Prawa Murphy'ego

oryginalne, nigdzie dot d niepublikowane Ksi ga Czwarta ©2006÷2010Copyright by Grzegorz Rossa.

Teza Naglera o pochodzeniu prawa Murphy¶ego
Prawa Murphy¶ego wcale nie wymy li Murphy, tylko jaki inny facet o tym samym nazwisku Komentarz Uczeni radzieccy odkryli, e Iliady i Odysei nie napisa Homer, tylko jaki inny staro ytny Grek, który przez czysty przypadek te nazywa si Homer

Prawo Michalkiewicza

Im bardziej by post powy duchowny ² tym wi ksze jest prawdopodobie stwo, e mia epizod agenturalny w swoim yciorysie

Prawo Rossy

Po rodku prawda le y

Pierwsze prawo Lity skiego

Wymy l dowoln bzdur , a czerwony j zrealizuje Komentarze: 1. Prawo Kartezjusza: Nie ma takiej bzdury, której nie g osi by jaki filozof 2. Prawo Beaumenta: Filozofowie nie rozwi zuj problemów, lecz eksponuj je w formie coraz trudniejszej do rozwi zania. To samo i z tym samym skutkiem robi politycy i ekonomi ci 3. Prawo Rossy: Politycy i ekonomi ci wys uguj si biurokracji

Drugie prawo Lity skiego

Wymy l dowoln bzdur , a czerwony zrobi wi ksz

Prawo Rozpuszczalnika

W nagonce nie gra si na rogu, tylko wali w pokrywki

Definicja inteligencji

Cz owiek inteligentny zawsze potrafi wyj w któr nigdy nie popadnie cz owiek m dry

z sytuacji,

Prawo Czernomyrdina

Pierwszy raz chcieli my dobrze, a wysz o tak jak zawsze

Prawo Lenina

Aby zosta prawdziwym bolszewikiem, trzeba sobie u wiadomi , na jak bezgraniczn pogard zas uguje istota ludzka Adam Wielomski Lewacy to naprawd interesuj cy ludzie, przede wszystkim nielogiczni. cz w sobie dwa sprzeczne uczucia: wspó czucie dla ludzi z g bok nienawi ci do ludzi

Prawo Ziemkiewicza

Rz d musi wydawa pieni dze w pierwszej kolejno ci na to, czego obywatele nie potrzebuj . Na to, czego obywatele potrzebuj , rz d wydawa pieni dzy nie musi

Zasada telewizji

Pogarda dla widza zawsze owocuje wzrostem ogl dalno ci

Zasada rz dz ca polsk polityk

Pogarda dla wyborcy zawsze owocuje wzrostem poparcia

Prawo Kurka

W takim samym stopniu jak polityk mo na si nie interesowa otaczaj cym nas powietrzem i b dzie to mia o taki sam skutek

Dictum Ka mierskiego

Szwindlum non celatur est

Prawo Rybi skiego

Dla grupy trzymaj cej w adz nie do wytrzymania jest sytuacja, w której w adz trzyma kto inny

Prawo Holoubka

By rozmawia o cz owieku, Nie trzeba pokazywa , jak Hamlet idzie do klozetu Prawo Kazimierza Dejmka Aktor jest od grania, Jak dupa od srania

Prawo Kaczy skiego

Polityk w Polsce nie mo e si skompromitowa

Prawo Kisielewskiego

Socjalizm bohatersko walczy z trudno ciami nieznanymi w adnym innym ustroju

Rada Kisielewskiego

Kup sobie szklany nocnik, eby móg zobaczy , co narobi e

Prawo Pietrzaka

Historia uczy, e jeszcze nigdy, nikogo i nie nauczy a, o ile historii nie prof. W odzimierz T. Kowalski

niczego naucza

Prawo Bartosza Chro niaka Historia uczy nas, e nie potrafimy uczy si od historii

Prawa Lema
1. Nikt nic nie czyta 2. A je li czyta, to nic nie rozumie 3. A je li nawet rozumie, to nic nie pami ta

Prawo Brodeckiego

Z uprzejmo ci to do akwizycji, Nie do policji

Pierwsze prawo teatru

Mów g o no, eby inni te mogli ci s ysze

Prawo Malgaszy

Rób powoli to, co masz zrobi (mura, mura)

Ogólne prawo socjologii walki Rossy

Je eli oprymowana jednostka lub zbiorowo przetrwa, wykazuje tendencje do przejmowania metod i narz dzi swojego prze ladowcy

Prawo Kaczy skiego

Za niebywa estym stoj niebywa e rodki i mo liwo ci wp ywania na opini publiczn . Czarnym, bia ym PR

Prawo Grydzewskiego

Im g upszy yd, tym bardziej dopatruje si antysemityzmu

wsz dzie

Prawo g ównego rabina Moskwy

Troccy robi rewolucje, a p ac Bronsteinowie

Materializmu heglowskiego falsyfikacja Rossy
Gdyby ilo przechodzi a w jako szambo pachnia oby kwiatami Komentarze: 1. Prawo powi za ilo ciowo-jako ciowych: Ilo jest odwrotnie proporcjonalna do jako ci; czyli: im wi cej, tym gorzej 2. Prawo Rossy: Dotyczy to tak e wielko ci pa stw

Zasada Waldropa

Ilekro wynika problem, ten, kto potrafi sobie z nim poradzi , jest akurat nieobecny Spostrze enia: 1. Stra po arn wymy lono po to, eby sobie radzi z zasad Waldropa 2. Zasada Waldropa jest tak instynktowna, e po ar wybuchaj cy w pobli u stra y po arnej jest komiczny

Droga s u bowa wg Ga czy skiego

Od idioty do idioty idzie sobie, panie z oty, papier. Wreszcie w m ce, w wielkim pocie zwróci idiota idiocie papier

Prawa przywództwa politycznego w uj ciu Browna
1. Aby odnie sukces w polityce, niejednokrotnie trzeba si wznie ponad w asne zasady 2. Aby odnie sukces w polityce, najlepiej poszuka t umu, który dok d pod a i stan na jego czele Komentarz Punkt drugi realizuje Moskwa (niekiedy spotykana jest nazwa, Äprzys owie starych Indian´ ² je eli nie mo esz kogo pokona , przy cz si do niego ² a m drzy Indianie jeszcze dodaj ² i sta na jego czele)

Uwaga Cyryla Northcote¶a Parkinsona o brytyjskim urz dzie kolonii

Stawianie nowego budynku symbolizuje upadek

Prawo historiozoficzne Korwin-Mikkego

Im gorsza epoka, tym lepsze pozostawia po sobie wiadectwo i vice versa

McClellana postulat niestereotypowego my lenia
Pomy l to samo, ale inaczej Uwaga Z Talmudu: Ty my lisz dobrze, ale ty my lisz nie tak

Regu y sukcesu w uj ciu Ely¶ego

Stwórz potrzeb , a potem j zaspokajaj Prawo Rossy Wynalazca stwarza potrzeb zaspokojeniem jej

Regu a sukcesu w uj ciu Braleka

Ufaj wy cznie tym, którzy mog straci tyle samo, co ty Komentarz Bralek nie bierze pod uwag : 1. Durniów, którzy nie wiedz , e strac 2. Durniów, którzy wol sami straci nawet wi cej, byle przysporzy strat innemu

Prawo testowania produktów wg Meissnera

Producent jako ostatni zaczyna u ywa w asne produkty Przyk ad Szewc bez butów chodzi

Teoria entropii Macphersona

atwiej po co si gn , ni od o y to na miejsce Przyk ad atwiej wyjecha ni zaparkowa

Prawo Washlesky¶ego

atwiej rozmontowa ni zmontowa Uwaga Wynika z teorii entropii Macphersona

Pierwsze prawo Schranka

Je li nie dzia a ² rozbuduj Przyk ad Interwencjonizm

Prawo Konserwatystki1

Znacznie atwiej jest wprowadza ni je wycofywa

przepisy antyliberalne

Prawo K. Kileckiego

Ka dy kto nie jest libera em jest psychopat

Prawo Hansa Krailsheimera

Aby czu si wolnym istnieje prosty sposób: nie szarpa i nie napina smyczy

Prawo Freivalda

Tylko g upiec mo e by plagiatorem g upca Uj cie Fedorowicza Nawet najg upszy ucze w klasie wie, e zrzyna si od prymusa, a nie od ucznia z o lej awy

Prawo Ziobry

Zrób komu dobrze, To da ci po Ziobrze

Prawo toreb foliowych Woodside¶a

Naj atwiej p kaj torby foliowe z jajami Zastrze enie Nabiera moc obowi zuj c w miar wycofywania opakowa szklanych

Pierwsze prawo wydeptanych cie ek

Wi kszo

wydeptanych cie ek prowadzi donik d Uwaga krytyczna Prawo nie zauwa a rozchodzenia si

Pierwsze prawo Berry

Mo na spostrzec wiele po prostu patrz c Spostrze enie W oparciu o prawo Berry dzia a bia y wywiad

Zasada Siddharthy

Nie mo na przeskoczy przez rzek dwoma susami W tpliwo Czy by z hinduskich rzek nie wystawa y kamienie?

Twierdzenie lorda Balfoura

Nic nie ma nadzwyczajnego znaczenia, a niewiele rzeczy ma cho by zwyczajne Spostrze enie Symptom schy ku arystokracji

Prawo Szymona Niemca

Lepiej wypi piwo z Niemk , Ni samogon z ukaszenk

Prawo ysiaka

Prawdziwe ssaki, to kobiety i peda y

Prawo Rossy

Kobiety nie nadaj si do zawodu, którego alegori jest kobieta

Prawo W adys awy

Ewolucja jest najsilniejszym antyreligijnym dla pó inteligentów

znanym

rodkiem

Prawo W adys awy

Z ptaków tylko os y s bardziej uparte od ptaków

Prawo Rybi skiego

Przychodzi Rywin do Michnika, a Michnik te Rywin

Prawo Vilkolaka

Na polu walki, tak e tej ideolo, TR BACZ spó niaj cy si z podaniem w a ciwego sygna u do odwrotu lub natarcia, mo e i nie by naszym wrogiem, ale te , nie jest spolegliw jednostk wobec towarzyszy boju o spraw

Prawo Górskiego

atwiej jest kijaszek obcienkowa , ni go potem pogrubasi

Zasada Szejnfelda

Jab ko jest okr g e. Kij ma dwa ko ce. Dlatego jab ko przechodzi z d oni do d oni, a kij z pleców na plecy. Wiemy to. Dlatego nie lubimy wybiera , a gdy ju trzeba, wolimy jab ko

Prawo W adys awa o brudziach

Lepiej leczy trypra, ni bra pieni dze za p askie dowcipasy

Prawo Godwina

Podczas przeci gaj cej si dyskusji w Internecie, prawdopodobie stwo przyrównania czego lub kogo do nazizmu lub Hitlera d y do 1

Prawo NN

Nie próbuj nauczy wini swój czas i zdenerwujesz wini

piewa ,

stracisz

tylko

Prawo Leonarda da Vinci

Kto chce si wzbogaci w ci gu jednego dnia, zostanie w ci gu roku powieszony

Prawo Gudzowatego

Fa sz jest zawsze cech intelektualnych satysfakcji

ma ych ludzi, pozbawionych

Prawo Stalina

Obiektywnie socjaldemokracja jest umiarkowanym skrzyd em faszyzmu Karl Radek Faszyzm jest socjalizmem klasy redniej. Nie sk onimy jej do tego, by go porzuci a, dopóki nie zdo amy wykaza , i tylko pogarsza jej los

Prawo NN

Nie da si zbudowa niezawodnego urz dzenia« G upcy s zbyt pomys owi!

Prawo O¶Sullivana

Ka da instytucja, która nie zosta a zaprojektowana jako prawicowa, z czasem stanie si lewicowa

Prawo Lorda Actona

Ostatnim stadium socjalizmu jest socjalizm narodowy

Prawo Millera ² Fedorowicza

Od mówienia o tym, jak ma by , Nie robi si jeszcze jakby ma

Prawo Sta skiego

Inteligencja jest dyspozycyjna jak policja

Prawo NN

Najwi kszym wrogiem inteligencji jest ona sama

Prawo Rossy

Na lewicy K amstwa nie ma granicy

Prawo Oedekerka

Kto kl ka na szosie, ten d ugo nie po yje

Prawo Cycerona

Im wi cej praw, tym mniej sprawiedliwo ci

Prawo robina

Do skoku nie nale y odbija si z b ota

Prawo Michnika

Granica pomi dzy g upot i policj jest cienka, i trudno zauwa alna Stwierdzenie Jana Pietrzaka Gdybym nie wiedzia , e to g upota, to bym pomy la , e prowokacja

Prawo wi tego Tomasza z Akwinu

Corruptio optimi pessima

Prawo Bonda, Jamesa Bonda

Najtrudniej jest naprawi b dy pope nione na pocz tku akcji

Prawo Stanis awskiego

atwiej jest zbudowa my l ce urz dzenie, ni do my lenia zmusi cz owieka

Pierwsze prawo Show Businessu

There's No Business Like Show Business

No-free-lunch theorem

There Ain't No Such Thing As A Free Lunch

Imperatyw Moczulskiego ² Kuronia

Zamiast pali komitety zak adajcie w asne

Prawo Leony Rosenthal Tanziro Lubin Roberts Hensley
Tylko biedni p ac podatki

Prawo Archimedesa ² Pietrzaka

Zanurzony w cieczy trac na wadze. Zanurzony w gównie trac na odwadze

Staropolskie przys owie

Kto ma du o dobrej tre ci, Ten si w Googlu z przodu mie ci

Prawo Kropotkina

Rewolucja udaje si tylko wtedy, je li na stron buntowników przejdzie odpowiednio du a ilo cz onków warstw uprzywilejowanych

Prawo Davili

Ludzie o wiele cz ciej waliliby si m otkiem w palec, gdyby ból wyst powa dopiero po roku Przyk ad Dlatego sodomici zaka aj si HIV-em

Prawo La Rochefoucauld

Nie ma gorszych g upców od wykszta conych g upców

Prawo Michalkiewicza

W Ameryce, podobnie zreszt jak w innych pa stwach, osobnika gotowego zdradzi w asne pa stwo nikt nie traktuje na tyle powa nie, by da mu jak posad

Pierwsza Zasada Retoryki Wiecowej W adys awy
Jak si nie wie od czego zacz , to trzeba zacz innego od czego

Prawo Gatesa

Je eli nie mo esz sprawi by dzia a o ² spraw chocia by dobrze wygl da o

dobrze

²

Prawo ysiaka

Post p jest nieub agany ² nic (oprócz viagrosztorców) nie stoi w miejscu

Prawo Bobkowskiego

Intelektuali ci to niestety w przewa aj cej ilo ci kurwy, to w szy tylko za poklaskiem i wszystko im jedno, sk d przychodzi. Tylko chodz i szukaj , komu by si odda

Prawo Rankego

Tylko ten, kto wie, sk d przychodzi, wiedzie mo e, dok d idzie

Prawo Weavera

Idee maj konsekwencje

Definicja szcz cia

Szcz cie to nic innego jak trafna prognoza

Prawo Fortunata N dzy

Do tej samej wody, to tylko w publicznej a ni mo na wej

Prawo Qtasa z Vaty

Nasz agent odwrócony parzyst liczb razy pracuje dla nas

Czwarte Prawo Parkinsona

Jakakolwiek instytucja (rz dowa, przemys owa, naukowa), której zespó pracowników administracyjnych si ga tysi ca ludzi lub przekracza t liczb , by istnie , nie potrzebuje adnej innej dzia alno ci. Administracja jest samowystarczalna ² ywi si w asn prac

Prawo Wa sy

Kto prze yje, ten y b dzie

Prawo Barroso

Musicie unikn blokowania, albo bycia postrzeganym jako ci, którzy blokuj . To na d u sz met nie dzia a Prawo Rossy Meta nie jest d uga

Prawo Fortunata N dzy

o dki to one mo e maj wszystkie takie same, ale cycuszki to ju nie

Prawo W adys awy

o dek ma to do siebie, e bez wzgl du na stopie wype nienia, daje si w jaki sposób opró ni

Prawo Barlowa

Cz owiek rzadko myli si dwa razy ² na ogó trzy lub wi cej

Prawo Ciotki Ró y

Na wiecie nie ma g upszej dwuno nej istoty od t pego yda

Prawo Stasia " et"

W zimie to druty telegraficzne zwisaj ni ej ni w lecie, bo jak jest zimno to si ziemia kurczy i s upy stoj bli ej siebie

Prawo J czmyka

Mo na wyci gn getta z yda

yda z getta, ale nie mo na wyci gn

Prawo Bertranda lorda Russella

Wi kszo

ludzi woli pope ni samobójstwo ni pomy le

Prawo Parkinsona

Liczba urz dników zwi ksza si co o 5,25% ² niezale nie od ilo ci pracy do wykonania

roku

Zasada Przerostu rodka Nad Celem

Celem sta o si nie lecz zdobycie posady

realizowanie

programu

partii,

Prawo W adys awy

Lepiej wsadzi j zyk do lodówki, ni ple

g upstwa

VII Prawo Papugi Nadie dy

Chcesz wypi , otwórz usta!

Spostrze enie Ronalda Reagana

Hippis wygl da jak Jane, wrzeszczy jak Tarzan i pachnie jak Czita

II Prawo Papugi Nadie dy (Prawo Dwóch Bab)
Nie ma takiej rzeczy zrobionej przez jedn bab , której druga nie mog aby poprawi

Prawo Ziemkiewicza

Cz owiek, niestety, fatalnie znosi cisz . W ciszy s ycha w asne my li, a co gorsza ² tak e ich brak

Prawo Marxa

Demokracja jest drog do socjalizmu

Prawo Nadie dy Igorownej Orinoko

Papugi dojrzewaj do mutacji

przez ca e

ycie, a filmowcy tylko

Prawo Kwa niewskiego

Prawo powstawania dowcipów politycznych
Najwi cej dowcipów politycznych tam, gdzie z w adz nie ma artów powstaje

Prawo Stalina

Socjalizm pasuje do Polski jak siod o do krowy

Prawo Plancka

Prawda nigdy jej przeciwnicy

nie

triumfuje

²

wymieraj

tylko

Zasada karania grupy

Je eli chcesz ukara grup , uderz w najs abszego Rada chi ska Chc c przestraszy ma p , zabij kurczaka

Prawo Plancka

Wszelk nauk poprzedza wiara

Prawo Rossy

Im podró nicze dzie o literackie bardziej jest oderwane od spraw gospodarczych, tym jest bardziej fantastyczne i odwrotnie, im bardziej dotyczy spraw gospodarczych, tym bardziej jest realne, dok adne i pewne

Prawo Alexisa De Tocqueville¶a

Nie ma takiego okrucie stwa, ani takiej niesprawiedliwo ci, której nie móg by pope ni sk din d agodny i liberalny rz d ² je li zabraknie mu pieni dzy

Prawo robina

Jak brak argumentów, U yj ekskrementów

Prawo Jerzego Kuleja

Nie ma odpornych na ciosy, s tylko le trafieni

Prawo Czeki

Nie ma twardych przes uchiwanych, s tylko li ledczy

Prawo Krzysztofa 'mjkl' Szkudlarka

G upota partii nie wybiera

Prawo Goebbelsa

K amstwo powtórzone tysi c razy staje si prawd