Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik subota, 9. 10. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5423 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16. GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

OPASNOSTI

Crveni mulj prijeti i na{oj zemlji

BiH LE@I NA DVIJE EKOLO[KE BOMBE
U Mostaru i Zvorniku trenutno je odlo`eno 12 miliona tona ovog otpada Vlasti godinama ignoriraju problem Lokalne zajednice tra`e hitne akcije
kolo{ka katastrofa koja je zadesila Ma|arsku, kada je pukla stijenka spremnika crvenog mulja, trebala bi zabrinuti i nadle`ne

E

institucije u na{oj zemlji, jer se i na teritoriji BiH nalaze dvije opasne deponije ovog otpada. Odlagali{te crvenog mulja u Dobrom Selu kod Mostara, koje

je u vlasni{tvu mostarskog „Aluminija“, prema izvr{enim analizama i studijama, i dalje predstavlja jednu od najopasnijih eko3. strana lo{kih ta~aka u BiH.

Dokazi: Novi slu~aj izborne kra|e u Sarajevu

LISTI]E ZAMIJENILI ONIM S IZETBEGOVI]EVIM IMENOM
Nagrade

8. i 9. strana

Afere: SDA ostavlja vi{emilionsku {tetu

SARAJLI] ZAVIO VOGO[]U U CRNO I SADA PAKUJE KOFERE
S izvla~enja: Gospi} je li~no o dobitku telefonom obavijestila sretnog Sarajliju
(Foto: I. [ebalj)

Jasna Gospi} donijela sre}u „Avazovim“ ~itaocima

Mostar: Novi me|unacionalni sukob u~enika

Mirsadu Avdi}u 5.000 KM
KLADIONI^ARSKE PREVARE

Ko je Travni~anima platio put u [vicarsku

11. strana

MATURANTE PRETUKLI NA VELIKOM ODMORU
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
11. str.

59. strana

10. strana

2

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

SARAJEVO [tefan File s liderima bh. politi~kih partija

Nije mogu}a budu}nost zasnovana na razlikama
File i Radon~i}: Konstruktivan sastanak
(Foto: F. Fo~o)

Posjeta komesara EU za pro{irenje

Napredovale sve zemlje regije, osim BiH Najva`nije je da se u~ini prvi korak ka funkcionalnoj i efikasnoj dr`avi
Ne dolazimo s bilo kakvim rje{enjem koje `elimo nametnuti politi~kim strankama, na njima je da na|u rje{enje, poru~io je ju~er u Sarajevu komesar Evropske unije za pro{irenje [tefan File (Stefan Fuele) nakon sastanaka s liderima bh. stranka. File je na pres-konferenciji kazao da je njegov dolazak ubrzo nakon izbora planski i da je to u~injeno kako bi bh. politi~arima bile upu}ene dvije vrlo va`ne postizborne poruke.

Radon~i} razgovarao s Fileom
Predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH Fahrudin Radon~i} sastao se ju~er s komesarom EU za pro{irenje [tefanom Fileom (Fuele) u okviru Fileove dvodnevne posjete BiH. Kako je novinarima izjavio Radon~i}, sastanak je bio veoma konstruktivan i informativan, a najvi{e govora bilo je o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH. Na sastanku je bilo govora o svim temama koje se ti~u br`e integracije BiH u EU. Na pitanja novinara jesu li razgovarali o formiranju vlasti nakon oktobarskih izbora, Radon~i} je kazao da nije bilo prejudiciranja u vezi s ovom temom, prenosi Fena.

Izgubljeno vrijeme
- Prva poruka je da se zemlje regije kre}u naprijed ka EU, da je u svima njima bilo napretka, osim u BiH. Izgubili smo na vremenu i politi~ari ovdje moraju intenzivir(Foto: F. Fo~o)

Potpisan Memorandum o razumijevanju

Sto miliona eura za fiskalnu reformu u BiH
Tokom posjete komesaodr`ivih vanjskih i fiskara EU za pro{irenje i evrolnih ra~una, saop}eno je iz psku politiku susjedstva Ministarstva finansija i tre[tefana Filea (Stefan Fule) zora BiH, prenijela je Fena. ministar finansija i trezora Zna~ajna finansijska BiH Dragan Vranki} potpipomo} EU bit }e ispla}ena sao je Memorandum o razuu dvije tran{e, od kojih }e mijevanju o kreditu u iznosvaka okvirno iznositi do su od 100 miliona eura. 50 miliona eura. Glavni Ova pomo} podr`at }e Vranki}: uvjet za isplatu prve tran{e program neophodnih fiska- Potpisao jo{ nije ispunjen - Fiskalnih prilago|avanja i stru- dokument lno vije}e BiH treba odokturalnih reformi koje vlasti treba- briti Globalni okvir fiskalnog biju provesti radi osiguranja lansa i politika.

File pred zgradom Evropske komisije: Ohrabruju}e diskusije

(Foto: S. Jordamovi})

SNSD-a, nakon sastanka poru~io je da je napredak u BiH mogu} samo ako se ne dovodi u pitanje RS. - Raduje me da vidim stavove EU koji govore da sva rje{enja trebaju biti na{a. Rekao sam Fileu da na{ pristup BiH nije, kako to neko `eli predstaviti, pristup ljubavi. Za nas je „Bosna koliko mora“ - kazao je on i dodao da u SNSD-u nisu zainteresirani za velike promjene Ustava.

Evropske zada}e
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumd`ija rekao je da je usagla{eno da BiH {to prije treba formirati nove vlade koje }e biti opredijeljene za ubrzanje puta ka EU i ispunjavanje evropskih zada}a. Ustanovljeno je i da su ustavne reforme proces koji treba po~eti odmah. - U tome }e biti problem s onim politi~kim snagama koje smatraju da taj proces treba zaustaviti. Me|utim, za SDP to je prioritetni plan - objasnio je Lagumd`ija i poru~io da }e SDP nastojati formirati vladu sa svima kojima su gra|ani na izborima ukazali povjerenje. Evropski put BiH bio je glavna tema i sastanka Filea i delegacije HDZ-a BiH, koju su sa~injavali Niko Lozan~i} i Borjana Kri{to. Lozan~i} je nakon sastanka izjavio da BiH uz manifestiranje broj~ane nadmo}i ne}e nigdje te da }e HDZ BiH nastaviti graditi politiku razumijevanja i povjerenja. File je razgovarao i s delegacijom SDA - Sulejmanom Tihi}em i Bakirom Izetbegovi}em, liderom SDS-a Mladenom Bosi}em, kao i sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH @eljkom Kom{i}em i Neboj{om Radmanovi}em. B. TURKOVI]

Zamjenik visokog predstavnika u EUFOR-u

Bair upoznao Mura sa situacijom u BiH
Ambasador Roderik Mur (Roderick Moore), novoimenovani prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Br~ko, susreo se ju~er s komandantom EUFOR-a generalmajorom Bernhardom Bairom, s kojim je razgovarao o ukupnoj sigurnosnoj situaciji u BiH. General Bair informirao je Mura o EUFOR-ovim aktivnostima na stvaranju si- Mur i Bair: Susret u Butmiru gurnog i stabilnog okru`enja u BiH i osposobljavanju i obu~avanju prenio je ambasadoru i njegovim pripadnika Oru`anih snaga BiH, sa- saradnicima uvjerenja da EUFOR op}eno je iz Pres-ureda EUFOR-a, zajedno s me|unarodnom zajednicom poma`e da BiH postane prenijela je Fena. Tokom sastanka u bazi Butmir mirna i odr`iva demokratska zeu Sarajevu, komandant EUFOR-a mlja.

Lagumd`ija dolazi na sastanak

Dodik uo~i razgovora

(Foto: S. Jordamovi})

ati napore kako va{a zemlja ne bi zaostajala za drugima. Druga poruka politi~arima jeste da prilikom pravljenja koalicija u sredi{tu bude evropski put - kazao je File. On je dodao da se nakon izbora u BiH osjeti izvjesna poletnost koja postoji i u EU. - Tokom diskusija podvukao sam da je najva`nije da se u~ini prvi korak ka funkcionalnoj i efikasnoj dr`avi koja }e govoriti jednim glasom, {to }e nama dopustiti da uspostavimo okvir pristu-

pa EU za korake dva i tri - kazao je File, obja{njavaju}i da EU stoji iza napora u tom smjeru te da }e u~initi sve kako BiH ne bi zaostajala za regionom. File je politi~arima, s kojima je razgovarao u zgradi Evropske komisije u Sarajevu, zahvalio na konstruktivnim i ohrabruju}im diskusijama, obja{njavaju}i da je osnovna poruka razgovora da budu}nost zasnovana na razlikama nije mogu}a. Milorad Dodik, predsjednik

Dodik: Do februara nema nove vlasti
Dodik je ju~er izjavio i da nije realno o~ekivati da se vlast u BiH formira prije februara te ponovio da SNSD podr`ava da HDZ BiH ponudi kandidata za predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH. Rekao je i da je neprihvatljivo da SDP bude dio vlasti na nivou BiH, jer je to „partija sumnjivih namjera“, te da oni ne}e prihvatiti Zlatka Lagumd`iju kao predsjedavaju}eg Vije}a ministara. Zamoljen da prokomentira za{to me|u liderima stranaka koji razgovaraju s Fileom nema Harisa Silajd`i}a, Dodik je kazao da je to „{teta, jer bi im bio upotrebljiv“.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Uplatu dobiti „BH Telecoma“ od pedesetak miliona KM u bud`et, ko~i ministar [e}kanovi}!
- „Elektroprivreda BiH“, „BH Telecom“, „Aluminij“ u Mostaru, „BHGas“, „Naftni terminali“... slu`e kriminalnoj vlasti jer joj pribavljaju novac za prljave politi~ke kampanje. Svoje familije, kumove, prijatelje zaposlili su pomo}u korupcije, a cijene i usluge su katastrofalne. Ovo je posao i za (tiha voda) CIA-u, a kamoli za Tu`ila{tvo BiH.

Podr{ka [vedske na{oj zemlji

Za integracije BiH u EU 73 miliona eura
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj i ambasador [vedske u BiH Bose Hedberg (Bosse) potpisali su ju~er u Sarajevu novi ~etverogodi{nji sporazum o nastavku reformske saradnje dvije zemlje, vrijedan 73 miliona eura, javila je Srna. Sporazum predstavlja bilateralni okvir za provo|enje [vedske strategije za razvojnu saradnju sa BiH od 2011. do 2014. godine, ~iji je cilj podr{ka integracijama BiH u EU.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Ru`dija AD@OVI] @ (ruzdija@avaz.ba)

Ratni zlo~inci u policijskoj odori
Mnogo je slu~ajeva da se u onim institucijama koje bi se trebale brinuti o pravdi, istini i ka`njavanju zlo~inaca kriju upravo oni koji su te zlo~ine po~inili
Godinama su `rtve najte`ih ratnih zlo~ina upozoravale dr`avne organe, pravosu|e, Ha{ki tribunal i predstavnike me|unarodne zajednice da se na ulicama bh. gradova susre}u sa svojim krvnicima, koji slobodno `ive, rade i prkose onima kojima su uni{tili `ivot, porodice, budu}nost. Oni koji su imali sre}e da pre`ive najstra{nije ljudske patnje na dunjaluku, skretali su pa`nju i na ~injenicu da se, nakon agresije na na{u zemlju, veliki broj ljudskih zvijeri presvukao u janje}u ko`u, skrasiv{i se pod okrilje policijskih agencija, pogotovo u RS. Potvrda da tu nije bilo rije~i o paranoi~nom kriku `rtava, ve} o nepobitnim ~injenicama, stigla je prekju~er iz Tu`ila{tva BiH. Naime, protiv policijskih slu`benika Milana Peri}a, Spasoja Dodera, Predraga Terzi}a i Aleksandra Cerovine podignuta je optu`nica za ratni zlo~in po~injen u Kalinoviku. Oni su, kako je saop}ilo Tu`ila{tvo, u to vrijeme bili tako|er policajci, koji su, prema optu`nici, u~estvovali u zato~enju i ubijanju tamo{njih Bo{njaka. To nije prvi slu~aj, a vjerovatno ne}e biti ni posljednji, da se u onim institucijama koje bi se trebale brinuti o pravdi, istini i ka`njavanju zlo~inaca kriju upravo oni koji su te zlo~ine po~inili. Nerijetko na visokim funkcijama. I {ta o~ekivati od njih nego da opstruiraju Bo`iju i ljudsku pravdu, da skrivaju dokaze i da zastra{uju svjedoke njihovih nedjela. Kako }e porodice `rtava o~ekivati pravdu i na}i smiraj svojoj du{i, kada su zlo~inci za hap{enja, progon, silovanja i ubijanja bo{nja~kog stanovni{tva diljem BiH, nagra|eni visokim pozicijama u policiji, a mnogi od njih i u dr`avnim organima? Svojevremeno je bio aktuelan sada ve} zaboravljeni spisak osoba koje su ratne uniforme Vojske RS zamijenile policijskom odorom, a koje su povezane s ratnim zlo~inima. Sve dok dr`ava BiH ~eli~nom metlom ne pro~isti svoje institucije i dok zlo~ince ne uhapsi umjesto da ih, svjesno ili ne, hrani i pla}a iz svoje kase, u ovoj zemlji ne}e biti mira niti pomirenja, `rtve ne}e svjedo~iti na sudovima, a od povratka ne}e biti ni{ta. Uostalom, ko bi se usudio svoju porodicu izlo`iti prijetnjama i zvjerskim pogledima onih iz ~ijih su se kand`i jednom, pukom sre}om, uspjeli otgrnuti. To, zapravo, i jeste cilj, da ti kerberi ~uvaju tekovinu Karad`i}evih i Mladi}evih krvavih pohoda - etni~ki o~i{}enu teritoriju.

Jekauc: Nezadovoljavaju}i propisi Deponija u Dobrom Selu: Za sanaciju potrebno vi{e od 100 miliona KM

OPASNOSTI Crveni mulj prijeti i na{oj zemlji

BiH le`i na dvije ekolo{ke bombe
U Mostaru i Zvorniku trenutno je odlo`eno 12 miliona tona ovog otpada Vlasti godinama ignoriraju problem
Ekolo{ka katastrofa koja je zadesila Ma|arsku, kada je pukla stijenka spremnika crvenog mulja, trebala bi zabrinuti i nadle`ne institucije u na{oj zemlji, jer se i na teritoriji BiH nalaze dvije opasne deponije ovog otpada. Odlagali{te crvenog mulja u Dobrom Selu kod Mostara, koje je u vlasni{tvu mostarskog „Aluminija“, prema izvr{enim analizama i studijama, i dalje predstavlja jednu od najopasnijih ekolo{kih ta~aka u BiH.

@uti popis Evropske unije
- Crveni mulj koji ostane nakon proizvodnje glinice i aluminija nalazi se na @utom popisu Evropske unije, {to zna~i da se radi o opasnom otpadu koji zale, a nove okolinske standarde koji su u me|uvremenu doneseni nadle`ne institucije ignoriraju govori Jekauc. Prema njegovim rije~ima, deponija u Dobrom Selu napravljena je po standardima od prije 50 godina, ali prema tim propisima uvijek mora imati sloj vode vi{i od pola metra, {to je slu~aj samo u jesen, zimu i u prolje}e. - U ljetnim mjesecima kada bazen presu{i, vjetar raznosi crvenu pra{inu. Treba znati da su ~estice crvenog mulja 50 do 100 puta htijeva poseban sistem upravljanja i poduzimanja svih mjera sigurnosti lagerovanih koli~ina, {to nije slu~aj sa bh. deponijama - ka`e Jekauc. Ka`e kako u BiH postoje brojne naznake da je crveni mulj uspio iscuriti u kra{kom tlu o ~emu svjedo~e tragovi na ribama. Opasnost ne prijeti samo Dobrom Selu i ^itluku, nego i Neretvi pa ~ak i Jadranskom moru. Stanovnici naselja Dobro Selo priznaju da ih pla{i blizina odlagali{ta crvenog mulja. Na~elnik op}ine ^itluk Ivo Jerki} ka`e za „Avaz“ da je „Aluminij“, jo{ dok je trajao postupak pregovora o privatizaciji kompanije, donekle za{titio bazen u kojem se nalazi crveni mulj.

www.dnevniavaz.ba

Lo{a sigurnosna situacija u BiH
Pitanje: Kako ocjenjujete sigurnosnu situaciju BiH nakon sve ve}eg broja plja~ki?
A) Dobra 13,76% B) Lo{a 75,23% C) Zadovoljavaju}a 11,01%

Brojni protesti
Anton Jekauc, direktor Instituta za strate{ka ekonomska istra`ivanja Sarajevo, koji ve} godinama prati ovu problematiku, ka`e za „Avaz“ da je kod resornih ministarstava nekoliko puta poku{avao ukazati na opasnosti iz ovih deponija, ali da je uvijek nailazio na njihovo nerazumijevanje.

Crveni mulj iz Ma|arske ne}e ugroziti vode u BiH
Crveni mulj iz Ma|arske sigurno ne}e ugroziti vode u BiH, jer za sada tehni~ki ne postoji na~in da se to dogodi, uprkos aktuelnoj situaciji koja sve vi{e zabrinjava susjednu Srbiju, re~eno je „Avazu“ u Hidrometeorolo{kom zavodu RS u Banjoj Luci. - „Aluminij“ u Mostaru i „Bira~“ u Zvorniku su od svog osnivanja stvorili zalihe crvenog mulja koje se procjenjuju na 12 miliona tona. „Aluminij“ Mostar je u proteklim godinama proizveo i deponovao osam miliona tona crvenog mulja koji se nalazi u bazenu povr{ine 700.000 kubnih metara i kojem su istekle sve dozvoCrveni mulj koji se prije pet dana izlio iz Fabrike aluminija u Ma|arskoj lokalnim vodotocima i rijekom Rabom u ~etvrtak se ulio u Dunav. Prognoze stru~njaka su da }e mulj Dunavom do}i u Srbiju za pet do seV. S. dam dana. finije od ~estica cementa, tako da je velika opasnost za stanovni{tvo Dobrog Sela i okoline. To je izazivalo u proteklih 30 godina brojne proteste stanovni{tva. Osim nezainteresiranosti „Aluminija“, veliku nebrigu pokazale su i vlasti koje u ova istra`ivanja nisu ulo`ile nijednu marku - isti~e Jekauc.

Ozbiljan pristup
- Tra`imo da se ozbiljnije pristupi obavezi sanacije ovog odlagali{ta. Mi kao lokalna zajednica tra`imo od vi{ih nivoa vlasti da ne{to poduzmu po ovom pitanju. Ti nivoi i uzimaju sredstva za za{titu okoli{a, dok op}ina te kapacitete nema - isti~e Jerki}. Pomo}nik direktora Agencije za privatizaciju u FBiH Hamdija Kulovi}, biv{i ~lan komisije za prodaju 88 posto kapitala „Aluminija“, tvrdi da je crveni mulj kod Dobrog Sela posljedica prethodno napravljene ekolo{ke {tete, dok je kombinat jo{ proizvodio glinicu. - Sada te proizvodnje vi{e nema, jer „Aluminij“ uzima glinicu od drugih preduze}a. Potpuno uklanjanje crvenog mulja ko{talo bi vi{e od 100 miliona maraka - isti~e KuA. Du. - I. [m. lovi} za na{ list.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

C B A

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 192.429 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

POSJETE Pred dolazak ameri~ke dr`avne tajnice

Radon~i} u razgovoru s Murom: ^estitke za izborni rezultat

Susreti predsjednika SBB BiH

O Hilari Klinton brinut }e se vi{e hiljada policajaca
[efica ameri~ke diplomatije sti`e u Sarajevo u ponedjeljak nave~er Klinton }e otvoriti novu zgradu Ameri~ke ambasade
Dr`avna tajnica SAD Hilari Klinton (Hillary Clinton) trebala bi u ponedjeljak nave~er avionom sletjeti na Sarajevski aerodrom, a u utorak u popodnevnim satima otputovat }e u Beograd, nezvani~no saznaje „Dnevni avaz“ od izvora bliskog Grani~noj policiji (GP) BiH. - Vrijeme dolaska i detalji posjete jo{ se dr`e u strogoj tajnosti. No, prema na{im informacijama, Klinton bi na Sarajevski aerodrom trebala sletjeti u ponedjeljak nave~er, izme|u 22 i 23 sata, a potom u utorak u popodnevnim satima napustiti BiH - ka`e na{ izvor. biti ~uvani u strogoj tajnosti, potvrdili su ju~er i iz Agencije za istrage i za{titu (SIPA) BiH. Naveli su da }e detalji u vezi s osiguranjem ove posjete javnosti biti naknadno saop}eni. Ipak, saznajemo da bi dolazak Hilari Klinton u Sarajevo trebalo osiguravati nekoliko hiljada policajaca. Kako bi sve proteklo u najboljem redu, SIPA je formirala operativni {tab koji ~ine pripadnici Federalne uprave policije (FUP), MUP-a Sarajevskog kantona, Grani~ne policije i Obavje{tajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH. No, vo|eni strogim instrukcijama od Ameri~ke ambasade u Sarajevu i SIPAe, niko iz policijskih organa u BiH ju~er nam nije `elio dati vi{e informacija. - Sve je pod visokim stepenom tajnosti. Jedino SIPA mo`e davati informacije. Tako je dogovoreno na zajedni~kom sastanku - rekli su nam ju~er iz FUP-a.

Radon~i} primio Mura i Har~enka
Fahrudin Radon~i}, predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH, primio je ju~er Roderika Mura (Roderick Moore), prvog zamjenika visokog predstavnika, i njegove saradnike. Tokom susreta u prostorijama SBB BiH, Radon~i} je primio ~estitke za postignuti izborni rezultat, a potom se razgovaralo o izborima odr`anim 3. oktobra te o sada{njoj politi~koj situaciji u BiH i euroatlantskim perspektivama na{e dr`ave, saop}eno je iz SBB BiH. Tako|er, Radon~i} se ju~er sastao i s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Aleksandrom Bocan-Har~enkom. Razgovarano je o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH nakon op}ih izbora.

Klinton: Kratak boravak u BiH

Balkanska turneja
Pretpostavlja se da }e dr`avna tajnica SAD s doma}im zvani~nicima razgovarati o rezultatima izbora, koracima koje na{a zemlja (ne)poduzima na putu ka NATO-u i EU i da }e ih upozoriti na potrebu da 69 vojnih objekata bude uknji`eno na ime dr`ave BiH. Klinton }e prilikom posjete Sarajevu otvoriti i novu zgradu Ambasade SAD. Nakon toga trebala bi otputovati u Beograd i Pri{tinu, a potom i u Brisel, gdje }e u~estvovati na ministarskom sastanku NATO-a i sastati se sa ~elnicima EU. Srbijanski zvani~nici objavili su da }e dr`avnu tajnicu SAD u Beogradu osiguravati 4.000 policajaca.
S. RO@AJAC

Jadranka Kosor primila Dragana ^ovi}a

BiH ima pravo na evroatlantsku perspektivu
Predsjednica HDZ Hrvatske Jadranka Kosor primila je ju~er u Zagrebu predsjednika HDZ-a BiH Dragana ^ovi}a. Kosor je ~estitala na rezultatima koje je postigao HDZ BiH, te ponovila punu potporu Hrvatske BiH kao jedinstvenoj dr`avi triju konstitutivnih i jednakopravnih naroda. Kosor je naglasila kako BiH ima pravo na svoju evroatlantsku perspektivu. Istaknuto je kako }e saradnja HDZ-a Hrvatske i HDZ-a BiH zna~ajno doprinijeti ostvarivanju te per-

Bez vi{e detalja
Da }e program posjete ameri~ke dr`avne tajnice i obim i na~in njenog osiguranja do pred sami dolazak

Zabranjen prijevoz eksplozivnih stvari
Kosor i ^ovi}: Susret u Zagrebu

spektive, javila je Fena. Na sastanku je istaknuto da }e se HDZ BiH, a na temelju dobrih izbornih rezultata, zauzeti za potpunu ustavnu jednakopravnost hrvatskog naroda u BiH, a u svjetlu procesa nadolaze}ih ustavnih promjena.

Direktor FUP-a Zlatko Mileti} zabranio je prijevoz eksplozivnih i zapaljivih stvari na podru~ju Sarajevskog kantona 11. i 12. oktobra ove godine.

Zabrana je donesena na osnovu ^lana 171. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini, saop}eno je iz FUP-a.

Zavr{eno su|enje Juri{i}u, presuda u ponedjeljak

Robinson na Generalnoj skup{tini UN-a

Zavr{etak su|enja Karad`i}u 2013. godine
Predsjednik Habiti okon~ana 2012. go{kog tribunala Patrik dine, s izuzetkom Robinson (Patrick) su|enja Radovanu Kaju~er je u obra}anju rad`i}u, koje bi trebalo Generalnoj skup{tini biti okon~ano krajem UN-a ponovio poziv 2013. Robinson je nadr`avama ~lanicama veo da je planirano da da pomognu Tribupo svim `albama bude nalu da svoj rad pririje{eno do kraja 2014. vede kraju na ekspe- Robinson: godine, uz upozorenje ditivan i pravi~an Pravi~an na~in da }e, zbog neizbje`nih na~in, saop}io je Tribunal, ja- odga|anja u predmetu „Karvila je Onasa. ad`i}“, biti potrebno ovaj daPrema najnovijim procje- tum ponovo razmotriti kada nama, sva su|enja trebala bi za to bude vrijeme.

Tu`ilac tra`i ve}u kaznu, a odbrana slobodu
Osloba|aju}a presuda, s obzirom na brojne dokaze o Juri{i}evoj nevinosti, bila bi jedino ispravna
Kona~na, pravosna`na presuda Iliji Juri{i}u bit }e poznata u ponedjeljak, najavilo je ju~er Vije}e Apelacionog suda u Beogradu nakon zavr{etka drugostepenog sudskog postupka okon~anog ~itanjem pismenih dokaza i zavr{nim rije~ima Tu`ila{tva za ratne zlo~ine, odbrane i samog Juri{i}a. Srbijanski tu`ilac Milan Petrovi}, iako suo~en s brojnim dokazima o Juri{i}evoj nevinosti, na kraju je zatra`io ve}u kaznu, obrazla`u}i ovaj zahtjev re~enicama ~iji smisao mnogi u sudnici nisu uspjeli doku~iti. S druge strane, advokati Stevan Proti} i \or|e Dozet zatra`ili su osloba|aju}u presudu, koja bi, s obzirom na brojne dokaze o Juri{i}evoj nevinosti, bila jedino ispravna. - Tu, prije svega, mislim na sadr`aj naredbe koju je Ilija Juri{i} samo prenio, a Sam Juri{i} u emotivnom izglaganju kazao je da je pro{ao pravu agoniju i od Suda zatra`io da, cijene}i sve dokaze koji govore o njegovoj nevinosti, prekine tu agoniju i oslobodi ga. Juri{i}a je Vije}e za ratne zlo~ine Okru`nog suda u Beogradu osudilo na 12 godina zatvora zbog toga {to je, navodno, naredio napad na kolonu JNA 15. maja 1992. u Tuzli i pri tome koristio nedozvoljena sredstva borbe. Odlu~uju}i o `albama, Apelaciono vije}e odlu~ilo je saslu{ati 14 svjedoka odbrane, {to je Juri{i}u u prvostepenom postupku bilo uskra}eno. Ova ~injenica ulijeva optimizam da }e srbijansko pravosu|e kona~no postupati po pravu i zakonu, a ne politici, kao tokom prvostepenog su|enja.
E. H.

SNSD osu|en zbog zabrane ATV-u
Organizacija medija jugoisto~ne Evrope (SEEMO) najo{trije je osudila zabranu SNSD-a Alternativnoj televiziji (ATV) da izvje{tava s bira~kih mjesta u Akvani i Banskom dvoru u Banjoj Luci, prenio je Tanjug. - Spre~avanje novinara da izvje{tava o pitanjima od javnog interesa je ozbiljno kr{enje slobode {tampe - naveo je generalni sekretar SEEMO Oliver Vujovi}.

„Kako mo`e{ braniti Iliju?“
Kako srbijanski tu`ilac Petrovi} do`ivljava su|enje Iliji Juri{i}u, najbolje se vidjelo po njegovoj ju~era{njoj replici upu}enoj advokatu Dozetu. - Pitao me kakav sam to ~ovjek ako, kao biv{i sudija Vojnog suda, mogu braniti Juri{i}a, koji je optu`en za napad na JNA. Uzvratio sam da sam ponosan {to sam bio sudija, a da Juri{i}a, za razliku od njega, ne do`ivljavam kao neprijatelja - kazao je Dozet.
Juri{i}: Emotivno izlaganje

koja glasi da se na vatru odgovori vatrom, {to zna~i da se u tom trenutku ve} pucalo na pripadnike policije u Tuzli. To su, uostalom, potvrdili i svi svjedoci - kazao je advokat Dozet za „Avaz“.

pogledi

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

5

VA[INGTON Brifing Filipa Gordona, visokog zvani~nika SAD

Klinton ne}e donijeti novi ustav u Sarajevo
Izbori donijeli i odre|ene promjene Lideri moraju raditi vi{e nego do sada na unutra{njem dogovoru i saradnji
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Va{ingtona)
Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave o~ekuju da novi bh. politi~ki lideri, ali i gra|ani, rade mnogo vi{e na me|usobnoj saradnji nego do sada, izjavio je ju~er Filip Gordon (Phillip), pomo}nik dr`avne tajnice SAD za Evropu i Aziju, govore}i za odabrane medije iz regiona o predstoje}oj posjeti Hilari Klinton (Hillary Clinton).

Bez susreta s Dodikom
Odgovaraju}i na pitanje ho}e li se Hilari Klinton susresti s Miloradom Dodikom, aktuelnim liderom RS, Gordon je rekao da }e i on prisustvovati nekim doga|ajima, ali da ovog puta nije bilo vremena za posjetu Banjoj Luci. ne. No, poruka SAD i dr`avne tajnice Hilari Klinton bit }e jednaka - bh. lideri moraju raditi zajedno na uspostavi funkcionalne dr`ave i napretku na putu ka - Predsjedni{tvo BiH je {ef dr`ave i imat }emo susret sa ~lanovima dosada{njeg saziva i novoga koji, nakon izbora, jo{ nije preuzeo du`nost. Klinton ovog puta nije imala vremena za posebne sastanke s entitetskim liderima - kazao je on. ~lanstvu u Evropskoj uniji i NATO-u - rekao je Gordon. Prema njegovim rije~ima, Va{ington ne o~ekuje da }e formiranje nove vlasti u BiH trajati predugo, ali navodi da je to pitanje za doma}e politi~are. - Svi u BiH znaju da su odre|ene ustavne promjene neophodne, ali Klinton ne}e donijeti novi ustav, niti novi „paket“ u Sarajevo. Promjene moraju biti rezultat unutra{njeg dogovora - naglasio je Gordon. Kazao je i da su promjene Ustava BiH neophodne kako bi dr`ava bila funkcionalnija i mogla nastaviti put ka EU i NATO-u, koji susjedne dr`ave ve} prolaze.
Ljosa: Bio politi~ki aktivan

Li~nost dana Mario Vargas Ljosa

Unutra{nji dogovor
- Izbori su donijeli djelimi~ni kontinuitet, ali i odre|ene promje-

Pisac za Nobela
Kriti~ari smatraju da ima ve}i me|unarodni utjecaj od bilo kojeg drugog pisca iz Latinske Amerike
Gigant latinoameri~ke knji`evnosti 74-godi{nji Peruanac Mario Vargas Ljosa (Llosa) ovogodi{nji je dobitnik Nobelove nagrade. Nakon niza literarnih priznanja, uklju~uju}i i presti`nu nagradu „Miguel de Cervantes“ 1994. godine, Ljosa je vi{e puta bio favorit za Nobelovu nagradu za knji`evnost, koja donosi deset miliona {vedskih kruna, odnosno 1,5 miliona dolara, a ove godine ju je i dobio. Neki knji`evni kriti~ari smatraju da Ljosa ima ve}i me|unarodni utjecaj i ve}i krug ~italaca u svijetu od bilo kojeg drugog pisca iz Latinske Amerike. Postao je poznat po romanu „Grad i psi“ iz 1962. godine, a zatim slijede i „Zelena ku}a“, „Tko je ubio Palomina Montera?“, „Jar~evo slavlje“, „Posveta pomajci“, „Don Rigobertova bilje`nica“... Kao i veliki broj drugih latinoameri~kih autora i Ljosa je bio politi~ki aktivan. Iako je podr`avao kubansku vladu Fidela Kastra (Castro), kasnije je njome bio razo~aran. Bio je i kandidat za predsjednika Perua 1990. godine. Ro|en je 28. marta 1936. godine u peruanskoj provinciji Arekuipa. Ima troje djece i dva polubrata Enrika (Enrique) i Ernesta Vargasa. Danas `ivi u Madridu i prihvatio je {pansko dr`aA. Gr. vljanstvo.

Vojna imovina
Gordon je dodao da je i predstoje}a posjeta Hilari Klinton regionu nastavak zajedni~ke politike Brisela i Va{ingtona, koja slijedi raniju posjetu i poruku potpredsjednika D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) i Havijera Solane (Javier) Sarajevu. On je izrazio `aljenje {to BiH nije prije izbora provela ustavne promjene i postigla dogovor o vojnoj imovini, {to bi otvorilo vrata Akcionom planu za ~lanstvo u NATO-u. - Ulazak u Alijansu jedna je od stvari u kojima se ljudi i politi~ari u BiH sla`u da su dobre i zato nam je `ao {to jedina stvar koja je preostala iz rata nerije{ena jo{ nije skinuta s dnevnog reda. Dr`avna tajnica Klinton nastavit }e ohrabrivati da se nastavi sa tim procesom, a kriteriji su jasni i strogi - rekao je Gordon. Tarik LAZOVI]

Delegacija BiH na sve~anosti u Napulju

Ficd`erald predao du`nost Lokliru
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} i na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga (OS) BiH Miladin Miloj~i} prisustvovali su u Napulju sve~anosti na kojoj je komandant Zdru`ene komande NATO-a Mark Ficd`erald (Fitzgerald) predao du`nost Semjuelu Lokliru (Samuel Locklear). Cikoti} i Miloj~i} prisustvovali su primopredaji na poziv komandanta Zdru`ene komande NATO-a, saop}eno je iz Ministarstva odbrane BiH, prenijela je Srna. Novi komandant Zdru`ene komande NATO-a Semjuel Loklir istakao je da }e saradnja ove komande sa zemljama regiona biti nasta-

Gordon: Kontinuitet ameri~ke politike prema BiH

Slu`ba za poslove sa strancima

Na protjerivanje iz BiH ~eka jo{ {est osoba
Direktor Slu`be za poslove sa strancima BiH Dragan Mekti} izjavio je Srni da je u Imigracionom centru u Isto~nom Sarajevu smje{teno {est osoba afro-azijskog porijekla koje su opasne po nacionalnu sigurnost i za koje su donesene odluke o protjerivanju iz BiH. - Sve osobe su privedene u Imigracioni centar zbog povezanosti s terorizmom i u{lo se u proceduru njihovog protjerivanja iz BiH. Me|utim, u ~itavoj toj proceduri imaju mogu}nost na odre|ena pravna sredstva za{tite, a dvojica su se `alila i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu - rekao je Mekti}. Prema njegovim rije~ima, dok traje `albeni postupak, {est osoba afro-azijskog porijekla ne mo`e biti protjerano iz BiH.
Mekti}: U{lo se u proceduru

Napulj: Ficd`erald s Cikoti}em

vljena i ubudu}e radi produbljivanja prijateljskih odnosa i davanjem bezrezervne podr{ke i pomo}i.

Strancima u FBiH 93 radne dozvole
U FBiH stranim dr`avljanima u avgustu izdate su 93 radne dozvole, devet vi{e u odnosu na juli, javila je Fena. Prema podacima Federalnog zavoda za zapo{ljavanje, najbrojnije osobe kojima su do sada izdate radne dozvole dr`avljani su Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Kine.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

mozaik

TRETMANI Iako su u po~etku tvrdili da }e biti besplatni

ZOI 84 }e napla}ivati ulaz na Torabijeve seanse
Novac uzet na ovaj na~in bit }e dat za PDV, tro{kove koji su napravljeni u dvorani Zetra te za humanitarne svrhe, tvrde iz ZOI-ja 84
Daj: Bit }e pod prismotrom

Su|enje Amerikanki

Glumila da je mu{karac i napastvovala djevojke
Lezbijka Patri{a Daj (Patricia Dye, 31) iz Ohaja o{i{ala se nakratko te se pretvarala da je mladi} kako bi izlazila s djevojkama. Uhap{ena je u junu ove godine jer se jedna djevojka (16) skrivala kod nje nakon {to je pobjegla od ku}e. Daj se izjasnila krivom za seksualno zlostavljanje, poku{aj seksualnog zlostavljanja te za poticanje na delikvenciju maloljetnika. Jedna od njenih `rtava na sudu je ispri~ala kako zbog tog stra{nog iskustva vi{e ne vjeruje ljudima. Daj su osudili na {est mjeseci zatvora. Zbog seksualnog nasilja policija }e je provjeravati svakih {est mjeseci sljede}ih 15 godina.

Povodom posjete marokanskog iscjelitelja Mekija Torabija, koji od ponedjeljka dr`i seanse u sarajevskoj dvorani Zetra, ju~er se oglasilo preduze}e ZOI 84, jedan od organizatora Torabijevog dolaska u Sarajevo. - Prvobitno je zami{ljeno da ZOI 84 svoje tro{kove izmiri naplatom parkinga i ugostiteljskih usluga. U vrijeme kada je donesena ova odluka, o~ekivani broj posjetilaca dnevno bio je oko 1.000 osoba - ka`e se u saop}enju.

Mogu}a promjena lokacije
- Tokom sastanka bilo je govora i o mogu}nosti promjene lokacije na kojoj }e biti vr{eni tretmani, a radi lak{eg pristupa posjetilaca. O tome }e javnost biti blagovremeno obavije{tena. Tako|er, prodaja fla{irane vode nije u organizaciji ZOI-ja 84 - ka`u iz ovog preduze}a.

Torabi: Dnevno do|e vi{e od 8.000 ljudi

Ministar {okirao javnost

Hant: Nemojte imati djecu ako nemate novca
Britanski ministar kulture D`eremi Hant (Jeremy Hunt) {okirao je javnost izjavom da ljen~ine ne bi trebale imati djecu ako nemaju novca za nju. Pozvao je nezaposlene da preuzmu odgovornost o svojim porodicama. Dodao je kako nije du`nost dr`ave da finansira djecu s povlasticama. Prije nekoliko dana kancelar D`ord` Ozborn (George Osborne) najavio je kako porodice ne bi trebale primati vi{e od 500 funti pomo}i sedmi~no. Gotovo 100.000 ljudi koji primaju socijalnu pomo} imaju ~etvero ili vi{e djece.

No, ve} drugog dana tretmana kroz dvoranu je pro{lo 8.000 ljudi, ~ime su znatno pove}ani trokovi ZOI-ja. Zato je odr`an sastanak sa suorganizatorom, Udru`enjem Centar savremenih inicijativa, te Torabijevim menad`erom Asadom Sabom. Dogovoreno je da se ulaz po~ne napla}ivati jednu KM po osobi, ali tek nakon {to to posjetioci odobre.

- Posjetioci su saglasni, tako da odluka o napla}ivanju ulaza od danas stupa na snagu. Novac od prihoda bit }e utro{en na sljede}i na~in: 17 posto PDV, 43 posto za tro{kove ZOI-ja i 40 posto menad`eru Sabi za humanitarne svrhe, o ~emu }e javnost biti obavije{tena na kraju Torabijeve posjete Sarajevu - ka`e se u saE. Ha. op}enju.

Ceremonija na Policijskoj akademiji

Uru~ena uvjerenja polaznicima obuke
Povodom zavr{etka kursa „Obuka za operativne kriminalisti~ke tehni~are“ za pripadnike Ministarstva odbrane BiH i pripadnike Federalne uprave policije (FUP) na Policijskoj akademiji MUP-a FBiH u Sarajevu, ju~er je odr`ana promocija te dodijeljena uvjerenja polaznicima ovog kursa, prenijela je Fena. Obuka je realizirana u toku 13 sedmica i 600 nastavnih sati, od ~ega je tre}ina bila prakti~ne vje`be. Na kursu je u~estvovalo 20 polaznika, od ~ega je 12 pripadnika Ministarstva odbrane BiH i osam pripadnika FUP-a, saop}eno je iz FMUP-a. Kurs je organizirala Policijska akademija FMUPa, a potrebna materijalnotehni~ka sredstva osiguralo je Ministarstvo odbrane BiH.
Hant: Ograni~iti socijalna davanja

Sarajevo: Sa sve~anosti

Ljudi }e spavati u pozori{tu

Publika }e biti dio predstave
Pozori{te iz Londona radi na predstavi u kojoj }e publika do}i prespavati. Predstava pod nazivom „Uspavanka“ djelo je pozori{ta „Duckie“, a dvoranu u kojoj }e biti predstava pretvorit }e u veliku spavaonicu s krevetima za jednu, dvije ili tri osobe. Publici }e dati pid`ame i spava}ice te im prije spavanja pjevati uspavanke. Ujutro }e im poslu`iti doru~ak. Producent predstave Sajmon Kejson (Simon Casson) ka`e kako ~esto i sam kada ode u pozori{te zaspi. - ^esto mi se spava dok gledam neku predstavu. Za{to onda ne napraviti predstavu u kojoj }e publika zaista spavati - ka`e Kejson.

TV BINGO
80 39 25 37 42
1 10 19 28

40. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj
5 14 23 32

24 34 21 26 63

2 11 20 29

14 70 48 12 35

3 12 21 30

56 1 45 18 46

4 13 22 31

2 30 29 16 49

55 23 43 78 84

6 15 24 33

40 60 20 85 75

7 16 25 34

41 68 7 50

8 17 26 35

3 52 81 38

9 18 27 36

Dinosaurusi su nekada bili kao ma~ke
Paleontolozi su u Poljskoj prona{li otiske predaka dinosaurusa veli~ine od dva do ~etiri centimetra kao kod ma~ke. Ti otisci su napravljeni prije 250 miliona godina i stariji su od svih do sada prona|enih. Otisci pokazuju da su preci dinosaurusa koje znamo bili veoma mali, sa stopalima dugim samo nekoliko centimetara, hodali su ~etverono{ke i bili su rijetki u pore|enju s drugim reptilima svog doba.

37

38

39

40

41

42

43

DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/
1. 033 3389026 73 2. 033 3284251 60 3. 033 1529813 06 4. 033 0799650 11 5. 033 3439349 01

Jack pot: Nije izvu~en Bingo 36: Nije izvu~en Bingo 37+:1 dobitak - 44.703,43 KM Kartica kupljena u Sarajevu Deseteraca: 23 dobitka - 1.166,18 KM Peteraca: 11.606 dobitaka - 4,63 KM

D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 2. 750.000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 50.000 KM

mozaik

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

7

[ta ka`u poznati
Radimir ^a~i}

„Avaz“ saznaje „Philip Morris“ zatra`io korekciju cijene

Ova vlast gradi autoceste tako {to krade na svakom kilometru
^a~i}: Milioni kuna

„Marlboro“ jeftiniji za jednu marku
Zbog novih akciza cigarete bi mogle poskupjeti za 35 feninga
Kutija cigareta „marlboro“ od narednih dana trebala bi ko{tati tri umjesto ~etiri marke, saznaje „Dnevni avaz“. Proizvo|a~ ovih cigareta, kompanija „Philip Morris“, prema na{im informacijama, 31. avgusta dostavio je Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH zahtjev za korekciju cijena.

- Vlast HDZ-a u samo tri kilometra napravljene autoceste pokrala je koliko je ukupno nestalo u aferi „Spice“ u kompaniji „Podravka“. Ova vlast gradi autoceste tako {to ukrade 100 miliona kuna na svakom ki(Hrvatski politi~ar u „Jutarnjem listu“) lometru.

Pavao Pavli~i}

Imamo i usmenu predaju ~italaca
- Imamo dobru produkciju, ali nemamo hijerarhiju. Nema kriti~ara koji bi rekli da je ne{to uredu, da se isti~e. Stje~e se dojam da danas svako mo`e govoriti o svemu. Prije smo godi{nje imali produkciju od Pavli~i}: Biranje {est do sedam romana, a danas ih ima 50-60. Sre}om, knjiga imamo i usmenu predaju ~italaca pa se tako biraju i (Pisac za „Slobodnu Dalmaciju“) ~itaju knjige.

Gordan Ki~i}

Vjerovatno }e tek generaciji mog djeteta biti bolje
- Srbija se nalazi u jednom nezavidnom polo`aju s puno goru}ih problema, pa kultura i duhovni kvalitet ovog naroda nisu primarni, ve} gola egzistencija i pre`ivljavanje. Mi smo na po~etku kapitalisti~kog Ki~i}: Goru}i dru{tva, prvo se mora akumulirati taj prvobitni kapital, problemi a kultura je u ovoj fazi u za~elju. Vjerovatno }e tek ge(Glumac za „Blic“) neraciji mog djeteta biti bolje.
Cigarete skuplje od naredne godine

Uskla|ivanje sa EU
Proizvo|a~i, naime, moraju dostaviti Upravi zahtjev 30 dana prije nego {to promijene cijenu. Nove akcizne markice ve} su od{tampane i dostavljene toj kompaniji, ta-

Nema roka za stare markice
Za razliku od ranijih promjena, od naredne godine ne}e biti roka do kojeg }e se smjeti prodavati cigarete s akciznim markicama koje trenutno va`e. Naravno, trgovci }e morati napraviti popis zate~ene robe 1. januara i za sve zalihe obra~unati i uplatiti razliku izme|u stare i nove akcize. Trgovci su, tako|er, du`ni do kraja novembra dostaviti kalkulacije cijena koje }e va`iti nakon Nove godine.

[ta ka`u u narodu
propisima u Evropskoj uniji. Iako na prvi pogled izgleda da }e porezi porasti za 15 feninga, to nije tako. Rastom posebne akcize, naime, raste i PDV. Na kraju se na taj iznos obra~unava proporcionalna akciza, koja samim tim tako|er raste. - Zbog toga smo mi u Upravi izra~unali da bi, ako proizvo|a~i odlu~e sav teret pove}anja akciza prebaciti na krajnjeg potro{a~a, cijene cigareta porasle za 35 feninga po kutiji - ka`e za na{ list portparol UIOBiH Ratko KoG. MRKI] va~evi}.

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

ko da se ovih dana mogu o~ekivati pakovanja „marlbora“ od tri KM. Kontaktirali smo ju~er „Philip Morris“, ali nismo uspjeli saznati razlog ove promjene.

Poskupljenje hljeba, nesta{ica mlijeka - vra}amo li se u devedesete?
- Mogu}nost poskupljenja hljeba i bra{na te najava nesta{ice mlijeka podsje}aju na devedesete godine pro{log stolje}a. Narod koji je pro{ao rat i sve ono {to je rat sa sobom donio, vjerovatno hvata panika od ovakvih vijesti. Dr`ava mora poduzeti neke mjere i za{tititi (^italac Fehim P .) gra|ane.

Krajnji potro{a~
Ina~e, od Nove godine o~ekuje se, zbog rasta akciza, novo pove}anje cijena cigareta. Kako je ju~er saop}eno iz UIOBiH, od po~etka 2011. posebna akciza na cigarete pove}ava se sa 30 na 45 feninga po kutiji, a proporcionalna akciza ostaje 42 posto. Akcize su pove}ane radi uskla|ivanja s

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

9. 10. 2010.

promjenljivo

Svjetski producenti tra`e BiH

Nikolas Kejd` uskoro u Sarajevu
Sarajevo bi u potrazi za lokacijama uskoro trebala posjetiti i ekipa filma „Tesla - vladar svijeta“
Da Sarajevo i na{a zemlja postaju sve primamljiviji svjetskim producentima da svoje filmove snime ba{ kod nas, potvr|uje i informacija koju smo dobili od pouzdanih izvora. Naime, bh. prijestonicu bi u potrazi za lokacijama uskoro trebala posjetiti i ekipa visokobud`etnog filma „Tesla - vladar svijeta“. Film govori o velikom svjetskom nau~niku i izumitelju Nikoli Tesli, a jedan od producenata je i ameri~ki glumac srbijanskog porijekla Vladimir Raj~i}. U filmu, koji je najavljen kao spektakl, glumit }e i holivudska zvijezda Nikolas Kejd` (Nicolas Cage), koji bi tako|er trebao posjetiti Sarajevo. On }e glumiti ameri~kog nau~nika Edisona, koji je Tesli nanio mnogo {tete u vrijeme kada je bio zaposlenik njegove firme „Continental Edison Company“ u Parizu. Jo{ se ne zna A. Gr. ko }e glumiti Teslu.

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 14 16 BANJA LUKA BR^KO 14 TUZLA 14 ZENICA 15 SARAJEVO 15 GORA@DE 15
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Umjereno obla~no

Kejd`: Vrhunski glumac

Agencija za identifikacione dokumente

U Hercegovini se LIVNO o~ekuje sun~ano. U Bosni }e prije podne biti 15 magle i pove}ane niske obla~nosti, u drugoj polovini dana sun~ano uz umjerenu obla~nost. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka izme|u 0 i 6, na jugu od 8 do 12, a najvi{a dnevna izme|u 10 i 16, na jugu od 19 do 23 stepena.

23 MOSTAR

NEUM 22

Za Evropu va`e paso{i izdati nakon 15. oktobra 2009. godine
Svi paso{i koji su izdati od 15. oktobra 2009. godine su biometrijski i s njima }e bez viza biti mogu}e putovati u zemlje [engen zone kada o tome bude donese kona~na odluka, saop}ila je Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), prenijela je Onasa. Istaknuto je da biometrijski paso{ BiH na koricama ima odgovaraju}u oznaku za biometrijski dokument, grb i natpis BiH i dva reda zvjezdica. - Paso{i koji su izdati prije 15. oktobra 2009. godine nisu biometrijski. Oni va`e do datuma koji se nalazi u paso{kom dokumentu, ali se s njima ne}e mo}i putovati u zemlje [engen zone bez vize kada bude donesena kona~na odluka EU - ka`e se u saop}enju.
Biometrijski paso{i: Imaju odgovaraju}u oznaku

SUBOTA
9. 10. 2010.

NEDJELJA
10. 10. 2010.

PONEDJELJAK
11. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 0 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 0 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 10C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE

od 100C do 230C

od 110C do 230C

od 140C do 220C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Stabilnije vrijeme, bez izrazitih oscilacija temperature zraka i atmosferskog pritiska, povoljno }e djelovati na ve}inu populacije. Najve}i problem predstavljat }e hladnije jutro, stoga je u ovom periodu neophodno povesti ra~una o odijevanju. Tokom dana }e uz porast temperature biti znatno ugodnije, mada bi u Hercegovini izra`enije sjeverno strujanje moglo negativno djelovati na osjetljive osobe.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.53 Zalazak 18.13

9. 10. 2010.
Izlazak 9.00 Zalazak 18.49

Brzo - kratko

8

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

teme

SLU^AJ \OKI] Nakon {to je u Strazburu potvr|ena presuda

SKB Mostar: Kriti~no stanje oboljelog

Na Sveu~ili{noj klini~koj bolnici Mostar

Gnojni meningitis otkriven kod 17-godi{njaka
Sedamnaestogodi{njak iz Mostara, koji je preksino} u Sveu~ili{nu klini~ku bolnicu (SKB) dovezen s dijagnozom gnojnog meningitisa, ju~er je zadr`an na Odjelu za intenzivno lije~enje, ali njegovo stanje je klini~ki stabilno, potvrdila je za „Dnevni avaz“ portparol SKB-a Ana Marija Dedi}. - Mladi} je prethodno boravio na Klinici za infektologiju - kazala je Dedi}. Ovo je prvi zabilje`eni slu~aj gnojnog meningitisa u SKB-u u ovoj godini. Rije~ je o upali mekih mo`danih ovojnica, a u slu~aju ovog mlaA. Du. di}a prouzrokovan je virusnom infekcijom.

Zbog kriminala s vojnim stanovima vlasti dovele FBiH pred bankrot!?
Jo{ niko ne zna koliko }e nas ko{tati svi ostali sli~ni slu~ajevi i {ta treba ~initi dalje Miji} smatra daleko ozbiljnijom presudu u slu~aju „^oli} i drugi“
Kriminal koji je ~injen svih poratnih godina s vojnim stanovima u Federaciji BiH ka`njen je definitivnom presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slu~aju „\oki}“, ali kaznu, na`alost, ne}e platiti korumpirane vlasti i pojedinci koji su lovili u mutnom, nego gra|ani ove zemlje. Jo{ niko ne zna koliko }e nas ko{tati sve budu}e sli~ne presude, jer Federalna vlada nema ni podatak koliko je jo{ slu~ajeva „\oki}“, koliko }e ovakvih tu`bi protiv FBiH biti podneseno i da li je ta~no da se radi o ~ak 12.662 vojna stana, za koje bi od{teta mogla iznositi gotovo milijardu eura!?

Agencija za unapre|enje stranih investicija BiH

Dobiva Sektor za promociju poduzetni{tva
Vije}e ministara BiH prihvatilo je prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da se Sektor za promociju poduzetni{tva, ~ije je osnivanje predvi|eno „Strategijom za razvoj malih i srednjih preduze}a u BiH 2009-2011. godine“, formira u okviru Agencije za unapre|enje stranih investicija (FIPA) BiH. Ministarstvo i FIPA formirat }e radnu grupu, koja }e pripremiti prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o FIPA-i da bi se u nadle`nost i naziv Agencije uveo i naziv promocija poduzetni{tva, saop}eno je iz FIPA-e, prenijela je Fena.

U proteklih devet mjeseci u RS

Bez obrazlo`enja
Zastupnica BiH pred Sudom u Strazburu Monika Miji} potvrdila je ju~er za „Dnevni avaz“ da je dobila obavje{tenje tog suda da je panel od pet sudija 4. oktobra odlu~io da ne prihvati zahtjev na{e strane za preispitivanje presude u slu~aju Branimira \oki}a. To zna~i da je FBiH i pravosna`no obavezana da biv{em
Miji}: Ne treba pani~ariti

Porast prihoda od poreza gra|ana
U proteklih devet mjeseci na ra~un javnih prihoda RS upla}eno je milijardu i 317 miliona KM javnih prihoda, od ~ega se na direktne poreze odnosi milijardu i 311 miliona KM ili 99,54 posto, javila je Fena. Iz Porezne uprave RS napominju da je u tom periodu iskazan porast napla}enih javnih prihoda po osnovu poreza gra|ana. Prihodi fondova socijalnog osiguranja za devet mjeseci ove godine iznose 857 miliona i 905 hiljada KM i nivo naplate doprinosa pribli`no je isti u odnosu na isti period 2009.

slu~ajeva kako bi se znao obim problema, i finansijski i pravni. Tek kada to budemo znali, kao i ta~ne finansijske implikacije, znat }emo {ta i kako dalje - kazala je Miji}. Ona je pojasnila da }e Komitet ministara Vije}a Evrope (VE)

se ti podaci za FBiH jo{ ne znaju. - Sigurna sam da Komitet ministara VE ne}e dozvoliti niti tra`iti od dr`ave da bankrotira, ali dr`ava mora pokazati spremnost da u~ini sve da ispravi povredu prava u odnosu na ostale osobe - navela je Miji}.

Odbrana optu`enoga za ratni zlo~in

Od{teta 30 puta ve}a od uplate za stan
U Vladi FBiH ju~er niko nije imao komentar na presudu u slu~aju „\oki}“, niti odgovor {ta }e dalje poduzeti kako bi se bud`et za{titio od ovakvih presuda. Kao {to je poznato, Sud u Strazburu u slu~aju „\oki}“ povjerovao je u izvje{taje OHR-a i OSCE-a iz 2001. da su vojni staoficiru JNA isplati 65.000 eura na ime materijalne i nematerijalne {tete za vojni stan koji je koristio prije rata u Sarajevu. - Sud nam je poslao obavijest i on nikada ne daje obrazlo`enja za{to je neki zahtjev odbijen. Presuda se mora izvr{iti u naredna tri mjeseca. Osim toga, FBiH, ~ije je zakonodavstvo uzrok cijele ove situacije, du`na je sa~initi akcioni plan i navesti aktivnosti kojima }e otkloniti povrede prava za ostale ovakve slu~ajeve. Prva mjera je da se utvrditi ta~an broj novi u FBiH mahom dodjeljivani visokopozicioniranim zvani~nicima, a ne socijalno ugro`enim borcima, ratnim vojnim invalidima i {ehidskim porodicama. Ina~e, Sud je \oki}u dosudio od{tetu koja je ~ak 30 puta ve}a od iznosa koji je on 18. februara morati biti redovno informiran o izvr{enju ove presude. 1992. uplatio u Beogradu za vojni stan u Sarajevu. On je, naime, za otkup stana uplatio 379.946 tada{njih dinara, {to je po tada{njem kursu iznosilo 4.512,64 njema~kih maraka. To nije ni pribli`no tada{njoj tr`i{noj vrijednosti stana, a sada je dobio od{tetu od 65.000 eura! Ona i dalje cijeni da bi broj budu}ih slu~ajeva poput presude „\oki}“ mogao biti smanjen ako nadle`ni organi FBiH hitno u sudovima pokrenu postupke u kojima }e dokazivati da kupoprodajni ugovori u ovakvim slu~ajevima nisu validni. Miji} se ne sla`e s ocjenama Slu`be za zajedni~ke poslove Vlade FBiH da nema potrebe osporavati ugovore kada zakon jasno ka`e da pripadnici stranih vojski nemaju pravo povrata vojnih staM. KUKAN nova u FBiH.

Mogu} sporazum sa Srpkom Pustivukom
Na statusnoj konferenciji pred po~etak su|enja Srpku Pustivuku za zlo~ine po~injene na podru~ju Ilija{a odbrana optu`enoga istakla je da postoji mogu}nost sklapanja sporazuma o priznanju krivice s Tu`ila{tvom BiH, javila je Fena. Slavko A{~eri}, branilac optu`enoga, kazao je da se odbrana trenutno ne mo`e izjasniti o svom dokaznom postupku te da mo`da postoji mogu}nost za priznanje krivice. - Mo`da postoji interes da s tu`iocem sklopimo sporazum, ali je jo{ rano da o tome govorimo - kazao je A{~eri}. Pustivuk: Zlo~ini u Ilija{u

Osporiti ugovore
Miji} smatra kako ne treba „pani~ariti“, ali je potcrtala da je po finansije BiH daleko ozbiljnija presuda u slu~aju „^oli} i drugi“ protiv BiH, koja je tako|er pravosna`na i ti~e se neizvr{enja presuda doma}ih sudova u vezi s ratnim potra`ivanjima. Na RS se odnosi ~ak 9.000 neizvr{enih presuda, a samo glavnica duga iznosi 300 miliona maraka, dok

Zbog zdravstvenog stanja optu`enog

Obustavljen postupak protiv Vinka Kondi}a
Sud BiH donio je rje{enje kojim se prekida krivi~ni postupak protiv Vinka Kondi}a, biv{eg na~elnika Stanice javne bezbjednosti Klju~, zbog njegovog lo{eg zdravstvenog stanja. Ovo rje{enje je Sud BiH donio nakon {to su saslu{ani vje{taci medicinske struke koji su pregledali Kondi}a, koji boluje od Parkinsonove bolesti, i utvrdili da nije sposoban za nastavak su|enja. U sudskom rje{enju se navodi da }e krivi~ni postupak, po prijedlogu Tu`ila{tva BiH, biti nastavljen kada se zdravstveno stanje optu`enog pobolj{a, u mjeri da mo`e u~estvovati u postupku, javila je Fena.

Su|enje za deportaciju bh. izbjeglica

EU finansira deminiranje u BiH
U BiH }e do kraja godine biti deminirano 1,4 miliona kvadratnih metara, {to }e sa 1,5 miliona eura finansirati EU, re~eno je ju~er u Br~kom na predstavljanju projekta deminiranja „^i{}enje mina i tehni~ko izvi|anje“. Ove i naredne godine u BiH }e biti deminirano dva miliona kvadratnih metara u okviru ovog projekta koji provodi nevladina organizacija „Stop mines“ sa svojim partnerima, a finansira ga EU, javila je Srna.

Naredbu potpisao Pavle Bulatovi}
Veselin Badnjar, svjedok na su|enju za deportaciju Muslimana i Srba iz Crne Gore u BiH 1992. godine, izjavio je da je telegram s naredbom da se na podru~ju Herceg-Novog uhapse svi mu{karci od 18 do 65 godina, koji su do{li iz BiH, potpisao biv{i ministar unutra{njih poslova Crne Gore Pavle Bulatovi}, javila je Onasa. Jedan od branilaca optu`enih za deportaciju, advokat Zoran Piperovi}, rekao je na su|enju da je akcijom deportacije rukovodio biv{i na~elnik Uprave policije Crne Gore Milan Paunovi} i da bi se on trebao na}i na optu`eni~koj klupi. Za ratni zlo~in deportacije optu`eno je devet biv{ih funkcionera Ministarstva unutra{njih poslova (MUP) Crne Gore. Bulatovi}: Deportovane izbje- Telegram s glice Muslimani naredbom izru~eni su policiji RS i kasnije pobijeni.

teme

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

9

DOKAZI Razotkriven novi slu~aj izborne kra|e u Sarajevu

Nestale glasa~ke listi}e zamijenili onima na kojima je Izetbegovi}evo ime
To je na bira~kom mjestu u Bu~a Potoku u~inila predsjednica bira~kog odbora, kadar SDA, ~emu je svjedok bira~ Agan Uzunovi}, koji otkriva i druge detalje o izbornoj prevari
Agan Uzunovi} iz Sarajeva jedan je od brojnih bira~a koji su 3. oktobra, na dan izbora u na{oj dr`avi, bili svjedoci nevi|ene izborne kra|e u korist do sada vladaju}ih stranaka u BiH. Uzunovi} je za „Dnevni avaz“ otkrio {ta je sve vidio 3. oktobra na bira~kom mjestu u Osnovnoj [koli „Avdo Smajlovi}“, u sarajevskom naselju Bu~a Potok, kao i {ta je saznao kasnije od prijatelja koji su tu bili izborni posmatra~i. ma, listi}i koje je doti~na gospo|a ubacila imali su upisan kri`i} pored imena Bakira Izetbegovi}a. Uzunovi} tvrdi da ~lanovi bira~kog odbora i posmatra~i koji su to vidjeli iz straha nisu smijeli prijaviti slu~aj koordinatoru.

^ovi}: Najja~a hrvatska stranka

Prebrojavanje za Dr`avni parlament

HDZ BiH mogao bi izgubiti jedan mandat
SBB ima sigurna ~etiri poslanika
Ulaskom u zavr{nicu prebrojavanja glasova na op}im izborima 2010. godine, sve je izvjesnije da bi se ve} ukalkulirani mandati nekih stranaka u Zastupni~kom domu Parlamenta BiH narednih dana mogli uveliko klimati. rudarstva Vahid He}o! Ako uskoro prije|e cenzus, a to se ~ini sve izvjesnijim, jedan mandat BPSa Sefera Halilovi}a mogao bi ko{tati HDZ BiH. Halilovi}u, navodno, nedostaje jo{ samo oko 1.500 glasova. Tako bi stranka Dragana ^ovi}a, umjesto ~etiri, trebala imati tri mandata. U tom slu~aju HDZ 1990 Bo`e Ljubi}a, uprkos mnogo lo{ijim rezultatima, imao bi ponovo dva mandata u Dr`avnom parlamentu.

Tobo`nja pomo}
- Jo{ je gora stvar po~injena 3. oktobra na istom bira~kom mjestu. Dok su izbori bili u toku, pored kabineta gdje se glasanje odvijalo stajali su ljudi iz SDA koji tu nisu imali nikakvog zvani~nog posla. Kada bi neka starija osoba koja ne zna ~itati ili ne vidi do{la na glasanje, gospo|a Mediha B. bi ih pozvala da „pomognu“ toj osobi. Ne treba biti genije da bi se zaklju~ilo koga su ti ljudi zaokru`ivali na listi}ima - isti~e Uzunovi}. On smatra da Centralna izborna komisija (CIK) BiH i tu`ila{tva moraju obaviti svoju du`nost i ozbiljno se pozabaviti ovim i ovakvim slu~ajevima, jer siguran je da ih je bilo {irom na{e M. KUKAN dr`ave.

Spremna koverta
O svemu u razgovoru za na{ list Uzunovi} daje otu`an zaklju~ak: „U BiH je pokradena demokratija!“ - Na tom bira~kom mjestu u Bu~a Potoku po~injena je izborna kra|a. Tokom broUzunovi}: U BiH je pokradena demokratija
(Foto: J. Brutus)

He}ina propast
Za sada je sigurno da }e najve}i broj zastupnika, po osam, imati SDP i SNSD. Sigurno je da }e gubitni~ka SDA imati {est mandata,

janja glasova, naime, „izgubio“ se odre|eni broj listi}a za hrvatskog i bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH.

Stati ukraj diktaturi SDA
- O~igledno je da je u predizbornoj kampanji SDA izabrala pogre{nu parolu, umjesto one „Narod zna“ trebali su staviti „Narod mora da zna“. SDA provodi svojevrsnu diktaturu kojoj se mora stati ukraj i koja }e se, ina~e, nastaviti na {tetu svih naroda u Bosni i Hercegovini - zaklju~uje Uzunovi}.

Kada su ~lanovi komisije primijetili nedostatak tih listi}a, o tome su uredno obavijestili predsjednicu bira~kog odbora Medihu B., koja je, ina~e, ~lan SDA. Gospo|a Mediha, da bi nadoknadila izgubljene listi}e, izvadila je kovertu sa ve} popunjenim listi}ima za ~lana Predsjedni{tva i jednostavno ih ubacila me|u ostale ispri~ao nam je Uzunovi}. Prema njegovim rije~i-

SDP-u najvi{e mjesta u Parlamentu FBiH
U Zastupni~kom domu Federalnog parlamenta SDP bi trebao imati najvi{e - 27 mandata. SDA }e imati 22, SBB BiH 13 zastupnika, HDZ BiH 12, SBiH osam, a HDZ 1990 i NSRzB po pet. DNZ, A-sda i SNSD tri manje nego u pro{lom sazivu, kao i da }e SBB BiH Fahrudina Radon~i}a, kao nova politi~ka snaga, imati ~etiri mandata. Dva mandata trebala bi imati SBiH, {est manje nego u ranijem sazivu. Tu stranku, saznajemo, trebali bi predstavljati Beriz Belki} i Azra Had`iahmetovi}, dok je mandat definitivno izgubio odlaze}i kriminalizirani ministar energije, industrije i imat }e po jedan mandat. Ponovo je u igri BPS Sefera Halilovi}a, koji bi, ako uspije prije}i cenzus, mogao dobiti tri mandata. U protivnom, ta tri mandat podijelit }e HDZ 1990, NSRzB i SBiH. No, ni to nije sigurno, jer bi isti mandat mogao dobiti i NSRzB, koji ve} ima jedan mandat.

Nakon {to je „Avaz“ razotkrio izbornu kra|u

Osmanovi}u i Ajanovi}u prijete iz SDA
D`evad [ehi} pozvao Salku Osmanovi}a i rekao mu da }e ga pretu}i
Razotkrivanje notorne izborne kra|e glasova u re`iji kadrova SDA Sulejmana Tihi}a na birali{tima u srednjoj Bosni kulminiralo je prijetnjama predstavnicima Saveza za bolju budu}nost - SBB BiH. Zamjenik predsjednika bira~kog odbora na bira~kom mjestu 091A049 Vi{njevo u Travniku u ime SBB BiH Salko Osmanovi} primio je ju~er prije podne ozbiljne prijetnje od zamjenika ~lana tog odbora u ime SDA D`evada [ehi}a. slu~aj odmah sam prijavio policiji. D`evadov brat poslije d`ume me presreo u [arenoj d`amiji u Travniku i poru~io da se „ovo ne}e dobro zavr{iti“ - kazao nam je Osmanovi}. On je dodao da ga je kontaktirao i izvjesni Emir Kari}, aktivista SDA, tra`e}i obja{njenje u vezi s pojavljivanjem fotografije u medijima. No, Kari} mu, kako ka`e, nije prijetio.

PDP i DNS
Jedan mandat u ovom sazivu trebao bi imati DNZ. ^etiri zastupnika imat }e SDS. PDP }e i u narednom ~etverogodi{njem mandatu imati jednog zastupnika u Parlamentu BiH, a jedan mandat trebao bi pripasti i F. VELE DNS-u.

Helsin{ki komitet u BiH o izborima

Psovke i uvrede
Naknadno je Kari} razgovarao i s biv{im sekretarom Kantonalnog odbora SDA Besimom Ajanovi}em, koji ga je poku{ao urazumiti. - Kari} mi je po~eo prijetiti i psovati mi majku. Kazao je: „Ne}u ti ja biti Salko Selman i Halid Genjac.“ Rekao sam mu da se ne bojim. Na kraju sam i ja sve prijavio policiji - kazao F. V. je Ajanovi}

Re`irana plja~ka
Rije~ je o ~ovjeku s fotografije koju je ju~er objavio na{ list, na kojoj se vidi da doti~ni dr`i plavu olovku i pi{e po glasa~kim listi}ima, {to je, prema pravilima Centralne izborne komisije (CIK) BiH, strogo zabranjeno. - [ehi} me pozvao telefonom oko 10.15 sati i po~eo mi psovati majku i

Ispitati otkud enorman broj neva`e}ih listi}a
Helsin{ki komitet za ljudska prava u BiH smatra kako je uo~ljivo da politi~ki akteri nisu u toku predizborne kampanje odstupili od ranije oprobanih metoda, „pa je dominirao nacionalno obilje`en diskurs s obilje`jima jezika mr`nje uz veoma nagla{en demago{ki pristup osnovnim temama kao {to su zapo{ljavanje i socijalna politika“, javila je Fena. - Najve}i problem predstavlja enormno visok broj neva`e}ih listi}a, {to name}e obavezu svim nadle`nim organima da detaljno i krajnje odgovorno ispitaju ovaj fenomen, preduzmu odgovaraju}e korake i o tome izvijeste javnost - ka`e se u saop}enju.

Fotografija s bira~kog mjesta u Travniku: O~ita izborna kra|a

prijetiti da }e me prona}i u Travniku i pretu}i. Prijete}i, pitao me kako ja imam

pravo da dam fotografiju u „Avaz“. Ja sam sve radio po zakonu i ne bojim se. Cijeli

Klub poznatih Rebeka Dremelj

10

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

teme

Volim le`ati, jesti i spavati
Li~ni profil slovenske pjeva~ice
Ime i prezime: Rebeka Dremelj. Datum i mjesto ro|enja: 25. juli 1980. godine. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: Zauzeta, u vezi 12 godina. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 25. juli, 21. septembar, 12. februar. Koji automobil vozite: „Nissan“, sponzorski. Kako se odmarate: Le`im, jedem i spavam. Omiljeni muzi~ar: Selin Dion (Celine). Volite li kuhati: Ni slu~ajno. Najdra`a knjiga: Za `ivot - „Povratak“, za smijeh „Bogom dana doma}ica“ Omiljeni pisac: Sofi Kinsela (Sophie). Umjetnik kojeg cijenite: Ima ih vi{e. Za koji klub navijate: Union Olimpija. Koga biste poveli na pusti otok: Momka. Jeste li ljubomorni: Tu i tamo, malo, ponekad. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Smijeh, smisao za humor. Biste li ikada oprostili nevjeru: Zavisi. Bavite li se sportom: T aman. Omiljena hrana i pi}e: Pile}i paprika{, koji je najbolje pravila moja pokojna baka. Ko se brine o Va{em imid`u: Stilisti za nastupe, sama za privatni `ivot. Volite li i}i u {oping: Ne. Uvijek je gu`va...

AFERE Zamjenik {efa SDA ostavlja vi{emilionsku {tetu

Sarajli} zavio Vogo{}u u crno i sada pakuje kofere
Ako ne dobijemo okolinsku dozvolu do 1. novembra, tu`it }emo Op}inu i tra`iti naknadu {tete, koja se mjeri milionima KM, ka`e Zlatko Petrovi}, advokat firme „Kalvarija Cop“
Sarajevskoj Op}ini Vogo{}a prijeti tu`ba za naknadu vi{emilionske {tete, koju je najavila firma „Kalvarija Cop“ iz Viteza. Njoj je, o ~emu je „Avaz“ ve} pisao, vogo{}anski na~elnik Asim Sarajli} obe}ao izgradnju betonare usred Industrijske zone. Zamjenik {efa SDA Sulejmana Tihi}a zauzvrat je, kako tvrde pojedini privrednici iz Industrijske zone, dobio velike pare, jer je poznato da ni{ta u ovoj op}ini ne mo`e pro}i bez miga pulena strana~kog gazde.

Dremelj: U sretnoj vezi

Jeste li sujevjerni: Ne, vjerujem isklju~ivo u Bo`iju volju. Imate li ku}nog ljubimca: Imam, ma~ku Lenu. Koji je Va{ `ivotni moto: @ivi svaki dan kao da je posljednji. Va{ najbolji prijatelj je: Janja Jordan. Pratite li politi~ku situaciju: Pratim. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Ni{ta, jer za 15 minuta ne mo`e se ni{ta promijeniti. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Prijetnja investitora
No, nakon {to su investitori dobili gra|evinsku i urbanisti~ku dozvolu, stanovnici okolnih naselja zaustavili su gradnju betonare. Zaprijetili su da }e svojim tijelima zaustaviti kamione. Potom je i nadle`no kantonalno
Industrijska zona: ^eka se okolinska dozvola za nastavak radova

Mje{tanima pra{ina u amanet
Na~elnik Sarajli}, nakon {to se preseli u Dr`avni parlament, mje{tanima Vogo{}e u amanet }e ostaviti pra{inu iz betonare, koja }e, ako njegov plan pro|e, biti izgra|ena neposredno pored njihovih ku}a. A ako se plan izjalovi, mje{tani }e morati ministarstvo odbilo dati okolinsku dozvolu, tako da se ~inilo da je stvar zavr{ena. Sarajli} je, me|utim, iskoristio strana~ke veze, pa se ovaj slu~aj na{ao pred Federalnim ministarstvom okoli{a i turizma, a ministar Nevenko Herceg vratio je pogodinama pla}ati {tetu koju je na~elnik napravio. Sarajli}u }e problem predstavljati i ~injenica da }e investor tra`iti povrat svih ulo`enih para, pa i onih za „podmazivanje posla“, koje je SDA na~elnik, navodno, primio. stupak na po~etak. Tako se sada ponovo ~eka reakcija Kantonalnog ministarstva. No, investitor vi{e ne mo`e ~ekati. Imaju}i u vidu da je „Kalvarija Cop“ ulo`io nekoliko miliona maraka za kupovinu zemlji{ta i po~etne radove, advokat firme Zlatko

Petrovi} kazao nam je kako }e ~ekati do 1. novembra da se njegovim klijentima odobri okolinska dozvola.

Strana~ke aktivnosti
- Ako do tada ne dobijemo okolinsku dozvolu, tu`it }emo Op}inu Vogo{}a za naknadu {tete koja se mjeri milionima maraka - kazao je za „Avaz“ Petrovi}. To, pak, mnogo ne brine na~elnika Sarajli}a, koji je svu svoju energiju posvetio strana~kim aktivnostima i vlastitoj karijeri. Kako saznajemo, on je ve} po~eo pakovati kofere i spremati se za novo radno mjesto: Predstavni~ki dom Parlamenta BiH, gdje je izabran kao kandidat SDA. F. KARALI]

SMS
IMAMO SVEGA Ne{to razmi{ljam, kako bismo mi u BiH kao dr`ava bili bogati samo da se ujedinimo. Imamo poljoprivredni potencijal da mo`emo hraniti i sebe i druge. Imamo energetski potencijal da mo`emo grijati i sebe i druge. Imamo i turisti~ki potencijal da mo`emo ugostiti i najzahtjevniju elitu Europe i svijeta. Imamo predivne rijeke Unu, Sanu, Bunu, Neretvu, Drinu... Imamo prelijepe planine za razvoj planinskog turizma i da ne nabrajam dalje. Ja, Bog nam dao, a {ejtan nam ne da. KAZNITI KRIVCE Kod nas se desila izborna prevara, nego {ta. To su pojedine stranke, a zna se i koje, davno pripremile. CIK mora pregledati i ispitati sve i onda primjereno kazniti krivce trajnim istjerivanjem iz politike. NAKNADE BORCIMA - Ako se izbori ponove, u rad izbornih komisija trebalo bi uklju~iti nezaposlene demobilisane borce. Svakako su njihove na-

Dnevni avaz 061-142-015
knade upotrijebljene za finansiranje stranaka, i to onih koje su na izborima dokazale da su spremne na sve {to ne valja. NEPO[TIVANJE ZAKONA - ^itam kako ministar [e}kanovi} ko~i uplatu dobiti „BH Telecoma“ od pedesetak miliona KM u bud`et. Dokle god se strana~ki mo}nici budu pitali, istovremeno ne po{tuju}i zakon, bit }e nam tako. Nama treba zakon koji }e sprije~iti i kazniti takve firme poput „BH Telecoma“, „Aluminija“, „Elektroprivrede“... FALSIFICIRANJE HISTORIJE - Dobro je rekao Smail ^eki} da je Srbija u stanju da falsificira historijske ~injenice, da la`e, obmanjuje, izmi{lja. Poku{ali su s Ejupom Gani}em, pa im nije uspjelo. Sada na sve mogu}e na~ine `ele da Iliji Juri{i}u natovare na le|a djela koja nemaju veze s njim. Juri{i}ev jedini grijeh je {to je stao u odbranu svoje zemlje, svoga grada i svoga naroda. To svi znaju. Tuzlak
Sarajli}: Seli se u Dr`avni parlament

Pravilnik ne}e biti stavljen van snage

Kamiond`ije uzalud protestiraju
Teze koje se plasiraju u javnost proteklih dana, u vezi s uvjetima za izdavanje licenci za me|unarodni cestovni prijevoz, potpuno su neistinite i imaju za cilj podizanje tenzija i politiziranje postupaka koji ne smiju biti predmetom manipulacije skupine pojedinaca koji svoje osobne interese poku{avaju predstaviti kao javne, saop}eno je ju~er iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH. U saop}enju se navodi da u Pravilniku za izdavanje licenci nema izuzetaka po bilo kojem osnovu, {to je slu~aj i s entitetskom pripadno{}u podnosilaca zahtjeva, pa je teza o neravnopravnosti prijevoznika iz RS apsolutno tendenciozna. Podsjetimo, prijevoznici iz RS protestiraju od ~etvrtka, Prema odredbama novog pravilnika, prijevoznici za licencu za kamione i voza~e moraju izdvojiti po 23.000 KM. Pedesetak autoprijevoznika iz Zvornika i regije Bira~ vo`njom po gradu i parkiranjem vozila u blizini grani~nog prijelaza u Karakaju nastavilo je proteste zbog pravilnika o licencama. Autoprijevoznici iz osam op}ina dobojske regije tako|er su protestirali, dok su njihove kolege s podru~ja Sokoca, Pala i Rogatice blokirale na Podromaniji kod Sokoca jednu kolovoznu traku. Saobra}aj na magistralnom putu Bosanska Gradi{ka - Banja Luka, na dionici do Nove Topole, bio je u kolapsu i odvijao se uz maksimalno anga`iranje saobra}E. D. A. ajne policije.

Zvornik: Prijevoznici nezadovoljni cijenama

(Foto: M. Mi}i})

tre`e}i da se ovaj pravilnik stavi van snage. Iz Ministarstva ka`u da to nisu u mogu}nosti u~initi. [trajku prijevoznika koji su kamionima bokirali saobra}ajnice {irom RS ne nazi-

re se kraj. Njima se ju~er na ulazu u Bosansku Gradi{ku obratio ministar saobra}aja i veza RS Nedeljko ^ubrilovi}, koji je kazao da su postoje}i pravilnik donijeli ljudi koji nisu imali dobre namjere.

teme

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

11

MOSTAR Novi me|unacionalni sukob u~enika

Maturante pretukli na velikom odmoru
Napada~i u~enike udarali palicama Ne znamo kako vi{e za{tititi na{u djecu, ka`e Bakir Krpo
^etvorica u~enika Gimnazije u Mostaru, svi starosne dobi od 17 godina, ju~er su u {kolskom dvori{tu oko 9.50 sati brutalno pretu~ena. Kako je „Dnevnom avazu“ potvrdio na~elnik sektora Kriminalisti~ke policije MUP-a HNK Sre}ko Bo{njak, ove maturante su na velikom odmoru pretukla trojica mladi}a, koji su s palicama upali u dvori{te.
Sa izvla~enja: Gospi} je uhvatila kovertu sretnog Sarajlije
(Foto: I. [ebalj)

„Avazova“ nagradna igra

Mirsadu Avdi}u 5.000 KM
Krpo: Ovo je alarmantno

Policijska potraga
- Udarali su ih palicama, a onda su se udaljili u pravcu [este osnovne {kole. Policija intenzivno traga za napada~ima - rekao nam je Bo{njak. Portparol Sveu~ili{ne klini~ke bolnice u Mostaru Ana Marija Dedi} potvrdila nam je da je mladi}ima pru`ena ljekarska pomo} u Centru urgentne medicine, a da je jedan, zbog sumnje da se radi o potresu mozga, zadr`an na Odjelu neurohirurgije.

Poznata bh. pjeva~ica Jasna Gospi} donijela je ju~er sre}u na{im najvjernijim ~itaocima u drugom kolu nagradne igre „Avaz nagra|uje vjernost“. Popularna pjeva~ica je najvredniju nagradu ovog kola, 5.000 maraka na debitnoj kartici, izvukla tako {to je veliku hrpu koverata s karticama i kuponima na{e nagradne igre bacila uzrak te uhvatila jednu. To je bila koverta s kuponima Mirsada Avdi}a iz Sarajeva. Jasna

je odmah po`eljela da li~no ~estita sretnom dobitniku. Telefonom je pozvala Mirsada, a javio se sin sretnog Sarajlije. Jasna mu je kazala da pozdravi oca te da mu `eli da u zdravlju i sre}i potro{i novac. Sve kartice koje nisu izvu~ene u ovom kolu u}i }e u konkurenciju za izvla~enje superpremije, ku}e iz snova u vrijednosti od 86.000 maraka, automobila „{koda fabia“ te putovanja u ParAd. A. iz za cijelu familiju.

Sretni dobitnici drugog kola
5.000 na debitnoj kartici Mirsad Avdi}, Prvomajska 12, Sarajevo

Gimnazija Mostar: Mjesto brutalnog napada

(Foto: A. Du~i})

Putovanje za dvoje u Dubai Adisa Dedi}, Svrake II br.14, Semizovac Bon za namje{taj 1.500 KM Sabahudin Zukan, Travnik bb, Travnik Bon za namje{taj 1.500 KM Erdal Mahmut}ehaji}, Pa{agi}i 9, Visoko Ra~unar Amila Jazvin, Blagaj bb, Mostar Osman Bajri}, [ije donje, 74203 Matuzi}i 7 dana za dvoje u „Aquareumalu“ Lejla [koli}, Titova bb, Jelah Emir Pa{ali}, Milo{evo bb, ^elinac Dino Ljuca, F.P [erifovi}a 19, Sarajevo . Elvira [kandro-\elilovi}, Tuzlanska 51, Sarajevo Sa{a Ko{ari}, Kneza Vi{eslava 11, Mostar Fotoaparat CANON Re{ad Albinovi}, N. Pozderca, Sarajevo Ahmed Kuri}, Kulina bana 44, Jajce Nermin [ehi}, Vukovo bb, Jelah Seida Bradari}, Lije{nica 74/a, Maglaj Bon za gorivo 200 KM Habiba Softi}, Prve zeni~ke brigade 15 d, Zenica Haris Begi}, Domolska 1, Konjic [emso [urkovi}, D`. Bijedi}a 103, Sarajevo Agan Fulurija, Grozd 51a Kalibunar, Travnik Amila ^ustovi}, Dobrinjska 33, Ilid`a Miralem Hrvatovi}, Muje Hod`i}a 296, Lukovac Zahir Lugu{i}, B. Ribnikar 3, Br~ko Nermina Ibrali}, Tomislava Ramljaka do 4, Tuzla

Televizor KPF Elvira Spahi}, Begluci 3, Bugojno Naza Budim, Darivalaca krvi 4 b, Jablanica Bo{ko Pavlovi}, Humska d3, Stolac Meliha Begi}, Kula - Tuzla Vrijednosni bon 300 KM Zumreta Potrebi}, Prve zeni~ke 13, Zenica [ejla Jusi}, Gandijeva, Sarajevo Milica Mrkonji}, M. Tita 76, Tuzla Enes [kahi}, B. Ke{etovi}a 67, Srebrenik Ekrem Parla, Sedrenik 97, Sarajevo Mustek MB 35-44 Haso Smajovi}, M. @ivojevi}a, Gora`de Zijada Mujin, Hadrovi}i 10, Fojnica HD Player Mirsada Kadi}, Ora{je 57, Konjic Mikrovalna pe} Selma \iki}, I. Mili~evi}a 9, Mostar Nevzet Had`i}, Lukavica Sabina Suljevi}, Grbavi~ka 60, Sarajevo Adisa Buljina, M. Tita 17, Sarajevo [imo Parad`ik, Prud bb Muzi~ka linija Amela Ali}, Br~anska malta 32, Gra~anica Mustafa ^ati}, Binje`evo 39, Had`i}i Rusmira Rizvi}, Polje 9, V. Kladu{a Usisiva~ VISION Emina Alagi}, M. Selimovi}a 80, Biha} Jasmina Islamovi}, Hrvoje Vuk~. Hrv., Prozor Evelina Muhovi}, Milana Preloga 9, Sarajevo Amila Baji}, Srma} 28, Kladanj Mediha Jabu~ar, Darovalaca krvi 3, Sarajevo Mirsad Golub, Hamida 61a, Zenica Gavro Mari}, K. Mislava 2, Busova~a Hatid`a ^olakovi}, Radi}eva 17, Sarajevo

Prema informaciji iz policije, ovom napadu prethodio je i me|unacionalni sukob koji se dogodio preksino} u parku Zrinjevac, nedaleko od Gimnaziije. Prema rije~ima direktora Gimnazije Mostar Bakira Krpe, ova {kola se nalazi na dijelu grada gdje se ~esto de{avaju sukobi izme|u navija~kih grupa, koje se prethodno dogovore o tome putem interneta.
Krv na {kolskom dvori{tu

Deseti incident
O tome u kojoj je mjeri maloljetni~ka delikvencija u Mostaru kulminirala, a koja je, {to je jo{ zastra{uju}e, u visokom procentu izra`ena u sukobima mladi}a razli~ite nacionalnosti, govori podatak da je ovo deseti zabilje`eni incident u gradu na Neretvi koji se desio u veoma kratkom periodu. na{e u~enike. Problem definitivno treba tra`iti u ku}nom odgoju. Na noge se moraju di}i i roditelji i nastavnici, odnosno cijela dru{tvena zajednica. Crveno svjetlo odavno je upaljeno. Ovo je alarmantno A. DU^I] kazao je Krpo.

Nera{~i{}eni ra~uni
- Navodno se i ovaj incident dogodio zbog nekih nera{~i{}enih ra~una. Bilo je krvavih glava. Ovo je postalo zastra{uju}e, pogotovo zbog ~injenice da imamo i za{titare i videonadzor. Mi vi{e ne znamo kako za{tititi

Nezvani~no saznajemo da se radilo o me|unacionalnom sukobu, a da su pretu~eni u~enici hrvatske nacionalnosti. Navodno su ih pretukli mladi}i koji su im dali do znanja da su navija~i Vele`a.

Valentin Incko opozvao naloge od jula 2007. godine

^etrnaest osoba iz RS dobit }e oduzete li~ne dokumente
Me|u „rehabilitiranima“ i Dragomir Andan i Mom~ilo Mandi}
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) opozvao je ju~er kazne za 14 osoba iz RS kojima }e biti vra}eni ranije oduzeti li~ni dokumenti. ocedura vra}anja dokumenata ovim osobama po mjestu prebivali{ta potvrdila je za „Dnevni avaz“ portparol MUP-a RS Mirna [oja. Ona je navela da se u dostavlje- Incko: Ukinuo nom nalogu OHR- Laj~akov nalog a precizira da je ovakva odluka uslijedila kao rezultat konsultacija visokog predstavnika Valentina Incka s relevantnim partnerima odgovornim za sigurnost i provo|enje zakona. U nalogu OHR-a zaklju~eno je da vi{e ne postoje ralozi za oduzimanje li~nih dokumenata kod tih 14 osoba. Andana je nekada{nji visoki predstavnik u BiH Miroslav Laj~ak smijenio 10. jula 2007. na zahtjev biv{e glavne ha{ke tu`iteljice Karle del Ponte (Carla) s mjesta zamjenika na~elnika Uprave za obuku MUP-a RS s obrazlo`enjem da je dio mre`e podr{ke ha{kom optu`eniku Radovanu Karad`i}u.

Rezultat konsultacija
Kazne su ukinute Dragomiru Andanu, Stojanu Andri}u, Goranu Gari}u, Du{anu Gruji~i}u, Zoranu Ili}u, Du{ku Jevi}u, Mileti Krsti}u, Predragu Kujund`i}u, Mom~ilu Mandi}u, Vasi Petovi}u, Zoranu Tomi}u, Draganu Tri{i}u, Goranu Vesi}u i Ranku Vukovi}u. - Nakon {to je OHR obavijestio MUP RS o opozivu Naloga o oduzimanju li~nih dokumenata, od 10. jula 2007. godine, pokrenuta je pr-

Spisak od 35 osoba
Laj~ak je tada suspendirao i 35 drugih policajaca iz RS, naredio oduzimanje paso{a i putnih isprava od 93 osobe koje su, kako je tada navedeno, povezane sa zlo~inima koji su se prije 12 godina desili V. S. nakon pada Srebrenice.

12

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

panorama

SREBRENICA Smijenjen potpredsjednik SO Zulfo Salihovi}

Najmla|i u klupama glume odbornike

Mali{ani Srpca u odborni~kim klupama

SDA kao inicijator smjene nije obrazlo`ila razloge
Predsjednik Kluba SDA kazao da nema dodatnog obrazlo`enja oko Salihovi}eve smjene i da „odbornici SDA moraju po{tovati strana~ku disciplinu“
Na ju~era{njoj sjednici Skup{tine op}ine Srebrenica sa 19 glasova za i sedam protiv odbornici su smijenili Zulfu Salihovi}a sa mjesta potpredsjednika SO. Predlaga~i Salihovi}eve smjene bili su klubovi SDA i SDP-a. Ova inicijativa pokrenuta je jo{ u junu, ali po{to u prethodna tri mjeseca nisu odr`avane skup{tinske sjednice, o ovoj inicijativi glasalo se tek na ju~era{njem nastavku sjednice zapo~ete 5. jula. Prije nego {to je uslijedila smjena, Salihovi} je od odbornika SDA tra`io da mu navedu razloge zbog ~ega ga smjenjuju. - Pre`ivio sam i gore stvari u `ivotu i smjena je ne{to najnormalnije u demokratskom dru{tvu, ali bih volio da mi navedete razloge zbog ~ega `elite da me smijenite sa funkcije potpredsjednika. @elim ~uti kako sam radio, koliko su gra|ani imali koristi od mog rada i sve ono {to je dobro ili mo`da lo{e - kazao je Salihovi}. Alija Tabakovi}, predsjednik Kluba SDA, kazao je da ova stranka nema dodatnog obrazlo`enja oko Salihovi}eve smjene i da „od-

Odr`ana sjednica najmla|eg parlamenta
Povodom „Dje~ije nedjelje“, predsjednik Skup{tine op{tine Srbac Goran Gavranovi} ju~er je primio 38 polaznika Dje~ijeg vrti}a „Na{a radost“ i odr`ao sjednicu najmla|eg op{tinskog parlamenta na kojoj su razmotrene samo dvije ta~ke dnevnog reda: Izvje{taj o realizaciji planiranih zadataka za proteklih 12 mjeseci i Plan rada do naredne sjednice u oktobru 2011. godine. Mali{ani, glume}i odbornike, tra`ili su od predsjednika Gavranovi}a da se do idu}e sjednice u oktobru 2011. godine, obezbijede sredstva za novu fasadu, nove prozore, sanaciju mokrog ~vora i nabavku dje~ijih igra~aka, na {to su dobili odgovor da je sve uneseno u zapisnik i da }e svi ovi prijedlozi biti razmotreni. Nakon toga su mali{ani otpjevali nekoliko pjesama o dje~ijim pravima i poklonili Gavranovi}u sliku koju su Lj. K. oni naslikali.

Navedite razloge
Kriza vlasti traje od polovine ove godine, kada je smijenjen predsjednik SO, a nakon dva mjeseca novoimenovani predsjednik podnio je ostavku.

[ta mi se (ne)svi|a u Cazinu

Malo kulturnih de{avanja
- U Cazinu mi se svi|a {to se grad i okolna naselja sve vi{e infrastrukturno izgra|uju i {to svako doma}instvo ima rije{eno vodosnabdijevanje. Drago mi je {to u gradu ima puno sportskih klubova u kojima su aktivna djeca. Veseli me i to {to imamo 13 kulturno -umjetni~kih Sabina Muji}, voditelj dru{tava, iako nisam zaprograma u RTV Cazin dovoljna kulturnim de{avanjima na podru~ju op}ine, kojih je jako malo. Ne svi|a mi se mr`nja i zavist kod nekih ljudi u Cazinu, koja je u zadnje vrijeme sve izra`enija. Voljela bih da se smanji broj nezaposlenih i da ljudi budu sretniji - ka`e S. J. Sabina Muji}, voditelj programa u RTV Cazin.

Procedura oko Salihovi}eve smjene na sjednici

bornici SDA moraju po{tovati strana~ku disciplinu“.

Nova koalicija
- Stav na{e stranke odranije je poznat i mi smo i predlaga~ Salihovi}eve smjene. Nemamo dodatna poja{njenja i predla`em da krenemo u proceduru razrje{enja - rekao je Tabakovi}.

Salihovi}: Tra`io obja{njenje

Iako je najavljivana nova koalicija izme|u SDA, SNDS i SDP ta koalicija , jo{ uvijek je neizvjesna jer se predstavnici ovih stranka nisu izja{njavali. U narednom periodu, kako sada stvari stoje, opoziciju u SO }e najvjerovatnije ~initi SDS, Snaga Bosne i Stranka za BiH. M. SMAJI]

Okon~ani „Dani evropskog naslije|a“ u Konjicu

Najzaslu`nijima povelje za o~uvanje kulturne ba{tine
Sve~anom dodjelom povelja za doprinos u o~uvanju kulturne ba{tine BiH, u Konjicu je okon~ana manifestacija „Dani evropskog naslije|a“, koja je ove godine za temu imala „Ste}ak“. Povod za njen odabir je aktuelna priprema nominacije ste}aka na Listu svjetske kulturne ba{tine UNESCO-a. Uz Op}inu Konjic i na~elnika Emira Bubala, povelje su dobili i D`emil Jaki} iz Novog Travnika, mr. Lidija Feke`a-Martinovi}, te Dubravko Lovrenovi} i Ljiljana [evo, ~lanovi Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH. - Ovo je samo podstrek za na{ dalji rad i nadamo se da }e napori koji se ~ine na kraju rezultirati priznanjem za univerzalnu vrijednost ste}aka - kazao je Lovrenovi}. - Drago mi je {to smo bili dobri doma}ini ove manifestacije, ali i na{im dragim gostima pokazali bar dio vrijednosti na koje smo pono-

Lovrenovi}: Podstrek za dalji rad

D`umhur: Dobri doma}ini

Husein i Naila u „Reumalu“

Jo{ jednom o po{tenju gra|ana Fojnice

sni - istakla je Jasminka D`umhur, stru~na saradnica za

kulturno-historijsko naslije|e konji~ke op}ine. M. ].

Naila vratila nov~anik vlasniku
Danima, mjesecima i godinama mijenjaju se gosti Fojnice koji dolaze na odmor i rehabilitaciju. Me|u brojnim gostima ovih dana na odmor i rehabilitaciju u hotel „Reumal“ stigao je i Husein Bajraktarevi} (69), penzioner iz [pionice kod Srebrenika. On je u holu „Reumala“ izgubio nov~anik i dokumente. Uposlenica „Reumala“ Naila Omanovi} na{la je nov~anik i odmah ga vratila vlasniku. - Mislim da bi svako trebao to uraditi. Nisam nov~anik ni otvorila ve} sam vidjela tu dvojicu ljudi koji su sjedili i pili kafu i nakon {to je nai{ao jedan od njih ja sam mu kazala da sam na{la nov~anik. On je pozvao Huseina i ja sam mu vratila nov~anik. Zahvalio je i po~astio mene i mog kolegu Huseina Buljinu, kao i mog {efa - ka`e Naila, koja je jedva pristala da o tome govori, a pogotovu da se fotografi{e. Husein Bajraktarevi} je kazao da je u nov~aniku imao oko 500 KM, bankovnu karticu, voza~ku i jo{ neka doH. ^u. kumenata.

Zahvaljuju}i donaciji UNHCR-a

Porodica iz kontejnera uselila u novu ku}u
Novi dom sedmo~lane (Foto: D. Stojni}) porodice

Sedmo~lana porodica nevjen~anog bra~nog para Sla|ane Todorovi} i Drage Juri}a iz Kavani{ta kod Prijedora, nakon dvogodi{njeg stanovanja u kontejneru, uselila se u novu ku}u koja je izgra|ena zahvaljuju}i donaciji UNHCR-a. - Mi smo danas na-

jsre}niji ljudi na svijetu. Uskoro bi trebali dobiti i kravu, a `elja nam je da se Dragi na|e bilo kakav posao. Tada na{oj sre}i ne bi bilo kraja - rekli su uglas Sla|ana i Drago i osim UNHCR-u, zahvalili Op{tini Prijedor, Centru za socijalni rad i svim ljudima koji su im nesebi~no pomogli

da nakon stra{nog `ivota u metalnom kontejneru kona~no dobiju pristojan dom. Uz ovu sedmo~lanu porodicu, UNHCR je zavr{io i izgradnju porodi~nih ku}a za vi{e~lane porodice An|elka Rivi}a i Fadila Garibovi}a, mje{tana naselja Ralja{ M. Z. i Trnopolje.

tuzlanski kanton

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

13

TUZLA Studenti protestirali zahtijevaju}i vanredne rokove

Tra`e bezuslovan prelazak na vi{u godinu studija
Unija studenata ogradila se od protesta, jer su se nakon tuma~enja advokata uvjerili da nemaju pravno upori{te

Vatrogasci pokazali umije}e i hrabrost u akciji

Pokazna vje`ba u Srebreniku

Spu{tali se niz zgradu uz pomo} u`adi
Pripadnici Gorske slu`be spa{avanja Srebrenik prvi put su prezentirali vje{tine spa{avanja povrije|enih u stambenim i drugim objektima u slu~aju prirodnih nesre}a. Na objektu Vatrogasnog doma u Srebreniku demonstrirali su tehnike evakuacije povrije|enih osoba iz zapaljenih ili o{te}enih visokih stambenih zgrada spu{tanjem u nosilima uz pomo} u`eta. Prikazali su i ste~ene vje{tine samospa{avanja iz ugro`enih stambenih objekata spu{tanjem vanjskim zidom uz pomo} u`eta. Uz pripadnike GSS Planinarskog dru{tva „Majevica“ Srebrenik, ovaj put u pokaznoj vje`bi u~estvovali su i vatrogasci koji su pokazali zavidan stepen umije}a i hrabrosti prilikom spu{tanja s velikih visina. Kako isti~e instruktor Bajro Im{irovi}, obuka se nastavlja na planini Majevici, gdje pripadnici GSS uvje`bavaju tehnike izvla~enja povrije|enih iz provalija i drugih nepriO. M. stupa~nih terena.

Studenti se najprije okupili ispred Filozofskog fakulteta, a potom i ispred zgrade Vlade

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Iz Mati~nog ureda @ivinice

Tra`e}i bezuslovan prelazak na narednu akademsku godinu, oko 400 studenata fakulteta Univerziteta u Tuzli ju~er su protestvovali ispred Filozofskog fakulteta u Tuzli. Bez ikakve organizacije, ne `ele}i davati izjave za medije, tra`ili su i vanredne rokove za polaganje ispita, te smjenu rukovodstva Unije

studenata ovog univerziteta. Da ju~era{nji protest nema organizacije, a ni pravnog upori{ta, svjedo~i i ogra|ivanje Unije studenata od ovih protesta. Unija studenata u saradnji sa mati~nim organizacijama u proteklom periodu je svakodnevno razgovorala i pregovorala sa dekanima,

rektorom i menad`mentom Univerziteta s ciljem rje{avanja studentskih problema vezanih za bezuslovni prelazak i dodatne rokove, i to sve u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta. - Unija studenata ne `eli da organizuje proteste jer smo se uvjerili, nakon tuma~enja advokata, da nema-

mo pravno upori{te - stoji u kratkom saop{tenju Unije. No i pored toga, neformalna grupa ju~er okupljenih studenata isklju~ivo tra`i bezuslovan prelazak na vi{u godinu studija. Nakon okupljanja ispred Filozofskog fakulteta gdje su protestovali, svoja prava nastavili su tra`iti i pred zgradom A. Mu. Vlade TK.

U bra~noj luci 15 parova
U Mati~nom uredu op}ine @ivinice tokom septembra obavljeno je 15 vjen~anja. Sudbonosno DA rekli su: [e}o Beganovi} i Sahba Mustafi}, Elvir Kamenja{evi} i D`evida Jagodi}, Ned`ad Glavini} i Minela Be}irovi}, Rusmir Bajri} i Elvina Osmanovi}, Amir Tabu~i} i Amela Nuki}, Irmin Palavri} i Amela Behanovi}. Na vjernost su se zakleli i Nermin D`izi} i Danira Kurti}, Ibro \erzi} i Ha- Esad i Maida Purdi} ta Hamzi}, Esmir Halilovi} i Adisa Alji}, Remsudin Dautba{i} i Minela Tursunovi}, Emir Muratovi} i Elvira Konjevi}, Admir Gavranovi} i Amira Fehri}, Denis Zenunovi} i Nasiha Halil~evi}, Esad Purdi} i Maida Sedi}, te Sa. M. Ernes Mal~inovi} i Habiba Su{i}.

Prijatelji iz Drenja u gra~ani~kom naselju Male{i}i

Nakon sportske, na redu privredna i kulturna saradnja
Saradnja veterana nogometnih klubova „Mladost“ iz Male{i}a i „Sava“ iz Drenje u Hrvatskoj, koju je prije {est godina za~eo Safahudin [ako, nastavljena je, pa su Drenjani nedavno boravili u Gra~anici i kod prijatelja u Male{i}ima. Iz Drenja je specijalnim autobusom u Male{i}e stiglo 40 mje{tana. Nakon {to su se odmorili, posjetili su pogone d.o.o. „Variplast“ vlasnika Muje Hasi}a, polo`ili su cvije}e na centralno-spomenobilje`e u centru Gra~anice, posjetili katoli~ku crkvu, a onda su se uputili u Male{i}e. U parku ispred Osnovne {kole Zoran [panjol i Safahudin [ako, u prisustvu Drenjana i Male{i}ana, zasadili su drvo prijateljstva, potom je izme|u veterana „Mladosti“ i „Save“ na stadionu Luke u Male{i}ima odigrana revijalna utakmica, a dru`enje je nastavljeno u Male{i}ima do duboko u no}. - Do sada smo sara|ivali uglavnom na sportskom planu, a sada saradnju pro{irujemo na gospodarstvo, kulturu i druge oblasti - kazao je vo|a i organizator puH. ^. ta Zoran [panjol.

Akcija darivanja krvi u Srebreniku

Humanisti polo`ili ispit

[panjol i [ako zasadili drvo prijateljstva

Ure|enje izleti{ta [klapac u Kladnju

Stvaranje uvjeta za odmor
Radnici na terenu

Kapi koje `ivot zna~e dale 43 osobe

Nakon ure|enja izleti{ta Zato~a radnici firme „Hizo gradnja“ Kladanj po~eli su radove na ure|enju izleti{ta [klapac, javlja portal kladanj.ba. - Prije nekoliko dana uredili smo izleti{te Zato~a a uskoro }emo turisti~ku ponudu na{e op}ine obogatiti

sa jo{ jednim izleti{tem koje }e zasigurno zbog lokacije na kojoj se nalazi privla~iti mnoge posjetioce. Izleti{te se nalazi u blizini magistralnog puta M 18 uz rijeke Tarev~icu i Gostelju. Oboga}eno je izvori{tem pitke vode koje je u narodu dobilo ime [klapac. Uporedo sa tim zavr{a-

vamo idejni projekt i urbanisti~ku saglasnost na budu}oj turisti~koj lokaciji „Studenac“ u Kladnju. Cilj nam je da lokacije gdje na{i sugra|ani odmaraju i vikenduju uredimo kako bi se osje}ali {to ugodnije - kazao je Fuad Imamovi}, na~elnik op}ine Kladanj.

U organizaciji Zavoda za transfuziologiju UKC-a Tuzla i Crvenog krsta Srebrenik, u prostorijama ove humanitarne organizacije odr`ana je peta ovogodi{nja akcija prikupljanja rezervi krvi od dobrovoljnih davalaca s podru~ja op}ine. Pozivu organizatora odazvala su se 53 dobrovoljna davaoca krvi s mjesnih podru~ja Srebrenik i Rapatnica, od kojih su njih 43 darovali kapi koje `ivot zna~e, dok je 10 vra}eno zbog zdravstvenih razloga. Svim humanistima koji su se odazvali na ovu akciju predstavnici Crvenog krsta donirali su prigodne prehrambene pakete, a dobrovoljnim davaocima iz udaljenijih naselja osiguran je i besplatan prijevoz do prostorija Crvenog krsta i nazad do O. M. njihovih ku}a.

14

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

crna hronika

ISTRAGA Rasvijetljena pozadina otmice banjalu~kog biznismena

Vejsilovski: Optu`ena za ubistvo

Saslu{anjem svjedoka ju~er je u Kantonalnom sudu u Sarajevu nastavljeno su|enje doma}ici Hajriji Vejsilovski (59), kojoj se stavlja na teret da je 27. decembra 2009. godine u svom stanu na Trgu heroja rukama zadavila svog tri godine starijeg poznanika Agu Smaji}a, jer je od nje tra`io oralni seks. Smaji}evo tijelo prona|eno je u liftu zgrade. Hajrijina kom{inica Iva Pa{ali} ju~er je potvrdila da je kriti~nog dana pored otvorenog lifta vidjela optu`enu koja je potom utr~ala u stan. Pa{ali}, koja je izjavila da je s Hajrijom u zavadi jer ju je „u ratu pokrala“, kazala je da je vidjela mu{karca kako nepokretan le`i u liftu, nakon ~ega je pozvala sestri~nu i ku}epazitelja koji su pozvali policiju. Pa{ali} je kazala da je i prije vi|ala ubijenog da dolazi kod Hajrije. Hajrijina sestra iskoristi-

Oteti Koljan~i} proveo 20 sati zaklju~an u Kom{inica vidjela mrtvaca u liftu gepeku automobila
Su|enje za ubistvo u Sarajevu
la je zakonsko pravo i odbila je da svjedo~i, dok je sin ubijenog Damir Smaji} kazao da zahtijeva krivi~no gonjenje i naknadu {tete. On je tako|er kazao da je poznavao sestru optu`ene, a da za Hajriju nikada nije ~uo. Njegovu porodicu potresla je pri~a da je njegov otac prisiljavao optu`enu na oralni seks. - On to nije mogao uraditi. Tu`iocu sam dao ljekarski nalaz iz kojeg se vidi da je 1992. godine ranjen u mo{nje - kazao je Damir Smaji}. Sud je prihvatio prijedlog branioca optu`ene, advokata Nedima Dobojli}a da se izvr{i timsko neuropsihijatrijsko vje{ta~enje, kako bi se utvrdilo da li je Vejsilovski, za koju je i ranije primije}eno da jedva razumije pitanja, u stanju da prati su|enje. Nastavak su|enja zakazan je za 2. noveB. C. mbar ove godine.

Cilj maltretiranja bio da se Koljan~i} primora na prodaju svog kamenoloma koji se nalazi na trasi koridora 5C Organizator otmice biv{i suvlasnik bara „Kajak“
Specijalno tu`ila{tvo RS provodi intenzivnu istragu i potragu za organiziranom grupom koja se sumnji~i za otmicu banjalu~kog biznismena Stanislava Koljan~i}a zvanog Kolja iz Banje Luke. Jedini uhap{eni Dalibor D`ombi} iz Banje Luke ju~er je predat sudiji za prethodni postupak na Odjeljenju za organizovani i najte`e oblike privrednog kriminala u banjalu~kom Okru`nom sudu. - Provodi se intenzivna istraga, ali nije bilo novih hap{enja - potvrdili su u Specijalnom tu`ila{tvu RS.

Ku}ni oporavak
Stanislav Koljan~i}, koji je ju~er stigao ku}i, gdje se oporavlja od nanesenih povreda, nije `elio komentirati ova de{avanja. - Istraga je u toku i dok se sve ne okon~a, ne mogu i ne smijem pri~ati o tome - kratko je kazao Koljan~i}. Koljan~i} je otet u utorak, a istoga dana njegova supruga policiji je prijavila nestanak. Tek sutradan njegov automobil „mercedes“ prona|en je u naselju [eher u Banjoj Luci, sa krvavim tragovima i o{te}enjima od metka. Istoga dana oko 23 sata u Rami}ima je prona|en i sam Koljan~i}, kojeg su pretu~enog i nakon dana zato~eni{tva otmi~ari izbacili u {umi u ovom mjestu. Istragom je, kako saznajemo, utvr|eno da je po Delevi}evom nalogu D`ombi}

Izba~en u {umi
Cilj otmice Koljan~i}a bila je iznuda novca kao i preuzimanje njegovog kamenoloma koji se nalazi na koridoru 5C. Kao vo|a organizirane kriminalne grupe, nezvani~no se saznaje, identificiran je Bori{a Delevi} iz Banje Luke, privremeno nastanjen u Novom Sadu, a koji je nekada sa Koljan~i}em dr`ao u suvlasni{tvu popularni no}ni klub „Kajak“ u Banjoj Luci.

Bar „Kajak“: Naredbodavac i oteti nekad zajedno vodili kafi}

Nesre}a u tunelu ^emerno

Poginuo radnik Ru`dija Kaljun
Ru`dija Kaljun (50) iz Visokog poginuo je prilikom izvo|enja gra|evinskih radova u tunelu ^emerno, potvrdio je tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Trebinje @arko Mili}. On je rekao da je uhap{en Mustafa Beganovi} (57), voza~ rudarske gra|evinske ma{ine koja je usmrtila Kaljuna. Prema iskazu voza~a, do nesre}e je do{lo kada je specijalna ma{ina za kopanje tunela, koja je bila u kvaru, nakon pokretanja po~ela nekontrolirano da se kre}e, te ka{ikom za kopanje udarila Kaljuna, koji je stajao u blizini, i na licu mjesta ostao mrtav. Tu`ilac Mili} je rekao da je protiv Beganovi}a policija Okru`nom tu`ila{tvu u Trebinju podnijela izvje{taj zbog ugro`avanja sigurnosti, a nakon saslu{anja sudiji je predlo`eno odre|ivanje pritvora za voza~a ma{ine.

pozvao Koljan~i}a da se na|u u jednom banjalu~kom restoranu kako bi se dogovorili o prodaji kamenoloma, a zatim ga izveo na obli`nji parking. Tu ga je, uz prijetnju pu{kama, otela grupa od pet maskiranih otmi~ara.

Ispri~ao scenarij
Nakon {to su ga tukli u automobilu i odvezli na parking u banjalu~kom naselju [eher, napustili su njegov „mercedes“ te ga prebacili u gepek drugog automobila. Pustili su ga tek nakon {to je uslijedila velika akcija banjalu~ke policije i istra`ilaca Specijalnog tu`ila{tva RS, najvjerovatnije zbog bojazni da }e biti raskrinkani jer je cijela pri~a ve} procurila u javnost.

Uhap{en Suad Filipovi}
Banjalu~ki policajci uhapsili su Sauda Filipovi}a, biv{eg ministra pravde Republike Srpske, koji se dovodi u vezu s otmicom Stanislava Koljan~i}a. Filipovi}, koji je bio ministar pravde RS u vladi Dragana Mikerevi}a, uhap{en je po nalogu Specijalnog tu`ila{tva. Filipovi} je notar u Prijedoru, a navodno je trebao ovjeriti ugovore izme|u Koljan~i}a i osoba koje su kupile „Kajak“.

Supru`nici pru`ili otpor razbojnicima
Dvojica maskiranih razbojnika sa fantomkama na glavi i naoru`ani pi{toljem poku{ali su prekju~er oko 19.50 sati oplja~kati Toma i Antoanetu F., a nakon {to su im se supru`nici suprotstavili, pobjegli su bez plijena u nepoznatom pravcu. Poku{aj razbojni{tva dogodio se u ku}i u ulici Sime Pandurevi}a u Banjoj Luci, a napada~i su prijete}i pi{toljem tra`ili da im predaju torbu s novcem i li~nim stvarima, {to su oni odbili. Pru`aju}i im otpor prilikom fizi~kog nasrtaja, Tom i Antoaneta zadobili su povrede po glavi. Za B. S. po~iniocima se traga.

Nezvani~no saznajemo da je D`ombi} u toku kriminalisti~ke obrade ispri~ao cijeli scenarij ove filmske otmice, kao i maltretiranja Koljan~i}a, koji je skoro 20 sati proveo u gepeku automobila, te tako olak{ao posao specijalnim istra`iocima koji su identificirali ostale ~lanove kriminalne grupe. Osim Delevi}a, koji je prije vi{e godina oti{ao u Srbiju, gdje se bavi gradnjom nekretnina, nezvani~no saznajemo da se spominje i ime @elje Milanovi}a iz Banje Luke te jedne osobe iz Hercegovine, ali niko uklju~en u istragu nije `elio izlaziti u javnost s imenima osumnji~enih.
B. S.

Potkozarje kod Banje Luke

U automobilu prona|ena 222 grama heroina
Pretresom automobila „opel corsa“ vlasni{tvo hrvatskog dr`avljanina Mladena Kranj~eca (50), policija je prekju~er oko 12.15 sati prona{la 222,1 gram heroina. Kako saznajemo u banjalu~koj policiji, pretres su u mjestu Potkozarje kod Banje Luke izvr{ili pripadnici kriminalisti~ke policije iz Banje Luke, te je u Kranj~ecovom automobilu registarskih oznaka ZG 7539 ED prona|ena spomenuta koli~ina droge. On je ju~er uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu predat nadle`nom Okru`nom tu`ila{tvu u Banjoj Luci. Kranj~ec je poznat istra`nim organima u Hrvatskoj, a ve} je hap{en i osu|ivan kao ~lan organizirane kriminalne grupe koja se u Zagrebu bavila nedozvoljenom proizvodnjom i prometom opojnih droga.
Privo|enje Mladena Kranj~eca u Tu`ila{tvo
(Foto: M. Lugi})

Oplja~kan mini market u Vitezu
Maskirani mu{karac, naoru`an pi{toljem, izvr{io je razbojni{tvo u mini marketu „Po-mino“ u Vitezu i od radnice oteo 1.000 KM te pobjegao. Slu~aj je policiji u Vitezu prijavio vlasnik mini marketa D. R. iz Viteza. Uvi|aj su izvr{ili slu`benici Odjela kriminalisti~ke policije Travnik.

B. S.

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

15

Udes u centru Travnika

Automobil nakon sudara udario u pje{akinju
Na raskrsnici kod zgrade „Sarajevo-osiguranja“ u centru Travnika ju~er oko 12 sati do{lo je do sudara automobila „ford“ (733-M586), vlasni{tvo firme „SB Farm“ iz Travnika, i „WW pola“ (526-T-763), vlasni{tvo „Elektroprivrede RS“ iz Banje Luke. Automobili su se kretali duplom trakom prema zelenoj pijaci kada je do{lo do sudara, nakon ~ega je „polo“ udario pje{akinju D`. A. iz Travnika. Tom prilikom pje{akinja je zadobila lak{e povrede, a pomo} su joj ukazali prolaznici i voza~i. Ova raskrsnica je jedna

Pje{akinji pomogli prolaznici

od najkriti~nijih u Travniku i jo{ je bez svjetlosne signalizacije pa je ~esto mjesto saobra}ajnih nezgoda. Uvi|aj na mjestu udesa obavili su pripadnici Policijske uprS. P . ave Travnik.

Od automobila ostala samo gomila lima

(Foto: B. Grgi})

TRAGEDIJA Saobra}ajna nesre}a na cesti Nova Topola - Srbac

Dvojica mladi}a poginula nakon Ukrao „mercedes“ stravi~nog udara vozilom u orah pred o~ima vlasnika
Pri~injena {teta na vozilima
(Foto: S. Pinjo)

Donja Pilica kod Zvornika

Slavi{a Nje`i} (22) koji je vozio „passat“ i njegov suvoza~ Jovo Strahinji} (24) ostali na mjestu mrtvi u smrskanom automobilu

Slavi{a Nje`i} (22), voza~ automobila „passat“ ljubljanskih tablica, i njegov suvoza~ Jovo Strahinji} (24) iz Srpca poginuli su u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er dva sata poslije pono}i u mjestu Tro{elji na magistralnom putu Nova Topola - Srbac.

Velika brzina
Kre}u}i se iz pravca Nove Topole, najvjerovatnije usljed prevelike brzine, voza~ je izgubio kontrolu te vozilom sletilo s ceste i udario u stablo oraha. Dvojica mladi}a su od siline udara ostala na mjestu mrtva. Nakon policijskog uvi|aja smrskani automobil prevezen je u krug Policijske stanice u Bosanskoj Gradi{ci, gdje }e biti obavljeno vje{ta~enje. Mje{tani srba~kog sela No`i~ko s nevjericom su primili vijest da su dvojica mladi}a iz njihovog sela nastradala u saobra}ajnoj nesre}i.

Orah u koji je udario „passat“

(Foto: Lj. Ko{}ica)

- Prizor na mjestu nesre}e bio je stravi~an. Dijelovi automobila bili su razbacani na desetine metara, a mladi}i su zate~eni u lokvi krvi. Bio je to stra{an udar pa sam pomislila da se ru{i na{a ku}a. Istr~ala sam s mu`em vani i vidjela da neki mladi}i poku{avaju da im pomognu, ali spasa nije bi-

lo. Hitna pomo} i policijska patrola su brzo stigli na mjesto doga|aja - ka`e mje{tanka Nevenka Brankovi} iz Tro{elja, ~ija je ku}a udaljena dvadesetak metara od mjesta nesre}e.

Do{ao iz Slovenije
Nastradali Nje`i} nalazio se na privremenom ra-

du u Sloveniji, odakle je kobnog dana stigao na odmor. U No`i~kom je sreo Strahinji}a pa su zajedno oti{li u Novu Topolu. Po povratku je do{lo do te{kog udesa, a njihove ku}e udaljene jedna od druge oko 500 metara ostat }e zavijene u crno. - Slavi{a je bio ~estit momak. Rade}i u Sloveniji, nabavio je materijal za gradnju ku}e gdje je planirao da zasnuje svoj dom. U Sloveniji je kupio i automobil i sve je li~ilo da }e uspjeti u `ivotu. Bio je omiljen drug, kao i njegov prijatelj Jovo, koji se sa svojom porodicom u porodi~noj farmi bavio uzgojem pili}a - rekao nam je kom{ija Stanislav [ari} i dodao da je ovo velika nesre}a za cijelo selo. Zanimljivo je da je orahovo stablo u koje su udarili vozilom nesretni mladi}i jedino drvo koje se nalazi na lijevoj strani puta u du`ini od oko pola kilometra.
B. G. - Lj. K

Nepoznati po~inilac ukrao je „mercedes“ u Donjoj Pilici kod Zvornika iskoristiv{i nepa`nju vlasnika automobila, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina.

Lopov je preksino} u 21.45 sati iskoristio nepa`nju vlasnika „mercedesa“ i odgurnuo ga dok je otvarao kapiju svog dvori{ta, zatim sjeo u automobil i pobjegao u nepoznatom pravcu.

Pale` kod Sokoca

Podmetnut po`ar u domu [G „Romanija“
Nepoznate osobe provalile su u reprezentativni dom [umskog gazdinstva „Romanija“ u mjestu Pale` u op}ini Sokolac i podmetnule po`ar. Slu~aj je Policijskoj stanici Sokolac prijavio direktor [G „Romanija“ u srijedu oko 19 sati. Radnici kriminalisti~ke policije i inspektori protivpo`arne za{tite Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo izvr{ili su uvi|aj po ovla{tenju de`urnog tu`ioca i sa lica mjesta izuzeli tragove koji }e biti poslati na vje{ta~enje. Rad na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela je u toku.

Na ulici u Banjoj Luci

Te{ko povrije|ena u sudaru dva bicikla
Tatjana Budimir-Lahovski (31) te{ko je povrije|ena u saobra}ajnoj nezgodi u Gunduli}evoj ulici u Banjoj Luci. Nezgoda se dogodila preksino} oko 23.10 sati kada se sudarilo dvoje biciklista. Tatjana Budimir-Lahovski upravljala je jednim, a Miodrag Samac drugim biciklom. Uvi|aj su izvr{ili pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka.

Policijska stanica Bratunac

@enu koju je silovao dr`ao u zato~eni{tvu
Mu{karac s inicijalima M. J. iz Srebrenice uhap{en je zbog sumnje da je primorao na seksualne odnose jednu `enu iz Bratunca i nasilno je dr`ao u ku}i do 5. oktobra, kada je pobjegla. @ena ~iji su inicijali D. Z. iz Bratunca prijavila je ju~er Policijskoj stanici da ju je M. J. 24. septembra, uz prijetnju, odveo svojoj ku}i u Srebrenici i primorao na seksualne odnose, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. @ena je prijavila i da ju je M. J. u ku}i dr`ao protiv njene volje do 5. oktobra, kada je pobjegla. Pripadnici Policijske stanice Bratunac obavijestili su de`urnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva Bijeljina o ovom doga|aju. U toku je kriminalisti~ka obrada.

Iz kase nestalo 2.000 eura i nakit
Direktor [umske uprave Zvornik prijavio je policiji da je nepoznati lopov provalio ulazna vrata ovog preduze}a i iz metalne kase ukrao 2.000 eura i zlatni nakit slu`benice I. L. iz kancelarije, gdje se i nalazila kasa. Obavljen je uvi|aj i istraga je u toku.

16

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

biznis

RAZGOVOR Centar za promociju lokalnog razvoja iz Biha}a

Brojni projekti za bolje poslovno okru`enje
Turkish Ziraat Bank Bosnia: Pad profita od 15 posto

Poslovanje Turkish Ziraat Bank Bosnia

Podr{ka malim i srednjim preduze}ima
Centar za promociju lokalnog razvoja (PLOD) iz Biha}a svojim trogodi{njim aktivnostima kroz realizaciju razvojnih projekata popravio je nabolje sliku poslovnog okru`enja na podru~ju Unsko-sanskog kantona (USK).

Ja~anje poljoprivrednih kapaciteta

Neto dobit u prvih {est mjeseci ove godine 528.000 KM
Turkish Ziraat Bank Bosnia poslovao je u prvih {est mjeseci ove godine s 528.000 KM neto dobiti, {to u odnosu na isti period lani predstavlja pad profita od 15 posto, saznaje portal Beta.ba. Ukupna aktiva banke, zaklju~no s 30. junom ove godine, iznosila je 169 miliona KM i ve}a je za 9,7 posto u odnosu na aktivu iz istog perioda lani. No, kreditni portfelj banke smanjio se u ovoj godini na 80,8 sa 87,7 miliona KM iz prvog polugodi{ta lani. Nasuprot tome, depoziti su u 2010. godini narasli na ukupno 97 miliona KM sa 82,4 miliona KM iz prvog polugodi{ta pro{le godine. Ukupni kapital banke sredinom teku}e godine iznosio je 68,4 miliona maraka. Turkish Ziraat Bank Bosnia ima ukupno 6.000 emitiranih dionica, nominalne vrijednosti od 1.000 maraka po dionici. Ve}inski dioni~ari banke su TCZB Ankara, Turska, sa 68 posto i Ziraat Bank International Frankfurt, Njema~ka, s 32 posto u~e{}a.

Ekonomski rast
- S Op}inom Biha} realizirali smo projekte razvoja poslovnih zona, promocije mogu}nosti investiranja u ovoj op}ini s vodi~em za investitore, pru`amo podr{ku razvoju malih i srednjih preduze}a (MSP) kroz projekt Regionalnog centra za poslovno povezivanje, kao i kroz sudjelovanje u projektima USAID-a FIRMA i FARMA - ka`e direktor Centra Haris Komi}. Podr{ka PLOD Centra sektoru malih i srednjih preduze}a osigurana je i kroz PUM program konsultantske podr{ke MSP-a, koji finansira vlada Holandije. - Na{ strate{ki najzna~ajniji posao u oblasti turizma je implementacija programa „EU podr{ka ekonomskom razvoju u BiH LOT 2“ te „Razvoj turizma,

Biha}: Fokus na ruralni razvoj

Daimler AG u BiH

Prodata 24 nova vozila
Generalni distributer Daimlera AG za BiH, kompanija AUTOline, prodala je tokom septembra u na{oj dr`avi 24 nova vozila, od kojih su 19 iz putni~kog i pet iz komercijalnog programa. Izme|u ostalog, prodata su ~etiri modela „mercedesa E-klasa“, tri primjerka „Cklase“. Me|u prodatima su i po jedan model „chrysler 300C“, „dodge nitro“ te „kompas“ i „grand cherokee“. Tokom septembra AUTOline je u BiH prodao i pet primjeraka komercijalnog vozila „sprinter“.

klaster 1 - Uspostava ekozona“, koji }e se realizirati na podru~ju Nacionalnog parka Una. Ukupna vrijednost ovog projekta je 437.175 eura, a Evropska unija finansira ga s 349.084 eura - ka`e Komi}. Prema njegovim rije~ima, ovo je samo jedan od ukupno 11 novih projekata u BiH koji podr`ava EU putem Instrumenta za pretpristupnu pomo} (IPA) u ukupnom iznosu od 3,8 miliona

eura, ~ime se poma`e ekonomski rast i uskla|ivanje standarda BiH s evropskim propisima.

Klju~ni akteri
Komi} isti~e i aktivnosti Konzorcija za ruralni razvoj, koji su formirali PLOD Centar Biha} i Poljoprivredni zavod USK. Konzorcij ja~a kapacitete klju~nih aktera u poljoprivredi i ruralnom razvoju kako bi ih pripremio i prilago-

dio EU standardima u oblasti poljoprivrede. Odatle je realiziran projekt edukacije poljoprivrednika „Unapre|enje kapaciteta klju~nih aktera poljoprivrednog razvoja na podru~ju USK“. Edukacija poljoprivrednika se, tako|er, odvija u okviru USAID-ovog projekta FARMA, gdje PLOD Centar organizira niz radionica o poslovnom planiranju i vo|enju evidencije na farM. DEDI] mama.

Dan Optima Grupe na Sajmu ZEPS

Koordinirano do unapre|enja tr`i{ta kapitala FBiH
Komisija i Registar za vrijednosne papire u FBiH, Sarajevska berza te udru`enja profesionalnih posrednika u prometu vrijednosnim papirima i dru{tava za upravljanje fondovima formirali su na zajedni~kom sastanku Koordinacionu radnu grupu za unapre|enje tr`i{ta kapitala Federacije BiH. Bilo je govora o na~inu rada i prioritetnim aktivnostima na prevazila`enju te{ke situacije na tr`i{tu kapitala.

Osvojiti lidersku poziciju na tr`i{tu regiona
Optima Grupa ju~er je u okviru Generalnog bh. sajma ZEPS 2010 uprili~ila „Poslovni dan“, na kojem su ~elni ljudi Grupacije prezentirali planove koje namjeravaju realizirati na podru~ju Bosne i Hercegovine u narednim godinama. - Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu preradila je vi{e od milion tona nafta, a novim investicijama i modernizacijom za tri-~etiri godine namjerava dose}i ~ak tri miliona tona prera|ene sirove nafte godi{nje - kazao je Slavko [}epanovi}, zamjenik glavnog direktora Grupe. Pero Dugi}, direktor modri~ke Rafinerije ulja, naveo je da je obnovom proizvodnje hidrokrekovanih baznih ulja, nakon vi{e od decenije, do{lo do proizvodnje od 47.000 tona ulja, koja su plasirana u sve zemlje Evrope. Kako su istakli predstavnici Grupacije, planovi predvi|aju kapitalne tro{kove projekta od 530 miliona eura, nakon ~ega }e ove kompanije imati najnovije evropske standarde u svim segmentima proizvodnje i kapacitetom i kvalitetom postati lider proizvodnje u ovom dijelu A. D`. Evrope.

Berzanski barometar za 8. 10. 2010. godine

Zenica: S prezentacije Optima Grupe

Euro/dolar 1,3898 Nafta 80,74 po barelu Zlato 1.328,70 $ po unci 1,14% 0,47% 0,20%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,368889 1,377005 26,662026 0,079662 0,261653 0,708017 1,708205 0,565032 0,240856 0,209396 1,453756 0,986220 2,229392 1,406185 0,046905 1,842136 1,955830 1,372320 1,380456 26,728848 0,079862 0,262309 0,709791 1,712486 0,566448 0,241460 0,209921 1,457399 0,988692 2,234979 1,409709 0,047023 1,846753 1,955830 1,375751 1,383907 26,795670 0,080062 0,262965 0,711565 1,716767 0,567864 0,242064 0,210446 1,461042 0,991164 2,240566 1,413233 0,047141 1,851370

Hifa grupa prkosi svjetskoj ekonomskoj krizi

Novim pumpama osigurano 40 radnih mjesta
Svjetska ekonomska kriza nije uspjela utjecati na poslovni razvoj Hifa grupacije, koja je najve}i distributer nafte i naftnih derivata u BiH. Naprotiv, svojim pravovremenim stabilizacijskim planom i dobro planiranom poslovnom strategijom ova grupacija iskoristila je krizu za pro{irenje svog poslovanja. Pored ve} otvorenih Hifa benzinskih pumpi, u toku je realizacija i aktiviranje novih stanica u Zenici, Te{nju i Mostaru, ~ime }e ova kompanija osigurati 40 novih radnih mjesta. - Kompanijama koje posjeduju visoke standarde i dru{tvenu odgovornost, ve} odavno je jasno da bez potrebnih certifikata i kontinuirane kontrole kvaliteta nafte i naftnih derivata ova vrsta djelatnosti gubi na kvalitetu. Zadatak Hifa grupe je ne gubiti kvalitet svojih proizvoda, koji dokazuje svoju vrijednost kroz sve ve}i broj zadovoljnih potro{a~a goriva - kazao je Muharem Ahmetli}, pomo}nik direktora Hifa petrola.

oglasi

Dnevni avaz subota, 9. oktobar/listopad 2010. 17

18

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

biznis

UPOZORENJA Svjetski finansijski zvani~nici `ele smiriti napetost

PPM Tuzla: Dobitnik dana

Trgovanje 1.115.218 KM

Svi indeksi u uzlaznoj putanji
Najve}i rast cijene imala Tuzlanska mljekara
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 1.115.218 maraka, a u sklopu 76 transakcija prometovana su ukupno 378.852 vrijednosna papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 33.013 KM, me|u fondovima 881.896, obveznicama FBiH 112.586, na primarnom tr`i{tu 82.146, a na sekundarnom 5.577 maraka. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`io je PPM iz Tuzle, od 42,86 posto, dok je najve}i pad registrirao

Valutne bitke {tete globalnoj ekonomiji
Neke zemlje s vanjskotrgovinskim vi{kom smanjuju kurs valute kako bi potakle izvoz, upozorava Zelik Svjetska ekonomija se oporavlja presporo
Predsjednik Svjetske banke Robert Zelik (Zoellick) zalo`io se za smirivanje napetosti zbog valutnog re`ima zemalja s izvozno orijentiranim ekonomijama, poput Kine, upozoravaju}i istovremeno na politiku koja {teti drugim zemljama i pozivaju}i na me|unarodnu saradnju u rje{avanju tog pitanja. jer raste opasnost od ponavljanja istih gre{aka koje su dovele do Velike depresije. Dominik [traus-Kan (Dominique Strauss-Kahn), izvr{ni direktor Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), upozorio je, tako|er, da valutne bitke koje se vode {irom svijeta, riskiraju podrivanje globalne ekonomije.

Vrijednost indeksa
BIFX 0,62% 1.462,91 895,06 949,06 SASX-10 0,20% SASX-30 0,17%

Bosnalijek, od 3,2 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX sko~ila je za 0,62 posto, na 1.462,91 poen. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti 0,2 posto i iznosi 895,06 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 ve}a za 0,17 posto i iznosi 949,06 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Spor oporavak
- Svjetska ekonomija oporavlja se presporo da bi se smanjila nezaposlenost u razvijenim zemljama, a visoka nezaposlenost stvara napetosti - kazao je Zelik komentiraju}i reakcije zemalja na to stanje te je dodao da neke zemlje s vanjskotrgovinskim vi{kom smanjuju kurs valute kako bi potakle izvoz. Dana{nje valutne napeto-

Poziv Kini
- MMF je odgovaraju}i forum za pomake u rje{avanju napetosti zbog valuta, uklju~uju}i i pridobivanje Kine da povisi vrijednost svoje potcijenjene valute - rekao je [traus-Kan. Podr`ao je poziv ameri~kog ministra finansija Timotija Gajtnera (Timothy Geithner) na br`e podizanje vrijednosti kineskog juana kao jedan od uvjeta za provo|enje reforme upravljanja MMF-om, u kojoj bi vi{e glasova dobile Kina i druge nove ekonomije. [trausKan je najavio pokretanje inicijative za sistemsku stabilnost kako bi se izgradio me|unarodni konsenzus o valutnim politikama, prenose svjetske agencije.

Zelik: Rast kamatnih stopa

[traus-Kan: Sistemska stabilnost

Kursna lista SASE na dan 8. 10. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

sti, prema njegovim rije~ima, mogu izazvati probleme ako se time primjereno ne upravlja. - Nedavna kriza jo{ utje~e na zaposlenost i sredstva za `ivot {irom svijeta i nije vrijeme za okretanje le|a

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA ZIF MI GROUP DD SARAJEVO OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BiH POSTBANK BH D.D. SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKANJ VISPAK DD VISOKO OGREVTRANS D.D. SARAJEVO PPM D.D. TUZLA

15,00 3,00 4,19 37,87 35,40 33,00 31,53 30,30 96,00 90,16 85,27 18,48 4,00 71,50 25,91 22,00 26,50 7,00 24,00 10,00

-3,20
KOTACIJA FONDOVA

2.200 7.500 205.060 11.050 9.638 8.470 8.470 8.507 16.160 33.958 59.590 999 900 112 408 50 205 5.000 42 425

33.013,03 22.500,00 859.396,16 4.184,64 3.411,85 2.795,30 2.670,59 2.577,62 15.513,60 30.618,23 50.814,48 18.476,30 3.600,00 7.983,18 10.554,30 1.100,00 5.432,50 35.000,00 1.008,00 4.250,00

11 2 21 2 2 4 2 2 2 2 2 5 2 5 4 1 1 2 1 1

Optu`be eksperata
Pol Krugman (Paul) i drugi ameri~ki ekonomisti ve} dugo optu`uju Kinu da umjetno dr`i potcijenjen juan, s ~ime posti`e isti u~inak kao da subvencionira svoj izvoz, a s carinama ote`ava uvoz. Posljednjih sedmica Japan, Ju`na Koreja i Brazil intervenirali su na tr`i{tima kako bi sprije~ili rast ili smanjili vrijednost svojih valuta.

0,00 5,05
OBVEZNICE FBiH

0,00 0,00 0,01 0,00 0,83 0,00 0,97 1,15
PRIMARNO TR@I[TE

me|unarodnoj saradnji. Treba o~ekivati rast kamatnih stopa, a vlade i tr`i{ta moraju se pripremiti za u~inke tog rasta. Moramo shvatiti da dana{nje niske kamatne stope ne mogu trajati vje~no. U odre|enom trenutku one }e rasti - rekao je Zelik isti~u}i da }e rast kamata donijeti pad cijena na tr`i{tu obveznica, a time i posljedice na investicijske portfelje i u{te|evine. On je upozorio da se napetostima ne smije dopustiti da eksplodiraju u sukob ili razli~ite oblike protekcionizma,

Gra|ani vi{e ne bi trebali snositi tro{kove lo{eg poslovanja

2,37 0,25 0,69 -0,15 0,00 1,92 0,00 0,00 42,86

EU podr`ala uvo|enje poreza na profit banaka
Evropska unija nije se izjasnila o tome za {ta bi se taj prihod trebao koristiti
Evropska unija (EU) dala je podr{ku uvo|enju poreza na profit banaka i zarade bankarskih rukovodilaca na nivou cijele EU. Ipak, Unija se nije izjasnila o va`nom pitanju - za {ta bi se taj prihod trebao koristiti. Evropska komisija, me|utim, nije podr`ala uvo|enje poreza na finansijske transakcije, kao {to su kupovina dionica, obveznica i deviza, ocijeniv{i da bi bio efikasan samo ukoliko bi se uveo na globalnom nivou. Oba prijedloga iznesena su kao odgovor na globalnu finansijsku krizu, koja je po~ela 2007. godine i koja je primorala vlade u Evropi i Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama da uliju milijarde eura novca poreznih obveznika u spa{avanje posrnulih banaka. Porez na profit banaka bio bi najbolji instrument za rje{avanje sada{njeg problema nedovoljnog oporezivanja finansijskog sektora i pribavljanje novog prihoda u EU, predo~ila je Komisija. Njema~ka smatra da bi prihodi od tih poreza trebali i}i u specijalni fond, iz kojeg bi se finansirala budu}a spa{avanja banaka, dok Francuska i Velika Britanija `ele taj novac iskoristiti za popunjavanje rupa u svojim bud`etima. Politi~ari {irom 27 ~lanica EU suo~eni su s nezadovoljstvom poreznih obveznika, koji smatraju da su podmetnuli le|a i podnijeli tro{kove nastale rizi~nim

SEKUNDARNO TR@IŠTE

Promet 1.149.259 maraka

Blok-posao Nove banke
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 98 transakcija ostvaren promet od 1.149.259 KM, a najve}i je obavljen blok-poslom akcijama Nove banke u ukupnoj vrijednosti od 975.800 maraka. Ukupan promet obveznicama iznosio je 120.773 marke. Me|u fondovima, najve}i promet ostvaren je akcijama VB fonda, u iznosu od 726 maraka. Najve}i skok cijene imala je Veterinarska stanica iz

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,81% 2,71% 856,50 1.411,37

Vlasenice, od 6,25 posto, a pad Balkan investment fond, od 8,23 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,81 posto, na 856,50 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS opala za 2,71 posto i iznosi 1.411,37 poena.

Evropska komisija: @eli poreze na globalnom nivou

poslovanjem banaka. Prema podacima EU, vlade tog bloka isplatile su do 16,5 posto bruto do-

ma}eg proizvoda Unije za podr{ku finansijskim kompanijama tokom sloma kreditnog tr`i{ta.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 8. 10. 2010.
Naziv emitenta
Nova banka a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 Nova banka a.d. Banja Luka

Vlada u Tokiju zaustavlja ja~anje jena i poti~e oporavak

Prosje~na cijena
0,851 1,49 3,3 31,752

Promjena u%
3,78 2,76 0 0,74 1

Maks. cijena
0,851 1,49 3,3 32 0,82

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,851 1,45 3,3 31,201 0,82 14.892,50 22.751,68 726,00 72.596,00 975.800,00

BERZANSKA KOTACIJA

Japan odobrio 44 milijarde eura za pomo} privredi
Japan je ju~er odobrio pet biliona jena (44 milijarde eura) vrijedan paket mjera za pomo} privredi, koji bi trebao zaustaviti ja~anje jena i potaknuti ekonomski oporavak, objavila je tamo{nja vlada. Paket mjera uklju~uje projekte javnih radova, kao i poticaje malom i srednjem poduzetni{tvu te stvaranju novih radnih mjesta, objavljeno je u Tokiju. Jen je ovih dana dosegnuo najve}u vrijednost u odnosu na dolar u posljednjih 15 godina. Sna`na doma}a valuta {teti japanskim izvoznicima, ~ija roba postaje manje konkurentna na svjetskim tr`i{tima.

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

globus

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

19

Ukratko

HRVATSKA Smrt jedine premijerke neke socijalisti~ke dr`ave

Josipovi}: Planinc je zaslu`ila svako po{tovanje
Nakon sloma „hrvatskog prolje}a“ dolazi na ~elo Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske odakle nare|uje hap{enja Tu|mana, Budi{e, Gotovca...
Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} kazao je za Milku Planinc, koja je nakon duge i te{ke bolesti prekju~er umrla u 86. godini u Zagrebu, kako je biv{a premijerka Socijalisti~ke federativne republike Jugoslavije zaslu`ila svako po{tovanje. vo`nje „par-nepar“ kada su odre|enim danima smjela voziti samo vozila kojima je zadnji broj na registarskoj tablici bio parni, a u drugima neparni.

Veliki problemi za policiju

Talas nasilja i plja~ki u Riju
SAO PAULO - Nekoliko desetina naoru`anih pripadnika kriminalnih bandi danima terori{e stanovnike u oblasti Rio de @aneira postavljanjem blokada na putevima i masovnim plja~kanjem putnika u automobilima, zbog ~ega je smijenjeno 19 komandanata policije. Protekle sedmice dogodilo se desetak takvih plja~ki u kojima su ljudi nasred ulica izvla~eni iz automobila i uzimani za taoce, a samo od utorka zabilje`ene su tri plja~ke. U vi{e navrata do{lo je do oru`anog sukoba izme|u plja~ka{a i policije.

Nov~ani depozit
Ograni~ena je i sloboda putovanja u inozemstvo i to tako {to su za svaki prijelaz dr`avne granice gra|ani SFRJ morali upla}ivati nov~ani depozit koji je rastao pri svakom narednom prelasku granice u istoj kalendarskoj godini. Iako rigorozne, ove mjere sprije~ile su finansijski kolaps Jugoslavije i stabilizirale devizne rezerve dr`ave na nivou koji je krajem osamdesetih omogu}io posljednjem jugoslavenskom premijeru Anti Markovi}u da proglasi konvertibilnost tada{njeg dinara. Planinc }e biti zapam}ena kao jedina `ena na premijerskom polo`aju u nekoj od socijalisti~kih dr`ava.

Te{ke nesta{ice
- Sa `aljenjem sam primio vijest o smrti po{tovane Milke Planinc. Svojim u~e{}em u antifa{isti~koj borbi i zalaganjem za ideale socijalne pravde zadu`ila je Hrvatsku i zaslu`ila po{tovanje - stoji u poruci su}uti. Milka Malada, kasnije udata Planinc, ro|ena je u Drni{u 1924., a odrasla je u Splitu. U Drugom svjetskom ratu bila je pripadnica 11. dalmatinske udarne brigade, kasnije komesarka, a iz rata je izi{la sa ~inom poru~nice. Sa polo`aja u gradskom sekretarijatu za kulturu u Zagrebu dolazi do

Guverner ubijen u d`amiji
KUNDUZ - Jedan afganistanski guverner i jo{ 14 osoba ubijeni su ju~er u jakoj eksploziji u d`amiji na sjeveru Afganistana, izjavio je policijski zapovjednik. Jo{ nije utvr|eno koje je prirode eksplozija koja se dogodila u gradu Talukanu, glavnom gradu pokrajine Takhar. Da je do{lo do eksplozije u d`amiji potvrdio je za agenciju AFP {ef policije u pokrajini [ah Jahan Nuri, te dodao kako je me|u poginulima i imam d`amije i da je povrije|eno na desetine osoba.

Planinc: Sistem vo`nje „par-nepar“

republi~kog sekretarijata (ministarstva) prosvjete. Nakon sloma „hrvatskog prolje}a“ dolazi na ~elo Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske odakle nare|uje hap{enja Franje Tu|mana, Dra`ena Budi{e, Vlade Gotovca... Kada je dr`ava 1982. godine bila u velikoj krizi, Planinc je prihvatila biti premijerka. U njenom premijer-

skom mandatu savezne vlasti potpuno su zabranile ili strogo ograni~ile uvoz najve}eg broja proizvoda {iroke potro{nje {to je za rezultat imalo te{ke nesta{ice kafe, ulja, {e}era, deterd`enata i drugih proizvoda. Ponestalo je goriva za automobile pa je uvedena prodaja na bonove. Kada ni to nije pomoglo, Planinc je uvela sistem

Sudar brodova u Laman{u
LONDON - Tanker za prijevoz hemikalija, natovaren sa oko 6.000 tona sredstava za rastvaranje, sudario se u ~etvrtak nave~er s teretnim brodom u vodama Engleskog kanala (Laman{), javile su agencije. Tanker je pretrpio o{te}enja, a 13-~lana posada uspje{no je evakuirana francuskim helikopterom u vojnu bazu kod francuskog grada Bresta, javio je britanski BBC.

Proslavljen Dan nezavisnosti Hrvatske

Upadanje na brodove s psima
TEL AVIV - Pou~ena iskustvom upada na konvoj brodova 31. maja, izraelska vojska bi upala na eventualnu novu flotilu uz pomo} pasa „napada~a“ iz jedinice Okec, pi{e najtira`niji izraelski list „Yedioth Ahronoth“. Pse bi kranovima i na druge na~ine vojska prve ukrcala na brodove, kako bi se sprije~ilo da vojnici budu povrije|eni, dodaje list.

Sje}anje na izglasavanje raskidanja dr`avnopravne veze sa SFRJ
Hrvatska je ju~er proslavila Dan nezavisnosti u znak sje}anja na 8. oktobar 1991. kada je Sabor izglasao raskidanje dr`avnopravne veze Hrvatske s biv{om SFRJ. Predsjednik dr`ave Ivo Josipovi} u svojoj ~estitki gra|anima naglasio je da je nezavisnost osnovna pretpostavka da bi Hrvatska kao suverena zemlja mogla odgovorno i samostalno odlu~ivati o svojoj budu}nosti. - S po{tovanjem se prije svega sje}amo svih onih koji su doprinijeli ostvarenju vjekovne te`nje hrvatskog naroda da obnovi svoju samostalnu dr`avu, a osobito mbardirala Banske dvore i poku{ala ubiti hrvatsko dr`avno vodstvo“. Povodom Dana nezavisnosti, Hrvatski sabor odr`ao je prekju~er sve~anu sjednicu na kojoj su podijeljene dr`avne nagrade za nauku za 2009. dok je Josipovi} u utorak podijelio odlikovanja zaslu`nim javnim li~nostima. Sabor je 8. oktobra 1991. na tajnoj sjednici u podrumu zgrade INA-e odlu~io da Hrvatska nijedan organ SFRJ ne smatra legitimnim i legalnim i da ne priznaje va`e}im nijedan pravni akt bilo kojeg organa koji nastupa u ime SFRJ.

Josipovi}: Po{tovanje braniocima

hrvatskih branilaca koji su u domovinskom ratu polo`ili svoj `ivot za slobodu domovine - podsjetio je Josipovi}.

Premijerka Jadranka Kosor u ~estitki tvrdi da je samo „dan prije odluke Sabora agresorska JNA bo-

Udarac „Cosa Nostri“

EU i Vije}e Evrope

Uhap{en Fran~esko di Fresko
Jedan od najopasnijih mafija{a, ~ije je ime na popisu 100 najtra`enijih bjegunaca u Italiji, uhap{en je preksino}, izvijestio je ministar unutra{njih poslova Roberto Maroni. - Mafija je danas pretrpjela te`ak udarac. Fran~esko di Fresko (Francesco Di Fresco) smatra se jednim od najopasnijih ~lanova „Cosa Nostre“ za kojima se traga u Palermu - rekao je ministar. Mafija{kog vo|u tra`e od 1995. zbog otmice i ubistva, a uhap{en je u svom luksuznom stanu u Palermu.

Tra`e ukidanje smrtne kazne
Evropska unija i Vije}e Evrope zatra`ili su ju~er povodom predstoje}eg Evropskog i Svjetskog dana protiv smrtne kazne 10. oktobra da ova „surova“ praksa bude ukinuta u cijelom svijetu, bez obzira na okolnosti. - Smrtna kazna je surova i neljudska, ona skrnavi ljudsko dostojanstvo i osnovna ljudska prava na kojima se temelje na{e dvije organizacije - navodi se u zajedni~kom saop}enju. Ove dvije organizacije upozoravaju da nijedan pravosudni sistem nije nepogre{iv i da je u slu~aju smrtne kazne eventualnu po~injenu nepravdu nemogu}e ispraviti.

Bonaire: Nova holandska op}ina

Nestanak Holandskih Antila
HAG - Holandski Antili, dio holandskog kraljevstva u Karipskom moru, od nedjelje }e prestati postojati jer }e dva otoka postati nezavisne dr`ave u okviru kraljevstva, a tri otoka }e postati holandske op}ine. Do sada su Holandija, Aruba i pet otoka koji formiraju Holandske Antile, ~inili holandsko kraljevstvo. Od sada, kraljevstvo ima ~etiri dijela: Holandiju, Arubu, otok Kurasao i otok Saint Martin. Otoci Bonaire, Saba i Saint Eusta}e postaju holandske op}ine.

20

Subota, 9. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu Odluke [kolskog odbora br. 2290/10, od 30. 9. 2010. godine Srednjo{kolski centar Vogo{}a, raspisuje

KONKURS
za radna mjesta na odre|eno vrijeme - profesor tehnologije sa poznavanjem robe, nepuno radno vrijeme 6 ~asova nastavne norme, na odre|eno vrijeme do 31. 7. 2011. godine, 1 izvr{ilac - profesor hemije, nepuno radno vrijeme, 6 ~asova nastavne norme, na odre|eno vrijeme do 31. 7. 2011. godine, 1 izvr{ilac Pored op}ih zakonskih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu {kolske spreme, zavr{en odgovaraju}i fakultet i polo`en stru~ni ispit za samostalan obrazovno-odgojni rad, a u skladu sa Pedago{kim standardima i normativima. Uz prijavu sa biografijom kandidati su du`ni prilo`iti originalne ili uredno ovjerene kopije sljede}e dokumentacije: 1. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 2. Diplomu o zavr{enom fakultetu 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu 4. Uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca) 5. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Dokumentaciju slati na adresu: Srednjo{kolski centar Vogo{}a, ulica Jo{ani~ka br. 119, Vogo{}a, ili predati li~no na protokol {kole, sa naznakom „ZA KONKURS - KOMISIJI“. Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija se ne}e uzeti u razmatranje.

JAVNA USTANOVA DJE^IJE OBDANI[TE „ZULEJHA BEGETA“ KONJIC - UPRAVNI ODBOR Na osnovu ~lana 47. i 48. Zakona o pred{kolskom odgoju („Slu`bene novine“ HBK broj 5/2000) i ~lana 40. Pravila Javne ustanove Dje~ije obdan{te „Zulejha Begeta“ Konjic i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Dje~ije obdani{te „Zulejha Begeta“ u Konjicu broj 292/2010. od dana 4. 10. 2010. godine, raspisuje se:

KONKURS
1. Za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dje~ije obdani{te „Zulejha Begeta“ u Konjicu Za radno mjesto pod brojem 1. pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom, mo`e biti imenovana osoba koja ispunjava i uslove za odgajatelja ili stru~nog saradnika i koja ima najmanje tri (3) godine rada u djelatnosti pred{kolskog odgoja ili najmanje pet (5) godina rada u dru{tvenim djelatnostima, a koja mora imati visoku ili vi{u stru~nu spremu. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs slati isklju~ivo po{tom sa naznakom za Konkursnu komisiju na adresu: Javna ustanova Dje~ije obdani{te „Zulejha Begeta“ Konjic ul. Omladinska 3/A PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Husein Hod`i}, s.r.

UNIVERZITET U ZENICI POSTDIPLOMSKI -MAGISTARSKI STUDIJ „OBRAZOVNI MENAD@MENT“

O B J A V LJ U J E
Da }e kandidat Anto Ledi}, diplomirani teolog, iz Zenice, javno braniti magistarski rad pod naslovom „Zna~aj transformacije eksplicitnog u implicitno znanje na podru~ju religioznosti“ Javna odbrana magistarskog rada odr`at }e se dana 25. 10. 2010. godine s po~etkom u 10,00 sati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Univerziteta u Zenici, Ulica Zmaja od Bosne broj 56. Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom u Sekretarijatu Peago{kog fakulteta. Zenica, 01. 10. 2010. godine, Voditelj Studija Prof.dr. Refik ]ati}

globus

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

21

OSLO Nobelova nagrada za mir kineskom disidentu

Kina pod pritiskom da oslobodi Sijaoboa
Potez Komiteta pozdravile brojne grupe koje se bore za ljudska prava kao i vlade mnogih dr`ava
Kina se na{la pod velikim pritiskom zapadnih vlada koje su ju~er tra`ile osloba|anje zatvorenog Lijua Sijaoboa nakon {to je veteran borbe za demokratiju progla{en dobitnikom Nobelove nagrade za mir 2010. godine, prenose agencije. Nobelovu nagradu - kazao je portparol [tefen Zajbert (Steffen Seibert). Prvi ~ovjek Evropske unije @oze Manuel Baroso (Jose Barroso), koji je nedavno imao sastanak s kineskim premijerom Venom \ijabaom, kazao je kako je objava dobitnika Nobelove nagrade za mir u 2010. bila poziv za zajedni~ki rad svim borcima za demokratiju. Premijer Norve{ke, dr`ave doma}ina nagrade, tako|er je ~estitao Sijaobou nekoliko trenutaka nakon objave dobitnika. Sekretar Nobelovog komiteta Geir Lundestag kazao je kako ga je zamjenik kineskog ministra vanjskih poslova Fu Jing pro{log mjeseca upozorio da }e dodjela priznanja disidentu biti tretirana kao „neprijateljska gesta“ koja bi mogla na{koditi norve{ko-kineskim odnosima.

Izvla~enje }e mo`da po~eti danas

(Foto: AFP)

Spasila~ka misija u ^ileu

Elitni tim pripremat }e rudare za izvla~enje
Prije nego {to 33 zarobljena ~ileanska rudara po~nu svoj put u vanjski svijet, {to bi se moglo desiti ve} danas, njima }e se u jami pridru`iti elitni tim od tri bolni~ara i 13 stru~njaka za spa{avanje kako bi im omogu}ili {to lak{i povratak. Ekipa }e rudarima, zarobljenim vi{e od dva mjeseca u rudniku na sjeveru dr`ave, poku{ati olak{ati njihovo spa{avanje i odrediti redoslijed izvla~enja na povr{inu. Bolni~ari iz redova ~ileanskih pomorskih specijalnih snaga i stru~njaci za spa{avanje iz dr`avne naftne kompanije „Koldelko“ radit }e u smjenama 48 sati koliko }e mo`da biti potrebno za procjenu ljudi i njihovu pripremu za izvla~enje kroz otvor, koje }e trajati 15-20 minuta. Bolni~ari }e mo}i i promijeniti ve} pripremljenu listu kojom je odre|en redoslijed spa{avanja 33 rudara. Lista je napravljena na osnovu svakodnevnih ispitivanja fizi~kog i mentalnog zdravlja rudara, kao i njihovog karaktera tokom zato~eni{tva, izjavio je {ef podmorskih snaga ~ileanske mornarice komandant Renato Navaro.

Ljutnja Pekinga
Iako su iz Pekinga i drugih mjesta oda{iljane poruke da bi priznanje Sijaobou moglo biti protuma~eno kao neprijateljska gesta, norve{ka vlada, u ~ijoj je prijestonici Oslu objavljeno ime dobitnika, bila je me|u prvima koja je ~estitala 54-godi{njem profesoru koji je zatvoren 2009. na 11 godina zbog potkopavanja dr`ave. Odluku Nobelovog komiteta pozdravile su mnoge grupe koje se bore za za{titu ljudskih prava, kao i brojne vlade. Dok su kineski zvani~nici kazali da je Komitet

„naru{io“ integritet ove nagrade, podr{ka evropskih sila za Sijaoboa ne}e mnogo smanjiti njihovu ljutnju. - Ova odluka odra`ava odbranu ljudskih prava u cijelom svijetu. Francuska, kao i Evropska unija, izrazila je zabrinutost kada je Sijaobo uhap{en i ~esto smo pozivali da ga oslobode. Po-

navljamo tu molbu - izjavio je francuski ministar vanjskih poslova Bernar Ku{ner (Bernard Kouchner). Sli~no gledi{te ima i njema~ka administracija.

Neprijateljska gesta
- Na{a vlada se nada da }e Sijaobo biti uskoro oslobo|en i da }e li~no primiti

Odobrenje kraljice Beatriks

Ameri~ki privatnici dali desetine miliona dolara

Holandija dobiva manjinsku vladu
Holandska kraljica Beatriks (Beatrix) dala je odobrenje za formiranje manjinske vladaju}e koalicije liberala i demohri{}ana, prve manjinske vlade u ovoj dr`avi od kraja Drugog svjetskog rata, koju }e u parlamentu podr`avati stranka islamofoba Gerta Vildersa (Geert Wilders). Kraljica je mandat za formiranje koalicione vlade dala Marku Ruteu (Rutte), lideru Narodne stranke za slobodu i demokratiju, ~ija }e partija vladati s Demohri{}anskom strankom koju predvodi Maksim Ferhagen (Maxim Verhagen). Sporazum izme|u Ruteovih liberala, Ferhagenovih demohri{}ana i Vildersa pr-

Anga`iranje osiguranja puni d`epove talibana u Afganistanu
Ameri~ko oslanjanje na privatno osiguranje u Afganistanu pomoglo je talibanima da napune d`epove, jer te kompanije ~esto ne anga`iraju lokalno stanovni{tvo, nego ratne vo|e i razbojnike, navodi se u izvje{taju predstavljenom Odboru za oru`ane snage Senata SAD. Kongresna istraga u junu otkrila je da su privatni prijevoznici pla}ali desetine miliona dolara godi{nje afganistanskim ratnim vo|ama radi za{tite konvoja svojih kamiona. Predsjedavaju}i Odbora senator Karl Levin (Carl) izjavio je kako je zabrinut da Sjedinjene Dr`ave nesvjesno ja~aju rast milicija stanskog naroda njegovoj vladi - dodao je Levin. Procjenjuje se da je u Afganistanu na taj na~in anga`irano oko 26.000 ljudi. U vojsci se ne protive ideji da oni budu otpu{teni, ali upozoravaju da to nije prakti~no, jer popunjavaju praznine kada su savezni~ki vojnici anga`irani u borbenim akcijama. Vojni zvani~nici smatraju da takav na~in upo{ljavanja mladih naoru`anih Afganistanaca spre~ava njihovo pridru`ivanje talibanima, a da }e se, kako se sigurnost u toj dr`avi bude pobolj{avala, potreba za privatnim osiguranjem smanjivati.

Rute: Dobio mandat

(Foto: AFP)

edvi|a zabranu burke u Holandiji, smanjivanje imigracije, smanjivanje bud`eta za 18 milijardi eura do 2015. i pove}aje broja policajaca.

Kabul: Problemi s regrutacijom vojnika

(Foto: Reuters)

koje su povezane s talibanima, u vrijeme kada vlada u Kabulu s te{ko}ama regrutuje vlastite vojnike i policajce. - Trebamo zavrnuti slavi-

nu dolara koji se slivaju u d`epove ratnih vo|a i mo}nika, koji djeluju protiv na{ih interesa i doprinose korupciji koja slabi podr{ku afgani-

Izborna kra|a u Austriji

Gradona~elnik la`irao rezultate
Gradona~elnik mjesta Unterabnic-[vendgraben, u austrijskoj pokrajini Burgenland, Vilhelm Hajsenberger (Wilhelm Heisenberger) iz Narodne partije Austrije (OVP) priznao je da je falsificirao pro{le izbore. On je pred dr`avnim tu`ila{tvom za borbu protiv korupcije priznao da je la`irao glasove. Tu`ila{tvo je provelo istragu protiv Hajsenbergera zbog sumnje da je zatra`io izdavanje glasa~kih listi}a putem po{te za druge osobe i glasao u njihovo ime.

Pakistanska vojska

Borba protiv dje~ije pornografije

Istraga o videosnimcima Uhap{eno vi{e od ubistava svezanih ljudi 100 osoba u [paniji
Komandant vojske Pakistana general A{fak Parevez Kajani naredio je ju~er istragu o dva videosnimka koji prikazuju ljude u vojni~kim uniformama kako ubijaju grupu svezanih ljudi s povezom preko o~iju. Videosnimci, koji su kru`ili internetom, mutni su i bez datuma snimanja, o~ito su snimljeni mobilnim telefonima, prenijela je agencija AP Istragom vo. jske treba utvrditi jesu li ljudi u uniformama zaista vojnici, navedeno je u saop}enju generala Kajanija. [panska policija saop}ila je ju~er da je uhapsila vi{e od 100 osoba u [paniji, u okviru velike operacije protiv dje~ije pornografije na internetu. U operaciji u kojoj je u~estvovalo 400 policajaca u cijeloj dr`avi izvr{eno je 97 pretresa i analizirano 20.000 internetskih konekcija, prenose agencije. Me|u stotinu uhap{enih je proizvo|a~ pornografskog materijala koji je snimio dvije maloljetne osobe iz svoje porodice u seksualnim pozama, navodi se u saop}enju policije.

Potopljeno vi{e od 1.000 sela
Jake ki{e potopile su vi{e od 1.000 sela na kineskom otoku Hainanu, gdje je u nevremenu poginuo najmanje jedan ribolovac, dok je troje ljudi nestalo. Vi{e od 210.000 osoba evakuirano je zbog porasta nivoa vode koja je potopila dijelove otoka, na kojem se nalazi veliki dio planta`a kau~uka.

22

Subota, 9. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Broj predmeta: 02.04-11206/10 Broj akta: 02.04-13-ZK-01 Na osnovu Odluke Upravnog Odbora o davanju saglasnosti , akt br: 01-03-KC-13 od 29. 09. 2010. godine i Odluke o imenovanju Komisije br: INT-02.04-02554/10 od 29. 09. 2010. godine, JP Komunalno Brèko doo objavljuje:

Na osnovu èlana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Struène slu`be Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Struènoj slu`bi Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 6/412
01. Struèni savjetnik-sekretar Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u Slu`bi radnih tijela - 1 (jedan) izvršilac 02. Struèni saradnik za pravna pitanja u Zakonodavno-pravnoj komisiji u Slu`bi radnih tijela - 1 (jedan) izvršilac 03. Struèni saradnik za rad u Administrativnoj komisiji u Slu`bi radnih tijela - 1 (jedan) izvršilac 04. Struèni saradnik- Mre`ni administrator i administrator baze podataka u Uredu sekretara Doma naroda - 1 (jedan) izvršilac 05. Struèni saradnik za informiranje u Uredu predsjedavajuæeg i potpredsjedavajuæih Doma naroda - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored opštih uslova predviðenih èlanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeæe posebne uslove, i to: Za poziciju 01: - VSS/VII stepen struène spreme, završen ekonomski fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci, na istim ili sliènim poslovima - poznavanje rada na raèunaru Za poziciju 02: - VSS/VII stepen struène spreme - završen pravni fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci, na istim ili sliènim poslovima - poznavanje rada na raèunaru Za poziciju 03: - VSS/VII stepen struène spreme - završen pravni fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci, na istim ili sliènim poslovima - poznavanje rada na raèunaru Za poziciju 04: - VSS/VII stepen struène spreme - završen fakultet društvenog ili tehnièkog smjera, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci, na istim ili sliènim poslovima - poznavanje rada na raèunaru - poznavanje engleskog jezika Za poziciju 05: - VSS/VII stepen struène spreme - završen fakultet društvenog smjera, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci, na istim ili sliænim poslovima - poznavanje rada na raèunaru - poznavanje engleskog jezika Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postojeæi dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakoviæa 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljedeæu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma steèena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrda / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na raèunaru 4. dokaz o poznavanju engleskog jezika (za pozicije 04 i 05) 5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakoviæa br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom struènom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita opæeg znanja. Napomena: U sluèaju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika æe biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita opæeg znanja i struènog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti æe obavješteni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem pošte, preporuèeno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ul. Hamdije kreševljakoviæa br. 19/V 71000 Sarajevo sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Struènoj slu`bi Doma naroda Parlamenta Federacije BiH" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

JAVNI OGLAS/LICITACIJU ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU VOZILA, RASHODOVANOG I OTPISANOG MATERIJALA KAKO SLIJEDI:
1. Lot1 - Volvo FL6114 - autosmeæar-procjenjena vrijednost 1500,00 KM; Lot2 - Rovokopaè - JCB- procijenjena vrijednost 3500,00 KM Lot3 - Kamaz - kiper - procijenjena vrijednost 2000,00 KM Lot4 - Dozer TG 110 - procijenjena vrijednost 3500,00 KM Lot5 - Dozer TG 160 - procijenjena vrijednost 2500,00 KM Lot6 - Opel frontera - procijenjena vrijednost 2500,00 KM Lot7 - Nisan terano - procijenjena vrijednost 2500,00 KM Lot8 - TAM 80TBEK - procijenjena vrijednost 2000,00 KM Lot9 - Lada niva - procijenjena vrijednost 1000,00 KM Lot10 - Lada niva - procijenjena vrijednost 200,00 KM Lot11- Jugo Tempo - procijenjena vrijednost 200,00 KM Lot12 - TAM 75T sa korpom - procijenjena vrijednost 4000,00 KM Lot13 - Nissan patrol - procijenjena vrijednost 2500,00 KM Lot14 - Jugo -procjenjena vrijednost 200,00 KM Lot15 - VW golf - procijenjena vrijednost 1000,00 KM Lot16 - VW golf - procijenjena vrijednost 1000,00 KM Lot17 - VW golf - procijenjena vrijednost 1500,00 KM Lot18 - TAM 75T -procijenjena vrijednost 2500,00 KM LOT 19 - RAÈUNARSKA/KANCELARIJSKA OPREMA - procijenjena vrijednost 500,00 KM LOT 20 - KANCELARIJSKI/UREDSKI I ARHIVSKI NAMJEŠTAJ - procijenjena vrijednost 600,00 KM LOT 21 - ALATI-procijenjena vrijednost 1000,00 KM LOT 22 - URE\AJI I OPREMA-procijenjena vrijednost 2000,00 KM LOT 23 - KONTEJNERI I KORPICE-procijenjena vrijednost 2000,00 KM LOT 24 - MATERIJAL KOJI SE VODI U MAGACINU ALI JE NEUPOTREBLJIV ZA DALJU EKSPLOATACIJU - procijenjena vrijednost 1500,00 KM LOT 25 - STARO @ELJEZO - procijenjena vrijednost 4000,00 KM Visina depozita za svaki od lotova iznosi 10% procjenjene vrijednosti 2. PRAVO UÈEŠÆA Pravo uèešæa imaju sva pravna i fizièka lica koja pravo za uèešæe stièu dostavom dokumentacije: Naziv/ime i prezime , taènu adresu i broj telefona pravnog/fizièkog lica, Kopiju riješenja o registraciji / kopiju CIPS-ove liène karte, Uplatom depozita na `iro raèun JP komunalno Brèko doo 141-601-00037359-17 (kod Bosna Bank International BH) uz poziv na - vrstu prihoda 601901, šifra opštine 099, sa naznakom:„Uplata depozita za uèešæe na licitacijskoj prodaji, za predmet prodaje za LOT br ____ Pravo uèešæa nemaju zaposlenici JP Komunalno Brèko doo. Naprijed navedenu dokumentaciju i kopiju uplatnice dostaviti lièno ili putem pošte na Protokol JP Komunalno Brèko doo, ul. Studentska 13, 76100 Brèko, do 13.10.2010. godine do 16,00 h, u zatvorenoj koverti sa naznakom: Licitacijska prodaja, za predmet prodaje LOT br___NE OTVARAJ“ Pored koverte sa tra`enom dokumentacijom ponuðaè mora dostaviti kovertu sa pismenom ponudom za svaki lot posebno - uz naznaku „Licitacijska prodaja, pismena ponuda za lot br._____“ Prijave dostavljene nakon naznaèenog roka i koje nisu predate putem Protokola neæe se razmatrati i biæe vraæene na adresu neotvorene. Prije poèetka licitacije na mjestu gdje æe se odr`ati nadmetanje biæe proèitana lista uèesnika koji su stekli pravo na uèešæe na licitaciji ,odnosno èije æe se pismene ponude èitati. 3. PREGLED Svi zainteresovani navedene predmete licitacije mogu pogledati u dane od 11., 12. i 13.10.2010. g. u periodu od 13,00 h - 15,00 h. Kontakt osoba za pregled je Begoviæ Senad, kontakt telefon 066 712 432 4. TOK LICITACIJE Nadmetanje æe se obaviti u zgradi Uprave JP Komunalno Brèko doo - Sala za sastanke, 3 sprat , ul. Studentska 13, 14.10.2010. g sa poèetkom u 14,00 h. a) Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda , saopštavaju se pravila licitacije, b) Ako se na poziv odazove samo jedan ponuðaè i da ponudu na poèetnu vrijednost/cijenu ili veæi iznos, predsjedavajuæi ga proglašava pobjednikom licitacije za taj LOT, c) Ako se za isti LOT prijavi dva ili više ponuðaèa sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, a ponuðaèi ne `ele izvršiti poveæanje cijene usmenim javnim nadmetanjem,Komisija æe proglasiti pobjednikom ponuðaèa koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja slu`be protokola, d) Ako nisu ispunjeni uslovi za prodaju materijala i opreme putem pisane ponude, nastavlja se usmeno javno nadmetanje e) Usmeno javno nadmetanje traje maksimalno 15 minuta po svakom predmetu licitacije (LOT-u) od momenta davanja instrukcije predsjedavajuæeg Komisije, f) Nakon zakljuèene licitacije utvrðuje se lista ponuðaèa koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuðaèu, Prodaja se vrši po sistemu viðeno - odobreno (kupljeno),Licitacija æe biti punova`na i u sluèaju da ponudu dostavi samo jedan ponuðaè za jedan LOT. Kupljeni materijal se preuzima u viðenom stanju odmah po uplati postignute cijene. Ako kupac odustane od kupovine, nakon što je njegova ponuda prihvaæena, uplaæeni depozit se ne vraæa. Povrat depozita ostalim uèesnicima nadmetanja izvršit æe se u roku od 5 dana. 5. Prodavac zakljuèuje kupoprodajni ugovor sa uèesnikom licitacije èija je ponuda prihvaæena kao najpovoljnija.Ukoliko isti odustane od kupovine, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora, Komisija æe sklopiti ugovor sa sljedeæim najpovoljnijim ponuðaèem.S ve troškove, plaæanje PDV-a kao i ostale dad`bine, vezane za kupovinu, snosi kupac. Prodavac je u obavezi ispostaviti kupcu raèun za kupljeni materijal. 6. Detaljne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon broj 049 21 63 49. Ime kontakt osobe je Kurtoviæ Zaim.

kiosk

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

23

EKSKLUZIVNO Bh. glumac igra u holivudskom blokbasteru

Miraj Grbi} s Tomom Kruzom u „Nemogu}oj misiji 4“!
Sarajevski glumac je na velikom evropskom kastingu, koji je ovog ljeta, izme|u ostalog, odr`an i u Sarajevu, odu{evio producente koji su mu ponudili ulogu
Dok su mediji u regiji „poludjeli“ za filmom An|eline \oli (Angelina Jolie), u potpunoj medijskoj ilegali u Pragu se snima jedan od najve}ih holivudskih blokbastera film „Nemogu}a misija 4“. sva tri prethodna nastavka odigrao tajnog agenta Itana Hanta (Ethan Hunt).

Neka su djeca fizi~ki ka`njavana

Policija istra`uje veliki skandal u Keniji

Vi{e od hiljadu u~itelja optu`eno za zlostavljanje djevoj~ica
Vi{e od hiljadu u~itelja u Keniji dobilo je otkaz zbog sumnji da su u periodu od dvije godine seksualno zlostavljali djevoj~ice. - Ve}ina djevoj~ica stara je izme|u 12 i 15 godina, a cijeli skandal otkrio je tim koji ve} neko vrijeme istra`uje optu`be o zlostavljanjima u {kolama koje su u ve}ini slu~ajeva u ruralnim mjestima - izjavio je istra`itelj Ahmed Husein. Napominje kako je prije bilo jako te{ko dobiti informacije o sli~nim zlo~inima zbog lo{e komunikacije {to se, ka`e, popravilo zahvaljuju}i napretku mobilne tehnologije. Pro{le godine otkaz je dobilo 600 u~itelja, a ove njih 550 je izgubilo posao zbog fizi~kog ka`njavanja, ljubljenja, diranja ili zato {to su neke djevoj~ice ostale trudne. U Keniji radi oko 240.000 prosvjetnih radnika. Ve}ina zlostavlja~a osu|ena je na odre|ene kazne zatvora. - U jednoj {koli 20 djevoj~ica je bilo trudno, od ~ega su za polovinu bili odgovorni u~itelji i najve}i je problem taj {to direktori {kola ne prijavljuju slu~ajeve - ka`e Brajan Veke (Brian Weke) iz Udru`enja za za{titu djece. Tako|er, nije rijetkost da u~itelji roditeljima obe{~a{}enih djevoj~ica nude novac u zamjenu za {utnju.

Nastavak u SAD
Detalje o ulozi Grbi} ne smije otkrivati, kao {to ne mo`e dati ni zvani~nu potvrdu da je dio ovog velikog filmskog projekta. No, „Global“ iz pouzdanih izvora saznaje da je sarajevski glumac ve} nekoliko dana u Pragu, gdje snima svoje scene. U ~etvrtom nastavku

Zvani~na potvrda
Ova vijest za nas i ne bi bila posebno va`na da jednu od uloga u filmu ne igra i popularni bh. glumac Miraj Grbi}! Naime, Miraj Grbi} je dobio jednu od ve}ih uloga i trenutno se nalazi na snimanju. Sarajevski glumac je na velikom evropskom kastingu, koji je ovog ljeta, izme|u ostalog, odr`an i u Sarajevu, odu{evio producente koji su mu ponudili ulogu. Tako se Grbi} svakodnevno na filmskom setu dru`i s jednom od najve}ih holivudskih zvijezda Tomom Kruzom (Cruise), koji je u

Na setu i Goran Navojec
Jednu od manjih uloga u filmu }e igrati i hrvatski glumac Goran Navojec. On je, tako|er, dobio ulogu na audiciji u Sarajevu i pridru`it }e se na setu holivudskoj ekipi ovog svjetski poznatog akcionog hita.

Grbi}: Ne smije govoriti

~uvenog filmskog hita, koji producira „Paramount Pictures“, uz Kruza igraju i D`eremi Rener (Jeremy Renner), D`onatan Rajs Mejers (Jonathan Rhys Meyers), Ving Rejms (Rhames), Sajmon Peg (Simon Pegg), D`o{ Holovej (Josh Holloway), Pola Pejton

(Paula Patton), Majkl Najkvist (Michale Nyqvist). Film re`ira ameri~ki oskarovac Brad Bird, a Tom Kruz je i jedan od producenata. Snimanje filma }e nakon Praga biti nastavljeno u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama i Kanadi.

Napeta aukcija u Londonu

Pri~a {okirala italijansku javnost

Rimska kaciga prodata za 2,3 miliona funti
Jedan britanski 20-godi{njak obogatio se preko no}i tako {to je slu~ajno prona{ao prastaru kacigu rimskog vojnika. Naime, sve~ana kaciga rimskog konjanika prodata je na aukciji u „Christie’su“ za nevjerovatnih 2,3 miliona funti. O~ekivalo se da }e kaciga posti}i cijenu oko 200.000 do 300.000 funti, no ~ak {estorica ponu|iva~a nadmetala su se sve do kraja. Ostvarena je cijena od vrtoglavih 2.281.250 funti. Artefakt je kupljen anonimno putem telefona, na o~aj britanskih muzeja. Kaciga je prona|ena u maju ove godine pored mjesta Krozbi Geret, a prona{ao ju je jedan neimenovani mladi}, ina~e entuzijasta za

(r

U emisiji u`ivo saznala da joj je zet udavio k}erku
Miseri je udavio Saru jer ga nije htjela seksualno zadovoljiti, nakon ~ega ju je silovao, objavila je policija
Kon~eta Serano (Concetta Serrano) gostovala je u emisiji „Chi l’ha visto“ (Ko ju je vidio) televizije RAI 3, koja istra`uje slu~ajeve nestalih ljudi kako bi joj pomogli da prona|e k}erku Saru [aci (Sarah Scazzi, 15). Emisiju snimaju u ku}ama rodbine odakle se javljaju u`ivo u studio. Za epizodu u srijedu slu~ajno su odabrali ku}u Kon~etinog zeta Mi~ela Miserija (Michele Misseri). Voditeljica je u studiju usred emisije dobila vijest da je policija prona{la mrtvu djevoj~icu za koju vjeruju da je Sara. O tome je obavijestila Kon~etu, a rekla je i da nemobitel te je poku{avala dobiti zeta. Me|utim, njega i Kon~etinu sestru, Miserijevu suprugu, u tom je trenutku ispitivala policija. Voditeljica je nakon toga pitala `eli li da emisiju prekinu, na {to je {okirana `ena kratko odgovorila kako bi to bilo najbolje. Miseri je udavio Saru jer ga nije htjela seksualno zadovoljiti, objavila je policija. Djevoj~ica je nestala 26. avgusta nakon {to je iza{la iz ku}e, a trebala je s prijateljicom oti}i na pla`u. Sarino tijelo prona|eno je u cisterni s vodom u podrumu gdje ju je bacio Miseri. Nakon obdukcije utvrdili su i da je Miseri djevoj~icu silovao nakon smrti.

Kaciga potje~e iz prvog stolje}a

Sarina majka u emisiji u`ivo

metalne detektore. To je tek tre}a rimska paradna konjani~ka kaciga prona|ena na britanskom tlu. Procjenjuje se da datira s kraja prvog stolje}a. Kaciga je slu`ila kao maska na posebnim sve~anostima ili paradama, a ne kao za{tita u borbi.

t

slu`beno doznaju da je ba{ Miseri udavio Sarau. Kon~eta je sjedila u zetovom stanu i zaprepa{teno

slu{ala navode voditeljice. Jedva je izustila kako ne vjeruje da je to mogu}e. Upitala je da li je to zaista istina. Uzela je

Nau~nici tvrde

Ja~e Sunce hladi Zemlju
Poja~anje solarnih aktivnosti Sunca ustvari hladi Zemlju, ukazuje novo istra`ivanje koje }e svakako obnoviti debate o nau~nim teorijama o klimatskim promjenama. Ovo istra`ivanje, fokusirano na fotografije snimljene izme|u 2004. i 2007. godine, odbacuje tradicionalne pretpostavke o povezanosti Sunca i globalnog zagrijavanja. Solarna aktivnost oslabila je krajem jednog od Sun~evih 11-godi{njih ciklusa, me|utim novi podaci pokazuju da je koli~ina svjetlosti i toplote koja je do{la do Zemlje porasla, umjesto opala. Nau~nici vjeruju kako je mogu}e da }e tokom sljede}eg preokreta u Sun~evom ciklusu, kada se solarna aktivnost pove}ava, do}i do efekta hla|enja na povr{ini Zemlje.

Italijanska politi~arka najavila vjen~anje

Parlamentarna zastupnica udaje se za Njemicu
Zastupnica u italijanskom parlamentu Paola Kon~a (Concia) prva je ~lanica parlamenta koja je javno priznala da pripada gej-populaciji, i najavila je da }e se idu}e godine vjen~ati sa svojom partnericom. Kon~a je zastupnica opozicione Demokratske stranke i rekla je kako bi se s partnericom vjen~ala i ranije, ali je morala prvo dobiti papire za razvod od supruga s kojim je do sada bila u braku. - Vjen~at }u se u Njema~koj na prolje}e i bit }e prekrasno - izjavila je Kon~a, koja je ve} dvije godine u vezi s Njemicom Rikardom Trautman (Ricarda Trautmann) koja je psiholog i kriminolog. Vjen~anje }e biti odr`ano u dvorcu pored Frankfurta. - Za razliku od drugih, `elim se udati i moramo se i u italijanskom parlamentu izboriti za ista prava za sve
Kon~a: Ceremonija u Njema~koj

brakove - istakla je Kon~a, ina~e aktivan borac za prava gej-populacije

24
PROBE Pozori{te mladih u Sarajevu

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

kultura

Premijera predstave „Koko{ka“ 11. novembra
Sa koncerta: Bogat repertoar
(Foto: I. [ebalj)

Trio „Amadeus“ iz Hrvatske

Uloge povjerene Mariju Drma}u, Mirzi Tanovi}u, Damiru Kusturi, Saninu Milavi}u i Alenu Muratovi}u Reditelj Admir Glamo~ak
Dramsko ~itanje tekstova za predstavu „Koko{ka“ koju prema tekstu savremenog ruskog pisca Nikolaja Koljade re`ira Admir Glamo~ak zavr{eno je prije nekoliko dana. Ina~e, ovaj komad premijerno }e biti izveden na sceni Pozori{ta mladih u Sarajevu 11. novembra.

Koncert pred brojnom publikom
Brojna publika preksino} je iz Bo{nja~kog instituta u Sarajevu iza{la zadovoljna nakon uspje{nog koncerta trija „Amadeus“ iz Hrvatske. Profesori Zagreba~ke muzi~ke akademije, violinista Leonid Sorokov, pijanista Ruben Dalibaltajan i violon~elista Kre{imir Lazar, koji ~ine ovaj trio, izveli su djela Volfganga Amadeusa Mocarta (Wolfgang Amadeusz Mozart), Roberta [umana (Robert Schumann) i Dmitrija [ostakovi~a. Kako nam je kazao Dalibaltajan, koji je ina~e u bh. prijestonici `ivio pet godina, njihov trio nastao je prije dvije godine. - Mi smo, ustvari, vrlo mladi kolektiv. Ovo nam je drugi projekt koji smo pokrenuli i ujedno prvi koncert s njim - istakao je DaA. Ke. libaltajan.

^ari pozori{ta
Ekipa „Avaza“ prisustvovala je jednoj od scenskih proba, na kojoj je atmosfe-

Film „Cirkus Columbia“ prikazan u Bejrutu
Film „Cirkus Columbia“ bh. oskarovca Danisa Tanovi}a prikazan je preksino} na 10. Internacionalnom filmskom festivalu u Bejrutu u okviru programa Panorama. Nakon projekcije, publika je dugim aplauzom nagradila bh. film, te su imali priliku razgovarati s reM. ^u. diteljem.
Glamo~ak: Kako se nekada radilo

Detalj sa probe: Uvje`bavanje uloga

(Foto: S. Jordamovi})

biti takav i rezultat. Ina~e, ova komedija govori o doga|anju u teatru u jednom gradi}u. Govori i o prevarama,

odnosima unutar pozori{ta te o reditelju koji daje uloge mladim glumcima, a stariji ne mogu da se pomire s ~injeni-

U sarajevskoj Galeriji „Mak“

Otvorena izlo`ba slika Selvera Por~e
U Galeriji „Mak“ Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH u Sarajevu preksino} je otvorena izlo`ba slika Selvera Por~e. Predstavljeno je 60 slika koje su, prema autorovim rije~ima, nastale u proteklih 40 godina. Izlo`ba }e biti otvorena do 14. oktobra. - Slike koje su izlo`ene zadr`ale su se kod mene, jer dosta sam ih prodao ili poklonio. Sada posjedujem jedan fundus koji bi se mogao nazvati malom retrospektivom, jer imam slike koje su nastale od srednje {kole do dana{njih dana kad se ve} spremam za penziju - isti~e Por~a, te dodaje da na njego-

ra bila i vi{e nego opu{tena, a nerijetko se mogao ~uti i smijeh glumaca. Uloge su dodijeljene ~lanovima ansambla Pozori{ta mladih Mariju Drma}u, Mirzi Tanovi}u, Damiru Kusturi, Saninu Milavi}u, a u~estvuje i gostuju}i glumac Alen Muratovi}. Kako nam je kazao Glamo~ak, ovaj komad pokazuje sve ~ari pozori{ta, {to je njemu bio vrlo sna`an razlog za re`iranje. - Za sada nam je veoma ugodno i siguran sam da }e

Prvi rad na predstavi
U autorskom timu predstave je i Lejla Hod`i} koja }e raditi scenografiju i kostime. Kako nam je kazala, ovo joj je prvi anga`man, jer je do sada radila samo na filmu. - Ovo je za mene veliki izazov. Nadam se da }u ispuniti Admirova o~ekivanja. Radujem se cijelom procesu s glumcima, a vidjet }emo kako }e sve ispasti na kraju - isti~e Hod`i}.

com da je njihovo vrijeme pro{lo - isti~e Glamo~ak. U originalnom tekstu su i tri `enske uloge koje }e ostvariti Drma}, Kustura i Muratovi}.

Dodatna inspiracija
- Ovo je za mene dodatna inspiracija za rad, jer }emo pogledati te `ene iz mu{kog ugla. Pored toga, vidjet }emo kako se to nekada radilo u pozori{tu kada su uglavnom samo mu{karci igrali - poja{njava Glamo~ak. Zadovoljan anga`manom je i Drma}, koji nam je na probi kazao da mu je ovo drugi put da radi sa Glamo~akom te da mu je predstava interesantna isto kao A. KENDI] i uloga.

Hod`i}: Veliki izazov

Memorijalni muzej rodna ku}a Ive Andri}a
(Foto: M. @ivojevi})

KULT/ART TELEKS
(Foto: I. [ebalj)

Dan otvorenih vrata od 9.30 do 17 sati
Danas }e u Travniku nizom manifestacija biti obilje`en 9. oktobar, dan ro|enja nobelovca Ive Andri}a. Tim povodom Memorijalni muzej rodna ku}a Ive Andri}a organizira Dan otvorenih vrata, pa }e posjeta stalnoj izlo`benoj postavci biti besplatna od 9.30 do 17 sati. U 12 sati bit }e uprili~ena promocija vodi~a kroz Memorijalni muzej i „Slu{aonice“, {to je novi sadr`aj ovog muzeja. Istovremeno, Zavi~ajni muzej Travnik, u ~ijem sastavu je i Memorijalni muzej rodna ku}a Ive Andri}a, promovirat }e i inicijativu za obilje`avanje 50 godina od dodjele Nobelove nagrade za knji`evnost Ivi Andri}u. U ve~ernjim satima Hrvatsko amatersko kazali{te Travnik uprili~it }e sve~anost otvaranja „AnK. K. dri}evih dana“.

Por~a na otvorenju postavke

vim djelima uglavnom preovladavaju pejza`i, mrtva priroda te portreti. A. Ke.

Me|unarodni salon stripa u Beogradu

Nagrada za strip-crta~e iz Sarajeva
Od 30. septembra do 3. oktobra u Beogradu je odr`an Osmi me|unarodni salon stripa na kojem je u~estvovalo 230 u~esnika iz cijelog svijeta, a 14 radova bilo je iz na{e zemlje. Me|u njima se na{ao i neobjavljeni strip „Amnezija mali“ strip-crta~a Emira Pa{anovi}a i Esmira Prlje iz Sarajeva koji je dobio sponzorsku nagradu beogradske IK „System Comics“. - Zbog privatnih razloga na dodjeli sa mnom nije mogao biti Esmir. [to se ti~e stripa, uskoro }emo ga zavr{iti, a on bi trebao biti objavljen do narednog Sajma knjige koji }e biti odr`an u aprilu i tada }e biti i predstavljen - kazao nam je A. Ke. Pa{anovi}.

SARAJEVO - U Art ku}i sevdaha promovirana je nova zbirka poezije „Potra`i me“ Arnele Kordi}. Pred brojnim prijateljima, kolegama i poznanicima ove mlade pjesnikinje o knjizi su govorile Azra [ljivo i Velida Ti(A. Ke.) njak.

Rodna ku}a Ive Andri}a u Travniku

jet set

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

25

OTKRIVAMO Daleko od o~iju javnosti

Merlin u Londonu nastavlja raditi na novim projektima
Dino }e se sresti sa saradnikom Sr|anom Kurpjelom, muzi~kim producentom svjetskog glasa Nastavak turneje „Ispo~etka“ po zapadnoj Evropi
Dino Merlin otputovao je prije nekoliko dana u London, gdje nastavlja raditi na svojim novim muzi~kim projektima. Iako na{a zvijezda nerado izlazi u javnost s informacijama prije nego {to u potpunosti okon~a projekt, nu s velikim zanimanjem i nestrpljenjem i{~ekuju nove poslastice iz muzi~ke radionice Dine Merlina, njegov menad`ment planira nastavak turneje „Ispo~etka“. Tako bi Merlin 6. novembra trebao odr`ati konceKJHCB: Sakupljaju pjesme za novi CD

Travni~ki bend KJHCB

Pozivamo fanove da glume u na{em spotu
Nakon uspje{nih nastupa u Sarajevu i Biha}u, travni~ka grupa „KillingJazzHardCoreBaby“ (KJHCB) uskoro snima spot za numeru „Platonic Lovers“ s albuma „Track One“. - Spot bismo trebali uraditi u Sarajevu u saradnji s ekipom koja realizira TV i radijsku emisiju „Music Life“. Ozbiljno razmi{ljamo o tome da putem konkursa pozovemo i svoje fanove da s nama glume u spotu. Vjerovatno }emo tu ideju za nekoliko dana provesti u djelo. Uporedo s pripremanjem terena za videoklip „Platonic Lovers“, uredno sakupljamo pjesme koje bi se trebale na}i na na{em novom CD-u - govori pjeva~ica IvaH. P . na Brdar.

Ve} sti`u pozivi za Novu godinu
Iako je do Nove godine ostalo ne{to vi{e od dva i po mjeseca, na Merlinovu adresu ve} sti`u pozivi da odr`i koncert na prijelazu izme|u dvije godine. Iako mnogi pjeva~i dobar dio godine `ive od unosnih sigurno je da }e se u engleskoj prijestonici susresti sa Sr|anom Kurpjelom, muzi~kim producentom svjetskog glasa. Kurpjel, Sarajlija s londonskom adresom, i ranije je sara|ivao sa Merlinom pa je tako bio jedan od producenata na albumima „Burek“ i „Ispo~etka“. Sr|an je u aprilu boravio u Sarajevu i tada se, tako|er, susreo sa Merlinom. I dok se u cijelom regionovogodi{njih honorara, Merlin lani nije `elio pjevati u najlu|oj no} nego je s porodicom oti{ao na skijanje. Tako|er, jo{ nije odlu~io ho}e li ove godine nastupati ili }e opet dati prednost porodici. rt u Frankfurtu, gdje je pro{le godine odu{evio publiku u prepunoj gradskoj dvorani. Tako|er, izvjestan je i nastup 11. decembra u gradskoj dvorani „Dietikon“ u Cirihu. Vjerovatno }e do Nove godine uslijediti nastupi u Luksemburgu, Dizeldorfu i jo{ nekim zapadnoevropskim gradovima, ali se termini jo{ utvr|uju.
L. SARAJLI]-RAMOVI] Merlin: [ta priprema ovog puta

Miki Jevremovi} ve~eras u Tuzli
Nakon vi{e od 25 godina, Miki Jevremovi} ve~eras }e nastupiti u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Za njegov nastup vlada veliko zanimanje, a Jevremovi} }e u pratnji dvojice pijanista i mlade pjeva~ice Tijane Radojevi} zabavljati publiku vi{e od dva sata. ^uveni izvo|a~ zabavne muzike obe}ava sjajnu atmosferu. - Osim prepoznatljivih hitova kao {to su „Pijem“, „Grkinja“ i mnogih drugih, vjerovatno }u izvesti i poneku narodnu, kao {to sam pro{le godine na nastupu u Sarajevu pjevao „Eminu“. Publici bih poru~io da ve~eras kao prtljag ponesu svoje srce i duh i da zajedno u`ivamo - govori Jevremovi}. Ovaj pjeva~ biv{i je bosanski zet. Du`e od dvije decenije bio je u braku s nekada{njom Miss BiH, Sarajkom A. I. Sonjom.

U Sarajevu promoviran novi parfem „Calvin Klein“

„Beauty“ za samopouzdanu `enu
U sarajevskom hotelu „Central“ ju~er je promoviran novi parfem za `ene brenda „Calvin Klein“ „Beauty“. Rije~ je o najpresti`nijoj liniji u okviru parfemskog portfelja „Calvin Klein“, koja je inspirirana njegovom kolekcijom visoke mode. Za{titno lice ovog prekrasnog cvijetnog parfema, koji je namijenjen samopouzdanim i `enama prefinjenog ukusa, jeste holivudska glumica Dajana Kruger (Diane). - U samoj sr`i parfema je mo} samopouzdanja koje `ena ima. Ona je duboko svjesna ko je i gdje ide. Ona vodi i usmjerava svoju sudbinu. Parfem je zami{ljen tako da senzibilnost kolekcije „Calvin Klein“ uvede u mirisni svijet. Ovo je prvi njegov parfem koji se obra}a istinskoj `eni koja ima `ivotno iskustvo i emocionalnu dubinu - re~eno je ju~er na promociji u Sarajevu, kojoj su prisustvovala brojna poznata lica, poput TV voditelja Segmedine Srne i Aleksandra Hr{uma. Brend „Calvin Klein“ poznat je po provokativnim i kontroverznim reklamnim kampanjama, koje su proslavile mnoge modele i koje na sebe skre}u pa`nju javnosti ve} ~etiri decenije.

Aleksandar Hr{um me|u zvanicama

S promocije u hotelu „Central“

(Foto: I. [ebalj)

Parfem „Beauty“, ~ija su primarna ciljna grupa `ene od 35 do 45 godina, mo`e se

na}i u prodavnicama u pakovanju od 30, 50 i 100 miD`. B. lilitara.

U povratku s promocije filma

26

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

show biz

GLUMICE „O~ajna ku}anica“ u~estvuje na ceremoniji u Madridu

Luis: Bez te`ih povreda

Longorija-Parker doma}ica dodjele MTV-jevih nagrada
Me|u nagra|enima bi se mogao na}i i hip-hop muzi~ar iz Br~kog Edo Maajka, koji je nominiran u kategoriji „Best Adria Act“
Seksepilna glumica iz „O~ajnih ku}anica“ Eva Longorija-Parker (Longoria) vodit }e 70. ceremoniju dodjele evropskih MTV-jevih nagrada, koja }e 7. novembra biti odr`ana u {panskoj prijestonici Madridu. Me|u nagra|enima bi se mogao na}i i hip-hop muzi~ar iz Br~kog Edo Maajka, koji je nominiran u kategoriji „Best Adria Act“. Glavni konkurenti su mu Gibonni, Gramophonedzie te bendovi „Leeloojamais“ i „Negativ“. Ina~e, glasanje za najboljeg regionalnog izvo|a~a 2010. godine zavr{ava se 18. oktobra, a pobjednik iz svakog regiona na}i }e se na spisku kandidata za najboljeg evropskog izvo|a~a. Glasati se mo`e na internetstranici www.mtvema.com. Pored Eve Longorije-Parker, na sceni u Madridu na}i }e se i Keti Peri (Katy Perry), „Linkin Park“, „Kings of vreda. Voza~ drugog automobila odvezao se sa mjesta sudara. Glumicin auto je, navodno, potpuno uni{ten. Vozilo koje se zabilo u njen automobil, bilo je marke „Honda“, a policija ga je naknadno prona{la u blizini mjesta nesre}e. Voza~ je jo{ u bijegu, a policija je po~ela istragu.

D`ulijet Luis do`ivjela saobra}ajnu nesre}u
D`ulijet Luis (Juliette Lewis) do`ivjela je 6. oktobra saobra}ajnu nesre}u u kalifornijskom gradu Burbenku. Glumica se vra}ala s promocije svog novog filma „Conviction“ kada se u njen automobil zabilo drugo vozilo. Zbog toga je D`ulijet potra`ila pomo} u bolnici, gdje je stigla dobro natu~ena, ali bez te`ih po-

U italijanskoj romanti~noj komediji

Longorija-Parker: Dijelit }e scenu sa muzi~arima

Leon“ i Kid Rok (Rock). - Vi{e sam nego uzbu|ena zbog toga {to }u biti doma}ica dodjele MTV-je-

vih nagrada. Jedva ~ekam da vidim divne nastupe i apsolutno sam odu{evljena time {to su ove godine najvi{e no-

minirane dvije nevjerovatne `ene koje prave trenutno najuzbudljiviju pop muziku rekla je Longorija-Parker.

Ponovo pred oltarom

Ambicije zvijezde „Seksa i grada“

Heder Loklir se udaje po tre}i put
Heder Loklir (Heather Locklear) uskoro se udaje. Bliski prijatelj zvijezde serijala „Melrose Place“ izjavio je da planira vjen~anje sa momkom D`ekom Vagnerom (Jack Wagner), s kojim je ve} u nekoliko navrata prekidala. Vagner je zaprosio holivudsku divu na njen 49. ro|endan, a u vezi su od Loklir: 2007. Upoznali su se na snimaZvijezda nju serijala „Melrose Place“ i serije od tada su prolazili kroz bu„Melrose rne i dramati~ne faze sva|a i Place“ pomirenja. - Heder nikada nije osje}ala da je pravo vrijeme za taj korak, ali sada je kona~no spremna - objasnio je izvor blizak glumici za tabloid „Daily Express“. Ako su glasine o vjen~anju istinite, to }e plavu{i biti tre}i odlazak pred oltar. Za rokera Tomija Lija (Tommy Lee) udala se 1986. te se razvela {est godina poslije, a potom je bila u braku sa muzi~arom Ri~ijem Samborom (Richie), kojem je sudbonosno „da“ rekla 1994. Razveli su se 12 godina poslije, a u braku su dobili sada 13-godi{nju Avu.

Belu~i u sceni filma „Manual Of Love 3“

Belu~i op~inila i De Nira
Romanti~na italijanska komedija „Manual Of Love 3“ tre}i je nastavak italijanske romanti~ne komedije, u kojoj glavne uloge tuma~e Robert de Niro i Monika Belu~i (Monica Bellucci). Prava poslastica za sve romanti~are donosi ~ak ~etiri ljubavne pri~e, a jedna od njih je upravo ona u kojoj se De Nirov lik zaljubljuje u italijansku ljepoticu, koju tuma~i Monika Belu~i. Robert de Niro tuma~i lik ameri~kog razvedenog profesora koji `ivi u Rimu, dok se Monika pojavljuje u liku prekrasne italijanske prevoditeljice. ^ak se {u{ka i da je vreme{ni De Niro u filmu progovorio i na italijanskom. Sude}i prema fotografijama sa seta, zaklju~ujemo da je na snimanju filma i vi{e nego uzbudljivo. Uvijek prekrasna Monika zablistala je u `arkocrvenoj haljini te otkrila sve svoje ~ari. Ono {to je vidio, De Niru se zasigurno svidjelo, jer mu osmijeh nije silazio s lica, a u jednom trenutku se ~ak morao umiti hladnom vodom.

Katral: Ljubitelj serije „Coronation Street“

Kim ma{ta o sapunici
Kim Katral (Cattrall), koju je proslavila uloga seksepilne Samante (Samantha) u „Seksu i gradu“, izjavila je da `eli glumiti u britanskoj sapunici „Coronation Street“. Glumica, navodno, veoma voli i ne propu{ta nijedan nastavak, a posebno bi voljela dobiti neku ulogu u njoj, pa makar i epizodnu. - Bilo bi zabavno glumiti u „Coronation Streetu“. Volim tu seriju - izjavila je Kim za „Liverpulov Radio City“. Zvijezde serije ugodno su iznena|ene interesom poznate glumice. D`ejn Denson (Jane Danson), koja u seriji glumi Lin Batersbi (Leanne Battersby), ka`e kako joj se svi|a ta ideja. - Mislim da bi se Kim odli~no uklopila. Trebala bi glumiti moju majku. Izgleda vrlo glamurozno i mogla bi mom liku dati dobru lekciju zbog petljanja s ljubavnikom - rekla je D`ejn.

u ^edoMiR­jovanovi]

bo{nja­ i­u­sa­ d`aku­ c n ni­ u­ne­ r­­a­e­ji­ s p ij t l sr­ i­e,­a­pe­ dr­ k­i­ bj n e ko­ ­ on­ni­ u­rje{enje rd s

u analiza­­­

ti­ i},­ha­ i­ o­ i},­ahme­ o­ i}, h fz v tv br­ ­ ko­ i}­i­osma­ o­ i}­ an v nv su­ku­ o­ i­pr­ ­ a­ ti­ m v op s bo{nja~ke­po­i­ i­ e­u­Rs ltk

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

9. OKTOBAR/LIsTOPAD 2010.

istRa@ujeMo­ svje­ o~enja­po­ ma­ ra~a­o­ra­ li~itim­me­ o­ a­ a­kra|e­izbo­ ­ ih­gla­ o­ a­ d s t z t d m rn s v

Za{to su slabosti Centralne izborne komisije BiH mnogobrojne l Izborna kra|a po~inje nakon zatvaranja bira~kih mjesta l “Nepravilnost” u glasanju odnosila se upravo na glasove gdje su gra|ani zaokru`ili kandidata opozicije, a zatim listi} ipak poni{tili l Kako su glasovi za Fahrudina Radon~i}a progla{avani neregularnim

Re­ u­ ta­ e­ne­pR­ ­ e­ z l t av gla­ a^i,­ne­ o­bR­ ­ a^i­ s g oj iz­bi­ a^kih­odbo­ a! R R

2

9. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

INTERVJU ^edomir Jovanovi}, predsjednik Liberalno-demokratske partije Srbije

Bo{njaci u Sand`aku nisu neprijatelji Srbije
Sand`akom vlada bijeda, i to je najve}i problem Ni Zilki}u ne treba da sebe i svoju zajednicu poni`ava tako {to u javnosti govori ono {to ne smiju da ka`u Ljaji} ili Ugljanin, koji su godinama koristili Bo{njake Pendrek i kordon nisu rje{enje
Razgovarao: Elvir HUREMOVI]
edomir ^eda Jovanovi}, lider Liberalnodemokratske partije Srbije, ~ovjek je ~iji javni istupi nikoga ne ostavljaju ravnodu{nim. ^edu ili vole ili mrze. Sredine nema. Zbog beskompromisnih Jovanovi}evih stavova, pogotovo o doga|ajima iz devedesetih godina, nazivanja stvari pravim imenima, srpskim nacionalistima i radikalima di`e se kosa na glavi. Istovremeno, njegova borba protiv Milo{evi}evog re`ima i zalaganje za evropski put Srbije izaziva velike simpatije u regiji. Jovanovi}a mnogi do`ivljavaju evropskim licem Srbije. rniji za takvo stanje? - Nije to najve}i problem Srbije, ali jeste, sasvim izvjesno, refleksija unutra{njih problema koje kao zemlja imamo. Osnovni izazovi Srbije su u ekonomskoj sferi, ali je katastrofalna ekonomska situacija, koja je u Sand`aku jo{ gora nego u ostatku zemlje, rezultat velikih lutanja u zvani~noj politici vlasti. Sand`akom vlada bijeda, i to je najve}i problem. LDP neprestano govori da Evropu moramo da stvorimo u Srbiji, a to podrazumijeva i onu vrstu demokratizacije koja bi nam omogu}ila da podgrijavanje strahova iz devedesetih ne bude instrument kojim se odla`e ili kompromituje mogu}e rje{enje za nesporazume koji u Sand`aku i oko njega postoje. ^injenica je da Bo{njaci nisu u sukobu sa Srbima, nego da je rije~ o nesporazumu u okviru iste nacionalne i vjerske zajednice. To, me|utim, nikako ne zna~i da dr`ava treba da arbitrira u tom sukobu, a da se Vlada, kao politi~ki organ, opredjeljuje za jednu stranu, vode}i isklju~ivo ra~una o potrebama svoje koalicije u kojoj su i partija Rasima Ljaji}a i Sulejmana Ugljanina. Da li za stanje u Sand`aku ve}u odgovornost snosi zvani~na politika Beograda ili unutarbo{nja~ke podjele; ili bi se moglo re}i da su i unutarbo{njake podjele posljedica politike iz Beograda? Stekao se utisak da Vi podr`avate muftiju Zukorli}a? - Bo{njaci u Sand`aku nisu neprijatelji Srbije. Mi smo zemlja sa tragi~nim iskustvima i ne smijemo dozvoliti da se kroz dizanje neprijateljstva prema jednoj manjini tra`i kompenzacija za poraz lo{e nacionalne politike. u Sand`aku su postali dr`avno pitanje. Dr`avni organi su podnijeli tri prijave zbog nepriznavanja pobjede Bo{nja~ke kulturne zajednice i diskriminacije i zato sam u~inio sve da dr`ava ispravi gre{ke koje je na~inila. Bo{njaci su na{i gra|ani i niko nema pravo da ih politi~ki zloupotrebljava tra`e}i za sebe apsolutno pravo da ih predstavlja. Zbog toga sam razgovarao i sa Zukorli}em i sa Jusufspahi}em, uklju~io se u napore OSCE-a koji se anga`ovao u tra`enju izlaza iz problema koji jo{ postoji. I dalje vjerujem da i u Islamskoj zajednici Srbije postoje ljudi koji razumiju da je besmisleno ignorisati izbornu volju ve}ine Bo{njaka, izbacivati vjerou~itelje iz {kola i graditi obdani{ta ako }e pored svakog radnika stajati dvojica `andarma. To nije slika normalnog Sand`aka, pogotovo nije dobra budu}nost za djecu koja bi

^

Unutra{nji problem
Jovanovi} je bio jedan od najbli`ih saradnika ubijenog premijera Srbije Zorana \in|i}a. Ima zasluge u hap{enju balkanskog kasapina Slobodana Milo{evi}a i njegovom izru~enju Ha{kom tribunalu. Milo{evi}a je i doslovno ispratio u zatvor. U posljednje vrijeme Jovanovi} i njegov LDP anga`irali su se na smirivanju tenzija i poku{aju uspostavljanja dijaloga u Sand`aku. U ekskluzivnom razgovoru za „Avaz“, na koji je pristao uprkos prebukiranim terminima i brojnim zahtjevima drugih medija, Jovanovi} govori o odnosima u Sand`aku, politici zvani~nog Beograda prema ovom dijelu teritorije, ulozi bo{nja~kih politi~ara, ali i op}em stanju u Srbiji danas. Sand`ak, uz Kosovo, polako postaje jedan od najve}ih problema Srbije. [ta su uzroci tome i ko je prema Va{em mi{ljenju najodgovo-

Jovanovi}: Ono {to mora biti osnov za stabilizaciju situacije u Sand`aku jeste dijalog sa Muamerom Zukorli}em Ono {to mora biti osnov za stabilizaciju situacije u Sand`aku jeste dijalog sa Muamerom Zukorli}em. On jeste vjerski zvani~nik koji je u{ao u politiku, ali to nije uradio sada, nego prije 20 godina. To vrlo dobro zna vladaju}a ve}ina u dr`avi. Stra{no nas unaza|uje taj obi~aj da se brzo zaboravi ono {to je bilo ju~e, sve zloupotrebe religije i politike, a bilo ih je mnogo u ove dvije decenije. Svi znaju da su vjerske vo|e u politici ve} 20 godina. Svako ko ka`e da se Zukorli} ju~er uklju~io je politi~ki licemjer. Ugljanin je dobijao izbore tra`e}i Zukorli}evu podr{ku, poslije toga je to ~inio Ljaji}, predstavljaju}i se kao alternativa, kao politi~ar koji }e pomo}i Bo{njacima da rije{e svoje probleme. U me|uvremenu su u{li u istu vladu i koaliciju, zaboravili Sand`ak, a prema vjerskom lideru koji predstavlja 95 odsto Bo{njaka poku{ali da se pona{aju onako kako su navikli u svojim svakodnevnim politi~kim prevarama. Tako je problem eskalirao, a to je iskoristio Vojislav Ko{tunica koji je 2007. godine podijelio i pocijepao do tada postoje}u jedinstvenu Islamsku zajednicu. Tada je Zukorli} iz d`amije, gdje mu je mjesto, istjeran na ulicu na kojoj sada poku{ava da rije{i problem koji ima. U ~emu Srbija politi~ki grije{i prema Sand`aku? - Mora da se promijeni na{a dr`ava, njen odnos prema ljudima. Ona je brutalna i prema Srbima i prema Bo{njacima, i prema pravoslavcima i prema muslimanima, jer vrlo ~esto ne vodi ra~una o interesima ljudi. Prvo kao pojedinaca, a onda i kao pripadnika ve}inske ili manjinske nacionalne, vjerske ili politi~ke grupacije. Dopustila je sebi kr{enje Zakona o nacionalnim savjetima koji je sama donijela kako bi odr`ala odnose koje `ivot negira, a ona ih diktira zbog svojih unutra{njih slabosti, favorizuju}i jednu od tih strana u podjeli. Redoslijed poteza koji treba da povu~e dr`ava je insistiranje na po{tovanju izborne volje Bo{njaka, koji su u~estvovali na izborima za Nacionalni savjet, na brzom konstituisanju tog tijela,

Izlaz za BiH su EU i NATO
Kako komentirate rezultate posljednjih izbora u BiH? - Ne spadam u one politi~are koji bi da pretjerano komentari{u pitanje izbora u drugoj zemlji. U ~udnom izbornom sistemu Bosne i Hercegovine gra|ani su glasali na na~in za koji vjerujem da }e pomo}i da se ubrzaju oni procesi koji }e donijeti ono {to je va`no Bosni, kao i svakoj zemlji u regionu. Nije presudno da li su to novi ili stari ljudi na najva`nijim pozicijama. Odnosi me|u politi~kim elitama su do sada bili praodnosno prihvatanju konstituisanja koje je u neregularnim uslovima odr`ano. To zna~i da se mora otvoriti dijalog izme|u institucija Bo{njaka i dr`ave. Za takvu politiku bi Vlada imala punu podr{ku LDP-a. Svako ko se pla{i za opstanak Vlade zbog njene spremnosti da u~estvuje u rje{avanju sand`a~kog problema treba da zna da mo`e da ra~una na podr{ku LDP-a. [ta je razlog da se zvani~ni Beograd tako uporno protivi izbornoj volji Bo{njaka u Sand`aku i ne `eli priznati rezultate izbora za Bo{nja~ko nacionalno vije}e? - Ne}u promijeniti svoje mi{ljenje da pendrek i kordon nisu rje{enje. Problemi kti~no zamrznuti i mo`da je ovo novi format koji }e pomo}i da se to promijeni. I jedni i drugi imaju veliku obavezu da stvore sistem koji }e ljudima olak{ati `ivot na najefikasniji mogu}i na~in. Vode}i ra~una o komplikovanim odnosima me|u narodima i entitetima, ali i nesporno volju gra|ana koji, bez obzira za koga su glasali, i `ele i zaslu`uju ono {to je najbolji izlaz za BiH - brz put prema EU i NATO-u, kroz koji bi se relativizovali i unutra{nji problemi koji u samom dru{tvu postoje. trebalo da rastu u tom budu}em obdani{tu. Srbijanski reis Zilki} optu`io Vas je za mije{anje u unutarbo{nja~ke probleme i da podsti~ete podjele. Kakav je Va{ komentar na ove optu`be? - Srbiji nisu danas potrebne ni dr`avne ni opozicione muftije koje bi govorile kada politi~ari ne smiju. Ni Zilki}u ne treba da sebe i svoju zajednicu poni`ava tako {to u javnosti govori ono {to ne smiju da ka`u Ljaji} ili Ugljanin, koji su godinama koristili Bo{njake, tra`e}i podr{ku za svoje politike. Diskriminacija je krivi~no djelo i ne treba mi dozvola da bih o tome govorio. ^inimo sve da se to bezakonje ispravi i da po~nemo da

Srbija ne smije preuzeti Milo{evi}eve manire
Kako biste, u najkra}em, ocijenili dana{nju Srbiju? Je li ideja 5. oktobra do kraja provedena u djelo? - Sa stanovi{ta samog 5. oktobra, on je bio uspje{an Milo{evi} je smijenjen. Problem je u tome {to nova politika, koja bi pokrenula prave, a ne personalne promjene, u najva`nijim pitanjima nije formulisana. Srbiji je potreban politi~ki zaokret kako bismo mogli da zavr{imo va`ne poslove u svim oblastima dru{tva, kako bi se ubrzalo pridru`ivanje Evropskoj uniji i NATO-u, kao i rje{avanje kosovskog problema. Ne smijemo nikada vi{e da li~imo na zemlju koja nema kredibilitet, koja je preuzela Milo{evi}eve manire kroz koje je toliko degradirao Srbiju me|u partnerima u regionu i svijetu da smo vrlo brzo do{li u situaciju da nam niko ne vjeruje. Zbog toga nova politika u Srbiji mora biti takva da ne dopusti bilo kakve interpretacije tog dogovora u Briselu koje bi ponovo zna~ile da se ostavlja prostor za bilo kakav novi nesporazum sa Briselom i Va{ingtonom. Mi smo u pro{losti, kroz pona{anje mnogih neodgovornih politi~ara, potpisivali mnoge dokumente koje smo kasnije odbacivali. Nadam se da ne}e biti potrebno toliko dogovora sa Briselom ili Amerikom, valjda je dovoljan samo jedan, koji }e biti dokaz na{e sposobnosti da se mijenjamo. Ne po diktatu svijeta, nego onako kako nam to nala`u potrebe normalnog `ivota u Srbiji.

9. OKTOBAR/LISTOPAD 2010. rje{avamo probleme. @ao mi je zbog tog nesporazuma. Treba li Sand`ak imati neku vrstu autonomije, ako ne politi~ku, barem kulturnu? - Srbija treba da bude gra|anska dr`ava, a individualna i kolektivna prava u njoj na evropskom nivou, uz vo|enje ra~una o svim na{im specifi~nostima. Mi smo podr`ali zakon o nacionalnim savjetima i vjerujemo da bi kona~no formiranje Nacionalnog savjeta Bo{njaka i njegov efikasan rad u velikoj mjeri relaksirali situaciju. Veliki dio nadle`nosti tog savjeta je upravo u kulturnoj sferi i oblasti o~uvanja nacionalnog identiteta, jezika, obrazovanja. To je veliki posao, zajedni~ki za Nacionalni savjet, sve institucije, manjinske, ve}inske, gra|anske stranke. To je poruka koju {alje LDP U tom poslu od . Sand`aka treba napraviti sretan i perspektivan prostor, koji je va`an dio projekta modernizacije i promjena u Srbiji u kojoj razli~itost kona~no treba da postane {ansa, a ne prepreka ili ne~ija muka. To, naravno, ne va`i samo za Sand`ak i Srbiju, na{a politika je takva u odnosu na cijeli region.

3

ANALIZA

Li~ni interesi prevagnuli nad sudbinom Bo{njaka

SDA-ovci kumovi propasti bo{nja~ke politike u RS
Neumoljiva istina koja je s prebrojavanjem glasova bo{nja~kih stranaka u RS iza{la navidjelo jeste da je sebi~na i privatizirana politika SDA bo{nja~ki narod u manjem bh. entitetu ostavila bez za{tite
tri izborne jedinice u Republici Srpskoj za Predstavni~ki dom Parlamenta BiH od ukupnog broja obra|enih glasova (vi{e od 90 posto) povjerenje kandidatima SDA dalo je blizu 11.500 bira~a. Rije~ je isklju~ivo o glasa~ima Bo{njacima koji se bore za barem jedno mjesto u najve}em dr`avnom zakonodavnom tijelu i bez kojeg }e, kako sada stvari stoje, prvi put u posljednjih 15 godina sasvim sigurno ostati. Ne samo da nijedan od kandidata SDA ne}e imati direktni izbor u najvi{e dr`avno zakonodavno tijelo nego i oni koji su odlukom vrha stranke stavljeni na kompenzacionu listu, zasad nemaju nikakve {anse da dobiju poslani~ki mandat. Naime, SDA bi za izbor u Predstavni~ki dom Parlamenta BiH nosiocu kompenzacijske liste Adilu Osmanovi}u u tri izborne jedinice u RS trebala osigurati najmanje 18.000 glasova bira~a, {to se zasad smatra apsolutno nedosti`nim.

U

Kosovska pri~a
Mo`e li se Sand`ak dovesti u kontekst RS ili Kosova? Je li mogu}a razmjena teritorija ili je ta pri~a zavr{ena na Balkanu? - Ta pri~a mora biti apsolutno zatvorena na Balkanu. Zbog toga je jedina alternativa vo|enje takve politike u svakom od dru{tava u regionu koja }e {to prije dovesti do ulaska svih nas u Evropsku uniju i NATO, jer bi to najprije umanjilo zna~aj granica, popravilo na{e me|usobne odnose, a istovremeno bismo imali bezbjednosnopoliti~ki ki{obran kroz NATO strukturu koja bi garantovala bezbjednost i onemogu}io bilo kakve tenzije. Jedan ste od rijetkih, ako ne i jedini, politi~ar u Srbiji koji ve} odavno javno govori da je nezavisnost Kosova zavr{ena pri~a. Kako ocjenjujete politiku Srbije prema Kosovu? Da li je posljednja „sapunica“ s rezolucijom UN-a, ustvari, neka vrsta izlazne strategije koja vodi ka zvani~nom priznanju nezavisnosti Kosova? - LDP je sna`no podr`ao odluku predsjednika Tadi}a da u posljednjem trenutku ode u Brisel i napravi dogovor o podno{enju zajedni~ke rezolucije sa Evropskom unijom pred Generalnom skup{tinom UN-a. Pokazali smo jasnu politi~ku spremnost da pomognemo onom Tadi}u koji se u Briselu dogovorio o druga~ijoj kosovskoj politici, Tadi}u koji je omogu}io ratifikaciju SSP-a, predsjedniku koji je uhapsio Karad`i}a. To mora da zna~i i promjenu dosada{nje „kosovske politike“, jer je ona Srbiju znatno usporila u evropskim integracijama, a s druge strane zna~ajno naru{ila i na{e odnose u regionu. Zbog toga se o{tro suprotstavljamo svakom poku{aju da se poslije takvog poteza ponovo povu~emo u bunkere dosada{nje pogre{ne politike koja je vo|ena i ~iji je inspirator bio biv{i premijer Vojislav Ko{tunica.

to uradili njegovi kadrovi u RS, pokazalo je deset posljednjih godina koje se mjeri izbornim ciframa i ni~im vi{e. Tihi}a je na ~elu SDA i pored stalnog gubljenja izbornog kredibiliteta odr`avala upravo grupa desperadosa ove stranke koji dolaze iz RS i kojima je on, vra}aju}i im politi~ke dugove, u posljednjih deset godina omogu}io da sjede na klju~nim pozicijama u vlasti manjeg bh. entiteta. Nema se {ta prigovoriti anga`manu nekolicine bo{nja~kih poslanika u

u radni odnos aktuelnog predsjednik RO SDA srednje Podrinje D`evada Mahmutovi}a, kojega je ustoli~io na poziciju svoga savjetnika. I ni{ta vi{e. Mahmutovi}evo dobro pla}eno radno mjesto u NSRS bio je, opet, dug Sulejmana Tihi}a za podr{ku delegata njegovog Regionalnog odbora na 5. kongresu SDA, koji ga je, uz to, dodatno nagradio i pozicijom u Upravnom odboru Fabrike duhana Sarajevo. Mahmutovi} je, naravno, u NSRS radio ono {to i Hafizovi}. [utio

~injenice da dolazi iz Srebrenice, u jednom trenutku, opet zahvaljuju}i Sulejmanu Tihi}u, osjetio je nadnaravnu mo} politike i to s one najru`nije njene strane. U `elji da se domogne pozicije s koje }e mo}i upravljati procesima i ljudima, preko no}i je krenuo u ru{ila~ki pohod po RS, posebno u Podrinju, taru}i pred sobom svakog ko bi ~ak i vizuelno mogao stajati na putu njegovog politi~kog uspona. Ni{ta mu nije bilo sveto, ni srebreni~ki ni{ani, ni ucvije-

dao po svijetu u parlamentarnim i strana~kim delegacijama, odlu~ivao ko }e na koju funkciju u dr`avi..., da bi ga, na nesre}u BiH, posebno njenog najbrojnijeg naroda, Tihi} na kraju darivao i funkcijom ministra sigurnosti u dr`avnoj vladi.

Karad`i}ev projekt
Sa te Ahmetovi}eve pozicije javnost je najbolje mogla da vidi intelektualni i moralni kapacitet ~ovjeka ~ija je politi~ka mo} uveliko diktirala sudbinu Bo{njaka u RS. To {to ga narod ni na pro{lim

Nijedno mjesto
Neumoljiva istina koja je s prebrojavanjem glasova bo{nja~kih stranaka u RS iza{la navidjelo jeste da je sebi~na i privatizirana politika SDA bo{nja~ki narod u manjem bh. entitetu ostavila bez parlamentarne za{tite, isklju~ivo zbog interesa nekolicine svojih dugogodi{njih kadrova koji su svoje radne knji`ice oro~ili u toj stranci. Naime, da je stranka Sulejmana Tihi}a imalo vodila ra~una o interesima naroda ~ijim se za{titnikom predstavljala, kada je u pitanju RS, napravila bi predizbornu koaliciju svih stranaka koje su pretendirale na bo{nja~ke glasove i sa jedinstvenom zajedni~kom listom nastupila na ovim izborima. Takva lista danas, sigurno, ne bi strepila od izgona Bo{njaka iz Narodne skup{tine RS, a u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH ne da ne bi imala nijednog, kako je to sada slu~aj, nego bi le`erno razmi{ljala o dva poslanika. Ko su kumovi propasti bo{nja~ke politike u RS? To je, prije svih, predsjednik SDA Sulejman Tihi} ~iji je politi~ki uspon bila upravo baza iz RS. Ne mo`e se re}i da je Tihi} direktno i{ao na politi~ko uni{tavanje Bo{njaka u manjem bh. entitetu, ali da su

Tihi}: Odr`ali ga poslu{nici iz manjeg entiteta NSRS. Za razliku od svog {efa [efketa Hafizovi}a, koji je posljednji mandat {utke presjedio na poziciji potpredsjednika NSRS, poslanici su, pa makar i bez nekih rezultata, barem ukazivali na probleme naroda kojeg predstavljaju, bunili se, podnosili amandmane, protestirali, iznosili ~injenice u javnosti, stavljali veto na pojedine odluke, ukazivali na kr{enje nacionalnog interesa itd. Hafizovi} je za to vrijeme u svoj dnevnik rada, barem po onome {to smo mogli vidjeti, uknji`io jedino prijem

Hafizovi}: [utio je dok se Bo{njacima krojila sudbina i brinuo se o svojim i interesima svog strana~kog {efa, te njegovoj malobrojnoj, ali odanoj kadrovskog ispostavi u Podrinju. Vi{egodi{nja {utnja i nezainteresiranost [efketa Hafizovi}a za stanje naroda kojeg predstavlja u historiji }e se, ipak, s manje prezira pamtiti od bolesnih ambicija, bahatosti i neu~inkovitosti njegovog strana~kog kolege Sadika Ahmetovi}a. ^ovjek ~iji je ulazak u politiku prije desetak i vi{e godina imao plebiscitarnu podr{ku javnosti, posebno zbog

Ahmetovi}: Bolesna ambicija ogolila moralni kapacitet ljene majke, ni doju~era{nji prijatelji, ni kolege s kojima je napravio prve korake u politici, a narod pogotovo. Za samo godinu i ne{to vi{e u Podrinju je svojim kadrovskim rje{enjima napravio darmar. Tamo gdje u lokalne organe stranke nije mogao dovesti svoje ljude, malobrojne koji su zahvaljuju}i svojim stavovima ostali van doma{aja njegove {ape, uspio je zavaditi i tako se vinuo do nebesa. Ni manje ni vi{e, nego u sam vrh SDA, uz rame Tihi}u. Vozao se sa njim kraljevskim avionima, ho-

Brankovi}: Najva`nije mu je da je dobar s Dodikom kao ni na ovim izborima nije `elio za svog predstavnika, za SDA nije predstavljalo problem. Va`no je bilo da ga je htio i `elio Sulejman Tihi}. Koga je u izvr{nim organima RS predstavljao Omer Brankovi}, to sam Bog zna. Oficijelno, zauzimao je poziciju namijenjenu predstavniku Bo{njaka. Stvarno - slu`io je samo sebi i Tihi}u. Brankovi} u poslijeratnoj politi~koj nesre}i koja je kadrovskim rje{enjima SDA zadesila Bo{njake u RS nije mnogo ni krio da ga je ba{ briga {ta o njemu misli narod. Nije se nikada zastidio {to politi~ki legitimitet nije mogao osigurati glasovima bira~a i za njegovo radno mjesto bilo je jedino va`no da je dobar sa Miloradom Dodikom i da je u milosti Sulejmana Tihi}a. Ovo su ljudi pod ~ijom je upravom, nakon rata, i politi~ki i biolo{ki u RS skoro nestao bo{nja~ki narod. Preciznije, rije~ je o ljudima koji su u miru dovr{ili ono {to je Karad`i} zapo~eo u ratu. Almasa HAD@I]

Adil Osmanovi} ~uvao radno mjesto
Jo{ jedan dugogodi{nji kadar SDA bit }e u historiji zapam}en kao ~ovjek pod ~ijom je politi~kom rukom, u miru, u RS nestalo Bo{njaka. Rije~ je o Adilu Osmanovi}u, koji, kako sada stvari atoje, ni sa kompenzacijske liste ne}e mo}i biti izabran u Predstavni~ki dom Parlamenta BiH. [ta su rezultati rada Adila Osmanovi}a, osim uredno upla}enog radnog sta`a, zdravstvenog i penzijskog osiguranja koje mu je godinama osiguravala pozicija namijenjena Bo{njacima u vlasti RS, malo ko zna. I on je, jednostavno, imao radno mjesto i ~uvaju}i ga slu`io politi~kom opstanku svog strana~kog {efa, a ne Osmanovi}: naroda u ime kojega Slu`io {efu je to radno mjesto i dobio.

4

9. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

OCJENE Marko Prelec, direktor Ureda za Balkan ICG-a

SBB BiH mogao bi imati presudnu ulogu u procesu ustavnih reformi
Topi}: Uni{tena SBiH [ijakovi}: Napredak kasni

Komplikacije zbog vrlo lo{ih odnosa SDP-a i SNSD-a priliku za dogovor o napretku prema EU

Sada imamo

Nova politi~ka stvarnost u dr`avi

Izbori su potvrdili da FBiH, za razliku od RS, ima kriti~ku masu
FBiH mo`e smatrati da ulazi u ozbiljne promjene, a da je dr`ava BiH na korak od zaista nove, ozbiljne politi~ke stvarnosti
Protekli op}i izbori u BiH potvrdili su da Federacija BiH, za razliku od Republike Srpske, ima kriti~ku masu, koja je spremna podi}i svoj glas. Ovo je za „Avaz“, komentiraju}i preliminarne izborne rezultate, izjavila politi~ka analiti~arka Tanja Topi}. dr`ave, pa je sada na svim strankama da poka`u da su za prosperitet BiH - navodi Topi}. Ukoliko formiranje vlasti na dr`avnom nivou pre|e u agoniju i ako pri~a o neva`e}im glasa~kim listi}ima i dalje bude tema op}ih izbora u BiH, sociolog Ivan [ijakovi} procjenjuje da bismo mogli imati prijevremene izbore, i pored nastojanja me|unarodne zajednice da izna|e kompromisan epilog. - Neva`e}i glasa~ki listi}i ukazuju na tri vrste problema - manipulativni in`injering, la`nu ve}u

D

irektor Ureda za Balkan Me|unarodne krizne grupe (ICG) Marko Prelec, nekoliko dana nakon izbora u BiH, ukazao je u razgovoru za na{ list na mogu}nost ozbiljnih komplikacija do kojih bi moglo do}i u zemlji zbog vrlo lo{ih odnosa dvije stranke koje su osvojile najve}i broj glasova - SNSD-a i SDP-a.

Tri mogu}nosti
Situacija se, kada je rije~ o FBiH, poprili~no promijenila - SDP je osvojio najvi{e glasova, SBB BiH kao novoosnovana stranka postigla je izvanredan izborni rezultat, a SBiH je do`ivjela potpuni debakl. Kako komentirate ove promjene i uop}e rezultate izbora?

Otvorena poruka
Ona konstatira da je „u potpunosti uni{tena SBiH Harisa Silajd`i}a, oja~ana struja SDP BiH i podr`ana nova politi~ka linija koju predstavlja SBB BiH Fahrudina Radon~i}a“.

Zalaganje za jednu, jedinu BiH
- Prednost ove situacije je ~injenica da ne treba o~ekivati jednonacionalnu glasnu i otvorenu poruku javnosti kao do sada. Prije }e to biti zaista zalaganje, posebno iz FBiH, za jednu, jedinu odr`ivu dr`avu BiH, kao - Dakle, s jedne strane imamo SDP koji se sada svrstava me|u najja~e stranke u dr`avi i SBB BiH koji je do sada bio partija-pokret i u kratkom vremenskom roku ostvario zaista velike rezultate. To je za mene iznena|uju}e o~ekivano, s obzirom na to da se ve} u samoj kampanji vidjelo da ta stranka ima ozbiljnu podr{ku. Istovremeno je poslana i otvorena poruka {ta gra|ani FBiH `ele - obja{njava Topi}. Zbog toga, prema njenim rije~ima, FBiH mo`e smatrati da ulazi u ozbiljne promjene, a da je dr`ava BiH na korak od zaista nove, ozbiljne politi~ke stvarnosti. No, kao nezaobilazan problem pojavljuje se formiranje vlasti na dr`avnom nivou. - Ne smijemo zaboraviti da je lider SBiH Haris Silajd`i} do sada tuma~en kao remetila~ki faktor ove cjelinu, sa potpunim zanemarivanjem entiteta. Pitanje je kako }e se u tome sna}i druga, entitetska strana, u kojoj je tako|er potvr|ena jaka koaliciona mo} SNSD-a, SP-a, DNS-a - napominje [ijakovi}. izlaznost s praznim papiri}ima i protest bira~a. Ta se pri~a ne}e tako brzo zavr{iti - smatra [ijakovi}.

- Situacija je vrlo interesantna. Tradicija je da ista koalicija vlada u Federaciji, kao i na dr`avnoj razini. Ovoga puta to }e biti komplicirano, zbog vrlo lo{ih odnosa dviju najja~ih stranaka, SDP-a i SNSD-a. SDP gotovo mora ne samo u}i nego i voditi koaliciju u federalnoj vladi, kao daleko najja~a stranka koja mo`e sura|ivati sa gotovo svim zna~ajnim partnerima u FBiH. No, barem zasad, SNSD isklju~uje koaliranje sa federalnom socijaldemokratskom bra}om, i ako ostanu pri tome stavu, otvaraju se tri neprijatne mogu}nosti. Prvo, o~uvati sada{nju koaliciju - no ona se ve} pokazala nesposobna i duboko podijeljena i kao cjelina je pretrpjela izborni poraz. Te iste stranke imale bi danas mnogo slabiju ve}inu, a isklju~ivanje najja~e prete`no bo{nja~ke, gra|anski orijentirane stra-

Prelec: Osobno mislim da BiH nema velike koristi od Predsjedni{tva

nke iz vlade bio bi pravi {amar glasa~ima. Druga varijanta bila bi prete`no federalna koalicija, bez SNSD-a i sa manjom srpskom strankom - no to bi zna~ilo vjerojatnu paralizu parlamenta putem entitetskog glasanja. A tre}a je da se razdvoje koalicije na dr`avnoj i federalnoj razini. Tako|er, SBB BiH mogao bi imati presudnu ulogu kada se krene u proces ustavnih reformi, jer upravo ta stranka mogla bi imati prevagu da se dostigne dvotre}inska ve}ina.
S druge strane, u RS se ni{ta zna~ajno nije promijenilo. Ho}e li to dodatno zao{triti prilike u zemlji?

Ne isklju~ivati nijedan narod
- Najva`nije je sastaviti jaku koaliciju koja ima ne samo broj glasova nego i program oko ~ega se sve stranke sla`u. Mandatar je manje va`an. SDP je tra`io prije izbora, ako se dobro sje}am, da mandatar bude iz najja~e stranke, a to izgleda da bi mogao opet biti SNSD, barem po broju glasova. Pretpostavljam da ne bi tiv navodnih napada iz Sarajeva. Tih napada skoro da i nije bilo u predizbornoj kampanji, osim od Harisa Silajd`i}a, i vidimo kako je to pro{lo. Dakle, sada imamo priliku za dogovor o napretku prema EU na jedinoj realnoj osnovi, to jest cjelovitoj BiH, u kojoj veliki dio odgovornosti pada na entitete. Ako federalne stranke osposobe sve vi{e {epaju}u FBiH, i ponude reforme koje su ranije bile prihvatljive, onda je lopta kod Dodika; ako ipak sve ko~i, znat }emo koliko je sati. produ`ili mandat gospodina [piri}a. Mislim da bi bilo dobro za me|unacionalne odnose da se nijedan narod ne isklju~uje trajno od najodgovornijih pozicija, i ako se ne mogu dogovoriti da ponude mjesto predsjedavaju}eg Vije}a ministara Hrvatu, mogli bi umjesto toga Hrvatima ponuditi premijersku fotelju FBiH.
nkama s hrvatskim predznakom u BiH. Mo`e li Kom{i} uistinu dostojno predstavljati Hrvate u BiH?

- Klju~evi BiH sada su u rukama Milorada Dodika i Zlatka Lagumd`ije. Imat }emo priliku da vidimo {ta je sa tvrdnjama RS da nisu protiv BiH, nego samo pro-

Novi dio historije
Prema njemu, te{ko da }e u skorije vrijeme biti napretka dozvoli li se u javnosti dominacija suprotstavljenih interesa SDP-a BiH i SNSD-a. - Odlazak SBiH nagovje{tava i dolazak SBB BiH. Pored nestanka SBiH, ne smijemo zanemariti podatak iz RS, a to je da SDS nije pobijedio apsolutno ni u jednoj izbornoj jedinici u dr`avi. Zna~i, apsolutno imamo novi dio historije i na odlasku dvije nekada velike stranke. Tu vidim nagovje{taje saradnje SDP-a BiH i SDA, koje zapravo imaju potpuno istu zamisao, pri ~emu je SDP BiH jedna profinjena SDA, uslovno re~eno - smatra [ijakovi}. V. STEVANOVI]

Srce Bosne je na pola puta izme|u Banje Luke i Sarajeva
Kakva je sudbina BiH u ovakvoj konstelaciji odnosa nakon izbora i mo`e li se, prema Vama, kona~no o~ekivati da na{a zemlja ubrza evropski put?

- Srce Bosne je na pola puta izme|u Banje Luke i Sarajeva. Imamo priliku sada staviti na stranu drage, stare pri~e o ukidanju entiteta, o „normalnoj“, to jest jakoj sredi{njoj dr`avi, o otcjepljenju ili povratku „izvornom Dejtonu“, o tre}em ili ~etvrtom entitetu. To su sve puke fantazije. Bosna }e biti ono {to jest, a to je relativno mala i labava dr`ava, koja neke

poslove izvr{ava sama, a druge prepu{ta entitetima, koje koordinira. Takva Bosna mo`e i mora u Evropu, a prije toga i u NATO. Prvi koraci su ukidanje diskriminacije u izboru Predsjedni{tva i Doma naroda, i usvajanje tzv. EU klauzule, koja bi dala dr`avi pravo preuzimanja obaveza prema EU. Nakon toga, valja krenuti na daljnje ustavne reforme, tra`e}i kreativna rje{enja koja osposobljavaju dr`avu bez drmanja ravnote`e izme|u sredi{nje vlasti u Sarajevu i entiteta.

Legitimno izabran
U Predsjedni{tvu BiH novi je Bakir Izetbegovi}. Koliko je ovakav razvoj situacije dobar za BiH?

- Osobno mislim da BiH nema velike koristi od Predsjedni{tva, iako je ~ak u ovom zadnjem mandatu ono bilo funkcionalnije nego, recimo, Vije}e ministara BiH. Ali, Bakir Izetbegovi} je su{tinski druk~iji politi~ar od Harisa Silajd`i}a.
Izbor @eljka Kom{i}a za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH podigao je ogromnu pra{inu me|u stra-

- @eljko Kom{i} je apsolutno legitimno izabran ~lan Predsjedni{tva. Ru`no je osporavati mandat ~ovjeka koji je osvojio najve}i broj glasova ne samo od hrvatskih nego i svih kandidata. Dejtonski ustav ne da nikakve garancije konstitutivnim narodima da mogu odlu~ivati o ~lanovima Predsjedni{tva. Nije jasno da li bi Kom{i} trebao zastupati Hrvate, koji su prete`no glasali protiv njega, ili socijaldemokrate, koji su ga kandidirali i prete`no izabrali, ili kako bi vjerojatno sam rekao, sve gra|ane ove zemlje. No, ova ~itava pri~a je zastarjela, jer se na~in izbora Predsjedni{tva mora mijenjati i to hitno. Nacionalna pripadnost kandidata ne mo`e vi{e biti odlu~uju}a stvar. Od tre}eg entiteta ne}e biti ni{ta, ne zato {to je to lo{a ideaja, nego zato {to politi~ka volja za to ne postoji; a raspad zemlje na osnovi tre}eg entiteta je ~ista fantazija, to ne `ele ni sami Hrvati.
S. RO@AJAC

9. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

5

KALKULACIJE

Bh. izbori iz ameri~kog ugla

Klinton dolazi u pravi ~as
Va{ington zabrinut da bi formiranje nove vlasti mogao biti Sizifov posao
no {to najvi{e zabrinjava Amerikance poslije bh. izbora jeste mogu}nost produ`ene blokade oko formiranja nove vlasti u BiH. Politi~ko kalkulisanje, iznova, na op}u {tetu, a ponajvi{e u korist partija koje su dobile ve}inu, naslu}uje se ve} iz prvih postizbornih najava. Na sceni su i prve varnice s mogu}im politi~kim detonatorom - isticanja maksimalisti~kih zahtjeva za formiranjem tre}eg entiteta s hrvatskim predznakom.

O

Novi animozitet
Neki ameri~ki analiti~ari misle kako bi najnoviji politi~ki animozitet na relaciji Mostar - Sarajevo mogao dalje eskalirati, kroz uzastopno ponavljanje teze, s ~im se, o~ito, iz HDZ-a BiH ve} krenulo, da je Zlatko Lagumd`ija kandidiranjem @eljka Kom{i}a za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH Hrvatima uskratio „svog“ ~lana u kolektivnom {efu dr`ave. No, neki ameri~ki ana-

liti~ari poput Danijela Servera (Daniel Serwer) sada se protive formuli ograni~enog entitetskog, pa time i etni~kog glasanja, vide}i u Kom{i}evom izboru za~etak nove politi~ke paradigme. Bolja budu}nost za BiH je o~ito u jednakom pravu svih njenih gra|ana, da glasaju za sve kandidate, ba{ kao i u Americi, bez diskriminacije. Uz sve, biv{i ameri~ki ambasador u Sarajevu D`on Menzis (John Menzies), sada dekan Univerziteta „Seton Hall“ u Nju D`ersiju, izri~it je u tvrdnji, da pred dr`avom stoji imperativ provo|enja presude Suda za ljudska prava u Strazburu, u slu~aju „Finci i Sejdi} protiv BiH“. Bosna i Hercegovina }e, rekao je nedavno Menzis, morati provesti tu odluku, s ~ime }e se potvrditi jednako pravo „ostalih“ gra|ana, koji bi `eljeli da u~estvuju u izbornom procesu ne samo po etni~kom principu. Amerikanci se donekle

pribojavaju politi~ke realnosti na terenu, prepoznaju}i, ~ini se da neke demokratske perspektive u i za BiH, treba adaktirati, bar za neko vrijeme. Oni sada, o~ito `ele ugasiti tek „zapaljeni“ i svakako mogu}i po`ar, na politi~koj transverzali Mostar - Sarajevo - Banja Luka. Naravno, i iz Banje Luke su ve} upu}ena upozorenja da Dodikov SNSD „ni pod kakvim uvjetima“ ne}e koalirati sa SDP-om. Dodik najavljuje da, ako se ve} primjenjuje princip „izborne pobjede“, na ~emu insistira Lagumd`ija kako bi za sebe osigurao premijersku stolicu, onda }e SNSD tra`iti da imenuje „novog“ mandatara za Vije}e ministara BiH. U internim razgovorima, uo~i ovih izbora, dobro obavije{teni Amerikanci govorili su kako je Dodikova te{ka „secesionisti~ka“ retorika, samo „predizborni plakatizam“. Ipak, u svakoj iole ozbiljnijoj kontraanalizi ne mo`e se

isklju~iti da je to neprihvatljivo pojednostavljenje, pa i neargumentirano potcjenjivanje stvarnih Dodikovih namjera u kontinuitetu beogradske politike. Naime, ameri~ki zvani~nici su neshvatljivo pre{utjeli Tadi}ev i Jeremi}ev predizborni prelazak Drine i njihovu podr{ku Dodiku „secesionisti“, iako je to bio ~in sramnog mije{anja u unutra{nje poslove Bosne i Hercegovine. Sada je to, u neku ruku, i vru} krompir u rukama ameri~ke dr`avne tajnice Hilari Klinton (Hillary Clinton) uo~i dolaska u Sarajevo, te njenog susreta s predsjednikom Borisom Tadi}em u Beogradu. U svemu tome bi BiH iznova mogla biti „`rtva“ ameri~kog fokusiranja na Kosovo.

Klinton: Brza ameri~ka akcija

Zamrznute pobjede
Za razliku od srbijanskog predsjednika, Ivo Josipovi}, predsjednik Hrvatske, ali i premjerka Jadranka Kosor, u nedavnim izjavama za „Avaz“ u Nju-

jorku, uo~i izbora u BiH reafirmirali su ~vrsti stav Zagreba prema BiH. I to da se preko izbornog procesa ne}e mije{ati u unutra{nje stvari BiH, i u tome su ostali dosljedni. Formiranje nove vlasti u BiH tako }e biti zamrznuto za sve ono vrijeme dok na dva pola izborne pobjede bude s jedne strane lebdio Dodikov nesankcionirani secesionizam, makar i u formi politi~ke retorike, a na drugoj - o~ita namjera {efa SDP-a da aplicira pravo pobjednika kroz preuzimanje glavnih kabinetskih mandata. Lagumd`ija }e, naravno, dodatno kalkulir-

ati i uz pomo} dobrih diplomatskih usluga Amerikanaca. Odlazak ameri~kog ambasadora Patrika Muna (Patrick S. Moon) prvo Lagumd`iji, pa onda u Banju Luku, potvr|uje brzu ameri~ku akciju na planu ve} upu}enog zahtjeva da se prepucavanje okon~a. Vidljiva je, naime, istinska zabrinutost Va{ingtona da bi formiranje nove bh. vlasti mogao biti Sizifov posao. Dolazak Hilari Klinton u Sarajevo je zato pravi potez u pravi ~as. Ali, on svakako ne smije ostati samo u okviru puke simbolike, i trebao bi biti korak dalje.

NEZAKONITOSTI Poklapanje {umarske privrede u HNK

Zbog Federalne vlade pred otkazom 300 Bo{njaka!
Ugovorom od 18. avgusta otvoren put da se javnom preduze}u pripoji samo dru{tvo „[ume Herceg-Bosne“, ~iji su zaposlenici uglavnom Hrvati
Zbog pogubne politike aktuelnog saziva Federalne vlade, na pomolu je potpuno uni{tenje {umarstva i drvne industrije u Hercegova~koneretvanskom kantonu, i to u onom dijelu gdje je ve}insko bo{nja~ko stanovni{tvo. To potvr|uje i dokumentacija do koje je do{ao „Avaz“. bi}, i novoformirano [umsko-privredno dru{tvo ([PD) „[ume hercegova~ko-neretvanske“ sklopili ugovor o prijenosu prava gospodarenja (broj 07-06221-3/10), ~ime je otvoren put da se ovom javnom preduze}u pripoji samo dru{tvo „[ume Herceg-Bosne“, ~iji su zaposlenici uglavnom Hrvati! Plan je da se postoje}a preduze}a „Prenj“ i „Zelengora“ iz Konjica i „[umarstvo srednjeneretvansko“ iz Mostara likvidiraju, ~ime bi 300 Bo{njaka ostalo bez posla!

Krivi~na prijava protiv Ljubi}a i Pinjuh
Uprava „[umarstva Prenj“ Konjic, s direktorom Samirom Alikadi}em na ~elu, podnijela je 29. oktobra pro{le godine Federalnom i Tu`ila{tvu HNK krivi~nu prijavu protiv ministra Ljubi}a, kantonalne ministrice Vesne Pinjuh i nezakonitog direktora Mandi}a, a ovih dana pro{irila ju je prijavom protiv Novaka i drugih osoba. U njoj navode da su Ljubi} i Pinjuh znali za ove radnje, ali ni{ta protiv njih nisu poduzeli. - Na nezakonit prijedlog ministra Ljubi}a, Federalna vlada donijela je odluku o isplati milion KM dru{tvu „[ume Herceg-Bosne“ za izmirenje doprinos imenuju}i Radoslava Novaka kao ovla{tenika dr`avnog kapitala u ovoj ustanovi i daju}i mu ovla{tenja Skup{tine dru{tva. Time je napravljen presedan da jedna osoba ima ulogu cijele skup{tine, a Novak je imenovan bez ikakvog javnog konkursa. To su samo neke u nizu neregularnosti koje su po~ele jo{ u martu 2007. godine, kada je Nadzorni odbor imenovao Ivana Mandi}a za v. d.

Pinjuh i Ljubi}: Znali, a {utjeli

Osporena zakonitost
Posljednji ~in ovog poduhvata desio se 18. avgusta ove godine, kada su Federalno ministarstvo poljoprivrede i {umarstva, koje vodi ministar Damir Lju-

Faksimil krivi~ne prijave: Cilj je zata{kavanje nezakonitih radnji

Ve} je odr`ano i nekoliko sastanaka kako bi se ovaj naum priveo kraju. Poklapanje {umarske privrede u HNK u

Ljubi}: Radili smo po zakonu Pa{ali}: Ne rade po zakonu
Federalni ministar Damir Ljubi} tvrdi da je ugovor sa [PD-om potpisan u skladu sa zakonom i da mu nije poznato da }e se [PD-u pripojiti samo „[ume Herceg-Bosne“, pa nas je zato uputio za detaljnije informacije na direktora Federalne uprave za {umarstvo Omera Pa{ali}a. - Ovaj ugovor jeste potpisan sa [PD-om, s tim {to je ostavljena obaveza da se dru{tvo dopuni i da radi po zakonu o {umama. Problem je u tome {to postoje}a preduze}a koja gospodare {umama u HNK dugo nisu htjela da u|u u [PD, a pro{le godine je inspekcija po zaklju~ku Vlade FBiH zabranila rad svim tim dru{tvima izuzev [PD-u. Trenutno, dakle, niko od ovih dru{tava ne radi po zakonu - rekao je Pa{ali}. Na upit kako je uop}e mogu}e da se „[ume HB“, preduze}e od federalnog zna~aja, pripoji kantonalnom [PD-u, Pa{ali} je kazao da je to mogu}e ako se provede potrebna procedura. @eljeli smo dobiti komentar i od ministrice Pinjuh, ali ona nije odgovarala na na{e brojne pozive.

dijelu gdje `ive Bo{njaci po~elo je, me|utim, jo{ Uredbom o {umama, koju je 23. decembra 2009. donijela Vlada FBiH i koja je u vi{e navrata produ`avana. Njenu zakonitost i ustavnost osporio je Ustavni sud FBiH, izme|u ostalog i zbog toga {to zakon ne podrazumijeva da se dru{tva od federalnog zna~aja, a to su „BH [ume“ Sarajevo i „[ume HB“ Mostar, uop}e pripajaju {umsko-privrednim dru{tvima na nivou kantona.

svih obaveza, a ~iji je cilj pripajanje [PD-u, {to je nezakonito. To je ura|eno kako bi se zata{kale sve dosada{nje nezakonite radnje i plja~ke u ovom dru{tvu, ~iji dugovi iznose najmanje tri miliona KM. Nadalje, potpisani ugovor Federalnog ministarstva sa [PD-om {tetan je po samu dr`avnu imovinu - navedeno je u krivi~noj prijavi. direktora [PD-a (njemu je visoki predstavnik Volfgang Petri~ (Wolfgang Petritsch) zabranio obavljanje bilo kakve zvani~ne funkcije), i to uprkos upozorenju Ureda za zakonodavstvo HNK da na toj sjednici nije bilo kvoruma, pa je samim time Mandi} imenovan nezakonito. Mandi} je do danas ostao v. d. direktora, odnosno jedini uposlenik [PD-a (!), {to je tako|er nevi|en A. DU^I] slu~aj.

Jedini uposlenik
Skup{tina HNK, kada su u pitanju neregularnosti u formiranju [PD-a „[ume hercegova~ko-neretvanske“, tako|er je dala svoj

6

9. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

9. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

7

ISTRA@UJEMO Svjedo~enja posmatra~a o razli~itim metodama kra|e izbornih glasova

U selima je bilo otvorenih urgencija
Mali je broj primjera da su glasa~i predavali prazne listi}e ili ih prekri`ili, ka`e Danijel
rotekli op}i izbori u BiH ostat }e upam}eni po frapantno velikom broju glasa~kih listi}a (vi{e od 400.000 za sve nivoe vlasti), zbog ~ega su iznesene i pojedine neuvjerljive procjene da 100.000 ljudi nije znalo glasati ili je odlu~ilo iza}i na izbore, a zatim poni{titi svoj glas!? Pokazatelji o neva`e}im listi}ima koji su za sada utvr|eni, nadma{ili su sve dosada{nje rekorde u bh.

P

izbornom ciklusu. Pa ~ak i da se utvrdi kako kra|e nije bilo, dr`ava BiH ima ozbiljan problem s izbornim procesom, Zakonom, bira~kim odborima, educirano{}u glasa~a ili, u krajnjem slu~aju, otvorenim bojkotom!?

Ignoriranje {efice
„Avazova“ ekipa obi{la je na desetine bira~kih mjesta {irom banjalu~ke regije, a posmatra~i s kojima smo razgovarali {okirali su nas svojim

Glasalo „sedam mrtvih“
U [argovcu kod Banje Luke evidentirano je da je sedam mrtvih „dalo svoj glas na ovim izborima“, ka`e nam posmatra~ s ovog izbornog mjesta. - Oko sedam sati su dva nepoznata mu{karca u{la na bira~ko mjesto s fasciklama i nekim papirima. Nas troje smo tada bili sami na mjestu, na trenutak, pa smo zatra`ili da se udalje s lica mjesta, a oni su po~eli galamiti na nas, govore}i da mi ne znamo ko su oni i da imaju pravo da se tako pona{aju. Ja sam napustio odmah to bira~ko mjesto, iz revolta. Znam da mi je kolega kasnije javio da su ih za{titari udaljili i da je izvje{taj podnesen Gradskoj izbornoj komisiji, ali se ni dan-danas nije niko oglasio s obja{njenjem ko su zapravo ti ljudi i {ta su htjeli?! - ka`e nam Svjetlana M. (25).

iskustvima tokom izbornog procesa. Sigurno je, prema njihovim tvrdnjama, da se najve}a manipulacija odvijala po selima, no ni Banja Luka nije bila po{te|ena. - Kada smo po~eli s brojanjem listi}a, na mjestima gdje je bio zaokru`en kandidat iz „Koalicije Zajedno za Srpsku“ za ~lana Predsjedni{tva BiH Mladen Ivani} bio je zaokru`en i kandidat SNSD-a. Prvo {to sam pomislio jeste kako se nekome dalo iza}i na izbore da svjesno poni{ti glas i to na ovakav na~in. Dakle, zaokru`i promjenu, a zatim to poni{ti pri~a nam Danijel S. (27), posmatra~ na izbornom mjestu u Centru Banje Luke. No, za Danijela je, svjedo~i, {ok tek uslijedio kada je uvidio da se na glasa~kom mjestu nalaze dva zaokru`ena kandidata razli~itim hemijskim olovkama. - Zatim je na mjestima gdje je bira~ glasao za Ognjena Tadi}a, kandidata ove koalicije za predsjednika RS, zaokru`en i kandidat SNSD-

Danijel S.: Uo~io da su na listi}ima razli~ite hemijske olovke a Milorad Dodik. No, u jednom trenutku smo kolegica i ja uo~ili da postoji razlika u hemijskim olovkama kojima je to u~injeno?! Rekao sam to {efici, a ona je samo rekla: „To su neva`e}i listi}i“. Iz te iste kutije bilo je primjeraka gdje su ljudi, recimo, glasali za Tadi}a, a zatim i za Dodika, pa su pored njega pisali „odlazi lopove“ i sli~no. Ni to mi nije ba{ jasno. Uglavnom, jako mali je broj primjeraka gdje su predavali prazne listi}e ili ih prekri`ili i sli~no - ka`e nam Danijel. Ono {to je prema iskustvima mnogih posmatra~a simptomati~no jeste da je mali broj glasa~kih listi}a koji su neva`e}i prekri`en ili prazan. Mahom se ta „nepravilnost“ u glasanju odnosila upravo na glasove gdje su gra|ani zaokru`ili kandidata opozicije, a zatim listi} ipak poni{tili na ve} pr-

(Foto: V. Stevanovi})

eciziran na~in. Jedna od na{ih sagovornica koja se nalazila u mobilnom timu 3. oktobra, razo~arano je rekla da se vi{e nikada ne}e na}i na mjestu posmatra~a.

Zaobi|eni Bo{njaci
- Znate kako je to izgledalo - stari i nemo}an ~ovjek bi upitao: „Ka`ite mi {ta ja sada treba da uradim“, a {ef tima bi mu kazao: „Evo, gospodi-

ne, samo ovdje treba da zaokru`ite“. Izvinite, molim vas, ali to nisu izbori. Ba{ kao {to nije ni ~injenica da se ~lanovima tima sugeri{e da ne idu u sela oko Vrbanje, [ehera, Manja~e ili Debeljaka, jer se tu ne mo`e sti}i, kasnimo i prioritet imaju druga naselja. Zna se da su to mjesta gdje je najvi{e povratnika Bo{njaka i Hrvata, pa eto pogledajte sada koliko iz tih mjesta ima glasova za kandidate nesrpske nacionalnosti. To je stra{no, gra|anima se oduzelo pravo na izbor i mi imamo ogroman problem govori nam @eljana K. (28). Prema svjedo~enjima s lica mjesta, u selima oko Banje Luke, Kotor-Varo{i, ^elinca... bilo je otvorenih urgencija. - Djevojka koja je u selu kod Kotor-Varo{i bila posmatra~-vo|a primila je poziv otprilike pola sata od brojanja listi}a, a potom posmatra~ima samo rekla da sa~ekaju sa brojanjem jo{ nekih pola sata. Zatim je rekla da sada sve ponovo po~nemo brojati, a ona je to isto ~inila nakon svih nas i sama je taj kona~ni broj upisivala u notes kod sebe. Ni{ta je nismo pitali - govore neki od posmatra~a. V. STEVANOVI]

^lanovi CIK-a: Nedostatak snage u potpunosti zasjenio dosada{nje velike rezultate

GLASANJE Za{to su slabosti Centralne izborne komisije BiH mnogobrojne

Bh. vlasti u~inile su sve da narodu oduzmu i pravo na slobodne izbore
Od 12,6 miliona KM potro{enih do sada za ovogodi{nje izbore, ni fening nije dat za videonadzor
Pola miliona neva`e}ih glasa~kih listi}a na netom zavr{enim op}im izborima u na{oj zemlji nagnalo je mnoge da se ovih dana zapitaju kakvi su to mehanizmi kontrole koje dr`avne institucije imaju na raspolaganju kako bi bio sprije~en stra{an izborni in`injering kakav do sada nije zabilje`en ni u jednoj evropskoj zemlji. obrazaca za neposredne izbore na svim nivoima u BiH. CIK }e poni{titi izbore u izbornoj jedinici ili na nekom bira~kom mjestu ako ustanovi da je za vrijeme glasanja ili brojanja glasa~kih listi}a do{lo do nepravilnosti koje mogu utjecati na rezultate izbora. Bira~ki odbor odgovoran je za sigurnost bira~kog materijala od trenutka njegovog prijema do zavr{etka svih svojih du`nosti nakon zatvaranja bira~kog mjesta i uru~enja materijala OIK-u. Glasa~ki listi} je neva`e}i: ako nije ispunjen, ili je ispunjen tako da nije mogu}e sa sigurno{}u utvrditi kome je bira~ dao svoj glas, ako su dopisana imena kandidata, ako je ozna~eno vi{e od jedne politi~ke stranke, koalicije, nezavisnog kandidata ili liste nezavisnih kandidata, ako se na osnovu oznaka, koje je bira~ dopisao na glasa~ki listi}, kao {to je potpis, mo`e utvrditi njegov identitet. CIK BiH nare|uje ponovno brojanje glasa~kih listi}a ako utvrdi da je u~injena povreda ovog zakona i da ta povreda utje~e na dodjelu mandata. Za{titu izbornog prava osiguravaju izborne komisije i Apelacioni odjel Suda BiH. Ako izborna komisija smatra da je u~injeno krivi~no djelo koje se odnosi na izborni proces, du`na je da to djelo prijavi nadle`nom tu`ila{tvu“. Ovaj sa`etak nekih odredaba Izbornog zakona BiH koji, iako je nametnut od OHR-a, ipak ukazuje na to da su dosada{nje vladaju}e strukture u~inile sve da taj akt ni u jednom dijelu ne pobolj{aju u smislu uvo|enja bolje kontrole izbornog procesa i spre~avanja manipulacija. Za ovogodi{nje izbore do sada je potro{eno ~ak 12.615.000 KM, {to jo{ nije kona~na cifra, a nemogu}e je da se od tolike sume nije mogao izdvojiti dio za postavljanje videonadzora na svim bira~kim mjestima i u skladi{tima u kojima se ~uva izborni materijal. Istina, ranije je unutar CIK-a bilo prijedloga da se web-kamere instaliraju na bira~kim mjestima, pod uglovima koji ne mogu snimiti na~in glasanja bira~a, ali mogu upratiti svaki detalj pona{anja ~lanova bira~kih odbora i posmatra~a nakon 19 sati i zatvaranja bira~kih mjesta. No, opet je politika odradila svoje i rekla - za to dr`ava nema para! Ba{ kao i za nabavku sigurnijih glasa~kih kutija, sken ma{ina itd., pa je BiH danas, maltene, jedina dr`ava u Evropi u kojoj se glasa~ki listi}i ubacuju u `eljezne kutije, a ne providne, tako da i to pobu|uje sumnju, jer ko garantira {ta se zapravo iza `eljeza krije? Na kraju, slobodno se mo`e re}i da strankama na vlasti nikada nije bilo u interesu da promijene Izborni, ali ni i Krivi~ni zakon BiH, kako bi se u proces onemogu}avanja izbornih kra|a uvela puno zna~ajnija uloga tu`ila{tava i policijskih organa.

Pokrenuti izmjene
Primjerice, ko }e i kako provjeriti istinitost i opravdanost zaklju~aka da se na izborima nije desila izborna kra|a, ukoliko CIKBiH to tako ka`e, ve} da je pola miliona glasa~kih listi}a jednostavno uni{teno ili neispunjeno!? Nakon svega {to se izde{avalo na dan izbora 3. oktobra ove godine, javnost opravdano o~ekuje da se to pitanje kona~no pokrene u parlamentima i donesu zakonske odredbe zahvaljuju}i kojim }e barem ubudu}e biti otklonjene sve sumnje u izborne prevare. Dok se to ne desi, CIK mora ovu situaciju rasvijetliti do kraja i odr`ati rije~ da }e otvoriti svaku vre}u s glasa~kim listi}ima, provjeriti pe~ate na tim vre}ama, izvr{iti uvid u svaki zapisnik sa svakog bira~kog mjesta, uporediti potpise bira~a na Centralnom bira~kom spisku, ustanoviti koliko je glasova pokradeno gra|anima BiH i svugdje gdje to bude potrebno ponoviti izbore! M. KUKAN

Mujo Beganovi} hrabro upozorava javnost

Posmatra~ BPS-a ukazuje na nepravilnosti

Rezultate ne prave glasa~i, Glasovi za Radon~i}a nego broja~i iz bira~kih odbora! progla{avani neva`e}ima
Mujo Beganovi} iz Cazina, doskora{nji zastupnik Skup{tine USK, za na{ list je, kao dobar poznavalac izbornih kra|a, ispri~ao kako bira~ki odbori kriminaliziraju izbornu volju glasa~a. Iako svjestan da bi svojim svjedo~enjem protiv sebe mogao okrenuti ma{ineriju utjecajnih mo}nika, Beganovi} hrabro i beskompromisno ka`e kako je iskaz spreman ponoviti i pred ~lanovima Centralne izborne komisije BiH i bh. javnosti. bira~ka inercija govore da bira~i daju glasove stranci i nosiocu liste. Zato odgovorno tvrdim da je naprosto nemogu}e da nosilac liste kod ja~ih stranaka ne pro|e. Kra|e sa preferencijama

Nadzor kamerama
Evo {ta o svemu ka`e Izborni zakon BiH: „Centralna izborna komisija (CIK) BiH koordinira, nadgleda i regulira zakonitost rada svih izbornih komisija i bira~kih odbora u skladu s Izbornim zakonom BiH. Odgovorna je za pravovremeno {tampanje, distribuciju i sigurnost glasa~kih listi}a i

Regularni glasa~ki listi}i popunjavani praznim
U Sanskom Mostu je bilo sumnjivih doga|aja tokom glasanja i dan kasnije. - Nisu {pekulacije, nego otvorene sumnje da su prilikom brojanja glasa~kih listi}a izbacivani regularni glasa~ki listi}i, a popunjavani praznim, neva`e}im. Ipak, eklatantni primjer izbornog in`injeringa je slu~aj kada je jedna slu`beferencije za kandidata koji je zaista dobio kri`i} od glasa~a, ostalim ~lanovima bira~kog odbora pro~ita drugo ime. Tu podvalu niko ne registrira i ostali ~lanovi bira~kog odbora upisuju preferenciju za pro~itanog kandidata. nica iz Op}ine Sanski Most odnijela glasa~ke listi}e u sansko naselje Jezernice da bi se izvr{ilo glasanje. Imamo i ta~an opis te slu`benice - kazao nam je Sanjanin P R. . On, me|utim, isti~e kako su u Sanskom Mostu gra|ani upla{eni i zbog vlastite sigurnosti i egzistencije radije i dalje {ute. On konstatira da }e se izborne kra|e na ovaj na~in nastaviti i dalje ako se prilikom brojanja glasa~kih listi}a ne uklju~e me|unarodni posmatra~i ili neka druga neovisna kontrola. Kako svaka stranka ne mo`e dobiti ~lana bira~kog odbora, ima pravo na posmatra~a. De{ava se, me|utim, da posmatra~ tokom brojanja glasova zbog umora ili nekih drugih razloga napusti prostoriju i onda se, prema rije~ima Beganovi}a, doga|aju slu~ajevi da se regularnom glasa~kom listi}u neke politi~ke stranke koja je u nemilosti na tom bira~kom mjestu ili kandidatu za ~lana Predsjedni{tva BiH doda jo{ jedan kri`i} i taj listi} postaje neva`e}i. M. DEDI]

Zaklju~avanje vrata
Kao dugogodi{nji politi~ki aktivista i ~lan bira~kog odbora tokom ranijih izbora, Beganovi} tvrdi da su Cazin i Bu`im specijalizirali kra|e izbornih glasova, a tako se dogodilo i ove godine. Svoju ispovijest po~inje re~enicom: „Izborne rezultate ne prave glasa~i, nego broja~i iz bira~kih odbora“! - Izborna kra|a po~inje nakon zatvaranja bira~kih mjesta. Politi~ke stranke kandidiraju bira~ke odbore, a izabrana lica u bira~kim odborima uvijek na|u kompromis i dogovor da se nakon 19 sati zaklju~aju vrata na bira~kom mjestu i da se jednima dopisuju preferencije, a drugima oduzimaju. Dosada{nja praksa i potvr|ena Beganovi}: Hrabri svjedok izvode se na sljede}i na~in: Prvo se broje glasovi politi~kih stranaka i glasa~ki listi}i sla`u se na odgovaraju}e hrpe. Tu nema mu}ki. Nakon toga se broje preferencije, odnosno kandidati koji su imali kri`i}e na glasa~kom listi}u stranke. Jedan ~ita, a ostali bilje`e. Prvo se broje preferencije za Parlamentarnu skup{tinu, potom za federalni nivo, a na kraju za Skup{tinu USK. Taj ~ita~, odnosno ~lan bira~kog odbora, koji je dobio upute od ljudi iz svoje stranke, ili ~ak pojedinca sa liste, a kojeg niko ne kontrolira dok ~ita, umjesto pre-

^lanovi odbora na bira~kom mjestu 133A068 u O[ „Skender Kulenovi}“ u sarajevskom naselju Dobrinja odre|eni broj regularnih va`e}ih listi}a, i to onih na kojima su glasovi za SBB BiH, BPS i SDP poku{ali su , proglasiti neva`e}ima, te su ih ubacili u vre}u namijenjenu „propalim“ listi}ima. Na ispravnim listi}ima za bo{nja~kog i hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH, a koje je odbor progla{avao neregularnima, naj~e{}e je bilo zaokru`eno ime Fahrudina Radon~i}a, kandidata Saveza za bolju budu}nost BiH.

da nemam pravo na to - pri~a nam Zoronji}. Me|utim, on je insistirao na provjeri, pa je na kraju ipak ura|ena provjera listi}a koji su progla{eni neva`e}ima. - Pokazalo se da sam bio u pravu, jer su me|u neva`e}ima bili pravilno ispunjeni listi}i i to za sve nivoe vlasti, uglavnom s glasovima za SBB BiH, SDP-a i BPS ka`e on, obja{njavaju}i da su u odboru to pravdali slu~ajnim gre{kama.

Bira~ki odbori, glasanje mrtvih, mobilni timovi
Osim sumnjivog broja neva`e}ih glasa~kih listi}a, na ovim izborima na povr{inu su isplivale i brojne slabosti vezane za imenovanja bira~kih odbora. Ako se zna da u na{oj dr`avi ima oko pola miliona nezaposlenih, potpuno je nejasno za{to se zakonski nije reguliralo da se na biroima na|e vi{e od 45.000 ljudi, koliko je 3. oktobra bilo anga`irano ~lanova bira~kih odbora, ali koji }e biti nestrana~ki, nezavisni, profesionalni i savjesni gra|ani koji }e po{teno odraditi posao i k tome jo{ zaraditi ne{to i za sebe i svoje porodice. Posebna je pri~a nepostojanje mehanizama za spre~avanje tzv. glasanja mrtvih, fotografiranja listi}a prilikom glasanja, opasnosti od malverzacija koje mogu po~initi mobilni timovi.

@ustra reakcija
Ovo tvrdi Mithat Zoronji}, koji je na ovom bira~kom mjestu bio posmatra~ BPS-a i koji je osujetio prevaru bira~kog odbora. U razgovoru za na{ list, ovaj biv{i Viki}ev specijalac i

Uspostaviti kontrolu
Kada se zavr{i brojanje preferencija, na kraju se u tabeli upi{e zbirni podatak koliko je koji kandidat dobio preferencija na tom bira~kom mjestu. Kada bi, kojim slu~ajem, CIKBiH prihvatio da se prebrojavanje preferencija izvr{i ponovo uz apsolutnu kontrolu i prisustvo posmatra~a, otkrile bi se nevjerovatne stvari obja{njava Beganovi}.

@eljo na listi}u

Zoronji} ka`e da je zaista bilo i neva`e}ih listi}a - praznih, prekri`enih - a da je na jednom, primjera radi, pisalo „Volim @elju“. No, isti~e on, na kraju je takvih bilo svega ispod jedan posto.

Zoronji}: Insistirao na provjeri 100-postotni ratni vojni invalid u penziji ka`e nam da mu je situacija bila sumnjiva ve} nakon 19 sati, kada je birali{te zatvoreno i kada su ~lanovi odbora po~eli sa razvrstavanjem listi}a. Tom poslu su, prema njegovim rije~ima, pristupili neprofesionalno. - Primijetio sam da razvrstavanje ide veoma brzo, uz pri~u, {alu..., a u samom po~etku su po~eli odvajati neva`e}e listi}e. Pomislio sam da u takvoj atmosferi i brzini mo`e do}i do toga da se neki va`e}i listi} na|e me|u neva`e}ima. Od predsjednice odbora Suade Bicaj zatra`io sam da se uvjerimo da su neva`e}i listi}i zaista neregularni, a ona je veoma `ustro reagirala, rekla mi je

O~ita namjera
- Pretpostavljam da su mogu}e i gre{ke, ali, prema mom mi{ljenju, tu je postojala i o~ita namjera, jer se radilo o listi}ima na kojima su bili glasovi kandidata za promjene - ka`e on, tvrde}i da su i u bira~kom odboru bili ljudi koje su delegirale stranke, uglavnom SDA i SBiH. Zoronji} ne zna ta~an broj va`e}ih listi}a koje su ~lanovi bira~kog odbora poku{ali proglasiti neva`e}im, ali ka`e da ih je bilo dvadesetak. Dodaje da je na ovaj slu~aj upozorio kolege iz BPS-a koji su bili promatra~i na drugim birali{tima, a prema povratnim informacijama koje je dobio, i na drugim bira~kim mjestima se de{avalo isto. B. TURKOVI]

Koliko su ~este prevare na izborima u svijetu

BiH po izbornim mahinacijama prva u Evropi!?
Protekli izbori pokazali su da BiH mo`e ponijeti titulu zemlje koja nedvojbeno zauzima prvo mjesto po izbornim kra|ama zabilje`enim posljednjih godina u Evropi! Dugo o~ekivanu politi~ku utakmicu i njen ishod zasjenila je spremnost pojedinih stranaka i njenih ~lanova da se domognu fotelja ~ak i po cijenu falsificiranja volje bira~a. Garancija za fer-plej nema. Pogotovo u zemlji kakva je BiH. Ili Afganistanu, gdje godinama bukti rat i gdje je u najmanju ruku sve mogu}e. Ipak, ~ak je i u takvoj zemlji na posljednjim predsjedni~kim izborima odr`anim 2009. godine upola manje glasa~kih listi}a bilo neva`e}ih u odnosu na podatke iz BiH. Procjenjivalo se da broj nevalidnih listi}a dosti`e blizu 200.000. Neposredno pred odr`avanje izbora u Afganistanu, sli~no kao i u BiH, procurila je informacija o mogu}nosti punjenja kutija la`nim glasa~kim listi}ima i su- Kacin: Pratimo mnjivim re- istragu zultatima. - Na nama, koji nismo gra|ani BiH, je da pratimo kako }e se ova situacija istra`iti. Tek tada mo`emo dati svoje zvani~no mi{ljenje. Izbori u svakoj zemlji su izazov, pogotovo kada imate ovakvu situaciju, za koju sam ~uo da se de{ava u Africi ili Aziji konstantno, ali ne u Evropi - prokomentirao je za na{ list Jelko Kacin, poslanik u Evropskom parlamentu, alarmantan broj neva`e}ih glasa~kih listi}a u BiH. O manipulaciji izbornom voljom bira~a govori se skoro nakon svakih izbora odr`anih u evropskim i svjetskim zemljama. Me|utim, nikada broj neva`e}ih gla~kih listi}a nije bio toliko velik kao u BiH. Bh. analiti~ari neposredno pred odr`avanje izbora posebno su potcrtali mogu}nost manipulacije glasovima iz inozemstva. Tako su se mogle ~uti pri~e da su pojedine stranke spremale veliku kupovinu bira~kih listi}a izvana! S. R. - S. [.

6

9. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

9. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

7

ISTRA@UJEMO Svjedo~enja posmatra~a o razli~itim metodama kra|e izbornih glasova

U selima je bilo otvorenih urgencija
Mali je broj primjera da su glasa~i predavali prazne listi}e ili ih prekri`ili, ka`e Danijel
rotekli op}i izbori u BiH ostat }e upam}eni po frapantno velikom broju glasa~kih listi}a (vi{e od 400.000 za sve nivoe vlasti), zbog ~ega su iznesene i pojedine neuvjerljive procjene da 100.000 ljudi nije znalo glasati ili je odlu~ilo iza}i na izbore, a zatim poni{titi svoj glas!? Pokazatelji o neva`e}im listi}ima koji su za sada utvr|eni, nadma{ili su sve dosada{nje rekorde u bh.

P

izbornom ciklusu. Pa ~ak i da se utvrdi kako kra|e nije bilo, dr`ava BiH ima ozbiljan problem s izbornim procesom, Zakonom, bira~kim odborima, educirano{}u glasa~a ili, u krajnjem slu~aju, otvorenim bojkotom!?

Ignoriranje {efice
„Avazova“ ekipa obi{la je na desetine bira~kih mjesta {irom banjalu~ke regije, a posmatra~i s kojima smo razgovarali {okirali su nas svojim

Glasalo „sedam mrtvih“
U [argovcu kod Banje Luke evidentirano je da je sedam mrtvih „dalo svoj glas na ovim izborima“, ka`e nam posmatra~ s ovog izbornog mjesta. - Oko sedam sati su dva nepoznata mu{karca u{la na bira~ko mjesto s fasciklama i nekim papirima. Nas troje smo tada bili sami na mjestu, na trenutak, pa smo zatra`ili da se udalje s lica mjesta, a oni su po~eli galamiti na nas, govore}i da mi ne znamo ko su oni i da imaju pravo da se tako pona{aju. Ja sam napustio odmah to bira~ko mjesto, iz revolta. Znam da mi je kolega kasnije javio da su ih za{titari udaljili i da je izvje{taj podnesen Gradskoj izbornoj komisiji, ali se ni dan-danas nije niko oglasio s obja{njenjem ko su zapravo ti ljudi i {ta su htjeli?! - ka`e nam Svjetlana M. (25).

iskustvima tokom izbornog procesa. Sigurno je, prema njihovim tvrdnjama, da se najve}a manipulacija odvijala po selima, no ni Banja Luka nije bila po{te|ena. - Kada smo po~eli s brojanjem listi}a, na mjestima gdje je bio zaokru`en kandidat iz „Koalicije Zajedno za Srpsku“ za ~lana Predsjedni{tva BiH Mladen Ivani} bio je zaokru`en i kandidat SNSD-a. Prvo {to sam pomislio jeste kako se nekome dalo iza}i na izbore da svjesno poni{ti glas i to na ovakav na~in. Dakle, zaokru`i promjenu, a zatim to poni{ti pri~a nam Danijel S. (27), posmatra~ na izbornom mjestu u Centru Banje Luke. No, za Danijela je, svjedo~i, {ok tek uslijedio kada je uvidio da se na glasa~kom mjestu nalaze dva zaokru`ena kandidata razli~itim hemijskim olovkama. - Zatim je na mjestima gdje je bira~ glasao za Ognjena Tadi}a, kandidata ove koalicije za predsjednika RS, zaokru`en i kandidat SNSD-

Danijel S.: Uo~io da su na listi}ima razli~ite hemijske olovke a Milorad Dodik. No, u jednom trenutku smo kolegica i ja uo~ili da postoji razlika u hemijskim olovkama kojima je to u~injeno?! Rekao sam to {efici, a ona je samo rekla: „To su neva`e}i listi}i“. Iz te iste kutije bilo je primjeraka gdje su ljudi, recimo, glasali za Tadi}a, a zatim i za Dodika, pa su pored njega pisali „odlazi lopove“ i sli~no. Ni to mi nije ba{ jasno. Uglavnom, jako mali je broj primjeraka gdje su predavali prazne listi}e ili ih prekri`ili i sli~no - ka`e nam Danijel. Ono {to je prema iskustvima mnogih posmatra~a simptomati~no jeste da je mali broj glasa~kih listi}a koji su neva`e}i prekri`en ili prazan. Mahom se ta „nepravilnost“ u glasanju odnosila upravo na glasove gdje su gra|ani zaokru`ili kandidata opozicije, a zatim listi} ipak poni{tili na ve} pr-

(Foto: V. Stevanovi})

eciziran na~in. Jedna od na{ih sagovornica koja se nalazila u mobilnom timu 3. oktobra, razo~arano je rekla da se vi{e nikada ne}e na}i na mjestu posmatra~a.

Zaobi|eni Bo{njaci
- Znate kako je to izgledalo - stari i nemo}an ~ovjek bi upitao: „Ka`ite mi {ta ja sada treba da uradim“, a {ef tima bi mu kazao: „Evo, gospodi-

ne, samo ovdje treba da zaokru`ite“. Izvinite, molim vas, ali to nisu izbori. Ba{ kao {to nije ni ~injenica da se ~lanovima tima sugeri{e da ne idu u sela oko Vrbanje, [ehera, Manja~e ili Debeljaka, jer se tu ne mo`e sti}i, kasnimo i prioritet imaju druga naselja. Zna se da su to mjesta gdje je najvi{e povratnika Bo{njaka i Hrvata, pa eto pogledajte sada koliko iz tih mjesta ima glasova za kandidate nesrpske nacionalnosti. To je stra{no, gra|anima se oduzelo pravo na izbor i mi imamo ogroman problem govori nam @eljana K. (28). Prema svjedo~enjima s lica mjesta, u selima oko Banje Luke, Kotor-Varo{i, ^elinca... bilo je otvorenih urgencija. - Djevojka koja je u selu kod Kotor-Varo{i bila posmatra~-vo|a primila je poziv otprilike pola sata od brojanja listi}a, a potom posmatra~ima samo rekla da sa~ekaju sa brojanjem jo{ nekih pola sata. Zatim je rekla da sada sve ponovo po~nemo brojati, a ona je to isto ~inila nakon svih nas i sama je taj kona~ni broj upisivala u notes kod sebe. Ni{ta je nismo pitali - govore neki od posmatra~a. V. STEVANOVI]

^lanovi CIK-a: Nedostatak snage u potpunosti zasjenio dosada{nje velike rezultate

GLASANJE Za{to su slabosti Centralne izborne komisije BiH mnogobrojne

Bh. vlasti u~inile su sve da narodu oduzmu i pravo na slobodne izbore
Od 12,6 miliona KM potro{enih do sada za ovogodi{nje izbore, ni fening nije dat za videonadzor
Pola miliona neva`e}ih glasa~kih listi}a na netom zavr{enim op}im izborima u na{oj zemlji nagnalo je mnoge da se ovih dana zapitaju kakvi su to mehanizmi kontrole koje dr`avne institucije imaju na raspolaganju kako bi bio sprije~en stra{an izborni in`injering kakav do sada nije zabilje`en ni u jednoj evropskoj zemlji. obrazaca za neposredne izbore na svim nivoima u BiH. CIK }e poni{titi izbore u izbornoj jedinici ili na nekom bira~kom mjestu ako ustanovi da je za vrijeme glasanja ili brojanja glasa~kih listi}a do{lo do nepravilnosti koje mogu utjecati na rezultate izbora. Bira~ki odbor odgovoran je za sigurnost bira~kog materijala od trenutka njegovog prijema do zavr{etka svih svojih du`nosti nakon zatvaranja bira~kog mjesta i uru~enja materijala OIK-u. Glasa~ki listi} je neva`e}i: ako nije ispunjen, ili je ispunjen tako da nije mogu}e sa sigurno{}u utvrditi kome je bira~ dao svoj glas, ako su dopisana imena kandidata, ako je ozna~eno vi{e od jedne politi~ke stranke, koalicije, nezavisnog kandidata ili liste nezavisnih kandidata, ako se na osnovu oznaka, koje je bira~ dopisao na glasa~ki listi}, kao {to je potpis, mo`e utvrditi njegov identitet. CIK BiH nare|uje ponovno brojanje glasa~kih listi}a ako utvrdi da je u~injena povreda ovog zakona i da ta povreda utje~e na dodjelu mandata. Za{titu izbornog prava osiguravaju izborne komisije i Apelacioni odjel Suda BiH. Ako izborna komisija smatra da je u~injeno krivi~no djelo koje se odnosi na izborni proces, du`na je da to djelo prijavi nadle`nom tu`ila{tvu“. Ovaj sa`etak nekih odredaba Izbornog zakona BiH koji, iako je nametnut od OHR-a, ipak ukazuje na to da su dosada{nje vladaju}e strukture u~inile sve da taj akt ni u jednom dijelu ne pobolj{aju u smislu uvo|enja bolje kontrole izbornog procesa i spre~avanja manipulacija. Za ovogodi{nje izbore do sada je potro{eno ~ak 12.615.000 KM, {to jo{ nije kona~na cifra, a nemogu}e je da se od tolike sume nije mogao izdvojiti dio za postavljanje videonadzora na svim bira~kim mjestima i u skladi{tima u kojima se ~uva izborni materijal. Istina, ranije je unutar CIK-a bilo prijedloga da se web-kamere instaliraju na bira~kim mjestima, pod uglovima koji ne mogu snimiti na~in glasanja bira~a, ali mogu upratiti svaki detalj pona{anja ~lanova bira~kih odbora i posmatra~a nakon 19 sati i zatvaranja bira~kih mjesta. No, opet je politika odradila svoje i rekla - za to dr`ava nema para! Ba{ kao i za nabavku sigurnijih glasa~kih kutija, sken ma{ina itd., pa je BiH danas, maltene, jedina dr`ava u Evropi u kojoj se glasa~ki listi}i ubacuju u `eljezne kutije, a ne providne, tako da i to pobu|uje sumnju, jer ko garantira {ta se zapravo iza `eljeza krije? Na kraju, slobodno se mo`e re}i da strankama na vlasti nikada nije bilo u interesu da promijene Izborni, ali ni i Krivi~ni zakon BiH, kako bi se u proces onemogu}avanja izbornih kra|a uvela puno zna~ajnija uloga tu`ila{tava i policijskih organa.

Pokrenuti izmjene
Primjerice, ko }e i kako provjeriti istinitost i opravdanost zaklju~aka da se na izborima nije desila izborna kra|a, ukoliko CIKBiH to tako ka`e, ve} da je pola miliona glasa~kih listi}a jednostavno uni{teno ili neispunjeno!? Nakon svega {to se izde{avalo na dan izbora 3. oktobra ove godine, javnost opravdano o~ekuje da se to pitanje kona~no pokrene u parlamentima i donesu zakonske odredbe zahvaljuju}i kojim }e barem ubudu}e biti otklonjene sve sumnje u izborne prevare. Dok se to ne desi, CIK mora ovu situaciju rasvijetliti do kraja i odr`ati rije~ da }e otvoriti svaku vre}u s glasa~kim listi}ima, provjeriti pe~ate na tim vre}ama, izvr{iti uvid u svaki zapisnik sa svakog bira~kog mjesta, uporediti potpise bira~a na Centralnom bira~kom spisku, ustanoviti koliko je glasova pokradeno gra|anima BiH i svugdje gdje to bude potrebno ponoviti izbore! M. KUKAN

Mujo Beganovi} hrabro upozorava javnost

Posmatra~ BPS-a ukazuje na nepravilnosti

Rezultate ne prave glasa~i, Glasovi za Radon~i}a nego broja~i iz bira~kih odbora! progla{avani neva`e}ima
Mujo Beganovi} iz Cazina, doskora{nji zastupnik Skup{tine USK, za na{ list je, kao dobar poznavalac izbornih kra|a, ispri~ao kako bira~ki odbori kriminaliziraju izbornu volju glasa~a. Iako svjestan da bi svojim svjedo~enjem protiv sebe mogao okrenuti ma{ineriju utjecajnih mo}nika, Beganovi} hrabro i beskompromisno ka`e kako je iskaz spreman ponoviti i pred ~lanovima Centralne izborne komisije BiH i bh. javnosti. bira~ka inercija govore da bira~i daju glasove stranci i nosiocu liste. Zato odgovorno tvrdim da je naprosto nemogu}e da nosilac liste kod ja~ih stranaka ne pro|e. Kra|e sa preferencijama

Nadzor kamerama
Evo {ta o svemu ka`e Izborni zakon BiH: „Centralna izborna komisija (CIK) BiH koordinira, nadgleda i regulira zakonitost rada svih izbornih komisija i bira~kih odbora u skladu s Izbornim zakonom BiH. Odgovorna je za pravovremeno {tampanje, distribuciju i sigurnost glasa~kih listi}a i

Regularni glasa~ki listi}i popunjavani praznim
U Sanskom Mostu je bilo sumnjivih doga|aja tokom glasanja i dan kasnije. - Nisu {pekulacije, nego otvorene sumnje da su prilikom brojanja glasa~kih listi}a izbacivani regularni glasa~ki listi}i, a popunjavani praznim, neva`e}im. Ipak, eklatantni primjer izbornog in`injeringa je slu~aj kada je jedna slu`beferencije za kandidata koji je zaista dobio kri`i} od glasa~a, ostalim ~lanovima bira~kog odbora pro~ita drugo ime. Tu podvalu niko ne registrira i ostali ~lanovi bira~kog odbora upisuju preferenciju za pro~itanog kandidata. nica iz Op}ine Sanski Most odnijela glasa~ke listi}e u sansko naselje Jezernice da bi se izvr{ilo glasanje. Imamo i ta~an opis te slu`benice - kazao nam je Sanjanin P R. . On, me|utim, isti~e kako su u Sanskom Mostu gra|ani upla{eni i zbog vlastite sigurnosti i egzistencije radije i dalje {ute. On konstatira da }e se izborne kra|e na ovaj na~in nastaviti i dalje ako se prilikom brojanja glasa~kih listi}a ne uklju~e me|unarodni posmatra~i ili neka druga neovisna kontrola. Kako svaka stranka ne mo`e dobiti ~lana bira~kog odbora, ima pravo na posmatra~a. De{ava se, me|utim, da posmatra~ tokom brojanja glasova zbog umora ili nekih drugih razloga napusti prostoriju i onda se, prema rije~ima Beganovi}a, doga|aju slu~ajevi da se regularnom glasa~kom listi}u neke politi~ke stranke koja je u nemilosti na tom bira~kom mjestu ili kandidatu za ~lana Predsjedni{tva BiH doda jo{ jedan kri`i} i taj listi} postaje neva`e}i. M. DEDI]

Zaklju~avanje vrata
Kao dugogodi{nji politi~ki aktivista i ~lan bira~kog odbora tokom ranijih izbora, Beganovi} tvrdi da su Cazin i Bu`im specijalizirali kra|e izbornih glasova, a tako se dogodilo i ove godine. Svoju ispovijest po~inje re~enicom: „Izborne rezultate ne prave glasa~i, nego broja~i iz bira~kih odbora“! - Izborna kra|a po~inje nakon zatvaranja bira~kih mjesta. Politi~ke stranke kandidiraju bira~ke odbore, a izabrana lica u bira~kim odborima uvijek na|u kompromis i dogovor da se nakon 19 sati zaklju~aju vrata na bira~kom mjestu i da se jednima dopisuju preferencije, a drugima oduzimaju. Dosada{nja praksa i potvr|ena Beganovi}: Hrabri svjedok izvode se na sljede}i na~in: Prvo se broje glasovi politi~kih stranaka i glasa~ki listi}i sla`u se na odgovaraju}e hrpe. Tu nema mu}ki. Nakon toga se broje preferencije, odnosno kandidati koji su imali kri`i}e na glasa~kom listi}u stranke. Jedan ~ita, a ostali bilje`e. Prvo se broje preferencije za Parlamentarnu skup{tinu, potom za federalni nivo, a na kraju za Skup{tinu USK. Taj ~ita~, odnosno ~lan bira~kog odbora, koji je dobio upute od ljudi iz svoje stranke, ili ~ak pojedinca sa liste, a kojeg niko ne kontrolira dok ~ita, umjesto pre-

^lanovi odbora na bira~kom mjestu 133A068 u O[ „Skender Kulenovi}“ u sarajevskom naselju Dobrinja odre|eni broj regularnih va`e}ih listi}a, i to onih na kojima su glasovi za SBB BiH, BPS i SDP poku{ali su , proglasiti neva`e}ima, te su ih ubacili u vre}u namijenjenu „propalim“ listi}ima. Na ispravnim listi}ima za bo{nja~kog i hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH, a koje je odbor progla{avao neregularnima, naj~e{}e je bilo zaokru`eno ime Fahrudina Radon~i}a, kandidata Saveza za bolju budu}nost BiH.

da nemam pravo na to - pri~a nam Zoronji}. Me|utim, on je insistirao na provjeri, pa je na kraju ipak ura|ena provjera listi}a koji su progla{eni neva`e}ima. - Pokazalo se da sam bio u pravu, jer su me|u neva`e}ima bili pravilno ispunjeni listi}i i to za sve nivoe vlasti, uglavnom s glasovima za SBB BiH, SDP-a i BPS ka`e on, obja{njavaju}i da su u odboru to pravdali slu~ajnim gre{kama.

Bira~ki odbori, glasanje mrtvih, mobilni timovi
Osim sumnjivog broja neva`e}ih glasa~kih listi}a, na ovim izborima na povr{inu su isplivale i brojne slabosti vezane za imenovanja bira~kih odbora. Ako se zna da u na{oj dr`avi ima oko pola miliona nezaposlenih, potpuno je nejasno za{to se zakonski nije reguliralo da se na biroima na|e vi{e od 45.000 ljudi, koliko je 3. oktobra bilo anga`irano ~lanova bira~kih odbora, ali koji }e biti nestrana~ki, nezavisni, profesionalni i savjesni gra|ani koji }e po{teno odraditi posao i k tome jo{ zaraditi ne{to i za sebe i svoje porodice. Posebna je pri~a nepostojanje mehanizama za spre~avanje tzv. glasanja mrtvih, fotografiranja listi}a prilikom glasanja, opasnosti od malverzacija koje mogu po~initi mobilni timovi.

@ustra reakcija
Ovo tvrdi Mithat Zoronji}, koji je na ovom bira~kom mjestu bio posmatra~ BPS-a i koji je osujetio prevaru bira~kog odbora. U razgovoru za na{ list, ovaj biv{i Viki}ev specijalac i

Uspostaviti kontrolu
Kada se zavr{i brojanje preferencija, na kraju se u tabeli upi{e zbirni podatak koliko je koji kandidat dobio preferencija na tom bira~kom mjestu. Kada bi, kojim slu~ajem, CIKBiH prihvatio da se prebrojavanje preferencija izvr{i ponovo uz apsolutnu kontrolu i prisustvo posmatra~a, otkrile bi se nevjerovatne stvari obja{njava Beganovi}.

@eljo na listi}u

Zoronji} ka`e da je zaista bilo i neva`e}ih listi}a - praznih, prekri`enih - a da je na jednom, primjera radi, pisalo „Volim @elju“. No, isti~e on, na kraju je takvih bilo svega ispod jedan posto.

Zoronji}: Insistirao na provjeri 100-postotni ratni vojni invalid u penziji ka`e nam da mu je situacija bila sumnjiva ve} nakon 19 sati, kada je birali{te zatvoreno i kada su ~lanovi odbora po~eli sa razvrstavanjem listi}a. Tom poslu su, prema njegovim rije~ima, pristupili neprofesionalno. - Primijetio sam da razvrstavanje ide veoma brzo, uz pri~u, {alu..., a u samom po~etku su po~eli odvajati neva`e}e listi}e. Pomislio sam da u takvoj atmosferi i brzini mo`e do}i do toga da se neki va`e}i listi} na|e me|u neva`e}ima. Od predsjednice odbora Suade Bicaj zatra`io sam da se uvjerimo da su neva`e}i listi}i zaista neregularni, a ona je veoma `ustro reagirala, rekla mi je

O~ita namjera
- Pretpostavljam da su mogu}e i gre{ke, ali, prema mom mi{ljenju, tu je postojala i o~ita namjera, jer se radilo o listi}ima na kojima su bili glasovi kandidata za promjene - ka`e on, tvrde}i da su i u bira~kom odboru bili ljudi koje su delegirale stranke, uglavnom SDA i SBiH. Zoronji} ne zna ta~an broj va`e}ih listi}a koje su ~lanovi bira~kog odbora poku{ali proglasiti neva`e}im, ali ka`e da ih je bilo dvadesetak. Dodaje da je na ovaj slu~aj upozorio kolege iz BPS-a koji su bili promatra~i na drugim birali{tima, a prema povratnim informacijama koje je dobio, i na drugim bira~kim mjestima se de{avalo isto. B. TURKOVI]

Koliko su ~este prevare na izborima u svijetu

BiH po izbornim mahinacijama prva u Evropi!?
Protekli izbori pokazali su da BiH mo`e ponijeti titulu zemlje koja nedvojbeno zauzima prvo mjesto po izbornim kra|ama zabilje`enim posljednjih godina u Evropi! Dugo o~ekivanu politi~ku utakmicu i njen ishod zasjenila je spremnost pojedinih stranaka i njenih ~lanova da se domognu fotelja ~ak i po cijenu falsificiranja volje bira~a. Garancija za fer-plej nema. Pogotovo u zemlji kakva je BiH. Ili Afganistanu, gdje godinama bukti rat i gdje je u najmanju ruku sve mogu}e. Ipak, ~ak je i u takvoj zemlji na posljednjim predsjedni~kim izborima odr`anim 2009. godine upola manje glasa~kih listi}a bilo neva`e}ih u odnosu na podatke iz BiH. Procjenjivalo se da broj nevalidnih listi}a dosti`e blizu 200.000. Neposredno pred odr`avanje izbora u Afganistanu, sli~no kao i u BiH, procurila je informacija o mogu}nosti punjenja kutija la`nim glasa~kim listi}ima i su- Kacin: Pratimo mnjivim re- istragu zultatima. - Na nama, koji nismo gra|ani BiH, je da pratimo kako }e se ova situacija istra`iti. Tek tada mo`emo dati svoje zvani~no mi{ljenje. Izbori u svakoj zemlji su izazov, pogotovo kada imate ovakvu situaciju, za koju sam ~uo da se de{ava u Africi ili Aziji konstantno, ali ne u Evropi - prokomentirao je za na{ list Jelko Kacin, poslanik u Evropskom parlamentu, alarmantan broj neva`e}ih glasa~kih listi}a u BiH. O manipulaciji izbornom voljom bira~a govori se skoro nakon svakih izbora odr`anih u evropskim i svjetskim zemljama. Me|utim, nikada broj neva`e}ih gla~kih listi}a nije bio toliko velik kao u BiH. Bh. analiti~ari neposredno pred odr`avanje izbora posebno su potcrtali mogu}nost manipulacije glasovima iz inozemstva. Tako su se mogle ~uti pri~e da su pojedine stranke spremale veliku kupovinu bira~kih listi}a izvana! S. R. - S. [.

8

9. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

TAJNE Masoni iz cijelog svijeta okupili se u Sarajevu

BiH dobila lo`u „Evropa“
Mason mora da bude ~ovjek od integriteta, slobodan, po{ten, da bude prepoznat u dru{tvu
totinjak doma}ih i oko 70 masona iz cijelog svijeta protekle sedmice okupili su se u Sarajevu, u zgradi masonskog hrama. Povod je bio formiranje ~etvrte masonske lo`e u sklopu Velike lo`e Bosne i Hercegovine i to lo`e „Evropa“ koja }e raditi u Tuzli, a pokriva sjeveroisto~nu BiH. Veliki majstori masonskih lo`a Srbije i Slovenije ekskluzivno za „Avaz“ otkrivaju tajne slobodnog zidarstva, koje stotinama godina obavija veo tajni. Iako ih prati glas da su tajno dru{tvo, a neki ~ak tvrde da oni iz sjene upravljaju svijetom, masoni tvrde da to „nije tajno dru{tvo“, nego „dru{tvo tajni“, koje svijet ~ini boljim.

S

S mjesta nezgode: „Audi“ se zabio u ogradu

Tu`ila{tvo TK o saobra}ajnoj nezgodi

Komesar Mutap~i} nije po~inio krivi~no djelo
Nezgoda izazvala brojne kontroverze zbog tvrdnji da je komesar bio u alkoholiziranom stanju
Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona ne}e provoditi istragu protiv policijskog komesara TK Nedima Mutap~i}a, jer u saobra}ajnoj nezgodi koja se dogodila 7. jula ove godine nije po~inio krivi~no djelo, saop}eno je iz ove institucije. Komesar Mutap~i} je do`ivio nezgodu u tuzlanskom naselju Miladije, kada je upravljaju}i slu`benim vozilom „Audi A6“ skrenuo s puta i zabio se u ogradu. Ova nezgoda izazvala je brojne kontroverze zbog tvrdnji da je komesar bio u alkoholiziranom stanju, te da zbog visine pri~injene {tete i utje-

Filozofska poruka
Masonerija je u BiH prisutna od 1999. godine. Formiranjem ~etvrte lo`e „Evropa“, BiH postaje dio lanca istoimenih lo`a. Na ovaj na~in nastavlja se razvoj slobodnog zidarstva u BiH, gdje su ve} ranije formirane lo`e „Lux Bosnia“, „Ivo Andri}“ te lo`a „Veritas“, koje su uvijek bile multietni~nog sastava. Sve su smje{tene u Sarajevu. Pored njih postoji i deputatska lo`a na prostoru sjeverozapadne BiH, a obuKosti} i Ter~elj: Masonerija je na~in `ivljenja

hvata teritoriju i Banje Luke i Biha}a. - Mi smo pro{le godine proslavili 90 godina kontinuiteta velike lo`e Srbije na ovim prostorima. Naime, 1919. godine je formirana lo`a Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je nekoliko godina kasnije preimenovana u Veliku lo`u Kraljevine Jugoslavije, koja }e pod pritiskom nacista 1940. godine biti „uspavana“. Tek 1990. ponovo je

Ivo Andri} i Vuk Karad`i}
Jedan od osnovnih postulata slobodnog zidarstva je da jedan mason ne smije odati ime drugog dok je on `iv. Ter~elj ka`e da su mnoge poznate li~nosti s podru~ja Balkana bile ~lanovi masonske zajednice. Neki od njih su Ivo Andri} i Vuk Kar„uneseno svjetlo“ te je formirana Velika lo`a Jugoslavije, pod pokroviteljstvom ujedinjenih lo`a Njema~ke, Italije... Kasnije je do{lo do poznatih doga|aja, koji su doveli do raspada Jugoslavije i od tada svaka dr`ava zapo~inje svoj razvoj masonerije - ka`e nam dr. Petar Kosti}, veliki majstor Regularne velike lo`e Srbije. U susjednoj Srbiji postoji vi{e od 1.000 masona, dok masonska lo`a BiH broji oko 150 ~lanova. Pripadnici masonske lo`e moraju biti „dobri ljudi na dobrom glasu“. Kako ka`e dr. Kosti}, masoni mogu biti i akademici, biznismeni, ali i automehani~ari. Glavni princip je „zabrana razgovora o politici i religiji“. ad`i}... Bilo je i politi~ara, ali zbog osjetljivosti njihovog polo`aja nije `elio odati njihova imena. U svijetu se izdvajaju imena Volfganga Amadeusa Mocarta (Wolfgang Amadeus Mozart), D`ord`a Va{ingtona (George Washington)... ritual“, koji je zastupljen u Njema~koj. To je skup odre|enih radnji koje imaju svoju filozofsku poruku i koje se stalno ponavljaju. [to se ti~e pri~a da masoni iz sjene vladaju svijetom, na{i sagovornici to o{tro negiraju. Lo`e su, ka`u, multietni~ke i multireligiozne. Svaki pojedinac ima pravo da ispoljava svoje stavove u skladu sa masonskim na~elima i zakletvama. Mladen Ter~elj, veliki majstor Velike lo`e Slovenije, ka`e da masonske zajednice nisu sekte, kako to ljudi vole re}i. Ter~elj ka`e da je to prije dru{tvo dobrih ljudi, a da je masonerija na~in `ivljenja, razmi{ljanja... Masonerija je, ka`e, ideja, koja `ivi vi{e od 300 godina. U duhovnom smislu to je „nastavak izgradnje Solomonovog hrama“. - Mi ~ak imamo humanitarne organizacije, koje su zadu`ene da poma`u ljudima. Na{ prvobitni cilj je da od dobrog ~ovjeka napravimo jo{ boljeg brata, koji bi mogao u svojoj sredini, izvan slobodnog zidarstva, da proslijedi te ideje. Naravno, dobrotvornost zavisi od toga da li ima{ jake sponzore. Ne sponzore koje imaju politi~ari. Mi smo sami sebi sponzori, sa svojim vlastitim ulogom - tvrdi Ter~elj. Da je slobodno zidarstvo bilo razvijeno na Balkanu, masoni tvrde da sigurno ne bi do{lo do ratova. Osnovni postulati masonske zajednici su tolerancija, razumijevanje, me|usobna saradnja...
F. KARALI]

Lo`e u Bijeljini i Banjoj Luci neregularne
Mutap~i}: Bez krivice

anja utvr|eno je da nije upravljao vozilom pod djelovanjem alkohola. Tako|er, iz

Nedavne najave formiranja masonskih lo`a u Banjoj Luci i Bijeljini, tvrdi dr. Kosti}, neregularne su i nepriznate procedure. - Postoji jedna jedina Velika masonska lo`a BiH, koja je priznata od cijelog svijeta, pa normalno i od

nas, a to je VL BiH, te samo kao dio ove Velike lo`e mogu biti formirane male lo`e. Da bi neka lo`a bila forimirana, mora biti „unesena svjetlost“ od neke regularne svjetske lo`e. Sve ostalo su prevare - upozorava dr. Kosti}.

[teta na vozilu 7.644 KM
Prema nalazu i mi{ljenju vje{taka, stvarna vrijednost vozila na dan nezgode bila je 12.740 KM, a {teta na vozilu 7.644 KM, {to je o~ito vi{e od zakonom propisanih 5.000 KM. Me|utim, u Tu`ila{tvu TK navode caja na policajce koji su vr{ili uvi|aj mora krivi~no odgovarati. U Tu`ila{tvu tvrde da ni za jednu od ovih tvrdnji nema dokaza dovoljnih za krivi~nu odgovornost. Poja{njava se i da Tu`ila{tvu nije dostavljen izvje{taj o doga|aju, niti izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu od Policijske uprave Tuzla, ali da je Tu`ila{tvo po saznanju o doga|aju samo formiralo predmet, a naknadno zaprimilo i anonimnu prijavu protiv Mutap~i}a. - Iz prikupljenih materijalnih dokaza i nakon saslu{anja svjedoka nema osnova sumnje da je Mutap~i} zloupotrijebio polo`aj. Iz rezultata alkotestirda, slijede}i pravno shvatanje Vrhovnog suda FBiH, u ovoj nezgodi „nisu ostvarena dva klju~na elementa bi}a krivi~nog djela, dovo|enje u opasnost `ivot ljudi i ugro`avanje imovine drugog ve}ih razmjera, preko 50.000 KM“. prikupljenih dokaza proizilazi da bilo ~iji `ivot nije bio doveden u opasnost, niti je vozilo ostvarilo kontakt s nekim drugim vozilom da bi na taj na~in nastupila opasnost za imovinu drugog koja bi prelazila vrijednost od 50.000 KM - poja{njeno je iz Tu`ila{tva. Iz Tu`ila{tva TK navode i da je za postojanje krivi~nog djela ugro`avanje javnog prometa potrebno da sudionik u prometu dovede u opasnost `ivot ljudi ili tu|u imovinu ve}ih razmjera, u vrijednosti ve}oj od 50.000 KM, te da usljed toga nastupi {teta u iznosu ve}em od 5.000 KM. To se u ovoj nezgodi, tvrde u Tu`ila{tvu TK, nije dogodilo. E. H.

Nisu sekte
- Ima tu dosta filozofskog razgovora, ezoterije i sve to zapravo ~ini tu harmoniju, simbiozu me|u ljudima. Mason mora da bude ~ovjek od integriteta, slobodan, po{ten, da bude prepoznat u dru{tvu kao kvalitetan ~ovjek. To nije biznis udru`enje u kojem su samo bogati ljudi. Naravno, rituali postoje, ali je to ne{to {to postoji ve} 300 godina. Nema govora o tome da masoni pomjeraju granice, postavljaju dr`avnike... Ako je neki dr`avnik mason, to je druga stvar tvrdi Kosti}. Masonski rituali godinama su bili jedna od najve}ih tajni, koji su inspirisali pisce, re`isere... Dr. Kosti} ka`e da postoji vi{e vrsta rituala. Na Balkanu se koristi „[rederov

Kecelja koju tokom rituala nosi veliki majstor

9. OktObar/listOpad 2010.

9

u pOliti^ki pOligON

„Na{i“ i „njihovi“
[tr­ s-Kan:­Bo­ ­ a­pr­ ­iv­glo­ a­ne­fi­ a­ si­ske­kr­­ e­ o rb ot b l n n j iz

[ovinisti~ku tezu o NA[IM i NJIHOVIM petnaest godina su podlo podgrijavale samoprogla{ene i ohrdane intelektualne elite, hranjene KOS-ovom ideologijom prema kojoj bi mati~ne knjige trebale biti mjera ne~ije sposobnosti i znanja

(AFP)­

K

o su najve}i gubitnici op}ih izbora? Jesu li to Haris Silajd`i} i njegova Stranka za BiH ili su to SDA „merhaba ~ar{ijo“ kadrovi koji su posljednjih petnaest godina uz skup{tinske pau{ale zobali i na{u budu}nost, a ~ija imena na izbornim listama ovog puta gra|ani nisu htjeli ni pogledati. Personalno, jesu. Oni su transparentni gubitnici i od izbornog poraza mnogi te{ko da }e se ikada oporaviti.

Izbori, logi~no, sa sobom nose i gubitnike i dobitnike. No, prvi put gubitak izbora u BiH ne mo`e se do kraja personalizirati, jer je uz jednu grupu politi~ara, pokazali su prebrojani glasovi, napokon brutalno pora`ena i jedna kancerogena teza koja je godinama razvaljivala pamet, kreativnost i sposobnost bosanskih ljudi. Rije~ je o {ovinisti~koj tezi o NA[IM i NJIHOVIM koju su pe tnaest godina podlo podgrijavale samoprogla{ene i ohrdane intelektualne elite, hranjene KOS-ovom ideologijom prema kojoj bi mati~ne knjige trebale biti mjera ne~ije sposobnosti i znanja, a rodni listovi certifikati za gradiranje patriotizma i prava gra|anstva u nekoj ~ar{iji, odnosno prava na bosanski grunt. Pri~a o NA[IM i NJIHOVIM do`ivjela je slom upravo u Sarajevu, gdje je najvi{e i producirana. Izborni rezultati, naime, pokazali su da je NA[ Haris Silajd`i} u utrci za ~lana Predsjedni{tva BiH izgubio od Fahrudina Radon~i}a usred Sarajeva, i to na proklamo vanoj predizbornoj retorici da je Radon~i} u Sarajevo „do{ao“ i da, prema toj logici, mora biti manje vrijedan od onoga koji je u Saraje vu ro|en. Radon~i}ev izborni rezultat u Sarajevu, pokazao je da Silajd`i}, kao i drugi sarajevski gubitnik Bakir Izetbegovi}, vrlo malo znaju o svom narodu, odnosno o gra|ani ma s kojima `ive. Ustvari, da uop}e ne znaju da je u BiH ve} sta sala nova, obrazovana i intelektua lno sazrela generacija gra|ana (glasa~a) koja o ljudima sudi po

Kancerogena teza

Pi{e:­

Alma­ a­HAD@I] s

Ra­ on~i}ev­izbo­ ni­re­ u­tat d r­ z l u­Sa­ ­ ­e­ u­po­ a­ ao­je­da raj v k z Si­a­d`i},­kao­i­dr­ ­ i­ l j ug sa­ ­ ­e­ ski­gu­ i­ nik­Ba­ ir raj v bt k Ize­ be­ o­ i},­vr­o­ma­o t gv l l zna­u­o­svom­na­ ­ ­ u, j rod odno­ no­o­gra|ani­ a­ s m s­ko­i­ a­`ive jm
njihovim stvarnim djelima, a ne po pri~ama o njima na sijelima. Ne tako davno, gimnazijalac iz jedne bosanske ~ar{ije, tako|er zara`ene virusom o mjestu izda vanja rodnog lista, nakon {to se s presti`nog me|unarodnog ta kmi~enja iz znanja vratio s najvi{im odli~jem, u znak ignorira nja teze o njegovom izbjegli~kom porijeklu, pro{etao se tom istom ~ar{ijom s majicom na kojoj je na engleskom jeziku pisalo „Ja dolazim iz Kalesije“. U ~udu su ga gledali njegovi prijatelji znaju}i da nije ro|en u Kalesiji, a on im je cini~no odgovorio da bi bio vrlo sretan da je tamo ro|en. Iste godi ne, zahvaljuju}i svom znanju, pri mljen je na presti`ni evropski univerzitet, potom obi{ao svijet stje~u}i najvi{e akademske titule i takav, redovno se vra}ao u BiH kako bi glasao na izborima. I to po svojim mjerilima.

Upravo od politi~ara potpuno ignoriranoj i zaboravljenoj generaciji ovog bosanskog mladi}a, vi{e nikada niko ne mo`e na izbornim listama podvaliti tipove koji su izborno povjerenje dobivali na pri~i o ne~ijem mjestu ro|enja i vi{ku patriotizma koje ta ~injenica sa sobom, bajagi, nosi, na pla{enju naroda novim ratom, na pri~i o investicijama kojih nigdje nije bilo i svakojakim drugim la`ima, kojih smo se iz usta na{ih „lokalnih“ i „globalnih“ vo|a naslu{ali posljednjih petnaest godina. Nova generacija Bosanaca i Hercegovaca sasvim sigurno ima nova mjerila, nova gradiranja ne~ije vrijednosti. Za njih je NA[ onaj koji im o onome {to govori - govori slovom i brojem i koji vlastiti minuli rad mjeri stvarnim djelima, a ne {ehidskom krvlju ne~ijih sinova i kolektivnim d`enazama kojima je prisustvovao. Haris Silajd`i} jeste gubitnik posljednjih izbora, ali ne i najve}i. Nakon {to napusti zgradu Predsjedni{tva BiH, sigurno se ne}e vratiti u „svojih 48 kvadrata“, niti }e skapavati s penzijskim ~ekom koji mu pripada za njegov minuli rad. Mnogo ve}i gubitnici od Silajd`i}a jesu oni koji su mu servirali predizborni slogan NA[, podlo sugeriraju}i narodu da onaj koji ne vadi rodni list u nekoj od sarajevskih ili drugih ve}ih ~ar{ija u dr`avi „nije na{„ i da ga treba prezreti. Uradili su to prvenstveno intelektualni probisvijeti koji se i sami stide svog rodnog lista i stale{kog porijekla svojih familija i kojima je pri~a o „do{ljama“ i „doma}ima“ od rata naovamo bila osnov za javni probitak neminovno pra}en finansijskim reketom neslu}enih razmjera. Iza takvih, naravno, godinama su stajali cijeli ~opori politi~kih nesposobnjakovi}a, ratnih profitera i kasapina bosanske budu}nosti, koji su izbornom voljom gra|ana BiH u nedjelju naprosto zga`eni. Ne svi, naravno, ostalo je ne{to i za naredne izbore.

Oporavak ne smije zaustaviti pokrenute reforme
BiH je pod posebnom pa`njom zbog ~injenice da dr`ava jo{ nije na pravom putu
(Od­spe­ i­ a­ nog cj l izvje{ta~a­„Dnevnog ava­ a“­iz­Va{ingto­ a) z n Svjetska ekonomija se oporavlja, ali je taj proces jo{ lomljiv i nesiguran, izjavio je u Va{ingtonu Dominik [tros-Kan (Dominique Strauss-Kahn), prvi ~ovjek Me|unarodnog monetarnog fonda, govore}i pred po~etak Godi{nje skup{tine MMF-a i Svjetske banke. - Ekonomije u svijetu bilje`e rast, ali on je neujedna~en. Poseban problem predstavlja ~injenica da imamo ekonomski rast, ali nemamo novih radnih mjesta. To se mora brzo promijeniti - kazao je [tros-Kan, nagla{avaju}i da se mora nastaviti sa reformama i regulacijom na finansijskom tr`i{tu. Prvi ljudi svjetskih finansijskih institucija, ministri finansija i guverneri centralnih banaka u narednim danima }e u Va{ingtonu razmatrati tok borbe protiv globalne finansijske krize. O~ekuje se da }e, osim generalnih ocjena o nesigurnom oporavku, ovaj sastanak donijeti konkre tne poruke i savjete za pojedine regione koji su te{ko pogo|eni ekonomskom krizom kakav je i jugoisto~na Evropa. Kako je za na{ list po jasnio dobro upu}eni zvani~nik Fonda, BiH je pod posebnom pa`njom zbog ~injenice da, iako je do{lo do fiskalne stabilizacije, dr`ava jo{ nije na pravom putu. - Nije dovoljno samo dovesti dr`avu u poziciju da ima razuman deficit, i da joj ne prijeti bud`etski kolaps. Moraju se provesti reforme kako ne bi ponovo do{la u istu situaciju. Neophodno je da ekonomija, privatni sektor, dobiju sna`niji zamah i po~nu stvarati novu vrijednost - naveo je na{ izvor. ^elnik Me|unarodnog monetarnog fonda [trosKan naglasio je da se, uprkos oporavku, ne smije nastaviti tako gdje se stalo kada je kriza potresla svijet. To se prema njegovim rije~ima, posebno odnosi na finansijski se ktor i banke, koje se ne bi smjele vratiti na na~in poslovanja od prije finansi jske krize. - To je velika opasnost, ako iz svega ne izvu~emo opomenu. Neophodno je provesti strukturalne reforme i uvesti regulaciju koje do sada nije bilo u mnogim segmentima naveo je [tros-Kan. BiH }e na ovom skupu predstavljati guverner Centralne banke BiH Kemal Kozari} i predstavnica BiH u MMF-u Azra Had`iahmetovi}.

Pr­ i­~ovjek­MMF-a­Do­ i­ ik­[tros-Kan v mn

Ostalo je jo{

Nova vrijednost

Izvu}i opomenu

Ta­ ­ k­LAZOVI]­ ri

10

9. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

IZ PRAVNOG UGLA

Legalitet i legitimitet izbora ~lanova Predsjedni{tva BiH

Izborni rezultati u dubokoj sjenci
Neodlo`na je obaveza CIK-a da, koriste}i izborni pravni instrumentarij, a po potrebi i kaznenopravni, stvar izvede na~istac

Z

a pravnu i politi~ku analizu izbornog procesa i njegovih rezultata, a za ovaj tekst relevantan izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH, klju~na su dva elementa: legalitet i legitimitet. Legalitet izbornog procesa podrazumijeva njegovu uskla|enost sa Izbornim zakonom BiH i izbornim pravilima koja utvr|uje Centralna izborna komisija (CIK) BiH, po~ev{i od raspisivanja izbora do slu`benog utvr|ivanja i objavljivanja izbornih rezultata. U slu~aju povrede izbornih pravila, predvi|ene su procedure njihovog pokretanja i sankcije za po~inioce povreda - politi~ke stranke i koalicije, i njihove predstavnike, kandidate na izbornim listama, medije, izborne zvani~nike itd. Te procedure provode se, u zavisnosti od vrste i te`ine povrede, pred op}inskom izbornom komisijom, CIK-om ili Sudom BiH. Dakle, cjelokupni izborni proces i svi njegovi dijelovi sveobuhvatno su pravno ure|eni pa bi, dosljedno tome, izborni rezultati morali biti zakonito za{ti}eni, ne samo normativno nego i u praksi.

bo{nja~kih kandidata za ~lana Predsjedni{tva. Te sumnje potkrepljuju i stavovi nekih politi~kih i izbornih analiti~ara, koji u tome vide znatno odstupanje od uobi~ajenih evropskih i svjetskih prosjeka procenta neva`e}ih glasa~kih listi}a. Zbog toga su dvije politi~ke stranke SBB BiH i PDP ~iji kandi, dati su u igri, izri~ito izrazile sumnju u izbornu kra|u glasova njihovih kandidata. [ta su uzroci izrazito velikog broja i procenta ne-

va`e}ih glasa~kih listi}a, te{ko je za sada re}i. Mogu}e je da le`e u neupu}enosti odre|enog broja bira~a u na~in glasanja i u protestnoj apstinenciji od glasanja za ~lanove Predsjedni{tva.

Razlike u glasovima
Ne treba isklju~iti ni mogu}e prevare i sli~ne marifetluke pojedinih bira~kih odbora ili nekih njihovih ~lanova, koji su odigrali ulogu transmisije volje zainteresiranih politi~kih stranaka da

Pi{e: Sead HOD@I]

umanje broj glasova najkonkurentnijih protukandidata. Na ovo upu}uju neznatne razlike u procentima glasova izme|u konkurentnih kandidata po njihovom redoslijedu (prvi - drugi). Te razlike kod bo{nja~kih kandidata iznose oko tri posto, a kod srpskih ispod tri posto. Bitno su manje (dvostruko i trostruko) od procenta neva`e}ih glasa~kih listi}a, {to bi moglo utjecati na legalitet i legitimitet izbornih rezultata.

Zbog toga je neodlo`na obaveza CIK-a da, koriste}i izborni pravni instrumentarij, a po potrebi i kaznenopravni, stvar izvede na~istac u optimalnoj mjeri, a u skladu sa objektivnim mogu}nostima. Kakva god, me|utim, nakon toga bude odluka CIK-a potvr|ivanje izbornih rezultata ili ponavljanje izbora za te kandidate, njihov legalitet i legitimitet bit }e u dubokoj sjenci sumnji za politi~ke stranke ~iji kandidati su u pitanju i za relativno veliki dio javnosti.

Volja bira~a Hrvata gotovo zanemarljiva
Legitimitet izabranog kandidata u demokratskim dr`avama utemeljenim na ustavu, osim legaliteta izbornog procesa, zahtijeva i dodatni kvalitet - vjerodostojnost i uvjerljivost slobodno izra`ene volje svakog bira~a ponaosob za koga glasati. Pitanje legitimiteta, ve} po preliminarnim rezultatima, izabranog hrvatskog ~lana Predsjedni{tva otvoreno je u izbornoj no}i. Otvorili su ga predstavnici dvije najja~e i najva`nije hrvatske politi~ke grupacije - HDZ BiH i koalicija HDZ 1990 - HSP tezom da kandidat , SDP-a nije izabran voljom hrvatskog bira~kog tijela. Da li je tom tezom mogu}e dovesti u pitanje izbor SDP-ovog kandidata? Odgovor na to pitanje nije jednostavan i jednozna~an. Ako po|emo od op}eprihva}enog demokratskog na~ela u zapadnim demokratijama, u kojima je bira~, u politi~kom smislu, apstraktni gra|anin, bez njegove etni~ke i drugih odrednica, a koje (na~elo) se svodi na pravilo „Jedan ~ovjek, jedan glas“, izbor SDP-ovog kandidata bez sumnje je legitiman. Da li, me|utim, to na~elo i iz njega izvedeno izborno pravilo mo`e po automatizmu biti u idealtipskom obliku primijenjeno u BiH? Pritom valja imati na umu nekoliko bitnih stvari: cjelokupna bh. konstitucija, {to podrazumijeva njen pisani ustav i prakti~nu aplikaciju, ~ine dva entiteta, a Federaciju BiH deset kantona teritorijalno ome|enih, prvenstveno po etni~kim kriterijima, kako-tako realno funkcionira isklju~ivo ili gotovo isklju~ivo po etni~kom principu u svim dijelovima. Tome treba dodati {kolske sisteme, od osnovnog do fakultetskog, koji su entitetsko-etni~ki i kantonalno-etni~ki uvjetovani i odre|eni, a najgroteskniji njihov izraz jeste „dvije {kole pod jednim krovom“. Iz toga se ne mogu isklju~iti ni nau~no-akademske institucije (npr. Akademija nauka RS, Hrvatsko dru{tvo znanosti i umjetnosti), sportski savezi ... Zbog toga primjena navedenog izbornog pravila u idealtipskom obliku, u opisanom ambijentu dobiva sasvim druga~ije dimenzije i konotacije i, {to je najva`nije, mo`e proizvesti {tetne posljedice po koherentnost ustavnog sistema i njegovo realno funkcioniranje, odnose izme|u etni~kih zajednica u kojima su i sada izra`ene traume i napetosti, s krajnjom mogu}om posljedicom dekompozicije ustavnog sistema. Uvjeren sam da sve te elemente hrvatska politi~ka sinteza, relevantni pojedinci, a ne treba isklju~iti i druge bitne, kulturne, akademske i religijske institucije, izra`avaju sintagmom Bo{njaci su Hrvatima izabrali ~lana Predsjedni{tva i Bo{njaci }e u Predsjedni{tvu imati dva ~lana. I ne samo oni, jer se takvi glasovi ~uju i iz ostalih etni~kih zajednica. Takvi prigovori i politi~ki stavovi imaju svoju potkrepu u sljede}im pokazateljima: SDP-ov kandidat prema preliminarnim rezultatima dobio je 316 hiljada glasova, a ostalih pet hrvatskih kandidata zajedno 206 hiljada ili 110 hiljada glasova manje. U 316 hiljada glasova SDP-ovog kandidata osnovano se mo`e pretpostaviti da je najmanje 95 posto nehrvatskih glasova, iz ~ega se tako|er mo`e izvesti osnovan zaklju~ak da je u izboru SDP-ovog kandidata volja bira~a Hrvata gotovo zanemarljiva. Time dolazimo do pitanja da li se samo jedno izuzetno va`no pitanje kao {to je izbor ~lana Predsjedni{tva u bh. konstituciji mo`e normativno i realno izdvojiti i tretirati isklju~ivo po navedenom na~elu u idealtipskom obliku, kad su sva ili gotovo sva ostala va`na i klju~na pitanja etni~ki uvjetovana i odre|ena, i rje{avaju se po etni~kom principu. Pitanja za analizu su zbog ~ega samo Bo{njaci, u prete`nom broju (vi{e ih je glasalo za SDP-ovog kandidata nego za dva bo{nja~ka kandidata sa najve}im brojem glasova zajedno), glasaju za nepripadnika svog etnosa, kakva je u tome uloga bo{nja~kih politi~kih stranaka i njihovih predstavnika, kulturnih, pa i vjerskih institucija, medija i, naro~ito, samoprogla{enih „narodnih vo|a“? Relevantne odgovore na ta pitanja mogu dati psiholozi, sociolozi i politolozi. Autorova namjera jeste da uka`e na o~igledan ne samo politi~ki nego i konstitucionalni problem, ~ije rje{enje zahtijeva hitnu postizbornu akciju radi op}eg dobra.

Strah analiti~ara
Do sada saop}eni preliminarni rezultati za bo{nja~kog i srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH dovedeni su u sumnju zbog neo~ekivane brojnosti neva`e}ih glasa~kih listi}a od 129 hiljada, od ~ega vi{e od 59 hiljada u RS, te blizu 70 hiljada u FBiH, {to procentualno iznosi oko 10 posto kod srpskih, a sedam kod

KOMISIJE

Ako projekt ne bude vra}en pod okrilje dr`ave

Entitetska gradnja autoputa ozvani~it }e podjelu BiH?!
Podjelu izme|u RS i FBiH ozna~it }e entitetske naplatne ku}ice na dijelu spajanja autoputa
Ako budu}a vlast nakon oktobarskih izbora ne vrati projekt bh. autoputa na koridoru 5C pod okrilje dr`ave, `elja dosada{njeg premijera RS Milorada Dodika za markiranjem dr`avne granice mogla bi se za nekoliko godina ostvariti. Osim toga, tu }e biti postavljene i dvije table koje }e upozoravati na ulazak u jedan ili drugi entitet. Na taj na~in bit }e ozvani~ena podjela autoputa, ali i dr`ave BiH. Ovo je za „Dnevni avaz“ izjavio predsjednik Dr`avne komisije za koncesije Hamed Me{anovi}, dodaju}i da je ovaj projekt morala realizirati dr`ava putem koncesije. - Prije ~etiri godine bilo je 19 investitora zainteresiranih za dobivanje koncesije za izgradnju koridora 5C. Tome su prisustvovali predstavnici me|unarodnih finansijskih institucija i dali su podr{ku finansiranju ovog projekta. Interesirali su se kada }e biti rokovi, uslovi i sve ostalo. Me|utim, u dr`avi nije postojao interes da se to rije{i, a za to su odgovorne obje strane, kako RS tako i FBiH - kazao nam je Me{anovi}. On je istakao i da entiteti isklju~ivanjem dr`ave iz ovog projekta kr{e Us-

Nezakonit dolazak „Strabaga“ i SCT-a
sam u to vrijeme i upozoravao, nije mogao isfinansirati projekt. Isto je sa SCT-om u FBiH. Odmah je bilo jasno da slovenske banke ne mogu isfinansirati gradnju koridora, a zbog netransparentnosti nijedna me|unarodna institucija nije htjela pomo}i taj projekt - rekao je Me{anovi}. Pojasnio je da }e zbog izuzimanja dr`ave iz projekta FBiH graditi autoput do entitetske linije, {to }e RS na isti na~in ~initi s druge strane. S. RO@AJAC

tav BiH. Naveo je i da je dr`ava nadle`na ako se koncesiono dobro, kao {to je slu~aj s koridorom 5C, prostire izme|u dva entiteta.

Slovenske banke
- Parlament BiH mogao je donijeti odluku da ovaj projekt dr`ava da pod koncesiju, a da se realizacija vr{i na entitetskom nivou. Me|utim, Vlada RS potpuno netransparentno i bez tendera sklopila je ugovor sa „Strabagom“, koji, kako

Gre{ke FBiH
Postoji, naime, opasnost da bi, prilikom spajanja autoputa kroz FBiH i RS na entitetskoj liniji, svaki od entiteta htio postaviti svoju naplatnu ku}icu.

Me{anovi}: Ukazao na opasnost

9. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

11

KULTURA DIJALOGA Oportunizam je majka medijima i onima koji se brinu o medijima

Pro{li izbori, ostala podmetanja
Svjedo~ili smo svakodnevnoj kampanji u obliku prosta~kih, uvredljivih ~lanaka i televizijskih nastupa koji zaslu`uju svaku osudu i prijekor
ona~no su pro{li op}i izbori u BiH. Zavr{ena je jednomjese~na parada zavodljivih slogana, velikodu{nih obe}anja i tvrdoglavih uvjeravanja, ogor~ene borbe za komadi} vlasti, besramnog medijskog hu{kanja, ali i o{tre kritike rada medija. Neke stvari u proteklim izborima }e mo`da ostati ve}ini ljudi u pam}enju, a tu bi se svakako mogla ubrojati vje{ta novinarska podmetanja politi~kim i medijskim konkurentima.

K

Providna tajnica
Pobrinuli su se za to mediji koji su vodili bjesomu~nu kampanju protiv „Avaza“ i lidera jedne nove politi~ke partije. Svjedo~ili smo svakodnevnoj kampanji u obliku prosta~kih, uvredljivih ~lanaka i televizijskih nastupa koji zaslu`uju svaku osudu i prijekor. To smo doista o~ekivali od one udruge koja se di~i time da brine brigu o stanju medija u BiH. Uistinu, Udruga BH novinari, o njoj je rije~, pomno brine, ali

samo o nekim medijima, dok drugi mogu nesmetano da pi{u i govore {to im je volja, bez bojazni od prigovora ili osude. Prije nekoliko dana mogli smo pro~itati u „Oslobo|enju“, novini koja, o~ito, spada me|u one kojima je sve unaprijed dopu{teno, ispovijest u obliku intervjua sa generalnom tajnicom Udruge. Ovoj sugovornici nije prvi put da se svojski potrudila diskreditirati ono {to ona smatra najve}im zlom: „Radon~i}eve i Kopanjine medije“. Ve} se i prije ~itanja ove neobi~ne kombinacije intervjua s dirljivim ispovijestima moglo pretpostaviti da }e se negativno govoriti o „Avazu“. Dakako, bratski naklonjeni i zabrinuti novinar postavlja pitanja tako da upitana mo`e komotno re}i sve {to po`eli i kako to po`eli. Tako je neizbje`no pitanje bilo „o udaru „Avaza“ na li~nost upitane i ti{ini medijske zajednice tim povodom“. U odgovoru koji je uslijedio moglo se sa-

glavna urednica koja je po borbenom zadatku iz jedne novine pre{la u drugu.

Orasi pla}enika
Krenimo redom sa pa`ljivijim ~itanjem ponu|enog odgovora. Saznali smo da je oportunizam „druga majka na{im novinarima i medijima“, {to }e re}i da metodom nezamjeranja novinari pi{u i govore o svemu, ali podjednako i {ute. Ako uzmemo u obzir ~injenicu da, recimo, u posljednje dvije-tri godine iz udruge BH novinari nismo mogli primijetiti nijedan kriti~ki osvrt na brojne neprimjerene tekstove „Oslobo|enja“ i „Dana“, onda doista mo`emo povjerovati u tvrdnju da je oportunizam druga majka medijima i onima koji se brinu o medijima. Ne samo da je to obi~na majka nego i majka koja, ~ini se, svojim miljenicima sve vjeruje na rije~, pogotovo kada oni sami ocjenjuju druge sa svojim zvjezdicama, plusi}ima, prsti}ima na gore, pohvalama ili, pak, crnim ta~ki-

Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]
znati o uvredama doti~ne prema kolegama novinarima, o njenim osudama navodnog oportunizma novinara i njihovom nedostatku emocija. Sugovornica se nije ustru~avala da izrazi i svoju `elju da se isto, „ako je po pravdi“, dogodi i drugima! Za{to se novinari nisu solidarizirali s njome? I to }e nam re}i: jer imaju oraha u d`epu. Ali, eto, ima nekolicina hrabrih „koji se usprkos svim te{ko}ama hrabro nose s napadima na njih i ustaju u obranu napadnutih kolega!“ Nije te{ko pretpostaviti da je ta nekolicina prije svega u novini u kojoj se nalazi intervju, a ostatak u bratskoj sedmi~noj novini. Solidarnost i borbeni savez ovih dvaju novina upravo jam~i

cama, minusima i pokudama. Saznali smo od generalne tajnice da su njene kolege pla}enici i da imaju oraha u d`epu. Eh, ovu pri~u o pla}enicima ve} znamo. Znamo i definicije pla}enika. Pla}enici su svi oni koji ne pi{u za klanske novine. Ali, sada je definicija malo pro{irena, pa su pla}enici postali i svi oni koji javno ne brane tajnicu i njenu udrugu. Osim ~injenice da su kolege ustvari pla}enici, saznajemo i da imaju oraha u d`epu. Imati oraha u d`epu zna~ilo bi skrivati neke prljave radnje u svojoj svijesti i stoga se povinovati pred svakome i svima, samo da ta prljav{tina ne iza|e navidjelo. Dakle, novinari su pla}enici sa puno oraha. Sada se samo od sebe name}e pitanje: pa koga treba da zastupa ova udruga, ako ovakvo mi{ljenje iznose javno o novinarima i medijima? Ostaje nam da zaklju~imo: o~ito samo onu nekolicinu hrabrih i generalnu tajnicu koja ih ~asti svojim pohvalama.

UPOZORENJA Prof. dr. Abdulah Ba{i}, biv{i dekan RGGF Tuzla

Rudnici su postali vazali „Elektroprivrede BiH“, a rudari }e ispa{tati zbog SDA i SBiH
Sve je ra|eno nabrzinu, o~igledno sa `eljom da se po svaku cijenu ovaj projekt prika`e kao uspjeh
Formiranje zajedni~kog preduze}a „Elektroprivrede BiH“ i rudnika u FBiH dobra je ideja, koja bi lo{om politikom i lo{im kadrovskim rje{enjima mogla biti upropa{tena, i to ponovo na {tetu rudara. Ovo upozorenje iznosi prof. dr. Abdulah Ba{i}, biv{i dekan Rudarsko-gra|evinsko-geolo{kog fakulteta u Tuzli, ~ovjek sa 40 godina iskustva u privredi i na univerzitetu, iza kojeg stoje brojni uspje{ni projekti i koji svakako nije bez razloga odlu~io javno progovoriti o opasnostima pred kojima su se formiranjem zajedni~kog preduze}a prije svega na{li rudari. sedamdesetih godina pro{log stolje}a postojale su ideje i projekti za objedinjavanje termoelektrana i rudnika. Tako su u tom periodu projektovani rudnici i termoelektrane u Ugljeviku i Gacku. - To je bila neka vrsta pilot-projekta, koji se pokazao uspje{nim. Nakon toga stalno se pri~alo o uvezivanju TE Kakanj sa rudnicima srednje Bosne i TE Tuzla i tuzlanskih rudnika. Do po~etka rata taj projekt nije proveden. ^itavo vrijeme je „Elektroprivreda“ koristila slabost i neorganiziranost rudnika i „ucjenjivala“ ih, odbijaju}i uvezivanje i podjelu kola~a. Aktuelna Vlada FBiH je pred kraj svog mandata krenula u realizaciju tog projekta, ali ga je uradila samo formalno, a ne su{tinski. U praksi, nakon nekoliko mjeseci postojanja zajedni~kog preduze}a, imam osje}aj da su rudnici, umjesto ravnopravnog polo`aja, postali vazali „Elektroprivrede BiH“ ka`e prof. dr. Abdulah Ba{i}. On ukazuje na nekoliko segmenata koji potvr|uju njegovu tezu da su rudnici i rudari ponovo izigrani. - Naprimjer, svi tro{kovi ostali su na teret rudnicima, a „Elektroprivreda BiH“ preuzela je rukovodni dio i sapotvr|uje i formiranje koordinacionog tijela za rudarstvo u zajedni~kom preduze}u, koje bi trebalo da donosi odluke i upravlja rudarskim segmentom.

Politi~ke veze
- Potpuno neadekvatni ljudi predstavljaju rudnike u zajedni~kom preduze}u, s kojima sada prvi ljudi „Elektroprivrede“ mogu raditi {ta ho}e, jer se radi o ljudima i bez referenci i bez stava upozorava Ba{i}. Poseban problem, isti~e Ba{i}, predstavlja ~injenica da se u koordinacionom tijelu zajedni~kog tijela za rudarstvo ne nalazi niko iz tuzlanske regije. Imenovanje u koordinaciono tijelo obavljeno je bez javnog poziva, a Ba{i} ka`e da je sve ura|eno po politi~koj liniji. Ako se ne{to ne promijeni, ideja koja dugo postoji i koja je spas za energetski sistem i rudnike, upozorava Ba{i}, bit }e upropa{tena, a rudari ponovo izigrani.
E. HUREMOVI]

Ba{i}: Prevara rudara

Podjela kola~a
Iako se resorni ministar Vahid He}o busao u prsa kako je projekt spajanja „Elektroprivrede BiH“ i rudnika njegov, istina je malo druga~ija. Sude}i po onome {to se doga|a, prije }e se desiti da je He}o upropastio tu|i dobro osmi{ljen projekt. Naime, jo{ od polovine

Sjedi{te Ministarstva preseliti u Tuzlu
- U Tuzlanskom kantonu trebalo bi da bude sjedi{te Ministarstva za industriju, energetiku i rudarstvo, jer je ovdje najja~a i industrija i rudarstvo, ovdje imamo najja~e kapacitete, jer bi se uz postoje}u TE Tuzla i njeno pro{irenje, trebala graditi i TE Banovi}i. Tuzla, dakle, proizvodi pola struje za dr`avu, a u novonastaloj situaciji nema pravo da ima bar jednog ~ovjeka u rukovodnim organima novog preduze}a - isti~e prof. Ba{i}.

da diktira sve tokove, od toga {ta }e koji direktor rudnika raditi, do toga {ta }e potpisati. Prakti~no se vi{e ne mogu praviti ni razvojni programi dok ne dobijete paraf iz „Elektroprivrede“, odnosno termoelektrana - navodi on. Ba{i} navodi da je izvorni projekt ujedinjavanja „Elektroprivrede“ i rudnika, na kojem je prije rata i sam radio, podrazumijevao formiranje zajedni~kog borda koji bi donosio strate{ke odluke i

za „Elektroprivredu“ i za rudnike i u kojem bi postojali izvr{ni direktor za elektroprivredu, ali i izvr{ni direktor za rudnike. - Me|utim, sada, u praksi, realizacijom ovog projekta, generalni direktor „Elektroprivrde BiH“ je „bog i batina“- ka`e Ba{i}. Sve je ra|eno nabrzinu, o~igledno sa `eljom da se po svaku cijenu ovaj projekt prika`e kao uspjeh vlasti. To, prema Ba{i}evim rije~ima,

12

9. OKtObAR/lIstOPAD 2010.

iz biografije
Per Peterson (Petterson) ro|en je 1952. u Oslu. Sa 18 godina znao je da `eli biti pisac. Nekoliko godina radio je u tvornici papira, kao i njego-

vi majka i otac. Iako on nije pisao u to vrijeme, ipak je imao naviku ~itanja, uglavnom ameri~kih autora fantastike. Njegov omiljeni autor je Rajmond Karver (Raymond Carver), glasoviti nove-

lista dvadesetog stolje}a. Nakon {to je po~eo pisati, objavio je pet romana: „Bdjenje“, „Za Sibir“, „EchoLand“, „Pepeo u njegovim ustima“ i „Pijesak u njegovoj cipeli“.

Njegov roman „Hajde da krademo konje“ dobio je IMPAC knji`evnu nagradu Dablina, nagradu Independent Foreign Fiction i Nagradu norve{kih knji`ara i kriti~ara.

Podigao sam pogled i vidio kako se vrhovi omorika nji{u i udaraju jedni od druge
Bi­o­je­kao­da­sto­im­u­vo­ i,­osje­ io­sam­vr­ o­ la­ i­ u­i­po­ le­ om­po­ ra`ih­ne{to­za­{to­bih­se­uhva­ io,­ali­sve­se­kr­ ­ a­o l j d t t g vc g d t t et l
(Izdava~ „Connectum“ Sarajevo, za izdava~a Ajet Arifi, prijevod s engleskog Nura Dika Kapi}, urednica Emina Kamenarevi}, lektura i korektura Emina Kamenarevi}, Sarajevo, maj 2010.)

u EKsKlUZIVNO Odlomci iz knjige „Hajde da krademo konje“ Pera Petersona

visoki borovi savijaju na vjetru i osjetio kako mi se pod nogama ljulja {umsko tlo. Bilo je kao da stojim u vodi, osjetio sam vrtoglavicu i pogledom potra`ih ne{to za {to bih se uhvatio, ali sve se kretalo. Nebo, koje je do sada bilo tako pro-

Sve se kretalo

I onda sam po~eo da se spu{tam, ne tako brzo kao Jon, vi{e kao da je svaka gr ana bila me|a{ za koji sam se morao dr`ati dugo, kako ne bih propustio nijednu stvar koja je va`na, a cijelo vrijeme sam mislio o disanju. Je li se tada vrijeme promijenilo? Mislim da jeste. Stajao sam na stazi, Jona nigdje nisam mogao vidjeti, i{~eznuo je putem kojim smo do{li i odjednom sam za~uo tutanj u drve}u iznad mene. Podigao sam pogled i vidio kako se vrhovi omorika nji{u i udaraju jedni od druge, vidio sam kako se

zirno plavo, postalo je ~eli~no sivo, sa bolesno `utom svjetlo{}u iznad brijega na drugoj strani doline. Onda je `estoko sijevnulo. Uslijedio je udar koji sam mogao osjetiti u cijelom tijelu, osjetio sam i kako temperatura pada, a po~ela je da me boli ruka na mjestu gdje sam se po-

Iz kritika
u „Od prve kratke re~enice ovog hipnoti{u}eg norve{kog romana o mladosti, sje}anju, i da, kra|i konja, znate da ste u rukama majstora pripovijedanja“ Newsweek „Savr{ena... napeta pri~a, toliko originalna da se ~ini da pro{iruje `ivotno iskustvo i samog ~itaoca“ Thomas McGuane, The New York Times Book Review „Petterson vje{to isprepli}e svoju hronologiju, unose}i tajne unutar nekoliko podzapleta i o`ivljavaju}i vje~ne ideje o uslovljenosti i porodi~nim vezama. Ali istinski trik je u na~inu na koji sve kona~no, vje{to prelazi u emotivni udar“ Entertainment Weekly
Na­ lo­ ni­ a­knji­ e s v c g

sjekao na bodljikavu `icu. Krenuo sam {to sam br`e mogao, gotovo tr~e}i, stazom kojom smo do{li, prema livadi s konjima. Stigav{i tamo pogledao sam preko ograde i izme|u drve}a, ali sada nisam mogao vidjeti nikakvih konja. Za trenutak sam pomi-

slio da krenem kraticom preko ~istine, ali sam umjesto toga krenuo uz ogradu s vanjske strane, u punom krugu, dok nisam do{ao do staze prema cesti. Tu sam skrenuo lijevo i po~eo da tr~im. Vjetar je utihnuo, {uma je bila mirna kao bez daha, a upravo otkrivena astma `estoko mi je stisnula grudi. Uto sam se na{ao na cesti. Prve kapljice su mi pogodile ~elo. Opazio sam Jona malo dalje. Nije tr~ao, nije hodao ni brzo, a nije ni polako. Jednostavno je hodao. Pomislio sam da bih ga mo`da trebao pozvati i zamoliti da sa~eka, ali nisam bio siguran da imam toliko daha. Osim toga, u njegovoj prilici je bilo ne{to {to me je zadr`alo, pa sam krenuo za njim i dr`ao se na is-

Nekoliko kapi

toj udaljenosti cijelim putem, gore pored Barkaldovog imanja gdje su sada pr ozori bili blistavo osvijetljeni prema tamnom nebu, i pitao sam se da li on tamo stoji i promatra nas i zna gdje smo bili. Pogledao sam uvis u nadi da }e onih nekoliko kapi koje sam osjetio biti jedine, ali je ponovo sijevnulo iznad brda i udarilo u isto vrijeme. Nikad se nisam pla{io groma, pa se nisam pla{io ni sada, ali sam znao kad se munja i grom jave tako blizu, mo`e udariti bi lo gdje u mojoj blizini. Bio je to poseban osje}aj hodati cestom bez ikakvog zaklona. I onda je pljusnula ki{a kao iz kabla, i odjednom sam se na{ao ba{ ispod tog kabla i za~as smo~io do ko`e. (Oprema teksta je redakcijska)

u RAZGOVORI

Ne pada nam na pamet da odustanemo!
Stu­ io­lu­ ka­ ­ tva­u­Sa­ ­ ­e­ u­na­ru­ u­ba­ kr­ ­ a­l Po­ r{ka­br­ ­nih­glu­ a­ a­l U­pro{loj­go­ i­ i d t rs raj v b n ot d oj m c dn 95­pr­ ­ sta­ a­u­BiH­l No­ i­pla­ o­ i ed v v nv
Nakon zapa`enog uspjeha na 18. susretima pozo ri{ta/kazali{ta lutaka BiH u Bugojnu, Lutkarska prestava „Mali princ“ Studija lu tkarstva u Sarajevu prije nekoliko dana imala je i svoju sarajevsku premijeru. Kako nam je kazala re diteljica predstave Dubra vka Zrn~i}-Kulenovi}, koja je dobila nagradu za najbo lju re`iju na ovogodi{njim susretima u Bugojnu, bez ikakve finansijske podr{ke napravljeno je jedno teatar sko ~udo. - Nagrada mi mnogo zna~i, prije svega jer je i predstava tako|er dobila nagradu za najbolju u cjelini. Generalno smo zadovoljni i premijerom u Sarajevu. Za vrijeme izvo|enja bili smo pod pritiskom zbog dobi venih nagrada, jer smo mo Sce­ a­iz­pr­ ­ sta­ e­„Mali­pr­­ c“­ n ed v in

Dubravka Zrn~i}-Kulenovi} za „Avaz“

Veliki kvalitet

Kako nam je otkrila Dubravka Zrn~i}-Kulenovi} za vrijeme Susreta pozori{ta/kazali{ta lutaka BiH u Bugojnu postignut je i dogovor sa studentima koji su diplomirali na Umjetni~koj akademiji u Osijeku, na Odsjeku lutkarstvo. - Dogovorili smo se da sa studentima Akademije sce nskih umjetnosti Sarajevo,na Odsjeku dramaturgija pri premamo jednu koprodukciju u okviru koje }e biti ura|eni tekstovi koji su do sada na sarajevskoj akademiji imali scensko ~itanje. Predstava bi bila prikazana na idu}im susretima u Bugojnu, ali i na Teatarskom festivalu „Fedra“ - isti~e Zrn~i}-Kulenovi}.

U planu i koprodukcija

rali sve opravdati. Desilo se da je do{lo do povezanosti izme|u predstave i publi ke koju smo samo mogli za`eljeti - pri~a nam Zrn~i}-Kulenovi}. Ova predstava je tako|er dobila i podr{ku brojnih glumaca i umjetnika koji su prisustvovali premijeri i ocijenili su da je veo ma kvalitetna. - Tako|er su nam rekli

da treba da izdr`imo i da tjeramo na{ koncept koji posjedujemo ve} dugo. Oni koji dr`e „vre}u sa novcem“ nisu ni prisustvovali premijeri, jer ih nismo ni pozvali iz razloga {to ne `elimo nikome da se dodvoravamo - nastavlja na{a sagovornica. Ina~e, ovaj studio koji egzistira ve} 13 godina na rubu je bankrota, a da u njemu radi vrlo vrijedna i

Studio lutkarstava u Sarajevu, kako saznajemo, priprema jo{ jednu novu predstavu. Rije~ je o komadu „Patuljak vam pri~a“ prema tekstu Ahmeta Hromad`i}a. Prema rije~ima Zrn~i}-Kulenovi} ona }e na sceni biti postavljena po~etkom idu}eg mjeseca, a s njom u planu imaju obilazak svih {kola. talentirana ekipa, po tvr|uje ~injenica da su u pro{loj godini izveli 95 predstava diljem BiH. - Intenzivno djelujemo u Sarajevu, ali posje}ujemo i manja mjesta gdje niko ne `eli da ide. Mi `elimo najmla|ima pru`iti radost i zajedno s njima izma{tati jedan

Nova predstava na sceni idu}i mjesec

Zrn~i}-Ku­e­ o­ i}:­Vrijedna­ekipa l n v

intenzivno djelovanje

novi svijet. Velika je to odgovornost, kako profesionalna tako i ljudska. Mislim da je stvarno neshvatljivo da na kon svih uspjeha koje smo imali, od gostovanja po inozemstvu do nagrada, apsolutno nemamo nikakvu pomo} - ka`e Zrn~i}-Kulenovi}. Ina~e, na postavljanje „Malog princa“ na scenu ulo`ena su sredstva koja su bila namijenjena za honorare glumcima. Prema njenim rije~ima, iako su oni mala grupa, posti`u veoma zapa`ene rezultate. - Nakon ovih uspjeha ne pada nam na pamet da odustanemo! I dalje }emo imati svoj kontinuitet - rije~i su Zrn~i}-Kulenovi}.
A. KENDI]

sveznadar

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

39

Ta~no Neta~no
kompozitor 1.Francuskinastup? [arl Kamij Sen-Sans u jedanaestoj godini je imao svoj prvi

KO@A Savr{en plan protiv celulita

Masa`om razbijte masne naslage
Zdrava ishrana, sportske aktivnosti, masa`a i kori{tenje novih, efektnih anticelulit proizvoda uklonit }e celulit
Ono {to }e vam sigurno pomo}i da se rije{ite celulita jesu kombinirani tretmani. Zdrava ishrana, sportske aktivnosti, masa`a i kori{tenje novih, efektnih anticelulit proizvoda uklonit }e celulit. Na{ savjet je da po~nete odmah. Po~nite prvo da razgra|ujete celulit iznutra. Izbjegavajte masne obroke, tijesto i slatki{e. Jedite puno vo}a i povr}a, `ivinskog mesa, ribe, integralnog hljeba i pijte dva-tri litra vode dnevno. Evo jo{ nekih savjeta. [tipkanjem razbijte masne naslage. Desetominutna masa`a podsti~e mikrocirkulaciju ko`e i stimulira protok limfe, natalo`ene masne naslage se razbijaju, tkivo postaje elasti~no, a ko`a zategnuta i nje`na. Kriti~na mjesta obmotajte folijom. Ko`a }e se nakon nekoliko minuta ugrijati, pore }e se pro{iriti, a anticelulit preparat koji ste prethodno namazali dublje }e prodrijeti u ko`u. Foliju skinite nakon 30 minuta, a u me|uvremenu mo`ete obavljati ku}ne poslove ili se odmarati pokriveni frotirom. Zavr{ite tu{iranje hladnom vodom. Svakog jutra po~nite tu{iranjem toplim mlazom vode, kru`e}i preko bokova, zadnjice i butina, a zavr{ite hladnim mlazom. Nakon tu{iranja izmasirajte se frotirnom rukavicom da poja~ate efekt u~vr{}ivanja.

2.D`on Lenon je bio osniva~ grupe „Bitlsi“? U numizmatici se susre}e pojam barbarski 3.se odnosi? novci, ali se ne zna na {ta
1. TA^NO

Prvi nastup u jedanaestoj godini
Francuski kompozitor [arl Kamij Sen-Sans (Charles Camille SaintSaens) u jedanaestoj godini je imao svoj prvi nastup u kojem se ponudio da odsvira bilo koju Betovenovu sonatu ne gledaju}i u note. Jo{ u ranoj njegovoj mladosti vidjelo se da je dje~ak izrazito nadaren izvanrednom memorijom. Ubrzo je postao prava salonska atrakcija, proslaviv{i se kao vrstan improvizator. Da bi promovirao djela francuskih kompozitora nove generacije, godine 1871. osnovao je „Nacionalno muzi~ko udru`enje“. Njegove kompozicije ~esto ostavljaju sna`an utisak, mada se ne odlikuju naro~itom dubinom. Od njegovih 13 opera, najve}i uspjeh postigla je „Samson i Dalila“ 1877. godine. Pisao je i koncerte za klavir, violon~elo i violinu, ostaviv{i za sobom i tri simfonije (uklju~uju}i Simfoniju za orgulje iz 1866. godine. Njegova poema „Mrtva~ki ples“ iz 1874. godine i svita „Karneval `ivotinja“ iz 1886. godine donijeli su mu svjetsku slavu. Ro|en je 9. oktobra 1835., a umro 16. decembra 1921. godine.
2. TA^NO

Po~nite prvo da celulit razgra|ujete iznutra

ORDINACIJA

Operacija testisa
Dijete staro 12 mjeseci ima nespu{ten testis na desnoj strani. Mora na operativni zahvat. Trebam li se sekirati za funkciju testisa i jesmo li zakasnili, pita ~itateljka iz Sarajeva. Rezultati operativnoga lije~enja su vrlo dobri. Autori objavljuju dobre rezultate u prosjeku u 85 posto slu~ajeva kada se procjenjuje samo anatomsko stanje hirur{ki spu{tenog testisa. Ako se procjenjuje fertilnost (mogu}nost oplodnje), stav je da ako se obostrani zastoj u spu{tanju testisa operira prije pete godine `ivota, fertilnost je oko 50-70 posto. Kod jednostranog kriptorhizma, nakon spu{tanja u skrotum, fertilnost je oko 80 posto. Operativno spu{tanje testisa ne {titi od pojave tumora testisa, ali omogu}ava raniju dijagnozu. Naime, tumor na nespu{tenom testisu je 30-50 puta ~e{}i nego kod sjemenika u normalnom polo`aju.
Dr. sci. prim. dr. Reuf Karabeg, specijalista op}e i plasti~norekonstruktivne hirurgije

U zaklju~ku se mo`e kazati da operativno spu{tanje potencijalno urednog testisa u optimalno vrijeme (druga i tre}a godina `ivota) predstavlja izvjesnu garanciju za dobru endokrinu (hormonalnu) i spermatogenu funkciju testisa.

Nakon osam sedmica pokusa na hr~cima, koji su uz prehranu bogatu holesterolom jeli crveni luk, nivo lo{eg holesterola ili lipoproteina niske gusto}e (LDL) u prosjeku je smanjen za 20 posto. Istovremeno, luk nije smanjio nivo dobrog holesterola koji nas {titi od sr~anih bolesti. Dr. Zen Ju ^en (Zhen Yu Chen), koji je vodio istra`ivanje na Univerzitetu u Hong Kongu, rekao je: - Unato~ opse`nom istra`ivanju, malo je poznato koliko luk utje~e na na{e gene i proteine uklju~ene u metabolizam holesterola. Na{a studija koncentrirala se na prou~avanje interakcije enzima i luka, te utjecaj na holesterol - kazao je dr. ^en. Vrlo je dobro ako ga jedete sirovog, uz obroke ili u salati.

D`on Lenon je bio osniva~ grupe „Bitlsi“
D`on Lenon (John Lennon) bio je osniva~ grupe „Bitlsi“, poznat kao pjeva~, kompozitor i gitarista „Bitlsa“. Njegova kreativna karijera je sadr`avala i epizode u kojima se mo`e opisati kao politi~ki aktivista, umjetnik, glumac i pisac. Bio je dio Lenon-Mekartni tima koji je mnogo utjecao na razvoj rok muzike. Postao je muzi~ka ikona dvadesetog stolje}a, a njegove pjesme su rangirane me|u najbolje i najslu{anije pjesme dvadesetog stolje}a. O`enjen je bio Japankom Joko Ono. Osmog decembra 1980. godine u 22.50 sati upucan je revolverom ispred zgrade, gdje je `ivio, vra}aju}i se sa suprugom Joko Ono iz studija gdje su snimali materijal za novi album. Ro|en je 9. oktobra 1940., a umro 8. decembra 1980. godine.
3. NETA^NO

PORTUGAL

VELIKE VITI^ASTE ZAGRADE

U.R.

POJAS, REMEN (mn.) VRSTA ORMARA POSTOLJE

EGIPATSKO SVE REDOM BO@ANSTVO

AKTINIJ

DOCNITI

ALT

MALI RT, RTI], RTAK

VRSTA INSEKTA (mre`a!) MALA KRASTA IME FUD. STRU^NJ. NA SLICI MU@JAK KRAVE FABRIKA PRIKOLICA IZ KO^EVJA FENI^KO SLOVO

TEMPO PROLJETNI CVIJET PRAVAC U MUZICI DIMNJAK TONSKI RADNIK U STUDIJU LOVA^KI PAS RADIJ BRODOVLASNIK (tal.) ELEKTRON MNOGOLJUDNA ZEMLJA U AZIJI

Barbarski novci numizmati~ki pojam
U numizmatici se susre}e pojam barbarski novci, ali se ne mo`e re}i da se ne zna na {ta se on odnosi. To je numizmati~ki pojam za novac koji su u starom vijeku kovala barbarska plemena po uzoru na naprednije susjedne narode (naprimjer Kelti su preuzimali gr~ki novac, a Germani rimski). Izradom su barbarski novci bili mnogo lo{iji od svojih uzora.

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA NOVO, KATANA, ENISA, POROD, BALANSIRATI, IKS, KIJAMET, TOM SELEK, SI, N, IKRA, STIV, O[TRINA, K]I 2309

POIGRAVANJE KONJA U HODU PREZIME FUDBALSKOG STRU^NJAKA NA SLICI PETNAESTI DAN U MJESECU STARIH RIMLJANA [TETA, KVAR

40

Subota, 9. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
upotrebom kuhinje i kupatila `enskoj osobi. Tel. 062 293 406. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Pofali}i. Tel. 061 279 387. Izdajem manji poslovni prostor na D. Malti pored {kole. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem namje{ten stan u novoj zgradi, Tibra-pacifik, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 100 m2, za vi{e namjena, kod Stupske petlje. Tel. 061 902 795. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem pos. prostor kod R. Komerca-Hrasno. Info. 535-052. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem poslovni prostor 32 m2, ul. Bolni~ka, povoljno za zanatstvo, usluge, ili kancelariju. Tel. 061 203 367. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor za razne namjene, Tibra-pacifik, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji do Sebilja, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu, dva le`aja na no}enje, 20 KM. Tel. 061 911 928. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, kompletno namje{ten, strancima ili pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem trosoban stan Dolac Malta, namje{ten, porodici na du`i period. Tel. 061 610 551. Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM, mu{karcima iz Federacije. Tel. 062 467 823. Jednokrevetna soba sa upotrebom kuhinje i grijanjem, studentici (Mejta{). Tel. 207-425. Kobilja Glava Sarajevo, izdajem jednosoban stan studentima. Tel. 062 940 227. Kod bolnice Ko{evo, izdajem sobu djevojci, cen. grijanje, kuhinja, kupatilo. Tel. 033 213-629. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem dvosoban stan studenticama ili zaposlenoj `eni, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Ko{. brdo, A. Hangija, dvosoban stan nenamje{ten, 1. sprat, eta`no grijanje, kabl. TV. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ko{. Brdo, dvos. prazan renoviran stan, blind, PVC, eta`no. Tel. 061 522 190. Ku}a u Pofali}ima, sa svim priklju~cima, kirija 150 KM, mo`e studenticama. Tel. 062 127 181. Lijepo ure|en kancel. protor, namje{ten, za{ti}en, u posl. centru Ko{ brdo-Robot. Tel. 061 259 968, 760355. Makarska, centar, apartman studio za dvije osobe, tokom godine. Tel. 061 22 41 74. Marin Dvor, dvokrevetna-jednokrevetna soba sudentima, upotreba kuhinje, parno grijanje. Tel. 033 210362, 065 023 781. Mejta{, izdajem namje{ten 3-soban stan. Tel. 062 177 704. Mojmilo, tros. prazan stan 70 m2, centralno, 300 KM. Tel. 061 145 853. Namje{ten dvos. stan 70 m2, centr. grijanje, telefon, kablovska TV. Tel. 657-697, 061 507 240. Namje{ten stan 70 m2 i garsonjeru studenticama, kod FDS. Tel. 061 226 372, 070 205 954. Namje{ten stan izdajem. Tel. 232491. Namje{tena soba studentici, kuhinja+centr.+TV+internet sa re`ijama, 170 KM, Pofali}i. Tel. 061 171 806. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Nenamje{ten stan V. ]ur~i}a. Tel. 062 670 929. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884-169. Opremljen stan izdajem. Tel. 033/680-106. Otoka, trosoban namje{ten stan, cen. grijanje, studentima. Tel. 062 671 747. Pofali}i kod tramvajske stanice izdajem sobu studentu. Tel. 061 019 558, 066 681 521. Pofali}i, 1-soban polunamje{ten stan, cen. grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 653-213. Pos. prostor 16 m2, za sve namjene, Grbavica. Tel. 061 493 323. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Poslovni prostor u zgradi „Papagajka“, 25 m2, izdajem, ulaz sa ulice Hamdije Kre{evljakovi}a. Tel. 061 147 336. Povoljno, jednos. stan, polunamje{ten, ili prazan, ops. ulaz, sve posebno na du`e, Ilid`a-Otes. Tel. 629054. prazan stan u priv. ku}i, 45 m2, sve posebno. Tel. 061 572 742. Prazan stan-ku}a 60 m2 sa grijanjem, Pofali}i, R. Bo{kovi}a. Tel. 033 641-166. Samcima namje{tena garsonjera, centr. grijanje, pos. ulaz. Tel. 033 485934. Saraj polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namje{ten stan u zgradi, III sprat, na du`i period. Tel. 062 943 493. Soba namje{tena, centr. grijanje, kuhinja, kupatilo, Hrasno. Tel. 521618, 061 529 838. Sobe namje{tene ili sprat ku}e. Tel. 033 659-474, 061 266 090. Sobe za preno}i{te, dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Sobu djevojci na Ciglanama, upotreba kuhinje, kupatila, centr. grijanje. Tel. 061 385 588, 033 443-412. Socijalno, izdajem jednokrevetnu sobu, parno grijanje. Tel. 033 663-437. Sprat ku}e namje{ten, Bare-[ip. Tel. 062 778 854, 061 455 088. Stan iza OBI-ja, Ilid`a. Tel. 063 461 220. Stan na Otoci, ul. Br~anska za dva studenta-ice. Tel. 061 324 003. Studenticama izdajem kod Holiday inna dvokrevetnu i jednokrevetnu sobu. Tel. 033 214-595, 062 279 428. Studentima izdajem 2 jednokrev. sobe (centralno grijanje, kablovska TV). Tel. 061 869 333. Stup kod Interexa, poslovno-skladi{ni prostor 120 i 40 m2. Tel. 061 266 869. [ip, priv. ku}a, jednosoban stan namje{ten, poseban ulaz, dvojena struja. Tel. 061 781 073, 485-657. Tros. (nenamje{ten) stan u priv. ku}i. Tel. 061 214 580. Tros. namje{ten stan u priv. ku}i, pos. ulaz. Tel. 062 376 354. U centru grada (Mejta{), izdajem povoljno komforno namje{tenu garsonjeru u zasebnom objektu, za jednu ili dvije osobe. Tel. 061 869 396. U Starom Gradu izdajem poslovni prostor pogodan za trgovinu, kancelarije. Tel. 033 227-609. Ustupila bih frizerski salon uz dogovor. Tel. 061 157 740. Vratnik, jednosoban namje{ten stan, prednost zaposlene osobe. Tel. 061 565 509. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
2003. g., registrovan do 6./2011. Tel. 061 145 887. Nisan Altima 2007. g., I vlasnik, kupljen nov u BiH, 17.000 kil., full, mogu}a zamjena. Tel. 065 924 066. Nisan Micra 1.2 visia, prvi vlasnik, 2005. g., met. crvena. Tel. 061 526 308. Opel Astra G OPC 2000. g., 118KW, 2.0, regist. do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel Cosa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, tek registrovana, 1 vlasnik od uvoza, 95.000 pre{la, cijena 8.000 KM. Tel. 061 835 565. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Peugeot 607, 2.2 HDI, drugi stepen blinde, extra stanje, ful oprema, mo`e zamjena. Tel. 063 269 960. Pe`o 206 1.4 HDi, 2004., zeleni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 118.000 pr{ao, uvoz Njema~ka, cijena do registr. 8.300 KM. Tel. 062 548 408. Pe`o 307 2.0 HDi, 2003. god., ljubi~asti, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 138.000 pre{ao, cijena do registr. 11.500 KM. Tel. 061 158 202. Pasat karavan 2000 god., tdi, 11.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem Golf 2, dizel, 87. godina, bijele boje, {iber, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Prodajem Golf 3 GTD, 1992. u odli~nom stanju. Cijena 5.000 KM. Tel. 061 180 144. Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. Prodajem polovne auto gume 4 kom. 245/70/16, 4 kom. 205/55/116, 4 kom. 195/60/16 C, 4 kom. 195/65/15. Tel. 061 209 057. Prodajem Volkswagen dizel Polo clasic, registrovan, nove gume, gara`iran, 7.000 KM. Tel. 061 357 786. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Renault Scenic 1,5 dci. 2006 godina, 105 konja, top stanje, tek registrovan, cijena 13 950 KM. 062 111 110. Reno 21, u voznom stanju, 800 KM. Tel. 061 350 253. Reno 25, god. 1988., nije reg., dobro stanje, 800 KM. Tel. 061 208 207. Reno Clio 1.2 16 V, 2003. god., 4 vrata, plavi, full oprema, pla}eni carina i PDV, 64.000 pre{ao, uvoz Njema~ka, cijena do registr. 7.950 KM. Tel. 062 548 408. Reno Clio 1.2 B, 2003. god., 3 vrata, zlatni, full oprema, pla}eni carina i PDv, 50.000 pre{ao, cijena do registr. 7.700 KM. Tel. 061 835 565. Reno Clio 1.2, plave boje, 1996. god. Tel. 062 105 871. Reno-campus, 1.100 cm3, pet. vrata, tek registrovan, 1.950 KM. Tel. 061 526 308. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Ssang Jong Rexton, 2009. god. Tel. 061 137 241. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Vr{im izradu i ugradnju, ma{insku obradu ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW MAN dostavna cisterna 4.000 lit., mjerna grupa sa pumpom 1 komora, mogu}a zamjena. Tel. 065 924 066. VW Polo, 2008. god., 1.9 SDI, pr{ao 21.000 km. Tel. 061 962 073. Wartburg STD-1.3, sa golfovim motorom, pre{ao 22.000 km, o~uvan, reg. do septembra 2011., povoljno. Tel. 033 613-624, od 16-20 h. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana na str. tablama i sl. Tel. 061 758 217.

Fiat Punto 1.2 benzin, 2003. god., tek uvezen, pla}ena carina i PDV, Njema~ka, 5 vrata, klima, I vlasnik, servisna knjiga, kao nov, 7.250 KM. Tel. 061 205 098. 15323-1tt Ford Fiesta, 2002., registrovana do 7. 2011., 5.500. Tel. 062 540 121. 15447-1tt Aluminijske ~etiri felge trinaeske 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi A-4, 1.9 TDI, 2004. god., 20.000 KM, mo`e i zamjena. Tel. 061 531 130. Audi A4 s-lajn, karavan 1.9 tdi, 2004. god., full oprema. Tel. 061 131 791 Auto gume prodajem 4 kom. 16570-14, odli~ne {are, 60 KM. Tel. 062 972 512. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW 325, 2002. god., full oprema, extra, cijena povoljna. Tel. 061 030 807. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Citroen C2, 1.4 HDI, 2006., ABS, 2x airbag, centralno daljinsko, servo, 60.000 km pre{ao, do regist. 6.900 KM. Tel. 061 214 813. Clio 1.2, 2001. god., benzin, 3 vrata, crna boja, ABS, servo volan, el. podiza~i, CD player, cijena 6.300 KM. Tel. 061 841 259. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. \ip Hunday Santa Fe 2.0, CRDI (dizel 4x4), 2001. god., pre{ao 116.000 km, registrovan, o~uvan. Tel. 061 490 570. \ip Mitsubishi pajero pinin 1.8, 4x4, 3 vrata, kuka, god. 2000., cijena 10.400 KM, registrovan. Tel. 061 102 888. Ford Eskort 97. god., motor 1.4, registrovan, august 2011., 4.500 KM. Tel. 061 335 589. Ford Focus 1.6 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 130.000 pre{ao, uvoz Njema~ka, cijena do registr. 8.800 KM. Tel. 061 158 202. Ford Siera 1989. god., benzinac, u vrlo dobrom stanju, mo`e i zamjena. Tel. 061 43 53 42. Gepek (vrata) Ford Fiesta 2003. god. Tel. 061 709 956. Golf III, 96. god., 1.4 benzin, 5100 KM. Tel. 061 434 867 Golf 2, 89. god., dizel, blokada, 3400 KM. Tel. 033 417 320 Golf 2, 1989. god. turbo dizel. Tel. 061 100 237, Hrasnica. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Kadet 1986., reg. do 9. 6. 2011. Tel. 061 066 965, Vogo{}a. KIA Ceed SW 2008. god., pre{ao 22.000, full oprema, garancija jo{ 5 godina, mo`e i zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kombinovani kombi Volkswagen 1.6 dizel, 1987. god. Tel. 061 841 411. Laguna 99., 1.9 DTI RXI, crna, alu-f., krov nosa~i, MP3, alarm. Tel. 061 173 723. Ljetne gume interkontinental od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. 061 159 507. Maruti Suzuki 800, fab. boja, crvena, o~uvan, prva ruka, 1991. god., pre{ao 68.000 KM, cijena povoljna. Tel. 033 481-399. Mercedes 1.7 CDI, 200. god., ili mijenjam za Fiat Punto. Tel. 061 262 976. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988., registrovan, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, avangardse, xenon, ko`a, al. felge, 2002. model, extra stanje. Tel. 066 364 848. Mercedes ML 320, benzin+plin,

Izdavanje
Izdaje se opremljen ugostiteljski objekat 60 m2, na Grbavici. Zvati na broj: 061 187 193. 15337-1tt Iznajmljivanje stanova i soba studentima i u~enicima u Sokolovi} Koloniji, Ilid`a, nalaze se 500 m od Univerziteta, sve novogradnja! Opremljeno. Kontakt: 061 160 896. N. Izdaje se dvosoban stan, mo`e i na du`i period. Stan je na visokom prizemlju, Alipa{ino Polje B-faza. Za informacije tel. 062 502 083, 061 210 075 ili 033 534332. 13186-1Nd` Izdajem namje{ten dvosoban stan, ul. Olimpijska (Mojmilo), 2. kat, blind. vrata, klima, ADSL. Tel. 061 214 313. 15460-1tt Izdajem ve}i namje{ten stan u privatnoj ku}i, na du`i period. Ramiza Sal~ina 57, Ned`ari}i. Tel. 474-495, 062 141 461. 13236-1Nd` Izdajem dvosoban namje{ten stan, centralno grijanje, u ulici @. fa{izma, Otoka, prednost studenti/ce. Tel. 061 174 089. 15491-1tt Izdajem jednosob. namje{ten stan, stamb. zgrada, SocijalnoMerkator, studen. ili zaposl. `ena. Tel. 061 905 099. 13245-1Nd` Izdajem jednosoban namje{ten stan, Donji Vele{i}i, M. ef. Pand`e 185, mjesto za auto. Tel. 444708, 061 576 755. 15494-1tt A. Polje, sobu studentima. Tel. 066 237-005. Alipa{ino B-faza, jednoiposoban namje{ten stan na du`e. Tel. 065 872 662, 033 543-083. Aneks, stan polunamje{ten, centr. grijanje, priv. ku}a, sve zasebno, studentima. Tel. 033 649-744. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani, sobe, dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Ba{~ar{ija-Budakovi}i, jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, 200 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Bjelave, dvos. namje{ten stan u blizini med. fakulteta, studentima. Tel. 641-881, 062 272 269. Blizu OHR-a izdajem namje{ten stan, 2 balkona, 4 spava}e. Tel. 061 185 718. Brije{}e, izdajem ili prodajem zemlji{te na 820 m2, put sa tri strane, pogodno za gra|evinsko stovari{te. Tel. 061 84 84 33. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar, Kemal Begova, jednosoban namje{ten stan. Tel. 061 421 514, 200-473. Centar, M. Dvor, izdajem dvosoban namje{ten stan. Tel. 033 526-426, 061 504 385. Centar, tros. stna u Sarajevu, kompletno namje{ten, du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Ciglane G., dvos. opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 061 145 853. ^. vila, II sprat, blinda vrata, extra dvosoban namje{ten stan. Tel. 061 190 713. ^etiri le`aja radnicima na terenu ili preno~i{te, priv. ku}a, pos. ulaz, Ilid`a-Otes. Tel. 629-054. D. Malta 93 m2, 82 m2, 55 m2, 67 m2. Tel. 061 288 939. Dobrinja, izdajem radnju kod pijace. Tel. 033 220-406. Doglodi, 100 m2 poslovno-skladi{nog i 150 m2 stamb. prostora. Tel. 061 561 132. Dvoipos. namje{ten stan Alipa{ino, A faza (ASA auto). Tel. 061 191 061. Dvoipos. namje{ten stan, Trg her-

Kupovina
Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190.

oja, II sp., kablovska, prednost dvije studentice. Tel. 544-863, 061 809 336. Dvoipos. stan u strogom centru, moderno opremljen u zgradi, eta`no. Tel. 061 145 853. Dvoipos. stan, Al. Polje, B faza. Tel. 062 841 539. Dvokrev. soba studenticama. Tel. 061 378 640. Dvos. fino opremljen stan u strogom centru, eta`no. Tel. 061 031 330. Dvos. namje{ten stan bra~. paru na du`e vrijeme, priv. ku}a, parking+TV, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Dvos. namje{ten stan Pofali}i, iza Simpo nebodera. Tel. 061 185 718. Extra namje{tena soba studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta. Tel. 061 958 368. Gara`u, Bare-[ip, novogradnja, na du`i period. Tel. 061 358 229. Garsonjera studentici kod FDS. Tel. 061 226 372. Gravica, dvos. lijepo opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 062 465 466. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, u [oping, vanjska strana, izdajem gara`u. Tel. 061 912 565, 657-189. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523887. Hajrudina [abanije 31, izdajem jednosoban prazan stan u priv. ku}i. Tel. 234-118. Hamdije ^emerli}a 1, preko puta Energoinvesta, izdajem zatvorena gara`na parking mjesta. Tel. 061 209 057. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, izdajem trosoban namje{ten stan. Tel. 062 204 208. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Ilid`a, centar, dvos. extra namje{ten, hitno. Tel. 061 493 323. Ilid`a, stanovi od 40 do 150 m2 izdajem. Tel. 061 288 939. Izdajem na Bjelavama tri dvokrevetne some sa kori{tenjem velikog dnevnog boravka, trpezarije, kuhinje... ili kompletno namje{ten komforan stan (100m2). Tel: 061/534-438 Izdajem studentima dvokrevetnu sobu kod Bosmala, Hrasno. Tel. 062 138 905 Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije, internet, kablovska, 450 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdaj. poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13, centar. Tel. 061 033 953. Izdaje se jednosoban stan. Tel. 062 910 349. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji „Nove daire“, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533-123. Izdajem 100 m2 pos. sklad. prostora i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 501 132. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvoiposoban stan namje{ten na D. Malti, porodici. Tel. 062 320 746. Izdajem dvokrevetnu sobu kod BBI centra, eta`no grijanje, upotreba kuhinje. Tel. 061 383 809, 033 217158. Izdajem dvokrevetnu sobu kod Bosmala studentima. Tel. 062 138 905. Izdajem dvosoban stan namje{ten sa grijanjem, pos. ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem gara`u kod O[ Hrasno. Tel. 061 510 931. Izdajem gara`u. Tel. 033 611-519. Izdajem garsonjeru u Kova~i}ima kod Bugarske ambasade. Tel. 061 864 086. Izdajem garsonjeru, priv. ku}a. Tel. 061 202 029, 033 526-863. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje studentima, Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednokrevetnu sobu sa

Prodaja
Prodajem stan 109 m2, M. M. Ba{eskije, preko puta Tr`nice Katedrala. Tel. 061 147 070. 15241-1tt Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2, 1.500 m2 oku}nice, voda + struja, Puhovik - put prema Rakovici. Tel. 033/639-052, 061 136 309. 13107-1tt Prodajem 2-soban (dvosoban) stan, III sprat, povr{ine 60 m2, Zmaja od Bosne 80, centralno grijanje, lift, ostava, zatvorena lo|a. Kontakt telefon: 061 130 522. 15434-1tt Adaptiran, jednoiposoban stan 49 m2, Dobrinja - Aerodrom. naselje, I sprat, povoljno. Tel. 066 488 818. 15492-1tt HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom i 1.900 m2 oku}nice, svi priklju~ci, Ahatovi}i. Tel. 061 207 921. 13240-1Nd` A. Lipa, 38 m2, c.g., balkon, adaptiran, uknji`en - 75.000 KM. Trg heroja 36 m2, XVIII sprat 65.000 KM, balkon, c.g., mo`e i izdavanje. Tel. 061 926 069. 15502-1tt Ku}a, Stari Grad, useljiva, uknji`ena, terasa, balkon, grijanje, odli~na lokacija i stan A. naselje, dvostran, adaptiran, ulica F. Pre{erna, prvi sprat. Tel. 061 926 069. 15502-1tt

Dnevni avaz
„Stometarka“, prodajem dvosoban stan 54 m2, II sprat, cijena: 1.650 KM/m2. Tel. 061 182 341. A. [a}irbegovi}, 16 sp., stna 50 m2, cijena 1.600 KM/m2, dva balkona, ugra|eni vodomjeri. Tel. 062 452 371. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 993 253. Aleja Lipa, stan 53 m2 + balkon, 3. sprat, cijena: 2.000 KM/m2. Tel. 061 182 341. Alipa{ino polje C-faza, prodajem stan 42 m2, zatvoreni balkon - 65.000 KM. Tel. 546-226. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Beograd, dvosoban stan 53 m2 sa terasom, u Beogradskom naselju Kote`, I kat, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, blizina centra, iza Avale, ku}u 275 m2, 4 hektara i 8 ari placa, pomo}ni objekti. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225 7932. Bla`uju prodajem vikend ku}u i 1.350 m2 zemlje. Voda, struja, vlasnik 1/1. Tel. 061 160 085 Blizu Ba{~ar{ije, prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, potpuno adaptiran, sve novo, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Breza, prodajem trosoban stan 72,45 m2, poseban ulaz, I sprat, dvori{te. Tel. 032 783-814. Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, II kat, plin, lift, interfon, uknji`en, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, stan od 56 m2 prodajem. Tel. 062 814 279. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prodajem 3-soban stan 106 m2, cijena 270.000 KM. Tel. 061 911 324. ^. Vila, Grada~a~ka, prodajem zidanu gara`u, papiri 1/1. Tel. 033 214469. Dobrinja C-5, I sprat, prodajem dvosoban stan, kod Merkatora. Tel. 061 144 162. Dobrinja III, dvosoban stan 56 m2 + balkon, podrum, cijena 1.550 KM/m2. Tel. 061 184 653. Dolac Malta, dvosoban stan povoljno, XII sprat. Tel. 643-099, 062 375 733. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. ipo zemlje sa monta`nom vikend., Ivani}i-Lukavica. Tel. 033 811-173. Dvos. adapt., Lu`ani-Ilid`a, 60.000 EUR-a. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Dvos. stan 56 m2. Tel. 621-401. Dvos. stan 58 m2, A. Babi}a. Tel. 033 453-737. Dvos. stan sa odl. c.g., jako uslovan, vlas. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. dvos. tan 54 m2, [vrakino selo, suteren. Tel. 063 978 103, 033 612-306. F. Hauptmana, V.P prodajem stan ., 54 m2, cijena 1.600 KM/m2. Tel. 061 182 341. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gabelina kod Stomatologije, prodajem trosoban stan. Tel. 061 548 390. Gara`a 12 m2, centar, Kranj~evi}a do „Holiday inna“, prodajem povoljno. Vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 869 396. Garsonjera u centru ul. ^obanija, 21 m2. Tel. 061 209 378. Gladno Polje, zemlji{te. Tel. 065 888 497. Grbavica, dvosoban, ul. B. Muteveli}a 53 m2, na II spratu, useljiv odmah, 100.000 fiksno. Tel. 061 269 835. Had`i}i-Drozgometva parcele prodajem za vikend. Tel. 062 391 952. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hotonj-Orahov brijeg, gra|. parcele 818 m2 i 640 m2, urbanisti~ka saglasnost, cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno kod „Palme“ stan 58 i 71 m2 u Hrasnom kod Robota. Tel. 065 021 556. Ilid`a, Plandi{te, ul. Bos. ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, ba{te 150 , m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a, prodajem stan u nizovima, 95 m2, gara`a. Tel. 625-652. Ilid`a-Osjek prodajem novosagra|enu ku}u. Tel. 061 202 713. Ilid`a-Osjek, ku}a novogradnja. tel. 061 202 713. Ispod [aminog Gaja uz glavnu cestu dunum zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Ispod Vraca stan 120 m2+60 m2 p.p.+gara`a+200 m2 ba{te. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Jednos. stan 37 m2 ul. V. Maglajli}, Dobrinja 1. Tel. 066 783 856. Juki}eva, kod Bosnalijeka, prodajem gara`u 18 m2, cijena 11.000 KM. Tel. 066 719 741, 061 224 104. Konjic, prodajem stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Ko{. Brdo, stan 39 m2, jednoipos. uslejiv, balkon, blindo, II kat, plin, 2.000 KM/m2. Tel. 062 465 466. Ku}a 8x9 kod {kole Dobro{evi}i, 1/1, dozvola, useljiva, povoljno. Tel. 065 335 075. Ku}a sa 2 stana u centru Gacka, 30.000 EUR-a. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a u [vrakinom sa dva trosobna stana i gara`om, kompletno ura|ena, sa dvori{tem u ekstra stanju. Prodajem ili mijenjam za trosoban stan uz dogovor, na relaciji Alipa{inoVojni~ko polje. Papiri uredni, vl. 1/1. Tel. 061 181 472 i 033/235-190. Lijepa manja ku}a kod Vje}nice, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239-910. Livada za 2 placa 1.400 m2, 1.600 m2, Dobro{evi}i, blizu {kole. Tel. 065 335 075. Livada-{uma 55 dun., 1.300 KM/1 dun., Gornja Bio~a. Tel. 065 335 075. M. Dvor, prodajem stan 40 m2. Tel. 062 724 003. Manju ru{evnu ku}u do restorana „Kibe“, vl. 1/1, svi priklju~ci. Tel. 061 212 241. Mostar-Sutina, ku}a 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2 + gra|ena ostava - sve dozvole. Tel. 033/215-199, 063 722 002. N. Breka, stan 94 m2, I. Mujezinovi}a, II sprat, 3 balkona, 2 banje, 2 WC, odli~na lokacija. Tel. 033 612-007. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Olimpijska, stan 80 m2, 1.700 KM/m2. Tel. 033 546-656. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, Sarajevo, zidana vikend., ku}a na Palama, Brije{}e. Tel. 062 509 471. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Pazari}-Trn~i}i, useljiva ku}a i 1.700 m2 zemlje. Tel. 065 660 113. Pofali}i, Humska 684, Sarajevo, devastiranu ku}u sa zemlji{tem 580 m2. Tel. 061 130 450. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 3 pos. pr., useljiva odmah, na placu od 822 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo, cijena 35 000 KM.Tel. 061 509 746. Prodajem jednosoban stan 31m2, strogi centar, iznad Katedrale. Stan je jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 KM po kvadratu, mogu}nost zamjene (u obzir dolazi Dobrinja). Tel. 061 397 861 Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nje~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodaja: Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem ~etveroiposoban stan 130 m2, kod BBI centra, eta`no grijanje. Tel. 066 898 703, 033 217-158. Prodajem ili mijenjam ku}u u Rudom. Tel. 062 435 767. Prodajem ili mijenjam u ^apljini za Sarajevo ku}u i 3.600 m2 zemlje za stan. Tel. 061 267 894. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem ku}u na 2 sprata, posebni ulazi, 1/1, povoljno. Tel. 061 506 750. Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, novoizgra|ena, povoljno. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u u Tar~inu 8x9 m, i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje, cijena 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Prodajem ku}u, gara`u i zemlju, ul. Obhod`a 30. Tel. 062 504 781. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac 1.066 m2, Grabovine-Rakovica. Tel. 061 254 042. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226-645. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 50 m2, A-faza, A. polje, Ante Babi}a, cijena po dogovoru. Tel. 451-594. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 56 m2, Grbavica II. Tel. 061 254 042. Prodajem stan 75 m2, II spr., c.g., lift, A. polje C-faza, Trg nezavisnosti, preko puta {kole. Tel. 061 320 490. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Breka, 48 m2 + 10 m2 terase + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan novogradnjaNed`ari}i od 37,20 m2, parking mjesti ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem u zenici ku}u P+S+P + gara`a, 640 m2 oku}nice i dvosoban stan. Tel. 061 647 071, 061 933 833. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica, prodajem gra|. parcelu. Tel. 033 719-405. S. Kolonija, ku}ica u nizu 117 m2, P+S+P uodli~nom stanju, 2 manje , ba{te, 103.000 KM. Tel. 061 269 835. Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. Stan 70 m2, Al. Polje, A faza, 3 sp. Tel. 543-146. Stan 72 m2, Dobrinja 4, I sprat, ul. Gandijeva. Tel. 065 298 520. Stan jednos. 35 m2, kod DZ „Omer Masli}“ papiri uredni. Tel. 061 778 081. Stan Lu`ani 54 m2, I sprat, J. Fincija. Tel. 065 645 108. Stan prodajem 38 m2, idealan za studente i mladu porodicu. Tel. 062 110 722. Stan u Lu`anima, useljiv, I sprat, povoljno. Tel. 061 439 561. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari Grad, prod. dev. ku}u sa komplet dokumentacijom. T 033 523-423. el. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. Trg heroja, Hrasno, stan 59 m2. Tel. 061 047 960. Tri dun. zemlje, 1/1, dozvoljena gradnja, Roga~i}i-Bla`uj. Tel. 065 284 402. U centru Vogo{}e, tros. stan+gara`a, 62.000 EUR-a. Tel. 061 866 143, 033 646-812. U Lu`anima-Ilid`a stan 60 m2, I sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 638541. U Vogo{}i prodajem gra|. parcelu sa svim papirima. Tel. 061 548 431. U Vogo{}i, pos. prostor 38 m2, vlasn. 1/1. Tel. 061 149 183. Useljiva duplex ku}a 240 m2, na placu 600 m2, kod pijace Vrap~i}iMostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Vi{e dun. {ume za vikend., 1/1, D. Vode, Ahatovi}i, svi priklju~ci. Tel. 065 355 075. Vogo{}a, prodaje se poslovni prostor 72 m2, prostor je na 2 eta`e, povoljno. Tel. 061 275 535. Vogo{}a, prodajem stan. Tel. 062 993 253. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vraca, prodajem ku}u, 100.000 EUR-a. Tel. 061 182 341. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zapo~eta ku}a 8x9, 600 m2, papiri, voda, kanalizacija, put. Tel. 033 451-309. Zemlja u Doglodima, Ilid`a, 4 dun. Tel. 033 628-435. Zemlja, skladi{te, Lukavica. tel. 061 047 960. Zemlji{te na Mi{evi}ima 500 m2, extra lokacija, povoljno. Tel. 062 417 319. „AKCIJA“. U prodaji su drva: bukva, grab, cer u raznim dimenzijama po veoma povoljim cijenama. Dostava isti dan. Mjera zagarantovana. Tel. 061 863 354, 063 024 150. 13175-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Prodajem povoljno tri ormara mali, veliki, srednji, jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761 Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Nove rekete za stoni tenis, bolje kvalitete. Tel. 061 159 507. Lim sudoper, lavabo, bojler od 50 litara, prozor dupli 140x120. Tel. 061 159 507. Pe} za burek plin 2 rerne, 6 stolova kompl., kasa oliveti, 2 vage, 2 vitrine, 2 tende 6x3 m.. Tel. 061 958 001. Televizore Filips i AOC, regal, bra~ni i francuski le`aj, komoda, lusteri razni. Tel. 065 097 899, 033/201051. Prodajem ma{inice (koturove) za {tap za ribolov. Tel. 062 525 981. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. OPREMA za samouslu`nu autopraonicu marke KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. Prodajem fasadnu plinsku pe}. Tel. 033 458 375. Prodajem govorni aparat servoxdigital za one koji nose kanilu, nov. Tel. 061 838 188, Sarajevo. Prodajem povoljno troje sobnih vrata standardnih dimenzija u novogradnji i 5 prozora sa {tokovima i staklom. Tel. 061 869 396. Doma}a, svje`a, ljekovita jaja, jap. prepelica, 30 kom. - 10 KM „S“ i 9 KM „A“ klasa, bespl. dost., doma}e kozije mlijeko 1 L = 2 KM. Tel. 061 138 184, 062 134 551. 2 pult stola, TA pe}, kuhinjski sto, trpezarijski sto. Tel. 624-820. TA pe}, ve{ ma{ina, kau~, 2 fotelje, 2 se}ije, 3 ko{nice, kaca 2 m. Tel. 624-820. TA pe} 3 KW Elind, „stan“ za tkanje starinski, kau~ na izvla~enje sa `eljeznom konstrukcijom. Tel. 062 272 346. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orjentalne (Nepal i Perzijske) }ilime i staze. Tel. 033/452-018. Sve vrste rezane gra|e, lamperiju, brodski pod. Tel. 065 689 523. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Fiskalne reg. kase, fiskalni printeri, el. vage, prodaja, servis, programiranje. Tel. 061 251 809. Zidnu rashladnu vitrinu, 1,20 m {irina. Tel. 061 156 309. Prodajem Hvalov zbornik, faksimil, transkript i komentar. Izdanje Svjetlost-ANU BiH 1968. god. Tel. 061/160-085. Trake za mjerenje {e}era Contour TS. Tel. 061 709 897. Nov {idel kamin Kapafire 80, postavljen u Konjicu, vrlo povoljno. Tel. 062 570 826. Trake za mjerenje {e}era u krvi, Contour TS. Tel. 061 709 897. Povoljno, trosjed, dvosjed, fotelju, trpezariju. Tel. 061 722 692, 061 217 622. Ispravnu el. pumpu za vodu „Espa“, servisirana, domet 42 m. Tel. 061 136 286. Harmonika vrata Marley prodaja i ugradnja svih modela i veli~ina sa dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Mikseta 300 W, profesionalna Phoniks. Tel. 062 907 831. Poja~alo 60 0W, Kenwod. Tel. 062 907 831. Poja~alo Pionir 270 W. Tel. 062 907 831. Akcija, u prodaji su drva bukva po veoma povoljnim cijenama, mjera zagarantovana, dost. bespl. Tel. 061 863 354. Grijalica el. 20 KM. Tel. 062 972 512. Ulje na prirodnoj bazi lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306 i 061 149 388. Polukru`nu sofu za sjedenje i sobni sto, dobro o~uvano, pogodno za vikend. Tel. 063 848 252, 063 887 680. Nov {idel kamin kapafire 80, postavljen u Konjicu, veoma povoljno.

subota, 9. oktobar/listopad 2010.

41

„TEPSER“ s.o.d. SAVREMENIM MA[INAMA ^ISTIMO: NAMJE[TAJ, TEPIHE (RESE), ITISONE I TVRDE PODOVE (ZA[TITA). TEL. 033 200-003, 061 524 461. 15455-1TT

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 14789-1TT Tel. 062 570 826. Chicco kolica, le`aljka, nosilica, u kompletu. Tel. 062 570 826. Kazan za pe}enje rakije prodajem. Tel. 061 367 103. Vertikalni trgova~ki fri`ider, 290 KM. Tel. 063 190 935. Bayerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 063 190 935. Regal, sto, 2 }ilima, povoljno, dobro o~uvano. Tel. 033 649-434. Pelene za odrasle, 2 paketa. Tel. 061 462 395. Ugaonu garnituru u odli~nom stanju. Tel. 061 235 399.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Kupujem manji stan, M. DvorBa{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Sarajevo, kupujem garsonjeru, jednosoban ili dvosoban stan u centru i okolini. Tel. 061 700 642. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Kupujem na Kova~ima ku}u na sprat sa oku}nicom, sano uredni papiri. Tel. 066 876 364.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 12917-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 12715-1Nd` „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 14873-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 14977-1tt TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 13246-1Nd` Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Novo, najjeftinije u gradu izvo|enje svih vrsta radova na instalacijama cen. grijanje i plinskim instalacija. Tel. 062 471 243. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje...Tel. 061 377 054 Pru`amo usluge masa`e, pedikir, manikir, tretmane lica.Tel. 063 687 271 i 063 790 493. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 033 535 659 i 061 348 717 Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Iskusan prof. (simult. prev.) prevodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju.

Zamjena
Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam dvosoban stan 54 m2, za manji uz doplatu (suteren). Tel. 063 978 103. Sarajevo-Zagreb, mijenjam ~etverosoban stan u centru Sarajeva za trosoban centar Zagreba. Tel. 033 214-595, 062 279 428. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Mijenjam dvos. stan, dobra lokacija, za manji, mo`e i Ilid`a, Vogo{}a. Tel. 643-099, 062 375 733. Visoko-Sarajevo, jednosoban stan u Visokom-Luke i gara`a, mijenjam za odgovaraju}i u Sarajevu, ili prodajem. Tel. 061 451 056. Stan 68 m2 za stan 30-32 m2 uz doplatu, Olimpijska. Tel. 061 325 289. Stan 60 m2 za ve}i na Dobrinji. Tel. 062 169 040.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 60 KM, ~okovi, metrice. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 12863-1Nd` VELIKA AKCIJA: U prodaji su sve vrste drva kao i kameni (Banovi}i) i drveni (Kreka) ugalj. Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je besplatan. Omogu}ena nabavka na rate za penzionere. Tel. 061 670 068. 12897-1Nd` TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: Drva (}utci i cijepana). ]umur (kameni i drveni). Briketi (bukovi). Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je ura~unat u cijenu. Tel. 063 553 531. 12897-1Nd` Zbog preseljenja lagera u toku je TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: sa veoma povoljnim cijenama. Drva - 60 KM/m3. ]umur - 80 KM/tona. Koli~ina zagarantovana, penzioneri na 4 rate bez kamata. Tel. 062 543 688. 12897-1Nd`

42

Subota, 9. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673-284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. ^uvala bih dijete, stariju osobu ili vodila doma}instvo. Tel. 648-588, 062 052 782. Potreban mu{ki i `enski frizer sa praksom, na neodre|eno vrijeme. Tel. 061 108 152. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce, povoljno. Tel. 066 917 391. Ugradnja hidro-termo izolacija, krovova, gara`a, zidova, expert za izolacije. Tel. 061 098 579, 033 653-396. Dajem vrlo uspje{no instrukcije iz njema~kog, bosanskog i me|unarodnog jezika, dvo~as kod vas 15 KM. Tel. 659-750, 066 897 870. Projektovanje, izrada i monta`a brvnara po va{oj `elji, brzo i jeftino. Tel. 061 210 032. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u kupovinu, apoteku i sl. uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno i pedantno. Tel. 062 760 012. Pravno lice vodi poslovne knjige. Tel. 061 412 045, 033 237-878. Tepser, savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Tel. 061 524 461. Moler, radi, kre}enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. ^istim kvalitetno stamb. i pos. prostore. Tel. 061 516 910. Fizioterap. usluge kod svih dijagnoza, njega starih i bolesnih. Tel. 061 308 689. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 063 191 977. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 %+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Instruktor vo`nje obu~ava opu{teno i korektno. Tel. 061 338 085. Ozbiljan, odgovoran pazio bi stariju iznemoglu osobu i pomagao u ku}. poslovima. Tel. 033 524-543, zvati od 20-22 h. Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Dubinsko pranje auta, tapac. namje{taja, }ilima as prof. ma{inama. Tel. 033 557-720. Centr. grijanje, vodoinst., servis,monta`a i popravke. Tel. 061 105 425. Vodoinst. i elektri~ar odr`avaju staru i postavljaju novu instalaciju. Tel. 061 836 094, 061 100 108. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Izrada plo~. namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Ugost. objektu potrebna radnica. Tel. 062 644 055. Presvla~im kau}e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Mlad, stru~an i zdrav moler, `eli posao, obavljao bi po potrebi i dr. poslove. Tel. 066 832 479. Dugogodi{nji pravnik u penziji, dobar poznavalac prava iz vi{e oblasti, `eli da se uklju~i u razne aktivnosti. Tel. 062 321 732.

Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. T 062 401 619. el. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. ^asovi engl. jezika. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061

Ponuda-potra`nja
Tra`imo ozbiljnu, atraktivnu, komunikativnu i neudatu djevojku za rad u ozbiljnom kafi}u. Tel. 061 519 333. 15302-1tt Italijanski restoran-picerija u Vogo{}i - potrebni radnici: - KV kuhar sa iskustvom. - Pic majstor na kru{noj pe}i sa iskustvom. Info tel. 061 130 545. 15305-1tt 1 godina rada u Austriji! Doktorski bra~ni par, blizu Be~a, tra`i aupair djevojku izme|u 18 i 28. godina, za malo dijete i lak{e ku}anske poslvoe. Njema~ki po`eljan, nije uslov. Prijave na: email: sanela.skorjanz@aon.at Mob. 061 405 020. 3-1Mo 1. Recepcioner-ka. Pod ta~kom 1.: Radno iskustvo na istim poslovima. Obavezno poznavanje engleskog i turskog jezika kao i rada na ra~unaru. Prijave na adresu: Hotel HOLLYWOOD, Dr. Pintola 23, Ilid`a. Tel. +387 33 773 100. Konkurs ostaje otvoren do 12. 10. 2010. N. ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 066 912 630. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan, prednost Dobrinja. Tel. 061 220 782. Fast-fudu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 35 KM, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih premeta, uklju~uju}i strane jezike. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru. Tel. 062 320 648. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 063 191 977. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 033 645-439. Radila bih administrativne poslove ili u trafici. Tel. 061 106 584. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289 900.

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru dev. {tednju, dionice, prodajem certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Poklanjam rasne ma~i}e ozbiljnoj porodici. Tel. 203-717. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, ratna potra`ivanja, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem zidne satove, mo`e i u kvru, }ilime Sarajevske i Pirot, sard`ade. Tel. 061 159 507. Kupujem ~avrme, jagluke, suhozlatice, vez sa `icom i pe{kire. Tel. 061 159 507. Kupujem demirlije, mangale, pe{kune, sahane, ibrik, |ugum. Tel. 061 159 507. Kupujem gramofonske plo~e strani rock i ex yu rock i magazin D`uboks. Tel. 061 244 290. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu). Dobro pla}am. Tel. 061 400 190. Kupujem akcije-obveznice, devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 836 657. Dionice, staru dev. {tednju, obveznice, ratnu od{tetu iz FBiH i RS kupujem. Tel. 061 279 971. Broker kupuje staru dev. {tednju, obveznice, odmah isplata. Tel. 061 268 892. Kupujem crtane romane Alan Ford, Dilan Dog, albume sa sli~icama. Tel. 063 271 200, Sarajevo.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Bosansko-podrinjski kanton Gora`de JU Srednja stru~na {kola „D`emal Bijedi}“ [KOLSKI ODBOR Na osnovu ~lana 110 Zakona o srednjoj {koli (Sl. novine BPK-a Gora`de broj: 5/04), ~lana 116 Pravila JU Srednje stru~ne {kole „D`emal Bijedi}“, [kolski odbor {kole na sjednici od 06. 10. 2010. godine, raspisuje 4. Trgovinska stru~na {kola - prodava~ 5. Stru~na {kola uslu`nih djelatnosti - frizer - vlasuljar 6. Ugostiteljsko-turisti~ka stru~na {kola: - kuhar, - konobar 7. Gra|evinska stru~na {kola: - zidar - fasader - izolater, - kerami~ar - teracer - podopolaga~. Uz prijavu na konkurs kandidati prila`u: - rodni list, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - svjedo~anstvo o zavr{enom obrazovanju, - kopiju voza~ke dozvole (samo kandidati koji konkuri{u za zanimanje voza~ motornih vozila) - kopiju li~ne karte. Prijave se predaju u sekretarijatu {kole svakim radnim danom od 09,00 do 13,00 ili putem po{te na slijede}u adresu: Srednja stru~na {kola „D`emal Bijedi}“ Ul. Mar{ala Tita br. 18 73000 Gora`de Tel/fax 038 22 12 14 Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 019554 06 Ps Sarajevo, 17. 06. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Neboj{a Joksimovi} u pravnoj stvari tu`itelja „Fiba Tekstil“ iz Istanbula, Turska protiv tu`enog Ardor doo Sarajevo, radi isplate potra`ivanja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

Dnevni avaz

subota, 9. oktobar/listopad 2010.

43

KONKURS
za upis vanrednih u~enika u {kolskoj 2010/2011. Na konkurs se mogu prijaviti kandidati sa zavr{enom osnovnom {kolom, svr{eni srednjo{kolci koji `ele prekvalifikaciju. U {kolskoj 2010/2011. godini upisuju se slijede}a zanimanja: 1. Ma{inska stru~na {kola - ma{inbravar, automehani~ar, zavariva~, metalostrugar, plinski i vodoinstalater, 2. Saobra}ajna stru~na {kola - voza~ motornih vozila - rukovalac gra|evinskih i pretovarnih ma{ina 3. Tekstilna stru~na {kola - konfekcionar tekstila - kroja~

OGLAS
Dana 18. 08. 2006. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Ardor doo Sarajevo, radi isplate potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da mu isplati dug u iznosu od 13.205,00 EUR sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate kao da naknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku

suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Neboj{a Joksimovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 I 082457 07 I Sarajevo, 01. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Brankovi} Ned`mina u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, ul. Mar{ala Tita br. 34. Tuzla, protiv izvr{enika 1. KUMBARA D@AFER, ul. Eniza Cocali}a br. 1. Sarajevo, 2. DERVI[EVI] MUNIB, ul. Nusreta [i{i}a Dede br. 6, Sarajevo i 3. BAHTANOVI] MUHAMED, ul. Hasana Bibera br. 93, Sarajevo, radi duga v.sp. 5.711,97 KM, dana 01. 10. 2010. godine, objavljuje da je doneseno RJE[ENJE O IZVR[ENJU od 13. 12. 2007. godine Po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 22. 11. 2007. godine odre|eno je izvr{enje Rje{enjem o izvr{enju u od 13. 12. 2007. godine, raniji broj predmeta 065-0-I-07-004262, protiv izvr{enika 1. KUMBARA D@AFER, ul. Eniza Cocali}a br. 1, Sarajevo, 2. DERVI[EVI] MUNIB, ul. Nusreta [i{i}a Dede br. 6, Sarajevo i 3. BAHTANOVI] MUHAMED, ul. Hasana Bibera br. 93, Sarajevo, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 5.711,97 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 24. 08. 2006. godine i tro{kovima postupka u iznosu od 179,40 KM, na osnovu mjenice FBiH, serija AF 0940992, izdata u Sarajevu dana 29. 03. 2005. godine, dospjela za pla}anje dana 23. 08. 2006. godine, protestirana dana 23. 08. 2006. godine i to na pokretnim stvarima izvr{enika. Protiv Rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka ako Zakonom nije druga~ije odre|eno. Dostava Rje{enja o izvr{enju smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Brankovi} Ned`mina

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 053961 02 Ps Sarajevo, 27. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudijka Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca [AHI] 2 SUR BREZA, protiv tu`enog ADHARBI DOO SARAJEVO, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OGLAS
Dana 13. 08. 2002. godine tu`ilac [ahi} 2 Sur Breza je podnio tu`bu protiv tu`enog Ad-Harbi radi duga. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju iznos od 4.613,39 EUR-a sa zateznom kamatom shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od 04. 10. 2000. godine do isplate, te iznos od 360,00 KM sa zateznom kamatom shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od 13. 12. 2000. godine pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.

Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudijka Tatjana Arapovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPÆINSKI SUD SARAJEVO Broj:65 0 P 073882 08 P Sarajevo , 23.09.2009. godine

OBJAVA
Na osnovu odredbe èlana 348 . stav 3. Zakona o parniènom postupku Federacije BiH ("Sl.novine FBiH" , broj 53/03 , u daljem ZPP), tu`enom se dostavlja odluka: OPÆINSKI SUD SARAJEVO , sudija Sanela Rondiæ,rješavajuæi u pravnoj stvari tu`itelja "ROBOT GENERAL TRADING Co" d.o.o. Sarajevo , ul.Rajlovaèka,broj 41 , protiv tu`ene Suade Klino , sa prijavljenim prebivalištem na adresi Hambina carina broj 18,Sarajevo , radi duga u iznosu od 11.923,22 KM , u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 23.09.2009.godine , donio je slijedeæu

PRESUDU
( zbog propuštanja) Tu`ena je du`na tu`itelju isplatiti iznos od 11.923,22 KM, sa zakonskom zateznom kamatom poèev od 09.02.2009.godine , pa do isplate, kao i nadoknaditi troškove parniènog postupka u iznosu od 536,53 KM, a sve u roku od 30 dana. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.( èlan 183.stav 1.ZPP-a)

Sudija Sanela Rondiæ NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

44

Subota, 9. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Na osnovu ~lana 56. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog ure|enja Objavljuje

oglasi
u Ostro{cu, podru~je op}ine Cazin, na gra|evinskom zemlji{tu ozna~enom kao k.~. 133/13 K.O. Ostro`ac, a u skladu sa ~lanom 56. stav 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na niovu Federacije BiH. 2. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva. 3. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat, mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva. 4. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, ul. Mar{ala Tita 9a, od 10 do 14 sati, u roku od 15 dana. Broj: UPI/03-23-2-272/10

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Broj: 42 0 I 002916 05 I Zavidovi}i, 21. 06. 2010. g. Op}inski sud u Zavidovi}ima, sudija Srganovi} [ahbaz, kao sudija pojedinac, u izvr{nom predmetu tra`ilaca izvr{enja: 1.) Petrovi} Mira, 2.) Gaji} Radojka, 3.) Radi{kovi} An|elka, 4.) Petrovi} Bo`ica, 5.) Keser Nada, 6.) ^oli} Miholjka, 7.) Mitrovi} Ljubinka, 8.) Brada{evi} Jasminka, 9.) Raki} Ljubisava, 10.) Jeremi} Vinka, 11.) Pre{i} Branislav, 12.) Pre{i} Ana, 13.) Janju{i} Federika, 14.) ^eli} Nada, 15.) Peji~i} Kata, 16.) Simi} Mirjana, 17.) Blagojevi} Milena, 18.) Paravac Dragica, 19.) Markovi} Jovanka, 20.) \edovi} Smilja, 21.) \ur|evi} Sveto, 22.) Gari} Petar, 23.) Vuji} Zoran, 24.) Bjeli~i} Mirjana, 25.) Popadi} Vinko, 26.) Zovko Brankica, 27.) Nikoli} Stojanka, 28.) Mili~evi} Zoran i 29.) Petri~evi} Mirjana, koje zastupa punomo}nik advokat Lopandi} Sini{a iz Doboja, ul. Kralja Aleksandra br. 41., protiv izvr{enika AD „OMNIKOM“ DOBOJ, Ul. Nikole Pa{i}a bb, radi naplate ukupnog iznosa od 26.780,00 KM; izvr{enjem na nepokretnosti izvr{enika, odlu~uju}i po zahtjevu punomo}nka tra`ilaca izvr{enja za naknadu tro{kova izvr{enja, van ro~i{ta, donio je dana 21. 06. 2010. godine slijede}e:

JAVNI POZIV
za uvid u GLAVNI PROJEKAT DOGRADNJE POSTOJE]E PUNIONICE ZA POTREBE PRO[IRENJA KAPACITETA SKLADI[TA TE^NOG NAFTNOG PLINA autor projekta: „Saraj In`injering“ d.o.o. Sarajevo, investitor: INTER-BUTAN d.o.o. Cazin 1. Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za gra|enje za pro{irenje postrojenja postoje}e punionice plina

RJE[ENJE
(o tro{kovima izvr{nog postupka) Tra`iocima izvr{enja dosu|uju se tro{kovi izvr{nog postupka, nastali provo|enjem izvr{enja, u ukupnom iznosu od 13.749,00 KM. Ranije rje{enje ovog suda o tro{kovima izvr{nog postupka broj: 42 0 K 002916 05 I od 15. 01. 2010. godine, stavlja se van snage. Sudija Srganovi} [ahbaz POUKA: Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba Kantonalnom sudu u Zenici u roku od 8 (osam) dana od prijema ovog rje{enja. @alba se podnosi putem ovog suda u tri primjerka. NAPOMENA: Ovo rje{enje, putem objave u dnevnim novinama, dostavlja se izvr{eniku shodno ~l. 349. st. 3., u vezi sa ~l. 348. st. 3. do 7. ZPP FBiH, u vezi sa ~l. 21. st. 1. ZIP FBiH. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OSNOVNA [KOLA „MEHURI]I“ 72282 Mehuri}i Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli SBK/KSB (Sl. novine SBK broj 11/01 i 17/04), ~lana 104. Pravila [kole i odluke Upravnog odbora O[ „Mehuri}i“ broj: 08-10-2/10. na sjednici odr`anoj dana 08.10. 2010. godine raspisuje se

za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. Nastavnik razredne nastave u P[ Gluha Bukovica - 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do 30. 6. 2011. godine Kandidati trebaju ispunjavati, pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom o radu, i posebne uslove u pogledu stru~ne spreme propisane Zakonom o osnovnoj {koli i Pedago{kim standardima SBK. Uz prijavu s kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati trebaju dostaviti ISKLJU^IVO ovjerene kopije: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - odgovaraju}u diplomu o zavr{enom fakultetu - uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju CIPS-a (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje o neka`njavanju - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju izabrani kandidat je obavezan dostaviti po kona~nosti odluke o izboru. Predvi|eni su i Kriteriji o bodovanju za prijem nastavnika, te je kandidat obavezan dostaviti sljede}e dokumente: - rje{enje o tehnolo{kom vi{ku u {kolama SBK

KONKURS

- uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - potvrda biroa rada o periodu ~ekanja na posao nakon sticanja tra`ene stru~ne spreme - ovjeren prepis ocjena sa fakulteta tokom studija sa prosjekom ocjene - ovjerena kopija radne knji`ice ili potvrda poslodavca kao dokaz o radnom sta`u u struci - rje{enje o invalidnosti za kandidate kod kojih je utvr|ena invalidnost Za kandidate koji `ive u porodici u kojoj niko nije zaposlen ili nema stalna primanja: - ku}na lista i za odrasle ~lanove u`e porodice (supru`nik, djeca, roditelji) dokaz o nezaposlenosti. Kandidati koji se javljaju na dopunu norme sa statusom na neodre|eno vrijeme trebaju dostaviti: - potvrdu o broju ~asova iz {kole u kojoj radi za novu {kolsku godinu. Bodovanje po ovim kriterijima vr{it }e se samo uz valjane i blagovremeno dostavljene dokaze. Sa prijavljenim kandidatima obavezno }e se obaviti intervju o ~emu }e biti telefonski obavije{teni. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (potrebnom dokumentacijom) slati na adresu: O[ „MEHURI]I“ 72282 Mehuri}i sa naznakom - za konkurs Kandidatima se ne}e vra}ati dokumentacija i mogu je podi}i li~no. Neblagovremene i nekompletne prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

U PRODAJI

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Broj: 42 0 I 002916 05 I Zavidovi}i, 22. 6. 2010. god. Op}inski sud u Zavidovi}ima, sudija Srganovi} [ahbaz, kao sudija pojedinac, u izvr{nom predmetu tra`ilaca izvr{enja: 1.) Petrovi} Mira, 2.) Gaji} Radojka, 3.) Radi{kovi} An|elka, 4.) Petrovi} Bo`ica, 5.) Keser Nada, 6.) ^oli} Miholjka, 7.) Mitrovi} Ljubinka, 8.) Brada{evi} Jasminka, 9.) Raki} Ljubisava, 10.) Jeremi} Vinka, 11.) Pre{i} Branislav, 12.) Pre{i} Ana, 13.) Janju{i} Federika, 14.) ^eli} Nada, 15.) Peji~i} Kata, 16.) Simi} Mirjana, 17.) Blagojevi} Milena, 18.) Paravac Dragica, 19.) Markovi} Jovanka, 20.) \edovi} Smilja, 21.) \ur|evi} Sveto, 22.) Gari} Petar, 23.) Vuji} Zoran, 24.) Bjeli~i} Mirjana, 25.) Popadi} Vinko, 26.) Zovko Brankica, 27.) Nikoli} Stojanka, 28.) Mili~evi} Zoran i 29.) Petri~evi} Mirjana, koje zastupa punomo}nik, advokat Lopandi} Sini{a, iz Doboja, Ul. Kralja Aleksandra br. 41., protiv izvr{enika AD „OMNIKOM“ DOBOJ, Ul. Nikole Pa{i}a bb, radi naplate ukupnog iznosa od 26.780,00 KM, izvr{enjem na nepokretnosti izvr{enika, odlu~uju}i po zahtjevu punomo}nika tra`ilaca izvr{enja za naknadu tro{kova izvr{enja, nakon dono{enja rje{enja o dosudi, van ro~i{ta, donio je dana 22. 6. 2010. godine, slijede}e:

RJE[ENJE
(o namirenju) Iz iznosa od 12.500,00 KM dobijenog prodajom nepokretnosti izvr{enika AD „OMNIKOM“ DOBOJ, Ul. Nikole Tesle bb, ozna~ene kao parcela k.~. br. 623, zv. Stjepana Radi}a po kulturi ku}a-zgrada, povr{ine 62 m2 i dvori{te, povr{ine 143 m2, upisana u posjedovni list broj: 2041, KO Zavidovi}i, kao dru{tvena (dr`avna) svojina, sa pravom trajnog kori{tenja i posjed izvr{enika AD „OMNIKOM“ DOBOJ, Ul. Nikole Pa{i}a bb, sa dijelom 1/1, tra`iocima izvr{enja pripada: - po osnovu tro{ova izvr{nog postupka, iznos od..........12.500,00 KM, (od toga iznos od 475,00 KM, dosu|en rje{enjem o izvr{enju na ime sudske takse na prijedlog i rje{enje o izvr{enju iznos od 12.025,00 KM dosu|en posebnim rje{enjem); Utvr|uje se da su tra`ioci izvr{enja ostali nenamireni za preostali dio tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 1.724,00 KM (13.749,00 - 12.025,00 KM = 1.724,00 KM) i preostali dio glavnog potra`ivanja u iznosu od 1.747,00 KM, odnosno po oba osnova za ukupan iznos od 3.471,00 KM, sa zakonskim zateznim kamatama na ove iznose, po~ev od dana dono{enja ovog rje{enja do kona~ne isplate. Ranije rje{enje ovog suda o namirenju broj: 42 0 K 002916 05 I od 18. 1. 2010. godine, stavlja se van snage. Sudija Srganovi} [ahbaz POUKA. Protiv ovog rje{enja nije dozvoljen prigovor, ali se mo`e izjaviti `alba Kantonalnom sudu u Zenici, u roku od 8 (osam) dana po prijemu ovog rje{enja. @alba se podnosi putem ovog suda u 3 primjerka. @alba ne odla`e izvr{enje ovog rje{enja, osim ako tra`ilac izvr{enja u roku od 3 dana od prijema `albe, ne predlo`i odlaganje izvr{enja do odluke drugostepenog suda po `albi. NAPOMENA: Ovo rje{enje, putem objave u dnevnim novinama, dostavlja se izvr{eniku shodno ~l. 349. st. 3., u vezi sa ~l. 348, st. 3. do 7. ZPP FBiH, u vezi sa ~l. 21. st. 1. ZIP FBiH. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Dnevni avaz
Devetog oktobra 2010. navr{ava se 40 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka

subota, 9. oktobar/listopad 2010.

45

Dana 9. 10. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage

RABIJA ([ABANA) HUSI], ro|. BEGI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i. K}erke Amra Kebo i Edina Muteveli} sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 10. oktobra 2010. u 13 sati, poslije podne namaza u d`amiji Maurovi}i/Radovlje kod Visokog.
15489-1tt

RAZIJE - ZIKE ^AGO
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Brat Fahrudin, snaha Nermina, brati~na Emina i brati}i Malik i Tarik
475-1ze

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg najmilijeg

SJE]ANJE

Godina je dana kako nije sa nama na{a draga nana i svekrva

Dana 9. 10. 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog brata

TAHIRA (OMERA) ZALIHI]A
9. 10. 1993 - 9. 10. 2010.
Vje~no }emo ~uvati uspomene na tvoj dragi lik, ljubav i dobrotu koje si nam neizmjerno pru`ao. Zlata, Almir i Alma
15500-1tt

TAHIR (OMERA) ZALIHI]
9. 10. 1993 - 9. 10. 2010.
Vrijeme prolazi, ali lijepa sje}anja na Tebe zauvijek ostaju. Tvoja majka, supruga, sin, k}i, sestre, bra}a, snahe i zetovi
15500-1tt

ZINETA MUJKI], ro|. MUSI]
Sje}anje na tebe, tvoj lik i dobrotu ostat }e u nama dok `ivimo mi koji te volimo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: unuk Aldin i snaha Zehra
13210-1nd`

TAHIRA (HALILA) HUMA^KI]A
Tvoja ljubav, dobrota i plemenitost nikada ne}e napustiti na{e du{e. Dragom Allahu upu}ujemo svi dovu da ti otvori sve d`enetske kapije i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, jer si to zaslu`io. O`alo{}eni: bra}a Emir, [emsudin, sestra Emira sa familijama
8-1mo

Dana 9. 10. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog oca, supruga, svekra i deda

Dana 9. 10. 2010. navr{ava se godina dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi

KADRIJA (FERIZ) STROJIL
Tvoji: supruga Hedija, sinovi Muamer, Emir, snaha Aldina i unuci Amar i Omar
13242-1nd`

Dana 11. 10. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

MEHMED - @ILET ([A]IRA) TUZLAK
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sin Kenan, k}erka D`ena, supruga \ulizada, brat Nihad, tetka Had`ija, zet Ibro i unuk Din 474-1ze

SJE]ANJE

ATIF (OSMAN) TELA]EVI]
20. 8. 2010 - 11. 10. 2010.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.

HUSEIN KADRI]
(9. 10. 2006 - 9. 10. 2010.)

S ponosom i po{tovanjem, Supruga Sadika sa djecom
15488-1tt

Danas se navr{ava godina dana od smrti na{e voljene

Tvoji najmiliji: supruga Nevzeta, sin Eldin i k}erka Alma sa porodicama Tevhid }e se prou~iti dana 11. 10. 2010. u 16.00 sati u ku}i rahmetlije - ul. Humska 346.
15497-1tt

Dana 9. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine otkako nas je napustila na{a draga i voljena k}i, majka, svekrva i nani

Danas se navr{ava godiny dana od kada nas je napustio na{ dragi suprug, otac i dedo

GORDANA SU[I], ro|. KRALJ
Te{ko je rije~ima iskazati tugu i prazninu koju si ostavila svojim odlaskom. Te{ko je navi}i se na `ivot bez tebe, jer ni{ta vi{e nije kao prije. Tvoj dragi lik, plemenito srce i dobrota, }e zauvijek ostati u na{im srcima. Tvoji najmiliji: mama Milka, sinovi Samir i Sanin 15485-1tt sa suprugom Lejlom i k}erkom Anesom

DALILE KAHRI]
25. 5. 1992 - 9. 10. 2010.
iz Travnika Ne postoji utjeha niti zaborav, samo beskrajna tuga, praznina i sje}anje. Tvoj osmijeh i dobrota uvijek su u na{im mislima. Neka ti Allah d`.{. podari rahmet i vje~ni d`enet. Tvoji: mama Mersija, otac Haris i brat Amar
306-1tr

[EFIK KARALI]
Pro{la je godina, a ~ini se da si stalno sa nama, jer sve druge uspomene koje si nam ostavio dane ~ine ljep{im. Sa ponosom i po{tovanjem, Tvoja porodica
PTT

46

Subota, 9. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

bratu

MUSTAFA (HASANA) RIBAC
(exhumacija)
Prerano su te uzeli, ali ~itav `ivot dok `ivimo si sa nama. Brat Meho, snaha Amela, brati~ne Selma, Nura i Emina
13231-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

bratu

MUSTAFI
Od brata Muhameda, supruge Asade, brati}a Tarika i Edina @ivjet }e{ vje~no u nama.
13233-1nd`

Dana 9. 10. 2010. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

HA[IM ALI]
Dana 9. 10. 2010. 2 su godine kako nisi s nama. Vrijeme nije lijek, ve} samo nijemi svjedok na{e boli. Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje nas podsje}aju na tebe. Tvoji: supruga Namka, sin Dervo, k}erke Namira, Samira sa porodicama
15451-1tt

na{em ro|aku

HAJRUDIN SELIMAGI] RIBAC (HASANA) MUSTAFI
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju u na{im srcima. Tvoja majka Alija, sinovi Alen i Anel, supruga Fikreta
15445-1tt

Od: amid`e E{refa, strine Had`ire, ro|aka Darke, Faruka i snahe Dine
13232-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci

TAHIR (OMERA) ZALIHI]
9. 10. 1993 - 9. 10. 2010.
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Sabit i brati} Mirsad sa svojom porodicom
13077-1nd`

MEJREMI IRI[KI]
Sa ponosom mogu re}i da si velika majka bila. Ti si mladost za nas dala i za to ti, majko, hvala. Molimo Allaha d`.{. da ti sva d`enetska vrata otvori. Tvoj sin Edin i k}erka Milada
11481-1nd`

SJE]ANJE

na dragu majku, nanu, punicu i svekrvu

MEJREMU IRI[KI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Ne postoje rije~i kojima bi mogli izraziti svu na{u tugu, bol i prazninu koja je ostala za tobom. Ne mo`emo i ne}emo zaboraviti tvoj dragi lik. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Edin, k}erka Milada, zet Sead, snaha Ned`mija, unu~ad Ibrahim, Kenan, Medina i Arzmana
11479-1nd`

Dana 9. 10. 2010. navr{ava se tu`na godina dana otkako je preselila na ahiret na{a draga, plemenita i nikad zaboravljena majka, sestra i nana

SJE]ANJE

na na{u dragu nanu

MEJREMU IRI[KI]
[to vrijeme vi{e prolazi, sve nam vi{e nedostaje{, a sje}anje na tebe je nezaboravno. Ponosni smo {to smo te imali, neutje{ni {to smo te izgubili. Tvoja draga unu~ad: Ibro, Keno, Medina i Arzmana Neka ti dragi Allah d`.{. lijepi d`enet podari i vje~ni rahmet.
11479-1nd`

MEJREMA IRI[KI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti lijepi d`enet podari i neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja djeca Milada i Edin sa porodicama, brat [erif i snaha Fatima i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
11479-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

subota, 9. oktobar/listopad 2010.

47

na{oj dragoj sestri, zaovi i tetki na{em ocu i djedu

HAFI - VASVIJI AVDIBEGOVI], ro|. CURI]
Bila si jedna od sjajnih zvijezda u sazvje|u na{e porodice. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima kao veliki borac i uzor svima na trnovitom putu zvanom `ivot. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i vje~iti rahmet. Tvoji: brat Nusret Curi} sa suprugom Jasminkom, brati~na Ha{a Ku~uk sa porodicom, brati} Haris Curi} sa suprugom
15439-1tt

]AZIMU ALI]U
(1947 - 2010.)
K}erke Larisa i Murisa, unu~ad Edvin, Adna i Haris
PTT

Dana 9. oktobra 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti dragog supruga, oca, djeda i punca

Dana 10. 10. 2010. navr{ava se 40 dana od prerane smrti moje supruge i na{e nane

SJE]ANJE

SJE]ANJE 2 GODINE

2 godine

9. 10. 2008 - 9. 10. 2010.

ALIJJE PAMUKOVI] KUMBARI]

FADIL KARI]
9. 10. 2008 - 9. 10. 2010.

KEMALA PITI]A
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem te ne}emo i ne mo`emo zaboraviti. Tvoji: supruga Sejda-Nuna, k}eri Elvedina-Ela, Elvira, unuka Greta i zet Marko Colombi
15414-1tt

FADIL KARI]
Te{ko je pomisliti da vi{e nisi sa nama. Hvala ti za sve lijepe rije~i u `ivotu. Tvoj sin Dino, snaha Munevera, unuci Amel i Irma
15405-1tt

Ostat }e{ vje~no u na{em sje}anju kao dobra supruga i nana ALIJJA. Hvala za sve tvoje dobrote u vremenu kojeg si `ivjela sa nama. Suprug [aban sa djecom Tahirom, Zuhrom i Samirom
PTT

Vrijeme odmi~e, a ja nikako da prihvatim ~injenicu da te nema. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvam uspomenu na tebe. Tvoja supruga had`i Ferida (Sajma) Kari}
15405-1tt

Dana 10. 10. 2010. navr{ava se najtu`nija godina dana od smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

HIKMETE (NIK[I]) \E\IBEGOVI]
Biti tvoja djeca bilo je lijepo i lahko. Draga maj~ice, po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i sa ponosom ~uvati uspomene na tebe. Svakog trena si u na{im mislima. Sve je tako tu`no i prazno bez tebe. Draga na{a maj~ice, ostat }e{ u na{im slomljenim srcima vje~no voljena i nikada, nikada zaboravljena. Vje~no o`alo{}ena tvoja djeca sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. 10. 2010. godine u 14.30 sati u ulici Timurhanova br. 3
15444-1tt

na na{eg dragog ujku

AMER (ARIFA) BAJI]
9. 10. 1995 - 9. 10. 2010.
Pro{lo je petnaest godina od tvoje pogibije, a ti si uvijek tu, u na{im mislima i srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: tetka Mejra, Mirza i Fatima
15472-1tt

JOSIP (PEPI) DOROTI]
S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Porodice Roi} i Arslanagi}
13133-1nd`

SJE]ANJE

Devetog oktobra 2010. navr{ava se sedam godina od kada nije sa nama na{a najdra`a

na na{e roditelje

RAD@IJA (ZAGORICA) ZUMBEROVI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Dok `ivimo, sje}at }emo se tvoje dobrote i plemenitosti. Tvoji najmiliji: suprug Bata, k}erke Jasminka i Alisa, zetovi Tomas i Samir i unu~ad Masha, Din i Lenni.
15481-1tt

SALIH SAL^INOVI]
3. 12. 1987 - 9. 10. 2010.

NAFIJA SAL^INOVI], ro|. SOFTI]
9. 10. 2000 - 9. 10. 2010.

iz Zenice Ne postoji utjeha ni zaborav samo beskrajna praznina u nama, ali i lijepa sje}anja koja }e `ivjeti sve dok `ive oni koji vas vole. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica 471-1ze

Devetog oktobra 2010. navr{ava se petnaest godina od pogibije na{eg dragog, jedinog nam sina

Dana 10. 10. 2010. navr{ava se 7 dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 7. 10. 2010. navr{ilo se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve i nane

AMERA (ARIFA) BAJI]A
9. 10. 1995 - 9. 10. 2010.
Vrijeme koje prolazi ne mijenja, niti bri{e ono {to boli i ono {to nedostaje. Prete{ka je bol i tuga koja je ostala u na{im srcima. Te{ka je rana, sine, i neizlje~iva, jer ti si nama bio sve. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Zauvijek neutje{ni otac i majka
15406-1tt

NURUDIN (HUSEIN) KATAD@I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Supruga [emsa, sin Mirsad, k}erka Maida i unuke Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije u nedjelju, 10. 10. 2010. u 14 sati, ulica Omladinska 7.
13234-1nd`

MAKBULE (AHMEDA) KOLAR, ro|. KARI]
Molimo dragog Allaha da joj podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Vje~no zahvalni: sinovi Azem i Ahmica, snaha Feriha, unu~ad Kenan, Amela, Edin i Samina
13130-1nd`

48

Subota, 9. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

S tugom i bolom sje}amo se i ~uvamo uspomene na na{eg kolegu

ZVONKO BARBI]
9. 10. 2008 - 9. 10. 2010.

Kolektiv poduze}a FIS d.o.o.
N

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Veterans’ affairs

Dana 9. 10. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac i djed

HIVZIJA - BAJA (JUSE) JUSI]
iz Jablanice S ljubavlju i po{tovanjem `ivi{ u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 9. 10. 2010. godine u d`amiji u Podbre`ju poslije podne namaza. Tvoji: supruga Mukelefa, sinovi Besim, \elo, Keno i k}erka D`enita sa porodicama
PTT

Dana 9. 10. 2010. godine navr{ava se osamnaest godina od preseljenja na ahiret na{eg voljenog

ODBOR ZA OBILJE@AVANJE ZNA^AJNIH DOGA\AJA, DATUMA I LI^NOSTI IZ PERIODA ODBRAMBENO-OSLOBODILA^KOG RATA 1992 - 1995. godine NA PODRU^JU KANTONA SARAJEVO Ul. D`id`ikovac br: 3/3 Tel/fax: 033-213-412

SJE]ANJE Povodom petnaestogodi{njice bitke i odbrane Treskavice, sa dubokim po{tovanjem i zahvalno{}u, sje}amo se legendarnog komandanta

FADIL (MUSTAFA) FRLJ
Najdra`i na{, vrijeme leti ali uspomene na tebe ostaju. Nedostaje{ nam svima. Tvoji: supruga Sejda, k}erka Amra, sin Adnan, snaha Zehra, zet Zoran, unu~ad Vedrana, Azra, Lejla i Vedran, prija Rahima
15417-1tt

POSLJEDNJI SELAM

ENES KO[ARI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koja je ostala iza tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. Dragi moj i voljeni brate Ahmete

ZAIMA IMAMOVI]A
9. 10. 1995 - 9. 10. 2010.
i njegovih saboraca koji tog dana `ivot dado{e za odbranu Bosne i Hercegovine Neka im je neizmjerno hvala, vje~ni rahmet i lahka zemlja bosanska. Istovremeno obavje{tavamo saborce, prijatelje i rodbinu da }e dana 09. 10. 2010. godine u 12.00 sati na mezarju kod Alipa{ine d`amije, rodbina i delegacije: 1. Dbr, komandanti bataljona 81. divizije Armije BiH, Kantona: Gora`de i Sarajevo, te op}ina i drugih institucija, polo`iti cvije}e, odati po~ast i prou~iti Fatihu, a zatim }e se obaviti daljnje protokolarne aktivnosti. ODBOR ZA OBILJE@AVANJE ZNA^AJNIH DOGA\AJA, DATUMA I LI^NOSTI
N

Tvoj dajd`a Ismet i dajd`inca Ramiza
15483-1tt

SJE]ANJE

Dana 9. 10. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti drage nam majke, nene

prof. AHMET ^OLO
Vrijeme prolazi, a tuga i bol su sve ve}i {to tebe nema me|u nama, a u na{im srcima i mislima osta}e{ do kraja na{ih `ivota. Neka ti Allah podari lijepi d`enet, dobroto na{a. Tvoja majka Fata, sestra Alema i zet Ned`ib
14885-1tt

D@EMILA (SMAJE) PIRIJA, ro|. SALIHI]
Tevhid rahmetli D`emili prou~it }e se u d`amiji [ehidija u Vitkovi}ima - Gora`de. O`alo{}eni: suprug Hasan, sin Sulejman-Safet, snaha 13200-1nd` Alija i unuka Nives

Dnevni avaz
SJE]ANJE

subota, 9. oktobar/listopad 2010.

49

na osniva~a i prvog predsjednika PRO-BOX-a BiH

META TAHIROVI] - PROLS
S po{tovanjem, Tvoji prijatelji: IPE, KEMO i MIRSO

13251-1nd`

SJE]ANJE

na osniva~a i prvog predsjednika

META TAHIROVI] - PROLS
PRO-BOX BiH
13251-1nd`

U subotu, 9. 10. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kada je na ahiret oti{la na{a draga

ISMETA BIOGRADLI], ro|. HOD@I]
Zauvijek }e ostati u na{im srcima sje}anje na tvoje veliko srce i brigu za sve nas, plemenitost, dobrotu i razumijevanje za sve ljude. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. 10. 2010. godine u 16 sati u d`amiji Ferhadija. Suprug Ibrahim, sinovi Haris i Kenan sa porodicama i ostala rodbina
15503-1tt

Dana 9. 10. 2010. navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg dragog babe, punca i dede

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 8. 10. 2010. godine navr{ilo se sedam (7) dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

U subotu, 9. 10. 2010. godine navr{ava se sedam (7) dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke, nene i sestre

ZRNO AMMARU
19. 3. 2002 - 2. 10. 2010.

ZAHIR (AVDIJA) KAR^I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Ha{ida sa porodicom
15504-1tt

Osta}e{ duboko u nama, u na{im srcima, u dahu rijeke, u mirisu tvog i na{eg grada... u na{im nedosanjanim snovima... Tvoj razred III-2 sa u~iteljicom Sabinom Ba{i}

FERIDA (SALIHA) SARAJLIJE
Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoja k}erka Naida i supruga Vildana

NAD@IJE (DERVI[) SULEJMANOVI], ro|. DRECA
Molimo dragog Allaha da joj podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova prou~it }e se istoga dana poslije podne namaza u Luka~koj d`amiji u Travniku. Porodica
307-1tr

13249-1nd`

13250-1nd`

Dragoj majci na{e najdra`e prijateljice

FATA KOLAR
Vrijeme prolazi, a tuga ne jenjava. Primila si nas u svoje {iroke grudi kao da smo tvoje ro|ene k}erke i za cijeli `ivot nam je pripala ~ast da budemo tvoja druga djeca. Bol koja nas ti{ti lak{e je podnijeti, kad znamo da si sad mirna i spokojna. Kao utjeha, ostaje nam sje}anje na tvoj lik, umilne dodire, rije~i i savjete i na{e obe}anje da }emo ih kroz `ivot slijediti. A znamo da nas tvoje budno oko prati, nje`na ruka usmjerava, ba{ kako blaga majka pazi svoju djecu. Neka ti je vje~ni rahmet. On najbolje zna! Ajla i Edina
15509-1tt

Dana 9. 10. navr{ava se sedam godina od kada nije sa nama

FIKRET (MUHAMEDA) KUJUND@I]
Uvijek si nam u mislima i srcima. Nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoja porodica
PTT

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 9. 10. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg voljenog supruga, oca, djeda

Dana 8. oktobra 2010. navr{ilo se 6 mjeseci od smrti na{eg oca, djeda i punca

dragoj

IBRO (BE]IR) ZE]O ALIJE (SMAJE) ]UPINE DUNJI D@INOVI]
Nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske rasko{i i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u 13.20 h u Begovoj d`amiji.
15508-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sin Edin, k}erke Nina i Adisa sa porodicama

D`inovi} Nedo sa porodicom

O`alo{}ena porodica
13244-1nd`

PTT

50

Subota, 9. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

na{em ratnom drugu, komandantu u 314. slavnoj brdskoj brigadi Armije RBiH

majci na{eg uva`enog kolege Envera

FAHRUDIN (AVDE) HOD@I] PA[A D@OMBA
Uposlenici Federalnog ministarstva prostornog ure|enja
N

1954 - 2010.
S po{tovanjem ~uvat }emo sje}anje na tebe i tvoj doprinos u odbrambeno-oslobodila~kom ratu. D`enaza kre}e ispred d`amije u Gnjusima, u subotu, 9. 10. 2010. godine, poslije podne namaza, a ukop }e se obaviti na mjesnom groblju Gnjusi-Pra{nice-Zenica. Odbor za obilje`avanje zna~ajnih datuma odbrambeno-oslobodila~kog rata u Op}ini Zenica
477-1ze

Dana 9. 10. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

Dana 9. 10. 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a nana

Dana 9. oktobra 2010. godine navr{avaju se 52 dana od kada nas je zauvijek napustila na{a voljena majka, nana, pranana, svekrva i punica

Pro{lo je 40 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

VASVIJA AHMAGI], ro|. ^AMPARA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica Sin Fikret, k}erka Fikreta, zet Muris, snaha Sedika i unu~ad Edin, Aldin, Belma i Elma Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u 13 sati, ul. Tr~ivode 26.
15514-1tt

VASVIJA AHMAGI], ro|. ^AMPARA
Draga nano, neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja unu~ad Edin, Aldin, Belma i Elma
15514-1tt

D@EMILA (]AMIL) \UZO, ro|. HRVAT
Uvijek }emo ponosno pamtiti i u srcu nositi tvoju ljubav i pa`nju koju si pru`ala svima nama. Neka ti Allah podari lijepi d`enet. Uvijek tvoji: sin Vahid, k}erke Zahida i Vahida, unuci Adis, Mirza i Haris, unuke Selma, Merima, Sabrina i Edita, praunuke Lajla i Dinela, praunuci Danin i Jahja, snahe Alma, Alisa i Dina, zetovi Amir, Emir i Keno 13257-1

[UHRETA JAHI], ro|. HAD@IMURATOVI]
Da njenoj dobroj du{i Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Porodica Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. oktobra u d`amiji Ned`ari}i - Mahala, ul. Senada Poturka - Sen~ija 62, u 16 sati, poslije ikindije-namaza.
13256-1nd`

Dana 9. 10. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg

Dana 9. 10. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako je na{a draga majka preselila na ahiret

SJE]ANJE

FATIMA (OMER) HAMZI], ro|. ^ELIKOVI] had`i FEHIMA HRUSTEMOVI]A
Neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Brat Kasim, sestre Fatima, Halima i Fehma sa porodicama
15516-1tt

Dana 9. 10. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih godina od kad nije sa nama

Draga na{a majko, ponosni smo {to smo te imali, a neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili. Bez tebe ni{ta vi{e nije isto. Svaki dan bol i tuga su sve ve}i. U na{im srcima `ivje}e{ dok `ivimo i mi. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sinovi, zetovi, k}erke, snahe, unuci i praunuci sa familijama Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 10. 10. 2010. godine u ku}i `alosti u 15 sati.
15511-1tt

ALMA (SADIK) KEV^IJA
Draga mama, dani prolaze, a tuga i praznina su sve ve}e. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet, a nama sabur. Tvoji najmiliji: porodice Kev~ija i ^orovi}
15513-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em dragom bratu i dajd`i

Dana 9. 10. 2010. godine navr{ava se 17 tu`nih godina od pogibije na{eg dragog supruga i oca

prof. HIMZO (MEHO) DEMIR
exhumacija iz Vi{egrada „A ti o du{o smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa u|i me|u robove moje i u|i u d`enet moj“ (Kur’an) Sestra Razija, sestri}i Muhamed i Ahmed Osmanagi}, sestri~na Amina Kalafat, snahe 696-1go Zilha i Munevera i zet Selim sa djecom

MUHAMED PA[I]
S ljubavlju koju ni{ta ne mo`e zasjeniti, tugom koja se ne mo`e zalije~iti, zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Supruga Vezira, sin Edin i k}erka Edina
15510-1tt

SJE]ANJE

Dana 9. 10. 2010. godine navr{ava se pet godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SJE]ANJE

SALKO (NEZIRA) FEJZI] SAFET (ILIJAS) MUFTI]
8. 10. 2004 - 8. 10. 2010.
S ljubavlju i tugom nosimo te u srcima. Sestra Sadeta, zet Omer sa k}erkama Aidom i Amelom
13243-1nd` 9-1mo

MURVET (ASIMA) HUSKI]
9. X 1992 - 9. X 2010.
Iako je pro{lo 18 godina od kako si preselio, uspomene na Tebe i dalje su duboko u na{im srcima. Supruga Amira, sin Elmedin - Dino sa porodicom, k}i Belma sa porodicom
13239-1nd`

Porodica

Dnevni avaz
Dana 9. 10. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, punca i dede
POSLJEDNJI SELAM

subota, 9. oktobar/listopad 2010.

51

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi mom babi

D@EMAIL SMAJLOVI]
A ti, o du{o smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa u|i me|u robove Moje, i u|i u D`ennet Moj! Vje~no }e{ `ivjeti u mom srcu. Tvoj sin Elko
13267-1nd`

ZAHIRA KAR^I]A
Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Selima, sin Hamed, k}erke Ha{ida i Advija sa porodicama
13262-1nd`

ABID (NURIJA) HUBANI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 4. 10. 2010. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u Gora`du, u subotu, 9. 10. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Kolijevke. O@ALO[]ENI: supruga Hida, k}erka Subha, sinovi Esad i Sead, zet Muhamed, snaha Jasmina, unuci Maid, Amil, Sanin, Said, Haris, snahe Adna i Sanja, praunuci Tajra, Adijan i Ajlin, porodice Hubani}, Tur~inovi}, Taind`i}, Osmanovi}, Smajki}, Suljagi}, Omerba{i}, Selimovi}, Borovac, Kari{ik, Ahmetspahi}, Pe{tek, Dragulj, Fejzi}, Hasanbegovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Salih-bega Kuljuha 25.
695-1go

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em bratu i daid`i
POSLJEDNJI SELAM

bratu

mom velikom prijatelju

Dana 10. oktobra navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi, plemeniti suprug, otac, dedo, pradedo i punac

D@EMAIL (HIBO) SMAJLOVI] D@EMAILU SMAJLOVI]U
Od Mede, Fate i Faruka
13263-1nd`

D@EMAIL (HIBO) SMAJLOVI]

had`i IZET MUSLIJEVI]
Ponosni {to smo te imali, a izuzetno tu`ni {to smo te izgubili. Ne}emo dozvoliti vremenu da izbri{e tvoj dragi lik, sva tvoja dobra djela, ljubav koju si nesebi~no poklanjao svima nama. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 10. oktobra 2010. u 11 sati u ku}i `alosti Omera Stupca 14.
15519-1tt

^engi} Osmo i D`emila ^engi} Mirzet i Samira ^engi} Mirzeta i Sabro Bajraktarevi} Muamer i Amra
13264-1nd`

Od brata Muhameda, snahe Minke sa djecom Ajla, Elma, Belma, Jasna
13265-1nd`

Dana 9. 10. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e voljene majke, supruge, nane, punice

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE Sa neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se na{eg dragog brata i sestre

SEJDE DEMIR, ro|. BELKO
Uvijek u srcu i mislima, sa ponosom i lijepim uspomenama nikada te ne}e zaboraviti tvoji. Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sinovi Mehmed i Kemo, k}erka Suada, suprug Aljo, unuk Alen i zet Halid
13259-1nd`

na na{e najmilije

NAZIF (SALIHA) GURBETA
31. 3. 1983 - 9. 10. 2010.

AMIR (NAZIF) GURBETA
9. 10. 1995 - 9. 10. 2010.

[EFIK (SALEMA) KARALI]
9. 10. 2009.

[EVALA ALAGI], ro|. KARALI]
4. 10. 2005.

S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga i majka [uhreta s porodicom
13260-1nd`

Uvijek ste sa nama u na{im mislima, beskrajno voljeni sa puno ljubavi i vje~nom tugom. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Va{i: sestre Mima, Urfeta i brat Ale 13238-1nd`

Dana 9. oktobra 2010. godine navr{ava se osamnaest godina od pogibije na{eg dragog i nikad pre`aljenog

Dana 9. oktobra 2010. godine navr{ava se osamnaest godina od pogibije na{eg dragog i nikad pre`aljenog

SALIHA (D@EMA) TANOVI]A
iz Gacka Vrijeme prolazi, ali ne donosi zaborav. Tvoja plemenitost i dobrota uvijek }e ostati u na{im srcima, jer voljeni nikad ne umiru. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova je predata u petak, 8. 10. 2010. godine prije d`ume namaza u d`amiji Hrasno. Tvoji: brat Esad, snaha Jadranka, brati}i Anes i Adis i brati~na Irsa
13258-1nd`

SALIHA (D@EMA) TANOVI]A
iz Gacka Vrijeme koje je pro{lo ne mo`e izbrisati ljubav i uspomenu na Tebe i Tvoj dragi lik. Po dobru Te pamtimo i s ponosom ~uvamo uspomenu na Tebe. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova je predata u petak, 8. 10. 2010. godine prije d`ume namaza u d`amiji Hrasno. Tvoji: sestra Suada, sestri~na Amela i sestri}i Sabit i Samil
13258-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg

na{oj dragoj prijateljici na{oj dragoj tetki i prijateljici

IZI DRAKOVAC IZI DRAKOVAC
Zauvijek }e{ ostati na{a omiljena tetka koja je uvijek bila uz nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, Tvoj Gagi i Anesa
15498-1tt

EDINA [AHBEGOVI]A

Zauvijek }emo se sje}ati prelijepih trenutaka provedenih sa tobom. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Tvoja raja iz Ohaja - Anesa, Keno, Alisa, Marinko, \ana, Mirela, Haris, Lora i Edo
15498-1tt

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. 10. 2010. godine u 16 sati, ul. Alipa{ina 18. Porodica
15518-1tt

52

Subota, 9. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Objavljujemo rodbini, kom{ijama i prijateljima da je

MUSTAFA (HASANA) RIBAC
12. 8. 1966 - 25. 5. 1992.
exhumiran u Sra`i{tu (Vi{egrad) i da }e se d`enaza obaviti u nedjelju, 10. 10. 2010. godine sa podne namaza u 13.30 ~asova na seoskom mezarju Svibovo u Me|e|i, op{tina Vi{egrad. D`enaza polazi ispred d`amije u Me|e|i (Vi{egrad). Obezbije|en prevoz sa autobuske stanice Vije}nica (Sarajevo) u 10 ~asova. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u Me|e|i (Vi{egrad). O@ALO[]ENI: sin Haris, bra}a Meho i Muhamed, te rodbina: Ribac, Bajraktarevi}, Osmanbegovi}, Hamzi}, Imamovi}, Osmanagi}, [abanovi}, @iga, te ostala mnogobrojna PTT rodbina, prijatelji i kom{ije.

prof. HIMZO (MEHO) DEMIR
exhumacija iz Vi{egrada tragi~no preselio na ahiret 28. 5. 1992. godine od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke u Vi{egradu u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 10. 10. 2010. godine u 13.00 sati u haremu Sinanbegove d`amije u Gora`du. Tevhid pred du{u rahmetlije prou~it }e se istog dana nakon podne namaza u Sinanbegovoj d`amiji u Gora`du. O@ALO[]ENI: supruga Sada, sinovi Haris i Bakir, snahe D`enita i Medisa, unuka D`ejlana, brat Ibrahim i sestra Razija sa porodicama, te porodice Demir, Suba{i}, Kustura, Osmanagi}, Heri}, Srna, Djana, Husomanovi}, Zorlak, Kalafat, Kuduz, [u{ko, Gegi}, 696-1go Muhi}, Borovac, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

PA[A (BEGLER) D@OMBA, ro|. TAHMAZ
iz Fo~e
preselila na ahiret u petak, 8. 10. 2010. u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 11. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Halil, sinovi Enver i Edin, snahe Zemira i Amela, unuci Ahmed, Muhamed i Emin, unuka Amila, bra}a Hasan i Suljo sa porodicama, snahe Fatima, Zlata i Hanka sa porodicama, djever Alija, jetrva Murata sa porodicom, zaove Raza i Zumra sa porodicama, te porodice: D`omba, Tahmaz, Kruho, Karup, Kameri}, ]ori}, Karovi}, Mulahasanovi}, Spahi}, Ke{o, [onja, Laketa, Muslimovi}, Kudo, Pand`o, @uti}, \oki}, Be{i}, Dolan, [ljivo, Mulabdi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Gradskoj d`amiji u Vare{u. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

D@EMAIL (HIBO) SMAJLOVI]
preselio na ahiret u petak, 8. oktobra 2010. godine, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. oktobra 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: supruga Sajma, sin Elvedin, k}erka Elvedina, zet Ekrem - Lery, unu~ad Edis i Amar, bra}a Mehmed i Hamid, sestre Zemka, D`emila i Hiba, brati} Denis, brati~ne Sabina, Elma, Belma, Jasna i Ajla, sestri}i Semir, Mirzet i Ermin, sestri~ne Zakira, Sabira, Mirzeta, Amra i Azra, daid`a Hajro ^arkovi}, zetovi Osmo, Hasib, Ramo, Ned`ad, Fadil, D`emo, Muamer, Sabro, D`enan, Hasan, Dino i Emir, snahe Munira, Minka, Amina, Murisa i Samira, te porodice Smajlovi}, Korora, Bla`evi}, Hod`i}, Bajrektarevi}, ^arkovi}, ^engi}, Suba{i}, Bajramovi}, Zlati}, Hase~i}, Crn~evi}, Smaji}, kom{ija i prijatelj @galj Midhat sa porodicom, Mulali}, Zild`i}, D`idi}, Kla~ar i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17.00 sati u ku}i ra111 hmetlije u ulici Evlije ^elebije br. 1.

Sa neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{a draga i voljena

HAFA - VASVIJA (ABID) AVDIBEGOVI], ro|. CURI]
preselila na ahiret 23. septembra 2010. u Torontu u Kanadi, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 11. oktobra 2010. u 14.30 sati na gradskom groblju Bare u Sarajevu. O@ALO[]ENI: k}erke D`ermanina - Nina i Amna, sestra Fatima, bra}a Fikret, Nusret i Mevsud, zetovi @eljko i Elvedin, unu~ad Denis, Anita, Emir i Aida, zet Mujo Kafed`i}, snahe Namka, Jasmina, Mensura, Suada i Ai{a, zaova Rabija, jetrve Munira i Vahida, djever D`emal, brati}i, brati~ne, setri}i, sestri~ne, porodice: Avdibegovi}, Curi}, [abanija, [iki}, Humi}, Kafed`i}, porodica Petrovi}: Nenad, Zlatko i Uro{ sa suprugama i djecom, Kursar, Kne`evi}, Bradara, Ku~uk, Topalbe}irevi}, Zup~evi}, Pa{agi}, Fejzi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i 111 `alosti u ulici Had`i{abanovi}a br. 8.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

D@EMILA (SMAJO) ROK[A, ro|. PEHILJ
preselila na ahiret u petak, 8. oktobra 2010. u 94. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. oktobra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}eka Nermina, sin Fikret, pastorke Samija, Suvada i Mirsada, bra}a Nezir i Ra{id, sestra Hasna, snahe Ehlimana i Sevda, zetovi Senad i Theo, unu~ad Edin, Edina, Almin, Eldin, Enis, Anel i Amina, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Rok{a, Pehilj, Be{i}, Sejmen, Muogios, Stroil, Karamustafi}, Muharemovi}, Brzika, Ke{o, Pipla{, Porobi}, Smajlhod`i}, D`evlan i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u ulici Trg 111 ZAVNOBiH-a br. 33/III.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

]AMILA [ABANOVI], ro|. D@ANKO
preselila na ahiret u ~etvrtak, 7. oktobra 2010. u 47. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. oktobra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Kasim, sinovi Admir, Almir i Kemal, snaha Minela, unuk Aid, sestre Ferida, Biba i Mersija, svakovi Ahmed, Fehim i Mehmed, svekrva Amira, djeverovi [ahin, [a}ir i Jusuf sa porodicama, zaove Isma, Mida, Zejnepa i Mevla sa porodicama, sestri}i i sestri~ne, daid`a Enes, tetka [a}ira, amid`a Munib, daid`i}i i daid`i~ne, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice: [abanovi}, D`anko, D`ananovi}, Hani}, ]ato, Ki}o, Beganovi}, [ahi}, Ni{i}, Manjura, Had`i}, [ehi}, Alispahi}, ]ati}, ]ubara, Ibrovi}, Zekovi}, Makarevi}, Vi{nji}, Jusi}, Zukanovi}, Tari}, Zorni}, Pra{ovi}, Bihorac, Ma{ovi}, Lakota, Ro`ajac, Isovi}, Kadri}, Sulji}, Ho`i}, Papi}, Toti}, Balti}, Mujakovi}, Muminovi}, [ari}, ^arkad`i}, Kalender, Ciljevi}, Dedai} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u 111 ulici Grada Bobovca br. 7.

RASEMA (SMAJO) TELAREVI], ro|. TUNOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 7. 10. 2010. u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Mirsad, snaha Nerma, unu~ad, unuci Jasmin i Deniz, sestra [emsa, sestri}i sa porodicama, te porodice: Telarevi}, Tunovi}, Had`i}, Veliba{i}, Mari}, Be~a, Sad`ak, Be~irevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji ^obanija. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MINA (ALIJA) SEJDOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 7. oktobra 2010. u 20. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. oktobra 2010. u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Pazari} (Zovik) i Centar za socijalni rad 111 Ilid`a.

POSLJEDNJI SELAM

mom prijatelju
POSLJEDNJI SELAM

mom dragom i voljenom babi

D@EMAIL (HIBO) SMAJLOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Magbula Hod`i}
13272-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

D@EMAIL (HIBO) SMAJLOVI]
Dragi moj babo, ponosna sam {to sam te imala, ali tu`na sam {to sam te izgubila. Nema rije~i utjehe koja bi mi ubla`ila ovu bol. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima, babo. Tvoja Dinka, Lary, Edis i Amar
13268-1nd`

mom amid`i

D@EMAIL (HIBO) SMAJLOVI]
Dragi amid`a, ~ovjek smr}u ne umire. Ti }e{ vje~no `ivjeti i pamtit }u te po tvojoj dobroti dok sam `iva. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoja Sabina sa Ned`adom Memetom i Isakom
13270-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom amid`i

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

babi i mu`u

na{em bratu i amid`i

D@EMAIL (HIBO) SMAJLOVI]
Od porodice Velagi} - Dine, Elme, Ahmeda i Ai{e
13263-1nd`

D@EMAIL (HIBO) SMAJLOVI]
Molimo Allaha d`.{. da te obaspe milo{}u, da ti otvori d`enetska vrata i smjesti te na ljep{e mjesto kako si i zaslu`io. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja supruga Sajma sa sinom Elvedinom
13269-1nd`

D@EMAIL (HIBO) SMAJLOVI]
Tu`ni smo jer vi{e nisi sa nama. Nosimo veliku bol u srcima jer si prerano oti{ao. Ipak smo ponosni jer smo te imali i dijelili ljubav sa velikim i plemenitim srcem. Zauvijek }e{ biti dio nas. Tvoji: Meho, Munira, Denis, Amina, Riki i Nadi
13271-1nd`

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je preminula na{a draga

subota, 9. oktobar/listopad 2010.

53

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZLATA (IBRAHIMA) FEJZOVI], ro|. MA[I]
19. 3. 1935 - 7. 10. 2010.
Posljednji ispra}aj }e se obaviti 9. 10. 2010. u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Jusuf, sin Jasmin, k}erka Jasminka, unu~ad Zlatan, Anela i Adi, zet Buljko, snaha Rabija, bra}a Ra{id i Atif, sestra Nura, snahe Safeta, Sena i Samila, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, porodice: Ma{i}, Muj~in, Kalajd`i}, Hedo, ^ardakovi}, ^omaga, Hod`i}, Merzi}, Poljakovi}, Gradi{i}, Dizdar, Memeti, [ari}, Ljubovi}, Brki} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Omladinskih radnih brigada br. 13/1, Dobrinja.
111

HAMID (ASIM) BAK[I]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 7. oktobra 2010. u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. oktobra 2010. u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: k}erka Elma, zet Nihad, sestra Zineta, te porodice: Bak{i}, Mehmedbegovi}, Borovac, Habibija, Hubani}, Buljuba{i}, Kapetanovi}, Karamehmedovi}, Tanovi}, Had`iahmetovi}, Tataragi}, Avdi}, Arslanagi}, Vejzovi}, Merdanovi}, prijatelji D`evad i Fuad i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u Bakijskoj d`amiji.
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ESAD (AVDO) \ULEPA
preselio na ahiret u petak, 8. oktobra 2010. u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 11. oktobra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije na Dobrinji III sa polaskom u 13.20 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Munira, sin Amer, k}erka Amela, snaha D`enana, unuci Jusuf, Husref, Faruk i Haris, sestra Jasmina, zet [efko, snaha Ramiza, brati} Almir, sestri} Adnan, sestri~na Dina, svastika D`evahira sa djecom, te porodice: \ulepa, Topi}, Cernica, Balti}, Nezirevi}, Habota, Tanovi}, Jaganjac, [uko, ]ori}, Bekri}, Be}irevi}, Omani}, \ono, Ratku{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u ulici Trg 111 djece Dobrinje br. 30/IV - Dobrinja III

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

IZETA (MEHO) KARI], ro|. HALILOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 7. 10. 2010. u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. 10. 2010. u 16 sati na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O@ALO[]ENI: k}erke Alma i Halida, zetovi Enes i Bo{ko, unu~ad Zlatan, Delila, Faris, Maja i Aldin, sestra Vedija - Dika, te porodice: Kari}, Halilovi}, Selimovi}, Mujanovi}, Simi}, Zuli}, Duri}, Abad`ija, Pani}, Ahmi{, Rizvanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16 sati, Menjak 29, Vogo{}a. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

Obavje{tavam rodbinu i prijateljeda se dana 9. 10. 2010. godine navr{ava sedam tu`nih dana od smrti moga oca

OMER (AGANA) MAKAREVI]
Sahrana je obavljena u Zagrebu 6. 10. 2010. na groblju Mirogojno.

S ljubavlju i po{tovanjem: k}erka Emira, unuk Fe|a

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.

Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

15495-1tt

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122

SARAJEVO

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

www.bakije.com

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185


NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT GLOBAL AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ _________ kom.__________________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043;

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

54

Subota, 9. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi
U PRODAJI

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 033048 07 Mals Mostar, 17. 09. 2010. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: JP ELEKTROPRIVREDA HT HB d.d. Mostar TU@ENI: ANTONIJA ZEKI] vl. STR „TONIX“ ul. K.P Kre{imira IV br. 28 Mostar .

TU@BENI ZAHTJEV
Du`an je tu`eni platiti tu`itelju, za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 01. 02. 2004. godine do 31. 05. 2007. godine, iznos od 1.773,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po stopi iz ~l. 277. ZOO-a i to od dana podno{enja tu`be, pa do dana kona~ne isplate kao i nadoknaditi mu tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostasvi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (^l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH): - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. .1 ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Sudija Ramiza Karad`a

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 023485 09 Mal Konjic, 22. 07. 2010. godine OP]INSKI SUD KONJIC, stru~ni saradnik ELIS SULTANI], rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HT DOO MOSTAR, zastupanog po punomo}niku - direktoru Prli} Stipi iz Mostara, protiv tu`enog: Brizar Ivana, nastanjenog na adresi: Lug bb, PROZOR/RAME, radi naplate nov~anog potra`ivanja, vsp: 62,05 KM, van ro~i{ta, dana 22. 07. 2010., donio je slijede}u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 038807 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja „FERPLAST“ d.o.o. Sarajevo, ul. A. Muratbegovi}a broj 1A., zastupan po Zajedni~koj advokatskoj kancelariji [ehovi} Jasmine i [ehovi} Envera, advokata iz Sarajeva, protiv tu`enog „LAHAJ“ d.o.o. Sarajevo, ul. Muhameda Kantard`i}a broj 3/3, radi duga od 538,40 KM, van ro~i{ta, donio je dana 07. 09. 2010. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03. FBiH) objavljuje:

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni Brizar Ivan nastanjen na adresu Lug, 88440 PROZOR isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga na ime telefonskih usluga u visini od 62,05 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 32,05 KM po~ev od 15. 10. 2008. goidne do kona~ne isplate - na iznos od 10,00 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine do kona~en isplate - na iznos od 10,00 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine do kona~ne isplate - na iznos od 10,00 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine do kona~ne isplate, kao i naknaditi tu`itelju tro{kove ovog postupka u iznosu od 104,30 KM, sa zateznim kamatama po~ev od 20. 04. 2010. godine kao dana presu|enja do dana uplate, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 538,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 13. 10. 2004. godine pa do isplate, kao i naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 391,30 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}

Obrazlo`enje
Tu`itelj u tu`bi navodi da je tu`enik vlasnik i korisnik pretplatni~kog broja 771 062-{ifra 54842 te da tu`eni ni nakon opomene nije platio dug na ime neutro{enih impulsa, koji na dan 27. 01. 2009. godine iznosi 62,05 KM, na predla`e sudu da donese presudu kojom }e obavezati tu`enika da isplati tu`itelju ukupan iznos glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose (kako je navedeno u izreci ove presude, uz naknadu tro{kova postupka sa zateznim kamatama. Tako|er predla`e ukoliko tu`eni ne dostavi u zakonom predvi|enom roku odgovor na tu`bu da sud donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Dana 19. 03. 2010. godine, prema odredbi ~l. 348. st. 3. ZPP-a, tu`ba je dostavljena tu`eniku objavom u dnevnom listu „Dnevni avaz“, iz razloga {to se ista nije mogla uru~iti na adresi tu`enikovog prijavljenog prebivali{ta - Lug, 88440 Prozor/Rama, uz podnesak prema odredbama ZPP-a, a posebno sa naznakom ukoliko ne dostavi odgovor na tu`bu u roku od 30 dana, da }e sud donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Prema odredbi ~l. 348. st. 4. ZPP-a tu`ba se smatra dostavljenom tu`eniku po proteku 15 dana od dana objavljivanja. Tu`ba je objavljena dana 19. 03. 2010. godine, pa se tu`ba smatra dostavljenom tu`eniku na dan: 03. 04. 2010. godine, koji nije do danas dostavio odgovor na tu`bu. Budu}i da tu`eni nije dostavio odgovor na tu`bu, a tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog izostanka u slu~aju da tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonsom roku, to je sud temeljem nere~enog, a sukladno odredbi ~l. 182. ZPP-a rije{io kao u izreci ove presude. Sukladno odredbi ~l. 386 st. 1. Zakona o parni~nom postupku sud je obvezao tu`enika da tu`itelju naknadi i tro{kove ovog postupka koji se donose na taksu na tu`bu u iznosu od 1,80 KM i taksu na presudu u iznosu od 22,50 KM (shodno odredbi ~l. 38. Zakona o sudskim taksama s tarifom, Sl. novine HNK, broj: 4/2009), kao i tro{kove objave tu`be u Dnevnom avazu u iznosu od 35,00 KM, i tro{kova objave presude u Dnevnom avazu od 45,00 KM, pa su ukupni tro{kovi tu`itelja 104,30 KM. Sudija Elis Sultani} PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Protiv ove presude mo`e se ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje shodno odredbi ~lanka 329. ZPP-a. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 Mal 032176 10 Mal ^apljina, 16. 09. 2010. godine

dno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka (sudske pristojbe na tu`bu i odluku, te tro{kove objave oglasa u dnevnim novinama), sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja“.

Tu`itelj: JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar (u ~ijem se sastavu nalazi organizacijska jedinica - Opskrba elektri~nom energijom, Opskrbno podru~je Jug) Zagreba~ka 1, Mostar, zz generalni direktor Vlado Mari} Tu`enik: Ilija Pa`in, Glumina bb, Neum RADI: Isplate duga, VSP 267,80 KM .

Du`an je tu`enik u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev.

OGLAS
Dostava tu`be tu`enom ILIJI PA@IN Tu`benim zahtjevom tu`ilac zahtijeva da sud donese sljede}u PRESUDU „Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 31. 01. 2008. godine do 16. 12. 2009. godine, iznos od 267,80 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lana 277. ZOO i to od dana po-

Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, na osnovu ~lana 182. ZPP-a sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama.

Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom. SUDIJA ZLATKO TANOVI]

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Broj: 68 0 Mal 004797 08 Mal Livno, 20. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U LIVNU, stru~ni suradnik Verenko Su~i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske Telekomunikacije D.D. Mostar - Direkcija Za Pokretnu Mre`u (Eronet), protiv tu`enika Sanela Saraj~i}, iz Livna radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i: BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 006719 06 Mal Zenica, 08. 07. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Koki} Edvin, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Union banka dd Sarajevo, Filijala Zenica, Islambegovi}a put 1., Zenica, koga zastupa punomo}nik Mustafa Hasi} advokat iz Zenice, protiv tu`enih Sivac Nermina iz Zenice, [trosmajerova 131., Numanovi} Edina iz Zenice, Had`ije Mazi}a 3., Selimovi} Jasminka iz Zenice, Tali}a brdo 8. i Dedi} Edhis iz Zenice, Gnusanski put 95., radi isplate duga, v.s. 160,03 KM, objavljuje slijede}i

Dnevni avaz subota, 9. oktobar/listopad 2010. 55
iznosa od 160,03 KM sa pripadaju}om ugovorenom kamatom po~ev od 20. 01. 2006. godine, kao dana dospije}a, pa do isplate, kao i naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude pod prijetnjom prinudne naplate. Dostava tu`be se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom avazu. Tu`ena je du`na dostaviti odgovor na tu`bu u pismenoj formi sa elementima iz ~lana 71. Zakona o parni~nom postupku FBiH, u roku od 30 dana od dana dostave tu`be. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ena se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 006719 06 Mal, u pisarnici Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Koki} Edvin

OGLAS
Dana 23. 10. 2008. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Sanela Saraj~i}, radi isplate. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e tu`enika obavezati da tu`itelju isplati ukupan iznos duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 915,68 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 372,21 KM po~ev{i od 16. 1. 2008 .g. pa do isplate - na iznos od 327,37 KM po~ev{i od 16. 2. 2008. g. pa do isplate - na iznos od 216,10 KM po~ev{i od 16. 3. 2008. g. pa do isplate te naknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Verenko Su~i}

OGLAS
Tu`enoj Selimovi} Jasminka iz Zenice, Tali}a brdo 8. dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 02. 02. 2006. godine kojom tu`ilac potra`uje od tu`enih solidarnu isplatu

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 003271 08 Mal Zenica, 15. 09. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija D`enana Brkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA, ul. Masarykova broj 46. protiv tu`enog AHMETSPAHI] SAUDINA, iz Zenice, Bulevar Kulina bana broj 12, radi isplate, v.s. 548,85 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 12. 11. 2008. godine tu`itelj je podnio ovom sudu tu`bu protiv tu`enog radi duga u nov~anom iznosu od 548,85 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospije}a

obaveza pa do isplate, te tro{kova parni~nog postupka. Ovim putem se tu`enom dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku, pa je tu`eni du`an da u skladu sa ~lanom 70. i 71. istog Zakona, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora u smislu ~lana 334. Zakona o parni~nom postupku. Ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana sud }e odluku donijeti u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama. Sudija D`enana Brkovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 049726 08 P Mostar, 28. 06. 2010. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudija Azra [unje, u pravnoj stvari tu`itelja Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Sarajevo, Podru`nica Mostar, protiv tu`enika Elvedin Kole~i} i DIJAMANT d.o.o. radi isplata duga, VSP 41.466,55 vanraspravno, dana 28. 06. 2010. godine, donio je sljede}u:

Obrazlo`enje
Tu`bu tu`itelja podnesenu 31. 12. 2008. godine, sud je dostavio tu`enom na obavezan odgovor, objavljivanjem oglasa u Dnevnom avazu, dana 14. 02. 2008. godine (dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja), a uz napomenu da je tu`eni du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1 ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima donesena je uskladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od: takse na tu`bu u iznosu od 1.000,00 KM i takse na presudu u iznosu od 225,00 KM i tro{kova objavljivanja oglasa u Dnevnom avazu 80,00 KM, {to ukupno iznosi 1.305,00 KM, kako je rije{eno u izreci presude. Sudija Azra [unje Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 023178 09 Mal Konjic, 23. 07. 2010. godine OP]INSKI SUD KONJIC, sudija ELIS SULTANI], rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP HT DOO MOSTAR, zastupanog po punomo}niku - direktoru Prli} Stipi iz Mostara, protiv tu`enog: Slavkovi} Milana, nastanjenog na adresi: OSTRO@AC BR. 34 JABLANICA, radi naplate nov~anog potra`ivanja, vsp: 345,47 KM, van ro~i{ta, dana 23. 07. 2010. godine donio je slijede}u

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni Slavkovi} Milan nastanjen na adresi OSTRO@AC BR. 34 JABLANICA isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga na ime komunalnih usluga u visini od 345,47 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 73,48 KM po~ev od 16. 05. 2008. godine do kona~ne isplate - na iznos od 70,21 KM po~ev od 16. 06. 2008. godine do kona~en isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 07. 2008. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 08. 2008. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 09. 2008. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 10. 2008. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 11. 2008. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 84,78 KM po~ev od 16. 12. 2008. godine, do kona~ne isplate kao i naknaditi tu`itelju tro{kove ovog postupka u iznosu od 117,85 KM, sa zateznim kamatama, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`ni su tu`eni Elvedin Kole~i} i DIJAMANT d.o.o. Mostar, solidarno isplatiti tu`itelju iznos od 41.466,55 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 31. 12. 2008. godine, kao dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate, te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 1.305,00 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.

Obrazlo`enje
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 054389 09 P Mostar, 23. 8. 2010. godine Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`ioca ProCredit Bank d.d. Sarajevo, filijala Mostar, ul. Biskupa ^ule bb, Mostar, zastupan po Mati Bari{i}, zaposleniku tu`ioca, protiv tu`enog Abdije Osmanovi} iz Mostara, [ehovina bb, radi isplate, v.sp. 3.043,21 KM, vanraspravno dana 23. 8. 2010. godine, donio je slijede}u:

Obrazlo`enje
Tu`bu podnesenu 29. 6. 2009. godine, sud je dostavio tu`enom na odgovor, uz dopis kojim se pou~ava o obavezi dostavljanja odgovora na tu`bu. Dostava je izvr{ena prema odredbi ~l. 348. ZPP-a, objavljivanjem u Dnevnom avazu, dana 6. 6. 2010. godine i na oglasnoj tabli suda 30. 4. 2010. godine, pa se dostavljanje smatra izvr{enim 21. 6. 2010. godine. Tu`eni nije dostavio odgovor na tu`bu. Obzirom da je u tu`bi predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja i da dostavljeni dokazi nisu u suprotnosti sa navodima tu`be, primjenom ~l. 182. st. 1. ZPP-a, sud je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev. Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 386. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 180,00 KM, takse na presudu u iznosu od 90,00 KM i tro{kova objave oglasa u ukupnom iznosu od 80,00 KM. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Sudija Tatjana Mijatovi}

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`enik isplatiti tu`iocu iznos od 3.043,21 KM uz zakonsku zateznu kamatu po~ev{i od 29. 6. 2009. godine pa do isplate i nadoknaditi tu`iocu parni~ne tro{kove u iznosu od 350,00 KM, sve u roku od 30 dana.

Tu`itelj u ut`bi navodi da je tu`enik vlasnik i korisnik pretplatni~kog broja mobitela 38763795542. Tu`itelj je redovito svakog mjeseca tu`eniku ispostavljao ra~une za kori{tenje usluga priklju~ka koje tu`enik nije izmirio u zakonom predvi|enom roku niti je reklamirao ra~une, pa predla`e sudu da donese presudu kojom }e obavezati tu`enika da isplati tu`itelju ukupan iznos glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose (kako je navedeno u izreci ove presude, uz naknadu tro{kova postupka sa zateznim kamatama. Zako|er predla`e ukoliko tu`eni ne dostavi u zakonom predvi|enom roku odgovor na tu`bu da sud donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Dana 18. 03. 2010. godine, prema odredbi ~l. 348. st. 3. ZPP-a, tu`ba je dostavljena tu`eniku objavom u dnevnom listu „Dnevni avaz“, iz razloga {to se ista nije mogla uru~iti na adresi tu`enikovog prijavljenog prebivali{ta OSTRO@AC BR. 34 JABLANICA, uz podnesak prema odredbama ZPP-a, a posebno sa naznakom ukoliko ne dostavi odgovor na tu`bu u roku od 30 dana, da }e sud donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Prema odredbi ~l. 348. st. 4. ZPP-a tu`ba se smatra dostavljenom tu`eniku po proteku 15 dana od dana objavljivanja. Tu`ba je objavljena dana 02. 04. 2010. godine, pa se tu`ba smatra dostavljenom tu`eniku na dan: 19. 04. 2010. godine, koji nije do danas dostavio odgovor na tu`bu. Budu}i da tu`eni nije dostavio odgovor na tu`bu, a tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog izostanka u slu~aju da tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu u zaknoskom roku, to je sud temeljem nere~enog, a sukladno odredbi ~l. 182. ZPP-a rije{io kao u izreci ove presude. Sukladno odredbi ~l. 386 st. 1. Zakona o parni~nom postupku sud je obavezao tu`enika da tu`itelju naknadi i tro{kove ovog postupka koji se odnose na taksu na tu`bu u iznosu od 10,35 KM i taksu na presudu u iznosu od 22,50 KM (shodno odredbi ~l. 38. Zakkona o sudskim taksama s tarifom, Sl. novine HNK, broj: 4/2009), kao i tro{kove objave tu`be u Dnevnom avazu u iznosu od 40,00 KM, i tro{kova objave presude u Dnevnom avazu od 45,00 KM; pa su ukupni tro{kovi tu`itelja 117,85 KM. Sudija Elis Sultani} PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Protiv ove presude mo`e se ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje shodno odredbi ~lanka 329. ZPP-a.

56

Subota, 9. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz subota, 9. oktobar/listopad 2010. 57

58

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

sport

^ELIK Nermin [abi} preuzeo direktorsku poziciju

Duro i Obu}a ipak ostaju?
(Foto: S. Pinjo)

Elvedin Beganovi} diplomirao za profesionalnu licencu
Prvi pomo}nik {efa stru~nog {taba ^elika, 39-godi{nji Elvedin Beganovi} uspje{no je u srijedu nave~er u vogo{}anskom hotelu „Park“ odbranio diplomski rad i stekao diplomu profesionalnog nogometnog trenera. Istog dana se i njegov nekada{nji saigra~ Nermin [abi} (37), koji je ljetos odstupio s pozicije sportskog direktora, vratio u klub, sada kao vr{ilac du`nosti direktora. [abi}ev prvi zadatak nakon {to je naslijedio Edvina Do{li}a bit }e da rije{i status iskusnih Samira Dure i Emira Obu}e, koji ve} neko vrijeme ne konkuriraju za sastav.

Budu}i treneri s profesionalnom licencom na stadionu Pirota

Centar za edukaciju trenera

Posjeta treningu Travnika
[esta generacija polaznika Centra za edukaciju nogometnih trenera poha|a prvi seminar u Vogo{}i. Kandidati za trenersku licencu boravili su jedan dan i u Travniku. Na stadionu Pirota posmatrali su trening Travnika, koji je vodio Ned`ad Selimovi}, kome je, pak, ostao jo{ diplomski rad do stjecanja profesionalne licence. [estu generaciju polaznika ~ine: Nermin Ba{i}, Kemal Hafizovi}, Esher Had`iabdi}, Kenan Be}irovi}, Mujo ^andi}, Amir Durgutovi}, Mensur D`aviti, Zoran \or|evi}, Dragan \ukanovi}, Frano Hrka~, Aleksandar Ili}, Igor Jankovi}, Marijan Kova~evi}, Branislav Mi~i}, Jedinko Perica, Moja{ Radonji}, Goran Skaki}, Romeo [apina, Ermin [iljak, Bogi} Bogi}evi}, Radoslav Tomi}, Darko Vojvodi}, Neboj{a Vu~kovi}, Dario Zadro i Ibro S. P . Rahimi}.

I Sadikovi} dobio profesionalnu licencu
Izuzimaju}i {efa stru~nog {taba Vlatka Glava{a, Denis Sadikovi} postao je prvi trener u Slobodi, u Tuzli i na podru~ju cijelog Kantona s profesionalnom licencom. Dugogodi{nji trener omladinskih selekcija Slobode, s kojima je osvojio {est naslova prvaka BiH, te ve} pet godina prvi pomo}nik selektora Velimira Stojni}a u U-17 reprezentaciji BiH, odbranio je diplomski rad u Centru za edukaciju trenera pri Nogometnom savezu BiH. E. M.
Beganovi}: ^estitke polaznika Centra za edukaciju

Prijenos dogovoren u posljednji trenutak

[vicarci snizili cijenu na 30.000 eura
Iako je bilo najavljeno da se u na{oj zemlji ne}e mo}i gledati utakmica Albanija BiH, BHT 1 je u posljednji trenutak postigao dogovor sa {vicarskom agencijom SGM i otkupio prava te realizirao prijenos. - Dogovarao sam posao cijelu no} uo~i utakmice. Obja{njavao sam odgovornima u agenciji kolika je va`nost za ljude u BiH da ta utakmica bude na televiziji. Na kraju su to uva`ili i napravili ustupke. Dobio sam upute da ne govorim o detaljima pa vam ne mogu re}i kolika je cijena prijenosa, ali se nadam da su sada svi zadovoljni, i agencija i BHT 1, ali {to je najbitnije, i ljudi u BiH - ka`e Slavi{a Vuki}evi}, agent SGM-a. Ina~e, [vicarci su ranije kao minimalnu cijenu TV prava postavili 150.000 eura, a najvi{a ponuda BHT 1, kako je objavila ova ku}a u ~etvrtak, iznosila je 30.000 eura. Kako smo nezvani~no saznali, SGM je na kraju prihvatio ponu|enih 30.000 eura, s tim da je BHT bio obavezan da cijeli iznos isplati odmah, a ne na rate, kao {to N. D. je bio zahtjev.

- Razgovarat }u s trenerom Ibrakovi}em, ali i s Durom i Obu}om. Smatram da nam trebaju, jer dese se kartoni, povrede. Vjerujem da tako razmi{lja i trener, ali i oni, koji su sigurno pogo-

|eni optu`bama na njihov ra~un - ka`e [abi} te dodaje da mu je, tako|er, prioritet da na|e novac za isplatu pla}e igra~ima i zaposlenima te da vjeruje da }e to biti V. B. idu}e sedmice.

Leotar dobar u prvom i lo{ u drugom poluvremenu

Vi{njevac: Pojedinci nemaju snage za svih 90 minuta
Rajovi} i Kajtaz: S utakmice u Trebinju
(Foto: P. Mucovi})

Leotar je, zahvaljuju}i dobroj igri u prvom poluvremenu i golovima Nenada Ze~evi}a i Zorana Rajovi}a, pobijedio Vele` s 2:1. U drugom dijelu igra Trebinjaca je pala, a kao razlog za to, trener Vuka{in Vi{njevac istakao je lo{u fizi~ku spremu pojedinaca u svom timu.

- U prvom poluvremenu odigrali smo briljantno i rezultat je trebao biti i ve}i u na{u korist. U drugom dijelu smo trebali nastaviti u istom ritmu, ali je ~injenica da ekipa pada. Pojedini igra~i nemaju snage za 90 minuta ka`e trener Leotara Vuka{in M. P . Vi{njevac.

Prva liga FBiH - 8. kolo Krajina - Omladinac 3:2
Stadion u Cazinu. Gledalaca 200. Sudija: Mirza Ti~i} (Sarajevo) 6. Strijelci: 0:1 - Murselovi} (23), 1:1 - Reki} (57), 2:1 - Reki} (68), 3:1 - Reki} (77), 3:2 - Sinanovi} (88). @uti kartoni: Ra~i} (Krajina), Huseinba{i}, Sulji}, Pand`i} (Omladinac). Crveni kartoni: Edin Smaji} (Krajina) i Elvis Huseinagi} (Omladinac) u 66. minuti. Igra~ utakmice: Bekir Reki} (Krajina) 8. KRAJINA: Keranovi} 7,5, Smaji} 5, Ra~i} 7,5, Purivatra 7, Pali} 6, Be~i} 7, Por~i} 6,5, Nuhanovi} 6 (46. Do{li} 6,5), Reki} 8, [i{i} 7, Ma{i} 6,5 (89. D`elalagi} -). Trener: Izet Ra~i}. OMLADINAC: Bilajac 5,5, Huseinba{i} 6, Hiseinagi} 5,5, Joksimovi} 5,5 (70. Sinanovi} 6), Zoni} 6,5, Br~kali} 5,5 (47. Arnautovi} 6), Sulji} 5,5, Murselovi} 6,5, Omeragi} 6 (82. Pand`i} -), Bratanovi} 6, Hasanovi} 5,5. Trener: Fuad GrS. J. be{i}.

Gora`de - SA[K Napredak 2:0
Stadion u Gora`du. Gledalaca 1.000. Sudija: Kenan Bjaramovi} (Zenica) 7. Strijelci: 1:0 - Zejnilhod`i} (39), 2:0 - Ra{~i} (55) @uti kartoni: D`ebo, Pljevljak, Borovac, Kamenica (Gora`de), Mirvi}, Turkovi}, Halilovi} (SA[K). Igra~ utakmice: Almir Ra{~i} (Gora`de) 7,5. GORA@DE: Babovi} 7,5, Kamenica 6,5, D`ebo 6,5, ^izmi} 7, Isakovi} 7,5, Korda 7,5, Ferhatovi} 6,5 (63. Borovac 6,5), Limi} 7, Zejnilhod`i} 7,5 (58. ]ehaja 6,5), Ra{~i} 7,5 (75. Prolaz -), Pljevljak 6,5. Trener: Sead Gabela. SA[K NAPREDAK: Hukara 7, Halilovi} 6,5, ^i{ija 6,5, Begi} 6,5, Dokara 6, Softi} 6,5, Burina 6,5, Mirvi} 6,5, Smaji} 6 (57. Husejnbegovi} 6) ^ohodarevi} 6 (46. Janjo{ 6), Turkovi} 6 (78. E. A. Lendi} -). Trener: Fadil Hod`i}.

- penal), 2:2 - Jusufba{i} (63), 3:2 - Oioli (72). Igra~ utakmice: Sabahudin Jusufba{i} (^apljina) 6,5. ^APLJINA: Josi} 5, Vila 6, D`ananovi} 5,5, Grbavac 5,5 (64. Barbari} 5,5), Beni} 5,5, Mio~evi} 5,5, Jusufba{i} 6,5, Orta{ 6, Kuki} 6,5 (66. Salkovi} 5), Rai~ 5,5 (46. Oioli 6), Viskovi} 6. Trener: Zlatko Kri`anovi}. ORA[JE: Ili{kovi} 5,5 (46. Smaji} 6), Svitlica 5, Peji} 5,5, Prgi} 5, Ivanovi} 6 (75. Grgi} -), Ze~evi} 5,5, Koba{ 5, Miki} 5 (57. Mi{kovi} 5), Er. B. Duspara 6. Trener: @eljko Baoti}.

(Mr`ljak 6), Turbi} 6. Trener: Fahrudin [ehi}. GO[K: Soldo 6, Rai~ 6, [abanovi} 7, Koji} 6, [aboti} 6,5, Kadri} 6, Badali} 6,5, Zlomisli} 7 (46. Bajri}), Ragu` 6 (84. Sultani}), Kari} 7, Markovi} 6 (78. Tomi}). Trener: Damir BoroE. ^. vac.

Tabela
Rezultati 8. kola: ^apljina - Ora{je 3:2, Kraji{nik - GO[K 0:0, Krajina - Omladinac 3:2, Gora`de - SA[K Napredak 2:0, Rudar - Gradina 1:1, Igman - Jedinstvo 2:0, Bosna - Iskra 1:1, Radnik - Slaven (13. novembar). Parovi 9. kola: Danas (15.30 sati): Jedinstvo - ^apljina, Slaven - Igman, SA[K Napredak - Radnik, Iskra - Kraji{nik, Gradina - Bosna, Ora{je - Krajina; Sutra (15.30): Omladinac Rudar, GO[K - Gora`de.
1. GO[K 2. ^apljina 3. Kraji{nik 4. Bosna 5. Jedinstvo 6. Krajina 7. SA[K N. 8. Igman 9. Radnik 10. Slaven 11. Iskra 12. Gora`de 13. Omladinac 14. Ora{je 15. Gradina 16. Rudar 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 5 5 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 4 1 1 0 0 0 2 4 1 2 2 2 3 3 4 4 1 3 4 5 5 5 4 3 10:3 18:17 10:7 10:10 11:9 10:7 13:13 9:9 5:5 6:9 11:14 13:9 10:10 11:13 8:16 8:12 17 16 14 14 13 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 7

Rudar - Gradina 1:1
Stadion Rudara u Kaknju. Gledalaca 200. Sudija: Kenan Bajraktarevi} (Ora{je) 6. Strijelci: 0:1 - Ma{i} (75), 1:1 - Remeti} (85 - penal). @uti kartoni: Vukovi}, Muri} (Rudar), Ahmetovi}, [kahi}, Zuki} (Gradina). Igra~ utakmice: Damir Zuki} (Gradina) 7. RUDAR: Had`i} 5,5, Krd`ali} 5 (80. Spahi} -), Kubat 5, [abi} 6,5, Imamovi} 6, Turudija 6, Vukovi} 6, Prki} 6 (70. Tomi} -), Merdi} 5 (46. Neimarlija 5,5), Remeti} 6, Muri} 6. Trener: Adnan ^orbo. GRADINA: Zuki} 7, Mi. Smajlovi} 6, Savi} 5,5 (58. Sadikovi} 6), Ahmetovi} 6, Ke{etovi} 6, [kahi} 6, Salihba{i} 6, @eri} 5,5 (82. Husinba{i} -), Ma. Smajlovi} 6, Popara 5,5 (67. Ordagi} 5,5), Ma{i} M. Ko. 7. Trener: Fahrudin Zejnilovi}.

Bosna - Iskra 1:1
Stadion Luke u Visokom. Gledalaca: 200. Sudija: Mirko Buljan (Mostar) 7. Strijelci: 0:1 - Nebi} (36), 1:1 - M. D`afi} (38 - penal). @uti kartoni: Mustagrudi}, Genjac, Alijagi} (Bosna), Kova~evi}, Perkovi}, Juri}, Su~i} (Iskra). Igra~ utakmice: Nirmel Alijagi} (Bosna) 7. BOSNA: Bekan 7, Mustagrudi} 6,5 (65. N. Bajri} -), ^ehaji} 6 (78. ]esa -), Genjac 6,5, ^abaravdi} 6,5, Hod`i} 6,5, M. D`afi} 6,5, Ferhatovi} 6,5, Alijagi} 7, Dedi} 6 (61. Lepi} 6), M. Bajri} 6. Trener: Avdo Kurdija. ISKRA: Perkovi} 7, Omanovi} 6, Kova~evi} 6, Juri} 6, ^ehaja 6, Kmeta{ 6,5, Nebi} 6,5, [ari} 5,5 (74. Beni} -), Vrban 6 (61. Su~i} -), Smaji} 6,5, Vrlji} 6 (82. Mustafica -). Trener: Senad D. B. Smaji}.

Igman - Jedinstvo 2:0
Stadion u Konjicu. Gledalaca 300. Sudija: Mustafa Osmanovi} (Grada~ac) 7. Strijelci: 1:0 D`umhur (26), 2:0 - Hero (85). @uti kartoni: Dizdarevi}, Murti}, Kova~evi} (Igman), Crnki}, Sejdi}, Selimovi} (Jedinstvo). Igra~ utakmice: Adnan Bobi} (Igman) 8. IGMAN: Bobi} 8, Mehi} 7, Murti} 7,5, Dizdarevi} 7,5, Alajbegovi} 7, Kova~evi} 7,5, Kudra 7, ^ukle 7 (65. [ahinovi} 7), [imunovi} 7 (80. D`aji} -), D`umhur 7,5 (69. Hondo 7), Hero 8. Trener: Haris Bubalo. JEDINSTVO: Abdihod`i} 65, Selimovi} 6, Sejdi} 5,5, [u{njar 5,5, Muli} 6, [eta 5,5, ^aki} 6, D`aferovi} 5,5 (63. Dizdarevi} 6), [unti} 6,5, Mirvi} I. N. 6, Crnki} 6. Trener: Benjamin Klju~anin.

Kraji{nik - GO[K 0:0
Stadion u Velikoj Kladu{i. Gledalaca 500. Sudija: Dra`en Mustapi} ([iroki Brijeg) 7. @uti kartoni: Dedi}, Bajri}, Bekanovi}, Ive{i} (Kraji{nik), Kadri}, Sultani}, Koji} (GO[K). Crveni karton: Ive{i} (Kraji{nik - drugi `uti). Igra~ utakmice: Ernest [abi} (Kraji{nik) 7. KRAJI[NIK: Me{anovi} 7, Kahrimanovi} 7, Bajri} 6,5, Ru`i} 7, Bekanovi} 6,5, Halilovi} 7, Ive{i} 6, Dedi} 7, E. [abi} 7, Dizdarevi} 5

Prva liga RS
Parovi 9. kola (danas, 15.30 sati): Famos - Sloboda (BN), Drina HE - Mladost, Sloboda - Lakta{i, Radnik - Proleter, BSK - Podrinje, Kozara - Sutjeska, G. I. Modri~a Maxima - Sloga.

^apljina - Ora{je 3:2
Stadion Bjelave u ^apljini. Gledalaca 200. Sudija: Read Mehanovi} (Bukinje) 7. Strijelci: 1:0 Viskovi} (48), 1:1 - Duspara (53), 1:2 - Peji} (61

sport

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

59

AFERE Zid {utnje u klubu s Pirote

Ko je Travni~anima platio put u [vicarsku Riberi se vra}a u novembru,
Riberi: Jo{ mjesec do izlaska na teren

Bajern o~ajni~ki ~eka povratak dva asa

Tada{nji predsjednik Be~iragi} prebacuje odgovornost na sportskog direktora, Saraj~i} se pravda da nije ni i{ao

Nakon ponovnog aktueliziranja navodne upletenosti Nogometnog kluba Travnik u kladioni~arske prevare tokom boravka i igranja utakmica pro{le godine u [vicarskoj, u klubu s Pirote sve je te`e dobiti neku informaciju koja bi rasvijetlila ove navode. Poku{avaju}i do}i do odgovora ko je omogu}io ekipi Travnika odlazak na turneju krajem juna i po~etkom jula 2009. godine, nai{li smo na zid {utnje. Tada{nji predsjednik kluba D`evad Be~iragi}, ne `ele}i preuzeti odgovornost, uputio nas je na sportskog direktora. Njema~ki mediji, pak, navode da su put Travni~anima platili Mario C. i Ante [apina, Hrvati koji su u akciji njema~ke policije privedeni i protiv kojih se vodi istraga. - Kontakt s organizatorom ostvario je sportski direktor Midhet Saraj~i}, a ja sam imao zadatak da se to-

a Roben u januaru
Dvije najve}e Bajernove zvijezde Arjen Roben (Robben) i Frank Riberi (Franck Ribery) vra}aju se na teren uzimu. Bavarci su objavili da se oporavak francuskog asa o~ekuje u novembru ove, a Holan|anina u januaru 2011. godine. Njihov povratak predstavljat }e veliko poja~anje za Bajern, koji na tabeli Bundeslige zauzima tek 12. mjesto s 13 bodova manje od lidera Majnca. (M. T.)

Prijateljske fudbalske utakmice

Japan savladao Argentinu
Ekspedicija Travnika: Ekipa bila smje{tena u hotelu „Chloster Hof“

kom putovanja brinem za sigurnost ekipe kako ne bi bilo nekih problema - kratko nam je rekao Be~iragi}. Premda ga je Be~iragi} povezao s organizacijom putovanja, Saraj~i} uop}e nije i{ao. - Odlazak u [vicarsku i odigravanje prijateljskih utakmica omogu}ila nam je jedna sportska agencija. Ja

sam im omogu}io kontakt s upravom kluba i nakon toga me vi{e nisu zvali pa nisam ni i{ao na put. [ta se tamo de{avalo, ne mogu govoriti. Znam da su na{i momci dobili skroman d`eparac, a po povratku nakon nekoliko kola, i pored dobrih igara, nisu dobili premije. Ne znam za{to se neko bez ra-

zloga okomio na na{ klub ka`e Saraj~i}. U ju~era{njem broju prenijeli smo navode njema~kih medija da je kladioni~arska mafija na pet utakmica Travnika u [vicarskoj, protiv Jang bojsa, Siona, Vintertura, Ksamaksa i Serveta, zaradila 300.000 euS. PINJO ra.

Novo Pani} o optu`nici iz Bohuma

Neka se doka`e ko je uzeo novac
U op{irnoj optu`nici protiv ~etvorice ~lanova kladioni~arske mafije, kojima se sudi u Bohumu, uz ostalo, navedeno je da je sudiji utakmice mladih reprezentacija [vicarske i Gruzije, koja je odigrana 18. novembra 2009. godine, ispla}eno 60.000 eura. Sudija je bio Novo Pani}, koga je UEFA poslije do`ivotno udaljila iz nogometa. - Da, znam da se to tvrdi. Re~eno je to i ranije, ali ja tvrdim da nisam uzeo taj novac, kao {to sam i u svojoj izjavi naveo. Za to sam da se stvar ispita do kraja. Velika mi je `elja da se doka`e ko je uzeo novac, da li je uop}e uzeo i koliko, jer je ranije bilo 50, a sada je 60 hiljada eura. Ne znam, vidjet }emo {ta }e biti - izjavio je Pani} za N. D. „Dnevni avaz“.
Duel Kuriharija i Teveza: [ok za Argentinu u Saitami
(Foto: Reuters)

Pani}: Negira optu`be

Sloboda aktivna i ovog vikenda
Prvenstvenu pauzu fudbaleri tuzlanske Slobode iskoristit }e za odlazak u Suboticu kako bi odigrali prijateljsku utakmicu sa Spartakom. Tuzlanski klub ve} dugo ima dobru saradnju s ovim klubom, ali su do sada igrale omladinske selekcije. Danas }e se od 15 sati, prvi put nakon 23. februara 1992. godine i okr{aja na Tu{nju u prvenstvu biv{e Jugoslavije (1:0 za Slobodu golom Ivanovi}a), sastati i seniorske ekipe. Spartak je trenutno peti u Srbiji. Fudbaleri Slobode otputovali su ju~er u Suboticu, ali bez nekoliko igra~a. Darko Raca je gripozan, napada~i Emir Bori} i Senad Muji} su povrije|eni, dok su Ilija Ristani} i Branislav Vukomanovi} dobili otkaze. Obojica su do{la u Slobodu u minulom prijelaznom roku, debitirali su u 5. kolu u Mostaru protiv Zrinjskog, a u me|uvremenu se nisu uspjeli nametnuti i opravdati E. M. epitet poja~anja.

Preventivna mjera Francuske federacije

Tuzlaci gostuju u Subotici Utakmice PSG-a i Marseja Amerikanci `ele Brazilca bez gostuju}ih navija~a Galaksi Ronaldinju nudi 32 miliona eura
Rukovodstvo Francuske fudbalske lige odlu~ilo je da se me|usobne prvenstvene utakmice tradicionalnih rivala Pari Sen @ermena i Marseja ove sezone igraju bez prisustva gostuju}ih navija~a. Ova odluka donesena je kao preventivna u spre~avanju nasilja, jer se pristalice dva kluba prilikom odigravanja njihovih utakmica, prema pravilu, sukobljavaju. Pro{le sezone u neredima navija~a u Marseju je jedan pristalica Pari Sen @ermena ubijen. Francuska liga saop}ila je da je navija~ima Marseja zabranjen organizirani dolazak na pariski Park prin~eva 7. novembra, a isto va`i za navija~e Pari Sen @ermena prilikom odigravanja utakmice 19. marta sljede}e godine na stadionu Velodrom. (M. T.) ^elnici Los An|eles galaksija `ele da sada{njim zvijezdama kluba Dejvidu Bekamu (David Beckham) i Lendonu Donovanu (Landon) pridodaju jo{ jedno veliko ime. Kako pi{e „La Gazzetta dello Sport“, klub iz ameri~ke lige `eli Brazilca Ronaldinja (Ronaldinho). Navodno su za ~etverogodi{nju vjernost spremni sada{njem fudbaleru Milana platiti 32 miliona eura ili osam po sezoni. Ronaldinju ugovor u Milanu isti~e krajem (N. D.) sezone.

Italijanski stru~njak Alberto Zakeroni (Zaccheroni) nije mogao imati bolji debi na klupi Japana. Azijska selekcija ju~er je, naime, u prijateljskom susretu savladala Argentinu s 1:0, a strijelac je bio [inji Okazaki u 19. minuti. Ovo je Japancima prva pobjeda u posljednjih sedam me|unarodnih utakmica.

U prijateljskoj utakmici u Abu Dabiju reprezentacija Brazila savladala je Iran rezultatom 3:0. Strijelci su bili Danijel Alve{ (Daniel Alves) u 14., Alehandre Pato (Alexandre) u 69. i Nilmar u 90. minuti. Peterostrukim svjetskim prvacima ovo je druga uzastopna pobjeda od kada ih je 24. jula preuzeo novi selektor Mano Menezes. (M. T.)

Biv{i bek Totenhema na klupi Pakistana
Biv{i bek Totenhema Grejem Roberts (Graham) preuzet }e Pakistan i voditi ekipu na predstoje}im Azijskim igrama u Kini. Biv{i engleski internacionalac, koji je sa Spursima osamdesetih godina osvojio dva FA kupa i Kup UEFA, preuzet }e ove sedmice kormilo Pakistanaca nakon {to potpi{e dvogodi{nji ugovor. (M. T.)

Ronaldinjo: Po sezoni osam miliona eura

60

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

sport

SARAJEVO U toku pregovori o odlasku kapitena ekipe

D`akmi} bi ove zime mogao napustiti Ko{evo
Interes iskazali jedan od vode}ih turskih i jedan ruski prvoliga{
Himenez: Pla}a od 800.000 eura godi{nje

AEK na{ao novog trenera

Himenez nasljednik Bajevi}a
Novi trener gr~kog AEK-a, ~iju je klupu nedavno napustio na{ stru~njak Du{an Bajevi}, bit }e biv{i strateg Sevilje Manolo Himenez (Jimenez), koji }e s atinskim timom potpisati dvogodi{nji ugovor. Lokalni mediji javili su da }e 46-godi{nji stru~njak imati pla}u od 800.000 eura godi{nje, a u slu~aju dobrih rezultata, zagarantiran mu je i bonus. Kandidat za klupu AEK-a bio je i biv{i trener Liona i Rend`ersa Pol le (M. T.) Guen (Paul).

Kapiten Sarajeva Muhamed D`akmi} mogao bi u narednom prijelaznom roku napustiti klub s Ko{eva. Interes je iskazalo nekoliko evropskih ekipa, ali njihova imena u Titovoj jo{ taje. Navodno je rije~ o jednom od vode}ih turskih i o jednom ruskom prvoliga{u, koji su najvi{e zagrijani za D`akmi}a.

Muharemovi} se `eni
Nastupa u ju~era{njoj utakmici u Me|ugorju bio je po{te|en Veldin Muharemovi}. Prvotimac Sarajeva se, naime, danas `eni u sarajevskom „Holiday Innu“. - Pregovori s Turcima ve} su u poodmakloj fazi. Ne mogu re}i o kojoj se sumi radi, ali rije~ je o obe{te}enju u evropskim razmjerama. Ne treba govoriti ni koliko bi taj novac pomogao Sarajevu da olak{a finansijske probleme. Osim toga, i D`akmi} je u godinama kada je vrijeme da
D`akmi}: Obe{te}enje u evropskim razmjerama

Francuz nije zaboravio

se oku{a u ja~oj sredini, tako da mu ne namjeravamo praviti bilo kakve probleme u realizaciji transfera - rekao nam je ~lan Upravnog odbora Sarajeva Vlastimir Mijovi}. Dok su Turci ve} gledali D`akmi}a, delegacija ruskog prvoliga{a najavila je skori dolazak u BiH, a mo-

gli bi ga pratiti u naredne dvije liga{ke utakmice, koje Sarajevo igra protiv Travnika i @eljezni~ara. Kombinovani bordo tim ju~er je u prijateljskoj utakmici u Me|ugorju pora`en od hrvatskog prvoliga{a Splita (0:2). Sarajevo je me~ po~elo u sastavu: Hamzi}, [ehovi}, To-

rlak, Guti}, Todorovi}, D`akmi}, Nuhi}, Ihtijarevi}, Trebinjac, Avdi}, Sulji}. U drugom poluvremenu priliku su dobili Hod`i}, ^akal, Kadi}, Be~irevi}, ^omor, ^ampara, Peljto, Pliska i H. Hand`i}. Crveni karton dobio je golman Ibro HoM. T. d`i} u 82. minuti.

Duel De Jonga i Ben Arfe: Koban ishod

Ukrajinac donio odluku

Hajduk gostovao u [irokom Brijegu
Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca 4.000. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki). Pomo}nici: Drago ^ule (Kru{evo) i Nikica Tomas (Drinovci). Strijelci: 1:0 - Vagner (5), 2:0 - Ivankovi} (10). [IROKI BRIJEG: Bandovi}, Diogo, Hrka~, Brekalo, Renato, [ili}, Vagner, ]utuk, Ivankovi}, Vajcer, Roskam. Jo{ su igrali: Mari}, Bari{i}, Glavina, Zakari}, Peraica, ]ori}, Ko`ul, D`idi}, Marki}, Mi{i}. Trener: Ivo I{tuk. HAJDUK: Rado{evi}, M. Ljubi~i}, Kuko~, Veji}, K. Ljubi~i} (Boljat), Re`i}, Brklja~a, Jonji}, Treboti}, ^op, [arbini. Trener: Stanko Poklepovi}. Gostovanjem u [irokom Brijegu nogometa{i Hajduka uveli~ali su sve~anost otvorenja kampa „Musa - Kara~i}“ na Mostarskom Blatu. Doma}i su zaslu`eno sa 2:0 pobijedili evropskog Hajduka. Ogledu prvih mom~adi prethodili su me~evi kadeta i juniora. Splitski kadeti slavili su s 1:0, dok je susret juniora zavr{en rezultatom 1:1. D. K.

Ben Arfa ne `eli da [ev~enko se opra{ta nakon Eura 2012. Poraz Spli}ana na Pecari ga De Jong posjeti
Hatem Ben Arfa, koji je kao igra~ Njukasla nedavno te{ko povrije|en kada je na njega startao Najd`el de Jong (Nigel) iz Man~ester sitija, nije oprostio holandskom fudbaleru. Francuz je zabranio De Jongu da ga posjeti u bolnici, gdje se oporavlja poslije loma noge. Zabranu su dobili i svi ostali iz Man~ester sitija, ali su mu iz ovog kluba kao znak izvinjenja poslali po(N. D.) klon.

Makelelea napala biv{a djevojka
Francuski fudbaler Klod Makelele (Claude) podnio je tu`bu protiv svoje biv{e djevojke zbog fizi~kog napada, otkrio je ju~er policijski izvor u Parizu. Prema tom izvoru, 35-godi{nja Britanka do{la je u srijedu nave~er pred ku}u igra~a Pari Sen @ermena i izgrebala ga po vratu i licu, zbog ~ega je Makelele odveden u lokalnu bolnicu, gdje mu je ukazana pomo}. (N. D.) Makelele: Podnio tu`bu
[ev~enko: Ne}e se predomisliti

Andrej [ev~enko }e spustiti zavjesu na karijeru nakon Evropskog prvenstva 2012. godine. Najslavniji ukrajinski fudbaler izjavio je da je donio kona~nu odluku i da se ne}e predomisliti.

[ev~enko je u karijeri nastupao za Dinamo Kijev, ~iji je i sada ~lan, te za Milan i ^elzi. Dobitnik je najvi{eg ukrajinskog priznanja „Heroj Ukrajine“, a 2004. godine dobio je (M. T.) i „Zlatnu loptu“.

U Zagrebu kamenovan autobus Borca
Fudbaleri banjalu~kog Borca pora`eni su na gostovanju kod Zagreba u prijateljskom me~u (0:1). Po zavr{etku me~a zabilje`en je incident kada su ~etvorica huligana kamenjem zasula autobus s igra~ima i rukovodstvom Borca. Kako prenose agencije, nije bilo ozlije|enih, a razbijeno je jedno bo~no staklo.

Rastu dugovi engleskog velikana

Man~ester junajted u minusu vi{e od pola milijarde funti
Man~ester junajted zabilje`io je u proteklih 12 mjeseci gubitak od 83,6 miliona funti (vi{e od 170 miliona KM), {to }e dodatno oja~ati glas kriti~ara na ra~un vlasnika kluba Malkolma Glejzera (Malcolm Glazer). Zahvaljuju}i rastu zarade od TV prava, engleski viceprvak zabilje`io je operativni profit od 101 miliona funti, ali je pretrpio gubitke kada je rije~ o kamatama i restrukturiranju dugova. S ovom sumom, ukupni minus Junajteda popeo se na 522 miliona funti. Navija~i Man~ester junajteda ve} negoduju zbog inferiornosti njihovog kluba u odnosu na rivala Siti, koji ne {tedi kod dovo|enja (M. T.) poja~anja.
Igra~i Man~estera: Gomilaju se dugovi kluba

Trener dobio otkaz za vrijeme utakmice
Mark Polton (Poulton), trener engleskog ni`eliga{a ^ister sitija, dobio je telefonski poziv tokom prvenstvene utakmice. Kada se javio na mobitel, jedan od ~elnika kluba saop}io mu je da je dobio otkaz. Polton je u klubu zara|ivao 200 funti sedmi~no.

sport

Dnevni avaz, subota, 9. oktobar/listopad 2010.

61

[iroki na startu NLB lige

RUKOMET Bosna BH-Gas ve~eras izlazi na megdan Flensburgu

Neka se ponovi Zagreb
Nijemci igraju mnogo br`e i dinami~nije pa je, stoga, potrebno da i mi budemo {to pokretljiviji, ka`e trener Smajlagi}

Veli}: Ku}i nikome ne damo pardona
Bh. prvak do~ekuje slovensku Krku
Na Pecari ve~eras (20 sati) na startu NLB lige gostuje slovenski prvak Krka iz Novog Mesta. Rije~ je o povratniku u regionalno natjecanje, iskusnoj

Prvo kolo
Hemofarm - Cibona (sino}); Danas: Partizan - Budu}nost (17 sati), Cedevita - Zadar (17), Nimburk - Crvena zvezda (18), Olimpija Igokea (20), [iroki - Krka (20.15); Sutra: Zagreb - Radni~ki (17). mom~adi o kojoj trener [irokobrije`ana Ivan Veli} govori u superlativima. - Prema mome mi{ljenju, rije~ je o trenutno najboljoj slovenskoj mom~adi. Osvojili su naslov prvaka, nedavno uzeli i Superkup i s velikim optimizmom ulaze u natjecanje. Za razliku od nas, imaju vrlo malo mladih

Veli}: Gristi 40 minuta

igra~a. Sve su redom prekaljeni internacionalci. S druge strane, mislim na na{u mom~ad, je mladost od koje o~ekujem maksimalan anga`man i zalaganje. Moramo gristi svih 40 minuta. Samo tako mo`emo parirati protivniku. Ne bojim se za doma}e utakmice, bojim se gostovanja. Ku}i nikome ne}emo dati pardona Veli}eve su rije~i. D. K.

Prvenstvo BiH za ko{arka{e

Start 23. oktobra s 13 klubova
Neki} i Pucelj: Odbrana Sarajlija morat }e biti na visokom nivou

U okviru tre}eg kola Lige evropskih prvaka za rukometa{e aktuelni prvak na{e zemlje Bosna BH-Gas odmjerit }e danas snage s tre}eplasiranom ekipom njema~kog prvenstva u pro{loj sezoni Flensburg Handevitom. Nakon susreta u kojem su iznena|uju}e pru`ili veoma jak otpor favoriziranom hrvatskom prvaku Zagrebu i izvukli veliki remi, ovo }e biti jo{ jedan u nizu izazova za mladu ekipu trenera Irfana Smajlagi}a.

Poznato ime
Flensburg je poznato evropsko rukometno ime,

finalista Lige prvaka 2004. i 2007., tim koji ve} dugi niz godina krasi brzi, skandinavski stil igre, klub u kojem su igrala velika imena (Bla`enko Lackovi}, Lars Kristijansen, Alen Muratovi}...) s bezbroj u~e{}a na velikim takmi~enjima. Sve to dovodi isklju~ivo do jednog zaklju~ka: Nijemci su danas apsolutni favoriti iako su trener Smajlagi} i njegovi puleni uvjereni da mogu parirati jakom protivniku. Da bi to u~inili, klju~no je da ispo{tuju sve ono {to na treninzima uvje`bavaju. - Kao {to sam rekao i prije me~a sa Zagrebom i sada

Bosna BH-Gas 19 sati Flensburg
Velika dvorana „Mirza Deliba{i}“ KSC Skenderija u Sarajevu. Kapacitet: 6.000. Sudije: Marek Baranovski i Bogdan Lemanovic (Poljska). Delegat EHF: Ivan Dolej{ (^e{ka). Po~etak: 19 sati (Arenasport 1). BOSNA BH-GAS Uvodi} Morozov Efendi} Me|i} Arnaudovski Pucelj Kara~i} ^aki} Kapisoda Divkovi} Pa`in Vra`ali} Savi} Mesari} Neki} Rakovi} Trener: Irfan Smajlagi} FLENSBURG Beutler Rasmusen Karlen Sila|i Mogensen Egert Hansen Karlson Falgren \or|i} Boesen Hajnl Knudsen Mo~ai Trener: Per Karlen

}u re}i - o Flensburgu je, kao i o Zagrebu, suvi{no pri~ati. Ko iole prati rukometna zbivanja, dobro mu je poznato o kakvom se timu radi. To je ekipa koja gaji izuzetno brz rukomet, igraju lijepo za oko, u`ivanje ih je gledati ka`e Smajlagi}. Protiv Zagrep~ana, njegovi bekovi djelovali su spremno na sve odbrane protivnika, bilo da se radi o 3-2-1, 5-1 ili 6-0, ali su i u odbrani „Studenti“ koristili {arolik spektar formacija. Protiv Flensburga }e, naprosto, morati biti nepogre{ivi u defanzivi, s tim {to treba imati u vidu i da su Nijemci mnogo opasniji iz kontri. - Proteklih dana tra`ili smo odre|ene varijante kako se postaviti. Bitno je da budemo sposobni koristiti {to ve}i broj njih. Nakon utakmice sa Zagrebom, mnogo se pri~a o tome da su nas oni potcijenili, dok se u drugi plan stavlja na{a igra. A ona je bila na visokom nivou, koji zahtijeva Liga prvaka.

Grupa D
Tre}e kolo: Sankt Petersburg - Zagreb CO 28:35, Bosna BH-Gas Flensburg (danas, 19 sati), Sijudad Real - Konstanca (sutra, 19).
1. Zagreb 3 2. Sijudad R. 2 3. Flensburg 2 4. Sankt Peter.3 5. Bosna 2 6. Konstanca 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 94:77 59:42 48:49 83:94 53:58 45:62 5 4 2 2 1 0

Ko{arka{ko prvenstvo BiH po~inje 23. oktobra, odlu~eno je ju~er na sastanku predstavnika klubova s rukovodstvom takmi~enja. Start je prethodno bio planiran za 16. oktobar, ali je, zbog nemogu}nosti da se u tako kratkom roku provede proces licenciranja, prolongiran za sedam dana. U prvom dijelu Prvenstva u~estvovat }e 13 klubova (Grude su odustale), od kojih }e ~etiri prvoplasirana, zaje-

dno s na{im predstavnicima u NLB ligi [irokim i Igokeom, igrati u Ligi 6 za prvaka BiH. Parovi 1. kola (23. i 24. oktobar): Hercegovac - SL IAT Leotar, Slavija - Sloboda, ^apljina Lasta - Borac Nektar, Zrinjski - Bosna ASA BH Telecom, Brotnjo - Varda HE, ^elik - Kakanj. Slobodna je Mladost. Danas }e u Kaknju u jednoj od posljednjih provjera uo~i starta sezone gostovati ekipa Bosne (15 sati). E. J.

Borac juri minus sedam protiv Ankare

Disciplina u napadu
Bili smo vrlo disciplinirani u napadu, nismo primali golove iz kontri, pravovremeno smo zatvarali njihove bekove... Nije to samo Zagrebovo potcjenjivanje. Flensburg igra mno-

go br`e i dinami~nije pa je, stoga, potrebno da i mi, u skladu s tipovima igra~a koje imamo, budemo {to pokretljiviji i agresivniji. Te{ko }emo im se oduprijeti budemo li stati~ni - kazao je Bosnin strateg. A kao i prije svake utakmice, bio je zagonetan kada je rije~ o prognozama. - [ta mo`emo o~ekivati? To je potpuna nepoznanica. Kada je ekipa ovako mlada i na okupu tek nekoliko mjeseci, te{ko je procijeniti kako }e ko reagirati, kako }e ~iji organizam odgovoriti trenutnim zahtjevima. One koje zanima {ta }e biti i kako }emo odigrati, pozvao bih u Skenderiju. Oni koji do|u, vidjet }e koliko A. ^ULI] mo`emo.

Bolja realizacija za prolaz
Aktuelni vice{ampioni BiH, rukometa{i Borca M:tela nisu se proslavili u prvom me~u drugog kola Kupa EHF, koji su izgubili od Ankaraspora s visokih 24:31. Ipak, Banjalu~ani su optimisti da mogu nadoknaditi taj manjak u ve~era{njem revan{u u njihovom Boriku, koji po~inje u 20.15 sati. Kao jedan od razloga visokog poraza u Ankari, trener Dragan Markovi} naveo je i pomalo ~udnu varijantu odbrane rivala. - Vjerujem da uz pomo} publike mo`emo ostvariti prolazak u tre}e kolo, pogotovo zato {to su se oporavili Vladimir Vranje{ i Goran Trkulja. Ako ponovimo igru iz polja, a podignemo nivo realizacije, onda ni rezultat ne bi smio do}i u pitanje - dodaS. K. je Markovi}.

PLBiH za odbojka{e

Radnik - Kakanj 1:3
Dvorana O[ „Knez (Foto: G. Bobi}) Ivo od Semberije“ u Bijeljini. Gledalaca: 250. Sudije: Jasmin Muhi} (Zenica) i Nikola Ko{evi} (Modri~a). Rezultat: Radnik - Kakanj 1:3 (17:25, 25:15, 21:25, 14:25). RADNIK: \uri}, Detalj s utakmice: Poen Salihovi}a Novokmet, Vasi}, JokaKAKANJ: Salihovi}, novi}, \ukanovi}, Agano- Ru`i}, Mustedanovi}, Muvi}, Kvrgi}, Gojkovi}, Sto- stafi}, \akovac, Aganovi}, li}, Janji}, Deli}, Mili~evi}, ^eremid`i}, Bjelopoljac, Cvijanovi}, ]ekli}. Trener: Luki}, Krivokapa. Trener: Darko Manojlovi}. D. T. Almir Begi}.

Ostali parovi tre}eg kola Lige prvaka

Terzi} protiv Karabati}a
Parovi 3. kola Lige evropskih prvaka za rukometa{e: GRUPA A: Barcelona Celje PL (danas), Kil - Vive Kielce, RN Leven [amberi (sutra). GRUPA B: Kolding Hamburg, Vesprem - Monpelje (danas), Savehof Tatran Pre{ov (sutra). GRUPA C: [afhauzen Valjadolid 28:30, Dinamo Minsk - ^ehovski medvedi 27:34, Pik Seged - Olborg (A. ^.) (sutra).

SUBOTA 9. 10. 2010.

20.10
KO[ARKA, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.35

LONDON LIVE

19.10

LOTO

19.15

EXKLUZIV

21.00

ZVIJEZDA MO@E[ BITI TI

17.00

SHOW TIME

NLB liga: [iroki TT Kabeli Krka

22.15
FILM, BHT1

Okrutna milost
Istinita pri~a o Barbari Dali, udatoj za zgodnog Bruksa Bekelanda, nasljednika porodice koja se obogatila proizvodnjom plastike. Iako prelijepa i harizmati~na, Barbara je crna ovca u visokom dru{tvu. Njihov jedini sin Toni je homoseksualac i u o~ima svog oca potpuni proma{aj. Njegova povezanost s majkom postala je prava opsesija. Uloge: D`ulijen Mur, Stiven Dilejn, Edi Redmejn, Elena Anaja Reditelj: Tom Kalin

06.55 Formula 1. Japanese Grand Prix, kvalifikacije, prijenos 08.15 BHT vijesti 08.25 Izvan granica, strana dokumentarna serija, 18/26 08.50 Izvan granica, strana dokumentarna serija, 19/26 Program za djecu i mlade 09.15 Du{ko Dugou{ko, animirani film, r. 09.20 Gor{tak, animirana serija, 29/30 09.45 Danas tu a sutra ko zna gdje, dokumentarni film, r. 10.00 BHT vijesti 10.10 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 11.00 I ovo je povratak, dokumentarni program 11.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda, r. 12.00 BHT vijesti 12.10 Tribunal 12.40 Obalska stra`a, igrana serija, 1/61 13.30 Mauricette, dokumentarni film, r. 14.00 Nogomet: Kvalifikacije za EURO 2012: Albanija - Bosna i Hercegovina, snimak 15.50 BHT vijesti 16.00 Bjekstvo na Atinu, britanski igrani film 18.00 Katastrofe: Zemljotres u San Francisku, strana dokumentarna serija, 1/4 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.10 Ko{arka: NLB liga. [iroki TT Kabeli - Krka, prijenos 22.00 BHT vijesti 22.15 Okrutna milost, igrani film 23.50 Ve~eras sa ... Joolsom Hollandom, muzi~ki show 00.50 Bjekstvo na Atinu, britanski igrani film, r. 02.45 Obalska stra`a, igrana serija, 1/61, r. 03.30 Pregled programa za nedjelju

08.00 Vijesti 08.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 23. epizoda, r. 09.00 ZIZ Bo u pokretu - Bo i naopanko Graditelj Bob Ispeci pa reci [ta ste danas uradili Biciklizam Angelina balerina Tomica i prijatelji Hranoljupci Pingu, 6. epizoda Lutkokaz predstave Mali lete}i medvjedi}i 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 24. epizoda 13.10 @ivot paparaca, italijanska mini serija, 1. dio 15.00 Vijesti 15.10 Melroce Place, igrana serija, 7. epizoda 16.00 Beverly Hills 90210, igrana serija, 7. epizoda 16.55 Sarajevska hronika 17.20 Ne okre}i se, sine, jugoslovenski igrani film 17.50 Dnevnik, najava 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pri~e iz fabrike, doma}a igrana serija, 2. epizoda 21.05 Film za upucavanje, ameri~ki igrani film 22.00 Dnevnik, najava 22.39 Loto, dobitna kombinacija brojeva 22.40 Dnevnik 3 23.00 Zemlja junaka, ameri~ki igrani film 00.50 Melroce Place, igrana serija, 7. epizoda, r. 01.40 Beverly Hills 90210, igrana serija, 7. epizoda, r. 02.20 Pregled programa za nedjelju

08.20 ^uvari planete: Kapric Bogova 09.25 Otvorena vrata, serija 09.55 Otvorena vrata, serija 10.25 Otvorena vrata, serija 10.55 Otvorena vrata, serija 11.25 Otvorena vrata, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Ke~eri, sportski program 13.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.50 Nogometni rivali: Flamengo vs. Flumeniese, sportski program 14.25 Duplex, film 16.25 Vremenska prognoza 16.30 Biseri, talk show 17.30 Nemojte {ta zamjeriti, humoristi~na emisija 18.00 Arhiv srca, talk show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Filmski maraton, Jurski park 22.05 Vremenska prognoza 22.10 Filmski maraton, Dokaz 00.10 Filmski maraton, Duh iz pro{losti
22.00 Autovizija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Svjedok prirode

07.00 Mali crveni traktor, crtani filmovi 07.30 Bumba i Pocojo, crtani filmovi 08.00 Graditelj Bob, crtani film, 20. epizoda 08.15 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 19, 20, 21. epizoda 09.00 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film, 18,19, 20, 21. epizoda 10.00 Ben 10. Alien force, crtani film, 7 epizoda r. 10.30 Ben 10. Alien force, crtani film, 8. epizoda 11.00 Winx, crtani film , 39, 40, 41, 41. epizoda 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 34. epizoda 13.00 Autoklub 13.25 Dokumentarni program 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show 16.00 1001 no}, igrana serija, 35. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 35. epizoda 17.45 Vremenska prognoza 17.47 Otka~eni telefon Osmana D`ihe, zabavno-muzi~ki program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 36. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije u`ivo 23.00 Na smrtonosnoj zemlji, igrani film 01.00 Bruce Lee, igrana serija, 51. epizoda 01.50 Vremenska prognoza
20.45 21.15 21.30 21.35

08.00 Odluka u zoru, film 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Birajte svoj hit, zabavna muzika 12.00 Info top, informativni prog. 12.20 Gold music 14.00 Info top, informativni prog. 14.05 Karate kid 3, film 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Valentina, serija 16.50 Gusto tv 17.00 Show time, zabavna emisija 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Gusto tv 19.00 Farma 20.00 Farma vtr 21.00 Farma, izbor dueliste 21.15 Zvijezde Granda, muzi~ki prog. 23.15 Farma u`ivo 01.15 Advokatov |avo, film

TV Alfa
07.00 08.00 09.00 09.30 10.30 10.40 11.30 11.35 12.30 12.40 13.15 13.33 14.30 14.35 16.30 16.35 18.15 18.40 19.00 20.00 21.40 22.15 24.00 Dje~iji program Muzika Crtani filmovi Emisija Liberti, repriza Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Vijesti Poznati Na tragu prirode Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox Za svaku bolest trava raste repriza Centralna informativna emisija Jukebox i EPP Igrani film Muzika Vodena planeta - dokumetnarna serija Jukebox

TVTK
17.30 Moj dom, magazin 18.00 Na selu na sijelu zabavno-dokumentarni pr. 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Dje~iji program 20.00 Film 21.45 Vijesti 22.00 Fok Top 10 zabavno-muzi~ki program 23.00 Film

21.15 Vremenska prognoza 21.17 Muzi~ki predah 21.25 Film

Bosna - Sloga Doboj 23.15 TV strane

TV Gora`de
17.55 BH veza, informativni program 18.25 Muzi~ki program 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Istina, dokumentarni program 20.30 Dani BPK i op}ine Gora`de 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Bh. veza, r.

TV KISS
13.05 15.25 16.10 17.00 19.00 19.30 20.05 23.30 Film: ^etiri pera (12), r. Vinoteka, emisija Zagrljaj ljepote Film: Super brzina (12), r. FIS SHOP Dnevnik HRT FIO show FIS SHOP

TV Zenica
17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 Sfera, emisija iz kulture, r. Me|u nama, repriza Mali oglasi, obavje{tenja Vijesti Koncert Igrani film, repriza

Misli zeleno, dok. program TV poster: Hari Mata Hari Vijesti Tajanstvene pri~e, dok. serija 2/26 22.20 Igrani film

HIT TV
19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 Iz dana u dan Auto shop magazin Biljana za Vas Bonaventura Folk show Trend setter

TV Cazin
17.30 Autovizija, repriza 18.00 Moja {kola, program za djecu 19.00 Bonus 19.40 Muzi~ki program

BN
19.30 20.00 20.35 21.35 22.30 Monitor Vitafon Tu|e sla|e BN music Pregled dana

OSM
16.20 17.20 17.30 18.25 18.30 18.55 19.00 19.05 19.10 19.15 20.00 21.10 Dokumentarni program Marketing 5 Muzi~ki program Marketing 6 DAN - informativna emisija Vremenska prognoza Marketing 7 Portal Game Zone SMS oglasi Scena Marketing 8

TV Kakanj
13.30 15.00 16.00 16.30 17.00 17.05 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 Iza re{etaka, film Specijalci, serija Gimnazijalci, serija Grad, serija Flash vijesti Veliki susret, serija Interesantne pri~e Pri~e za djecu Dnevnik FTV Vijesti IC Gimnazijalci, serija Veliki susret, serija

TV USK
14.30 Vijesti 14.35 O~i du{e, igrana serija, r. 15.10 Meri Kejt i E{li u akciji 13/28 15.40 Leonov `ivot, igrana serija 4/1 16.40 Autoshop magazin 17.10 Bonaventura 17.40 Top shop 18.00 O~i du{e, igrana serija 5/10 Crtani film 19.00 Dnevnik TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Hronika Kraji{kih gradova

TV Visoko
14.00 17.30 18.00 18.30 19.30 20.05 20.30 21.05 21.45 TV strane Dje~iji program U dru{tvu sa... r. Klinika - igrana serija Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Turizam plus 4. kolo Premijer rukometne lige BiH:

TV Bugojno
16.00 16.50 19.00 19.20 20.00 21.00 23.00 1001 no} - igrana serija Indija - igrana serija Sedmi~ni informator Muzika 1001 no} - igrana serija Film Na smrtonosnoj zemlji, igrani film 01.00 Sport centar 01.05 Bruce Lee - igrana serija

TV HEMA
17.00 Sve o svemu - dokumentarni program - repriza 18.00 Autoshop magazin - emisija o automobilizmu - repriza 19.00 Sevdah - muzi~ki program 20.00 Obmana, igrani film 22.00 Religija u slu`bi `ivota

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.10
FILM, NOVA TV

21.05

TV LICA

20.30

KONJI^KI SKOKOVI

21.30 NOTRE DAME - PITTSBURGH

18.00 BOSTON - PHOENIX

20.00 NEMOJ RE]I MAJCI...

20.00

MTV TAKE OVER

20.15

SUPERTALENT

19.10

TALK, TALK, TALK

17.00 @ivot i standardi 17.30 TV mre`a srpske dijaspore 18.00 Muzi~ki program 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.05 TV lica

16.30 Tenis 18.00 Fudbal 18.15 Fudbal: Uefa Euro 2012 - Portugal - Danska 19.00 Fudbal: Uefa Euro 2012 - Irska - Rusija 19.30 Fudbal 20.30 Konji~ki skokovi

18.00 Tenis 19.00 Rukomet: Itxako Reyno De Navarra - Hc Lajpcig 20.30 Vijesti 21.00 Obaranje ruke 21.30 Ameri~ki fudbal: Notre Dame Pittsburgh 23.15 Surfing

17.30 Pregled NHL 18.00 U`ivo: NHL: Boston - Phoenix 20.30 Moto GP Malaysia Kvalifikacije 125cc 21.15 Moto GP Malaysia Kvalifikacije Moto GP

16.00 Borila~ki majstori 17.00 Diverzantsko spa{avanje 18.00 Iz prve ruke 19.00 Anti~ke megastrukture 20.00 Nemoj re}i majci... 20.30 Nemoj re}i majci... 21.00 Posljedice

17.20 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 19.50 Spotlight 20.00 MTV Take Over Manga 20.30 So 90’s 21.30 MTV Hoods Katy Perry 22.00 MTV Live Oxegen Lily Alen

15.45 Porodica u problemima 16.45 [kolski istra`itelji 17.45 Supertalent 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Explosiv 20.15 Supertalent 22.15 Sindi iz Marcana 23.30 4 singla

16.15 [kole, film 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Talk, Talk, Talk 20.15 Veliko takmi~enje u kr{enju auta 00.15 Sakuplja~ kostiju, film

Nomad
Kazahstancima prijeti invazija od mo}nog neprijatelja Jungarsa. Uprkos ~injenici da }e se sami te{ko odbraniti, nisu motivirani za ujedinjenje zara}enih plemena. Mitski kazahstanski ratnik Oraz upozorava okupatore da }e se roditi dijete koje }e naposljetku ujediniti plemena i povesti ih u bitku. Uloge: Kuno Beker, D`ej Hernandez Reditelj: Sergej Bodrov, Ivan Paser

SUBOTA 9. 10. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Obuzeti ste sami sobom, partnerom, va{om vezom, ljubavlju, osje}anjima. Sve osta21. III - 20. IV lo, manje je bitno. Posao: Izuzetno su nagla{ene va{e ambicije. Jedna osoba vas svesrdno podr`ava. Uspje{an poslovni dan. Zdravlje: Izbjegnite probleme sa cirkulacijom. Ljubav: Neprestano ste u potrazi za uzbu|enjima. Vjerovatno }ete ih i na}i, ali budite dovoljno 21.IV - 22.V oprezni. Posao: Ula`ete mnogo napora. To vas prili~no iscrpljuje, ali ste motivirani rezultatima koje realno o~ekujete. Zdravlje: Ne mo`ete prikriti nervozu.
BLIZANCI Ljubav: Jedna osoba, koja osje}a va{e vibracije, BIK OVAN
DNEVNIK

14.05

MOJ RO\AK SA SELA

18.10

U ISTOM LONCU

23.35

SINOVI ANARHIJE

19.15

08.15 Turizam plus Mala tv 09.00 Nodi, crtana serija 09.25 Medo Rupert, crtana serija 09.45 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.00 Mali dnevnik 10.25 Miniskule, program za djecu 10.30 Moja {pijunska porodica, serija za djecu 11.00 Moja `ivotinja i ja, program za djecu 11.30 TNT - film o seriji 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snovi, `ivot i smrt Filipa Filipovi}a, film 14.05 Moj ro|ak sa sela, serija 15.00 Nedjelja djeteta, otvoreni program 16.00 Banjalu~ka panorama . 115 godina Banjalu~ke gimnazije 17.00 Vijesti 17.10 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, rijaliti {ou 17.35 Za.druga, emisija za mlade 18.00 Tnt, serija za mlade 18.50 [arene ka`e 18.55 Ah, ta planeta 19.30 Dnevnik 20.02 Sport 20.10 Rukomet, 2. kolo EHF-a, Borac M-tel - Ankara, direktan prijenos 22.00 Prislu{kivanje, serija 22.45 [arene ka`e 22.55 Dnevnik 3 23.15 Vremenska prognoza 23.20 Brojevi, serija 00.05 Prvi talas, serija 00.50 Mjesto zlo~ina, Majami 8, serija

09.52 10.00 10.09 10.13 10.45 11.25 11.51 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.20 14.05 14.35 14.55 15.25 16.15 16.45 16.55 17.00 17.05 18.10 18.45 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.13 21.55 22.45 23.00 23.10 00.45 02.10

Vijesti iz kulture Vijesti Vrijeme danas Ku}ni ljubimci Normalan `ivot, emisija o obitelji (R) Opera box* Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar Veterani mira, emisija za branitelje Prizma, multinacionalni magazin Duhovni izazovi Kulturna ba{tina: Baranjske {etnje - dvorci Eko zona @ivot: Gmazovi i vodozemci, dokumentarna serija (2/10)* Euromagazin Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Vijesti Vrijeme sutra Reporteri: Izrael, Palestina i UN* U istom loncu, kulinarski show Potro{a~ki kod LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Duga mra~na no}, TV film (2/2)* Momci s Madisona 3, serija (12) (3/13)* Vijesti Vijesti iz kulture Slagalica strave 4, ameri~ki film (18)* Filmski maraton: Gor{tak: Izvor, britansko-ameri~ko-litavski film (12) (R)* Filmski maraton: Dobri pastir, kanadski film (15)*

06.35 TEST 06.50 Najava programa 06.55 Suzuka: Kvalifikacijski trening F1 za Veliku nagradu Japana, prijenos 08.10 Brum, crtani film 08.20 Zauvijek prijatelji, crtani film 08.25 Cijele note, serija za djecu (10/13)* 08.53 Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh* Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh* 09.45 Pustolovine Sare Jane 2, serija za djecu (3/13)* 10.15 Ni da ni ne: Fizi~ko ka`njavanje djece 11.10 Idemo baki, ameri~ki film za djecu (R)* 12.35 Briljanteen (R)* 13.20 G. Rock’n’Roll: Pri~a o Alanu Freedu, ameri~ki film* 14.45 Concorde... Aerodrom ’79, ameri~ki film* 16.35 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 17.10 Latino u ozra~ju tambure, snimka koncerta 18.30 Veliki manevri u tijesnim ulicama, snimka kazali{ne predstave (2. dio) 19.25 Neil Young i Arcade Fire Specijal 19.55 Ve~eras... 20.00 Junaci Domovinskog rata: Josipov registar, dokumentarni film 20.30 Nogomet, kvalifikacije za EP: Izrael - Hrvatska, emisija 21.00 Nogomet, kvalifikacije za EP: Izrael - Hrvatska, prijenos 22.55 Nogomet, kvalifikacije za EP - emisija 23.35 Sinovi anarhije, serija (12) (5/13)* 00.15 Sinovi anarhije, serija (12) (6/13)* 01.00 Vrijeme je za jazz: Na kraju ljeta, na po~etku sezone* 02.00 Kraj programa

06.10 Bra~ne vode, serija (23/26) 06.40 Spu`va Bob, crtani film 08.10 Dora istra`uje, crtana serija(51/64) 08.35 Timmy Time, crtana serija (7/52) 08.50 Winx, crtana serija (7/52) 09.15 Chuggington, crtana serija (9/52) 09.30 Ben 10: Alien Force, crtana serija (13/26) 09.55 Kinder surprise memori kviz 10.15 Televizijska posla, serija (2/22) 10.45 Frikovi, serija (6/16) 11.45 Smallville, serija (12(20) 12.45 Zbogom, biv{i, serija (1/10) 13.45 Blizanci, igrani film 15.45 Od klinke do komada, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Od klinke do komada, igrani film - nastavak 17.50 Lud, zbunjen, normalan, serija (5/25) 18.30 Lud, zbunjen, normalan, serija (6/25) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Posljednji templar, igrani film 23.10 Nomad, igrani film (15)* 01.05 Grad kriminala, igrani film (15)* 02.35 Ezo TV, tarot show (18)* 04.05 Godi{njica mature, igrani film (12)* 05.35 Blizanci, igrani film 07.15 Kraj programa

zaista }e vas odu{eviti. Ipak, emocije su ne{to drugo... Posao: Iako vam okolnosti, uglavnom, idu na ruku, problem mo`e biti gubitak entuzijazma, volje za radom. Zdravlje: Osje}ate pad energije.
23.V - 22.VI

Ljubav: Ovo je vrlo intenzivan dan. Otvaraju vam se velike {anse za vezu, u kojoj }ete najzad pro23.VI - 22.VII na}i smirenje. Posao: Posao vas ne odu{evljava. Osje}ate potrebu za odmaranjem, bijegom od obaveza u svijet intime. Zdravlje: Preporu~ljive su lagane {etnje. Ljubav: Kolebate se izme|u avanture i `elje da vodite ne{to mirniji ljubavni `ivot, uz stalnog par23.VII - 22.VIII tnera. Posao: Ovo je izuzetno uspje{an dan. Po~inju se ostvarivati neke od va{ih velikih i va`nih ambicija. Zdravlje: ^uvajte se ve}ih napora. Ljubav: Nije sve ba{ kako treba, ali nema ni ve}ih stresova. U fazi ste velikog, va`nog preispitivanja emocija. 23.VIII - 22.IX Posao: I pored ljubavnih problema, zaokupljeni ste i poslom. To je dobro, jer razmi{ljate o budu}nosti. Zdravlje: Osjetljiviji ste nego ina~e.
DJEVICA LAV

RAK

Ljubav: ^ak ako i izbjegnete negativne emocije, patite zbog monotonije koja vam se uvukla u 23.IX - 22.X emotivni `ivot. Posao: Slijedite svoj dnevni raspored, radite sa zadovoljstvom posao koji volite i kojem ste se predali. Zdravlje: Emotivna preosjetljivost.
[KORPIJA Ljubav: Sklad u vezi donosi i rje{enje problema.

VAGA

22.10
FILM, OBN

Dokaz
Dirljiva pri~a govori o mladoj `eni koju proganjaju o~eva pro{lost i sjenke vlastite budu}nosti. Ona istra`uje vezu izme|u genijalnosti i ludila, neobi~nu povezanost o~eva i k}erki, prirodu istine i porodice. Uo~i svog 27. ro|endana Ketrin, prelijepa matemati~arka, koja je godinama zapostavljala svoj `ivot da bi se starala o svom briljantnom, ali nestabilnom ocu - matemati~kom geniju Robertu, mora se suo~iti s dolaskom Kler. Uloge: Gvinet Paltrou, Entoni Hopkins, D`ejk Gilenhal Reditelj: D`on Mejden

20.00 Jurski park
FILM, OBN
Dinosauri s otoka Nublara bivaju premje{teni na otok Sornu, na kojem se slobodno razvijaju, bez kaveza. Film po~inje prikazom britanske obitelji koja neinformirano dolazi na otok, na pla`u. Djevoj~ica iz te obitelji ugleda zajednicu kompsognatusa koji se po~inju skupljati oko nje, tra`e}i hranu. D`on Hamond, osniva~ i ravnatelj Jurskog parka, nagovara ~etvero~lanu ekspediciju na putovanje i istra`ivanje otoka. Uloge: D`ef Goldblum, D`ulijan Mur, Vins Von Reditelj: Stiven Spilberg

Neki nera{~i{}eni odnosi uobli~it }e se onako kako `elite. Posao: Izuzetno su aspektirani novi poslovi, kao i zavr{avanje obaveza koje, zbog raznih okolnosti, odla`ete. Zdravlje: Osjetljiv stomak.
23.X - 22.XI

STRIJELAC

Ljubav: Osje}ate kao da vam ljubav izmi~e. Ne mirite se sa tim, svaki odlu~an potez plus je za 23.XI-22.XII ljubav. Posao: Okolnosti vam ba{ i ne idu na ruku. Nailazite na prepreke, koje nisu velike, pa se ne povla~ite. Zdravlje: Lagani pad energije. Ljubav: Komunikativni ste, okru`eni osobama koje vam se, otvoreno ili indirektno, udvaraju. Opustite se malo... 23.XII-21.I Posao: Izvrsno vam idu poslovi za koje treba brzina, okretnost, improvizacija. Rezultati }e biti zavidni. Zdravlje: Ne preska~ite doru~ak.
VODOLIJA Ljubav: Potpuno ste u svom svijetu. I zaljubljivi JARAC

Film za upucavanje

21.05
FILM, FTV
Urnebesno komi~na parodija romanti~nih komedija. D`ulija D`ons prona{la je svog savr{enog mu{karca. Radi se o Britancu neobi~nog i nesretnog imena - Grant Fokjerdoder. Ipak, prije nego {to organiziraju njihovo veliko vjen~anje, moraju upoznati roditelje, unajmiti planera vjen~anja i rije{iti problem koji imaju s Grantovom najboljom prijateljicom Endi. Uloge: Alison Hanigan, Adam Kembel, Sofi Monk Reditelj: Aron Selcer

Advokatov |avo 01.15
FILM, PINK BH
Kako mu kodeks ne dozvoljava dijeljenje vlastitih saznanja s ostatkom svijeta, jedan advokat }e morati sam da se suprotstavi mogu}em silovatelju, iako se dobro potrudio da oslobodi tu zvijezdu pod sumnjom... Uloge: Mariska Hargitej, \ina Filips, D`esika Tak Reditelj: D`ef Blekner

ste, {armirate sve redom, ali mislite samo na jednu osobu. Posao: Nije vam lako koncentrirati se na posao, ali uspijevate. Znate da mo`ete i morate, savjest vam ne da mira. Zdravlje: Ba{ te prosjetljivi...
22.I-19.II

Ljubav: U`ivate u ma{tanjima, eventualno i u tajnoj avanturi?! Najva`nije je da ne zanemarujete 20.II-2O.III partnera. Posao: Ne{to ste raspolo`eni danas za rad. Prije svega, uz vas je osoba koja sli~no razmi{lja o poslu. Zdravlje: Preduhitrite probleme.
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

^epmen: Neo~ekivani dolazak

Lansiran „Soyuz“
BAJKONUR - Ruski svemirski brod s ameri~ko-ruskom posadom lansiran je ju~er ka Me|unarodnoj svemirskoj stanici, a na kosmodromu se uo~i lansiranja neo~ekivano pojavila i ruska {pijunka Ana ^epmen. Posadu letjelice „Soyuz TMA-01M“ ~ine Rusi Aleksander Kaleri i Oleg Skripo~ka te Amerikanac Skot Keli (Scott Kelly).

Brekston: Vrijedi izme|u jednog i 10 miliona dolara

Nov~ani problemi ameri~ke pjeva~ice

BREKSTON OPET BANKROTIRALA
U prijavi navela kako njena dugovanja mo`da iznose i 50 miliona dolara
LOS AN\ELES - Toni Brekston (Braxton, 43), pjeva~ica koja je u karijeri prodala vi{e od 40 miliona primjeraka albuma, podnijela je prijavu za bankrot, u kojoj je navela da ima dugove koji mo`da dosti`u i iznos od 50 miliona dolara, dok ona sama vrijedi negdje izme|u jednog i 10 miliona dolara. U prijavi je Brekston navela i podu`i popis onih kojima bi mogla dugovati, a me|u njima su hoteli „Four Seasons“, „Tiffany & Co.“ te BMW. Tako|er, smatra da bi mogla dugovati i gradu Los An|elesu. Ona je odranije poznata po nov~anim problemima. Bankrot je objavila i 1998. godine, radi duga od skoro ~etiri miliona dolara, a tada joj je zaplijenjena sva imovina, uklju~uju}i i presti`ne muzi~ke nagrade, me|u kojima i pet Gremija.

Vrijedna do 500.000 dolara

Skupocjena Barbie
NJUJORK - Jedinstven primjerak lutke Barbie koja nosi ogrlicu s jednokaratnim roze dijamantom bit }e ponu|en na prodaju na aukciji ku}e „Christie’s“. Saop}eno je da bi taj unikatni primjerak na licitaciji predvi|enoj za 20. oktobar mogao dosti}i cijenu izme|u 300.000 i 500.000 dolara, ~ime bi ta lutka postala najskuplja Barbie na svijetu.

Velika izlo`ba Mikelan|elovih djela
BE^ - „Mikelan|elo - crte`i genija“ naziv je izlo`be otvorene u muzeju Albertina u glavnom gradu Austrije. Izlo`eno je 110 majstorskih radova italijanskog renesansnog umjetnika Mikelan|ela Bonarotija (Michelangelo Buonarotti, 1475-1564). Rije~ je o najve}oj izlo`bi njegovih djela u posljednjih 20 godina. Izlo{ci su posu|eni iz tridesetak muzeja i privatnih zbirki {irom svijeta, a osam crte`a je iz fundusa be~kog muzeja Albertina. Izlo`ba }e biti otvorena do 9. januara 2011., a osiguranje iznosi milijardu i po eura.

Iskosa

Otpu{ten iz vlastite firme
Berluskoni: Odgo|en samit vlada Italije i Srbije

Berluskoni mora operirati ruku
RIM - Samit vlada Italije i Srbije, koji je trebao biti odr`an 13. i 14. oktobra, odgo|en je zbog hirur{ke intervencije na lijevoj ruci italijanskog premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi), prenose agencije. Andrea Arnaldo, portparol Ambasade Italije u Beogradu, kazao je da je susret dvije vlade koji je trebao uslijediti nakon prvog samita odr`anog u Rimu u novembru pro{le godine, „odgo|en za period do kraja ove godine“.

BARCELONA - ^uveni {panski frizer Luis Ljongeras (Llongeras) otpu{ten je iz firme koju je osnovao sa svojom k}erkom. U otkaznom pismu, koje je potpisala njegova k}erka Ester, navodi se da kompanija „vi{e nije zadovoljna Ljongerasovim uslugama. Ljongeras je firmu osnovao 1987. godine u Barceloni.

Izlo`eno 110 radova italijanskog majstora

(Foto: AP)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful