!

"

I SVl,mDI

MATEMATIK TAMDMIAN

"-' ~O~~~~I~
~,
0> ~cr~s.a~;:j
3 ~:J0"1'tI ....... ~
'-< (/.) tn ~ :: ~...,
?Z I'tI =" ~
-e ~..-+
tt ::I;:;:
o 3
?Z 0"
11>
.,
i:Xj
~ [/J
,...
'-< ~
"""t:l
~ ~ t""'t'j >
"t:l"t:l ~
~ > t'jt'j >-l
> >-l t""'~ >
en tr:I t~ t:d
en ~ ~
0 ~~
[:; O;;<;>-l 8
c:: " R
?Z 0> ~ >
's: e: >-l ~"t:l :::z::
~ 3 ~:>
~ ;p.t'j en
t""'~ >
en >l) ~
tr:I >
~ ~ ><C co
[/)1:0 s:
o Z ~~ ~
o
> <:>
t:1 ....
""" 0
i:Xj
tr:I
~
o-l
>
a
",
""
__,
~ ..,
010
....,
~
....
~
0
~
~ ;;<;
"
CD ~
! ~
0
g e.
l '"
"
'" §:
~ :3
o
P> "
~ ••
..
"
C-
"
~ ::l
0.9.
~ ."
0
~ zr
..
I: [
,.
~ ..
"
cr
"
'? r;
"
;: 0;'
~ r.'
=-
'"
;:;
i3
..,
"
I§l
o-l'"
=- ~, f- ", !"
t;ro:::() ~[ga-~ '> '" ::= g> f}~ '" ::;J
S~6- ~ f'I;l - "
.~ § rrg..g- !t~~a. g~ g.a=
tr~~ .~ ~ ~ e - '" § ::I
:: :: c, -- ;:_,;:; ;J i:t. ;: § ,,;:;_ :>- .,
CiQ C -. u~ ~ ~ ~ :I
~~~ "-" 5:B {J~
OQ C ::: :::r s, ~ "
" " § §"
!§:~ ~ ~ e ~ 1} ::.--5'"
t;;. f} g e e- fl ::
c [) "" ~ ;t. (.oj .... ggs. f' oc; r.
~ ~ -. g: "
g ~~~ - g ~ g: ;;
::: ::: ~§
~: ~ g--::: g_~. o- ""
<;.. ::.- [) [) oc; "
" " ~:;; g...~ •• s- 9 ~
" .:., c· t) a g ~.
" t) ::: c:r s- ,..
" OQ ::.- - 00

II o

... +

+

+

t

+ ....

- r--_-

"

1'"T1 tv 5·

" 0. K 9- I <1>

;;l

" " ;t:-r~

o ...,

<: .,

C

ru

'" o

....

MATEMATII( TAMIJAHAN ..

.-. N

I

~

:: :: w

8 § ~

l E ~

____ ~ L_ ~~ __

(J,

I" "'\.,>

I

~

I

l.J

·tV

'"'

':;;:",

9 g_

E

00

'" .,

o o ::l en

g

r:

OJ ::I 0. ,.J

"

'..,

t'> g

f: I· ~

",'

~

<:::,,'>,

~ ~. ~

....

'"
...
...,
s
e
~
~
~
u
~
'G-
o
i
0:
[
f:>
r . ,
!
i ;t>
~ ::I
'"
~ ~
CTi
.e ..,
:;: t'
).
s: -e
{J
§
~ e r.

e-

!:,.

=".

;;

!3

" "

00'"

p[

..... " >-i=-

..... o

.....
.....
en
~ tJ ~
.£l ;;;. .....
",' (~ o-J
;:,- to
3
;;; '"
~ :r
~ 0
~
",' .,;
"..
g g-
Il>
:-: I'", Os r~
... ~ '"
'0
:r
:-: IY. 0
:::: ...,
iii k 1'-:;:
'" '"
g uo
'"

:-.~ ~
}o:1-'
!:::
?'
'J> o

II .p.ILoJ

~

~II.J.)

§

Po 'd o

s" :>;;

:...:, ..

- ~ -
- s ~
0 Ww ElJ~ s.:: ~. ~
"
,
V!
..... c::
w , ... I:'"'
::: ::j
a ~ ~ '" o--j ..., b "o 0
::r- '"
~ v '" §"" <:;.: 10 :?,.
= p ~. ::., s
= ~ < -', ,y>
C !:.'I '" 'lJ
: -e <> 0- r, :T
r "' ::l 0 10 " OJ '"
" ::;- D.. ;;l ;., ::;- 2~
v ~ ~ ,'---'" 0 ?
~ p """ " ==- ti E) '7J
n ,---------- '" '-------" ~. :!' ~' "
t 0- " OJ .p.
9 '-------' c- Ol rjq .!-') 5-::-
f -', o g_ o
" ~ 0 :::. +=:- < '9
; ~ ~, ,.-----.., ~,_.. '" 0
~ ,.----._ " I -,10 ~ .. ~
f " I to '''' ~c;
::l 0
~ I.,J 0- '----" ",_" ~. ~
'-----' OJ §; "
0 ....
" ..., '" '"
s- :;, ::., ::l .
0 ~ !S- 't:l o.~
r OJ 5"'=
s- ~ -. _ .. 0 ..
s- :::- .... g_
" '" ~ :.. ,!::: '"
.- ~ ::l ~ ~ '"
f 9 o v. • .to.
i :;;
:--:. ';2' ~ ~
» b "
... ::l - f'- 0>
::l <:;.: :;. g-
,. In ri
:;; ~ ~ :;.
..:,
!!: o- ,----.._ ~ S!_ '"
" 0- " s " ;;
§- :::- '-----' ::;-
? ::r- ~ ;:;
.§ ti ~ -e n'
;:; '"
,----... '" In
§ 0- " 3 ~ 0
'----" ...,
<>- co g '"
" ~ I/Q 't:l
• ::l
" 2' '" OJ
~ '" -t
D.. '" ::.
'" Oi n
~§. 0 :::- 0-
.." W '" OQ W
'"' ~ '" OJ ...
::; '" CJ,s. vJ __,
s " <.oj ~~ 3 ~
::r.; " 00 ....
.., '" S: '" ~
~ " g_ ~
.=.: ~ :£ .::.. -
~ ISVJ..lI:iDI_

.....
...
- s ::;; §- ::., tJ r:n
'" r:r Zl -2 §;l 0;' ?
Zl §;! ,,' rlQ
= :::- .....
'" >-l
a vJ ..,. I~ 3
vJ IH I~ ..
-e IH + ~ :2 '"
+ ,--... cr- ::l"'
~I; §- !!: 0
r ,--... o.§. :;;
. n.
. "'I; oC; ~ '"
" ...._., " - .,
"" 1'< " § gl .!::J
" ...._., "'" 5
~ 1'< ::t1 ::.,9. II> '" D.. 5.
" ~: "
~ ::l -2~ !S-
" 0.. !:l OJ ~
3. :;. " OJ § ....
... ;:3 -s " "
~ '" s ~ " ~
< ... 0
I ::>
., ""- 10 ~ 'lJ '" 'lJ
<= 10 or 10
I 2l '" ;., ::l ;.,
!S- O " '" ~ '"
..., ,,' i} '"
» :: s !> g vJ
::l ~ ., "
In ::l :::- 00 <:r
~ ~ " :;.
... D.. "
>: (t 0 ~ ~
... '" ~
~ - ...,
~ r- " ~I
'" !> !S-
., :-:
{l §
,~
<> ~I s
~
:: :. .::::::
s IH
~I
1><
~l I~
w W '"
::: ::l
§ ::: 0- W
§ I~ "'"
~ _,
2:; ~ ~
0 W~ !:?
~~. ~
~
,_,' '"

s~. ci1

~ :: '" ('J

.; .

M II

... 1-

~

CJ

1/\ >< 1/\ ... , a. o

o

Cl o en

>< en

S· k

... 1-

0'

...,

CJ

1/\

" 1/\

..... a.

CJ

..... U\

~ ~~.~

~

.. '

\J I'" I I-=' I'" I ,:;
w ..... Ul
... "" ..... C
__, co I:""
'" ::i
;::, -e t-o 'TI >-I
0' 0 o ::;'
11:) ~ S· ::r 0
'" '" c;- ;:;.:
~ <>- ~ 0- ~ ::,- ~. a In
~ S'- "" or riQ
~ s " ~ .,,_ ;:l <'
,., ·0 't:J <> ~
II '" ~ '" '" S- o.
~ - ;:l
:- II In II ~ 9 'Tj
'i'i' 5' 'i'i' -e s: S'-
~ ~ Cb '" 0- J::
:::. I <: I ~ ':! S'-
1- ::s ~ e. ~, " ':!
" ..:. r-. <
~ " ::s ~ '" 2:
;' i i} In ~ :::: C
.. &~ 0 ::r e. "
0: .... 1i ::- 0
~ s p ~ lit ...., lit
.... '" W N :0-
r. '" "" 0;' " >< '" ~ N
r ~ ~ '" " ;::l
~ ~ ~ P-
i " o 0 §
:! '" 0 '" ....,
1 &~ ;,: a > "" ""' a.
'" or ;::l ~ 0\
s: 5' _:;. '"
s ?; ~ ~ ~
1 o- s- zr" !)l 2:
II> 0 ;:,- '" ._ '-'
... ~ &~. "" .. 9'
): !)l ~ '"
~ ..... p u~ " ~I~
9' 0 '" -e I + ~I~
§" 0- '" w,,_ I ><
~ _ . n' ;:, >< '" +
~ a ~ hI W,,_
g 0 ..,.. ::- Yv ~~
'§ ,_., II
'" ~
II .§ ~J~ ~
Ei. ~ ::i'
o
~ ~ '" Cil
~ ::r' ~
o ::,-
;:l '"
§ ,., ~ w
§ J3 g '" ...
vJ ::J __,
J3 0-
§ I vJ :- s ::- ~
CIl :::: I~": ~ ~ ~ ""
c ~~I"" 5 ~
I:"" :§: '" E '"
... 2:: 2:: "" ;;:
>-I W t"
.... '"
.... ..... <:>
''''
;::; Ul
e "" ~ ;:l > 0 o C
... ~ ,~ ~ 0 ;:;.: <' I:""
~ ~ ~ :3 n ::i
Q " ~. o.
ill "" S'- ~~ ~ §"" e. ~ ;:l
" III '" 0 o 0- S'-
I'l .; '" 2. -< &0 ::r' " J::
... 0.0 ':.'" '" ~ i:f go e: ::,-
• ~ ~ c '" ({~ '" -~ • .J
o ,., Cl> '" ~ ~:
~ '" _. 0 g o ~
:_§ ...., ;:; ~ -~ . ." ,.,
Jl ':.'" ~ ~ ~ ~
r III 0 0 Cl>
CrQ ~ ::s -g n'
i J:: a H II
~g" ! \~ -o ~ e.: _,
0: riQ n 0 II
f " ~ a' ;::l ~
~ ~ ~ n _, ;:l
~ l P-
ro .; !' .[ ~. :- ,., S'-
r '" e
t o- ~ '"
~ '" e.-I·~ ..:, -c
5- ~ .. ::s '"
'2 1f ,., II :::: C
~ J '.J > 2. o
~ '"' ;:l 0 :::;
0. 5 In "" ....,
§ 'Tj + ~
> _::s s· "" '" '-. ""
.=: ;:l .., ~ ::;;
'" OQ e.-I·~ a.
::: ~ ~ ~ 9' -'-.., . ."
s; o II ::r -'--,." N
,.. ., "" '" 13
..... I" .., .g ~
9' '" '"' Cl> ~
5- ""
+ g ~ ~
e ~ "" In I
-e '" I ir
S i} n ..,.. ir
~ 0 II ff
o~ ;:l 1f
~ In
'? ~ ~ ~ '" or II
;:, ~ II
;: ..., ;;;. "'" 0\
'" 0\ '''1-
~ II ;; '" >-I 'JI-
". tr 2- ::r
" o.
~ l.o.J!lv .S u~
"" '"
~ ... ~ 0-
" ... ~ o· ~. vJ 'W
cnl:: ) g ;:; ::::. c;- :::: W
: ;:; ....
c: 0' ' .., '" ::,- 0 § __,
..,.. ... ~
I:""e. ~~ ~. 1t '"
=l " S'- ~ ;::,
". Cl> 2::
0 @~ 6J~ l:'
c
J ~;' ~
",' CI,,, ~'"

N uJ

'" VI

-

p

NVHVUWV~ )I(~VIIJ:UVW

MA TEMA TIK TAMnAHAN

s §

aq

if

V> (1)

::1. (1) V> o ...,

::I.

~

C/l o

~ f?

i

~

~

t

~

'" +

'"".)1- ><

II

II I" +

'" '"

1<0:::: I-.:!

+

~

I N .j>.

II o

(.,) '0 o o

""

w '" o

o ::.-

+

o

o ;:,-~ • h ... h')

s ~ E

+

MATEMATlI( TAMBAHAN II1II

o

a

00

() El

o,

~

iii

u.

~

::... ttl C)

c;;' .,

::3. a:} 'j' t»

~~

"' ...... o..~

'"

~ '-.,:
,,~
(/) ~ II .j>.
c:: Q ~
e- .., l-c
~ I Q
- ]:
>-l ~ J" t:

:r .. ....

e..

[

=

>< I I"

r-r-
'-.,: ><
v. t-J
8 6
-;-l '"
00 u,
-
-
-
- ,,>
I~ 6
v.
-
lJ. '1>
..;> v.
0
'"
0 "'"
6 6
0
t-J
v. .j>.
W v.
-
r _1 o

~
g
o
::r'
~.
;;1
(1) ...,
~ J:..
~ _,
~
t-, , 00

f

go

(1)

< '"

~

o ...,

~

o

<

~.

~

(1)

.Y'

;:r

,.. .

Q
.,

0-
C') b:1 ;". !!'..
C)
....
'"
!:)..
- ~
?l- I»
II a '"
II H '"
ro
H H V >< ~
III III - PQ ~
- - v-
a v. ..§" ..... <:>

I -::1

...

:;.

(b

gj

UQ (b

o ...,

-c

'"

2"

a g,

c;;;.

'"

,-..) I ><

8'

....

o III >< III ,-..)

'"

..... .....

~

;;;..

o 1/\ >< 1/\ N

'"

- v.

- w

b

~ (ii'

~. CJQ

:<' g

~

II

o

?

~

II

00 n

3 §

0.

NVHY9IA1V.l )II.lVIAI".lYIAI l1li

)< IV o

f}

'" .~

IV o

§

VQ

o

go

91 g. g:

'" IV

o

§

Co '< IV o

o ...,

g.

f

w "" -J

.....

W

c..I
"'"
-I
~ VJ
N f3
.....
>-l
g
~ - ,~'
:c
~
i
'"
!
~.
s
a:
i ~
""
j;' r;:~
".
§ ~~
J '<:~ .....
>t~ 'D
10
! ~~
~ ~l"'l
<
c::'l - = =-

_NVJ ~ v.6co~6 000 0

_ '" Vt v.

Q..~~Q..6 '-"0 00

::;'>-l ~~

a. [ r-+-+-I-+--+ L __ _J

..... V> '-"

..... . , o

...............

v. N o 1'-' Vl

'" ..... NvJ-.jN-

v-. ° v-. 00

."." 0 po:: ~ "'1m
.... ~ ...... S
~iJ~ii;;-~
... a-m .. e ....
6 ~ iJ.g ......
... · CI..... ct.
~ .. .. ;.;-
0 to e ..,
0' ..
e:9:~:><:;P i no EI
...
f ~!r~ ~ w 0'
co ..
~ .... ...
o !!l c~ g OJ co ..
ii' x- 3 ::I to
;; E! x- 3 ::I -e tI:>
III g-~~~lJ ..... ':;I
~ '"tj ~~ ~
-~- ~ [;j trI ~
.. 3.g§f}~
g' ~ »
." .gg-~~~ G) -I II s
a rr to2 Cl. 5i ::3 ~ ~ m
Q. -,
n: I» g e. 5' !!. ~
~ ~ iii· 3 § ~. ~ »
.... '0 2 tI:> ~ ~
~ P'"'O x-? .. ~
flo II> '"tj n '"tj -e ~
r- ff~~]~ trI trI -I ~~
~. ~ ~ i~. § '< i »
:r ~ s: tI:>
g ~
~ ~ OJ >(')
3 ::I '0 er II! » o<g
n g_]~"'~ :r: to
e
n > » E~ ~
" s: 3 e: ';;l (')
.. z
? • ~ ~::I _. (Jl
fr ~OQ ~ ~ co
z gg:g-tc ....
:;: <:>
~ 5' 2: ir ~ >
_. ":g
d. a: ~
~~:~
0'0''''
00::1' W
n cr~· ....
::r;::r P . ._,
Ul ~
C .....
t-<
::; '.
Vl ~ w N ,_. Z
0,
~ N .", I w 'H 'H NI"'" "" .., I"> ::r ::- ~ '"'" 'T I§
w '" V ,~ II II : s- II ~ \0
.". I 0\ + I + R " " ~
-..l '-' ... ~ \0 H- N g
N I 01'> NI .... );t. w W .J>. I'" t<' I.Il o..l ~
.J '-' '-' II \l;>
i:l }::I I w 'H 'H .... 0 g .!.. N
'" 0
e ~ ~ J; '-' co '" ... , I Vl ~
+ I + "" x- ~ Vl
:t II I .... ,£) a- li ~...t II " II 0
:;; N '-' '"
8 + 00 I I + Vl I.Il ><
III II N
II- A ..... II 0 N I"" \0 ;.... 0 \0
0
n 0 00 0 >l II '" Z
" 0 0
-0 0 .... .... II ". t<' ~
11 0 0 .... " " ~ '"
il' ... S . E. 0
... " I 0 .... Vl !l:
: l ... , < < ....
u' '-ho e. e. '" 'H II 0
D .J l! l! .g + >'< -9.
... e.
B '" I ~t ~...t 0 ,..-.
~ ~ w 0 ~ e. .... .\0
~ '-' ::0 l! + n I i
+ .n ,_. X
D S.
Ro .... < "N ~
r 00 0 e. ~
'" II ::0 l!
=- <:> g. ~
.
f 0 .....
.... p
0
S a- ...
'" !l:
': +
e: 0
~ )l._ -9.
0\
'-' ,~.
+ ..
P"
00 ~;~:
II
0 i::,;
0
....
-~,'~" ..
Ilti" .
~t-~.
s: ..
(-'~ ~~:
~;,_. w
, '-.l~. ::_ · ,lj.:.~ ....
~'''' i o..l
· ;::-;i N
.. /+ tJj tJj '"'" tJj tJj '"'" tJj tJj '"'" tJj N ~ ;!:l
w ~ ~
N '-' I""> N ._. .i~" ._.
·!-V·~ -
f.~ .
!'J ...
«t?::'_
r~_~· \0 00 -..) '"
I "'I::; ::; 0- 0- 0- V> ,~ ~ \OI-!;!w ~'" 1t
~ 'I.? 'I.? + " " I
+ 'N' II 0- [!,Q II i...~ t.~ ....
'1 !!:> ~ ~ ><., I + 1/\
" \() t:J <.h v, I v. /I
~ II ~I- ~ lv' ~ I l;
I '+ I + + ~ \0 ~ <> * "'1-
~ ~ j,u ,-..> "'I 1/\
>-' .... , I \OI~ '" w I
'« 0 II II ~'" .0 IV ~ I-< NI-
II II 0 c 0
... '" <. IV IV '"
N \0 0- 0 v.> "
0\ \0 0- 'I.? 0- .., " 0 0 ""
[!,Q 'I.? ;;- ?=I
0 0 t:J t...~. ;:;. lJ)
.., .... ~ t:J .!... . 1/\
~ NI::o I l;
::; II 4~ I /I
I A' "'1- ~ " /I
i 1 /I Ul
'-' 0 v.
+ ..,
II ,
'" "'I-
v.> 0..
0 Ii 0-
\0 'I.?
\0 ~
v,
+
~
II
0-
'I.?
'"'"'
'"
I
~
0
....
ttl ttl --. ttl ttl ttl 6 to ttl 8 ttl ttl ttl s
v,
- '" ....... - '" v, - ,-..> - ,-..> W T.
..... >-' ,>-,
...... '0
~ W N
~ -c :§: --. , --0-- ~I"'" 0 I§
'§' s ::! .,.. "'II e. 0 0 ~I-
lJ) 1> II
""'- II II II " .g- ""'- :!:
-..) I I II II .!""' -
~ ""'-I~ """I~ N lJ) 0 II >< 1-< __ T __ +
.::: " w g. '-c --. . , 0
..... N wQ ... ~l"'"
<: II II
a ,>< 0 ~ <:r ;g II -I>-I'w ~ 0 §I'"
~ ... 0 0 ~Iv.> 0
+ ::: ?=I o- II ... UI ... "y 0
::; " II II .. 0
iF -~ II I '" I! 0
,'" II """Iv. "", '" J3 + + 0\ ...
'" I " v, + 0 ...
~ I """Iv> + 0.. H ... .0
::; ~ '" 0 ~.
11 '1-< "';:, II 0 ..... \0
i v, 0 0 I 0 e,
0 .., 0 00
... """ 0 . 0 ~
.. v> 0\ - '"
u' :l >< I'~ +
. 0
... I ... I 0 g
G '" * 0
a. ::0 .g ", 0 "
~ I II 0
::1. 0 II
. e, -I>olw 0 0
ll- l! '"'"' 0\ 0
!;' ", H • .J 0
0
5: 0 9'
~ ... -9 .,
~ lAl~ II
~ !='
-: >-'
e II 51
~ ::;
~ - - - - -
\0 00 .... o-, <.A
s· tt H ~ ,...._
I II ~
w v. ..... I" II ....
~I~ 'i) 00 ~ - "..----.,. C7\ ... W ~
I ~ :rr 0 Lo'I~ c., II 0 ·
II II II I . 0 to tll- :rr
.... I:i ..____" ..... I" 1- ....
Lo' ~ II I 00 - 'Jo - lJ~ S·
'i) c w 0 tJ, + v. · ~
~ 0 0
I II "'I"" I . lJ. ... 0 -
~ I w I ;:,.. g + '" ~ M __ .. \0 II
. ~ .o Lo' v. ~
;:>1 .... .t>- Il Q - 0
"'Iv. ~ H~ s, 0 ~. \0 ·
1 I to .. "..----.,. ~ N
I' ..... II .c "'I~ e, . v.
0 '" '" !! vo ~
;:d ~ vo <' ..____" -
0 "..----.,. e, + 0
;:d Wl~ - ...... 0 .
!! 1-..>1_ -----
I ..____" 0 .
~I~ to
w I S·
"'w 0 v. C
II ... t;, ~
I + g "~
w '" II 0
t>~ t> II 0 .t>-I- ri
+ 3 ... . -.It
0\ I v. n '"
~ w ~ -g fi
I S ~. '-""
w 0 .,
><~ II ... n
I "t! ::l.
NI- 10
II
0 -
... 0
no "..----.,.
.c o-, I ~
~. ..____"
., 0
n 0;
::l. "
.o
!~ .
. ~
..
[ /
.'
td td ...... td :9 tIl tIl td ...... tIl td ...... tIl ,...._ ......
~ ,:; ~ ~ -
- ,,, .... .... '" '" - w .... '-"" I~

'" ~ N
'" 0
~ ~ ......
~. 0 -0; .e- e. ~
::0 '" ,."-" .. _'\> . :rr
So I ~ '<: ~ .., -,-->w .:j II
a- 0\ '< N
g a- s", .... v. II II II II ....... I tJt
":.. N + '-""
~ c., .po. '" K ~I') + I H
s: + + 00 0 u, '" I" I .... ~ ,----.,
... .~ I I '" NI8
0 c;, 0 + II
~ + I 0\ * I" I·..., I .
a- v. NI"" H I '-- -- _oO '"
to '" s~ + H + Nlw I
-g '10 v. + ,----., -IS
el + + 0 I-.,)I~ Nlit
'" ~ 00 + " Q
(0 c;, e ":s ..
... ~ L____J
0 + I +
0 00 a- I II
~ 00
~ .9", ,,, 11- 0\
"'", + NI-
+ + ....
~
~. '" '"
0 +
+ I V. II
'" 0
_, .9 WiN
":.. '" II
+ 00 + 0\ 0
'" . 0 ...
O~ uo
'" N
, , 3
'" '"
<;'. ~ +
+ :':....
'<Xl x
N ..... 1 ,,,
I
s~ II
I
....
+
':::)
, ..
,
'"
s",
+
'"
0
,
a-
s",
~ td B to B td B to to :9
~ .... - .... .... N I~

N N N
v. """ \H
0' ~ ~ E
0>
......, ......,
!I'c ~
~ t\'c .... t
J) - Q >< II wI) V> ~I)
1 ~
'< ~ \0 II ~ 0\ 0
/i s 0 orl ", ~ X~ +
~~ -.-J - 0 X /~
C:> (b ~ ..... p .... ~ w()
0 ~ 0 """\
~ ...., 0 ~ :-' ~I'< + -e
~ .l" ''<! I 0
C:> C:> 'c I I - .... 0
+ ~ I - ...
w ~ (b
,"" ~ -g "
'-G. wrl II ..0
. I u. g ""'1- :::' ~,
~ ~ e.
0 _rl e.
- ~ 'll ~ g g g
0 ~ ~()
+ ~ 0 () ,. n
0 :..t .. .0
W >< E,
.. '-;:. 0 <
,I- + ~ e.
n
V> ~rl a
0
0 C:> :>J
0 ~
!:I
C> ,.....
fl- o
~
+
~rl
'0
~
,.....
0
~
tt1 tt1 ~ tt1 to ~ to :9 to :9
- N ~ ~ - N ~ - - ,- '

'"d'"dO~~l'T)
nnOQtD -~~
s., ° a-"'I-J
~~~",at:J::J
trOl.gN~
e ~=;- ~
'" 1:1 S ""l
0 rr ..
0 '" B
.,
9:9:I{':>':';i' ~ N r::1'
..
:c irg g"o~ OJ Q =-
..... ..
.. tr:><'''158' ~ Q t:I
,.. I'l tr § 0> ..
n
,;;;' :><'SOQ§§ ""l en
S § § S ~ ';i' c:: .... ~
01 ~ '"d ~~
~ ~:><,~ .. S ~ p,j :r.:
.. 9.g3~~ 52 :t> '"d'"d
'"
§' C) -:-I t>:JtrJ ~
"" ~g.~fiig' ~ ~ m U
" rPcna.J;;:1 :r.: i
'" ~ 1] e. s·
c, ~ :t>
0: '0 _, S " _, ~ ::!
r. ~.~ e ~
~ n ~
Jii p> "0 X" '"d ~ :l ~
PI> 0> '"d " M ~ -:-I ~~
r-' :f!ll'&::l ~ ; N »0 ~
~ ::I 8 a "" 3:
5'
" ~ 01 ;:l 3,§ III >()
" :t> ><!~
~ s::l'01:f::tl ::c en
" A "'0 n I» lIo' :t> ~~ E
" """ S :0:' >
" jO' a I'l '< o z
" en
ee ' e: ~ § _,
.. tr OQ-g_ ~ Q
~ ....
:r § ., Q
~ § lfl:l:l
5'§:~~ '-<
~ >
_, ::I ~
::t,[~
~~
crCT~~ ...,
o 0 ~
n oJ!·
::r'::rl" , S
til
c::
t'"
-
... ~ G 0 0
t"'l ~ Z ""d
~ '-----' ...... ......
o-l
~ fj' .....
X' n ~_ 0-'1:l 3 ::I -
g-~ .... ~ 8
n .. 3 Z g el :=':3
g '1:l ~ g .. a ""d
;,~ n ~ OQ * ~ -f/3 ;><" e ... ~ t:<J
R- ;><" .... ~ s-X-
0. irfj'~ .. ![ ""d
.. .. 0" r= ~ ~
fg r ;;l a'g @i 0. ~~
0. 5' § e, e,
'" s, _. 0. n n ~ ~ tr~ 0-
r; ~ ;><" 8 ct. ~ ::1. ::1. ::1. n
~. '< '0- Z _ ::1.
§ "g ~ 0- ::I - ] § sr ~~~
!} ir UQ 0.. "3. ~. ~. 8 (b
!!l 2 0.. ~ t-. 'iU' ~ .. Z a
00' ~ ~ ;><"R- >';' ~
'< ::I ~ 'iU' g,)t;j""dQ
.. OQ ~ ., ~ ~ e:
::I g .g ~
00 2.~ 's 0.0. § ~~MCIl
!!l !}5' ..
0. §: () ~'=, 'U
to· 0"::1,< -e '< " !!l 'U >-l>-l~~
(l) s g:~§ ., § ::1. n >~~
e, ::I ..... 0. ::I
., a. 5' !!!. OQ OQ 00 X' ~. 00 ~~~~
;00;- ::I ., Co ~ '" ., !\
§ 00 Jl) ::s -. ~'U !}
00 ~. 0. ..
.§ _!!!. ~ ~.g 3 !!.. 0. c
..
0- ~ ct. .g n ~. ;00;- ~ B~il
~ ~ c§.e: ..
C> ., 0. n '<
.. :J. ~ s '" ~ ~ 0. ..
'U 3 .. 00 .g ..
'n (b _.::s e-
d- ~ f:.§ a. ~n '"
§ ~~ § g. ..
~ 0. c-
o. ., 1;;'~ 0.
s· 'U '::1 &" !!!.
(b 0.00 ~ iii
no ::I g Oil 8 ~
§ g. '" ~::
aQ ::I §- § !!l/
~ '" § ~ 0- 1-..)
n ,<00 <> <::>
'U g !!l § G ~ ......
.., n <::>
.. a. ~~ 00 e-
~ '< ~e!.
en § 0.'<
is:: (lQ g §
OQ OQ
§ *

~I''"'

N .j>.

~ ~hI

'-----" + yJI_

H

"

n ..0 E.

-c e,

a

"" "

.!..

o

o ....

~

+

.' .

I \

! 1

i

....__ c:
0 -
::l V> '"
<'< \0 n
0-
Ct' 0 .--
.. .v,
-
"i -Jl--
A -I *
- I _
.. -
~'Zo
'v __,
v.o ~I

II II

lit r;;+ +

I~ ~:

+ *

'GJ

II:

I

tt

1\

-

o

- C>

I~

N
~ 0
s: ~ '"
~I 3 ~ II
-
aQ N -
\0
'" _. __, '-..l
=--' ~ c: C>
o ., '"
:::; to CD ~
to ~ * ""
II> -e Ul - ...
....
,., ~~ \0 II
0 ___, C>
.... """ co i"
.... ~ t;; --.
'" * V>
n co ::::;
.... g:. s· N
::; o OQ .... 1-
::+ 0..- ~ @J
0
tr QQ .
0 .!.
5- 0
.., 1\
., ~ - .....
1:1 co .j>.
'< '-..l
N
t::l
.t>. ~I

II II II

Ig' I~ tl

I I I

1~lr ~I

(,;'

+ 0-

~

II II

0- I" + .....

"" '"

1

N

'"

~I

II II

'" NIl" *

l ~

1<: I

~

I~ [

I

,~ ~I

II NI-

*

~I

0\ I'" I 00 1-<:

...-------

o

I :'-I"I~

II II

""" I

N

DOD

)

I~

II

,----L.._

><

+ NI~ '-----:. +

.... 1:.:. + ...

3 Z 1r-------1 ~

"" II

u,

w

II o

o

w _,

u,

N .... o II

"'

'W

N o o

+ N o o

2::

x

~I§.

§.I~

II w I"

8

+ N

8

~

u, ,.J o

o '" + ....

,'" 0 o

o

~

o

~.!.

u, ,'" o o

+ N N~

8

~

II w N o o ~

+

o o

:.:.

x .o o

I~

~

()

II

"'I ..... l'I

g

o

b

w

'"

Q

o u.

~

.....

g

o U. N w 00

R

'-,

c:

e.

~..,

_,.'

'" >< n II

g N

~

()

.___,

S

+ N

~ g_ ~.

1

o ~

\0 11\ ;>;-

/1\ o

00

w

o OQ ....

C

<II <>

* f)

"

<:> 00

'"

b

....

.... 00

<:> '" <:>

<:>

:..

<:>

<:>

:.. 00

<:>

""

<:>

<:> ""

OJ,

<:> :... cs

00

w

tv

1\ N //\

'"'I:;

, t

a. ...

N ...__"

o

o ~ tv

o

o \0 tv

Ii::?

* 0

e~

0""

lh _,

"'0:< b II 00 '-0 ' 'v 0 0- ~w

'"

o

00

o. ,j>.

X ,j>. o o

"tJ

Q

IV

I-' lJ1 '-"

'l::

II I-' tv

'. 1;>;-

"1\.:-'1

* 0\ _

o tv

o

w

-9)

* tv

N

o

o

w o ,j>.

::::: o

o

w o w

N

N

-III;; III::;;

~ 1:--, I

N 0\ N

II II

.!.. ;;;;

N -.,J lh V>

o

-t;
w
~ .. ¢ ~ II
+ I
'" ~ II w
"' .. ._,
IV V,
I + tg
,..., >< ,§:,
00
~ I -~
+ -
N ~ '- -
~
'"
+ II
00
o '"
~~
I
*
I'
~
+
><
I
*
~ I '" 00

~

+

'" .j:>.

'" +

I~

00 o

" o

..

Q NI~ n --,--

.g "'1-0

:;:. ._"

a * * a v. 0

* *

.!.., 0\

, "'1;;;0

'"

e ~-
~ ~o
'" '" '" 01 ... 01 t:::r
" " + a " " " I§
, , w ..
wl-l>- "'1-1>- " " " " ~"..-----._
~ ~ , ··,VJII -I>-lwol' .. 0\ VlI:5 )::!
+ + ", I",," .l::..", ...... I "'I;;; I _ .s
Vl 00 >< II ~ I' Vl +
, ;; I V> _ W
w I I 0 Vl '0
~ '---"
t...lI..J::o. S
-
'"
.-.
,
Vl Nl~
+
~
s .... <:>

-

o

g

-I>-I~ ~ +

§

IVI~ '-'"

"

z o'r S· 0 .-.
0 ~ s· <: PI
0 (Dct£.~ '-'
...., g. (J g. ;f
to
w 0 .g 00 {JQ
J:,. 8" ..... HS-,
._, cr.
N 0 1'1 § p>
N '"
en o p.. en
(I II /il",c:t
;; ,z - e.
'" N .Sf,!}
~ o.g--
iT g:!lS"
Il' " CS "
l:" qp..;3'
IS, !'l, ,,'S
.
. C§.!as-
~ -"" Cl>
'" :=: a *
0:
f ~~2
s~S::
Ro g ~,
t' _0 0
<r, 0" .... '"
r C1>
s
;
3
'II '"
i ~ "
~ ~I~
'" 0 " '"

.j:>.'I)<

8

'"

.j:>.1><

I~

.... ....

'[®®®~ ~
P!""" - ...... ---
p.. $I g c:
0 0>
'" n C1>
~ '" .... rr- CS ..0 .j:>.1 ~ 0:
e: C1> ., ~. " ~.
., ;:p t::!J ;:;; "0
0 " P> 0 I 0>
0 !l 0 :r c: it ~ s·
-a '< '" '" .:;t
g. 0' a S' :i" en a -I>-I~ .j:>.1~
'" <> NI>< <>
g s· 5' 0> 0: 0
s:: ::r " ..
"0 s- P> N g 0
~ 0 "" 0
~ " 'A <> ~. cr. 0>
~ ., '" .:;t "'I~
.... x ><
::r 0. ~ -1>-1>< "
'-' '" IA
~ 0 N
tn· 0
0> 0
-1>-1>< ~ .. w
"'"
"""I~ ._,
, N
.t::J a

\0 _,

o "" wlN +

. - '.-,-

a

::::: C
110 0>
(1)
tJ) ;j if-
_,
N
+
-*-
-:c
00
oJ IIV
"""""'-
w
~
0 C

0> (1)

.. _,

IV + * _,

I" ,

*

._"

c.,

wl-

II

....

~

..

~

+

0--®

_ c::

v l'l

IV ~ I:l-

1\ o

*

.. - .... - *

.... w .... 0

00

\0 o

> ;::

.,

o ...,

10

~

II II

l:::! IV I .... ~ 'it

.j>o. N

_, 00

x

'~~ v~

).,) 8

.. _... en

s

..

v. ....

00

'D.

u. ....

co 'D.

" o

.... IV

to. II

, 0 ,

wl~"_ c..'I~ II

o ,- _

__ .:» +

.~ ..

§--®

_ C

II :;

'" "<

II

o

.,
.-- .....
~w
,.-..
c 3
'"
V:t <:> '" s
~ :. .... tC5 '" r-, w I§
10 10 0
II II til ~ ;g
..... ..... II II
0 "0'. ..... II II
~ + 00 00 '" s·.IN
• to-! . ~ ~ 00
s c:;>, , 1 ~Ioo
* * 0
._. - 1 0\ 0>
IV s= 00 ~
'0 ..... ;... '"
~ 0 .... 00
0 Q ;...
I I
0\ 0\ ....
.9 0 0 0
o 0 0 :::::
0 II II '"
0> U. 00
.. u. .... 0
u. 00 '"
.... '" ::;
00 0 ~
\0 0 ~ '"
0 .~ u. co
u. - .s
- 0
0 v.
u. ~
~
....
0-® @ w
0--®
.... V:t"
0 "t~
~ II VI ~ rc
IV
..... r- ~ 5' '; ~
<.oJ 00
£ '16
:::::. ."tI -
~ _,
q, VI '" ~
I ..... po II
0 -
~ VI
I.J.J .... ~
~ o In ::;
W ~ :::: 5'
X VI ?ig; +
.... ..... -
0 \0 ~ 0 co
'-" ::::: ~
(J C6
~ 0\
.. ::::: ~
v. VI
- ..... t.>
0
00 VI ""
~ ~ ;::l
~
c., I"
'" ? '""' ....
~ '-' -e.-I'-
~ ~
'-' '-"
,...., N \§
v. -..)
.-1'- 1/\
w '"
o-
'-' 1/\
v.
0 N -..J

11\ ~ 11\

VI o

~

UQ

'" '"

:or .,

0- Cb 0- n o

~

l]. y,

'"

1

.. 11\ w o

Q

.g

<'

'"

[

o ..,

"

11

<'

'"

[

~ + .. 1/\

s Q

Cb

S.

-c e.

a

uJ

....

o

_.'.
.
~ ~ ....
eV.
'" '" ..
II II II
t3 ~ ~ \§
0
v. V\
~ b
0 0 ~----~~------~-----------~----~~

~I~
--.--0 N
'0 ......
/ -, ;..,
II II II
.... ~ gl~'
N
-I'- ...
00 ... ;"
v, 0 X
\0 0 ...
N
'" ...
;" ....
co
-=:
N
~, v.
'-"
~ +
N
;. -3
§
II §
,'-' +
-
'0 _,
V,
--=:
0 vo
0 .3
+
UJ
~
.,
N
.3
+
N
N
V,
-=:
....
co
0-0
.... Er c
N
.... 0- '"
;.., Cb "
0 >< So
.... M\Ma.
....
'"
'" ~ ~ S
'2. E.
* '"
N 0
II ...,
N 0
0 ~
.._,
0
'"
~. ~--------------------------------~.

...o o

II

* ...-

N

...-

;..,

~~---·-~~&-0~~~~~--~ ~

.·.· .• -.I. __ ~._-l .. ,\_;_.·I-,'- ... ,. __ . + ..... --J:;;;::;"-+L'..::l:.-"':;';'---l-"~"'-_',.(."_"""';__-I~ '~:J

!

-.

'.'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.