Volume 1, No 17

http://allburmamonksalliance.org
http://allburmamonksalliance.com

Volume 1, No 17
7th October 2010

ဤကမာၻေျမျပင္မွ
ထြက္ခြာသြားရသည့္
Aခ်ိန္တြင္ “သင္
သြားလိုရာသြားႏိုင္ၿပီ
ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ယခု
Aခ်ိန္မွစ၍
ပတ္သက္ျခင္းမရွိေတာ့”
ဟူေသာ ျပန္တမ္းစာေလး
တစ္ေစာင္ကိုသာ လူႀကံဳႏွင့္
ထည့္ခိုငး္ လုိက္ျခင္းသည္
မလုပသ
္ င့္ မလုပ္ထိုက္ေသာ
လူလူခ်င္း
စာနာစိတ္မရွိေသာ
လုပ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု
ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္သည္။

“ရုပ္ရွင္သည္ ျပည္သA
ူ႔ တြက္
ရုပ္ရွင္Aစည္းAရံးု သည္ ရုပ္ရွင္ေလာက သားမ်ားAတြက္”

စာမ်က္ႏွာ(၁၅)သုိ႔....

AခုAခ်ိန္မွာ လြင္မိုး ဆိၿု ပီးလည္း
ႏိုင္ငေ
ံ ရးပါတီ ေထာင္ခြင့္ရွိတယ္။ ေနာင္
၅ နွစၾ္ ကာရင္ လြင္မိုးလည္း Aမတ္ျဖစ္ရင္
ျဖစ္လာႏိုင္တာေပါ့ေလ”

က်ေနာ္က
Aတင္းေခၚတာ
မဟုတ္ပါဘူး။
ကိုလြင္မးို က
ေလ့လာေရးAေနနဲ႔
လိုက္ခ်င္တယ္ေျပာလို႔
ေခၚသြားျဖစ္တာပါ။ ဒီေန႔
ခရီးစU္မွာ Uီးမိုးဒီလည္း
ပါလာတယ္” ဟု
Uီးခင္ေရႊက Eရာ၀တီသို႔
ေျပာသည္။
စာမ်က္ႏွာ(၁၆)သုိ႔....

ေမာင္စိနဝ
္ င္း(ပုတီးကုန္း)
ျခေသၤ့မစစ္၊ ေခြးမစစ္န႔၊ဲ
ဇာစ္ျမစ္မမွန္၊ လည္ဆမ
ံ ဖြာ၊
မာန္ပါပါဟိန္းေဟာက္ေပမယ့္
ရြံ႕ေလာက္စရာ၊ ဟန္မပါဟန္မျပည့္
မာန္ဗလာ မာန္မရွိလို႔ …
“သတၲိ” “သစၥာ” ဘယ္Aရာမွစံမဝင္
သဏၭာန္ဆင္႐ံုေလးနဲ႔.........
စာမ်က္ႏွာ(၁၀)သုိ႔....

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

စစ္Aာဏာရွင္မ်ား
မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုပါ

ျပဳလုပ္မယ့္

ႏိုဝင္ဘာ(၇)ရက္ေန႔

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာဟာ

Aေရြးခံမယ့္

ကိုယစ
္ ားလွယေ
္ လာင္းမ်ား

Aျပင္

စည္းကမ္းေတြ၊ ေဘာင္ေတြ ကနားေတြန႔ဲ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ျပဳလုပ္ထားတာ ျဖစ္တ့A
ဲ တြက္ သူတုိ႔ ေAာ္ေနတဲ့ စစ္မွနတ
္ ့ဲ

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ျဖစ္လာနိုင္စရာမျမင္ပါဘူး။ စည္းကမ္းခ်က္ထဲမွာ မဲလက္မွတ္ မထုတ္ယူခင္မွာပဲ “မဲစာရင္းစစ္ေဆးသူ၏ လိA
ု ပ္သလုိ
စိစစ္မႈကို ခံယရ
ူ ပါမည္” ဟု ထည့္သြင္းထားတာေၾကာင့္

မဲဆႏၵရွင္ တ ေယာက္Aေနနဲ႔ သူတုိ႔ထည့္ခိုင္းတဲ့ သူကုိ မဲမထည့္ဘးူ ဆုိရင္ Aေၾကာင္း

Aမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ပယ္ထုတ္ဖို႔ရန္ စီစU္ထားၿပီးသား ဆုတ
ိ ာ ထင္ရာွ းေနပါတယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရိေ
ွ ၾကာင္းျပသတဲ့Aေနနဲ႔ လႊတေ
္ တာ္ကိုယစ
္ ား
လွယေ
္ လာင္းမ်ားကုိ မဲရုံ Aတြင္းမွာ ေနခြင့္ျပဳထားတယ္လုိ႔ ဆုိေသာ္ျငားလည္း ညစ္ပတ္နည္းမ်ားကို လိမ္မာ ပါးနပ္စြာနဲ႔ ညစ္မယ့္ သူတို႔လူမ်ားဟာ မဲ
ရုထ
ံ ဲမွာ တပါတည္း ထည့္သြင္းၿပီးသား ျဖစ္ေနတဲ့Aတြက္ လူသမ
ူ သိေAာင္ ညစ္ယူလရ
ုိ႔ ေAာင္ AေသAခ်ာ စီမံထားၿပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။

ကိုယစ
္ ားလွယေ
္ လာင္းေတြက

မဲဆြယ္စည္းရုံးတဲ့Aခါမွာလဲ

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုမႈမလုပ္ရ၊

နယ္ေတြမွာလဲ

ပြင့္လင္း

လြတ္လပ္စြာ

လႈပ္ရွားသြားလာ စည္းရုံးခြင့္မရ၊ စည္းရုံးမႈလုပ္တ့ဲAခါမွာလဲ Aမ်ိဳးAမ်ိဳးေႏွာက္မႈေတြန႔ဲ ပိတ္ပင္ခံရ ၊ ႀကံ့ဖြတ္ပါ တီရဲ႕ စည္းရုံး လုပေ
္ ဆာင္မႈေတြၾကေတာ့
တားဆီးမႈမလုပ္တ့A
ဲ ျပင္ လို္က္လေ
ံ စာက္ေရွာက္မႈေတြကိုေတာင္ လုပေ
္ ပးတာေတြ၊

Aျခားပါတီေတြကို ထိပါးေျပာဆုိတာေတြကုိ ၾကားသိရလွ်င္

ေကာ္မရွင္က လက္ခုတ္လက္ဝါးတီးၿပီး မသိေယာင္ျပဳေနၿပီး ႀကံ့ဖြတ္ ပါတီကို ထိပါးေစႏုိင္တ့ဲ Aရိပ္Aေယာင္ေလးမ်ား ျဖစ္သြားခဲ့ရင္ေတာ့ ပေထြးကုိ
Aေစာ္ကားခံရသလုိ Aေရးယူမႈ မ်ိဳးစုံကုိ ျပဳ လုပ္ေနတာေတြကိုက တဖက္ေစာင္းနင္း လုပၿ္ ပီး Aာဏာကုိ မရAရ ယူခိုင္းေနသလုိပါပဲ၊ ေကာ္မရွင္ဆိုတာ
ဘက္ လိုက္မႈ ကင္းရပါမယ္။ Aခုထဲက တရားမွ်တမႈမရိွဘူးဆိုတာကို ျပည္သူေတြ သိေAာင္ ျပသေနတာပဲျဖစ္တယ္။

ႀကံ့ဖြတ္က လမ္းေတြခင္းေပး ေငြေတြေခ်းငွါးေပး ေရတြင္းေတြတူးေပးစတဲ့ မက္လုံးAမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၿပီး သူတုိ႔ကုိ မဲ့မထည့္ရင္ ဒီလို လုပေ
္ ပးတာ
ေတြကို ဆက္မလုပ္ေပးေတာ့ဘးူ လုိ႔ လူမိုကဆ
္ န္ဆန္ Aရင္းရွင္ Aာဏာရွင္ဆန္ဆန္ စည္းရုံးမႈေတြ၊ တႏိုငင
္ ံလုံး မွာ မိုကေ
္ ၾကးခြဲ ရမ္းကားေနတာေတြ၊
တိုငး္ ရင္းသားAုပ္စုေတြကိုလဲ
Aတင္းလုပ္ခိုင္းေနတာေတြဟာ

ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳး

မဟုတပ
္ ဲ

ဖက္ဆစ္ဆန္ဆန္္

Aာဏာနဲ႔

လက္နက္န႔ဲ

ခ်ိန္းေျခာက္ၿပီး

သူတို႔ခိုင္းတာကို

သူတုိ႔ Aာဏာရသြားခဲ့ရင္ ျပည္သူ ေတြကို တိုးတက္ ခ်မ္းသာေAာင္ လုပ္ေပးမွာလား၊ ဆင္းရဲမြဲေတေAာင္ ထားၿပီး

ညွင္းဆဲႏွိပ္စက္မွာလားဆုိတာ

AခုAခ်ိန္

ထဲက

သူတရ
ုိ႔ ဲ႕လုပ္ရပ္ေတြက

ကြဲကြဲျပားျပား

ေဖာ္ျပေနတာပဲျဖစ္တယ္။

မဲမထည့္လုိကရ
္ ရင္ပဲ

ေခတ္မမီေတာ့သလိုန႔ဲ လိမလ
္ ည္ မႈ Aမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စည္းရုံးေနၾကတယ္။ မဲ မထည့္လိုကရ
္ လုိ႔ ေခတ္မမီတာထက္ မဲထည့္လိုကၿ္ ပီး ေနာင္တေတြ ရေနမယ့္
Aျဖစ္မ်ိဳး ကုိေတာ့ ေရွာင္ႏုိင္ဖို႔ Aေရးႀကီးတယ္။ ဒါေတြကို ျပည္သေ
ူ တြAေနနဲ႔ သတိမျပတ္ပဲ ခြဲျခားသိရိွေနရမယ့္ Aခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူဆးို လူမိုက္ေတြကုိ
မဲေပးၿပီး AာဏာAပ္ႏွင္းလိုကမ
္ ယ္ဆရ
ို င္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ ဆိတ
ု ာကေတာ့ ျပည္သမ
ူ ်ားAေနနဲ႔ သိ ႏိုင္ေလာက္လိမမ
့္ ယ္လုိ႔ ထင္မိပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ

ေရြးပြဲAႏိုင္ရဖို႔Aတြက္

AေသAခ်ာ

စီမံထားၿပီး

ျဖစ္ၿပီ္မို႔

Aိမ္နီးခ်င္း

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားကပါ

ဝိုင္းဝန္းေထာက္ခံမႈ

ေတြ

ရရိွႏိုင္ေရးAတြက္ AေပးAယူမ်ား လုပ္ဖို႔္ ဖြတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကုိယ္တိုင္ ၿငိမ္မေနႏိုင္ေတာ့ပဲ ေထာ့နင္းေထာ့နင္းနဲ႔ Aျခားႏိုင္ငမ
ံ ်ားကုိ မဲဆြယ္စည္းရုံးရန္
ထြက္ရိွလာေနပါၿပီ။ ဖြတ္ေတြ ပဒတ္ေတြကေတာ့ ခိုေAာင္းဖို႔ရာ သူတရ
ို႔ ဲ႕ Aာဏာဗိမာန္ ႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ သူတုိ႔လမ္းစU္ႀကီးကို မွန္မွန္ႀကီး
ေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္မွာ

သူတရ
ုိ႔ ဲ႕

AႀကံAစည္ကုိ

ၿဖိဳဖ်က္ၾကမယ့္

ၿပိဳင္ဘက္Aုပ္စေ
ု တြကေကာ

ဘာေတြ

လုပေ
္ ဆာင္ေနၾကသလဲ၊

ဘာေတြ

ျပင္ဆင္ေနၾကသလဲ၊ စူးစမ္းၾကည့္လုိကေ
္ တာ့ ေAာ္ ရန္သူ႔ Aႀကံကုိ ဖ်က္မယ့္Aုပ္စေ
ု တြက Aခ်င္းခ်င္း ဟုိလိုလုပမ
္ ယ္ ဒီလုိလုပမ
္ ယ္ Aျငင္းပြားေနၾကတုန္း၊
စကားႏိုင္ လုေနၾက တုနး္ ၊ ေနရာေရြးေနၾကတုန္း၊ ရန္ျဖစ္ေနၾကတုန္း၊ လူေတာင္ မစုမိၾကေသးဘူး၊ သူတရ
ုိ႔ န္သူက ဗိမာန္တည္ေဆာက္ၿပီး Aေခ်ာ ေတာင္
ကုိငၾ္ ကေတာ့မယ္။

ဒီ ဗိမာန္ကုိ ၿဖိဳဖ်က္မယ့္ လူေတြက လူေတာင္မစုံၾကေသးဘူး၊ ဖ်က္စရာ လက္နက္ကလဲ ပန္းပဲဖိုမွာ Aပ္ဖို႔ ႀကံေနတုန္းဆိုေတာ့

ဒီAတိုင္းဆုိရင္ ၿပိဳင္ဘက္လူ ဖြတ္ေတြရဲ႕Aႀကံကုိ ဖ်က္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ေသးပါဘူးလို႔ စU္းစားမိ လိုက္တယ္။ ဖြတ္ေတြရဲ႕ ဗိမာန္ ႀကီးၿပီးစီးသြားတဲ့Aခါၾကရင္
ဖ်က္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲသြားမွာပဲ။ ေနာက္ထပ္ ဖ်က္ဖို႔ ႏွစ္ေတြ ထပ္ေစာင့္ရUီးမွာပဲ၊ ဒါဟာ တဖက္လူစုရဲ႕ Aႀကံကုိ ၿဖိဳဖ်က္ခ်င္သူေတြမွာ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ
Aားနည္းေနလို႔

တုိငပ
္ င္ညည
ီ မႈန႔ဲ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္တာ မရိွလို႔ဆတ
ို ာ ထင္ရာွ းေနျပန္တယ္။ ဖ်က္မယ့္ Aုပ္စုမွာ ယုၾံ ကည္မႈန႔ဲ Uီးေဆာင္ႏုိင္မယ့္သူ

ကင္းမဲ့ေနတာလဲ Aေၾကာင္းတရပ္ ျဖစ္မယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ Aကြပ္မရိွတ့ဲျငမ္း ပရမ္းပတာတို႔ ဝါးAစည္းေျပ ဆိုတာတုိ႔လုိ စကားေတြ ျဖစ္ ေပၚလာတာပဲ။
စုစည္းမႈ မရိွရင္ စည္းလုံးမႈလဲ မရိွႏိုင္သလို ေAာင္ျမင္မႈလဲ မရရိွႏိုင္ဘူးဆုိတာမွန္တာပဲ။ ဇာတ္ေတာ္ထဲ ငုံးမ်ိဳး ေတြလုိ AကြဲကြA
ဲ ျပားျပား ျဖစ္ၿပီး ျငင္းခုံ
စကားမ်ားေနၾကေတာ့ မုဆးို ရဲ႕ ပိုက္ကြန္ထဲကို က်ေရာက္ၿပီး Aဖမ္းခံကုန္ၾကရ တယ္။ ေနာက္ပုိင္း ျပန္လည္ စုစည္းၿပီး ညီညည
ီ ြတ္ညြတ္န႔ဲ တြန္းလွန္ၾကမွ
မုဆးို လက္က လြတ္ခ့ၾဲ ကရတယ္။ ဖြတ္ေတြရဲ႕ Aႀကံကဖ
ုိ ်က္မယ့္ Aုပ္စုေတြလဲ မစုစည္း မညီညြတ္ႏုိငေ
္ သးရင္ေတာ့ ေAာင္ျမင္ဖို႔ လမ္းမျမင္ေသး
ပါဘူးဆုိတာ…။

Volume 1, No 17

Page 3

၅၂၈- ဆိုတာကေတာ့၁။ သေဗၺ သတၱာ = ခႏၶာကို တြယ္တာတတ္တ့ဲ သတၱဝါ
Aားလံုး
(က) Aေဝရာ ေဟာႏၲဳ = ေဘးရန္ ကင္းၾကပါေစ။
(ခ) Aဗ်ာပဇၨာ ေဟာႏၲဳ = စိတ္ဆင္းရဲ ကင္းၾကပါေစ။
(ဂ) Aနီဃာ ေဟာႏၲဳ = ကိုယ္ဆင္းရဲ ကင္းၾကပါေစ။
ေကာင္ေလး၊

ေကာင္မေလးေတြဟာ

Aထာေတြန႔ဲ

၁၅ဝဝ-ကို

ေတာင္းတတ္၊

ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ၁၅ဝဝ- ဆိုတာ ဘာမွန္းမသိ၊ ညာမွန္းမသိ ရမ္းေတာင္းေနတတ္ၾက

(ဃ) သုခီ Aတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ = ခ်မ္းသာစြာ မိမိကိုယ္ကို
ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ၁၅ဝဝ ဟာ ကိေလသာထုကို ရည္ၫႊန္းတာပါ။ သမီးရည္းစား ၂။ သေဗၺ ပါဏာ = ထြက္သက္၊ ဝင္သက္ရွိေသာ သတၱဝါ
ဇနီးမယားခ်စ္ သက္သက္သာလွ်င္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆြမ်ိဳးဉာတိ ေမာင္ႏွစ္မ Aခ်င္းခ်င္း Aားလံုး
လည္း ၁၅၀၀ ပိုင္ရွင္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

၃။ သေဗၺ ဘူတာ = ကံ၊ ကိေလသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ

ကိေလသာဆိုတာ စိတ္ကို ပူပန္ေစတတ္၊ ႏွိပ္စက္တတ္တ့၊ဲ စိတ္ကို ညစ္ေပေစတတ္တ့ဲ သတၱဝါ Aားလံုး
တရားျဖစ္ပါတယ္။

၄။ သေဗၺ ပုဂၢလာ = ပုဂၢိဳလ္ Aားလံုး

Aဲဒီ ကိေလသာက (၁ဝ) ပါးရွိပါတယ္။ ဘာေတြလဲဆိုေတာ့-

၅။ သေဗၺ Aတၱဘာဝ ပရိယာပႏၷာ = ခႏၶာ၊ Aတၱေဘာ၌

(၁) ေလာဘ - လိုခ်င္တာ

Aက်ံဳးဝင္ေသာ သတၱဝါ Aားလံုး

(၂) ေဒါသ - ၾကမ္းတမ္းတာ၊ စိတ္ထိခုိက္တာ

(ဒီ

၅-ပါးက

ဘယ္သူဘယ္ဝါလို႔

သတၱဝါAားလံုးကို

(၃) ေမာဟ - မသိတာ

ဆိုလိုတ့A
ဲ တြက္

မရည္ၫႊန္းဘဲ
Aေနာဓိသ

လို႔ေခၚပါတယ္။)

(၄) မာန - ေထာင္လႊားတာ

၆။ သဗၺာ Iတၴိေယာ = မိန္းမ Aားလံုး

(၅) ဒိ႒ိ - Aယူမွားတာ

၇။ သေဗၺ ပုရိသာ = ေယာက်္ား Aားလံုး

(၆) ဝိစိကိစၧာ - သံသယျဖစ္တာ

၈။ သေဗၺ Aရိယာ = Aရိယာ Aားလံုး

(၇) ထိန - မလန္းဆန္းတာ

၉။ သေဗၺ Aနရိယာ = Aရိယာ မဟုတ္သူ (ပုထုဇU္)

(၈) Uဒၶစၥ - စိတ္ပ်ံ႕လြင့္တာ

Aားလံုး

(၉) Aဟိရိက - မေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ မရွက္တာ

၁ဝ။ သေဗၺ ေဒဝါ = နတ္၊ ျဗဟၼာ Aားလံုး

(၁ဝ) Aေနာတၱပၸ - မေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ မေၾကာက္တာ ေတြပါ။

၁၁။ သေဗၺ မႏုႆာ = လူ Aားလံုး

Aဲဒီ ကိေလသာေတြကစိတ္ (၁)ခု၊

Aႀကံ ေ ပး Aဖြ ဲ ႕

ေစတသိက္ (၅၂) ခု၊

Uီ း ပညာေဇာတ၊Uီ း ရာဇိ ႏ ၵ ၊ Uီ း Uတၱ မ သိ ရ ီ

နိပၹႏၷ႐ုပ္ (၁၈)ခု၊
လကၡဏ႐ုပ္ (၄)ခု ဆိုတ့ဲ (၇၅) ခုေသာ

႐ုပ္၊ နာမ္တရားေတြကို Aာ႐ံုျပဳပါတယ္။

တာဝန္ ခ ံ A ယ္ ဒ ီ တ ာ

Aဲဒီတရားေတြဟာ ကိုယ့္သႏၲာန္၊ သူမ်ားသႏၲာန္ ၂ မ်ိဳးလံုးမွာရွိလို႔ (၇၅x၂) = ၁၅ဝ

Uီ း နႏၵ မ ာလာ

ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကိေလသာ ၁-ပါးမွာ Aာ႐ံု (၁၅ဝ)ရွိေတာ့ ကိေလသာ (၁ဝ)ပါးဆိုေတာ့

Aု ပ ္ ခ ်ဳပ္ ေ ရးမွ ဴ း

၁၅ဝဝ - ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aဲဒီ့ ၁၅ဝဝ လံုးဟာ တၿပိဳင္နက္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။
Aခု

လူAမ်ားစု

တဏွာ=ေလာဘကို
ေပးလိုက္တယ္ဆိုၿပီး

သိထားၾကတဲ့

Aေျခခံၿပီး
ကိုယ့္ဆီက

၁၅၀၀

Aခ်စ္ဆိုတာ

ေတာင္းေနၾက
ဘယ္ကိေလသာမွ

ကာမရာဂလို႔ေခၚတဲ့

ေပးေနၾကတာပါ။
ေလွ်ာ့သြားမွာ

၁၅ဝဝ

မဟုတ္သလို

ယူလိုက္ရလို႔လည္း AေရAတြက္ တိုးလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလာဘထု စတာေတြ
သာလွ်င္ တိုးလာမွာပါ။
ခ်စ္သူရည္းစားလို၊

ဇနီးခင္ပြန္းလို

ခ်စ္မွ

၁၅ဝဝ

မဟုတ္ပါဘူး။

လိုခ်င္မႈ

ေလာဘသာပါမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုခ်စ္ျခင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ၁၅ဝဝ ထဲမွာ ပါတာပါပဲ။ ခ်စ္တာမွ

Uီ း ဇနက

ထု တ ္ ေ ဝသူ
ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ လံ ု း ဆိ ု င ္ ရ ာ သံ ဃ ာ့ တ ပ္ ေ ပါင္ း စု
Aဖြ ဲ ႕ ႀကီ း

Aယ္ ဒ ီ တ ာAဖြ ဲ ႕
ဓမၼ ေ ဃာသက၊ မင္ း သားႀကီ း (၈၈)၊ D-Wave

မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ေယာက္န႔ဲ တစ္ေယာက္ မုန္းေနရင္လည္း ၁၅ဝဝ ထဲမွာ ပါတာပါပဲ။

မင္ း သစ္

မုန္းျခင္းဆိုတာ ေဒါသကိေလသာပါ။ တျခား မာနၿပိဳင္ေနၾကသူေတြ စတာေတြဟာလည္း

ကြ န ္ ျ ပဴတာ စာစီ ၊ စာရိ ု က ္

၁၅ဝဝ ပိုင္ရွင္ေတြပဲဆိုတာ ကိေလသာ ဆယ္ပါးကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ သတိျပဳမိမွာပါ။

ABMA

Page 4

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

၁၂။ သေဗၺ ဝိနိပါတိကာ = A

ေမး

ပါယ္ သတၱဝါ Aားလံုး

(၇)ရပ္ျဖင့္ စည္းကမ္း ျပည့္ဝ သည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနရာ

(ေနာက္

၇-ပါးကေတာ့

ေယာက်္ား

ရည္ၫႊန္း

မိန္းမ၊
ပိုင္းျခား

ထားလို႔ ၾသဓိသ လို႔ေခၚပါတယ္။)

ယခုAခါ ႏုိင္ငံေတာ္Aစုိးရသည္ မိမိတုိ႔ ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒလမ္းစU္

ယခု ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပၿပီးပါက ျပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္ လုိက္ သည့္ ဒီမုိကေရ စီAစုိးရေပၚထြက္လာမည့္
Aေရးကုိ ဘာေၾကာင့္မ်ားABMAကုိယ္ေတာ္ေတြက သပိတ္ေမွာက္လုိၾကပါသလဲ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ျပည္သူလူထုကုိ
တုိက္တြန္းေနၾကတာလဲဆုိတာ ေမးလုိက္ပါတယ္။
myanmaralin2010@gmail.com

Aဲဒီ ေမတၱာခံ (၁၂) ပါးကို
Aေဝရာ ေဟာႏၲဳ စေသာ ပြား
နည္း (၄) ပါးနဲ႔ ေျမႇာက္လိုက္ရင္
၄၈- ပါး ရပါတယ္။
Aဲဒီ ၄၈-ပါးကို Aရပ္ (၁ဝ)
မ်က္ႏွာတစ္ခုစီပို႔ေတာ့(၄၈x ၁ဝ)
= ၄၈ဝ ရပါတယ္။
Aဲဒီ

၄၈ဝ

ေျဖ

၂၀၀၈ Uပေဒ ေထာက္ခံပဲြကုိလည္း ABMA က ကန္႔ကြက္ခ့သ
ဲ လုိ ျပည္သူလူထုကုိ လည္း မေထာက္

ခံၾကရန္

တုိက္တြန္းခဲ့သည္မွာ

ဘုရားရွင္

ဝိနည္းUပေဒေတာ္ကုိ

ျပဳလုပ္ခ့စ
ဲ U္က

ဘိကၡဴနံ

ဖာသုဝိဟာရာ

ယ=ရဟန္းသံဃာေတြ ခ်မ္းသာစြာေနႏုိင္ေရးကုိ Aဓိကထားခဲ့သလုိ ျပည္ သူလူထု ခ်မ္းသာစြာေနႏုိင္ေရးAတြက္
Aဓိကမ

ထား

ေသာေၾကာင့္

ဘုရားရွင္လမ္းစU္ႏွင့္

ဆန္႔

က်င္ေသာေၾကာင့္

ကန္႔ကြက္ခ့ၿဲ ပီး၊

ယခု

၂၀၁၀

ေရြးေကာက္ပဲြႀကိဳကာလတြငပ
္ င္ ႀကံ့ဖံ႔ပ
ြ ါတီသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ ဝယ္ယူထား ေသာလက္နက္၊
မမွန္ကန္ေသာ Aေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္ သိမ္းပုိက္ထားသည့္ Aာဏာတုိ႔ျဖင့္ မတရား ျပဳလုပ္ကာ မဲထည့္ခုိင္းၿပီး
ဒီမုိကေရစီAစုိးရ Aမည္ခံကာ သူခုိး၊ဒျမ လမ္းစU္Aတုိင္း ဆက္ လက္က်င့္သုံးမည္ျဖစ္၍ ျပည္သူလူထုေတြမာွ ေန႔

ကို

Aရပ္

မပိုင္းျခားရေသးတဲ့ မူလ ၄၈-နဲ႔

စU္ႏွင့္Aမွ်

Aကုသုိလ္သာ

တုိးပြားစရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္

သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္

တုိက္တြန္းရျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း

ေျဖၾကားလုိက္ပါသည္။

ေပါင္းေတာ့ = ၅၂၈ ရပါတယ္။
ဒီေတာ့ သတၱဝါေတြ ေဘးရန္
ကင္းကြာ
စတဲ့

က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္း

Aက်ိဳးစီးပြားကို

လိုလား

ျခင္းသာလွ်င္ေAးခ်မ္းတဲ့ ေမတၱာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ မိဘ၊ ေမာင္ႏွမ၊
ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြမ်ား သာမက
ခ်စ္သူ ရည္းစား ခင္ပြန္းဇနီးမ်ား
ပါ (ကိုယ့္Aတြက္ ေလာဘမပါ
ဘဲ) သူ႔Aက်ိဳးစီးပြား သက္သက္
ကို လိုလားမယ္ဆိုရင္ ၅၂၈ ထဲ
မွာ ပါဝင္ပါတယ္။

Aႏွစ္ခ်ဳပ္

Aေနနဲ႔ကေတာ့

ခ်စ္သူ၊ မုန္းသူ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္
ေဆြ၊ မိဘ ေမာင္ႏွစ္မ ပုဂၢိဳလ္
မေရြး ... ကိေလသာ (၁ဝ) ပါးကို

သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးကAင္းစိန္ေထာင္ၾကီးကုိ

ကုိၾကည့္လွ်င္၎၊ ရဲဘက္စခန္းမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္
ပါ Recreation Centre ၾကီးပါဆုိျပီး Aင္တာဗ်ဴး တစ္ခုမွာ သြားေသာ သံဃာတပါး၏ Aင္တာဗ်ဴးကုိ နားေထာင္ျခင္း
ေနၿပီး၊ Aက်ိဳးလိုလားမႈကို Aေျခ ေျပာလုိက္တာကုိ ၾကားလိုက္ရေတာ့ Uီးဇင္းတုိ႕ Aင္မတန္ Aားျဖင့္၎ စစ္Aာဏာရွင္၏ စနစ္တက် လူညြန္႕တံုး
ခံရင္ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ၅၂၈ တAံ့တၾသ ျဖစ္ရပါသည္။
ေAာင္လုပ္တ့ဲ လုပ္ရပ္ေတြကုိ Aမ်ားျပည္သူတုိ႕ ၾကားၾက၊
Aေျခခံရင္

၁၅ဝဝ

ထဲမွာပါတယ္ဆိုတ့ဲ

ထဲမွာ

Aေၾကာင္း

သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးဟာ
မသိနားမလည္ သိၾကျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ (မွတ္ခ်က္။ ၉၀ ပတၱနိကၠဳဇၨန
ေမတၱာေလာင္းၿပီး သုတ ေပါင္း ေသာ ျပည္သူေတြရ့ဲ မ်က္စိနဲ႕နားေတြကုိ ထုိးေဖာက္ တုနး္ က ေထာင္ခ်ခံခ့ဲရေသာ ရန္ကုန္တိပိဋကမဟာဂႏၶာရုံ
ေပးၾကည့္တာပါ...။
ဖ်က္ဆီးျပီတကား၊ ျပည္သူေတြကုိ Aေမွာင္တုိက္သြငး္ ဆရာေတာ္Uီးသုမဂၤလာလကၤာရေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ၿပီး
ေနာက္ ေျပာခဲ့သည့္ ကုိယ့္ေသးကုိ ျပန္ေသာက္ခုိင္းတယ္

ျပီတကားဟု မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။

ဆုိတ့ဲ စကားကုိလည္း သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး Aသိပင္
(http://dhammayanantmm.
စစ္Aစုိးရလက္ထက္မွာ ေထာင္ဆုိတာ လူေတြ
ျဖစ္ပါသည္)
blogspot.com/ မွ)
ရဲ႕ ဘ၀ေတြကုိ Aညြန္႔တံုးေAာင္ဖ်က္ဆီးတ့ဲေနရာဆုိတာ
Uီး၀င္းတင္ေရးတ့ဲ

ဘာလဲဟ့ဲလူ႕ငရဲ

ဆုိတ့ဲ

စာAုပ္ကုိ တခ်ိန္က သီတဂူဆရာေတာ္…

ဖတ္ဖူးသူတုိင္း သိၾကေပမည္။ ထုိမွတပါး ျပည္ပေရာက္
ေထာင္က်ဘူးေသာ ဆရာေတာ္ေတြ ေရးေနတ့ဲ စာေတြ

သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးဟာ ၁၉၈၈ Aေရးေတာ္ပံုၾကီးမွာ
စစ္ကုိင္းျမဳိ႕က က်ဆံုးသြားတ့ဲ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေတြရ့ဲ

Volume 1, No 17
သားသမီးေတြAတြက္ ပညာေရးရန္ပံုေငြ တရားပြဲ

Page 5

ျမန္မာစစ္Aာဏာရွင္ ဗုိလ္သန္းေရႊ A ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ ဘာသာေရး

ေတြ ေဟာၾကားေပးခ့ဲတာေတြၾကည့္ရင္ Aေဟာ တြက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ AေပါAေၾကာင္
Aေျပာ

နဲ႔တင္မဟုတ္ပဲ

လက္ေတြ႔

ပါ၀င္လုပ္ ေတြန႔ဲ ေဆာ့ကစားတ့ဲ ကစားပြဲတစ္ခုမ်ွသာျဖစ္ေပ

ေဆာင္ခ့ဲတ့ဲ ဆရာေတာ္ၾကီးျဖစ္ပါသည္။
ရာေဇာ၀ါဒသုတၱန္

လိမ့္မည္။

တရားေတာ္ဟာ

တာ ျပည္သူ Aားလံုး Aသိပင္ျဖစ္သည္။

ငေပါေတြ

ဆုိတာက

ကုိယ့္ဂုိးကုိယ္

ေၾကာင့္

ဒါကုိေကာင္းေကာင္းသိေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၾကဆုိၾကသည္ကုိ ၾကားေနရသည္။
မွဴးၾကီးက နယ္စပ္လက္နွက္ကုိင္Aဖြ႔မ
ဲ ်ားနွင့္ တင္း

ေဟာေျပာခ်က္ေတြ ထြက္လုိက္ေသးသည္။

ကုလားျမန္မာ

Aဓိကရုဏ္းျဖစ္ေတာ့

သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးက

ေမတၱာစြမ္းရည္တရား

ေတာ္ျဖင့္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူေတြရ့ဲ ေဒါသကုိ
ျငိမ္းေAးေစခ့ဲလုိ႕ Uီးဇင္းတုိ႕ သတင္းသံုးေဖာ္ေတြ
Aခ်င္းခ်င္း

ဆရာေတာ္ၾကီးဂုဏ္ေတြ

ေျပာၾက၊

ကုိ သိေပစြတကား။ ျငိမ္းေAးမွဳကုိ ျပဳတတ္ေပစြ
ေနာက္ပုိင္း

လက္ေရွာင္သြားျပီဟု
ထင္မိတာေတြ၊

ျပည့္Aေရးကုိ

စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိခ့ၾဲ ကသည္။
ဒါယိကာေတြက

ဆရာေတာ္ၾကီးကုိ

ေတာ့ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးဟာ ၁၉၈၈ တုန္းက
လုိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ မလုပေ
္ ဆာင္
ေတာ့ပါ။
Eကရာဇ္မင္းၾကီး၏ဘ၀နိဂံုးႏွင့္ လူမိုက္
တရားေတာ္ကိုပဲ

ေဟာခ့ဲပါ

သည္။
ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးA

တြင္းက ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ေက်ာင္းသုိ႕ စစ္တပ္
က ၀ိုင္းထား ခံရသျဖင့္ ေခတၱတည္းခုိရန္ လာ
ေရာက္ေလွ်ာက္ထားၾကေသာ သံဃာ ၂ပါးAား
တည္းခုိခြင့္ကုိAလိမၼာျဖင့္ျငင္းလုိက္သည္ဟုၾကား
သိရပါသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးကား ၁၉၈၈ ထက္
Aမ်ားၾကီး ရင့္က်က္သြားျပီတကားဟုသာ ေတြး

တနည္းေျပာရရင္ေတာ့ သူ႕ပရိသတ္ သူသိ ေနျပီ။
Aေျခေနေတြကုိ

ေကာင္းစြာသိေနျပီဟု

ေျပာရ

မည္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူတရပ္လံုး၏ စိတ္ ခံစားခ်က္ကုိ
ေသာ္မွ

သိေသးသည္

ရွိနိဳင္ပါAံနည္း။

Aင္းစိန္ေထာင္တြင္း

လုပ္ဇာတ္

သာသနာျပဳ

မစ္ရွင္လုိ႕ေတာ့

မိမိပရိသတ္ကုိ

မသိပဲ

Aင္းစိန္ေထာင္မွ

AလွဴAတန္းပြဲၾကီးကား ၀ါတြင္းကာလ၌ပင္ စ်ာန္
ျမန္မာျပည္တြင္း၌လည္း

Aနယ္နယ္

Aရပ္ရပ္ျဖန္႕ၾကေပေတာ့မည္။
လူညြန္႕သတ္ရာ Aင္းစိန္ေထာင္ၾကီးကုိ
Recreation Centre ၾကီးဟု ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္

မစ္ရွင္လြတ္လုိက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

သက္ေသထူေတာ့မည္။
မထင္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ Aတည္ျပဳဖုိ႕Aတြက္ Aခင္း
Aက်င္း လုပ္ေပးရတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲမစ္ရွင္ပဲျဖစ္
မည္။

စစ္Aာဏာရွင္တုိ႕Aတြက္ ဘာသာတ
ရားကား ကုိးကြယ္ရာမဟုတ္၊ ခုတံုးလုပ္ဖုိ႕တည္း။
မည္သည့္ဘာသာမဆုိ သူတုိ႕ ခုတံုးလုပ္ၾကမည္။
က်ဳပ္တုိ႕ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဖုန္းေဇာ္

သီတဂူႏွင့္ UီးဂိုAင္ကာ

ဟန္ၾကီးကလည္း မြတ္စလင္ေတြကုိ ဗလီေဆာက္

Uီးဇင္းတုိ႕ ၾကားဖူးသည္မာွ ၈၈ ေက်ာင္း ေပးမည္ဟု စည္းရံုးလွ်က္ရွိေပေတာ့သည္။ ဘာ
သားေတြ

Aိႏၵိယဘက္ကုိေျပးၾကေတာ့

ျမန္မာ သာေရးပြဲစားနွင့္ Aာဏာရွင္တုိ႕ ပလူးၾကေပေတာ့

ျပည္မွ ဟိႏၵီAသုိင္း၀ိုင္းက Aိႏၵိယက ၾသဇာၾကီး မည္။ျပည္သူတုိ႕ကား ရူးရေပAုန္းေတာ့မည္။ မ
ေသာ ပါတီၾကီးတစ္ခုကုိ စာလွမ္းေရးလုိက္သည္။ ၾကာမွီမွာလည္း

မႏၱေလး

Aိုးဘိုေထာင္Aတြင္း

ျမန္မာAစုိးရနွင့္ သူတို႕ရင္းႏွီးေနျပီျဖစ္သျဖင့္ ၈၈ သီတဂူဆရာတာ္က တရားပြဲေတြနဲ႕ AလွဴAတန္း
ေက်ာင္းသားေတြကုိ Aကူညီမေပးရန္ ေရးထား ေတြလုပ္Uီးမည္ဟု သိရသည္။
သည္ဟူသတတ္။
ထုိပါတီၾကီးသည္

Aကယ္၍
ဆရာၾကီးဂုိAင္ကာ သားေတြ
Aျပစ္

နွင့္ရင္းနွီးသည္ ဟူသတတ္။
UီးဂုိAင္ကာၾကီးသည္လည္း ျမန္မာဒုကၡ
မေပး ဟူသတတ္။

သီတဂူဆရာေတာ္နဲ႕ ၂၀၁၀

Aကူညေ
ီ ပးနိဳင္ရန္Aတြက္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး AိႏၵိယကAျပန္ မ်ားမ

သည္တုိ႕ကုိ ယခုခ်ိန္ထိ မည္သည့္ Aကူညီမွ

လုိက္မိေတာ့သည္။

ထုိက့ဲသုိ႕ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ

ယာU္စီးကာ Aိႏၵိယသုိ႕ၾကြေလျပီ။

Aားမရဟု ထုပ္ၾကီးနဲ႔ ၾကြခ်ီေပေတာ့သည္။

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္

သုိ႕ေသာ္

ျပည္ပနိဳင္ငံေတြကုိေတာ့

မွားျပီဟူ၍ ၾကာမွီ ၀ါတြင္းကာလၾကီးမွာ သီတဂူဆရာေတာ္

ခ့ဲရေသးသည္။

တို႕သြားရာလမ္း

ယုန္ေတာင္ေျပး ေခြးေျမာက္လုိက္သက့ဲ
သို႕ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

Aထူးဂရုထားသည္မွာ ထင္ရွားလွေပသည္။

ခံစားခ်က္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးသပ္ကာ နားခ်

ဆႏၵသာ

ျငိမ္း Aတြက္ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိၾကေပ။

သက္၍ ျပည္တြင္းကုိေတာ့ Aိပ္ထဲကဖား ေလာက္

ေျပာေတာ့ေတာင္မွ မဟုတ္ပါဘူးဟူ၍ Aထက္ပါ

၂၀၀၇

Aၾကမ္းမဖက္

ခ်မ္းေရးဖခင္ ဂႏၵီၾကီး၏ Aုတ္ဂူကိုေတာင္ ဖေနာင့္

ဆြမ္းခံAိမ္မွ ၾကီးလည္း

စစ္Aာဏာရွင္

ထုိေၾကာင့္ ထုိထုိပါတီတုိ႕သည္ ျပည္သူ႔

နွင့္သြားေပါက္လုိက္ေသးသည္။

သေဘာထားေပမယ့္

Aႏွစ္ကား

ျဖစ္သည္။

Aိႏၵိယမွာလည္း

မိမိသတင္းသံုးေဖာ္ေတြ

ေတြးမိတာေတြ

ျပည္သူ႕ဆႏၵမဟုတ္၊

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးက ေရြးေကာက္ပြဲန႔ဲ ပတ္

ဆရာေတာ္သည္ကား ျပည္သူ၏ နွလံုး
၁၉၈၈

Aဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

ယခုလာAုိကေနျပန္ခ့ဲျပန္ျပီ။

ခ်ီးမြမ္းၾကျဖင့္ ၾကည္နူးခ့ဲၾကရပါသည္။

တကား။

ဒီေန႕ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျပိဳင္ၾကကုန္ေသာ
ထုိထုိပါတီတုိ႕သည္ Aေဆာက္Uီးပုိင္းကုိသာ ေျပာ

မႏၱေလးမွာ မစုိးရိမ္တုိက္သစ္က Uီး၀ိ မာေနသည့္ၾကားက တရုပ္ေပါက္ေဖာ္ၾကီးဆီ ခရီး
စိတၱာဘိ၀ံသ(Uီး၀ီရသူ)ရ့ဲ

Uီးသာျဖစ္သည္။ ထုိAေဆာက္Uီး၏ Aႏွစ္ကား
ျပည္သူဆႏၵ သာျဖစ္သည္။

သီတဂူဆရာေတာ္ရ့ဲ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေAာင္ ျပန္သြင္းမိလည္း ေပ်ာ္ေနမည္သာျဖစ္သည္။
ျမင္ခ့ဲ၊ျပည္သူေတြၾကိဳက္နွစ္သက္ခ့ဲတ့ဲၾကတယ္ဆုိ

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ Aေပၚယံ Aေဆာက္

မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမူ

သီတဂူဆရာ

ေတာ္ၾကီး၏ Aင္းစိန္မွတ္တန္းဗီစီဒီေခြသည္ Uီးဂုိ
Aင္ကာၾကီး Aိႏၵိယေထာင္ထဲမွာ Aလွဴတန္းလုပ္
မွတ္တမ္းေခြထက္ Aဆမ်ားစြာ သာေနသည္ဟု
သိရေပသည္။ Aံၾသဖြယ္စြတကား။

လႊတ္ဖို႕

တစံုတရာ

ဆရာေတာ္သာ

Aက်U္း

Aလွဴခံေပးနိဳင္မည္ဆိုလွ်င္
မရွိပဲ

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္AပါA၀င္ တိုင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္မ်ား နိဳင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ား လြတ္
ေျမာက္ဖို႕ Aလွဴခံေပးနိဳင္လွ်င္ေတာ့.....

Page 6

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေက်ာ္ဇင္လတ္
ဒီေတာ့ ၀၈ AေျခခံUပေဒနဲ႔ ယင္း

န.A.ဖ Aစိုးရ ရဲ႕ဝါဒျဖန္႔ သတင္းစာ ပါဝင္သူေတြျဖစ္ေတာ့မေပါ့။မပါဝင္သလိုခူးယူစား

ေတြျဖစ္တ့ဲ ၁၀.၉.၁၀ ေန႔ထုတ္ျမန္မာ့ Aလင္းနဲ႔ သံုးျခင္းမျပဳပဲ၊ တားဆီးဖို႔ႀကိဳးစားသူေတြကသာ A UပေဒAရက်င္းပမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက
ေၾကးမံုသတင္းစာေတြမွာ
ေရးထားတဲ့

ဲ ီမိုကေရစီAေျခခံ Aႏွစ္သာရကို ေဖာ္
ေမာင္မိုးရွင္Aမည္ခံ မွန္တကယ္ျပည္သူန႔ဲတိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တ့ဲသူတာဝန္ စစ္မွန္တ့ဒ

Aားလံုးစံုညီမဲေပးၾကမည္

ဆိုတ့ဲ သိတ့ဲသူျဖစ္ေတာ့မေပါ့။က်င္းပမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲ

ေဆာင္ပါးမွာျပည္သူေတြကိုဆႏၵမဲေပးဖို႔ေျပာတာနဲ႔

ဟာဘိန္းပင္န႔တ
ဲ ူတ့၂
ဲ ၀၀၈AေျခခံUပေဒAရမူး

ေဆာင္ထားသလားဆိုတာ
ေသေကာင္Aေလာင္း

ဆန္းစစ္လိုက္ရင္လူ

ေရထဲမွာေပါေလာေပၚသ

မတူပဲ ျပည္သူေတြကို Aထင္Aျမင္ေသးစြာေျပာ ယစ္ ေဆးျဖစ္မယ့္ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ ဘိန္းသီး လိုပါပဲ။၀၈AေျခခံUပေဒရဲ႕Aေျခခံမူမ်ား၊ပုဒ္မ(၆)
ထားတာ၊ေစာ္ကားထားတာ၊ျပည္သူေတြကိုမမွန္သ ကိုသီးေစမယ့္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုတာကို

ေမာင္မိုးရွင္း ပုဒ္မခြ(ဲ စ)ပါ Aမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္မွ

တင္းနဲ႔Aသိမွားေတြေပးၿပီးမ်က္ေစ့ပိတ္နားပိတ္ပါး လည္းသိမွာပါ။Aသိေခါက္ခက္ Aဝင္နက္ေနတာ ပါဝင္ေရး၊ ပုဒ္မ(၁၄)ပါ တပ္မေတာ္မွ ၄ ပံုတစ္ပံု
စပ္ပိတ္တာေတြဟာ

Aေတာ္ကို

ပါဝင္ေရး၊ပုဒ္မ(၁၇)ပုဒ္မခြဲ(ခ)ပါ

Aက်ည္းတန္ လည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မေပါ့။

သံုးရပ္န႔ဲ ကိုယ္ပိုင္Aုပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားႏွင့္

ရုပ္ဆိုးပါတယ္။သတင္းသမားမပီသတဲ့AျပဳAမႈပါ
ပဲကိုေမာင္မိုးရွင္း။

ခင္ဗ်ားက”ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငန
ံ ႔သ
ဲ င့္ေတာ္
ပါUီးမလား၊ရွက္စရာေကာင္းေလာက္ေAာင္Aသိ

ခင္ဗ်ားကစတယ္ဆိုတာနဲ႔”

တရားဝင္ Uာဏ္နိမ့္ရာေရာက္သြားမယ္၊ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံ ထူ

မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိရဲ႕နဲ႔ မေပးပဲဘဲ ႏိုင္ငံမွာ ဆက္ေန ေထာင္ေရးမွာ Aုပ္ခ်ဳပ္သူကေနခ်ည္း တာဝန္ယူ
မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူမ်ားစိုက္ပီးAသီးကိုပဲ ခူးစား ထားတဲ့စနစ္ကေနၿပီး ျပည္သူျပည္သားAားလံုးက
ခ်င္ၿပီး၊မိမိကုယ
ိ ္တိုင္တစံုတရာ ဘာဆိုဘာမွ ပါဝင္ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ရတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရာက္လာ
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိတ့ဲ Aေခ်ာင္သမား သက္သက္တာ ၿပီေလ။”လို႔ဆက္ၿပီးတပ္မေတာ္သားAပါဝင္ျပည္
ဝန္မသိတတ္တ့ဲ လူစားမ်ိဳးပဲျဖစ္သြားမွာေပါ့” လို႔
ေျပာလိုက္တာဟာ

တပ္မေတာ္သားေတြAပါဝင္

ျပည္သူAားလံုးကို

ေစာ္ကားလိုက္တ့စ
ဲ ကားျဖစ္

သလို

ႏိုင္ငံေတာ္Aစိုးရက

ထုတ္ျပန္ခ့တ
ဲ ့A
ဲ မ်ိဳး

သားလႊတ္ေတာ္၊ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္န႔ဲ တိုင္း/ျပည္

သူေတြကို ေစာ္ကားထားသလို ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕

ဒီေတာ့လည္း ဒီမိုကေရစီရဲ႕ Aေျခခံသ
ေဘာကိုေျပာရUီးမွာေပါ့၊ဒီမိုကေရစီဆိုတ့ဲစကားက
ဂရိစကားျဖစ္တ့ဲ

မည္သူမဆိုမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသလို

မဲမေပးပိုင္ခြင့္ရွိ သက္လာတာ။ ျပည္သူမ်ား

တယ္

Aခြင့္Aေရးကို

ျပည္သူလူထု

စနစ္၊ တနည္းAားျဖင့္ Aစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္း ေဆာင္
ျဖစ္တယ္ဆိုတာ။

Aားလံုးကို

ဒုကၡေပးမယ့္၊

Aာဏာပိုင္စိုးေသာ

တာမ်ားမွာ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိ ျခင္း

ေAးဗ်ား၊စိုက္ပ်ိဳးတာက

လူသားေတြ

လူညြန္႔တုန္းေစမယ့္၊

တိုင္းျပည္ရ႔ဲ Aနာဂါတ္လူငယ္ေတြကို ဖ်က္စီးမယ္
ဘိန္း၊ကိုကင္း၊ေဆးေျခာက္ပင္ေတြျဖစ္ေနရင္ပါဝင္
စိုက္ပ်ိဳးသူေတြဟာမေကာင္းမႈဒုစရိုက္ကိုAားေပး

မ်ားရဲ႕Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊လံုၿခံဳေရး၊ကာကြယ္ေရးမွာတပ္
မေတာ္မွပါဝင္ေရး၊ပုဒ္မ(၂၀)နဲ႔(၄၀)ပါျပဌာန္းခ်က္
မ်ား၊ေလာက္န႔တ
ဲ င္စစ္မွန္တ့ဲ

ဒီမိုကကေရစီ

ေဘာနဲ႔လံုးဝဆန႔္က်င္ေနပီးဆိုတာေတြ႔ရမွာပါ။တပ္
မေတာ္ဆိုတာျပည္သူဝန္ထမ္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ၊သီး
ျခားAဖြ႔စ
ဲ ည္းတရပ္မဟုတ္ဖူးဆိုတာခင္ဗ်ားလည္း
သိေနသူမို႔ ၀၈AေျခခံUပေဒဟာ ဘိန္းပင္ျဖစ္ေန
တယ္ဆိုတာေတြ႔ရေလာက္ပါပီး။

န.A.ဖစစ္Aာဏာရွင္မ်ား

ရဲ႕ Aခန္း(၁)၊ပုဒ္မ-၂၊ပုဒ္မခြ(ဲ ဎ)Aရ ေပးထားတဲ့ (Demos) နဲ႔ Aင္Aား (Kratos) ကေန ဆင္း
ဆိုတ့U
ဲ ပေဒျပဌာန္းခ်က္

ခရိုင္

Aႏွစ္သာရကိုလည္းဖံုးကြယ္ထားပါေသးရဲ႕။

နယ္ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ စတဲ့ Uပေဒျပဌာန္းခ်က္ ေရွးေဟာင္း

ပ်က္ရယ္ျပဳတာပါပဲ။

လႊတ္ေတာ္ႀကီး

ယေန႔ေခတ္မွာ

ျပည္သူ႔မ်ား

တိုက္ရိုက္ပါဝင္ဖို႔ခက္ခဲလာတဲ့Aတြက္ကိုယ္စားျပဳ
ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတ့ဲ

ျပည္သူ႔ေတြက

ေရြးခ်ယ္

တင္ေျမွာက္လိုက္တ့ဲ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကUပေဒ
ျပဳမႈ။တရားစီရင္မႈ၊Aုပ္ခ်ုဳပ္မႈေတြကို ျပည္သူ႔ကိုယ္
စားေဆာင္ရြက္ရတဲ့
သိေနပါတယ္။

စနစ္ဆိုတာ

ခင္ဗ်ားလည္း

ေျပာေန

တဲ့ စစ္မွန္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူကို လွည့္
စားထားတဲ့Aုပ္ခ်ဳပ္သူကAုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူမ်ား ကို
Aမိန္႔ေပးျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ျခင္းနဲ႔ AစိုးရAလုပ္
ေတြမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစတဲ့ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ
စနစ္ဆိုတာ။ မ.ဆ.လပါတီ၊ ယခင္ဆိုဗီယက္ျပည္
ေထာင္စု၊ ယခုတရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ
တို႔မွာ

က်င့္သံုးခဲ့

က်င့္သံုးေနဆဲ

ခင္ဗ်ားသိေနပါတယ္။
ကက်င့္သံုးေတာ့

ကြန္ျမဴနစ္န႔ဲ

စနစ္ဆိုတာ
ဆိုရွယ္လစ္

ကြန္ျမဴနစ္တပါတီAာဏာရွင္စ

နစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္တပါတီAာဏာရွင္စနစ္ေပါ့၊ Aခု
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာစစ္တပ္ကက်င့္သံုးေတာ့စစ္
Aာဏာရွင္စနစ္ေပါ့

ဘာမွစစ္မွန္တ့ဒ
ဲ ီမိုကေရစီမ

ဟုတ္ပါဘူး။ စစ္ကၽြန္ဆက္လက္ျပဳေရးပါ။ ဒီစနစ္
ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးကိုျပည္သူေတြတင္မကပါ၊ တပ္မေတာ္

Volume 1, No 17

Page 7
သိသင့္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘိန္းပင္ျဖစ္တ့ဲ ၀၈ Aေျခ

ဒါAျပင္ စစ္Aုပ္စုကိုယ္တိုင္

ခံ Uပေဒ မရွင္သန္ဖို႔၊ ဘိန္းသီးျဖစ္တ့ဲ စစ္Aာဏာ

Uပေဒေတြ ထုတ္ၿပီး၊ က်င္းပ ေပးခဲ့တ့ဲ

ရွင္စနစ္မသီးဖို႔

၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပဲြ ကို Aသိ

ဒီမိုကေရစီ

AသီးAပြင့္ေတြကို

ေႃခြဖ်က္မယ့္ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ Aုပ္ခ်ုဳပ္ေရး၊

မွတ္မျပဳျခင္း၊ Aေကာင္Aထည္

Uပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးကို မေပၚေပါက္ဖို႔ေရြး

ေဖာ္ျခင္း မျပဳခဲ့တဲ့ န.A.ဖ စစ္ေခါင္း

ေကာက္ပြဲဆိုတ့ဲ

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ

ပါဝင္လုပ္

ကိုင္ဖို႔ Aေခၚခိုင္းရသူေတြကို တားဆီးရမွာAမွန္

ေဆာင္ ေတြဟာ ခင္ဗ်ား

တရားမဟုတ္ဖူးလား။

ေျပာထားသလို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံန႔ဲ

ဒါေပမယ့္

သင့္ေတာ္ပါUီး မလား၊ ရွက္စရာ

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသူေတြဆိုေတာ့

သူတို႔မွာလက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြရွိျပန္ေ

ေကာင္းေလာက္ေAာင္ Aသိ

တာ့ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း မတားဆီးႏိုင္ဖူး၊ ဘိန္း

Uာဏ္နိမ့္ရာေရာက္သြားမယ္၊

နဲ႔ ဘိန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးရဲ႕ မေကာင္းတာေတြကိုပဲ
ေပးၿပီးကပ္ေက်ညာခဲ့တာ။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

သားေတြပါခံစားၾကရမွာပါ၊ဘိန္းသီးကထြက္တ့မ
ဲ ူး

တင္သြင္းတဲ့Aခါ ေငြငါးသိန္းတင္ခိုင္းတာ၊ ပါတီ

ယစ္ေဆးဝါးဟာ လူသားAားလံုးကို ဒုကၡေပးသလို မူဝါဒေတြ၊ သေဘာထားေတြ၊ လုပ္ငန္းစU္ေတြကို

Aသိေပးၿပီ၊ေရွာင္လွ်င္ေဝးေဝး၊မူးယစ္ေဆး
ဆိုတ့ဲေဆာင္ပုဒ္န႔ဲ Aညီ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ဆီ မသြားသင့္
ေၾကာင္း ေျပာရေတာ့မေပါ့။

စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ေAာက္က Uပေဒျပဳေရး၊ Aုပ္ ျပည္သူေတြကိုခ်ျပ Aသိေပးတဲ့Aခါ၊၀၈ Aေျခခံ
ခ်ဳပ္ေရး၊တရားစီရင္ေရးတို႔ဟာတပ္မေတာ္သားေ

Uပေဒနဲ႔

စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕

တြAပါဝင္ျဖစ္တ့ျဲ ပည္သူတရပ္လံုးကိုဖိႏိွပ္ေတာ့မွာ ေထာက္ခံဖို႔မတရားတဲ့
ပါ။မ.ဆ.လ

တပါတီAာဏာရွင္ရဲ႕

န.ဝ.တ/န.A.ဖ

လုပ္ရပ္ကိုပဲ

ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြထုတ္

ဲ ာေတြဟာ လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့ ေရြး
၂၆ႏွစ္တာနဲ႔ ျပန္ခ့တ

(၂၂)ႏွစ္တာကာလရဲ႕

ဖိႏွိပ္မႈ ေကာက္ပြဲကုိ Uီးတည္တ့ဲလုပ္ရပ္လား၊စစ္Aုပ္စုရဲ႕

ေတြကို ခံစားၾကရသူမ်ားျဖစ္လို႔ ဒီစနစ္ရဲ႕ဆိုးက်ိဳး ပါတီျဖစ္တ့ဲ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း
ေတြကို Aက်ယ္မခ်ဲ႔ျပေတာ့ပါဘူး။ ဒီေလာက္ဆို ၁၁၀၀ ေက်ာ္၊ သူတို႔က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ
ဘိန္းသီးဆိုတာ

ေဆာင္ပါးရွင္

ကိုေမာင္မိုးရွင္း

လက္ခံသေဘာတူၿပီးလို႔ယံုၾကည္မိပါတယ္။

န.A.ဖ စစ္Aစိုးရ ရဲ႕မတရားတဲ့ Uပေဒ
ေတြထဲက သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့
မဲမေပးလဲရတယ္ဆိုတ့ဲ Aခ်က္ကေလး ကိုင္စြဲၿပီ၊
စစ္Aာဏာရွင္းေဘး၊ ကင္းေဝးေရး ၊ဝိုင္းဝန္းကူညီ
ေပးဆိုတ့ဲ ေဆာင္ပုဒ္Aရျပည္သူေတြကို ၀၈ ဘိန္း
ပင္

AေျခခံUပေဒနဲ႔

ဘိန္းသီးစစ္Aာဏာရွင္

ထားတဲ့ တစညပါတီက ၁၀၀၀ နီးပါးတင္ႏိုင္တ့ဲ စနစ္ရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးေတြရွင္းျပေနၾကတာကို သေဘာ
Aခ်ိန္၊တိုင္းရင္းသားပါတီေတြAပါဝင္ႏိုင္ငံေရးပါ

ေပါက္သင့္ပါတယ္။

တီAားလံုးေပါင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၀၀
ဒီေတာ့ဘိန္းပင္ရွင္သန္ေရး၊ဘိန္းသီးA
ထြက္ေကာင္းပီးဘိန္းေစးမ်ားမ်ားရဖို႔ေရြးေကာက္ပြဲ
စိုက္ပ်ိဳးေရးတြက္

သံုးစြဲဖို႔ဓာတ္ေျမၾသဇာ

Aျဖစ္

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ Uပေဒေတြကို ကုလသမဂၢ
နဲ႔AာဆီယံAပါဝင္ႏိုင္ငံတကာမိသားစုရဲ႕ Aားလံုး
ပါဝင္ႏိုင္တ့ဲေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုခ်

နီးပါးပဲတင္ႏိုင္တယ္။Aဲဒီဟာကလႊတ္ေတာ္သံုးရပ္
စလံုးမွာစစ္ေခါင္းေဆာင္က

တိုက္ရိုက္ခန္႔Aပ္တ့ဲ

တပ္မေတာ္သားနဲ႔Aရပ္ဝတ္လဲစစ္Aုပ္စုကိုယ္စား
လွယ္ေတြပဲျဖစ္ေတာ့မယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕Aသဲ

ၾကားကမဲတျပားကို လိမ္ယူတ့လ
ဲ ုပ္ရပ္ဆိုတာ ခင္
ဗ်ားနားလည္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။

စုရဲ႕

Uပေဒေတြထုတ္ခ့ဲတယ္ဆိုတာ၊
စစ္Aာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး

Aျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့

စစ္Aုပ္
နယက

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြန႔ဲဖ႔ြဲ

စည္းထားတဲ့ႀကံ႕ဖြံ႕Aသင္း၊Aမ်ိဳးသၼီးေရးရာ၊မိခင္န႔ဲ
ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး Aသင္းေတြကိုႀကံ႕ဖြံ႕
ပါတီAျဖစ္
ျပည္

ေျပာင္းလဲခ့တ
ဲ ာ၊

ဘ႑ာေငြကိစၥကို

သူကိုတင္ျပျခင္းမျပဳခဲ့တာ၊

သူတို႔ျပဌာန္း

ထား တဲ့Uပေဒေတြကို မလိုက္နာပဲ ႏိုင္ငံေတာ္
ပိုင္ေငြေၾကးေတြန႔ဲ ပါတီစည္းရံုးေရး လုပ္ေနတာ
ေတြဟာ

ေျပာရင္

ဆံုးမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး

ကို

ေမာင္မိုးရွင္း။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတင္ခြင့္ရက္ကို ၁၆ ရက္ပဲ

တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္သည္တြက္လည္းေကာင္း၊
ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ Aသိမွတ္ျပဳရႏိုင္ဖို႔တြက္ တရုတ္
န.A.ဖ

ထုတ္ၿပီး၊က်င္းပေပးခဲ့တ့ဲ ၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲ Aသိမွတ္ျပဳမျပဳဆိုတ့ဲ

Aစိုးရကို

Aား

Aခ်က္မွာဆႏၵမဲေပးသူA

ကို Aသိမွတ္မျပဳျခင္း၊Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ျခင္း ေရAတြက္ Aနည္းမ်ားကေျပာပါတယ္။ မဲေပးသူ
မျပဳခဲ့တ့ဲ န.A.ဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ခင္ဗ်ား ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းေလ ေရြးေကာက္ပြဲ Aသိမွတ္မျပဳ
ေျပာထားသလို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံန႔ဲ သင့္ေတာ္ပါUီး မႈ
မလား၊ရွ

က္စရာေကာင္းေလာက္ေAာင္

Uာဏ္နိမ့္ရာေရာက္သြားမယ္၊

Aမွတ္က

ျမင့္ေလျဖစ္တာမို႔ျပည္သူေတြဟာ

Aသိ မိမိတို႔ရဲ႕Aခြင့္ေရးကို မွန္ကန္စြာ ဆံုးျဖတ္ Aသံုးခ်

ဲ ၈ Aေျခခံ
ဆိုတ့ဲမသင့္ေတာ္ ႏိုင္ဖို႔ န.A.ဖ နဲ႔ခင္ဗ်ားတို႔မလုပ္ခ့ဲတ့၀

သူေတြေပါ့။ ဒီလိုမသင့္ေတာ္သူေတြက ေရးဆြဲခ့ဲ Uပေဒနဲ႔ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ Aေကာင္းAဆိုးေတြကို
တဲ့ ၀၈AေျခခံUပေဒဟာလည္း ဒီမိုကေရစီကိုA Aသိေပးေနၾကတာပါ။
ေျခမခံသလိုက်င္းပမယ့္
ဘယ္လိုမွ

ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို

Aားေပးမယ့္ေရြး

ေကာက္ပြဲမဟုတ္ဖူးဆိုတာ ရွင္းပါတယ္။ ပထမေရြး
ေကာက္ပြဲကို မေဖာ္ေဆာင္ပဲ ဒုတိယေရြးေကာက္

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြန႔A
ဲ တူ

က်င္းပဖို႔လုပ္

ေဆာင္သည္တြက္လည္းေကာင္း၊Aားလံုးပါဝင္ႏိုင္

ဒါAျပင္ စစ္Aုပ္စုကိုယ္တိုင္ Uပေဒေတြ ကို Aားလံုးသိေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ တခု

ပြဲ က်င္းပတာဟာ တရားမဝင္တ့ဲလုပ္ရပ္၊ မတရား
ဒီလို

မေဖာ္ေဆာင္ပဲ

၉၀ျပည့္

လံုးပါဝင္တ့ေ
ဲ ရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႔ တိုက္တြန္းေနတာ

ေတြန႔ဲ Aတိုက္Aခံ Aင္Aားစုေတြ ပါဝင္ယွU္
ရားတဲ့

ေရြးေကာက္ပြဲကို

Aပါဝင္ႏိုင္ငံတကာမွ

က္ကိုေတာင္ဂရုမစိုက္ပဲကန္႔သတ္မႈေတြခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ
ၿပိဳင္ခြင့္မရေရး၊နည္းပါးေစေရးတို႔ကိုေရွ႕ရႈၿပီးမတ

က်င္းပမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ

တဲ့ လုပ္ရပ္၊ Uပေဒမဲ့ မင္းမဲ့စရိုက္လုပ္ရပ္ဆိုတာ
ခင္ဗ်ားလို စာတတ္ေပတတ္တေယာက္ Aေနနဲ႔

ကိုေမာင္မိုးရွင္းလို႔
ေယာက္

Aေနနဲ႔

ပညာတတ္တ

တပ္မေတာ္သားေတြပါဝင္တ့ဲ

ျပည္သူကိုေစာ္ကားတဲ့Aထင္ေသးတဲ့ တဖက္ျမင္
ေဆာင္ပါးမ်ိဳးထက္ ႏွစ္ဖက္ျမင္ ေဆာင္းပါးမ်ိဳး၊မွန္
ကန္တ့A
ဲ သိေပးတာမ်ိဳးေတြေရးသင့္ပါတယ္။

Page 8

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ရယက တစ္Uီးထံမွ ေပးစာ
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြA
ဲ တြက္ ေကာ္မရွင္မ်ားရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ကို ရပ္ကြက္လူၾကိးမ်ားက ကုန္က်ေပးရမည္
ျဖစ္ေၾကာငး္

မေကြးၿမိဳ႕နယ္

မယက

Uီးၿမင္႔ေ၀က

၁၆.၈.၂၀၁၀က

ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေက်းရြာ

တစ္Aုပ္စုလွ်င္ က်ပ္ တစ္သိန္း သုံးေသာင္းေပးရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ထိုေငြမ်ားကိုလည္း ရပ္ကြက္ေနသူမ်ား
ထံမွ

ေကာက္ခံရန္

မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္

ရပ္ကြက္လူၾကီးမ်ားကသာ

ေပးေဆာင္ေနရပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္က လုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြA
ဲ တြက္ ၿပည္သူမ်ားက ကုန္က်ေနရသည္မွာ မၿဖစ္သင္႔ေၾကာင္း
ဒုရဂၤဗိုလ္ ေက်းရြာလူၾကီးတစ္ေယာက္က ေၿပာပါသည္။ ကၽြႏ္ေတာ္တုိ႔ ရယကလူၾကီးမ်ားသည္ မယကမွာ
ခြဲတန္းAရ

ေကာက္ေပးေနရပါသည္။

မိခင္ႏွင့္

ကေလးေစာင္ေရွာက္ေရးAတြက္

တစ္လကို

၁ေသာင္းက်ပ္ ဘိုးဘြားေစာင့္ေရွာက္ေရးAတြက္ တစ္ကုိ ေငြတစ္ေသာင္း မဂၢဇင္း စာAုပ္ေတြ ရက္ေက်ာ္
ဂ်ာနယ္ေတြ

ကိုလည္း

Aတငး္ကို

လုိက္ေရာင္းေနရပါသည္။

ေရြေတာင္ၾက္ိး

Aနံဆုိးေပ်ာက္ေဆးမ်ားကိုလည္း ေရာင္း ခ်ေနပါသည္။ ထုိAရာမ်ားကိုလည္း ရယကမ်ားက မိမိAိတ္မွ
စုိက္ထုတ္ၿပိး လုပ္ကုင
ိ ္ေပးေနရပါသည္။ Aထက္ပါ ေငြေတြကို မသြင္းရင္ မယကUကၠဌ Uီးၿမင္ေ၀ရဲ၏
နိဂုံးခ်ုဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့တပ္မေတာ္
သားမ်ားAပါဝင္ ျပည္သူတရပ္လံုးက ကၽြန္
ေတာ္

ခင္ဗ်ားကို

Aခ်က္Aားလံုး

ေထာက္ျပေဝဖန္ျပခဲ့တ့ဲ

နားလည္သိရွိၾကၿပီးမို႔

သူ

ဆူပူႀကီမ္းေမာင္းမႈကိုလည္း ခံေနရပါသည္။
ထုိ႔Aၿပင္ ၃၀.၆.၂၀၁၀ ေန႔တြင္ ခလရတပ္ရင္း (၇) က ဒုတိယဗုိလ္မွဴးၾကီးမင္းသန္႔ကလည္း ရယကမ်ားကို
Aင္Aားႀကီးႏုိင္ငံက က်ဴးေက်ာ္လာရင္ ၿပန္တုိက္ဖုိ႔Aတြက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြဖြဲ႕ရင္ မငး္တို႔ ပါ၀င္ရ
မယ္လုိ႔ေျပာဆိုေနပါတယ္။

တို႔ေတြရဲ႕ ဘဝကိုစစ္ Aာဏာရွင္ရဲ႕ လက္
ေAာက္က

လြတ္ကင္းႏိုင္ဖို႔၊

ေရြးေကာက္ပြဲဟာ

က်င္းပမယ့္

ရပ္ကြက္ ျပည္သူလူထု၏ေပးစာ

တရားမဝင္ေရြးေကာက္

ပြဲျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာက သိရွိေစဖို႔၊
ေရြးေကာက္ပြဲဟာ Aတုေယာင္ ေရြးေကာက္

ျပည့္တန္ဆာေခါင္းက ရယက ရဲတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး

ပြဲမို႔ AသိAမွတ္မျပဳဖို႔ ၊ သူတို႔ရဲ႕ Aသဲၾကား
က မဲတျပားကို ဆႏၵမဲသြားေရာက္မေပးပဲ ၉၀
ျပည့္

ေရြး

ေကာက္ပြဲတုန္းက

ျပည္သူမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္

Aမ်ိဳးသား

ဒီမိုကေရစီAဖြ႔ဲခ်ုဳပ္ကို ေထာက္ခံခ့သ
ဲ လို သူ
တို႔ရဲ႕ဆႏၵကို ေဖာ္ျပၾကမယ္ ဆိုတာယံုၾကည္

ခရမ္းၿမိဳနယ္ Aမွတ္ ၉ရပ္ကြက္ စက္စုပုိင္ေန UီးေစာUီး (ခ) ဗုိလ္ေလးက ရပ္ကြက္Aတြင္း ၿပည့္တန္ဆာ

ပါတယ္။

လုပ္ငန္းမ်ားကို AတိAလင္း ရဲ ၊ ရယကမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

“ဆႏၵမဲေပးတယ္ဆိုတာဟာ
ငံေတာ္Aတြက္

မိမိျဖစ္ေစခ်င္တ့ဲ

ဒီႏိုင္
ဆႏၵကို

ရပ္ကြက္ေနလူမ်ားက ရယကကို တုိင္ၾကားေသာ္ၿငားလည္း Aေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားလည္း Aင္မ
တန္ကို Aားနည္းေနပါသည္။

လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေဖာ္ျပရတဲ့ ႏိုင္ငံသား
တာဝန္တရပ္ပ”ဲ လို႔ ေမာင္မိုးရွင္းေျပာခဲ့သလို
တပ္မေတာ္သား Aပါဝင္ျပည္သူမ်ားဟာ စစ္
Aာဏာရွင္းေဘး၊ ကင္းေဝးေရး ၊ဝိုင္းဝန္း ကူ
ညီေပးဆိုတာကို

ဆႏၵမဲသြားေရာက္

မေပး

ျခင္းနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ၾကပါလိမ့္မယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ထပ္ဆင့္ေျပာပါရေစ။

ရဲစခန္းကို တုိင္ၾကားရာတြင္လည္း ဖမ္းဆီးရာတြင္ တစ္ပတ္ေလာက္ ဖမ္းထားေပးၿပီး ၿပန္လြတ္ေပးၿခင္း
တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ၿပန္လည္လြတ္ေၿမာက္လာလွ်င္လည္း ရပ္ကြက္ေနၿပည္သူမ်ားAား
ဆဲဆို တုိင္းထြာၿပီး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕Aား လစU္ေငြက်ပ္တစ္သိန္း၊ နယ္ထိန္းကို ေငြငါေးသာင္း ေပးၿပီးလုပ္တာကြ
မငး္တုိ႔

လုပ္ႏုိင္ရင္လုပ္ဟု

စိန္ေခၚေနပါသည္။

ထုိAၿခင္းAရာမ်ားကိုၾကည့္ရင္

တုိင္းျပည္Aာဏာ

ပုိင္ေတြကို ေငြရွိရင္ ကိုင္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ Uပေဒကိုလညး္ ေငြန႔က
ဲ ုိင္ႏုိင္သည့္ AေၿခAေနကို ေရာက္ရွိေနပါ
သည္။

Aၿဖစ္Aပ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္

လက္ရွိAာဏာပိုင္မ်ားသည္

တရားမ၀င္သည့္

AစုိးရAဖြA
ဲ စည္းသာ

ျဖစ္ေနၿပီး လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီလုိAဖြဲAစည္းေတြ ႀကံ့ဖြတ္နဲ႕ လက္ရွိတရားမ၀င္Aစုိးရသာ

ေက်ာ္ဇင္လတ္

Aႏုိင္ရရွိမယ္ဆုိရင္ တုိငး္ၿပည္Aတြင္း လာဘ္စားမႈေတြကုိ Aမ်ားဆုံးႀကံဳေတြ႕ရပါေတာ႔မည္။
Aာဏာပုိင္ေတြAေနနဲ႔ ၿပည္သူမ်ားAတြက္ လာဘ္ကိုေရွာင္ၿပီး Aမွန္တရားေတြAတြက္ Aေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တုိက္တြန္းAသိေပးAပ္ပါသည္။

Volume 1, No 17

Page 9

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ျခေသၤ့ဆိုလွ်င္၊ ေတာဘုရင္မို႔၊
လည္မွ်င္ဆံဖြား၊ ဖားလ်ားလ်ားႏွင့္၊
သားေကာင္Aေပါင္း၊ ခေညာင္းရြံ႕ေၾကာက္၊
ေလးစားေလာက္သည့္၊ သတၱိႏွင့္မာန္၊

တစ္ေန႔တစ္ေန႔

ဘာဘာ...ဘာမွ မသိဘူး

ျခေသၤ့ဟန္ျဖင့္၊ တဝင့္ဝင့္မို႔၊

မုိးလင္းက မုိးခ်ဳပ္

မသိေAာင္ ျပင္ညာျပ ...ပညာျပ.

ရဲရင့္ျခင္းAတြက္၊ စံတင္တယ္။

သြားသုတ္သုတ္ လာသုတ္သုတ္

ဒီလုိ...............

စားေရးကိစၥAုပ္

ျပင္ညာျပတဲ႔ေကာင္စားေတြ

ေခြးဆိုလည္းေခြး၊

ေနေရးကိစၥAုပ္

Aယ္လ္ေဇးရွင္း၊ Aင္းေခြး ဗမာေခြး၊

သားသမီးေရး ပညာေရး

ဘာေခြးျဖစ္ျဖစ္၊ ေခြးAစစ္မို႔၊

မီးေရးထင္းေရး ကိစၥကလည္းAုပ္

ေခြးျဖစ္ရတာ၊ ဂုဏ္ရွိပါတယ္

ယားလုိ႔ေတာင္ ကုပ္ခ်ိန္မရ......။

ေနရာရဖုိ႔

လူပါးဝဖုိ႔

သစၥာေစာင့္တတ္၊ ဗီဇဓာတ္ေၾကာင့္
ေရြးေကာက္ပြ.ဲ ...ဆုိလား

မွတ္ေက်ာက္တင္လို႔ရႏိုင္မယ္။

ေကာက္ေရြးပြဲး ...ဆုိလား
ျခေသၤ့မစစ္၊ ေခြးမစစ္န႔၊ဲ

နားစြန္နားဖ်ားၾကားရတယ္

ဇာစ္ျမစ္မမွန္၊ လည္ဆံမဖြာ၊

နား လွည့္ပါးရိုက္..မွာဆုိ

မာန္ပါပါဟိန္းေဟာက္ေပမယ့္

ဘယ္သူေတြလည္း....မသိဘူး

ရြံ႕ေလာက္စရာ၊ ဟန္မပါဟန္မျပည့္

ဘာAတြက္လည္း.....မသိဘူး

မာန္ဗလာ မာန္မရွိလို႔ …

ဘယ္ေတာ႔လည္း.....မသိဘူး

“သတၲိ” “သစၥာ” ဘယ္Aရာမွစံမဝင္

ရပ္ကြက္ထဲ တစ္ေၾကာ္ေၾကာ္

သဏၭာန္ဆင္႐ံုေလးနဲ႔

ေလာ္ ၾကီးနဲ႔မွ မေAာ္တာ

ေသြးႂကြလို႔ေျမာက္ေပမယ့္

ဘာ ေၾကာ္ညာ ပိုစတာ

က်င္းပမယ္႔ ေရြးေကာက္ပြဲးလား

က်ဳပ္တုိ႔ ..မစU္းစားဘူး

လာမAုပ္န႔ဲ

က်ဳပ္ပိုင္တ႔ဲ မဲ

က်ဳပ္ရင္ထဲမွာ

မွလည္းမျမင္

(တကယ္ေတာ့ …)
ေခြးဘဝေလာက္ဂုဏ္မရွိ။

ဗုိလ္က်ဖုိ႔

ေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း)

ဘေလာ့ခ္ဂါ Aလင္းဆက္၏ ဘေလာ့တြင္
ျပန္လည္ဆန္းသစ္ထားသည္ကို ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

ဘယ္ စင္ျမင္႔

က်ုဳပ္သိမ္းထားမယ္.............။ ။

ေဟာေျပာပြဲမွလည္း မရွိ
ဘယ္႔ႏွယ္လုပ္ သိမတုန္း
က်ဳပ္တုိ႔ ဘာမွ မသိဘူး

ေစာခြန္မင္း

Volume 1, No 17

Page 11

စိုးေနလင္း
တရားမ၀င္စစ္Aစိုးရက က်င္းပေပးမယ္ဆိုတ့ဲ
နို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာတာနဲ႕Aမွ်
Aပယ္ခံရသူ

Aပယ္မခံရပဲ

ပူးေပါင္းလိုက္သူ

စစ္Aစိုးရပါတီနဲ႕

ပူးေပါင္းလိုသူ

ကိုယ္စားလွယ္

ေလာင္းေတြကိုေတြ႕ေနရပါျပီ။
စစ္Aုပ္စုရဲ႕ လက္မရြံ႕ ႀကံံ႕ဖြ႕ံပါတီရဲ႕ Aမာခံ
ေဒါက္တိုင္ေတြက ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းျပည္သူ
ကိုျခိမ္းေျခာက္မဲဆြယ္တာ

တျခားပါတီေတြရဲ႕

မဲဆြယ္စည္းရံုးလွဳပ္ရွားခြင့္ကို ျခိမ္းေျခာက္ ဟန္႕
တားေႏွာက္ယွက္တာေတြ ႀကားေန ျမင္ေနႀကရ
ပါျပီ။စစ္Aုပ္စု

ကေတာ့နုိင္ငံတကာမွာ

လုပ္ေပးမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ

သူတို႕

Aမ်ားပါ၀င္ခြင့္ရွိ

တဲ့ တရားမွ်တ လြတ္လပ္တ့ေ
ဲ ရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ပါ
တယ္လို႕ ထံုးစံAတိုင္းAရွက္မ့ဲ ေျပာေနပါျပီ။
ေဒသတြင္း Aင္Aားႀကီးနိုင္ငံေရာ Aင္Aား
ေသးနိုင္ငံေတြကိုေရာ သြားေရာက္လည္ပတ္ မက္
လံုးေပးညွိွႏွိဳင္း AေပးAယူလုပ္တာေတြ လုပ္ေန
တာလည္းေတြ႕ေနရပါျပီ။ Aျပသေဘာ ေပးထား
တဲ့

တီဗီ

ဖန္သားျပင္က

သေဘာထားတခ်ိဳ႕

မိမိတို႕ပါတီရဲ႕မူ၀ါဒ

နဲ႕မိမိတို႕ပါတီက

ဘာလုပ္

ေပးမယ္ ညာလုပ္ေပးမယ္ဆိုတာေတြကို ဆင္ဆာ
လြတ္သေလာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ ပါတီေတြ
က ျပည္သူလူထု ကို တင္ျပေနႀကပါျပီ။
စစ္AစိုးရAေႀကာင္းကိုပA
ဲ ေသAခ်ာနားမလည္
ႀကေသးတာလား

ေမွ်ာ္လင့္ေနႀကေသးတာလား

မသိပါဘူး။

သူတို႕တင္ျပတဲ့Aခ်က္ေတြကို

(Aေရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရရင္ေတာင္)စစ္တပ္Aုပ္စီးလႊမ္းမိုး
ထားမယ့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာထဲမွာ တင္ျပေဆြးေႏြး
ခြင့္ရပါ့မလား။ တင္ျပခြင့္ရရင္ေရာ စစ္Aမတ္ေတြ
နဲ႕စစ္တပ္ေဒါက္တိုင္Aမတ္ေတြ၊ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား
Aေျချပဳနဲ႕၀င္လာႀကတဲ့Aမတ္ေတြက ေထာက္ခံ
ႀကပါ့မလား။

Aလြန္႕Aလြန္

ျမင္သာထင္ရွား

ျဖစ္ျပီးသားAခ်က္လို႕ေျပာရင္မမွားေလာက္ပါဘူး။
ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာတာနဲ႕Aမွ်

တရားမွ်တပါ့မ

လား Aားလံုးပါ၀င္ခြင့္ရွိရဲ႕လား ဆိုတာကို နိုင္ငံတ
ကာကေစာင့္ ႀကည္႕ေနသူေတြက စံုစမ္းေမးျမန္း
လာျပီး ေတြ႕ေနျမင္ေနရတဲ့စစ္Aစိုးရရဲ႕ တကယ့္
လုပ္ရပ္ေတြAရ

တရားမွ်တမွဳ

မရွိနိုင္သလို

Aလံုးစံုပါ၀င္ခြင့္ရွိတ့ဲ လြတ္လပ္တ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲ

မမွ်တဘူး။ Aာဏာသံုးတယ္ Aခြင့္Aေရးတန္းတူ ေတြ ႀကားကေန ေသနတ္ေထာက္ ေရးဆြဲ A
မရွိဘူး စသည္ စသည္ မေႀကမနပ္ေျပာဆို ပြစိပြစိ တည္ျပဳထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒကို Aေျခ
လုပ္ေနႀကတဲ့Aသံေတြက

မ်ားသထက္မ်ားလာ ခံ က်င္းပမွာပါ။

တာကို ႀကားေနရပါတယ္။
စစ္Aစိုးရက

တိုင္းျပည္ကို စစ္ကၽြန္ဘ၀သြတ္သြင္းဖို႕ ဒီ ဖြဲ႕

AဲဒီAခြင့္Aေရးေတြကို

ျပည္႕A၀ေပးလိုက္ရင္ေရာ ျပည္သူလူထု တကယ္ တည္းက

ပါ၀င္Aေရြးခံမယ့္ပါတီေတြ

ဒီလိုAေျခခံမူေတြ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

တမ္းလိုလားေတာင့္တေနႀကတဲ့ ဒီမိုကေရစီ A ေတြနဲ႕ေရးဆြဲလို႕ကေတာ့ ဘယ္လိုနည္းနဲ႕မွ ဒီမို
ေျခခံေတြနဲ႕ညီညြတ္တ့ဲ တရားမွ်တ လြတ္လပ္ျငိမ္း ကေရစီAေျခခံမူေတြ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႕ ညီညြတ္
ခ်မ္းတဲ့ဖံျြ ဖိဳးတိုးတက္တ့ဲ

နိုင္ငံတနိုင္ငံ

တကယ္ တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒတရပ္ကို ရနိုင္စရာ A

တမ္းတည္ေဆာက္နိုင္တ့ျဲ ပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေႀကာင္းမရွိဘူးလို႕ယံုႀကည္တ့ဲAတြက္ Aဲဒီမူေတြ
ႀကီးနဲ႕ Aစိုးရတရပ္ တကယ္တမ္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြစည္းမ်U္းUပေဒေတြကို ျပင္
ပါ့မလား။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္နိုင္ေရးကိုပဲ Uီး ဆင္ေပးဖို႕ ေရြးေကာက္ပြA
ဲ နိုင္ရပါတီ Aမ်ိဳးသား
တည္စU္းစားေနႀက တရားမမွ်တမွဳေတြကို မေႀက ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကတရား၀င္ကန္႕ကြက္ခ့တ
ဲ ာ
မနပ္ေျပာဆိုေနရတာနဲ႕ပဲ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို A ကို Aားလံုးသိခ့ဲႀကျပီးျဖစ္ပါတယ္။ စစ္Aစိုးရက
ဲ တြက္
ေျခခံက်င္းပမယ့္ စစ္Aစိုးရ မတရားေရးဆြဲ A လံုး၀ျပင္ဆင္မေပးခဲ့တ့A

Aမ်ိဳးသားဒီမိုက

တည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္တ့ဲ ၂၀၀၈ ခုဖြဲ႕စည္းပံု A ေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စစ္Aမ်ိဳးသား
ေျခခံUပေဒကို ေမ့ေမ့သြားႀကပံုပါပဲ။ စစ္Aစိုးရက ညီလာခံကေနျပတ္ျပတ္သားသားႏွဳတ္ထြက္ခ့ႀဲ က
ေရြးေကာက္ပြဲကို
လာျပီးေလ့လာ

ေလ့လာေစာင့္ႀကည္႕သူေတြ တာကိုလည္း Aမ်ားျပည္သူေတြ သိရွိခ့ဲႀကျပီးျဖစ္
ခြင့္ျပဳ၊

စည္းရံုးခြင့္ေတြေပး၊
ရင္လည္း

သူတို႕က

လႊမ္းမိုးနိုင္ေရး

တရားမွ်တတဲ့

မဲဆြယ္ ပါတယ္။

လြတ္လပ္ခြင့္ေတြေပးလိုက္
လႊတ္ေတာ္ကို

စစ္တပ္

ခ်ည္ျပီးတုတ္ျပီးလုပ္ထားျပီးျဖစ္ပါ

တယ္။

ဒီဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ ကိုျပည္တြင္းျပည္ပက
ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ

ဆိုင္ရာကၽြန္းက်င္သူေတြ

Uပေဒပညာရွင္ေတြ နိုင္ငံေရးသမားေတြက စနစ္
တက်

စစ္ေဆးႀကည္႕ရွဳခဲ့ႀက

ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ

ဒီဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံ Uပေဒကို ျပင္ဖို႕ (လူထု ခဲ့ႀကျပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုမွ ဒီမိုကေရစီ
တိုက္ပြဲနည္း၊ေတာ္လွန္ေရးနည္းကလြဲရင္)

မျဖစ္ နိုင္ငံတခုကို တည္ေဆာက္လို႕ မရနိုင္တ့ဲ Aေျခခံ

နိုင္သေလာက္ျဖစ္ေAာင္ ေရးဆြဲထားခဲ့တာပါ။
ဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု AေျခခံUပေဒသစ္ တရပ္

ျဖစ္နိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႕ ေကာက္ခ်က္ခ်ျပီး ျဖစ္ပါ ဟာလူ႕Aဖြဲ႕Aစည္းAတြင္းရွိေနတဲ့
တယ္။

A စည္းပံုAေျခခံUပေဒကို စတင္ ေရးဆြဲခ့တ
ဲ ုန္းက

ပဋိပကၡေတြ

ရဲ႕ေAာင္ျမင္တ့ဲ နိဂံုးခ်ဳပ္မွဳ တခုျဖစ္ရမယ့္Aစား
ကိုယ္စားလွယ္ ရွိႏွင့္ျပီးသား ပဋိပကၡေဟာင္းေတြAျပင္ ပဋိပကၡ

ေလာင္းေတြကလည္း မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ တရား သစ္ေတြ

သံသယစိတ္ေတြ

မလိ္ုလားမုန္းတီးမွဳ

Uပေဒျဖစ္သလို

စစ္မွန္တ့ဲ

Aမ်ိဳးသားျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရး ရရွိနိုင္စရာမရွိဘူးလို႕ ဆိုခ့ႀဲ ကပါျပီ။
သိႀကတဲ့Aတိုင္း

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြပဲ

ျဖစ္နိုင္စရာရွိတ့ဲ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ခ်
မွတ္ကန္႕သတ္ထားတဲ့

သမၼတ

ရာထူးဟာ

Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက လက္ခံထားတဲ့ က်င့္၀တ္

Page 12
ေတြကို

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ခ်ိဳးေဖာက္ထားတဲ့ ခ်ဳပ္လုပ္ရမယ့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုေရြးေပးရမွာျဖစ္ျပီး Aဲဒီ

AေျခခံAရကို

ရာထူးျဖစ္ျပီး

သမၼတက

ေတြကို ခန္႕Aပ္ခြင့္ ရာထူးက ထုတ္ပယ္ခြင့္ကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ရာထူးက Aနားေပးဖယ္ရွား
ရရွိထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ ခြင့္စတာေတြကို
ေရး

ဟာသ Aင္တာဗ်ဴး

AစိုးရAဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီး ေကာင္စီ၀င္ေတြရဲ႕ ရာထူးသက္တမ္း AဲဒီAဖြဲ႕၀င္
ဘာမွ

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

ဲ တြက္
နယ္စပ္ေဒသေရးနဲ႕ ေဖၚျပသတ္မွတ္ထားတာမရွိတ့A

လုံျခံဳေရး၊ျပည္ထဲေရး

ပတ္သက္တ့ဲ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ခန္႕ထားရာမွာ ျပည္ကို

Aတင္း

ေမး-

ဘာေတြျပင္ဆင္ေနျပီလဲ

ခုတိုင္း

Aာဏာသိမ္းAုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့

စာေမးပြဲေျဖရေတာ႔မယ္ေနာ္။

ေျဖ-

Aခ်ိန္မီ ဆရာ႔ထဲကို ကိုယ္႔ခံုနံပါတ္ေလး ပါ

ေတာ့ တပ္မေတာ္စစ္Uီးစီးခ်ဳပ္က Aမည္စာရင္း စစ္ေကာင္စီ နAဖနဲ႕Aတူတူ Aႏူႏူပဲျဖစ္မွာျဖစ္ျပီး သြားေAာင္ က်ဴရွင္လခသြင္းေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု
တင္သြင္းေပးမွဳAရ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္Aရပ္သား၀န္ႀကီး
ဘယ္Aရပ္သားလႊတ္ ကေတာ႔ ဆရာေတြ လိပ္စာကို စုေဆာင္း ေနပါတယ္။

စစ္Uီးစီးခ်ဳပ္သေဘာတူညီမွဳမပါပဲမရပါဘူး။သူတို႕

ေတာ္Aမတ္ကမွ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ ကလန္က ဒါမွလည္း စာေမးပြဲျပီးျပီးခ်င္း ကန္ေတာ့လို႔ ရေAာင္ပါ။

ကိုရာထူးကထုတ္ပယ္ဖယ္ရွားဖို႕မွာလည္းသမၼတ

ဆန္လုပ္ဖို႕မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။စစ္Uီးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕Aမိန္႕ကို

ကန္ေတာ႔ဖို႔ ပိုက္ဆံကိုေတာ႔ ဟိုေန႔ကမွ Aိမ္ကို လွမ္းျပီး

ကစစ္Uီးစီးခ်ဳပ္နဲ႕ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သာနာခံရမယ့္လႊတ္ေတာ္တိုင္းရဲ႕၂၅%ရွိတ့စ
ဲ စ္A

ဖုန္းဆက္ေျပာထားပါတယ္။

သေဘာကေတာ့ စစ္တပ္ကျဖစ္မယ့္

သမၼတကို မတ္ေတြကိုစစ္Uီးစီးခ်ဳပ္က AလုိAေလွ်ာက္ ခ်ဳပ္ ေလာေလာဆယ္ စာေတာ႔ မလုပ္ျဖစ္ေသးဘူး။

ေတာင္မွ စစ္Uီးစီးခ်ဳပ္ကလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္ခြင့္ေပး ကိုင္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္ေပၚေပါက္လာမယ့္Aစိုးရ
ထားတာပါ။
သူတို႕ရဲ႕ဖြင့္ဆိုခ်က္Aရတပ္မေတာ္ႏွင့္စစ္Uီးစီး
ခ်ဳပ္မွာတိုင္းျပည္AားAုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္႕ယႏၱယား
၏ျပီးျပည္႕စံုမွဳAတြက္

လိုAပ္ေသာ

Aစိတ္Aပို္င္းတခုျဖစ္သည္။

Aျမဲတမ္း

Aေျခခံမူမ်ားက

တပ္မေတာ္၏ Aေရးႀကီးေသာ Aခန္းက႑Aား
ေAာက္ပါAတိုင္းျပဆိုပါသည္။
(က)

၄င္းသည္ ခိုင္မာAားေကာင္းေခတ္မွီျပီး
လက္နက္ကိုင္တပ္Aသံုးျပဳခြင္႕၏မူလ
ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။

(ခ)

လက္နက္ကို္င္တပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္
သည္႕

ေရးရာ

ကိစၥAားလံုးAတြက္

လြတ္လပ္စြာကိုင္ တြယ္ေဆာင္ရြက္နိုင္
ခြင့္ရွိသည္။
(ဂ)

ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္

ကာကြယ္ေရး

တြင္ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ ပါ၀င္ေဆာင္
ရြက္မွဳကိုကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသည္။
(ဃ)

၄င္းသည္ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရး၊
Aမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္မွဳ မျပိဳ ကြဲ
ေရးႏွင့္နိုင္ငံေတာ္Aခ်ဳပ္Aျခာ Aာဏာ
Aဓြန္႕ရွည္ေရးတို႕Aတြက္

ကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္ရန္Aဓိကတာ၀န္ရွိျပီး
(င)

ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ

Aားကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္ရန္Aဓိက တာ၀န္ရွိသည္
လို႕ဆိ္ုပါတယ္
Aဲဒီေလာက္ဆို လာမယ္႕ေရြးေကာက္ပြဲက
ေပၚထြက္လာမယ့္AစိုးရAဖြဲ႕ရဲ႕AလားAလာကို

Aဖြဲ႕နဲ႕လႊတ္ေတာ္ဟာ ဘယ္လိုAစိုးရ နဲ႕ဘယ္လို ေမးလႊတ္ေတာ္ျဖစ္မယ္ဆိုတာ Aလြန္ ရွင္းလင္းပါ
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႀကမယ့္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ ေျဖစကားေျပာႀကမယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒကို ျပင္
ႀကမယ္လို႕ျပင္ဆင္စိုင္းျပင္းေနႀကတဲ့ ပါတီေတြနဲ႕

ရတာေလာက္

ေနာက္တျခား လူေျပာသူေျပာ Aေတာ္
ကေတာ့

Aဲဒီစစ္Uီးစီးခ်ဳပ္ကို

ခန္႕Aပ္ေပးမယ့္

Aမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႕လံုျခံဳေရးေကာင္စီ လို႕
ေခၚတဲ့စစ္ေကာင္စီပါပဲ။ စစ္ေကာင္စီက စစ္Uီးစီး

စိတ္ကုန္စရာမရွိပါဘူး။

Aရုပ္ဆိုးတဲ့သမိုင္းတခုကို

မေရးမိႀကေစဖို႕သတိ ဂိတ္ဂ်ဴတီေစာင္႔ရတာတို႔ မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။

ေပးလိုက္ပါတယ္။

စစ္Aစိုးရရဲ႕

ေရြး

ေကာက္ပြဲကို ဆန္႕က်င္သပိတ္ေမွာက္ႀကဖို႕ မိမိ
တို႕ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္Aခြင့္Aေရးျဖစ္တ့ဲ
ခြင့္ကို

ျပတ္ျပတ္သားသား

မဲမေပးပဲေနပိုင္

ျပီးေတာ႔

ၾကက္ဆူပင္စိုက္ရတာတို႔၊မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ရတာတို႔၊

ခုခ်ိန္မွာ Aမ်ိုဳးသားဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္က
ျပည္သူလူထုႀကားကို ဆင္းျပီး တရားမွ်တမွဳမရွိတ့ဲ ေမးဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်တဲ့

မရွိ

ကၽြန္ေတာ္က စာသင္တယ္ဆိုရင္ စာဘဲသင္ခ်င္တာပါ။

မၾကာခင္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္

ၾကေတာ႔မယ္ေလ။

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္Aေနနဲ႔

ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားလဲ။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ္႔လူမ်ိဳးA
တြက္ေပါ႔။

ကိုင္စြဲႀကဖို႕

လိုက္ ေျဖဘာမွမျပင္ဆင္ထားပါဘူး။
ထမင္းနပ္မွန္
စည္းရံုးေနတာကိုက်ေနာ္တို႕တညီတညြတ္တည္း ေAာင္စားခ်င္ရင္ ဒါမ်ိဳးေတြ မေမးပါနဲ႔လား။
ေထာက္ခံရပါလိမ့္မယ္။ျပည္သူလူထုAက်ိဳး

တကယ္ေတာ႔ ဒါေတြက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

စီးပြား တိုင္းျပည္Aက်ိဳးစီးပြားကို Aမွန္ တကယ္ ရွင္ၾကီးေတြန႔ဲ တပ္မေတာ္ရ႔ဲ Aလုပ္သက္သက္ျဖစ္
ေလးစား ေစတနာထားသူတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ပါတယ္။ ဘယ္သူဘဲတက္ တက္ေပါ႔ေနာ္ ရပ္ကြက္ထဲက
ဆန္႕က်င္ သပိတ္ေမွာက္ေရးကို တညီတညြတ္ ပဲျပဳတ္သည္ေတြလဲ ပဲျပဳတ္ဆက္ေရာင္းၾကမွာပဲ၊ ဆိုက္
ကားဆရာေတြလည္း ဆို္က္ကားဆက္နင္းၾကမွာပဲ။

တည္း၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ႀကဖို႕တာ၀န္ရွိပါတယ္။
ဒီAခ်ိန္မွာ ပါတီဒုတိယUကၠဌ Uီးတင္Uီးက

ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုလားၾကီး

“ပ်က္ပ်ယ္တယ္တို႕ဖ်က္ပစ္မယ္တို႕က်ေနာ္တို႕က ကို ကုလားၾကီးလို႔ေခၚေခၚ မာမူၾကီးလို႔ေခၚေခၚ Aရာၾကီး

တခုမွမလုပ္ပဲ ဒီလိုေျပာရံုနဲ႕ပ်က္ျပီလို႕ သူတို႕က လို႔ေခၚေခၚ ကုလားက ကုလားပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဘာမွ
ေျပာနိုင္ရေAာင္ ဘယ္ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒက မျပင္ဆင္ထားပါဘူး။

ဒါေတြက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေတြန႔ဲ

မ်ား Aာဏာေပးထားလို႕လဲ။
Aဓိပာၸ ယ္က သူတို႕လည္း တရားမ၀င္Aစိုး

တပ္မေတာ္ၾကီးရဲ႕ တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံမရွိ
Aင္Aားမေတာင္႔ဘဲန႔ဲ AေျခAေနကို ၾကိဳတင္မသံုးသပ္
ဘဲန႔ဲ ၀င္ျပိဳင္ဖို႔ ၾကိဳးစားတဲ႔ ပါတီငယ္ေလးေတြကိုေတာ႔

Aင္တာဗ်ဴးတခုမွာAေျဖေပးသြားတာကို သနားပါတယ္။

စိတ္မေကာင္းဘူး။

ဘယ္လိုတည္ျမဲ ျပည္သူလူAတြက္ Aမ်ားႀကီးAားတက္မိပါတယ္။

နည္းေနတဲ့Aခ်က္တခုလည္းရွိပါေသးတယ္။Aဲဒါ

တကယ္ကို

သတိျပဳႀကဖို႕Aခ်ိန္မွီ

ေတြကို ႀကည္႕ရင္ စစ္Aစိုးရဟာ စစ္Aာဏာရွင္ ဖတ္ရေတာ့….
ေAာင္လုပ္ထားသလဲဆိုတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

လံုး၀ကိုမရွိပါဘူးခင္ဗ်ာ။

တာပါ။မသိတ႔သ
ဲ ူေတြကမတတ္တ႔သ
ဲ ူေတြကိုျပန္သင္ေပး

ကိုယ္စလွယ္ေလာင္းေတြ

AေရးေပၚAေျခဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္Aခြင့္Aာဏာ
က်ားကုတ္က်ားခဲ

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါေသးလား

တယ္။

မွန္းဆႀကည္႕လို႕ရပါျပီ။Aဲဒီ စစ္Uီးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ရပဲ…”လို႕သတင္းဌာနတခုရဲ႕

စနစ္ကို

ေက်ာင္းၿပီးရင္ ေက်ာင္းမွာ ဆရာျပန္လုပ္ဖို႔

Aဲဒီလိုမ်ိဳးျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဖို႕လုပ္ဖို႕

Aခုကို Aေျဖက ရွင္းေနျပီေလ ပါတီေလး

Aဲဒီ ေတြက ပိုက္ဆံမရွိလို႔ ညည္းတြားေနၾကခ်ိန္မွာ ျပည္
တရားမ၀င္စစ္Aစိုးရကို လူထုAင္Aားနဲ႕ ဆန္႕ ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ႔ စီးပြားေရး
က်င္ျဖဳတ္ခ်နိုင္ေAာင္ Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္ Aၾကီးစားၾကီးေတြျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
ခ်ဳပ္က
ေပးရမယ့္

မွန္ကန္တ့U
ဲ ီးေဆာင္မွဳကို
Aခ်ိန္ျဖစ္ပါေႀကာင္း

တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ရဲရဲရင္႕ရင့္ ဒီေတာ႔

AေလးAနက္ ေက်ာင္းသားဆိုတာကေရာ
။ ဘာမ်ားတတ္ႏိုင္ေနဦးမွာလဲဗ်ာ။

Volume 1, No 17
ဖြတ္ငမြဲရဲ႕

ဖြတ္

တပည္႔တသိုက္

ေစ်းထဲကို ကုတ္ေခ်ာင္းကုတ္ေခ်ာင္း ၀င္သြားရာ...
ဆရာဖြတ္က

သိပ္မခ်လွ..။

လိုက္ၾကည္႔Uီးမွလို႔

ေဂ်ာ္ဒီး

“...တို႔ ဖြတ္ပါတီက ၾကိဳက္သလို

စိတ္

ကိုယ္တိုင္

Aေတြးေပါက္ျပီး

ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ လိုက္သြားရာ..။

လုပ္လို႔ရတယ္..။ ကင္းျမီးေကာက္ ေထာင္ပဲ

ေAာင္မယ္... တယ္ဟုတ္ ေနပါလား...။

စည္းရံုး..စည္းရံုး..။ မရွက္တတ္ရင္..

ေစ်းသည္ေတြ..ေစ်း၀ယ္ေတြ

ကိုယ္တံုးလံုးေတာင္ ခၽြတ္စည္းရံုးလို႔ ရေသး..။

ဖြတ္မဲဆြယ္

စာရြက္ေတြကို Aလု Aယက္ ေတာင္းေနၾက

သြား.. ေစ်းထဲ ၀င္သာေ၀...။ ဖြတ္ငမြဲ ပါ တီ

ပါလား...။

လို႔ေျပာလိုက္...” (ဖြင့္ဟ ၀န္ခံခ်က္ -

ဒါ႔ေၾကာင္႔

သေရာ္ပါသည္။ တိုက္ဆုိင္မႈ ရိွလွ်င္ ထုိသူ႔ကုိ

ေၾကာက္လို႔သာ လိုက္ လာရတယ္၊ ရန္ကုန္က ရွိေနတာပါ..
သူ႔Aထူးကု

ရည္ရြယ္ပါ၏)

ေျပာပါတယ္..

Aထူးကု ဆရာ၀န္မၾကီးမွာ လဲ သူ႔၀န္ၾကီး ဘဘတို႔ဖြတ္ပါတီက ပိုင္ျပီးသား.. ျပည္သူၾကားမွာ

ပဲခူးတုိင္းAတြင္းမွ ျမင္ကြင္းတခုကုိ Aေျခခံၿပီး

ေဆးရံုၾကီး

ေတြက

လို႔...။

နိုင္ကို

နိုင္မွာ

၀င္ေငြေတြ ေသခ်ာျပီးသား..။ ေတြးရင္း Aားတက္ လာျပီး..

ဒီ ေန႔ဖြတ္ငမြဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ Aတြက္ လြတ္ပါဘီ ဆိုတ႔ဲ စိတ္က ဖိစီး ေနေတာ့ ဒီက လူAုပ္နားတိုးလာေတာ့...
စည္းရံုးေရး ဆင္းရမယ္....။ ဖြတ္ ငမြဲ စပြန္ဆာ လူနာေတြကို
ရထားတဲ႔

ဘဘၾကီးက

နည္းနည္း

ၾကည္႔သာၾကည္႔ေန

ရ..

စိတ္က

ေနာေနာ သိပ္မပါ လွ...။

“ဟဲ႔..

Aရမ္းလု

မစU္းစားနဲ႔...”

တသီတတန္းၾကီး ရထားတဲ႔ ပါေမာကၡ ၾကီး...။ သားပါဆို..။ မနက္ (၄)နာရီ ေလာက္ကတည္းက “ဟဲ႔...ငါလည္း
လက္ရွိ

တက္ေနလို႔...

ထားလို႔.. .ေဆးရံု ေရွ႕မွာ လာတန္းစီ ေနရတဲ႔ “ေAးေနာ္...ပါေမာကၡ

ဆရာ၀န္ၾကီး

ဆိုေတာ့

ထားတဲ႔စာAုပ္ စာတန္း ဗိုက္တကားကားနဲ႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြကို Aိုင္Aို စြမ္းမွာ ေသခ်ာတယ္..´´

ေတြကလည္း.. တေထာ ၾကီး...။ ဖြတ္ငမြဲတို႔ေတာ့ ဒင္းဆား(၂) ထုပ္စီ ေ၀ေပးလိုက္တယ္...။
ဖတ္တတ္ေပါင္..။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ..စာAုပ္စာ

ထိုစU္...ဟင္းရြက္သည္

ဒီေလာက္ ေစတနာ ထားတာေတာင္.. Aဖြားၾကီးတေယာက္က..

တမ္းေတြေရာ.. ဘိုလိုေတာင္ ေရးထား ဆိုပဲ..။ ခု လူေတြမ်ား

ေျပာပါတယ္...

ေစတနာနဲ႔

မတန္ “ဟယ္...ဒဏ္ေၾကေဆး..နမူနာ

ဖြတ္ငမြဲ ေ၀ေပးရမယ္႔ မဲဆြယ္ စာရြက္ေတြထဲမွာ တာ... ‘လာရတဲ႔ ဆိုက္ကားခေတာင္ မေက်ဘူး’ မွတ္လို႔
ေရးထားတာပဲ..။

Aေၾကာေတြ

၀န္ၾကီး ေမာင္မင္းၾကီးသား ရပ္ကြက္လူၾကီးေတြ ဆင္႔ေခၚ ငါ႔လည္း ေပးပါ..ဟ´´

Aာဏာရ

ၾကီး...။ ဒီထက္ ၾကီးတာ ...ဘာရွိUီး မလဲ...။
ေရးသားျပဳစု

ယူဖို႔

ကိစၥ မရွိ...။ ဖြတ္ငမြဲဘဘၾကီးက ပိုင္ျပီး “ဒီဘက္ ကို..၄..၅ ရြက္ေလာက္ ေပးပါဗ်ိဳ ႔..”

Aေကာင္ၾကီး မဟုတ္...။ ဘြ႔ထ
ဲ ူးေတြ ဂုဏ္ထူးေတြ
ဆရာ၀န္ၾကီး...။

ရသလား...ၾကားျဖတ္

မဖတ္တတ္လည္း

ကိစၥမရွိ..။ တို႔...

‘Aိပ္ေရးပ်က္တယ္’

တို႔န႔.ဲ ..။

ယူပါတယ္..။

ေၾကာ္ျငာစာရြက္

Aထဲမွာ

ခါတိုင္းလို

ဟင္းးး ေဆးနမူနာထုပ္လည္း မပါဘူးေတာ့” လို႔ ေAာ္ရင္း

ဖြတ္ငမြဲကို ဘဘၾကီးက ကားတစီး ေပးထားတယ္။ ...သိမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပီးလို႔ကေတာ့ နင္တို႔ ဘဘၾကီးရဲ႕ မဲဆြယ္ လက္ကမ္း စာရြက္ေလးကို
ေငြလား...
သူမ်ား

လိုသေလာက္

ေမးရင္ေတာ့သန
ိ ္း(၁၀၀)

ယူသံုး...။ ေတြကို တို႔ဘဘၾကီးက လွည့္ေတာင္ မၾကည္႔ သူ႔ဟင္းရြက္ဗန္း ထဲသို႔ ပစ္ထည့္လိုက္ေလရာ...
ထက္

ပိုမ ဘူး...မွတ္ထား။ ခု..ေစတနာနဲ႔ ေပးတုန္း ..ရတာ ဘဘၾကီးရဲ႕

ေျပာနဲ႔လို႔ ဘဘၾကီးက ေသခ်ာ မွာထားတယ္...။ ယူထား..။ ဂ်ီး မမ်ားနဲ႔...။
+++ +++

ခုဆို ...ဖြတ္ငမြဲ ခါတိုင္းလို ေတာက္တက္ဖာယား

ကဲ..ကဲ

ခ်ဲႏွစ္လံုး ေရာင္းစရာ မလို...။ ေလ်ာ္စရာမရွိ လို႔..

ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း

မဲဆြယ္စာရြက္
စည္းမ်ား

ဒီေန႔ေတာ့...

ကေလးဟာ

ၾကားထဲသို႔

...

ဖုတ္ခနဲ

မ်က္ႏွာေလးနဲ႔
ကန္စြန္းရြက္
ျပဳတ္က်သြား

ဖြတ္ငမြဲရဲ႕ ရွာပါလား..။

ဟိုေျပး ဒီေျပး လုပ္စရာ မလို။ ကားေလးတစီး ဖြတ္တပည္႔တပန္း ေတြန႔.ဲ ... ဘဘၾကီးရဲ႕ မဲဆြယ္
နဲ႔ေငြထုပ္ၾကီး

ပိုက္ျပီး..

ဘဘၾကီး

Aမ်ိဳးသား စာရြက္ေတြ ေ၀မယ္..။ လူစည္တ႔ဲ ေစ်းထဲ ၀င္ေ၀ဖို႔

လႊတ္ေတာ္ကေန ၀င္ Aေရြးခံမယ္႔ ျမိဳ႕သံုးျမိဳ႕ကို ခိုင္းေတာ့

“မင္းတို႔

ျပီးခဲ႔တ႔ဲႏွစ္ေတြထဲက ဘဘၾကီး တို႔က
မာလကာသီးေတြ

Aလွဴေငြ

လိုက္ေကာက္တ႔ဲ

ဟို.. “ဟင္.. ဖြတ္ တံဆိပ္ၾကီးနဲ႔..”

ခြေတာင္းပါတီလိုတရားစြဲခံေနရUီးမယ္ေလ” တဲ႔..။ “ဟင္..”

+++ ++++
ၾသဇာသီး

“ဆရာဖြတ္.. ၾကြက္စီ ႏွင္႔

တပည္႔ေက်ာ္ေတြက

ေစ်းေတြထဲ

လွည့္ပတ္သြားေပးရံု..။

Aျခား.. ၀ိုင္းAံုေနေသာ လူမ်ားမွာလည္း ၾကြက္စီ

သံုးျပီး...

ဒီေလာက္ေတာင္

လွဴျပီး လည္ဘူးလား..။

ငယ္ငယ္တံုးက

နားမ “ဟာ..”

ကစား၀ိုင္း ျဖစ္ကာ

လူစု

ကြဲသြားေလရာ...

ဖြတ္ငမြဲ

သား.. တန္းျပီးသား... ပြဲမ၀င္ခင္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြမွာ မျဖစ္လို႔ ထည့္ကစားခိုင္းထားရတဲ႔သူေတြ တေယာက္ ေဒါသေတြ Aလိပ္လိုက္ ထလာကာ..
ဇာတ္တိုက္ျပီးသား...။ ေရႊဘံုသာလမ္းက ကုလား ကို ဂ်ိဳင္းညွပ္တို႔ ကြမ္းဖတ္တို႔ လို႔ေခၚတာေလ...။ “Aမယ္... တို႔ဘဘၾကီးကို ..ဟင္းရြက္ ကန္စြန္း
ေတြ လႊင္႔ပစ္မယ္႔ မ်က္မွနေ
္ တြ Aလကား ေတာင္း ေAး ..Aခုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က မွတ္ေနလား...။
လာျပီး

လူထုကို

ေ၀ျပီးသား...။

သရီးဒီဖန္းက ထုတ္ထားတဲ႔

ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ၾကီး....ၾကီး...ၾကီး”

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး

နာဂစ္ေဒသကို ေပးထားတဲ႔ Aလကားရတဲ႔ ေဆး တားျမစ္ခ်က္တို႔

ဘာတို႔

ဆိုတာ....

စိမ္ျခင္ေထာင္ေတြကို သူ႔မဲဆႏၵနယ္မွာ ေစတနာ ဂ်ိဳငး္ညွပ္

..ကြမ္းဖတ္ပါတီေတြ

Aျပည္႔န႔ဲ လွဴထားျပီးသား...။ ပိုင္ တယ္ေနာ္...။ တို႔ဘဘ

တို႔

သူ႔မဲဆႏၵနယ္ ဇာတိျမိဳ႕ က ေဆးရံုဆီ ကေလးA လုပ္လို႔ရတယ္..။
ထူးကု ဆရာ၀န္မၾကီးတေယာက္ကို ၾကိဳး တုပ္ စည္းရံုး..စည္းရံုး..။
ေခၚလာျပီး... ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေတြကို Aခမဲ႔ ကိုယ္တံုးလံုးေတာင္

ပါေမာကၡၾကီး..ပညာရွင္ၾကီး..

Aဲလို “ေဒါင္..”

Aတြက္ကြ..။ လူAုပ္ထဲမွ ပစ္လိုက္ေသာ ခံုဖိနပ္စုတ္ တဖက္

ဖြတ္ပါတီက

ၾကိဳက္သလို ဟာ ဖြတ္ငမြဲရဲ႕ နဖူးေျပာင္ေျပာင္သို႔ လာေရာက္

ကင္းျမီးေကာက္

ေထာင္ပဲ ထိမွန္ျပီး လူAုပ္ထဲမွ Aသံ တသံကို ေနာက္

မရွက္တတ္ရင္.. ဆံုးၾကားလိုက္ရင္းဖြတ္ငမြဲ သတိလစ္သြားေလျပီ..။
ခၽြတ္စည္းရံုးလို႔

ရေသး..။

“ေဟ႔... ဘာေကာင္ၾကီး ျဖစ္ျဖစ္ ျခေသၤ႔န႔ဲတြဲ..ဖြဲ..။

ေဆးကုေပးတဲ႔ သတင္းကလည္း နိုင္ငံပိုင္ သတင္း သြား.. ေစ်းထဲ ၀င္သာေ၀...။ ဖြတ္ငမြဲ ပါ တီ ဖြတ္ နဲ႔တြဲ ..မြ.ဲ . ဟား..ဟား...ဟား”
စာေတြမွာ စာလံုးမည္းၾကီးနဲ႔ ပါျပီး သား...။

လို႔ေျပာလိုက္...”

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

Page 14

ဒါေပမယ့္ျပည္သူကိုေတာ့တလြA
ဲ သိတရားမေပးမိ လုိလိုရွိၿပီသားဆုိတာနားလည္ဖို႔လုိပါ တယ္။
ဖုိ႔Aေရးႀကီးတယ္

ဆုိတာ

ဒီသူငယ္

သိမွသိ

ပါေလစ။
“ေရြးေကာက္ပြဲက ၂၀၁၀ မွာလုပ္မယ္
လို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊကျပည္သူလူထုန႔ႏ
ဲ ိုင္ငံ
တကာကိုကတိ ေပးထားတယ္။ ဘယ္ရက္ဘယ္
လမွာ

လုပ္ေပးမယ္ဆုိတာမသိရေပမယ့္

၂၀၁၀

မွာလုပ္ေပးမယ္ဆုိတာကေတာ့ ေသခ်ာတယ္ေပါ့”
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တယ္ဆုိတာ

Aရင္

ဆုံးေရြးေကာက္ပြဲရက္ကိုသတ္မွတ္ရတယ္။

ေရြး

ေကာက္ပြဲရက္ကုိမွ မသတ္မွတ္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
မွာ

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မဲေပးမယ့္

သိႏုိင္မွာေတာ့မလဲ။

လူUီးေရစာရင္းကို

ဘယ္ႏိုင္ငံမွာ

မဆုိ

ေရြး

တကယ္တမ္း ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းျဖစ္ခ်င္ ရင္
Aာဏာရွင္ကို

မ်ဳိးေစ့ခ်

Living Color မဂၢဇင္းကုိ ကိုေမာင္ျမင့္
Aထူးသျဖင့္စီးပြားေရး၊ေၾကာ္ျငာ

ႏွင့္ေစ်း၀ယ္လမ္းညႊန္ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ခက္သည္မွာ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ Living
Color တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္မဆုိင္သည့္ Interview
မ်ားထည့္လာသည္။

ခုလည္းေမာင္ျမင့္ရုံးခန္းကို

Living Color ေရာက္လာသည္ႏွင့္ Interview
က႑ ကိုAရင္ဖတ္လုိက္မိသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ကေရြးေကာ္ပြဲသပိတ္ေမွာက္ျခင္းကို
Aလုပ္မျဖစ္ဘူးလုိ႔ယူဆတယ္”

၈၈

မ်ဳိးဆက္

ေက်ာင္းသား ကိုမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း
ဆိုသည့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းကိုAရင္ဖတ္လုိက္မိ
သည္။
စဖတ္လုိက္သည္ႏွင့္
“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

Aေထြေထြေရြး

ေကာက္ပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔၌ က်င္းပ
မည္ျဖစ္ရာ Aခ်ဳိ႕ေသာ ဒီမုိကေရစီလုိလားသူမ်ား
ၾကားတြင္

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရး၊

မ၀င္ေရးႏွင့္

က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲန႔ဲ ပတ္သတ္
ၿပီး။ ႏိုင္ငံတကာရဲ့သေဘာထားကိုလည္းတီးေခါက္
ၾကည့္ဖို႔လုိမယ္ ထင္ပါတယ္။
ခုဆုိဘာပဲေျပာေျပာပါ။

ဒီမုိကေရစီေဖၚေဆာင္ေရး

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲန႔ဲပတ္သတ္ၿပီး AသိAမွတ္မ
ျပဳေၾကာင္းကို

လႊတ္ေတာ္ကဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကပါ

Aဆင့္ဆင့္မွ

ေရြးေကာက္ပြဲေပၚလာသျဖင့္

s p a c e။

ၾကည့္ပါ။

မင္းကိုႏိုင္Aတြက္

မ်ဳိးဆက္

ႏိုင္ငံေရး

space

ပူး လုိရ့ဲလား။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစု ဆက္ရန္

ေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရမည့္သေဘာ ၾကည္Aတြက္
ေဆာင္လာသည္”

၈၈

လမ္း ေက်ာင္းသားပါဆုိတ့ဲ မ်ဳိးရန္ေနာင္သန
ိ ္းျပန္စU္းစား

ေၾကာင္းသည္Aစိုးရႏွင့္ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆုံခ့ဲရသည့္

ႏိုင္ငံေရး

space

လိုရ့လ
ဲ ား။ ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း

ျပည္သူခ်စ္တ့ဲေခါင္းေဆာင္ေတြAတြက္ ႏုိင္ငံေရး

ဆုိတာဘာလဲလို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ
ေမာင္ျမင့္စိတ္ထဲမွာေတာ္ေတာ္ကသိက s p a c e
ေAာက္ႏိုင္သြားသည္။ မ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္း။ ဒီသူ ဆုိတာကို ေမာင္မ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္း နားလည္ဖို႔လုိ
ငယ္။

ႏိုင္ငံေရးဆုိ

ဆုိင္တာမွန္ရဲ႕။

Aေမရိကန္ႏိုင္ငံက

တယ္။ AသုံးAႏႈန္းကလည္းသိပ္ရွင္းတယ္။ undemocratic upcoming elections on Novemရင္သတ္မွတ္ေၾကျငာၿပီးမွ မဲဆြယ္တာေတြ၊ စည္း
ber 7, 2010 ။ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ (၇) ရက္မွာ
ရုံးခြင့္ ေပးတာေတြလုပ္ၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဒီမုိကေရစီနည္း
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္ေရႊက်မွ
ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္
လမ္းမက်တဲ့Aတြက္ AသိAမွတ္မျပဳ ဒီလုိေျပာ
မွာေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္
မေၾကျငာဘဲ
ေရြး
ထားတာဆုိေတာ့။
ေကာက္ပြဲဆုိင္ရာUပေဒေတြထုတ္ၿပီးေတာ့ ပါတီ
က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ႏိုင္ငံတကာ
ေတြမွတ္ပုံတင္ခိုင္း၊ ပါတီေတြဖ်က္သိမ္းခိုင္း၊ ပါတီ
ကေတာ့ေလးစားဖို႔၊AသိAမွတ္ျပဳဖို႔လုိပါလိမ့္မယ္။
ေတြ
မဲဆြယ္စည္းရုံးခိုင္း။
ဒါကိုAဟုတ္ႀကီး
ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲကို တျခား
ထင္ေထာက္ခံခုိင္း။
မ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္းဆုိတ့ဲ
ႏိုင္ငံကAသိAမွတ္မျပဳဘူးဆုိရင္ေတာ္ေတာ္ရွက္
သူငယ္။ ခုေရြး ေကာက္ပြဲရက္ကိုသတ္မွတ္လုိက္ၿပီ
ဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ကိစၥဆုိတာႏိုင္ငံသားေကာင္းေတြသိ
ဆုိေတာ့။ ထားAုံးေတာ့။
သင့္ပါတယ္။
“Uီးစြာပထမကၽြန္ေတာ္ကAဲဒါကိုရွင္းျပ
ဆုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကမယ့္၊ ေရြး
ရတယ္။ Aစိုးရကို ေ၀ဖန္ရတာလြယ္တယ္။ ကိုယ္
ေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔စည္းရုံးေနၾကတဲ့။
ေရြးေကာက္ပြဲ
တုိင္ ဘယ္လိုႏိုင္ငံသားေကာင္းAျဖစ္ ပါ၀င္ဖို႔ A
ကို AသိAမွတ္ျပဳၾကဖို႔ စည္းရုံးေနၾကတဲ့သူေတြ
တြက္က်ေတာ့မလြယ္ဘူး။”
ကုိယ့္ေနရာေလး၊ ကိုယ့္ space ေလးAတြက္န႔ဲ
“ႏိုင္ငံသားေကာင္း”ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းဆုိ
Aာဏာရွင္မ်ဳိး ဆက္ကိုAသက္သြင္းတာဟာ ႏိုင္
တဲ့စကားလုံးကို
Aသုံးခ်။
space
ကိုရ
ငံသားေကာင္းဟုတ္ပါရဲ့လား။
ေAာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ Uီးတည္ခ်က္ေတြလြဲ
ႏိုင္ငံကို ဖ်က္ဆီးတဲ့AေနAထားမ်ဳိးျဖစ္ေန
ေပAုံးမယ္။ကိုယ္ကိုတုိင္ေထာင္ေတြAႀကိမ္ႀကိမ္
လားဆုိတာ
Aသိတရားရဖို႔
လိုAပ္ေနၿပီ
Aက်ခံ ထားတာေတာင္ space ကို နားမ
မ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္းေရ။
လည္ႏုိင္ေသးဘူးဆုိေတာ့။ ေမာင္ျမင့္နားလည္တ့ဲ

ပတ္သတ္၍ AယူAဆကြဲျပားမႈမ်ားရွိ၍ ေနသည္။ ႏုိင္ငံေရး
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

စာရင္

ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မယ္။

ေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ဆုိရင္ေရြးေကာက္ပြဲရက္ကို A

မွန္မွန္ယူသည္။

ေနတာထက္

ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ဳိးကို လုပ္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံသား

တကယ္တန္းႏုိင္ငံေရးမွာ
တာယုံၾကည္ခ်က္ခံယူခ်က္န႔ဲ မယ္ထင္ပါတယ္။
ျပည္သူလက္ခံရင္/ခ်စ္ရင္ space
က A

၆၊၁၀၊၂၀၁၀

Volume 1, No 17

Page 15

ေက်ာ္သူ
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏

ရုပ္ရွင္ဘက္တြင္

မင္းသားႀကီး လူလူခ်င္း စာနာစိတ္မရွိေသာ လုပ္ရပ္ပင္ ျဖစ္

Uီးေရႊဘ၊ တြံေတး သိန္းတန္တို႔ လက္ထက္က သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္သည္။
တည္းက မင္းသမီးAျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ခ့ဲသူ တစ္
Uီးလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ရုပ္ရွင္ေလာက
တြင္

ရုပ္ရွင္ဖလင္မ်ား

ျပတ္ေတာက္သြားသည့္

Aခ်ိန္တြင္ ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ား ေခတၱရုပ္ရွင္
Aႏုပညာေလာကႏွင့္

Aလွမ္းေ၀းခဲ့ၾကရသည္။

တဖန္ ဗီဒီယိုမ်ားေပၚကာစ Aခ်ိန္ကာလတြင္ ကၽြန္
ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ေဒၚတင္တင္လွ Aသက္ ေတာ္၏ ပထမUီးဆံုးေသာ ဗီဒီယိုဇာတ္ကား ျဖစ္
(၆၈) ႏွစ္သည္ ၂.၁၀.၂၀၁၀ (စေနေန႔) နံနက္ သည့္ စာေရးဆရာမ မေAးေလး ၀တၳဳျဖစ္ေသာ
(၆း၄၅) နာရီ Aခ်ိန္၌ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး “Uကၠာ”

Aမည္ရွိ

ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းတြင္

ကၽြန္

တြင္ ကြယ္လြန္Aနိစၥ ေရာက္ရွိခ့ဲပါသည္။ က်န္ရစ္ ေတာ္၏ မိခင္Aျဖစ္ ျပန္လည္၍ ရုပ္ရွင္ Aႏုပညာ
ေသာ ရုပ္ခႏၶာAား ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးမွ ေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔A
ေရေ၀းသုႆန္ AေAးခန္းသို႔ နာေရး ကူညီမႈ A ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေနာက္မွ ရုပ္ရွင္ေလာက A
သင္း (ရန္ကုန္)က သြားေရာက္သယ္ေဆာင္ ကူ တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ မင္းသား၊ မင္းသမီး
ညီ ေပးခဲ့ပါသည္။
(၁၁း၀၀)နာရီAခ်ိန္တြင္ ေရေ၀းသုႆန္၌ နာေရး
ကူညီမႈAသင္း(ရန္ကုန္)က

Aလွဴမီနီယမ္

မွန္

ေခါင္းျဖင့္ စ်ာပနAခမ္းAနား ျပင္ဆင္ ေပးကာ
Aသင္းသူ/သားမ်ား၊

နာေရးကူညီမႈAသင္း(ရန္

ကုန္)၀တ္Aဖြ႔ဲမွသံေ၀ဂလကၤာမ်ား ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္
Aမွ်ေပးေ၀ျခင္းတို႔ကိုကုသိုလ္ျဖစ္ေပးဆပ္ကူညီပံ့
ပိုး ေပးခဲ့ပါသည္။
ရုပ္ရွင္Aစည္းAရံုးမွ“နာေရးကူညီမႈ Aသင္း
သြားေရာက္ကူညီ

သရုပ္ေဆာင္မ်ား

Aေနျဖင့္

သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္း

မျပဳ

လုပ္ရန္” ဟူေသာ စာထုတ္ခ့ဲေသာ္လည္း Aႏု ပ
ညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဘဘUီးသုခမွ Aစျပဳ၍ ေဒြး၊
သုေမာင္၊ ေဂ်ာ္လီေဆြ၊ ညီဘြား၊ ထြန္းထြန္းႏိုင္၊
ေဇာ္၀မ္း၊ စႏၵာေAာင္သိန္း၊ ေA၀မ္းUီးလွမ်ိဳး၊ A
လွဖန္တီးရွင္မတ
ိ ္ကပ္ေAာင္ေAာင္(ေတာင္ႀကီး)
ႏွင့္ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံမ်ား၊ လူ ၾကမ္းသရုပ္ေဆာင္မ်ား၊
ဟာသသရုပ္ေဆာင္မ်ား၊

Aႏုပညာရွင္မ်ားတို႔၏

မိဘေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔၏နာေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း
နာေရးကူညီမႈAသင္း(ရန္ကုန္)က လုပ္ ေဆာင္
ေပးဆပ္လွ်က္ ရွိပါသည္။

ေန႔ ထိုရက္တြင္ ယင္းAႏုပညာ Aဖြ႔A
ဲ စည္းႀကီး
၏ Aမႈေဆာင္မ်ား၊ Uကၠဌမ်ား၊ Aတြင္းေရးမွဴး၊ A
ဖြ႔ဲ ၀င္မ်ားAားလံုးတို႔သည္ မည္မွ်Aေရးႀကီးသည့္
လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တစ္ေယာက္မက်န္ လုပ္ေဆာင္
ေနရပါသနည္း။
တလက္စတည္း ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္၊ Aဆို
ေတာ္ ေမဆြိ၏ ဖခင္၊ ထပ္ဆင့္Aကယ္ဒမီ ေဒၚျမင့္
ျမင့္ခင္ (Aန္တီေဘဘီ)၏ ခင္ပြန္း ဘ၀တစ္ပါးသို႔
ေျပာင္းလဲစU္ကလည္း

ျမင္

ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္၊ Aဆိုေတာ္ ေမဆြိ ျမန္မာ
မိခင္ျဖစ္သူ

ရုပ္ရွင္သရုပ္

ရင့္သရုပ္ေဆာင္ တစ္Uီးလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေဆာင္ ထပ္ဆင့္Aကယ္ဒမီ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ (Aန္
ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ရွင္Aစည္းAရံုးတို႔၏ ခိုင္းေစ တီေဘဘီ)
ခ်က္မ်ား

(ႏိုင္ငံေတာ္ကိစၥ)

ရပ္မ်ားကို

မက်န္းမာစU္

Aခ်ိန္က၄င္း

ႏိုင္ငံ

Aခ်ိန္ ေတာ္ Aခမ္းAနားမ်ား၊ ရန္ပံုေငြပြဲမ်ားတြင္ စင္

မေရြး မိမိ၏ Aလုပ္မAားလပ္သည့္ၾကားမွ မိမိ၏ ျမင့္ေပၚသို႔ Aတင္းAဓမၼ တက္ခိုင္း၍ “ေဟလား
Aႏု ပညာကို Aသံုးခ်ကာ ေပးဆပ္ေနသူ တစ္Uီး ေရ ေမာင္တို႔ …. ေဟလားေရ ေမာင္တို႔” စသည့္
လည္း ျဖစ္သည္။ Aေမ ေဒၚတင္တင္လွ ကဲ့သို႔ သီခ်င္းကို

ေမာပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ားၾကားမွ

မညွာ

ရုပ္ရွင္Aစည္းAရံုး၏ ခုိင္းေစခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔၏ စတမ္း သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖ ေပးခဲ့ရေသာ္လည္း ခင္ပြန္း
က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ Aိမ္တြင္းေရးကိစၥ A၀၀ ျဖစ္သူ၏ စ်ာပနAခမ္းAနားတြင္ေတာ့ ထိုခိုင္းေစ
တို႔ကို စြန္႔လႊတ္ကာ ေပးဆပ္ခ့ၾဲ ကေသာ Aႏုပ ခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား မေတြ႔ရွိခ့။ဲ
ညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခ့သ
ဲ ည္။ သို႔ေသာ္ ယခုက့ဲ
သို႔

ႏိုင္ငံေတာ္Aတြက္၄င္း၊

ရုပ္ရွင္Aစည္းAရံုး

Aတြက္၄င္း၊ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းAတြက္၄င္း မညီးမ
ညဴ

ေပးဆပ္ခ့ဲၾကေသာ

သရုပ္ေဆာင္မ်ား၏

ေနာက္ဆံုး Aခ်ိန္ျဖစ္ေသာ စ်ာပန Aခမ္းAနား
မ်ားတြင္ ထိုက့ဲသို႔ ခိုင္းေစခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ A
သင္းAဖြ႔၊ဲ Aမႈေဆာင္မ်ားေသာ္၄င္း၊ Aဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား
ေသာ္၄င္း၊ တစ္Uီးတစ္ေယာက္မွ် မေတြ႔ရွိခ့ရ
ဲ ျခင္း
သည္ သံေ၀ဂရဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ရုပ္ရွင္ Aစည္း
Aရံုး Aဖြ႔၀
ဲ င္တစ္Uီး ျဖစ္သည္ႏွင့္Aညီ ရုပ္ရွင္
လုပ္ငန္းAတြက္ေသာ္၄င္း၊

ရုပ္ရွင္Aစည္းAရံုး

ရံပံုေင ြပြဲမ်ားေသာ္လည္း မည္မွ်ပင္ေပးဆပ္ခ့ဲပါမူ

AသုဘAခမ္းAနားတြင္ ျမင္ေတြ႔ခ့ရ
ဲ ေသာ ျမင္ “သင္ သြားလိုရာသြားႏိုင္ၿပီ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ယခု A
ကြင္းမ်ားက ကၽြန္ေတာ္Aတြက္ သံေ၀ဂတရားမ်ား ခ်ိန္မွစ၍ ပတ္သက္ျခင္းမရွိေတာ့” ဟူေသာ ျပန္
Aေၾကာင္းမွာ - Aေမ ေဒၚတင္တင္လွသည္

ထိုနည္းAတိုင္းပင္

ေတြ႔ခ့ဲရသည္။

ခန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္၍ သရုပ္ေဆာင္ေပးခ့ဲရေသာ ၀ါ ျပည္တြင္ရွိစU္က၄င္း၊

ကၽြန္ေတာ္သည္ Aေမ ေဒၚတင္တင္လွ၏ ဤကမာၻေျမျပင္မွထြက္ခြာသြားရသည့္ Aခ်ိန္တြင္

ကို ထပ္မံ၍ ရရွိေစခဲ့သည္။

ပန္းျခင္းေလး

တစ္ခု၊ ပန္းေခြေလးတစ္ခုကိုမွ် မျမင္ေတြ႔ခ့ရ
ဲ ။ ထို

သစ္မ်ား၏ Aေဒၚ ဇာတ္၀င္ခန္း၊ Aေမ ဇာတ္၀င္

ယေန႔ ၄.၁၀.၂၀၁၀ (တနလၤာေန႔) နံနက္

(ရန္ကုန္)တြင္

၀မ္းနည္းေၾကကြဲရပါေၾကာင္း

တမ္းစာေလး တစ္ေစာင္ကိုသာ လူႀကံဳႏွင့္ ထည့္
ခိုင္းလုိက္ျခင္းသည္ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္ေသာ

Aႏုပညာရွင္မ်ားသည္ လူရယ္လို႔ လူ႔ေလာက
ႀကီးထဲေရာက္လာသည့္Aခ်ိန္မွစ၍ ေပးဆပ္မႈမ်ား
စြာ

ေလာကႀကီးAတြက္၊

လူသားမ်ားAတြက္၊

ႏိုင္ငံေတာ္Aတြက္ ေပးဆပ္မႈမ်ား ရွိခ့ဲေသာ္လည္း
ထိုသူတို႔၏ ေနာက္ဆံုးခရီး ကမာၻေျမႀကီးကို ႏႈတ္
ဆက္သည့္ Aခမ္းAနားတြင္ စည္ကား သိုက္
ၿမိဳက္စြာျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို တက္
ညီလက္ညီလာေရာက္ Aားေပးျပဳပါက က်န္ရစ္
သူ မိသာစုမ်ားAေနျဖင့္၄င္း၊ လာေရာက္ၾကေသာ
Eည့္ပရိတ္သတ္မ်ား Aတြက္၄င္း Aျမင္ တင့္
တယ္၍ မဂၤလာရွိေပမည္။
Aခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္

“ရုပ္ရွင္သည္

ျပည္သူ႔

Aတြက္၊ ရုပ္ရွင္Aစည္းAရံုးသည္ ရုပ္ရွင္ေလာက
သား မ်ားAတြက္” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကို
ထုတ္ေဖာ္ ေၾကြးေၾကာ္ခ့ဲသည့္ ရုပ္ရွင္Aစည္းAရံုး၊
ရုပ္ ရွင္လုပ္ငန္းမွ နာေရးကူညီမႈAသင္း (ရန္ကုန္)
သို႔

Aႏုပညာရွင္မ်ား ပတ္သက္ျခင္းမျပဳရ ဟူ

Page 16

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)
ႏိုင္ငံေက်ာ္ Aႏုပညာရွင္မ်ားကို ဗန္းျပ၍ ႀကံ့ဖံ႕ြ မဲဆြယ္

ေသာ စာမ်ားထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ A
သင္း

Aဖြ႔မ
ဲ ်ားAေနႏွင့္

လူလူခ်င္း

စာနာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
စိတ္ေမြးကာ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားထားေသာ ျဗဟၼ (ႀကံ့ဖံ႔ြ ပါတီ) မွ ပါဝင္ ယွU္ၿပိဳင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ေဇကမာၻ ဦးခင္
ေရႊ သည္ ၎၏ စည္း႐ံုးေရး ခရီးစU္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေက်ာ္ Aႏုပ
ညာရွင္မ်ားကို ေခၚ သြားေၾကာင္း သိရသည္။
၎၏ စည္း႐ံုးေရး ခရီးစU္တြင္ ႏိုငင
္ ံေက်ာ္Aႏုပညာ ရွင္မ်ားျဖစ္
ေသာ မင္းသားလြင္မိုး၊ မင္းသမီးနႏၵာလွိႈင္၊ ဟာသသ႐ုပ္ ေဆာင္ ဦး
မိုးဒီတို႔ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။
မင္းသား လြင္မုိးနဲ႕ Uီးခင္ေရႊႀကီးက ေဂါက္႐ိုက္ေဖာ္ ႐ိုက္ဖက္၊ မုိးဒီ
ႀကီးကေတာ့ Uီးခင္ေရႊတည္တ့ဲ ဘုရားပြဲေတြဆုိရင္ Aၿမဲ Aတူသြား
ေနက် တဲ့။ နႏၵာလႈိင္ကေတာ့ သူေခြ်းမျဖစ္လုိ႔ ေျပာစရာ မလုိပါဘူး။

Memory Stick မ်ား
My Computer

(ဒီေနရာ မွာေတာ့ ဒီေခြ်းမ ေတာ္ေတာ္ Aသံုးတည့္သြားၿပီ ေျပာရ

မေပၚတဲ့ျပႆနာ

မွာေပါ့)
Aဲဒီလုိ “ေဂါက္သီး ဒီပလုိေမစီ” နဲ႔ “ဘာသာေရး ဒီပလုိေမစီ” ဆက္
ဆံ ေရးေတြၾကားမွာ ဘုရားလည္းဖူးရင္း လိပ္Uလည္းတူးရင္း Aဲ ...
မဟုတ္ေပါင္ ပါတီစည္းရုံးေရးဆင္းရင္း Uီးခင္ေရႊႀကီးကေတာ့ ဟုတ္

စိုရ္ တရားေလးပါး (ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ေနတာ ပါပဲ။
Uပကၡာ) Aနက္မွ တစ္ပါးတည္းေသာ ကရုဏာ
Uီးခင္ေရႊက မင္သား၊ မင္းသမီး နာမည္ႀကီး သရုပ္ေဆာင္ေတြ A
တရားေလးကို လက္ကိုင္ျပဳ၍ မိမိတို႔ Aသင္း
သုံးခ်ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ Aာရုံကုိ ဆြဲေဆာင္ေနခ်ိန္၊ မႏၱေလး
Aဖြ႔A
ဲ ား စည္းလံုးညီညြတစ
္ ြာျဖင့္ Aုပ္ခ်ဳပ္ေစခ်င္
တုိင္း မလႈိင္ ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ႀကီး (၄) ႀက့ံဖံ႔ြ စည္းရုံးေရးမႉး တUီးက
ေတာ့သည္။ သို႔တည္း မဟုတ္ပါက မိမိတို႔၏ A
ေတာ့ “စည္းရုံးေရး မဆင္းဘူးလား” လုိ႔ ေမးမိတ့ဲ ရယက စာေရး
သင္းAဖြ႔ဲ Aမည္နာမျဖစ္ေသာ ရုပ္ရွင္Aစည္း
တေယာက္ကုိ ျပန္ေျဖ ပုံက ... “ဘာစည္းရုံးေရး ဆင္းစရာလုိလဲ၊
Aရံုးဟူေသာ Aမည္ကို ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီ ျဖစ္ပါ
လူတေယာက္ ပါးတခ်က္ ရုိက္ရင္ မဲဆယ္မဲ ထြက္တယ္” တဲ့။
ေၾကာင္း ေမတၱာ ကရုဏာ မုဒိတာ Uပကၡာထား၍
ေကာင္းလုိက္တ့ဲ လူထု စည္းရုံးေရး ပါပဲ။ ႏုိင္ငံေရး ဆက္လုပ္မယ့္
ကရုဏာေဒါေသာျဖင့္
ေျပာၾကား
လိုက္ရပါ
လူေတြ မွတ္သားၾကပါကုန္။
ေတာ့သည္။
Aဲဒီလို ထူးမျခားနားပဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲကြ်န္းမွာရွိတ့ဲ ဆယ္
Aေမ ေဒၚတင္တင္လွ၏ ရုပ္Aေလာင္းAား
Aိမ္မႉး၊ ရာAိမ္မႉး၊ ရယကေတြကေတာ့ လူထုကို “ႀကံ့ခုိင္ေရး ကုိ
AေAးခန္းမွ ထုတ္လာစU္ ခန္းမထဲ Aေရာက္
သာမဲေပးၾကပါ၊ ေနာက္တက္မယ့္ Aစုိးရလည္း ငါတုိ႔ပဲလုပ္မွာ” ဆို
ၾကည့္ရႈလိုက္ေသာAခါ Aေမ၏ ေAာက္ႏႈတ္
ၿပီး Aားရွိစရာ စကား ေတြန႔ဲ မဲဆြယ္ပါသတဲ့။ ဒီပုံAတုိင္းသာဆုိ
ခမ္းသည္ ေလာကႀကီးကို မေက်နပ္၍၄င္း၊ Aႏု
ျပည္သူေတြမွာ ဘယ္ပါတီက ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ဆိုတာ
ပညာ ေလာကႀကီးကို နာက်U္း၍၄င္း၊ ေ၀ဒနာကို
ေရြးခ်ိနရ
္ မယ့္ ပုံမေပၚပါဘူး။
ခံစားရ ၍၄င္း … စသည့္ နာက်U္း မႈမ်ား၊ ေၾကကြဲ
မႈမ်ား၊
မေက်နပ္မႈမ်ားေၾကာင့္လားေတာ့မသိ။ ပဲခူးတုိင္း သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္မွာကေတာ့ တမ်ိဳးတဖံုပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္

ယခုတေလာ
ေနၾကတဲ့

မၾကာခဏ
ျပႆနာ

Memory

Stick

drive

ေတြ

ႏွင့္

ႀကံဳ

တခုက
thumb

ကြန္ပ်ဴတာမွာ

တပ္လုိက္သည့္Aခါ My Computer မွာ မေပၚတဲ့ ျပႆနာပါ။

သိရသေလာက္

ေျဖရွင္းနည္း

မ်ားစြာ ရွိၾကပါသည္။
တခါတရံ USB port ရဲ႕ Power
ေၾကာင့္ လည္းျဖစ္ တတ္ပါတယ္။
တခါတရံ USB port ေျပာင္း

လုိက္ရုံန႔ဲ ရတတ္ၿပီး တခါတရံၾက
သြားျဖင့္ ျပတ္လုနီးပါး ကိုက္ထားေသာ ဒဏ္ရာ လူထြက္ေတြ တည္ေထာင္ထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီ
ေတာ့Daemon Tools ကို inတြင္ ေသြးစို႔ ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔လိုက္ရသည္။ ညြတ္ေရးပါတီ (တစည) ကုိ ပူပူေႏြးေႏြး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ
s t a l l
လုုပ္ထားရင္လည္း
ဤဒဏ္ရာ၏ တရားခံ Aေျဖကိုေတာ့ ကာယကံ ေထာင္ထားတဲ့ ႀကံ႕ဖြံ႕က Aႏုိင္Aထက္လုပ္လုိ႔ တစညက တရား
ျဖစ္တတ္ပါ တယ္။
ရုံးမွာ Uီးတုိက္ေလွ်ာက္ ထားသတဲ။့ (စားမာန္ခုတ္တ့ဲ သေဘာမွာ ျပ
ရွင္မ်ားသာ သိ ပါလိမ့္မည္။
Daemon
တယ္) ဒါေတြကေတာ့ မွတ္သားဖြယ္ရာ ႀကံဖံ႔ြ ပါတီရဲ႕ ေခတ္သစ္ Aဲဒါဆုိရင္ေတာ့
မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ Aမ်ားျပည္သူတို႔Aား ထဲထဲ
Tools
ကို
Uninstall
မဲဆြယ္နည္းေတြပါပဲ။
၀င္၀င္ နာေရးကူညီမႈ၊ ေဆး၀ါးကူညီမႈ၊ ပညာဒါန
လုပ္ပစ္လိုက္ပါ၊ ၿပီးေတာ့ DT က
ေပးဆပ္မႈစသည့္ လူမႈေရးေကာင္းမႈတို႔ကုိ ေန႔စU္ မင္းသား လြင္မိုးက “က်ေနာ္က ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳၿပီး
install လုပ္တ့ဲ Aခါမွာ Driver
မပ်က္ Aခ်ိန္ျပည့္ ေပးဆပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ ရခဲ့ လိုက္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ Aန္ကယ္လ္ ဦးခင္ေရႊန႔ဲ ရင္ႏွီးတဲ့ A
တစ္ခုကို
သည္မွာ (၃) ႏွစ္ တိတိ ရွိခ့ၿဲ ပီ ျဖစ္ပါ၍ ကၽြန္ တြက္ Aေဖာ္လိုက္လာ ေပးတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္က ပထမဆံုး A
C:\Windows\System32\Drive
ေတာ္Aား Aႏုပညာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပိတ္ ႀကိမ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွႈ ေတြလုပ္ေနၿပီေလ။ ဒီေတာ့ ျပည္သူေတြ rs ေAာက္မွာ သြားထည့္တယ္၊
ပင္ခ့ဲေသာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လူပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားAား က ႏိုင္ငံေရး Aေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားလဲ ဆိုတာ ေလ့လာတဲ့ Driver ရဲ႕ နာမည္က sptd.sys
ေက်းဇူး Aထူးတင္ရွိကာ သာဓု ေခၚဆိုလိုက္ပါ သေဘာပါ။ လူတိုင္း က ႏိုင္ငံေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္ေလ”
ပါ၊ၿပီးေတာ့ စက္ကို Restart
သည္။
AခုAခ်ိန္မွာ လြင္မိုး ဆိုၿပီးလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေထာင္ခြင့္ရွိ လုပ္လိုက္ရင္ ရပါၿပီ။
တယ္။ ေနာင္ ၅ နွစ္ၾကာရင္ လြင္မိုးလည္း Aမတ္ျဖစ္ရင္ ျဖစ္လာ

ေက်ာ္သူ

ႏိုင္တာေပါ့ ေလ” ဟုေျပာသြားေၾကာင္းပါ။

Volume 1, No 17

Page 17

ဆင္ဖမ္းမယ္ က်ားဖမ္းမယ္ ဆုိတ႔ဲ သကၤန္းကၽြန္း

ၿပိဳင္ရင္လည္းႏိုင္ရမယ္ ရႈံးရင္လဲ ႏိုင္ရမယ္ဆိုတ့ဲ ႀကံဖံ႕ြ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕
ေျပာင္ေျမာက္တ့ဲ ဂုဏ္ပုဒ္ေတြ

ကိုယ္စားလွယ္

ၿပိဳင္ရင္လည္းႏိုင္ရမယ္ ရႈံးရင္လည္းႏိုင္ရမယ္ ဆုိတ႔ဲ ဟိန္းေဟာက္ ျခိမ္းေျခာက္
သံေတြန႔ဲ

ေရြြးေကာက္ပြဲကို

ေAာက္လမ္း

Aထက္လမ္း

ေဘးလမ္းAစုံစုံန႔ဲ

ဝင္ေရာက္Aေရြးခံမယ့္ နာမည္ဆုိးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားေနတဲ႔ ႀကံ႔ဖံ႕ြ ပါတီဟာ တစ္ခ်ိန္လုံး
မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ စာရင္းသြင္းၿပီး စစ္ကြ်န္ဇာတ္ သြင္းဖို႔
ၾကိဳးစား ေနပါတယ္ ။

2010 ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတ႔ဲ ၊ ေကာက္ေရြးပြဲႀကီး နီးလာတာနဲ႔

Aမ်ွ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ပါတီ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး ၊ ပါတီငယ္ေတြဟာ
မုိးUီးက်

ဖါးေတြလုိပဲ

Aလွ်ိဳလွ်ိဳ

ေပၚလာၿပီး

ဟန္ေရးတျပျပေလးကင္း တျပျပ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ NDF ( ေဆြ၊

ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ Uီးသုေဝ၊ တစည Uီးခင္ေမာင္ႀကီး
ဝင္ေရာက္ ေAးလြင္တုိ႔ ညီAစ္ကိုရဲ႕ ရွစ္ရွစ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ဆုိသူေတြဟာ
Aေရြးခံေစၿပီး ၾကပ္ၾကပ္တည္းတည္း ျဖစ္မယ္လုိထင္ရတဲ႔ ျမိဳ႔နယ္ေတြမွာေတာ့ သူ ခါးေတာင္းေျမွာင္ေAာင္က်ိဳက္ၿပီး
လက္သီး
လက္ေမာင္းေတြ
Aရေခ်ာင္မယ္႔

ျမိဳ႔နယ္ေတြမွာ

ေဘာင္းဘီခၽြတ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကို

ညိမ္း)

တုိ႔န႔ဲ စီးပြားဖက္ ပုလင္းတူဗူးဆုိ႔ေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ မိုက္ေဖၚဆုိးဖက္ေတြ ႀကံ႔ဖံြ တန္းေနၾကတာကို၊ စီစစ္ေရးခြင္႔ျပဳ ဂ်ာနယ္တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ေတြ႔လာရ

ျမိဳ႔နယ္ ခရုိင္ တုိင္း စည္းေကာ္မတီဝင္ေတြကို ဝင္ေရာက္Aေရြးခံေစခဲ့ပါတယ္။

ပါတယ္။

တစ္ေလာက ပခုကၠၿမိဳ႕Aတြက္ ဝင္ေရာက္Aေရြးခံမယ္႔ ႀကံ႕ဖြ႔ံကိုယ္စားလွယ္ ဒီၾကားထဲမွာ
NDF
ေဆြညိမ္းတုိ႔
လုပ္ပုံကေတာ့
မျပဳံးပဲ
ေလာင္း တစ္Uိးဟာ ၂၀၀၇ ေရြဝါေရာင္ သံဃာလႈပ္ရွားမူမွာ သံဃာေတာ္ေတြ ကို ဝါးလုံးကဲြးရယ္ရ တယ္ ဆုိသလုိ ျဖစ္ခ႔ပ
ဲ ါတယ္။ Aျဖစ္ကဒီလုိပါ။
ရုိက္ႏွက္ေစာ္ကားခဲ႔သူ ျဖစ္ေနတာေၾကာင္႔ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလူထုက Aဲဒီ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ဖုိ႔ ရံပုံ ေငြ မရွိပါ ။ ေပးၾကပါ၊ကမ္းၾကပါ၊ သနားၾက

ၾကံ႕ဖြံ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မွီ ကတည္းက ပညာေပး ပါလုိ႔ တစာစာငိုျပေနေပမယ့္ NDF ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
လုိက္တ႔A
ဲ တြက္ ႀကံ႔ဖ႔ံြပါတီလည္း ေတာ္ေတာ္Aၾကပ္ရုိက္သြားတယ္လုိ႔ ၾကားရပါ ပါတီစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား ေတြ႕ဆုံ ပြဲကို ၊ I.B.C ေခၚႏိုင္ငံတကာ
တယ္။
စီးပြားေရး စင္တာမွာ ခမ္းခမ္းနားနားႀကီး လုပ္ျပခဲ႔ ပါတယ္။

Aခုလည္းၾကံ႕ဖြံ႔ပါတိရဲ႕ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား ဒါေတာင္ Trader တို႔ ဆီဒုိးနားတုိ႔က ခမ္းမေတြ မAားလုိ႔ Aဲဒီ မွာ
ဲ ါ
လွယ္ေလာင္းAျဖစ္ လွ်ာထားသူ Uီးခင္ေဝဆုိသူဟာ Aဲဒီ ပခုကၠဴ ကိုယ္စား လွယ္ မလုပ္ျဖစ္တာလုိ႔ NDF ရဲ႕ CEC တစ္ေယာက္က ၾကြား လုံးထုတ္ခ႔ပ

လုိပဲ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆန္႔က်င္မူကို ခံေနရျပန္ပါၿပီ။ သူဟာသကၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္ ေသးတယ္။AဒီAခ်ိန္မွာ သကၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လြတ္ေတာ္
ၾကံ႕ဖြံ႔Aတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ယူထားသူျဖစ္ၿပးီ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (ေကာ႔ကရိတ္) Uိးသိန္းညြန္႔ တစ္စခန္း

သံဃာေတာ္ေတြန႔ဲ ျပည္သူလူထုAေပၚမွာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားရမ္းကား ထလာ ပါေတာ့တယ္။ မၾကာမီက မီဒီတစ္ခုန႔ဲ Aင္တာဗ်ဴးသူAေနနဲ႔
ေဆြးေႏြးေရး ေၾကေAးေရး ကိစၥကင္းရွင္းေၾကာင္း ဘယ္သူဆီကမွ
ခဲ႔သူျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ Aေရးေတာ္ပုံတုန္းက ေရႊတိဂုံဘုရား Aေရွ႕မုတ္မွာ သံဃာ
ေတာ္မ်ား လွည့္လည္ေမတၱာသုတ္ရြတ္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ၿပီး ျဖိဳခြဲဖုိ႔ႀကဳိးစားစU္ သူ႔ဆ

မယူ

ခဲ႔ေၾကာင္း

ေရြးေကာက္ပြဲးၿပီရင္

ေငြစာရင္းနဲ႔ပါတ္သက္လုိ႔

ဖြင္႔ခ်မယ္လုိ႔ စိမ္ေခၚလုိက္တာပါပဲ ။

ဲ တြက္ NDF ပါတီAတြင္းမွာ
ေနာက္ဆုတ္ Uိးသိန္းညြန္႔ Aဲသလုိ စိမ္ေခၚလုိက္တ႔A
ေတာ္

တာ္

်က္
ျပဴးမ်က္ပဴးျဖစ္
သြားၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ထြက္ေျပးသြားသူျဖစ္ေၾကာင္း သကၤန္းကၽြန္းျမိဳ႔နယ္ ျပည္သူလူထုက Aတြင္းသိ A
တကယ္ေတာ႔ေစာေစာကေျပာခဲ႔သလုိရံပုံေငြမရွိပါဘူး။Aလြန္ဆင္းရဲ
စင္းသိ ေျပာဆုိေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။
ပါ တယ္လုိ႔ ေဆြညိမ္းတုိ႔က ျပည္သူလူထုေရွ႕မွာ ( မိေက်ာင္း
ရာ

သံဃာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကျမင္လုိ႔

ဟန္႔တားလုိက္တ႔A
ဲ တြက္

ပါတီဖ်က္သိမ္းမႈ စစ္Aစိုးရကို ေဒၚစု တရားစဲြ

မ်က္ရည္က်ျပ) ငိုျပေနၾကေပမယ့္ ေနာက္ကြယ္မွာေတာ့ ႏိုင္င္ငံျခား
NGO တစ္ခု ဆီက ေဒၚလာႏွစ္သိန္းရခဲတ
႔ ာ ျပည္တြင္းကလည္း

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD ပါတီAတြက္ ကိုယ္စားျပဳၿပီး ျမန္မာစစ္Aစိုးရကို ေဇကမာၻUီးခင္ေရႊ ဆီက ေငြေတြ သိန္းရာေထာင္ခ်ီ ရေနတယ္ဆုိတ့ဲ
စြဲဆိုထားတဲ့ AမႈAတြက္ တရားမ Aေထြေထြ ေလွ်ာက္လႊာကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္ သတင္းေတြဟာႏိုင္ငံေရးAသုိင္းAဝုိင္းၾကားမွာနားမဆန္႔ေAာင္ၾက

လက္ခံထားလိုက္ၿပီး ားေနရပါတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ဒါ့Aျပင္ႀကံဖံ႕ြ ဆီကလဲAကူAညီေတြ
မနက္ျဖန္မွာ တခါ ျပန္ခ်ိန္းထားတယ္လို႔ ဒီAမႈကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေရွ႕ေန ယူတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ Uီးသိန္းညႊန္႔ကေတာ့ သူတို႔ေလာက္ မရပဲ
ဒီကိစၥမွာ NDF ေဆြညိမ္းတုိ႔ လည္း သိုသုိသိပ္သိပ္ လုပ္မေနတတ္
Uီးဉာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။
ခမ္းခမ္းနားနားေတြ ဟိတ္ၾကီး ဟန္ႀကီးေတြ ထုတ္ျပေနေတာ့
ဒီAမႈကို Eၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔က စတင္ တရားစြဲဆိုခ့တ
ဲ ာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း တရား
(သူခုိးေရႊရ တျပျပ) ဆုိသလုိ မေျပးေသာ္ ကန္ရာကလည္း
႐ံုးခ်ဳပ္က ေမလ ၅ ရက္ေန႔မွာ ေလွ်ာက္လႊာကို လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့တာပါ။
ရွိလာခဲ႔ၿပီလုိ ဆုိပါတယ္။
Aခုတခါ လည္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ဒီAမႈကုိ လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံဘဲ
ပယ္ခ်ခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ Uပေဒေၾကာင္းAရ Aမႈကို ဆံုးခန္းတိုင္ ဆက္လက္ NDF ရဲ႕ ရံပုံေငြကိစၥကို ေဒါက္တာသန္းညိမ္းနဲ႔ Uီးခင္ေမာင္ေဆြ တုိ႔
ရန္ကုန္ကို ဒီကေန႔

တင္တ့A
ဲ ခါ

႐ံုးက ေလွ်ာက္လႊာကုိ

္ ီးကကိုင္ထားျပီး ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝပုံကလည္း မညီမ်ွေတာ႔
လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က ၫႊန္ၾကားထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ႏွစU
သကၤန္းကၽြန္းUိးသိန္းညြန္႔ကနဂါးမွန္းသိေAာင္Aေမာက္ေထာင္ျပ
Uီးဉာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။
ဒါေပမဲ့

ႏုိင္ငံေရးပါတီAျဖစ္

ဆက္လက္

မွတ္ပံုမတင္တ့ဲ

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို

ရပ္တည္ခြင့္ မရွိေတာ့တ့A
ဲ ေၾကာင္း Uပေဒ ထုတ္ျပန္ထားသလို ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ကလည္း NLD ပါတီဟာ တရား၀င္ ရပ္တည္ခြင့္ မရွိေတာ့တ့A
ဲ ေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္တာေတြဟာ Uပေဒေၾကာင္းAရ လြဲေနတယ္လို႔လည္း Uီးဉာဏ္၀င္းက
ေထာက္ျပပါတယ္။

လုိက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ႏိုင္ငံေရး Aကဲခတ္ေတြက သုံးသပ္ၾကပါတယ္
။ေဟာ Aခုေတာ့ NDF ေဆြညိမ္းတုိ႔က ေဝစုလည္း ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္
ကေလးေပးလုိက္ေရာဆင္ဖမ္းမယ္က်ားဖမ္းမယ္ဆုိတ့စ
ဲ ိမ္ေခၚသူUီး
သိနး္ ညြန္႔တစ္ေယာက္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ေငြစာရင္းဘယ္လုိရွင္းၿပီး

ဘယ္လုိဖြင့္ခ်မလဲဆုိတာ(ဓါတ္သိေနတဲ့)သကၤန္းကၽြန္းျမိဳ႔နယ္က လူ
ထုကကေတာ႔ေစာင့္ၾကည္႔နားစြင္႔ေနၾကတယ္လုိ႔ၾကားသိရပါတယ္ ။

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီ မထြန္းကားႏုိင္ဟု ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတြင္ ေဆြးေႏြး

Page 18

ေျပာသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ Aင္ဒိုနီးရွား သံAမတ္ႀကီး H.E.

Eရာဝတီ Tuesday, October 05, 2010

Mr. Mohammad Hatta က “Aင္ဒိုနီးရွားမွာ ဆူ

ဟာတို ေခတ္လြန္က စၿပီး ျပည္သူန႔ဲ တိုင္းျပည္
ေကာင္းစားေရးကို

လုိလားတဲ့

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ

လက္တြဲၿပီး Aလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ လြတ္လပ္ေရး
ေပးသင့္တ့ဲ Aေရွ႕တီေမာလိုႏိုင္ငံမ်ိဳးကို လြတ္လပ္
ေရး ေပးလိုက္တယ္၊ Aာေခ်းကို ကိုယ္ပိုင္ Aုပ္
ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးတယ္၊ သူတို႔ကလည္း ခြဲထြက္မသြား
ဘူး” ဟု ဒီမိုကေရစီ စနစ္Aေျခခိုင္ေAာင္ လုပ္ခ့ဲ
ပံုကို ၎က ရွင္းျပသည္။
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ခမာနီ Aေရးခင္းမွ Aသက္
ရွင္ က်န္ရစ္သူ Mr. Youk Chang က သူ၏ ႏိုင္ငံ ၌
၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢမွ ေက်ာေထာက္
ေနာက္ခံျပဳၿပီး
ေ၀ဖန္
ေရြးေကာက္ပြဲမွ တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရ သံုးသပ္ၾကသည္။

က်င္းပသည့္

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ျပည္ပAေျခစိုက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ ေတာ္ဝင္
ပါတီ

(Royalist

Party)

က

Aႏိုင္ရခဲ့ေၾကာင္း

ေျပာဆိုသည္။
စီ ထြန္းကားရန္ AလားAလာ မျမင္ေၾကာင္း ဘန္ ေဒါက္တာဇာနည္က Aင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆူဟာ
ဲ တြက္ ႏိုင္ငံတကာ A
ေကာက္ၿမိဳ႕ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္တြင္ တို Aာဏာရွင္ေခတ္ ေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၌ “လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြA
ယေန႔က်င္းပသည့္ Aေရွ႕ေတာင္ AာရွAတြင္းမွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးစU္က စစ္တပ္ သိုင္းAဝန္းက Aေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံ

ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း Aမည္ရွိ ေဆြးေႏြးပြဲ သည္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရယူခ့ေ
ဲ ၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္း ေလာက္ Aသံုးျပဳၿပီးတဲ့ AခုAခ်ိန္မွာေတာ့ ကုလ
ေရြးေကာက္ပြဲ
ရလဒ္ကို
ဆန္႔
မွတဆင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေျပာဆို တြင္ Aင္ဒိုနီးရွား စစ္တပ္Aရာရွိမ်ားသည္ လႊတ္ သမဂၢက
လိုက္ ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲလာ ပရိသတ္မ်ားက ၎တို႔၏ တုိင္း

ေတာ္ Aတြင္း၌ မတရားAႏိုင္က်င့္မႈ၊ စီးပြားေရး က်င္ေပမယ့္လည္း Aရႈံးသမားေတြကို Aစိုးရဖြ႔ဲဖို႔
လက္၀ါးႀကီးAုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ Aခြင့္Aေရး ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ” ဟု Mr. Youk Chang က ေျပာဆို

ျပည္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးေသာ Aေတြ႔A မရရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

သည္။

ႀကံဳမ်ားကို Aေျခခံကာ ေဆြးေႏြးသြားၾကျခင္း ျဖစ္ ယင္းကဲ့သို႔ မရရွိေတာ့ျခင္းမွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ Aေရွ႕ေတာင္AာရွAတြင္း ဒီမိုကေရစီ၏ ေရွ႕
သည္။
တုိင္းျပည္ကို ေကာင္းစားေစလိုေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဆာင္ႏိုင္ငံဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္
လည္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က Aာဏာသိမ္းၿပီး
တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္ မ်ား လက္တြဲကာ Aာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္
ႏိုင္ငံကို ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ပညာတတ္မ်ား၊ ေတာ္
လြတ္ေျမာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းAဖြ႔ဲ (Free Burma တိုက္ထုတ္ျခင္း၊ ကမာၻ႔စီးပြားေရးပ်က္ကပ္က Aင္
ဝင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္သည့္ လက္ရွိ AစိုးရAဖြ႔ဲ
Coalition) ကို စတင္ တည္ေထာင္ၿပီး လန္ဒန္ ဒိုနီးရွား စီးပြားေရးကို ဗုန္းဗုန္းလဲ ေစခဲ့ျခင္း တို႔
သည္ ယခုAခ်ိန္တြင္ ရွပ္နီမ်ား ကဲ့သို႔ Aတိုက္
တကၠသိုလ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸႏွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
Aခံပါတီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစံုတရာကို ခြင့္ျပဳ
ရာ သုေတသီ ပညာရွင္ Aျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း Aတိုက္AခံAင္Aားစုမ်ား၊
ရန္ ေၾကာက္ရံ႕ြ ေနၾကၿပီး ထိုမွတဆင့္ Aရာ
ေဒါက္တာ ဇာနည္၊ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံ မွတ္တမ္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ စစ္တပ္Aတြင္းမွ တိုင္းျပည္
Aားလံုး ဆံုးရႈံးမည္ကိုပါေၾကာက္ရံ႕ြ ေနၾကသည္ဟု
ဌာနမွ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ Mr. Youk Chang၊ ခ်ဴ လာ ေကာင္းစား ေစခ်င္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား လက္တြဲ
ခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္မွ Dr. Thitinan
ေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္မွ Dr. Thitinan Pong- ၿပီး Aာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္မွသာ တိုင္းျပည္
Pongsudhirak က ေျပာဆိုသည္။
sudhirak ႏွင့္ Aင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ သံAမတ္ ႀကီး
ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္လာမည္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္း
၎က ထိုင္းႏိုင္ငံသားတUီးသည္ တျခားတUီးကို
H.E. Mr. Mohammad Hatta တို႔ ျဖစ္ၾက သည္။
ကားလာမည္ဟု ေဒါက္တာဇာနည္က ဆိုသည္။

တရားစြဲဆိုခြင့္ရွိၿပီး ေတာ္ဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားAား မည္
ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ Aေရွ႕ေတာင္AာရွAတြင္း ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္
သို႔မွ် ေျပာဆိုခြင့္ မရွိသည္မွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္
ရွိ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕သည္ စစ္Aာဏာရွင္ လက္ေAာက္ လက္ Aသက္သြင္းရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္မည့္ ႏို
ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မရွိျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ဆုတ္
၌ ၾကာရွည္စြာ Aုပ္ခ်ဳပ္ခံခ့ရ
ဲ ေၾကာင္း၊ ထိုင္း၊ က ၀င္ဘာလ
ေရြးေကာက္ပြဲမွ
မည္သည့္
ယုတ္လာေစျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
ေမာၻဒီးယား။ Aင္ဒိုနီးရွား စသည့္ႏိုင္ငံ တုိ႔သည္ ေကာင္းက်ိဳး ရလဒ္ကိုမွ် ရလာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း
လည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံက့ဲသို႔

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ၎က Eရာ ၀တီသို႔ေျပာသည္။
Aုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေAာက္တြင္ ေနထိုင္ခ့ဲဖူးေသာ Aေတြ႔
“ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္လက္ထက္တုန္းက က်ေနာ္တို႔ကို
Aႀကံဳမ်ား ရွိခ့ဖ
ဲ ူးေၾကာင္း၊ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရ
AတုAေယာင္ လြတ္လပ္ေရး ေပးခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါ
စီ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၾကျခင္း၊ ကူးေျပာင္းရန္ ႀကိဳး
ကို စကားလံုးလွလွန႔ဲ ေရႊရည္စိမ္ လြတ္လပ္ေရးလို႔
စားခဲ့ၾကျခင္းမ်ားကို စံထားကာ မၾကာမီ ျပဳလုပ္
တင္စားေျပာဆိုခ့ၾဲ ကတယ္။ နAဖက လုပ္ေပးမယ့္
ေတာ့မည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြA
ဲ ေပၚတြင္
ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ေရႊရည္မေျပာနဲ႔ ေၾကးရည္
ေတာင္ မစိမ္ထားဘူး” ဟု ေဒါက္တာ ဇာနည္က

ထိုင္း တပ္မေတာ္၏ စစ္Uီးစီးခ်ဳပ္ Aသစ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္

ႀကီး Prayuth ၏ ထိုင္း တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံ
ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လိုစိတ္ မရွိေသာ္လည္း လိုAပ္
လာပါက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရမည္ ဆိုသည့္ A
မိန္႔ကိုလည္း ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ Dr. Thitinan
Pongsudhirak က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသြားသည္။

Volume 1, No 17

Page 19
ေရြဝါေ၇ာင္

ေတာ္လွန္ေရး

ျမန္မာနိဳင္ငံလုံးဆုိင္ရာ

(၃)ႏွစ္ျပည္႔ေျမာက္

သံဃာတပ္ေပါင္းစုAဖြ႔ႀဲ ကီး

(abma

Aထိမ္းAမွတ္Aျဖစ္
ေရဒီယုိ

)

ကမ္ပိန္း

ျပဳလုပ္ခ႔ပ
ဲ ါတယ္၊သံဃာ တပ္ေပါင္းစုAဖြ႔ၾဲ ကီးရဲ႔ ယခုလုိ ေရဒီယုိကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္ခ႔ျဲ ခင္းဟာ
ယခုတစ္ၾကိမ္သာမဟုတ္ဘဲ

AခါAခြင္႔ၾကဳံတုိင္း

မၾကာခန

ျပဳလုပ္ေလ႕ရွိ

AစU္Aလာေကာင္း၊တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔လုိ( i . t )ေခတ္ၾကီးမွာျမန္မာျပည္တစ္နံ႕တလ်ား
ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မက်န္

နAဖ

စစ္Aာနာရွင္တုိ႔ရဲ႕လိမ္ညာေကာက္က်စ္မူ၊ရက္စက္

ယုတ္မာမူန႔လ
ဲ ူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မူ
ကန္ကန္သိရွိနားလည္နိဳင္ဖုိ႔

ေက်းလက္မွသည္

လူAခြင္႔Aေရး

ခ်ိဳးေဖါက္မႈ

Aတြက္သတင္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္

ေပါင္းစုံကိုမွန္မွန္
မ်ိဳးစု့ံလုိAပ္ပါတယ္။

Aဲဒီသတင္းဆက္သြယ္မူေတြ Aားလုံးထဲက(Aနည္းဆုံး) ေရဒီယုိ နားေထာင္ျပီး
သတင္းမွန္ သတင္းေကာင္းေတြ ၾကားရဖုိ႔Aတြက္(abma) Aဖြ႔ၾဲ ကိးကရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ၊
နဲ႔ဒီကမ္ပိန္ကိုျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္၊ တစ္နဳိ င္ငံလုံး Aတုိင္းAတာAရ ကမ္ပိန္း လုပ္တ႔ဲ
ေရဒီယုိAေရAတြက္ဟာ နည္းေပမယ္႔လုိ႔ Aမွန္တကယ္ သိခ်င္ နားေထာင္ခ်င္ စိတ္ပါ
ဝင္စားသူေတြလက္ထဲကို ေရာက္ရွိသြားဖုိ႔ရည္ရြယ္တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။
ကမ္ပိန္ ေရဒီယုိ (၃၀၀)ကို ၂၆

၂၀၁၀ေန႔Aျပင္ ေနာက္ေန႔မ်ားမွာလည္း

ဆက္တုိက္ (လုံျခံဳေရး နဲ႔လ်ွိ႕ဝွက္ေရးAရ) ျဖန္ခ်ီခ႔ပ
ဲ ါတယ္ ဒီကမ္ပိန္းနဲ႔ ပါတ္သက္လုိ႔
UီးဇU္းတုိ႔ ဒီ ေရးဒီယုိေတြ ရလုိက္တာ UီးဇU္းတုိ႔Aတြက္တင္မကဘူး AနီAနားကဒကာ
ဒကာမေတြAတြက္ပါ Aက်ဳိးရ်ိတယ္ ေနာက္လည္း ဒီထက္ထိေရာက္တ႔ဲ ကမ္ပိန္းေတြ
လုပ္ဖုိလုိAပ္ပါတယ္
ညစ္ပတ္မႈေတြ

ေရြးေကာက္ပြဲးကနီးလာျပီေလ

ပိုျပီးသိရဖုိ႔လုိတယ္မဟုပ္လား

ဒီေကာင္ေတြရ႔႕ဲ
ဟု

လိမ္ညာမူေတြ

ေညာင္တုန္းေက်ာင္းတုိက္မွ

UီးဇU္းငယ္တစ္ပါးက မိန္႔ၾကားပါတယ္ ။
(abma)
ပြဲးAားဆန္႔က်င္

Aဖြ႔ၾဲ ကီးရဲ႔

ဒီေရဒီယုိကမ္ပိန္း

သပိတ္ေမွာက္ေရး

၂၀၀၈

နဲ႔Aတူ

ဖြ႔ဲဆီးပုံAေျခခံ

၂၀၁၀
Uပေဒကို

ေရြးေကာက္
ဆန္႔က်င္

ဖ်က္သိမ္းေရး စစ္Aာဏာရွင္ AစိုးရAား တုိက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ဒီမုိကေရ Aစိုးရ ထူေထာင္ေရး
စတဲ႔

ေၾကြးေက်ာ္သံပါ

ၾကားသိရပါတယ္ ။ .။ ။

ေၾကညာခ်က္ကိုပါ

ထည္႕သြင္း

ျဖန္႔ေဝထားေၾကာင္း

Page 20

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ႕ႀကီး၏ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး သံုးႏွစ္ျပည့္ Aထိမ္းAမွတ္ ေရဒီယိုကမ္ပိန္း

Volume 1, No 17
ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး သံုးႏွစ္ျပည့္ Aထိမ္းAမွတ္ Aခမ္းAနား (ႏုိ႔ဖုိး)

Page 21

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး သံုးႏွစ္ျပည့္ Aထိမ္းAမွတ္ Aခမ္းAနား (Aုန္းျပန္႕)

Volume 1, No 17

Page 23

ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ Aန္
Aယ္လ္ဒီက ၎တုိ႔ပါတီ ဆက္လက္၍ တရားဝင္
ရပ္တည္ႏုိင္ေရးAတြက္

စစ္Aစုိးရကုိ

ဒုတိယ

Aႀကိမ္ တရားစြဲဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

(Aန္Aယ္လ္ဒီ) ပါတီကို စစ္Aစိုးရက ပယ္ဖ်က္
ပါတီဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္

ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီAေထြေထြAတြင္းေရးမႉး
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ္AစိုးရAား တရား
စြဲဆိုရန္ ယမန္ေန႔၌ ဗဟိုတရား႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ Aမႈ
တင္ျပေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို

တရား႐ုံးခ်ဳပ္က

ယေန႔ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနႀကီး
Uီးဉာဏ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

Aန္Aယ္လ္ဒီAပါAဝင္

ႏုိင္ငံေရးပါတီ

ပါတီကုိ တရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္
ဘာ (၁၄) ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။ေရွ႕ေနႀကီး
Uီးဉာဏ္၀င္းက

“၁၉၇၄

Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

Uပေဒပုဒ္မ (၁၄) ရဲ႕ ပုဒ္မခြဲ (က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ) ထဲမွာ
ဘယ္Aဖြဲ႕Aစည္း၊ ပုဂၢဳိလ္မဆုိ ယခင္ ရရွိၿပီးသား
Aခြင့္Aေရး၊ Aက်ဳိးခံစားခြင့္ေတြကုိ ေနာက္Uပ
ေဒမ်ားေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈ မျဖစ္ေစရ၊ မထိ

တင္ခြင့္ေတာ့ ဒီေန႔ ေပးလုိက္ၿပီ။ က်န္တ့A
ဲ ပုိင္းက
တရား႐ုံးက ေသာၾကာေန႔တုိင္း ထုတ္ျပန္တ့ဲ Aမႈ
က်ေနာ္တုိ႔

သြားၾကည့္ၿပီး

ဘယ္ေန႔

ၾကားနာမလဲဆုိတာ ထပ္ၿပီး သိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”
ဟု Uီးဉာဏ္၀င္းက ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာသည္။
Aန္Aယ္လ္ဒီကုိ

ကုိယ္စားျပဳ၍

ေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္

ပါတီ၏

သက္ေရာက္မႈ မရွိေစခ်င္ရင္ UပေဒAရ ျပ႒ာန္းၿပီး
ေဖာ္ျပရမယ္ေပါ့။ လက္ရွိ Uပေဒထဲမွာက Aဲဒီလုိ
ေဖာ္ျပထားတာ

မရွိေသးေတာ့

Aန္Aယ္လ္ဒီ

ေဒၚ သည္။

ေဒႏွင့္ဆုိင္ေသာ ပုဒ္မ (၄၅) ႏွင့္ ပုဒ္မ (၅၄)
စြဲခ်က္တုိ႔ျဖင့္ တရားမ Aေထြေထြေလွ်ာက္လႊာကုိ
၎၏ ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္ေသာ Uီးၾကည္ဝင္း၊ Uီးဉာဏ္

ဟိန္းခိုင္ထြန္း၊

၊စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန ့က

Eရာ၀တီ တိုင္း လပြတၱာ ၿမိဳ ့မွာ စက္ေလွ တစ္စီး
ေရြးျမစ္၀ ထဲမွာ နစ္ျမဳပ္မႈ ေၾကာင့္ ဆရာမ ႏွစ္Uီး
AပါA၀င္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား ေလးဆယ္
ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့သည္။စက္ေလွနစ္ျမဳပ္ရ ျခင္းမွာ
စက္ေလွေပၚတြင္ ခံႏိုင္ရည္ ၀န္ထက္ ပိုမို တင္
ေဆာင္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟု သိရသည္။
မူလကလူAေယာက္၁၀၀ေက်ာ္တင္တင္ေဆာင္
ႏိုင္သည့္ စက္ေလွ ႏွင့္ ပလူဆိပ္ ရြာမွ ေက်ာင္း
သားမ်ား ကို ေခၚယူၿပီး ျပင္စလူ မွ ထြက္ခြာရန္
စီစU္ ထားေသာ္လည္း လပြတၱာ ၾကံ့ဖြတ္က ေရြး

Aေထြ

စစ္AစုိးရAား ပါတီ၏ သီးျခားသက္သာခြင့္ Uပ

ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္တုိ႔က

AဲဒီUပေဒAတုိင္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္

Aေပၚ Aက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိဘူး” ဟု ေျပာ

ေထြAတြင္းေရးမႉးAေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးကာ

၀င္းႏွင့္

ေက်ာင္းသား ၄၀ ေက်ာ္ေသဆံုး

(၁၀)

“ဒီAမႈAတြက္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က မွတ္ပုံ ခုိက္ေစရဆုိတာ ျပ႒ာန္းထားတယ္။

စာရင္းမွာ

မဲဆြယ္ရန္ စက္ေလွ ေခ်ာဆြဲမႈ ေၾကာင့္

ပါတီဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း Uပေဒသစ္Aရ

Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္
လိုက္သည့္Aတြက္

လပြတၱာတြင္ ၾကံ့ဖံြ ့က ေရြးေကာက္ပြဲ

Aန္Aယ္လ္ဒီသည္ ၎တုိ႔ပါတီ၏ တ

ေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ ရန္ Aတြက္ စက္ေလွ ႏွစ္စီး

ရားဝင္ ရပ္တည္မႈAေပၚ ပယ္ဖ်က္ျခင္းဆုိင္ရာ Uပ

ကို ေခ်ာဆြဲထားေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား

ေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္Aစုိးရကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ Eၿပီလ

ကသမ၀ါယမဖက္စပ္စက္ေလွႏွင့္လိုက္ပါခဲ့ရ

(၂၉) ရက္က ပထမAႀကိမ္ တရားစြဲဆုိခ့ရ
ဲ ာ ၎

သည္ ဟု လပြတၱာ ၿမိဳ ့မွ NGO ၀န္ထမ္း တစ္းUီး

တုိ႔၏

က Freedom News Group သို ့ေျပာသည္။

ေလွ်ာက္လႊာကုိ

ရန္ကုန္တုိငး္

တရား႐ုံး

ကုိယ္စားသြား

ေရာက္၍ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ပဲခူးတြင္ စစ္တပ္က Aျပစ္မ့ဲ လူငယ္ေတြ လုပ္ေတာ့ ရြာလူႀကီးေတြက တားေသးတယ္။

Uီးဉာဏ္၀င္းက “Aခု ေလွ်ာက္ထားတဲ့

Aခ်က္ထဲမွာ ပထမAႀကိမ္ထက္ ထူးျခားတာက ကုိ ပစ္သတ္ၿပီးေနာက္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ဆားလင္းႀကီး
ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ားတက္ေက်း ရြာAုပ္စု ရဲစခန္းမႉးက

Aဓိက Aစုိးရတရပ္ရပ္ကုိ Aမႈစြဲရင္ ႏုိ႕တစ္စာ
ပါရမယ္။ Aခု Aဲဒါေတြပါ ပူးတြဲၿပီး ေလွ်ာက္ထား

တာ ျဖစ္တယ္။ ၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက UပေဒAရ
မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့

Aန္Aယ္လ္ဒီ

စက္တင္ဘာ (၂၈) ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရႊၾကက္သြန္
ေက်းရြာသား

လူငယ္

(၁)

UီးAား

ေသနတ္ျဖင့္

ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္

Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ Aထန္ ရရိွကာ ေဆး႐ံုတင္ထားရသည္။
ေကာ္မရွင္က Aခုျပ႒ာန္းလုိက္တ့ဲ ထပ္မံၿပီး မွတ္
ပုံမတင္ရင္ AလုိAေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္တယ္ဆုိတ့ဲ

Uပေဒဟာ Aန္Aယ္ဒီAေပၚ

ဒဏ္ရာAျပင္း

ရဲစခန္းမႉး ေAာင္ႏိုင္ျမင့္သည္ တရားခံဖမ္း

ရန္ ေရႊၾကက္သြန္ ေက်းရြာသို႔ ၎၏ တပည့္ရဲသား (၂)
Uီးႏွင့္Aတူ ေရာက္ရိွလာၿပီး ရြာသားတUီးAား Aရင္

Aက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိဘူးဆုိတာ တ ဖမ္းဆီးကာ
ရားရင္ဆုိင္ဖုိ႕

Aေၾကာင္းမဲ့

ေလွ်ာက္ထားတာ

ျဖစ္ပါတယ္။

Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ တရားဝင္ ရပ္တည္ျခင္းAေပၚ ဒီလုိ
ပယ္ဖ်က္လုိက္တာဟာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ မညီ

ေက်းရြာAတြင္း၀င္လာစU္

ကိုေAာင္

ျမင့္သိန္း Aသက္ (၂၃) ႏွစ္Aား ေတြ႔ရိွၿပီး Aရက္မူးေန
သည့္

ရဲစခန္းမႉး

ေAာင္ႏိုင္ျမင့္က

ေသနတ္ျဖင့္

Aေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္လိုက္သည္ဟု ေသနတ္ပစ္ခံရသူ
၏ မိသားစုဝင္တUီးက ေျပာသည္။၎က “ရဲေတြက

ကိုေAာင္ျမင့္သိန္းကလည္း ဘာမွ မလုပ္မိ
ေၾကာင္း ေျပာတယ္။ Aဲဒီလိုတားတဲ့ၾကားကပဲ Aရက္မူး
ေနေတာ့ ေျပာတာ ဂ႐ုမစုိက္ဘဲ စခန္းမႉးက သူ႔ေျခာက္
လံုးျပဴးနဲ႔ ပစ္လိုက္တာ။ ကိုေAာင္ျမင့္သိန္းရဲ႕ ခ်က္ေဘး
ကေန က်ည္ဝင္သြားတယ္” ဟု ေျပာသည္။
Aခင္းျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ေသနတ္မွန္ထားသူAား
ရြာျပင္သို႔

ဒရြတ္တိုက္ဆဲြေခၚထုတ္ရန္

ႀကိဳးစားေနစU္

ဇနီးသည္

ရဲသားမ်ားက

မျမတ္ႏွင္းက

ေAာ္ဟစ္

AကူAညီေတာင္းသျဖင့္ ေက်းရြာသားမ်ား ေရာက္ရိွ
လာကာ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ရရိွထားသူ ကိုေAာင္ျမင့္
သိန္းAား ဆားလင္းႀကီး ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း၊
ဆားလင္းႀကီး

ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္

Aမႈတိုင္ခ်က္ဖြင့္

ထား ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုAခါ ရဲစခန္းမႉး ေAာင္ႏိုင္
ျမင့္ကို စစ္ေဆးေနၿပီး ဖမ္းဆီးျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း

ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Aခုလုိ တရားစြဲရတာ ျဖစ္ပါတယ္” စက္ဘီးခုိးသူ တရားခံတUီးကို ဖမ္းဖုိ႔ဆိုၿပီးလာတယ္။
Aဆိုပါ မိသားစုဝင္က ေျပာသည္။
ဟု ေျပာသည္။
တရားခံကို မမိဘူး။ Aဲဒီခ်ိန္မွာ ရြာထဲကပဲ ႐ိုး႐ိုးသား
Aသစ္ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္
ပါတီ

မွတ္ပုံတင္ျခင္း

ခ်ိန္Aတြင္း

ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္
ေလ်ာက္

UပေဒAရ
ပါတီAျဖစ္မွ

ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း

ႏုိင္ငံေရး

သား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ ဖိုးေဇာ္ကို ေတြ႔ၿပီး
မသကၤာလို႔ဆုိၿပီး ဖမ္းလာတယ္။ ေနာက္ျပန္လက္ထိတ္

ေက်းရြာသားမ်ားက
မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ
သူ႔မိန္းမ ရဲစခန္းမႉးAား Aျပစ္ေပးAေရးယူေပးရန္ ခ႐ိုင္၊ တိုင္း၊
မရွိသည့္
ျမတ္ႏွင္းက သူတို႔ မိဘAိမ္သြားလည္ဖို႔ ထြက္လာတဲ့ခါ ေနျပည္ေတာ္ Aဆင့္ဆင့္Aထိ တိုင္ၾကားသြားရန္
AလုိA မွာ ေတြ႔တာ။ ည (၈) နာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာ
ဆႏၵရိွေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သတ္မွတ္

ခတ္ၿပီး

ေခၚလာတုန္း

ေAာင္ျမင့္သိန္းနဲ႔

ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္တာ။ Aဲဒီခါမွာ ေတြ႔ၿပီ ဒီေကာင္ပဲဆိုၿပီး ဖမ္းမယ္

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ဘာစီလိုနာAသင္းမွ Aာဂ်င္တီးနားတိုက္စစ္မႉး လီယြန္နယ္လ္မက္ဆီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဘာလံုး
ရာသီက Uေရာပ ျပည္တြင္းလိဂ္ပြဲစU္မ်ားတြင္ ထိပ္တန္းဂိုးသြင္းရွင္ ျဖစ္ခ့ဲသည့္Aတြက္ ေရႊဖိနပ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း
ခံရသည္။
မက္ဆီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ရာသီက ဘာစီလိုနာAသင္း စပိန္လာလီဂါဆုဖလား ထပ္မံရရွိေAာင္
(၃၄) ဂိုးသြင္းေပးခဲ့သည့္Aတြက္ၾကာသပေတးေန႔တြင္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။မက္ဆီသည္မာကိုဗန္ဘတ္
စတင္၊ ေရာ္နယ္လ္ဒိုႏွင့္ ခရစၥတီယာႏိုေရာ္နယ္လ္ဒိုတို႔၏ ေနာက္ ေရႊဖိနပ္ဆု၊ ဖီဖာတႏွစ္တာ Aေကာင္းဆံုး
ေဘာလံုးသမားဆု၊ UေရာပAေကာင္းဆံုးေဘာလံုးသမားဆု (ေရႊေဘာလံုးဆု) စသည့္ တကိုယ္ေတာ္ဆု (၃)
ဆုစလံုးကို ရရွိခ့ဲသည့္ ကစားသမားျဖစ္သည္။
ဘာစီလိုနာAသင္းေခါင္းေဆာင္ ကားလက္စ္ပူယိုးလ္က မက္ဆီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ Aက်င့္စ႐ိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုသည္။
“သူက ကမၻာ့Aေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမားပါ။ သူဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ Aျမဲႏွိမ့္ခ်တတ္သူပါ။ သူ႔ရဲ႕ေျခစြမ္းက ေန႔တိုင္း တိုးတက္ေနတာပါပဲ” ဟု
ဆုေပးပြဲမတိုင္မီ ပူယိုးလ္က ေျပာဆိုသည္။ “သူဟာ ကမၻာ့Aေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမားျဖစ္ၿပီး ဒီဆုန႔ဲ ထိုက္တန္တယ္ဆိုတာကို လက္ေတြ႔ျပသခဲ့ၿပီးပါၿပီ”
ဟု ပူယိုးလ္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ႏုိင္ငံတကာခ်စ္ၾကည္ေရးေဘာလံုးပြဲ မကစားမီ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ကမၻာ့Aေကာင္းဆံုး
ေဘာလံုးသမား လီယြန္နယ္လ္မက္ဆီ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာမႈသည္ Aာဂ်င္တီးနား
ေဘာလံုးAဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ ကို Aပိုဆုေၾကး ေဒၚလာ (၂) သိန္း ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။
ေသာၾကာေန႔တြင္ စိုင္တမၿမိဳ႕၌ ယွU္ၿပိဳင္ကစားမည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးေဘာလံုးပြဲတြင္
ဘာစီလိုနာတုိက္စစ္မွဴး မက္ဆီ ပါ၀င္ကစားမည္ဆုိေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္လက စပိန္လိဂ္ပြဲ
တပြဲ၌ သူ ေျခက်င္း၀တ္ဒဏ္ရာရရွိခ့ၿဲ ပီးေနာက္ ပါ၀င္ကစားႏုိင္မည္လားဆိုသည္ကို သံသယ
ရွိေနခဲ့ၾကသည္။မက္ဆီသည္ ေလယာU္ခရီး ၾကာျမင့္စြာ စီးနင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕သို႔ ဂ်င္းေဘာင္းဘီAနက္၊ တီရွပ္Aျဖဴ ၀တ္ဆင္ၿပီး
မုတ္ဆိတ္ေမြးငုတ္တုိႏွင့္ ကသုတ္ကယက္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ္ျငား Aေကာက္ခြန္ဌာနတြင္ Aစစ္ေဆးခံၿပီးေနာက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္
ပရိသတ္မ်ားကို Aမွတ္တရလက္မွတ္မ်ား ေရးထုိးေပးခဲ့သည္။ကမၻာ့Aေရွ႕ဖ်ားႏိုင္ငံမ်ား၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ ေဘာလံုးပြဲမ်ား၌ Aသက္
(၂၃) ႏွစ္Aရြယ္ တိုက္စစ္မွဴး မက္ဆီ ပါ၀င္ကစားသည့္ ဘာစီလိုနာကလပ္Aသင္းႏွင့္ Aာဂ်င္တီးနားလက္ေရြးစင္Aသင္းတို႔၏ ခ်စ္ၾကည္
ေရးေဘာလံုးပြဲစU္မ်ားသည္ လက္မွတ္Aေရာင္းေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ခ့သ
ဲ ည့္Aတြက္ ဂ်ပန္ေဘာလံုးAဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္သည္ မက္ဆီ ပါ၀င္ကစားရန္
Aသည္းAသန္ Aလိုရွိေနသည္။ခ်စ္ၾကည္ေရးေဘာလံုးပြဲAတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ မက္ဆီကို ေခၚေဆာင္လာမႈAတြက္ Aာဂ်င္တီးနား
ေဘာလံုးAဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ကို ေဒၚလာ (၂) သိန္း ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္မီဒီယာမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ယခုပြဲစU္သည္ ဂ်ပန္လက္ေရြးစင္
Aသင္းကို Aီတလီလူမ်ဳိး နည္းျပသစ္ Aယ္လ္ဘာတိုဇက္ခ်ီ႐ုိနီ ကိုင္တြယ္ခ်ိန္မွစ၍ Aိမ္ရွင္Aသင္း၏ ပထမဆံုး ခ်စ္ၾကည္ေရးပြဲျဖစ္သည္။
NEJ / ၀၆ ေAာက္တိုဘာ ၂၀၁၀

Aမွတ္ေပးဇယားကို ခ်ယ္ဆီး ဆက္လက္Uီးေဆာင္၊ လီဗာပူး တန္းဆင္းဇုန္သို႔ ေရာက္ရွိ
NEJ / ၀၄ ေAာက္တိုဘာ ၂၀၁၀

တနဂၤေႏြေန႔က Aဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၊ စတန္းဖို႔ဒ္ဘရစ္ခ်္ ေဘာလံုးကြင္း၌
ယွU္ၿပိဳင္ကစားသည့္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစU္ (၇) တြင္ Aိမ္ရွင္ ခ်ယ္ဆီးAသင္းက
ၿမိဳ႕ခံၿပိဳင္ဘက္ Aာဆင္နယ္Aသင္းကို (၂) ဂိုး - ဂိုးမရွိျဖင့္ Aႏိုင္ရရွိသည္။
ခ်ယ္ဆီးAသင္းAတြက္ Aႏုိင္ဂိုးမ်ားကို Aိုင္ဗရီကို႔စ္တုိက္စစ္မွဴး ဒီဒီယာဒေရာ့
ဘာႏွင့္ ဘရာဇီးေနာက္ခံလူ Aဲလက္စ္တို႔က သြင္းယူခ့သ
ဲ ည္။ ပထမပိုင္း (၃၉)
မိနစ္၌ ဒေရာ့ဘာ Aနီးကပ္သြင္းယူခ့သ
ဲ ည့္ ဂိုးသည္ Aာဆင္နယ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု
ခဲ့သည့္ (၁၁) ပြဲတြင္ ဒေရာ့ဘာ သြင္းယူသည့္ (၁၃) ဂိုးေျမာက္ ျဖစ္သည္။
ဒုတိယပိုင္းတြင္ ေနာက္ခံလူ Aဲလက္စ္က ေနာက္က်ဖရီးကစ္မွတဆင့္ ဒုတိယ
Aႏိုင္ဂိုးကို

သြင္းယူေပးခဲ့သည္။Aာဆင္နယ္ကို

Aႏိုင္ရရွိခ့သ
ဲ ည့္Aတြက္

လက္ရွိခ်န္ပီယံ

ခ်ယ္ဆီးAသင္းသည္

ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး

Aေျမာက္Aျမား သံုးစြဲထားသည့္ ၿပိဳင္ဘက္ မန္ခ်က္စတာစီးတီးAသင္း၏ Aထက္တြင္ (၄) မွတ္Aသာျဖင့္ Aမွတ္ေပးဇယားကို ဆက္
လက္Uီးေဆာင္ေနသည္။ တနဂၤေႏြေန႔က ယွU္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ Aျခားပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစU္တြင္ လီဗာပူးAသင္းက Aိမ္ကြင္း၌ တန္းတက္
Aသင္း ဘလက္ပူးလ္ကို (၂) ဂိုး - (၁) ဂိုးျဖင့္ Aရွက္တကြဲ Aက်ဳိးနည္းစြာ ႐ံႈးနိမ့္ခ့သ
ဲ ည့္Aတြက္ (၇) ပြဲကစားAၿပီးတြင္ တပြဲႏိုင္၊ (၃)
ပြဲသေရ၊ (၃) ပြဲ႐ံႈး (၆) မွတ္ျဖင့္ တန္းဆင္းဇုန္Aတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။