TT S A CH A TD TR

NG TH NH_0946.00 25 25

1. Tìm hi u máy h qua ch máy Khi nh n s a m t máy h ng, vi c tr c tiên b n hãy khéo léo h i ch máy nhanh chóng xác nh tình tr ng c a máy thông qua các câu h i nh : Máy h lúc nào? Nó có d u hi u gì khác th ng? Có cho ai bung máy ch a? Máy có b vô n c kg? Máy có b r t l n nào ch a? Máy có hao pin kg? tr c ó sóng có m nh kg? Ti ng nghe có l n kg?... càng bi t nhi u thông tin t ng i dùng máy, b n s càng nhanh chóng xác nh h h ng. 2. Quan sát tr c ti p trên máy Tr c h t, b n nên tìm Pan b ng m t (dùng kính Lup) xem k các b ph n c a máy. Khi c m trên tay 1 máy h ng, b n hãy quan sát và phát hi n các d u hi u b t th ng c a máy. Các v trí c n chú ý là các ch ghép v máy, các ti p i m k t n i v i Pin, v i th SIM có b gh sét hay kg? Màn hình có b v t en hay kg? Có v t n c trên v máy hay kg? Máy có b vào n c hay kg? Xem các IC có b thay th ch a? Có m t linh ki n gì kg? B ng m ch in nhi u l p có b cong kg? Các phím ng có b , sét kg? Có v t n t trên board m ch in hay kg? 3. Dùng phép o i n tr B n hãy o Ohm trên máy t t l y m u chu n t i các i m kh nghi, ghi l i k t qu o sau ó i chi u v i k t qu o trên máy h . N u s o nh h n k t qu chu n, có l m ch ã b ch m, r , dính. N u s o l n h n k t qu chu n, có l ã có ch t, h trên m ch. 4. Dùng phép o i n áp o i n áp c ng là 1 ph ng pháp phát r t quan tr ng kh o sát tính bình th ng hay b t th ng c a m ch i n. Tr c h t, b n hãy ki m tra m c i n áp c a m ch ngu n nuôi. N u m t áp, nguyên do có th do ch m t i, do m t l nh m ngu n, t ngu n, hay do IC óng m ng ngu n. o áp trên chân IC, n u th y m t áp, tr c h t ph i ki m tra các linh ki n xung quanh. N u th y các linh ki n này u bình th ng, IC này có th h ng. Khi máy ang có tín hi u, ph i dùng Volt k AC nh y ki m tra biên tín hi u. Chú ý: M c phân c c DC c a các t n th ng ít nh h ng n nhau. S khác th ng m c DC cho bi t vùng có linh ki n h ng. M c AC luôn có tính nh h ng, nó có i m xu t phát, l n l t qua các linh ki n, các i m trên m ch r i sau cùng s n t i. M t tín hi u th ng do các linh ki n AC nh t liên l c b h m ch, cu n c m b ch m hay b t« 5. Dùng phép o dòng i n Dòng i n là m t i l ng r t quan tr ng, nó ph n ánh tr ng thái làm vi c c a m ch i n m t cách chính xác. Khi c p i n cho máy v i b ngu n DC ngoài (thay cho Pin), trên h p ngu n th ng có i n k o dòng. B n hãy làm quen v i các ng thái c a dòng i n trên máy o dòng bi t các tr ng thái kh i ng c a máy có bình th ng hay kg. N u máy bình th ng, khi nh n nút m máy, ban u dòng t ng vài ch c mA, r i t nhiên t ng lên r t l n (kho ng 200mA), lúc này máy ang cho phát sóng v các tr m xin k t n i v i m ng. Khi k t n i xong, máy s tr v tr ng thái ch , vào mode WatchDog, khi ó dòng nuôi máy tr v vài ch c mA và th nh tho ng nhích lên quét phím. M t máy n dòng quá l n, trên 500mA, d u hi u này cho bi t máy ã có linh ki n b ch m nh các t l c b ch m ho c r n ng. Các IC công su t b ch m s n dòng r t l n. B n có th cho cách ly các m ch i n xác nh vùng có ch m. Khi tháo 1 ng m ch ra mà dòng tr v m c th p, nh v y ã xác nh c vùng có ch m. M t máy n dòng quá nh hay không n dòng, d u hi u này cho bi t trong máy có ch b h m ch. Trong các s m ch i n c a nhà s n xu t, ng i ta th ng có ghi dòng tiêu th ch y trong các nhánh b n có th ki m tra s ho t ng c a m ch i n này. 6. Dùng phép o i ch ng

-1-

TT S A CH A TD TR

NG TH NH_0946.00 25 25

Khi b n có trong tay 1 máy t t và 1 máy h ng c a cùng 1 model, lúc ó b n có th dùng phép o i ch ng nhanh chóng tìm ra ch h . B n có th dùng ph ng pháp o Ohm, o Volt DC, Volt AC, o dòng, o d ng sóng« i ch ng k t q a c a 2 máy. N u kg có 2 máy gi ng nhau, b n i ch ng theo d li u ã có trên s m ch c a máy. ây là 1 ph ng pháp phát hi n h ng hóc r t hi u qu . 7. Dùng phép thay th M t trong các cách s a r t hay c dùng ó là cho ³d n nhà´, t c thay th ngay các linh ki n nghi h . 1 IC dùng trong máy này có th c dùng cho nhi u máy khác, do v y, khi nghi h , b n hãy tìm nó trong các máy khác và l y ra cho thay th . Tuy nhiên, tr c khi thay th , b n nên o Ohm i ch ng.v i IC t t b n ang có. N u không th y s khác nhau, i u này cho th y ch a ch c IC b n v a tháo ra b h . 8. Dùng phép dò nóng V i các máy có linh ki n b ch m, n dòng l n. B n có th dùng cách dò nóng nhanh chóng xác nh vùng b h hay tìm c linh ki n h . B n hãy cho c p i n vào m ch, ch 1 lúc, sau ó t t ngu n và dùng tay dò ch nóng. N u nóng trên IC ngu n, ki m tra t i. N u nóng trên IC công su t, có th IC ã b ch m. Chú ý: N u c p ngu n lâu s h i cho các IC khác. Vì v y, nên gi m áp ngu n dòng vào máy kho ng 200mA. m c dòng này, b n có th yên tâm c p ngu n th i gian lâu phát hi n ch nóng mà không làm h thêm các ch khác. 9. Dùng phép è và nh n V i các máy h h ng có d u hi u ch p ch n, do có nh ng ch ti p xúc x u. Khi ó, è và nh n là 1 cách phát hi n linh ki n có ti p i m h ng và ch c n gia c các chân hàn cho t t. Chú ý: Ph i ch n úng th nh n không làm gãy board, làm cho máy h h i n ng h n 10. Dùng phép ng n m ch Khi b n hi u rõ c u trúc máy và c n s a ch a hi n t ng m t tín hi u. B n có th dùng cách b t c u cho ng n m ch tín hi u i qua ng n i t t n các ph n khác. Dùng cách này s nhanh chóng tìm ra vùng h . B n c ng có th dùng dây a ngu n i n n c p cho vùng b m t ngu n. 11. Dùng phép h m ch V i các máy có d u hi u b ch m, n dòng l n, dùng ph ng pháp h m ch xác nh vùng có linh ki n b ch m. N u nghi có ch m m ch ph n công su t PA, hãy tháo i n tr t trên ng ngu n DC cho h m ch. N u dòng nuôi tr l i bình th ng là ã xác nh c vùng có linh ki n b ch m. N u nghi có ch m m ch i n trên n p màn hình, hãy rút dây k t n i gi a board m ch chính và m ch i n màn hình ra, n u dòng nuôi tr v bình th ng thì ã tìm ra ch ch m. N u nghi có ch m th SIM, hãy cho làm h m ch ng ngu n c p cho th SIM, n u dòng nuôi tr v m c bình th ng là ã xác nh c ch ch m. 12. Dùng phép làm s ch Các máy i n tho i di ng th ng mang i nhi u n i, sau 1 th i gian dài s d ng, máy b b i ho c b vào n c khi n nhi u ch trong máy b ten, r sét. Do ó, khi nh n máy h ng, tr c h t b n hãy v sinh cho máy. N u có th , b n cho r a board v i máng siêu âm. Các ch d b ten, r là ti p i m t ph n d i c a máy, ti p i m v i th SIM, v i ngu n Pin, v i ng nói, ng nghe« 13. Dùng máy hi n sóng Khi có máy hi n sóng, b n nên làm quen v i các d ng tín hi u trong máy. S a b ng cách dò tìm các tín hi u trên board là 1 ph ng pháp chính th ng và r t c a dùng. Các d ng tín hi u th ng g p nh : Xung d li u trên ng truy n, xung nh p

-2-

TT S A CH A TD TR

NG TH NH_0946.00 25 25

ng b , tín hi u âm tho i các ng nói/ ng nghe, tín hi u xung nh p chính 13Mhz, tín hi u xung ng h 32768Hz, tín hi u dao ng ngo i sai LO, tín hi u RF, tín hi u IF. 14. Dùng cách dò tín hi u B n có th t l p ráp 1 m ch i n khu ch i hay m ch t o dao ng t nh ng linh ki n c l y ra trong các máy c làm thi t b truy tìm tín hi u trên board. Ví d , dùng m ch khuy ch i, b n có th xác nh c có tín hi u âm tho i hay kg, v i m ch t o dao ng, b n có th dùng nó c p vào m ch, sau ó ki m tra xem nó có i qua c các t ng trong máy hay kg. 15. Dùng ph n m m s a máy Máy i n tho i di ng v n là 1 máy tính nh , nên ngoài các linh ki n chuyên dùng t o ra ph n c ng, nó còn là 1 thi t b ho t ng d a trên ph n m m trong các b nh nh FlashROM, EEPROM. Có nhi u máy do vi c c p i n không n nh ho c do khò quá nóng« ôi khi không do gì c c ng có th làm xu t hi n l i trong ph n m m. Lúc ó, máy s không m c i n, không k t n i c v i m ng, ho t ng ch p ch n. Khi nghi máy h ng ph n m m, b n nên Flash l i máy. Ngh a là cho cài t l i ph n mêm h th ng t trong b nh flashROM. Tr ng h p b n có dây k t n i úng lo i, k t n i c phone v i máy tính. B n hãy cho ki m tra ph n m m tr c, tr c khi quy n nh tìm h h ng ph n c ng. ó là bi n pháp quen thu c g i là ³M m tr c c ng sau´ 16. Dùng phép gia c các m i hàng R t nhi u máy do r t, hay sau 1 th i gian dùng quá c ng, nhi u khi n cho máy ch t. V i lo i h ng này ch c n li u pháp gia c là tr thái ho t ng bình th ng. i m hàn s b h máy v tr ng

17. Dùng dây Jump Máy di ng c n r t nhi u ng n i m ch và có nh ng ng n m l p trong. N u các ng m ch l p trong b t, b n ph i dùng dây jump thay th các ng m ch b t. Dây jump ph i là dây ng r t nh (có th l y t cu n c m c a relay), bên ngoài có l p cách i n. Sau khi jump, b n ph i è dây xu ng và dùng l p s n cách i n c nh các dây n i này. 18. Dùng phép gi dây anten Khi s a ch a các i n tho i di ng b sóng quá m nh hay qua y u, b n có th dùng 1 o n dây nh dùng làm anten. Anten có th c hi u là 1 m ch t i cao t n, nó có liên quan n ho t ng c a kh i cao t n RF. N u a anten úng vào kh i RF, b n có th làm t ng m c sóng cho các máy y u. Tr ng h p máy b t sóng quá m nh dây anten thêm vào c ng c dùng làm gi m m c sóng. Anten n gi n là 1 dây ng dài kho ng 1cm, t úng ch s c i thi n c kh n ng thu phát c a máy. 19. Dùng phép i u ch nh Trong i n tho i có r t nhi u kh i i u ch nh nh : APC (Automatic Power Control), i u ch nh m c công su t phát kh i khu ch i PA (RF Power Amplifier). B n có th thay i tr s linh ki n các m ch này nh : t ng gi m giá tr i n tr thay i m c i n áp VAPC qua ó ch nh l i công su t làm vi c c a kh i khu ch i PA. AFC (Automatic Frequency Control), i u ch nh l ch t n cho tín hi u 13Mhz. B n có th thay i tr s linh ki n m ch này nh t ng gi m các i n tr , các t m ch l c thông th p thay i m c i n áp VAPC, qua ó, ch nh l i m c n nh t n s cho tín hi u 13Mhz. t ng khu ch i LNA c ng có m ch i u ch nh n nh biên . t ng khu ch i m tr c khi vào t ng gi i mã tách sóng tín hi u I/Q c ng có m ch hi u ch nh l i. B n c ng có th thay i tr s linh ki n có c i u ki n làm vi c t t h n cho máy. 20. Dùng phép phân tích s a máy

-3-

TT S A CH A TD TR

NG TH NH_0946.00 25 25

ây là ph ng pháp t i u nh t. n m c ph ng pháp này, tr c h t b n hãy quan sát khoanh vùng, sau ó tìm s m ch i n xác nh s m ch cho t ng vùng. T s , b n s phân tích nguyên lý ho t ng c a m ch i n, sau ó o t tìm ch h ng. Làm c i u này, òi h i ng i s a ph i v ng ki n th c m ch i n t , khi ó b n s không ng i i di n v i nh ng h ng hóc c a b t kì i máy nào. N u không, b n ch bi t 3 cách:´ 1 - Th i nóng gia c chân hàn, 2- v sinh board m ch, 3- d n nhà (hay thay th các linh ki n nghi ng là h ).

-4-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful