You are on page 1of 217

MANUAL DE UTILIZARE

Eugen Bîrgăoanu

Editura Excalibur
Bucureşti 2009
Manual de utilizare
© 2009 Eugen Bîrgăoanu

ISBN 978-973-1930-28-2

© 2009 - Editura EXCALIBUR

Adresa: OP 6 - CP 41 București
Internet: www.edituraexcalibur.com
E-mail: secretariat@edituraexcalibur.com
Toate drepturile asupra acestei ediţii
sunt rezervate Editurii EXCALIBUR.
Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, în nicio
formă, fără permisiunea scrisă a Editurii EXCALIBUR.
CUPRINS

Introducere ........................................................... 5
1. Vital Protect ...................................................... 21
2. BioSinergy ........................................................ 41
3. MindSinergy Millenium .................................. 79
4. Mind Booster .................................................... 157
5. Atlantis .............................................................. 169
Introducere
Holism

Conform dicţionarului explicativ termenul de holism în-


seamnă o concepţie care afirmă că întregul nu se poate re-
duce la suma părţilor sale şi că de fapt, există un factor in-
tegrator al lumii, un principiu imaterial şi incognoscibil din
punct de vedere al ştiinţei moderne. Cu alte cuvinte holismul
afirmă că există un liant care leagă totul în univers şi acest
suport care este baza a tot ce se manifestă este nemanifestat
(imaterial), este singurul capabil de conştiinţă, este singurul
capabil să stabilească echilibrul în univers. Altfel spus, acest
punct de vedere presupune existenţa unui suport nevăzut
care poate explica orice manifestare a universului, adică o
conştiinţă divină.
Poate că cea mai evidentă particularizare şi uşurinţă de
a înţelege acest concept este domeniul medical. Subliniem
însă că acest punct de vedere face parte din toate domeni-

5
ile existenţei noastre şi convingerea noastră este că odată
acceptat el creează posibilitatea ca o fiinţă umană să vadă
aceste implicaţii şi corelaţii holiste în orice domeniu şi ridică
fiinţa umană spre a atinge statutul său predestinat, statutul
de OM.
Alopatia pleacă de la ideea că sistemul uman este pur, lip-
sit de microbi sau virusuri, şi în momentul când organismul
uman vine în contact cu o sursă de contaminare exterioară
agenţii patogeni pătrund în corp. Medicina alopată contraca-
rează aceste agresiuni folosind diverse chimicale (otrăvuri)
care ucid agresorii. Cu alte cuvinte, dacă apare un simptom
într-o parte a corpului, aceasta înseamnă din punct de vedere
al medicinii alopate, o anumită modificare chimică care ne-
cesită o medicamentaţie adecvată pentru a contracara efec-
tele. Altfel spus, dacă de exemplu un pacient are o durere de
cap medicul recomandă antinevralgic, acelaşi medicament
este recomandat oricărui pacient care are o durere de cap,
dacă apare o infecţie medicul recomandă antibiotic etc. Este
evident că durerea de cap poate avea diverse cauze la diferiţi
pacienţi (răceală, foame, infecţie în corp, piatră la bilă etc.).
Tratamentul este acelaşi. Ne-am obişnuit atât de mult cu
6
acest sistem alopat încât atunci când cineva merge la medic
îi vorbeşte doar despre efecte: mă doare capul îngrozitor, sau
am febră! Dar astea nu sunt boli! Mă doare în gât, am febră
şi medicul prescrie degajat un antibiotic!
Concluzia: o statistică realizată pe bolnavii care au ajuns
să aibă boli foarte grave, cancer, SIDA, Alzheimer, sifilis
etc. şi care au murit în urma acelor boli, a scos în evidenţă un
aspect foarte straniu, toţi aceşti pacienţi au avut un lung isto-
ric de boli din ce în ce mai grave pe care le-au tratat alopat.
De exemplu, cineva a avut o simplă candidoză şi a tratat-o
alopat, în timp a făcut tricomonas pe care a tratat-o tot alo-
pat, au apărut după aceea herpes, papilom, toate tratate alo-
pat, iar în final a apărut sifilis sau cancer la prostată. Ceea ce
arată clar că de fapt, acest mod de a privi lucrurile nu rezolvă
problema, ci o aruncă la un nivel mult mai profund şi mult
mai greu de tratat. Aşa se explică că toate remediile alopate
au efecte secundare, chiar şi cele mai banale, cum ar fi aspi-
rina de exemplu, iar cele mai puternice sunt de fapt, adevă-
rate otrăvuri. Să nu mai vorbim despre vaccinuri care produc
adevărate uragane distrugătoare în fiinţa umană. Să luăm ca
exemplu citostaticele, aşa-zisa chimioterapie utilizată în tra-
7
tamentul alopat al cancerului. Toţi medicii oncologi care au
prescris citostatice ştiu că ele sunt de fapt otrăvuri foarte pu-
ternice (unele dintre ele au şi fost folosite ca gaze de luptă
în diferite războaie). Ele nu sunt un remediu ci o otravă bi-
ologic selectivă, care omoară celulele cu o rată foarte mare
de reproducere, deci ele ucid atât celule canceroase, dar şi
alte celule cum ar fi celulele din unghii, din păr şi în primul
rând globulele albe, gardienii corpului fizic, care au o rată
de reproducere foarte mare. De aceea înainte de a se face o
doză de citostatic medicul face mai întâi leucograma altfel
riscă să producă o moarte rapidă a pacientului. Orice medic
alopat ştie că în momentul când un pacient face chimiotera-
pie merge sigur spre moarte. Niciun pacient nu rezistă la mai
mult de 20 de doze complete de citostatic. Deci tot ce poate
spune un medic în acel moment este că în cel mult 2 ani pa-
cientul sigur va muri (ritmul de refacere al leucocitelor este
de 3 săptămâni – dozele de citostatic se fac la aproximativ o
lună distanţă). Există însă exemple de pacienţi care au refu-
zat tratamentul cu chimioterapie şi au trăit cu tumora în corp
peste 20 de ani – cu alte cuvinte speranţa de viaţă este mai
mare dacă refuzi chimioterapia.
8
Ceea ce nu se ştie este partea financiară care se ascunde
în spatele acestor medicamente. O doză de citostatic costă
aproape 1000 $, acest aspect nu este transparent pentru că
tratamentul este plătit de casele de sănătate. Gândiţi-vă că
anual numai în Europa mor aproximativ 3 milioane de oa-
meni care au urmat până la capăt chimioterapia şi faceţi-vă
propria idee asupra imenselor interese financiare care există
în spatele tuturor acestor medicamente, a doua ca profit în
lume după industria armamentului. Asta a ajuns de fapt me-
dicina modernă o afacere excelentă cu profituri imense, iar
medicii au devenit dealeri pentru marile concerne farmace-
utice.
De altfel, alopatia nici măcar nu îşi propune să vindece
ceva şi nici nu ar avea cum. Una dintre principalele ramuri
studiate în medicina contemporană este patologia, adică stu-
diul bolilor. Nu se vorbeşte nicăieri despre starea de sănătate
ci doar despre studiul bolilor.
Dar când vrei să devii milionar nu trebuie să studiezi să-
racii, trebuie să vezi cum au făcut cei care au reuşit să devi-
nă milionari. La fel dacă vrei să ajungi campion trebuie să
vezi cum au reuşit alţi campioni. Astfel, din start medicina
9
alopată nu îşi propune o stare de sănătate ci doar peticirea
sacului.
Medicamentele utilizate de medicina alopată pot fi gru-
pate în 7 mari categorii. Organizaţia Mondială a Sănătăţii
a declarat: „Deoarece există doar 7 grupe de medicamente,
200 de tipuri remedii ar cuprinde toată gama de efecte şi ar fi
de ajuns pentru a trata toate maladiile.” Cu peste 10.000 de
specialităţi existente în fiecare ţară membră a Uniunii Euro-
pene, este exact cum am utiliza o bombă nucleară pentru a
ucide o muscă.
Medicina alopată a devenit ceea ce este din cauza cate-
goriilor de medicamente puse la punct de industria farmace-
utică în ultimii 50 de ani. Cele şapte categorii, reprezentând
vârful de lance al medicinii alopate în combaterea unui ma-
ximum de boli, sunt mândria acesteia, raţiunea de a exista şi
îi conferă perenitatea. Fără aceste medicamente, medicina
alopată ar fi fost de mult îngropată spre beneficiul medicini-
lor mai puţin agresive. Pentru asta poate mulţumi laboratoa-
relor farmaceutice, căci fără ele n-ar fi existat. Se constată
interdependenţa dintre medicii alopaţi şi potentaţii din in-
dustria farmaceutică, unii neputând să trăiască fără ceilalţi.
10
Aceste şapte categorii de medicamente sunt următoarele:

1. Antibioticele;
2. Antiinflamatoarele și analgezicele;
3. Antihipertensivele;
4. Hipocolesterolemiantele;
5. Antidepresivele și tranchilizantele;
6. Anticancerigenele;
7. Vaccinurile, adică introducerea de antigeni
în organism.

Aşa cum puteţi constata, toate aceste medicamente sunt


„anti” ceva. Nimic nu este „pro”, în afară de tranchilizante,
practic nu există un medicament care să îţi propună starea
de sănătate. Este aplicarea literă cu literă a teoriei absurde a
lui Pasteur. În loc să lupte pentru păstrarea integrităţii fizice
şi mintale prin măsuri naturale şi prin prescrierea de oligoe-
lemente, vitamine, săruri minerale etc., printr-o alimentaţie
echilibrată şi sfaturi despre modul de viaţă, medicina alopată
aşteaptă producerea dezechilibrelor, obligându-vă să apelaţi
la ea pentru a vă prescrie unul dintre medicamentele care
11
figurează în cele şase categorii precizate (şase, deoarece vac-
cinurile sunt prescrise cu titlu preventiv).
O afecţiune înseamnă că un intrus a pătruns în organism
şi el trebuie vânat. Mai degrabă magie decât medicină ade-
vărată. Am putea compara medicul alopat cu un exorcist,
care pentru a face să dispară răul, utilizează formule abraca-
dabrante şi tehnicile cele mai energice: medicamente puter-
nice, chimioterapie, intervenţii chirurgicale radicale. Vrând
să stăvilească răul, ajung să ucidă bolnavul.

O abordare holistică este complet diferită. Ea presupune


din start nu credinţa în medic şi medicament, ci ea postulea-
ză că există o inteligenţă armonizatoare (forţă vitală) în fie-
care pacient şi ea este singura capabilă să ştie care este cauza
bolii, în cât timp poate fi vindecată şi care este modalitatea
prin care echilibrul se restabileşte. Medicul nu ştie decât să
recunoască simptomele trezirii acestei forţe vitale, iar reme-
diile sale nu sunt pentru a contracara vreun efect ci pentru a
amplifica această forţă şi a reinstaura starea de sănătate.
Odată trezită forţa vitală elimină gunoiul (boala) spre pe-
riferie şi tot ce trebuie să facă pacientul este să aibă răbdare
12
şi să acţioneze în aceeaşi direcţie cu această forţă. De exem-
plu, o boală psihică tratată în felul acesta se poate manifesta
printr-o simptomatică la nivelul plămânilor (de exemplu un
autism tratat alopat se poate manifesta în primă instanţă ca
o bronşită cronică sau un astm sever), dacă atunci pacientul
tratează efectele care au apărut la plămâni (în termeni holişti
această blocare a efectelor se numeşte supresie), boala poate
să se manifeste din nou în plan psihic.
Realizaţi că holismul, contrar altor abordări presupu-
ne credinţa în acel principiu imaterial şi incognoscibil, aşa
cum postulează dicţionarul român, care din punct de vedere
ştiinţific (al ştiinţei moderne) este un aspect pur subiectiv.
Această abordare presupune şi foarte mult curaj, mai ales în
contextul gândirii moderne materialiste. Practic trebuie să te
încrezi în inteligenţa nativă a acestei forţe. De altfel, mintea
umană nu poate controla decât un număr limitat de procese
în timp ce o mulţime de aspecte ies din sfera conştientu-
lui. Cine se gândeşte cum se realizează digestia de exemplu
(cel puţin până citiţi această frază)? Sau cine este conştient
de modul în care se transferă oxigenul în sânge la nivelul
plămânilor? Toate aceste procese sunt controlate de această
13
forţă vitală, şi într-un mod perfect. Boala apare pentru că noi
nu lăsăm această forţă să îşi facă treaba aşa cum ar trebui şi
de multe ori lucrăm împotriva ei.
Această abordare, holistică, produce o transformare care
este ca o aruncare în gol, pentru că principiul pe care se ba-
zează este unul pur subiectiv, forţa interioară care există în
fiecare dintre noi, şi care ne susţine şi caută să restabilească
echilibrul cu orice preţ.
Credem că facem şi realizăm lucruri măreţe, dar de fapt
această forţă de care noi nici măcar nu suntem conştienţi
face totul, trebuie doar să avem modestia de a îi recunoaşte
meritele şi detaşarea de a o lăsa liberă, acesta este adevăratul
curaj.
Toate marile descoperiri ale lumii au fost făcute datori-
tă acestei forţe. Mendeleev a descoperit tabelul periodic al
elementelor în vis, Einstein a descoperit teoria relativităţii
imaginându-şi într-o stare de reverie cum ar fi să zbori călare
pe o rază de lumină, Edison spunea că toate ideile îi veneau
atunci când era într-o stare de somn superficial, Tesla cădea
în stări de reverie în care vedea toate descoperirile sale şi
exemplele ar putea continua. Vă daţi seama că de fapt, toate
14
aceste descoperiri au fost făcute de oameni care au avut cu-
rajul să lase liberă această forţă.
Scopul acestei forţe este să ne facă conştienţi, însă asta
numai dacă o lăsăm. Putem realiza că întreaga spiritualitate
se bazează şi de fapt constă în perceperea şi conştientizarea
acestei forţe.
În fapt am subliniat modul de abordare holistică privind
sănătatea pentru că este strâns legată de spiritualitate. Dar
ce este spiritualitatea? Ce înseamnă a fi spiritual? (Punem
această întrebare pentru că starea de sănătate este strâns
legată de nivelul şi evoluţia spirituală şi dacă s-ar înţelege
acest lucru la nivel global, omenirea ar face un pas imens că-
tre armonie şi pace.) Dacă e să privim lucrurile din punct de
vedere al gândirii creştine (toate tradiţiile autentice au ace-
laşi ţel final) Evanghelia lui Ioan începe cu următoarea afir-
maţie: „La început a fost cuvântul şi cuvântul era Dumnezeu
şi cuvântul era cu Dumnezeu.” Deci la început nu exista ni-
mic altceva decât cuvântul, adică Dumnezeu, şi atunci din
Dumnezeu (din acest principiu unic) s-a construit întreaga
manifestare, pentru că nu avea din ce altceva (pentru că la
început nu exista decât El), astfel întreaga manifestare este
15
în fapt Dumnezeu manifestat, întregul univers este corpul
ceresc al lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu este doar un
aspect nemanifestat, undeva în exterior ci tot ce există ma-
nifestat (şi materia) este tot Dumnezeu, pentru că altceva nu
exista la început şi nu există nici acum. Tot ce trebuie să
facă o fiinţă pentru a fi spirituală este să conştientizeze acest
aspect de prezenţă permanentă a lui Dumnezeu. O abordare
holistică presupune o formulare corectă a scopului pentru
că subconştientul nostru este cel care ne conduce prin căi
nebănuite către scop.
O abordare holistică este monistă, pentru că tot ce există
este doar Dumnezeu. De altfel medicinile holiste autentice
se mai numesc şi UNICISTE. Asta este în fapt cea mai mare
diferenţă dintre alopatie şi holism: alopatia impune egotic şi
arbitrar voinţa şi cunoaşterea din exterior, medicul ştie cel
mai bine şi prescrie o chimie care să anihileze tulburarea
apărută; holismul spune că de fapt orice perturbare a fiinţei
este un efort al „forţei vitale” (principiul unic) de a restabili
echilibrul şi tot ce trebuie să facă medicul este să observe
direcţia către care vrea să se ducă această „forţă vitală” şi să
stimuleze sistemul să evolueze spre acea direcţie pentru că
16
aceea este calea corectă de echilibru şi sănătate. Altfel spus,
holismul este o medicină care crede şi are încredere în acest
principiu unic (Dumnezeu), alopatia nici măcar nu îşi pune
o astfel de problemă, medicul ştie tot.
Este relevant modul în care misticul austriac Jakob Lor-
ber (1800–1864) supranumit „scribul Domnului”, cel care
ascultând vocea interioară a scris o operă în peste 25 de vo-
lume, operă despre care oamenii de ştiinţă spun că depăşeşte
posibilităţile unei minţi umane, priveşte vindecarea şi sănă-
tatea (de fapt, Lorber afirmă că toate scrierile sale îi sunt
dictate de Iisus, la 40 de ani a auzit o voce interioară care
i-a spus: „Ia-ţi pana şi scrie,” şi această voce era a lui Iisus
şi toate scrierile lui Lorber sunt ca nişte îndemnuri adresate
chiar de Iisus cititorilor):

„Din păcate, mulţi pacienţi au ajuns să moară astăzi din


cauza medicamentelor alopate, care vindecă un rău dar îl în-
locuiesc cu alte zece rele în corpul suferindului. Mai mult,
noile boli devin din ce în ce mai virulente, astfel că nu este
de mirare că durata de viaţă a oamenilor se află într-un declin
accentuat, devenind din ce în ce mai scurtă, lucru care nu
17
este de natură decât să îi slăbească şi mai mult pe urmaşii
actualilor părinţi.
Dacă acest declin material ar continua, el ar conduce la
dispariţia totală a umanităţii; de aceea din compasiune, am
preferat să iluminez câţiva oameni, care au creat alte metode
de vindecare, care nu distrug organismul material, influen-
ţând mai degrabă sufletul. În acest fel, trezind puterea su-
fletului, aceste remedii pot restaura echilibrul organismului
fizic.
Această metodă de vindecare se numeşte homeopatie
(homeopatia este o medicină holistă – n.r.) sau după cum
prefer să-i spun Eu: „Arta vindecării cu ajutorul sufletului.”
În acest caz, cel care efectuează vindecarea este sufletul, care
este activat cu ajutorul unor agenţi în cantităţi infinitezimale,
care ar deveni toxici în doze mari. Cum? Simplu, căci în
natura Mea nu există nimic dăunător.”

Toate cercetările, dezvoltările şi aparatele pe care noi le


realizăm sunt direcţionate prin această prismă a integrării
holiste şi a dezvoltării şi amplificării acestei forţe pe care
holismul o numeşte forţă vitală. Ele sunt făcute să trezească
18
şi să stimuleze această forţă şi cumva, faptul că ele resta-
bilesc echilibrul şi produc vindecări este o urmare firească.
Toate aparatele gândite de noi amplifică tendinţe naturale ale
forţei vitale. Toate indicaţiile legate de efectele curative sunt
venite din practică, de la cei care le-au utilizat. Noi nu pu-
tem să afirmăm că un dispozitiv vindecă o boală sau alta, el
urmăreşte să trezească forţa vitală. Efectele care apar ţin în
mare măsură de configuraţia mintală a utilizatorului. Tot ce
putem noi spune este că această forţă se trezeşte şi efectele
care apar sunt eminamente benefice. Ele produc în primul
rând o trezire spirituală a celui care le foloseşte şi evident, nu
partea fizică este principiul activ al efectului curativ pe care
l-ar produce un dispozitiv ci influenţele lui spirituale.
Mai mult aceste aparate nu contravin cu niciun alt gen
de tratament (aici incluzând şi alopatia – deşi aceasta poate
bloca manifestarea multor efecte pozitive) şi pot fi folosite
în paralel cu orice gen de remediu.
Efectele acestor dispozitive este mult amplificat dacă cel
care le utilizează are un mod de viaţă şi o gândire corecte.
În acest sens puteţi accesa site-ul nostru unde vom publica
constant materiale privind aceste aspecte.
19
Vital Protect
1. VITAL PROTECT

21
Dezvoltarea tehnologiilor moderne a dus la apariţia unor
Vital Protect

boli cu care generaţiile precedente nu s-au confruntat nici-


odată. Odată cu apariţia curentului electric şi a dezvoltării
aparaturii legate de acesta, spaţiul din jurul nostru s-a um-
plut de o multitudine de radiaţii nevăzute care, pe termen
lung, generează efecte dezastruoase.
Experienţele cercetătorului american Georges Lakhovs-
ky au demonstrat faptul că, cromozomii din nucleul fiecărei
celule vii au forma unui filament tubular alcătuit dintr-o ma-
terie dielectrică umplută cu o substanţă conductivă şi că un
cromozom poate fi comparat cu un circuit oscilant echipat cu
inductanţă, rezistenţă şi capacitate electrică. Cu alte cuvin-
te celulele corpului uman sunt de fapt rezonatoare (circuite
oscilante), capabile să vibreze electric la cele mai fine influ-
enţe electromagnetice: cosmice, atmosferice, telurice. Însă,
în epoca contemporană pe lângă aceste unde naturale, există
o multitudine de radiaţii electromagnetice care influenţează
şi ele celulele, perturbând buna funcţionare a corpului uman.
Pornind de la cele mai banale radiaţii cu care suntem atât
de obişnuiţi încât nici măcar nu le mai considerăm nocive
pentru noi, (de la radiaţiile reţelelor electrice de 50 Hz şi
22
până la frecvenţe foarte înalte în gama microundelor), toa-
te interferează cu câmpul vital uman şi perturbă activitatea

Vital Protect
celulelor vii.
Preocupări legate de influenţa nocivă a acestor radiaţii
asupra fiinţelor vii au existat de când s-a folosit pentru pri-
ma oară curentul electric. Însă, datorită faptului că efectele
acestor radiaţii nu sunt vizibile imediat (efectul lor este lent,
dar sigur), de cele mai multe ori, din cauza intereselor finan-
ciare, au fost promovate sisteme care acum au devenit ceva
obişnuit, dar care au efecte nocive asupra stării noastre de
bine, de sănătate şi chiar asupra liberului arbitru. Cel mai rău
este faptul că, folosind aceste sisteme, am renunţat să mai
căutăm soluţii care ar putea fi integrate armonios în mediul
natural şi care nu ar produce efecte nocive.

Cum răspunde sistemul nostru imunitar?

Suntem atât de obişnuiţi, de exemplu, cu reţeaua de cu-


rent electric, avem fire prin toţi pereţii caselor, încât pare
greu de crezut că acestea ar putea avea şi efecte negative
asupra sănătăţii noastre şi asupra stării noastre psihice. Ex-
23
perienţele realizate în Laboratorul Marinei din Pensacola au
Vital Protect

demonstrat clar că la radiaţii magnetice de 1 Gauss (un câmp


foarte slab) şi frecvenţe cuprinse între 45–60 Hz, memoria
fiinţei umane scade semnificativ. Memoria nu este doar ca-
pacitatea unei persoane de a-şi aminti şi a reproduce un text,
ci într-un sens mult mai profund, memoria este alcătuită
din straturile cele mai profunde ale fiinţei umane şi ea este
responsabilă inclusiv de starea de sănătate fizică şi psihică.
Când afirmăm asta ne referim la memoria cea mai profundă,
cea despre care oamenii de ştiinţă spun că nu îşi are sediul
în corpul fizic, şi nu la memoria conştientă care este doar o
parte din această memorie imensă. Există o strânsă legătură
între această memorie şi starea noastră de sănătate. Această
memorie controlează buna funcţionare a celulelor, păstrea-
ză forma corpului şi asigură buna funcţionare a întregului
organism.
În anii ’70, un psiholog bulgar, Gheorghi Lozanov, a re-
alizat câteva experienţe de vindecare a unor boli grave prin
autosugestie. În timpul procesului de vindecare, psihologul
a avut surpriza să constate că pe măsura ce starea de sănăta-
te se îmbunătăţea, memoria devenea din ce în ce mai bună.
24
Atunci i-a venit ideea acţioneze direct îmbunătăţind memo-
ria pacienţilor, prin tehnici de învăţare accelerată, şi a con-

Vital Protect
statat că bolnavii de cancer sau de alte boli grave se vindecau
învăţând limba japoneză, sau germană sau engleză etc.
În Elveţia, s-a făcut un experiment sugestiv legat de in-
fluenţa nocivă a radiaţiilor electromagnetice asupra organis-
mului uman. Au fost luaţi pacienţi care sufereau de diverse
maladii, în special dezechilibrări ale anumitor ritmuri, şi au
fost ţinuţi timp de câteva săptămâni într-o zonă montană la
o cabană lipsită complet de curent electric. Lipsa radiaţiilor
electrice a făcut ca, în timp de doar două săptămâni, toţi pa-
cienţii să-şi revină complet. Aceste rezultate s-au menţinut
chiar şi doi ani după experiment.
Cercetările asupra nocivităţii radiaţiilor electromagnetice
de foarte înaltă frecvenţă au demonstrat că acestea generea-
ză hiperactivitate, îmbătrânire, stres şi perturbă ciclurile de
somn. Conform biofizicianului rus Khijenkov, creierul se
desincronizează la doar câteva secunde după ce un câmp
electric apare sau dispare.
În 1973, medicii Z. Gordon şi M. Tolgskaia, membri ai
Academiei de Ştiinţe Ruse, au demonstrat că radiaţiile slabe
25
de microunde alterează celulele nervoase ale hipotalamusu-
Vital Protect

lui. După 5 luni, celulele care secretă neurotransmiţători se


atrofiază complet. Neurotransmiţătorii sunt substanţe gene-
rate de sistemul nervos care asigură transmiterea informaţii-
lor de la organele de simţ la sistemul nervos central, ei fiind
substanţe vitale pentru un organism viu, pentru că în lipsa lor
creierul rămâne nestimulat (un organism obişnuit nu poate
rămâne privat de informaţii senzoriale, pentru că asta gene-
rează o stare de stres şi angoasă imensă). Experienţele reali-
zate în laboratoarele Rokfeller au arătat că dacă unui şobolan
i se taie mustăţile, prin care el primeşte 80% din informaţia
senzorială, în mai puţin de 2 ore, înnebuneşte şi moare.
Alţi cercetători, precum J. J. Noval, au concluzionat că
radiaţiile electromagnetice de foarte înaltă frecvenţă blo-
chează producerea neurotransmiţătorilor, şi generează o
epuizare la nivelul cortexului şi a sistemului imunitar.
Medicul american Beeker a realizat studii aprofundate şi
a concluzionat că multitudinea câmpurilor electromagnetice
artificiale care se întâlnesc într-un oraş dezvoltat (emiţătoare
radio şi TV, linii de înaltă tensiune, radiaţii ale aparatelor
casnice, cuptoare cu microunde, aparate TV, calculatoare
26
etc.), generează un fel de zgomot electronic care afectează
memoria, degradează sistemul imunitar şi provoacă maladii

Vital Protect
cum ar fi cancerul sau diverse tulburări mintale şi comporta-
mentale (depresia). Conform studiilor lui Beeker, victimele
sinuciderilor trăiesc în majoritatea cazurilor într-un mediu
electromagnetic cu 22% mai intens decât alte persoane. De
asemenea, expunerea la câmpuri electromagnetice puterni-
ce anihilează producerea norepinefrinei (neurotransmiţător)
fapt ce favorizează apariţia depresiei. Numărul de accidente
este cu 40% mai mare în zonele supuse unor câmpuri elec-
tromagnetice intense.
În 1984, dr. Wendell Winter de la Universitatea din Texas
a declarat că tumorile canceroase se dezvoltă de 600 de ori
mai repede când subiectul este supus la un câmp electromag-
netic de 50–60 Hz (frecvenţa liniilor electrice).
Influenţa radiaţiilor liniilor electrice asupra comporta-
mentului şi funcţionării organismului este atât de puternică
încât atunci când s-a realizat un test în care li s-a cerut su-
biecţilor să aleagă o notă muzicală, peste 95% dintre euro-
peni au ales nota SOL diez, (aproximativ 50 Hz – frecvenţa
liniilor electrice europene) şi majoritatea americanilor au
27
ales un SI ( care era foarte aproape de frecvenţa reţelei ame-
Vital Protect

ricane de 60 Hz).
Abia în 1964 la Geneva, Organizaţia Mondială a Sănătăţii
a declarat oficial că expunerea la câmpuri electrice de foarte
înaltă frecvenţă ar putea altera comportamentul celular, fizi-
ologic şi psihologic. În plus, ca urmare a datelor prezentate,
O.M.S a concluzionat: „Studiile de care dispunem astăzi ne
îndeamnă să evităm orice expunere inutilă la câmpuri elec-
tromagnetice.”

VITAL PROTECT amplifică frecvenţa de rezonanţă


a creierului

VITAL PROTECT este construit pe baza a două principii


care cresc imunitatea organismelor vii la radiaţiile nocive
din mediul înconjurător.
Primul principiu se referă la existenţa unei frecvenţe de
rezonanţă care ne branşează la energiile vitalizante şi bine-
făcătoare ale Pământului. Faptul că trăim pe o planetă care
are o anumită dimensiune a cavităţii Pământ-ionosferă face
să existe o frecvenţă de rezonanţă prin care preluăm energii-
28
le vitale telurice. Această frecvenţă este denumită rezonanţa

Vital Protect
Schumann după numele inginerului care a intuit-o pentru
prima dată (Otto Weber Schumann). Nu se ştie încă ce repre-
zintă cu adevărat această frecvenţă. Oamenii de ştiinţă afirmă
că frecvenţa de rezonanţă Schumann este ritmul oscilator al
câmpului magnetic al Pământului. Cert este că oamenii sunt
programaţi să trăiască în acest câmp terestru care determină,
de fapt, ceasul biologic al fiinţelor născute pe Pământ. Acest
lucru devine evident atunci când se măsoară frecvenţa de re-
zonanţă a creierului, deoarece acesta are tendinţa nativă de a
se fixa pe frecvenţa de rezonanţă Schumann şi de a respinge
câmpurile magnetice perturbatoare. Studiile unuia dintre cei
mai celebri cercetători în această direcţie, Patrick Flanagan,
au evidenţiat că întreaga geometrie a corpului omenesc este
construită ca submultipli ai lungimii de undă ai frecvenţei
Schumann.
Experimentele pe care noi le-am efectuat au evidenţiat că
dacă în apropierea unei fiinţe umane există un generator pe
frecvenţa Schumann creierul devine imun la radiaţiile noci-
ve din mediul înconjurător. Nu este vorba despre un ecran
protector în jurul fiinţei umane, ci pur şi simplu este o am-
29
plificare a legăturii câmpului subtil al fiinţei cu câmpul vital
Vital Protect

al Pământului.
În ultimul timp au apărut tot felul de teorii care afirmă că
rezonanţa Schumann s-a modificat şi că această frecvenţă ar
fi crescut. Lucru care este complet neadevărat. Toate efec-
tele benefice despre care am vorbit aici se produc doar pe
această rezonanţă Schumann, 7,83 Hz. Aceasta este frecven-
ţa pe care creierul se duce instinctiv, şi această frecvenţă este
cea care dă imunitate faţă de semnalele perturbatoare atunci
când este emisă în preajma organismului uman.
În clinica Swan din Tucson, SUA, dr. Scheldon Deal a
realizat un experiment uluitor. Mai mulţi subiecţi au fost
introduşi într-un câmp electromagnetic nociv. În semnalele
bioelectrice s-au constatat schimbări dramatice (EEG, EKG,
GSR etc.). Apoi, fără ca ei să ştie, a fost pornit un generator
pe frecvenţa Schumann. În mai puţin de 2 minute, toţi para-
metrii monitorizaţi au revenit la normal.
Această frecvenţă de rezonanţă este atât de importantă
pentru organismele vii încât lipsa ei duce în scurt timp la
boală. Astfel, când primii astronauţi au revenit pe Pământ
au avut probleme de sănătate serioase iar cercetătorii de la
30
NASA au hotărât instalarea de generatoare Schumann în

Vital Protect
toate navele spaţiale, pentru a crea un mediu electromagne-
tic sănătos şi natural.
Al doilea principiu este o structură radiantă care gene-
rează o stare de armonie şi echilibru la nivelul întregii fiinţe.
Această structură generează un vortex energetic care echili-
brează energiile de-a lungul coloanei şi asigură o purificare
continuă a câmpului subtil a fiinţei. Simpla prezenţă lângă
un subiect al acestei structuri radiante produce o echilibrare
a energiilor vitale şi astfel, organismul devine imun la influ-
enţe radiante nocive.
Structura radiantă este alcătuită prin combinarea unor
spirale realizate din metale nobile şi a unei reţele de crista-
le, şi este utilizată ca antenă pentru a amplifica şi transmite
la nivelul întregului câmp al fiinţei efectul rezonanţei Schu-
mann.
VITAL PROTECT este indicat atât celor care locuiesc
într-un oraş, aproape de o staţie radio sau o linie de înaltă
tensiune, celor care lucrează cu calculatoare, telefoane mo-
bile sau orice fel de aparate electrice, cât şi celor care vor să
beneficieze de o stare de sănătate bună, să se însănătoşească
31
rapid, sau pur şi simplu vor să se menţină în formă şi să be-
neficieze de toate şansele pe care le oferă viata.
Vital Protect

Efecte

VITAL PROTECT protejează împotriva poluării elec-


tromagnetice, elimină insomnia, răul de călătorie, migrena,
crampele musculare, stresul.
Testele efectuate au arătat că VITAL PROTECT induce o
stare amplă de relaxare şi calm. De asemenea, experimentele
realizate pe animale au arătat că acestea se vindecă mult mai
repede când poartă un astfel de aparat.
Studiul pe diverse culturi celulare a relevat o întreagă lis-
tă de efecte pozitive şi niciun fel de efect negativ. Practic,
acest aparat blochează semnalele potenţial nocive şi amplifi-
că câmpul energetic al subiectului care îl poartă.

Enumerăm câteva dintre efectele aparatului VITAL PRO-


TECT:
• elimină problemele legate de decalajul de fus orar;
• amplifică vitalitatea;
32
• creşte potenţa;

Vital Protect
• fortifică sistemul autoimunitar;
• creşte rezistenţa la oboseală şi stres;
• măreşte capacitatea de efort;
• amplifică spiritul de observaţie (astfel, evenimente
care în mod normal trec nesesizate sunt integrate armonios
şi printr-un proces sinergic, subiectul rezonând cu energiile
succesului);
• generează o frecvenţă benefică la nivelul creierului;
• protejează împotriva influenţelor subtile nocive (gân-
duri negative proiectate spre subiect, magie neagră etc.);
• protejează împotriva radiaţiilor telefoanelor mobile,
ecranelor TV, calculatoarelor, cuptoarelor cu microunde, li-
niilor de înaltă tensiune, radioemiţătoarelor (din cauza unei
legături continue cu câmpul teluric, celulele umane nu mai
sunt receptive la radiaţiile nocive);
• protejează împotriva stresurilor patogene (radiaţii Hart-
mann, radiaţii nocive datorate unor anomalii terestre, etc.);
• măreşte rezistenţa la poluarea fonică;
• protejează câmpul vital al subiectului în zonele aglome-
rate din oraşe sau în medii cu câmpuri subtile joase (spitale,
33
cimitire, locuri în care se produc frecvent accidente), case cu
Vital Protect

rezonanţe maladive;

Cel mai important este că VITAL PROTECT racordează


fiinţa la energiile vitale ale Pământului, integrând-o în armo-
nia universală. Această armonizare cu frecvenţa de vibraţie a
planetei Pământ generează o comportare justă relativ la toate
situaţiile cu care fiinţa se confruntă. Integrarea în această ar-
monie face ca fiinţa să respecte toate aspectele creaţiei şi să
urmărească să-şi îndeplinească rolul pentru care a venit în
manifestare.

Mod de utilizare

Așa cum se observă din figura alăturată, aparatul este


extrem de simplu de utilizat, el se alimentează la două baterii
alcaline tip AAA. Aparatul are un consum redus de energie,
astfel bateriile pot fi utilizate mai mult de 6 luni. Bateriile se
schimbă foarte simplu desfăcând capacul din spatele apara-
tului.

34
Vital Protect
BATERII
LED INDICATOR

Pe laterală, opus bateriilor, este amplasat un LED indica-


tor care se aprinde scurt la un interval de aproximativ 12,74
secunde. LED-ul foloseşte doar pentru a indica starea bateri-
ei. Atât timp cât bateria are un nivel satisfăcător, LED-ul se
aprinde intermitent. Când nivelul bateriei scade sub limita
utilizabilă LED-ul se stinge. Frecvenţa şi nivelul semnalu-
lui emis de aparat nu depind de nivelul bateriei, ele rămân
constante. În momentul când LED-ul s-a stins, se opreşte
complet funcţionarea aparatului.
35
Vital Protect

36
Pentru a obţine efecte maxime aparatul trebuie purtat cât

Vital Protect
mai aproape de corp, de preferat lângă ombilic (într-un bu-
zunar, la curea etc.) sau poate fi plasat pe masă lângă dum-
neavoastră atunci când lucraţi la calculator, sau sub pat
atunci când dormiţi.
Până acum, nu s-a constatat niciun fel de efecte negative
ale aparatului asupra organismului uman.

Odată cu VITAL PROTECT primiţi şi un CD ce conţine


10 melodii care reprezintă sunetele fundamentale ale plante-
lor sistemului solar înregistrate de către oamenii de ştiinţă de
la NASA. Aceste sunete au fost modulate de către noi, într-un
anumit fel, cu frecvenţa de 7,83 Hz, rezonanţa Schumann şi
astfel, ele sunt foarte uşor asimilate de către fiinţă şi amplifi-
că energiile legate de rezonanţa cu planeta respectivă.
Nu este neapărat o muzică de meditaţie, simpla asculta-
re a unei melodii face organismul să vibreze pe frecvenţa
respectivă. Melodiile au efect chiar dacă sunt ascultate la
un nivel scăzut al volumului sonor şi pot fi utilizate în orice
moment al zilei şi în orice situaţie.

37
Lista melodii CD Vital Protect
Vital Protect

1. Pământ
2. Soare
3. Lună
4. Venus
5. Marte
6. Jupiter
7. Saturn
8. Mercur-Uranus
9. Neptun-Pluto
10. Universul

Mod de prezentare

Pachetul complet al aparatului Vital Protect conţine:


– Aparatul VITAL PROTECT cu baterii;
– CD suplimentar cu melodiile planetare;
– Manual de utilizare.

38
Mărturii

Vital Protect
O. A. – Râmnicu Vâlcea. Medic. A cumpărat Vital Protect
ca să vadă dacă are efect sau nu. L-a făcut cadou soţiei care
l-a purtat zi de zi mai mult de 2 luni. Nu a remarcat efecte
deosebite. În urma unei intervenţii chirurgicale stomatolo-
gice mai importante (implanturi multiple), stomatologul a
atenţionat-o că va avea o noapte de nesomn din cauza dure-
rii. A doua zi dimineaţă la baie a uitat de operaţie şi s-a lovit
din greşeală cu periuţa de dinţi în locul implantului. În acel
moment şi-a dat seama că nu a avut de loc dureri în timpul
nopţii, i-au dispărut şi alte dureri articulare pe care le avea de
mult timp, şi se simţea extrem de vivace şi energizată.

M. B. – Bacău. Medic Veterinar. A luat aparatul să o ajute


să scape de efectele unei antene GSM plasate în apropierea
blocului în care locuia. La câteva zile după ce a început să
folosească aparatul a început să elimine pietrele de la rinichi.
Pietrele se sfărâmau şi se eliminau bucăţi mici, aproape fără
să le simtă. În mai puţin de 6 săptămâni a eliminat complet
toate pietrele pe care le avea de ani de zile.
39
2. BIO SYNERGY

41 Bio Synergy
Redescoperirea trecutului

Este cunoscut faptul că civilizaţia noastră nu este singura


care a existat pe acest pământ de la apariţia fiinţei umane.
Descoperirile arheologice ale unor vestigii şi scrieri din ce
Bio Synergy

în ce mai surprinzătoare atestă faptul că civilizaţia noastră


a fost precedată de alte civilizaţii care au depăşit-o cu mult
ca nivel de dezvoltare. Astfel, tratatul „Vimanika Shastra”
descoperit în India descrie detaliat aparate de zbor mai gre-
le decât aerul, cu sustentaţie magnetică şi gravitaţională, cu
mii de ani înainte ca fraţii Wright să efectueze primul zbor
al epocii noastre cu un astfel de aparat. Piramidele Egiptu-
lui încă ne mai uimesc prin măreţia şi precizia construcţiei
lor. Există legende despre faimoasa substanţă care înmoaie
pietrele şi care a făcut posibilă construcţia de către mayaşi a
unor ziduri perfect îmbinate, fapt care continuă să-i uimeas-
că pe constructorii zilelor noastre. Sigur, există multe „mi-
nuni” ale trecutului, dintre care unele s-au pierdut complet,
unele sunt privite cu suspiciune de ştiinţa actuală iar altele,
printre care şi aparatul cu care vom face cunoştinţă în conti-
nuare, au fost revelate de către clarvăzători care „le-au citit”
42
în arhivele akashice (zonă a planului subtil unde se află în-
registrat trecutul).
Sănătatea este bunul cel mai de preţ al omului, rădăcina
unei vieţi dătătoare de împlinire şi satisfacţii. De aceea, pare
normal ca pe plan mondial să se cheltuiască sume enorme

Bio Synergy
pentru depistarea, investigarea şi tratamentul tuturor boli-
lor. Ştiinţa a făcut progrese uriaşe construind aparate sen-
sibile şi foarte complicate pentru investigarea amănunţită a
corpului uman, şi există medicamente de sinteză, realizate
cu mari eforturi, capabile să producă efecte precise pentru
îndepărtarea unei anumite probleme de sănătate. Cu toate
acestea, la nivel global, în ciuda dezvoltării ştiinţei şi tehno-
logiei actuale, putem spune că medicina alopată a eşuat în
„lupta” cu marile probleme care afectează sănătatea umană.
Motivul principal este faptul că ea s-a dedicat mai curând
vindecării bolilor, decât menţinerii unei stări perfecte de să-
nătate, şi astfel a pierdut din vedere armonia întregului care
se manifestă într-o fiinţă umană, la toate nivelurile sale: fi-
zic, energetic, emoţional, mintal şi spiritual. Din acest punct
de vedere, o problemă de sănătate nu reprezintă numai ceea
ce putem vedea la nivel fizic, o afecţiune sau o incapacitate
43
temporară a unui organ de a-şi exercita funcţia, ci reprezintă
o perturbare a echilibrului întregului ansamblu minte–corp.
În al doilea rând, materialismul excesiv al ştiinţei a generat
o adevărată vânătoare de virusuri, bacterii, alte vieţuitoare
minuscule, precum şi substanţe materiale care sunt respon-
Bio Synergy

sabile aparent, de producerea bolilor în organismul uman.


Însă nu trebuie să uităm că prin fiecare respiraţie, în fiinţa
noastră intră miriade de astfel de elemente, şi numai atunci
când dezechilibrul organismului o permite, ele se pot insta-
la şi multiplica, cu toate efectele neplăcute care decurg din
acest lucru.
Prin urmare, un medicament ideal ar fi unul care să poată
recrea armonia unui organism perturbat sau să poată întări
starea de echilibru existentă deja în organism, fără a dăuna
în niciun fel acestuia. Nu este cazul procedurilor moderne
de tratament. Aici avem de-a face cu o multitudine de efecte
secundare şi nici nu se pune problema aplicării lor la un or-
ganism sănătos.
Examinând comorile trecutului, găsim o mulţime de ase-
menea „medicamente” ideale, de cele mai multe ori în forma
unor remedii naturale, a unor recomandări cu privire la un
44
mod de viaţă echilibrat, şi chiar în forma unor aparate care
să aducă în fiinţa celui care le utilizează diverse energii sub-
tile, conform necesităţilor acestuia. Se pare că preoţii şcoli-
lor ezoterice ale Tibetului, ale vechiului Egipt, ale imperiu-
lui Inca etc. posedau tehnici extraordinare de reîntinerire a

Bio Synergy
minţii, a corpului şi a memoriei. În vitrinele muzeelor din
întreaga lume se găsesc tot felul de dispozitive enigmatice
cărora li se atribuie puteri miraculoase de regenerare a or-
ganismului uman. De obicei, ele sunt sub formă de obiecte
ritualice: baghete de carbon sau magnetită, aliaje secrete de
aur, argint, cristale de cuarţ. Aceste dispozitive, uluitor de
simple pentru mintea complicată a unui cercetător contem-
poran, funcţionează pe baza altor principii decât cele pe care
se fundamentează ştiinţa la ora actuală sau altfel spus, se
bazează pe punerea în practică a unor principii interdiscipli-
nare, cum ar fi, de exemplu, principiul rezonanţei sau cel al
sinergiei.
Aici trebuie să menţionăm că aceste dispozitive nu con-
stituie decât o ilustrare fizică a unui proces care de cele mai
multe ori este subtil, astfel că interacţiunea lor cu corpul se
produce la nivel energetic. Astăzi, metodele terapeutice ho-
45
listice ale vechilor civilizaţii sunt din nou analizate şi puse
în aplicare, însă doar pentru a compensa dezavantajele me-
dicinii clasice.

Mediumul Edgar Cayce recomanda biobateria


Bio Synergy

ca fiind un dispozitiv miraculos

Unul dintre dispozitivele care s-a bucurat şi se bucură


de o largă apreciere este biobateria, revelată în epoca con-
temporană de către mediumul american Cayce, în lecturile
sale. În stare de transă, Edgar Cayce a efectuat peste 14.000
de lecturi despre peste 10.000 de subiecte şi printre acestea,
la loc de cinste se afla sănătatea fiinţei umane. Informaţii cu
privire la biobaterie se găsesc din 1027 în lecturile sale, iar
Cayce o situează la loc de cinste recomandând-o în peste 115
îmbolnăviri diferite.
Descrierea acestui aparat este însoţită de numeroase su-
perlative: „Toată lumea ar trebui să utilizeze acest apa-
rat,” „Este excelent pentru refacerea organismului,” şi
aşa mai departe.

46
Cayce a denumit energia acumulată de acest dispozitiv
energie „eteronică”.
Iată cum descrie Cayce în lecturile sale principiul de
funcţionare al biobateriei: „Aparatul lucrează ca un magnet
generator – la fiecare conexiune a sa cu corpul fizic se gene-

Bio Synergy
rează un flux energetic subtil care vibrează pe frecvenţa de
vibraţie a corpului însuşi [...] (este vorba despre) un magnet
care acumulează energie.” (1179–3)
„Vibraţiile aparatului constituie cea mai joasă formă de
forţe electrice care se deplasează ca energii provenite din
forţele eteronice – forma cea mai joasă sau statică a forţelor
creatoare electrice.” (681–2)
„Forma cea mai joasă de vibraţie electrică reprezintă baza
întregii vieţi (prima cauză, Cuvântul).” (444–2)
„ [...] forţele lor constructive se găsesc într-o manieră or-
donată. Acest lucru dă posibilitatea liniştirii din interior şi
permite forţelor care contribuie la întărirea vitalităţii siste-
mului să devină predominante [...] (acest aparat) preia ener-
giile din anumite porţiuni ale corpului, le amplifică şi rein-
troduce în corp energii electrice care revitalizează zonele din
corp unde se manifestă lipsa acestor energii.” (957–3)
47
„Menţine corpul în echilibru.” (2836–2)
„ [...] pentru că întăreşte vibraţiile (corpului) [...] dispozi-
tivul îşi asumă vibraţiile utilizatorului.” (5158–1)

Din fragmentele de mai sus (aparatul nu a fost descris


Bio Synergy

integral într-o singură lectură, ci informaţii despre alcătuirea


şi modul său de funcţionare se găsesc în mai multe studii,
aşa cum am menţionat anterior) rezultă că biobateria constă
într-un amplificator energetic foarte puternic care se poate
acorda la frecvenţa de vibraţie a corpului subtil energetic al
utilizatorului reîmprospătându-i astfel energia sa vitală. De
aceea, Cayce insistă ca aparatul să fie personal: „Fiecare per-
soană trebuie să aibă propriul său aparat. Asiguraţi-vă că
că niciun alt corp nu folosește aparatul (260–2).”
Experimentele efectuate de noi arată că atunci când o
persoană utilizează aparatul mai multe zile la rând, pulberile
de carbon din interiorul biobateriei se structurează într-o re-
ţea de aglomerări (noduri) care sunt dependente de câmpul
energetic al persoanei respective.
Totuşi, el poate fi utilizat de mai multe persoane dacă
după ce a fost utilizat o perioadă de timp de către o persoană
48
aparatul se „resetează” prin plasarea sa sub razele soarelui
o anumită perioadă de timp (2–3 ore de expunere continuă
la soare într-o zi însorită). Atragem atenţia că expunerea la
soare trebuie făcută direct şi nu în spatele unei ferestre. De
asemenea, experienţa noastră arată că eficienţa unui dispozi-

Bio Synergy
tiv „resetat” în felul acesta este mai scăzută.

Ce este BIOSYNERGY?

BIOSYNERGY este o baterie bioenergetică (foloseşte


potenţialul energetic al corpului şi nu are nevoie de o sursă
externă pentru a se activa), ce permite regenerarea organis-
mului uman graţie fenomenelor de rezonanţă care se stabi-
lesc între corpul fiinţei umane la care este conectată bate-
ria şi soluţia pe baza căreia aceasta funcţionează. Această
biobaterie este construită respectând indicaţiile revelate de
Edgar Cayce în timpul transelor sale, descoperiri ale unor
oameni de ştiinţă care au studiat cultura inca (templele in-
caşe) şi descrieri ale unor principii asemănătoare din vechi
texte orientale. Întreaga construcţie este introdusă în răşină
pentru a fi protejată împotriva şocurilor şi umezelii. Aparatul
49
are două borne pe faţa superioară şi un recipient (amplasat în
interiorul bateriei şi închis ermetic) în care se găseşte soluţia
cu aur de la care pleacă informaţia. BIOSYNERGY mai are
în componenţă două brăţări, una pentru încheietura mâinii
şi cealaltă pentru încheietura gleznei, brăţări realizate cu
Bio Synergy

senzori din argint medical, de mare puritate, pentru a evita


apariţia unor reacţii alergice. Aceste brăţări se conectează la
cele două borne şi ele închid circuitul format de corpul uman
şi biobaterie. Nu este important la ce bornă se conectează
fiecare dintre brăţări, este esenţial însă ca brăţările să fie su-
ficient de strânse pentru a se realiza un contact cât mai bun
cu pielea. Deoarece acţiunea benefică a biobateriei devine
maximă atunci când este lăsată într-un recipient cu gheaţă
BIOSYNERGY este livrat într-o cutie de plastic care poate
fi folosită ca recipient pentru gheaţă.
Modelul de biobaterie propus de AIM Group, BIOSY-
NERGY, combină avantajele date de procesul de acumulare
şi sinergie a energiei facilitat de carbon cu acumularea de
energie orgonică.
Datorită construcţiei specifice a pereţilor biobateriei, în
interiorul acesteia se generează un câmp orgonic care ampli-
50
fică transmisia informaţiei la nivelul corpului prin interme-
diul electrozilor şi al firelor de conexiune. În plus, materiale-
le utilizate şi elementul-sursă au fost îmbunătăţite cu scopul
de a optimiza eficienţa aparatului. Aceasta înseamnă pentru
corp un surplus de energie vitală.

Bio Synergy
Principiul sinergiei

Acest aparat funcţionează pe baza unui principiu cunos-


cut odinioară, dar care în prezent este din ce în ce mai pro-
fund studiat. Acesta este principiul rezonanţei. Prezentat la
modul empiric, principiul afirmă că între două sisteme care
oscilează pe frecvenţe apropiate se realizează un transfer de
energie care devine maxim în momentul când frecvenţa de
oscilaţie a acestor două sisteme este aceeaşi. Transferul de
energie se face fără transfer de substanţă. Datorită faptului
că oamenii de ştiinţă privesc lumea ca pe un ansamblu de
sisteme vibratorii care se conţin unele pe altele, şi că orice
lucru din Univers este energie aflată într-o anumită stare de
vibraţie, începem să înţelegem importanţa extraordinară pe
care o are procesul de rezonanţă în desfăşurarea vieţii, atât la
51
nivel microcosmic, cât şi la nivel macrocosmic.
În mod particular, funcţionarea dispozitivului BIOSY-
NERGY se bazează pe un fenomen denumit sinergie. Fe-
nomenul constă în materializarea din eter (este vorba despre
elementul subtil eter), cu ajutorul rezonanţei, a unor energii
Bio Synergy

similare, pornind de la o energie „sămânţă”. Practic, prin


intermediul acestui aparat în fiinţa umană se generează un
proces de transmutare a elementelor în aur la nivelul celulei.
Astfel, concentraţia de aur din corpul omenesc este crescu-
tă în mod natural. În mod similar, modificând energia „să-
mânţă” se pot obţine rezonanţe cu orice metal (schimbând
soluţia din recipient). Totuşi, noi nu recomandăm utilizarea
altor soluţii deoarece dacă aurul este un remediu universal,
fără niciun fel de efecte secundare, alte soluţii pot genera şi
efecte nedorite. Din această cauză, recipientul care conţine
soluţia de aur monoatomic este inclus în interiorul aparatului
şi este sigilat cu răşina în care este turnat întregul bloc.
Rezultatele cercetărilor unui mare om de ştiinţă, Etien-
ne Guillé, arată că de fapt, secvenţialitatea bazelor primare
din ADN (nişte proteine, respectiv, citozina, adenina, tinina
şi guanina) este cea care creează rezonanţa organismului cu
52
diverse metale. Cu alte cuvinte, dacă aceste baze vin într-o
anumită ordine, corpul începe să producă cupru, dacă aleg o
altă ordine corpul produce aur ş.a. Corpul este capabil să îşi
producă singur orice metal, în funcţie de modul în care sunt
structurate secvenţele acestor proteine în ADN. Metalele de

Bio Synergy
care are nevoie organismul şi pe care şi le produce singur,
sunt diferite de metalele întâlnite ca minerale în natură. Ele
sunt vii, au o structură spiralată şi lanţuri lungi ca moleculele
organice (oamenii de ştiinţă afirmă ca aceste metale sunt lan-
ţuri proteice care simulează metalele minerale). Mai mult,
organismul respinge orice încercare de a administra metale
sub formă minerală prin ingerare. Este ridicol să credem că
dacă cineva are lipsă de calciu şi începe să înghită calciu va
compensa deficitul. În fapt, în felul acesta îşi poate face rău.

Revitalizarea organismului
și alinarea fluctuaţiilor minţii

BIOSYNERGY transmite o informaţie, la un nivel foarte


profund, iar ADN-ul îşi structurează secvenţele astfel încât
organismul începe să îşi producă metalele proprii. Aşadar,
53
acest dispozitiv joacă rolul unui amplificator energetic al
propriilor vibraţii corporale. Principalele efecte sunt revita-
lizarea organismului şi alinarea fluctuaţiilor minţii. Conform
lui Cayce, „aparatul aduce odihna celor obosiţi, celor care
au fost supuşi unor perioade îndelungate de stres şi epuizare,
Bio Synergy

celor care caută o influenţă armonizatoare care să-i ajute în


realizarea unei coordonări între structurile lor fizice şi minta-
le, şi valenţele spirituale astfel încât acestea din urmă să aibă
efect asupra corpului fizic. Dispozitivul va aduce somnul
în corp – orice iritare va dispărea.” De asemenea, „aparatul
poate îmbunătăţi funcţionarea ochilor, a auzului, a gâtului
în perioadele de răceală şi congestie, poate ajuta la înde-
părtarea nervozităţii, îmbunătăţeşte abilitatea corpului de a
se calma, contribuie la amplificarea circulaţiei sangvine, la
distribuirea uniformă în corp a forţelor de încălzire. Purifică
sângele şi creează o mai bună coordonare în funcţionarea
sistemelor cerebrospinal şi simpatic. El este necesar tuturor
celor care îşi utilizează foarte mult creierul, dar şi celor care
nu-l utilizează suficient. În cazul folosirii aparatului, forţele
meditative care susţin concentrarea corpului vor fi activate
pentru a fi mult mai utile, pentru ca fiinţa să găsească din ce
54
în ce mai multe oportunităţi pentru a exprima ceea ce ea a
obţinut. Zilele de utilizare a aparatului vor fi descoperite ca
zile norocoase, dacă se poate spune astfel, sau perioade în
care există o mai mare asociere cu forţele creatoare.”
Cayce spune că până în a patra săptămână de utilizare,

Bio Synergy
modificarea tonusului organismului trebuie să fie clară. Atât
timp cât este întreţinut cum se cuvine, adică este menţinut
curat şi nu se scurtcircuitează cei doi electrozi ai săi, durata
de funcţionare a aparatului este nesfârşită.

Vibraţiile metalelor în organismul uman

Dacă biobateria funcţionează ca un amplificator, ea poa-


te creşte în aceeaşi măsură atât vibraţiile corporale, cât şi
alte tipuri de vibraţii, spre exemplu vibraţiile subtile ale di-
feritelor metale. Metalele constituie materializarea anumi-
tor energii subtile în cadrul corpului terestru, energii care
ţin de întregul sistem planetar. În ocultism, se vorbeşte de
aşa-numitele metale planetare care reprezintă condensarea
energiilor celor şapte planete principale (incluzând aici şi
Soarele) în sfera terestră. Astfel, planetei Saturn îi cores-
55
punde plumbul, lui Jupiter staniul, lui Marte fierul, Soarelui
aurul, lui Venus cuprul, mercurul planetei Mercur, iar Lunii
îi corespunde argintul. Metalele corespunzătoare nu sunt alt-
ceva decât o formă solidificată a acestor energii planetare.
Corpul uman are nevoie de aceste energii pentru că el este o
Bio Synergy

parte integrantă a întregului şi nu poate exista izolat. Viaţa


omului este în strânsă legătură cu viaţa cosmică, planetară şi
fiecare dintre aceste metale îşi găseşte corespondentul într-o
anumită funcţie fiziologică. De exemplu, funcţiile respirato-
rii ilustrează o viaţă formatoare şi creatoare care corespunde
efectului fierului (Rudolf Steiner). De asemenea, viaţa sis-
temului circulator, sursa centrală a vieţii, îşi primeşte im-
pulsurile sale prin intermediul energiilor vehiculate de aur.
Metabolismul care constituie fundamentul organelor mate-
riale este guvernat de energiile corespunzătoare cuprului,
iar orice mişcare a corpului se datorează influenţei în corpul
eteric a unor energii care ţin de mercur. Reproducerea, rege-
nerarea, reînnoirea sunt energii vehiculate de argint. Nervii
sunt o continuare a vieţii simţurilor datorită influenţei unor
energii materializate de staniu, iar energiile plumbului sunt
acele energii grele care guvernează simţurile.
56
Aşa cum am mai spus, organismul nostru are nevoie de
astfel de energii, dar acest lucru nu înseamnă că putem pur
şi simplu ingera metalele purtătoare lor. De altfel, ingerarea
acestor metale, aşa cum se găsesc ele în natură, poate avea
consecinţe fatale pentru fiinţa umană, deoarece în această

Bio Synergy
formă energiile lor sunt mult prea grosiere pentru a putea
fi integrate de către sistemul uman şi sunt respinse. După
cum afirmă scrierile spirituale, omul este un microcosmos,
un microunivers, cu alte cuvinte, în el se găsesc reflectate
toate energiile universului. Deci în corpul omenesc ar trebui
să se găsească toate metalele. Ele au însă o structură cu totul
aparte. Atomii lor sunt grupaţi în „clusteri” (grupări de mai
mulţi atomi) uriaşi cam cât o moleculă organică. În altă ordi-
ne de idei, metalele proprii corpului au o structură organică,
unii oameni de ştiinţă spun că sunt vii. Aşadar, au o structură
total diferită de cea a metalelor obţinute prin extracţie din
diverse minereuri şi nu ar trebui să ne mire faptul că încer-
când să compensăm carenţa unui metal din organism, prin
ingerarea metalului respectiv, el este respins de corp. Este
ca şi cum am vrea să facem o grefă cu un organ complet
incompatibil.
57
Unul dintre exemplele cele mai evidente este cel al cal-
ciului. Lipsa de calciu provoacă în organism efecte extrem
de neplăcute, iar medical ea este combătută prin prescrierea
de calciu. Nu este o soluţie genială întrucât există persoane
care pot manifesta această lipsă o viaţă întreagă. În natură,
Bio Synergy

există din belşug calciu, chiar şi în apa pe care o bem, de


aceea atunci când este fiartă rămân depuneri pe pereţi, depu-
neri care nu sunt altceva decât săruri de calciu.
Totuşi, cum se poate acţiona pentru a determina organis-
mul să primească un metal? Răspunsul este foarte simplu,
nu putem face organismul să accepte un metal din exterior.
Ceea ce putem face este să stimulăm organismul să-şi produ-
că singur metalul pe care vrem să îl amplificăm în structură.
Am spus „amplificăm” pentru că este vorba despre o anumită
energie care trebuie trezită în organism, energie care în for-
ma cea mai grosieră este reprezentată de metalul respectiv.
Principiul funcţionării lui BIOSYNERGY constă în
transmiterea unei informaţii foarte fine corpului uman. Da-
torită modului în care se transmite această informaţie se
transmite direct la nivelul ADN-ului care se structurează în
aşa fel încât organismul începe să producă aur. (Trebuie sub-
58
liniat aici că această informaţie nu produce o modificare la
nivelul ADN-ului, nu apare o secvenţă nouă, pur şi simplu
este stimulată o anumită secvenţă care există deja în ADN-ul
nostru). În anumite condiţii, de exemplu în alte epoci, când
modul de viaţă era diferit, sau atunci când dezvoltarea spi-

Bio Synergy
rituală atinge un nivel mai înalt, organismul uman începe să
îşi producă singur aurul de care are nevoie – au fost găsite
în templele incaşe mumii care aveau depusă peliculă de aur
pe partea interioară a cutiei craniene, depunere care a fost
realizată în timpul vieţii. Altfel spus, cantitatea de aur din
corpul lor era atât de mare încât pe partea interioară a cra-
niului s-a creat o peliculă de aur. Tradiţiile spirituale vorbesc
adesea despre influenţele uluitoare pe care aurul le are asu-
pra centrilor energetici din zona capului. Ce trăiri spirituale
aveau aceşti oameni, ce nivel de conştiinţă, cum vedeau ei
universul, ce capacităţi latente erau atunci trezite? Acestea
au fost întrebările care ne-au frământat şi pe noi, şi care ne-
au condus spre realizarea acestui aparat.
Sursa de la care se produce rezonanţa şi de la care se
transmite informaţia către structura umană este o mostră
de soluţie coloidală de aur. (Coloid – soluţie în care există
59
particule metalice extrem de mici – de dimensiuni nanome-
trice, practic dimensiunile particulelor de aur trebuie să fie
mai mici decât dimensiunile moleculei de apă, sub 100 Å,
adică 10 nm.) Organismul începe să-şi producă singur aur,
aur organic, care nu mai este respins pentru că face parte
Bio Synergy

din corp. Mai mult, acest mod de transmitere a informaţiei


nu generează niciun fel de efecte secundare pentru că se ar-
monizează în structură energia corespunzătoare aurului. De
asemenea, nu există nici riscul de a se produce prea mult aur,
ci doar cantitatea necesară armonizării organismului.
Din punct de vedere fizic, lucrurile devin evidente în câ-
teva săptămâni; în mod obişnuit, cantitatea de aur din corpul
omenesc este insesizabilă altfel spus, aurul se găseşte în cor-
pul nostru într-o cantitate atât de mică încât nici măcar nu
poate fi detectat. După câteva săptămâni de lucru cu BIO-
SYNERGY, el devine decelabil.

Aurul și proprietăţile sale

De ce aurul?
În toate tradiţiile, aurul era considerat metalul cel mai no-
60
bil, era remediul cel mai puternic, cel mai, cel mai...
Tradiţiile antice spun că toate metalele se obţin din aur
prin impurificare. Aşadar, aurul este sursa tuturor energiilor
corespunzătoare celorlalte metale, aşa încât dacă aurul este
prezent în corp, toate celelalte metale se armonizează.

Bio Synergy
Cercetările recente au pus în evidenţă faptul că aurul ac-
ţionează şi stimulează în principal la nivelul capului, mai
exact, la nivelul glandelor pineală şi hipofiză, glande care
controlează întregul sistem glandular uman.
În scrierile spirituale aurul este asociat celui mai înalt
centru de forţă al structurii umane situat în zona din creştetul
capului. Cayce spunea că acest aparat acţionează în primul
rând la nivelul creierului, putând chiar să genereze produce-
rea unui creier complet nou dacă cel vechi este prea distrus
pentru a se mai putea reface. De altfel, el îl recomanda în
toate bolile degenerative şi afirma că inversează procesul
de îmbătrânire și dublează speranţa de viaţă.
Aurul este purtătorul energiei solare şi reflectă acest prin-
cipiu în sfera terestră. El este metalul regal care conservă şi
radiază această natură inatacabilă de către alte energii. Ener-
gia solară constituie sursa originară a luminii şi căldurii şi
61
astfel, ea este sursa vieţii. Prezenţa aurului în corpul uman,
bineînţeles în cantităţi infinitezimale (astfel încât, dintr-un
anumit punct de vedere, putem spune că doar vibraţia sa
subtilă este cea care se manifestă cel mai mult în corpurile
fiinţei umane) influenţează creşterea şi diviziunea celulară,
Bio Synergy

normalizează viteza de sedimentare, frânează coagularea


sângelui, mobilizează sistemul reticulo-endotelial, favori-
zează oxidarea, stimulează principiul adreno-corticotrop şi
coordonează acţiunile sistemului neurovegetativ. Vibraţiile
sale presupun un sistem de control global al organismului
care reuneşte toate polarităţile şi menţine echilibrul tuturor
forţelor. La nivel fizic, acţiunea sa se vădeşte cel mai mult în
sistemul cardiovascular, unde guvernează alternanţa ritmică
de contracţie şi relaxare a inimii (sistolă-diastolă), cât şi a
tuturor vaselor sangvine, indicând astfel echilibrul polarită-
ţilor şi în hematopoeză ale cărei procese le favorizează. De
asemenea, el intermediază toate procesele de reconstrucţie,
regenerare şi formare a măduvei osoase.
La nivelul corpului eteric, vibraţiile aurului animă siste-
mele vitale şi servesc ca intermediar în procesele limfatice
şi glandulare.
62
În ceea ce priveşte structura astrală a omului, vibraţiile
acestui metal dau strălucire emoţiilor şi amplifică toate ca-
lităţile sufletului, iar la nivel spiritual ele regularizează căl-
dura sau expresia Sinelui. Aurul face posibil ca sângele să
devină o substanţă suport pentru spirit.

Bio Synergy
Iată în continuare o sinteză a organelor şi influenţelor pe
care le generează aurul:

• forţă vitală;
• circulaţie sangvină activă;
• ritm normal al circulaţiei;
• hematopoeză corectă;
• coagulare normală;
• puls regulat;
• tensiune arterială normală;
• sistem cardiovascular normal;
• bună funcţionare a sistemului
reticulo-endotelial;
• bună funcţionare a sistemului imunitar;
• metabolismul şi membrele;
• vascularizarea mucoaselor;
63
• sistem digestiv;
• ficat;
• sistemul renal;
• glandele limfatice, mamare, tiroidiene,
pancreatice;
Bio Synergy

• aparatul locomotor;
• muşchi;
• articulaţii;
• sistemul osos;
• sistemul neurosenzorial şi pielea;
• creierul;
• nervii;
• ochii;
• urechile;
• nasul;
• pielea;
• facultăţi psihice solare;
• tipul solar, om de suflet;
• cunoaşterea de sine;
• simţul adevărului;
• claritate;
64
• pozitivism;
• idealism;
• entuziasm;
• cunoaştere de sine pozitivă;
• calităţi ale caracterului;

Bio Synergy
• bucurie de a trăi;
• curaj;
• căldură, generozitate;
• acţiune ordonată, măsurată, efectuată
cu bucurie;
• acţiune creatoare, promptă;
• acţiune pozitivă asupra tulburărilor psihice
de origine cardiacă.

Mod de utilizare

BIOSYNERGY este un aparat de utilizare persona-


lă, nu poate fi folosit decât de către o singură persoană.
În momentul când el este utilizat, pulberile de carbon
care intră în compoziţia aparatului se structurează pe
vibraţia persoanei respective, iar utilizarea de către alte
65
persoane nu numai că nu produce rezultate, dar poate
afecta și eficienţa funcţionării pentru persoana pentru
care s-a acordat aparatul iniţial.
Bio Synergy

BRĂŢARĂ GLEZNĂ

BRĂŢARĂ MÂNĂ

CABLURI CONEXIUNE

BORNE

NIVEL MAXIM GHEAŢĂ

BIOSYNERGY

BIOSYNERGY este livrat având în interior o soluţie pe


bază de aur. Soluţia nu este un consumabil, ea serveşte doar
ca sursă pentru transmiterea unei informaţii şi este realizată
66
prin metode speciale fiind foarte stabilă, astfel încât durata
de viaţă a bateriei este practic nelimitată.
Dispozitivul se aşază în caseta din plastic în care este li-
vrat, cu bornele de conectare în sus.
Se plasează câteva cuburi cu gheaţă de o parte şi de alta

Bio Synergy
a aparatului, cu foarte mare grijă să nu se ude partea superi-
oară cu bornele. Se lasă în această poziţie 10 minute. BIO-
SYNERGY funcţionează şi fără gheaţă doar că randamentul
este mai slab.

ATENŢIE! Bornele aparatului nu trebuie să fie scurt-


circuitate prin atingerea brăţărilor între ele sau prin udare
pentru că se afectează astfel funcţionarea aparatului. Totuşi,
dacă aceasta se întâmplă, dispozitivul trebuie expus la soare
minim 2 ore pentru a reveni la parametrii iniţiali.

După ce au trecut 10 minute de la amplasarea cuburilor


de gheaţă (timp necesar pentru declanşarea unui prag în in-
teriorul aparatului), se conectează firele brăţărilor la găurile
situate la baza bornelor şi se strâng uşor şuruburile de la bor-
ne. (Nu forţaţi! Este suficient să strângeţi uşor şuruburile.)
67
Puneţi apoi brăţările în zona gleznei, respectiv a încheieturii
mâinii. Aparatul rămâne în continuare în gheaţă pe toată du-
rata şedinţei.
Adoptaţi o postură comodă şi relaxaţi-vă; în acest timp
puteţi face orice, puteţi citi o carte, asculta muzică sau puteţi
Bio Synergy

să dormiţi.
Şedinţele de lucru cu BIOSYNERGY trebuie să fie de
minimum 30 de minute. Prelungirea unor asemenea şedinţe
nu are efecte negative asupra organismului, din contră. Me-
toda de lucru cu acest aparat este una holistică, forţa vitală
restabileşte echilibru în organism, şi nivelul aurului se re-
glează astfel încât funcţionarea corpului să fie optimă.
Repetăm că este foarte important ca bornele la care se
conectează brăţările să nu se scurtcircuiteze, iar în timpul
funcţionării cu gheaţă să se evite umezeala în zona lor. Nu
are importanţă borna la care este conectată o brăţară sau cea-
laltă. Brăţările au dimensiuni diferite; cea cu 4 electrozi, se
conectează la picior, cealaltă (cu 3 electrozi) se conectea-
ză la mâna de pe diagonala piciorului. Întotdeauna brăţările
se vor conecta la mâna stângă – piciorul drept, sau la mâna
dreaptă – piciorul stâng. După fiecare şedinţă de lucru cu
68
BIOSYNERGY se va schimba diagonala, astfel dacă în tim-
pul unei şedinţe l-am folosit conectat mâna stângă – piciorul
drept, la următoarea şedinţă vom realiza conexiunea mâna
dreaptă – piciorul stâng ş.a.m.d.
Pentru a exista efecte consistente se recomandă o utili-

Bio Synergy
zare de minim jumătate de oră pe zi. Nu există niciun fel de
restricţie dacă este utilizat o perioadă mai mare de timp, sau
dacă se efectuează mai multe şedinţe în aceeaşi zi, important
este ca aceste şedinţe să fie efectuate zilnic. Dacă din diverse
motive faceţi o pauză în utilizare de o zi sau două, reluaţi după
aceea utilizarea BIOSYNERGY şi rezultatele se vor menţi-
ne. După o utilizare de 2–3 luni, rămân efecte care se pot
menţine ani de zile. Chiar şi folosirea permanentă aduce be-
neficii şi nu există nicio contraindicaţie în a o folosi oricât
timp doriţi. De asemenea, efectele biobateriei sunt mult am-
plificate dacă temperatura acesteia este mai scăzută, de ace-
ea se recomandă să fie introdusă într-un recipient în care se
află gheaţă.
Puteţi utiliza BIOSYNERGY oricând aveţi o pauză. Pur
şi simplu, vă întindeţi confortabil şi conectaţi brăţările aşa
cum am precizat mai sus. În acest timp, puteţi realiza acti-
69
vităţi intelectuale uşoare, cum ar fi cititul unei cărţi. Cayce
menţionează că perioada utilizării biobateriei este un mo-
ment potrivit pentru a face planuri de viaţă, pentru a ne răs-
punde la întrebările noastre fundamentale, sau pentru a ana-
liza relaţia pe care o avem cu Dumnezeu. În lecturile sale,
Bio Synergy

mediumul american recomandă conectarea dispozitivului


atunci când mergem la culcare şi deconectarea sa dimineaţa,
în momentul trezirii, şi spune că după o anumită perioadă de
utilizare pot apărea visuri semnificative şi dezvoltarea auto-
cunoaşterii prin intermediul dinamizării subconştientului.
Pe toată durata utilizării bateriei se recomandă o atitudi-
ne mintală plină de bunăvoinţă, lipsită de orice manifestări
negative. Conform cuvintelor lui Cayce: „Nu puteţi folosi
aparatul şi în acelaşi timp să înjuraţi sau să faceţi jurăminte
şi nici nu aveţi voie să manifestaţi ură – sistemul nervos va
acţiona ca un bumerang împotriva voastră.”
Deşi nu există contraindicaţii în utilizarea aparatului, se
recomandă ca în perioada şedinţelor de lucru cu biobateria
să vă abţineţi de la a lua orice tip de sedative sau de la a con-
suma băuturi alcoolice. Până acum, nu s-au constatat efecte
secundare în urma folosirii acestui dispozitiv.
70
Efectele BIOSYNERGY

Această baterie a fost verificată pentru prima dată de către


Asociaţia pentru Cercetare şi Iluminare din Virginia Beach
(Association for Research and Enlightement, ARE) care se

Bio Synergy
ocupă de punerea în practică a învăţăturilor revelate de Cayce,
iar rezultatele care s-au obţinut au fost absolut uluitoare.
Tratamentul pe baza lucrului cu BIOSYNERGY s-a do-
vedit extrem de eficient în:

– restabilirea memoriei;
– vindecarea senilităţii;
– dezintoxicări;
– reducerea stresului până la dispariţia sa totală;
– hipertensiune;
– surditate;
– obezitate.
De asemenea, a contribuit la vindecarea unor tipuri de
maladii grave cum ar fi cancerul, artrita şi anumite forme de
paralizie.
Cayce a insistat personal asupra importanţei acestui apa-
71
rat considerându-l superior oricărei alte metode şi susţinând
faptul că dublează speranţa de viaţă.
Scrierile sale nu încetează să enumere beneficiile şi pro-
prietăţile reîntineritoare ale aparatului: „el ajută organismul
în toate sarcinile sale”, „este indispensabil pentru toţi cei
Bio Synergy

care lucrează mult cu creierul”, „după părerea noastră, ar


fi ideal ca toată lumea să utilizeze acest instrument”, „orice
organism care are probleme din cauza lipsei de armonie
poate beneficia de acest aparat”, „acest tip de vibraţii este
benefic pentru toate fiinţele umane.”
Acumularea de energie în cazul acestei biobaterii este
foarte intensă. Fiinţele sensibile descriu un câmp de energie
puternic care emană de la terminalele aparatului şi uneori
se extinde dincolo de plafonul camerei în care a fost plasat
acesta.
Ca efecte principale, documentate, menţionăm restabili-
rea şi îmbunătăţirea funcţiilor memoriei şi reîntinerirea. Aici
intră deficienţe precum:

– senilitatea;
– degenerescenţa mintală (numită mai târziu
72
boala lui Alzheimer);
– demenţa;
– leziuni sau tumori ale creierului;
– mongolism;
– handicapuri mintale;

Bio Synergy
– absenţa coordonării cerebrale;
– anumite forme de paralizie (care nu ţin
de distrugerea ţesuturilor nervoase).

„Memoria nu se pierde niciodată,” a afirmat Cayce.


Ceea ce pierdem este accesul la această memorie. Clarvăză-
torii afirmă că o fiinţă care şi-a pierdut accesul la memorie
se aseamănă cu un aparat telefonic deconectat de la linie.
Bateria bioenergetică ajută la restabilirea comunicaţiei şi
permite accesarea memoriei prin stimularea energiei vitale
a utilizatorului.
În cazul unei pierderi a accesului la memorie din cauza
deteriorării creierului sau a senilităţii provocate de vârsta îna-
intată sau de o maladie cerebrală, şedinţele de conectare la
baterie pot fi asociate cu alte metode terapeutice tradiţionale
cum ar fi osteopatia cu rol de regenerare a creierului, după
73
spusele lui Cayce. Celulele organismului sunt reînnoite fără
încetare. Cu ajutorul bateriei bioenergetice, această reînno-
ire a celulelor are loc în condiţiile unei armonizări globale.
Astfel se pot restabili şi simţurile slăbite: auz, vedere şi gust
la oamenii în vârstă. Biobateria stabilizează şi fortifică orga-
Bio Synergy

nismul redându-i o bună coordonare.


De asemenea, se ştie că la ora actuală injecţiile cu soluţii
pe bază de aur sunt folosite în tratamentul artrozei. Acest
tip de tratament se face sub supraveghere specială din cau-
za toxicităţii ridicate. În cazul biobateriei, vibraţiile aurului
sunt absorbite de corp şi nu este vorba despre un transfer de
substanţă fapt ce înlătură riscul toxicităţii.

Mod de prezentare

Pachetul complet cu BioSynergy conţine:


– Elementul bioenergetic propriu-zis care conţine soluţia
pe bază de aur şi are în partea superioară bornele pentru co-
nectarea brăţărilor – electrozi;
– Două brăţări pentru conectarea biobateriei la încheietu-
rile gleznei respectiv ale mâinii;
74
– Recipientul pentru gheaţă;
– Manual de utilizare.

Observaţie!

Bio Synergy
Aparatul funcţionează fără surse electrice convenţio-
nale și este perfect sigur din punct de vedere electric,
neexistând pericolul electrocutării.

Atenţie!
Carcasa exterioară a aparatului BIOSYNERGY faci-
litează utilizarea dispozitivului având în acelaşi timp rol
decorativ. Ea nu este etanşă. În interior însă, toate com-
ponentele sunt protejate etanş prin turnarea lor într-un
monobloc dintr-o răşină specială. În timpul utilizării, apa
poate pătrunde în carcasă fără să afecteze în niciun fel
funcţionarea dispozitivului. După utilizare lăsaţi BIOSY-
NERGY pe o bucată de pânză absorbantă până se elimină
toată apa din interior.

75
Mărturii

V. O. – Paris. Medic. A utilizat aparatul Bio Synergy pe


o persoana cu grave probleme de adaptare a echilibrului la o
persoana la trecerea de la poziţia orizontală la cea verticală.
Bio Synergy

Practic atunci când voia să se ridice în picioare îşi pierdea


cunoştinţa (leşina) pentru aproximativ 30 secunde. Hipoten-
siune ortostatică severă ca urmare a unui accident cerebral.
Din cauza asta de o lungă perioadă de timp nu mai mergea.
După 2 zile de utilizare leşinurile au dispărut complet, după
3 zile a mers 12 m şi tensiunea revenise la normal.

A. T. – Timişoara. Sunt 2 săptămâni de când folosesc ba-


teria; încă din prima săptămână, rezultatele au fost uluitoare,
am dormit cum n-am mai făcut-o de vreo 9 ani, pulsul a fost
normal, simţeam (şi vizualizam!) o stare de bine edenică.

A. B. – Bacău. 89 ani, comă ca urmare a unui cancer ge-


neralizat cu multiple metastaze. Speranţă de viaţă estimată
la 2–3 săptămâni. Persoana era în comă şi se estima că nu
îşi va mai reveni. Medicii au fost cooperanţi şi au agreat ca
76
bătrâna să fie conectată la BIOSYNERGY. La 12 ore după
folosire aceasta şi-a revenit şi a vorbit. În câteva zile i s-a dat
drumul acasă şi pe parcursul a 3 luni s-a recuperat gradat, şi
a început să meargă, să se plimbe, să vorbească etc. A murit
5 ani mai târziu la 94 ani.

77 Bio Synergy
3. MIND SYNERGY MILLENIUM

79 Mind Synergy
Vă felicităm pentru alegerea făcută! Mind Synergy Mi-
llenium răspunde dorinţei dumneavoastră de a vă conştienti-
za, optimiza şi echilibra activitatea cerebrală fapt care se va
răsfrânge benefic asupra întregii fiinţe.
Acest dispozitiv este un mijloc extrem de eficient prin
intermediul căruia puteţi experimenta şi controla întreaga
gamă a trăirilor umane.
Mind Synergy

Creierul

Creierul este cel mai complex organ al fiinţei noastre şi


în mod cert, apogeul dezvoltării materiei privită ca mod de
organizare. El este alcătuit dintr-un strat de neuroni cu o gro-
sime de 3 mm numit cortex ce cuprinde în cele şase straturi
ale sale circa 16 miliarde de neuroni care sunt susţinuţi de
100 miliarde de alte celule mai mici care alcătuiesc nevro-
glia. Între neuronii din creier se stabilesc conexiuni (sinap-
se) străbătute de impulsurile nervoase. Datorită numeroase-
lor circumvoluţiuni, suprafaţa desfăşurată a creierului este
foarte mare: 2500 cm2.
Deoarece necesită o permanentă alimentare cu oxigen şi

80
glucoză, creierul este puternic vascularizat. Dacă s-ar pune
cap la cap lungimea tuturor capilarelor sale s-ar obţine imen-
sa lungime de 1200 km!
În ceea ce priveşte lungimea fibrelor nervoase din între-
gul sistem nervos central, acestea puse cap la cap ar forma
un fir în lungime de peste 5 milioane de km!
Presupunând că la nivelul tehnicii actuale s-ar putea rea-
liza un aparat care să duplice în totalitate funcţiile creierului

Mind Synergy
nostru, el ar ocupa o suprafaţă echivalentă cu cea a unei în-
tregi hale de producţie!
Creierul controlează întreaga noastră fiinţă, existând pro-
iecţii pentru toate funcţiile fizice şi intelectuale ale corpu-
lui. Potrivit ultimelor cercetări, memoria s-a descoperit a fi
localizată la nivelul întregului creier prezentând o structură
de tip holografic, cu alte cuvinte s-a constatat că memoria
nu dispare în urma îndepărtării unor porţiuni din creier (de
diferite dimensiuni), ea dispărând brusc în cazul îndepărtării
unei părţi suficient de mari din acesta.
Creierul este format în principal din două părţi: creierul
mare sau encefalul şi creierul mic sau cerebelul. Activitatea
cerebelului a fost pusă în legătură cu funcţia motorie invo-
81
luntară ce implică respiraţia, bătăile inimii etc. şi în general
acţiunile involuntare care scapă conştiinţei obişnuite.
Creierul mare este format din două emisfere care sunt
unite printr-un organ numit corpul calos (corpus calosum).
Aici sunt reprezentate senzaţiile, funcţiile psihice, funcţia
vegetativă şi funcţia motorie conştientă.

Activitatea cerebrală
Mind Synergy

Aşa cum am menţionat, creierul este organul principal al


corpului uman care coordonează întreaga activitate a aces-
tuia. Chiar şi activităţile mintale, spirituale ale omului îşi
găsesc proiecţia corespondentă la nivelul creierului. Sigur că
o prezentare chiar şi rezumativă a întregii activităţi cerebrale
ar implica un volum foarte mare de informaţii şi depăşeşte
scopul acestui manual. De aceea, în continuare, vom pre-
zenta acea parte a modului de funcţionare a creierului nostru
care ne poate face să înţelegem cum prin folosirea perseve-
rentă a aparatului putem accede la extraordinarele resurse
ale creierului.
Studiul amănunţit al creierului şi al proceselor fiziologice
82
realizat cu aparatură din ce în ce mai perfecţionată a dezvă-
luit faptul că impulsurile nervoase ce trec prin conexiunile
neuronale – ca de altfel prin întreaga structură nervoasă a
fiinţei – sunt de fapt semnale electrice cu o amplitudine de
ordinul microvolţilor. Aceste semnale sunt generate în urma
reacţiilor biochimice de la nivelul dendritelor neuronale care
controlează activitatea întregii celule nervoase. Ele se trans-
mit mai departe prin intermediul sinapselor. În continuare,

Mind Synergy
datorită acestei activităţi de natură electrică, neuronul gene-
rează câmp electromagnetic. Dacă mai mulţi neuroni sunt
stimulaţi în acelaşi timp, în creier apare un lanţ de reacţii
electrice. Aceste reacţii de eliberare de energie electromag-
netică pot fi detectate şi măsurate exact. Instrumentul care
măsoară reacţiile de acest tip este Electroencefalograful iar
rezultatele măsurătorilor sunt evidenţiate de electroencefa-
lografie.
Electroencefalograma (EEG) este o înregistrare grafică a
activităţilor electrice, biochimice şi magnetice care au loc în
creier la un moment dat. Trebuie să ţinem seama că fiecare
gând, fiecare sentiment generează un anumit tip de activitate
a creierului şi de aici ne putem da cu toţii seama de bogăţia de
83
informaţii pe care ne-o poate aduce interpretarea măsurători-
lor cerebrale. De altfel, progresul în această direcţie a ajuns
astăzi atât de departe, încât s-a descoperit că unda cerebrală
generată de activitatea creierului este în strictă asociere cu
imaginile noastre mintale şi astfel s-au construit (experimen-
tal) aparate care pot chiar să citească gândurile oamenilor
odată ce sunt „instruite” adică li se furnizează corespondenţa
între forma de undă şi gândul precis manifestat în creier. Cu
Mind Synergy

ocazia construcţiei unui astfel de aparat, s-a descoperit într-un


mod surprinzător că, cuvintele care desemnează aceeaşi rea-
litate dar în graiuri diferite generează la nivelul creierului
aceleaşi forme de undă.
Activităţile creierului – denumite şi stări ale acestuia – au
fost împărţite după frecvenţa de vibraţie în şapte categorii
după cum urmează:

1. Delta 0,5 – 4 Hz
2. Theta 4 – 8 Hz
3. Alfa 8 – 12 Hz
4. Beta 12 – 16 Hz
5. Beta înalte 16 – 32 Hz
84
6. Complexul K 33 – 35 Hz
7. Beta supra-înalte 35 – 150 Hz

1. Domeniul undelor Delta este cel în care activitatea


energetică la nivelul creierului este extrem de redusă.
Tipic se consideră că atunci când EEG evidenţiază o
activitate cerebrală cu o frecvenţă mai mică de 0,5 Hz,
creierul respectiv este mort. Undele Delta descriu ac-

Mind Synergy
tivitatea creierului atunci când acesta se află în sfera
somnului profund, fără visuri și cu o pondere mare
la copiii până la doi ani. Pe nivelurile inferioare ale
acestei game nu există imagini mintale și nici nu se
manifestă conștiinţa corpului fizic. Există fiinţe care
experimentează domeniul undelor Delta ca expresie
a unei profunde stări de meditaţie, ca o stare fără gân-
duri, în care nu ne mai percepem ca fiind o formă
sau o entitate fizică distinctă, ci mai curând ca o con-
știinţă trează, transcendentă, unificată cu conștiinţa
universală. De asemenea, prezenţa acestor unde mai
este asociată și cu procesul complet și amplu al rege-
nerării fizice și al refacerii sau menţinerii sănătăţii.
85
2. În domeniul undelor Theta, neuronii transmit in-
fluxul nervos cu o frecvenţă sporită faţă de undele
Delta. Aici pot apărea imagini, dar totuși realitatea ex-
terioară nu este experimentată sub nicio formă pe ni-
velurile inferioare ale acestei game; conștiinţa corpu-
lui fizic încă nu există sau apare într-o formă vagă, în
care părţile corpului apar ca entităţi distincte (deci nu
se află în corelaţie unele cu altele). Acestea sunt unde-
Mind Synergy

le ce apar în timpul stării de somn cu vise.


Theta este starea propice proceselor rapide și intense
de învăţare, a autosugestiei și a procedeelor de auto-
vindecare, în care fiinţa este într-o profundă comu-
nicare cu subconștientul propriu. Ele mai sunt aso-
ciate cu activităţi creatoare și artistice apărând mai
ales la subiecţii umani care au preocupări artistice cre-
atoare: scriitori, poeţi, sculptori, pictori, regizori, ac-
tori.

3. Urmează domeniul undelor Alfa în care, spre deo-


sebire de stările Delta și Theta, fiinţa este pe deplin
conștientă de corpul său fizic și în plus, acesta este pe
86
deplin relaxat. În această stare atenţia noastră poate fi
focalizată cu succes atât în exterior pentru rezolvarea
problemelor și situaţiilor de tot felul, cât și în interior
pentru realizarea și aprofundarea unei stări de medi-
taţie dinamică. Undele Alfa sunt predominante în
stările de concentrare sau de focalizare asupra unui
centru interior imobil (spre exemplu o stare de cen-
trare în propria fiinţă). A învăţa să ne generăm unde

Mind Synergy
Alfa la voinţă înseamnă a realiza în primul rând o ani-
hilare considerabilă a stresului în viaţa cotidiană. Este
de asemenea, o stare propice învăţării, de exemplu a
limbilor străine sau a asimilării rapide a oricăror cu-
noștinţe noi în care sfera conștientă intervine mai
mult și deci, poate exista controlul asupra ideilor și
cunoștinţelor induse, spre deosebire de starea prece-
dentă în care acesta nu exista. Undele de tip Alfa se
amplifică foarte mult la persoanele care practică me-
ditaţia profundă yoga, continenţa sexuală, și orice altă
disciplină spirituală autentică.

4. Urmează apoi gama undelor Beta. Este o bandă de


87
frecvenţe de vibraţie care corespunde situaţiei în care
simţurile sunt în alertă. Este specifică stării de veghe
a fiinţei în care aceasta se focalizează preponderent
asupra stimulilor externi. Ele iau naștere prin orienta-
rea predominantă a fiinţei către satisfacerea nevoilor
imediate sau altfel spus, de subzistenţă, prezenţa lor
fiind pregnantă mai ales atunci când calculăm, aran-
jăm, organizăm, punem ordine în și conferim un sens
Mind Synergy

universului nostru exterior. Undele de tip Beta permit


cel mai rapid răspuns și totodată asigură contactul cu
cel mai mare număr de lucruri, fiinţe, fenomene.
Prezenţa undelor Beta este considerabil amplificată în
momentele de stres sau anxietate, permiţându-ne tot-
odată să controlăm situaţiile de tot felul și să rezolvăm
problemele imediate cu care ne confruntăm.

5. Domeniul vibraţiilor Beta înalte este un domeniu


în care fiinţa se găsește în stări mai tensionate, de lup-
tă, de fugă sau anxietate puternică.

6. În jurul frecvenţei de 33 Hz găsim vibraţiile speci-


88
fice Complexului K, vibraţii care caracterizează pro-
cesele de iluminare bruscă și de regulă de scurtă dura-
tă. Ele sunt specifice acelui „Da!” iluminator sau ace-
lui moment în care Arhimede a spus „Evrika!” care
survine întotdeauna în procesele de înţelegere sau
creativitate elevată. Pe de altă parte, ele se întâlnesc și
la bolnavii epileptici în stările de criză în care se de-
clanșează adevărate „furtuni cerebrale”. De aceea,

Mind Synergy
Complexul K are ca elemente specifice nu numai frec-
venţa ci și amplitudinea (care este cu mult mai mare
decât în cazul stărilor obișnuite) și forma de undă.
Chiar dacă este caracteristic bolii, el are un aspect
conex cu fenomenele parapsihologice, fiind știut fap-
tul că în crize apar viziuni și premoniţii. Și aici elemen-
tul fundamental care face diferenţa este orientarea
fermă și focalizată a atenţiei.

7. Domeniul vibraţiilor Beta supra-înalte nu mai poate


fi explorat cu encefalograful clasic a cărui frecvenţă nu
depășește 35 Hz. De aceea, cercetările asupra acestor
stări au rămas într-o stare empirică. S-a stabilit însă
89
cu precizie că vibraţiile Beta supra-înalte sunt specifi-
ce experienţelor de dedublare, de trezire și ascensio-
nare a energiei Kundalini, precum și a altor stări spi-
rituale înalte caracterizate de un aflux puternic de
energie care intensifică activitatea cerebrală.

De asemenea, cu privire la activitatea creierului s-a mai


constatat că activitatea acestuia nu este uniformă ci mai cu-
Mind Synergy

rând la un moment dat o singură emisferă este activă urmând


ca, după o anumită perioadă activitatea cerebrală să comute
pe cealaltă emisferă. Acest ciclu este asemănător cu ciclul de
activare al suflurilor pe nara dreaptă respectiv stângă, ciclu
descoperit încă din cele mai vechi timpuri de tradiţiile spiri-
tuale. Emisfera dreaptă este în legătură cu procesele memo-
riei, a imaginilor şi a reprezentărilor interne care nu necesită
raţionament, ea este incapabilă să emită judecăţi. De cealaltă
parte, emisfera stângă este zona activităţilor raţionale, care
necesită prelucrare mintală şi intelectuală. O funcţionare co-
rectă a creierului presupune un ciclu echilibrat de alternanţă
a funcţionării emisferelor cerebrale.

90
Stimularea activităţii cerebrale

Există patru modalităţi principale de a realiza stimularea


cerebrală:
– modificarea ritmului respirator;
– modificarea stării mintale sau emoţionale;
– cu ajutorul stimulilor fizici exteriori;
– prin modificarea poziţiei corpului (cu alte cuvinte a ten-

Mind Synergy
siunii musculare).

Mai există şi alte modalităţi de natură chimică sau nutri-


ţională. Metodele principale care au fost enumerate mai sus
pot fi folosite separat sau pot fi combinate pentru a realiza
efecte mai rapide şi mai puternice. Există discipline separate
care se ocupa de aceste metode de stimulare, de exemplu
PRANAYAMA din Yoga se ocupă de controlul stărilor fiin-
ţei prin acţiunea asupra respiraţiei, anumite tehnici de medi-
taţie urmăresc schimbarea stării mintale sau emoţionale, iar
osteopatia urmăreşte eliminarea blocajelor şi a tensiunilor
musculare în scopul vindecării anumitor boli.
În ceea ce priveşte stimularea activităţii cerebrale cu
91
ajutorul stimulilor exteriori, pornind de la ideile prezenta-
te mai sus s-a născut ideea influenţării activităţii creierului
atât în scop terapeutic cât şi pentru obţinerea anumitor stări
de conştiinţă. Astfel, astăzi se realizează anumite stimulări
ale scoarţei cerebrale utilizând curenţi electrici de intensitate
foarte de mică şi electrozi extrem de fini. De asemenea, se
realizează stimulări magnetice care au avantajul de a fi mult
mai precise şi permit şi stimularea în profunzime a creieru-
Mind Synergy

lui. Aceste tipuri de stimulări vizează în special persoanele


cu probleme psihice şi afecţiuni neuromotorii şi sunt trata-
mente de ultimă oră, foarte costisitoare şi încă puţin cunos-
cute şi studiate. Pe lângă aceste moduri de stimulare s-a năs-
cut şi ideea de a stimula creierul prin intermediul simţurilor.
Din totalul informaţiilor pe care le primeşte creierul circa
95% sunt receptate pe cale vizuală. Din restul de 5 procente
mai mult de două treimi le constituie stimulii auditivi. Ast-
fel, realizând o stimulare auditiv-vizuală, atenţia creierului
nostru poate fi captată, cu o bună aproximaţie, în întregime.
Stimulii sonori şi luminoşi aplicaţi cu frecvenţe precise vor
determina creierul nostru să intre în stările corespunzătoare
acelor frecvenţe, aşa cum am prezentat mai sus.
92
Cel care s-a ocupat sistematic pentru prima dată, în anii
’50, de stimularea prin intermediul semnalelor luminoase şi
sonore a creierului a fost doctorul Francis Lefebure. Nume-
roasele sale studii experimentale realizate pe loturi de stu-
denţi voluntari precum şi pe mai mult de 200 de pacienţi, au
demonstrat că până şi în urma unor stimulări simple audio
vizuale de acest gen (lumină şi sunet alternant stânga/dreap-
ta) apar efecte profund benefice care se menţin mai multe

Mind Synergy
zile.
Astfel a luat fiinţă dispozitivul cunoscut sub numele de
„Brain Machine”. Cercetările efectuate folosind acest dispo-
zitiv au evidenţiat faptul că el este extrem de eficient în ge-
nerarea precisă a unor stări cerebrale. De exemplu, se cunosc
experienţele realizate pentru stimularea creierului în vederea
intrării în starea alfa în cadrul experienţelor de biofeedback.
De asemenea, dr. Lubar de la universitatea din Tennessee a
descoperit că persoanele foarte împrăştiate mintal sunt de
fapt incapabile să genereze unde Beta, atunci când se fo-
calizează asupra unei probleme. Prin stimularea creierului
cu frecvenţe în gama Beta folosind Brain Machine, aceste
deficienţe dispar şi ele. O modalitate eficientă în generarea
93
activităţii beta o constituie asumarea de sarcini clare care să
fie duse la îndeplinire.
De asemenea, s-a constatat că persoanele suferind de in-
somnie adorm mult mai uşor, fără să recurgă la somnifere
atunci când creierul lor este stimulat cu ajutorul dispozitivului
Brain Machine pe frecvenţe din gama stărilor Delta şi Theta.

Cum se folosește MIND SYNERGY MILLENIUM?


Mind Synergy

MIND SYNERGY MILLENIUM este un dispozitiv


de stimulare cerebrală realizat cu microcontroler (procesor)
dispunând de memorie şi programe proprii. Programele sale
acoperă întreaga gamă de efecte şi beneficii aduse de acest
tip de stimulare cerebrală şi în plus, puteţi realiza şedinţe de
stimulare cu frecvenţe cuprinse între 1 şi 30 Hz (cu o pre-
cizie de 0,1 Hz), frecvenţă şi patern de stimulare pe care le
puteţi alege manual.

94
Descrierea aparatului

Pe faţa superioară a lui Mind Synergy Millenium se află


panoul de comandă alcătuit din patru taste inscripţionate UP,
DOWN, BREAK şi ENTER precum şi un afişaj cu patru
digiţi pentru indicarea modurilor de funcţionare ale apara-
tului.
Ca regulă generală, este bine să reţineţi că tasta enter lan-

Mind Synergy
sează în execuţie programele selectate sau permite apelarea
diferitelor funcţii, aşa cum vom vedea în continuare. Taste-
le up şi down realizează selectarea numărului programului,
a volumului sau selecţia paternului de stimulare şi activa-
rea/dezactivarea modului continuu de funcţionare, iar tasta
break realizează întreruperea funcţionării unui program sau
a modului manual fie definitiv, (aparatul revenind în meniul
principal), fie temporar în cazul activării modului pauză.
În partea laterală a aparatului se află întrerupătorul Por-
nit–Oprit iar în faţă se găsesc ieşirile (tip jack stereo 3,5 mm)
pentru stimularea sonoră (sound), respectiv luminoasă (li-
ght). Ieşirile sunt dublate, fapt ce permite ca două persoane
să poată realiza simultan o sesiune de stimulare cerebrală.
95
În plus, aparatul prezintă şi o intrare audio care permite
audiţia muzicală simultan cu stimularea auditiv-vizuală. Tot
aici se află şi conectorul pentru alimentare (marcat Vcc 6 –
9V) care permite alimentarea aparatului de la transformato-
rul de alimentare conectat la reţea.

Punerea în funcţiune
Mind Synergy

Se introduce în priză alimentatorul de reţea, după care


se introduce mufa-tată corespunzătoare la intrarea aparatului
marcată cu Vcc 6 – 9V. ATENŢIE! NU alimentaţi aparatul
la mai mult de 9V! Se introduc conectorii pentru cască şi
ochelari în intrările marcate Sound Out şi Light. Se porneş-
te aparatul cu ajutorul întrerupătorului poziţionat în latera-
la acestuia. Pe afişaj apare acum P 00 ce indică faptul că
MIND SYNERGY MILLENIUM este pornit.

Acum aveţi următoarele opţiuni:

1. Apăsaţi tasta enter și aparatul intră în modul


manual de stimulare în care aveţi posibilitatea de a
96
efectua o sesiune de stimulare cerebrală folosind o
frecvenţă aleasă individual între 1,0 și 30 Hz cu o
rezoluţie de 0,1 Hz și un patern de stimulare la ale-
gere. Acest mod de lucru este util în special pentru
persoanele care își descoperă afinităţi pentru anu-
mite frecvenţe și paternuri de stimulare.
Intrarea în modul manual se face apăsând ENTER
atunci când pe afișajul aparatului este afișat P 00.

Mind Synergy
Indicaţia afișajului se transformă în F01.0 (F indi-
când afișarea frecvenţei, iar cifrele indicând frec-
venţa în Hz cu rezoluţie de zecime de Hz) iar apa-
ratul pornește stimularea pe frecvenţa afișată. Utiliza-
ţi tastele up și down pentru a modifica frecvenţa după
dorinţă. În modul manual apăsarea încă o dată a tastei
Enter determină pe afișaj apariţia indicaţiei S 0, unde
S este o prescurtare de la Stimulare iar 0 este numărul
paternului de stimulare activ la acel moment (0 este
paternul predefinit). Folosind tastele up și down pu-
teţi modifica paternul de stimulare prin selecţia unui
număr între 0 și 5. Corespondenţa dintre cifre și pa-
ternurile de stimulare este următoarea:
97
Cifra Patern
0 sincron
1 faţă (ochi) – spate (urechi)
2 stânga – dreapta
3 încrucișat
4 sunet sincron, lumina alternantă
5 sunet alternant, lumina sincronă
Mind Synergy

Pentru a vă permite să înţelegeţi mai bine cum se


realizează stimularea cerebrală în cazul diverselor
paternuri (moduri) de stimulare, vă prezentăm ur-
mătorul tabel:

Nr. ALTERNANğA 1 ALTERNANğA 2


audio audio led led audio audio led led
patern
st dr st dr st dr st dr
0 … … … …
1 … … … …
2 … … … …
3 … … … …
4 … … … …
5 … … … … … …

98
În tabelul de mai sus, semnul „ “ indică aprinderea
Led-ului respectiv prezenţa semnalului sonor.

În continuare prin apăsarea tastei enter apare pe afișaj


afișaj indicaţia U 6 semnalând intrarea în modul de
reglaj al volumului. Cifra 6 (predefinită) indică faptul
că volumul este situat la nivelul 6 pe o scară digitală cu
8 trepte, de la 0 la 7. Modificaţi volumul cu ajutorul

Mind Synergy
tastelor up și down.
Apăsaţi din nou enter pentru ca aparatul să revină în
modul de afișare a frecvenţei de stimulare aleasă ma-
nual. Aparatul rămâne în acest mod manual până la
apăsarea tastei break care oprește stimularea și scoate
aparatul din modul manual de selectare a frecvenţei
de stimulare, pe afișaj apărând din nou P 00.

2. Selectează unul dintre cele 51 de programe existen-


tente (numerotate 1–51) cu ajutorul tastelor up și
down după care se apasă enter pentru lansarea în exe-
cuţie a programului ales. Pe afișaj apare acum un r (de
la rulare a programului) și numărul de minute rămase
99
până la terminarea programului. În acest mod apăsând
din nou enter aparatul intră în modul de reglare a vo-
lumului identic cu cel de la modul manual.

Apăsând din nou tasta enter, indicaţia afișajului se


modifică apărând un C care indică modul Conti-
nuu de funcţionare în care aparatul, după execuţia
unui program îl reia de la început, fără pauză. Acest
Mind Synergy

mod se activează prin apăsarea tastei up (caz în


care pe afișaj apare indicaţia „on”) și se dezactivea-
ză prin apăsarea tastei down.
Prin apăsarea tastei enter încă o dată, aparatul intră
în modul pauză simbolizat de apariţia pe afișaj a literei
H. Acest mod se activează și dezactivează prin apăsa-
rea tastei break (când este activ pe afișaj va apare in-
dicaţia „on”).
Când acest mod este activ aparatul oprește stimularea
urmând ca la dezactivarea sa să reia stimularea din lo-
cul de unde s-a întrerupt programul. Modul pauză
este util atunci când suntem temporar deranjaţi de la
efectuarea unei ședinţe de stimulare cerebrală (fapt
100
care nu este de dorit). Acest mod nu există în cadrul modu-
lui manual.
După ce aţi selectat programul de stimulare dorit sau
frecvenţa individuală de stimulare împreună cu paternul de
stimulare dorit şi aţi reglat şi volumul la intensitatea dorită,
puteţi trece acum la sesiunea propriu-zisă de stimulare ce-
rebrală aşezându-vă convenabil casca stereofonică şi oche-
larii.

Mind Synergy
Dacă doriţi să încheiaţi sesiunea de stimulare cerebrală
înainte de a se încheia programul aflat în execuţie, apăsaţi
tasta BREAK şi programul se va opri, MIND SYNERGY
MILLENIUM intrând în meniul principal.
Atunci când aţi terminat sesiunea de antrenament cere-
bral cu MIND SYNERGY MILLENIUM, puneţi aparatul
înapoi în ambalaj şi păstraţi-l în locuri lipsite de praf şi umi-
ditate, la temperatura camerei.

101
Modul de abordare a unei ședinţe de stimulare
cerebrală folosind aparatul MIND SYNERGY
MILLENIUM

Pentru obţinerea efectelor specifice în sfera dinamizării şi


stimulării mintale se recomandă una sau chiar două şedinţe
zilnic cu MIND SYNERGY MILLENIUM folosind acelaşi
program timp de 21 de zile, preferabil aceleaşi ore.
Mind Synergy

Urmăriţi pentru început să realizaţi sesiuni de stimulare


cerebrală folosind programele mai scurte pentru a vă aco-
moda simţurile şi programe de relaxare. După o sesiune de 3
săptămâni în care v-aţi convins că nu există blocaje majore,
că nu apar purificări incomode puteţi aborda programe mai
puternice.
Înainte de începerea şedinţei urmăriţi să abordaţi o pozi-
ţie corporală în care coloana vertebrală să fie dreaptă, capul
situat în prelungirea coloanei vertebrale, să realizaţi o scurtă
relaxare, percepeţi aprofundarea interiorizării, detaşare, eli-
minaţi alte gânduri secundare. Dacă urmăriţi intrarea în sta-
rea de somn, vă puteţi întinde cât mai confortabil păstrând
coloana vertebrală dreaptă. De asemenea, este necesar să nu
102
fiţi presat de timp şi nici să nu fiţi deranjat de alte persoane în
timpul desfăşurării şedinţei de stimulare cerebrală.
Aveţi în vedere să vă aşezaţi confortabil casca şi ochela-
rii, reglându-le astfel încât să nu fiţi deranjat de ele. Reţineţi
că în ceea ce priveşte efectele stimulării vizuale, acestea se
obţin numai în cazul în care menţineţi ochii închişi. LED-
urile de la ochelari nu generează căldură.
Pe durata şedinţei menţineţi atenţia concentrată pentru

Mind Synergy
perceperea nivelului de stimulare vizuală şi auditivă. Con-
ştientizaţi de fiecare dată efectele înregistrate la nivel mintal
în urma stimulării, sesizaţi energizarea specifică a capului,
sincronizarea proceselor mintale cu ritmul specific al dina-
mizării, percepeţi efectele secundare la nivel fizic, psihic,
mintal şi spiritual; conştientizaţi dinamizarea centrilor sub-
tili de forţă şi îndeosebi a celor din regiunea capului. Urmă-
riţi să percepeţi starea specifică obţinută în urma dinamizării
mintale şi de fiecare dată la următoarea şedinţă cu acelaşi
program evocaţi această stare, şi plecaţi de la acest nivel
spre niveluri mai profunde de dinamizare mintală. Atunci
când urmăriţi relaxarea sau eliminarea tensiunilor acumu-
late după o zi de lucru obositoare, este utilă rememorarea
103
sau construirea în imaginaţie a unor peisaje încântătoare sau
locuri deosebite care să faciliteze transformarea (benefică)
a tonusului dumneavoastră. De asemenea, puteţi realiza şe-
dinţe de concentrare utilizând un program adecvat din setul
de programe care vă este pus la dispoziţie sau realizând un
program de stimulare propriu care să vă ajute să menţineţi
un gând în conştiinţă fără perturbaţii din partea altor gânduri
parazite.
Mind Synergy

La încheierea şedinţei reveniţi gradat la realitatea coti-


diană, urmărind să menţineţi cât mai mult timp cu putinţă
efectele înregistrate. Pe acest fond, sesizaţi acum modul în
care vă desfăşuraţi activităţile cotidiene remarcând anumi-
te aspecte care confirmă şi obiectivează eficienţa acţiunilor
dumneavoastră, creşterea disponibilităţilor interioare, o nouă
viziune mult îmbogăţită ca nivel de percepţie a realităţii.
Efectele obţinute în urma unei şedinţe nu se termină oda-
tă cu încheierea stimulării. Reverberaţiile produse în undele
cerebrale durează săptămâni cu amplificări şi diminuări care
depind de schemele mintale şi de ritmurile de funcţionare ale
fiecărui utilizator.
Reţineţi în această direcţie că pe maestru îl face exerciţiul
104
sau cu alte cuvinte, antrenamentul perseverent şi sistematic
vă va aduce rezultate deosebite.

Rezultate generate de folosirea sistematică


a lui MIND SYNERGY MILLENIUM

Acest dispozitiv nu este asemănător unui medicament


sau drog care luat ne îndepărtează durerile sau dă alte efecte

Mind Synergy
temporare fără ca noi să acordăm procesului nici cea mai
mică atenţie. Aşa cum am menţionat anterior, Brain Machine
este în primul rând o unealtă extrem de puternică de antre-
nare a propriului dumneavoastră creier şi în toate şedinţele
de stimulare cerebrală atenţia, starea de deschidere, de cu-
riozitate şi mai ales cea de calm profund şi lipsa gândurilor
negative sunt esenţiale. Lucrul cu MIND SYNERGY MI-
LLENIUM are ca scop ultim pregătirea fiinţei pentru ca ea
să fie capabilă să genereze singură, fără ajutor din exterior,
toate stările minunate care pot fi obţinute la început cu aju-
torul aparatului. În această direcţie conştientizarea cât mai
profundă a şedinţei de stimulare şi menţinerea efectelor pe
o perioadă de timp cât mai mare sunt de un imens ajutor pe
105
calea creşterii conştiinţei, fiinţa având astfel posibilitatea de
a-şi induce singură stările pe care le consideră a fi cele mai
adecvate.
Dacă este corect folosit, MIND SYNERGY MILLE-
NIUM poate da mari satisfacţii persoanei care-l utilizează
ducând la manifestarea următoarelor efecte, în funcţie de
programul de stimulare, de aspiraţiile utilizatorului şi de se-
riozitatea abordării unei şedinţe de lucru:
Mind Synergy

Eliminarea tulburărilor legate de fluxul zilnic


al vieţii cotidiene;
– Stimularea capacităţilor de relaxare și refacere
ale organismului;
– Eliminarea insomniei și ameliorarea somnului;
– Refacere și regenerare psihomentală.

Este cunoscut faptul că ritmul susţinut de viaţă din soci-


etatea actuală lasă puţin loc odihnei şi recreerii, şi duce la
acumularea stresului care în situaţii extreme, generează di-
verse tulburări. MIND SYNERGY MILLENIUM vă ajută
să eliminaţi tensiunile acumulate în timpul unei zile de lucru
106
lungi şi obositoare folosind programele special proiectate
în acest scop. Puteţi realiza şedinţe de relaxare susţinute de
programe adecvate de stimulare cerebrală cu efecte mult mai
puternice decât aşa-zisul somn de după-amiaza. În această
direcţie se ştie că 15 minute de relaxare adecvată utilizând
MIND SYNERGY MILLENIUM echivalează cu 4 ore de
somn profund.

Mind Synergy
Normalizarea activităţii creierului în special în ceea
ce privește ciclul activităţii emisferelor cerebrale.

Aşa cum am mai menţionat pe parcursul acestei expuneri,


cele două emisfere ale encefalului (creierul mare) funcţio-
nează alternativ. Modurile de stimulare alternative, stânga–
dreapta şi faţă–spate precum şi modul încrucişat realizează
această echilibrare a funcţionării emisferelor cerebrale care
adesea este perturbată de condiţiile diverse ale interacţiunilor
din cadrul societăţii de astăzi. Acest lucru are drept rezultat
un mai mare echilibru de sine, centrarea fiinţei, prezenţă în
miezul lucrurilor, îmbunătăţirea capacităţilor de înţelegere şi
de asimilare a informaţiei etc.
107
Această echilibrare a funcţionării emisferelor cerebrale
face posibilă intrarea într-o stare unificată de conştiinţă care
deschide accesul către memoria profundă a fiinţei. Aici nu se
află depozitate informaţiile vieţii noastre zilnice, ci impresii
subconştiente ce stau la baza concepţiei noastre despre lume
şi viaţă, a identităţii noastre. Conştientizarea acestor impri-
mări ascunse stă la baza transformării de sine şi a vindecării
la nivel psihic şi mintal a oricăror boli, pentru că orice boală
Mind Synergy

care se manifestă într-un corp îşi are originea în nivelurile


superioare, emoţional şi mintal, ale fiinţei.
De asemenea, utilizând programe pentru echilibrarea
funcţionării emisferelor cerebrale, se pot evoca din această
memorie profundă a fiinţei, stări excepţionale de conştiinţă
cum ar fi stări de sănătate perfectă, încredere în sine, voinţă
etc. care preexistă acolo încă înainte de naşterea noastră.

Învăţare rapidă;
– Creșterea puterii de învăţare;
– Stimularea proceselor memoriei;
– Stimularea creativităţii știinţifice și artistice.
Astăzi există tehnici de învăţare accelerată cum ar fi de
108
exemplu, metoda Lozanov sau metode de citire fotografi-
că care presupun intrarea în anumite stări de conştiinţă în
care fiinţa să fie mult mai receptivă şi să nu blocheze prin
interpretare intelectuală informaţiile pe care le primeşte.
Aceste stări se pot genera foarte uşor cu ajutorul lui MIND
SYNERGY MILLENIUM. Mai întâi, se poate lucra asupra
stării utilizând programele special concepute acestui scop,
iar apoi odată cu stăpânirea şi controlul acesteia, putem tre-

Mind Synergy
ce la învăţarea propriu-zisă păstrând starea obţinută în urma
folosirii lui MIND SYNERGY MILLENIUM.
De asemenea, există programe create cu anumite frec-
venţe de stimulare (unde Theta) care apar în mod specific în
cazul stărilor de creativitate elevată şi care pot transfera în
fiinţa dumneavoastră aceste stări.

Trezirea și amplificarea disponibilităţilor


superioare:
– Meditaţie,
– Trezirea intuiţiei,
– Amplificarea capacităţii de concentrare mintală
și a lucidităţii,
109
– Trezirea și dezvoltarea puterii de vizualizare.

MIND SYNERGY MILLENIUM vă poate fi de ajutor


pentru a vă dezvolta aptitudinile specifice unui nivel elevat
de evoluţie spirituală. Există programe de stimulare obţinute
prin studierea efectivă a frecvenţelor cerebrale ale unor per-
soane care manifestă la voinţă aceste stări de concentrare şi
meditaţie.
Mind Synergy

Stimularea capacităţilor mintale latente:


– clarviziune,
– telepatie,
– precogniţie.

Acestea sunt un rezultat firesc al îmbunătăţirii şi al echi-


librării activităţii cerebrale, ale unei stări de calm şi relaxare
psihică determinate de folosirea sistematică a lui Mind Sy-
nergy Millenium.
De asemenea, stimularea cu frecvenţe în gama undelor
Beta supra-înalte duce la trezirea acestor capacităţi mintale
latente.
110
Trezirea și amplificarea puterilor benefice
ale subconștientului.

Şedinţele de stimulare realizate cu programe adecvate


duc la deschiderea fiinţei faţă de profunzimile subconştien-
tului propriu, moment propice pentru inducerea unor suges-
tii pozitive al căror efect va fi astfel mult amplificat.

Mind Synergy
Amplificarea capacităţilor de proiecţie astrală,
de visare conștientă.

Folosind programe de stimulare cu anumite frecvenţe


speciale, puteţi realiza dedublări conştiente care să vă lăr-
gească considerabil orizonturile proprii ale cunoaşterii.

Contraindicaţii
Se interzice în mod ferm folosirea acestui dispozitiv în
cazul bolilor de inimă, epilepsiei, sindromului discordant
(schizofrenie) şi în cazul altor boli psihice grave (în trata-
mentul cărora se folosesc neuroleptice). Cumpărarea aces-
tui aparat presupune că dumneavoastră aţi luat cunoştinţă
111
de acest fapt şi că vă asumaţi întreaga răspundere pentru
modul în care îl folosiţi.

Lista programelor de stimulare cerebrală care există


stocate în memoria aparatului
Mind Synergy Millenium

Nr. Durata FrecvenĠa FrecvenĠa ObservaĠii


Mind Synergy

Descriere
Program (min) start (Hz) Ġintă (Hz) Recomandări
Relaxare
1 10 30 11 Relaxare
rapidă în Alfa
Coborâre
2 15 15 8 Relaxare
lentă în Alfa
3 10 Magic 11 18 11 Relaxare
Excursie în
4 20 11 7,83 Relaxare
Alfa
Relaxare,
RezonanĠa
5 30 25 7,83 schimbarea
Schumann
stării *
Unde Alfa Indicat pentru
pentru eliminarea unor
6 30 25 7,83; 5
stresuri stresuri
puternice puternice
Unde Alfa Indicat pentru
pentru stresuri de
7 30 15 10; 7
stresuri intensitate
minore scăzută

112
Stimulează
Recuperare
8 10 11 7 frecvenĠele Alfa
rapidă
superioare
Repaus în Regenerare
9 15 11 7
Alfa fizică úi psihică
Stare de
meditaĠie în
10 30 MeditaĠie 20 7; 5; 3
gama undelor
Theta
MeditaĠie, vise
11 15 Theta rapid 15 7,83; 5
lucide

Mind Synergy
Stare de
ÎnvăĠare facilitare a
12 15 25 6; 10
accelerată acumulării de
informaĠii
Repaus pe 9 Relaxare,
13 20 20 9
Hz energizare
Stimulare pe
14 20 Multi-Theta 18 7,83; 4 diferite
frecvenĠe Theta
Stimulare pe
Theta frecvenĠe
15 30 11 5; 3
profunde inferioare din
gama Theta
Relaxare, MeditaĠie,
16 30 15 5; 3
învăĠare învăĠare
Relaxare
profundă,
17 30 Theta - Delta 15 5; 3; 2
inducerea stării
de somn

113
Inducerea stării
Visul celor cu
18 60 11 1 de somn
insomnii
profund
Expansiune 7,83; 6; 3; FrecvenĠe
19 50 10
mintală 1 Theta
Exersarea
minĠii, o
Gimnastică
20 25 25 multe explorare a
mintală
diverselor stări
mintale
DescoperiĠi
Mind Synergy

AscuĠirea
21 10 25 multe singuri efectele
minĠii
minunate!
Energizare,
22 20 Focul minĠii 30 multe stimularea
văzului
Creativitate în Relaxare
23 60 18 5
relaxare profundă
Acordarea 11; 7,83; Exersare a
24 20 15
creierului 5 minĠii
DemonstraĠie
25 5 Demo 8 5 de stimulare
cerebrală
Creativitate,
echilibrarea
26 23 Echilibrare 35 1 - 40
activităĠii
creierului
Indicat pentru
27 40 Delta Force 18 4; 1 obĠinerea visării
lucide

114
Indicat la trezire
pentru
Deúteptare
28 20 10 10; 18 acomodarea cu
armonioasă
activităĠile
zilnice
Indicat pentru
29 30 Magic 14 14 14 cei cu deficit de
atenĠie
Indicat pentru
30 30 Masaj mintal 7,83 7 - 15 accelerarea
acordului mintal
Antrenament Creativitate /

Mind Synergy
31 30 12 5 - 12
în Alfa - Theta învăĠare
Somn profund Somn / învăĠare
32 68 15 3-6
regenerator accelerată
Creativitate,
33 35 Carnaval 2 multe
energizare
Marele
34 30 16 8 - 32 Energizare
creator
11; 10; 9;
35 30 Rampă Alfa 20 Relaxare
7,83
11; 10; 9;
36 30 Unde Alfa 20 Relaxare
7,83
Pauză de
37 15 18 8; 11 Relaxare
cafea
Rezolvarea 4; 12;
38 20 7,83 Creativitate
problemelor 7,83
39 30 Multi-Theta 30 6; 5; 4; 3 ÎnvăĠare rapidă
40 30 Unde Theta 20 5; 3 MeditaĠie
18; 4;
41 15 Acord mintal 7,83 Acord mintal
7,83

115
Relaxare
42 30 12 7; 3; 4; 8 Relaxare
profundă
Energizare
ÎnvăĠare
43 30 pentru 12 8; 5; 7; 10
accelerată
învăĠare
ObĠinerea unei
stări din ce în
Meditation 11; 9; 7;
44 30 24 ce mai
machine 5; 3; 1
profundă de
meditaĠie
12; 10; 8; Inducerea stării
45 30 Vise plăcute 26
6; 4; 2; 1 de somn
40; 36; Stimularea
Mind Synergy

46 30 High Energy I 10
32; 30 creativităĠii
10; 36; Stimularea
47 36 High Energy II 16
34; 32 creativităĠii
48 15 Scurtă pauză 12 8; 5; 8; 10 Reîntinerire
Relaxare úi 8; 5; 3; 1; Rezolvarea
49 30 12
creativitate 3; 5 problemelor
ÎnvăĠare
50 20 7,83 10; 7; 4; 7 ÎnvăĠare rapidă
rapidă
Motivare Special destinat
(program echilibrării
51 14 14; 7; 3; 1
foarte emisferelor
puternic) cerebrale

*) 7,83 Hz este frecvenţa Schumann sau frecvenţa de re-


zonanţă a cavităţii Pământ-ionosferă. Stimularea creierului
cu această frecvenţă generează o stare amplă de comuniune
cu energiile regeneratoare ale pământului.
116
Selectaţi programul dorit în funcţie de propriile dumnea-
voastră necesităţi şi aspiraţii şi de asemenea, în funcţie de
indicaţiile specifice fiecărui program. Dacă mai multe pro-
grame au aceleaşi recomandări, alegeţi-l pe cel cu care aveţi
cele mai multe afinităţi. Urmăriţi să treceţi prin toate progra-
mele pentru a vă îmbogăţi mintea cu diferitele stări pe care
acestea le generează.

Mind Synergy
Consideraţii cu privire la întreţinere

MIND SYNERGY MILLENIUM a fost executat folo-


sind componente electronice de cea mai bună calitate şi a
fost testat înainte de ambalare.
În consecinţă, el se va bucura de o viaţă lungă lipsită de
o îngrijire specială. Totuşi, ca orice aparat electronic, Mind
Synergy Millenium trebuie ferit de căldură excesivă, umidi-
tate şi şocuri fizice.
Căştile stereofonice şi ochelarii conţin componente meca-
nice delicate şi de aceea trebuie manipulate cu grijă. Adapto-
rul pentru alimentarea la reţea nu trebuie lăsat să funcţioneze
în gol, cu alte cuvinte după ce aţi terminat lucrul cu Mind
117
Synergy Millenium, scoateţi-l din priză şi introduceţi-l la loc
în ambalajul său.
Producătorul acordă un an garanţie de funcţionare pentru
prezentul aparat însă nu răspunde de proasta utilizare a aces-
tuia sau a accesoriilor din dotare.
Pentru orice probleme legate de funcţionarea aparatului
Mind Synergy Millenium contactaţi producătorul.
Mind Synergy

Prezentarea produsului

Pachetul complet conţine:


– aparatul propriu-zis, Mind Synergy Millenium;
– un adaptor pentru alimentarea la reţea;
– o pereche de ochelari speciali pentru stimularea lumi-
noasă;
– o pereche de căşti stereofonice;
– manual de utilizare.

118
ANEXĂ
Consideraţii privind Stimularea alternativă

Material realizat în urma experienţei acumulate în aproape


20 de ani de experimente, cu sprijinul subiecţilor care au

Mind Synergy
testat Mind Synergy și care au avut bunăvoinţa să ne comu-
nice experienţele realizate cu ajutorul lui.

Aceste metode urmăresc să complementeze şi să com-


pleteze educaţia clasică şi poziţiile şi situaţiile nefavorabile
cu care o fiinţă modernă se confruntă în societate. Aceste
metode despre care vom vorbi în continuare nu se opun al-
tor metode, ci vin să completeze un anumit aspect care este
neglijat la ora actuală şi anume educarea caracterului şi a
inteligenţei.
Să analizăm exemplul unui copil care este la şcoală în
epoca actuală. El primeşte o educaţie: matematică, limbi
străine etc., în acest timp corpul său este relaxat, imobil timp
119
de multe ore şi asta exact la vârsta la care organismul are
cea mai mare nevoie de mişcare pentru dezvoltare. Şi asta
dacă poziţia de lucru nu este defectuoasă şi nu generează o
deformare a coloanei vertebrale, o insuficienţă respiratorie
sau o miopie.
Aceste inconveniente sunt foarte grave şi li se poate atri-
bui într-o foarte mare măsură dificultăţile actuale la ceea ce
se poate numi baza activităţii fiziologice a omului mediu,
Mind Synergy

obţinută prin aceste lungi ore de imobilizare adesea într-o


postură necorespunzătoare la vârsta la care activitatea fizică
este debordantă.
Acest punct de vedere în aparenţă banal a fost confirmat
clar de către analiza funcţionării emisferelor cerebrale: de
exemplu poziţia clasică a elevului prost aşezat, cu capul
rezemat pe mână. După 30 de secunde ritmul cerebral este
perturbat complet, încetinit pe o parte şi neregulat pe partea
cealaltă. Experienţa este atât de clară şi impresionantă încât
recomandăm să fie făcută de oricine are această posibilitate,
nimic nu se compară cu a înţelege efectul unei posturi direct
asupra undelor cerebrale.
La unii subiecţi acest dezechilibru survine mai repede,
120
alţii sunt mai rezistenţi însă după cel mult 6–7 minute de stat
în această poziţie apare cam la orice persoană.
Experienţele făcute au arătat că cele mai bune rezultate şi
randamentul cel mai bun atât din punct de vedere fizic cât şi
intelectual se obţin atunci când cele două emisfere cerebrale
lucrează echilibrat, lucru care se obţine când poziţia coloa-
nei rămâne perfect verticală în timpul lucrului.
Pentru a corecta aceste aspecte legate de traiul într-o

Mind Synergy
societate sedentară a fost introdusă în educaţie o anumită
proporţie de cultură fizică, care bineînţeles că este benefică
dar în timpul acestor exerciţii fizice inteligenţa nu lucrează
decât foarte puţin, cu atât mai mult cu cât mişcările se fac
automat atunci când sunt învăţate, mintea vagabondând fără
probleme.
Ceea ce propunem noi este un exerciţiu de stimulare al-
ternativă a creierului care creează o corelaţie armonioasă
asupra cuplului „Inteligenţă – Gest” uşor de realizat cu apa-
ratul MIND SYNERGY MILLENIUM.
După multe teste pe care le-am efectuat, pe diferite cate-
gorii de subiecţi, pentru a evidenţia efectul stimulării alterna-
tive, cu un program de relaxare şi inducere a stării de somn,
121
seara înainte de culcare pentru a putea studia efectele asupra
somnului, s-a constatat apariţia în întreg corpul subiectului a
unei senzaţii plăcute de relaxare care s-a prelungit cel puţin
în prima jumătate a nopţii. Această stare era asemănătoare
celei obţinute prin unele exerciţii yoga, dar efectele fiziolo-
gice erau mult mai intense.
Am testat reacţiile umane în timpul somnului şi deşi sem-
nalele luminoase şi cele auditive erau ridicate ca intensitate
Mind Synergy

(lucru necesar pentru a atinge un anumit prag) şi se ştie că un


zgomot, mai ales regulat, este foarte supărător atunci când
cineva doarme, am avut surpriza să constatăm că subiecţii
adormeau destul de repede şi se trezeau după o anumită pe-
rioadă de timp mai odihniţi ca niciodată. În plus, la nivelul
membrelor a apărut o senzaţie extrem de plăcută de relaxare
comparabilă cu cea obţinută în urma unor exerciţii de rela-
xare profundă.
Atunci când am făcut aceleaşi experienţe (în aceleaşi
condiţii) dar stimulările erau simultane în loc să fie alterna-
tive, nu numai că subiecţii nu au mai adormit, dar se atingea
rapid un nivel de enervare aproape insuportabil.
A fost evident că alternanţa stimulilor este cea care pro-
122
duce efecte favorabile, efecte care merg până la producerea
unor adevărate fenomene spirituale, şi poate genera în câte-
va zile o transformare pozitivă a caracterului.
Rezultate excelente s-au obţinut atunci când sunetul şi
lumina modulate în aparat nu au fost pure, ci s-au încadrat
într-o gamă mai largă de lungimi de undă permiţându-se sti-
mularea unui număr cât mai mare de celule nervoase.
Nu vrem ca acest material să fie o pledoarie pentru apara-

Mind Synergy
tul nostru ci urmărim să prezentăm rezultatele pe care le-am
obţinut folosind stimularea alternativă, rezultate care merită
să fie testate de oricine.

Conducerea unei ședinţe

Subiectul trebuie să fie întins sau aşezat într-un fotoliu


confortabil, cât mai relaxat cu putinţă fără să existe nicio
tensiune fizică (capul trebuie să fie sprijinit, hainele trebuie
să fie lejere etc.).
Mediul trebuie să fie liniştit, fără zgomote şi fără variaţii
de lumină, pentru că stimulii simultani distrug fenomenele
de unde speciale ale creierului create de stimularea alternati-
123
vă, mai ales dacă sunt regulate (de exemplu ticăitul ceasului
de perete).
Temperatura trebuie să fie plăcută pentru a putea permite
o relaxare cât mai profundă şi de obicei, la prima şedinţă
efectele sunt mult mai puternice dacă subiectul nu este pre-
venit de ceea ce se va întâmpla.
Ochii trebuie ţinuţi închiși în timpul şedinţei, stimula-
rea luminoasă efectuându-se asupra unor terminaţii nervoa-
Mind Synergy

se care sunt sensibile atunci când ochii sunt închişi. Dacă


ochii nu sunt ţinuţi închişi, efectele sunt mult diminuate şi
experienţa poate fi dezagreabilă.
Primele şedinţe trebuie să dureze în mod normal o oră. În
general, efectele puternice apar cam după o jumătate de oră
de stimulare, ating un maxim la aproximativ trei sferturi de
oră după care par să înceteze brusc. La unii subiecţi efectele
pot fi mai rapide, alţii din contră regretă atunci când sunt
întrerupţi după o oră. Însă de regulă, există o perioadă de
aproximativ o oră după care apare o senzaţie de suficienţă.
La primele şedinţe este posibil uneori (foarte rar) ca ochii
să se înroşească sau să lăcrimeze. Dacă apar astfel de semne
întrerupeţi imediat şedinţa şi reluaţi mai târziu sau a doua zi.
124
Din experienţa noastră putem spune că acestea sunt semnele
eliminării unor stresuri sau blocaje şi aceste efecte dispar
cam după o săptămână de practică.
Intensitatea sunetului şi a luminii trebuie să fie reglate
cât de puternic este posibil rămânând totuşi suportabile. Este
foarte important ca aceşti stimuli să aibă un nivel destul de
ridicat pentru că dacă nu sunt declanşate anumite praguri
care ţin de ochi şi urechi efectele scad cu peste 80%.

Mind Synergy
Efecte deosebite se obţin atunci când se ating anumite
ritmuri cerebrale speciale. Programele furnizate de noi sunt
experimentate şi testate pe un număr foarte mare de subiecţi
şi produc efectele indicate pentru fiecare program. Nu am
constatat până acum subiecţi asupra cărora să nu se manifes-
te efectele stimulării alternative.
În regimul de lucru manual puteţi urmări să atingeţi prin
tatonări un ritm care provoacă starea de vid sau de fixare
a minţii asupra unei singure idei. Acest ritm este cel care
trezeşte facultăţile psihice şi declanşează experienţele supe-
rioare.
Momentul cel mai potrivit pentru a vă supune unei expe-
rienţe de stimulare este dimineaţa, imediat după trezire, mai
125
ales dacă aveţi o zi liberă. Neexistând grija de a pleca unde-
va puteţi să vă abandonaţi somnului superficial care apare
şi în care survin viziuni semiconştiente ca într-un cinema
interior.
Un alt moment favorabil este seara chiar înainte de cul-
care. Puteţi chiar să dormiţi cu aparatul pornit şi de regulă
cam după o oră vă veţi trezi, apărând un sentiment de sufi-
cienţă. Înlăturaţi atunci căştile şi ochelarii şi puteţi chiar să
Mind Synergy

vă ridicaţi dacă aveţi ceva important de făcut şi aţi urmărit o


regenerare rapidă, dar dacă vă culcaţi în continuare întreaga
noapte va fi marcată de un fel de binecuvântare.

Efectele stimulării alternative

Credem că datorită efectelor minunate care apar, stimula-


rea alternativă se va răspândi în scurt timp în lumea întreagă.
Desigur, aparent, obstacolul cel mai mare este preţul un pic
ridicat. La această obiecţie trebuie să vă spunem că rezulta-
tele care apar şi creşterea eficienţei în toate activităţile com-
pensează foarte repede efortul cumpărării acestui aparat.

126
Efecte observabile într-o singură şedinţă

1. Relaxare. Este efectul care apare cel mai des.


Această relaxare este spontană și pentru un subiect
obișnuit ea este mai profundă decât relaxarea o ţinută
prin orice altă metodă. Relaxarea este dependentă
de formele de undă aplicate pe stimulii luminoși și
auditivi. Dacă termenul de relaxare nu vă spune mare

Mind Synergy
lucru putem doar să subliniem că momentele de ma-
ximă creativitate, în care apar idei, în care vă simţiţi
plini de forţă sunt cele în care creierul intră în ritmuri
de unde „alpha” sau chiar mai jos, ceea ce corespunde
unei relaxări profunde. În mod normal la un adult
obișnuit, care a depășit 21 de ani. Starea de unde „apha”
nu se atinge aproape niciodată atunci când el este
treaz (în stare de veghe). După o singură ședinţă cu
Mind Sinergy apar remanenţe „alpha” culese de pe
creier în stare de veghe chiar și după două săptămâni.
2. Vid mintal. Acest vid mintal generează o odihnă
a minţii și ceea ce trebuie subliniat este că el apare fără
niciun alt antrenament prealabil. Mulţi subiecţi spe-
127
cifică că este imposibil să menţii voluntar un gând în
prima parte a ședinţei. În general spre sfârșitul ședin-
ţei lucrurile stau altfel. Conform scrierilor spirituale
câmpul mintal este comparat cu un ocean iar gându-
rile ce se ridică din acest câmp sunt precum valurile
mereu în mișcare ale oceanului. În momentul când
oceanul se liniștește și valurile dispar (vid mintal) se
deschid porţile către subconștient. Conform studii-
Mind Synergy

lor oamenilor de știinţă subconștientul este sursa tu-


turor informaţiilor la care o fiinţă poate avea acces.
Procese de vindecare, invenţii, creaţii artistice, se ob-
ţin prin accesul la subconștient. Momentul de „Evri-
ka” reprezintă o astfel de pătrundere în subconștient.
Probabil datorită acestei stări de vid mintal apar cele
mai multe dintre aceste minunate efecte, în cazul sti-
mulării alternative, efecte care nu încetează să ne ulu-
iască și pe noi.
3. Euforie. Experienţa este întotdeauna agreabilă și
creează o stare de bucurie foarte specială. Această eu-
forie depinde foarte mult de forma semnalelor aplica-
te și dacă ele sunt alese corect întregul corp este inva-
128
dat de o senzaţie delicioasă. Specificăm că în excitaţie
simultană sunetul și lumina sunt aproape insuporta-
bile, deci stimularea alternativă este cheia.
4. Optimism. În urma testelor pe care le-am realizat
după ce subiecţii au participat la o ședinţă de stimu-
lare alternativă am constatat că probleme considerate
insurmontabile înainte de ședinţă, deveneau tangibi-
le după, defectele persoanelor din anturajul subiecţi-

Mind Synergy
lor erau mai puţin importante decât și-ar fi putut ima-
gina înainte și chiar le-au descoperit calităţi care tre-
ceau neobservate. Până și persoanele depresive și pu-
ternic pesimiste se manifestau într-un mod optimist
după ședinţă.
5. Idei inspirate. Foarte des după vidul mintal apare
un fenomen special pe care l-am botezat idei inspirate.
Este un fenomen care diferă total de halucinaţiile pa-
tologice (deoarece subiectul nu le confundă cu lumea
exterioară), diferă de asemenea, de halucinaţiile hip-
nagogice (deoarece în loc de a fi foarte scurte ca du-
rată ele se pot întinde uneori un sfert de oră sau chiar
mai mult și au o mare valoare simbolică). Experien-
129
ţele noastre au arătat că ele sunt în legătură cu fenome-
ne de ordin mistic și sunt însoţite întotdeauna de o
senzaţie de revelaţie. Subiectul constată în zilele ur-
mătoare că aceste idei inspirate sunt răspunsul la o
temă a unei meditaţii sau la o întrebare care îl frământa.
Aceste momente de revelaţie sunt ca o oază de plă-
cere în curentul cotidian și chiar poate constata că sunt
un colac de salvare pentru dificultăţile existenţiale.
Mind Synergy

Deși nu am întâlnit până acum aceeași „idee inspirată”


la doi subiecţi diferiţi, aceste revelaţii au niște carac-
teristici comune: sunt luminoase, ritmate, apar în con-
știinţă pe neașteptate, și sunt însoţite de o senzaţie
specială, tactilă, ca și cum ar fi alcătuite dintr-o mate-
rie care poate fi palpată.
6. Creșterea numărului halucinaţiilor hipnagogice.
De exemplu un subiect care are doar două sau trei ha-
lucinaţii hipnagogice pe an poate să aibă zeci de astfel
de halucinaţii în timpul unei ședinţe cu Mind Synergy
practicate în timpul somnului. Aceste efecte se dato-
rează ritmurilor precise ale programelor care declan-
șează acest cinema interior. Foarte mulţi subiecţi rela-
130
tează de altfel că dacă în mod normal oboseala traiului
cotidian îi face ca dimineaţa, la trezire, să nu își mai
amintească ce au visat în timpul somnului, după o sin-
gură ședinţă cu Mind Synergy își pot aminti 10–12
vise pe parcursul unei singure nopţi.
7. Creșterea luminozităţii imaginilor mintale.
Acest fenomen se poate constata chiar și în imaginile
pe care subiecţii urmăresc să și le creeze în stare de

Mind Synergy
veghe. Este remarcabil că atunci când un subiect cre-
ează o astfel de vizualizare chiar în timpul ședinţei, se-
sizează după aceea un mecanism de sincronicităţi care
duc de cele mai multe ori la materializarea respectivei
vizualizări.
8. Modificarea percepţiei temporale. În general su-
biectul constată chiar de la prima ședinţă că ea durea-
ză mai mult sau mai puţin decât așteptările sale. Dacă
există anumite blocaje până la terminarea ședinţei
timpul poate părea foarte lung.
Dacă nu sunt probleme majore atunci adesea la ter-
minarea ședinţei, subiectul exclamă mirat „Deja!”
pentru că timpul a trecut foarte repede. Din testele pe
131
care noi le-am realizat a reieșit clar că niciun subiect
nu poate să spună în prezenţa stimulilor produși de
Mind Synergy care este durata exactă care s-a scurs.
În timpul ședinţei subiectul trăiește într-o lume care
este ruptă de aspectele temporale.
9. Modificarea percepţiei spaţiale. Uneori, mai ales în
timpul semisomnului, apare un sentiment de întrepă-
trundere a mai multor spaţii (universuri) și mintea
Mind Synergy

prinsă în această răscruce pare o materie pe care o pu-


tem atinge de la distanţă. Am încercat să explicăm fi-
ziologic cauza acestui fenomen și credem că el se da-
torează efectului sunetelor alternative asupra canale-
lor semicirculare ale urechii interne, sediul principal
al simţului spaţiului.
10. Transformarea sunetului în cuvinte. Uneori su-
biectul nu mai aude sunetul produs de aparat ci are
senzaţia de audiţie a unor cuvinte. Sunetele ritmice,
bilaterale, ca zgomotul unui tren, produc uneori aso-
cierea cu ideea unui cuvânt. Este vorba aici despre o
transformare și nu despre o asociere, și produce o sen-
zaţie aproape halucinatorie la subiecţii normali. Doar
132
intelectul lor le permite să își amintească că este vorba
despre un sunet și nu despre un cuvânt pronunţat.
11. Asociere cu autosugestia. Există o etapă interme-
diară între fenomenele clasice ale trenului pe care le-am
evocat mai sus și halucinaţia auditivă care înlocu-
iește uneori audiţia alternativă: este extraordinar de
ușor să asociezi voluntar unul până la patru cuvinte cu
sunetele alternative. Repetiţia se continuă fără cel mai

Mind Synergy
mic efort și este extrem de agreabilă. Nu există niciun
termen de comparaţie între această experienţă făcută
în stimulare alternativă și aceeași experienţă realizată
cu un sunet regulat sincron pe ambele urechi. În pri-
mul caz există o dorinţă și o plăcere de a continua; în
al doilea caz efortul este atât de obositor și deranjant
încât subiectul abandonează imediat. Astfel audiţia
alternativă permite autosugestiei să devină atât de efi-
cientă cum nici subiectul nu a putut visa vreodată.
Trebuie repetat câte un cuvânt pe fiecare alternanţă
sau în cazul cuvintelor prea lungi, trebuie despărţite
în silabe, însă fraza trebuie decupată în așa fel încât
aceleași cuvinte să se audă întotdeauna pe aceeași parte.
133
12. Modificarea haosului vizual. Haosul vizual (sen-
zaţie luminoasă de origine fiziologică care persistă în
obscuritate) devine mai luminos. Deși stimularea este
alternativă apare o bandă orizontală strălucitoare care
pare a fi produsă de o mișcare unilaterală și nu alter-
nativă. Adesea subiectul relatează o senzaţie de fluviu
care curge asociată cu această bandă luminoasă.
13. Alternanţe proprii. Uneori apare un fenomen
Mind Synergy

foarte special pe care l-am botezat „halucinaţii nega-


tive”. Ele nu sunt nocive sau maladive, termenul de
„negativ” provine de la impresia pe care stimularea
alternativă o produce în mintal, similară cu negativul
foto al unei imagini pe film. Deși alternanţa rămâne
de ordinul secundelor sau fracţiunilor de secundă, su-
biectul începe să audă un sunet într-o singură ureche
o perioadă de timp mult mai lungă (de ordinul 20 se-
cunde), apoi cu cealaltă ureche în mod egal, și la fel
(sincronizat) stau lucrurile și cu haosul vizual. Acest
fenomen straniu poate să dureze minute în șir.
14. Alternanţa gândurilor complementare. Datorită
dualităţii manifestării, fiecărui concept îi corespunde
134
un concept opus și cele două formează un cuplu care
are o rădăcină energetică unică: nașterea și moartea,
trecutul și viitorul etc. Experienţa de stimulare alter-
nativă pune în evidenţă dualitatea unor astfel de con-
cepte, unul dintre concepte fiind legat mai mult de o
anumită emisferă cerebrală și conceptul complemen-
tar de cealaltă. Creșterea polarizării emisferelor (da-
torită stimulării alternative cu Mind Synergy) pro-

Mind Synergy
voacă accentuarea polarizării conceptelor cuplate.
Astfel se produce o penetrare a gândirii în sfera dua-
lităţii manifestării mult mai accentuată decât în mod
normal, sub influenţa stimulării alternative. Această
dualitate ne duce cu gândul la anumite tradiţii spiritu-
ale și concepte religioase.
15. Viziuni. Luminile compuse ale ochelarilor lui
Mind Synergy produc efecte luminoase în haosul vi-
zual generând o multitudine de culori și forme datori-
tă frecvenţelor și programelor alese riguros.
Câteodată în vidul mintal apar chiar halucinaţii hip-
nagogice care sunt veritabile viziuni. Bineînţeles, le-
gătura cu fenomenele mistice este evidentă.
135
Din acest punct de vedere stimularea alternativă sea-
mănă foarte mult cu privarea senzorială (obţinută de
exemplu în Samadhi tank). În revista „Ilustraţii de
seară” apărută la Bruxelles, nr. 1521 din 17.08.1961,
doctorul Shurley prezintă un articol în care arată că
privarea de orice excitaţie senzorială (olfactivă, gusta-
tivă, vizuală, tactilă, auditivă), timp de mai multe ore
duce la apariţia halucinaţiilor sau viziunilor. Sublini-
Mind Synergy

em că astfel de fenomene nu apar decât după o practi-


că spirituală îndelungată. În cazul nostru aceleași efec-
te sunt produse de o „privare de gândire” datorită vi-
dului mintal creat de stimularea alternativă, fapt care
favorizează viziunile.
16. Senzaţia de curent. Adesea subiecţii au descris
senzaţia produsă de curenţi calzi sau reci sau uneori
frisoane ușoare care le parcurgeau corpul. Acest as-
pect este produs probabil de polarizarea și echilibrarea
emisferelor cerebrale care generează curenţi neuro-
electrici în tot corpul cu valori mult mai mari decât în
mod normal.
17. Detectarea organelor bolnave. O senzaţie speci-
136
fică atrage atenţia asupra unui organ în timpul ședin-
ţei de stimulare cu Mind Synergy și examenul medi-
cal dovedește după aceea că acest organ era bolnav,
fără ca subiectul să știe. Acest fenomen se poate expli-
ca prin curenţii pe care tocmai i-am descris, un organ
bolnav modifică simetria acestor curenţi și îi focali-
zează, ceea ce atrage atenţia subiectului.
18. Eliminarea momentană a unor tulburări și uneori

Mind Synergy
a unor dureri acute. Anumite migrene dispar imediat
sub efectul stimulării alternative. În unele cazuri, anu-
miţi subiecţi au prezentat încă de la început o conges-
tie a conjunctivei, în alte cazuri aceeași congestie a
apărut spre sfârșitul ședinţei.
Trebuie întreruptă experienţă imediat ce apare aceas-
tă congestie pentru că ea distruge efectele benefice ale
ședinţei. Practica a demonstrat că după câteva ședinţe
dispar și nu mai apar niciodată. În unele cazuri o ve-
dere slabă s-a ameliorat după promele secunde de sti-
mulare. Anumite tulburări circulatorii, crize de astm,
sunt blocate imediat de stimularea alternativă de ase-
menea, puseele de tuse în bronșita acută încetează
137
imediat ce începe ședinţa de stimulare alternativă (dar
reîncep după ce se termină ședinţa). Unele insomnii
rebele sunt vindecate instantaneu.

Efecte care apar după şedinţa de lucru


cu MIND SYNERGY

Imediat după o şedinţă cu MIND SYNERGY se constată


Mind Synergy

că emisferele cerebrale se echilibrează şi testul EEG de după


şedinţă este complet diferit de cel de dinainte. Apare o func-
ţionare simetrică a ambelor emisfere cerebrale şi respiraţia
tinde să curgă egal pe ambele nări.
Răspunsurile fosfenice (imagini care se formează cu ochii
închişi după o stimulare luminoasă puternică) sunt asemănă-
toare cu cele care apar la copii, sunt regulate şi în ritmuri
rapide ceea ce indică o stare de vitalitate foarte puternică.
Memoria se ameliorează. Folosind liste de numere pe
care subiecţii trebuie să le reproducă înainte şi după şedinţă
am constatat o creştere remarcabilă a memoriei în peste 50%
dintre cazuri.

138
În majoritatea cazurilor stimularea alternativă aduce în
memorie amintiri din copilărie, poate şi pentru faptul că în
general, copiii gândesc foarte mult prin alternanţa emisfere-
lor cerebrale, aspect care este în strânsă legătură cu legănatul
(copiilor le place foarte mult să se legene sau să fie legă-
naţi). Ceea ce este remarcabil este că întotdeauna amintirile
care apar sunt plăcute şi în particular sunt cele mai frumoase
amintiri trăite. Aceasta este în legătură, aşa cum vom vedea

Mind Synergy
şi în continuare, cu faptul că stimularea alternativă ne pune
pe drumul iluminării spirituale.

În sfârşit, foarte des (peste 90% dintre cazuri), subiec-


tul constată că euforia, starea de hiperluciditate a spiritului,
senzaţia de plutire a corpului, persistă timp de mai multe ore
după stimularea cu MIND SYNERGY.

Experienţe făcute în laborator

1. Ritmul de o secundă pe fiecare parte elimină total


oboseala la nivelul ochilor și al urechilor.
Această oboseală a fost apreciată prin diminuarea ca-
139
pacităţii ochilor și urechilor de a percepe semnale sla-
be.
2. Am constatat că atunci când un text este ascultat
în audiţie alternativă, capacitatea de asimilare și înţe-
legere crește când ritmul este de 4 sau 10 secunde pe
fiecare parte. Această capacitate de înţelegere mărită
apare cam după trei sferturi de oră de la începutul șe-
dinţei, durată după care s-a observat de asemenea,
Mind Synergy

amplificarea manifestărilor afective.

Efecte care apar după mai multe şedinţe consecutive

După câteva şedinţe subiectul învaţă să se folosească


mult mai bine de MIND SYNERGY. El învaţă să descopere
rapid ritmurile care îi permit să îşi controleze gândirea şi
să provoace diverse fenomene. Intensitatea efectelor variază
mult în cursul şedinţelor. Adesea prima şedinţă este foarte
convingătoare, următoarele mai puţin. În continuare efectele
se manifestă din nou.
Subiecţii învaţă să folosească stimularea alternativă în
diverse circumstanţe ale vieţii. De exemplu, folosesc apara-
140
tul la începutul nopţii şi somnul este mult îmbunătăţit; alţii
folosesc aparatul la birou câteva secunde înainte de a lua o
decizie, pentru că elementul esenţial al problemelor le apare
atunci mult mai clar.
Unul dintre efectele cele mai importante care apare după
mai multe şedinţe este amplificarea naturii meditative a su-
biectului. „Ideile inspirate” care apar încă de la prima şedin-
ţă, revin asociate cu concepte noi care o completează.

Mind Synergy
Acest proces este la fel ca cel al marilor creiere creatoa-
re: Newton, Einstein, Goethe etc, care reluau fără încetare
aceeaşi temă de meditaţie şi o completau cu elemente noi.
Această evoluţie a gândirii creatoare este total diferită de
gândirea didactică necesară pentru a reuşi la examene şi care
ne obligă să învăţăm informaţii livreşti, mai mult sau mai
puţim legate între ele. Câteva şedinţe de stimulare alternati-
vă cu MIND SYNERGY pun în evidenţă că apare o activare
a mecanismului creator al spiritului.

141
Stimularea cu MIND SYNERGY
a două persoane simultan

MIND SYNERGY are posibilitatea de a fi folosit de doi


subiecţi simultan. Sincronizarea alternativă a două creiere
permite un mare număr de experienţe cu o imensă valoare
ştiinţifică, spirituală şi socială.
Am experimentat şedinţe de telepatie folosind MIND
Mind Synergy

SYNERGY cu doi subiecţi simultan. Unul dintre subiecţi se


gândeşte la o cifră între 0 şi 9 timp de zece secunde. Celălalt
rosteşte cu glas tare cifra care i-a apărut. Se constată că pro-
porţia de răspunsuri exacte este mult mai mare atunci când
transmiţătorul şi receptorul sunt sub stimulare alternativă.
Dacă în plus, ei stau faţă în faţă şi se ţin de mâini, procentul
de răspunsuri corecte se apropie de 100%.
Stimularea alternativă a doi subiecţi favorizează armoni-
zarea caracterelor, buna înţelegere şi reconcilierea. Ea exaltă
sentimentele de afecţiune.

142
Utilizarea în cadrul familiei

Atunci când aparatul este la dispoziţia unei familii pre-


zenţa sa la început poate fi aproape imperceptibilă, dar câ-
teva luni mai târziu se remarcă o profundă transformare a
ambianţei.
Într-adevăr, conform temperamentului şi predispoziţiilor
la alternanţa emisferelor cerebrale, după primele încercări

Mind Synergy
membrii familiei se servesc mai mult sau mai puţin de MIND
SYNERGY, fără să fie necesar să li se impună sau să li se
sugereze, asta din cauza relaxării, confortului şi diverselor
avantaje pe care le resimt. De exemplu, unii copii folosesc
MIND SYNERGY timp de un sfert de oră zilnic, înainte de
a-şi face lecţiile, pentru că ei constată că după aceea efortu-
rile lor sunt mai mici.
La modul general, după câteva săptămâni sau luni de fo-
losire mulţi subiecţi constată o amplificare a discernămân-
tului şi a puterii de decizie. Alţii observă că texte ştiinţifice
sau filozofice care de obicei păreau foarte dificile au devenit
mult mai uşor de înţeles.
Am constatat că stare de exaltare şi euforie provocată de
143
aparat tind să facă din fiecare utilizator un propagandist. Ve-
cinii vin adesea să folosească aparatul. Uneori apare o vin-
decare subită sau o schimbare pozitivă a caracterului şi astfel
reputaţia aparatului creşte rapid.

Ordinea de apariţie a efectelor şi perioadele


de utilizare
Mind Synergy

Este foarte interesant că diversele efecte descrise nu apar


într-o ordine anume, dar dacă ele există, ocupă de regulă în
timpul unei şedinţe un loc determinat. Schematic în primele
10 minute apar crizele de relaxare (spunem crize pentru că la
persoanele care nu sunt obişnuite să se relaxeze apar crampe
în muşchi, ochii pot lăcrima etc.), cam după 20 de minute se
modifică fosfenele, la o jumătate de oră apare efectele afec-
tive şi mistice, după trei sferturi de oră se manifestă efecte
asupra puterii de înţelegere, apoi după această perioadă apa-
re o senzaţie de suficienţă, după care subiectul pare să nu
mai simtă nimic. Este bine ca în acest moment subiectul să
se oprească.

144
O lege analogă se manifestă în seriile de şedinţe, astfel
încât este bine ca aparatul să fie utilizat timp de 3 săptă-
mâni cu 1 săptămână pauză după aceea, efectele apărute
în acest fel fiind maxime.

Spiritualitatea şi alternanţa emisferelor

Ni se pare util să vorbim aici despre legăturile pe care

Mind Synergy
le-am constatat între stimularea alternativă şi fenomenele
spirituale sau mistice.
Vom descrie pe scurt cele mei interesante efecte pe care
le-am constatat folosind stimularea cu MIND SYNERGY
pe o perioadă mare de timp asupra unor subiecţi din diverse
categorii sociale.

1. Clarificarea și evidenţierea ca temă centrală de me-


ditaţie, a Sinelui
Stimularea alternativă acţionează ca un filtru care selecţi-
onează cele mai frumoase şi mai bune gânduri ale subiectu-
lui, filtru completat de un proiector care dă acestor gânduri o
forţă cu totul neobişnuită mintalului subiectului.
145
Invers decât psihanaliza care ne face să coborâm în ob-
scuritatea gândurilor inferioare, invers efectului de la cinema
care are ca scop psihologic transportarea noastră în afara ca-
drului social şi trăirea în visul filmului, senzaţia de a fi erou,
invers decât alcoolul care defazează subiecţii faţă de mediu
şi îi face mai veseli sau mai iritabili, invers decât orice alt
stimul, stimularea alternativă ne reîncadrează în contextul
social făcând să iasă la suprafaţă gânduri prin care devenim
Mind Synergy

conştienţi de urmările acţiunilor noastre, gânduri care înflo-


resc în mod normal în noi dar care sunt înăbuşite de ego, de
tendinţele inferioare, sugestiile exterioare.

2. Tendinţă spre autoanaliză


Această tendinţă se manifestă în diverse moduri şi capătă
mai curând o formă socială: subiectul îşi rememorează ac-
tivităţile ca şi cum ar fi o altă persoană şi astfel, el remarcă
greşelile cu mai multă obiectivitate şi pătrunde mai mult în
psihologia celorlalţi.

146
3. Revelarea poziţiei cele mai favorabile
pentru meditaţie
Amplificarea polarizării laterale a corpului provoacă o
percepţie cu totul deosebită asupra tuturor organelor. Cor-
pul caută atunci o poziţie în care echilibrarea să fie maximă.
În funcţie de subiect atitudinea corporală poate fi poziţia de
rugăciune creştină, sau poziţii din yoga, chiar dacă subiectul
nu este obişnuit cu aceste posturi.

Mind Synergy
4. Revelarea temei de meditaţie personală
După şedinţă se constată timp de câteva minute nevoia
de a respira profund ca în respiraţiile yoghine, pe anumi-
te ritmuri fundamentale. Acest efect apare cam după prima
săptămână de lucru cu Mind Synergy. O menţionăm pentru
că este strâns legată de efectul precedent şi amândouă fa-
vorizează apariţia unor momente de iluminare în care avem
percepţia fizică a legăturii noastre cu universul, a rolului
nostru în manifestare. De asemenea, apare o modificare a
afectivităţii în sens am putea spune biblic şi o ameliorare a
raporturilor sociale.

147
5. Trezirea subconștientului
Unul dintre aspectele cele mai curioase este că această
forţă mistică a subconştientului acţionează aşa cum se spune
şi în Evanghelie: „Fiul omului va reveni ca un hoţ.” Adesea
subiecţii nu îşi dau seama că experienţele au fost de natură
transcedentală, dar când sunt întrebaţi ce au simţit ei răspund
de regulă „Nimic, aproape nimic, m-am destins şi mi-am
simţit creierul gol.”
Mind Synergy

Dacă în continuare sunt întrebaţi dacă au mai simţit vre-


odată în viaţă aşa ceva, abia atunci îşi dau seama că au trăit
un moment unic. În general, încep să îşi amintească ce s-a
întâmplat în timpul stimulării cu Mind Synergy. Pe măsură
ce timpul trece „ideile inspirate” care au apărut în timpul şe-
dinţei prind contur şi importanţă şi devin ca un far călăuzitor
pentru subiect.

6. Consolare după deces


Am avut o surpriză foarte plăcută când o persoană care a
folosit aparatul nostru ne-a scris şi ne-a făcut o remarcă foar-
te interesantă: „În timpul şedinţei l-am simţit pe soţul meu
prezent lângă mine (soţul era mort de puţin timp). M-am
148
simţit foarte bine, am simţit cum suferinţa dispare şi în locul
ei apare afecţiunea.”
Am experimentat după aceea de câte ori am avut ocazia
pe diverşi subiecţi şi putem spune că datorită stimulării alter-
native se trezeşte sensibilitatea faţă de aspectele spirituale,
iar separarea devine mult mai puţin dureroasă pentru cei care
cred în viaţa eternă şi în planurile subtile.

Mind Synergy
7. Percepţia unităţii cu Sinele în sens mistic
O paralelă între stimularea alternativă, psihiatrie şi misti-
cism ne face să concluzionăm că în extrem perceperea uni-
tăţii cu Sinele poate evolua în două direcţii opuse: o direcţie
psihiatrică şi o direcţie mistică. Medicina alopată tinde să
confunde aceste două direcţii care din punct de vedere al
stimulării alternative sunt esenţialmente diferite. Într-adevăr
evoluţia psihiatrică este datorată unei diminuări a legăturii
interemisferice, în timp ce evoluţia mistică este provocată de
o exacerbare a acestei legături. Când facem aceste afirmaţii
ne bazăm pe o multitudine de constatări pe diverşi subiecţi
de-a lungul unei perioade de timp de aproape 20 ani, cum ar
fi: la bolnavii cu tulburări psihice se întâmplă foarte frecvent
149
ca percepţia eului să apară scindată în două părţi. Unul dintre
ei de exemplu, se plângea că în urma unui traumatism vio-
lent la ceafă, petrecut cu mulţi ani în urmă simte o prezenţă
permanentă greu de definit dar localizată în stânga; un altul
când era pe cale să adoarmă simţea o scindare penibilă a
personalităţii pe care nu o putea împiedica. Acest subiect de
altfel, s-a şi internat.
În aceste două cazuri ca şi în multe altele, am constatat
Mind Synergy

o diminuare pronunţată a alternanţei fosfenelor (senzaţii lu-


minoase care apar cu ochii închişi după ce a fost privit un
obiect luminos).
Atunci când alternanţa fosfenelor este restabilită prin di-
verse metode, se constată o diminuare, cel puţin pe moment,
a tulburărilor.
Astfel, evoluţia în sens psihiatric a percepţiei unităţii cu
Sinele nostru este caracterizată printr-o scindare.
La polul opus este evoluţia mistică. Fie că este vorba des-
pre o interpretare orientală în care noi fuzionăm conştient cu
Conştiinţa Universală pentru a ajunge în Nirvana, fie că este
vorba despre concepţia iudaică – „Abraham şi eu una sun-
tem”, sau de cuvintele lui Iisus „Tatăl şi Eu una suntem” co-
150
muniune cu spiritul creator al universului; în toate aceste ca-
zuri eul nostru individual creşte şi se uneşte cu Eul spiritual.
Unul dintre efectele cele mai surprinzătoare ale practicii
stimulării alternative la modul sistematic şi timp de mai multe
săptămâni este că apar momente când se percepe instantaneu
într-un mod total neobişnuit că suntem mici celule într-un
organism viu, idee care îmbracă la fiecare subiect forme va-
riate. De exemplu, putem înţelege că unele dintre reuşitele

Mind Synergy
de care noi suntem atât de mândri, nu sunt nişte lucruri ne-
maipomenite pentru că sesizăm că ele au fost posibile datori-
tă muncii anterioare conjugate a mai multor persoane. Astfel
de gânduri sunt trăite cu un sentiment extrem de profund.
Vedem că în timp ce tulburările care constau într-o scin-
dare a eului sunt asociate cu slăbirea legăturii interemisferi-
ce, excitarea ritmată şi metodică a acestor legături prin sti-
mulare alternativă produce o extindere a eului nostru care se
dilată ajungând să înglobeze şi alte fiinţe. Această expansiu-
ne a eului este legată în toate tradiţiile de evoluţia mistică.

151
Domenii de utilizare

Din rezultatele obţinute şi din relatările celor care au uti-


lizat Mind Synergy am sintetizat câteva aspecte legate de
modul şi momentele când poate fi utilizat aparatul.

1. Somnul – Atunci când aparatul este utilizat la culca-


re subiectul se trezeşte cam după o oră cu un sentiment de
Mind Synergy

suficienţă. Aparatul trebuie îndepărtat atunci şi veţi putea


beneficia toată noaptea de acest ritm. Această metodă a re-
mediat somnul unor subiecţi care sufereau de tulburări grave
(Parkinson, mongolism etc.). Unii subiecţi au remarcat că
după ce au dormit 20 minute cu Mind Synergy se simt atât
de odihniţi de parcă ar fi dormit o noapte întreagă.

2. Munca – Dacă se utilizează timp de câteva momente


în timpul muncii, de exemplu atunci când vrem să luăm o
decizie, esenţialul apare atunci mult mai clar. Dacă atenţia
scade din cauza oboselii, Spiritul este pus astfel pe direcţia
bună. Atunci efectul se face simţit în capacitatea decizională
şi de a gândi.
152
3. Îndepărtarea stărilor proaste – Se produce o transfor-
mare a răului în bine.

4. Orientarea profesională – Mulţi subiecţi au relatat că


în timpul şedinţelor cu Mind Synergy şi-au descoperit ade-
vărate aptitudini şi înclinaţii dincolo de orice sugestie venită
din exterior.

Mind Synergy
5. Învăţarea muzicii – În special la copiii care nu au sim-
ţul ritmului se constată că dacă în loc de metronom (care este
extrem de deranjant atât pentru copil cât şi pentru dirijor) se
emite un sunet în stimulare alternativă pe ritmul dorit, ritmul
pur şi simplu se gravează în mintea copilului, el rămânând
foarte relaxat şi destins.

6. Agitaţie mintală – Datorită lucrului alternativ al emi-


sferelor cerebrale, turbulenţa sau agitaţia, în special la copii
sunt eliminate. Apare o stare meditativă iar atenţia şi puterea
de concentrare cresc.

153
7. Dezvoltarea clarvederii – Un profesor de filozofie care
nu a avut niciodată nici cea mai mică halucinaţie, a avut o vi-
ziune în timpul primei sale şedinţe cu Mind Synergy, el şi-a
dat seama chiar în acea zi că era un fenomen de clarvedere.
Lui i s-a indicat locul în care avea să găsească informaţii-
le pentru proiectul la care lucra. Cazurile de acest gen sunt
foarte numeroase. Astfel stimularea alternativă pune la înde-
mâna fiecăruia fenomene care în mod spontan apar foarte rar
Mind Synergy

şi necesită o practică şi o iniţiere specială.

8. Pregătirea pentru examene – Credem că aceasta este


una dintre aplicaţiile majore pentru viitor. Subiectul poate
utiliza aparatul pentru a-şi relaxa mintea de fiecare dată când
simte că îl cuprinde oboseala. În plus, el constată că deşi la
început nu e aparent nicio diferenţă, când ajunge în punctul
în care mintea sa în mod normal se disipa, acum se focali-
zează fără niciun fel de problemă, iar când urmăreşte să îşi
amintească ce a învăţat informaţiile îi vin în flux continuu
fără niciun efort.

154
9. Trezirea şi exaltarea simţului artistic – Practica cu
Mind Synergy măreşte sensibilitatea la muzică, pictură, fru-
museţea naturii, artă în general.

Mărturii
V. N. – Bucureşti. A folosit Mind Synergy iniţial ca să re-
nunţe la fumat. După câteva zile speriat a relatat că începuse

Mind Synergy
să i se altereze vederea. După ce i s-a explicat ce se petrece
în realitate, a continuat. După 3 săptămâni vedea aurele foar-
te bine. Nu exersase nimic spiritual în existenţa aceasta şi
nici nu se gândise vreodată la aşa ceva.

C. P. – Ploieşti. De 8 ani nu mai reuşea să doarmă decât


cu tranchilizante şi de aproximativ 6 luni, acestea nu îşi mai
făceau efectul. La 12 ore după prima şedinţă dormea ca un
copil. Doi ani mai târziu efectele dispăruseră iar insomnia
era doar un vis urât.

S. A. – Amsterdam. Terapeut. Am început o colaborare


ca urmare a unei discuţii avută la o sesiune de comunicări
ştiinţifice. La o lună după ce a început să folosească Mind
155
Synergy în cabinetul lui ne-a contactat extrem de încântat.
Descoperise că dislexia (o formă de necorelare a văzului cu
auzul – pacienţii nu pot corela scrisul cu cititul), se vindeca
complet după doar 2 şedinţe cu aparatul.

156
4. MIND BOOSTER – Dispozitiv radionic

157 Mind Booster


Radionica este ştiinţa de a materializa cu precizie anumi-
te influenţe mintale. Termenul de „radionică” a fost introdus
pentru prima dată la începutul anilor ’60 de către medicul
american Abrams.
Deoarece în aparatele pe care el le-a construit a utilizat
unele componente electronice iar radiaţia acestor aparate
seamănă oarecum cu modul de propagare al undelor radio,
Abrams a botezat acest nou domeniu „radionică”, (transmi-
terea la distanţă a unor influenţe).
Pentru a înţelege şi a afla mai multe informaţii despre
radionică, vă recomandăm să citiţi şi partea de manual care
Mind Booster

se referă la ATLANTIS.
Încă de la început atragem atenţia că efectele produse de
aparat se datorează interacţiunii cu mintea operatorului şi
mintea este cea care, aparent întâmplător, creează conjunc-
turile şi lanţurile sincronice care duc la producerea eveni-
mentului dorit.
Astfel, este evident că orice acţiune se răsfrânge şi asupra
celui care operează şi în niciun caz nu trebuie să întreprindeţi
decât acţiuni benefice cu acest aparat. Dacă vreţi să utilizaţi
MIND BOOSTER într-o anumită direcţie, dar aveţi chiar
158
şi cea mai mică îndoială asupra moralităţii acţiunii, atunci
este mai bine să renunţaţi. Este indicat ca, înainte de a utiliza
aparatul pentru un scop anume, să realizaţi o scurtă relaxare,
să vă liniştiţi cât mai mult mintea şi să fiţi cât mai detaşaţi
de procesul în sine, lăsând Divinul să se manifeste conform
Voinţei Sale. El ştie cel mai bine de ce aveţi nevoie şi poate
că unele acţiuni, chiar dacă par importante şi urgente, nu vă
sunt favorabile. După ce veţi lucra de câteva ori cu aparatul
veţi simţi dacă este sau nu indicat să-l utilizaţi într-o anumită
direcţie. Aveţi încredere în instinctele dumneavoastră şi nu
căutaţi să vă impuneţi brutal voinţa atunci când simţiţi că nu

Mind Booster
trebuie folosit.
Efectele lui sunt foarte puternice de aceea lucrul cu el nu
este o joacă. Este bine ca la început să folosiţi aparatul pen-
tru dumneavoastră în scopuri curative, spirituale şi chiar ma-
teriale. Abia după ce aţi lucrat cu el asupra dumneavoastră
puteţi, dacă doriţi să ajutaţi pe cineva, să-l folosiţi şi asupra
altor persoane.

159
Descrierea aparatului
BUTON DE ACORD
MUFĂ ALIMENTARE
STICK-PAD
FANTĂ PENTRU MARTOR
BUZUNAR PENTRU AMPRENTĂ
Mind Booster

Mind Booster are în componenţă o unitate centrală alcă-


tuită dintr-o cutie paralelipipedică din lemn, cu o ţeavă de
alamă la unul dintre capete şi un buton de reglaj la celălalt
capăt. Partea superioară a aparatului este prevăzută cu o fan-
tă şi o placă de acord – „stick pad”. În părţile laterale se gă-
sesc de o parte, mufa de alimentare, iar de cealaltă parte un
LED indicator al funcţionării aparatului. În afară de unitatea
centrală, mai există un decagon din lemn cu un plic din plas-
160
tic lipit de el, un alt plic din plastic separat şi alimentatorul
electric.

Modul de utilizare și rezultatele MIND BOOSTER


Dispozitivul propus de noi cuprinde două puncte de re-
ferinţă:
– partea de emisie alcătuită din unitatea centrală repre-
zintă un sistem complex ce amplifică o anumită acţiune şi
are un element ce permite un acord de tip radiestezic;
– partea de recepţie alcătuită din decagonul din lemn
conţine în interiorul său elemente care fac ca aceste acţiuni

Mind Booster
amplificate să se focalizeze asupra subiectului.
În momentul când vrem să realizăm o acţiune utilizând
MIND BOOSTER procedăm în felul următor: în plicul de
plastic introducem influenţa pe care vrem să o materializăm.
Poate fi o bucată de plantă (în scop terapeutic), un eşantion
colorat (o bucată de hârtie sau pânză de culoarea dorită) pen-
tru a transmite sfera de influenţă a unei culori, un eşantion
de metal pentru a transmite sfera de influenţă a metalului
respectiv, o figură geometrică, o yantră (simbol geometric
al unei sfere energetice), o mostră dintr-un remediu homeo-
161
pat picurat pe o bucată de hârtie, o idee forţă exprimată clar
scrisă pe o bucată de hârtie, o mantră (sunet simbol al unei
sfere energetice) etc. Nu este nicio problemă dacă suprapu-
neţi mai multe efecte, cu condiţia ca ele să fie coerente (să
acţioneze în aceeaşi direcţie).
În plicul de pe decagon se introduce „amprenta” (ele-
mentul care stabileşte legătura subtilă cu subiectul asupra
căruia vrem să acţionăm). „Amprenta” poate fi o fotografie
(cu condiţia ca filmul după care a fost făcută fotografia să
mai existe încă), un fir de păr, un fragment de unghie, o pi-
cătură de salivă colectată pe o bucată de sugativă, semnătura
Mind Booster

sau chiar numele unei persoane. Atunci când vreţi să acţio-


naţi asupra unui loc puteţi folosi mostre de pământ din locul
respectiv, o schiţă a locului, o fotografie etc. Plicul cu influ-
enţele se introduce în fanta din partea superioară a unităţii
centrale. Unitatea centrală se aşază pentru dreptaci cu bu-
tonul de reglaj către stânga (pentru cei care utilizează mâna
stângă butonul trebuie să fie în partea dreaptă). Ideea este că
mâna activă are sensibilitatea cea mai mare şi este indicat ca
acordul pe stick-pad să se realizeze cu degetul arătător de la
mâna activă. Se aduce la „0” butonul de reglaj, rotindu-l în
162
sens invers acelor de ceasornic până se blochează. Butonul
trebuie rotit lin, fără să forţaţi. În faţa ţevii de emisie, la o
distanţă de 10–15 cm, se aşază decagonul, vertical, cu plicul
orientat către ţeavă, cu fanta în sus, cât mai centrat faţă de
ţeavă. Acum conştientizaţi acţiunea pe care vreţi să o reali-
zaţi şi dacă simţiţi că totul este în regulă treceţi la acordul
dispozitivului. Conştientizarea are rolul de a comunica cu
subconştientul propriu pentru a realiza dacă acţiunea pe care
vrem s-o întreprindem este ecologică (armonioasă atât pen-
tru noi cât şi pentru mediul în care trăim). În timp acest exer-
ciţiu vă va face să simţiţi când este bine să realizaţi o acţiune
şi când să vă opriţi, şi chiar să sesizaţi implicaţiile pe care

Mind Booster
acea acţiune le declanşează. Se aşază apoi uşor degetul ară-
tător de la mâna dreaptă (pentru stângaci procedaţi invers)
pe stick pad – plasticul alb de deasupra cutiei – mişcând uşor
degetul în sens circular (ca şi cum am mângâia stick pad-ul).
Concomitent, rotim uşor din butonul de acord în sens orar,
mentalizând acţiunea dorită până când simţim o gripare a
degetului pe stick pad, ca şi cum degetul nu mai vrea să se
mai mişte. Lăsăm dispozitivul în această poziţie cel puţin
o jumătate de oră fără să-l mai mişcăm. Menţionăm că, din
163
momentul acordării, prezenţa noastră nu mai este necesară,
dispozitivul funcţionând singur. Dacă realizaţi o acţiune pe
o durată mai lungă de timp, acordarea trebuie refăcută zilnic,
pentru că ea se schimbă de la o zi la alta. Nu se întâmplă
nimic rău, ba chiar este foarte indicat, dacă dispozitivul ră-
mâne în funcţiune mai mult de jumătate de oră, se amplifică
influenţele pe care vrem să le transmitem. Cel mai bine este
ca dispozitivul să rămână permanent conectat la reţea, cu
amprenta şi influenţa introduse în aparat, şi acordul se re-
alizează de câteva ori pe zi, lăsând dispozitivul în aceeaşi
poziţie.
Mind Booster

MIND BOOSTER poate fi folosit atât pentru a transmite


o influenţă asupra unui subiect (aşa cum am arătat mai sus),
cât şi pentru a încărca cu anumite influenţe: apă, remedii,
alimente, cristale de cuarţ, talismane etc. Pentru a energiza
în mod specific un obiect se plasează acest obiect (apă, re-
mediu etc.) în faţa ţevii de emisie, la o distanţă de 10–15 cm
şi plasând în spatele obiectului decagonul pentru a focaliza
energia către obiect. Decagonul se utilizează fără niciun fel
de amprentă, în cazul acesta amprenta fiind chiar obiectul pe
care vrem să îl „magnetizăm”. În plicul din unitatea centrală
164
se introduce afirmaţia (martorul) cu care vrem să magneti-
zăm obiectul. Pentru a genera o magnetizare care să aibă o
persistenţă mare legată de obiect, aparatul trebuie lăsat să
funcţioneze minim 30 de minute.
Se poate utiliza Mind Booster şi direct asupra unui su-
biect fără să mai folosiţi „amprenta”, cu condiţia ca subiec-
tul să rămână cel puţin o jumătate de oră în faţa fluxului
emis de ţeavă. Ideea de bază a radionicii nu este însă acest
mod de utilizare, care deşi pentru unele persoane poate pă-
rea mai puternic are multe limitări. În primul rând, în cazul
unui subiect viu el ar trebui să stea complet nemişcat, altfel

Mind Booster
influenţa diminuează mult. De asemenea, dacă într-o acţiune
radionică subconştientul este cel care acţionează şi alimen-
tează permanent dispozitivul, iar forţa subconştientului este
imensă, în cazul în care se acţionează direct asupra subiectu-
lui se minimizează în fapt acţiunea subconştientului.
O măsură de precauţie indicată în cazul acestui dispozitiv
şi care vă asigură succesul şi buna funcţionare a aparatului
este ca, după fiecare acţiune pe care o întreprindeţi şi o fi-
nalizaţi, să purificaţi aparatul apropiind la câţiva centimetri
ţeava de un jet de apă (de la robinet) rece sau de o apă curgă-
165
toare, fără ca aceasta să atingă aparatul sau ţeava şi să-l men-
ţineţi în această poziţie un minut. Altfel spus, de fiecare dată
când după câteva zile, săptămâni etc. aţi finalizat de transmis
o influenţă şi aţi obţinut rezultatul pe care îl doreaţi, şi vreţi
să realizaţi o altă acţiune este indicat să urmaţi procedura de
mai sus. Aveţi mare grijă, deoarece aparatul este extrem de
puternic şi atunci când îl folosiţi asupra altcuiva este bine
să nu-l amplasaţi în camera în care dormiţi. Influenţele pot
fi minunate pentru dumneavoastră, dar nepotrivite pentru o
altă persoană. Rezultatele aşteptate sunt garantate şi se simt
foarte repede. Dacă ele întârzie să apară, fie acordarea, fie
Mind Booster

modul în care utilizaţi aparatul sunt defectuoase.


Noi am realizat o gamă variată de experimente cu ajuto-
rul aparatului Mind Booster şi am obţinut următoarele re-
zultate:
– apa distilată expusă unei anumite influenţe timp de 30
min îşi schimbă complet gustul, se încarcă cu principiul res-
pectiv şi se simt mici descărcări în gură atunci când este băută;
– boli uşoare cum ar fi ulcer cu nişă, inflamaţii sau răni,
se vindecă în câteva zile (spun boli uşoare pentru că deşi
ulcerul de exemplu este foarte dureros şi se poate muri din
166
cauza lui dacă nu se iau măsuri adecvate, ele se manifestă
totuşi în sisteme periferice şi sunt relativ uşor de vindecat);
– boli grave cum sunt cancerul, meningita etc. suferă
ameliorări vizibile după 7–8 zile;
– plantele udate cu apă încărcată cu Mind Booster cresc
remarcabil mai repede decât celelalte plante;
– influenţe spirituale transmise cu aparatul se simt aproa-
pe instantaneu;
– câmpurile de protecţie îşi fac efectul imediat;
– rezultatele materiale se manifestă suficient de repe-
de, în măsura în care sunt ancorate de un scop spiritual (de

Mind Booster
exemplu resursele materiale pentru construirea unui spital,
azil etc. pentru a-i ajuta pe ceilalţi, sau mijloacele materiale
care să vă asigure libertatea de a progresa spiritual);
– amplificarea şanselor în timpul unor evenimente (exa-
mene, teste, probe, concursuri) este percepută ca un lanţ de
sincronicităţi favorabile care vă ajută să treceţi cu succes
evenimentul respectiv.

Mod de prezentare
Pachetul complet pentru MIND BOOSTER cuprinde:

167
– Unitatea centrală;
– Decagonul pentru amprentă;
– Alimentatorul pentru conectare la reţea;
– 2 plicuri negre din plastic;
– Manual de utilizare

Mărturii

A. E. – Alexandria. Ulcer cu nişă, internat la urgenţă în


spital. Propunere de operaţie. Amână cu o săptămână opera-
ţia şi începe să lucreze cu Mind Booster pentru ulcer. Chiar
de a doua zi durerile au dispărut. După o săptămână rana se
cicatrizase complet şi medicii au declarat că nu este necesară
operaţia.

G. R. – Timişoara. Hemoragie internă severă. Medici nu


au putut depista unde este hemoragia pentru că nu se exteri-
oriza. Sora lui a început să lucreze pentru el cu aparatul şi
făcea acordarea din jumătate în jumătate de oră. După 6 ore
hemoragia s-a oprit.

168
5. ATLANTIS

169 Atlantis
Radionica, scurtă prezentare

Unul dintre cele mai misterioase domenii ale ştiinţei,


considerat multă vreme magie sau apanajul unor iniţiaţi, este
radionica.
Deşi termenul de radionică este introdus relativ de cu-
rând (începutul sec. XX de către medicul american Abrams),
menţionări despre această străveche ştiinţă datează încă din
cele mai vechi timpuri. Au fost găsite desene radionice pe
pereţii unor peşteri, desene care asigurau protecţia tribului
sau succesul la vânătoare, rămânând mărturii despre astfel
de aparate utilizate în China, Egipt, Peru pentru a dezvol-
ta anumite capacităţi latente ale fiinţei. De asemenea, există
mărturii în scrierile antice despre folosirea lor şi în scopuri
terapeutice. Din această perspectivă, chiar Piramidele din
Atlantis

Egipt sau cele din China nu sunt decât imense aparate radio-
nice capabile să influenţeze în mod benefic întreaga planetă,
vestigii ale unei epoci la ale cărei descoperiri noi nici măcar
nu îndrăznisem să visăm.
Grupul nostru îşi propune să aducă în prim-plan această
ştiinţă uitată astăzi, dar atât de preţuită odinioară.
170
Radionica este o veritabilă ştiinţă a rezonanţei. Dacă ar
fi să dăm o definiţie cât mai concisă, am spune că radionica
este arta de a pune rapid în rezonanţă (a face să oscileze
pe aceeași frecvenţă de vibraţie) două sisteme. Din acest
punct de vedere, tot ceea ce există în manifestare este radi-
onică (rezonanţă). Majoritatea oamenilor folosesc inconşti-
ent radionica, zi de zi, clipă de clipă, pentru cele mai banale
lucruri şi tocmai faptul că o utilizează în mod curent îi face
să nu o mai sesizeze, să nu mai vadă miraculosul din ceea
ce se întâmplă clipă de clipă. Utilizarea unui astfel de aparat
este un act conştient care presupune o foarte mare responsa-
bilitate şi asumarea controlului asupra propriului destin. O
acţiune radionică produce rezultate instantanee iar o putere
de percepţie limitată nu poate sesiza aceste efecte.
O acţiune radionică nu presupune un transfer de energie,
în sensul acceptat de ştiinţa modernă, ci produce o structura-

Atlantis
re informaţională în sistemul asupra căruia acţionăm, astfel
încât el se acordează pe frecvenţa fenomenului pe care vrem
să-l manifestăm. Menţionăm că acordarea a două sisteme
este un fenomen punctual, dacă frecvenţele nu sunt perfect
egale, nu se produce rezonanţa; în concluzie oricât de aproa-
171
pe suntem de frecvenţa de rezonanţă, fenomenele rămân
măsurabile deci finite; la rezonanţă energia devine infinită.
Oriunde în altă parte decât la rezonanţă, fenomenele rămân
în limita normalului, la rezonanţă însă apar rezultate care
depăşesc cadrul explicaţiilor obişnuite.

Rezonanţă
Energie traansferată
Atlantis

f rez Frecvenţă

Subliniem faptul că acţiunile radionice sunt evidente şi


rapide când sistemul asupra căruia acţionăm (ţinta) urmăreş-
te şi el să se transforme şi acţionează în această direcţie.
172
Atunci când utilizaţi în scop terapeutic un astfel de dis-
pozitiv, vă sfătuim să nu întrerupeţi niciun fel de tratament
(chiar dacă efectele terapeutice obţinute cu aparatul radionic
sunt substanţiale), o acţiune radionică fiind compatibilă cu
orice fel de tratament.
Înainte de a detalia informaţiile despre radionică este ne-
cesar să prezentăm anumite considerente de care trebuie să
ţineţi cont în mod obligatoriu, în momentul când operaţi cu
un aparat radionic.
Limbajul pe care îl vom folosi în continuare poate să nu
fie unul ştiinţific, dar am considerat că este cel mai potrivit
mod prin care ne putem face înţeleşi de către cei mai mulţi
oameni, şi asta credem că este cel mai important. De altfel,
unele persoane din grupul nostru care la începutul cercetă-
rilor erau sceptice, au ajuns să creadă în supranatural şi în

Atlantis
existenţa unei conştiinţe care organizează perfect întreg uni-
versul.

173
Prezentare ATLANTIS

ATLANTIS reprezintă un dispozitiv radionic încorporat


într-o carcasă de plastic, cu butoanele de reglaj amplasate pe
panoul frontal. În partea dreaptă de deasupra cutiei este stick
pad-ul, iar în spate este întrerupătorul de alimentare. În faţă
sunt două mufe care servesc pentru experimente de transco-
municaţie sau pentru diverse detecţii. Am căutat să simpli-
ficăm cât mai mult utilizarea aparatului pentru a fi accesibil
unei game cât mai largi de utilizatori. Primele butoane de
reglaj din stânga, notate „Sample tuning”, realizează acorda-
rea între martor şi amprentă. Celălalt buton, notat pe aparat
„Modulation” (modulaţie), stabileşte gradul de modulaţie al
semnalului util peste o purtătoare ce este emisă de aparat
(acordarea se realizează la fel pentru toate cele 5 butoane de
Atlantis

pe panoul frontal, idiferent de funcţia pe care o îndeplinesc).


În partea dreaptă sus este amplasat un LED care indică dacă
aparatul este pornit sau oprit.
Cele cinci butoane de acordare se reglează în ordine,
pornind de la stânga la dreapta, începând cu butonul 1 din
stânga şi continuând cu celelalte trei reglaje care sunt nume-
174
rotate în ordine 2, 3, 4, urmează apoi butonul al cincilea din
care se reglează gradul de modulaţie.
Dispozitivul este prevăzut cu două fante, una în partea
superioară stângă şi una în partea din spate dreapta, în care
se introduc plicurile de plastic cu martorul şi respectiv am-
prenta.

Mecanismul de acţiune
În primul rând, orice acţiune radionică se realizează înce-
pând cu o conştientizare. A conştientiza înseamnă un apel la
substratul nostru cel mai profund, la subconştientul care or-
donează şi armonizează totul, la scânteia divină existentă în
fiecare fiinţă umană. Conştientizarea urmăreşte să înţelegem
dacă acţiunea pe care vrem să o întreprindem este ecologică
(armonioasă pentru noi şi mediu). Studiile şi experimentele

Atlantis
pe care noi le-am întreprins au pus în evidenţă că dincolo
de nivelul fizic (corpul fizic) există ceva mai profund, im-
perceptibil pentru conştiinţa obişnuită, care guvernează şi
influenţează tot ceea ce se petrece în plan fizic. În termeni
psihologici acest substrat se numeşte memorie de lungă du-
rată, noi vom utiliza însă termenul de „Sine” pentru a fi în
175
concordanţă cu textele tradiţionale străvechi despre spiritua-
litate. Acest substrat este omniprezent, omnipotent, omnisci-
ent (studii ale lui Theodule Ribot, Raymond Abrezol etc.).
În fapt, El are aceeaşi natură cu Divinul şi este chiar acea
scânteie divină manifestată în fiecare dintre noi, pentru că
nu există nimic în manifestare fără Dumnezeu. (Chiar dacă
pare mai mult religie decât ştiinţă trebuie să ştiţi că cei mai
mari savanţi ai lumii Einstein, Tesla, Heisenberg, Pascal, au
fost credincioşi şi chiar au susţinut că această credinţă în
Dumnezeu i-a ajutat să înţeleagă şi să descopere atâtea lu-
cruri noi în domeniile în care au făcut cercetări. După cum
afirma Pascal chiar şi raţionând mercantil trebuie să credem
în Dumnezeu pentru că dacă noi credem şi El nu există nu
am pierdut nimic, pe când dacă El există şi noi nu credem
am pierdut totul.)
Dincolo de aceste argumente, experienţele şi cercetările
Atlantis

noastre ne-au dovedit din plin existenţa unei memorii şi a


unei conştiinţe care impregnează tot ceea ce există în Uni-
vers, astfel încât nu există nici măcar un atom care să poată
evolua în afara acestei conştiinţe. Ştiinţa modernă a demon-
strat existenţa unei memorii pe care a denumit-o „memoria
176
de lungă durată”, iar aceasta nu îşi are sediul în corpul fizic
(indiferent ce parte a sistemului nervos este lobotomiată, ea
nu este afectată), are răspuns la toate întrebările şi comuni-
că permanent cu structurile grosiere, adică cu corpul fizic.
Chiar dacă noi nu înţelegem toate implicaţiile acţiunii pe
care o întreprindem şi nu ne dăm seamă dacă ea este sau nu
benefică pentru noi, Sinele nostru ştie toate aceste lucruri şi
mai mult ne-o şi spune. Tot ce trebuie să facem noi într-o
conştientizare este să ne întrebăm Sinele dacă ceea ce vrem
să facem este armonios. Prin exerciţiu ajungem să simţim
acest răspuns sub forma unei stări de bine, a unei emoţii spe-
cifice sau chiar a unui fior care se simte pe coloană şi ne
umple de bucurie.
Revenind acum la Sinele manifestat în fiecare dintre noi,
nu numai că este omniprezent, omnipotent, omniscient, dar
El răspunde la fiecare cerere şi la fiecare întrebare pe care

Atlantis
mintea noastră le formulează. Blocajele şi limitările în obţi-
nerea unor rezultate apar din cauza fluxului mintal continuu
care aduce cu el o mulţime de informaţii contradictorii. De-a
lungul cercetărilor noastre am putut constata că de fiecare
dată când cineva are dificultăţi în a obţine succesul într-o di-
177
recţie, aceasta este din cauza semnalelor mixte trimise sub-
conştientului. De exemplu, cineva îşi doreşte bani (o situaţie
materială prosperă), dar în acelaşi timp trimite constant sub-
conştientului său ideea că banii sunt ceva murdar. În astfel
de situaţii, subconştientul reacţionează, în cel mai fericit caz,
neutru.
Există o lege foarte clară a succesului, valabilă în orice
direcţie ne propunem să obţinem ceva, fiecare rezultat are
un preţ. Paşii necesari pentru atingerea unui rezultat sunt ur-
mătorii:
– alegerea rezultatului;
– stabilirea preţului;
– asumarea deciziei de a plăti preţul.

Orice scop presupune un preţ, iar în momentul în care


Atlantis

conştientizaţi care este preţul nu mai rămâne decât să-l plă-


tiţi. Orice rutină spre succes urmează acest drum. De exem-
plu, dacă vreţi să fiţi perfect sănătoşi, să spunem că preţul
ar fi să renunţaţi la carne, tutun, alcool, cafea şi să alergaţi
zilnic o oră. Fără să plătiţi acest preţ nu este posibilă starea
de sănătate, iar cei care ştiu acest lucru şi nu sunt dispuşi să
178
se mobilizeze în sensul indicat, îşi acceptă soarta de înfrânţi.
A acţiona radionic nu înseamnă driblarea acestui circuit. De-
geaba focalizăm cu ajutorul unui dispozitiv radionic coerent
o afirmaţie, dacă ne comportăm incoerent şi acţiunile noastre
o contrazic. Radionica înseamnă miracol şi rapiditate în tot
ce vrem să obţinem cu condiţia de a fi coerenţi.

Metode de a realiza conștientizarea


Atunci când realizăm coştientizarea, noi ne raportăm la
Sine (la nivelul nostru cel mai profund) şi ne punem în pos-
tura de releu, lăsându-l pe El să acţioneze prin noi. Acest act
integrează toate acţiunile noastre în armonia Divină. Con-
ştientizarea poate fi realizată uşor de către cei care practi-
că o cale spirituală prin integrarea acţiunii la nivelul celui
mai înalt centru de forţă situat în zona din creştetul capului

Atlantis
(Sahasrara), sau poate fi realizată mai simplu spunând o ru-
găciune precum Tatăl nostru – la începutul procesului – sau
doar rostind un enunţ de genul: „Doamne, Dumnezeule, Tată
Ceresc, acum şi aici te rog să mă ajuţi să realizez această
acţiune!”
Atragem atenţia că iniţiativa conştientizării este un act
179
recomandat înainte de orice acţiune radionică. În felul aces-
ta, cel care utilizează dispozitivul este protejat de orice im-
plicaţie nocivă, chiar dacă aparatelor noastre conţin anumi-
te structuri care nu permit manifestarea altor procese decât
acelora care sunt în concordanţă cu armonia Divină. (Fiecare
dispozitiv radionic conţine un gen de filtru care nu permite
ca o persoană să îşi poată face rău.)
Atunci când se realizează o acţiune radionică asupra unui
sistem (prin sistem înţelegem o fiinţă umană, un loc, o plan-
tă, un animal etc.) acesta exercită inconştient o forţă de reac-
ţie asemănătoare cu acţiunea, dar îndreptată asupra locului
din care provine acţiunea. Reacţia este organică, apare întot-
deauna şi este cunoscută sub numele de şoc în retur. Singu-
rul mod de a scăpa de şocul în retur este să realizaţi conşti-
entizarea înainte de a începe lucrul cu ATLANTIS. Practica
Atlantis

vă va face să percepeţi un anumit gen de fior interior care


apare după ce faceţi conştientizarea; acesta este răspunsul
la conştientizare. Dacă el nu apare sau este confuz, sfatul
nostru este să renunţaţi la acea acţiune sau să o reformulaţi,
şi să o puneţi în acord cu energia Divină.
Atunci când conştientizaţi cel care realizează acţiunea nu
180
mai sunteţi dumneavoastră ci Sinele şi acţiunile pe care aces-
ta le realizează sunt întotdeauna armonioase şi benefice.
Este bine ca la început să lucraţi cu aparatul pentru pro-
pria dumneavoastră persoană, să începeţi cu acţiuni de mică
amploare şi pe măsură ce obţineţi succes, învăţaţi să realizaţi
consacrarea şi să folosiţi dispozitivul corect, puteţi trece la
acţiuni mai ample sau să ajutaţi alte persoane.

Elemente componente

O acţiune radionică presupune patru elemente, indiferent


că este un sistem simplu sau complex. Aceste patru elemente
sunt:
– partea de emisie sau influenţa care se vrea a fi manifes-
tată, sursa (martor);

Atlantis
– partea de recepţie sau elementul care evocă sistemul
asupra căruia se acţionează, ţinta (amprentă);
– aparatul radionic care leagă primele două sisteme;
– operatorul, cel care realizează acordul aparatului radio-
nic.

181
Martor Dispozitiv Amprentă
sursă radionic (ţintă)

Primele două elemente sunt obiecte care evocă fenome-


nul pe care vrem să îl producem sau sistemul asupra căruia
vrem să acţionăm. De exemplu, dacă cineva este agitat şi
vrem să îl liniştim, putem să îl punem în rezonanţă cu curen-
tul subtil colorat albastru. Pentru a evoca culoarea folosim
un eşantion de pânză sau hârtie colorată albastru, iar pentru a
evoca persoana asupra căreia vrem să acţionăm putem folosi
Atlantis

fotografia ei.
Elementul care realizează evocarea fenomenului pe care
vrem să îl manifestăm se numeşte „martor”, iar cel care evo-
că sistemul asupra căruia vrem să acţionăm se numeşte „am-
prentă” – şi aceasta este terminologia pe care o vom folosi
în continuare.
182
Ca martor utilizăm un eşantion de stofă sau hârtie colo-
rată pentru a evoca o culoare, un eşantion de metal pentru
a evoca sfera de acţiune a metalului respectiv, un remediu
homeopat, un fragment de plantă pentru a crea rezonanţă cu
sfera energetică a plantei respective, o yantră (figură geome-
trică ce creează rezonanţa cu o anumită sferă energetică), o
mantră (cuvânt-cheie ce creează rezonanţa cu o sferă energe-
tică), un mineral, o idee-forţă scrisă pe o bucată de hârtie.
Ca amprentă se poate folosi o fotografie, un fir de păr, o
picătură de salivă pe o bucată de hârtie, o picătură de sânge
pe hârtie, o bucată de unghie, semnătura sau numele scris pe
o bucată de hârtie dacă nu avem altceva. Atunci când vrem
să acţionăm asupra unei livezi, de exemplu, putem folosi ca
amprentă puţin pământ şi o bucată de creangă dintr-un copac
din livada respectivă. Cele mai bune rezultate se obţin atunci

Atlantis
când folosim ca amprentă o probă biologică cum ar fi sânge,
salivă, păr, unghie etc.
Al treilea element este aparatul radionic. Aparatul conţine
un dispozitiv de acordare care amplifică comunicarea opera-
torului cu Sinele şi îl face capabil să regleze aparatul, astfel
încât să se poată manifesta fenomenul dorit. Această operaţi-
183
une de acordare ţine de un anumit gen de percepţie interioară
şi nu poate fi înlocuită cu nimic altceva care să funcţione-
ze automat. Elementul de acordare este de genul pendul, şi
obiectivează un răspuns interior. Pentru a simplifica lucrul
cu aparatul am folosit un element de acordare „stick-pad”
pe care îl vom numi mai simplu „pad”. Este un dispozitiv
uşor de utilizat, nu prezintă niciun fel de complicaţii şi poa-
te fi folosit de oricare persoană după o exersare de numai
câteva zile. Odată acordat sistemul el rămâne în funcţiune
şi acţionează fără nicio intervenţie din partea operatorului.
Singurul efort este acordarea care se realizează de regulă, în
câteva minute. Deoarece sistemul este dinamic şi evoluează
continuu, efortul de a realiza acordarea trebuie efectuat zil-
nic, altfel rezultatele se lasă aşteptate. Este de preferat să lă-
saţi aparatul în funcţiune permanent şi să realizaţi acordarea
Atlantis

măcar o dată pe zi. Cu cât acordarea este realizată mai des


cu atât şansele ca fenomenul să se materializeze mai rapid
cresc. Dacă există o anumită ciclicitate în realizarea acordu-
lui efectele se pot manifesta mai rapid.
Este indicat să realizaţi o singură acţiune la un moment
dat şi abia după ce aţi terminat cu acea acţiune să începeţi
184
o alta. Unele procese necesită un timp scurt pentru a prinde
contur în plan fizic (de la câteva minute la câteva zile), altele
au nevoie de săptămâni sau chiar luni. Este foarte important
să aveţi răbdare şi să aşteptaţi ca voinţa Divină să creeze
armonia necesară manifestării fenomenului urmărit.
Acordarea se realizează plimbând uşor degetul arătător
de la mâna dreaptă (mâna stângă pentru stângaci) pe pad-ul
situat în partea superioară a cutiei, ca şi cum l-aţi mângâ-
ia. În acelaşi timp, mentalizaţi ideea sau fenomenul pe care
vreţi să îl materializaţi rotind uşor din butonul de acordare,
până când simţiţi o senzaţie de gripare şi blocare pe pad a de-
getului (ca şi cum degetul s-ar lipi de pad). În acest moment,
acordarea este realizată; lăsaţi aparatul în poziţia în care s-a
făcut acordarea fără să-l mişcaţi.
Ultimul element, operatorul, este cel care acţionează prin

Atlantis
intermediul aparatului. De fapt, cea care operează prin inter-
mediul aparatului este chiar mintea operatorului. Am spus
mai sus că există o comunicare permanentă între memoria
de lungă durată a fiinţei (Sine) şi minte. Altfel spus, dacă
mintea dă un ordin precis Sinelui, acesta execută acţiunea
instantaneu. De exemplu, ne propunem să ne trezim dimi-
185
neaţă la prima oră şi chiar în momentul în care ne culcăm ne
spunem: „Mă trezesc la 05:00.” Dimineaţa fără niciun efort
ne trezim la ora la care ne-am propus. Atunci de ce nu func-
ţionează toate în acest fel? Pentru că în realitate noi nu tri-
mitem niciodată conştient un ordin precis către Sine. Într-o
situaţie anume, ne dorim să fim bogaţi, dar în subconştient
avem prejudecăţi de genul:

– banii sunt ochii dracului;


– banii corup;
– nu îi pot gestiona;
– banii nu aduc fericirea;
– nu merit să am mulţi bani;
– săracii sunt binecuvântaţi;
– cum vin aşa se duc;
Atlantis

– vecinul meu s-a îmbogăţit, ce ilegalităţi o fi făcut?


(Acest mesaj induce creierului ideea că pentru a avea bani
trebuie să recurgem la acţiuni ilegale);
– banii distrug relaţiile;
– etc.

186
Toate aceste mesaje ajung la memoria noastră profundă
şi în timp ce ideile negative nu sunt conştientizate, afirmaţii-
le pozitive conştiente abia dacă pot fi menţinute câteva frac-
ţiuni de secundă. Ce rezultă de fapt? Un amalgam în care, de
cele mai multe ori, engramele (prejudecăţile) sunt cele care
înving.

Cum vă ajută radionica?

Radionica realizează o punte prin care mintea operato-


rului alimentează permanent un gând, fără ca utilizatorul
să fie permanent focalizat şi conştient asupra lui. Stabilirea
acordului, care durează câteva secunde, creează o sinapsă
externă ce menţine în subconştient ideea pe care vrem să o
manifestăm. Atunci se creează tot felul de conjuncturi care
ne fac să înţelegem engramele care ne blocau, şi la un mo-

Atlantis
ment dat se produce un declic şi forma-gând mentalizată de-
vine realitate.

187
Mod de utilizare

Primul lucru pe care trebuie să îl faceţi când vreţi să lu-


craţi cu ATLANTIS este să hotărâţi care sunt martorul şi
amprenta pentru o acţiune. După ce acestea au fost alese cu
grijă, se introduc fiecare în câte unul dintre cele două plicuri
din plastic anexate aparatului.

FANTĂ PENTRU AMPRENTĂ

FANTĂ PENTRU MARTOR

STICK-PAD

LED INDICATOR FUNCŢIONARE


BUTOANE DE ACORD
MARTOR-AMPRENTĂ
BUTON DE ACORD MODULAŢIE

MUFĂ IEŞIRE POINTER

MUFĂ IEŞIRE TRANSCOMUNICAŢIE


Atlantis

BUTON PORNIT-OPRIT

CABLU ALIMENTARE CURENT

188
Se aşază aparatul în locul în care vreţi să rămână, se cu-
plează la reţeaua de 220V, se porneşte acţionând butonul din
partea din spate, se aduc toate reglajele la „0”, după care vă
aşezaţi într-o postură cât mai relaxantă şi mai confortabilă în
faţa aparatului.
Dacă starea interioară nu este calmă şi armonioasă, este
bine să lăsaţi pe altă dată acordarea. Realizaţi conştienti-
zarea şi dacă există cea mai mică îndoială că nu aţi primit
răspunsul despre care am vorbit mai devreme, este bine să
reluaţi acţiunea în altă zi.
Dacă totul este în regulă, treceţi la pasul următor şi anu-
me acordul aparatului.
Se introduce plicul cu martorul în fanta de deasupra apa-
ratului (verticală) şi plicul cu amprenta în partea din spate
dreapta (orizontală).

Atlantis
Se aduc toate butoanele la „0”, rotindu-le în sens invers
acelor de ceasornic.
Apoi se aşază degetul arătător de la mâna dreaptă (stân-
gă pentru stângaci), pe pad, mişcându-l uşor (degetul), în
timp ce cu mâna stângă rotim uşor în sens orar (şi numai în
acest sens) de primul buton din stânga (acordul principal).
189
În momentul când simţim că degetul se lipeşte de pad (apare
o senzaţie de gripare ca şi cum nu ar mai vrea să alunece),
lăsăm reglajul în această poziţie, păstrăm degetul pe pad şi
rotim acum al doilea buton (butonul numărul 2 din „sample
tuning”) şi continuăm în felul acesta cu toate cele cinci bu-
toane. În timpul reglajului ne focalizăm asupra ideii pe care
vrem să o materializăm.
După ce am terminat acordarea lăsăm aparatul în această
poziţie fără să îl mai mişcăm.
Locul în care plasaţi aparatul trebuie să fie degajat, fe-
rit de stresuri geopatogene sau de alt tip (aveţi grijă să nu
fie aşezat pe un nod Hartmann), să nu aibă în apropierea sa
surse radiante electromagnetic (televizoare, monitoare, tele-
foane mobile etc.).
Şedinţele realizate cu ATLANTIS trebuie să fie de mi-
nim 30 de minute şi este de preferat să fie lăsat chiar o noap-
Atlantis

te întreagă în funcţiune.
Acordarea se reface zilnic chiar dacă martorul şi ampren-
ta rămân aceleaşi. În momentul în care martorul şi amprenta
sunt scoase din aparat, acesta se dezactivează şi nu necesită
niciun fel de purificare.
190
Dacă dispozitivul este utilizat corect, rezultatele apar
foarte repede. Dacă trec câteva zile şi nu au apărut rezulta-
te vizibile trebuie să reluaţi acordarea, este posibil să nu fi
formulat clar ideea pe care vreţi să o materializaţi, amprenta
să nu fie potrivită sau, pur şi simplu, acţiunea nu este în con-
cordanţă cu armonia Divină. Ideea pe care vreţi să o materi-
alizaţi trebuie să fie formulată în termeni pozitivi, pe un ton
ferm şi la timpul prezent.

Efecte și indicaţii

Gama de aplicaţii a acestui aparat este foarte largă, pu-


tând fi folosit în cele mai diverse domenii. Nu avem preten-
ţia că am cuprins sfera de indicaţii şi efecte şi vă rugăm să ne
scrieţi pentru a ne comunica rezultatele pe care le-aţi obţinut

Atlantis
folosind ATLANTIS.
Din punct de vedere terapeutic efectele aparatului se simt
încă de la primele şedinţe. Atragem aici atenţia că boala este
un fenomen complex care are foarte multe implicaţii şi nu
oricărei fiinţe îi este dat să se vindece rapid, aşa că toate
consideraţiile care urmează sunt la modul general şi trebuie
191
avut în vedere faptul că fiecare bolnav prezintă anumite par-
ticularităţi.

– Durerile uşoare în diverse părţi ale corpului dispar în


mai puţin de jumătate de oră;
– bolile uşoare (ulcer, răceală, indigestie, dureri reuma-
tice etc.) suferă evoluţii pozitive radicale în mai puţin de o
săptămână;
– hemoragiile interne pot fi stopate în câteva ore;
– boli mai grave, suferă ameliorări vizibile în mai puţin
de 21 de zile de acţiune.
– la nivel spiritual apar foarte multe înţelegeri şi conexi-
uni astfel încât utilizând ATLANTIS fiinţa învaţă să comu-
nice cu Sinele său, se produc veritabile salturi de conştiinţă,
indiferent de domeniul în care este utilizat aparatul. În timp,
Atlantis

această comunicare cu Sinele face ca operatorul să manifes-


te direct toate aceste elemente, fără ajutorul aparatului.
– blocajele la diverse niveluri din corp sunt eliminate ra-
pid;
– dinamizarea unor centri de forţă este percepută aproape
instantaneu.
192
Experienţele pe care le-am făcut asupra modului de cris-
talizare a unor săruri a pus în evidenţă că după doar 20 de
minute de acţiune cu Atlantis asupra unei astfel de soluţii,
modul de cristalizare se schimbă complet conform influenţei
care a fost manifestată. De asemenea, experienţele făcute pe
culturi de bacterii arată că modul de aranjare şi ritmul de
înmulţire pot fi modificate radical folosind acest aparat.

Afirmaţii – Reguli și exemple

Ideile forţă pe care vrem să le manifestăm cu ajutorul


radionicii sunt formulate ca afirmaţii. Pentru a putea fi uti-
lizate fără să genereze contradicţii, ele trebuie să respecte
anumite reguli. Mai jos sunt prezentate regulile precum şi
exemple de afirmaţii care utilizate în radionică dau rezultate

Atlantis
foarte bune.

Afirmaţiile trebuie formulate la timpul prezent. În


subconştient nu există nici trecut, nici viitor, ci doar pre-
zent. Ideile sunt create ca formă, deci dacă acceptaţi o idee
la timpul prezent acea idee se va materializa foarte rapid. De
193
abilitatea noastră de a accepta şi vizualiza ceea ce afirmăm
depinde perioada de timp care va trece până la îndeplinirea
rezultatului final. Menţinându-vă afirmaţiile la timpul pre-
zent, acceptaţi scopul la timpul prezent, iar subconştientul
vostru va acţiona imediat pentru a-l realiza.

Afirmaţiile trebuie să spună ceea ce DORIŢI, nu ceea


ce NU doriţi. Nu descrieţi ceea ce vreţi să îndepărtaţi ori să
eliminaţi, dar afirmaţi lucrul spre care tindeţi.

Afirmaţiile voastre trebuie să fie specifice, trebuie să


afirmaţi exact ce anume doriţi. De exemplu dacă vă doriţi
să obţineţi bani afirmaţi exact suma pe care o doriţi:
„Aleg să câştig 50.000 euro anul acesta” şi nu „Aleg
abundenţa şi prosperitatea financiară.” Subconştientul vos-
tru nu înţelege cuvinte ca abundenţă şi prosperitate pentru că
Atlantis

nu sunt specifice. Este important să afirmaţi doar atât cât vă


puteţi imagina acceptând. Trebuie să aveţi o imagine clară
a rezultatului final pe care doriţi să-l obţineţi, ceva ce puteţi
accepta fără stres sau anxietate. Totul funcţionează la nivelul
vostru de acceptare. Trebuie să ştiţi exact care este desti-
194
naţia. Definiţia clară este esenţială. Asta înseamnă să faci
afirmaţii specifice.

Afirmaţiile voastre trebuie să conţină cuvinte care


declanșează sentimente și emoţii. Subconştientul vostru
reacţionează la sentimente şi emoţii. Este esenţial să folo-
siţi cuvinte care produc astfel de reacţii în subconştientul
vostru. Redactaţi-vă afirmaţiile astfel încât ele să producă
veselie, entuziasm, fericire şi bucurie. Orice cuvânt sau sin-
tagmă care provoacă o emoţie puternică va impresiona pro-
fund subconştientul vostru. Cu cât este mai multă emoţie cu
atât mai rapidă va fi schimbarea. Ce dorim să evidenţiem
aici este că e de dorit să vă faceţi enunţurile afirmative cât
mai emoţionante şi mai plăcute. Aşa de emoţionante şi de
plăcute încât să vreţi să le repetaţi mereu, la nesfârşit! Iată

Atlantis
un exemplu, ca să înţelegeţi mai bine. „Aleg să mi se pară
uşor şi plăcut să...” Incluzând adjectivul „uşor”, literalmen-
te, sarcina voastră va fi mai uşoară. Dacă ceva pare dificil,
acest lucru va crea rezistenţă în subconştientul vostru. Însă
dacă pare UŞOR, atunci veţi fi mai relaxaţi în legătură cu
realizarea lui, şi rezultatele vor apărea mult mai repede.
195
Pentru ca afirmaţiile voastre să aibă mai multă putere de
atracţie, puteţi să folosiţi şi oricare dintre următoarele ad-
jective:
– Comod
– Sigur
– Satisfăcător
– Rapid
– Lin
– Încântător ... etc.

Afirmaţiile voastre trebuie să se concentreze asupra


celui mai bun rezultat posibil.
Încercaţi să formulaţi cel mai bun rezultat pe care vi-l pu-
teţi imagina. Să presupunem că vă doriţi un apartament nou.
Dacă afirmaţi doar un apartament „nou”, s-ar putea să vă
Atlantis

alegeţi cu un apartament mic, murdar, zgomotos, cu camere


prost luminate şi ventilate.
Afirmaţia voastră a funcţionat, pentru voi apartamentul
este într-adevăr „nou”, dar s-ar putea să nu fie o locuinţă
prea confortabilă. O afirmaţie mult mai eficientă poate fi ur-
mătoarea: „Aleg să locuiesc într-un apartament însorit, spa-
196
ţios, liniştit, bine întreţinut.” Acest enunţ afirmativ va atrage
un rezultat mult mai bun.

Afirmaţiile voastre trebuie făcute prin propoziţii po-


zitive.
Întrucât mintea noastră funcţionează ca un computer, cu-
vintele şi expresiile negative trebuie evitate, pe cât posibil.
Ne va fi întotdeauna mai bine dacă suntem cât se poate de
pozitivi atunci când ne formulăm enunţurile sau comenzile
pe care le dăm subconştientului.
Prin urmare, ar trebui să vă feriţi să folosiţi cuvinte şi
expresii negative cum sunt:
„Nu”
„Nici”
„Niciodată”

Atlantis
„Să nu”
„Să scap de” etc.
Iată un exemplu de enunţ afirmativ negativ:
„Aleg să scap de durerea de cap.”
Şi un exemplu de enunţ afirmativ pozitiv:
„Aleg să mă simt calm şi relaxat.”
197
Afirmaţiile voastre trebuie să fie personale.

Afirmaţiile voastre trebuie să fie personale. Noi pu-


tem afirma doar pentru noi înşine. Nu putem afirma pentru
altcineva. Este imposibil să obţinem rezultate afirmând ca-
lităţi sau schimbări în alţi oameni, ori să corectăm sau să
modificăm situaţii pe care nu le putem controla. Eu nu pot
afirma pentru angajaţii mei, dar pot să afirm în mine însumi
o schimbare care să producă şi la ei o schimbare. Dacă voi,
echipa, grupul, familia sau personalul firmei sunteţi impli-
caţi într-un scop colectiv, vă puteţi începe afirmaţiile folo-
sind „noi” în loc de „eu”. În acest caz, vă sugerez să afirmaţi
scopul grupului, dar şi partea voastră individuală din scopul
colectiv. Ambele sunt importante pentru succesul vostru.
Însă trebuie să luăm în calcul faptul că nu putem face o afir-
Atlantis

maţie pentru o altă persoană.


Ne putem schimba propriul comportament şi în felul
acesta să încurajăm un răspuns pozitiv din partea partene-
rului de viaţă, a clienţilor, familiei, a oamenilor pe care îi
conducem sau a oamenilor din jurul nostru.
Sunt convins că aţi înţeles până acum că întreaga schim-
198
bare trebuie să pornească din interior către exterior. Viaţa
este o experienţă ce se desfăşoară din interior către exterior.
Poate părea egoist, dar nu putem să dăm ceva ce nu avem.
Nu pot să te schimb pe tine, dar pot schimba modul în care
reacţionez faţă de tine. Prin exemplul meu, tu poţi fi motivat
să-ţi îmbunătăţeşti performanţele, dar schimbarea mea tre-
buie să fie personală, în interiorul meu, nu în tine. Frecvent,
oamenii creează enunţuri afirmative care aleg să îi determine
pe alţii să se comporte în mod diferit. Acest lucru presupune
că noi avem dreptul de a influenţa modul în care alte persoa-
ne ar trebui să se comporte faţă de noi. De pildă, oamenii
vor ca o altă persoană (sau alte persoane) să se poarte diferit
faţă de ei, ca în:
„Aleg să-l fac pe Chris să mă iubească.”
„Aleg să-i determin pe clienţii mei să creadă că sunt cel

Atlantis
mai bun în ceea ce fac.”
„Aleg să-l fac pe Tom să mă înţeleagă.” etc.
Sau vor să se răzbune ori să facă pe altcineva să experi-
menteze un rezultat negativ, ca în:
„Aleg să-l fac pe Jim să suporte consecinţele pentru ceea
ce el mi-a făcut mie (sau altcuiva.)”
199
Cazul contrar este atunci când vor ceva bun sau tămădu-
itor pentru o altă persoană, ca în:
„Aleg să-l fac pe John să se vindece rapid de boala lui.”
La suprafaţă, ultima afirmaţie poate să pară pozitivă.
Chiar dacă nu este „greşit” să afirmi un rezultat pozitiv pen-
tru o altă persoană, se pot ivi probleme. Dacă vei aborda
lucrurile dintr-o perspectivă „superioară”, va trebui să iei în
considerare faptul că s-ar putea să nu fie o idee bună să inter-
vii în modul în care se desfăşoară viaţa unei persoane. Este
posibil ca viaţa acestei persoane să se desfăşoare conform
unui „plan superior” de care poate că noi nu suntem conşti-
enţi sau pe care nici nu suntem capabili să ni-l imaginăm.
Indiferent dacă sunteţi sau nu de acord cu acest lucru, este
posibil să vreţi să ţineţi cont de el. Adevărul este că noi nu
avem acces la ceea ce se întâmplă „realmente” în evoluţia
Atlantis

unui individ, prin urmare nu avem dreptul să afirmăm modul


EXACT în care trebuie să se desfăşoare viaţa lui, chiar dacă
noi credem că avem în vedere un rezultat pozitiv. În felul
acesta, negăm totodată întregul scop al formulării enunţului
nostru afirmativ, care este acela de a ne oferi NOUĂ puterea
de a crea ceea ce NOI ne dorim în propria noastră viaţă.
200
Dacă simţiţi că vreţi să afirmaţi un rezultat pozitiv pentru o
altă persoană, faceţi în aşa fel încât să nu presupuneţi că ştiţi
ce este cel mai bine pentru acea persoană. Tot ce trebuie să
faceţi este să adăugaţi această propoziţie la sfârşitul enunţu-
lui vostru afirmativ: „Dacă serveşte cel mai bine intereselor
lui (numele respectivei persoane).” Folosind această opţiu-
ne, afirmaţia pentru John (descris mai sus ca fiind bolnav)
se poate transforma în: „Aleg să-l fac pe John să se vindece
rapid de boala lui, dacă asta serveşte cel mai bine interese-
lor lui.”
În felul acesta, aveţi garanţia că nu încercaţi să decideţi
ce este cu adevărat cel mai bine pentru o altă persoană şi
totodată vă exprimaţi dorinţa ca ea să se facă bine.
Ideea este să vă faceţi enunţurile afirmative cât mai uti-
le fără să vă impuneţi valorile proprii. Acestea fiind spuse,

Atlantis
există modalităţi prin care noi putem afirma pentru alţii fără
să ne amestecăm în ceea ce este mai bine pentru ei. De exem-
plu, prima afirmaţie de mai sus poate fi schimbată ca să sune
astfel: „Aleg să simt că Chris mă iubeşte cu adevărat.”
Aici faceţi o alegere despre propria VOASTRĂ reacţie
faţă de Chris. Este un lucru asupra căruia VOI aveţi con-
201
trolul şi care nu implică faptul de a vrea ca altcineva să se
schimbe pentru ca voi să fiţi fericiţi.
Iată încă un exemplu: „Aleg să-l fac pe supraveghetorul
meu să mă aprecieze.”
Acesta nu este un enunţ afirmativ acceptabil, pentru că
presupune ca supraveghetorul să facă o schimbare în com-
portamentul său. Cu alte cuvinte, voi nu aveţi niciun drept
să alegeţi un comportament nou pentru supraveghetorul vos-
tru.
Însă puteţi să reîncadraţi acest enunţ, şi să spuneţi: „Aleg
să simt că supraveghetorul meu mă apreciază.”
Este ceva ce VOI puteţi controla. Totodată, vă va deter-
mina să căutaţi modalităţi pozitive care să vă arate că su-
praveghetorul vă apreciază deja, dar că nu aţi observat până
acum. În felul acesta veţi putea să vă concentraţi asupra
Atlantis

acestui aspect. Nu uitaţi, când ne concentrăm asupra unui


lucru, creăm mai mult din respectivul lucru!
Vă prezentăm câteva exemple în care o persoană alege
să-i facă rău unei alte persoane sau caută să se răzbune în-
tr-un fel pentru un presupus act de agresiune sau pentru o
nedreptate.
202
„Aleg să-l fac pe John să plătească sau să fie într-un fel
pedepsit pentru ce mi-a făcut,” sau „Aleg să-l aduc pe John
în faţa justiţiei pentru ce a făcut.”
Chiar dacă poţi să-ţi doreşti acest lucru, nu ai niciun drept
să-l afirmi! În plus, nu face decât să te determine să te con-
centrezi asupra răului sau a nedreptăţii. În loc să procedezi
astfel, poţi să-l reîncadrezi ca să te ajute PE TINE să depă-
şeşti sau să accepţi cele întâmplate. Nu poţi face acest lucru
decât prin intermediul percepţiei pe care o ai despre eveni-
mentul în cauză. O alegere afirmativă mult mai puternică şi
utilă ar putea fi: „Aleg să accept că această (nedreptate sau
experienţă dureroasă) nu mai poate să îmi facă rău acum,”
sau „Aleg să mă eliberez de consecinţele acestei (experienţe
dureroase).”
Când faceţi aceste alegeri, vă eliberaţi de dorinţa nestă-

Atlantis
pânită de a căuta să vă răzbunaţi. Dacă stăm să ne gândim,
adevăratul motiv pentru care încercăm să ne răzbunăm este
ca să putem să uităm trecutul şi să recreăm ori să restabilim
echilibrul în viaţa noastră.
Dacă putem să-l restabilim alegând să uităm, atunci echi-
librul va fi în mod automat restabilit. Totodată, în felul aces-
203
ta dispare nevoia de răzbunare sau nevoia de a ne concentra
asupra rezultatului vieţii ALTORA.
În acest context este important că nu putem schimba eve-
nimentele din trecut, oricât de dureroase ar fi fost ele, însă
putem întotdeauna să alegem SENTIMENTELE pe care le
avem în legătură cu ele, şi să ne vindecăm pe noi înşine.

Afirmaţiile voastre nu trebuie să conţină comparaţii


Am spus că afirmaţiile trebuie să fie personale. Este im-
portant să înţelegeţi că nu sunteţi în competiţie cu nimeni.
Noi suntem aici pentru a crea, nu pentru a intra în compe-
tiţie. Competiţia este un mod de a încerca să vă impuneţi,
să vă remontaţi slaba imagine de sine. Singura persoană cu
care trebuie să concuraţi sunteţi voi înşivă. De fapt, nici aici
competiţia nu este necesară. Scopul nostru ar trebui să fie
Atlantis

întotdeauna cel de a atinge perfecţiunea. Dacă încercaţi să


vă comparaţi cu o persoană pe care o percepeţi ca fiindu-vă
superioară, întotdeauna vă veţi simţi „mai prejos” decât unul
sau altul. Dacă vă comparaţi cu cei care vă sunt inferiori,
veţi simţi un sentiment de falsă superioritate, şi veţi trăi cu
teama ca nu cumva aceşti oameni să vă ajungă din urmă. Să
204
nu afirmaţi niciodată că sunteţi la fel de bun sau mai bun
decât cineva. Dacă eu spun „Sunt cel mai bun agent comer-
cial din companie”, poate că ceilalţi agenţi comerciali din
companie nu sunt extraordinari. Nu e nevoie de prea mult ca
să fii mai bun decât cineva care e mediocru. Întotdeauna se
va găsi cineva care să fie mai bun decât voi într-un domeniu
sau altul, şi întotdeauna va exista cineva care nu e la fel de
bun ca voi. În ambele cazuri, comparaţia vă dăunează. Pe
mine nu mă preocupă ce faci tu. Mă preocupă doar ce fac eu.
Asta nu înseamnă că nu îţi observ performanţele. Pot învăţa
din succesul tău. Aici nu e vorba de comparaţie. Ce vreau să
spun este că îmi place o anumită calitate sau caracteristică
de-a ta, şi cred că îmi poate aduce beneficii.

Afirmaţiile voastre trebuie să fie credibile

Atlantis
Este dăunător pentru voi să afirmaţi un lucru pe care nu-l
puteţi accepta pentru voi înşivă la nivel subconştient. Dacă
afirmaţi un lucru pe care nu-l puteţi accepta, veţi plasa cereri
nerealiste asupra realităţii voastre privind performanţele.
Trebuie să fiţi capabili să vă vizualizaţi afirmaţia la persoana
I, timpul prezent. Dacă nu vă puteţi vedea făcând respectivul
205
lucru, trăind aşa, arătând aşa, sau având acel lucru, atunci
nu veţi reuşi. Trebuie să fiţi capabili să vă vizualizaţi experi-
mentând respectivul lucru la persoana I, timpul prezent. Ide-
ea este să creaţi experienţa în minte fără anxietate sau stres,
fiindcă stresul şi anxietatea sunt neproductive dacă vreţi să
obţineţi performanţe ridicate. Cuvântul-cheie este echilibru.
Nu afirmaţi scopuri care sunt prea uşoare, altfel nu veţi fi
suficient de motivaţi să acţionaţi pentru a le realiza. Pe de
altă parte, nu afirmaţi scopuri pe care nu vi le puteţi imagina
sau pe care nu le puteţi accepta, căci veţi fi intimidaţi de
scop, şi nu veţi începe să lucraţi pentru a-l îndeplini. Am
spus mai devreme că este înţelept să ne împărţim scopurile
în fragmente mici şi realiste, fragmente care după ce vor fi
îndeplinite, vor alcătui scopul în ansamblu. Factorul credi-
bilitate este esenţial pentru ca acest proces să funcţioneze.
Atlantis

Afirmaţiile voastre trebuie să fie credibile. Adică suficient de


însemnate pentru a vă stârni entuziasmul, dar suficient de
modeste pentru a fi realiste.

Afirmaţiile voastre trebuie să creeze echilibru.


Puterea afirmaţiilor nu trebuie subestimată. Atunci când
206
sunt folosite corect, veţi fi atraşi aproape obsesiv către scopul
vostru. Este important să alegem scopuri care sunt pozitive
şi benefice. Echilibrul este cheia. Dacă faceţi afirmaţii doar
pentru afacerea sau cariera voastră, relaţia cu familia sau par-
tenerul de viaţă poate să sufere. Planificaţi-vă afirmaţiile ast-
fel încât să vă dezvoltaţi simultan în TOATE domeniile vieţii
voastre. Sunteţi capabili să faceţi multe afirmaţii în acelaşi
timp, cu condiţia ca ele să nu fie conflictuale. Pentru a crea
echilibrul, asiguraţi-vă că nu lăsaţi deoparte, subevaluaţi ori
supraevaluaţi vreo porţiune din viaţa voastră. Străduiţi-vă să
fiţi echilibraţi ca persoană completă, nu doar ca un individ
care excelează într-un singur domeniu al vieţii. Unul dintre
cuvintele cele mai importante din limbă este echilibru. Dacă
aveţi echilibru, aveţi totul. Nu vreţi să obţineţi un lucru şi să
pierdeţi restul. Le puteţi avea pe toate, deci programaţi-vă

Atlantis
fiecare domeniu al vieţii pentru a crea echilibrul.

Afirmaţiile voastre trebuie să respecte „principiul


păstrării secretului.”
Principiul păstrării secretului înseamnă că scopurile
voastre trebuie să fie ştiute numai de voi. Dacă le spuneţi
207
altor oameni, cel mai probabil ei fie vă vor descuraja, fie vor
încerca să vă oprească. Oamenii tind să fie deranjaţi atunci
când începeţi să evoluaţi şi să vă schimbaţi, fiindcă „vitalita-
tea” voastră face ca „apatia” lor să pară mai reală! Dacă vă
dezvăluiţi scopurile şi afirmaţiile altora, le oferiţi oportuni-
tatea de a acţiona împotriva voastră. Ei vă vor spune că e o
aiureală şi că n-o să meargă.
Întrucât avem tendinţa să considerăm că alţii sunt mai
deştepţi sau mai înţelepţi decât noi din pricina slabei noastre
imagini de sine, sfârşim prin a-i crede. Gândiţi-vă de câte ori
aţi renunţat să faceţi ce vă doreaţi din cauză că aţi ascultat
de altcineva.
Şi mai gândiţi-vă de câte ori aţi regretat că nu v-aţi as-
cultat pe voi înşivă. Dezvăluiţi-vă afirmaţiile şi scopurile
doar oamenilor care au nevoie să le cunoască sau care vă
Atlantis

pot ajuta să vă realizaţi scopul mai repede. Ne referim aici


în special la scopurile personale, însă dacă e vorba despre
scopuri de echipă, le puteţi împărtăşi celorlalţi. Fixarea sco-
purilor prin cooperare este esenţială într-un grup, pentru că
aveţi un scop comun.
Multora dintre noi li s-a spus să-şi fixeze un scop şi să
208
spună tuturor ce intenţionează să facă. În felul acesta, ne
vom simţi jenaţi dacă dăm înapoi. Nu cred că acesta este un
comportament sănătos. Dacă procedaţi astfel, scopul vostru
devine un „trebuie”.
Dacă „trebuie” să fac un lucru, mă voi opune schimbării,
chiar dacă ea este în beneficiul meu. Acest „trebuie” cauzea-
ză constrângere, stres, tensiune şi anxietate.
Dacă vă păstraţi pentru voi scopurile şi afirmaţiile, e mai
puţin probabil ca oamenii să încerce să vă oprească sau să
vă ofere sfaturi.
Desigur, ei vă vor spune că vă oferă „sfaturi” spre „binele
vostru”. Să nu-i credeţi! Sfaturile lor se bazează pe nivelul
lor prezent de conştiinţă – nu pe al vostru! Momentul pro-
pice pentru a le spune despre scopurile voastre este după ce
v-aţi împlinit scopul.

Atlantis
În loc să le spuneţi „Iată ce vreau să fac”, spuneţi-le
„Iată ce am făcut.” În felul acesta veţi fi liberi să vă folosiţi
afirmaţiile pentru a vă concentra asupra realizării scopului
vostru.

209
Modele de afirmaţii

În continuare, dorim sa vă împărtăşim câteva afirmaţii


care v-ar putea fi utile. Ele sunt afirmaţii generale care vă
vor permite să înţelegeţi mai bine lucrurile despre care am
discutat.
Aleg să îi iert pe toţi.
Aleg să fiu pe deplin responsabil pentru viaţa mea, şi nu
mai dau vina pe alţii.
Aleg să-mi iubesc corpul şi să-l tratez cu deplin respect.
Aleg să cred că există o Putere care lucrează prin mine
pentru a manifesta binele în viaţa mea.
Aleg să îmi permit să fac greşeli.
Aleg să mă iubesc necondiţionat, indiferent cât de multe
greşeli fac.
Aleg să cred că nu sunt ceea ce am, şi nu sunt ceea ce fac.
Atlantis

Aleg să mă separ de ceea ce am şi de ceea ce fac.


Aleg să înţeleg şi să practic deplina responsabilitate.
Aleg să cred că fiecare persoană cu care vorbesc este un
potenţial cumpărător al produsului sau serviciului pe care
îl ofer.
210
Aleg să mă mândresc cu mine însumi şi cu imaginea com-
paniei mele în comunitatea în care trăiesc.
Aleg să scot ce-i mai bun din clienţii mei.
Aleg să descopăr cu uşurinţă nevoile clienţilor mei.
Aleg să ştiu că sunt competent în cariera mea.
Aleg să mă bucur de viaţa, profesia şi relaţia mea cu oa-
menii.
Aleg să manifest o aşteptare pozitivă a unui rezultat de
succes, şi trec zilnic de obstacole.
Aleg să înţeleg diferenţa dintre retragere şi înfrângere.
Aleg să mă simt capabil să mă exprim şi ştiu că şi alţii
mă văd astfel.
Aleg să fiu un magnet pentru ideile creatoare. Ideile cre-
atoare curg către mine.
Aleg să fiu viu 100% din timp şi să arăt asta acţionând

Atlantis
cu entuziasm.
Aleg să îmi fie uşor să am încredere în mine.
Aleg să fiu deschis intuiţiilor de la Sinele meu Superior.
Aleg să am încredere în mine şi să ştiu exact ce trebuie
să spun şi să fac.

211
Aleg să găsesc modalităţi noi şi pozitive de a juca jocul
vieţii.
Aleg să cred că eu îmi creez propriile experienţe.
Aleg să îmi fac planuri pentru ziua de mâine, dar să tră-
iesc pentru ziua de astăzi.
Aleg să rezolv problemele trecutului şi să renunţ la pova-
ra grea pe care am dus-o.
Aleg să fiu curajos şi pot risca să fiu eu.
Aleg să merit să fiu iubit şi să fiu capabil.
Aleg să fiu mai conştient cu privire la viaţa mea decât
înainte.
Aleg să iubesc Sursa mea de putere.
Aleg să renunţ la vechile idei şi sunt deschis la noi mo-
duri de a face lucrurile.
Aleg să renunţ la tot ceea ce nu-mi susţine scopurile.
Aleg să îi eliberez pe toţi, şi toţi mă eliberează pe mine.
Atlantis

Aleg să fiu eficient în situaţii stresante.


Aleg să anticipez cu uşurinţă evenimente în imaginaţia
mea şi ştiu cum să le fac faţă atunci când apar.

212
Aleg să accept că presiunea este incitantă şi stimulatoare
pentru mine. Sunt chiar mai creator atunci când mă aflu sub
presiune.
Aleg să am o viaţă interesantă şi să atrag în jurul meu
oameni interesanţi.
Aleg să mă bucur să îi ajut pe membrii familiei mele în
dezvoltarea lor personală.
Aleg să am o memorie excelentă şi să îmi amintesc clar
şi cu uşurinţă.
Aleg să fiu organizat şi să am întotdeauna un plan de
acţiune.
Aleg să îmi asum riscuri calculate pentru a-mi îmbună-
tăţi viaţa.

Mod de prezentare

Atlantis
Pachetul complet al aparatului Atlantis conţine:
– Aparatul Atlantis;
– 2 plicuri negre din plastic pentru martor şi amprentă;
– Manual de utilizare.

213
Aparatul Atlantis este o structură complexă care permite
extrem de multe dezvoltări şi aplicaţii. Constant vom publi-
ca pe site articole şi informaţii despre acest aparat şi despre
radionică, dar şi alte accesorii care permit utilizarea pentru
diverse alte aplicaţii.

Mărturii

M. I. – Bucureşti. Un tânăr de 28 de ani cu ciroză în fază


terminală. Medicii i-au mai estimat doar maxim 2 luni de
trăit. După aproximativ o săptămână de la cumpărarea apa-
ratului a reuşit să formuleze o afirmaţie care să îl implice
emoţional şi să simtă acordarea. A început să lucreze zilnic
cu Atlantis făcând acordarea din 3 în 3 ore. La mai puţin de
2 săptămâni în timp ce se afla pe stradă a avut o experienţă
Atlantis

iluminatoare în urma căreia a înţeles că de fapt avea o pozi-


ţie aplecată spre dreapta, care congestiona ficatul şi coloana
îi era strâmbă. S-a îndreptat pe loc şi a avut o stare de bine
„cum nu a mai simţit de la 14 ani”. S-a oprit şi s-a aşezat
pe o bancă, şi s-a liniştit şi în timp ce se relaxa a surprins
o incantaţie mintală din subconştient, la adresa soţiei lui cu
214
care avea o relaţie dificilă, care spunea „îmi mănânci fica-
ţii!” Imediat ce a surprins-o, incantaţia s-a oprit. O lună şi
jumătate mai târziu, când şi-a făcut analizele medicii i-au
spus că nu mai are nicio urmă de ciroză.

A. N. – Bucureşti. Angajat ca funcţionar. În urma unei


hotărâri guvernamentale a suferit o diminuare a salariului şi
unele sporuri pe care le primea au fost anulate. Prima dată a
introdus în Atlantis o afirmaţie prin care voia anularea aces-
tei hotărâri. După o discuţie cu noi în care i s-a explicat că nu
poate interveni în destinul tuturor celor care fuseseră afectaţi
de această hotărâre, a schimbat afirmaţia şi în 3 săptămâni a
fost mutat în alt departament unde a primit un salariu care
compensa cu mult sporurile pe care le pierduse.

Atlantis
P. G. – Cluj. Un copil de 9 ani. În urma unui accident
de maşină a suferit o fractură de coloană în zona cervicală
cu paralizia corpului. Medicii nu i-au mai dat vreo şansă de
regenerare şi practic copilul era o legumă. După 3 săptămâni
de lucru cu Atlantis, copilul a început să aibă dureri foarte
mari în zona gâtului şi a început să simtă înţepături extrem
215
de puternice şi curenţi în mâini şi picioare. La o lună şi ju-
mătate deja putea să meargă. La un an după accident nu se
mai cunoşteau niciun fel de sechele în urma traumei.

Am considerat oportun să adăugăm la sfârşitul fiecărui


manual câteva mărturii ale celor care l-au utilizat, nu în scop
publicitar ci doar din dorinţa de a vă stimula să ne trimiteţi
şi dumneavoastră impresiile şi sugestiile personale în urma
utilizării produselor noastre. Aceste mărturii vor fi postate pe
site şi pot ajuta cu idei frumoase pe cei care vor să se trans-
forme şi să îşi schimbe benefic existenţa şi destinul.

Toate mesajele şi sugestiile dumneavoastră vă rugăm să


ni le trimiteţi pe adresa: marketing@aimgroup.ro
Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi vă dorim
Atlantis

mult succes!

AIM Group
www.aimgroup.ro

216