MIRCEA POPESCU

. .,

E •

DE LA leAR LA

CUCERJTDRII LUNII

Anul XV

1 ianuaria 196.

2

MIRCEA POPESC

Noseut in Bu(ure~ti, in [mul 1927.

Absolven, of lic.e!)lu; "Gheorghe Iczor", urmeaza Focullofeo de drepl ~i cb/ine fitul de .. diplomat in ~ti;nfe iur;dice~. In prezenr o:sl~ reooctor la emisiunila pentru copi; de Ie Radio· dUuziune.

A :;cris piese de leotru 5i scenorfl radiofonice pentru mp;; !ji tine-reI.

precum !j; [luvelefe poli/iste "Enigno sdgefii olbastre", "Do5"orul COPI'DOte; ourii", "Automobilul violet", "Aventura pc Z6gonut.

Mid pesiuni . teotru/, 1;leraluro de Qven#uri, excurs;i/e in mjilocul noturii, sport!)i, cu precdderc ~ voleiur [esle ii arbltru de categoriC} 1-0).

"OlimpjonicW, primo lucrare de science-fiefion 0 lui Mircec Popescu, ne poorie prin limp focmo; in epaco deportoto 0 lui Nero, pe core eroi; povestirii il vor ;nfrunlo prime;dios

lim 0 I

1. Masina de calatorit 111 urnp

- Ala! Rochetadronlul?

- Do, va rag 1 Ce dcrin ?

- S5 vorbesc cu ingineruJ Redu Monail6.

- va dcu, imedinf, le901uro.

Operntooreo nu-s] finu ill5a prernisiunec, deoorece ilustrul so" 'font se afb in hongarul X 20 ~i cornunlccse secretorel s6 nu fl de rcojot decit intr-un coz cu lotul exeeptlone],

- Dar e un asemeneo cnz, replicase George, \ladil ere-rver de explic:ctia operolooreL va rag sc trcnsmltef inginerului MiS naila co fiul sau dore~te neopcrct sd-i vorbeescd,

Cu loatd storuinta, George nU reu~, sa obtina le901Oro ell han gQrul X 20_ Se intoarse deci nemuljumi! in restcurenhrl unde-l a,tepta Irina, curicosn Sa ofle cum 0 primit seven ul ManCiilo ttreo nensteptatei lor descoperlri.

Cu pujin limp in urrnd, Irina Nedelcu si Gf;!orge MonCiila fusesera reporiizc]! pe un ~onlier arheologic din imprejurimile Turnului Severin. Sdpoturile de oiei scetecu 10 iveoltl, Incetul eu Incetul, de sub tnvelisul vrernurilor, urmele unui eastru roman, Simboto, caire crniezc. hlrletul Irinei desreleni un frogmen I dintr-un vas, pe COrP.-I c.urate cu grijo, ccrutoflnd cu surprindere existenter unui de-sen ce reprezento un momen! dinlr-o inlrecere sportive. iI chemcsa irnediot ~l pe George ~I, lucrtnd cu febrilitofe cmlndoi, reuslsere, ill H'?O potru ceusuri, ,0 .mulgo p6mintu lui irtca lrai frog mente. Erau. Itt de obsorbi]i de lndelel nicirec lor, i'1cil ~i uita;ero co Irecuse dec mult vremeo prinzulul

- Dupo toote pmbobilitolile, 0 Iost 0 amforo grec;eoscO, $10 billse George exarninlnd cu olentie Fragmentale puse unul 11ngo celelclt, S-Clf ti putul sci Fie chlar 0 scene dlntr-e in:trecere otletic.a din vemeo olimpiadelor

Cercetdrile, continuote cu febrilitcte In lcborotor, reVeI05l'!ro. pe pcrtea superlccrd a vcsului, un text seris in lolinejte ,

"Roma, In nl 822-lea cn de 10 Il'Ilemeiereo ei*. O'impiado eu-

gustului imparct Nero" .

.. Anul 00 e.n,

3

- Nu cunosc so se f desfo~urot vreodere 0 astfel de olimpiada 10 Ramo exclamose George. Tome olimpiodele entice se d6sfa~u-

rou in E(ada. Acesla-i un fals I. _ . ~. . _

Din documentele studiote de er nu aflaserc rpcalerr, mel '!l0- car un singur rind, cu privire 10 desfo~uroreo unet cstfel de ohm-

piade 1n Ramo ontico. ... .

Citirc cu lux de amonunte, despre ohmplodele elme. ~l descoperiro co'tmporotul Nero participase 10 uno dintre vestitele. intreceri CU toole co strainii nu cvecu ccces 10 Jecurlle ohm prce, Tn oce~ vreme in;a, romanii fiind cuceritcril Eladei, Nero i~i impusese cu forta porticipcrec.

Ap.oritio truiosului imporat roman 10 Olimpia dovedeo mosura exocta 0 deccderil [ocurilcr. Documentele studiate de Irina ri George 10 ,Arhivele istoriei spcrturilor" aratau ca cinci mii de osta~i il esc:~rtasera pe Nero 10 stodian ~i apoi se trcnsformcserd in superteri plotiti sa creeze 0 ctmosfsrd favorabiki cezorului-bufon. Pe hipodrom 5-0 prezento! el lnsusi, cu un cor trcs de nu moi putin de zece crrndseri. Cu foota oceastCi cmbionro, rezultatul a fast dezastrues pentru imporaf. De~i lipsit de cdversori, a "azul din car in timpul cursei ~i n-o mai reusit so Incheie porcursu], dar helcnodicii l-ou prociomot lnvinqdtor, deoorece era singurul concurent la cetegoria respective.

lnsa ornbijio lui Nero era nerndsuruto I EI impusese ~i infraducereo unor concursuri muziccle, unde spectatorii auavut ocozio sa-I aplaude lIinvingCilor" ~i in probeJe penlru crcinici, cctori ~i <:intareti.

Acesta era tobloul dezgustofor 01 descompunerii nobifelor [ocuri de 10 Olimpic, astfel cum cpdreo zugrovlt de cercetctorii istoriei sporturilor, core considerau co [ocurile devaniserd "un fal de spectocola de proostd cclitcte". Deflnitia ccelei apoci, pe drept stigm:rtizota, 0 daduse Japidor marele poet roman Juvenol, prin celebro so ex.presie: IIPanem et circansas".

- De Fopt, moi mull eire declt piine! rise Irina.

- $i cum ramine cu "Olimpiada augustului impomt Nero",

desfa~urot5 la Roma in 01 822-leo an de 10 intemeiereo ei, adico in anul 69 01 erei nooslre ~

. - Probabil ce, ovid de glorie ~i setos de oplouze, va fi orgaruzot ~i Ia' Romo intreceri cserndno+oore. Este exact perioado in care apor gladiatori; ~i fiarele solbatice. Dol', deoccmdotc, enigma rdrnlna fare raspuns!

George ~e lnvlrtec nerves prin lobo rater.

- Trebul9 so vorbasc, numaideclt, cu totO' I

Se urcoro in racheto-automobil ~i in cinci minute oterizou pe teroso elegantului restaurant din centrul orosulu]. T nlre fimp George ii imparta~i5e Irinei ideea cere, dupo pilrereo fui, avec sa-i conduce 10 rezolvarec enigmei.

*

Sovontul Radu Monaila ~i eolectivul sou lucrau de cpronpe un an de zile 10 reolizarea "m(1~inii de co OIOfit in limp".

~i ioto co in cceecsl zi clnd Irina ~i George faceou inlerascnto lor descoperire, in apropiereo orosului T urnu-Severin, in hangarul

X 20, inslalct pe ruchetcdrcrnul de pe plotou! Zogo-nului, din meslvcl Ciu'CJ~ului, Rodu Manoila +inisc ultimo piaso IJ descoperirii sole. De ocseo hotortse so nu fie Inrrerupt dln lucru, dedi inlr-trn co~ cu tot.ul exceptioncl, dlspczltie pe core, dupe cum am vazut, coloborctorii sci si intregul personal 01 rochelodromului 0 raspectosern cu desovir?ild stricteje.

Intunericul unei nopjl wide de voro involuio peindelete plotoul.

Dispecerul lurnului de control inregistrose pe ecrnnul supervizoarelor introreo in zona rechatodromului a unei minuscule rccheie-outemobil, 10 c] cerel volcn il recunoscu pe George. Acesto cteriza pe uno dinhe pistele colosului de slido o!bostra §i de ojel, core olcotuia povilionul administrotiv. Irina priveo eu indrepla!ilo euriozitole 101 ceee ce 0 inconjuro. Auzise povestirile lui George despre "cetoleo seventului Radu Manaila", dor eeea ee vedeo ocurn lntrecen eu mult ostepto rile ei.

George i~i osuma rolul de caTouza prin labirintul de coridoare core duceau 10 ccbinetul de lucru 01 talolui sou. Secretorc, 0 cloamnil in vlrstd, inolte ?i u5cativi5, urrnereo eu incordare pe eeronu1 p:moramie 01 unui feleviz.or in culori tronsmisic intrecerii sportive interne[ionole de oero-bolizi, pe distonto Pemint-Luno,

Numai c'1nd George li otrcse otenti:r, printr-o tuse discrete, dar semnificotivd, eo sesizc prezentc lui ~i a lrinei in odoie. In ccel moment telespicherul automat anun!6 secretcro cd tinerii stnr c~Jeptoti de sovont in hongorul X 20.

- De unde stie tatol tau eii ne of lam oic.i ~ inlreba rnirot6 lrino. ~ Turnul de' control inregistreozo orice intrare pe teritonul rochetodrcrnului. Md bucur cd foto ore - in sfir$rt - limp so ne prlmeosco,

Porniro din nou pe coridoorele strolucilor luminote in olbcstru ~i ojunser5 l::r ccpoful unui tunel, csemcnctcr infrcri! in vechile metrouri. Se urc:orc tntr-un vehicul care odueeo eu bobur le de odlniccre. George forma 10 un disc alcCituit din litera ~i cifre formula: "X 20u ?i vehiculul dernord lin. In seurt6 vreme ofinsese 0 vitezo de cprocpe 100 km pe oro. Nu lrecurd nici zeee minute - ceec ce Insemnc c5 strobotvserc, cu ocel vehicul ciudot, oproximotiv 15 kllornetri -, cind se oprir6 brusc in fota unui peron luminal slab de porru Idmpi eu ccetileno, obiecte de mull perimote, ce COI1- trostcu surprinzdtor cu tot ceeo ce vazusa Irina pina otunei.

La copetul unei sccri rulcnte ii o~tElp!o un barbat scund de stclurd, 0 eorei lnfCiti~ore bonornc ii otrnse de ind:rta sirnpotlrr IrineL - Bun venit, dragii mel, ~i vc rag s5 mo ierloti co nu v-ern prlmit num~.idecit. _Tu, ~ec:rget ~tij e~t de oc:upot a"m f?s! in ultirnul limp. - $IIU, toto. Mo mlereseoza grozov doca 01 izbuli] eu ultima dumil;rle invenjie.

- Cred co do, rdspunse evczlv scvontsl, preocupol rnoi mult so [ndcplinecscd ofieiile unei gozde cmobile, dedt sa rospunda intrebdrii .

. Ti. conduse intr-o onex6 a hangorului, unde, 10 invitoJia lui, cei do, hneri se ,nstalon'] in niste fololij·hon1oC deosebir de eomode. - Toto, starui George. De ce nu vrei se-mi doi omonute? Mer intereseczd mai mull Co orieind stadiul "ma?inii cIe dil610rit in limp".

5

Savantul surtse ingaduilo !

- Te credo Yoi linedi sinle)i Intotdeuuno alii de nerCiboatori.

Dpriti so ofl?li lotu! cu. un. min!-!t moi .dev:reme. Desigur cd :1ivre~ so eolatoresh nurncldeclt in viilcr, EI bine, dlogul meu, ofla ea ocest lucru flU l-orn pus inca suficienl 10 punct, In schirnb, sint oprocpe SigUf co s-cr puteo efectuo, tn conditii perfecte, a colotori~ in trecut.

George nu-si cscunse entuzinsmul, Sari sprinteo din fo oliul-

hprncc si II cup rinse pe teICQ-SOU de umeri, - .l\sto '9i doresc l

- Ce tof spui?1 rise sovcntul,

Tn citevlJ cuvinle, Gaorge 11 inCUll0~linta despre descoperireo pe ec e 0 focuse impreuna cu Irina ~i ii expuse plonurile in legotun:i cu slucidoreo enigmoticei olimpiode, desfosuroto, cu doua mii de

ani in urmo, 10 Ramo. .

- Ginde~le-le, t~'ta, incheiose el explicnjiile, nicl nu sa puree un om mai po:rivit pentru verificcreo exfrcerdincrei tale inventii dec a insusi fiul fclu.

*

Dimineato era cenurie Nod plumburii pusesero stdpinlTe pe car ~i cerneou picdturile de ploc.e, co printr-o sito, peste plctoul Zoeonului. Dcr oce~to osrililute 0 ncturil nu tufburos~ eu nirnic pregotirile febrile ce se desfusurou in hongorul X 20, pentru opro picto lonsare Q "mo?;nii de colatorit tn timp", oi carei p050geri te"'ler::l'fi urmau so fie Irino ~i George.

A~ezoli in Fa!e oblouriler de comondc ~I 0 ecronelor superrelevizoorelor, sovonlu! ~i coloboroto ij soi urmcreeu cu vodlta ernotie pe eel doi tineri, ce se opropieu de urio~CI sfero orqmhe 0 mcsinli, Privindu-i, Redu M6nail6 nu-si pulu nscunde un zimbel de sotisfccjic: erou 0 perecha potriv'to, erou fineri, erou frunlO~i ~j inc.rezolori in fortele lor,

•• Dor deed rrmsino nu "a function ... cum trebuie ?.

Un fior, 0 sudocre rece sirab6tu pentru 0 ciipo corpul sovontulUI. Tn ccalcsi limp, ce un tern-tern esurzitcr 5i nebunesc, ii nova: 1601.1 in rninie door trei cuvinte ! 1I",1ea ioc:to est" ... "o\eo [ccto est" ...

Cei doi lined sa aflau ocum galo 50 potrunda in lnterlorul sferei prinlr-o de5chiz61urCi ingu51a, csernonctoors c:u oceec a lurelei unui submarino Un uftim 50,ll.It (Citre cei dragi fi opoi se fOcuro r-evClzuli

Cu ochli sclntejelcri, cu degetele c[lsp:.ofe pe butoonele tcblourilor de comcnde, asiSlenlii pi afesorului Radu Mano il5 csleptcu sernnclul pentru a declc-isn compl icolul rneccnlsm co oveo sii-i nzvirle pe cei dol tineri indrozne!i indl'irol prln negura limpurilor

Proiesoful dodu un mdin scurt, legot de lololiu\ sou, George trase spre el 0 rnonetn, Moloore'e cronotronice inlroro in functiune o lumina olbcsrrc Involul sfera de culooreo orgintuJui ~i 0 facu invizibiki privirilor.

Colo!ario in limp a Irinei Nedelcu ~l a lui George ManoHa inc:epuse ...

6

.

rige

In rlrnp ce mul imeo Fremo"o, o~leplind n rdbdotocrre sernno ul Tnc.eperii jocurilor, un om se strecurc 9 obit - :;o:;cmenea unei umbra - prin culoorale lntunecoosa ole polatului imparalului Nero. Erc scund de staturo si retofei, cstfe] co - din lac in loc - ,e oprea so·~i mel trego' ri;'isuflcrs:I. In sfirs;I, ojunse in dreptul inca· perii imparQtului. Soldofii din gorda incruci~crc sUl"teler dor numoi pentru 0 ciipc, deonrece, indole ee-l reeunescurc, i lasara so treoco. ~i :?SHel, Ardus, primul slelnlc 01 imperiulul roman, 58 infoti~o, rumen in obraji CtI piersicile ti suflind din greu, in fo a ternutului Nero Imperatul ii crunce 0 privire mustretoare, f::rta de co Ardu~ se $imti obliga! so rospuodCi (;\1 ~oce plingtlrec 0 'ingu~itoare.

- 0, divinule 1mparat I Tu, neossmurhrle ~i inegalabilul~, f emda si ci lndurcre de bctrinul au sfetnic credincios, ole coru piciocre de-ohio se mai tirdsc !

Nero sunse IruF!J~.

- Me bucur co-mi 91 ieesf gindunle.

- 0, prec Injeleplule ~r moritule lmporat, nu sinl vrednic 5· r

foci cinsteo de a ma soccti egolul lau, rcspunse ell siretenie A dus - Egc·li, numoi clnd slntern singuri, noi dOl. In falo mu "m a trebui Co eu so fiu invingatorul, iar lu invinsul meu glorias.

- Faro indoiolc eel IJ~O vo fj r Pentru curse de c:vodrig9 5 n lnscrisi, in of ora 10, doer patru cencuranji, prlntre co e rna I1U a ~i eu, tol' oameni devotcji, pe corp. Ie poli bizur AI lncrede e In pren supusu] ~i umilul tau servitor Ardus.

Nero ii lntocrse spntele ~i Incepu a 51'! plimbe ogitot p rn c mere. Se opri brusc in fa a nefent:itulul 9ro;un, core, de frica cblo se mai linea pe piciocrele-, strlmbe, cltind minio in cchi poralului.

- A cullo, ArdU5 I N-:lj vreo sa se mo' intrmple 0 povest nefericito, cum 0 fest o:eea de 10 OHmpio, in urmo cu u., a de zi!e ...

- Divinule, potr fi lini~tit, sa 910bl so '"tervino sfetnicul

- E~!I sigur?

- A' toate tncredsreo in dibacio meo. Vlclorio \/0 fl a fa,

Ceznr, lor cei core vor umori fntrecerew nu vor avec nrci teo Jl1.Jr mica banuiale_

Dor ~i lu, 51 ceik-rljl, indole dupO olergore, V'O bur 50

uirc i totul ! il ameninta Nero.

Ardus se piece servil pina 10 pernin!:

- Se intelege, slopine, se injeleg . Eu, unul, am ~I u 101, odougn el, jlfobindu-s6 so poroseosco i;,copereo.

- Acum, nu I sJrigo in urmo Iu! impa ul. Dupo cur-a d cv drige I

lmensul stcdion era arniplin, Vostc~ CD rrnporo ul Ne 0 vc Or-

ganizQ lntreceri olimpice, mci fasluoClse ~I moi more? decit cc leo

7

din indepcrteto Elodd, stirnise curioz'tcteo mullor cetoteni 01 rmperiului ramon ~i chiar ~i a strainilor aflooti cu treburi prin Roma.

Dar iota co rumocree muljimii se pololi co prin farmec otund cind trornpejil imp5ratului vestira co orbitrii jocurilor i~i Fdcusera opcrillo in tribuna imperiO'l5.

Un ctlet, purtind in mine 0 tarJo oprinsd, urea treptele de mannure alba ce duceou 10 a uria~o piotro de grani!. Cind ajunse sus, cu 0 mlscore dibace, arunce tort:] tntr-o seabitura 0 pietrei ;i pe dolo robufni 0 flocara uriCl~a, care stirni entuziasmul multiml],

De 10 inaltimea tribunei sale, croinicul tntreceriler facu semn multimii Co vreo so vorbaoscc ~i tumultul se polo I;, incetul cu incehJl.

- Din porunca preoluminotu!ui, preCJgloriosului ~i magnificului lmpdrnf Nero, glCsui el, in 01 822-leo an de 10 fundereo Romei, precstralucitocrec capitala a morelui imperiu rcmon, este organizot6 0 mareate intrecere olimplce, menlto so puna in umbra fuimo olimpiodelor eline. Insusi Cezar va onora deschiderea festiva a nobilelor [ocurl, prin pcrtlcipnrec sa 10 curse de cvaddge, primo dintre probele 10 Core se 'lor tntrece cei moi renumi]] mleti 0; timpului nosfru.

Trampetele rOsunaro din nou ~i dinspre grajduri i~i fOcura cparifia cinci cvadrige. lQ prima dintre ele, pe core a conducec Nero, ereu inhomati patru superbi tl'rmasori clbi, Celelclts, trose de cite numai doi cai, erou conduse de Ardus ~i de alli trei ccncurenji, care Iusesere ole~i cu muilo grijc de cotre primul sfetnle 01 imptrrctului, oomeni devotcjl, in o~a fel co niei unul dintre ei sa nu indrazne:!'5Ca a cuceri laurii pe care Nero ii dorea cu omo ordoare.

De 10 peluz.ele populore, tixile pina Io refuz, izbucniro rise Ie, Un bcrbot intre doue virste sa odresd celcr dirnprejurul sou:

- Pun ramo~og, zece contra unu, co imporotul va ie~i biruitor l

- Cred ~i au, gesticulo agitot un befrinel fonf, care se cezneo

sa zareosca pisto de intreceri, pesfe capetele celorlolti. Cvodrigo imporotului e tr:7Sa de petru cci, pe c:ind a lui Ardus ~i ole celcrlul]] ccncurenri au innomoji door doi. $i cpoi, Ardus e batrin, e aproope de vlrsto mea. Miinile-i trernurd si-cbic se rna; line pe picioare.

- ~i-i pintecos cit doi co mine, se crnestece in vorbd un grasun.

Aste-r farso, nu intrecere sportivd !

- ~I nid ceilcl]i nu vor lndrdzni sa d~tige curse l Mckar co unul dintre ei este Go lenus, fiul lui Sacit, omblfics ~i priceput in IJlergorile de cal.

- Irnpdrctul vrec cu erlce chip s5 fie invingator, adouga un aIM.

Se [sca un vncerrn ingro%ifor. Oamenii rldeeo, huiduicu ~i vociferau, in timp ce Nero, nepiisator lo tot ceec ce se petrecea in [urul sou, 5urizind cu trufle, aduse cvadrigo 10 linin alba, core marco startul intrec:erii.

Deod::rtc, z.imbetul ij pieri de pe buze, iar in arene se csternu o lini~fe cludote. Toate privirile se-ntoarsero spre grajduri. De ecole

8

cpo ruse, de purina vrerne, 0 cvcdrigo conduso de un tinor. Un rnurmur de odrnirclie strobotu arena. Cine era cd ~oselea ceneurent, necunoscutul ce tndrezneo sCi-~j rncsaore Fortele cu impor~lul New?

*

Din momentul tn care tnchuese chepengul srmeflc, George avusese impresia co urioso sfera de metal a parnit sa se invirteasca cu [] vitezi5 cmejltocre, Pocre co or fi considernl totul drept un vis deed n-or fi fast lingo el Irina: vie, ernofionctc, surizatoare_ .. 0 usccro pcloore, co o lenla galbuie, nefirecsco, ii Ironsfigurose obroiiL ~i mai ercu cean:o.nele acelea din iurul ac:hilor,.oglindo emotiei pe care 0 tncerce, asemeneo lui, in temeroro e)(penenro.

o zguduiturc bruscc il trezi din reverie. Cit durcse oars fantcsfico roslogallre Q sferei prin dimensiunec rirnpului '? Un minut? o vesnicie ~

George deschlse chepengul. Pentru dlev(l momenta, lumina orbitoare a zilei Ii zapo(i ~i nu reusird so distinga unde sa oFlou. Apoi lsi d6duro seorno co nu sin! singuri. Irina, ceo di nfli, scoose un strigol de 5urpriza ~i slrlnse user hrcju] lui George, orCiHndu-i cu privireo 0 sceno eiudofQ ca se pelreceo 10 cproximotiv traizsci de pcsi de ei.

Pros~ernoti, a\ingind nprocpe pomlntul cu frIJl'lti1e, Uf! gmp de oameni ii intimpint:l'u lntr-o strnnie tacere. Dupe un limp, din grup ';9 desprinse un batfin cu 0 Figura s61botico ~i impunctonre. TnointCi cotre cei doi tineri, ~i cind cjunse in oprcpiersc lor desfCicu lorg brotele, in semn de sclut,

- Vo o~tep\om, s\5vi!i zei proleclori! 60lrinul Cornelius stio co 0 50 va lndurcfi ~i co va]i do cscultore rugikiunilor sale. Fiti binevenif !

George privi uimit spre lrinc, Din nou i soar fi pdrut co viseaza. dodi n-or fi simfit degetels lungi ~i subjir] ale lrinei, Inclestore de leoma, pe brotul sou. 11 urrnorb, co hipnorizoti, pe bafrin. Restul grupului i S6 oloturose, pastrind insa 0 d!sfanfo respectuoosc.

- Ma bucurn faptul co n-cji 7ntTrziot, spuse botrinul. E tocmoi vrerne co Gear sa intra in crend. Nu vo trece rnulr si vor lncepe

intreceri!e, .

- Carnelius, rospullse George cu 0 voce core i se pilru ci'i nu ern 0 lui. Sintem bucurosi cd ne-cti ~teptot. De clHel ne era greu so ne descureem singuri. Dar uncle eO'- Gear?

Batrinul nu rospunse. Arata I:U mino in directio unei modeste case de platre!. Tn prog, le ie~i in intimpinore a tini5ro ale carei Ira· sorur semeneu uimitor cu ccelec ale Irinei.

- Acecsto e Ira, logodnita lui Geor ! 0 prezento Cornelius, PCitrunsera iIlIT-O incopere lnfunecccse. Pe 0 piele de leu, care slu/'ea drept pot, t:oceo un tinar. Gnd privirea lui se inttlni cu cceea a ui George, cmindoi tresoriro. Se privecu cc lntr-o aglinda. ~i nu Ie veneo so-~i creada cchilcr lnlr-oflt em de lzbitoare 05emonorea dinlre el,

- leii no~Jri protector] s-ou indurat so-ti vino inlT-oiulor, ii SpUS6 Cornelius lui Gear .. Dar cum vom face?

Tntreborea Ii era adresaRi lUI George, care continuCl sa·! pri.., veasco nedumerit pe alfer-egoul s5u.

9

10

- Nepotul rneu e preo suferind co se-l pooto infrunta pe Nero.

- Zeitc protectoore 0 Irei va oveo grijo so-l vindece, respunse

George, schlrind un zimbet caIre Irina, ale cdrei cuno~tinte medicole erou mult mol ovonsate dedI ale lui. Apoi, dupa un limp de gindire, i~i intoorse privirile spre batrin.

- Cornelius, sin! gata sa va ojut. ~i cred co nu exist5 declt o singura solutle. Voi luo locul lui Gear.

Pe fnjo batrinului se puleo citi cu u~urinfa 0 bucurie nemorginita. I - E rnci mult dectt rni-cs fi pulut dori ! exclcrne el cu sotisfccfie.

Sint lncredinjct co biruinto va f deplind, deocrece tu, cu ma reo to putere, vei sforima Iccte piedicile ee ,i se vor ivi in cole. Totul i;'I pregatit. Am ales cei moi buni cai pe core ii ovem 10 indemino,

- Citi?

- Patru!

- Ce sa foe cu olitia '?

- Dar cvadriga lmpcrotulul va fi trcse tot de potru cci. .,

- N-are niei 0 lnserrmotcte numorul ccilor, ci dibecie condu-

cotorului. Aeum insii ne trebuie ~i mie ~i zeitei vesrninte esernonotocre .... oue. Vom face un schirnb ! Ira ~i Gear vor Irnbrccc vasrnintela noesrre, ior noi pe ole lor. ~i CQulo sd-i oscunzi de privirile oomenllor

- A~a voi face, murmurd cu venercjis Cornelius.

- Acum eu ma voi tntocrce 10 lccul unds ne-orn intflnit. Va

trebui so imbroc rojile cvodrigei in onvelope pneumatice din ccuciuc, Cornelius il privi buimac.

- Nu inteleg ! Despre ce e vorbo ?

Irina, cdreio ii disperuse leoma de 10 inceput, inlerveni in discutie :

- Cauciueul e un produs elastic ~l rezisrenl, Iobrlcct din sucul uno! arbori tropicoli sou objinut pe cole sinteticc.

Cornelius schito un ges! in sernn co nu inlelege nimic din vorbele Irinei.

- Sa mergem, spese el. Tn zcdcr lrni bol capul cu cevo ce tot nu voi prieepe vreodota 1 Mari sint minunile voastre, ale zeilor I odougo el, cu deosebit respect, indinindu-se in fata Irinei ~i a lui George ~i opoi c:uprinse c.u privireo nerncrqinirile spntiului terestru,

- Mori sin! nurnoi minunile pe care Ie fopluiesc oomenii, rnur- 1 murii George ~i-i surise lui Cornelius.

*

11

Semnalul trompetilor vesti co in!recerea de evadrige puree so [nceopo. Serisnind din dinji, cu 0 furie pe core nu si-o oscundea de fel, Nero plesni necrulalor cu nuiouo de clun - invelitc intr-o poighilo de orginl fin - crupele celor moi opropiof coi. Ac:e~ti::J, nechealnd inlricoscji, !i?niro pe pisto acoperit6 de LIn strot gros de nisip, in care rotile grele ole cvadrigei se infundau fora tnce+ore.

lmpcrotul crunco 0 ptivire peste umar. Pelru cvo.:lrige S6 lnslrcu, uno dupa alta, 10 0 distanto de oproximaliv douazeci de posi in urmo lui. Cit despre Ardus, oceslo - uluit de 0 poritiO' tinorului necunoscul - nici no moi pornise de 10 starl.

Cursa urma sa se desfa~oore pe un rrcseu din imprejurimile stadionului, ovind numoi pleccrec ~i sosiren in incintn lui, a~a ca, 10 puline vreme dupa semnolul de stcrt, cvcdriqe, cni ~i concurenli

disparure lnlr-un nor tie prof, pe una dintre portile principale. Trcseul nu era pren lung, dar eveo cilevo. obstccc!e core-I faeeau de temut. Chior de 10 lnceput, trecereo unui rlu - fora debit mare de opo, dar plin pe Fundul clbiel de pietris ~i bolovoni - scoose din curse pe unul dintre concurenji. Cvadriga so se ciocni de collul asculil 01 unei pietre ~i cu un Ires net scurt una din rojl se desprinse, lcr ccnducetcrul echipcjulul, dezechilibrot de cceosto neostepioto zdruncinaluro, se trezi proiectot 1n ope. Ceilo lji trecuro cu bine obstccolul si conllnucre curse.

Tn lrunte S6 aflc tal Nero, oi earui nrrndsor i prindeau parco oripi sub. sfichiurile argintotei nuiel: de alun. George nu-si forlo coii, mul[umlndv-se deocamdata eu ultlmul loc in olergore, ostepttnd rnomentul oportun penh u dezfontulrec atocului dec:isiv. Pe portiunile nisi: pccse, ro)ile imbrOc:.-te in cnvelopela de cauciuc: lunecau cu u~urinjd. Cit despre Cal, bd1rinul Cornelius ovusese dreptate! Erou dcud exernplcre superba, robuste ~i sprintene in acelo~i tim~, osc:ultind cu docllllcte cernenaila conduc:atorului lor.

Sa opropio un olt obsta col, poote mai greu decit primul : rrecereo printr-o por] rune de leren mlo~linoaso Nero si Gclenus njunsera prlmii. Coil umflora narlle, sfori;iira lnfricosct], dar bicele ii plesnird peste erupe - fore mila - ?i ei i~i lrrfundore copirele in pomintul mocirlos, mushnd sub cpcsoreo greut5tii echipojelor,

[mpdrctvl era 101 !r) frU[1te j 10 0 distontCi midI il urma Gale. nus, in vrerne ce concurentul xore se ana ocurn in pozijin a treia trose brusc de hoturile cailor ~,i se opri cu cvoclriga drep1 In mijlocul drumaogului lngust core trnverso mlcstlne, borind inrenjionct trecereo. George obia revs: so evile ciocniree, oprind eu mare greutote coii, 10 moi putin de 0 p'ellllo de cvadriga celuilclt. T~i darlu seamo to odversarul no ovec de loc. in atitudinea lui infatisareo unui om cu inlentii curote, DimpotrivQ I Apleclndu-se cu juteolo fulgeruluir ocesto in}foeo 0 bucot6 de pdmint cleios ~i 0 ozvirli in ochil lUI George. Pe jumatate orbit, icni, mei rnull de furie declt de surprizo durerccso a lovituru. Instinct jv sa orunco asupra adversarului ~i ormndoi sa rostogolira ineriilC€naji Inlr-o oprigo inclestore, pine in opropiereo unei bol!i urH mirosiloore.

"Daco nu-l infring, sint pierduf - gindi cu disperare George. Me vo orunco in mlostino faro niei o crutcre".

Noroiul Ii stin"leneo vederec, dor era mai obi] in mistori 5i mci mlcdlos decit cele alt. Reu~i sa·i euprindd gitul eu omindoua miinile ~i strinse, to tntr-un cleste, pine ce odversoruf sou, eu un horc6it U~O[, ramose lungit pe pamint, aproape faro suflore.

Nu ere timp de pierdut I Celelolte douo cvodrige se deportasero 10 a distanla destul de mare. George sari in cvadriga si dadu biee ccilcr, Armesorii nec.hezQro 5; sa Qsternuro 10 drum, co 51 cum or fi lnjeles co ou de recuperot di"stanto ·ee·j sepcre de c:oncurent~i romo~i in curso.

Inlre timp, Nero si Galenus cjunsesero 10 eel de-cl treileo obstccol, ullimul ~i poote eel rnoi greu: urcusul ~r coborireo unei coline, Irnpdrofu! ojunse primul in virf. Opri cnli ~i 56 uita in urrna lui. Tinerul necunoscut era 10 morgineo de [os 0 cclinai, in vreme CB Golenus i~i forta disperat potrupedele core de-nbic reusecu so urce ponte inclinoto.

12

Ai grijo de el, Galenus ! strigo furios Nero. §Iii door co eu rrebuie so cT~lig intrecerea I

Galenus nu ra:spunse. dar sCiri sprinten din cvadriga ~i, seatind spodo lata din teaca, sa pregeti 50-1 int1mpine pe George. Nero rlnji sati~facut ~i dadu bice ccllor, care incepurc 50 cebocre, cu pr,udento, calolalt versant 01 colinei. Tn deportare sa zorea stcdionul arhiplin.

George eumpeini din ochi situotio. Nu mci avec vreme sa-loco· 18::15(0 pe Galenus. Vilzlnd spada pregotito ~i indiriire:l din ochii lui lntelese ca-I a~·t6pta 0 noua. lncerccre de viata sou de moorte. sari ~i el din cvadrigo. Coil se oprir5 cuminti, o~teptlnd deznoda· mintul luptei dinfre oameni.

Galenus sa bizuia pe foptul co George nu era lncrrnet, Ochii ii scinleian'i co 10 fiareatunci cind simt co-si vor devore in I iniste prado. lnaintil cutezdtor ~i e7nd ajunse 10 doi po~i se oruncd osupro lui George, cu spcdo tntinsd, c:5utind sd-i stropungo inima din prime loviturc, Dar brcjul lovi in gal I George sa crunccse ell loata puterec, cu ccpul lncinte, intr-un plonjon disperat, tintind plexul adversarului. lzbituro 11 faeu pe Golenus sa 5e ineovoaie din couzo durerii, Spod" Ii zburil eH colo, in vreme cs pumnul drept al lui George ii zdrobi rnoxilarul si-l expedie fulgerotor la pomint, de un de cveo so nu se mai ridice multa vreme.

Acum nu moi ramasesere in curse de c:vadrige decit doi concuren]i ; Nero ~i el. lntre ei S8 va do lupte finale. Dar oare il va rnci ajunge din urmi:i 2. Din virful colinei il zorea pe Tmpomt, biciulndu-si fara crutare cell. Dlstonro era destul de mare 5i rnen aveC' de ccbortt ~i colinc. Faro ezitare; George srnuci de h5turi. Dace) nu cobora in vitezd ponto, eu orice riscuri, pulec sccof Inrreceren pierdut1l

Gnd ojunsa pe terenul plat, nev5tomat, of to cu un suspin de usurore, ,Do I Caii lui Cornelius emu inegerlobili l" Acum dibacia lui ~i rotire tmbrcccte in anvelopele de ccuciuc urmeu so hotarasca socrto curse! de cvadrige.

Se cprcpio vertiginos de echipojul imporatului. Cu fiecore minut, ci~tigo teren pretios. 0 goona nebunc core facea sa·i vibreze fiecare muschi si Sa-Sf simla inima zbotindu·se cu incordare. Cind lmparatul oiunse 10 partile stad;onului :z.ori 10 nici zece pa~i in urma lui pe tinarul necunoseut. Cali Ii erou albi de spumd, iar pTntecele lor pdreou co oting nisipul orenei.

"Nu! Oriee soar inlimplo, va Irebui sa c:i.~tig curse de evadr;ge" - I~i spuse Nero, gemind inspCiimintot 10 gindul co puteo fi lnvins, aeum, clnd era am de cproope de victorie.

Dcr Nero i~i biciuia zadarnic ceii l Ctnd oiunsera in dreptul tribunei, 10 eel mull a suto de posl de I inia alba core marco scsireo, cvadrigo lui George se aflo pe oceensl linie cu oceea a truf(l1~uluj trnpdrot,

- Ciine! uri a Nero, seas din min!;. SCi nu indrozne~ti so mO-lltred!

George 2imbi lii smuei usor haturife. Coli simfiro fresorirea za· bale; ~i iutiro ritmul alergcrii. Dindu-s] senmn co va fi intrecut, cvprins de 0 fIJrie oorbd. Nero lncercc s<':Hi infrin~o oriversorul prin rnijlocce neeinstite. Sa :;opleca peste aporatoareo propriei cvaclrige ~i rolind fulgera lor biciul in uer incerea. 50-I plesneoscd peste fota

13

14

--_'"

III. Pancrag ul-proba cdor puterniei

pe George. EschivQ ropidc (J oeestuic II dezcchilibro ~i, CIJ un fTpat diSiperot, Nero se pr6bu~i In gal.

Totul sa. petrecuse cu iuteal., rulgerului, dcr rnajoritateo mullimii spectotorilor rarnnrcasa cele intimplote ~i ceurn oelemcu frenelit vil:torio 1tnorului necUl"loscut.

19omatul sec Cl deue palma: rosuna in toc:erea care macnea a Furtunfi.

- Trodetorule I Nemernicule l In lanturi cu tine I

Ardus sa rostogoli lo plriocrale imporo!ului si-i siiruto virturile scndclelcr eurii.

- Indurore, slopine. lndurcre I N'cm nici 0 vino!

Ochii lui Nero sclnteieu co lumina [erului ~i prillirile lui parecu fulgere czvlrlite pTnc'.i in inirnc nefericitului sfefnic, tare, mal mult mort dedI viu, din pricino !ipoimei ee-l Incarcc, :ioruta tn nestire scndolele impdrctului.

- Te voi arunea ln groap~ leilor, sa nil mai ramina din tine deci I onsela-]i blestemate I

- Tti [ur cci Slilt nevinova! l

- T\·oi bolu\ joe de mine, de marele imporut Nero I Mi-oi fo·,

geduit co lu vei fi singurul rueu odverslJr. - A~a trebuiO' so fie, sloptna

- Atunei ~ De unde o nporu! nerrrernicul erne IJ indrcznil so

rna irrfrunte? Pe mine, rnorela Nero, imporatul impCirclilor?

Dispretuitcr ~f rnlnics, il lmpinse cu picicru] pe Ardus ~i, cprnpimdu-se de meso, i~i turna lntr-o cupe un pnhnr dlO vinul de miere ~i smochine, bcuturo sa preferctd Dupe ee-l sorhi, pine ltr ultirnu] strap, azvirli pchcrul Intr-un ungher l'i se opropis, din nou, de neferlcltul cere zocea prevolil pe pcrdcsecla de m:lrmuro 0 inc;operii.

~ Cine-, ccelo care mi-e spulbarot gloria olimpica in CUr51l de cvcdriqe ~

Tn limp c:e ... orbeo r,i l'terse cu dcsul pnlme] stropil din [urul buzalor.

Nu-l cuncsc I Ma [ur co nu l-orn vczut "ic:icdata, ingaima Ardus, Dnr 11 voi aflo de incloto_ Crmllieul intrecerilor ,i 110 rosli nurnele,

- lor au vo lrebui so-I Incununez cu lourii ee-rm erau destinatl mie I exciomo Nero spumegind de furie

*

"Glone lui Geor I", "Glorle lui Gaor, olirnpionicul l"

Mlillimea, in delir, oploudo ~i aVCltiono pe lnvingotoflll cursei de c ... odrig~, stirnind tot mol mult minlo imparotului, c:cruio i SII perea co 50geji eu vlrhrrlle i nroslre in Foe -si inmuicte in lJ.rov~ il sfredelesc in imn

In tirnp ce Nero SI! OproPIa' de tribuna orbltrilor, b6trinul Cor. nelius sa ~r6.b, ~a duce cvodrigo ~ coii 10 grojdlJri.

- S6 fe !ii dlrz. Ii ~n..,tl el lUI George. Tmpamtul ve couto sa 56 rozbune cit mei tumplil.

- Nu-ti fie leoma, Cornelius!

George 50 inclreplc5 ~i el spre Iribu"a. urea sprinten scorlle ~i se opri 10 cilivc pa~i de Nero.

- Cine esti tu, pui de napircO? scrlsni printre dinjii reri ~i galbeni impc5ratul faro sa incerce so-~i oseunda furia.

Apoi, lntorcindu-i spatele, se cpropie de erblrril tntrecerilor . - De dod plebeii sinl odmi~i in marefele noaslre infreeeri t7tlelice? rosti el cu voce lunoloare.

Jntreborea romC7SB faro raspuns, deoarece, in slnee lor, crbitrll erou muhumiji ea truftl~ul imporo! cap5tase 0 lectie usturetocre, Nl1mele indroznetului Hnor ero ccum pe buzele tuluror speetatorilor.

Tmpovarat de numerul onilor core trecusera peste el, Gradus - tel mol bdtrin dintre batrinii care clcctuiou corpul arbitrilor - se ridicase de pe locul scw ~i fara siS se sinchiseescd de privirile turbale pe care Ie crunco Nero se cpropicse eu pa~i inc-eti ~i demni de tinorul invingotar 01 cursei de cvcdrige. Ridicind min a drecptd, Gradus ,potoli co prin farmec vociferorile multirnii ~i pentru cltevo clipe chicr Nero se simli descurnpdnit,

Cu voce grave, emolion:::te, Gradus il prcclomo pe George ctsligotorul primei Intreceri sportive ~i drept urmare iI trecu in rlndul olimpionicilor, ornrrrtlnd totodato co in ceo de-a doua zi o lecurilor sa va desfo~ura proba pancratiului.

Apoi, in limp ce muljirneo il cclorno din nou pe invingotor, Gradus sa npropie de George si-i spuse co i-cr face 0 deosebite cinste dcco Va fi oaspetele lui pina a doua zi.

*

Tn vreme ce George 0 couro pe Irina prin muljime, Nero - urmot co 0 umbro de Ardus - se plimbo nernuljumit ~i mlnios prin sdlile palcluluL Nu dupe multo vreme, Impdrotul se opri in loc ~i un zimbet triumfOtor ii lumina fc]o zbircita ~i respingcitoare.

- Ardus [

- Aid sint, imparate.

- Ce probe sportive spunea Gradus co se desfo?oaro miine?

- Pcncretiul.

- Foorte bine!

- Desigur, steptne !

- De ce mo oprobi clnd niei nu ~tii fa ce ma gindesc?

- Orice ginde~te precluminota-ti minle e un lucru in!elept,

sinl SigUT, respunse lingu~itar Ardus.

Nero surise mdculit.

- Poncrojlul e ~ proba vitejiei celor mal puternici, nu-i o~a, Ardus?

- Nu exista alt atlet moi puternic. dectt tine, Cezar! Nimeni n-o indroznit so concureze 10 cceoslo intrecere cunoscindu-ti puterea.

- Nici chiar urio~ui Antonlu?

- Antoniu ?! E inchis in temnito palolului I

- Cine a dot ordinul so fie intemni!ot?

- Chior inOltimea to, in urmo cu zece zlle,

- Ei bine, ordon 50.-1 aduci, nurnaideclt, oiei !

16

Ardus nu pricepeo de fal schlmbcreo ccecsrc rten~feptar6 l] tmporatl,Jlui fora de, urio?ul An.lcniu, ,dar sa grabi. s~ execute ~o.run~e, osigurindu-se 0101 intil eEl Inlemnlto1ul ere suflclenle greulajl cttrncte de lonturile de 10 picioare pentru a I"IU Fi in store so evodeze.

Niti Antoniu nu em rnei dumlrit de eesC! ce se intimple eu el, aSffel ee, adoto "iuns in fela lui Nero, if J1Iri ..... l pe ccestc ClJ spoimo si indoiclo.

. - Pentruce oi fost Inlarrmilot, Antoniu ?

Uriog,ul finii prDste~le.

- Am sugrumot cinci lei oi mariei tale.

- De ce oi f5cut foplo mta necugetot5 f

- A~" bout mai muH vin declt trebuia, recunescu urlcsul, Pe:

urmCi am vrul s5-mi lncarc r?uterea. . .

- A~a ? ! Si oi vreo sa fii, din nou, liber? Ai vree sa-fi inc:ercl iar pulereCf? •

- Ho I Sigur c5 c~ vreo! Dar Icnturile ac:estea de fier nu le pot rupe, ea.,s rnulte ~i groase eif pumnul rneu.

Nero cintari din cchi rnuschll acestui colos, inal! de eel pulin douospretece pclrne ~i greu cit un tour. Apoil surtztnd, se cprople de el $i-I atinse cu brctul pe umcrul drept:

- Vei fi liber I

- liber? l

Uimjrea lui Anloniu ere sincere. - Liberl

Nero seindreptase spre meso, unde, potrilli! obicelului saUl

de~ert[j 0 cupe plino cu vin de miere ~i smechine. - Cu 0 c.onditie !

- Core ~

- So perticipi rnline, in [ocul rneu, 10 puncrullu,

Ochii lui Antcniu scinlebro co fulgerele pe cerul inllegurat. - AsIa e tot ~

- To~l

- Nu-mi vine so (red!

- Nu crezi in cUlflnlul meu?

- A, nu! Dar vo fi 0 Ireabo u~oora sa lupt 10 pancraliu. Ti

piing de mila cceluic core VI;I indrdzni sa se rndsecrs eu mine! In mni PLlJ!!! 08 c1levo t:Jipe, ii VDj zdrobi oosete J

- Asta ~i dorasc, rinji Nero, ~.i de-cbio otuncl Ardus incepuse sa prlceope cere era gindul Irnpdrofului, Sa i se dec de mtnccre cit vo pofti ! Sa doarmCi dt mai mult ! sa nu-l IipseclSd'i nlmlc I Chemati rnestsrf fierari sd-i scoata de indalo lcnjurile l

- Am lnjeles, stopine!

!;ii in limp ce Ardus dovedea 0 sprintene::1!a neobi~nuitd nenrru preo ptntecosul sau trup si "rea ebositele-i picioare, uricsul Anfoniu ramasese ti nluit Iocului, nevenindu-i sa crendd co toote cele'ca se ini7mplcu cu el se petrececu cu adevorol.

*

DupCi ce Gr:rdus lJ!i ospcHa ocspetil, a~o cum se cuvenac, Ie ceru Iartore ~i se retrose penlru a se odihni.

George cuprinse mine lrinei in rntno I~i ~I, fara s5 rosteasea nici a vorbd, 0 ccnduse pe 0 lerose a loeulntel.

Cose lUI Grndus era e~ezQtCr pa uno dinlre vestitele coline ule Romei, ostfel c:ii priveli~teo case desfo?uro lnainteo ochilor celor doi lineri era Tncinh:!toorG.

George ~i Irina inspirou cu neso] aerul proaspCiI ce se ridico dinspre malurile Tlbrulul, plnd 10 inOlJiOlea terosei pe care se cflau In depcrtare, pe linio orizonlului, discul rosu 01 socrelui vestee opropiereo ornurqului, lnvi:iluind intr-o lumina fonlcstitil cedrii \Jrin~i, ce se legenau alene in edisreo unui molcorn ~i calm vinl de vera. Intreogc naturo pareQ sci ofere, cu dernicie, celor doi tined, toute bucuriile ... ielii.

Inlr-un rirzlu, George rupse cu gjngo~ie l.ogo:rurile lacerii aceleio fermecote.

- Irina, ~tiqi eo tu oi aroma florilor de cimp?

Irina inchisese ochii ~i-~i osculto, c;uprinsc de un fiar dulce, tOlnicul sopot 01 inirnii.

- George, de dnd ne cunoostern I De unde vanim si unde ne ducem ~ De ctrrd ne iubim? R5spunde-mi, George I

- De 0 vesnicie, surise blind George, punindu-si peceteo bu zelor sole frumos areuite pe suviiele negra co noopteo ole Irinei .

..

FUlgerele brczdecre imensitcteo cerului, lurrunind (0 ia .mel-ul 'Zilpj cele ~::Iple collns ale Romei. Pe lingo aidurils mohcrite S6 s+racocro co ni~te umbre trei barboji ce 51'! lndrecptd spre COSo lui Cornelius. Ajuflg 10 poarto Doi dintre ei rornin pe lac, in limp ce 01 treileo patl uncle Tn curte ~i inCinfeoza cu ctanjie, dar zgomolul ploii ~j 01 tunetelor ii cccparc pcsil. Se opresta sub U"l cedru uri~. Acesta e locul de infilnire

Pe necsteptote, 0 raserl! in fota lui un barbel scund. Necunoscutul stringe pumnul pe minerul pumnolului, dor eelalolt 11 face un sernn omicol ~i-I invito so-l urmeze ln coso. Se furi~e:.'Zil ccum, ornlndoi, prinrr-un odevorcr lobidnt de caridoare. Se opresc i'l dreptul unei u~i. Bcirbatul scund 0 deschide cu preccujie Au patruns ccum lnlr-o inc:opere ingusta. Afora fulgerele ~i plOOID HlU intetiL Printre sage!ile cle lumina, necunoscutul zrireste, ce potul o~e:zot linga fereo~tra, 0 linen'! fotd ce doorrne un sornn odinc ~i linislit Barbatul scund se cplecce csupro ei ~i-l oslupCi guro cu un ghemotoe de pinzB. Apoi necunoscirtul 0 rfdico in brcjele-i vinjocse ~i oleargc cu e~ de-a lungul ccridonrelcr. rnointea lui, ce.161011 Ii lroto drumul Aprccpe de usc de 10 inrrcre, Ioto, care s-e zb6!ul to tirnpu] incercind so scope din slrirrsocreu brctelor co de ~ie', reu~a~'e >a-~i \r\cleporteze colu~ul din 9u.o ?i Qtunci un strigoi desnO. dojduit fringe Iinisteo coridocrelo: cufunclate ill bezne I "George 1·

Necunoscurul aleorga mal depcrte, Din fuga, czvirle scundului o pungo cu bani ~i ecestc se grabe~te s6 dispqro in tntunericul de catron ['II nopjii,

"George ,- ~ rCisuna din nau 5f(19011)1 disperot 01 C(1ptIVe!, dor plcoio $i tunetele ii ceopero glosl)l ~i nirnsni nu respunde chemorii sala de2.116dejduite.

18

IV. Invincihilul

Zerile lumincese ~l:erse~ero urmete furtunil de peste Iloaphl Mulfimeo i~i relucse locurlle in tribune sou 10 peluee ~i vcccrrnu nu se potolise decit in momentul clnd croinlcul mtrecerllor vestiseo dest:hiderea c:elei de-a douo z.ile a Jocurilcr olimplce.

- In ceo de-c doue proba, pClnc;rol Iu I, ~elctenii Rcrnei vor puleo urmori pe cei moi deso'll'jT}iti o\leli ~i \upto ori ! I'oncfofiu\ cere forta ~i vilejie, filnd Tntrecerea celor puternlci. In numele tmpdrotului Nero, Vel lupta vestitul, rrelntrecutul ~i nelnvinsul Antonlu, suo pronumit ~i "sugrumatorul leilor" I

Ovatille rnuljlmli seluforo aparitio in o reno o teribllului urins ~I oplauze furtunocse (ospl6riro gestul ccestuic, dod rldiccse Q barD de fier ce se ana in colea lui~i 0 indoi fora prea mare afort..

Dupd (8 rumoorea sa moi petoli. crclnicu] sa 1:l'dreso d'll no celor din [urul SOLI

- ~i arum, cme ... reo sa se intreacc In 'uple cu IJrta~uJ

Anloniu?

o tiicere desovir~ltti sa 1050 peste imensul s+odicn. Nic' unUl spectntcr nU-1 Ireceo prin mints sl'Hi prirnejduicsco vlero sou, in €eI nmi bun coz, sa rominir infirm.

In tribuna lmparicld, Nero surideo Iericit, din dOLla rnonve, " prrmul rind, ropireo Irei, pe care 0 pregalise Ardus ~j 0 execu 0- sera ocrnenli s6i, reuslse pe deplln, in 01 dollee rind, Gear, cdverSOfut eel moi de lernUl, nu indroznise pina oOJm 56 se pre:z.i"te iTt fOla nrbitrilor, pentru 0-1 inFnmto pe Antoniu. In ccest fel, el Nero ~ vo [I invinga10r ~i vo prirm cununc olimpico, deoerece uricsul urrno so hJple in nurnele lur.

"Dor dccd Geor ~e va prezenta in ultima ellpa? Gindu' ccesrc o~ternu pe foto Irnpcrclului 0 umbra pe care lnso el 0 C'lungo IQ fel d~ rapede pre-cum venlse, "Nimeni nJJ·l va 510 impotrivQ Iv' Anlonlll. Uria~ul s-a dovedit n fi invincibil. A~(] ca .. ,"

Dcr zlrnbetul, revenil pe fnln hide. se topi numoidedt Crcinlcu! repetcse pentru ulfirno oerra intreboreo dnd, din muljime, se eirz en 131m prea binecunoscul lui NarD

- Eu I Eu il vol lnfrunta pe Antcnju !

- Gear [ scrlsni prinlre dinti Imparotul

Antoniu poreo co nici nu S6 sinchiseste de prezento tinarulul, in vrarne CB muljimao ramose tocula, privind cernpdllmitoere spre eel ce lncrlnlo ocurn spre tribune imperialci.

- Geor olirnpionicul va fi cdverserul lui Antonlu, uricsul, HI'/indbilul, .jsugrumatoru\ leilor"! lIes,i efoinicuL

lmi pare reu de tine, rinji Antoniu in limp ee-l stringea mina lui George. Do, sa Hi fOra teoma I Nu te .... 01 omen I Tti vol zdrobl nurnoi mine drecpte,

George nu raspu1se provoesril. Cauto so remind eil moi celm si, pentru rncmenlele in care vn urrno luple, SQ-~i alunge din gind ~i din il'lirno durereo oe core a lneer ce din clipo clnd dUima~ii 0 ropi5er6 pe Irrna

La un sernn 01 holrinului Gtodus. eel dol luptotori se demrocare pine 10 briu Ciriva sclovi eduserc omfore pline ell ulei, Antoniu i~i unse busful cu lichidul eleios, Clpoi se oplec.a ?i c.ulegind de pe

19

ios u!I pumn de nisip il presar~ pe ~eo~~prc pielli, ~cest ~bicei. se proclico in mod curent de lojl luptatorn, pentru a Ingreula prlza odverS::7rului.

Spre surprindereo luturer, George refuza ule.iul .. ceea ce etrese un val de murmure dezoprobatoore sou eompohmltoore.

Paneraliul, un omesfec. hibrid de lupte ~i pugilot, era 0 inlrecere salboticd, perrniflnd sCi-ti roslomi adversarul, sCi-I lcvesti oricum, pulind chicr so·i $uce~tl miinile sou picioorele. Nimeni nu indraznise pine ctunci so se prezinle 10 ccecstd probd lipsindu-se de procedeul ungerii cu ulei sou presarorii eu nisip pe trupul eleics, precoulii considerate eo faarte necesore ~i seers.

Trompetele vasfird incepulul teribilei inlreeeri. Sclavii 56 tndeportoserCi ~i osHel, in mijlocul crenei, nu moi ercu ccum dedt cei doi luptatori. Citevo clipe, odversorii se ex-aminore cu ntenlie. Tn eele din urrnd, Antoniu sa decise sa ctcce primu!. l~i repezi fulge. rotor inainte broful drep~t ct./ palma intinso, ineerc1nd sa ploseze 0 teribila loviluro in carotida odversarului. Dar rezultotul octiunii nu fusese eel asteplat de Antoniu ~i de spectatori. George eschivcss 10- vituro, anticipind intentia lui Antoniu, ~i ocestc, pierzindu·~i echllibrul, sa rosJogoli pe nisip.

Tn timp ce uria~ul tncerco 55 se ridiee, George se gindea co I; ve fi greu, dcco nu imposibH. so reziste preo mult limp. Tn eele din urme, una dintre teribilele lovituri ole adversarului il va doborl.

Antoniu se rldiccse ~i pregetea un nau aloe. De dolo ccecstc, George nu mol reusi sa esehiveze sou sa pareze. loviluro uricsului cozu co un trcsnet peste leasla lui. 0 clipd, tlnarului i se peruse co slodionul Inlreg se invirte~te eu 0 vite-zc ornejitocre in [uru] sou. Antoniu profito din plin de zapoeeala lui George ~i-i prinse brojul drept, co lntr-o menghino, in brctele lui vinjoose. Multimeo incremenise, tacute. Dintr-un moment tntr-ollul a~teptau deznodemtntul ccestei lupte inegale.

Atunei, in vozul luluroro, sa petrecu un lueru uluitor. George slrecuro cu iujeclo fulgerului piciorul sou drept lntre picioorele utiosului ~i, rO$ucindu-i in ccelcsi moment brotele, il ozvlrli 10 pamint.

Gifiind, Antoniu se ridieo. Nu se asteptose 10 0 replica alit de putarnico din p<J'rtea tinoruJu; ccestc, cu clOUD copete ma; scund dectr el ~; pdrtnd a fi lipsit de forto. Dar Antoniu nu conestee c:e inseam no tehnica Iuptei, Gindireo lui, simple, nu cccepto dectt triumful fcrjei, ~i rezistenjo celui slob in foto celui puternic era un lucru camplel nelnteles pantru e1.

A'io co uriosul se nopusf din nou, orbeste, csupro odverscrului. sou. Ochii porcc-i ie?isera din orbite, scrtsneo dintii eu furie ~i ogllo in cer miinile lungi ?i p5roose. Parea un animal feroce, dezlontuit, gala so·~i sf1~ie prada, s-o strjvecscd sub povero loviturilor. Cu un strigot guturol se orunc5 osupra lui George, ii euprinse eeofa eu mi.na ~nnga, icr dreaptc 0 slobozi spre fota tinorului.

• SI dIll nou rnultimeo fremota enruziostc, uluita in ecelcsi timp de mtorsotura pe care 0 lua luptc,

. ~eo~g~ se aplec_:o. br~s.c; in vrerne ee pumnul eumplit 01 uricsulUI .nlm':rI III gol, el II izbl In plex, cu copul, Antoniu avec acurn senzojic co totul se inneguraO'Zo In preojmo lui. Dar George nu-l lase so rCisufle. Profitind de deruto adversarului, se hotdrt sa·1 seoolo de-

20

2.1

finiliy din lupta $i a plccie de loyjluri se ob61uro csupro urlosului, care inlocmoi unui sreicr betrin, trasnit de fulger, se prcbu~i ell zgomol, pentru 0 doua oaro, in mijlocul arenei.

Multimeo a~leptc reluarea luptei, dar Antoniu, spre surprinderea tuturor, ridica bratul drept cu mu1tCi greutate, fi!icind cunoscul in aeest fel co se recunocsre lnvlns.

De 10 lnCilfimea tribunei, Nero seecse un urlet de furie : - Anloniu I Tti poruncesc sCi continui lupta I

Dar uricsul refuza cu inc:opajlnore sa se mei ridice de pe nlS1P loviturile lu1 George fusesera alit de necsreptare tnclt, in ceders, Antoniu i~i frocturcse un picior, Acum lupfo or Fi fosl lntr-cdever ine9010 ~i uria~ului ii era teoma Co tincrul ~i puternicul sou cdversor Ii va puteo luc cu u~urinta viejo.

- Glorie lui Geor ollrnpicnicul, inving5tor ~i in ceo de-a doua probe olimpic5: pcncretiul ! rosti bctrtnul ~i lnjeleptul Gradus, ,i mu~limeo relue, in cor, cu a frenezie de nedescris, solutul odresat InvingatoruluL

Gradus se opropie de George ?i-I imbrQti~c cu efuziune:

- Gloria tie, fiule! De clnd sint n-om mel vazul esernenec mi~c:ari de tuple.

Lccrimi colds, izvortnd din bueuria fora margini, sa prelingeou

pe fota u5coliva a batrlnului.

- Unde oi invalot sa te lupji osHel ~ ii ~pti al. GeorgE! ridica din umeri.

- Am luct, cindva, leetii de judo ~i cercle, murmuro el, mni mull pentru sine.

- Judo? Carole'? ! Ce-s osteo? intreba Gredus plin de uimire Batrinul ramose pe ginduri, deoorecs nu Injelesese nlmrc din vorbele tinaruJui erou.

V. Groapa leilor

Sute de torte luminau feerie polotul imperial. Muitillleo invitelilor se pregaleo sa cclprne sosirea strclucitului invingolor or olimpiodsi romone, cdruio lnsus] imparotul urmo 50-i decerneze C:UflO' otimpico.

George, ureat pe lin cor Ires de pefru coi clbi, $trabctea tentrul Ramei, escorlo de trel sute de cvodrige, cu cite doi cui Popu lotio intreog5 iI urrno in veselo procesiune.

Dar bravul olimpionie nu ·S9 bucuro de victoriile sole. 0 usocro pclocre ii cceperec obrojii $i zlmbetul Iri I cu core rcspundeo OYOtHlor, co ~l ing'indurareo ce i sa citea pe foto dovedecu co 0 gnjo mistultenre ii macino sufletul.

Trescreo 10 fiecore caso, 10 fiecnre col) 01 drumului pe core-l "r~bo'ec ~i privireo ii ralacea prin rnuljirnec ee-l cclorna fericilo.

22

Oor de nlcaieri nu 50 iveo chipul dreg pe cora-l couto cu u Ita crdocre.

Intr-un tlrziu, multimea se oprise in foto zidurilor pclotulu], Aid nu mnl pu eou pdtrunde decll invitatii de anoore. George cobori din cor, linTnd in miini rornuro de palmier, semnul dlstinctiv 01 victoriel,

Biitrinul Gradus coborl treptele ~i-i ie~j in intimpinare, ddruindu-i cununo din romuri de maslin - rrmcslinul secru 01 lui Hercule", din. core un coprl, sufle+ neprihonit, toiose mal lnclnle romul co un cu,lt de aur

Crcinicii, urcoli pe zicluri, vestira numele invingole, UIUI, in 'imp ce trornpejli enunjeu inc:epulul serbdrii,

Tncodrat de Graclus ~i de Cornelius, George po runse in pclot, Cei do! batrini il ccndusere pine in foto impeTotului.

Nero slateo lu.ngit pe un pat Hkut din piei sdlbetice, gustind alene dintr-un don:hine de strugure. Ii foeu semn hJI George s 6 ;e oprepie ~i·1 invito sa se o~eze 10 plciocrete lui.

Un limp, nici unul dintre ei nu rostl un cuvlrrt. Nero ll exam ina pe George eu 0 prefcicula bunavoinlo ~I odrnirejle. Tn fond. suo fletul ji era plin de uro 10 gindul co, nv peste mullCi vreme, era o~lig::rl so-i Inmlneza cupo invingo orului olimpic,

"EI, Nero, so fie nevoit sa sa recunocsce invins! Si de catre cine ~ De nepatul lui Cornelius un plebev, un razvroli' (9.1 olocase prin nenumdrc!e cuv_inlcr_i,. jl')lunacind (U vorbele sale me lesugite aureola pe core el ~(-o ridiccse ell elite trude".

Ii revenilo in minle ~i inlimplarile din onul Irecut, clnd, cu tea e mosurile de prevedere ee ~i le luose, 58 foeuse de ris In in~reoga Elodo.

"Dare nu-i era sortil de caire 1:91 so aiungo vrecdote in ... ngolorul unei olirnpicde I"

Un singur gind Ii moi insenina suflelut 0 it de zbuclumnt : Ira, fiinto drago ncestui Gear, sa oFto captiva in miinile lui I In sfir~it, Ardus se descurccse bine. Nu-i moi raminea dedi so Incerce sa-~i puna in npliccre plonul pe ccre-l urzise eu ofitc migala. Se hotcri so nu mo; piorda nid 0 clipa ~i so treoco 10 nctiurre, deocrece se opropia cu pa~i repe~i rniezul noptri, momentul in care oveo so SI! decerneze C:UpO olimpica.

- Gear, rupse el, eel dll'1tii. zogozurile tcicerii, o~ vrea sO to • cem un schirnb,

Tincrul tresod, Fora 56-~i dec seerne de ee, ii apdruse inainte chipul blind 01 lrinei,

- Gear, tu-mI vel cia cupo plimpicil, lor eu te VOl conduce 10 oceea pe care sufletul tau 0 doreste alit de mult... Ascultd-mo cu otenjie ~i. de vei face intocmai cum iti spun, jur pe bunii no?lri "Zei co pina 10 rosaritul socrelui vei fi olaturi de olecso inimii tole

..

La mlezul noptii, ~ laro, urcindu-se pe un piedastnl onume contruit penlru osemeneo solemnitoJi, porunci hli Ardus so i sa odud5

23

vcsul, in forma de amforo, pe Core un mesler lscusit grovose cuvinlele : "Ramo in 01 B22-leo on de 10 intemeiere - Olimpiodc Dugustului impcrot Nero".

- 1010 rasploto invingCitarului, spuse Nero, orolind celor de fojo trofeul.

- Glorie lui Gear, olimpionicul !

Aclernoflile enluziaste se potoliro door alunei clod tinorul Sa cproplcsa de piedeslol, 10 un semn 01 imparalulvi. 0 clipc privirile lor se intilnird. Apoi Nero surise toinic unui gind ~i rosti, oposind pe fleccre cuvint :

- Aceosto cupe se cuvine celui mai brov, otletului ctlelilor, oceluio care, [upfind cu c:inste ~i cure], dobindeste pe merit [asplata olirnpicd. Tinerul Gear a cucerlt victoria in cele doud probe ole intrecerilor ~i s-or poreo co pe buna dreptcte ...

Nero Meuse a pauza intentionato, limp in care cereeto cu privireo prinlre speclalori efectlJl vorbelor sale ~i mci ales 01 cuvlntului "s-ar pcreo". Dupe ce rostise ultimele cuvinte, 0 rumoara usoord se slirni in solo ..

. "Acum - i~i spuse Nero -, acum, pina nu va fi prea tirziu". - TI ccuz pa ocest tlnar plebeu cd a lntrebuintct in cadrul Joeurilor olimpic:e unele mijlccce nepermise, fOra de core n-or fi obtinut victorio.

Cuvinlele ocestea au provocct printre audilori a reacjie nemaipomenit.o. Voeiferdrile nu mai conteneou.

Gradus, fCicindu-~i loc Cu greutafe, ojunse in apropiereo lui Yeorge. Alunci toti cei de fato se potolirc co prin fer-nee, Tndurerat, bctrtnul sa cdrese cu bllndete aeeluia pe care il1ca din prirnele c1ipe ole cuno~lintei lor 11 indr5gise alit de mull;

- Geor! Jura pe memoria neintinolii 0 rnortilor din fornilia to CD ai participot cu cinsre ;;i onccre !

- So [ure, interveni cu voce tunCitocra Nero, 01 carui ochi aruncau sageti de foe esupre lui George.

- So jure I reluoro in cor invHa/ii 10 serbore.

Foro a spune un cuvlnt, aruncind 0 privire !risla cdtre Gradus ~i Cornelius, George porosi solo. Cltevo boobs de margaritar sa prelinserc din ochii cceluio care stlrnise, cu puline vreme inoinle, ernojln ~i edrmrctle multirnilor,

- lat6 dovodc ceo moi buna 0 calor ofirmote de mine, striga Nero In urmo lui, Judecoji-I, voi loti citi sinteri odunof oici, in aceste clipe solemne!

- 56 fie sees din inlrecere I rosti un glas ce venea tacmoi din fundul solii ~i in core rnul]] recunoscur6 voceo lui Ardus.

Aprob6rde zqomoroose, vacifer5rile, larma ce sa dezldntuise occpenrc vaceo lrnporotului, core, de 10 lnilltimea piedestolului, se proclomo in acel momenl invingotorol obsolut 01 olimpicdei rorncne

*

21

George urmose intocmc! sfoturile lui Nero. Tacereo lui in fola ocuzcjillor ce i se cduseserd nu era declt dorintc de 0 0 revedea pe Irino, vie ~i nev6lamatc. Acurn osteptc, tntr-un ungher intunecos 01 palatului, lntllnirec c:u Nero, cere-l [urose cd-l vc conduce pina 10 cleeso inimii sole.

La of lor eo vestii despre descalifieorea lui Gear, rnuljirnec ul1.1ilo se risipise inlr-o tiicere durercase ... Nimeni nu mai aveo chef de petrecere, de risete ~i veselis. Geor fusese pentru popar intruchipcrea celor mai nobile virtuji ~i poote chlor 0 dreplatii inso~i. Cu otil moi greo fusese deci lovituro.

Incetul cu incetul, plecaro ~l ceilclf invital;' Grodus ~i Cornelius, deseumpani!l, inca nevenindu-Ie so creoda cele intimplate, sa retr5sesero printre cei din Iii. In cere din urmo, palatul ramose oproope plJstiu.

Nero o~eza c.upa 10 copatiiul patului sou, mingiind-o c.u 0 prlvire pllno de sotisfoctie.

- Ardus I E~ti eicl ?

o umbra pinlecocso se ivi in rnijlocul lncdperi],

Do, divinule !

- Ai pregatit tofu I ?

- A~o cum mi-ni pcrunclt, stopine.

- Atune], sa mergem I Sintem o~teplcti!

Imparctul se oprople de sfetnicul sou eredinc:ios ~i-i puse 0 mln6 pe urndr,

- Ali a fost 0 zi mareate pentru mine, Ardos I Siru eompionul Jocurilor olimpice, Gloria mea vc fi nepieritoore! Tn generoLitotea mea, sin! hotorit so iert celor ce au eutezot so rna infrunle. De eeeeo, ma gindesc co nu se cuvine a ne minji miinUe nonstre cu singele neFericitului finch ~i 01 iubitei sale. Vom lase oceastCi treobe, injositoere pentru noi, 5-0 sovir~easea leii. Ai inteles?

Ardus Iud 0 Faclie din mine unui soldet ~j porni $0 lndeellneosco dorinlCl lugubrc a lmparotului. Prin daschlzoturile zidurilor se zdrecu primele licoriri cle zorilor,

"Trebuie so me grobesc1 i~i spuse Ardus. Cu cit se va petrece moi repede tolul,c:u olit va fi moi bine. W

*

In primul moment, nid Irina ~i nici George nu rostira vreun cuvlnl, Se imbrati~cra cu 0 durerccse Iericire ~ cceec de a fi lmpreund, cu toote co ereu ccptivi,

De-obic dupo ce Ardus inchisese in urma lor u~a greo de ste[or a ternnljei, cei doi tiner! lnjelesesero co sint sortif pieirii.

Un ccrnpllcnt sistem de scrlpejl, minuiti de oomeni cscunsl prj. \lidi lor, ridicara din pardoseclo temniJei un urias bloc de piatro. Cine erau eel care Je ofereau po.sibilitateo unei ~vodari? Prieteni seu dusmnnl ?

25

Inaintoo lor sa cnsco ocum 0 groopCi adinca Ji intunecoto Trepte d pictro cluceou spre abisul necunoscut, Incolro duceou unde se sFirseau?

Nu era vreme de 9 mdlt. George cuprinse OJ gin90~ie mino dl:!litetC a lrlnei in palma sa ospro ~i puternicd. Numorara in gind a suld dcucsprezece rrepte, 1(.1 sfir~iful cdrcru S9 po:neniro inlr-o pestera, Tn depdrtore S9 vedec 0 lumina.

"Un coridor subtsrcn, ce srrcbota pomlntul, pe sub pclatul im~e\tQt" - t~;, "'?\I'Oe GeQ~9';. ,,~i c.~eo c.e se I.c.re~\e \Il c.opatu\ ~a" nu poote fl dadt lumina zilei Oadi cei core ne-cu ojutot so poreslm temnitu ne sin! prieieni, vern fi sclvcf I"

Tnsufletil de ccest gind, George strinse brcjul Irm91 ~i se grabi spre copatul coridorulul Stl'ob5turo in goono distcnro pi no 10 ceeo ce Ii se parea co vo fi irb('i"ireo suferintelor lor. dar cind ojunse-a 10 lumina in!elesero co ercu pierduti.

Sa aflau in Interiorul vestifei gropi 0 lellor cor'oginezi Sillgun, faro nid un fel de crrne, lip~iti de orice cpcrore

De 10 inallimeo une bolustrode se ouzi un rts botjoco-itOf, risul nesuFerit 01 lu} Nero,

- Mi-om [inu! cuvlntul, Gear I Te-am condu5 10 elecse inim.l lole I Acum 5inlel1 din nou impreuna $i veji muri fericitl, aldtUf' unul de oltul, Inlr-o dulce imbroti~ore Voi sorbotcr], O~(! cum sa cuvina, rriumful meu! Lo nccple om sa oprim:! fcidii nenumCirote, pe core Ie vci orunco, eu mino, peste inlreago Celole a Rome;! Sci ardo !oiul en 0 lorta urlO~5, ln cinsreo celui moi more imporo\ 0' romcnilo !

Hohotelor de ris ole lui Nero le urmor6 ccelee ole lui Ardus - N-ovem olta scopore dedt 50 ne intoorcem pe unde om venit, scri~nj George

Imposibil! Pri"e~\e I Ne-ou o coperh introrec cu grotii de fier, in curlnd, fiorele se vcr nop~ti OSUpiO noastro.

Co un rospuns 10 gindurife deznddcjduite ale Irinei, se F6curo nuzite rogetals aspre ole urio?ilcr lei cortnqinezi. Sirnullcn, de jur Imprejurul gropH se ridicoro trei grile ~j ~::r.;e superbe onimcle se nopustiro in arena, coutind infomefate prcdc,

George privi eu disperore In [urul Sou. lor; 10 picioerele lrine. o but:ola de iernn, oiunso, cine ~Iie cum, in groapO. a idee ii 'recu nurncldeclt prin minte.

Cind cel mci indraznel dintre lei se orunco esupre lui cu fal· tile lorg deschise, George inlime br~uJ. Exewtose miscorec em d repede, i nci~, atunei cind cnimclul lnchise Fa1cile, lemnul osc.ufi -j iOIrapunse fulgerotor cerul gurii ~i mcxilaru1. Corpul greoi Sf! frinse in cer, 10 jumotatea sorifur,i, ~i onimolul, dupo ce mei scoose UI1 herdiil, romase intepenil po 'lisip'jJ fierbinte.

- De unul am scop~ I

- Stnl~m Ilie.rduli I glfli Gel:l~ge_ ('hiQt daci:i '10; '1o'.lg!\lroc, inl;(

una sau doua dintre ocesle best ii, celelclte ne vor rapune I

Nu. George 1 Sintem salvati J Vet v!idea I Izh cn; pe nerrseplole, Irina, Pr1ve,te!

SUIS, 10 c;op5lul b:l'lu~trodei, opal'userc Ira ii Geor, 1mbrucoII in

esmintele lrinei ~i ole lui George.

- 1i vad, spuse George, dar ei nu ne pot ciukl OJ nimic, Foro sa·i moi cleo vreo cxplir::cJie, lrlnc strigd lrsi :

- Repede, orunce-mi eanturn !

Ira nu statu mult pe QTnduri. Desprinse, de 10 brlu, centum Iflll!!i ~i tl oruncll. cir-ep1 It:II plcioorde Qces\eia. tra ~i Ilmpul t Unul dinfre leribi{ii lei r:.ertogine,j se ozvirlise, en un roget ct.ttremurotoT,

osupro lui Georga. -

11'0 ~i Geor, as-is!en!i neputinc.io~i oi reribilei scene, sa ns+eptau so vocla mocrtee zeilor lor prctectori, Dar zeii sint nernurilori I 0 flot:orc scurto ji~ni din rnicul obiect pe core Irino il tinea in mmD ~i leuf i~i lntrerupse brusc scltul, fringindu-r;e in cer, ca fU'lgarot Ira ~i Gsor privBou faro so·~i creo db echiier, Minioosii zeito I,fulgero~ mereu, :;i, unul cite unul, teribilele ficrre se intinsera in mljlecul orenei, od:rla pentru totdeauna. Plstolul ulrroscnlc 01 )"insl crnutise pe .... ecle rfige1ele leilor cartagin.ez.i.

Sigurl de rlir~itul calor doi tlneri, Nero si Ardus nu rna; ramu· sesarn pe bolLlslroda l'i se de~fotou acum lntr-urio dintre incdperilB polatlilul, ell du\ceu Hcoare IJ vinului prerera1 de impcra1.

In acest timp, Cornelius cercetcse ?i reurise sa efle eele ee 51! oerrececu in pcler, Gcrzile [useserd dezormcte, ~i ocum lemulul cdversor 01 lui Nero S6 indrepto in fuga, inso1it de ecrnenli sci credlnciosl, spre bclustrcrdc cora morglOeo ves-tita groapO a leilor.

Dnd cjunse 10 grilele de fier (6 morgineau balulllroO:;J, spectocolul cafe r se mfarisc ochilor il lurnind foto Infr-un :tim-bel triumf(J!or ~o s e Ie' <::Qrloi~"e1.i z.o-c.eou mo!tl in ~renor "doboriti de flccelflle rn.nieose ele zeileiu, a~o dupe cum explic.osera uirni]] Ira 51 Gear.

~i in limp ce Irina $i George se urceu pe score ell le fussse onH\co\o, Cornelius s~rigo bucuros .

- Zeli nOflri prolectari sent nemuritori $i i[windbif(!

Cinci CQ-i galopeozQ in ncopte, Cornelius, in.sotit de Ira ~I Gear, Ii conduce pa "zeii protector!" spra locul unde sa aH5 ,,-sfere de orgini" _ George e convlns cd nlllTlai~eosto ii puteo solve, deonrece Nero ~ Ardus. de cum au prins de vesta de cele inlimplate, ou porrut Sa rescoleasco, in frUI1 tao urrei uria~e armo:le, .loot a irnprelurimile. Furia lrnpcrctulul e cu atil mdi mare cu cil i-::.'u disporut nu nurnci prizonieri], ci chicr !rofeul olimpic. ~i cine indriiz:nise so si-l 1[\5\J~sasca ~l A.nloniu, "A.n\oniu eel ~,I;hrop', cum ii spuneou acum oomenii, core se strecurcse ncnpteo trecutCi in polat ~i, profitind

If

de slobkiuneo gorzilor, co ~i de somnuJ mult prec grau 01 impcrotului in urma cfitor pccole de vin de miere sl de smochine, furose trofeul chior din camero lui. Anloniu, care lntr-un superb gas! de recuno~tin!a fola de acela ce-i crutcse viato, 1i lncrsdinlcse "cupa olimpica" lui Cornelius, spre a 0 lnmina edevcrctului otirnplonic, lui Gear.

Dar George nu mai avusese limpul sd-i multumecscd nafericltului ~i lotodale brovului sdu adversar. EI gonea ncum, pe cai tnspurnotl, olaturi de Ira ~i Gear, de Irina \>i Cornelius, spre unica lor ~oflsa de solvcre,

Vor moi gasi oore sfero argintie? Se vor moi inloaree spre zlirile de lumina de unde ou venit? ~i ce se vo intimpla eu Ira, Geor si Cornelius daco vor celatori in secolul XXI?

Acesteo erau inlrebarile ce frominfau mintea lui George, in timp ce ormosorii forimitou pomintul sub capitele lor .

• '., •• II' ••• _ I.;" •••••• I

Nu vom sti poote niciodoto ce s-o mai Tnti~plot cu Ira ~i Gecr.i,

Poate co nu vom moi ollo cum o ajuns trofeul olimpie"'in 1mprejurimile Drubetei, odic5 ale Turnului Severin din zilele noesIre. __

$1 poate co nu ne vom moi Intili'li nici cu Irino ~i George sou eu invenlin nemoipomenito a sovantului Radu M6nailci: "ma~ina de calotorit in tirnp",

Dar dodi Jumnaola, slimote cititor, dore~ti so afli lot ceea ce s-o intimplat mai deporte, ponte co intr-o bun5 zl vei aHa raspunsul 10 oceste rcine ...

28

DC lit

(ilf

10 (u(critorii

tunn

Inceplnd eu acest numllr al colectlel, vom pubHca sub semlllHura colaboratorului nostrn f'[.ORlN zAGANESCU 0 serle de microblografLi ale celer mal insemnap tecrettctem at astrouautlcli ~l ate cesmonauttloe, de Ia legendarul lear $i ptnl la erutt reau at vremurttor noastre. Jl.lajoritatea biograflilor VOf II inso11te de portfete. desen(l!C de AI.EXANDBU DJACONU.

Nu socottm ell aeeasts !storIe a crearoruor astronauttett este perfectl. dar probnbll ell este cea mal euprLnzltoare clintrc cere atclltulte I a nol ~I in striiniltate lit astrel va fi utili tuturor cetor paslQnati de cucertrUe 5i derate,

Publius Ovidius Ncso sfotul lui Dedall

MIT1CUL ICAR-primul zburator!

Din timpuri imemoriale, omul q nazuit co, Osemenea p5s5rilor, s5 se inalte in v5zduh. E:xpresia vie a ccesfei dorinje, Irons mise din generatie in generotie, 0 canstituie legenda lui Dedol ~i a fiulu] sou, I cor. Tnchisi de invi~iosul $i nsrnilosvl rege Minos in Insula Crete, pentru a nu mai putea cladi un alt pclot mai s~rolucifor dectt eel c:onstruit pentru ccestc, ei se hotdrdsc s5 scope pe ccleo aerului. In aces! scop, Dedol confecfioneczd pentru sine ~i oentru fiul sou cite 0 pereche de oripi din ~indrilo ~i lipite eu cecre. Tn limp ce - o~a cum spune legenda - Dedal reusesta so scope, traversind moreo in zbor, lui lear, imbotot de frumusetea zborului ~i uitind de sfotul t:;rtalui sdu, sccrele ii topeste ceara ~i el code in mare, care de atunci poarla numele de "Morea lcoricnd",

Cit de minunat descrie, in

"Metomorfoze", poetul romon

" ... lcare,-l zicea el, in ZbOTU-P Drumu! de mt:jtoc sa tH. e sJatut ce-jt datto Daca-n cale

Prea jos cobort, itt va t! in!lreunat§ d<! va!uri aripa.

lUT de 'lITca-lIcf prea sus, ti 8-01' ~E! JOCU! din soarc" ....

.. MetnmoTfoze, eartea a vtrr-a, trae, do'! Marla Valeria Petrescu, E ",P.L.A., Bucure~t1, 1957, p. 137- 13B.

29

WAN-HUcreator at "vehicu/IJlui 1 eactiu

Oe~i mventatorul rcchetei ;M data opnrljiei ccesteio sa pierd 11) timpurlle c.l'noinleo erei noestre, sa pare c5 prlmele rnchete ou folosit pulberea neogro [pr:lfvl de pu~~61 lnrruclt ocum aproope 2000 de ani proful de pu~ci'i era cunoscul In China, sin poreri care spriiino ideea co primele rochete or fj opdrut in Chino sub forme uner tuburi din mnterial usor [bombus atc.] umplufe cu pulbere Cronici vechi amintesc despre n~te "so9ali de foc· folosite In China ~i opoi ~i in Indio. Tnlr-un tub de bcrnbus se introduceo prof de pusco sf 10 un copot se pune:l' 0 compozil ie de cprindere. Acesle tuburi 5 fixou pe sageli. lor, penlru stobilizcre, 10 co ada ccestorc se edCiu~o cite un fir de trestie. In timpul luplei, mai in ii ere Q. prinso compczltlo inflcmobilc, epoi 50geoto ere klnsalo din nrc fl, dolorito prnfului de pu?eo cere elimlno gozele de ordel e cu vitezo more, baleio s6geli er:!' mU!1 morilC, fora a mel pomeni de efeelul inc:endior ~i, eVIdent, de eel moral. Despre aceostc utilizers omintesle vecheo croruco ch in ez:a "A:hung-lienkeng-mu·, core descrie lupta 0& porotorilor orosului Koi-fung-fu in anul 1232 impolriva rnonqolilor core n6valisero in China.

De fapt, in Chine fC1chetele Incap 0 fi folosite nu numcn 10 focuri de nrtificli SCIU penlru ec[iunl de luplii. Primo incerc:are de construi e a unui vehic:~rl pro-

30

Dupa desenul lui Dumltru tnneseu din volumul "Asaltul CD5IDDl>ului" UP. DumiU'u AndreellCU (~~dltura tlneretul u I. 1964)

pulsct prin Ior]o rcehetelor 0- pnr[ine lui W:l'n-Hu.

Acest invotm chinez, vrind so foloseosce raehelele co motor 01 unui oriBinal 5i tolodato rapid mijloc de zbor, a imaginal UII fololiu cu roti, ill spofele ceruic, de un codru solid, arnu fixale nu moi putin de 47 de rochefe I Dupo rolionomentul Meu! de Wen-He, prin aprinderea lor simultond, cele 47 de rcehete Irebuiau so oceelereze fotoliul-vahicul core, grotie 0 deua :zmeie de htrtie, or f fost chier ridieol in vozduh

RACHETA

Experiento s-a desfo;.urot doa., in p:rrle conform aces tor plonuri, deooreee efeclul c:umulat 01 aprinderii pulberii calor 7 de rcchete a provocot 0 explozie, in core exparimantetorul si-c pierdut vio]o.

Astozi, dnd edrnircrn rezullotele aproape de nacrezu I ole unor vehicule de perform::mto, ra "Blue Bird", "Green Monster", "X-15", ,,5oiu:tR SOu .Scturn", dolate cu mateare reoctive, n-cr trebui 50 uitom co strdrnosul lor a fost conceput de Indrdznelvl Wan·Hu I

IN

TREPTE -

creatie a lui KO}'lRAD HAAS din Sibiu

In nnul 1529. in armata irnpariola din T ronsilvonlo, Konrad H::r.lS indeplinea functic de guard de arlilerie. Poote co numele lui or f; rcrncs nec:unoscut pentru contemporomi roehetelor "Diamont", "Europa·, "Soiuzu sou "Saturn· deed neobositul cercetator roman ing. D. Todericiu nu i-nr fi resuseilot memoria. Este yorba de rncnuscrisul descoperit 10 Arhivele slotului din Sibiu.

De fapt, ccecstd opera este cornpusc din rnnnuscrise!e succesive o trei cutori : Hans Hoosenweln [primale 36 de pagini, perioodo 1417-1460), un outor ononim sibian, probabil rudo cu primul (filele 37-114, periooda pina in 1529), ~i Konrad Haas (ultimo porte 0 monuscrisului, perioado anilor 1529-1569). Monuscrisul de 10 Sibiu nu este numoi aveche ?i interesanto lucrcre daspra

mcslni de lupto. orme, pulberi, ci ~i un imporlont document care olesta 0 neindoielnic:Ci prioritote ~tiintJfica In tehnica rccherelor pe plaiurile rorncnesf 11"1 OI'1ul 1555 !

Pentru a ne explicc, vom face opel 1::7 unele citcte din studiile asupra acestei probleme prezentote in tora sou peste hotore de ing. D. Tedericiu.

" ... Ne aflEim 10 fila 190 (a menuscrisulul - F. Z.J. Aiel, aularul medieval lncepe so deo sfoturi pentru a ajunge so fcbriccm «chior ~i rochete, care S8 ridico de 10 sine in rnOltime sou 0- leargo Inointe sou inapoi pe pcmint neted», Tn conlinuore, el (outorul medieval - F. zf ne inrfiazo in secrete Ie eonstruiril rochete!or, «core lnointearzo zburtnd incH aiung in inaltul ceru-

31

lulD. Aici nlClnuscrisul descrie rcchete realizote in trepte, prin imbinere reciproc5 ....

Autorul lnanu5crisului nu s-n mullumit nurnai cu imagineo ~i prezentorea pe hirtle Q ptopriilor sole idei. Konrad Haas a fdcut ~\ Bx.periente, lueru daved;' de schijele unui dispozitiv de lupta reoctiv, menit so arunce, probobil in rindurile inamicului, un butoi cu prof de pu~ca (fila 287) Acest dispoziliv era prevozut cu stobilizctori de direcJie de forma triunghiulord!

Prin injroduearao ideilor de r~ chela cornpusd din moi multe trepte reactive ~i de s+cbilirotoare triunghi' -lore de direetie dispose fa porteo inFerioara a rachetei, Konrad Haas deline prioritete:J' ccestor elemenle esenjicle in evolutie vehiculelor astronautice.

Konrad Haas a fast preocupat nu numol de forma ~i organizerea interiooro 0' rochetelor, ci sl de substcnjele propulsnnte, propunind un omestec de oceto~ de elil ~i de omoniac [produs din urine, co moterie prima).

Desi Konrad Hoos a trait si a creO't' lntr-c perioada cind n'ivelui tehnic-scciel 01 societolii nu pp 'mitea concretizorea ideilor sale novotoore, el famine 0 figuro proeminenta de plorrler 01 tehnlcii rcchetelor, el/idenliot1l prin bogolia de notiunl cuprinse in rnonuscrisul de 10 Slbiu,

In 'Ilumdru! 1llHor ii !lom pTe~ell[a pe KAZlMlR SEMl£NQWICZ. HERMANN GANSW"INDT SI KG:N'STANTIN rvA~OVJCr KONs'rAN· TINOV.

z .It

I~

1Icin

A

• •

... _ .

Penhu a va asigura primirea in eontinuare a colectiei, reinnoHi·va din t. ~p abona mentele pe trirnestrul viltor. Abonamentete se pri mesc de cahe factorii pOlital;, oficiile po sfale, difuzorii de presa din intreprinderi, $col; l;i .acultati.

Cofectia se ga5e~te de viozate 101 to ate chtoscurile difuzarii pres.e; !;:i la debitele O.C.L.

• IANUARIE 1969

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful