Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengenalan Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran kita pasti menemui istilah seperti

pendekatan, kaedah dan teknik. Ketiga-tiga konsep ini mempunyai perkaitan dan ianya saling lengkapmelengkap antara satu sama lain dan dengan inilah ianya sering mendatangkan kekeliruan di kalangan guru-guru sekolah sama ada guru pelajaran agama mahupun guru pelajaran yang lain. Pendekatan Mengikut pendapat Ahmad Mohd Salleh dalam Pendidikan Islam, Falsafah, Pedagogi dan Metadologi pendekatan ialah wujud berasaskan tanggapan-tanggapan yang berhubung dengan Falsafah agama dan pengajaran serta pengajian agama itu sendiri. Ia menghuraikan sifat mata pelajaran yang diajar. Ia menyatakan suatu pendapat, falsafah atau suatu pengajaran tetapi tidak semestinya boleh dibuktikan secara mutlak. Umpamanya dalam sebarang pengajaran, kita membuat beberapa tanggapan asas dan asas-asas inilah yang menjadi prinsip amalan bilik darjah. Mendekatkan sesuatu dalam bidang pendidikan dinamakan pendekatan. Setiap pendekatan hendaklah mencerminkan satu pandangan atau pendapat tentang hakikat satu matlamat pelajaran. Ia bertujuan untuk memudahkan murid menerima dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dengan adanya pendekatan guru dapat membuat tanggapan asas yang akan dijadikan prinsip amalan bilik darjah. Menurut pendapat Gestalt kita mempelajari sesuatu situasi itu secara keseluruhan dan kemudian memperinci elemen-elemen situasi satu pandangan atau sebagai teori pembelajaran,maka kita boleh menjadikannya sebagai satu pendekatan dalam sesuatu pengajaran. Ini membawa maksud sesuatu pengajaran itu harus dimulakan dengan mengamati keseluruhannya terlebih dahulu dan kemudian dikaji bahagian-bahagiannya. Menurut pendapat Edward M.Anthony (1963), pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsure aksiomatik. Melalui pebdapt ibi dapatlah kita merumuskan bahawa pendekatan harus berlandaskan kepada model, prinsip atau teori pembelajaran, contohnya a) konkrit kepada abstrak b) mudah kepada kompleks :-

pendekatan merujuk kepada cara bagaimana objektif-objektif jangka masa panjang dapat dicapai dalam satu-satu mata pelajaran. mereka hanya diberitahu berhubung hal-hal berkaitan dengan pelajaran tersebut.c) keseluruhan kepada bahagian d) umum kepada spesifik (deduktif) e) spesifik kepada umum (induktif) f) dekat kepada jauh g) diketahui kepada belum diketahui Pendekatan merupakan aksiomatik iaitu kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan. meneliti dan mempelajarinya sendiri serta mengemukakan satu rumusan hasil daripada kajian-kajian yang telah dilakukan. Konsep Mempelajari Memperkenalkan Membentuk satu sesuatu pengetahuan kesimpulan untuk dan umum mendapatkan memberi daripada hukum. Pendekatan ini bolehlah dirumuskan sebagai satu teori pembelajaran yang beraksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan objektifnya.Dalam konteks bilik darjah. Pendekatan Induktif Takrif Mengikut pendapat Ee Ah Meng (Pedagogi ii. Seterusnya mereka digalakkan mencari. Pelaksanaan Pengajaran) mengemukakan pengertian iaitu akna cara mendekati sesuatu.Biasanya berasaskan teori. Melibatkan satu proses penaakulan yang tinggi iaitu murid tidak diajar seuatu bahan pengajaran secara langsung. pengalaman tertentu contoh-contoh .

murid akan dihadapkan dengan suatu masalah.Cuba untuk mendapatkan kesimpulan melalui satu urutan/susunan pemikiran Membuat andaian munasabah daripada spesifik (khusus) kepada umum Ciri-ciri ? ? ? ? ? ? Beri Matlamatnya Guna pengantaraan ialah deria pengajaran kepada murid belajar secara yang murid pembentukan untuk dapatkan berbentuk di bawah aktif menarik kebiasaan pengetahuan konkrit bimbingan ditekankan dan berkesan guru ? Perlu kekerapan pengulangan dalam pelbagai konteks untuk kuasai sesuatu kemahiran Tekankan peluang Penglibatan Wujudkan suasana pembelajaran ? Bimbingan dan bantuan guru diperlukan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran Pendekatan Deduktif Takrif Suatu penagajaran yang dimulakan dengan melihat hukum-hukum atau mempelajari peraturan-peraturan tertentu dan akan diaplikasikan menjadi suatu fakta. Dalam pembelajaran di bilik darjah. . kesimpulan atau generalisasi yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah. Setiap jalan penyelesaian masalah yang dibuat oleh murid mestilah betul kerana ia akan dirujuk kepada guru pada akhir sesi pembelajaran. peraturan. Kemudian mereka akan memilih prinsip.

menjawab dan sebagainya.yang penting ialah pemilihan mestilah berasaskan sesuatu kaedah yang berlandaskan sesuatu pendekatan .Konsep ? ? ? ? Satu Pelajari produksi satu fakta Menganalisa Membuat sesuatu untuk fakta penghuraian yang daripada berdasarkan membuktikan satu membentuk umum kepada hokum pernyataan yng umum khusus generalisasi Prinsip ? Strategi penyoalan hendaklah diadakan supaya guru dapat menolong murid-murid membentuk konsep dan seterusnya membuat generalisasi yang dikehendaki ? minat ? Guru perlu menyediakan Mencuba dan menguji kemahiran murid alat Bantu yang sesuai intelektual murid ? Pengajaran yang terancang dan kepelbagaian aktiviti yang digunakan dapat menarik ? Bimbingan dan bantuan diperlukan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran Ciri-ciri ? Pembelajaran mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi oleh murid ? Pendekatan ini menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu ? Penyusunan isi mestilah dimulakan daripada keseluruhan kepada yang lebih kompleks ? Pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada hafalan.Sesuatu teknik harus dilihat dalam konteks dengan kaedah yang digunakan.Umpamanya menggunakan makmal bahasa untuk mengajar bahasa arab adalah suatu teknik begitu juga membaca. Teknik Murujuk kepada pendapat Ahmad Mohd Salleh. teknik ialah apa yang kita lihat di dalam bilik darjah.

pelaksanaan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran (Ee Ah Meng. pelakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Teknik yang biasa digunakan bagi pelajaran akhlak islamiah adalah seperti berikut :i) ii) Teknik bercerita Teknik berbincang .. Dalam setiap pengajaran sememangnya terdapat pelbagai cara dan teknik yang boleh digunakan. Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. antaranya ialah :a) Untuk menyampaikan bahan pengajarandengan cara yang boleh menarik minat murid-murid dan untuk mengekalkan perhatian serta mencungkil rasa ingin tahu mereka. ia terkandung dalam sesuatu kaedah. Teknik merangkumi aktiviti. namun begitu tiada satu teknik pun yang dianggap sesuai dan dapat digunakan untuk semua keadaan atau terbaik untuk semua sesi pengajaran.mantap dan boleh dipercayai. Ia merangkumi aktiviti. Pedagogi ii. b) Untuk membolehkan murid-murid mencapai objektif-objektif pengajaran yang dipelajari dengan mudah dan berkesan. Contohnya dalam kaedah permainan.pada akhirnya keberkesanan sesuatu teknik yang digunakan bergantung atas asas-asas pengkaedahan dan pendekatan yang kukuh. Teknik pengajaran dan pembelajaran ini mempunyai beberapa objektif. Seseorang guru mestilah pandai menggunakan teknik supaya murid lebih berminat dan timbul motivasi untuk belajar.) Teknik adalah unsur terkecil dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. pelbagai teknik digunakan untuk menjadikan permainan itu bermakna dan menyeronokkan. Teknik yang digunakan hendaklah bergantung kepada umur dan berdasarkan kepada minat murid serta bahan pengajaran yang hendak disampaikan. Merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu kaedah. Teknik pengajaran bagi mata pelajaran akhlak islamiah mempunyai perbezaan dengan pengajaran agama yang lain kerana ianya lebih menumpukan kepada perbincangan dan pemahaman.

kaedah ialah suatu ciri tindakan guru yang sistematik serta berurutan dan bertujuan mencapai objektif spesifik.berbagai-bagaikardah harus diwujudkan untuk memenuhi keperluan pelbagai golongan tadi. Oleh yang demikian teknik pengajaran boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam mengelola dan menjalankan langkah-langkah dalam aktiviti pengajaran.memugkinkan beberapa kaedah berbagaibagai faktur mempengaruhi persembahan bahan secara sisitematik umpamanya jenis pelajaran.Dengan itu sesuatu pendekatan.iii) iv) v) vi) vii) Teknik penyelesaian masalah Teknik sumbangsaran Teknik tunjuk cara Teknik main peranan Teknik bersoal jawab Setiap teknik-teknik ini punya kelemahan dan kebaikan. Selain itu keberkesanan sesuatu teknik yang digunakan juga bergantung atas asasasas pengkaedahan dan pendekatan yang kukuh. Ia menekankan kepada aspek bagaimana menggunakan sumber-sumber pengajaran serta menimbang langkah-langkah pengajaran.oleh itu. mantap dan boleh dipercayai. Kaedah Mengikut pendapat Ahmad Mohd Salleh.Ia juga membawa implikasi penyusunan.Ia merupakan satu prosedur melakukan sesuatu berasaskan tanggapan-tanggapan asas yang dibina melalui pendekatan. namun untuk memilih yang benar-benar terbaik adalah sukar untuk seseorang guru kerana minat murid adalah berbeza antara satu sama lain. . Mengikut pendapat Ee Ah Meng.iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran. Dengan itu. kaedah ialah suatu perancangan yang sisitematik secara keseluruhan untuk menyampaikan bahan pengajaran.kaedah mengajar bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun dan teratur. Jadi untuk menjamin keberkesanan sesuatu teknik hendaklah ianya sesuai dengan isi pelajaran dan ianya mampu untuk dilaksanakan oleh murid.

Dalam menerangkan sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran. . Kenal pasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan.Ia merupakan langkah-langkah atau peringkatperingkat pengajaran yang tersusun rapi dan kesinambungan yang harus dituruti dengan saksama bagi mencapai sesuatu pelajaran. 2.guru-guru boleh menggunakan kaedah yang sesuai.Mereka perlu dapat menggambarkan dengan jelas dalam fikiran mereka ciri-ciri fikiran atau sifatsifat sejati kaedah berkenaan.Oleh itu guru-guru sepatutnya dapat merancang prosedur.Kaedah adalah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur.mengikut peruntukan masa yang diperlukan. diperlukan.kemas dan sistematik. 3. Tetapkan langkah-langkah alat mengikut bantu aktiviti mengajar yang akan diperkenalkan.terutama kaedah-kaedah yang dapat memenuhi keperluan murid-murid. Susunkan langkah-langkah secara berperingkat. Perancangan prosedur tersebut boleh dilakukan melalui cara-cara berikut : 1. 4. Tetapkan yang 5. Tetapkan bahan yang hendak disampaikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful