CHARAMA SLO:KAS

SRI:RA:MA CHARAMA SLO:KAM sakrude:va prapanna:ya thava:smi:thi cha ya:chathe: | abhayam sarvabhu:the:bhyo: dada:mye:thad vratham mama || mithrabha:ve:na sampraptham na thyaje:yam katthamchana | do:sho: yadyapi thasya sya:th satha: me:tha dagarhitham || SI:THA: CHARAMA SLO:KAM pa:pa:na:m va subha:na:m va: vadha:rha:na:m plavamgama! | ka:ryam karuna ma:rye:na na kaschin na:apara:dhyathi || VARA:HA CHARAMA SLO:KAM stthithe: manasi susvastthe: sari:re: sathi yo: naraha | dha:thusa:mye: stthithe: smartha: visvaru:pam cha ma:majam || thathastham mriyama:nam thu ka:shta pa:sha:na sannibham | aham smara:mi madbhaktham naya:mi parama:m gathim || SRI: NA:RASIMHA CHARAMA SLO:KAM sathyam bravi:mi manuja:ha svayamu:rdhva bahuhu yo: ma:m muku:nda narasimha jana:rdane:thi | ji:van japathynu dinam marane: runi:va pa:sha:na ka:shta sadru:sa:ya dada:mi mukthim || SRI:RANGA CHARAMA SLO:KAM Ma:me:va:anusmarasva thvam thva:maham samsmara:mi cha | Upa:ya mapavargasya rahasya mapi me: srunu || Sarva karma:ni santhyajya sarva karma phala:ni cha | Saranam ma:m prapdyasva sarva bandha vimukthaye: || SRI: SUDARSANA CHARAMA SLO:KAM Sudarsana! Maha:jva:la! Ko:ti su:rya samaprabha! | Agjnya:na:ndhasya me: de:va vishno:rma:rgam pradarsaya || SRI: PA:NCHAJANYA CHARAMA SLO:KAM Pa:nchajanya nijadhva:na dhvastha pa:thaka samchaya | Pa:hi ma:m pa:pinam gho:ra samsa:ra:rnava pa:thinam || MANAVALA MAHA:MUNULA THANIYA Sri:sai:le:sa daya:pa:thram dhi: bhakthya:di guna:rnavam | Yathi:ndra pravanam vande: ramya ja:ma:tharam munim || Sri: varavaramunaye: namaha THIRUVA:Y MOZHIPILLAI THANIYA Namas sri:saila na:ttha:ya kunthi: nagara janmane: | Prasa:dalabdha parama pra:pthya kainkarya sa:line: || Srisaila na:ttha:ya namaha

PILLAI LO:KA:CHA:RYULA THANIYA Lo:ka:cha:rya:ya gurave: krishnapa:dasya su:nave: | Samsa:ra bho:gi sandashta ji:va ji:va:thave: namaha || Sri Lo:ka:cha:rya:ya Namaha VADAKKU THIRUVI:DHI PILLAI THANIYA sri:krushna pa:da pa:da:bje: nama:mi si:rasa: sada: | yathprasa:da prabha:ve:na sarvasiddhi rabhu:n mama || sri:krushna pa:da:ya namaha NAMBILLA THANIYA ve:da:ntha ve:dya:amruthava:rira:se:he ve:da:rttha sa:ra:mrutha pu:ramagryam | a:da:ya varsham tha maham prapadye: ka:runyapu:rnam kalivairida:sam || sri:kalivairida:sa:ya namaha NANJI:YAR THANIYA namo: ve:da:ntha ve:dya:ya jaganmangala he:thave: | yasya va:gamrutha:sa:ra pu:ritham bhuvana thrayam || sri:ve:da:nthine: namaha BHATTARU THANIYA sri: para:sara bhatta:ryaha sri:range:sa puro:hithaha | sri:vathsa:nka suthas sri:ma:n sre:yase: me: asthu bhu:yase: || sri: para:sara bhatta:rya:ya namaha EMBA:RU THANIYA ra:ma:nuja padachha:ya: go:vinda:hva:napa:yini: thada:yaththa swaru:pa: sa: ji:ya:nmadvisrama stthali: || sri: go:vinda bhatta:cha:rya:ya namaha EMBERUMA:NA:R THANIYA yo:nithya machyutha pada:mbuja yugma rukma vya:mo:hathas thadithara:ni thruna:ya me:ne: | asmadguro:r bhagavatho:asya dayaikasindho:ho ra:ma:nujasya charanau saranam prapadye: || sri:mathe: ra:ma:nuja:ya namaha PERIYANAMBI THANIYA kamala:pathi-kalya:na-guna:mrutha nishe:vaya | pu:rnaka:ma:ya sathatham pu:rna:ya mahathe: namaha || sri: maha: pu:rna:ya namaha SRI: A:LAVANDA:R THANIYA yath pada:mbho:ruha dhya:na vidhvastha: ase:sha kalmashaha vasthutha: mupaya:tho:aham ya:mune:yam nama:mi tham || sri:ya:muna:cha:rya:ya namaha .

MANAKKA:LNAMBI THANIYA ayathnatho: ya:muna ma:thmada:sam alarka pathra:rpana nishkriye:na | yah kri:thava:na:stthitha yovvara:jyam nama:mi tham ra:mam ame:ya saththvam || sri:ra:ma misra:ya namaha UYYAKKONDA:R THANIYA namah pankaja ne:thra:ya na:ttha sri:pa:da pankaje: | nyastha sarva bhara:ya:sma:th kulana:ttha:ya dhi:mathe: || sri:pundari:ka:ksha:ya namaha SRI:MANNA:TTHAMUNULA THANIYA namo:achinthya: dbhutha: aklishta gjnya:na vaira:gya ra:saye: | na:ttha:ya munaye:aga:ttha bhagavadbhakthi sindhave: || sri:man na:ttha munaye: namaha NAMMA:LVA:R THANIYA ma:tha: pitha: yuvathaya sthanaya: vibhu:thihi sarvam yade:va niyame:na madanvaya:na:m | a:dyasya nah kulapathe:r vakula:bhira:mam sri:math thadanghriyugalam pranama:mi mu:rdhna: || sri:mathe: sattako:pa:ya namaha VISHVAKSE:NA THANIYA sri:ranga chandramasa mindiraya: viharthum vinyasya visva chidachin nayana:dhika:ram | yo: nirvahathya nisa manguli mudra yaiva se:na:nya manya vimukha:ha tha miha:sraya:maha || sri:mathe: vishvakse:na:ya namaha PERIYA PIRA:TTI (Sri Devi) THANIYA namas sriranga na:yakyai yadbhru: vibhrama bhe:dathaha i:se:shithavya-vaishamya nimno:nnatham idam jagath || sri: sriyai namaha PERIYA PERUMA:L (Sri Ranganatha) THANIYA sri: sthana:bharanam the:jaha srirange:sayam a:sraye: | chintha:mani mivo:dbha:ntham uthsange: anantha bho:ginaha || Sri: sri:dhara:ya namaha .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful