimptómák jelzik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 154 kapja. büszkén bejelentse. ha a hűtőtérben szokatlanul magasra emelkedett a hőmérséklet. aki az ő szintjének megfelel – s ez fordítva is így van. nem él többé a törvény szerint. csak a pácienseket – s könyvünkben éppen erről van szó. Esetünkben ez azt jelenti. amire rászolgál. s ha az elalszik. hogy megjavította a gépet. hogy meglazítsa a körtét. utat mutathatnak nekünk a betegség és a gyógyulás felé. Ez az egyes esetekre is érvényes. hogy a szimptómákat megszüntessük. A szimptómák maguk nem betegségek. s ha e jelzéseket helyesen értjük. elvárásaival maga neveli ki az olyan orvostudományt. hogy a betegek olyan orvostudományt kapnak. Ilyen például a mélyhűtőben a piros lámpa.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

155

berek „megjavításában” mégis egyre ez a groteszk eljárás ismétlődik. Alighogy felvillan egy szimptóma, az orvos megszünteti, s trükkjét terápiája sikerének könyveli el. Így keletkezik az a paradoxon, hogy az orvostudomány sikerstatisztikái kizárólag azon a tényen alapulnak, hogy az orvostudomány nem képes gyógyítani. Minden elfojtott szimptóma ugyanis arra kényszeríti az embert, hogy kikezeletlen betegségét egy másik szinten jelezze. Az új szimptóma elfojtása azután már a következő terápia sikere lesz, és így tovább. Bár a szimptómaeltolás fogalma éppen ezt az effektust fedi – a magas fokú specializáció miatt, hiszen a páciens a következő betegséggel a következő szakorvoshoz megy –, ez egyre kevésbé tűnik fel. Az ember mindig valamelyik ősprincípiumtól betegszik meg, soha nem a baktériumoktól, a vírusoktól, a mérgektől vagy hasonlóktól. Az embert meggyógyítani annyit jelent, hogy egészebbé tesszük, megszenteljük, közelebb visszük a kegyelemhez. A gyógyulás egy olyan tudatosodási folyamattal kapcsolódik össze, amely megbékíti a beteget azzal az ősprincípiummal (istenséggel), amely őt megbetegítette. Magától értetődik, hogy az így értelmezett gyógyulás nem az egyre fejlődő technikai segédeszközök, kifinomuló diagnosztikai módszerek, vagy a még magasabb szintű gyógyszervegyészet kérdése.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

156

A gyógyítás mindig papi aktus, amely túl van a tisztán anyagin. A gyógyítás ezért csak bizonyos korlátok között tanulható meg, a valódi gyógyító a természettől kapja papi legitimitását, a valódi gyógyító beavatott. Paracelsus és Hahnemann például ilyen természettől fogva beavatott volt. Ilyenek mindig voltak, s persze vannak is, bár hírnevük nem hasonlítható össze az előzőekével, de az igazi tudók mindig kevesen vannak – s ők magukon viselik a szentség bélyegét –, s ezek a kevesek azok, akik valójában a világot megváltoztatják. Az orvos Vlagyimir Lindenberg Utazás bensőnkbe című művében Buturlin azt mondja: „... de legkevésbé a bölcsek, a szentek, az imádkozók nélkül létezhet a világ. Bár nem láthatók, bár nem hallunk felőlük, mégis sokkal valóságosabbak, mint bárki más, mert egyedül ők az állhatatosak közülünk”. Tekintettel arra, milyen sok a beteg ember, a gyógyítóval szemben támasztott fenti követelmények valóságidegennek, irrealisztikusnak tűnhetnek. S valóban, aligha tudnánk feltölteni orvosi nagyüzemeinket ilyen valóságos gyógyítókkal. Napjainkban a betegbiztosítás fedezte privát orvosok sem olyan emberek, akik pácienseik lelki teljességével törődnének. Nem tartozik témánkhoz, ezért nem indokoljuk részletesen, vajon ezek a körülmények a ma orvostudományának előfeltételei, vagy következményei-e. Mi azt akarjuk bemutatni, hogy igenis vannak olyan gyakorlati módszerek,

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

157

amelyekkel a gyógyítást az ősprincípiumoknak megfelelően végezhetjük, de ehhez a nagy beavatottak tanait és utasításait kell követnünk.

Homeopátia
A homeopátiát Samuel Hahnemann (1755-1843) fejlesztette ki s adta tovább. A homeopátia a gyógyításban a legalapvetőbb ismeretekkel bíró módszer. Amióta csak homeopátia létezik, ellenfelei éppen olyan szenvedélyesen küzdenek ellene, amilyen szenvedélyesen képviselik hívei. A következőkben a homeopátiával részletesebben is foglalkozni fogunk. Nemcsak azért, mert a törvényhozók részéről felmerülő aktuális veszély sürgetőleg veti föl a nem orvosi körök iránti megértést, hanem mindenekelőtt azért, mert a homeopátia sokkal több, mint puszta terápiás módszer. Ha a homeopátiával közelebbről foglalkozunk, észrevesszük, hogy az univerzum valóságos gyógyító princípiumán alapul. A módszer konkrét terápiás felhasználását is ez a tartalom legitimálja. A továbbiakban a homeopátia példáján fogjuk bemutatni, hogy az ezoterikus világkép képes az egyes hatásösszefüggések olyan egyszerű, olyan világos reprezentálására, ami a materiálisan gondolkodó ember számára logikailag lehetetlenségnek tűnik.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

158

A legfőbb támadások a homeopátiás gyógyszerek előállítási módja ellen irányulnak. A homeopátiás gyógyszer „annyira híg”, hogy aligha lehet benne hatóanyag, mondják. Ezt a sajtó feltűnő hajthatatlansággal azon a példán demonstrálja a nyilvánosság előtt, hogy valamilyen kivonatból egyetlen cseppet a Boden-tóba vagy az Északi-tengerbe cseppentünk, szimbolikusan megkavarjuk, és kijelentjük, hogy a túlsó parton kimert üvegcse víz körülbelül a D 30-as homeopátiás hígításnak fog megfelelni. A bizonyítási eljárást még tudományosabbnak tartják, ha a gyógyszertárban vásárolnak öt különféle homeopátiás gyógyszert, s ezeket a legmodernebb eszközökkel egészen atomstruktúrájukig analizálják csak azért, hogy megállapítsák, mind az öt üvegcse alkoholt tartalmaz, meg némi szennyező anyagot. Ezzel a csalást le is leplezték, s „a nyilvánosság érdekében” hangosan követelik a törvényhozástól, hogy rendeleti úton lépjen fel végre a homeopátia ellen. Hogy magunk is áldozatul ne essünk ennek a homeopátiától tökéletesen idegen érvelésnek, nézzük meg először, hogyan is készülnek a homeopátiás gyógyszerek. Ezeknek a gyógyszereknek a kiindulóanyaga szinte bármilyen anyag lehet, a homeopátia azonban elsődlegesen mégis a következő három területből merít: az ásványok, az állatok és a növények világából.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

159

Vegyük például a nadragulyát vagy belladonnát (Bell.). E növény gyümölcséből készítik a kiindulóanyagot, amelyet ezért őstinktúrának is neveznek (szimbóluma = ∅). Ebből az őstinktúrából csak egy részt vesznek, kilenc rész oldószert adnak hozzá, például alkoholt, s a kettőt összerázzák. Ezt az összerázást, ami mindig pontosan meghatározott számú rázó mozdulatból áll, hatványozásnak nevezik. Az eljárás végeredményét Bell. D 1-nek nevezik, ez tehát a Belladonna első decimális hatványa. Ha ebből a Bell. D 1-ből ismét veszünk egy részt, és azt összerázzuk tíz rész oldószerrel, megkapjuk a Bell. D 2-t. Ezt a hatványozást ismétlik állandóan, s ez a következő sémához vezet: 1 rész Bell. D ∅ +9 rész alkohol = Bell. D 1. (az arány = 1 : 10) 1 rész Bell. D 1+9 rész alkohol = Bell. D 2 (az arány = 1 : 100) 1 rész Bell. D 2+9 rész alkohol = Bell. D 3 (az arány = 1 : 1000) 1 rész Bell. D 3+9 rész alkohol = Bell. D 4 (az arány = 1 : 10 000) 1 rész Bell. D 4+9 rész alkohol = Bell. D 5 (az arány = 1 : 100 000) 1 rész Bell. D 5+9 rész alkohol = Bell. D 6 (az arány = 1 : 1 millió) 1 rész Bell. D 6+9 rész alkohol = Bell. D 7 (az arány = 1 : 10 millió) ↓

mindnyájan tudjuk. nem más. D 1000-es és D 10 000-es hígításban is. de D 200-as. A homeopátia mégis ezekkel a „magas hatványokkal” dolgozik – Hahnemann minden terápiás kúrájában szinte kizárólag a harmincadik hatványt használta. a Belladonna 30 a Belladonna 200-tól semmiben sem különbözik . a Belladonna feliratra egyáltalán nem szolgál rá. D 30 (az arány = 1 : 1 kvintillió) Bár táblázatunkat a D 30-nál befejeztük. az korántsem jelenti azt. Nos. D 30-as. D 500-as. s ennyiben.mindkettő tiszta alkohol. A fenti séma szerint a belladonna D 200 egy rész Belladonnához annyi alkoholt használ fel. . hogy az egyes szám mögé 200 nullát kell raknunk. Minden. Mindegyik homeopátiás gyógyszer kapható a legkülönfélébb hatványokban. ha úgy nézzük-. ami a D 23-as hatvány után történik. mint D 12-es. például Belladonnát ugyanúgy vehetünk D 3-as hígításban. mint az alkohol rituális összerázása. hogy már a D 23-as hatványban sem lehet egyetlen molekula sem az ősszubsztanciából (példánkban a Belladonnából). D 29+9 rész alkohol = Bell.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 160 1 rész Bell. hogy egy orvosság hatványozásának itt be kell fejeződnie. Ha a kémia szintjén nézzük.

amelyeknél a hatványok 1 : 100-zal lépnek előre a decimális 1 : 10 előrelépés helyett. vagy 7 globuli. hogy léteznek az úgynevezett Chatványok is. amit felirata ígér. Az ezzel összefüggő szakproblémák itt most minket nem érdekelnek. A valódi homeoterapeuta azonban azért használja a D 30-as hatványt. Ha például egy páciensnek felírják a D 6-ot. már nem az anyaggal dolgozik. A C-hatványok esetében – ezek tulajdonképpen az eredeti hatványok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 161 Ellenfelei most örülnek. hogy az orvosságban „semmi” sincs abból az anyagból. . hogy biztos lehessen benne. A homeopátiás gyógyszerek ugyanis nemcsak folyékony formában kaphatók. ebből. ezért előnyben is kell részesítenünk őket – természetesen még hamarabb hagyjuk el az anyagi szintet – a C 12-től az ősszubsztancia nyomát sem találjuk az orvosságban. ezek a globulik. hanem kis tejcukorgolyócskák formájában is. A teljesség kedvéért meg kell említenünk. hogy a homeopátia a „semmivel” dolgozik. a zavar csak nő. minden két órában egy adagot kell bevennie. Ezeknél a tejcukor az oldószer. de a terápiában jobban alkalmazható. Hahnemann késői periódusában azután előállt az LM-hatvánnyal is (kvintacentimális hatvány). az adag mindig 7 csepp. hiszen ezzel beigazolódott. Ha már az a tény is problémákat okoz. ez a magas hatványoknak felel meg. mondjuk. amely az alkoholt helyettesíti. ha ezeknek az orvosságoknak az adagolására gondolunk.

hogy most bevesz 7 cseppet valamiből. „amelyben már abszolúte semmi nincsen”. s aztán hat hétig semmilyen más gyógyszer szóba sem jöhet. Legközelebb viszont ugyanez az asszony egészen más gyógyszert kap a saját mandulagyulladására. míg a D 200-ból egyetlen egyszer. akik a homeopátiát egyszerűen babonának tartják. A gyógyszerkonzumáláshoz szokott polgárnak igen különös érzés lehet. A zavarodottság csak nő. használati javaslat nincsen. ha azt hallja. Az információ mint gyógyeszköz Ne csodálkozzunk tehát. ami a férjének a mandulagyulladásnál segített. hogy semmiképpen sem írhatók le olyan címszavakkal. ha azt éljük meg. s hat hét múlva majd jelentkezzen – s mindezt a 200-as hatványnál.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 162 A harmincadik hatványon (D 30) lévő gyógyszerből a páciensnek napjában csak egyszer szabad bevennie egy adaggal. túl sok a tisztázatlan részlet. mint placebo-effektus. hogy a homeoterapeuta ugyanazt a gyógyszert írja fel egy asszonynak a visszereire. spontán gyó- . Ezek annyira egyértelműek. A másik oldalon viszont ott vannak a módszer sikerei. Az is feltűnő. így könnyű dolguk van a gúnyolódó ellenfeleknek. hogy a gyógyszerekhez semmiféle utasítás.

Minden funkcionális bizonyítéknál sokkal érdekesebb ugyanis az. Voll-féle gyógyszerteszt és így tovább. Az azonban még tudományos magyarázatra szorul. akik azt nem tudják és nem is akarják megérteni. Ha így volna ugyanis. hogy mi bármit bizonyítani akarnánk azoknak. hogy miért hajlandók az állatok is képzelőerejük segítségével a homeoterapeuta sikereit gyarapítani. hogy hogyan és miért éppen a homeopátia képes gyógyítani. hogy a homeopátiás módszerek hatékonysága messze megelőzi bármilyen akadémikus orvostudományi eljárás hatékonyságát. amiről bárki meggyőződhet. aki egy harminc éve homeopátiás gyakorlatot folytató orvost azzal gyanúsít. Ez olyan tény. hogy miért nem próbál ugyanennyi sikert elérni a placebohatással. Figyeljünk meg .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 163 gyulás vagy autoszuggesztió. Inkább azt emelnénk ki. ha a következő két fogalmat – az információt és az információhordozót – megkülönböztetjük egymástól. Naiv és ostoba az. A fenti ellentmondások gyorsan feloldhatók. és miért. Kolisko-féle kapilláris dinamolízis. hogy ez viszont minden pontjában ellentmond a szokásos orvosi elképzeléseknek. hogy kizárólag betegei képzelőerejével gazdálkodik. aki akar. Itt azonban szó sincs arról. A homeopátiás gyógyszerek hatásosságát illetően itt egész sor tisztán kísérleti bizonyítékot sorolhatnánk föl-például Pfeifer-féle kristallizáció. szégyellhetné magát az akadémikus orvostudomány.

Egy könyvvel ugyanez a helyzet. melyiken van a zene. a spektrálanalízis eredményei. végül kaphatunk egy listát. Az előadás vagy a zene az információ. és melyiken az előadás. A könyv papírból.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 164 egy magnókazettát: egy műanyag tokból és egy feltekert műanyag szalagból áll. Az információhordozó a legkülönbözőbb szubsztanci- . tehát nem állapítható meg. Mondjuk. a pontos kémiai összetétel és így tovább. csak éppen a felirat különbözik rajtuk. Egy dolog azonban biztosan nem merül fel többé az analízis során. nem tudjuk megmondani. Az. vászonból és nyomdafestékből áll. hogy analizálják egészen az atomstruktúrájáig. amelyen rajta áll a könyv súlya. Ha két kazettánk van. hiszen nagyjában-egészében minden könyv ugyanabból az anyagból áll. s ez Európa története. a laborban nem mérhető. a kazetta maga pedig az információ hordozója. Ha ezt a könyvet odaadjuk egy tudósokból álló csoportnak azzal a megbízatással. A homeopátia ellenfele szemszögéből tulajdonképpen a teljes könyvkínálat egy nagy csalás. amelynek a továbbjutáshoz materiális hordozóra van szüksége. hogy a különböző címeknek különböző tartalmak felelnek meg. pontos méretei. A könyv tartalma – a tulajdonképpeni információ – az elemzés folytán elvész. Erre a kazettára felvehetünk egy koncertet vagy egy előadást. Az információ mindig valami nem materiális. hogy a tartalma Európa története. s nincsen rajtuk felirat.

lemez. mégis mindig ugyanazt a feladatot tölti be. aki beteg. A testben csak a betegség lábnyomai mutatkoznak meg. mert minden anyag már magában is „beteg”. A betegséggel kapcsolatban mondtuk már. a gyógyításnak mindig a tudat kitágulásával kell együtt járnia. Általában elsődleges az információ. Ugyanebből tíz további kötet sem juttat több információhoz. ugyanakkor ugyanazon információk számára megfelelhetnek a legkülönbözőbb hordozók is. Az anyag mint olyan nem betegedhet meg. másodlagos.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 165 ákból állhat – lehet kazetta. Fontos maga az információ. hogy mindig az ember az. a hordozó nem olyan fontos. kő. Ha Goethe Faustját meg akarom ismerni. Mint már korábban is hangsúlyoztuk. ez az egy kötet elegendő lesz az információ továbbításához. Ezt az egyszerű példát alkalmazzuk most az általunk vizsgált problémára. papír. fémbe karcolva vagy éppen rámondták egy szalagra. hogy papírra van-e nyomva. Ugyanazok az információhordozók a legkülönbözőbb információkat adhatják tovább. hogy közvetítse a beteg számára hiányzó információt. fa. A tudat kitágulása információáramlást jelent. fém. alkalmasnak kell lennie arra. Ha egy tabletta arra tart igényt. levegő és így tovább –. hogy „gyógyszernek” nevezzük (azaz az üdvösség közvetítőjének). Ha kapok egy példányt Goethe Faustjából. . nem az anyag.

amely szerint az ember a mikrokozmosz. . akkor ebből az ember-mikrokozmoszból hiányzó valaminek a makrokozmoszban is meg kell lennie. az állat stb. Minél hosszabb ideig rázzák rituálisan az anyagot. s a megszabadított információt olyan alkalmas információhordozóhoz kössük. A makrokozmoszban minden princípium. növény vagy állat válik egyedivé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 166 Ha emlékszünk még arra a megfelelésre. hogy az ásvány. Ehhez azonban az kell. megszabadítsuk materiális kötöttségétől. Az előbbiekben leírt folyamat során a növény lényegét. lelkében rejlik. A homeopátiában a hatványozással éppen ez történik. mint ásvány. s az ott lelt információt elfogyasztathatjuk a beteggel. információját leoldjuk testi megjelenési formájáról. annál magasabb lesz a hatvány. neutrális információhordozóhoz – ilyen az alkohol vagy a tejcukor – kötik. a növény. Egy gyógynövény lényege éppen egyediségében. Ha egy emberből éppen hiányzik egy ősprincípium – az orvos is azt kérdi: Mi nincs rendjén? – megkereshetjük azt a makrokozmoszban. amely annak az ősprincípiumnak a megjelenítője. individualitását fokozatosan (!) leválasztják a növény testi megjelenési formájáról. amelyek az ő testi szervezetében kifejlődik. amely képes azt továbbadni. s a szabaddá váló információt egy új. annál jobban kioldjuk a lényeget az anyag fogságából. tehát annál erőteljesebben lesz képes információit a nem anyagi térben kifejteni.

A hahnemanni értelemben vett homeopátia nem „egészen kis mennyiségű gyógyszerrel” való terápia. mert a homeoterapeuták egyik. Aki megértette. hogy a D 200as oldatból gyakran elég két csepp vagy két globuli. szinte kizárólag a D 30-as hatvány fölött dolgozik. Mivel a valódi homeoterapeuta számára csak az információ érdekes. a homeopátia lényege a hatványozás. hanem anyagi értelemben vett gyógyszer nélküli terápia. Ezért nincs annak a bizonyos példának („egyetlen csepp a Boden-tóban”) semmiféle kapcsolódása a homeopátiához. s az addig gyógyíthatatlan betegség örökre megszűnik. így hatásuk testi kitérőket tesz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 167 Ezért növekszik a hatékonyság a hatványozással olyan mértékben. mert mint már könyvpéldánknál elmondtuk. 100 névjegykártya nem mond többet egy címről. az felismeri az anyag hígítási és hatványozása közötti különbséget. Ezt azért hangsúlyozzuk. Ha a beteg két globuli helyett véletlenül egy fél kilót venne be az orvosságból. mert az alacsonyabb hatványok még anyagi nyomokat is tartalmaznak. mert a homeopátia nem a hígításon múlik. ugyanabból a könyvből 10 példány sem hordoz több információt. önmagát „kritikusnak” nevező csoportja tiltakozik a magas hatványok ellen. hogy a hatványozás fokozatos „átszellemítési folyamat”. se kevesebb. az alacsony hatványokat pedig anyagi elméleteken keresztül be akarja illeszteni az akadémikus orvostudomány gon- . akkor sem történne se több. mint egy. ezért is kell gyakrabban szedni őket. mint egy.

Ebből a szempontból a különböző szubsztanciák csak abban különböznek egymástól. ezzel mindig árulást követnek el. amelyekre a betegnek szüksége van. Hogyan tudom megállapítani. és hogyan ismerem föl. az orvoslás teljes spektrumára nézve érvényes.” A hasonlóság elve Miután megpróbáltuk megmagyarázni a homeopátiás gyógyszerek előállításának és hatékonyságának elvét. a gyógyszer nem látható. Nem a testen múlik. rátérünk a dolog lényegére. hogy melyek azok az információk. Már Paracelsus is azt mondta: „Amit a fogak rágnak. s csak saját neurózisukról állítanak ki bizonyítványt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 168 dolkodási rendszerébe. Ha nem kompetens követők ezoterikus diszciplínákat más rendszerekbe akarnak beilleszteni. A hasonlóság törvénye a homeopátia magva. A hasonlóság törvényének konkrét alkalmazása a következőképpen történik: majdnem minden természetben található szubsztancia mérgező. az nem gyógyszer. hogy makrokozmikus területen miben manifesztálódnak ezek a hiányzó információk? A válasz Hahnemann klasszikus megfogalmazásában így szól: „Similia similibus curantur” azaz „Hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani”. hanem az energián. hogy a mér- .

növény stb. Így kapják meg egy bizonyos szubsztancia mérgező. Bár a mérgezéssel előidézett betegségkép mindig csak egy bizonyos test individuális.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 169 gező hatás beállásához melyikből milyen adagra van szükség. mégis leírható az anyag jellemző hatásmechanizmusa. akkor ez a szer „simile”. akinek tünetegyüttese feltűnően hasonlít ahhoz a betegségképhez. hogy attól megbetegszik. hanem hatványozott formában kapja.). ha ugyanazt a szubsztanciát különböző individuumokon kipróbálják. hogy mérgező legyen. . amelyet egy bizonyos szer az egészségesen előidézett. Így például a főzősóból jóval nagyobb adagra van szükség ahhoz. szubjektív reakcióját mutatja. A gyógyszert tehát úgy próbálják ki. Az emberi szervezetben azonban bizonyos mennyiségtől kezdve minden szubsztancia mérgezési tüneteket okoz. A fellépő tüneteket a legpontosabban megfigyelik és feljegyzik. illetve gyógyhatásának képét. mint a higanyból. A homeopátia gyógyszereit egészséges embereken ellenőrzi: egy egészséges szervezetű ember annyit vesz magához valamely szubsztanciából (legyen az ásvány. azaz a megfelelő orvosság. A beteg azonban a gyógyszert nem anyagi (mérgező). Ha az orvos olyan beteget talál. hogy egy egészséges ember beveszi és megbetegszik tőle. amely képes a beteget meggyógyítani.

akkor ennek a páciensnek a Belladonna lesz a megfelelő orvossága hatványozott formában. A homeopátia úttörői a gyógyszerek ezreit ellenőrizték saját testükön észlelt mérgezési tünetek útján. Nyilván az sem véletlen. Mert similia similibus curantur – hasonlót a hasonló gyógyítja. aki szabad akaratából lemerül a betegségbe. Gondoljunk itt Krisztusra. mint a beteg. úgy lesz valódi gyógyító abból az orvosból. amely hasonlít a Belladonna által okozott mérgezés tünetegyütteséhez. Itt mutatkozik meg ismét a polaritás törvényének óriási jelentősége: ami az egészséges ember számára méreg. Az orvos megbetegítette magát. hogy homeopátiás úton – a hasonló szenvedés útján – megválthassa az emberiséget. A homeopátia tulajdonképpeni jelentése: homoion = hasonló. például a Belladonna mérgező hatása következtében az egészséges embernél karakterisztikus tünetekkel járó betegséget idéz elő. olyan tünetegyüttese van. aki Istenként szabad akaratából lett szenvedő ember. aki nem szedett Belladonnát. . hogy a görög pharmakon szó jelentése egyszerre méreg és orvosság. Ahogyan a hatványozás által gyógyszer lesz a méregből. Ha egy beteg embernek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 170 Ismételjük meg még egyszer: egy bizonyos gyógyszer. pathein = szenvedni. az a betegnek orvosság. mert így szenvedése által hasonló helyzetbe kerül. így együtt szenvedett pácienseivel.

bűnös formájukban. az anyagi megjelenési mód sötétségéhez kötve. mert ők maguk sincsenek még megváltva. egyre világosabbá válik előttünk a homeopátia munkamódszere. A makrokozmosz szintén tartalmazza ezeket az ősprincípiumokat. a szentnek a mérgező az ellenpólusa. s testében materializálódik. hogy így esetenként a helyes. mert az egészségesnek. őt uraló princípium belezuhan az anyagiba. Ezért is mondtuk fentebb. Az anyagivá vált ősprincípium megmérgezi őt. illetve gyógyító hatása szempontjából a teljes makrokozmoszt ellenőrizte. A homeopátia csak akkor teljesítette feladatát. Ha felidézzük azt. de zuhanó. hogy anyagi szubsztanciák soha nem gyógyíthatnak. megbetegszik. egyre újabb és újabb anyagok vizsgálatára kerül sor. megmérgezi magát. dacára annak. Az ember mint mikrokozmosz nem anyagi egységek formájában valamennyi ősprincípiumot magában hordozza. Ha az egészséges ember az ősprincípiumot anyagi megjelenési formájában magához veszi. A beteggel is ugyanez történik. „meghülyül” (Fritsche). A betegben az egyik. A zuhanás az ideák világából az anyag birodalmába a princípiumot mérgezővé teszi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 171 Bár a homeoterapeuták gyógyhatás szempontjából hihetetlenül sok anyagot megvizsgáltak már. . a „hasonló” gyógyszer kiválasztása egyre nehezebb lesz. amit az asztrológiával kapcsolatosan az ősprincípiumokról mint betegségokokról mondottunk. ha mérgező.

Az akadémikus orvostudomány allopátiásan gondolkodik. Az ellentétek princípiuma ellentmond a világtörvénynek. A hasonlóság elvével Hahnemann egy ősprincípiumot fogalmazott meg érvényesen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 172 ezért megbetegszik. vagy sem. bár hatásokat kiválthatunk vele. de a nem anyagi szinten. amire szüksége van. A beteg azt kapja. mint normálisan – 5. A kapott információ gondoskodik arról. s így visszaváltoztatta nem anyagi formájába. A homeoterapeuta. A gyógyulás csak a hasonlóság folytán következhet be – ezért bármilyen terápiás módszert lemérhetünk azon. ezért éli meg mérgező hatását a test szintjén. tehát ellentétek – per contraria – útján próbál gyógyítani. A hiányzó ősprincípiumot bár a makrokozmoszból származik. hogy a homeopátiás alapelv szerint épül-e fel. ezt a hiányzó ősprincípiumot nyújtja betegének gyógyszerül. teste hirtelen körülbelül hatszázszor annyi ként fog kiválasztani. a nagy Paracelsus már Hahnemann . Az ellenállás mindig ellenállást teremt. de gyógyítást nem. A kiválasztás kísérletileg mérhető: ha a páciens egy adag Sulfur D 200-at kap (ként). melyik ősprincípiumtól betegedett meg a páciens. hogy a testi szinten anyagivá és mérgezővé vált ősprincípium kiválasztódjék.76 grammot naponta. hogy kitalálja. a hatványozás eloldotta a makrokozmosztól. Ezt minden nagy orvos tudta. Szüksége lesz tehát erre az ősprincípiumra. akinek az a nehéz feladat jutott.

amely a betegséget kicsiben a bűnbeesés megismétlésének tartja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 173 előtt 200 évvel azt mondta: „Egy betegséget semmiképpen sem lehet per contraria – tehát az ellentétes szerekkel – gyógyítani. mert homeopátiás struktúrája most már érthetőbb lesz. csak a hasonlóval” (sed quodlibet suo simile). hogyha egy betegség arzénikum jellegű.” Paracelsus már ismerte a hasonlóság elvét. az anthrax anthraxot. Ha valaki a Szaturnusz princípiumától szenved. azt megmutatja a kúra. és nem tarka színekre stb. Paracelsus a Paragranumban azt írja: „Tudod. A fentiekben felvázolt módszerekben közös az a szemlélet. s az ugyanolyan anatómia kölcsönösen gyógyít. ezért minden gyógyulásnak kicsiben megváltási folyamatnak kell lennie. amint a mérget is méreggel gyógyítjuk. . Végezetül idézzük emlékezetünkbe az előző fejezetben felvázolt asztroterápiát. de még nem ismerte a gyógyszerek hatványozás útján való előállítását. Ehelyett gyógyszereit alkimista úton hozta létre. de a hatványozástól eltérő módon. Ezért van szüksége a depressziónak sötét teremre. Ezért gyógyítja egyik ember a másikat – mert ugyanaz az anatómiája. A gyógyszer alkimista elkészítésénél a méregből szintén transzmutációval lesz gyógyszer. gyógyszerként a Szaturnusz-princípiumot írjuk fel neki. Mert az arzénikum arzénikumot gyógyít.

hogy még nem nyert beavatást.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 174 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. Néggyel mit érsz? Ötölj. Aki mindenáron kerülni kívánja. Herbert Fritsche Most idesüss! Egy tizet üt. kettőt leüss majd hármat ossz: meggazdagodsz. csak azt árulja el. boszorka szól! Hét – s nyolcra vigyázz! . hatolj.

A számoknak azonban szintén megvan az ellentétes pólusú aspektusuk. Beszéltünk már az idő polaritásáról.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 175 Elér a gyász. a számok esetében is csak mennyiségeket ismerünk. egyszerű szójátékra gondolunk. Püthagorasz – aki az ősi Egyiptomban az . a számok a teremtés alapmintájaként és ősszimbólumaiként jelennek meg számunkra. Amint manapság szinte kizárólag az idő mennyiségére vagyunk tekintettel. kilenc is egy. három fokot stb. Ez a boszorka-egyszeregy! Goethe: Faust (Jékely Zoltán fordítása) Goethe Boszorkányegyszeregye alig érthető a ma embere számára. tíz: megmeredj. pedig hát ez Goethe esetében ugyancsak merész feltételezés. Például a hármas szám mindig valamilyen mennyiséget jelent számunkra: három almát. mennyiségi és minőségi aspektusáról. Gyakran értelem nélküli. Ha megértjük a számok minőségét. s ez a minőségük. három litert.

s ezzel a függőleges gondolkodás elveit követte. A matematikában a mai napig érvényesek a tételei. egy magasabb rend valóságai. hogy a szám a világ legelemibb építőköve. gyökere. nem is ők teremtették. a számokban megnyilvánulnak a teremtés törvényei és titkai – a számok leképezik a teremtés folyamatát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 176 ezoterikus tanok beavatottja volt – azt tanította. hogy akárcsak megközelítőleg is bejárnánk a számmisztika óriási birodalmát. sem a nyelveket nem az emberek találták ki. holott a számokat és a matematikai összefüggéseket elsősorban minőségi szinten szemlélte. nekifogott a Biblia-fordításnak. Ezért – amennyire ez további gondolatmenetünk szempontjából szükséges és segítségünkre van – bemutatjuk a számok néhány minőségi jellemzőjét anélkül. A gravitáció törvényét hasonlatnak tekintette. egy magasabb valóság hasonlatainak tartotta. Sem a számokat. . Amikor Isaac Newton felfedezte a gravitáció törvényét. Hívei és követői a gravitáció törvényét csak kíváncsiságuk kielégítésére használták. Ha helyesen nézzük. A zseniális szellemet éppen ez különbözteti meg követőitől. csak rájuk találtak. A számok ősminőségek. s többek között könyvet írt Dániel próféciáiról és János apostol Jelenések Könyvéről. s ezzel bebizonyították értetlenségüket.

Ez az eljárás általánosan ismert a számjegyek összegének meghatározására. hogy kivétel nélkül minden szám az első 9 számjegy különböző megnyilvánulása. összegzés . s ezeket addig adja össze. hogy elemeire bontja. Csak kilenc számjegy van. Ha ezeket kimerí- * redukció (latin) jelentése: csökkentés addíció (latin) jelentése: hozzáadás. mégpedig úgy.* A teozófikus redukció a több számjegyű számot egy számjegyre vezeti vissza. Például: 10=1+0=0 11=1+1=2 12=1+2=3 13=1+3=4 2311 = 2+3+1+1 = 7 666 = 6+6+6 = 18 = 9 Ebből a műveletből következik. amíg egyetlenegy számjegy nem lesz belőlük. a teozófikus redukciót és a teozófikus addíciót.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 177 Az ezotéria a számokkal kapcsolatban elsősorban két számtani műveletet használ.

vagyis 1. megmutatkozik a számsor felépítésében rejlő belső struktúra. Ezáltal az 1-től 9-ig tartó számjegysor minden fejlődés és teremtésfolyamat alapmintáját adja. Például: a 3-as szám teozófikus értéke 1+2+3 = 6 a 4-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4 = 10 a 7-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4+5+6+7 = 28 a 28 redukálható 2+8 = 10 = 1+0 = 1 Ebből az következik. 10-es mind ugyanaz. 7-es. hogy az 1-es. hogy az első ciklus (0) teljes: 10. mert: . 4-es. Meg kell állapítsuk. hogy 4 = 10 = 1 7 = 10=1 tehát 4 = 7 Ha ezt a két műveletet szisztematikusan alkalmazzuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 178 tettük. hogy egy adott számot valamennyi benne rejlő számmal aritmetikusan összeadunk. csak más szinten. mondhatjuk. Itt ismét elkezdődik az 1-től 9ig vezető fejlődés. A teozófikus addíció abból áll.

de magasabb szinten. mert a 4-es szám az 1 egységet reprezentálja. Így leírhatjuk. hogy 1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 és így tovább. 13. 19 stb.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 179 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1 Láthatjuk. Ellenőrizzük: . 7. hogy a számsor hármasával felosztható. 16. 4. hogy az első függőleges sor minden számjegye (1. 10.) ugyanannak az egységnek különböző formája. Láthatjuk.

ezek pedig a következő rendszerben vannak: 1 4 2 3 Minden teremtés és fejlődés hármas lépésekből áll. Végső elemzésben tehát minden szám a négy első számjegyre redukálható. amelyet a legkülönbözőbb megfogalmazásokban adtak tovább. a negyedik lépés már az első hármas egység ismétlését vezeti be egy új szinten.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 180 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1+0=1 13=1+3=4=1 16=1+6=7=1 19=1+9=10=1 és így tovább. mint például a . Ezoterikus körökben ez ősrégi tudás.

A Föld azonban nem tiszta princípium. egyrészről az első teremtő hármasság passzív következménye -4 = páros szám = női (-). újrakezdés egy új szinten. bipoláris.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 181 négy elem. az egység (1-es) és az oppozíció (2-es) kapcsolatának eredménye. Az ellentétpár tagjai között a kiegyenlítő. ebből indul ki az impulzus. hanem az első három keveréke. A 2-es a befogadó. a nőies princípium. a Víz és a Levegő után a negyedik elem a Föld. A 4-es önmagában semmi újat nem hoz. . a püthagoraszi tetraktisz. amely képes felvenni az 1-es teremtő impulzusát (oppozíció. a semleges közvetítő a Levegő-elem. „Jod Hé Vau Hé” tanában. Az őstörvényt a mi korunk a dialektikában találja meg: tézis-antitézis-szintézis. passzív. s mint ilyen: eredmény. a formálható Víz. Így ez aktív. Ez a négy klasszikus elem tehát ősprincípium. A Tűz. teremtő princípium. teremtő princípium. a magába fogadó. A négy első számot a következő ősideákhoz rendelték: Az 1-es az eredeti egységet reprezentálja. A 3-as közömbös. ugyanakkor másrészről egy új szint aktív újrakezdését jelöli -4 = 1. antagonizmus). De az elemek klasszikus tana is ugyanezt az összefüggést fejezi ki: a Tűz aktív. férfias. és így tovább. a kabbalisták tetragrammatonja. az 1-es viszont pozitív (+). amelynek ellenpólusa vagy antagonisztikus ellentéte a passzív.

függőleges irányban – segítségével képesek lesznek rá. Szám Princípium Polaritás Elemek India Mágia 1 aktív + Tűz Tejas szalamander akarni 2 passzív – Víz Apas vízisellő merni 3 egyensúly + Levegő Vájú tündérek tudni 4 eredmény – Föld Prithivi gnómok hallgatni . hogy ezt a négytagú ősprincípiumot a legkülönbözőbb rendszerekben és szimbólumokban felismerjék.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 182 nem szabad összekevernünk őket megjelenési formájukkal. amely az első négy ősprincípium szimbolikus analógiáit mutatja be. a vízzel. s nyelvükben különböznek egymástól (lásd a táblázatot). a levegővel és a földdel. kultúra és vallás ugyanazokat az univerzális összefüggéseket tartalmazza. Ez a táblázat önmagában lehetővé teszi azt a felismerést. bár ezek valóban az ősprincípiumoknak megfelelő reprezentánsok. a tűzzel. s csak szimbólumaikban. hogy végső soron minden rendszer. A következőkben egy táblázattal ismertetjük meg önöket.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 183 Állatöv oroszlán (") skorpió (#) sas János sasszárny Hé Biná kelyhek kőr nyugat vízöntő ($) bika Máté emberfej Vau Jecira kardok pikk dél bika (%) angyal Lukács bikatest Hé Assia érmék (pentákel) káró észak az apokalipszis oroszlán állatai Evangélisták Szfinx Kabbala Márk macskaláb Jod Kabbalisztikus Azilut világok Tarot Kártya Égtájak botok treff kelet A számok struktúrájával is azt akartuk bizonyítani. hogy a teremtés mindig hármas lépésekben történik. csak az első hármasság valamilyen ismétlése: . ezen túl sosem jöhet létre semmi alapvetően új.

ami megint csak azt mutatja. hogy a hármasság az alapteremtést ábrázolja. A hármas számot követő számjegyek geometrikus megfelelői kizárólag háromszögekből épülnek fel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 184 Ez az összefüggés a geometriában is kimutatható. s a négyes számtól kezdve már csak ismétlések következnek: 3 = háromszög 4 = négyzet 2 háromszögből 5 = pentagramm 3 háromszögből 6 = hexagramm 2 háromszögből . A 3-as szám geometrikus ekvivalense a háromszög.

Isten annak az egységnek a fogalma. a polaritás tapasztalatából mégis szükségképpen . hogy az 1-es számjegyet mindig is a Teremtő Istennel azonosították. amely bár nem hozzáférhető az ember számára. nem lepődhetünk meg azon.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 185 7 = hétágú csillag 4 háromszögből 8 = nyolcágú csillag 4 háromszögből 9 = kilencágú csillag 5 háromszögből 10 = tízágú csillag 6 háromszögből Az egység Ha a számsor fejlődését analógiásan a teremtési folyamat kulcsának tekintjük. az „egy Istennel”.

látensen megbújnak benne az összes többi számok. hiszen 1 x 1 = 1 és 1 : 1 = 1. hogy ennek meg kell legyen az ellentéte is. ez pedig az egység. ami nem poláris. Az egyes mindig megőrződik az összes többi szám saját megnyilvánulási formájában is. ) Az egyes számot önmagában sohasem valósíthatjuk meg. apa nélkül nem lenne fiú. Ezt az eredeti. Ebből a definícióból következik. a poláris világ létéből ugyanilyen biztonsággal következtethetünk egy nem poláris. csak kiterjesztése által észlelhetjük. mindenható Istenre. Az egyes szám önmagában nem sokszorozható. nem változtatható. . mert minden emberi elképzelés poláris. Ha az ember mint korlátozott tudatú poláris lényt ismeri fel önmagát. Az egyes minden lehetőséget magában foglal. Teremtő nélkül nem lenne teremtés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 186 következik. Így maga Isten is csak a teremtésen keresztül válik felfoghatóvá. (Hasonlítsuk csak össze a mondottakat a parancsolattal: Ne csinálj magadnak faragott képet. akkor a polaritás törvényéből az következik számára. hogy valamennyi elképzelésünk Istenről téves kell legyen. képzelőerőnk azt. Egység nélkül polaritás sem lenne. számunkra megközelíthetetlen egységet nevezzük Istennek. ott feltételeznünk kell az egységet. Ahol kettősség van. Ahogyan a gyermek létéből bizonyossággal következtethetünk az apa létére. nem képes felfogni.

de ő is ott van minden teremtett dologban. megkezdődik a teremtés folyamata. Az aktív 1-nek meg kell teremtenie önmagából ellenpólusát. . hiszen a végesség. amikor az Istenség önmagára akar ébredni. Az Isten viszont végtelen. élő. amely tükréül szolgál. de az Univerzum nem fogja át Istent. mert akkor nem volna ő az egy Isten. Térben és időben végtelennek kell lennie. akkor Istennek mindent át kell fognia. Az 1 nem észlelheti önmagát mint 1-et. szüksége van a polaritásra. Az egységnek ebben az állapotában nincsen megismerés. Ha Isten mindenható. mert a megismerés szubjektumhoz és objektumhoz kötődik. ő maga azonban nem tartalmaz más számokat. ami nem 1. amíg nincsen semmi. meg akarja ismerni önmagát. Isten átfogja az univerzumot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 187 Ugyanez érvényes az Istenségre is: benne foglaltatik minden. a kezdet és a vég a polaritás fogalmai. ami a valóságban létezik. abban a pillanatban. Rajta kívül nem létezhet semmi más. véges és korlátolt. Rajta kívül nem létezhet semmi. Hogy emberi nyelven fejezzük ki magunkat. a korlátoltság. Semmi sem növelheti és semmi sem csökkentheti: ő oszthatatlan. tiszta szellem. Az egyes ott van minden számban. Valamennyi forma alá van vetve a térnek és az időnek.

hogy a lények és a számok végtelen sokaságát önmagából és saját képére megteremthesse. megteremtődtek a poláris. annak a 3. közömbösíti. a tökéletes szám: háromszor kopogjuk le a fán. Ízisz. ha kettő lenne. vagy a meghasonláshoz vezetne. pontnak. reflektív szám: Megtörtént a hasadás. A kettesből azonban szintén kényszerűen meg kell születnie a hármasnak. mint azt már a számok strukturális elemzésekor láttuk. az a vég nélküli antagonizmushoz. Ozirisz és Hórusz. passzív. Eliphas Levi ezt a következő szavakkal fejezi ki: „Ha Isten csak egy lenne. amely még nem lépett a materialitás területére. Brahma. A 3-as a nemzőképes polaritás eredménye. Visnu és Siva. akkor nem lehetne sem teremtő. sem atya.” A 3-as szám tehát. a hármas egységben foglalja össze. A népnyelvben is a hármas a teljes. azt a tökéletes teremtést reprezentálja. mint női. s az 1-esből következett kettősséget új. hármat találhatsz. amely az 1-es és a 2-es ellenpólusok közötti feszültséget feloldja. Szentlélek. A hármas egység e misztériumát próbálják kifejezni a vallások: Atya. három a magyar igazság . Fiú. magasabb egységben. Ezért három. és ez minden dolgok számára meghasonlást vagy halált jelentene. ellentétekből álló világ alapjai. három próbát kell kiállni a mesében.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 188 A teremtés hármassága Így születik a 2.

mert ha így volna. A példákat a végtelenségig sorolhatnók. Isten továbbra is átfogja. Számunkra abból. Ha ezt a gondolatmenetet következetesen végigjárjuk. emberekre azonban mindez paradox módon hat. az következik. az alkímiában a három lényegi alkotórész: a só. széle és magassága van. még meg nem nyilvánult Isten. Az időt múltra. mint az egy. hogy az univerzum valójában nem is létezik. hogy Isten önmagából teremtett. változó. A teret is átfogja a hármas: hossza. az alapszínek száma három: kék. piros. hogy a teremtés minden szinten hármas felépítésű. Isten nem lenne többé mindenható. szilárd vagy gáznemű lehet. itt csak azt akartuk érzékeltetni. Isten. Az univerzum véges.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 189 és így tovább. sárga. a teremtés nem állhat szemben ővele. Ránk. hogy a teremtés tőle elkülönült és megkülönböztethető lett. Ez azonban tévedés. s bár a teremtést önmagából merítette. a kén és a higany. az továbbra is benne marad. poláris. az anyag halmazállapota folyékony. a minden- . kiderül. jelenre s jövőre osztjuk. a zenében ott a hármashangzat. Isten teremtővé vált. A hármasság a megismerhetőség szempontjából közelebb áll az emberhez. A további differenciálódás mindig ennek a hármasságnak egy új szinten való megismétlése. a mindent átfogó Istenen kívül nem létezhet semmi sem.

Éppen így teremtette Isten az univerzumot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 190 ható azonban végtelen. 9 számjegy létezik. csakúgy. mint a megváltást a matériától. hogy ezek rajta kívül is léteznének. fejlődése. hogy a teremtés egésze csak Isten álma. ezek Eónokon (világkorszakokon) át fennmaradnak. A bölcsek azzal magyarázzák ezt a problémát.” Térjünk vissza a számsor analógiájához. szellemi teremtés. Ha az első négy szám minőségi jelentését megértettük. Az ember az anyag keresztjére van feszítve. a világmindenség az álmodó Isten szellemi teremtménye. az idő és a tér polaritása. határtalan. hogy a terem- . mert minden szellem. itt szabadul meg a polaritástól – ezért is szimbolizálhatja a kereszt a materiális kötöttséget. A 4-es számmal elérhetjük a materiális szintet. szimbólumai a négyzet vagy a kocka. és ő maga szintén nem lehet az univerzum. A 4-es az anyag száma. kizárólagos. Ezért rajta kívül nem létezhet semmi. Ez azt jelenti. sem valamely részével. de a világmindenség szempontjából e milliónyi univerzum létrejötte. tehát 3 x 3. „A világmindenség a maga végtelen szellemében számtalan univerzumot hoz létre. egyelőre a többi számmal nem kell foglalkoznunk. Ha a kocka felületét kiterítjük. Az ember is teremt ideákat anélkül. Az idő és a tér csak a kereszt metszéspontjában esik egybe. keresztet kapunk. ugyanakkor nem is azonosak vele. hanyatlása és halála nem több egy pillanatnál.

hogy a bibliai teremtéstörténetet megértsük. a lélek és a test. mi a különbség a különböző „világok” között. illetve a fizikai test felel meg. Mózes első könyvében. a növényeket. ennek részletes megvitatása azonban most túl messzire vezetne. „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. amelyről az analógiával foglalkozó fejezetben szóltunk – az eget és a földet. Az „amint fenn. az állatokat és az embereket. így jön létre a kabbalisták „3 világa”. amelyeknek az ember esetében a mentális-. Ez a „3 világ” mind a legkisebb. a fényt és a sötétséget. Teremté tehát az Isten az embert az ő . Így az ezotériában mentális. az asztrál-. és uralkodjék a tenger halain. az univerzumtól kezdve egészen az emberig. A bibliai teremtéstörténet Ahhoz. úgy lenn” tétele szerint ez az isteni szentháromság analóg módon bármely megjelenési formára átvihető. a Genezis első fejezetében olvashatjuk. előbb meg kell értenünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 191 tés három szinten manifesztálódik. hogyan teremtette Isten hét nap alatt a világot – emlékezzünk itt a hét ősprincípiumra. mind a legnagyobb világban jelen van. mind az egész földön. az ég madarain. a barmokon. asztrális és materiális szintről beszélünk. és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. vagy más szavakkal: a szellem.

mint élő. amelyet az Úristen kivett vala Ádámból építté asszonyi-állattá: és vivé azt Ádámhoz. És azt a csontot. az annak neve. Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. Isten megteremtette az embert mint férfit és nőt. I. „Formálta vala az Úristen az embert a földnek porából. ki az én csontomból való csont.) A 19. ischsa = asszony). és Ádámhoz vitte volna. És monda Ádám: Immár találtam hozzám hasonló társat. szakasz számol be: „Annak okáért az Úristen bocsáta nagy mély álmot Ádámra. A Genezis első két kötetében Ádámról. 2. „Valának pedig ők mindketten mezíte- .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 192 képére. az ember képét éppenséggel. l. így lőn az ember élő lélekké. és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. I.) A Genezis első fejezetében leírt hétnapos teremtéstörténet kifejezetten nem az anyagi világra vonatkozik. ez neveztetik asszonyembernek. lelkes lényről olvashatunk. 7. minémű névvel nevezne minden állatokat: mert valaminémű nevet adott Ádám minden állatnak.” A nő teremtéséről végül a 21-23. és az én testemből való test. és elaluvék. hogy látná. mert ez férfi-emberből vétetett. és egy oldala tetemét kivévén hússal tölté bé annak a helyét.” (Móz. az ősideák teremtését írja le. 2627.” (Móz. szakaszban pedig ezt mondja: „Mert amikor az Úristen formálta volna a földből a mezei minden vadakat. és az égen repeső minden állatokat.” (Héberül isch = férfi. amely ezen a fokon még androgün volt.

hogy egyes.. ezért még nem is vált anyagivá. Már az első fejezetben olvashatunk mind az ember. Az első fejezetben teremtett ember ideálkép. (Hegyi beszéd) Isten már az első fejezetben megteremti az embert mint férfit és nőt. hogy Isten az embert a maga képére teremtette. majd az aszszonyt Ádám bordájából. hogyan formálta Ádámot a földből. amilyen tökéletes Atyátok fenn a mennyben”. ezt anyagi világunk konkrét emberére nem vonatkoztathatjuk. a másodikban azonban észrevesszük. az ember ősképe. 2. legjobb esetben is csak azt a célt jelzi. Ádám és az ő felesége: és nem szégyenlik vala.” (Móz. Azért idéztük ilyen kimerítően a Bibliát. mind a növények és az állatok teremtéséről. nem lehet sok köze ahhoz a konkrét emberhez. az állat és a . amely még nem esett bűnbe. amelyet mi ismerünk és megtestesítünk. Csakhogy itt az áll. még nem lépett be a polaritásba. Ez az ember a kabbalisták „Adam Kadmon”-ja. Az első szinten.. 25. Bármilyen gyakran idézzék is. hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette őket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 193 lenek. az ideák szintjén az ember androgün. de sokkal később következik annak a leírása. tehát legyetek olyan tökéletesek. férfi és asszony egyszerre. Isten már itt megteremti az „embert”. gyakran félreértett helyekre felhívjuk a figyelmet: a Genezis egymás után különböző teremtésekről számol be. I. Az első fejezet hétnapos teremtése az ideák világára vonatkozik. hogy az ember. amely felé az emberiségnek fejlődnie kell – „.).

mely később az anyagi megformálás alapját adja. Ezen a szinten az ember még androgün. ami azt jelenti. Csak a második fejezetben jönnek létre a formák. hogy a Paradicsomban még tudott beszélni Istennel és az állatokkal. hogy tudata még teljes volt. amely szerint az ember meztelenségét még nem ismerte fel. ami azt jelenti. a második fejezetben egy másik szinten. hogy később az „asszony” ellenpólust Isten az emberből veszi ki. mindkét nemet magában hordja. (Vö. ezúttal az alakok földből való megformálásával. a polaritás még nem jelent meg tudatában. a vasárnappal lezárt. amelyet az első fejezet a hetedik nappal. Az első teremtés az ősideák. nem individualizálódott. nem különült még el a kozmikus tudattól. s nem kívülről állítja az ember mellé. Isten az ember orrába „lehellett vala életnek lehelletét”. arra mutat. ami abban fejeződik ki. ) Bár a formák ezen a szinten teremtődtek – a kabbalisták ezt Jecirának nevezik –. ennek a mi materiális szintünkhöz még mindig nincs semmi köze. Az a teljes teremtési folyamat. Inkább annak az asztrális lelki mintának a teremtése ez. a görög „psziché” szót. míg a második (1. Az utalás. lehelet. egy másik világban megismétlődik. Ezért is mondják. s így „lett az ember élő lélekké”. lélek. hogy ezen a fokon lelkileg még tökéletesen benne volt az egységben.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 194 növényvilág teremtése még egyszer megtörténik. második fejezet) a formaadás szintjén történik meg. Egységben lenni annyit .

amelyben az ember eredetileg élt. az ember még nem ismerte az individualitást. mert bűn és polaritás egy és ugyanaz. vagy az egység tudatállapotából való kiűzetése egyenlő a polaritásba. A kígyó beszélte rá az embert arra. A megismerés és a bűn között fennálló szétszakíthatatlan kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyjuk. hogy a megismerés a polaritáshoz kötődik. s ugyanakkor az anyagiságba . A bűn – leválás az ősegységről. az ént a nem éntől csak a polaritás választja el. de tudással nem rendelkezett. hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. A Paradicsom annak az egységnek a szimbóluma. halandó lesz. hogy lépjen a megismerés útjára. az Istentől. Ebben az egységben még nem vált el eredetétől. Az ember azáltal lett képes a jót a rossztól megkülönböztetni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 195 jelent. hogy az ember mindennel azonos. Kiűzetés a Paradicsomból Fentebb már említettük. mert ha eszik. Ezt az összefüggést nevezi az egyház eredendő bűnnek. Az egységből a tudat polaritásába zuhant. a nemek még nem váltak el egymástól. Az embernek a Paradicsomból. A paradicsomi ember tudata kozmikus volt. A bűn a megismerés ára. Következésképp minden ember bűnös. A paradicsomi embernek ezért nem szabad ennie a tudás fájáról. és leválván az egységről. bűnössé vált.

amely a nemekben ölt testet. amikor a homeopátiás gyógyszerek elkészítése kapcsán a természet mérgező aspektusáról beszéltünk. Ezt a vágyat boldogságkeresésnek hívja az ember – a boldogság azt jelenti. Csak az anyagi ember halandó. Bűnös az egész anyagi világ. csak az anyagi világ bűnös. amely örökösen arra késztet mindenkit. a sötét. az anyag a sötétséget szimbolizálja. az egység boldogságát az orgazmusban éli át. amely. az involúció lefelé irányuló mozgása is felfelé irányuló mozgásba. A nemi aktusban az ember azt a polaritást győzi le. A fény lezuhanása az anyag sötétségébe olyan involúció (visszafejlődés). mint „a fény hiánya”. hogy valódi otthonát keresse. az ősfénytől. legyőzzük a polaritást. s újra megleljük az egységet. Ez az a minden élőlényben benne lakozó vágy. A kabbalisták definíciója szerint a rossz (a gonosz) nem más. a sátánt joggal nevezik „e világ urának”. evolúcióba csap át. A testi egyesülés eme rövid pillanataiban az em- . és visszavágyik oda. Anyagi-testi szinten az egység keresése nem más. átvált egy felfelé irányuló mozgásba. amint elérte a legmélyebb pontot. a sátáni jelzők tapadtak. Erre gondoltunk. kikerült az egységből. Így az anyaghoz mindig is a gonosz. A durva természetű anyag a lehető legtávolabb van az eredettől. Mint a fény ellenpólusát. az evolúcióba.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 196 való lezuhanással. Miként az inga lengése is egy bizonyos ponton szabályszerűen átvált az ellentétes irányba. mint a szexualitás.

világos lesz előttünk. kozmikus tudattal egyesítsük. Az anyagi világ alá van rendelve az időnek – ezért mulandó minden anyagi és testi boldogság. ha visszatérünk az egységbe. mint poláris lény. visszatérést az Isteni Egységbe. Ilyen az alkimisták kémiai menyegzője. Amíg egodominanciáját erősíti az ember. amely elválasztja az embert az egységtől. nem lenne az: életet nemz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 197 ber már „hasonlatos Istenhez”. mert egyedül a szeretet képes az egodominancia legyőzésére. kell lennie „nem én”nek is – minden „én azt akarom” csak magasabbra húzza a falat. hogy kicsi. Ha azonban szexuális tapasztalatainkat a lelki és a szellemi szintre átfordítjuk. a conjunctio oppositorium. korlátolt tudatunkat a nagy. Minden vallásos és ezoterikus rendszer – különböző képekben és hasonlatokban – azt a célt tűzi ki elénk. amire egyébként. Ez a lépés elválaszthatatlan az ego bizonyos feladatától. ezért állandó ismétléssel próbáljuk újra megszerezni. olyasmire képes. az unio mystica. Minden ilyen kép és metafora ugyanazt jelenti. hogy sóvárgásunkat az örök boldogság után csak akkor csillapíthatjuk. Amíg van „én”. amelyből kiszakadtunk egykoron. a misztikus menyegző. A testi egyesülésből kinövő üdvösség azonban nem tartós. hogy szeressük felebarátainkat. csak a polaritást szilárdítja meg. a mindent átfogó. . a megvilágosodás és így tovább. Azért tanítja minden vallás.

akinek elveszett fia hazatért. Ha a teremtés visszatér eredetéhez. Merész dolog egy ilyen kérdésre felelni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 198 Felmerülhet a kérdés. mert bűnt követett el. a fényhozó mítosza arról szól. Lucifer. s Isten ennek úgy fog örülni. és megismerésre tör. Sajnos egyes körökben ezt a következtetést vonják le. a tanulás. s szólítsuk fel az embert. holott a problémákat nem oldhatjuk meg. amelyek az egységet gazdagítják. éppen mert széttörte. űzzük el a bűnt. mint az apa. Nem arról van szó tehát. Az analógiás gondolkodás segítségével azonban – képeken és hasonlatokon át – legalábbis megközelítő választ tudunk adni. A megtett út. meneküljön minden földi dolog elől. gazdagabban. éppen a magas fokú individualizáció következtében olyan ismeretekkel gyarapít. a világ elől való menekvést ezoterikus megoldásnak tartják. ha nagy kanyarral kike- . az anyagi világot. A teremtéstörténetben az embernek azért van központi jelentősége. s aki ennek örömére borjút vágat. a válasz ugyanis olyan területekre visz. ha annak voltaképpen az eredeti egység a célja. tudatosabban tér vissza. miért volt szükség egyáltalán a teremtésre. mert ő elbukik. mint ahogyan levált róla. Egy szép napon Lucifer a megismeréstől megvilágosodva saját akaratából fog visszatérni. hogy Isten őt különösen szerette. hogy átkozzuk el a földi. amelyek idegenek az emberi tudattól: gondolkodásmódunk nem adekvát ezzel a kérdéskörrel. és ünnepet ül. és boldogulását valamilyen „álszellemi” szinten keresse. ellökte magától az egységet.

ameddig gyökerei elbírják. jogtalanságok érték. az első vihar kidönti. Mindaddig. a fény születését azon a napon. lent is be kell biztosítanunk magunkat. A fa koronája csak addig nőhet. amíg anyagi teste van. holott csak saját földi életüket nem tudják vagy nem akarják kézben tartani. hogy a felemelkedés útjára lépjen. csak addig terebélyesedhet. A megváltás útja Jézusnál azt jelentette. Jézus istállóban született és nyomorban. A polaritás törvényét megsérteni vagy túllépni rajta: kikerülhetetlen bukáshoz vezet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 199 rüljük őket. a téli napfordulón. A menekülésnek a világ elől semmi köze a világ megváltásához. Ha a fa a korona javára lemond a gyökereiről. aki teljes mélységeiben bejárta a sötétséget. az embert megköti a polaritás. akik ürügyül használják fel az ezoterikus tanokat. szenvedések. A Biblia ezt az alászállást számtalan képben fejezi ki: fényesség jött a sötétbe – ezért ünnepeljük a karácsonyt. halálával pedig megjárta a poklot. vámosokkal és ringyókkal érintkezett. hogy felfelé nyithassunk. hogy ő teljes mivoltában belemerült az emberi létbe. amikor a leghosszabb a sötétség. Ezt a törvényt hágják át mindazok. Csak az lehet elég érett ahhoz. csakis ha szembesülünk velük. Nem menekülhetünk el a sötétség elől . A korona kiterjedése tehát korrelál a gyökér kiterjedésével – ahhoz. vagy a világi problémák legyőzéséhez.

az egész anyagi teremtés beteg. igaz. s bűnösségében mondani rá igent. a sötétséget át kell változtatnunk fénnyé. akkor minden bizonnyal az ősi kereszténység életigenlésében találjuk meg. ez a kehely abból a kőből volt kifaragva. időről időre az egyház éppen az ellenkezőjére fordította ezt. amely lezuhantában Lucifer koronájából kiesett. a bukás és a megváltás e mély összefüggését dolgozza fel a grál mítosza is. Az ember mint olyan bűnös. hogy nem nézünk oda. Egészséges ember nem létezik. Ha a kereszténység és a keleti vallások között egyáltalán valami különbséget keresünk. A Grál kelyhében fogták fel Krisztus vérét. A bűnbeesés az egységből a polaritásba való zuhanás. mert poláris lényként létezik – ezt jelenti az eredendő bűn fogalma. A kereszténység ereje és titka: felismerni a világ és az ember bűnösségét. A bűntől az ember el nem oldozható – csak megváltható tőle. A megismerés és a bűn. ez csak az or- . Az ember beteg. Betegség és bűnbeesés A betegség a bűnbeesés mikrokozmikus szinten való megismétlése.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 200 úgy. ha nem akarjuk árnyékként örökösen magunk mögött cipelni.

hogy keresztülmenjen rajtunk. hiszen legfőbb céljuk a betegségek megelőzése. „A higiéné egészséges ideáltípusát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 201 vostudomány találmánya. hogy a betegség elkerülhető balszerencse. Annak. s ezért tud segíteni a betegnek abban. a fejlődéssel. A homeopátiával összefüggésben már beszéltünk arról. demonstrációs céllal találta ki az orvostudomány. és belezuhanhatnak az anyagiságba. ami gyógyítható. mely mentes az eredendő bűntől. mert csak a beteg az. hogy a betegség az emberiség legértékesebb java. A szülők tudják. hogy az ősprincípiumok eltompulnak. mindig együtt kellene járnia érettségünk növekedésével. A homeopátiás és az alkimista gyógyszerkészítés eloldozza a természetet anyagiságától. A beteg bűnös – mind konkrét. s megmérgezik az élő szervezetet.” (Hans Blüher) Az orvostudomány elméletei is ezen a ponton mondanak csődöt. valójában ez teszi emberré az embert. Nem fogják fel. ehhez azonban hagynunk kell. igen. betegségét üdvözüléssé kell transzmutálnia (átalakítania). ha kigyógyulunk valamely betegségből. bűnösségével konfrontálódnia kell. hogy betegségét az „egészebbé válásba” polarizálja át. Miként a betegség mindenkor mikrokozmikus bűnbeesés. a gyógyulásnak is mindenkor mikrokozmikus megváltási folyamatnak kell lennie. nem szabad kitérnünk előle. A betegség gyógyíthatóvá tesz. hogy minden gyer- . mind metafizikai értelemben –. Az emberek még mindig azt hiszik.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 202 mekbetegség érettebbé teszi a gyermeket – bár védőoltással ez természetesen megakadályozható. ha Isten Fia vagy. a gyógyításban is: ezt jelképezi Aszklépiosz botja. úgy lesz a betegséget hozó kígyóból gyógyulást hozó. de ő a főszereplő az emberi felemelkedésben. ő a betegség okozója. s ez az ellenkezőjét jelenti. nem demonstrálta hatalmát. Aszklépiosz botján felegyenesedik. hanem fölé kerekedni. (A kiadó) .. Ezért ismételjük meg Herbert Fritschének azt a mondását. és nem követte a felszólítást: „Szállj le a keresztről. csak azt árulja el. A. Az embert a bukás útján a paradicsomi kígyó indította el. Meier és Herbert Fritsche a paradicsomi kígyó körülölelte fát Aszklépiosz* botjával hozza összefüggésbe. Az embernek nem elkerülnie kell a szenvedést. egyik jelképe a botra tekeredő kígyó. e világ * Aszklépiosz a gyógyítás görög istene.” Ehelyett magára vette a szenvedést – a világ bűnét. hogy még nem nyert beavatást. Aki mindenáron kerülni kívánja. A paradicsomi fán lefelé néz a kígyó. amelyet a fejezet elején már idéztünk: „A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat.. mert nem kerülte el a szenvedést.” Jézus azért lett Üdvözítő. E világ gyógyítójává. Ahogy orvosság lesz a méregből – miként a megszabaduláshoz is csak a bűnnel való konfrontáció útján juthatunk el –. C.

autoszuggesztióval vagy egészséges táplálkozással. természetgyógyászati és egyéb gyógyító törekvései megdöbbentően hatástalanok. sem nyers koszttal. amelynek már a Paradicsom óta meghatározott iránya . hogy a betegség mélyen az emberlét metafizikus ősokaiban gyökeredzik. sem szuggesztiós formulákkal nem lehet kikényszeríteni. Krisztus beteg testét s kiontott vérét azóta is gyógyszerként homeopátiás magashatványban adják az embereknek. Ebből a szempontból korunk orvostudomány. Miközben mindenfelé a betegségmegelőzés legalkalmasabb módszerein vitatkoznak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 203 gyógyszerévé lett. A betegségen át az üdvösségbe Fenti fejtegetéseinkkel azt akartuk bemutatni. Így a „pozitív gondolat hívei” és az „egészség apostolai” egyaránt az ezoterikus zászló alá sorakoznak. sem barna kenyérrel. Az üdvösség elnyerése azonban nem ilyen egyszerű. Az egészség fanatikusai valamennyien funkcionális intézkedésekkel akarnak szembeszegülni egy olyan fejlődéssel. hogy kiindulópontjuk jogosultságán egyáltalán elgondolkodnának. mint pozitív gondolkodással. mert hasonlóvá lett benne Isten az emberhez (de nem azonossá!). fel sem merül. anyagi hordozói a kenyér és a bor. A betegségeket éppoly kevéssé lehet megakadályozni oltással. sem korai lefekvéssel.

A félreértéseket elkerülendő: szó sincs róla. az egészséges szónak csak a beteg szóra vonatkoztatva van létjogosultsága. . Szükségképpen állandóan különbséget teszünk. az ezoterikus fejlődéshez hozzá tartozik. betegség árán üdvösséghez jutnia. amelyekkel életmódunkat a testiség területén is egyre inkább a törvényszerűhöz igazíthatjuk. ebből azonban nem következik. hogy „egészséges maradjon”. akik az állatok természetes. egészséges állattá válik – az emberi út azonban más: az embernek szenvedés árán kell megismeréshez. Az út a betegségen keresztül vezet az egészséghez. hogy bárkinek „egészségtelen” életet ajánlanánk. A kérdés ugyanis nem úgy hangzik: egészség vagy betegség. A test a szellem temploma. s így „egészséges” is lehet a diéta. hogy megtisztítsuk és tisztán tartsuk. Így elképzelhető. hanem arról. A beteg számára egy ideig szükséges. természetes életet él.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 204 van. hogyan látunk hozzá és hogyan folytatjuk. Ennek azonban semmi köze a betegségek megelőzéséhez. hogy a nem beteg is tartson speciális diétát azért. Ettől teljesen függetlenül megvannak azok a lehetőségek. hogy aki egészséges. Nem arról van szó elsősorban. Vannak. hogy mit teszünk. egészséges életére szoktak hivatkozni – ők azonban nem veszik figyelembe az ember sajátos feladatát.

Ha magunknak kellene a borjút levágnunk és feldarabolnunk. hogy vajon jogunk van-e a húsevésre. hogy egészségesebb vagy sem. aminek elveszítésétől fél. Az ilyen megfontolások idővel olyan tudatállapothoz segítenek bennünket. s utána még mindig jó étvággyal elfogyasztani. hogy magunk szedjük a zöldséget. Gyakorlatnak nem rossz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 205 Ide tartozik például a vegetárius étkezés kérdése. Ezzel szemben étvágyunk aligha sínyli meg. Minél tisztább egy termék. a gabonafélét. hogy a tudatosság növekedésével növekszik a húsevéssel szemben táplált ellenszenv is. minden kényszer nélkül a törvény szerint kezdünk táplálkozni. Hasonlítsuk csak össze a búza tartósságát a belsőségekével vagy a kagylóéval. az valószínűleg egyáltalán nem birtokolja azt. A táplálékok tisztasága szempontjából mértékadó tartósságuk is. Aki azt hiszi. annál tartósabb. hogy lelki üdvösségét egy falatka hús megsemmisíti. Az extremitásoktól azonban óvakodjunk. Meggondolandó például. hogy a húsevő élőlények kizárólag vegetárius élőlények húsát fogyasztják. Meglehetősen közömbös. sokunknak elmenne az étvágya a borjúkotlettől. amelyben egészen magától. . ha minden étkezéskor ellenőrizzük. a gyümölcsöt. vajon képesek lennénk-e táplálékunkat teljes egészében magunk elkészíteni. A tapasztalat azt mutatja. ennél sokkal érdekesebb kérdés. ha azt képzeljük el.

félreérthetetlenül tanúsítja: nem fogta fel. hogy a vallások különböznek egymástól. A Bibliát azért idéztem olyan gyakran. tökéletlen és gyarló. aki még képes agyoncsapni egy legyet. és kibontjuk a tartalmat. amelynek a kifejeződései. neveltetésünk révén a Biblia gondolatkincse áll hozzánk a legközelebb. Ha vallásról beszélünk. az csak a csomagolás különbségeit látja. a funkcionális orvostudomány keretei között soha nem történhet meg. mindig az eredeti értelmében vett „religio”-ra gondolunk. Ha vesszük a fáradságot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 206 Mindezen kérdésekben sokkal kevésbé döntőek maguk a konkrétumok. látni fogjuk. A törvényeknek megfelelő élet mindig a megismerésből ered – az egészség fanatikusainak törekvései viszont félelemből fakadnak – a félelem pedig a tudás hiánya. hogy a gyógyulás kizárólag a vallás ügye. Ezért pedig ő sokkal több szánalmat érdemel. és nem az egyházakra vonatkozik. ami emberi. Felekezeti értelemben tehát egyetlen konkrét vallásra sem gondolunk. Ez persze a vallásokra. Aki azt hiszi. mert kultúránk. mint az a tudatállapot. mint maga az agyoncsapott légy. hogy valójában mi is az „élet”. a religio pedig visszakapcsolás az ember saját eredetéhez. minden. . Korábban már beszéltünk arról. Végső soron azonban mindegyik vallás ugyanazt tanítja – az egyetlen igazságot. hogy mindig ugyanaz. Az. Az egyházak emberek művei.

a kisebben azonban nincs tér a nagy számára. hanem a beavatásé az emberlét misztériumába. Pappá válni végül is nem egy szakma eredménye.” . mert a konkréthoz ragaszkodnak. Az egyházaknak ezzel szemben nincsen helyük az ezotéria számára. aki az ősalapokhoz vezető utat készíti elő a többiek számára. amelyik a különböző képek és hasonlatok mögött áll.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 207 Az ezotériában helye van minden felekezetnek és vallási irányzatnak. A gyógyítás megbékítés Istennel – Jézus ezekkel a szavakkal gyógyított: „Bűneid megbocsáttatnak. Csak így válik a pap pontifexszé – hídverővé –. Az egyházak létjogosultsága abban áll. Az ezotéria azokhoz szól. hogy az ősigazságokat felfogható képekbe csomagolva közelebb viszik az emberiség széles köreihez. az ezotéria azt az igazságot és törvényt mutatja fel. akik hajlandóak az őstudást magukévá tenni. A nagyobb mindig tud helyet biztosítani a kisebbnek.

ha a szeretetben lel tudásra. Hans Sterneder: Az örökkévaló éneke Már gondolatmenetünk legelején beszéltünk a polaritás törvényszerűségeiről. Emlékszünk még rá. s a két pólus állandó váltakozásából hogyan áll elő a ritmus. Minden ki.és beáramlik. minden felemelkedik és lesüllyed. A Kybalionban a bölcsek már évezredekkel ezelőtt így fogalmaztak: „Semmi sem nyugszik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 208 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA Akit tudatlansága az ok és okozat keresztjére feszített. onnan csak akkor szabadul. minden mozog. az egyik pólus hogyan kényszeríti ki a másikat. mindennek megvan a maga ideje. És az újjászületések körtáncának is csak a szeretet vetheti végét. minden élet alapmintája. az inga rezgése mindenben . minden rezgés.

hogy „minden rezgés”. Az élet és a halál – ugyanúgy. analógiás láncban gondolkodni. a ritmus egyensúlyt teremt. s az itt föllelt törvényszerűségeket analóg módon vigyük át egy nagyobb ritmusra. úgy az ébrenlétet is egész biztosan az alvás váltja fel. ahogy a kilégzés újra belégzést sürget. . bár a dimenzió túl nagy ahhoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 209 megmutatkozik. abban. az ébrenlét – alvás ritmusára. mint a be. hogy egyszer meg fog halni. A halál az életet ugyanazzal a bizonyossággal követi. A törvény érvényességét. az alvás és az ébrenlét – csak ritmus. hogy az ember átláthassa ezt. a kilengés mértéke egyenlő jobbra és balra. mely szerint az egyik pólus kikényszeríti a másikat. itt is a tapasztalat bizonyítja: az élet kényszerű következménye a halál. hogy képes függőlegesen.” Ezzel elárulja. A népnyelv azt mondja: „Az álom a halál kistestvére. Az univerzum különböző jelenségei csak a rezgésszámban különböznek egymástól. Ahogy a belégzés után szükségképpen kilégzés következik. Válasszuk megfigyelésünk tárgyául a lélegzet ritmusát.” A modern fizikának nincs semmi kifogása az ellen. az ébredést.és kilégzés. Az alvás egy idő múltán kikényszeríti ellenpólusát. egyébként mindannyian ugyanazt a törvényt követik. mint a belégzést a kilégzés. Egy élőlény születésekor egyetlen dologban lehetünk egészen biztosak.

ébrenlét és így tovább. Minden megjelenési forma a rezgés törvényét követi: az apály és a dagály. Láthatjuk. a napszakok – a megfigyelés mindenütt ugyanarra az eredményre vezet: mindenütt a poláris váltakozások ritmikus játékát tapasztaljuk. hogy minden olyan hipotézis az abszurdba hajlik. alvás. amelyben nincsen helye a reinkarnációnak. hogy hitt benne – a reinkarnáció ugyanis nem hit. miért lenne éppen az élet esetében érvénytelen egy olyan törvényszerűség. Az élet és a halál olyan polaritások. az elektromosság. hogy az élet-halál-élet ismételt váltakozása ugyanazt a ritmikus képet adja. vagy reinkarnációnak nevezik (reinkarnáció: újra testet öltés). mint az ébrenlét. . Mindenkinek jogában áll nem hinni a reinkarnációban. Miért lenne éppen az élet-halál polaritása kivétel. a háború és a béke periódusai. hanem filozófiai értelemben vett megismerési képesség kérdése. mert csak a reinkarnáció áll összhangban univerzumunk törvényeivel. hogy tudott róla. Szándékosan mondtam. az évszakok. és nem azt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 210 Ugyanezen törvény szerint azonban a halál minden kétséget kizáróan kikényszeríti az életet. amely minden más jelenségnél bizonyítható? A lélek eme ritmikus vándorlását életen és halálon át ősidők óta lélekvándorlásnak. azzal azonban tisztában kell lennie. mint Goethe. amelyek megszakíthatatlan váltakozásukban ritmikusan betagolódnak a többi létforma egzisztenciájába. Erről Platón ugyanúgy tudott.

hogy valamely természeti folyamat egy csapásra a semmiben végződik. mint a tudat. a tudásnak azonban legfőbb ellensége. mert nem a hit tárgya. mert nem része a valóságnak. ahol kimutathatnók. funkcionális bizonyíték a tudományos argumentáció koronatanúja. A valóság az egyes ember tapasztalatán keresztül működik. annak nem kell hinnie. így nem is válhat tapasztalattá. s nincs szüksége külső bizonyítékokra. A halál – a lét másik formája Definíciónk szerint a lélek nem más. amelynek segítségével a lélek anyagi testekben való állandó ván- . Az a megállapítás például. s így vezet a tudáshoz. Ha azt mondom. A valóságot is léte igazolja. miután másokat is arra kényszerít. hogy „a halállal minden megszűnik” bizonyítandó. A valóságnak nincs szüksége bizonyítékra. ez tartalmilag annyit jelent: „el kell hidd nekem”. A külső. hogy mennyien követelnek bizonyítékokat a reinkarnáció igazolására. Ez az éntudat olyan folytonosságot tesz lehetővé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 211 Ezért azután meglehetősen furcsa. Aki tud valamit. „bebizonyítottam”. így független lesz a bizonyítékoktól. A valóságban egyetlen olyan területet sem találunk. hogy higgyenek benne.

egy csapásra a túlvilág lesz az evilág. a holtak ismeretlen birodalmát pedig túlvilágnak. Így a testiben lévő emberek szintje. Annak. a polaritás törvénye alapján meg kell legyen az ellenpólusa – ezt hívjuk túlvilágnak. A halál nem „nemlét”. csak a létnek egy másik. Az evilág és a túlvilág helyileg nem különbözik egymástól. hanem arra a teljes ritmusra. mint annak a küszöbnek az átlépése. Ha ugyanis átlépjük a halál küszöbét. ellentétes pólusú formája. a különbség inkább a tudat vagy az érzékelés különböző fokozataival fejezhető ki. A testileg ma élő emberek szféráját nevezzük evilágnak. Amint „az álmok világa” sem jelent földrajzi realitásunktól elkülönült teret. hiszen az evilág meglétéből törvényszerűen következik. mert tartózkodási helyünk mindig csak evilág lehet. . amit mi evilágnak nevezünk. Az identitás folyamatossága nemcsak a földi életekre terjed ki. A meghalás így nem más. A túlvilág kifejezés a testben lévő ember szemszögét jelzi. hogy azután átéljen egy olyan. és átkerülünk a túlvilágra. Nem érdemes vitatkozni a túlvilág létéről vagy nemlétéről. amely az élőket és holtakat egymástól elválasztja. amelyet mi „halál”-nak nevezünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 212 dorlása ellenére mindig ugyanazt az „én”-t élheti át. a „túlvilág” kifejezés is elsődlegesen érzékelő képességünk határát jelzi. anyagtól eloldozott kompenzáló fázist. A lélek váltakozó testi burokban gyűjti tapasztalatait a földön. amelynek fázisait életnek és halálnak nevezzük.

hiszen valójában se fel nem kel. Ami a mi szemszögünkből egy ember halála. hogyan fejlődjék. Az emberi lélek útja a tanulás útja. hosszú út.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 213 ahová nem tartozunk többé. ahogyan a Nap mit sem tud arról. születés és halál végső soron ugyanazok. örök életet az élet és a halál polaritásaként tapasztaljuk meg . s ezalatt meg kell tanulnia. s az egyidejűségből itt lesz csak egymásutániság. hogy az egyik szemlélő előtt éppen lebukik a horizonton. hogy az időtlen. amellyel pályáját befejezi. Olyan tanulási folyamat ez. felismeri. amelynek célja a tökéletesség. az túlvilági szemszögből ugyanannak az embernek a születése. se le nem nyugszik. Az egység csak a mi poláris tudatunkban hasad ellentétté.ugyanúgy. s ez a fenti törvényeket követi. míg a másik ugyanakkor felkelni látja. sok téve- . Egy túlvilági halált mi. földi halandók egy gyermek születéseként ünneplünk. Csak poláris tudatunk kényszerít bennünket arra. hogyan váljék tudatosabbá – célja pedig az eredeti egységhez való visszatérés. A halál tehát szubjektív élmény. túlvilág lesz számunkra. Hasonlóan állunk a születéssel és a halállal is. Az emberi léleknek – amely a megismerés kedvéért kivettetett az időt és teret nem ismerő egységből – szubjektív időútját a materiális világ sötétségén keresztül kell bejárnia. hogy evilág és túlvilág. Aki egy kicsit is elszakad a megjelenési formák szubjektivitásától. sok apró lépésből áll. objektivitása a polaritással keletkezik és szűnik meg.

hogy a sors erői értelmesek-e – ezért sokan kétségbe is esnek. a maga feladataival. következő osztályba léphet. A sors ugyanezen princípium szerint működik – az egyetlen különbség. hogy mennyit integrált a tudat az előző tananyagból. nehézségeivel. s az embernek egyre újabb lehetőségeket nyújt. hogy ebben az életben nem mindenki . Egyedül a majdhogynem végtelennek látszó inkarnációk sora garantálhatja a végső sikert. vagy éppenséggel ismételnie kell az előzőt. Az egyes inkarnációkat tulajdonképpen egy iskolatípus különböző osztályaival hasonlíthatnánk össze. A sors megvesztegethetetlen igazságossággal gondoskodik arról. hogy a meg nem tanultat mégiscsak felfogja. amit a legkevésbé akar elfogadni. tényleg kétségbe vonhatjuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 214 désből és sok helyesbítésből. hogy a sors határtalanul türelmes. mely alatt néha pótolnunk kell azt. Ha izoláltan szemlélünk egy életet. amit hiányosan vagy sehogyan sem tanultunk meg. hogy az egyes ember akceptálja ezt vagy sem. amivel szemben a legnagyobb ellenállást fejti ki. Attól függően. Amit mi egy földi életnek nevezünk. Szünet után újra kezdődik a tanév. s a hibákat kompenzálja. hogy mindenki azt tanulja meg. Nyilvánvaló. Az élet tanulás – függetlenül attól. problémáival. Teljességében a sors csak a reinkarnációval együtt érthető meg. megfelel egy iskolai osztálynak. A tanulást a szünidő követi. sikereivel és sikertelenségeivel.

s felismeri. a reinkarnációs gondolatkör nélkül meglehetősen nehéz elmagyarázni neki. Egy életpálya ugyanis az őt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. hogy az élete: egy hosszú láncolat egyik tagja. s önmagát alá nem rendeli a törvényszerűnek. Értelem nélkül azonban az élet elviselhetetlen az emberek számára. . akár ateista valaki. miért ő pillantotta meg „minden világok legjobbikát” nyomorékon vagy debilen. és ez egészen bizonyosan nem a társadalom hibája! Akár vallásos. Csak az képes a sors értelmét és igazságosságát felismerni. Az élet értelmének keresése alapvető igény. A karma törvénye A múlt tettei és az aktuális sors lefolyása között ok-okozati összefüggés van: ezt nevezzük karmának. gondoskodik arról. hogy az ember ugyanazzal a problématípussal mindaddig konfrontálódjék. miért éppen ő született süketnek vagy bénának. aki az életet el tudja oldani az egyszeriségből. A karma a kiegyenlítődés törvénye. Mindezek értelmét akkor sem tudjuk sokkal jobban feltárni. ha Isten kifürkészhetetlen akaratára hivatkozunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 215 indul ugyanarról a starthelyről. amíg cselekedeteivel meg nem váltja problémásságától.

Ha viszont az ember elkezd őszinte lenni önmagával – s az őszinteségnek ez a legnehezebb formája –. ha öncsalásnak nevezzük őket – mert ha összedőlnek. amelyek megszabadítanak a felelősségtől. emberek sok fáradsággal és csinnadrattával összeeszkábáltuk azokat a végre tökéletesnek tűnő elméleteket. ha mindazért. ami történik vele. hogy a dolgok értelme csak úgy ismerhető fel. hogy a gyakorlatban csődöt mondanak. Minden tett és minden gondolat arra vár ugyanis. ha leleplezzük az emberi ravaszság e rafinált elméleteit. a haladásba vetett pozitivisztikus hiszékenység ügyesen eltussolja. a betegségkeltő anyagokra vagy a gonosz véletlenre vetíthetjük. . Világos. a vétkest ismét csak önmagunkban kereshetjük. ő vállalja a teljes felelősséget. Ezek a mai elméleti modellek teoretikusan kiválóan funkcionálnak – azt pedig.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 216 Ezért minden tett. hogy felháborodást szül. hogy egy ellentétes mozdulat kompenzálja. amelyet a reinkarnációval kapcsolatban tapasztalunk: mi. rá kell jönnie. hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget – ez az a lépés. s a bűnösséget a társadalomra. amit átél. A felelősség elválaszthatatlan a dolgok értelmétől – kölcsönösen feltételezik egymást. sőt minden gondolat halhatatlan és kitörölhetetlen. A karma törvénye azt követeli az embertől. Teljesen érthető az a széles körű elhárítás. amelyet korunk embere nem akar megtenni.

hogyan alakítjuk – mit élünk át a nap folyamán. Aki a bűnt elfogadja. hogy minden új nap a múlt okozati hatása. Ha valaki az utóbbi időben mindenkivel konfliktusba került a környezetében. elkövetett hibáinkat. Egyetlen új nap kezdetén sem tehetjük meg nem történtté addigi tet- . esetleg testét. mert szabadulni próbálnak a felelősségtől. A halál és a testi élet állandó váltakozása az éjszaka–nappal ritmus felnagyítása. lelkét elhanyagolta. amely eddigi problémáinkat. illetve tapasztalatainkat. ugyanakkor azonban új. bár a nap önmagában korlátlan lehetőségeket hordoz. hogy a dolgok elvesztették értelmüket. befolyása alatt áll. hogy nekikezdjünk az új napnak. felismeréseinket tükrözi. mire használjuk. Bizonyos. egyszersmind azonban az eddigi reinkarnációs lánc következménye is. vagy jelentős adósságot csinált. legelőször is a bűnbe ütközik. annak a dolgok értelme megnyilatkozik. hogy minden új élet új esély. pedig ez csak azért van. amely a lehetőségek tömegét kínálja. Amikor reggel felébredünk. akkor ez a nap még egészen tisztán áll előttünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 217 Korunkban az emberek többsége szenved attól. Nehéz felfognunk. Másrészről viszont az új nap lezajlását szükségképpen meghatározza az. akkor ez befolyásolni fogja az új napot. mi döntjük el. Aki a dolgok értelmét keresi. kihasználatlan lehetőségekben is gazdag – ráadásul analóg módon így kell gondolkodnunk minden „új élet” esetében is. amit az előző napokon tettünk és átéltünk.

Mások épp ellenkezően. Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át Gyakran felvetik. amit addig szőttünk. Maga a konkrét dolgokkal való foglalatosság és tanulás mégis kivált belőlünk egy olyan hatást.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 218 teinket. s ez az új testet öltés idején az addig megszerzett konkrét tudásból és képességekből kinőtt érettségében jelenik meg. Nem igaz. sőt az igazság éppen ennek az ellenkezője. micsoda ostobaság és mennyire célszerűtlen. hogy a korábbi inkarnációink alatt gyűjtött minden tudást elfelejtenénk. s így kezdhet mindig mindent elölről. Összehasonlításul: az iskolában igen sok konkrét dolgot tanultunk. minden bizonnyal megvan az oka. hogy mindazt a tudást. ugyanazt kell tovább szőnünk. s mindig mindent újra kellene kezdenünk. Az ember minden inkarnációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez. amikor a konkrétumokból már semmire nem emlékszünk. hogy a múltról való tudásunkat tilos tudatosítanunk. azt mondják. amely akkor is tovább rezeg. minden új testet öltéskor elfelejti. miért nem emlékezünk korábbi inkarnációinkra. amelyet ma már nem tudunk. Ez a hatás a tudat . amit az ember sok inkarnáción keresztül gyűjt. egy új inkarnációban sem semmisíthetjük meg múltunkat. gondolatainkat és cselekedeteinket. s ebből azt vezetik le.

Mindaz. amit reinkarnációink láncolatában megtanultunk. Szubjektíve . képességekkel stb. A lélek meghatározott fejlődési fokon áll. vagy öröklődik. vajon az intelligencia tanulható-e. Válaszunk: sem-sem. Minden ember feladatai és problémái annak a fokozatnak felelnek meg. de amint megtanultunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 219 tágulása. amiben a tanulás tárgyának nincsen túl nagy jelentősége. A színes papírbetűk is csak arra valók. magunkkal hozott tudatállapotunk érettségében fog tükröződni. s ennek sem az örökléshez. Az egyenlősítésnek semmi köze sincs az igazságossághoz – a hierarchikus gondolkodásnak sincs köze a diktatúrához. A pszichológusok máig is vitatják. általános érvényű megoldások sem lehetnek. a nyolcadikos játszva megoldja őket. akkor az emberek különböző osztályok tanulói–egy harmadikost pedig senki sem terhelne meg integrálszámítással. amelyen éppen van. sem a sokat emlegetett környezeti befolyásokhoz nincsen semmi köze. Éppen ezért születünk olyan különböző szintű érettséggel. Az elsősnek megoldhatatlanul bonyolultnak tűnnek a törtekkel való műveletek. Mivel nincsenek objektív problémák. intelligenciával. nincs többé szükségünk rájuk. Az emberek nem egyformák – még ha korunkban egyre nagyobb hangerővel folyik is az egyenlősítés. hogy segítségükkel megtanuljunk írni. Ha – előző hasonlatunknál maradva – a különböző inkarnációk egy iskola különböző osztályainak felelnek meg.

Egyszerűen támadás megrohanni egy olyan embert az igazsággal. Ha egy bizonyos problémát mindenki számára megközelíthetővé akarunk tenni. Minden hittérítés hibás. Ebben van a hittérítő probléma gyökere is. Abból. Ugyanígy van ez minden emberi problémával. ami lényegi. Az ezotéria sosem próbálkozik hittérítéssel – tudja. mind a nyolcadikos hozzáállása helyes. megfeledkezünk arról. Az ezotéria ajánlat azok számára. amelyeket korábbi inkarnációikban szereztek. ennek azonban semmi jelentősége nincsen. hogy az individuumok különböző szinten vannak. semmit sem felejtünk el.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 220 mind az elsős. A felejtés homályába csak a konkrét keret merül. hogy az emberek különböző szinten állnak. Az emberi individuumok differenciálódása azoknak a tapasztalatoknak az eredménye. aki még védi magát. mert nem veszi figyelembe. de ennek a törtekhez semmi köze nincsen. hogy az emberek tudata nincs azonos színvonalon. akik erre magukban affinitást fedeznek fel. s a hittérítő saját fejlettségi fokát másokra projiciálja. Bizonyos készségekre és képességekre is érvényes ez. s általános érvényű megoldásokra törekszünk. ha ezzel feladatainkat . ezért a hittérítéssel semmiképpen nem érthetünk egyet. Korábbi életeink képességeit tehetségként magunkkal hozzuk ebbe az inkarnációba.

úgyszólván elfelejtjük – s ez jó is így. Aki azonban ezt a tapasztalatot már integrálta tudatába. túlságosan felértékeljük a dolgokat önmagukban. annak erre a forrásra nincsen szügsége. Sajnos néhány kísérletező pszichiáter ezt a lehetőséget – amely kísérleti szempontból a reinkarnáció egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka – különösen célszerűnek vagy színvonalasnak tartja. ebben gondolkozunk. sőt terápiának nevezi – ez pedig igen veszélyes! Ha ugyanis valakiben – külső beavatkozással – ebben az életében egy olyan képességet ébresztünk fel. mert különben eltérítenének bennünket eredeti tantervünktől. Ezért mindenkit óva intünk: a reinkarnációs terápiát ne arra használja. . amely addig tehetségként nem jelentkezett nála. hogy azok csak segédeszközök. és nem veszünk tudomást arról. A zenélés lehet mélyebb tapasztalás forrása. hogy korábbi (többnyire művészi természetű) képességeit tudatába integrálja. A zenélésnek vagy a festésnek önmagában nincsen semmiféle értéke. esetleg letérítjük őt valódi útjáról. Mivel korunkban a hasznosság az egyik fő elv. Azokat a képességeinket viszont. amelyeknek jelenlegi életfeladataink megoldásában nincsen szerepük. csak ha az azt művelőre vonatkoztatjuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 221 színvonalasabban meg tudjuk oldani. ha ezek segítségünkre vannak.

és egy hosszú fejlődési folyamat éppen most éri el csúcspontját. mint a Sabin-cseppek. hanem a lélek érési folyamatára is. ha mindenki átlátná eddigi összes inkarnációit. hogy korábbi inkarnációinkat elfelejtjük. s így könnyebben koncentrálunk az itt és most érzékelésére. amely megakadályozza őt a jelen feladatainak megoldásában. ez olyan időzavarhoz vezethet. Ha a lélek a zenéből elsajátította azt. amit elsajátíthatott. amink nincs.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 222 Azért. Ebben az univerzumban semmi sem vész el – ez nemcsak a fizikára érvényes. Semmiképpen sem a természet ostoba hibája az. Ezzel szemben a csodagyerek jelenség a leginkább magától értetődő példa arra az esetre. hogy egy bizonyos tematika még nem zárult le. amink van. nem kell. hiszen megvan ennek a maga értelme: tudatunk megszabadul egy ballaszttól. s arról sem ábrándozom. hogy jobb lenne. azzal dolgozzunk. s ne ácsingózzunk állandóan olyasmire. Bízzuk hát magunkat nyugodtan a sorsra. Nem gondolom. Egy bizonyos tudás egy meghatározott fejlődési foknak szól. hogy a reinkarnációs terápia egyszer majd olyan mindennapos lesz. a zenének nincs többé értéke a számára. Az emberiség többsége . Az ő életében más területek lesznek relevánsak. hogy a zene ebben az életében is feltétlenül szerepet játsszék. mert ötszáz évvel ezelőtt valaki áldott tehetségű zenész volt. Ha ez a lélek ismét felismeri magában a zenei képességet.

hogy bár az ezoterikus beavatás a természet törvényeihez igazodik. vagy egyszerűen magától megtörtént. az emberi megismerőképesség révén végül is művészetté válik. Van egy jelenség. Az emberlét feladata éppen az ilyen mesterséges evolúciós folyamatokban határozható meg. A tudat kitágításának ezoterikus útja nem „természetes út”. hogy az illető olyan szenzitív lélek. úgy mondjuk: van. ez azt jelenti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 223 még nem olvasta Dante Isteni színjátékát – jól is van ez így –. és. Az alkimista is olyan mesterséges dolgokat állít elő laboratóriumában. adott esetben mégis bárki számára kiemelkedő jelentőségű lehet. amilyeneket saját akaratából egyetlen élőlény sem venne fel soha. hanem az emberi fejlődés és megismerés mesterséges terméke. hogy korábbi inkarnációival megismerkedjék. A jógi olyan testtartásokat vesz fel. Az inkarnációs láncok tudatos áttekintése mindig is része volt az ezoterikus fejlődési folyamatnak. A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk: de csak arra akartunk utalni. biztosak lehetünk benne: senki nem kerülhet olyan helyzetbe. vagy megfelelő technikával elérhetővé vált. Az . ha ennek még nem jött el az ideje. aki képes beleolvasni az Akasha-krónikába. aki belelát mások inkarnációiba. Mivel véletlenek nincsenek. Ennek a művészetnek a művei ezért „műviek” és nem „természetesek”. amelyek ebben a formában a természetben nem fordulnak elő. azaz az ember és a kozmosz megváltásában.

Mivel azonban az inkarnációs jóslatokat nehéz vagy lehetetlen kontrollálni. így a beavatás megakadályozásának legbiztosabb eszköze. mint általában . Sokkal nagyobb azoknak az embereknek és különösen gyerekeknek a száma. vagy tanult – olvasni tudnak más emberek inkarnációiban. Az Akasha-krónikában olvasó által nyert inkarnációs információk aligha hasznosak annak.). hogy a kíváncsiság sohasem elegendő motívum az inkarnációk megismeréséhez. A kíváncsiság mindig az éretlenség jele. az ilyen esetekben nem jöhet létre identitásérzés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 224 Akasha-krónika olyan adatbankhoz hasonlítható. amelybe – az időtől függetlenül – be van táplálva a múlt. akiről szólnak. akik korábbi inkarnációikból emlékeznek bizonyos dolgokra. amelyekhez valamilyen korlát nem engedte eljutni őket (például ilyenek a debilisek vagy a beszédhibákkal küszködők stb. A kíváncsiság korunk betegsége. mivel a puszta információ még nem segít senkit közelebb múltjához. hiszen csak azok az információk lesznek megfoghatóak a páciens számára. Mindenesetre tisztában kell lennünk azzal. a jelen és a jövő minden eseménye. akik tudatukkal képesek információkat előhívni az Akasha-krónikából – legyen ez a képességük adott. Azok. Az Akasha-krónikában való olvasás képessége színvonalasan csak terápiában alkalmazható. nem kell abszolút módon. kritikátlanul hinnünk ebben.

A mi kultúránkban gyakran fel sem ismerik az efféle emlékeket. amelyekben a reinkarnáció része a világképnek. akiknek még – különösen életük első hat évében – meglehetősen szabad bejárásuk van múltjukba. minden természetesen másként van. hogy korábbi életének egyes morzsái a tudatába hatolnak. elfojtják őket. Azokban a kultúrákban. hogy nyilvánosságra hozzák őket. Így van ez azokkal a gyermekekkel is. Az ilyen jellegű gyermeki elbeszéléseket a szülők szorongásból vagy értetlenségből gyakran megtiltják. A reinkarnáció a hallucinációk és tévképzetek egész sorára ad magyarázatot. Ezekben a kultúrákban a gyermekek reinkarnációs emlékei egészen magától értetődőek. nyugodtan mondhatjuk. hogy a korábbi testet öltésekben minden betegség „okát” meg- . A korábbi inkarnációk emlékei a hatodik életévben amúgy is többnyire maguktól eltűnnek. A reinkarnációs háttér nemcsak a pszichotikus tüneteket teszi érthetőbbé. s ez azután a teljes komplexus elfojtásához vezet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 225 gondoljuk. Bármilyen külső szituáció. s ennek az átélésnek a benyomásait nem tudja elhelyezni az időben. vagy elhallgatják. tárgy vagy személy restimulálhat annyira egy embert. ezért fel sem merül. mint az elmebetegség fenyegető jeleit. A pszichotikus tünetek jó része szintén a tudatba spontán módon jutó reinkarnációs emlékek számlájára írható.

hogy az életünkben megjelenő minden probléma csakis az eddigi tanulási-tapasztalási folyamat terméke lehet. hiszen a betegség valódi okát végső soron nem találhatjuk meg. hogy mindennek az okát a korai gyermekkorban keressük és találjuk meg. hogy testi vagy pszichés tünetegyüttesről van-e szó. Az „ok” fogalmát persze óvatosan alkalmazzuk. hogy maga a születés a teljes élet lerövidítve. hogy nem létezik olyan pszichés vagy szomatikus tünet. hacsak nem akarunk kikötni a bűnbeesés metafizikus történéseinél. hogy ennek az „oknak” szintén vannak determinánsai.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 226 találjuk. Pontosan tudom. Ez a tanulás . Mindamellett tudatában vagyunk annak. melynek belső egysége egy közös téma jegyében határozható meg. amely a születés alatt lekicsinyítve meg ne jelent volna. sokak számára milyen provokatív ez az állítás. ad infinitum. „Ok”-ról beszélvén mi egy folyamat számunkra még megfogható kezdetére gondolunk. Ennek ellenére az ok fogalmát sajnos túlságosan is gyakran és egészen helytelenül alkalmazzák. s egy élet folyamán sohasem merülhet fel olyan téma. miután sok fáradsággal végre rászoktattuk magunkat. függetlenül attól. Azt állítjuk tehát. A születési horoszkóppal kapcsolatban azonban már megpróbáltuk tisztázni. melynek szorosabb oka megtalálható lenne ebben az életben. amelyek a távoli múltba nyúlnak vissza. Asztrológiai okfejtések nélkül is érthető.

amely saját pszichoterápiás módszerünkhöz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 227 azonban. amit eddig elmondtunk. számunkra szükséges tanulási programja. Földi életünket ugyanígy előfeltételekkel kezdjük: eddigi testet öltéseinknek megvan a karmája. mégis – tudatosan – minden eddigi módszer és elmélet ellen- . sem a fogantatásnál nem fejeződik be. a megelőző alvási szakasz ellenére egész addigi fejlődésünket hoztuk magunkkal jelzálogként. igen naiv dolog volna ennek okát csupán az adott napban keresni. ha visszafelé nézzük. Talán világosabb lesz ez az összefüggés. speciális. megvan a saját. ha ismét párhuzamot vonunk egy élet és egy nap közé. Ha valaki e tananyag valamelyik speciális problémájának megoldásában csődöt mond. amit már a fogantatáskor magunkkal hoztunk ebbe az inkarnációba. a reinkarnációs terápia mai formájához vezetett. sem a születésnél. bár nem új a pszichoterápiás módszerek egyre terebélyesedő erdejében. és 1975 óta alkalmazzuk. azt a koncepciót szeretnénk alátámasztani. amely a problémát megválthatja „problémásságától”. Ha felmerül valamilyen probléma egy napon. Mindazzal. hanem átfogja összes inkarnációinkat. akkor csak az addig megtett teljes út tudatos szemlélete hozhatja meg azt a belátást. vagy nem érti meg annak értelmét. Nem kezdhettük ugyanis ezt a napot egy „előtörténet nélküli valamiként”. Ez a módszer. A reinkarnációs terápiát jómagam és munkatársaim fejlesztettük ki.

s az ezoterikus világ. melynek a korábbi traumáktól való megszabadítás a célja. . hogy mind nézeteink. és nem is a hipnoterápia egyik speciális formája. A reinkarnációs terápia megkísérli félretenni az akadémikus pszichológia tarthatatlan koncepcióit. Alapállásunkból természetesen következik. A reinkarnációs terápia nem korábbi életekre kiterjesztett pszichoanalízis.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 228 pólusát testesíti meg. sem nem primérterápiás kezelés.és emberképből próbál egy konzekvens terápiát kifejleszteni. mind terápiás módszerünk diametrikusan szemben áll minden eddig megszokott koncepcióval.

s az idő időtlen. Manfred Kyber . váltakozó ölekbe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 229 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA Újra és újra leszállsz ide a földre. s látod. s a csönded – csönd és örökkévalóság. Míg a fáradságos életek láncolata nyugvó körré nem rendeződik benned – míg akaratod világakarat nem lesz. mígnem megtanulsz olvasni a fényben. hogy élet és halál ugyanaz.

hogy a korábbi inkarnációk tudatosítását terápiásan fel lehet használni. Ezekben a kísérletekben sikerült elérni. s közzé is tették eredményeiket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 230 A reinkarnációs terápia az 1968 óta végzett kísérleteim sorozatán alapul. hogy mai tüneteink és korábbi életeink között nyilvánvaló kapcsolat áll fenn. a múlt században már Albert de Rochas is végzett hasonló kísérleteket. amikor sikerült egy olyan módszert kifejlesztenem. előző életekbe történő visszavezetések nyomán arra a meggyőződésre jutottam. Ahogy egyre jobban megszilárdult bennem ez az elmélet. az az ötletem támadt. s az angol Arnall Bloxham és Denys Kelsey szintén évtizedeken keresztül végzett a korábbi életekbe visszavezető hipnotikus regressziós terápiát. fejlődésüket az anyaölben. hogy a kísérleti alanyok ne csak saját születésüket. amely lehetővé tette a korábbi inkarnációba való regressziót a kísérleti személy hipnotizálása nélkül. hanem korábbi inkarnációikat is újra átéljék. fogantatásukat. A kísérleteimről készült jegyzőkönyveket s a belőlük levonható elméleti konzekvenciákat az Élet az élet után és Az újjászületés élménye című könyveimben tettem közzé. 1956-ban Bridey Murphy esete hozta izgalomba a nyilvánosságot. A korábbi életekből . Ezen tisztán kísérleti célú. Kísérleteim segédeszköze a hipnózis volt. Elképzelésem megvalósítása során döntő jelentőségű volt. Ezek a kísérletek sem új dolgok. ez tette lehetővé az időbeli regreszsziót.

Ezentúl még számos más érv is szól a hipnózisfüggőség ellen. álmossá teszi a pácienst. hogy egyre világosabban lássák a valóságot. megtanítsuk őket. kicsiben azt kellene reprezentálnia. s ez. A probléma ugyanis éppen az. Ráadásul a hipnózis nem szakítható el a hatalom problémájától. ahelyett hogy felébredne. Célunk az. pilledtté. tudatosabbá tegyük. s óvnak tőle ősidőktől fogva. hogy lemondtunk a hipnózisról. A hipnózis továbbá könnyen passzív felhasználóvá teszi a pácienst. marionettként él. Mindannak. aki ezután a hipnózistól és a hipnotizőrtől . Ezoterikus körökben nem alaptalanul bírálják a hipnózist. mintsem a hipnotizőrtől. ám pszichikailag zavart emberektől várhatjuk el a legkevésbé. s mi sem áll távolabb tőlünk annál. s végre tudatosan élne. az ezoterikus cél viszont ennek éppen az ellenkezője. minden terápia központi kérdése. hogy az ember folyamatosan „alszik”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 231 származó emlékeket sikerült mindenkiben úgy tudatosítanunk. A hipnotizációs eljárás fáradttá. vakon. hogy meglegyen bennük az ősbizalom. a hipnotizálhatóság sokkal inkább a páciens ősbizalmától függ. mint később látni fogjuk. hogy hozzájáruljunk a továbbra is álmatag életvezetéshez. Amint már a hipnózisról szóló fejezetben említettük. amit a pácienstől a mindennapi életben elvárunk. ami egy pszichoterápiás ülésen történik. hogy az embereket éberebbé.

Ezt meglehetősen bonyolult. Jogos a kérdés. hogy hipnotizáltuk volna. sem álmosság nem jelentkezik. ez segíti elő. . miért kerestem olyan módszert. Úgy gondolom. ezért a nyilvánosság még ma is a hipnózissal hozza összefüggésbe a reinkarnációs terápiát. s a páciens megtanulja. hogyan kell ezeket megfigyelnie s egyidejűleg beszámolnia róluk. hogyan funkcionál hát az „új módszer”. Röviden ellazítással kezdünk. hogy a páciens belső hangjaira figyeljen. hogy rá lenne utalva a hipnózisra. hogy a reinkarnációs terápiában minden páciensünk képes volt korábbi életeit tudatosítani anélkül. Ezután a terapeuta segítő kérdéseire különböző elképzelések és képek merülnek föl. Ez a kívülálló számára nyilvánvalóan teljességgel hihetetlenül hangzik. Ez azonban tévedés. Módszerünk eredménye. kellően megindokoltam. hogy a páciens meditatív állapotba kerüljön. Ez az ellazítás lehetővé teszi. hiszen a reinkarnációs terápia időközben teljesen független lett a hipnózistól. s ezalatt sem fáradtság. Terápiánk során tehát a regresszió éber tudatállapotban következik be. amely alkalmas a terápiás célú időregresszió előidézésére anélkül. sőt majdnem lehetetlen leírni. Az ellazítás tehát a figyelmet kívülről befelé fordítja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 232 várja majd vágyai kielégítését.

Aki maga nem tapasztalta. hogy teste fogantatásakor már mint érzékelő és átélő tudat volt jelen. mennyi szorongást. Kortársaink többsége számára rossz tréfának tűnik az. anyagiban. minden anyaméhben töltött hónapot. abortuszkísérletet él át az embrió. hogy a tudatot és a testet fogalmilag elválasszuk egymástól. átéli a szülők nemi aktusát. ez tölcsérszerűen beszívja őt”. ami születése alatt és után történt. így kiderül. ha azonban megtanuljuk. hogy valaki jelen lehet saját fogantatásakor. alig hiszi. s ismét valami behatároltban. Az ember éppúgy jelen van anyagi teste fogantatásakor. A fogantatás megtapasztalása után bejárjuk a fogantatás és a születés közti időszakot. sötétben találja magát. mint temetésekor. Az első időregresszió során újra átéli saját születését. látja a teret és jövendő szüleit. látja. s hirtelen „egyfajta örvény vonzását érzi. hallja és érzékeli azt. ez ismét sok. hogy születésének minden részletét és szakaszát tudatosan átélje (ehhez többnyire ismétlésekre van szükség). egészen a fogantatásig. fájdalmat. Ekkor azt éli át. egészen magától értetődő lesz. a gyermek számára különösen kellemetlen tapasztalat forrása lesz. újra érzi. . még tovább megyünk visszafelé az időben.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 233 A fogantatás és a születés élménye Már a második vagy harmadik ülésen „visszavezetjük” a pácienst saját születésébe. Ha már képes arra.

az első gyermekévek kínos élményei ártalmatlan epizódok csupán. Az előzőekkel összefüggésben manapság egyre többen azt hangoztatják. Ezek az élmények azonban éppoly kevéssé okai a pszichés zavaroknak. hogy a lélek csak a fogantatást követő harmadik hónapban kapcsolódik össze a testtel. miszerint a későbbi konfliktusok és zavarok „valódi okát” a születés előtt. hogy a születés előtti időszakot tudatosan éljük át. Persze szenzációnak hat. illetve a születésben lehet megtalálni. A fogantatástól a születésig tartó időszak tudatos áttekintése több belátást hoz a páciensnek. Így lassan ezekben a körökben is elfogadottá válik az a nézet. Erre azt tudjuk válaszolni. A primérterápiákban egyre gyakoribb. hogyan alakult ki az az el- . s így fennáll annak a veszélye. hogy a kezelés során a páciens spontán módon regrediál a születésbe. ha mindezt az eddigi elméletekkel és terápiás módszerekkel hasonlítjuk össze. mint több száz óra analízis. mint ahogyan a Freud óta elnyűtt kisgyermekkori élmények egy problémalánc tagjai. és az embrionális állapotba. s ez a lánc még igen sok inkarnáción fog keresztülhúzódni. hogy eddigi összes páciensünk s valamennyi kísérleti alanyunk kivétel nélkül leírta fogantatását. Talán valamikor majd kísérleti úton magyarázható lesz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 234 Összehasonlítva a születés előtti tapasztalatokkal. s azzal egyidejűleg az anya testébe való beköltözést. hogy többen arra a meggyőződésre jussanak.

s amit beszélnek körülötte. Hál' istennek Dr. Leboyer „szelíd szülés módszere” napjainkban egyre nagyobb visszhangra talál. gyámoltalan és fiatal. hogy a növekvő embrió csak testi méretében olyan pici. hogy a bébivel értelmetlenül gügyögjünk – minden szót. Semmi okunk sincs arra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 235 mélet. az eugenetika abban áll. kezdje olyan korán gyermekei nevelését. Minden szülőnek azt tanácsoljuk. Teljes mértékben lehetséges. hogy a szülők az anyaméhben lévő gyermekkel normálisan beszélgetnek. mint szülei. amelyen a gyermek meglétéről tudomást szerez. lehetőleg már azon a napon. hogy az újszülött lelkileg idősebb. kifejezik érkezése . miután a sejteknek kezdettől fogva információra van szükségük ahhoz. s lassan a klinikák is meghajolnak a tudatosabb szülők kívánalmai előtt. azt is. hogy a gyermek fogantatásától kezdve mindent. de legyen itt elég annyi. Minden szülő és szülész számára szinte beláthatatlan horderejű. amit jobb lenne nem az ő jelenlétében kimondani. lelke azonban több ezer év érettségét hordozza magában. hogy megfelelően fejlődjenek. amely szerint a lélek csak a harmadik hónapban inkarnálódik. ami történik. Ez a nézet számomra valószínűtlenül hat. A születés előtti nevelés. minden mondatot ért. tudatosan érzékel. amilyen korán csak lehet – azaz. Köteteket tudnánk megtölteni a terhesség és a születés idejére vonatkozó tanácsainkkal.

Mivel az embriónak még nincsen saját légzési ritmusa. és csak jó zenében. jó irodalomban. az embrió sokkal inkább attól fél. átlátja leendő élete fontosabb fázisait – hasonlítsuk csak össze ezt a haldoklás folyamán jelentkező életfilmmel! Ez a tudás akkor oltódik ki bennünk. Ebből ered a megszületéstől való szorongás. ekkor tagolódunk be az időfüggőségbe. hogy a születési horoszkópot a felsírás. mint egy többhetes terhesgimnasztika. Ezért bejárása van még múltjába. hogyan fog a most kezdődő élettel megbirkózni. amikor először levegőt veszünk. Ha az embrióval megszületése előtt a megfelelő módon beszélgetünk. ez többet segít. hogy tudása a születéssel kioltódik. nem egészen foglya a polaritásnak. jelenébe és jövőjébe. s tudja. klinikai technika. Az embrió áttekinti leendő élete problémáit. ekkor kerülünk be a polaritásba. A szülés nehézségei és incidensei arra vezethetők vissza. illetve az első lélegzetvétel időpontjára számítják ki. Azok a szülők pedig. mint bármilyen más. akik hetekig .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 236 felett érzett örömüket. elmondják neki a születés folyamatát. Ez az oka annak is. A megszületéstől való szorongás nem anynyira magára a születésre vonatkozik. hogy a gyermek megpróbálja megakadályozni a megszületést. Az embrióhoz intézett egyetlen világos mondat több eredményre vezet. ezért olyan gyakori a megszületés megakadályozására irányuló kísérlet. jó filmben és jó színházban részesítik őt.

(A szorongás a tudás hiánya!) Például az egyik páciensem még a terápiás ülés alatt spontán ezt mondta: „Furcsa. a halállal. hogy egy korábbi életébe regrediáljon. akkor hozzásegítjük. ne csodálkozzanak. úgy oldódik el tőle a halálban. születésétől haláláig. hogy a korábbi halálát is tudatosan átéletjük vele.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 237 vitatkoznak azon. Magától értetődik. hogy megbékélhessen az élet legelfojtottabb ellenpólusával. áttekinti ezt az életét. Kübler-Ross és mások klinikai halálból visszatért kliensei elmondtak. vezérfonalként kiválasztunk egy tetszőleges szimptómát. fogantatását és embrionális fejlődését (ehhez körülbelül öt terápiás ülésre van szükség). amit dr. Ha a kliens már több korábbi életét áttekintette. hogy ilyen egyszerű meghalni. sose gondoltam volna. szorongása meghátrál tudása előtt. Amint a tudat a fogantatáskor összekötődik a testtel.” Pácienseim elbeszélései a halálról szinte mindenben megegyeznek azzal. Találkozás a múlttal Ha a páciens már tudatosította a születését. Ezután már nem fél a haláltól. vagy elutasítja őket. hogy megtartsák-e a gyermeket vagy sem. dr. Moody. ha gyermekük zavart lesz. Ekkor egy másik történeti időben éli meg magát. s ennek alakulását követjük több korábbi inkarnáción ke- .

Tökéletesen tudatában vagyunk annak. . de lényegesen távolabb megyünk vissza a múltba.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 238 resztül. Pácienseinknek néhány ülés után már semmi kedvük ahhoz. pedig ezek klienseinkkel való mindennapos munkánk eredményei. amelyeket egyegy terápián átívelünk. Mivel kedzetben ezek az eredmények egyáltalán nem feleltek meg elvárásainknak. és semmiben sem különböznek más terapeuták munkaeredményeitől. hogy bizonyos jelenségeket szuggesztíve közvetítsünk vagy éppen kiprovokáljunk. amelyek kapcsolatban állnak a tünettel. Egy körülbelül 12 ezer éves atlantiszi inkarnáció nálunk egyáltalán nem számít különösen réginek. hogy elmúlt életeiket számolgassák. hogy egyes olvasóink számára egészen elképzelhetetlenek a kijelentéseink. Ennek megfelelően az egyes életeknek csak azokkal a részleteivel foglalkozunk. hogy ők már négyszer is éltek! Elmúlt életeink száma valójában áttekinthetetlenül sok. Nehéz lenne számokat mondanom. érthetően sohasem próbálkoztunk azzal. A kívülálló számára azok az időtávolságok is elképzelhetetlenek. Az elmúlt testet öltések számát illetően meglehetősen gyakoriak a téves elképzelések. Sokan büszkén beszámolnak róla: tudják. mint azt a modern történetírás teszi. Ezzel a módszerrel relatíve igen gyorsan igen távoli inkarnációkhoz jutunk.

Térjünk vissza most a reinkarnációs terápia lefolyásához. Aki itt most végére ért a csodálkozásnak. hogy az emberi tudat felfogja. Az emberiség még mindig Bábel tornyát építi. s meditáljon el azokon az asztronómiai nagyságrendeken. hogy aktuális problémája vagy tünete ősrégi. tehát minden fejlődést hanyatlás és pusztulás követ. Az anyagi világ kétségkívül grandiózus kutatása után most a lelki élet kutatása folyik. A páciens a tünetlánc újraátélése során észreveszi. Hivatalosan alig néhány lépés van mögöttünk ezen az úton. amelyekkel ma a tudomány dolgozik. . az menjen csak el egy planetáriumba. Az emberiség sokkal idősebb. Időről időre már voltak olyan magas kultúrák. amelyek sokban hasonlítottak korunkhoz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 239 Magunk is a materiális szintet kezdtük el kutatni. mint azt manapság feltételezik. Ezen a ponton igen nagy a veszélye a téves interpretációknak. s eközben számunkra is elképzelhetetlen dimenziókhoz kellett hozzászoknunk. teljességgel elképzelhetetlen jelenség vár arra. hasonló formában szinte mindegyik előző életében előfordult. így még sok. A ritmus törvénye ezen a területen is érvényesül. Munkánk során alapvetően revideálnunk kell majd az ember korával és eredetével kapcsolatos nézeteinket. Kezdetben magam is áldozatul estem ennek – hasonlítsák össze az itt leírtakat Az újjászületés élménye című könyvem megfelelő fejezetével.

illetőleg a tünet „okának” tekintsük. következő életében félni fog a víztől. az. amely tartalmilag egybecseng a beteg jelenlegi tünetével. hogy ezt a szituációt „őstraumának”. hogy annak az embernek a lelke. hogy víziszonyának okát a megfulladás tényében lássuk. aki fél a magasságtól. s átéli. mint az az elképzelés. . amelyet erre az életre kifejlesztettünk. Lássunk egy példát: egyik kliensem nem lát a bal szemére. hajlamosak vagyunk arra. Vagy megfordítva: nagyon is elképzelhető. A szokásos pszichológiai gondolkodás rendszerében hajlamosak vagyunk arra. törvényszerű történés. hogy megfulladt. hogy valamely zavar okát a korai gyermekkorban kell megtalálnunk. amelyet már abba az inkarnációba is korábbról vittünk magunkkal. hanem egy olyan probléma kifejeződése.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 240 Ha a korábbi életben olyan traumatikus helyzetet találunk. akkor a traumatikus élmény egészen biztosan nem ostoba véletlen volt. Vagy egy másik páciens. ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. amelyet ebbe az életébe is magával hozott. Ez a következtetés azonban alapvetően téves. hogyan lökték le egy szikláról előző életében. Ha a korábbi inkarnációkra alkalmazzuk azt a gondolatsort. aki egyik életében vízbe fulladt. ugyanazon a szinten marad. hogy az egyik korábbi életében egy nyílvessző beletalál a bal szemébe. ugyanis egy probléma külső megjelenítése. Átéli. hogy a tünet okát ezekben a korábbi élményekben lássuk.

még sok olyan szituáció lesz. ha egy páciens úgy gondolja. . hogy annak a páciensnek a múltjában. aki másoknak okozza mindazt. ilyenkor kliensünket abba a szituációba regrediáltatjuk. Mindettől valami egészen különböző dolog történik. amikor valaki saját karmikus bűnével szembesül. „őstraumájának” nevezhetnénk őket. ugyanis mindkét esetben a külvilágra vetíti ki a felelősséget. amelyben a bal szeme világát elveszíti. Mindezek az események egy lánc szemei. mert azt gondolja. akinek a bal szemét a nyílvessző kilőtte.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 241 Ha továbbkeresünk. Nincs számottevő különbség aközött. tehát cselekvőként kell megélnie önmagát. ami miatt pár ezer éve megállás nélkül panaszkodik. méghozzá olyan cselekvőként. ez azt jelenti. hogy a tünet. örök áldozatként éli meg önmagát. zavarai okát anyja viselkedésében kell keresnie. A kliens egészen addig a pontig csak szerencsétlen. sok más. A páciensnek integrálnia kell árnyékát. hogy előélete valamelyik kellemetlen eseményében. Ha folytatjuk példánkat. amelyek mind olyan minőségűek. olyan szituációt fogunk találni. amelyben későbbi szenvedéssorozata okát látta. s amelynek tartalmát ismételte későbbi életei megfelelő formáiban. amely szükségszerűvé tette későbbi szenvedéseinek sorozatát. Ekkor a páciens azzal a saját karmikus bűnével szembesül. s maga a lánc adja minden szituációban a közös problémát. amikor a terápiában egy tünetlánc feltételezhető végére érünk. A döntő lépés akkor következik be. vagy ha úgy.

akik szoronganak attól. determinánsai után tovább is kutathatnánk. amit az egyház az eredendő bűn fogalmával ír le. . Vannak. de hatalmas lépés a gyógyulás felé. a következő gyakorlati okai vannak: 1. Szembesülni bűnünkkel nem egyszerű. Konkrét végpont. hogy nem bírnak majd együtt élni ezzel a tudással. olyan. 2. akkor ezt az okot így feltétlenül a karmikus bűnben találjuk meg. félnek. Egy aktuális problémára vonatkoztatva mindenesetre a karmikus bűn a végtelen ritmus egy fázisának legalábbis az elejét fogja jelenteni. Annak. amely megnyitja a gyógyulás kapuját. hogy megismerjék saját bűneiket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 242 hogy mások okozzák azt neki. Ha még egyáltalán használjuk az „ok” fogalmát. De még ez a karmikus bűn sem az abszolút végpont. nem létezik. hogy ezt mégsem tesszük. Bűn és felelősség A páciens a bűn elismerésével teljes sorsáért magára kell vállalja a felelősséget – ez pedig olyan lépés.

mert eltávolít a valóságtól – de ugyanolyan egészségtelen. egyre teljesebb. utána mindenki szokatlanul szabadnak. ha túlterheljük magunkat bűnnel és önváddal. másokra való kivetítése beteggé tesz bennünket. A bűnnel való konfrontáció a terápiában abszolút értékítéletmentesen történik meg. hogy „csak az nyomaszt. El kell fogadnunk. Hibák nélkül . nem újabb terhet veszünk magunkra. Ha sikerül meglátnunk bűnünket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 243 Sokan azt hiszik. megkönnyebbültnek érzi magát. s ez az ára tanulásunknak. A bűn elfojtása. mint múltjának egy darabját tudatosan integrálja. az a nyomás. egészségesebb lesz. ez az egész nyomás megszűnik. Amikor konfrontálódunk bűnünkkel. annak nem lehetnek negatív hatásai. egészebb. egyszerűen a valóság megpillantása. amelyet olyasmi okozott. Ami tudatos. mert előbb-utóbb összeroppanunk súlyuk alatt. hogy emberlétünkből eredően bűnösök vagyunk. semmiképpen sem lesznek képesek feldolgozni ezt. A konfrontációt megelőzően éppen a bűnről való tudattalan tudás okoz szorongást. hogy valamikor megöltek valakit. amit elfojtunk”. amiről állítólag egyáltalán nem volt tudomásunk. Amikor a bűnnel foglalkozunk. s a páciens a látványt. Ha az ember addig tökéletesen elfojtott árnyékát lépésről lépésre tudatába integrálja. ha megtudják. Ősi bölcsesség. hanem megszabadulunk egy tehertől. kerülnünk kell minden szélsőséget. Ezek a szorongások azonban nem igazolódtak be. Ha a konfrontáció gyakran kellemetlen is.

s a valóságban kölcsönösen feltételezik egymást. . Először is tudatosítja a hívőben. aki kéri. Ezért nincsen olyan ember. Aki kéri a kegyelmet. e kettő is középen egyesül. és mégis kerüli a tüzet. Kegyelemben csak az részesülhet. akik azt vetik ellenünk. A karma és kegyelem közötti ellentmondás látszólagos. Vannak. az elismeri bűnösségét. hogy mint ember bűnös. az megérett a kegyelemre. Így a kegyelem csak a karmán keresztül lehet hatékony. Az egyházi tradíció meglehetősen kiegyensúlyozott viszonyban van a bűn kérdésével. Nincsen olyan ember. tehát bűn terheli. aki még soha nem égette meg magát. bűnei felismeréséhez. aki ezt elérte. mint minden más polaritás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 244 nincsen fejlődés. majd a feloldozással mentesíti őt ettől a tehertől. Csak az érheti el a fényt. aki átmegy a sötétségen. A karma törvénye gondoskodik róla. hogy a kegyelem elve ellentétben áll a karma kemény törvényével. hogy egyszer minden ember eljusson hibái. aki korábban ne követett volna el bűnt. A karma célja az emberi belátás. amely szerint minden bűnnek megvan a maga következménye.

de a hatalom volt s maradt is az a probléma. Tudattalan hatalmi vágyaink kiélésére korunkban a betegség biztosít szabad teret. ma rafináltan kendőzi –. Természetesen a beteg azt hiszi. Az ember a hatalomba betegszik bele – régebben egészen kiélte. A probléma ma is ugyanúgy jelen van. mindent megpróbáltak. hogy azok egy közös témára redukálhatók. bár a távoli múltban jóval durvább és sokkal látványosabban strukturált. s azok karmikus bűnokait követjük. mint egykor. Valójában ezért nem akarnak a betegek betegségeiktől megszabadulni. Minden kijelentés. Korunkban a hatalomgyakorlás leggyakoribb formája a betegség. ahol a páciens mindeddig csődöt mondott. A hatalom ellentéte az alázat. hiszen. mint mondják. míg ma már többnyire felismerhetetlenül kifinomult. hogy egészséges szeretne lenni. ugyanis beteg- . amely az embert kudarcra ítélte. ők mindent megtettek. amely így kezdődik: „azt akarom” vagy „azt szeretném” – hatalmi igényeinket fejezi ki. azt találjuk. Mi azonban nem ezekre az alibitettekre gondolunk. szublimálódott. Ha pácienseink ősproblémáit elemezzük. ez az a pont. hogy ismét egészségesek legyenek. Bár ezt maguk a betegek hangosan cáfolják. ez a téma pedig a hatalom.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 245 Az ősprobléma: a hatalom Egy terápián belül több karmikus láncot. Ezek a láncok végül is egyfajta csomópontban végződnek.

ez az. ezért is gyógyul meg a páciens. csak hogy hatalomhoz jusson. Aki azonban korábbi inkarnációi részleteiben átéli hatalomvágyát. egyszerűen feleslegessé válnak a kliens számára. A tünetek szó szerint maguktól eltűnnek. avagy lemondjon a hatalomról. mint az egodominancia. hogy semminek ne rendeljük alá magunkat. hogy évezredeken át nem riadt vissza a szenvedéstől. a választás semmi esetre sem lesz könnyű. Egykor a Paradicsomban is a hatalomvágy vezette az embert. kísérlet arra. A hatalom ugyanaz. A reinkarnációs terápia nem menekvés a múltba. mi a rossz. A tudat a jelenben változik. mindig szívesen kötött szövetséget a Sátánnal. ami átpolarizálja az embert. Hogy hatalmát megtarthassa. hogy megízlelje az almát: nem akarta alárendelni magát a törvénynek. aki átlátja. hogy leckét vegyen alázatból. Ha felismeri. hogy a pácienst a jelenbe vezesse. adta el neki a lelkét. hogy akaratunkat másokra kényszerítsük. hanem a valóság megtapasztalása útján. hogy választania kell: beteg legyen-e. Ez a képesség nem intellektuális szinten fejlődik ki. hanem ellenpólusként használja fel a múltat arra. bár nem is kezeltük őket. Ezért a hatalomért az ember mindig kész volt magas árat fizetni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 246 sége motivációja nem tudatosult benne. ő akarta eldönteni. Csak az lesz képes arra lassanként. mi a jó. az lassan itt és most is észre fogja venni és le fogja leplezni. Senki sem élhet itt és most tuda- .

hanem éppen azt a követelményt. mert olyan érdekesnek tartjuk. ekkor viszont sosem sejtett világossággal lesz képes átélni a jelent. s így eloldhatja az embert az ősproblémájától. s az tudattalanul hat benne tovább. A reinkarnációs terápia a megtisztulás fáradságos útja. mert ma már lényegtelen – és nem azért. Azért nézzük meg a múltunkat. s közben rátalál a bűn mérgére. meg kell tisztítanunk. így az idősíkok összekeveréséhez vezet. aki beépítette azt tudatába. Az a múlt újra és újra felbukkan az emberben. nem a nép ópiuma. hogy az ember valóban állandóan és valóban tudatosan a jelenben éljen. Mindaddig igent mondunk a földi életre. ameddig az fejlődésünk szem- .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 247 tosan. Ez a méreg azonban gyógyszer lesz számára. nem egy új élet ígéretével vigasztalja az embereket. A reinkarnációs terápia nem elégíti ki a korábbi életek iránti kíváncsiságot. Az egymásra következő reinkarnációkban mi nem vigaszt látunk. Csak az tud megválni a múltjától. Ehhez jelenünket a múlttól el kell választanunk. ha elfojtja a múltját. mert a felismerés a mérget hatványozza. hogy a tökéletesedésre irányuló fejlődésünk során megszabaduljunk az újjászületések körforgásától. Minden ezoterikus út célja az. A reinkarnációs terápia a homeopátia hasonlóságtörvényét követi: a beteg a tünetláncok mentén folyvást hasonló szituációkkal szembesül.

A terápián belül azonban megpróbálunk csak azokkal az időszakokkal foglalkozni. hogy a túlvilági tapasztalatok terén még gyerekcipőben járunk. vajon múltban tett utazásaik során a páciensek az egyes inkarnációk közötti időszakokról is beszámolnak-e. amelyek a páciens szempontjából relevánsak. A fenti témáról általános érvényű kijelentéseket azért is nehéz tennünk. hanem éppen olyan differenciált. tisztán képi szint. egy olyan egység. Ezért is van az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 248 pontjából szükséges. A túlvilágról. illetve a testet öltések közötti időszakokról sokkal bővebb tapasztalatok állnak rendelkezésünkre. mint alig néhány évvel ezelőtt. Túlvilági tapasztalatok Gyakran felvetődik az a kérdés. A túlvilág asztrális világ. amelyek pusztán kíváncsiságunkat elégítenék ki. mint különböző fejlődési fokain az emberi tudat maga. mert a túlvilág sem mutat homogén képet. A rezonancia törvényének megfelelően az elhunyt lelke a túlvilágon azt a szintet éri el. s kerüljük azokat a kérdéseket. célunk azonban túl van a materiális világon. melyben a formák a legkülönbözőbb lelki tartalmaknak felelnek meg. s amelybe visszavágyunk. amely ma- . kutatásainkat e téren azonban még korántsem fejeztük be. amelyből egykoron kiváltunk.

Fúj a szél. s minden remeg a rémülettől. Szörnyű zajt és robajt hallok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 249 gával vitt tudatállapotának megfelel. A táj diszharmonikus. hogy majd megőrülök. Így minden lélek a saját túlvilágába kerül. többek között patkányszerű állatok. Az a legrémesebb. a következőképpen írta le a túlvilágot: „Halálom szenvedésekkel teli. s kegyetlen módon visszaélt a hatalmával. Más lények is vannak itt. lassú és magányos. aki igen távoli előző életében uralkodó pozícióban volt. szakadatlanul valami rejtekhelyet keresek. egy lyukat vagy egy hasadékot keresek. majd valamilyen sötét szférában. Minden félelemkeltő. Mindenekelőtt olyan rémséges halálfélelmem van. Mivel ezek a szintek különbözőek. illetve bizarr tájon találom magam. melynek külleme és hangulata az ő lelki minőségének felel meg. hogy az ember nem szokik hozzá a borzalmakhoz. minden éles. Az egyik páciensem például. hideg. a levegő telve rémült sóhajokkal. Még a színárnyalatok is fenyegetőek. nehezen tudnánk a túlvilágot egy egységes képben megragadni. Az elhunyt gyakran úgy éli meg a túlvilágot. amelynek képei végül is csak a lélek tudatállapotát tükrözik vissza. Rémségesen sokáig kell itt maradnom. de nem találok semmit. hogy a túlvilág pokol vagy mennyország-e a számára. mint egy tájat. Céltalanul bolyongok. amiben elbújhatnék. szögletes. Hosszú . Mindig az adott lélektől függ. elutasító.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

250

idő után végre találok egy hasadékot, ebbe gyorsan benyomakodom, illetve beszív valami.” Mind hasonlóan kellemetlenek azok a túlvilágleírások, amelyek hatalommal, karriervággyal, gonoszsággal és szeretetlenséggel teli életet követnek. Ezektől az esetektől eltekintve, a túlvilágot általában szépnek, kellemesnek írják le. Egy haldokló gyermek beszámolója például így szól: „Lassan minden könnyebb lesz, elkezdek lebegni. Nem vagyok többé én, és mégis én vagyok, mindent látok, látom a mamámat, a papámat, a házvezetőnőt, és magamat is az ágyban. Fellebegek a mennyezetig, majd visszalibegek, és megsimogatom a mamámat. Azután megint fellebegek, látom a házat és a kertet. Apám anyja, a nagyanyám kézen fogva vezet. Nagyon kedves hozzám. Elmondja, hová vezet, és hogy mindent meg fog mutatni. Lágy, hullámos tájra érünk, más lényeket is látok itt. Nem beszélünk, mégis tudom, hogy mit mondanak, s ők is tudják, hogy én mit mondok. Mindenki jól érzi magát, mindenki boldog. Lágy, fényes színeket látni, amelyek valahogyan átmennek egymásba.” A túlvilágról szóló leírások a legszörnyűbb ősborzalomtól a legfantasztikusabb tájakig tartanak. Azok a lények, amelyekkel ott találkozni lehet, mindig a hely minő-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

251

ségének felelnek meg. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a túlvilág nem anyagi szint, hanem tisztán pszichikai világ, ettől azonban még nem kevésbé valóságos. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a túlvilág a lélek fejlődési szintjének felel meg, így minden benne található lény és jelenség is. A túlvilágon is van kontaktus a lelkek, illetve lények között, sőt nyilvánvalóan még tanulhatunk is ott. Magasabban fejlett lények segítségében csak azoknak lesz részük, akik kérik ezt. A test halála után gyakran azonnal világosan látjuk az életünk során elkövetett hibákat. Ha eltekintünk a teljesen sötét szféráktól, a túlvilág annyira kellemes, hogy általában senki sem nagyon akar innen visszatérni a materiális világba. Csak akkor jutunk olyan belátásra, hogy még egyszer inkarnálódnunk kell, ha felismerve saját hibáinkat, jóvá akarjuk tenni, ki akarjuk egyenlíteni őket. A túlvilág éppolyan differenciált és sokrétű, mint itteni világunk. Mivel a halál önmagában nem alkalmas arra, hogy a lelket jelentékenyen érettebbé vagy okosabbá tegye, a butaság és a bölcsesség a túlvilágon is hasonló módon oszlik meg, mint itt a földön – bár ezt a spiritiszták sokszor elfelejtik. Nem arról van szó, hogy kétségbe vonnánk egyes spiritisztikus jelenségek valódiságát, de mindenkit óvni szeretnénk attól, hogy tévedhetetlennek tartson, s glóriát vonjon minden kijelentés köré, csak azért, „mert odaátról jött”. Sokkal csekélyebb annak az esélye, hogy spiritiszta médi-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

252

umokon keresztül valóban magas színvonalú spirituális üzenethez jussunk, mint annak, hogy fejletlen lelkek, vagy akár nem is emberi lények privát véleményeit és nézeteit halljuk.

A földhöz kötött lélek
Most olyan témát érintünk, amelynek megértéséhez még nem adottak a feltételek, de mivel igen fontos, nem tehetjük meg, hogy szót se ejtsünk róla. Azokat a lelkeket nevezzük „földhöz kötöttnek”, akik valamilyen okból olyan erősen fixálódnak a földön történtekhez, hogy a földi test elhagyása után nem a saját útjukat járják a túlvilág szféráiban. Minden érdeklődésük földi eseményekre vonatkozik, ezért egy élő ember testében próbálnak helyet találni, hogy ismét cselekvőképesek legyenek. Az ilyen földhöz kötöttség oka – bármilyen furcsán hangozzék is – többnyire az, hogy az illető nem érzékelte tudatosan saját halálát. Annak, hogy valaki „nem veszi észre” saját halálát, gyakran az az oka, hogy szilárdan hisz benne: a halállal mindennek vége. Ha valaki ezzel a meggyőződéssel hirtelen meghal, szubjektíve olyan kevéssé változnak meg számára a dolgok, hogy egyszerűen nem jut eszébe, hogy meghalt. Az egyetlen érzékelhető változás cselekvőképességében lesz, ezt azonban hamar

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

253

kiegyenlíti, ha egy másik földi testhez tapad, s ezáltal az az érzése lehet, hogy befolyással van a földön történtekre. A földhöz kötöttség másik oka lehet valami olyan alapvető hiba, amelyet az illető még halála után is feltétlenül maga szeretne korrigálni, de oka lehet az is, hogy a hátramaradott gyászolók az elhunyt lelkét magukhoz akarják láncolni, „nem engedik szabadon”. Bizonyos körülmények között egy élő személyt több földhöz kötött lélek is megszállva tarthat, de ezt a „megszállottságot” ne keverjük össze a démonokkal vagy az ördögtől való megszállottsággal. A földhöz kötött lélek semmi rosszat nem akar, igen sajnálatos helyzetben van, segítségre szorul. Túlvilági lények azonban mindaddig nem nyújthatnak segítséget neki, amíg a földi történésektől el nem fordul, s nem kér tőlük segítséget. Így az élők feladata, hogy az ilyen lelkeknek megadják a szükséges segítséget. Ezért van az, hogy minden eredendő vallás ismeri a halotti mise vagy a holtakért való közbenjárás rítusát. Igen jelentékeny dokumentuma ennek a Tibeti Halottaskönyv; a benne leírt rítusnak az a feladata, hogy az elhunyt lelkét vezesse. Ha valakit lelkek tartanak megszállva, ez könnyű tünetektől egészen az elmebetegségig terjedő zavarokat okozhat. Sok szól amellett, hogy a skizofrénia fogalma alá tartozó betegségek jó részének köze van a földhöz kötött lelkek jelenlétéhez. Ezekben

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

254

az esetekben nem a pácienst, hanem a lekötött lelkeket kell kezelni, ez hozzásegíti őket ahhoz, hogy elszabaduljanak, s így a kliens is megszabadul tüneteitől. A század első felében dr. Wickland amerikai pszichiáter több mint harminc éven keresztül kezelt skizofrén betegeket ezzel a módszerrel. Munkáját – ami igazán nem volt egyszerűnek nevezhető – felesége tehetsége tette lehetővé, aki, mivel kiemelkedő médium volt, a terápiás foglalkozásokon a földhöz kötött lelkek rendelkezésére bocsátotta testét, s ezek rajta keresztül beszéltek és fejezték ki magukat. Az ilyen lélek terápiájának lényege, hogy felvilágosítják állapotáról, s utólag tudatossá teszik benne halálát. Fel kell fognia, hogy nincsen saját teste, így a földi dolgok nem érintik többé. Szó szerint fordulatot kell tennie, fel kell ismernie új útját, s az úton kapható segítséget. Az utóbbi években saját tapasztalatokat is gyűjtöttünk ezen a területen. Bár Wickland tapasztalatai beigazolódtak, az is kiderült, kezdetben milyen veszélyeket rejtenek az efféle eljárások. Ezért minden laikust óva intünk attól, hogy ilyen jellegű kísérletekbe kezdjen. Terápiánkon belül újabban lehetőség mutatkozott arra, hogy a földhöz kötött lelkekkel médium nélkül is kapcsolatba lépjünk, s így kezelhessük is őket. Ezt a terápiát én „megváltó terápiának” nevezem, mert az érintett lelket eloldozza kötöttségeitől, saját útjára tereli.

hogy imádkozzunk értük. egészen biztosan téves. amely a holtat idekötözheti. A laikusok úgy segíthetnek rajtuk. Ma azonban többnyire tíz évnél is rövidebb idő telik el az egyes inkarnációk között. Ezért tisztában kell lenniük azzal. illetve a terápia teljesen új lehetőségeire nyílik mód.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 255 A megváltó terápiában központi szerepe van az imának – egyes lelkek könyörögnek. gondolattal. azt azonban már eddigi tapasztalataink is mutatják. hogy ebben a problémakörben a segítségnyújtás. ha imádkoznak. visszaszólíthatja. Az az elterjedt vélekedés azonban. hogy a hátramaradottaknak fel kellene hagyniuk minden olyan tevékenységgel. A lélek fejlődési fokozatai Az egyes lelkek különböző időtartamokat töltenek a túlvilágon. ha halotti misét mondatnak értük – ennél nagyobb szolgálatot aligha tehetnek nekik. amely szerint az egyes inkarnációk között több száz vagy ezer év telik el. A spiritiszták is főként ilyen földhöz kötött lelkekkel érintkeznek. A köztes időszakok meg- . Sok minden szól amellett. Bár munkánk s felismeréseink e témában még kezdeti stádiumban vannak. Mindebből az következik. s nem égi bölcsességek közvetítői. hogy a távolabbi múltban több évszázadra kiterjedő köztes időszakok is előfordultak. hogy ezek a lelkek segítségre szorulnak.

Ha az inkarnációkat egy iskola osztályaival hasonlítjuk össze. vajon az ember az inkarnációk során változtatja-e a nemét vagy . hogy még az állatvilágban is akad tanulnivalója. a lélek is különböző birodalmakat jár be. míg eléri azt az érettségi szintet. hogy a gimnázium előtt és után is vannak még tanintézmények. amelyek egészen az állat-. Ebben az összefüggésben soha ne feledkezzünk meg arról. ha valaki „visszafokozódik” valamilyen állati inkarnációba. illetve meghosszabbodása irányítja a népesedés növekedését. nem egy zárt kör állandó létszámmal. Egyes esetekben mégis előfordulhat. növény-. Az emberi lélekben olyan emléknyomokat is találunk. az „állatvilágban” még csoportlélek uralkodik. a végtelen hierarchiában még számtalan feladat várja. hogy az emberiség mint olyan. Ezek a visszafokozódások főként az emberlét kezdetére vonatkoznak. ha emberként olyan súlyosan megsértette az emberi magatartás alapformáit. Sokszor fölvetődik az a kérdés. amely már kívül esik az emberi birodalmon. az emberiségre például azt mondhatjuk. s ma már semmiképpen sem gyakoriak. illetve ásványi világig nyúlnak vissza – ezeket azonban nem kell szorosabb értelemben vett inkarnációknak elgondolnunk. Az individuális lelki fejlődés csak az emberi létben kezdődik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 256 rövidülése. annál több ember él a földön. inkább csak egy köztes állomás. illetve csökkenését. Minél rövidebb a köztes időszak. amely az emberiségbe lépéshez szükséges – s ha mint ember tökéletessé vált.

Testet öltéseinek többségében a lélek ugyanazt a nemet viseli. A szerelem és a gyűlölet. Az egyik legfantasztikusabb jelenség az. amikor a léleknek bizonyos tapasztalatok megszerzéséhez vagy karmája betöltéséhez erre van szüksége. Ebben a felismerésben gyökerezik a terápia sikerének egy része. A reinkarnációs terápia legmegrázóbb tapasztalatai közé tartozik. mivel nem vagyunk még tisztában azzal a törvénnyel. de nincsenek mindig együtt. amely a nemek változtatását vezérli. Bár tapasztalatból tudjuk. hogy alapvető magatartásmódok megváltoznának. akivel szemben elkövettük. a vonzódás és az ellenszenv elmúlt idők maradványai. gyakran találkoznak. A tudatunk számára rettenetesen hosszú időszakok áttekintése során a problémák és hibaláncolatok . Ellentétes nemű inkarnációk csak olyan esetekben fordulnak elő. hogy a nemek váltakozhatnak. Mivel a lélek és a duállélek fejlődése függ egymástól. Miután ezzel kapcsolatban több hipotézist ellenőriztünk. pillanatnyilag azon a véleményen vagyunk. Karmikus vétkünk árát mindig ugyanannak a személynek fizetjük meg. hogy a különböző testet öltések problematikája milyen hasonló – évezredek telnek el anélkül. hogy a lélek meghatározott nemmel rendelkezik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 257 sem. amelyhez egy ellentétes nemű duállélek csatlakozik. amikor valaki hosszú inkarnációs láncokon keresztül mindig ugyanazzal a személlyel találkozik. a kérdést mégsem lehet pontosan megválaszolni.

ha a dolgok elveszítik . hogy az „itt és most”-ban éljen. hiszen a gyógyítás a vallás ügye. mint egy mikroszkóp. amely a legkisebb részletekig megmutatja a személyiség struktúráját. hogy egyetlen feladata: ennek a kozmosznak a szolgálata. A reinkarnációs terápiában az ember megismeri sorsa értelmét és igazságosságát. hogy minden tettével csak azt aratja le. hogy a tünetei megszűnjenek. amit egykor elvetett. s felismeri. hogy ez csak mélytudata megváltozásával együtt történhet meg. hogy sorsáért magára vállalja a felelősséget. Ez az ősalapokhoz való visszakapcsolás már religio. azaz. rákényszerül. amit egyszer le kell majd aratnia. A páciens eredetileg csak azt várja. Ez a felismerés rákényszeríti. Felismeri. hogy az ember konfrontálódik bűneivel. ugyanakkor újból elvet vele valamit. Megtapasztalja védettségét egy értelemtől vezérelt kozmoszban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 258 struktúrája teljesen megvilágosodik előttünk. s nem veszi észre. Azáltal. hogy megváltozzék. A lélek csak akkor betegszik meg. A reinkarnációs terápia úgy működik. terápiánk végső célja. hogy a vallás problematikája egyáltalán nem zárható ki a pszichoterápiából. Vallás és reinkarnáció Tapasztalataink azt mutatják.

Ha homeopátiás módon gondolkodunk tovább. mint megbetegedése előtt volt. Sajnos az emberek többségében a vallásos tudat erősen infantilis. Mindkét csoportban ijesztően ritkán fogják fel a religio lényegét. A neurotikus „többet” látott – de nem bírta elviselni a valóság látványát –. amelytől megbetegedett. amennyire őt a neurózis a normalitástól eltérítette – csak éppen a másik irányban. egy sikeres terápia után a páciensnek ugyanannyira kell a normalitás fölött állnia. hogy a beteg ismét olyan normális legyen. Ha egy pácienst elkísérünk individualizációja útján. A gyógyítás célja tehát soha nem lehet az. A religióval kapcsolatos infantilizmus éppoly erős az egyházak híveiben. Éppen a pszichésen beteg az. hogy egyik vagy másik vallásos irányzat vagy felekezet természetéről vitatkozunk. Ezért aztán . A religióval való szembesülés nem ugyanazt jelenti. mi a megváltás. amely „egészen normális átlagember” számára többnyire tökéletesen ismeretlen. sőt a legtöbb terapeuta szándékosan kerüli őket. mint ellenségeiben. A terápia nem ad teret az egyházi missziónak. Ezeket a témákat – bármennyien állítják az ellenkezőjét – nem a terapeuta veti fel. van-e Isten. feltétlenül találkozunk a következő kérdésekkel: mi az élet értelme. megbetegedett az igazság mérgétől. akkor csak attól az igazságtól gyógyulhat meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 259 értelmüket számára. akit már megérintett az a valóság.

hamisítatlan. nem az egyházakat és az intézményeket. sok minden szól amellett. hogy csatlakozik-e valamelyik valláshoz vagy felekezethez. s így is marad. mint minden más intézmény. azok. örök érvényű tanokat hirdetik – de a mindenkori szolgálatban lévő írástudók és farizeusok üldözik. aki felfogta. A hivatalos keresztény egyház elutasítja a reinkarnációt. Bár nehezen igazolható. saját döntésére bízzuk. vagyis csak a tiszta tanokat értjük. Abban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 260 az egyes vallások és egyházak tanai és az igazi között mély szakadék tátong – ez mindig is így volt. nem lesz többé agresszió az emberi vallási közösségek gyengéivel szemben. akik a valódi. Időről időre újra feltűnnek közöttünk a valódi beavatottak. ezen mindig a religiót. hogy Krisztus ide- . hogy a kereszténység gondolatköre igenis összefér a reinkarnációval. keresztre feszítik őket. kivételt képez a Rudolf Steiner tanait követő keresztény közösség. ezért ugyanúgy ki vannak téve emberi tévedéseknek és hibáknak. Az intézmény lényegéhez tartozik a hatalom gyarapítása – a hatalom pedig minden vallás fő ellensége. s ez jól példázza. Ezen az alapon kell szemlélnünk a „reinkarnáció és a kereszténység” problémakörét is. vagy pedig folytatja individuális útját. Ha a terápia során egy páciens megérti a religio lényegét. Amikor mi vallásról beszélünk. Az egyházi intézmények emberek alkotásai. hogy mi a vallás. sőt mint rituális keretet gyakran saját útján fel tudja használni őket.

mondván: Miért mondják tehát az írástudók. aki hisz a lélek kitalált előegzisztenciájában. (Márk evangéliuma 8. vajon Keresztelő Szent János Illés próféta reinkarnációja volt-e. s förtelmes restaurációjában. Bizonyosságot e témában csak a vatikáni könyvtár szolgáltathatna. ”(Vö. némelyek pedig egynek a próféták közül. mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak. 553-ban. hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb. hogy Krisztus tanítványai számára az újraszületés gondolata magától értetődő volt. Máté evangéliuma 16. amelyek bár nem elégségesek ahhoz.) a következőket találjuk: „És megkérdezék őt az ő tanítványai. 10-13. mégis egyértelműen azt mutatják.” Állítólag a Szentírást is ekkor tisztították meg a reinkarnációra vonatkozó szövegektől. az ökumenikus zsinaton utasították el a reinkarnációs tanokat: „Átkozott legyen. Csak Jusztinián császár idején. és útközben megkérdé az ő tanítványait. 27-28. hogy a reinkarnációt a keresztény tanok tárgyává tegyék. Ennek ellenére vannak olyan helyek a Bibliában.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 261 jében s azután még jó pár évszázadon keresztül a reinkarnációban való hit egészen magától értetődő volt. De mondom néktek. és mindent helyreállít. és némelyek Illésnek. ) „És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba. 13-14. hogy Illés . Így például minden evangélistánál ott találjuk azt a kérdést.) Majd Máté evangéliumában (17.

hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett. Ekkor megértették a tanítványok. És kérdezék őt tanítványai. ez-é. sem ennek szülei.) A tanítványok kérdésében benne rejlik a korábbi inkarnációk feltételezése. amit akarának.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 262 immár eljött. Ezen Jézus válasza sem változtat. 13-15.) Ez a valamennyi evangéliumban felvetődő kérdés csak a reinkarnációval a háttérben érthető meg. vagy ennek szülei. mondván: „Mester. amely nem volt benne a kérdésben. máskor a gonoszra. Akinek van füle a hallásra. amely megelőzi ezt a mostanit. Schmidt Nem csak egyszer élünk című könyvében számos erre vonatkozó idézetet gyűjtött össze. miért hallgat az emberi lélek egyszer a jóra. aki eljövendő vala. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük. Ugyanez érvényes János evangéliumára: „És amint eltávozék. O. Illés ő. és nem ismerék meg őt.” „Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik. – Az életek egymá- . 1-3. nem vonja kétségbe a kérdés jogosságát. csak éppen egy harmadik aspektust mutat fel.” (9. hanem. hallja. hanem azt mívelék vele. láta egy embert. És. aki születésétől fogva vak vala. K. Hadd álljon itt néhány ezek közül: A nagy Origenész ezt írja: „Aki tudni akarja. ha be akarjátok venni. hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. ki vétkezett. Sok egyházatya megnyilvánulása még egyértelműbb a reinkarnációt illetően. keresse az okot egy olyan életben.” (Máté 11.

azt kell mondanunk. amelyek amorf ködként nyomasztják az emberek szellemét és értelmét. hogy a reinkarnáció körüli vitába a Bibliát is be kellene vetni. ha az újjászületés gondolatát nyilvánosan képviselhetnénk. Az újjászületések végén odaadásunk Istennek valamennyi szennytől megtisztít bennünket. hogy nem. Színvonalasabbnak tartom. hogy komolyan ellenőrizzük. legyen az a földön. ezen mind a földön. Philo. hogy jelentős lépést tennénk előre. hogy vagy keresztény marad. Alexandriai Kelemen. Tertian. vagy más világokban. hogy egyre újabb és egyre jobb életet éljünk. Ruffinus.” Kifejezetten a reinkarnáció tanai mellett foglalt állást még Szent Jeromos. mintha bizonyítható lenne. . Szent Jusztinusz. Ezért az egyes ember nem áll választás előtt.” Mindezekkel az idézetekkel és nevekkel még csak meg sem kíséreljük azt a látszatot kelteni. Nem hiszem azt. Szent Hilarius. Louis Pasavali érsek ezt írja: „Az a véleményem. vagy sem. vajon a keresztény gondolatkör és Krisztus tulajdonképpeni tanai ellentmondanak-e a reinkarnációnak. Nemesius és mások is. Ha e kérdést előítéletek nélkül akarjuk megválaszolni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 263 sutánjában mindannyian a tökéletesség felé haladunk. Minden vélemény alátámasztható híres személyiségekkel és szövegekkel. – Sorsunk. mind más világokban való újjászületést értek – sok olyan rejtélyt oldhatnánk meg vele. Nyssai Szent Gergely. hogy a reinkarnáció tana része a keresztény gondolatkörnek.

.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 264 vagy hisz az újjászületésben. amellyel az ember a kötelező nézetektől eltekintve saját útját járja – s ez máig sem változott meg. A valódi kereszténységhez mindig is szükség volt arra a bátorságra. Az „írástudók” már akkoriban sem tartoztak Krisztus szorosabb baráti köréhez.

hogy ne ragadjunk le a szemlélődésben. aki metafizikai vészkijáratot keres. Elméleti fejtegetéseink után tehát ismét felmerülhet az a kérdés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 265 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS Az ember az. mit kell tennünk konkrétan ahhoz. így nekünk is meg kell próbálnunk egyesíteni az eddig előadott legkülönbözőbb részaspektusokat. Herbert Fritsche A sokféleséget egyszerűségnek kell követnie. hogy az ezotéria út. hogy kirajzolódjék az általunk ajánlott út karaktere. Nem az valósítja meg Isten akaratát. aki az érzékitől az érzékfelettiig szárnyalva az emberlétet kiteljesíti. hogy célhoz érjünk. akinek léte mindig kockázatos. hanem valóban az ezoteri- . amelyen járni kell. Már könyvünk legelején említettük. hanem az.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

266

kus útra léphessünk. Aki receptet vár tőlünk kérdésére, mélyen csalódik: akinek viszont elégségesek az utalások, többet fog találni, mint amennyit fel tud dolgozni. Ugyanis nincsen semmi, ami ne a célra utalna. Mi emberek mégis úgy vagyunk ezzel, mint az a kisgyermek, aki még nem tud olvasni, s ezért nem képes elsajátítani a tengersok írásos információt. Nekünk is meg kell tanulnunk először elolvasni a valóság betűit, hogy felismerhessük: minden látható csak magasabb eszmék hasonlata, hieroglifája. Ezt a fajta olvasást és gondolkodást ugyanúgy el kell sajátítani, mint a hagyományos írást és olvasást. Ez a könyv a valóságnak ehhez a szemléletéhez akarja közelebb hozni önöket. Mivel itt csak az első lépések bemutatására van lehetőség, tudatosan lemondtunk a nagy ezoterikus rendszerek ismertetéséről, mivel ezek megértéséhez és feldolgozásához szakkifejezések tömegére lenne szükség. Vizsgálódásunk egyedüli és kizárólagos tárgya a sors volt – társunk, amellyel mindannyiunknak foglalkoznia kell. Saját sorsunk a legindividuálisabb, a leginkább testre szabott rendszer a világon. Az ezoterikus út éppen ezért azzal kezdődik, hogy saját sorsunkkal szembesülünk. E szembesülés célja nem a hétköznapi értelemben vett gazdagság, siker és boldogság, hanem a valóság mélyebb megismerése, a tudat kiszélesítése, találkozás azzal az instanciával, amelyet Istennek nevezünk.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

267

Az ezoterikus út nem ígér világi dicsőséget, csillogást és elismerést, sokkal inkább munkát, magányt és szakadatlan küzdelmet a valósággal. Ez az út keskeny és göröngyös, sajnos azonban mégis az egyetlen, amely a megszabadulás szűk kapujához vezet. Nagy a veszélye annak is, hogy menet közben elbukunk vagy lezuhanunk; ez az út ugyanis meredek. A polaritás törvénye alapján a hasznossággal egyenes arányban nő a veszélyesség. Ugyanazzal a késsel vághatunk kenyeret, és meggyilkolhatunk egy embert. Ha úgy készítjük el a kést, hogy az ne legyen alkalmas emberölésre, nem lesz alkalmas kenyérszelésre sem. Egy pici elem nem veszélyes, viszont nem alkalmas rá, hogy egy várost ellásson elektromossággal. Minél magasabbra mászunk egy hegyen, annál távolabb látunk – s annál mélyebbre is zuhanhatunk. Biztosabb, ha lenn maradunk, s ott is négykézláb mászunk – de akkor a kilátás is ennek a helyzetnek fog megfelelni. Az ezoterikus út a legmagasabb csúcsokra vezet, ezért életveszélyes. A megváltás és a bukás ugyanolyan közel vannak egymáshoz, mint a zseniség és az őrület. Az ember azonban belekóstolt a paradicsomi almába, ezzel pedig a megismerés útja mellett döntött, így végig is kell mennie az úton, ha haza akar találni. Ez az az út, amelyet Krisztus mutatott, és amely egyre lejjebb vezet, míg „a nagy mű” meg nem valósul, s a mélyből fel nem villan a megváltás fénye.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

268

Utaljunk ezen a helyen az ezoterikus beavatásnak arra a stádiumára, amelyet mindenki elér, aki erre az útra lép: a magányra. A magány törvényszerű fázis, mindenkinek át kell mennie rajta; a tarot-ban a kilencedik kártya, a Remete szimbolizálja. Ez a magány független a külső körülményektől; az ember belülről átéli, hogy nem értik meg. Mély-énje és a környező világ között megjelenik a megnemértettség, a másság szakadéka. Akkor is remete lesz, ha százával veszik körül az emberek. Amilyen bizonyos, hogy ez a fázis bekövetkezik, olyan bizonyossággal fogja felváltani majd egy másik. A magány is csak átmeneti stádium, amely többek között meg akar tanítani bennünket hallgatni és figyelni. Mielőtt erre az útra lépünk, legjobb, ha feladjuk illúzióinkat. Sok ember okkult érdeklődését gyakran az motiválja, hogy olyan képességekre, erőre akar szert tenni, amelyek mások fölé emelik, hatalmat biztosítanak neki. Ahol ez a motiváció akár rejtetten, akár nyíltan megjelenik, ott az ezoterikus út elkerülhetetlenül a „fekete mágiába” vezet. A fekete mágia olyan tevékenység, amely művelője hasznára, egodominanciája erősítésére szolgál. Az úgynevezett „fehér mágia” lényege pedig az, hogy átvilágítsa a sötétséget, az „ólmot” „arannyá” transzmutálja, közreműködjék planéták megváltásában, szolgálja a fényt. Azonban „Csak az bocsáthat ki fényt, aki maga is fénnyé vált. Csak az támaszthat fel, aki újjászületett.” (Fritsche) Valódi ha-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

269

talomról akkor beszélhetünk, ha valakinek van hatalma, de nem használja. Krisztus mindenhatósága abban nyilvánult meg, hogy amikor felszólították, szálljon le a keresztről, megtagadta. Ameddig az ember használja a hatalmát, rabszolga, és nem ébredt öntudatra. A nyilvánosság ezt nem érti, ezért állandóan azt követeli az okkultistáktól, hogy igazolják állításaikat, demonstrálják a látható csodát. A valódi ezotéria sosem felel meg az efféle elvárásoknak. Bár a közvélemény a csodák véghezvitelének megtagadásából arra következtet, hogy csodák nincsenek is – ez azonban annak a tévedése, aki ezt a következtetést vonja le; ez az ő problémája, és nem a miénk. Már a pusztában kísértő Sátán is látható bizonyítékot követelt (vö. Lukács ev. 4, 1-13.) – de nem kapta meg. Ez az a jelentős különbség, amely a parapszichológia és az ezotéria között feszül. Ameddig kíváncsi valaki, a beavatás kapui zárva maradnak előtte. Amikor motivációnkban már biztosak vagyunk, s tudjuk, hogy cselekvéseink rugói közt sem kíváncsiság, sem a hatalom nem szerepel, megtehetjük első lépéseinket az új ösvényen. De máris itt a következő intés: Csak semmi sietség! Vannak, akik vad tempóban ezoterikus titkokra kezdenek vadászni az újonnan felfedezett, ezoteri-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

270

kus tájon. A megismerés és a fejlődés azonban nem siettethető tetszésünk szerint, megvan a saját ritmusuk, s nem tűrik a kényszert. Évek óta foglalkoztat Albertus barát mondása: „Ha a keresés szenvedéllyé válik.” Meglehetősen gyakori manapság, hogy az ezotéria szenvedélybetegséggé válik, a benne szenvedők kielégíthetetlenül keresik az egyre újabb rendszereket és igazságokat, mohón bekebelezik őket anélkül, hogy megemésztenék, lefordítanák őket a maguk számára. Az út így kiruccanássá válik. Fanatizmus és intolerancia jellemzi azokat, akik túlságos sietségükkel Istent viszontteljesítményre akarják kényszeríteni. A fejlődésnek nyugalomra van szüksége, bár ez a nyugalom nem jelent tétlenséget. A nyugalomnak abból a bizalomból kell kinőnie, hogy minden, aminek meg kell történnie, a megfelelő időben meg fog történni. Amint a parasztnak is ki kell várnia, míg kinő és megérik a vetés, az embernek is meg kell tanulnia várni, míg megérik az idő. „Ha sietsz, csak kényelmesen”, szól a népi bölcsesség, ez az ezotériára is vonatkozik, s az arányos középutat mutatja. Szerintem nem az a legfontosabb, hogy ezoterikus társaságok vagy egyesületek után kutassunk, vagy gurut keressünk magunknak Indiában. Napjainkban egyre több ilyen egyesület működik – bár tradícióik, nagyságuk és céljaik különböznek egymástól. Ha az egészen kis csoportokat és köröket is tekintetbe vesszük, számuk áttekint-

s egy kereső ember számára adott időpontban mindegyik adhat egy bizonyos lökést. hogy annak. impulzust. aki megtanult tudatosan látni. Ha valaki affinitást érez egy bizonyos társaság iránt. a kereső ember tudatszintjéhez képest. Ez a helyzet a legritkább esetben tartós. újabb megismerési szintre érkezett. Ezek az impulzusok nagyjából függetlenek az adott csoport belső értékeitől. az azt mutatja. inkább csak relatíve. Minden csoportnak megvan a maga jogosultsága. Így eljön az a nap. Egy rendszer vagy egy társaság értékét abszolúte soha nem határozhatjuk meg. amikor a társaság betöltötte feladatát az egyes ember szempontjából: ő már egy következő lépésre érez indíttatást. ebben az esetben pedig a társaság az ő számára értékes lesz. s így többnyire nem tudja követni egyes tagjainak fejlődési tempóját. Semmi sem lehet olyan rossz ezen a világon.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 271 hetetlenül magas. ne közvetítene valamiféle információt. . hogy értelmesek vagy értelmetlenek-e – mégis engedtessék meg nekünk néhány alapvető gondolat ezzel kapcsolatban. Bizonyos nagyságtól kezdve minden társaság belső fejlődése lelassul. Ezért úgy általában nem mondhatunk véleményt arról. hogy tanaiból nyilvánvalóan profitálhat.

2. sem a másik irányzatba nem sorolhatók. ahelyett hogy megszabadulna a fixációtól. hogy az érintett csoport magát ezekkel a fogalmakkal kapcsolatba hozta-e valaha vagy sem. illetve a „fekete mágia” a mi szóhasználatunkban alapvető polaritások szimbólumai. a tiszta fehér mágiát követő csoportok.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 272 A társaságoknak ez a veszélye. amelyek jelentéktelenségüknél fogva sem az egyik. alapirányultságuk szerint minőségileg három csoportot különböztetünk meg: 1. mely jegyek alapján különböztetjük meg egymástól a fehér és a fekete mágiát. Így pedig az útból zsákutca lesz. A „fehér”. A csoport a kölcsönös önbizonyítások menedékhelye lesz. 3. ezoterikus szempontból tökéletesen érdektelen csoporttól. azok a csoportok. felmerül a kérdés. . A rendszer öncéllá lesz és rögződik. Eltekintve a nagyobb társaságok fent jelzett általános veszélyeitől. s a társasági fontoskodásra. térítésre. energiájukat elvonják saját belső fejlődésüktől. melyek szükségképpen csak egy szeletét ölelik föl a valóságnak. s attól függetlenül használjuk őket. Saját tanaikat. amelynek ezotériája a mester szavainak konzumálásában merül ki. Kialakul egy tanítványi kör. a fekete mágia befolyása alatt álló csoportok. egyedül üdvözítő igazsággá kiáltják ki. Ha eltekintünk ez utóbbi. a másként gondolkodókkal való rivalizálásra használják.

melyik irányt válassza. mert a másik tulajdonképpen nem is út. A bal oldali. s ennyiben mindkettő jogosult – ezért itt szó sincs arról. a hazugságról. Meg kell fontolnunk azonban. hogy minden a fényből született. a megismerésről. Az egyes ember azonban döntés előtt áll. szükségünk van rá. a megváltásról. a csalásról. tévedésről. illetve el kell viselnie. mi itt csak azt hangsúlyozzuk. hogy a „bal oldali” utat el akarnánk átkozni –. A két út ugyanannak a polaritásnak két fele. amely végül mégis visszatér a fény birodalmába. sötét ösvény ezért semmi sajátos célhoz nem vezet. A „bal oldali” ösvény hatalommal kecsegtet – a „jobb oldali ösvény” áldozatot kíván. hogy mi az ezoterikus úton mindig a fény útját értjük. a fényét-e vagy a sötétségét. megvilágosodásról a fényre. szenvedésről a sötétségre. hogy „bal” és „jobb oldali” út. Ebben a kérdésben mindenki szabadon dönthet – választásának következményeit azonban teljes egészében viselnie kell. amely a „helyes” utat megvilágítja nekünk. Így a döntés sokak számára kézenfekvő. A döntést mindenki maga hozza meg. Nem véletlenül asszociálnak ősidők óta az igazságról. mint olyan antagonisztikus ellentétre. betegségről.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 273 Ugyanezt a polaritást leírhatjuk azokkal a szavakkal is. ezért vissza is kell térnie a fénybe. A sötétség a fény hiánya. csak óriási kerülőút. csak az út árnyéka. .

Hiszen az utat végül is mindenkinek magának kell megtennie. segítséget kér. ameddig tanácsot. hittérítés vagy hasonlók –. hogy úgy kössenek magukhoz embereket. szolgálatára állni. ezért nem is kellene feltétlenül nagy szervezetekben keresnünk. meg fogja kapni. csak segíteni a kereső embernek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 274 Igen sok olyan szervezet és társaság működik. A valódi ezotéria – amennyiben szervezett formában egyáltalán előfordul – nem akar mást. Ezért mielőtt valahova belépnénk. és soha nem vezet függőséghez. kísérletek arra. ezt persze hivatalosan a legkevésbé sem ismerik el. ha bizonyos szempontokból ellenőrizzük a társaságot. ameddig csak szüksége van rá. A valódi ezotéria a szabadság útját mutatja meg. . A bal oldali sötét pólus tipikus jegyei: valamiféle hatalmi törekvés – legyen az akár a társaság nagysága. hogy később nehéz vagy lehetetlen legyen számukra a kiválás. ha valóban szükségünk van rá. anélkül hogy keresésére indulna. elegendő. Ahhoz. Ha valakinek segítségre van szüksége. legjobb. A valódi ezotéria nehezen szervezhető. bármilyen drogfogyasztás. hogy segítséget kapjunk. amelyik a sötét ösvény mellett kötelezte el magát.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 275 Az okkult technikák értelméről Sokféle. teljesen hatástalanok maradnak. visszafojtjuk-e a lélegzetünket. hogy egyidejűleg többféle technikát vetünk be. ha tudatosan csináljuk. És ezért a legigényesebb gyakorlatnak azt tartom. Ha le akarjuk győzni a polaritást. A rítus a makrokozmikus valóság tudatos mikrokozmikus leképezése. Nem annyira azon múlik. Hiába gyakoroljuk hát a legszorgalmasabban a legeslegjobb és legtitkosabb technikákat. ha hiányzik a kőhöz a bölcs?” Ugyanez fordítva is igaz. először is meg kell szüntetnünk az „ezoterikus gyakorlatok” és az úgynevezett „normális élet” közötti különbséget – másként az . s ezzel értelmet adunk neki. Goethe ezt mondta: „Hogyan is használhatna a bölcsek köve. Itt is érvényes a mértékletesség kívánalma. különböző hatékonyságú és veszélyességű úgynevezett okkult gyakorlat és technika létezik. nem fogjuk fel hasonlat jellegüket. akkor válik azzá. vagy krumplit hámozunk – a sikert mindig a tudatosság foka dönti el. s ezért nem tudjuk átültetni őket életünk egyéb területeire. A legtöbb gyakorlat nem önmagában értékes. ha magatartásunktól elkülönítve végezzük őket. mert minden tevékenység megszentelhető – legyen az bármilyen egyszerű vagy banális –. ha rendszeresen elvégezzük. hogy fejen állunk-e. ha mindennapi életünket rítussá nemesítjük. ne akarjuk előrehaladásunkat azzal felgyorsítani.

megváltsuk vele. Nem szabad. Mi mást tesz az a mezei virág. és mint tisztátalant. hogy minden kézfogást.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 276 ezotéria hobbivá degradálódik. sötétet. mocskosat kínosan kerülnek – csak hogy a fenthez. hanem segítenie kell abban. Az ezotéria és a menekülés a világ elől Aki mindenapi életét rítussá alakítja. hogy örökösen fontosabb dolgunk van. a tisztához fordulhassanak –. mint istentisztelet? Csak mi emberek gondoljuk. ami alsó. akik megvetnek mindent. hogy az ezotéria a világ elől való menekvés eszközévé válik számára. földi. mint szakadatlanul teremtőjét dicséri? Vajon a madárdal és a tenger morajlása más-e. Törekvéseinknek az a célja. minden szót. veszélyes útra lépnek. Számukra az ezotéria csak menekülést jelent egy olyan problematika elől. hogy földi létünket átlényegítsük. a mennybélihez. minden tettet istentiszteletté nemesítsünk. Az ezotéria sajnos éppen azokra az emberekre gya- . hogy az ezotéria eltávolítson bennünket a földi világtól. amelyet nem képesek kézben tartani. anyagi természetű. Azok. nem lesz kitéve annak a veszélynek. s ezzel tetteink értelmét magukba a tettekbe helyezzük. amelyik önzetlenül kínálja szépségét és árasztja illatát.

. hogy a formák szintjén feladja az élettel való küzdelmet. A forma – edény. a káosz és nem a fény világába kerül. ahogyan az agyag is szétesik. tudjuk. ezért tekintsük át még egyszer e gondolat alapstruktúráját. hogy túlságosan korán törte szét az öntőformát. Ha mohón ráveti magát a misztikus ösvényre. a tudat a formátlanba hull. amely mindaddig körülveszi a folyékony tudatot. ha korán vesszük le róla az öntőformát. akik a mindennapi élettel. míg a forma világát el nem sajátítja. míg az meg nem szilárdul annyira. s túl nagy a kísértés. s mielőtt arra megérett volna. Ha túlságosan korán széttörjük az edényt. s hogy vissza kell térnie az anyag fegyelméhez. s csak ezután húzódhatik vissza a formák világából.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 277 korol különösen nagy hatást. az anyagi világ problémáival nem tudnak megbirkózni – ezért aztán ezoterikus körökben meglehetősen egyenlőtlen a viszony a valódi beavatottak és a világ elől menekülő neurotikusok között. hogy ne tudjon szétfolyni többé. felsőbb szintekre húzódjék vissza.” A forma világa úgy sajátítható el jól. Elsősorban ezt kívánja elősegíteni ez a könyv. Aki természetétől fogva a misztikus ösvény követésére hajlik. Dion Fortune igen pontosan fogalmazza meg ezt a problémát: „A misztikusnak először a formák szintjén kell betöltenie feladatát. Ha egy misztikusnál szétesésre utaló jelek lépnek fel. ha ezoterikus törvények szerint kezdünk rákérdezni saját sorsunkra. annak ellenszenves a formák fegyelme.

Aki engedi tudatát felébreszteni. amíg aludt. hogy tudatunk a polaritásokra hasadt valósággal találkozik. ezt a korlátolt tudatot nevezzük „én”-nek – s ezzel szemben áll a külvilág.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 278 Minden fáradozásunk célja az. hogyan tartsa nyitva a szemét. s így a valóságot egyre több nézőpontból szemlélve fogadja be. hanem létünk minősége teremti külső világunk minőségét. az a valóság egyre újabb dimenzióit fogja felfedezni. hogy nem a külső körülmények áldozatai vagyunk – amint azt eddig hittük –. s megtanítsuk látni a valóságot. hogy azok fejlődésünk lépcsőfokaivá váljanak. hogy tudatát egyre jobban kitágítsa. . Ezek szerint az önismeret a világ megismeréséhez vezet. Önmagunkat korlátolt tudatként éljük meg. Ha valaha is el akarjuk érni ezt az egységet. hogy az ember mint mikrokozmosz analógiája a makrokozmosznak – így a „külső” a „belső” tükörképe. A benne felébredt vágy a valóság egyre tökéletesebb megismerésére rábírja majd. amelyet „nem én”ként érzékelünk. A bölcsek azt állítják. meg kell tanulnunk úgy egyesíteni magunkban a látszólagos ellentéteket. s a világ megismerése önmagunk megismeréséhez. hogy felébresszük az alvót. s megtanulja. Ezen a fokozaton kell megtanulnunk. Ezen az úton az a legproblematikusabb jelenség. Csupa ellentét között találjuk magunkat – pedig milyen mélyen vágyódunk az egységre. amelyeket nem is sejtett.

hogy ezeket a szinteket függőleges princípiumláncok szövik át. Szemünk megszűnik a világot horizontális szintekben látni. hogy minden probléma kihívás. mit is akart kifejezni Hermész Triszmegisztosz a következő szavakkal: „Amint fenn. akik feleselnek a valósággal. fejlődésnek. ahogy van. semmi sincs nyugalomban. hogy megoldhassuk. úgy lenn. A megbékéléssel azonban új dimenziók nyílnak meg előttünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 279 Elsajátítjuk a rezonancia törvényének tudatos alkalmazását. amit külvilágunkban érzékelni és megélni szeretnénk. változik. evolúciónak nevezzük.” Akárhová nézzünk is. s hogy cselekedve kell átélnünk ahhoz. Fejlődés azonban csak tanulási folyamatokon keresztül jöhet létre – a tanulási folyamatok viszont problémamegoldásokhoz kötődnek. és amint változunk. s felfedezi. s megválthassuk „problémásságától”. egyszerre csak az egész jelenségvilág e magasabb valóság hasonlataként jelenik meg előttünk. ami van. . minden folyik. amelyek rejtve maradnak azok előtt. Így végül is a problémában ismerhetjük fel minden fejlődés motorját. új összefüggések. s így fogjuk fel. s felfedezzük. és lassan megértjük. Szükségképpen megbékélünk mindennel. fokozatosan elég érettek leszünk ahhoz. hogy minden úgy jó. módosul: s mivel ez a szakadatlan változás célirányosnak tűnik fel előttünk. Mivel minden jelenség csak valamely ősprincípium meghatározott kifejeződése.

amely gondoskodik róla. Csak annak nyílik meg a totális szabadság. amelynek vak véletlenszerűségétől az emberiség annyira reszket. s a tetejében egyre rafináltabban álcázza magát. ha igyekszünk saját pályánkat egyre jobban kiismerni. A szeretet az egyetlen. amely a törvényszerűen előírt pálya és az egyes személy mozgásiránya között jön létre. egyáltalán nem anonim. Minél jobban vonakodunk attól. hogy a sors az az instancia. hogy minden lény bejárja előírt pályáját. hogy merő lustaságból kikapcsolódjunk az evolúcióból. és kiderül. a szenvedést. Ehhez az szükséges. Az ellenségünknek vélt sorsból partner lesz. A hatalom ellenpólusa az alázat vagy a szeretet. A hatalomvágy az emberiség legfőbb ellensége. A szenvedést az a súrlódás okozza. amelyik megakadályozza. hogy valamely problémát tanulás révén megváltsunk „problémásságától”. aki alá tudja rendelni magát neki. annál inkább meg fogjuk ismerni sorsunk negatív aspektusát. s önszántunkból követni. hogy legyőzzük az ego hatalmi igényeit. méghozzá olyan partner. Feltárulnak törvényszerűségei.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 280 Hazatérés A kereső ember számára az anonim sors. ami a lét minden . Csak az nem éli meg kényszernek a törvényt. aki megtalálja a helyét a kozmosz rendjében. és maga is összeolvad a törvénnyel. minél inkább ellenállunk saját sorsunknak. A szenvedés csak úgy válik feleslegessé.

mi jó. Az emberi lét alapvetően beteg. nagy lépést tesz útján előre. s a paradicsomi egység tökéletességében élt. mi rossz. hogy a gyenge valójában erős.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 281 területén képes legyőzni az én és a nem én közötti polaritást. az alázatos pedig hatalmas. Ez a lap a szeretet erejét és hatalmát szimbolizálja. A betegség az ember esélye. ezért csakis a megismerés lehet a gyógyszer számára: mert „similia similibus curantur”. vékony asszonyt látunk. Aki megvalósítja a szolgálat és az alázat hatalmát. Az ember még androgün lény volt. mert meg akarta tudni. A szeretet legyőzi az ellentétek polaritását. s most tudja. A szeretetben megmutatkozik. így átváltoztatásra képes. mi jó. a szeretet transzmutációra. Csak a szeretet ereje tudja az alacsonyrendűt magasrendűvé változtatni. s gyógyulásban reménykedik. s visszavezeti az embert a tudatnak abba az egységébe. mert csak . A tarot huszonkét lapja közül a tizenegyedik van a középpontban. Az ember szenved a megismerés polaritásától. A megismerés azonban méreggé vált számára. Küzdelemre küzdelem. gyűlöletre gyűlölet. aki puszta kézzel fogja be egy vad oroszlán száját. képén egy rózsáktól körülölelt. amit a világ semmilyen külső hatalma sem győzhet le. amikor hallgatott a kígyó kísértésére. amelyből egykoron a paradicsomi bűnbe zuhant. nyomásra ellennyomás a válasz. mi rossz. Így leszakadt az egységről. az Erő.

önmagát az univerzum törvényszerűségeibe ágyazva éli meg. Az úgynevezett gyógyító műveletek csak formális körülményeket biztosítanak ehhez a folyamathoz. voltaképpen az első lépéseket tesszük a szabadulás felé. aki képes vállalni a teljes felelősséget mindazért. és hogy ugyanakkor újabb karmikus terheket ne vegyünk magunkra. hogy meg akartunk szabadulni a felelősségtől. amit átél és ami történik vele. Aki viseli a felelősséget sorsáért. Korunk betegsége az. A betegség mikrokozmikus bűnbeesés. Az eredendő bűn a betegség személytelen aspektusa. hogy megpillanthassuk a mélységben felvillanó fényt. Csak az fogja felfedezni az élet értelmét. hogy nem találjuk az élet értelmét. A személyes és a személytelen bűn találkozási pontján a betegség gyógyulásba csap át. Amikor átéljük és megszenvedjük őket. A tudatos élet lehetőséget ad arra. meghasonlás Istennel – a gyógyulás: Istennel való megbékélés. a karma pedig a személyes. Nem úgy kell felfognunk tehát a betegséget és a szenvedést. mint zavaró körülményeket az életünkben. aki beteg – s csak az képes a gyógyulásra is. hogy karmánkból egyre többet megoldjunk és ledolgozzunk. megszabadul szorongásaitól – mert megtalálja a visszakapcsolást az . s ez gyökértelenné tesz bennünket a kozmoszban. amelyeket mindenáron el kell kerülnünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 282 azt lehet gyógyítani. Ezzel fizetünk azért.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 283 ősalapokhoz. . A religio tartalma eredetileg éppen ez a visszakapcsolás. A tökéletesség az egység kifejezése. Az egység neve: Isten. Csak akkor ismerhetjük fel célunkat. ha ismerjük eredetünket. A cél a tökéletesség.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful