13.

Paano Tatalunin ang Nanakit sa Iyo?

“... ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang” (Eclesiastes 7:9 BK) “…huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag bigyan ng APAGKAKATAON ang diyablo” (Efeso 4:26-27 BB; 2Corinto 2:10,11; Mateo 5:22). Kung nabubuhay ka sa panahon na sinulat ang Biblia, pag nilubugan ng araw ang bisita mo, kailangan mo na siyang pagpahingahin sa bahay mo(Juan 1:39). 1. kung ikaw ay may galit, bakit kamangmangan na pagpahingahin iyon sa iyong puso? Sapagka’t sa gayon ay mabibigyan ko ng A ______________________ ang diyablo, si Satanas—ang nanakit sa akin. .... 34At sa galit ng hari, siya’y ibinigay sa mga BTAGAPAGPAHIRAP, hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng utang sa kanya. 35Gayon din ang gagawin sa inyo ng Aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin mula sa puso ang inyong kapatid.” (Mateo 18:21-35 MBB isinaayos). 2. Kung hindi mo patatawarin mula sa puso mo ang kapatid mo, ano ang mangyayari sa iyo. Ibibigay ako sa mga B___________________. Upang maunawaan mo kung ano ang kahirapang maaari mong maranasan kung di ka magpapatawad, ginuhitan sa sumusunod na mga talata ang mga salitang kapareho ang pinanggalingan ng salitang TAGAPAGPAHIRAP sa Mateo 18:34: “... si Lot [ay] labis na nababahala sa kahalayang ginagawa ng masasama. Naghihirap ang CKALOOBAN ng matuwid na taong ito sa gayong kasamaang nasaksihan niya araw-araw samantalang nakikipamayan doon.” (2Pedro 2:7-8 ). 3. Kung hindi ka magpapatawad, ano ang pwedeng maghirap sa iyo? Ang aking C__________________. “Malapit na siyang D MANGANAK kaya’t napapasigaw siya sa MATINDING SAKIT AT HIRAP.” (Pahayag 12:2). 4. Kung hindi ka magpatawad, tulad ng ano ang sakit at hirap na maaaring maranasan mo? Tulad ng tindi ng sakit at hirap ng D PANGA____________. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades … sumigaw siya: ‘Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa E APOY na ito.’ (Lucas 16:23,24) Mamamatay-tao ang napopoot sa kanyang kapatid; at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao. (1Juan 3:15) Subalit malagim ang kasasapitan ng … mga mamamatay-tao…. Sila’y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre ... ” (Pahayag 21:8) 5. Kung mamatay kang napopoot at di nagpapatawad, saan ka magdurusa? Sa E ________ ng Hades at naglalagablab na asupre.

Kung gayon, magpatawad ka at ipahayag mo ngayon sa Diyos ang anumang sama ng loob mo kahit kanino: • Nagalit ka ba sa isang gumawa nang di maganda o di ayon sa inaasahan mo? Siya o sila ba’y kamag-anak mo?... Cristianong kilala mo?... dating kaibigan mo?... kapitbahay mo?... kasama mo sa trabaho?... kaklase mo?... taong di mo man lang kilala?... • Hinayaan mo ba ang galit na magkontrol sa buhay mo? … Nakapagsalita ka ba nang di maganda sa kanya (Colosas 3:8)?… Pinagsabi mo ba sa iba ang ginawa niya sa iyo sa halip na kausapin mo siya ng sarilinan (Mateo 18:15-20)? • Pinatawad mo na ba siya? … • Sinisi mo ba ang iyong sa sarili dahil sa iyong maling desisyon?... Kung gayon, idalangin mo, “Panginoon, salamat po’t mahal mo pa rin ako kahit ako'y nagkamali!” • Sinisi mo ba ang Diyos sa di magandang nangyari sa iyo?... sa di mabuting nangyari sa mahal mo sa buhay? Kung gayon, sabihin mo sa kanya, “Panginoon, patawarin mo po ako sa galit ko sa iyo.” Isulat sa mga kahon/patlang sa ibaba ang pangalan ng mga taong nagkasala sa iyo, ang kasalanan nila at ang naramdaman mo sa ginawa nila. Kung mamumuhi ka, magalit ka na lang kay Satanas at sa mga demonyo (Awit 139:21-22 ). Sila ang tunay na kaaway mo (Efeso 6:12 ). Ipaalam mo sa kanila na wala na silang karapatan sa buhay mo. Iparinig mo sa kanila ang panalanging ito: “Panginoon, patawarin mo ako sa di ko pagpapatawad kaagad. Tulad ng pagpapatawad mo sa akin (Colosas 3:13; Efeso 4:31-32), pinapatawad ko na... [Isulat sa ibaba ang bawa’t isang tao o grupo na nagkasala sa iyo sa anumang ginawa niya/nila (Mateo 6:12,14,15 ) kahit ilang beses niya/nila iyon ginawa (Lucas 17:4 ). Tsekan(þ) mo rin ang naramdaman mo sa ginawa niya/nila]… SI / SA PANANAKIT DAHIL DOON, NARAMDAMAN KO ANG SINA NIYA /NILA SA AKIN PAGPAPAHIRAP (Mateo 18:21-35) NG … NANG… MGA DEMONYO (Efeso 4:26,27) SA … KALOOBAN KO (2Pedro 2:7,8) o pagkaawa sa sarili, kahihiyan o nasang mamatay ako o siya/sila o nasang maghiganti, hirap sa pagtulog o galit/poot/ sama ng loob o KATAWAN KO (Pahayag 9:5; 12:2) “Ititigil ko na po ang pagbibilang ng mga kasalanan nila laban sa akin (2Corinto 5:19 L.S.). Hindi ko na uulit-ulitin at isusumbat pa ang kasalanang nagawa niya o nila sa akin kahit ulitin pa nila ang kasalanan nila sa akin (Awit 103:3a,10,12 ). Di na ako magtatanim ng galit ni maghihiganti sa kanila (Roma 12:18-19 ; Hebreo 12:15 ). Salamat po na ang lahat ng nangyari sa akin ay nagkakalakip-lakip upang ako'y matulad sa ugali ni Jesus (Roma 8:28-29). Kung may tampo ka sa Diyos—sabihin mo sa kanya ito: “Panginoon, patawarin mo po ako at sinisi kita sa nangyari nang __________________

PAANO MAKIPAGKASUNDO Sinabi ni Jesus, “6 ... sinumang maglagay ng batong katitisuran ... sa sumasampalataya sa akin, ay .... 7 ... F KAHABAG-HABAG ...14 ... hindi kalooban ng inyong Ama .. na ang isa ... ay G MAPAHAMAK. 15 Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong H DALAWA lamang. Kung pakinggan ka niya, ay I NAPANUMBALIK mo ang iyong kapatid.” (Mateo 18 BB). Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng J ESPIRITU ang magtuwid sa kanya. Gawin ninyo ito nang buong K HINAHON, at L MAG-INGAT kayo, baka kayo naman ang M MATUKSO. (Galacia 6:1 MB) N 24 Hindi dapat MAKIPAG-AWAY ang lingkod ng Diyos; sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matiyagang guro. 25 Mahinahon niyang O ITUWID ang mga sumasalungat sa kanya, baka sakaling sa ganitong paraa'y bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi't P TUMALIKOD sa kanilang mga kasalanan, at Q MALAMAN ang katotohanan. 26 Kung magkagayon, magliliwanag ang kanilang isip at sila'y R MAKAWAWALA sa bitag ng diyablong bumihag sa kanila. (2Ti 2:24-26) Sa nagkasala sa iyo, ano ang dapat mong pananaw? Siya ay F ____________ - __________ na G ____________________. Ano ang layunin mo sa pagkausap sa kanya? Siya ay I MA ____________________— Q ______________ ang katotohanan, R _______________________ sa bitag ng diyablo at P __________________ sa kaniyang kasalanan. Paano mo siya papanumbalikin? Hihilingin ko na patnubayan ako ng J ______________ ng Diyos upang magawa ko iyon nang hindi N NAKI____________________, buong K _____________ at may ingat na O NAGTU __________ at baka ako ay M _______________ rin. Sa anong kalagayan ninyong dalawa mo sasabihin ang kanyang pagkakamali? Kapag kaming H ____________ lamang ang nakaririnig ng pag-uusapan namin. Sa Cristianong nakasakit sa iyo, sabihin, “Alam kong mahal mo ako (1Juan 3:10,14), subalit nang ganito ang sinabi/ginawa mo, ang pakiramdam ko'y ...” Ngunit kung hindi siya makinig ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawa o tatlong S SAKSI ay mapagtibay ang bawat salita. (Mateo 18:16) Kung di siya makinig, sino ang isasama mo (t.16)? Isa o dalawang S _________. .... ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng ... 5 ... sigalutan ng magkakapatid. 6 Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang T PANANAMPALATAYA? 7 ...Hindi ba mas mabuting U TIISIN na lamang ninyo ang pang-aapi, at V PALAMPASIN ang pandaraya sa inyo? (1Corinto 6 MB) Kung walang ibang saksi, kanino ihaharap ang kaso ninyo? Sa hinirang ng Diyos na may T _______________________________. Kung walang mananampalatayang puwedeng humatol, ano ang dapat mong gawin? U MAG ______at V MAG________________ na lang.
1

Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa W IGLESYA; at kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesya, ay ituring mo siya bilang isang Hentil [hindi nakakakilala sa Diyos]. (Mateo 18:17) Kung di siya makinig sa inyong dalawa o tatlong saksi, ano ang gagawin mo? Sabihin sa W _____________ Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na anumang inyong talian sa lupa ay yaong tatalian sa langit; at anumang inyong kalagan sa lupa ay yaong kakalagan sa langit. 19 Sinasabi ko rin naman sa inyo, na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling [na impormasyon] ay gagawin para sa kanila ng aking X AMA na nasa langit. 20 Sapagkat kung saan nagkakatipon ang Y DALAWA o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako [si Z JESUS] sa gitna nila.”(Mateo 18 BB) Sino ang iglesiang tinutukoy dito? Ang Y ___________ o tatlong nagkakatipon sa ngalan ni Jesus (t.20). Dahil si Jesus ay kasama nila, kung magkasundo kayong dalawa o tatlong saksi sa anumang hinihiling nilang impormasyon, sino ang gumawa para malaman na tinalian na sa langit ang inyong pagkakasundo (t.19)? Si Z _______.
18

Kung tiyak na sila na totoo ang inyong akusasyon, sila na ang kakausap sa gumawa ng mali. Kung di pa rin siya makinig, ibibilang na lang siyang di pa tunay na tumanggap kay Cristo. Ipanalangin ninyo siya (Mateo 5:44) at gawan ng mabuti (Lucas 6:27; Roma 12:20,21). Kung ang kasalanan sa iyo ay may kaukulang parusa ng Batas katulad ng panghahalay, pagnanakaw, o pambubugbog, isumbong siya sa maykapangyarihan upang matigil na ang pang-aabuso niya (Efeso 5:1). Kung kayong saksi ay lumitaw na sinungaling dahil sa magka-iba ninyong sagot sa mga tanong ng iglesya, ang parusang inaasahan ninyong matatanggap ng nasasakdal ay mapapasainyo (Deuteronomio 19:16-21). Basahin ang Gawa 8-14. Kabisahin ang Efeso 4:26-27