Insekti (Insecta) su najmnogobrojnija klasa ivotinja.

Vrlo su raznoliki po obliku i na inu ivota; ve inom su malih razmera; telo im je sastavljeno iz tri jasno odeljena dela: glave, grudi i trbuha; na glavi imaju par pisaka i tri para usnih delova; na grudima sa donje strane imaju tri para lankovitih nogu a sa gornje dva para krila, re e jedan par ili su bez njih. Prema gra i krila i usnog aparata dele se na mnogobrojne redove: tvrdokrilpe, opnokrilce, pravokrilce, leptire, dvokrilce, rili are itd. Razvijaju se preobra ajem (metamorfozom) koja mo e da bude potpuna (obuhvata jaje, larvu, lutku i odraslog insekta) ili nepotpuna (bez stadijuma lutke). Igraju zna ajnu ulogu u prirodi, kao opra iva i biljaka, a mnogi su velike teto ine poljoprivrednih i umskih kultura ili paraziti oveka (buva, stenica) i doma ih ivotinja (obad, goluba ka mu ica). Mnogi su prenosioci epidemi nih bolesti oveka i stoke (tifus, malarija, spava a bolest). Mnogi su korisni kao paraziti i predatori tetnih insekata; direktno su korisni p ela i sviloprelja. Procenjuje se da postoji oko 800.000 opisanih vrsta insekata, to je vi e od broja svih ostalih vrsta ivotinja zajedno. Insekti ive na svim mestima na Zemlji, u svim okru enjima, mada je jako mali broj insekata prilago en ivotu u moru. Postoji oko 5.000 vrsta Odonata, 2.000Mantodea, 20.000 skakavaca, 170.000 leptira, 120.000 mu ica, 82.000 hemiptera, 350.000 buba, i 110.000 vrsta mrava i p ela. Nauka o insektima se zove entomologija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful